Vous êtes sur la page 1sur 6

Minankari - najstarsza emalia na wiecie Scenariusz do zajd edukacyjnych o kulturze gruzioskiej.

Autorki: Martyna Majewska i Marta Rutkowska

Temat zajd: Zajcia s wprowadzeniem do edukacji o kulturze i tradycji Gruzinw w Polsce

Wielkod grupy: 25-30 osb. Wiek odbiorcw: dzieci w wieku od lat 3 do 9 lat. Czas trwania zajd: 30- 45 min w zalenoci od wieku dzieci.

Po zakooczeniu zajd uczestnicy: Znaj podstawowe informacje nt Gruzinw yjcych w Polsce, Wiedz czym jest minankari i jak powstaje, Wiedz, gdzie ley Gruzja i jak wyglda gruzioska flaga.

Materiay wykorzystywane w czasie zajd: Bajka animowana Pikna Tamar w wersji gruzioskiej i w wersji polskiej. Kserwki z kolorowankami i zadaniami do wykonania przez dzieci Arkusz z mapk i flag do pokolorowania Farbki, pastele olejowe lub kredki wiecowe.

PODSTAWA PROGRAMOWA Zgodnie z podstaw programow wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk (Dz.U.2012.977) wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym ma m.in. na celu: budowanie systemu wartoci, w tym wychowywanie dzieci tak, eby lepiej orientoway si w tym, co jest dobre, a co ze; budowanie dziecicej wiedzy o wiecie spoecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejtnoci prezentowania swoich przemyleo w sposb zrozumiay dla innych. Dzieci biorce udzia w edukacji wczesnoszkolnej w klasach 0 -III powinny po zakooczeniu

tego etapu: 1) przyswoid sobie podstawowy zasb wiadomoci na temat faktw, zasad, teorii i praktyki, dotyczcych przede wszystkim tematw i zjawisk bliskich dowiadczeniom uczniw; 2) zdobyd umiejtnoci wykorzystywania posiadanych wiadomoci podczas wykonywania zadao i rozwizywania problemw; 3) nabyd umiejtnoci i postaw warunkujce sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we wspczesnym wiecie

Opis zaj: 1. Na pocztku zajd powitaj si z dziedmi i poinformuj je o temacie oraz celu zajd, a take ustal zasady wsppracy z grup. 2. Przedstaw si dzieciom i popro dzieci, aby zrobiy to samo. Oprcz swojego imienia popro aby kade dziecko wymienio znany sobie element biuterii. 3. Wywietl dzieciom bajk Pikna Tamar w wersji oryginalnej. Nastpnie popro dzieci o opowiedzenie fabuy w j. polskim. Zapytaj czy znaj jzyk, ktry przed chwil syszay. 4. Popro, aby dzieci opisay stroje, w jakie ubrani byli bohaterowie bajki. Posugujc si prezentacj w PowerPoincie poka, jak wygldaa i na czym polegaa sztuka emalii komrkowej minankari. 5. Nastpnie przeka dzieciom zadanie polegajce na tym, e: a. Dzieci modsze o mniejszej koordynacji psychoruchowej na przygotowanych kolorowankach pokoloruj przygotowane wzory minankari- miecz oraz komplet biuterii; b. Dzieci starsze na karcie pracy sprbuj zaprojektowad swoje autorskie minankari; Podpowiedz dzieciom, e kontury rysowanych ozdb bd trwalsze, jeeli narysuje si je kredkami wiecowymi lub pastelami olejowymi. 6. Na zakooczenie podzikuj za wsplnie spdzony czas i rozdaj karty z map oraz flag Gruzji do kolorowania.

Minankari Minankari - - to gruzioska sztuka zdobnicza naleca do grona najstarszych technik ozdabiania metalu za pomoc sproszkowanej mieszaniny rnych mineraw, ktr nakada si powierzchni przedmiotu i po wypaleniu w specjalnym piecu w temperaturze ok. 800 - 900C, topi si, tworzc szklist powierzchni czyli emali. Nazywa si j inaczej emali przegrdkow (innymi nazwami s emaila komrkowa, cloisonn). Polega ona n a przytwierdzeniu do podoa cieniutkich metalowych blaszek przegrdek ktre nastpnie wypenia si kolorow emali.

Emali przegrdkow stosowano ju w czasach staroytnych do wytwarzania biuterii i drobnych zapinek do ubrao, oraz do ozdabiania broni i innych przedmiotw uytkowych, jednak przegrdki byy grube i niedelikatne. Jedne z najstarszych przykadw przedmiotw ozdobionych t technik pochodz z Cypru z kooca 2 tysiclecia przed Chrystusem. czy jeszcze wczeniej - z epoki brzu. Dopiero w Bizancjum opracowano metod tworzenia cieoszych blaszek, co umoliwiao tworzenie o wiele bardziej skomplikowanych wzorw. Odtd emalia staa si nieodczn technik jubilersk, ponadto suya wykonywaniu ikon, relikwiarzy, krzyy i naczyo liturgicznych. W XIV wieku, z Bizancjum lub ze sztuki Islamu, technika emalii przegrdkowej przedostaa si do Chin, a take do Gruzji. Cerkwie i monastery zapeniy si prawdziwymi arcydzieami, jak np. Tryptyk z Khakhuli (, z monasteru Gelati), ktry jest najwikszym na wiecie dzieem wykonanym technik emalii przegrdkowej i, jak mwi historycy sztuki, ta jedna ikona wystarczyaby za cae muzeum minankari. Rozwj minankari trwa w Gruzji od VIII/IX wieku a po wiek XV, kiedy to z niewiadomych powodw zaczo ono tracid na popularnoci. I tak dziao si a do drugiej poowy XX wieku, a gwnie do lat 90., kiedy minankari powrcio z now si i wieymi pomysami. Wspczesne minankari zachwycaj kolorystyk, misternymi wzorami oraz precyzj wykonania.

Gruzini w Polsce Gruzini zaczli trafiad do Polski ju w latach 20 XX wieku, kiedy to Jzef Pisudski popierajcy niepodlege paostwo gruzioskie niezwocznie wysa na Kaukaz delegacj kierowan przez T. Filipowicza. Polscy posowie podpisali w Tbilisi umow o wsppracy militarnej, na mocy ktrej w wojsku polskim utworzono grup gruzioskich oficerw cznikowych. W czasie, gdy Gruzini przegrali wojn o niepodlegod z wojskami sowieckimi. Wtedy te do naszego kraju trafia grupa migrantw szukajcych moliwoci zamieszkania w przyjaznym paostwie demokratycznym. Wielu oficerw gruzioskich wstpuje w szeregi Wojska Polskiego i bierze czynny i bohaterski udzia w wojnie 1939 roku, a potem w dziaaniach ruchu oporu. W okresie 1945 -1999 relacje polsko gruzioskie- chod nieoficjalne, trwaj nadal. Wielu Polakw odwiedza Batumi, chwali sobie gocinnod Gruzinw i ich sympati do Polakw. Wielu studentw z Gruzji decyduje si na studia w Polsce. W latach 90 XX wieku, po odzyskaniu niepodlegoci i rozpadzie Zwizku Radzieckiego Gruzini zaczynaj postrzegad Polsk jako kraj demokratyczny, spokojny oraz co najwaniejszeprzyjazny, tote wielu z nich decyduje si na przeprowadzk do Polski i budow anie swojego ycia nad Wis. Czd z migrantw pozostaje u nas na stae, niektrzy decyduj si na wyjazd z Polski. Czd z migrantw nie uzyskuje legalizacji pobytu na terenie Polski i zostaje deportowana z powrotem do Gruzji.

rda internetowe (stan na kwiecieo 2013): sztuka gruzioska http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_Gruzji, http://en.wikipedia.org/wiki/Georgian_art,

emalia komrkowa http://www.minankari.pl/index.php/usingjoomla/extensions/components/content-component/article-categories/73-kontakti, http://pl.wikipedia.org/wiki/Emalia_przegr%C3%B3dkowa, http://en.wikipedia.org/wiki/Cloisonn%C3%A9 - http://kaukaz.pl/ - http://www.dobroni.pl/rekonstrukcje,gruzini-w-nowej-ojczyznie,6369

Nota prawna Uznanie autorstwa-Uycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Ten scenariusz zosta opracowany w ramach projektu Cztery Strony Bajek przez Kolektyw Odrobina Kultury. Przy jego tworzeniu korzystalimy z oglnodostpnych zasobw domeny publicznej. Bdziemy szczliwi jeeli bdziecie wykorzystywad ten scenariusz w sposb niekomercyjny jednoczenie wskazujc na autora tego scenariusza.

Mapka i flaga Gruzji