Vous êtes sur la page 1sur 68

SARAJEVO NAVIGATOR

Monthly City Guide / 04 / 2013 / #73 /

SIGHTS / ARTS / ENTERTAINMENT / EATING / SHOPPING / HOTELS / MAPS / FREE COPY

131 Years of Tradition

EUROPA D.D. SARAJEVO Vladislava Skaria 5 71000 Sarajevo BiH Tel: +387 33/ 580 400, 580 500, 580 600 Fax: +387 33/ 580 580 reception@hoteleurope.ba marketing@hoteleurope.ba www.hoteleurope.ba

Kundurdiluk 2 71000 Sarajevo BiH Tel. +387 33/ 475 100,200 Fax. +387 33 476 300 h.astra.garni@bih.net.ba www.astra-garni.com.ba

Zelenih Beretki 9 71000 Sarajevo BiH Tel. +387 33/ 252 100, 200 Fax. +387 33 209 939 h.astra@bih.net.ba www.hotel-astra.com.ba

TABLE OF CONTENTS
SADR@AJ

Map of City Center


Mapa gradskog jezgra Monthly City Guide
Address: Hasana Brkia 45/I Tel./Fax: +387 (0)33 719 065 Tel./Fax: +387 (0)33 719 066 E-mail: info@sonar.ba Web: www.sonar.ba Published by: Sarajevo Navigator Co-published by: Tourism Association of Sarajevo Canton For Publisher: Nata{a MUSA Executive Director: Enis AVDI Editor-in-Chief: Masha DURKALI] redakcija@sonar.ba Marketing, sales & distribution: LINDEN - www.linden.ba marketing@sonar.ba Contributors: Ahmed ANANDA, Lejla ANANDA, Adi ARAPOVI], Adis AVDI], Jasmin AVDI], Denat DREKOVI, Renato FODER, Aldin KADI], Nedim LIPA, Nino MARI^I] Cover Photo: D`enat DREKOVI] Details from Vrelo Bosne Design: nashstudio.ba Organization of Printing: Radin Print d.o.o. Sarajevo

02

A Word From City Administration 04


Rije~ Gradske uprave

Sarajevo in Brief
Ukratko o Sarajevu

06 08 10 14 16 18 20 22 25 28 40 46 51 56 57 60 63 66

Sarajevo Stories
Sarajevske pri~e

08

Attractions
Atrakcije

Galleries
Galerije

Museums
Muzeji

Theaters
Pozorita

Sarajevo Scene
Sarajevska scena

20

Coffee with ...


Kafa sa ...

Movie Theaters
Kina

Calendar of Events
Kalendar doga|aja

What to Eat
Circulation: 10 000 copies

[ta jesti

Hot Spots
Hot Spots

22
Supported by:

Where to Shop
Gdje kupovati

Made in Sarajevo
Nastalo u Sarajevu

Accommodation
Editors note: Every effort was made to ensure the accuracy of the information at the time of going to press and we assume no resposibility for changes and errors. Each organizer has its own cancellation and change-of-date policy. It is therefore advisable to verify with each venue before heading off to an event. Uredni~ka napomena: Redakcija Sarajevo Navigatora ulo`ila je sve napore da potvrdi ta~nost podataka prije {tampanja ovog izdanja i ne prihvatamo odgovornost ukoliko je u me|uvremenu do{lo do promjena ili su nam date neta~ne informacije. Svaki od organizatora ima svoja pravila za otkazivanje ili promjenu datuma doga|aja. Savjetujemo vas da provjerite prije nego se uputite u posjetu.

Smje{taj

Around Sarajevo
Oko Sarajeva

Leisure, Wellness & Health


Slobodno vrijeme, wellness i zdravlje

56

Getting Around
Snala`enje

03

A WORD FROM CITY ADMINISTRATION


RIJE^ GRADSKE UPRAVE

Welcome to Sarajevo

Let us Celebrate the Day of the City of Sarajevo!


Dobrodo{li u Sarajevo - Proslavite sa nama Dan grada Sarajeva! Esteemed citizens and visitors to Sarajevo, Every April our city celebrates its greatest holiday the Day of the city of Sarajevo. It was 68 years ago, on April 6, 1945, that Sarajevo was liberated from fascist occupation during WWII. The Siege of Sarajevo also began on the same day in 1992, so April is a time to remember the resistance that was shown by the citizens of Sarajevo during the Siege, which lasted from April 1992 until the end of 1995. Many events are planned to mark April 6, the most signimcant day in the history of Sarajevo, including an exhibit which will open on April 5 and which is traditionally held at Collegium Artisticum Gallery. The exhibit will run until April 22 and works by members of the BiH Association of Artists, the Association of Applied Artists and Designers and the Association of Architects will all be on display. We also recommend that you visit the 25th International Book Fair at KSC Skenderija, April 17-23, which is sure to once again delight all literature lovers. Celebrate the Day of the city of Sarajevo, take in some important cultural events and enjoy the beginning of spring in Sarajevo! Sincere regards, City of Sarajevo Administration Cijenjeni graani i posjetitelji Sarajeva, u aprilu na grad slavi svoj najvei praznik Dan grada Sarajeva. Prolo je 68 godina od 6. aprila 1945. godine, kada je Sarajevo osloboeno od faistike okupacije u Drugom svjetskom ratu. A, istog datuma je 1992. godine zapoela i opsada Sarajeva, pa se u aprilu sjeamo i otpora kojeg su graani Sarajeva pruili tokom opsade koja je trajala od aprila 1992, pa sve do kraja 1995. godine. Brojni dogaaji e obiljeiti 6. april, najznaajniji dan u historiji Sarajeva, meu njima i tradicionalna izloba u galeriji Collegium Artisticum, koja e biti otvorena 5. aprila. Na izlobi, koja e trajati do 22. aprila, bit e izloena djela lanova Udruenja likovnih umjetnika BiH, Udruenja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH i Asocijacije arhitekata u BiH. Vaoj panji, takoer, preporuujemo i 25. meunarodni sajam knjiga, koji e biti odran od 17. do 23. aprila u KSC Skenderija, te e sigurno jo jednom obradovati sve ljubitelje knjievnosti. Proslavite Dan grada Sarajeva, posjetite znaajne kulturne dogaaje i uivajte u poetku proljea u Sarajevu! Srdano, Gradska uprava

04

BASIC INFO
OSNOVNE INFORMACIJE

Sarajevo in Brief
Ukratko o Sarajevu

apital of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo is the largest city and countrys administrative, economic, cultural, university and sport center. The City of Sarajevo is comprised of four Municipalities: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo and Novi Grad. Situated in the area called Sarajevo Field, the town is surrounded by Olympic mountains Jahorina, Bjelanica, Igman, Treskavica and Trebevi. River Miljacka nows through the city. Bosniaks, Croats, Serbs, Jews, Roma and other ethnic groups live in Sarajevo. The religions represented are Catholicism, Christian Orthodoxy, Islam and Judaism.

Prostor na kojem se nalazi Sarajevo naseljen je jo od prahistorijskog vremena. Gradsko sredite Sarajevo postaje dolaskom Osmanlija u 15. stoljeu, a glavni grad nezavisne BiH 1992. godine. U Sarajevu su se oduvijek spajale kulture Istoka i Zapada i zahvaljujui tome je ovaj grad jedinstvena kombinacija historije, kulture i naslijea.

The area that Sarajevo occupies has been continuously inhabited since the Prehistoric period. It becomes a city with the arrivals of the Ottomans in 15th century, and a capital of independent BiH in 1992. Sarajevo has always connected East and the West thus creating a unique blend of history, culture and heritage.

arajevo je glavni i najve}i grad Bosne i Hercegovine, te administrativni, privredni, kulturni, univerzitetski i sportski centar BiH. Grad Sarajevo sa~injen je od ~etiri op}ine: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad. Sarajevo je smjeteno na prostoru Sarajevskog polja. Okrueno je olimpijskim planinama Jahorinom, Bjelanicom, Igmanom, Treskavicom i Trebeviem. Kroz grad tee rijeka Miljacka. U Sarajevu `ive Bo{njaci, Hrvati, Srbi, Jevreji, Romi i ostale etni~ke skupine. Zastupljene religije su katoli~anstvo, pravoslavlje, islam i judaizam.

06

BASIC INFO
OSNOVNE INFORMACIJE
Population 300,000 (2006 est.) Climate Sarajevo has a mild continental climate. Average summer temperature is 19.1 C (66 F), and winter is -1.3 C (30 F). Average yearly temperature is 9.5 C (49 F). Time Zone Bosnia and Herzegovina and Sarajevo are located in Central European Time Zone (GMT +1). Electricity The electric supply is 220V with 50Hz frequency. Water Supply It is safe to drink tap water in Sarajevo. Currency Currency in BiH is Convertible Mark. The international abbreviation for currency is BAM, while KM is used locally. (1,95 KM = 1 Euro) You can exchange your currency in any bank or post ofmce. Banks are generally open from 08:00 to 18:00 on working days, and from 09:00 to 13:00 on Saturdays. Main post ofmce is open from 07:00 to 20:00 from Monday to Saturday. Holidays Holidays when all public institutions, banks, and post ofmces are closed in Sarajevo are: January 1 and 2 - New Year March 1 - Independence Day May 1 and 2 - International Labor Day November 25 - National Holiday Stanovni{tvo 300.000 (procjena iz 2006.) Klima Klima u Sarajevu je umjereno kontinentalna. Prosje~na ljetna temperatura je 19.1 C, a zimska -1.3 C. Prosje~na godi{nja temperatura je 9.5 C. Vremenska zona BiH i Sarajevo se nalaze u srednjoevropskoj vremenskoj zoni (GMT +1). Napon Napon elektri~ne energije u BiH je 220V, sa 50Hz frekvencijom. Voda Voda u Sarajevu je ~ista i mo`e se piti iz ~esme. Valuta Valuta u BiH je konvertibilna marka. Me|unarodna oznaka je BAM, dok se lokalno koristi KM. (1,95 KM = 1 Euro) Valutu mo`ete promijeniti u bankama ili po{tama. Radno vrijeme ve}ine banaka je od 08:00 do 18:00 radnim danima, i od 09:00 do 13:00 subotom. Glavna po{ta otvorena je od 07:00 do 20:00 od ponedjeljka do subote. Praznici Praznici kada sve javne ustanove, banke i po{te u Sarajevu ne rade su: 1. i 2. januar - Nova godina 1. mart - Dan nezavisnosti BiH 1. i 2. maj - Me|unarodni dan rada 25. novembar - Dan dr`avnosti BiH

Important numbers Vaniji brojevi


BiH Country Code +387 Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo Area Code (0)33 Pozivni broj za Sarajevo Zip Code 71000 Po{tanski broj za Sarajevo Airport 289 100 Aerodrom Bus Station 213 100 / 213 010 Autobuska stanica East Sarajevo Bus Station 057 317 377 Autobuska stanica Isto~no Sarajevo Railway Station - Information 655 330 @eljezni~ka stanica - informacije Medical Emergency 124 Hitna pomo} Police 122 Policija Fire Emergency 123 Vatrogasna brigada Road Assistance Service 1282 / 1288 Pomo} na cesti Local Tel. Number Directory 1182 Info o lokalnim telefonskim brojevima International Tel. Number Directory 1201 Info o me|unarodnim telefonskim brojevima Ko{evo Hospital 444 800 Bolnica Ko{evo General Hospital 285 100 Op}a bolnica 24-hour Pharmacy Ba{~ar{ija 272 300 De`urna apoteka Ba{~ar{ija 24-hour Pharmacy Novo Sarajevo 713 830 De`urna apoteka Novo Sarajevo 24-hour Pharmacy Dobrinja 766 380 De`urna apoteka Dobrinja 24-hour Pharmacy Ilid`a 762 180 De`urna apoteka Ilid`a Veterinarian Clinic 442 303 Veterinarska stanica

07

SARAJEVO STORIES
SARAJEVSKE PRI^E

Sarajevo War Tunnel


Sarajevski ratni tunel
Story by / Pi{e: Sead KREEVLJAKOVI he Siege of Sarajevo (1992-1995) lasted 1,425 days, and psada Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine T is considered the longest-running siege in the history of Otrajala je 1.425 dana, te se smatra najduom opsadom modern warfare. Starting in mid-1993 the only way out of u historiji modernog ratovanja. Jedini izlaz iz Sarajeva, od Sarajevo was through a tunnel that ran beneath the airports runway. Before the tunnel was built, civilians and soldiers alike had to run across the landing strip, which was under the control of UN troops. There was sniper mre and random shootings coming from the Army of RS and UN spotlights illuminated the airstrip at night. These factors led to more than 800 people being killed or injured on the runway. There is a legend which tells of how one BiH Army Ofmcer had no choice but to seek shelter inside a pipe along the runway in order to save himself from the shooting. Apparently, this gave rise to the mrst idea of digging a tunnel below the airport. While waiting to see whether it was his destiny to make it across one night, General Raid Zorlak of the ARBiH decided that when he got back to Sarajevo he would mnd the layout for the drainage pipe which ran beneath Sarajevos airport. This small opening, which was used in collecting groundwater, would serve as a safe passage. In the end the idea came to nothing because it was impossible for someone to crawl through the narrow pipe for 800 meters to reach Butmir. However, the idea of a passage running beneath the runway sredine 1993. godine, bio je tunel ispod aerodromske piste. Prije nego to je tunel izgraen graani i vojska pretravali su pistu, koja je bila pod kontrolom vojnika Ujedinjenih nacija. Zbog snajperske vatre i nasumine pucnjave sa poloaja Vojske RS i renektora UN-a, koji su nou osvjetljavali teren, na pisti je poginulo i ranjeno vie od 800 ljudi. Legenda kae kako je jedan od omcira Armije BiH tokom pucnjave bio prisiljen da se uvue u neku cijev na pisti kako bi spasio ivot. Tada se, navodno, prvi put rodila ideja o prokopavanju tunela ispod Aerodroma. General ARBiH Raid Zorlak, ekajui da vidi da li mu je sudbina namijenila da te noi iv pretri pistu, odluio je da po povratku u Sarajevo pronae nacrte drenanih cijevi ispod sarajevskog aerodroma i da kroz taj mali otvor, koji se koristio za prikupljanje podzemnih voda, napravi siguran prolaz. Zamisao je propala, jer je bilo nemogue da neko 800 metara, koliko je dijelilo Sarajevo od Butmira na drugoj strani piste, pree puui kroz usku cijev. Ali, ideja o prolazu ispod piste ve se proirila i meu drugim oficirima, ali i graanima, pa je

08

SARAJEVO STORIES
SARAJEVSKE PRI^E

had spread among other ofmcers and civilians, and with time it became the only option left for breaking the citys blockade. The BiH Army Command recruited engineers, the civil defense and miners and mnally, at around 9:00 p.m. on July 30, 1993, a small but secure passage was dug. It was a path that led to freedom and served as a horrible symbol of how, on the eve of the 21st century, Sarajevo was connected to Europe by a passage no wider than 1.5 meters. While the tunnel was being dug 2,800 m of earth were removed and 170 m of wooden beams and 45 tons of iron were utilized in its construction. For two and a half years this 800-meter-long passage under the airport, which was about mve meters below the runway, served as Sarajevos lifeline, providing access to food, oil, electricity, telephone cables, weapons and ammunition. The following items made it through the D-B (Dobrinja-Butmir) Tunnel: more than 4,516,459 kg of military gear; 4,500,000 liters of various types of fuel, about 19,082,311 kg of food and 8,852,068 kg of other goods. Thanks to a donation by the German government, a 12-MW cable was installed in the tunnel, allowing about 80,000,000 kW hours of electricity into the city.
For two and a half years this 800-meter-long passage under the airport, which was about mve meters below the runway, served as Sarajevos lifeline, providing access to food, oil, electricity, telephone cables, weapons and ammunition

s vremenom postala jedina opcija za razbijanje blokade u kojoj se grad naao.


Tih 800 metara ispod Aerodroma, koji su bili prokopani oko pet metara ispod piste, su dvije i pol godine bili pupana vrpca Sarajeva, koja je grad snabdijevala hranom, naftom, strujom, telefonskim kablovima, orujem i municijom

Inside the tunnel, water levels were often above the knee and sometimes 2.5 hours were needed to reach the other side. It isnt known exactly how many people passed through the tunnel, but during the Siege about 1,120,812 passages were recorded. The author of this text made four passages to freedom and back again. In those years, Sarajevans were lucky if they could obtain permission to pass through this claustrophobic hole which came to symbolize salvation. At the entrance to the tunnel on the Butmir side one of them wrote with a blue marker: Paris 3,765 km. The tunnels long story is preserved at the D-B Tunnel (Tunnel of Hope) War Museum in Butmir. There are many items on display and a 20-meter-long portion of the tunnel serves as a reminder of Sarajevos hell.
About author Sead Kre{evljakovi} was born in 1973 in Sarajevo. He comes from one of Sarajevo's most prominent families. His grandfather, Hamdija Kre{evljakovi}, was one of BH's most signimcant historians, and father Muhamed, also a historian, became the Sarajevo's mrst democratically elected mayor in 1991. Sead Kre{evljakovi} is an Honorary Consul of Most Serene Republic of San Marino in BiH, and with his twin brother Nihad, he is a founder of NGO Videoarchive - Library Hamdija Kre{evljakovi}, which aims toward the afmrmation of cultural heritage of Sarajevo and BiH.

Generaltab Armije BiH angairao je ininjere, civilnu zatitu i rudare, te je konano, 30. jula 1993. godine oko 21 sat, prokopan malen, ali siguran prolaz. Bio je to put u pravcu slobode, ali i simbol uasa koji je na pragu 21. stoljea vezu Sarajeva sa Evropom sveo na rupu irine neto vie od jednog i visine od jednog i po metra. Tokom gradnje tunela iskopano je 2.800 m zemlje, a u njegovu konstrukciju ugraeno je 170 m drvene grae i 45 tona eljeza. Tih 800 metara ispod Aerodroma, koji su bili prokopani oko pet metara ispod piste, su dvije i pol godine bili pupana vrpca Sarajeva, koja je grad snabdijevala hranom, naftom, strujom, telefonskim kablovima, orujem i municijom. Kroz tzv. Objekat D-B (Dobrinja - Butmir) u grad je ulo vie od 4.516.459 kg vojne opreme, 4.500.000 litara raznih pogonskih goriva, uneseno je oko 19.082.311 kg hrane i 8.852.068 kg drugih roba. U tunelu je, zahvaljujui donaciji njemake vlade, instaliran i kabl od 12 MW, pomou kojeg je u grad dolazilo oko 80.000.000 kW sati elektrine energije. Vrlo esto je voda u tunelu bila do iznad koljena, pa je ponekad bilo potrebno ak i dva sata kako bi se dolo na drugu stranu. Ne zna se tano koliko je ljudi prolo kroz tunel, ali je tokom opsade zabiljeeno oko 1.120.812 prolaza. Autor ovog teksta je do slobode i nazad tunelom proao etiri puta. Tih godina Sarajlije su bile sretne ako su imale priliku da dobiju dozvolu prolaska kroz ovu klaustrofobinu rupu koja je simbolizirala spas. Jedan od njih je na izlazu iz tunela, na butmirskoj strani, plavim nomasterom napisao Pariz, 3,765 km. Duga pria o tunelu uva se u ratnom muzeju Tunel D-B (Tunel spasa) u Butmiru, gdje brojni eksponati, te ouvani dio tunela u duini od 20 metara svjedoe o vremenu sarajevskog pakla.
O autoru Sead Kre{evljakovi} ro|en je 1973. godine u Sarajevu i poti~e iz ugledne sarajevske porodice. Njegov djed Hamdija Kre{evljakovi} bio je jedan od najzna~ajnijih bh. histori~ara, a otac Muhamed, tako|er histori~ar po profesiji, postao je 1991. godine prvi demokratski izabrani gradona~elnik Sarajeva. Sead Kre{evljakovi} je po~asni konzul Republike San Marino u BiH, a sa bratom blizancem Nihadom osnovao je i U.G. Videoarhiv - Biblioteka Hamdija Kre{evljakovi}, koje amrmira kulturno naslije|e Sarajeva i BiH.

09

ATTRACTIONS
ATRAKCIJE
1

Ashkenazi Synagogue
A{kena{ka sinagoga Ashkenazi Synagogue was built in 1902 by Karl Parik as the mrst religious object to be constructed in a then-popular pseudo-Moorish style. It is the third biggest synagogue in Europe. Akenaka sinagoga je izgraena 1902. godine, po projektu Karla Parika, kao prvi vjerski objekt u pseudomaurskom stilu. Trea je po veliini u Evropi.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz

Ba{~ar{ija
Ba{~ar{ija Baarija is the heart of old Sarajevo. The building started in 1462 and reached its culmination by the middle of 16th century. In the center of it is Sebilj (from Arabic word depicting a kiosk-like public fountain) designed by the Czech architect Alexander Vitek. Baarija je srce starog Sarajeva. Izgradnja je zapoeta 1462. godine, a procvat doivljava u 16. stoljeu. U centru Baarije se nalazi Sebilj (ar. Sebilj - javna esma u obliku kioska) kojeg je dizajnirao arhitekt Aleksandar Vitek.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Baarija Exit / Baarija Izlaz

Cathedral of Jesus Sacred Heart


Katedrala Srca Isusova The seat of the Archbishop of Vrhbosna (Upper Bosnia), Cathedral of Jesus Sacred Heart, was built in a neo-gothic style in 1889. The tomb of Josip tadler, Archbishop of Vrhbosna from the turn of the 20th century, is located in the Cathedral. Katedrala Srca Isusova prvostolna je crkva Vrhbosanske nadbiskupije, a sagraena je u neogotikom stilu 1889. godine. Grobnica Josipa tadlera, vrhbosanskog nadbiskupa sa poetka 20. stoljea koji je inicirao izgradnju ovog objekta, nalazi se u Katedrali.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala Izlaz

City Hall
Vije}nica
City Hall (Vijenica), a symbol of Sarajevo, is the most beautiful example of pseudo-Moorish building. Erected in 1896, it was the seat of city authorities and after World War II it became the National Library. During 1992 shelling, 90 percent of invaluable books and manuscripts were destroyed. It is currently under reconstruction. Vijenica, simbol Sarajeva, najljepi je objekt izgraen u pseudomaurskom stilu. Izgraena je 1896. i bila je sjedite gradske uprave, a nakon Drugog svjetskog rata u njoj je bila smjetena Nacionalna biblioteka. Granatirana je i spaljena 1992., kada je izgorjelo 90 posto neprocjenjivog kulturnog blaga. Trenutno se vri rekonstrukcija.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vijenica Izlaz

10

ATTRACTIONS
ATRAKCIJE
5

Congregational Church of the Holy Mother


Saborna crkva Presvete Bogorodice Congregational Church of the Holy Mother is the largest Orthodox house of worship in Sarajevo. It was built in 1868 toward the end of Ottoman rule, by the Macedonian architect Andrija Damjanov. The interior is decorated by richly-painted ornaments. Saborna crkva Presvete Bogorodice je najvei pravoslavni objekt u Sarajevu. Projektirao ju je Makedonac Andrija Damjanov, a sagraena je 1868. godine, pred kraj osmanskog vladanja Bosnom. Interijer je bogato ukraen ornamentima.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz

Emperors Mosque
Careva damija
Emperors Mosque (Careva damija) was built in 1457 by the founder of Sarajevo, Isa Bey Ishakovi, in honor of Sultan Mehmed II El-Fatih. The initial wooden construction burned down and was rebuilt in 1566 by the order of Sultan Suleiman the Great, and at the request of inhabitants of Sarajevo. Careva damija izgraena je 1457., u ast sultana Mehmeda II El-Fatiha, a gradnju je mnansirao osniva Sarajeva Isa-beg Ishakovi. Prvobitna drvena konstrukcija je izgorjela, a damija je na zahtjev Sarajlija, a po nareenju sultana Sulejmana Velianstvenog, 1566. ponovo izgraena.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vijenica Izlaz

Franciscan Church of St. Anthony of Padua


Franjevaka crkva sv. Ante Padovanskog The church was built in 1914 by Josip Vanca in a neo-gothic style. Adjacent to the church is a monastery and a 43 meters high tower. The interior contains valuable religious artwork, such as The Last Supper by uro Seder. Franjevaka crkva sv. Ante Padovanskog je sagraena 1914. godine po projektu Josipa Vancaa, u neogotikom stilu. Pored nje su izgraeni samostan i toranj visok 43 metra. Interijer je bogat raznim religioznim umjetninama, poput slike Posljednja veera autora ure Sedera.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz

Gazi Husrev Beys Mosque


Gazi Husrev-begova d`amija Gazi Husrev Beys Mosque is the most important Islamic house of worship in Bosnia and Herzegovina. Constructed in 1531, it was left to the city by Gazi Husrev Bey, the Ottoman ruler of Bosnia. The mosque is only a part of Gazi Husrev Beys substantial bequest to the city. Gazi Husrev-begova damija je najznaajniji islamski vjerski objekt u BiH. Izgraena je 1531., a zadubina je Gazi Husrev-bega, tadanjeg osmanskog namjesnika. Damija je samo dio velike Gazi Husrev-begove ostavtine.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz

11

ATTRACTIONS
ATRAKCIJE
9

The Latin Bridge


Latinska }uprija
The Latin Bridge was built in 16th century but acquired world fame for the infamous Sarajevo Assassination. Precisely from this spot Gavrilo Princip shot and killed Austro-Hungarian heir to the throne - archduke Franz Ferdinand and his wife Sophia, which triggered the start of World War I. Latinska uprija je izgraena u 16. stoljeu, a postala je svjetski poznata po Sarajevskom atentatu. Tu je Gavrilo Princip usmrtio austrougarskog prijestolonasljednika Franza Ferdinanda i njegovu suprugu Somju, to je bio povod za poetak Prvog svjetskog rata.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz

10

The Old Orthodox Church


Stara pravoslavna crkva The Old Orthodox Church was built in 16th century. Unique for its atypical architecture, this church has been safe guarding holy icons and religious relics for centuries. There are several interesting legends and folk tales related to its founding. Stara pravoslavna crkva sagraena je u 16. stoljeu. Unikatna zbog netipine arhitekture, ova crkva ve vijekovima uva veliko blago u vidu svetih moti i raznih relikvija, a postoji i nekoliko interesantnih legendi vezanih za njen nastanak.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

11

The Old Temple


Stari hram The Old Temple (Il Cal Grande) was built in 1581 upon the arrival of Sephardic Jews to Sarajevo. The ruler of the European territory of Ottoman Empire gave orders and mnanced its construction to accommodate to Jews expelled from Spain. Today, the temple houses the Jewish Museum. Stari hram (Il Cal Grande) sagraen je 1581. po doseljenju Sefarda u Sarajevo. Tadanji rumelijski beglerbeg dao je 1580. nareenje i mnansijska sredstva za izgradnju hrama za Jevreje protjerane iz panije. Danas je u Starom hramu smjeten Muzej Jevreja.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz

Tunnel of Hope
Tunel spasa Built under the runway of Sarajevo Airport in 1993, the Tunnel of Hope was the citys only connection with the outside world during the four years of siege. A portion of it remains open today. (For organized tours contact tourist agencies.) Tunel spasa izgraen je ispod aerodromske piste 1993. i bio je jedina veza Sarajeva sa ostatkom svijeta za vrijeme etverogodinje opsade. Danas je dio tunela otvoren za posjete. (Za organizirane posjete kontaktirajte turistike agencije.)
Trams/Tramvaji 3, 4, 6; Ilid`a Exit / Izlaz / Bus 32; D. Kotorac Exit / Izlaz

12

ATTRACTIONS
ATRAKCIJE
Academy of Fine Arts
Akademija likovnih umjetnosti
Architecture / Arhitektura Obala Maka Dizdara 3
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz

Gazi Husrev Beys Bezistan (Covered Bazaar)


Gazi Husrev-Begov Bezistan
Architecture / Arhitektura Gazi Husrev-begova bb
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Alifakovac Cemetary
Mezarje Alifakovac
Religion & Culture / Religija i kultura Alifakovac Quarter / Alifakovac mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz

Main Post Ofmce


Glavna po{ta
Architecture / Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz

Ali Pashas Mosque


Alipa{ina d`amija
Religion & Architecture / Religija i arhitektura Mar{ala Tita 14
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit / Skenderija Izlaz

Mori}a Guesthouse
Mori}a han
Architecture & History / Arhitektura i historija Sara~i 77
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Ba{~ar{ija Mosque
Ba{~ar{ijska d`amija
Religion & Architecture / Religija i arhitektura Ba{~ar{ija 37
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

Sebilj
Sebilj
Architecture & History / Arhitektura i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

Bijela tabija (White Fortress)


Bijela tabija
Arhitecture & History / Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

St. Josephs Church


Crkva Sv. Josipa
Architecture & Religion / Arhitektura i religija Zmaja od Bosne 1
Trams/Tramvaji 1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz

BH Presidency
Predsjedni{tvo BiH
Architecture / Arhitektura Titova 16
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit / Skenderija Izlaz

The House of Demance


Inat ku}a
History & Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz

Bosniak Institute
Bonjaki institut
Architecture & Culture / Arhitektura i kultura Mula Mustafe Baeskije 21 033 279 800
Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala Izlaz

The Tombs of Seven Brothers


Turbe sedam bra}e
History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Clock Tower
Sahat kula
Religion & Architecture / Religija i arhitektura Sarai 8
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Tr`nica (Meat and Dairy Market)


Tr`nica
Architecture / Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz

Eternal Flame
Vje~na vatra
History / Historija Mar{ala Tita bb
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz

Vratnik Gate
Vratni~ka kapija
Architecture & History / Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

Ferhadija Mosque
Ferhadija d`amija
Religion & Architecture / Religija i arhitektura Vladislava Skari}a 1
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

@uta tabija (Yellow Fortress)


@uta tabija
Arhitecture & History / Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

13

THIS MONTH IN GALLERIES


OVOG MJESECA U GALERIJAMA

GALLERY 11/07/95
GALERIJA 11/07/05 Fra Grge Martia 2 / III 033 953 170 Tue-Sat / Uto-Sub: 10:00 - 18:00; Sun / Ned: 10:00 - 16:00 From 04/01 to 04/30 Permanent Exhibit of Items Dedicated to the Preservation of the Memory of Srebrenica Tragedy and 8,372 Victims Who Tragically Lost Their Lives During the Genocide Od 01.04. do 30.04. Stalna postavka eksponata iji je cilj ouvati sjeanje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su tragino stradale u genocidu From 04/01 to 04/30 Exhibit: Projection of Photographs Killing Aleppo by Laurent Van der Stockt Od 01.04. do 30.04. Izloba: Projekcija fotogramja Ubijanje Alepa Laurenta Van der Stockta

NATIONAL GALLERY OF BIH


UMJETNI^KA GALERIJA BIH Zelenih beretki 8 033 266 550 Tue-Sat / UtoSub: 12:00 20:00 From 04/04 to 04/20 Exhibit of Photographs by Too Dabac Od 04.04. do 20.04. Izloba fotogramja Toe Dabca From 04/06 to 04/30 Exhibit of Photographs by Milomir Kovaevi Strani I oni su branili ovaj grad Od 06.04. do 30.04. Izloba fotogramja Milomira Kovaevia Stranog I oni su branili ovaj grad From 04/11 to 04/15 Exhibit of Photographs by Bojana Mati-Ostoji Portraying the Change Od 11.04. do 15.04. Izloba fotogramja Bojane Mati-Ostoji Portraying the Change

COLLEGIUM ARTISTICUM
COLLEGIUM ARTISTICUM Terezije bb (Centar Skenderija) 033 204 352 Mon-Sat / PonSub: 13:00 19:00 From 04/05 to 04/22 Exhibit of Members of the BiH Association of Artists, the Association of Applied Artists and Designers and the Association of Architects Od 05.04. do 22.04. Izloba lanova i lanica Udruenja likovnih umjetnika BiH, Udruenja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH i Asocijacije arhitekata BiH

BOSNIAK INSTITUTE
BO[NJA^KI INSTITUT Mula Mustafe Ba{eskije 21 033 279 800 Mon-Fri / Pon-Pet: 09:00 - 16:30 Permanent Exhibit: Works of Mersad Berber Stalna postavka: Djela Mersada Berbera Permanent Exhibit: Works of Ismet Rizvi} Stalna postavka: Djela Ismeta Rizvi}a Permanent Exhibit: Bosniak Institutes Art Collection Stalna postavka umjetni~kih djela Bo{nja~kog instituta

14

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

GALLERIES
GALERIJE

OTHER EXHIBITS/OSTALE IZLO@BE

BLACKBOX
BLACKBOX Vrazova 5 033 203 646 Mon-Fri / Pon-Pet: 10:00-14:00; 15:00-18:00; Sat / Sub: 09:00-14:00 From 04/10 to 04/16 Exhibit of Photographs Life in a Box by Dragi Nedelevski Od 10.04. do 16.04. Izloba fotogramja ivot u kutiji Dragi Nedelevski

GALLERY PREPOROD
GALERIJA PREPOROD Titova 54 033 205 553 Mon-Fri / Pon-Pet: 11:00 - 18:00; Sat / Sub: 11:00 - 16:00 To 04/15 Exhibit of Paintings Suprising Landscapes by Merima Ivkovi (BiH) Do 15.04. Izloba slika Zaudni pejzai Merima Ivkovi (BiH) From 04/17 to 04/27 Exhibit of Paintings by Aldemar Ibrahimovi (Montenegro) Od 17.04. do 27.04. Izloba slika Aldemara Ibrahimovia (Crna Gora)

DUPLEX/10m
DUPLEX/10m Obala Kulina bana 22 063 952 197 TueSat / UtoSub: 14:00 19:00 To 04/13 Exhibit Spectre by Ibro Hasanovi Do 13.04. Izloba Bauk Ibro Hasanovi

CHARLAMA DEPOT
CHARLAMA DEPOT Terezije bb (Centar Skenderija) 033 203 178 MonSat / PonSub: 10:00 20:00 From 04/01 to 04/30 Permanent Exhibit: Emporio Drangularijum Od 01.04. do 30.04. Stalna postavka: Emporio Drangularijum From 04/01 to 04/30 Exhibit of Artworks from Workshop Fleece Od 01.04. do 30.04. Izloba djela radionice Fleece

GALLERY NOVI HRAM


GALERIJA NOVI HRAM Mula Mustafe Ba{eskije 38 033 233 280 Mon-Fri / Pon-Pet & Sun / Ned: 15:00 19:00 To 04/11 Exhibit of Paintings Vista by Jakov Bararon Do 11.04. Izloba slika Pogled Jakova Bararona

OTHER GALLERIES/OSTALE GALERIJE

E&A GALLERY - MERSAD BERBER


GALERIJA E&A - MERSAD BERBER Vladislava Skaria 5 (Hotel Europe) 033 537 789 / 061 570 896 Mon-Fri/Pon-Pet: 11:00 19:00; Sat/Sub: 12:00 16:00

GALLERY MAK
GALERIJA MAK Sime Milutinovi}a Sarajlije 7 033 201 861 MonSun / PonNed: 10:00 19:00

GALLERY BORIS SMOJE


GALERIJA BORIS SMOJE Radi}eva 11 061 275 500 MonSat / PonSub: 10:00 20:00

GALLERY ROMAN PETROVI]


GALERIJA ROMAN PETROVI] Mar{ala Tita 54 033 668 009 MonSat / PonSub: 10:00 18:00

GALLERY FACTA
GALERIJA FACTA Hamdije Kre{evljakovi}a 7c 033 552 271 MonFri / PonPet: 09:00 19:00; Sat / Sub: 09:00 15:00

GALLERY SVETI ANTO


MALA GALERIJA SVETI ANTO Franjeva~ka 6 033 236 107 Mon-Sat / Pon-Sub: 08:00 18:00

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

15

THIS MONTH IN MUSEUMS


OVOG MJESECA U MUZEJIMA

HISTORICAL MUSEUM OF BiH


HISTORIJSKI MUZEJ BiH Zmaja od Bosne 5 033 210 416 TueFri / UtoPet: 09:0016:00; SatSun / SubNed: 09:0013:00 Through its collections, Historical Museum of BiH demnes the history of BiH from the arrival of Slavs on the Balkan Peninsula to the contemporary period. Historijski muzej BiH kroz svoje zbirke obrauje historiju BiH od dolaska Slavena na Balkansko poluostrvo, pa do savremenog doba. From 04/01 to 04/30 Exhibit of the Collection of Tax Stamps of BiH from 1878 to 1918 Od 01.04. do 30.04. Izloba kolekcije taksenih maraka u BiH od 1878. do 1918. godine Permanent Exhibits: Sarajevo Under Siege, BiH Through Centuries, Parallels Cultural Connections Stalne postavke: Opkoljeno Sarajevo, BiH kroz stoljea, Paralele Kulturne spone

MUSEUM SARAJEVO 1878 1918


MUZEJ SARAJEVO 1878. 1918. Zelenih beretki 1 033 533 288 TueFri / UtoPet: 09:0016:00; SatSun / SubNed: 10:0015:00 Museum 1878 1918 deals with the Austro-Hungarian period of Sarajevos and the countrys history. Zbirka Muzeja 1878. 1918. bavi se periodom austrougarske vladavine Sarajevom i BiH. Permanent Exhibit: Sarajevo 1878 1918 Stalna postavka: Sarajevo 1878. 1918.

BRUSA BEZISTAN
BRUSA BEZISTAN Abadiluk 10 033 239 590 MonFri / PonPet: 10:0016:00; Sat / Sub: 10:0015:00

NATIONAL MUSEUM OF BiH


ZEMALJSKI MUZEJ BiH Zmaja od Bosne 3 033 668 027 Note: The museum is currently not open for visits. Napomena: Muzej trenutno nije otvoren za posjete. The National Museum of BiH is the oldest and the most signimcant museum in BiH. Zemaljski muzej BiH najstarija je i najznaajnija muzejska institucija u BiH.

Brusa Bezistans permanent collection titled From Ancient History to the End of Austro-Hungarian Period will guide you through Sarajevos rich history. Stalna postavka Brusa bezistana Od prethistorije do kraja austrougarskog razdoblja }e vas provesti kroz bogatu historiju Sarajeva. From 04/05 to 04/15 Exhibit on the Occasion of 125 Years Since the Birth of Hamdija Kreevljakovi Od 05.04. do 15.04. Izloba povodom 125 godina od roenja Hamdije Kreevljakovia

16

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

MUSEUMS
MUZEJI

OTHER MUSEUMS/OSTALI MUZEJI

MUSEUM OF LITERATURE & PERFORMING ARTS


MUZEJ KNJIEVNOSTI I POZORINE UMJETNOSTI Sime Milutinovia Sarajlije 7 033 201 861 MonFri / PonPet: 10:0014:00 Permanent Exhibit: The Study Room of Silvije Strahimir Kranjevi and Parts of Study Rooms of Hasan Kiki, Petar Koi and Isak Samokovlija Stalna postavka: Radna soba Silvija Strahimira Kranjevia i dijelovi radnih soba Hasana Kikia, Petra Koia i Isaka Samokovlije

ARS AEVI ART DEPOT


ARS AEVI ART DEPO Terezije bb (Centar Skenderija) 033 216 919 MonSun / PonNed: 10:0022:00 Guided Tours / Voene posjete: 12:00 (English), 15:00 (B/H/S) Note: The museum is currently open for pre-arranged visits only. Napomena: Muzej je trenutno otvoren samo za najavljene posjete. Permanent display of Ars Aevi Collection / Museum of Contemporary Art Sarajevo, the most important international contemporary art collection in South-East Europe. Stalna postavka Kolekcije Ars Aevi / Muzeja savremene umjetnosti Sarajevo, najznaajnije kolekcije internacionalne savremene umjetnosti u jugoistonoj Evropi.

THE OLYMPICS MUSEUM


OLIMPIJSKI MUZEJ Alipaina bb (Zetra) 033 276 082 MonFri / PonPet: 09:0015:00 Permanent Exhibit: Organization of the 14th Winter Olympic Games Stalna postavka: Organizacija XIV zimskih olimpijskih igara

MUSEUM OF ALIJA IZETBEGOVI


MUZEJ ALIJE IZETBEGOVIA Ploa bb 033 252 213 MonFri / PonPet: 10:0016:00; Sat / Sub: 10:0015:00 Permanent exhibit depicting the life and work of Bosnia and Herzegovinas mrst president. Stalna postavka o ivotu i djelu prvog predsjednika Bosne i Hercegovine.

SEVDAH ART HOUSE


ART KUA SEVDAHA Halai 5 033 239 943 TueSun / UtoNed: 10:0018:00 Permanent exhibit about sevdalinka (traditional urban love song) as well as its most notable interpreters. Stalna postavka o sevdalinci (tradicionalna gradska lirska pjesma) i interpretatorima majstorima sevdaha.

THE DESPI HOUSE


DESPIA KUA Despieva 2 033 215 531 MonFri / PonPet: 10:0016:00; Sat / Sub: 10:0015:00 Permanent exhibit depicting culture of living of a wealthy, Sarajevo Serb, family in the period between 17th and 20th century. The Despi family housed Sarajevos mrst theater plays. Stalna postavka o kulturi stanovanja bogate graanske, srpske porodice u periodu od 17. do 20. stoljea. U Despia kui igrane su i prve pozorine predstave u Sarajevu.

SVRZO HOUSE
SVRZINA KUA Gloina 8 033 535 264 MonFri / PonPet: 10:0016:00; Sat / Sub: 10:0015:00 Permanent exhibit depicting the culture of living of a wealthy, Sarajevo Muslim family, in 18th and 19th century. Stalna postavka o kulturi stanovanja imune gradske, muslimanske porodice u 18. i 19. stoljeu.

TUNNEL OF HOPE
TUNEL SPASA Donji Kotorac, Tuneli 1, Ilida 033 684 032 MonSun / PonNed: 09:0017:00 The Tunnel of Hope was a symbol of hope for the citizens of Sarajevo during the four years of siege. Tunel spasa je tokom etverogodinje opsade bio simbol nade za stanovnike Sarajeva. On 04/03, 04/04 and 04/05 Open Doors of Museum Tunnel of Hope for the Students of Elementary Schools of Novi Grad Municipality 03.04., 04.04. i 05.04. Otvorena vrata muzeja Tunel spasa za uenike osnovnih kola u opini Novi Grad

JEWISH MUSEUM OF BiH


MUZEJ JEVREJA BiH Velika avlija bb 033 535 688 MonFri / PonPet: 10:0016:00; Sun / Ned: 10:0013:00 Permanent exhibit depicting lives and culture of Sarajevo Jews. Stalna postavka o ivotu i kulturi Jevreja u Sarajevu.

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

17

THEATERS
POZORITA 04/17 17.04. Theater Play / Pozorina predstava Bereaved Family / Oaloena porodica (Director / Reija: Ahmed Imamovi) 19:30

NATIONAL THEATER
NARODNO POZORITE www.nps.ba Obala Kulina bana 9 033 226 431 Mon-Sun: 09:00 12:00 & 16:00 19:30 Pon-Ned: 09:00 12:00 i 16:00 19:30

04/20 20.04. 11:00 Concert / Koncert Saturday Matinee / Subotnja matineja: Amila Baki (soprano / sopran), Ivica ari (bass / bas), Aida Muanovi (piano / klavir) 04/22 & 04/29 22.04. i 29.04. Theater Play / Pozorina predstava Hamlet u selu Mrdua Donja (Director / Reija: Sulejman Kupusovi) 04/26 & 04/27 26.04. i 27.04. Ballet / Balet The Wayward Daughter / Vragolasta djevojka 19:30

19:30

04/01 01.04. 19:30 Theater Play / Pozorina predstava The Life Before Us / ivot je pred tobom (Bosansko narodno pozorite Zenica) (Director / Reija: Lajla Kaikija) 04/02 02.04. Opera for Youth / Opera za mlade Hedgehogs Home / Jeeva kua (Conductor / Dirigent: Dario Vui) 14:00

04/04 04.04. 12:00 Ballet / Balet Thumbelina / Palica (Choreographer and Director / Koreogramja i reija: Nermina Damian) 04/09 09.04. 19:30 Opera Hasanaginica (Conductor / Dirigent: Miroslav Homen, Director / Reija: Sulejman Kupusovi) 04/10 10.04. Theater Play / Pozorina predstava Marriage / enidba (Director / Reija: Petar Veek) 19:30

YOUTH THEATER
POZORITE MLADIH www.pozoristemladih.ba Kulovia 8 033 205 799 Mon-Fri: 12:00 14:00 and two hours before plays Pon-Pet: 12:00 14:00 i dva sata prije poetka predstave

04/03 03.04. 20:00 The Hen / Kokoka (Director / Reija: Admir Glamoak) 04/04 04.04. 20:00 Samo nek ne puca (Director / Reija: Dino Mustam) 04/05 05.04. 20:00 Basheskia, the Dream of Sarajevo / Baeskija, san o Sarajevu (Director / Reija: Gradimir Gojer) 04/07 07.04. Captain John Peoplefox / Kapetan Don Piplfoks (Director / Reija: Kaa Dori) 04/10 10.04. Jersey / Dres (Director / Reija: Primo Bebler) 11:00

04/11 11.04. 19:30 Ballet / Balet Mare Nostrum (Choreographer / Koreogramja: Davide Bombana) 04/13 & 04/18 13.04. i 18.04. 19:30 Theater Play / Pozorina predstava Balkan Spy in Sarajevo / Balkanski pijun u Sarajevu (Director / Reija: Sulejman Kupusovi) 04/15 & 04/23 15.04. i 23.04. 19:30 Theater Play / Pozorina predstava Tartuffe / Tartif (Director / Reija: Nermin Hamzagi)

20:00

18

 Address / Adresa Telephone / Tel Box Ofmce Working Hours / Radno vrijeme blagajne

THEATERS
POZORITA 04/11 11.04. 20:00 Scapins Deceit / Skapino (Director / Reija: Kaa Dori) 04/12 12.04. Aladdin / Aladin (Director / Reija: Kaa Dori) 04/14 14.04. The Story of Little Muck / Mali Muk (Director / Reija: Darko Kovaovski) 04/21 21.04. Puss In Boots / Maak u izmama (Director / Reija: Drago Buka) 04/25 & 04/26 25.04. i 26.04. The Pillowman / Gospodin Jastuk (Director / Reija: Luca Cortina) 04/28 28.04. The Sky-High Pine / Bor visok do neba (Director / Reija: Drago Buka) 19:00 11:00 04/09 & 04/26 09.04. i 26.04. The Shop Around the Corner / Radnja na uglu (Director / Reija: Francois Lunel) 20:00

04/12 12.04. 20:00 The Dervish and Death / Dervi i smrt (Beogradsko dramsko pozorite) (Director / Reija: Slobodan usti) 04/13 13.04. 20:00 Girls Shouldnt Play Football / Djevojice ne bi trebale igrati nogomet (HNK Split) (Director / Reija: Nenni Delmestre) 04/17, 04/18, 04/19 & 04/20 17.04., 18.04., 19.04. i 20.04. The Concert of Birds / Koncert ptica (Director / Reija: Ale Kurt) 20:00

11:00

20:00

11:00

04/22 & 04/23 22.04. i 23.04. 20:00 Helvers Night / Helverova no (Director / Reija: Dino Mustam) 04/25 25.04. 20:00 Evening with Abdulah Sidran / Vee sa Abdulahom Sidranom 04/29 & 04/30 29.04. i 30.04. U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce (Director / Reija: Sulejman Kupusovi) 20:00

CHAMBER THEATER 55
KAMERNI TEATAR 55 www.kamerniteatar55.ba Marala Tita 56/II 033 550 475 Mon-Tue & Thu-Sat: 10:00 12:00 & 16:00 20:00 Pon-Uto i et-Sub:10:00 12:00 & 16:00 20:00

SARAJEVO WAR THEATER SARTR


SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR www.sartr.ba Gabelina 16 033 664 070 18:00 20:00 (on days of featured plays) 18:00 20:00 (na dan igranja predstave)

04/01, 04/02 & 04/24 01.04., 02.04. i 24.04. 20:00 Die Hard / Umri muki (Director / Reija: Admir Glamoak) 04/04 04.04. 20:00 The Goat, or Who Is Sylvia? / Koza ili Ko je Silvija (Graduation Play of Students of Academy of Performing Arts Sarajevo / Diplomska predstava studenata Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo) 04/05 05.04. 20:00 What Have We Done / ta smo to uinili (Director / Reija: Dino Mustam) 04/08 08.04. 20:00 Terrorism / Terorizam (Director / Reija: Dino Mustam)

04/04 04.04. 20:00 Stones In His Pockets / Depovi puni kamenja (Directors / Reija: Igor Skvarica, Adi Hrustemovi) 04/16, 04/17 & 04/18 16.04., 17.04. i 18.04. 20:00 Sjea li se (Choreographer / Koreogramja: Marki Boldin) 04/25, 04/26, 04/27, 04/29 & 04/30 25.04., 26.04., 27.04., 29.04. i 30.04. 20:00 Tajna dema od malina (Director / Reija: Selma Spahi)

 Address / Adresa Telephone / Tel Box Ofmce Working Hours / Radno vrijeme blagajne

19

SARAJEVO SCENE
SARAJEVSKA SCENA

International Book Fair


Meunarodni sajam knjiga

Foto: CSC / KSC Skenderija

hanks to the Book Fair, an international literary manifestation which started back in 1988, every April Sarajevo turns into a top attraction for writers and publishers from BiH and the region. As one of the most visited cultural events in the region, the Fair is rightly considered a literary festivity in Sarajevo and this year there is even more to celebrate as it marks its 25th anniversary. Since 2002 the Fair has been organized by KSC Skenderija, ahinpai Publishing and the BiH Association of Publishers and Bookshops. Every year more than 200 exhibitors present at the Fair, over 150,000 titles are on offer, about 100 promotions are held and the Fair is visited by more than 50,000 people, all of which attest to its success. This years Book Fair will present a wide range of literary works from BiH, the region and the world, and many items will be on sale. Promotions of local authors are held in the Bosnian house at the center of the fair, which is also a meeting place for writers, publishers and the public. If you wish to enrich your private library or delight a friend with the best possible gift (a book!), then be sure to visit the 25th Annual International Book Fair, April 17-23 at CSC Skenderija!

ahvaljuju i me unarodnoj knjievnoj manifestaciji Sajam knjiga, koja je nastala davne 1988. godine, Sarajevo svakog aprila postaje glavna destinacija spisatelja i izdavakih ku a iz BiH i regiona. Jedan od najposje enijih kulturnih dogaaja u regiji se s pravom smatra praznikom knjievnosti u Sarajevu, a ove godine slavi i znaajan jubilej 25 godina postojanja. Uspjeh Sajma, kojeg od 2002. godine zajedno organiziraju KSC Skenderija, izdava ka ku a ahinpai i Udruenje izdavaa i knjiara BiH, dokazuju sve impresivniji brojevi na Sajmu svake godine izlae preko 200 izlaga a, nudi se preko 150.000 naslova, odri se oko 100 promocija, a posjeti ga vie od 50.000 ljudi. I ove godine e Sajam knjiga predstaviti raznovrsnu ponudu knjievnih djela iz BiH, regiona i svijeta, uz brojne popuste. Centralni dio Sajma je Bosanska ku a, mjesto gdje se odvijaju promocije djela doma ih knjievnika, te susreti pisaca, izdava a i publike. Ukoliko elite obnoviti svoju ku nu biblioteku ili obradovati blisku osobu najboljim poklonom knjigom, obavezno posjetite 25. me unarodni sajam knjiga, koji e od 17. do 23. aprila biti odran u KSC Skenderija!

20

COFFEE WITH ...


KAFA SA ...

IVICA ARI

I Breathe in Sarajevo Like I Breathe the Air!


Sarajevo diem ko zrak!

ust before the April edition of Sarajevo Navigator was sent for printing, we enjoyed a pleasant conversation with Ivica ari over a Nescaf at Vienna Caf (Hotel Europe). Ivica serves as Minister of Culture and Sport for Canton Sarajevo, and he is also an outstanding opera singer, taking the lead in the National Theaters operatic performances. While he was born in Kraljeva Sutjeska, which was the seat of Bosnian kings during the Middle Ages, Ivica refers to himself as a 47-year-old Sarajevan because he moved here when he was a child and grew up in the Pofalii neighborhood on what used to be Pofalika Street (now Drinska). Ivicas favorite part of town lies between Ferhadija and Baarija, where he enjoys hearing the chatter of people on the streets. He usually drinks coffee at Vatra or Fis, where he is still considered a regular guest, just like when he used to socialize with Sarajevo legends like basketball player, Mirza Delibai and singer, Davorin Popovi. As for lunch and dinner with friends, Ivica frequents Kod Kibeta or Park prineva, and evabdinicas Galatasaray and Brajlovi in Ilida are his top choices. Ivica makes special mention of the beauty and greenery along Wilsons Promenade and the pleasant walks one can take from Dariva to Kozja (Goats) Bridge. He is always happy to visit Bjelanica and Igman Mountains, as well as

eposredno pred slanje aprilskog broja Sarajevo Navigatora u tampu uz olju Nescafa smo, u Bekoj kafani hotela Europe, ugodno porazgovarali sa Ivicom ariem, ministrom kulture i sporta Kantona Sarajevo, istaknutim opernim pjevaem i prvakom Opere sarajevskog Narodnog pozorita. Ivica ari roen je u Kraljevoj Sutjesci, mjestu gdje su u srednjem vijeku stolovali bosanski kraljevi, ali za sebe kae kako je on, zapravo, 47-godinji Sarajlija, jer se u Sarajevo doselio jo kao dijete, a odrastao je u naselju Pofalii i tadanjoj Pofalikoj (danas Drinskoj) ulici. Ivicin omiljeni dio grada je onaj od Ferhadije do Baarije, gdje uiva u amoru ljudi na ulicama. Dnevnu kafu najee pije u Vatri ili Fisu, gdje je redovan gost jo od vremena kada se druio sa sarajevskim legendama, koarkaem Mirzom Delibaiem i pjevaem Davorinom Popoviem. Uz ruak ili veeru se sa prijateljima najee drui u restoranima Kod Kibeta i Park prineva, a kada su u pitanju evabdinice, onda su njegov izbor Galatasaray i Brajlovi na Ilidi. Na sagovornik naglaava ljepotu i zelenilo Vilsonovog etalita, te ugodnost etnji Darivom do Kozje uprije. Rado posjeuje planine Bjelanicu i Igman, te planinarski dom Hrvatskog kulturnog drutva Napredak na Trebeviu.

22

COFFEE WITH ...


KAFA SA ...

the mountain house for the Croatian Cultural Association, Napredak, on Trebevi. Besides the National Theater, which is where he performs, his favorite building is Vijenica (City Hall). He is proud of the many cultural festivals Sarajevo has to offer and he considers them almost like his children, since the Ministry of Culture and Sport plays a meaningful role in supporting such events. He takes in almost every cultural event on his own time and stresses the importance of the National Theaters Opera and Ballet companies. Ivica enjoys many vantage points around Sarajevo and his favorite view is from the garden at the restaurant, Kod Bibana, and he appreciates the lovely panoramas seen from Park prineva and Kod Kibeta. He says that visitors should not just come for one day, and he recommends taking a stroll from Wilsons Promenade to Baarija and visiting the aforementioned sites for views of Sarajevo. For Ivica, it is impossible not to love Sarajevo and we closed our conversation with a few lines from a song that he has recently recorded: - Its a quiet night in my town / the heart is where the home is / Sarajevo is half asleep, its dreams are fragile / without it, its as if I dont exist / I breathe it like the air.

Uz Narodno pozorite, na ijoj sceni nastupa, njegova omiljena graevina je Vijenica. Ponosan je na mnogobrojne sarajevske kulturne festivale, koje doivljava kao svoju djecu, s obzirom na znaajnu ulogu koje Ministarstvo kulture i sporta KS ima u podrci ovim manifestacijama. Privatno posjeuje gotovo sva kulturna deavanja, a istie bitnost Opere i Baleta pri Narodnom pozoritu. Ivica ari posebno uiva u pogledima na Sarajevo, a njegov omiljeni pogled prua se iz bate restorana Kod Bibana, iako istie i ljepotu panorama iz restorana Park prineva i Kod Kibeta. Posjetiteljima Sarajeva Ivica poruuje da se u Sarajevo ne dolazi na jedan dan, te preporuuje etnju od Vilsonovog etalita do Baarije i posjetu pomenutim sarajevskim vidikovcima. Istie kako je Sarajevo grad koji se ne moe ne voljeti, a na razgovor zakljuuje stihovima pjesme koju je nedavno snimio: - Mirna no je u gradu mom/gdje je srce tu je i dom/ Sarajevo drijema, san mu tako lak/bez njeg kao da me nema/diem ga ko zrak.

23

MOVIE THEATERS
KINA

CINEMA CITY MULTIPLEX / MULTIPLEX CINEMA CITY*


From 04/04 Od 04.04. From 04/04 Od 04.04. From 04/04 Od 04.04. From 04/18 Od 18.04. From 04/18 Od 18.04. From 04/25 Od 25.04. Side Effects / Nuspojave The Last Exorcism, Part II / Posljednji egzorcizam 2 Falsimkator Scary Movie 5 / Mrak mlm 5 Oblivion / Zaborav Iron Man 3

KRITERION - ART CINEMA / KRITERION - ART KINO*


From 04/01 Od 01.04. Love / Ljubav From 04/04 Od 04.04. As Luck Would Have It / Kako srea hoe On the Road / Na cesti From 04/11 to 04/15 Od 11.04. do 15.04. German Movie Week / Sedmica njemakog mlma

KINOTEKA BIH / KINOTEKA BiH*


From 04/01 Od 01.04. Program: A Hundred Years, Cycle: Burt Lancaster (1913 1994) / Program Sto godina, Ciklus: Burt Lancaster (1913 1994.) From 04/01 Od 01.04. The Crimson Pirate / Crveni gusar From 04/08 Od 08.04. From Here to Eternity / Odavde do vjenosti From 04/15 Od 15.04. Apache / Apa From 04/22 Od 22.04. Vera Cruz From 04/29 Od 29.04. The Unforgiven / Nepomirljivi

MEETING POINT*
From 04/04 to 04/10 Od 04.04. do 10.04. From 04/12 to 04/17 Od 12.04. do 17.04. From 04/22 to 04/28 Od 22.04. do 28.04. Falsimkator Turkish Movie Week / Sedmica turskog mlma mlm.factory presents: Program of German Movies - Der Himmel ber Deutschland / mlm.factory predstavlja: Program njemakih mlmova Nebo nad Berlinom

* For movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja mlmova posjetite www.sonar.ba

25

EDITORS PICK
IZBOR UREDNIKA

EVENTS IN APRIL
I

DOGAAJI U APRILU

n April spring arrives in its wondrous attire and at the beginning of this month we celebrate April 6 the Day of the city of Sarajevo. As in other years, the Day of the city will be marked by many interesting events and there will certainly be no shortage of engaging events for the rest of the month. In honor of the Day of the city of Sarajevo and the 4th anniversary of BBI Center, the childrens festival, arena nedjelja (Colorful Week) will be held in front of BBI Center April 4-14. Youngsters will enjoy their time with popular performers, magicians, clowns, merry-go-rounds and go carts.... This April, Dom mladih will launch a series of concerts during The Cactus Music Scene, which will be held every Friday in the Doms amphitheater. The following renowned Sarajevo bands will perform: Billy Andol and Basheskia & Edward EQ (April 5), Letu tuke and Snieno vladanje (April 12), Vela Havle and the DJs El Karinho and Djarmah (April 19); plus Erogene zone and S.P.U.K. (April 26). Then there are the concerts at Art Cinema Kriterion: the Serbian band, Block Out, will perform on April 5 and the outstanding BiH band, Dubioza Kolektiv, will perform on April 16. These are just some of the events that lie ahead this month, so we suggest that you take a close look at our calendar in order to mnd out all that is happening in Sarajevo this April, and visit our website, www.sonar.ba, which is regularly updated with new information about events.

aprilu nam proljee stie u svom najljepem ruhu, a poetkom ovog mjeseca slavimo U i 6. april, Dan grada Sarajeva. I ove godine e Dan grada biti obiljeen mnotvom interesantnih deavanja, a zanimljivih dogaaja nee manjkati ni tokom ostatka mjeseca. Ispred BBI Centra e, u povodu Dana grada Sarajeva i 4. roendana BBI Centra, od 4. do 14. aprila biti odran djeiji festival arena nedjelja. Najmlai e se zabavljati uz popularne izvoae, maioniare, klovnove, te na vrtuljcima, vrtekama, autiima... U ammteatru Doma mladih e u aprilu biti zapoeta i serija koncerata petkom pod nazivom Muzika scena Kaktus, a na kojima e ovog mjeseca nastupiti poznati sarajevski bendovi: Billy Andol i Basheskia & Edward EQ (5. april), Letu tuke i Snieno vladanje (12. april), Vela Havle i DJ-evi El Karinho i Djarmah (19. april) i Erogene zone i S.P.U.K. (26. april). Takoer, izdvajamo i koncerte srbijanskog benda Block Out koji e nastupiti u Kriterion Art Kinu 5. aprila, dok e na istom mjestu 16. aprila nastupiti odlini bh. bend Dubioza Kolektiv. Ovo je samo dio deavanja koja nas oekuju ovog mjeseca, pa vam predlaemo da paljivo pregledate na kalendar, kako biste saznali ta e se sve to u aprilu deavati u Sarajevu, ali i da posjetite na web portal www.sonar.ba, kojeg redovno dopunjavamo novim informacijama o dogaajima.

27

CALENDAR OF EVENTS APRIL 2013


For more information about events visit www.sonar.ba

01
MONDAY

09:00; Event: City Acupuncture (until April 5); Public Room Sarajevo 20:00; Theater Play: Days of Comedy Laughter is Cure: Meuigre 0-24; Center for Culture Sarajevo 21:00; Party: Blues Night; The Pub 21:00; Party: Chilly Vinyl Party: Guest Don Guido; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 20:00; Theater Play: Days of Comedy Laughter is Cure: Predstava Hamleta u selu Mrdua Donja; Center for Culture Sarajevo 20:30; Event: Watching the Football Games: PSG Barcelona & Bayern Juventus; Pro Rock Club Johnny 20:30; Party: Duba za Jahba Bass-Ul-Ulema & Guests; Pussy Galore 15:00; Live Music: Rasta Coffee / Acoustic Reggae Live with Mahir Bajri; City Pub 20:00; Theater Play: Days of Comedy Laughter is Cure: U ime naroda; Center for Culture Sarajevo 20:30; Event: Watching the Football Game: Real Madrid Galatasaray; Pro Rock Club Johnny 20:30; Party: Veterinar the DJ; Pussy Galore 21:00; Party: Sevdah and Tamburitza for the Soul; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Live Music: Samir Fejzi / Jazz; City Pub 10:00; Event: BBI Colorful Week; BBI Center 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prineva 19:00; Event: Seminar How to Apply Philosophy in Everyday Life; Association Nova Akropola 20:00; Theater Play: Days of Comedy Laughter is Cure: Kako ubiti suprugu i zato; Center for Culture Sarajevo 20:30; Party: Spring Sounds the Best; Pussy Galore 21:00; Concert: Struggling With Reason (Belgium); Fis Club Bock 21:00; Event: Stand Up Comedy Show: The Man by Pea Bajovi (Zagreb); Peoples Club 21:00; Party: Mojito Night; Pravda 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:00; Party: Charity Party Pomozi.ba (Futavci & Guests); Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: ShikiMiki 90s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Live Music @ Mash 22:00; Party: Sloga Night - The Happiest Thursday in Town; Cinemas Club 22:00; Event: Magacin Kabare: Late Nite at Gogos - P.M.S.; Cafe Club Gogo 10:00; Event: BBI Colorful Week; BBI Center 18:00; Event: Spring Workshop; WISA Shopping Center 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prineva 19:00; Event: Tuborg Bus; Plateau in front of the National Theater 20:00; Event: Performance U zapremini kruga - Dijalog sa Sonjom Savi; Pussy Galore 20:30; Concert: Music Scene Kaktus: Billy Andol + Basheskia & Edward EQ; Amphitheater of Dom mladih 21:00; Party: Cocktail Night; Pravda 21:00; Live Music: Charlie Boomerang Band; Tito 21:00; Party: Fridays Lets Salsa Night; Cafe Bar Boulevard 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Live Music @ Pink Houdini 21:00; Party: DJ Lik Jay; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Max Maha; Baghdad 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 22:00; Concert: Partibrejkersi; Cinemas Club 22:00; Concert: Block Out; Kriterion Art Cinema 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Live Music: Anchi & The Moon Dogs Band; Underground 22:00; Party: Glitter Decadence; Pussy Galore 22:30; Party: Tuborg Bus After Party; Mash 23:00; Party: Hideout Festival: Sleeper, Aldin, Billain, Slo (Kontra DJz) + Repetitor VJz; so.ba

02
TUESDAY

03 04

WEDNESDAY

THURSDAY

05
FRIDAY

28

KALENDAR DE[AVANJA APRIL 2013


Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

01. 02.
UTORAK

PONEDJELJAK

09:00; Dogaaj: Akupuntura grada (do 5. aprila); Public Room Sarajevo 20:00; Pozorina predstava: Dani komedije Smijeh je lijek: Meuigre 0-24; Centar za kulturu Sarajevo 21:00; Party: Blues Night; The Pub 21:00; Party: Chilly Vinil Party: Gost Don Guido; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 20:00; Pozorina predstava: Dani komedije Smijeh je lijek: Predstava Hamleta u selu Mrdua Donja; Centar za kulturu Sarajevo 20:30; Dogaaj: Gledanje fudbalskih utakmica: PSG Barcelona i Bayern Juventus; Pro Rock Club Johnny 20:30; Party: Duba za Jahba Bass-Ul-Ulema i gosti; Pussy Galore 15:00; Svirka uivo: Rastakafa / Acoustic Reggae Live sa Mahirom Bajriem; City Pub 20:00; Pozorina predstava: Dani komedije Smijeh je lijek: U ime naroda; Centar za kulturu Sarajevo 20:30; Dogaaj: Gledanje fudbalske utakmice: Real Madrid Galatasaray; Pro Rock Club Johnny 20:30; Party: Veterinar the DJ; Pussy Galore 21:00; Party: Sevdah i tamburica za duu; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Svirka uivo: Samir Fejzi / Jazz; City Pub 10:00; Dogaaj: BBI arena nedjelja; BBI Centar 19:00; Svirka uivo: Tamburaki orkestar; Park prineva 19:00; Dogaaj: Seminar Primjena mlozomje u svakodnevnom ivotu; Udruenje Nova Akropola 20:00; Pozorina predstava: Dani komedije Smijeh je lijek: Kako ubiti suprugu i zato; Centar za kulturu Sarajevo 20:30; Party: Spring Sounds the Best; Pussy Galore 21:00; Koncert: Struggling With Reason (Belgija); Fis Club Bock 21:00; Dogaaj: Stand Up Comedy predstava: Mukarac Pea Bajovi (Zagreb); Peoples Club 21:00; Party: Mojito Night; Pravda 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:00; Party: Humanitarni party Pomozi.ba (Futavci i gosti); Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: ShikiMiki 90s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Svirka uivo @ Mash 22:00; Party: Sloga Night - Najveseliji etvrtak u gradu; Cinemas Club 22:00; Dogaaj: Magacin Kabare: Late Nite kod Goge P.M.S.; Cafe Club Gogo 10:00; Dogaaj: BBI arena nedjelja; BBI Centar 18:00; Dogaaj: Proljetna radionica; WISA Shopping Centar 19:00; Svirka uivo: Tamburaki orkestar; Park prineva 19:00; Dogaaj: Tuborg Bus; Plato ispred Narodnog pozorita 20:00; Dogaaj: Performans U zapremini kruga - Dijalog sa Sonjom Savi; Pussy Galore 20:30; Koncert: Muzika scena Kaktus: Billy Andol + Basheskia & Edward EQ; Ammteatar Doma mladih 21:00; Party: Cocktail Night; Pravda 21:00; Svirka uivo: Charlie Boomerang Bend; Tito 21:00; Party: Fridays Lets Salsa Night; Cafe Bar Boulevard 21:00; Svirka uivo @ The Pub 21:00; Svirka uivo @ Pink Houdini 21:00; Party: DJ Lik Jay; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Max Maha; Baghdad 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 22:00; Koncert: Partibrejkersi; Cinemas Club 22:00; Koncert: Block Out; Kriterion Art Kino 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Svirka uivo: Anchi & The Moon Dogs Band; Underground 22:00; Party: Glitter Decadence; Pussy Galore 22:30; Party: Tuborg Bus After Party; Mash 23:00; Party: Hideout Festival: Sleeper, Aldin, Billain, Slo (Kontra DJz) + Repetitor VJz; so.ba

03.
SRIJEDA

04.
^ETVRTAK

05.
PETAK

29

CALENDAR OF EVENTS APRIL 2013


For more information about events visit www.sonar.ba

06

SATURDAY

10:00; Event: BBI Colorful Week; BBI Center 10:00; Sport Event: International Swimming Competition To Sarajevo with Love 2013; Olympic Pool Sarajevo 12:00; Event: Sarajevo Poetry Mornings; Gallery Boris Smoje 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prineva 20:00; Theater Play: Days of Comedy Laughter is Cure: Bosanska podvala; Center for Culture Sarajevo 20:00; Live Music: April 6 Party - Don Guido and the Missionaries; Pro Rock Club Johnny 21:00; Live Music: Duo Picardia; Tito 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Live Music @ Pink Houdini 21:00; Party: DJ Pest & Kopipest; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Live Music: Par godina za nas In the Honor of EKV; AG Club 21:00; Party: Orient Deluxe Night; Lounge Bar Harem 21:00; Party: El Mano @ Best Electronic Music; Baghdad 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:30; Party: Disco Fever; Mash 22:00; Concert: Paranoid Android; Coloseum Club 22:00; Live Music @ Cinemas Club 22:00; Party: Capital City Crew; Kriterion Art Cinema 22:00; Party: Mucha Lucha Club Night; Cafe Bar Hag 22:00; Live Music: Leftovers; Underground 22:00; Party: DJ Jasmina; Pussy Galore 22:00; Event: Magacin Kabare: Late Nite at Gogos - Tabu ema; Cafe Club Gogo 10:00; Event: BBI Colorful Week; BBI Center 10:00; Event: Museum Market; Historical Museum of BiH 20:00; Event: Evening Dance School; Coloseum Club 10:00; Event: BBI Colorful Week; BBI Center 21:00; Party: Blues Night; The Pub 21:00; Party: Chilly Vinyl Party; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 10:00; Event: BBI Colorful Week; BBI Center 20:30; Event: Watching the Football Game: Galatasaray Real Madrid; Pro Rock Club Johnny 20:30; Party: Duba za Jahba Bass-Ul-Ulema & Guests; Pussy Galore 10:00; Event: BBI Colorful Week; BBI Center 15:00; Live Music: Rasta Coffee / Acoustic Reggae Live with Mahir Bajri; City Pub 19:30; Concert: Amina Koldo (violin); Bosniak Institute 20:30; Event: Watching the Football Game: Juventus Bayern; Pro Rock Club Johnny 20:30; Party: Veterinar the DJ; Pussy Galore 21:00; Party: Sevdah and Tamburitza for the Soul; Hacienda - Cantina Mexicana Time to be determined; Sport Event: BH Telecom Premier League: eljezniar Zrinjski; Grbavica Stadium 10:00; Event: BBI Colorful Week; BBI Center 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prineva 19:00; Event: Fair of (Your) Ideas; Chamber Theater 55 20:30; Party: Immigrant/Gypsy/Nomad Sounds with Luna; Pussy Galore 21:00; Party: Mojito Night; Pravda 21:00; Live Music: Johnny Weekend: Tribute to Azra Rock Live Session; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: ShikiMiki 90s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Live Music @ Mash 22:00; Party: Sloga Night - The Happiest Thursday in Town; Cinemas Club 22:00; Concert: Sea of Treachery (USA), Here Lies a Warning (Great Britain), Regaining The Crown (Sarajevo); Kriterion Art Cinema 22:00; Event: Magacin Kabare: Late Nite at Gogos - Koncept P; Cafe Club Gogo

07
SUNDAY

08
MONDAY

09
TUESDAY

10

WEDNESDAY

11

THURSDAY

30

KALENDAR DE[AVANJA APRIL 2013


Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

06.
SUBOTA

10:00; Dogaaj: BBI arena nedjelja; BBI Centar 10:00; Sportski dogaaj: Meunarodni plivaki miting Sarajevu s ljubavlju 2013; Olimpijski bazen Sarajevo 12:00; Dogaaj: Sarajevska jutra poezije; Galerija Boris Smoje 19:00; Svirka uivo: Tamburaki orkestar; Park prineva 20:00; Pozorina predstava: Dani komedije Smijeh je lijek: Bosanska podvala; Centar za kulturu Sarajevo 20:00; Svirka uivo: estoaprilski dernek - Don Guido i Misionari; Pro Rock Club Johnny 21:00; Svirka uivo: Duo Picardia; Tito 21:00; Svirka uivo @ The Pub 21:00; Svirka uivo @ Pink Houdini 21:00; Party: DJ Pest & Kopipest; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Svirka uivo: Par godina za nas U ast EKV-u; Klub AG 21:00; Party: Orient Deluxe Night; Lounge Bar Harem 21:00; Party: El Mano @ Best Electronic Music; Baghdad 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:30; Party: Disco gripa; Mash 22:00; Koncert: Paranoid Android; Coloseum Club 22:00; Svirka uivo @ Cinemas Club 22:00; Party: Capital City Crew; Kriterion Art Kino 22:00; Party: Mucha Lucha Club Night; Cafe Bar Hag 22:00; Svirka uivo: Leftovers; Underground 22:00; Party: DJ Jasmina; Pussy Galore 22:00; Dogaaj: Magacin Kabare: Late Nite kod Goge Tabu ema; Cafe Club Gogo 10:00; Dogaaj: BBI arena nedjelja; BBI Centar 10:00; Dogaaj: Muzej market; Historijski muzej BiH 20:00; Dogaaj: Veernja kola plesa; Coloseum Club 10:00; Dogaaj: BBI arena nedjelja; BBI Centar 21:00; Party: Blues Night; The Pub 21:00; Party: Chilly Vinil Party; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 10:00; Dogaaj: BBI arena nedjelja; BBI Centar 20:30; Dogaaj: Gledanje fudbalske utakmice: Galatasaray Real Madrid; Pro Rock Club Johnny 20:30; Party: Duba za Jahba Bass-Ul-Ulema i gosti; Pussy Galore 10:00; Dogaaj: BBI arena nedjelja; BBI Centar 15:00; Svirka uivo: Rastakafa / Acoustic Reggae Live sa Mahirom Bajriem; City Pub 19:30; Koncert: Amina Koldo (violina); Bonjaki institut 20:30; Dogaaj: Gledanje fudbalske utakmice: Juventus Bayern; Pro Rock Club Johnny 20:30; Party: Veterinar the DJ; Pussy Galore 21:00; Party: Sevdah i tamburica za duu; Hacienda - Cantina Mexicana Vrijeme e biti odreeno; Sportski dogaaj: BH Telecom Premijer liga: eljezniar Zrinjski; Stadion Grbavica 10:00; Dogaaj: BBI arena nedjelja; BBI Centar 19:00; Svirka uivo: Tamburaki orkestar; Park prineva 19:00; Dogaaj: Vaa(r) ideja; Kamerni teatar 55 20:30; Party: Immigrant/Gypsy/Nomad Sounds with Luna; Pussy Galore 21:00; Party: Mojito Night; Pravda 21:00; Svirka uivo: Johnny vikend: Tribute to Azra Rock Live Session; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: ShikiMiki 90s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Svirka uivo @ Mash 22:00; Party: Sloga Night - Najveseliji etvrtak u gradu; Cinemas Club 22:00; Koncert: Sea of Treachery (SAD), Here Lies a Warning (Velika Britanija), Regaining The Crown (Sarajevo); Kriterion Art Kino 22:00; Dogaaj: Magacin Kabare: Late Nite kod Goge Koncept P; Cafe Club Gogo

07.
NEDJELJA

08. 09.
UTORAK

PONEDJELJAK

10.
SRIJEDA

11.
^ETVRTAK

31

CALENDAR OF EVENTS APRIL 2013


For more information about events visit www.sonar.ba

12
FRIDAY

10:00; Event: BBI Colorful Week; BBI Center 10:00; Event: Lucky Market; BBI Center 18:00; Event: Educational Workshop: Healthy Mind in a Healthy Body; WISA Shopping Center 18:00; Event: Public Lecture on Indian Culture; Bosnian Culture Center 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prineva 20:30; Concert: Music Scene Kaktus: Letu [tuke + Snieno vladanje; Amphitheater of Dom mladih 21:00; Live Music: Charlie Boomerang Band; Tito 21:00; Party: Fridays Lets Salsa Night; Cafe Bar Boulevard 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Live Music @ Pink Houdini 21:00; Party: DJ Pest Le Classic; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Bollywood Adventure; Lounge Bar Harem 21:00; Party: El Mano @ Best Electronic Music; Baghdad 22:00; Concert: Sarajevo Metal Fest 2013: Silent Kingdom, Alogia, Tanker, Give Em Blood, Forgotten Tears, Forensic Clinic, Perishment, The Loudest Silence; Cinemas Club 22:00; Party: Johnny Weekend: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Live Music: Undergrounderi; Underground 22:00; Party: Dick Galore Dance Party; Pussy Galore 22:30; Party: Silent Disco Party; Kriterion Art Cinema 10:00; Event: BBI Colorful Week; BBI Center 10:00; Event: Lucky Market; BBI Center 21:00; Live Music: Duo Picardia; Tito 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Live Music @ Pink Houdini 21:00; Party: DJ Bonjasky; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Pure Sexy House Night with A.J.; Lounge Bar Harem 21:00; Party: DJ Focho; Baghdad 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:30; Party: Secret Party; Mash 21:30; Live Music: Johnny Weekend: Tribute to Azra Krvava Meri (Serbia); Pro Rock Club Johnny 22:00; Live Music @ Cinemas Club 22:00; Party: BH Radio 1 Tram Ride Party; Kriterion Art Cinema 22:00; Live Music: La Grange ZZ Top Tribute; Underground 22:00; Party: DJ Deadly Wedley & Guests - Mash Up DI Ples; Pussy Galore 22:00; Event: Magacin Kabare: Late Nite at Gogos - ejtan na kanam; Cafe Club Gogo 10:00; Event: BBI Colorful Week; BBI Center 20:00; Event: Evening Dance School; Coloseum Club 20:00; Concert: Elvis Jackson (Slovenia) & Genetika kontrola (Prijedor); Cinemas Club Time to be determined; Sport Event: BH Telecom Premier League: Sarajevo Leotar; Koevo Stadium 21:00; Party: Blues Night; The Pub 21:00; Party: Chilly Vinyl Party; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 20:30; Party: Duba za Jahba Bass-Ul-Ulema & Guests; Pussy Galore 22:00; Concert: Dubioza Kolektiv; Kriterion Art Cinema 10:00; Event: 25th International Book Fair (until April 23); CSC Skenderija 15:00; Live Music: Rasta Coffee / Acoustic Reggae Live with Mahir Bajri; City Pub 20:30; Party: Veterinar the DJ; Pussy Galore 21:00; Party: Sevdah and Tamburitza for the Soul; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Live Music: Samir Fejzi / Jazz; City Pub

13

SATURDAY

14
SUNDAY

15
MONDAY

16 17
TUESDAY

WEDNESDAY

32

KALENDAR DE[AVANJA APRIL 2013


Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

12.
PETAK

10:00; Dogaaj: BBI arena nedjelja; BBI Centar 10:00; Dogaaj: Lucky Market; BBI Centar 18:00; Dogaaj: Edukativna radionica: U zdravom tijelu zdrav duh; WISA Shopping Centar 18:00; Dogaaj: Javno predavanje o indijskoj kulturi; Bosanski kulturni centar 19:00; Svirka uivo: Tamburaki orkestar; Park prineva 20:30; Koncert: Muzika scena Kaktus: Letu [tuke + Snieno vladanje; Ammteatar Doma mladih 21:00; Svirka uivo: Charlie Boomerang Bend; Tito 21:00; Party: Fridays Lets Salsa Night; Cafe Bar Boulevard 21:00; Svirka uivo @ The Pub 21:00; Svirka uivo @ Pink Houdini 21:00; Party: DJ Pest Le Classic; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Bollywood Adventure; Lounge Bar Harem 21:00; Party: El Mano @ Best Electronic Music; Baghdad 22:00; Koncert: Sarajevo Metal Fest 2013: Silent Kingdom, Alogia, Tanker, Give Em Blood, Forgotten Tears, Forensic Clinic, Perishment, The Loudest Silence; Cinemas Club 22:00; Party: Johnny vikend: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Svirka uivo: Undergrounderi; Underground 22:00; Party: Dick Galore Dance Party; Pussy Galore 22:30; Party: Silent Disco Party; Kriterion Art Kino 10:00; Dogaaj: BBI arena nedjelja; BBI Centar 10:00; Dogaaj: Lucky Market; BBI Centar 21:00; Svirka uivo: Duo Picardia; Tito 21:00; Svirka uivo @ The Pub 21:00; Svirka uivo @ Pink Houdini 21:00; Party: DJ Bonjasky; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Pure Sexy House Night with A.J.; Lounge Bar Harem 21:00; Party: DJ Focho; Baghdad 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:30; Party: Secret Party; Mash 21:30; Svirka uivo: Johnny vikend: Tribute to Azra - Krvava Meri (Srbija); Pro Rock Club Johnny 22:00; Svirka uivo @ Cinemas Club 22:00; Party: BH Radio 1 Tram Ride Party; Kriterion Art Kino 22:00; Svirka uivo: La Grange ZZ Top Tribute; Underground 22:00; Party: DJ Deadly Wedley i gosti - Mash Up DI Ples; Pussy Galore 22:00; Dogaaj: Magacin Kabare: Late Nite kod Goge ejtan na kanam; Cafe Club Gogo 10:00; Dogaaj: BBI arena nedjelja; BBI Centar 20:00; Dogaaj: Veernja kola plesa; Coloseum Club 20:00; Koncert: Elvis Jackson (Slovenija) i Genetika kontrola (Prijedor); Cinemas Club Vrijeme e biti odreeno; Sportski dogaaj: BH Telecom Premijer liga: Sarajevo Leotar; Stadion Koevo 21:00; Party: Blues Night; The Pub 21:00; Party: Chilly Vinil Party; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 20:30; Party: Duba za Jahba Bass-Ul-Ulema i gosti; Pussy Galore 22:00; Koncert: Dubioza Kolektiv; Kriterion Art Kino 10:00; Dogaaj: 25. meunarodni sajam knjige (do 23. aprila); KSC Skenderija 15:00; Svirka uivo: Rastakafa / Acoustic Reggae Live sa Mahirom Bajriem; City Pub 20:30; Party: Veterinar the DJ; Pussy Galore 21:00; Party: Sevdah i tamburica za duu; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Svirka uivo: Samir Fejzi / Jazz; City Pub

13.
SUBOTA

14.
NEDJELJA

15. 16. 17.


UTORAK SRIJEDA

PONEDJELJAK

33

CALENDAR OF EVENTS APRIL 2013


For more information about events visit www.sonar.ba

18 19
FRIDAY

THURSDAY

20:00; Theater Play: Crnogorac u krevetu; Bosnian Culture Center 20:30; Party: Gandrawista Free Zone; Pussy Galore 21:00; Party: Mojito Night; Pravda 21:00; Party: ShikiMiki 90s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Live Music @ Mash 22:00; Party: Sloga Night - The Happiest Thursday in Town; Cinemas Club 22:00; Event: Magacin Kabare: Late Nite at Gogos Ebemu ivot with Miranda Lonar; Cafe Club Gogo 18:00; Event: Creative Workshop Modelling and Painting Archeological Replicas (also on the next day, April 20, at 16:00); Udruenje Nova Akropola 20:00; Concert: Plavi orkestar; Zetra 20:00; Event: Red Bull Qualimcations for Breakdance Competition; CSC Skenderija 20:30; Concert: Music Scene Kaktus: Vela Havle + El Karinho + Djarmah; Amphitheater of Dom mladih 21:00; Event: Magacin Kabare: Open Mic Night; Cafe Club Gogo 21:00; Live Music: Charlie Boomerang Band; Tito 21:00; Party: Fridays Lets Salsa Night; Cafe Bar Boulevard 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Live Music @ Pink Houdini 21:00; Party: Hacienda 9th Birthday Party with Special Guests; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: DJ Focho; Baghdad 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 22:00; Concert: Bad Copy; Kriterion Art Cinema 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Live Music: Leftovers; Underground 22:00; Party: Premium Blend Party with Zlijay a.k.a. MixMasterZlee & Guests; Pussy Galore 23:00; Party: Smirnoff Midnight Circus; Cinemas Club 12:00; Event: Sarajevo Poetry Mornings; Gallery Boris Smoje 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prineva 20:00; Party: Burn Studios Residency 2013 Mix Off Session; Interstage (ex Vaso Miskin Crni) 21:00; Live Music: Duo Picardia; Tito 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Live Music @ Pink Houdini 21:00; Live Music: Saturday Night Fever; Pro Rock Club Johnny 21:00; Concert: Zebrax feat. Anto Cash; Fis Club Bock 21:00; Party: Hacienda Dance Fever; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Inspirational House Music with Ismix; Baghdad 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:30; Party: Black Magic Party; Mash 22:00; Concert: Lexington Band; Coloseum Club 22:00; Live Music @ Cinemas Club 22:00; Party: Red Bull Music Academy; Kriterion Art Cinema 22:00; Live Music: Undergrounderi; Underground 22:00; Party: Bass-Ul-Ulema & Guests Party; Pussy Galore 22:00; Event: Magacin Kabare: Late Nite at Gogos - Jedinac; Cafe Club Gogo 17:00; Event: Movie Afternoon; Pro Rock Club Johnny 20:00; Event: Evening Dance School; Coloseum Club Time to be determined; Sport Event: BH Telecom Premier League: eljezniar elik; Grbavica Stadium 21:00; Party: Chilly Vinyl Party; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 20:30; Party: Duba za Jahba Bass-Ul-Ulema & Guests; Pussy Galore

20

SATURDAY

21
SUNDAY

22 23
MONDAY TUESDAY

34

KALENDAR DE[AVANJA APRIL 2013


Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

18.
^ETVRTAK

20:00; Pozorina predstava: Crnogorac u krevetu; Bosanski kulturni centar 20:30; Party: Gandrawista Free Zone; Pussy Galore 21:00; Party: Mojito Night; Pravda 21:00; Party: ShikiMiki 90s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Svirka uivo @ Mash 22:00; Party: Sloga Night - Najveseliji etvrtak u gradu; Cinemas Club 22:00; Dogaaj: Magacin Kabare: Late Nite kod Goge Ebemu ivot sa Mirandom Lonar; Cafe Club Gogo 18:00; Dogaaj: Kreativna radionica Modeliranje i slikanje arheolokih replika (i narednog dana, 20. aprila, u 16 sati); Udruenje Nova Akropola 20:00; Koncert: Plavi orkestar; Zetra 20:00; Dogaaj: Red Bull - Kvalimkacije breakdance takmienja; KSC Skenderija 20:30; Koncert: Muzika scena Kaktus: Vela Havle + El Karinho + Djarmah; Ammteatar Doma mladih 21:00; Dogaaj: Magacin Kabare: Veer otvorenog mikrofona; Cafe Club Gogo 21:00; Svirka uivo: Charlie Boomerang Bend; Tito 21:00; Party: Fridays Lets Salsa Night; Cafe Bar Boulevard 21:00; Svirka uivo @ The Pub 21:00; Svirka uivo @ Pink Houdini 21:00; Party: Hacienda 9th Birthday Party with Special Guests; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: DJ Focho; Baghdad 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 22:00; Koncert: Bad Copy; Kriterion Art Kino 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Svirka uivo: Leftovers; Underground 22:00; Party: Premium Blend Party with Zlijay a.k.a. MixMasterZlee & Guests; Pussy Galore 23:00; Party: Smirnoff Midnight Circus; Cinemas Club 12:00; Dogaaj: Sarajevska jutra poezije; Galerija Boris Smoje 19:00; Svirka uivo: Tamburaki orkestar; Park prineva 20:00; Party: Burn Studios Residency 2013 Mix Off Session; Interstage (ex Vaso Miskin Crni) 21:00; Svirka uivo: Duo Picardia; Tito 21:00; Svirka uivo @ The Pub 21:00; Svirka uivo @ Pink Houdini 21:00; Svirka uivo: Groznica subotnje veeri; Pro Rock Club Johnny 21:00; Koncert: Zebrax feat. Anto Cash; Fis Club Bock 21:00; Party: Hacienda Dance Fever; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: Inspirational House Music with Ismix; Baghdad 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:30; Party: Black Magic Party; Mash 22:00; Koncert: Lexington Band; Coloseum Club 22:00; Svirka uivo @ Cinemas Club 22:00; Party: Red Bull Music Academy; Kriterion Art Kino 22:00; Svirka uivo: Undergrounderi; Underground 22:00; Party: Bass-Ul-Ulema & Guests Party; Pussy Galore 22:00; Dogaaj: Magacin Kabare: Late Nite kod Goge Jedinac; Cafe Club Gogo 17:00; Dogaaj: Filmsko poslijepodne; Pro Rock Club Johnny 20:00; Dogaaj: Veernja kola plesa; Coloseum Club Vrijeme e biti odreeno; Sportski dogaaj: BH Telecom Premijer liga: eljezniar elik; Stadion Grbavica 21:00; Party: Chilly Vinil Party; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 20:30; Party: Duba za Jahba Bass-Ul-Ulema i gosti; Pussy Galore

19.
PETAK

20.
SUBOTA

21.
NEDJELJA

22. 23.
UTORAK

PONEDJELJAK

35

CALENDAR OF EVENTS APRIL 2013


For more information about events visit www.sonar.ba

24 25 26
FRIDAY

WEDNESDAY

15:00; Live Music: Rasta Coffee / Acoustic Reggae Live with Mahir Bajri; City Pub 20:30; Party: Veterinar the DJ; Pussy Galore 21:00; Party: Sevdah and Tamburitza for the Soul; Hacienda - Cantina Mexicana Time to be determined; Sport Event: BH Telecom Premier League: Sarajevo Travnik; Koevo Stadium 20:30; Party: Start Wearing Purple with Luna; Pussy Galore 21:00; Party: Student Funky Party - Band Majstors; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: ShikiMiki 90s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Live Music @ Mash 22:00; Party: Sloga Night - The Happiest Thursday in Town; Cinemas Club 22:00; Event: Magacin Kabare: Late Nite at Gogos - Pjesma nad fetvama; Cafe Club Gogo 18:00; Event: Creative Workshop - Art Works on Glass; WISA Shopping Center 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prineva 20:00; Theater Play: Audicija; Bosnian Culture Center 20:30; Concert: Music Scene Kaktus: Erogene zone + S.P.U.K. (Srea pojedinca Uspjeh kolektiva); Amphitheater of Dom mladih 21:00; Party: Cocktail Night; Pravda 21:00; Live Music: Charlie Boomerang Band; Tito 21:00; Party: Fridays Lets Salsa Night; Cafe Bar Boulevard 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Party: Bollywood Adventure; Lounge Bar Harem 21:00; Party: El Mano @ Best Electronic Music; Baghdad 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 22:00; Concert: Garavi sokak; Coloseum Club 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Live Music: Unplugged Plug; Underground 22:00; Party: Juicy Fruit Party with DJ Sabina; Pussy Galore 23:00; Party: Party Night; Cinemas Club 12:00; Event: Sarajevo Poetry Mornings; Gallery Boris Smoje 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prineva 20:00; Event: Association Fercera Competition for BiH Theater Play: Scene Reading and Award Ceremony for the Best Theater Play; Chamber Theater 55 21:00; Live Music: Duo Picardia; Tito 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Party: Max Maha; Baghdad 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:30; Concert: Jurica Padjen i Aerodrom (Croatia); Pro Rock Club Johnny 22:00; Live Music @ Cinemas Club 22:00; Party: Mucha Lucha Club Night; Cafe Bar Hag 22:00; Live Music: Undergrounderi; Underground 22:00; Party: Keon & Hibrid Party; Pussy Galore 22:00; Event: Magacin Kabare: Late Nite at Gogos Ki; Cafe Club Gogo 17:00; Event: Movie Afternoon; Pro Rock Club Johnny 20:00; Event: Evening Dance School; Coloseum Club Time to be determined; Sport Event: BH Telecom Premier League: eljezniar Gradina; Grbavica Stadium 21:00; Party: Blues Night; The Pub 21:00; Party: Chilly Vinyl Party; Pro Rock Club Johnny 21:00; Event: Stand Up Comedy; Kriterion Art Cinema 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 20:30; Party: Duba za Jahba Bass-Ul-Ulema & Guests; Pussy Galore

THURSDAY

27

SATURDAY

28
SUNDAY

29
MONDAY

30
TUESDAY

36

KALENDAR DE[AVANJA APRIL 2013


Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

24.
SRIJEDA

15:00; Svirka uivo: Rastakafa / Acoustic Reggae Live sa Mahirom Bajriem; City Pub 20:30; Party: Veterinar the DJ; Pussy Galore 21:00; Party: Sevdah i tamburica za duu; Hacienda - Cantina Mexicana Vrijeme e biti odreeno; Sportski dogaaj: BH Telecom Premijer liga: Sarajevo Travnik; Stadion Koevo 20:30; Party: Start Wearing Purple with Luna; Pussy Galore 21:00; Party: Studentski Funky Party - Bend Majstors; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: ShikiMiki 90s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Svirka uivo @ Mash 22:00; Party: Sloga Night - Najveseliji etvrtak u gradu; Cinemas Club 22:00; Dogaaj: Magacin Kabare: Late Nite kod Goge Pjesma nad fetvama; Cafe Club Gogo 18:00; Dogaaj: Kreativna radionica: Izrada umjetnikih djela na staklu; WISA Shopping Centar 19:00; Svirka uivo: Tamburaki orkestar; Park prineva 20:00; Pozorina predstava: Audicija; Bosanski kulturni centar 20:30; Koncert: Muzika scena Kaktus: Erogene zone + S.P.U.K. (Srea pojedinca Uspjeh kolektiva); Ammteatar Doma mladih 21:00; Party: Cocktail Night; Pravda 21:00; Svirka uivo: Charlie Boomerang Bend; Tito 21:00; Party: Fridays Lets Salsa Night; Cafe Bar Boulevard 21:00; Svirka uivo @ The Pub 21:00; Party: Bollywood Adventure; Lounge Bar Harem 21:00; Party: El Mano @ Best Electronic Music; Baghdad 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 22:00; Koncert: Garavi sokak; Coloseum Club 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Svirka uivo: Unplugged Plug; Underground 22:00; Party: Juicy Fruit Party with DJ Sabina; Pussy Galore 23:00; Party: Party Night; Cinemas Club 12:00; Dogaaj: Sarajevska jutra poezije; Galerija Boris Smoje 19:00; Svirka uivo: Tamburaki orkestar; Park prineva 20:00; Dogaaj: Udruenje Fercera Konkurs bh. drame: Scensko itanje i dodjela nagrade za najbolji dramski tekst; Kamerni teatar 55 21:00; Svirka uivo: Duo Picardia; Tito 21:00; Svirka uivo @ The Pub 21:00; Party: Max Maha; Baghdad 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:30; Koncert: Jurica Padjen i Aerodrom (Hrvatska); Pro Rock Club Johnny 22:00; Svirka uivo @ Cinemas Club 22:00; Party: Mucha Lucha Club Night; Cafe Bar Hag 22:00; Svirka uivo: Undergrounderi; Underground 22:00; Party: Keon & Hibrid Party; Pussy Galore 22:00; Dogaaj: Magacin Kabare: Late Nite kod Goge Ki; Cafe Club Gogo 17:00; Dogaaj: Filmsko poslijepodne; Pro Rock Club Johnny 20:00; Dogaaj: Veernja kola plesa; Coloseum Club Vrijeme e biti odreeno; Sportski dogaaj: BH Telecom Premijer liga: eljezniar Gradina; Stadion Grbavica 21:00; Party: Blues Night; The Pub 21:00; Party: Chilly Vinil Party; Pro Rock Club Johnny 21:00; Dogaaj: Stand Up komedija; Kriterion Art Kino 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 20:30; Party: Duba za Jahba Bass-Ul-Ulema i gosti; Pussy Galore

25.
^ETVRTAK

26.
PETAK

27.
SUBOTA

28.
NEDJELJA

29. 30.
UTORAK

PONEDJELJAK

37

CALENDAR ADDRESS BOOK


ADRESAR KALENDARA
AG Club / Klub AG Patriotske lige 30 Ammteatar Doma mladih / Amphitheater of Dom mladih Terezije bb 033 201 188 Association / Asocijacija Nova Akropola Zmaja od Bosne 6/II 03 201 715 Baghdad Bazerdani 3 033 537 218 BBI Center / BBI Centar Trg djece Sarajeva 1 033 569 999 Bosniak Institute / Bonjaki institut Mula Mustafe Baeskije 21 033 279 800 Bosnian Culture Center / Bosanski kulturni centar Branilaca Sarajeva 24 033 586 777 Cafe Bar Boulevard Fra Anela Zvizdovia 1 061 141 764 Cafe Bar Hag Kotromania 48 033 200 243 Caf Club Gogo Merhemia trg 13 033 663 349 Center for Culture Sarajevo / Centar za kulturu Sarajevo Jelia 1 033 232 594 Chamber Theater 55 / Kamerni teatar 55 Marala Tita 54 / II 033 216 873 Cinemas Club Mehmeda Spahe 20 061 359 255 City Pub Despieva bb 033 209 789 Coloseum Club Terezije bb 033 250 860 CSC / KSC Skenderija Terezije bb 033 201 193 Fis Club Bock Musala bb 061 279 136 Gallery / Galerija Boris Smoje Radieva 11 061 275 500 Grbavica Stadium / Stadion Grbavica Zvornika 27 033 715 201 Hacienda Cantina Mexicana Bazerdani 3 033 441 918 Interstage (ex Vaso Miskin Crni) Kolodvorska bb Kriterion Art Cinema / Kriterion Art Kino Obala Kulina bana 2 033 203 133 Kriterion Art Cinema / Kriterion Art Kino Obala Kulina bana 2 033 203 133 Koevo Stadium / Stadion Koevo Patriotske lige 35 033 668 978 Lounge Bar Harem Oprkanj 7 061 519 624 Mash Branilaca Sarajeva 20/I 061 236 488 Olympic Pool Sarajevo / Olimpijski bazen Sarajevo Bulevar Mee Selimovia 83b 033 773 850 Park prineva Iza Hrida 7 061 222 708 Peoples Club Kranjevieva 20 062 357 770 Pink Houdini Branilaca Sarajeva 31 062 640 542 Pravda Radieva 4c 033 558 215 Pro Rock Club Johnny Zmaja od Bosne 73 061 206 007 Public Room Sarajevo Avdage ahinagia 6 061 550 856 Pussy Galore Kundurdiluk bb 061 482 464 so.ba Patriotske lige 30 033 278 491 The Pub Envera ehovia 15 062 152 152 Tito Zmaja od Bosne 5 061 276 384 Underground Marala Tita 56 063 892 425 WISA Shopping Center Kurta Schorka 7 033 775 210 Zetra Alipaina bb 033 276 082

Buy your tickets for events in the ticket shop in Branilaca Sarajeva Ulaznice za dogaaje moete kupiti u biletarnici u ulici Branilaca 24 Street (Bosnian Culture Center). The working hours are 10 a.m. Sarajeva 24 (Bosanski kulturni centar). Radno vrijeme je svakog dana od 10:00 do 18:00 sati. Informacije na broj: 061 208 160. to 6. p.m. every day. For informations call 061 208 160.

38

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

WHAT TO EAT
[TA JESTI
arajevo has ample opportunities for really excellent food ranging from traditional Bosnian to various sorts of international cuisine. Generally speaking, eating light is not the Sarajevo way. But, while here, it would be a shame not to try tasty local dishes, some of which can be eaten only in this city. Traditional Bosnian fast food restaurants are either cafeteria-style ainias, while pitas (phyllo dough mlled with various ingredients) are found in buregdinicas. evap~ii (spiced ground beef balls) can be eaten at evabdinicas. Although these Bosnian fast food restaurants can be found throughout the city, the majority of them are concentrated in Baarija (old Turkish quarter). The local cuisine is heavily innuenced by Turkish one, but with major differences. Typical meals served in ainias are sarajevski sahan, a meal comprised of various dolmas (vegetables stuffed with meat and rice), bosanski lonac, a thick stew-like soup made of meat and vegetables, bamija (okra dish with lamb meat) to name a few. You should make sure not to miss one of the most popular local specialties various versions of pitas (a thin phyllo dough pastry mlled with meat or vegetables such as potato, spinach or even squash). Surely one of the most popular foods in Sarajevo are the traditional

Sarajevu moete uivati u izvrsnoj hrani - poevi od ukusnih bosanskih jela, pa do raznovrsnog izbora iz meunarodne kuhinje. Openito govorei, u Sarajevu se ne jede zdravo / lagano. Ali dok ste tu, bilo bi teta da ne probate ukusna domaa jela, od kojih se neka mogu nai samo u Sarajevu. Tradicionalni bosanski fast food restorani su ainice, a pite (jufke punjene razliitim sastojcima) moete pronai u buregdinicama, dok evap~ie moete jesti u evabdinicama. Iako se ovi restorani mogu pronai irom grada, veina se nalazi na Baariji.

evapii, rolled spiced meat balls served in portions of 5, 10 or more, and with somun (thin pita-bread unique to Sarajevo), onions, yoghurt, and ocasionally kajmak (sweet cheese spread). These are available in numerous evabdinicas around town, along with other grilled meat specialties such as pljeskavica (hamburger-like patty served with somun and yoghurt), sudukice (small sausages served with mustard)... Typically, alcohol or coffee are not served in any of the mentioned fast food places, and almost all are non-smoking. As far as the sweets are concerned, beware that sweet is really sweet in Sarajevo. You will need several glasses of water to eat a Sarajevo baklava, ruica, kadaif, tufahija or any other cake at any of Baarijas many cake shops.

Premda je domaa kuhinja bila pod snanim utjecajem turske kulture, postoje velike razlike izmeu bosanske i turske kuhinje. Tipina jela koja se slue u ainicama su sarajevski sahan, jelo sainjeno od raznih dolmi (povre punjeno mesom i riom), bosanski lonac (gusta orba od mesa i povra), bamija sa janjetinom... Preporuujemo vam i da probate jedan od najpopularnijih domaih specijaliteta razliite vrste pita punjenih mesom, povrem ili sirom. Sarajevski evapii se slue u porcijama od 5, 10 ili vie, sa somunom, lukom, jogurtom, a po vaem izboru i sa kajmakom. Moete ih probati u brojnim evabdinicama, a preporuujemo vam i ostale uskusne mesne specijalitete sa rotilja: pljeskavice (takoer se slue sa somunom i lukom), sudukice (slue se sa senfom) Obino se alkohol ne slui u spomenutim mjestima, a u skoro svim je zabranjeno i puenje. Kada je u pitanju slatko, budite svjesni da je slatko zaista slatko u Sarajevu. Trebat e vam nekoliko aa vode da pojedete sarajevsku baklavu, ruicu, kadaif, tufahiju ili bilo koji drugi kola u nekoj od brojnih slastiarni na Baariji.

40

RESTAURANTS
RESTORANI
]EVABDINICE, AINICE, BUREGDINICE Name / Ime  Ainica & }evabd`inica Bosna Veliki Mud`eleti 12 033 446 133 Buregdinica Bosna Bravadiluk 11 033 538 426 Buregdinica Sa Mali bravadiluk 2 033 239 748 evabdinica Galatasaray Gazi Husrev-begova 44 033 535 446 evabdinica Kurto Ba{~ar{ija 27 033 447 502 evabdinica Mrkva Baarija Bravadiluk 13 033 532 519 evabdinica Mrkva Grbavica Zagrebaka bb 033 222 225 evabdinica Mrkva Dobrinja B. branilaca Dobrinje bb 033 455 555 evabdinica Mrkva Express Envera ehovia 34 033 618 888 evabdinica Petica Bravadiluk 29 033 537 555 evabdinica eljo Kundurdiluk 12 033 447 000 RESTAURANTS - NATIONAL FOOD / RESTORANI - NACIONALNA HRANA Avlija Sumbul Avde 2 033 444 483 Baarija Baarija 18 033 921 595 Kibe Vrbanjua 164 033 441 936 Kod Bibana Hoin brijeg 95 033 232 026 Kod Keme ulagina 12 033 531 140 Lovac Petrakijina 24 033 205 424 Lovaki dom Nahorevo 10 033 670 819 Moria Han Sarai 77 033 236 119 Nanina kuhinja Kundurdiluk 35 033 533 333 Park prineva Iza Hrida 7 061 222 708 Pod lipom Prote Bakovia 4 033 440 700 MEDITERRANEAN FOOD / MEDITERANSKA HRANA Cappucino Grbavika 8 033 811 212 Dal Padrino Branilaca Sarajeva 20 033 217 925 Galija ^obanija 20 033 443 350 Magarac Azize airbegovi 6 033 613 213 Michelle Ferhadija 25 033 444 484 Roma Grbavika 4 033 203 005 Trattoria Uno Zmaja od Bosne 45 061 172 230 Vapiano Franca Lehara 2 033 956 954 Vinoteka Skenderija 12 033 214 996 INTERNATIONAL FOOD / MEUNARODNA HRANA 4 sobe gospoe Samje ekalua 61 033 202 745 Caballero Didikovac 3 033 210 266 Druga kua Lora Kolodvorska 9 033 716 700 \ulagin dvor \ulagina 10 062 316 564 Fan Ferhatovi} ^izmed`iluk 1 033 236 000 Global Food Brae Begia 6 061 274 955 McDonalds Titova 36 033 586 225 Karuzo Denetia ikma bb 033 444 647 Mala kuhinja* Josipa tadlera 6 061 144 741 Maroko Vladislava Skaria 3 033 232 428 Peppers Zagrebaka 4a 033 201 550
*Open for lunch only / Otvoreno samo za ru~ak Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

WiFi

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

41

RESTAURANTS
RESTORANI

A[^INICA ASD@
National / Nacionalni Mali }ur~iluk 3 033 238 500, 033 447 583 08:00 - 19:00

FREE DELIVERY
08:00-19:00

This is a place where you can enjoy a variety of excellent Bosnian cuisine. Extra Services: Take Away Service, Catering Ovo je mjesto gdje mo`ete u`ivati u velikom izboru jela bosanske kuhinje. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Stew-like Dish/Papaz evab

A[^INICA HAD@IBAJRI] F. NAMIKA


National / Nacionalni Veliki }ur~iluk 59 033 536 111 07:00 - 18:00 Traditional Bosnian specialties in the oldest a{~inica in Sarajevo. Extra Services: Take Away Service Tradicionalni bosanski specijaliteti u najstarijoj a{~inici u Sarajevu. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporueno: Meat Dish/Pae

BARHANA
Mediterranean / Mediteranski \ulagina ~ikma 8 033 447 727 08:00 - 24:00

www.barhana.ba

A perfect place for enjoyment of wholesome food. Extra Services: Take Away Service, Catering Prijatno mjesto za u`ivanje u dobroj hrani. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Homemade Rakija - Brandy/Domae rakije

BUREGD@INICA ASD@

FREE DELIVERY
08:00-20:00

National / Nacionalni Bravad`iluk 28 033 537 503 08:00 - 24:00 Traditional Bosnian specialties with delicious sour salads. Extra Services: Take Away Service, Catering Tradicionalni bosanski specijaliteti sa ukusnim kiselim salatama. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Pastry with mllings/Pite
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

42

RESTAURANTS
RESTORANI

DVERI
International / Me|unarodni Prote Bakovi}a 12 033 537 020 09:00 - 23:00

www.dveri.co.ba

Our delicious food and cozy ambiance will make you come back again. Extra Services: Take Away Service, Catering Na{a ukusna hrana i ugodan ambijent }e vas natjerati da do|ete ponovo. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Gulash Dveri/Gula Dveri

INAT KU]A
National / Nacionalni Veliki Alifakovac 1 033 447 867 11:00 - 22:30

www.inatkuca.ba

Bosnian food in a landmark setting. Extra Services: Take Away Service, Catering Bosanska hrana u ambijentu historijskog spomenika. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Plate mlled with dolmas/Sahan

LA SCALA
International / Me|unarodni Merhemia trg 9 033 212 147 Tue-Sun / Uto-Ned: 09:00 24:00 Explore your gastronomical senses in a pleasant ambience. Extra Services: Take Away Service, Catering Zadovoljite vaa gastronomska ula u ugodnom ambijentu. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Stuffed Veal Steak a la La Scala / Punjeni telei steak a la La Scala

PIZZERIA TERRAZZA
Mediterranean / Mediteranski trosmajerova 8 061 569 513 Mon-Sat / Pon -Sub: 08:00 23:00; Sun/Ned: 17:00 23:00 Pizzeria Terrazza is the perfect choice for delicious Italian cuisine and a lovely ambiance. Extra Services: Take Away Service Pizzeria Terazza je pravi izbor za uivanje u ukusnoj talijanskoj kuhinji i lijepom ambijentu. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporueno: Pasta a la Terazza
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

43

RESTAURANTS
RESTORANI

RISTORANTE PIZZERIA PICCOLO MONDO


International / Me|unarodni Kotromania 5 033 213 903 08:00 - 23:00 A tradition of many years has created a world of delicious Italian cuisine. Extra Services: Take Away Service, Catering Dugogodinja tradicija stvorila je svijet ukusne italijanske kuhinje. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Risotto Piccolo Mondo / Rioto Piccolo Mondo www.sarajevosushi.com International / Me|unarodni Muse azima atia 33 033 833 034 MonFri / Pon - Pet: 11:00-20:00; Sat / Sub: 12:00 - 20:00

SUSHI SAN

FREE DELIVERY
11:00-20:00 min. 20 KM

The best sushi with carefully selected and always fresh msh. Extra Services: Take Away Service Najbolji sushi sa uvijek svjeom i paljivo odabranom ribom. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporueno: Maki Mix

TAJ MAHAL

HOME DELIVERY
11:00-22:00 min. 20 KM

International / Me|unarodni Paromlinska 48a 061 277 384 Mon-Sat/Pon-Sub: 10:00-23:00; Sun/Ned: 17:00-23:00 Enjoy the navor and aroma of Indian food. Extra Services: Take Away Service Uivajte u okusima i mirisima tradicionalnih indijskih jela. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporueno: Chicken Tikka Masala www.vapiano.ba Mediterranean / Mediteranski Franca Lehara 2 (Alta Shopping Center) 033 956 954 09:00 - 23:00; Kitchen Open / Kuhinja: 10:00 - 22:00

VAPIANO PASTA PIZZA BAR

Excellent balance of fresh cuisine, modern architecture and excellent ambiance. Extra Services: Take Away Service Odlian balans svjee kuhinje, moderne arhitekture i sjajnog ambijenta. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporueno: Pastas and Pizzas / Paste i Pizze

44

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

HOT SPOTS
HOT SPOTS
CLUBS / KLUBOVI Name / Ime Club Rooms Titova 7 Coloseum Club Terezije bb Fis Kultura Musala bb Je Zelenih beretki 14 Podroom Zelenih beretki 12 Pravda Radieva 4c Studio 1 Kolodvorska 12 CAFES / KAFI]I Aquarius Caffe & Sandwich Bar Hasana Brkia 2 Barbarosa Hasana Brkia 30 Bristol Cafe Fra Filipa Lastria 2 City Lounge Zelenih beretki 22a Creps Gajev trg 4 Delikatesna radnja Obala Kulina bana 10 Dialog Caffe Muhameda Kantardia 3 Galerija Boris Smoje Radieva 11 Gogo Merhemi}a trg 13 Habitue Cafe enoina 8 Halvat (Male daire) Luledina 6 Imperijal Marala Tita 56 Med i Mlijeko Kundurdiluk 3 Meeting Point Hamdije Kreevljakovia 13 Metropolis Marala Tita 21 Michelle Ferhadija 15 Moj Cafe Trg fra Grge Marti}a 4 News Bar Zmaja od Bosne 7-7a Opera Branilaca Sarajeva 25 Ort Caffe Zelenih beretki 22 Palma Porodice Ribar 5 Promenada Ferhadija 4 Radio Cafe trosmajerova 4 Ramis slastiarna Sarai 1 Vatra Ferhadija 4 INTERNET CAFES / INTERNET KAFI]I Ka5aN Cafe Husrefa Redia 3 PUBS / KAFANE I PIVNICE Akademija (Obala) Obala Kulina bana 11 Alfonso Fra Grge Martia 14 Celtic Pub Ferhadija 12 (pasa`) Cheers Pub & Kitchen Muvekita 4 City Pub Despi}eva bb Guinness Pub Ferhadija 26 Marquee Obala Kulina bana 6 Pivnica HS Franjevaka 15 The Pub Envera ehovia 15

 033 550 550 033 250 860 061 279 136 033 650 312 033 206 952 033 558 215 033 720 254 033 609 033 063 131 751 033 705 000 061 172 654 033 208 855 061 275 500 033 226 355 033 213 921 061 515 713 033 210 699 061 308 378 033 668 186 033 203 315 033 444 484 033 223 602 061 417 403 061 156 943 061 257 843 033 714 700 062 401 762 033 535 947 033 222 244 033 208 227 033 299 955 033 207 961 061 712 985 062 476 476 033 209 789 061 722 260 061 349 020 033 239 740 062 152 152

WiFi D D

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

46

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

GOING OUT
IZLAZAK

BAGHDAD CAFE
cafe & lounge bar Bazerd`ani 3 033 537 218 10:00 - 00:00 Relax in an oriental atmosphere, smoke a hookah, enjoy superb cocktails and great parties! On Fridays and Saturdays enjoy performances by well-known domestic and regional DJs. Bahgdad Cafe je savreno mjesto za oputanje u orijentalnom ambijentu, uz nargile, vrhunske koktele i odlinu zabavu. Petkom i subotom uivajte u nastupima renomiranih domaih i regionalnih DJ-eva.

CAFE TITO
cafe bar Zmaja od Bosne 5 061 208 881 00:00 - 24:00

www.caffetito.ba

A unique place completely dedicated to Josip Broz Tito. Located by the Wilsons Walkway, it is an ideal spot for a break during summer days. Music lovers can often enjoy unplugged concerts. Unikatan objekt u potpunosti posveen Josipu Brozu Titu. Smjeten je uz Vilsonovo etalite i idealno je mjesto za predah tokom ljetnih dana. Ljubitelji muzike esto mogu uivati u unplugged nastupima bendova.

CINEMAS CLUB
club / klub Mehmeda Spahe 20 033 218 811 18:00 - 04:00

www.cinemas.ba

Popular night spot where entertainment awaits. Latin Nights are held each Monday, and the clubs stage is occupied by regional and local music stars. Popularno okupljalite mladih gdje ete pronai dobru zabavu. Latino Night je na programu ponedjeljkom, a nerijetko na stageu Cinemas Cluba nastupaju i muzike zvijezde iz BiH i regiona.

CORDOBA CAF
cafe bar & cake shop / cafe bar i slastiarna Trg djece Sarajeva 1 (BBI Center) 033 217 368 Mon-Sat / Pon-Sub: 08:00 23:30, Sun / Ned: 08:00 - 23:00 Napravite predah u Cordoba cafu i popijte unikatnu kafu Lavazza Gran Riserva, koja je u Sarajevu dostupna samo u ovom objektu, uz ukusne kolae i odlina jela. Take a break in Cordoba caf with a cup of Lavazza Gran Riserva, a unique brand of coffee available exclusively in this cafe in the city, along with excellent meals and delicious desserts.
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

47

GOING OUT
IZLAZAK

EURONET Y CAFFE
cafe bar Obala Kulina Bana 2 033 668 227 Mon-Sat / Pon - Sub: 07:00 - 23:00; Sun-Ned: 08:30 - 23:00 In the pleasant atmosphere of Euronet Y Caf you can surf the Internet or meet with friends, all over some great coffee and a variety of cocktails. U ugodnoj atmosferi cafea Euronet Y uivajte u odlinoj kam i bogatom izboru koktela uz surfanje internetom ili druenje s prijateljima.

HACIENDA
club / klub Bazerdani 3 033 441 918 10:00 03:00 Club and restaurant Hacienda, located in the heart of Baarija, is the perfect place for every time of day where you can enjoy electronic music and band performances, along with excellent Mexican food. Klub i restoran Hacienda, lociran u srcu Baarije, odlino je mjesto za svako doba dana gdje moete uivati u dobrom provodu uz elektronsku muziku i nastupe bendova, kao i odlinu meksiku hranu.

MASH
club / klub Branilaca Sarajeva 20/1 061 236 488 08:00 - 00:00 Club Mash is the perfect spot anytime, but on Thursdays, Fridays and Saturdays you can expect live music and DJs. Mash is a great spot for daytime coffee as well as for evening fun. Klub Mash je savreno mjesto za izlazak, a svakog etvrtka, petka i subote nastupaju bendovi i DJ-evi. Mash je odlian izbor za dnevnu kafu, ali i za noni provod.

PRO ROCK CLUB JOHNNY


club / klub Zmaja od Bosne 73 061 206 007 Mon - Fri / Pon - Pet: 08:00 - 00:00; Sat - Sun / Sub - Ned: 08:00 - 02:00; One of the best places in Sarajevo dedicated to rock music. Fans of this genre can enjoy live performances by rock bands on weekends. Jedna od najboljih sarajevskih lokacija posveenih rock muzici. Ljubitelji ovog anra vikendom mogu uivati u nastupima rock bendova.

48

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

GOING OUT
IZLAZAK

PUSSY GALORE
club / klub Kundurdiluk bb 061 482 464 11:00 - 03.00 Pussy Galore is the right spot if you are looking for special musical nights, live bands, and great night fun. It is a pet-friendly place, so, during the daytime, you can take your pets there. Redovne tematske muzike veeri i esti nastupi bendova ine Pussy Galore pravom lokacijom ukoliko traite dobru nonu zabavu. Objekat je pet friendly to znai da po danu moete povesti i vae kune ljubimce.

RAHATLOOK
cafe bar & cake shop / cafe bar i slastiarna Ferhadija 41 033 921 461 09:00 22:00

www.rahatlook.ba

Rahatlook is a place where you will mnd comfort and the intangible feeling that comes from small things in life. It offers various sweet specialties and beverages prepared using the traditional recipes. Rahatlook je mjesto gdje ete pronai duevni mir koji proizlazi iz malih stvari. U ponudi su raznovrsni slatki specijaliteti i napici pripremljeni po tradicionalnim receptima.

SPAZIO CAFFE
cafe bar & cake shop / cafe bar i slastiarna Radieva 11 033 209 226 07:00 23:00 Here you will enjoy and relax with those dear to you in the best way. Spazio Cafe offers a big selection of coffees, sandwiches and cakes. Trenutke uivanja i oputanja sa dragim osobama ovdje ete provesti na najbolji nain. Spazio Cafe nudi veliki izbor vrhunskih napitaka od kafe, sendvie i slastice.

YU CAFFE
cafe bar Mala aleja do br. 28 061 700 820 08:00 - 23:00 Yu Cafes interior is inspired by the golden times of ex-Yugoslavia. The cafe offers a large drinks selection and the everlasting sounds of ex-Yu pop rock hits. Enterijer Yu Cafea inspiriran je zlatnim vremenima bive Jugoslavije. U ponudi se nalazi veliki izbor pia uz neprolazne ex-Yu muzike hitove.
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

49

WHERE TO SHOP
GDJE KUPOVATI

Souvenirs

Suveniri

o pick up authentic souvenirs, head to Baarija, the citys Turkish quarter. As old as the city itself, for centuries Baarija was the citys center of trade and craftsmanship. During its golden period, it boasted 12000 various shops selling products and services of 80 different craftsmen and tradesmen. Although dramatically changed, you can still mnd Baarijas shops mlled with souvenirs, traditional household items, clothing items, silver and gold jewelry... Baarijas most popular street is Kazandiluk (Coppersmith Street), where you can mnd superbly created engraved copper products, such as dezve (cofee pots), mldani (coffee cups), ibrici (copper water dish) The citys jewelry makers were well known throughout the Ottoman Empire for their particular designs. Some of the unique jewelry items found on Baarija are beautifully crafted belenzuci (thick wrist bracelets), rings, necklaces, earrings, decorative golden coins Jewelry makers (silver and gold smiths) are mostly located on Gazi Husrev-begova Street (commonly Zlatarska or the Goldsmiths street). Traditional carpets, decorated with specimc Bosnian pattern, will certainly impress you with its beauty. You may purchase them in carpet shops throughout Baarija. While in Baarija, you can also visit the Gazi Husrev Beys Bezistan (covered bazaar), which was built between 1537 and 1555 and contains various interesting shops.

koliko elite kupiti autentine suvenire, predlaemo vam da posjetite Baariju. Stara kao i sam grad, Baarija je stoljeima bila zanatski i trgovaki centar grada. U njeno zlatno doba na Baariji je postojalo preko 80 vrsta zanata i preko 12.000 razliitih trgovina koje su nudile proizvode i usluge. Iako su se mnoge stvari promijenile, na Baariji i danas moete pronai brojne zanatske radionice i trgovine, gdje moete kupiti suvenire, tradicionalno pokustvo i odjevne predmete, srebrni i zlatni nakit

Shopping Centers
arajevo is increasingly becoming an interesting shopping destination. The new shopping centers are springing up all the time. Modern boutiques and fashion shops, as well as those featuring designs of local designers, can be found along Ferhadija and Titova Streets.

Najpopularnija ulica na Baariji je Kazandiluk, gdje ete nai maestralno izraene tradicionalne predmete od bakra, kao to su dezve, mldani (oljice za kafu), ibrici (bakreni sudovi za vodu) Sarajevski zlatari bili su nadaleko poznati u vrijeme Osmanskog carstva zbog specimnog dizajna nakita. Neki od unikatnih komada nakita koje moete pronai na Baariji su prekrasno izraeni belenzuci (srebrene narukvice), ogrlice, naunice, prstenje, orvani (dukati)... Zlatarske radnje veinom su smjetene u Gazi Husrevbegovoj (Zlatarskoj) ulici. Tradicionalni ilimi sa specimnim bosanskim arama e vas takoer odueviti svojom ljepotom. Moete ih kupiti u nekoj od prodavnica ilima, koje su razbacane po Baariji. Na Baariji moete posjetiti i Gazi Husrev-begov bezistan, izgraen izmeu 1537. i 1555. godine, u kojem se i danas nalaze brojne zanimljive prodavnice.

Shopping centri

S
We recommend a visit to BBI Center, located in the center of the city, where various shops selling apparel, fashion accessories, and household items are found, but, also cafes, bakeries, restaurants, and a spa where you can combine shopping with a bit of relaxation. Importanne Center, located near the Wilsons Walkway and Historical Museum of BiH, is perfect for combining shopping with quick bites. There is also the recently opened Alta, located on Marijin Dvor.

arajevo ubrzano postaje interesantna shopping destinacija. U posljednje vrijeme otvoreni su brojni shopping centri, a moderni butici sa konfekcijom i proizvodima bh. kreatora mogu se pronai na ulicama Ferhadija i Titova. Preporuujemo vam posjet BBI Centru, smjetenom u sreditu grada, gdje se nalaze brojne trgovine sa odjeom, modnim dodacima, pokustvom, ali i kami, slastiarne, restorani, kao i spa dio, gdje shopping moete spojiti sa relaksacijom. Importanne Centar, koji se nalazi u blizini Historijskog muzeja BiH i Vilsonovog etalita, savreno je mjesto za uivanje u shoppingu, ali i odlinoj gastronomskoj ponudi, a tu je i nedavno otvoreni Alta shopping centar, smjeten na Marijin dvoru.

51

SHOPPING
KUPOVINA
SHOPPING CENTERS / [OPING CENTRI
Name / Ime Alta BBI Centar Importanne Gazi Husrev-begov bezistan Benneton Bellisima Dendi Granoff CM DM Bulevar F. Lehara 2 Trg djece Sarajeva 1 Zmaja od Bosne 7-7a Gazi Husrev-begova bb Mar{ala Tita 33 Ferhadija 26 Marala Tita 21 Mar{ala Tita 34 Titova 46 Ferhadija 25 Ferhadija 5 Kazand`iluk 18 Kovai 19 Gazi Husrev-begova 39 Kazazi 10 Gazi Husrev-begova 47 033 953 800 033 569 999 033 266 295 033 532 144 033 259 951 033 531 631 033 204 382 033 552 252 Offers / Ponuda Fashion, Household Items, Cosmetics / Moda, dom, kozmetika Fashion, Food, Cosmetics, Electronic Equipment / Moda, dom, hrana, kozmetika, tehnika Fashion, Food, Cosmetics, Electronic Equipment / Moda, hrana, kozmetika, tehnika Fashion, Household Items, Souvenirs / Moda, dom, suveniri Mens and Womens Fashion / Mu{ka i `enska moda Womens Fashion / @enska moda Hats and Caps / eiri i kape Mens and Womens Suits, Dress Shirts, Ties / Mu{ka i `enska odijela, kravate i ko{ulje

FASHION & ACCESSORIES / MODA I MODNI DODACI

COSMETICS / KOZMETIKA
033 617 650 Cosmetics, Make-up, Hygiene / Parfemi, {minka, higijena 033 572 115 Cosmetics, Make-up, Hygiene / Parfemi, {minka, higijena 033 668 999 Shoes for Men and Women / Muka i enska obua 061 139 511 061 212 149 033 660 425 033 239 017 061 136 585 Traditional Souvenirs / Tradicionalni suveniri Traditional Souvenirs / Tradicionalni suveniri Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit

SHOES / OBU]A
Ofmce Shoes

CRAFTS / ZANATI
Kazand`ija - M. Huseinovi} Kazandija - N. Ali Zlatar - S.Som Zlatar - M.Bekti Zlatar i mligran - M. Halvo

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

53

SHOPPING
KUPOVINA

ACT WINE SHOP


Wine Shop / Trgovina vinom

 Ulica Patke 1 033 446 600 Mon-Sat/Pon-Sub: 11:00 19:00 ACT Wine Shop is a specialized shop that offers mne wines, spirits, chocolate products and promotes wine and wine culture through Masterclass and schools of wine. ACT Wine Shop je specijalizirana prodavnica koja nudi vrhunska vina, estice, okoladne proizvode, te radi na promovisanju vina i vinske kulture kroz Masterclass i kole vina.

www.act.ba

BH CRAFTS
Handmade Clothes & Accessories / Runo raena odjea i dodaci

NEW
ARRIVALS

-50

 Veliki uriluk 8 033 238 415 Mon-Fri/Pon-Pet: 08:00 - 20:00; Sat/Sub: 09:00 19:00; Sun/Ned: 10:00 16:00 BH Crafts offers unique handmade clothing, accessories, souvenirs and household items in the spirit of traditional B&H motives. BH Crafts nudi unikatnu runo raenu odjeu, suvenire i predmete za ureenje kue u duhu tradicionalnih bh. motiva.

www.bhcrafts.org

EXTREME INTIMO
Lingerie / Donji ve{

 Marala Tita 22 033 212 322 Mon-Sat/Pon-Sub: 08:00 20:00 Our new collection boasts modern, charming and romantic designs in soft shades of violet, burgundy and beige, all decorated with sensual lace. Novu kolekciju krase moderne linije romantinog arma u njenim bojama ljubiice, te bordo i be tonovima, ukraene senzualnom ipkom.

NEW
ARRIVALS For more stores see/za vi{e lokacija posjeti www.extremeintimo.com

FRANZ & SOPHIE - WORLD OF ORGANIC TEA


Tea Shop / Prodavnica ajeva

 Petrakijina 6 033 218 411 Mon-Sat/Pon-Sub: 10:30 20:00; Sun/Ned: 12:00 18:00 Franz & Sophie is a unique place where you can mnd organic teas from all over the world just like the nature and tea masters have created them. You will be served by the mrst tea sommelier in the region. Franz & Sophie je jedinstveno mjesto gdje moete nai organske ajeve iz cijelog svijeta, ba onakve kakvim su ih stvorili priroda i majstori aja. Usluit e vas prvi sommelier za aj u regionu.
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

www.franz-sophie.ba

54

SHOPPING
KUPOVINA

GALERIJA ISFAHAN
Handmade Carpets, Clothes & Household Items / Runo raeni tepisi, odjea i pokloni

NEW
ARRIVALS

 Sarai 77 033 237 429 09:00 - 21:00 Galerija Isfahan is a specialized handmade carpets shop that offers a wide range of carpets and handicrafts from various parts of Iran, clothing, household items and gifts. Galerija Isfahan je specijalizirana prodavnica runo raenih ilima koja nudi irok izbor ilima i runih radova iz razliitih dijelova Irana, odjeu, predmete za domainstvo i poklone.

-20

www.isfahan.ba

OPTIKA OCULTO
Prescription Glasses and Sunglasses / Dioptrijske i sunane naoale

 enoina 12 033 666 333 Mon-Pet/Pon-Pet: 09:00 20:00; Sat/Sub: 09:00 17:00 Visit us and share our passion for unique designer frames and sunglasses in our exclusive boutique.

NEW
ARRIVALS www.oculto.ba

Posjetite nas i podijelite nau strast prema unikatnim dioptrijskim i sunanim naoalama u ekskluzivnom optikom studiju.

RUKOM
Fashion, Accessories and Household Items / Moda, modni dodaci i predmeti za kuu

 ulhan 5 061 028 706 11:00 20:00 If you are looking for the ideal gift, you will be delighted with RuKoms handicrafts collection. Designed jewelry, scarves, bags for mobile phones, bags with special prints, decorative stickers for the walls... Ukoliko ste u potrazi za idealnim poklonom, izbor rukotvorina u RuKomu e vas sigurno odueviti. Dizajnizani nakit, marame, torbice za mobilne telefone, posebno printane torbe, dekorativni stikeri za zid...

NEW
ARRIVALS www.rukom.net

ZLATAR I JUVELIR - FAHRUDIN SOFI


Traditional Craft - Goldsmith / Zanat - Zlatar i juvelir

 Gazi Husrev-begova 53 033 226 682 Mon-Fri / Pon-Pet: 09:30 19:30; Sat / Sub: 09:30 14:30 Long experience of craftsman Som guarantees the quality of authentic traditional and modern jewelry as well as souvenirs.

NEW
ARRIVALS www.somc.ba

Viedecenijsko iskustvo majstora Soma garant su kvalitete autentinog tradicionalnog i modernog nakita, kao i suvenira.

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

55

MADE IN SARAJEVO
NASTALO U SARAJEVU

Plastik Fantastik Shop

lastik Fantastik Shop has been in business since July 2011 and its imaginative fashion accessories have made it a favorite spot for fashion lovers. The creations found here are made from seemingly incompatible materials plastic combined with tulle, lace, colored foil. Plastik Fantastik was started by Aida Bahtijarevi and Maja Martinovi in the hope that the items they designed and produced would be attractive, wearable and unusual. All of Aida and Majas plastic-fantastic pieces are made with a special love and they draw their inspiration from current fashion trends, as well as everyday life. Every Plastik Fantastik product is unique and hand-made, and customers can even have items made-to-order. You can browse through the shop, buy or place an order for bags of various shapes and sizes, as well as mnd covers for iPads and iPods, cases for cell phones and laptops, all of which feature a wide range of motifs; and there are earrings, medallions, necklaces, fashion collars, brooches and original raincoats. We encourage you to discover this enchanting plastic-fantastic fashion trend in the colorful shop on Mula Mustafa Baeskija 31 (across from the Gallery Novi hram), every day except Sundays, from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.!

rodavnica matovitih modnih dodataka Plastik Fantastik Shop, koja postoji od jula 2011. godine, omiljeno je mjesto ljubitelja mode. Kreacije koje moete pronai u ovom shopu izraene su od materijala koji su naizgled nespojivi plastike u kombinaciji sa tilom, ipkom, folijama u bojama...

Plastik Fantastik pokrenule su Aida Bahtijarevi i Maja Martinovi, koje su svoje proizvode osmislile i poele stvarati sa eljom da budu dopadljivi i nosivi, ali istovremeno i neobini. Sve plastino-fantastine kreacije Aida i Maja izrauju sa posebnom ljubavlju, a inspiraciju crpe iz aktuelnih modnih trendova, kao i svakodnevnog ivota. Svaki Plastik Fantastik proizvod je unikatan i runo raen, a kupci imaju i mogunost naruivanja proizvoda po vlastitim eljama. U shopu moete pogledati, kupiti ili naruiti torbe raznih oblika i dimenzija, covere za iPad i iPod, futrole za mobitele i laptope sa bogatom lepezom motiva, a u ponudi su i naunice, medaljoni, ogrlice, kragne, broevi, te originalne kabanice. Preporuujemo vam da otkrijete ovu plastino-fantastinu modnu aroliju u arenoj prodavnici u ulici Mula Mustafe Baeskije 31 (prekoputa galerije Novi hram), svakim danom osim nedjelje od 10 do 18 sati!

56

ACCOMMODATION
SMJE[TAJ
HOTELS / HOTELI Name / Ime  Alem Put mladih muslimana 12 033 655 589 Art Vladislava Skaria 3 033 232 855 Astra Zelenih beretki 9 033 252 100 Astra Garni Kundurdiluk 2 033 455 100 Bosnia Kulovia 9 033 567 010 Bristol Fra Filipa Lastria 2 033 705 000 Central umurija 8 033 561 800 Dardanija Radieva 19 033 213 613 Europe Vladislava Skaria 5 033 580 400 Grand Muhameda ef. Pande 7 033 563 100 Hayat Abdesthana 27 033 570 370 Hecco Medrese 1 033 273 730 Holiday Inn Zmaja od Bosne 4 033 288 000 Hollywood Dr. Mustafe Pintola 23 033 773 100 Kovai Kovai 12 033 573 700 Michele Ivana Cankara 27 033 560 310 Mod Hamdije Kreevljakovia 48 033 206 628 Radon Plaza Demala Bijedia 185 033 752 900 Sarajevo Demala Bijedia 169a 033 777 900 Terme Banjska bb 033 772 100 Unica Hamdije Kreevljakovia 42 033 555 225 BEDS AND BREAKFAST AND GUEST HOUSES / PRENOITA I PANSIONI Pansion Baarija Veliki uriluk 41 061 177 952 Pansion obanija obanija 29 033 441 749 Pansion Kandilj Bistrik 12a 033 572 510 Pansion Stari Grad Sagrdije 29a 033 239 898 Pansion Vijenica Mustaj-pain mejdan 5 033 233 433 Prenoite Hotel Ada Abdesthana 8 033 457 870 MOTELS AND HOSTELS / MOTELI I HOSTELI Motel Mejdan Mustaj-pain mejdan 11 033 233 563 Hostel Ferhadija Ferhadija 21 033 238 811 Hostel Old City Sime Milutinovi}a Sarajlije 1 033 555 355 Hostel Srce Sarajeva S.H. Muvekita 2 033 442 887 Hostel Travellers Home umurija 4 070 242 400 Hostel Ville Safvet-bega Ba{agi}a 93 062 968 554

Price Range / Cjenovni razred

< 50 KM 51 - 100 KM 101 - 150 KM 151 - 200 KM 201 KM <


 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

57

ACCOMMODATION
SMJE[TAJ

B&B DIVAN
www.pansiondivan.ba Mula Mustafe Baeskije 54 033 238 677 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Free Internet, Satellite TV, Parking Available (not free), Shuttle to Airport (not free), Free City Tour Sadraji: Besplatan internet, satelitska TV, parking (plaa se), prevoz do aerodroma (plaa se), besplatna gradska tura

BATINA HOTEL LATINSKI MOST


www.hotel-latinskimost.com Obala Isa-bega Ishakovia 1 033 572 660 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Parking, Free Internet, Satellite TV, Safe Deposit Box, Cafe bar, Shuttle to Airport (not free) Sadraji: Parking, besplatan internet, satelitska TV, sef, cafe bar, prevoz do aerodroma (plaa se)

BOUTIQUE 36 HOTEL
www.hb36.ba Safvet-bega Ba{agi}a 36 033 233 309 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Parking Available (24 hours 8, with security), Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Meeting Room, Shuttle to Airport Sadraji: Parking (24 sata - 8, sa obezbje|enjem), restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV, sala za sastanke, prevoz do aerodroma

CITY BOUTIQUE HOTEL


www.cityhotel.ba Mula Mustafe Ba{eskije 2 033 566 850 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Elevator, Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Conference Room, Meeting Room, Shuttle to Airport (not free) Sadraji: Lift, restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV, konferencijska sala, sala za sastanke, prevoz do aerodroma (plaa se)

58

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

ACCOMMODATION
SMJE[TAJ

HECCO DELUXE
www.heccodeluxe.com Ferhadija 2 033 558 995 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Shuttle to Airport Sadraji: Lift, restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV, prevoz do aerodroma

HOSTEL CITY CENTER SARAJEVO


www.hcc.ba S.H. Muvekita 2/3 062 993 330 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Shuttle Service (not free) Sadraji: Sef, besplatan internet, satelitska TV, prevoz do aerodroma (plaa se)

HOTEL SOKAK
www.hotel-sokak.ba Mula Mustafe Ba{eskije 24 033 570 355 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Meeting Room Sadraji: Restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV, sala za sastanke

OLD TOWN HOTEL


www.hoteloldtown.ba Mali }ur~iluk 11a 033 574 200 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Meeting Room, Shuttle to Airport (not free) Sadraji: Sef, besplatan internet, satelitska TV, sala za sastanke, prevoz do aerodroma (plaa se)

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

59

AROUND SARAJEVO
OKO SARAJEVA

The 5 Best Restaurants Around Sarajevo


Pet najboljih restorana oko Sarajeva
Restaurant / Restoran Studeno vrelo

ondering where you can try some of the best local food on the mountains around Sarajevo? Keep reading!

elite znati gdje moete pojesti najbolju domau hranu na planinama oko Sarajeva? Nastavite itati!

Sarajevo is known for its outstanding cuisine and excellent restaurants. The mountains around Sarajevo also offer numerous delicacies which can be sampled in the rustic ambience of small restaurants that are usually only known to the locals. These charming eateries are ideal places to visit with friends and family or to have lunch in a relaxed atmosphere, and whats more, you can enjoy fresh air and stunning views. Below is a list of the mve best mountain restaurants which you probably havent heard of until now.

Sarajevo je poznato po vrhunskoj kuhinji i odlinim restoranima. A, i planine oko Sarajeva nude brojne delicije u kojima moete uivati u malenim restoranima rustikalnog ambijenta, koji su obino poznati samo lokalnom stanovnitvu. Ovi armantni objekti idealni su za posjetu sa prijateljima i porodicom i ruak u oputenoj atmosferi. U to su vam, kao bonus, ukljueni i uivanje u svjeem zraku i fantastinom pogledu. U nastavku slijedi lista pet najboljih planinskih restorana za koje vjerovatno do sada niste ni znali da postoje.

THE 5 BEST RESTAURANTS ON THE MOUNTAINS / 5 NAJBOLJIH PLANINSKIH RESTORANA Name / Ime Lovaki dom, Crepoljsko 065 728 683 Rajska vrata, Jahorina 057 272 020 Restoran Brus, Trebevi 065 190 529 Studeno vrelo, Umoljani 061 709 540 Eko kua Borin do, Vuja luka 061 147 710
About author Green Visions is a social business committed to providing responsible trips and services throughout the mountains and highland communities of B&H. Agency contact is found on page 64.

 www.jahorina-rajskavrata.com www.restoran-brus.com bit.ly/studenovrelo www.kucaborindol.com

O autoru Green Visions je drutveno odgovorna mrma koja organizira ekoloki odgovorne izlete i usluge smjetaja u planinama i selima u BiH. Kontakt agencije potraite na stranici 64.

60

SARAJEVO WEEKEND GETAWAYS


VIKEND IZVAN SARAJEVA

HERCEG ETNO SELO MEUGORJE


ethno village / etno selo Gospodarska zona, Tromea bb, Meugorje 036 653 400 07:00 23:00 A unique complex built in an authentic style, combining exceptional cuisine, lodging and conference rooms, all in close proximity to the spiritual site, Meugorje. Mostar and Poitelj are about 30 km away. Jedinstveni kompleks izgraen u autohtonom stilu koji objedinjuje izuzetnu gastronomsku, smjetajnu i kongresnu ponudu u blizini svetita u Meugorju. Mostar i Poitelj udaljeni su oko 30 km.

www.etno-herceg.com

HIGHLANDER
travel agency / turistika agencija Mojkovaka bb, Foa 065 475 201 00:00 24:00 Enjoy the natural beauty of Sutjeska National Park; the primordial forest, Peruica; lakes on Zelengora, and extreme tours, like rafting on Tara, a Jeep safari around Durmitor and other Highlander offers. Uivajte u ljepotama Nacionalnog parka Sutjeska, praume Peruice, jezera na Zelengori, ali i u adrenalinskim turama kao to su rafting na Tari, Jeep safari oko planine Durmitor, te drugim programima Highlandera.

www.highlandertim.com

KONAK
restaurant & hotel / restoran i hotel Stara arija bb, Konjic 036 735 550 08:00 24:00 Situated in the heart of Konjic, in the vicinity of the old Stone Bridge, overlooking the Neretva River, Konak offers a place to rest after touring the towns attractions: Zuko Dumhurs house, the secret shelter D-0 ARK Smjeten u srcu Konjica, uz rijeku Neretvu i staru Kamenu upriju, Konak je idealno mjesto za predah tokom obilaska konjikih atrakcija - kue pisca Zuke Dumhura, tajnog sklonita D-0 ARK

www.hotelkonak.ba

KONOBA PLAVA VODA


restaurant / restoran umee 6, Travnik 030 512 171 08:00 - 23:00 This traditional restaurant is at the foot of an old fort on Plava Voda, the entrance to Travnik a town of viziers and a birthplace of Nobel Laureate, Ivo Andri. Enjoy a variety of food and drinks here. Restoran je smjeten u podnoju stare tvrave, na lokaciji Plava voda, na ulazu u vezirski Travnik, rodni grad nobelovca Ive Andria. U tradicionalnom ambijentu uivat ete u raznovrsnoj ponudi jela i pia.

www.plava-voda.com

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

61

LEISURE, WELLNESS & HEALTH


SLOBODNO VRIJEME, WELLNESS I ZDRAVLJE
HOSPITALS AND HEALTH CENTERS / BOLNICE I DOMOVI ZDRAVLJA
Name / Ime 24 Hour Emergency Service / Hitna pomo Clinic Center University of Sarajevo / KCUS Emergency Department / Centar urgentne medicine (CUM) Health Center / Dom zdravlja Stari Grad Health Center / Dom zdravlja Centar Health Center / Dom zdravlja Novo Sarajevo Health Center / Dom zdravlja Novi Grad General Hospital / Opa bolnica Abdulah Naka Kolodvorska 14 Bolnika 25 Bolnika 25 Alajbegovia 1 Vrazova 11 Bihaka 2 Bl. M. Selimovia 2 Kranjevieva 12 124 033 297 000 033 214 158 033 278 600 033 210 282 033 724 700 033 653 878 033 285 100 Offers / Ponuda Urgent Medical Services / Hitne medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Urgent Medical Services / Hitne medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge

PRIVATE CLINICS / PRIVATNE POLIKLINIKE


Private Clinic / Poliklinika Sunce - Agram Trg m. prijateljstva 20 033 755 547 Diagnostics / Dijagnostika A. airbegovia bb BBI Centar A. ahinagia 11 emalua 4 033 617 977 Hair Care / ianje, feniranje, njega kose 033 810 700 Hair Care / ianje, feniranje, njega kose 033 236 118 General Dentistry / Generalna stomatologija 033 225 257 General Dentistry / Generalna stomatologija

HAIR SALONS / FRIZERSKI SALONI


Image KS

DENTISTS / STOMATOLOKE ORDINACIJE


Dentist Practicioner / Stomatoloka ordinacija Sulejmanagi Private Dentist Practicioner for Oral Rehabilitation Dr. Begeta

RECREATION / REKREACIJA
Golf Club Sarajevo Olympic Pool Sarajevo / Olimpijski bazen Sarajevo Tennis Courts / Teniski tereni Zetra Slatina bb 061 556 421 Golf Bl. M. Selimovia 83b 033 773 850 Olympic Pool, Fitness / Olimpijski bazen, mtness Alipaina bb 033 276 246 Tennis / Tenis

63

ACTIVITIES & TOURS


AKTIVNOSTI I TURE

ADRENALIN PAINTBALL PARK Z&J


www.app-zj.com Hendekua 131, Osijek 033 626 726 Mon-Sun/Pon-Ned: 08:00 19:00 Unique combination of excellent fun and adrenaline. Services: Paintball, Forest Adrenaline Park, Zip-line, Off-Road, Sand Volleyball, Human Table Football, Paintball Club Z&J Jedinstvena kombinacija dobre zabave i adrenalina. Usluge: Paintball, umski adrenalin park, zip-line, off-road, odbojka na pijesku, ljudski stolni nogomet, paintball klub Z&J

GREEN VISIONS
www.greenvisions.ba Radni~ka bb (opposite no. 66) 061 213 278 Mon-Fri/Pon-Pet: 09:00-17:00 Weekly snowshoeing and winter walking trips with demnite departures to Igman, Bjela{nica, Bukovik, Skakavac waterfall & Trebevi}. Services: Snowshoeing and Ski Trips, Guides & Transfers Sedmine ture zimskog hodanja na krpljama i zimskog planinarenja sa definitivnim polascima za Igman, Bjelanicu, Bukovik, vodopad Skakavac i Trebevi. Usluge: Zimsko hodanje na krpljama, zimski izleti, vodii i transferi

INSIDER CITY TOURS & EXCURSIONS


www.sarajevoinsider.com Zelenih beretki 30 061 190 591 (24h) Mon-Fri/Pon-Pet: 09:00-18:00; Sat-Sun/Sub-Ned: 10:00-16:00 The best way to get to know Sarajevo is with Insiders. Our specialties are daily and private tours and excursions in Bosnia and Herzegovina. Services: City Tours & Excursions Najbolji nain da upoznate Sarajevo je sa Insiderima. Naa specijalnost su dnevne i privatne ture i izleti po BiH. Usluge: Ture i izleti

THERMAL RIVIERA ILID@A


www.terme-ilidza.ba Butmirska cesta 18 033 771 000 09:00 - 22:00 This large water park offers facilities designed for fun for the whole family. Services: Open pool, closed pool, massage, aqua aerobic, aqua jogging, aqua dance, aqua mtness Ovaj veliki vodeni park nudi zabavne sadraje za cijelu porodicu. Usluge: Otvoreni bazen, zatvoreni bazen, masaa, aqua aerobic, aqua jogging, aqua dance, aqua mtness

64

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

WELLNESS & HEALTH


WELLNESS I ZDRAVLJE

ABC COSMETIC
www.abccosmetic.ba Hasana Kaimije 43 033 532 900 Mon-Fri/Pon-Pet: 08:00 - 20:00, Sat/Sub: 10:00 - 20:00 A beauty salon you will enjoy. Services: Massage, face and body treatments, hair removal, aromatherapy, radiowave face lifting, parafmn treatments for hands and feet, physical therapy and acupuncture Salon ljepote u kojem ete uivati. Usluge: Masaa, njega lica i tijela, depilacija, aromaterapija, radiotalasni lifting lica, paramnski tretmani za ruke i stopala, mzikalna terapija i akupunktura

DERMA ESTETIKA SKIN CARE CLINIC


www.dermaestetika.ba Te{anjska 3 033 215 820 Mon-Fri / Pon-Pet: 09:00 18:00; Sat / Sub: 09:00 18:00 Give your skin a treatment it deserves. Services: dermatology, anti-aging treatments, Botox, dermal mllers, mesotherapy, microdermabrasion, laser treatments Poklonite vaoj koi tretman kakav zasluuje. Usluge: dermatologija, anti-aging tretmani, Botox, dermalni mleri, mezoterapija, mikrodermoabrazija, laserski tretmani

EYE CLINIC SVJETLOST


www.svjetlost-sarajevo.ba Dr. Mustafe Pintola 23 (Hotel Hollywood) 033 762 772 Mon-Thu/Pon-et: 08:00 20:00; Fri/Pet: 08:00 18:00 We offer only the best for your eyes: world class experts and latest technology in friendly environment. Services: ophthalmological diagnostics, retinal treatments, laser eye surgery, cataract surgery and lens implantation surgery Nudimo najbolje za vae oi povezujui strunost, tehnologiju i iskustvo. Usluge: Oftalmoloka dijagnostika, retinoloke usluge, laserska korekcija dioptrije, operacija mrene i ugradnje lea

PRIVATE CLINIC SANASA


www.poliklinikasanasa.com Grbavika 74 033 715 210 08:00 20:00 Complete health care in one place. Services: Ophthalmology, dental medicine, cardiology, pediatrics, dermatology, gynecology, urology, orthopedics Sveobuhvatna zdravstvena njega na jednom mjestu. Usluge: Oftalmologija, stomatologija, kardiologija, pedijatrija, dermatologija, ginekologija, urologija, ortopedija
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

65

GETTING AROUND
SNALA@ENJE

Public Transport
Sarajevo is well connected with a network of trams, trolley-buses, buses and minibuses. The one-way ticket for an inner-city zone is 1.6 KM if you purchase it in a kiosk. However, if you purchase it with a driver, the one-way ticket costs 1.8 KM.

Gradski saobra}aj
Sarajevo je dobro uvezano javnim gradskim saobra}ajem. U gradu funkcioni{e mre`a tramvaja, trolejbusa, autobusa i kombija. Karte ko{taju 1,6 KM po vo`nji ukoliko se karta kupi u kiosku, dok, kada je kupujete kod voza~a, njena cijena iznosi 1,8 KM. Kartu obavezno morate poni{titi pri ulazu u vozilo jer ete u protivnom biti ka`njeni na licu mjesta. Trenutno ne postoji autobuska linija koja povezuje Aerodrom sa centrom grada. Mapa javnog prevoza se nalazi na unutra{njim koricama Sarajevo Navigatora, a za vi{e informacija kontaktirajte Gradsko saobra}ajno preduze}e - GRAS na www.gras.co.ba ili 033 293 333.

Taxi slu`be
The ticket must be punched as soon as you enter the vehicle. Failure to do so will result in a mne, on the spot. There is currently no direct bus line which connects the Airport with the city center. The public transport map is located on the inside of the front cover page of Sarajevo Navigator. For additional information, contact the Public Transport Company (GRAS) at www.gras.co.ba or at 033 293 333. Sarajevo posjeduje jedan od najjeftinijih taxi servisa u Evropi koji radi 24 sata dnevno. Npr., vo`nja na relaciji Sarajevski aerodrom - Ba{~ar{ija (sa jednog na drugi kraj grada) ko{ta izme|u 17 i 20 KM. Nekoliko privatnih taxi slu`bi stoje vam na raspolaganju. Taxi {tandovi su jasno ozna~eni, a po~etna tarifa je 1,5 KM. Sva vozila posjeduju taksimetre, a voza~i }e vam na zahtjev izdati ra~un.

Taxis
Sarajevo has one of the cheapest taxi services in Europe. Several private taxi companies operate in the city 24 hours a day. For example, taking a taxi from Sarajevo Airport to the city centre will cost between 17 and 20 KM. Taxi stands are clearly marked and starting rate is 1,5 KM. All vehicles use the taxi meter. The driver will issue the receipt upon a request. Sarajevo Taxi @uti Taxi / Yellow Cab Crveni Taxi / Red Cab Samir i Emir Taxi Kale Taxi Paja Taxi Boss Taxi 033 1515; 033 660 970; 033 660 666 663 555; 657 307; 618 912 033 760 600; 033 468 728; 061 468 728; 061 760 600 033 1516; 033 220 105 033 570 900; 033 570 901 033 1522; 033 412 555 033 531 200

66

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

Centres d'intérêt liés