Vous êtes sur la page 1sur 3

Lettre ouverte aux Autorits Organisatrices de Transport Aquitaine et Basque.

Madame la Ministre du Dveloppement Espagnol, Monsieur le Prsident du Gouvernement Basque, Monsieur le Prsident du Conseil rgional dAquitaine, Depuis 20 ans, lAgence transfrontalire pour le dveloppement de lEurocit Basque uvre en faveur de lmergence dun espace urbain intgr entre Bayonne et San Sebastin autour de la volont commune de russir une gestion partage de lespace, des infrastructures, des services et quipements. A lchelle de cet espace de vie de 600 000 habitants, notre ambition est de rpondre aux enjeux et dfis dune mtropole de rang europen. Afin de raliser ce rve ambitieux et de rendre relle cette Eurocit Basque pour chaque citoyen, nous avons tudi de manire approfondie, entre autres projets, un systme de transport ferroviaire transfrontalier : lEurocit Express. Son objectif, apporter une offre de transport ferroviaire haut niveau de service pour desservir le rseau de villes de cette conurbation transfrontalire qui stend entre Bayonne et San Sebastin sur un corridor urbain de 50 kilomtres. Dans ce contexte, nous vous avons identifi comme tant les autorits organisatrices des transports en capacit de porter notre projet dEurocit Express. Les tudes conduites par lAgence transfrontalire pour le dveloppement de lEurocit Basque Bayonne San Sebastin sont acheves depuis plus de deux ans. Elles nous amnent formuler trois constats : - - - La frontire franco-espagnole est lune des dernires frontires franaises dpourvues de systme de transport urbain transfrontalier unifi ; A lhorizon de 2017, le principal frein technique au projet li la diffrence dcartement des voies entre lEspagne et la France sera surmont grce aux projets ferroviaires en cours et venir ; Le projet dEurocit Express ne pourra devenir ralit court terme que si vous vous engagez, ds aujourdhui, dans une dmarche oprationnelle en associant lensemble des acteurs locaux pour mettre en place un service de transport ferroviaire transfrontalier continu, efficace et comptitif.

En tant que reprsentants des 600 000 habitants de lEurocit Basque, nous sommes convaincus de votre intrt pour ce projet indispensable au dveloppement dune mtropole transfrontalire basque de niveau europen. Notre avenir est entre vos mains et nous en appelons votre responsabilit pour prendre les dcisions ncessaires la ralisation effective de lEurocit Express. Comptant sur votre collaboration, nous vous prions de croire, Madame la Ministre, Messieurs les Prsidents, en lassurance de nos salutations distingue. A Bayonne, le 13 juin 2013
Les Reprsentants des Structures membres de lAgence Transfrontalire pour le Dveloppement de lEurocit Basque :

Jean Grenet, Prsident de lAgglomration Cte Basque Adour

Martin Garitano, Dput gnral, Diputacin Foral de Gipuzkoa

Michel Hiriart, Prsident de lAgglomration Sud Pays Basque

Jean-Baptiste Sallaberry, Prsident du Consorcio Bidasoa Txingudi

Juan Carlos Izagirre, Maire de San Sebastin

Carta abierta a las Autoridades Organizadoras del Transporte de Aquitania y Euskadi. Sra. Ministra de Fomento del Reino de Espaa, Sr. Lehendakari del Gobierno Vasco, Sr. Presidente del Consejo Regional de Aquitania, Desde hace 20 aos, la Agencia Transfronteriza de la Eurociudad Vasca viene trabajando en favor de la emergencia de un espacio urbano integrado entre las ciudades de Bayona y Donostia-San Sebastin mediante la puesta en prctica de una gestin compartida del espacio, de las infraestructuras y de la oferta de servicios y equipamientos, con el objetivo de promover un nivel de calidad que responda a las exigencias de una metrpoli de rango europeo. Al objeto de realizar este sueo ambicioso y hacerlo realidad para cada ciudadano, la Agencia Transfronteriza de la Eurociudad Vasca ha desarrollado, entre otros, el proyecto denominado Eurociudad Express, consistente en un servicio ferroviario transfronterizo basado en una tarificacin integrada y atractiva, con una oferta competitiva en tiempos con respecto a otros medios y comunicando el conjunto de ciudades de nuestra Eurociudad. En este contexto, nos dirigimos a Vds. dado que les hemos identificado como autoridades competentes para el transporte regional, y en consecuencia competentes para la implantacin del proyecto Eurociudad Express. Nos gustara indicarles que, al da de hoy, los estudios previstos han sido ya terminados y tres observaciones pueden ser constatadas: La Eurociudad Vasca es uno de los ltimos espacios desprovistos de un sistema de transporte urbano transfronterizo unificado. Prximamente, el principal freno tcnico del proyecto ferroviario, referido a la diferencia de ancho de va entre la Pennsula ibrica y el resto de Europa, ser solventado gracias a los proyectos actualmente en marcha o ya previstos. El proyecto de Eurociudad Express podra ser realidad prximamente si Vds, en tanto que Autoridades organizadoras de los Transportes regionales, decidieran cooperar para poner en marcha un servicio de transporte ferroviario transfronterizo eficaz y competitivo. En tanto que representantes de los 600.000 habitantes de la Eurociudad Vasca, estamos convencidos de su inters por este proyecto indispensable para el desarrollo de esta metrpoli transfronteriza vasca de nivel europeo. Nuestro futuro est en sus manos y apelamos a su responsabilidad en la toma de decisiones necesarias para la realizacin efectiva del Eurociudad Express. Esperando su colaboracin Sra. Ministra, Sr. Lehendakari y Sr. Presidente, les saludamos atentamente. En Bayona, a 13 de junio de 2013 Los representantes de las estructuras miembros de la Agencia Transfronteriza para el Desarrollo de la Eurociudad Vasca : Jean Grenet, Presidente de la Aglomeracin Cte Basque - Adour Martin Garitano, Diputado General, de la Diputacin Foral de Gipuzkoa Michel Hiriart, Presidente de la Aglomeracin Sud Pays Basque

Jean-Baptiste Sallaberry, Presidente del Consorcio Bidasoa Txingudi

Juan Carlos Izagirre, Alcalde del Ayuntamiento de San Sebastin

Gutun irekia Akitaniako eta Euskadiko garraioa antolatzen duten agintariei: Espainiako Erreinuko sustapen ministro andrea, Eusko Jaurlaritzaren lehendakari jauna, Akitaniako Eskualde Kontseiluko lehendakari jauna, Duela 20 urtetik hona, Euskal Eurohiriaren Mugaz gaindiko Agentzia lanean ari da Baiona eta Donostia hirien arteko hirigune integratuaren alde. Horretarako, gune horren kudeaketa partekatu bat jarri da abaian, azpiegiturei eta zerbitzu eta ekipamenduei buruzkoa. Helburua da kalitate maila nahikoa lortzea Europa mailako metropoli baten beharrei erantzun ahal izateko. Amets handi hori egiazkoa izan dadin herritar guztientzat, Euskal Eurohiriaren Mugaz gaindiko Agentziak Eurohiria Express izeneko proiektua garatu du besteak beste. Proiektu horren bidez, mugaz gaindiko tren zerbitzu bat eman nahi zaio herritarrari, tarifa integratu eta erakargarri batekin, beste garraiobide batzuekin lehiakorra izango dena denboran, eta, jakina, gure Eurohiriko hirien arteko lotura izango dena. Testuinguru horretan, zuengana jotzen dugu, eskualdeko garraioaren eskumeneko agintari zaretenez "Eurohiria Express proiektua ezartzeko eskumena duzuen aldetik. Adierazi nahi dizuegu, egun, azterketak amaituta daudela. Hiru iruzkin egin daitezke: Euskal Eurohiria mugaz gaindiko hiri garraio sistemarik ez duen azkenetarikoa da. Laster, tren proiektuak duen arazo tekniko nagusia Iberiar Penintsulako eta gainerako Europako trenbideen arteko zabalera aldea, saihestu egingo da abian edo aurreikusita dauden proiektuei esker. Eurohiria Express proiektua egiazkoa izan daiteke baldin eta zuek, eskualdeko garraioen agintari antolatzaile zareten aldetik, erabakitzen baduzue lankide izatea mugaz gaindiko tren garraio eraginkor eta lehiakor bat abiarazteko zereginean. Gu, Euskal Eurohiriaren 600.000 biztanleen ordezkari garenez, sinetsita gaude interesaturik zaudetela proiektu honetan, hain beharrezkoa euskal mugaz gaindiko metropoli hau Europa mailan garatzeko. Gure etorkizuna zuen eskuetan dago, eta ardura eskatzen dizuegu behar adina erabaki har ditzazuen Eurohiria Express proiektua gauzatu ahal izan dadin. Zuen lankidetzaren zain, ministro andrea eta lehendakari jaunak, jaso itzazue gure agurrik beroenak. Baiona, 2013Ko ekainaren 13an Euskal Eurohiria Garatzeko Mugaz gaindiko Agentziaren egitura-kideen ordezkariak : Jean Grenet, Cte Basque Adour Aglomerazioko lehendakaria Martin Garitano, Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatu nagusia Michel Hiriart, Sud Pays Basque Aglomerazioko lehendakaria

Jean-Baptiste Sallaberry, Bidasoa Txingudi Kontsortzioko lehendakaria

Juan Carlos Izagirre, Donostiako alkatea