Vous êtes sur la page 1sur 8

JO N GER EN INF OR MAT IEB LAD

STABILITEIT & GROEI

EDITIE 8
AUGUSTUS 2009

IS DE NPS EEN OUDE PARTIJ?


De laatste tijd wordt door jong en oud veel gesproken over oude partijen en partijen die zogenaamd nieuw en progressief zijn. Daarbij wordt steeds de nadruk gelegd op de oude politiek en de nieuwe politiek. De vraag in deze is echter of er zoiets bestaat als nieuwe politiek en is de NPS inderdaad een oude partij?
Wanneer er vanuit wordt gegaan dat de NPS een oude partij is vanwege haar 63 jarige bestaan, zeggen wij: accoord!. De NPS is een aantal jaren oud, maar die leeftijd zegt veel meer dan andersdenkenden ons willen doen geloven. Dat de NPS zoveel jaren nog stand heeft weten te houden bij alle ontwikkelingen, komt onder andere omdat het gaat om: 1. een stabiele partij die gestoeld is op sociaal-democratische principes en die zorgdraagt voor de ontwikkeling van land en volk ongeacht geloof, bevolkingsgroep of sociaal milieu. De NPS heeft daarnaast eraan bijgedragen dat alle burgers onderwijs kunnen genieten, immers zonder een geschoold volk is er geen sprake van ontwikkeling en vooruitgang. Naast deze verworvenheden, heeft de partij steevast gewerkt aan fundamenten die als basis hebben gediend voor groei zowel op financieel als op sociaalmaatschappelijk geb ied. Deze fundamenten zijn ettelijke keren door andere politieke partijen kapotgemaakt, zelfs kapotgeschoten, maar de NPS is altijd in staat geweest deze zaken te herstellen en verder te werken aan de opbouw van ons land. Samen met de jonge dynamische NPSers en de rijpere partijgenoten wordt gewerkt aan de instandhouding van de democratie die ons land verder moet brengen naar grotere hoogten. De NPS kent geen praktijken van omkopen, geen situatie van het afhankelijk maken van personen middels het geven van goederen en geld. Deze partij stelt hoge waarden en normen vast die moeten resulteren in het versterken van de mens opdat die zich op eigen kracht kan ontwikkelen en van daaruit een bijdrage kan leveren aan d e o p b o u w v an S ur i n am e .
Lees verder op pag. 7

2.

Uitgaande van het aantal jaren, mag gerust worden gesteld dat de NPS veel politieke ervaring heeft, gericht op stabilitiet, rust, groei, ontwikkeling. Goed nabuurschap, het onderhouden en uitbreiden van handels en economische betrekkingen met regionaal en internationaal mogen we met ge m ak aan h e t lijst je toevoegen.

Page 2
Stabiliteit & Groei Editie 8

HOE IS HET BEGONNEN EN WIE WAREN DE VOORZITTERS?


De Nationale Partij Suriname is opgericht op 29 sptember 1946 in Theater Bellevue. Op die plek staat nu City Center. Sinds haar oprichting heeft de partij mede structuur helpen brengen in het ontwikkelingsproces van Suriname, waarbij telkens weer is gezorgd voor politieke en economische rust en zeker ook het waarborgen van de rechten van de mens.
De eerste voorzitter van de NPS was Gerard van der Schroeff. Zijn voorzitterschap was van 29 sptember 1946 tot januari 1950.

Hij werd daarna opgevolgd door Frederik Lim A Po. Diens zittingperiode was van 08 januari 1950 tot 03 juni 1951. Emile de la Fuente was NPS derde voorzitter. Hij nam als voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond het Andre Kamperveen Stadion, toen Suriname stadion, in gebruik op 29 augustus 1953.

Alwin de Boer had vanwege gezondheidsredenen een vrij korte zittingsperiode en wel van 28 december 1952 tot 15 mei 1953. Het leiderschap binnen de partij werd in 1953 middels verkiezingen overgenomen door Eugene Doelwijt. Hij kende twee zittingsperioden: als waarnemend voorzitter van 17 mei 1953 tot 27 september 1953 en als de voorzitter van 27 september 1953 tot 02 September 1962. De naam van de man die bekend is in de gemeenschap onder andere vanwege het kolosale standbeeld op het onafhankelijkheidsplein is Johan Adolf Pengel. Als voorzitter van de NPS in de periode 02 september 1962 tot 05 juni 1970, heeft hij zorggedragen voor de totstandkoming van de Universiteit van Suriname. Hij was in zijn leven tevens minister president namens de NPS. Ook van oud voorzitter Henck Arron is een standbeeld vervaardigd dat staat bij de ingang van de Palmentuin. Hij zat het langst aan als voorzitter namelijk 23 jaar ( van 30 september 1970 tot 25 april 1993). Hij was statenlid, tot twee keren minister-president en tweemaal vice-president. Hij overleed op 04 december 2000 in Nederland. Onder zijn leiding verkreeg Suriname op 25 November 1975 zijn onafhankelijkheid. Drs. Runaldo Ronald Venetiaan is vanaf 25 april 1993 de voorzitter van de NPS . Hij is drie keren gekozen als President van de Republiek Suriname. De eerste keer voor de periode 1991 1996, vervolgens van 2000 tot 2005 en daarna van 2005 tot 2010. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van de democratie en heeft tevens de wederopbouw van het land ingezet na de beeindiging van de binnenlandse oorlog.

Page 5
Stabiliteit & Groei Editie 8

MINISTERIE VAN PLANNING EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Alle projecten m.b.t tot publieke investeringen Ondersteuning private sector (certificeren van bedrijven, Skills Development Centre, Micro Financiering Ontwikkeling van het statistiekwezen Versterking en ondersteuning van de beleidsdialoog Mobilisering van investeringen en technische samenwerking voor ontwikkeling Verbetering en opvoeren van de nationale plancapaciteit Planning en uitvoering van de herziening van de planwet Uitvoering van het micro kredieten programma

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID


Versterking eerste lijn zorg Verhoging efficintie tweede lijn zorg (Armu-Lov regeling/ uitzending naar Colombia) Plannen voor het opzetten van Radiotherapeutisch Centrum (RTC) en RTC opleidingen Financile toegang tot de zorg Institutionele versterking van het ministerie en van het BOG Bouw van klinieken i.s.m. de IsDB Projecten t.b.v. van de Seksuele en Reproductieve gezondheidszorg i.s.m. met de UNFPA Projecten t.b.v DDR i.s.m. met de Europese Commissie Voorbereiding om te komen tot een Algemene Ziektekosten Verzekering Onderzoek naar een duurzame investering voor het Centraal Lab voor het BOG

Page 6
Stabiliteit & Groei Editie 8

Vervolg: DE BOODSCHAP AAN...


Professionele diensten zoals advocatuur voor mededinging en intellectuele eigendommen, accounting en boekhouding, belasting, architectuur, ingenieurs enz.

Daar onder nemerschap zo belangrijk is, moet Suriname een broeinest worden van onder nemer schap. Daar staat de NPS voor.
De afgelopen negen jaren staan bekend als de e c o n o m i s c h e reconstructie van Suriname. Hierbij is een belangrijke basis gelegd voor het klein en middelgroot ondernemerschap dat via innovatie en drive verdere welvaart zullen scheppen voor Suriname.

COLOFON
Uitgever: De NPS Redactie: NPS jongeren Oplage: 5.000 Dit blad verschijnt elke eerste week van de maand en

Reeds is die beginnende welvaart te zien aan: Het aantal voertuigen op straat Het aantal hypotheken verleend door de commercile banken De bedrijfskredieten verleend door de commercile banken De Foreign Direct Investment in Suriname Investeringen door Staatsolie In 2007 zijn er minstens 600 nieuwe bedrijven gevestigd in Suriname (rapportage Afdeling Bedrijfsvergunningen Ministerie van HI) In 2008 waren er ook minstens 600 nieuwe bedrijfsvestigingen (Min van HI) Investeringen in de telecommunicatie sectoren (3 providers) Investeringen en dienstenuitbreiding van de SLM Investeringen in de goudsector (IAMGOLD) Exporten naar de Caricom Investeringen in nieuwe hotels (Marriot, Torarica Royal, Queens, Best Western, Berg en Dal, Overbridge) Investeringen in de infrastructuur bestaande uit honderden kilometers geasfalteerde wegen en bruggen Investeringen in de energiesector door de EBS (nieuwe transmissielijn naar Afobakka) Openbaar vervoer Het aantal gebouwde huizen met de 7% renteregeling, alhoewel volkswoningbouw nog aandacht verdient Het aantal cellulair telefoons in gebruik Het aantal internetaansluitingen per huishoudens Poliklinieken in het binnenland.

ko s t ni e ts .-

Deze initiatieven vanuit het bedrijfsleven en de overheid moeten nu worden opgevolgd en alleen goed bestuur, waar de NPS voor garant staat, kan verdere economische groei bewerkstelligen.

Page 3
Stabiliteit & Groei Editie 8

DE BOODSCHAP AAN DE JEUGD VAN SURINAME


De politiek is er om welzijn en welvaart voor elke Surinamer te creren. Anno 2009 is het duidelijk dat ondernemerschap de manier is om welvaart te creren. Ondernemerschap zorgt voor werkgelegenheid, inkomen, innovatie, individuele en groepswelvaart.
Anno 2009 zijn vanwege de stabiele economie diverse condities geschapen voor jong en oud om te ondernemen.

Kennis, snel veranderende technische skills en vaardigheden

- een explosieve groei van de diensten sectoren - innovatie bij milieu en uitlaat gassen producerende sectoren verantwoord gebruik van n at uur li jke h ulp b r o nn en alternatieve energie bronnen.

Elke jeugdige kiezer zal op de n of andere manier met ondernemerschap te maken hebben: je wordt ondernemer of je zult werken voor een onderneming. Ondernemerschap is de enige manier om in een democratisch land als Suriname welvaart te scheppen en elke burger moet daarvan mee profiteren. De NPS is de partij is die sinds haar bestaan consequent de condities
UITZENDSCHEMA VAN HET NPS TV PROGRAMMA:

De NPS heeft in de afgelopen 9 jaren de juiste condities en de basis Op de foto verkoopt een geschapen voor de jeugd ondernemer om middels onderwijs hun goederen skills te vergroten, buiten aan een klant. de grenzen van Suriname brood te verdienen via ICT technologie, in n van de h e e ft he lp e n sch e pp e n voo r vele diensten sectoren nu ondernemerschap door onder andere: en in de toekomst brood te * leiding te geven aan de verschillende verdienen zoals:
ontwikkelingsfasen van Suriname, van o n afh an ke lijk - h e id t o t meervoudig herstel van een totaal vernietigde Surinaamse economie, regionale integratie, tot verantwoorde liberalisatie van de economie en een t er ugtr eden de o ver he id to t beindiging van de ontwikkelingsrelatie met Nederland 1. telecommunicatiediensten, 2. transportdiensten 3. constructie en engineering 4. distributiediensten 5. milieudiensten 6. diensten in de onderwijs sfeer en trainingen

* verantwoord financieel beheer van de 7. diensten in de gezondheids staatshuishouding te voeren sfeer Ma 10 augustus - Garuda - 21.00 uur * verantwoord en prudent management van de staatsschuld en leningen 8. financilediensten 9. toerisme beleid Di. 11 augustus - RBN - 19.45 uur * stimulering van de financiering van de 10. recreatie, cultuur en sport Wo. 12 augustus - Apintie - 18.30 uur private sector middels o.a. het IFONS, 11. computerdiensten het rijstfonds, het agrarisch fonds en verlaagde rente tarieven. De economie 12. handel in vastgoed Do. 13 augustus - SKY - 20.00 uur van de eerste helft van de 21ste eeuw zal Vrij. 14 augustus - ABC - 19.00 uur er n zijn die zich kenmerkt door: Lees meer op pag. 6

Page 4
Stabiliteit & Groei Editie 8

VERRICHTINGEN REGERING VENETIAAN 2005 -2010 V E RV O L G ( S L O T )


MINISTERIE VAN FINANCIEN

Meerjaren beleidsprogramma inzake het beheer en toezicht van staatsfinancin Stabiele koersontwikkeling

Sterke munteenheid Kasreserve regeling met lokale banken van 7% en 5% (lage inkomensgroepen)

Economische integratie Maatregelen om de effecten van de toen stijgende brandstofprijzen te compenseren waaronder: vrijstelling van verbruikersbelasting en opcenten voor de Wegenautoriteit op een bepaalde hoeveelheid gasoline bestemd voor het binnenland Aanpassing van lonen en salarissen van ambtenaren met 10% Verhoging van de A.O.V. en verhoging van de tegemoetkoming van mensen met een beperking met 10%

MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ

Rehabilitatie bananensector Oprichting Agrarisch Krediet Fonds voor kleinschalige en middengrote bedrijven in de agrarische sector Reactivering waterschappen Pilot ketenontwikkeling voedingstuinbouw en sierteelt Organisatie en uitvoering van de landbouwtelling Agrarische ontwikkeling binnenland Uitvoering project regionaal programma rijst

Page 7
Stabiliteit & Groei Editie 8 Aan het bestuur van de

Vervolg: IS DE NPS EEN OUDE PARTIJ?


Wie niet geleerd heeft hoe zaken aan te pakken op allerlei niveau, kan niet in staat geacht worden het roer van het land over te nemen. Wie niet geleerd heeft respect te geven om respect terug te kunnen krijgen, is het niet waardig zichzelf een leider te noemen. Wie niet weet om te gaan met ethische waarden en normen, moet er niet aan beginnen op de voorste linie te staan en uitspraken te doen. Wie onvoldoende zijn geschiedenis kent, moet niet c a p a b e l g e a c h t wo r de n o m r e g e e r verantwoordelijkheid op zich te nemen omdat men kan terugvallen in situaties die het land alleen maar achteruit hebben geholpen. Wie niet zelf kan nadenken over zijn toekomst, zal maar blijven praten over de oude partij en over nieuwe politiek. Die personen zullen niet kunnen praten over het voorzetten van de ontwikkelingskoers die is ingezet door de NPS voor welvaart en welzijn van een ieder. Zij zullen zich slechts thuis kunnen voelen op een plaats waar er torimans zijn die op basis van anansi toris hun weg willen plavijen om aan de macht te komen. En de NPS dan? Je moet het weten, die doet het STRAK!

NATIONALE PARTIJ SURINAME


Aanvraag herregistratie/ lidmaatschap

Naam : Voornamen: Geb.Pl: Geb. Datum: Woonpl: Adres: ID.nr:- Beroep: Godsdienst: Nationaliteit: Tel.nr: E-mail: Woondistrict: Woonressort:
Gaarne wens ik als lid toegelaten te worden tot de NPS.
Paramaribo, 2009

Handtekening

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 2009 OM 16.00 UUR IN GRUN DYARI:

PRIJSVRAAG:
De regering is gestart met een MKP. 1. Waarvoor staat de afkorting MKP? 2. Waarvoor is het MKP bedoeld?

INLEIDER: MELISA VENETIAAN


Stuur je antwoord op naar:

ONDERWERP: PUBLIC SPEAKING (Dl. 3)

npsstabiel@gmail.com of sms naar 08830018 / 07130000 Inzenden kan tot 23 juni 2009

U bent allen van harte welkom!

DOE MEE EN WIN MOOIE PRIJZEN!

Page 8

Stabiliteit & Groei

Editie 8