Vous êtes sur la page 1sur 2

Factsheet

bedrijfslogica:
Hoe bedrijfsregels duurzaam voor kunnen werken
De kans is groot dat uw organisatie in een dynamische markt actief is waarin de spelregels vaak veranderen. Een logische behoefte is dan dat uw organisatie snel met deze nieuwe spelregels kan omgaan. Dit onderscheidende vermogen kan worden gecreerd met expliciete aandacht voor bedrijfsregels en bedrijfsbeslissingen. U kunt uw bedrijfsrisicos verkleinen door bedrijfsbeleid concreet te vertalen naar werkende oplossingen voor uw organisatie. Door het expliciet maken van de regels, waarop in uw organisatie beslissingen genomen worden, kunt u veel sneller reageren op veranderingen in uw markt. De dynamiek van uw markt vraagt een voortdurende aanpassing van uw organisatie. Veranderende wet- en regelgeving, de concurrentie en de wensen van uw klanten maken dat de regels, waarmee u uw bedrijf bestuurt, voortdurend in beweging zijn. Flexibiliteit is hierbij essentieel. Vaak zijn regels echter niet expliciet, en overal in een organisatie verspreid. Hierdoor is het lastig en daardoor kostbaar en tijdrovend om ze aan te passen, waardoor u niet zo flexibel blijkt te zijn dan dat u zou wensen. Bedrijfsregels zijn de regels waarmee de activiteiten binnen uw business gestuurd worden. Deze regels zijn vaak impliciet aanwezig in de gehanteerde bedrijfsprocessen. In deze bedrijfsprocessen worden de handelingen binnen uw bedrijf, waarmee u waarde toevoegt voor uw klanten, efficint en in een optimale volgorde uitgevoerd. Echter als de impliciete regels hierin moeten veranderen, is vaak een herontwerp van processen nodig. Voor organisaties die snel en efficint op de dynamiek in hun markt willen inspelen, is het dan ook van belang om aandacht te besteden aan een correcte vastlegging van de verschillende bedrijfsregels. Analisten als Gartner, Forrester en Butler Group bevestigen dat een correcte vastlegging cruciaal is voor een hoog - en duurzaam aanpassingsvermogen. Zij geven ook aan dat bedrijven hun bedrijfsregels en bedrijfsbeslissingen moeten zien als een specifiek en strategisch bedrijfsmiddel, dat op een professionele manier beheerd moet worden.

wendbaar en duurzaam onder controle


Bedrijfsregels
Bedrijfsregels zijn de vertaling van de bedrijfsstrategie, wet- en regelgeving en bedrijfsexpertise naar concrete en operationele richtlijnen. Bedrijfsregels zijn te vinden in handboeken, procedures in de hoofden van uw medewerkers en ook in bestaande IT-systemen.

De visie van Atos


Het strategisch positioneren van bedrijfsregels is een essentile best practice binnen de Business Proces Management (BPM) visie van Atos. Deze BPM visie resulteert in het optimaliseren en flexibiliseren van bedrijfsprocessen en de bijbehorende IT ondersteuning. Het strategisch toepassen en beheren van bedrijfsregels en bedrijfsbeslissingen leidt tot de volgende innovatieve resultaten:

Duurzame compliancy
De voorschriften beschreven in de compliancy regelgeving worden vertaald naar expliciete operationele bedrijfsregels voor uw organisatie. Deze regels worden centraal vastgelegd en de implementatie binnen processtappen is te allen tijde te traceren. Door deze bedrijfsregels vervolgens centraal te beheren en aan te passen zodra een organisatieverandering tot een wijziging van bedrijfsregels leidt, kan een duurzame compliancy van uw organisatie aantoonbaar worden gemaakt. Ook kunt u op deze wijze transparant richting uw klanten zijn.

Your business technologists. Powering progress

Bedrijfslogica: wendbaar en duurzaam onder controle


Reductie van procescomplexiteit
Door een centralisatie van bedrijfsbeslissingen en bedrijfsregels kunnen vaak product-, service of contextspecifieke bedrijfsregels uit de processen worden gehaald. Hierdoor worden de bedrijfsprocessen generiek waardoor een reductie plaatsvindt in het aantal bestaande specifieke processtappen. Zo houdt u de processen overzichtelijk, eenvoudig en transparant zonder afbreuk te doen aan de door uw bedrijf noodzakelijke specifieke handelingen.

Controle over bedrijfsregels biedt naast aanzienlijke en blijvende besparingen ook business agility (geen maanden maar weken), business compliancy (sluitende bedrijfsvoering) en blijvende flexibiliteit.
Intelligente formulieren
Intelligente formulieren kunnen uw klanten helpen met het gericht verstrekken van informatie waarbij wordt voorkomen dat irrelevante of al bij uw organisatie aanwezige informatie wordt gevraagd. Regels zorgen dat alleen voor deze klant van toepassing zijnde informatie wordt gevraagd. Dit levert u verhoogde klanttevredenheid en besparingen in de intake fase van het proces op.

Ons aanbod
Specifieke Diensten Atos kan u als partner ondersteunen met kennis en kunde van de hiervoor genoemde toepassingen. Om dit te realiseren levert Atos de volgende specifieke diensten: Business Rules Harvesting Business Rules Lifecycle Management Business Rules Engines Business Rules Harvesting Business Rules Harvesting betekent het in kaart brengen van bestaande bedrijfsregels. De op uw bedrijf van toepassing zijnde wet & regelgeving wordt in samenwerking met uw bedrijfsexperts geanalyseerd en in operationele bedrijfsregels vastgelegd. Hierdoor worden ook inconsistenties in bestaande bedrijfsregels opgespoord. Business Rules Lifecycle Management Bij Business Rules Lifecycle Management wordt een operationeel proces voor het beheer van uw bedrijfsregels ingericht. Zo weet u bij wijziging in bijvoorbeeld wet- & regelgeving precies welke bedrijfsregels en bedrijfsprocessen hierdoor geraakt worden. Wilt u deze bedrijfsregels wijzigen, dan bent u in staat dit snel en effectief te doen. Business Rules Engines Door toepassing van moderne Business Rule Engine technologie kunt u zonder programmeren en in zeer korte tijd veranderingen in bedrijfsregels doorvoeren, met als bijkomend resultaat besparing op uw IT kosten.

Beslisondersteuning
Bij beslissingsondersteuning wordt door het gebruik van een IT systeem waarin expertise is ondergebracht de druk op uw experts verlaagd. Hierbij wordt het mogelijk bij kennisintensieve vraagstukken van klanten, deze correct en optimaal te adviseren zonder gebruik te maken van de dure experts. Ook als er een groot aantal klantvragen in korte tijd ontstaan, worden de schaarse experts geen probleem voor de tijdige beantwoording.

Dynamische product configuratie


Bij dynamische product configuratie wordt het mogelijk door het toepassen van een systeem met bedrijfsregels om snel en trefzeker nieuwe producten te leveren op basis van bestaande productcomponenten. Hiermee kan men inspelen op de veranderende marktomstandigheden. Voorbeelden zijn telefonieabonnementen en nieuwe verzekeringen of hypotheken maar ook in andere bedrijfstakken zijn er mogelijkheden.

Fraudedetectie
Fraudedetectie op basis van analyse van een groot aantal gegevens zoals een groot aantal transacties, is met bedrijfsregel georinteerde technologie grotendeels te automatiseren. Tevens ontstaat de mogelijkheid om risicoprofielen frequent aan te passen aan hand van trends en actuele ontwikkelingen.

Dynamisch Case Management


Dynamisch Case Management biedt u de ondersteuning voor dynamisch mensgerichte bedrijfsprocessen. Bij deze processen zijn er klantzaken (cases) welke niet altijd op dezelfde wijze het proces doorlopen. Enkele voorbeelden zijn organisaties als gemeentes en provincies. Deze hanteren vaak processen voor het verlenen van vergunningen, subsidies, heffingen of inningen, aanbestedingsprocedures. Of de opname van een patient in een ziekenhuis. Intelligente portalen en self-service concepten leveren u grote besparingen op bij informatie en vraaggericht klantencontact, zoals aanvragen, bestellen, en indicatie verstrekking.

Dynamische bedrijfsapplicaties
Door bedrijfsapplicaties van expliciete bedrijfsregels te voorzien worden deze dynamisch. De applicaties maken hierbij de IT ondersteuning van uw bedrijfsprocessen makkelijker aanpasbaar. Uw systemen kunnen dan de regelmatige wijzigingen in uw bedrijfsprocessen door wijzigende marktomstandigheden en regelgevingen sneller ondersteunen. Denk hierbij aan release kalenders met intervallen van weken i.p.v. maanden.

Bedrijfsbeslissingen
Bedrijfsbeslissingen zijn de operationele keuzes, die u neemt binnen uw bedrijfsprocessen. Zij worden gerealiseerd door toepassing van de bijbehorende bedrijfsregels.

Meer informatie
Atos Peter Kalmijn Papendorpseweg 93 3528 BJ UTRECHT telephone: +31 (0)88 26 5 5555 email: peter.kalmijn@atos.net nl.atos.net

nl.atos.net

Atos, the Atos logo, Atos Consulting, Atos Worldline, Atos Sphere, Atos Cloud, Atos Healthcare (in the UK) and Atos Worldgrid are registered trademarks of Atos SA. March 2012 2012 Atos.