Vous êtes sur la page 1sur 52
OO QQUUEE ÉÉ VVAAPPOORR??
OO QQUUEE ÉÉ VVAAPPOORR??
ÁGUA + CALOR
ÁGUA + CALOR
HHiissttóórriiccoo ddoo VVaappoorr 11ºº SSééccuulloo ddaa EErraa CCrriissttãã RReevvoolluuççããoo
HHiissttóórriiccoo ddoo VVaappoorr
11ºº SSééccuulloo ddaa EErraa CCrriissttãã
RReevvoolluuççããoo IInndduussttrriiaall
PPoorr QQuuee SSee UUttiilliizzaa VVaappoorr?? •• GGeerraaddoo aa ppaarrttiirr ddaa áágguuaa •• PPeerrmmiittee
PPoorr QQuuee SSee UUttiilliizzaa VVaappoorr??
•• GGeerraaddoo aa ppaarrttiirr ddaa áágguuaa
•• PPeerrmmiittee aajjuussttee ddaa tteemmppeerraattuurraa ppeellaa
pprreessssããoo
•• FFaacciilliiddaaddeess nnoo ttrraannssppoorrttee
•• TTrraannssppoorrttaa mmuuiittaa eenneerrggiiaa ccoomm ppoouuccaa
mmaassssaa
TTiippooss ddee VVaappoorr VVAAPPOORR SSAATTUURRAADDOO PPaarraa aaqquueecciimmeennttoo 8855 %% VVAAPPOORR
TTiippooss ddee VVaappoorr
VVAAPPOORR SSAATTUURRAADDOO
PPaarraa aaqquueecciimmeennttoo 8855 %%
VVAAPPOORR SSUUPPEERRAAQQUUEECCIIDDOO
PPaarraa ggeerraaççããoo ddee eenneerrggiiaa 1155 %%
TTiippooss ddee VVaappoorr •• VVAAPPOORR SSAATTUURRAADDOO VVaappoorr ffrreeqquueenntteemmeennttee eemm
TTiippooss ddee VVaappoorr
•• VVAAPPOORR SSAATTUURRAADDOO
VVaappoorr ffrreeqquueenntteemmeennttee eemm ccoonnttaattoo ccoomm
aa ppaarrttee llííqquuiiddaa ee eemm eeqquuiillííbbrriioo ttéérrmmiiccoo
ccoomm aa mmeessmmaa
•• VVAAPPOORR SSUUPPEERRAAQQUUEECCIIDDOO
VVaappoorr qquuee
ssee
eennccoonnttrraa
aa tteemmppeerraattuurraa
aacciimmaa ddaa tteemmppeerraattuurraa ddoo vvaappoorr ssaattuurraaddoo
UUttiilliizzaaççõõeess •• VVAAPPOORR SSAATTUURRAADDOO UUttiilliizzaaddoo ppaarraa pprroocceessssooss ddee
UUttiilliizzaaççõõeess
•• VVAAPPOORR SSAATTUURRAADDOO
UUttiilliizzaaddoo ppaarraa pprroocceessssooss ddee aaqquueecciimmeennttoo
MMoottiivvooss:: -- mmeellhhoorr aapprroovveeiittaammeennttoo ttéérrmmiiccoo
-- mmeennoorr ccuussttoo ddee ggeerraaççããoo
•• VVAAPPOORR SSUUPPEERRAAQQUUEECCIIDDOO
UUttiilliizzaaddoo ppaarraa mmoovviimmeennttaaççããoo ddee mmááqquuiinnaass
MMoottiivvoo:: nneecceessssiiddaaddee ddee vvaappoorr iisseennttoo
ddee áágguuaa
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr PPrreessssããoo ccoonnssttaannttee TTeemmppeerraattuurraa CCaalloorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
PPrreessssããoo
ccoonnssttaannttee
TTeemmppeerraattuurraa
CCaalloorr
ccoonnssttaannttee
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr TTeemmppeerraattuurraa CCaalloorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
TTeemmppeerraattuurraa
CCaalloorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr TTeemmppeerraattuurraa t 2 Volume t 1 CCaalloorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
TTeemmppeerraattuurraa
t
2
Volume
t
1
CCaalloorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr TTeemmppeerraattuurraa t 2 Volume t 1 CCaalloorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
TTeemmppeerraattuurraa
t
2
Volume
t
1
CCaalloorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr TTeemmppeerraattuurraa TTeemmppeerraattuurraa ddee eebbuulliiççããoo t 2 t
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
TTeemmppeerraattuurraa
TTeemmppeerraattuurraa
ddee eebbuulliiççããoo
t
2
t
1
CCaalloorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr TTeemmppeerraattuurraa TTeemmppeerraattuurraa ddee eebbuulliiççããoo t 2 t
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
TTeemmppeerraattuurraa
TTeemmppeerraattuurraa
ddee eebbuulliiççããoo
t
2
t
1
CCaalloorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr TTeemmppeerraattuurraa TTeemmppeerraattuurraa ddee eebbuulliiççããoo t 2 t
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
TTeemmppeerraattuurraa
TTeemmppeerraattuurraa
ddee eebbuulliiççããoo
t
2
t
1
CCaalloorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr TTeemmppeerraattuurraa TTeemmppeerraattuurraa ddee eebbuulliiççããoo t 2 t
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
TTeemmppeerraattuurraa
TTeemmppeerraattuurraa
ddee eebbuulliiççããoo
t
2
t
1
CCaalloorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr TTeemmppeerraattuurraa TTeemmppeerraattuurraa ddee eebbuulliiççããoo t 2 t
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
TTeemmppeerraattuurraa
TTeemmppeerraattuurraa
ddee eebbuulliiççããoo
t
2
t
1
CCaalloorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr TTeemmppeerraattuurraa t 2 t 1 CCaalloorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
TTeemmppeerraattuurraa
t
2
t
1
CCaalloorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr TTeemmppeerraattuurraa t 2 llííqquuiiddoo t 1 CCaalloorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
TTeemmppeerraattuurraa
t
2
llííqquuiiddoo
t
1
CCaalloorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr TTeemmppeerraattuurraa áágguuaa++vvaappoorr t 2 vvaappoorr llííqquuiiddoo
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
TTeemmppeerraattuurraa
áágguuaa++vvaappoorr
t
2
vvaappoorr
llííqquuiiddoo
ssaattuurraaddoo
t
1
CCaalloorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr TTeemmppeerraattuurraa áágguuaa++vvaappoorr t 2 vvaappoorr vap vap or or
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
TTeemmppeerraattuurraa
áágguuaa++vvaappoorr
t
2
vvaappoorr
vap vap
or or
llííqquuiiddoo
ssaattuurraaddoo
superaq superaq
uecido uecido
t
1
CCaalloorr
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr TTeemmppeerraattuurraa áágguuaa++vvaappoorr t 2 vvaappoorr vap vap or or
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
TTeemmppeerraattuurraa
áágguuaa++vvaappoorr
t
2
vvaappoorr
vap vap
or or
llííqquuiiddoo
ssaattuurraaddoo
superaq superaq
uecido uecido
t
1
CCaalloorr
ccaalloorr
sseennssíívveell
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr TTeemmppeerraattuurraa áágguuaa++vvaappoorr t 2 vvaappoorr vap vap or or
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
TTeemmppeerraattuurraa
áágguuaa++vvaappoorr
t
2
vvaappoorr
vap vap
or or
llííqquuiiddoo
ssaattuurraaddoo
superaq superaq
uecido uecido
t
1
CCaalloorr
ccaalloorr
ccaalloorr
sseennssíívveell
llaatteennttee
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr TTeemmppeerraattuurraa áágguuaa++vvaappoorr t 2 vvaappoorr vap vap or or
PPrroodduuççããoo ddee VVaappoorr
TTeemmppeerraattuurraa
áágguuaa++vvaappoorr
t
2
vvaappoorr
vap vap
or or
llííqquuiiddoo
ssaattuurraaddoo
superaq superaq
uecido uecido
t
1
CCaalloorr
ccaalloorr
ccaalloorr
ccaalloorr
sseennssíívveell
llaatteennttee
sseennssíívveell
CCaalloorr :: SSeennssíívveell,, LLaatteennttee ee TToottaall TTeemmppeerraattuurraa vvaappoorr
CCaalloorr :: SSeennssíívveell,, LLaatteennttee ee TToottaall
TTeemmppeerraattuurraa
vvaappoorr
ssuuppeerraaqquueecciiddoo
áágguuaa++
vvaappoorr
llííqquuiiddoo
vvaappoorr
ssaattuurraaddoo
CCaalloorr
vvaappoorr
TTeemmppeerraattuurraa
ssuuppeerraaqquueecciiddoo
vvaappoorr
ssaattuurraaddoo
llííqquuiiddoo
CCaalloorr
ccaalloorr
ccaalloorr
ccaalloorr
sseennssíívveell
llaatteennttee
sseennssíívveell
ccaalloorr
ccaalloorr
++
== ccaalloorr
sseennssíívveell
llaatteennttee
ttoottaall
TTaabbeellaa ddee VVaappoorr SSaattuurraaddoo Pressão Pressão Calor Calor Calor Volume Temp. relativa absoluta
TTaabbeellaa ddee VVaappoorr SSaattuurraaddoo
Pressão
Pressão
Calor
Calor
Calor
Volume
Temp.
relativa
absoluta
sensível
latente
total
Específico
bar
kgf/cm 2
ºC
kcal/kg
kcal/kg
kcal/kg
m
3 /kg
0
1
99.1
99.1
539.4
638.5
1.725
1
2
119.6
119.9
525.9
645.8
0.902
2
3
132.9
133.4
516.9
650.3
0.616
3
4
142.9
143.6
509.8
653.4
0.470
4
5
151.1
152.1
503.7
655.8
0.381
5
6
158.1
159.3
498.5
657.8
0.321
6
7
164.2
165.6
493.8
659.4
0.277
7
8
169.6
171.3
489.5
660.8
0.244
8
9
174.5
176.4
485.6
662.0
0.218
9
10
179.0
181.2
481.8
663.0
0.198
10
11
183.2
185.6
478.3
663.9
0.180
11
12
187.1
189.7
475.0
664.7
0.166
12
13
190.7
193.5
471.9
665.4
0.154
13
14
194.1
197.1
468.9
666.0
0.143
14
15
197.4
200.6
466.0
666.6
0.134
CCllaassssiiffiiccaaççããoo ddaass CCaallddeeiirraass CCllaassssee ddee pprreessssããoo GGrraauu ddee
CCllaassssiiffiiccaaççããoo ddaass CCaallddeeiirraass
CCllaassssee ddee pprreessssããoo
GGrraauu ddee AAuuttoommaaççããoo
TTiippoo ddee EEnneerrggiiaa EEmmpprreeggaaddaa
TTiippoo ddee TTrrooccaa TTéérrmmiiccaa
CCllaassssiiffiiccaaççããoo ddaass CCaallddeeiirraass
CCllaassssiiffiiccaaççããoo ddaass CCaallddeeiirraass
CCaallddeeiirraa FFooggoottuubbuullaarr
CCaallddeeiirraa FFooggoottuubbuullaarr
CCaallddeeiirraa FFooggoottuubbuullaarr
CCaallddeeiirraa FFooggoottuubbuullaarr
CCaallddeeiirraa FFooggoottuubbuullaarr
CCaallddeeiirraa FFooggoottuubbuullaarr
CCaarraacctteerrííssttiiccaass FFooggoottuubbuullaarr AAtteennddeemm bbeemm àà vvaarriiaaççõõeess
CCaarraacctteerrííssttiiccaass FFooggoottuubbuullaarr
AAtteennddeemm bbeemm àà vvaarriiaaççõõeess
iinnssttaannttâânneeaass ddee ddeemmaannddaa ddee vvaappoorr
BBaaiixxoo ccuussttoo ccoonnssttrruuttiivvoo
BBaaiixxoo rreennddiimmeennttoo ttéérrmmiiccoo
BBaaiixxaa ttaaxxaa ddee vvaappoorriizzaaççããoo
LLiimmiittaaççããoo ddee ccaappaacciiddaaddee ddee pprroodduuççããoo
ee ddee pprreessssããoo ddee ooppeerraaççããoo ((1155,,00 kkggff//ccmm 22 ))
CCaallddeeiirraa AAqquuaattuubbuullaarr
CCaallddeeiirraa AAqquuaattuubbuullaarr
CCaallddeeiirraa AAqquuaattuubbuullaarr
CCaallddeeiirraa AAqquuaattuubbuullaarr
CCaarraacctteerrííssttiiccaass AAqquuaattuubbuullaarr FFaacciilliiddaaddee ddee mmaannuutteennççããoo
CCaarraacctteerrííssttiiccaass AAqquuaattuubbuullaarr
FFaacciilliiddaaddee ddee mmaannuutteennççããoo
DDiissppeennssaa ssiisstteemmaass ddee ttiirraaggeemm oouu
cchhaammiinnééss ddee ggrraannddeess ddiimmeennssõõeess
PPrroocceessssoo mmaaiiss ccoommpplleexxoo ppaarraa
aaqquueecciimmeennttoo ee ggrraannddee vvoolluummee ddee
mmaatteerriiaaiiss rreeffrraattáárriiooss,, ddeevviiddoo aaoo ttiippoo ddee
ccoonnssttrruuççããoo
CCaallddeeiirraa MMiissttaa
CCaallddeeiirraa MMiissttaa
PPaarrtteess ddoo GGeerraaddoorr ddee VVaappoorr FFoorrnnaallhhaa CCaallddeeiirraa SSuuppeerraaqquueecceeddoorr
PPaarrtteess ddoo GGeerraaddoorr ddee VVaappoorr
FFoorrnnaallhhaa
CCaallddeeiirraa
SSuuppeerraaqquueecceeddoorr
EEccoonnoommiizzaaddoorr
PPrréé--aaqquueecceeddoorr ddee aarr
SSiisstteemmaa ddee ttiirraaggeemm
PPaarrtteess ddoo GGeerraaddoorr ddee VVaappoorr
PPaarrtteess ddoo GGeerraaddoorr ddee VVaappoorr
PPaarrtteess ddoo GGeerraaddoorr ddee VVaappoorr
PPaarrtteess ddoo GGeerraaddoorr ddee VVaappoorr
PPaarrtteess ddoo GGeerraaddoorr ddee VVaappoorr
PPaarrtteess ddoo GGeerraaddoorr ddee VVaappoorr
PPaarrtteess ddoo GGeerraaddoorr ddee VVaappoorr
PPaarrtteess ddoo GGeerraaddoorr ddee VVaappoorr
PPrriinncciippaaiiss FFaallhhaass//CCaauussaass eemm GGVV •• SSuuppeerraaqquueecciimmeennttoo -- ••
PPrriinncciippaaiiss FFaallhhaass//CCaauussaass eemm GGVV
•• SSuuppeerraaqquueecciimmeennttoo --
•• CCoorrrroossããoo --
DDeeppoossiiççããoo ddee mmaatteerriiaall
IInncciiddêênncciiaa ddee cchhaammaa
CCiirrccuullaaççããoo ddeeffiicciieennttee
DDeetteerriioorraaççããoo rreeffrraattáárriioo
IInntteerrnnaa aaooss ttuubbooss
EExxtteerrnnaa aaooss ttuubbooss
EExxtteerrnnaa àà ccaallddeeiirraa
•• DDeetteerriioorraaççããoo MMeeccâânniiccaa -- TTrriinnccaass
PPrriinncciippaaiiss FFaallhhaass//CCaauussaass eemm GGVV 1,5 mm 15% 3,1 mm 20% 6,3 mm 39% 9,5 mm
PPrriinncciippaaiiss FFaallhhaass//CCaauussaass eemm GGVV
1,5 mm
15%
3,1 mm
20%
6,3 mm
39%
9,5 mm
55%
12,7 mm
70%
Incrustações de Sílica (SiO2) podem pelo menos
dobrar os índices acima mencionados
Estes índices foram comprovados pela Escola Politécnica Federal de Zurich-
Suíça, e publicados em 25/04/1984
PPrriinncciippaaiiss FFaallhhaass//CCaauussaass eemm GGVV PPeerrddaa ddee EEffiicciiêênncciiaa eemm CCaallddeeiirraass
PPrriinncciippaaiiss FFaallhhaass//CCaauussaass eemm GGVV
PPeerrddaa ddee EEffiicciiêênncciiaa eemm CCaallddeeiirraass ppeellaa
DDeeppoossiiççããoo ddee FFuulliiggeemm nnooss TTuubbooss
ESPESSURA DA
FULIGEM
PERDA TÉRMICA
0,78 mm
9,5%
1,50 mm
26,0%
3,10 mm
45,3%
4,60 mm
69,0%
PPrriinncciippaaiiss FFaallhhaass//CCaauussaass eemm GGVV
PPrriinncciippaaiiss FFaallhhaass//CCaauussaass eemm GGVV
OObbrriiggaaddoo ppeellaa ssuuaa aatteennççããoo!!
OObbrriiggaaddoo ppeellaa ssuuaa aatteennççããoo!!