Vous êtes sur la page 1sur 58

HighTechAutomotiveCampus

Masterplan
22 juni 2011

Opdrachtgever:

Opdrachtnemer:

stedebouwkundigen + architekten + landschapsarchitekten

Gemeente Helmond Weg op den Heuvel 35 5701 NV Helmond www.helmond.nl

George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam www.vhp.nl

Pastoor Petersstraat 3 5612 WB Eindhoven www.hurks.nl

Vestiging Nijmegen Wijchenseweg 102 postbus 6645 6503 GC Nijmegen www.metrum.nl

Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen www.royalhaskoning.com

Inhoudsopgave
0 1
1.1 1.2 1.3

Samenvatting Visie
Ambitie: automotive in de hoogste versnelling Marktperspectief Ruimtelijke bouwstenen

5 7
9 11 13

2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12

Masterplan
Beleidskaders en ruimtelijke analyse Scenarios en optimalisatie Casco van openbare ruimte Campuspark Een scala aan vestigingsmilieus Illustratieve verkaveling / toekomstbeeld Illustratieve doorsnedes Impressies Campusmanagement: duurzaam en dynamisch Landschappelijke inpassing Ontsluiting en bereikbaarheid Collectief parkeren en bewegwijzering (signage) Ontwikkelingsstrategie

15
17 19 21 23 25 27 29 35 37 39 41 43

3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Beeldkwaliteit
Visie op beeldregie Identiteitsdragers Boulevardzone Campuszone Beekzone

45
47 49 51 55 57

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan
22 juni 2011

Samenvatting
In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de High Tech Automotive Campus in Helmond. Op het terrein langs de N270 (Europaweg) zitten al meerdere decennia lang een aantal toonaangevende bedrijven en instellingen. Rondom het Automotive House (een plek van uitwisseling en kennisoverdracht in de sector) is inmiddels een cluster aan topfaciliteiten ontstaan en nieuwe faciliteiten staan op stapel. In de nabije toekomst zal de High Tech Automotive Campus doorgroeien tot een volwaardige en complete campus. Een campus waar onderwijs, onderzoek, kennisuitwisseling en marketing samengaan met commercile activiteiten voor starters, doorgroeiers en topspelers. De ruimtelijke setting zal een ingrijpende transformatie ondergaan tot een inspirerende en stimulerende omgeving voor werken, leren, onderzoek en ontmoeting. High Tech Automotive Campus wordt de plek voor betekenisvolle innovatie op het gebied van mobiliteit in Nederland en daarmee een belangrijke pijler van Brainport. Het voorliggende masterplan schept de kaders voor deze transformatie. Gemeente Helmond en Hurks vastgoedontwikkeling hebben hiervoor intensief samengewerkt. Om te komen tot dit masterplan, zijn een drietal sporen gelijktijdig onderzocht en uitgewerkt: Het marktperspectief, de ruimtelijke visie en de financile haalbaarheid. In het marktperspectief zijn de kansen en uitdagingen vanuit de markt vertaald naar uitgangs- en aandachtspunten voor de ruimtelijke opzet en de ontwikkelingsstrategie. Via een ruimtelijke scenariostudie zijn de mogelijkheden en beperkingen die het terrein heeft onderzocht. Vervolgens is in een proces van rekenen en tekenen gezocht naar een optimale balans tussen ruimtelijke kwaliteit en haalbaarheid. Dit is overigens geen gemakkelijke opgave: Net als bijna elke herstructureringsopgave is er weliswaar sprake van duurzaam grondgebruik, maar ook van hoge kosten voor verwerving en bouwrijp maken. De zoektocht naar een eenvoudig, efficient, krachtig en duurzaam ruimtelijk concept heeft veel creatieve energie in beslag genomen. Het resultaat laat zich omschrijven als een plan met bijzondere allure, maar zonder poespas en gouden randjes. Met een krachtig casco van openbare ruimte, maar ook veel flexibiliteit voor de toekomst. Met name de openbare ruimte krijgt een nieuwe rol op High Tech Automotive Campus. De huidige setting kenmerkt zich door een aantal grote en kleine bedrijven, omgeven door groene restruimtes en wat slootjes en bosjes. Het masterplan zal veel van deze nu ongebruikte kwaliteiten van de openbare ruimte concentreren, verbinden, verweven en een nieuwe betekenis geven. In het hart van het gebied komt een riant en ruim entreegebied: Het campuspark. Hier is naast ruimte voor exposure, paviljoens, lunchgesprekken en ontspannen ontmoetingen ook ruimte voor parkeren, experimenten en testopstellingen in de buitenlucht. Daaromheen, op een drietal stroken die voor een deel al bebouwd zijn, ontstaat een scala aan flexibele vestigingsmilieus waar aan de eisen van uiteenlopende commercile en institutionele partijen kan worden voldaan. Daarnaast kunnen veel zaken efficient en duurzam gezamenlijk geregeld worden, van catering en duurzame energievoorziening tot beheer van een onderscheidende openbare ruimte en management van de parkeerplaatsen. Dit laatste aspect is van bijzonder belang: In dit plan wordt ingezet op een flexibele collectieve parkeervoorziening, waardoor bedrijven ontzorgd worden, ruimte en geld bespaard wordt en de auto als het ware in de etalage komt te staan. Het masterplan is geen blauwdruk. Innovatie, beweging en mobiliteit behelsen ook inspelen op het onvoorziene. Het masterplan is daarom in de eerste instantie uitgewerkt als een raamwerk van openbare ruimte, waarbinnen uiteenlopende ontwikkelingen en programmeringen mogelijk zijn. Ruimtelijke spelregels en beeldregie zijn met name vormgegeven als inspirerende voorbeelden en handleidingen en niet als beperkende kanon. Het ruimtelijke beeld moet gaan worden zoals de bedrijven en instellingen van High Tech Automotive Campus nu al zijn en werken: dynamisch, vernieuwend, duurzaam, flexibel, no-nonsense en af en toe met een vleugje show en glamour.

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 5

1 Visie

Bestaande topinstellingen op de High Tech Automotive Campus in beeld

1.1 Ambitie: automotive in de hoogste versnelling


In de automotive sector (wat na ICT het grootste industrile cluster ter wereld is) zijn de uitdagingen voor bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheden nog nooit zo groot geweest. Het oplossen van milieuproblemen, zoals uitputting van fossiele brandstoffen (zero emission), fileforming (zero congestion) en onveiligheid (zero collision) vraagt om toptechnici, werkend in een internationale open innovatiesstructuur en in een omgeving van topfaciliteiten. High Tech Automotive Campus is gesitueerd in het hart van de Nederlandse automotive industrie en geeft ruimtelijk en inhoudelijk vorm aan het speerpunt automotive innovatie binnen Brainport. De wisselwerking tussen intelligente voertuigen en een intelligente infrastructuur opent een uitdagend, nieuw perspectief voor de combinatie opleiden, onderzoeken en ondernemen. De High Tech Automotive Campus zal een substantile bijdrage leveren aan: Open innovatie; De kwalitatieve en kwantitatieve versterking van onderzoek en onderwijs op alle niveaus; Het vertalen naar nieuwe businessproposities; Het faciliteren van starters en snelle groeiers en Acquisitie- en promotieactiviteiten voor de automotive sector. Deze ambitie is vertaald naar de vijf Os: Opleiden /Onderzoeken en Innoveren / Ondernemen /Organiseren /Omgeving, waarin de High Tech Automotive Campus een toonaangevende en excellerende positie kan innemen bij elk van de Os. Het voorliggende masterplan is daarmee ook een uitwerking van het speerpunt Omgeving: Het creren van een duurzaam werklandschap voor open innovatie. Wat moet fungeren als nationale nucleus voor de sector, waarmee zich naast het terrein zelf , ook de Brainportregio als living labvoor duurzame en innovatieve mobiliteit ontsluit. In de afgelopen jaren zijn op het terrein reeds een aantal topinstellingen gevestigd: De test- en researchfaciliteiten en de onderwijsinstellingen. Samen met een innovatief campusmanagment creert dit een uniek vestigingsmilieu in Nederland. De kern hiervan wordt gevormd door de toonangevende test- en researchfaciliteiten van PDE Automotive, TNO Automotive, TV Rheinland en TNO Automotive international (TTAI). Als faciliteiten zijn onder andere te noemen de crashlabs voor conventionele en electronische autos, de klimaat- en hoogtekamers, het Vehil Lab en de testfaciliteiten voor trillingen en voertuigdynamica van PDE. Een groeiend netwerk van onderwijsinstellingen heeft deze omgeving reeds opgezocht, varirend van TU Eindhoven tot Fontys Automotive Eindhoven en ROC ter Aa. Daarnaast zijn diverse startende bedrijven in de sector reeds gevestigd binnen High Tech Automotive Campus. Het campusmanagment moet er voor zorgen dat partijen nauw met elkaar samenwerken. Het faciliteert en verbindt partijen binnen de High Tech Automotive Campus. De ontwikkeling van High Tech Automotive Campus heeft tot doel om voor 2020 minimaal n grote global player naar Nederland te trekken, 5-10 startende bedrijven per jaar te genereren en als opleidingsplek voor meer dan 1000 leerlingen en studenten te fungeren. Als de campus vol ontwikkeld is, zal het een inspirende werkomgeving zijn voor circa 2500 kenniswerkers in de sector. Als afgeleidde hiervan ontstaan in de sector circa 20.000 fulltime banen. (bron: visie Brainport 2020, d.d. 2011; brochure In de hoogste versnelling, d.d. 2009)

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 9

Kennis Open innovatie

Science park / Industrile campus Enjoy work


Personeel Werkomgeving

Business park
Rendement Ruimtelijke kwaliteit
Functioneel concept en mogelijke positionering van de High Tech Automotive Campus

10

1.2 Marktperspectief
Aan het begin van het masterplantraject is door Royal Haskoning / Prof. Jacques van Dinteren studie gedaan naar het marktperspectief. Dit is tevens onderbouwd door een twintigtal interviews met bedrijven in de sector. Hierdoor zijn sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor het succes van de High Tech Automotive Campus op scherp gesteld. Bij het verder uitwerken van de ontwikkelstrategie en het ruimtelijk kader kan hierdoor gebouwd worden op scherpe en marktconforme uitgangspunten. High Tech Automotive Campus staat in een context van toenemende globalisering en verdere specificatie van het ontwikkelings- en productieproces van hightech goederen en knowhow. Meer nog dan andere sectoren is er sprake van een vergaand globaal georienteerde netwerkeconomie. Innovatieve kracht (onder andere gedreven door startende bedrijven en kleine of middelgrote spelers) wordt steeds belangrijker, sterker nog, zij is van levensbelang voor het overleven van bedrijven en kennisinstellingen. De campus kan een belangrijke rol spelen in het creren van een stimulerende, op innovatie en kruisbestuiving gerichte, open omgeving. Dit laatste laat zich vertalen naar de volgende onderscheidende factoren: De aanwezigheid van toegankelijke test- en researchfaciliteiten, de aanwezigheid van topspelers in de sector, onderwijs op alle niveaus, een prettige werk- en leefomgeving voor hoogopgeleid personeel en de strategische positie in het hart van de Brainport regio met een duurzame pool aan innovatieve bedrijven en kenniswerkers. Belangrijke kanttekening is dat de genoemde samenwerking in netwerken ook virtueel kan plaatsvinden, zodat met name voor regionale bedrijven de noodzaak om zich op de campus te vestigen lastig hard te maken is. Daarnaast is er in de automotive sector sprake van en uiterst conjunctuur gevoelige globale omgeving en een daarmee gepaard gaande grillige marktvraag. Globale spelers, die in de eerste jaren van het nieuwe millenium grootschalig investeerden en expandeerden, stellen zich in de afgelopen jaren veel terughoudender op. De marktvraag naar vestigingsruimte staat daarom in grote mate los van de regionale markt en zal onderhevig zijn aan globale schommelingen. Een succesvolle ontwikkeling van de High Tech Automotive Campus gaat dus niet ten koste van andere regionale vestigingslocaties, maar is een grote toegevoegde waarde voor de economische kracht van de regio. Als conclusie voor de ontwikkelingsstrategie komen onder andere de volgende aanbevelingen naar boven: De aanwezige topfaciliteiten vormen de belangrijkste onderscheidende factor. Het uitbouwen van de nu al unieke omgeving van faciliteiten, onderwijs en bovenregionale bedrijven zal bepalend zijn voor concurrentiekracht. Voorinvesteren in een Shared Facility Center is dan ook zeer zinvol; Een goede inbedding in het Brainport programma kan aanwezige onderscheidende factoren bundelen en vergroten; Een flexibel plan met een scala aan vestigingsmilieus en groeiruimte is noodzakelijk om in te spelen op de grillige markt in de sector; Dynamisch campusmanagement is belangrijk. Campusmanagement kan zorgen voor een inspirerende fysieke omgeving, maar belangrijker nog, het kan bedrijven ontzorgen gedurende hun levensloop (veranderende ruimte- en parkeervraag, gebruik van toegankelijke faciliteiten, werving en selectie van passend hoogopgeleid personeel, congressen en activiteiten gericht op het bovenregionale en internationale netwerk in de sector). Dit is noodzakelijk om de onderscheidende kracht van de campus uit te bouwen. (bron: Masterplan HTA Campus, Marktkansen, functioneel concept en ruimtelijke voorwaarden, Royal Haskoning / Prof. Jacque van Dinteren, Nijmegen 14-04-2010)

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 11

12

1.3 Ruimtelijke bouwstenen


In het begin van het masterplantraject zijn een achttal ruimtelijke ambities geformuleerd die de onderscheidende ruimtelijke identiteit van de High Tech Automotive Campus definieren. Gedurende het opstellen van het plan hebben deze ambities gefunctioneerd als script dat het ontwerpproces stuurt. Daarnaast hebben deze ambities ook gefunctioneerd als wensenlijstje om achteraf te kunnen meten in hoeverre het plan aansluit en als toetskader om gestructureerde afwegingen te kunnen maken. Deze ambities zijn: De campus als motor van open innovatie: Denk aan een open en uitnodigend terrein met prominente ontmoetingsplekken, flexibiliteit van vestigingsmilieus en het faciliteren van gesloten en beveiligde onderzoeksomgevingen binnen de campus; De campus als knooppunt in een automotive netwerk: Denk aan testfaciliteiten, showcases voor prototypes en drive-in-gebouwen; Een campus met onderscheidende identiteit en (inter) nationale uitstraling: Denk aan specifieke testbanen, expliciete showcasing elementen naar binnen en buiten, collectief parkeren, collectief vervoer, uniek en origineel straatmeubilair, bewegwijze ring en signage en een openbare inrichting die expliciet afwijkt van de standaard van de gemeente Helmond. De campus als motor voor communicatie van hightech naar de consument en het onderwijs: Denk aan mogelijkheden voor evenementen en infotainment, studentenfaciliteiten, goede bereikbaarheid vanuit openbaar vervoer en shortstay-accomodaties; Een campus die hecht is verbonden met zijn omgeving en het landschap: Denk aan doorgaande fietsroutes over het terrein, benutting en versterking van de aanwezige landschappelijke waarden en het zichtbaar maken van de cultuurhistorie van het gebied; De campus als enjoy work werkomgeving die het nieuwe werken en een dynamische en gezonde lifestyle ondersteund: Denk aan dynamisch campusmanagement dat bedrijven en medewerkers ontzorgt, onderscheidende en gezonde catering op een prominente plek, faciliteiten voor de dagelijkse behoeften van medewerkers en mogelijkheden voor kinderopvang en binnen-en buitensport.

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 13

14

2 Masterplan
HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 15

Bedrijventerrein Heide (Best)

Bedrijventerrein De Rijtacker

Ein

dhoven

Helmo

nd

S t a tio

Ein

dho v e

Veldhov

en

ho Eind

ve n

l s Kanaa

A2 zon e

N270 (Europaweg) als snelle corridor tussen de stadscentra Helmond en Eindhoven, met in de toekomst een gesloten ringweg eromheen.

Netwerk van High Tech Hotspots in Brainport

Schema van het Middengebied als regionaal landschapspark met de locatie High Tech Automotive Campus grenzend aan de centrale hoogdynamische zone

16

2.1 Beleidskaders en ruimtelijke analyse


High Tech Automotive Campus is de transformatie van een bestaand bedrijfsterrein aan de westkant van Helmond naar een moderne campus van innovatie, ondernemen en onderzoek. Deze ontwikkeling is een belangrijke bouwsteen voor een drietal ontwikkelingen op een hoger schaalniveau: De functieverandering van de N270 (Europaweg) in de toekomst, de ontwikkeling van het Middengebied naar gedifferentieerd landschapspark tussen Eindhoven en Helmond en de ontwikkeling van een reeks vooraanstaande innovatiecampussen binnen de Brainport regio. Door de directe auto-ontsluiting vanaf de N270 (Europaweg) is de locatie uiterst geschikt voor publieks- en personeelsintensieve functies. In de toekomstige situatie met een gesloten snelwegruit rondom Helmond en Eindhoven, zal de ligging aan de N270 (Europaweg) zelfs nog beter passen bij de High Tech Automotive Campus. Zodra deze snelle verbinding tussen de stadscentra geen onderdeel meer is van de regionale wegenstructuur, kan de N270 (Europaweg) veelvuldiger gebruikt worden als field lab voor de automobiele innovatie. De High Tech Automotive Campus grenst aan de hoogdynamische zonevan het Middengebied: Het regionale landschapspark en het cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle landschap tussen Eindhoven en Helmond. De aanwezige natuurwaarden binnen de plangrenzen vragen om een zorgvuldige integratie en hoogwaardige overgangen naar het bestaande landschap. Binnen Brainport is de ontwikkeling van toonaangevende wetenschappelijke campussen als motoren van open innovatie een belangrijk speerpunt. De ontwikkeling van High Tech Automotive Campus heeft hierin een belangrijke rol en bouwt voort op een reeds aanwezig netwerk van campussen die excelleren op een bepaald gebied. High Tech Automotive Campus markeert voorts een belangrijke westelijke entree naar Helmond. Het ligt voor de hand dit entree-moment te ensceneren naar een betekenisvolle binnenkomst van de stad, maar ook als schakel binnen Brainport. Regiokaart Eindhoven

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 17

Concept model Strip

Concept model Kampus

18

2.2 Scenarios en optimalisatie


Gedurende het planproces is uitgaande van een aantal schetsmodellen een nadere uitwerking gegeven aan het masterplan. Het ruimtelijk programma, de identiteit, de vestigingsmilieus, de mogelijke flexibiliteit en de uitgangspunten van de grondexploitatie zijn nader bepaald. De eerste studiemodellen hebben hierbij op uiteenlopende wijze specifieke ruimtelijke elementen (zoals een bijzonder circuit) als uitgangspunt genomen. In de doorwerking is gebleken dat de ontwikkelingsflexibiliteit hierdoor beperkt kan worden. Om nu en in de toekomst aan uiteenlopende huisvestingsbehoeftes te kunnen voldoen, is voor een flexibele opzet gekozen. Een aantal ruimtelijke ambities, waaronder extra testbanen, lijken vooralsnog niet haalbaar. Wel kan de N270 (Europaweg) als testbaan ingezet worden. Indien de campus een succes wordt, is de ruimtelijke opzet zodanig dat extra testbanen later nog toegevoegd kunnen worden. Het uiteindelijke plan put haar kracht uit een bundeling van zaken die in de eerdere studies naast elkaar geplaatst zijn: Landschappelijke weidsheid, exposure, geparkeerde en tentoongestelde auto en stedelijk water. Dit komt samen in de campuspark, wat als hart van het gebied moet functioneren. De verschillende huisvestingsbehoeftes hebben hun neerslag gevonden in een drietal zones met verschillende kwaliteiten, maar ook binnen deze drie zones zelf is gestreefd naar zoveel mogelijk flexibiliteit. De specifieke elementen, zoals testopjecten of uitgestalde showmodellen, vormen kleine en bijzondere accenten in de open opzet van de campus.

Ruimtelijk

Ambitie/ Programmatisch

Programma

Analyse Brainport en Autmotive

Analyse denkrichtingen

Marktverkenning

workshop

workshop

workshop

Analyse locatie / plangebied

Ambitieniveaus / ruimtelijke middelen

PvE

Tussenrapportage
2 Modellen

workshop

Voorkeursmodel voor masterplan

optimalisatie, rekenen en teken workshop

Voorkeursmodel Masterplan voor masterplan

Schema stappenplan

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 19

2.3 Campuspark: een inspirerend casco van openbare ruimte


Casco High Tech Automotive Campus krijgt een robuuste en stabiele basis door een helder en hoogwaardig casco van openbare ruimte. Daarin worden de bestaande landschappelijke kwaliteiten met elkaar verbonden en geconcentreerd, waardoor ze een nieuwe betekenis krijgen als ontvangst-, ontmoetings- en rustruimte en drager zijn van het plan. De huidige enigzins gefragmenteerde afwisseling van gebouwen en open ruimtes wordt geconsolideerd naar een stelsel van drie herkenbare elementen. Deze drie elementen vormen samen het casco van het plan: De beekzone rondom de Schootense loop aan noordzijde, de N270 (Europaweg) aan zuidzijde en in het hart het nieuwe campuspark. Op twee plekken raken deze zones elkaar en ontstaan er bijzondere verbindingen: In het westen verbindt de beek de N270 (Europaweg) met het campuspark, in het oosten verbindt de nieuwe vijver voor het Automotive House de entree vanaf de N270 (Europaweg) met het campuspark. Campuspark In het hart van de High Tech Automotive Campus komt het campuspark. Het campuspark is een open, afwisselend en groen ingericht gebied, waar ruimte is voor parkeren, paviljoens, tentoongestelde autos, exposities en exposure voor de zittende bedrijven. Rondom het campuspark loopt de nieuwe ontsluitingslus (die voor een deel op de plek van de Vlamovenweg loopt) die alle bestaande en nieuwe entrees van van zittende en nieuwe bedrijven met elkaar verbindt. Alle bedrijven kijken dus uit op het campuspark. Het campuspark is de plek voor ontmoetingen, exposure en parkeren waarbij de inrichting op duurzame wijze vormgegeven wordt. Er wordt water opgevangen en gezuiverd in het campuspark en via het parkmanagment vindt gezamelijke warmte-koudeopslag plaats. Daarnaast is de campus onderdeel van een ecologische hoofdstructuur.

Campuspark, zicht op de centrale vijver

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 21

Beekzone: ontspannen landschappelijke setting

Campuszone: R&D

Campuspark paviljoens: exposure

22

Boulevardzone: representatieve zichtlocatie

2.4 Een scala aan vestigingsmilieus


Het plan biedt een gedifferentierd palet aan vestigingsmilieus voor uiteenlopende bedrijven: Van incubators en start-ups tot doorgroeiende bedrijven, van shared facilities tot global players en van intitutionele R&D tot productie. Op deze wijze ontstaan er doorgroeimogelijkheden en ruimte voor verandering en succes in de toekomst. High Tech Automotive Campus is daarmee een plek waar bedrijven gedurende hun gehele dynamische levensloop duurzaam en concurrerend een plek kunnen vinden. Op de verschillende stroken zijn diverse mogelijkheden voor collectieve beveiliging en security, zonder het beeld van een open campus te frustreren. De boulevard zone, grenzend zowel aan de N270 (Europaweg) als aan het campuspark, leent zich voor extraverte bedrijven die belang hechten aan exposure en een herkenbare en karakteristieke plek. Hoogteaccenten en kantoorachtige bebouwing passen hier goed in het beeld. De campuszone geeft veel mogelijkheden voor bedrijven en instellingen die veel raakvlak hebben met de R&D faciliteiten die daar al aanwezig zijn. Hier kan geprofiteerd worden van zowel de open gelegen kant aan de campuszijde, als van de meer omsloten noordkant. Naast prominente plekken bij TNO en Automotive House, zijn er ook meer omsloten en eenvoudig te beveiligen locaties. De beekzone is een ontspannen werkmilieu, aansluitend op het reeds in ontwikkeling zijnde bedrijvenpark Schooten. Hier kan ook ruimte worden gegeven aan bedrijven of instellingen met een huisvestingswens die een grotere ruimtebeslag vergt. Zoals bijvoorbeeld kennisintensieve fabricage en assemblage van nichevoertuigen in een testomgeving.

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 23

2.7 Impressies

28

Vogelvlucht perspectief

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 29

30

Impressie van het campuspark met vijver en paviljoen

2.3 toekomstbeeld

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 31

Impressie vanuit de N270 (Europaweg) met zicht op het nieuwe entree gebied

32

Impressie beekzone

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 33

2.8 Campusmanagement: duurzaam en dynamisch


Campusmanagement High Tech Automotive Campus zal voorzien in gezamenlijk beheer van een aantal faciliteiten door middel van het campusmanagement. Het streven is om bedrijven en medewerkers integraal te ontzorgen gedurende hun hele levensloop op High Tech Automotive Campus. De belangrijkste functies van deze organisatie zijn het gezamenlijk beheer van de shared facilities en openbare ruimte van het campuspark en het beheer van alle parkeerplaatsen op het terrein. Daarnaast kunnen in deze organisatie uiteenlopende zaken gezamenlijk geregeld worden. Hier valt bijvoorbeeld te denken aan gezamenlijke warmte-koudeopslag, een distriebutiesysteem van warmte en kou, een eigen duurzame energiemaatschappij, security, data netwerken, catering (wellicht ook in de vorm van een grand cafe op de campus) en gezamenlijke exposisities en acquisitie activiteiten, zoals de reeds bestaande Automotive week. Duurzaam en dynamisch Campussen en scienceparks lenen zich bij uitstek voor de realisatie van kringlopen van energie, water, warmte, kou en afvalstoffen. Mogelijke restwarmte kan ook worden getransporteerd naar omringende agrarische gebruikers of woningen. Via campusmanagement wordt een platform gecrerd die deze kansen en uitdagingen kan oppakken, die alleen collectief efficient verzilverd kunnen worden. De mate van integratie van innovatieve duurzame technologieen op gebiedsniveau zal samen met de gebruikers nog nader worden onderzocht.
used air is sucked out from the offices by creating underpressure in the atrium individual regulation of fresh air supply air is cleaned by b plants in the atrium PV panels produce electricty for local network

Schets voor een locaal energie systeem

prefabricated elements thus short construction time + energyreduction local materials conctruction allows full flexibility for users

heat recovery from exhaust air presence detector for lighting watersaving measures

windows under skylight can be opened in summer green roof improves biodiversity

outside view

operable windows for natural ventilation concrete core activation concrete ensures high thermal mass for stabilizing temperatures

horizontal lamellas protect from direct sunlight atrium

heat from combi plant

toilet use heat pump


heat storage cold storage

heat from ICT data center Skolkovo electricity network

rainwater storage

Schema zero energie lab en kantoor, gebruik makend van gezamenlijke energiekringlopen, VHP / Royal Haskoning / Mecanoo 2010

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 35

36

2.9 Landschappelijke inpassing


Landschappelijke en ecologische inpassing Het Brabantse coulisselandschap is in de zone van kasteel Croy tot Brandevoort vermengd met bospercelen en groene Kamers van landgoederen en boerderijen. Het plangebied ligt op de overgang van het binnenstedelijke gebied van Helmond en dit waardevolle cultuurlandschap. In het westen wordt de High Tech Automotive Campus begrenst door een grote samenhangende structuur van bospercelen, welke blijven gehandhaafd. Binnen het plangebied bevindt zich daarnaast de Schootense loop en een tweetal bospercelen, welke onderdeel uitmaken van een ecologische hoofdstructuur. Waar mogelijk worden deze landschappelijke en ecologische waarden gebruikt als gebiedsidentiteit en behouden of doorontwikkeld tot landschappelijke parels in het nieuwe campuspark. De beek Schotense loop krijgt een nieuwe ecologische inrichting en wordt waar mogelijk verbreedt. Waar de beek en het nieuwe campuspark elkaar kruisen, bevindt zich een bosperceel dat grotendeels gehandhaafd wordt. Op deze plek komt ook nieuwe waterberging en waterzuivering in de vorm van rietland en een helofytenfilter, waardoor er veel ruimte ontstaat voor natte natuur. Via een tweetal bestaande sloten zijn er ecologische verbindingen in noordelijke richting, via de beek is er een verbinding in oostelijke en zuidelijke richting. Het ecologisch ingerichte terrein rondom de Schotense Loop beslaat circa 4,5 ha, het gehandhaafde bosperceel ten westen van de campus is circa 5,0 ha groot. Een losliggend en driehoekig bosperceel van circa 0,7 ha langs de Europaweg kan niet gehandhaafd worden en wordt opgeheven en gecompenseerd. Er wordt nog nader uitgezocht of op het terrein zelf voldoende ruimte is om te zorgen voor natuurcompensatie op het terrein zelf. Waterbeheer De huidige situatie wordt gekenmerkt door de beek als herkenbare en mooie waterstructuur en door en een aantal gesoleerde stukjes water langs de N270 (Europaweg) en rondom het terrein. De beek heeft een hoge waterkwaliteit, voor de gesoleerde waterpartijen geldt dat soms in mindere mate. In het plan wordt het oppervlaktewater buiten de Schootense loop verbonden tot een blauwe slinger, van de N270 (Europaweg), over het campuspark en weer terug naar de N270 (Europaweg). De sloten langs de N270 (Europaweg) en in het campuspark worden fors verbreed, onderling verbonden en komen op hetzelfde peil. Naar verwachting zal op deze wijze de fluctuatie van het waterpeil verminderen waardoor de waterkwaliteit, de oevervegetatie en het visueel aangezicht erop vooruitgaan. Landschappelijke onderleggers: Landschapszonering, historische kaart, hoogtekaart en grondgesteldheid.

Voorbeelden ecologische herinrichting beekzone, situatie met wederzijds voldoende ruimte (links) en situatie met ruimtelijke krapte aan zuidzijde (rechts)

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 37

Ei nd

hove

n Ai r p o r

t : 21k m / 3

0m

in

4 km

Reistijd auto naar een aantal representatieve bestemmingen

Actieradius voetgangers en fietsers

1
bos

1A

1479

io at St

, / 15 m i n 12 n: 5k m ve 11, o e / : dh U n T Ei

5k m

/ 18 m in

St

km

75
6066 3909 4008

4109

20
4146

3639

4069 2874

4072

22

22A

15
24

6401 783

535

3640

3785

21
4010 1365

ol scho

3816
bos

4147

3933

79

23
1077 4150 4074 1656 7038 5238

73
4
1653

4726 1914

4727

25

3908

3666

3814
bos

81

3815 4068

27
7329 7127 4151 4076

75
1655 4075

7157 2246 2247 2245

77

6531

7156

100

3
4012 4110 7128 7160

7A

31
7158

7B

10

7328

8
2D 2 t/m
6064

12

9 11
13

3902 7150 6528

6527 4067 7159

1D

15

1C
3896

7162

35

2
4057 3903 4058 7326

7200

7163

17

6969

5504

20

1
7152 5636 2243
bos

6467

7327 3905

21

7 8
7238

1B

7239

3906

3904

37

6410

4542 4555
bos

6460

38

1A

6933

39

5630 4557

40

4527

41

5A
6414

42

4556

6
6935 6936

6546

7194

6932

bos

3907 4559

4560
bos

20

4558 6463 6934 7196 6545 4561

4
4B

3
18

bos

6544

HMP

12.9

3904 4562

4A
7195

4543

4382

HMP

12.8

HMP

12.9

4383

4563

6267

bos

5631

HMP

12.7

5725
HMP 12.8

5724 4381

6068

6069

4529

HMP 12.6

5726 3837 5752


HMP 12.5

3838
HMP 12.3
HMP 12.4

6808

HMP 12.2

HMP

12.7

4195 4507 2519 2277

HMP 12.1

48A
5500 4194

5751 6811

50

6810 6809

HMP 12.0

HMP 12.6

58
5632

52
54

5754
HMP 12.5

60
56

60B
4720 2728 5501

60C

5750
HMP 12.3

HMP 12.4

4506
HMP 11.9
HMP 12.2

4221

49 51

4531

HMP 12.1

4394
S22 PROV. WEG

6309

HMP

11.8
HMP 12.0

4391

53 55

47A

60A

4059

61
6399
HMP 11.9

6398 4512 6286 5760

4719

HMP

11.7

PROV.

WEG

S22

4392 4505 4514

62B

HMP 11.8

4060 4222
HMP 11.6

5759 5761

6288

6287 5762 6289

HMP

11.7

14
4567

4554 3800
11.5 HMP

71

62

16
5764 6830 4552

18

62A

4393 6266 4389

22
5763

HMP

11.6

20
6815 4535 6290 663

6831

4551

39
7226 6816

4568

4553

41

43
265
11.4

5776 5778

HMP

45
4533

47
51
73
5774 5775

5773

49

11.5 HMP

6258

6813 6259 5779


WEG PROV. S22

64A

2268 2267

2270

5781 5780 5930 3381 5782

5931

4532

5929

38

Wegenstructuur en fietsroutes langs en over de campus. Blauwe stippellijnen: te ontmantelen wegen

2.10 Ontsluiting en bereikbaarheid


Inleiding De High Tech Automotive Campus is gelegen aan de westzijde van Helmond en in het hart van de Brainportregio. De locatie is goed ontsloten voor de bedrijven, werknemers en klanten via het openbaar vervoer, auto en langzaam verkeer. Niet onopgemerkt mag blijven dat deze locatie op slechts 30 minuten rijden van Eindhoven Airport ligt. Trein De Brainportregio kent een uitgebreid spoornetwerk, met vooral binnen de grenzen van de gemeente Helmond een hoge dichtheid aan treinstations. De locatie ligt op minder van 15 fietsminuten van drie NS stations waarvan n intercity station. Het meest nabij gelegen treinstation is station Helmond t Hout, op 1,3 km. Dit zijn gemiddeld 15 loopminuten en 5 fietsminuten. Alle Stations hebben een directe verbinding met Centraal Station Eindhoven dat binnen 6-10 minuten wordt bereikt. De frequentie op de lijn Eindhoven Helmond is afhankelijk van het station 2 tot 4 maal per uur. Busvervoer De High Tech Automotive Campus zal ook ontsloten worden via het busvervoer. Dit kan op een drietal manieren: A) Streekvervoer; B) Stadsbuslijn (lijn 52); C) Campusvervoer (bedrijfsvervoer). Streekvervoer Op dit moment is er een directe verbinding tussen station Eindhoven centraal en Helmond centraal, voor wat betreft het busstreekvervoer (lijn 22). De High Tech Automotive Campus is hier (vooralsnog) niet op aangesloten. De meest nabijgelegen halte ligt op ongeveer 1 km lopen. Mede gezien de nabijheid van het spoor (concurrentie) zal in de toekomst onderzocht moeten worden of het haalbaar en wenselijk is de campus een directe aansluiting te geven op het streekvervoer per bus. Stadsvervoer (lijn52) Het is kansrijk dat de High Tech Automotive Campus wordt aangesloten op lijn 52 van het stadsvervoer. Deze buslijn functioneert nu al tussen station Helmond Centraal en station Brandevoort en keert dan om. De verwachting is dat deze lijn wordt vervolmaakt door in de toekomst vanaf station Brandevoort via de High Tech Automotive Campus terug te keren naar station Helmond Centraal. Hierdoor ontstaat er een rondje , waarbij er twee bussen tegengesteld ten opzichte van elkaar het rondje rijden. Aangezien de campus is gelegen tussen beide stations zal de maximale reistijd op termijn 15 minuten zijn met de bus vanaf n van beide stations. Campusvervoer De campusorganisatie spreekt de ambitie uit om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het inzetten van campusvervoer. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een shuttle vanaf de stations, maar ook naar en vanaf de TU/e. Autoverkeer en fiets/voetganger Binnen de plannen van het masterplan High Tech Automotive Campus is voorzien in de realisatie van een nieuwe aansluiting van de campus op de N270 (Europaweg). Hiermee krijgt de High Tech Automotive Campus een eigen en directe aansluiting op het omliggende wegennetwerk. Dit zal ook de hoofdingang van de campus worden. Daarnaast is het campusterrein met de auto ontsloten via de Schootensedreef (noordwest) en de Steenovenweg (oost). De nieuwe aansluiting is niet alleen belangrijk voor het gemotoriseerd verkeer, maar zal tevens leiden tot een nieuwe voet- en fietsoversteekplaats, waardoor een korte en directe route ontstaat naar het station Helmond t Hout voor fietsers en voetgangers. Mogelijk kan deze vervoersmodaliteit worden gestimuleerd door een project campusfietsen.

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 39

Referentiebeeld inrichting parkeerterreinen binnen Campuspark als boomgaarden

Voorbeeld signage als identiteisdrager op een campus

40

2.11 Collectief parkeren en bewegwijzering (signage)


Parkeren Het collectief beheer van parkeerplaatsen is een onderscheidende factor van High Tech Automotive Campus. De uiteindelijke parkeervraag is op dit moment namelijk niet bekend en zal zich tevens gedurende de tijd dynamisch ontwikkelen. Een volgende generatie heeft vaak hele andere parkeerbehoeftes. De aanleg van parkeerplaatsen is echter duur en ruimtevretend, losse parkeerterreinen zijn dan ook vaak suboptimaal. Door het collectieve beheer kunnen parkeerplaatsen door de bedrijven worden ingehuurd vanuit een gezamenlijke pool, die gefaseerd ontwikkeld wordt naar gelang de vraag groeit. Ook kan er optimaal gebruik worden gemaakt van dubbelgebruik. In de illustratieve verkaveling van het masterplan is voorzien in circa 2200 parkerplaatsen totaal, hetgeen conform de parkeernorm is en naar alle waarschijnlijkheid ruim toereikend. Hiervan worden ongeveer de helft in de inrichting van de campuspark opgenomen, de andere helft in een aantal pockets tussen de bebouwing. Het huidige terrein van TNO met een aantal reeds bestaande parkeerplaatsen valt overigens buiten deze constructie. Indien de campus een succes wordt en er meer parkeerplaatsen nodig zijn, kan in de toekomst ruimte worden vrijgemaakt voor nieuwe bebouwing door (deels) over te gaan op collectief gebouwd parkeren zoals bijvoorbeeld op de Philips High Tech Campus. Op dit moment is hiermee echter geen rekening gehouden omdat in de nabije toekomst de aanlegkosten niet opwegen tegen de verwachtte opbrengsten. Ruimtelijk blijft gebouwd parkeren ook in de toekomst inpasbaar. Bewegwijzering en identiteit (signage) De inrichting van de openbare ruimte, bewegwijzering en verlichting op de High Tech Automotive Campus zijn de voornaamste middelen om een onderscheidende identiteit aan het gebied te geven. De uitwerking van een krachtige beeldtaal voor meubilair en openbare inrichting is dan ook cruciaal. Hierbij horen ook elementen als oplaadstations voor electrische autos en fietsen en andere onderdelen van duurzame mobiliteitsconcepten die op de campus ontwikkeld of onderzocht worden: Zo wordt de campus een living lab. Het voorstel is dan ook om op de High Tech Automotive Campus heel expliciet af te wijken van de inrichrichtingsstandaard openbare ruimte van de gemeente.

Voorbeeld oplaadstation e-auto in de stad

Voorbeeld e-bus

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 41

42

2.12 Ontwikkelingsstrategie
Het masterplan biedt een kader voor de ontwikkeling van de High Tech Automotive Campus. In dit masterplan is een robuuste hoofdstructuur weergegeven die de drager van de ruimtelijke en functionele kwaliteiten van de campus zal vormen. Belangrijke onderdelen hiervan vormen de hoofdontsluiting, het campuspark met onder andere het collectieve parkeren en de beekzone. Verder wordt hiermee de zonering van het terrein in grote lijnen vastgelegd. Binnen deze hoofdstructuur bestaat vanzelfsprekend nog veel flexibiliteit. Het inspelen op de wensen van de huidige en toekomstige campusbewoners is daarbij cruciaal. Economische ontwikkeling, de concrete vraag van bedrijven en instellingen, maar ook ontwikkelingen op het gebied van huisvesting of duurzaamheid bepalen hoe de diverse vlekken zullen worden uitgewerkt. Na vaststelling van het masterplan zal uitwerking in een verkavelingsplan, een inrichtingsplan en een bestemmingsplan plaatsvinden. Ook in deze planvorming zal nadrukkelijk aandacht aan flexibiliteit worden besteed. Het masterplan vormt daarvoor een referentiekader. Een van de aspecten die van belang zijn voor een campus vormt een selectief vestigingsbeleid: In de komende periode zullen de direct betrokken partijen daarover nadere afspraken maken die zo mogelijk worden vertaald in een bedrijvenlijst. Onderdeel van deze afspraken vormen flexibiliteitsbepalingen waarin de mogelijkheid wordt geboden om onder bepaalde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een bepaalde economische ontwikkeling, tot wijziging van profiel of segmentering te komen. Hierbij vormen financiele haalbaarheid maar ook complementariteit met andere Helmondse locaties criteria. De High Tech Automotive Campus wordt niet alleen ontwikkeld door bedrijven en instellingen in de Automotive, voor de ontwikkeling van de campus is ook de medewerking van meerdere eigenaren nodig. De gemeente nodigt deze partijen uit om tot nadere afspraken over de ontwikkeling van de campus te komen, de gemeente vervult hierin een faciliterende rol. Het kader voor de ontwikkeling wordt gevormd door dit masterplan. In de samenwerkingsafspraken zullen afspraken over het masterplan, de uitgiftecriteria, de fasering maar ook de bijdrage aan de kosten van de hoofdstructuur worden vastgelegd. Na het afronden van deze afspraken zal de gemeente de plannen verder uitwerken en het benodigde publiekrechterlijke instrumentarium inzetten. Mocht de eigenaar van de gronden ten noorden van de campus vooralsnog niet willen kiezen voor een transformatie van het terrein binnen de kaders van het masterplan dan worden de huidige gebouwen en terreinen ingepast, op kleine onderdelen zal dan overleg plaatsvinden zodat de ontsluitingsweg en het campuspark kunnen worden aangelegd. De locatieontwikkeling van de High Tech Automotive Campus vraagt om een onrendabele investering, niet alle kosten komen terug in de vorm van opbrengsten van gronduitgifte. Omdat de campus bijdraagt aan de economische structuurversterking is de inzet van publieke middelen gerechtvaardigd. De gemeente Helmond is dan ook in gesprek met andere publieke partijen om gezamenlijk de ontwikkeling van de High Tech Automotive Campus op te pakken en hierin te investeren. Bedrijven en instellingen in de Automotive, overheden en private partijen moeten samen de handen ineenslaan om de eerste resultaten die in de afgelopen jaren bereikt zijn door te ontwikkelen tot de High Tech Automotive Campus zoals deze in dit masterplan is neergezet.

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 43

44

3 Beeldkwaliteit
HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 45

Referentie historisch fabrieksterrein

46

3.1 Visie op beeldregie


High Tech Automotive Campus zal zich als een samenhangende ontwikkeling presenteren, verglijkbaar met de wijze hoe historische fabriekscomplexen zijn ontwikkeld: Trots en statig naar de stad, maar ook geheimzinnig, met naar het binnengebied een eigen wereld die zich niet volledig en niet naar iedereen opent. Net als toen, zit de uitdaging in het ontwikkelen van een herkenbare samenhang van de gehele ontwikkeling en het regisseren van een choreografie van representatieve en actieve onderdelen. De beeldregie is opgebouwd op basis van de onderstaande filosofie: De openbare ruimte zal drager worden die op de lange termijn de eenheid waarborgt. Met name het campuspark, maar ook de beekzone, krijgen een herkenbare en eigen inrichting; Gebouwen openen met riante transparante delen en hoge entreepartijen naar het campuspark, zodat het ontmoeten wordt gestimuleerd en visuele openheid wordt versterkt. Naar de N270 (Europaweg) ontstaat een andere vorm van exposure, niet zozeer op begane grond, maar via koppen van kantoordelen van de gebouwen; Een uniforme, sobere, zakelijke architectuur met overwegend platte daken waarin horizontale en verticale lijnen de boventoon voeren. De architectuur van het individuele pand is ondergeschikt aan het architectonisch/ stedenbouwkundig hoofdconcept. De gebouwen zullen zoveel als mogelijk als clusters worden ontwikkeld; De materialisatie van de gebouwen is niet homogeen, maar is overwegend opgebouwd uit natuurlijke, ingetogen materialen zoals natuursteen, beton, metaal, hout, glas en klinker, in ingetogen kleuren; De positie en orientatie van gebouwen verschilt per bouwstrook, maar de bovengenoemde uitgangspunten gelden op het gehele terrein.

inspiratiebeelden materialisatie gebouwen

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 47

Zichtbare en herkenbare ontmoeting binnen

48

3.2 Identiteitsdragers
De gebouwen van de High Tech Automotive Campus onderscheiden zich door een aantal beeldbepalende identieitsdragers van hun omgeving. Deze zijn: Grote transparante openingen waardoor de activiteiten binnen zichtbaar worden vanuit de openbare ruimte; Grote lobbies, foyers, of gezamenlijke lunchruimtes; Indien mogelijk vloeiende overgangen van de lab- en kantoorgedeeltes, waardoor het fysiek werken aan de auto en het werken aan de computer dicht bij elkaar komen.

Bedrijfsactiviteit en onderzoeksobjecten bepalen de uitstraling, naar binnen en naar de weg toe

bebouwingsprincipe Boulevard zone

50

3.3 Boulevardzone
De uitstraling van de High Tech Automotive Campus wordt voor de meeste passanten en bezoekers aan de zuidzijde bepaald. Het groen en water van het binnengebied prikt op twee plaatsen door het gevelfront heen en begeleidt de blik naar binnen toe. Hierdoor ontstaat er diepte in de campus lay-out en wordt de gelaagdheid van het masterplan zichtbaar en voelbaar. De zuidelijke strook profiteert van een dubbele orintatie, zowel op de N270 (Europaweg) als op het binnengebied. Afzonderlijke bedrijven kunnen zich zowel naar de buitenwereld als naar de klant optimaal presenteren. De boulevard zone wordt verdeeld in kavels van 60 tot 100 meter breedte, waarop in clusters gemengde bebouwing kan worden ontwikkeld. Tussen de kavels blijft steeds een strook van minimaal 20 meter breedte open ten behoeve van collectief parkeren. Per kavel dient een kantoorvolume met de kopgevel in zowel de noordelijke als in de zuidelijke rooilijn gebouwd te worden. Tussenliggende transparante laagbouwvolumes dienen zoveel mogelijk de rooilijnen te raken. Groene (patio)tuinen kunnen open aan de rooilijn gesitueerd worden, maar mogelijk ook centraal op de kavel of achter een glazen gevelscherm. Belangrijk kenmerk van de boulevard zone is de open transparante orintatie naar de N270 (Europaweg) toe. Bij meer kantoorachtige bebouwing, ontstaat een spel van open en dicht. Bij een meer open werkomgeving, kan een geheel open glazen doos als referentiebeeld gebruikt worden. Per kavel moet gezocht worden naar een evenwicht tussen hoge en lage volumes, open en gesloten elementen, kantoorachtige en researchachtige invullingen. Door het ritme van grote volumes, haaks op de ontsluiting, en door de wisselende hoogte en diepte, ontstaat er een transparante skyline die meer is dan een gevelwand. Een aantal verdere beeldregels zijn: Laagbouwvolumes ontwikkelen zich parallel aan de ontsluiting, laagbouwvolumes zijn zeer transparant en open van karakter, de kantoorvolumes hebben relatief gesloten zijgevels, de koppen aan de N270 (Europaweg) zijn vensters, de koppen aan binnengebied zijn entrees en de velden tussen de kantoorvolumes zijn ad random ingevuld als laagbouw, parkeerveld of (binnen)tuin.

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 51

Referentiebeelden kantoorachtige gebouwdelen binnen de boulevardzone

52

Referentiebeelden lage halachtige gebouwdelen binnen de boulevardzone

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 53

Referentiebeelden lage halachtige gebouwdelen binnen de campuszone

54

3.4 Campuszone
De campuszone is het hart van de High Tech Automotive Campus. Onderzoek en productie gaan hand in hand, maar er is ook een grote(re) behoefte aan beslotenheid en geheimhouding. De campuszone is heeft een eigen wereld die zich niet volledig opent. TNO, die reeds in deze zone gelegen is, is hiervan een voorbeeld. Een aantal beeldregels waar aan voldaan moet worden zijn: Clustering van doosachtige volumes; Startend in de rooilijn; De kavel wordt inclusief buitenterrein direct afgebouwd met gebouwde erfscheidingen die onderdeel uitmaken van het hoofdvolume; Binnen deze eigen ommuring zijn hoogte-accenten mogelijk; Kavels kunnen geclusterd worden tot grote eenheden met dezelfde randvoorwaarden; Lange strakke gevellijnen; Spelen met open en gesloten en Accentueren van entree.

Referentiebeelden lage halachtige gebouwdelen binnen de campuszone

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 55

Referentiebeelden halachtige gebouwdelen binnen de beekzone

56

3.5 Beekzone
De beekzone is de meest noordelijke zone die tegenover het bestaande bedrijvenpark Schooten gelegen is. De toekomstige invulling van het bedrijvenpark Schooten kan meegaan in het High Tech Automotive Campus profiel, maar zal door dit plan geen nieuw beeldkwaliteitsregime krijgen. De bebouwing gelegen op de High Tech Automotive Campus zal aansluiting zoeken bij de landschappelijke opzet van bedrijvenpark Schooten, maar ook de identiteitsdragers van de campus zelf in zich dragen.

HighTechAutomotiveCampus
Masterplan pag 57

58