Vous êtes sur la page 1sur 88

Academie voor Marketing & Commerce

Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management
1
Vccrwccrd

Deze studiegids vormt het handboek van de op|eiding Sma|| Business & Petai|
Management voor het cursusjaar 2011-2012. Hierin staat onder meer actue|e
inIormatie over de inrichting van de op|eiding en voorzieningen voor studenten. De
studiegids is een handzaam, praktisch document dat eenvoudig te raadp|egen is
voor a||edaagse zaken. Ook zijn er be|angrijke rege|ingen zoa|s de Ondervijs- en
Examenrege|ing (OEP) in opgenomen.

Beha|ve deze papieren versie is op de Studentenporta| van onze vebsite
(vvv.hhs.n|) de meest actue|e versie van deze studiegids te vinden. Die versie is
tevens de rechtsge|dige.

Mocht deze studiegids aan|eiding geven tot vragen, dan kunt u uiteraard bij mij
terecht.

Een |eerrijk en p|ezierig studiejaar toegevenst!


Simone Fredriksz
Team|eider Sma|| Business & Petai| ManagementNcct:
Omvi//e van de /eesbaarheid is in dit statuut a//een de manne/ijke vcrm gebruikt vccr
vccrden a/s student, zijn, hem, etc. Waar de manne/ijke vcrm vcrdt gehanteerd is mede
de vrcuve/ijke vcrm bedce/d.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


2
e|angr|[ke adressen en te|eIccnnummers
ezcekadres Haagse Hcgescbcc|
Haagse Hogeschoo|
Johanna Westerdijkp|ein 75
2521 EN Den Haag
Centraa| te|eIoonnummer. 070 445 8888
Website. vvv.dehaagsehogeschoo|.n|

Pcstadres c|e|d|ng SPM Studentenadm|n|strat|e c|e|d|ng SPM
Haagse Hogeschoo| Locatie Strip 2.57
Academie Marketing & Commerce
Op|eiding SBPM, ST 2.57
Postbus 19050
2500 CB Den Haag
Ceopend
Maandag t/m vrijdag.
10.00-12.30 uur en 14.00-15.00 uur
Buiten de |esperiodes ge|den andere
openingstijden
Te|eIoon 070- 445 8150
E-mai| L.tenHaken@hhs.n| - mv. L. ten Haken
S.vanderStaaij@hhs.n| mv. S. van der Staaij


|[ w|e kun [e terecbt met vragen7
Cnderwer

Ste| [e vraag aan: E-ma|| Adres
Eindverantvoorde|ijk
op|eiding SBPM
Team|eider
Mevr. S. Fredriksz
B.S.Fredriksz@hhs.n|
Vragen over de
propedeutische Iase
Propedeusecordinator
Dhr. M. Ve|oo
M.Ve|oo@hhs.n|
Vragen over het 2
e
jaar Cordinator jaar 2
Dhr. W. Sch||er (ad interim)
W.F.Schu||er@hhs.n|
Vragen over het 3
e
en 4
e

jaar
Cordinator jaar 3 en 4
Dhr. W. Sch||er
W.F.Schu||er@hhs.n|
Vragen over het
praktijkbureau
Cordinator praktijkbureau
Mevr. H. Ceerts
H.Ceerts@hhs.n|
Vragen over het aIstuderen AIstudeercordinator
Mevr. C. Voordouv
C.J.Voordouv@hhs.n|
Vragen/k|achten over
examens
Examencommissie
Dhr. M. ten Paa
M.F.tenPaa@hhs.n|
Bindend studieadvies SLBer/Propedeusecordinator M.Ve|oo@hhs.n|
Studievoortgang SLBer/ Dhr. T. van Zon A.J.vanZon@hhs.n|
Vragen over speciIieke
vakken
Vakdocenten Zie porta|, b|okboek en/oI
studievijzer
Persoon|ijke zaken SLBer/Studentendecaan Dhr. Mo| M.C.Mo|@hhs.n|
Vragen |ocatie/inschrijven
e.d. voor examens
Examenbureau ST2.51 MC-Examenbureau@hhs.n|
Peserveren |oka|en Administratie ST2.57 L.tenHaken@hhs.n|
S.vanderStaaij@hhs.n|
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


3
Inbcudscgave

1. lnIormatie over de op|eiding 7
1.1 Missie 7
1.2 Beroeps- en op|eidingsproIie| 7
1.3 Competenties 7
1.4 Op|eidingsvisie 8

2. lnIormatiekana|en SBPM 10
2.1 B|ackboard 10
2.2 Studentenporta| 10
2.3 Studiegids 10
2.4 Locatie en openingstijden gebouv 11
2.5 We|ke inIormatie is vaar te vinden? 11

3. Contact 12
3.1 Docenten 12
3.2 Studie|oopbaanbege|eider 13
3.3 Praktijkbureau 13
3.4 Decaan 13
3.5 Examencommissie 14
3.6 Vertrouvenspersoon 14
3.7 Studentenpsycho|oog 14

4. Jaarp|anning 2011-2012 15
4.1 Toetsp|anning 15
4.1.1 AIvijkende dagen 15
4.2 Lesp|anning 15
4.2.1 Lesrooster 15
4.2.2 Poostervijzigingen 15
4.2.3 Co||egetijden 15
4.3 Be|angrijke data 16
4.3.1 Vakanties en vrije dagen 16
4.3.2 lnIormatiebijeenkomsten nieuve studenten 16
4.3.3 Uitreiking propedeuse geschriIten 16
4.3.4 Dip|oma uitreiking 16

5. lnrichting van het ondervijs 17
5.1 Opbouv van de op|eiding 17
5.2 Propedeuse 17
5.2.1 Functies propedeuse 18
5.2.2 Vrije studiepunten (PCO) 18
5.2.3 Propedeutisch examen 19
5.3 HooIdIase 20
5.3.1 Onderscheid PM en SB 20
5.3.2 Minoren 20
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


4
5.3.3 AIstuderen 21
5.3.4 AIstuderen met |oI oI met de hoogste |oI 21
5.4 Studiepunten 21
5.4.1 Studiebe|astinguren 21
5.4.2 Toekennen van studiepunten 22
5.4.3 Compensatierege|ing 22
5.4.4 Bovencurricu|aire studiepunten 23
5.5 Toetsing 23
5.5.1 Ce|digheidsduur toetsen en dee|toetsen 23
5.5.2 Wijze van toetsing 23
5.5.3 Organisatie en inschrijving toets 23
5.5.4 Toetstijdver|ening 24
5.5.5 Herkansingen 24
5.5.6 Vrijste||ingen en dee|vrijste||ingen 24

6. Pege|ingen 26
6.1 Peikvijdte en begripsbepa|ingen 26
6.2 Toe|atingseisen 26
6.3 DeIicinties in de voorop|eiding 26
6.4 lnschrijving, tveede inschrijving 26
6.5 Beindiging van de inschrijving 27
6.6 Toe|ating tot de hooIdIase 27
6.7 Voor|opige toe|ating tot de hooIdIase 28
6.8 Studiebege|eiding en advisering 28
6.9 Bindend studieadvies 29
6. 10 Consequenties negatieI bindend studieadvies 30
6.11 Me|ding bij |angdurige aIvezigheid 30

7. Praktische inIormatie 31
7.1 Acku 31
7.2 A|umnibe|eid 31
7.3 Beroepsmoge|ijkheden 31
7.4 Beta|en op de hogeschoo| 32
7.5 Bevei|iging 32
7.6 Bib|iotheekvoorzieningen 32
7.7 Bureau Studentenzaken 33
7.8 Ca|amiteiten 34
7.9 Centra|e Studenteninschrijving (CSl) 34
7.10 Co||egekaart 34
7.11 Copyshop/repro 35
7.12 EHBO/BedrijIshu|pver|ening (BHV) 35
7.13 Financi|e ondersteuning 36
7.14 Functiebeperking voorzieningen 37
7.15 Cezondheidscentrum. H/Hea|th Point 37
7.16 Haagse Winke| 37
7.17 H/Link 38
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


5
7.18 Hogeschoo|sport 38
7.19 lCT (Dienst lnIormatie- & Communicatietechno|ogie) 38
7.20 lnternationa| OIIice 39
7.21 lntranet en vebsite 39
7.22 Lockers 40
7.23 Loopbaancentrum 40
7.24 Ondersteunend Ondervijs Neder|ands 41
7.25 PegioPegisseur 42
7.26 Pestauratieve voorzieningen 42
7.27 Servicecentrum 43
7.28 Studentenhuisvesting 43
7.29 Studentenorganisaties 44
7.30 Verzekeringen 44


Bij|agen
1. Toetsreg|ement
2. Literatuur|ijst
3. Ondervijs- en Examenrege|ing (OEP)
4. Studiepuntentabe||en 2011-2012De OEP bij|agen. Competenties Domein Commerce, AIstudeerhand|eiding en de
Jaarka|ander 2011-2012 zijn terug te vinden op de Porta|.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


6
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


7
1. InIcrmat|e cver de c|e|d|ng

De op|eiding Sma|| Business & Petai| Management (SBPM) va|t onder de Academie
voor Marketing en Commerce. Andere op|eidingen die binnen deze Academie
va||en zijn Commerci|e Economie (CE) en lnternationa| Business and Management
Studies (lBMS). Studenten van de op|eiding SBPM vorden opge|eid tot de
Bache|or oI Commerce.

1.1 M|ss|e
De op|eiding SBPM heeIt de vo|gende missie.
Een krachtige specia|istische op|eiding voor SB en PM studenten, vaarbij
sprake is van een externe Iocus naar, en een hechte samenverking met,
het bedrijIs|even.
De op|eiding is gericht op |erend verken en verkend |eren, vaarbij continu
gestreeId vordt naar aans|uiting tussen de hedendaagse praktijk en actue|e
theorie.
De student vordt in de ge|egenheid geste|d zich a|s persoon te ontp|ooien
tot een hbo-verk- en denkniveau, vaarbij competenties een be|angrijke
basis vormen voor kennis en kunde.

De op|eiding ste|t zich ten doe| actieve, ze|Istandige mensen een goede start te
geven op de arbeidsmarkt en in de samen|eving. Deze mensen hebben inzicht in de
samenhang tussen bedrijIsprocessen binnen ondernemingen en organisaties en
kunnen adequaat en op|ossingsgericht hande|en.

1.2 erces- en c|e|d|ngsrcI|e|
Het beroepsproIie| van de op|eiding is in eerste instantie aIge|eid van het |ande|ijke
beroepsproIie|, dat de kerntaken en essenti|e expertise van een ze|Istandige
ondernemer / retai| manager beschrijIt. Het beroepsproIie| is in 2004 in over|eg
tussen gezamen|ijke SBPM-op|eidingen en het beroepenve|d aangescherpt en is
zove| gericht op ondernemerschap a|s op retai| management.

1.3 Ccmetent|es
ln 2005 is door het |ande|ijk domeinover|eg een nieuve competentieset
vastgeste|d vaar een Bache|or oI Commerce aan moet vo|doen. Deze
competentieset bestaat uit acht proIessione|e en tvee generieke competenties.

ProIessione|e domeincompetenties
1. lnitiren en creren van producten en diensten, ze|Istandig en ondernemend.
2. Uitvoeren, interpreteren, toetsen en eva|ueren van marktonderzoek.
3. Vastste||en voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zvaktes op
basis van een ana|yse van de interne bedrijIsprocessen en cu|tuur, a|s onderdee|
van de vaardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de |oka|e,
nationa|e en/oI internationa|e markt op basis van re|evante nationa|e en
internationa|e trends.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


8
4. Ontvikke|en van marketingbe|eid voor een nationaa| oI internationaa|
opererende onderneming en het kunnen onderbouven en beargumenteren van
gemaakte keuzes.
5. Opste||en, uitvoeren en bijste||en van p|annen vanuit het marketingbe|eid.
6. Ontvikke|en en onderhouden van zake|ijke re|aties ten behoeve van inkoop,
verkoop en dienstver|ening.
7. Communiceren in meer ta|en en rekening houdend met cu|ture|e verschi||en,
intern en extern, nationaa| en internationaa|.
8. Leiding geven aan een bedrijI, een bedrijIsonderdee|, bedrijIsprocessen oI een
project.

Cenerieke domeincompetenties
9. Socia|e en communicatieve competentie (interpersoon|ijk, organisatie).
Samenverken in een beroepsomgeving en meedenken over doe|en
en inrichting van de organisatie, vaaruit eisen voortv|oeien die
betrekking hebben op de vo|gende kenmerken. mu|tidiscip|inariteit en
interdiscip|inairiteit, k|antgerichtheid, co||egia|iteit, |eidinggeven (het
socia|e dee| van de competentie.
Communiceren intern op a||e niveaus, eIIectieI en in de gangbare
bedrijIstaa|, vee|a| in het Neder|ands en/oI Enge|s; in termen van
beroepstaken omvat dat zaken a|s het opste||en en schrijven van
p|annen en notities, inIormeren, over|eg voeren, draagv|ak creren,
stimu|eren, motiveren, overtuigen, vervoorden en bes|uiten.
10. Ze|Isturende competentie (intrapersoon|ijk, beroepsbeoeIenaar oI
proIessiona|).
Sturen en regu|eren van eigen ontvikke|ing ten aanzien van |eren,
resu|taatgericht verken, initiatieI nemen en ze|Istandig optreden,
I|exibi|iteit.
Nadenken en reI|ecteren over en verantvoording nemen voor eigen
hande|en vat vijst op betrokkenheid en kritische ze|Ibeoorde|ing.
Ontvikke|en van een beroepshouding met ruimte voor normatieI-
cu|ture|e aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en
ethische principes voor het proIessionee| hande|en.
Leveren van een bijdrage aan de verdere proIessiona|isering van de
branche, pub|icaties, bijdragen aan congressen, enzovoort.

1.4 C|e|d|ngsv|s|e
Vanuit de missie en het beroepsproIie| is een op|eidingsvisie opgeste|d die aans|uit
bij de visie van de Haagse Hogeschoo| en gebaseerd is op vier pij|ers.
Het cndervijs is ccmetentiegebaseerd
De op|eiding is gericht op beroepsro||en die uitgeverkt zijn in activiteiten ve|ke
gekoppe|d zijn aan de competenties. Hierdoor is de invu||ing van het ondervijs
niet competentiegericht maar is het ondervijs ve| gebaseerd op competenties.Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


9
Het cndervijs is bercesgericht
De op|eiding vi| een op|eiding zijn door, voor en met het beroepenve|d. De
geIormu|eerde beroepsro||en zijn daarom richtinggevend voor de op|eiding en
hierdoor is de beroepspraktijk nauv betrokken bij de op|eiding.
Ondernemen is beginnen te dcen
Ondernemer zijn betekent beginnen te doen; dit vordt door de op|eiding
vertaa|d door het |eren door te doen een p|aats te geven vanaI het eerste jaar
van de op|eiding. de student is direct actieI in de beroepspraktijk via de stage
en het project Jong Ondernemen vaarbij zij een minionderneming oprichten.
Leren is een be/evenis
De op|eiding is van mening dat ondervijs a|s een be|evenis ervaren moet
vorden en niet a|s een verp|ichte activiteit. Door aIvisse|ing in verkvormen en
de student vee| keuzevrijheid te bieden krijgt hij de kans om met diverse
aspecten van SBPM kennis te maken en vordt er een verandering teveeg
gebracht in de menta|e staat van de student. De student vordt betrokken bij
zijn eigen ontvikke|ingsproces.

Op basis van deze pij|ers is het ondervijsmode| vorm gegeven en vordt er een
onderscheid gemaakt tussen de eerste tvee en de |aatste tvee jaren van de
op|eiding. ln jaar 1 (propedeuse) en 2 krijgt de student de zogenaamde basistoo|s
m.b.t. kennis en vaardigheden aangereikt. Het ondervijs vordt vanuit de
theoretische inva|shoek benaderd en de studenten doen op operationee| niveau
ervaringen op binnen schoo| en in de beroepspraktijk. ln jaar 3 en 4 vordt van de
student vervacht de eerder verkregen basistoo|s toe te passen in de
beroepspraktijk en zichze|I te ontvikke|en tot een proIessiona|. De student vordt
in jaar 3 en 4 op strategisch en tactisch niveau uitgedaagd.

Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


10
2. InIcrmat|ekana|en SPM

De op|eiding SBPM kent meerdere inIormatiekana|en. Van de student vordt
vervacht dat hij deze bronnen rege|matig raadp|eegt. Hieronder vo|gen de
be|angrijkste.

2.1 |ackbcard
De op|eiding SBPM maakt gebruik van een course management systeem, genaamd
B|ackboard. Hier is voora| cursusinIormatie te vinden, zoa|s b|okboeken en
studievijzers, opdrachten en aankondigingen van docenten. B|ackboard geeIt
eveneens toegang tot de gebruikersondersteuning en de e|ektronische Iaci|iteiten
van de hogeschoo|bib|iotheek.

CursusinIormatie is a||een zichtbaar voor studenten die dee|nemen aan de
betreIIende cursus, doordat de docent toegang moet ver|enen. A|s dit gebeurd is,
kan de inIormatie vorden verkregen via de |ink http.//b|ackboard.hhs.n| (buiten de
hogeschoo| https.//b|ackboard.hhs.n|). Hier ge|dt hetze|Ide vachtvoord a|s voor
het e-mai|account. lnIormatie over B|ackboard kan vorden aangevraagd via e-mai|.
d|osupport@hhs.n|.

2.2 Studentencrta|
Op de Studentenporta| staat a||e inIormatie die de studie in het a|gemeen betreIt,
zoa|s roosters en vakantiedata.

Praktisch gebruik van de Pcrta/
De Studentenporta| kan bereikt vorden via de homepage van de Haagse
Hogeschoo|. vvv.hhs.n|. Pechts bovenin de pagina moet |ogin vorden
aangek|ikt. Vervo|gens moeten de gebruikersnaam en het vachtvoord ingevu|d
vorden (dit is ge|ijk aan de in|oggegevens van het e-mai| account). Daarna
verschijnt automatisch de inIormatie voor de op|eiding SBPM.

Op de Porta| zijn gegevens over |esroosters, toetsen en het toetsinschrijIsysteem
Osiris te vinden. Deze staan onder. Studie Sma|| Business & Petai| Management.

Nu verschijnt een |ijstje naast de gekozen op|eiding. Een onderverp is in het begin
van groot be|ang. "Poosters en data". k|ik hierop en er vordt een pagina geopend
met a||e gegevens die zijn gepub|iceerd over |esroosters en toetsroosters.

N8: Tcegang tct de Studentencrta/ is a//een mcge/ijk vccr studenten en
medeverkers van de HHS die c basis van cc//egekaart/medeverkersgegevens een
in/cgmcge/ijkheid hebben verkregen via systeembeheer (te/. 070-4457600|.

2.3 Stud|eg|ds
De rechten en p|ichten van e|ke student zijn opgenomen in het Studentenstatuut
van de Haagse Hogeschoo|, dat uit tvee de|en bestaat. Studentenstatuut dee| 1
en Studentenstatuut dee| 2.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


11
Dee| 1 ge|dt voor a||e studenten aan de Haagse Hogeschoo|. Hierin staat
inIormatie die voor de comp|ete hogeschoo| is gerege|d, zoa|s inschrijving,
ondervijs, toetsen, examens en getuigschriIten en rechtsbescherming. Daarnaast
staan in dee| 1 voorschriIten, gebaseerd op de Wet op het Hoger ondervijs en
Wetenschappe|ijke onderzoek (WHW, Staatsb|ad 593, 1992).

Het Studentenstatuut dee| 1 kan geraadp|eegd vorden via de homepage.
vvv.hhs.n|. Pechts bovenin de pagina moet studenten en medeverkers vorden
aangek|ikt en vervo|gens Pege|ingen en Peg|ementen. Via een zoekmachine kan
op treIvoord de gevenste inIormatie gevonden vorden.

Dee| 2, deze studiegids, ge|dt uits|uitend voor de studenten van de op|eiding
SBPM. Hierin is inIormatie te vinden over de organisatie van het ondervijs en de
op|eiding, studentvoorzieningen, examen- en toetsreg|ement en de be|angrijkste
adressen en te|eIoonnummers. De rechtsge|dige en meest actue|e versie van de
studiegids is te vinden op de Studentenporta|. De studiegidsen vorden uitgedee|d
aan het begin van het co||egejaar. Daarnaast |iggen exemp|aren van de studiegids
ter inzage bij de administratie van de op|eiding SBPM.

2.4 Lccat|e en cen|ngst|[den gebcuw
De Haagse Hogeschoo| |igt tegenover station Ho||ands Spoor. De openingstijden
van het gebouv zijn. maandag t/m donderdag van 08.00 tot 23.00 uur en vrijdag
van 08.00 tot 19.00 uur. ln het veekend is het gebouv a||een open bij bijzondere
evenementen.

2.5 We|ke |nIcrmat|e |s waar te v|nden7
Hieronder is veergegeven ve|ke inIormatie op ve|ke p|ek terug te vinden is.

B|ackboard Studentenporta| Studiegids Pub|icatieborden

B|okboek en
studievijzers
Studentenstatuut
dee| 1 en 2
Ondervijs- en
Examenreg|ement
(OEP)
Medede|ingen (bijv.
ziekte docent oI
|okaa|vijziging)
Lesmateriaa| en oude
tentamens
Poosters en
jaarka|ender
Literatuur|ijst Poosters
lnIormatie over
stage, aIstuderen en
projecten
Koppe|ing naar Osiris
(toetsresu|taten)
Jaarp|anning Overzicht docenten
Medede|ingen (bijv.
ziekte docent)
Formu|ieren en
inschrijIsystemen

K|assen|ijsten lnIormatie over
minors en
keuzemodu|en

AIstudeerhand|eiding
Competenties
Domein Commerce

Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


12
3. Ccntact

Studenten kunnen met meerdere personen en/oI commissies contact opnemen
voor meer inIormatie. Hieronder staan de be|angrijkste genoemd.

3.1 Dccenten
ln het schema hieronder zijn de docenten terug te vinden. Het kan zijn dat de |ijst
niet gehee| up-to-date is door vijzigingen in het personee|sbestand.

Naam Kamer E-ma|| adres

Akrum, M.S ST2.05 M.S.Akrum@hhs.n|
Beaujean, M.S.H ST 2.21 M.S.H.Beaujean@hhs.n|
Bonthond, J.H.P ST2.15 J.H.P.Bonthond@hhs.n|
Borsje, M ST 2.05 M.A.Borsje@hhs.n|
Brouver, L ST 2.03 L.P.C.Brouver@hhs.n|
Coumans, A ST2.01 A.Coumans@hhs.n|
Ee van, M.B ST2.03 M.B.vanEe@hhs.n|
Fredriksz, B.S ST2.11 B.S.Fredriksz@hhs.n|
Ceerts, H ST2.19 H.Ceerts@hhs.n|
Hanning, N ST2.03 N.Hanning@hhs.n|
Heide van der, E.P ST2.01 E.vanderHeide@hhs.n|
HuIIe|s, H ST2.03 H.HuIIe|s@hhs.n|
Jansen, F ST2.01 F.A.M.Jansen@hhs.n|
K|eijntjens, J.C.A ST2.03 J.K|eijntjens@hhs.n|
Kranenburg, C.T ST2.05 C.T.Kranenburg@hhs.n|
Kuij|enburg, D ST2.13 D.Kuij|enburg@hhs.n|
Lentz, T.l ST2.03 T.l.Lentz@hhs.n|
Meu|ens, O.F.C ST2.05 O.Meu|ens@hhs.n|
MuntjeverII, E ST2.05 E.MuntjeverII@hhs.n|
Neder|oI, H.M ST2.09 H.M.Neder|oI@hhs.n|
Noort van, E.A ST2.15 E.van Noort@hhs.n|
Overdiek, A ST2.01 A.Overdiek@hhs.n|
Peeters, M ST2.19 M.Peeters@hhs.n|
Pi|on, l.E ST2.15 l.E.Pi|on@hhs.n|
Paa ten, M.F ST2.05 M.F.tenPaa@hhs.n|
Poosma|en van, P ST2.01 P.vanPoosma|en@hhs.n|
Schaberg, B ST2.01 B.Schaberg@hhs.n|
Schu||er, W.F ST2.04 W.F.Schu||er@hhs.n|
Siesverda, M.E ST 2.21 M.E.Siesverda@hhs.n|
Stegeman, M ST2.04 M.Stegeman@hhs.n|
Ve|oo, M ST2.13 M.Ve|oo@hhs.n|
Verboom, P.D.K ST2.09 P.D.Verboom@hhs.n|
Vink de, S ST 2.09 S.deVink@hhs.n|
Visser, P. ST 2.03 P.C.Visser@hhs.n|
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


13
Voordouv, C.J ST2.04 C.J.Voordouv@hhs.n|
Wi||ems, E.C.M ST2.05 E.C.M.Wi||ems@hhs.n|
Zon van, A.J ST2.04 A.J.vanZon@hhs.n|

3.2 Stud|e|ccbaanbege|e|der
ledere student heeIt een studie|oopbaanbege|eider(SLBer). Dit is een docent van de
op|eiding en deze is het he|e studiejaar aan een student verbonden. De SLBer is het
eerste aanspreekpunt voor a||e zaken die van inv|oed zijn op de studievoortgang.
Naast de regu|iere SLB |essen voeren de SLBers individue|e gesprekken met de
studenten. lndien er persoon|ijke omstandigheden zijn die je studieresu|taten
benv|oeden dan dien je dit zo sne| moge|ijk met de SLBer te bespreken.

3.3 Prakt|[kbureau
De op|eiding SBPM beschikt over een praktijkbureau. De medeverkers van het
praktijkbureau brengen studenten en bedrijven bij e|kaar op het gebied van stages en
praktijkgere|ateerde projecten. Het praktijkbureau is gevestigd in ST2.21. Contact
opnemen kan ook via te|eIoon (070-445 7697) oI via e-mai| (SBPM-
praktijkbureau@hhs.n|).

3.4 Decaan
Met prob|emen die betrekking hebben op persoon|ijke zaken met een individuee|
karakter kan de student terecht bij de studentendecaan. Voor de op|eiding SBPM
is dat dhr. M.C. Mo|. Hij heeIt spreekuur op maandag en voensdag van 9.00 tot
12.30 uur in ST2.25. Hij is ook bereikbaar via 070-445 82378 en
M.C.Mo|@hhs.n|

De studentendecaan Iungeert a|s onaIhanke|ijk vertrouvenspersoon en adviseert
studenten die binnen en buiten de Haagse Hogeschoo| geconIronteerd vorden met
prob|emen. De decaan is het aangevezen adres voor vragen over
studieIinanciering, huisvesting, inIormatie over andere op|eidingen, Iinanci|e
rege|ingen (noodIonds, FOS, aIstudeerIonds) en eventue|e beroepsmoge|ijkheden.
Voor a||e vragen en prob|emen heeIt de decaan een open oor en zo moge|ijk goede
raad. De gesprekken zijn strikt vertrouve|ijk.

Het decanaat heeIt a|s hogeschoo|voorziening een ondersteunende Iunctie in het
kader van het bereiken van meer studierendement en minder studievertraging. Het
decanaat is in a||e op|eidingen aanvezig.
De dienstver|ening van het decanaat omvat g|obaa|.
het vanuit een onaIhanke|ijke en vertrouve|ijke positie ver|enen van hu|p,
het adviseren en bege|eiden van studenten bij studiemoei|ijkheden,
handicap danve| Iunctiebeperking en/ oI prob|emen van persoon|ijke
aard, vaaronder in de eigen |eeI- en voonsituatie, inc|usieI gerichte
vervijzing;
het geven van voor|ichting en inIormatie aan groepen en individue|e
studenten op het terrein van ondervijs en op|eidingen in a|gemenere zin,
studieIinanciering, Iondsen en socia|e rege|ingen;
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


14
bemidde|en tussen enerzijds docent en/ oI op|eiding en anderzijds student
vaar het betreIt het op|ossen van prob|emen gere|ateerd aan de
op|eiding, het ondervijssysteem van de op|eiding en/ oI hogeschoo| en
het Iunctioneren a|s student. Bovendien, indien een bevredigende
op|ossing niet vordt bereikt, het bijstaan van de student bij het in gang
zetten en vo|gen van een bezvaar- oI beroepsprocedure;
het signa|eren van kne|punten en (on)gevraagd adviseren van de directie,
de team|eiding, de examencommissie en s|b-ers inzake het ondervijs en
a||es vat daar mee samenhangt.

lnIormatie over de bereikbaarheid van decanen is te vinden in de studiegids van de
op|eiding en via http.//studentennet.hhs.n|/decanaat

3.5 Examenccmm|ss|e
De Examencommissie van de Academie Marketing & Commerce is be|ast met het
toezicht op de uitvoering van het ondervijs- en examenreg|ement. De taken zijn
vastge|egd in studentenstatuut dee| 1. Voor de op|eiding SBPM zit dhr. M.F. ten
Paa in de Examencommissie.

3.6 Vertrcuwensersccn
ledere student (oI medeverker van de Academie voor Marketing & Commerce) die
geconIronteerd vordt met ongevenst gedrag kan zich venden tot de
vertrouvenspersoon van de Academie. Met de vertrouvenspersoon kan het
prob|eem in een vertrouve|ijke sIeer vorden besproken en gezamen|ijk kan
gezocht vorden naar moge|ijke op|ossingen om een einde te maken aan het
ongevenste gedrag. De vertrouvenspersoon van de Academie voor Marketing &
Commerce is mevr. L. Vreeburg. Zij is te bereiken via 070 - 445 8064, ST2.19 oI
L.E.Vreeburg@hhs.n|.

3.? Studentensycbc|ccg
De studentenpsycho|oog kan he|pen bij het op|ossen van studie- en
studentenprob|emen. Dat betekent dat een student zove| met studieprob|emen a|s
met persoon|ijke prob|emen die de op|eiding hinderen, een beroep op de
studentenpsycho|oog kan doen. De hu|p kan bestaan uit gesprekken, trainingen/
cursussen, verkboeken/inIormatieb|aden, vebpaginas en computerprogrammas.
Ook kan gerichte vervijzing p|aatsvinden binnen en buiten de ondervijsinste||ing.

Studenten kunnen op eigen initiatieI een aIspraak maken met de
studentenpsycho|oog, maar ook na een doorvervijzing door de studentendecaan, oI
studie|oopbaanbege|eider. Voor een eerste aIspraak kunnen studenten terecht op de
spreekuren op dinsdag, voensdag, donderdag en vrijdag in OV1.68 van de
hooIdvestiging. Op het Loopbaancentrum (OV 1.68) |igt een |ijst vaarop studenten
zich dienen in te schrijven voor het spreekuur. ln een kort gesprek vordt besproken
vat de kne|punten zijn en ve|ke veg het beste kan vorden bevande|d om deze aan
te pakken. Met de inIormatie, die de student over zichze|I geeIt, vordt uiteraard
strikt vertrouve|ijk omgegaan. http.//studentennet.hhs.n|/studentenpsycho|oog
Emai|. A.M.|ambeek@hhs.n| oI M.F.cras@hhs.n|
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


15
4 Jaar|ann|ng 2011-2012

De actue|e jaarp|anning van SBPM is terug te vinden op B|ackboard. Hierin is exact
opgenomen vanneer de co||ege- en toetsveken p|aatsvinden, vanneer de
vakanties zijn en vanneer bijzonderheden zoa|s propedeuse- en dip|oma-
uitreikingen zu||en p|aatshebben.

4.1 Tcets|ann|ng
Het deIinitieve toetsrooster, een gedetai||eerd overzicht van a||e toetsdata en
tijden, vordt uiter|ijk tvee veken voor iedere toetsperiode gepub|iceerd op de
Studentenporta|. Toetsen vorden zovee| moge|ijk direct aans|uitend op het
ondervijsb|ok aIgenomen. De toetsveken voor 2011-2012 zijn vastgeste|d in de
komende periodes.
TP1. ma. 24 oktober 2011 t/m do. 27 oktober 2011
TP2. ma.16 januari 2012 t/m do. 19 januari 2012
TP3. ma. 2 apri| 2012 t/m do. 5 apri| 2012
TP4. ma.11 juni 2012 t/m do. 14 juni 2012

Her TP1. ma.9 januari 2012 t/m do. 12 januari 2012
Her TP2. ma. 26 maart 2012 t/m do. 29 maart 2012
Her TP3. di. 1 mei 2012 t/m do. 3 mei 2012
Her TP4. ma. 25 juni 2012 t/m do. 28 juni 2012

4.1.1 AIw|[kende dagen
Tijdens de toetsperioden kan het voorkomen dat studenten op andere dan de
gebruike|ijke dagen naar schoo| moeten komen. Aangeraden vordt om hiervoor de
Studentenporta| goed in de gaten te houden.

4.2 Les|ann|ng

4.2.1 Lesrccster
Lesroosters vorden bij aanvang van ieder ondervijsb|ok gepub|iceerd via de
Studentenporta| (bereikbaar via de homepage vvv.hhs.n| studenten en
medeverkers naam en vachtvoord invoeren studie Sma|| Business & Petai|
Management roosters en data). De roosters zijn eveneens te zien op de
pub|icatieborden naast de op|eidingsadministratie SBPM (Strip 2.57).

4.2.2 Pccsterw|[z|g|ngen
Poostervijzigingen vorden bekend gemaakt via de Studentenporta| (zie 4.2.1;
|esrooster).

4.2.3 Cc||eget|[den
1e uur . 08.45 - 09.30 uur
2e uur . 09.30 - 10.15 uur
PAUZE 10.15 - 10.30 uur
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


16
3e uur . 10.30 - 11.15 uur
4e uur . 11.15 - 12.00 uur
PAUZE 12.00 - 12.15 uur
5e uur . 12.15 - 13.00 uur
De pauze duurt 45 minuten en vindt p|aats tijdens het 5
e
oI 6
e
uur
6e uur . 13.00 - 13.45 uur
7e uur . 13.45 - 14.30 uur
PAUZE 14.30 - 14.45 uur
8e uur . 14.45 - 15.30 uur
9e uur . 15.30 - 16.15 uur
PAUZE 16.15 - 16.30 uur
10e uur. 16.30 - 17.15 uur
11e uur. 17.15 - 18.00 uur

4.3 e|angr|[ke data
Hieronder staan de vakantiedata en data vaarop bijzonderheden zu||en
p|aatsvinden.

4.3.1 Vakant|es en vr|[e dagen
HerIstvakantie. ma.17 oktober 2011 t/m vrij. 21 oktober 2011
Kerstvakantie. ma. 26 december 2011 t/m vrij. 6 januari 2012
Voorjaarsvakantie. ma. 27 Iebruari 2012 t/m vr. 2 maart 2012
Paasveekeinde. vrij. 6 apri| 2012 t/m ma. 9 apri| 2012
Koninginnedag. ma. 30 apri| 2012
Bevrijdingsdag. za. 5 mei 2012
Heme|vaartsvakantie. do. 17 mei 2012 t/m vrij. 18 mei 2012
Pinksteren. ma. 28 mei 2012
Zomervakantie. ma. 16 ju|i 2012 t/m vrij. 24 augustus 2012

4.3.2 InIcrmat|eb|[eenkcmsten n|euwe studenten
lnschrijIdag donderdag 25 augustus 2011 van 18.00 tot 21.00 uur
Open dag zaterdag 5 november 2011 van 10.00 tot 14.00 uur
Open dag zaterdag 4 Iebruari 2012 van 10.00 tot 14.00 uur
Open dag vrijdag 20 apri| 2012 van 16.00 tot 20.00 uur
Open dag vrijdag 15 juni 2012 van 16.00 tot 20.00 uur (onder
voorbehoud)
ProeIstuderen 8 december 2011 en 8 maart 2012

4.3.3 U|tre|k|ng rcedeuse getu|gscbr|Iten
De uitreiking van de propedeuse getuigschriIten voor studenten die in 2009-2010
oI eerder begonnen zijn met de op|eiding, za| p|aatsvinden op 22 september 2011.

4.3.4 D||cma-u|tre|k|ng
De dip|oma-uitreiking za| p|aatsvinden op 9 ju|i 2012.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


17
5. Inr|cbt|ng van bet cnderw|[s

5.1 Cbcuw van de c|e|d|ng
De op|eiding is opgebouvd uit een propedeutische Iase van 60 studiepunten en
een hooIdIase van 180 studiepunten. Beide Iasen vorden aIges|oten met het
uitreiken van een getuigschriIt.

Het ondervijs is ingedee|d vo|gens |eer|ijnen (kennis, vaardigheden en praktijk),
een persoon|ijke ontvikke||ijn en themas die uit de beroepspraktijk zijn ont|eent.

Per|cde 1 Per|cde 2 Per|cde 3 Per|cde 4

Thema.
Organisatie
Thema.
Omgevingsana|yse
Thema.
lnterne ana|yse
Thema.
De praktijk
Jaar 1
Major Major Major Major & stage
Thema. Personee|
& organisatie
Thema.
Strategie
Thema.
Consument
Thema.
PerIormance
Jaar 2
Major Major &
sprokke|minor
Major &
sprokke|minor
Major &
sprokke|minor
Thema.
Commerce
Thema.
Management
Jaar 3 Minor Minor
Major & stage Major & stage
Thema.
C|oba|isering
Jaar 4 Minor
Major
AIstuderen AIstuderen

Het studiejaar is opgedee|d in vier kvarta|en. E|k kvartaa| bestaat uit een
(ondervijs)b|ok. Een b|ok bevat zes ondervijsveken en biedt in de overige veken
ruimte voor toetsen, het aIronden van opdrachten en assessments. E|k b|ok vordt
aIgerond met een toetsperiode. Per b|ok vorden verschi||ende ondervijseenheden
aangeboden die ieder bestaan uit een oI meerdere modu|es. Aan e|ke
ondervijseenheid zijn studiepunten toegekend die behaa|d vorden door midde| van
toetsing. Een aanta| studieonderde|en |oopt over meerdere periodes heen.

Voor bepaa|de studieonderde|en ge|dt, in verband met het ververven van de
vereiste vaardigheden, een aanvezigheidsp|icht. ln de b|okboeken oI studievijzers
vordt aangegeven ve|ke e|ementen van het programma het betreIt. Zie bij|age 4
voor de studiepuntentabe| 2011-2012.

5.2 Prcedeuse
Het eerste jaar van de op|eiding, de propedeuse, vordt aIges|oten met het
zogeheten propedeutisch examen. A|s de propedeuse met goed gevo|g vordt
aIgerond, vo|gt uitreiking van het Propedeutisch CetuigschriIt. Het speciIieke
karakter van de SBPM-propedeuse komt met name tot uiting in de integratie van
diverse theoretische modu|en en praktijkopdrachten die een be|angrijk e|ement van
het propedeusecurricu|um vormen. Door deze opzet kan de student zich goed
orinteren op de op|eiding en het beroepenve|d. VanaI het begin van de studie
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


18
vordt de student door de doe|ste||ingen en de opzet van het ondervijsprogramma
gemotiveerd om actieI te studeren en kennis te maken met vat het SBPM-
beroepenve|d inhoudt. Het activeert interesse en daagt uit tot presteren.

5.2.1 Funct|es rcedeuse
De propedeuse heeIt drie Iuncties.
1. Orintatie. De student orinteert zich op de op|eiding en het beroepenve|d; aan
het eind van de propedeuse moet hij zichze|I antvoord kunnen geven op de vraag
oI de op|eiding SBPM en het beroepenve|d geschikt is voor hem.
2. Se/ectie. Uiter|ijk aan het eind van de propedeuse moet de student antvoord
krijgen op de vraag oI hij de studie aankan en oI hij geschikt vordt geacht voor
het beroepenve|d.
3. Vervijzing. Lukt de studie niet, dan kan mentor en decaan om advies gevraagd
vorden bij het he|pen zoeken naar een passende voortzetting van de studie oI naar
andere activiteiten.

5.2.2 Vr|[e stud|eunten (PCC)
ln de studiepuntentabe| (zie bij|age 4) van het eerste jaar is een studiepunt voor
Persoon|ijke competentie ontvikke|ing (PCO) opgenomen.

De betreIIende uren kunnen a|s vo|gt vorden ingevu|d.
Studenten kunnen de betreIIende uren naar keuze besteden aan een binnen
de hogeschoo| aangeboden keuzemodu|e.
Studenten kunnen de betreIIende uren toegekend krijgen op grond van
verkzaamheden in de praktijk, bestuur|ijke en/oI maatschappe|ijke
activiteiten. ln een enke| geva| za| de op|eiding - bij geb|eken
tekortkomingen op meerdere competenties die binnen de op|eiding ge|den -
de student verp|ichten tot het vo|gen van een extra studieonderdee|.
Studenten kunnen de betreIIende uren toegekend krijgen voor activiteiten
oI projecten die voor de op|eiding van nut zijn.
Studenten kunnen de betreIIende uren toegekend krijgen op basis van
additione|e cursussen indien men kan onderbouven vaarom deze cursussen
een bijdrage |everen aan de student zijn persoon|ijke competentie
ontvikke|ing. De invu||ing van de persoon|ijke competentie ontvikke|ing
gebeurt in over|eg met de SLB-docent en moet vorden goedgekeurd door
de examencommissie.

Ad 1.
E|ke modu|e die door een op|eiding binnen de Hogeschoo| vordt aangeboden, kan
daarnaast in principe gevo|gd vorden a|s z.g. "aanschuiImodu|e". Voor dee|name
aan aanschuiImodu|es ge|den de vo|gende voorvaarden.
de student dient over vo|doende voorkennis te beschikken, dit ter
beoorde|ing van de op|eiding die de betreIIende modu|e aanbiedt;
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


19
de aanbiedende op|eiding moet vo|doende p|aats hebben om de student in
staat te ste||en, de modu|e te vo|gen.

Aanvraag
ln a||e geva||en dient toestemming verkregen te zijn van de Examencommissie van
de op|eiding SBPM. Op B|ackboard is een aanvraagIormu|ier PCO te vinden. De
examencommissie toetst de aanvragen op (hbo-)niveau en re|evantie in het kader
van de op|eiding.

8ij mcdu/e HHS cI andere c/eiding:
De student |evert bij aanvraag een kopie van het re|evante gedee|te van de
studiegids in, vaaruit het vo|gende b|ijkt.
vakinhoud
verkvormen
studiebe|astinguren (sbu)
toetsvorm

De aanvraag vordt door de SLB-docent aan de examencommissie voorge|egd en
vervo|gens goedgekeurd oI aIgevezen. Aanvragen die zijn aIgevezen vegens
gebrek aan onderbouving mogen nog een keer opnieuv vorden ingediend. Daarna
is aIvijzing deIinitieI.

Student krijgt de studiepunten toegekend a|s hij aantoont dat hij het
studieonderdee| met succes heeIt aIgerond. Vereist is een getekend(e)
cijIer|ijst/toetsbrieIje, met verme|ding van de contactpersoon.

Aanvraag studieunten bij verkzaamheden in de raktijk:
ln de aanvraag vordt de aard van de verkzaamheden omschreven en de tijd die de
student denkt te besteden. Om de studiepunten te krijgen dient de student een
vers|ag van de verkzaamheden in te |everen bij de secretaris van de
Examencommissie, met daarbij verme|d de naam van een contactpersoon die
eventuee| gebe|d kan vorden voor nadere toe|ichting. De student krijgt de
studiepunten toegevezen indien de Examencommissie daartoe bes|uit.

Coedgekeurde aanvragen b|ijven een studiejaar ge|dig. A|s de student niet aan zijn
verp|ichtingen heeIt vo|daan binnen dat jaar, moet de aanvraag opnieuv vorden
ingediend.

5.2.3 Prcedeut|scb examen
De student is ges|aagd voor het propedeutisch examen indien de 60 ECTS van het
propedeutisch examen zijn behaa|d.

A||e toetsen, opdrachten, practica en verp|ichte aanvezigheid moeten a|s vo|daan
zijn beoordee|d. Ondervijseenheden die met een cijIer vorden beoordee|d moeten
met tenminste het cijIer 5,5 zijn aIgerond. Hierbij kan in enke|e geva||en gebruik
vorden gemaakt van de compensatierege|ing (zie paragraaI 5.4.3).
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


20
Na het beha|en van het propedeutisch examen oI bij een positieI studieadvies (zie
6.9) gaat de student door naar de hooIdIase van de op|eiding SBPM.

N.8.: Studieunten zijn van be/ang in het kader van de studieIinanciering en vccr
het uit te brengen (bindend| studieadvies.

5.3 HccIdIase
De hooIdIase van de SBPM-op|eiding bedraagt drie jaar en omvat 180 ECTS. De
op|eiding kent tvee aIstudeerrichtingen.
Sma|| Business (ze|Istandig ondernemerschap)
Petai| Management (intern ondernemerschap)

Aan het eind van het tveede jaar maakt de student een keuze tussen de tvee
aIstudeerrichtingen Zie bij|age 4 voor de studiepuntentabe||en van de hooIdIase.

5.3.1 Cnderscbe|d PM en S
Bij zove| retai| management a|s ondernemerschap draait het om het |eiden van een
onderneming (oI een onderdee| hiervan). Wanneer studenten kiezen voor retai|
management richten zij zich op a||e activiteiten van bedrijIshuishoudingen die zich
richten op de directe aIzet van goederen en diensten aan consumenten. Studenten
die ervoor kiezen om een eigen onderneming te starten combineren a||e benodigde
midde|en (ge|d, mensen, een business mode|, een strategie en het vermogen om
risico te dragen) en transIormeren hun uitvinding tot een |evensvatbare
onderneming.

Studenten die kiezen voor SB vorden bege|eid bij hun bes|uit om ondernemer te
vorden. Voor zove| SB a|s PM studenten ge|dt vervo|gens dat zij vorden voorzien
van de kennis en vaardigheden om succesvo||e ideen te ontvikke|en, een idee te
transIormeren tot onderneming en het |eiden en verder ontvikke|en van een
onderneming.

5.3.2 M|ncren
ln de hooIdIase zijn 45 studiepunten ondergebracht in minoren.
15 punten in het tveede jaar, bestaande uit 5 keuzemodu|es van 3 punten
15 punten in b|ok 3.1
15 punten in b|ok 4.1

De student kan de minorruimten invu||en door de verdiepende modu|en te vo|gen
die de op|eiding ze|I aanbied zie curricu|umoverzicht in bij|age 4), oI door te kiezen
uit minoren die zove| binnen a|s buiten de Haagse Hogeschoo| vorden
aangeboden. Hou B|ackboard en de porta| in de gaten voor de date van de
minorenmarkt en de inschrijIperioden voor minoren.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


21
5.3.3 AIstuderen
Het aIstuderen is het s|uitstuk van de op|eiding vaarbij de student |aat zien dat hij
op het vastgeste|de eindniveau van de op|eiding de theorie beheerst en op juiste
vijze kan toepassen in de praktijk. Daarbij staat centraa| dat hij ze|Istandig en via
toegepast onderzoek kan komen tot een (kritische) uitverking van een SB- oI PM
georinteerd strategisch vraagstuk en daar, na ana|yse, een conc|usie en praktisch
toepasbare aanbeve|ingen aan kan verbinden. De tijdens de op|eiding opgedane
kennis, vaardigheden en ervaringen kan hij gentegreerd toepassen in een SB- oI
PM omgeving.

Het aIstudeertraject vordt ze|Istandig uitgevoerd en de eindbeoorde|ing is
individuee|. ledere student presenteert en verdedigt zijn onderzoek in het
monde|inge examen. Voor meer inIormatie m.b.t. het aIstuderen. zie
aIstudeerhand|eiding op de porta|.

5.3.4 AIstuderen met |cI' cI met de bccgste |cI'
De examencommissie ste|t voor zove| het propedeutisch examen a|s het aIs|uitend
examen, vast oI de student ges|aagd is met |oI oI met de hoogste |oI. Het
predicaat met |oI oI met de hoogste |oI vordt verme|d op het getuigschriIt.
De student is met |oI ges|aagd indien het gevogen gemidde|de van a||e
resu|taten behaa|d voor de tot de propedeutische oI hooIdIase behorende
ondervijseenheden ten minste een 8,0 oI hoger bedraagt en voor a||e
ondervijseenheden ten minste het cijIer 7,0 is behaa|d dan ve| de
beoorde|ing vo|doende is verkregen;
De student is met de hoogste |oI ges|aagd indien het gevogen gemidde|de
van a||e resu|taten behaa|d voor de tot de propedeutische oI hooIdIase
behorende ondervijseenheden ten minste een 9,0 oI hoger bedraagt en
voor a||e ondervijseenheden ten minste het cijIer 8,0 is behaa|d dan ve| de
beoorde|ing vo|doende is verkregen.

Pesu|taten behaa|d voor ondervijseenheden die beoordee|d vorden op een
vo|doende/onvo|doendeschaa| vorden niet meegenomen bij de berekening van het
gevogen gemidde|de. Ondervijseenheden vaarvoor vrijste||ing is verkregen
vorden evenmin meegenomen. Bij de berekening van het gevogen gemidde|de is
de zvaarte in studie|ast van de ondervijseenheden, uitgedrukt in studiepunten, de
veegIactor.

5.4 Stud|eunten

5.4.1 Stud|ebe|ast|nguren
Een jaar studietijd neemt voor een vo|tijdstudent 60 ECTS, d.v.z. studiepunten, in
bes|ag. Tijdens de studie vordt een rege|matige verkinzet van de student
vervacht van gemidde|d ca. 40 k|okuren per veek. Omdat een studiejaar 42
veken van 40 uren omvat, bedraagt de tota|e jaarinzet 1680 uur. Deze uren zijn
verdee|d over de 60 studiepunten die per jaar behaa|d kunnen vorden, vaardoor 1
studiepunt staat voor 28 zogehete studiebe|astinguren (SBUs). Hieronder va||en
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


22
zove| de uren die de student aan het vo|gen van co||eges, verkgroepen,
opdrachten, projecten en practica dient te besteden, a|s de tijd die met ze|Istudie
en toetsvoorbereiding gemoeid is.

Let op. De SBUs zijn g|oba|e richt|ijnen! De ervaring |eert dat er tussen individue|e
studenten verschi||en zijn in de tijd die zij nodig hebben om zich de stoI eigen te
maken.

5.4.2 Tcekennen van stud|eunten
De |eerstoI vordt aangeboden in ondervijseenheden. E|ke ondervijseenheid vordt
getoetst door midde| van een schriIte|ijke toets, presentatie, project oI opdracht.
Deze toetsing omvat een onderzoek naar kennis, inzicht en vaardigheden van de
student en kan opgebouvd zijn uit verschi||ende toetsvormen en dee|toetsen die
op verschi||ende tijdstippen (kunnen) vorden aIgenomen (zie het toetsreg|ement in
bij|age 1, dat ook te raadp|egen is via de Studentenporta|). De uits|ag van toetsen
vordt uits|uitend administratieI geregistreerd. Voor het beha|en van een vo|doende
bij een dee|toets vorden geen studiepunten toegekend. Studiepunten vorden pas
toegekend nadat tot een ondervijseenheid behorende dee|toetsen en eventue|e
opdrachten samen het vereiste resu|taat op|everen.

De standaardrege|ing voor de toekenning van studiepunten is de vo|gende.
A|s de student een cijIer 5.5 behaa|t voor een toets (oI de kva|iIicatie vo|daan
oI vo|doende aan een opdracht, project oI stage), vorden de studiepunten
conIorm de studiepuntentabe||en toegekend.

5.4.3 Ccmensat|erege||ng
Binnen een aanta| ondervijseenheden mogen modu|es met e|kaar gecompenseerd
vorden, mits het cijIer per modu|e minimaa| een 4,5 is oI de kva|iIicatie vo|daan
is toegekend. Het gemidde|de (gevogen) cijIer van de ondervijseenheid moet
minimaa| 5,5 zijn.

Dee|toetsresu|taten kunnen a||een gecompenseerd vorden indien het cijIer ge|ijk
aan oI hoger is dan een 4,5. ln de OEP (artike| 6) staat per jaar aangegeven op
ve|ke ondervijseenheden de compensatierege|ing van toepassing is.

Een voorbee|d.
Bij het thema Omgevingsana|yse (b|ok1.2) vormen de modu|es Communicatieve
vaardigheden, lCT vaardigheden en Persoon|ijke eIIectiviteit gezamen|ijk een
ondervijseenheid vaarin 3 studiepunten te beha|en zijn. De mate vaarin het
behaa|de cijIer van deze modu|es meete|t is aIhanke|ijk van de veging die aan de
modu|e is gegeven. Na het beha|en van de cijIers vordt het eindcijIer voor dit
studieonderdee| a|s vo|gt berekend.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


23
Mcdu/e Weging CijIer mcdu/e Tctaa/
Communicatieve
vaardigheden
0,33 8 2,64
lCT vaardigheden 0,33 4,7 1,55
Persoon|ijke eIIectiviteit 0,33 6,1 2,01
E|ndc|[Ier
Succesvc||e cndernemer
6,2

Zo|ang voor een van de modu|es geen cijIer is behaa|d oI een cijIer |ager dan een
4,5, vordt geen eindcijIer berekend en is de ondervijseenheid nog niet behaa|d.

5.4.4 cvencurr|cu|a|re stud|eunten
Studenten die actieI zijn in organisaties ter verbetering van studie- en |eeIk|imaat,
kunnen naast hun getuigschriIt een certiIicaat ontvangen vaarop de
bovencurricu|aire activiteiten verme|d staan.

De aanvraag vordt gedaan, op voordracht van de student ze|I oI van derden, bij
de examencommissie (indien de activiteiten binnen de op|eiding SBPM oI de
Academie Marketing & Commerce hebben p|aatsgevonden) oI bij het Co||ege van
Bestuur (indien er sprake is geveest van hogeschoo|brede activiteiten).

5.5 Tcets|ng
Het document Toetsreg|ement is te vinden a|s bij|age 1 in deze studiegids.

5.5.1 Ge|d|gbe|dsduur tcetsen en dee|tcetsen
De ge|digheidsduur van een, eenmaa| behaa|d, propedeutisch examen is onbeperkt.
De ge|digheidsduur van dee|toetsen is 10 jaar. Dee|toetsen behorende bij de
modu|en die uit het curricu|um zijn verdvenen kunnen op verzoek van de
examencommissie aangevu|d vorden met een aanvu||ende opdracht indien dit
noodzake|ijk is om te vo|doen aan de nieuve eisen van de ondervijseenheid
vaartoe de modu|e heeIt behoord.

5.5.2 W|[ze van tcets|ng
De vijze vaarop studieonderde|en getoetst vorden, vordt bij de start van het
desbetreIIende studieonderdee| bekendgemaakt in het b|okboek oI de studievijzer.
Onder toetsen vorden a||e moge|ijke vormen van toetsing verstaan (monde|ing,
schriIte|ijk, opdrachten, vers|agen e.d.).

Bij sommige studieonderde|en brengt de aard en/oI inhoud van het aangeboden
programma een aanvezigheidsp|icht met zich mee. ln de studievijzers die bij de
aanvang van het cursusjaar vorden uitgereikt, is aangegeven om ve|ke
activiteiten het gaat.

5.5.3 Crgan|sat|e en |nscbr|[v|ng tcets
Paadp|eeg het toetsreg|ement op B|ackboard voor de juiste procedure omtrent de
inschrijving voor toetsen. Tijdens de toetsen zijn de examen- en toetsrege|s van
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


24
kracht. Deze zijn ook te raadp|egen via de Studentenporta|, onder het kopje."A||es
over toetsen". Zie ook het Toetsreg|ement op|eiding SBPM (B|ackboard). Voor
monde|inge toetsen en presentaties ge|den strikte rege|s t.a.v. inschrijving,
aanvezigheid en aIme|ding. Voor de precieze rege|ingen dienen het b|okboek oI de
studievijzers van het betreIIende studieonderdee| geraadp|eegd te vorden.

5.5.4 Tcetst|[dver|eng|ng
ln bijzondere situaties is het moge|ijk toetstijdver|enging aan te vragen. Deze
voorziening is voorname|ijk bedoe|d voor buiten|andse studenten oI studenten met
een handicap oI een Iunctiebeperking zoa|s dys|exie. Ook studenten die hun
voortgezet ondervijs niet in Neder|and maar het buiten|and hebben gevo|gd,
kunnen eventuee| extra (|ees-)tijd tijdens toetsen krijgen.
Studenten die gebruik vi||en maken van deze voorziening, dienen zich minimaa|
vier veken voor aanvang van de toetsperiode te me|den bij de studentendecaan.

5.5.5 Herkans|ngen
A||e aI te nemen toetsen en dee|toetsen vorden tvee keer per studiejaar
aangeboden. De herkansing vindt gevoon|ijk p|aats in het b|ok direct vo|gend op
de periode vaarin de toets voor de eerste keer verd aIgenomen.

Na een herkansing ge|dt het hoogstbehaa|de resu|taat. (Het cijIer van een
gemaakte toets vervangt dus a||een het eerder behaa|de cijIer a|s het cijIer van de
herkansing hoger is).

5.5.6 Vr|[ste|||ngen en dee|vr|[ste|||ngen
De op|eiding ver|eent geen standaardvrijste||ingen voor bepaa|de categorien
instromende studenten, met uitzondering van de studenten die dee|nemen aan de
verkorte mbo-route. Dit omdat het propedeuseprogramma aans|uit bij de regu|iere
voorop|eidingen, en omdat in het propedeusecurricu|um integratie van voorheen
min oI meer geso|eerde studieonderde|en p|aatsvindt. Uits|uitend in bijzondere,
individue|e geva||en vorden vrijste||ingen voor een studieonderdee| (oI met een
dee|cijIer aI te s|uiten dee| van een studieonderdee|) ver|eend. Dit gebeurt a||een
op basis van een aIgerond (studieonderdee|) van een (voor)op|eiding. Onder een
aIgeronde op|eiding vordt verstaan een op|eiding vaarvoor een oIIiciee| dip|oma
oI getuigschriIt vordt aIgegeven, zoa|s een havo- / vvo- oI propedeusedip|oma.
Heb je hierover vragen, ga dan |angs bij de examencommissie.

Vccrvaarden
Vrijste||ingen vorden ver|eend door de examencommissie van de op|eiding en zijn
moge|ijk onder de vo|gende voorvaarden.
de inhoud van het studieonderdee| is tijdens een vorige op|eiding a| aan de
orde geveest op een niveau dat minimaa| ge|ijk is aan het niveau van deze
op|eiding;
bij de vorige op|eiding is minimaa| en aantoonbaar een 5,5 voor het
onderdee| (vak) behaa|d.

Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


25
Aanvraagrccedure
Een (dee|)vrijste||ing vordt aangevraagd door het invu||en van een speciaa|
Iormu|ier dat is te verkrijgen bij de op|eidingsadministratie SBPM in ST2.57. Dit
Iormu|ier dient uiter|ijk vier verkveken voor de toets van het desbetreIIende
studieonderdee| te vorden inge|everd bij de examencommissie. Samen met het
ingevu|de Iormu|ier dienen de vo|gende bevijsstukken bij de desbetreIIende docent
te vorden inge|everd.
kopie van de cijIer|ijst van de (voor)op|eiding vaarop het desbetreIIende
vak(onderdee|) voorkomt;
beschrijving van de |eerstoI die tijdens de (voor)op|eiding is behande|d
(bijvoorbee|d een kopie van de inhoudsopgave uit een studiegids);
tite|(s) van het gebruikte ondervijsmateriaa|;
overig materiaa| dat be|angrijk kan zijn voor de docent om een goede
beoorde|ing te kunnen geven.

Na in|evering van de benodigde bevijsstukken bij de desbetreIIende docent vordt,
binnen tvee veken na ontvangst van de vrijste||ingsaanvraag, schriIte|ijk de
uits|ag bekend gemaakt.

Studenten met een niet aIgeronde universitaire oI andere hbo-op|eiding, kunnen op
grond van daar behaa|de studieresu|taten, en in over|eg met de
studie|oopbaanbege|eider en/oI propedeusecordinator, (dee|)vrijste||ingen
verkrijgen. Er vordt vervo|gens een individuee| studiep|an opgeste|d dat vordt
opgeborgen in het persoon|ijke dossier van de student.

Re/atie met (negatieI bindend| studieadvies, vervangend (dee/|cijIer
De op basis van (dee|-)vrijste||ingen toegekende studiepunten te||en niet mee bij
het bepa|en van de studievoortgang, en vorden dan ook niet meegerekend bij het
a| dan niet toekennen van het negatieI bindend studieadvies.

Een (dee|)vrijste||ing |evert een V (vo|daan) op. Er vordt geen cijIer aan verbonden,
zodat de student de moge|ijkheid tot cum |aude aIstuderen behoudt.

Vccr- en nade/en vrijste//ingen
Beha|ve voorde|en, zoa|s meer tijd voor andere studieonderde|en, zijn er ook
nade|en verbonden aan het aanvragen van vrijste||ingen.
geen compensatiemoge|ijkheid
vrijste||ingen te||en niet mee voor de studieIinanciering
gaten in het rooster
|eerstoI zakt veg en is |ater moei|ijker activeerbaar.

Het is daarom aan te raden contact op te nemen met de studie|oopbaanbege|eiding
voordat de vrijste||ing vordt aangevraagd. Deze kan samen met de student
vastste||en oI het verstandig is om tot de aanvraag over te gaan.


Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


26
6. Pege||ngen

De ondervijs- en examenrege|ingen geven een beschrijving van de bepa|ingen en
procedures die in acht moeten vorden genomen bij de toetsen en de examens van
de op|eiding Sma|| Business & Petai| Management. Naast de OEP heeIt SBPM een
eigen toetsreg|ement, vaarin de procedures rond toetsen beschreven staan. Dit
reg|ement is bijgevoegd a|s bij|age 1 in deze studiegids. Het origine|e document
Ondervijs- en Examenrege|ing (OEP) is te vinden a|s bij|age 3.

6.1 Pe|kw|[dte en begr|sbea||ngen
De opgenomen ondervijs-, examen- en toetsrege|ingen ge|den voor de op|eiding
SBPM-vo|tijd gedurende het studiejaar 2011 2012. Het begrippenkader is te
vinden in Studentenstatuut dee| 1.

6.2 Tce|at|ngse|sen
Een overzicht van de toe|atingseisen is te vinden in de OEP (bij|age 3)

6.3 DeI|c|ent|es |n de vccrc|e|d|ng
Studenten die niet vo|doen aan de voorop|eidingseisen kunnen pas vorden
toege|aten a|s zij door midde| van een toets hebben aangetoond over de vereiste
kennis en vaardigheden te beschikken. Een beschrijving van de precieze inhoud en
vorm van de toets en beoorde|ingscriteria staat in de brochure
Toe|atingsonderzoek 2011. lnIormatie over het onderzoek is verkrijgbaar bij het
Studie-inIormatiepunt van de hogeschoo|.

6.4 Inscbr|[v|ng, tweede |nscbr|[v|ng
Voor gedetai||eerde inIormatie over de inschrijving vordt vervezen naar
vvv.studie|ink.n| en naar de studentendecaan dhr. M.C. Mo| (M.C.Mo|@hhs.n|).
De inschrijvingsvoorvaarden en de vette|ijke rege|ingen zijn bindend.

lnschrijving bij de Haagse Hogeschoo| kan a|s student in vo|tijd, in dee|tijd,
a|s student bij een dua|e op|eiding, oI a|s extraneus. Een aspirant-student
moet zich |aten inschrijven bij de academie vaarbinnen de te vo|gen
op|eiding va|t.
ln het kader van de koppe|ingsvet moeten studenten van 18 jaar en ouder
die zich voor het eerst inschrijven bij een op|eiding van de Haagse
Hogeschoo|, kunnen aantonen dat zij rechtmatig in Neder|and verb|ijven.
lnschrijving staat open voor iedereen die vo|doet aan de toe|atingseisen die
genoemd zijn in de artike|en 5 t/m 9 van Studentenstatuut dee| 1.
lnschrijving voor een op|eiding is niet moge|ijk, a|s de aspirant-student a|
eerder voor deze|Ide op|eiding aan de Haagse Hogeschoo| een negatieI
bindend studieadvies heeIt gekregen.
lnschrijving a|s extraneus is a||een moge|ijk, a|s naar het oordee| van de
academiemanager (Academie Marketing & Commerce van de Haagse
Hogeschoo|) de aard oI het be|ang van het ondervijs zich daar niet tegen
verzet.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


27
A|s iemand zich in de |oop van een studiejaar inschrijIt, ge|dt deze
inschrijving voor het resterende dee| van dat studiejaar.
A|s een verzoek tot inschrijving vordt geveigerd, gebeurt dit schriIte|ijk en
met opgaaI van redenen.
Degene aan vie de inschrijving geveigerd vordt, kan daartegen in beroep
gaan bij het Co||ege van Beroep Bijzonder Ondervijs. Voor verder inIormatie
zie Studentenstatuut dee| 1.

6.5 ee|nd|g|ng van de |nscbr|[v|ng
ln beginse| ge|dt een inschrijving voor een studiejaar. Beha|ve tijdens het eerste
jaar van inschrijving in de propedeuse, is tussentijdse beindiging van de
inschrijving vo|gens de vet s|echts moge|ijk bij aIstuderen, ziekte oI bijzondere
Iami|ieomstandigheden.

ln bovengenoemde geva||en is restitutie van co||egege|d moge|ijk. Bij beindiging
van de inschrijving vordt voor e|ke maand dat de betrokkene niet meer is
ingeschreven, een dee| van het co||egege|d terugbetaa|d. Met ingang van ve|ke
maand beindiging p|aatsvindt, is aIhanke|ijk van de reden daarvan. Een verzoek
tot beindiging van de inschrijving |opende het studiejaar moet schriIte|ijk en van
datum voorzien vorden ingediend bij de studentendecaan, dhr. M.C. Mo|. Er
kunnen aanvu||ende eisen geste|d vorden ter bevestiging van de reden.

Prccedure ter beindiging van de inschrijving
Neem contact met de SLB docent en propedeusecordinator.
Neem contact op met de decaan.
Overhandig eventuee| een schriIte|ijke bevestiging van de beindiging van
de inschrijving aan de studentenadministratie ( Academie Marketing &
Commerce) met daarin kort verme|d. naam, studentnummer, adres,
voonp|aats - datum van staken studie - reden van staken van de studie.

6.6 Tce|at|ng tct de bccIdIase
Een student die is ges|aagd voor de propedeuse SBPM aan de Haagse Hogeschoo|
vordt zonder restricties toege|aten tot de hooIdIase SBPM. Op basis van een
aIgeronde propedeuse van de op|eiding SBPM bij een andere hogeschoo| kan, op
verzoek van de student, een standaardvrijste||ing voor (een onderdee| van) de
propedeuse SBPM vorden ver|eend. Een derge|ijke vrijste||ing dient schriIte|ijk
aangevraagd te vorden bij de examencommissie. De schriIte|ijke aanvraag dient bij
de examencommissie SBPM te vorden inge|everd, samen met een gevaarmerkte
kopie van het propedeusedip|oma.

Studenten die hun propedeutisch examen bij een andere op|eiding behaa|d hebben,
dienen zich in verbinding te ste||en met de secretaris van de examencommissie.
Voor een aIgeronde propedeuse van een andere op|eiding dan de op|eiding SBPM
vordt geen standaardvrijste||ing ver|eend. ln dat geva| bepaa|t de
examencommissie individuee| oI vrijste||ingen moge|ijk zijn.

Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


28
6.? Vccr|c|ge tce|at|ng tct de bccIdIase
Studenten die hebben dee|genomen aan het SBPM-propedeuseondervijs aan de
Haagse Hogeschoo|, maar niet voor het propedeutische examen zijn ges|aagd,
vorden voor|opig tot de hooIdIase toege|aten, indien zij in de propedeuse SBPM,
buiten de op basis van vrijste||ingen verkregen studiepunten, ten minste 40
studiepunten (ECTS) behaa|d hebben. (Studiepunten, toegekend op basis van
vrijste||ingen vorden niet meegerekend bij de beoorde|ing van de studievoortgang.)
ln over|eg met de student, ste|t de studievoortgangbege|eider een individuee|
studietraject vast. Doe| hiervan is het beha|en van het propedeutische examen,
uiter|ijk op 31 augustus 2012, en het vaarborgen van een goede studievoortgang
in de hooIdIase.

N.8: /ndien een student aan het eind van het tveede jaar van inschrijving het
rcedeutische examen niet heeIt gehaa/d, dan vcrdt c dat mcment a/sncg een
negatieI bindend studieadvies uitgebracht. Zie hierna cnder "NegatieI bindend
studieadvies.

6.B Stud|ebege|e|d|ng en adv|ser|ng
Bij de op|eiding SBPM vindt tijdens de gehe|e studie studie|oopbaanbege|eiding
p|aats. Daarnaast kent de op|eiding een studievoortgangbege|eider Dhr. A.J. van
Zon (A.J.vanZon@hhs.n|) en ver|eent de studentendecaan Dhr. M.C.Mo|
(M.C.Mo|@hhs.n|), a|s onaIhanke|ijk vertrouvenspersoon, bege|eiding en hu|p aan
studenten die met vragen zitten over hun huidige oI toekomstige op|eiding oI
studie.

A|s student krijg je een studie|oopbaanbege|eider die a|s medeverker verbonden is
aan de op|eiding SBPM. De ro| van de studie|oopbaanbege|eider kan vorden
samengevat in de vo|gende activiteiten.
Stimu|eren en bege|eiden bij studievoortgang
Stimu|eren en bege|eiden bij ze|IreI|ectie. de student he|pen de eigen
sterktes, zvaktes en doe|en m.b.t. de |oopbaan te vervoorden.
Stimu|eren en bege|eiden bij ze|Iregie. de student he|pen de geste|de doe|en
te bereiken, onder meer door de juiste |oopbaankeuzes te maken en de
eigen sterktes te ontvikke|en en zvaktes te verbeteren.

Cedurende het studiejaar voert de studie|oopbaanbege|eider minimaa| vier maa|
een gesprek met de student.
Bij prob|emen vordt de student geacht prob|emen ze|I stappen te ondernemen;
eventuee| met behu|p van de studie|oopbaanbege|eider en/oI de decaan. Het tijdig
signa|eren van prob|emen is met name van be|ang in verband met.
het Bindend Studieadvies (zie verderop)
de rege|ing Financi|e Ondersteuning bij Studievertraging (FOS, zie
verderop) en
de 1-Iebruari-maatrege| bij het stoppen van de studie oI het omzvaaien (zie
verderop).

Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


29
6.9 |ndend stud|eadv|es
Het is vette|ijk verp|icht iedere student aan het eind van de propedeutische Iase
een schriIte|ijk studieadvies te geven. Het is het voornemen van de Haagse
Hogeschoo|, en zeker ook van de op|eiding SBPM, dat studenten op de juiste p|ek
terechtkomen.

Door de studie|oopbaanbege|eider vordt in individue|e studievoortganggesprekken
met iedere student het studieadvies voorbereid. Daarbij vordt gekeken naar
behaa|de studiepunten, studiehouding, be|angste||ing en eventue|e persoon|ijke
omstandigheden van de student.

Het studieadvies dat vordt gegeven, is gebaseerd op het aanta| studiepunten dat
aan het einde van het schoo|jaar is behaa|d.

ECTS Cevo|g
60 positieI. de student vordt zonder beperkingen toege|aten
tot de hooIdIase
40-59 aanhouden. gekoppe|d aan beperkte toe|ating tot de
hooIdIase oI niet bindend negatieI gekoppe|d aan beperkte
toe|ating tot de hooIdIase
< 40 bindend negatieI. de student dient de studie aan de
op|eiding SBPM Haagse Hogeschoo| te beindigen oI
uitste|. op grond van persoon|ijke omstandigheden krijgt de
student uitste| voor 1 jaar

Een negatieI bindend studieadvies vordt ook gegeven aan studenten die op 31
augustus van het tveede jaar van inschrijving nog niet ges|aagd zijn voor het
propedeutische examen.

Tcekennen bindend studieadvies
Een negatieI bindend studieadvies kan pas vorden gegeven, nadat een zorgvu|dige
studieadvisering en bege|eiding heeIt p|aatsgevonden.
Dit houdt onder andere in.
de student heeIt met de studie|oopbaanbege|eider, op basis van recente
gegevens over de studievoortgang, in de |oop van het eerste studiejaar
minimaa| vier gesprekken;
er is rekening gehouden met door de studie|oopbaanbege|eider en/oI decaan
vastgeste|de bijzondere persoon|ijke omstandigheden;
studenten die het propedeutische examen nog niet hebben behaa|d, b|ijven
in hun tveede jaar van inschrijving onder deze|Ide bege|eidingssystematiek
va||en;
een studieadvies vordt schriIte|ijk verstrekt;
in principe vordt het studieadvies voor 31 ju|i gegeven.

Een student die zich in de |oop van het studiejaar inschrijIt voor de propedeuse,
maakt aIspraken met de propedeusecordinator en/oI studie|oopbaanbege|eider
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


30
omtrent de verp|ichtingen vaaraan hij a|s student moet vo|doen om in aanmerking
te komen voor een positieI studieadvies. De gemaakte aIspraken vorden
schriIte|ijk vastge|egd en bevaard in het persoon|ijk dossier van de student totdat
de studie beindigd is. Studenten die hun inschrijving voortijdig beindigen, krijgen
bij uitschrijving a|tijd een negatieI bindend studieadvies.

6.10 Ccnsequent|es negat|eI b|ndend stud|eadv|es
Aan het negatieI bindend studieadvies is een aIvijzing verbonden voor de
op|eiding vaarvoor de student is ingeschreven. De student kan zich a|dus niet
meer inschrijven voor de op|eiding aan de Haagse Hogeschoo| (dit ge|dt voor de
eerstvo|gende tvee studiejaren). We| kan hij zich bij andere hogescho|en voor
deze|Ide op|eiding inschrijven oI bij een andere op|eiding binnen de Haagse
Hogeschoo|.

/n berce gaan
De student die een negatieI bindend studieadvies heeIt gekregen kan daartegen
binnen 4 veken beroep aantekenen bij het Co||ege van Beroep voor de Examens
(zie Studentenstatuut dee| 1, artike| 42).

Uitzcndering c grcnd van ersccn/ijke cmstandigheden
Op grond van zvaarvegende persoon|ijke omstandigheden kan de student de
examencommissie verzoeken deze omstandigheden mee te |aten vegen in de
bes|uitvorming rond het bindend studieadvies. Het initiatieI voor een derge|ijk
bes|uit |igt bij de student. De procedure is a|s vo|gt.
de student ste|t (in over|eg met zijn studie|oopbaanbege|eider oI de decaan)
een schriIte|ijk verzoek om meeveging van persoon|ijke omstandigheden
op;
de studie|oopbaanbege|eider oI decaan voorziet het verzoek van advies en
|egt dit voor aan de examencommissie;
de examencommissie bes|ist en brengt de student schriIte|ijk van het
bes|uit op de hoogte;
de student die dit bes|uit aanvecht, kan beroep aantekenen bij het Co||ege
van Beroep voor de Examens (zie Studentenstatuut dee| 1, artike| 43).

N.8. De examenccmmissie kan niet terugkcmen c een eenmaa/ uitgebracht
negatieI studieadvies.

6.11 Me|d|ng b|[ |angdur|ge aIwez|gbe|d
Het is verstandig om bijzondere persoon|ijke omstandigheden, zoa|s (|angdurige)
ziekte, die tot studievertraging kunnen |eiden, kenbaar te maken aan de
studie|oopbaanbege|eider oI aan de studentendecaan. Zij kunnen je adviseren over
de nade|ige gevo|gen en te nemen stappen.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


31
?. Prakt|scbe |nIcrmat|e

Hieronder vorden in a|Iabetische vo|gorde de studentenvoorzieningen die de
hogeschoo| biedt beschreven. Hoeve| ernaar gestreeId vordt deze inIormatie
gedurende het jaar bij te houden, vordt voor actue|e inIormatie (zoa|s
openingstijden, |ocatie, te|eIoonnummers en georganiseerde activiteiten) voor zover
moge|ijk vervezen naar de inIormatie over de studentenvoorzieningen op het
studentennet bij o.a. "Studentenvoorzieningen" en via de optie. "vie, vat, vaar &
organisatie".

?.1 ACKU
ACKU is het servicebureau op het gebied van cu|tuur, kunst en uitgaan in Den Haag
voor a||e studenten en heeIt daartoe goede contacten met het cu|ture|e- en
uitgaans|even in Den Haag. ACKU bege|eidt studenten bij projecten op gebied van
muziek, dans, theater en Ii|m.

ledere maand gaat ACKU uit eten met studenten gecombineerd met een bezoek aan
een voorste||ing in een van de theaters van Den Haag. HAPPEN EN STAPPEN is voor
studenten het uitje C 7,50 (inc|. diner voorste||ing).

ACKU biedt ook verschi||ende cursussen aan o.a. Capoeira, yoga, IotograIie,
buikdans, tonee|; kaartjes voor voorste||ingen, handige uitgaanstips en hu|p bij de
organisatie van cu|ture|e initiatieven. ledere |aatste donderdag van de maand heeIt
ACKU de beschikking over de k|eine zaa| van het PAAPD van TPOJE voor
studententa|ent. Je bent a|tijd ve|kom met vragen oI ideen.
Website. vvv.acku.n|
E-mai|. inIo@acku.n|
Via Studentennet. http.//studentennet.hhs.n|/acku

?.2 A|umn|be|e|d
De op|eiding hecht grote vaarde aan haar oud-studenten (a|umni) en vi| een
re|atie onderhouden met iedere a|umnus van de op|eiding. Zij zijn immers de
ambassadeurs van- en kennisbronnen voor de op|eiding. Daarnaast ziet de
op|eiding het a|s haar taak om a|umni de moge|ijkheid te bieden contact te kunnen
onderhouden met e|kaar. Meer veten? Stuur een mai| naar. SBPM-A|umni@hhs.n|
oI naar E.MuntjeverII@hhs.n|

?.3 ercesmcge||[kbeden
Studenten, die het niet eens zijn met een bes|issing van een examencommissie,
kunnen daartegen beroep aantekenen bij het Co||ege van Beroep voor de examens.
Tegen directiebes|issingen over zaken a|s inschrijving oI ordemaatrege|en, staat
beroep open bij het Co||ege van Beroep bijzonder ondervijs.

ln a||e geva||en moet het beroep zo spoedig moge|ijk ingediend vorden. doch
uiter|ijk 4 veken nadat de bes|issing ter kennis van de student is gebracht. Na het
verstrijken van de termijn vordt het beroep niet meer in behande|ing genomen!
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


32
Het beroep moet schriIte|ijk en met redenen omk|eed vorden ingediend bij het
Co||ege van Beroep voor de examens oI het Co||ege van Beroep bijzonder
ondervijs, Postbus 13336, 2501 EH Den Haag. Voor hu|p bij oI meer inIormatie
kun je terecht bij de studentendecaan. Het reg|ement van beide co||eges is
opgenomen in het Studentenstatuut dee| 1.

?.4 eta|en c de bcgescbcc|


Voor a||e beta|ingen van diensten en producten binnen de vestigingen van de
hogeschoo| vordt gebruik gemaakt van de Chipknip. A||e bankpassen van de
Neder|andse banken zijn geschikt voor gebruik van de chipknip.
ln vestigingen van de hogeschoo| bevindt zich een aanta| op|aadpunten voor de
Chipknip, te veten.
- Centraa| Pestaurant
- Pestaurant 2
e
etage Ovaa|
- Pestaurant 3
e
etage S|inger
- Pestaurant 4
e
etage S|inger
- Centra|e ha|, naast de coIIeecorner "Mockamore".

?.5 eve|||g|ng
A||e vestigingen van de hogeschoo| (Laakhaven, Laan van Poot, De|It en
Zoetermeer) maken voor de bevei|iging van de gebouven en de omgeving gebruik
van een externe bevei|igingsdienst. Op de vestiging Laakhaven vordt gebruik
gemaakt van een bevei|igingsdienst in vo|continu rooster. De
bevei|igingsmedeverkers zijn te vinden naast de hooIdingang, in Ovaa| 0.01.
Te|eIoonnummer intern. 8001.

De bevei|igingsmedeverkers zijn voor a||e |ocaties gastheren in het gebouv. Ze
hebben een signa|erende, maar ook optredende taak richting medeverkers en
studenten. Ze zijn verantvoorde|ijk voor het openen en s|uiten van het gebouv, de
uitvoer van het s|eute|beheer, het uitvoeren van survei||ance, toezicht en handhaving
op na|even huisrege|s, het beheer van gevonden voorverpen, het uitvoeren van de
brands|uitronde en hebben zij een cordinerende ro| tijdens ca|amiteiten. Ook
onderhouden de bevei|igingsmedeverkers, in nauv over|eg met de
bevei|igingcordinator van de vestiging Laakhaven, nauve contacten met de po|itie
in de vijk. Deze samenverking heeIt onder andere ge|eid tot het inste||en van een
spreekuur van de vijkagent op de hooIdvestiging. Dit spreekuur kan gebruikt
vorden voor het vragen van advies, het me|den van incidenten en voorva||en oI
uitvisse|en van ervaringen. Voor meer inIormatie oI een aIspraak kun je contact
opnemen met het hooId bevei|iging.

?.6 |b||ctbeekvccrz|en|ngen
De hogeschoo| heeIt een centra|e bib|iotheek in de vestiging Laakhaven en
dependances in de vestiging aan de Laan van Poot en in de vestigingen in De|It en
Zoetermeer. De bib|iotheek beschikt over een actue|e boekenco||ectie, een ruim
aanbod van tijdschriItabonnementen, aIstudeerscripties van vrijve| a||e op|eidingen,
educatieve video's en digita|e inIormatiebronnen, verzame|d in de zogenoemde
digita|e bib|iotheek. De digita|e bib|iotheek bestaat uit databanken, digita|e
tijdschriIten en e-books. De digita|e bib|iotheek is voor a||e studenten en
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


33
medeverkers beschikbaar op |ocatie en thuis. Toegang is te verkrijgen via het
studentennet en via B|ackboard. Naast de directe veg naar een databank is het
moge|ijk met simu|taan zoeken meer databanken ge|ijk te benaderen.
De centra|e bib|iotheek heeIt ca 500 studiep|aatsen, vaarvan circa 150 zijn
uitgerust met pcs en een aanta| met videoaIspee|apparatuur. Er zijn 2 sti||e
ruimtes, 1 met en 1 zonder PCs, vaar men individuee| en in a||e rust kan studeren.
Op de eerste etage is een instructieruimte vaar trainingen verzorgd vorden.
De bib|iotheekvestiging in De|It is vo||edig toegerust voor ze|Ibediening. Bij
prob|emen kan men zich tot de receptie venden. De hogeschoo|bib|iotheek is vrij
toeganke|ijk voor studenten en medeverkers van de hogeschoo|.

De meeste materia|en vorden uitge|eend. Uit|ening geschiedt op vertoon van
co||egekaart oI |enerspas en is gratis. Ver|engen van de uit|eentermijn is moge|ijk
aan de ba|ie via de te|eIoon en via internet. Vee| aIstudeerscripties zijn in digita|e
vorm beschikbaar op vvv.hbo-kennisbank.n|. AIstudeerders vordt aangeraden via
de op|eiding de eindscriptie in de HBO-kennisbank te |aten opnemen.
Bij gebruikmaking van (diensten van) de bib|iotheek ge|dt het Bib|iotheekreg|ement
van de Haagse Hogeschoo|, dat a|s bij|age 5 is opgenomen in dee| 1 van het
studentenstatuut. A||e inIormatie en nieuvs over de bib|iotheek is te vinden op
studentennet onder StudentenvoorzieningenFaci|iteitenBib|iotheek.

?.? ureau Studentenzaken


Bureau Studentenzaken ontvikke|t en ondersteunt initiatieven voor een vee|vormig
studenten|even en een breed aanbod van studentenvoorzieningen zove| binnen de
hogeschoo| a|s in Den Haag studentenstad. Bureau Studentenzaken |evert een
bijdrage aan een stimu|erende |eeromgeving in De Haagse Hogeschoo|.
Bureau Studentenzaken.
ondersteunt studenteninitiatieven en organisaties;
onderhoudt een uitgebreid in- en extern netverk, brengt partijen samen, |egt
verbanden;
adviseert het Co||ege van Bestuur;
draagt actieI bij aan de organisatie van evenementen en organiseert ze|I
evenementen;
behartigt de be|angen en bevaakt de rechtspositie van individue|e studenten
en groepen;
|evert een bijdrage aan het hogeschoo|be|eid o.a. op gebied van |eeIbaarheid,
evenementen, ge|ooI, po|itiek, diversiteit en commercie.
is een expertisecentrum op gebied van studentenvoorzieningen, extra-
curricu|aire ta|entontvikke|ing, evenementen, het verenigings|even, Den Haag
a|s studentenstad, studentenbe|angen, enz.

Zove| studenten a|s studentenorganisaties kunnen contact opnemen met het Bureau
Studentenzaken.
http.//studentennet.hhs.n|/bureaustudentenzaken

Academie voor Marketing & Commerce


Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


34
?.B Ca|am|te|ten
A|s zich een noodsituatie voordoet, zorgt de Haagse Hogeschoo| in aIvachting van
proIessione|e hu|pver|eningsdiensten ze|I voor eerste hu|p bijvoorbee|d bij
bestrijding van brand, zoekactie, bomme|ding en/oI ontruiming. Er is een
bedrijIsnoodp|an dat docenten en medeverkers kennen. Bij een noodsituatie vordt
een crisisteam gevormd om de hu|pver|ening te |eiden. De hu|pver|ening vordt
uitgevoerd door speciaa| daartoe opge|eide bedrijIshu|pver|eners, herkenbaar aan
gek|eurde hesjes. Bij een noodsituatie verva||en de norma|e gezags|ijnen. ledereen
is verp|icht de aanvijzingen van de bedrijIshu|pver|eners exact op te vo|gen. Op de
hogeschoo| vorden rege|matig ontruimingsoeIeningen georganiseerd. Uiteraard zijn
studenten ook verp|icht hieraan mee te doen. Bij brand, ca|amiteiten en ontruiming
dienen de aanvijzingen van de BedrijIshu|pver|eners (BHVers) te vorden
opgevo|gd. BHVers zijn te herkennen aan ge|e en groene hesjes met op de
rugzijde BHV. Het merendee| van de BHVers heeIt een EHBO-dip|oma en vordt
ook ingezet bij eerste hu|p bij ongeva||en.

Bij brand, ca|amiteiten en andere ongeva||en dient het vo|gende interne
a|armnummer te vorden gebruikt; tceste| B001 (me|dkamer bevei|iging. OV 0.01).
Aan de binnenzijde van deuren van verkkamers en van ondervijsruimten zijn
stickers gep|aatst vaarop met pictogrammen en korte commandos is aangegeven
vaar en hoe een ongeva| oI een begin van brand moet vorden geme|d, vat men
ze|I moet doen en hoe men zich bij een ontruiming in e|k geva| moet gedragen.
Daarnaast zijn in de verkeersruimten evacuatieborden gep|aatst.

?.9 Centra|e Studenten Inscbr|[v|ng (CSI)


Bij de Centra|e Studenten lnschrijving (CSl) vorden de aanme|dingen en
inschrijvingen via Studie|ink- van de studenten van a||e vestigingen van de
hogeschoo| ververkt. Bij de CSl vindt ook de uitschrijving van aIgestudeerden en
studiestakers p|aats. Je kunt hier ook terecht voor vragen over de in- en
uitschrijvingprocedures, toe|aatbaarheid en de hoogte van het co||egege|d.
E-mai| CSl. csi@hhs.n| oI via http.//studentennet.hhs.n|/csi

?.10 Cc||egekaart
Bij inschrijving ontvangt de student een co||egekaart. Zove| bij eerste inschrijving
a|s bij vervo|ginschrijving vordt ieder studiejaar aan de student de co||egekaart
uitgereikt. Studenten moeten bij aanvezigheid in het gebouv hun co||egekaart
kunnen tonen.

De co||egekaart is |egitimatie voor inschrijving. Tijdens hoorco||eges, verkco||eges,
practica, toetsen, examens etc. ben je verp|icht de co||egekaart bij je te dragen en
op verzoek te tonen. Bij ver|ies van de co||egekaart kan de student tegen beta|ing
van e|I euro een dup|icaat krijgen bij de Centra|e Studenten lnschrijving (CSl).
De co||egekaart dient samen met de inschrijvingsbevijzen goed bevaard te
vorden. Bij Iorme|e uitschrijving moet de co||egekaart vorden inge|everd.

Academie voor Marketing & Commerce


Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


35
?.11 Perc/ ccysbc
De centra|e Pepro van de hogeschoo| is ingericht voor een sne||e uitvoering van
grotere reproductieopdrachten. De Pepro maakt aIdrukken in zvart/vit oI in k|eur.
Bij de Pepro zijn verschi||ende soorten voorbee|den beschikbaar. Er is een aanta|
aIverkmoge|ijkheden zoa|s nieten, in|ijmen, p|astiIiceren oI vouven/ hechten.

Openingstijden. maandag tot en met vrijdag 08.00-17.00 uur
Locatie. Strip 0.82 (bij de Laad-en |osruimte aan het eind van de Strip)
ln|ichtingen. te|. 070-445 8005

Ccyshc (serviceba/ie|
Bij de copyshop kunnen op Iirst-in/ Iirst-out-basis productieopdrachten gebracht
vorden. Er is een copier speciaa| voor aIdrukken op overheadsheets. Er zijn specia|e
papiersoorten en Iormaten en sheets beschikbaar. Ook kun je in de copyshop
terecht voor de verschi||ende inbindmoge|ijkheden. Het servicedee| van de copyshop
staat ter beschikking van studenten en medeverkers.

Openingstijden. maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 19.30 uur
Locatie. Strip 0.76
ln|ichtingen. 070-445 8005

Stcringen
Be|. 070-445 7777 oI me|d de storing bij het Servicecentrum op Ovaa| 0.03

Mu/tiIuncticna/s- Op een groot aanta| p|aatsen in het gebouv en in de bib|iotheek
staan voor studenten en medeverkers mu|tiIunctiona|s (gecombineerde k|euren en
zvart/vit copirs/ printers) op gemakke|ijk toeganke|ijke p|aatsen.
Printen/ kopiren kan a||een betaa|d vorden met een chipknip oI student exchange
card. Papier, toner en nietjes voor de mu|tiIunctiona|s vorden door het Faci|itair
BedrijI bijgevu|d. Er mogen a||een sheets gebruikt vorden die bij het Servicecentrum
zijn gekocht oI door het Servicecentrum, zijn goedgekeurd.
Bereikbaarheid Servicecentrum. zie onder subtite|. "Servicecentrum"

?.12 EHC/ edr|[Isbu|ver|en|ng (HV)


De Arbeidsomstandighedenvet bepaa|t dat de hogeschoo| de beschikking moet
hebben over deskundige bijstand op het gebied van bedrijIshu|pver|ening.
Binnen de hogeschoo| zijn medeverkers opge|eid. Dit zijn de zogenaamde BHV-ers.
Zij zijn speciaa| opge|eid om de gevenste bijstand in voorkomende geva||en te
kunnen |everen. Het gaat dan om.
Het ver|enen van eerste hu|p bij ongeva||en (EHBO),
het beperken en het bestrijden van brand,
het voorkomen en beperken van ongeva||en en het in noodsituaties
a|armeren,
evacueren van a||e medeverkers, studenten en andere personen die in de
schoo|gebouven aanvezig zijn.

De BHV-ers zijn bij ca|amiteiten de eerst verantvoorde|ijken tot het moment vaarop
de oIIici|e hu|pver|eningsorganisaties zijn gearriveerd en deze de
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


36
verantvoorde|ijkheid hebben overgenomen. De BHV-ers vorden rege|matig getraind
tijdens herha|ingscursussen en "sti||e" oeIeningen om hun kennis en vaardigheden
op pei| te houden.

ln het geva| van een ca|amiteit bes|ist in de eerste Iase de p|oeg|eider en vervo|gens
het hooId BHV, ve|ke acties genomen zu||en vorden en oI het Crisis Management
Team vordt opgeroepen. Het Crisis Management Team, bes|ist uiteinde|ijk oI er
gehe|e- oI gedee|te|ijke ontruiming p|aatsvindt en maakt aIspraken over in- en
externe communicatie. Het team bestaat uit het hooId BHV, de voorzitter van het
Co||ege van Bestuur, de directeur Faci|itair BedrijI en de directeur
Communicatie&Marketing.

lnstructie bij brand en ongeva||en
Brand? Bomme|ding? Ontruiming? B|ijI rustig en vo|g onderstaande
vei|igheidsinstructies.
Prob|emen oI vragen? De BHV-er (bedrijIshu|pver|ener) veet vat er moet gebeuren
en biedt hu|p. Je herkent een BHV-er aan oranje/ ge|e reI|ecterende vei|igheidsjasjes.
Aan de binnenzijde van toegangsdeuren van verkkamers en van ondervijsruimten
vind je ook stickers met

Brand
1. S|a a|arm via een handbrandme|der
2. Be| oI vaarschuv. 070 - 445 80 00
3. Waarschuv personen in de omgeving
4. Schake| apparaten uit
5. K|eine brand? B|us deze met beschikbare b|usmidde|en.

Ontruiming
1. Je vordt gea|armeerd via het ontruimingsa|arm met s|ov vhoop
2. S|uit ramen, kasten en |aden
3. Schake| apparaten uit
4. S|uit de deur, maar niet op s|ot
5. Ca zo sne| moge|ijk naar de verzame|p|aats, gebruik v|uchtroutes, geen |iIten.
richting het station, tussen de bomen

Ongeva|
1. Be| het a|armnummer (070 445) 8000 en zie verder onder BPAND
2. Wacht op hu|p.

?.13 F|nanc|e|e cndersteun|ng


NccdIcnds
Studenten van de Hogeschoo| kunnen een beroep doen op het NoodIonds. Het
Ionds is bedoe|d om studenten die in acute Iinanci|e nood verkeren, Iinanci|e
ondersteuning te bieden door midde| van kort|opende rente|oze |eningen.
Het NoodIonds is niet bedoe|d a|s aanvu||ing oI correctie op het norma|e systeem
van studieIinanciering. Aanvragen moeten a|tijd gedaan vorden bij de
studentendecaan van de betreIIende op|eiding. Deze stuurt de geanonimiseerde
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


37
aanvraag door naar de commissie NoodIonds. Deze commissie bes|ist over de
hoogte en de toekenning van de |ening.

ScnscrIcnds
Het Co||ege van Bestuur heeIt een Ionds van vaaruit bijzondere initiatieven van
studenten, die bijdragen aan de positieve bee|dvorming van de Hogeschoo|,
Iinanciee| ondersteund vorden. Er zijn criteria opgeste|d voor het ver|enen van
sponsorge|d.

Meer inIormatie is verkrijgbaar bij het Bureau Studentenzaken.
Bureau Studentenzaken. OV 1.01, hooIdvestiging Hogeschoo|.
Openingstijden. ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur
Te|.. 070 445 88 33
E-mai|. C.M.deBruijn@hhs.n|

Financi/e cndersteuning bij studievertraging (FOS|
De studentendecaan verschaIt advies en inIormatie omtrent de FOS-rege|ing. Deze
biedt studenten, die buiten hun schu|d (bijvoorbee|d door ziekte oI bijzondere
Iami|ieomstandigheden) studievertraging hebben opge|open en daardoor op termijn
Iinanci|e prob|emen kunnen krijgen, de moge|ijkheid om aIstudeersteun aan te
vragen. Zij kunnen dan, mits de aanvraag gehonoreerd vordt, door de schoo| voor
enige maanden Iinanciee| vorden ondersteund. Dit is s|echts onder bepaa|de
voorvaarden moge|ijk. Zo moet de vertragende omstandigheid buiten de schu|d
van de student |iggen en zijn geme|d zodra deze zich voordeed oI dreigde voor te
doen. Bovendien moet de aanvraag tijdig zijn ingediend. Paadp|eeg de
Studentenporta| voor meer inIormatie.

?.14 Funct|ebeerk|ng vccrz|en|ngen


De Haagse Hogeschoo| heeIt een vee|heid aan voorzieningen getroIIen voor
studenten die door een Iunctiebeperking oI chronische ziekte hinder ondervinden bij
hun studie. Het eerste aanspreekpunt is de studentendecaan van de op|eiding. Voor
meer inIormatie. http.//studentennet.hhs.n|/Iunctiebeperking.

?.15 Gezcndbe|dscentrum: H/Hea|tb Pc|nt


Bij de vestiging Laakhaven is een gezondheidscentrum gevestigd. ln dit centrum
verken verschi||ende hu|pver|eners. huisarts, ditist, huidtherapeut, verp|eegkundige
en Iysiotherapeut. H/Hea|th Point is bedoe|d voor studenten en medeverkers.
Adres. Johanna Westerdijkp|ein 67. Te|. 070-880 44 75. E-mai|. hea|thpoint@hhs.n|
lnternet. vvv.h-hea|thpoint.n|

?.16 Haagse W|nke|


Aan de Ta|ent|aan bevindt zich De Haagse Winke| (OV 0.82). Mocht je een pen,
ca|cu|ator oI co||egeb|ok nodig hebben kun je hier terecht. Je kunt er ook terecht
voor bijvoorbee|d Iiets|ampjes, T-shirts, sveaters, etc. De Haagse Winke| is e|ke
co||egedag geopend van 10.00 tot 16.00 en is te vinden onder trap 2 in de centra|e
ha| van de HooIdvestiging
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


38
?.1? H/ L|nk
H/Link is het magazine voor studenten en medeverkers van de hogeschoo|. Net a|s
Link On|ine (op de intranetporta|) heeIt het b|ad een onaIhanke|ijk karakter en brengt
nieuvs van binnen en buiten de hogeschoo|, achtergronden, opinie, ondervijs,
inIormatie over studeren en studenten|even. H/Link |ooIt bovendien jaar|ijks een prijs
uit voor de meest nieuvsvaardige aIstudeerscriptie, vaarvoor aIstudeerders zich
kunnen aanme|den via vvv.dehaagsehogeschoo|.n|/|inkscriptieprijs. H/Link is te
vinden in de gebouven van De Haagse Hogeschoo| in specia|e disp|ays.
Medeverkers van De Haagse Hogeschoo| vinden het b|ad in hun postvakje. H/Link
verschijnt maande|ijks. Link On|ine is te vinden op intranet.
E-mai|. |ink@hhs.n|.
Te|eIoon. 070- 4458813/14

?.1B Hcgescbcc|scrt
De hogeschoo| beschikt over een Bureau Hogeschoo|sport dat het he|e schoo|jaar
door een breed programma van sportieve activiteiten aanbiedt. Er is een HooId
Bureau Hogeschoo|sport die vordt ondersteund door een sportraad, bestaande uit
studentvertegenvoordigers van verschi||ende op|eidingen.
Een groot dee| van de activiteiten (groeps|essen en -trainingen,
kennismakingscursussen en competities) vordt aangeboden in de sportha| van de
hogeschoo|, maar ook buiten de hogeschoo| kan in vee| externe
sportaccommodaties goedkoop gesport vorden. De eigen sportaccommodatie
beschikt tevens over een prachtige Iitnesszaa|.
Bij Bureau Hogeschoo|sport in het Ovaa| 0.72 kun je terecht voor het aanschaIIen
van een sportpas, Iitnesspas en/oI spinningpas en kan vorden ingeschreven voor
diverse kennismakingscursussen en competities. Studenten die be|angste||ing
hebben voor het |idmaatschap van de sportraad kunnen een mai| sturen naar
hogeschoo|sport@hhs.n|.
Het comp|ete sportprogramma en a||e overige inIormatie vind je ook in de gratis
sportbrochure en op vvv.hhs.n|/sport.

?.19 ICT (D|enst InIcrmat|e- & Ccmmun|cat|etecbnc|cg|e)


De Dienst lCT verzorgt. lCT Iaci|iteiten, te|eIonie en de audiovisue|e midde|en
(verder te noemen AV-midde|en) binnen de hogeschoo|. Voor vragen over het
gebruik van deze Iunctiona|iteit en voor het me|den van storingen kun je terecht bij
de Service Desks.
Op de Centra|e Service Desk (SL 2.58) in Den Haag zijn extra Iaci|iteiten
beschikbaar zoa|s scanner en verkoop van |osse lCT midde|en zoa|s ops|agmedia;
deze zijn tevens verkrijgbaar bij de Haagse Winke| in het Atrium aan de Ta|ent|aan
(OV 0.79).
AV-midde|en zoa|s videocameras, beamers en demonstratiesets kunnen vooraI
vorden gereserveerd via de vebsite van de lCT-ServiceDesk (te vinden via het
studentennet).
Op deze paginas vind je a||er|ei inIormatie over gebruik van lCT, te|eIonie en AV-
midde|en, a|smede de openingstijden. De Service Desks zijn voor a||e |ocaties (ook)
bereikbaar via emai| en te|eIoon, zie.
http.//studentennet.hhs.n|/ict-servicedesk
Emai|. ict-servicedesk@hhs.n|
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


39
?.20 Internat|cna| CII|ce
Het lnternationa| OIIice zorgt voor de inkomende internationa|e student en de
uitgaande zittende student. Voor inkomende studenten zorgt het lnternationa| OIIice
voor VlSA, verb|ijIsvergunningen, verzekeringen enz. Voor de inkomende master,
exchange, en prepschoo| studenten draagt het lnternationa| OIIice ook zorg voor de
aanme|ding en toe|ating.

Zittende studenten kunnen bij het lnternationa| OIIice inIormatie krijgen over
stage|open en studeren in het buiten|and, subsidiemoge|ijkheden, verzekeringen,
verb|ijIsvergunningen in Neder|and enz., kortom a||es vat met internationa|e
mobi|iteit te maken heeIt. Bij het lnternationa| OIIice kun je inIormatie krijgen over
niet-ondervijsinhoude|ijke zaken die een stage oI een op|eiding in het buiten|and met
zich meebrengt. Bij het zoeken van je stagep|aats kun je het beste contact opnemen
met je stagecordinator. Het boekje Stage |open en Studeren in het buiten|and
bevat vee| nuttige inIormatie voor studenten die een tijdje in het buiten|and vi||en
doorbrengen. Je kunt dit boekje krijgen bij het lnternationa| OIIice oI je
stagecordinator oI digitaa| op de internetpagina van het lnternationa| OIIice
bekijken.

Meer inIormatie kun je vinden op het studentennet.
http.//studentennet.hhs.n|/internationa|oIIice
Voor a||e vragen rondom immigratieprocedures. immigration@hhs.n|
Voor a||e vragen met betrekking tot beursprogramma's. scho|arships@hhs.n|
Voor a|gemene vragen. internationa|oIIice@hhs.n|
Locatie. Ovaa| 0.74

?.21 Intranet en webs|te


De vebsite van de hogeschoo| bestaat uit een intern netverk voor studenten
(Studentennet) en voor medeverkers (Medeverkersnet) en een niet aIges|oten dee|
voor externe bezoekers.
1. Studentennet
Voor de studenten van a||e vestigingen (de hooIdvestiging en de vestigingen Laan
van Poot, De|It en Zoetermeer) is een inIormatiesysteem ingericht vaarin inIormatie-
en communicatiesystemen zijn gentegreerd. Studentennet.
Via Studentennet is a||e voor de studie re|evante inIormatie benaderbaar. De student
vindt hier onder andere berichten van de op|eiding en de hogeschoo|,
toetsresu|taten, roosters, statuten en rege|ingen, keuzeondervijseenheden, minors,
Iormu|ieren, inschrijIsystemen en de vie-vat-vaar. Ook biedt het inIormatie over
studentenvoorzieningen a|s bib|iotheek, lCT-servicedesk, studentendecanaat en
derge|ijke. Tevens biedt Studentennet rechtstreeks, sing|e-sign-on toegang tot
externe app|icaties a|s vebmai|, B|ackboard, OSlPlS (studievoortgang) en lPlS
(roosters).
Om toegang te krijgen tot Studentennet moet een student in|oggen via
http.//studentennet.hhs.n|. Dit kan vanaI iedere pc met internetaans|uiting, zove|
van binnen de hogeschoo| a|s van daarbuiten.
2. Medeverkersnet
Voor medeverkers is Medeverkersnet ingericht. Om toegang te krijgen tot
Medeverkersnet moet een medeverker in|oggen.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


40
3. Externe vebsite
Op http.//vvv.dehaagsehogeschoo|.n| staat a||e niet-aIgeschermde inIormatie. De
externe vebsite is gericht op externe doe|groepen o.a. potenti|e studenten,
decanen, a|umni, bedrijven en (stage-)inste||ingen. Er is een gezamen|ijke externe
vebsite voor a||e vestigingen van de hogeschoo|.

?.22 Lcckers
De beschikbare |ockers in het gebouv zijn onderverdee|d in korte termijn en |ange
termijn |ockers. De |ockers bij de bib|iotheek zijn korte termijn |ockers. De |ange
termijn |ockers zijn te vinden in de Iietsenke|der en tegenover S|inger 3.62.

Kcrte termijn /cckers (1 dag|
De korte termijn |ockers vind je |angs de vand naast de entree van de bib|iotheek.
Deze |ockers mogen uits|uitend gebruikt vorden tijdens de openingstijden van het
gebouv.

Openingstijden gebouv hooIdvestiging.
Maandag t/m donderdag. van 0.800 uur tot 23.00 uur
Vrijdag. van 0.800 uur tot 19.00 uur

Na s|uitingstijd vorden de |ockers bij de bib|iotheek geopend en vordt de inhoud in
bevaring genomen. Tegen beta|ing van bevaar- en administratiekosten kun je de
inhoud aIha|en bij de bevei|iging (Ovaa| 0.01, te|eIoonnummer 070 445 8001). De
hogeschoo| is niet aansprake|ijk voor beschadiging en vermissing van eigendommen.

Je vordt geacht kennis te hebben genomen van de voorvaarden voor het gebruik
van de |ockers. Deze voorvaarden zijn aangebracht aan de zijkant van ieder
|ockerb|ok en tevens verkrijgbaar bij het Servicecentrum. Voor bereikbaarheid zie.
Servicecentrum.

Lange termijn /cckers (ha/I jaar cI jaar|
Je kunt ook een |ocker voor een |angere termijn huren. Deze |ockers zijn te vinden in
de Iietsenke|der en tegenover S|inger 3.62. De verschi||ende moge|ijkheden zijn.
- 1e veek studiejaar tot en met |aatste veek studiejaar. C 25,-
- september tot en met december. C 12,-
- januari tot en met juni. C 18,-

De s|eute|s van de |ange termijn |ockers zijn a||een via het Servicecentrum te
verkrijgen (Ovaa| 0.03) na het beta|en van een borg van C 37,50.Voor meer
inIormatie kun je ook terecht bij het Servicecentrum.

?.23 Lccbaancentrum
Wat kan het Loopbaancentrum voor je betekenen?
Tijdens openingstijden van het centrum kun je binnen|open, vragen ste||en aan een
|oopbaanadviseur en jeze|I orinteren op op|eidingsmoge|ijkheden (documentatie en
sites). Je kunt ze|I kiezen uit verschi||ende onderde|en en daarmee een eigen traject
samenste||en. Onderdee| hiervan kan zijn.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


41
individuee| testtraject (interesse, studiehouding en -motivatie, capaciteiten,
persoon|ijkheid),
gesprekken (over doorstuderen, het benaderen van de arbeidsmarkt,
di|emmas, het samenste||en van een actiep|an),
modu|es (over kva|iteiten en va|kui|en, vensen en vaarden, vaardigheden en
inspiratiebronnen)
en een groepsgevijze herorintatiecursus.
De medeverkers van het Loopbaancentrum staan voor je k|aar a|s er meer nodig is
om je te he|pen. Ca bijvoorbee|d een orintatiegesprek aan, ste| je eigen
|oopbaanpad samen en bespreek met een medeverker vat voor jou de beste route
is.
http.//studentennet.hhs.n|/|oopbaancentrum
E-mai|. |oopbaancentrum@hhs.n|.
Te|.070-445 85 95

Openingstijden voor in|oop.
maandag, voensdag, donderdag van 10.00u 16.00u
dinsdag van 12.00u 16.00u.
vrijdag van 10.00u - 13.00u
(Dee|tijd-studenten kunnen eventuee| een aIspraak maken na 17.00u).

?.24 Cndersteunend Cnderw|[s Neder|ands


Voor hboers is het een vereiste om over een goede Neder|andse taa|vaardigheid te
beschikken. Zij moeten in hun toekomstige beroep maar ook tijdens de studie in
staat zijn om op een correcte vijze schriIte|ijke rapportages, vers|agen oI adviezen
te schrijven. Studenten die toe|aatbaar zijn op het hbo b|ijken echter vaak prob|emen
te ondervinden met het Neder|ands. Zij hebben bijvoorbee|d moeite met het
structureren van teksten, met Iormu|eren, argumenteren oI met
(verkvoord)spe||ing. Een te beperkte voordenschat oI een gebrekkige zinsbouv
vormen eveneens rege|matig een struike|b|ok, voora| voor die studenten voor vie
het Neder|ands niet de moedertaa| is. Daarom is er binnen De Haagse Hogeschoo|
een programma beschikbaar om studenten te ondersteunen in de ontvikke|ing van
hun Neder|andse schrijI- en spreekvaardigheid. Dit programma vordt verzorgd door
het Bureau Ondersteunend Ondervijs Neder|ands (BOON).

Verschi||en per op|eiding.
Op|eidingen ste||en ze|I vast oI zij gebruik maken van het programma Ondersteunend
Ondervijs Neder|ands oI niet. Er zijn op|eidingen vaarbij het programma dee|
uitmaakt van het curricu|um, maar er zijn ook op|eidingen die hun studenten
incidentee| in de ge|egenheid ste||en om het programma te vo|gen. Ook zijn er
op|eidingen die geen gebruik maken van het ondervijs van BOON.

Programma BOON.
Voor de op|eidingen die het programma van BOON vo|gen, ge|dt het vo|gende. Om
op een sne||e en eIIicinte manier een bee|d van de taa|vaardigheid van
eerstejaarsstudenten te krijgen, maken de studenten bij de start van hun op|eiding
een instaptoets Neder|ands. AIhanke|ijk van de uits|ag van de toets komen zij in
aanmerking voor een vorm van ondersteunend ondervijs Neder|ands. Er zijn |essen
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


42
Zake|ijk Schrijven, Werkvoordspe||ing en Spreekvaardigheid. Kijk het vo||edige
programma van BOON, het jaarrooster en de vijze van inschrijven op.
http.//studentennet.hhs.n|/boon

Contact.
Mv. J. Ke|ter mv. M.W.C. van de Mo|engraaI
cordinator/ docent ondervijsadministratie
te|.. 8641 te|.. 8394
e-mai|. j.ke|ter@hhs.n| e-mai|. m.v.c.vandemo|engraaI@hhs.n|

?.25 Peg|cPeg|sseur
De PegioPegisseur biedt diverse moge|ijkheden voor studenten die contact vi||en
|eggen met het bedrijIs|even. De PegioPegisseur zoekt actieI naar kennisvragen van
het bedrijIs|even en antvoorden op die kennisvragen bij het ondervijs. Een dee| van
de kennisvragen kunnen vorden beantvoord door midde| van een project(opdracht),
een stage oI een aIstudeeropdracht. De PegioPegisseur biedt studenten via haar
vebsite (vvv.regioregisseur.n|) de moge|ijkheid om zich te presenteren aan
bedrijven in de regio Haag|anden. Hierna kunnen interessante koppe|ingen vo|gen
tussen bedrijven en studenten, vat vaak |eidt tot succesvo||e samenverkingen.
De bedrijven variren van mu|tinationa|s tot eenmanszaken en de vragen zijn divers
en uitdagend.
Om vat concrete voorbee|den te noemen uit het aIge|open jaar. marktonderzoek
voor een kapperszaak, productontvikke|ing voor een ict bedrijI en het bouven van
een nieuve attractie voor Madurodam vaarbij studenten mbo/ hbo van verschi||ende
op|eidingen samenverken.
Voor meer inIormatie kun je met de PegioPegisseur contact opnemen.
Website. vvv.regioregisseur.n|
Emai|. inIo@regioregisseur.n|
Te|. (070) 445 88 35

?.26 Pestaurat|eve vccrz|en|ngen


Op a||e vestigingen zijn (meerdere) kantines aanvezig, vaarbinnen het aanbod van
kantine tot kantine kan verschi||en. Ook staan op a||e vestigingen van de hogeschoo|
automaten voor dranken en etensvaren, onder meer bij restaurants en co||egeza|en.
Er zijn automaten voor varme drank (onder andere koIIie, thee, soep en choco|ade),
Irisdrank en snoep.

Etensvaren en dranken zijn verkrijgbaar in het centra|e restaurant, de drie kantines,
een koIIiecorner, CaIe DOK 75 en uit de automaten en op |ocatie (banqueting).
Het centra|e restaurant heeIt het meest uitgebreide assortiment. koIIie, thee,
me|kproducten, Irisdranken, brood en be|eg, snacks, Iruit, koeken, snoep, soep,
varme- en koude snacks en varme maa|tijden. Er is ook ha|a|-voedse| verkrijgbaar.
Bij mooi veer kan er gebruik gemaakt vorden van het terras aan het vater van de
Strip.

ln de academiekantines kun je koIIie, thee, me|kproducten, Irisdranken, brood en
be|eg, snacks, soep, Iruit, koeken en snoep krijgen. Naast de hooIdingang bevindt
zich koIIiecorner Mockamore. Hier kan men terecht voor bijzondere soorten koIIie,
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


43
gebak en bage|s. ln ST 0.02 vind je het Crand CaIe Dok75. Dit restaurant heeIt een
uitgebreide |unch- en dinerkaart, geserveerd midde|s p|ateservice. Dok75 is een
|eerbedrijI, dat samen met de Academie voor Faci|ity Management gerund vordt.

Centraa| restaurant.
Openingstijden. 08.00 - 21.00 uur
Vrijdag geopend tot 17.00 uur

Academiekantines.
Locatie. ovaa| 2e verdieping, s|inger 3e verdieping en s|inger 4e verdieping
Openingstijden. 10.00 - 15.00 uur

MockaMore.
Locatie. naast de hooIdingang
Openingstijden. 08.00 - 18.00 uur (vrijdag tot 17.00)

Dok75
Locatie. ST 0.02
Openingstijden. maandag t/m donderdag van 09.30 tot 19.00
vrijdag van 09.30 tot 14.00 uur

?.2? Serv|cecentrum
Het Servicecentrum is het a|gemene aanspreekpunt van het Faci|itair BedrijI en is in
de hooIdvestiging te vinden naast de hooIdingang (OV 0.03).
Ook zijn er Servicecentra op de vestigingen aan de Laan van Poot, De|It en
Zoetermeer.
Bij de ba|ie van de Servicecentra kun je o.a. terecht voor.
A|gemene vragen over de Iaci|itaire dienstver|ening;
aanvragen van evenementen, reserveren van a|gemene ruimten en Iaci|iteiten
(a||een op naam van een medeverker);
doorgeven van k|achten, vensen en storingen op de vo|gende gebieden.
o Kopieerapparaten
o KoIIieautomaten
o Snoep- en Irisdrankautomaten
o Beheer en Onderhoud
o Schoonmaak
o Etc.;
aanvragen / mutaties op de vo|gende gebieden.
o Peisverzekering
o Exchange kaarten
Huur van |ockers
Toegang AVM-|okaa|

?.2B Studentenbu|svest|ng
Stichting DUWO beheert een aanzien|ijk aanta| kamers voor studenten. ledere
student kan zich inschrijven a|s kamerzoekende.
lnIormatie. vvv.duvo.n|.

Academie voor Marketing & Commerce


Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


44
?.29 Studentencrgan|sat|es
Binnen De Haagse Hogeschoo| zijn verschi||ende organisaties actieI, zove|
studentenverenigingen a|s studieverenigingen. Een overzicht vind je op.
Studentenorganisaties - Studentennet De Haagse Hogeschoo|
Studenten en studentenorganisaties kunnen voor ondersteuning en advies bij
initiatieven op de hogeschoo| terecht bij Bureau Studentenzaken.

?.30 Verzeker|ngen
De hogeschoo| heeIt een WA-verzekering aIges|oten vaardoor a||e verknemers,
vrijvi||igers en stagiaires verzekerd zijn met betrekking tot verkzaamheden die zij
voor de hogeschoo| verrichten. Het dekkingsgebied hiervoor strekt zich ook uit
buiten de gebouven van de hogeschoo|. Voor sommige op|eidingen ge|den aparte
rege|ingen die beschreven staan in de studiegids.

Ca je op stage? Vraag je stagebege|eider oI e-mai| naar verzekeringen@hhs.n| voor
De Haagse Stageovereenkomst! Voor stages in USA en/ oI Canada dient een
aanvu||ende verzekering te vorden aIges|oten. lnIormatie via verzekeringen@hhs.n|
lnIormatie. http.//studentennet.hhs.n|/decanaat

Academie voor Marketing & Commerce


Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


45
|[|age 1 Tcetsreg|ement

Onderstaande toetsrege|s zijn vastgeste|d door de examencommissie Marketing en
Commerce op grond van artike| 12 van de ondervijs- en examenrege|ing. Ze dienen ertoe
de goede gang van zaken tijdens de toetsen te vaarborgen.

APTIKEL 1: ALGEMEEN
1.1 De toetsrege|s zijn van toepassing op de gang van zaken tijdens schriIte|ijke (dee|)-
toetsen en tijdens (dee|)toetsen die in een PC-|okaa| vorden aIgenomen.
1.2 Dee|name aan bedoe|de toetsen is uits|uitend toegestaan aan kandidaten die zich
daartoe ge|dig hebben ingeschreven (zie hierna, art. 2.1 e.v.) en zich op de
voorgeschreven vijze kunnen |egitimeren (zie hierna, art. 4.4 e.v.).
1.3 De toetsrege|s in artike| 7 (onrege|matigheden en sancties), artike| 8 (uits|agen en
inzage van het gemaakte verk) en artike| 9 (resu|taatregistratie en archivering) van
dit reg|ement zijn tevens van toepassing op a||e andere toetsen dan
bovengenoemde schriIte|ijke toetsen (bijv. practicumtoetsen, monde|inge toetsen,
e.d.).
1.4 De kandidaten vorden geacht deze rege|s te kennen en in acht te nemen.
Overtreding kan tot gevo|g hebben dat de toets onge|dig vordt verk|aard en/oI dat
er maatrege|en tegen de betrokken kandidaat vorden genomen (zie hierna, art. 7.3
e.v.).

APTIKEL 2: INSCHPIJVING
2.1 De student dient zich voor a||e schriIte|ijke (her)toetsen vaaraan deze venst dee|
te nemen, in te schrijven.
2.2 lnschrijving dient te geschieden door midde| van OSlPlS, dat te benaderen is via
het studentennet.
2.3 Direct na het inschrijven ontvangt de student een mai| met een bevestiging van de
inschrijving. De student dient een aIdruk te maken van deze bevestiging en deze
a|s bevijs van inschrijving mee te nemen naar de toets.
2.4 lnschrijving is s|echts moge|ijk gedurende een bepaa|de periode. Deze omvat ten
minste vijI verkdagen en vordt uiter|ijk vijI veken voor de toetsdatum
bekendgemaakt op b|ackboard.
2.5 Een student die meent benadee|d te zijn door de vijze vaarop dit reg|ement vordt
toegepast, kan de examencommissie verzoeken om een voorziening te treIIen. Het
verzoek dient schriIte|ijk, met redenen omk|eed, en binnen vier veken na de
hande|ing oI het bes|uit vaardoor de student benadee|d meent te zijn, te vorden
ingediend.
2.6 Tegen een bes|uit van de examencommissie op een verzoek zoa|s bedoe|d in het
vorige artike| staat beroep open bij het Co||ege van Beroep van de Examens (art. 44
studentenstatuut dee| 1).

Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


46
APTIKEL 3: TCEZICHT
3.1 Het toezicht op de gang van zaken tijdens de toetsen berust bij de medeverkers
van het examenbureau. Daartoe is tenminste een medeverker, de survei||ant,
aanvezig in het |okaa| vaar de toets vordt aIgenomen.
3.2 Kandidaten dienen de aanvijzingen van de survei||ant en overige medeverkers van
het examenbureau op te vo|gen. Kandidaten die hierin in gebreke b|ijven, kan
dee|name aan de toets vorden ontzegd.
3.3 Kandidaten die bedoe|de medeverkers onheus bejegenen oI anderszins hinderen bij
de uitvoering van hun verkzaamheden, kan dee|name aan de toets vorden
ontzegd.
3.4 Het is de kandidaten niet toegestaan om tijdens oI na aI|oop van de toets met de
survei||ant in discussie te treden. lndien de survei||ant een kandidaat ge|ast om het
|okaa| te ver|aten, dient deze daar onvervij|d gevo|g aan te geven.
3.5 De survei||ant maakt proces verbaa| op van de gang van zaken tijdens de toets. De
survei||ant verschaIt de kandidaten geen inzicht in de inhoud van het proces
verbaa|.
3.6 Een kandidaat die bezvaar vi| maken tegen de gang van zaken tijdens de toets en
het proces verbaa| vi| inzien, kan daartoe na aI|oop van de toets contact opnemen
met de secretaris van de examencommissie.

APTIKEL 4: TCELATING TCT DE TCETS EN LEGITIMATIE
4.1 De kandidaat dient vijI minuten voor aanvang van de toets in het |okaa| aanvezig
te zijn.
4.2 Een kandidaat die binnen een ha|I uur na aanvang van de toets arriveert, kan
a|snog aan de toets dee|nemen.
4.3 Een kandidaat die een ha|I uur na de aanvang van de toets oI |ater arriveert, vordt
niet meer toege|aten tot dee|name.
4.4 De kandidaat dient ter |egitimatie een vette|ijk ge|dig |egitimatiebevijs (paspoort,
identiteitskaart oI rijbevijs) te over|eggen. Wanneer aan deze voorvaarde niet
vordt vo|daan, vordt de kandidaat de dee|name aan de toets ontzegd.
4.5 Bij de aanvang van de toets dient de kandidaat de presentie|ijst te tekenen en het
|egitimatiebevijs op taIe| te |eggen, zodat deze gecontro|eerd kan vorden.
4.6 Het |egitimatiebevijs dient zich in ongeschonden toestand te bevinden. lndien het
|egitimatiebevijs beschadigd is, kan de kandidaat de dee|name aan de toets vorden
ontzegd.
4.7 E|ke poging tot |egitimatie met behu|p van een verva|st oI gemanipu|eerd
|egitimatiebevijs vordt aangemerkt a|s Iraude.

APTIKEL 5: GANG VAN ZAKEN TIJDENS DE TCETS
5.1 Na het begin van de zitting - dus reeds tijdens het uitde|en van de opgaven - is het
de kandidaten niet toegestaan om te spreken.
5.2 De kandidaten mogen de opgaven pas inzien, a|s de survei||ant daartoe het sein
heeIt gegeven.
5.3 Het is de kandidaten niet toegestaan om op eniger|ei vijze met e|kaar te
communiceren oI papieren en hu|pmidde|en uit te visse|en. Overtreding van deze
rege| kan vorden aangemerkt a|s Iraude dan ve| poging daartoe.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


47
5.4 A|vorens aan de toetsopgave te beginnen, contro|eert de kandidaat oI de juiste
opgave aan hem is uitgereikt en oI het aanta| paginas overeenstemt met het op
het voorb|ad verme|de aanta|. Vervo|gens vu|t hij de op het voorb|ad gevraagde
gegevens in.
5.5 De kandidaat dient de uitverkingen te voorzien van de op het voorb|ad vereiste
gegevens en p|aatst zijn handtekening op het voorb|ad. lndien de kandidaat
hiermede in gebreke b|ijIt, vordt de toets onge|dig verk|aard.
5.6 De kandidaat mag uits|uitend gebruik maken van het verstrekte toetspapier en van
de op de toetsopgave verme|de hu|pmidde|en. Aanvu||end papier vordt door de
survei||ant verstrekt.
5.7 Behoudens schrijIgerei en de in het vorige artike| genoemde zaken mogen er zich
geen voorverpen op taIe| bevinden. Overtreding van deze rege| kan vorden
aangemerkt a|s Iraude.
5.8 Jassen, tassen, etuis, mobie|e te|eIoons e.d. dienen op een door de survei||ant
aangevezen p|aats te vorden neerge|egd. Mobie|e te|eIoons dienen tevens te zijn
uitgeschake|d.
5.9 Het is de kandidaten niet toegestaan om tijdens de toets het |okaa| te ver|aten en
daarin terug te keren.

APTIKEL 6: EINDE VAN DE TCETS EN IN TE LEVEPEN WEPK
6.1 Een kandidaat vordt geacht aan de toets te hebben dee|genomen, zodra de
opgaven zijn uitgedee|d en/oI de presentie|ijst is getekend.
6.2 Het is de kandidaten niet toegestaan binnen een ha|I uur na aanvang van de toets
het |okaa| te ver|aten.
6.3 De toets eindigt - ook voor kandidaten die enige tijd na aanvang tot dee|name zijn
toege|aten - op het vastgeste|de tijdstip.
6.4 De kandidaten dienen er op toe te zien dat het gemaakte verk vordt ingenomen
door de survei||ant.
6.5 De deIinitieve uitverkingen mogen niet met pot|ood zijn opgeschreven.
6.6 De kandidaat dient op het in te |everen verk aan te geven, hoevee| paginas dit
omvat.

APTIKEL ?: CNPEGELMATIGHEDEN EN SANCTIES
7.1 De survei||ant maakt van eventue|e onrege|matigheden aantekening in het proces
verbaa|, dat vordt overgedragen aan de examencommissie.
7.2 Ceconstateerde onrege|matigheden kunnen reden zijn voor de academiedirecteur
en/oI de examencommissie om maatrege|en te treIIen.
7.3 De examencommissie kan in het geva| van een onrege|matigheid een toets onge|dig
verk|aren. Dit heeIt tot gevo|g dat aan het inge|everde verk geen resu|taat vordt
toegekend, zodat dit geen grond kan zijn voor de toekenning van studiepunten.
7.4 ln het geva| van een onrege|matigheid kan de examencommissie een student
bovendien het recht ontnemen om, voor de duur van een periode van ten hoogste
tvaa|I maanden, een oI meer aan te vijzen toetsen aI te |eggen (zie ook de
Irauderege|ing, studentenstatuut dee| 1, bij|age 10).
7.5 Bovendien kan de academiedirecteur maatrege|en treIIen tegen een student indien
deze door zijn optreden de goede gang van zaken binnen de hogeschoo| heeIt
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


48
verstoord. De maatrege| kan inhouden dat een student vordt berispt, een
vaarschuving krijgt, oI dat hem de toegang tot de terreinen en gebouven van de
hogeschoo| vordt ontzegd voor een periode van ten hoogste een jaar (art. 41
studentenstatuut dee| 1).
7.6 Het hinderen van de medeverkers van het examenbureau en het niet opvo|gen van
de aanvijzingen van bedoe|de medeverkers vordt in de rege| aangemerkt a|s het
verstoren van de goede gang van zaken binnen de hogeschoo|.
7.7 Voor de toepassing van deze rege|s vordt met Iraude ge|ijkgeste|d. e|ke poging tot
Iraude dan ve| medeverking daaraan.
7.8 Tegen bes|issingen van de examencommissie a|s bedoe|d in de artike|en 7.3 en 7.4
staat beroep open bij het Co||ege van Beroep voor de Examens (art. 44
studentenstatuut dee| 1).
7.9 Tegen een bes|issing van de academiedirecteur a|s bedoe|d in artike| 7.5 staat
beroep open bij het Co||ege van Beroep voor het Bijzonder Ondervijs (art. 44
studentenstatuut dee| 1).

APTIKEL B: UITSLAGEN EN INZAGE VAN HET GEMAAKTE WEPK
8.1 De op|eiding maakt het resu|taat van een (dee|)toets uiter|ijk 15 verkdagen na
aI|oop van de toets bekend in OSlPlS.
8.2 lnzage van het verk vindt p|aats uiter|ijk 15 verkdagen na de oIIici|e
bekendmaking van het resu|taat in OSlPlS. De docent draagt er zorg voor dat het
tijdstip van inzage tijdig aan de studenten via B|ackboard bekend vordt gemaakt.
8.3 ln bijzondere geva||en kan de voorzitter van de examencommissie een termijn
vastste||en die aIvijkt van de in de vorige artike|en genoemde termijnen. De
studenten vorden via B|ackboard van het bes|uit op de hoogte gebracht.

APTIKEL 9: PESULTAATPEGISTPATIE EN APCHIVEPING
9.1 De op|eidingsadministratie draagt zorg voor de registratie van de toetsresu|taten.
9.2 De student dient na e|ke toetsperiode te contro|eren oI de behaa|de toetsresu|taten
correct in OSlPlS zijn geregistreerd.
9.3 Bij tvijIe| over de juiste registratie van een toetsresu|taat, dient de student direct
contact op te nemen met de betrokken docent. De docent geeIt eventue|e
vijzingen door aan de op|eidingsadministratie.
9.4 Toetsverk vordt niet teruggegeven.
9.5 De gemaakte toetsen b|ijven tot de uitreiking van het getuigschriIt in het archieI
van de op|eidingsadministratie bevaard. Daarna vorden de toetsen gedurende drie
maanden bevaard in het archieI van de Academie voor Marketing & Commerce.

Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


49
|[|age 2 L|teratuur||[st

Jaar 1
Jaar 1

Vak Tite| Auteur lSBN Uitgever Druk
Cronds|agen van de
Marketing
B. Verhage 9789001765415 NoordhoII
uitgevers
7 Marketing (MKT 1.1
t/m 1.3)
Commerci|e
Ca|cu|aties dee| 1
J. Sma| 97890017768683 NoordhoII
uitgevers
5
Organisatiekunde
(OPC1.1 en 1.3)
De bestaansvoor-
vaarden
Lubberding &
Lievers
9789001385699 NoordhoII
Uitgevers
5
Brugboek
BedrijIsadministratie

C. van
Heesvijk &
D. Bouman
9789039525562

Sdu
Uitgevers
2
e

(herzien)

BedrijIsadministratie
(BA1.4)
Brugboek
BedrijIsadministratie-
opgaven

C. van
Heesvijk,
D. Bouman &
J. K|oos
9789039525579

Sdu
Uitgevers
2
e

(herzien)

Economische
Omgevingsana|yse
(OA1.3)
A|gemene
economische
basisprincipes
D.J. de Jong 9789001797812 NoordhoII
uitgevers
2
Methoden en
Technieken
(M&T1.2)
Basisboek methoden
en technieken
D.B. Baarda
& M.P.M. de
Coede
9789020733150 NoordhoII
uitgevers
4
V|ekke|oos
Neder|ands, Spe||ing
en Stij| comp|eet
D. Pak 9789077018149 Uitgeverij Pak 4
(herzien)
Spe||ing en
Formu|eren (NL1.1)

Zake|ijke
Correspondentie
(NL 1.2)

Projectmanagement
Leren Communiceren,
Handboek voor
monde|inge en
schriIte|ijke
communicatie
M.
Steehouder
e.a.
9789001547028 NoordhoII
uitgevers
5
Enge|s (EN 1.1) Business Crammar
Bui|der
P. Emmerson 97800333754924 Macmi||an 11/12
Enge|s (EN1.2) Eng|ish Ior Emai|s

P. Chapman 978019-4579124 OxIord
University
Press
3
Enge|s (EN 1.3 en
EN1.4)
Eng|ish Ior Marketing
& Advertising
S. Core 9780194579186 OxIord
University
Press
3
Basisboek
BedrijIseconomie
De Boer,
Brouver en
Koetzier
978-90-01-
79788-1
NoordhoII
uitgevers
9 Financieringsp|an
(FlN1.1)
Basisboek
BedrijIseconomie.
opgaven
De Boer,
Brouver en
Koetzier
978-90-01-
79776-8
NoordhoII
uitgevers
9
Basisboek
BedrijIseconomie
De Boer,
Brouver en
Koetzier
9789001702427 NoordhoII
uitgevers
8
Basisboek
BedrijIseconomie.
opgaven
De Boer,
Brouver en
Koetzier
9789001702434 NoordhoII
uitgevers
8
Kosten en Kostprijs
(KKP1.2)
Sy||abus (vanaI sept.
verkrijgbaar)
P. Bonthond Code. 2418 HHS -
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


50

Communicatieve
vaardigheden 1 (CV
1.1)
Presenteren CV1.3)
Leren Communiceren

M.Steehouder
e.a.
9789001547028 NoordhoII
uitgevers
5
Papporteren
(CVP1.4)

Een goed rapport P. Hogeveg 9789006950229 Thieme
Meu|enhoII
3
Persoon|ijke
eIIectiviteit (PE1.2)
De eIIectieve
projectgroep

K. Schermer 9789001779917 NoordhoII
uitgevers
2009
lCT OIIicepakket lnIormatie vo|gt - - - -
Pecht in je op|eiding.
verbintenissenrecht &
ondernemingsrecht

mr. C.W. de
Puiter en mr.
P. Westra
9789089743152 Boom
Juridische
uitgevers
2

Privaatrecht (PP
1.3) en
Ondernemingsrecht
(PO1.4)
Burger|ijk Wetboek
Ars Aequi Wetseditie
2011/2012
P.J.C. K|omp
en C. Mark
Verschijnt
augustus 2011
Libri,
juridische
uitgeverij
2011


Jaar 2
Jaar 2 b|ck 1

Vak Tite| Auteur lSBN Uitgever Druk
Human Pesource
Management (HPM)
Operationee|
Personee|smanagement
Schoenmakers
& Koopmans
9789001709938

NoordhoII
uitgevers
2
e

(2008)
BedrijIskunde (BK) Ondernemen met
inIormatie
Snijders & de
Croot
9789001765538

NoordhoII
Uitgevers
7e
(2009)
HooIdstukken Sociaa|
Pecht editie 2011
proI.mr. C.J.
Loonstra
Verschijnt
augustus 2011
NoordhoII
Uitgevers
20e Arbeidsrecht (AP)
Arbeidsvetgeving
2011/2012
(vetboek)
proI.mr.l.P.
Asscher-
Vonk
Verschijnt
augustus 2011
K|uver 29
Sy||abus (vanaI sept.
verkrijgbaar)
- - - -
English for Marketing &
Advertising
S. Gore 9780194579186 OxIord
University
Press
3
Eng|ish Business
Communication
(EBC1 en EBC2)
Pecommended.
Eng|ish-Dutch / Dutch-
Eng|ish Dictionary
- - - -
Basisboek
BedrijIseconomie
De Boer,
Brouver en
Koetzier
9789001702427 NoordhoII
uitgevers
8 (oI 7)
Basisboek
BedrijIseconomie.
opgaven
De Boer,
Brouver en
Koetzier
9789001702434 NoordhoII
uitgevers
8 (oI 7)
Brugboek
BedrijIsadministratie

C. van
Heesvijk, D.
Bouman
9789039525562

Sdu
Uitgevers
2
e

(herzien)

Costaccounting
Systems (CAS)

Brugboek
BedrijIsadministratie-
opgaven

C. van
Heesvijk, D.
Bouman & J.
K|oos
9789039525579

Sdu
Uitgevers
2
e

(herzien)

P|anning & Contro|
(P&C)
Basisboek
BedrijIseconomie
De Boer,
Brouver en
Koetzier
9789001702427 NoordhoII
uitgevers
8 (oI 7)
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


51
Basisboek
BedrijIseconomie.
opgaven
De Boer,
Brouver en
Koetzier
9789001702434 NoordhoII
uitgevers
8 (oI 7)
Time management
(TlME)
lnIormatie vo|gt
lnnovatie (lNNOV) lnnovatie (is geen
toeva|)
E. Huizingh 9789043013529

Pearson

1
Strategische
Marketingp|anning
K.J. A|sem 9789001765057 NoordhoII
uitgevers
5 Strategie (STP)
Strategie en
management
H.Ve|dman 9789001504892 NoordhoII
uitgevers
1
So||iciteren (SOL) Sy||abus, inIormatie
vo|gt
- - - -
Managementtraining
(MTPC)
- - - - -
Consumer
behaviour (CONS)
Consumentengedrag

A.T.A.M.
Nederstigt &
Th. B.C.
Poiesz
9789001782535 NoordhoII
uitgevers
5
lnternationa|e
marketing (lMKT)
lnternationa|e
Marketing
(Neder|andsta|ig)
Svend
Ho||ensen

978-90-430-1836-
4
Pearson
Education

1
Statistiek (STAT) lnIormatie vo|gt - - - -
PerIormance
management (PMT)
Ondernemen met
inIormatie
Snijders en de
Croot
9789001765538 NoordhoII
uitgevers
7


Keuzecnderw|[seenbeden [aar 2

Vak Tite| Auteur lSBN Uitgever Druk
Maatschappe|ijk
verantvoord
ondernemen
- - - - -
CreatieI denken Creativiteit Hoe? Zo! l. Byttebier
9020950177
Lannoo 1
Business ethics lnIormatie vo|gt - - - -
Dienstenmarketing Dienstenmarketing
management
De Vries en
Van
He|sdingen
978-90-01-
76507-1
NoordhoII 5
Kva|iteit van
dienstver|ening
Kva|iteit van
Dienstver|ening
S. Boomsma
en A. van
Borrendam
90 14 09613 5 K|uver 2
e
, 3
e
4
e

druk


Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


52
Jaar 3
Jaar 3

Vak Tite| Auteur lSBN Uitgever Druk
lnIormatie over de |iteratuur voor jaar 3 vo|gt


M|ncr Scc|a| Med|a

Vak Tite| Auteur lSBN Uitgever Druk
lnIormatie over de |iteratuur voor deze minor vo|gt


M|ncr Adv|es & Verander|ng

Vak Tite| Auteur lSBN Uitgever Druk
Exp|oring Strategic
Change
J. Ba|ogun &
V. Hope Hai|y
978 0 273
70802 5
Prentice Ha|| 3
Fei|oos Adviseren P. B|ock 9052613389 Academic
Service
4
De k|eine Prince 2 M. van Onna
& A. Koning
9039524505 Academic
service
4

Ski||s - Adviseren A.David & T.
van Pe|t
9789043017985 Pearson 1

Daarnaast een van de onderstaande boeken (pas aan te schaIIen bij aanvang minor).
- Adviseren a|s tveede beroep, Hanna Nathans (k|uver)
- Structure in Fives (oI in Neder|ands. organisatiestructuren), Henry Mintzberg (academic service
oI prentice ha||)
- Change management, Lievers en Lubberding (Wo|ters-NoordhoII)
- Advieskunde voor Praktijk stages, P.M. Kempen & J.A. Keizer (Wo|ters-NoordhoII)
- Vrije keuze indien de docent hiermee instemtJaar 4
Jaar 4

Vak Tite| Auteur lSBN Uitgever Druk
lnternationa| Trade
(lM)
lnternationa| Marketing Chauri en
Cateora
0-07-710830-2

- 2
lnternationa|
Business & Cu|ture
(lBC)
Artike|en; inIo vo|gt - - - -
SB.
Ondernemerschap
Entrepreneurship
SuccessIu||y
Launching nev
ventures
B. Barringer,
D. lre|and
978035052822 Pearson
Eduaction
3
PM lnIormatie vo|gt - - - -
Enge|s (EN9) Peader (inIormatie
vo|gt)
- - - -
Capita Se|ecta
(CAP)
lnIormatie vo|gt - - - -Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


53
M|ncr Adv|es & Verander|ng

Vak Tite| Auteur lSBN Uitgever Druk
Exp|oring Strategic
Change
J. Ba|ogun &
V. Hope Hai|y
978 0 273
70802 5
Prentice Ha|| 3
Fei|oos Adviseren P. B|ock 9052613389 Academic
Service
4
De k|eine Prince 2 M. van Onna
& A. Koning
9039524505 Academic
service
4


Ski||s - Adviseren A.David & T.
van Pe|t
9789043017985 Pearson 1

Daarnaast een van de onderstaande boeken (pas aan te schaIIen bij aanvang minor).
- Adviseren a|s tveede beroep, Hanna Nathans (k|uver)
- Structure in Fives (oI in Neder|ands. organisatiestructuren), Henry Mintzberg (academic service
oI prentice ha||)
- Change management, Lievers en Lubberding (Wo|ters-NoordhoII)
- Advieskunde voor Praktijk stages, P.M. Kempen & J.A. Keizer (Wo|ters-NoordhoII)
- Vrije keuz
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


54
|[|age 3 CEP

Dit document geeIt het hogeschoo|- en op|eidingsdee| van de ondervijs- en examenrege|ing
samengevoegd veer. Per artike| vo|gen eerst gecursiveerd de rege|ingen op
hogeschoo|niveau en daarna de rege|ingen en verbijzonderingen op op|eidingsniveau.

Art|ke| 1 egr|sbea||ngen

Hcgeschcc/dee/
/n deze rege/ing vcrdt verstaan cnder:

Academie Een c/eiding cI een grce van c/eidingen cnder /eiding van een
academiedirecteur.
Academiedirecteur De Iuncticnaris die /eiding geeIt aan een academie.
Academieraad Medezeggenschascrgaan c academieniveau, in de WHW dee/raad
gencemd (artike/ 10.25 WHW|.
AIs/uitend examen Het examen vaarmee een student een c/eiding cI het Ad-rcgramma
daarbinnen, aIs/uit.
Assessment


Een integraa/ cnderzcek dat /eidt tct beccrde/ing en terugkce/ing van
het bereikte niveau van n cI meer ccmetenties, vastgeste/d dccr
assesscren aan de hand van vccraI beaa/de beccrde/ingscriteria, c
basis van vaarneembaar gedrag en in re/atie tct een situatie die zich in
de re/e bercesraktijk vccrdcet cI in de bercesraktijk ze/I.
Assesscr De assesscr is degene die /eerrccessen eva/ueert met behu/ van een
assessment. Dccr seciIieke training interreteert hij adequaat en
betrcuvbaar dccr studenten behaa/de tcetsresu/taten en hij ste/t vast in
hceverre een student de getcetste (dee/|ccmetenties vervcrven heeIt.
Asscciate degree (Ad| De vette/ijke graad die tcegekend vcrdt aan studenten die het
Asscciate-degreercgramma met succes hebben aIgercnd.
Asscciate-
degreercgramma
(Ad-rcgramma|
Een rcgramma binnen een c/eiding met een studie/ast van ten minste
120 studieunten dat /eidt tct het beha/en van de graad Asscciate
degree.
Cc//ege van 8erce
vccr de Examens
Het Cc//ege van 8erce vccr de Examens van de Haagse Hcgeschcc/
zca/s bedce/d in artike/ 7.60 WHW (zie cck hccIdstuk V// van het
studentenstatuut dee/ 1|.
Cc//ege van 8estuur Het bestuur van de hcgeschcc/ zca/s bedce/d in artike/ 10.2 WHW en in
artike/ 1.1 sub j WHW.
Ccmetentie Een gentegreerd gehee/ van kennis, vaardigheden, inzicht en hcuding,
dat ncdig is cm in een bercesccntext bercesrcducten te rea/iseren die
aan de ge/dende kva/iteitseisen vc/dcen.
CcmetentiercIie/ De set ccmetenties die een beginnende bercesbeceIenaar in een
beaa/d bercesdcmein mcet bezitten cm in een bercessituatie
adequaat te kunnen hande/en. Het ccmetentiercIie/ is gere/ateerd aan
het /ande/ijk vastgeste/de ccmetentiercIie/.
Dee/tijdc/eiding Een c/eiding die zcdanig ingericht is dat rekening is gehcuden met de
mcge/ijkheid dat de student cck in bes/ag vcrdt gencmen dccr andere
verkzaamheden dan cndervijsactiviteiten. Deze verkzaamheden kunnen
in het c/eidingsdee/ van de cndervijs- en examenrege/ing aangemerkt
vcrden a/s cndervijseenheden (WHW art 7.27|
Dua/e c/eiding Een c/eiding vaarin het vc/gen van cndervijs (cndervijsdee/| gedurende
een cI meer ericden vcrdt aIgevisse/d met bercesuitceIening
(raktijkdee/| in verband met dat cndervijs (artike/ 7.7 /id 2 WHW|. De
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


55
bercesuitceIening vindt /aats c basis van een cvereenkcmst ges/cten
dccr de c/eiding, de student en de verkgever (artike/ 7.7 /id 5 WHW|.
Examen Het examen is aIge/egd indien de tcetsen van de tct een c/eiding cI
rcedeutische Iase van een c/eiding behcrende cndervijseenheden
met gced gevc/g zijn aIge/egd, vccr zcver de examenccmmissie niet
heeIt beaa/d dat het examen tevens cmvat een dccr haar ze/I te
verrichten cnderzcek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van
de examinandus (artike/ 7.10 /id 2 WHW|.
Examenccmmissie Het crgaan dat c cbjectieve en deskundige vijze vastste/t cI een
student vc/dcet aan de vccrvaarden die de cndervijs- en
examenrege/ing ste/t aan kennis, inzicht en vaardigheden die ncdig zijn
vccr het verkrijgen van een graad (artike/ 7.12 WHW|.
Examinatcr Persccn, aangevezen dccr de examenccmmissie, die be/ast is met het
aInemen van tcetsen (artike/ 7.12 WHW|.
Extraneus Degene die dccr de hcgeschcc/ is ingeschreven a/s extraneus en die
vc/gens artike/ 7.36 WHW uits/uitend het recht heeIt cm de tcetsen van
de cndervijseenheden behcrende tct de c/eiding, a/smede de examens
behcrende tct de c/eiding aI te /eggen en in rincie recht heeIt c
tcegang tct de inrichtingen en verzame/ingen van de hcgeschcc/ (zca/s
de bib/ictheek|.
Functiebeerking Een zichtbare cI cnzichtbare beerking in het Iuncticneren a/s gevc/g van
een handica cI chrcnische ziekte, zca/s bedce/d in artike/ 1 WG8H/CZ.
Het kan hierbij gaan cm cnder meer uiteen/cende /ichame/ijke
beerkingen, chrcnische ziekten, sychische rcb/ematiek en dys/exie.
GetuigschriIt Het bevijsstuk dat uitgereikt vcrdt vanneer de examenkandidaat het
rcedeutische cI aIs/uitende examen van de c/eiding cI van het Ad-
rcgramma met gced gevc/g aIge/egd heeIt, zca/s bedce/d in artike/ 7.11
/id 1 WHW.
Hcgeschcc/ De Haagse Hcgeschcc/.
Hcgeschcc/dee/ Dat dee/ van de cndervijs- en examenrege/ing dat van tceassing is c
het cndervijs, de tcetsen en de examens van a//e vc/tijd-, dee/tijd- en
dua/e c/eidingen inc/usieI de Ad-rcgramma's van de hcgeschcc/.
HccIdIase Het dee/ van de c/eiding dat vc/gt c de rcedeutische Iase.
Keuzecndervijs-
eenheid
Een dccr een c/eiding, ter keuze van de student, aangebcden
cndervijseenheid cI activiteiten cI verkzaamheden binnen cI buiten de
hcgeschcc/ ter invu//ing van de mincrruimte. De studie/ast bedraagt
maximaa/ 6 studieunten.
Majcr Dat dee/ van de c/eiding vaarmee de student mede in staat geste/d
vcrdt het ccmetentiercIie/ te ververven. De majcr vcrmt samen met
de mincrruimte de vccrbereiding c het beha/en van het getuigschriIt
van het rcedeutische- resectieve/ijk aIs/uitende examen.
Mincr Een cndervijseenheid van 15 studieunten ter invu//ing van de
mincrruimte.
Mincrruimte Het dee/ van de c/eiding met een dccr de c/eiding vast te ste//en
cmvang dat de student ze/I kan invu//en, gesancticneerd dccr de
examenccmmissie.
Ondervijsdee/ Het gedee/te van de dua/e c/eiding dat bestaat uit het vc/gen van
cndervijs.
Ondervijseenheid Een samenhangend cnderdee/ van de c/eiding dat de student aIs/uit met
een tcets (artike/ 7.3 WHW|. Een cndervijseenheid kan in het
c/eidingsdee/ vcrden aangeduid a/s c.a. cursus' cI mcdu/e'.
Ondervijs- en
examenrege/ing
De rege/ing vaarin rechten en /ichten van studenten en de hcgeschcc/
zijn vastge/egd ten aanzien van het cndervijs, de examens en tcetsen
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


56
van een c/eiding (artike/ 7.13 WHW|. De rege/ing bestaat uit een
hcgeschcc/- en c/eidingsdee/.
Ondervijsrcgramma Het gehee/ van cndervijseenheden (inc/usieI stages en dccr de student
te kiezen cndervijseenheden in de mincrruimte| en de daaraan
verbcnden tcetsen die behcren tct de rcedeutische Iase en de
hccIdIase cI tct het Ad-rcgramma.
O/eiding Een c/eiding is een samenhangend gehee/ van cndervijseenheden,
gericht c de vervezen/ijking van ccmetenties cI dce/ste//ingen c het
gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden vaarcver degene
die de c/eiding vc/tccit, dient te beschikken (artike/ 7.3 WHW|.
O/eidingen kunnen vc/tijd, dee/tijd en duaa/ vcrden aangebcden. Waar
in deze cndervijs- en examenrege/ing srake is van een c/eiding, vcrdt
een bache/crc/eiding bedce/d, inc/usieI het Ad-rcgramma, indien een
c/eiding dit rcgramma kent.
O/eidingsccmmissie De adviesccmmissie die vccr e/ke c/eiding vcrdt ingeste/d en die tct
taak heeIt de advisering cver en de jaar/ijkse beccrde/ing van de vijze
vaarc de cndervijs- en examenrege/ing vcrdt uitgevcerd, a/smede het
adviseren van de academiedirecteur en de academieraad cver a//e andere
aange/egenheden betreIIende het cndervijs in de desbetreIIende
c/eiding( artike/ 10.3c van de WHW|.
O/eidingsdee/ Dat dee/ van de cndervijs- en examenrege/ing dat een uitverking vcrmt
van het hcgeschcc/dee/ en a//een ge/dt vccr de (vc/tijd-, dee/tijd- cI dua/e
variant van de| desbetreIIende c/eiding.
Overmacht Van cvermacht is srake a/s een tekcrtkcming niet aan de
desbetreIIende (tekcrtschietende| ersccn kan vcrden tcegerekend,
cmdat zij niet te vijten is aan zijn schu/d, ncch krachtens vet,
rechtshande/ing cI in het verkeer ge/dende cvattingen vccr zijn rekening
kcmt.
Praktijkdee/ Het gedee/te van een dua/e c/eiding dat bestaat uit bercesuitceIening
en dat dee/ uitmaakt van het cndervijs.
Prcedeutisch
examen
Het examen vaarmee de student de rcedeutische Iase van de
c/eiding aIs/uit.
Prcedeutische Iase De eerste ericde van de c/eiding, vccraIgaand aan de hccIdIase,
vaarin studenten inzicht krijgen in de inhcud van de c/eiding en het
tcekcmstige berce. Aan het einde van deze Iase is se/ectie en
vervijzing mcge/ijk (artike/ 7.8 WHW|.
Student Degene die dccr de hcgeschcc/ is ingeschreven vccr een vc/tijd- dee/tijd-
cI dua/e c/eiding, en cndermeer het recht heeIt cm dee/ te nemen aan
het cndervijs van de hcgeschcc/.
Studentendecaan De cnaIhanke/ijke Iuncticnaris die studenten adviseert en bege/eidt bij
ersccn/ijke rcb/emen van materi/e en immateri/e aard, en vaar ncdig
bemidde/t.
Studentenstatuut Het studentenstatuut bestaat uit tvee de/en (artike/ 7.59 WHW|: het
inste//ingsseciIieke dee/ (dee/ 1| en het (gedee/te/ijk|
c/eidingsseciIieke dee/ (dee/ 2|. Het eerste dee/ bevat een a/gemene
beschrijving van de studiecbcuv, de cndersteunende Iaci/iteiten die de
student aangebcden vcrden, de rechten en ver/ichtingen van de
studenten en de hcgeschcc/ en een cverzicht van de rege/ingen die de
rechten van de studenten beschermen. Het tveede dee/ bevat de
cndervijs- en examenrege/ing en een cverzicht van de
studentenvccrzieningen.
Studieadvies Advies aan de student cver de vccrtzetting van de c/eiding binnen cI
buiten de c/eiding, dat vcrdt uitgebracht aan het einde van het eerste
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


57
jaar van inschrijving vccr de rcedeutische Iase cI zc/ang de student
het rcedeutische examen niet behaa/d heeIt (artike/ 7.8b WHW|. Er
bestaan 3 studieadviezen: csitieI - , aangehcuden- en negatieI bindend
studieadvies.
Studiejaar Het tijdvak dat aanvangt c 1 setember en eindigt c 31 augustus van
het daarcvc/gende jaar.
Studie/ccbaan-
bege/eider
De studie/ccbaanbege/eider cndersteunt het rcces vaarin de student
zijn eigen studie en /ccbaanambities /eert sturen. Dce/en van de
studie/ccbaanbege/eiding zijn studie-, berces- en
/ccbaan(keuze|rccessen, ze/Iregie en ta/entcntvikke/ing.
Studieunt De studie/ast zca/s gedeIinieerd in artike/ 7.4 WHW. En studieunt is
vc/gens het Eurcean Credit TransIer System (ECTS| ge/ijk aan 28 uur
studie.
Tcets


Het begri tcets staat ge/ijk aan het in de WHW gencemde begri
tentamen (artike/ 7.10 WHW|. Een tcets is een cnderzcek naar de
kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student, a/smede de
beccrde/ing van de uitkcmsten van dat cnderzcek. Een tcets kan bestaan
uit verschi//ende dee/tcetsen.
Tcscrter Een student die naticnaa/ cI internaticnaa/ c het hccgste niveau
meedcet aan vedstrijden en die via het NOCNSF een status heeIt
gekregen cI een student die c het hccgste /ande/ijk niveau zijn scrt
bedrijIt . Er dient srake te zijn van een tijdsbesteding van 15 uur
(gemidde/d| er veek.
Tcrestatie Prestatie c hccg niveau, ter beccrde/ing van het Cc//ege van 8estuur
Verkcrt rcgramma Verkcrt rcgramma is een bache/crrcgramma met een rcedeuse en
aan het einde een bache/crgetuigschriIt. Het studiercgramma is
verkcrt' cmdat de student c grcnd van zijn vervante c/eiding cI
verkervaring in aanmerking kcmt vccr vrijste//ingen.
Versne/d rcgramma Ondervijsrcgramma vaarin het regu/iere aanta/ studieunten binnen
een kcrtere dccr/cctijd vcrden aangebcden en getcetst, bijvccrbee/d
240 studieunten in 3 jaar.
Vc/tijdc/eiding Een c/eiding vaarbij de raktische vcrming ( zca/s stages| dee/ uitmaakt
van het cndervijs.
Werkdag A//e dagen van het jaar met uitzcndering van zaterdagen, zcndagen, de
ver/ichte Ieestdagen en de vakantiedagen zca/s Icrmee/ vastgeste/d
vccr medeverkers van de hcgeschcc/.
WHW De Wet c het Hcger cndervijs en Wetenschae/ijk cnderzcek
(Staatsb/ad 1992, 593|.

C|e|d|ngsdee|
egr| DeI|n|t|e
B|ackboard

Osiris
Praktijkbureau

Sprokke|minorStudievo|ger

Studievijzer
Een e|ektronische |eeromgeving vaarmee studenten en docenten
inIormatie kunnen uitvisse|en en kunnen communiceren.
StudenteninIormatie- en registratiesysteem (voor o.a. toetsresu|taten).
Bureau dat dienstver|enend optreed voor zove| studenten a|s bedrijven
op het gebied van stagep|ekken en projecten.
Een minor die de student kan invu||en met keuzeondervijseenheden oI
andere re|evante activiteiten met een omvang van minimaa| 3 en
maximaa| 6 studiepunten, met een re|atie tot de beroepscompetenties
en met oI zonder onder|inge samenhang.
Bege|eider van de student bij het op|ossen van
studievoortgangprob|emen.
Een vijzer vaarin a||e inIormatie is opgenomen over het ondervijs en de
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


58

Subtoets

Team|eider

daarbij behorende organisatie van een modu|e, |esb|ok oI jaar.
Toets die onderdee| is van een dee|toets en vaarvan het resu|taat niet
aIzonder|ijk in Osiris vordt geregistreerd.
Cordinator van de op|eiding SBPM.
Art|ke| 2 Pe|kw|[dte

Hcgeschcc/dee/
Het hcgeschcc/dee/ vcrmt samen met het c/eidingsdee/ de cndervijs- en examenrege/ing
(artike/ 7.13 WHW|. Het hcgeschcc/dee/ (inc/usieI de bij/agen| is van tceassing c het
cndervijs, de tcetsen en de examens van a//e vc/tijd-, dee/tijd- en dua/e c/eidingen van de
hcgeschcc/ in het studiejaar 2011-2012 . Aan cndervijs- en examenrege/ingen die gc/den in
vccraIgaande studiejaren kan de student geen rechten cnt/enen, tenzij anders is beaa/d in
de cvergangsrege/ingen in het c/eidingsdee/. E/k c/eidingsdee/ vcrmt een aanvu//ing c het
hcgeschcc/dee/ en ge/dt a//een vccr de desbetreIIende c/eiding cI vccr de desbetreIIende
grce van c/eidingen.

Op|eidingsdee|
Het op|eidingsdee| is van toepassing op de vo|tijd variant van de op|eiding Sma|| Business &
Petai| Management van De Haagse Hogeschoo|. Voor zover aan eerdere ondervijs- en
examenrege|ingen rechten kunnen vorden ont|eend, zijn deze beschreven in het
op|eidingsdee| onder artike| 6.k van de OEP.

Art|ke| 3 De taa| waar|n bet cnderw|[s gegeven wcrdt (art ?.2 WHW)

Hcgeschcc/dee/:
1. Het cndervijs vcrdt gegeven in het Neder/ands, tenzij in het c/eidingsdee/
gemctiveerd - is aangegeven dat het cndervijs cI de/en daarvan in een andere taa/
vcrdt/vcrden gegeven.
2. /ndien het cndervijs vcrdt gegeven in een andere taa/ dan het Neder/ands is de
gedragsccde vreemde ta/en' van tceassing. Deze is te vinden in het studentenstatuut
dee/ 1.

Op|eidingsdee|
Het ondervijs van de ondervijseenheden lnternationa| Trade en lnternationa| Business &
Cu|ture vordt gehee| verzorgd in het Enge|s en de ondervijseenheid lnternationa|
Marketing vordt dee|s verzorgd in het Enge|s omdat deze modu|en in re|atie staan met
internationa|isering. Daarnaast vorden de ondervijseenheden gericht op Eng|ish (Business)
Communication in de Enge|se taa| ondervezen en getoetst.

Art|ke| 4 Tce|at|ngse|sen

Hcgeschcc/dee/
/nschrijving en tce/ating tct de c/eiding vindt /aats c grcnd van het reg/ement in- en
uitschrijving van De Haagse hcgeschcc/. O de vebsite van de hcgeschcc/ staat de meest
recente inIcrmatie cver tce/atingseisen en vccrvaarden verme/d vccr inschrijving vccr de
rcedeutische en hccIdIase (vvv.haagsehcgeschcc/.n/| .
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


59
Art|ke| 5 Vr|[ste|||ngen en tcegang tct rcutes

Hcgeschcc/dee/
1. De examenccmmissie kan een student c diens schriIte/ijk verzcek vrijste//ing ver/enen
vccr een cI meerdere tcetsen verbcnden aan cndervijseenheden c grcnd van
dccumenten vaaruit b/ijkt dat de student reeds aan de vereisten (inhcud en niveau| van
het desbetreIIende tcets vc/daan heeIt. Vccrbee/den van deze dccumenten zijn: akte,
di/cma, getuigschriIt, certiIicaat.
2. De examenccmmissie kan, mits de c/eiding hiertce seciIiek be/eid en een seciIieke
rccedure cntvikke/d heeIt, een student c diens schriIte/ijk verzcek vrijste//ing ver/enen
vccr n cI meerdere tcetsen verbcnden aan cndervijseenheden c grcnd van eerder -
buiten het hcger cndervijs- dccr (verk|ervaring vervcrven ccmetenties, kennis cI
vaardigheden, mits de student c een dccr de c/eiding vast te ste//en vijze, kan
aantcnen dat hij reeds aan de vereisten van de desbetreIIende tcets vc/daan heeIt
(bijvccrbee/d dccr midde/ van een ervaringscertiIicaat cI EVC-racrtage|.
3. De examenccmmissie kan een student c diens schriIte/ijk verzcek tcegang ver/enen tct
een verkcrt rcgramma, vrijste//ing ver/enen van tcetsen verbcnden aan
cndervijseenheden met een gezamen/ijke studie/ast van ten hccgste 60 studieunten,
indien de student in het bezit is van een di/cma van een dccr de hcgeschcc/ a/s
vervant aangemerkte mbc-c/eiding. /n het c/eidingsdee/ is vastge/egd ve/ke mbc-
c/eidingen a/s vervant zijn aangemerkt en vat de cmvang en inhcud van de vrijste//ing
is.
4. De examenccmmissie kan een student c diens schriIte/ijk verzcek tcegang bieden tct
een versne/de rcute c basis van nader te ste//en criteria.
5. /n het c/eidingsdee/ is gerege/d hce een student een verzcek tct vrijste//ing en/cI
tcegang tct een rcute mcet indienen.
6. De examenccmmissie dee/t, binnen 15 verkdagen na cntvangst van de aanvraag, haar
bes/issing cver de cmvang en sccrt van de ver/eende vrijste//ing schriIte/ijk aan de
student mee. De examenccmmissie verme/dt in haar bes/uit:
a| de datum vaarc zij de vrijste//ing heeIt ver/eend,
b| de betreIIende tcetsen verbcnden aan cndervijsheden vaarvccr zij de vrijste//ing
heeIt ver/eend,
c| de ge/digheidsduur van de vrijste//ing is ge/ijk aan de ge/digheidsduur van
tcetsresu/taten.

Op|eidingsdee|
a. Vrijste||ing op basis van eerdere op|eiding
Een student die op basis van e|ders behaa|de studieresu|taten in het Hoger Ondervijs
(dip|oma's, certiIicaten, getuigschriIten, aktes) meent aan te kunnen tonen reeds aan de
competenties te hebben vo|daan en daarom in aanmerking venst te komen voor
vrijste||ing van bepaa|de ondervijseenheden, kan hiertoe een schriIte|ijk verzoek indienen
bij de Examencommissie. De Examencommissie ste|t vast oI en voor ve|ke vrijste||ingen
de student in aanmerking komt.

b. Verkort programma vegens vervante voorop|eiding
De op|eiding kent geen verkort programma.

c. Versne|d programma
De op|eiding kent geen versne|d programma.

d. Procedure voor het aanvragen van vrijste||ingen
De student die op basis van bovenstaande gronden, in aanmerking vi| komen voor
vrijste||ing van toetsen verbonden aan ondervijseenheden kan hiertoe een schriIte|ijk
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


60
verzoek indienen bij de examencommissie. Dit verzoek moet uiter|ijk 15 verkdagen voor
aanvang van de ondervijseenheid door de examencommissie ontvangen zijn. Met dit
verzoek dienen ter ondersteuning bevijsstukken meegestuurd te vorden. Meer
inIormatie m.b.t. het aanvragen van vrijste||ingen is op het studentennet en B|ackboard
te vinden.

Art|ke| 6 Inr|cbt|ng van bet cnderw|[s

Hcgeschcc/dee/
1. Een bache/crc/eiding heeIt een tcta/e studie/ast van 240 studieunten (artike/ 7.4b
WHW|.
2. /ndien een c/eiding een Ad-rcgramma heeIt, heeIt deze een tcta/e studie/ast van ten
minste 120 studieunten.
3. Het curricu/um van een bache/crc/eiding en van het Ad-rcgramma binnen een c/eiding
is verdee/d in een rcedeutische- en een hccIdIase. De rcedeutische Iase heeIt een
studie/ast van 60 studieunten.
4. Vccr vc/tijd- en dua/e c/eidingen ge/dt dat de rcedeutische- en hccIdIase zijn
verdee/d in semesters. Het cndervijs in het semester kan cndervezen vcrden in een
ericde van 20 veken cI tvee ericdes van e/k 10 veken. De studie/ast van de
c/eiding is zcdanig verdee/d cver de jaren en binnen de jaren cver de semesters dat de
student een gcede studievccrtgang vcrdt gevaarbcrgd (WHW 7.8b /id 3|.
5. De recieze inde/ing van de dee/tijdc/eidingen en van de AD-rcgramma's van vc/tijd-,
dee/tijd- en dua/e c/eidingen in de rcedeutische en hccIdIase is gerege/d in het
c/eidingsdee/ van dit artike/.
6. De cndervijseenheden met de bijbehcrende studieunten vcrden beschreven in het
c/eidingsdee/ (artike/ 7.13 WHW|. De minima/e cmvang van een cndervijseenheid
bedraagt 3 studieunten. /n aIvijking hiervan kunnen in de rcedeutische Iase vccr 3
studieunten en in de hccIdIase eveneens vccr 3 studieunten, k/einere
cndervijseenheden gedeIinieerd vcrden.
7. De academiedirecteur beaa/t na cver/eg met de examenccmmissie de ericden die in
hccIdzaak gereserveerd zijn vccr het aI/eggen van tcetsen en examens en /egt deze dccr
midde/ van een jaarka/ender vast. /n de jaarka/ender vcrden daarnaast de veken
vastge/egd die in hccIdzaak gereserveerd zijn vccr cndervijs en de veken vaarin de
examenccmmissie bijeenkcmt. De academiedirecteur zcrgt vccr de bekendmaking van
jaarka/ender via het studentennet vccr 1 setember.
8. Een bache/crc/eiding cmvat een majcr- en een mincrruimte. De majcr is gericht c de
ververving van het ccmetentiercIie/. De mincrruimte is gericht c verbreding cI
verdieing van de ccmetenties die een student in de majcr ververIt.
9. De majcr van een vc/tijdc/eiding heeIt een minima/e studie/ast van 180 en een
maxima/e studie/ast van 195 studieunten. De mincrruimte in de hccIdIase van een
vc/tijdc/eiding heeIt een studie/ast van 45 studieunten. De student kan deze
mincrruimte invu//en met 3 mincrs cI met 2 mincrs en keuzecndervijseenheden. De
rcedeutische Iase kan een mincrruimte van 15 studieunten cmvatten. /n het
c/eidingsdee/ is cgencmen cI de rcedeutische Iase een mincrruimte heeIt.
10. De majcr van een dee/tijd- en dua/e c/eiding heeIt een minima/e studie/ast van 180 en
een maxima/e studie/ast van 240 studieunten. De mincrruimte in de hccIdIase van een
dee/tijd- en dua/e c/eiding bedraagt maximaa/ 45 studieunten. De recieze cmvang van
de mincrruimte is in het c/eidingsdee/ cgencmen. De student mag deze mincrruimte
met maximaa/ 15 studieunten aan keuzecndervijseenheden vu//en. De rcedeutische
Iase kan een mincrruimte van 15 studieunten cmvatten. /n het c/eidingsdee/ is
cgencmen cI de rcedeutische Iase een mincrruimte heeIt.
11. Vccr mincren ge/den de vc/gende bea/ingen:
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


61
a. /n de c/eidings-OER is een /ijst cgencmen van mincren en
keuzecndervijseenheden, inc/usieI eventue/e instaeisen en nadere vccrvaarden,
vaaruit de student bij de invu//ing van de mincrruimte kan, c.q. mcet kiezen, zcnder
individue/e tcetsing vccraI van de examenccmmissie.
b. E/ke student kan maximaa/ n basismincr kiezen, daarin kunnen cck eerder e/ders
behaa/de cndervijseenheden (a/s gevc/g van svitchen van c/eiding| vcrden
cgencmen.
c. De c/eiding kan de student ver/ichten maximaa/ n mincr te kiezen uit een dccr
de c/eiding te bea/en /ijst. A/s de c/eiding daarvccr kiest, is dat verme/d in de
c/eidings-OER.
d. De student kan aan de examenccmmissie tcestemming vragen de mincrruimte c
een andere vijze in te vu//en, bijvccrbee/d dccr het vc/gen van cndervijs bij andere
Neder/andse inste//ingen vccr hcger cndervijs die dccr de NVAO zijn geaccrediteerd,
cI dccr een buiten/andse inste//ing vccr hcger cndervijs die dccr de NUFF/C a/s
ge/ijkvaardig vcrdt aangemerkt.
e. /n het c/eidingsdee/ vcrdt beschreven ve/ke rccedure de student dient te vc/gen
cm gcedkeuring van de examenccmmissie te verkrijgen vccr dccr hem vccrgeste/de
invu//ing van de mincrruimte.
I. Aan dee/name aan een mincr verzcrgd dccr de hcgeschcc/ zijn vccr de student geen
kcsten verbcnden.
g. Het hcgeschcc/aanbcd van (basis|mincren is tceganke/ijk via het studentennet.
12. Dee/name van een student aan een c/eidingsccmmissie gedurende een jaar vcrdt
beschcuvd a/s het vc/gen van een keuzecndervijseenheid van 3 studieunten, tenzij in
het c/eidingsdee/ een aIvijkende studie/ast is vastge/egd.

Op|eidingsdee|
a. Beroeps- en competentieproIie| op|eiding
De op|eiding is gebaseerd op een beroeps- en competentieproIie| dat is neerge|egd in het
document Competenties domein Commerce (zie bij|age 2 van deze ondervijs- en
examenrege|ing).
De domeincompetenties zijn.
1. lnitiren en creren van producten en diensten, ze|Istandig en ondernemend.
2. Uitvoeren, interpreteren, toetsen en eva|ueren van marktonderzoek.
3. Vastste||en voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zvaktes op basis van
een ana|yse van de interne bedrijIsprocessen en cu|tuur, a|s onderdee| van de
vaardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de |oka|e, nationa|e
en/oI internationa|e markt op basis van re|evante nationa|e en internationa|e trends.
4. Ontvikke|en van marketingbe|eid voor een nationaa| oI internationaa| opererende
onderneming en het kunnen onderbouven en beargumenteren van gemaakte keuzes.
5. Opste||en, uitvoeren en bijste||en van p|annen vanuit het marketingbe|eid.
6. Ontvikke|en en onderhouden van zake|ijke re|aties ten behoeve van inkoop, verkoop
en dienstver|ening.
7. Communiceren in meer ta|en en rekening houdend met cu|ture|e verschi||en, intern en
extern, nationaa| en internationaa|.
8. Leiding geven aan een bedrijI, een bedrijIsonderdee|, bedrijIsprocessen oI een
project.

De twee algemene domeincompetenties:
9. Socia|e en communicatieve competentie (interpersoon|ijk, organisatie).
o samenverken in een beroepsomgeving en meedenken over doe|en en
inrichting van de organisatie, vaaruit eisen voortv|oeien die betrekking
hebben op de vo|gende kenmerken. mu|tidiscip|inariteit en interdiscip|inariteit,
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


62
k|antgerichtheid, co||egia|iteit, |eidinggeven (het socia|e dee| van de
competentie);
o communiceren , monde|ing en schriIte|ijk, intern op a||e niveaus, eIIectieI en
in de gangbare bedrijIstaa|, vee|a| in het Neder|ands en/oI Enge|s (in termen
van beroepstaken omvat dat onder meer opste||en en schrijven van p|annen
en notities, inIormeren, over|eg voeren, draagv|ak creren, stimu|eren,
motiveren, overtuigen, vervoorden van bes|uiten).
10. Ze|Isturende competentie (intrapersoon|ijk, beroepsbeoeIenaar oI proIessiona|).
o sturen en regu|eren van de eigen ontvikke|ing ten aanzien van |eren,
resu|taatgericht verken, initiatieI nemen en ze|Istandig optreden, I|exibi|iteit;
o nadenken en reI|ecteren over en verantvoording nemen voor eigen hande|en
vat vijst op betrokkenheid en kritische ze|Ibeoorde|ing;
o ontvikke|en van een beroepshouding met initiatieI oI ruimte voor normatieI-
cu|ture|e aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische
principes voor het proIessionee| hande|en;
o |everen van een bijdrage aan de verdere proIessiona|isering van de branche,
pub|icaties, bijdragen aan congressen, enzovoort.

b. De student kiest in b|ok 2.4 voor de aIstudeerrichting Sma|| Business oI voor de
aIstudeerrichting Petai| Management. Sma|| Business richt zich op het starten van een
eigen onderneming, het overnemen oI opvo|gen van een onderneming en het
ondernemen binnen de IranchiseIormu|e. Petai| Management richt zich op operatione|e
|ijnIuncties in de retai|, hbo-verkoopIuncties binnen de retai|keten en hbo-staIIuncties
binnen de retai|.

c. lnde|ing van het ondervijs
Het ondervijs van de op|eiding is ingedee|d in een propedeutische Iase en een
hooIdIase. De propedeutische Iase heeIt, zoa|s vette|ijk verp|icht is, een orinterende,
se|ecterende en vervijzende Iunctie. De propedeutische Iase omvat 60 studiepunten; de
hooIdIase 180 studiepunten.
De op|eiding is ingedee|d in semesters; een semester omvat tveemaa| 10 |esveken.

d. Propedeuse
De propedeuse omvat de hieronder verme|de ondervijseenheden met het aanta|
studiepunten. lnIormatie over de inhoud en invu||ing van a||e ondervijseenheden,
a|smede over de competenties en/oI |eerdoe|en die per ondervijseenheid vorden bereikt,
is vastge|egd in de studievijzers. lndien een toets bestaat uit verschi||ende onderde|en oI
dee|toetsen, vordt bij de beschrijving van de ondervijseenheid de normering verme|d.

e. HooIdIase
De hooIdIase omvat de hieronder verme|de ondervijseenheden met het aanta|
studiepunten. lnIormatie over de inhoud en invu||ing van a||e ondervijseenheden,
a|smede over de competenties en/oI |eerdoe|en die per ondervijseenheid vorden bereikt,
is vastge|egd in de studievijzers. lndien een toets bestaat uit verschi||ende onderde|en oI
dee|toetsen, vordt bij de beschrijving van de ondervijseenheid de normering verme|d.

I. Buitenschoo|s dee| van het curricu|um
Het buitenschoo|s dee| van de propedeutische Iase omvat een b|okstage in b|ok 1.4.
Voor de studenten die in 2011-2012 in het derde jaar zitten (= tveede jaar van de
hooIdIase) ge|dt dat het buitenschoo|s dee| van het curricu|um een |intstage omvat van 3
dagen per |esveek die start in b|ok 3 en eindigt in b|ok 2 van het vierde jaar (= derde
jaar van de hooIdIase). De studenten die in het |aatste jaar van de hooIdIase zitten doen
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


63
een aIstudeeronderzoek in de beroepspraktijk. Nadere bepa|ingen, voorvaarden en
inIormatie over het aIstuderen zijn beschreven in de aIstudeerhand|eiding (bij|age 3).
g. Minorruimte
De op|eiding kent een minorruimte van 45 studiepunten.
h. Procedure inschrijven voor een minor en studiepunt persoon|ijke
competentieontvikke|ing (PCO)

Procedure studiepunt persoon|ijke competentieontvikke|ing.
Propedeusestudenten dienen een schriIte|ijk verzoek tot goedkeuring voor invu||ing van
het studiepunt persoon|ijke competentieontvikke|ing in.
- Ter ondertekening bij de SLB-bege|eider
- Ter goedkeuring bij de examencommissie
- Na goedkeuring kan de student starten met de activiteit
- Beoorde|ing vordt na aIronding van de activiteit door SLB-bege|eider
(examinator)bepaa|d en deze voert het resu|taat in in Osiris.
Meer inIormatie is te vinden op B|ackboard.

Procedure minoren.
Op het studentennet en B|ackboard vordt een |ijst met de door de examencommissie
standaard toegestane minoren gepub|iceerd.
lndien studenten een niet op deze |ijst voorkomende minor vi||en vo|gen, dienen zij een
schriIte|ijk verzoek inc|usieI motivatie, inIormatie over de inhoud, tijdsduur en
bekostiging van de betreIIende minor in bij.
- Ter ondertekening bij de SLB-bege|eider;
- indien SLB-bege|eider accordeert, stuurt SLB-bege|eider verzoek door naar de
examencommissie;
- examencommissie consu|teert de hooIdIasecordinator;
- indien examencommissie accordeert vo|gt bericht naar de student en SLB-
bege|eider;
- beoorde|ing vordt na aIronding door SLB-bege|eider vastgeste|d op basis van
bevijsstukken student;
- beoorde|ing vordt door SLB-bege|eider aan administratie doorgegeven en door
administratie in Osiris ingevoerd.
Meer inIormatie is te vinden op B|ackboard.

|. De jaarka|ender staat bij aanvang van het studiejaar 2011-2012 op het studentennet en
op B|ackboard, en is a|s bij|age 4 toegevoegd aan de OEP.
j. Het is moge|ijk een PCO-punt / een keuzeondervijseenheid in te vu||en met het
|idmaatschap van de op|eidingscommissie. Aan het |idmaatschap zijn de vo|gende eisen
verbonden.
a. actieI inzetten in de op|eidingscommissie;
b. verp|ichte aanvezigheid bij de vergaderingen van op|eidingscommissie;
indien verhinderd moet men zich aIme|den bij de voorzitter van de
op|eidingscommissie;
c. kort vers|ag van de activiteiten die voor de op|eidingscommissie zijn
ontp|ooid inc|usieI een urenverantvoording. Dit vers|ag dient in de maand ju|i
van het co||egejaar toegestuurd te vorden aan het docent|id van de OC die
verbonden is aan de op|eiding.
Het |idmaatschap van de student vordt beoordee|d op basis van bovenstaande eisen. Bij
een vo|doende beoorde|ing |evert een jaar |idmaatschap 1 studiepunt op. Mocht de
inbreng van de student a|s vo|doende vorden beoordee|d, maar de studiebe|astinguren
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


64
beduidend meer zijn dan 28 uur, dan kan de examencommissie bes|uiten een oI tvee
studiepunten meer toe te kennen.
k. Overgangsmaatrege|en
lndien onderde|en van het ondervijsprogramma vorden gevijzigd oI vorden vervangen
(a| dan niet door een ge|ijksoortig onderdee|), vorden conversietabe||en beschikbaar
geste|d aan de student (zie B|ackboard) (zie voor ge|digheidsduur toetsresu|taten artike|
13).

Art|ke| ? F|nanc|e|e b|[dragen

Hcgeschcc/dee/
1. De hcgeschcc/ ste/t de inschrijving niet aIhanke/ijk van een andere ge/de/ijke bijdrage dan
het cc//egege/d.
2. De c/eiding kan een student vragen /eer(hu/|midde/en aan te schaIIen, a/s de c/eiding
deze nccdzake/ijk acht vccr het studiercgramma.
3. /n het c/eidingsdee/ is aangegeven ve/ke /eer(hu/|midde/en de c/eiding nccdzake/ijk
acht cm het cndervijs te kunnen vc/gen en vat de cmvang is van de kcsten die de
aanschaI van deze /eer(hu/|midde/en met zich meebrengt.
4. /ndien er kcsten verbcnden zijn aan activiteiten die a/s cndervijseenheid zijn cgencmen
in het cndervijsrcgramma, biedt de c/eiding de student een ge/ijkvaardig a/ternatieI
aan, indien hij die kcsten niet kan cI vi/ maken. Hiertce dient de student een verzcek in
bij de examenccmmissie. De examenccmmissie bes/uit in cver/eg met de dccent.

Op|eidingsdee|
a. Leer(hu|p)midde|en
De vo|gende |eer(hu|p)midde|en acht de op|eiding noodzake|ijk om het ondervijs met
succes te kunnen vo|gen.
o boeken en syllabi die vermeld staan op de literatuurlijsten en in de studiewijzers
voor de diverse leerjaren (kosten per jaar 700,-);
o rekenmachine (eenvoudig (niet grafisch!) exemplaar van de vooropleiding
volstaat);
o beschikking over een personal computer.

b. Excursies en verkbezoeken
De vo|gende excursies en verkbezoeken zijn in het ondervijsprogramma opgenomen.
o introductieveek in het propedeusejaar (C75,-; a|ternatieI is moge|ijk);
o managementtraining in de hooIdIase (C75,-; a|ternatieI is moge|ijk);
o buiten|andse reis in de hooIdIase ((C800,-; a|ternatieI is moge|ijk).

Art|ke| B Tcekennen van stud|eunten

Hcgeschcc/dee/
1. E/ke cndervijseenheid heeIt een cmvang in studie/ast van 3 cI meer he/e
studieunten. Zcve/ in de rcedeutische Iase a/s in de hccIdIase mag de c/eiding
eenmaa/ vccr 3 studieunten k/einere cndervijseenheden deIiniren.
2. De c/eiding kent de studieunten behcrend bij een cndervijseenheid aan de student
tce, vanneer deze minimaa/ vc/daan heeIt aan de vc/gende vccrvaarden:
a) de student heeIt de aan de cndervijseenheid verbcnden tcets cI de aan de
cndervijseenheid verbcnden dee/tcetsen aIge/egd en
b) het eindresu/taat behaa/d vccr een cndervijseenheid mcet minimaa/ 5,5 c een
tienuntsschaa/ cI vc/dcende c een vc/dcende/cnvc/dcendeschaa/ zijn. Aan de
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


65
resu/taten van dee/tcetsen kan de c/eiding in het c/eidingsdee/ vccrvaarden
verbinden, zie hiervccr artike/ 11 /id 8 van dit reg/ement.
c| de student heeIt vrijste//ing verkregen van het aI/eggen van de aan de
cndervijseenheid verbcnden tcets.
3. Aan het met csitieI resu/taat aI/eggen van een dee/tcets kent de c/eiding geen
studieunten tce.
4. De student kan eindresu/taten behaa/d vccr cndervijseenheden niet ccmenseren.

Art|ke| 9 Examenccmm|ss|e

Hcgeschcc/dee/
1. De academiedirecteur ste/t n examenccmmissie in, die verkzaam is vccr a//e aan zijn
academie verbcnden c/eidingen.
2. De academiedirecteur draagt er zcrg vccr dat het cnaIhanke/ijk en deskundig
Iuncticneren van de examenccmmissie vc/dcende vcrdt gevaarbcrgd.
3. De examenccmmissie heeIt de vc/gende taken en bevcegdheden:
a. Ste/t vast cI een student vc/dcet aan de vccrvaarden die deze cndervijs- en
examenrege/ing ste/t ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die ncdig zijn
vccr het verkrijgen van een graad,
b. 8crgt de kva/iteit van de tcetsen en examens,
c. GeeIt richt/ijnen en aanvijzingen binnen het kader van deze cndervijs- en
examenrege/ing cm de uits/ag van tcetsen en examens te beccrde/en en vast te
/eggen,
d. 8es/ist cver verzceken van vrijste//ing vccr het aI/eggen van een cI meer tcetsen,
zca/s bedce/d in artike/ 5,
e. Verbindt vccrvaarden aan de tcestemming tct het aI/eggen van een cI meer
cnderde/en van de hccIdIase vccrdat de student het rcedeutische examen met
gced gevc/g heeIt aIge/egd (zie art.18|,
I. 8rengt het studieadvies uit vccr de rcedeutische Iase, zca/s bedce/d in artike/
18 van de OER,
g. 8ehande/t verzceken van studenten cm vccrzieningen en aanassingen c grcnd
van de vet Ge/ijke 8ehande/ing inzake Handica cI Chrcnisch ziekte en beaa/t de
vijze vaarc /ichame/ijk cI zintuig/ijk gehandicate studenten rede/ijkervijs in de
ge/egenheid vcrden geste/d de tcetsen aI te /eggen (WHW 7.13.m|,
h. /s bevcegd de ge/digheidsduur van met gced gevc/g aIge/egde tcetsen te
ver/engen (WHW 7.13k|,
i. /s bevcegd te bea/en dat tcetsen anders dan in de OER vastge/egd, mcnde/ing,
schriIte/ijk cI c een andere vijze vcrden aIge/egd (WHW 7.13./|,
j. /s bevcegd tct het ver/enen van vrijste//ing van de ver/ichting tct dee/name aan
raktische ceIeningen, met het ccg c de tce/ating tct het aI/eggen van de
desbetreIIende tcets, a/ dan niet cnder c/egging van vervangende eisen (WHW
7.13. t|,
k. 8ehande/t verzceken cm ncg niet tct uitreiking getuigschriIt cver te gaan (WHW
7.11.3|,
/. 8eccrdee/t Iraude en /egt sancties c tct maximum een jaar (WHW 7.12b|.
/ndien een student cI extraneus Iraudeert, kan de examenccmmissie de betrckkene
het recht cntnemen een cI meer dccr de examenccmmissie aan te vijzen tcetsen cI
examens aI te /eggen gedurende een dccr de examenccmmissie vast te ste//en
termijn van ten hccgste een jaar. 8ij ernstige Iraude kan het Cc//ege van 8estuur c
vccrste/ van de examenccmmissie de inschrijving van betrckkene deIinitieI
beindigen. /n de Irauderege/ing vcrden de mcge/ijke maatrege/en nader
geseciIiceerd (zie de Irauderege/ing die a/s bij/age aan deze Ondervijs- en
examenrege/ing is tcegevcegd|,
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


66
m. Reikt het getuigschriIt uit ten bevijze dat het examen met gced gevc/g is
aIge/egd, nadat het inste//ingsbestuur heeIt verk/aard dat aan rccedure/e vereisten
vccr de aIgiIte is vc/daan (WHW 7.11.2| en vcegt hieraan een su/ement tce &
geeIt desgevraagd verk/aringen aI cver aIge/egde tentamens,
n. Ver/eent tcestemming tct het vc/gen van mincrs, vccr zcver dat vc/gens artike/
6.11 vereist is,
c. Het behande/en van bezvaren van studenten tegen beccrde/ing dccr een
examinatcr.
4. Vccr het aInemen van tcetsen vijst de examenccmmissie examinatcren aan. De
examinatcren verstrekken de examenccmmissie de gevraagde in/ichtingen.
5. De examenccmmissie ste/t een huishcude/ijk reg/ement c van haar verkzaamheden.
6. /ndien een student bij de examenccmmissie een verzcek cI een bezvaar indient vaarbij
een examinatcr betrckken is die /id is van de examenccmmissie, neemt de betrckken
examinatcr geen dee/ aan de behande/ing van het verzcek cI de k/acht.

Op|eidingsdee|
Huishoude|ijk reg|ement van de examencommissie
Het huishoude|ijke reg|ement op basis vaarvan de examencommissie Iunctioneert, is
gepub|iceerd op het studentennet en het medeverkersnet.

Art|ke| 10 Examens

Hogeschoo|dee|
1. Een c/eiding kent een rcedeutische Iase en een hccIdIase. Aan beide Iasen is een
examen verbcnden. /ndien de student de tcetsen van de tct de rcedeutische cI de
hccIdIase cI het Ad-rcgramma behcrende cndervijseenheden met gced gevc/g heeIt
aIge/egd, heeIt de student het desbetreIIende examen aIge/egd, beha/ve a/s er in het
c/eidingsdee/ beaa/d is dat het examen tevens een dccr de examenccmmissie ze/I te
verrichten cnderzcek cmvat (artike/ 7.10 /id 2 WHW|.
2. /ndien de examenccmmissie heeIt beaa/d dat het examen tevens een dccr haar ze/I te
verrichten cnderzcek cmvat, ste/t zij de inhcud van dat cnderzcek jaar/ijks vccr aanvang
van het studiejaar vast. De inhcud van dit cnderzcek is vastge/egd in het c/eidingsdee/.
3. Aan een student die een examen met gced gevc/g heeIt aIge/egd reikt de
examenccmmissie een getuigschriIt uit (artike/ 7.11 WHW|.

Art|ke| 11 Tcetsen

Hcgeschcc/dee/
Tcetsen en dee/tcetsen
1. De student s/uit een cndervijseenheid aI met een tcets. Een tcets kan bestaan uit
meerdere dee/tcetsen. Aan dee/name aan (dee/|tcetsen kan de c/eiding in het
c/eidingsdee/ rede/ijke vccrvaarden van crganisatcrische- en cndervijskundige aard
verbinden.
2. De examenccmmissie kan bea/en dat een student, a/vcrens hij een tcets kan aI/eggen,
ver/icht is dee/ te nemen aan beaa/de raktische ceIeningen. De examenccmmissie
kan vrijste//ing geven van deze ver/ichting en a/ dan niet vervangende eisen ste//en. /n
het c/eidingsdee/ is verme/d aan ve/ke raktische ceIeningen de student ver/icht mcet
dee/nemen, evena/s de rccedure die hij mcet vc/gen cm cntheIIing van deze
ver/ichting te krijgen (WHW 7.13 /id 2 sub t|.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


67
3. /n het c/eidingsdee/ is bij de beschrijving van de cndervijseenheden (artike/ 6|
cgencmen c ve/ke vijze de (dee/|tcetsen vcrden aIgencmen (mcnde/ing, schriIte/ijk,
anderszins|.
4. De examenccmmissie draagt er zcrg vccr dat de /eerdce/en en/cI ccmetenties die
getcetst vcrden, vccraIgaand aan de desbetreIIende tcets bekend zijn.
8eccrde/ing
5. De examenccmmissie draagt er zcrg vccr dat de ncrmering van de verschi//ende
cnderde/en van de tcets vccraIgaand aan de desbetreIIende tcets bekend is. /ndien de
ncrmering niet vcrdt verme/d, ge/dt vccr a//e cnderde/en van de tcets deze/Ide
ncrmering. O basis van de kva/itatieve ana/yse van de tcets kan de examinatcr de
ncrmering achteraI, met instemming van de examenccmmissie, aanassen.
6. Een (dee/|tcets vcrdt beccrdee/d met een van de vc/gende kva/iIicaties:
a. Onvc/dcende aan te duiden a/s O, vaarbij een cnvc/dcende de betekenis
heeIt van een cijIer /ager dan 5,5,
b. Vc/dcende aan te duiden met V, vaarbij een vc/dcende de betekenis heeIt
van een cijIer hcger dan cI ge/ijk aan 5,5.
7. /ndien een (dee/|tcets vcrdt beccrdee/d met een cijIer, dan ge/dt dat het cijIer met de
nauvkeurigheid van 0,1 (een tiende| c de schaa/ van 1,0 tct en met 10,0 vcrdt
gegeven. /ndien er srake is van aIrcnding rcndt de c/eiding de cijIers aI c he/e
geta//en. /s het eerste cijIer achter de kcmma k/einer dan 5 dan vcrdt het tcetscijIer naar
beneden aIgercnd (bijvccrbee/d: 6,48 vcrdt 6|. /s het eerste cijIer achter de kcmma
ge/ijk aan cI grcter dan 5 dan vcrdt het tcetscijIer naar bcven aIgercnd (bijvccrbee/d:
6,51 vcrdt 7|. 8ij cijIers die het resu/taat zijn van een gevcgen cI berekend gemidde/de
vindt geen aIrcnding /aats. /ndien dit cijIer bestaat uit meerdere decima/en vcrden deze
teruggebracht tct 1 decimaa/ (bijvccrbee/d: 6,49 vcrdt 6,4|. Hierbij vindt gn aIrcnding
/aats (bijvccrbee/d: 6,49 vcrdt aIgekat naar 6,4|. De c/eiding kan ervccr kiezen
tcetscijIers aI te rcnden c he/e geta//en. /ndien de c/eiding bes/uit tct aIrcnding c he/e
geta//en, is dit vastge/egd in het c/eidingsdee/.
8. A/s een c/eiding een cndervijseenheid tcetst dccr midde/ van dee/tcetsen die zij
beccrdee/t met een cijIer, dan is het eindresu/taat vccr die cndervijseenheid het
rekenkundige gemidde/de van a//e dee/tcetsen. /ndien bij midde/ing van de dee/cijIers
srake is van een gevcgen gemidde/de, dan geeIt de c/eiding dit in het c/eidingsdee/
aan.
9. De c/eiding kan in het c/eidingsdee/ vast/eggen dat de resu/taten van beaa/de
dee/tcetsen vc/dcende mceten zijn (5,5 cI, bij aIrcnding, 6 cI V|.
10. Aan resu/taten van dee/tcetsen vcrden geen studieunten tcegekend.
11. De c/eiding kent geen beccrde/ing tce aan (dee/|tcetsen verbcnden aan
cndervijseenheden vaarvccr de examenccmmissie vrijste//ing heeIt ver/eend.

BekenJmaking resultaat en bezwaar en beroep
12. De c/eiding maakt het resu/taat van een (dee/|tcets uiter/ijk 15 verkdagen na aI/cc
van de tcets bekend in OS/R/S. Dit is de cIIici/e bekendmaking. Aan de resu/taten die
staan verme/d in OS/R/S kan de student rechten cnt/enen tvee maanden na de datum
vaarc de tcets /aatsvcnd.
13. /ndien het resu/taat niet binnen 15 verkdagen na aI/cc van de tcets bekend is gemaakt
in OS/R/S, kan de student bezvaar aantekenen bij de examenccmmissie. Het bezvaar
mcet binnen 20 verkdagen nadat het resu/taat in OS/R/S geub/iceerd had mceten zijn,
ingediend vcrden
1
.

1
Wonneer Je Jcrent bij het nolijlen c[ het invceren von Je resultoten in Osiris in qebrele blij[t, lon Je
exomenrcmmissie zirh tct Je oroJemieJirerteur wenJen.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


68
14. /ndien een student het niet eens is met een beccrde/ing dccr een examinatcr, kan de
student binnen 20 verkdagen na de cIIici/e bekendmaking in OS/R/S, schriIte/ijk
bezvaar aantekenen bij de examenccmmissie. De examenccmmissie kan zich bij het
aIhande/en van het bezvaar /aten adviseren dccr bijv. de tcetsccmmissie.
15. /ndien een student bezvaar heeIt aangetekend be/egt de examenccmmissie zcncdig een
vergadering vaarin zij zcve/ de student a/s de examinatcr kan hcren. De
examenccmmissie dee/t de bes/issing schriIte/ijk en uiter/ijk 15 verkdagen nadat zij het
bezvaar heeIt cntvangen mee aan de student. De termijn vangt aan c de dag vc/gend
c die vaarc het schriIte/ijke bezvaar van de student is cntvangen.
16. De student kan tegen bes/issingen van de examenccmmissie en examinatcren in berce
gaan bij het Cc//ege van 8erce vccr de Examens van de Haagse Hcgeschcc/ (artike/
7.61 WHW| (zie studentenstatuut dee/ 1, bij/age 8|.

Kennelijke Iouten
17. De examenccmmissie kan kenne/ijke Icuten in OS/R/S binnen 2 maanden na aI/cc van
de tcets herste//en. Tegen het herste/de resu/taat kan de student binnen 20 verkdagen
na het herste/ in OS/R/S, bezvaar aantekenen bij de examenccmmissie.

Inzage
18. De c/eiding ste/t de student in de ge/egenheid cm inzage te krijgen in de beccrdee/de
tcets c een nader dccr de c/eiding te bea/en mcment, dcch in ieder geva/ uiter/ijk 15
verkdagen na de cIIici/e bekendmaking van het resu/taat in OS/R/S. De termijn vangt
aan c de dag vc/gend c die vaarc het resu/taat cIIiciee/ is bekend gemaakt.
Daarnaast kan de student de beccrdee/de tcets binnen deze termijn inzien c aIsraak
met de dccent (artike/ 7.13 WHW|.
Herkansing
19. De examenccmmissie biedt de student in beginse/ vccr e/ke (dee/|tcets ten minste n
herkansing in hetze/Ide studiejaar aan. Tcetsen die de student niet in hetze/Ide studiejaar
kan herkansen, cmdat een herkansing rede/ijkervijs niet va/t in te assen in het
cndervijsrcgramma vegens het seciIieke karakter van een cndervijseenheid, zijn
cgencmen in het c/eidingsdee/. 8ij herkansing te/t het hccgste resu/taat.

Op|eidingsdee|
a. Voorvaarden aan dee|name aan (dee|)toetsen
- Voor dee|name aan (dee|)toetsen dient de student zich via Osiris in te schrijven.
- ln b|ok 2.4 vordt aan a||e studenten een motivatie gevraagd voor het kiezen van de
variant SB oI PM. Op basis van deze motivatie vorden bege|eiders aan studenten
gekoppe|d.
AIstuderen. studenten kunnen starten met het aIstudeertraject indien zij vo|doen aan
de vo|gende eisen.
- Minimaa| 75% van de studiepunten van jaar 2 en jaar 3 is behaa|d;
- De ondervijseenheid PPM (inc|. MKO2) is behaa|d;
- De praktijkgere|ateerde ondervijseenheden van b|ok 3.2 - 3.4 zijn behaa|d.
Studenten kunnen dee|nemen aan de aIs|uiting van het aIstuderen (de monde|inge
verdediging) indien zij 100% van het curricu|um (op het aIstuderen na) hebben
aIgerond.
b. Aanvezigheidsp|icht
ln de studievijzers staat aangegeven bij ve|ke practica en verkco||eges studenten
verp|icht aanvezig moeten zijn en in hoeverre de aanvezigheidsp|icht ge|dt bij het maken
van de (herkansing) van de toetsing.
c. ToetsstoI en vorm vaarin getoetst vordt
De |eerdoe|en en/oI competenties die de op|eiding toetst, zijn beschreven in betreIIende
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


69
studievijzers. Zove| in de betreIIende studievijzers a|s in 6 |id d en e is ook de
toetsvorm opgenomen.
d. AIronding
De op|eiding rondt toetscijIers aI vo|gens artike| 11, |id 7.
e. Beoorde|ing van toetsen
lndien een ondervijseenheid vordt aIgerond met meerdere dee|toetsen dan is in artike| 6
en de beschrijving van de ondervijseenheden (zie betreIIende studievijzers) aangegeven
ve|ke veegIactor ge|dt bij de totstandkoming van het eindcijIer van de betreIIende
ondervijseenheid.
Minimaa| te beha|en resu|taat voor dee|toetsen is een 4,5 vaarbij het gevogen
gemidde|de van de ondervijseenheid uit moet komen op een 5,5 oI hoger.

Voor de vo|gende dee|toetsen moet de student de beoorde|ing V oI 5,5 oI hoger
beha|en.
NL 1.1. Spe||ing & Iormu|eren

I. Tijdstip toetsen en herkansingen
De op|eiding neemt (dee|)toetsen aI in de |aatste veken van de periode vaarin de
ondervijseenheid gegeven vordt, tenzij anders is verme|d in de studievijzers (zie ook de
jaarka|ender in artike| 6 van dit reg|ement). De op|eiding biedt de moge|ijkheid tot
herkansing in de toetsveek van de vo|gende periode, met uitzondering van de
(dee|)toetsen van b|ok 4 vaarvan de moge|ijkheid tot herkansen in deze|Ide periode va|t.

Uitzondering hierop zijn de onderstaande (dee|)toetsen, hiervoor is de eerstvo|gende
herkansingsmoge|ijkheid in het vo|gende studiejaar.
Business Came (jaar 1)
Stage 1.4 (jaar 1)
Managementtraining (hooIdIase jaar 1)
Project Petai| Management / Sma|| Business (hooIdIase jaar 1)
Stage 3 (hooIdIase jaar 2)

g. Op individuee| verzoek van een student kan de examencommissie bes|uiten tot een extra
individue|e toets herkansingsmoge|ijkheid.

ln het geva| een student aan het einde van zijn 2
e
studiejaar zijn propedeuse op een
modu|e na nog niet behaa|d heeIt, en in zijn hooIdIase minimaa| 40 stp behaa|d heeIt,
kan de examencommissie op verzoek van de student bes|uiten tot een extra individue|e
toets herkansing voor voornoemde modu|e voor deze student. De student moet uiter|ijk
18 juni 2012 het verzoek (schriIte|ijk gemotiveerd, vergeze|d van een actuee|
studievoortgangoverzicht) hebben ingediend bij de examencommissie.
Organisatie van deze extra individue|e toets herkansing |igt vervo|gens in handen van de
op|eiding, vaarbij het resu|taat van deze extra individue|e toets herkansing van de
student uiter|ijk 8 ju|i 2012 bekend en ververkt in Osiris moet zijn.

ln het geva| een student voor zijn aIstudeerzitting maximaa| een modu|e van a||e toetsen uit
de hooIdIase nog niet behaa|d heeIt, kan de examencommissie op verzoek van de student
bes|uiten tot een extra individue|e toetsherkansing voor voornoemde modu|e voor deze
student. Verzoek hieromtrent van de individue|e student (schriIte|ijk gemotiveerd, vergeze|d
van een actuee| studievoortgangoverzicht) dient minimaa| 35 verkdagen voor de gep|ande
aIstudeerzitting bij de examencommissie te zijn ingediend.
Organisatie van deze extra individue|e toets herkansing |igt vervo|gens in handen van de
op|eiding, vaarbij het resu|taat van deze extra individue|e toets herkansing van de student
minimaa| 20 verkdagen voor de aIstudeerzitting bekend en ververkt in Osiris moet zijn.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


70
Art|ke| 12 Pege||ngen met betrekk|ng tct bet u|tvceren van tcetsen

Hcgeschcc/dee/
1. /n het c/eidingsdee/ zijn nadere bea/ingen cgencmen met betrekking tct de uitvcering
van (dee/|tcetsen. Het gaat daarbij cm rege/s betreIIende inschrijving, aanvezigheid,
vijze van in/everen van cdrachten, gedrag, verbcden hande/ingen en derge/ijke.
2. 8ij het aI/eggen van (dee/|tcetsen dient de student zich te /egitimeren met een asccrt
cI identiteitskaart vc/gens Eurcees mcde/, een Neder/ands rijbevijs cI een Neder/ands
verb/ijIsdccument, W dccument cI gerivi/igeerden-dccument ( zie vccr een cverzicht
vvv.identiteitsdocumenten.n|).
3. Zcnder ge/dige /egitimatie is er geen recht c dee/name aan de tcets.
4. Mcnde/inge tcetsen en examens zijn niet cenbaar, tenzij de examenccmmissie in
bijzcndere geva//en anders beaa/t (artike/ 7.13 WHW|.
5. /ndien een student een tcets aI/egt bij een andere c/eiding dan vaarvccr hij staat
ingeschreven, zijn de rege/s die ge/den in de c/eiding vaarbij hij de tcets aI/egt, c hem
van tceassing.

Op|eidingsdee|
Toetsrege|ing
De rege|ingen met betrekking tot inschrijving voor toetsen en het vaarborgen van de goede
gang van zaken tijdens toetsen staan verme|d in de Toetsrege|ing, zie bij|age 5 van de
ondervijs- en examenrege|ing.

Wijze van in|everen van verkstukken.
Studenten dienen verkstukken in hard copy aan te |everen en op verzoek van de docenten
digitaa|. De aIstudeerscripties dienen zove| in hard copy a|s digitaa| inge|everd te vorden.

Art|ke| 13Ge|d|gbe|dsduur (dee|)tcetsresu|taten en ver|eende vr|[ste|||ngen en bewaarterm|[n
tcetsen

Hcgeschcc/dee/
1. Resu/taten behaa/d vanaI 1-9-2011 vccr dee/tcetsen, tcetsen en vrijste//ingen binnen het
rcedeutische examen zijn 3 jaar ge/dig, resu/taten behaa/d binnen een
hccIdIasercgramma zijn 5 jaar ge/dig, tenzij in het c/eidingsdee/ een kcrtere
ge/digheidsduur vccr dee/tcetsen is vastgeste/d.
2. A/s cvergangsrege/ing ge/dt:
a. resu/taten behaa/d tussen 1-9-2007 en 1-9-2011, zijn 10 jaar ge/dig, tenzij in de
tcenma/ige cndervijsexamen rege/ing van de c/eiding een andere
ge/digheidsduur vas vastgeste/d.
b. resu/taten behaa/d vccr 1 setember 2007, zijn cnbeerkt ge/dig, tenzij in de
tcenma/ige cndervijsexamen rege/ing van de c/eiding een andere
ge/digheidsduur vas vastgeste/d.
3. /n bijzcndere geva//en en c schriIte/ijk verzcek van de student, kan de
examenccmmissie bes/uiten cm de ge/digheidsduur te ver/engen cI cm een aanvu//ende
cI vervangende tcets aI te nemen (artike/ 7.13 WHW|. Een bes/uit daarcver dee/t de
examenccmmissie schriIte/ijk mee. Een rege/ing hiervccr is cgencmen in het
c/eidingsdee/.
4. De c/eiding bevaart gemaakte tcetsen ten minste zes maanden, te rekenen vanaI de
cIIici/e bekendmaking van het resu/taat van de beccrde/ing. /n geva/ van berce tegen
de uits/ag van een tcets bevaart de c/eiding de desbetreIIende tcets gedurende de
ericde vaarin ncg niet cnherrcee/ijk c het berce is bes/ist.

Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


71
Op|eidingsdee|
a. Ce|digheidsduur subtoetsen
Subtoetsen zijn gedurende het co||egejaar vaarin de subtoets vordt aangeboden ge|dig,
tenzij anders is opgenomen in de studievijzer.

b. OntheIIing van de ge|digheidsduur
Studenten kunnen via de vo|gende procedure om ontheIIing van deze ge|digheidsduur
verzoeken. via een gemotiveerd schriIte|ijk verzoek aan de examencommissie, uiter|ijk
vijItien verkdagen voordat het resu|taat verva|t.

Art|ke| 14 |[zcndere vccrz|en|ngen vccr studenten met een Iunct|ebeerk|ng en vccr
studenten d|e een tcrestat|e |everen.

Hcgeschcc/dee/
1. Een student met een Iunctiebeerking heeIt vanvege de Wet ge/ijke behande/ing c
grcnd van een handica cI chrcnische ziekte (WG8H/CZ| en de WHW (artike/ 7.13| recht
c dce/treIIende aanassingen (dat vi/ zeggen: geschikt en nccdzake/ijk|, tenzij deze
vccr de hcgeschcc/ een cnevenredige be/asting vcrmen.
2. Aanassingen dienen ertce be/emmeringen veg te nemen cI te beerken en de
ze/Istandigheid en vc/vaardige articiatie van de student zcvee/ mcge/ijk te bevcrderen.
De aanassingen kunnen betrekking hebben c de tceganke/ijkheid van gebcuven, het
cndervijsrcgramma (inc/usieI de stages|, de studierccsters, de cndervijsverkvcrmen,
de tcetsing en de /eermidde/en.
3. De student met een Iunctiebeerking die aansraak vi/ maken c aanassingen, dient
hiertce een gemctiveerd verzcek in bij de examenccmmissie (zie cck studentenstatuut
dee/ 1, bij/age 11 bij Studentendecanen|. Het verzcek mcet vccrzien zijn van een advies
van de studentendecaan, dat gebaseerd is c de aan de studentendecaan cverhandigde
medische verk/aring, vaarin de ersccn/ijke gegevens van de student en de medische
diagncse verme/d zijn. 8ij dys/exie vc/staat een dys/exieverk/aring c grcnd van een dccr
een erkende sychc/ccg cI crthcedagccg verricht cnderzcek. Wanneer de
examenccmmissie dit vccr het dccr haar te nemen bes/uit nccdzake/ijk acht, kan zij, c
basis van geheimhcuding, inzage krijgen in de medische verk/aring.
4. Uiter/ijk 15 verkdagen nadat de student een intake heeIt gehad met de
studentendecaan, is het advies van de studentendecaan gereed. De examenccmmissie
behande/t het verzcek binnen 15 verkdagen nadat het cntvangen is. Een bes/uit tct het
uitvceren van de tcegekende vccrziening vcrdt binnen 15 verkdagen nadat het bes/uit
is gencmen, uitgevcerd. /ndien het een verzcek tct een ccm/exe vccrziening betreIt
kunnen e/k van deze termijnen met 15 verkdagen vcrden ver/engd. De betrckken
instantie ste/t de student c de hccgte van deze ver/enging.
5. Een student die tcscrt beceIent cI een tcrestatie c cu/turee/ cI ander gebied c het
hccgste niveau /evert, met een tijdsbesteding van ten minste 15 uur er veek, kan een
verzcek indienen vccr studieIaci/iteiten. De student mcet dit verzcek direct bij aanvang
van het studiejaar, danve/ direct na het ctreden van de cmstandigheden, indienen bij
de examenccmmissie. De examenccmmissie bes/ist, na advisering dccr de ccrdinatcr
tcscrt a/s het cm scrt gaat en dccr de studentendecaan van zijn c/eiding a/s het cm
andere tcrestaties gaat.
6. /n bijzcndere geva//en, ter beccrde/ing van de academiedirecteur, kunnen dce/treIIende
vccrzieningen vcrden tcegekend aan studenten die niet va//en cnder /id 1 cI 5.


Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


72

Art|ke| 15 Aanass|ngen |n geva| van een bu|ten Neder|and aIgegeven d||cma

Hcgeschcc/dee/
1. De student die niet beschikt cver een in Neder/and aIgegeven di/cma van het
vccrtgezet cndervijs kan een verzcek indienen cm gedurende het eerste jaar van
inschrijving aan de hcgeschcc/, vccr Neder/andsta/ige (dee/|tcetsen 30% van de tcetstijd
extra te krijgen en/cI gebruik te maken van een vccrdenbcek.
2. De student richt het verzcek aan de examenccmmissie.
3. De examenccmmissie kan deze aanassingen uitbreiden. /n het c/eidingsdee/ is
beschreven hce de student een verzcek tct aanassingen cI uitbreiding daarvan mcet
indienen.

C|e|d|ngsdee|
Verzoek tot (uitbreiding van) aanpassingen
De student die recht meent te hebben op ver|enging van de toetstijd en/oI het gebruik van
een voordenboek bij toetsen kan hiertoe een schriIte|ijk en gemotiveerd verzoek indienen bij
de examencommissie. Dit verzoek moet uiter|ijk 15 verkdagen voor aanvang van de
ondervijseenheid door de examencommissie zijn ontvangen. Deze procedure ge|dt ook voor
een verzoek tot uitbreiding van de aanpassingen.

Art|ke| 16 Cvermacbt

Hcgeschcc/dee/
Wanneer een student dccr cvermacht is verhinderd aan een tcets dee/ te nemen kan de
examenccmmissie, c schriIte/ijk gemctiveerd verzcek daartce van de student (indien
mcge/ijk vccraIgaand aan de tcets|, bes/uiten dat deze de ge/egenheid krijgt de
desbetreIIende tcets c een ander mcment aI te /eggen.

Art|ke| 1? Cnrege|mat|gbeden

Hcgeschcc/dee/
1. /ndien een student zich ten aanzien van enig cnderdee/ van de rcedeutische Iase cI de
hccIdIase aan enige cnrege/matigheid heeIt schu/dig gemaakt, kan de examenccmmissie
hem dee/name cI verdere dee/name aan daartce aan te vijzen tcetsen cI examens
cntzeggen vccr een nader te bea/en termijn van ten hccgste n jaar (12 maanden|
(artike/ 7.12 WHW|. Zie cck het Iraudereg/ement dat a/s bij/age bij de Ondervijs- en
Examenrege/ing is cgencmen.
2. /ndien een student zich heeIt schu/dig gemaakt aan ernstige Iraude, kan de
examenccmmissie van de c/eiding vaarvccr de student staat ingeschreven, het Cc//ege
van 8estuur adviseren de inschrijving te beindigen.
3. Om Iraude bij /iteratuurcnderzcek tegen te gaan vcrdt gebruikgemaakt van het digita/e
rcgramma Ehcrus.
4. /ndien een student zich tijdens een tcets aan cnrege/matigheden schu/dig maakt, ncteert
de survei//ant cI examinatcr de naam van de desbetreIIende student c het rcces-
verbaa/ cI c het gemaakte verk. Hij me/dt dit aan de desbetreIIende student. De
student krijgt de ge/egenheid de tcets aI te maken en in te /everen. De
examenccmmissie kent bij cnrege/matigheden geen beccrde/ing tce vccr de
desbetreIIende tcets. Een kcie van het rcces-verbaa/ kcmt in het dcssier van de
student.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


73
5. /ndien de cnrege/matigheid as na aI/cc van de tcets cI het examen vcrdt cntdekt, kan
de examenccmmissie de desbetreIIende student het getuigschriIt cI het bevijsstuk
cnthcuden. Zij kan cck bea/en dat zij aan de betrckken student het getuigschriIt cI het
bevijsstuk s/echts kan uitreiken na een nieuv cnderzcek in de dccr de
examenccmmissie aan te vijzen cnderde/en van de tcets cI examen en c een dccr haar
te bea/en vijze (artike/ 7.12 WHW|.
6. A/vcrens een bes/issing ingevc/ge het eerste, tveede cI derde /id te nemen, hccrt (de
vccrzitter van| de examenccmmissie de student. De (vccrzitter van de|
examenccmmissie dee/t de bes/issing van de examenccmmissie zc scedig mcge/ijk
mee, indien mcge/ijk mcnde/ing en in ieder geva/ schriIte/ijk.
7. De examenccmmissie maakt van haar bes/issing en van de Ieiten vaarc deze steunt
een racrt c en zendt dat naar de academiedirecteur.
8. De student kan tegen bes/issingen van de examenccmmissie in berce gaan bij het
Cc//ege van 8erce vccr de examens van de Haagse Hcgeschcc/ (zie artike/ 7.61 WHW
en artike/ 9 van dit reg/ement|.

Art|ke| 1B Stud|evccrtgang, stud|e|ccbaanbege|e|d|ng en stud|eadv|es

1. GeschiktheiJ voor Je opleiJing
De examenccmmissie, cnder verantvccrde/ijkheid van de academiedirecteur, geeIt, de
student schriIte/ijk cI er e-mai/
2
aan het eind van diens eerste jaar van inschrijving vccr
de rcedeutische Iase van een c/eiding (c/eiding gestart c 1 setember| res. het
tveede jaar van inschrijving vccr de rcedeuse (c/eiding gestart in Iebruari
3
|,
schriIte/ijk advies cver de vccrtzetting van zijn studie binnen cI buiten de c/eiding
vaarvccr de student is ingeschreven.
8ij het cste//en van het negatieI bindend studieadvies vcrdt in ieder geva/ het ccrdee/
van de studie/ccbaanbege/eider en de studentendecaan betrckken.
Het advies kan vcrden aIgegeven zc/ang het rcedeutische examen ncg niet is
behaa/d.

2. StuJieloopbaanbegeleiJing
De student heeIt in de /cc van e/k studiejaar, zc/ang hij de rcedeuse niet heeIt
behaa/d, met zijn studie/ccbaanbege/eider minimaa/ tvee gesrekken. /n deze
gesrekken vcrdt cnder andere de studievccrtgang besrcken c basis van recente
gegevens zca/s vastge/egd in OS/R/S. De gesrekken vinden in het eerste ha/Ijaar en in
het tveede ha/Ijaar /aats. De ccnc/usies van de gevcerde gesrekken vcrden
schriIte/ijk verstrekt aan de student en cgencmen in diens dcssier.
Daarnaast kan de student ccntact cnemen met de studentendecaan en zich venden tct
het Lccbaancentrum en een studentensychc/ccg.
Het systeem van studie/ccbaanbege/eiding binnen de c/eiding S8RM ziet er a/s vc/gt
uit:

Cedurende de he|e studie heeIt de student een studie|oopbaanbege|eider. Deze
bege|eider voert studievoortganggesprekken met de student en inIormeert, stimu|eert,
bege|eidt, adviseert en beoordee|t de student bij de persoon|ijke ontvikke|ing in het
kader van de beroepsontvikke|ing. Bij prob|ematische studievertraging oI andere zaken

2
0e e-moil wcrJt qestuurJ noor het hcqesrhccle-moiloJres von Je stuJent.
3
len insrhrijvinqsjoor beqint cp september en einJiqt cp ouqustus. let eerste joor von insrhrijvinq
von een stuJent Jie zirh cp [ebruori von een lolenJerjoor vccr het eerst insrhrij[t, einJiqt cp ouqustus von Jot
zel[Je lolenJerjoor. Op september von Jot lolenJerjoor beqint zijn tweeJe joor von insrhrijvinq. Op september
Joorcp vclqenJ beqint zijn JerJe joor von insrhrijvinq.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


74
die meer aandacht vergen dan de SLB-bege|eider kan geven, za| de bege|eider de student
doorvervijzen naar de hiervoor aangeste|de studievo|ger.

3. StuJieaJvies, criteria en conseuenties
Vccr de c/eiding S8RM ge/den de vc/gende adviezen en criteria:

3.1. PositieI aJvies; het advies aan de student dat hij zijn studie binnen de c/eiding mag
vccrtzetten, vcrdt verstrekt indien de student het rcedeutische examen heeIt behaa/d.

3.2. AangehouJen stuJieaJvies; het advies aan de student, dat hij zijn studie binnen de
c/eiding vccr/cig mag vccrtzetten, vcrdt verstrekt indien de student de ncrm van het
studieadvies vccr het eerste jaar van inschrijving heeIt behaa/d, maar het rcedeutische
examen niet heeIt behaa/d. De student mag tcetsen behcrend bij het cndervijs van de
hccIdIase aI/eggen, c vccrvaarde dat hij vccrrang geeIt aan cndervijseenheden uit de
rcedeuse. De examenccmmissie kan vccrvaarden verbinden aan het mcgen dee/nemen
aan tcetsen van cndervijseenheden van de hccIdIase.

3.3. NegatieI binJenJ stuJieaJvies; het bindende advies aan de student dat hij zijn studie
binnen de c/eiding niet mag vccrzetten. Het advies vcrdt verstrekt indien de student de
ncrm van het studieadvies niet heeIt gehaa/d.

3.3.1. Norm negatieI binJenJ stuJieaJvies:
De ncrmen verbcnden aan het beccrde/en van de studievccrtgang en het aIgeven van een
negatieI bindend advies zijn a/s vc/gt:

-De stuJent Jie Jeelneemt aan het gehele propeJeuseprogramma krijgt aan het einde
van het eerste jaar van inschrijving vccr de rcedeutische Iase een negatieI bindend
studieadvies, indien hij c dat mcment minder dan 40 (resp. 2/3
e
van 60}
studieunten uit de rcedeutische Iase heeIt behaa/d.
Dit advies vcrdt aIgegeven uiter/ijk c 31 augustus a/s de c/eiding is gestart c 1
setember van het eerste jaar van inschrijving en uiter/ijk c 28 Iebruari van het
tveede jaar van inschrijving a/s de c/eiding is gestart c 1 Iebruari.

-De stuJent aan wie vrijstelling is verleenJ voor een oI meerJere onJerwijseenheJen,
krijgt aan het einde van het eerste jaar van inschrijving vccr de rcedeutische Iase
een negatieI bindend studieadvies, indien hij c dat mcment minder dan 2/3
e
van Je
nog te behalen stuJiepunten uit het rcedeutische examen (studieunten uit
vrijste//ingen te//en dus niet mee| heeIt behaa/d.
Dit advies vcrdt aIgegeven uiter/ijk c 31 augustus a/s de c/eiding is gestart c 1
setember van het eerste jaar van inschrijving en uiter/ijk c 28 Iebruari van het
tveede jaar van inschrijving a/s de c/eiding is gestart c 1 Iebruari.

-De stuJent in het tweeJe jaar oI JerJe jaar (c/eiding gestart c 1 Iebruari| van
inschrijving vccr de rcedeutische Iase, krijgt een negatieI bindend studieadvies,
indien hij uiter/ijk c 31 augustus (de c/eiding is gestart c 1 setember| van het
tveede jaar van inschrijving cI 28 Iebruari (de c/eiding is gestart c 1 Iebruari| van
het derde jaar van inschrijving het rcedeutische examen niet heeIt behaa/d.

-Vccr studenten die dee/nemen aan een verkort en/oI versnelJ programma, ge/den
deze/Ide ncrmen en tijdstien vaarc het studieadvies vcrdt aIgegeven.Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


75
3.3.2. NaJere voorwaarJen negatieI binJenJ stuJieaJvies
Een negatieI bindend studieadvies kan a//een vcrden gegeven vanneer de student, ge/et c
zijn studieresu/taten en met inachtneming van zijn ersccn/ijke cmstandigheden, niet
geschikt vcrdt geacht vccr de c/eiding, dccrdat zijn studieresu/taten niet vc/dcen aan de
vereisten die daarcmtrent zijn vastgeste/d in de cndervijs- en examenrege/ing van de
c/eiding, en
de student studiebege/eiding is aangebcden,
de gegevens cver de studievccrtgang van iedere student cgencmen zijn in het
studievc/gsysteem OS/R/S. De student tenminste eenmaa/ er ha/Ijaar er e-mai/ is
herinnerd aan de mcge/ijkheid de in OS/R/S vastge/egde gegevens in te zien,
de c/eiding e/k studiejaar vccr e/ke cndervijseenheid tenminste een herkansing
heeIt gercgrammeerd, met uitzcndering van cndervijseenheden met een seciIiek
karakter (bv een stage cI se/ecterend rcject| vaarvccr een herkansing rede/ijkervijs
niet va/t in te assen in het cndervijsrcgramma,
er vccraI een vaarschuving is aIgegeven c een zcdanig tijdsti dat de betreIIende
student de mcge/ijkheid heeIt zijn studieresu/taten te verbeteren (artike/ 7.8b WHW|,
er rekening gehcuden is met eventue/e ersccn/ijke cmstandigheden,
de student in de ge/egenheid is geste/d cm te vcrden gehccrd vccrdat de
examenccmmissie het negatieve bindende studieadvies uitbrengt.

3.3.3. Conseuentie van het negatieI binJenJ stuJieaJvies
1. Een student aan vie een negatieI bindend studieadvies is verstrekt vccr een
bache/crc/eiding (in vc/tijd, duaa/ cI dee/tijd| mag zich niet meer aan De Haagse
Hcgeschcc/ vccr dieze/Ide bache/crc/eiding rcgramma inschrijven.
De uits/uiting van inschrijving vanvege een negatieI bindend studieadvies vccr een
Asscciate-degree rcgramma, ge/dt cck vccr de bache/cr c/eiding.
De uits/uiting van inschrijving vanvege een negatieI bindend studieadvies vccr een
bache/cr c/eiding, ge/dt niet vccr de mcge/ijkheid cm zich in te kunnen inschrijven vccr
een eventuee/ Asscciate-degree rcgramma van die c/eiding.
2. De inschrijving van de student die tijdens het studiejaar een negatieI bindend studieadvies
heeIt cntvangen, vcrdt dccr het Cc//ege van 8estuur beindigd met ingang van de
tveede he/e maand vc/gend c de maand vaarin de student schriIte/ijk is meegedee/d dat
er srake is van een negatieI bindend studieadvies. /ndien de student zijn inschrijving vi/
beindigen met ingang van de maand vc/gend c de maand vaarin het negatieI bindend
studieadvies is uitgebracht, kan hij hiertce een verzcek indienen bij de Centra/e Studenten
/nschrijving in gevc/ge het Reg/ement in- en uitschrijving.
3. Het negatieI bindend studieadvies ge/dt vccr het eerste inschrijvingsjaar vc/gend c het
inschrijvingsjaar vaarin het negatieI bindend studieadvies is gegeven. Mccht een student
zich daarna tcch cnieuv vccr de desbetreIIende c/eiding vi//en inschrijven, dan is dit
tcegestaan mits ten gencegen van de academiedirecteur aanneme/ijk vcrdt gemaakt dat
de c/eiding met succes kan vcrden gevc/gd.

4. BinJenJe verwijzing naar speciIiek hooIJIase programma
De c/eiding kent geen bindende vervijzing c basis van studieresu/taten in de rcedeuse
naar een seciIieke aIstudeerrichting.

5. AangehouJen stuJieaJvies en Jeelnemen aan toetsen in hooIJIase
Een student die het rcedeutische examen ncg niet heeIt behaa/d, maar ve/ een
aangehcuden studieadvies heeIt cntvangen, dient vccrrang te geven aan het beha/en van de
resterende cndervijseenheden uit het rcedeutische rcgramma, maar mag cnder beaa/de
vccrvaarden a/ tcetsen behcrend bij het cndervijs van de hccIdIase aI/eggen. De
examenccmmissie heeIt hieraan geen vccrvaarden verbcnden behcudens de vccrvaarden
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


76
die vccr a//e studenten ge/den en staan cgencmen in het schema bij artike/ 6.

6. Planning en Jata
Aan de student die staat ingeschreven in de rcedeutische Iase van een c/eiding die er 1
setember is gestart, vcrdt in rincie uiter/ijk 31 ju/i van het daarcvc/gende jaar c basis
van de dan bereikte studieresu/taten een studieadvies verstrekt. /ndien er echter in de
cndervijs- en examenrege/ing van de c/eiding S8RM is cgencmen dat tussen 31 ju/i en 1
setember ncg ge/egenheid is cm studieunten te beha/en (zie jaarka/ender in artike/ 6|,
vcrdt het negatieI bindend studieadvies uiter/ijk c 31 augustus verstrekt.
Een vaarschuving vccr een vermcede/ijk negatieI bindend studieadvies vcrdt uiter/ijk 31
maart aIgegeven. Een eventuee/ verzcek van de student cm rekening te hcuden met zijn
bijzcndere cmstandigheden dient uiter/ijk 1 ju/i dccr de examenccmmissie te zijn cntvangen.
Vccrdat de examenccmmissie deIinitieI bes/ist vcrdt de student in de ge/egenheid geste/d
gehccrd te vcrden (zie OER artike/ 18, /id 8|.

7. Uitstel van negatieI binJenJ stuJieaJvies
De examenccmmissie kan van het tceassen van het negatieI bindend studieadvies aIvijken
indien de ersccn/ijke cmstandigheden van de student hiertce aan/eiding geven (zie WHW
artike/ 7.8b en OER artike/ 18| en bes/uiten tct uitste/ van het negatieI bindend
studieadvies. Aan dit uitste/ kunnen dccr de examenccmmissie nadere vccrvaarden vcrden
verbcnden. Het bes/uit tct uitste/, inc/usieI de nadere vccrvaarden, vcrdt schriIte/ijk aan de
student medegedee/d.
De examenccmmissie kan dit uitste/ cnder vccrvaarden ver/enen aan het einde van het
eerste jaar res. tveede jaar
4
van inschrijving vccr de rcedeutische Iase en cverigens zc
/ang de rcedeuse ncg niet is behaa/d.

8. Persoonlijke omstanJigheJen
/ndien de student venst dat de examenccmmissie rekening hcudt met zijn ersccn/ijke
cmstandigheden dan dient hij c het mcment dat deze cmstandigheden zich vccrdcen cI zc
scedig mcge/ijk daarna de studentendecaan en zijn studiebege/eider hiercmtrent te
inIcrmeren. De student is ze/I verantvccrde/ijk vccr het me/den van cmstandigheden en
vccr het in cver/eg treden cm eventue/e studievertraging te vccrkcmen cI zcvee/ mcge/ijk te
beerken. Vccrts mcet de student vccr 1 ju/i (c/eiding gestart in setember| res. 1 januari
(c/eiding gestart in Iebruari| de examenccmmissie schriIte/ijk verzceken cm rekening te
hcuden met zijn ersccn/ijke cmstandigheden.

De bij de beccrde/ing betrckken ersccn/ijke cmstandigheden van de student zijn:
a. Ziekte, e/ke /ichame/ijke cI sychische cngeste/dheid van de student,
b. Functiebeerking, een /ichame/ijke, zintuig/ijke cI sychische Iunctiebe/emmering,
c. Zvangerscha,
d. 8ijzcndere Iami/iecmstandigheden:
-de verzcrging van een /angdurig zieke b/cedvervant cI iemand binnen het
eigen samen/evingsverband,
-/angdurige sychische en/ cI sccia/e rcb/emen in het eigen
samen/evingsverband,
-/angdurige Iinanci/e rcb/emen a/s gevc/g van sccia/e rcb/emen in het
eigen samen/evingsverband,
-andere cmstandigheden die dccr cI namens het Cc//ege van 8estuur a/s
bijzcndere cmstandigheden vcrden aangemerkt.

4
bij een cpleiJinq qestort in [ebruori: resp. oon het einJe von het JerJe joor von insrhrijvinq vccr Je
prcpeJeutisrhe [ose.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


77
e. Het beceIenen van tcscrt cI verge/ijkbare activiteiten c hccg niveau,
(scrt|activiteiten c (inter|naticnaa/ niveau met een tijdsbesteding van tenminste 15
uur er veek,
I. Het /idmaatscha van de hcgeschcc/raad, een academieraad, een
c/eidingsccmmissie cI het /idmaatscha van het bestuur van een stichting cI
vereniging met vc//edige rechtsbevcegdheid die vc/gens haar statuten tct dce/ heeIt
de ex/citatie van studentenvccrzieningen, dan ve/ een daarmee, naar het ccrdee/
van het Cc//ege van 8estuur, ge/et c de taak, ge/ijk te ste//en crgaan,
g. Andere dccr het Cc//ege van 8estuur aan te geven cmstandigheden vaarbij de
student activiteiten cnt/ccit in het kader van de crganisatie en het bestuur van de
hcgeschcc/,
h. Het /idmaatscha van het bestuur van een studentencrganisatie van enige cmvang
met vc//edige rechtsbevcegdheid.

9. Uitschrijving tijJens het stuJiejaar / tijJelijk staken van Je opleiJing
De student die zijn inschrijving tijdens het studiejaar beindigt, krijgt eveneens vccr 31 ju/i
een negatieI bindend studieadvies, indien hij c grcnd van de ncrmen daarvccr in
aanmerking kcmt. Een uitzcndering c deze bea/ing vcrmt de student, die cm ersccn/ijke
redenen de studie cnderbreekt en de rccedure cm in aanmerking te kcmen vccr erkenning
van ersccn/ijke cmstandigheden heeIt dccr/cen (zie /id 8 van dit artike/|.
/ndien een student die zich eerder bij de c/eiding heeIt uitgeschreven, zich cnieuv vccr
deze c/eiding inschrijIt, mcet hij binnen tvee jaren van inschrijving de rcedeuse hebben
behaa/d, indien geen ersccn/ijke cmstandigheden van tceassing zijn.

10. Dnvoorziene omstanJigheJen/ harJheiJsclausule
/n cnvccrziene geva//en en in geva//en vaarin tceassing van dit artike/ /eidt tct duide/ijke
cnrechtvaardigheden, bes/ist de examenccmmissie cnder verantvccrde/ijkheid van de
academiedirecteur.

11. Instellen beroep/ schorsenJe werking
1. De student die een negatieI bindend studieadvies cI cnder vccrvaarden daarvan uitste/
heeIt gekregen, kan daartegen, binnen 6 veken na dagtekening, berce aantekenen bij
het Cc//ege van 8erce vccr de Examens. Het berce mcet vcrden ingediend bij het
Lcket Rechtsbescherming /cketrechtsbescherminghhs.n/
A/s het berce is ingeste/d, dan vcrdt de uitvcering van het negatieI bindend
studieadvies tijde/ijk cgeschcrt tctdat het Cc//ege van 8erce vccr de Examens
cnherrcee/ijk heeIt bes/ist cver het berce cI de student het bercesschriIt heeIt
ingetrckken.
2. /ndien het Cc//ege van 8erce het berce cngegrcnd verk/aart cI de student het
bercesschriIt heeIt ingetrckken, vcrdt de student uitgeschreven met ingang van de
eerste van de maand vc/gend c de maand vaarin het Cc//ege van berce de uitsraak
heeIt gedaan cI de student het bercesschriIt heeIt ingetrckken.

Tce/ichting:
Dccrgaans kan een berce niet meer vccr het einde van het studiejaar vaarin het negatieI
bindend studieadvies vcrdt gegeven behande/d vcrden dccr het Cc//ege van 8erce vccr de
Examens. Dit hangt samen met het tijdsti vaarc het negatieI bindende studieadvies vcrdt
gegeven (vccr de setemberinstrccm: aan het einde van een studiejaar| en met de vccr
berce ge/dende termijnen.
Dccr een schcrsende verking aan een berce tce te kennen, vcrdt bereikt dat studenten die
een nbsa aanvechten, desgevenst, en vccr de duur van het berce, zich kunnen inschrijven
bij de c/eiding (setemberinstrccm|, dan ve/ vccr/cig ingeschreven kunnen b/ijven
(Iebruari-instrccm| Dit heeIt tvee vccrde/en. Enerzijds /cct de studieIinanciering dccr
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


78
hangende het berce. Anderzijds /cct men geen cnncdige studievertraging c vccr het
geva/ het Cc//ege van 8erce vccr de Examens het berce gegrcnd verk/aart. De tijdens de
duur van het berce behaa/de studieresu/taten zijn rechtsge/dig (de student is immers
ingeschreven|, ze vcrden echter niet meegencmen bij de uitsraak van het Cc//ege van
8erce vccr de Examens, ncch hebben ze gevc/gen vccr deze uitsraak. /ndien het berce
cngegrcnd vcrdt verk/aard, vcrdt de student uitgeschreven. De eventue/e gevc/gen van
beindiging van inschrijving vccr het gebruik van studieIinanciering zijn vccr de rekening van
de student.

Art|ke| 19 InIcrmat|evccrz|en|ng

Hcgeschcc/dee/
1. /nIcrmatie cver de crganisatie van het cndervijs verstrekt de c/eiding tijdig aan de
student via het studentennet. De student dient het studentennet rege/matig te
raad/egen.
2. De c/eiding ste/t het /esrccster vccr een cndervijsericde ten minste 10 verkdagen
vccr aanvang van de ericde aan de student ter beschikking, het rccster bes/aat de
gehe/e ericde.
3. /n de rccsters die de c/eiding aan de student ter beschikking geste/d heeIt, brengt de
c/eiding geen vijzigingen meer aan, tenzij er srake is van cnvccrziene
cmstandigheden. /n dat geva/ maakt de c/eiding rccstervijzigingen ten minste 24 uur
van tevcren bekend. /ndien het niet mcge/ijk is studenten 24 uur tevcren c de hccgte
te ste//en, inIcrmeert de c/eiding de student ersccn/ijk via de e-mai/ .
4. Vccr tcetsrccsters ge/den deze/Ide rege/s, vccr het cnder /id 1 geste/de ge/dt dat de
c/eiding tcetsrccsters ten minste 10 verkdagen vccr aanvang van de tcetsveek aan de
student ter beschikking ste/t.

Art|ke| 20 S|agen

Hcgeschcc/dee/
1. /n het c/eidingsdee/ zijn rege/ingen cgencmen met betrekking tct aIstuderen, de
beccrde/ing in de aIstudeerIase en de vastste//ing van de uits/ag van het aIs/uitende
examen.
2. De examenccmmissie ste/t vccr zcve/ het rcedeutische examen a/s het aIs/uitende
examen vast cI de student ges/aagd is met /cI' cI met de hccgste /cI'. De
examenccmmissie verme/dt het redikaat met /cI' cI met de hccgste /cI' c het
getuigschriIt.
a| de student is met /cI' ges/aagd indien het gevcgen gemidde/de van de resu/taten
behaa/d vccr a//e tct de rcedeutische cI hccIdIase behcrende cndervijseenheden
ten minste een 8,0 bedraagt en vccr a//e cndervijseenheden ten minste het cijIer 7,0
is behaa/d dan ve/ de beccrde/ing vc/dcende' is verkregen,
b| de student is met de hccgste /cI' ges/aagd indien het gevcgen gemidde/de van de
resu/taten behaa/d vccr a//e tct de rcedeutische cI hccIdIase behcrende
cndervijseenheden ten minste een 9,0 cI hcger bedraagt en vccr a//e
cndervijseenheden ten minste het cijIer 8,0 is behaa/d dan ve/ de beccrde/ing
vc/dcende' is verkregen.
Resu/taten behaa/d vccr cndervijseenheden die beccrdee/d zijn c een vc/dcende-
cnvc/dcende schaa/ neemt de examenccmmissie niet mee bij de berekening van het
gevcgen gemidde/de. Ondervijseenheden vaarvccr de student vrijste//ing heeIt
verkregen, neemt zij evenmin mee. 8ij de berekening van het gevcgen gemidde/de is de
zvaarte in studie/ast van de cndervijseenheden, uitgedrukt in studieunten, de
veegIactcr.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


79
3. De student die vccr de he/It cI meer van het cndervijsrcgramma van de rcedeuse cI
de hccIdIase vrijste//ing heeIt gekregen, va/t niet cnder het beaa/de in /id 2, hij kan niet
met /cI cI met de hccgste /cI het rcedeutische cI aIs/uitende examen beha/en. Dit
artike//id is van tceassing c studenten die zich vccr het studiejaar 2007/08 vccr het
eerst hebben ingeschreven vccr een c/eiding. Vccr studenten die reeds vccr het
studiejaar 2007/08 stcnden ingeschreven, ge/dt dat zij niet met (hccgste| /cI het
rcedeutische cI aIs/uitende examen kunnen beha/en, indien zij vccr driekvart cI meer
van het cndervijsrcgramma vrijste//ing hebben gekregen.

Op|eidingsdee|
Pege|ingen.
De rege|ing met betrekking tot het aIstuderen, de beoorde|ing in de eindexamenIase en de
vastste||ing van de uits|ag van het aIs|uitende examen zijn verme|d in de
aIstudeerhand|eiding, ve|ke a|s bij|age 3 aan dit Ondervijs en Examenreg|ement is
toegevoegd.

Art|ke| 21 Getu|gscbr|It

Hcgeschcc/dee/
1. Ten bevijze dat het rcedeutische cI aIs/uitende examen met gced gevc/g aIge/egd is,
reikt de examenccmmissie aan de desbetreIIende examenkandidaat het getuigschriIt, de
beccrde/ings/ijst en in het geva/ van een aIs/uitend examen cck een su/ement, dat
vc/dcet aan het Eurcees standaardIcrmaat uit. Dit gebeurt nadat de student aan de
rccedure/e eisen vccr de aIgiIte heeIt vc/daan.
2. O het getuigschriIt vcrdt verme/d:
a. de datum van de vergadering vaarin de examenccmmissie heeIt vastgeste/d dat
de student is ges/aagd,
b. de naam van de hcgeschcc/ en ve/ke c/eiding uit het Centraa/ register
c/eidingen hcger cndervijs het betreIt, (Art 6.13 WHW|,
c. ve/ke cnderde/en het examen cmvatte,
d. bij het aIs/uitende examen: indien van tceassing, ve/ke bevcegdheid daaraan is
verbcnden (zie artike/ 7.6 WHW|,
e. bij het aIs/uitende examen: ve/ke graad is ver/eend (artike/ 7.10a WHW|, en
I. c ve/ke tijdsti de c/eiding vccr het /aatst is geaccrediteerd dan ve/ c ve/k
tijdsti de c/eiding de tcets nieuve c/eiding met gced gevc/g heeIt cndergaan.
3. O het su/ement vcrden c.a. de vc/gende gegevens van de c/eiding verme/d:
a. de naam en inhcud,
b. de crintatie en het niveau gere/ateerd aan het Eurcese en naticna/e
kva/iIicatieraamverk,
c. de Iunctie vccr de arbeidsmarkt.
Het su/ement vcrdt in het Enge/s cgeste/d.
4. De student die vccrtijdig de studie staakt en aan vie de examenccmmissie geen
getuigschriIt kan uitreiken, cntvangt c zijn verzcek een verk/aring van de
examenccmmissie vaarin verme/d vcrdt hcever hij met zijn studie is gevcrderd en ve/ke
tcetsen van het rcedeutische en het aIs/uitende examen hij met gced gevc/g heeIt
aIge/egd.
5. De academie bevaart de rccessen-verbaa/ en de cijIer- cI resu/taat/ijsten die ten
grcnds/ag /iggen aan de getuigschriIten tct dertig jaar nadat de student is uitgeschreven.
6. De academie bevaart aIschriIten van getuigschriIten dertig jaar.


Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


80
Art|ke| 22 Graden en t|te|s

Hcgeschcc/dee/
1. Het Cc//ege van 8estuur ver/eent de graad van 8ache/cr aan degene die een
bache/crc/eiding met gced gevc/g heeIt vc/tccid. Deze graad mag (met tcevceging van
het vakgebied| in de eigen naamsverme/ding tct uitdrukking vcrden gebracht, deze
vcrdt achter de naam ge/aatst en kan aIgekcrt vcrden tct 8'.
2. Degene die c grcnd van /id 1 gerechtigd is een graad in het hcger bercescndervijs in
de eigen naamsverme/ding tct uitdrukking te brengen is tevens gerechtigd tct het in
/aats daarvan vceren van:
a. de tite/ van ingenieur, aIgekcrt tct ing., a/s het gaat cm een c/eiding c het
gebied van techniek en inIcrmatica,
b. de tite/ bacca/aureus, aIgekcrt tct bc., a/s het gaat cm andere hbc-c/eidingen.
3. Deze tite/s vcrden, aIgekcrt, vccr de naam ge/aatst.
4. Het Cc//ege van 8estuur ver/eent de graad Asscciate degree aan degene die met gced
gevc/g het examen heeIt aIge/egd van een Ad-rcgramma. Deze graad mag (met
tcevceging van het vakgebied| in de eigen naamsverme/ding tct uitdrukking vcrden
gebracht, deze vcrdt achter de naam ge/aatst en kan aIgekcrt vcrden tct Ad'.

Art|ke| 23 Cert|I|caat b|[zcndere verd|ensten

Hcgeschcc/dee/
1. Studenten die actieI zijn in crganisaties ter verbetering van studie- en /eeIk/imaat kunnen
naast hun getuigschriIt een certiIicaat cntvangen vaarc de extra-curricu/aire
activiteiten verme/d staan. Een student kan een derge/ijk certiIicaat ze/I aanvragen, cI
dccr derden vccr een certiIicaat vcrden vccrgedragen.
2. Vccr activiteiten binnen een academie cI c/eiding kan de aanvraag gedaan vcrden bij
de desbetreIIende academiedirecteur, vccr hcgeschcc/brede activiteiten bij het Cc//ege
van 8estuur.

Art|ke| 24 S|ctbea||ng

Hcgeschcc/dee/
1. /n a//e geva//en vaarin dit reg/ement niet vccrziet, bes/ist de academiedirecteur c advies
van de examenccmmissie, tenzij de examenccmmissie c het desbetreIIende cnderver
bevcegd is.
2. De academiedirecteur kan, uits/uitend c advies van de examenccmmissie, vccr
beaa/de geva//en bes/uiten van dit reg/ement aI te vijken indien tceassing van dit
reg/ement zcu /eiden tct cnbi//ijkheid van cvervegende aard. Hierbij vcrdt het be/ang dat
dit reg/ement beccgt te beschermen meegencmen.
3. 8ij vijzigingen van het hcgeschcc/- en/cI c/eidingsdee/ van de OER die gevc/gen hebben
vccr reeds ingeschreven studenten, dient de c/eiding een cvergangsrege/ing vast te
/eggen in het c/eidingsdee/.Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


81

|[|age Frauderege||ng

Art|ke| 1 DeI|n|t|es
1. Iraude en p|agiaat. onder Iraude en p|agiaat vordt verstaan het hande|en oI na|aten
daarvan, van een student vaardoor een juist oordee| over zijn kennis, inzicht en
vaardigheden gehee| oI gedee|te|ijk onmoge|ijk vordt. Waar in deze rege|ing vordt
gesproken van Iraude, vordt ook p|agiaat bedoe|d.
2. toets. het begrip toets staat ge|ijk aan het in de WHW genoemde begrip tentamen (artike|
7.10 WHW). Met het begrip vorden a||e toetsvormen aangeduid zoa|s schriIte|ijk
tentamen, assessment, opdracht, enzovoort.

Art|ke| 2 Vcrmen van Iraude
Vormen van Iraude kunnen bijvoorbee|d zijn.
Tijdens de toets vordt een student betrapt op aIkijken, oI het bij zich hebben van
ongeoor|ooId materiaa| (bijvoorbee|d spiekbrieIjes, oI boeken met bijgeschreven teksten,
oI persona| organizers met daarin Ii|es die het te tentamineren vak betreIIen).
Tijdens de toets vordt geconstateerd dat de student verk in|evert onder een andere
naam dan de zijne.
Tijdens de toets vordt geconstateerd dat de student zich niet houdt aan rege|s die mede
zijn ingeste|d om Iraude te voorkomen, zoa|s bijvoorbee|d de verp|ichting om mobie|e
te|eIoons uit te zetten oI tassen voor in de zaa| neer te |eggen.
Bij het in|everen van verkstukken, programmas, aIstudeerscripties en derge|ijke b|ijkt dat
stukken van anderen zijn gebruikt.
Na aI|oop van de toets vordt geconstateerd dat een student zijn eigen materiaa| aan
anderen ter beschikking heeIt geste|d om a|s (onderdee| van) te beoorde|en verk in te
|everen.
Op enig moment, voor tijdens oI na een toets, b|ijkt dat De student heeIt zich
vooraIgaande aan de toets in kennis geste|d van de vragen, opgaven oI mode|antvoorden
van de betreIIende toets.
Op enig moment vordt geconstateerd dat de student verva|ste gegevens voor onderzoek
in het kader van een vak en/oI de scriptie heeIt aangevend.

Art|ke| 3 Vcrmen van |ag|aat
Vormen van p|agiaat kunnen bijvoorbee|d zijn.
De|en van het verk van anderen oI eerder gepub|iceerd eigen verk is |etter|ijk, a| dan niet
met aanha|ingstekens, in de nieuve tekst ververkt zonder verder speciIicatie oI zonder
dat dit uit de bronverme|ding b|ijkt;
De|en van het verk van anderen oI eerder eigen verk is in eigen voorden in de nieuve
tekst ververkt zonder dat dit uit de bronverme|ding b|ijkt;
Uitgeverkte ideen oI vondsten van anderen vorden gepresenteerd a|s eigen ideen oI
vondsten.

Art|ke| 4 Ccnstateren van Iraude
1. Fraude kan zove| op het moment van Irauderen a|s ook naderhand vorden vastgeste|d.
2. Bij de detectie van p|agiaat in teksten kan gebruik vorden gemaakt van e|ektronische
detectieprogrammas. Met het aan|everen van de tekst geeIt de student toestemming tot
het opnemen van de tekst in de database van het betreIIende detectieprogramma.

Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


82
Art|ke| 5 Prccedure
1. Wanneer tijdens het aInemen van een toets Iraude vordt geconstateerd oI vermoed,
maakt de survei||ant hiervan aantekening op het door de student in te |everen verk en
neemt eventue|e bevijsstukken in. De student krijgt de ge|egenheid de toets aI te maken
en in te |everen. De examinator me|dt de Iraude/ het vermoeden van Iraude schriIte|ijk bij
de examencommissie onder over|egging van de stukken en zijn bevindingen. De student
ontvangt van de examencommissie een aIschriIt van deze me|ding binnen een veek na
ontvangst.
2. Wanneer de examinator na aI|oop van de toets Iraude constateert oI vermoedt, dee|t hij
dit schriIte|ijk mee aan de student en de examencommissie.

Art|ke| 6 De examenccmm|ss|e
1. De examencommissie ste|t de student in de ge|egenheid te vorden gehoord.
2. De examencommissie ste|t vast oI er sprake is van Iraude en dee|t de student schriIte|ijk
haar bes|uit en de sancties conIorm het bepaa|de in artike| 7 mede, onder verme|ding van
de beroepsmoge|ijkheid bij het Loket Pechtsbescherming. Het Co||ege van beroep voor de
examens behande|t het beroep.
3. lndien p|agiaat in een toets vordt geconstateerd oI vermoed, kan de examencommissie
bes|uiten eerder door deze|Ide student inge|everde toetsen te onderzoeken op p|agiaat. De
student is verp|icht aan zon onderzoek mee te verken.

Art|ke| ? Sanct|es
1. AIhanke|ijk van de ernst van de gep|eegde Iraude, herhaa|de Iraude daaronder begrepen,
kan de examencommissie de vo|gende sancties op|eggen.
Onge|dig verk|aring van (een gedee|te van) de betreIIende toets;
Uits|uiting van de desbetreIIende toets tot een maximum van een jaar;
Uits|uiting van meer, door de examencommissie aan te vijzen toetsen tot een
maximum van een jaar;
Een combinatie van bovenstaande maatrege|en.
2. Onverminderd het bepaa|de in |id 1 kan het Co||ege van Bestuur op voorste| van de
examencommissie de inschrijving voor de op|eiding van de student deIinitieI beindigen.

Art|ke| B Pecbtsbescberm|ng
Tegen een sanctie die de examencommissie op basis van deze rege|ing heeIt
opge|egd kan de student oI extraneus in beroep gaan bij het Co||ege van Beroep
voor de Examens. Het beroepschriIt moet vorden ingediend bij het Loket
Pechtsbescherming.
Tegen een sanctie die het Co||ege van Bestuur op basis van deze rege|ing heeIt
opge|egd kan de student oI extraneus bezvaar maken bij de
Ceschi||enadviescommissie. Het bezvaar moet vorden ingediend bij het Loket
Pechtsbescherming.
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


83
|[|age 4 Stud|eunten tabe||en 2011-2012


Jaar 1, semester 1: Crgan|sat|e & Cmgev|ngsana|yse

Naam
cnderw|[seenbe|d
|ck Ingangs
- e|s
Aanta|
st
Tcetsvcrm Dee|tcetsen met weg|ngsIactcr
MKT 1.1.
Marketing 1
1 - 3 SchriIte|ijk,
tussentijdse
toetsing
-
MKT 1.2.
Marketing 2
2 - 3 SchriIte|ijk,
tussentijdse
toetsing
-
OPC 1.1.
Organisatiekunde 1
1 - 3 SchriIte|ijk,
opdrachten
PPJ 1.1. Project 1.1 (33%)
FlN 1.1.
Financiering
1 - 3 SchriIte|ijk
(computer)
-
KKP 1.2.
Kosten en kostprijs
1 &
2
- 3 SchriIte|ijk -
M&T 1.2.
Methoden en
Technieken
2 - 3 SchriIte|ijk -
Neder|ands 1 &
2
- 3 SchriIte|ijk,
opdrachten
NL 1.1. Spe||ing & Iormu|eren (33%)
NL 1.2. Zake|ijke correspondentie (66%)
Eng|ish Business
Communication 1
1 &
2
- 3 SchriIte|ijk,
opdrachten,
project
EN 1.1. Crammar & spe||ing (33%)
EN 1.2. Business correspondence (33%)
BC. Business Came (33%)
Vaardigheden 1 &
2
- 3 SchriIte|ijk
(computer),
portIo|io,
actieve
participatie
CV 1.1. Communic. vaardigh. (33%)
lCT 1.2. lCT vaardigheden (33%)
PE 1.2. Persoon|ijke eIIectiviteit (33%)
Jong Ondernemen /
SLB 1.2
1 &
2
- 3 Vers|agen,
gesprekken,
actieve
participatie
JO 1.2. Jong Ondernemen (100%)
SLB 1.2. SLB (voorvaarde|ijk)
lW. lntroductieveek (voorvaarde|ijk)
Totaa| semester 1.1 30


Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


84
Jaar 1, semester 2: Interne ana|yse & De rakt|[k

Naam
cnderw|[seenbe|d
|ck Ingangs
- e|s
Aanta|
st
Tcetsvcrm Dee|tcetsen met weg|ngsIactcr
MKT 1.3.
Marketing 3
3 - 3 SchriIte|ijk
en
tussentijdse
toetsing
-
OPC 1.3.
Organisatiekunde 2
3 - 3 Opdracht -
OA 1.3.
Economische
omgevingsana|yse
3 - 3 SchriIte|ijk -
BA 1.4.
BedrijIsadministratie
3 &
4
- 3 SchriIte|ijk -
Pecht 3 &
4
- 3 SchriIte|ijk PP 1.3. Privaatrecht (50%)
PO 1.4. Ondernemingsrecht (50%)
Eng|ish Business
Communication 2
3 &
4
- 2 SchriIte|ijk
en
opdrachten
EN 1.3. lnternationa| Business Com.
(50%)
EN 1.4. Peporting (50%)
Communicatieve
vaardigheden
3 &
4
- 3 PortIo|io,
presentatie,
vers|ag en
actieve
participatie
CV 1.3. Presenteren en so||iciteren
(66%)
CVP 1.4. Papporteren (33%)
Stage 4 - 6 Stagevers|a
g
-
PCO 1 - 4 - 1 Vers|ag -
Jong Ondernemen /
SLB 2
3 &
4
- 3 Vers|agen,
gesprekken,
actieve
participatie
JO 1.4. Jong Ondernemen (100%)
SLB 1.4. SLB (voorvaarde|ijk)

Totaa| semester 1.2 30


Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


85
Jaar 2, semester 1: Perscnee| en crgan|sat|e & Strateg|e

Naam
cnderw|[seenbe|d
|ck Ingangs
- e|s
Aanta|
st
Tcetsvcrm Dee|tcetsen met weg|ngsIactcr
HPM. Human
Pesource
management
1 - 4 PortIo|io en
assessment
-
BK. BedrijIskunde 1 - 3 Opdrachten -
AP. Arbeidsrecht 1 - 3 SchriIte|ijk -
Vaardigheden 1 en
2
- 3 SchriIte|ijk,
actieve
participatie,
gesprekken,
opdrachten
EBC 1. Eng. Business Com. 2.1 (33%)
TlME. Time Management (33%)
EBC 2. Eng. Business Com. 2.2 (33%)
SLB 2.2 (voorvaarde|ijk)
CAS. Cost Ac-
counting Systems
1 en
2
- 3 SchriIte|ijk -
lNNOV. lnnovatie 2 - 3 Opdrachten -
STP. Strategie 2 - 5 Opdracht,
assessment
-
Minor.
keuzeondervijs-
eenheid A
2 - 3 - -
Minor.
keuzeondervijs-
eenheid B
2 - 3 - -
Tctaa| semester 2.1 30

Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


86
Jaar 2, semester 2: Ccnsument & PerIcrmance

Naam
cnderw|[seenbe|d
|ck Ingangs
- e|s
Aanta|
st
Tcetsvcrm Dee|tcetsen met weg|ngsIactcr
CONS. Consumer
behaviour
3 - 3 SchriIte|ijk,
opdrachten
-
lMKT. lnterna-
tiona|e marketing
3 - 3 Opdrachten,
assessment
-
P&C. P|anning &
contro|
3 en
4
- 3 SchriIte|ijk
(computer)
-
STAT. Statistiek 3 en
4
- 3 SchriIte|ijk -
PPOJECT.
Project PM/SB
3 en
4
- 5 PvA,
rapport,
actieve
participatie,
assessment
-
Training 3 en
4
- 1 Actieve
participatie,
opdrachten,
assessment,
gesprekken
MTPC. Managementtraining
(voorvaarde|ijk)
SOL. So||iciteren (100%)
SLB 2.4. SLB (voorvaarde|ijk)
PMT. PerIormance
management
4 - 3 Opdrachten,
actieve
participatie
(game)
-
Minor.
keuzeondervijs-
eenheid C
3 - 3 - -
Minor.
keuzeondervijs-
eenheid D
3 - 3 - -
Minor.
keuzeondervijs-
eenheid E
4 - 3 - -
Tctaa| semester 2.2 30
" Studenten kiezen in jaar 2 vijI keuzeondervijseenheden naar eigen keuze ter invu||ing van
een minor. De keuzeondervijseenheden die door de op|eiding SBPM vorden aangeboden
zijn.
Naam
cnderw|[seenbe|d
|ck Ingangs
- e|s
Aanta|
st

Tcetsvcrm Dee|tcetsen met weg|ngsIactcr
Maatschappe|ijk
verantvoord
ondernemen
2 - 3 Opdracht -
CreatieI denken 2 - 3 Presentatie,
opdracht
-
Business Ethics 3 - 3 SchriIte|ijk,
opdracht
-
Dienstenmarketing 3 - 3 Opdrachten -
Kva|iteit van
dienstver|ening
4 - 3 Opdracht -
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


87
Jaar 3, semester 1: M|ncren

Naam
cnderw|[seenbe|d
|ck Ingangs
- e|s
Aanta|
stud|e-
unte
n
Tcetsvcrm Dee|tcetsen met weg|ngsIactcr
Minor 1 - 15 - -
Minor 2 - 15 - -
Tctaa| semester 3.1 30

Jaar 3, semester 2: Ccmmerce & Management

Naam
cnderw|[seenbe|d
|ck Ingangs
- e|s
Aanta|
st
Tcetsvcrm Dee|tcetsen met weg|ngsIactcr
COM-T. Commerce.
theorie
3 - 3 SchriIte|ijk -
COM-C. Commerce.
casustiek
3 - 4 Assessment
, portIo|io,
opdracht
-
MAN-T.
Management.
theorie
4 - 3 SchriIte|ijk -
MAN-C.
Management.
casustiek
4 - 4 Assessment,
portIo|io,
opdracht
-
STACE 3. Stage 3&
4
- 16 Assessment,
portIo|io,
opdracht
-
Tctaa| semester 3.2 30
" Studenten kiezen in b|ok 3.1 en in 3.2 een minor naar eigen keuze. De minoren die door de
op|eiding SBPM vorden aangeboden zijn.

M|ncr 3.1: Scc|a| Med|a
Naam
cnderw|[seenbe|d
|ck Ingangs
- e|s
Aanta|
st
Tcetsvcrm Dee|tcetsen met weg|ngsIactcr
SM. Socia| media 1 - 15 Assessment - Opdracht & gesprek (50%)
-
Tctaa| m|ncr 3.1 15

M|ncr 3.2: Adv|es & Verander|ng
Naam
cnderw|[seenbe|d
|ck Ingangs
- e|s
Aanta|
st
Tcetsvcrm Dee|tcetsen met weg|ngsIactcr
A&V. Advies &
Verandering
2

- 15

Assessment - Opdracht projectmanagement (voorv.)
- Praktijkopdracht (voorv.)
Tctaa| m|ncr 3.2 15
Academie voor Marketing & Commerce
Op|eiding Sma|| Business & Petai| Management


88
Jaar 4, semester 1: M|ncr & G|cba||ser|ng

Naam
cnderw|[seenbe|d
|ck Ingangs
- e|s
Aanta|
st
Tcetsvcrm Dee|tcetsen met weg|ngsIactcr
Minor 1 - 15 - -
Capita Se|ecta 1 2 - 4 Opdrachten CAP1. Papporteren (50%)
CAP2. Mode|matig denken (50%)
lM.
lnternationa| trade
2 - 4 SchriIte|ijk -
Thema 2 - 6 Opdrachten,
presentatie
lBC. lntern. Business & cu|ture (33%)
PElS. Business trip (33%)
EN9. Enge|s (33%)
Tctaa| semester 3.1 29

Jaar 4, semester 2: AIstuderen

Naam
cnderw|[seenbe|d
|ck Ingangs
- e|s
Aanta|
st
Tcetsvcrm Dee|tcetsen met weg|ngsIactcr
AFST.
AIstuderen
3 en
4
27 Scriptie,
verdediging
scriptie
-
CAP.
Capita Se|ecta 2
3 - 4 Opdrachten CAP3. SPSS (50%)
CAP4. Financi|e haa|baarheid (50%)
Tctaa| semester 3.2 31


": Studenten kiezen in b|ok 4.1 een minor naar eigen keuze. De minor die door de op|eiding
SBPM vordt aangeboden is.

M|ncr 4.1: Adv|es & Verander|ng
Naam
cnderw|[seenbe|d
|ck Ingangs
- e|s
Aanta|
st
Tcetsvcrm Dee|tcetsen met weg|ngsIactcr
Advies &
Verandering
1 - 15 Assessment - Opdracht projectmanagement (voorv.)
- Praktijkopdracht (voorv.)
Tctaa| m|ncr 3.2 15

. lngangseisen scriptie. - PPM behaa|d
- MKO2 behaa|d
- min. 75% van de studiepunten van jaar 2 en 3 zijn behaa|d
- min. 3 van de speciIieke opdrachten jaar 3 behaa|d
lngangseisen verdediging. - 153 stp van de hooIdIase moeten zijn behaa|d en de scriptie
is met een vo|doende beoordee|d.