Vous êtes sur la page 1sur 6

Alma llanera

Joropo venezolano
Arr.: HUMBERTO SAGREDO

3P
.
.

b
.

=l
l
l
l
l
===========================
l&
l
l Mn
l
l Mn
l Mn
l B.C. Mn
P
l
l
l
l
l
l
3

l b .
l
l .
l .
===========================
l & 4 b .
=l
l
l Mn
l
l
l Mn
l B.C. Mn
l
l
l
l
l
l
P
.

3
.
.
.

l
l
l
l
l 4
l

===========================
&
=
l
l
l
l
l
l B.C.
Mn
Mn
Mn
Mn
l
l
l
l
l
l
_

J
b

l
l 3 b
l . l J J b l b l

=l
l
l
L===========================
l
l? 4
La

la

la

la

la

la

la

la

la

la la

la

la

la

la

b
===============================
l
{
l .
l
l & .
l
l
l

l Mn
l Mn
l
Mn
l
l

l
l
l

===============================
l
{
l .
l b
l & .
l
l
l

l
l Mn
l
Mn
l
l

l
l
l
J
J
.
b

l
l .
l
l
{ J l

===============================
&
l

l
l
l
Mn
l
la la la la la l
l Mn
l Mn
l
_

J l J J b
l .

l
l
l b
b

l
L===============================
l
{
l
l?
l
6

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

.
.

.
.

b
===============================
l
l
l
l
l&
l
l
l
l
l
l
l
Mn
Mn
Mn
Mn
Mn
l
l
l
l
l
l

J
J
b

===============================
l
l .
l j j l b
l & .
l b .
l
l
l
l la la la la la l la la
l Mn
Mn
l
l
l
l
l
l

J
J

l
l
l b
l J l
l b

===============================
&
l
l
l
l
l
l
la
la
l
l
l Mn
l la la la la la l la la.
l Mn
J
b
J J l

l
l . bJ J J l
l .
l

l

l
L===============================
l
l ? l
l
11

la

la

la

la

la

la

la

la

la la

la

la

la

la

la la la

Coral Hilarin Eslava

ALMA LLANERA / Hoja: 2/6

I
II

j
l l b
j
j
{ _ l
l
===============================
l& j
l
_
la
l
l
l
l
la la
la la la l l la
la

l
l
l
l
l l

{
l
===============================
l& j
l
l
j
l l b

j
j
_
_

la
l
l
l l la
l
l
la la
la la la
la

l
l
ll
l
l

l
l l j
.
j
J J { l l .
j
l
===============================
&
_

l
l
ll
l
l
la la la la la
la
la
la
la
la
la
la
la la__

l
l
ll
l
> l
_
>
>
>
>
J

>

l
l
l l
l
l .

{
L===============================
l
l ?
ll
l
l
16

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

na
rru

la___

J J J l
l .
l
===============================
l .
l&
{ .
1.
Yo
na - l c_en
es - ta ri - l
l
l
l
Me
vi - va
a
- rru ll
la
2.
l
l
l
l
l

l
===============================
l .
l&
{ .
j
j
l
j
l .
l
l
l
1.
Yo
na - l c_en
es - ta - ri - l
Me
a
rru
ll
la vi - va l
2.
l
l
l
l
F
.

J J J l

j

l
l
l
l

{
l c_en es - ta ri - l
l
===============================
l
l & la la
la 1.
Yo
na l a - rru - l ll
l
l
2.
vi - va l
Me
la
F

J J

l
l
l
l
l .
.

l
l
L===============================
l
l

l?
{
21

la

la

la

1. Yo
2. Me

na rru -

c
ll_a

.

J J J
.
J J j
.
.

===============================
l
l
l
l

l&
l
l
l
l
be - ra del A - l rau - ca vi - bra - l dor
soy her - l
de
la
el
pal
mar
dia
na
bri
sa_en
y
por
l
l
l
l
l
l

j
.
.

===============================
l
l
l &
l
J j
l .
j

l
j

l
l
l
be - ra del A - l rau - ca vi - bra - l dor
soy her - l
l
l
l
l
dia - na de la l bri - sa_en el pal - l mar
por
y
.
.
J

J
J
.

J
J
.

J l
l
l
l
l
l

===============================
&
l be - ra del A - l rau - ca vi - bra - l dor
l
l
l
soy her l
l
l
l
dia - na de la l bri - sa_en el pal - l mar
y
por

l
l
l
l
l
l

L===============================
l
l
l
l
l ?
l
26

c_en
ll

es
la

ta
vi

ri
va

be
dia

ra
na

del
de

A la

rau
bri

ca___
sa_en_

Coral Hilarin Eslava

ALMA LLANERA / Hoja: 3/6

.
.
J J J
J J J

l .

l
l
l
===============================
l&
l
ma
na
ma
de
las
de las l
de
la_es
pu
gar
zas,
l
l
l
l
l
e
- so ten - go_el al - ma
co - mo_el
al - ma pri - mo l
l
l
l
l
l
.
j
j
j
j
j
j

l
l
l
===============================
l&
l .
l
l gar - zas, de las l
l
l
l
ma - na de la_es - l pu - ma
de
las
l
l
l
e
- so ten - go_el l al - ma
co - mo_el l al - ma pri - mo - l
.
.
J J J l
J J J l

l
l
l
l .

===============================
&
l
l
l
l ma - na de la_es - l pu - ma
l
de
las
gar - zas, de las
l
l
l
co - mo_el l al - ma pri - mo - l
e
- so ten - go_el l al - ma

l
l
l .
l
l
l

l
l
L===============================
l
l
l ?
l
31

vi
el

- bra
pal

dor
mar

del
de

rau
bri

A la

vi - bra
el
pal

ca
sa_enJ J
J
.
.

j
j
l
j
===============================
l
l .
l &
l l
l
l
l
na de la_es - l pu - ma, de
ro - sas
soy her - l ma las l
sa
por
e
so
ten
ro
y
go_el
al
ma
co
mo_el
l
l
l
l
l
l

j
j
l .
j
l .
===============================
l .
l &
l
j
j
j
l
l
l
l ma - na de la_es - l pu - ma, de las l
l
ro - sas
soy her l
l
l e - so ten go_el l al - ma co - mo_el l
l
ro - sa
y
por
J J
J J
l
l .
l .
l
J l .

J l

===============================
l
l
l
l
l &
l
ro - sas
soy her - l ma na de la_es - l pu - ma, de
las l
l
l
l
al - ma co - mo_el
ro - sa
y
por
e
so ten go_el
l
l .
l
l
l .
.
J J
J l

l
L===============================
l
l
l
l
l?

36

dor
mar

vi - bra el pal -

dor
mar

soy
y

her
por

ma e -

na
so

de la_es ten - go_el

.

.


j
j
j

===============================
l
l
l
l j

l&
l
l
l
l
l sol,
y
y
gar - zas, de las l ro
- sas l
del
del
del
tal,
del
al
ma
pri
mo
ro
sa
cris
cris
l
l
l
l
l
l

===============================
l
l
l & .
l _
j
_ l .
j
j
l
_
j
l
l
l
l ro - sas l
l sol
y
del
gar - zas, de las
y
del
l
l
l >
del cris - l tal,
al - ma pri - mo - l ro
- sa
del
cris - l

l
l
l

l
J J l

l .

===============================
&

l
l
l
l
l
l
ro
- sas
y
del
sol
gar - zas, de las
y
del
l
l
l
l
l
del
cris tal,
al - ma pri - mo - ro - sa
del
cris - l
>
. #J J J l

l
l
l
l
l

L===============================
l
l
l
l
l?
l
41

pu al -

ma, de las
ma pri - mo -

gar
ro

zas
sa

y
del

del
cris -

sol,
tal,

de
el

la_es
al -

pu ma

ma
el

la
al -

Coral Hilarin Eslava

ALMA LLANERA / Hoja: 4/6

I
II

===============================
ll
l
l
l
l&
{
l
l
l
l
tal.
l
l
sol, y del l l sol.
tal,
del
cris
l
l
l

l
l
l l

===============================
l
l
{
l
l & l l
l
l
l
l
tal.
l
l
sol, y del l l sol.
del
cris
tal,
l
ll
l
l

l
l

l
l l l l . j
l j
j
{ l
===============================
&

l
ll
l
l

l
l
sol, y del
sol, la la
la la
la
la
la la
la la la
tal.
l
l
l
l

l
l
l
tal, del cris

l
l l l l . J l J J l
{
l
l
l
l ? l l l
L===============================
46

gar - za y_el
ma de cris -

sol,

la

la

la

la

la

la

la

la

la la

la

tal.


J J J J Jl
l j
l
l
===============================
l
l &
l con cla - ve - les de pa - l
l sue - o
l llo - ro,
l
l can - to,
A - mo,
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
===============================
l
l &
l
l
l sue - o
l llo - ro,
l
l can - to,
A - mo,
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
===============================
l
l &
l
l
l
l
l
l

l
l
J J l J J l J J l j

j
ll
l
L===============================
l
l
l
l?
52

A - mo,

llo - ro,

can - to,

sue - o

J J J j

===============================
l
l J j
l
l & .
l .
l
l
l con cla - ve - les de pa - l sin.
l A - mo,
sin,
l
l
l
l
l

===============================
l
l
l
l&
l .

_
_

l
l
l
l
l
de
pa sin.
A - mo,
l
l
l
l
l
J J J J J J l

l
l
l
l
J j

J j
.

===============================
&
l
l
l
l
l
con cla - ve - les de pa - sin
con cla - ve - les de pa - sin. A - mo,
l
l
l
l
l

l
l
l .
l .

J J ll

L===============================
l
l
l?
l
57

de

pa

sin.

mo, a - mo,

Coral Hilarin Eslava

ALMA LLANERA / Hoja: 5/6

J J J J J j

===============================
l
l&
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
llo - ro,
can - to,
sue - o
pa - ra_or - nar las ru - bias cri nes
del
l
l
l
l
l
l

===============================
l
l &
l
l
l
l

l
l sue - o
l
l can - to,
l cri - nes del
l
llo - ro,
l
l
l
l
l
l
J

J
J

l
l l
l
l J j

===============================
&
l
l
l
l
l
l
llo - ro,
can - to,
l
l sue - o l
l
l pa - ra_or - nar las ru - bias l
l
l
l
l
. J J J l . J J J l

l
l ?
l
l
L===============================
l
l
61

llo - ro, llo - ro,

can - to, can - to,

de mi_a -

sue

66
pj
j
j
j
j
j
j
j

j
j
j
j
j
j
l
j
l j
l
l&
l
===============================

_ .
l
l del A - rau - ca vi - bra - l
l Yo na - c_en es - ta ri - l be - ra
l
po - tro de mi_a - ma - l dor.
p
l
l
l
l
l
l

l j
l & j
l j
===============================
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
l
j
l _ .
l
l del A - rau - ca vi - bra - l
l
l Yo na - c_en es - ta ri - l be - ra
l
po - tro de mi_a - ma - dor.
l
l
l
l
lp
l
J
J
J
J

J
J
J
J
J

l #j
l l
l
J j
j
j
j
l
l .
l
l
l
l
l &
l
===============================
cri - nes de mi_a - ma - dor.
Yo na- c_en es - ta ri - be - ra
del A - rau - ca vi - bra l
l
l
l
lp
l

l
l . J l .
l l
l
J

j
l
l
l . j l # .
l ?
l
L===============================

ma

dor la la

la

la la

la

la

la

la

la

la

l
j
j
j
j
j
j
j
===============================
l
l j
l j
l
j
l & _ .
j
l
l Soy her- ma - na de la_es - l pu - ma,
l de las gar- zas, de las l ro - sas________ l
dor.
l
l
l
l
l l
j

l j
j

===============================
l j
l j
l & .
j
j
j
j

j
l
j
j
l
j
j
_

l
l Soy her- ma - na de la_es - l pu - ma,
l de las gar- zas, de las l ro - sas, la la l
dor.
l
l
l
l
l
l
J

J
J
J

J
J

.
l
l #j
l J J l J J l
l
j
===============================
&
l
l
l
l
l
l
dor.
l
l Soy her- ma - na de la_es - l pu - ma,
l de las gar- zas, de las l ro - sas, la la l

l
l
l j
l . J l

l # .
. j

l
j
j

j
.

L===============================
l
l
l

l?
l
71

la

la la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la la

la

Coral Hilarin Eslava

ALMA LLANERA / Hoja: 6/6

===============================
l&
l
l
l
l
l
l l y
l
l sol,
l
l
del
l f
l
l
l
l
l

===============================
l & l l
j
l
l j
j
l b j
l
l y
l la
l sol, la la la l la la la la l
la
la
la
del
l
l
l
l
l
l
f
J
J

J
J

l
l
l

l
l
===============================
&
l
l
l
l
l
l
la
la
la
del
l
l y
l la
l sol, la la la l la la la la l
f l
l
l
l l l

j j
j j
L===============================
l?
l
l
l
l
l
76

la

la

la

la

la

la

del

sol,

la

la

la

la

la

la

la

.
.

.
.
l
l
l
l
l
l&
===============================
l
l
l
l
l
l l
l
l
l
l
l

J
J

l
l & j
===============================
l
j
l
j
l l
j
l
l la la la la l la la la la l la la la l la
l
la
la la la
l
l
l
l
l
l
J J l

l
J J l
J J l

l
l

===============================
&
l
l
l
l
l
l
la
la la la
l
l la la la la l la la la la l la la la l la
l
l
l
l .
l .
l
_J J l # .

l
l
l
l
l
l?
L===============================
81

la

la

la

la

.
=

l .
==========================
l
l
l&
l

l
l sol
l
y
del
l

l
l
l

j
l =
==========================
l &
l
j
l
l

l sol, la la la l la la la l la.
y
del
l

l
l
l

J
J

l
l
l
l

==========================
&
l

l
l
l
y
del
l

l sol, la la la l la la la l la.
l

l
l _J _J _
l _

L==========================
l
l
l
l ?

=
86

del

sol,

la

la

la

la

la

la

la.

Coral Hilarin Eslava