Vous êtes sur la page 1sur 124

ARTYKUY NIEZALENE

06 Epidemia zganiactwa 20 Ndza III RP 37 Winny wspudziau 74 Organizacje pozarzdowe jako agentura wpywu 91 Marketing, czyli jak zarobi na gupocie kobiet

PROPAGANDA I MANIPULACJA

22 Unia Europejska wydaje miliony na cenzurowanie mediw 24 Wiadomoci bawi i tumani Polakw 30 Osiem cech dezinformatora 33 Seks w subie rewolucji

PIENIDZE, BANKI, KORPORACJE

ZDROWIE I MEDYCYNA

10 Na zielonej wyspie cudw 13 Trjka niczym mafia 17 FED odmwi zwrotu niemieckiego zota

42 Meningokoki: matko uwaaj! 46 Aborcyjne lobby ongluje sondaami 53 NFZ: system, ktry zabija

KIT

EDUKACJA

60 10 sposobw eby sta si silnym wojownikiem prawdy 65 Emocje kata 67 Sztuka bycia opanowanym

98 Iran nie ma zamiaru wytwarza broni jdrowej 101 Co powiniene wiedzie o strefie E1 110 O NATO sw kilka

MATRIX PO POLSKU

77 Wykoczy nas ywno 81 Bez honoru jestemy niczym! 85 ESD zyskuje z saw 88 Marnotrawstwo pienidzy podatnikw w sejmie

WIAT JAKIEGO NIE ZNAMY


4
KIT

05 Kilka sw na pocztek... 40 NOSZ KXRWA MA 58 Par sw o OtwrzUmys 94 Demotshow 114 BARDZO KONTROWERSYJNY TEMAT: Golgota Beskidw 122 eKomentarze Narodu

96 USA stoi za atakami terrorystycznymi

JAKIE LATO SI SZYKUJE? GORCE, CZY NUDNE?

ketraB
KIT

ketraB/kurewskaprawda.pl

EPIDEMIA ZGANIACTWA

KIT

Dowiadczeni i nauczeni porakami jakie w tym kraju miay niejednokrotnie miejsce powinnimy ju dawno wycign takie wnioski, eby Polska bya nie zielon, a prawdziw zot wysp.

Wymowne slogany zganiacza: ja nic nie mog, to kto inny musi zrobi oraz ja tylko wykonuj polecenia definiuj, e wystarczy nie zgania na nic, a mona przerwa acuch durnoty, ktra prowadzi do wielkiego bajzlu.

KIT

KIT

10

KIT

KIT

11

[Janusz Szewczak]

Stefczyk.info

12

KIT

Im dalej od nocnej pitkowej decyzji przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego, Midzynarodowego Funduszu Walutowego i Komisji Europejskiej (synna Trjka) w sprawie podatku od rodkw na rachunkach w bankach funkcjonujcych na Cyprze, tym wicej szczegw tego przedsiwzicia, dociera do opinii publicznej.
KIT

13

14

KIT

adny kraj. Do czasu przybycia banksterw...

KIT

15

16

KIT

[Zbigniew Kumiuk & zmianynaziemi.pl]

18

KIT

zmianynaziemi.pl

[lecterro]

KIT

19

grzechg/niepoprawni.pl

NDZA III RP

Te 202 kilometry pocig pokonuje w 5 godzin i 10 minut, czyli jedzie rednio z prdkoci 40 km/h.

20

KIT

W wielu miejscach mamy prawie wymar Polsk, bez infrastruktury i przemysu, oblepion billboardami z proszkiem do prania i Owsiakiem, i z ulicami prowadzcymi do hipermarketw.
KIT

21

Komisja Europejska twierdzi, e chce by "kompasem moralnym" wobec uchybie wolnoci prasy oraz poszukiwania nowych krajowych i oglnoeuropejskich regulacji dla zawodu dziennikarza. Czy jednak dziaania Unii Europejskiej s tak dalece uniwersalne i transparentne? Ostatnie doniesienia budz w tym zakresie spore wtpliwoci...

"Mediadem" jest tylko jednym z co najmniej piciu wsplnych i skoordynowanych inicjatyw realizowanych przez Bruksel, ktrych celem jest zwikszanie uprawnie nad mediami (inny projekt to chociaby tzw. MediaAcT)

22

KIT

[Victor Orwellsky]

orwellsky.blogspot.com

23

N a a m a c h " N a s z e g o D z i e n n i ka " B a r b a r a B u b u l a p r e z e n t u j e w n i o s ki z e s w o j e g o r a p o r t u a n a l i z y s t y c z n i o w y c h g w n y c h w y d a " W i a d o m o c i " T V P 1 o g o d z . 1 9 . 3 0 , kt r y s p o r z d z i a i przedstawia Radzie Programowej TVP 26 marca br. Obraz gwnego programu

informacyjnego TVP, jaki z niego si wyania jest szokujcy!

24

KIT

A czym nas karmi "Wiadomoci" o godz. 19.30 i co powinno nam zosta w pamici?

KIT

25

Konsekwencj jest brak ycia kulturalnego czcego nard, a take utrata wizi z kulturalnym wiatem.

26

KIT

KIT

27

[Nasz Dziennik]

po n a d

5 mln

wpolityce.pl

28

KIT

P oz w l c i e n a m n a p r a w d i w o l n o , j a ki c h po t r z e b u j e n a s z d u c h l u b d a j c i e n a m u m r ze w i c h p o s z u ki w a n i u , b ow i em b ez n i c h n a pe w n o z g i n i e m y w w i e c i e z a .

Nigdy nie wypowiadaj si wpros t ani nie wnosz konstruktywneg o wkadu w dyskusje, generalnie unikajc cytowania or az podawania rde. Zamiast te go, jedynie sugeruj to czy tamto. Praktycznie zawsze zabieraj gos z pozycji autorytet u i eksperta, doskonale znajcego zagadnieni e, bez ujawniania jakichkolwiek d a nych, usprawiedliwiajcych tak postaw .

1)

UNIKANIE

30

KIT

Starannie wybieraj przeciwnikw , stosujc podejcie bij i uciekaj wobec zwykych komentatorw p opierajcych przeciwnika albo sk upiajc atak na kluczowych oponentach, ktrzy znani s z bezporednioc i. Gdyby jaki komentator wczy s i w ktni, przechylajc szal zwycistwa na stron oponenta, a t a k o b e j mi e i j e g o .

2)

SELEKTYWNO

3)

nag le Maj tendencj do pojawiania si kusjach na tej niejszego udziau w oglnych dys kontrowersyjny temat, bez wcze rzestaje budzi obnie lubi znika, kiedy temat p konkretnej arenie publicznej. Pod t nego powodu i odobnie skierowani tam z konkre zainteresowanie. Zostali prawdop z konkretnego powodu zniknli.

KOWO , PRZYPAD c nowy le i jakby przypadkowo, podnosz

c wzajemnie. To oczywicie moe z darzy si na kadym forum publicznym , ale tego typu czste wymiany p r z e w a n i e t o w a rzysz forom z udziaem profesjonalistw. Czasa mi jeden z graczy bdzie infiltrow a o b z p r z e c i w nika, aby pozyska dane dla taktyki wtyc h argumentw lub jakiej podobn e j , majcej na celu osabienie przeciwnika.

P R A C A Z ES P O O W A Czsto dziaaj grupowo, wspier a j c si i u zu p e n i a j c


4)

5)

t e o ri e Prawie zawsze maj w pogardzie e Harvey Oswald]. K nie zosta zabity przez LHO [Le F J e , y z r e i w u c h c e i n b s o p w aden s i teorii spiskowych skoro tak pogardzaj wyznawcam m e t a z o g e z c a l d , i s e i c w n a t Z as yjnych zajmujcych si lwiek tematu na grupach dyskus skupiaj si na obronie jakiegoko ich i w kadym rbowali robi durni ze wszystk p d b o b l a e , e l y m o p y b a spiskami? Mon ic usprawiedliwiony , ktrymi gardz. Nasuwa si w y p u r g j u r o n g i z u t s o r p o p o b l a temacie, ania uwagi tym, ktrym j d swojej dziaalnoci i powic w o p y t y r k s i k a j j a m e , k e s o i wn powicaj.

SKOWO A N T Y S P I e wszystkich tych, ktrzy orie spiskowe i zazwyczaj rwni

Dziwny sztuczny emocjonalizm i wyjtkowa gruboskrno zdo lno wytrwania nawet w obliczu przygniatajcej k rytyki i zupenego braku akceptac j i . P ra w d o p o d o b n i e wynika to ze szkolenia w spoecz nociach wywiadowczych, e be z wzgldu na dowolnie silne dowody wiadczce przeciw ko nim, zaprzeczaj wszystkiemu i nigdy si angauj si ani nie reaguj emocjonalnie. W efekcie emocje dezinformatora m og wydawa si sztuczne.

6 )

S Z T U C Z N E EM O C J E

KIT

31

7)

en ian Istnieje rwnie tendencja do pop by nieco z nieznajomoci tematu lub moe oblicze i motywy. Moe to wynika ra w d w g b i tym sensie, e by moe tak nap w m e i w o p k a t e , e i k s w o d u e r f wspieraj stron prawdy.

O NIESPJN prawdziwe iania bdw, ktre zdradzaj ich

na grupach dyskusyjnych jest kwe stia czasu reakcji. Istniej tu trzy sposoby, zwaszcza gdy w operacj tuszowania zaangaow any jest rzd bd jaki inny gracz posiadajcy wadz: a) Wszelkie posty wysane na gru p dyskusyjn przez namierzone go zwolennika prawdy mog skutkowa natychmiastow reak cj. Rzd i innych podobnie silny ch graczy sta na pacenie ludziom za lczenie przy kompu terze i czekanie na okazj do wy rzdzenia szkody. Poniewa dezinformacja w grupach dyskus yjnych dziaa tylko wtedy, gdy czy telnik j widzi szybkie dziaanie jest konieczne, w przec iwnym bowiem razie uytkownicy mog zosta przecignici na stron prawdy. b) Gdy z dezinformatorami mamy do czynienia w bardziej bezpore dni sposb, jak na przykad poczta elektroniczna, konieczne jest opnienie bdzie ono zwy k l e wynosi co najmniej 4872 godziny. Pozwala to przedyskuto wa strategi zespou pod ktem najskuteczniejszej reakcji, jest to rwnie do czasu, aby w raz ie koniecznoci uzyska zgod lub instrukcje od zwierzchnikw. c) Rwnie w przypadku grup dy skusyjnych, poza dziaaniem opis anym w punkcie a. czsto mona take odnotowa przygot owanie i odpalenie silniejszej am unicji w tym samym terminie 4872 godzin do gry wkracza z esp. Dzieje si tak szczeglnie wwczas, gdy bdca na celowniku poszukujca prawdy o soba lub jej komentarze zostan uznane za wane w sensie moliwoci ujawnienia prawdy. T ym sposobem powany uytkow nik ujawniajcy prawd bdzie zaatakowany dwukrotnie za ten s am grzech.

STAA CZASOWA Ostatnio odkryt cech objawian n


8)

[H. Michael Sweeney]

marucha.wordpress.com

32

KIT

Gdy zadaj pytanie mionikom postpu o rda wspaniaej idei wyzwolenia ludzkiej seksualnoci ze stanu ciemienia przez obudn i represyjn tradycyjn kultur, w odpowiedzi najczciej sysz, e to lata 1960., bunt hipisw, ewentualnie kraje skandynawskie. Tymczasem

pierwsze parady lesbijek i gejw miay miejsce w pocztkowej fazie rewolucji bolszewickiej w Rosji.

KIT

33

wolno ekspresji kurwa ma... gupota i nic wicej.

I
SEKS I UCISK

...i jeszcze wicej "wolnoci". Normalnym ludziom jest wstyd jak w brudnych butach wyjd na miasto, a tacy dumnie paraduj i si ciesz. Z CZEGO? Si pytam...

34

KIT

34

PARADY MIOCI

OJCZYZNA PRAWDZIWEJ MIOCI

KIT

35

KONIEC KARNAWAU

[Maciej Mazurek]

niezalezna.pl

36

diggerfortruth.wordpress.com

WINNY WSPUDZIAU

Wy wszyscy ludzie od instalacji kamer CCTV i innego sprztu nadzoru z repertuaru big brothera nie ma ju dla was adnego usprawiedliwienia, gdy dobrowolnie dokonujecie wiadomego WYBORU udawania, e nic wam nie wiadomo jestecie wspwinni dziaalnoci kryminalnej, mierci, zniszczenia i cierpie.

KIT

37

Wy wszyscy ludzie w szkolnictwie i nauce, ktrzy pomagacie propagowa niszczycielskie nowe pojcia normalnoci wrd spoeczestwa oraz faszyw herezj naukow nie ma ju dla was adnego usprawiedliwienia, gdy dobrowolnie dokonujecie wiadomego WYBORU udawania, e nic wam nie wiadomo jestecie wspwinni dziaalnoci kryminalnej, mierci, zniszczenia i cierpie.
38
KIT

Wy wszyscy, ktrzy zdajecie sobie spraw z tego, jaka jest Prawda, ale postanowilicie zachowa j dla siebie jestecie zbyt przestraszeni lub apatyczni, aby udostpni do niej dostp kolejnym ludziom, aby pomc by sowo si nioso nie ma ju dla was adnego usprawiedliwienia, gdy dobrowolnie dokonujecie wiadomego WYBORU udawania, e nic wam nie wiadomo jestecie wspwinni dziaalnoci kryminalnej, mierci, zniszczenia i cierpie.
KIT

39

Owoc ywota Twojego je ZUS

40

KIT

No to adnie si kurwa ma pobawili Do Jordanii tym razem si zachciao. I jak zwykle na bogato. To si powtarza wci i wci. Wodarze PKP te cakiem niedawno pojechali na szkolenie i konferencj do Chin. Ich wypad dotyczy szybkich kolei mia si, czy paka? A ZUSowcom po co wypad do Libanu? Jak zaraz stamtd przywioz?

www.WkurwSie.pl
KIT

41

Jak mona si przekona czytajc rozmaite pisma skierowane do kobiet i matek, najwikszym problemem zdrowotnym dzieci s zakaenia meningokokowe i pneumokokowe. Wszystkie autorytety inaczej, strasz tylko i wycznie zakaeniami pneumokokowymi lub meningokokowymi. Pisaem ju o tym, e ta rzekomo nowa bakteria zwana obecnie pneumokokiem to stara poczciwa z XIX wieku dwoinka zapalenia puc. Bakteria bya zjadliwa przed er antybiotykw i sulfonamidw, czyli przed 3 pokoleniami. Ale straszcy eksperci z Instytutu Zdrowia Narodowego [jakiego narodu, Polska zawsze bya wielonarodowa] specjalnie zmienili nazw bakterii na lepiej i bardziej niepokojco brzmic. Taka nazwa bardziej nadaje si do straszenia, jest tajemnicza i midzynarodowa. Od razu take podaj lekarstwo: SZCZEPIONKA .

42

KIT

KIT

43

44

KIT

44

[dr Jerzy Jakowski]

PrisonPlanet.pl

KIT

45

Obrocy ycia nie maj wtpliwoci, e media manipulujc sondaami, wyolbrzymiaj poparcie opinii publicznej dla tzw. aborcji. Odnoszc si do sonday opublikowanych w zwizku z 40 rocznic legalizacji tego procederu w USA, pokazujcych rzekome poparcie wikszoci Amerykanw dla zabijania dzieci w onie matek, wskazuj, e miay one charakter incydentalny i nie ukazuj staego trendu, ktry wskazuje raczej na rosnce poparcie opinii publicznej w Ameryce dla zaostrzenia ogranicze dotyczcych aborcji.
KIT

46

Popieraj chocia nie wiedz co

Mae zmiany w aborcji

nastawieniu do

KIT

47

Nic nowego

48

KIT

W 1968 roku wiedzielimy, e uczciwe przeprowadzenie wrd Amerykanw ankiety na temat przerywania ciy oznaczaoby dla nas druzgocc klsk. Zdecydowalimy si wic dziaa inaczej: posugujc si rodkami masowego przekazu, rozpowszechnialimy wyniki przeprowadzanych przez nas rzekomo ankiet, twierdzc, e 50 lub 60 proc. Amerykanw chce legalizacji przerywania ciy wyzna Nathanson.

O czym nie chc

wiedzie aborcjonici

KIT

49

50

KIT

Ostrzega ona, e spowoduje to wzrost zgonw i powika proaborcyjnych u kobiet.

[Krzysztof Warecki]

Christian Post, CNA www.pch24.pl

Zyski dla biznesu na zdrowiu plus kolejki do coraz bardziej nieosigalnej publicznej suby zdrowia tak jest ju w Polsce. A bdzie jeszcze gorzej. Wycinanie zdrowych piersi, robienie jest wiele i z roku na rok coraz wicej.

rezonansw kolana bez potrzeby, czy przeduanie pobytu w szpitalu, bo za to dobrze pac. To tylko kilka przypadkw, ktrych

KASA NA ZDROWIE

KIT

53

54

KIT

BIZNESOWE PASOYTNICTWO

KIT

55

56

KIT

ZDROWIE (TYLKO) DLA BOGATYCH

[ukasz ugowski]

wolnemedia.net

KIT

57

Eksperymentuj razem z Nami

58

KIT

www.PrzejrzyjNaOczy.pl www.WkurwSie.pl www.OtworzUmysl.com

KIT

59

60

KIT

1 O c z y s i

2 W a c i w y s en

3dP od s t a w a u c h ow a

KIT

61 61

4 O p r

Po duszym czasie, powiconym praktyce, praktyce, praktyce, moc czerpana z naszej duchowej perspektywy pozwoli nam odpowiada na dziejce si wydarzenia z bardziej obiektywnie uzasadnionego miejsca, nie za reagowa na nie za kadym razem.

5p P r o pa g u j r a wd

6 P om oc w m ot yw ow a n i u i n n yc h

62

KIT

8 Ni e da j s i z b i j a z t r o pu 7stB d w a ym

ko n t a kc i e z i n fo r m a c j

KIT

63

1 0 G r u pa ko l e e s ka 9uS ku p i a j wa g

[diggerfortruth.wordpress.com]

64

KIT

Uczestnikom pokazywano ywe szczury i kazano je ci. Podczas, gdy wszystkim uczestnikom przekazano t myl, to a jedna trzecia wykonaa polecenie.

W 1924 roku Carney Landis, absolwent psychologii na Uniwersytecie w Minnesocie opracowa eksperyment badajcy, czy rne emocje tworz wyraz twarzy charakterystyczny dla konkretnego uczucia.

KIT

65

[manipulatio.com]

66

KIT

67

Z
Gdy jeste zasocjowany ze wspomnieniem: jeste skonny odczuwa wszystkie emocje, jakich doznawae w pierwotnej sytuacji, niezalenie od tego, czy byy przyjemne, czy nieprzyjemne. Gdy jeste zdysocjowany: odczuwasz jedynie emocje zdystansowanego obserwatora.

68

KIT

KIT

69

WICZENIE: ASOCJACJA I DYSOCJACJA


<Asocjacja> <Dysocjacja>

70

KIT

WICZENIE: OGLDANIE FILMU OD KOCA

KIT

71

Poczenie dysocjacji z odtwarzaniem filmu wstecz to metoda, ktra jest efektywniejsza od kadej z tych technik z osobna wystarczajco skuteczna, aby zneutralizowa nawet najbardziej intensywne fobie lub traumatyczne wspomnienia. Metoda ta zostaa opracowana przez Richarda Bandlera jako rozwinicie metody opracowanej wczeniej przez Johna Grindera.
72
KIT

Ponowne przeywanie traumatycznych dowiadcze dziki wizualizacji

NLP Nowa Technologia Osiagania Sukcesw zenforest.wordpress.com

[Andreas Steve & Faulkner Charles]

KIT

73 73

Gadajcy Grzyb/niepoprawni.pl

ORGANIZACJE POZARZDOWE JAKO AGENTURA WPYWU

74

KIT

Jaki interes ma, dajmy na to, finansowa hiena George Soros w rozwijaniu spoeczestwa obywatelskiego w Polsce za pomoc Fundacji Batorego i indukowaniu Polakom do mzgownic rnych postpackich miazmatw rkoma nadwilaskich kolaborantw? Albo dogmatu o koniecznoci przystpienia do strefy euro?

KIT

75

76

KIT

76

Wreszcie wyjania si wielka zagadka, skd si wzia w kraju nad Wis zielona wyspa: chodzio o pola szczawiu, z ktrych mogoby w razie czego skorzysta wygodniae spoeczestwo. Ow diet cud zakomunikowa co nieco zdziwionym obywatelom przedstawiciel rzdzcej koalicji, doktor Stefan, kojarzcy si dotychczas Polakom raczej ze sfer psychiatrii.
KIT

77

Wiemy ju, e coraz liczniejsze zakady misne zwaszcza te due przejte przez zagraniczny kapita, hiszpaski, woski, niemiecki itd. stosuj do produkcji wdlin nie tylko tony rodkw chemicznych i wody, ale technologie unijne, ktre w przeciwiestwie do starych polskich, nie tylko zabiy ju smak, ale gro powanymi konsekwencjami zdrowotnymi.

78

KIT

KIT

79

Dzi systemy immunologiczne Polakw po 20 latach takiego ywienia zostay ju totalnie zakcone. Gwatownie ronie podatno i zachorowalno na nowotwory, choroby ukadu pokarmowego, uczulenia i choroby psychiczne. Dzi zdrowiej jest je sonin ni szynk.

[Janusz Szewczak]

Stefczyk.info

80

KIT

N i e t a k d a w n o b yl i m y w i a d ka m i s e kw e n c j i w y d a r z e , kt r e n a z w a m o n a s zc ze g l n i e w r e d n y m i p r o w o ka c j a m i , w y m i e r zo n y m i w d o b r e i m i i po l i t y c z n e i n t er es y N a r od u P o l s ki e g o .

KIT

81

82

KIT

KIT

83

[Robert Larkowski] stopsyjonizmowi.wordpress.com


84
KIT

Esd przypiesza postpowania o dugi, ale Polska to taki kraj, w ktrym mona egzekwowa nieistniejcy dug. Dziki eSdowi mona zatem dokonywa windykacyjnych naduy na wiksz skal. Czy Ministerstwo Sprawiedliwoci co z tym zrobi?

ESD NIE SPRAWDZA DOWODW I ADRESW

KIT

85

POLSKI PROBLEM WINDYKACYJNYCH NADUY

WYROK WYDAJE LISTONOSZ!!!

NUMER NA ADRES

86

KIT

Dziennik Internautw

[Marcin Maj]

W s e j m o w y c h ko m i s j a c h p o s o w i e b d g o s o w a przez tablety, zamiast podnosi rce. Bdzie to z a s ka ku j c o d u o ko s z t o w a i j e s t t o d o b r y p r z y k a d i n f o r m a t y z a c j i t y l ko n a p o ka z .

88

KIT

89

KIT

89

Informatyzacja prac parlamentarzystw nadal ma wymiar beztroskiego gadeciarstwa za pienidze podatnikw. Jak ju kiedy pisalimy, parlamentarzysta musi mie yroskop w tablecie, bo kady najnowszy tablet ma yroskop tylko dlatego. [Marcin Maj]

Dziennik Internautw

90

KIT

90

MARKETING, CZYLI JAK ZAROBI NA GUPOCIE KOBIET

Katarzyna/niepoprawni.pl

Boisz si ciy? A co to za problem?! Kliniki czekaj.


KIT

91

92

KIT

Plastyka ju coraz mniej dochodowa, teraz czas na genetykw. Pikna Angelina doskonale si do tego nadaje. Nikt przecie nie sprawdzi, co tam w staniku, implanty czy prawdziwe? A nawet jeli implanty, to co? Chwila zastanowienia i zdrowy rozsdek kae myle Do jasnej Anielki, mam wycina sobie zdrowe czci ciaa, by unikn raka?!

KIT

93

94

KIT

KIT

95

W ksice wydanej w styczniu 2013 r., La Repubblica delle stragi impunite, woski sdzia Ferdinando Imposimato pisze, e NATO przeprowadzao ataki terrorystyczne, jakie uderzay we Wochy przez kilkadziesit lat, poczwszy od okoo 1969 roku.
96
KIT

[aangirfan.blogspot.co.uk]

IRAN NIE MA ZAMIARU WYTWARZA BRONI JDROWEJ


W

98 98

KIT

KIT

99

Na podstawie: campaigniran.org

[Autonom.pl]

100

CO TO JEST STREFA E1?

CZY STREFA E1 JEST CZCI IZRAELA, CZY ZACHODNIEGO BRZEGU JORDANU?

KIT

101

DLACZEGO MWI SI, E STREFA E1 PODZIELI ZACHODNI BRZEG NA P? CZY PALESTYCZYCY NIE MOG OBJECHA JEJ DOOKOA ABY KORZYSTA Z DROGI PRZECINAJCEJ TEN OBSZAR?

DLACZEGO BUDOWA KOLONII IZRAELSKICH W STREFIE E1 JEST TAK KONTROWERSYJNA?

102

KIT

CZY KIEDY STREFA E1 I TAK WEJDZIE W SKAD IZRAELA?

KIT

103

JAK POWIERZCHNI OBEJMUJE STREFA E1?

CO SI OBECNIE ZNAJDUJE NA TYM TERENIE?

DO KOGO WACIWIE NALEY ZIEMIA W STREFIE E1?

104

KIT

CZY STREFA E1 JEST NIEZBDNA DO NATURALNEGO WZROSTU KOLONII MAALE ADUMIM?

JAKIE STANOWISKO ZAJMOWAY WOBEC E1 POPRZEDNIE RZDY IZRAELA I STANW ZJEDNOCZONYCH?

KIT

105

106 106

KIT

JAK DZI WYGLDA SYTUACJA STREFY E1?

KIT

107 107

108

KIT

CZY CAE ZAMIESZANIE WOK STREFY E1 TO NIE PRZESADA?

[Narodowy Lublin]

autonom.pl

NATO, czyli Organizacja Traktatu Pnocnoatlantyckiego, to organizacja politycznowojskowa, ktra powstaa 24 sierpnia 1949 r. Pocztkowym celem istnienia NATO bya obrona przed Zwizkiem Radzieckim, z czasem jednak zakres dziaa uleg poszerzeniu.

110

KIT

KIT

111

112

KIT

[Narodowy Lubin]

autonom.pl

KIT

113

114

KIT

Golgota Beskidw to droga krzyowa wiodca ze wsi Radziechowy (koo ywca) na szczyt wzgrza Matyska w Beskidzie lskim, gdzie znajduje si Krzy Millenijny.

KIT

115

Stacja I

Stacja II

116

KIT

Stacja III

Stacja IV

KIT

117 117

Stacja V

Stacja VI

Stacja VII

118

KIT

Stacja VIII i IX

Stacja X i XI

KIT

119 119

Stacja XII i XIII

Stacja XIV

120

KIT

Koci lokalny i diecezja bielskoywiecka w p e n i p o p a r l i b u d o w te j o r y g i n a l n e j drogi krzyowej. Uroczyste jej powicenie odbyo si 12 wrzenia 2009 roku. Powicenia dokona biskup diecezji bielskoywieckiej Tadeusz Rakoczy.
KIT

121

122

KIT