Vous êtes sur la page 1sur 4

Zestaw A

Zadanie 1 , warto ) oraz kierunek. Wektor obiekt majacu modu (dugo sc sc Iloczynem wektorowym dwch wektorw a i b, zapisywanym jako a b, jest wektor c o dugo sci: c = absin (1)

przy czym jest mniejszym z katw miedzy kierunkami wektorw a i b. Wektor c jest prostopady do paszczyzny, w ktrej a lez a i b, a jego kierunek wyznaczony jest przez regu e prawej doni. Zadanie 2 enie z x1 na x2 w przedziale czasu t = t2 t1 , to pr s rednia - Je s rednia w tym Pr edko sc sli ciao zmienio pooz edko sc przedziale czasu wynosi: x2 x1 x = (2) vr = t t2 t1 y od drogi, po jakiej poruszaa si enia poczatkowego s rednia nie zalez Pr edko sc e czastka, a tylko od jej pooz i ko ncowego. enia x(t) Przyspieszenie chwilowe a ciaa jest rwne szybko sci zmian pr edko sci w czasie, czyli drugiej pochodnej pooz wzgl edem czasu: dv d2 x a= = 2 (3) dt dt Na wykresie v jako funkcji t, przyspieszenie a w chwili t jest rwne nachyleniu krzywej w punkcie, odpowiadajacym tej chwili. Zadanie 3 Sia wypadkowa Fwyp , dziaajaca na ciao o masie m jest zwiazana z przspieszeniem a tego ciaa a zwiazek ten opisuje rwnanie: Fwyp = ma (4) Zadanie 4 Energia kinetyczna Ek zwiazana z ruchem czastki o masie m i warto sci pr edko sci v , przy czym v jest znacznie mniejsze od wiata, wynosi: pr edko sci s 1 Ek = mv 2 (5) 2 Energia potencjalna jest energia zwiazan a z konguracja cia w ukadzie, w ktrym dziaaja siy zachowawcze. Gdy sia zachowawcza wykonuje prac e W nad jedna z czastek ukadu, jego energia potencjalna zmienia si e o: Ep = W (6)

Zadanie 5 katowa rednie przyspieszenie katowe Je sli pr edko sc ciaa zmienia si e z 1 na 2 w przedziale czasu t = t2 t1 , to s r tego ciaa wynosi: 2 1 r = = (7) t2 t1 t Przyspieszenie katowe (chwilowe) ciaa jest rwne: d = (8) dt Obie warto sci sa wektorami. Zadanie 6 e e Pierwsze prawo Kirchhoffa - Suma nat ez n pradw wpywajacych do dowolnego w eza musi by c rwna sumie nat ez n pradw wypywajacych z tego w eza. Zadanie 7 Prawo Coulomba okre sla si e elektrostatyczna, dziaajac a mi edzy maymi (punktowymi) adunkami elektrycznymi q1 i q2 , znajdujacymi si e w spoczynku w odlego sci r: 1 | q1 || q2 | (9) F = 4 0 r2 1

ni. Sia przyciagania gdzie 0 jest przenikalno scia elektryczna prz lub odpychania, dziaajaca mi edzy adunkami w spoczynku, prostej, acz dwa, wzr jest suszny dla kaz dej pary adunkw. Si dziaa wzduz acej dwa adunki. Je sli jest ich wi ecej niz e dy adunek znajdujemy, korzystajac wypadkowa dziaajac a na kaz z zasady superpozycji, jako sum e wektorowa si oddziaywania wszystkich innych adunkw na dany adunek. Zadanie 8 Indukcja magnetyczna B jest zdeniowana za pomoca siy FB , ktra dziaa na czastk e prbna o adunku q, poruszajac a si ew polu z pr edko scia v: FB = qv B (10) Jednostka indukcji B jest tesla 1T = 1N/(A m) = 104 gausw. enie pradu Nat ez w przewodniku jest zdeniowane wzorem: I= dq dt (11)

gdzie dq jest ilo scia adunku (dodatniego), przepywajacego w czasie dt przez powierzchni e przekroju poprzecznego przewodnika. enia pradu Jednostka nat ez elektrycznego jst amper: 1A = 1C/s. Zadanie 9 y od szybko indukowanej siy elektromotorycznej zalez Prawo Faradaya - Wielko sc sci zmian strumienia pola B przechodzacego przez powierzchni e rozpi eta na obwodzie: dB (12) = dt

Zestaw B
Zadanie 1 Iloczynem skalarnym dwch wektorw a i b, zapisywanym jako a b jest skalar o warto sci: a b = abcos przy czym jest katem utworzonym przez kierunki wektorw a i b. Iloczyn skalarny jest rwny iloczynowi jednego z wektorw i skadowej drugiego w kierunku pierwszego. na wyznaczy , korzystajac Majac skadowe wektora a moz c jego dugo sc ze wzoru: a= Zadanie 2 chwilowa jest pr Pr edko sc edko scia ciaa w danej chwili. v= dx dt (15)
2 a2 x + ay

(13)

(14)

chwilowa jest rwna nachyleniu wykresu x jako funkcji t w punkcie odpowiadajacym Pr edko sc tej chwili. rednie to iloraz zmiany pr Przyspieszenie s edko sci v ciaa i przedziau czasu t w jakim zasza ta zmiana: ar = redniego wskazuje kierunek wektora ar . Znak przyspieszenia s Zadanie 3 Je sli dziaajaca na ciao sia wypadkowa jest rwna zeru, to ciao pozostaje w spoczynku, o ile spoczywao w chwili poczatkowej lub porusza si e po linii prostej z pr edko scia o staej warto sci, o ile w chwili poczatkowej znajdowao si e w ruchu. Zadanie 4 2 v t (16)

Praca W jest to energia przekazana ciau lub od niego odebrana za pomoca dziaania na ciao sia. Gdy energia jest przekazana ciau, praca jest dodatnia, a gdy energia jest odebrana praca jest ujemna. z jaka Moc zwiazana z dziaaniem siy, jest to szybko sc sia wykonuje prac e nad ciaem. Zadanie 5 e na ktre to ciao wywiera nacisk. Sia normalna jest zawsze prostopada Sia normalna N jest to sia jaka dziaa na ciao podoz a. do podoz ar W ciaa jest to warto enia siy ci ko siy skierowanej do gry, potrzebnej do zrwnowaz Ci ez sc ez sci ciaa, pochodzacej od Ziemi. Jest on zwiazany z masa ciaa, a zwiazek ten przedstawiamy za pomoca rwnania: W = mg (17)

Zadanie 6 Srodek masy ciaa lub ukadu cia to punkt, ktry porusza si e tak, jak gdyby bya w nim skupiona caa masa ukadu, a wszystkie one w tym wa siy zewn etrzne byy przyoz snie punkcie. Zadanie 7 katowa Srednia pr edko sc ciaa w przedziale czasu t od t1 do t2 deniujemy jako: r = 2 1 , = t2 t1 t (18)

przy czym jest przemieszczeniem katowym ciaa w przedziale czasut acym katowa redniej pr Chwilowa pr edko sc jest okre slona jako granica s edko sci katowej przy t da z do zera: = lim
t0

d = t dt

(19)

Zadanie 8 e ulega adunek elektryczny jest zachowany: algebraiczna suma adunkw w dowolnym odosobnionym ukadzie nie moz c zmianie. Zadanie 9 nych postaci, sa nymi sposobami opisu zwiazku Prawo Gaussa i prawo Coulomba, mimo rz rwnowaz mi edzy adunkiem i nat ezeniem pola elektrycznego w sytuacjach statycznych. Prawo Gaussa ma posta c:
0

= qwewn ,

(20)

gdzie qwewn jest wypadkowym adunkiem wewn etrznym zamkni etej powierzchni (powierzchni Gaussa), a jest wypadkowym enia pola elektrycznego przez t strumieniem nat ez e powierzchni e: = EdS (21)

Zadanie 10 Potencja elektryczny jest energia potencjalna na jednostkowy adunek w wybranym punkcie pola elektrycznego. V [V ] = Ep [N ] q [C ] (22)

Zadanie 11 eniem pradu charakteryzujaca Opr elektryczny - wielko sc relacje mi edzy napi eciem a nat ez elektrycznego w obwodach pradu staego. U [V ] R[] = (23) I [ A] 3

kondensatora: Pojemno sc q [C ] = C [F ]U [V ], (24) Zadanie 12 Indukcja magnetyczna B jest zdeniowana za pomoca siy FB , ktra dziaa na czastk e prbna o adunku q, poruszajac a si ew polu z pr edko scia v: FB = qv B (25) Zadanie 13 Drugie prawo Kirchhoffa - Algebraiczna suma zmian potencjaw przy penym obej sciu dowolnego oczka musi by c rwna zeru.