Vous êtes sur la page 1sur 78

Etext in Tamil Script - TSCII format

Etext & pdf file prep (in Mylai format) : Dr. K. Kalyanasundaram, Switzerland
Etext proof-read (Mylai format): Mr. M. Nedumaran, Malaysia
Introductory Notes: Dr. Jayabarathi, Malaysia
Etext in TSCII format generated using TSCII convertor of Mr. Mani Manivannan
This pdf file is based on MaduramTSC font embedded in the file. Hence this file can be
viewed and printed on all computer platforms: Windows, Macintosh and Unix
without the need to have the font installed in your computer-

© Project Madurai 1999


2

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
© Project Madurai 1999

Project Madurai is an open, worldwide initiative devoted to the preparation of Electronic


Texts of Tamil literary works and to distribute them free in the Internet. Details of Project
Madurai are available at the website <http://www.tamil.net/projectmadurai>.

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page and the contents
are kept intact.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
3

¾Á¢Æ¢ø ¯ûÇ áø¸Ç¢§Ä§Â º¢ÈôÀ¢¼õ ¦ÀüÈ áø ¾¢ÕìÌÈû. -Ð


«ÊôÀ¨¼Â¢ø ´Õ Å¡úÅ¢Âø áø. ÁÉ¢¾ Å¡úÅ¢ý Ó츢 «í¸í¸Ç¡¸¢Â «Èõ
«øÄÐ ¾÷Áõ, ¦À¡Õû, -ýÀõ «øÄÐ ¸¡Áõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀüÈ¢ Å¢ÇìÌõ
áø.
-óá¨Ä -ÂüÈ¢ÂÅ÷ ¾¢ÕÅûÙÅ÷. -ÅÕ¨¼Â -Âü¦ÀÂ÷ ±ýÉ
±ýÀÐ×õ §Áü¦¸¡ñ¼ Å¢ÀÃí¸Ùõ º¡¢ÅÃò¦¾¡¢ÂÅ¢ø¨Ä. -ŨÃôÀüÈ¢î
¦ºÅ¢ÅÆ¢ÁÃÀ¡¸î º¢Ä ¦ºö¾¢¸û Å¢Çí̸¢ýÈÉ. ¬É¡ø «Ú¾¢Â¡É ÅÃÄ¡Ú
¸¢¨¼Â¡Ð. «ó¾î ¦ºö¾¢¸Ç¢ý š¢ġ¸ô¦ÀÚõ ¾¸Åø¸Ç¢ýÀÊ, -Å÷ ÅûÙÅ
ÁèÀ÷ó¾Å÷ ±ýÚõ, Á¢ġôâ¡¢ø ź¢ò¾Å÷ ±ýÚõ ¦¾¡¢¸¢ÈÐ;
-ÅÕ¨¼Â Á¨ÉŢ¡÷ š͸¢ «õ¨Á¡÷.¸üÀ¢ÂÖìÌ Á¢¸îº¢Èó¾ -Ä츽Á¡¸
Å¢Çí¸¢ÂÅ÷. ÅûÙÅ÷ ¾¡õ ±Ø¾¢Â ÓôÀ¡ø á¨Ä ¾Á¢úîºí¸ò¾¢ø
«Ãí§¸üÈõ ¦ºö Á¢¸×õ º¢ÃÁôÀ𼾡¸×õ, ÓÊÅ¢ø ´Ç¨Å¡¡¢ý
Ш½§Â¡Î «Ãí§¸üȢ¾¡¸×õ «î¦ºö¾¢¸û š¢ġ¸ «È¢¸¢§È¡õ.
¾¢ÕÅûÙŨà ¿¡ÂÉ¡÷, §¾Å÷, ¦¾öÅôÒÄÅ÷, ¦ÀÕ¿¡ÅÄ÷, ¦À¡ö¢ø ÒÄÅ÷
±ýÚõ º¢Ä º¢ÈôÒô¦ÀÂ÷¸Ç¡ø «¨ÆôÀ÷.
À¢ü¸¡Äò¾¢ø ¾¢ÕÅûÙÅ÷ ¦ÀÂáø §ÅÚ º¢Äáø¸¨Ç §ÅÚ º¢Ä÷
-ÂüÈ¢ÔûÇÉ÷. «¨Å º¢ò¾÷ -Ä츢Âò¨¾î §º÷ó¾¨Å. ¾¢ÕìÌÈû
-ÂüÈôÀð¼ ¸¡Äõ -ýÛõ º¡¢Â¡¸ ŨÃÂÚì¸ôÀ¼Å¢ø¨Ä. ¸¢ÕŠÐÅ
º¸¡ô¾ò¾¢ý Óý À̾¢¨Âî §º÷󾾡¸ô ÀÄ÷ ¸ÕÐÅ÷.
ÀÆó¾Á¢ú áø¸Ç¢ø ¿¡ýÌ ¦ÀÕõ ÀÌôÒì¸û ¯ûÇÉ.
1.±ðÎò¦¾¡¨¸,ÀòÐôÀ¡ðÎ ¬¸¢Â¨Å «¼í¸¢Â À¾¢¦Éý§Áø¸½ìÌ
2.À¾¢¦Éý¸£ú츽ìÌ
3.³õ¦ÀÕí¸¡ôÀ¢Âí¸û
4.³ïº¢Ú ¸¡ôÀ¢Âí¸û
¬¸¢Â¨Å «¨Å. «ÅüÈ¢ø À¾¢¦Éý¸£ú츽ìÌ ±ÉôÀÎõ À¾¢¦ÉðÎ
áø¸Ç¢ý Å¡¢¨ºÂ¢ø "ÓôÀ¡ø" ±ýÛõ ¦À§áΠ-óáø Å¢Çí̸¢ýÈÐ.
"«Èõ, ¦À¡Õû, -ýÀõ", ¬¸¢Â ãýÚ À¡ø¸Ùõ ¦¸¡ñ¼¨Á¡ø
"ÓôÀ¡ø" ±Éô ¦ÀÂ÷ ¦ÀüÈÐ. ÓôÀ¡ø¸Ç¡¸¢Â ¬¸¢Â -¨Å ´ù¦Å¡ýÚõ
"-Âø" ±ýÛõ À̾¢¸Ç¡¸ §ÁÖõ ÀÌì¸ôÀðÎûÇÐ. ´ù¦Å¡Õ -ÂÖõ º¢Ä
ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ «¾¢¸¡Ãí¸¨Çì ¦¸¡ñ¼¾¡¸ Å¢Çí̸¢ýÈÐ. ´ù¦Å¡Õ «¾¢¸¡ÃÓõ
ÀòÐÀ¡¼ø¸¨Çò ¾ýÛû «¼ì¸¢ÂÐ.
-ôÀ¡¼ø¸û «¨ÉòЧÁ ÌÈû ¦ÅñÀ¡ ±ýÛõ ¦ÅñÀ¡ Ũ¸¨Âî
§º÷ó¾¨Å. -ùŨ¸ ¦ÅñÀ¡ì¸Ç¡ø ¬¸¢Â «ì¸¡Äò¾¢Â Ó¾ø áÖõ ´§Ã
áÖõ -о¡ý. ÌÈû ¦ÅñÀ¡ì¸Ç¡ø ¬É¨Á¡ø "ÌÈû' ±ýÚõ
"¾¢ÕìÌÈû" ±ýÚõ -Ð ¦ÀÂ÷ ¦ÀüÈÐ.
"À¡Â¢Ãõ" ±ýÛõ À̾¢Ô¼ý ӾĢø "«ÈòÐôÀ¡ø" ÅÕ¸¢ÈÐ.
«¾¢Öõ ӾĢø ¸¡½ôÀÎÅÐ , "¸¼×û Å¡úòÐ" ±ýÛõ «¾¢¸¡Ãõ.
¦¾¡¼÷óÐ, "Å¡ý º¢ÈôÒ", "¿£ò¾¡÷ ¦ÀÕ¨Á", "«Èý ÅÄ¢ÔÚò¾ø", ¬¸¢Â
4
«¾¢¸¡Ãí¸û. «ÎòÐÅÕõ "-øÄÈÅ¢Âø" ±ýÛõ -ÂÄ¢ø 25 «¾¢¸¡Ãí¸û;
«ÎòÐûÇ ÐÈÅÈÅ¢ÂÄ¢ø 13 «¾¢¸¡Ãí¸Ù¼ý Ó¾üÀ¡Ä¡¸¢Â «ÈòÐôÀ¡ø
À̾¢ ÓÊ×Ú¸¢ÈÐ. «ÎòÐ ÅÕõ "¦À¡ÕðÀ¡Ä¢"ø «ÃÍ -Âø, «¨ÁîÍ -Âø,
´Æ¢Ò -Âø ¬¸¢Â -Âø¸û -Õ츢ýÈÉ. «ÃÍ -ÂÄ¢ø 25 «¾¢¸¡Ãí¸û
¯ûÇÉ. «¨ÁîÍ -ÂÄ¢ø 32 «¾¢¸¡Ãí¸Ùõ, ´Æ¢Ò -ÂÄ¢ø 13 «¾¢¸¡Ãí¸Ùõ
¯ûÇÉ. ¸¨¼º¢ôÀ¡Ä¡¸¢Â "-ýÀòÐôÀ¡ø" «øÄÐ "¸¡ÁòÐôÀ¡Ä¢"ø -ÃñÎ
-Âø¸û; ¸ÇÅ¢ÂÄ¢ø 7 «¾¢¸¡Ãí¸Ùõ, ¸üÀ¢ÂÄ¢ø 18 «¾¢¸¡Ãí¸Ùõ ¯ûÇÉ.
¬¸¦Á¡ò¾õ 7 -Âø¸û; 133 «¾¢¸¡Ãí¸û; 1330 À¡¼ø¸û.
¾¢ÕìÌ鬂 ¦Á¡ò¾õ 12000 ¦º¡ü¸Ç¢ø ÅûÙÅ÷ À¡ÊÔûÇ¡÷.
¬É¡ø -ÅüÈ¢ø ³õÀÐìÌõ ̨ÈÅ¡É Å¼¦º¡ü¸§Ç ¯ûÇÉ.
"«¸Ãõ Ó¾Ä ¦ÅØò¦¾øÄ¡õ ¬¾¢
À¸Åý Ó¾ü§È ÔÄÌ...."
±ýÚ ¾Á¢ú ¦¿Îí¸½ì¸¢ý Ó¾ø ±Øò¾¡¸¢Â "«" Å¢ø ¬ÃõÀ¢òÐ, 1330 ¬õ
ÌÈÇ¡¸¢Â,
"°Î¾ø ¸¡Áò¾¢ü¸¢ýÀõ; «¾ü¸¢ýÀõ,
ÜÊ ÓÂí¸ô¦ÀÈ¢ý"
±ýÚ ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢Â¢ý ¸¨¼º¢ ±Øò¾¡¸¢Â "ý" Û¼ý ÓÊò¾¢Õ츢ȡ÷.
Å¡úÅ¢ÂÄ¢ý ±øÄ¡ «í¸í¸¨ÇÔõ ¾¢ÕìÌÈû ÜÚž¡ø, «¨¾î
º¢ÈôÀ¢òÐô ÀÄ ¦ÀÂ÷¸Ç¡ø «¨ÆôÀ÷: ¾¢ÕìÌÈû, ÓôÀ¡ø, ¯ò¾Ã§Å¾õ,
¦¾öÅáø, ¦À¡ÐÁ¨È, ¦À¡ö¡¦Á¡Æ¢, Å¡Ô¨È Å¡úòÐ, ¾Á¢ú Á¨È,
¾¢ÕÅûÙÅõ ±ýÈ ¦ÀÂ÷¸û «¾üÌ¡¢Â¨Å.
ÀÆí¸¡Äò¾¢ø -¾üÌô ÀÄ÷ ¯¨Ã ±Ø¾¢ÔûÇÉ÷. «ÅüÈ¢ø Ò¸ú
Å¡ö󾾡¸ Å¢ÇíÌÅÐõ «¾¢¸Á¡¸ô ÀÂýÀÎò¾ôÀð¼Ðõ À¡¢§ÁÄƸ÷
¯¨Ã¾¡ý. ¾ü¸¡Äò¾¢Öõ ÀÄ÷ ¯¨Ã ±Ø¾¢ÔûÇÉ÷. «ÅüÈ¢ø ¾üºÁÂõ
º¢ÈôÀ¡¸ì ¸Õ¾ô ÀÎÅÐ ¾¢ÕìÌÈû ÓÛº¡Á¢Â¢ý ¯¨Ã.
¾É¢ÁÉ¢¾ÛìÌ ¯¡¢¨Á¡ÉÐ -ýÀÅ¡ú×; «¾üÌò Ш½Â¡¸
¯ûÇÐ ¦À¡ÕÇ¢Âø Å¡ú×; «ÅüÈ¢ü¦¸øÄ¡õ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ Å¢ÇíÌÅÐ
«ÈÅ¡ú×. Áɧ¾ ±øÄ¡ÅüÈ¢üÌõ ¬¾¡Ã ¿¢¨Äì¸Äý; ÁÉòÐì¸ñ Á¡º¢Äý
¬¾§Ä «¨ÉòÐ «Èõ; «Èò¾¡ø ÅÕŧ¾ -ýÀõ. «ÈÅƢ¢ø ¿¢ýÚ ¦À¡Õû
®ðÊ, «¾¨É즸¡ñÎ -ýÀÅ¡ú× Å¡Æ §ÅñÎõ. «ùÅ¡Ú ¯Ä¸Á¡ó¾Õõ
-ýÀÓÈî ¦ºö§ÅñÎõ. ¦À¡ÕÇ¢ÂÄ¡¸¢Â ¦À¡ÐÅ¡ú×ìÌõ -ýÀ -ÂÄ¡¸¢Â
¾É¢Å¡ú×ìÌõ «ÊôÀ¨¼ «Èõ¾¡ý ±ýÀÐ ¾¢ÕìÌÈÇ¢ý ¦Á¡ò¾Á¡É §¿¡ìÌ.
¯Ä¸¢§Ä§Â «¾¢¸ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ì¸ôÀðÎûÇ áø¸Ç¢ø
ãýÈ¡õ -¼ò¨¾ò ¾¢ÕìÌÈû Ÿ¢ì¸¢ÈÐ. -ÐŨà 80 ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ¦Á¡Æ¢
¦ÀÂ÷ì¸ôÀðÎûÇÐ.
"-¨ÈÅý ÁÉ¢¾ÛìÌî ¦º¡ýÉÐ ¸£¨¾
ÁÉ¢¾ý -¨ÈÅÛìÌî ¦º¡ýÉÐ ¾¢ÕÅ¡º¸õ
ÁÉ¢¾ý ÁÉ¢¾ÛìÌî ¦º¡ýÉÐ ¾¢ÕìÌÈû"

«ýÒ¼ý
¦ƒÂÀ¡Ã¾¢
5

1. «ÈòÐôÀ¡ø
1.1 À¡Â¢ÃÅ¢Âø
1.1.1 ¸¼×û Å¡úòÐ
1. «¸Ã Ó¾Ä ±Øò¦¾øÄ¡õ ¬¾¢
À¸Åý Ó¾ü§È ¯ÄÌ.
2. ¸üȾɡø ¬Â À¦Éý¦¸¡ø Å¡ÄÈ¢Åý
¿üÈ¡û ¦¾¡Æ¡«÷ ±É¢ý.
3. ÁÄ÷Á¢¨º ²¸¢É¡ý Á¡½Ê §º÷ó¾¡÷
¿¢ÄÁ¢¨º ¿£ÎÅ¡ú Å¡÷.
4. §Åñξø §Åñ¼¡¨Á -Ä¡ÉÊ §º÷ó¾¡÷ìÌ
¡ñÎõ -Îõ¨À -Ä.
5. -Õû§º÷ -ÕÅ¢¨ÉÔõ §ºÃ¡ -¨ÈÅý
¦À¡Õû§º÷ Ò¸úÒâó¾¡÷ Á¡ðÎ.
6. ¦À¡È¢Å¡Â¢ø ³ó¾Å¢ò¾¡ý ¦À¡ö¾£÷ ´Øì¸
¦¿È¢¿¢ýÈ¡÷ ¿£ÎÅ¡ú Å¡÷.
7. ¾ÉìÌŨÁ -øÄ¡¾¡ý ¾¡û§º÷ó¾¡÷ì ¸øÄ¡ø
ÁÉì¸Å¨Ä Á¡üÈø «Ã¢Ð.
8. «ÈÅ¡Æ¢ «ó¾½ý ¾¡û§º÷ó¾¡÷ì ¸øÄ¡ø
À¢ÈÅ¡Æ¢ ¿£ó¾ø «Ã¢Ð.
9. §¸¡Ç¢ø ¦À¡È¢Â¢ý ̽Á¢Ä§Å ±ñ̽ò¾¡ý
¾¡¨Ç Å½í¸¡ò ¾¨Ä.
10. À¢ÈÅ¢ô ¦ÀÕí¸¼ø ¿£óÐÅ÷ ¿£ó¾¡÷
-¨ÈÅý «Ê§ºÃ¡ ¾¡÷.

1.1.2 Å¡ýº¢ÈôÒ
11. Å¡ý¿¢ýÚ ¯Ä¸õ ÅÆí¸¢ Åվġø
¾¡ý«Á¢ú¾õ ±ýÚ½Ãü À¡üÚ.
12. ÐôÀ¡÷ìÌò ÐôÀ¡Â ÐôÀ¡ì¸¢ò ÐôÀ¡÷ìÌò
ÐôÀ¡Â à¯õ Á¨Æ.
13. Å¢ñ-ýÚ ¦À¡öôÀ¢ý Ţâ¿£÷ Å¢ÂÛĸòÐ
¯û¿¢ýÚ ¯¼üÚõ Àº¢.
14. ²Ã¢ý ¯Æ¡«÷ ¯ÆÅ÷ ÒÂø±ýÛõ
šâ ÅÇíÌýÈ¢ì ¸¡ø.
15. ¦¸ÎôÀà¯õ ¦¸ð¼¡÷ìÌî º¡÷Å¡öÁü È¡í§¸
±ÎôÀà¯õ ±øÄ¡õ Á¨Æ.
16. Å¢ÍõÀ¢ý ÐǢţƢý «øÄ¡øÁü È¡í§¸
ÀÍõÒø ¾¨Ä¸¡ñÒ «Ã¢Ð.
6
17. ¦¿Îí¸¼Öõ ¾ý¿£÷¨Á ÌýÚõ ¾Êó¦¾Æ¢Ä¢
¾¡ý¿ø¸¡ ¾¡¸¢ Å¢Êý.
18. º¢Èô¦À¡Î âº¨É ¦ºøÄ¡Ð Å¡Éõ
ÅÈì̧Áø Å¡§É¡÷ìÌõ ®ñÎ.
19. ¾¡Éõ ¾Åõ-ÃñÎõ ¾í¸¡ Å¢Âý¯Ä¸õ
Å¡Éõ ÅÆí¸¡ ¦¾É¢ý.
20. ¿£÷-ýÚ «¨Á¡Р¯Ä¦¸É¢ý ¡÷¡÷ìÌõ
Å¡ý-ýÚ «¨Á¡Р´ØìÌ.

1.1.3. ¿£ò¾¡÷ ¦ÀÕ¨Á


21. ´Øì¸òÐ ¿£ò¾¡÷ ¦ÀÕ¨Á Å¢ØôÀòÐ
§ÅñÎõ ÀÛÅø н¢×.
22. ÐÈó¾¡÷ ¦ÀÕ¨Á Ш½ìÜÈ¢ý ¨ÅÂòÐ
-È󾡨à ±ñ½¢ì¦¸¡ñ ¼üÚ.
23. -Õ¨Á Ũ¸¦¾Ã¢óÐ ®ñΫÈõ âñ¼¡÷
¦ÀÕ¨Á À¢Èí¸¢üÚ ¯ÄÌ.
24. ¯Ã¦ÉýÛõ §¾¡ðÊ¡ý µ¨ÃóÐõ ¸¡ôÀ¡ý
ÅæÉýÛõ ¨ÅôÀ¢ü§¸¡÷ Å¢òÐ.
25. ³ó¾Å¢ò¾¡ý ¬üÈø «¸øÅ¢ÍõÒ Ç¡÷§¸¡Á¡ý
-ó¾¢Ã§É º¡Öí ¸Ã¢.
26. ¦ºÂü¸Ã¢Â ¦ºöÅ¡÷ ¦ÀâÂ÷ º¢È¢Â÷
¦ºÂü¸Ã¢Â ¦ºö¸Ä¡ ¾¡÷.
27. ͨŴǢ °Úµ¨º ¿¡üȦÁýÚ ³ó¾¢ý
Ũ¸¦¾Ã¢Å¡ý ¸ð§¼ ¯ÄÌ.
28. ¿¢¨È¦Á¡Æ¢ Á¡ó¾÷ ¦ÀÕ¨Á ¿¢ÄòÐ
Á¨È¦Á¡Æ¢ ¸¡ðÊ Å¢Îõ.
29. ̽¦ÁýÛõ Ìý§ÈÈ¢ ¿¢ýÈ¡÷ ¦ÅÌÇ¢
¸½§ÁÔõ ¸¡ò¾ø «Ã¢Ð.
30. «ó¾½÷ ±ý§À¡÷ «È§Å¡÷Áü ¦Èù×¢÷ ìÌõ
¦ºó¾ñ¨Á âñ¦¼¡Ø¸ Ä¡ý.

1.1.4. «ÈýÅÄ¢ÔÚò¾ø
31. º¢ÈôÒ ®Ûõ ¦ºøÅÓõ ®Ûõ «Èò¾¢ë¯íÌ
¬ì¸õ ±Å§É¡ ¯Â¢÷ìÌ.
32. «Èò¾¢ë¯íÌ ¬ì¸Óõ -ø¨Ä «¾¨É
ÁÈò¾Ä¢ý °í¸¢ø¨Ä §¸Î.
33. ´øÖõ Ũ¸Â¡ý «ÈÅ¢¨É µÅ¡§¾
¦ºøÖõÅ¡ö ±øÄ¡ï ¦ºÂø.
34. ÁÉòÐì¸ñ Á¡º¢Äý ¬¾ø «¨ÉòÐ «Èý
¬ÌÄ ¿£Ã À¢È.
7
35. «Øì¸¡Ú «Å¡¦ÅÌÇ¢ -ýɡ¡ø ¿¡ýÌõ
-Ø측 -ÂýÈÐ «Èõ.
36. «ýÈȢšõ ±ýÉ¡Ð «È了ö¸ ÁüÈÐ
¦À¡ýÚí¸¡ø ¦À¡ýÈ¡ò Ш½.
37. «Èò¾¡Ú -ЦÅÉ §Åñ¼¡ º¢Å¢¨¸
¦À¡Úò¾¡§É¡Î °÷ó¾¡ý -¨¼.
38. Å£ú¿¡û À¼¡«¨Á ¿ýÈ¡üÈ¢ý «·¦¾¡ÕÅý
Å¡ú¿¡û ÅƢ¨¼ìÌõ ¸ø.
39. «Èò¾¡ý ÅÕŧ¾ -ýÀõ Áü ¦ÈøÄ¡õ
ÒÈò¾ Ò¸Øõ -Ä.
40. ¦ºÂüÀ¡Ä §¾¡Õõ «È§É ´ÕÅüÌ
¯ÂüÀ¡Ä §¾¡Õõ ÀÆ¢.

1.2. -øÄÈÅ¢Âø
1.2.1. -øÅ¡ú쨸
41. -øÅ¡úÅ¡ý ±ýÀ¡ý -ÂøÒ¨¼Â ãÅ÷ìÌõ
¿øÄ¡üÈ¢ý ¿¢ýÈ Ð¨½.
42. ÐÈó¾¡÷ìÌõ ÐùÅ¡¾Å÷ìÌõ -Èó¾¡÷ìÌõ
-øÅ¡úÅ¡ý ±ýÀ¡ý Ш½.
43. ¦¾ýÒÄò¾¡÷ ¦¾öÅõ Å¢Õ󦾡ì¸ø ¾¡¦ÉýÈ¡íÌ
³õÒÄò¾¡Ú µõÀø ¾¨Ä.
44. ÀÆ¢Âﺢô À¡òàñ ¯¨¼ò¾¡Â¢ý Å¡ú쨸
ÅÆ¢¦Âïºø ±ï»¡ýÚõ -ø.
45. «ýÒõ «ÈÛõ ¯¨¼ò¾¡Â¢ý -øÅ¡ú쨸
ÀñÒõ ÀÂÛõ «Ð.
46. «Èò¾¡üÈ¢ý -øÅ¡ú쨸 ¬üÈ¢ý ÒÈò¾¡üÈ¢ø
§À¡´öô ¦ÀÚÅ ¦¾Åý?
47. -ÂøÀ¢É¡ý -øÅ¡ú쨸 Å¡úÀÅý ±ýÀ¡ý
ÓÂøÅ¡Õû ±øÄ¡õ ¾¨Ä.
48. ¬üÈ¢ý ´Ø츢 «ÈÉ¢Ø측 -øÅ¡ú쨸
§¿¡üÀ¡Ã¢ý §¿¡ý¨Á ¯¨¼òÐ.
49. «Èý ±Éô À𼧾 -øÅ¡ú쨸 «·Ðõ
À¢ÈýÀÆ¢ôÀ ¾¢øġ¢ý ¿ýÚ.
50. ¨ÅÂòÐû Å¡úÅ¡íÌ Å¡úÀÅý Å¡ý¯¨üÔõ
¦¾öÅòÐû ¨Åì¸ô ÀÎõ.

1.2.2 Å¡ú쨸ò Ш½¿Äõ


51. Á¨Éì¾ì¸ Á¡ñÒ¨¼Âû ¬¸¢ò¾ü ¦¸¡ñ¼¡ý
ÅÇò¾ì¸¡û Å¡ú쨸ò Ш½.
52. Á¨ÉÁ¡ðº¢ -øÄ¡û¸ñ -øġ¢ý Å¡ú쨸
±¨ÉÁ¡ðº¢ò ¾¡Â¢Ûõ -ø.
8
53. -øĦ¾ý -øÄÅû Á¡ñÀ¡É¡ø ¯ûǦ¾ý
-øÄÅû Á¡½¡ì ¸¨¼?
54. ¦Àñ½¢ý ¦ÀÕó¾ì¸ ¡×Ç ¸ü¦ÀýÛõ
¾¢ñ¨Á¯ñ ¼¡¸ô ¦ÀÈ¢ý.
55. ¦¾öÅõ ¦¾¡Æ¡«û ¦¸¡Ø¿ý ¦¾¡Ø¦¾ØÅ¡û
¦Àö¦ÂÉô ¦ÀöÔõ Á¨Æ.
56. ¾ü¸¡òÐò ¾ü¦¸¡ñ¼¡ü §À½¢ò ¾¨¸º¡ýÈ
¦º¡ü¸¡òÐî §º¡÷Ţġû ¦Àñ.
57. º¢¨È¸¡ìÌõ ¸¡ô¦ÀÅý ¦ºöÔõ Á¸Ç¢÷
¿¢¨È¸¡ìÌõ ¸¡ô§À ¾¨Ä.
58. ¦ÀüÈ¡ü ¦ÀÈ¢ý¦ÀÚÅ÷ ¦ÀñÊ÷ ¦ÀÕﺢÈôÒô
Òò§¾Ç¢÷ Å¡Øõ ¯ÄÌ.
59. Ò¸úÒâó¾ -øÄ¢§Ä¡÷ìÌ -ø¨Ä -¸úÅ¡÷Óý
²Ú§À¡ø À£Î ¿¨¼.
60. Áí¸Äõ ±ýÀ Á¨ÉÁ¡ðº¢ ÁüÚ «¾ý
¿ý¸Äõ ¿ýÁì¸ð §ÀÚ.

1.2.3 Ò¾øŨÃô ¦ÀÚ¾ø


61. ¦ÀÚÁÅüÚû ¡ÁÈ¢ÅÐ -ø¨Ä «È¢ÅÈ¢ó¾
Áì¸ð§ÀÚ «øÄ À¢È.
62. ±ØÀ¢ÈôÒõ ¾£Â¨Å ¾£ñ¼¡ ÀÆ¢À¢Èí¸¡ô
ÀñÒ¨¼ Áì¸ð ¦ÀÈ¢ý.
63. ¾õ¦À¡Õû ±ýÀ¾õ Áì¸û «Å÷¦À¡Õû
¾õ¾õ Å¢¨É¡ý ÅÕõ.
64. «Á¢ú¾¢Ûõ ¬üÈ -É¢§¾¾õ Áì¸û
º¢Ú¨¸ «Ç¡Å¢Â Üú.
65. Áì¸û¦Áö ¾£ñ¼ø ¯¼ü¸¢ýÀõ ÁüÚ «Å÷
¦º¡ü§¸ð¼ø -ýÀõ ¦ºÅ¢ìÌ.
66. ÌÆø -ɢР¡ú-ɢР±ýÀ¾õ Áì¸û
ÁƨÄ¡ø §¸Ç¡ ¾Å÷.
67. ¾ó¨¾ Á¸ü¸¡üÚ ¿ýÈ¢ «¨ÅÂòÐ
Óó¾¢ -ÕôÀî ¦ºÂø.
68. ¾õÁ¢ý¾õ Áì¸û «È¢×¨¼¨Á Á¡¿¢ÄòÐ
ÁýÛ¢÷ì ¦¸øÄ¡õ -É¢Ð.
69. ®ýÈ ¦À¡Ø¾¢ý ¦ÀâÐÅìÌõ ¾ýÁ¸¨Éî
º¡ý§È¡ý ±É째𼠾¡ö.
70. Á¸ý¾ó¨¾ìÌ ¬üÚõ ¯¾Å¢ -Åý¾ó¨¾
±ý§¿¡üÈ¡ý ¦¸¡ø ±Ûõ ¦º¡ø.
9
1.2.4 «ýÒ¨¼¨Á
71. «ýÀ¢üÌõ ¯ñ§¼¡ «¨¼ìÌó¾¡ú ¬÷ÅÄ÷
Òý¸½£÷ âºø ¾Õõ.
72. «ýÀ¢Ä¡÷ ±øÄ¡õ ¾ÁìÌâÂ÷ «ýÒ¨¼Â¡÷
±ýÒõ ¯Ã¢Â÷ À¢È÷ìÌ.
73. «ý§À¡Î -¨Âó¾ ÅÆ즸ýÀ ¬Õ¢÷ìÌ
±ý§À¡Î -¨Âó¾ ¦¾¡¼÷Ò.
74. «ýÒ ®Ûõ ¬÷Åõ ¯¨¼¨Á «Ð®Ûõ
¿ñÒ ±ýÛõ ¿¡¼¡î º¢ÈôÒ.
75. «ýÒüÚ «Á÷ó¾ ÅÆ즸ýÀ ¨Å¸òÐ
-ýÒüÈ¡÷ ±öÐõ º¢ÈôÒ.
76. «Èò¾¢ü§¸ «ýÒº¡÷ ¦ÀýÀ «È¢Â¡÷
ÁÈò¾¢üÌõ «·§¾ Ш½.
77. ±ýÀ¢ ľ¨É ¦Å¢ø§À¡Äì ¸¡Ô§Á
«ýÀ¢ ľ¨É «Èõ.
78. «ýÀ¸ò ¾¢øÄ¡ ¯Â¢÷Å¡ú쨸 ÅýÀ¡ü¸ñ
ÅüÈø ÁÃó¾Ç¢÷ò ¾üÚ.
79. ÒÈòÐÚô ¦ÀøÄ¡õ ±Åý¦ºöÔõ ¡쨸
«¸òÐÚôÒ «ýÀ¢ ÄÅ÷ìÌ.
80. «ýÀ¢ý ÅÆ¢ÂÐ ¯Â¢÷¿¢¨Ä «·¾¢Ä¡÷ìÌ
±ýÒ§¾¡ø §À¡÷ò¾ ¯¼õÒ.

1.2.5. Å¢Õ󧾡õÀø
81. -Õ󧾡õÀ¢ -øÅ¡úÅ ¦¾øÄ¡õ Å¢Õ󧾡õÀ¢
§ÅÇ¡ñ¨Á ¦ºö¾ü ¦À¡ÕðÎ.
82. Å¢ÕóÐ ÒÈò¾¾¡ò ¾¡Ûñ¼ø º¡Å¡
ÁÕó¦¾É¢Ûõ §Åñ¼üÀ¡ü ÈýÚ.
83. ÅÕÅ¢ÕóÐ ¨Å¸Öõ µõÒÅ¡ý Å¡ú쨸
ÀÕÅóÐ À¡úÀξø -ýÚ.
84. «¸ÉÁ÷óÐ ¦ºö¡û ¯¨ÈÔõ Ó¸ÉÁ÷óÐ
¿øÅ¢ÕóÐ µõÒÅ¡ý -ø.
85. Å¢òÐõ -¼ø§ÅñÎõ ¦¸¡ø§Ä¡ Å¢Õ󧾡õÀ¢
Á¢îº¢ø Á¢¨ºÅ¡ý ÒÄõ.
86. ¦ºøÅ¢ÕóÐ µõÀ¢ ÅÕÅ¢ÕóÐ À¡÷ò¾¢ÕôÀ¡ý
¿øÅÕóÐ Å¡Éò ¾Å÷ìÌ.
87. -¨ÉòШ½ò ¦¾ýÀ¦¾¡ý È¢ø¨Ä Å¢Õó¾¢ý
Ш½òШ½ §ÅûÅ¢ô ÀÂý.
88. Àâ󧾡õÀ¢ô ÀüÈü§Èõ ±ýÀ÷ Å¢Õ󧾡õÀ¢
§ÅûÅ¢ ¾¨ÄôÀ¼¡ ¾¡÷.
89. ¯¨¼¨ÁÔû -ý¨Á Å¢Õ󧾡õÀø µõÀ¡
Á¼¨Á Á¼Å¡÷¸ñ ¯ñÎ.
10
90. §Á¡ôÀì ̨ÆÔõ «É¢îºõ Ó¸ó¾¢Ã¢óÐ
§¿¡ì¸ì ̨ÆÔõ Å¢ÕóÐ.

1.2.6 -ɢ¨ŠÜÈø


91. -ý¦º¡Ä¡ø ®Ãõ «¨Ç-ô ÀÊÚ-ÄÅ¡õ
¦ºõ¦À¡Õû ¸ñ¼¡÷Å¡öî ¦º¡ø.
92. «¸ý«Á÷óÐ ®¾Ä¢ý ¿ý§È Ó¸ÉÁ÷óÐ
-ý¦º¡Äý ¬¸ô ¦ÀÈ¢ý.
93. Ó¸ò¾¡ý «Á÷óÐ-ɢР§¿¡ì¸¢ «¸ò¾¡É¡õ
-ý¦º¡ Ģɧ¾ «Èõ.
94. ÐýÒê¯õ ÐùÅ¡¨Á -øÄ¡Ìõ ¡÷Á¡ðÎõ
-ýÒê¯õ -ý¦º¡ ÄÅ÷ìÌ.
95. À½¢×¨¼Âý -ý¦º¡Äý ¬¾ø ´ÕÅüÌ
«½¢ÂøÄ ÁüÚô À¢È.
96. «øĨŠ§¾Â «Èõ¦ÀÕÌõ ¿øĨÅ
¿¡Ê -ɢ ¦º¡Ä¢ý.
97. ¿Âý ®ýÚ ¿ýÈ¢ ÀÂìÌõ ÀÂý®ýÚ
ÀñÀ¢ý ¾¨ÄôÀ¢Ã¢Â¡î ¦º¡ø.
98. º¢Ú¨ÁÔû ¿£í¸¢Â -ý¦º¡ø ÁÚ¨ÁÔõ
-õ¨ÁÔõ -ýÀõ ¾Õõ.
99. -ý¦º¡ø -É¢¾£ýÈø ¸¡ñÀ¡ý ±Åý¦¸¡§Ä¡
Åý¦º¡ø ÅÆíÌ ÅÐ?
100. -ɢ ¯ÇÅ¡¸ -ýÉ¡¾ ÜÈø
¸É¢-ÕôÀì ¸¡ö¸Å÷ó ¾üÚ.

1.2.7 ¦ºöó¿ýÈ¢ «È¢¾ø


101. ¦ºö¡Áø ¦ºö¾ ¯¾Å¢ìÌ ¨Å¸Óõ
šɸÓõ ¬üÈø «Ã¢Ð.
102. ¸¡Äò¾¢ É¡ü¦ºö¾ ¿ýÈ¢ º¢È¢¦¾É¢Ûõ
»¡Äò¾¢ý Á¡½ô ¦ÀâÐ.
103. ÀÂýà측÷ ¦ºö¾ ¯¾Å¢ ¿Âýà츢ý
¿ý¨Á ¸¼Ä¢ý ¦ÀâÐ.
104. ¾¢¨ÉòШ½ ¿ýÈ¢ ¦ºÂ¢Ûõ À¨ÉòШ½Â¡ì
¦¸¡ûÅ÷ ÀÂý¦¾Ã¢ Å¡÷.
105. ¯¾Å¢ ŨÃò¾ýÚ ¯¾Å¢ ¯¾Å¢
¦ºÂôÀð¼¡÷ º¡øÀ¢ý ŨÃòÐ.
106. ÁÈÅü¸ Á¡ºüÈ¡÷ §¸ñ¨Á ÐÈÅü¸
ÐýÀòÐû ÐôÀ¡Â¡÷ ¿ðÒ.
107. ±Ø¨Á ±ØÀ¢ÈôÒõ ¯ûÙÅ÷ ¾í¸ñ
Å¢ØÁó Ш¼ò¾Å÷ ¿ðÒ.
11
108. ¿ýÈ¢ ÁÈôÀÐ ¿ýÈýÚ ¿ýÈøÄÐ
«ý§È ÁÈôÀÐ ¿ýÚ.
109. ¦¸¡ýÈýÉ -ýÉ¡ ¦ºÂ¢Ûõ «Å÷¦ºö¾
´ýÚ¿ýÚ ¯ûÇì ¦¸Îõ.
110. ±ó¿ýÈ¢ ¦¸¡ýÈ¡÷ìÌõ ¯ö×ñ¼¡õ ¯öÅ¢ø¨Ä
¦ºöó¿ýÈ¢ ¦¸¡ýÈ Á¸üÌ.

1.2.8 ¿Î× ¿¢¨Ä¨Á


111. ¾Ì¾¢ ±É¦Å¡ýÚ ¿ý§È À̾¢Â¡ø
À¡üÀðÎ ´Ø¸ô ¦ÀÈ¢ý.
112. ¦ºôÀõ ¯¨¼ÂÅý ¬ì¸ï º¢¨¾Å¢ýÈ¢
±îºò¾¢ü §¸Á¡ôÒ ¯¨¼òÐ.
113. ¿ý§È ¾Ã¢Ûõ ¿ÎÅ¢¸ó¾¡õ ¬ì¸ò¨¾
«ý§È ¦Â¡Æ¢Â Å¢¼ø.
114. ¾ì¸¡÷ ¾¸Å¢Ä÷ ±ýÀÐ «ÅÃÅ÷
±îºò¾¡ü ¸¡½ô ÀÎõ.
115. §¸Îõ ¦ÀÕì¸Óõ -øÄøÄ ¦¿ïºòÐì
§¸¡¼¡¨Á º¡ý§È¡÷ì ¸½¢.
116. ¦¸ÎÅø¡ý ±ýÀÐ «È¢¸¾ý ¦¿ïºõ
¿Î¦Å¡Ã£- «øÄ ¦ºÂ¢ý.
117. ¦¸ÎÅ¡¸ ¨Å¡Р¯Ä¸õ ¿ÎÅ¡¸
¿ýÈ¢ì¸ñ ¾í¸¢Â¡ý ¾¡ú×.
118. ºÁý¦ºöÐ º£÷àìÌí §¸¡ø§À¡ø «¨Á󦾡ÕÀ¡ø
§¸¡¼¡¨Á º¡ý§È¡÷ì ¸½¢.
119. ¦º¡ü§¸¡ð¼õ -øÄÐ ¦ºôÀõ ´Õ¾¨Ä¡
¯ð§¸¡ð¼õ -ý¨Á ¦ÀÈ¢ý.
120. Å¡½¢¸õ ¦ºöÅ¡÷ìÌ Å¡½¢¸õ §À½¢ô
À¢È×õ ¾Á§À¡ø ¦ºÂ¢ý.

1.2.9. «¼ì¸Ó¨¼¨Á
121. «¼ì¸õ «ÁÃÕû ¯öìÌõ «¼í¸¡¨Á
¬Ã¢Õû ¯öòРŢÎõ.
122. ¸¡ì¸ ¦À¡ÕÇ¡ «¼ì¸ò¨¾ ¬ì¸õ
«¾É¢ë¯í ¸¢ø¨Ä ¯Â¢÷ìÌ.
123. ¦ºÈ¢ÅÈ¢óÐ º£÷¨Á ÀÂìÌõ «È¢ÅÈ¢óÐ
¬üÈ¢ý «¼í¸ô ¦ÀÈ¢ý.
124. ¿¢¨Ä¢ý ¾¢Ã¢Â¡Ð «¼í¸¢Â¡ý §¾¡üÈõ
Á¨Ä¢Ûõ Á¡½ô ¦ÀâÐ.
125. ±øÄ¡÷ìÌõ ¿ýÈ¡õ À½¢¾ø «ÅÕûÙõ
¦ºøÅ÷째 ¦ºøÅõ ¾¨¸òÐ.
12
126. ´Õ¨ÁÔû ¬¨Á§À¡ø ³ó¾¼ì¸ø ¬üÈ¢ý
±Ø¨ÁÔõ ²Á¡ô Ò¨¼òÐ.
127. ¡¸¡Å¡ á¢Ûõ ¿¡¸¡ì¸ ¸¡Å¡ì¸¡ø
§º¡¸¡ôÀ÷ ¦º¡øÄ¢ØìÌô ÀðÎ.
128. ´ýÈ¡Ûó ¾£î¦º¡ø ¦À¡ÕðÀÂý ¯ñ¼¡Â¢ý
¿ýÈ¡¸¡ ¾¡¸¢ Å¢Îõ.
129. ¾£Â¢É¡ü Íð¼Òñ ¯ûÇ¡Úõ ¬È¡§¾
¿¡Å¢É¡ü Íð¼ ÅÎ.
130. ¸¾í¸¡òÐì ¸üȼí¸ø ¬üÚÅ¡ý ¦ºùÅ¢
«ÈõÀ¡÷ìÌõ ¬üÈ¢ý ѨÆóÐ.

1.2.10. ´Øì¸Ó¨¼¨Á
131. ´Øì¸õ Å¢ØôÀó ¾ÃÄ¡ý ´Øì¸õ
¯Â¢Ã¢Ûõ µõÀô ÀÎõ.
132. Àâ󧾡õÀ¢ì ¸¡ì¸ ´Øì¸õ ¦¾Ã¢ó§¾¡õÀ¢ò
§¾Ã¢Ûõ «·§¾ Ш½.
133. ´Øì¸õ ¯¨¼¨Á ÌʨÁ -Øì¸õ
-Æ¢ó¾ À¢ÈôÀ¡ö Å¢Îõ.
134. ÁÈôÀ¢Ûõ µòÐì ¦¸¡ÇÄ¡Ìõ À¡÷ôÀ¡ý
À¢Èô¦À¡Øì¸í ÌýÈì ¦¸Îõ.
135. «Ø측 Ú¨¼Â¡ý¸ñ ¬ì¸õ§À¡ýÚ -ø¨Ä
´Øì¸ Á¢Ä¡ý¸ñ ¯Â÷×.
136. ´Øì¸ò¾¢ý ´ø¸¡÷ ¯Ã§Å¡÷ -Øì¸ò¾¢ý
²¾õ ÀÎÀ¡ì ¸È¢óÐ.
137. ´Øì¸ò¾¢ý ±öÐÅ÷ §Áý¨Á -Øì¸ò¾¢ý
±öÐÅ÷ ±ö¾¡ô ÀÆ¢.
138. ¿ýÈ¢ìÌ Å¢ò¾¡Ìõ ¿ø¦Ä¡Øì¸õ ¾£¦Â¡Øì¸õ
±ýÚõ -Îõ¨À ¾Õõ.
139. ´Øì¸ Ó¨¼ÂÅ÷ìÌ ´øÄ¡§Å ¾£Â
ÅØ츢Ôõ š¡ü ¦º¡Äø.
140. ¯Ä¸ò§¾¡Î ´ð¼ ´Ø¸ø ÀĸüÚõ
¸øÄ¡÷ «È¢Å¢Ä¡ ¾¡÷.

1.2.11. À¢ÈÉ¢ø Å¢¨Æ¡¨Á


141. À¢Èý¦À¡ÕÇ¡û ¦À𦼡ØÌõ §À¨¾¨Á »¡ÄòÐ
«Èõ¦À¡Õû ¸ñ¼¡÷¸ñ -ø.
142. «Èý¸¨¼ ¿¢ýÈ¡Õû ±øÄ¡õ À¢Èý¸¨¼
¿¢ýȡâý §À¨¾Â¡÷ -ø.
143. ŢǢ󾡡¢ý §ÅÈøÄ÷ ÁýÈ ¦¾Ç¢ó¾¡Ã¢ø
¾£¨Á ÒâóÐ ´ØÌ Å¡÷.
13
144. ±¨ÉòШ½Â÷ ¬Â¢Ûõ ±ýÉ¡õ ¾¢¨ÉòШ½Ôõ
§¾Ã¡ý À¢ÈÉ¢ø Ò¸ø.
145. ±Ç¢¦¾É -øÄ¢ÈôÀ¡ý ±öЦÁï »¡ýÚõ
ŢǢ¡Р¿¢üÌõ ÀÆ¢.
146. À¨¸À¡Åõ «îºõ ÀÆ¢¦ÂÉ ¿¡ýÌõ
-¸Å¡Å¡õ -øÄ¢ÈôÀ¡ý ¸ñ.
147. «ÈÉ¢ÂÄ¡ý -øÅ¡úÅ¡ý ±ýÀ¡ý À¢ÈÉ¢ÂÄ¡û
¦Àñ¨Á ¿ÂÅ¡ ¾Åý.
148. À¢ÈýÁ¨É §¿¡ì¸¡¾ §Àáñ¨Á º¡ý§È¡÷ìÌ
«È¦É¡ý§È¡ ¬ýÈ ¦Å¡ØìÌ.
149. ¿ÄìÌâ¡÷ ¡¦ÃÉ¢ý ¿¡Á¿£÷ ¨ÅôÀ¢ý
À¢È÷ìÌâ¡û §¾¡û§¾¡Â¡ ¾¡÷.
150. «ÈýŨáý «øÄ ¦ºÂ¢Ûõ À¢ÈýŨáû
¦Àñ¨Á ¿ÂÅ¡¨Á ¿ýÚ.

1.2.12. ¦À¡¨ÈÔ¨¼¨Á
151. «¸úÅ¡¨Ãò ¾¡íÌõ ¿¢Äõ§À¡Äò ¾õ¨Á
-¸úÅ¡÷ô ¦À¡Úò¾ø ¾¨Ä.
152. ¦À¡Úò¾ø -ÈôÀ¢¨É ±ýÚõ «¾¨É
ÁÈò¾ø «¾É¢Ûõ ¿ýÚ.
153. -ý¨ÁÔû -ý¨Á Å¢Õ󦾡áø Åý¨ÁÔû
Åý¨Á Á¼Å¡÷ô ¦À¡¨È.
154. ¿¢¨ÈÔ¨¼¨Á ¿£í¸¡¨Á §ÅñÊý ¦À¡¨ÈÔ¨¼¨Á
§À¡üÈ¢ ¦Â¡Ø¸ô ÀÎõ.
155. ´Úò¾¡¨Ã ´ýÈ¡¸ ¨Å¡§Ã ¨ÅôÀ÷
¦À¡Úò¾¡¨Ãô ¦À¡ý§À¡ü ¦À¡¾¢óÐ.
156. ´Úò¾¡÷ìÌ ´Õ¿¡¨Ç -ýÀõ ¦À¡Úò¾¡÷ìÌô
¦À¡ýÚó Ш½Ôõ Ò¸ú.
157. ¾¢ÈÉøÄ ¾üÀ¢È÷ ¦ºö¢Ûõ §¿¡¦¿¡óÐ
«ÈÉøÄ ¦ºö¡¨Á ¿ýÚ.
158. Á¢Ì¾¢Â¡ý Á¢ì¸¨Å ¦ºö¾¡¨Ãò ¾¡ó¾õ
¾Ì¾¢Â¡ý ¦ÅýÚ Å¢¼ø.
159. ÐÈó¾¡Ã¢ý àö¨Á ¯¨¼Â÷ -Èó¾¡÷Å¡ö
-ýɡ¡ø §¿¡ü¸¢ü ÀÅ÷.
160. ¯ñ½¡Ð §¿¡üÀ¡÷ ¦ÀâÂ÷ À¢È÷¦º¡øÖõ
-ýɡ¡ø §¿¡üÀ¡Ã¢ý À¢ý.

1.2.13 «Ø측ȡ¨Á
161. ´Øì¸¡È¡ì ¦¸¡û¸ ´ÕÅý¾ý ¦¿ïºòÐ
«Øì¸¡Ú -Ä¡¾ -ÂøÒ.
14
162. Å¢Øô§ÀüÈ¢ý «·¦¾¡ôÀÐ -ø¨Ä¡÷ Á¡ðÎõ
«Ø측üÈ¢ý «ý¨Á ¦ÀÈ¢ý.
163. «Èý¬ì¸õ §Åñ¼¡¾¡ý ±ýÀ¡ý À¢ÈÉ¡ì¸õ
§À½¡Ð «Øì¸Úô À¡ý.
164. «Ø측üÈ¢ý «øĨŠ¦ºö¡÷ -Ø측üÈ¢ý
²¾õ ÀÎÀ¡ìÌ «È¢óÐ.
165. «Øì¸¡Ú ¯¨¼Â¡÷ìÌ «Ðº¡Öõ ´ýÉ¡÷
ÅØ츧Ôõ §¸Ëý ÀÐ.
166. ¦¸¡ÎôÀÐ «Øì¸ÚôÀ¡ý ÍüÈõ ¯ÎôÀà¯õ
¯ñÀà¯õ -ýÈ¢ì ¦¸Îõ.
167. «ùÅ¢òÐ «Øì¸¡Ú ¯¨¼Â¡¨Éî ¦ºöÂÅû
¾ù¨Å¨Âì ¸¡ðÊ Å¢Îõ.
168. «Øì¸¡Ú ±É´Õ À¡Å¢ ¾¢ÕüÚò
¾£ÔÆ¢ ¯öòРŢÎõ.
169. «ùŢ ¦¿ïºò¾¡ý ¬ì¸Óõ ¦ºùŢ¡ý
§¸Îõ ¿¢¨Éì¸ô ÀÎõ.
170. «Øì¸üÚ «¸ýÈ¡Õõ -ø¨Ä «·Ð-øÄ¡÷
¦ÀÕì¸ò¾¢ø ¾£÷ó¾¡Õõ -ø.

1.2.14. ¦Å·¸¡¨Á
171. ¿ÎÅ¢ýÈ¢ ¿ý¦À¡Õû ¦Å·¸¢ý ÌʦÀ¡ýÈ¢ì
ÌüÈÓõ ¬í§¸ ¾Õõ.
172. ÀÎÀÂý ¦Å·¸¢ô ÀÆ¢ôÀÎÅ ¦ºö¡÷
¿ÎÅý¨Á ¿¡Ï ÀÅ÷.
173. º¢üÈ¢ýÀõ ¦Å·¸¢ «ÈÉøÄ ¦ºö¡§Ã
ÁüÈ¢ýÀõ §ÅñÎ ÀÅ÷.
174. -ĦÁýÚ ¦Å·Ì¾ø ¦ºö¡÷ ÒÄõ¦ÅýÈ
Òý¨Á¢ø ¸¡ðº¢ ÂÅ÷.
175. «·¸¢ «¸ýÈ «È¢¦ÅýÉ¡õ ¡÷Á¡ðÎõ
¦Å·¸¢ ¦ÅȢ ¦ºÂ¢ý.
176. «Õû¦Å·¸¢ ¬üÈ¢ý¸ñ ¿¢ýÈ¡ý ¦À¡Õû¦Å·¸¢ô
¦À¡øÄ¡¾ ÝÆì ¦¸Îõ.
177. §Åñ¼ü¸ ¦Å·¸¢Â¡õ ¬ì¸õ Å¢¨ÇÅ¢ý
Á¡ñ¼ü ¸Ã¢¾¡õ ÀÂý.
178. «·¸¡¨Á ¦ºøÅò¾¢üÌ Â¡¦¾É¢ý ¦Å·¸¡¨Á
§ÅñÎõ À¢Èý¨¸ô ¦À¡Õû.
179. «ÈÉÈ¢óÐ ¦Å·¸¡ «È¢×¨¼Â¡÷î §ºÕõ
¾¢Èý«È¢ó ¾¡í§¸ ¾¢Õ.
180. -ÈÄ£Ûõ ±ñ½¡Ð ¦Å·¸¢ý Å¢Èø®Ûõ
§Åñ¼¡¨Á ±ýÛï ¦ºÕìÌ.
15
1.2.15. ÒÈíÜÈ¡¨Á
181. «ÈíÜÈ¡ý «øÄ ¦ºÂ¢Ûõ ´ÕÅý
ÒÈíÜÈ¡ý ±ýÈø -É¢Ð.
182. «ÈÉÆ£- «øĨŠ¦ºö¾Ä¢ý ¾£§¾
ÒÈÉÆ£-ô ¦À¡öòÐ ¿¨¸.
183. ÒÈíÜÈ¢ô ¦À¡öòТ÷ Å¡ú¾Ä¢ý º¡¾ø
«ÈíÜüÚõ ¬ì¸ò ¾Õõ.
184. ¸ñ½¢ýÚ ¸ñ½Èî ¦º¡øÄ¢Ûõ ¦º¡øÄü¸
ÓýÉ¢ýÚ À¢ý§¿¡ì¸¡î ¦º¡ø.
185. «È了¡øÖõ ¦¿ïºò¾¡ý «ý¨Á ÒÈ了¡øÖõ
Òý¨Á¡ü ¸¡½ô ÀÎõ.
186. À¢ÈýÀÆ¢ ÜÚÅ¡ý ¾ýÀÆ¢ ÔûÙõ
¾¢Èý¦¾Ã¢óÐ ÜÈô ÀÎõ.
187. À¸î¦º¡øÄ¢ì §¸Ç¢÷ô À¢Ã¢ôÀ÷ ¿¸î¦º¡øÄ¢
¿ðÀ¡¼ø §¾üÈ¡ ¾Å÷.
188. Ðýɢ¡÷ ÌüÈÓõ àüÚõ ÁÃÀ¢É¡÷
±ý¨É¦¸¡ø ²¾¢Ä¡÷ Á¡ðÎ.
189. «Èý§¿¡ì¸¢ ¬üÚí¦¸¡ø ¨ÅÂõ ÒÈý§¿¡ì¸¢ô
Òý¦º¡ø ¯¨ÃôÀ¡ý ¦À¡¨È.
190. ²¾¢Ä¡÷ ÌüÈõ§À¡ø ¾íÌüÈí ¸¡ñ¸¢üÀ¢ý
¾£Ðñ§¼¡ ÁýÛõ ¯Â¢÷ìÌ.

1.2.16. ÀÂÉ¢Ä ¦º¡øÄ¡¨Á


191. ÀøÄ¡÷ ÓÉ¢Âô ÀÂÉ¢Ä ¦º¡øÖÅ¡ý
±øÄ¡Õõ ±ûÇô ÀÎõ.
192. ÀÂÉ¢Ä ÀøÄ¡÷Óý ¦º¡øÄø ¿ÂÉ¢Ä
¿ð¼¡÷¸ñ ¦ºö¾Ä¢ü È£Ð.
193. ¿ÂÉ¢Äý ±ýÀÐ ¦º¡øÖõ ÀÂÉ¢Ä
À¡Ã¢ò ШÃìÌõ ¯¨Ã.
194. ¿Âýº¡Ã¡ ¿ý¨Á¢ý ¿£ìÌõ ÀÂýº¡Ã¡ô
ÀñÀ¢ø¦º¡ø ÀøÄ¡ øòÐ.
195. º£÷¨Á º¢Èô¦À¡Î ¿£íÌõ ÀÂÉ¢Ä
¿£÷¨Á Ô¨¼Â¡÷ ¦º¡Ä¢ý.
196. ÀÂÉ¢ø ¦º¡ø À¡Ã¡ðÎ Å¡¨É Á¸ý±Éø
Áì¸ð À¾Ê ¦ÂÉø.
197. ¿ÂÉ¢Ä ¦º¡øÄ¢Ûï ¦º¡øÖ¸ º¡ý§È¡÷
ÀÂÉ¢Ä ¦º¡øÄ¡¨Á ¿ýÚ.
198. «ÕõÀÂý ¬Ôõ «È¢Å¢É¡÷ ¦º¡øÄ¡÷
¦ÀÕõÀÂý -øÄ¡¾ ¦º¡ø.
199. ¦À¡Õû¾£÷ó¾ ¦À¡îº¡óÐï ¦º¡øÄ¡÷ ÁÕû¾£÷ó¾
Á¡ºÚ ¸¡ðº¢ ÂÅ÷.
16
200. ¦º¡øÖ¸ ¦º¡øÄ¢ü ÀÂÛ¨¼Â ¦º¡øÄü¸
¦º¡øÄ¢ü ÀÂÉ¢Ä¡î ¦º¡ø.

1.2.17. ¾£Å¢¨ÉÂîºõ
201. ¾£Å¢¨É¡÷ «ïº¡÷ Å¢ØÁ¢Â¡÷ «ïÍÅ÷
¾£Å¢¨É ±ýÛõ ¦ºÕìÌ.
202. ¾£Â¨Å ¾£Â ÀÂò¾Ä¡ø ¾£Â¨Å
¾£Â¢Ûõ «ïºô ÀÎõ.
203. «È¢Å¢Ûû ±øÄ¡ó ¾¨Ä¦ÂýÀ ¾£Â
¦ºÚÅ¡÷ìÌõ ¦ºö¡ Å¢¼ø.
204. ÁÈóÐõ À¢Èý§¸Î ÝÆü¸ ÝÆ¢ý
«ÈïÝÆõ Ýúó¾Åý §¸Î.
205. -Äý ±ýÚ ¾£Â¨Å ¦ºöÂü¸ ¦ºö¢ý
-ÄÉ¡Ìõ ÁüÚõ ¦ÀÂ÷òÐ.
206. ¾£ôÀ¡Ä ¾¡ýÀ¢È÷¸ñ ¦ºöÂü¸ §¿¡öôÀ¡Ä
¾ý¨É «¼ø§Åñ¼¡ ¾¡ý.
207. ±¨ÉôÀ¨¸ ÔüÈ¡Õõ ¯öÅ÷ Å¢¨ÉôÀ¨¸
ţ¡РÀ¢ý¦ºýÚ «Îõ.
208. ¾£Â¨Å ¦ºö¾¡÷ ¦¸Î¾ø ¿¢Æø¾ý¨É
ţ¡Р«Ê¯¨Èó ¾üÚ.
209. ¾ý¨Éò¾¡ý ¸¡¾Ä ɡ¢ý ±¨Éò¦¾¡ýÚõ
ÐýÉü¸ ¾£Å¢¨Éô À¡ø.
210. «Õí§¸¼ý ±ýÀÐ «È¢¸ ÁÕí§¸¡Êò
¾£Å¢¨É ¦ºö¡ý ±É¢ý.

1.2.18. ´ôÒÃÅÈ¢¾ø
211. ¨¸õÁ¡Ú §Åñ¼¡ ¸¼ôÀ¡Î Á¡Ã¢Á¡ðÎ
±ý ¬üÚí ¦¸¡ø§Ä¡ ¯ÄÌ.
212. ¾¡Ç¡üÈ¢ò ¾ó¾ ¦À¡Õ¦ÇøÄ¡õ ¾ì¸¡÷ìÌ
§ÅÇ¡ñ¨Á ¦ºö¾ü ¦À¡ÕðÎ.
213. Òò§¾ ÙĸòÐõ ®ñÎõ ¦ÀÈÄ⧾
´ôÒÃÅ¢ý ¿øÄ À¢È.
214. ´ò¾ ¾È§Å¡ý ¯Â¢÷Å¡úÅ¡ý Áü¨È¡ý
¦ºò¾¡Õû ¨Åì¸ô ÀÎõ.
215. °Õ½¢ ¿£÷¿¢¨Èó ¾ü§È ¯Ä¸Å¡õ
§ÀÃÈ¢ Å¡Çý ¾¢Õ.
216. ÀÂýÁÃõ ¯ûé÷ô ÀØò¾üÈ¡ø ¦ºøÅõ
¿ÂÛ¨¼ ¡ý¸ñ ÀÊý.
217. ÁÕ󾡸¢ò ¾ôÀ¡ ÁÃò¾üÈ¡ø ¦ºøÅõ
¦ÀÕ󾨸 ¡ý¸ñ ÀÊý.
17
218. -¼É¢ø ÀÕÅòÐõ ´ôÒÃÅ¢üÌ ´ø¸¡÷
¸¼ÉÈ¢ ¸¡ðº¢ ÂÅ÷.
219. ¿ÂÛ¨¼Â¡ý ¿øÜ÷ó¾¡ É¡¾ø ¦ºÔõ¿£Ã
¦ºö¡Р«¨Á¸Ä¡ Å¡Ú.
220. ´ôÒÃÅ¢ É¡øÅÕõ §¸¦¼É¢ý «·¦¾¡ÕÅý
Å¢üÚ째¡û ¾ì¸ Ш¼òÐ.

1.2.19. ®¨¸
221. ÅȢ¡÷즸¡ýÚ ®Å§¾ ®¨¸Áü ¦ÈøÄ¡õ
ÌÈ¢¦Â¾¢÷ô¨À ¿£Ã Ш¼òÐ.
222. ¿øÄ¡Ú ±É¢Ûõ ¦¸¡Çø¾£Ð §ÁÖĸõ
-ø¦ÄÉ¢Ûõ ®¾§Ä ¿ýÚ.
223. -ĦÉýÛõ ±ùÅõ ¯¨Ã¡¨Á ®¾ø
ÌÄÛ¨¼Â¡ý ¸ñ§½ ÔÇ.
224. -ýÉ¡Ð -Ãì¸ô Àξø -Ãó¾Å÷
-ýÓ¸í ¸¡Ïõ «Ç×.
225. ¬üÚÅ¡÷ ¬üÈø Àº¢¬üÈø «ôÀº¢¨Â
Á¡üÚÅ¡÷ ¬üÈÄ¢ý À¢ý.
226. «üÈ¡÷ «Æ¢Àº¢ ¾£÷ò¾ø «·¦¾¡ÕÅý
¦ÀüÈ¡ý ¦À¡Õû¨Åô ÒÆ¢.
227. À¡òàñ Áã- ÂŨÉô Àº¢¦ÂýÛõ
¾£ôÀ¢½¢ ¾£ñ¼ø «Ã¢Ð.
228. ®òÐÅìÌõ -ýÀõ «È¢Â¡÷¦¸¡ø ¾¡Ó¨¼¨Á
¨Åò¾¢ÆìÌõ Åý¸ ½Å÷.
229. -Ãò¾Ä¢ý -ýÉ¡Ð ÁýÈ ¿¢ÃôÀ¢Â
¾¡§Á ¾Á¢Â÷ ¯½ø.
230. º¡¾Ä¢ý -ýÉ¡¾ ¾¢ø¨Ä -É¢¾à¯õ
®¾ø -¨ÂÂ¡ì ¸¨¼.

1.2.20. Ò¸ú
231. ®¾ø -¨ºÀ¼ Å¡ú¾ø «ÐÅøÄÐ
°¾¢Âõ -ø¨Ä ¯Â¢÷ìÌ.
232. ¯¨ÃôÀ¡÷ ¯¨ÃôÀ¨Å ±øÄ¡õ -ÃôÀ¡÷즸¡ýÚ
®Å¡÷§Áø ¿¢üÌõ Ò¸ú.
233. ´ýÈ¡ ¯Ä¸òÐ ¯Â÷ó¾ Ò¸ÆøÄ¡ø
¦À¡ýÈ¡Ð ¿¢üÀ¦¾¡ý È¢ø.
234. ¿¢ÄŨà ¿£ûÒ¸ú ¬üÈ¢ý ÒÄŨÃô
§À¡üÈ¡Ð Òò§¾û ¯ÄÌ.
235. ¿ò¾õ§À¡ø §¸Îõ ¯Ç¾¡Ìõ º¡ì¸¡Îõ
Å¢ò¾¸÷ì ¸øÄ¡ø «Ã¢Ð.
18
236. §¾¡ýÈ¢ý Ò¸¦Æ¡Î §¾¡ýÚ¸ «·¾¢Ä¡÷
§¾¡ýÈÄ¢ý §¾¡ýÈ¡¨Á ¿ýÚ.
237. Ò¸úÀ¼ Å¡Æ¡¾¡÷ ¾ó§¿¡Å¡÷ ¾õ¨Á
-¸úÅ¡¨Ã §¿¡ÅÐ ±Åý?
238. Ũº¦ÂýÀ ¨ÅÂò¾¡÷ì ¦¸øÄ¡õ -¨º¦ÂýÛõ
±îºõ ¦ÀÈ¡« Å¢Êý.
239. ŨºÂ¢Ä¡ ÅñÀÂý ÌýÚõ -¨ºÂ¢Ä¡
¡쨸 ¦À¡Úò¾ ¿¢Äõ.
240. Ũº¦Â¡Æ¢Â Å¡úÅ¡§Ã Å¡úÅ¡÷ -¨º¦Â¡Æ¢Â
Å¡úÅ¡§Ã Å¡Æ¡ ¾Å÷.
-øÄÈÅ¢Âø ÓüÈ¢üÚ

1.3 ÐÈÅÈÅ¢Âø
1.3.1 «ÕÙ¨¼¨Á
241. «Õð¦ºøÅõ ¦ºøÅòÐû ¦ºøÅõ ¦À¡Õð¦ºøÅõ
ââ¡÷ ¸ñÏõ ¯Ç.
242. ¿øÄ¡üÈ¡û ¿¡Ê «ÕÇ¡û¸ ÀøÄ¡üÈ¡ø
§¾Ã¢Ûõ «·§¾ Ш½.
243. «Õû§º÷ó¾ ¦¿ïº¢É¡÷ì ¸¢ø¨Ä -Õû§º÷ó¾
-ýÉ¡ ¯Ä¸õ Ò¸ø.
244. ÁýÛ¢÷ µõÀ¢ «ÕÇ¡ûÅ¡÷ìÌ -ø¦ÄýÀ
¾ýÛ¢÷ «ïÍõ Å¢¨É.
245. «øÄø «ÕÇ¡ûÅ¡÷ìÌ -ø¨Ä ÅÇ¢ÅÆíÌõ
ÁøÄýÁ¡ »¡Äí ¸Ã¢.
246. ¦À¡Õû¿£í¸¢ô ¦À¡îº¡ó¾¡÷ ±ýÀ÷ «Õû¿£í¸¢
«øĨŠ¦ºö¦¾¡ØÌ Å¡÷.
247. «ÕÇ¢øÄ¡÷ìÌ «ù×ĸõ -ø¨Ä ¦À¡ÕÇ¢øÄ¡÷ìÌ
-ù×ĸõ -øÄ¡¸¢ ¡íÌ.
248. ¦À¡ÕÇüÈ¡÷ âôÀ÷ ´Õ¸¡ø «ÕÇüÈ¡÷
«üÈ¡÷Áü È¡¾ø «Ã¢Ð.
249. ¦¾ÕÇ¡¾¡ý ¦Áöô¦À¡Õû ¸ñ¼üÈ¡ø §¾Ã¢ý
«ÕÇ¡¾¡ý ¦ºöÔõ «Èõ.
250. ÅĢ¡÷Óý ¾ý¨É ¿¢¨Éì¸ ¾¡ý ¾ýÉ¢ý
¦ÁĢ¡÷§Áø ¦ºøÖ Á¢¼òÐ.

1.3.2. ÒÄ¡ý ÁÚò¾ø


251. ¾ýëý ¦ÀÕì¸üÌò ¾¡ýÀ¢È¢Ð °ÛñÀ¡ý
±í¹Éõ ¬Ùõ «Õû?
252. ¦À¡Õǡ𺢠§À¡üÈ¡¾¡÷ìÌ -ø¨Ä «ÕÇ¡ðº¢
¬í¸¢ø¨Ä °ý¾¢ý ÀÅ÷ìÌ.
19
253. À¨¼¦¸¡ñ¼¡÷ ¦¿ïºõ§À¡ø ¿ýë측Р´ýÈý
¯¼øͨŠ¯ñ¼¡÷ ÁÉõ.
254. «ÕÇøÄР¡¦¾É¢ý ¦¸¡øÄ¡¨Á §¸¡Èø
¦À¡ÕÇøÄÐ «ùçý ¾¢Éø.
255. ¯ñ½¡¨Á ¯ûÇÐ ¯Â¢÷¿¢¨Ä °Ûñ½
«ñ½¡ò¾ø ¦ºö¡Р«ÇÚ.
256. ¾¢Éü¦À¡Õð¼¡ø ¦¸¡øÄ¡Ð ¯Ä¦¸É¢ý ¡Õõ
Å¢¨Äô¦À¡Õð¼¡ø °ýÈÕÅ¡ âø.
257. ¯ñ½¡¨Á §ÅñÎõ ÒÄ¡«ø À¢È¢¦¾¡ýÈý
Òñ½Ð ¯½÷Å¡÷ô ¦ÀÈ¢ý.
258. ¦ºÂ¢Ã¢ý ¾¨ÄôÀ¢Ã¢ó¾ ¸¡ðº¢Â¡÷ ¯ñ½¡÷
¯Â¢Ã¢ý ¾¨ÄôÀ¢Ã¢ó¾ °ý.
259. «Å¢¦º¡Ã¢ó ¾¡Â¢Ãõ §Åð¼Ä¢ý ´ýÈý
¯Â¢÷¦ºÌò Ðñ½¡¨Á ¿ýÚ.
260. ¦¸¡øÄ¡ý ÒÄ¡¨Ä ÁÚò¾¡¨Éì ¨¸ÜôÀ¢
±øÄ¡ ¯Â¢Õó ¦¾¡Øõ.

1.3.3 ¾Åõ
261. ¯üȧ¿¡ö §¿¡ýÈø ¯Â¢÷ìÌÚ¸ñ ¦ºö¡¨Á
«ü§È ¾Åò¾¢ü ÌÕ.
262. ¾ÅÓõ ¾ÅÓ¨¼Â¡÷ìÌ ¬Ìõ «¾¨É
«·¾¢Ä¡÷ §Áü¦¸¡û ÅÐ.
263. ÐÈó¾¡÷ìÌò ÐôÒÃ× §ÅñÊ ÁÈó¾¡÷¦¸¡ø
Áü¨È ÂÅ÷¸û ¾Åõ.
264. ´ýÉ¡÷ò ¦¾ÈÖõ ¯Å󾡨à ¬ì¸Öõ
±ñ½¢ý ¾Åò¾¡ý ÅÕõ.
265. §ÅñÊ §ÅñÊÂ¡í ¦¸ö¾Ä¡ø ¦ºö¾Åõ
®ñÎ ÓÂÄô ÀÎõ.
266. ¾Åï ¦ºöÅ¡÷ ¾í¸ÕÁï ¦ºöÅ¡÷Áü ÈøÄ¡÷
«Å了öÅ¡÷ ¬¨ºÔð ÀðÎ.
267. ͼîͼÕõ ¦À¡ý§À¡ø ´Ç¢Å¢Îõ ÐýÀï
ͼîͼ §¿¡ü¸¢ü ÀÅ÷ìÌ.
268. ¾ýÛ¢÷ ¾¡ý«Èô ¦ÀüÈ¡¨É ²¨ÉÂ
ÁýÛ¢ ¦ÃøÄ¡ó ¦¾¡Øõ.
269. ÜüÈõ ̾¢ò¾Öõ ¨¸ÜÎõ §¿¡üÈÄ¢ý
¬üÈø ¾¨ÄôÀð ¼Å÷ìÌø.
270. -Ä÷ÀÄ Ã¡¸¢Â ¸¡Ã½õ §¿¡üÀ¡÷
º¢Ä÷ÀÄ÷ §¿¡Ä¡ ¾Å÷.
20
1.3.4. ܼ¡¦Å¡Øì¸õ
271. Åïº ÁÉò¾¡ý ÀÊü¦È¡Øì¸õ â¾í¸û
³óÐõ «¸ò§¾ ¿Ìõ.
272. Å¡ÛÂ÷ §¾¡üÈõ ±Åý¦ºöÔõ ¾ý¦Éïºõ
¾¡ý«È¢ ÌüÈô ÀÊý.
273. ÅĢ¢ø ¿¢¨Ä¨Á¡ý ÅøÖÕÅõ ¦ÀüÈõ
ÒĢ¢ý§¾¡ø §À¡÷òЧÁöó ¾üÚ.
274. ¾ÅÁ¨ÈóÐ «øĨŠ¦ºö¾ø Ò¾øÁ¨ÈóÐ
§ÅðÎÅý Òûº¢Á¢úò ¾üÚ.
275. ÀüÈü§Èõ ±ýÀ¡÷ ÀÊü¦È¡Øì¸õ ±ü¦Èü¦ÈýÚ
²¾õ ÀÄ×ó ¾Õõ.
276. ¦¿ïº¢ý ÐÈÅ¡÷ ÐÈó¾¡÷§À¡ø ÅﺢòÐ
Å¡úšâý Åý¸½¡÷ -ø.
277. ÒÈíÌýÈ¢ ¸ñ¼¨É §ÃÛõ «¸íÌýÈ¢
Ó츢ü ¸Ã¢Â¡÷ ¯¨¼òÐ.
278. ÁÉò¾Ð Á¡º¡¸ Á¡ñ¼¡÷ ¿£Ã¡Ê
Á¨È󦾡ØÌ Á¡ó¾÷ ÀÄ÷.
279. ¸¨½¦¸¡ÊР¡ú§¸¡Î ¦ºùÅ¢Ð¬í ¸ýÉ
Å¢¨ÉÀÎ À¡Ä¡ø ¦¸¡Çø.
280. ÁÆ¢ò¾Öõ ¿£ð¼Öõ §Åñ¼¡ ¯Ä¸õ
ÀÆ¢ò¾Ð ´Æ¢òРŢÊý.

1.3.5. ¸ûÇ¡¨Á
281. ±ûÇ¡¨Á §ÅñÎÅ¡ý ±ýÀ¡ý ±¨Éò¦¾¡ýÚõ
¸ûÇ¡¨Á ¸¡ì¸¾ý ¦¿ïÍ.
282. ¯ûÇò¾¡ø ¯ûÇÖõ ¾£§¾ À¢Èý¦À¡Õ¨Çì
¸ûÇò¾¡ø ¸û§Åõ ±Éø.
283. ¸ÇŢɡø ¬¸¢Â ¬ì¸õ «ÇÅ¢ÈóÐ
¬ÅÐ §À¡Äì ¦¸Îõ.
284. ¸ÇÅ¢ý¸ñ ¸ýȢ ¸¡¾ø Å¢¨ÇÅ¢ý¸ñ
ţ¡ Å¢ØÁõ ¾Õõ.
285. «Õû¸Õ¾¢ «ýÒ¨¼Â á¾ø ¦À¡Õû¸Õ¾¢ô
¦À¡îº¡ôÒô À¡÷ôÀ¡÷¸ñ -ø.
286. «ÇÅ¢ý¸ñ ¿¢ý¦È¡Ø¸ø ¬üÈ¡÷ ¸ÇÅ¢ý¸ñ
¸ýȢ ¸¡¾ ÄÅ÷.
287. ¸Ç¦ÅýÛõ ¸¡ÃÈ¢ Å¡ñ¨Á «Ç¦ÅýÛõ
¬üÈø Òâó¾¡÷¸ñ¼ -ø.
288. «ÇÅÈ¢ó¾¡÷ ¦¿ïºò ¾Èõ§À¡Ä ¿¢üÌõ
¸ÇÅÈ¢ó¾¡÷ ¦¿ïº¢ø ¸Ã×.
289. «ÇÅøÄ ¦ºö¾¡í§¸ Å£Å÷ ¸ÇÅøÄ
Áü¨È §¾üÈ¡ ¾Å÷.
21
290. ¸ûÅ¡÷ìÌò ¾ûÙõ ¯Â¢÷¿¢¨Ä ¸ûÅ¡÷ìÌò
¾ûÇ¡Ð Òò§¾ ÙÇÌ.

1.3.6. Å¡ö¨Á
291. Å¡ö¨Á ±ÉôÀÎÅР¡¦¾É¢ý ¡¦¾¡ýÚõ
¾£¨Á -Ä¡¾ ¦º¡Äø.
292. ¦À¡ö¨ÁÔõ Å¡ö¨Á ¢¼ò¾ Ҩþ£÷ó¾
¿ý¨Á ÀÂìÌõ ±É¢ý.
293. ¾ý¦¿ï ºÈ¢ÅÐ ¦À¡öÂü¸ ¦À¡öò¾À¢ý
¾ý¦¿ï§º ¾ý¨Éî ÍÎõ.
294. ¯ûÇò¾¡ü ¦À¡ö¡ ¦¾¡Ø¸¢ý ¯Ä¸ò¾¡÷
¯ûÇòÐ ¦ÇøÄ¡õ ¯Çý.
295. ÁÉò¦¾¡Î Å¡ö¨Á ¦Á¡Æ¢Â¢ý ¾Åò¦¾¡Î
¾¡É了ö šâý ¾¨Ä.
296. ¦À¡ö¡¨Á «ýÉ Ò¸Æ¢ø¨Ä ±ö¡¨Á
±øÄ¡ «ÈÓó ¾Õõ.
297. ¦À¡ö¡¨Á ¦À¡ö¡¨Á ¬üÈ¢ý «ÈõÀ¢È
¦ºö¡¨Á ¦ºö¡¨Á ¿ýÚ.
298. ÒÈûàö¨Á ¿£Ã¡ý «¨ÁÔõ «¸óàö¨Á
Å¡ö¨Á¡ø ¸¡½ô ÀÎõ.
299. ±øÄ¡ Å¢ÇìÌõ Å¢Çì¸øÄ º¡ý§È¡÷ìÌô
¦À¡ö¡ Å¢Ç째 Å¢ÇìÌ.
300. ¡¦ÁöÂ¡ì ¸ñ¼ÅüÚû -ø¨Ä ±¨Éò¦¾¡ýÚõ
Å¡ö¨Á¢ý ¿øÄ À¢È.

1.3.7 ¦ÅÌÇ¡¨Á
301. ¦ºøÄ¢¼òÐì ¸¡ôÀ¡ý º¢Éí¸¡ôÀ¡ý «øÄ¢¼òÐì
¸¡ì¸¢ý±ý ¸¡Å¡ì¸¡ø ±ý?
302. ¦ºøÄ¡ -¼òÐî º¢Éó¾£Ð ¦ºøÄ¢¼òÐõ
-ø«¾É¢ý ¾£Â À¢È.
303. ÁÈò¾ø ¦ÅÌÇ¢¨Â ¡÷Á¡ðÎõ ¾£Â
À¢Èò¾ø «¾É¡ý ÅÕõ.
304. ¿¨¸Ôõ ¯Å¨¸Ôõ ¦¸¡øÖõ º¢Éò¾¢ý
À¨¸Ôõ ¯Ç§Å¡ À¢È.
305. ¾ý¨Éò¾¡ý ¸¡ì¸¢ý º¢Éí¸¡ì¸ ¸¡Å¡ì¸¡ø
¾ý¨É§Â ¦¸¡øÖï º¢Éõ.
306. º¢É¦ÁýÛõ §º÷󾡨Ãì ¦¸¡øÄ¢ -ɦÁýÛõ
²Áô Ò¨½¨Âî ÍÎõ.
307. º¢Éò¨¾ô ¦À¡Õ¦ÇýÚ ¦¸¡ñ¼Åý §¸Î
¿¢Äò¾¨Èó¾¡ý ¨¸À¢¨Æ¡ ¾üÚ.
22
308. -½÷±Ã¢ §¾¡öÅýÉ -ýÉ¡ ¦ºÂ¢Ûõ
ҽâý ¦ÅÌÇ¡¨Á ¿ýÚ.
309. ¯ûǢ ¦¾øÄ¡õ ¯¼¦ÉöÐõ ¯ûÇò¾¡ø
¯ûÇ¡ý ¦ÅÌÇ¢ ±É¢ý.
310. -Èó¾¡÷ -Èó¾¡÷ «¨ÉÂ÷ º¢Éò¨¾ò
ÐÈó¾¡÷ ÐÈó¾¡÷ Ш½.

1.3.8 -ýÉ¡¦ºö¡¨Á
311. º¢ÈôÀ£Ûõ ¦ºøÅõ ¦ÀÈ¢Ûõ À¢È÷ìÌ -ýÉ¡
¦ºö¡¨Á Á¡ºüÈ¡÷ §¸¡û.
312. ¸ÚòÐ-ýÉ¡ ¦ºö¾Åì ¸ñÏõ ÁÚò¾¢ýÉ¡
¦ºö¡¨Á Á¡ºüÈ¡÷ §¸¡û.
313. ¦ºö¡Áø ¦ºüÈ¡÷ìÌõ -ýÉ¡¾ ¦ºö¾À¢ý
¯ö¡ Å¢ØÁó ¾Õõ.
314. -ýÉ¡¦ºö ¾¡¨Ã ´Úò¾ø «Å÷¿¡½
¿ýÉÂï ¦ºöРŢ¼ø.
315. «È¢Å¢É¡ý ¬ÌÅ Ðñ§¼¡ À¢È¢¾¢ý§¿¡ö
¾ó§¿¡ö§À¡ø §À¡üÈ¡ì ¸¨¼.
316. -ýÉ¡ ±Éò¾¡ý ¯½÷ó¾¨Å ÐýÉ¡¨Á
§ÅñÎõ À¢Èý¸ñ ¦ºÂø.
317. ±¨Éò¾¡Ûõ ±ï»¡ýÚõ ¡÷ìÌõ ÁÉò¾¡É¡õ
Á¡½¡¦ºö ¡¨Á ¾¨Ä.
318. ¾ýÛ¢÷¸Ì ²ýÉ¡¨Á ¾¡ÉȢšý ±ý¦¸¡§Ä¡
ÁýÛ¢÷ìÌ -ýÉ¡ ¦ºÂø.
319. À¢È÷츢ýÉ¡ ÓüÀ¸ø ¦ºö¢ý ¾ÁìÌ -ýÉ¡
À¢üÀ¸ø ¾¡§Á ÅÕõ.
320. §¿¡¦ÂøÄ¡õ §¿¡ö¦ºö¾¡÷ §ÁÄÅ¡õ §¿¡ö¦ºö¡÷
§¿¡Â¢ý¨Á §ÅñÎ ÀÅ÷.

1.3.9 ¦¸¡øÄ¡¨Á
321. «ÈÅ¢¨É ¡¦¾É¢ý ¦¸¡øÄ¡¨Á §¸¡Èø
À¢ÈÅ¢¨É ±øÄ¡ó ¾Õõ.
322. ÀÌòÐñÎ ÀøÖ¢÷ µõÒ¾ø á§Ä¡÷
¦¾¡Ìò¾ÅüÚû ±øÄ¡ó ¾¨Ä.
323. ´ýÈ¡¸ ¿øÄÐ ¦¸¡øÄ¡¨Á ÁüȾý
À¢ýº¡Ãô ¦À¡ö¡¨Á ¿ýÚ.
324. ¿øÄ¡Ú ±ÉôÀÎÅР¡¦¾É¢ý ¡¦¾¡ýÚõ
¦¸¡øÄ¡¨Á ÝØõ ¦¿È¢.
325. ¿¢¨Ä«ïº¢ ¿£ò¾¡Õû ±øÄ¡õ ¦¸¡¨Ä«ïº¢ì
¦¸¡øÄ¡¨Á ÝúÅ¡ý ¾¨Ä.
23
326. ¦¸¡øÄ¡¨Á §Áü¦¸¡ñ ¦¼¡ØÌÅ¡ý Å¡ú¿¡û§Áø
¦ºøÄ¡Ð ¯Â¢ÕñÏí ÜüÚ.
327. ¾ýÛ¢÷ ¿£ôÀ¢Ûõ ¦ºöÂü¸ ¾¡ýÀ¢È¢Ð
-ýÛ¢÷ ¿£ìÌõ Å¢¨É.
328. ¿ýÈ¡Ìõ ¬ì¸õ ¦À⦾ɢÛõ º¡ý§È¡÷ìÌì
¦¸¡ýÈ¡Ìõ ¬ì¸í ¸¨¼.
329. ¦¸¡¨ÄÅ¢¨É á¸¢Â Á¡ì¸û Ò¨ÄÅ¢¨ÉÂ÷
Òý¨Á ¦¾Ã¢Å¡ øòÐ.
330. ¯Â¢÷ ¯¼õÀ¢ý ¿£ì¸¢Â¡÷ ±ýÀ ¦ºÂ¢÷ ¯¼õÀ¢ý
¦ºøÄ¡ò¾£ Å¡ú쨸 ÂÅ÷.

1.3.10 ¿¢¨Ä¡¨Á
331. ¿¢øÄ¡¾ Åü¨È ¿¢¨Ä境 ±ýÚ½Õõ
ÒøÄÈ¢ Å¡ñ¨Á ¸¨¼.
332. Üò¾¡ðÎ «¨Åì ÌÆ¡ò ¾ü§È ¦ÀÕ了øÅõ
§À¡ìÌõ «ÐŢǢó ¾üÚ.
333. «ü¸¡ -ÂøÀ¢üÚî ¦ºøÅõ «Ð¦ÀüÈ¡ø
«üÌÀ ¬í§¸ ¦ºÂø.
334. ¿¡¦ÇÉ ´ýÚ§À¡ü ¸¡ðÊ ¯Â¢÷ ®Õõ
Å¡ÇÐ ¯½÷Å¡÷ô ¦ÀÈ¢ý.
335. ¿¡î¦ºüÚ Å¢ìÌû§Áø šáÓý ¿øÅ¢¨É
§Áü¦ºýÚ ¦ºöÂô ÀÎõ.
336. ¦¿Õ¿ø ¯Ç¦É¡ÕÅý -ýÈ¢ø¨Ä ±ýÛõ
¦ÀÕ¨Á ¯¨¼òÐ-ù ×ÄÌ.
337. ´Õ¦À¡ØÐõ Å¡úÅÐ «È¢Â¡÷ ¸ÕÐÀ
§¸¡ÊÔõ «øÄ ÀÄ.
338. ̼õ¨À ¾É¢òÐ ´Æ¢Âô ÒûÀÈó ¾ü§È
¯¼õ¦À¡Î ¯Â¢Ã¢¨¼ ¿ðÒ.
339. ¯ÈíÌ ÅЧÀ¡Öï º¡ì¸¡Î ¯Èí¸¢
ŢƢôÀÐ §À¡Öõ À¢ÈôÒ.
340. Ò츢ø «¨Áó¾¢ýÚ ¦¸¡ø§Ä¡ ¯¼õÀ¢Ûû
Ðø -Õó¾ ¯Â¢÷ìÌ.

1.3.11 ÐÈ×
341. ¡¾É¢ý ¡¾É¢ý ¿£í¸¢Â¡ý §¿¡¾ø
«¾É¢ý «¾É¢ý -Äý.
342. §ÅñÊý ¯ñ ¼¡¸ò ÐÈì¸ ÐÈó¾À¢ý
®ñÎ-Âü À¡Ä ÀÄ.
343. «¼ø§ÅñÎõ ³ó¾ý ÒÄò¨¾ Å¢¼ø§ÅñÎõ
§ÅñÊ ¦ÅøÄ¡õ ´ÕíÌ.
24
344. -ÂøÀ¡Ìõ §¿¡ýÀ¢ü¦¸¡ýÚ -ý¨Á ¯¨¼¨Á
ÁÂÄ¡Ìõ ÁüÚõ ¦ÀÂ÷òÐ.
345. ÁüÚõ ¦¾¡¼÷ôÀ¡Î ±Åý¦¸¡ø À¢ÈôÀÚì¸ø
¯üÈ¡÷ìÌ ¯¼õÒõ Á¢¨¸.
346. ¡ý ±ÉÐ ±ýÛõ ¦ºÕìÌ «ÚôÀ¡ý Å¡§É¡÷ìÌ
¯Â÷ó¾ ¯Ä¸õ ÒÌõ.
347. ÀüÈ¢ Å¢¼¡« -Îõ¨À¸û ÀüÈ¢¨Éô
ÀüÈ¢ Å¢¼¡« ¾Å÷ìÌ.
348. ¾¨ÄôÀð¼¡÷ ¾£Ãò ÐÈó¾¡÷ ÁÂí¸¢
ŨÄôÀð¼¡÷ Áü¨È ÂÅ÷.
349. ÀüÈüÈ ¸ñ§½ À¢ÈôÀÚìÌõ ÁüÚ
¿¢¨Ä¡¨Á ¸¡½ô ÀÎõ.
350. ÀüÚ¸ ÀüÈüÈ¡ý ÀüÈ¢¨É «ôÀü¨Èô
ÀüÚ¸ ÀüÚ Å¢¼üÌ.

1.3.12 ¦ÁöÔ½÷¾ø
351. ¦À¡ÕÇøÄ Åü¨Èô ¦À¡Õ¦ÇýÚ ¯½Õõ
ÁÕÇ¡É¡õ Á¡½¡ô À¢ÈôÒ.
352. -Õû¿£í¸¢ -ýÀõ ÀÂìÌõ ÁÕû¿£í¸¢
Á¡ºÚ ¸¡ðº¢ ÂÅ÷ìÌ.
353. ³Âò¾¢ý ¿£í¸¢ò ¦¾Ç¢ó¾¡÷ìÌ ¨ÅÂò¾¢ý
Å¡Éõ ¿½¢Â Ш¼òÐ.
354. ³Ô½÷× ±ö¾¢Âì ¸ñÏõ ÀÂÁ¢ý§È
¦ÁöÔ½÷× -øÄ¡ ¾Å÷ìÌ.
355. ±ô¦À¡Õû ±ò¾ý¨Áò ¾¡Â¢Ûõ «ô¦À¡Õû
¦Áöô¦À¡Õû ¸¡ñÀÐ «È¢×.
356. ¸üÈ£ñÎ ¦Áöô¦À¡Õû ¸ñ¼¡÷ ¾¨ÄôÀÎÅ÷
ÁüÈ£ñΠšá ¦¿È¢.
357. µ÷òÐûÇõ ¯ûÇÐ ¯½Ã¢ý ´Õ¾¨Ä¡ô
§À÷òÐûÇ §Åñ¼¡ À¢ÈôÒ.
358. À¢Èô¦ÀýÛõ §À¨¾¨Á ¿£í¸î º¢Èô¦ÀýÛõ
¦ºõ¦À¡Õû ¸¡ñÀÐ «È¢×.
359. º¡÷Ò½÷óÐ º¡÷Ò ¦¸¼´Ø¸¢ý ÁüÈÆ¢òÐî
º¡÷¾Ã¡ º¡÷¾Õ §¿¡ö.
360. ¸¡Áõ ¦ÅÌÇ¢ ÁÂì¸õ -¨ÅÓýÈý
¿¡Áõ ¦¸¼ì¦¸Îõ §¿¡ö.

1.3.8. «Å¡ÅÚò¾ø
361. «Å¡±ýÀ ±øÄ¡ ¯Â¢÷ìÌõ ±ï »¡ýÚõ
¾Å¡«ô À¢ÈôÀ£Ûõ Å¢òÐ.
25
362. §ÅñÎí¸¡ø §ÅñÎõ À¢ÈÅ¡¨Á ÁüÈÐ
§Åñ¼¡¨Á §Åñ¼ ÅÕõ.
363. §Åñ¼¡¨Á «ýÉ Å¢ØøÅõ ®ñÊø¨Ä
¬ñÎõ «·¦¾¡ôÀÐ -ø.
364. à¯ö¨Á ±ýÀÐ «Å¡Å¢ý¨Á ÁüÈÐ
Å¡«ö¨Á §Åñ¼ ÅÕõ.
365. «üÈÅ÷ ±ýÀ¡÷ «Å¡«üÈ¡÷ Áü¨È¡÷
«üÈ¡¸ «üÈÐ -Ä÷.
366. «ïÍÅ §¾¡Õõ «È§É ´ÕŨÉ
ÅﺢôÀ §¾¡Õõ «Å¡.
367. «Å¡Å¢¨É ¬üÈ «ÚôÀ¢ý ¾Å¡Å¢¨É
¾¡ý§ÅñÎ Á¡üÈ¡ý ÅÕõ.
368. «Å¡-øÄ¡÷ì ¸¢øÄ¡Ìó ÐýÀõ «·Ðñ§¼ø
¾Å¡«Ð §Áý§Áø ÅÕõ.
369. -ýÀõ -¨¼ÂÈ¡ ¾£ñÎõ «Å¡¦ÅýÛõ
ÐýÀòÐû ÐýÀí ¦¸Êý.
370. ¬Ã¡ -Âü¨¸ «Å¡¿£ôÀ¢ý «ó¿¢¨Ä§Â
§Àá -Âü¨¸ ¾Õõ.
ÐÈÅÈÅ¢Âø ÓüÈ¢üÚ.

1.4 °Æ¢Âø
1.4.1. °ú
371. ¬ÜÆ¡ø §¾¡ýÚõ «¨ºÅ¢ý¨Á ¨¸ô¦À¡Õû
§À¡ÜÆ¡ø §¾¡ýÚõ ÁÊ.
372. §À¨¾ô ÀÎìÌõ -Æçú «È¢Å¸üÚõ
¬¸æú ¯üÈì ¸¨¼.
373. Ññ½¢Â áøÀÄ ¸üÀ¢Ûõ ÁüÚó¾ý
¯ñ¨Á ÂÈ¢§Å Á¢Ìõ.
374. -Õ§ÅÚ ¯Ä¸òÐ -Âü¨¸ ¾¢Õ§ÅÚ
¦¾ûǢ á¾Öõ §ÅÚ.
375. ¿øĨŠ±øÄ¡«ó ¾£ÂÅ¡õ ¾£Â×õ
¿øÄÅ¡õ ¦ºøÅõ ¦ºÂüÌ.
376. Àâ¢Ûõ ¬¸¡Å¡õ À¡ÄøÄ ¯öòÐî
¦º¡Ã¢Â¢Ûõ §À¡¸¡ ¾Á.
377. ÅÌò¾¡ý ÅÌò¾ Ũ¸ÂøÄ¡ø §¸¡Ê
¦¾¡Ìò¾¡÷ìÌ Ðöò¾ø «Ã¢Ð.
378. ÐÈôÀ¡÷Áý ÐôÒà ŢøÄ¡÷ ¯ÈüÀ¡Ä
°ð¼¡ ¸Æ¢Ô ¦ÁÉ¢ý.
379. ¿ýÈ¡í¸¡ø ¿øÄÅ¡ì ¸¡ñÀÅ÷ «ýÈ¡í¸¡ø
«øÄü ÀÎÅ ¦¾Åý?
26
380. °Æ¢ü ¦ÀÕÅÄ¢ ¡×Ç Áü¦È¡ýÚ
ÝÆ¢Ûó ¾¡ýÓó ÐÚõ.
°Æ¢Âø ÓüÈ¢üÚ
«ÈòÐôÀ¡ø ÓüÈ¢üÚ

2. ¦À¡ÕðÀ¡ø
2.1 «Ãº¢Âø
2.1.1 -¨ÈÁ¡ðº¢
381. À¨¼ÌÊ Üú«¨ÁîÍ ¿ðÀÃñ ¬Úõ
¯¨¼Â¡ý «ÃºÕû ²Ú.
382. «ïº¡¨Á ®¨¸ «È¢çì¸õ -ó¿¡ýÌõ
±ïº¡¨Á §Åó¾÷ì ¸¢ÂøÒ.
383 àí¸¡¨Á ¸øÅ¢ н¢×¨¼¨Á -õãýÚõ
¿£í¸¡ ¿¢ÄÉ¡ý ÀÅ÷ìÌ.
384. «ÈÉ¢Ø측 ¾øĨŠ¿£ì¸¢ ÁÈÉ¢Ø측
Á¡Éõ ¯¨¼Â ¾ÃÍ.
385. -ÂüÈÖõ ®ð¼Öí ¸¡ò¾Öõ ¸¡ò¾
ÅÌò¾Öõ ÅøÄ ¾ÃÍ.
386. ¸¡ðº¢ì ¦¸Ç¢Âý ¸Î了¡øÄý «øħÉø
Á£ìÜÚõ ÁýÉý ¿¢Äõ.
387. -ý¦º¡Ä¡ø ®ò¾Ç¢ì¸ ÅøÄ¡÷ìÌò ¾ý¦º¡Ä¡ø
¾¡ý¸ñ ¼¨Éò¾¢ù ×ÄÌ.
388. ӨȦºöÐ ¸¡ôÀ¡üÚõ ÁýÉÅý Áì¸ðÌ
-¨È¦ÂýÚ ¨Åì¸ô ÀÎõ.
389. ¦ºÅ¢¨¸ôÀî ¦º¡ü¦À¡ÚìÌõ ÀñÒ¨¼ §Åó¾ý
¸Å¢¨¸ì¸£úò ¾íÌõ ¯ÄÌ.
390. ¦¸¡¨¼ÂÇ¢ ¦ºí§¸¡ø Ìʧ¡õÀø ¿¡ýÌõ
¯¨¼Â¡É¡õ §Åó¾÷ì ¦¸¡Ç¢.

2.1.2 ¸øÅ¢
391. ¸ü¸ ¸º¼Èì ¸üÀ¨Å ¸üÈÀ¢ý
¿¢ü¸ «¾üÌò ¾¸.
392. ±ñ¦½ýÀ ²¨É ±Øò¦¾ýÀ -ùÅ¢ÃñÎõ
¸ñ¦½ýÀ Å¡Øõ ¯Â¢÷ìÌ.
393. ¸ñϨ¼Â÷ ±ýÀÅ÷ ¸ü§È¡÷ Ó¸ò¾¢ÃñÎ
ÒñϨ¼Â÷ ¸øÄ¡ ¾Å÷.
394. ¯ÅôÀò ¾¨ÄìÜÊ ¯ûÇô À¢Ã¢¾ø
«¨Éò§¾ ÒÄÅ÷ ¦¾¡Æ¢ø.
395. ¯¨¼Â¡÷Óý -øÄ¡÷§À¡ø ²ì¸üÚí ¸üÈ¡÷
¸¨¼Â§Ã ¸øÄ¡ ¾Å÷.
27
396. ¦¾¡ð¼¨Éò àÚõ Á½ü§¸½¢ Á¡ó¾÷ìÌì
¸üȨÉò àÚõ «È¢×.
397. ¡¾¡Ûõ ¿¡¼¡Á¡ø °Ã¡Á¡ø ±ý¦É¡ÕÅý
º¡óШ½Ôí ¸øÄ¡¾ Å¡Ú.
398. ´Õ¨Áì¸ñ ¾¡ý ¸üÈ ¸øÅ¢ ´ÕÅüÌ
±Ø¨ÁÔõ ²Á¡ô Ò¨¼òÐ.
399 ¾¡Á¢ý ÒÚÅÐ ¯Ä¸¢ý ÒÈì ¸ñÎ
¸¡ÓÚÅ÷ ¸üÈÈ¢ó ¾¡÷.
400. §¸Êø Å¢ØøÅõ ¸øÅ¢ ¦Â¡ÕÅüÌ
Á¡¼øÄ Áü¨È ¨Å.

2.1.3 ¸øÄ¡¨Á
401. «Ãí¸¢ýÈ¢ Åð¼¡Ê Âü§È ¿¢ÃõÀ¢Â
áÄ¢ýÈ¢ì §¸¡ðÊ ¦¸¡Çø.
402. ¸øÄ¡¾¡ý ¦º¡ü¸¡ ÓÚ¾ø ӨĢÃñÎõ
-øÄ¡¾¡û ¦Àñ¸¡Óü ÈüÚ.
403. ¸øÄ¡ ¾ÅÕõ ¿É¢¿øÄ÷ ¸üÈ¡÷Óý
¦º¡øÄ¡ ¾¢Õì¸ô ¦ÀÈ¢ý.
404. ¸øÄ¡¾¡ý ´ðÀõ ¸Æ¢Â¿ý ȡ¢Ûõ
¦¸¡ûÇ¡÷ «È¢×¨¼ ¡÷.
405. ¸øÄ¡ ´ÕÅý ¾¨¸¨Á ¾¨Äô¦ÀöÐ
¦º¡øÄ¡¼î §º¡÷× ÀÎõ.
406. ¯Ç¦ÃýÛõ Á¡ò¾¢¨ÃÂ÷ «øÄ¡ø ÀÂÅ¡ì
¸ÇèÉÂ÷ ¸øÄ¡ ¾Å÷.
407. ÑñÁ¡ñ ѨÆÒÄõ -øÄ¡ý ±Æ¢ø¿Äõ
ÁñÁ¡ñ Ò¨ÉÀ¡¨Å ÂüÚ.
408. ¿øÄ¡÷¸ñ Àð¼ ÅÚ¨Á¢ý -ýÉ¡§¾
¸øÄ¡÷¸ñ Àð¼ ¾¢Õ.
409. §ÁüÀ¢Èó¾¡ Ã¡Â¢Ûõ ¸øÄ¡¾¡÷ ¸£úôÀ¢ÈóÐõ
¸üÈ¡÷ «¨Éò¾¢Ä÷ À¡Î.
410. Å¢Äí¦¸¡Î Áì¸û «¨ÉÂ÷ -ÄíÌáø
¸üÈ¡§Ã¡Î ²¨É ÂÅ÷.

2.1.4 §¸ûÅ¢
411. ¦ºøÅòÐ𠦺øÅï ¦ºÅ¢î¦ºøÅõ «î¦ºøÅõ
¦ºøÅòÐ ¦ÇøÄ¡ó ¾¨Ä.
412. ¦ºÅ¢ì̽ Å¢øÄ¡¾ §À¡úÐ º¢È¢Ð
Å¢üÚìÌõ ®Âô ÀÎõ.
413. ¦ºÅ¢Ô½Å¢ü §¸ûÅ¢ Ô¨¼Â¡÷ «Å¢Ô½Å¢ý
¬ýÈ¡§Ã¡ ¦¼¡ôÀ÷ ¿¢ÄòÐ.
28
414. ¸üÈ¢Ä É¡Â¢Ûí §¸ð¸ «·¦¾¡ÕÅüÌ
´ü¸ò¾¢ý °üÈ¡ó Ш½.
415. -Øì¸ø ¯¨¼ÔÆ¢ °üÚ째¡ø «ü§È
´Øì¸ Ó¨¼Â¡÷Å¡öî ¦º¡ø.
416. ±¨Éò¾¡Ûõ ¿øĨŠ§¸ð¸ «¨Éò¾¡Ûõ
¬ýÈ ¦ÀÕ¨Á ¾Õõ.
417. À¢¨Æò н÷óÐõ §À¨¾¨Á ¦º¡øÄ¡ â¨Æòн÷ó
¾£ñÊ §¸ûÅ¢ ÂÅ÷.
418. §¸ðÀ¢Ûí §¸Ç¡ò ¾¨¸Â§Å §¸ûŢ¡ø
§¾¡ð¸ô À¼¡¾ ¦ºÅ¢.
419. Ñ½í¸¢Â §¸ûŢ ÃøÄ¡÷ Å½í¸¢Â
Å¡Â¢É Ã¡¾ø «Ã¢Ð.
420. ¦ºÅ¢Â¢ü ͨÅԽá Å¡Ô½÷Å¢ý Á¡ì¸û
«Å¢Â¢Ûõ Å¡Æ¢Ûõ ±ý?

2.1.5 «È¢×¨¼¨Á
421 «È¢ÅüÈí ¸¡ìÌí ¸ÕÅ¢ ¦ºÚÅ¡÷ìÌõ
¯ûÇÆ¢ì¸ Ä¡¸¡ «Ãñ.
422. ¦ºýÈ -¼ò¾¡ø ¦ºÄÅ¢¼¡ ¾£¦¾¡Ã£-
¿ýÈ¢ýÀ¡ø ¯öôÀ ¾È¢×.
423. ±ô¦À¡Õû ¡÷¡÷Å¡öì §¸ðÀ¢Ûõ «ô¦À¡Õû
¦Áöô¦À¡Õû ¸¡ñÀ ¾È¢×.
424. ±ñ¦À¡ÕÇ Å¡¸î ¦ºÄ¡øÄ¢ò ¾¡ýÀ¢È÷Å¡ö
Ññ¦À¡Õû ¸¡ñÀ ¾È¢×.
425. ¯Ä¸õ ¾Æ£- ¦¾¡ðÀõ ÁÄ÷¾Öõ
ÜõÀÖõ -øÄ ¾È¢×.
426. ±ùŠШÈÅÐ ¯Ä¸õ ¯Ä¸ò§¾¡Î
«ùŠШÈÅ ¾È¢×.
427. «È¢×¨¼Â¡÷ ¬Å ¾È¢Å¡÷ «È¢Å¢Ä¡÷
«·¾È¢ ¸øÄ¡ ¾Å÷.
428. «ïÍÅ ¾ïº¡¨Á §À¨¾¨Á «ïÍÅÐ
«ïºø «È¢Å¡÷ ¦¾¡Æ¢ø.
429. ±¾¢Ã¾¡ì ¸¡ìÌõ «È¢Å¢É¡÷ì ¸¢ø¨Ä
«¾¢Ã ÅÕŧ¾¡÷ §¿¡ö.
430. «È¢×¨¼Â¡÷ ±øÄ¡ Ó¨¼Â¡÷ «È¢Å¢Ä¡÷
±ýÛ¨¼Â §ÃÛõ -Ä÷.

2.1.6 ÌüÈí¸Ê¾ø
431. ¦ºÕìÌï º¢ÉÓõ º¢Ú¨ÁÔõ -øÄ¡÷
¦ÀÕì¸õ ¦ÀÕÁ¢¾ ¿£÷òÐ.
29
432. -ÅÈÖõ Á¡ñÀ¢Èó¾ Á¡ÉÓõ Á¡½¡
¯Å¨¸Ôõ ²¾õ -¨ÈìÌ.
433. ¾¢¨ÉòШ½Â¡í ÌüÈõ ÅâÛõ À¨ÉòШ½Â¡ì
¦¸¡ûÅ÷ ÀÆ¢¿¡Ï Å¡÷.
434. ÌüȧÁ ¸¡ì¸ ¦À¡ÕÇ¡¸ì ÌüȧÁ
«üÈó ¾å¯õ À¨¸.
435. ÅÕÓýÉ÷ì ¸¡Å¡¾¡ý Å¡ú쨸 ±Ã¢ÓýÉ÷
¨ÅòàÚ §À¡Äì ¦¸Îõ.
436. ¾ýÌüÈõ ¿£ì¸¢ô À¢È÷ÌüÈí ¸¡ñ¸¢üÀ¢ý
±ýÌüÈ Á¡Ìõ -¨ÈìÌ?
437. ¦ºÂüÀ¡Ä ¦ºö¡ ¾¢ÅȢ¡ý ¦ºøÅõ
¯ÂüÀ¡Ä ¾ýÈ¢ì ¦¸Îõ.
438. ÀüÚûÇõ ±ýÛõ -ÅÈý¨Á ±üÚûÙõ
±ñ½ô ÀÎŦ¾¡ý ÈýÚ.
439. Å¢ÂÅü¸ ±ï»¡ýÚõ ¾ý¨É ¿ÂÅü¸
¿ýÈ¢ ÀÂÅ¡ Å¢¨É.
440. ¸¡¾Ä ¸¡¾ø «È¢Â¡¨Á ¯ö츢üÀ¢ý
²¾¢Ä ²¾¢Ä¡÷ áø.

2.1.7 ¦À⡨Ãò Ш½ì§¸¡¼ø


441. «ÈÉÈ¢óÐ ãò¾ «È¢×¨¼Â¡÷ §¸ñ¨Á
¾¢ÈÉÈ¢óÐ §¾÷óÐ ¦¸¡Çø.
442. ¯üȧ¿¡ö ¿£ì¸¢ ¯È¡«¨Á Óü¸¡ìÌõ
¦ÀüȢ¡÷ô §À½¢ì ¦¸¡Çø.
443. «Ã¢ÂÅüÚ ¦ÇøÄ¡õ «Ã¢§¾ ¦À⡨Ãô
§À½¢ò ¾ÁÃ¡ì ¦¸¡Çø.
444. ¾õÁ¢ü ¦Àâ¡÷ ¾Áá ´Ø̾ø
Åý¨ÁÔ ¦ÇøÄ¡ó ¾¨Ä.
445. ÝúÅ¡÷¸ñ ½¡¸ ´Ø¸Ä¡ý ÁýÉÅý
ÝúÅ¡¨Ãì ÝúóÐ ¦¸¡Çø.
446. ¾ì¸¡ âÉò¾É¡öò ¾¡¦É¡Ø¸ ÅøÄ¡¨Éî
¦ºüÈ¡÷ ¦ºÂ츢¼ó¾ ¾¢ø.
447. -ÊìÌó Ш½Â¡¨Ã ¡ûŨà ¡§Ã
¦¸ÎìÌó ¾¨¸¨Á ÂÅ÷.
448. -ÊôÀ¡¨Ã -øÄ¡¾ ²Áá ÁýÉý
¦¸ÎôÀ¡ âġÛí ¦¸Îõ.
449. ӾĢġ÷ìÌ °¾¢Â Á¢ø¨Ä Á¾¨Ä¡ï
º¡÷À¢Ä¡÷ì ¸¢ø¨Ä ¿¢¨Ä.
450. ÀøÄ¡÷ À¨¸ ¦¸¡ÇÄ¢ü Àò¾Îò¾ ¾£¨Áò§¾
¿øÄ¡÷ ¦¾¡¼÷¨¸ Å¢¼ø.
30
2.1.8 º¢üÈ¢É狀á¨Á
451 º¢üÈ¢Éõ «ïÍõ ¦ÀÕ¨Á º¢Ú¨Á¾¡ý
ÍüÈÁ¡î ÝúóРŢÎõ.
452. ¿¢Äò¾¢ÂøÀ¡ø ¿£÷¾¢Ã¢ó ¾üÈ¡Ìõ Á¡ó¾÷ìÌ
-Éò¾¢ÂøÀ ¾¡Ìõ «È¢×.
453. ÁÉò¾¡É¡õ Á¡ó¾÷ì ̽÷ -Éò¾¡É¡õ
-ýÉ¡ý ±ÉôÀÎï ¦º¡ø.
454. ÁÉòÐ ÇЧÀ¡Äì ¸¡ðÊ ´ÕÅüÌ
-ÉòÐÇ ¾¡Ìõ «È¢×.
455. ÁÉóàö¨Á ¦ºöÅ¢¨É àö¨Á -ÃñÎõ
-Éóàö¨Á àÅ¡ ÅÕõ.
456. ÁÉóà¡÷ì ¦¸îºõ¿ý È¡Ìõ -Éóà¡÷ìÌ
-ø¨Ä¿ý È¡¸¡ Å¢¨É.
457. ÁÉ¿Äõ ÁýÛ¢÷ì ¸¡ì¸õ -É¿Äõ
±øÄ¡ô Ò¸Øõ ¾Õõ.
458. ÁÉ¿Äõ ¿ý̨¼Â á¢Ûõ º¡ý§È¡÷ìÌ
-É¿Äõ ²Á¡ô Ò¨¼òÐ.
459. ÁÉ¿Äò¾¢ý ¬Ìõ ÁÚ¨ÁÁü È·Ðõ
-É¿Äò¾¢ý ²Á¡ô Ò¨¼òÐ.
460. ¿øÄ¢Éò¾¢ ëíÌó Ш½Â¢ø¨Ä ¾£Â¢Éò¾¢ý
«øÄü ÀÎôÀà¯õ -ø.

4.1.9 ¦¾Ã¢óЦºÂøŨ¸
461. «Æ¢Åà¯õ ¬Åà¯õ ¬¸¢ ÅÆ¢ÀÂìÌõ
°¾¢ÂÓõ ÝúóÐ ¦ºÂø.
462. ¦¾Ã¢ó¾ -Éò¦¾¡Î §¾÷ó¦¾ñ½¢î ¦ºöÅ¡÷ìÌ
«Õõ¦À¡Õû ¡¦¾¡ýÚõ -ø.
463. ¬ì¸õ ¸Õ¾¢ ӾĢÆìÌõ ¦ºöÅ¢¨É
°ì¸¡÷ «È¢×¨¼ ¡÷.
464. ¦¾Ç¢Å¢ ľ¨Éò ¦¾¡¼í¸¡÷ -Ç¢¦ÅýÛõ
²¾ôÀ¡Î «ïÍ ÀÅ÷.
465. Ũ¸ÂÈî ÝÆ¡ ¦¾Ø¾ø À¨¸Å¨Ãô
À¡ò¾¢ô ÀÎôÀ§¾¡ áÚ.
466. ¦ºö¾ì¸ «øÄ ¦ºÂì ¦¸Îõ ¦ºö¾ì¸
¦ºö¡¨Á ¡Ûí ¦¸Îõ.
467. ±ñ½¢ò н¢¸ ¸ÕÁõ н¢ó¾À¢ý
±ñÏÅõ ±ýÀÐ -ØìÌ.
468. ¬üÈ¢ý ÅÕó¾¡ ÅÕò¾õ ÀÄ÷¿¢ýÚ
§À¡üÈ¢Ûõ ¦À¡òÐô ÀÎõ.
469. ¿ýÈ¡üÈ ÖûÙó ¾×ÚñÎ «ÅÃÅ÷
ÀñÀÈ¢ó ¾¡üÈ¡ì ¸¨¼.
31
470. ±ûÇ¡¾ ±ñ½¢î ¦ºÂø§ÅñÎõ ¾õ§Á¡Î
¦¸¡ûÇ¡¾ ¦¸¡ûÇ¡Ð ¯ÄÌ.

2.1.10 ÅÄ¢ÂÈ¢¾ø
471. Å¢¨ÉÅÄ¢Ôõ ¾ýÅÄ¢Ôõ Á¡üÈ¡ý ÅÄ¢Ôõ
Ш½ÅÄ¢Ôõ àì¸¢î ¦ºÂø.
472. ´øÅ ¾È¢ÅÐ «È¢ó¾¾ý ¸ñ¾í¸¢î
¦ºøÅ¡÷ìÌî ¦ºøÄ¡¾Ð -ø.
473. ¯¨¼ò¾õ ÅÄ¢ÂȢ¡÷ °ì¸ò¾¢ý °ì¸¢
-¨¼ì¸ñ Óâó¾¡÷ ÀÄ÷.
474. «¨Áó¾¡í ¦¸¡Ø¸¡ý «ÇÅȢ¡ý ¾ý¨É
Å¢Âó¾¡ý Å¢¨ÃóÐ ¦¸Îõ.
475. À£Ä¢¦Àö º¡¸¡Îõ «îº¢Úõ «ôÀñ¼ï
º¡Ä Á¢ÌòÐô ¦À¢ý.
476. Ñɢ즸¡õÀ÷ ²È¢É¡÷ «·¾¢Èó à츢ý
¯Â¢÷츢ھ¢ ¬¸¢ Å¢Îõ.
477. ¬üÈ¢ý «ÈÅÈ¢óÐ ®¸ «Ð¦À¡Õû
§À¡üÈ¢ ÅÆíÌ ¦¿È¢.
478. ¬¸¡Ú «ÇÅ¢ðÊ ¾¡Â¢Ûí §¸Êø¨Ä
§À¡¸¡Ú «¸Ä¡ì ¸¨¼.
479. «ÇÅȧóÐ Å¡Æ¡¾¡ý Å¡ú쨸 ¯Ç§À¡Ä
-øÄ¡¸¢ò §¾¡ýÈ¡ì ¦¸Îõ.
480. ¯ÇŨà à측¾ ´ôÒà šñ¨Á
ÅÇŨà Åø¨Äì ¦¸Îõ.

2.1.11 ¸¡ÄÁÈ¢¾ø
481. À¸ø¦ÅøÖõ ܨ¸¨Âì ¸¡ì¨¸ -¸ø¦ÅøÖõ
§Åó¾÷ìÌ §ÅñÎõ ¦À¡ØÐ.
482. ÀÕÅò§¾¡Î ´ð¼ ´Ø¸ø ¾¢ÕÅ¢¨Éò
¾£Ã¡¨Á ¬÷ìÌí ¸Â¢Ú.
483. «ÕÅ¢¨É ¦ÂýÀ ¯Ç§Å¡ ¸ÕŢ¡ý
¸¡Äõ «È¢óÐ ¦ºÂ¢ý.
484. »¡Äõ ¸Õ¾¢Ûí ¨¸ÜÎí ¸¡Äõ
¸Õ¾¢ -¼ò¾¡ü ¦ºÂ¢ý.
485. ¸¡Äõ ¸Õ¾¢ -ÕôÀ÷ ¸Äí¸¡Ð
»¡Äõ ¸ÕÐ ÀÅ÷.
486. °ì¸ Ó¨¼Â¡ý ´Îì¸õ ¦À¡Õ¾¸÷
¾¡ì¸üÌô §ÀÕó ¾¨¸òÐ.
487. ¦À¡û¦ÇÉ ¬í§¸ ÒÈõ§Åá÷ ¸¡ÄõÀ¡÷òÐ
¯û§Å÷ôÀ÷ ´ûÇ¢ ÂÅ÷.
32
488. ¦ºÚ¿¨Ãì ¸¡½¢ý ÍÁì¸ -ÚŨÃ
¸¡½¢ý ¸¢Æ측õ ¾¨Ä.
489. ±ö¾ü ¸Ã¢ÂÐ -¨Âó¾ì¸¡ø «ó¿¢¨Ä§Â
¦ºö¾ü ¸Ã¢Â ¦ºÂø.
490. ¦¸¡ì¦¸¡ì¸ ÜõÒõ ÀÕÅòÐ ÁüȾý
Ìò¦¾¡ì¸ º£÷ò¾ -¼òÐ.

2.1.12 -¼ÉÈ¢¾ø
491. ¦¾¡¼í¸ü¸ ±ùÅ¢¨ÉÔõ ±ûÇü¸ ÓüÚõ
-¼í¸ñ¼ À¢ý«ø ÄÐ.
492. ÓÃñ§º÷ó¾ ¦Á¡öõÀ¢ ÉÅ÷ìÌõ «Ãñ§º÷ó¾¡õ
¬ì¸õ ÀÄ×ó ¾Õõ.
493. ¬üÈ¡Õõ ¬üÈ¢ «ÎÀ -¼ÉÈ¢óÐ
§À¡üÈ¡÷¸ñ §À¡üÈ¢î ¦ºÂ¢ý.
494. ±ñ½¢Â¡÷ ±ñ½õ -ÆôÀ÷ -¼ÉÈ¢óÐ
Ðýɢ¡÷ ÐýÉ¢î ¦ºÂ¢ý.
495. ¦¿ÎõÒÉÖû ¦ÅøÖõ Ó¾¨Ä «ÎõÒÉÄ¢ý
¿£í¸¢ý «¾¨Éô À¢È.
496. ¸¼§Ä¡¼¡ ¸¡øÅø ¦¿Îó§¾÷ ¸¼§Ä¡Îõ
¿¡Å¡Ôõ µ¼¡ ¿¢ÄòÐ.
497. «ïº¡¨Á «øÄ¡ø Ш½§Åñ¼¡ ±ïº¡¨Á
±ñ½¢ -¼ò¾¡ø ¦ºÂ¢ý.
498. º¢ÚÀ¨¼Â¡ý ¦ºøÄ¢¼õ §ºÃ¢ý ¯ÚÀ¨¼Â¡ý
°ì¸õ «Æ¢óРŢÎõ.
499. º¢¨È¿ÄÛõ º£Õõ -ĦÃÉ¢Ûõ Á¡ó¾÷
¯¨È¿¢Äò§¾¡Î ´ð¼ø «Ã¢Ð.
500. ¸¡Ä¡ú ¸Çâø ¿Ã¢ÂÎõ ¸ñ½ïº¡
§ÅÄ¡û Ó¸ò¾ ¸Ç¢Ú.

2.1.13 ¦¾Ã¢óЦ¾Ç¢¾ø
501. «Èõ¦À¡Õû -ýÀõ ¯Â¢Ãîºõ ¿¡ý¸¢ý
¾¢Èó¦¾Ã¢óÐ §¾Èô ÀÎõ.
502. ÌÊôÀ¢ÈóÐ ÌüÈò¾¢ý ¿£í¸¢ ÅÎôÀâÔõ
¿¡Ï¨¼Â¡ý Í𧼠¦¾Ç¢×.
503. «Ã¢Â¸üÚ ¬ºüÈ¡÷ ¸ñÏõ ¦¾Ã¢Ôí¸¡ø
-ý¨Á «Ã¢§¾ ¦ÅÇ¢Ú.
504. ̽õ¿¡Êì ÌüÈÓõ ¿¡Ê «ÅüÚû
Á¢¨¸¿¡Ê Á¢ì¸ ¦¸¡Çø.
505. ¦ÀÕ¨ÁìÌõ ²¨Éî º¢Ú¨ÁìÌõ ¾ò¾õ
¸ÕÁ§Á ¸ð¼¨Çì ¸ø.
33
506. «üÈ¡¨Ãò §¾Ú¾ø µõÒ¸ ÁüÈÅ÷
ÀüÈ¢Ä÷ ¿¡½¡÷ ÀÆ¢.
507. ¸¡¾ý¨Á ¸ó¾¡ «È¢ÅȢ¡÷ò §¾Ú¾ø
§À¨¾¨Á ±øÄ¡ó ¾Õõ.
508. §¾Ã¡ý À¢È¨Éò ¦¾Ç¢ó¾¡ý ÅÆ¢Ó¨È
¾£Ã¡ -Îõ¨À ¾Õõ.
509. §¾Èü¸ ¡¨ÃÔõ §¾Ã¡Ð §¾÷ó¾À¢ý
§¾Ú¸ §¾Úõ ¦À¡Õû.
510. §¾Ã¡ý ¦¾Ç¢×õ ¦¾Ç¢ó¾¡ý¸ñ ³ÔÈ×õ
¾£Ã¡ -Îõ¨À ¾Õõ.

2.1.14 ¦¾Ã¢óÐÅ¢¨É¡¼ø
511. ¿ý¨ÁÔõ ¾£¨ÁÔõ ¿¡Ê ¿ÄõÒâó¾
¾ý¨Á¡ý ¬Çô ÀÎõ.
512. šâ ¦ÀÕ츢 ÅÇõÀÎòÐ ¯üȨÅ
¬Ã¡öÅ¡ý ¦ºö¸ Å¢¨É.
513. «ýÀÈ¢× §¾üÈõ «Å¡Å¢ý¨Á -ó¿¡ýÌõ
¿ý̨¼Â¡ý ¸ð§¼ ¦¾Ç¢×.
514. ±¨ÉŨ¸Â¡ý §¾È¢Âì ¸ñÏõ Å¢¨ÉŨ¸Â¡ý
§ÅÈ¡Ìõ Á¡ó¾÷ ÀÄ÷.
515. «È¢ó¾¡üÈ¢î ¦ºö¸¢üÀ¡üÌ «øÄ¡ø Å¢¨É¾¡ý
º¢È󾡦ÉýÚ ²ÅüÀ¡ü ÈýÚ.
516. ¦ºöÅ¡¨É ¿¡Ê Å¢¨É¿¡Êì ¸¡Äò§¾¡Î
±ö¾ ¯½÷óÐ ¦ºÂø.
517. -¾¨É -¾É¡ø -ÅýÓÊìÌõ ±ýÈ¡öóÐ
«¾¨É «Åý¸ñ Å¢¼ø.
518. Å¢¨Éì Ìâ¨Á ¿¡Ê À¢ý¨È «Å¨É
«¾üÌâ ɡ¸î ¦ºÂø.
519. Å¢¨Éì¸ñ Å¢¨ÉÔ¨¼Â¡ý §¸ñ¨Á§Å È¡¸
¿¢¨ÉôÀ¡¨É ¿£íÌõ ¾¢Õ.
520 ¿¡§¼¡Úõ ¿¡Î¸ ÁýÉý Å¢¨É¦ºöÅ¡ý
§¸¡¼¡¨Á §¸¡¼¡ ÐÄÌ.

2.1.15 ÍüÈó¾Æ¡ø
521. ÀüÈüÈ ¸ñÏõ À¨Æ¨ÁÀ¡ áðξø
ÍüÈò¾¡÷ ¸ñ§½ ¯Ç.
522. Å¢ÕôÀÈ¡î ÍüÈõ -¨Â¢ý «ÕôÀÈ¡
¬ì¸õ ÀÄ×õ ¾Õõ.
523. «ÇÅÇ¡ Å¢øÄ¡¾¡ý Å¡ú쨸 ÌÇÅÇ¡ì
§¸¡ÊýÈ¢ ¿£÷¿¢¨Èó ¾üÚ.
34
524. ÍüÈò¾¡ø ÍüÈô À¼´Ø¸ø ¦ºøÅó¾¡ý
¦ÀüÈò¾¡ø ¦ÀüÈ ÀÂý.
525. ¦¸¡Îò¾Öõ -ý¦º¡Öõ ¬üÈ¢ý «Î츢Â
ÍüÈò¾¡ø ÍüÈô ÀÎõ.
526. ¦ÀÕí¦¸¡¨¼Â¡ý §À½¡ý ¦ÅÌÇ¢ «ÅÉ¢ý
ÁÕį́¼Â¡÷ Á¡¿¢ÄòÐ -ø.
527. ¸¡ì¨¸ ¸ÃÅ¡ ¸¨ÃóÐñÏõ ¬ì¸Óõ
«ýÉ¿£ á÷째 ¯Ç.
528. ¦À¡Ð§¿¡ì¸¡ý §Åó¾ý Å⨺¡ §¿¡ì¸¢ý
«Ð§¿¡ì¸¢ Å¡úÅ¡÷ ÀÄ÷.
529. ¾Áá¸¢ì ¾üÚÈó¾¡÷ ÍüÈõ «Áá¨Áì
¸¡Ã½õ -ýÈ¢ ÅÕõ.
530. ¯¨ÆôÀ¢Ã¢óÐ ¸¡Ã½ò¾¢ý Åó¾¡¨É §Åó¾ý
-¨Æò ¾¢ÕóÐ ±ñ½¢ì ¦¸¡Çø.

2.1.16 ¦À¡îº¡Å¡¨Á
531. -Èó¾ ¦ÅÌǢ¢ý ¾£§¾ º¢Èó¾
¯Å¨¸ Á¸¢ú¢ü §º¡÷×.
532. ¦À¡îº¡ôÒì ¦¸¡øÖõ Ò¸¨Æ «È¢Å¢¨É
¿¢îº ¿¢ÃôÒì ¦¸¡ý È¡íÌ.
533. ¦À¡îº¡ôÀ¡÷ì ¸¢ø¨Ä Ò¸ú¨Á «Ð¯Ä¸òÐ
±ôÀ¡øá §Ä¡÷ìÌõ н¢×.
534. «îº Ó¨¼Â¡÷ìÌ «Ã½¢ø¨Ä ¬í¸¢ø¨Ä
¦À¡îº¡ô Ò¨¼Â¡÷ìÌ ¿ýÌ.
535. ÓýÛÈì ¸¡Å¡Ð -Ø츢¡ý ¾ýÀ¢¨Æ
À¢ýëÚ -Ãí¸¢ Å¢Îõ.
536. -Ø측¨Á ¡÷Á¡ðÎõ ±ýÚõ ÅØ측¨Á
š¢ý «Ð¦Å¡ôÀÐ -ø.
537. «Ã¢Â±ýÚ ¬¸¡¾ -ø¨Ä¦À¡î º¡Å¡ì
¸ÕŢ¡ø §À¡üÈ¢î ¦ºÂ¢ý.
538. Ò¸úó¾¨Å §À¡üÈ¢î ¦ºÂø§ÅñÎõ ¦ºö¡Ð
-¸úó¾¡÷ìÌ ±Ø¨ÁÔõ -ø.
539. -¸ú¢ý ¦¸ð¼¡¨Ã ¯ûÙ¸ ¾¡ó¾õ
Á¸¢ú¢ý ¨ÁóÐÚõ §À¡úÐ.
540. ¯ûÇ¢ÂÐ ±ö¾ø ±Ç¢ÐÁý ÁüÚó¾¡ý
¯ûÇ¢ÂÐ ¯ûÇô ¦ÀÈ¢ý.

2.1.17 ¦ºí§¸¡ý¨Á
541. µ÷óиñ §½¡¼¡Ð -¨ÈÒâóР¡÷Á¡ðÎõ
§¾÷óЦºö Å·§¾ Ó¨È.
35
542. Å¡§É¡ì¸¢ Å¡Øõ ¯Ä¦¸øÄ¡õ ÁýÉÅý
§¸¡ø §¿¡ì¸¢ Å¡Øí ÌÊ.
543. «ó¾½÷ áüÌõ «Èò¾¢üÌõ ¬¾¢Â¡ö
¿¢ýÈÐ ÁýÉÅý §¸¡ø.
544. Ìʾƣ-ì §¸¡§Ä¡îÍõ Á¡¿¢Ä ÁýÉý
«Ê¾Æ£- ¿¢üÌõ ¯ÄÌ.
545. -ÂøÒÇ¢ì §¸¡§Ä¡îÍõ ÁýÉÅý ¿¡ð¼
¦ÀÂÖõ Å¢¨ÇÔÙõ ¦¾¡ìÌ.
546. §ÅÄýÚ ¦ÅýÈ¢ ¾ÕÅÐ ÁýÉÅý
§¸¡Äà¯í §¸¡¼¡ ¦¾É¢ý.
547. -¨È¸¡ìÌõ ¨Å¸õ ±øÄ¡õ «Å¨É
Өȸ¡ìÌõ Óð¼¡î ¦ºÂ¢ý.
548. ±ñÀ¾ò¾¡ý µÃ¡ ӨȦºö¡ ÁýÉÅý
¾ñÀ¾ò¾¡ý ¾¡§É ¦¸Îõ.
549. ÌÊÒÈí ¸¡ò§¾¡õÀ¢ì ÌüÈõ ¸Ê¾ø
ÅÎÅýÚ §Åó¾ý ¦¾¡Æ¢ø.
550. ¦¸¡¨Ä¢ü ¦¸¡Ê¡¨Ã §Å󦾡Úò¾ø ¨ÀíÜú
¸¨Ç¸ð ¼¾¦É¡Î §¿÷.

2.1.18 ¦¸¡Îí§¸¡ý¨Á
551. ¦¸¡¨Ä§Áü¦¸¡ñ ¼¡Ã¢ü ¦¸¡Ê§¾ «¨Ä§Áü¦¸¡ñÎ
«øĨŠ¦ºö¦¾¡ØÌõ §ÅóÐ.
552. §Å¦Ä¡Î ¿¢ýÈ¡ý -ΦÅý ÈЧÀ¡Öõ
§¸¡¦Ä¡Î ¿¢ýÈ¡ý -Ã×.
553. ¿¡¦¼¡Úõ ¿¡Ê ӨȦºö¡ ÁýÉÅý
¿¡¦¼¡Úõ ¿¡Î ¦¸Îõ.
554. ÜØí ÌÊÔõ ´Õí¸¢ÆìÌõ §¸¡ø§¸¡Êî
ÝÆ¡Ð ¦ºöÔõ «ÃÍ.
555. «øÄüÀðÎ ¬üÈ¡Ð «Ø¾¸ñ ½£Ãý§È
¦ºøÅò¨¾ò §¾öìÌõ À¨¼.
556. ÁýÉ÷ìÌ ÁýÛ¾ø ¦ºí§¸¡ý¨Á «·¾¢ý§Èø
ÁýÉ¡Å¡õ ÁýÉ÷ì ¦¸¡Ç¢.
557. ÐǢ¢ý¨Á »¡Äò¾¢üÌ ±üÈü§È §Åó¾ý
«Ç¢Â¢ý¨Á Å¡Øõ ¯Â¢÷ìÌ.
558. -ý¨Á¢ý -ýÉ¡Ð ¯¨¼¨Á ӨȦºö¡
ÁýÉÅý §¸¡ü¸£úô ÀÊý.
559. Өȧ¸¡Ê ÁýÉÅý ¦ºö¢ý ¯¨È§¸¡Ê
´øÄ¡Ð Å¡Éõ ¦ÀÂø.
560. ¬ÀÂý ÌýÚõ «Ú¦¾¡Æ¢§Ä¡÷ áøÁÈôÀ÷
¸¡ÅÄý ¸¡Å¡ý ±É¢ý.
36
2.1.19 ¦ÅÕÅ󾦺ö¡¨Á
561. ¾ì¸¡íÌ ¿¡Êò ¾¨ÄøÄ¡ Åñ½ò¾¡ø
´ò¾¡íÌ ´ÚôÀÐ §ÅóÐ.
562. ¸Ê§¾¡îº¢ ¦ÁøÄ ±È¢¸ ¦¿Ê¾¡ì¸õ
¿£í¸¡¨Á §ÅñÎ ÀÅ÷.
563. ¦ÅÕÅó¾ ¦ºö¦¾¡ØÌõ ¦Åí§¸¡Ä ɡ¢ý
´ÕÅó¾õ ´ø¨Äì ¦¸Îõ.
564. -¨È¸ÊÂý ±ýÚ¨ÃìÌõ -ýɡ¡ø §Åó¾ý
¯¨È¸Î¸¢ ´ø¨Äì ¦¸Îõ.
565. «Õ了ùÅ¢ -ýÉ¡ Ó¸ò¾¡ý ¦ÀÕ了øÅõ
§À±ö¸ñ ¼ýÉÐ ¯¨¼òÐ.
566. ¸Î了¡øÄý ¸ñ½¢Äý ¬Â¢ý ¦¿Î了øÅõ
¿£ÊýÈ¢ ¬í§¸ ¦¸Îõ.
567. ¸Î¦Á¡Æ¢Ôõ ¨¸Â¢¸ó¾ ¾ñ¼Óõ §Åó¾ý
«ÎÓÃñ §¾öìÌõ «Ãõ.
568. -Éò¾¡üÈ¢ ±ñ½¡¾ §Åó¾ý º¢Éò¾¡üÈ¢î
º£È¢ü º¢ÚÌõ ¾¢Õ.
569. ¦ºÕÅó¾ §À¡ú¾¢ü º¢¨È¦ºö¡ §Åó¾ý
¦ÅÕÅóÐ ¦ÅöÐ ¦¸Îõ.
570. ¸øÄ¡÷ô À¢½¢ìÌõ ¸Îí§¸¡ø «ÐÅøÄÐ
-ø¨Ä ¿¢ÄìÌô ¦À¡¨È.

2.1.20 ¸ñ§½¡ð¼õ
571. ¸ñ§½¡ð¼õ ±ýÛõ ¸Æ¢¦ÀÕí ¸¡Ã¢¨¸
¯ñ¨Á¡ý ¯ñÊù ×ÄÌ.
572. ¸ñ§½¡ð¼ò ÐûÇÐ ¯Ä¸¢Âø «·¾¢Ä¡÷
¯ñ¨Á ¿¢ÄìÌô ¦À¡¨È.
573. Àñ±ýÉ¡õ À¡¼üÌ -¨ÂÀ¢ý§Èø ¸ñ±ýÉ¡õ
¸ñ§½¡ð¼õ -øÄ¡¾ ¸ñ.
574. ¯Ç§À¡ø Ó¸ò¦¾Åý ¦ºöÔõ «ÇŢɡø
¸ñ§½¡ð¼õ -øÄ¡¾ ¸ñ.
575. ¸ñ½¢üÌ «½¢¸Äõ ¸ñ§½¡ð¼õ «·¾¢ý§Èø
Òñ¦½ýÚ ¯½Ãô ÀÎõ.
576. Áñ§½¡ ʨÂó¾ ÁÃò¾¨ÉÂ÷ ¸ñ§½¡
ʨÂóиñ §½¡¼¡ ¾Å÷.
577. ¸ñ§½¡ð¼õ -øÄÅ÷ ¸ñ½¢Ä÷ ¸ñϨ¼Â¡÷
¸ñ§½¡ð¼õ -ý¨ÁÔõ -ø.
578. ¸ÕÁõ º¢¨¾Â¡Áø ¸ñ§½¡¼ ÅøÄ¡÷ìÌ
¯Ã¢¨Á ¯¨¼ò¾¢ù ×ÄÌ.
579. ´Úò¾¡üÚõ ÀñÀ¢É¡÷ ¸ñÏõ¸ñ §½¡Êô
¦À¡Úò¾¡üÚõ Àñ§À ¾¨Ä.
37
580. ¦ÀÂì¸ñÎõ ¿ïÍñ ¼¨ÁÅ÷ ¿Âò¾ì¸
¿¡¸Ã¢¸õ §ÅñÎ ÀÅ÷.

2.1.21 ´üÈ¡¼ø
581. ´üÚõ ¯¨Ãº¡ýÈ áÖõ -¨Å¢ÃñÎõ
¦¾ü¦Èý¸ ÁýÉÅý ¸ñ.
582. ±øÄ¡÷ìÌõ ±øÄ¡õ ¿¢¸úÀ¨Å ±ï»¡ýÚõ
ÅøÄÈ¢¾ø §Åó¾ý ¦¾¡Æ¢ø.
583. ´üȢɡý ´üÈ¢ô ¦À¡Õû¦¾Ã¢Â¡ ÁýÉÅý
¦¸¡üÈí ¦¸¡Ç츢¼ó¾Ð -ø.
584. Å¢¨É¦ºöÅ¡÷ ¾õÍüÈõ §Åñ¼¡¾¡÷ ±ýÈ¡íÌ
«¨ÉŨÃÔõ ¬Ã¡öÅÐ ´üÚ.
585. ¸¼¡« ¯Õ¦Å¡Î ¸ñ½ïº¡Ð ¡ñÎõ
¯¸¡«¨Á Åøħ¾ ´üÚ.
586. ÐÈó¾¡÷ ÀÊÅò¾ Ḣ -Èó¾¡Ã¡öóÐ
±ý¦ºÂ¢Ûõ §º¡÷Å¢ÄÐ ´üÚ.
587. Á¨Èó¾¨Å §¸ð¸Åü È¡¸¢ «È¢ó¾¨Å
³ÂôÀ¡Î -øħ¾ ´üÚ.
588. ´ü¦È¡üÈ¢ò ¾ó¾ ¦À¡Õ¨ÇÔõ ÁüÚ§Á¡÷
´üȢɡø ´üÈ¢ì ¦¸¡Çø.
589. ´ü¦Èü ڽá¨Á ¬û¸ ¯¼ýãÅ÷
¦º¡ü¦È¡ì¸ §¾Èô ÀÎõ.
590. º¢ÈôÀȢ ´üÈ¢ý¸ñ ¦ºöÂü¸ ¦ºö¢ý
ÒÈôÀÎò¾¡ý ¬Ìõ Á¨È.

2.1.22 °ì¸Ó¨¼¨Á
591. ¯¨¼Â÷ ±ÉôÀÎÅÐ °ì¸õ «·¾¢øÄ¡÷
¯¨¼ÂÐ ¯¨¼Â§Ã¡ ÁüÚ.
592. ¯ûÇõ ¯¨¼¨Á ¯¨¼¨Á ¦À¡ÕÙ¨¼¨Á
¿¢øÄ¡Ð ¿£í¸¢ Å¢Îõ.
593. ¬ì¸õ -Æ󧾦ÁýÚ «øÄ¡Å¡÷ °ì¸õ
´ÕÅó¾õ ¨¸òШ¼ ¡÷.
594. ¬ì¸õ «¾÷Ţɡöî ¦ºøÖõ «¨ºÅ¢Ä¡
°ì¸ Ó¨¼Â¡ Û¨Æ.
595. ¦ÅûÇò ¾¨É ÁÄ÷¿£ð¼õ Á¡ó¾÷¾õ
¯ûÇò ¾¨ÉÂÐ ¯Â÷×.
596. ¯ûÙÅ ¦¾øÄ¡õ ¯Â÷×ûÇø ÁüÈÐ
¾ûÇ¢Ûó ¾ûÇ¡¨Á ¿£÷òÐ.
597. º¢¨¾Å¢¼òÐ ´ø¸¡÷ ¯Ã§Å¡÷ Ò¨¾ÂõÀ¢ü
ÀðÎôÀ¡ ÞýÚí ¸Ç¢Ú.
38
598. ¯ûÇõ -Ä¡¾Å÷ ±ö¾¡÷ ¯Ä¸òÐ
ÅûÇ¢Âõ ±ýÛï ¦ºÕìÌ.
599. ÀâÂÐ Ü÷í§¸¡ð¼Ð ¬Â¢Ûõ ¡¨É
¦ÅÕ¯õ ÒÄ¢¾¡ì ÌÈ¢ý.
600. ¯Ã¦Á¡ÕÅüÌ ¯ûÇ ¦ÅÚ쨸«· ¾¢øÄ¡÷
ÁÃõÁì¸ Ç¡¾§Ä §ÅÚ.

2.1.23 ÁÊ¢ý¨Á
601 ÌʦÂýÛõ ÌýÈ¡ Å¢Çì¸õ ÁʦÂýÛõ
Á¡Ýà Á¡öóÐ ¦¸Îõ.
602. Áʨ ÁÊ¡ ´Ø¸ø ÌʨÂì
ÌÊ¡¸ §ÅñÎ ÀÅ÷.
603. ÁÊÁÊì ¦¸¡ñ¦¼¡ØÌõ §À¨¾ À¢Èó¾
ÌÊÁÊÔõ ¾ýÉ¢Ûõ ÓóÐ.
604. ÌÊÁÊóÐ ÌüÈõ ¦ÀÕÌõ ÁÊÁÊóÐ
Á¡ñ¼ ¯»üÈ¢ ÄÅ÷ìÌ.
605. ¦¿Î¿£÷ ÁÈÅ¢ ÁÊТø ¿¡ýÌõ
¦¸Î¿£Ã¡÷ ¸¡Áì ¸Äý.
606. ÀÊÔ¨¼Â¡÷ ÀüȨÁó¾ì ¸ñÏõ ÁÊÔ¨¼Â¡÷
Á¡ñÀÂý ±ö¾ø «Ã¢Ð.
607. -ÊÒâóÐ ±ûÙï ¦º¡ø §¸ðÀ÷ ÁÊÒâóÐ
Á¡ñ¼ ¯»üÈ¢ ÄÅ÷.
608. ÁʨÁ ÌʨÁì¸ñ ¾í¸¢ý¾ý ´ýÉ¡÷ìÌ
«Ê¨Á ÒÌò¾¢ Å¢Îõ.
609. ÌÊ¡ñ¨Á ÔûÅó¾ ÌüÈõ ´ÕÅý
ÁÊ¡ñ¨Á Á¡üÈì ¦¸Îõ.
610. ÁÊ¢ġ ÁýÉÅý ±öÐõ «ÊÂÇó¾¡ý
¾¡«Â ¦¾øÄ¡õ ´ÕíÌ.

2.1.24 ¬ûÅ¢¨ÉÔ¨¼¨Á
611. «Õ¨Á ¯¨¼ò¦¾ýÚ «º¡Å¡¨Á §ÅñÎõ
¦ÀÕ¨Á ÓÂüº¢ ¾Õõ.
612. Å¢¨Éì¸ñ Å¢¨É¦¸¼ø µõÀø Å¢¨Éį̀È
¾£÷ó¾¡Ã¢ý ¾£÷ó¾ýÚ ¯ÄÌ.
613. ¾¡Ç¡ñ¨Á ±ýÛõ ¾¨¸¨Áì¸ñ ¾í¸¢ü§È
§ÅÇ¡ñ¨Á ±ýÛï ¦ºÕìÌ.
614. ¾¡Ç¡ñ¨Á -øÄ¡¾¡ý §ÅÇ¡ñ¨Á §Àʨ¸
Å¡Ç¡ñ¨Á §À¡Äì ¦¸Îõ.
615. -ýÀõ Å¢¨Æ¡ý Å¢¨ÉÅ¢¨ÆÅ¡ý ¾ý§¸Ç¢÷
ÐýÀõ Ш¼òàýÚõ àñ.
39
616. ÓÂüº¢ ¾¢ÕÅ¢¨É ¬ìÌõ ÓÂüÈ¢ý¨Á
-ý¨Á ÒÌò¾¢ Å¢Îõ.
617. ÁÊÔÇ¡û Á¡Ó¸Ê ±ýÀ ÁÊ¢ġý
¾¡ÙÇ¡ý ¾¡Á¨Ã¢ É¡û.
618. ¦À¡È¢Â¢ý¨Á ¡÷ìÌõ ÀÆ¢ÂýÚ «È¢ÅÈ¢óÐ
¬ûÅ¢¨É -ý¨Á ÀÆ¢.
619. ¦¾öÅò¾¡ý ¬¸¡ ¦¾É¢Ûõ ÓÂüº¢¾ý
¦ÁöÅÕò¾ì ÜÄ¢ ¾Õõ.
620. °¨ÆÔõ ¯ôÀì¸õ ¸¡ñÀ÷ ¯¨ÄÅ¢ýÈ¢ò
¾¡Æ¡Ð ¯»üÚ ÀÅ÷.

2.1.25 -Î츽Ƣ¡¨Á
621. -Îì¸ñ ÅÕí¸¡ø ¿Ì¸ «¾¨É
«Îòà÷ÅÐ «·¦¾¡ôÀ ¾¢ø.
622. ¦ÅûÇò ¾¨É -Îõ¨À «È¢×¨¼Â¡ý
¯ûÇò¾¢ý ¯ûÇì ¦¸Îõ.
623. -Îõ¨ÀìÌ -Îõ¨À ÀÎôÀ÷ -Îõ¨ÀìÌ
-Îõ¨À À¼¡« ¾Å÷.
624. ÁÎò¾Å¡ ¦ÂøÄ¡õ À¸¼ýÉ¡ý ¯üÈ
-Îì¸ñ -¼÷ôÀ¡Î ¯¨¼òÐ.
625. «Î츢 ÅâÛõ «Æ¢Å¢Ä¡ý ¯üÈ
-Îì¸ñ -Îì¸ð ÀÎõ.
626. «ü§È¦ÁýÚ «øÄü ÀÎÀ§Å¡ ¦Àü§È¦ÁýÚ
µõÒ¾ø §¾üÈ¡ ¾Å÷.
627. -Äì¸õ ¯¼õÀ¢Îõ¨Àì ¦¸ýÚ ¸Äì¸ò¨¾ì
¨¸Â¡È¡ì ¦¸¡ûÇ¡¾¡õ §Áø.
628. -ýÀõ Å¢¨Æ¡ý -Îõ¨À -Âø¦ÀýÀ¡ý
ÐýÀõ ¯Ú¾ø -Äý.
629. -ýÀòÐû -ýÀõ Å¢¨Æ¡¾¡ý ÐýÀòÐû
ÐýÀõ ¯Ú¾ø -Äý.
630. -ýÉ¡¨Á -ýÀõ ±É즸¡Ç¢ý ¬Ìó¾ý
´ýÉ¡÷ Å¢¨ÆÔï º¢ÈôÒ.
«Ãº¢Âø ÓüÈ¢üÚ

2.2. «í¸Å¢Âø
2.2.1 «¨ÁîÍ
631. ¸ÕÅ¢Ôõ ¸¡ÄÓõ ¦ºö¨¸Ôõ ¦ºöÔõ
«ÕÅ¢¨ÉÔõ Á¡ñ¼Ð «¨ÁîÍ.
632. Åý¸ñ Ìʸ¡ò¾ø ¸üÈÈ¢¾ø ¬ûÅ¢¨É§Â¡Î
³óмý Á¡ñ¼Ð «¨ÁîÍ.
40
633. À¢Ã¢ò¾Öõ §À½¢ì ¦¸¡ÇÖõ À¢Ã¢ó¾¡÷ô
¦À¡Õò¾Öõ ÅøÄ ¾¨ÁîÍ.
634. ¦¾Ã¢¾Öõ §¾÷óÐ ¦ºÂÖõ ´Õ¾¨Ä¡î
¦º¡øÄÖõ ÅøÄÐ «¨ÁîÍ.
635. «ÈÉÈ¢óÐ ¬ýȨÁó¾ ¦º¡øÄ¡ý±ï »¡ýÚó
¾¢ÈÉÈ¢ó¾¡ý §¾÷ò Ш½.
636. Á¾¢ÑðÀõ á§Ä¡Î ¯¨¼Â¡÷ìÌ «¾¢ÑðÀõ
¡×Ç Óý¿¢ü À¨Å.
637. ¦ºÂü¨¸ «È¢ó¾ì ¸¨¼òÐõ ¯Ä¸òÐ
-Âü¨¸ «È¢óÐ ¦ºÂø.
638. «È¢¦¸¡ýÚ «È¢Â¡ý ±É¢Ûõ ¯Ú¾¢
¯¨Æ¢Õó¾¡ý ÜÈø ¸¼ý.
639. Àئ¾ñÏõ Áó¾¢Ã¢Â¢ý À츾Ðû ¦¾ù§Å¡÷
±ØÀÐ §¸¡Ê ¯Úõ.
640. Ó¨ÈôÀ¼î ÝúóÐõ ÓÊŢħŠ¦ºöÅ÷
¾¢ÈôÀ¡Î -Ä¡« ¾Å÷.

2.2.2 ¦º¡øÅý¨Á
641. ¿¡¿Äõ ±ýÛõ ¿ÄÛ¨¼¨Á «ó¿Äõ
¡¿ÄòÐ ¯ûÇà¯õ «ýÚ.
642. ¬ì¸Óí §¸Îõ «¾É¡ø Åվġø
¸¡ò§¾¡õÀø ¦º¡øÄ¢ý¸ð §º¡÷×.
643. §¸ð¼¡÷ô À¢½¢ìÌõ ¾¨¸ÂÅ¡öì §¸Ç¡Õõ
§ÅðÀ ¦Á¡Æ¢Å¾¡õ ¦º¡ø.
644. ¾¢ÈÉÈ¢óÐ ¦º¡øÖ¸ ¦º¡ø¨Ä «ÈÛõ
¦À¡ÕÙõ «¾É¢ë¯íÌ -ø.
645. ¦º¡øÖ¸ ¦º¡ø¨Äô À¢È¢§¾¡÷¦º¡ø «î¦º¡ø¨Ä
¦ÅøÖ了¡ø -ý¨Á «È¢óÐ.
646. §ÅðÀò¾¡ï ¦º¡øÄ¢ô À¢È÷¦º¡ø ÀÂý§¸¡¼ø
Á¡ðº¢Â¢ý Á¡ºüÈ¡÷ §¸¡û.
647. ¦º¡ÄøÅøÄý §º¡÷Å¢Äý «ïº¡ý «Å¨É
-¸ø¦ÅøÄø ¡÷ìÌõ «Ã¢Ð.
648. Å¢¨ÃóÐ ¦¾¡Æ¢ø§¸ðÌõ »¡Äõ ¿¢Ãó¾¢É¢Ð
¦º¡øÖ¾ø ÅøÄ¡÷ô ¦ÀÈ¢ý.
649. ÀĦº¡øÄì ¸¡ÓÚÅ÷ ÁýÈÁ¡ ºüÈ
º¢Ä¦º¡øÄø §¾üÈ¡ ¾Å÷.
650. -½ÕúòÐõ ¿¡È¡ ÁÄèÉÂ÷ ¸üÈÐ
¯½Ã ŢâòШá ¾¡÷.
41
2.2.3 Å¢¨Éòàö¨Á
651. Ш½¿Äõ ¬ì¸õ ¾Õ¯õ Å¢¨É¿Äõ
§ÅñÊ ±øÄ¡ó ¾Õõ.
652. ±ýÚõ ´Õ×¾ø §ÅñÎõ Ò¸¦Æ¡Î
¿ýÈ¢ ÀÂÅ¡ Å¢¨É.
653. ´µ¾ø §ÅñÎõ ´Ç¢Á¡úÌõ ¦ºöÅ¢¨É
¬«Ðõ ±ýÛ ÁÅ÷.
654. -Îì¸ñ ÀÊÛõ -Ç¢Åó¾ ¦ºö¡÷
¿Îì¸üÈ ¸¡ðº¢ ÂÅ÷.
655. ±ü¦ÈýÚ -ÃíÌÅ ¦ºöÂü¸ ¦ºöÅ¡§Éø
ÁüÈýÉ ¦ºö¡¨Á ¿ýÚ.
656. ®ýÈ¡û Àº¢¸¡ñÀ¡ý ¬Â¢Ûï ¦ºöÂü¸
º¡ý§È¡÷ ÀÆ¢ìÌõ Å¢¨É.
657. ÀÆ¢Á¨ÄóÐ ±ö¾¢Â ¬ì¸ò¾¢ý º¡ý§È¡÷
¸Æ¢¿ø Ì犾¨Ä.
658. ¸Êó¾ ¸Ê󦾡á÷ ¦ºö¾¡÷ìÌ «¨Å¾¡õ
ÓÊó¾¡Öõ À£¨Æ ¾Õõ.
659. «Æì ¦¸¡ñ¼ ±øÄ¡õ «Æô§À¡õ -ÆôÀ¢Ûõ
À¢üÀÂìÌõ ¿üÀ¡ ĨÅ.
660. ºÄò¾¡ø ¦À¡Õû¦ºö§¾ Á¡÷ò¾ø ÀÍÁñ
¸ÄòÐû¿£÷ ¦Àö¾¢Ã£- ÂüÚ.

2.2.4 Å¢¨Éò¾¢ðÀõ
661. Å¢¨Éò¾¢ðÀõ ±ýÀÐ ´ÕÅý ÁÉò¾¢ðÀõ
Áü¨È ±øÄ¡õ À¢È.
662. °¦È¡Ã¡ø ¯üÈÀ¢ý ´ø¸¡¨Á -ùÅ¢ÃñÊý
¬¦ÈýÀ÷ ¬öó¾Å÷ §¸¡û.
663, ¸¨¼ì¦¸¡ð¸î ¦ºö¾ì¸ ¾¡ñ¨Á -¨¼ì¦¸¡ð¸¢ý
±üÈ¡ Å¢ØÁó ¾Õõ.
664. ¦º¡øÖ¾ø ¡÷ìÌõ ±Ç¢Â «Ã¢ÂÅ¡õ
¦º¡øĢ Åñ½õ ¦ºÂø.
665. Å£¦Èö¾¢ Á¡ñ¼¡÷ Å¢¨Éò¾¢ðÀõ §Åó¾ý¸ñ
°¦Èö¾¢ ¯ûÇô ÀÎõ.
666. ±ñ½¢Â ±ñ½¢Â¡íÌ ±öÐ ±ñ½¢Â¡÷
¾¢ñ½¢Â÷ ¬¸ô ¦ÀÈ¢ý.
667. ¯Õ׸ñÎ ±ûÇ¡¨Á §ÅñÎõ ¯Õû¦ÀÕó§¾÷ìÌ
«îº¡½¢ «ýÉ¡÷ ¯¨¼òÐ.
668. ¸Äí¸¡Ð ¸ñ¼ Å¢¨Éì¸ñ ÐÇí¸¡Ð
àì¸í ¸ÊóÐ ¦ºÂø.
669. ÐýÀõ ¯ÈÅâÛõ ¦ºö¸ н¢Å¡üÈ¢
-ýÀõ ÀÂìÌõ Å¢¨É.
42
670. ±¨Éò¾¢ðÀõ ±ö ¾¢Âì ¸ñÏõ Å¢¨Éò¾¢ðÀõ
§Åñ¼¡¨Ã §Åñ¼¡Ð ¯ÄÌ.

2.2.5 Å¢¨É¦ºÂøŨ¸
671. Ýú ÓÊ× Ð½¢¦Åö¾ø «òн¢×
¾¡úÔû ¾í̾ø ¾£Ð.
672. àí̸ àí¸¢î ¦ºÂüÀ¡Ä àí¸ü¸
àí¸¡Ð ¦ºöÔõ Å¢¨É.
673. ´øÖõÅ¡ ¦ÂøÄ¡õ Å¢¨É¿ý§È ´øġ측ø
¦ºøÖõÅ¡ö §¿¡ì¸¢î ¦ºÂø.
674. Å¢¨ÉÀ¨¸ ±ýÈ¢ÃñÊý ±îºõ ¿¢¨ÉÔí¸¡ø
¾£¦Âîºõ §À¡Äò ¦¾Úõ.
675. ¦À¡Õû¸ÕÅ¢ ¸¡Äõ Å¢¨É¢¼¦É¡Î ³óÐõ
-Õû¾£Ã ±ñ½¢î ¦ºÂø.
676. ÓÊ×õ -¨¼äÚõ ÓüȢ¡íÌ ±öÐõ
ÀÎÀÂÛõ À¡÷òÐî ¦ºÂø.
677. ¦ºöÅ¢¨É ¦ºöÅ¡ý ¦ºÂýÓ¨È «ùÅ¢¨É
¯ûÇȢšý ¯ûÇõ ¦¸¡Çø.
678. Å¢¨É¡ý Å¢¨ÉÂ¡ì¸¢ì §¸¡¼ø ¿¨É¸×û
¡¨É¡ø ¡¨É¡ò ¾üÚ.
679. ¿ð¼¡÷ìÌ ¿øÄ ¦ºÂÄ¢ý Å¢¨Ã󾧾
´ð¼¡¨Ã ´ðÊì ¦¸¡Çø.
680. ¯¨Èº¢È¢Â¡÷ ¯û¿Îí¸ø «ïº¢ì ̨ȦÀÈ¢ý
¦¸¡ûÅ÷ ¦Àâ¡÷ô À½¢óÐ.

2.2.6 àÐ
681. «ýÒ¨¼¨Á ¬ýÈ ÌÊôÀ¢Èò¾ø §Åó¾Å¡õ
ÀñÒ¨¼¨Á àШÃôÀ¡ý ÀñÒ.
682. «ýÀÈ¢× ¬Ã¡öó¾ ¦º¡øÅý¨Á àШÃôÀ¡÷ìÌ
-ýÈ¢ ¨Á¡¾ ãýÚ.
683. áÄ¡Õû áøÅøÄý ¬Ì¾ø §ÅÄ¡Õû
¦ÅýÈ¢ Å¢¨ÉÔ¨ÃôÀ¡ý ÀñÒ.
684. «È¢×Õ Å¡Ã¡öó¾ ¸øÅ¢-õ ãýÈý
¦ºÈ¢×¨¼Â¡ý ¦ºø¸ Å¢¨ÉìÌ.
685. ¦¾¡¸î ¦º¡øÄ¢ò àÅ¡¾ ¿£ì¸¢ ¿¸î¦º¡øÄ¢
¿ýÈ¢ ÀÂôÀ¾¡ó àÐ.
686. ¸üÚì¸ñ «ïº¡ý ¦ºÄ¡øÄ¢ì ¸¡Äò¾¡ø
¾ì¸Ð «È¢Å¾¡õ àÐ.
687. ¸¼ÉÈ¢óÐ ¸¡Äí ¸Õ¾¢ -¼ÉÈ¢óÐ
±ñ½¢ ¯¨ÃôÀ¡ý ¾¨Ä.
43
688. àö¨Á Ш½¨Á н¢×¨¼¨Á -õãýÈ¢ý
Å¡ö¨Á ÅÆ¢Ô¨ÃôÀ¡ý ÀñÒ.
689. Å¢ÎÁ¡üÈõ §Åó¾÷ìÌ ¯¨ÃôÀ¡ý ÅÎÁ¡üÈõ
Å¡ö§ºÃ¡ Åý¸ ½Åý.
690. -Ú¾¢ ÀÂôÀ¢Ûõ ±ïº¡Ð -¨ÈÅüÌ
¯Ú¾¢ ÀÂôÀ¾¡õ àÐ.

2.2.7 ÁýɨÃî §º÷󦾡ؾø


691. «¸Ä¡Ð «Ï¸¡Ð ¾£ì¸¡öÅ¡÷ §À¡ø¸
-¸ø§Åó¾÷î §º÷󦾡ØÌ Å¡÷.
692. ÁýÉ÷ Å¢¨ÆÀ Å¢¨Æ¡¨Á ÁýÉáø
Áýɢ ¬ì¸ó ¾Õõ.
693. §À¡üÈ¢ý «Ã¢Â¨Å §À¡üÈø ¸Îò¾À¢ý
§¾üÚ¾ø ¡÷ìÌõ «Ã¢Ð.
694. ¦ºÅ¢î¦º¡øÖõ §º÷ó¾ ¿¨¸Ôõ «Å¢ò¦¾¡Ø¸ø
¬ýÈ ¦Àâ¡ øòÐ.
695. ±ô¦À¡ÕÙõ µÃ¡÷ ¦¾¡¼Ã¡÷Áü Èô¦À¡Õ¨Ç
Å¢ð¼ì¸¡ø §¸ð¸ Á¨È.
696. ÌÈ¢ôÀÈ¢óÐ ¸¡Äí ¸Õ¾¢ ¦ÅÚôÀ¢Ä
§ÅñÎÀ §ÅðÀî ¦º¡Äø.
697. §ÅðÀÉ ¦º¡øÄ¢ Å¢¨É墀 ±ï»¡ýÚõ
§¸ðÀ¢Ûõ ¦º¡øÄ¡ Å¢¼ø.
698. -¨ÇÂ÷ -ÉÓ¨ÈÂ÷ ±ýÈ¢¸Æ¡÷ ¿¢ýÈ
´Ç¢§Â¡Î ´Ø¸ô ÀÎõ.
699. ¦¸¡ÇôÀð§¼õ ±ý¦Èñ½¢ì ¦¸¡ûÇ¡¾ ¦ºö¡÷
ÐÇì¸üÈ ¸¡ðº¢ ÂÅ÷.
700. À¨ÆÂõ ±Éì¸Õ¾¢ô ÀñÀøÄ ¦ºöÔõ
¦¸Ø¾¨¸¨Á §¸Î ¾Õõ.

2.2.8 ÌÈ¢ôÀÈ¢¾ø
701 ÜÈ¡¨Á §¿¡ì¸§¸ ÌÈ¢ôÀȢšý ±ï»¡ýÚõ
Á¡È¡¿£÷ ¨ÅÂì ¸½¢.
702. ³Âô À¼¡«Ð «¸ò¾Ð ¯½÷Å¡¨Éò
¦¾öÅò§¾¡ ¦¼¡ôÀì ¦¸¡Çø.
703. ÌÈ¢ôÀ¢ü ÌÈ¢ôÒ½÷ Å¡¨Ã ¯ÚôÀ¢Ûû
¡Р¦¸¡ÎòÐõ ¦¸¡Çø.
704. ÌÈ¢ò¾Ð ÜÈ¡¨Áì ¦¸¡ûÅ¡§Ã¡ §¼¨É
¯Úô§À¡ èÉÂáø §ÅÚ.
705. ÌÈ¢ôÀ¢ü ÌÈ¢ôҽá š¢ý ¯ÚôÀ¢Ûû
±ýÉ ÀÂò¾§Å¡ ¸ñ?
44
706. «Îò¾Ð ¸¡ðÎõ ÀÇ¢í̧À¡ø ¦¿ïºõ
¸Îò¾Ð ¸¡ðÎõ Ó¸õ.
707. Ó¸ò¾¢ý ÓÐį̀Èó¾Ð ¯ñ§¼¡ ¯ÅôÀ¢Ûõ
¸¡Â¢Ûõ ¾¡ýÓó ÐÚõ.
708. Ó¸õ§¿¡ì¸¢ ¿¢ü¸ «¨ÁÔõ «¸õ§¿¡ì¸¢
¯üÈ Ð½÷Å¡÷ô ¦ÀÈ¢ý.
709. À¨¸¨ÁÔõ §¸ñ¨ÁÔõ ¸ñϨÃìÌõ ¸ñ½¢ý
Ũ¸¨Á ¯½÷Å¡÷ô ¦ÀÈ¢ý.
710. Ññ½¢Âõ ±ýÀ¡÷ «ÇìÌí§¸¡ø ¸¡Ïí¸¡ø
¸ñ½øÄÐ -ø¨Ä À¢È.

2.2.9 «¨ÅÂÈ¢¾ø
711. «¨ÅÂÈ¢¿Ð ¬Ã¡öóÐ ¦º¡øÖ¸ ¦º¡øÄ¢ý
¦¾¡¨¸ÂÈ¢ó¾ àö¨Á ÂÅ÷.
712. -¨¼¦¾Ã¢óÐ ¿ý̽÷óÐ ¦º¡øÖ¸ ¦º¡øÄ¢ý
¿¨¼¦¾Ã¢ó¾ ¿ý¨Á ÂÅ÷.
713. «¨ÅÂȢ¡÷ ¦º¡øÄø§Áü ¦¸¡ûÀÅ÷ ¦º¡øÄ¢ý
Ũ¸ÂȢ¡÷ ÅøÄà¯õ -ø.
714. ´Ç¢Â¡÷Óý ´ûǢ á¾ø ¦ÅǢ¡÷Óý
Å¡ýͨ¾ Åñ½õ ¦¸¡Çø.
715. ¿ý¦ÈýÈ ÅüÚûÙõ ¿ý§È ÓÐÅÕû
ÓóÐ ¸¢ÇÅ¡î ¦ºÈ¢×.
716. ¬üÈ¢ý ¿¢¨Ä¾Ç÷ó ¾ü§È Å¢ÂýÒÄõ
²üÚ½÷Å¡÷ ÓýÉ÷ -ØìÌ.
717. ¸üÈÈ¢ó¾¡÷ ¸øÅ¢ Å¢ÇíÌõ ¸º¼Èî
¦º¡ø¦¾Ã¢¾ø ÅøÄ¡÷ «¸òÐ.
718. ¯½÷ŠШ¼Â¡÷Óý ¦º¡øÄø ÅÇ÷žý
À¡ò¾¢Ôû ¿£÷¦º¡Ã¢ó ¾üÚ.
719. ÒøĨÅÔû ¦À¡îº¡óÐõ ¦º¡øÄü¸ ¿øĨÅÔû
¿ý̺Äî ¦º¡øÖ Å¡÷.
720. «í¸½òÐû ¯ì¸ «Á¢ú¾üÈ¡ø ¾í¸½ò¾¡÷
«øÄ¡÷Óý §¸¡ðÊ ¦¸¡Çø.

2.2.10 «¨ÅÂﺡ¨Á
721. Ũ¸ÂÈ¢óÐ ÅøĨŠšö§º¡Ã¡÷ ¦º¡øÄ¢ý
¦¾¡¨¸ÂÈ¢ó¾ àö¨Á ÂÅ÷.
722. ¸üÈ¡Õû ¸üÈ¡÷ ±ÉôÀÎÅ÷ ¸üÈ¡÷Óý
¸üÈ ¦ºÄ¡øÖ Å¡÷.
723. À¨¸Â¸òÐî º¡Å¡÷ ±Ç¢Â÷ «Ã¢Â÷
«¨Å¸òÐ «ïº¡ ¾Å÷.
45
724. ¸üÈ¡÷Óý ¸üÈ ¦ºÄ¡øÄ¢ò ¾¡õ¸üÈ
Á¢ì¸¡Õû Á¢ì¸ ¦¸¡Çø.
725. ¬üÈ¢ý «ÇÅÈ¢óÐ ¸ü¸ «¨ÅÂﺡ
Á¡üÈí ¦¸¡Îò¾ü ¦À¡ÕðÎ.
726. Å¡¦Ç¡¦¼ý Åý¸ñ½÷ «øÄ¡÷ìÌ á¦Ä¡¦¼ý
Ññ½¨Å «ïÍ ÀÅ÷ìÌ.
727. À¨¸Â¸òÐô §Àʨ¸ ´ûÅ¡û «¨Å¸òÐ
«ïÍ ÁÅý¸üÈ áø.
728. ÀøĨŠ¸üÚõ ÀÂÁ¢Ä§Ã ¿øĨÅÔû
¿ýÌ ¦ºÄ¡øÄ¡ ¾¡÷.
729. ¸øÄ¡ ¾Åâý ¸¨¼¦ÂýÀ ¸üÈÈ¢óÐõ
¿øÄ¡ èÅÂïÍ Å¡÷.
730. ¯Ç¦ÃÉ¢Ûõ -øÄ¡¦Ã¡Î ´ôÀ÷ ¸Çý«ïº¢ì
¸üÈ ¦ºÄ¡øÄ¡ ¾¡÷.
«¨ÁÂø ÓüÈ¢üÚ

2.3 «í¸Å¢Âø
2.3.1 ¿¡Î
731. ¾ûÇ¡ Å¢¨ÇÔÙõ ¾ì¸¡Õõ ¾¡úŢġî
¦ºøÅÕõ §º÷ÅÐ ¿¡Î.
732. ¦ÀÕõ¦À¡ÕÇ¡ø ¦Àð¼ì¸ ¾¡¸¢ «Õí§¸ð¼¡ø
¬üÈ Å¢¨ÇÅÐ ¿¡Î.
733. ¦À¡¨È¦Â¡ÕíÌ §ÁøÅÕí¸¡ø ¾¡í¸¢ -¨ÈÅüÌ
-¨È¦Â¡ÕíÌ §¿÷ÅÐ ¿¡Î.
734. ¯ÚÀº¢Ôõ µÅ¡ô À¢½¢Ôõ ¦ºÚÀ¨¸Ôõ
§ºÃ¡ ¾¢ÂøÅÐ ¿¡Î.
735. ÀøÌØ×õ À¡ú¦ºöÔõ ¯ðÀ¨¸Ôõ §Åó¾¨ÄìÌõ
¦¸¡øÌÚõÒõ -øÄÐ ¿¡Î.
736. §¸¼È¢Â¡ì ¦¸ð¼ -¼òÐõ ÅÇíÌýÈ¡
¿¡¦¼ýÀ ¿¡ðÊý ¾¨Ä.
737. -ÕÒÉÖõ Å¡öó¾ Á¨ÄÔõ ÅÕÒÉÖõ
ÅøÄÃÏõ ¿¡ðÊüÌ ¯ÚôÒ.
738. À¢½¢Â¢ý¨Á ¦ºøÅõ Å¢¨ÇÅ¢ýÀõ ²Áõ
«½¢¦ÂýÀ ¿¡ðÊù ¨ÅóÐ.
739. ¿¡¦¼ýÀ ¿¡¼¡ ÅÇò¾É ¿¡¼øÄ
¿¡¼ ÅÇó¾Õ ¿¡Î
740. ¬í¸¨Á ¦Åö¾¢Âì ¸ñÏõ ÀÂÁ¢ý§È
§Åó¾¨Á Å¢øÄ¡¾ ¿¡Î.
46
2.3.2 «Ãñ
741. ¬üÚ ÀÅ÷ìÌõ «Ãñ¦À¡Õû «ïº¢ò¾ü
§À¡üÚ ÀÅ÷ìÌõ ¦À¡Õû.
742. Á½¢¿£Õõ ÁñÏõ Á¨ÄÔõ «½¢¿¢Æü
¸¡Îõ ¯¨¼Â ¾Ãñ.
743. ¯Â÷ŸÄõ ¾¢ñ¨Á «Õ¨Á-ó ¿¡ý¸¢ý
«¨ÁÅÃñ ±ýÚ¨ÃìÌõ áø.
744. º¢Ú¸¡ôÀ¢ü §Àâ¼ò¾ ¾¡¸¢ ¯ÚÀ¨¸
°ì¸õ «Æ¢ôÀ ¾Ãñ.
745. ¦¸¡Çü¸Ã¢¾¡öì ¦¸¡ñ¼Üúò ¾¡¸¢ «¸ò¾¡÷
¿¢¨Ä즸Ǣ¾¡õ ¿£ÃÐ «Ãñ.
746. ±øÄ¡ô ¦À¡ÕÙõ ¯¨¼ò¾¡ö -¼òо×õ
¿øÄ¡û ¯¨¼ÂÐ «Ãñ.
747. ÓüÈ¢Ôõ ÓüÈ¡ ¦¾È¢óÐõ «¨ÈôÀÎòÐõ
ÀüÈü ¸Ã¢ÂÐ «Ãñ.
748. ÓüÈ¡üÈ¢ ÓüÈ¢ ÂŨÃÔõ ÀüÈ¡üÈ¢ô
ÀüȢ¡÷ ¦ÅøÅÐ «Ãñ.
749. Ó¨ÉÓ¸òÐ Á¡üÈÄ÷ º¡Â Å¢¨ÉÓ¸òÐ
Å£¦Èö¾¢ Á¡ñ¼ ¾Ãñ.
750. ±¨ÉÁ¡ðº¢ò ¾¡¸¢Âì ¸ñÏõ Å¢¨ÉÁ¡ðº¢
-øÄ¡÷¸ñ -øÄÐ «Ãñ.

2.3.3 ¦À¡Õû¦ºÂøŨ¸
751. ¦À¡ÕÇø ÄŨÃô ¦À¡ÕÇ¡¸î ¦ºöÔõ
¦À¡ÕÇøÄÐ -ø¨Ä ¦À¡Õû.
752. -øÄ¡¨Ã ±øÄ¡Õõ ±ûÙÅ÷ ¦ºøŨÃ
±øÄ¡Õõ ¦ºöÅ÷ º¢ÈôÒ.
753. ¦À¡Õ¦ÇýÛõ ¦À¡ö¡ Å¢Çì¸õ -ÕÇÚìÌõ
±ñ½¢Â §¾ÂòÐî ¦ºýÚ.
754. «Èý®Ûõ -ýÀÓõ ®Ûõ ¾¢ÈÉÈ¢óÐ
¾£¾¢ýÈ¢ Åó¾ ¦À¡Õû.
755. «Õ¦Ç¡Îõ «ý¦À¡Îõ šáô ¦À¡ÕÇ¡ì¸õ
ÒøÄ¡÷ ÒÃÇ Å¢¼ø.
756. ¯Ú¦À¡ÕÙõ ¯øÌ ¦À¡ÕÙõ¾ý ´ýÉ¡÷ò
¦¾Ú¦À¡ÕÙõ §Åó¾ý ¦À¡Õû.
757. «Õ¦ÇýÛõ «ýÀ£ý ÌÆÅ¢ ¦À¡Õ¦ÇýÛõ
¦ºøÅî ¦ºÅ¢Ä¢Â¡ø ¯ñÎ.
758. Ìý§ÈÈ¢ ¡¨Éô §À¡÷ ¸ñ¼üÈ¡ø ¾ý¨¸ò¦¾¡ýÚ
¯ñ¼¡¸î ¦ºöÅ¡ý Å¢¨É.
759. ¦ºö¸ ¦À¡Õ¨Çî ¦ºÚ¿÷ ¦ºÕì¸ÚìÌõ
±·¸¾É¢ü Üâ ¾¢ø.
47
760. ´ñ¦À¡Õû ¸¡úôÀ -ÂüȢ¡÷ìÌ ±ñ¦À¡Õû
²¨É -ÃñÎõ ´ÕíÌ.

2.3.4 À¨¼Á¡ðº¢
761. ¯ÚôÀ¨ÁóÐ °Èﺡ ¦ÅøÀ¨¼ §Åó¾ý
¦ÅÚ쨸Ôû ±øÄ¡õ ¾¨Ä.
762. ¯¨ÄÅ¢¼òÐ °Èﺡ Åý¸ñ ¦¾¡¨ÄÅ¢¼òÐò
¦¾¡øÀ¨¼ì ¸øÄ¡ø «Ã¢Ð.
763. ´Ä¢ò¾ì¸¡ø ±ýÉ¡õ ¯Å⠱ħôÀ¨¸
¿¡¸õ ¯Â¢÷ôÀì ¦¸Îõ.
764. «Æ¢Å¢ýÈ¢ «¨È§À¡¸¡ ¾¡¸¢ ÅÆ¢Åó¾
Åý¸ ½Ð§Å À¨¼.
765. ÜüÚ¼ýÚ §ÁøÅâÛõ ÜÊ ±¾¢÷¿¢üÌõ
¬üÈ ÄЧŠÀ¨¼.
766. ÁÈÁ¡Éõ Á¡ñ¼ ÅƢÄ× §¾üÈõ
±É¿¡ý§¸ ²Áõ À¨¼ìÌ.
767. ¾¡÷¾¡í¸¢î ¦ºøÅÐ ¾¡¨É ¾¨ÄÅó¾
§À¡÷¾¡íÌõ ¾ý¨Á «È¢óÐ.
768. «¼ø¾¨¸Ôõ ¬üÈÖõ -ø¦ÄÉ¢Ûõ ¾¡¨É
À¨¼ò¾¨¸Â¡ø À¡Î ¦ÀÚõ.
769. º¢Ú¨ÁÔõ ¦ºøÄ¡ò ÐÉ¢Ôõ ÅÚ¨ÁÔõ
-øġ¢ý ¦ÅøÖõ À¨¼.
770. ¿¢¨ÄÁì¸û º¡Ä ¯¨¼ò¦¾É¢Ûõ ¾¡¨É
¾¨ÄÁì¸û -øÅÆ¢ -ø.

2.3.5 À¨¼î¦ºÕìÌ
771. ±ý¨ÉÓý ¿¢øÄýÁ¢ý ¦¾ùÅ¢÷ ÀĦÃý¨É
Óý¿¢ýÚ ¸ø¿¢ý ÈÅ÷.
772. ¸¡É Ó¦Äö¾ «õÀ¢É¢ø ¡¨É
À¢¨Æò¾§Åø ²ó¾ø -É¢Ð.
773. §Àáñ¨Á ±ýÀ ¾Ú¸ñ´ý ÚüÈ측ø
°Ã¡ñ¨Á ÁüȾý ±·Ì.
774. ¨¸§Åø ¸Ç¢ü¦È¡Î §À¡ì¸¢ ÅÕÀÅý
¦Áö§Åø ÀȢ¡ ¿Ìõ.
775. ŢƢò¾¸ñ §Åø¦¸¡½ ¦¼È¢Â «Æ¢ò¾¢¨ÁôÀ¢ý
´ð¼ý§È¡ Åý¸ ½Å÷ìÌ.
776. Å¢ØôÒñ À¼¡¾¿¡û ±øÄ¡õ ÅØ츢Ûû
¨ÅìÌõ¾ý ¿¡¨Ç ±ÎòÐ.
777. ÍÆÖõ -¨º§ÅñÊ §Åñ¼¡ ¯Â¢Ã¡÷
¸Æø¡ôÒì ¸¡Ã¢¨¸ ¿£÷òÐ.
48
778. ¯È¢ý¯Â¢÷ «ïº¡ ÁÈÅ÷ -¨ÈÅý
¦ºÈ¢Ûõ º£÷ÌýÈø -Ä÷.
779. -¨Æò¾Ð -¸Å¡¨Áî º¡Å¡¨Ã ¡§Ã
À¢¨Æò¾Ð ´Ú츢ü ÀÅ÷.
780. ÒÃó¾¡÷¸ñ ¿£÷Áø¸î º¡¸¢üÀ¢ý º¡ì¸¡Î
-ÃóЧ¸¡û ¾ì¸Ð ¯¨¼òÐ.

2,3.6 ¿ðÒ
781. ¦ºÂü¸Ã¢Â ¡×Ç ¿ðÀ¢ý «Ð§À¡ø
Å¢¨Éì¸Ã¢Â ¡×Ç ¸¡ôÒ.
782. ¿¢¨È¿£Ã ¿£ÃÅ÷ §¸ñ¨Á À¢¨ÈÁ¾¢ô
À¢ýɣà §À¨¾Â¡÷ ¿ðÒ.
783. ¿Å¢ø¦¾¡Úõ áø¿Âõ §À¡Öõ À¢ø¦¾¡Úõ
ÀñÒ¨¼ ¡Ç÷ ¦¾¡¼÷Ò.
784. ¿Ì¾ü ¦À¡Õð¼ýÚ ¿ð¼ø Á¢Ì¾¢ì¸ñ
§Áü¦ºÉÚ -Êò¾ü ¦À¡ÕðÎ.
785. Ò½÷ ÀÆ̾ø §Åñ¼¡ ¯½÷¾¡ý
¿ðÀ¡í ¸¢Æ¨Á ¾Õõ.
786. Ó¸¿¸ ¿ðÀÐ ¿ðÀýÚ ¦¿ïºòÐ
«¸¿¸ ¿ðÀÐ ¿ðÒ.
787. «Æ¢Å¢ ɨſ£ì¸¢ ¬ÚöòÐ «Æ¢Å¢ý¸ñ
«øÄø ¯ÆôÀ¾¡õ ¿ðÒ.
788. ¯Î쨸 -Æó¾Åý ¨¸§À¡Ä ¬í§¸
-Îì¸ñ ¸¨Çž¡õ ¿ðÒ.
789. ¿ðÀ¢üÌ Å£üÈ¢Õ쨸 ¡¦¾É¢ý ¦¸¡ðÀ¢ýÈ¢
´øÖõÅ¡ö °ýÚõ ¿¢¨Ä.
790. -¨ÉÂ÷ -ŦÃÁìÌ -ýÉõ¡õ ±ýÚ
ҨɢÛõ Òø¦ÄýÛõ ¿ðÒ.

2.3.7 ¿ðÀ¡Ã¡ö¾ø
791. ¿¡¼¡Ð ¿ð¼Ä¢ü §¸Êø¨Ä ¿ð¼À¢ý
Å£Êø¨Ä ¿ðÀ¡û ÀÅ÷ìÌ.
792. ¬öó¾¡öóÐ ¦¸¡ûÇ¡¾¡ý §¸ñ¨Á ¸¨¼Ó¨È
¾¡ýº¡õ ÐÂÃõ ¾Õõ.
793. ̽Óõ ÌʨÁÔõ ÌüÈÓõ ÌýÈ¡
-ÉÛõ «È¢ó¾¢Â¡ì¸ ¿ðÒ.
794. ÌÊôÀ¢ÈóÐ ¾ý¸ñ ÀÆ¢¿¡Ï Å¡¨Éì
¦¸¡ÎòÐõ ¦¸¡Çø§ÅñÎõ ¿ðÒ.
795. «Æ¡øÄ¢ «øÄÐ -ÊòÐ ÅÆì¸È¢Â
ÅøÄ¡÷¿¼Ò ¬öóÐ ¦¸¡Çø.
49
796. §¸ðÊÛõ ¯ñ§¼¡÷ ¯Ú¾¢ ¸¢¨Ç»¨Ã
¿£ðÊ «ÇôÀ§¾¡÷ §¸¡ø.
797. °¾¢Âõ ±ýÀÐ ´ÕÅüÌô §À¨¾Â¡÷
§¸ñ¨Á ´Ã£- Å¢¼ø.
798. ¯ûÇü¸ ¯ûÇõ º¢ÚÌÅ ¦¸¡ûÇü¸
«øÄü¸ñ ¬üÈÚôÀ¡÷ ¿ðÒ.
799. ¦¸Îí¸¡¨Äì ¨¸Å¢ÎÅ¡÷ §¸ñ¨Á «Îí¸¡¨Ä
¯ûÇ¢Ûõ ¯ûÇï ÍÎõ.
800. ÁÕ׸ Á¡ºüÈ¡÷ §¸ñ¨Á´ý È£òÐõ
´Õ׸ ´ôÀ¢Ä¡÷ ¿ðÒ.

2.3.8 À¨Æ¨Á
801. À¨Æ¨Á ±ÉôÀÎÅР¡¦¾É¢ý ¡Ðõ
¸¢Æ¨Á¨Âì ¸£úó¾¢¼¡ ¿ðÒ.
802. ¿ðÀ¢ü ÌÚôÒì ¦¸Ø¾¨¸¨Á ÁüȾüÌ
¯ôÀ¡¾ø º¡ý§È¡÷ ¸¼ý.
803. ÀƸ¢Â ¿ð¦ÀÅý ¦ºöÔí ¦¸Ø¾¨¸¨Á
¦ºö¾¡íÌ «¨ÁÂ¡ì ¸¨¼.
804. Å¢¨Æ¾¨¸Â¡ý §ÅñÊ -ÕôÀ÷ ¦¸Ø¾¨¸Â¡ü
§¸Ç¡Ð ¿ð¼¡÷ ¦ºÂ¢ý.
805. §À¨¾¨Á ´ý§È¡ ¦ÀÕí¸¢Æ¨Á ±ýÚ½÷¸
§¿¡¾ì¸ ¿ð¼¡÷ ¦ºÂ¢ý.
806. ±ø¨Äì¸ñ ¿¢ýÈ¡÷ ÐÈÅ¡÷ ¦¾¡¨ÄÅ¢¼òÐõ
¦¾¡ø¨Äì¸ñ ¿¢ýÈ¡÷ ¦¾¡¼÷Ò.
807. «Æ¢Åó¾ ¦ºö¢Ûõ «ýÀÈ¡÷ «ýÀ¢ý
ÅÆ¢Åó¾ §¸ñ¨Á ÂÅ÷.
808. §¸Ç¢Øì¸õ §¸Ç¡ì ¦¸Ø¾¨¸¨Á ÅøÄ¡÷ìÌ
¿¡Ç¢Øì¸õ ¿ð¼¡÷ ¦ºÂ¢ý.
809. ¦¸¼¡« ÅÆ¢Åó¾ §¸ñ¨Á¡÷ §¸ñ¨Á
Å¢¼¡«÷ Å¢¨ÆÔõ ¯ÄÌ.
810. Å¢¨Æ¡÷ Å¢¨ÆÂô ÀÎÀ À¨Æ¡÷¸ñ
ÀñÀ¢ý ¾¨ÄôÀ¢Ã¢Â¡ ¾¡÷.

2.3.9 ¾£ ¿ðÒ
811. ÀÕÌÅ¡÷ §À¡Ä¢Ûõ ÀñÀ¢Ä¡÷ §¸ñ¨Á
¦ÀոĢü ÌýÈø -É¢Ð.
812. ¯È¢ý¿ðÎ «È¢ý´Õ¯õ ´ôÀ¢Ä¡÷ §¸ñ¨Á
¦ÀÈ¢Ûõ -ÆôÀ¢Ûõ ±ý?
813. ¯ÚÅÐ º£÷àìÌõ ¿ðÒõ ¦ÀÚÅÐ
¦¸¡ûÅ¡Õõ ¸ûÅÕõ §¿÷.
50
814. «ÁøòÐ ¬üÈÚìÌõ ¸øÄ¡Á¡ «ýÉ¡÷
¾Áâý ¾É¢¨Á ¾¨Ä.
815. ¦ºö§¾Áï º¡Ã¡î º¢È¢ÂÅ÷ Òý§¸ñ¨Á
±ö¾Ä¢ý ±ö¾¡¨Á ¿ýÚ.
816. §À¨¾ ¦ÀÕí¦¸Æ£- ¿ðÀ¢ý «È¢×¨¼Â¡÷
²¾¢ý¨Á §¸¡Ê ¯Úõ.
817. ¿¨¸Å¨¸Â Ḣ ¿ðÀ¢ý À¨¸Åáø
Àò¾Îò¾ §¸¡Ê ¯Úõ.
818. ´øÖõ ¸ÕÁõ ¯¼üÚ ÀÅ÷§¸ñ¨Á
¦º¡øÄ¡¼¡÷ §º¡Ã Å¢¼ø.
819. ¸ÉÅ¢Ûõ -ýÉ¡Ð Áý§É¡ Å¢¨É§ÅÚ
¦º¡ø§ÅÚ Àð¼¡÷ ¦¾¡¼÷Ò.
820. ±¨ÉòÐõ ÌÚ̾ø µõÀø Á¨É즸ƣ-
ÁýÈ¢ø ÀÆ¢ôÀ¡÷ ¦¾¡¼÷Ò.

2.3.10 ܼ¡¿ðÒ
821. º£Ã¢¼õ ¸¡½¢ý ±È¢¾üÌô À𼨼
§¿Ã¡ ¿¢Ãó¾Å÷ ¿ðÒ.
822. -Éõ§À¡ýÚ -ÉÁøÄ¡÷ §¸ñ¨Á Á¸Ç¢÷
ÁÉõ§À¡Ä §ÅÚ ÀÎõ.
823. ÀÄ¿øÄ ¸üÈì ¸¨¼òÐ ÁÉ¿øÄ÷
¬Ì¾ø Á¡½¡÷ì ¸Ã¢Ð.
824. Ó¸ò¾¢ý -ɢ ¿¸¡« «¸ò¾¢ýÉ¡
Åﺨà «ïºô ÀÎõ.
825. ÁÉò¾¢ý «¨Á¡ ¾Å¨Ã ±¨Éò¦¾¡ýÚõ
¦º¡øĢɡø §¾ÈüÀ¡üÚ «ýÚ.
826. ¿ð¼¡÷§À¡ø ¿øĨŠ¦º¡øÄ¢Ûõ ´ð¼¡÷¦º¡ø
´ø¨Ä ¯½Ãô ÀÎõ.
827. ¦º¡øŽì¸õ ´ýÉ¡÷¸ñ ¦¸¡ûÇü¸ Å¢øŽì¸õ
¾£íÌ ÌÈ¢ò¾¨Á ¡ý.
828. ¦¾¡Ø¾¨¸ ÔûÙõ À¨¼¦Â¡ÎíÌõ ´ýÉ¡÷
«Ø¾¸ñ ½£Õõ «¨ÉòÐ.
829. Á¢¸î¦ºöÐ ¾õ¦ÁûÙ Å¡¨Ã ¿¸î¦ºöÐ
¿ðÀ¢Ûû º¡ôÒøÄü À¡üÚ.
830. À¨¸¿ðÀ¡õ ¸¡Äõ ÅÕí¸¡ø Ó¸¿ðÎ
«¸¿ðÒ ´Ã£- Å¢¼ø.

2.3.11 §À¨¾¨Á
831. §À¨¾¨Á ±ýÀ¦¾¡ýÚ Â¡¦¾É¢ý ²¾í¦¸¡ñÎ
°¾¢Âõ §À¡¸ Å¢¼ø.
51
832. §À¨¾¨ÁÔû ±øÄ¡õ §À¨¾¨Á ¸¡¾ý¨Á
¨¸ÂøÄ ¾ý¸ð ¦ºÂø.
833. ¿¡½¡¨Á ¿¡¼¡¨Á ¿¡Ã¢ý¨Á ¡¦¾¡ýÚõ
§À½¡¨Á §À¨¾ ¦¾¡Æ¢ø
834. µ¾¢ ¯½÷óÐõ À¢È÷į̀ÃòÐõ ¾¡É¼í¸¡ô
§À¨¾Â¢ý §À¨¾Â¡÷ -ø.
835. ´Õ¨Áî ¦ºÂÄ¡üÚõ §À¨¾ ±Ø¨ÁÔõ
¾¡ýÒì ¸ØóÐõ «ÇÚ.
836. ¦À¡öÀÎõ ´ý§È¡ Ò¨ÉâÏõ ¨¸ÂȢ¡ô
§À¨¾ Å¢¨É§Áü ¦¸¡Ç¢ý.
837. ²¾¢Ä¡÷ ¬Ãò ¾Á÷Àº¢ôÀ÷ §À¨¾
¦ÀÕ了øÅõ ¯üÈì ¸¨¼.
838. ¨ÁÂø ´ÕÅý ¸Ç¢ò¾üÈ¡ø §À¨¾¾ý
¨¸¦Â¡ýÚ ¯¨¼¨Á ¦ÀÈ¢ý.
839. ¦À⾢ɢР§À¨¾Â¡÷ §¸ñ¨Á À¢Ã¢Å¢ý¸ñ
À£¨Æ ¾ÕŦ¾¡ý È¢ø.
840. ¸Æ¡«ì¸¡ø ÀûÇ¢Ôû ¨Åò¾üÈ¡ø º¡ý§È¡÷
ÌÆ¡«òÐô §À¨¾ Ò¸ø.

2.3.12 ÒøÄȢšñ¨Á
841. «È¢Å¢ý¨Á -ý¨ÁÔû -ý¨Á À¢È¢¾¢ý¨Á
-ý¨Á¡ ¨Å¡ ÐÄÌ.
842. «È¢Å¢Ä¡ý ¦¿ïÍÅóÐ ®¾ø À¢È¢¾¢Â¡Ðõ
-ø¨Ä ¦ÀÚÅ¡ý ¾Åõ.
843. «È¢Å¢Ä¡÷ ¾¡ó¾õ¨Áô À£Æ¢ìÌõ À£¨Æ
¦ºÚÅ¡÷ìÌõ ¦ºö¾ø «Ã¢Ð.
844. ¦Åñ¨Á ±ÉôÀÎÅ ¾¢Â¡¦¾É¢ý ´ñ¨Á
¯¨¼Âõ¡õ ±ýÛõ ¦ºÕìÌ.
845. ¸øÄ¡¾ §Áü¦¸¡ñ ¦¼¡Ø¸ø ¸º¼È
ÅøÄà¯õ ³Âõ ¾Õõ.
846. «üÈõ Á¨Èò¾§Ä¡ ÒøÄÈ¢× ¾õÅ¢ý
ÌüÈõ Á¨È¡ ÅÆ¢.
847. «ÕÁ¨È §º¡Õõ «È¢Å¢Ä¡ý ¦ºöÔõ
¦ÀÕÁ¢¨È ¾¡§É ¾ÉìÌ.
848. ²Å×õ ¦ºö¸Ä¡ý ¾¡ý§¾È¡ý «ù×¢÷
§À¡´õ «ÇקÁ¡÷ §¿¡ö.
849. ¸¡½¡¾¡ý ¸¡ðÎÅ¡ý ¾¡ý¸¡½¡ý ¸¡½¡¾¡ý
¸ñ¼¡É¡õ ¾¡ý¸ñ¼ Å¡Ú.
850. ¯Ä¸ò¾¡÷ ¯ñ¦¼ýÀÐ -ø¦ÄýÀ¡ý ¨ÅÂòÐ
«Ä¨¸Â¡ ¨Åì¸ô ÀÎõ.
52
2.3.13 -¸ø
851. -¸¦ÄýÀ ±øÄ¡ ¯Â¢÷ìÌõ À¸¦ÄýÛõ
ÀñÀ¢ý¨Á À¡Ã¢ìÌõ §¿¡ö.
852. À¸ø¸Õ¾¢ô ÀüÈ¡ ¦ºÂ¢Ûõ -¸ø¸Õ¾¢
-ýÉ¡¦ºö ¡¨Á ¾¨Ä.
853. -¸¦ÄýÛõ ±ùŧ¿¡ö ¿£ì¸¢ý ¾ÅÄ¢øÄ¡ò
¾¡Å¢ø Å¢Çì¸õ ¾Õõ.
854. -ýÀòÐû -ýÀõ ÀÂìÌõ -¸¦ÄýÛõ
ÐýÀòÐû ÐýÀí ¦¸Êý.
855. -¸¦Ä¾¢÷ º¡ö󦾡ظ ÅøÄ¡¨Ã ¡§Ã
Á¢¸æìÌõ ¾ý¨Á ÂÅ÷.
856. -¸Ä¢ý Á¢¸Ä¢É¢Ð ±ýÀÅý Å¡ú쨸
¾ÅÖõ ¦¸¼Öõ ¿½¢òÐ.
857. Á¢¸ø§ÁÅø ¦Áöô¦À¡Õû ¸¡½¡÷ -¸ø§ÁÅø
-ýÉ¡ «È¢Å¢ ÉÅ÷.
858. -¸Ä¢üÌ ±¾¢÷º¡ö¾ø ¬ì¸õ «¾¨É
Á¢¸æ츢ý °ìÌÁ¡õ §¸Î.
859. -¸ø¸¡½¡ý ¬ì¸õ ÅÕí¸¡ø «¾¨É
Á¢¸ø¸¡Ïõ §¸Î ¾ÃüÌ.
860. -¸Ä¡É¡õ -ýÉ¡¾ ±øÄ¡õ ¿¸Ä¡É¡õ
¿ýÉÂõ ±ýÛõ ¦ºÕìÌ.

2.3.14 À¨¸Á¡ðº¢
861. ÅĢ¡÷ìÌ Á¡§ÈüÈø µõÒ¸ µõÀ¡
¦ÁĢ¡÷§Áø §Á¸ À¨¸.
862. «ýÀ¢Äý ¬ýÈ Ð¨½Â¢Äý ¾¡ýÐùÅ¡ý
±ýÀâÔõ ²¾¢Ä¡ý ÐôÒ.
863. «ïÍõ «È¢Â¡ý «¨ÁÅ¢Äý ®¸Ä¡ý
¾ïºõ ±Ç¢Âý À¨¸ìÌ.
864. ¿£í¸¡ý ¦ÅÌÇ¢ ¿¢¨È¢Äý ±ï»¡ýÚõ
¡í¸Ïõ ¡÷ìÌõ ±Ç¢Ð.
865. ÅÆ¢§¿¡ì¸¡ý Å¡öôÀÉ ¦ºö¡ý ÀÆ¢§¿¡ì¸¡ý
ÀñÀ¢Äý ÀüÈ¡÷ìÌ -É¢Ð.
866. ¸¡½¡î º¢Éò¾¡ý ¸Æ¢¦ÀÕí ¸¡Áò¾¡ý
§À½¡¨Á §À½ô ÀÎõ.
867. ¦¸¡ÎòÐõ ¦¸¡Çø§ÅñÎõ ÁýÈ «Îò¾¢ÕóÐ
Á¡½¡¾ ¦ºöÅ¡ý À¨¸.
868. ̽ɢÄÉ¡öì ÌüÈõ ÀÄš¢ý Á¡üÈ¡÷ìÌ
-ÉÉ¢ÄÉ¡õ ²Á¡ô Ò¨¼òÐ.
869. ¦ºÚÅ¡÷ìÌî §º½¢¸Å¡ -ýÀõ «È¢Å¢Ä¡
«ïÍõ À¨¸Å÷ô ¦ÀÈ¢ý.
53
870. ¸øÄ¡ý ¦ÅÌÙõ º¢Ú¦À¡Õû ±ï»¡ýÚõ
´øÄ¡¨É ´øÄ¡ ¦¾¡Ç¢.

2.3.15 À¨¸ò¾¢Èó¦¾Ã¢¾ø
871. À¨¸±ýÛõ ÀñÀ¢ ľ¨É ´ÕÅý
¿¨¸§ÂÔõ §Åñ¼üÀ¡üÚ «ýÚ.
872. Å¢ø§Ä÷ ¯ÆÅ÷ À¨¸¦¸¡Ç¢Ûõ ¦¸¡ûÇü¸
¦º¡ø§Ä÷ ¯ÆÅ÷ À¨¸.
873. ²Óü ÈÅâÛõ ²¨Æ ¾Á¢ÂÉ¡öô
ÀøÄ¡÷ À¨¸¦¸¡û ÀÅý.
874. À¨¸¿ðÀ¡ì ¦¸¡ñ¦¼¡ØÌõ ÀñÒ¨¼ ¡Çý
¾¨¸¨Áì¸ñ ¾í¸¢üÚ ¯ÄÌ.
875. ¾ýШ½ -ýÈ¡ø À¨¸Â¢Ãñ¼¡ø ¾¡ý´ÕÅý
-ýШ½Â¡ì ¦¸¡û¸ÅüÈ¢ý ´ýÚ.
876. §¾È§Ûõ §¾È¡ Å¢ÊÛõ «Æ¢Å¢ý¸ñ
§¾È¡ý À¸¡«ý Å¢¼ø.
877. §¿¡Åü¸ ¦¿¡ó¾Ð «È¢Â¡÷ìÌ §ÁÅü¸
¦Áý¨Á À¨¸Å÷ «¸òÐ.
878. Ũ¸ÂÈ¢óÐ ¾ü¦ºöÐ ¾ü¸¡ôÀ Á¡Ôõ
À¨¸Å÷¸ñ Àð¼ ¦ºÕìÌ.
879. -¨Ç¾¡¸ ÓûÁÃõ ¦¸¡ø¸ ¸¨ÇÔ¿÷
¨¸¦¸¡øÖõ ¸¡úò¾ -¼òÐ.
880. ¯Â¢÷ôÀ ¯ÇÃøÄ÷ ÁýÈ ¦ºÂ¢÷ôÀÅ÷
¦ºõÁø º¢¨¾ì¸Ä¡ ¾¡÷.

2.3.16 ¯ðÀ¨¸
881. ¿¢Æø¿£Õõ -ýÉ¡¾ -ýÉ¡ ¾Á÷¿£Õõ
-ýÉ¡Å¡õ -ýÉ¡ ¦ºÂ¢ý.
882. Å¡û§À¡Ä À¨¸Å¨Ã «ïºü¸ «ï͸
§¸û§À¡ø À¨¸Å÷ ¦¾¡¼÷Ò.
883. ¯ðÀ¨¸ «ïº¢ò¾ü ¸¡ì¸ ¯¨ÄÅ¢¼òÐ
ÁðÀ¨¸Â¢ý Á¡½ò ¦¾Úõ.
884. ÁÉÁ¡½¡ ¯ðÀ¨¸ §¾¡ýÈ¢ý -ÉÁ¡½¡
²¾õ ÀÄ×õ ¾Õõ.
885. ¯ÈøӨȡý ¯ðÀ¨¸ §¾¡ýÈ¢ý -ÈøӨȡý
²¾õ ÀÄ×õ ¾Õõ.
886. ´ýÈ¡¨Á ´ýȢ¡÷ ¸ðÀÊý ±ï»¡ýÚõ
¦À¡ýÈ¡¨Á ´ýÈø «Ã¢Ð.
887. ¦ºôÀ¢ý Ò½÷§À¡ø ÜÊÛõ ܼ¡§¾
¯ðÀ¨¸ ¯üÈ ÌÊ.
54
888. «Ãõ¦À¡Õ¾ ¦À¡ý§À¡Äò §¾Ôõ ¯Ãõ¦À¡ÕÐ
¯ðÀ¨¸ ¯üÈ ÌÊ.
889. ±ðÀ¸ ÅýÉ º¢Ú¨Áò§¾ ¬Â¢Ûõ
¯ðÀ¨¸ ¯ûǾ¡í §¸Î.
890. ¯¼õÀ¡Î -Ä¡¾Å÷ Å¡ú쨸 ̼í¸Õû
À¡õ§À¡Î ¯¼Û¨Èó ¾üÚ.

2.3.17 ¦À⡨Ãô À¢¨Æ¡¨Á


891. ¬üÚÅ¡÷ ¬üÈø -¸Æ¡¨Á §À¡üÚÅ¡÷
§À¡üÈÖû ±øÄ¡õ ¾¨Ä.
892. ¦À⡨Ãô §À½¡Ð ´Ø¸¢ü ¦Àâ¡áø
§Àá -Îõ¨À ¾Õõ.
893. ¦¸¼ø§ÅñÊý §¸Ç¡Ð ¦ºö¸ «¼ø§ÅñÊý
¬üÚ ÀÅ÷¸ñ -ØìÌ.
894. ÜüÈò¨¾ì ¨¸Â¡ø ŢǢò¾üÈ¡ø ¬üÚÅ¡÷ìÌ
¬üÈ¡¾¡÷ -ýÉ¡ ¦ºÂø.
895. ¡ñÎî ¦ºýÚ Â¡ñÎõ ¯Çḡ÷ ¦ÅóÐôÀ¢ý
§ÅóÐ ¦ºÈôÀð ¼Å÷.
896. ±Ã¢Â¡ø ͼôÀÊÛõ ¯ö×ñ¼¡õ ¯ö¡÷
¦Àâ¡÷ô À¢¨Æò¦¾¡ØÌ Å¡÷.
897. Ũ¸Á¡ñ¼ Å¡ú쨸Ôõ Å¡ý¦À¡ÕÙõ ±ýÉ¡õ
¾¨¸Á¡ñ¼ ¾ì¸¡÷ ¦ºÈ¢ý.
898. ÌýÈýÉ¡÷ ÌýÈ Á¾¢ôÀ¢ý Ìʦ¡Î
¿¢ýÈýÉ¡÷ Á¡öÅ÷ ¿¢ÄòÐ.
899. ²ó¾¢Â ¦¸¡û¨¸Â¡÷ º£È¢ý -¨¼ÓâóÐ
§Åó¾Ûõ §ÅóÐ ¦¸Îõ.
900. -Èó¾¨Áó¾ º¡÷Ò¨¼Â÷ ¬Â¢Ûõ ¯ö¡÷
º¢Èó¾¨Áó¾ º£Ã¡÷ ¦ºÈ¢ý.

2.3.18 ¦ÀñÅƢÈø
901. Á¨ÉÅ¢¨ÆÅ¡÷ Á¡ñÀÂý ±ö¾¡÷ Å¢¨ÉÅ¢¨Æ¡÷
§Åñ¼¡ô ¦À¡ÕÙõ «Ð.
902. §À½¡Ð ¦ÀñÅ¢¨ÆÅ¡ý ¬ì¸õ ¦À⧾¡÷
¿¡½¡¸ ¿¡Ïò ¾Õõ.
903. -øÄ¡û¸ñ ¾¡úó¾ -ÂøÀ¢ý¨Á ±ï»¡ýÚõ
¿øÄ¡Õû ¿¡Ïò ¾Õõ.
904. Á¨É¡¨Ç «ïÍõ ÁÚ¨Á¢ Ä¡Çý
Å¢¨É¡ñ¨Á Å£¦Èö¾ Ä¢ýÚ.
905. -øÄ¡¨Ç «ïÍÅ¡ý «ïÍÁü ¦ÈﻡýÚõ
¿øÄ¡÷ìÌ ¿øÄ ¦ºÂø.
55
906. -¨Á¡âý Å¡Æ¢Ûõ À¡Êħà -øÄ¡û
«¨Á¡÷§¾¡û «ïÍ ÀÅ÷.
907. ¦Àñ§½Åø ¦ºö¦¾¡ØÌõ ¬ñ¨Á¢ý ¿¡Ï¨¼ô
¦Àñ§½ ¦ÀÕ¨Á ¯¨¼òÐ.
908. ¿ð¼¡÷ ̨ÈÓÊ¡÷ ¿ýÈ¡üÈ¡÷ ¿ý۾ġû
¦Àð¼¡íÌ ´ØÌ ÀÅ÷.
909. «ÈÅ¢¨ÉÔõ ¬ýÈ ¦À¡ÕÙõ À¢ÈÅ¢¨ÉÔõ
¦Àñ²Åø ¦ºöÅ¡÷¸ñ -ø.
910. ±ñ§º÷ó¾ ¦¿ïºò ¾¢¼Û¨¼Â¡÷ìÌ ±ï»¡ýÚõ
¦Àñ§º÷ó¾¡õ §À¨¾¨Á -ø.

2.3.19 ŨÃÅ¢ýÁ¸Ç¢÷
911. «ýÀ¢ý Å¢¨Æ¡÷ ¦À¡ÕûÅ¢¨ÆÔõ ¬ö¦¾¡Ê¡÷
-ý¦º¡ø -ØìÌò ¾Õõ.
912. ÀÂýà츢ô ÀñÒ¨ÃìÌõ ÀñÀ¢ý Á¸Ç¢÷
¿Âýà츢 ¿ûÇ¡ Å¢¼ø.
913. ¦À¡Õð¦ÀñÊ÷ ¦À¡öõ¨Á ÓÂì¸õ -Õð¼¨È¢ø
²¾¢ø À¢½ó¾Æ£- «üÚ.
914. ¦À¡Õð¦À¡ÕÇ¡÷ ÒýÉÄó §¾¡Â¡÷ «Õð¦À¡Õû
¬Ôõ «È¢Å¢ ÉÅ÷.
915. ¦À¡Ð¿Äò¾¡÷ ÒýÉÄõ §¾¡Â¡÷ Á¾¢¿Äò¾¢ý
Á¡ñ¼ «È¢Å¢ ÉÅ÷.
916. ¾ó¿Äõ À¡Ã¢ôÀ¡÷ §¾¡Â¡÷ ¾¨¸¦ºÕ츢ô
ÒýÉÄõ À¡Ã¢ôÀ¡÷ §¾¡û.
917. ¿¢¨È¦¿ïºõ -øÄÅ÷ §¾¡öÅ¡÷ À¢È¦¿ïº¢ü
§À½¢ô Ò½÷ÀÅ÷ §¾¡û.
918. ¬Ôõ «È¢Å¢É÷ «øÄ¡÷ìÌ «½í¦¸ýÀ
Á¡Â Á¸Ç¢÷ ÓÂìÌ.
919. ŨÃŢġ Á¡½¢¨Æ¡÷ ¦Áý§¾¡û Ҩâġô
ââÂ÷¸û ¬Øõ «ÇÚ.
920 -ÕÁÉô ¦ÀñÊÕõ ¸ûÙõ ¸ÅÚõ
¾¢Õ¿£ì¸ô Àð¼¡÷ ¦¾¡¼÷Ò.

2.3.20 ¸ûÙñ½¡¨Á
921. ¯ð¸ô À¼¡«÷ ´Ç¢Â¢ÆôÀ÷ ±ï»¡ýÚõ
¸ð¸¡¾ø ¦¸¡ñ¦¼¡ØÌ Å¡÷.
922. ¯ñ½ü¸ ¸û¨Ç ¯½¢ø¯ñ¸ º¡ý§È¡Ã¡ý
±ñ½ô À¼§Åñ¼¡ ¾¡÷.
923. ®ýÈ¡û Ó¸ò§¾Ôõ -ýÉ¡¾¡ø ±ýÁüÚî
º¡ý§È¡÷ Ó¸òÐì ¸Ç¢.
56
924. ¿¡ñ±ýÛõ ¿øÄ¡û ÒÈí¦¸¡ÎìÌõ ¸û¦ÇýÛõ
§À½¡ô ¦ÀÕíÌüÈò ¾¡÷ìÌ.
925. ¨¸ÂÈ¢ ¡¨Á ¯¨¼ò§¾ ¦À¡Õû¦¸¡ÎòÐ
¦ÁöÂÈ¢ ¡¨Á ¦¸¡Çø.
926. Ðﺢɡ÷ ¦ºò¾¡Ã¢ý §ÅÈøÄ÷ ±ï»¡ýÚõ
¿ïÍñÀ¡÷ ¸ûÙñ ÀÅ÷.
927. ¯û¦Ç¡üÈ¢ ¯ûé÷ ¿¸ôÀÎÅ÷ ±ï»¡ýÚõ
¸û¦Ç¡üÈ¢ì ¸ñº¡ö ÀÅ÷.
928. ¸Ç¢ò¾È¢§Âý ±ýÀÐ ¨¸Å¢Î¸ ¦¿ïºòÐ
´Ç¢ò¾à¯õ ¬í§¸ Á¢Ìõ.
929. ¸Ç¢ò¾¡¨Éì ¸¡Ã½õ ¸¡ðξø ¸£ú¿£÷ì
ÌÇ¢ò¾¡¨Éò ¾£òÐã- «üÚ.
930. ¸ûÙñ½¡ô §À¡ú¾¢ü ¸Ç¢ò¾¡¨Éì ¸¡Ïí¸¡ø
¯ûÇ¡ý¦¸¡ø ¯ñ¼¾ý §º¡÷×.

2.3.21 ÝÐ
931. §Åñ¼ü¸ ¦ÅýÈ¢ÊÛõ ݾ¢¨É ¦ÅýÈà¯õ
àñÊü¦À¡ý Á£ýÅ¢Øí¸¢ «üÚ.
932. ´ý¦Èö¾¢ áÈ¢ÆìÌõ ݾ÷ìÌõ ¯ñ¼¡í¦¸¡ø
¿ý¦Èö¾¢ Å¡úŧ¾¡÷ ¬Ú.
933. ¯ÕÇ¡Âõ µÅ¡Ð ÜÈ¢ý ¦À¡ÕÇ¡Âõ
§À¡´öô ÒȧÁ ÀÎõ.
934. º¢Ú¨Á ÀĦºöÐ º£ÃÆ¢ìÌõ ݾ¢ý
ÅÚ¨Á ¾ÕŦ¾¡ýÚ -ø.
935. ¸ÅÚõ ¸Æ¸Óõ ¨¸Ôõ ¾Õ츢
-ÅȢ¡÷ -øÄ¡¸¢ ¡÷.
936. «¸¼¡Ã¡÷ «øÄø ¯ÆôÀ÷Ý ¦¾ýÛõ
Ӹʡý ã¼ôÀ𠼡÷.
937. ÀƸ¢Â ¦ºøÅÓõ ÀñÒõ ¦¸ÎìÌõ
¸Æ¸òÐì ¸¡¨Ä Ò¸¢ý.
938. ¦À¡Õû ¦¸ÎòÐô ¦À¡ö§Áü ¦¸¡Ç£- «Õû¦¸ÎòÐ
«øÄø ¯ÆôÀ¢ìÌõ ÝÐ.
939. ¯¨¼¦ºøÅõ °ñ´Ç¢ ¸øÅ¢±ýÚ ³óÐõ
«¨¼Â¡Å¡õ ¬Âí ¦¸¡Ç¢ý.
940. -Æò¦¾¡Ú¡¯õ ¸¡¾Ä¢ìÌõ ݧ¾§À¡ø ÐýÀõ
¯Æò¦¾¡Ú¡¯õ ¸¡¾üÚ ¯Â¢÷.

2.3.22 ÁÕóÐ
941. Á¢¸¢Ûõ ̨È¢Ûõ §¿¡ö¦ºöÔõ á§Ä¡÷
ÅǢӾġ ±ñ½¢Â ãýÚ.
57
942. ÁÕó¦¾É §Åñ¼¡Å¡õ ¡쨸ìÌ «Õó¾¢ÂÐ
«üÈÐ §À¡üÈ¢ ¯½¢ý.
943. «üÈ¡ø «ÈÅÈ¢óÐ ¯ñ¸ «·Ð¼õÒ
¦ÀüÈ¡ý ¦¿ÊÐöìÌõ ¬Ú.
944. «üÈÐ «È¢óÐ ¸¨¼ôÀ¢ÊòÐ Á¡ÈøÄ
Ðöì¸ ÐÅÃô Àº¢òÐ.
945. Á¡ÚÀ¡Î -øÄ¡¾ ¯ñÊ ÁÚòÐñ½¢ý
°ÚÀ¡Î -ø¨Ä ¯Â¢÷ìÌ.
946. -Æ¢ÅÈ¢óÐ ¯ñÀ¡ý¸ñ -ýÀõ§À¡ø ¿¢üÌõ
¸Æ¢§À÷ -¨Ã¡ý¸ñ §¿¡ö.
947. ¾£ÂÇ ÅýÈ¢ò ¦¾Ã¢Â¡ý ¦ÀâÐñ½¢ý
§¿¡ÂÇ Å¢ýÈ¢ô ÀÎõ.
948. §¿¡ö¿¡Ê §¿¡öÓ¾ø ¿¡Ê «Ð¾½¢ìÌõ
Å¡ö¿¡Ê Å¡öôÀî ¦ºÂø.
949. ¯üÈ¡ý «Ç×õ À¢½¢ÂÇ×õ ¸¡ÄÓõ
¸üÈ¡ý ¸Õ¾¢î ¦ºÂø.
950. ¯üÈÅý ¾£÷ôÀ¡ý ÁÕóШÆî ¦ºøÅ¡¦ÉýÚ
«ôÀ¡ø ¿¡ü Üü§È ÁÕóÐ.
«í¸Å¢Âø ÓüÈ¢üÚ

2.4 ´Æ¢À¢Âø
2.4.1 ÌʨÁ
951. -üÀ¢Èó¾¡÷ ¸ñ«øÄÐ -ø¨Ä -ÂøÀ¡¸î
¦ºôÀÓõ ¿¡Ïõ ´ÕíÌ.
952. ´Øì¸Óõ Å¡ö¨ÁÔõ ¿¡Ïõ -õ ãýÚõ
-Ø측÷ ÌÊôÀ¢Èó ¾¡÷.
953. ¿¨¸®¨¸ -ý¦º¡ø -¸Æ¡¨Á ¿¡ýÌõ
Ũ¸¦ÂýÀ Å¡ö¨Áì ÌÊìÌ.
954. «Î츢 §¸¡Ê ¦ÀÈ¢Ûõ ÌÊôÀ¢Èó¾¡÷
ÌýÚÅ ¦ºö¾ø -Ä÷.
955. ÅÆíÌÅ ÐûÅ£úó¾ì ¸ñÏõ ÀÆíÌÊ
ÀñÀ¢ø ¾¨ÄôÀ¢Ã¢¾ø -ýÚ.
956. ºÄõÀüÈ¢î º¡øÀ¢Ä ¦ºö¡÷Á¡ ºüÈ
ÌÄõÀüÈ¢ Å¡úÐõ ±ý À¡÷.
957. ÌÊôÀ¢Èó¾¡÷ ¸ñÅ¢ÇíÌõ ÌüÈõ Å¢ÍõÀ¢ý
Á¾¢ì¸ñ ÁÚô§À¡ø ¯Â÷óÐ.
958. ¿Äò¾¢ý¸ñ ¿¡Ã¢ý¨Á §¾¡ýÈ¢ý «Å¨Éì
ÌÄò¾¢ý¸ñ ³Âô ÀÎõ.
959. ¿¢Äò¾¢ø ¸¢¼ó¾¨Á ¸¡ø¸¡ðÎõ ¸¡ðÎõ
ÌÄò¾¢ø À¢Èó¾¡÷Å¡öî ¦º¡ø.
58
960. ¿Äõ§ÅñÊý ¿¡Ï¨¼¨Á §ÅñÎõ ÌÄõ §ÅñÊý
§Åñθ ¡÷ìÌõ À½¢×.

2.4.2 Á¡Éõ
961. -ýÈ¢ «¨ÁÂ¡î º¢ÈôÀ¢É ¬Â¢Ûõ
ÌýÈ ÅÕÀ Å¢¼ø.
962. º£Ã¢Ûõ º£ÃøÄ ¦ºö¡§Ã º£¦Ã¡Î
§Àáñ¨Á §ÅñÎ ÀÅ÷.
963. ¦ÀÕì¸òÐ §ÅñÎõ À½¢¾ø º¢È¢Â
ÍÕì¸òÐ §ÅñÎõ ¯Â÷×.
964. ¾¨Ä¢ý -Æ¢ó¾ Á¢èÉÂ÷ Á¡ó¾÷
¿¢¨Ä¢ý -Æ¢ó¾ì ¸¨¼.
965. ÌýÈ¢ý «¨É¡Õõ ÌýÚÅ÷ ÌýÚÅ
ÌýÈ¢ «¨É ¦ºÂ¢ý.
966. Ò¸ú-ýÈ¡ø Òò§¾û¿¡ðÎ ¯ö¡¾¡ø ±ýÁüÚ
-¸úÅ¡÷À¢ý ¦ºýÚ ¿¢¨Ä.
967. ´ð¼¡÷À¢ý ¦ºý¦È¡ÕÅý Å¡ú¾Ä§ý «ó¿¢¨Ä§Â
¦¸ð¼¡ý ±ÉôÀξø ¿ýÚ.
968. ÁÕ󧾡ÁüÚ °ýµõÒõ Å¡ú쨸 ¦ÀÕ󾨸¨Á
À£¼Æ¢Â Åó¾ -¼òÐ.
969. Á¢÷¿£ôÀ¢ý Å¡Æ¡ì ¸ÅâÁ¡ «ýÉ¡÷
¯Â¢÷¿£ôÀ÷ Á¡Éõ Åâý.
970. -Ç¢Åâý Å¡Æ¡¾ Á¡Éõ ¯¨¼Â¡÷
´Ç¢¦¾¡ØÐ ²òÐõ ¯ÄÌ.

2.4.3 ¦ÀÕ¨Á
971. ´Ç¢´ÕÅüÌ ¯ûÇ ¦ÅÚ쨸 -Ç¢´ÕÅüÌ
«·¾¢ÈóÐ Å¡úÐõ ±Éø.
972. À¢Èô¦À¡ìÌõ ±øÄ¡ ¯Â¢÷ìÌõ º¢Èô¦À¡ùÅ¡
¦ºö¦¾¡Æ¢ø §ÅüÚ¨Á ¡ý.
973. §ÁÄ¢ÕóÐõ §ÁÄøÄ¡÷ §ÁÄøÄ÷ ¸£Æ¢ÕóÐõ
¸£ÆøÄ¡÷ ¸£Æø ÄÅ÷.
974. ´Õ¨Á Á¸Ç¢§Ã §À¡Äô ¦ÀÕ¨ÁÔõ
¾ý¨Éò¾¡ý ¦¸¡ñ¦¼¡Ø¸¢ý ¯ñÎ.
975. ¦ÀÕ¨Á Ô¨¼ÂÅ÷ ¬üÚÅ¡÷ ¬üÈ¢ý
«Õ¨Á ¯¨¼Â ¦ºÂø.
976. º¢È¢Â¡÷ ¯½÷Ôû -ø¨Ä ¦À⡨Ãô
§À½¢ì ¦¸¡û §Åõ ±ýÛõ §¿¡ìÌ.
977. -Èô§À ÒÃ¢ó¾ ¦¾¡Æ¢üÈ¡õ º¢ÈôÒó¾¡ý
º£Ãø ÄÅ÷¸ñ ÀÊý.
59
978. À½¢ÔÁ¡õ ±ýÚõ ¦ÀÕ¨Á º¢Ú¨Á
«½¢ÔÁ¡õ ¾ý¨É Å¢ÂóÐ.
979. ¦ÀÕ¨Á ¦ÀÕÁ¢¾õ -ý¨Á º¢Ú¨Á
¦ÀÕÁ¢¾õ °÷óРŢ¼ø.
980. «üÈõ Á¨ÈìÌõ ¦ÀÕ¨Á º¢Ú¨Á¾¡ý
ÌüȧÁ ÜÈ¢ Å¢Îõ.

2.4.4 º¡ýÈ¡ñ¨Á
981. ¸¼ý±ýÀ ¿øĨŠ±øÄ¡õ ¸¼ý«È¢óÐ
º¡ýÈ¡ñ¨Á §Áü¦¸¡û ÀÅ÷ìÌ.
982. ̽¿Äõ º¡ý§È¡÷ ¿Ä§É À¢È¿Äõ
±ó¿ÄòÐ ¯ûÇà¯õ «ýÚ.
983. «ýÒ¿¡ñ ´ôÒÃ× ¸ñ§½¡ð¼õ Å¡ö¨Á¦Â¡Î
³óк¡ø °ýȢ àñ.
984. ¦¸¡øÄ¡ ¿Äò¾Ð §¿¡ý¨Á À¢È÷¾£¨Á
¦º¡øÄ¡ ¿Äò¾Ð º¡øÒ.
985. ¬üÚÅ¡÷ ¬üÈø À½¢¾ø «Ðº¡ý§È¡÷
Á¡üÈ¡¨Ã Á¡üÚõ À¨¼.
986. º¡øÀ¢üÌì ¸ð¼¨Ç ¡¦¾É¢ý §¾¡øÅ¢
ШÄÂøÄ¡÷ ¸ñÏõ ¦¸¡Çø.
987. -ýÉ¡¦ºö ¾¡÷ìÌõ -ɢ§Š¦ºö¡측ø
±ýÉ ÀÂò¾§¾¡ º¡øÒ.
988. -ý¨Á ´ÕÅüÌ -Ç¢ÅýÚ º¡ø¦ÀýÛõ
¾¢ñ¨Á ¯ñ ¼¡¸ô ¦ÀÈ¢ý.
989. °Æ¢ ¦ÀÂâÛõ ¾¡õ¦ÀÂá÷ º¡ýÈ¡ñ¨ÁìÌ
¬Æ¢ ±ÉôÀÎ Å¡÷.
990. º¡ýÈÅ÷ º¡ýÈ¡ñ¨Á ÌýÈ¢ý -Õ¿¢Äó¾¡ý
¾¡í¸¡Ð Áý§É¡ ¦À¡¨È.

2.4.5 ÀñÒ¨¼¨Á
991. ±ñÀ¾ò¾¡ø ±ö¾ø ±Ç¢¦¾ýÀ ¡÷Á¡ðÎõ
ÀñÒ¨¼¨Á ±ýÛõ ÅÆìÌ.
992. «ýÒ¨¼¨Á ¬ýÈ ÌÊôÀ¢Èò¾ø -ùÅ¢ÃñÎõ
ÀñÒ¨¼¨Á ±ýÛõ ÅÆìÌ.
993. ¯Úô¦À¡ò¾ø Á츦ǡôÒ «ýÈ¡ø ¦ÅÚò¾ì¸
Àñ¦À¡ò¾ø ´ôÀ¾¡õ ´ôÒ.
994. ¿Â¦É¡Î ¿ýÈ¢ Òâó¾ ÀÂÛ¨¼Â¡÷
ÀñÒÀ¡ áðÎõ ¯ÄÌ.
995. ¿¨¸ÔûÙõ -ýÉ¡ ¾¢¸ú À¨¸ÔûÙõ
ÀñÒÇ À¡¼È¢Å¡÷ Á¡ðÎ.
60
996. ÀñÒ¨¼Â¡÷ô ÀðÎñÎ ¯Ä¸õ «Ð-ý§Èø
ÁñÒìÌ Á¡öÅÐ Áý.
997. «Ãõ§À¡Öõ Ü÷¨Á §ÃÛõ ÁÃõ§À¡øÅ÷
Áì¸ðÀñÒ -øÄ¡ ¾Å÷.
998. ¿ñÀ¡üÈ¡÷ ¬¸¢ ¿ÂÁ¢Ä ¦ºöÅ¡÷ìÌõ
ÀñÀ¡üÈ¡÷ ¬¾ø ¸¨¼.
999. ¿¸øÅøÄ÷ «øÄ¡÷ìÌ Á¡Â¢Õ »¡Äõ
À¸ÖõÀ¡ü Àð¼ýÚ -Õû.
1000. ÀñÀ¢Ä¡ý ¦ÀüÈ ¦ÀÕ了øÅõ ¿ýÀ¡ø
¸Ä󾣨Á ¡ø¾¢Ã¢ó ¾üÚ.

2.4.6 ¿ýȢ¢ø¦ºøÅõ
1001. ¨Åò¾¡ýÅ¡ö º¡ýÈ ¦ÀÕõ¦À¡Õû «·Ðñ½¡ý
¦ºò¾¡ý ¦ºÂ츢¼ó¾Ð -ø.
1002. ¦À¡ÕÇ¡É¡õ ±øÄ¡¦ÁýÚ ®Â¡Ð -ÅÚõ
ÁÕÇ¡É¡õ Á¡½¡ô À¢ÈôÒ.
1003. ®ð¼õ -ÅÈ¢ -¨º§Åñ¼¡ ¬¼Å÷
§¾¡üÈõ ¿¢ÄìÌô ¦À¡¨È.
1004. ±îº¦ÁýÚ ±ý±ñÏí ¦¸¡ø§Ä¡ ´ÕÅáø
¿îºô À¼¡« ¾Åý.
1005. ¦¸¡ÎôÀà¯õ ÐöôÀà¯õ -øÄ¡÷ìÌ «Î츢Â
§¸¡ÊÔñ ¼¡Â¢Ûõ -ø.
1006. ²¾õ ¦ÀÕ了øÅõ ¾¡ýÐùÅ¡ý ¾ì¸¡÷즸¡ýÚ
®¾ø -ÂøÀ¢Ä¡ ¾¡ý.
1007. «üÈ¡÷즸¡ýÚ ¬üÈ¡¾¡ý ¦ºøÅõ Á¢¸¿Äõ
¦ÀüÈ¡û ¾Á¢Âûãò ¾üÚ.
1008. ¿îºô À¼¡¾Åý ¦ºøÅõ ¿ÎçÕû
¿îÍ ÁÃõÀØò ¾üÚ.
1009. «ý¦À¡Ã£-ò ¾ü¦ºüÚ «È§¿¡ì¸¡Ð ®ðÊÂ
´ñ¦À¡Õû ¦¸¡ûÅ¡÷ À¢È÷.
1010. º£Õ¨¼î ¦ºøÅ÷ º¢ÚÐÉ¢ Á¡Ã¢
ÅÈíÜ÷ó ¾¨ÉÂÐ ¯¨¼òÐ.

2.4.7 ¿¡Ï¨¼¨Á
1011. ¸ÕÁò¾¡ø ¿¡Ï¾ø ¿¡Ïó ¾¢ÕѾø
¿øÄÅ÷ ¿¡Ïô À¢È.
1012. °Ï¨¼ ±îºõ ¯Â¢÷즸øÄ¡õ §ÅÈøÄ
¿¡Ï¨¼¨Á Á¡ó¾÷ º¢ÈôÒ.
1013. °¨Éì ÌÈ¢ò¾ ¯Â¢¦ÃøÄ¡õ ¿¡ñ±ýÛõ
¿ý¨Á ÌÈ¢ò¾Ð º¡øÒ.
61
1014. «½¢«ý§È¡ ¿¡Ï¨¼¨Á º¡ý§È¡÷ìÌ «·¾¢ý§Èø
À¢½¢«ý§È¡ À£Î ¿¨¼.
1015. À¢È÷ÀÆ¢Ôõ ¾õÀÆ¢Ôõ ¿¡ÏÅ¡÷ ¿¡ÏìÌ
¯¨ÈÀ¾¢ ±ýÛõ ¯ÄÌ.
1016. ¿¡ñ§ÅÄ¢ ¦¸¡ûÇ¡Ð Áý§É¡ Å¢Âý»¡Äõ
§À½Ä÷ §ÁÄ¡ ÂÅ÷.
1017. ¿¡½¡ø ¯Â¢¨Ãò ÐÈôÀ÷ ¯Â¢÷ô¦À¡Õð¼¡ø
¿¡ñÐÈÅ¡÷ ¿¡½¡û ÀÅ÷.
1018. À¢È÷¿¡½ò ¾ì¸Ð ¾¡ý¿¡½¡ ɡ¢ý
«Èõ¿¡½ò ¾ì¸Ð ¯¨¼òÐ.
1019. ÌÄïÍÎõ ¦¸¡û¨¸ À¢¨ÆôÀ¢ý ¿ÄïÍÎõ
¿¡½¢ý¨Á ¿¢ýÈì ¸¨¼.
1020. ¿¡ñ«¸ò ¾¢øÄ¡÷ -Âì¸õ ÁÃôÀ¡¨Å
¿¡½¡ø ¯Â¢÷ÁÕðÊ «üÚ.

2.4.8 ÌʦºÂøŨ¸
1021. ¸ÕÁõ ¦ºÂ´ÕÅý ¨¸à§Åý ±ýÛõ
¦ÀÕ¨Á¢ý À£Î¨¼ÂÐ -ø.
1022. ¬ûÅ¢¨ÉÔõ ¬ýÈ «È¢×õ ±É-ÃñÊý
¿£ûÅ¢¨É¡ø ¿£Ùõ ÌÊ.
1023. ÌʦºöÅø ±ýÛõ ´ÕÅüÌò ¦¾öÅõ
ÁʾüÚò ¾¡ýÓó ÐÚõ.
1024. ÝÆ¡Áø ¾¡§É ÓʦÅöÐõ ¾õÌʨÂò
¾¡Æ¡Ð ¯»üÚ ÀÅ÷ìÌ.
1025. ÌüÈõ -ÄÉ¡öì ÌʦºöÐ Å¡úÅ¡¨Éî
ÍüÈÁ¡î ÍüÚõ ¯ÄÌ.
1026. ¿øÄ¡ñ¨Á ±ýÀÐ ´ÕÅüÌò ¾¡ýÀ¢Èó¾
-øÄ¡ñ¨Á ¬ì¸¢ì ¦¸¡Çø.
1027. «ÁøòÐ Åý¸ñ½÷ §À¡Äò ¾ÁøòÐõ
¬üÚÅ¡÷ §Áü§È ¦À¡¨È.
1028. ÌʦºöÅ¡÷ì ¸¢ø¨Ä ÀÕÅõ ÁʦºöÐ
Á¡Éí ¸Õ¾ì ¦¸Îõ.
1029. -Îõ¨À째 ¦¸¡û¸Äõ ¦¸¡ø§Ä¡ ÌÎõÀò¨¾ì
ÌüÈ Á¨ÈôÀ¡ý ¯¼õÒ.
1030. -Îì¸ñ¸¡ø ¦¸¡ýÈ¢¼ Å£Øõ «ÎòàýÚõ
¿øÄ¡û -Ä¡¾ ÌÊ.

2.4.9 ¯Æ×
1031. ÍÆýÚõ²÷ô À¢ýÉÐ ¯Ä¸õ «¾É¡ø
¯ÆóÐõ ¯Æ§Å ¾¨Ä.
62
1032. ¯ØÅ¡÷ ¯Ä¸ò¾¡÷ìÌ ¬½¢«· ¾¡üÈ¡Ð
±ØÅ¡¨Ã ±øÄ¡õ ¦À¡ÚòÐ.
1033. ¯ØÐñÎ Å¡úÅ¡§Ã Å¡úÅ¡÷Áü ¦ÈøÄ¡õ
¦¾¡ØÐñÎ À¢ý¦ºø ÀÅ÷.
1034. ÀĄ̈¼ ¿£ÆÖõ ¾į́¼ì¸£úì ¸¡ñÀ÷
«Ą̈¼ ¿£Æ ÄÅ÷.
1035. -ÃÅ¡÷ -ÃôÀ¡÷즸¡ýÚ ®Å÷ ¸ÃÅ¡Ð
¨¸¦ºöàñ Á¡¨Ä ÂÅ÷.
1036. ¯ÆŢɡ÷ ¨¸õÁ¼í¸¢ý -ø¨Ä Å¢¨ÆÅà¯õ
Å¢ð§¼õ±ý À¡÷ìÌõ ¿¢¨Ä.
1037. ¦¾¡ÊôÒؾ¢ ¸·º¡ ¯½ì¸¢ý À¢Êò¦¾Õ×õ
§Åñ¼¡Ð º¡Äô ÀÎõ.
1038. ²Ã¢Ûõ ¿ýÈ¡ø ±ÕŢξø ¸ð¼À¢ý
¿£Ã¢Ûõ ¿ýȾý ¸¡ôÒ.
1039. ¦ºøÄ¡ý ¸¢ÆÅý -ÕôÀ¢ý ¿¢ÄõÒÄóÐ
-øÄ¡Ç¢ý °Ê Å¢Îõ.
1040. -ĦÁýÚ «¨º- -ÕôÀ¡¨Ãì ¸¡½¢ý
¿¢Ä¦ÁýÛõ ¿øÄ¡û ¿Ìõ.

2.4.10 ¿øÌÃ×
1041. -ý¨Á¢ý -ýÉ¡¾Ð ¡¦¾É¢ý -ý¨Á¢ý
-ý¨Á§Â -ýÉ¡ ¾Ð.
1042. -ý¨Á ±É¦Å¡Õ À¡Å¢ ÁÚ¨ÁÔõ
-õ¨ÁÔõ -ýÈ¢ ÅÕõ.
1043. ¦¾¡øÅÃ×õ §¾¡Öõ ¦¸ÎìÌõ ¦¾¡¨¸Â¡¸
¿øÌÃ× ±ýÛõ ¿¨º.
1044. -üÀ¢Èó¾¡÷ ¸ñ§½Ôõ -ý¨Á -Ç¢Åó¾
¦º¡üÀ¢ÈìÌõ §º¡÷× ¾Õõ.
1045. ¿øÌÃ× ±ýÛõ -Îõ¨ÀÔû Àø̨Ãò
ÐýÀí¸û ¦ºýÚ ÀÎõ.
1046. ¿ü¦À¡Õû ¿ý̽÷óÐ ¦º¡øÄ¢Ûõ ¿øÜ÷ó¾¡÷
¦º¡ü¦À¡Õû §º¡÷× ÀÎõ.
1047. «Èﺡá ¿øÌÃ× ®ýȾ¡ ¡Ûõ
À¢Èý§À¡Ä §¿¡ì¸ô ÀÎõ.
1048. -ýÚõ ÅÕÅÐ ¦¸¡ø§Ä¡ ¦¿Õ¿Öõ
¦¸¡ýÈÐ §À¡Öõ ¿¢ÃôÒ.
1049. ¦¿ÕôÀ¢Ûû ÐïºÖõ ¬Ìõ ¿¢ÃôÀ¢Ûû
¡¦¾¡ýÚõ ¸ñÀ¡Î «Ã¢Ð.
1050. ÐôÒà ŢøÄ¡÷ ÐÅÃò ÐÈÅ¡¨Á
¯ôÀ¢üÌõ ¸¡ÊìÌõ ÜüÚ.
63
2.4.11 -Ã×
1051. -Ãì¸ -Ãò¾ì¸¡÷ì ¸¡½¢ý ¸ÃôÀ¢ý
«Å÷ÀÆ¢ ¾õÀÆ¢ «ýÚ.
1052. -ýÀõ ´ÕÅüÌ -Ãò¾ø -Ãó¾¨Å
ÐýÀõ ¯È¡« Åâý.
1053. ¸ÃôÀ¢Ä¡ ¦¿ïº¢ý ¸¼ÉȢš÷ Óý¿¢ýÚ
-ÃôÒ§Á¡ §Ã±÷ ¯¨¼òÐ.
1054. -Ãò¾Öõ ®¾§Ä §À¡Öõ ¸Ãò¾ø
¸ÉÅ¢Öõ §¾üÈ¡¾¡÷ Á¡ðÎ.
1055. ¸ÃôÀ¢Ä¡÷ ¨Å¸òÐ ¯ñ¨Á¡ø ¸ñ½¢ýÚ
-ÃôÀÅ÷ §Áü¦¸¡û ÅÐ.
1056. ¸ÃôÀ¢Îõ¨À ¢øÄ¡¨Ãì ¸¡½¢ý ¿¢ÃôÀ¢Îõ¨À
±øÄ¡õ ´ÕíÌ ¦¸Îõ.
1057. -¸úó¦¾ûÇ¡Ð ®Å¡¨Ãì ¸¡½¢ý Á¸¢úóÐûÇõ
¯ûÙû ¯ÅôÀÐ ¯¨¼òÐ.
1058. -ÃôÀ¡¨Ã -øġ¢ý ®÷í¸ñÁ¡ »¡Äõ
ÁÃôÀ¡¨Å ¦ºýÚÅó ¾üÚ.
1059. ®Å¡÷¸ñ ±ýÛñ¼¡õ §¾¡üÈõ -ÃóЧ¸¡û
§ÁÅ¡÷ -Ä¡«ì ¸¨¼.
1060. -ÃôÀ¡ý ¦ÅÌÇ¡¨Á §ÅñÎõ ¿¢ÃôÀ¢Îõ¨À
¾¡§ÉÔõ º¡Öõ ¸Ã¢.

2.4.12 -ÃÅîºõ
1061. ¸ÃÅ¡Ð ¯Åó¾£Ôõ ¸ñ½ýÉ¡÷ ¸ñÏõ
-ÃÅ¡¨Á §¸¡Ê ¯Úõ.
1062. -ÃóÐõ ¯Â¢÷Å¡ú¾ø §ÅñÊý ÀÃóÐ
¦¸Î¸ ¯Ä¸¢ÂüÈ¢ ¡ý.
1063. -ý¨Á -Îõ¨À -Ãóо£÷ Å¡¦ÁýÛõ
Åý¨Á¢ý ÅýÀ¡ð¼ ¾¢ø.
1064. -¼¦ÁøÄ¡õ ¦¸¡ûÇ¡ò ¾¨¸ò§¾ -¼Á¢øÄ¡ì
¸¡Öõ -æšøÄ¡î º¡øÒ.
1065. ¦¾ñ½£÷ «ÎÒü¨¸ ¬Â¢Ûõ ¾¡û¾ó¾Ð
¯ñ½Ä¢ý °í¸¢É¢Â ¾¢ø.
1066. ¬Å¢üÌ ¿£¦ÃýÚ -ÃôÀ¢Ûõ ¿¡Å¢üÌ
-ÃÅ¢ý -Ç¢Åó¾ ¾¢ø.
1067. -ÃôÀý -ÃôÀ¡¨Ã ±øÄ¡õ -ÃôÀ¢ý
¸ÃôÀ¡÷ -ÃÅýÁ¢ý ±ýÚ.
1068. -æÅýÛõ ²Á¡ôÀ¢ø §¾¡½¢ ¸Ã¦ÅýÛõ
À¡÷¾¡ì¸ô ÀìÌ Å¢Îõ.
1069. -Ã×ûÇ ¯ûÇõ ¯ÕÌõ ¸Ã×ûÇ
¯ûÇà¯õ -ýÈ¢ì ¦¸Îõ.
64
1070. ¸ÃôÀÅ÷ìÌ Â¡í¦¸¡Ç¢ìÌõ ¦¸¡ø§Ä¡ -ÃôÀÅ÷
¦º¡øÄ¡¼ô §À¡´õ ¯Â¢÷.

2.4.13 ¸Â¨Á
1071. Áì¸§Ç §À¡øÅ÷ ¸ÂÅ÷ «ÅÃýÉ
´ôÀ¡Ã¢ ¡í¸ñ¼ ¾¢ø.
1072. ¿ýÈÈ¢ šâü ¸ÂÅ÷ ¾¢Õר¼Â÷
¦¿ïºòÐ «ÅÄõ -Ä÷.
1073. §¾Å÷ «¨ÉÂ÷ ¸ÂÅ÷ «ÅÕó¾¡õ
§ÁÅÉ ¦ºö¦¾¡Ø¸ Ä¡ý.
1074. «¸ôÀðÊ ¬Å¡¨Ãì ¸¡½¢ý «Åâý
Á¢¸ôÀðÎî ¦ºõÁ¡ìÌõ ¸£ú.
1075. «îº§Á ¸£ú¸ÇÐ ¬º¡Ãõ ±îºõ
«Å¡×ñ§¼ø ¯ñ¼¡õ º¢È¢Ð.
1076. «¨ÈÀ¨È «ýÉ÷ ¸ÂÅ÷¾¡õ §¸ð¼
Á¨ÈÀ¢È÷ìÌ ¯öòШÃì¸ Ä¡ý.
1077. ®÷í¨¸ Å¢¾¢Ã¡÷ ¸ÂÅ÷ ¦¸¡ÊÚ¨¼ìÌõ
Üý¨¸Â÷ «øÄ¡ ¾Å÷ìÌ.
1078. ¦º¡øÄô ÀÂýÀÎÅ÷ º¡ý§È¡÷ ¸ÕõÒ§À¡ø
¦¸¡øÄô ÀÂýÀÎõ ¸£ú.
1079. ¯ÎôÀà¯õ ¯ñÀà¯õ ¸¡½¢ý À¢È÷§Áø
ÅÎ측½ ÅüÈ¡Ìõ ¸£ú.
1080. ±üÈ¢ü ÌâÂ÷ ¸ÂŦáýÚ ¯üÈ측ø
Å¢üÈüÌ ¯Ã¢Â÷ Å¢¨ÃóÐ.
´Æ¢À¢Âø ÓüÈ¢üÚ
¦À¡ÕðÀ¡ø ÓüÈ¢üÚ

3. ¸¡ÁòÐôÀ¡ø
3.1 ¸ÇÅ¢Âø
3.1.1 ¾¨¸Â½íÌÚò¾ø
1081. «½í̦¸¡ø ¬öÁ¢ø ¦¸¡ø§Ä¡ ¸Éį́Æ
Á¡¾÷¦¸¡ø Á¡Öõ ±ý ¦¿ïÍ.
1082. §¿¡ì¸¢É¡û §¿¡ì¦¸¾¢÷ §¿¡ì̾ø ¾¡ì¸½íÌ
¾¡¨É즸¡ñ ¼ýÉ Ð¨¼òÐ.
1083. Àñ¼È¢§Âý Üü¦Èý À¾¨É -É¢ÂÈ¢ó§¾ý
¦Àñ¼¨¸Â¡ø §ÀÃÁ÷ì ¸ðÎ.
1084. ¸ñ¼¡÷ ¯Â¢ÕñÏõ §¾¡üÈò¾¡ø ¦Àñ¼¨¸ô
§À¨¾ìÌ «Á÷ò¾É ¸ñ.
1085. ÜüȧÁ¡ ¸ñ§½¡ À¢¨½§Â¡ Á¼ÅÃø
§¿¡ì¸Á¢õ ãýÚõ ¯¨¼òÐ.
65
1086. ¦¸¡ÎõÒÕÅõ §¸¡¼¡ Á¨ÈôÀ¢ý ¿Îí¸»÷
¦ºöÂÄ Áý-Åû ¸ñ.
1087. ¸¼¡«ì ¸Ç¢üÈ¢ý§Áü ¸ðÀ¼¡õ Á¡¾÷
À¼¡« ӨħÁø и¢ø.
1088. ´ñϾü §¸¡´ ¯¨¼ó¾§¾ »¡ðÀ¢Ûû
¿ñ½¡Õõ ¯ð̦Áý À£Î.
1089. À¢¨½§Â÷ Á¼§¿¡ìÌõ ¿¡Ïõ ¯¨¼Â¡ðÌ
«½¢¦Âŧɡ ²¾¢Ä ¾óÐ.
1090. ¯ñ¼¡÷¸ñ «øÄÐ «Î¿È¡ì ¸¡Áõ§À¡ø
¸ñ¼¡÷ Á¸¢ú¦ºö¾ø -ýÚ.

3.1.2 ÌÈ¢ôÀÈ¢¾ø
1091. -Õ§¿¡ìÌ -ÅÙñ¸ñ ¯ûÇÐ ´Õ§¿¡ìÌ
§¿¡ö§¿¡ì¦¸¡ý È󧿡ö ÁÕóÐ.
1092. ¸ñ¸Ç× ¦¸¡ûÙõ º¢Ú§¿¡ì¸õ ¸¡Áò¾¢ø
¦ºõÀ¡¸õ «ýÚ ¦ÀâÐ.
1093. §¿¡ì¸¢É¡û §¿¡ì¸¢ -¨Èﺢɡû «·¾Åû
¡ôÀ¢Ûû «ðÊ ¿£÷.
1094. ¡ý§¿¡ìÌõ ¸¡¨Ä ¿¢Äý§¿¡ìÌõ §¿¡ì¸¡ì¸¡ø
¾¡ý§¿¡ì¸¢ ¦ÁøÄ ¿Ìõ.
1095. ÌȢ즸¡ñÎ §¿¡ì¸¡¨Á «øÄ¡ø ´Õ¸ñ
º¢È츽¢ò¾¡û §À¡Ä ¿Ìõ.
1096. ¯È¡« ¾Å÷§À¡ø ¦º¡Ä¢Ûõ ¦ºÈ¡«÷¦º¡ø
´ø¨Ä ¯½Ãô ÀÎõ.
1097. ¦ºÈ¡«î º¢Ú¦º¡øÖõ ¦ºüÈ¡÷§À¡ø §¿¡ìÌõ
¯È¡«÷§À¡ýÚ ¯üÈ¡÷ ÌÈ¢ôÒ.
1098. «¨ºÂ¢ÂüÌ ¯ñ¼¡ñ§¼¡÷ ²±÷¡ý §¿¡ì¸ô
À¨ºÂ¢Éû ¨À ¿Ìõ.
1099. ²¾¢Ä¡÷ §À¡Äô ¦À¡Ð§¿¡ìÌ §¿¡ì̾ø
¸¡¾Ä¡÷ ¸ñ§½ ¯Ç.
1100. ¸ñ¦½¡Î ¸ñ-¨½ §¿¡ì¦¸¡ì¸¢ý Å¡ö¡ü¸û
±ýÉ ÀÂÛõ -Ä.

3.1.3 Ò½÷Á¸¢ú¾ø
1101. ¸ñΧ¸ðÎ ¯ñ΢÷òÐ ¯üÈÈ¢Ôõ ³õÒÄÛõ
´ñ¦¾¡Ê ¸ñ§½ ¯Ç.
1102. À¢½¢ìÌ ÁÕóÐ À¢ÈÁý «½¢Â¢¨Æ
¾ý§¿¡öìÌò ¾¡§É ÁÕóÐ.
1103. ¾¡õÅ£úÅ¡÷ ¦Áý§È¡û ТĢý -ɢЦ¸¡ø
¾¡Á¨Ãì ¸ñ½¡ý ¯ÄÌ.
66
1104. ¿£í¸¢ý ¦¾Ú¡¯õ ÌÚÌí¸¡ø ¾ñ¦½ýÛõ
¾£Â¡ñÎô ¦ÀüÈ¡û -Åû?
1105. §Åð¼ ¦À¡Ø¾¢ý «¨Å¨Š§À¡Ö§Á
§¾¡ð¼¡÷ ¸ÐôÀ¢É¡û §¾¡û.
1106. ¯Ú§¾¡Ú ¯Â¢÷¾Ç¢÷ôÀò ¾£ñ¼Ä¡ø §À¨¾ìÌ
«Á¢ú¾¢ý -ÂýÈÉ §¾¡û.
1107. ¾õÁ¢ø -ÕóÐ ¾ÁÐÀ¡òÐ ¯ñ¼üÈ¡ø
«õÁ¡ «Ã¢¨Å ÓÂìÌ.
1108. Å£Øõ -ÕÅ÷ìÌ -É¢§¾ ÅǢ¢¨¼
§À¡Æô À¼¡« ÓÂìÌ.
1109. °¼ø ¯½÷¾ø Ò½÷¾ø -¨Å¸¡Áõ
ÜÊ¡÷ ¦ÀüÈ ÀÂý.
1110. «È¢§¾¡Ú «È¢Â¡¨Á ¸ñ¼üÈ¡ø ¸¡Áõ
¦ºÈ¢§¾¡Úõ §ºÂ¢¨Æ Á¡ðÎ.

3.1.4 ¿ÄõÒ¨ÉóШÃò¾ø
1111. ¿ýÉ£¨Ã Å¡Æ¢ «É¢îº§Á ¿¢ýÉ¢Ûõ
¦ÁýÉ£Ãû ¡õÅ£ú ÀÅû.
1112. ÁÄ÷¸¡½¢ý ¨Á¡ò¾¢ ¦¿ï§º -Åû¸ñ
ÀÄ÷¸¡Ïõ â¦Å¡ìÌõ ±ýÚ.
1113. ÓÈ¢§ÁÉ¢ Óò¾õ ÓÚÅø ¦ÅÈ¢¿¡üÈõ
§ÅÖñ¸ñ §Åöò§¾¡ ÇÅðÌ.
1114. ¸¡½¢ý ÌÅ¨Ç ¸Å¢úóÐ ¿¢Äý§¿¡ìÌõ
Á¡½¢¨Æ ¸ñ¦½¡ù§Åõ ±ýÚ.
1115. «É¢îºôâì ¸¡ø¸¨Ç¡û ¦Àö¾¡û ѸôÀ¢üÌ
¿øÄ À¼¡« À¨È.
1116. Á¾¢Ôõ Á¼ó¨¾ Ó¸Ûõ «È¢Â¡
À¾¢Â¢ý ¸Äí¸¢Â Á£ý.
1117. «ÚÅ¡ö ¿¢¨Èó¾ «Å¢÷Á¾¢ìÌô §À¡Ä
ÁÚ×ñ§¼¡ Á¡¾÷ Ó¸òÐ.
1118. Á¡¾÷ Ó¸õ§À¡ø ´Ç¢Å¢¼ Åø¨Ä§Âø
¸¡¾¨Ä Å¡Æ¢ Á¾¢.
1119. ÁÄÃýÉ ¸ñ½¡û Ó¸¦Á¡ò¾¢ ¡¢ý
ÀÄ÷¸¡½ò §¾¡ýÈø Á¾¢.
1120. «É¢îºÓõ «ýÉò¾¢ý àÅ¢Ôõ Á¡¾÷
«ÊìÌ ¦¿Õﺢô ÀÆõ.

3.1.5 ¸¡¾üº¢ÈôÒ¨Ãò¾ø
1121. À¡¦Ä¡Î §¾ý¸Äó ¾ü§È À½¢¦Á¡Æ¢
Å¡¦ÄÂ¢Ú °È¢Â ¿£÷.
67
1122. ¯¼õ¦À¡Î ¯Â¢Ã¢¨¼ ±ýÉÁü ÈýÉ
Á¼ó¨¾¦Â¡Î ±õÁ¢¨¼ ¿ðÒ.
1123. ¸ÕÁ½¢Â¢ü À¡Å¡ö¿£ §À¡¾¡Â¡õ Å£Øõ
¾¢ÕѾüÌ -ø¨Ä -¼õ.
1124. Å¡ú¾ø ¯Â¢÷ì¸ýÉû ¬Â¢¨Æ º¡¾ø
«¾ü¸ýÉû ¿£íÌõ -¼òÐ.
1125. ¯ûÙÅý Áý¡ý ÁÈôÀ¢ý ÁÈôÀÈ¢§Âý
´ûÇÁ÷ì ¸ñ½¡û ̽õ.
1126. ¸ñÏûÇ¢ý §À¡¸¡÷ -¨ÁôÀ¢ý ÀÕÌÅá
Ññ½¢Â÷±õ ¸¡¾ ÄÅ÷.
1127. ¸ñÏûÇ¡÷ ¸¡¾ ÄÅá¸ì ¸ñÏõ
±Ø§¾õ ¸ÃôÀ¡ìÌ «È¢óÐ.
1128. ¦¿ïºò¾¡÷ ¸¡¾ ÄÅḠ¦ÅöÐñ¼ø
«ïÍÐõ §ÅÀ¡ì ¸È¢óÐ.
1129. -¨ÁôÀ¢ý ¸ÃôÀ¡ìÌ «È¢Åø «¨Éò¾¢ü§¸
²¾¢Ä÷ ±ýÛõ -ù ç÷.
1130. ¯ÅóШÈÅ÷ ¯ûÇòÐû ±ýÚõ -¸óШÈÅ÷
²¾¢Ä÷ ±ýÛõ -ù ç÷.

3.1.6 ¿¡ÏòÐÈרÃò¾ø
1131. ¸¡Áõ ¯ÆóÐ ÅÕó¾¢É¡÷ìÌ ²Áõ
Á¼ÄøÄÐ -ø¨Ä ÅÄ¢.
1132. §¿¡É¡ ¯¼õÒõ ¯Â¢Õõ Á¼§ÄÚõ
¿¡½¢¨É ¿£ì¸¢ ¿¢ÚòÐ.
1133. ¿¡¦½¡Î ¿øÄ¡ñ¨Á ÀñΨ¼§Âý -ýÚ¨¼§Âý
¸¡ÓüÈ¡÷ ²Úõ Á¼ø.
1134. ¸¡Áì ¸ÎõÒÉø ¯öìÌõ ¿¡¦½¡Î
¿øÄ¡ñ¨Á ±ýÛõ Ò¨½.
1135. ¦¾¡¼¨Äì ÌÚó¦¾¡Ê ¾ó¾¡û Á¼¦Ä¡Î
Á¡¨Ä ¯ÆìÌõ ÐÂ÷.
1136. Á¼æ÷¾ø ¡ÁòÐõ ¯ûÙ§Åý ÁýÈ
À¼ø´øÄ¡ §À¨¾ì¦¸ý ¸ñ.
1137. ¸¼ÄýÉ ¸¡Áõ ¯ÆóÐõ Á¼§ÄÈ¡ô
¦Àñ½¢ý ¦ÀÕó¾ì¸ ¾¢ø.
1138. ¿¢¨ÈÂâÂ÷ Áý«Ç¢Â÷ ±ýÉ¡Ð ¸¡Áõ
Á¨È¢ÈóÐ ÁýÚ ÀÎõ.
1139. «È¢¸¢Ä¡÷ ±øÄ¡Õõ ±ý§È±ý ¸¡Áõ
ÁÚ¸¢ý ÁÚÌõ ÁÕñÎ.
1140. ¡õ¸ñ½¢ý ¸¡½ ¿ÌÀ «È¢Å¢øÄ¡÷
¡õÀð¼ ¾¡õÀ¼¡ ¬Ú.
68
3.1.7 «ÄÃÈ¢×Úò¾ø
1141. «Ä¦ÃÆ ¬Õ¢÷ ¿§üÌõ «¾¨Éô
ÀÄÃȢ¡÷ À¡ì¸¢Âò ¾¡ø.
1142. ÁÄÃýÉ ¸ñ½¡û «Õ¨Á «È¢Â¡Ð
«Ä¦ÃÁìÌ ®ó¾¾¢ù ç÷.
1143. ¯È¡«§¾¡ °ÃÈ¢ó¾ ¦¸Ç¨Å «¾¨Éô
¦ÀÈ¡«Ð ¦ÀüÈýÉ ¿£÷òÐ.
1144. ¸ù¨Å¡ø ¸ùŢР¸¡Áõ «ÐÅ¢ý§Èø
¾ù¦ÅýÛõ ¾ý¨Á -ÆóÐ.
1145. ¸Ç¢ò¦¾¡Úõ ¸ûÙñ¼ø §Åð¼üÈ¡ø ¸¡Áõ
¦ÅÇ¢ôÀÎó §¾¡Úõ -É¢Ð.
1146. ¸ñ¼Ð ÁýÛõ ´Õ¿¡û «Ä÷ÁýÛõ
¾¢í¸¨Çô À¡õÒ¦¸¡ñ ¼üÚ.
1147. °ÃÅ÷ ¦¸Ç¨Å ±ÕÅ¡¸ «ý¨É¦º¡ø
¿£Ã¡¸ ¿£Ùõ-ó §¿¡ö.
1148. ¦¿ö¡ø ±Ã¢ÑÐô§Àõ ±ýÈüÈ¡ø ¦¸Ç¨Å¡ø
¸¡Áõ ÑÐô§Àõ ±Éø.
1149. «Ä÷¿¡½ ´øŧ¾¡ «ïº§Ä¡õÒ ±ýÈ¡÷
ÀÄ÷¿¡½ ¿£ò¾ì ¸¨¼.
1150. ¾¡õ§ÅñÊý ¿øÌÅ÷ ¸¡¾Ä÷ ¡õ§ÅñÎõ
¦¸Ç¨Å ±ÎìÌõ-ù ç÷.
¸ÇÅ¢Âø ÓüÈ¢üÚ

3.2 ¸üÀ¢Âø
3.2..1 À¢Ã¢Å¡üÈ¡¨Á
1151. ¦ºøÄ¡¨Á ¯ñ§¼ø ±Éį̀à ÁüÚ¿¢ý
ÅøÅÃ× Å¡úÅ¡÷ì ̨Ã.
1152. -ý¸ñ ¯¨¼ò¾Å÷ À¡÷Åø À¢Ã¢ÅïÍõ
Òý¸ñ ¯¨¼ò¾¡ø Ò½÷×.
1153. «Ã¢¾§Ã¡ §¾üÈõ «È¢×¨¼Â¡÷ ¸ñÏõ
À¢Ã¢§Å¡ â¼òÐñ¨Á ¡ý.
1154. «Ç¢ò¾ïºø ±ýÈÅ÷ ¿£ôÀ¢ý ¦¾Ç¢ò¾¦º¡ø
§¾È¢Â¡÷ìÌ ¯ñ§¼¡ ¾ÅÚ.
1155. µõÀ¢ý «¨Áó¾¡÷ À¢Ã¢§Å¡õÀø ÁüÈÅ÷
¿£í¸¢ý «Ã¢¾¡ø Ò½÷×.
1156. À¢Ã¢×¨ÃìÌõ Åý¸ñ½÷ ¬Â¢ý «Ã¢¾Å÷
¿øÌÅ÷ ±ýÛõ ¿¨º.
1157. ШÈÅý ÐÈó¾¨Á àüÈ¡¦¸¡ø Óý¨¸
-¨È-ÈÅ¡ ¿¢ýÈ Å¨Ç.
1158. -ýÉ¡Ð -Éý-ø°÷ Å¡ú¾ø «¾É¢Ûõ
-ýÉ¡Ð -ɢ¡÷ô À¢Ã¢×.
69
1159. ¦¾¡ÊüÍÊý «øÄÐ ¸¡Á§¿¡ö §À¡Ä
Å¢Êüͼø ¬üÚ§Á¡ ¾£.
1160. «Ã¢¾¡üÈ¢ «øÄø§¿¡ö ¿£ì¸¢ô À¢Ã¢Å¡üÈ¢ô
À¢ý-ÕóÐ Å¡úÅ¡÷ ÀÄ÷.

3.2.2 À¼÷¦ÁÄ¢ó¾¢Ãí¸ø
1161. Á¨Èô§ÀýÁý ¡ɢ·§¾¡ §¿¡¨Â -¨ÈôÀÅ÷ìÌ
°üÚ¿£÷ §À¡Ä Á¢Ìõ.
1162. ¸Ãò¾Öõ ¬ü§Èý-ó §¿¡¨Â§¿¡ö ¦ºö¾¡÷ìÌ
¯¨Ãò¾Öõ ¿¡Ïò ¾Õõ.
1163. ¸¡ÁÓõ ¿¡Ïõ ¯Â¢÷¸¡Å¡ò àíÌõ±ý
§¿¡É¡ ¯¼õÀ¢ý «¸òÐ.
1164. ¸¡Áì ¸¼øÁýÛõ ¯ñ§¼ «Ð¿£óÐõ
²Áô Ò¨½ÁýÛõ -ø.
1165. ÐôÀ¢ý ±ÅÉ¡Å÷ Áý¦¸¡ø ÐÂ÷ÅÃ×
¿ðÀ¢Ûû ¬üÚ ÀÅ÷.
1166. -ýÀõ ¸¼øÁüÚì ¸¡Áõ «·¾Îí¸¡ø
ÐýÀõ «¾É¢ü ¦ÀâÐ.
1167. ¸¡Áì ¸ÎõÒÉø ¿£ó¾¢ì ¸¨Ã¸¡§½ý
¡ÁòÐõ ¡§É ¯§Çý.
1168. ÁýÛ¢÷ ±øÄ¡õ ТüÈ¢ «Ç¢ò¾¢Ã¡
±ýÉøÄÐ -ø¨Ä Ш½.
1169. ¦¸¡Ê¡÷ ¦¸¡Î¨Á¢ý ¾¡õ¦¸¡Ê -ó¿¡û
¦¿Ê ¸Æ¢Ôõ -á.
1170. ¯ûÇõ§À¡ýÚ ¯ûÅÆ¢î ¦ºø¸¢üÀ¢ý ¦ÅûÇ¿£÷
¿£ó¾Ä Áý§É¡±ý ¸ñ.

3.2.3 ¸ñÅ¢ÐôÀÆ¢¾ø
1171. ¸ñ¾¡õ ¸ÖúÅ ¦¾Åý¦¸¡§Ä¡ ¾ñ¼¡§¿¡ö
¾¡õ¸¡ð¼ ¡õ¸ñ ¼Ð.
1172. ¦¾Ã¢óнá §¿¡ì¸¢Â ¯ñ¸ñ Àâóнáô
¨À¾ø ¯ÆôÀÐ ±Åý?
1173. ¸Ð¦ÁÉò ¾¡§¿¡ì¸¢ò ¾¡§Á ¸ÖØõ
-п¸ò ¾ì¸ Ш¼òÐ.
1174. ¦ÀÂÄ¡üÈ¡ ¿£ÕÄó¾ ¯ñ¸ñ ¯ÂÄ¡üÈ¡
¯öÅ¢ø§¿¡ö ±ý¸ñ ¿¢ÚòÐ.
1175. À¼Ä¡üÈ¡ ¨À¾ø ¯ÆìÌõ ¸¼Ä¡üÈ¡ì
¸¡Á§¿¡ö ¦ºö¾±ý ¸ñ.
1176. µ´ -É¢§¾ ±Á츢󧿡ö ¦ºö¾¸ñ
¾¡«õ -¾üÀð ¼Ð.
70
1177. ¯ÆóÐÆó Ðû¿£÷ «Ú¸ Å¢¨Æ󾢨ÆóÐ
§ÅñÊ «Å÷ì¸ñ¼ ¸ñ.
1178. §À½¡Ð ¦Àð¼¡÷ ¯Ç÷Áý§É¡ ÁüÈÅ÷ì
¸¡½¡Ð «¨ÁÅ¢Ä ¸ñ.
1179. šá측ø Ðﺡ ÅâýÐﺡ ¬Â¢¨¼
¬Ã»÷ ¯üÈÉ ¸ñ.
1180. Á¨È¦ÀÈø °Ã¡÷ìÌ «Ã¢¾ýÈ¡ø ±õ§À¡ø
«¨ÈÀ¨È ¸ñ½¡÷ «¸òÐ.

3.2.4 ÀºôÒÚÀÕÅÃø
1181. ¿Âó¾Å÷ìÌ ¿ø¸¡¨Á §¿÷ó§¾ý Àºó¾¦Åý
ÀñÀ¢Â¡÷ìÌ ¯¨Ã째¡ À¢È.
1182. «Å÷¾ó¾¡÷ ±ýÛõ ¾¨¸Â¡ø -Å÷¾ó¦¾ý
§ÁÉ¢§Áø °Õõ ÀºôÒ.
1183. º¡ÂÖõ ¿¡Ïõ «Å÷¦¸¡ñ¼¡÷ ¨¸õÁ¡È¡
§¿¡Ôõ Àº¨ÄÔõ ¾óÐ.
1184. ¯ûÙÅý Áý¡ý ¯¨ÃôÀÐ «Å÷¾¢ÈÁ¡ø
¸ûÇõ À¢È§Å¡ ÀºôÒ.
1185. ¯Å측ñ±õ ¸¡¾Ä÷ ¦ºøÅ¡÷ -Å측ñ±ý
§ÁÉ¢ Àºôâ÷ ÅÐ.
1186. Å¢Çì¸üÈõ À¡÷ìÌõ -էǧÀ¡ø ¦¸¡ñ¸ý
ÓÂì¸üÈõ À¡÷ìÌõ ÀºôÒ.
1187. ÒøÄ¢ì ¸¢¼ó§¾ý Ò¨¼¦ÀÂ÷ó§¾ý «ùÅÇÅ¢ø
«ûǢ즸¡û Åü§È ÀºôÒ.
1188. Àºó¾¡û -Åû±ýÀÐ «øÄ¡ø -ŨÇò
ÐÈó¾¡÷ «Å÷±ýÀ¡÷ -ø.
1189. Àºì¸Áý Àð¼¡í¦¸ý §ÁÉ¢ ¿ÂôÀ¢ò¾¡÷
¿ýÉ¢¨ÄÂ÷ ¬Å÷ ±É¢ý.
1190. Àºô¦ÀÉô §À÷¦ÀÚ¾ø ¿ý§È ¿ÂôÀ¢ò¾¡÷
¿ø¸¡¨Á àüÈ¡÷ ±É¢ý.

3.2.6 ¾É¢ôÀ¼÷Á¢Ì¾¢
1191. ¾¡õÅ£úÅ¡÷ ¾õÅ£Æô ¦ÀüÈÅ÷ ¦ÀüÈ¡§Ã
¸¡ÁòÐì ¸¡Æ¢ø ¸É¢.
1192. Å¡úÅ¡÷ìÌ Å¡Éõ ÀÂó¾üÈ¡ø Å£úÅ¡÷ìÌ
Å£úÅ¡÷ «Ç§ ìÌõ «Ç¢.
1193. ţؿ÷ Å£Æô ÀÎÅ¡÷ìÌ «¨ÁÔ§Á
Å¡Ø¿õ ±ýÛõ ¦ºÕìÌ.
1194. Å£Æô ÀÎÅ¡÷ ¦¸Æ£-¢Ä÷ ¾¡õÅ£úÅ¡÷
Å£Æô À¼¡«÷ ±É¢ý.
71
1195. ¿¡õ¸¡¾ø ¦¸¡ñ¼¡÷ ¿Á즸Åý ¦ºöÀ§Å¡
¾¡õ¸¡¾ø ¦¸¡ûÇ¡ì ¸¨¼.
1196. ´Õ¾¨Ä¡ý -ýÉ¡Ð ¸¡Áõ¸¡ô §À¡Ä
-Õ¾¨Ä ¡Ûõ -É¢Ð.
1197. ÀÕÅÃÖõ ¨À¾Öõ ¸¡½¡ý¦¸¡ø ¸¡Áý
´ÕÅ÷¸ñ ¿¢ý¦È¡ØÌ Å¡ý.
1198. Å£úšâý -ý¦º¡ø ¦ÀÈ¡«Ð ¯Ä¸òÐ
Å¡úšâý Åý¸½¡÷ -ø.
1199. ¿¨º-¡÷ ¿ø¸¡÷ ±É¢Ûõ «Å÷Á¡ðÎ
-¨ºÔõ -ɢ ¦ºÅ¢ìÌ.
1200. ¯È¡«÷ìÌ ¯Ú§¿¡ö ¯¨ÃôÀ¡ö ¸¼¨Äî
¦ºÈ¡««ö šƢ ¦¿ïÍ.

3.2.7 ¿¢¨Éó¾Å÷ÒÄõÀø
1201. ¯ûÇ¢Ûõ ¾£Ã¡ô ¦ÀÕÁ¸¢ú ¦ºö¾Ä¡ø
¸ûÇ¢Ûõ ¸¡Áõ -É¢Ð.
1202. ±¨Éò¦¾¡ÉÚ -É¢§¾¸¡ñ ¸¡Áõ¾¡õ Å£úÅ¡÷
¿¢¨ÉôÀ ÅÕŦ¾¡ýÚ ²ø.
1203. ¿¢¨ÉôÀÅ÷ §À¡ýÚ ¿¢¨É¡÷¦¸¡ø ÐõÁø
º¢¨ÉôÀÐ §À¡ýÚ ¦¸Îõ.
1204. ¡Óõ ¯§Çí¦¸¡ø «Å÷¦¿ïºòÐ ±ó¦¿ïºòÐ
µ´ ¯Ç§Ã «Å÷.
1205. ¾õ¦¿ïºòÐ ±õ¨Áì ¸Ê¦¸¡ñ¼¡÷ ¿¡½¡÷¦¸¡ø
±õ¦¿ïºòÐ µÅ¡ ÅÃø.
1206. ÁüȢ¡ý ±ýÛ§Çý Áý§É¡ «Å¦Ã¡Ê ¡ý
¯üÈ¿¡û ¯ûÇ ¯§Çý.
1207. ÁÈôÀ¢ý ±ÅÉ¡Åý Áü¦¸¡ø ÁÈôÀÈ¢§Âý
¯ûÇ¢Ûõ ¯ûÇõ ÍÎõ.
1208. ±¨ÉòÐ ¿¢¨ÉôÀ¢Ûõ ¸¡Â¡÷ «¨Éò¾ý§È¡
¸¡¾Ä÷ ¦ºöÔõ º¢ÈôÒ.
1209. ŢǢԦÁý -ýÛ¢÷ §ÅÈøÄõ ±ýÀ¡÷
«Ç¢Â¢ý¨Á ¬üÈ ¿¢¨ÉóÐ.
1210. Å¢¼¡«Ð ¦ºýÈ¡¨Ãì ¸ñ½¢É¡ø ¸¡½ô
À¼¡«¾¢ Å¡Æ¢ Á¾¢.

3.2.8 ¸É׿¢¨ÄÔ¨Ãò¾ø
1211. ¸¡¾Ä÷ া¡Î Åó¾ ¸ÉÅ¢ÛìÌ
¡Цºö §Åý¦¸¡ø Å¢ÕóÐ.
1212. ¸ÂÖñ¸ñ ¡ɢÃôÀò Ðﺢü ¸Äó¾¡÷ìÌ
¯ÂÖñ¨Á º¡üÚ§Åý Áý.
72
1213. ¿ÉŢɡø ¿ø¸¡ ¾Å¨Ãì ¸ÉŢɡø
¸¡ñ¼Ä¢ý ¯ñ¦¼ý ¯Â¢÷.
1214. ¸ÉŢɡý ¯ñ¼¡Ìõ ¸¡Áõ ¿ÉŢɡý
¿ø¸¡¨Ã ¿¡Êò ¾ÃüÌ.
1215. ¿ÉŢɡø ¸ñ¼à¯õ ¬í§¸ ¸É×ó¾¡ý
¸ñ¼ ¦À¡Ø§¾ -É¢Ð.
1216. ¿É¦ÅÉ ´ýÈ¢ø¨Ä ¬Â¢ý ¸ÉŢɡø
¸¡¾Ä÷ ¿£í¸Ä÷ Áý.
1217. ¿ÉŢɡø ¿ø¸¡ì ¦¸¡Ê¡÷ ¸ÉÅÉ¡ø
±ý±õ¨Áô À£Æ¢ô ÀÐ.
1218. ÐïÍí¸¡ø §¾¡û§ÁÄ÷ ¬¸¢ ŢƢìÌí¸¡ø
¦¿ïºò¾÷ ¬Å÷ Å¢¨ÃóÐ.
1219. ¿ÉŢɡø ¿ø¸¡¨Ã §¿¡Å÷ ¸ÉŢɡø
¸¡¾Ä÷ì ¸¡½¡ ¾Å÷.
1220. ¿ÉŢɡø ¿õ¿£ò¾¡÷ ±ýÀ÷ ¸ÉŢɡø
¸¡½¡÷¦¸¡ø -ùç ÃÅ÷.

3.2.9 ¦À¡ØиñÊÃí¸ø
1221. Á¡¨Ä§Â¡ «ø¨Ä Á½ó¾¡÷ ¯Â¢ÕñÏõ
§Å¨Ä¿£ Å¡Æ¢ ¦À¡ØÐ.
1222. Òý¸ñ¨½ Å¡Æ¢ ÁÕûÁ¡¨Ä ±õ§¸û§À¡ø
Åý¸ñ½ §¾¡¿¢ý Ш½.
1223. ÀÉ¢«ÕõÀ¢ô ¨À¾ø¦¸¡û Á¡¨Ä ÐÉ¢«ÕõÀ¢ò
ÐýÀõ ÅÇÃ ÅÕõ.
1224. ¸¡¾Ä÷ -øÅÆ¢ Á¡¨Ä ¦¸¡¨Äì¸ÇòÐ
²¾¢Ä÷ §À¡Ä ÅÕõ.
1225. ¸¡¨ÄìÌî ¦ºö¾¿ýÚ ±ý¦¸¡ø ±Åý¦¸¡ø¡ý
Á¡¨ÄìÌî ¦ºö¾ À¨¸?
1226. Á¡¨Ä§¿¡ö ¦ºö¾ø Á½ó¾¡÷ «¸Ä¡¾
¸¡¨Ä «È¢ó¾ ¾¢§Äý.
1227. ¸¡¨Ä «ÕõÀ¢ô À¸¦ÄøÄ¡õ §À¡¾¡¸¢
Á¡¨Ä ÁÄÕõ-ó §¿¡ö.
1228. «Æø§À¡Öõ Á¡¨ÄìÌò ྡ¸¢ ¬Âý
ÌÆø§À¡Öõ ¦¸¡øÖõ À¨¼.
1229. À¾¢ÁÕñÎ ¨À¾ø ¯ÆìÌõ Á¾¢ÁÕñÎ
Á¡¨Ä À¼÷¾Õõ §À¡úÐ.
1230. ¦À¡ÕûÁ¡¨Ä ¡Ǩà ¯ûÇ¢ ÁÕûÁ¡¨Ä
Á¡Ôõ±ý Á¡Â¡ ¯Â¢÷.
73
3..2.10 ¯ÚôÒ¿ÄÉÆ¢¾ø
1231. º¢Ú¨Á ¿Á즸¡Æ¢Âî §ºð¦ºýÈ¡÷ ¯ûÇ¢
¿ÚÁÄ÷ ¿¡½¢É ¸ñ.
1232. ¿Âó¾Å÷ ¿ø¸¡¨Á ¦º¡øÖÅ §À¡Öõ
ÀºóÐ ÀɢšÕõ ¸ñ.
1233. ¾½ó¾¨Á º¡Ä «È¢Å¢ôÀ §À¡Öõ
Á½ó¾¿¡û Å£í¸¢Â §¾¡û.
1234. À¨½¿£í¸¢ô ¨Àó¦¾¡Ê §º¡Õõ Ш½¿£í¸¢ò
¦¾¡ø¸Å¢ý Å¡Ê §¾¡û.
1235. ¦¸¡Ê¡÷ ¦¸¡Î¨Á ¯¨ÃìÌõ ¦¾¡Ê¦Â¡Î
¦¾¡ø¸Å¢ý Å¡Ê §¾¡û.
1236. ¦¾¡Ê¦Â¡Î §¾¡û¦¿¸¢Æ §¿¡Åø «Å¨Ãì
¦¸¡ÊÂ÷ ±ÉìÜÈø ¦¿¡óÐ.
1237. À¡Î¦ÀÚ¾¢§Â¡ ¦¿ï§º ¦¸¡Ê¡÷즸ý
šΧ¾¡ð âºø ¯¨ÃòÐ.
1238. ÓÂí¸¢Â ¨¸¸¨Ç °ì¸ô Àºó¾Ð
¨À󦾡Êô §À¨¾ Ѿø.
1239. ÓÂ츢¨¼ò ¾ñÅÇ¢ §À¡Æô ÀºôÒüÈ
§À¨¾ ¦ÀÕÁ¨Æì ¸ñ.
1240. ¸ñ½¢ý Àºô§À¡ ÀÕÅÃø ±ö¾¢ý§È
´ñϾø ¦ºö¾Ð ¸ñÎ.

3.2.11 ¦¿ï¦º¡Î¸¢Çò¾ø
1241. ¿¢¨Éò¦¾¡ýÚ ¦º¡øÄ¡§Â¡ ¦¿ï§º ±¨Éò¦¾¡ýÚõ
±ùŧ¿¡ö ¾£÷ìÌõ ÁÕóÐ.
1242. ¸¡¾ø «ÅâÄ÷ ¬¸¿£ §¿¡ÅÐ
§À¨¾¨Á Å¡Æ¢¦Âý ¦¿ïÍ.
1243. -ÕóÐûÇ¢ ±ýÀâ¾ø ¦¿ï§º ÀâóÐûÇø
¨À¾ø§¿¡ö ¦ºö¾¡÷¸ñ -ø.
1244. ¸ñÏõ ¦¸¡ÇȢ ¦¿ï§º -¨Å¦Âý¨Éò
¾¢ýÛõ «Å÷측½ø ¯üÚ.
1245. ¦ºüÈ¡÷ ±É쨸 Å¢¼ø¯ñ§¼¡ ¦¿ï§ºÂ¡õ
¯üÈ¡ø ¯È¡« ¾Å÷.
1246. ¸Äóн÷òÐõ ¸¡¾Ä÷ì ¸ñ¼¡ü ÒÄóнáö
¦À¡ö측ö× ¸¡ö¾¢±ý ¦¿ïÍ.
1247. ¸¡Áõ Ţδý§È¡ ¿¡ñŢΠ¿ý¦É狀
¡§É¡ ¦À¡§Èý-ù Å¢ÃñÎ.
1248. Àâó¾Å÷ ¿ø¸¡¦ÃýÚ ²í¸¢ô À¢Ã¢ó¾Å÷
À¢ý¦ºøÅ¡ö §À¨¾±ý ¦¿ïÍ.
1249. ¯ûÇò¾¡÷ ¸¡¾ ÄÅáø ¯ûÇ¢¿£
¡ըÆî §ºÈ¢¦Âý ¦¿ïÍ.
74
1250. ÐýÉ¡ò ÐÈ󾡨à ¦¿ïºòÐ ¯¨¼§ÂÁ¡
-ýÛõ -ÆòÐõ ¸Å¢ý.

3.2.12 ¿¢¨ÈÂÆ¢¾ø
1251. ¸¡Áì ¸½¢îº¢ ¯¨¼ìÌõ ¿¢¨È¦ÂýÛõ
¿¡Ïò¾¡ú Å£úò¾ ¸¾×.
1252. ¸¡Áõ ±É¦Å¡ý§È¡ ¸ñ½¢ý¦Èý ¦¿ïºò¨¾
¡ÁòÐõ ¬Ùõ ¦¾¡Æ¢ø.
1253. Á¨Èô§ÀýÁý ¸¡Áò¨¾ ¡§É¡ ÌÈ¢ôÀ¢ýÈ¢ò
ÐõÁø§À¡ø §¾¡ýÈ¢ Å¢Îõ.
1254. ¿¢¨ÈÔ¨¼§Âý ±ý§ÀýÁý ¡§É¡±ý ¸¡Áõ
Á¨È¢ÈóÐ ÁýÚ ÀÎõ.
1255. ¦ºüÈ¡÷À¢ý ¦ºøÄ¡ô ¦ÀÕ󾨸¨Á ¸¡Á§¿¡ö
¯üÈ¡÷ «È¢Å¦¾¡ýÚ «ýÚ.
1256. ¦ºüÈÅ÷ À¢ý§ºÈø §ÅñÊ «Ç¢ò¾§Ã¡
±ü¦Èý¨É ¯üÈ ÐÂ÷.
1257. ¿¡¦½É ´ý§È¡ «È¢ÂÄõ ¸¡Áò¾¡ø
§À½¢Â¡÷ ¦ÀðÀ ¦ºÂ¢ý.
1258. ÀýÁ¡Âì ¸ûÅý À½¢¦Á¡Æ¢ «ý§È¡¿õ
¦Àñ¨Á ¯¨¼ìÌõ À¨¼.
1259. ÒÄôÀø ±Éý§Èý ÒøÄ¢§Éý ¦¿ïºõ
¸Äò¾ø ¯ÚÅÐ ¸ñÎ.
1260. ¿¢½ó¾£Â¢ø -ð¼ýÉ ¦¿ïº¢É¡÷ìÌ ¯ñ§¼¡
Ò½÷óàÊ ¿¢ü§Àõ ±Éø.

3.2.13 «Å÷Å¢ýÅ¢ÐõÀø
1261. Å¡ÇüÚô Òü¦¸ýÈ ¸ñÏõ «Å÷¦ºýÈ
¿¡¦Ç¡üÈ¢ò §¾öó¾ Å¢Ãø.
1262. -Äí¸¢Æ¡ö -ýÚ ÁÈôÀ¢ý±ý §¾¡û§Áø
¸Äí¸Æ¢Ôõ ¸¡Ã¢¨¸ ¿£òÐ.
1263. ¯Ãý¿¨º- ¯ûÇõ Ш½Â¡¸î ¦ºýÈ¡÷
ÅÃø¿¨º- -ýÛõ ¯§Çý.
1264. ÜÊ ¸¡Áõ À¢Ã¢ó¾¡÷ ÅÃ×ûÇ¢ì
§¸¡Î¦¸¡ §¼Ú¦Áý ¦¿ïÍ.
1265. ¸¡ñ¸Áý ¦¸¡ñ¸¨Éì ¸ñ½¡Ãì ¸ñ¼À¢ý
¿£íÌõ±ý ¦Áý§¾¡û ÀºôÒ.
1266. ÅÕ¸Áý ¦¸¡ñ¸ý ´Õ¿¡û ÀÕÌÅý
¨À¾ø§¿¡ö ±øÄ¡õ ¦¸¼.
1267. ÒÄô§Àý¦¸¡ø ÒøÖ§Åý ¦¸¡ø§Ä¡ ¸Äô§Àý¦¸¡ø
¸ñ«ýÉ §¸Ç¢÷ Å¢Ãý.
75
1268. Å¢¨É¸ÄóÐ ¦ÅýÈ£¸ §Åó¾ý Á¨É¸ÄóÐ
Á¡¨Ä «Â÷¸õ Å¢ÕóÐ.
1269. ´Õ¿¡û ±Ø¿¡û§À¡ø ¦ºøÖõ§ºñ ¦ºýÈ¡÷
ÅÕ¿¡û¨ÅòÐ ²íÌ ÀÅ÷ìÌ.
1270. ¦ÀÈ¢ý±ýÉ¡õ ¦ÀüÈ측ø ±ýÉ¡õ ¯È¢¦ÉýÉ¡õ
¯ûÇõ ¯¨¼óÐì¸ì ¸¡ø.

3.2.14 ÌÈ¢ôÀÈ¢×Úò¾ø
1271. ¸ÃôÀ¢Ûí ¨¸Â¢¸ó ¦¾¡øÄ¡¿¢ý ¯ñ¸ñ
¯¨Ãì¸ø ¯ÚŦ¾¡ý ÚñÎ.
1272. ¸ñ½¢¨Èó¾ ¸¡Ã¢¨¸ì ¸¡õ§À÷§¾¡ð §À¨¾ìÌô
¦Àñ¿¢¨Èó¾ ¿£÷¨Á ¦ÀâÐ.
1273. Á½¢Â¢ø ¾¢¸ú¾Õ áø§À¡ø Á¼ó¨¾
«½¢Â¢ø ¾¢¸úŦ¾¡ýÚ ¯ñÎ.
1274. Ó¨¸¦Á¡ìÌû ¯ûÇÐ ¿¡üÈõ§À¡ø §À¨¾
¿¨¸¦Á¡ìÌû ¯ûǦ¾¡ý ÚñÎ.
1275. ¦ºÈ¢¦¾¡Ê ¦ºö¾¢Èó¾ ¸ûÇõ ¯ÚÐÂ÷
¾£÷ìÌõ ÁÕ󦾡ýÚ ¯¨¼òÐ.
1276. ¦À⾡üÈ¢ô ¦ÀðÀì ¸Äò¾ø «Ã¢¾¡üÈ¢
«ýÀ¢ý¨Á ÝúŠШ¼òÐ.
1277. ¾ñ½ó ШÈÅý ¾½ó¾¨Á ¿õÁ¢Ûõ
ÓýÉõ ¯½÷ó¾ ŨÇ.
1278. ¦¿Õ¿üÚî ¦ºýÈ¡÷±õ ¸¡¾Ä÷ ¡Óõ
±Ø¿¡§Çõ §ÁÉ¢ ÀºóÐ.
1279. ¦¾¡Ê§¿¡ì¸¢ ¦Áý§¾¡Ùõ §¿¡ì¸¢ «Ê§¿¡ì¸¢
«·¾¡ñ ¼Åû¦ºö ¾Ð.
1280. ¦Àñ½¢É¡ø ¦Àñ¨Á ¯¨¼ò¦¾ýÀ ¸ñ½¢É¡ø
¸¡Á§¿¡ö ¦º¡øÄ¢ -Ã×.

3.2.15 Ò½÷ŢÐõÀø
1281. ¯ûÇì ¸Ç¢ò¾Öõ ¸¡½ Á¸¢ú¾Öõ
¸ûÙ츢ø ¸¡Áò¾¢ü ÌñÎ.
1282. ¾¢¨ÉòШ½Ôõ °¼¡¨Á §ÅñÎõ À¨Éò Ш½Ôõ
¸¡Áõ ¿¢¨È Åâý.
1283. §À½¡Ð ¦ÀðÀ§Å ¦ºö¢Ûõ ¦¸¡ñ¸¨Éì
¸¡½¡ ¾¨ÁÂÄ ¸ñ.
1284. °¼ü¸ñ ¦ºý§ÈýÁý §¾¡Æ¢ «ÐÁÈóÐ
ܼü¸ñ ¦ºýÈÐ ±ý ¦ÉïÍ.
1285. ±ØÐí¸¡ø §¸¡ø¸¡½¡ì ¸ñ§½§À¡ø ¦¸¡ñ¸ý
ÀÆ¢¸¡§½ý ¸ñ¼ -¼òÐ.
76
1286. ¸¡Ïí¸¡ø ¸¡§½ý ¾ÅÈ¡Â ¸¡½¡ì¸¡ø
¸¡§½ý ¾ÅÈø ĨÅ.
1287. ¯öò¾ø «È¢óÐ ÒÉøÀ¡ö ÀŧçÀ¡ø
¦À¡öò¾ø «È¢ó¦¾ý ÒÄóÐ.
1288. -Ç¢ò¾ì¸ -ýÉ¡ ¦ºÂ¢Ûõ ¸Ç¢ò¾¡÷ìÌì
¸ûÇü§È ¸ûÅ¿¢ý Á¡÷Ò.
1289. ÁÄâÛõ ¦ÁøĢР¸¡Áõ º¢Ä÷«¾ý
¦ºùÅ¢ ¾¨ÄôÀÎ Å¡÷.
1290. ¸ñ½¢ý ÐÉ¢ò§¾ ¸Äí¸¢É¡û ÒøÖ¾ø
±ýÉ¢Ûõ ¾¡ýÅ¢Ðô ÒüÚ.

3.2.16 ¦¿ï¦º¡ÎÒÄò¾ø
1291. «Å÷¦¿ïÍ «Å÷측¾ø ¸ñÎõ ±Åý¦¿ï§º
¿£±ÁìÌ ¬¸¡ ¾Ð.
1292. ¯È¡« ¾Å÷ì¸ñ¼ ¸ñÏõ «Å¨Ãî
¦ºÈ¡«¦ÃÉî §ºÈ¢¦Âý ¦¿ïÍ.
1293. ¦¸ð¼¡÷ìÌ ¿ð¼¡÷-ø ±ýÀ§¾¡ ¦¿ï§º¿£
¦Àð¼¡íÌ «Å÷À¢ý ¦ºÄø.
1294. -É¢«ýÉ ¿¢ý¦É¡Î ÝúÅ¡÷¡÷ ¦¿ï§º
ÐÉ¢¦ºöÐ ÐùÅ¡ö¸¡ñ ÁüÚ.
1295. ¦ÀÈ¡«¨Á «ïÍõ ¦ÀÈ¢ýÀ¢Ã¢× «ïÍõ
«È¡« -Îõ¨Àò¦¾ý ¦¿ïÍ.
1296. ¾É¢§Â -ÕóÐ ¿¢¨Éò¾ì¸¡ø ±ý¨Éò
¾¢É¢Â -Õ󾦾ý ¦¿ïÍ.
1297. ¿¡Ïõ ÁÈó§¾ý «Å÷ÁÈì ¸øÄ¡±ý
Á¡½¡ Á¼¦¿ïº¢ü ÀðÎ.
1298. ±ûÇ¢ý -Ǣšõ±ýÚ ±ñ½¢ «Å÷¾¢Èõ
¯ûÙõ ¯Â¢÷측¾ø ¦¿ïÍ.
1299. ÐýÀò¾¢üÌ Â¡§Ã Ш½Â¡Å¡÷ ¾¡Ó¨¼Â
¦¿ïºó Ш½Âø ÅÆ¢.
1300. ¾ïºõ ¾ÁÃøÄ÷ ²¾¢Ä¡÷ ¾¡Ó¨¼Â
¦¿ïºõ ¾ÁÃø ÅÆ¢.

3.2.17 ÒÄÅ¢
1301. ÒøÄ¡ ¾¢Ã¡«ô ÒÄò¨¾ «Å÷ ¯Úõ
«øÄø§¿¡ö ¸¡ñ¸õ º¢È¢Ð.
1302. ¯ôÀ¨Áó ¾üÈ¡ø ÒÄÅ¢ «Ðº¢È¢Ð
Á¢ì¸üÈ¡ø ¿£Ç Å¢¼ø.
1303. «Ä󾡨à «øÄø§¿¡ö ¦ºö¾üÈ¡ø ¾õ¨Áô
ÒÄ󾡨Ãô ÒøÄ¡ Å¢¼ø.
77
1304. °Ê ÂŨà ¯½Ã¡¨Á Å¡ÊÂ
ÅûÇ¢ Ó¾Äâó ¾üÚ.
1305. ¿Äò¾¨¸ ¿øÄÅ÷ìÌ ²±÷ ÒÄò¾¨¸
â«ýÉ ¸ñ½¡÷ «¸òÐ.
1306. ÐÉ¢Ôõ ÒÄÅ¢Ôõ -øġ¢ý ¸¡Áõ
¸É¢Ôõ ¸Õ측Ôõ «üÚ.
1307. °¼Ä¢ý ¯ñ¼¡í§¸¡÷ ÐýÀõ Ò½÷ÅÐ
¿£ÎÅ ¾ýÚ ¦¸¡ø ±ýÚ.
1308. §¿¡¾ø ±ÅýÁüÚ ¦¿¡ó¾¡¦ÃýÚ «·¾È¢Ôõ
¸¡¾Ä÷ -øÄ¡ ÅÆ¢.
1309. ¿£Õõ ¿¢ÆÄÐ -É¢§¾ ÒÄÅ¢Ôõ
ţؿ÷ ¸ñ§½ -É¢Ð.
1310. °¼ø ¯½í¸ Å¢ÎÅ¡§Ã¡Î ±ý¦¿ïºõ
ÜΧÅõ ±ýÀÐ «Å¡.

3.2.18 ÒÄÅ¢ ÑÏì¸õ


1311. ¦Àñ½¢ÂÄ¡÷ ±øÄ¡Õõ ¸ñ½¢ý ¦À¡Ð¯ñÀ÷
¿ñ§½ý ÀÃò¾¿¢ý Á¡÷Ò.
1312. °Ê -Õó§¾Á¡ò ÐõÁ¢É¡÷ ¡õ¾õ¨Á
¿£ÎÅ¡ú ¦¸ýÀ¡ì ¸È¢óÐ.
1313. §¸¡ðÎô âî ÝÊÛõ ¸¡Ôõ ´Õò¾¢¨Âì
¸¡ðÊ ÝÊÉ£÷ ±ýÚ.
1314. ¡âÛõ ¸¡¾Äõ ±ý§ÈÉ¡ °ÊÉ¡û
¡âÛõ ¡âÛõ ±ýÚ.
1315. -õ¨Áô À¢ÈôÀ¢ø À¢Ã¢ÂÄõ ±ý§ÈÉ¡ì
¸ñ¿¢¨È ¿£÷¦¸¡ñ ¼Éû.
1316. ¯ûÇ¢§Éý ±ý§ÈýÁü ¦ÈýÁÈó¾£÷ ±ý¦Èý¨Éô
ÒøÄ¡û ÒÄò¾ì ¸Éû.
1317. ÅØò¾¢É¡û ÐõÁ¢§Éý ¬¸ «Æ¢ò¾Ø¾¡û
¡ÕûÇ¢ò ÐõÁ¢É£÷ ±ýÚ.
1318. ÐõÓî ¦ºÚôÀ «Ø¾¡û ÑÁ÷¯ûÇø
±õ¨Á Á¨Èò¾¢§Ã¡ ±ýÚ.
1319. ¾ý¨É ¯½÷ò¾¢Ûõ ¸¡Ôõ À¢È÷ìÌõ¿£÷
-ó¿£Ã÷ ¬Ì¾¢÷ ±ýÚ.
1320. ¿¢¨Éò¾¢ÕóÐ §¿¡ì¸¢Ûõ ¸¡Ôõ «¨Éòп£÷
¡ÕûÇ¢ §¿¡ì¸¢É£÷ ±ýÚ.

3.2.19 °¼ÖŨ¸
1321. -ø¨Ä ¾ÅÈÅ÷ìÌ ¬Â¢Ûõ °Î¾ø
ÅøÄÐ «Å÷«Ç¢ìÌ Á¡Ú.
78
1322. °¼Ä¢ý §¾¡ýÚõ º¢ÚÐÉ¢ ¿øÄÇ¢
Å¡ÊÛõ À¡Î ¦ÀÚõ.
1323. ÒÄò¾Ä¢ý Òò§¾û¿¡Î ¯ñ§¼¡ ¿¢Äò¦¾¡Î
¿£Ã¢¨Âó ¾ýÉ¡÷ «¸òÐ.
1324. ÒøÄ¢ Å¢¼¡«ô ÒÄÅ¢Ôû §¾¡ýÚ¦Áý
¯ûÇõ ¯¨¼ìÌõ À¨¼.
1325. ¾ÅÈ¢Ä÷ ¬Â¢Ûõ ¾¡õÅ£úÅ¡÷ ¦Áý§È¡û
«¸ÈÄ¢ý ¬í¦¸¡ý Ú¨¼òÐ.
1326. ¯½Ä¢Ûõ ¯ñ¼Ð «Èø-ɢР¸¡Áõ
Ò½÷¾Ä¢ý °¼ø -É¢Ð.
1327. °¼Ä¢ø §¾¡üÈÅ÷ ¦ÅýÈ¡÷ «ÐÁýÛõ
ܼĢü ¸¡½ô ÀÎõ.
1328. °Êô ¦ÀÚÌÅõ ¦¸¡ø§Ä¡ Ѿø¦ÅÂ÷ôÀì
ܼĢø §¾¡ýȢ ¯ôÒ.
1329. °Î¸ Áý§É¡ ´Ç¢Â¢¨Æ ¡Á¢ÃôÀ
¿£Î¸ Áý§É¡ -á.
1330. °Î¾ø ¸¡Áò¾¢üÌ -ýÀõ «¾ü¸¢ýÀõ
ÜÊ ÓÂí¸ô ¦ÀÈ¢ý.
¸üÀ¢Âø ÓüÈ¢üÚ
¸¡ÁòÐôÀ¡ø ÓüÈ¢üÚ

¾¢ÕìÌÈû ÓüÈ¢üÚ