Vous êtes sur la page 1sur 4

WWW.VBO.

BE
>INFORVBO
Nieuwsbrief voor decision makers

[ 23 APRIL 2009 – Nr. 15 ]

Met vereende kracht naar een


energieperformant België
VBO en de sectorfederaties menens. Dat blijkt de krijtlijnen om van België tegen 2030 één
ook uit het VBO-Forum dat deze week plaats- van de meest energie-efficiënte economieën
vond en volledig in het teken stond van ener- ter wereld te maken. We bundelden ze in een
gie-efficiëntie. Optimaal omgaan met energie handige brochure (beschikbaar via www.vbo.be).
in de zeer brede betekenis van het woord is Ik licht graag een aantal opmerkelijke voorstel-
een erg belangrijke stap in de richting van len toe:
duurzame ontwikkeling. Wij vonden het dan • een ‘Green Bank’, gefinancierd met de
ook hoog tijd in het kader van ons Forum na te inkomsten uit de veiling van emissierechten,
In mijn inaugurale toespraak als VBO-voorzitter gaan hoe het gesteld is met de energieperfor-
een jaar geleden kreeg duurzaam ondernemen mantie van ons land.
een belangrijke plaats bovenaan mijn agenda. De resultaten zijn confronterend ondanks een
Het VBO trok de krijtlijnen
Het is intussen voor eenieder duidelijk dat de hele reeks positieve beleidsinitiatieven en een om van België tegen 2030
combinatie van bevolkingstoename, de globale vernieuwende aanpak in tal van bedrijven en één van de meest energie-
economische groei en de bestaande consump- sectoren. België scoort vandaag nog steeds efficiënte economieën ter
tiepatronen een loodzware hypotheek leggen niet goed op het vlak van energie-efficiëntie.
op onze planeet. Uit dat besef volgt onvermij- Volgens een rapport van McKinsey & Company
wereld te maken.
delijk dat eenieder van ons ook zijn steentje ‘Naar energie-efficiëntie van wereldklasse in
moet bijdragen. We moeten met zijn allen wer- België’, waaraan het VBO actief meewerkte en moet de financiering faciliteren van die pro-
ken aan duurzame ontwikkeling, wat zoveel dat op het Forum in primeur werd voorgesteld, jecten die een verbetering van de energie-
betekent als streven naar oplossingen om een zijn het gebouwenpark, het wegtransport en de efficiëntie in de industrie beogen. Dit moet
begrensde biosfeer te blijven verzoenen met industrie verantwoordelijk voor 90% van het gekoppeld worden aan de huidige aanpak
materiële welvaart. Een uitdaging van formaat. totale primaire energieverbruik in ons land. Elk inzake convenanten of ‘accords de branche’
Ook de bedrijven moeten hun verantwoordelijk- van deze drie grote energieverbruikers is voor de industrie;
heid opnemen. Maar hoewel bedrijven in deze momenteel minder energie-efficiënt dan hun • ons land moet een drastische verbetering
soms nog gezien werden als een oorzaak van tegenhangers bij onze buurlanden. Uit de stu- van de efficiëntie van het bestaande gebou-
het probleem, zijn ze een onmisbare factor om die blijkt eveneens dat ons land tot 30% van VERVOLG P. 2 >

te kunnen komen tot duurzame oplossingen. Al het verwachte verbruik in 2030 kan terug- Bij deze Infor vindt u een
ware het omdat ze een onmisbare drijfveer zijn schroeven. Het grootste besparingspotentieel overzicht van de VBO-
pistes om van ons land
achter de technologieën, producten en dien- op het vlak van primair energieverbruik is terug een koploper te maken
sten die bijdragen tot een schoner milieu of te vinden in de gebouwen (48%), gevolgd door inzake energie-efficiëntie.
Meer info: www.vbo.be en
energiebesparing. de industrie (22%) en het wegtransport (21%).
www.energyefficiency.be
Het streven naar duurzame ontwikkeling is het Het VBO bleef niet bij de pakken zitten en trok

BLIKVANGER CIJFER VAN DE WEEK


UITSTOOT BROEIKASGASSEN >
België goed op weg om Kyoto-doelstelling te halen Groeiend vertrouwen
> ECONOMISCH RELANCEPLAN >
Taks op kredietverzekering eindelijk afgeschaft
SOCIO-ECONOMISCHE ACTUALITEIT >
Economische Herstelwet van kracht
21 Dit is het bedrag dat deze week door de
commerciële banken van de eurozone werd
gedeponeerd bij de Europese Centrale Bank.
MILJARD EURO In januari bedroeg dit nog 240 miljard euro.
Deze evolutie wijst op een groeiend vertrouwen
in de interbancaire markt.
WEKELIJKS – AFGIFTEKANTOOR: SINT-NIKLAAS – P409959 www.vbo.be > publicaties > cijfers en feiten
[ INFOR VBO 15 — 23 APRIL 2009 ]

wenpark nastreven. Zo moet volgens het adopter’ te worden in de elektrificatie van Energie-efficiëntie raakt echter niet alleen aan
VBO tegen 2020 een ambitieus renovatiebe- het wagenpark; verschillende bevoegdheidsniveaus, maar is
leid voor het volledige bestaande gebouwen- • België kan het enorme potentieel op het vlak ook belangrijk voor tal van sectoren. Een
park geïmplementeerd worden in elke regio, van energie-efficiëntie alleen optimaal gecoördineerde aanpak is dan ook absoluut
en moeten er strengere nieuwbouwnormen benutten mits een fundamentele mentali- noodzakelijk. Ik roep alle overheden en werk-
komen tegen 2015; teits- en gedragswijziging. De sensibilisering geversorganisaties op een gezamenlijk pact te
• ook op het vlak van het wagenpark kunnen rond energie-efficiëntie moet sterk verankerd sluiten om een ambitieuze roadmap inzake
we nog belangrijke inspanningen leveren om worden in het secundair onderwijs en ener- energie-efficiëntie uit te tekenen én samen uit
de energieconsumptie te verlagen. Groene gie-efficiëntie moet een verplicht vak worden te voeren. Met dit Forum geeft het VBO de
fiscaliteit kan daarbij een sleutel zijn. België in de essentiële opleidingen in zowel het aanzet hiertoe.
heeft het potentieel om een ‘early mass technisch als het hoger onderwijs. THOMAS LEYSEN, VOORZITTER

> ECONOMISCH dietverzekeringspremies. De Economische van een systeem waar de overheid als herver-
RELANCEPLAN Herstelwet werd op 7 april gepubliceerd in het zekeraar zou optreden.
Taks op kredietverzekering Belgisch Staatsblad waardoor de afschaffing Frederic Teerlynck – ft@vbo-feb.be
van de taks, zowel voor binnenlandse als voor
eindelijk afgeschaft buitenlandse risico’s, een feit werd.
Op vraag van het VBO voorzag het Economisch Het VBO is tevreden met de afschaffing > SOCIO-ECONOMISCHE
ACTUALITEIT
Herstelplan van de Federale Overheid onder van deze taks van 9,25%. De afschaffing moet
meer in de afschaffing van de taks op de kre- het aangaan van een kredietverzekeringscon- Economische Herstelwet
tract aantrekkelijker maken, de recente
van kracht
stijging van de premie (gedeeltelijk) com-
penseren en de concurrentiepositie van Op 7 april verscheen de Economische
onze exporteurs herstellen, aangezien het Herstelwet. Zij concretiseert in het
overgrote deel van de buitenlandse expor- Interprofessioneel Akkoord en relanceplan
teurs die taks niet moeten dragen. De gemaakte afspraken, o.m. inzake fiscale lasten-
afschaffing van de taks op de kredietver- verlaging voor werkgevers. Zo wordt de interpro-
zekeringscontracten is op zich echter niet fessionele looncorrectie (korting op de
voldoende. De ondernemingen werden bedrijfsvoorheffing voor alle werknemers)
tijdens de voorbije maanden geconfron- progressief versterkt van 0,25% naar 0,75% (1
teerd met belangrijke verlagingen van juni) en vervolgens naar 1% (1 januari 2010).
kredietverzekeringslimieten op hun klan- De lastenverlaging voor ploegen- en nachtarbeid
ten. We verwachten dat deze trend zich wordt vanaf 1 juni versterkt tot 15,6% (nu
ook in de toekomst zal voortzetten. Dit 10,7%), maar geldt voortaan enkel voor werk-
zijn beslissingen met een uitgesproken nemers die minstens 1/3 van hun arbeidstijd in
procyclisch karakter die enkel door een ploegen- of nachtarbeid werken. Tevens wordt
vastberaden optreden van de overheid het aantal overuren dat recht geeft op de fisca-
een halt kunnen worden toegeroepen. We le lastenverlaging opgetrokken van 65 naar 100
pleiten dan ook voor de snelle invoering overuren (1 januari) en vervolgens naar 130

VBO-ACTIE

> Stagiairs-diplomaten op > Gentlemen’s agreement


het VBO tussen VBO en SABAM
Op 8 april brachten meer dan 40 stagiairs-diplo- Moeten er auteursrechten worden betaald op de
maten een bezoek aan het VBO. Via verschil- muziek die men laat spelen in een bedrijfsom-
lende presentaties werd hen het VBO en zijn geving? Het antwoord is niet altijd eenvoudig te
actie toegelicht. Bijzondere aandacht werd geven en de rechtspraak geeft aanleiding tot
besteed aan de uitdagingen voor ons land op het onzekerheid. Om die laatste weg te nemen, mingen die lid zijn van deze federaties. Vrijheid
sociaaleconomische vlak en aan de noodzaak hebben het VBO en SABAM, de Belgische van aanvaarding, rechtszekerheid en besparing
om nieuwe Belgische competentieclusters actief Vereniging van Auteurs, Componisten en zijn de voornaamste kenmerken van dit
in het buitenland te promoten. Voorts kwamen Uitgevers, een gentlemen’s agreement geslo- akkoord. De inhoud van dit laatste en de voor-
de prioriteiten van het bedrijfsleven voor het ten voor een eerste periode van drie jaar (2009- delen die het aan de leden van het VBO biedt,
Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie 2011). Een voorkeurtarief voor de worden uitvoerig beschreven in de Briefing die
in het tweede semester van 2010 aan bod. auteursrechten werd onderhandeld voor de lid- u bij deze Infor vindt.
Elizabeth De Wandeler – edw@vbo-feb.be federaties van het VBO en voor de onderne- Fleur Longfils – fl@vbo-feb.be
[ INFOR VBO 15 — 23 APRIL 2009 ]
> UITSTOOT BROEIKASGASSEN

België goed op weg om Kyoto-doelstelling te halen


Uit het 8ste nationaal verslag inzake de reductie van de uitstoot van is de toegevoegde waarde sinds 1990 met 30% gestegen, terwijl de uit-
broeikasgassen (BKG), opgemaakt in het kader van de United Nations stoot met 20% is gedaald. Het transport daarentegen is verantwoorde-
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), blijkt dat België lijk voor een stijging van de uitstoot met 28% tussen 1990 en 2007.
erin geslaagd is zijn uitstoot van BKG opmerkelijk terug te dringen. In Ook in de residentiële sector is de uitstoot gestegen, maar de laatste
2007 lagen de emissies in ons land bijna 10% lager t.o.v. 1990. jaren is er wel sprake van een trendbreuk.
Volgens het Kyoto-protocol en de lastenverdeling binnen de Europese Het VBO stelt een drastische daling in de uitstoot van broeikas-
Unie, moet België zijn uitstoot tegen 2010 met 7,5% verminderen. Ons gassen vast. Volgens de laatste beschikbare cijfers uit 2007 is de uit-
land haalt nu reeds de Kyoto-doelstelling. Indien de huidige trend aan- stoot van BKG met bijna 10% gedaald. Dit is meer dan de
houdt, zal België in 2010 ruimschoots onder de vooropgestelde doel- Kyoto-doelstelling die een daling van 7,5% tegen 2010 vooropstelt. Uit
stelling komen. het rapport blijkt dat de technologische vooruitgang en milieubewuste
Wanneer men dieper inzoomt op een aantal sectoren, valt op dat de uit- managementbeslissingen in talrijke bedrijfstakken tot dit positief resul-
stoot van BKG bij de energieproducenten sinds 1990 licht gedaald is, taat hebben geleid. Rekening houdend met de ambitieuze Europese
terwijl de productie met 37% is gestegen. In de verwerkende industrie doelstellingen tegen 2020 moet dit proces onverminderd doorgaan. In
de residentiële en
Trend uitstoot broeikasgassen 1990-2007
de transportsector
110,00%
zal hoe dan ook een
extra inspanning
105,00% In de verwerkende
Index (emissie basisjaar = 100)

noodzakelijk zijn.
100,00% industrie is de toege-
Michael Voordeckers –

95,00%
voegde waarde sinds mv@vbo-feb.be
1990 met 30% gestegen,
90,00%
terwijl de uitstoot met
85,00% CO2 20% is gedaald.
BKG
80,00% Kyotodoel
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

overuren (1 januari 2010). Sinds 1 januari is de > BOEKHOUDRECHT le activa te verkopen, wat een verdere neer-
fiscale lastenverlaging voor onderzoekers ver- waartse druk zette op de koersen van deze acti-
hoogd van 65 naar 75%. Ten slotte kan sinds 1
VBO reageert op va. Dit heeft in sommige gevallen tot een grote
februari 2009 1 euro per maaltijdcheque inge- rapport de Larosière vertekening geleid tussen de economische
bracht worden als aftrekbare kost. De Herstelwet waarde van een goed en zijn marktwaarde.
In het rapport de Larosière (voormalig IMF-top-
geeft tevens uitvoering aan het akkoord over de Het VBO meent dat het in de nabije toe-
man), dat op verzoek van de Europese
welvaartsvastheid van uitkeringen, de verhoging komst niet uitgesloten is dat het ‘mark-to-mar-
Commissie werd opgesteld ter analyse en aan-
van de fiscale vrijstelling van de fietsvergoeding, ket principe’ bij een renteverhoging tot een
pak van de financiële crisis, wordt terecht
de verlenging van het regime halftijds brugpen- nieuwe afschrijvingsgolf zal leiden. Het VBO
erkend dat financiële stabiliteit moet ingebed
sioen en van de eenmalige innovatiepremie, wel- heeft de Europese Commissie opgeroepen om
zijn bij de totstandkoming van de boekhoud-
ke toelaat om innovatieve ideeën van dit risico ernstig te nemen en te bestuderen
kundige normen. Naar aanleiding van de
werknemers op fiscaal en parafiscaal gunstige hoe de negatieve effecten ervan kunnen wor-
Europese consultatie over het rapport de
wijze te belonen. De bepalingen over de banen- den vermeden.
Larosière, heeft het VBO gewezen op de toe-
plannen werden uit de Herstelwet gelicht om Stefaan Verhamme – sv@vbo-feb.be
komstige risico’s verbonden met het ‘mark-to-
een belangenconflict met de gewesten te ver-
market principe’. Dit is de waardering in de
mijden. De Ministerraad keurde op 3 april een
apart wetsontwerp in eerste lezing goed.
boekhouding van financiële instrumenten op > NIEUWE EUROPESE
LIDSTATEN
basis van hun actuele marktwaarde (= fair value
Het VBO is verheugd met de publicatie
van deze wet. Nu moet werk worden gemaakt
accounting). Hoewel dit ‘mark-to-market prin- Grenzen eindelijk
van de uitvoering van het akkoord over de
cipe’ niet aan de basis ligt van de huidige cri- opengesteld!
sis, heeft het de negatieve gevolgen ervan zeker
banenplannen en van maatregelen die het
versterkt. Het heeft de banken verplicht om De Raad van Ministers heeft besloten af te zien
relanceplan versterken om bedrijven in staat te
hun financiële instrumenten te waarderen aan van het verlengen van de overgangsperiode die
stellen de terugval in de activiteit door de cri-
de vaak gekelderde marktwaarde, waardoor ze de ‘oude’ lidstaten van de Europese Unie de
sis op te vangen en ontslagen te vermijden.
hun eigen vermogen zagen verminderen en hun mogelijkheid bood de instroom op de Belgische
Anneleen Bettens – ab@vbo-feb.be solvabiliteitspositie in het gedrang kwam. arbeidsmarkt te beperken voor werknemers uit
Bart Buysse – bb@vbo-feb.be Banken werden vaak genoodzaakt om financië- de zeven Staten van Midden- en Oost-Europa
[ INFOR VBO 15 — 23 APRIL 2009 ]

AGENDA De private stichting in België - Een vermogen aanwenden 13 MEI 2009 PLAATS: VBO, Brussel
INFO: Koen Van Echelpoel
ter verwezenlijking van een belangeloos doel T 02 515 07 77
Seminar georganiseerd door Excellence for non profit, met F 02 515 09 73
de actieve steun van het VBO contact@excellencefornonprofit.eu
Dit seminar biedt een praktisch overzicht van de rechtsregeling,
de fiscale en boekhoudkundige omgeving, alsook van de gebruiks-
doeleinden van deze juridische entiteit.

Een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming 14 MEI 2009 PLAATS: VBO, Brussel
INFO: Laurent Sempot
De in de NAR vertegenwoordigde organisaties van werkgevers en
T 02 515 09 83
werknemers bereikten overeenstemming over de tekst van een col-
F 02 515 09 15
lectieve arbeidsovereenkomst over het voeren van een preventief ls@vbo-feb.be
alcohol- en drugsbeleid.

1 januari 2010: Wat zijn de uitdagingen van het btw- 15 MEI 2009 PLAATS: VBO, Brussel
INFO: Laurent Sempot
pakket voor de ondernemingen en hoe kunnen ze zich T 02 515 09 83
erop voorbereiden? F 02 515 09 15
Seminar georganiseerd door het VBO ls@vbo-feb.be

Dit seminar zal u de gelegenheid bieden antwoorden te krijgen op


uw meest prangende individuele vragen met betrekking tot de
concrete impact van het btw-pakket op uw bedrijf.

Europe’s Food & Agribusiness 25 MAY 2009 VENUE: FEB, Brussels


from 8.30 am to
Representing your interests to the EU 17.30 pm
REGISTRATION:
www.ebsummit.eu/executiveprogamme
Seminar organized by EBS in collaboration with the
INFO: Nathalie Simon
College of Europe and the FEB
T 02 515 08 11
The 2009 series of Executive Seminars will focus on current issues F 02 515 09 73
of concern for the business community, and assist you to better ns@vbo-feb.be
understand how European policy is a two-way street, where busi-
ness has many opportunities to contribute to and engage with the European institutions.

die in 2004 bij de Europese Unie zijn geko-


Bezoek minister De Gucht aan Australië men. Er was wel in versoepelingen voorzien –
De economische diplomatie is een beleidsprioriteit van Vice-Eerste minister en minister in het bijzonder voor de zogeheten knelpunt-
van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht. De bevordering van de buitenlandse handel en beroepen –, maar het principe van vrij verkeer
het aantrekken van buitenlandse investeringen naar ons land zijn bevoegdheden van de van de uit die landen afkomstige werknemers
gewesten. Complementair aan hun initiatieven en met respect van eenieders bevoegdhe- werd niet volledig in acht genomen. Dat zal dus
den, kan de federale diplomatie echter heel wat nuttig werk verrichten ter ondersteuning vanaf 1 mei 2009 wel gebeuren; alle werkne-
van de Belgische economische aanwezigheid in het buitenland. In dit kader brengt Vice- mers uit die landen (met uitzondering van de
Eerste minister De Gucht van 3 tot 8 mei 2009 een bezoek aan Australië. Roemenen en van de Bulgaren) krijgen toe-
Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven die in dit land een steuntje in de rug van onze gang tot de arbeidsmarkt in België zonder voor-
autoriteiten kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een contact te bekomen met een lokale af een arbeidskaart te moeten verkrijgen. De
Grafische productie: The Mailshop – tel. 03 771 12 30 – mail@themailshop.be

beleidsverantwoordelijke of een bepaald dossier te deblokkeren of te versnellen, kunnen Europese instellingen hadden als voorwaarde
deelnemen aan dit bezoek. Ze nemen hiertoe best contact op met Thibaut de Kerchove voor een verlenging van de overgangsperiode
van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gesteld dat er gevaar voor ernstige verstoringen
(e-mail: thibaut.dekerchovedousselghem@diplobel.fed.be). van de arbeidsmarkt moest zijn, wat de rege-
ring meende niet te kunnen aantonen.
Deze beslissing is in overeenstemming
met de wensen van het VBO, dat van bij de
VBO – Verbond van Belgische Ondernemingen vzw
Ravensteinstraat 4 – 1000 Brussel – tel. 02 515 08 11 – fax 02 515 09 15 uitbreiding in 2004 de inachtneming van het

REDACTIE: Anne Michiels – tel. 02 515 09 44 – am@vbo-feb.be


principe van vrij verkeer van de werknemers
Linda Janssens – tel. 02 515 08 18 – lj@vbo-feb.be voor de nieuwe lidstaten heeft gesteund. Dit
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Olivier Joris – Wolvenbergstraat 17 – 1180 Brussel is immers een basisprincipe dat inherent is
ADVERTENTIEBIJLAGEN: ADeMar bvba – tel. 03 448 07 57 – nele.brauers@ademaronline.com
aan het bestaan van de Europese interne
ADRESWIJZIGING: VBO – Dienst Mailing – tel. 02 515 09 06 – fax 02 515 09 55 – mailing@vbo-feb.be

COPYRIGHT: overname met bronvermelding is toegestaan markt bij alle besprekingen met betrekking
Voor het drukken van Infor maken we gebruik van papier afkomstig uit duurzaam bosbeheer. Duurzaam bosbeheer houdt tot de immigratie.
rekening met het bosecosysteem, heeft respect voor sociale aspecten (zoals inheemse bevolkingsgroepen of rechten van
bosarbeiders) en is economisch leefbaar. Sonja Kohnenmergen – sk@vbo-feb.be