Vous êtes sur la page 1sur 40

N

hsiom Afrkaczkom z Beninu i jadagaskaruI ktrz dziel si ich misjnoJduszpasterskimi przeciamiI skadam gorce podziJ kowanie i nie wtpiI e pragnienie Benedkta usfI to wasze coJ dzienne dowiadczenieW had hapan powinien czu si szczliwm, suc hocioowiK Cztajc biec numer odkrjecie ponadto now form pomoc dla misjonarz ze stron naszch klerkw duchow adopcjI a take kilka informacji z homunikatu homisji bpiskopatu molski dsK jisjiK molecam fragment archiww misjnch dawnego misjonarza w hongo EwairFI ksK Bogdana jordala i dzikuj mu serdecznie za wraenie zgod na publikacj jego wspomnie w tiadomociach jisjnchK kiech zakoczeniem tego wstpuI biorc pod uwag liturgiczn czas wielkanocnej radoci i tre numeruI bdzie ctat z mosnodalnej AdhorJ tacji Apostolskiej Africae junusW wachcam wic ca hoci, ab spoglda na Afrk z wiar i nadziejK gezus Chrstus, ktr nas zachJ ci, abm bli sol ziemi i wiatem wiata Ejt 5, NPKN4F, daje nam moc aucha witego, ab coraz lepiej osign ten ideaK tszstkim misjonarzomI przjacio om misji i cztelnikom czI b wmartwchwstanie Chrstusa odnowio nasz wiar i napenio serca pokojemK Trwajm w radoci i ufnociI bo Chrstus zmarJ twchwsta i zadanie jakie nam powierzI zwaszcza w tm ooku tiarI to b wm znakiem gego obecnoci w wiecieK hsK ptanisaw pzczepanik Cj arektor pekretariatu jisjnego

iist z Madagaskaru

IaMY Z RAalCI NA SmlTKANIE mANA Emsalm NOOF

Boe karodzenie OMNOI Ankarana arodz mrzjaciele jisji na jadagaskarze! ala jadagaskaru koczc si rok OMNO b trudnm rokiemK Czter lata rzdu tmczasowegoI maj fatalne skutki socjalne i ekoJ nomiczneK Cae po udnie wsp jest dotknite problememW malasoJ dahaloI co t umacz siW zodziej Enajczciej bdaFK kie ma takiego regionuI takiej wioskiI ktrch b nie dotczK worganizowane i wietnie uzbrojone w nowoczesn bro malasoI czsto w liczbie 4MI a nawet kilkusetI napadaj na wioski celem kradzie bdaI a coraz czciej i innch warto ciowch rzecz EgarnkwI ubraI wnoJ ciFK iudzie w panice uciekaj i czsto wiele noc koczuj w zaroJ lachI lasach i grotach skalnchK tadze lokalne s bezsilneI moe i te w to s wmieszaneK lstatnio ludno w oanomafanieI nie liczc
O

na pomoc rzduI sama si zorganizowa a i prz kolejnm napadzie zabia ponad NOM malasoK jadagaskar to nie tlko kraina lemurwI to kraj ponad OM milioJ nw mieszkacwK Tak naprawd nikt nie zna prawdziwej liczb jalgaszK mrawie PMB dzieci nie ma aktu urodzeniaI a NRB dorosch nie posiada dowodu tosamociK tspa od usfff wKI za panowania krla oamadama fI ba monarchiK t ufu wieku koloni francuskI a od NVSM rokuI NU plemion pochodzenia azjatckoJafrka skiego ciesz si ustrojem demokratcznmK lbecnie to ju fs oepublika aemokratcznaI rzd cakowicie skorumpowan i skompromitowanK Brak rzetelnej informacji EtelewizjiI radia i prasF bardzo sprzja taJ kiej stuacjiK ala okoo TRB jalgaszI paca miesiczna na utrzmaJ nie wielodzietnej rodzinI nie przekracza NMM z EOM euroFK rednia wieku to okoo RP lataK NLP mieszkacw nie dowa 4M latK PMB koJ biet rodzi przed NU rokiem ciaK lkoo RV dzieci na NMMI umiera przed pitm rokiem ciaK Tlko SB rodzin ma biec wodK mooJ wa dzieciI poniej NR lat to analfabeciI co stanowi 44B caej ludnociK A przecie jest to wspa bardzo bogata w minera I kamienie szlaJ chetneI zotoI flor i faunK Czerwona tspa Eod latertowejJ czerwonej ziemiFI swoimi pejzaamiI gocinnoci tublcwI moe zachwci najbardziej wbrednch turstwK kiepewno jutraI brak ochron cwilnejI galopujca inflacjaI nie uatwiaj prac duszpasterskiejK ld OU listopadaI poznaj moich noJ wch parafianI ich cieI zwczajeI problemK AntsakaI bo tak si nazwa to plemi zamieszkujce parafi AnkaranaI dzieli si na dwa szczepW Atvato i warafanilihaK kie powiemI eb si kochaliI ale cigle zaskakuj mnie pogod duchaI czliwoci i gorliwoci w modlitwieK kowa parafia Eokoo NUM km na p noc od poprzedniej parafii jananteninaFI to niwa maskaI gdzie od UM latI najpierw ksia francuscI pniej sowesc a teraz jaI prbujem nieudolnie s uy modemu hocio owi malgaskiemuK NN kaplic w buszuI wmaga soJ lidnej napraw cz te budow od nowaK haplice w Bema cz w cenoarivo raczej nie przetrwaj okresu cklonwI ktre nawiedzaj wsp co rokuI poczwsz od stcznia do kwietniaK tierni w ciringaI od NM latI modl si w szkole paJ

stwowejK To s projekt na OMNP rokI oczwicie w miar moliwoJ ci finansowchK ka zbliajce si wita Boego karodzenia gbokiego i radoJ snego przecia Tajemnic tcielenia BoskiegoI obfito ci bogosaJ wiestwa Boej aziecinI dalszej gorliwo ci apostolskiej dla wszstJ kich mrzjaci jisji na jadagaskarze wraz z wiernmi czI zawJ sze pamitajc w modlitwie ksK jarek jaszkowski Cj jisjonarz z jadagaskaru mpK hadego miesica sprawuj jsz wit w intencji wszstJ kich lfiarodawcw jisjiK wapraszam na stron internetow wwwKmisjamadagaskarKeu gdzie bd informowa na bieco o stuacji na jadagaskarze i w parafii AnkaranaK bwentualn pomoc na budow murowanej kaplic w BeJ maI mona wpaca na kontoW Blp pA lLBvadlpwCw 44 NR4M NMOT OMMN TRMU TNNR MMMN MISAOTRA!!! EDZIEKUJEMY!!!)

wiadectwa z hazachstanu

BG ZACZ lBJAWIA SI mlmRZEZ CUaA


jam na imi hamilaI mam OP lata z pochodzenia jestem tatarkK jlI e moje wiadectwo bdzie radoci dla tegoI kto bezgraniczJ nie kocha Boga i pomoe ono uwierz w kiego temuI kto wtpi w gego istnienieK jj ljciec jest alkoholikiemI a mama umar a jak bam jeszcze maaI przez jaki czas wchowwaam si w aomu azieckaK jam dwoje dzieciI crk i snaK ania NVKMUKOMNM roku uroJ dzia si moja crka AnielaI lekarze po konsultacji orzekliI e dziecko nie bdzie chodzio bez protezK waczam si modli i powiedziaamW BoeI jeli istniejeszI to pom miK f ln pomgI moja crka zaczJ a chodzi bez pomoc protezK azikuj Bogu nieustannie za t ask i tmI ktrz modlili si o zdrowie dla AnielkiK

jiesic temu urodziam sna aominikaI prz porodzie stwierdzoJ no koskoJszpotawo obu ngK f tm razem Bg zacz objawia si poprzez cudaK dd aominik mia tdzieI piostr jiosierdzia zawioJ z mnie wraz z nim do lekarza ortoped w AstanieK lkazao siI e leczenie sna bdzie kosztowao okoo NMMM euroI wiedziaamI e nie sta mnie na takie leczenieK gednak po duszej rozmowie lekarza z sK Teres powiedziaI e bdzie aominika lecz bezpatnieK matrzc na sna nie mog uwierzI dopiero min miesicI a jego kalectwo stao si prawie niewidoczneK ld czerwca mieszkam w aomu pamotnej jatki w kowokubanceK oazem z crk przjechaam tu bardzo przestraszona i zakopotanaI co ze mn bdzieK Teraz widzI e miejsce to jest dla mnie rajem w poJ rwnaniu do tegoI co przechodziam i jak yam wczeniejK ljciec aominikaI u ktrego mieszkaam przez jaki czas b dla mnie bardzo niedobrI nie dao si z nim yI wic uciekamK jieszkaam przez jaki czas gdzie tlko si daoI ab przetrwa a do pitego miesica ciK aowiedziaam si od oK ganusza z haragandI e w kowokuJ bance jest aomI gdzie mog zamieszka kobiet z malekimi dzieJ miK wgosiam si jako bezdomna i zostaam przjtaK azikuj Bogu nieustannie za to miejsceI gdzie razem z dziemi czuj si bezpiecznaI a przede wszstkimI e jestem traktowana jak czowiekI a nie jak przedmiotK piostr pomagaj mi w wchowaniu moich dzieci i w podJ niesieniu mnie moralnie na nogiI abm pniej moga sama dwign si ze swojej ndz moralnej i materialnejK hamila

lKRUCH Z YCIA TYCHI KTRZY NAS EWANGELIZUJ


jiaam OR latI gd nauczam si modli opowiada Tatiana tak naprawd to od dziecistwa szukaam BogaI jednak nie wiedziaam jak si do kiego zwracaK gako crka molaka dostaam si na studia do molJ skiK f wanie tam kupiam pierwsz modlitewnik i raniecK ld tego czasu nie opuszczaam modlitwI chocia na racu nauczam si moJ dli dopiero po powrocie do domuI koleanki na uczelni nie mia czasuK To nauczcielka jzka polskiego miaa wstarczajco cierpliwoci b objani mi sposb odmawiania modlitw na businkachK gednego razuI gd klczaam niedaleko ka Tat i p gosem szeptaam wdrowa jarjo zauwayamI e kto ze mn powtarza te sowaI zamilkamI a Tata dalej odmawia mozdrowienie AnielskieK wdziwiam si i zaptaamW TatoI to t znacie modlitw? TakI znamI nigd nie zaspiam bez odmwienia macierzaI alaczego wic nie naucze nas si modli? aziecko nie mona bo fnnm razem Tania wspomina aW Brat po powrocie z wojska zacz strasznie piI nie moglim tego znieI w kocu jama zaptaaW pnuI dlaczego si tak upijasz? tted on odpowiedzia jamie ptaJ niem na ptanieW mo co ja jI dlaczego ja j? tow wsali na sub na granic z AfganistanemK gednego dnia nie chcia i na wiJ czeniaI poszed wic do samochoduI b przeczeka czas zariadki w pewnm momencie ussza potn hukI niedaleko placu wicze b skad amunicji nastpi jego wbuchI wszsc zginli ocala tlko towaI ktr tego dnia pozosta w samochodzieK Brat skocz opoJ wiadanie tm samm ptaniemW jamoI dlaczego ja j? twczas TataI ktr przez ca czas milczaI odpowiedziaW pnuI t przeJ eI bo modliem si za ciebieK jama Tani czsto powtarzaI e ona nie tak jak mI dopiero w SMK roku cia przsza do Boga wted to pierwsz raz przstpia do spowiedzi i homunii wK sama crka pamita jednak wdarzenieI ktre jama wczeniej opowiadaaK mo mierci babci dziadek zebra swoje dzieci i poleci wzi z domu rodzinnego co na pamitk po mamieK piostr wzi maszn do szciaI komodI naczniaK jama
T

Tatian wzia jednie dwie ikon perca mana gezusa i jariI sama nie wie dlaczego t przpadku rodzin Tani sprawdzaj si sowaW pprawiedliw z wiar y bdzieI ona sama czsto dzieli si maJ mi cudami mwic o codziennch stuacjachI w ktrch doJ wiadcza dotkalnego dziaania mana BogaK Tatiana jest czowiekiem bardzo uczciwmI oddanmI szczermI pe nm prostotI dusz i serJ cem angauje si w pomoc w parafiiK matrzc na jej dom rodzinnI cae gospodarstwo odnosi si wraenieI e na nich spoczwa Boe bogosawiestwoK tjedajc na tschd mla amW mojad pomaga ludziom odJ najdwa drogi do Boga pam man poprzez tch ludzi daje mi poJ znaI e to oni tak naprawd prowadza mnie do kiego i pomagaj mi w nawracaniu siK t sercu dzikuj i jednoczenie ciesz siI e mog y wrd tch ludziK piostra jiosierdzia

aUCHlWA AalmCJA
ka pewno kad z nas bra w swoim ciu udzia w rnch losowaJ niachI npK prz okazji loterii fantowejI cz wboru osobI ktrej nale kupi prezent pod choinkK lt nasza wsplnota rwnie braa ostatnio udzia w pewnm losowaniuI jednak bo ono do niecodzienneK OUK lutegoI na zakoczenie Triduum odpustowego ku czci kawrceJ nia wK mawa Apostoa spotkalim si w naszej salce rekreacjnejI z ojcem duchownmI ksK ptanisawem pzczepanikiemK tiedzielimI e w trakcie spotkania ma si odb jakie losowanieI ale zastanawialim siI jakie dokadnieK gednak ksK ptanis aw szbko zaspokoi nasz ciekaJ wo wjaniajcI e mam po kolei wbra sobie jedn z kartek leJ cch na stoleK ka odwrocie kadej z nich widniao nazwisko ktrego z polskich misjonarz pracujcch za granicK tlosowan misjonarz mia b odtd objt duchow adopcjK Czm jest taka duchowa adopJ cja? kie jest niczm skomplikowanm polega przede wszstkim na pamici modlitewnej i korespondencjnejK gest to prostaI ale potrzebna forma pomoc misjonarzomK hsK ptanis aw podzieli si z nami swoim dowiadczeniem misjnm mwicI e wiadomo tegoI i gdzie daleJ ko konkretna osoba modli si za niegoI bwa w czasie misji nieocenion pomocK jam zatem nadziejI e i nasza modlitwa oraz czliwa paJ mi bd wsparciem dla misjonarz pracujcch z dala od molskiK joe sta si to take szans dla nasI bm pogbiali w sobie zms misjn oraz rozwijali midz sob ducha ewangelizacjiK hlK gan mracki

iist z Beninu

CHRZECIJANIE NIElCHRZCZENI
BiroI N4 lutego OMNP rK arodz mrzjaciele jisji! mrzesajc bardzo gorce pozdrowienia z misji w BiroI pragn podzieli si z wami pierwszmi dowiadczeniami duszpasterskimiK ld pierwszch dni przbcia do Beninu i podjcia prac misjnej w diecezji kaali chodzi niejako za mn zjawiskoI ktrego nie spoJ tkaem do tej porK hied przjedam pierwsz raz do wsplnot chrzecijan mam zwczajI po przedstawieniu si zebranmI prosi ich rwnie o przedstawienie mi wsplnotK aowiaduj si wicI e w danej wsplnocie jest na przkad SM chrzecijanI w tm ochrzczoJ nch T osbI przstpujcch do homunii witej O osobK mroporcje si zmieniajK t jednch wsplnotach nie ma ochrzczonch wcaleI

cranciszka i Abraham w dniu lubuI PN fff OMNP rK NM

w innch stanowi RMB wszstkich modlcch si w kocieleK pcheJ mat jednak pozostaje zawsze ten samW chrzecijanie nieochrzczeniI chrzecijanie ochrzczeniI chrzecijanie przstpujc do sakramentw witchK mocztkowo patrzem na to jako na pomieszanie pojI podejrzewajcI e tm ludziom jeszcze nie wt umaczono nalecie kto jest chrzecijaninemK Bem przecie przzwczajon do tegoI e chrzecijaninem staje si przez przjcie chrztu witegoK ka szczJ cie misjonarski nawk przgldania si zanim si co oceni wzi gr i zamiast prostowa niewaciwe okrelenia zaczem si bliej przglda zjawiskuK gechaem z coraz wiksz ciekawoci do kolejJ nch wsplnot zadajc sobie ptanie ilu spotkam w nich chrzecijan nieochrzczonchI ilu chrzecijan ochrzczonchI a ilu chrze cijan przJ stpujcch do homunii witejK f zdarzo mi si modli w kaplic wpenionej ludmi a jak si potem okazao bo wrd nich trzech ochrzczonchK wdarzo si teI e nikt nie b ochrzczonK

haplica w wiosce vaougourouI gdzie modl si same kobiet NN

oozmawiajc z tmiI ktrz nale do poszczeglnch kategorii zaczem odkrwaI e wrd tchI ktrz uwaaj si za chrzecijan i s za takich uwaaniI ale nie s ochrzczeniI s tacI ktrz nawet przcznili si do za oenia wsplnot chrzecija skiejI a wierni wJ brali ich jako odpowiedzialnch za wsplnotK kale bowiem do najbardziej udzielajcch siK alaczego jednak s nieochrzczonmi? gedni nie chcI inni nie mogI jeszcze inni wahaj siI niektrz ju si zdecdowaliI ale jeszcze nie uko czli przgotowaniaI jeszcze inni w czasie przgotowania do chrztuI ktre trwa trz lata zawarli tradJ cjn zwizek maeski i teraz musz czekaI a zdecduj si na zawarcie zwizku maeskiego w kocieleK gedni chcielib przj chrzestI ale j w maestwie poligamicznm i prawo kanoniczne nie pozwala na udzielenie im chrztuK geden ze starszch mczznI ktr ma trz on i z kad piI sze dzieci pta mnieW Co mam zrobi?K Co mu odpowiedzie? mierwsza mlI jaka przchodzi do gowI to powiedzie mu odelij dwie on i ochrzcim ciK matrzc
NO

na trz kobietI ktre przey z nim kilkanacie cz kilkadziesit latI mlc o ich dzieciachI cz taka rada miaab sens? ddb ten mJ czzna pragnc przj chrzest poszed za tak radI co staob si z dwoma pozostami niewiastami? A ich dzieci? wa wK tincentm zadaj sobie ptanieW Co odpowiedziab Chrstus gdb b na moim miejscu? ldpowied jako nie przchodziK A moe Chrstus nie poJ stawib kogokolwiek w stuacjiI ab musia zada takie ptanie? hto inn mwiW t mojej rodzinie posiadam fetsz chronic roJ dzinK oaz do roku rodzina urzdza wito na cze tego fetszu i kad czonek rodzin skada ofiarK tiemI e jest to nie do pogodzenia z wiar w ChrstusaK geeli przjm chrzest bd musia zrezgnowa ze skadaJ nia ofiar fetszomK Cz to bdzie jednak dobre dla mnie i dla pozostach czonkw rodzin?K Ta osoba ma przeczucieI e chrzest to niezwke wdarzenie w ciu czowiekaI ktre zamka pewien etap i rozpoczna nowI e co musi obumrze i co si narodziK tidaI e ziarno zostao ju posiane i pad o na glebI na ktrej jest jeszcze sporo kamieni i cierniI ale ktr mona oczci z kamieniI wci ciernie i dobrze uprawiI ab zasiane ziarno wroso i wdao owocK

NP

t jednej z takich wsplnot chrzecijaskichI gdzie nikt nie jest ochrzczonI modl si tlko kobietI prznoszc ze sob mae dzieciK To one zaoy wsplnotI same wbudowa kaplic i teraz stoj przed dlematem co dalejK tszstkie maj mwK fch mowie poJ wiedzieliI e nie s zainteresowani chrze cijastwem i nie pozwalaj starszm dzieciom i do kaplicI bo nie odpowiada im religiaI ktra nakazuje w niedziel modli si i nie pracowaI a oni wol i pracoJ wa w poluK mrawdziwe wzwanie co powiedzie tm odwanm koJ bietomI ktre wranie s tutaj zacznem przsz ej chrzecijaskiej wsplnotK lpowiadam im wic o witch kobietach i o tm jak barJ dzo ich wiara odegraa decdujc rol w ciu hocioaI rodzinI spoJ ecznociK wauwayem owienieI gd mwiem o witej oicieK mo spotkaniu zapraszaj mnie na posiekK mrzchodz mowieI ktrz jednak nie poszli do prac w polu Eba niedzielaFI przedstaJ wiaj siI s bardzo miliI kurtuazjnie obiecuj nawetI e jak nastpJ nm razem przjad to przjd do kaplic pomodli si i posucha o czm rozmawiamK fnni chrzecijanie nieochrzczeni to ciI ktrm chrzecijastwo si podobaI co cignie ich do hocioaI lubi modliJ twI lubi posucha historii biblijnejK Ale nie s zdecdowani na chrzestK Boj siI e jeeli przjm chrzestI a potem z jakiego powoJ du wcofaj si i wrc do dawnch wierzeI lub stan si muzumaJ namiI bdzie to dla nich wstd Elud Bariba woli mier ni doznanie wstduFK kie trudno zauwayI e zgromadzeni w kociele suchaj uwanie kazaI ktre czsto przbieraj tutaj form katechezK Uwiadamiam sobie wted odpowiedzialno za wpowiadane sowo i wano goszenia prawdI ktre maj ukaza aobr kowin o zbaJ wieniu w gezusie ChrstusieK oodzi si w sercu alI e nie znam ich jzka na tle dobrzeI ab mc wjani wszstkie prawd nie tlko tumaczc swoje kazanie na ich jzkI ale wraajc si w sposb dla nich najbardziej zrozumia i przekonujcK To poczucie duchowego ubstwa skania z kolei do liczenia wicej na ask Bo ni na swj sposb nauczaniaK gestem przecie tlko siewcK To aska Boa zbaJ wiaK A aska Boa ma swj czasK geszcze inni nieochrzczeni to po prostu katechumeniI starsiI ale w wikszoci dzieci i modzieI ktrz przgotowuj si do chrztuK

N4

hatecheza do chrztu trwa tutaj trz lataK flu z nich wtrwa trz lataI trudno przewidzieK p wrd nich ciI ktrz ju planuj jak bJ dzie wglda dzie ich chrztuK tidzc ich entuzjazmI te zacznam zastanawia si jak powinien b zorganizowan ich dzie chrztuI ab zapamitali go na cae cieK hto tumacz miI e przlgnicie do Chrstusa i zwizanie swoJ jego cia z kim dokonuje si etapamiK Chrzecijanie nieochrzczeni s na tm pierwszm etapieK Chba rozumiem znaczenie bcia chrzeJ cijaninem nie ochrzczonmI nalecm do tej samej rodzin dzieci BochI cho jeszcze nie zwizanm z Chrstusem poprzez cie sakramentalneK rwiadamiajc sobieI e jestem przecie na misjachI czli na terenieI gdzie albo jeszcze nie ma chrze cijan albo hoci jest obecn od niedawnaI szukam porwna w historii chrzecijastwa zwaszcza u jego pocztkwK gakich chrze cijan mia na przkad wK maweI ktr g osi aobr kowin a nie chrzciK pam przecie mwiI e nie zosta posan ab chrzciI ale przepowiada bwangeli EporK N hor NI NTFK t gminach chrzecijaskichI ktre zaoy bli
NR

chrzecijanie nieochrzczeni? mrznajmniej przez pewien czas chba takK wK Ambro zosta biskupem jediolanu nie bdc ochrzczoJ nmK wacznam przzwczaja si do tegoI e mona b chrzecijaJ ninem nieochrzczonm cho czujI e tak nie powinno pozosta na staeK tjanienieI e przlgnicie do Chrstusa dokonuje si etapami wdaje mi si waciweI a praca misjna powinna ten proces uwzgldJ nia i nie rezgnujc z goszenia caej prawd o Bogu i hocieleI poJ zwoli ziarnu bwangelii upa we waciw rolI cierpliwie podlewa nauczaniemI stara siI ab soca dobrego przkadu oraz modlitewJ nego wsparcia nie brako i cierpliwie czeka a man da wzrostK geszcze raz wszstkich mrzjaci jisji oraz oedakcj tiadomoJ ci jisjnch serdecznie pozdrawiam i zapewniajc o pamici moJ dlitewnejI powierzam modlitwom nasz jisjK pzcz BoeK hsK ptanisaw aeszcz Cj

haplica w wiosce danru NS

NT

NU

NV

OM

Opowieci z Afryki

EUCHARYSTIA
jootoI NVVN Codziennie trwali jednomlnie w witni, a amic chleb po domach, przjmowali posiek z radoci i prostot sercaK Eaz OI 4SF hsidz Beniamin jorano b szczliw na swojej parafii w jbanJ daceK ani pn spokojnie jeden za drugimI a on kontnuowa niestruJ dzenie swoj prac duszpasterskK oobot nie brakowaoK powo Boe rozprzestrzeniao si pomlnieI zupenie jak na pocztku chrzecijaJ stwaK hsidz Beniamin przkada wiele wagi do sprawowania bucharJ stiiI zwaszcza e rt jsz witej w tamtch stronach rni si od tegoI do ktrego przzwczajeni s katolic rzmscK Chodzi oczwicie o rt zairskiK onice nie b zbt wielkieI to prawdaI ale trzeba bo przJ si fadw i wprawia siI zwaszcza w muzce kocielnej i pieniachI gd ludno afrkaska przodowaa w tej dziedzinieK Codzienna jsza wita ba w centrum zainteresowania ksidza BeniaminaK azie rozpoJ czna si od celebracji eucharstcznej i czsto na niej si koczK Bardzo czsto przjmowa te wizt ksiI ktrz pracowali w gbi krajuK iecz toI czego dokonwa w jbandace ksidz Andrzej Ea pamitam jego liczne i rnorodne zakupFI bo niczm w porwnaJ niu z wcznami niejakiego ksidza oomualda BakunaI nazwanego tu potocznie ojciec oomain ozmianinK B to potn osiek o wzroJ cie NUR cm i wadze okoo NMM kgK kie doI e siln fizcznieI to b jeszcze diabelnie inteligentn Enaucz si miejscowego jzka lingala w trz miesiceFK kie brakowao mu te odwagiI a nawet zuchwaociK dd si zabiera do jakiego dzieaI to szed na caegoK kie bo dla niego poowicznociW musia osign albo wszstkoI albo nicK alatego te mwiono o nimI e nigd nie dzieli gruszki na pK tkrtce mia zaJ dziwi swoje otoczenie w sposb niezwkle spektakularnK mewnego piknego dnia ozmianin przjecha do jbandaki i bez ogrdek rzuci ksidzu BeniaminowiW

NT

jam zamiar zbudowa w mojej parafii w jooto nowI porzdn kociK Ab to osignI potrzebuj 4KRMM workw cementu i ca kup innch materiaw budowlanchK moniewa protestanci prbuj budowa hrlestwo Boe sprzedajc BibliI ja pragnI ab moi parafianie mieli odpowiedni dach nad gowI eb si modliI jak nale i eb t Bibli w godn sposb cztaK momoesz mi w realizacji tej konstrukcji? hsidz BeniaminI ktr widzia ju niejedno na tm wiecie mlaI e nic nie moe go ponownie zaskoczK A tmczasemI zakup tego tpu gr cementu oznaczaI w danch konkretnch warunkachI e ozmiaJ nin zamierza cakiem powanie postawi porodku buszu ni mniejI ni wicej tlko katedrK tiedzia teI e ksidz oomuald b zdoln doprowadzi do celu swoje monumentalne zamierzenieK Beniamin i oomuald znali si jak staJ re se konieK ppotkali si po raz pierwsz w hrakowie w NVTU rokuK oomuald pochodzi z molski pnocnoJwschodniej Ew pobliu granic z iitwFI Beniamin za z molski poudniowoJzachodniej Ew pobliu graJ nic z kiemcamiFK ao hrakowa przbli na studiaK To b stareI dobre czas wspomina czsto ksK Beniamin z nutk nostalgii w gosieK BJ lim wted pikni i modziI a wiat krci si w odpowiedni stronK t tamtm okresie w hrakowieI ktr jest znaczcm w wiecie orodJ kiem uniwersteckimI jak wszsc wiedz I studiowao teologi i filozoJ fi okoo OKMMM seminarzstw w dziesiciu insttutach teologicznchK To stuacja jedna w swoim rodzaju na cam wiecieK EA gd si dodaI e kraj b w tm czasie pod rzdami komunistcznmiI to zdziwienie siga szcztwFK Trz diecezje mia swoje seminaria w hrakowieW lJ skaI czstochowska i oczwicie krakowskaK aorzum do tego jeszcze siedem innch seminariw nalecch kolejno doW gezuitwI aominikaJ nwI cranciszkanwI palwatorianwI palezjanwI Bernardnw i wreszJ cie fnsttut Teologiczn hsi jisjonarz na ptradomiuK Beniamin i oomuald studiowali w tm ostatnim przez wiele latK ozmianin musia powici sporo czasu i wsikuI eb zrealiJ zowa swoje niebotczne marzenieK iecz w kocu odnis sukcesW jego koci w buszu stan w wietle dziennm i zosta ukoczonK mewnego dniaI oomuald zaprosi Beniamina na ceremoni powicenia nowej witni Boej w jootoK Tak oto ksidz Beniamin w pikn niedzieln poranek wrusz w podr do jootoI jednej z misji w buszuK kiekamana rado napeniaJ a jego serceK Bdzie okazjaI eb spotka si ze swoim przjacielemI
NU

ozmianinem i pogada o starch molakachI o prac duszpasterskiejI o projektach na przszo i o ewentualnm nastpc w hinszasie kardJ naa jaluliI ktr wanie co odszed do mana po wieczn nagrodK kunJ cjusz przbwa do jootoI wic z pewnoci bd jakie przecieki na ten tematI cho wiadomoI e dplomacja watkaska ciesz si opini niezwkle dskretnejK t kadm bd razieI warto b na uroczstoci i trzma rk na pulsieK arogaI ktr si przemieszcza BeniaminI mkna przez mokradaI ale mimo tego ba zakurzona i oczwicie pena dziurK ldlego UM km do pokonania wmagaa od trzech do czterech godzin jazdK BeniaJ min obserwowa mijane wsieK caktcznie zaktek b zamieszka przez migmejwK jniejsi wzrostem ni ich odwieczni ssiedzi BantuI pozostaJ wali niekwestionowanmi panami rwnikowego lasuK geli postanowili osiedli si w jakiej wiosceI to zawsze budowali swoje domostwa prz wjedzieI albo prz wjedzie z miejscowoci na skraju i w pobliu lasuK kigd nie instalowali si w rodkuI ktrI na ogI b zarezerwoJ wan dla plemion BantuK geli chodzi o BantuI to pogardzali migmejamiI uwaajc ich za gorszch Eras niewolnikwI podludziFK lficjalnieI w obliczu prawaI wszsc mieszkac kraju bli rwniI lecz wedug loJ kalnch zwczajw Enadal jeszcze bardzo g boko zakorzenionch w mentalnoci ludzkiejFI migmeje to tlko obwatele drugiej kategoriiK t ml tej mentalnoci maestwa midz migmejami a Bantu b cakowicie wkluczoneK Czowiek Bantu nigd nie zjad potraw przgoJ towanej przez migmeja i na odwrtK To dowodziI e wszsc ludzie s rwniI lecz niektrz s jeszJ cze rwniejsi EAluzja do s nnego zdania lrwella spopularzowanego przez film colwark zwierzcKF Beniamin mrukn sam do siebie przez zacinite zbK mrzemierzajc rwnikow las przpomina sobie wdarzenia z przeszociI ktre dotcz migmejwK mrzed kilkoma lat ksidz BeJ niamin odwiedzi w czasie objazdu duszpasterskiego pewn wioskI zaJ mieszka w poowie przez migmejw i w poowie przez ich ssiadw BantuK gak zwkle w takich okolicznociach ochrzci kilka niemowltK jidz nimi znajdowa si rwnie malutki brzdc migmejK Ale co cieJ kaweI po jsz witejI w czasie okolicznociowej ucztI nie bo rodziJ cw maego migmejkaK Beniamin nalegaI b wszsc uczestniczli w wioskowej fecieK mowiedziaI e nie rozpoczn ucztI dopki maeJ stwo migmejw te si nie pojawiK pprowadzono ich posusznieI tlko e
NV

matka nowonarodzonego migmejka nie odwaya si w ogle zasi za wsplnm stoemI a ojciec dziecka b tak zaenowanI e posiedzia zaledwie kilka minutI eb wreszcie znikn dskretnie prz pierwszej nadarzajcej si okazjiK hsidz miotrI ten ktr tak bardzo interesowa si relacjami midz Bantu i migmejamiI zna na ten temat historie jeszcze bardziej drastczneK lto jedna z nich niezwkle charakterstcznaK mewnego dnia ksidz miotr pojecha odprawia jsz wit w odleg ej wiosceK tieczorem mieszJ kac wdali na jego cze mae przjcieK mrzbiego mnstwo ciekawJ skich dzieci i modzie I eb zobacz przbszaK t pewnm momenJ cie moda dziewczna Bantu przniosa po wienie i zacza nakrwa do stouK mrzez ca czas tej krztanin obserwowa j wnikliwm okiem pewien modzieniecK kie przestawa wodzi za ni oczami ani na chwilK mrawdopodobnie b w niej zakochanK twczas ksidz miotr Ebaczn obserwator otoczeniaF zagadn mod dziewcznW tidzI e twj naJ rzeczon niecierpliwi siI eb si z tob spotkaK wostaw to nakrwanie do stouK hto inn moe ci zastpiK morozmawiaj z nimK Bdzie mioK tcale nie bo mio! oeakcja dziewczn na te s owa okazaa si nadJ zwczaj gwatowna i dziwna jednoczenieW natchmiast wsz a i zwmiotowaaK tniosekW dla modej dziewczn Bantu wj za migmeJ jaI albo chob tlko b zarczon z migmejemI to tak samo jak gdb polubi albo b narzeczon zwierzciaI na przkad prosiakaK kieprawdopodobneI a jednak prawdziwe mwi sam do siebieI potrzsajc gowK CiekaweI jak to dzisiaj si wszstko rozegra w jootoK gest tam przecie spor procent migmejwK gakie s rzeczwiJ cie ich relacje z pozostami mieszkacami tej okolic? tkrtce ksidz Beniamin bdzie mg sam odpowiedzie na to ptaJ nieK fm bardziej zblia si do jootoI tm ruch na drodze stawa si wikszK waproszeni na uroczsto gocie nadchodzili gwnie pieszo ze wszstkich stronK wnaki wielkiej fet stawa si coraz bardziej widoczJ neW wczszczone drogiI wcite chwast i zarolaI gazie palm powtJ kane w ziemi po obu stronach szos na znak powitaniaK dd dojecha wreszcie do jootoI wskazano mu miejsce do ustawieJ nia samochodu na specjalnie przgotowanm parkingu Enie do wiar parking w buszuF! ltoI co znacz mie stlI rozpoznaj w tm robot ozmianiJ naK wawsze lubi czsto i porzdek mrukn ksidz Beniamin sam do siebieK
OM

mrzed jego oczma i przed oczma wszstkich przbch rozpocieJ ra si widok wspaniaegoI nowiukiego kocioaK honstrukcja ba rzeJ czwicie monumentalnaK kic dziwnegoI e nazwano j to tuI to tam katedr ba tego godna w najwszm stopniuK Taki koci porodku tropikalnego buszuK A to ci dopiero! wkrzkn ksidz Beniamin peen podziwuK pzeroki plac wok witni zdobia grotaI powicona jatce BoejI gdzie pszni si niezliczone kwiat we wszstkich kolorach tczK t rodku kocioa uderza w ocz wspania otarz do celebracji eucharJ stcznch i wsokie awki dla wiernchI co bo rzecz rzadkI gd w afrkaskich kocioach modlc si korzstali zazwczaj z niskich taboretw lub siadali wprost na niewsokich deskachK t pobliu otarza ustawiono wspaniaI czarn jak smoa rzeb hebanowI naturalnej wielJ kociI przedstawiajc kajwitsz jarj mann wspania przkad artstcznego kunsztu miejscowego rzebiarzaK momimo wielkiego upau na zewntrzI w rodku witni oddcha o si swobodnieI zwawsz na imponujc kubatur konstrukcjiK dratuluj ci oomku! hoci jest rzeczwicie wspaniaK ldJ stawie kawa dobrej robotK molak potrafi zadeklarowa ksidz BeJ niaminI gd tlko ujrza miejscowego proboszczaK caktcznieI koci jest niczego sobieK Ale to zas uga setek ludzi a zwaszcza parafian z jooto odpar zadowolon ksidz oomualdK mo czm oddali si pospiesznie i uda na plebani oblon przez tum gociK tglda wie o i radonieI ale mona bo odgadnI e b bardzo zmczonK fle to czasu powici na konstrukcj tego kocioaI pracujc jako zwk pomocnik murarski? fle powici wsikuI ile musia pokona trudnoci i przeszkd? Ale c tam! wapomnijm o tmK kastpi wreszcie dzie uwieczenia jego wsikwI nastpi dzie wiJ tecznK f faktcznieI tum zgromadzone wok nowej witni zosta poinformowane o nadejciu wita poprzez gos sren! Bo rzeczwiJ cie zabrzmiaa srena! moniewa nie bo jeszcze dzwonw na wie kocielnejI dlatego ksidz oomuald uruchamia sren straackI ab wzwa wiernch na naboestwaK tielka ceremonia powicenia kocioa w jooto moga si nareszJ cie rozpoczK jsz Eodprawianej w rcie zairskimF przewodnicz nunJ cjusz apostolskiK Bli rwnie obecniW arcbiskup jbandakiI crderk btsouI proboszcz oomuald i liczne duchowiestwo Emidz innmi

ON

ksidz jarianI to tenI ktr wola jako ni iloI jeli chodzi o udzielaJ nie chrztu witegoFK ldprawianie msz witej w rcie zairskim jest specficzneW na poJ cztku celebracji nie ma aktu pokutnegoI lecz Bobangi basantu i Bopesi nkumu kzambe losako Ew jzku lingalaW tezwanie witch i rroczste pozdrowienie BogaFK Bezporednio po tm nastpuje Chwaa na wsokociI cztania i homiliaK motem nadchodzi kolejno wznanie wiar i Eciekawa sprawaF akt pokutn i przekazanie znaku pokoju! jsza jest kontnuowana nastpnie takI jak zwkle z t tlko rnicI e w czasie skadki wszsc wstaj ze swoich miejsc i kieruj si w stron otarzaI gdzie wrzucaj ofiar do ustawionch tu koszK wazwczaj msza w rcie zairskim trwa kilka godzinI gd chr piewa dugie pieni o licznch zwrotkachI a sama skadka przeciga si w nieskoczono z powodu tegoI e wszsc wierni musz podej do kosz i wrzuci swoj ofiarK iecz atmosfera celebracji pozostaje niezapomnianaK tierni piewaj mocno i gonoI taczc za jednm zamachemK taciwie to nie taczI lecz koJ sz si rtmicznie w prawo i w lewoK Tamtam wal w niebogosK moza tm mona jeszcze ussze jako instrument muzczneW rogiI grzechotki i kije do wstukiwania rtmuI a nawet zwke butelkiI ktre s uderzane kawakiem metalu i wdaj dwiki wsokieI ale do przjemneK kuncjusz apostolskiI zanim powici kociI postanowi wgosi ordzie dugo oczekiwane przez zaciekawionch uczestnikw ceremoniiK B to mczzna okoo pidziesitkiI korpulentnej postawI o brzmiJ cm i dononm gosieK mrzbem tutajI eb przekaza wam pozdrowienia w imieniu jego witobliwoci papiea gana mawa ff rozpocz nuncjusz w piknej franJ cuszcznieI a ksidz oomuald Emiejscow proboszczF tumacz na jzk lingalaK Bdcie pewni miociI jak was darz ljciec wit i jego zainJ teresowania wszstkimI co si u was dziejeK t ten i podobn sposb nuncjusz kontnuowa przez kilkadziesit minutI a mowa przeduaa si jeszcze z powodu tumaczeniaK kastpnie podkreli rol wiar aktwnej w ciu kadego chrzecijanina i zachci suchacz do oddawania czci Bogu nie tlko w tej nowej i piknej wiJ tniI ale w duchu i prawdzie EporK g 4I OPFI wedug wmaga gezusaK tszsc zgromadzeni bli w sidmm niebieI poniewa nuncjusz posiada toI czego po nim oczekiwanoW zdecdowan g osI wsoki wzrostI imponujc postaw i potnI z ot piercie na palcuK moza tm

OO

toI co mwiI bo nacechowane mdroci i zrozumiae Ew znacznej mierze dziki umiejtnej prac tumaczaK jsza dobiegaa kocaK tszsc wchodzili z kocioa sci i w poJ czuciu dobrze spenionego obowizkuK Ale wito jeszcze si nie skoJ czoK mrawd mwicI jeszcze w ogle si nie zaczoK kastpia teraz caa seria przjI przemwieI r nego rodzaju gier i rozrwekK t skrcieI mo na powiedzieI e b to udan dzie z oon z mieJ szanki pobo noci i godziwej rozrwkiK ka koniec tego bogatego dnia ksidz oomuald egnajc ksidza BeJ niamina powiedziaW Chciabm mie nowego wikarego tu w jootoK geli pogadasz z przeoonmiI moesz go mieK gestem wanie w okresie zmian i nominacjiK ga mog si zgosi na ochotnikaK piedz ju zbt dugo w jbandace razem z dzielnm ksidzem miotrkiemK mrzJ daa b mi si zmianaK gest tu ju piknI now kociK Trzeba tlko zakasa rkaw i zabra si do prac duszpasterskiejK Takie bo czenie ksidza Beniamina w ten pamitn dzieK hilka tgodni pniej dowiedzia si o dwch wanch zmianachW po pierwszeI biskup btsou zosta mianowan przez papiea gana mawa ff arcbiskupem i kardnaem w hinszasieX po drugieI on samI zosta ustanowion przez swojego przeoonego EwiztatoraF rektorem domu formacji EscholastkaJ tuF hsi jisjonarz w dzielnic perferjnej hinszas himwenzaK Ta druga nowina bardzo go poruszaK tpenia funkcj rektora domu forJ macji w hinszasie to bo trudne i niespodziewane zadanieK mrzed BeniaJ minem rsowa si now projektI a b to bardzo pikn projektK hsK Bogusaw jordal Cj

OP

lRaZIE mAmIEA BENEaYKTA XsI


tszstkim doszenie bwangelii skieroJ wane jest do wszstkich narodwK hoci jest misjn ze swej naJ turI poniewa swj pocztek bieJ rze wedle planu ljca z posania Eex missioneF pna i z posania aucha witegoI zgodnie z plaJ nem Boga ljca Epobr tatkaJ ski ffI dekret Ad gentesI OFK Taka jest aska i waciwe powoanie hocioaI wraajce jego najJ prawdziwsz tosamoK hoci jest dla ewangelizacji Emawe sfI adhortacja apostolska bvangelii nuntiandiI N4FK t konsekwencji nigd nie moe zamka si w sobieK wakorzenia si w okreloJ nch miejscachI ab i dalejK gego dziaanieI w penej wiernoJ ci sowu Chrstusa oraz pod wpwem gego aski i mioci uobecnia si i uaktualnia w peni wszstkim ludziom i narodomI ab je doprowadzi do wiar w ChrJ stusa EporK dekret Ad gentesI RFK wadanie to nic nie stracio ze swej aktualnociK ticejW jisja Chrstusa ldkupicielaI powierzona hocio owiI nie zostaa jeszcze bnajmniej wpeniona do kocaKKK obejmujc spojrzeniem ludzkoI przekonujem siI e misja hocio a dopiero si rozpoczna i e w jej subie musim zaangaowa wszstkie nasze si Egan mawe ffI encklika oedemptoris missioI NFK kie moem pozosta obojtni na m lI e po dwch tsicach lat istniej nadal ludI ktre nie znaj Chrstusa i nie ussza jeszcze jego ordzia zbawieniaK
O4

kie tlko toX poszerzaj si bowiem zastp tchI ktrz pomimoI e otrzmali goszenie bwangeliiI zapomnieli o nim i porzuciliI nie rozpoznaj si ju w hocieleX wiele rodowiskI take w spo eczeJ stwach tradcjnie chrze cijaskich jest dzi opornch na otwarcie si na sowa wiarK wachodzi przemiana kulturowaI wzmagana przez gloJ balizacjI przez nurt intelektualne i panujc relatwizmI przemianaI ktra prowadzi do zmian mentalnoci i stlu ciaI abstrahujca od ordzia bwangeliiI tak jak gdb Bg nie istniaI a ktra glorfikuje poszukiwanie dobrobtuI atwego zskuI karier i sukcesu jako celu ciaI nawet za cen wartoci moralnchK tspodpowiedzialno wszstkich jisja powszechna obejmuje wszstkichI wszstko i zawszeK bwangelia nie jest wczn wasnoci tchI ktrz j otrzmaliI ale jest daremI ktrm nale si dzieliI wspania wieciI ktr trzeba przekazwaK Ten darJzobowizanie jest powierzon nie tlko niektJ rmI ale wszstkim ochrzczonmI ktrz s wbranm plemieniemKKK narodem witmI ludem [Boguz na wasno przeznaczonm EN m OI VFI ab gosi gego wspaniae dzieaK lbejmuje to wszelk aktwnoK rwaga i wsppraca w dziele ewangelizacjnm hocio a w wiecie nie mog b ograniczone do pewnch momentw i specjalnch okazjiK kie mog b te uwaane za jedn z tak wielu dziaa duszpasterskichW wmiar misjn hocioJ a jest istotn i dlatego zawsze musi b uwzgldnianK taneI ab zarwno poszczeglni ochrzczeni jak i wsplnot kocielne b zainJ teresowane misjami nie sporadcznie i okresowoI ale sstematcznieI jako forma cia chrzecijaskiegoK pam wiatow azie jisjn nie jest wizolowan chwil w cigu rokuI ale cenn okazjI ab zastaJ nowi siI cz i jak odpowiadam na powoanie misjneX jest odpoJ wiedzi istotn dla cia hocio aK dlobalna ewangelizacja bwangelizacja jest procesem z oonm i obejmuje kilka elemenJ twK trd nich szczegln uwag animacja misjna zawsze zwracaJ a na solidarnoK gest to rwnie jeden z celw wiatowego ania jisjnegoI ktr poprzez mapieskie aziea jisjne zabiega o pomoc
OR

w wkonwaniu zada ewangelizacji na terenach misjnchK Chodzi o wsparcie insttucji niezbdnch dla ustanowienia i umocnienia hoJ cio a przez katechetwI seminarzstwI ksiX a take wniesienie swojego osobistego wkadu w popraw warunkw cia ludzi w kraJ jachI w ktrch zachodz najwiksze zjawiska ubstwaI niedowieJ niaI zwaszcza dzieciI chorbI braku opieki zdrowotnej i edukacjiK To te jest czci misji hocio aK doszc bwangeliI bierze si na serio cie ludzkie w penm tego sowa znaczeniuK gest nie do przjcia J podkreli puga Bo mawe sf ab w dziele ewangelizacji zanieJ dbwano kwestie dotczce rozwoju czowiekaI sprawiedliwociI wJ zwolenia od wszelkich form uciskuI oczwicie z poszanowaniem autonomii sfer politkiK Brak zainteresowania doczesnmi probleJ mami ludzkoci oznacza b zapomnienie take nauki bwangelii o mioci wzgldem bliniegoI cierpicego i potrzebujcego EadhorJ tacja apostolska bvangelii nuntiandiI PNKP4FX nie bob to zgodne z zachowaniem gezusaI ktr obchodzi wszstkie miasta i wioskiK kaucza w tamtejszch snagogachI g osi bwangeli krlestwa i leJ cz wszstkie chorob i wszstkie saboci Ejt VI PRFK Tak wic poprzez wsp odpowiedzialne uczestnictwo w misji hoJ cio aI chrzecijanin staje si budowniczm jednociI pokoju i solidarJ nociI otrzmanch od ChrstusaI i wsp dziaa w realizacji zbawczeJ go planu Boga dla caej ludzkociK tzwaniaI jakie przed nim stoj nakazuj chrzecijanomI b kroczli wraz z innmiI a misja jest inteJ graln czci tej drogi ze wszstkimiK kosim w niejI cho w gliniaJ nch naczniachI nasze chrzecijaskie powoanieI bezcenn skarb bwangeliiI we wiadectwo gezusa ukrzowanego i zmartwchJ wstaegoI ktrego spotkam i w ktrego wierzm w hocieleK kiech wiatow azie jisjn rozbudzi w kadm z nas praJ gnienie i rado pjcia na spotkanie ludzkociI niosc wszstkim ChrstusaK t gego imi z serca udzielam mojego apostolskiego boJ gosawiestwaI szczeglnie tmI ktrz ponosz trud i cierpi dla bwangeliiK

OS

mlMAGAJMY MISJlNARZlM W RlKU WIARY


homunikat na II kiedziel tielkiego mostuI kiedziel Ad dentes O4 II OMNP rK azie jodlitwyI mostu i Solidarnoci z jisjonarzamiK rmiowani w Chrstusie manu, Bracia i piostr! t ooku tiar papie Benedkt usf ucz nasI e modwoje wiar s dla nas zawsze otwarte Emorta cidei NFK hoci przpominaI e BgI w ktrego wierzm jest jiJ oci oraz pragnie zbawienia wszstkich ludziK gezus Chrstus wsa nas a po krace wiataI ab gosi gego bwangeli wszstkim narodom ziemi i otwiera przed nimi modwoje wiarK lbecnie w 9U krajach pracuje O17M misjonarz oraz misjonarek z molskiK kakaz Chrstusa goszenia bwangelii poJ zostaje wci aktualn i obowizuje wszstkich ludzi ochrzczonchK azisiaj potrzeba bardziej przekonujcego zaangaowania na rzecz misji ad gentes i nowej ewangelizacjiI ab na nowo odkr rado w wierze i odnale entuzjazm w przekazwaniu wiar Emc TFK ook tiar to take czas, b bardziej zaangaowa si w dzieo misjne hocioaK jisje s spraw wiarI umacniajcej siI gd jest przekazwana EporK ojisI OFK ff kiedziela tielkiego mostuI czli kiedziela Ad dentesI obchodzona jako azie jodlitw, mostu i poliJ darnoci z jisjonarzamiI jest okazjI ab solidarnie nasz modlitw i ofiar wesprze hoci w krajach misjnchK t tm roku przeOT

wam j pod hasemW momagajmy misjonarzom w ooku tiaryK TeJ go dniaI we wszstkich parafiach oraz wsplnotach zakonnch w molsceI wierni modl si w intencji misjiI misjonarz i misjonarekI a chorz s zachcani do ofiarowania swoich cierpie w intencjach misjnchK joem take wesprze materialnie dziaalno misjn hocioa poprzez ofiar zoon do puszek w kocioachI wsanie pjpJa na numer TOMPO cz ofiar na konto podane na plakatach i na stronie wwwKmisjeKplK aziki tm ofiarom polsc misjonarze bd mogli kontnuowa goszenie bwangelii o zbawieniuI budowa kocio I kapliceI szko I o rodki zdrowia oraz szpitaleI formowa katechistwI pomaJ ga potrzebujcmI karmi godnchI lecz chorchI podtrzmwa na duchu strapionch oraz pomaga dzieciom w edukacjiK traz z polskimi misjonarzami i misjonarkamiI ktrz zapewniaj o pamici w modlitwie za swoich darczcwI rwnie jaI jako mrzeJ wodnicz c homisji bpiskopatu molski dsK jisjiI przczam si do tej modlitw i wszstkim dobrodziejom wraam wdziczno za dotchczasow duchow i materialn pomoc misjom i misjonarzomK ao dalszego wspierania dziea misjnego hocio a zachcam was sowami papiea Benedkta usf z morta cideiW zaangaowanie misyjne wierzcych () nigdy nie moe sabn Emc TFK cz tam wszstkimI abcie w ooku tiar odzskali rado wiar i entuzjazm w przekazwaniu wiarK tszstkim z serca bogosawiW t imi ljca i pnaI i aucha witegoK ksK gerz jazur psa mrzewodniczc homisji bpiskopatu molski dsK jisji

OU

URBI ET lRBI mAmIEA FRANCISZKA


arodz bracia i siostr w ozmie i na cam wiecieI dobrch wit wmartwchwstania maskiego! w jake wielk radoci gosz wamW Chrstus zmartwchwsta! ChciabmI ab ta wie dotara do kadego domuI kadej rodzinI zwaszcza tamI gdzie jest najwicej cierpieniaI do szpitaliI do wizie Chciabm przede wszstkimI ab dotara ona do wszstkich sercI bo tam Bg pragnie zasia t aobr kowinW gezus zmartwchwstaI jest nadzieja dla CiebieI nie jeste ju pod panoJ waniem grzechuI za! wwciya mioI zwciyo miosierdzie! Take i mI podobnie jak kobietI uczennice gezusaI ktre posz do grobu i znalaz go pustmI moem zaptaI jaki sens ma to wJ darzenie EporK k O4I 4FK C to znaczI e gezus zmartwchwsta? lznacza toI e Boa mio jest silniejsza ni zo i nawet mierK wnaJ cz toI e mio Boga moe przemieni nasze cieI sprawiI ab zakwit te obszar pustniI jakie s w naszm sercuK Ta sama mioI z powodu ktrej pn Bo sta si czowiekiem i poszed a do koca drog pokor i daru z siebieI a do piekieI a do otchani oddzielenia od BogaI ta sama miosierna mio zalaa wiaJ tem martwe ciao gezusa i przemienia jeI sprawiaI e przeszo do cia wiecznegoK gezus nie powrci do poprzedniego ciaI do cia doczesnegoI ale wszed do chwalebnego cia Boga i wszed w nie z naszm czowieczestwemI otworz nas na przszo nadzieiK lto czm jest wmartwchwstanie ma skieW jest wjciemI przejJ ciem czowieka z niewoli grzechuI z aI do wolnoci mioci i dobraK moniewa Bg jest ciemI jednie ciemI a jego chwa jest w czowiek EporK wK freneuszI Adversus haeresesI 4I OMI RJTFK arodz bracia i siostr! Chrstus umar i zmartwchwstaI raz na zawsze i dla wszstkichI lecz moc zmartwchwstaniaI to przejcie
OV

WIELKANlCNE lRaZIE

z niewoli za do wolnoci dobra musi dokonwa si zawszeI w konJ kretnch przestrzeniach naszego istnieniaI w naszm codziennm J ciuK gak wiele pust take i dzi musi przej czowiek! wwaszcza t pustniI ktra jest w jego wntrzuI kied brakuje mioci do Boga i bliniegoI gd nie ma wiadomociI e jestem opiekunami tego wszstkiegoI czm ptwrca nas obdarz i co nam dajeK Ale Boe mioJ sierdzie moe sprawiI ab zakwita nawet najbardziej jaowa ziemiaI moe przwrci cie wsuszonm ko ciom EporK bz PTI NJN4FK Tak wic kieruj do wszstkich zachtW przjmijm ask zmarJ twchwstania Chrstusa! mozwlm si odnowi przez miosierdzie BogaI pozwlmI ab gezus nas kochaI niech moc gego mioci przeJ ksztaci take nasze cieK ptam si narzdziami tego miosierdziaI kanaamiI przez ktre Bg moe nawadnia ziemiI strzec caego stworzenia i sprawiI ab rozkwit a sprawiedliwo i pokjK mrosim wic zmartwchwstaego gezusaI ktr przemienia mier w cieI ab przemieni nienawi w mioI zemst w przebaczenieI wojn w pokjK TakI Chrstus jest naszm pokojemI i przez kiego bagam o pokj dla caego wiataK mokj na Bliskim tschodzieI zwaszcza midz fzraelczkami a malestczkamiI ktrz napotkaj trudnociI b znale drog zgodI aeb odwanie i z otwartoci wznowili negocjacje w celu zakoczenia konfliktuI ktr trwa ju nazbt dugoK mokj w frakuI ab definitwnie usta a wszelka przemocI a co najwaniejszeI dla ukochanej priiI dla jej mieszkacw dotknitch konfliktem i dla licznch uchodcwI ktrz czekaj na pomoc i pocieszenieK gake wiele przelano krwi! fle cierpienia trzeba jeszcze zadaI zanim uda si znale politczne rozwizanie krzsu? mokj dla AfrkiI ktra jest nadal terenem krwawch konfliktwK t jaliI ab kraj ten odzska jedno i stabilnoX w kigeriiI gdzie niestet nie ustaj zamach powanie zagraajce ciu wielu niewinJ nch ludziI i gdzie niemao osbI w tm dzieciI jest przetrzmwanch jako zakadnic przez grup terrorstczneK mokj w aemokratcznej oepublice honga i oepublice rodkowoafrkaskiejI gdzie wiele osb zmuszonch jest do opuszczenia swoich domw i nadal je w strachuK mokj w AzjiI zwaszcza na m wspie horeaskimI ab przezwJ ciono rozbienoci i b dojrzewa odnowion duch pojednaniaK
PM

mokj dla caego wiataI nadal tak bardzo podzielonego chciwoci tchI ktrz poszukuj atwch zskwI zranionego egoizmem zagraJ ajcm ciu ludzkiemu i rodzinieI egoizmemI ktr nadal dopuszJ cza si handlu ludmiI rozszerzajcego si niewolnictwa w tm dwuJ dziestm pierwszm wiekuK mokj dla caego wiata rozdartego przez przemoc zwizan z handlem narkotkami i nieuczciw eksploatacj zasobw naturalnch! mokj dla naszej wiemi! kiech gezus wmarJ twchwsta przniesie ulg tmI ktrz s ofiarami klsk wio oJ wch i niech uczni nas odpowiedzialnmi strami stworzeniaK arodz bracia i siostrI do wszstkichI ktrz mnie suchacie w ozmu i na cam wiecie kieruj zacht psalmuW azikujcie maJ nuI bo jest dobrI bo aska gego trwa na wiekiK kiech mwi dom fzraeJ laW aska gego na wieki Ems NNTI NJOFK

PNPIRSKIR INTRNPWR ZISYWNR W ROKU 2013 KWIRPIR: Aoy-Kopioy-pnrtykuynrnr-nn-trrytorinpu- zisywnypu- oyy- znnkirz- i- nnrzdzirz- nndzirii zznrtwypuwstnnin.ZNW: Aoy- srzinnrin,- zwnszpzn- Kopiow- zisywnypu,- sorzowny- pnstrrzy- wrdut- Srrpn- Curystusn,pnkowipir-oddnnypu-toszrniu-Ewnntryii.PZRRWIRP: Aoy- tnz,- tdzir- wpyw- srkuynryznpwiwrst- siynirwszy,- wspynoty- purzrpiwnskir- potrnsiy- skutrpznir-prowndzi-now-rwnntryiznpw.PN

Z DZIAALNOCI K MISYJNYCH
mARAFIA W SlmlCIE

titam i serdecznie pozdrawiam z parafii pod wezwaniem wesania aucha witego w popocieI gdzie od kilku miesic istnieje grupa misjnaK ppotkam si w drugi pitek miesica po wieczornej jsz witejK ldb si trz spotkaniaK mrzbwa nas coraz wicej na ostatnie spotkanie przsz o NM osbK worganizowalim si jest liderI sekretarz i skarbnikK traz z Apostolatem jarjnmI przgotowali m gablot informujc o misjach w hazachstanie i AfrceK tzbudzia ona zainteresowanie naszch parafianK jam nadziejI e praca polskich misjonarz w wiecie stanie si bliska wielu ludziom i w grupie misjnej bdzie nas coraz wicejK czm sobie bliskiej wsp prac duchowej i materialnej dla doJ bra hocio a jisjnego a zwaszcza misji prowadzonch przez wgromadzenie hsi jisjonarz wK tincentego a mauloK t imieniu sopockiej grup misjnej Barbara Bartoszak ld redakcjiW arodz mrzjaciele jisjiI Alleluja! azielc si z tami radoci ze wmarJ twchwstania Chrstusa czm tam raJ dosnego rozpoznawania do w drugim czoJ wiekuK kiech rado paschalna sprawiI e staniem si wiadkami wmartwchwstaeJ go mana! moniem j w wiatI ab dotara do kadego ludzkiego sercaK azikujem tam za pami o naszch misjonarzachI a przede wszstkim o tch wrdI ktrch pracujI niech bdzie to zadatkiem i zapowiedzi wiecznego wiJ towania ze wmartwchwstam w kiebie!

PO

PP

P4