Vous êtes sur la page 1sur 6

சஜாதா ரஙகராஜன - வாழகைக கறிபப

“When I was little, my ambition was to grow up to be a book. Not a writer. People can be killed
like ants. Writers are not hard to kill either. But not books. However systematically you try to
destroy them, there is always a chance that a copy will survive and continue to enjoy shelf-life in
some corner of an out-of-the-way library somewhere, in Reykjavik, Valladolid, or Vancouver.”

-Amos Oz

S.ரஙகராஜன பிறநதத ெெனைைத திரவலலிகேகணியில உளள ெதபபக


களததின ெதறகத ெதர வத
ீ ியில. ேே 3, 1935 அனற. ைவஷணவர. அபபா
ெீைிவாெ ராகவன ேினொரவாரயம வாரயோவதறக மனைால இரநத
ேவைல ெெயத ெகாணடரநதார. அமோ கணணமோ, ஒர பணககாரக
கடமபததில இரநத வநதவர. “ெரயாக எழபத ஆணடகளகக மன, வட
ீ டக
காரயஙகள எலலாம மடததவிடட, வலிெயடதத, எநதவித உதவியம
இலலாேல, அபபா ேரததவசெிைய அைைதத வரவதறககள, எனைைப
ெபறெறடதத என அமோ கணணமோ”.

ரஙகராஜைின அணணன திர கிரஷணோசொர ஒர டாகடர, தமபி


ராஜேகாபாலன ெதாைலேபெி இலாகாவில இனஜிைியர. தஙைக விஜி.
“ராததிர எனைேவா ஆசச… ெரணட தடைவ வாநதிெயடததா. காரதாைல
பிராணன ேபாயடடத’ எனற பாடட அழதாள. எைகக அபேபாத பதிெைார
வயச. என தஙைக விஜிகக மனற வயத. கைநைத எனபதால ைகயிேலேய
தககிப படததைறகக ெகாணடெெனற ெகாளளிடககைரயில பைதததத
ஞாபகம இரககிறத. மதனமைறயாக ஆறறாைே, ேொகம கரப என
நைடமைறைய பாதிததத.”

ரஙகராஜன பிறநத அநத வட


ீ திரவலலிகேகணியில 70 வரடம கைிததம
இடபடாேல இரககிறத.

பிறநதத ெெனைையில எனறாலம வளரநதத எலலாம ஸரஙகததில தான.


தாததா கவளககட ெிஙகைேயஙகார. அபபாவின உதேயாகம காரணோக
அவர அடககட இடம ோறவதால, மதல பதிேைழ வரடஙகள ேகாைத
அமோள எனகிற ரககேணி அமோள பாடடயடன வளரநதார. “பாடட
எனைை எததைைத தரம காபபாறறி இரககிறாள. ஒர ெபரய ெொததகக
சவிகாரம ெகாடபபைத கடைேயாக எதிரததத தடததியிரககிறாள. அநத
சவிகாரம நடநதிரநதால நான ேேகநதிரேஙகலததிேலா கவளககடயிேலா
ஒர பணைணயாராக ெவளளிச ெொமபம, பனைரீ பைகயிைலயம பததேைடப
பாயம, இஸெபட ஆடடமோக வளரநதிரபேபன. எழததாளைாகியிரபேபைா…
ெநேதகம.”

ஸரஙகததில The Highschool எனனம ஸரஙகம உயரநிைலபபளளியில படபப.


ரஙகராஜன படபபில சடடயாக இரநதம பிரபலோக எலலாம இலைல.
பளளிப படபபிறக பின திரசெிகக ஜாைக ோறி, இணடரேீ டயட எனற
இரணட வரடமம, பின பிஎஸெி physics இரணட வரடமம படததத பைித
சைெயபபர காேலஜில. இநத ேஜாெப காேலஜில தான ரஙகராஜனகக ஒர
வாழகைகத திரபபம காததிரநதத.

எனை தான, ஸரஙகததில ேறேறார ரஙகராஜனடன(இபேபாத கவிஞர வாலி)


ேெரநத ைகெயழததப பிரதி நடததிக ெகாணடரநதாலம, எழததாரவம
அதிகோைத கலலரயில தான. அபேபாத கட படககததான ஆைெ. காரணம
ேஜாெப ெினைபபா எனற ஆஙகில விரவைரயாளரம, ஐயம ெபரோள
ேகாைார எனனம தேிைாெிரயரம தான. ேஜாெப ெினைபபா நடததிய நான-
டெடயலட பாடததிைால ெிறகைதகளாரவமம, ஐயம ெபரோளிைால
தேிைாரவமம ரஙகராஜனகக அதிகோயிை.

1953ல மதனமைறயாக ஒர ெிறகைத எழதி அனபபிைார. அத ‘ெிவாஜி’


எனற பததகததில ெவளிவநதத. “கைத ெவளிவநத ேபாத திரசெி நகரேே
அளமபி விடடாறேபால இரநதத. அநத வடடாரததில ‘ெிவாஜி’ இதைின
காபபிகள கடகடெவனற விறறத தீரநத விடடை, எலலாவறைறயம நாேை
வாஙகி விடடதால”.

அேத ேஜாெப கலலரயில அவரடன படதத ெக ோணவர, தறேபாத


இநதியாவின கடயரசத தைலவர அபதல கலாம. கலலரககப பினைர,
ெெனைை கேராமேபடைடயிலளள MITல(Madras Institue of Technology), ேெரநத
எலகடராைிகஸ இனஜிைியரங படததார. அபேபாதம அவரன பாடசெில
படததவர அபதல கலாம. கலாம அபேபாத ஏெராைாடடகஸ படததக
ெகாணடரநதார. அபேபாேத ரஙகராஜன Infinite Mathematics பறறியம கலாம
ஆகாய விோைஙகள கடடவத பறறியம தேிைில விஞஞாைக கடடைரகள
எழதி, இரவரம பரச வாஙகிைர.

இனஜிைியரங படபபிறக பிறக, ஸரஙகததில கிரகெகட விைளயாடக


ெகாணடரநதவைர அவர தநைத, ேவைலகக விணணபபிககோற
அனபபிைார. இநதிய அளவில இனஜியரகளககாை ேதரவ எழதி ஆல
இநதியா ெலவலில இரணடாம ேரஙக வாஙகிைார. இத நடநதத 50களில.
அபேபாத ஐ.ஏ.எஸ ேபானேறார எகஸாம இத.
இநதிய அரொஙகம ரஙகராஜைை அளளிக ெகாணட ேபாய ெடலலியில
விடடத. மதலில ஆல இநதியா ேரடேயாவில டைரைியாகச ேெரநதார. பிறக
மதல ேவைலயாக ெிவில ஏவிேயஷனஸ பிரவில, Air Traffic Controllerஆக
ெெனைை ேீ ைமபாககததில ேெரநதார. இரணெடார வரடஙகளககப பிறக
‘கிளாஸ ஒன - ெடகைிகல ஆபிெராக’ ேவைல ோறி ெடலலி ெெனறார.

ெபரய ெபரய இடஙகளில இரநத ரஙகராஜனகக வரனகள வர, அவரன


அபபாேவா தனனடய ஆபிஸ நணபரன ெபணைண ேணமடகக ஏறபாட
ெெயதார. சஜாதா எததிராஜில பிஎஸெி படதத ேவலரப ெபண.
ரஙகராஜனககம - சஜாதா(!!)விறகம கலயாணம நைடபெபறறத. “அபேபா
எைகக இரபத வயச. இவரகக இரபதேதழ. காேலஜ மடசசடட நான
ேநேர வநததால, எைகக உரபபடயா நலல ரெம கட ைவககத ெதரயாத.
ெடலலியில கடயிரநத நமே தேிழ ோேி ஒரததரகிடேடதான ேபாய
ஒவெவாணணா ெைேகக கததககிடட வநேதன. ெவடககிற அபாயம இலலாத
ரகேணி பிரஷர கககரலதான ெைேயல!”. பிறகாலததில தன ேைைவியின
ெபயராை சஜாதா எனபத பிரபலோகப ேபாகிறத எனபத அபேபாத
ரஙகராஜனகக ெதரநதிரகக வாயபபிலைல தான.

இநத ெேயததில தான ேவைல நிேிததோக அடககட டரல ெெனறார.


அபேபாத ெபாழத ேபாக நிைறய படககவம எழதம ஆரவம அதிகோைத.
தைத நணபைான ஸைிவாெைின சஷோ எஙேக ? எனற ஒர கைரம
கைதைய ெகாஞெம திரததிக ெகாடகக, அத கமதததில ெவளியிடபபடடத.
அைத தைத எழததககாை அஙகிகாரோக ைவதத ெிறகைதகள எழத
ஆரமபிததார.

கமதததில ஏறெகைேவ ஒர (ரா.கி) ரஙகராஜன இரநததால ”நீஙக ேவற


ஏதாவத ேபர வசசககஙகேளன!…” எனற ெிலர ெொலல, ரஙகராஜன, சஜாதா
எனகிற தன ேைைவி ேபரல எழத ஆரமபிததார. தேிழ இலககிய உலகம
தைலைய ெிலபபி ெகாணட எழநதத. ரஙகராஜன காணாேல ேபாய சஜாதா
எனகிற மனெறழதத பிரபலோக ஆரமபிததத.

ரஙகராஜன தமபதிகளகக ஒர வரடததில ஒர ெபண கைநைத பிறநத


இறநதத. அதறகப பிறக ரஙக பிரொத, ேகஷவ பிரொத எனற இரணட
ேகனகள. ேகஷவ பிரொததிறக திரேணோத ‘ேக’ எனகிற ஜபபாைிய
ெபணணடன. அவரகளகக ெிததாரத எனற ஒர ேகன, இவரைடய ேபரன.

ெடலலியில பதிைானக வரடஙகள கைிதத, 1970ல ெபஙகளரல உளள பாரத


எலகடராைிகஸ[BEL] நிறவைததில ெடபட ோேைஜராக ேவைலககச ேெரநதார.
அதன பின மபபத வரடஙகள ெபஙகளர வாெம தான. பிறக ெிறித
வரடஙகளில ரெரச அணட ெடவலபெேணட பிரவில ஜிஎம பதவிகக
உயரநத ேபாத, கடைேயாை ேவைலகள காததக ெகாணடரநதை. Electronic
Voting Machine(EVM) எனற இனறளள வாகெகடபப இயநதிரதைத தயாரதத
BELலின R &D பிரவின ெீப ஆக பணியாறறிைார. இநத வாகெகடபப ேிஷின
தான இநதியாெவஙகம பயனபடததப படகிறத.

இஙகதான ேீ ணடம தன நணபர கலாமடன ேெரம வாயபபக கிைடததத.


இரவரம ஏவகைண பேராககிராேிங ெெயதாரகள. கலாைேப பறறி தைத
நிைைவகைள ேபெியம எழதியம வநதிரககிறார சஜாதா. அவரகளிரவரம
ேெரநத ராகெகட இயைல பறறி திபப சலதானலிரநத ெதாடஙகி எழத
நிைைததிரநதைர. இனனம எழத வாயபபக கிைடககவிலைல.

இேத ேநரததில, எழததலகில ராக ஸடார அளவிறக பகழ ெபறறார. ஒேர


ேநரததில ஐநத பததகஙகளில ஆற ெதாடரகைதகெளலலாம எழதிைார.
“இவர எழதிைா இவேராட லாணடர பிலைலக கட பபளிஷ ெெயவாஙக”
எனெறலலாம ேபெிைாரகள. கைத, கடடைர, நாடகம, ஊடகம எனற தைத
எலைலகைள விரவாககிக ெகாணட எழதிைார. இவரன கைதகள நனறாக
இரநதாலம அைவகைள ெிைிோ படெேடததவரகள ோறறியதால
ேதாலவிையத தழவிை. பாலெநதரகக நிைைததாேல இைிககம படததகக
மதன மதலில வெைெேழதிைார.

1993ல பிஇஎலலிலிரநத ரைடயராை ேபாத மடெவடககப பட ேவணடய


விஷயம ஒனறிரநதத. ரைடயரெேணடகக பிறக எஙக ெெலவத? ெெனைை
ெெலல ேவணடாம, கடநீரப பிரசெைை எனற ெொனை நணபரகைள தடடக
ெகாடதத ெெனைையில ஆழவாரபேபடைடயில கடேயறிைார.

இதறக ஓரர வரடஙகளகக மனைர தான ேணிரதைததின ேராஜா


படததிறக வெைெேழதிைார. அநதப படம தேிழ ெிைிோைவ நிைறயேவ
ோறறிப ேபாடடத. ெெனைைகக வநத பின, கேல ெொலலி ஷஙகரன
படஙகளகக வெைம எழத ஆரமபிததார. ெிவாஜி பததகததில வநத ெிறகைத
ெதாடஙகி இனற ரஜிைியின ெிவாஜிப படததிறக வெைம வைர கிடடததடட
நாறபத ஆணட காலம எழததலகில இரநத வநதிரககிறார. இனற வைர
100 நாவலகளம, 200ககம ேேறபடட ெிறகைதகளம, 15 நாடகஙகளம,
ஏராளோை விஞஞாை ேறறம இதர கடடைரகளம எழதியிரககிறார.
நணபரகளககாக அவவபேபாத ெிைிோப பட வெைம எழதகிறார.

“Writing was never my career, it was my hobby” எனபார. ெதாடககததிலிரநத அநத


creative impulseஐ ெவளிபபடதத பலேவற விஷயஙகைள ெெயதிரககிறார. படம
வைரநதிரககிறார.”நான எழத வரைலைா படம வைரஞசணட இரபேபன”.
ஹாரேோைிகா மதறெகாணட பலலாஙகைல, பலபலதாரா வைர எலலாம
வாெிததப பைகியிரககிறார.

“ஒேர ஒர மைற, “ோடல பைை கடட ேபாடடரககா பார” எனற


ேகடடாள பாடட.

“பைை இலைல பாடட…பலபலதாரா, நான வாெிககறத”.

“நீ ோடகக படககபேபாேறனன நிைைசேென”.

“அத வநத..படபேபன..அபபபப வாெிபேபன”.

“ஒணண பட…இலைல ேோரெிங வாெி”.

“ேோரெிங இலைல…பலபலதாரா”

“ேபைரப பார!! உஙகபபாவகக ெலடடர ேபாடடரேறன…எைகக


கவைலயா இரகக. இனைிகக பலபல வாெிபப…நாைளகக பைகயில
ேபாடவ.. கததாடயாததான வரபேபாேறனைா ஒர காரயதைத உரபபடயாப
பணண…உஙகபபன காைெக கரயாககாேத”

ெடலலிககப ேபாய ஒர கிடடார வாஙகி தாைகேவ பைகிகெகாணடார.


ேைைவி - “அபேபா ேேறகததிய இைெ உலகில ‘பட
ீ டலஸ’ வநத பர
ீ யட.
இைளஞரகள, கிதார கிதாரன ைபததியோ இரநத ேநரம! இவர ெராமப
அரைேயா கிதார வாெிபபார!… கிதார ேடடேலல… எலலா
இைெககரவிகைளயேே நலலா வாெிபபார. இவர யாரகிடேடயம இதககாக
கததகிடட ோதிர ெதரயேல… அவேரதான மயறெி பணணி வாெிசொர
ேபால!…”

இைதப ேபால எைதச ொபபிடடால பிததம ெதளியம எனற நிைலயில


பலவைகயாை false startsககப பின தன ஆரமபக காதலாை எழததகக திரமபி
வநதவிடடார.

சஜாதாவிறக எனபதகளின நடவிலம பிறக 2002லம உடல நிைல


பாதிததத. இரணட மைற ஆனஜிேயாவம ஒர ைபபாஸும
ெெயதிரககிறாரகள. தன உடல நிைல காரணோக அதிகோக நடோட
மடயாேல ெெனைையில வாழநத ெகாணடரககிறார. ஆைால
எழததாரவேோ கைறவதாகக காேணாம.
தறேபாத ேயிலாபபரல ஒர பளாடடல தைத ேைைவி சஜாதா ேறறம கிவி
எனெறார ெெலல நாயடன வெிதத வரகிறார. இர ேகனகளம
அெேரககாவில இரககிறாரகள.

அமபலம.காம எனனம ஒர வைலதளததின நிரவாகப ெபாறபபில தறேபாத


பணியாறறகிறார. ெபணடாேபார ெநதிரேெகரனடன ேீ டயா டரமஸ எனனம
ஒர படததயாரபப நிறவைதைதயம நடததி வரகிறார. ேைைவி - “திைமம
‘அமபலம டாட காம’ ஆபஸ
ீ ககம, ெபனடாஃேபாேராட ‘ேீ டயா டரமஸ’
ஆபஸ
ீ ககம காைலயில ேபாயடட வரவார. ேதியம ெகாஞெ ேநரம ெரஸட
எடததடட அஞெைரகக ேேல ெேரைாவில வாக ேபாயிடட வரவார.
வநதபபறம எழதறத, படககிறதனன ெேயததில ைநட ஒர ேணி வைரகட
ேவைல பாரபபார. ”

வாராவாரம ெைிககிைைேயனற அமபலம.காேில வணககம நணபரகேள எனற


ொடடகக வநத விடவார. தைத வாெகரகளடன வாராவாரம ொட ெெயயம
தேிழ எழததாளர இவர ஒரவர தான. நீஙகள கட writersujatha@hotmail.com
எனற ெேயிலனபபலாம. ரததிை சரககோய எழதிைால பதில கணடபபாய
வரம.

என பைைய நணபி ஒரவர தன தநைத இறநதைத பறறி சஜாதாவிறக


உரககோக ெேயிலனபபிய ேபாத, வநதத பதில,” Nobody dies; they live in
memories and in the genes of their children”. How True ?

ேைறவ

உடல நிைல ேோெோைதால ெெனைை அபபலேலா ேரததவேைையில


ேெரககபபடட சஜாதா ெிகிசைெ பலைினறி பிபரவர 27, 2008 இரவ 9.30
ேணியளவில ேைறநதார. ேைறநத ரஙகராஜனகக அரஙகபிரொத, ேகெவ
பிரொத எை இர ேகனகள உளளைர. ேகனகள இரவரம அெேரககாவில
வெிதத வரகினறைர. சஜாதாவின இறதிச ெடஙககள 29.02.2008 அனற
ெெனைை ெபெனட நகர ேயாைததில நைடெபறறை.