Vous êtes sur la page 1sur 6

PARLAMENT EUROPEJSKI Dokument z posiedzenia

2009 - 2014

19.3.2013

B7-0000/2013

WSTPNY PROJEKT REZOLUCJI


zoony w nastpstwie owiadczenia Komisji zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu w sprawie negocjacji UE dotyczcych handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi (2013/2558(RSP)) Vital Moreira w imieniu Komisji Handlu Midzynarodowego

RE\929186PL.doc

PE506.213v01-00 Zjednoczona w rnorodnoci

PL

PL

B7-0000/2013 Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie negocjacji UE dotyczcych handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi (2013/2558(RSP)) Parlament Europejski, uwzgldniajc wsplne owiadczenie ze szczytu UE-USA wydane w dniu 28 listopada 2011 r. oraz wsplne owiadczenie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej UE-USA wydane w dniu 29 listopada 2011 r., uwzgldniajc kocowe sprawozdanie grupy roboczej wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu z dnia 11 lutego 2013 r.1, uwzgldniajc wsplne owiadczenie z dnia 13 lutego 2013 r. wydane przez prezydenta USA Baracka Obam, przewodniczcego Komisji Europejskiej Jos Manuela Barroso i przewodniczcego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya2, uwzgldniajc wnioski Rady Europejskiej z dni 7-8 lutego 2013 r.3, uwzgldniajc swoje wczeniejsze rezolucje, w szczeglnoci rezolucj z dnia 23 padziernika 2012 r. w sprawie stosunkw gospodarczo-handlowych ze Stanami Zjednoczonymi4, uwzgldniajc wsplne owiadczenie wydane na 73. midzyparlamentarnym posiedzeniu Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawcw, ktre odbyo si w Waszyngtonie w dniach 30 listopada 1 grudnia 2012 r., majc na uwadze kocowe sprawozdanie z projektu sporzdzone przez Orodek Bada Polityki Gospodarczej (Centre for Economic Policy Research) w Londynie i zatytuowane Zmniejszanie barier transatlantyckich w handlu i inwestycjach ocena gospodarcza5 z marca 2013 r., uwzgldniajc art. 110 ust. 2 Regulaminu, majc na uwadze, e UE i USA to najwiksze wiatowe podmioty w dziedzinie handlu i inwestycji, wytwarzajce cznie niemal poow wiatowego PKB i odpowiadajce za jedn trzeci wiatowego handlu; majc na uwadze, e rynki UE i USA s gboko zintegrowane, a warto dwustronnych transakcji handlowych dotyczcych towarw i usug wynosi rednio niemal 2 mld EUR

A.

B.

1 2

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm 3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf 4 Teksty przyjte, P7_TA-PROV(2012)0388. 5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf

PE506.213v01-00

2/6

RE\929186PL.doc

PL

dziennie, utrzymujc miliony miejsc pracy w obu gospodarkach, a take majc na uwadze, e inwestycje UE i USA stanowi rzeczywist si napdow stosunkw transatlantyckich, w ramach ktrych czna warto wzajemnych inwestycji w 2011 r. wyniosa ponad 2,394 biliona EUR; C. majc na uwadze, e zgodnie ze sprawozdaniem z oceny wpywu opracowanym przez Komisj Europejsk na podstawie sprawozdania Orodka Bada Polityki Gospodarczej ambitne i kompleksowe transatlantyckie partnerstwo handlowe i inwestycyjne mogoby przynie po penym wdroeniu znaczne korzyci gospodarcze w ogle w UE (119,2 mld EUR rocznie) i w USA (94,9 mld EUR rocznie), uwzgldniajc potencjalny wzrost wywozu z UE do USA o 28%, a caego wywozu z UE o 6%, co przyniosoby korzyci zarwno unijnym eksporterom towarw i usug, jak i unijnym konsumentom; majc na uwadze, e UE i USA cz wsplne wartoci, porwnywalne systemy prawne oraz wysokie standardy ochrony pracy i rodowiska naturalnego; majc na uwadze, e wiatowa gospodarka wci jest naraona na niebezpieczestwo, a UE i USA musz w peni wykorzysta potencja cilejszej wsppracy gospodarczej, aby spotgowa korzyci pynce z handlu midzynarodowego w celu pokonania kryzysu gospodarczego; majc na uwadze, e po szczycie UE-USA w listopadzie 2011 r. grupie roboczej wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu powierzono zadanie wskazania moliwoci zwikszenia wymiany handlowej i inwestycji z myl o wspieraniu tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i konkurencyjnoci z korzyci dla obu stron; majc na uwadze, e grupa robocza wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu wsplnie przeanalizowaa liczne potencjalne moliwoci rozszerzenia transatlantyckiego handlu i inwestycji i stwierdzia w kocowym sprawozdaniu, e zawarcie kompleksowej umowy handlowo-inwestycyjnej przyniosoby obu gospodarkom najwiksze korzyci; majc na uwadze, e cho umocnienie wzajemnego systemu pozostaje nadrzdnym celem, to nie wyklucza ono, by dwustronne umowy wykraczay poza zobowizania w ramach WTO i uzupeniay wielostronne przepisy; majc na uwadze, e w dniu 12 marca 2013 r. Komisja zaproponowaa, by Rada rozwaya zgod na rozpoczcie negocjacji i wstpne wytyczne negocjacyjne;

D. E.

F.

G.

H.

I.

Kontekst gospodarczy i polityczny 1. uwaa, e konieczne jest potwierdzenie strategicznego znaczenia stosunkw gospodarczych UE-USA oraz okrelenie przez te podmioty wsplnego podejcia do wiatowego handlu, inwestycji i kwestii zwizanych z handlem; uwaa, e pogbienie stosunkw gospodarczych i handlowych UE i USA ma dla obu stron kluczowe znaczenie oraz e naley uwolni niewykorzystany potencja
3/6 PE506.213v01-00

2.

RE\929186PL.doc

PL

prawdziwie transatlantyckiego rynku, aby maksymalnie zwikszy liczb miejsc pracy i potencja wzrostu; jest zdania, e ma to szczeglne znaczenie wanie teraz, w zwizku z trwajcym kryzysem gospodarczym, wysokim poziomem dugu publicznego, wysokimi stopami bezrobocia i niskimi perspektywami wzrostu po obu stronach Atlantyku; 3. sdzi, e UE powinna czerpa z wasnego bogatego dowiadczenia, aby wynegocjowa gbokie i pene dwustronne porozumienia handlowe oraz osign nawet bardziej ambitne wyniki wsppracy z USA;

Kocowe sprawozdanie grupy roboczej wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu 4. odnotowuje wydanie kocowego sprawozdania przez grup wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu oraz potwierdza zalecenie rozpoczcia negocjacji kompleksowej umowy handlowo-inwestycyjnej; z zadowoleniem przyjmuje podkrelenie w kocowym sprawozdaniu nastpujcych kwestii: (i) ambitnie poprawiajcego si wzajemnego dostpu do rynku towarw, usug, inwestycji i zamwie publicznych na wszystkich poziomach administracji; (ii) ograniczenia barier pozataryfowych i zwikszenia kompatybilnoci systemw regulacyjnych; oraz (iii) opracowania wsplnych zasad rozwizywania kwestii oglnowiatowych wyzwa i szans w dziedzinie handlu; popiera stanowisko zakadajce, e przy niskim poziomie ju obowizujcych rednich taryf kluczowe dla odblokowania potencjau stosunkw transatlantyckich jest rozwizanie problemu barier pozataryfowych, obejmujcych gwnie procedury celne i restrykcje regulacyjne wystpujce poza granicami; popiera zaproponowany przez grup wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu cel stopniowego denia do jeszcze wikszego zintegrowania rynku transatlantyckiego; z zadowoleniem przyjmuje zalecenie zbadania nowych sposobw obnienia zbdnych kosztw i terminw administracyjnych wynikajcych z regulacji, przy osigniciu takiego poziomu ochrony zdrowia, bezpieczestwa i ochrony rodowiska, jaki kada ze stron uwaa za waciwy, lub innego sposobu spenienia zasadnych wymogw regulacyjnych;

5.

6.

7.

Mandat negocjacyjny 8. potwierdza swe poparcie dla penej umowy handlowo-inwestycyjnej z USA, ktra sprzyjaaby tworzeniu wysokiej jakoci miejsc pracy dla europejskich pracownikw, byaby korzystna dla unijnych konsumentw i stwarzaaby unijnym przedsibiorstwom nowe moliwoci sprzeday ich towarw i usug w USA; apeluje do Rady o nadanie dalszego biegu zaleceniom zawartym w kocowym sprawozdaniu grupy roboczej wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu oraz o bezzwoczne zezwolenie Komisji na rozpoczcie negocjacji na rzecz zawarcia transatlantyckiego partnerstwa handlowego i inwestycyjnego z USA;
4/6 RE\929186PL.doc

9.

PE506.213v01-00

PL

10.

podkrela, e partnerstwo takie musi by ambitne i wice na wszystkich poziomach administracji, w odniesieniu do wszystkich organw regulacyjnych i innych waciwych wadz obu stron; podkrela, e umowa musi prowadzi do rzeczywistego otwarcia rynku i uatwienia handlu na miejscu, a take powinna zwrci szczegln uwag na sposoby osignicia wikszej transatlantyckiej zbienoci regulacyjnej; uwaa, e umowa ta nie powinna zagraa rnorodnoci kulturowej i jzykowej Unii; podkrela, e umowa musi przewidywa wysoki poziom ochrony praw wasnoci intelektualnej, w tym oznacze geograficznych; uwaa, e kwesti innych obszarw rozbienoci w zakresie praw wasnoci intelektualnej naley rozwiza zgodnie z midzynarodowymi normami ochrony; z zadowoleniem przyjmuje w szczeglnoci zalecenie grupy roboczej wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu, aby UE i USA zajy si aspektami rodowiska i pracy w zakresie handlu i zrwnowaonego rozwoju; ponownie wyraa poparcie dla usuwania zbdnych barier regulacyjnych i zachca Komisj i rzd USA do zawarcia w umowie mechanizmw sucych unikniciu przyszych barier (w tym dziki wsppracy regulacyjnej na wczeniejszym etapie); ponownie wyraa przekonanie, e kompleksowa umowa handlowo-inwestycyjna UEUSA mogaby by sukcesem obydwch stron, przynoszc korzyci obu gospodarkom, oraz e wikszy stopie integracji znacznie spotgowaby zyski obu gospodarek; przypomina o koniecznoci staego zaangaowania zainteresowanych podmiotw, w tym przedstawicieli z dziedziny biznesu, rodowiska, konsumentw, pracy i innych przedstawicieli, w cay proces negocjacji, aby zapewni merytoryczne rozmowy i zwikszy poparcie spoeczne; ostrzega, e kryterium jakoci powinno by nadrzdne wobec kryterium czasu i ma nadziej, e negocjacje nie bd w popiechu zmierzay do osignicia porozumienia, ktre nie przyniesie konkretnych wymiernych korzyci ani przedsibiorcom, ani pracownikom, ani obywatelom;

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Rola Parlamentu 17. oczekuje na rozpoczcie negocjacji z USA, bacznie obserwujc rozwj wydarze i przyczyniajc si do ich pomylnego wyniku; przypomina Komisji o jej obowizku niezwocznego i penego informowania Parlamentu na wszystkich etapach negocjacji, zarwno przed rundami negocjacji, jak i po ich zakoczeniu; zobowizuje si do zajcia si kwestiami ustawodawczymi i regulacyjnymi, jakie mog wynikn z negocjacji i przyszej umowy; zobowizuje si do cisej wsppracy z Rad, Komisj, Kongresem USA, amerykaskim rzdem i zainteresowanymi podmiotami, aby w peni wykorzysta potencja gospodarczy transatlantyckich stosunkw gospodarczych oraz umocni wiodc rol UE i USA w zakresie liberalizacji i regulacji handlu i inwestycji zagranicznych;
5/6 PE506.213v01-00

18.

RE\929186PL.doc

PL

19.

przypomina, e zawarcie przyszej umowy o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym bdzie wymagao zgody Parlamentu, zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w zwizku z czym jego stanowisko musi by naleycie uwzgldniane na wszystkich etapach; przypomina, e Parlament bdzie dy do monitorowania wdraania przyszej umowy; o o o

20.

21.

zobowizuje swojego przewodniczcego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a take rzdom i parlamentom pastw czonkowskich oraz rzdowi i Kongresowi USA.

PE506.213v01-00

6/6

RE\929186PL.doc

PL