Vous êtes sur la page 1sur 145

TAJEMNICE NIEMIERTELNYCH

PODSTAWOWY SENS FIZYCZNEJ NIEMIERTELNOCI

Tytu oryginau The Common Sense of Physical Immortality Copyright by Leonard Orr Right for the Polish edition by SOURCE s.c. Projekt okadki Marek Knafel i Maciej Sikora Przekad Katarzyna Gronowska Skad i amanie komputerowe Marek Knafel ISBN 83-901711-0-4 Wydanie 1, Katowice 1994 Scan By Bug for Torrenty.org Wydawnictwo SOURCE s.c. 40-079 Katowice, ul. Gliwicka 1/7
Druk z powierzonych materiaw. PAKOPRINTKalowice. ul. Samsonowicza 23b lei. 15561 66

SPIS TRECI Od autora Mantry Rozdzia I Podstawowe idee Fizycznej Niemiertelnoci i Transjiguracji. Rozdzia II mier jest niezdrowa. Rozdzia III firmacje. Rozdzia IV Praktyczne dziaanie. Rozdzia V Niemiertelni yj i maj si dobrze. Rozdzia VI Siedem podstawowych zasad duchowego oczyszczania. Rozdzia VII Prawda, prostota i mio. Rozdzia VIII Co zrobi z paranoj? Rozdzia IX W poszukiwaniu wizji. Rozdzia X Zakoczenie. Rozdzia XI Posowie. 7 11 13

23 31 39 67 73

85 93 103 113 133

ZAPRASZAMY
do wsppracy autorw i tumaczy

SOURCEs.c.
40-079 Katowice, Gliwicka 1/7 tel. 588-310(1200.1500)

WYDAWNICTWO

Od autora

OD AUTORA Poznaem kiedy wspania kobiet w Kansas City, w Missouri, stanie pokacie mi, a uwierz". Wielu widziaoby w niej typow przedstawicielk amery kaskiej klasy redniej. Skierowa mnie do niej nasz wsplny znajomy, poniewa ona prowadzia sek retariat, a ja chciaem ponownie przepisa t ksik, kiedy zaktualizowaem j zgodnie z projektem YJ TU I TERAZ (I AM ALIVE NOW). W przerwach midzy sprawdzaniem tekstu opo wiedziaa mi co bardzo interesujcego. Rok wcze niej w czasie jednego z weekendw braa udzia w treningu zorganizowanym przez mojego koleg, gdzie po raz pierwszy zetkna si z ide fizycznej niemiertelnoci i wiadomie oddychaa. Na pocztku wydawao si jej, e to troch dziwny pomys, ale nie przestawaa o tym myle. Powiedzia a mi: Idea fizycznej niemiertelnoci daa mi spokj umysu i poczucie wikszego bezpieczestwa oraz umiejtno relaksowania si. Widmo mierci wiszce nad moj gow zawsze powodowao, e byam zmartwiona i niespokojna, nie miaam poczucia bez pieczestwa. Teraz wiem, e mog co na to poradzi.

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

By moe nie bd y wiecznie, ale wiem, e z ka dym dniem coraz bardziej ciesz si yciem i za wdziczam to idei fizycznej niemiertelnoci. Ju duej nie yj w cigym niepokoju. Teraz czuj, e mog co zrobi z wasn mierci." Wiele razy powtarzano mi, e jeli ju uda mi si sprzeda nowe idee w rodkowej czci Stanw Zjednoczonych - Kansas i Missouri, to sprzedam je wszdzie. Amerykanie ze rodkowych stanw nie piesz si z akceptowaniem nowych idei i sdz, e jest to w zasadzie zdrowa cecha. Prawd mwic, to Amerykanie ze rodkowych stanw prawie z niczym si nie piesz. W tej czci Ameryki wyczuwa si co takiego, jakby kady czeka, a zboe uronie. A nie mona przecie popdza natury. Zauwayem, e moja nowa przyjacika z Mis souri pali zbyt duo i zasugerowaem jej to, co kademu, kto chciaby zerwa z tym wstrtnym naogiem: eby sprbowaa na pocztek nie pali jeden dzie w tygodniu. Kiedy ju uda si to opano wa, mona wtedy sprbowa nie pali dwa dni... itd. Takie dziaanie trenuje umys i ciao, a w kocu daje stay efekt. Wtpi, aby kto uzaleniony od papierosw mg osign fizyczn niemiertelno i transfiguracj, ale -

Od autora

jeli filozofia fizycznej niemiertelnoci uczyni jego czasowy pobyt na ziemi bardziej normalnym i przy jemnym, to ju choby dlatego warto w ni uwierzy. Jest jeszcze wiele innych sposobw, gdy idee fizycz nej niemiertelnoci s praktyczne i zdrowe, o czym sam si przekonasz przeczytawszy t ksieczk. Jest ona pena przydatnych informacji o tym, jak za chowa ycie. Jeli bdziesz j czyta przynajmniej raz w miesicu i dzieli si jej treci ze swoim otoczeniem, zapewni ci to dobre samopoczucie co najmniej przez rok. Natomiast opanowanie ciaa to ju inna sprawa. Kiedy uda ci si zrealizowa wszystkie punkty omiu podstawowych metod duchowego oczyszczania i roz win sta wiadomo swego ciaa energetycznego, moesz wwczas skorzysta z szeregu zaawansowa nych praktyk, ktre przypiesz twj rozwj. Ta ksika to tylko wprowadzenie w temat. Opa nowanie go zajmuje ca wieczno, radosn i pen energii wieczno wypenion mioci, bogatym to warzystwem i trwaym pokojem. Projekt I AM ALIVE NOW IN THE WORLD (YJ TU I TERAZ W WIECIE) podtrzymuje twoj ch ycia. Ta ksieczka bynajmniej nie wyczerpuje tematu. Napisaem inn ksik ponad 10 razy dokadniejsz

TAJEMNICE NIEMIERTELNYCH

i ona rwnie nie jest wyczerpujca. Ta ksieczka jest wprowadzeniem do filozofii fizycznej niemiertel noci i duchowego oczyszczenia. Masz szans odkry, e opisywane tu idee s przyjemne i ekscytujce zarwno wtedy, kiedy si o nich myli, jak i wtedy, kiedy wciela si je w ycie. Obecnie na rynku mona spotka wiele bezwarto ciowych materiaw dotyczcych dugowiecznoci. Idee przedstawione przeze mnie tutaj stanowi wspl ny mianownik mylenia i praktyki wszystkich wsp czesnych niemiertelnych, ktrych spotkaem. S one dobrym fundamentem i pomog ci oceni warto innych ksiek o podobnej tematyce. Ciesz si swoim ciaem i swoim yciem jak naj duej. Niemal bez przerwy podruj po USA i wiecie, rozpowszechniajc te idee. Jeli chciaby, abym przemwi w twoim kociele, wygosi wykad w szko le, skontaktuj si ze mn przez midzynarodow organizacj I AM ALIVE NOW. Te idee nieskoczenie wzbogac twoj ch ycia.

10

Poniej zamieszczam 3 mantry (w sanskrycie): stosowane przez niemiertelnych joginw.

O M N A M A H A SHJYAI Wieczne Imi Ojca


*

JAI MAHA MAYA KI


Zwycistwo Boskiego Fizycznego Ciaa
*

JAI MAHA MRITEN JAI Ostateczne Zwycistwo nad mierci


*

Podstawowe idee Fizycznej Niemiertelnoci i Transfiguracji

Zwolennicy niemiertelnoci podkrelaj, te fizyczna mier jest i bdzie zawsze moliwa, ale pozostanie przedmiotem osobistego wyboru - wyboru, ktrego istnienia ludzie nie potrafili dotychczas przyj.

Podstawowe idee Fizycznej...

e w i e n wielki wity powiedzia mi, e urodziem si, by wskrzesi w wiecie Fizyczn Niemiertelno. Ostatnio bya ona popularna 130 000 lat temu. Zainspirowaem do samozatrudnienia" wicej ludzi na wiecie ni uczyni to ktokolwiek od czasw Gandhiego. Wikszo z nich pracuje w przedsiw ziciach zwizanych z doskonaleniem si; s to nau czyciele, liderzy prowadzcy seminaria, konsultanci, ludzie zajmujcy si leczeniem etc. Zainspirowaem rwnie artystw, muzykw, handlowcw, polity kw, farmerw, producentw, sprzedawcw i wszyst kich innych ludzi dcych do sukcesu, o ktrych mylaem, e mog zacz dziaa samodzielnie. Od powiednia liczba osb obdarzonych wyobrani i z Boych pobudek pracujcych we wasnym przed sibiorstwie, jest niezbdna dla zdrowia naszej gos podarki i naszego spoeczestwa. Prbuj zachca ludzi, by wykonywali tak prac, jak Bg dla nich przeznaczy. Prac, ktra jest w zgodzie z prawd, prostot i mioci. Jestem przekonany, e kady powinien nabiera mdroci, zanim stanie si swoim wasnym guru. Oznacza to ycie w zgodzie ze zdro wym rozsdkiem i intuicj. Wikszo ludzi, ktrych szkoliem lub inspirowa em, nie ogranicza si do funkcjonowania w jednej spoecznoci, ale s wszdzie tam, gdzie Bg ich

15

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

prowadzi. Uiimiejtno odkrycia, jaka jest wola Boga w odniesieniu do ycia jednostki ma zasadnicze znaczenie dla wszystkich inteligentnych istot ludz kich. Wiele z tych osb pomaga mi w mej pracy. Zawsze interesoway mnie bardziej rezultaty mojej pracy ni zdobywanie popularnoci. Prawdopodob nie dlatego nie syszae o mnie wczeniej. Jako niezaleni nauczyciele szukamy i obserwuje my ludzi, ich styl ycia i reakcje. Nastpnie udzielamy praktycznych wskazwek tym, ktrzy s gotowi je przyj. Jak pszczoy na polu kwiatw zbieramy pomysy i dzielimy si tym nektarem z zainteresowa n spoecznoci. Guru to zwyky czowiek, ktry przypomina innym o ich naturalnej boskoci. Ty jeste swoim guru. Powstao wiele nowych, wartociowych pomysw, ktre opieraj si na zdrowym rozsdku: wykorzys tywanie energii pyww, wiatraki, ogrzewanie energi soca, konsultacje wiadomoci oraz inne przedsiw zicia nowego wieku. My szczeglnie interesujemy si ide, ktr zajmujemy si od ponad 10 lat: Fizyczn Niemiertelnoci. Istnieje bardzo dobrze zorganizo wany Ruch na Rzecz Niemiertelnoci" i literatura zwizana z t problematyk. Zgromadzilimy ponad 100 nowych ksiek na ten temat. Oto niektre organizacje zaangaowane w t prac: Komitet na

Podstawowe idee Fizycznej...

Rzecz Wyeliminowania mierci", Fundacja na Rzecz Nieskoczonego ycia", Uniwersytet Inspi racji", Wojna Przeciw mierci", Midzynarodo wy Ruch Rebirthingu" i inne. Podstaw fizycznej niemiertelnoci jest myl, e moesz przyj na siebie odpowiedzialno za los twego fizycznego ciaa. Wyznwcy idei fizycznej nie-* miertelnoci odrzucaj myl, e mier jest nieunik niona i twierdz, e mierci mona sterowa za pomoc wasnej wiadomoci. Utrzymuj oni, e ciao ludzkie moe istnie tak dugo, jak dugo istnieje pozostay fizyczny wszechwiat. W swoim widzeniu wiata dopuszczaj reinkarnacj, ale wol pozosta wa ywymi, zamiast traktowa ciao jak proch, co jest tradycyjnym i powszechnym podejciem. Wik szo ludzi wierzy w niemiertelno duszy po mierci, a wic... Jeli i tak przeyjesz swoj mier, dlaczego nie masz pozosta tutaj? Istnieje take alternatywa transfiguracji: demate rializacja i powtrna materializacja. Oznacza to pj cie do nieba i zabranie ze sob swego ciaa. Jako alternatyw starzenia si zwolennicy niemie rtelnoci proponuj odmadzanie si (stawanie si

TAJEMNICE NIEMIERTELNYCH

coraz modszym) lub bezwiekowo (niezmienne utrzymywanie swego wygldu). Wszystko to jest moliwe jako funkcja zmiany naszych myli, uwol nienia oddechu, duchowego oczyszczenia i wytworze nia w swoim umyle obrazu swego wiecznego Ja. Mentalno niemiertelnego mona osign prak tykujc prawd, prostot i mio. Duchowe oczyszczenie stanowi istot fizycznej niemiertelnoci, odmadzania, transfiguracji lub ja kiegokolwiek wiadomego, zdrowego i szczliwego sposobu ycia. Duchowe oczyszczanie oznacza oczy szczanie i rwnowaenie ciaa energetycznego, jak rwnie fizycznego za pomoc umysu, ziemi, powiet rza, wody i ognia oraz praktyk w duchowej spoecz noci. Duchowe oczyszczanie nie jest trudne, ale atwe i przyjemne. wiczenia takie jak: kpiel, post, praca z oddechem i siedzenie przy ogniu s bardzo proste, ale jednoczenie mog oddziaywa ardzo gboko, jeli rozwiniesz w sobie wiadomo swego ciaa energetycznego. Wyznawcy idei fizycznej niemiertelnoci nie prag n pozbawi nikogo prawa do mierci i zniszczenia swego fizycznego ciaa, jeli ten kto tego chce, ale pragn alternatyw bycia niemiertelnym uczyni yciowym wyborem w spoeczestwie zaprogramo wanym" na umieranie. Oto interesujca sytuaq'a:

Podstawowe idee Fizycznej ...

jeli przez zmian swoich myli mona y wiecznie, to nie czynic tego umieramy, pozostawiajc jedynie niemiertelnych. Dlaczego twj miech nie ma trwa wiecznie ? Zwolennicy niemiertelnoci podkrelaj, e fizycz na mier jest i bdzie zawsze moliwa, ale pozostanie przedmiotem osobistego wyboru - wyboru, ktrego istnienia ludzie nie potrafili dotychczas przyj. To z wasnej woli niemiertelni dowiadczaj fizycznego ciaa jako przyjemnego i upragnionego miejsca, w ktrym ciesz si piknym i wspierajcym fizycz nym wszechwiatem. Myl oni o swoich ciaach jak o systemach energetycznych, ktre s nieskoczenie doskonae, utalentowane, gitkie i praktyczne. Wyo braenie sobie, e co tak prostego jak oddech i myl stanowi rdo zupenego uzdrowienia moe by trudne, ale wiara w cokolwiek innego jest oskar eniem Stwrcy, e wykona z robot. Twj oddech i umys s yciem i zdrowiem twojego ciaa. Mylenie i oddychanie s Krlem i Krlow twojej ludzkiej wiadomoci. Jeli wczysz w swoje ycie proste zasady obcowania z ziemi, powietrzem, wo d, ogniem i wsplnot, zdrowie i szczcie bd nieuniknione. Wielu lekarzy i psychologw, ktrzy

TAJEMNICE NIEMIERTELNYCH

nauczyli si techniki oddychania znanego jako wia domy oddech", stosuje j znacznie czciej ni lekar stwa, gdy jest to najszybsza i najprostsza metoda uzdrawiania. Peny i swobodny oddech wraz ze zmian jakoci swoich myli i odczu wydaje si oddziaywa na wszystko i uwalnia ludzi od wszelkich traumatycznych przey. Ziemia, powietrze, woda, ogie i duchowa wspl nota mog uzdrowi wszystko. Gdy duchowe oczysz czanie wykonywane jest wiadomie, wwczas uzdro wienie jest nieuniknione. Przyznajemy jednake, e medyczne i fizyczne techniki s niekiedy bardziej odpowiednie. Uzdrawiajca sia mioci, prosty do tyk - masa (przyoenie doni) - zasuguje na wieczysty szacunek. Dotykanie ciaa stymuluje za rwno oddech, jak i umys. Wszyscy lekarze, pielg niarki i uzdrawiacze powinni nauczy si masau i afirmacji, a take wiadomej kpieli, postu, wiado mego oddechu oraz wiadomego wykorzystywania ognia jako metod oczyszczania ciaa energetycznego. mier nie jest zbyt dobrym sposobem na tycie. Ju w tej chwili przeludnienie stanowi dla naszej planety duy problem; w niektrych krajach wikszy, w innych mniejszy. Fizyczna niemiertelno przy-

Podstawowe idee Fizycznej...

czyni si do kontroli urodze, poniewa ludzie, ktrzy osignli niemiertelno nie musz stawa si niemiertelnymi poprzez swoje dzieci. Jednak praw dziwym rozwizaniem problemu przeludnienia jest transfiguracja. Zdolno do dematerializacji i ponow nej materializacji fizycznego ciaa, ktr posiadali niemiertelni przedstawieni w Biblii oraz znani z In dii, umoliwi nam przemieszczanie si do innych wiatw bez potrzeby wczeniejszej mierci fizycznej. Transfiguracja jest bardziej ekonomiczna, etyczna i ekologiczna ni kreowanie wojen, przemocy i cho rb, ktre zabijaj ludzi. Zalegalizujmy transfiguracj!

21

II mier jest niezdrowa

Nauki medyczne dowiody, ze nasze przekonania wpywaj na nasze zdrowie. Tak wic - jak praktyczn warto ma wiara w mier, jeli pragniemy by zdrowi?

'%

mier jest niezdrowa

.rzekonanie, i nie da si unikn mierci, jest niezdrowe dla ludzi. Wynika to po prostu ze zdrowe go rozsdku. Nauki medyczne dowiody, e nasze przekonania wpywaj na nasze zdrowie. Tak wiec - jak praktyczn warto ma wiara w mier, jeli pragniemy by zdrowi ? Przekonanie, e mierci nie mona unikn zabio prawdopodobnie wicej ludzi ni inne zoone przyczyny. Nawet wwczas, gdy przeyjesz chorob, wypadek czy staro i gdy prak tykujesz techniki duchowego oczyszczania i afirmacji, twoja wasna wiara w mier dopadnie ci w kocu - o ile nie zmienisz tego pogldu. Powane zakwes tionowanie idei, e mier jest nieunikniona jest dobre i uyteczne zarwno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Zwolennicy niemiertelnoci dowodz, e gdyby mier rzeczywicie bya nieunikniona i poza twoj kontrol, wwczas przekonanie, i istnieje fizyczna niemiertelno nie ranioby ci. mier jest bezuytecznym przyzwyczajeniem, zfym nawykiem. Kolejnym zdroworozsdkowym odkryciem doko nanym przez zwolennikw niemiertelnoci jest to, e mier nie pojawia si przypadkowo, ale wydaje si, i statystycznie zaley od tradycji rodzinnej. Czas mier-

25

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

ci nie jest kontrolowany przez Boga, Przyrod czy Szatana, lecz przez rodzinny wzorzec: rodzice sprze daj, wiadomie lub nie, z pokolenia na pokolenie mier swoim dzieciom, nie zastanawiajc si nad tym. Dzieci nie s bezpieczne pord miertelnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe czerpi zyski z fak tu, e statystycznie w rodzinach wystpuje tendencja umierania, pokolenie za pokoleniem, z powodu tych samych chorb i mniej wicej w tym samym wieku. Jeli chciaby przypisa ten fakt czynnikom gene tycznym, to dlaczego s wyjtki w tradycji rodzinnej? Karol Dickens zmar w wieku 59 lat, jego syn, Karol Culliford Dickens - w wieku 59 lat, jego wnuk, Karol Walter Dickens umar, gdy mia 58 lat. Jednake dziesitki innych nastpcw yo o od 10 do 50 lat duej. Te rozbiene tendencje wydaj si wskazywa, e rodzinna tradycja moe zanikn niczym jaki automatyczny wzorzec, pod warunkiem, e jednostka bdzie wiadoma swojego wasnego zaprogramowa nia" i wemie za nie odpowiedzialno. Zwolennicy Niemiertelnoci twierdz, e moemy wiadomie zmienia te wzorce i wpywa na jako naszego ciaa. Ciao jest yjcym, dynamicznym organizmem, ktry moe by modelowany i prze ksztacany przy naukowym wykorzystaniu autosuge-

mier jest niezdrowa

stii, a take bardziej fizycznych dyscyplin. Moe by rwnie tak, e cay problem mierci jest zdeter minowany przez twj umys. To oznacza, e jeli umrzesz, bdziesz odpowiedzialny za zabicie samego siebie. Wypadek czy choroba jako wyjanienie przy czyny mierci s jedynie niewiadom przykrywk" dla popenionego samobjstwa. Niemiertelni nie ulegaj wypadkom, ani nie choruj. Kady, kto umiera, popenia samobjstwo. Jedynie prawi i owieceni ludzie s wystarczajco wiadomi, by to wiedzie i przyj. Kto, kto nie stosuje psychicznych i duchowych metod uzdrawiania wwczas, gdy medy cyna zawodzi, jest po prostu ignorantem. Warto o tym pomyle ! By moe nasza lojalno wobec mierci lub de nie do mierci" stanowi cech naszej osobowoci, cech, bez ktrej moemy si obej. Konstytucja Stanw Zjednoczonych mwi, e jestemy niewinni dopty, dopki nie dowiedziono nam winy. Jeste niemiertelny dopty, dopki nie udowodnisz, e jest inaczej. mier jest jedynie bezpodstawnym domysem tak dugo, jak yjesz, ale mylenie o niej moe wywoa chorob, niepowodzenie, nienawi, depresj lub bez-

27

TAJEMNICE NIEMIERTELNYCH

radno w sytuacji, gdy mgby cieszy si yciem. Wielu ludzi jako gwne powody, dla ktrych nie pragn y wiecznie w swoich ciaach, podaje po czucie nudy, nieszczcia, niepomylno lub choro by. Jeeli jeste nieszczliwy, dlaczego miaby prag n by nieszczliwym jeszcze duej? Dugowiecz no bez powodzenia, zdrowia i szczcia nie jest czym upragnionym. Jednak co si dzieje, kiedy to twoje pragnienie mierci i twoja wiara, e mier jest nieunikniona, s przyczyn twojej choroby i nie szczcia? Jedynym sposobem, by odkry, na czym polega ycie we wszechwiecie bez mierci, jest spr bowanie tego. Staraj si myle o swoim duchu, umyle i ciele jako o czym niemiertelnym. Jako dziecko Boga jeste uosobieniem wiecznego ycia. Moja definicja nudy to: wysiek wkadany w stu mienie negatywnych myli. Uczucie nudy to strach przed tym, e co zego moe nam si przydarzy. Jeli znasz t definicj, ona kae ci szuka myli i uczucia, ktre starasz si stumi. Kiedy analizujesz twoje stumione uczucie, nuda zamienia si w zainteresowa nie lub nawet podniecenie. Za wszystkimi negatyw nymi odczuciami kryje si strach przed mierci. Za kadym strachem jest mio, rado i mdro.

mier jest niezdrowa

Twoje ciao nie ma wystarczajcej siy, aby samo si zabi. Jedynie wieczna wiadomo decyduje o jego rozwoju i ona moe je rwnie zniszczy. Twj umys jest silniejszy ni twoje ciao i on je przeyje, czy ci si to podoba, czy nie. Istnieje wiele relacji klinicznych o ludziach, ktrzy umarli i powrcili do ycia. Opowiadaj oni o nieprzerwanej wiadomoci stanu bycia pomidzy". Jeli twoje szczcie lub nieszcz cie i tak bdzie trwao bez twojego ciaa, to warto fizycznej mierci jest znacznie przeceniona. Dlaczego wic, masz pozwoli deniu do mierci zdominowa col twoj osobowo ? Pomyl o tym. Musisz by niemiertelny, aby zabi siebie samego. mier jest ogromnym bdem.

29

III Afirmacje

firmacja jest to pozytywna myl, ktr wiadomie wprowadzasz do swojego umysu, bo chcesz aby dla Ciebie pracowaa.

firmacje

yLwolennicy idei fizycznej niemiertelnoci uoyli firmacje, dziki ktrym mona uzyskiwa pewno i oczyszcza myli. Te idee powinny by pisane kilkanacie razy dziennie lub nagrane na kaset i przesuchiwane wci na nowo. Opanuj te myli. Nie uczye si niczego, czego nie mgby zapamita. Pisz kad firmacje trzy* razy dziennie, a bdzie gotowa na kade zawoanie. Moesz rwnie mwi czy piewa je do swojego lustrzanego odbicia lub przyklei na lustrze w azien ce, by je czyta. Powtarzaj je. 1. Jestem ywy, zatem ycie pociga mnie bardziej ni mier. Jak dugo wzmacniam moj potrzeb ycia i osabiam moje pragnienie mierci, tak dugo bd y we wzrastajcym zdrowiu i mo doci. 2. ycie jest wieczne. Odkd jestem yciem "jestem wieczny. Mj umys jako mylca waciwo ycia oraz moje ciao jako materia i energia s wieczne. Moje yjce ciao ma zatem wrodzon naturaln tendencj, by y zawsze, by trwa. 3. yj tak dugo, jak oddycham. Oddycham w peni i swobodnie.

33

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

4. Kiedy mj duch jest poczony z umysem i cia em, praktykuj prawd. 5. Jestem niemiertelny, dopki nie udowodni, e jest inaczej. Ty jeste niemiertelny, dopki nie udowodnisz, e jest inaczej. Oni s niemiertelni, dopki nie udowodni, e jest inaczej. 6. mier moe nigdy nie nadej, a niemiertelno ju tu jest. Wieczne ycie jest tutaj teraz i przez ca wieczno. 7. Celem fizycznego wszechwiata jest utrzymywa nie mojego ciaa w komforcie, przyjemnoci, zdrowiu i modoci. Mam prawo zachowa moje yjce ciao tak dugo, jak istnieje wszechwiat i tak dugo, jak chc. 8. Jedzenie czekoladowych ciasteczek raz w miesi cu przez nastpne 500 lat, jest dostatecznie dob rym powodem, by by niemiertelnym. 9. Nie boj si ju duej utraty matki przez moje narodziny lub jej mier. Moj matk jest bo wiem boska energia, ktra ywi, karmi i wypenia mj umys dobrymi pomysami, a moje ciao

34

Afirmacje

komfortem i przyjemnociami, dostarczanymi przez ziemi, powietrze, wod, ogie i ywe komrki. 10. Jestem zanurzony w nieskoczonym istnieniu, nieskoczonej inteligencji i nieskoczonym prze jawianiu si. 11. Ju duej nie boj si (lub nie auj) utraty mojego ojca; kosmiczna substancja jest ojcem mojego ciaa. Pramateria jest tak stara i tak moda, jak caa ludzka rasa. Jest bezwiekowa i w kadym wieku. Moje myli i mj umys warunkuj jej wiek. Mog wiadomie wybra i odwrci obrany poprzednio kierunek. Teraz modniej. 12. Kosmiczna substancja uwielbia bycie moim ca ym ciaem. 13. Pramateria jest zdolna wytworzy moje zby, koci, narzdy i wszystkie czci ciaa - cae i zdrowe. 14. Caa kosmiczna substancja jest wypeniona wie cznym yciem i uzdrawiajc inteligencj, co

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

odpowiada moim afirmacjom, i jest wzmacniana poprzez mj codzienny oddech. 15. Odczucie wibrowania wystpujce podczas wiadomego energetycznego oddychania", przepywy energii pojawiajce si wraz e zwyk ym oddechem oczyszczaj moj pramateri, tkanki, narzdy i cae ciao z psychicznego brudu, dawnych urazw i chorb. Zrelaksowany rytm oddechu dynamizuje przepyw energii. Poczenie wdechu z wydechem naley kon tynuowa do chwili osignicia stanu bogoci. Mo na to wykonywa jako jednominutowe wiczenie kilka razy dziennie lub jedno-dwugodzinn sesj w obecnoci kwalifikowanego rebirthera. 16. mier jest moim sug; uywam jej w celu zniszczenia choroby, blu i ludzkiego nieszcz cia. 17. Jestem bardzo miy dla siebie w obecnoci moich rodzicw, partnera, przyjaci i innych osb. Kada z nich jest mia dla siebie w mojej obecno ci.

Afirmacje

18. Kady czuje si bezpieczny w mojej obecnoci, a ja czuj mio pync do kadego i od kadego. 19. Ufam mojej mioci do ludzi - nawet, gdy s ogarnici zoci. 20. Nie boj si ju wicej wasnej bd cudzej zoci, poniewa pod ni jest boska mio. Zawsze wiem, co robi. 21. Nie lkam si ju strachu, poniewa on zapewnia mi bezpieczestwo ostrzegajc mnie przed praw dziwym niebezpieczestwem, ktrego powinie nem unikn, uciekajc od negatywnych, przepe nionych lkiem myli lub zmieniajc je. 22. Zwrcenie si do ludzi, ktrym ufam i przedys kutowanie moich lkw z nimi jest waciwym posuniciem. 23. piewaj Om Namaha Shivai". Oznacza to, e Bg jest Najwysz Jani. Moje komrki, moje narzdy, ziemia mojego ciaa, powiet rze mojego ciaa,woda mojego ciaa i ogie mojego

37

TAJEMNICE NIEMIERTELNYCH

ciaa s wypenione Wiecznym Ja (Wieczn Jani). Moesz po cichu lub gono piewa t mantr 24 godziny na dob, a wypeni kady twj oddech i komrk. Jest to najwiksza, wieczna afirmacja. Jeli wolisz, moesz piewa Jezus Chrystus, Jahwe, Ya Allan Ho Ya Om lub jakiekolwiek inne imi Boga, ktre wywouje bosk obecno w twoim umyle i ciele. Te 23 afirmacje wystarczaj, by uczyni kadego niemiertelnym. Musz jednak by ponawiane. Mu sz trwa w twoim umyle. Nie przynios korzyci pozostawione w tej ksice. Podstawow metod uczenia si jest nieustanne powtarzanie. Wanie powtarzanie, wiadome rozwaanie, praktykowanie prostych, oczyszczajcych technik potrafi uczyni nas mistrzami naszego umysu i ciaa. Od chwili, gdy nauczyem si ich na pami, moje afirmacje pracuj dla mnie bez wzgldu na to, czy ja pracuj z nimi czy te nie.

38

Praktyczne dziaanie

Najbardziej efektywnym sposobem dziaania jest wiadome oddychanie. Oczyszcza ono ciao i umys z psychicznego brudu i napi.

Praktyczne dziaanie

Jtrawdziwe duchowe owiecenie gwatownie roz szerza si w dzisiejszym wiecie. By moe jestemy gotowi, by wej w kontakt z naszym ciaem, moe potrafimy w peni nim si cieszy, moe jestemy wystarczajco owieceni, by wzi za nie odpowie dzialno. By moe fizyczna niemiertelno jest ide, ktrej czas nadszed. Jeli czujesz, e jest to wiek, w ktrym zwyciymy mier lub jeli chciaby pomc niemiertelnym w ograniczeniu mocy mierci w historii ludzkoci, to moesz rozpocz praktyczne dziaanie. Po pierwsze: ROZPOWSZECHNIAJ T INFORMACJ. Daj tekst swojej rodzinie, przyjacioom, wylij do gazet, tygodnikw, kronik, kociow, radia i stacji telewizyjnych. Polij go do znanych postaci, po litykw, jakichkolwiek wpywowych osobistoci. Niech zapoznaj si z nim lokalni waciciele za kadw pogrzebowych, policjanci, lekarze, pracowni cy szpitali. Im bardziej zmienimy masowe mylenie na

TAJEMNICE NIEMIERTELNYCH

temat mierci, tym atwiej bdzie nam samym. Kady czowiek, ktry powanie lub z humorem kwestionuje nieuchronno mierci, osabia jej moc. Kampania, by uczyni wiat bezpiecznym dla niemiertelnej ludzkoci jest kampani, by ocali twoje wasne ycie. Jednoczenie chroni ona rwnie otoczenie i za pobiega klskom ywioowym, ktre zostay niegdy przepowiedziane dla Ziemi. Fizyczna niemiertelno trwa tak dugo, jak ty trwasz. Goszenie idei fizycznej niemiertelnoci jest najefe ktywniejsz z metod, ktre potrafimy wymyli, by zapobiec wojnie i przemocy. Wierzymy rwnie, i masowe denie do mierci jest przyczyn trzsie ziemi, powodzi, suszy i innych klsk naturalnych" oraz spoecznych katastrof. Ziemia jest biosfer. Trzsienie ziemi to jak olbrzymi zawa serca. wiado mo ofiary, wywoana nastawieniem na mier, jest odpowiedzialna za kady rodzaj katastrofy. Gdybymy w Kalifornii mieli wystarczajc liczb niemiertelnych, praktykujcych prawd, prostot i mio, to mona by j uchroni od klski powodzi, chyba e mieszkacy gosowaliby inaczej. Kady pragncy mierci opowiada si za katastrof. Proroc twa mwice o apokalipsie wzywaj, bymy wykorzy-

42

Praktyczne dziaanie

stywali nasz mdro, aby zapobiec nieszczciom. Niemiertelni su pokojowi i bezpieczestwu. Ze zwalam ci na wykorzystywanie tych idei w sposb, ktry uznasz za najlepszy, np. za porednictwem kocioa, szkoy, take w tumaczeniu na inne jzyki. Moesz to zrobi tanio lub drogo, np. w poczeniu ze sztuk. Uyj swojej twrczej wyobrani! Prosz tyl ko, by przesa mi egzemplarz swojej wersji dziaania. Pozwalam rodkom masowego przekazu na regu larne publikowanie tego eseju tak dugo, a sowa fizyczna niemiertelno" znajd si w osobistym sowniku kadego. Bdzie to bardziej wartociowe, ni zamieszczanie artykuw o przestpstwach bd reportay z wypadkw, a nawet pozwoli na wyelimi nowanie tyche zdarze z naszych miast i pastw. Chcielibymy zamiast tego zobaczy doniesienia o ludziach, ktrzy wyzwolili siebie od pragnienia mierci, co byoby inspiracj i praktyczn instrukcj dla wszystkich. Stwrzmy rubryk zgonw naszych de do mierci i samej mierci. Projekt FM ALIVE NOW to prba uczynienia idei fizycznej niemiertelnoci osigaln dla kadego. Chcielibymy, by sowa fizyczna niemiertelno" stay si zwykymi, powszednimi wyrazami w sow nictwie kadej osoby. Chcielibymy zobaczy, jak

TAJEMNICE NIEMIERTELNYCH

wieczne ycie staje si codzienn realnoci, popular nym tematem we wszystkich rodkach masowego przekazu. Po drugie: PORZU OSOBISTE PRAGNIENIE MIERCI Pragnienie mierci jest prawdziw, psychicznie istniejc realnoci, ktr moesz wyodrbni i zni szczy w swoim umyle. Na twoj ch mierci skadaj si wierzenia i pomysy na ten temat, przejte od rodzicw i kultury, w ktrej wyrose. Moesz je atwo przetworzy, zamieniajc kade negatywne wierzenie w pozytywne - wystarczy jedna myl w da nym momencie. Uyj afirmacji. Zamiast przekona nia, e moesz umrze lub by w kadym momencie zabity - po prostu afirmuj: Moje istnienie jest czym wicej nii los mego fizycznego citda. Nic nie moe wyrzdzi mi szkody bez mojego przyzwolenia. Kwestionuj mier, a skonno do niej zacznie male. Jeli twj strach przed mierci przyczynia si do doskonalenia afirmacji prowadzcych do nie-

44

Praktyczne dziaanie

miertelnoci, to twoje pragnienie mierci zniweluje si samo. adne lekarstwa zapewniajce dugowiecz no nie s w stanie go zniszczy. Jedynie twoje ciao moe spontanicznie samo wyprodukowa substancje suce twojej niemiertelnoci, jeeli tylko twoje wierzenia i codzienne nawyki bd waciwe. Najlep sze dziaanie lekarstw polega na raqonalnym uzasad nieniu zmiany twoich wierze. Kiedy pozwolisz, by twj duch, umys i ciao byy wieczne i boskie, mier przestanie by wrogiem, a stanie si przyjacielem, ktry niszczy choroby i nieszczcia. Jeli w pod wiadomoci krzyczae do wiecznego ycia, mier zabije cae twoje nieszczcie i strach. Staa si twoim sug. Twoje ciao uzdrawia samo siebie w zgodzie z two im umysem. W ostatecznoci jedynie twoja osobista wi z Nieskoczon Istot (ktra zawiera ca moc) i Nieskoczon Inteligencj (obejmujc wszystkie pomysy) ochroni ci. Jeste ekspresj wszystkiego, co naturalne i wieczne. Twoje denie do mierci jest z natury samobjcze i jego moc trwa dopty, dopki si go kurczowo trzymasz. W momencie, kiedy je porzucisz, wieczno, ktra jest podstawow warto ci twojego istnienia, praktycznie zamanifestuje si jako mio, mdro, pokj i fizyczne zdrowie. Poczujesz jak wzrastaj z kad pozytywn myl.

TAJEMNICE NIEMIERTELNYCH

Pozwl, by twoje ciao przetrwao twoj ch mierci. Tak naprawd bardzo trudno jest zniszczy swoje fizyczne ciao. Ch ycia, jeli zwracasz na ni uwag, za kadym razem ostrzega ci przed miertelnym wypadkiem. miertelne choroby zazwyczaj dugo trwaj nim ci zabij - to a nadto ostrzee, by zmieni zdanie. Pozbd si zudze, pragnienie mierci to co bardzo nieprzyjemnego. Jest rdem bardzo chorych umysw i cia. Pragnienie mierci jest nieszczciem. Kiedy jestemy nim owadnici czujemy si nieszcz liwi. Kiedy jestemy nim owadnici nie odczuwamy ochoty, aby z tym cokolwiek zrobi. Zamiast si uzdrowi wolimy umrze i mie wszystko za sob. Kiedy odczuwamy pragnienie mierci, wczeniej czy pniej mamy ochot umrze. Pragnienie mierci jest rdem wszelkiej samobjczej mentalnoci. Kiedy jest w tobie pragnienie mierci, wane aby pamita, e jest w tobie take ch ycia. W rzeczywistoci jedynym powodem istnienia tych nieszczsnych od czu jest to, e twoje pragnienie mierci jest pene chci ycia. wiadome atakowanie pragnienia mierci afirmacjami i przy pomocy duchowego oczyszczenia jest

Praktyczne dziaanie

dziaaniem przynoszcym prawdziwe owiecenie. W pewnej chwili przyjdzie uczucie zwycistwa. W pe wnej chwili ycie wieczne wyda ci si czym realnym. Ale kiedy jeste zdominowany przez pragnienie mierci, nie wiesz nawet, jak szuka pomocy, tak bardzo jeste nim przytoczony. Twoja sabo wyda je si bezgraniczna.Trwa nieskoczona ciemno. To jest gorsze od horroru, bo wydaje si rzeczywiste. A jednak jedna pozytywna myl moe rozproszy t ciemno i wwczas soce sprawiedliwoci zawieci w twojej duszy. Jeli twoi rodzice nie s niemiertelni, prawdopo dobnie w twojej podwiadomoci tkwi denie do mierci. Moesz czeka, tak jak wikszo ludzi, a bdziesz stary i bogaty i dopiero wtedy walczy z pragnieniem mierci, albo zrobi to, kiedy jeste mody i silny. Moesz czeka do czasu, kiedy okae si, e jest ju za pno, albo te moesz atwo je zahamowa podanymi przeze mnie sposobami. Wal ka o zwycistwo opaca si. Bg wspiera ci w tej walce. Jezus Chrystus i kady niemiertelny jogin wspiera ci w tej walce. Istnieje olbrzymia rezerwa bezpieczestwa we wszech wiecie.

47

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

Ponad 90% wszystkich prb samobjczych jest nieudane. Twoja ch ycia czyni ci niemiertelnym ju teraz. Jedyne, co naley robi, to sucha swojego wasnego ciaa i szanowa je. Cay bl jest zakorze niony w negatywnych mylach. Jeli bdziesz chroni swoj wiadomo przed negatywnymi mylami, b dziesz zawsze y. Negatywnych myli nie niszczy si przez zaprzeczanie bd tumienie, lecz przez ich przeksztacanie w pozytywne myli i uczucia. Musimy uwolni zdrow, yciow energi zapan" w po trzask przez negatywn myl. Bl to trud trwania w negatywnym myleniu. Pozytywne myli nieustan nie przynosz przyjemno. Fizyczna przyjemno jest osobistym dowiadczaniem mioci Boga. Masz wrodzone i boskie prawo do fizycznego komfortu, przyjemnoci i bogoci. Duchowe oczyszczanie jest nieprzerwanym rdem radoci i samo w sobie jest przyjemne. rdem blu jest obawa lub myl, e bdzie on rosn, a ci zabije. Kiedy odkryjesz t myl i nastp nie pozbdziesz si jej, bl w naturalny sposb zmaleje i zaniknie. Wszystkie objawy s albo Duchem i Umysem, uzdrawiajcym Ciao, albo Duchem i Ciaem, uzdra-

48

Praktyczne dziaanie

wijcym Umys. Kluczem do wszelkiego uzdrawia nia jest zastanawianie si nad przyczyn i skutkiem. Kiedy odkryjesz przyczyn i co z ni zrobisz", automatycznie zmieni si i skutek. Wiara w Bo mio i ask oraz naturalna boska energia potrafi uzdrowi dokadnie wszystko. Umys, ziemia, powietrze, woda, wsplnota i czyci, wici ludzie s wiecznym naturalnym narzdziem aski i wikszej energii ycia. Sprbuj przez pewien czas y ideami niemiertel noci, lecz jeli zadecydujesz, e wolisz dawn drog, zawsze moesz zmieni zdanie. Staroytne pismo, ktre kocham, mwi: Niemiertelno jest dana temu lub tejy kto wyjania zagadk swojej modoci. Sugestie: 1. Zapamitaj afinnacje i aforyzmy zamieszczone w tym i poprzednim rozdziale (aforyzmy s wy tuszczone ). 2. Kiedykolwiek czujesz pokus, aby zrezygnowa - nie rb tego! Uczucia depresji, beznadziejnoci i bezradnoci s bezsilne i spontanicznie znikn.

49

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

3. Strach jest negatywn myl, ktr w kadej chwili moesz zmieni w pozytywn. Zastosuj jedn z afirmacji z poprzedniego rozdziau. 4. Jeli Bg istnieje, to kocha ciebie razem z twoim ciaem. Kiedy cieszysz si nim, On rwnie si nim cieszy. 5. Mw o swoich uczuciach swym przyjacioom lub duchowym doradcom. 6. Spraw, by ycie w obfitoci i fizyczna niemiertel no stay si tematami akceptowanymi spoecz nie. 7. Pozwl odej z twojego umysu wszystkiemu, co negatywne i chorobliwe. 8. Dobrze jest mie duchowego nauczyciela, guru lub kogokolwiek, kto moe ci pomc. Miejscowe centrum I AM ALIVE NOW pomoe ci w znale zieniu nauczyciela. Wiara w nieuchronno mierci jest rwnie mieszna jak pomys, i maszyny cisze od powietrza nie mog lata. Ponad poowa ludzi dzi yjcych moe by ju niemiertelna, tylko cz z nich jeszcze tego nie odkrya. Przekazanie im tej dobrej nowiny zaley tylko od ciebie. Jeli tego nie zrobisz, mog umrze i przy-

Praktyczne dziaanie

czy si do tych, ktrzy wierzc w mier, znaleli si na cmentarzu. Czy solidny grobowiec ma by najwysz form ochro ny na jak ci sta dla siebie? Zdumiewajce ycie i system utrzymywania zdro wia, ktry rozwin si w naszej cywilizacji, przyczyni si do powszechnego, oglnego zdrowia. Jedynie nasza religia i filozofia powinny za tym nady. Spotkaem ju 7 ludzi w wieku powyej 300 lat i wiem o 18 innych ze wityni w Yumie, w stanie Arizona, ktrych nie miaem jeszcze okazji spotka w ich fizycznych ciaach. Cae to przesanie jest twoim narzdziem. Jeli boisz si tego, co twoi przyjaciele bd myle o tobie, gdy staniesz si niemiertelnym, to wyobra sobie, co bd myle o tobie, gdy umrzesz. Moesz wybra bycie wiecznym bib bycie cakowicie martwym. Marzycielskie pomysy pocztkowo mog wydawa si dziwne, lecz mog ocali twoje ycie Ksiki, ktre polecam na temat fizycznej nie miertelnoci to: Fizyczna niemiertelno i trans-

ir

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

figuracja" (Phycical Immortality and Transfiguration) Leonarda Orra. Niemiertelno "(The Immortalist) Ala na Harringtona; Rebirthing w Nowym Wieku" (Rebirthing in the New Age) L. Orra i Sondry Ray, publikowane przez Celestial Arts; ycie i nauki mistrzw Dalekiego Wschodu" (Life and Teachings of the Masters of the Far East) Bairda Spaldinga. Poza miertelnymi granicami" (Beyond Mortal Boundries) Annalee Skarin, obie publi kowane przez De Vorss & Company i na koniec Autobio grafia Jogina" (Autobiography of a Yogi) Paramahansy Joganandy, publikowane przez Self Realization Fellowship. Po trzecie: WE UDZIA W DUCHOWYM OCZYSZCZA NIU I OPANOWYWANIU CIAA Duchowe oddychanie jest jedn z zawansowanych technik potrzebnych do osignicia fizycznej nie miertelnoci. Jest psychofizycznym dowiadczaniem Nieskoczonej Istoty. Poprzez czenie wdechu z wy dechem w zrelaksowanym rytmie, w ciele s po budzane uczucia wibracji, ich natenie wzrasta, a cae ciao zostaje zanurzone w przypywie boskiej energii. Te wibracje pyncej energii s boskim odkurzaczem", ktry oczyszcza z psychicznego bru-

52

Praktyczne dziaanie

du, napicia oraz chorb umysu i ciaa. Duchowe oddychanie czyci wntrze ciaa. Najbardziej efektywnym sposobem duchowego oddychania jest peny cykl oddechowy. Polega on na czeniu wdechu z wydechem w cigym rytmie, co powoduje spontaniczne powstanie wibracji, i kon tynuowaniu oddychania tak dugo, a wibraq'e same ustan, pozostawiajc wyciszenie i spokj. Peny cykl takiego oddychania oczyszcza i rwnoway zarwno ciao energetyczne, jak i fizyczne. Zalecam ci przejcie co najmniej 10 sesji oddechowych z wykwalifikowa nym rebirtherem, zanim sprbujesz sam. Od 1974 roku wyksztacilimy tysice oddecho wych" nauczycieli, ktrzy nauczyli techniki oddycha nia ponad 10.000.000 ludzi na caym wiecie. Chocia mona to robi bez szczeglnej instrukcji, wielu ludzi popenia bdy dowiadczajc skutkw prostych te chnik duchowego owiecenia lub spontanicznej hiperwentylacji, najlepiej wic szuka wskazwek u osb, ktre same przeszy stosowny trening. Nauczyciel oddechu" jest potrzebny, by prowa dzi ludzi, gdy podczas sesji mog wystpi tak silne wibracje energii, e oddychajcy moe czu si po wstrzymywany przez silne uczucie strachu i w ten sposb moe nie dokoczy cyklu. Nazywamy to

Tir

53

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

utkniciem ". Prowadzenie przez nauczyciela przez 5-10 kompletnych cykli daje oddychajcemu wystar czajce poczucie wolnoci i zaufania, by pniej robi sobie sesje samodzielnie. Midzynarodowe centrum wiczenia wiadomego oddychania i duchowego oczyszczania zaoono w Wiosce wiadomoci Campbell Hot Springs w Sier ra ville (Counsciousness Village, 1 Campbell Hot Springs Road, Sierraville, CA 96126-0234). Du chowe oddychanie jest amerykask form pranajogi, ktra powstaa raczej przez inspiracj, a nie jako osobna dziedzina, cho stare formy pranajogi s stale wykorzystywane. Oddychanie technik 20 oddechw poczonych, dwa lub trzy razy dziennie, moe by wykonane bezpiecznie, bez adnej instrukcji - pocz tylko wdech z wydechem 20 razy bez jakiegokolwiek wstrzymywania. Skutki tego s ledwie uchwytne lecz widoczne.Ta subtelna metoda jest opisana w ksice Paramahansy Joganandy pt. Autobiografia Jogina". Nazwana tam zostaa krijajog. Duchowe od dychanie, ktrym si zajmujemy, bardzo si jednak rni od penej krijajogi. Amerykaska metoda bo wiem czsto wykorzystuje gorc kpiel do uwol nienia mechanizmu oddechowego od skutkw traumy narodzin.

Praktyczne dziaanie

Jedna z moich najnowszych ksiek - wiado mo oddechu" (Breath Awareness) jest pen roz praw na temat oddychania - wiadomego ener getycznego oddychania - ktre rozwino si wanie tutaj, w USA, a nazywane jest rwnie odrodzeniem (rebirthingiem) lub duchowym oddychaniem. Chyba wszyscy wiemy, e wikszo ludzi ceni sobie bardziej swj majtek, samochody, pienidze i pozycj spoeczn ni swe fizyczne ciao. Szekspir mia racj, kiedy powiedzia: Jakimi gupcami s ci miertelnicy. Po czwarte: REALIZUJ FIZYCZN NIEMIERTELNO Ostatnim pytaniem, jakie moe si teraz nasun, jest to: czy ja mog osign fizyczn niemiertel no? Uwaam, e przecitny Amerykanin i miesz kacy wikszoci krajw z atwoci mog j osig n. I niekoniecznie trzeba przej przez czterdziesto dniowy post bez jedzenia i wody, tak jak to robili niemiertelni z Biblii, jednak posty s konieczne aby utrzyma w zdrowiu ciao zarwno energetyczne jak

55

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

i fizyczne. Moesz si o tym przekona jedynie prbujc tego dowiadczy. Podstawow spraw s kpiele oczyszczajce ciao energetyczne, a take wykorzystanie energii oddechu i powietrza usuwajcych nagromadzone napicia i negatywn energi. Istotne jest rwnie wyrabianie w sobie nawyku oczyszczania ciaa energetycznego przy pomocy ognia. Rwnie wane jest zasilanie swego umysu Imionami Boga, a take branie od powiedzialnoci za ludzi w swoim rodowisku po przez udzia w polityce. Kady z nas potrzebuje rwnie uderzenia" ze strony witego mczyzny lub kobiety tak czsto, jak to tylko moliwe. Ostatecznie aska Boa moe z nas wszystkich zrobi mapy. Poprzez duchowe oczyszczenie zys kujemy ask, ale ile jej dostajemy za kadym razem, zaley ju od Boga. Jest to zdeterminowane mistycz nym bilansem naszej mioci do Boga i Boej mioci do nas. Wieczna mio jest wieczn tajemnic. Wieczna mio jest prawdziwym sekretem fizycznej niemiertelnoci. Nie martw si, jeli nie uda ci si w cigu pierwszego roku opanowa nawet tych omiu prostych zasad. Zaufaj Bogu i Boej mioci do ciebie. Kada z opano wanych metod moe przeduy ci ycie, jeeli kieru-

Praktyczne dziaanie

jesz si filozofi fizycznej niemiertelnoci. Kada z nich przyniesie ci wicej aski, wicej energii i czasu, a gdy opanujesz je wszystkie, poczujesz peni ycia i owiecenia. Tych osiem zasad stanowi cz praktyk potrzebnych do urzeczywistnienia peni ycia, ktra czyni ycie wieczne cudownie przyjemnym. Wielu ludzi woli prowadzi byle jakie ycie du chowe, ktre wiedzie do mierci. Ale przyjaciele, ssiedzi i koledzy z pracy bd niektrych z nich wspiera i zachca do dugowiecznoci. Sekret wiecz nego ycia jest bardzo prosty, a praktyki nadzwyczaj przyjemne. Nie jest on ju duej sekretem dla was, ktrzy czytacie t ksik. Jeli zastosujemy wymie nione metody i wczymy je w swoje religie i ycie spoeczne, to atwiej nam bdzie osign ycie wieczne. Najbardziej zaawansowana teoria naukowa doty czca procesu starzenia si gosi, i jego przyczyn nie jest upyw czasu, lecz gromadzenie si odpadkw w komrkach ciaa na skutek niedostatecznego utle niania oraz negatywnych pomysw i opinii w umyle. Duchowe oczyszczanie, jako udoskonalony proces, zostao zainicjowane w 1974 r. i ju tysice starszych ludzi donioso o odwrceniu symptomw starzenia si. Kilka sesji oddechowych na dobre przeksztaca mechanizm oddychania, naprawiajc szkody wyrz-

57

TAJEMNICE NIEMIERTELNYCH

dzone przez pierwszy oddech zaczerpnity podczas narodzin. Po tej przemianie waciwe i nieskaone oddychanie staje si spontaniczne i naturalne. Ksi ka Rebirthing w Nowym Wieku" (Rebirthing in the New Age), zawiera doniesienia kobiet rodzcych i poonikw mwice, i odrodzeniowe dowiadcze nie [ w rebirthingu ] przeksztaca dowiadczenie naro dzin zarwno matki jak i noworodka. Wydaje si, e rebirthing i filozofia fizycznej nie miertelnoci s skutecznym sposobem wyjanienia cyklu narodziny - mier. Posty, kpiele, waciwe uywanie ognia rwnie przyczyniaj si do odmodnienia. Ludzie bardziej ceni sobie swoje ze nawyki ni swoje ciao. Ludzie bardziej ceni swoje faszywe religie ni yw wityni Boga. Wieczna, kosmiczna energia ycia jest rdem ziemi, powietrza, wody i ognia, z ktrych jest zbudo wane ciao. Ziemia, powietrze, woda i ogie s fizycznymi przejawami Boga. Energia jest niesko czonym bytem i nieskoczon inteligencj, budujc ludzkie ciaa i potrafic odnowi i uzdrowi wszyst-

58

Praktyczne dziaanie

ko. Mamy dowody, e duchowe oddychanie wyleczy o ju wszystko, od astmy do raka. Poniewa energia jest wieczna, wywnioskowali my, i ciao wypenione energi jest wieczne. wiado me panowanie nad rdem wasnego ycia jest naturalnym prawem. Moi przyjaciele praktykujcy duchowe oddychanie i oczyszczanie poprzez ziemi, ogie i wod, wy gldaj modziej za kadym razem, kiedy ich widz. Dopki panowanie nad oddechem nie zostanie wprowadzone do szk, szpitali i kociow, nauczy ciele oddychania utrzymuj si dziki skadkom i da rom. Zostali oni wyszkoleni w wiadomoci bogact wa, wic zdolni s do nauczania ludzi za darmo i ufania w mio Wszechwiata, przejawiajc si we wspieraniu ich na paszczynie materialnej. Zazwy czaj klienci uwielbiaj wspiera ich prosperowanie. wiadome energetyczne oddychanie jest wicej warte, ni ktokolwiek moe zapaci, lecz moesz znale nauczyciela, z ktrym bdziesz mg negocjowa cen w granicach twoich moliwoci finansowych. Wierzy my, i duchowe oddychanie stanie si pewnego dnia bardziej popularne ni seks.

59

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

Ci, ktrzy nauczyli si waciwie oddycha, ciesz, si oddychaniem tak samo jak seksem. Jest to bowiem biologiczne dowiadczanie Boga i z kadym oddechem przynosi fizyczn i emocjonaln satysfakcj. Doskonalenie oddechu i doskonalenie myli ma zasadnicze znaczenie. Jest bardzo moliwe, e wanie to oraz codzienne przywoywanie Boga, sporadyczne posty w celu oczy szczenia krwi i zapewnienia odpoczynku systemowi trawiennemu, cotygodniowy masa, codzienna kpiel, zwyczajne wiczenia fizyczne, regularne spdzanie czasu przy ogniu, przebywanie w duchowej spoeczno ci i inne zgodne ze zdrowym rozsdkiem praktyki zdrowotne s konieczne dla utrzymania zdrowego i wiecznego ciaa. Istnieje nieskoczona liczba rno rodnych metod, sucych opanowaniu ciaa i dokona niu duchowego oczyszczenia. Te s najwaniejsze. Osignicie fizycznej niemiertelnoci moe by atwiej sze i zabawniejsze ni przypuszczasz. Podziel si t wiadomoci z innymi. Zobacz, jak to jest, gdy yje si w wiecznoci wiadomych ludzkich istot. Nadszed ju czas, by przesta udawa. Kochaj siebie, swoich braci i swoje siostry w wikszej wolnoci.

60

Praktyczne dziaanie

Pamitaj: Jeli nie moesz zabra tego ze sob, nie wyruszaj. Niektrym ludziom zmiana obrazu samego siebie i mentalnoci miertelnej w niemierteln przychodzi bardzo atwo; innym zabiera to wiele lat wytonych studiw. Kiedy ju to osigniesz, moesz zaj si samym yciem i cieszeniem si nim. Celem projektu I AM ALIVE NOW IN THE WORLD, a take moich ksiek i kaset jest przeprowadzenie caego spoeczestwa przez t przemian. To jest Wielka Amerykaska Duchowa Rewolucja, ktra wymaga staego zobowizania do ycia i duchowego oczysz czenia. Nigdy przedtem w historii ludzkoci nie byo moliwe, aby tak wielu ludzi oddychao w wannie i posiadao czyste i zrwnowaone ciao energetycz ne. Znajdujemy si w zupenie wyjtkowym miejscu historii. Musimy uy naszych duchowych bogactw w odpowiedni sposb, inaczej nastpi destrukcja. Musimy te dzieli si tymi bogactwami z mieszka cami innych krajw. Chrzecijascy kaznodzieje interpretuj biblijne proroctwa goszc, e na terenie Afganistanu pojawi si przywdca polityczny, ktry zjednoczy wiat

61

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

arabski ze wiatem komunistycznym przeciw Stanom Zjednoczonym. Taki rozwj wydarze mgby przy sporzy wiatu wielkich kopotw. Nie da si im zapobiec przy uyciu metod materialistycznych czy wojskowych. Mona im zaradzi jedynie poprzez instytucje owiatowe wysyajce nauczycieli duchow ych praktyk, przez duchowe owiecenie, humanitarn filozofi, nie wspominajc o jedzeniu i potrzebach materialnych. Kada kultura i kraj rozwizujc swoje problemy musi stale wybiera pomidzy metodami materialistycznymi a duchow mdroci. Jednak dzisiaj nie wystarczy rozwizanie tego problemu wycznie w naszym kraju. yjemy w maym wiecie i wszyscy jestemy poczeni. Wszyscy przywdcy duchowi, pedagodzy i politycy musz wzi odpowiedzialno za jako ycia w kadym kraju na wiecie. Nie moemy stworzy nieba na ziemi w Stanach Zjed noczonych i zachowa go, jeeli go nie wyekspor tujemy" do innych krajw. Trzeba, abymy wykorzystali dawne pomysy chrzecijaskich misjonarzy oraz komunistyczne po jcie ekspansjonizmu stosujc otwarte, niesekciarskie, agodne lecz zdecydowane metody wychowaw cze szerzce Prawd, Prostot i Mio we wszystkich pastwach wiata.Aby takie podejcie byo praw-

Praktyczne dziaanie

dziwie duchowe, nie trzeba stwarza nowych in stytucji, nie potrzeba te pienidzy. Myl tu o grupie owieconych osb, ktre bior odpowiedzialno za jako ludzkiego ycia na Ziemi z tak sam mioci i entuzjazmem, z jakimi rodzice kieruj rodzin, a przywdcy spoeczni sprawuj wadz w swoich spoecznociach. To jest idea wiadomej ludzkiej ewolucji czy moe bardziej wiadomej odpowiedzial noci za ycie na ziemskim globie. Ci, ktrzy myl, ie wiedz co jest waciwe, s szczeglnie irytujcy dla tych, ktrzy dziaaj. Jestem zainteresowany spotkaniem z ludmi o tym rod zaju mentalnoci. Taka praca dla Ziemi jest nie do udwignicia przez jedn osob, lecz grupa podobnie mylcych ludzi, ktrzy odnieli sukces w wiecie, moe spowodowa wykorzystanie ogromnych za sobw ju istniejcych instytucji dla dobra ludzkoci. Mona, na przykad, posa grup nauczycieli ducho wego oczyszczania do jednego z zagroonych ob szarw wiata, gdzie aktualnie ponie ogie wojny i eksperymentowa w zakresie duchowych praktyk, a nauczymy si, jak gasi te ognie. Myl, e to jest inteligentn alternatyw wojskowych metod zabija nia wszystkich, z ktrymi si nie zgadzamy w prnej

63

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

nadziei, e ich krewni i przyjaciele nie rozgniewaj si i nie odpac si nam tym samym. Jeli jeste tego rodzaju osob, ktra wspiera duchowe podejcie do rozwizywania politycznych problemw, skontaktuj si ze mn, prosz, poprzez projekt I AM ALIVE NOW. Docz swoje nazwisko, adres, numer telefonu i sowo WORLD BUILDER ( Budowniczy wiata ). Ci, ktrzy skontaktuj si ze mn uywajc tego sowa dostan moj natychmias tow uwag, gdy jest to sowo -kod do przedostania si przez moj biurokracj. Utrzymywanie minimum biurokracji jest staym wyzwaniem dla mojej osobis tej, boskiej inteligencji. Biurokracja jest procesem przeksztacania energii w trway odpadek. Babaji powiedzia: W dzisiejszym wiecie ogie wybucha po jednej stronie, podczas gdy nektar pynie po drugiej. Musisz zdecydowa, czy wybra nektar czy ogie. Kiedy pomienie ognia rozszerzaj si, uratowanie siebie i innych zaley od nas samych. Musimy by czujni. W tej chwili ludzie skacz w ogie z powodu swojej ignorancji. Musimy uratowa tych ludzi, a moemy to zrobi tylko wtedy, kiedy mamy wielk odwag."

Praktyczne dziaanie

Mormoni i inni tradycyjni chrzecijascy misjona rze mieli ju swoj szans i doznali niepowodzenia. Teraz nasta czas modych mczyzn i kobiet rwnie odwanych jak starsi obywatele, jeli s na tyle odwani, by uda si do gorcych" miejsc wiata i uczestniczy w duchowych praktykach podtrzymu jcych ycie. Pozostawmy nudn teologi za sob. Myl, e Jezus musi wstydzi si za to, co kocioy zrobiy z chrzecijastwem. Nie ma adnego pod obiestwa pomidzy stylem ycia Jezusa i wielkich niemiertelnych z Biblii i dzisiejszych przywdcw religijnych. Kilku ludzi dokonujcych oczyszczenia przez zie mi, powietrze, wod i ogie w rwnowadze jest w stanie ostudzi" przemoc w caym miecie czy nawet w caym kraju. Ameryka Poudniowa, Afryka Poudniowa, Persja, Afganistan i wszystkie miejsca, w ktrych ponie ogie przemocy, mog by uzdro wione jedynie przez duchowe oczyszczanie. Trzeba to ludziom pokaza i delikatnie poprowadzi ich od przemocy do pokoju. Musimy i i gosi Prawd, Prostot i Mio. Jestem gotw to zrobi, ale po trzebuj wicej odwanych przyjaci, by pokry wszystkie gorce " miejsca w wiecie.

65

Niemiertelni yj i maj si dobrze

Opanowanie oddechu jest najlepszym sposobem pokonania mierci, poniewa przynosi nie tylko zdrowie, ale rwnie energi, stan bogoci, rado, cierpliwo i mdro.

Niemiertelni yj i maj si dobrze

J u w 1962 r. zajmowaem si filozofi fizycznej niemiertelnoci. Wiedziaem, e materiay, ktre udao mi si zdoby byy niewystarczajce, poniewa wszyscy autorzy ksiek, ktre czytaem - umarli... W1967 r. pozbyem si mojego osobistego pragnienia mierci. Dziki temu poczuem, e jestem bliski prawdy. Ponownie przeczytaem ksiki na temat fizycznej niemiertelnoci i zdaem sobie spraw, e aden z autorw nic nie wiedzia o pragnieniu mier ci.Pragnienie mierci to jakiekolwiek myli lub emo cje skierowane przeciwko yciu.Gromadz si one w organizmie tak dugo, a ycie staje si nie do zniesienia. Psychologia fizycznej niemiertelnoci uczy nas jak uzdrowi gniew, depresj, chaos we wntrzny oraz inne przejawy samobjczej mentalno ci. Kiedy jestemy opanowani przez pragnienie mierci, nie mamy ochoty nic z tym zrobi. Samodos konalenie, mio, Bg, seks - nic ju nas nie pas jonuje. Niewiadomie odcinamy si od ludzi, ktrzy mog nam pomc. Denie do mierci moe by rozwizane na wiksz skal, kiedy zorganizuje si grupy ssiedzkie" i wybierze liderw. Ka dy potrzebuje regularnego, cotygodniowego wsparcia od grupy, a szczeglnie wtedy, gdy pracuje nad uzdrowieniem pragnienia mierci.

69

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

Jedynie wybierajc liderw (1 lider na 100-1000 mieszkacw) mona pomc kademu. Do 1968 r. wypracowaem swoj wasn filozofi fizycznej niemiertelnoci i uporaem si z moim osobisty deniem do mierci, ale wci drczyy mnie wtpliwoci. Wikszo niniejszego materiau napisa em do 1978 r. Poniewa wci nie mogem zmienia ciaa, tak jak czynili to mistrzowie, o ktrych czyta em, zaczem szuka kontaktu z niemiertelnymi. Wedug mnie naprawd niemiertelnym jest kto, kto yje w jednym ciele co najmniej 300 lat. W 1978 r. odkryem Herakhan Bab. Herakhan Baba ponownie zmaterializowa si jako dorosa osoba w 1970 r., aby suy ludziom yjcym w tym czasie. By mistrzem wszystkich form jogi i niemiertelnoci, mg si dematerializowa i ponownie materializowa kiedy zechcia. Potrafi zmieni swoje ciao w kul wiata i porusza si we wszechwiecie. Ukaza si paru z nas w Stanach Zjednoczonych: zjawia si w pokoju na par minut, przekazywa wiadomo i znika. Jego aram w Indiach znajduje si w wiosce Herakhan blisko Haldwani, w okrgu Utar Pradesh. Herakhan Baba nazwa duchowe oddychanie Now Jog, poniewa jest ono skuteczne w usuwaniu mro kw ludzkiej duszy na tyle szybko, aby przygotowa

Niemiertelni yj i maj si dobrze

ludzi do nowej ery wiata, mioci, prostoty i prawdy. Herakhan Baba mwi rwnie o tym, e dziki duchowemu oddychaniu moemy osign mana mritenjai tzn. ostateczne zwycistwo nad mierci, transfiguracj i wniebowstpienie. Opanowanie oddechu jest najlepszym sposobem pokonania mierci, poniewa przynosi nie tylko zdro wie, ale rwnie energi, stan bogoci, rado, cier pliwo i mdro. Herakhan Baba uczy, e aby dowiadczy obecno ci Boga, trzeba nieustannie powtarza wieczne Imi Boga - OM NAMAHA SHIVAI. Jest to najlepsza metoda samodoskonalenia. OM NAMAHA SHIVAI jest esk form wiecznego Imienia Boga, OM NAMAHA SHIVAYA jest form msk. Babaji uczy rwnie wiecznej sadhany ziemi, powietrza, wody, ognia i wielu innych metod odmadzajcych umys i ciao. Od spotkania z Herakhan Bab ze tknem si z 7 ludmi, ktrzy mieli ponad 300 lat. Dziki kontaktom z tymi niemiertelnymi osig nem wiadomo wasnego ciaa energetycznego. Ich metody nie s trudne, wrcz przeciwnie - s atwe i przyjemne. Dziki tym kontaktom czuj, e udoskonaliem swoj filozofi, psychologi, a teraz i fizjologi na

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

tyle, aby pozby si wtpliwoci, jakkolwiek dopiero przyszo pokae, czy jestem niemiertelny, czy nie. Fizyczna niemiertelno to wicej ni 300 lat tycia. Trailang, trzystuletniego jogina, o ktrym wspo mina P. Yogananda w Autobiografii Jogina, w latach pidziesitych miejscowi ksia i kaznodzieje trzy krotnie prbowali otru, pomimo faktu, e nic nie mwi. By w stanie siedzie na wodzie przez wiele dni bez przerwy, pogrony w medytacji. Zabili go orto doksi religijni. Mieszka w Benares w Indiach. Spot kaem kilku spord jego uczniw, ktrzy go bardzo kochali. Wiem o innym joginie, ktry y 250 lat. Znalezio no go zastrzelonego w jego jaskini w Himalajach. Zabjstwa niemiertelnych nie zaszkodziy jednak fizycznej niemiertelnoci, o czym wiadczy choby ta ksika. Jednym z celw, jakie sobie postawiem, jest uczynienie wiata bezpiecznym dla niemiertelnych. Mona to zrobi poprzez spopularyzowanie idei fizycznej niemiertelnoci. Niech bdzie tyle samo niemiertelnych co i miertel nych w twoim rodowisku. Czy jeste pierwszym niemiertelnym w twoim bloku ?

VI Siedem podstawowych zasad duchowego oczyszczania

Te metody s wieczystymi kanaami laski. Stanowi tajemnic zdrowia i ywotnoci - zarwno umysu, jak i ciaa.

Siedem podstawowych zasad ...

N ie jest przypadkiem, e tajemnice ycia wiecznego s przyjemne, a to, co powoduje mier przynosi cierpienie. Dziki siedmiu podstawowym zasadom poczuem, e naprawd panuj nad ciaem. Te metody nie s powierzchowne, wymagaj jednak systematycznoci i cierpliwoci. Nie mona mwi o trwaym i znacz cym opanowaniu ciaa bez troszczenia si o ciao energetyczne, ktre jest rdem ciaa fizycznego. Cakowite uzdrowienie nadal jest uwarunkowane przez wiadomo ciaa energetycznego. Nastpujce proste metody, ktre nazwaem sied mioma podstawowymi zasadami duchowego oczysz czenia", su oczyszczeniu i utrzymaniu w rwno wadze ciaa energetycznego. Te metody s wieczys tymi kanaami aski. Stanowi tajemnic zdrowia i ywotnoci istot ludzkich - zarwno umysu, jak i ciaa. Przynosz mdro, pokj i rado. S to praktyki stosowane przez wszystkich zbawcw wia ta, a nawet ludzk posta samego Wiecznego Ojca. Oto siedem podstawowych zasad duchowego oczy szczenia: Imi Boga, ziemia, powietrze, woda, ogie, duchowa wsplnota i wici.

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

MEDYTACJA NAD IMIENIEM BOGA Moesz posuy si jakimkolwiek Imieniem Boga, lecz OM NAMAHA SHIVAYA jest imieniem ob jawionym Mojeszowi przy krzewie ognistym, a za razem wsplnym dla wszystkich wielkich religii wia ta. Po hebrajsku Om Shivaya wymawia si od koca: Ya Vah Shim. Hebrajski rni si od innych jzykw tym, e pisze si w nim od tyu do przodu i nie zapisuje samogosek. Jeli wic odwrcisz Ya Vah Shim i dodasz samogoski zgodnie z wymow w jzyku angielskim lub sanskrycie, wyjdzie Om Shivaya, ktre jest msk form wiecznego imienia Boga. Istot praktyki jest codzienne oczyszczanie umys u, aby podnosi jako naszych myli i uczu. Imiona Boga s najszybszymi i najatwiejszymi sposobami urzeczywistniania naszej boskiej natury. Imi Jezusa Chrystusa jest rwnie bardzo cenne. Poprzez nieus tanne powtarzanie Boskiego Imienia nasza wiado mo czy si z Bogiem. Jest to najlepszy sposb na ycie i mdro. ZIEMIA Ziemia oznacza ruch, odpowiednie odywianie si i prac. Regularny spacer raz dziennie i post z przyj-

Siedem podstawowych zasad...

mowaniem pynw raz w tygodniu - to wszystko, co potrzebne, aby zapewni sobie dugowieczno w ka tegoriach ziemskich. Oczyszczanie poprzez ziemi to rwnie znalezienie sobie pracy, ktr si kocha i kochanie jej. Praca to forma oddawania czci, forma suenia Bogu i ludziom - stanowi ona sekret pomylnoci i naszego Ducha. Pienidze same w sobie nie s bogactwem, ale s rodkiem wymiany bogactw. Prawdziwym bogact wem s idee, towary i usugi. Dla prawych, ktrzy kochaj pracowa, zdobywanie pienidzy jest atwe i naturalne. Sekretem fizycznej niemiertelnoci jest umiejtno relaksowania si. Duchowe oczyszczenie si powoduje relaksacj. Aby rozwiza problem godu naleaoby posadzi drzewa owocowe i orzechowe w pobliu domw i w parkach miejskich na caym wiecie. To jest co, co ju moesz zrobi. Owoce, orzechy, nasiona, ktre wyrzucamy do mieci s bardzo cennym artykuem. Zbieraj je i sad systematycznie. S wicej warte ni pienidze.

77

TAJEMNICE NIEMIERTELNYCH

POWIETRZE Powietrze oznacza wiadome oddychanie zarwno powietrzem, jak i energi. Dwadziecia poczonych oddechw to krtkie i poyteczne wiczenie, ktre pomaga oczyci krew i system nerwowy. Wykonuje si 4 krtkie wdechy i wydechy, pity wdech i wydech jest dugi -4 takie serie. Wdech i wydech powinny by poczone w niezakcony rytm przypominajcy ko o. Niemiertelni zalecaj take wiczenie oddechowe nazwane naprzemiennym oddychaniem nosem. Ka dy rebirther albo nauczyciel jogi moe was tego nauczy, moecie przeczyta o tym rwnie w mojej ksice pt. wiadomo oddechu" (Breath Awareness ). Dziki temu wiczeniu mona sta si niemier telnym w kategorii powietrza. WODA Woda oznacza kpiele. Wszyscy niemiertelni oczyszczaj swoje energetyczne i fizyczne ciao przez kpiele dwa razy dziennie. Zarwno prysznice, jak i cakowite zanurzanie si s konieczne do penego zrozumienia korzyci pyncych z oczyszczania wo d. Wykonywanie wicze oddechowych w czasie kpieli daje wiksze efekty.

Siedem podstawowych zasad...

Oceany, rzeki, jeziora, a szczeglnie gorce rda s ogromnie cennymi naturalnymi zasobami. Od dychanie w ciepej wodzie daje inne rezultaty, ni oddychanie w zimnej wodzie. Blisze informacje na ten temat znajdziesz w ksice L. Orra i S. Ray: Rebirthing in the New Age. OGIE Ogie oznacza przebywanie blisko niego po to, aby nasze ciao energetyczne - nasza aura - moga oczyci si w nim. wiece maj korzystny wpyw, ale o wiele subtelniejszy ni otwarty ogie. Prawdziwy Duch oczyszczenia przez ogie oraz wiele wicze jest przedmiotem mojej ksiki Physiacal Immortality and Transfiguration (Fizyczna Niemiertelno i Transfiguracja). Chodzenie po ogniu stanowi cudown okazj do rozpoczcia oczyszczania przez ogie. Ogie jest najwyszym elementem Boga i wymaga najwikszego stopnia inteligencji w obchodzeniu si z nim. Nasza cywilizacja nie potrafi obchodzi si z nim waciwie, lekceway go i nie docenia. W rezultacie stoimy dzi w obliczu groby wojny nuklearnej.

79

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

Wojna nuklearna jest niewiadomym oczyszczeniem przez ogie dla ludzi, ktrzy nie chc tego robi wiadomie i dobrowolnie. Ta sama technologia, ktra odsuna nas od bezpo redniego kontaktu z ogniem, moe nas nim dowiad czy w cigu 45 minut poprzez wojn nuklearn. Systemy centralnego ogrzewania, piece elektryczne, kuchenki mikrofalowe pozbawiy nas bezporednie go kontaktu z ogniem na co dzie. Moemy jednak technologi i pienidze wykorzysta do wybudowa nia wityni ognia" w kadym parku, w kadej okolicy. witynie ognia mog by wznoszone w po bliu jednostek stray poarnej bd sekcji przeciw poarowych. Nawet niewielka ich ilo to ju bdzie co. W wielu motelach znajduje si roen, palenisko nadajce si te do oczyszczania ogniem. Moesz informowa ludzi o takich moliwociach. Rwnie wiele miejsc postojowych przy autostradach posiada odpowiednie warunki, by rozpali tam ogie. Ziemia, powietrze, woda i ogie stanowi natur ludzkiego ciaa, przyrody i kosmosu, s fizycznymi przejawami Boga. S czteroczciow Ewangeli Wiecznego Ojca, naturalnymi kanaami aski i mio ci, mdroci i energii.

Siedem podstawowych zasad...

WSPLNOTA DUCHOWA Nie bdzie porozumienia i owiecenia w polityce ani demokracji na wiecie, jeli nie wybierze si liderw spord kadych 100-1000 mieszkacw. Kady inteligentny czowiek w danej okolicy po winien pomaga, udziela wsparcia liderowi. W kraju prosperujcym tak jak nasz moemy sobie atwo pozwoli na pacenie wybranym liderom wyso kiej pensji. Byoby to rwnie dobre dla ekonomii, jak i na milion sposobw dla naszego osobistego po wodzenia. Moemy mie pracujcych na swoim" politykw, ktrzy naprawd su ludziom z mio ci, prawd i prostot. Moemy take uratowa podupadajce gospodar stwa rolne, wykorzystujc je jako orodki oczysz czania duchowego. Miasta przyspieszaj mier, dla tego wszyscy musimy spdza wicej czasu na wsi. Moesz wzi namiot i wspomc gospodarzy, pacc im za korzystanie z ich terenu, wody i drewna. Ofiaruj swoj wasn prac. Kady z nas moe uratowa jedno gospodarstwo. Jeli mieszkasz wmiecie i lubisz jedzenie, trzeba eby nawiza przyjazne stosunki z rolnikiem. Taki zwizek moe uratowa ci ycie, o ile ta informacja rozszerzy si na tyle szybko, by zapobiec spenieniu si przepowiedni. Zbudowanie

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

pomostu pomidzy ludnoci miejsk i wiejsk moe przynie rozwizanie aktualnego problemu gospo darstw rolnych w Stanach Zjednoczonych. Mieszka cy miast mog wczy rolnikw w przepyw swojej gotwki. Kady farmer, ktry kocha prowadzenie gospodarstwa, musi by uratowany przed krachem finansowym. Gdyby pomys organizacji ssiedzkich rozpowsze chni si, mona by z atwoci rozwiza problemy spoeczne i ekonomiczne z mioci i mdroci. Aby korzysta z owocw demokracji, trzeba udzie la si spoecznie. Niema innego sposobu. Bez penego uczestnictwa w yciu publicznym zapanuje fanatyzm. To fanatyzm spowodowa, e chrzecijanie mordowali innych ludzi w czasach witego Imperium Rzym skiego. To fanatyzm umoliwi amerykaskim chrze cijanom utrzymanie niewolnictwa przez ponad 100 lat i wymordowanie niezliczonej liczby amerykaskich Indian. Dzisiaj komunici i muzumanie zabijaj ka dego, kto si z nimi nie zgadza. Jeszcze teraz chrzecija nie w Ameryce staraj si zniszczy pikne religie rodzimych mieszkacw obu Ameryk. Musimy bra udzia w yciu politycznym, albo zaprzepacimy nasz cywilizacj i wolno, wcznie z prawem do ycia.

Siedem podstawowych zasad

Kady z nas musi praktykowa PRAWD, PROS TOT i MIO w relacji z Bogiem, ludmi i rzdem - inaczej staniemy w obliczu groby zagady. WICI Niektrzy ludzie s niemiertelni i mog nas wiele nauczy. Powinnimy ich szanowa. Powinnimy szuka prawdziwych nauczycieli duchowych i wspie ra ich. Wszyscy mamy na tyle pienidzy i czasu, aby ich odwiedza. Obecnie na wiecie jest wielu praw dziwie wielkich duchowych uzdrowicieli i guru. Kady kto umiera, umiera dla nas, aby pokaza nam jak dziaa mier. Enoch, Melchizedek, Mojesz, Eliasz i Jezus - to piciu biblijnych witych, ktrzy pokonali mier. S oni wszyscy uczniami BabjTego. Babaji - w sanskrycie: Sam Wieczny Ojciec, jest rdem wszystkich niemiertelnych i wszelkich form niemiertelnoci. Babaji jest take mistrzem Niemiertelnoci, spotka nie go w fizycznym ciele jest najwiksz szans, jak wiat ma do zaoferowania. Kiedy ju spotkaem 7 innych niemiertelnych mistrzw zdaem sobie

83

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

spraw, e Herakhan Baba jest Babaji'm, Wiecznym Ojcem w ludzkiej postaci. Babaji sam powiedzia: Najlepszym sposobem na pozbycie si pragnienia mierci jest przeycie samej mierci. aska w przypadku tych 7 zasad duchowego oczyszczenia odgrywa istotn rol. Trudno j jednak przewidzie, poniewa jest przejawem dziaania sa mego osobowego Boga wiata. Niemniej jednak ten Bg obieca ask wszystkim, ktrzy zastosuj tych 7 niniejszych zasad. Ilo i rodzaj aski, jak otrzymu jemy praktykujc kad z tych zasad zaley od naszej mioci do Boga i mioci Boga do nas. Nasza medytacja na temat aski jest objawieniem, odkry ciem tej osobistej relacji midzy nami i Bogiem. aska i duchowe oczyszczenie s wiecznym paradoksem. Uwaga! aska i mio Boa mog spyn na ciebie niespodziewanie.

84

VII Prawda, prostota i mio

Kady ma prawo drukowa pienidze, pod warunkiem, ie nie przypominaj one innych pienidzy.

Prawda, prostota i mio

Ludzie, ktrzy nie czytaj wszystkich witych pism, pozostaj w duchowym ubstwie. Bg myla o Shiva Puranie, Ramayanie i Mahabharacie, kiedy pisa" Bibli. Na pytania, ktre nie znajduj w niej odpowiedzi, odpowiadaj inne Pisma. Bg oczekuje od nas, abymy przeczytali wszystkie Jego sowa. Miliony lat temu specjalnie przygotowa Shiva Puran na ten niebezpieczny, zmaterializowany wiek. Wiksza cz tego, co nazywamy chrzecijast wem, dzisiaj jest po prostu nastpn form materiali zmu. Sowa Boga s najszybszym sposobem oczysz czenia i wyzwolenia umysu. PRAWDA Nieskoczona Istota, Nieskoczona Inteligencja, Nieskoczona Manifestacja, kiedy ju zostan wpro wadzone do indywidualnej wiadomoci, przynosz szacunek do samego siebie, mio do fizycznego ciaa (fizyczn niemiertelno) oraz uznanie tego, e nasz oddech i umys s pomostami midzy tym, co widzial ne i tym, co niewidzialne. wiat ma na celu wspieranie naszych yciowych de. wiat to ziemia, powietrze, woda i ogie.

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

PROSTOTA Ufanie tylko swojemu duchowi, umysowi i ciau zapewni nam szczcie, rado, bogo i pokj podczas wdrwki przez ziemi. Prostota to rwnie nie pozwalanie sobie na zapominanie o swojej boskoci przez uzalenienie si od rzeczy materialnych. Prostota oznacza ycie w harmonii z przyrod. Pod stawowymi elementami przyrody s: umys, ziemia, powietrze, woda i ogie, roliny i zwierzta, soce i planety. Prostota to duch, umys i ciao. Podno stopniowo poziom swoich myli przez powtarzanie mantry OM NAM AHA SHIVAI, by zachowa czys ty umys i owiecone" emocje. MIO To dostrzeenie Nieskoczonej Istoty midzy was nymi mylami i zachcanie innych ludzi, aby te j widzieli. Pami o tym, e kada myl czy ciebie z Nieskoczon Inteligencj, kiedy pozwala ci kocha siebie i innych z najwysz mdroci. Mio to cakowita aprobata siebie i intuicyjne dostrzeganie Nieskoczonej Istoty w kadym.

Prawda, prostota i mio

EKONOMIA FIZYCZNEJ NIEMIERTELNOCI Prosty styl ycia zainspirowany przez tradycj niemiertelnych joginw zachca do nietypowego podejcia do ekonomii i pienidzy. Jednym z gwnych celw tradycyjnej jogi jest ycie bez jedzenia, odzienia, narzdzi, schronienia czy czegokolwiek, czego nie stworzya przyroda. W In diach czy Nepalu tysice ludzi z wasnego wyboru mieszka w jaskiniach, a duy procent ludzi w ogle nie obraca pienidzmi. To rzeczywicie brzmi bardzo obco w naszej kulturze. Mylimy sobie, e supermar kety, elektryczno, samochody bd trway wiecz nie, nawet jeli jestemy gotowi powici wasne ciao. Jogini s gotowi zrezygnowa ze swego mienia i wygd. Celem takiego postpowania jest transfiguracja i nie kademu, kto prbowa j osign powiodo si. Kiedy jednak si to zdarza, sprowadza na ziemi najpikniejsze i najbardziej pokojowe istoty ludzkie. A teraz spjrzmy z tej perspektywy na problem pienidzy i gospodarki, pomoe nam to zrozumie, co jest naprawd wane. Pienidze nie s dobrem, ale

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

wygodnym rodkiem wymiany dbr. Idee, towary, usugi s prawdziwym dobrem. Nigdy nie istnia racjonalnie stworzony system pieniny. Producenci dbr maj prawo stworzy jakikolwiek system pieniny, ktry by im suy w procesie wymiany. To jest kolejne prawo, z ktrego ludzie zrezygnowali. Wierz oni, e w yciu tylko dwie rzeczy s pewne: mier i podatki. Jeli jeste na tyle owiecony, by kwestionowa jedn z nich, druga te nie bdzie wtedy taka pewna. Kady ma prawo drukowa pienidze pod warun kiem, e nie przypominaj one innych pienidzy. American Express np. ma najbardziej popularny rodek patniczy w wiecie. Jest drukowany i sprzeda wany przez osob prywatn. Ja take stworzyem nowy system pieniny, Pienidze Nowej Ery. Mamy prawo upowani nasz rzd do drukowania pienidzy dla budetu tak dugo, jak dugo istniej idee, towary i usugi, ktre wytwarzamy, aby rzd nabywa je za pienidze. Pienidze nie s niezbdne. Stanowi rezultat ignorancji, tak jak fizyczna mier. Mamy take prawo drukowa tyle pienidzy, aby zaspokoi swoje stae potrzeby. Kiedy kady bdzie mia obfito pienidzy, zdamy sobie spraw, jak s bezwartociowe. To idee, dobra i usugi, na ktre

Prawda, prostota i mio

wydajemy pienidze maj warto. Bez produkcji i pracy nie byoby nic do kupienia. To praca wytwarza warto, nie pienidze. Ludzka wyobrania i praca s rdem wszelkiego bogactwa. Kiedy ludzie zdadz sobie z tego spraw, sami si zatrudni. Ja stworzyem zupenie now profesj: niezalenych nauczycieli. Ci ludzie sami si zatrudniaj uczc, fizycznej niemiertelnoci i ducho wego oczyszczania. Jest to powane zajcie. Ci ludzie musz by bardziej twrczy i praktyczni ni konwenc jonalni nauczyciele, aby si utrzyma. Ci ludzie s bardziej aktywni ni konwencjonalni kaznodzieje religijni. Nauczaj dobrych idei. W Stanach Zjednoczonych instytucje samodos konalenia si i owiecenia duchowego s bardzo rozwinite. Rozwijaj si te na caym wiecie. Dla nas Amerykanw to due szczcie, e produkcja ywnoci i innych produktw jest w naszym kraju tak dua, e moemy sobie pozwoli, aby duy procent naszych ludzi i gospodarki mg powici si prze mysowi umysu". Zysk to nowe pienidze z niczego. Zysk jest to sposb, w jaki jednostki drukuj pienidze dla siebie.

TAJEMNICE NIEMIERTELNYCH

Zysk jest ekonomicznym wymiarem laski. Jeli kiedykolwiek zostabym prezydentem USA, dybym do tego, by znie podatki od dochodu i wprowadzi racjonalny system pieniny, ktry wspieraby wytwarzanie prawdziwych dbr, wyob rani, ywotno, a take przyrod i ekologi. mier i podatki ju duej nie s nieuchronne, teraz s przedmiotem negocjacji.

92

VIII Co zrobi z paranoj?

Nikt z pord gatunku ludzkiego i nic we wszechwiecie nie pragnie Twojej mierci i nie jest ni zainteresowane -poza Tob samym.

Co zrobi z paranoj?

1 en tekst jest przeznaczony dla bojaliwych osb, ktre s przeraone, ogldajc w telewizji przemoc, syszc o morderstwach lub obserwujc poczynania obecnych rzdw. Szczerze mwic, dopki bdziemy sprzedawa bro, dopty bdziemy popiera mier i zabijanie w wiecie. Mam nadziej, e nie wszystko, co siejemy przyj dzie nam . Gdyby nie to, e Bg nam przebacza i jest ogromnie cierpliwy, wysyany przez nas gwat (np. w USA natychmiast ujawniany w kryminalnych statystykach) powrciby jeszcze bardziej zwielok rotniony, ni dzieje si to teraz. Idea fizycznej nie miertelnoci to nieodzowny warunek osobistego i midzynarodowego pokoju. To, czy j osigniemy, nie ma znaczenia. Moliwe, e nigdy si to nie uda, jeli nie odwaymy si nawet o niej pomyle. Jeli chodzi o mnie, to kocham ycie, kocham Boga, kocham ludzi, kocham Jezusa Chrystusa i wszystkich niemiertelnych joginw, ktrzy prak tykuj prawd, prostot i mio. Musimy take kocha ludzi przebywajcych w wi zieniach i politykw, ktrzy popeniaj gupie i kata strofalne bdy. Musimy ich kocha nie w bierny sposb, ale uczy ich duchowego oczyszczania si.

95

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

Jednak jak moemy ich tego uczy, jeli sami nie praktykujemy? Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania nuk learnej wojnie i wszelkiej przemocy jest codzienny, wiadomy kontakt z Duchem witym, ktry od wiecznie tworzy ogie, by moe najwaniejszy y wio naszego wieku. Spdzanie czasu z ogniem zapew nia spokj umysu, daje si i poczucie jasnoci celu. Troch paranoi jest oznak psychicznego zdrowia. Nikt spord gatunku ludzkiego i nic we wszech wiecie nie pragnie twojej mierci i nie jest ni zainteresowane - poza tob samym. Nikt nie pomyli ani nie bdzie mwi o twojej mierci, chyba e bdzie prbowa uratowa ciebie lub siebie. Jeli kto ar tuje, e ci zabije, to znaczy, e usiuje ci uwolni od myli napawajcych strachem. Inni ludzie s tak bezpieczni, jak twoje myli o nich. To prawda, e oni boj si ciebie; jedynie ich strach przed tob i ich wasne myli mog przyczyni si do zranienia ciebie. Pozbd si myli, ktre budz strach, a kiedy staniesz si spokojny, wtedy bdziesz mg na tyle jasno zobaczy otaczajcych ci ludzi, eby pomc im w pozbyciu si niepokojcych ich myli. W ten sposb stworzysz wok siebie bezpieczne rodowisko.

Co zrobi z paranoj?

Fizyczna niemiertelno jest tak wielk i inspiruj c ide, e moe w nas rozbudzi pozostaoci para noi. Jeli w dziecistwie rodzice lub rodzestwo odebrali ci co, co ukochae, to teraz moesz take pomyle, e mier zabierze twoje ycie; jeeli za chwycia ci idea fizycznej niemiertelnoci. Jest to jednak niemoliwe, gdy ycie jest wieczne, ycie zwycia mier. Jeli nikt z rodziny dotd nie prbowa ci zabi, to nikt inny tego nie zrobi. Jak wskazuj statystyki, niezwykle mao prawdopodobna jest moliwo, e by zosta zamordowany na ulicy przez obcego ci czowieka - to prawie niemoliwe. Aby da si zamordowa, najpierw trzeba cakowicie zaangao wa si w tworzenie wiadomoci ofiary. Stawanie si ofiar wymaga zbyt wiele pracy, nie warto wic tego robi; dlaczego by nie zapomnie o tym wszystkim? Waciwie kady morderca jest naszym wytworem. Jeli sam nie zabijasz siebie we wasnych mylach, to nikt inny tego nie zrobi. Niemniej jednak dobrze jest rwnie uwalnia ludzi wok siebie od ich myli powodujcych strach. Jeli ju nie jeste martwy, to jeste bezpieczny. Jeli teraz zmienisz jedn budzc strach myl, bdziesz bezpieczniejszy w przyszoci. Nie bj si niepokoj-

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

cych ci myli; one ci broni. Strach ostrzega ci przed twoimi lub cudzymi negatywnymi mylami. Jeli teraz jeste bezpieczny (w swoim umyle), to moesz by bezpieczny wszdzie, nawet na polu bitwy. Kady, kto przey wojn, w jaki sposb myla, e wrg go nie zabije; cechowaa go wiara i pragnienie ycia lub przynajmniej mia jaki pre tekst, by y. Przyczyn wszystkich wojen jest denie do mierci ludzi miertelnych -tych, ktrzy wierz, e s miertelni i nie podoba im si to przekonanie. Protestujc przeciwko temu, zabijaj siebie albo innych - nie jest to zbyt skuteczny sposb po stpowania. Poczuj si i pozosta bezpieczny. Spraw, by otacza jcy ci ludzie rwnie czuli si bezpiecznie, a do wiadczycie pokoju. Wtedy przemoc zniknie, a kady kto umiera, umrze w spokoju. Jeli inni pragn umrze - niech umieraj, jeli ty tego pragniesz, to rwnie jest w porzdku. Ostatecznym celem czowie ka jest osignicie panowania nad swoim ciaem, systemem energetycznym, swoimi mylami i uczucia mi. Jeli ju wiesz, jak wiadomie dematerializowa si i zabiera ciao ze sob, to zdobye prawo do umierania w konwencjonalny sposb.

Co zrobi z paranoj?

Przeludnienie to wikszy wrg ni mier. Jest przyczyn braku wyksztacenia, godu, chorb, nisz czenia przyrody, niedostatku. Niewiadome, mecha niczne rozmnaanie si ludzi to rdo przemocy i wszelkiego za. Fanatyczne religie przyczyniaj si do przeludnienia, ktrym posuguj si jak politycz nym narzdziem. Kiedy niemiertelni, duchowi mistrzowie lub osoby zaawansowane w rozwoju kreuj mio, koczy si wojna, a ludzie maj wtedy wiksz szans, by spokojnie umrze wskutek chorb, ktrych sami s sprawcami. Chyba tak ju dzieje si w Indiach, gdzie obserwuje si niewiele przemocy, ktra w dodatku jest wynikiem kontaktw ze wiatem Zachodu. Nie tylko wikszo ludzi w tym kraju umiera w spokoju, lecz jest tam znane mahasamadhi - wiadome opusz czanie ciaa, lecz nie ciaa chorego, starego lub wycieczonego. Chciabym poruszy pewne kwestie, dotyczce tego tematu: * tutaj i teraz - duch, umys i ciao s wanie tam, gdzie wszystko jest jak najlepiej. Opuszczenie ciaa automatycznie nie poprawi sytuacji, a nawet moe by wtedy gorzej; to, co proponuj mistrzowie mahasamadhi moe okaza si nastpn form ignorancji i ortodok-

TAJEMNICE NIEMIERTELNYCH

syjnej" doktryny. By moe kryje si pod tym bardzo negatywna filozofia mierci i wiata Boe go. Transfiguracja i wniebowstpienie zabieraj twoje ciao z tob; to bardzo praktyczne; ir mahasamadhi to z pewnoci wyrafinowana for ma filozofii mierci. U podstaw paranoi tkwi przekonanie, e mier jest nieunikniona, a Bg, przyroda lub kto inny jest zainteresowany zabiciem bd zranieniem ciebie. Oczywicie, nie bdziesz tak myla, chyba e czujesz si niekochany. Biblia mwi, e prawdziwa mio nie wie co to strach. Strach to wysiek wkadany w pod trzymywanie negatywnych myli; jeli ich nie masz, nie boisz si, wtedy akceptujesz i kochasz siebie, kochasz Boga. Jeli o tym zapomniae, polecam ci nastpujc afirmacj: W wiecie istnieje duy margines bezpieczestwa. Mog popeni wiele bdw bez naraania si na niebezpieczestwo.

100

Co zrobi z paranoj?

Oczywicie, trudno jest odnie sukces w gospodar ce, jeli strach utrudnia ci waciw relacj z ludmi i wiatem. Wybaczam sobie cay bt i cierpienie, ktre sam spowodowaem i teraz kocham siebie w nieuwarunkowany sposb.

101

IX W poszukiwaniu wizji

Dla ludzi uwikanych w skutki przerostu cywilizacji, coraz czciej pozbawianych kontaktu z natur, ta praktyka wydaje si by jedynym ratunkiem. Odnawiajc kontakt z natur, stajemy si delikatniejsi i bardziej humanitarni.

W poszukiwaniu wizji

Poszukiwanie wizji (The Vision Quest) - tradycja Indian amerykaskich - jest piknym, romantycz nym i silnym dowiadczeniem. W tradycji hinduskiej praktykuje si rwnie swoiste poszukiwanie wizji", przy czym ma to z reguy miejsce w wityniach i innych miejscach kultu. Cho znany i popularny jest obraz jogina przebywajcego w odosobnieniu w gr skiej jaskini, to jednak obecnie naley on do rzadko ci. Natomiast tradycja Indian amerykaskich prze trwaa w swej pierwotnej formie i jest powszechnie przez nich praktykowana. Na czym polega gwna idea poszukiwania wi zji"? Chodzi o to, aby samotnie wybra si na ono natury, podj godwk oraz intensywnie modli si do momentu, a Posta o Wielkiej Mdroci zmate rializuje si przed Tob i wskae Ci drog ycia. Dla ludzi uwikanych w skutki przerostu cywiliza cji, szczeglnie dla Amerykanw, ktrzy coraz bar dziej pozbawieni s kontaktu z natur, ta praktyka wydaje si by jedynym ratunkiem. Nasza cywilizacja i ekonomia, nasza osobista wygoda i przyjemno, a nawet nasze dzisiejsze religie s cakowicie uzale nione od elektrycznoci i silnika spalinowego. Pjd do najbliszego centrum handlowego. Jest pikne,

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

nieprawda? Teraz wyobra sobie, jak wygldaoby ono za 3 lata, gdyby pozbawi je tylko elektryczno ci... Byoby puste, prawdopodobnie wszystkie okna byyby stuczone. Natura zaczaby upomina si o te budynki. Wewntrz i na zewntrz nich wyrosyby dzikie zielone roliny. Widziaem takie miejsca w Eu ropie. Pikne, ustronnie pooone budowle z wybity mi oknami, spkanymi cianami i sufitami, przez niespena 3 lata budynki te stay si tak brzydkie i odpychajce, e nikt nie chcia ich kupi. A Ty, czy byby w stanie przey w swoim domu zim bez gazu i elektrycznoci? Wielu ludzi w Europie zatracio wszelkie rozumie nie i wyczucie, a tym samym i dusz. Stali si trybami w maszynie, dziaajc w niej do momentu, a mier nie wybije ich z rytmu. Tak rwnie dzieje si w USA. Cho wikszo ludzi nazywa siebie prawdziwymi chrzecijanami, zmieniaj si oni w umysy z tamy magnetofonowej" - w pustogowych recytatorw Biblii. Kultywuj swoj religi, sprowadzajc siebie do roli otwieraczy do konserw. Poszukiwanie wizji" prowadzi ludzi gbiej do Boga anieli jakakolwiek konserwowa" religia mog aby to kiedykolwiek uczyni. Telewizyjni kaznodzie je nie wiedz nic ani o Bogu, ani o przyrodzie. S ludmi interesu, dbajcymi o to, by wybudowa

W poszukiwaniu wizji

swojej rodzinie dom za milion dolarw. Pobono jest czym innym. Nie jest ona wiadectwem ze witej szkoy. Kady z nas JEST ju wity tylko, e wypaczamy sw naturaln wito. Poszukiwanie wizji" pobonoci uczy mimocho dem, uczy te szacunku do siebie i caego stworzenia, a take samowystarczalnoci. Jest jednak pewien paradoks. Metoda ta jest ... zbyt efektywna i moe dlatego wikszo ludzi nie potrafi z niej w peni korzysta. Nawet Indianie coraz czciej odchodz od niej. Kiedy sam zaczem uczy poszukiwania wizji", zaproponowaem metod agodn. Miaa ona by agodnym podejciem, ktre prowadzi ciao i umys do wielkiego dowiadczenia duchowego - totalnej transfiguracji. Transfiguracja to zdolno do dematerializowania i powtrnego materializowania si ciaa ludzkiego, jak czyni to Jezus Chrystus i jak potrafi to robi niemiertelni jogini. Poszukiwanie wizji" jest drog bezporedni, poniewa posta, ktra materializuje si w ciele - jest idealnym nauczycielem, by nauczy Ci, jak robi to samemu. agodne poszukiwanie wizji" zawiera w sobie praktykowanie przez peny dzie i dwie noce. Naley

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

przez ten czas poci, popijajc jedynie wod, pod trzymywa rozpalony ogie i kpa si co najmniej dwukrotnie w cigu dnia. Mona wzi ze sob piwr, a w pewnych przypadkach namiot. Kady praktykujcy ma swojego nadzorujcego", ktry odwiedza go dwa razy w cigu dnia. To wszystko nazywam minimaln wersj". Wskazane jest, by powtarza ow minimaln wersj do momentu osig nicia pewnego mistrzostwa, a potem rozszerzy j. W wypadku, gdy kto jest chory, moe nawet zmieni minimaln wersj tak, by poczu si wygodnie. Wikszo ludzi swoje pierwsze poszukiwanie wizji" woli robi latem, ale tutaj w wiatowym Centrum Rebirthingu - Campbell Hot Springs w Ka lifornii, praktykuje si go rwnie zim. Mamy tu bardzo wiele spokojnych miejsc nadajcych si do przeprowadzania takiej praktyki. Jest wiele kom petentnych osb do nadzorowania uczestnika po szukiwania wizji" tak, by czu si cakowicie bezpiecz nie. Wskazane jest rwnie poddanie si sesjom oddechowym rebirthingu przed i po odosobnieniu. Wiele osb decyduje si na odosobnienie w czasie weekendu nastpujcego po tygodniowym treningu. Inni podejmuj je w trakcie. Ludzie powanie mylcy o fizycznej niemiertel noci i totalnej transfiguracji powinni praktykowa

W poszukiwaniu wizji

poszukiwanie wizji" raz w miesicu, a bd po trafili poci - oby si bez jedzenia i wody - 40 dni. Kady, kto prowadzi choby minimaln wersj poszukiwania wizji" otrzyma co bardzo cennego, nawet jeli nie bdzie to pena materializacja. Z do wiadcze ludzi, ktrzy przeszli t praktyk, wynika, e czsto pojawia im si Babaji, zapewniajc, e kady moe osign samowyzwolenie, gbok wie dz o sobie, moc i si, jasno umysu i cel. Jednak do koca nie wiadomo, kto pojawi si w Twojej pierw szej wizji i musisz wznie si na wystarczajco wysoki poziom, by nawiza owocny kontakt z Postaci o Wielkiej Mdroci. Uwaam, e jeli Jezusa Chrys tusa i innych Mistrzw nie ma w pobliu i nie pomagaj nam w sposb realny, fizyczny, to jak mog by oni naszymi Wybawcami? S nimi jedynie w teo rii. Z drugiej jednak strony, Bg Ojciec nie moe by nieobecny. Jest On w kadym naszym oddechu i w kadej z naszych myli, nawet tych zych. Bdc ich wiadkiem i dajc nam pen wolno pozwala na dowiadczanie owocw naszego mylenia. Spenienie agodnej wersji poszukiwania wizji" okazuje si bardzo owocne i wane zarwno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego, poniewa gboko oczyszcza ze wszystkich zgubnych wpyww naszej cywilizacji. Ogie i przestrze mog rozpuci

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

wszelkie ciemnoci i najbardziej bolesne przeycia. On, ktry jest w nas wikszy od Tego, ktry jest w wiecie". Wieczny Duch, jak twierdz Indianie, nie pozwoli nam uton w naszych zablokowaniach i zachamowaniach. Gdy przebywamy samotnie z natur, objawia si nam wita Matka Ziemia i spotykamy si twarz w twarz z Wiecznym Duchem. Zajcia, w ktre bylimy na codzie uwikani, staj si mae i niewa ne. Wszelkie wewntrzne obrazy, myli i oczekiwania ustpuj dowiadczeniu prawdziwej duchowej intui cji. To niezwyke, co moe si zdarzy i jak daleko mona doj w przecigu 40 godzin. Poszukiwanie wizji" jest bezporednim nawiza niem do sposobu mylenia i dziaania Jezusa Chrystusa i Prorokw Starego Testamentu, jak rwnie niemier telnych joginw Wschodu. Moe ono otworzy drzwi do Wielkiego Biaego Braterstwa i Otwartego Wszech wiata. Poszukiwanie wizji" wyzwala Ci z pod nacisku czasu, od napi i zudze. Istnieje praw dopodobiestwo, i na pocztku moe pojawi si wiele snw i wizji astralnych, zjaw oraz halucynacji, ale zalecam regularne kontynuowanie tej praktyki a do momentu osignicia cakowitego owiecenia. Po szukiwanie wizji" jest bezporedni drog do odnowy, cakowitego zdrowia, odmodzenia, mioci i radoci.

W poszukiwaniu wizji

Odnawiajc kontakt z natur, stajemy si delikat niejsi i bardziej humanitarni. Znajdujc wizj", wiemy, jak na nowo suy Bogu, przyrodzie i ludzko ci. Totalna transfiguracja jest moliwa. Fizyczna nie miertelno jest ostatecznym jej spenieniem, ostatecz nym wyrazem Mioci.

111

X Zakoczenie

Zakoczenie

znajdujemy si w ciekawym miejscu historii. Kon flikt miedzy duchowoci a materializmem nigdy nie by bardziej grony. Z jednej strony Bg, ktry ingeruje w rozwj naszej cywilizacji, zapewniajc nam zdrowie i ycie, z drugiej strony ludzie, ktrzy wtedy czuj si na tyle dobrze i bezpiecznie, e nie po trzebuj ju Boga. Innymi sowy, wykorzystujemy prawdziwe dary Boe przeciwko Bogu. W ignorancji odrzucamy mio Bo. Jest to najciszy z mo liwych grzechw. Bg uczyni fizyczn niemiertel no i transfiguraq tak atw dla nas, jak to tylko jest moliwe. Jednak nadal najmniejszy bl czy kopot sprawiaj, e narzekamy i nienawidzimy Boga. Mo liwe, e jeli osigamy dugowieczno, odczuwamy nawet mniejsz potrzeb Boga. Jest cakiem moliwe, e bez Boga i Jego przykaza wykorzystamy te prawdziwe dary po to, eby skutecz niej si zniszczy. Obecnie moemy pozabija si nawzajem przez nacinicie guzika. Miecze czy nie bezpieczne dziaa nie s ju duej potrzebne. Wy glda na to, e moemy zabija innych, sami nie naraajc si na zranienie. Ale prawo przyczyny i skutku nadal dziaa. Bg nadal panuje nad demona mi i anioami w tym wiecie, jak i poza nim. Bez duchowego oczyszczenia i mioci do Boga i ludzi fizyczna niemiertelno pozostanie nastp-

115

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

nym zudzeniem, tak jak wiara w to, e mier jest nieuchronna. Bez aski Boej i transfiguracji fizyczna mier rzeczywicie jest nieuchronna. Wikszo dzisiejszych religii, wcznie z zachowa wczym chrzecijastwem to po prostu inne formy materializmu. Czuj sympati do wszystkich religii, rzdw i cywilizacji. S one darami Boga, s bogact wem kulturowym, nie powinny jednak by fanatycz ne i gnbicielskie. Wikszo chrzecijan sdzi, e w Biblii jest wymie niony tylko jeden niemiertelny - Jezus Chrystus; jednak wspomina si tam piciu niemiertelnych: Enocha, Mojesza, Melchizedeka, Eliasza i Jezusa (z wielu wzgldw najbardziej lubi Eliasza). Jego bib lijna historia zawiera moje przesanie; dobrze by byo, gdybycie signli po wasz zakurzon Bibli i j poznali. Eliasz poci bez jedzenia i wody przez 40 dni, podobnie jak Mojesz i Jezus. By tak wielkim witym, e poszed do nieba, wczeniej nie umierajc. 40-dniowy post by znany tak biblijnym niemiertel nym, jak i tym na Dalekim Wschodzie. Eliasz by mistrzem ognia w Biblii, opanowa transfiguracj i wniebowstpienie. Zarwno Mojesz, jak i Eliasz musieli dowiadczy fizycznej mierci, a nastpnie zostali wskrzeszeni przez aniow Boga, wstpili do nieba i osignli fizyczn niemiertelno. Mojesz

Zakoczenie

i Eliasz odwiedzili Jezusa podczas Jego pobytu na ziemi i pobogosawili Go. Oni nadal yj. Ale Eliasz popeni jeden fatalny bd: zabi swoich religijnych wrogw w dniu, kiedy mia najwicej duchowej mocy. Kaza zamordowa, jak sdzi, fa szywych prorokw, wzi sprawiedliwo w swoje rce, zatem cho postpowa w imi Boe, musia ponie kar. Sam Jezus powiedzia, e Eliasz wrci jako Jan Chrzciciel i zosta city za swj grzech. Duch agodnoci, wybaczania i cierpliwoci Jezusa stawia Go ponad Janem, co ten sam potwierdza. Chocia Jezus krzycza na ludzi, krytykowa swoich wrogw religijnych i grozi ludziom proroctwami, ktre w wikszoci si sprawdziy, to jednak nikogo nie skrzywdzi i pozwoli Bogu wymierza sprawied liwo. Jezus zasuy sobie na miejsce wrd nie miertelnych ze wzgldu na to, jak y. Wszyscy biblijni niemiertelni praktykowali 40dniowy post. Powinien on by rwnie jednym z wa runkw otrzymania dyplomu lekarskiego, skoro le karze maj naprawd leczy. Na pewno jest to nieodzowny warunek osignicia pewnego stopnia duchowego rozwoju. Jedynymi ludmi w Ameryce, ktrzy tradycyjnie praktykuj post Jezusa, s rodzimi Indianie, ktrzy kochaj duchowe oczyszczanie. Ta-

117

TAJEMNICE NIEMIERTELNYCH

ka godwka rwnie jest powszechna w Indiach. Jednake ci ludzie nie mog przemawia w chrze cijaskich kocioach, chyba e akceptuj powierz chowne doktryny ortodoksyjnego chrzecijastwa. Sam Jezus mgby zosta potraktowany jak poganin, gdyby wszed teraz do pierwszego lepszego chrze cijaskiego kocioa. Jezus powiedzia: Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniej szych, Mniecie uczynili" (Mt 25,40 ). Kiedy w chrze cijaskich kocioach zapanuje wolno sowa? Kie dy zapanuje prawdziwa wolno religijna? (Jeli znasz jakie kocioy, gdzie pozwolono by mi wy gosi kazanie, to daj mi zna). Ten tekst to tylko wprowadzenie w ide fizycznej niemiertelnoci. Jeli Bg ci wzywa przez zaintere sowanie tym tematem, przyjmij to. Niektrych po ciga fizyczna niemiertelno i transfiguracja, in nych za nie. Jeli ciebie zajmuje, to polecam ci moj ksik Physical Immortality and Transfiguration (Fizyczna niemiertelno i transfiguracja). Prawdopodobnie opanowanie siebie zajmuje czo wiekowi od 50 do 100 lat. Opanowanie gry ycia to najwspanialsza gra. Wikszo osb umierajcych przed 44 rokiem ycia ginie w wyniku wypadkw. Jeli ju udao ci si osign ten wiek, to - jak pokazuj statystyki - umrzesz przed 80 rokiem ycia

Zakoczenie

w wyniku wykreowanych przez siebie chorb. Aby odmodzi ciao i umys, wystarczy zadziwiajco mao duchowego oczyszczenia. Nasz Bg jest miosiernym i cierpliwym Panem. Przyzwyczajenie jest cech ludzkiego ycia, dlaczego zatem nie mielibymy raczej rozwija przyzwyczajenia do ycia, ni do cierpienia i mierci ? Fizyczna niemiertelno nie jest najwikszym dob rem. Jest nim Bg. Wielu witych i aniow to niemiertelni, ale jest to rwnie cecha diaba. Naj wiksze dobro stanowi sprawiedliwe postpowanie, miosierdzie, pokorne kroczenie z naszym Bogiem. Celem ludzkoci jest wybranie prawdy, prostoty, mioci, a nie nieuczciwoci, zazdroci czy nienawici. Jeli bdziemy bardziej kocha fizyczn niemiertel no nii Boga, to umrzemy. Myl, e 40-dniowy, cakowity post jest konieczny do osignicia fizycznej niemiertelnoci, moe bu dzi w tobie uczucie zwtpienia, czy kiedykolwiek ci si powiedzie. Z jednej strony 40 dni - mniej ni ptora miesica - stanowi bardzo may wkad w wie czne ycie. Z drugiej za jeli mamy by niemiertelni,

119

TAJEMNICE NIEMIERTELNYCH

to mamy mnstwo czasu na wykonanie tego. Poszcze nie bez jedzenia i wody to prawdziwie duchowe osigniecie. Symbolizuje ono nasz stosunek i mio do Boga. Uczeni twierdz, e czowiek po 2-3 dniach bez wody umiera. Stosujc t godwk, mona zatem umrze, dlatego te symbolizuje ona zwycistwo nad mierci. Trzykrotnie przez 3 dni tak pociem, wic wiem, e jest to moliwe. 40-dniowy post to oznaka tego, e Boga kochamy bardziej ni nasze odki, ni jedzenie. Znaem wielu ludzi, ktrzy umarli poszczc w celach duchowych. Liczni umarli rwnie poszczc, by osign cele polityczne. Gazety cigle donosz o takich przypadkach. Poszczc mona zosta m czennikiem lub te popeni samobjstwo. Ameryka nie umieraj w trakcie odchudzania si, chcc adnie wyglda, bd w rezultacie traumy z dziecistwa. Jednodniowy post raz w tygodniu wystarczy wielu osobom, aby mogli zachowa zdrowie, oczyci krew, uleczy umys i ciao. Moe to wystarczy, aby osig n fizyczn niemiertelno. Ciao ci powie. Wiele razy pociem: pewnego razu przez 87 dni. Przez 45 dni ywiem si owocami i orzechami - by to jedyny posiek dziennie. Potem przez 30 dni raz dziennie spoywaem mleko. Nastpnie przez 9 dni piem soki - tylko 2 razy dziennie. Na koniec przez 3 dni piem tylko wod, tyle, ile chciaem. Taki post

Zakoczenie

poleci mi Babaji. Do tej pory przeszedem go 2 razy; wiele si nauczyem. Przez rok pociem 3 dni w tygo dniu. W niedziel i wtorek przyjmowaem jedynie napoje, w poniedziaek za nic nie jadem i piem. Ten post take poleci mi Babaji; byo to bardzo pouczaj ce. Trzykrotnie pociem 3 dni bez jedzenia i wody. Za pierwszym razem byo najatwiej.Za drugim razem zaczynaem 10 do 20 razy, zanim mi si udao .Za trzecim razem byo ju atwiej. Post nie powinien szkodzi ciau: jeli po pierw szym dniu jeste godny, powiniene przerwa post, podobnie, jeeli czujesz si osabiony. Sztuka jedzenia wymaga wiele praktyki. Przez wikszo mojego dorosego ycia jadaem tylko 2 posiki dziennie; byo to korzystne dla mojego zdrowia. Dziesitki -jeli nie setki - tysicy ludzi umiera z przejedzenia w wieku od 35 do 50 lat. Nieumiarkowane spoywanie nawet dobrego, zdrowego poywienia zabija wicej osb, ni posty podjte w duchowych celach. Po prostu wielu ludzi w dziedzinie odywiania si wykazuje gupot i niewiadomo. W ten sposb mona wyko rzysta cokolwiek, eby si zabi. Jednym z po wszechnie obecnie stosowanych sposobw jest wojna prowadzona w celach religijnych i politycznych; z mioci" popenia si morderstwa i samobjstwa.

121

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

Sztuka jedzenia to podstawa istnienia inteligent nego czowieka, tzn. e powinien on rozwija tak wiadomo swojego ciaa fizycznego, aby by uwra liwiony na swoje rzeczywiste potrzeby, a nie kierowa si opini innych osb, np. rodzicw czy kogo innego, mwicych, co ma je. Nasze prawdziwe potrzeby odkryjemy eksperymentujc. Na pocztek mog poleci jednodniowy post raz w tygodniu przez rok, polegajc jedynie na przyjmowaniu pynw. Nigdy nie opanujemy sztuki jedzenia, jeli nie za czniemy jej praktykowa. Przygotowanie si do 40dniowego postu bez jedzenia i wody wymaga od bywania godwek przez wiele lat. Mojesz, Eliasz i Jezus zaczynali w dziecistwie; ja pracuj nad tym od 10 lat. Wszystkie moje godwki, ktre opisaem, prze prowadziem w cigu ostatnich 8 lat. Do tej pory mj rekord w tej dziedzinie to 3 dni bez jedzenia i wody. Ten rodzaj postu to prawdziwy sygna postpu w du chowym rozwoju. Istotne jest rwnie, aby sobie uwiadomi, e samo poszczenie nie jest celem. Jest nim wiadomo Boga - mio do Boga i ludzi. Demony i li ludzie pocili, chcc otrzyma od Boga szczeglne moce, ktre pniej wykorzystywali dla zych celw. Poszczenie sprzyja rwnie nauce cierpliwoci, oczyszczaniu ciaa i umysu, abymy

Zakoczenie

'epiej suyli Bogu i ludziom. Zasadniczym celem F ostu jest jednak oczyszczenie naszej mioci i mocy tak, bymy mogli uzdrowi siebie i innych. Nie powinnimy posugiwa si postami, aby co udowo dni lub eby manipulowa ludmi. Bdmy na to szczeglnie wyczuleni. Nie powinnimy zmusza si do nagej i dugiej godwki; lepiej poci krcej, ale czciej ni duej, lecz rzadziej. Dobrze jest poci w grupie, ze wzgldu na wsparcie, jakiego nam udziela, jednak pod warunkiem, e nie wymusza si od nas zakoczenia postu w jakim okrelonym dniu. Nigdy nie mwibym ludziom, co powinni robi ze swoim ciaem. Jak wspomniaem wczeniej, pociem bez jedzenia i wody 1 dzie w tygodniu przez 9 lat, zanim sprbowaem po raz pierwszy trzydniowego postu bez jedzenia i wody. Byem dobrze przygotowany. Nasz umys i ciao potrzebuj cierpliwego treningu. Nasze ciao jest jak zwierz; musi by trenowane z cierpliwoci, z jak odnosimy si do konia czy psa, jeli chcemy, eby nam dobrze i przydatnie suy. Babaji powiedzia: Co prawda zbudowanie ciaa wietlistego trwa dugo, ale jak ju si je zbuduje, mona je zatrzyma na zawsze.

123

TAJEMNICE NIEMIERTELNYCH

Nie wiem na ile jeszcze powiniene si duchowo oczyci, by sta si niemiertelnym. Jeli kochasz ycie, czujesz si dobrze i twoje fizyczne ciao jest zdrowe, to nie masz o co si martwi. Jeeli jednak stracie rado ycia, a twoje ciao choruje, to znaczy, e nadszed czas na wiksze duchowe oczyszczenie do czasu odzyskania zdrowia. Pierwsz zasad jogi jest osigniecie wiadomoci ciaa energetycznego, naszej aury, naszych poziomw energii. Druga zasada jogi to wiedza o tym, e ziemia, powietrze, woda i ogie mog skuteczniej oczyci umys ni on sam potrafi to zrobi. Oczyszczaj one i harmonizuj nasze ciao energetyczne. Trzeci zasad jogi stanowi praktykowanie duchowe go oczyszczania, tak aby uchroni si przed skutkami zanieczyszczania i poczu si czystym. Czwarta zasada jogi to oczyszczanie si z toksyn i napi, nagromadzonych w cigu caego ycia. Pit zasad jogi jest przyzwyczajenie si do ycia w szczciu i mdroci, a take opanowanie 108 imion Boga. Szsta zasada polega na dzieleniu si wasnymi praktykami z kadym, kto chce si ich uczy oraz na

124

Zakoczenie

tworzeniu podstaw dla wasnego zdrowia i ywotno ci. Sidma zasada to szukanie i pobieranie nauk u wiel kich niemiertelnych, ktrzy yj w jednym ciele przynajmniej 300 lat. sm zasad jogi jest spotkanie wiecznego Ojca w ludzkiej postaci. W Apokalipsie w. Jana czytamy: Oto przybytek Boga z ludmi i zamieszka wraz z nimi, i bd oni Jego ludem, a On bdzie BOGIEM Z N I M I " . I otrze z ich oczu wszelk z a mierci ju odtd nie bdzie. Ani aoby, ni krzyku, ni trudu ju [odtd] nie bdzie, bo pierwsze rzeczy przeminy. I rzek Zasiadajcy na tronie: Oto czyni wszystko nowe . I mwi: Napisz: Sowa te wiarygodne s i praw dziwo). I rzek mi: Stao si. Jam Alfa i Omega, Pocztek i Koniec. Ja pragncemu dam darmo pi ze rda wody ycia. Zwycizca to odziedziczy i bd Bogiem dla niego, a on dla mnie bdzie synem. A dla tchrzw, niewiernych, obmierzych, zabjcw, roz pustnikw, gularzy, bawochwalcw, i wszelakich kamcw: udzia w jeziorze gorejcym ogniem i siar k. To jest mier druga. (Ap 20,3-8). Przez ca wieczno ten przekaz dla nas jest taki sam. Moemy wej do nieba albo pieka ju teraz, nie

125

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

musimy czeka a do mierci. Idea fizycznej niemier telnoci stanowi jedynie wprowadzenie do nieba na ziemi. Lektura tego tekstu moe przez par lat dziaa na ciebie korzystnie, ale wczeniej czy pniej b dziesz musia sam praktykowa i udoskonali swoj wasn relacj z Bogiem. Niebo na ziemi jest moliwe i wiele osb ju do niego weszo. Od nas zaley, czy bdziemy doskonali siebie i uczy innych. Prawdziwa religia prawdy, prostoty i mioci musi by goszona w tych miejscach na ziemi, gdzie wystpuj jakie trudnoci i problemy. Takie miejsca s wszdzie. Moemy zacz dziaanie od naszych ssiadw, na pocztek rozpowszechniajc wrd nich ide I AM ALIVE NOW. Pamitajmy, e od nas zaley, czy bdziemy doskonali siebie i uczy tego innych. Dziewit zasad jogi jest zbudowanie wietlistego ciaa, ktre moe si manifestowa lub nie, moe by widziane albo nie -jak nasi bracia i siostry, niemier telni jogini ze Wschodu. W 1976 grupa ludzi zainteresowanych tymi ideami zakupia uzdrowisko z gorcymi rdami, Campbell Hot Springs. Dalimy mu now nazw - Consciousness Village (Wioska wiadomoci), poniewa na szym celem jest stworzenie centrum treningowego dla iemiertelnych ludzi. Jest to bardzo niezwyke, pene

126

Zakoczenie

mioci i duchowej siy miejsce. Znajduje si w Sierraville w Kalifornii. Od 1976 co tydzie przeprowadzamy piciodniowe treningi duchowego oczyszczenia. Wikszo chorb znana ludziom zostaa tutaj wyleczona - wiele razy. CV - C H S to bardzo uzdrawiajce miejsce. Przygoto wujemy ludzi z caego wiata, ktrzy chc leczy innych (zosta healerami). Kady kto tutaj si znaj dzie, mimo swych zasug, stopni, dowiadczenia, pozycji jest po prostu dzieckiem Boga, rwny wszyst kim innym ludziom. Obecna cena treningu, pokoju i wyywienia wynosi 500 doi. Jednak udzielamy stypendiw i nigdy nie byo takiej sytuacji, abymy nie przyjli kogo z po wodu braku pienidzy. Mamy 680 akrw, ktre pochaniaj duo pracy i pienidzy. Mile widziane bdzie rwnie twoje wsparcie przed lub po pobycie u nas. Joga to nie siedzenie w zabawnych pozycjach, joga to dobre samopoczucie, czysto wewntrzna, ciesze nie si przyjemnociami ycia, odnoszenie sukcesw w yciu. Mio do samych siebie, do ludzi, wiata i Boga jest rdem naszej naturalnej boskoci. Osignicie pokoju na ziemi i dobrobytu jest moliwe jedynie przy odpowiednim procencie nie-

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

miertelnych w naszym bloku. Czy chcesz by jednym z nich ? Aby stawi czoa codziennemu yciu musimy by obdarzeni mdroci, nie chodzi tutaj o mdro opakowan", gotow, ale intuicyjn, ktra jest ywa i wiadoma. Mio i mdro to nie co, co ju robilimy, ale co, co teraz robimy - co nowego i wieego w kadej chwili. To jest wieczne ycie. Dodatkiem do ksiki Physical Immortality and Transfiguration, ktra podaje adresy niemiertelnych i historie Amerykanw, ktrzy w tym stuleciu po konali mier, jest wieo ukoczona przeze mnie broszura Physical Immortality for Christians (Fizycz na Niemiertelno dla Chrzecijan). Spodziewam si, e ta ksieczka zostanie szeroko rozpowszechniona i e sporo ludzi zostanie mistrzami w sztuce fizycznej niemiertelnoci. Jeli ci ludzie zao witynie ognia w kadym parku i wsplnocie ludzkiej, wzrost energii yciowej bdzie podwiado mie przekazywany wikszoci spoeczestwa poprzez restauracje, domy towarowe i kina, a wieci o filozofii fizycznej niemiertelnoci owiec szerokie rzesze na tyle, e rozprzestrzenienie si dugowiecznoci stanie si rzecz normaln.

128

Zakoczenie

Poprzednim razem fizyczna niemiertelno bya rozpowszechniona przez Ram i Sit 130 000 lat temu, trwao to ponad 100 000 lat, skoczyo si 5 000 lat temu. Biblia jest histori ostatecznego zejcia w mier - z pewnymi wyjtkami. Adam y 930 lat. Dugowieczno skoczya si z przedpotopowymi patriarchami. Teraz znowu nadszed czas by propa gowa powszechn ywotno, pokj i dobrobyt. Jednym z wikszych osigni tego wieku jest Korpus Pokoju prezydenta Johna F. Kennedy'ego. Ale ludzie nadal s tak zalepieni, e raczej wol zabija siebie i innych przy pomocy wojska, maryna rki, si powietrznych ni mie pokj. Korpus Pokoju musi zyska wiksz popularno, jeli z rwn powag mylimy o pokoju, co obecnie o wojnie. To jest prosty bd w ludzkim myleniu. Jeli ta ksieczka zostanie szeroko rozpowszechniona po przez gazety, czasopisma, jak rwnie przez projekt I AM ALIVE NOW moe uda si zmieni ludzk mentalno. Myl, e jednym z wikszych zada Ameryki jest midzy innymi wyszukiwanie pomysw, idei i propa gowanie ich. Robimy adne i proste opakowania

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

wszystkiego i rozprowadzamy po caym wiecie. Jeli fizyczna niemiertelno i proste, najbardziej pod stawowe praktyki duchowego oczyszczania bd tu taj praktykowane, to rozpowszechni si one po wiecie. Musimy jednak powici temu duo uwagi, wykorzystujc do tego celu nasze kocioy i due instytucje edukacyjne. Program wymiany uczniw powinien obejmowa kad szko redni lub col lege. Zwyczajne podrowanie po wiecie jest jedn z bardziej zaawansowanych form jogi niemiertelno ci. Wzbogaca nas, poza racjonalnym umysem przy daje gjbi naszej duszy, przynosi mdro. Musimy stworzy uniwersalny system edukacyjny, ktry za pewniaby ochron unikalnej kulturze kadego z na rodw, ale rwnie dzielenie si ni. Bd ceni twj udzia w programie I AM ALIVE NOW. Jeli nie ma jeszcze w twoim rodowisku odpowiedniej organizacji, pom nam i za j. Jeli potrzebujesz wicej informacji, napisz do I AM ALIVE NOW IN THE WORLD w Sierraville. Jeli ju istnieje w twoim otoczeniu taka organizacja, docz si do niej i wspieraj rozwj idei fizycznej niemiertelnoci w swoim rodowisku.

130

Zakoczenie

Projekt I AM ALIVE NOW utrzymuje si z dob rowolnych datkw. Dzikuj za twoj hojno.

W Prawdzie, Prostocie i Mioci Leonard Orr

KONIEC

131

XI Posowie

Posowie

NIE GDMY SI ZE MIERCI


Dugotrway pokj nie jest moliwy dopty, dop ki mier bdziecie nosi w Waszych sercach. Kto zabija? Kto zamierza Ciebie zabi? Kto jest praw dziwym zabjc innych ludzi? Czy tym Zabjc jest Bg, Szatan, czy te bakteria chorobotwrcza? Czy to Wasza wasna podwiadomo przyspiesza t mier? Jeli wierzysz, e fizyczna mier jest nieunikniona i poza Twoj kontrol, Ty sam moesz by winny. Moesz zabija samego siebie za pomoc swego umysu. Prawda polega na tym, e wikszo ludzi umiera zgodnie z rodzim tradycj. Ludzie umieraj, poniewa nie wgbiaj si, nie badaj rodzinnego ani religijnego programu, planu. Nieznajomo tej pod stawowej prawdy nie oszczdzia nikogo od 4000 lat. Ale wczeniej, kada cywilizacja ziemska dysponowa a historycznym zapisem dowodzcym, i mier nie jest nieunikniona. Moemy poznawa drogi prowa dzce do fizycznej niemiertelnoci i osign j. Fizyczna mier nie jest nieunikniona. Wiara w to, e mier jest nieunikniona, jest przyczyn wielkiego

135

TAJEMNICE NIEMIERTELNYCH

nieszczcia. Wiara ta sprawia, e ludzie ktrzy nie przywizuj wagi do mierci myl: Dlaczego mam si o co troszczy, jeli i tak kady kiedy umrze?" Wiara ta sprawia, e ludzie s li i niemoralni. Poniewa kady kiedy umiera, nie ma adnego znaczenia to, co ja robi." Wiara ta sprawia, e ludzie chorzy - ci, ktrzy boj si mierci - boj si wszystkiego i nie mog uzdrowi samych siebie, gdy nie wiedz, e sami s rdem choroby. Jak moemy zapobiec wojnie, jeli nie moemy zapobiec mierci? Mentalno akceptujca mier jest ofiar wiadomo ci. Nasze tradycyjne mylenie o mierci sprawia, e ludzie s nerwowi, trac rozum, staj si gwatowni. Mylenie to utrzymuje ich w niewiedzy. Pokj osobis ty i midzynarodowy jest czasowy dopty, dopki nie pokonamy mierci w naszym wasnym umyle. Krok pierwszy polega na zaakceptowaniu filozofii o fizycznej niemiertelnoci i transfiguracji. Krok drugi polega na wyjanieniu problemu przy spieszania naszej indywidualnej mierci. Krok trzeci polega na rozwiniciu praktycznego mist rzostwa swojego ciaa. Napisaem kilka ksiek na ten temat, by sprawi, aby zwycistwo nad mierci byo atwiejsze zarwno dla mnie, jak i dla innych.

136

Posowie

Czy wiesz, e wikszo ksiek na temat sztuki fizycznej niemiertelnoci wydanych w Ameryce w ostatnim stuleciu nie bya wznowiona ze wzgldu na brak zainteresowania? Niema na razie popytu na fizyczn niemiertelno w zaprogramowanym spoeczestwie. W miertel nym wiecie nie ma rynku dla wiecznego ycia. Nasza cywilizacja nie ma jeszcze sposobw, by fizyczn niemiertelno mona byo osign atwiej ni kiedykolwiek wczeniej w historii. Jestemy tak blisko i jednoczenie tak daleko, poniewa nasza filozofia religijna jest tak bardzo przestarzaa. Dlaczego tak bardzo kochamy mier? Spotkaem ponad 8 joginw, ktrzy mieli ponad 300 lat. Zwoa em konferencj prasow - nikt nie przyszed. rodki masowego przekazu nie wykazuj zainteresowania. Wcham si przed wymienieniem Jezusa, gdy koci przypisa mu tak z opini. Jezus powiedzia: Osoba, ktra nie wierzy, jest ju potpiona... I to jest potpieniem, e wiato jest na wiecie, a ludzie ukochali sobie raczej ciemno ni wiato." Wiara w nasz wasn suszno sprawia, i trwamy przy naszych systemach wiary w mier. Wolimy raczej mie racj ni y. Wspczeni telewizyjni kaznodzieje maj absolutn" racj.

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

Nie lubimy sucha, i nasi bliscy umarli na prno, z powodu niewiedzy. Ale oni umarli na prno jedynie wwczas, gdy my nie zrozumielimy tego przekazu. Kady, kto umiera, umiera dla nas, by nauczy nas, na czym polega mier. Kady ma prawo do mierci. Ale jednoczenie kady ma prawo wiedzie, e mier nie jest nieunik niona. Ma prawo do tego, by bez zahamowa dy do wiecznego ycia, nie w tradycyjnym znaczeniu umierania i pjcia do nieba, ale w prawdziwym sensie, ktry odnosi si rwnie do fizycznego ciaa. Jest to by moe nie wypowiedziany cel ruchu na rzecz pokoju - fizyczna niemiertelno. Wierz, e jest to dobre dla ludzi, ktrzy wybrali mier. Jednake bez brania pod uwag alternatywy, jak jest niemiertelno, jest to po prostu pusty wybr. Nie jest to wcale wyborem. To jest mier w wyniku nie podjcia ycia. miertelne przeznacze nie wynikajce z niewiedzy i nie podlegajce wyboro wi. Obecnie mona naby wiele ksiek na temat fizycznej niemiertelnoci, ale nasze szkoy pozostaj nadal w niewiadomoci. Kiedy sporzdziem list

138

ponad 100 tytuw, jednak nikt nawet o ni nie zapyta. Sam napisaem ponad 5 ksiek o fizycznej nie miertelnoci - praktycznych i pomocnych. Ludzie, ktrzy je przeczytali, kochaj je. Od 1977 roku prawie corocznie odwiedzam pew nego niemiertelnego jogina, by nauczy si wicej i bym sam mg osign niemiertelno. Obecne praktyki zmierzajce do osignicia wiecznego ycia s proste i rewolucyjne. Mojanajlepsza ksika zatytuowana jest: Fizycz na niemiertelno, nauka o wiecznym yciu". Za warte s w niej zdjcia starego mczyzny w wieku 9000 lat (sownie: dziewiciu tysicy). Powiecie nie moliwe". Sprbujcie medytowa nad tymi zdjcia mi. Napisaem ksik pt. Fizyczna niemiertelno dla chrzecijan". Mwi ona o 5 najwikszych Nie miertelnych wymienionych w Biblii i o tym, e historia biblijna zaczyna si, gdy ludzie yli ju ponad 500 lat. Biblia zaczyna si wyjanieniem, w jaki sposb utracilimy fizyczn niemiertelno. Opublikowaem ksik 2000-letniego niemiertel nego jogina - Bhartreji, mojego przyjaciela, ktry napisa j, gdy mia jedynie 300 lat.

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

Ksika, ktr czytasz jest form spopularyzowa n idei fizycznej niemiertelnoci. Jestem autorem wielu ksiek i kaset na ten temat. Jeli czujesz si zainteresowany i chciaby uczestniczy w propago waniu idei fizycznej niemiertelnoci, masz jakie pomysy i przemylenia na ten temat to podziel si nimi ze mn piszc na adres: Leonard Orr Box 5320, Chico 95927, USA tel. 916-893-8643

140

Posowie

YJ TU I TERAZ
Projekt YJ TU I TERAZ (I AM ALIVE NOW) jest realizowany w wielu miastach i miasteczkach na terenie Stanw Zjednoczonych, a take na caym wiecie. Jego gwnym zaoeniem jest szerzenie idei pokoju w wiecie oraz w naszych umysach i ciaach. Projekt umoliwia kademu zastanowienie si nad ide fizycznej niemiertelnoci wyraonej nastpujc afirmacj: yj teraz, zatem ycie pociga mnie bardziej nii mier. Jak dugo wzmacniam moj potrzeb tycia i osabiam moje pragnienie mierci, tak dugo bd iy we wzrastajcym zdrowiu i modoci. Ta afirmacj napisana przez Leonarda Orra zain spirowaa miliony ludzi do osobistej przemiany. Radzimy wic, by i ty j zapamita. Nowoczesne spoeczestwo nigdy nie prbowao wprowadzi w ycie idei fizycznej niemiertelnoci. Bez wtpienia jedynym sposobem, aby to osign, jest spowodowanie, aby kady w ni uwierzy. By moe ten cel wydaje si zbyt idealistyczny, ale moe-

141

TAJEMNICE

NIEMIERTELNYCH

my chocia sprowokowa ludzi do rozmw czy zastanowienia si nad t ide choby przez chwil. Jeli ju kto j rozway i bdzie wola umrze, to takie umieranie bdzie przynajmniej bardziej wiado mym aktem. Biecym celem projektu YJ TU I TERAZ jest stworzenie kademu okazji do przemylenia idei fizycznej niemiertelnoci, aby mg dokona ycio wego wyboru, Kiedy ta idea stanie si powszechnie znana w spoeczestwie, bdzie mona zaobserwowa zmniejszon liczb zgonw i inne zmiany spoeczne. W Stanach Zjednoczonych ju ponad 100.000 osb wierzy w fizyczn niemiertelno. Ci ludzie stwier dzaj u siebie znaczn popraw zdrowia, szczcia i powodzenia yciowego. System wierze oparty na nieuchronnoci mierci moe powodowa wicej bo lczek osobistych i spoecznych ni nam si wydaje. Idea fizycznej niemiertelnoci jest zupenie nieszkod liwa. Sprbuj, a przekonasz si! Mentalno mierci jest niezdrowa dla ludzi. Wojna jest spoecznym wyrazem jednostkowego denia do mierci. Afirmacja YJ TERAZ po moe je zlikwidowa i zapobiec wojnie. Kady, kto przyswaja sobie t pen mocy myl odsuwa od nas wojn atomow i wszelkie rodzaje przemocy.

142

Posowie

Ostatecznym celem indywidualnej wiadomoci jest ycie wieczne ducha, umysu i ciaa. Kiedy si ju osignie niemiertelno ducha, umysu i ciaa, pozo staje jedynie praktykowanie prawdy, prostoty i mio ci oraz cieszenie si yciem. Nasza cywilizacja dysponuje tak wieloma metoda mi podtrzymujcymi ycie, e wikszo z nas ma szans urzeczywistni fizyczn niemiertelno. Jed nak tragedi naszego pokolenia jest to, i wielu z nas moe niepotrzebnie umrze tylko dlatego, ze nigdy nawet o nich nie syszeli. Oczywicie moe si okaza, e afirmacja to za mao, aby urzeczywistni cakowite przejcie od mentalnoci mierci do mentalnoci wiecznoci, ale od czego trzeba zacz. Informator, ktry moemy ci przesa na twoj prob, zawiera aktualn list ksiek na omawiany temat. Zaczamy rwnie informacj o lokalnych dziaaniach na rzecz fizycznej niemiertelnoci i lu dziach, ktrzy osigaj fizyczn niemiertelno. yj teraz, zatem ycie pociga mnie bardziej ni mier. Jak dugo wzmacniam moj potrzeb ycia i osabiam moje pragnienie mierci, tak dugo bd y we wzrastajcym zdrowiu i modoci.

143

TAJEMNICE NIEMIERTELNYCH

Nasz adres: I AM ALIVE NOW IN THE WORLD, Box 163, Sierraville, CA 96126. Jeli chciaby rozpocz lub wczy si w dziaal no na rzecz fizycznej niemiertelnoci w twoim rodowisku, skontaktuj si z: I AM ALIVE NOW IN THE WORLD

144

lir