Vous êtes sur la page 1sur 55

Wa t e r R e g u l a t o r

WATERMETER 2010
Drinkwaterproductie en levering in cijfers

DOCUMENTBESCHRIJVING
Titel
Watermeter 2010
Drinkwaterproductie en levering in cijfers

Samenstellers
Ellen Wailly
Pieter Coppens
Ingeborg Limbourg

Afdeling
Staf Administrateur-generaal, Dienst Reguleringsinstantie,
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Samenvatting
Dit rapport geeft een statistisch overzicht van de drinkwaterproductie en -levering in Vlaanderen van bron tot kraan.

Wijze van refereren


VMM, Watermeter 2010, Drinkwaterproductie en levering in cijfers

Verantwoordelijke uitgever
Philippe DHondt, afdelingshoofd Lucht, Milieu en Communicatie
Vlaamse Milieumaatschappij

Depotnummer
D/2010/6871/039

INHOUDSTAFEL
Inleiding
Kenmerken drinkwatervoorziening in Vlaanderen
De huidige organisatie van de drinkwatervoorziening in Vlaanderen
Karakteristieken distributiegebieden
Evolutie aantal drinkwatermaatschappijen
Overkoepelende structuren
Waterbalans: van bron tot kraan
Drinkwatervoorziening
Waterbronnen
Waterbalans
Waterlevering en verkoop
Waterkwaliteit
De prijs van leidingwater
Tarieven en prijssamenstelling gezinnen
Tarieven en prijs voor productie en levering van leidingwater
Sociale tarieven
Evolutie tarieven voor productie en levering 2005-2010
Evolutie integrale waterfactuur
Relativiteit prijs leidingwater aandeel kost voor water in huishoudbudget
Eenmalige tarieven
Tarieven en prijssamenstelling bedrijven
Tarieven en prijs voor productie en levering van leidingwater
Evolutie tarieven voor productie en levering 2005-2010
Bedrijfseconomische gegevens
Globale sectorgegevens
Sectorale balans 2009
Sectorale resultatenrekening
Sectorale ratios
Financile en personeelscijfers drinkwateractiviteit
Omzet
Personeel
Investeringen
Opdracht en nut van de WaterRegulator
Invulling van de opdracht
Nut van een regulator

4
5
5
6
7
8
9
9
9
11
12
14
15
16
16
19
19
21
22
23
24
24
27
28
28
28
29
30
31
31
32
32
34
34
34
BIJLAGEN
Bijlage 1: Overzicht figuren en tabellen met bronvermelding
Bijlage 2: Overzicht van de drinkwatermaatschappijen met contactgegevens
Bijlage 3: Overzicht van de gemeentelijke vennoten per drinkwatermaatschappij
Bijlage 4: Overzicht gemiddeld jaarleidingwaterverbruik per gezinssituatie per provincie
Bijlage 5: Overzicht van de berekende drinkwaterprijs per m en de drinkwaterprijs per jaar voor
verschillende gezinstypes per drinkwatermaatschappij
Bijlage 6: Overzicht van de berekende drinkwaterprijs per m en de drinkwaterprijs per jaar voor
verschillende types van bedrijven per drinkwatermaatschappij

35
39
42
46

47

52

INLEIDING
Het voorliggend rapport geeft een statistisch overzicht van de drinkwatersector, van bron tot kraan.
De WaterRegulator, de reguleringsinstantie die recent opgericht werd als subentiteit van de VMM, wil
met deze publicatie bijdragen tot een verhoogde transparantie in de drinkwatersector. De statistieken
dienen ter onderbouwing van het beleid en voor het verstrekken van informatie.
Na een korte beschrijving van de drinkwatersector (in de enge zin) in het eerste hoofdstuk, wordt in de
volgende hoofdstukken een statistische beschrijving gegeven van de drinkwaterketen van productie
tot levering. Hierbij wordt ingegaan op de waterbronnen, de waterbalans, de prijs van drinkwater en
de financile kenmerken van de sector.
Wat de drinkwaterkwaliteit en afvalwatersanering betreft, zijn slechts een beperkt aantal cijfers en
figuren opgenomen. Meer gedetailleerde informatie over drinkwaterkwaliteit en sanering is terug
te vinden in de recente VMM-rapporten Evaluatie bovengemeentelijke en gemeentelijke bijdrage
2008/2009, Economisch Toezichthouder 2010 en Kwaliteit van het drinkwater. Beide rapporten zijn
te downloaden van www.vmm.be.
De WaterRegulator heeft de ambitie om de cijfers opgenomen in dit rapport jaarlijks minstens te actualiseren. Tweejaarlijks zal een uitgebreider rapport opgesteld worden waarin ook een evaluatie van de
evolutie van de cijfers opgenomen zal worden. Vermits dit rapport de eerste editie is, is de evaluatie
van de cijfers beperkt.
Herkomst van de cijfers gebruikt in dit rapport
Alle cijfers in dit document zijn afkomstig van bestaande publicaties of bevragingen. Een woord van
dank is verschuldigd aan alle organisaties die door de beschikbaarstelling van gegevens en figuren
hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport, nl.:
- alle drinkwatermaatschappijen actief in Vlaanderen;
- Samenwerking Vlaams Water (SVW);
- Afdeling Economisch Toezicht, VMM;
- Afdeling Operationeel Waterbeheer, VMM;
- Studiedienst van de Vlaamse Regering;
- Cordinatiecel Vlaams e-government (CORVE);
- Agentschap voor Binnenlands Bestuur;
- FOD Economie, Middenstand en Energie;
- Nationale Bank, Balanscentrale.
De berekeningen in de tabellen zijn uitgevoerd met de meest gedetailleerde cijfers beschikbaar. Om
de leesbaarheid van het document te verhogen, is er geopteerd om getallen weer te geven tot maximum 2 cijfers na de komma, waardoor afrondingsverschillen kunnen ontstaan.
In bijlage 1 is een overzicht van alle figuren en tabellen opgenomen met de bron van de cijfers en het
jaar waarop ze betrekking hebben. Er werd getracht een zo actueel mogelijk beeld te geven van de
drinkwatersector. Het merendeel van de informatie heeft betrekking op de activiteiten in 2009. Voor
de prijsberekeningen werden de tarieven geldend op 1/1/2010 als basis genomen.
4 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

KENMERKEN DRINKWATERVOORZIENING
IN VLAANDEREN
De huidige organisatie van de drinkwatervoorziening in Vlaanderen
De drinkwatervoorziening in Vlaanderen is een gemeentelijke opdracht. Om een betere dienstverlening te kunnen leveren richtten tal van gemeenten een samenwerkingsverband op voor de productie
en distributie van drinkwater. In 1913 wordt de Nationale Maatschappij der Waterleidingen (NMDW1)
opgericht met als taak zelf tussen te komen waar het gemeentelijk initiatief het laat afweten en ondersteuning te bieden bij planning en cordinatie van de drinkwatervoorziening. Individuele gemeenten,
die al dan niet reeds beschikten over een eigen waterdistributienet, konden aansluiten bij deze maatschappij. De gemeenten behielden echter het recht zelf hun drinkwaterdistributie te organiseren.
Omdat elke gemeente diverse mogelijkheden heeft om haar drinkwatervoorziening te organiseren
ontstond een grote diversiteit op het vlak van beheer van het drinkwaternet, investeringsplannen en
dienstverlening. Ook de inbreng van de deelnemende gemeenten in de samenwerkingverbanden is
sterk verschillend.
Figuur 1 : Distributiegebieden drinkwatermaatschappijen - situatie 2010

Legende
Brabant Water (Nl)

Hoeilaart

IWM

PIDPA

AWW

Knokke-Heist

TMVW

Sint-Niklaas

IWVB

VMW

IWVA

VIVAQUA

1 Met de staatshervorming van 1980 werd de NMDW overgenomen door nieuwe maatschappijen: de Socit Wallonne des Distributions dEau (SWDE) voor
het Waalse landsgedeelte en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) voor het Vlaamse landsgedeelte.

Het openbaar waterdistributienetwerk in de 308 Vlaamse gemeenten wordt momenteel beheerd


door 13 exploitanten (verder ook drinkwatermaatschappijen (DWM) genoemd). Nagenoeg al het leidingwater wordt geleverd door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (5)2, intercommunales
(2)3 en n autonoom Vlaams overheidsbedrijf (VMW). Daarnaast zijn er nog 4 gemeentelijke waterdiensten (GW) en stedelijke waterdiensten (SW) actief en n buitenlandse drinkwatermaatschappij.
In bijlage 2 van dit rapport is een lijst opgenomen met de contactgegevens van de exploitanten.
De kleinste in Vlaanderen, SW Aalst en Brabant Water4, beheren slechts een heel beperkt netwerk voor
de waterlevering aan 2 bedrijven respectievelijk 1 310 klanten. In de verdere statistieken zijn SW Aalst
en Brabant Water slechts beperkt opgenomen, omwille van de beperkte omvang n omwille van het
gebrek aan cijfers.
Op het grondgebied van 28 gemeenten zijn 2 en in 1 gemeente, Zaventem, zelfs 3 drinkwatermaatschappijen actief. Een overzicht van de gemeentelijke vennoten per drinkwatermaatschappij is opgenomen in bijlage 3.
De drinkwatervoorziening in Vlaanderen is volledig in publieke handen. Er is geen participatie van de
priv-sector.

Karakteristieken distributiegebieden
De distributiegebieden van de drinkwatermaatschappijen zijn zeer verschillend. Een aantal karakteristieke statistische gegevens over de distributiegebieden zijn opgenomen in tabel 1.
Tabel 1: Statistiek distributiegebieden (effectieve waarden)

DWM

Oppervlakte
(km)

Aantal
inwoners

Bevolkingsdichtheid
(inwoners/km)

Aantal
ondernemingen
(niet land- of
bosbouw of jacht)

Aantal
ondernemingen
land- of
bosbouw of jacht
457

AWW

286

581.264

2.036

39.271

Brabant Water (NL)

2.140

325

165

55

GW Hoeilaart

20

10.219

500

701

37

GW Knokke-Heist

56

33.897

601

3.562

173

IWM

277

102.941

372

7.081

827

IWVA

289

61.421

213

4.856

737

IWVB

265

232.949

881

14.240

668

PIDPA

2.575

1.148.365

446

73.457

6.927

SW Aalst

SW Sint-Niklaas

59

50.464

848

3.132

196

TMVW

2.336

1.219.345

522

83.288

8.045

VIVAQUA

30

38.372

1.269

1.844

67

VMW

7.322

2.729.689

373

175.039

24.715

Totaal

13.522

6.211.065

459

406.638

42.905

2 Decreet van 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.


3 Wet van 22/12/1986 betreffende de intercommunales (gewestoverschrijdende samenwerkingsverbanden).
4 Brabant Water is een Nederlandse drinkwatermaatschappij die instaat voor het beheer van een deel van het openbaar waterdistributienetwerk in BaarleHertog.

6 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

In tabel 2 worden deze karakteristieken tussen de verschillende maatschappijen afgewogen.


Tabel 2: Statistiek distributiegebieden met rang

Aandeel in
oppervlakte
DWM Vlaanderen

Aandeel in
aantal ondernemingen
(niet land- of
bosbouw
of jacht)
in Vlaanderen

Bevolkingsdichtheid
(inwoners/
km)

Aandeel in
bevolking
Vlaanderen

Aandeel in
aantal ondernemingen
(land- of bosbouw of jacht)
in Vlaanderen

AWW

2,1%

9,4%

2.036

9,7%

1,1%

Brabant Water (NL)

0,0%

12

0,0%

12

325

11

0,0%

12

0,1%

11

GW Hoeilaart

0,2%

11

0,2%

11

500

0,2%

11

0,1%

12

GW Knokke-Heist

0,4%

0,5%

10

601

0,9%

0,4%

IWM

2,0%

1,7%

372

10

1,7%

1,9%

IWVA

2,1%

1,0%

213

12

1,2%

1,7%

IWVB

2,0%

3,8%

881

3,5%

1,6%

PIDPA

19,0%

18,5%

446

18,1%

16,1%

SW Aalst

nihil

13

0,0%

13

nvt

13

0,0%

13

0,0%

13

SW Sint-Niklaas

0,4%

0,8%

848

0,8%

0,5%

TMVW

17,3%

19,6%

522

20,5%

18,8%

VIVAQUA

0,2%

10

0,6%

1.269

0,5%

10

0,2%

10

VMW

54,1%

43,9%

373

43,0%

57,6%

Het distributiegebied van de 3 grootste maatschappijen (VMW, PIDPA en TMVW) samen, strekt zich uit
over meer dan 90% van het Vlaamse grondgebied.

Evolutie aantal drinkwatermaatschappijen


Het aantal exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk daalt; tegelijkertijd worden de
grotere maatschappijen groter. Concreet betekent dit dat de gemeentelijke waterbedrijven verdwijnen en hun activiteiten worden overgenomen door de grotere maatschappijen. Momenteel zijn
nog slechts 4 gemeentelijke en stedelijke waterdiensten actief, met name in SW Aalst, GW Hoeilaart,
GW Knokke-Heist en SW Sint-Niklaas. In 1998 waren dit er nog 14.
Het aandeel van de bevolking waaraan het water geleverd wordt door een gemeentebedrijf daalde,
tussen 1998 tot 2010 van 11% naar 2%.
Figuur 2 : Evolutie aantal exploitanten
30

25

20

aantal gemeentebedrijven

15

totaal aantal exploitanten

10

1998

2008

2010

Overkoepelende structuren
Belgaqua
Belgaqua is de Belgische Federatie voor de Watersector. Deze beroepsvereniging groepeert de
Gewestelijke Verenigingen voor de Watersector in Belgi: AQUABRU voor het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest, AQUAWAL voor het Waalse Gewest en SVW voor het Vlaamse Gewest. De leden vertegenwoordigen in totaal 99% van het in Belgi verdeelde water. Belgaqua verdedigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden, zowel op het federale als op het Europese en het internationale vlak.
Daarnaast stimuleert de federatie de verwezenlijking van studies en verricht ze technische keuringen
van apparatuur aangesloten op het drinkwaternet en van materialen die in contact komen met het
drinkwater. Ook verschaft zij informatie aan beroepslui en aan verbruikers over het gebruik van drinkwater en over de bescherming van de waterkwaliteit.
SVW
SVW, Samenwerking Vlaams Water, is de koepel van de Vlaamse drink- en afvalwaterbedrijven. Het is
een non-profitorganisatie die bestaat uit een overlegtak en een onderzoekstak. Alle Vlaamse drinkwatermaatschappijen en Aquafin zijn lid van SVW. Vanuit de overlegtak wordt het overleg met de
(Vlaamse) overheid gestructureerd en wordt de professionele vertegenwoordiging georganiseerd.
De onderzoekstak initieert en cordineert sectorspecifieke onderzoeksprojecten in verband met water.
In deze tak participeren naast de waterbedrijven ook andere actoren uit het Vlaamse waterbeheer.
ISWa
In de loop van 1992 richtten de IWVA en de Vereniging Limburgse Waterbedrijven, bestaande uit
de Intercommunale Watermaatschappij (IWM) en de GW Tongeren, GW Heusden-Zolder en GW Leopoldsburg, het Intercommunaal Samenwerkingscomit voor Waterbedrijven (ISWa) op. Naderhand
sloten andere gemeentelijke en stedelijke waterbedrijven hierbij aan (SW Ieper, SW Oudenaarde,
GW Knokke-Heist, ). Binnen ISWa wordt overleg en op bepaalde vlakken concrete samenwerking
tussen de leden georganiseerd.

8 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

WATERBALANS: VAN BRON TOT KRAAN


Drinkwatervoorziening
In de drinkwaterketen van bron tot kraan zijn volgende deelprocessen te onderscheiden: productie en
disitributie (levering). Figuur 3 geeft een verkorte schematische voorstelling van de drinkwaterketen.
Figuur 3 : Drinkwaterketen

PRODUCTIE
WINNING

DISTRIBUTIE

ZUIVERING + LOKALE OPSLAG

oppervlakte
water

Industrie
5

grond
water

Huishoudens
1: gewonnen water
2: inkoop & verkoop van ruwwater
3: geproduceerde hoeveelheid
4: inkoop & verkoop van reinwater en gros
5: verkoop drinkwater
: meetpunt

Landbouw
5

Waterbronnen5
In origine is alle water dat gedistribueerd wordt door de drinkwatermaatschappijen afkomstig van
grond- of oppervlaktewater. De totale hoeveelheid van het door de Vlaamse exploitanten gewonnen
water bedroeg in 2009 ongeveer 416 mio m. Hiervan was 55% afkomstig van grondwater, 45% van
oppervlaktewater. Niet alle water wordt door de in Vlaanderen actieve drinkwatermaatschappijen
gewonnen in Vlaanderen. Uit de gerapporteerde cijfers blijkt dat in 2009 zon 77 mio m (of 22% van
de totale hoeveelheid) gewonnen werd buiten het Vlaamse Gewest.

 e cijfers opgenomen in dit hoofdstuk zijn exclusief SW Ieper, die in 2009 nog actief was. SW Ieper verkocht in 2009 ongeveer 3,3 mio m
D
leidingwater aan andere drinkwatermaatschappijen en eindklanten. Ook de waterbronnen van Brabant Water voor de klanten in
Baarle-Hertog zijn niet gekend en bijgevolg niet meegenomen.

Figuur 4 : Verdeling waterbronnen 2009 (mio m3)


187,4

grondwater (incl gewonnen effluent)


oppervlaktewater

228,4

Niet alle drinkwatermaatschappijen beschikken over voldoende waterbronnen om zelf volledig in


te staan voor de bevoorrading van hun klanten. Zij zijn aangewezen op de aankoop van ruw- en/
of reinwater van andere producenten. Tabel 3 geeft per drinkwatermaatschappij een overzicht van
het aandeel eigen winning uit grond- of oppervlaktewater, en het aandeel ingekocht water in 2009.
Belangrijk om op te merken bij deze cijfers is dat de Vlaamse drinkwatermaatschappijen ook onderling
en buiten het Vlaamse gewest water verkopen. Onderstaande tabel geeft bijgevolg alleen een beeld
over de herkomst van het water. Dit is slechts een deel van de waterbalans die verder in dit document
aan bod komt.
Tabel 3: Waterbronnen per drinkwatermaatschappij 2009
Winning uit
OppervlakteWater (ruw water)

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM
IWVA
IWVB
PIDPA
SW Aalst
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA
VMW
Totaal

Winning uit
GrondWater (ruw water)

Inkoop
(zowel ruw als rein water)

mio m

mio m

mio m

138,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,0
33,0
187,5

96,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
32,0%
20,5%

0,0
0,6
0,7
5,5
3,8
0,0
68,3
0,0
0,0
10,7
34,1
104,6
228,3

0,0%
100,0%
25,7%
92,1%
68,1%
0,0%
94,2%
0,0%
0,0%
12,6%
68,0%
65,2%

5,0
0,0
1,9
0,5
1,8
13,2
4,2
1,7
2,9
74,9
0,0
23,0
129,1

3,5%
0,0%
74,3%
7,9%
31,9%
100,0%
5,8%
100,0%
100,0%
87,5%
0,0%
14,3%

Winning VIVAQUA is berekend uitgaande van het aandeel van de hoeveelheid in Vlaanderen gedistribueerde m in de totale geproduceerde hoeveelheid.

10 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

Waterbalans
In figuur 5 staat de totale waterbalans van het jaar 2009 met uitzondering van de maatschappijen
SW Ieper, die in 2009 nog actief was, en Brabant Water voor de waterleveringen in een deel van BaarleHertog. In de balans staan de voor de sector de gewonnen, geproduceerde en geleverde hoeveelheden leidingwater. De waterwinning is weergegeven per type ruwwaterbron. De leveringen zijn
onderverdeeld in eindleveringen aan huishoudens en bedrijven en de onderlinge leveringen tussen
drinkwatermaatschappijen en aan grote bedrijven.
Figuur 5: Waterbalans 2009* (mio m3)
gewonnen
grondwater

gewonnen
oppervlaktewater

228

188

416

410

productieverlies

geproduceerd

60
groot-industrie

180
120

129

verkocht
en gros

66

ingekocht

niet in rekening gebracht

exploitanten

293

verkocht drinkwater

uitgaande van geraamde verkoop 2009


* Brabant Water (NL) en SW Ieper niet meegenomen

11

Waterlevering en verkoop
In tabel 4 wordt het in 2009 gefactureerd verbruik per drinkwatermaatschappij weergegeven samen
met de netlengte en het aantal aansluitingen. In totaliteit factureerden de drinkwatermaatschappijen
in 2009 een leidingwaterverbruik van 343 mio m. Dit waterverbruik omvat eveneens de gefactureerde
hoeveelheid grijs water, gratis water en het vrijgesteld verbruik. Ook de gefactureerde hoeveelheden
van en gros-leveringen aan bedrijven (geen drinkwatermaatschappijen) zitten erin vervat.
De gefactureerde verbruiken hebben betrekking op een facturatieperiode die meestal verschillend is
van een verbruiksjaar. Dit verklaart het verschil tussen de geraamde afzet in figuur 5 (293 mio m) en
het factureerde verbruik in tabel 4 (343 mio m).
Tabel 4: Kengetallen waterlevering en verkoop 2009
Netlengte
in KM
AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM
IWVA
IWVB
PIDPA
SW Aalst
SW Ieper
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA
VMW*
Totaal

2.438
115
338
1.114
1.010
1.625
12.513
204
215
10.672
310
30.152
60.705

Aantal
aansluitingen
(in dienst)

Aantal
aansluitingen
per KM

167.044
3.985
22.278
49.264
28.847
81.457
492.265
2
8.843
19.000
549.756
17.861
1.135.205
2.575.807

68,52
34,65
66,01
44,22
28,56
50,13
39,34
43,25
88,37
51,51
57,70
37,65

Gefactureerd
niet GV (m)

Gefactureerd
GV (m)

Totaal
gefactureerd
(m)

29.096.557
377.586
1.409.771
3.688.106
2.656.447
8.883.004
44.302.654
0
615.810
1.744.465
40.582.060
1.500.418
86.570.295
221.427.173

63.508.872
15.939
259.190
788.043
1.560.770
1.752.242
12.354.940
1.734.105
1.614.834
689.157
12.787.790
437.782
23.881.906
121.385.570

92.605.429
393.525
1.668.961
4.476.149
4.217.217
10.635.246
56.657.594
1.734.105
2.230.644
2.433.622
53.369.850
1.938.200
110.452.201
342.812.742

TMVW incl. Oudenaarde


* VMW incl. Tongeren

Uit het rapport van de Economisch Toezichthouder Evaluatie bovengemeentelijke en gemeentelijke


bijdrage 2008/2009 blijkt de laatste jaren een globale daling van het leidingwaterverbruik.
Klantenprofielen
Ruim twee derde van het leidingwater werd in 2008 gefactureerd aan kleinverbruikers (kv)6. En derde
van het verbruik werd gefactureerd aan grootverbruikers: 4% t.a.v. landbouwbedrijven (1% van het
totaal), 96% t.a.v. andere grootverbruikers (32% van het totaal).

6 Kleinverbruikers (kv): cfr. artikel 35quater 1 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. Het betreft
in hoofdzaak de gezinnen, maar ook kleine bedrijven en diensten die maar weinig water verbruiken behoren tot de kleinverbruikers.

Grootverbruikers (gv): niet kleinverbruikers. De grootverbruikers omvatten voornamelijk bedrijven en landbouwers.

12 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

Figuur 6: Verdeling gefactureerd leidingwaterverbruik 2009


1%

32%

grootverbruikers landbouw
grootverbruikers niet landbouw
kleinverbruikers

67%

Tabel 5 geeft het berekend gemiddeld jaarleidingwaterverbruik van kleinverbruikers weer. Bij het berekenen van deze gemiddelde waterverbruiken werd uitgegaan van de eindfacturen van de drinkwatermaatschappijen in 2009. Het aantal gedomicilieerde personen is het aantal personen waaraan
15 m gratis water (op jaarbasis) geleverd werd. Hierbij moet opgemerkt dat het aantal personen dat
effectief deel uitmaakt van een gezin kan verschillen van het aantal gedomicilieerde personen. Het
aantal gezinsleden komt niet noodzakelijk overeen met het aantal gedomicilieerde personen, denk
hierbij bijvoorbeeld aan nieuw samengestelde gezinnen.
De robuustheid van deze berekende gemiddelden zal in de toekomst moeten blijken. In bijlage 4 is
een meer gedetailleerd overzicht per provincie.
Een berekend gemiddeld gezin in Vlaanderen bestaat uit 2,37 personen en heeft uitgaande van de
cijfers in tabel 5 een totaal jaarleidingwaterverbruik van 87 m of 101 l per persoon per dag (incl. 15
gratis m per persoon = hier 35,55 m).
Dit theoretisch gemiddeld gezin is gebruikt als type-gezin in de tariefberekening verder in dit document.
Tabel 5: Gemiddeld berekend jaarleidingwaterverbruik per gezinssituatie

Aantal
gedomicilieerden
1
2
3
4
5
6
7
Totaal

Gemiddeld
Gemiddeld
JAAR-verbruik
JAAR-verbruik in m3 m3 per gedomicileerde

Gemiddeld
DAG-verbruik
Liter per
gedomicileerde

Aandeel
in totaal verbruik kv

50,76
77,00
107,16
130,15
153,96
184,16
209,10

50,76
38,50
35,72
32,54
30,79
30,69
29,87

139,07
105,49
97,86
89,14
84,36
84,09
81,84

10,80%
27,37%
18,99%
21,04%
8,81%
3,21%
1,40%
91,63%

87,29

36,83

100,91

27,37%

Gemiddeld gezin
2,37

13

Uit tabel 6 blijkt de verdeling van het berekend jaarleidingwaterverbruik van de grootverbruikers.
1% van het aantal grootverbruikers is goed voor meer dan 60% van het berekend jaarleidingwaterverbruik door grootverbruikers.
Tabel 6: Verdeling berekend jaarleidingwaterverbruik grootverbruikers
Verbruik tussen

Aandeel in aantal gv

Aandeel in verbruik gv

0-500
501- 1.000
1.001 -2.000
2.001 - 5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 25.000
25.000 - 50.000
50.001 - 100.000
> 100.000
Totaal

52,82%
17,09%
13,91%
9,51%
3,55%
1,97%
0,59%
0,26%
0,31%
100,00%

2,36%
3,05%
4,83%
7,25%
6,15%
7,48%
4,94%
4,40%
59,53%
100,00%

Top 10
Top 100
Top 1000

0,03%
0,30%
3,02%

35,43%
59,30%
76,11%

Waterkwaliteit
De controle van de drinkwaterkwaliteit wordt georganiseerd per leveringsgebied. Een leveringsgebied is een geografisch afgebakend gebied waarbinnen het drinkwater afkomstig is uit n of enkele
bronnen waarbinnen het water kan worden geacht van vrijwel uniforme kwaliteit te zijn. In totaal zijn
in Vlaanderen zon 76 verschillende leveringsgebieden afgebakend, zoals weergegeven in figuur 7.
Figuur 7: Kaart leveringsgebieden

In het rapport van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM Kwaliteit van het drinkwater
2010 is gedetailleerde informatie over de kwaliteit van het drinkwater opgenomen. Hieruit blijkt dat
het gedistribueerde water in 2009 in ruime mate aan de kwaliteitsnormen voldeed.

14 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

DE PRIJS VAN LEIDINGWATER


Elke abonnee van een drinkwatermaatschappij in Vlaanderen betaalt sinds de reorganisatie van de
watersector via de integrale waterfactuur voor de productie en levering van het leidingwater n voor
de inzameling n voor de zuivering van het afvalwater afkomstig van het verbruikte leidingwater.
Het aandeel van de prijs voor productie en levering van drinkwater in de integrale waterfactuur voor
een gemiddeld gezin7 bedraagt in 2010 gemiddeld 45%.
Figuur 8: Verdeling componenten integrale waterfactuur 2010

45%

Productie en levering drinkwater


Transport en zuivering afvalwater
55%

De tarieven voor drinkwaterproductie en levering verschillen van drinkwatermaatschappij tot drinkwatermaatschappij en soms ook van gemeente tot gemeente.8
De drinkwatercomponent van de integrale drinkwaterfactuur bestaat bij elke drinkwatermaatschappij uit een vaste vergoeding (abonnementsvergoeding en/of meterhuur) en een variabele vergoeding
(afhankelijk van de hoeveelheid verbruikt water). De variabele vergoeding van een gemiddeld gezin
is gemiddeld goed voor 70% en de vaste vergoeding voor gemiddeld 30% van de drinkwatercomponent.

7
8

Gemiddeld gezin: jaarwaterverbruik van 87 m/jaar, ,2,37 personen.


Een overzicht van de tarieven per gemeente voor drinkwaterlevering en sanering zijn terug te vinden via www.vmm.be.

15

Tarieven en prijssamenstelling gezinnen


Tarieven en prijs voor productie en levering van leidingwater
De onderstaande tabellen 7 en 8 en figuur 9 geven per drinkwatermaatschappij een overzicht van de
berekende prijs/m en de totaalprijs voor een gemiddeld gezin uitgaande van de tarieven geldend op
1/1/2010.
Een gedetailleerd overzicht voor verschillende gezinstypes, uitgaande van het aantal gedomicilieerde
personen, per drinkwatermaatschappij is opgenomen in bijlage 5. De prijs per m varieert van 1,21
(GW Hoeilaart) tot 1,86 (VIVAQUA).
Het aandeel van de vaste vergoeding in de drinkwaterprijs varieert sterk van drinkwatermaatschappij
tot drinkwatermaatschappij, nl. van 6% (GW Knokke-Heist) tot 47% (PIDPA).
Tabel 7: Overzicht en evolutie drinkwaterprijs per m, per drinkwatermaatschappij voor een gemiddeld gezin
Gemiddeld gezin
(2,37 personen)

Prijs per m3

Aandeel in totaal
drinkwaterprijs

Prijzen excl. BTW

Rang

geldig op 01/01/2010

1 = duurste

% aandeel

% aandeel

Evolutie
2005-2010
stijging

% stijging

Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
drinkwater- drinkwaterdrinkwater- drinkwaterVariabele
prijs
prijs
Variabele
prijs
prijs
Vaste Vergoeding
Vast +
Vast +
Vaste Vergoeding
Vast +
Vast +
Vergoeding (Verbruik)
Variabel
Variabel Vergoeding (Verbruik)
Variabel
Variabel

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA
Kraainem
VIVAQUA
Linkebeek
VIVAQUA
Steenokkerzeel
VIVAQUA
Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW
Oost-Vlaanderen
VMW
Vlaams-Brabant
VMW
West-Vlaanderen

0,72
0,34
0,07
0,52
0,52
0,48
0,46
0,46
0,67
0,51
0,49

0,83
0,87
1,22
1,06
1,06
1,03
1,38
1,38
0,75
1,12
1,27

1,55
1,21
1,29
1,58
1,58
1,51
1,84
1,84
1,41
1,63
1,76

14
19
18
11
11
15
4
4
16
8
6

46,37%
28,16%
5,76%
32,70%
32,70%
31,58%
24,98%
24,98%
47,07%
31,05%
27,99%

53,63%
71,84%
94,24%
67,30%
67,30%
68,42%
75,02%
75,02%
52,93%
68,95%
72,01%

11,60
0,00
8,75
32,75
21,44
16,45
11,25
22,09
9,74
17,07
17,46

9,42%
0,00%
8,43%
18,45%
31,24%
14,29%
16,04%
7,57%
4,78%
13,69%
10,15%

0,44

1,42

1,86

23,67%

76,33%

39,25

31,95%

0,44

1,42

1,86

23,67%

76,33%

34,31

26,86%

0,47

1,17

1,64

28,70%

71,30%

30,00

26,57%

0,44

1,42

1,86

23,67%

76,33%

26,53

19,57%

0,51

0,85

1,35

17

37,43%

62,57%

15,88

10,05%

0,51

1,12

1,63

31,05%

68,95%

21,03

17,41%

0,51

1,06

1,56

13

32,34%

67,66%

17,94

15,18%

0,51

1,12

1,63

31,05%

68,95%

10,74

12,62%

Gemiddeld
Mediaan
Minimum
Maximum

0,48
0,49
0,07
0,72

1,14
1,12
0,75
1,42

1,61
1,63
1,21
1,86

29,73%
31,05%
5,76%
47,07%

70,27%
68,95%
52,93%
94,24%

19,17
17,46
0,00
39,25

15,49%
14,29%
0,00%
31,95%

16 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

Tabel 8: Overzicht en evolutie drinkwaterprijs per drinkwatermaatschappij voor een gemiddeld gezin
Gemiddeld gezin
(2,37 personen)

Prijs voor 87 m3
verbruik per jaar

Aandeel in totaal
drinkwaterprijs

Prijzen excl. BTW

Rang

geldig op 01/01/2010

1 = duurste

% aandeel

% aandeel

Evolutie
2005-2010
stijging

% stijging

Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
drinkwater- drinkwaterdrinkwater- drinkwaterVariabele
prijs
prijs
Variabele
prijs
prijs
Vaste Vergoeding
Vast +
Vast +
Vaste Vergoeding
Vast +
Vast +
Vergoeding (Verbruik)
Variabel
Variabel Vergoeding (Verbruik)
Variabel
Variabel

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA
Kraainem
VIVAQUA
Linkebeek
VIVAQUA
Steenokkerzeel
VIVAQUA
Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW
Oost-Vlaanderen
VMW
Vlaams-Brabant
VMW
West-Vlaanderen

62,50
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
57,89
44,02
42,80

72,30
75,91
105,99
92,61
92,61
90,04
119,90
119,90
65,10
97,76
110,10

134,80
105,66
112,47
137,61
137,61
131,60
159,82
159,82
122,99
141,78
152,90

14
19
18
11
11
15
4
4
16
8
6

46,37%
28,16%
5,76%
32,70%
32,70%
31,58%
24,98%
24,98%
47,07%
31,05%
27,99%

53,63%
71,84%
94,24%
67,30%
67,30%
68,42%
75,02%
75,02%
52,93%
68,95%
72,01%

11,60
0,00
8,75
21,44
32,75
16,45
22,09
11,25
5,61
17,07
14,09

9,42%
0,00%
8,43%
18,45%
31,24%
14,29%
16,04%
7,57%
4,78%
13,69%
10,15%

38,37

123,71

162,08

23,67%

76,33%

39,25

31,95%

38,37

123,71

162,08

23,67%

76,33%

34,31

26,86%

41,00

101,87

142,87

28,70%

71,30%

30,00

26,57%

38,37

123,71

162,08

23,67%

76,33%

26,53

19,57%

44,02

73,57

117,59

17

37,43%

62,57%

10,74

10,05%

44,02

97,76

141,78

31,05%

68,95%

21,03

17,41%

44,02

92,10

136,12

13

32,34%

67,66%

17,94

15,18%

44,02

97,76

141,78

31,05%

68,95%

15,88

12,62%

Gemiddeld
Mediaan
Minimum
Maximum

41,42
42,80
6,48
62,50

98,76
97,76
65,10
123,71

140,18
141,78
105,66
162,08

29,73%
31,05%
5,76%
47,07%

70,27%
68,95%
52,93%
94,24%

18,78
17,07
0,00
39,25

15,49%
14,29%
0,00%
31,95%

17

Figuur 9: Overzicht drinkwaterprijs voor een gemiddeld gezin op 01/01/2010


Overzicht drinkwaterprijzen per m3 per DWM op 01/01/2010 voor een 'Gemiddeld gezin' (2,37 personen - 87m3 / jaar)
1,86

Maximum
1,21

Minimum

1,63

Mediaan

1,61

Gemiddeld

1,63

VMW West-Vlaanderen

1,56

VMW Vlaams-Brabant

1,63

VMW Oost-Vlaanderen
1,35

VMW Limburg

1,86

VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
1,64

VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Linkebeek

1,86

VIVAQUA - Kraainem

1,86
1,76

TMVW
1,63

SW Sint-Niklaas
1,41

PIDPA
IWVB - Vivaqua

1,84

IWVB - TMVW

1,84
1,51

IWVA
IWM Limburg

1,58

IWM Brabant

1,58
1,29

GW Knokke-Heist

1,21

GW Hoeilaart

1,55

AWW
0,00

0,20

0,40

0,60

Som Vaste + Variabele Vergoeding

18 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

0,80

1,00

1,20

Variabele Vergoeding (Verbruik)

1,40

1,60
Vaste Vergoeding

1,80

2,00

Sociale tarieven
Er zijn 3 drinkwatermaatschappijen die sociale correcties toepassen op de drinkwatertarieven, namelijk GW Knokke-Heist, PIDPA en TMVW. Onderstaande tabel 9 geeft een overzicht van deze sociale
correcties.
Tabel 9: Overzicht sociale correcties 2010
DWM Wie komt in aanmerking ?
inwoners:
- die genieten van het leefloon, toegekend door het OCMW;
- die genieten van de inkomstengarantie voor ouderen, vanwege de
Rijksdienst voor Pensioenen;
- die genieten van een tegemoetkoming voor gehandicapten
(inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming
of tegemoetkoming hulp aan bejaarden) vanwege FOD Sociale
Zekerheid;
GW Knokke-Heist met een gezinslid voor wie een verhoogde kinderbijslag wegens
mindervaliditeit wordt toegekend en mits het gezamenlijk belastbaar
inkomen van het gezin van de abonnee gedurende het vorige
belastingjaar (inkomsten 2008) niet hoger is dan 14339,94 verhoogd
met 2654,70 per persoon ten laste;
- met minstens 2 kinderen fiscaal ten laste en mits het gezamenlijk
belastbaar inkomen van het gezin van de abonnee gedurende het
vorige belastingjaar (inkomsten 2008) niet hoger is dan 14339,94
verhoogd met 2654,70 per persoon ten laste;
- met een collectieve schuldenregeling bekomen van de beslagrechter.
PIDPA klanten in budgetbeheer/budgetbegeleiding
abonnees, waarbij de plaats van waterverbruik het domicilieadres is,
en die genieten van:
- het leefloon, toegekend door het OCMW;
TMVW - de inkomstengarantie voor ouderen, vanwege de Rijksdienst voor
Pensioenen;
- een tegemoetkoming voor gehandicapten (inkomensvervangende
tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of tegemoetkoming
hulp aan bejaarden) vanwege FOD Sociale Zekerheid.

Welke sociale correctie ?

bijkomende hoeveelheid
water gratis per jaar
van 15 m per persoon
in het gezin

korting op jaarlijkse vaste


vergoeding van 38,62

vrijstelling van jaarlijkse vaste


vergoeding en korting
op aansluitingskost

Evolutie tarieven voor productie en levering 2005-2010


De drinkwaterprijs voor een gemiddeld gezin steeg tussen 2005 en 2010 in Vlaanderen met gemiddeld 15%. Omgerekend naar een gewogen gemiddelde per drinkwatermaatschappij uitgaande van
het beleverde bevolkingsaandeel per maatschappij steeg de drinkwaterprijs tussen 2005 en 2010 met
11%.
De vergelijking met de stijging van de consumptie-index voor 2007, 2009 en 2010 is weergegeven in
figuur 10. Uit deze figuur blijkt dat de drinkwaterprijsstijgingen de index vertraagd volgen. Dit is onder
meer het gevolg van het feit dat de drinkwatermaatschappijen de maximumtarieven voor waterdistributie niet vrij kunnen verhogen. Er moet een voorstel tot prijsverhoging voorgelegd worden aan de
Federale Overheidsdienst Financin. Het is de federale minister van Economie die de maximumprijs
bepaalt die elke maatschappij mag aanrekenen en bijgevolg een prijsstijging wel of niet goedkeurt.

19

Figuur 10: Evolutie gemiddelde drinkwaterprijs 2007-2010 voor een gemiddeld gezin t.o.v. index
%
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
2007

2009

Index

2010

Variabel Verbruik + Vaste vergoeding

In onderstaande tabel 10 en bijhorende figuur 11 is de stijging van de drinkwaterprijs per m opgenomen in functie van verschillende typegezinnen.
Vastgesteld wordt dat huishoudens met 1 gedomicilieerd persoon beduidend meer betalen per m
verbruikt drinkwater dan huishoudens met meer gedomicilieerden. Dit is te wijten aan het feit dat de
vaste vergoeding niet varieert met het aantal gedomicilieerde personen.
Tabel 10: Evolutie gemiddelde drinkwaterprijs per m 2005-2010 voor een aantal types van gezinnen
Aantal
gedomicileerden

m3
Jaarverbruik

2,37 (Gem. Gezin)


1 pers.
2 pers.
3 pers.
4 pers.
5 pers.

87
50
77
107
130
154

Prijs per m3 geldig op 01/01


2005
1,3954
1,8935
1,4828
1,2961
1,1674
1,0813

2007
1,4394
1,9536
1,5295
1,3367
1,2038
1,1150

2009
1,5364
2,0854
1,6326
1,4286
1,2843
1,1883

Evolutie 2005 - 2010


2010
1,6113
2,1871
1,7122
1,4977
1,3449
1,2428

Stijging
0,22
0,29
0,23
0,20
0,18
0,16

Stijging %
15,47%
15,51%
15,48%
15,55%
15,21%
14,93%

Figuur 11: Evolutie gemiddelde drinkwaterprijs per m 2005-2010 voor een aantal types van gezinnen
Euro
2,40
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0,80

2,37
Gem. Gezin

1 pers.

20 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

Evolutie integrale waterfactuur


De integrale prijs (/m) van de waterfactuur voor de periode 2005-2010 steeg voor een gemiddeld
gezin gemiddeld met zon 54%. Deze stijging is vooral het gevolg van de stijging van de gemeentelijke
saneringstarieven. De gemiddelde stijging van de drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur droeg, met een stijging van 15% in deze periode, slechts beperkt bij tot de stijging van de integrale waterfactuur.
In het rapport van de Economische Toezichthouder 2010 Evaluatie van de bovengemeentelijke en
gemeentelijke bijdrage wordt de stijging van de saneringsbijdragen gevalueerd.
Figuur 12: Evolutie gemiddelde drinkwaterprijs en integrale waterprijs 2007 - 2010 voor een gemiddeld gezin
t.o.v. index
%
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100

2007

2009
Index

Drinkwaterprijs
(Vaste+Variable vergoeding)

2010
Integrale prijs
(Drinkwaterprijs + Sanering)

21

Relativiteit prijs leidingwater aandeel kost voor water in huishoudbudget


Het huishoudbudgetonderzoek (HBO), dat jaarlijks door de FOD Economie uitgevoerd wordt, illustreert het relatief beperkt aandeel van de integrale prijs voor water in het huishoudbudget. In 2008
bedroeg het aandeel van de kosten voor waterverbruik slechts 0,61% van de gemiddelde totale consumptie van een Vlaams huishouden. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg dit aandeel
0,60%, in het Waalse Gewest 0,74%.
Gelet op de stijging van de integrale waterprijs de voorbije jaren neemt het belang van het aandeel
kosten voor water in de consumptie toe. Dit wordt gellustreerd in onderstaande grafiek. Het aandeel
van de kosten voor waterverbruik in de totale consumptie voor een Vlaams huishouden steeg tussen
2005 en 2008 van 0,39% naar 0,61%. Ter vergelijking: de uitgaven voor elektriciteit vertegenwoordigen
2,01%.
Figuur 13: Aandeel van kosten voor waterverbruik in totale consumptie van een Vlaams huishouden 2005-2008
0,70%

0,60%

0,50%

0,40%

0,30%

0,20%

0,10%

0,00%
2005

22 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

2006

2007

2008

Eenmalige tarieven
Naast de kosten voor drinkwaterproductie en levering die via de integrale factuur aangerekend worden hanteren de drinkwatermaatschappijen nog tal van andere tarieven voor het aanrekenen van
eenmalige diensten. Tabel 11 geeft een overzicht van de op 1/1/2010 geldende tarieven voor een
huisaansluiting, het vervangen van een defecte meter (bv bevroren ) en de eerste verplichte keuring
(o.a. nieuwbouw) bij de verschillende drinkwatermaatschappijen.
Tabel 11: Overzicht tarieven voor een residentile aansluiting, vervanging defecte meter en eerste keuring residentile installatie per drinkwatermaatschappij
Prijzen excl. BTW geldig op 01/01/2010
Tarief voor een
residentile aansluiting
incl. 1 watermeter

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA
Kraainem
VIVAQUA
Linkebeek
VIVAQUA
Steenokkerzeel
VIVAQUA
Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW
Oost-Vlaanderen
VMW
Vlaams-Brabant
VMW
West-Vlaanderen

815,00
1.240,00
781,16
688,62
705,50
607,34
607,34
655,00
640,00
840,66

Gemiddeld
Mediaan
Minimum
Maximum

758,49
758,56
607,34
1.240,00

DWM

Rang

Tarief vervangen
defecte meter
(nalatigheid klant)

Rang

Tarief voor eerste


(verplichte) keuring
residentile installatie

3
1
4
14
13
17
17
15
16
2

100,00
115,00
180,96
74,37
93,46
85,52
85,52
78,58
86,00
86,08

Rang

11
6
1
18
12
15
15
17
14
13

115,00
0,00
35,82
0,00
100,00
100,00
105,00
100,00
0,00
104,58

1
16
15
16
8
8
2
8
16
7

758,56

104,11

105,00

758,56

104,11

105,00

758,56

104,11

105,00

758,56

104,11

105,00

759,50

136,50

100,00

759,50

136,50

100,00

759,50

136,50

100,00

759,50

136,50

100,00

108,22
104,11
74,37
180,96

82,24
100,00
0,00
115,00

23

Tarieven en prijssamenstelling bedrijven


Tarieven en prijs voor productie en levering van leidingwater
De onderstaande tabellen 12 en 13 en figuur 14 geven per drinkwatermaatschappij een overzicht
van de berekende prijs/m en de totaalprijs voor een bedrijf met een jaarverbruik van 1000 m en een
aansluiting met een diameter van 30 mm. De berekening gebeurde aan de hand van de op 1/1/2010
geldende tarieven. Een gedetailleerd overzicht voor verschillende types van bedrijven per drinkwatermaatschappij is opgenomen in bijlage 6.

Tabel 12: Overzicht en evolutie drinkwaterprijs per m per drinkwatermaatschappij voor een typisch bedrijf
Bedrijf type
1000m3 / 30

Prijs per m3

Aandeel in totaal
drinkwaterprijs

Prijzen excl. BTW

Rang

geldig op 01/01/2010

1 = duurste

% aandeel

% aandeel

Evolutie
2005-2010
stijging

% stijging

Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
drinkwater- drinkwaterdrinkwater- drinkwaterVariabele
prijs
prijs
Variabele
prijs
prijs
Vaste Vergoeding
Vast +
Vast +
Vaste Vergoeding
Vast +
Vast +
Vergoeding (Verbruik)
Variabel
Variabel Vergoeding (Verbruik)
Variabel
Variabel

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA
Kraainem
VIVAQUA
Linkebeek
VIVAQUA
Steenokkerzeel
VIVAQUA
Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW
Oost-Vlaanderen
VMW
Vlaams-Brabant
VMW
West-Vlaanderen

0,16
0,03
0,03
0,07
0,07
0,08
0,10
0,12
0,12
0,04
0,04

1,41
1,51
2,06
1,80
1,80
1,75
2,33
2,33
1,00
1,90
2,01

1,56
1,54
2,09
1,87
1,87
1,83
2,43
2,45
1,12
1,94
2,05

16
17
6
10
10
12
5
4
19
9
7

10,14%
1,93%
1,24%
3,67%
3,67%
4,29%
4,23%
4,89%
10,90%
2,26%
2,08%

89,86%
98,07%
98,76%
96,33%
96,33%
95,71%
95,77%
95,11%
89,10%
97,74%
97,92%

0,14
0,00
0,17
0,30
0,53
0,28
0,17
0,15
0,20
0,18
0,28

9,84%
0,00%
8,87%
18,82%
39,18%
17,83%
7,33%
6,49%
21,33%
10,10%
16,04%

0,04

2,75

2,79

1,38%

98,62%

1,04

59,76%

0,04

2,75

2,79

1,38%

98,62%

0,17

6,42%

0,21

1,74

1,95

10,85%

89,15%

0,44

29,11%

0,12

2,75

2,87

4,02%

95,98%

0,91

46,18%

0,23

1,24

1,47

18

15,49%

84,51%

0,18

13,59%

0,23

1,58

1,81

13

12,58%

87,42%

0,25

15,73%

0,23

1,56

1,79

15

12,72%

87,28%

0,28

18,23%

0,23

1,58

1,81

13

12,58%

87,42%

0,15

8,76%

Gemiddeld
Mediaan
Minimum
Maximum

0,11
0,10
0,03
0,23

1,89
1,80
1,00
2,75

2,00
1,87
1,12
2,87

6,33%
4,23%
1,24%
15,49%

93,67%
95,77%
84,51%
98,76%

0,30
0,20
0,00
1,04

18,61%
15,73%
0,00%
59,76%

24 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

Een belangrijke opmerking bij deze berekeningen is dat individueel onderhandelde tarieven niet
meegenomen zijn. De drinkwatermaatschappijen met zeer grote waterverbruikers sluiten nagenoeg
allemaal individuele contracten met individuele tariefstructuren af met deze bedrijven. Deze individuele tarieven zijn niet gekend. Ook het aandeel van deze grote waterverbruikers in het totaal waterverbruik is niet gekend.
Bij de grootverbruikers is er, net zoals bij de gezinnen, een grote verscheidenheid tussen de maatschappijen onderling in de prijszetting en dit zowel wat betreft de variabele vergoeding (van 1,00
per m (PIDPA) tot 2,75 per m (VIVAQUA)) als de vaste vergoeding (van 0,03 per m (GW Hoeilaart)
tot 0,23 per m (VMW)).
Tabel 13: Overzicht en evolutie drinkwaterprijs, per drinkwatermaatschappij voor een typisch bedrijf
Bedrijf type
1000m3 / 30

Prijs voor
1000 m3
verbruik per jaar

Aandeel in totaal
drinkwaterprijs

Prijzen excl. BTW

Rang

geldig op 01/01/2010

1 = duurste

% aandeel

% aandeel

Evolutie
2005-2010
stijging

% stijging

Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
drinkwater- drinkwaterdrinkwater- drinkwaterVariabele
prijs
prijs
Variabele
prijs
prijs
Vaste Vergoeding
Vast +
Vast +
Vaste Vergoeding
Vast +
Vast +
Vergoeding (Verbruik)
Variabel
Variabel Vergoeding (Verbruik)
Variabel
Variabel

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA
Kraainem
VIVAQUA
Linkebeek
VIVAQUA
Steenokkerzeel
VIVAQUA
Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW
Oost-Vlaanderen
VMW
Vlaams-Brabant
VMW
West-Vlaanderen

158,58
29,75
25,92
68,55
68,55
78,42
102,97
119,76
122,33
44,02
42,80

1.405,20
1.510,00
2.060,00
1.800,00
1.800,00
1.750,00
2.330,50
2.330,50
1.000,00
1.900,00
2.010,00

1.563,78
1.539,75
2.085,92
1.868,55
1.868,55
1.828,42
2.433,47
2.450,26
1.122,33
1.944,02
2.052,80

16
17
6
10
10
12
5
4
19
9
7

10,14%
1,93%
1,24%
3,67%
3,67%
4,29%
4,23%
4,89%
10,90%
2,26%
2,08%

89,86%
98,07%
98,76%
96,33%
96,33%
95,71%
95,77%
95,11%
89,10%
97,74%
97,92%

140,13
0,00
170,00
296,00
526,00
276,69
166,12
149,26
197,33
178,32
283,80

9,84%
0,00%
8,87%
18,82%
39,18%
17,83%
7,33%
6,49%
21,33%
10,10%
16,04%

38,37

2.750,00

2.788,37

1,38%

98,62%

1.043,04

59,76%

38,37

2.750,00

2.788,37

1,38%

98,62%

168,12

6,42%

211,70

1.740,00

1.951,70

10,85%

89,15%

440,00

29,11%

115,11

2.750,00

2.865,11

4,02%

95,98%

905,11

46,18%

227,28

1.240,00

1.467,28

18

15,49%

84,51%

175,58

13,59%

227,28

1.580,00

1.807,28

13

12,58%

87,42%

245,58

15,73%

227,28

1.560,00

1.787,28

15

12,72%

87,28%

275,58

18,23%

227,28

1.580,00

1.807,28

13

12,58%

87,42%

145,58

8,76%

Gemiddeld
Mediaan
Minimum
Maximum

114,44
102,97
25,92
227,28

1.886,64
1.800,00
1.000,00
2.750,00

2.001,08
1.868,55
1.122,33
2.865,11

6,33%
4,23%
1,24%
15,49%

93,67%
95,77%
84,51%
98,76%

304,33
197,33
0,00
1.043,04

18,61%
15,73%
0,00%
59,76%

25

Figuur 14: Overzicht drinkwaterprijzen per m per drinkwatermaatschappij voor een typisch bedrijf 2005-2010
Overzicht drinkwaterprijzen op 01/01/2010 per m3 per DWM voor een bedrijf (type 1000 m3 / jaar - aansluiting diam. 30)
2,87

Maximum
1,12

Minimum

1,87

Mediaan

2,00

Gemiddeld

VMW West-Vlaanderen

1,81

VMW Vlaams-Brabant

1,79

VMW Oost-Vlaanderen

1,81
1,47

VMW Limburg

2,87

VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
1,95

VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Linkebeek

2,79

VIVAQUA - Kraainem

2,79
2,05

TMVW

1,94

SW Sint-Niklaas
1,12

PIDPA
IWVB - Vivaqua

2,45

IWVB - TMVW

2,43
1,83

IWVA
IWM Limburg

1,87

IWM Brabant

1,87
2,09

GW Knokke-Heist
1,54

GW Hoeilaart

1,56

AWW
0,00

0,50

1,00

Som Vaste + Variabele vergoeding

26 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

1,50

2,00
Variabele vergoeding (Verbruik)

2,50

3,00
Vaste vergoeding

3,50

Evolutie tarieven voor productie en levering 2005-2010


In onderstaande tabel 14 en bijhorende figuur 14 is de gemiddelde stijging van de drinkwaterprijs
opgenomen voor verschillende types van bedrijven. Vastgesteld wordt dat de prijs per verbruikte m
daalt naarmate het verbruik stijgt.
Tabel 14: Evolutie gemiddelde drinkwaterprijs 2005-2010 voor een aantal types van bedrijven

Types

Prijs per m3 geldig op 01/01

Evolutie 2005 - 2010

m3
Jaarverbruik

2005

2007

2009

2010

Stijging

Stijging %

Type 500 - diam 30

500

1,839

1,886

2,064

2,154

0,31

17,12%

Type 1.000 - diam 30

1.000

1,702

1,745

1,918

2,001

0,30

17,56%

Type 2.000 - diam 30

2.000

1,510

1,549

1,791

1,864

0,35

23,47%

Type 5.000 - diam 30

5.000

1,392

1,429

1,712

1,778

0,39

27,75%

Type 10.000 - diam 30

10.000

1,318

1,354

1,649

1,710

0,39

29,74%

Type 25.000 - diam 30

25.000

1,267

1,301

1,603

1,661

0,39

31,11%

Type 50.000 - diam 40

50.000

1,251

1,285

1,589

1,645

0,39

31,57%

Type 100.000 - diam 50

100.000

1,229

1,261

1,561

1,616

0,39

31,45%

Figuur 15: Evolutie gemiddelde drinkwaterprijs 2005-2010 voor een aantal types van bedrijven
Euro
2,40
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0,80
Type 500 - diam 30

Type 1.000 - diam 30

Type 2.000 - diam 30

Type 5.000 - diam 30

Type 10.000 - diam 30

Type 25.000 - diam 30

Type 50.000 - diam 40

Type 100.000 - diam 50

27

BEDRIJFSECONOMISCHE GEGEVENS
Globale sectorgegevens
In dit hoofdstuk wordt een sectorale balans, een sectorale resultatenrekening en een beperkt aantal
sectorale ratios besproken. Deze zijn gebaseerd op de cijfers die door de drinkwatermaatschappijen
in hun neergelegde jaarrekeningen werden gepubliceerd. De cijfers hebben betrekking op alle activiteiten die uitgevoerd worden door de drinkwatermaatschappijen en niet enkel op het luik drinkwater.
Andere activiteiten zijn bijvoorbeeld sanering en rioolbeheer, maar ook educatieve projecten of het
beheer en de exploitatie van sportinfrastructuur.

Sectorale balans 20099


Tabel 15: Sectorale balans 2009
ACTIVA (in 1.000 )
vaste activa
I
oprichtingskosten
II
immaterile vaste activa
III
materile vaste activa
IV
financile vaste activa
vlottende activa
V
vorderingen op meer dan n jaar
VI
voorraden en bestellingen in uitvoering
VII
vorderingen op ten hoogste n jaar
VIII
geldbeleggingen
IX
liquide middelen
X
overlopende rekeningen
TOTAAL DER ACTIVA

20/28
20
21
22/27
28
29/58
29
3
40/41
50/53
54/58
490/1
20/58

2.859.026
16.426
14.876
2.798.801
28.924
579.302
7.163
27.152
246.547
119.464
47.961
131.014
3.438.329

10/15
10
11
12
13
14
15
16
160/5
17/49
17
42/48
492/3
10/49

1.826.108
1.207.039
22.903
113.308
336.993
5.837
140.028
433.014
433.014
1.179.206
577.341
477.351
124.514
3.438.329

PASSIVA (in 1.000 )


eigen vermogen
I
kapitaal
II
uitgiftepremies
III
herwaarderingsmeerwaarden
IV
reserves
V
overgedragen winst (verlies)
VI
kapitaalsubsidies
VII
voorzieningen en uitgestelde belastingen
VIIA
voorzieningen voor risicos en kosten
schulden
VIII
schulden op meer dan n jaar
IX
schulden op ten hoogste n jaar
X
overlopende rekeningen
TOTAAL DER PASSIVA

9 Balanstotaal van alle exploitanten met uitzondering van Brabant Water, SW Aalst, SW Ieper en GW Hoeilaart. Voor VIVAQUA is het Vlaanderen-deel berekend. Voor deze berekeningen werden ook de cijfers van IMWV opgenomen.

28 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

Het sectorale balanstotaal werd opgemaakt door het optellen van de individuele gegevens van de
verschillende maatschappijen. Het totaal aan vaste activa aan de actiefzijde bedraagt 83% van het
balanstotaal. Dit wijst op het investeringsintensieve karakter van de sector.

Sectorale resultatenrekening10
Tabel 16: Sectorale resultatenrekening 2009
RESULTATENREKENING (in1.000 )
I BEDRIJFSOPBRENGSTEN
A Omzet
Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de
B
bestelling in uitvoering (toename +, afname -)
C Geproduceerde vaste activa
D Andere bedrijfsopbrengsten
II BEDRIJFSKOSTEN
A Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
B Diensten en diverse goederen
C Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immaterile
D
en materile vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en
E
handelsvorderingen - Toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risicos en kosten Toevoegingen (bestedingen en
F
terugnemingen)
G Andere bedrijfskosten
H Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten
III BEDRIJFSWINST (VERLIES)
IV Financile opbrengsten
V Financile kosten
WINST (VERLIES) UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VR
VI
BELASTING
VII Uitzonderlijke opbrengsten
VIII Uitzonderlijke kosten
IX WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR VR BELASTING
X Onttrekking/overboeking aan/naar de uitgestelde belastingen
XI Belastingen op het resultaat
XII WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR

70/74
70

1.424.135
1.130.607

100,0%
79,4%

71

-1.257

-0,1%

72
74
60/64
60
61
62

80.903
213.882
1.404.437
503.971
472.473
247.320

5,7%
15,0%
98,6%
35,4%
33,2%
17,4%

630

119.637

8,4%

631/4

7.527

0,5%

635/7

15.970

1,1%

640/8
649
9901
75
65

37.540
0
19.698
17.642
18.391

2,6%
0,0%
1,4%
1,2%
1,3%

9902

18.949

1,3%

76
66
9903
780/680
67/77
9904

33.862
17.118
35.693
0
143
35.550

2,4%
1,2%
2,5%
0,0%
0,0%
2,5%

De sectorale resultatenrekening geeft een algemeen beeld van de exploitatie tijdens het jaar 2009.
Hierbij dient opnieuw te worden opgemerkt dat ook deze tabel een loutere opsomming betreft van
de individuele resultatenrekeningen. Er gebeurde bijvoorbeeld geen correctie voor omzetten gerealiseerd door onderlinge verkopen.

10 Totaal resultatenrekening van alle exploitanten met uitzondering van Brabant Water, SW Aalst, SW Ieper en GW Hoeilaart. Voor VIVAQUA is het Vlaanderendeel berekend. Voor deze berekeningen werden ook de cijfers van IMWV opgenomen.

29

Sectorale ratios
In tabel 17 zijn een aantal ratios opgenomen uitgaande van de sectorale balans en resultatenrekening.
Tabel 17: Sectorale ratios 2007-2009
Liquiditeit:
Liquiditeit in ruime zin: Current ratio
Vlottende activa (netto) / Vreemd vermogen op korte termijn
Ratio

2007

2008

2009

1,06

1,03

0,95

Solvabiliteit:
Graad van financile onafhankelijkheid (in %)
Eigen vermogen / Totaal vermogen
Ratio

2007

2008

2009

46,15%

46,57%

53,11%

2007

2008

2009

1,63%

1,42%

1,59%

Rentabiliteit:
Nettorentabiliteit van het totaal actief vr belastingen (in%)
Winst van het boekjaar vr financile kosten en vr belastingen / Totaal actief
Ratio
Nettorentabiliteit van het eigen vermogen (in %)
Winst van het boekjaar na belastingen / Eigen vermogen
Ratio

2007

2008

2009

2,27%

1,70%

1,95%

De liquiditeit in ruime zin wordt berekend aan de hand van de current ratio. Een waarde groter dan n
wijst op een positief nettobedrijfskapitaal en geeft aan dat het vermogen van de sector (in principe)
volstaat om aan zijn verplichtingen op korte termijn te voldoen.
De graad van financile onafhankelijkheid geeft een aanduiding van de mate waarin de sector zich
meer met eigen vermogen en dus minder met vreemd vermogen financiert. De ratio stijgt in 2009
boven de 50%.
De nettorentabiliteit van het totale actief vr belastingen geeft het rendement van het totale actief
(of van het totale vermogen) weer. De ratio schommelt rond de 1,50% en bedraagt voor het jaar 2009
1,59%.
De nettorentabiliteit van het eigen vermogen na belastingen geeft het rendement van de ingezette
eigen middelen weer. De ratio bedraagt 1,95% in 2009.

30 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

Financile en personeelscijfers drinkwateractiviteit 11


Omzet
De ratios in tabel 18 duiden per maatschappij het aandeel van de drinkwateromzet in de totale omzet
en de totale bedrijfsopbrengsten aan. De drinkwateromzet vertegenwoordigt gemiddeld ongeveer
50% van de totale omzet en 40% van de bedrijfsopbrengsten.
Tabel 18: Drinkwateromzet versus totale omzet en bedrijfsopbrengsten 2009
Drinkwateromzet
(in 1.000 )

Omzet <rek 70>


(in 1.000 )

Bedrijfsopbrengsten
<rek 70 / 74>
(in 1.000 )

Drinkwateromzet/
Drinkwateromzet bedrijfsopbrengsten

AWW

107.247

182.257

189.404

58,8%

56,6%

GW Hoeilaart

364

599

599

60,8%

60,8%

GW Knokke

3.744

7.942

8.471

47,1%

44,2%

IWM

7.983

16.681

21.481

47,9%

37,2%

IWVA

8.408

15.381

19.899

54,7%

42,3%

IWVB

20.593

46.001

53.069

44,8%

38,8%

PIDPA

83.091

188.016

242.429

44,2%

34,3%

SW Sint-Niklaas

3.885

8.069

9.314

48,2%

41,7%

TMVW

113.114

252.767

370.423

44,8%

30,5%

VMW

210.394

398.399

492.514

52,8%

42,7%

In tabel 19 worden concentratieratios weergegeven berekend op basis van de drinkwateromzet.


Tabel 19: Concentratieratios 2009
Maatschappij

Drinkwateromzet (in 1.000 )

Markt-aandeel

AWW

107.247

18,94%

GW Hoeilaart

364

0,06%

GW Knokke

3.744

0,66%

IWM

7.983

1,41%

IWVA

8.408

1,48%

IWVB

20.593

3,64%
14,67%

PIDPA

83.091

SW Sint-Niklaas

3.885

0,69%

TMVW

113.114

19,97%

VIVAQUA

7.508

1,33%

VMW

210.394

37,15%

De concentratieratio toont dat VMW als grootste maatschappij 37% van de in Vlaanderen gerealiseerde drinkwateromzet voor haar rekening neemt. De vier grootste maatschappijen realiseren 91% van
de drinkwateromzet. Er heerst een hoge concentratie binnen de sector.
Hetzelfde besluit kunnen we trekken op basis van het berekenen van de HHI-ratio12. De HHI-index bedraagt 0,24 en is daarmee groter dan 0,18, waardoor grote concentratie vastgesteld wordt.

11 De cijfers opgenomen in dit hoofdstuk zijn exclusief SW Ieper, SW Aalst, Brabant Water. In tabel 18 is VIVAQUA ook niet opgenomen.
12 HHI (Herfindahl-Hirschman index) : deze index geeft de som van de kwadraten van alle marktaandelen weer.

31

Personeel
Voor de werking in 2009 worden door de drinkwatermaatschappijen 3.181 VTE toegeschreven aan
de drinkwateractiviteit. Per VTE actief voor de drinkwateractiviteit wordt bijgevolg een omzet van
178.039,36 gerealiseerd.
Op basis van gegevens uit de sociale balans 2009 worden deze personeelscijfers uitgezet ten opzichte
van het totaal aantal VTE. Dit geeft net als bij de omzetvergelijking een idee over de personeelsinzet
voor de overige activiteiten van een aantal exploitanten.
Tabel 20: Aantal VTE drinkwater versus totaal aantal VTE 2009
VTE drinkwater 2009

VTE totaal 2009

VTE drinkwater / VTE totaal

AWW

383,5

456,0

84,1%

GW Hoeilaart

7,0

GW Knokke

31,0

IWM

38,5

39,2

98,2%

IWVA

46,6

47,2

98,8%

IWVB

0,0

0,0

PIDPA

622,8

654,1

95,2%

SW Sint-Niklaas

13,0

TMVW

577,3

661,9

87,2%

VIVAQUA

42,0

VMW*

1419,2

1419,2

100,0%

* VMW heeft zijn RioP activiteit pas in 2010 opgestart, alle personeel werd in 2009 nog ingezet voor de drinkwateractiviteit.

Het aantal werkenden in Vlaanderen in 2009 bedroeg 2,696 miljoen. Vergelijking met het aantal VTE
tewerkgesteld binnen de drinkwateractiviteit van de exploitanten geeft aan dat in Vlaanderen 0,12%
van het aantal werkenden actief zijn in de drinkwatersector binnen een functie die drinkwaterspecifiek is.

Investeringen
Er werd in 2009 voor een totaalbedrag van 120 mio genvesteerd in drinkwaterproductie en distributie. Een overzicht per maatschappij is terug te vinden in tabel 21.
Tabel 21: Overzicht investeringen 2009
totale investeringen drinkwater (in 1.000 )
AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke
IWM
IWVA
IWVB
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA
VMW

32 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

10.867
209
1.111
1.450
1.701
4.127
10.462
280
26.736
1.273
61.797

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de investeringscijfers kunnen schommelen van jaar tot jaar. In
de toekomst zal hierover uitgebreider gerapporteerd worden.
Figuur 16: Verdeling investeringen per proces 2009

7,46%

16,59%

investeringen in productie
investeringen in distributie
investeringen in andere

75,95%

Figuur 16 geeft een verdeling van de investeringen over de processen: productie, distributie en andere
(administratief proces, verkoopproces,). Deze figuur werd opgemaakt uitgaande van de maatschappijen die de investeringen in 2009 opgesplitst per productieproces rapporteerden. De figuur vertegenwoordigt ongeveer 46% van alle investeringen in de sector in 2009.

33

OPDRACHT EN NUT VAN DE


WATERREGULATOR
De VMM vervult sinds 2009 de taak van reguleringsinstantie (WaterRegulator genoemd), zoals omschreven in het decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending van 24 mei 2002.

Invulling van de opdracht


In een eerste fase zal de VMM de prestaties van de drinkwatermaatschappijen onderling vergelijken. Ook
zal ze nagaan of de prijs die de consument (huishoudens, industrie, landbouw) aangerekend krijgt, in
overeenstemming is met de kosten voor de waterproductie en levering. Of de consument met andere
woorden water krijgt tegen een redelijke prijs.
Om de opdracht onderbouwd te kunnen uitvoeren is het essentieel dat de WaterRegulator kan beschikken
over gevalideerde cijfers. De cijfers die nog niet beschikbaar zijn bij de VMM, zullen opgevraagd worden
bij andere overheden, maar voornamelijk bij de drinkwatermaatschappijen. Er zal een protocol met de
maatschappijen opgesteld worden met concrete afspraken en definiring van over te maken informatie.

Nut van een regulator


Bestaande regulatoren in andere regios en andere sectoren tonen aan dat, mits goed georganiseerd en
gedimensioneerd, een regulator een duidelijke toegevoegde waarde heeft.
Grotere transparantie
Een regulator maakt de prestaties van de sector transparanter. Niet enkel voor de klanten, maar ook voor
de drinkwatermaatschappijen zelf. Zo kunnen zij hun beleid optimaliseren. De drinkwatermaatschappijen krijgen meer zicht op hun eigen prestaties ten opzichte van die van andere bedrijven. Ze kunnen beter
beoordelen of hun beleid moet worden aangepast en zo ja, in welke richting. Ook de sectororganisaties
en beleidsinstanties krijgen een duidelijk beeld van de sector.
Trends en evoluties
Een regulator kan inpikken op nieuwe trends, prioriteiten stellen en drinkwatermaatschappijen aansporen om voortdurend te evolueren. Denk hierbij aan duurzaam watergebruik, duurzame waterontginning,
alternatieve zuiveringsmethodes en nieuwe manieren van bestuur.
Meer prikkels voor efficintie
Een regulator geeft aanleiding tot prikkels die de prestaties verbeteren. De regulator kan door het kiezen
van zijn taken en instrumenten zelf bepalen op welke doelen hij zich richt. Het ligt voor de hand dat de
regulator doelen selecteert die momenteel minder goed scoren, zonder uit het oog te verliezen op welke
doelen juist wel goed gescoord wordt. Dat wil zeggen, zonder dat kwaliteit, leveringszekerheid, milieu en
service in het gedrang komen.

34 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

BIJLAGE 1
OVERZICHT FIGUREN EN TABELLEN
MET BRONNEN
Figuur 1: Kaart met distributiegebieden exploitanten - Toestand 2010
Bron: SVW bewerkt door VMM
Tabel 1: Kengetallen distributiegebieden (effectieve waarden) - 2009
Bronnen: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie; FOD Economie,
KMO, Middenstand en Energie; Jaarlijkse rapportering drinkwatermaatschappijen aan Economisch
Toezichthouder (VMM)
Tabel 2: Kengetallen distributiegebieden (aandeel) met rang - 2009
Bron: bewerking tabel 1
Figuur 2: Evolutie aantal exploitanten 1998-2010
Bronnen: Eigen gegevens, literatuur
Figuur 3: Drinkwaterketen
Bron: Eigen voorstelling
Figuur 4: Verdeling waterbronnen 2009
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator
Tabel 3: Waterbronnen per drinkwatermaatschappij 2009
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator
Figuur 5: Waterbalans 2009
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator
Tabel 4: Kengetallen waterlevering en verkoop 2009
Bronnen: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator; rapport Evaluatie bovengemeentelijke en gemeentelijke bijdrage 2008/2009 Economisch Toezichthouder
Figuur 6: Verdeling gefactureerd leidingwaterverbruik 2009
Bron: Jaarlijkse rapportering drinkwatermaatschappijen aan Economisch Toezichthouder (VMM); heffingendatabank (AENT-VMM)

35

Tabel 5: Gemiddeld berekend jaarleidingwaterverbruik per gezinssituatie


Bron: Jaarlijkse rapportering drinkwatermaatschappijen aan Economisch Toezichthouder (VMM)
Tabel 6: Verdeling berekend jaarleidingwaterverbruik grootverbruikers
Bron: Jaarlijkse rapportering drinkwatermaatschappijen aan Economisch Toezichthouder (VMM)
Figuur 7: Kaart leveringsgebieden
Bron: Rapport Kwaliteit van het drinkwater (AOW-VMM)
Figuur 8: Verdeling componenten integrale waterfactuur 2010
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator (tariefbevraging); saneringstarieven per gemeente, Economisch Toezichthouder
Tabel 7: Overzicht en evolutie drinkwaterprijs per m, per drinkwatermaatschappij voor een gemiddeld gezin
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator (tariefbevraging)
Tabel 8: Overzicht en evolutie drinkwaterprijs per drinkwatermaatschappij voor een gemiddeld gezin
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator (tariefbevraging)
Figuur 9: Overzicht drinkwaterprijs voor een gemiddeld gezin op 01/01/2010
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator (tariefbevraging)
Tabel 9: Overzicht sociale correcties 2010
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator (tariefbevraging)
Figuur 10: Evolutie gemiddelde drinkwaterprijs 2007-2010 voor een gemiddeld gezin t.o.v. index
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator (tariefbevraging)
Tabel 10: Evolutie gemiddelde drinkwaterprijs per m 2005-2010 voor een aantal types van gezinnen
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator (tariefbevraging)
Figuur 11: Evolutie gemiddelde drinkwaterprijs per m 2005-2010 voor een aantal types van gezinnen
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator (tariefbevraging)
Figuur 12: Evolutie gemiddelde drinkwaterprijs en integrale waterprijs t.o.v. indexstijging 2007-2010
voor een gemiddeld gezin
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator (tariefbevraging)
Figuur 13: Aandeel van kosten voor waterverbruik in de totale consumptie van een Vlaams huishouden 2005-2008
Bron: Huishoudbudgetenqute, FOD Economie

36 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

Tabel 11: Overzicht tarieven voor een residentile aansluiting, vervanging defecte meter en eerste
keuring residentile installatie per drinkwatermaatschappij 2010
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator (tariefbevraging)
Tabel 12: Overzicht en evolutie drinkwaterprijs per m per drinkwatermaatschappij voor een typisch
bedrijf 2005-2010
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator (tariefbevraging)
Tabel 13: Overzicht en evolutie drinkwaterprijs per drinkwatermaatschappij voor een typisch bedrijf
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator (tariefbevraging)
Figuur 14: Overzicht drinkwaterprijzen per m, per drinkwatermaatschappij voor een typisch bedrijf
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator (tariefbevraging)
Tabel 14: Evolutie gemiddelde drinkwaterprijs 2005-2010 voor een aantal types van bedrijven
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator (tariefbevraging)
Figuur 15: Evolutie gemiddelde drinkwaterprijs 2005-2010 voor een aantal types van bedrijven
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator (tariefbevraging)
Tabel 15: Sectorale balans 2009
Bron: Nationale Bank, Balanscentrale; rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator
De Vivaqua-cijfers werden bewerkt. Voor Vivaqua werden de in de jaarrekening gepubliceerde cijfers
met 0,0652 vermenigvuldigd. Deze cofficint vertegenwoordigt het aandeel van Vivaqua in Vlaanderen. Berekening = (drinkwateromzet Vivaqua in Vlaanderen/totale omzet Vivaqua)/ratio drinkwateromzet sector in totale
omzet*100 = (7.508.459/ 229.872.032)/50,07*100 = 0,0652

Tabel 16: Sectorale resultatenrekening 2009


Bron: Nationale Bank, Balanscentrale; rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator
De Vivaqua-cijfers werden bewerkt. Voor Vivaqua werden de in de jaarrekening gepubliceerde cijfers
met 0,0652 vermenigvuldigd. Deze cofficint vertegenwoordigt het aandeel van Vivaqua in Vlaanderen. Berekening = (drinkwateromzet Vivaqua in Vlaanderen/totale omzet Vivaqua)/ratio drinkwateromzet sector in totale
omzet*100 = (7.508.459/ 229.872.032)/50,07*100 = 0,0652

Tabel 17: Sectorale ratios 2007-2009


Bron: Nationale Bank, Balanscentrale; rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator
Definities: Current ratio: (29/58 - 29) / (42/48 + 492/3), graad van financile onafhankelijkheid: (10/15)
/ (10/49), nettorentabiliteit van het totaal actief voor belastingen: (9904 - 9126 + 9134 + 650 + 653) /
(20/58), nettorentabiliteit van het eigen vermogen: (9904 / 10/15)
Tabel 18: Overzicht drinkwateromzet versus totale omzet en bedrijfsopbrengsten per drinkwatermaatschappij 2009
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator; Nationale Bank, Balanscentrale

37

Tabel 19: Overzicht concentratieratios per drinkwatermaatschappij 2009


Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator
Tabel 20: Overzicht aantal VTE drinkwater versus totaal aantal VTE per drinkwatermaatschappij 2009
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator; Nationale Bank, Balanscentrale
Tabel 21: Overzicht investeringen per drinkwatermaatschappij 2009
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator
Figuur 16: Verdeling investeringen per proces 2009
Bron: Rapportering drinkwatermaatschappijen aan de WaterRegulator

38 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

BIJLAGE 2
OVERZICHT VAN DE
DRINKWATERMAATSCHAPPIJEN
MET CONTACTGEGEVENS
AWW

BRABANT WATER

HOEILAART

Antwerpse Waterwerken

Brabant Water N.V.

Waterbedrijf Hoeilaart

Mechelsesteenweg 64
2018 Antwerpen
Tel. 03 244 05 00
Fax 03 244 05 99
E-mail: aww@aww.be

Magistratenlaan 200
5223 MA s-Hertogenbosch
Tel. 0031 73 683 88 88
Fax 0031 73 683 80 99

Jan van Ruusbroecpark z/n


1560 Hoeilaart
Tel. 02-658 28 70
Fax 02 658 28 79
E-mail: waterdienst@hoeilaart.be

IWM

IWVA

IWVB

Intercommunale Watermaatschappij

Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht

Intercommunale voor Waterbedeling in


Vlaams-Brabant

Willekensmolenstraat 122
3500 Hasselt
Tel. 011 28 85 60
Fax 011 24 18 07
E-mail: info@iwm.be

Doornpannestraat 1
8670 Koksijde
Tel. 058 53 38 33
Fax 058 53 38 39
E-mail: info@iwva.be

Alsembergsesteenweg 1046
1652 Beersel
Tel. 02 359 17 17

Knokke-Heist

TMVW

Sint-Niklaas

Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist

Tussengemeentelijke Maatschappij
der Vlaanderen voor Watervoorziening

Stedelijk Waterbedrijf

Stropkaai 14
9000 Gent
Tel. 09 240 02 11
Fax 09 222 91 11
E-mail: info@tmvw.be

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 760 90 59
Fax 03 760 90 57
E-mail: water@sint-niklaas.be

Helmweg 23,
8300 Knokke-Heist
Tel. 050 63 02 50
E-mail: waterbedrijf@knokke-heist.be

Administratieve zetel
Stropkaai 14
9000 Gent
Tel. 09 240 02 11
E-mail: info@tmvw.be

39

PIDPA

VIVAQUA

VMW
West Vlaanderen

Provinciale en Intercommunale
Drinkwatermaatschappij
der Provincie Antwerpen

Brusselse Intercommunale
Watermaatschappij

Vlaamse Maatschappij voor


Watervoorziening

Desguinlei 246
2018 Antwerpen
Tel. 03 216 88 00
Fax 03 260 60 03
E-mail: info@pidpa.be

Wolstraat 70
1000 Brussel
Tel. 02 518 81 11
Fax 02 518 83 06
E-mail: info@vivaqua.be

Vooruitgangstraat 189
1030 Brussel
Tel. 02 238 94 11
Fax 02 230 97 98
E-mail info@vmw.be
Klantendienst West-Vlaanderen
Roggelaan 2
8500 Kortrijk
Tel. 056 23 17 11
E-mail: info.west.vlaanderen@vmw.be

VMW
Oost Vlaanderen

VMW
Vlaams Brabant

VMW
Limburg

Vlaamse Maatschappij voor


Watervoorziening

Vlaamse Maatschappij voor


Watervoorziening

Vlaamse Maatschappij voor


Watervoorziening

Vooruitgangstraat 189
1030 Brussel
Tel. 02 238 94 11
Fax 02 230 97 98
E-mail info@vmw.be

Vooruitgangstraat 189
1030 Brussel
Tel. 02 238 94 11
Fax 02 230 97 98
E-mail info@vmw.be

Vooruitgangstraat 189
1030 Brussel
Tel. 02 238 94 11
Fax 02 230 97 98
E-mail info@vmw.be

Klantendienst Oost-Vlaanderen
Koning Boudewijnstraat 46
9000 Gent
Tel. 09 240 91 11
E-mail info.oost.vlaanderen@vmw.be

Klantendienst Vlaams-Brabant
Herbert Hooverplein 23
3000 Leuven
Tel. 016 24 09 11
E-mail info.vlaams.brabant@vmw.be

Klantendienst Limburg
Runkstersteenweg 208
3500 Hasselt
Tel. 011 28 06 11
E-mail info.limburg@vmw.be

40 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

ESSEN

HOOGSTRATEN

baarle nederland

WUUSTWEZEL

RIJKEVORSEL
KNOKKE-HEIST

KAPELLEN

STABROEK

DE HAAN

SINT-LAUREINS

DAMME

BREDENE

MALDEGEM

JABBEKE

SINT-GILLIS-WAAS

GISTEL
NIEUWPOORT

KOKSIJDE

ICHTEGEM

SINT-NIKLAAS

WAARSCHOOT
KNESSELARE

ZEDELGEM

OOSTKAMP

KOEKELARE

HOOGLEDE

ALVERINGEM

LANGEMARK-POELKAPELLE

MOORSLEDE
IEPER

ZONNEBEKE

BERLARE

DE PINTE

MELLE

WETTEREN

MERELBEKE

LENDELEDE

ZINGEM

DEERLIJK

ZOTTEGEM

KORTRIJK
MENEN

ZWEVEGEM

MESEN

MAARKEDAL
AVELGEM

WEMMEL

BRAKEL

RONSE

DROGENBOS
SINT-PIETERS-LEEUW

GOOIK

PEPINGEN
BEVER

HERNE

BEGIJNENDIJK
SCHERPENHEUVEL-ZICHEMDIEST
TREMELO
AARSCHOT

OVERIJSE

OPGLABBEEK
DILSEN-STOKKEM
AS

ZONHOVEN

LUMMEN

HASSELT

DIEPENBEEK

HOLSBEEK

LEUVEN

MAASMECHELEN

GENK
HALEN HERK-DE-STAD
TIELT-WINGE BEKKEVOORT

ZUTENDAAL
LANAKEN

KORTENAKEN

LUBBEEK

GEETBETS

NIEUWERKERKEN ALKEN

ZOUTLEEUW

BOUTERSEM
TIENEN

BILZEN

KORTESSEM
WELLEN

BIERBEEK
OUD-HEVERLEE

HULDENBERG

LINKEBEEK
HOEILAART
BEERSEL
SINT-GENESIUS-RODE

GALMAARDEN

SPIERE-HELKIJN

HOUTHALEN-HELCHTEREN
HEUSDEN-ZOLDER

BERTEM

TERVUREN

LENNIK

LIERDE

MAASEIK
MEEUWEN-GRUITRODE
BERINGEN

GLABBEEK

KRAAINEM
WEZEMBEEK-OPPEM

ROOSDAAL

LEOPOLDSBURG
HAM

TESSENDERLO

ROTSELAAR

KINROOI

BREE
PEER

MEERHOUT
WESTERLO

HERENT

MACHELEN
KORTENBERG

DILBEEK
NINOVE

HERENTHOUT

KAMPENHOUT

ZAVENTEM

LIEDEKERKE TERNAT

GERAARDSBERGEN

KLUISBERGEN

HAACHT
GRIMBERGEN

BOCHOLT

BALEN
HECHTEL-EKSEL

HEIST-OP-DEN-BERG
HULSHOUT
PUTTE
HERSELT

VILVOORDE
STEENOKKERZEEL
ASSE

GEEL

OLEN

LAAKDAL

ZEMST BOORTMEERBEEK
MEISE
OPWIJK
MERCHTEM

AALST

HERZELE

OUDENAARDE
WORTEGEM-PETEGEM
ANZEGEM
HOREBEKE

NIJLEN

BONHEIDEN
KEERBERGEN

HAALTERTDENDERLEEUW

ZWALM

HERENTALS

SINT-KATELIJNE-WAVER

MECHELEN

AFFLIGEM

WERVIK

HEUVELLAND

DENDERMONDE

OVERPELT

GROBBENDONK

DUFFEL

RUMST

PUURS
WILLEBROEK
SINT-AMANDS

LEDE

OOSTERZELE
SINT-LIEVENS-HOUTEM
ERPE-MERE

GAVERE

KRUISHOUTEM

WAREGEM

KUURNE HARELBEKE
WEVELGEM

ZULTE

BOOM

NEERPELT

LOMMEL

BERLAAR

NIEL

DESSEL

KASTERLEE

VORSELAAR

LIER

BUGGENHOUT LONDERZEEL
KAPELLE-OP-DEN-BOS
LEBBEKE

WICHELEN

NAZARETH

DENTERGEM

OOSTROZEBEKE
IZEGEMINGELMUNSTER
WIELSBEKE

LEDEGEM

LAARNE

SINT-MARTENS-LATEM
DEINZE

MEULEBEKE
ROESELARE

POPERINGE

TIELT

ARDOOIE

HOUTHULST
STADEN

VLETEREN

DESTELBERGEN

LICHTERVELDE
PITTEM

ZELE

NEVELE

RUISELEDE
KORTEMARK

LO-RENINGE

BORNEM
HAMME

GENT

WINGENE

DIKSMUIDE

VEURNE

LOKEREN

LOCHRISTI

AALTER
TORHOUT

HEMIKSEM
AARTSELAAR
KONTICH LINT
SCHELLE

TEMSE

WAASMUNSTER

RANST

MORTSEL
BOECHOUT
EDEGEM
HOVE

KRUIBEKE

EVERGEM

ZOMERGEM
LOVENDEGEM

DE PANNE

MOL

HAMONT-ACHEL

LILLE

ZANDHOVEN

WOMMELGEM
BORSBEEK

WACHTEBEKE
MOERBEKE
BEERNEM

ZOERSEL

SCHILDE

WIJNEGEM

ZWIJNDRECHT

STEKENE

ZELZATE

EEKLO

MIDDELKERKE

SCHOTEN

ANTWERPEN

BEVEREN
ASSENEDE

KAPRIJKE

OOSTENDE
OUDENBURG

ARENDONK
TURNHOUT
OUD-TURNHOUT

BEERSE
VOSSELAAR

MALLE

RETIE

BRUGGE

ZUIENKERKE

MERKSPLAS

BRECHT

BRASSCHAAT

BLANKENBERGE

RAVELS

BAARLE-HERTOG

KALMTHOUT

LINTER

HOESELT

SINT-TRUIDEN

RIEMST

BORGLOON

HOEGAARDEN

TONGEREN
LANDEN

HEERS
GINGELOM

HALLE

Legende
Brabant Water (Nl)

Hoeilaart

IWM

PIDPA

AWW

Knokke-Heist

TMVW

Sint-Niklaas

IWVB

VMW

IWVA

VIVAQUA

VOEREN
HERSTAPPE

41

BIJLAGE 3
OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE
VENNOTEN PER
DRINKWATERMAATSCHAPPIJ
AWW
1 Antwerpen
2 Boechout
3 Edegem

4 Hove
5 Kontich
6 Mortsel

7 Zwijndrecht

4 Landen
5 Leopoldsburg
6 Linter

7 Tienen
8 Zoutleeuw

3 Diksmuide
4 Koksijde

5 Nieuwpoort
6 Veurne

HOEILAART
1 Hoeilaart

IWM
1 Glabbeek
2 Hasselt
3 Kortenaken

IWVA
1 Alveringem
2 De Panne

IWVB
1
2
3
4
5

Beersel
Dilbeek
Drogenbos
Grimbergen
Halle

6
7
8
9
10

Kortenberg
Machelen
Merchtem
Sint-Genesius-Rode
Sint-Pieters-Leeuw

Knokke-Heist
1 Knokke-Heist
Blauw = Gemeenten gedeeltelijk bedeeld

42 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

11 Tervuren
12 Wemmel
13 Zaventem

TMVW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Aalst
Aalter
Affligem
Asse
Beernem
Beersel
Blankenberge
Brakel
Brugge
Buggenhout
Damme
De Haan
De Pinte
Deinze
Dendermonde
Destelbergen
Dilbeek
Erpe-Mere
Gavere
Gent
Halle

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Hamme
Herzele
Horebeke
Jabbeke
Kluisbergen
Knesselare
Knokke-Heist
Kruishoutem
Lebbeke
Lede
Liedekerke
Lierde
Lochristi
Lovendegem
Maarkedal
Machelen
Melle
Merelbeke
Middelkerke
Nazareth
Nevele

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Oostende
Oosterzele
Oostkamp
Opwijk
Oudenaarde
Ronse
Ruiselede
Sint-Lievens-Houtem
Sint-Martens-Latem
Sint-Niklaas
Ternat
Wetteren
Wichelen
Wortegem-Petegem
Zelzate
Zingem
Zomergem
Zottegem
Zuienkerke
Zulte
Zwalm

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Herselt
Hoogstraten
Hulshout
Kalmthout
Kapellen
Kasterlee
Kontich
Laakdal
Lier
Lille
Lint
Malle
Mechelen
Meerhout
Merksplas
Mol
Niel
Nijlen
Olen
Oud-Turnhout
Putte
Puurs

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Ranst
Ravels
Retie
Rijkevorsel
Rumst
Schelle
Schilde
Schoten
Sint-Amands
Sint-Katelijne-Waver
Stabroek
Turnhout
Vorselaar
Vosselaar
Westerlo
Wijnegem
Willebroek
Wommelgem
Wuustwezel
Zandhoven
Zoersel

Sint-Niklaas
1 Sint-Niklaas

PIDPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Aartselaar
Arendonk
Baarle-Hertog
Balen
Beerse
Berlaar
Boechout
Bonheiden
Boom
Bornem
Borsbeek
Brasschaat
Brecht
Dessel
Duffel
Essen
Geel
Grobbendonk
Heist-op-den-Berg
Hemiksem
Herentals
Herenthout

VIVAQUA
1 Kraainem
2 Linkebeek

3 Steenokkerzeel
4 Wezembeek-Oppem

Blauw = Gemeenten gedeeltelijk bedeeld

43

VMW West Vlaanderen


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Anzegem
Ardooie
Avelgem
Bredene
Deerlijk
Dentergem
Diksmuide
Gistel
Harelbeke
Heuvelland
Hooglede
Houthulst
Ichtegem
Ieper
Ingelmunster
Izegem
Jabbeke

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Koekelare
Kortemark
Kortrijk
Kuurne
Langemark-Poelkapelle
Ledegem
Lendelede
Lichtervelde
Lo-Reninge
Menen
Mesen
Meulebeke
Middelkerke
Moorslede
Oostende
Oostkamp
Oostrozebeke

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Oudenburg
Pittem
Poperinge
Roeselare
Spiere-Helkijn
Staden
Tielt
Torhout
Vleteren
Waregem
Wervik
Wevelgem
Wielsbeke
Wingene
Zedelgem
Zonnebeke
Zwevegem

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kaprijke
Kruibeke
Laarne
Lierde
Lochristi
Lokeren
Maldegem
Moerbeke-Waas
Ninove

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Sint-Gillis-Waas
Sint-Laureins
Sint-Niklaas
Stekene
Temse
Waarschoot
Waasmunster
Wachtebeke
Zele

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Herne
Hoegaarden
Holsbeek
Huldenberg
Kampenhout
Kapelle-op-den-Bos
Keerbergen
Kortenberg
Landen
Lennik
Leuven
Liedekerke
Londerzeel
Lubbeek
Meise
Merchtem
Opwijk

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Oud-Heverlee
Overijse
Pepingen
Roosdaal
Rotselaar
Scherpenheuvel-Zichem
Steenokkerzeel
Ternat
Tervuren
Tielt-Winge
Tienen
Tremelo
Vilvoorde
Zaventem
Zemst

VMW Oost Vlaanderen


1
2
3
4
5
6
7
8
9

Assenede
Berlare
Beveren-Waas
Denderleeuw
Eeklo
Evergem
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele

VMW Vlaams Brabant


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Aarschot
Begijnendijk
Bekkevoort
Bertem
Bever
Bierbeek
Boortmeerbeek
Boutersem
Diest
Galmaarden
Geetbets
Glabbeek-Zuurbemde
Gooik
Grimbergen
Haacht
Halle
Herent

Blauw = Gemeenten gedeeltelijk bedeeld

44 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

VMW Limburg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Alken
As
Beringen
Bilzen
Bocholt
Borgloon
Bree
Diepenbeek
Dilsen-Stokkem
Genk
Gingelom
Halen
Ham
Hamont-Achel
Hasselt

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Hechtel-Eksel
Heers
Herk-de-Stad
Herstappe
Heusden-Zolder
Hoeselt
Houthalen-Helchteren
Kinrooi
Kortessem
Lanaken
Lommel
Lummen
Maaseik
Maasmechelen
Meeuwen-Gruitrode

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Neerpelt
Nieuwerkerken
Opglabbeek
Overpelt
Peer
Riemst
Sint-Truiden
Tessenderlo
Tongeren
Voeren
Wellen
Zonhoven
Zutendaal

Blauw = Gemeenten gedeeltelijk bedeeld

45

BIJLAGE 4
OVERZICHT GEMIDDELD
JAARLEIDINGWATERVERBRUIK PER
GEZINSSITUATIE PER PROVINCIE
Aantal
gedomicilieerden

Provincie

Gemiddeld
JAAR-verbruik in m

Gemiddeld
JAAR-verbruik m per
gedomicileerde

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7

Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

59,29
50,85
48,70
51,36
43,88
86,40
77,48
74,16
78,55
68,77
122,90
107,17
101,93
109,77
94,58
146,06
132,54
125,12
128,52
121,20
172,23
153,43
152,69
151,19
142,10
202,46
180,10
176,47
179,84
182,99
236,84
204,56
198,12
202,26
203,73

59,29
50,85
48,70
51,36
43,88
43,20
38,74
37,08
39,28
34,39
40,97
35,72
33,98
36,59
31,53
36,52
33,14
31,28
32,13
30,30
34,45
30,69
30,54
30,24
28,42
33,74
30,02
29,41
29,97
30,50
33,83
29,22
28,30
28,89
29,10

46 Watermeter 2010 Drinkwaterproductie en levering in cijfers

Gemiddeld
DAG-verbruik
Liter per
gedomicileerde
162,45
139,31
133,42
140,71
120,22
118,35
106,13
101,59
107,61
94,21
112,24
97,87
93,08
100,24
86,37
100,04
90,78
85,70
88,03
83,01
94,37
84,07
83,66
82,84
77,86
92,45
82,24
80,58
82,12
83,56
92,70
80,06
77,54
79,16
79,74

BIJLAGE 5
OVERZICHT VAN DE BEREKENDE DRINKWATERPRIJS PER DRINKWATERMAATSCHAPPIJ VOOR VERSCHILLENDE GEZINSTYPES
Gezin met 1
gedomicilieerd
50 m3 verbruik per jaar

2005

2007

2009

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA - Kraainem
VIVAQUA - Linkebeek
VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW Oost-Vlaanderen
VMW Vlaams-Brabant
VMW West-Vlaanderen

57,34
29,75
6,48
39,00
39,00
39,00
35,70
35,70
54,61
35,70
39,00
34,83
17,35
35,70
34,71
41,00
41,00
41,00
41,00

44,80
52,10
66,15
52,50
44,80
51,80
69,41
76,79
42,70
60,55
67,90
59,87
81,19
52,50
68,60
44,80
54,25
52,50
57,75

102,14
81,85
72,63
91,50
83,80
90,80
105,11
112,49
97,31
96,25
106,90
94,70
98,54
88,20
103,31
85,80
95,25
93,50
98,75

Gemiddelde
Mediaan
Maximum
Minimum

36,73
39,00
57,34
6,48

57,94
54,25
81,19
42,70

94,67
95,25
112,49
72,63

DWM

Gezin met 2
gedomicilieerden
77 m3 verbruik per jaar

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

2,04
1,64
1,45
1,83
1,68
1,82
2,10
2,25
1,95
1,93
2,14
1,89
1,97
1,76
2,07
1,72
1,91
1,87
1,98

57,34
29,75
6,48
45,00
45,00
39,00
38,37
38,37
54,61
35,70
40,44
34,83
17,35
41,00
34,71
41,00
41,00
41,00
41,00

44,80
52,10
67,90
52,50
44,80
51,80
78,40
78,40
42,70
60,55
70,35
59,87
81,19
54,25
68,60
47,25
61,25
56,00
61,25

102,14
81,85
74,38
97,50
89,80
90,80
116,77
116,77
97,31
96,25
110,79
94,70
98,54
95,25
103,31
88,25
102,25
97,00
102,25

1,89
1,91
2,25
1,45

38,00
40,44
57,34
6,48

59,68
59,87
81,19
42,70

97,68
97,31
116,77
74,38

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

2,04
1,64
1,49
1,95
1,80
1,82
2,34
2,34
1,95
1,93
2,22
1,89
1,97
1,91
2,07
1,77
2,05
1,94
2,05

57,34
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
54,61
41,56
41,00
38,37
17,35
41,00
38,37
41,56
41,56
41,56
41,56

44,80
52,10
68,60
61,25
61,25
61,25
81,57
81,57
42,70
62,65
71,40
88,75
81,19
59,85
88,75
47,25
62,65
57,40
62,65

102,14
81,85
75,08
106,25
106,25
102,81
121,49
121,49
97,31
104,21
112,40
127,12
98,54
100,85
127,12
88,81
104,21
98,96
104,21

1,95
1,95
2,34
1,49

39,13
41,56
57,34
6,48

65,14
62,65
88,75
42,70

104,27
104,21
127,12
75,08

2007

2009

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA - Kraainem
VIVAQUA - Linkebeek
VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW Oost-Vlaanderen
VMW Vlaams-Brabant
VMW West-Vlaanderen

57,34
29,75
6,48
39,00
39,00
39,00
35,70
35,70
54,61
35,70
39,00
34,83
17,35
35,70
34,71
41,00
41,00
41,00
41,00

60,16
69,47
88,83
70,50
60,16
69,56
93,21
103,11
57,34
81,31
91,18
80,39
102,50
70,50
92,12
60,16
72,85
70,50
77,55

117,50
99,22
95,31
109,50
99,16
108,56
128,91
138,81
111,95
117,01
130,18
115,22
119,85
106,20
126,83
101,16
113,85
111,50
118,55

1,53
1,29
1,24
1,42
1,29
1,41
1,67
1,80
1,45
1,52
1,69
1,50
1,56
1,38
1,65
1,31
1,48
1,45
1,54

57,34
29,75
6,48
45,00
45,00
39,00
38,37
38,37
54,61
35,70
40,44
34,83
17,35
41,00
34,71
41,00
41,00
41,00
41,00

60,16
69,47
91,18
70,50
60,16
69,56
105,28
105,28
57,34
81,31
94,47
80,39
102,50
72,85
92,12
63,45
82,25
75,20
82,25

117,50
99,22
97,66
115,50
105,16
108,56
143,65
143,65
111,95
117,01
134,91
115,22
119,85
113,85
126,83
104,45
123,25
116,20
123,25

Gemiddelde
Mediaan
Maximum
Minimum

36,73
39,00
57,34
6,48

77,44
72,85
103,11
57,34

114,17
113,85
138,81
95,31

1,48
1,48
1,80
1,24

38,00
40,44
57,34
6,48

79,78
80,39
105,28
57,34

117,77
116,20
143,65
97,66

2010

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2005

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

DWM

2010

Aandeel in
totaal drinkwaterprijs

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
duurste

2,04
1,64
1,50
2,13
2,13
2,06
2,43
2,43
1,95
2,08
2,25
2,54
1,97
2,02
2,54
1,78
2,08
1,98
2,08

62,50
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
57,89
44,02
42,80
38,37
38,37
41,00
38,37
44,02
44,02
44,02
44,02

49,18
52,10
72,10
63,00
63,00
61,25
81,57
81,57
44,29
66,50
74,90
88,75
88,75
69,30
88,75
50,05
66,50
62,65
66,50

111,68
81,85
78,58
108,00
108,00
102,81
121,49
121,49
102,17
110,52
117,70
127,12
127,12
110,30
127,12
94,07
110,52
106,67
110,52

2,23
1,64
1,57
2,16
2,16
2,06
2,43
2,43
2,04
2,21
2,35
2,54
2,54
2,21
2,54
1,88
2,21
2,13
2,21

7
18
19
12
12
15
4
4
16
8
6
1
1
11
1
17
8
14
8

2,09
2,08
2,54
1,50

41,42
42,80
62,50
6,48

67,93
66,50
88,75
44,29

109,35
110,52
127,12
78,58

2,19
2,21
2,54
1,57

2010

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,53
1,29
1,27
1,50
1,37
1,41
1,87
1,87
1,45
1,52
1,75
1,50
1,56
1,48
1,65
1,36
1,60
1,51
1,60

57,34
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
54,61
41,56
41,00
38,37
17,35
41,00
38,37
41,56
41,56
41,56
41,56

60,16
69,47
92,12
82,25
82,25
82,25
109,53
109,53
57,34
84,13
95,88
114,25
102,50
80,37
114,25
63,45
84,13
77,08
84,13

117,50
99,22
98,60
127,25
127,25
123,81
149,45
149,45
111,95
125,69
136,88
152,62
119,85
121,37
152,62
105,01
125,69
118,64
125,69

1,53
1,51
1,87
1,27

39,13
41,56
57,34
6,48

86,58
84,13
114,25
57,34

125,71
125,69
152,62
98,60

Evolutie

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
grootste
stijger

55,96%
36,35%
8,25%
41,67%
41,67%
40,42%
32,86%
32,86%
56,66%
39,83%
36,36%
30,18%
30,18%
37,17%
30,18%
46,79%
39,83%
41,27%
39,83%

44,04%
63,65%
91,75%
58,33%
58,33%
59,58%
67,14%
67,14%
43,34%
60,17%
63,64%
69,82%
69,82%
62,83%
69,82%
53,21%
60,17%
58,73%
60,17%

9,54
0,00
5,95
16,50
24,20
12,01
16,38
9,00
4,86
14,27
10,80
32,42
28,58
22,10
23,81
8,27
15,27
13,17
11,77

9,34%
0,00%
8,19%
18,03%
28,88%
13,23%
15,58%
8,00%
5,00%
14,83%
10,10%
34,24%
29,01%
25,06%
23,05%
9,64%
16,03%
14,09%
11,92%

14
19
17
6
3
11
7
15
18
9
13
1
2
5
4
16
8
10
12

37,81%
39,83%
56,66%
8,25%

62,19%
60,17%
91,75%
43,34%

14,68
13,17
32,42
0,00

15,48%
14,09%
34,24%
0,00%

2005-2010

Aandeel in
totaal drinkwaterprijs

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
duurste

1,53
1,29
1,28
1,65
1,65
1,61
1,94
1,94
1,45
1,63
1,78
1,98
1,56
1,58
1,98
1,36
1,63
1,54
1,63

62,50
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
57,89
44,02
42,80
38,37
38,37
41,00
38,37
44,02
44,02
44,02
44,02

66,04
69,47
96,82
84,60
84,60
82,25
109,53
109,53
59,47
89,30
100,58
114,25
114,25
93,06
114,25
67,21
89,30
84,13
89,30

128,55
99,22
103,30
129,60
129,60
123,81
149,45
149,45
117,36
133,32
143,38
152,62
152,62
134,06
152,62
111,23
133,32
128,15
133,32

1,67
1,29
1,34
1,68
1,68
1,61
1,94
1,94
1,52
1,73
1,86
1,98
1,98
1,74
1,98
1,44
1,73
1,66
1,73

13
19
18
11
11
15
4
4
16
8
6
1
1
7
1
17
8
14
8

1,63
1,63
1,98
1,28

41,42
42,80
62,50
6,48

90,42
89,30
114,25
59,47

131,84
133,32
152,62
99,22

1,71
1,73
1,98
1,29

Rang

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2010

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2005-2010

Evolutie

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
grootste
stijger

48,62%
29,98%
6,27%
34,72%
34,72%
33,57%
26,71%
26,71%
49,33%
33,02%
29,85%
25,14%
25,14%
30,58%
25,14%
39,58%
33,02%
34,35%
33,02%

51,38%
70,02%
93,73%
65,28%
65,28%
66,43%
73,29%
73,29%
50,67%
66,98%
70,15%
74,86%
74,86%
69,42%
74,86%
60,42%
66,98%
65,65%
66,98%

11,05
0,00
7,99
20,10
30,44
15,25
20,55
10,64
5,41
16,31
13,20
37,40
32,77
27,86
25,79
10,07
19,47
16,65
14,77

9,40%
0,00%
8,38%
18,36%
30,70%
14,05%
15,94%
7,67%
4,83%
13,94%
10,14%
32,46%
27,34%
26,23%
20,33%
9,95%
17,10%
14,93%
12,46%

14
19
17
7
3
11
6
15
18
10
13
1
2
4
5
16
8
9
12

31,55%
33,02%
49,33%
6,27%

68,45%
66,98%
93,73%
50,67%

17,67
16,31
37,40
0,00

15,48%
14,05%
32,46%
0,00%

47

Gemiddeld gezin
2,37 gedomicilieerden

2005

2007

2009

87 m3 verbruik per jaar

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,42
1,21
1,19
1,34
1,21
1,32
1,58
1,71
1,35
1,43
1,60
1,41
1,47
1,30
1,56
1,23
1,39
1,36
1,45

57,34
29,75
6,48
45,00
45,00
39,00
38,37
38,37
54,61
35,70
40,44
34,83
17,35
41,00
34,71
41,00
41,00
41,00
41,00

65,86
75,91
99,81
77,18
65,86
76,15
115,25
115,25
62,77
89,01
103,41
88,01
110,42
79,75
100,84
69,46
90,04
82,32
90,04

123,20
105,66
106,29
122,18
110,86
115,15
153,62
153,62
117,38
124,71
143,85
122,84
127,77
120,75
135,55
110,46
131,04
123,32
131,04

1,40
1,39
1,71
1,19

38,00
40,44
57,34
6,48

87,23
88,01
115,25
62,77

125,22
123,20
153,62
105,66

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA - Kraainem
VIVAQUA - Linkebeek
VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW Oost-Vlaanderen
VMW Vlaams-Brabant
VMW West-Vlaanderen

57,34
29,75
6,48
39,00
39,00
39,00
35,70
35,70
54,61
35,70
39,00
34,83
17,35
35,70
34,71
41,00
41,00
41,00
41,00

65,86
75,91
97,24
77,18
65,86
76,15
102,03
112,88
62,77
89,01
99,81
88,01
110,42
77,18
100,84
65,86
79,75
77,18
84,89

123,20
105,66
103,72
116,18
104,86
115,15
137,73
148,58
117,38
124,71
138,81
122,84
127,77
112,88
135,55
106,86
120,75
118,18
125,89

Gemiddelde
Mediaan
Maximum
Minimum

36,73
39,00
57,34
6,48

84,67
79,75
112,88
62,77

121,40
120,75
148,58
103,72

DWM

Gezin met 3
gedomicilieerden
107 m3 verbruik per jaar

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,42
1,21
1,22
1,40
1,27
1,32
1,77
1,77
1,35
1,43
1,65
1,41
1,47
1,39
1,56
1,27
1,51
1,42
1,51

57,34
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
54,61
41,56
41,00
38,37
17,35
41,00
38,37
41,56
41,56
41,56
41,56

65,86
75,91
100,84
90,04
90,04
90,04
119,90
119,90
62,77
92,10
104,96
123,71
110,42
87,98
123,71
69,46
92,10
84,38
92,10

123,20
105,66
107,32
135,04
135,04
131,60
159,82
159,82
117,38
133,66
145,96
162,08
127,77
128,98
162,08
111,02
133,66
125,94
133,66

1,44
1,42
1,77
1,21

39,13
41,56
57,34
6,48

94,54
92,10
123,71
62,77

133,67
133,66
162,08
105,66

2007

2009

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,28
1,13
1,16
1,23
1,11
1,22
1,48
1,60
1,22
1,34
1,49
1,32
1,39
1,20
1,46
1,12
1,28
1,25
1,34

57,34
29,75
6,48
45,00
45,00
39,00
38,37
38,37
54,61
35,70
40,44
34,83
17,35
41,00
34,71
41,00
41,00
41,00
41,00

79,36
91,37
120,28
93,00
79,36
91,76
138,88
138,88
75,64
107,26
124,62
106,05
131,63
96,10
121,52
83,70
108,50
99,20
108,50

136,70
121,12
126,76
138,00
124,36
130,76
177,25
177,25
130,25
142,96
165,06
140,88
148,98
137,10
156,23
124,70
149,50
140,20
149,50

1,30
1,28
1,60
1,11

38,00
40,44
57,34
6,48

105,03
106,05
138,88
75,64

143,03
140,20
177,25
121,12

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA - Kraainem
VIVAQUA - Linkebeek
VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW Oost-Vlaanderen
VMW Vlaams-Brabant
VMW West-Vlaanderen

57,34
29,75
6,48
39,00
39,00
39,00
35,70
35,70
54,61
35,70
39,00
34,83
17,35
35,70
34,71
41,00
41,00
41,00
41,00

79,36
91,37
117,18
93,00
79,36
91,76
122,95
136,02
75,64
107,26
120,28
106,05
131,63
93,00
121,52
79,36
96,10
93,00
102,30

136,70
121,12
123,66
132,00
118,36
130,76
158,65
171,72
130,25
142,96
159,28
140,88
148,98
128,70
156,23
120,36
137,10
134,00
143,30

Gemiddelde
Mediaan
Maximum
Minimum

36,73
39,00
57,34
6,48

101,96
96,10
136,02
75,64

138,69
136,70
171,72
118,36

48 De Watermeter Drinkwaterproductie en levering in cijfers 2010

2010

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2005

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

DWM

2010

Aandeel in
totaal drinkwaterprijs

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
duurste

1,42
1,21
1,23
1,55
1,55
1,51
1,84
1,84
1,35
1,54
1,68
1,86
1,47
1,48
1,86
1,28
1,54
1,45
1,54

62,50
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
57,89
44,02
42,80
38,37
38,37
41,00
38,37
44,02
44,02
44,02
44,02

72,30
75,91
105,99
92,61
92,61
90,04
119,90
119,90
65,10
97,76
110,10
123,71
123,71
101,87
123,71
73,57
97,76
92,10
97,76

134,80
105,66
112,47
137,61
137,61
131,60
159,82
159,82
122,99
141,78
152,90
162,08
162,08
142,87
162,08
117,59
141,78
136,12
141,78

1,55
1,21
1,29
1,58
1,58
1,51
1,84
1,84
1,41
1,63
1,76
1,86
1,86
1,64
1,86
1,35
1,63
1,56
1,63

14
19
18
11
11
15
4
4
16
8
6
1
1
7
1
17
8
13
8

1,54
1,54
1,86
1,21

41,42
42,80
62,50
6,48

98,76
97,76
123,71
65,10

140,18
141,78
162,08
105,66

1,61
1,63
1,86
1,21

2010

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,28
1,13
1,18
1,29
1,16
1,22
1,66
1,66
1,22
1,34
1,54
1,32
1,39
1,28
1,46
1,17
1,40
1,31
1,40

57,34
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
54,61
41,56
41,00
38,37
17,35
41,00
38,37
41,56
41,56
41,56
41,56

79,36
91,37
121,52
108,50
108,50
108,50
144,49
144,49
75,64
110,98
126,48
148,00
131,63
106,02
148,00
83,70
110,98
101,68
110,98

136,70
121,12
128,00
153,50
153,50
150,06
184,41
184,41
130,25
152,54
167,48
186,37
148,98
147,02
186,37
125,26
152,54
143,24
152,54

1,34
1,31
1,66
1,13

39,13
41,56
57,34
6,48

113,73
110,98
148,00
75,64

152,86
152,54
186,37
121,12

Evolutie

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
grootste
stijger

46,37%
28,16%
5,76%
32,70%
32,70%
31,58%
24,98%
24,98%
47,07%
31,05%
27,99%
23,67%
23,67%
28,70%
23,67%
37,43%
31,05%
32,34%
31,05%

53,63%
71,84%
94,24%
67,30%
67,30%
68,42%
75,02%
75,02%
52,93%
68,95%
72,01%
76,33%
76,33%
71,30%
76,33%
62,57%
68,95%
67,66%
68,95%

11,60
0,00
8,75
21,44
32,75
16,45
22,09
11,25
5,61
17,07
14,09
39,25
34,31
30,00
26,53
10,74
21,03
17,94
15,88

9,42%
0,00%
8,43%
18,45%
31,24%
14,29%
16,04%
7,57%
4,78%
13,69%
10,15%
31,95%
26,86%
26,57%
19,57%
10,05%
17,41%
15,18%
12,62%

14
19
17
7
3
11
6
15
18
10
13
1
2
4
5
16
8
9
12

29,73%
31,05%
47,07%
5,76%

70,27%
68,95%
94,24%
52,93%

18,78
17,07
39,25
0,00

15,49%
14,29%
31,95%
0,00%

2005-2010

Aandeel in
totaal drinkwaterprijs

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
duurste

1,28
1,13
1,20
1,43
1,43
1,40
1,72
1,72
1,22
1,43
1,57
1,74
1,39
1,37
1,74
1,17
1,43
1,34
1,43

62,50
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
57,89
44,02
42,80
38,37
38,37
41,00
38,37
44,02
44,02
44,02
44,02

87,12
91,37
127,72
111,60
111,60
108,50
144,49
144,49
78,45
117,80
132,68
148,00
148,00
122,76
148,00
88,66
117,80
110,98
117,80

149,62
121,12
134,20
156,60
156,60
150,06
184,41
184,41
136,34
161,82
175,48
186,37
186,37
163,76
186,37
132,68
161,82
155,00
161,82

1,40
1,13
1,25
1,46
1,46
1,40
1,72
1,72
1,27
1,51
1,64
1,74
1,74
1,53
1,74
1,24
1,51
1,45
1,51

15
19
17
11
11
14
4
4
16
8
6
1
1
7
1
18
8
13
8

1,43
1,43
1,74
1,13

41,42
42,80
62,50
6,48

118,83
117,80
148,00
78,45

160,26
161,82
186,37
121,12

1,50
1,51
1,74
1,13

Rang

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2010

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2005-2010

Evolutie

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
grootste
stijger

41,77%
24,56%
4,83%
28,74%
28,74%
27,70%
21,65%
21,65%
42,46%
27,20%
24,39%
20,59%
20,59%
25,04%
20,59%
33,18%
27,20%
28,40%
27,20%

58,23%
75,44%
95,17%
71,26%
71,26%
72,30%
78,35%
78,35%
57,54%
72,80%
75,61%
79,41%
79,41%
74,96%
79,41%
66,82%
72,80%
71,60%
72,80%

12,92
0,00
10,54
24,60
38,24
19,30
25,76
12,69
6,09
18,86
16,20
45,49
37,39
35,06
30,14
12,32
24,72
21,00
18,52

9,45%
0,00%
8,52%
18,64%
32,31%
14,76%
16,24%
7,39%
4,67%
13,19%
10,17%
32,29%
25,10%
27,24%
19,29%
10,24%
18,03%
15,67%
12,92%

14
19
17
8
2
10
6
15
18
11
13
1
3
4
5
16
7
9
12

26,13%
27,20%
42,46%
4,83%

73,87%
72,80%
95,17%
57,54%

21,57
19,30
45,49
0,00

15,59%
14,76%
32,31%
0,00%

Gezin met 4
gedomicilieerden
130 m3 verbruik per jaar

2005

2007

2009

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA - Kraainem
VIVAQUA - Linkebeek
VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW Oost-Vlaanderen
VMW Vlaams-Brabant
VMW West-Vlaanderen

57,34
29,75
6,48
39,00
39,00
39,00
35,70
35,70
54,61
35,70
39,00
34,83
17,35
35,70
34,71
41,00
41,00
41,00
41,00

89,60
102,70
132,30
105,00
89,60
103,60
138,82
153,57
85,40
121,10
135,80
119,74
147,50
105,00
137,20
89,60
108,50
105,00
115,50

146,94
132,45
138,78
144,00
128,60
142,60
174,52
189,27
140,01
156,80
174,80
154,57
164,85
140,70
171,91
130,60
149,50
146,00
156,50

Gemiddelde
Mediaan
Maximum
Minimum

36,73
39,00
57,34
6,48

115,03
108,50
153,57
85,40

151,76
146,94
189,27
128,60

DWM

Gezin met 5
gedomicilieerden
154 m3 verbruik per jaar

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,13
1,02
1,07
1,11
0,99
1,10
1,34
1,46
1,08
1,21
1,34
1,19
1,27
1,08
1,32
1,00
1,15
1,12
1,20

57,34
29,75
6,48
45,00
45,00
39,00
38,37
38,37
54,61
35,70
40,44
34,83
17,35
41,00
34,71
41,00
41,00
41,00
41,00

89,60
102,70
135,80
105,00
89,60
103,60
156,80
156,80
85,40
121,10
140,70
119,74
147,50
108,50
137,20
94,50
122,50
112,00
122,50

146,94
132,45
142,28
150,00
134,60
142,60
195,17
195,17
140,01
156,80
181,14
154,57
164,85
149,50
171,91
135,50
163,50
153,00
163,50

1,17
1,13
1,46
0,99

38,00
40,44
57,34
6,48

118,50
119,74
156,80
85,40

156,50
153,00
195,17
132,45

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,13
1,02
1,09
1,15
1,04
1,10
1,50
1,50
1,08
1,21
1,39
1,19
1,27
1,15
1,32
1,04
1,26
1,18
1,26

57,34
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
54,61
41,56
41,00
38,37
17,35
41,00
38,37
41,56
41,56
41,56
41,56

89,60
102,70
137,20
122,50
122,50
122,50
163,14
163,14
85,40
125,30
142,80
162,50
147,50
119,70
162,50
94,50
125,30
114,80
125,30

146,94
132,45
143,68
167,50
167,50
164,06
203,06
203,06
140,01
166,86
183,80
200,87
164,85
160,70
200,87
136,06
166,86
156,36
166,86

1,20
1,18
1,50
1,02

39,13
41,56
57,34
6,48

127,84
125,30
163,14
85,40

166,97
166,86
203,06
132,45

2007

2009

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA - Kraainem
VIVAQUA - Linkebeek
VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW Oost-Vlaanderen
VMW Vlaams-Brabant
VMW West-Vlaanderen

57,34
29,75
6,48
39,00
39,00
39,00
35,70
35,70
54,61
35,70
39,00
34,83
17,35
35,70
34,71
41,00
41,00
41,00
41,00

101,12
115,54
149,31
118,50
101,12
116,92
156,66
173,32
96,38
136,67
153,26
135,13
166,46
118,50
154,84
101,12
122,45
118,50
130,35

158,46
145,29
155,79
157,50
140,12
155,92
192,36
209,02
150,99
172,37
192,26
169,96
183,81
154,20
189,55
142,12
163,45
159,50
171,35

1,03
0,94
1,01
1,02
0,91
1,01
1,25
1,36
0,98
1,12
1,25
1,10
1,19
1,00
1,23
0,92
1,06
1,04
1,11

57,34
29,75
6,48
45,00
45,00
39,00
38,37
38,37
54,61
35,70
40,44
34,83
17,35
41,00
34,71
41,00
41,00
41,00
41,00

101,12
115,54
153,26
118,50
101,12
116,92
176,96
176,96
96,38
136,67
158,79
135,13
166,46
122,45
154,84
106,65
138,25
126,40
138,25

158,46
145,29
159,74
163,50
146,12
155,92
215,33
215,33
150,99
172,37
199,23
169,96
183,81
163,45
189,55
147,65
179,25
167,40
179,25

Gemiddelde
Mediaan
Maximum
Minimum

36,73
39,00
57,34
6,48

129,80
122,45
173,32
96,38

166,53
159,50
209,02
140,12

1,08
1,04
1,36
0,91

38,00
40,44
57,34
6,48

133,72
135,13
176,96
96,38

171,72
167,40
215,33
145,29

2010

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2005

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

DWM

2010

Aandeel in
totaal drinkwaterprijs

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
duurste

1,13
1,02
1,11
1,29
1,29
1,26
1,56
1,56
1,08
1,28
1,41
1,55
1,27
1,24
1,55
1,05
1,28
1,20
1,28

62,50
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
57,89
44,02
42,80
38,37
38,37
41,00
38,37
44,02
44,02
44,02
44,02

98,36
102,70
144,20
126,00
126,00
122,50
163,14
163,14
88,57
133,00
149,80
162,50
162,50
138,60
162,50
100,10
133,00
125,30
133,00

160,86
132,45
150,68
171,00
171,00
164,06
203,06
203,06
146,46
177,02
192,60
200,87
200,87
179,60
200,87
144,12
177,02
169,32
177,02

1,24
1,02
1,16
1,32
1,32
1,26
1,56
1,56
1,13
1,36
1,48
1,55
1,55
1,38
1,55
1,11
1,36
1,30
1,36

15
19
16
11
11
14
1
1
17
8
6
3
3
7
3
18
8
13
8

1,28
1,28
1,56
1,02

41,42
42,80
62,50
6,48

133,42
133,00
163,14
88,57

174,84
177,02
203,06
132,45

1,34
1,36
1,56
1,02

2010

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,03
0,94
1,04
1,06
0,95
1,01
1,40
1,40
0,98
1,12
1,29
1,10
1,19
1,06
1,23
0,96
1,16
1,09
1,16

57,34
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
54,61
41,56
41,00
38,37
17,35
41,00
38,37
41,56
41,56
41,56
41,56

101,12
115,54
154,84
138,25
138,25
138,25
184,11
184,11
96,38
141,41
161,16
179,75
166,46
135,09
179,75
106,65
141,41
129,56
141,41

158,46
145,29
161,32
183,25
183,25
179,81
224,03
224,03
150,99
182,97
202,16
218,12
183,81
176,09
218,12
148,21
182,97
171,12
182,97

1,12
1,09
1,40
0,94

39,13
41,56
57,34
6,48

143,87
141,41
184,11
96,38

183,00
182,97
224,03
145,29

Evolutie

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
grootste
stijger

38,85%
22,46%
4,30%
26,32%
26,32%
25,33%
19,66%
19,66%
39,53%
24,87%
22,22%
19,10%
19,10%
22,83%
19,10%
30,54%
24,87%
26,00%
24,87%

61,15%
77,54%
95,70%
73,68%
73,68%
74,67%
80,34%
80,34%
60,47%
75,13%
77,78%
80,90%
80,90%
77,17%
80,90%
69,46%
75,13%
74,00%
75,13%

13,92
0,00
11,90
27,00
42,40
21,46
28,54
13,78
6,45
20,22
17,80
46,31
36,02
38,90
28,96
13,52
27,52
23,32
20,52

9,48%
0,00%
8,57%
18,75%
32,97%
15,05%
16,35%
7,28%
4,61%
12,90%
10,18%
29,96%
21,85%
27,65%
16,85%
10,35%
18,41%
15,97%
13,11%

14
19
17
8
2
10
6
15
18
12
13
1
4
3
5
16
7
9
11

24,00%
24,87%
39,53%
4,30%

76,00%
75,13%
95,70%
60,47%

23,08
21,46
46,31
0,00

15,28%
15,05%
32,97%
0,00%

2005-2010

Aandeel in
totaal drinkwaterprijs

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
duurste

1,03
0,94
1,05
1,19
1,19
1,17
1,45
1,45
0,98
1,19
1,31
1,42
1,19
1,14
1,42
0,96
1,19
1,11
1,19

62,50
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
57,89
44,02
42,80
38,37
38,37
41,00
38,37
44,02
44,02
44,02
44,02

111,01
115,54
162,74
142,20
142,20
138,25
184,11
184,11
99,96
150,10
169,06
179,75
179,75
156,42
179,75
112,97
150,10
141,41
150,10

173,51
145,29
169,22
187,20
187,20
179,81
224,03
224,03
157,85
194,12
211,86
218,12
218,12
197,42
218,12
156,99
194,12
185,43
194,12

1,13
0,94
1,10
1,22
1,22
1,17
1,45
1,45
1,02
1,26
1,38
1,42
1,42
1,28
1,42
1,02
1,26
1,20
1,26

15
19
16
11
11
14
1
1
17
8
6
3
3
7
3
18
8
13
8

1,19
1,19
1,45
0,94

41,42
42,80
62,50
6,48

149,98
150,10
184,11
99,96

191,40
194,12
224,03
145,29

1,24
1,26
1,45
0,94

Rang

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2010

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2005-2010

Evolutie

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
grootste
stijger

36,02%
20,48%
3,83%
24,04%
24,04%
23,11%
17,82%
17,82%
36,67%
22,68%
20,20%
17,59%
17,59%
20,77%
17,59%
28,04%
22,68%
23,74%
22,68%

63,98%
79,52%
96,17%
75,96%
75,96%
76,89%
82,18%
82,18%
63,33%
77,32%
79,80%
82,41%
82,41%
79,23%
82,41%
71,96%
77,32%
76,26%
77,32%

15,05
0,00
13,43
29,70
47,08
23,89
31,66
15,01
6,86
21,75
19,60
48,16
34,31
43,22
28,57
14,87
30,67
25,93
22,77

9,50%
0,00%
8,62%
18,86%
33,60%
15,32%
16,46%
7,18%
4,54%
12,62%
10,19%
28,34%
18,67%
28,03%
15,07%
10,46%
18,76%
16,26%
13,29%

14
19
17
7
2
10
5
15
18
12
13
1
4
3
8
16
6
9
11

21,97%
22,68%
36,67%
3,83%

78,03%
77,32%
96,17%
63,33%

24,87
23,89
48,16
0,00

15,04%
15,07%
33,60%
0,00%

49

Gezin met 6
gedomicilieerden
184 m3 verbruik per jaar

2005

2007

2009

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA - Kraainem
VIVAQUA - Linkebeek
VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW Oost-Vlaanderen
VMW Vlaams-Brabant
VMW West-Vlaanderen

57,34
29,75
6,48
39,00
39,00
39,00
35,70
35,70
54,61
35,70
39,00
34,83
17,35
35,70
34,71
41,00
41,00
41,00
41,00

120,32
137,44
177,66
141,00
120,32
139,12
186,41
206,23
114,68
162,62
182,36
160,79
198,07
141,00
184,24
120,32
145,70
141,00
155,10

177,66
167,19
184,14
180,00
159,32
178,12
222,11
241,93
169,29
198,32
221,36
195,62
215,42
176,70
218,95
161,32
186,70
182,00
196,10

Gemiddelde
Mediaan
Maximum
Minimum

36,73
39,00
57,34
6,48

154,44
145,70
206,23
114,68

191,17
184,14
241,93
159,32

DWM

Gezin met 7
gedomicilieerden
209 m3 verbruik per jaar

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

0,97
0,91
1,00
0,98
0,87
0,97
1,21
1,31
0,92
1,08
1,20
1,06
1,17
0,96
1,19
0,88
1,01
0,99
1,07

57,34
29,75
6,48
45,00
45,00
39,00
38,37
38,37
54,61
35,70
40,44
34,83
17,35
41,00
34,71
41,00
41,00
41,00
41,00

120,32
137,44
182,36
141,00
120,32
139,12
210,56
210,56
114,68
162,62
188,94
160,79
198,07
145,70
184,24
126,90
164,50
150,40
164,50

177,66
167,19
188,84
186,00
165,32
178,12
248,93
248,93
169,29
198,32
229,38
195,62
215,42
186,70
218,95
167,90
205,50
191,40
205,50

1,04
1,00
1,31
0,87

38,00
40,44
57,34
6,48

159,11
160,79
210,56
114,68

197,10
191,40
248,93
165,32

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

0,97
0,91
1,03
1,01
0,90
0,97
1,35
1,35
0,92
1,08
1,25
1,06
1,17
1,01
1,19
0,91
1,12
1,04
1,12

57,34
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
54,61
41,56
41,00
38,37
17,35
41,00
38,37
41,56
41,56
41,56
41,56

120,32
137,44
184,24
164,50
164,50
164,50
219,07
219,07
114,68
168,26
191,76
213,50
198,07
160,74
213,50
126,90
168,26
154,16
168,26

177,66
167,19
190,72
209,50
209,50
206,06
258,99
258,99
169,29
209,82
232,76
251,87
215,42
201,74
251,87
168,46
209,82
195,72
209,82

1,07
1,04
1,35
0,90

39,13
41,56
57,34
6,48

171,14
168,26
219,07
114,68

210,27
209,50
258,99
167,19

2007

2009

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA - Kraainem
VIVAQUA - Linkebeek
VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW Oost-Vlaanderen
VMW Vlaams-Brabant
VMW West-Vlaanderen

57,34
29,75
6,48
39,00
39,00
39,00
35,70
35,70
54,61
35,70
39,00
34,83
17,35
35,70
34,71
41,00
41,00
41,00
41,00

133,12
151,84
196,56
156,00
133,12
153,92
206,24
228,17
126,88
179,92
201,76
177,89
219,14
156,00
203,84
133,12
161,20
156,00
171,60

190,46
181,59
203,04
195,00
172,12
192,92
241,94
263,87
181,49
215,62
240,76
212,72
236,49
191,70
238,55
174,12
202,20
197,00
212,60

Gemiddelde
Mediaan
Maximum
Minimum

36,73
39,00
57,34
6,48

170,86
161,20
228,17
126,88

207,59
202,20
263,87
172,12

50 De Watermeter Drinkwaterproductie en levering in cijfers 2010

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

0,91
0,87
0,97
0,93
0,82
0,92
1,16
1,26
0,87
1,03
1,15
1,02
1,13
0,92
1,14
0,83
0,97
0,94
1,02

57,34
29,75
6,48
45,00
45,00
39,00
38,37
38,37
54,61
35,70
40,44
34,83
17,35
41,00
34,71
41,00
41,00
41,00
41,00

133,12
151,84
201,76
156,00
133,12
153,92
232,96
232,96
126,88
179,92
209,04
177,89
219,14
161,20
203,84
140,40
182,00
166,40
182,00

190,46
181,59
208,24
201,00
178,12
192,92
271,33
271,33
181,49
215,62
249,48
212,72
236,49
202,20
238,55
181,40
223,00
207,40
223,00

0,99
0,97
1,26
0,82

38,00
40,44
57,34
6,48

176,02
177,89
232,96
126,88

214,02
208,24
271,33
178,12

2010

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2005

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

DWM

2010

Aandeel in
totaal drinkwaterprijs

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
duurste

0,97
0,91
1,04
1,14
1,14
1,12
1,41
1,41
0,92
1,14
1,27
1,37
1,17
1,10
1,37
0,92
1,14
1,06
1,14

62,50
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
57,89
44,02
42,80
38,37
38,37
41,00
38,37
44,02
44,02
44,02
44,02

132,09
137,44
193,64
169,20
169,20
164,50
219,07
219,07
118,94
178,60
201,16
213,50
213,50
186,12
213,50
134,42
178,60
168,26
178,60

194,59
167,19
200,12
214,20
214,20
206,06
258,99
258,99
176,83
222,62
243,96
251,87
251,87
227,12
251,87
178,44
222,62
212,28
222,62

1,06
0,91
1,09
1,16
1,16
1,12
1,41
1,41
0,96
1,21
1,33
1,37
1,37
1,23
1,37
0,97
1,21
1,15
1,21

16
19
15
11
11
14
1
1
18
8
6
3
3
7
3
17
8
13
8

1,14
1,14
1,41
0,91

41,42
42,80
62,50
6,48

178,39
178,60
219,07
118,94

219,81
222,62
258,99
167,19

1,19
1,21
1,41
0,91

2010

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

0,91
0,87
1,00
0,96
0,85
0,92
1,30
1,30
0,87
1,03
1,19
1,02
1,13
0,97
1,14
0,87
1,07
0,99
1,07

57,34
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
54,61
41,56
41,00
38,37
17,35
41,00
38,37
41,56
41,56
41,56
41,56

133,12
151,84
203,84
182,00
182,00
182,00
242,37
242,37
126,88
186,16
212,16
234,00
219,14
177,84
234,00
140,40
186,16
170,56
186,16

190,46
181,59
210,32
227,00
227,00
223,56
282,29
282,29
181,49
227,72
253,16
272,37
236,49
218,84
272,37
181,96
227,72
212,12
227,72

1,02
1,00
1,30
0,85

39,13
41,56
57,34
6,48

189,11
186,16
242,37
126,88

228,24
227,00
282,29
181,49

Evolutie

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
grootste
stijger

32,12%
17,79%
3,24%
21,01%
21,01%
20,17%
15,41%
15,41%
32,74%
19,77%
17,54%
15,23%
15,23%
18,05%
15,23%
24,67%
19,77%
20,74%
19,77%

67,88%
82,21%
96,76%
78,99%
78,99%
79,83%
84,59%
84,59%
67,26%
80,23%
82,46%
84,77%
84,77%
81,95%
84,77%
75,33%
80,23%
79,26%
80,23%

16,93
0,00
15,98
34,20
54,88
27,94
36,88
17,06
7,54
24,30
22,60
56,25
36,45
50,42
32,92
17,12
35,92
30,28
26,52

9,53%
0,00%
8,68%
19,00%
34,45%
15,69%
16,60%
7,05%
4,45%
12,25%
10,21%
28,76%
16,92%
28,53%
15,04%
10,61%
19,24%
16,64%
13,52%

16
19
17
7
2
10
4
15
18
12
13
1
5
3
8
14
6
9
11

19,21%
19,77%
32,74%
3,24%

80,79%
80,23%
96,76%
67,26%

28,64
27,94
56,25
0,00

15,11%
15,04%
34,45%
0,00%

2005-2010

Aandeel in
totaal drinkwaterprijs

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
duurste

0,91
0,87
1,01
1,09
1,09
1,07
1,35
1,35
0,87
1,09
1,21
1,30
1,13
1,05
1,30
0,87
1,09
1,01
1,09

62,50
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
57,89
44,02
42,80
38,37
38,37
41,00
38,37
44,02
44,02
44,02
44,02

146,14
151,84
214,24
187,20
187,20
182,00
242,37
242,37
131,59
197,60
222,56
234,00
234,00
205,92
234,00
148,72
197,60
186,16
197,60

208,64
181,59
220,72
232,20
232,20
223,56
282,29
282,29
189,48
241,62
265,36
272,37
272,37
246,92
272,37
192,74
241,62
230,18
241,62

1,00
0,87
1,06
1,11
1,11
1,07
1,35
1,35
0,91
1,16
1,27
1,30
1,30
1,18
1,30
0,92
1,16
1,10
1,16

16
19
15
11
11
14
1
1
18
8
6
3
3
7
3
17
8
13
8

1,09
1,09
1,35
0,87

41,42
42,80
62,50
6,48

197,01
197,60
242,37
131,59

238,43
241,62
282,29
181,59

1,14
1,16
1,35
0,87

Rang

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2010

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2005-2010

Evolutie

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
grootste
stijger

29,96%
16,38%
2,94%
19,38%
19,38%
18,59%
14,14%
14,14%
30,55%
18,22%
16,13%
14,09%
14,09%
16,60%
14,09%
22,84%
18,22%
19,12%
18,22%

70,04%
83,62%
97,06%
80,62%
80,62%
81,41%
85,86%
85,86%
69,45%
81,78%
83,87%
85,91%
85,91%
83,40%
85,91%
77,16%
81,78%
80,88%
81,78%

18,18
0,00
17,68
37,20
60,08
30,64
40,35
18,43
7,99
26,00
24,60
59,65
35,88
55,22
33,82
18,62
39,42
33,18
29,02

9,55%
0,00%
8,71%
19,08%
34,91%
15,88%
16,68%
6,98%
4,40%
12,06%
10,22%
28,04%
15,17%
28,81%
14,18%
10,69%
19,50%
16,84%
13,65%

16
19
17
6
1
10
4
15
18
12
13
2
7
3
8
14
5
9
11

17,74%
18,22%
30,55%
2,94%

82,26%
81,78%
97,06%
69,45%

30,84
30,64
60,08
0,00

15,02%
14,18%
34,91%
0,00%

Gezin met 8
gedomicilieerden
284 m3 verbruik per jaar

2005

2007

2009

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA - Kraainem
VIVAQUA - Linkebeek
VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW Oost-Vlaanderen
VMW Vlaams-Brabant
VMW West-Vlaanderen

57,34
29,75
6,48
39,00
39,00
39,00
35,70
35,70
54,61
35,70
39,00
34,83
17,35
35,70
34,71
41,00
41,00
41,00
41,00

171,52
196,34
253,26
201,00
171,52
198,32
271,85
293,98
163,48
231,82
259,96
229,21
282,35
201,00
262,64
171,52
207,70
201,00
221,10

228,86
226,09
259,74
240,00
210,52
237,32
307,55
329,68
218,09
267,52
298,96
264,04
299,70
236,70
297,35
212,52
248,70
242,00
262,10

Gemiddelde
Mediaan
Maximum
Minimum

36,73
39,00
57,34
6,48

220,50
207,70
293,98
163,48

257,23
248,70
329,68
210,52

DWM

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

0,90
0,89
1,02
0,94
0,83
0,93
1,21
1,30
0,86
1,05
1,18
1,04
1,18
0,93
1,17
0,84
0,98
0,95
1,03

57,34
29,75
6,48
45,00
45,00
39,00
38,37
38,37
54,61
35,70
40,44
34,83
17,35
41,00
34,71
41,00
41,00
41,00
41,00

171,52
196,34
259,96
201,00
171,52
198,32
300,16
300,16
163,48
231,82
269,34
229,21
282,35
207,70
262,64
180,90
234,50
214,40
234,50

228,86
226,09
266,44
246,00
216,52
237,32
338,53
338,53
218,09
267,52
309,78
264,04
299,70
248,70
297,35
221,90
275,50
255,40
275,50

1,01
0,98
1,30
0,83

38,00
40,44
57,34
6,48

226,83
229,21
300,16
163,48

264,83
264,04
338,53
216,52

2010

2010

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

0,90
0,89
1,05
0,97
0,85
0,93
1,33
1,33
0,86
1,05
1,22
1,04
1,18
0,98
1,17
0,87
1,08
1,01
1,08

57,34
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
54,61
41,56
41,00
38,37
17,35
41,00
38,37
41,56
41,56
41,56
41,56

171,52
196,34
262,64
234,50
234,50
234,50
312,29
312,29
163,48
239,86
273,36
308,50
282,35
229,14
308,50
180,90
239,86
219,76
239,86

228,86
226,09
269,12
279,50
279,50
276,06
352,21
352,21
218,09
281,42
314,36
346,87
299,70
270,14
346,87
222,46
281,42
261,32
281,42

1,04
1,04
1,33
0,85

39,13
41,56
57,34
6,48

244,43
239,86
312,29
163,48

283,56
279,50
352,21
218,09

2005-2010

Aandeel in
totaal drinkwaterprijs

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
duurste

0,90
0,89
1,06
1,10
1,10
1,09
1,39
1,39
0,86
1,11
1,24
1,37
1,18
1,06
1,37
0,88
1,11
1,03
1,11

62,50
29,75
6,48
45,00
45,00
41,56
39,92
39,92
57,89
44,02
42,80
38,37
38,37
41,00
38,37
44,02
44,02
44,02
44,02

188,30
196,34
276,04
241,20
241,20
234,50
312,29
312,29
169,55
254,60
286,76
308,50
308,50
265,32
308,50
191,62
254,60
239,86
254,60

250,80
226,09
282,52
286,20
286,20
276,06
352,21
352,21
227,44
298,62
329,56
346,87
346,87
306,32
346,87
235,64
298,62
283,88
298,62

0,99
0,89
1,11
1,13
1,13
1,09
1,39
1,39
0,90
1,18
1,30
1,37
1,37
1,21
1,37
0,93
1,18
1,12
1,18

16
19
14
11
11
15
1
1
18
8
6
3
3
7
3
17
8
13
8

1,12
1,10
1,39
0,86

41,42
42,80
62,50
6,48

254,98
254,60
312,29
169,55

296,40
298,62
352,21
226,09

1,17
1,18
1,39
0,89

Evolutie

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
grootste
stijger

24,92%
13,16%
2,29%
15,72%
15,72%
15,05%
11,33%
11,33%
25,45%
14,74%
12,99%
11,06%
11,06%
13,38%
11,06%
18,68%
14,74%
15,51%
14,74%

75,08%
86,84%
97,71%
84,28%
84,28%
84,95%
88,67%
88,67%
74,55%
85,26%
87,01%
88,94%
88,94%
86,62%
88,94%
81,32%
85,26%
84,49%
85,26%

21,94
0,00
22,78
46,20
75,68
38,74
44,66
22,52
9,35
31,10
30,60
82,83
47,17
69,62
49,52
23,12
49,92
41,88
36,52

9,59%
0,00%
8,77%
19,25%
35,95%
16,32%
14,52%
6,83%
4,29%
11,63%
10,24%
31,37%
15,74%
29,41%
16,65%
10,88%
20,07%
17,31%
13,93%

17
19
15
7
2
10
8
16
18
12
13
1
6
3
5
14
4
9
11

14,37%
14,74%
25,45%
2,29%

85,63%
85,26%
97,71%
74,55%

39,17
38,74
82,83
0,00

15,41%
14,52%
35,95%
0,00%

51

BIJLAGE 6
OVERZICHT VAN DE BEREKENDE DRINKWATERPRIJS PER DRINKWATERMAATSCHAPPIJ VOOR VERSCHILLENDE TYPES
VAN BEDRIJVEN
Bedrijf zonder
gedomicilieerden
500 m3 verbruik per jaar
Aansluiting diam. 30

2005

2007

2009

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA - Kraainem
VIVAQUA - Linkebeek
VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW Oost-Vlaanderen
VMW Vlaams-Brabant
VMW West-Vlaanderen

143,65
29,75
25,92
62,55
62,55
71,73
98,75
107,10
105,00
35,70
39,00
34,83
17,35
211,70
104,13
211,70
211,70
211,70
211,70

640,00
755,00
945,00
755,00
640,00
740,00
1.071,65
1.096,95
410,00
865,00
1.180,00
855,25
1.301,45
650,00
980,00
540,00
675,00
650,00
725,00

783,65
784,75
970,92
817,55
702,55
811,73
1.170,40
1.204,05
515,00
900,70
1.219,00
890,08
1.318,80
861,70
1.084,13
751,70
886,70
861,70
936,70

Gemiddelde
Mediaan
Maximum
Minimum

105,08
98,75
211,70
17,35

814,49
755,00
1.301,45
410,00

919,57
886,70
1.318,80
515,00

DWM

Bedrijf zonder
gedomicilieerden
1.000 m3 verbruik per jaar
Aansluiting diam. 30

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,57
1,57
1,94
1,64
1,41
1,62
2,34
2,41
1,03
1,80
2,44
1,78
2,64
1,72
2,17
1,50
1,77
1,72
1,87

143,65
29,75
25,92
68,55
68,55
71,73
101,42
115,11
105,00
35,70
40,44
34,83
17,35
211,70
104,13
211,70
211,70
211,70
211,70

640,00
755,00
970,00
780,00
675,00
740,00
1.120,00
1.120,00
410,00
865,00
1.225,00
855,25
1.301,45
690,00
980,00
585,00
735,00
710,00
735,00

783,65
784,75
995,92
848,55
743,55
811,73
1.221,42
1.235,11
515,00
900,70
1.265,44
890,08
1.318,80
901,70
1.084,13
796,70
946,70
921,70
946,70

1,84
1,77
2,64
1,03

106,35
101,42
211,70
17,35

836,41
755,00
1.301,45
410,00

942,75
901,70
1.318,80
515,00

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,57
1,57
1,99
1,70
1,49
1,62
2,44
2,47
1,03
1,80
2,53
1,78
2,64
1,80
2,17
1,59
1,89
1,84
1,89

143,65
29,75
25,92
68,55
68,55
78,42
102,97
119,76
105,00
41,56
41,00
38,37
17,35
211,70
115,11
214,60
214,60
214,60
214,60

640,00
755,00
980,00
875,00
875,00
875,00
1.165,25
1.165,25
410,00
885,00
1.315,00
1.375,00
1.301,45
755,00
1.375,00
585,00
745,00
720,00
745,00

783,65
784,75
1.005,92
943,55
943,55
953,42
1.268,22
1.285,01
515,00
926,56
1.356,00
1.413,37
1.318,80
966,70
1.490,11
799,60
959,60
934,60
959,60

1,89
1,80
2,64
1,03

108,74
102,97
214,60
17,35

923,26
875,00
1.375,00
410,00

1.032,00
959,60
1.490,11
515,00

2007

2009

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA - Kraainem
VIVAQUA - Linkebeek
VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW Oost-Vlaanderen
VMW Vlaams-Brabant
VMW West-Vlaanderen

143,65
29,75
25,92
62,55
62,55
71,73
98,75
107,10
105,00
35,70
39,00
34,83
17,35
211,70
104,13
211,70
211,70
211,70
211,70

1.280,00
1.510,00
1.890,00
1.510,00
1.280,00
1.480,00
2.168,60
2.193,90
820,00
1.730,00
1.730,00
1.710,50
2.602,90
1.300,00
1.960,00
1.080,00
1.350,00
1.300,00
1.450,00

1.423,65
1.539,75
1.915,92
1.572,55
1.342,55
1.551,73
2.267,35
2.301,00
925,00
1.765,70
1.769,00
1.745,33
2.620,25
1.511,70
2.064,13
1.291,70
1.561,70
1.511,70
1.661,70

Gemiddelde
Mediaan
Maximum
Minimum

105,08
98,75
211,70
17,35

1.597,15
1.510,00
2.602,90
820,00

1.702,23
1.572,55
2.620,25
925,00

52 De Watermeter Drinkwaterproductie en levering in cijfers 2010

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,42
1,54
1,92
1,57
1,34
1,55
2,27
2,30
0,93
1,77
1,77
1,75
2,62
1,51
2,06
1,29
1,56
1,51
1,66

143,65
29,75
25,92
68,55
68,55
71,73
101,42
115,11
105,00
35,70
40,44
34,83
17,35
211,70
104,13
211,70
211,70
211,70
211,70

1.280,00
1.510,00
1.940,00
1.560,00
1.350,00
1.480,00
2.240,00
2.240,00
820,00
1.730,00
1.795,00
1.710,50
2.602,90
1.380,00
1.960,00
1.170,00
1.470,00
1.420,00
1.470,00

1.423,65
1.539,75
1.965,92
1.628,55
1.418,55
1.551,73
2.341,42
2.355,11
925,00
1.765,70
1.835,44
1.745,33
2.620,25
1.591,70
2.064,13
1.381,70
1.681,70
1.631,70
1.681,70

1,70
1,57
2,62
0,93

106,35
101,42
211,70
17,35

1.638,34
1.510,00
2.602,90
820,00

1.744,69
1.681,70
2.620,25
925,00

2010

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2005

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

DWM

2010

Aandeel in
totaal drinkwaterprijs

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
duurste

1,57
1,57
2,01
1,89
1,89
1,91
2,54
2,57
1,03
1,85
2,71
2,83
2,64
1,93
2,98
1,60
1,92
1,87
1,92

158,58
29,75
25,92
68,55
68,55
78,42
102,97
119,76
122,33
44,02
42,80
38,37
38,37
211,70
115,11
227,28
227,28
227,28
227,28

702,60
755,00
1.030,00
900,00
900,00
875,00
1.165,25
1.165,25
500,00
950,00
1.370,00
1.375,00
1.375,00
870,00
1.375,00
620,00
790,00
780,00
790,00

861,18
784,75
1.055,92
968,55
968,55
953,42
1.268,22
1.285,01
622,33
994,02
1.412,80
1.413,37
1.413,37
1.081,70
1.490,11
847,28
1.017,28
1.007,28
1.017,28

1,72
1,57
2,11
1,94
1,94
1,91
2,54
2,57
1,24
1,99
2,83
2,83
2,83
2,16
2,98
1,69
2,03
2,01
2,03

16
18
8
13
13
15
6
5
19
12
4
2
2
7
1
17
9
11
9

2,06
1,92
2,98
1,03

114,44
102,97
227,28
25,92

962,53
900,00
1.375,00
500,00

1.076,97
1.017,28
1.490,11
622,33

2,15
2,03
2,98
1,24

2010

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,42
1,54
1,97
1,63
1,42
1,55
2,34
2,36
0,93
1,77
1,84
1,75
2,62
1,59
2,06
1,38
1,68
1,63
1,68

143,65
29,75
25,92
68,55
68,55
78,42
102,97
119,76
105,00
41,56
41,00
38,37
17,35
211,70
115,11
214,60
214,60
214,60
214,60

1.280,00
1.510,00
1.960,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
2.330,50
2.330,50
820,00
1.770,00
1.930,00
2.750,00
2.602,90
1.510,00
2.750,00
1.170,00
1.490,00
1.440,00
1.490,00

1.423,65
1.539,75
1.985,92
1.818,55
1.818,55
1.828,42
2.433,47
2.450,26
925,00
1.811,56
1.971,00
2.788,37
2.620,25
1.721,70
2.865,11
1.384,60
1.704,60
1.654,60
1.704,60

1,74
1,68
2,62
0,93

108,74
102,97
214,60
17,35

1.809,68
1.750,00
2.750,00
820,00

1.918,42
1.818,55
2.865,11
925,00

Evolutie

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
grootste
stijger

18,41%
3,79%
2,45%
7,08%
7,08%
8,23%
8,12%
9,32%
19,66%
4,43%
3,03%
2,71%
2,71%
19,57%
7,72%
26,82%
22,34%
22,56%
22,34%

81,59%
96,21%
97,55%
92,92%
92,92%
91,77%
91,88%
90,68%
80,34%
95,57%
96,97%
97,29%
97,29%
80,43%
92,28%
73,18%
77,66%
77,44%
77,66%

77,53
0,00
85,00
151,00
266,00
141,69
97,82
80,96
107,33
93,32
193,80
523,29
94,57
220,00
405,98
95,58
130,58
145,58
80,58

9,89%
0,00%
8,75%
18,47%
37,86%
17,46%
8,36%
6,72%
20,84%
10,36%
15,90%
58,79%
7,17%
25,53%
37,45%
12,72%
14,73%
16,89%
8,60%

18
19
15
6
3
8
11
16
10
14
5
1
13
4
2
12
9
7
17

11,49%
8,12%
26,82%
2,45%

88,51%
91,88%
97,55%
73,18%

157,40
107,33
523,29
0,00

17,71%
14,73%
58,79%
0,00%

2005-2010

Aandeel in
totaal drinkwaterprijs

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
duurste

1,42
1,54
1,99
1,82
1,82
1,83
2,43
2,45
0,93
1,81
1,97
2,79
2,62
1,72
2,87
1,38
1,70
1,65
1,70

158,58
29,75
25,92
68,55
68,55
78,42
102,97
119,76
122,33
44,02
42,80
38,37
38,37
211,70
115,11
227,28
227,28
227,28
227,28

1.405,20
1.510,00
2.060,00
1.800,00
1.800,00
1.750,00
2.330,50
2.330,50
1.000,00
1.900,00
2.010,00
2.750,00
2.750,00
1.740,00
2.750,00
1.240,00
1.580,00
1.560,00
1.580,00

1.563,78
1.539,75
2.085,92
1.868,55
1.868,55
1.828,42
2.433,47
2.450,26
1.122,33
1.944,02
2.052,80
2.788,37
2.788,37
1.951,70
2.865,11
1.467,28
1.807,28
1.787,28
1.807,28

1,56
1,54
2,09
1,87
1,87
1,83
2,43
2,45
1,12
1,94
2,05
2,79
2,79
1,95
2,87
1,47
1,81
1,79
1,81

16
17
6
10
10
12
5
4
19
9
7
2
2
8
1
18
13
15
13

1,92
1,82
2,87
0,93

114,44
102,97
227,28
25,92

1.886,64
1.800,00
2.750,00
1.000,00

2.001,08
1.868,55
2.865,11
1.122,33

2,00
1,87
2,87
1,12

Rang

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2010

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2005-2010

Evolutie

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
grootste
stijger

10,14%
1,93%
1,24%
3,67%
3,67%
4,29%
4,23%
4,89%
10,90%
2,26%
2,08%
1,38%
1,38%
10,85%
4,02%
15,49%
12,58%
12,72%
12,58%

89,86%
98,07%
98,76%
96,33%
96,33%
95,71%
95,77%
95,11%
89,10%
97,74%
97,92%
98,62%
98,62%
89,15%
95,98%
84,51%
87,42%
87,28%
87,42%

140,13
0,00
170,00
296,00
526,00
276,69
166,12
149,26
197,33
178,32
283,80
1.043,04
168,12
440,00
800,98
175,58
245,58
275,58
145,58

9,84%
0,00%
8,87%
18,82%
39,18%
17,83%
7,33%
6,49%
21,33%
10,10%
16,04%
59,76%
6,42%
29,11%
38,80%
13,59%
15,73%
18,23%
8,76%

18
19
13
5
3
7
15
16
10
11
6
1
14
4
2
12
9
8
17

6,33%
4,23%
15,49%
1,24%

93,67%
95,77%
98,76%
84,51%

298,85
197,33
1.043,04
0,00

18,22%
15,73%
59,76%
0,00%

Bedrijf zonder
gedomicilieerden
2.000 m3 verbruik per jaar
Aansluiting diam. 30

2005

2007

2009

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA - Kraainem
VIVAQUA - Linkebeek
VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW Oost-Vlaanderen
VMW Vlaams-Brabant
VMW West-Vlaanderen

143,65
29,75
25,92
62,55
62,55
71,73
98,75
107,10
105,00
35,70
39,00
34,83
17,35
211,70
104,13
211,70
211,70
211,70
211,70

2.560,00
3.020,00
3.410,00
3.020,00
2.560,00
2.760,00
3.550,60
3.575,90
1.640,00
3.252,00
2.830,00
3.036,70
3.929,10
2.600,00
3.270,00
2.160,00
2.700,00
2.600,00
2.900,00

2.703,65
3.049,75
3.435,92
3.082,55
2.622,55
2.831,73
3.649,35
3.683,00
1.745,00
3.287,70
2.869,00
3.071,53
3.946,45
2.811,70
3.374,13
2.371,70
2.911,70
2.811,70
3.111,70

Gemiddelde
Mediaan
Maximum
Minimum

105,08
98,75
211,70
17,35

2.914,44
2.900,00
3.929,10
1.640,00

3.019,52
3.049,75
3.946,45
1.745,00

DWM

Bedrijf zonder
gedomicilieerden
5.000 m3 verbruik per jaar
Aansluiting diam. 30

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,35
1,52
1,72
1,54
1,31
1,42
1,82
1,84
0,87
1,64
1,43
1,54
1,97
1,41
1,69
1,19
1,46
1,41
1,56

143,65
29,75
25,92
68,55
68,55
71,73
101,42
115,11
105,00
35,70
40,44
34,83
17,35
211,70
104,13
211,70
211,70
211,70
211,70

2.560,00
3.020,00
3.500,00
3.120,00
2.700,00
2.760,00
3.650,00
3.650,00
1.640,00
3.252,00
2.935,00
3.036,70
3.929,10
2.760,00
3.270,00
2.340,00
2.940,00
2.840,00
2.940,00

2.703,65
3.049,75
3.525,92
3.188,55
2.768,55
2.831,73
3.751,42
3.765,11
1.745,00
3.287,70
2.975,44
3.071,53
3.946,45
2.971,70
3.374,13
2.551,70
3.151,70
3.051,70
3.151,70

1,51
1,52
1,97
0,87

106,35
101,42
211,70
17,35

2.991,73
2.940,00
3.929,10
1.640,00

3.098,08
3.071,53
3.946,45
1.745,00

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,35
1,52
1,76
1,59
1,38
1,42
1,88
1,88
0,87
1,64
1,49
1,54
1,97
1,49
1,69
1,28
1,58
1,53
1,58

143,65
29,75
25,92
68,55
68,55
78,42
102,97
119,76
105,00
41,56
41,00
38,37
17,35
211,70
115,11
214,60
214,60
214,60
214,60

2.560,00
3.020,00
3.540,00
3.500,00
3.500,00
3.300,00
3.937,90
3.937,90
1.640,00
3.332,00
3.160,00
5.500,00
5.352,90
3.020,00
5.500,00
2.340,00
2.980,00
2.880,00
2.980,00

2.703,65
3.049,75
3.565,92
3.568,55
3.568,55
3.378,42
4.040,87
4.057,66
1.745,00
3.373,56
3.201,00
5.538,37
5.370,25
3.231,70
5.615,11
2.554,60
3.194,60
3.094,60
3.194,60

1,55
1,54
1,97
0,87

108,74
102,97
214,60
17,35

3.472,67
3.300,00
5.500,00
1.640,00

3.581,41
3.373,56
5.615,11
1.745,00

2007

2009

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA - Kraainem
VIVAQUA - Linkebeek
VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW Oost-Vlaanderen
VMW Vlaams-Brabant
VMW West-Vlaanderen

143,65
29,75
25,92
62,55
62,55
71,73
98,75
107,10
105,00
35,70
39,00
34,83
17,35
211,70
104,13
211,70
211,70
211,70
211,70

6.400,00
7.550,00
7.970,00
7.550,00
6.400,00
6.450,00
7.696,60
7.721,90
4.190,00
7.662,00
6.130,00
7.015,30
7.907,70
6.500,00
7.200,00
5.400,00
6.750,00
6.500,00
7.250,00

6.543,65
7.579,75
7.995,92
7.612,55
6.462,55
6.521,73
7.795,35
7.829,00
4.295,00
7.697,70
6.169,00
7.050,13
7.925,05
6.711,70
7.304,13
5.611,70
6.961,70
6.711,70
7.461,70

1,31
1,52
1,60
1,52
1,29
1,30
1,56
1,57
0,86
1,54
1,23
1,41
1,59
1,34
1,46
1,12
1,39
1,34
1,49

143,65
29,75
25,92
68,55
68,55
71,73
101,42
115,11
105,00
35,70
40,44
34,83
17,35
211,70
104,13
211,70
211,70
211,70
211,70

6.400,00
7.550,00
8.180,00
7.800,00
6.750,00
6.450,00
7.880,00
7.880,00
4.190,00
7.662,00
6.355,00
7.015,30
7.907,70
6.900,00
7.200,00
5.850,00
7.350,00
7.100,00
7.350,00

6.543,65
7.579,75
8.205,92
7.868,55
6.818,55
6.521,73
7.981,42
7.995,11
4.295,00
7.697,70
6.395,44
7.050,13
7.925,05
7.111,70
7.304,13
6.061,70
7.561,70
7.311,70
7.561,70

Gemiddelde
Mediaan
Maximum
Minimum

105,08
98,75
211,70
17,35

6.854,92
7.015,30
7.970,00
4.190,00

6.960,00
7.050,13
7.995,92
4.295,00

1,39
1,41
1,60
0,86

106,35
101,42
211,70
17,35

7.040,53
7.200,00
8.180,00
4.190,00

7.146,88
7.311,70
8.205,92
4.295,00

2010

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2005

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

DWM

2010

Aandeel in
totaal drinkwaterprijs

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
duurste

1,35
1,52
1,78
1,78
1,78
1,69
2,02
2,03
0,87
1,69
1,60
2,77
2,69
1,62
2,81
1,28
1,60
1,55
1,60

158,58
29,75
25,92
68,55
68,55
78,42
102,97
119,76
122,33
44,02
42,80
38,37
38,37
211,70
115,11
227,28
227,28
227,28
227,28

2.810,40
3.020,00
3.720,00
3.600,00
3.600,00
3.300,00
3.937,90
3.937,90
2.000,00
3.544,00
3.290,00
5.500,00
5.500,00
3.480,00
5.500,00
2.480,00
3.160,00
3.120,00
3.160,00

2.968,98
3.049,75
3.745,92
3.668,55
3.668,55
3.378,42
4.040,87
4.057,66
2.122,33
3.588,02
3.332,80
5.538,37
5.538,37
3.691,70
5.615,11
2.707,28
3.387,28
3.347,28
3.387,28

1,48
1,52
1,87
1,83
1,83
1,69
2,02
2,03
1,06
1,79
1,67
2,77
2,77
1,85
2,81
1,35
1,69
1,67
1,69

17
16
6
8
8
13
5
4
19
10
15
2
2
7
1
18
11
14
11

1,79
1,69
2,81
0,87

114,44
102,97
227,28
25,92

3.613,69
3.480,00
5.500,00
2.000,00

3.728,13
3.588,02
5.615,11
2.122,33

1,86
1,79
2,81
1,06

2010

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,31
1,52
1,64
1,57
1,36
1,30
1,60
1,60
0,86
1,54
1,28
1,41
1,59
1,42
1,46
1,21
1,51
1,46
1,51

143,65
29,75
25,92
68,55
68,55
78,42
102,97
119,76
105,00
41,56
41,00
38,37
17,35
211,70
115,11
214,60
214,60
214,60
214,60

6.400,00
7.550,00
8.280,00
8.750,00
8.750,00
7.800,00
8.760,10
8.760,10
4.190,00
7.862,00
6.850,00
13.750,00
13.602,90
7.550,00
13.750,00
5.850,00
7.450,00
7.200,00
7.450,00

6.543,65
7.579,75
8.305,92
8.818,55
8.818,55
7.878,42
8.863,07
8.879,86
4.295,00
7.903,56
6.891,00
13.788,37
13.620,25
7.761,70
13.865,11
6.064,60
7.664,60
7.414,60
7.664,60

1,43
1,46
1,64
0,86

108,74
102,97
214,60
17,35

8.450,27
7.800,00
13.750,00
4.190,00

8.559,01
7.878,42
13.865,11
4.295,00

Evolutie

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
grootste
stijger

5,34%
0,98%
0,69%
1,87%
1,87%
2,32%
2,55%
2,95%
5,76%
1,23%
1,28%
0,69%
0,69%
5,73%
2,05%
8,40%
6,71%
6,79%
6,71%

94,66%
99,02%
99,31%
98,13%
98,13%
97,68%
97,45%
97,05%
94,24%
98,77%
98,72%
99,31%
99,31%
94,27%
97,95%
91,60%
93,29%
93,21%
93,29%

265,33
0,00
310,00
586,00
1.046,00
546,69
391,52
374,66
377,33
300,32
463,80
2.466,84
1.591,92
880,00
2.240,98
335,58
475,58
535,58
275,58

9,81%
0,00%
9,02%
19,01%
39,88%
19,31%
10,73%
10,17%
21,62%
9,13%
16,17%
80,31%
40,34%
31,30%
66,42%
14,15%
16,33%
19,05%
8,86%

18
19
15
6
4
7
11
13
12
16
10
1
3
5
2
14
9
8
17

3,40%
2,32%
8,40%
0,69%

96,60%
97,68%
99,31%
91,60%

708,62
463,80
2.466,84
0,00

23,24%
16,33%
80,31%
0,00%

2005-2010

Aandeel in
totaal drinkwaterprijs

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
duurste

1,31
1,52
1,66
1,76
1,76
1,58
1,77
1,78
0,86
1,58
1,38
2,76
2,72
1,55
2,77
1,21
1,53
1,48
1,53

158,58
29,75
25,92
68,55
68,55
78,42
102,97
119,76
122,33
44,02
42,80
38,37
38,37
211,70
115,11
227,28
227,28
227,28
227,28

7.026,00
7.550,00
8.700,00
9.000,00
9.000,00
7.800,00
8.760,10
8.760,10
5.000,00
8.284,00
7.130,00
13.750,00
13.750,00
8.700,00
13.750,00
6.200,00
7.900,00
7.800,00
7.900,00

7.184,58
7.579,75
8.725,92
9.068,55
9.068,55
7.878,42
8.863,07
8.879,86
5.122,33
8.328,02
7.172,80
13.788,37
13.788,37
8.911,70
13.865,11
6.427,28
8.127,28
8.027,28
8.127,28

1,44
1,52
1,75
1,81
1,81
1,58
1,77
1,78
1,02
1,67
1,43
2,76
2,76
1,78
2,77
1,29
1,63
1,61
1,63

16
15
9
4
4
14
8
7
19
10
17
2
2
6
1
18
11
13
11

1,71
1,58
2,77
0,86

114,44
102,97
227,28
25,92

8.776,85
8.284,00
13.750,00
5.000,00

8.891,29
8.328,02
13.865,11
5.122,33

1,78
1,67
2,77
1,02

Rang

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2010

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2005-2010

Evolutie

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
grootste
stijger

2,21%
0,39%
0,30%
0,76%
0,76%
1,00%
1,16%
1,35%
2,39%
0,53%
0,60%
0,28%
0,28%
2,38%
0,83%
3,54%
2,80%
2,83%
2,80%

97,79%
99,61%
99,70%
99,24%
99,24%
99,00%
98,84%
98,65%
97,61%
99,47%
99,40%
99,72%
99,72%
97,62%
99,17%
96,46%
97,20%
97,17%
97,20%

640,93
0,00
730,00
1.456,00
2.606,00
1.356,69
1.067,72
1.050,86
827,33
630,32
1.003,80
6.738,24
5.863,32
2.200,00
6.560,98
815,58
1.165,58
1.315,58
665,58

9,79%
0,00%
9,13%
19,13%
40,32%
20,80%
13,70%
13,42%
19,26%
8,19%
16,27%
95,58%
73,98%
32,78%
89,83%
14,53%
16,74%
19,60%
8,92%

17
19
15
6
4
7
10
11
13
18
12
1
3
5
2
14
9
8
16

1,43%
1,00%
3,54%
0,28%

98,57%
99,00%
99,72%
96,46%

1931,29
1067,72
6738,24
0,00

27,47%
16,74%
95,58%
0,00%

53

Bedrijf zonder
gedomicilieerden
10.000 m3 verbruik per jaar
Aansluiting diam. 30

2005

2007

2009

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA - Kraainem
VIVAQUA - Linkebeek
VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW Oost-Vlaanderen
VMW Vlaams-Brabant
VMW West-Vlaanderen

143,65
29,75
25,92
62,55
62,55
71,73
98,75
107,10
105,00
35,70
39,00
34,83
17,35
211,70
104,13
211,70
211,70
211,70
211,70

12.800,00
15.100,00
15.570,00
14.100,00
11.800,00
12.600,00
14.606,60
14.631,90
8.440,00
14.332,00
11.630,00
13.646,30
14.538,70
12.200,00
13.750,00
10.080,00
12.820,00
12.200,00
13.620,00

12.943,65
15.129,75
15.595,92
14.162,55
11.862,55
12.671,73
14.705,35
14.739,00
8.545,00
14.367,70
11.669,00
13.681,13
14.556,05
12.411,70
13.854,13
10.291,70
13.031,70
12.411,70
13.831,70

Gemiddelde
Mediaan
Maximum
Minimum

105,08
98,75
211,70
17,35

13.077,13
13.620,00
15.570,00
8.440,00

13.182,21
13.681,13
15.595,92
8.545,00

DWM

Bedrijf zonder
gedomicilieerden
25.000 m3 verbruik per jaar
Aansluiting diam. 30

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,29
1,51
1,56
1,42
1,19
1,27
1,47
1,47
0,85
1,44
1,17
1,37
1,46
1,24
1,39
1,03
1,30
1,24
1,38

143,65
29,75
25,92
68,55
68,55
71,73
101,42
115,11
105,00
35,70
40,44
34,83
17,35
211,70
104,13
211,70
211,70
211,70
211,70

12.800,00
15.100,00
15.980,00
14.600,00
12.500,00
12.600,00
14.930,00
14.930,00
8.440,00
14.332,00
12.055,00
13.646,30
14.538,70
12.960,00
13.750,00
10.940,00
13.900,00
13.320,00
13.900,00

12.943,65
15.129,75
16.005,92
14.668,55
12.568,55
12.671,73
15.031,42
15.045,11
8.545,00
14.367,70
12.095,44
13.681,13
14.556,05
13.171,70
13.854,13
11.151,70
14.111,70
13.531,70
14.111,70

1,32
1,37
1,56
0,85

106,35
101,42
211,70
17,35

13.432,74
13.750,00
15.980,00
8.440,00

13.539,09
13.854,13
16.005,92
8.545,00

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,29
1,51
1,60
1,47
1,26
1,27
1,50
1,50
0,85
1,44
1,21
1,37
1,46
1,32
1,39
1,12
1,41
1,35
1,41

143,65
29,75
25,92
68,55
68,55
78,42
102,97
119,76
105,00
41,56
41,00
38,37
17,35
211,70
115,11
214,60
214,60
214,60
214,60

12.800,00
15.100,00
16.180,00
16.500,00
16.500,00
15.300,00
16.797,10
16.797,10
8.440,00
14.732,00
13.000,00
27.500,00
27.352,90
14.180,00
27.500,00
10.940,00
14.060,00
13.480,00
14.060,00

12.943,65
15.129,75
16.205,92
16.568,55
16.568,55
15.378,42
16.900,07
16.916,86
8.545,00
14.773,56
13.041,00
27.538,37
27.370,25
14.391,70
27.615,11
11.154,60
14.274,60
13.694,60
14.274,60

1,35
1,39
1,60
0,85

108,74
102,97
214,60
17,35

16.379,95
15.100,00
27.500,00
8.440,00

16.488,69
15.129,75
27.615,11
8.545,00

2007

2009

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA - Kraainem
VIVAQUA - Linkebeek
VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW Oost-Vlaanderen
VMW Vlaams-Brabant
VMW West-Vlaanderen

143,65
29,75
25,92
62,55
62,55
71,73
98,75
107,10
105,00
35,70
39,00
34,83
17,35
211,70
104,13
211,70
211,70
211,70
211,70

32.000,00
37.750,00
38.370,00
33.750,00
28.000,00
31.050,00
35.336,60
35.361,90
21.190,00
33.832,00
28.130,00
33.539,30
34.431,70
28.700,00
33.400,00
23.580,00
30.520,00
28.700,00
32.070,00

32.143,65
37.779,75
38.395,92
33.812,55
28.062,55
31.121,73
35.435,35
35.469,00
21.295,00
33.867,70
28.169,00
33.574,13
34.449,05
28.911,70
33.504,13
23.791,70
30.731,70
28.911,70
32.281,70

Gemiddelde
Mediaan
Maximum
Minimum

105,08
98,75
211,70
17,35

31.563,76
32.070,00
38.370,00
21.190,00

31.668,84
32.281,70
38.395,92
21.295,00

54 De Watermeter Drinkwaterproductie en levering in cijfers 2010

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,29
1,51
1,54
1,35
1,12
1,24
1,42
1,42
0,85
1,35
1,13
1,34
1,38
1,16
1,34
0,95
1,23
1,16
1,29

143,65
29,75
25,92
68,55
68,55
71,73
101,42
115,11
105,00
35,70
40,44
34,83
17,35
211,70
104,13
211,70
211,70
211,70
211,70

32.000,00
37.750,00
39.380,00
35.000,00
29.750,00
31.050,00
36.080,00
36.080,00
21.190,00
33.832,00
29.155,00
33.539,30
34.431,70
30.510,00
33.400,00
25.640,00
32.950,00
31.320,00
32.950,00

32.143,65
37.779,75
39.405,92
35.068,55
29.818,55
31.121,73
36.181,42
36.195,11
21.295,00
33.867,70
29.195,44
33.574,13
34.449,05
30.721,70
33.504,13
25.851,70
33.161,70
31.531,70
33.161,70

1,27
1,29
1,54
0,85

106,35
101,42
211,70
17,35

32.421,47
32.950,00
39.380,00
21.190,00

32.527,82
33.161,70
39.405,92
21.295,00

2010

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2005

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

DWM

2010

Aandeel in
totaal drinkwaterprijs

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
duurste

1,29
1,51
1,62
1,66
1,66
1,54
1,69
1,69
0,85
1,48
1,30
2,75
2,74
1,44
2,76
1,12
1,43
1,37
1,43

158,58
29,75
25,92
68,55
68,55
78,42
102,97
119,76
122,33
44,02
42,80
38,37
38,37
211,70
115,11
227,28
227,28
227,28
227,28

14.052,00
15.100,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
15.300,00
16.797,10
16.797,10
10.000,00
15.304,00
13.530,00
27.500,00
27.500,00
16.360,00
27.500,00
11.600,00
14.920,00
14.600,00
14.920,00

14.210,58
15.129,75
17.025,92
17.068,55
17.068,55
15.378,42
16.900,07
16.916,86
10.122,33
15.348,02
13.572,80
27.538,37
27.538,37
16.571,70
27.615,11
11.827,28
15.147,28
14.827,28
15.147,28

1,42
1,51
1,70
1,71
1,71
1,54
1,69
1,69
1,01
1,53
1,36
2,75
2,75
1,66
2,76
1,18
1,51
1,48
1,51

16
14
6
4
4
10
8
7
19
11
17
2
2
9
1
18
12
15
12

1,65
1,51
2,76
0,85

114,44
102,97
227,28
25,92

16.988,43
15.304,00
27.500,00
10.000,00

17.102,87
15.378,42
27.615,11
10.122,33

1,71
1,54
2,76
1,01

2010

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,29
1,51
1,58
1,40
1,19
1,24
1,45
1,45
0,85
1,35
1,17
1,34
1,38
1,23
1,34
1,03
1,33
1,26
1,33

143,65
29,75
25,92
68,55
68,55
78,42
102,97
119,76
105,00
41,56
41,00
38,37
17,35
211,70
115,11
214,60
214,60
214,60
214,60

32.000,00
37.750,00
39.880,00
39.750,00
39.750,00
37.800,00
40.908,10
40.908,10
21.190,00
34.832,00
31.450,00
68.750,00
68.602,90
33.380,00
68.750,00
25.640,00
33.260,00
31.630,00
33.260,00

32.143,65
37.779,75
39.905,92
39.818,55
39.818,55
37.878,42
41.011,07
41.027,86
21.295,00
34.873,56
31.491,00
68.788,37
68.620,25
33.591,70
68.865,11
25.854,60
33.474,60
31.844,60
33.474,60

1,30
1,33
1,58
0,85

108,74
102,97
214,60
17,35

39.973,22
37.750,00
68.750,00
21.190,00

40.081,96
37.779,75
68.865,11
21.295,00

Evolutie

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
grootste
stijger

1,12%
0,20%
0,15%
0,40%
0,40%
0,51%
0,61%
0,71%
1,21%
0,29%
0,32%
0,14%
0,14%
1,28%
0,42%
1,92%
1,50%
1,53%
1,50%

98,88%
99,80%
99,85%
99,60%
99,60%
99,49%
99,39%
99,29%
98,79%
99,71%
99,68%
99,86%
99,86%
98,72%
99,58%
98,08%
98,50%
98,47%
98,50%

1.266,93
0,00
1.430,00
2.906,00
5.206,00
2.706,69
2.194,72
2.177,86
1.577,33
980,32
1.903,80
13.857,24
12.982,32
4.160,00
13.760,98
1.535,58
2.115,58
2.415,58
1.315,58

9,79%
0,00%
9,17%
20,52%
43,89%
21,36%
14,92%
14,78%
18,46%
6,82%
16,32%
101,29%
89,19%
33,52%
99,33%
14,92%
16,23%
19,46%
9,51%

17
19
15
6
4
7
9
10
13
18
12
1
3
5
2
14
11
8
16

0,75%
0,51%
1,92%
0,14%

99,25%
99,49%
99,86%
98,08%

3920,66
2177,86
13857,24
0,00

29,45%
16,32%
101,29%
0,00%

2005-2010

Aandeel in
totaal drinkwaterprijs

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
duurste

1,29
1,51
1,60
1,59
1,59
1,52
1,64
1,64
0,85
1,39
1,26
2,75
2,74
1,34
2,75
1,03
1,34
1,27
1,34

158,58
29,75
25,92
68,55
68,55
78,42
102,97
119,76
122,33
44,02
42,80
38,37
38,37
211,70
115,11
227,28
227,28
227,28
227,28

35.130,00
37.750,00
41.900,00
41.000,00
41.000,00
37.800,00
40.908,10
40.908,10
25.000,00
35.704,00
32.730,00
68.750,00
68.750,00
38.560,00
68.750,00
27.200,00
35.320,00
34.250,00
35.320,00

35.288,58
37.779,75
41.925,92
41.068,55
41.068,55
37.878,42
41.011,07
41.027,86
25.122,33
35.748,02
32.772,80
68.788,37
68.788,37
38.771,70
68.865,11
27.427,28
35.547,28
34.477,28
35.547,28

1,41
1,51
1,68
1,64
1,64
1,52
1,64
1,64
1,00
1,43
1,31
2,75
2,75
1,55
2,75
1,10
1,42
1,38
1,42

15
11
4
5
5
10
8
7
19
12
17
2
2
9
1
18
13
16
13

1,60
1,51
2,75
0,85

114,44
102,97
227,28
25,92

41.406,85
37.800,00
68.750,00
25.000,00

41.521,29
37.878,42
68.865,11
25.122,33

1,66
1,52
2,75
1,00

Rang

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2010

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2005-2010

Evolutie

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
grootste
stijger

0,45%
0,08%
0,06%
0,17%
0,17%
0,21%
0,25%
0,29%
0,49%
0,12%
0,13%
0,06%
0,06%
0,55%
0,17%
0,83%
0,64%
0,66%
0,64%

99,55%
99,92%
99,94%
99,83%
99,83%
99,79%
99,75%
99,71%
99,51%
99,88%
99,87%
99,94%
99,94%
99,45%
99,83%
99,17%
99,36%
99,34%
99,36%

3.144,93
0,00
3.530,00
7.256,00
13.006,00
6.756,69
5.575,72
5.558,86
3.827,33
1.880,32
4.603,80
35.214,24
34.339,32
9.860,00
35.360,98
3.635,58
4.815,58
5.565,58
3.265,58

9,78%
0,00%
9,19%
21,46%
46,35%
21,71%
15,73%
15,67%
17,97%
5,55%
16,34%
104,89%
99,68%
34,10%
105,54%
15,28%
15,67%
19,25%
10,12%

17
19
15
6
4
7
8
10
13
18
12
2
3
5
1
14
11
9
16

0,32%
0,21%
0,83%
0,06%

99,68%
99,79%
99,94%
99,17%

9852,45
5558,86
35360,98
0,00

30,75%
16,34%
105,54%
0,00%

Bedrijf zonder
gedomicilieerden
50.000 m3 verbruik per jaar
Aansluiting diam. 40

2005

2007

2009

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA - Kraainem
VIVAQUA - Linkebeek
VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW Oost-Vlaanderen
VMW Vlaams-Brabant
VMW West-Vlaanderen

390,40
29,75
45,36
65,03
65,03
78,27
98,75
107,10
228,00
147,25
39,00
34,83
17,35
211,70
104,13
330,70
330,70
330,70
330,70

64.000,00
75.500,00
76.370,00
66.500,00
55.000,00
61.800,00
69.886,60
69.911,90
42.440,00
66.332,00
55.630,00
66.694,30
67.586,70
56.200,00
66.150,00
46.080,00
60.020,00
56.200,00
62.820,00

64.390,40
75.529,75
76.415,36
66.565,03
55.065,03
61.878,27
69.985,35
70.019,00
42.668,00
66.479,25
55.669,00
66.729,13
67.604,05
56.411,70
66.254,13
46.410,70
60.350,70
56.530,70
63.150,70

Gemiddelde
Mediaan
Maximum
Minimum

157,09
104,13
390,40
17,35

62.374,82
64.000,00
76.370,00
42.440,00

62.531,91
64.390,40
76.415,36
42.668,00

DWM

Bedrijf zonder
gedomicilieerden
100.000 m3 verbruik per jaar
Aansluiting diam. 50

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,29
1,51
1,53
1,33
1,10
1,24
1,40
1,40
0,85
1,33
1,11
1,33
1,35
1,13
1,33
0,93
1,21
1,13
1,26

390,40
29,75
45,36
71,03
71,03
78,27
101,42
115,11
228,00
147,25
40,44
34,83
17,35
211,70
104,13
330,70
330,70
330,70
330,70

64.000,00
75.500,00
78.380,00
69.000,00
58.500,00
61.800,00
71.330,00
71.330,00
42.440,00
66.332,00
57.655,00
66.694,30
67.586,70
59.760,00
66.150,00
50.140,00
64.700,00
61.320,00
64.700,00

64.390,40
75.529,75
78.425,36
69.071,03
58.571,03
61.878,27
71.431,42
71.445,11
42.668,00
66.479,25
57.695,44
66.729,13
67.604,05
59.971,70
66.254,13
50.470,70
65.030,70
61.650,70
65.030,70

1,25
1,29
1,53
0,85

158,36
104,13
390,40
17,35

64.069,37
64.700,00
78.380,00
42.440,00

64.227,73
65.030,70
78.425,36
42.668,00

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,29
1,51
1,57
1,38
1,17
1,24
1,43
1,43
0,85
1,33
1,15
1,33
1,35
1,20
1,33
1,01
1,30
1,23
1,30

390,40
29,75
45,36
71,03
71,03
85,78
102,97
119,76
228,00
153,11
41,00
38,37
17,35
211,70
115,11
336,60
336,60
336,60
336,60

64.000,00
75.500,00
79.380,00
78.500,00
78.500,00
75.300,00
81.093,10
81.093,10
42.440,00
68.332,00
62.200,00
137.500,00
137.352,90
65.380,00
137.500,00
50.140,00
65.260,00
61.880,00
65.260,00

64.390,40
75.529,75
79.425,36
78.571,03
78.571,03
75.385,78
81.196,07
81.212,86
42.668,00
68.485,11
62.241,00
137.538,37
137.370,25
65.591,70
137.615,11
50.476,60
65.596,60
62.216,60
65.596,60

1,28
1,30
1,57
0,85

161,43
115,11
390,40
17,35

79.295,32
75.300,00
137.500,00
42.440,00

79.456,75
75.385,78
137.615,11
42.668,00

2007

2009

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

AWW
GW Hoeilaart
GW Knokke-Heist
IWM Brabant
IWM Limburg
IWVA
IWVB - TMVW
IWVB - Vivaqua
PIDPA
SW Sint-Niklaas
TMVW
VIVAQUA - Kraainem
VIVAQUA - Linkebeek
VIVAQUA - Steenokkerzeel
VIVAQUA - Wezembeek-Oppem
VMW Limburg
VMW Oost-Vlaanderen
VMW Vlaams-Brabant
VMW West-Vlaanderen

761,93
29,75
64,80
65,03
65,03
153,53
106,88
178,50
324,00
147,25
39,00
34,83
17,35
211,70
173,55
435,70
435,70
435,70
435,70

128.000,00
151.000,00
152.370,00
132.000,00
109.000,00
115.700,00
138.986,60
139.011,90
84.940,00
129.332,00
108.130,00
133.004,30
133.896,70
108.400,00
131.650,00
90.280,00
117.020,00
108.400,00
120.320,00

128.761,93
151.029,75
152.434,80
132.065,03
109.065,03
115.853,53
139.093,48
139.190,40
85.264,00
129.479,25
108.169,00
133.039,13
133.914,05
108.611,70
131.823,55
90.715,70
117.455,70
108.835,70
120.755,70

1,29
1,51
1,52
1,32
1,09
1,16
1,39
1,39
0,85
1,29
1,08
1,33
1,34
1,09
1,32
0,91
1,17
1,09
1,21

761,93
29,75
64,80
71,03
71,03
153,53
109,55
191,85
324,00
285,58
40,44
34,83
17,35
211,70
173,55
435,70
435,70
435,70
435,70

128.000,00
151.000,00
156.380,00
137.000,00
116.000,00
115.700,00
141.830,00
141.830,00
84.940,00
129.332,00
112.155,00
133.004,30
133.896,70
115.060,00
131.650,00
98.340,00
123.800,00
118.120,00
123.800,00

128.761,93
151.029,75
156.444,80
137.071,03
116.071,03
115.853,53
141.939,55
142.021,85
85.264,00
129.617,58
112.195,44
133.039,13
133.914,05
115.271,70
131.823,55
98.775,70
124.235,70
118.555,70
124.235,70

Gemiddelde
Mediaan
Maximum
Minimum

216,63
153,53
761,93
17,35

122.707,45
128.000,00
152.370,00
84.940,00

122.924,08
128.761,93
152.434,80
85.264,00

1,23
1,29
1,52
0,85

225,46
173,55
761,93
17,35

125.886,21
128.000,00
156.380,00
84.940,00

126.111,67
128.761,93
156.444,80
85.264,00

2010

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2005

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

DWM

2010

Aandeel in
totaal drinkwaterprijs

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
duurste

1,29
1,51
1,59
1,57
1,57
1,51
1,62
1,62
0,85
1,37
1,24
2,75
2,75
1,31
2,75
1,01
1,31
1,24
1,31

425,54
29,75
45,36
71,03
71,03
85,78
102,97
119,76
265,62
155,57
42,80
38,37
38,37
211,70
115,11
349,28
349,28
349,28
349,28

70.260,00
75.500,00
83.400,00
81.000,00
81.000,00
75.300,00
81.093,10
81.093,10
50.000,00
69.704,00
64.730,00
137.500,00
137.500,00
75.560,00
137.500,00
53.200,00
69.320,00
67.000,00
69.320,00

70.685,54
75.529,75
83.445,36
81.071,03
81.071,03
75.385,78
81.196,07
81.212,86
50.265,62
69.859,57
64.772,80
137.538,37
137.538,37
75.771,70
137.615,11
53.549,28
69.669,28
67.349,28
69.669,28

1,41
1,51
1,67
1,62
1,62
1,51
1,62
1,62
1,01
1,40
1,30
2,75
2,75
1,52
2,75
1,07
1,39
1,35
1,39

12
10
4
7
7
11
6
5
19
13
17
2
2
9
1
18
14
16
14

1,59
1,51
2,75
0,85

169,26
115,11
425,54
29,75

82.104,22
75.500,00
137.500,00
50.000,00

82.273,48
75.529,75
137.615,11
50.265,62

1,65
1,51
2,75
1,01

2010

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1,29
1,51
1,56
1,37
1,16
1,16
1,42
1,42
0,85
1,30
1,12
1,33
1,34
1,15
1,32
0,99
1,24
1,19
1,24

761,93
29,75
64,80
71,03
71,03
170,54
111,10
199,60
324,00
291,44
41,00
38,37
17,35
211,70
191,85
444,60
444,60
444,60
444,60

128.000,00
151.000,00
158.380,00
156.000,00
156.000,00
131.900,00
161.463,10
161.463,10
84.940,00
133.332,00
121.200,00
275.000,00
274.852,90
126.180,00
275.000,00
98.340,00
124.860,00
119.180,00
124.860,00

128.761,93
151.029,75
158.444,80
156.071,03
156.071,03
132.070,54
161.574,20
161.662,70
85.264,00
133.623,44
121.241,00
275.038,37
274.870,25
126.391,70
275.191,85
98.784,60
125.304,60
119.624,60
125.304,60

1,26
1,29
1,56
0,85

230,20
191,85
761,93
17,35

155.892,16
133.332,00
275.000,00
84.940,00

156.122,37
133.623,44
275.191,85
85.264,00

Evolutie

Vaste
Vergoeding

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
grootste
stijger

0,60%
0,04%
0,05%
0,09%
0,09%
0,11%
0,13%
0,15%
0,53%
0,22%
0,07%
0,03%
0,03%
0,28%
0,08%
0,65%
0,50%
0,52%
0,50%

99,40%
99,96%
99,95%
99,91%
99,91%
99,89%
99,87%
99,85%
99,47%
99,78%
99,93%
99,97%
99,97%
99,72%
99,92%
99,35%
99,50%
99,48%
99,50%

6.295,14
0,00
7.030,00
14.506,00
26.006,00
13.507,51
11.210,72
11.193,86
7.597,62
3.380,32
9.103,80
70.809,24
69.934,32
19.360,00
71.360,98
7.138,58
9.318,58
10.818,58
6.518,58

9,78%
0,00%
9,20%
21,79%
47,23%
21,83%
16,02%
15,99%
17,81%
5,08%
16,35%
106,11%
103,45%
34,32%
107,71%
15,38%
15,44%
19,14%
10,32%

17
19
15
6
4
7
8
9
13
18
12
2
3
5
1
14
11
10
16

0,25%
0,13%
0,65%
0,03%

99,75%
99,87%
99,97%
99,35%

19741,57
10818,58
71360,98
0,00

31,21%
16,35%
107,71%
0,00%

2005-2010

Aandeel in
totaal drinkwaterprijs

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
duurste

1,29
1,51
1,58
1,56
1,56
1,32
1,62
1,62
0,85
1,34
1,21
2,75
2,75
1,26
2,75
0,99
1,25
1,20
1,25

830,50
29,75
64,80
71,03
71,03
170,54
111,10
199,60
377,46
293,90
42,80
38,37
38,37
211,70
191,85
457,28
457,28
457,28
457,28

140.520,00
151.000,00
166.400,00
161.000,00
161.000,00
131.900,00
161.463,10
161.463,10
100.000,00
134.904,00
126.230,00
275.000,00
275.000,00
145.960,00
275.000,00
104.400,00
132.520,00
129.300,00
132.520,00

141.350,50
151.029,75
166.464,80
161.071,03
161.071,03
132.070,54
161.574,20
161.662,70
100.377,46
135.197,90
126.272,80
275.038,37
275.038,37
146.171,70
275.191,85
104.857,28
132.977,28
129.757,28
132.977,28

1,41
1,51
1,66
1,61
1,61
1,32
1,62
1,62
1,00
1,35
1,26
2,75
2,75
1,46
2,75
1,05
1,33
1,30
1,33

11
9
4
7
7
15
6
5
19
12
17
2
2
10
1
18
13
16
13

1,56
1,34
2,75
0,85

240,63
191,85
830,50
29,75

161.346,33
145.960,00
275.000,00
100.000,00

161.586,95
146.171,70
275.191,85
100.377,46

1,62
1,46
2,75
1,00

Rang

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2010

Prijzen in excl. BTW geldig op 01/01

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

2005-2010

Evolutie

Rang

Vaste
Vergoeding

Variabele
Vergoeding
(Verbruik)

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel

Totaal
drinkwaterprijs
Vast + Variabel
per m3

1=
grootste
stijger

0,59%
0,02%
0,04%
0,04%
0,04%
0,13%
0,07%
0,12%
0,38%
0,22%
0,03%
0,01%
0,01%
0,14%
0,07%
0,44%
0,34%
0,35%
0,34%

99,41%
99,98%
99,96%
99,96%
99,96%
99,87%
99,93%
99,88%
99,62%
99,78%
99,97%
99,99%
99,99%
99,86%
99,93%
99,56%
99,66%
99,65%
99,66%

12.588,57
0,00
14.030,00
29.006,00
52.006,00
16.217,01
22.480,72
22.472,30
15.113,46
5.718,65
18.103,80
141.999,24
141.124,32
37.560,00
143.368,30
14.141,58
15.521,58
20.921,58
12.221,58

9,78%
0,00%
9,20%
21,96%
47,68%
14,00%
16,16%
16,15%
17,73%
4,42%
16,74%
106,73%
105,38%
34,58%
108,76%
15,59%
13,21%
19,22%
10,12%

16
19
15
6
4
11
7
8
13
18
10
2
3
5
1
14
12
9
17

0,18%
0,12%
0,59%
0,01%

99,82%
99,88%
99,99%
99,41%

38662,88
18103,80
143368,30
0,00

30,92%
16,16%
108,76%
0,00%

55