Vous êtes sur la page 1sur 9

Sprztaczka w gr, pose na dno

Wydawa by si mogo, e w liczby wpatruj si tylko matematycy. Nic podobnego. Ich interesuj przede wszystkim wzory zapisywane dziwnym jzykiem, wikszo w nich jest liter greckich ni aciskich, a jeszcze wicej jakich dziwacznych znakw, o ktrych wikszo obywateli, wliczajc w to moj skomn osob, nie maj najmniejszego pojcia co oznaczaj. Liczbom przypatruj si najczciej gimnazjalici szukajc zawodu, ktry zapewni im prac.To decyduje o kierunku ich studiw. Liczbom przygldaj si dobrzy zarzdcy pastw, regionw, miast, by si przekona w jakim kierunku wiat (czy kawaek tego wiata) si rozwija, co ludzie lubi, kupuj, jakie nowoci techniczne i inne przyjmuj si, jakie id w zapomnienie i jak szybko. Przedsibiorca czy przecitny Kowalski zastanawiaj si jaki zakad otworzy, by prosperowa przez duszy okres czasu, itp. Innymi sowy wielu z nas interesuje si statystyk. W krajach ciwilizowanych bada si opini ludzi z ulicy, a take opini ekspertw w wielu dziedzinach ekonomii, stosunkw spoecznych, zarzdzania, edukacji, itd. Jednym z najpopularniejszych, bo bardzo praktycznych rankingw, jest pytanie o ocen lub o presti zawodw. Od wielu lat robi si to w okoo 60 krajach. Bardzo podobne s wyniki tych ankiet i niewiele si zmieniaj w przestrzeni czasowej w pastwach o starszych, ugruntowanych demokracjach. Najbardziej cenionymi zawodami s te zwizane z wyszym wyksztaceniem, pomylnoci materialn i wadz. A wic przoduj w rankingach nie tylko profesorowie uniwersytetw, ale badacze, odkrywcy, innymi sowy ludzie nauki, tu za nimi s waciciele czy przedstawiciele wielkich biznesw i dyrektorzy, cigle wysoko s cenieni sdziowie i osoby sprawujcy wadz w kraju. Kadry intelektualne s pionierami w postpie cywilizacyjnym kraju, ich wynalazki i ulepszenia w rnych dziedzinach powoduje, e kraj nie obawia si konkurencji. Moni obywatele dostarczaj miejsc pracy, wspieraj z wasnych kieszeni instytucje kulturalne i finansuj prace charytatywne nie tylko w swym kraju, ale w krajach biednych. Taki Bill Gates, do niedawna najbogatszy czowiek wiata, obecnie na drugiej pozycji, wydaje miliardy midzy innymi na walk z klsk AIDS w krajach afrykaskich. Sdziowie i rzdcy zapewniaj pokj wewntrzny i przynajmniej wzgldne poczucie bezpieczestwa obywateli, pilnuj praworzdnoci, a gdy trzeba reguluj ekscesy ekonomiczne i spoeczne w swym kraju. Pniej id lekarze "duszy i ciaa": lekarze, pielgniarki i straacy s w ogromnym powaaniu, bo s odpowiedzialni za zdrowie i ycie; w krajach religijnych jak np. Stany Zjednoczone ksia i pastorzy znajduj si bardzo blisko szczytw rankingowych. Za nimi id nauczyciele. Niej schodz zawody o niszej zoonoci zada, ale

wszystkie s w poszanowaniu, nikt nie zataja faktu, e jest robotnikiem w fabryce, sprztaczk, opiekunk dzieci, itp. Dziwnym jest fakt, e opinia publiczna w Polsce Ludowej bliej bya tym rankingom wiatowym ni jest dzisiaj. Wtedy szanowao si, cho czsto nienawidzio wadz. Zajmowaa gr rankingw, bo ci ludzie umiejtnie udawali zatroskanych o kadego, wmwili narodowi, e bez ich mdroci zjedliby nas i wypluli wsttni imperialici - to ostatnie sowo czsto powtarzano, bo brzmiao gronie, chocia prawie nikt nie wiedzia co faktyczne oznacza. To by krg zamknity okoo dziesiciu tysicy rodzin, to takie bogate ufoludki, rasa sama w sobie, eksluzywna. Nikt im si nie mg przyjrze z bliska, bo rodki przekazu byy szczelnie kontrolowane, a gdy kto wyraa si o nich negatywnie, nawet ustnie, szed niekiedy za kratki. Dzisiaj nasi deputowani w rzdzie i parlamencie, czy w jednostkach zarzdzania terenowego to, owsem, grupa ludzi mdrych, pracujcych dla dobra innych, ale take dua grupa cwaniakw, prostakw, niektrzy s nawet bez matury. Ludzie o tym wiedz, ogldaj niekiedy podobnejsze do cyrku ni powane posiedzenia sejmu, sysz jak w tych niekoczcych si ktniach plugawi polski jzyk, widz, e dyskusje dotycz czsto problemw marginalnych dla spoeczestwa, itp., std to zniesmaczenie,a niekiedy wprost pogarda dla tej caej grupy spoecznej. W innych krajach z tradycj demokratyczn wszyscy, lub prawie wszyscy rzdzcy, maj wysze wyksztacenia, jakie dowiadczenia w administracji. W takim na przykad Parlamencie Stanw Zjednoczonych wszyscy deputowani i senatorowie posiadaj dyplomy uniwersytecie, najczciej w dziedzinie prawa, ekonomii, zarzdzania. W rankingach polskich prawie zawsze pierwsze miejsce zajmuj profesorowie uniwersytetcy. Nie wszyscy na to zasuguj, ale jako grupa ciesz si wikszym autorytetem ni w innych krajach w ktrych studiowaem. Obecnie maj 84 procent poparcia narodu. Troch dziwnym jest fakt, e straacy ciesz si tym samym stopniem poparcia. Naley im si wysoki ranking, bo ratuj ycie z naraeniem wasnego, ale czy a tak tak wysoki? Gdybym ja gosowa wybrabym chyba lekarzy. Co prawda nie s tak bezporednio naraeni na kalectwo czy mier z racji uprawiania zawodu, ale ich praca to prawdziwa harwka, duo wicej ludzi zawdziczy im ycie i zdrowie ni straakom. Trzecie miejsce naley si w Polsce grnikom - ukon do ich bardzo cikiej i niebezpiecznej pracy. W wikszci krajw ankietowanych nawet nie pojawiaj si w rankingach, no bo tam s ras wymar czy wymierajc, a wydobywanie z ziemi jej bogactw, nawet wgla, jest tak bardzo zmechanizowane i unowoczenione, e wypadki przy pracy s raczej rzadkoci. Pierwsz pitk zawodw docenianych zamykaj pielgniarki i lekarze, w tej kolejnoci. Chyba ten

przeskok pielgniarek na wysz pozycj w stosunku do lekarzy pochodzi std, e publiczna suba zdrowia w Polsce boryka si z trudnociami, czsto syszy si o bezdusznoci, czy nawet gupocie i przekupstwie poszczeglnych jednostek, wina automatycznie jest zwalana na lekarzy, to w mzgach obywateli zania szacunek i zaufanie do wszystkich czonkw tej grupy. Nastpn pitk na szczycie oceny otwiera inynier pracujcy w fabryce. Dlaczego inynier i to fabryczny? Jest chyba w rozumieniu ankietowanych przedstawicielem mzgw, ktre odpowiedzialne s za inowacje i progres ekonomiczny, ktre czyni nasz kraj dajcym sobie rad w konkurecji przemysowej na wiecie i porednio ludzie ci generuj nowe miejsca pracy. Szst pozycj, cakiem zasuenie maj nauczyciele. A 70 procent ankietowanych darz ten zawd duym uznaniem, reszta rednim, tylko dwa procent nie okazuje szacunku i zainteresowania tym trudnym zawodem. Dziesitka zamykaj robotnicy wykwalifikowani, ksigowi i oficerowie zawodowi. Moim zdaniem jest wiele innych zawodw, ktre powinno zaj te pozycje. Najbardziej dziwi mnie ten powszechny szacunek i uznanie dla ksigowych. To co robi ani jest niczym spektakularnym, ani odkrywczym, przypuszczam, e jak Piat do pacierza przypadkiem znaleli si wrd elity zawodw. atwiej mi zrozumie wysok pozycj oficerw, cho chyba cigle jest za wysoka. Chyba powiedzonko "za mundurem panny sznurem" ma z tym co wsplnego. Szacunek do oficerw no i do wojska moe si bra i std, e nawet najbardziej ponurych czasach PRL-u, jak choby w 1968 roku, nie uywano armii do pacyfikacji narodu. Moe wspomnienia chlubnego udziau jednostek armii Pisudskiego w wyzwoleniu Polski z niewoli ma z tym te co wsplnego. Nastpn pitk szanowanych zawodw otwiera sdzia, zamyka adwokat. Rnice w rankingu midzy nimi s niewielkie: 62 i 60 procent doceniajcych te zawody. Troch mnie dziwi, e sdziowie, tak schabieni w swej reputacji w czasach PRL-u, sugusi wadzy ucisku, a nie obrocy obiektywnej sprawiedliwoci, utrzymali tak wysok pozycj. Moe przykady z Zachodu, moe rola sdziw w obaleniu autorytetu dwch najpotniejszych ludzi na wiecie prezydentw Nixona i Clintona zrehabilitoway ich nieco w opinii ogu. Za sdziami plasuj si, o dziwo, kierowcy autobusw i rolnicy na redniej wielkoci gospodarstwach. Wyprzedzaj w rankingu tak wany w obecnym spoeczestiwe zawd informatyka i analityka komputerowego. W rankingu 33 zawodw jeszcze cztery ciesz si duym ponad pidziesicioprocentowym uznaniem ogu: to dyrektorzy fabryk , przedsibiorcy, dziennikarze i policjanci. W demokracjach starszych ni nasza wszyscy ci ludzie maj o wiele wysze pozycje w ocenie narodu ni u nas. Ludzie mediw reprezentowani tu przez dziennikarzy - ta czwarta wadza w narodzie - spadaj w rankingach, bo okazuj coraz mniej niezalenoci i objektywizmu. Porobiy si wyrane podziay na tych co umiej tylko atakowa i to przewanie kady przejaw

ycia publicznego i rzdy kraju, a nie majcych nic pozytywnego do zaofiarowania w zamian jak media ojca Rydzyka, Dziennik Polski, Fakty i szereg innych publikacji kamicych i szczujcych. Nawet tak powany dziennik jak Rzeczpospolita, a szczeglnie zwizane z nim tygodniki, np. "Uwaam Rze" przesza na pozycj skrajnego krytykanctwa "Rzepa" dostaa po gowie i otrzewiaa nieco przez niedawn afer zwizan z nagonieniem wyssanej z palca afery materiaw wybuchowych w samolocie prezydenckim pod Smoleskiem. Dalsze, ale cigle do wysokie pozycje w rankingu zajmuj waciciele maych sklepw, potem sprztaczka, sprzedawca w sklepie, referent w biurze no i wcinity w ich rodek wojewoda, jedyny przedstawiciel wadzy w do przyzwoitej pozycji rankingowej, cho jest niej sprztaczki. Poowa ankietowanych darzy te zawody duym uznaniem; druga poowa wyraa uznanie rednie lub mae. Ciekawy jest cigy progres w gr uznania zawodu sprztaczki. Nie tylko przeskoczya wszyskie wadze centralne i lokalne, ale nawet w stusunku do zawodu ksidza, ktry reprezentuje cay stan duchowny w Polsce, ma pi procent przewagi. Jeszcze w roku 2004 bya prawie na kocu rankingw, faktycznie na sidmym miejscu od koca, trzy lata pniej spada na trzecie miejsce od koca, ale od tego czasu jest cigy wzrost, wprost spektakularny, w gr. Trudno mi powiedzie dlaczego tak si dzieje. Mog tylko przypuszcza, e w czasach kryzysu, gdy o prac trudno, jest to do stabilna pozycja, poza tym wszystkie pozycje spoeczne w takich czasach niepewnoci ekonomicznej zaczynaj nabiera na atrakcyjnoci. Dzisiaj niele patna praca sprztaczki ju nie habi pa (czy niekiedy panw na tej pozycji) nawet tych sprztaczy z kilkoma fakutetami czy stopniami naukowymi, bo miesicami czy nawet latami nie mog znale zajcia w swych zawodach, czy w innych zawodach, gdzie ich wiedza mogaby by lepiej wykorzystana. Trudniej jest mi jeszcze wyjani tak niski ranking zawodu ksidza. Przypuszczam e jest wiele powanych powodw braku w narodzie tej estimy do swych przywdcw duchowych, mimo, e w ogromnej wikszoci s wierzcymi i bardziej praktykujcymi chrzecijanami ni w innych krajach europejskich. Polakw zaszokowao chyba to, e z tych bohaterw walczcych o polsko, sprawiedliwo spoeczn w czasach PRL-u wielu pokazao swoje ludzkie, niezbyt atrakcyjne oblicze po zmianie ustroju w Polsce.. Wyszo na jaw, e duy procent, prawie co dziesity ksidz by na usugach ubecji w tych tragicznych czasach, co z tego, e wikszo z nich robia to nie z wyboru, lecz ze saboci, zmuszeni byli czsto szantaem do tej wsppracy. Niezbyt podobao si ludziom, e w nowej rzeczywistoci politycznej najwikszymi ordownikami Kocioa stawali si byli komunici, obecni przez jaki czas u wadzy. Gorszya ludzi pazerno duchownych w procesach o odzyskiwanie dawnych swych majtnoci ziemskich. Sposb tego odzyskiwania ublia wszelkim zasadom prawnym, bo od takiej

decyzji kilku ludzi (pniej okazao si, e nie zawsze mieli oni czyste rce), nie byo adngo prawnego odwoania, nawet do Sdu Najwyszego. Afery seksualne, szczeglnie pedofilia duchownych w wiecie katolickim i usilne wysiki hierarchii kocielnej zamiatywania tego wszystkiego pod dywan, byy wprost szokiem dla ludzi wieckich. Okazao si, e ta plaga dosiga i Polski. Tumaczanie e zboczecw seksualnych w duchowiestie nie jest wicej ni w niektrych innych zawodach jak na przykad w zawodzie lekarzy niczego nie wyjania, przeciwnie jeszcze bardziej denerwuje ludzi, bo przecie gwnym zajciem lekarzy jest ratowanie ycia, a ksiy troska o dusz wiernych - ci drudzy powinni przede wszystkim wieci przykadem, jak uczciwie y. Pewne praktyki religijne rodem ze redniowiecza, jak odmawianie chrztu dziecku pocztemu nie w ou maeskim, wymuszenie katechezy katolickiej we wszyskich szkoach publicznych, gdy w Polsce nie wszyscy s katolikami, a coraz wicej jest niewierzcych. Prba wprowadzenia do szk lekcji etyki zamiast nauki religii okazaa si czym co nie rozwizaa adnego problermu,ale podzielia uczniw na lepszych i gorszych, bo ci co maj na wiadectwie stopie z etyki, nie z religii, uchodz, szczeglnie w rodowiskach wiejskich i maomiasteczkowych za niedowiarkw, ludzi podejrzanych. Walka o to, by wprowadzi stopie z wiedzy religijnej na maturze, jest szczytem ciemnoty polskiej hierarchi. Po pierwsze nie uczy si w szkoach niczego o innych religiach, ale ta religia w szkoach to lekcje etyki katolickiej, a wic to bardziej praktyka, nie teoretyczna nauka. Chyba najbardziej denerwuje ludzi to, e przedstawiciela Kocioa zamiast skoncentrowa si na prowadzeniu ludzi do Boga uprawiaj czyst polityk i to przewrotn, pen nienawici niech za przykad posu wypowiedzi, a jeszcze bardziej wykady ojca Rydzyka i zachowania jego armii moherowej. Denerwuj ludzi przepych i bogactwo niektrych ksiy, gdy duy procent ludnoci musi godowa przed dniem wypaty, czsto rezygnuj z lekarstw, by nakarmi rodzin. Kocwka rankingu to przewanie rzdcy krajem i mniejszych jednostek administracyjnych. W rankingu prowadzi burmistrz, potem starosta, minister, radny gminy, pose, a ostatnio pierwszym od koca sta si dziaacz partyjny. Zaplta si w tej grupie makler giedowy, a to chyba dlatego , e tej trudnej, nerwowej pozycji, w ktrej trzeba by nie tylko specem od ekonomii i to nie tylko Polski, ale mie otwart gow na nowe trendy np. polityczne czy postpu technicznego, trzeba by dobrym przewidujcym psychologiem spoecznym i zdolnym do bardzo szybkich decyzji. Jest o praca, ktra chyba najszybciej ze wszystkich wypala. W Polsce niewielu ludzi j zna, dla niektrych obce sowo makler kolajrzy si moe ze sowem machlojka; upynie jeszcze duo wody w Wile zanim ten zawd wyjdzie na duo wysz pozycj, na ktrej s maklerzy innych krajw, gdzie gieda, ta

najistotniejsza w dzisiejszym wiecie instytucja promujca postp ekonomiczny, zacznie u nas by waciwie postrzegana. Moim zdaniem jest wiele innych zawodw, ktre powinno zaj te wyeksponowone pozycje w rankingach. Najbardziej dziwi mnie ten powszechny szacunek i uznanie dla ksigowych. To co robi ani jest niczym spektakularnym, ani odkrywczym, przypuszczam, e jak Piat do pacierza przypadkiem znaleli si wrd elity zawodw. atwiej mi zrozumie wysok pozycj oficerw, cho chyba cigle jest za wysoka. Chyba powiedzonko "za mundurem panny sznurem" ma z tym co wsplnego. Szacunek do oficerw no i do wojska moe si bra i std, e nawet najbardziej ponurych czasach PRL-u, jak choby w 1968 roku, nie uywano armii do pacyfikacji narodu. Moe wspomnienia chlubnego udziau jednostek armii Pisudskiego w wyzwoleniu Polski z niewoli ma z tym te co wsplnego. Nastpn pitk szanowanych zawodw otwiera sdzia, zamyka adwokat. Rnice w rankingu midzy nimi s niewielkie: 62 i 60 procent doceniajcych te zawody. Troch mnie dziwi, e sdziowie, tak schabieni w swej reputacji w czasach PRL-u, sugusi wadzy ucisku, a nie obrocy obiektywnej sprawiedliwoci, utrzymali tak wysok pozycj. Moe przykady z Zachodu, moe rola sdziw w obaleniu autorytetu dwch najpotniejszych ludzi na wiecie prezydentw Nixona i Clintona zrehabilitoway ich nieco w opinii ogu. Za sdziami plasuj si, o dziwo, kierowcy autobusw i rolnicy na redniej wielkoci gospodarstwach. Wyprzedzaj w rankingu tak wany w obecnym spoeczestiwe zawd informatyka i analityka komputerowego. W rankingu 33 zawodw jeszcze cztery ciesz si duym ponad pidziesicioprocentowym uznaniem ogu: to dyrektorzy fabryk , przedsibiorcy, dziennikarze i policjanci. W demokracjach starszych ni nasza wszyscy ci ludzie maj o wiele wysze pozycje w ocenie narodu ni u nas. udzie mediw reprezentowani tu przez dziennikarzy - ta czwarta wadza w narodzie - spadaj w rankingach, bo okazuj coraz mniej niezalenoci i objektywizmu. Porobiy si wyrane podziay na tych co umiej tylko atakowa i to przewanie kady przejaw ycia publicznego i rzdy kraju, a nie majcych nic pozytywnego do zaofiarowania w zamian. Jako przykad mog suy media ojca Rydzyka, Dziennik Polski, Fakty i szereg innych publikacji kamicych i szczujcych. Nawet tak powany dziennik jak Rzeczpospolita, a szczeglnie zwizane z nim tygodniki, np. "Uwaam Rze" przesza na pozycj skrajnego krytykanctwa "Rzepa" dostaa po gowie i otrzewiaa nieco przez niedawn afer zwizan z

nagonieniem wyssanej z palca afery materiaw wybuchowych w samolocie prezydenckim pod Smoleskiem. Dalsze, ale cigle do wysokie pozycje w rankingu zajmuj waciciele maych sklepw, potem sprztaczka, sprzedawca w sklepie, referent w biurze no i wcinity w ich rodek wojewoda, jedyny przedstawiciel wadzy w do jeszcze przyzwoitej pozycji rankingowej, cho jest niej sprztaczki. Poowa ankietowanych darzy te zawody duym uznaniem; druga poowa wyraa uznanie rednie lub mae. Ciekawy jest cigy progres w gr uznania zawodu sprztaczki. Nie tylko przeskoczya wszyskie wadze centralne i lokalne, ale nawet w stusunku do zawodu ksidza, ktry reprezentuje cay stan duchowny w Polsce, ma pi procent przewagi. Jeszcze w roku 2004 bya prawie na kocu rankingw, faktycznie na sidmym miejscu od koca, trzy lata pniej spada na trzecie miejsce od koca, ale od tego czasu jest cigy wzrost, wprost spektakularny, w gr. Trudno mi powiedzie dlaczego tak si dzieje. Mog tylko przypuszcza, e w czasach kryzysu, gdy o prac trudno, jest to do stabilna pozycja, poza tym wszystkie pozycje spoeczne w takich czasach niepewnoci ekonomicznej zaczynaj nabiera na atrakcyjnoci. Dzisiaj niele patna praca sprztaczki ju nie habi pa (czy niekiedy panw na tej pozycji) nawet tych sprztaczy z kilkoma fakutetami czy stopniami naukowymi, bo miesicami czy nawet latami nie mog znale zajcia w swych zawodach, czy w innych zawodach, gdzie ich wiedza mogaby by lepiej wykorzystana. Trudniej jest mi jeszcze wyjani tak niski ranking zawodu ksidza. Przypuszczam e jest wiele powanych powodw braku w narodzie tej estimy do swych przywdcw duchowych, mimo, e w ogromnej wikszoci s wierzcymi i bardziej praktykujcymi chrzecijanami ni w innych krajach europejskich. Polakw zaszokowao chyba to, e z tych bohaterw walczcych o polsko, sprawiedliwo spoeczn w czasach PRL-u wielu pokazao swoje ludzkie, niezbyt atrakcyjne oblicze po zmianie ustroju w Polsce.. Wyszo na jaw, e duy procent, prawie co dziesity ksidz by na usugach ubecji w tych tragicznych czasach, co z tego, e wikszo z nich robia to nie z wyboru, lecz ze saboci, zmuszeni byli czsto szantaem do tej wsppracy. Niezbyt podobao si ludziom, e w nowej rzeczywistoci politycznej najwikszymi ordownikami Kocioa stawali si byli komunici obecni przez jaki czas u wadzy. Gorszya ludzi pazerno duchownych w procesach o odzyskiwanie dawnych swych majtnoci ziemskich. Sposb tego odzyskiwania ublia wszelkim zasadom prawnym, bo od takiej decyzji kilku ludzi (pniej okazao si, e nie zawsze mieli oni czyste rce), nie byo adngo prawnego odwoania, nawet do Sdu Najwyszego. Afery seksualne, szczeglnie pedofilia duchownych w wiecie katolickim i usilne wysiki hierarchii kocielnej zamiatywania tego wszystkiego pod

dywan jest szokiem dla ludzi wieckich. Okazao si, e ta plaga dosiga i Polski. Tumaczanie e zboczecw seksualnych w duchowiestwie nie jest wicej ni w niektrych innych zawodach jak na przykad w zawodzie lekarzy niczego nie wyjania, przeciwnie jeszcze bardziej denerwuje ludzi, bo przecie gwnym zajciem lekarzy jest ratowanie ycia, a ksiy troska o dusz wiernych - ci drudzy powinni przede wszystkim wieci przykadem jak uczciwie y. Pewne praktyki religijne rodem ze redniowiecza, jak odmawianie chrztu dziecku pocztemu nie w ou maeskim, wymuszenie katechezy katolickiej we wszyskich szkoach publicznych, gdy w Polsce nie wszyscy s katolikami, a coraz wicej jest niewierzcych. Prba wprowadzenia do szk lekcji etyki zamiast nauki religii okazaa si czym co nie rozwizaa adnego problermu,ale podzielia uczniw na lepszych i gorszych, bo ci co maj na wiadectwie stopie z etyki, nie z religii, uchodz, szczeglnie w rodowiskach wiejskich i maomiasteczkowych za niedowiarkw, ludzi podejrzanych. Walka o to, by wprowadzi stopie z wiedzy religijnej na maturze, jest szczytem ciemnoty polskiej hierarchi. Po pierwsze nie uczy si w szkoach niczego o innych religiach, ale ta religia w szkoach to lekcje etyki katolickiej, a wic to bardziej zajcie praktyczne, nie teoretyczna nauka. Chyba najbardziej denerwuje ludzi to, e przedstawiciela Kocioa zamiast skoncentrowa si na prowadzeniu ludzi do Boga uprawiaj czyst polityk i to niekiedy przewrotn, pen nienawici, niech za przykad posu publiczne wypowiedzi, a jeszcze bardziej wykady ojca Rydzyka i zachowania jego armii moherowej. Denerwuj ludzi przepych i bogactwo niektrych ksiy, gdy duy procent ludnoci musi godowa, czsto rezygnuj z lekarstw, by nakarmi rodzin. Kocwka rankingu to przewanie rzdcy krajem i mniejszych jednostek administracyjnych. W rankingu prowadzi burmistrz, potem starosta, minister, radny gminy, pose, a ostatnio pierwszym od koca sta si dziaacz partyjny. Zaplta si w tej grupie makler giedowy, a to chyba dlatego , e tej trudnej, nerwowej pozycji, w ktrej trzeba by nie tylko specem od ekonomii i to nie tylko Polski, ale mie otwart gow na nowe trendy np. polityczne czy postpu technicznego, trzeba by dobrym przewidujcym psychologiem spoecznym i zdolnym do bardzo szybkich decyzji. Jest o praca, ktra chyba najszybciej ze wszystkich wypala. W Polsce niewielu ludzi j zna, dla niektrych obce sowo makler kolajrzy si moe ze sowem machlojka; upynie jeszcze duo wody w Wile zanim ten zawd wyjdzie na duo wysz pozycj, na ktrej s maklerzy innych krajw, gdzie gieda, ta najistotniejsza w dzisiejszym wiecie instytucja promujca postp ekonomiczny, zacznie u nas by waciwie postrzegana. Ankieta to niezbyt rzetelny sposb poznawania caej prawdy o spoeczestwie, bo nawet tysic do przypadkowych ludzi ankietowanych

to nie cae spoeczestwo. Moe jednak da jedynie wgld w bardzo oglne przekonania czy wiedz ogu, dlatego s tak popularne. Z tej omawianej tu ankiety mona wycign kilka oglnych wnioskw. Najwaniejszym z nich jest chyba ten, e wodarze Polski i duchowni musz na prawd zatroszczy si troch bardziej o tych, ktrym przywodz, za ktrych czuj si odpowiedzialni, by zasuy sobie na naleny tym pozycjom spoecznym szacunek.
(Ranking zawodw w Polsce; Sprztaczka; Szacunek do wadzy; Ksia; Wadysaw Pomaraski)