Vous êtes sur la page 1sur 24
VVaacccciinnss àà tropismetropisme respiratoirerespiratoire DDrr VV BBOOIISSSSEERRIIEE--LLAACCRROOIIXX IIXX°°
VVaacccciinnss
àà tropismetropisme respiratoirerespiratoire
DDrr VV BBOOIISSSSEERRIIEE--LLAACCRROOIIXX
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
VVaacccciinnaattiioonn aannttiiggrriippppaallee !! ÉÉpidpidéémmiioollooggiiee :: !! 3300--4400%% ddeess
VVaacccciinnaattiioonn aannttiiggrriippppaallee
!! ÉÉpidpidéémmiioollooggiiee ::
!! 3300--4400%% ddeess eennffaannttss
!! TTaauuxx dd’’hhoossppiittaalliissaattiioonn 9900--550000//110000 000000
!! RRiissqquuee lliiéé àà ll’’ââggee ((xx 99 <<1122 mmooiiss//2244--3366 mmooiiss))
!! PPnneeuummooppaatthhiieess ((11%%))
!! CCoonnvvuullssiioonnss fféébbrriilleess ((55%%))
!! SSuurriinnffeeccttiioonnss bbaaccttéérriieennnneess ((SS ppnneeuummoonniiaaee,,
NN mmeenniinnggiittiiddiiss)),, OOMMAA
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
VaccinVaccin disponibledisponible !! TrivalentTrivalent (2(2 souchessouches dede MMyyxxoovviirruuss influenzaeinfluenzae
VaccinVaccin disponibledisponible
!! TrivalentTrivalent (2(2 souchessouches dede MMyyxxoovviirruuss
influenzaeinfluenzae AA etet uneune souchesouche dede B)B)
!! FFrraaggmmeennttéé ouou ssoouuss--uunniittaaiirree,, iinnaaccttiivvéé,,
injectableinjectable
!! HHéémagglutininemagglutinine viralevirale ±± neuraminidaseneuraminidase
!! CultivCultivéé sursur œœuuff eemmbbrryyoonnnnéé ddee ppoouullee
!! CompositionComposition revuerevue cchhaaqquuee aannnnééee
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
UUttiilliissaattiioonn ÂÂggee DDoossee NNoommbbrree ddee ddoosseess VVooiiee 11 oouu 22 66--3355 mmooiiss
UUttiilliissaattiioonn
ÂÂggee
DDoossee
NNoommbbrree
ddee ddoosseess
VVooiiee
11 oouu 22
66--3355 mmooiiss
00,,2255 mmLL
IIMM
((11°°vvaacccciinnaatt))
33--88 aannss
00,,5500 mmLL
11 oouu 22
IIMM
!! 99 aannss
00,,5500 mmLL
11
IIMM
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
IInnddiiccaattiioonnss !! EnfantsEnfants àà risquerisque !! PersonnelPersonnel dede santsantéé !! AdulteAdulte
IInnddiiccaattiioonnss
!! EnfantsEnfants àà risquerisque
!! PersonnelPersonnel dede santsantéé
!! AdulteAdulte >> 6565 ansans
!! PersonnePersonne enen longlong etet moyenmoyen ssééjjoouurr
!! PPeerrssoonnnneell nnaavviiggaanntt ++ vvooyyaaggiissttee
!! Contre-indicationContre-indication relativerelative == allergieallergie àà ll’’œœuuff
!! DDiifffféérerrer ssii ffiièèvvrree oouu infectioninfection aaiigguuëë
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
GroupesGroupes àà risquerisque ((CCoonnsseeiill SSuuppéérieurrieur dd’’HHyyggiièènnee PPuubblliiqquuee ddee
GroupesGroupes àà risquerisque
((CCoonnsseeiill SSuuppéérieurrieur dd’’HHyyggiièènnee PPuubblliiqquuee ddee FFrraannccee))
!! MMaallaaddiieess ppuullmmoonnaaiirreess ((aasstthhmmee,, mmuuccoovviisscciiddoossee,,
DDBBPP……))
!! MMaallaaddiieess ccaarrddiiaaqquueess
!! NNéépphhrrooppaatthhiieess ggrraavveess
!! HHéémmoogglloobbiinnooppaatthhiieess ((ddrrééppaannooccyyttoossee))
!! DDiiaabbèèttee
!! DDééffiicciitt iimmmmuunniittaaiirree cceelllluullaaiirree
!! AAssppiirriinnee aauu lloonngg ccoouurrss ((KKaawwaassaakkii eett aarrtthhrriittee
jjuuvvéénniillee))
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
VVaacccciinnaattiioonnss aannttii--ppnneeuummooccoocccciiqquueess !! IntIntéérrêêtt :: !! VViirruulleennccee ddee SS
VVaacccciinnaattiioonnss aannttii--ppnneeuummooccoocccciiqquueess
!! IntIntéérrêêtt ::
!! VViirruulleennccee ddee SS ppnneeuummoonniiaaee ::
!! IInnffeeccttiioonnss OORRLL
!! PPnneeuummooppaatthhiieess
!! MMéénniinnggiitteess
!! SepticSepticéémmiieess
!! RRééssiissttaannccee aauuxx bbééttaa--llaaccttaammiinneess ((OOMMAA 3344%% << 22
aannss))
!! PPrrootteeccttiioonn ddeess ppooppuullaattiioonnss àà risquerisque
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
PPnneeuummoo 2233®® !! VaccinVaccin ppoollyyssaacccchhaarriiddiiqquuee àà 2323 valencesvalences (>(> 85%85%
PPnneeuummoo 2233®®
!! VaccinVaccin ppoollyyssaacccchhaarriiddiiqquuee àà 2323 valencesvalences
(>(> 85%85% desdes souchessouches pathogpathogèènesnes dontdont 23F,23F,
9V9V etet 19F)19F)
!! EfficacitEfficacitéé >> 40%40% dansdans lesles pneumoniespneumonies àà
SS ppnneeuummoonniiaaee
!! IImmmmuunniittéé tthhyymmoo--iinnddéépendantependante,, paspas << 22 ansans
!! DurDurééee dede couverturecouverture == 55 ansans
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
PrPréévveennaarr®® !! VaccinVaccin osidiqueosidique ccoonnjjuugguuéé àà 77 valencesvalences !!
PrPréévveennaarr®®
!! VaccinVaccin osidiqueosidique ccoonnjjuugguuéé àà 77 valencesvalences
!! SSéérroottyyppeess 4,4, 6B,6B, 9V,9V, 14,14, 18C,18C, 19F,19F, 23F23F
!! EfficacitEfficacitéé ::
!! 8844%% bbaaccttéérriiéémmiieess
!! 7777%% mméénniinnggiitteess
!! 8800%% OOMMAA
!! >> ppoouurr SS ppnneeuummoonniiaaee rréésistantsistant
!! DDiimmiinnuuee llee ppoorrttaaggee pphhaarryynnggéé
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
PrPréévveennaarr®®,, iinnddiiccaattiioonnss !! TToouuss lleess eennffaannttss << 22 aannss !! EEnnffaannttss
PrPréévveennaarr®®,, iinnddiiccaattiioonnss
!! TToouuss lleess eennffaannttss << 22 aannss
!! EEnnffaannttss ddee 22 àà << 55 aannss nnoonn vvaacccciinnééss
!! SSpplléénneeccttoommiissééss
!! DDrréépanocytairespanocytaires
!! InsuffisantsInsuffisants respiratoiresrespiratoires
!! InsuffisantsInsuffisants cardiaquescardiaques
!! DDééffiicciitt iimmmmuunniittaaiirree ::
!! VVIIHH
!! SyndromeSyndrome nnéépphhrroottiiqquuee,, diabdiabèèttee
!! BBrrèècchhee oossttééoo--mméénniinnggééee,, implantsimplants cochlcochlééaaiirreess
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
PrPréévveennaarr®®,, calendriercalendrier !! EnfantEnfant << 66 moismois !! MM22 –– M3M3 –– MM44 !!
PrPréévveennaarr®®,, calendriercalendrier
!! EnfantEnfant << 66 moismois
!! MM22 –– M3M3 –– MM44
!! RRaappppeell eennttrree 1122 eett 1155 mmooiiss
!! EnfantEnfant 6-126-12 moismois
!! 22 ddoosseess àà 11 mmooiiss
!! RRaappppeell 11 aann pplluuss ttaarrdd
!! EnfantEnfant 1-21-2 ansans
!! UUnnee ddoossee
!! RRaappppeell àà 1188 mmooiiss
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
SScchhéémmaa ddee 22 àà 55 ansans !! 22 dosesdoses dede pprréévveennaarr®® àà MM11 –– M3M3
SScchhéémmaa ddee 22 àà 55 ansans
!! 22 dosesdoses dede pprréévveennaarr®® àà MM11 –– M3M3
!! 11 dosedose dede ppnneeuummoo 2323®® !! 22 mmooiiss apraprèèss
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
IndicationsIndications dudu PneumoPneumo 2323®® !! EnfantsEnfants >> 55 ansans !! RappelRappel toustous lesles
IndicationsIndications dudu PneumoPneumo 2323®®
!! EnfantsEnfants >> 55 ansans
!! RappelRappel toustous lesles 55 ansans
!! SSpplléénneeccttoommiissééss
!! DDrrééppaannooccyyttaaiirreess hhoommoozzyyggootteess
!! SyndromeSyndrome nnééphrotiquephrotique
!! IInnssuuffffiissaannttss rreessppiirraattooiirreess,, ccaarrddiiaaqquueess
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
CCoonnttrree--iinnddiiccaattiioonnss !! VaccinVaccin ppoollyyoossiiddiiqquuee :: !! HHyyppeerrsseennssiibbiilliittéé
CCoonnttrree--iinnddiiccaattiioonnss
!! VaccinVaccin ppoollyyoossiiddiiqquuee ::
!! HHyyppeerrsseennssiibbiilliittéé aauuxx ccoommppoossaannttss
!! VVaacccciinn ccoonnjjuugguuéé ::
!! HHyyppeerrsseennssiibbiilliittéé aauuxx ccoommppoossaannttss ddoonntt aannaattooxxiinnee
ddiipphhttéérriiqquuee
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
VaccinVaccin coquelucheuxcoquelucheux !! AAcceelllluullaaiirree sseeuull ddiissppoonniibbllee !! AAssssoocciiéé
VaccinVaccin coquelucheuxcoquelucheux
!! AAcceelllluullaaiirree sseeuull ddiissppoonniibbllee
!! AAssssoocciiéé avecavec ddiipphhttéérriiee--ttéétanos-poliomytanos-poliomyéélitelite ++--
HHææmmoopphhiilluuss iinnfflluueennzzaaee
!! M2M2 ––M3M3 ––MM44
!! RappelRappel ::
!! 1166--1188 mmooiiss
!! 1111--1133 aannss
!! Anti-Anti-ppyyrrééttiiqquuee 2424 hheeuurreess
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
IInnddiiccaattiioonnss !! LLoorrss dd’’uunnee ggrroosssseessssee :: !! PPoouurr ffrraattrriiee nnoonn àà jjoouurr
IInnddiiccaattiioonnss
!! LLoorrss dd’’uunnee ggrroosssseessssee ::
!! PPoouurr ffrraattrriiee nnoonn àà jjoouurr
!! PPoouurr llee ppèèrree
!! PPoouurr llaa mmèèrree aapprrèèss ll’’aaccccoouucchheemmeenntt
!! AAdduullttee auau contactcontact dd’’eennffaannttss << 66 mmooiiss
!! DDéélailai dede revaccinationrevaccination raccourciraccourci àà 22 aannss ssii
ccoonnttaaggee
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
VaccinsVaccins disponiblesdisponibles !! IInnffaannrriixx TTeettrraa ®®,, QQuuiinnttaa ®®,, HexaHexa ®® !!
VaccinsVaccins disponiblesdisponibles
!! IInnffaannrriixx TTeettrraa ®®,, QQuuiinnttaa ®®,, HexaHexa ®®
!! TTeettrraavvaacc ®®,, PPeennttaavvaacc ®®
!! AdulteAdulte ::
!! RReeppeevvaaxx ®®
!! BBoooossttrriixx--TTeettrraa ®®
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
EfficacitEfficacitéé,, ttoolléérancerance !! EEffffiiccaacciittéé :: !! "" 8855%% !! EEffffeettss
EfficacitEfficacitéé,, ttoolléérancerance
!! EEffffiiccaacciittéé ::
!! "" 8855%%
!! EEffffeettss iinnddééssiirraabblleess ::
!! FFiiéévvrree,, ssyynnddrroommee dd’’hhyyppoottoonniiee--hhyyppoorrééaaccttiivviittéé
!! NettementNettement infinféérriieeuurrss àà ceuxceux dudu vaccinvaccin àà ggeerrmmee eennttiieerr,, rreettiirréé
eenn 22000000
!! CCoonnttrree--iinnddiiccaattiioonnss ::
!! HHyyppeerrsseennssiibbiilliittéé aauuxx vvaacccciinnss eett ccoonnssttiittuuaannttss
!! CCoommpplliiccaattiioonnss nneeuurroollooggiiqquueess aannttéérriieeuurreess
!! GrossesseGrossesse
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
VaccinVaccin vvaarriicceelllleeuuxx !! VaccinVaccin vviivvaanntt aattttéénnuuéé !! VVaarriivvaaxx®®,,
VaccinVaccin vvaarriicceelllleeuuxx
!! VaccinVaccin vviivvaanntt aattttéénnuuéé
!! VVaarriivvaaxx®®,, VarilrixVarilrix®®,, ccoommbbiinnééss àà ll’’ééttuuddee avecavec
RORROR ((ProquadProquad®®,, PPrriioorriixx TetraTetra®®))
!! PPoouuddrree ++ ssoollvvaanntt,, ssoouuss--ccuuttaannéé ddeellttooïïddiieenn
!! PasPas dede ssaalliiccyyllééss ddaannss lesles 66 sseemmaaiinneess ((SSyy dede
RReeyyee ppoosstt--vvaarriicceelllleeuuxx))
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
IInnddiiccaattiioonnss !! EnfantsEnfants candidatscandidats àà uneune greffegreffe dd’’oorrggaannee nnoonn
IInnddiiccaattiioonnss
!! EnfantsEnfants candidatscandidats àà uneune greffegreffe dd’’oorrggaannee nnoonn
iimmmmuunniisséés,s, 66 moismois avantavant lala greffe,greffe, ++ sséérroollooggiiee
!! AdulteAdulte sanssans aattccdd dede varicellevaricelle enen post-contactpost-contact
dansdans lesles 33 joursjours
!! AdulteAdulte sanssans aattccdd etet nonnon immunisimmuniséé
!! PPrrooffeessssiioonnnneell ddee ssaannttéé eett ééttuuddiiaannttss
!! PPeerrssoonnnneell ddee ccrrèècchhee
!! TTrraavvaaiilllleeuurr aauuxx ccoonnttaaccttss dd’’eennffaannttss
iimmmmuunnooddéépprriimmééss ((éévviiccttiioonn 1100 jj ssii rraasshh))
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
CCoonnttrree--iinnddiiccaattiioonnss !! IImmmmuunnooddéépprreessssiioonn,, aannttééccéédentsdents
CCoonnttrree--iinnddiiccaattiioonnss
!! IImmmmuunnooddéépprreessssiioonn,, aannttééccéédentsdents familiauxfamiliaux
!! TTrraaiitteemmeenntt iimmmmuunnoossuupppprreesssseeuurr
!! TTrroouubblleess ddee llaa ccooaagguullaattiioonn,, llyymmpphhoommee
!! HHyyppeerrsseennssiibbiilliittéé aauuxx ccoonnssttiittuuaannttss
!! FFiièèvrevre >> 38,538,5°°CC
!! TTuubbeerrccuulloossee éévolutivevolutive
!! GGrroosssseessssee
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
EfficacitEfficacitéé !! DeDe 1212 moismois àà 1212 ansans :: !! UUnnee ddoossee ddoonnnnee >> 9955%%
EfficacitEfficacitéé
!! DeDe 1212 moismois àà 1212 ansans ::
!! UUnnee ddoossee ddoonnnnee >> 9955%% ddee sséérrooccoonnvveerrssiioonn
!! >> 1212 ansans ::
!! DDeeuuxx ddoosseess "" 9900%% ddee sséérrooccoonnvveerrssiioonn
!! PPrroobbllèèmeme dede lala couverturecouverture vaccinalevaccinale optimaleoptimale
etet dudu risquerisque accruaccru dede zonazona
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
SourcesSources !! GGuuiiddee ddeess vvaacccciinnaattiioonnss,, DDiirreeccttiioonn GGéénnééralerale dede lala
SourcesSources
!! GGuuiiddee ddeess vvaacccciinnaattiioonnss,, DDiirreeccttiioonn GGéénnééralerale dede
lala SantSantéé,, comitcomitéé tteecchhnniiqquuee ddeess vvaacccciinnaattiioonnss
!! DDrr JJ SSaarrllaanngguuee,, CHUCHU dede BORDEAUXBORDEAUX
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee
IIXX°° jjoouurrnnééee ttoouulloouussaaiinnee ddee
ppnneeuummoollooggiiee--aalllleerrggoollooggiiee ppééddiiaattrriiqquuee