Vous êtes sur la page 1sur 52

Wersja:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydzia Ekonomii

PROGRAM KSZTACENIA
Nazwa kierunku: Rok rozpoczcia ksztacenia: Poziom ksztacenia i forma studiw: Tytu zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:

Ekonomia
2013/2014 Studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne licencjat Nabr: zimowy Profil ksztacenia: oglnoakademicki Liczba semestrw: 6 Liczba punktw ECTS wymagana do uzyskania tytuu zawodowego: 180

Kurator kierunku:

prof. dr hab. Urszula Zagra-Jonszta

Przyporzdkowanie do obszaru ksztacenia oraz obszar nauk spoecznych wskazanie dziedziny i dyscypliny naukowej, do ktrych dziedzina nauk ekonomicznych odnosz si efekty ksztacenia: dyscyplina naukowa - ekonomia Zwizek z misj Uczelni i strategi jej rozwoju: Opracowany zestaw efektw ksztacenia pozostaje w cisym zwizku zarwno z misj Uczelni, jak i obszarami rozwojowymi Strategii Uczelni na lata 2010 - 2017. Upowszechnianie wiedzy oraz ksztacenie dla gospodarki i administracji z wykorzystaniem efektw ksztacenia realizowanych w ramach kierunku jest oparte na bogatych dowiadczeniach badawczych i eksperckich kadry naukowo - dydaktycznej. Biorc pod uwag istot i treci wyodrbnionych dziaalnoci strategicznych zdefiniowane efekty ksztacenia znajduj umiejscowienie w szczeglnoci w obszarze dotyczcym przyszociowych i prestiowych studiw oraz fundamentalnych projektw badawczych i edukacyjnych. Kierunek studiw wpisuje si rwnie bardzo dobrze w misj Wydziau: "wyposaanie absolwentw w wiedz, umiejtnoci i kompetencje spoeczne umoliwiajce realizacj karier zawodowych w gospodarce wiedzy i erze kreatywnoci". Realizowany jest cel 1.1. Strategii Wydziau: "Ekonomiczne i pozaekonomiczne kierunki studiw zapewniajce dobry start i rozwj zawodowy".

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 1 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Wskazanie ewentualnych dobrych praktyk lub wzorcw krajowych i midzynarodowych wykorzystanych przy opisie efektw ksztacenia:

Przy opracowywaniu zbioru efektw ksztacenia dla kierunku ekonomia korzystano z nastpujcych materiaw: - Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego w sprawie wzorcowych efektw ksztacenia; - Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwo Wyszego; - Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyszego. Red. E. Chmielecka. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, Warszawa, listopad 2010r. - A. Kraniewski, Jak przygotowa programy ksztacenia zgodnie z wymaganiami wynikajcymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyszego? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, Warszawa, listopad 2011r.; - Economics 2007. The Quality Assurance Agency for Higher Education 2007; - Tuning Educational Structures in Europe. Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Business. Project coordinated by the University of Deusto, Spain and the University of Groningen, The Netherlands. - Przekazanie i upowszechnienie kompleksowej wiedzy z obszaru nauk ekonomicznych oraz ksztatowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o mechanizmach, zjawiskach i procesach gospodarczych; - Przygotowanie absolwentw do wykorzystywania wiedzy w praktyce, w tym sporzdzania analiz ekonomicznych wymagajcych uycia metod analitycznych i narzdzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych; - Nabywanie umiejtnoci stosowania narzdzi ekonomicznych do rozwizywania problemw gospodarczych oraz zdolnoci krytycznej ich oceny; - Doskonalenie kompetencji ustawicznego uczenia si. a) czna liczba punktw ECTS, ktr student musi uzyska na zajciach wymagajcych bezporedniego udziau nauczycieli akademickich i studentw: b) czna liczba punktw ECTS, ktr student musi uzyska w ramach zaj z zakresu nauk podstawowych, do ktrych odnosz si efekty ksztacenia: c) czna liczba punktw ECTS, ktr student musi uzyska w ramach zaj o charakterze praktycznym: d) minimalna liczba punktw ECTS, ktr student musi uzyska, realizujc moduy ksztacenia oferowane na zajciach oglnouczelnianych lub na innym kierunku studiw: e) udzia procentowy punktw ECTS do wyboru studenta: f) struktura punktw ECTS wynikajca z przypisania kierunku do wicej ni jednego obszaru ksztacenia: g) czna liczba godzin bezporedniego kontaktu z nauczycielem akademickim: -

Oglne cele ksztacenia oraz sylwetka absolwenta:

Sumaryczne wskaniki ilociowe charakteryzujce program studiw:

Opis siatki (uwagi):

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 2 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Efekty ksztacenia okrelone dla kierunku

Symbol EK

Symbol EO

Opis

Wiedza
EK1_DIS_W01 Zna i posuguje si podstawowymi kategoriami zwizanymi z dystrybucj i sprzeda. S1A_W02 EK1_DIS_W02 EK1_DIS_W03 Ma podstawow wiedz o rnych rodzajach struktur i instytucji spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczeglnoci ich istotnych elementach. Identyfikuje relacje zachodzce midzy podmiotami na rynkach krajowych i midzynarodowych. S1A_W03 S1A_W04 EK1_DIS_W04 Ma podstawow wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w skali krajowej, midzynarodowej i midzykulturowej. Zna rodzaje wizi spoecznych odpowiadajce dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, waciwym dla studiowanego kierunku studiw oraz zna rzdzce nimi prawidowoci. Zna i przedstawia metody projektowania i prowadzenia bada rynkw krajowych i midzynarodowych. S1A_W06 EK1_DIS_W05 Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce. Zna i przedstawia style i techniki prowadzenia negocjacji handlowych na rynkach krajowych i midzynarodowych. S1A_W06 EK1_DIS_W06 Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce. Zna prawidowoci funkcjonowania instytucji rynkowych i relacji zachodzcych midzy nimi. S1A_W07 EK1_DIS_W07 Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania. Tumaczy uwarunkowania przedsibiorczoci w dziaalnoci handlowej. S1A_W11 EK1_EM_W01 EK1_EM_W02 Zna oglne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsibiorczoci, wykorzystujcej wiedz z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Ma wiedz o relacjach midzy przedsibiorstwem a otaczajcymi go podmiotami i instytucjami. S1A_W03 S1A_W07 EK1_EM_W03 Ma podstawow wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w skali krajowej, midzynarodowej i midzykulturowej. Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania. Zna istot oraz uwarunkowania przedsibiorczoci i innowacyjnoci. S1A_W11 Zna oglne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsibiorczoci, wykorzystujcej wiedz z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.
Wygenerowa: Kandydat Zmodyfikowano: 2013-04-11 Strona 3 z 52

Identyfikuje elementarne zalenoci determinujce charakter wizi pomidzy podmiotami rynku.

Wyjania normy i reguy istotne dla funkcjonowania przedsibiorstwa i jego otoczenia.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK EK1_EZB_W01

Symbol EO

Opis

Posiada podstawow wiedz w zakresie determinant podaowej i popytowej strony rynku pracy w nowoczesnej gospodarce. Rozrnia pojcia bezrobocia cyklicznego i strukturalnego,. S1A_W02 Ma podstawow wiedz o rnych rodzajach struktur i instytucji spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczeglnoci ich istotnych elementach.

EK1_EZB_W02

Zna i rozumie mechanizmy tworzenia i likwidacji miejsc pracy w warunkach przeobrae strukturalnych gospodarek. Wskazuje skutki ekonomiczne, spoeczne i psychologiczne bezrobocia a take metody przeciwdziaania bezrobociu,. S1A_W08 Ma wiedz o procesach zmian struktur i instytucji spoecznych oraz ich elementw, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.

EK1_EZB_W03

Posiada podstawow wiedz w zakresie ilociowych i jakociowych metod badawczych stosowanych do diagnozowania i ceny stanw, struktur i zmiennoci na rynku pracy. S1A_W06 Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce.

EK1_GE_W01

Posiada wiedz na temat systemw i technik informatycznych wykorzystywanych w gospodarce elektronicznej. S1A_W06 S1A_W07 Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce. Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania.

EK1_GE_W02

Posiada wiedz na temat informatycznego wspomagania procesw biznesowych. S1A_W06 S1A_W07 S1A_W10 S1A_W11 Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce. Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania. Zna i rozumie podstawowe pojcia i zasady z zakresu ochrony wasnoci przemysowej i prawa autorskiego. Zna oglne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsibiorczoci, wykorzystujcej wiedz z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_GE_W03

Posiada wiedz na temat strategii i modeli gospodarki elektronicznej. S1A_W01 S1A_W06 S1A_W07 S1A_W10 Ma podstawow wiedz o charakterze nauk spoecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce. Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania. Zna i rozumie podstawowe pojcia i zasady z zakresu ochrony wasnoci przemysowej i prawa autorskiego.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 4 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO S1A_W11

Opis Zna oglne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsibiorczoci, wykorzystujcej wiedz z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_GE_W04

Posiada wiedz na temat systemw i metod analizy biznesowej. S1A_W01 S1A_W06 S1A_W07 S1A_W10 S1A_W11 Ma podstawow wiedz o charakterze nauk spoecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce. Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania. Zna i rozumie podstawowe pojcia i zasady z zakresu ochrony wasnoci przemysowej i prawa autorskiego. Zna oglne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsibiorczoci, wykorzystujcej wiedz z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_GKL_W01

Zna i posuguje si podstawow terminologi z zakresu gospodarowania kapitaem ludzkim. S1A_W02 Ma podstawow wiedz o rnych rodzajach struktur i instytucji spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczeglnoci ich istotnych elementach.

EK1_GKL_W02 EK1_GKL_W03

Identyfikuje czynniki rodowiska wewntrznego organizacji i otoczenia zewntrznego oddziaujce na proces gospodarowania kapitaem ludzkim. S1A_W03 S1A_W05 Ma podstawow wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w skali krajowej, midzynarodowej i midzykulturowej. Ma podstawow wiedz o czowieku, w szczeglnoci jako podmiocie konstytuujcym struktury spoeczne i zasady ich funkcjonowania, a take dziaajcym w tych strukturach. Identyfikuje rol pracownika w procesie gospodarowania w organizacji.

EK1_GKL_W04

Zna podstawowe metody badawcze stosowane w obszarze gospodarowania kapitaem ludzkim. S1A_W06 Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce.

EK1_GKL_W05

Identyfikuje podstawowe normy i reguy organizacyjne, etyczne i moralna ksztatujce proces gospodarowania kapitaem ludzkim oraz funkcjonowanie pracownika w organizacji. S1A_W07 Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania.

EK1_GMiR_W01 Zna i objania podstawy teoretyczne ekonomii miasta i regionu. S1A_W02 S1A_W03 Ma podstawow wiedz o rnych rodzajach struktur i instytucji spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczeglnoci ich istotnych elementach. Ma podstawow wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w skali krajowej, midzynarodowej i midzykulturowej. EK1_GMiR_W02 Formuuje podstawy metodyczne opisu i diagnozy procesw gospodarczych w miastach i regionach.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 5 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO S1A_W06

Opis Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce.

EK1_GNiUP_W0 Posiada podstawow interdyscyplinarn wiedz na temat norm prawnych oraz czynnikw ekonomicznych i technicznych determinujcych funkcjonowanie 1 rnego rodzaju nieruchomoci. S1A_W02 Ma podstawow wiedz o rnych rodzajach struktur i instytucji spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczeglnoci ich istotnych elementach. EK1_GNiUP_W0 Posiada podstawow wiedz na temat elementw skadajcych si na sektor nieruchomoci, w szczeglnoci zna struktur i zasady funkcjonowania rynkw 2 nieruchomoci oraz rozumie dynamiczne powizania pomidzy gospodarowaniem nieruchomociami a polityk rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zarzdzaniem usugami publicznymi. S1A_W02 S1A_W03 S1A_W07 S1A_W08 3 Ma podstawow wiedz o rnych rodzajach struktur i instytucji spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczeglnoci ich istotnych elementach. Ma podstawow wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w skali krajowej, midzynarodowej i midzykulturowej. Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania. Ma wiedz o procesach zmian struktur i instytucji spoecznych oraz ich elementw, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. EK1_GNiUP_W0 Posiada teoretyczn i praktyczn wiedz na temat metod i narzdzi stosowanych w analizach miejskich i regionalnych, analizach rynku i analizach strategicznych, pozwalajcych opisywa struktury jednostek przestrzennych oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce. S1A_W06 EK1_HZ_W01 EK1_HZ_W02 Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce. Posiada ogln wiedz na temat specyfiki funkcjonowania przedsibiorstwa w midzynarodowym otoczeniu. S1A_W03 S1A_W06 EK1_HZ_W03 Ma podstawow wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w skali krajowej, midzynarodowej i midzykulturowej. Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce. Zna procedury projektowania i prowadzenia bada rynkowych. S1A_W06 EK1_HZ_W04 Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce. Ma ogln wiedz o rodowisku krajowym, zagranicznym i midzynarodowym oraz rzdzcych nim prawidowociach. S1A_W07 EK1_HZ_W05 Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania. Opisuje podstawowe kanay oddziaywania otoczenia krajowego i midzynarodowego na funkcjonowanie struktur gospodarczych i instytucji ekonomicznych. S1A_W03 Ma podstawow wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w skali krajowej, midzynarodowej i midzykulturowej. Zna podstawowe metody i techniki pozyskiwania informacji o rynkach zagranicznych.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 6 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK EK1_HZ_W06

Symbol EO S1A_W09 S1A_W02 S1A_W07

Opis Ma wiedz o pogldach na temat struktur i instytucji spoecznych oraz rodzajw wizi spoecznych i o ich historycznej ewolucji. Ma podstawow wiedz o rnych rodzajach struktur i instytucji spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczeglnoci ich istotnych elementach. Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania.

Wyjania fundamentalne normy i reguy organizujce struktury gospodarcze i instytucje ekonomiczne.

EK1_HZ_W07

Opisuje procesy zmian struktur gospodarczych i instytucji ekonomicznych. S1A_W07 S1A_W08 Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania. Ma wiedz o procesach zmian struktur i instytucji spoecznych oraz ich elementw, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Ma podstawow wiedz o rnych rodzajach struktur i instytucji spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczeglnoci ich istotnych elementach.

EK1_KB_W01

Iidentyfikuje podstawowe podmioty funkcjonujce na rynku. S1A_W02

EK1_KB_W02

Zna i posuguje si podstawowymi kategoriami zwizanymi z komunikacj w biznesie krajowym i midzynarodowym. S1A_W02 Ma podstawow wiedz o rnych rodzajach struktur i instytucji spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczeglnoci ich istotnych elementach.

EK1_KB_W03 EK1_KB_W04

Posiada wiedz na temat uwarunkowa komunikacji w biznesie. S1A_W03 S1A_W04 Ma podstawow wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w skali krajowej, midzynarodowej i midzykulturowej. Zna rodzaje wizi spoecznych odpowiadajce dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, waciwym dla studiowanego kierunku studiw oraz zna rzdzce nimi prawidowoci. Identyfikuje i opisuje podstawowe relacje komunikacyjne pomidzy podmiotami popytu i poday na rynku.

EK1_KB_W05

Identyfikuje rol jednostki ludzkiej w procesach komunikacyjnych na rynku. S1A_W05 Ma podstawow wiedz o czowieku, w szczeglnoci jako podmiocie konstytuujcym struktury spoeczne i zasady ich funkcjonowania, a take dziaajcym w tych strukturach.

EK1_KB_W06

Zna podstawowe metody i narzdzia suce do prowadzenia bada rynku. S1A_W06 Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce.

EK1_KB_W07

Zna standardowe metody analizy i prezentacji danych. S1A_W06 Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce.

EK1_MSGiPG_ W01

Ma podstawow wiedz o podmiotach gospodarki wiatowej, a w szczeglnoci Unii Europejskiej.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 7 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO S1A_W02

Opis Ma podstawow wiedz o rnych rodzajach struktur i instytucji spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczeglnoci ich istotnych elementach.

EK1_MSGiPG_ W02

Zna relacje istniejce pomidzy gospodarkami i przedsibiorstwami krajowymi a podmiotami zagranicznymi i gospodark wiatow. S2A_W03 Ma pogbion wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji spoecznych i kategorii wizi spoecznych lub wybranych krgw kulturowych.

EK1_MSGiPG_ W03

Zna prawidowoci funkcjonowania mechanizmu gospodarki wiatowej. S1A_W04 Zna rodzaje wizi spoecznych odpowiadajce dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, waciwym dla studiowanego kierunku studiw oraz zna rzdzce nimi prawidowoci.

EK1_MSGiPG_ W04

Zna i posuguje si podstawowymi kategoriami ekonomicznymi. S1A_W02 S1A_W08 Ma podstawow wiedz o rnych rodzajach struktur i instytucji spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczeglnoci ich istotnych elementach. Ma wiedz o procesach zmian struktur i instytucji spoecznych oraz ich elementw, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.

EK1_MSGiPG_ W05

Identyfikuje podstawowe rodzaje wizi ekonomicznych pomidzy podmiotami i strukturami gospodarczymi. S1A_W03 S1A_W04 Ma podstawow wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w skali krajowej, midzynarodowej i midzykulturowej. Zna rodzaje wizi spoecznych odpowiadajce dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, waciwym dla studiowanego kierunku studiw oraz zna rzdzce nimi prawidowoci.

EK1_MSGiPG_ W06

Zna podstawowe metody i narzdzia suce do prowadzenia bada ekonomicznych i wyjania do jakich celw su. S1A_W06 Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce.

EK1_MSGiPG_ W07

Przedstawia metody projektowania i prowadzenia bada w dziedzinie ekonomii. S1A_W06 Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce.

EK1_PLiR_W01

Zna i objania podstawy teoretyczne ekonomii miasta i regionu. S1A_W02 S1A_W03 Ma podstawow wiedz o rnych rodzajach struktur i instytucji spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczeglnoci ich istotnych elementach. Ma podstawow wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w skali krajowej, midzynarodowej i midzykulturowej.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 8 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK EK1_PLiR_W02

Symbol EO S1A_W06

Opis Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce.

Formuuje podstawy metodyczne opisu i diagnozy procesw gospodarczych w miastach i regionach.

EK1_PR_W01

Posiada wiedz na temat prawidowoci komunikowania si spoecznego, interpersonalnego i masowego zarwno z partnerami zewntrznymi, jak i wewntrz organizacji. S1A_W05 Ma podstawow wiedz o czowieku, w szczeglnoci jako podmiocie konstytuujcym struktury spoeczne i zasady ich funkcjonowania, a take dziaajcym w tych strukturach.

EK1_PR_W02

Zna i rozumie zasady planowania i zarzdzania projektami public relations. S1A_W07 Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania.

EK1_PR_W03

Zna podstawowe metody i techniki realizacji bada sucych do okrelania celw i strategii public relations. S1A_W07 Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania.

EK1_PR_W04 EK1_PS_W01 EK1_PS_W02

Zna podstawowe regulacje prawne i etyczne dotyczce dziaalnoci ekonomicznej i public relations. S1A_W10 S1A_W01 S1A_W02 Zna i rozumie podstawowe pojcia i zasady z zakresu ochrony wasnoci przemysowej i prawa autorskiego. Ma podstawow wiedz o charakterze nauk spoecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. Ma podstawow wiedz o rnych rodzajach struktur i instytucji spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczeglnoci ich istotnych elementach. Wskazuje miejsce polityki spoecznej w systemie nauk, jej interdyscyplinarny charakter oraz funkcje jako nauki stosowanej. Opisuje rzeczywisto spoeczn przy pomocy kategorii pojciowych i analizuje przy pomocy metod specyficznych dla polityki spoecznej.

EK1_SBiPG_W0 Posiada podstawow wiedz w zakresie strategii biznesu w warunkach cyfryzacji gospodarki,. 1 S1A_W01 2 S1A_W03 3 S1A_W11 EK1_TL_W01 Zna oglne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsibiorczoci, wykorzystujcej wiedz z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Posiada wiedz w zakresie funkcjonowania rynkw logistycznych oraz podmiotw sektora transportu, spedycji i logistyki. S1A_W03 Ma podstawow wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w skali krajowej, midzynarodowej i midzykulturowej. Ma podstawow wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w skali krajowej, midzynarodowej i midzykulturowej. EK1_SBiPG_W0 Definiuje zakres polityki rozwoju i stymulowania przedsibiorczoci. Ma podstawow wiedz o charakterze nauk spoecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. EK1_SBiPG_W0 Zna i rozumie procesy dostosowawcze w dziaalnoci przedsibiorstw zachodzce pod wpywem przeobrae strukturalnych gospodarki,.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 9 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK EK1_TL_W02

Symbol EO S1A_W07

Opis Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania.

Zna i rozumie zasady organizacji przewozw osb oraz przepyww adunkw, zwaszcza w acuchach dostaw.

EK1_TL_W03

Posiada wiedz dotyczc infrastruktury transportowej, technologii transportowych, rozwiza telematycznych w transporcie oraz marketingu usug transportowych. S1A_W02 Ma podstawow wiedz o rnych rodzajach struktur i instytucji spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczeglnoci ich istotnych elementach.

EK1_TL_W04

Posiada wiedz z zakresu zarzdzania kadrami w podmiotach sektora transportu, spedycji i logistyki. S1A_W06 Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce.

EK1_W01

Rozpoznaje charakter nauk ekonomicznych i ich miejsce w systemie nauk spoecznych. S1A_W01 S1A_W04 Ma podstawow wiedz o charakterze nauk spoecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. Zna rodzaje wizi spoecznych odpowiadajce dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, waciwym dla studiowanego kierunku studiw oraz zna rzdzce nimi prawidowoci.

EK1_W02

Identyfikuje relacje nauk ekonomicznych do innych nauk. S1A_W01 S1A_W04 Ma podstawow wiedz o charakterze nauk spoecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. Zna rodzaje wizi spoecznych odpowiadajce dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, waciwym dla studiowanego kierunku studiw oraz zna rzdzce nimi prawidowoci.

EK1_W03

Identyfikuje i charakteryzuje podstawowe podmioty gospodarcze. S1A_W04 S1A_W05 Zna rodzaje wizi spoecznych odpowiadajce dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, waciwym dla studiowanego kierunku studiw oraz zna rzdzce nimi prawidowoci. Ma podstawow wiedz o czowieku, w szczeglnoci jako podmiocie konstytuujcym struktury spoeczne i zasady ich funkcjonowania, a take dziaajcym w tych strukturach.

EK1_W04

Zna i posuguje si podstawowymi kategoriami ekonomicznymi. S1A_W02 S1A_W03 S1A_W04 S1A_W05 Ma podstawow wiedz o rnych rodzajach struktur i instytucji spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczeglnoci ich istotnych elementach. Ma podstawow wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w skali krajowej, midzynarodowej i midzykulturowej. Zna rodzaje wizi spoecznych odpowiadajce dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, waciwym dla studiowanego kierunku studiw oraz zna rzdzce nimi prawidowoci. Ma podstawow wiedz o czowieku, w szczeglnoci jako podmiocie konstytuujcym struktury spoeczne i zasady ich funkcjonowania, a take dziaajcym w tych strukturach.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 10 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO S1A_W07 S1A_W08 S1A_W09

Opis Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania. Ma wiedz o procesach zmian struktur i instytucji spoecznych oraz ich elementw, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Ma wiedz o pogldach na temat struktur i instytucji spoecznych oraz rodzajw wizi spoecznych i o ich historycznej ewolucji. Ma podstawow wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w skali krajowej, midzynarodowej i midzykulturowej. Zna rodzaje wizi spoecznych odpowiadajce dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, waciwym dla studiowanego kierunku studiw oraz zna rzdzce nimi prawidowoci. Ma wiedz o pogldach na temat struktur i instytucji spoecznych oraz rodzajw wizi spoecznych i o ich historycznej ewolucji. Ma podstawow wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w skali krajowej, midzynarodowej i midzykulturowej. Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania. Ma wiedz o procesach zmian struktur i instytucji spoecznych oraz ich elementw, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Ma podstawow wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w skali krajowej, midzynarodowej i midzykulturowej. Zna rodzaje wizi spoecznych odpowiadajce dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, waciwym dla studiowanego kierunku studiw oraz zna rzdzce nimi prawidowoci. Ma podstawow wiedz o czowieku, w szczeglnoci jako podmiocie konstytuujcym struktury spoeczne i zasady ich funkcjonowania, a take dziaajcym w tych strukturach. Ma wiedz o pogldach na temat struktur i instytucji spoecznych oraz rodzajw wizi spoecznych i o ich historycznej ewolucji. Zna rodzaje wizi spoecznych odpowiadajce dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, waciwym dla studiowanego kierunku studiw oraz zna rzdzce nimi prawidowoci. Ma wiedz o pogldach na temat struktur i instytucji spoecznych oraz rodzajw wizi spoecznych i o ich historycznej ewolucji. Ma podstawow wiedz o czowieku, w szczeglnoci jako podmiocie konstytuujcym struktury spoeczne i zasady ich funkcjonowania, a take dziaajcym w tych strukturach. Zna oglne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsibiorczoci, wykorzystujcej wiedz z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_W05

Identyfikuje relacje zachodzce midzy podmiotami gospodarczymi oraz ich instytucjonalnym otoczeniem krajowym i midzynarodowym. S1A_W03 S1A_W04 S1A_W09

EK1_W06

Opisuje podstawowe kanay oddziaywania otoczenia krajowego i midzynarodowego na funkcjonowanie struktur gospodarczych i instytucji ekonomicznych. S1A_W03 S1A_W07 S1A_W08

EK1_W07

Identyfikuje podstawowe rodzaje wizi ekonomicznych pomidzy podmiotami i strukturami gospodarczymi. S1A_W03 S1A_W04 S1A_W05 S1A_W09

EK1_W08

Rozpoznaje elementarne zalenoci determinujce charakter wizi ekonomicznych. S1A_W04 S1A_W09

EK1_W09

Identyfikuje rol jednostki ludzkiej w procesie gospodarowania. S1A_W05 S1A_W11

EK1_W10

Zna podstawowe metody i narzdzia suce do prowadzenia bada ekonomicznych i wyjania do jakich celw su.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 11 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO S1A_W06

Opis Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce.

EK1_W11

Zna standardowe metody matematyczno-statystyczne i narzdzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i spoecznych. S1A_W06 Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce.

EK1_W12

Przedstawia metody projektowania i prowadzenia bada w dziedzinie ekonomii. S1A_W06 Zna metody i narzdzia, w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce.

EK1_W13

Wyjania fundamentalne normy i reguy organizujce struktury gospodarcze i instytucje ekonomiczne. S1A_W02 S1A_W03 S1A_W07 Ma podstawow wiedz o rnych rodzajach struktur i instytucji spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczeglnoci ich istotnych elementach. Ma podstawow wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w skali krajowej, midzynarodowej i midzykulturowej. Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania.

EK1_W14

Tumaczy prawidowoci rzdzce funkcjonowaniem struktur gospodarczych i instytucji ekonomicznych. S1A_W07 S1A_W08 S1A_W10 Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania. Ma wiedz o procesach zmian struktur i instytucji spoecznych oraz ich elementw, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Zna i rozumie podstawowe pojcia i zasady z zakresu ochrony wasnoci przemysowej i prawa autorskiego. Ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania. S1A_W08 Ma wiedz o procesach zmian struktur i instytucji spoecznych oraz ich elementw, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Zna rodzaje wizi spoecznych odpowiadajce dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, waciwym dla studiowanego kierunku studiw oraz zna rzdzce nimi prawidowoci. S1A_W09 Ma wiedz o pogldach na temat struktur i instytucji spoecznych oraz rodzajw wizi spoecznych i o ich historycznej ewolucji. Zna i rozumie podstawowe pojcia i zasady z zakresu ochrony wasnoci przemysowej i prawa autorskiego. Zna oglne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsibiorczoci, wykorzystujcej wiedz z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_W15

Opisuje procesy zmian struktur gospodarczych i instytucji ekonomicznych. S1A_W07

EK1_W16

Wskazuje podstawowe teorie ekonomiczne opisujce rda, natur i sposoby funkcjonowania struktur gospodarczych i instytucji ekonomicznych. S1A_W04

EK1_W17 EK1_W18

Zna podstawowe regulacje prawne w zakresie ochrony wasnoci intelektualnej. S1A_W10 S1A_W11 Wyjania istot i uwarunkowania tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsibiorczoci.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 12 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 13 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO

Opis

Umiejtnoci
EK1_DIS_U01 Potrafi zgromadzi niezbdne dane jakociowe i ilociowe do prawidowej analizy zjawisk zachodzcych pomidzy uczestnikami procesu wymiany. S1A_U02 EK1_DIS_U02 Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi analizowa procesy rynkowe w handlu, a take potrafi przygotowa i poprowadzi negocjacje handlowe. S1A_U03 EK1_DIS_U03 EK1_DIS_U04 EK1_DIS_U05 Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Proponuje podjcie decyzji operacyjnych, taktycznych, strategicznych dotyczcych funkcjonowania przedsibiorstw handlowych. S1A_U07 S1A_U08 S1A_U09 Analizuje proponowane rozwizania konkretnych problemw i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnicia. Posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych. Posiada umiejtno przygotowania typowych prac pisemnych w jzyku polskim i jzyku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde. EK1_DIS_U06 Potrafi przygotowa poprawne wystpienie ustne dotyczce handlu i dystrybucji wykorzystujc zrnicowane rda informacji. S1A_U10 Posiada umiejtno przygotowania wystpie ustnych, w jzyku polskim i jzyku obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde. EK1_EM_U01 Posuguje si odpowiednimi zasadami podejmujc decyzje menederskie. S1A_U05 EK1_EM_U02 EK1_EM_U03 EK1_EZB_U01 Prawidowo posuguje si systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i reguami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwizania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Rozwizuje okrelone problemy przedsibiorstwa. S1A_U07 S1A_U08 S1A_U02 EK1_EZB_U02
Wygenerowa: Kandydat

Posiada umiejtnoci wycigania logicznych wnioskw na podstawie obserwacji zjawisk zachodzcych w handlu. Posiada umiejtnoci przygotowania opracowa pisemnych z zachowaniem przyjtych zasad jzykowych oraz specyfiki jzyka ekonomicznego.

Analizuje proponowane rozwizania konkretnych problemw i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnicia. Posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych. Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

Analizuje otoczenie przedsibiorstwa. Potrafi formuowa wnioski dotyczce stanw, struktur i zmiennoci na rynku pracy,.

Ocenia mechanizmy tworzenia i likwidacji miejsc pracy w nowoczesnej gospodarce. Formuuje wnioski dotyczce przyszej sytuacji na rynku pracy,.
Zmodyfikowano: 2013-04-11 Strona 14 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO S1A_U04

Opis Potrafi prognozowa procesy i zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzdzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_EZB_U03

Potrafi zgromadzi niezbdne dane do prawidowej analizy sytuacji na rynku pracy. Potrafi zastosowa metody projektowania i realizacji bada ilociowych i jakociowych nad sytuacj na rynku pracy. S1A_U03 Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_GE_U01

Zna technologie i systemy informatyczne i potrafi je wykorzystywa w rnych obszarach gospodarki elektronicznej. S1A_U02 S1A_U03 S1A_U05 S1A_U07 S1A_U09 Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Prawidowo posuguje si systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i reguami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwizania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Analizuje proponowane rozwizania konkretnych problemw i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnicia. Posiada umiejtno przygotowania typowych prac pisemnych w jzyku polskim i jzyku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde. S1A_U10 Posiada umiejtno przygotowania wystpie ustnych, w jzyku polskim i jzyku obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde.

EK1_GE_U02

Posiada umiejtno wykorzystania technologii informacyjnych do wspomagania procesw. S1A_U01 S1A_U02 S1A_U03 S1A_U04 S1A_U05 S1A_U07 Potrafi prawidowo interpretowa zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi prognozowa procesy i zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzdzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Prawidowo posuguje si systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i reguami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwizania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Analizuje proponowane rozwizania konkretnych problemw i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnicia.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 15 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO S1A_U09

Opis Posiada umiejtno przygotowania typowych prac pisemnych w jzyku polskim i jzyku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde.

S1A_U10

Posiada umiejtno przygotowania wystpie ustnych, w jzyku polskim i jzyku obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde.

EK1_GE_U03

Potrafi projektowa aplikacje internetowe z wykorzystaniem rnych rodowisk programistycznych. S1A_U01 S1A_U02 S1A_U03 S1A_U04 S1A_U05 S1A_U07 S1A_U09 Potrafi prawidowo interpretowa zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi prognozowa procesy i zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzdzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Prawidowo posuguje si systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i reguami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwizania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Analizuje proponowane rozwizania konkretnych problemw i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnicia. Posiada umiejtno przygotowania typowych prac pisemnych w jzyku polskim i jzyku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde. S1A_U10 Posiada umiejtno przygotowania wystpie ustnych, w jzyku polskim i jzyku obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde.

EK1_GE_U04

Posiada umiejtno obsugi i wykorzystania w praktyce narzdzi informatycznych dla potrzeb analizy. S1A_U01 S1A_U02 S1A_U03 Potrafi prawidowo interpretowa zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 16 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO S1A_U04 S1A_U05 S1A_U07 S1A_U09

Opis Potrafi prognozowa procesy i zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzdzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Prawidowo posuguje si systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i reguami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwizania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Analizuje proponowane rozwizania konkretnych problemw i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnicia. Posiada umiejtno przygotowania typowych prac pisemnych w jzyku polskim i jzyku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde.

S1A_U10

Posiada umiejtno przygotowania wystpie ustnych, w jzyku polskim i jzyku obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde.

EK1_GKL_U01 EK1_GKL_U02 EK1_GKL_U03

Wykorzystuje wiedz z zakresu gospodarowania kapitaem ludzkim do rozwizywania problemw w obszarze kadrowym. S1A_U06 S1A_U07 S1A_U08 S1A_U02 S1A_U03 Wykorzystuje zdobyt wiedz do rozstrzygania dylematw pojawiajcych si w pracy zawodowej. Analizuje proponowane rozwizania konkretnych problemw i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnicia. Posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych. Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Proponuje rozstrzygnicia okrelonych problemw kadrowych. Analizuje przebieg procesw personalnych w organizacji.

EK1_GMiR_U01 Analizuje mechanizmy i procesy rozwoju lokalnego i regionalnego.

EK1_GMiR_U02 Krytycznie analizuje zjawiska, procesy i trendy zachodzce w gospodarce i stosuje wiedz z zakresu gospodarki miejskiej i regionalnej do programowania rozwoju jednostek samorzdu terytorialnego, w tym programw i projektw unijnych. S1A_U02 S1A_U05 Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Prawidowo posuguje si systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i reguami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwizania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. EK1_GMiR_U03 Opracowuje ustne i pisemne wystpienia w poprawnym metajzyku wspczesnej ekonomii miejskiej i regionalnej dotyczce konkretnych zagadnie o tematyce ekonomicznej z wykorzystaniem elementarnych uj teoretycznych i wielorakich rde w jzyku polskim i jzykach obcych. S1A_U06 S1A_U08 Wykorzystuje zdobyt wiedz do rozstrzygania dylematw pojawiajcych si w pracy zawodowej. Posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 17 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO S1A_U09

Opis Posiada umiejtno przygotowania typowych prac pisemnych w jzyku polskim i jzyku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde.

EK1_GNiUP_U0 Potrafi waciwie analizowa i interpretowa przyczyny i przebieg procesw spoeczno-gospodarczych, przestrzennych i rodowiskowych ksztatujcych 1 rozwj miast i regionw. S1A_U01 S1A_U02 S1A_U03 Potrafi prawidowo interpretowa zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. EK1_GNiUP_U0 Prawidowo posuguje si systemami normatywnymi oraz normami i reguami (prawnymi i zawodowymi) w celu rozwizywania konkretnych zada z zakresu 2 gospodarowania nieruchomociami i zarzdzania usugami publicznymi. S1A_U05 Prawidowo posuguje si systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i reguami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwizania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. EK1_GNiUP_U0 Potrafi pozyskiwa dane o nieruchomociach i usugach publicznych, pochodzce z rnych rde informacji (m.in. prawnych, geodezyjnych, 3 ekonomicznych, technicznych) oraz umiejtnie wyciga wnioski praktyczne z analizy dokumentw strategicznych, planistycznych i programowych dotyczcych gospodarowania nieruchomociami i zarzdzania usugami publicznymi. S1A_U02 Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. EK1_GNiUP_U0 Potrafi zaproponowa rozwizania podstawowych problemw pojawiajcych si w pracy zawodowej porednika w obrocie nieruchomociami, zarzdcy 4 nieruchomoci oraz rzeczoznawcy majtkowego, a take analityka miejskiego i regionalnego oraz specjalisty z zakresu zarzdzania usugami publicznymi. S1A_U06 S1A_U07 S1A_U08 5 Wykorzystuje zdobyt wiedz do rozstrzygania dylematw pojawiajcych si w pracy zawodowej. Analizuje proponowane rozwizania konkretnych problemw i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnicia. Posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych.

EK1_GNiUP_U0 Posiada umiejtno wsptworzenia podstawowych opracowa pisemnych, uznawanych za typowe dla studiw z zakresu gospodarowania nieruchomociami i zarzdzania usugami publicznymi. S1A_U09 Posiada umiejtno przygotowania typowych prac pisemnych w jzyku polskim i jzyku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 18 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO S1A_U10

Opis Posiada umiejtno przygotowania wystpie ustnych, w jzyku polskim i jzyku obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde.

EK1_HZ_U01

Potrafi pozyskiwa niezbdne dane do analizowania zjawisk ekonomicznych na rynkach zagranicznych. S1A_U02 Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_HZ_U02

Analizuje przebieg zjawisk koniunkturalnych, warunki dziaania na rynkach zagranicznych, procesy zmian sytuacji rynkowej w kraju i za granic. S1A_U03 Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_HZ_U03 EK1_HZ_U04

Wykorzystujc zdobyt wiedz potrafi przygotowa i doprowadzi do realizacji standardow transakcj handlu zagranicznego. S1A_U06 S1A_U02 S1A_U08 Wykorzystuje zdobyt wiedz do rozstrzygania dylematw pojawiajcych si w pracy zawodowej. Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych. Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Analizuje przebieg procesw i zjawisk gospodarczych.

EK1_KB_U01

Wykorzystuje wiedz teoretyczn w celu waciwego interpretowania podstawowych zjawisk ekonomicznych zwizanych z komunikacj w biznesie. S1A_U02

EK1_KB_U02

Potrafi zgromadzi niezbdne dane jakociowe i ilociowe do prawidowej analizy relacji komunikacyjnych pomidzy podmiotami popytu i poday na rynku. S1A_U02 Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_KB_U03

Analizuje proces komunikacji w biznesie krajowym i midzynarodowym. S1A_U03 Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_KB_U04 EK1_KB_U05 EK1_KB_U06 EK1_KB_U07

Potrafi oceni rne warianty rozwizania postawionego problemu zwizanego z komunikacj w biznesie. S1A_U07 S1A_U07 S1A_U08 S1A_U08 Analizuje proponowane rozwizania konkretnych problemw i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnicia. Analizuje proponowane rozwizania konkretnych problemw i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnicia. Posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych. Posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych. Proponuje wybr odpowiedniego wariantu rozwizania postawionego problemu zwizanego z komunikacj w biznesie. Krytycznie analizuje zjawiska i procesy komunikacyjne zachodzce pomidzy podmiotami rynkowymi. Logicznie wyciga wnioski na podstawie obserwacji zjawisk i procesw komunikacyjnych zachodzcych pomidzy podmiotami rynkowymi.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 19 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK EK1_KB_U08

Symbol EO

Opis

Posiada umiejtno przygotowania prac pisemnych (raportw badawczych, briefw, strategii komunikacyjnych itp.) posugujc si poprawnym jzykiem biznesu. Wykorzystuje w tym celu odpowiednie rda informacji. S1A_U09 Posiada umiejtno przygotowania typowych prac pisemnych w jzyku polskim i jzyku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde.

EK1_KB_U09

Posiada umiejtno przygotowania i wygoszenia ustnej prezentacji problemw zwizanych z komunikacj biznesow. Wykorzystuje w tym celu odpowiednie rda informacji. S1A_U10 Posiada umiejtno przygotowania wystpie ustnych, w jzyku polskim i jzyku obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde.

EK1_MSGiPG_ U01

Potrafi prawidowo interpretowa zjawiska i procesy dominujce w gospodarce wiatowej. S1A_U01 Potrafi prawidowo interpretowa zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_MSGiPG_ U02

Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn oraz pozyska dane do analizowania powiza handlowych, kapitaowych, technologicznych, produkcyjnych i instytucjonalnych we wspczesnej gospodarce wiatowej. S1A_U02 Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_MSGiPG_ U03

Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg procesu internacjonalizacji, globalizacji i integracji regionalnej. S1A_U03 Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_MSGiPG_ U04

Potrafi zgromadzi niezbdne dane jakociowe i ilociowe do prawidowej analizy zjawisk ekonomicznych. S1A_U02 Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_MSGiPG_ U05

Wykorzystujc zdobyt wiedz potrafi waciwie podejmowa decyzje rynkowe w zakresie dziaalnoci midzynarodowej. S1A_U06 Wykorzystuje zdobyt wiedz do rozstrzygania dylematw pojawiajcych si w pracy zawodowej. Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_PLiR_U01

Analizuje mechanizmy i procesy rozwoju lokalnego i regionalnego. S1A_U02

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 20 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO S1A_U03

Opis Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_PLiR_U02

Krytycznie analizuje zjawiska, procesy i trendy zachodzce w gospodarce i stosuje wiedz z zakresu gospodarki miejskiej i regionalnej do programowania rozwoju jednostek samorzdu terytorialnego, w tym programw i projektw unijnych. S1A_U02 S1A_U05 Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Prawidowo posuguje si systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i reguami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwizania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_PLiR_U03

Opracowuje ustne i pisemne wystpienia w poprawnym metajzyku projektw lokalnych z wykorzystaniem elementarnych uj teoretycznych i wielorakich rde w jzyku polskim i jzykach obcych. S1A_U06 S1A_U08 S1A_U11 Wykorzystuje zdobyt wiedz do rozstrzygania dylematw pojawiajcych si w pracy zawodowej. Posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych. Ma umiejtnoci jzykowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, zgodne z wymaganiami okrelonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego.

EK1_PR_U01

Posiada umiejtno komunikowania si spoecznego, interpersonalnego i masowego. S1A_U02 Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_PR_U02

Posiada umiejtno opracowywania planw strategicznych oraz zarzdzania projektami. S1A_U05 Prawidowo posuguje si systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i reguami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwizania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_PR_U03

Potrafi waciwie interpretowa zjawiska spoeczno-ekonomiczne niezbdne do opracowywania strategii public relations. S1A_U03 Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_PS_U01

Potrafi diagnozowa przyczyny i skutki kwestii spoecznych (zjawisk dysfunkcjonalnych. S1A_U01 Potrafi prawidowo interpretowa zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_PS_U02

Formuuje scenariusze rozwoju sytuacji w newralgicznych dla poziomu i jakoci ycia obszarach. S1A_U04 Potrafi prognozowa procesy i zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzdzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_PS_U03 EK1_PS_U04

Projektuje programy profilaktyczne i naprawcze w zakresie rozwizywania problemw spoecznych i pomocy spoecznej. S1A_U07 Analizuje proponowane rozwizania konkretnych problemw i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnicia. Racjonalnie i krytycznie analizuje kwestie spoeczne.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 21 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO S1A_U08

Opis Posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych.

EK1_SBiPG_U0 Potrafi formuowa wnioski dotyczce dostosowywania strategii biznesu do zmieniajcych si uwarunkowa gospodarczych,. 1 S1A_U01 Potrafi prawidowo interpretowa zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. EK1_SBiPG_U0 Analizuje i ocenia przeobraenia struktur gospodarczych. Potrafi wykorzysta wnioski z analiz do opracowania strategii biznesu w nowoczesnej gospodarce. 2 S1A_U06 EK1_TL_U01 S1A_U05 EK1_TL_U02 Wykorzystuje zdobyt wiedz do rozstrzygania dylematw pojawiajcych si w pracy zawodowej. Prawidowo posuguje si systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i reguami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwizania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Posiada umiejtno wykonywania analiz ekonomicznych, w tym w szczeglnoci oceny przedsiwzi inwestycyjnych w transporcie. S1A_U04 EK1_TL_U03 EK1_U01 Potrafi prognozowa procesy i zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzdzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi organizowa procesy logistyczne w sposb efektywny i najmniej uciliwy dla rodowiska. S1A_U06 S1A_U01 S1A_U02 S1A_U03 S1A_U08 EK1_U02 S1A_U02 S1A_U03 S1A_U05 S1A_U08 Wykorzystuje zdobyt wiedz do rozstrzygania dylematw pojawiajcych si w pracy zawodowej. Potrafi prawidowo interpretowa zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych. Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Prawidowo posuguje si systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i reguami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwizania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych. Interpretuje elementarne zjawiska i procesy ekonomiczne z wykorzystaniem podstawowej wiedzy teoretycznej. Waciwie interpretuje elementarne zjawiska ekonomiczne. Posiada kompetencje i umiejtnoci zarzdzania wybranymi elementami procesw logistycznych.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 22 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK EK1_U03

Symbol EO S1A_U02 S1A_U07 S1A_U08

Opis Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Analizuje proponowane rozwizania konkretnych problemw i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnicia. Posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych. Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Analizuje proponowane rozwizania konkretnych problemw i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnicia. Posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych. Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Prawidowo posuguje si systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i reguami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwizania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Analizuje proponowane rozwizania konkretnych problemw i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnicia. Posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych.

Potrafi zgromadzi niezbdne dane jakociowe i ilociowe do prawidowej analizy zjawisk ekonomicznych.

EK1_U04

Analizuje przebieg procesw i zjawisk gospodarczych. S1A_U02 S1A_U03 S1A_U07 S1A_U08

EK1_U05

Analizuje mechanizmy ekonomiczne odnoszce si do dziaw gospodarki i instytucji ekonomicznych. S1A_U03 S1A_U05 S1A_U07 S1A_U08

EK1_U06

Prognozuje poziom i/lub dynamik podstawowych zjawisk i procesw ekonomicznych z wykorzystaniem metod matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i narzdzi informatycznych. S1A_U04 Potrafi prognozowa procesy i zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzdzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw.

EK1_U07

Stosuje systemy normatywne do rozwizania elementarnego problemu ekonomicznego. S1A_U05 S1A_U06 S1A_U07 Prawidowo posuguje si systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i reguami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwizania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Wykorzystuje zdobyt wiedz do rozstrzygania dylematw pojawiajcych si w pracy zawodowej. Analizuje proponowane rozwizania konkretnych problemw i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnicia. Wykorzystuje zdobyt wiedz do rozstrzygania dylematw pojawiajcych si w pracy zawodowej.

EK1_U08 EK1_U09

Stosuje wiedz ekonomiczn do rozwizywania problemw zawodowych. S1A_U06 Dokonuje oceny alternatywnych rozwiza postawionego problemu.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 23 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO S1A_U05 S1A_U06 S1A_U07 S1A_U08

Opis Prawidowo posuguje si systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i reguami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwizania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Wykorzystuje zdobyt wiedz do rozstrzygania dylematw pojawiajcych si w pracy zawodowej. Analizuje proponowane rozwizania konkretnych problemw i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnicia. Posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych. Prawidowo posuguje si systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i reguami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwizania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Wykorzystuje zdobyt wiedz do rozstrzygania dylematw pojawiajcych si w pracy zawodowej. Analizuje proponowane rozwizania konkretnych problemw i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnicia. Potrafi prawidowo interpretowa zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych. Potrafi prawidowo interpretowa zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Potrafi prognozowa procesy i zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzdzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw. Posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych.

EK1_U10

Proponuje podjcie okrelonej decyzji. S1A_U05 S1A_U06 S1A_U07

EK1_U11

Krytycznie analizuje zjawiska i procesy ekonomiczne. S1A_U01 S1A_U02 S1A_U03 S1A_U08

EK1_U12

Logicznie wyciga wnioski na podstawie obserwacji zachodzcych zjawisk i procesw ekonomicznych. S1A_U01 S1A_U02 S1A_U03 S1A_U04 S1A_U08

EK1_U13

Pisemnie opracowuje posugujc si poprawnym metajzykiem wspczesnej ekonomii konkretne zagadnienia o tematyce ekonomicznej z wykorzystaniem elementarnych uj teoretycznych i wielorakich rde w jzyku polskim i angielskim.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 24 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO S1A_U09

Opis Posiada umiejtno przygotowania typowych prac pisemnych w jzyku polskim i jzyku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde.

EK1_U14

Opracowuje ustne wystpienia w poprawnym metajzyku wspczesnej ekonomii dotyczce konkretnych zagadnie o tematyce ekonomicznej z wykorzystaniem elementarnych uj teoretycznych i wielorakich rde w jzyku polskim i angielskim. S1A_U10 Posiada umiejtno przygotowania wystpie ustnych, w jzyku polskim i jzyku obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde.

EK1_U15

Ma umiejtnoci jzykowe w zakresie ekonomii zgodnie z wymaganiami okrelonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego. S1A_U11 Ma umiejtnoci jzykowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw, zgodne z wymaganiami okrelonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 25 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO

Opis

Kompetencje spoeczne
EK1_DIS_K01 EK1_DIS_K02 EK1_DIS_K03 EK1_DIS_K04 Posiada pozytywne nastawienie do nabywania i pogbiania wiedzy z zakresu dystrybucji i sprzeday na rynkach krajowych i midzynarodowych. S1A_K01 S1A_K02 S1A_K04 S1A_K05 EK1_DIS_K05 EK1_EM_K01 EK1_EM_K02 EK1_EM_K03 EK1_EZB_K01 EK1_EZB_K02 Rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie. Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role. Prawidowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwizane z wykonywaniem zawodu. Umie uczestniczy w przygotowaniu projektw spoecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzgldniajc aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Uzupenia i doskonali posiadan wiedz oraz umiejtnoci z zakresie procesw gospodarowania. S1A_K06 S1A_K02 S1A_K03 S1A_K07 S1A_K02 S1A_K05 EK1_GE_K01 Potrafi uzupenia i doskonali nabyt wiedz i umiejtnoci. Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role. Potrafi odpowiednio okreli priorytety suce realizacji okrelonego przez siebie lub innych zadania. Potrafi myle i dziaa w sposb przedsibiorczy. Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role. Umie uczestniczy w przygotowaniu projektw spoecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzgldniajc aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Posiada umiejtno pracy zespoowej. S1A_K02 S1A_K05 EK1_GE_K02 Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role. Umie uczestniczy w przygotowaniu projektw spoecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzgldniajc aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Rozumie potrzeb aktualizacji posiadanej wiedzy w aspekcie interdyscyplinarnym. S1A_K01 S1A_K06 EK1_GE_K03
Wygenerowa: Kandydat

Wsppracuje z czonkami grupy w celu rozwizania postawionych problemw. Potrafi dostrzec i rozstrzygn dylematy towarzyszce wykonywaniu zawodu handlowca. Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu projektw dotyczcych dystrybucji i sprzeday na rynkach krajowych i midzynarodowych.

Potrafi pracowa w grupie wchodzc w relacje i penic rne role. Potrafi wyznaczy hierarchie celw i narzdzia ich realizacji. Potrafi samodzielnie podejmowa decyzje menederskie. Efektywnie i bezkonfliktowo wsppracuje z czonkami grupy,. Uczestniczy w przygotowaniu projektu badawczego.

Rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie. Potrafi uzupenia i doskonali nabyt wiedz i umiejtnoci.

Posiada umiejtno dokonywania wyborw decyzyjnych adekwatnych do sytuacji.


Zmodyfikowano: 2013-04-11 Strona 26 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO S1A_K03 S1A_K04 S1A_K07

Opis Potrafi odpowiednio okreli priorytety suce realizacji okrelonego przez siebie lub innych zadania. Prawidowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwizane z wykonywaniem zawodu. Potrafi myle i dziaa w sposb przedsibiorczy. Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role. Rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie. Prawidowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwizane z wykonywaniem zawodu. Potrafi odpowiednio okreli priorytety suce realizacji okrelonego przez siebie lub innych zadania. Umie uczestniczy w przygotowaniu projektw spoecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzgldniajc aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

EK1_GKL_K01 EK1_GKL_K02

Posiada umiejtno pracy w grupie. S1A_K02 S1A_K01 S1A_K04 S1A_K03 S1A_K05 Potrafi uzupenia wiedz i umiejtnoci z zakresu gospodarowania kapitaem ludzkim.

EK1_GMiR_K01 Rozpoznaje kluczowe wyzwania zwizane z przygotowaniem i realizacj projektw ekonomicznych w zakresie funkcjonowania i rozwoju miast i regionw. EK1_GMiR_K02 Uczestniczy w przygotowaniu projektw ekonomicznych w zakresie zarzdzania gospodark regionaln i lokaln.

EK1_GNiUP_K0 Rozumie potrzeb cigego weryfikowania i uzupeniania wiedzy oraz zdobywania nowych umiejtnoci oraz potrafi prawidowo oceni swj potencja oraz 1 dostrzega i wykorzystywa w sposb kreatywny szanse pynce z otoczenia. S1A_K01 S1A_K07 2 Rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie. Potrafi myle i dziaa w sposb przedsibiorczy.

EK1_GNiUP_K0 Potrafi wspdziaa i pracowa w interdyscyplinarnych zespoach, przygotowujcych opracowania, analizy i dokumenty z zakresu gospodarowania nieruchomociami i zarzdzania usugami publicznymi. S1A_K02 S1A_K03 S1A_K05 EK1_HZ_K01 EK1_HZ_K02 EK1_K01 Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role. Potrafi odpowiednio okreli priorytety suce realizacji okrelonego przez siebie lub innych zadania. Umie uczestniczy w przygotowaniu projektw spoecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzgldniajc aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Potrafi skutecznie komunikowa si w grupie wielokulturowej. S1A_K02 S1A_K03 S1A_K01 S1A_K06 EK1_K02 S1A_K01 Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role. Potrafi odpowiednio okreli priorytety suce realizacji okrelonego przez siebie lub innych zadania. Rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie. Potrafi uzupenia i doskonali nabyt wiedz i umiejtnoci. Rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie. Potrafi prawidowo okreli procedur podjcia decyzji w sferze ekspansji zagranicznej przedsibiorstwa. Dokonuje systematycznej i krytycznej samooceny wasnych kompetencji.

Ma wiadomo poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci w kontekcie zachodzcych zmian.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 27 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK EK1_K03

Symbol EO S1A_K06 S1A_K01 S1A_K06

Opis Potrafi uzupenia i doskonali nabyt wiedz i umiejtnoci. Rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie. Potrafi uzupenia i doskonali nabyt wiedz i umiejtnoci. Rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie. Potrafi uzupenia i doskonali nabyt wiedz i umiejtnoci. Rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie. Potrafi uzupenia i doskonali nabyt wiedz i umiejtnoci. Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role. Potrafi odpowiednio okreli priorytety suce realizacji okrelonego przez siebie lub innych zadania. Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role. Potrafi odpowiednio okreli priorytety suce realizacji okrelonego przez siebie lub innych zadania. Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role. Potrafi odpowiednio okreli priorytety suce realizacji okrelonego przez siebie lub innych zadania. Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role. Potrafi odpowiednio okreli priorytety suce realizacji okrelonego przez siebie lub innych zadania. Prawidowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwizane z wykonywaniem zawodu. Umie uczestniczy w przygotowaniu projektw spoecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzgldniajc aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

Wyznacza kierunki wasnego rozwoju.

EK1_K04

Jest gotowy do podejmowania wyzwa zawodowych i osobistych. S1A_K01 S1A_K06

EK1_K05

Posiada pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy ekonomicznej. S1A_K01 S1A_K06

EK1_K06

Efektywnie i bezkonfliktowo wsppracuje z czonkami grupy. S1A_K02 S1A_K03

EK1_K07

Elastycznie przystosowuje si do okrelonej roli penionej w strukturze grupy. S1A_K02 S1A_K03

EK1_K08

Poprawnie hierarchizuje priorytety suce realizacji zadania okrelonego samodzielnie. S1A_K02 S1A_K03

EK1_K09

Poprawnie hierarchizuje priorytety suce realizacji zadania zdefiniowanego przez osoby trzecie. S1A_K02 S1A_K03

EK1_K10

Rozpoznaje kluczowe problemy zwizane z wykonywaniem zawodu ekonomisty. S1A_K04 S1A_K05

EK1_K11

Rozstrzyga dylematy towarzyszce wykonywaniu zawodu ekonomisty. S1A_K04 S1A_K05 Prawidowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwizane z wykonywaniem zawodu. Umie uczestniczy w przygotowaniu projektw spoecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzgldniajc aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

EK1_K12

Akceptuje rne perspektywy poznawcze zwizane z realizacj projektw ekonomicznych.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 28 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO S1A_K05 S1A_K07

Opis Umie uczestniczy w przygotowaniu projektw spoecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzgldniajc aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Potrafi myle i dziaa w sposb przedsibiorczy. Umie uczestniczy w przygotowaniu projektw spoecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzgldniajc aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Potrafi myle i dziaa w sposb przedsibiorczy. Rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie. Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role. Potrafi uzupenia i doskonali nabyt wiedz i umiejtnoci. Potrafi odpowiednio okreli priorytety suce realizacji okrelonego przez siebie lub innych zadania. Prawidowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwizane z wykonywaniem zawodu. Umie uczestniczy w przygotowaniu projektw spoecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzgldniajc aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Potrafi myle i dziaa w sposb przedsibiorczy. Rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie. Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role. Umie uczestniczy w przygotowaniu projektw spoecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzgldniajc aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

EK1_K13

Uczestniczy w przygotowaniu projektw ekonomicznych. S1A_K05 S1A_K07

EK1_K14

Uzupenia i doskonali posiadan wiedz oraz umiejtnoci. S1A_K01 S1A_K02 S1A_K06

EK1_K15

Wykazuje cechy zachowa przedsibiorczych. S1A_K03 S1A_K04 S1A_K05 S1A_K07

EK1_KB_K01 EK1_KB_K02 EK1_KB_K03

Dokonuje samooceny wasnych kompetencji zwizanych z projektowaniem dziaa komunikacyjnych w biznesie. S1A_K01 S1A_K02 S1A_K05 Wsppracuje w grupie dla osignicia wsplnego celu. Uczestniczy w przygotowaniu projektw dotyczcych komunikacji w biznesie krajowym i midzynarodowym.

EK1_KB_K04 EK1_MSGiPG_ K01 EK1_PLiR_K01 EK1_PLiR_K02

Pogbia i poszerza swoj wiedz z zakresu komunikacji w biznesie krajowymi i midzynarodowym. S1A_K06 Potrafi uzupenia i doskonali nabyt wiedz i umiejtnoci. Potrafi prawidowo okreli kolejne etapy realizacji zleconego zadania w zakresie analizy i badania rynkw zagranicznych oraz zawarcia transakcji midzynarodowej. S1A_K03 S1A_K04 Potrafi odpowiednio okreli priorytety suce realizacji okrelonego przez siebie lub innych zadania. Prawidowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwizane z wykonywaniem zawodu. Rozpoznaje kluczowe wyzwania zwizane z przygotowaniem i realizacj projektw lokalnych. Uczestniczy w przygotowaniu projektw ekonomicznych w zakresie zarzdzania gospodark lokaln.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 29 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Symbol EK

Symbol EO S1A_K03 S1A_K05

Opis Potrafi odpowiednio okreli priorytety suce realizacji okrelonego przez siebie lub innych zadania. Umie uczestniczy w przygotowaniu projektw spoecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzgldniajc aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

EK1_PR_K01 EK1_PS_K01 EK1_PS_K02

Posiada umiejtno organizowania pracy zespou. S1A_K02 S1A_K01 Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role. Rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie. Posiadajc motywacj do ksztacenia ustawicznego, podnosi stale swoje kwalifikacje. Posiadane kwalifikacje, kompetencje interpersonalne i wraliwo na problemy osb wykluczonych i zmarginalizowanych pozwalaj mu sprawnie i efektywnie nawizywa kontakty z waciwymi podmiotami spoecznymi i organizacjami. S1A_K02 Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role.

EK1_SBiPG_K0 Efektywnie i bezkonfliktowo wsppracuje z czonkami grupy,. 1 S1A_K02 2 S1A_K05 EK1_TL_K01 Umie uczestniczy w przygotowaniu projektw spoecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzgldniajc aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Posiada umiejtno organizowania pracy oraz zarzdzania zespoem ludzi a take wspdziaania osobami reprezentujcymi inne podmioty. S1A_K02 S1A_K05 EK1_TL_K02 Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role. Umie uczestniczy w przygotowaniu projektw spoecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzgldniajc aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Potrafi stosowa procedury charakterystyczne dla administracji publicznej w szczeglnoci odpowiedzialnej za transport (konsultacje spoeczne, wsppraca z organizacjami non-profit, wsppraca z sektorem prywatnym, zamwienia publiczne). S1A_K05 Umie uczestniczy w przygotowaniu projektw spoecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzgldniajc aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role. EK1_SBiPG_K0 Uczestniczy w przygotowaniu projektu badawczego.

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 30 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Specjalnoci
Dystrybucja i sprzeda na rynkach krajowych i midzynarodowych

EKONOMIA MENEDERSKA

Ekonomia zatrudnienia i bezrobocia

Gospodarka elektroniczna

Gospodarka miejska i regionalna (EK)

Gospodarowanie kapitaem ludzkim

Gospodarowanie nieruchomociami i usugi publiczne

Handel zagraniczny

Komunikacja w biznesie krajowym i midzynarodowym

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 31 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Midzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne

Polityka spoeczna

Projekty lokalne i regionalne - project manager

Strategie biznesu i polityka gospodarcza w e-gospodarce

Transport i logistyka

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 32 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr 1
Semestr: 1 Rodzaj wyboru: kierunkowy Specjalno: Przedmiot FILOZOFIA Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Zarzdzania Publicznego i Z 1,0 15 / _- / _15 / _- / _Nauk Spoecznych INFORMATYKA (TECHNOLOGIE INFORMACYJNE) Katedra Informatyki Ekonomicznej Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _JZYK OBCY I Midzywydz.Centrum Nauczania i Z 2,0 _- / 60 / __- / 30 / _Promocji Jz.Obcych JZYK OBCY II Midzywydz.Centrum Nauczania i Z 2,0 _- / 60 / __- / 30 / _Promocji Jz.Obcych MATEMATYKA Katedra Metod StatystycznoZ 5,0 15 / 30 / _15 / 15 / _Matematycznych w Ekonomii MIKROEKONOMIA Katedra Ekonomii Z/E 8,0 30 / 30 / _30 / 30 / _PODSTAWY ZARZDZANIA Katedra Przedsibiorczoci i E 5,0 30 / _- / _30 / _- / _Zarzdzania Innowacyjnego PSYCHOLOGIA Katedra Polityki Spoecznej i Z 1,0 15 / _- / _15 / _- / _Gospodarczej WYCHOWANIE FIZYCZNE Studium Wychowania Fizycznego i Z 1,0 _- / 30 / __- / _9 / _Sportu Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 33 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr 2
Semestr: 2 Rodzaj wyboru: kierunkowy Specjalno: Przedmiot ANALIZA EKONOMICZNA Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Przedsibiorczoci i Z 4,0 _- / 30 / __- / 30 / _Zarzdzania Innowacyjnego ETYKA GOSPODARCZA Katedra Zarzdzania Publicznego i Z 2,0 30 / _- / _30 / _- / _Nauk Spoecznych GOSPODARKA REGIONALNA Katedra Bada Strategicznych i E 5,0 30 / _- / _30 / _- / _Regionalnych JZYK OBCY I Midzywydz.Centrum Nauczania i Z 2,0 _- / 30 / __- / 15 / _Promocji Jz.Obcych JZYK OBCY II Midzywydz.Centrum Nauczania i Z 2,0 _- / 30 / __- / 15 / _Promocji Jz.Obcych MATEMATYKA Katedra Metod StatystycznoZ/E 6,0 15 / 30 / _15 / 15 / _Matematycznych w Ekonomii PODSTAWY MAKROEKONOMII Katedra Ekonomii Z/E 8,0 30 / 30 / _30 / 30 / _PRAWO Z ELEMENTAMI PRAWA OCHRONY WASNOCI INTELEKTUALNEJ Katedra Prawa 30 / _- / _15 / _- / _RACHUNKOWO Katedra Rachunkowoci Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _WYCHOWANIE FIZYCZNE Studium Wychowania Fizycznego i Z 1,0 _- / 30 / __- / _9 / _Sportu Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 34 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr 3
Semestr: 3 Rodzaj wyboru: kierunkowy Specjalno: Przedmiot JZYK OBCY I Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Midzywydz.Centrum Nauczania i Z 1,0 _- / 30 / __- / 15 / _Promocji Jz.Obcych JZYK OBCY II Midzywydz.Centrum Nauczania i Z 1,0 _- / 30 / __- / 15 / _Promocji Jz.Obcych MIDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Katedra Midzynarodowych Stosunkw Z/E 3,0 15 / 15 / _15 / 15 / _Ekonomicznych PRAWO Z ELEMENTAMI PRAWA OCHRONY WASNOCI INTELEKTUALNEJ Katedra Prawa E 3,0 30 / _- / _15 / _- / _STATYSTYKA OPISOWA Katedra Metod StatystycznoZ/E 4,0 15 / 15 / _15 / 15 / _Matematycznych w Ekonomii Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 3 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Dystrybucja i sprzeda na rynkach krajowych i midzynarodowych Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status HANDEL I INSTYTUCJE RYNKOWE Katedra Rynku i Konsumpcji Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 3 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: EKONOMIA MENEDERSKA Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status PRAKTYKA DZIAALNOCI PRZEDSIBIORSTWA Katedra Ekonomii Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 3 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Ekonomia zatrudnienia i bezrobocia Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status EKONOMIA RYNKU PRACY Katedra Rynku Pracy Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 35 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr: 3 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Gospodarka elektroniczna Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status BAZY DANYCH W BIZNESIE Katedra Informatyki Ekonomicznej Z/E 5,0 30 / 30 / __- / _- / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 3 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Gospodarka miejska i regionalna (EK) Przedmiot EKONOMIA MIEJSKA Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Bada Strategicznych i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Regionalnych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Semestr: 3 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Gospodarowanie kapitaem ludzkim Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status INSTRUMENTARIUM GOSPODAROWANIA KAPITAEM LUDZKIM Katedra Zarzdzania Organizacjami Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 3 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Gospodarowanie nieruchomociami i usugi publiczne Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Katedra Gospodarki Przestrzennej Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 3 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Handel zagraniczny Przedmiot TECHNIKA I ORGANIZACJA HANDLU ZAGRANICZNEGO Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Midzynarodowych Stosunkw Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Ekonomicznych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Studia stacjonarne Katedra Katedra Rynku i Konsumpcji Zal. Z/E ECTS 5,0 Wyk./w./Lab. 30 / 30 / _Studia niestacjonarne Wyk./w./Lab. 15 / 15 / _Status

Semestr: 3 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Komunikacja w biznesie krajowym i midzynarodowym Przedmiot KOMUNIKACJA W BIZNESIE
Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 36 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr: 3 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Komunikacja w biznesie krajowym i midzynarodowym Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 3 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Midzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne Przedmiot PRZEDSIBIORSTWO NA RYNKU MIDZYNARODOWYM Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Midzynarodowych Stosunkw Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Ekonomicznych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Semestr: 3 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Polityka spoeczna Przedmiot DEMOGRAFIA

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Polityki Spoecznej i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Gospodarczej Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Semestr: 3 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Projekty lokalne i regionalne - project manager Przedmiot ZARZDZANIE PROJEKTAMI ROZWOJU LOKALNEGO

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Bada Strategicznych i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Regionalnych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Semestr: 3 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w e-gospodarce Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status GLOBALIZACJA I REGIONALIZACJA W GOSPODARCE WIATOWEJ Katedra Rynku Pracy Z/E 5,0 30 / 30 / __- / _- / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 3 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Transport i logistyka Przedmiot EKONOMIKA TRANSPORTU
Wygenerowa: Kandydat

Studia stacjonarne Katedra Katedra Transportu


Zmodyfikowano: 2013-04-11

Studia niestacjonarne Wyk./w./Lab. 15 / 15 / _Status

Zal. Z/E

ECTS 5,0

Wyk./w./Lab. 30 / 30 / _-

Strona 37 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr: 3 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Transport i logistyka Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 3 Rodzaj wyboru: do wyboru Specjalno: Przedmiot DECYZJE LOKALIZACYJNE HANDEL I RYNKI ELEKTRONICZNE INFRASTRUKTURA TRANSPORTU MERCHANDISING METODYKA BIZNES PLANU I WNIOSKW UNIJNYCH PODSTAWY BUDOWNICTWA POLITYKA WYMIANY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANIC PROBLEMY GOSPODARKI WIATOWEJ PRZEDSIBIORSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ PSYCHOLOGIA ROZWOJU OSOBISTEGO I KARIERY ZAWODOWEJ RYNEK PRACY W WARUNKACH GLOBALIZACJI I REWOLUCJI TECHNOLOGICZNEJ TRENING UMIEJTNOCI PRZYWDCZYCH Studia stacjonarne Katedra Zal. Katedra Bada Strategicznych i Z Regionalnych Katedra Informatyki Ekonomicznej Z Katedra Transportu Z Katedra Rynku i Konsumpcji Z Katedra Przedsibiorczoci i Z Zarzdzania Innowacyjnego Katedra Inwestycji i Nieruchomoci Z Katedra Midzynarodowych Stosunkw Z Ekonomicznych Katedra Ekonomii Z Katedra Ekonomii Z Katedra Zarzdzania Organizacjami Z Katedra Rynku Pracy Z ECTS 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Wyk./w./Lab. 30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _Studia niestacjonarne Wyk./w./Lab. 15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _Status

Katedra Zarzdzania Publicznego i Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _Nauk Spoecznych ZRWNOWAONY ROZWJ GOSPODARKI WODNO-CIEKOWEJ Katedra Zarzdzania Ochron Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _rodowiska Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 38 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr 4
Semestr: 4 Rodzaj wyboru: kierunkowy Specjalno: Przedmiot EKONOMETRIA FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE POLITYKA GOSPODARCZA Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Ekonometrii Z 4,0 15 / 30 / __- / 30 / _Katedra Finansw E 3,0 30 / _- / _30 / _- / _Katedra Polityki Spoecznej i Z/E 6,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Gospodarczej SEMINARIUM DYPLOMOWE Inne_WE Z _- / 15 / __- / _9 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 4 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Dystrybucja i sprzeda na rynkach krajowych i midzynarodowych Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status MARKETING I ZACHOWANIA KONSUMENTW Katedra Rynku i Konsumpcji Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 4 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: EKONOMIA MENEDERSKA Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status OTOCZENIE BIZNESU Katedra Ekonomii Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 4 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Ekonomia zatrudnienia i bezrobocia Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status POLITYKA ZATRUDNIENIA I KOSZTY PRACY W UE Katedra Rynku Pracy Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 4 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Gospodarka elektroniczna Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status METODY I TECHNIKI GROMADZENIA INFORMACJI Katedra Rynku i Konsumpcji Z/E 5,0 30 / 30 / __- / _- / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta
Wygenerowa: Kandydat Zmodyfikowano: 2013-04-11 Strona 39 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr: 4 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Gospodarka miejska i regionalna (EK) Przedmiot METODY ANALIZY MIEJSKIEJ I REGIONALNEJ

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Bada Strategicznych i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Regionalnych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Semestr: 4 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Gospodarowanie kapitaem ludzkim Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status PSYCHOLOGIA PRACY I ORGANIZACJI Katedra Zarzdzania Organizacjami Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 4 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Gospodarowanie nieruchomociami i usugi publiczne Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status EKONOMIA SEKTORA PUBLICZNEGO Katedra Gospodarki Przestrzennej Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 4 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Handel zagraniczny Przedmiot BIZNES MIDZYNARODOWY Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Midzynarodowych Stosunkw Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Ekonomicznych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Semestr: 4 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Komunikacja w biznesie krajowym i midzynarodowym Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status MARKETING MIDZYNARODOWY Katedra Rynku i Konsumpcji Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 40 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr: 4 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Midzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne Przedmiot WSPCZESNA GOSPODARKA WIATOWA

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Midzynarodowych Stosunkw Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Ekonomicznych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Semestr: 4 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Polityka spoeczna Przedmiot FIZJOLOGIA I ERGONOMIA

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Przedsibiorczoci i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Zarzdzania Innowacyjnego Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Semestr: 4 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Projekty lokalne i regionalne - project manager Przedmiot EKONOMIA MIEJSKA

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Bada Strategicznych i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Regionalnych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Semestr: 4 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w e-gospodarce Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status EKONOMIA RYNKU PRACY Katedra Rynku Pracy Z/E 5,0 30 / 30 / __- / _- / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 4 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Transport i logistyka Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status TECHNOLOGIE TRANSPORTOWE Katedra Transportu Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 41 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr: 4 Rodzaj wyboru: do wyboru Specjalno: Przedmiot E-USUGI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ EUROPEJSKA POLITYKA REGIONALNA

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Informatyki Ekonomicznej Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _Katedra Bada Strategicznych i Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _Regionalnych GOSPODARKA ROLNA, LENA I WODNA Katedra Polityki Spoecznej i Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _Gospodarczej INSTYTUCJE I POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ Katedra Midzynarodowych Stosunkw Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _Ekonomicznych MIEJSKIE I REGIONALNE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE Katedra Transportu Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _MIDZYNARODOWA POLITYKA ZATRUDNIENIA Katedra Rynku Pracy Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _NARZDZIA DIAGNOZOWANIA SPOECZNEGO Katedra Zarzdzania Publicznego i Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _Nauk Spoecznych NOWOCZESNE METODY ZARZDZANIA PRZEDSIBIORSTWEM Katedra Przedsibiorczoci i Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _Zarzdzania Innowacyjnego NOWOCZESNE TECHNOLOGIE SPRZEDAY Katedra Rynku i Konsumpcji Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _SEKTOR SPOECZNY Katedra Polityki Spoecznej i Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _Gospodarczej STRATEGIE KONKURENCJI WSPCZESNYCH PRZEDSIBIORSTW Katedra Ekonomii Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _ZARZDZANIE WIEDZ Katedra Zarzdzania Organizacjami Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _ZRWNOWAONY ROZWJ MIAST Katedra Zarzdzania Ochron Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _rodowiska Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 42 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr 5
Semestr: 5 Rodzaj wyboru: kierunkowy Specjalno: Przedmiot POLITYKA SPOECZNA Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Polityki Spoecznej i E 3,0 30 / _- / _30 / _- / _Gospodarczej SEMINARIUM DYPLOMOWE Inne_WE Z _- / 15 / __- / _9 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 5 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Dystrybucja i sprzeda na rynkach krajowych i midzynarodowych Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status BADANIA RYNKW KRAJOWYCH I MIDZYNARODOWYCH Katedra Rynku i Konsumpcji Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _PROMOCJA NA RYNKACH KRAJOWYCH I MIDZYNARODOWYCH Katedra Rynku i Konsumpcji Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _TECHNIKA I ORGANIZACJA HANDLU Katedra Rynku i Konsumpcji Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 5 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: EKONOMIA MENEDERSKA Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status FINANSOWANIE PRZEDSIBIORSTW Katedra Ekonomii Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _KOMPETENCJE MENEDERA I PODEJMOWANIE DECYZJI Katedra Ekonomii Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _LOKALIZACJA FIRMY Katedra Ekonomii Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 5 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Ekonomia zatrudnienia i bezrobocia Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status EDUKACJA W WIETLE PRZEMIAN WSPCZESNEGO RYNKU PRACY Katedra Rynku Pracy Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _INSTYTUCJONALNA OBSUGA RYNKU PRACY Katedra Rynku Pracy Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _POLITYKA PRZECIWDZIAANIA BEZROBOCIU Katedra Rynku Pracy Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 43 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr: 5 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Gospodarka elektroniczna Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE PROCESW BIZNESOWYCH Katedra Informatyki Ekonomicznej Z/E 5,0 30 / 30 / __- / _- / _METODY PRZETWARZANIA INFORMACJI Katedra Rynku i Konsumpcji Z/E 5,0 30 / 30 / __- / _- / _WSTP DO GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Katedra Informatyki Ekonomicznej Z/E 5,0 30 / 30 / __- / _- / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 5 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Gospodarka miejska i regionalna (EK) Przedmiot PROGRAMOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Bada Strategicznych i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Regionalnych PROJEKTY I INNOWACJE LOKALNE Katedra Bada Strategicznych i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Regionalnych ZARZDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM Katedra Bada Strategicznych i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Regionalnych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 5 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Gospodarowanie kapitaem ludzkim Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status PROJEKTOWANIE NARZDZI PERSONALNYCH Katedra Zarzdzania Organizacjami Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _STRATEGIE PERSONALNE Katedra Zarzdzania Organizacjami Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _UWARUNKOWANIA GOSPODAROWANIA KAPITAEM LUDZKIM Katedra Zarzdzania Organizacjami Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 5 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Gospodarowanie nieruchomociami i usugi publiczne Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status ANALIZA RYNKW NIERUCHOMOCI Katedra Gospodarki Przestrzennej Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _STRATEGIE ROZWOJU GMINY Katedra Gospodarki Przestrzennej Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _ZARZDZANIE NIERUCHOMOCIAMI Katedra Gospodarki Przestrzennej Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 44 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr: 5 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Handel zagraniczny Przedmiot MARKETING MIDZYNARODOWY PROCES OTWIERANIA POLSKIEJ GOSPODARKI

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Rynku i Konsumpcji Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Katedra Midzynarodowych Stosunkw Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Ekonomicznych ROZLICZENIA MIDZYNARODOWE Katedra Midzynarodowych Stosunkw Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Ekonomicznych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 5 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Komunikacja w biznesie krajowym i midzynarodowym Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status METODY I TECHNIKI BADA RYNKU Katedra Rynku i Konsumpcji Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _PROMOCJA NA RYNKACH KRAJOWYCH I MIDZYNARODOWYCH Katedra Rynku i Konsumpcji Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _ZACHOWANIA PODMIOTW RYNKOWYCH Katedra Rynku i Konsumpcji Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 5 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Midzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne Przedmiot MECHANIZM FUNKCJONOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Midzynarodowych Stosunkw Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Ekonomicznych PODSTAWY FUNKCJONOWANIA RYNKW ZAGRANICZNYCH Katedra Midzynarodowych Stosunkw Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Ekonomicznych UMOWY W OBROCIE MIDZYNARODOWYM Katedra Midzynarodowych Stosunkw Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Ekonomicznych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 5 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Polityka spoeczna Przedmiot POLITYKA EDUKACYJNA I KULTURALNA Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Polityki Spoecznej i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Gospodarczej POLITYKA OCHRONY ZDROWIA Katedra Polityki Spoecznej i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Gospodarczej POMOC SPOECZNA Katedra Polityki Spoecznej i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Gospodarczej Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta
Wygenerowa: Kandydat Zmodyfikowano: 2013-04-11 Strona 45 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr: 5 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Projekty lokalne i regionalne - project manager Przedmiot INSTRUMENTY POLITYKI ROZWOJU LOKALNEGO

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Bada Strategicznych i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Regionalnych ORGANIZACJA PRAC PROJEKTOWYCH Katedra Bada Strategicznych i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Regionalnych STRATEGIE ROZWOJU LOKALNEGO Katedra Bada Strategicznych i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Regionalnych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 5 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w e-gospodarce Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status BIZNES-COMMERCE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE Katedra Rynku Pracy Z/E 5,0 30 / 30 / __- / _- / _DYLEMATY POLITYKI EKONOMICZNEJ Katedra Rynku Pracy Z/E 5,0 30 / 30 / __- / _- / _KAPITA LUDZKI W E-GOSPODARCE Katedra Rynku Pracy Z/E 5,0 30 / 30 / __- / _- / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 5 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Transport i logistyka Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status ANALIZA EKONOMICZNA W TRANSPORCIE Katedra Transportu Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _MARKETING USUG TRANSPORTOWYCH Katedra Transportu Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _SPEDYCJA KRAJOWA I MIDZYNARODOWA Katedra Transportu Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 5 Rodzaj wyboru: do wyboru Specjalno: Przedmiot DIAGNOZOWANIE PROBLEMW ORGANIZACYJNYCH EDUKACJA W WIETLE PRZEMIAN WSPCZESNEGO WIATA FUNKCJONOWANIE RYNKW TRANSPORTOWYCH MIDZYNARODOWA KONKURENCYJNO PRZEDSIBIORSTWA I GOSPODARKI OCENA PROJEKTW PUBLICZNYCH
Wygenerowa: Kandydat

Studia stacjonarne Katedra Zal. Katedra Przedsibiorczoci i Z Zarzdzania Innowacyjnego Katedra Rynku Pracy Z Katedra Transportu Z Katedra Midzynarodowych Stosunkw Z Ekonomicznych Katedra Bada Strategicznych i Z ECTS 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Wyk./w./Lab. 30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _-

Studia niestacjonarne Wyk./w./Lab. 15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _Strona 46 z 52

Status

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr: 5 Rodzaj wyboru: do wyboru Specjalno: Przedmiot PATOLOGIE ZACHOWA ORGANIZACYJNYCH I ICH EKONOMICZNE IMPLIKACJE POLITYKA LUDNOCIOWA I RODZINNA POREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOCIAMI PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA PUBLIC RELATIONS W ROZWOJU LOKALNYM I REGIONALNYM STRATEGIE MARKETINGOWE WYKORZYSTANIE INFORMATYKI I INTERNETU W MAYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTWACH ZARZDZANIE NIERUCHOMOCIAMI MIESZKANIOWYMI ZRWNOWAONA KONSUMPCJA I PRODUKCJA

Studia stacjonarne Katedra Regionalnych Katedra Zarzdzania Organizacjami Katedra Polityki Spoecznej i Gospodarczej Katedra Gospodarki Przestrzennej Katedra Polityki Spoecznej i Gospodarczej Katedra Zarzdzania Publicznego i Nauk Spoecznych Katedra Rynku i Konsumpcji Katedra Informatyki Ekonomicznej Zal. Z Z Z Z Z Z Z ECTS 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Wyk./w./Lab. 30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _-

Studia niestacjonarne Wyk./w./Lab. 15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _Status

Katedra Gospodarki Przestrzennej Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _Katedra Zarzdzania Ochron Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _rodowiska Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 47 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr 6
Opis semestru Praktyka realizowana jest po semestrze IV, punkty naliczane s w semestrze VI

Semestr: 6 Rodzaj wyboru: kierunkowy Specjalno: Przedmiot EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Midzynarodowych Stosunkw E 2,0 30 / _- / _30 / _- / _Ekonomicznych PRAKTYKA Inne_WE Z 5,0 _- / 120 / __- / 120 / _SEMINARIUM DYPLOMOWE Inne_WE Z 5,0 _- / 15 / __- / 12 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 6 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Dystrybucja i sprzeda na rynkach krajowych i midzynarodowych Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status LOGISTYKA DYSTRYBUCJI Katedra Rynku i Konsumpcji Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _NEGOCJACJE I TECHNIKI SPRZEDAY Katedra Rynku i Konsumpcji Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 6 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: EKONOMIA MENEDERSKA Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status INNOWACJE I E-BIZNES Katedra Ekonomii Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _STRATEGIE PRZEDSIBIORSTW Katedra Ekonomii Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 6 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Ekonomia zatrudnienia i bezrobocia Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status FUNDUSZE STRUKTURALNE W RWNOWAENIU RYNKU PRACY Katedra Rynku Pracy Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _ZATRUDNIENIE W PRZEDSIBIORSTWIE A RYNEK PRACY Katedra Rynku Pracy Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta
Wygenerowa: Kandydat Zmodyfikowano: 2013-04-11 Strona 48 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr: 6 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Gospodarka elektroniczna Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status ANALIZY BIZNESOWE Z WYKORZYSTANIEM IT Katedra Informatyki Ekonomicznej Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _SYSTEMY INFORMATYCZNE W GOSPODARCE ELEKTRONICZNEJ Katedra Informatyki Ekonomicznej Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 6 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Gospodarka miejska i regionalna (EK) Przedmiot FINANSE SAMORZDW TERYTORIALNYCH Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Zarzdzania Ochron Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _rodowiska MARKETING MIAST I REGIONW Katedra Bada Strategicznych i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Regionalnych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 6 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Gospodarowanie kapitaem ludzkim Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status CONTROLLING PERSONALNY Katedra Zarzdzania Organizacjami Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _PSYCHOLOGIA WPYWU SPOECZNEGO W ORGANIZACJI Katedra Zarzdzania Organizacjami Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 6 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Gospodarowanie nieruchomociami i usugi publiczne Przedmiot METODY WYCENY NIERUCHOMOCI ZARZDZANIE USUGAMI PUBLICZNYMI Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Gospodarki Przestrzennej Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Katedra Bada Strategicznych i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Regionalnych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Studia stacjonarne Katedra Zal. Katedra Midzynarodowych Stosunkw Z/E Ekonomicznych
Zmodyfikowano: 2013-04-11

Semestr: 6 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Handel zagraniczny Przedmiot BADANIA KONIUNKTURY I RYNKW ZAGRANICZNYCH

Studia niestacjonarne Wyk./w./Lab. 15 / 15 / _Status

ECTS 5,0

Wyk./w./Lab. 30 / 30 / _-

Wygenerowa: Kandydat

Strona 49 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr: 6 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Handel zagraniczny Przedmiot NEGOCJACJE I WSPPRACA Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Midzynarodowych Stosunkw Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Ekonomicznych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Semestr: 6 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Komunikacja w biznesie krajowym i midzynarodowym Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status NEGOCJACJE W BIZNESIE Katedra Rynku i Konsumpcji Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _OBSUGA KLIENTA I CRM Katedra Rynku i Konsumpcji Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 6 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Midzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne Przedmiot ANALIZA RYNKU Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Midzynarodowych Stosunkw Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Ekonomicznych ZAGRANICZNA POLITYKA EKONOMICZNA I KONKURENCYJNO Katedra Midzynarodowych Stosunkw Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _MIDZYNARODOWA Ekonomicznych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 6 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Polityka spoeczna Przedmiot POLITYKA SPOECZNA UNII EUROPEJSKIEJ Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Polityki Spoecznej i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Gospodarczej UBEZPIECZENIA SPOECZNE Katedra Polityki Spoecznej i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Gospodarczej Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 6 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Projekty lokalne i regionalne - project manager Przedmiot DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - STUDIUM WYKONALNOCI Studia stacjonarne Katedra Katedra Bada Strategicznych i Regionalnych Zal. Z/E ECTS 5,0 Wyk./w./Lab. 30 / 30 / _Studia niestacjonarne Wyk./w./Lab. 15 / 15 / _Status

Wygenerowa: Kandydat

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 50 z 52

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr: 6 Rodzaj wyboru: specjalnociowy Specjalno: Projekty lokalne i regionalne - project manager Przedmiot MONITORING I KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Bada Strategicznych i Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Regionalnych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Semestr: 6 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w e-gospodarce Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status POLITYKA ROZWOJU I STYMULOWANIA PRZEDSIBIORCZOCI Katedra Rynku Pracy Z/E 5,0 30 / 30 / __- / _- / _STRATEGIE BIZNESU W USUGACH NASYCONYCH WIEDZ Katedra Rynku Pracy Z/E 5,0 30 / 30 / __- / _- / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 6 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnociowy stacjonarne niestacjonarne Specjalno: Transport i logistyka Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status LOGISTYKA Katedra Transportu Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _POLITYKA TRANSPORTOWA Katedra Transportu Z/E 5,0 30 / 30 / _15 / 15 / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 6 Rodzaj wyboru: do wyboru Specjalno: Przedmiot EURO JAKO WALUTA MIDZYNARODOWA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOECZNY INFORMATYKA I INTERNET W LOGISTYCE INWESTOWANIE W PRACOWNIKW LOKALNA I REGIONALNA POLITYKA INNOWACJI MARKETING NIERUCHOMOCI PRZEDSIBIORCZO W SEKTORZE PUBLICZNYM I SPOECZNYM REKLAMA NA RYNKACH KRAJOWYCH I MIDZYNARODOWYCH REWITALIZACJA TERENW ZDEGRADOWANYCH RYNKI WSCHODZCE
Wygenerowa: Kandydat

Studia stacjonarne Katedra Zal. Katedra Midzynarodowych Stosunkw Z Ekonomicznych Katedra Polityki Spoecznej i Z Gospodarczej Katedra Informatyki Ekonomicznej Z Katedra Zarzdzania Organizacjami Z Katedra Bada Strategicznych i Z Regionalnych Katedra Gospodarki Przestrzennej Z Katedra Przedsibiorczoci i Z Zarzdzania Innowacyjnego Katedra Rynku i Konsumpcji Z Katedra Zarzdzania Ochron Z rodowiska Katedra Ekonomii Z ECTS 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Wyk./w./Lab. 30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _30 / _- / _-

Studia niestacjonarne Wyk./w./Lab. 15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _15 / _- / _Strona 51 z 52

Status

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiw dla kierunku Ekonomia, SN1st, 2013/2014Z

Semestr: 6 Rodzaj wyboru: do wyboru Specjalno: Przedmiot SWOBODA PRZEPYWU OSB W UE TEORIA I PRAKTYKA ZARZDZANIA PUBLICZNEGO

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wyk./w./Lab. Wyk./w./Lab. Status Katedra Rynku Pracy Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _Katedra Zarzdzania Publicznego i Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _Nauk Spoecznych TRANSPORT W LOGISTYCE Katedra Transportu Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _ZARZDZANIE NIERUCHOMOCIAMI NIEMIESZKALNYMI Katedra Gospodarki Przestrzennej Z 4,0 30 / _- / _15 / _- / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot oglnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerowa: Kandydat
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Zmodyfikowano: 2013-04-11

Strona 52 z 52