Vous êtes sur la page 1sur 713

aqvRvde s'iht;

p[qm' k;<@m(
è1ù p[qm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) v;cSpitdevR t; ) è1-3ù
p[qm;idtOcSy;nu∑pu ( è4ù ctuQy;R Ací ctu„pd; ivr;durobOhtI zNdsI –
ye i]ÿW¢Ö ;" pÿ·rÖy≤Ntô ivê;ÿ ÂÖp;…,ô …b.[tÿ " )
v;ôcSpitôbl R ;ô teW;'Ã tÖNvo˝ aÖ¥ dÿ/;tu me –1–
punrÖ ie hÿ vcSpte dÖve ne Ö mnÿs; sÖh )
vsoÿ„ptÖe in rÿmyÖ mYyôve ;Stuû m…yÿ ≈utû m( –2–
îÄhvw ;…. iv tÿn.ûU e a;àIRà îvÖ Jyy;ÿ )
v;ôcSpitôinR yÿztûu mYyôve ;Stuû m…yÿ ≈utû m( –3–
¨pÿÙto v;ôcSpitô®p;ôSm;Nv;ôcSpitÿ◊yR t;m( )
s' ≈ûtu ne ÿ gmemihô m; ≈utû ne Ö iv r;ÿ…/iW –4–
è2ù i√tIy' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) cN{m;" pjRNyí devte ) è1-2á
4ù p[qm;i√tIy;ctuqIRn;mOc;mnu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í i]pd; ivr;@±g;y]I zNdsI
ivôµ; xÖrSyÿ ipôtrÃ' pÖjNR y'ô .U·rÿ/;ysm( )
ivôµo „vÿSy m;ôtr'Ã pO…qôvI' .U·rÿvpRsm( –1–
Jy;˝kÉÖ p·rÿ ,o nÖm;Xm;ÿn' tÖNv'˝ ’…/ )
vIô@vë rR IÖyoår;ÿtIôrpÖ √πW;ôS' y; ’¡…/ –2–
vO=û ' yÌ;vÿ" p·rWSvj;ôn; aÿnSu f⁄rû ' xÖr' acÃNR TyO.û mu ( )
x®¡mSÖ m¥;ÿvy idô¥…u mÿN{ –3–
1
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 1 VEDIC LITERATURE COLLECTION

yq;ô ¥;' cÿ pO…qôvI' c;ôNt‚Stœ¡itô tejnÿ m( )


EÖv; rog'Ã c;ß;ôv' c;ôNt‚Stÿœtuû muÔÖ ît( –4–
è3ù tOtIy' sUˇ_m(
è1-9ù nvcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_;" sv;R devt;" ) è1-5ù
p[qm;idpçc;R pQy;p…¤" è6-9ù Wœ‰;idctsO,;ç;nu∑pu ( zNdsI
ivôµ; xôrSyÿ ipôtrÃ' pÖjNR y'Ã xÖtvÿ„O <y' )
ten;ÿ te tÖNvÖ3e ¡Ö x' k¡r' pO…qôVy;' teÿ inôWce nÿ ' bÄih∑ÿe aStuû b;≤litÿ –1–
ivôµ; xÖrSyÿ ipôtr'Ã …mô]' xÖtvO„ÿ <y' )
ten;ÿ te tÖNve3ô ¡Ö x' k¡r' pO…qôVy;' teÿ inôWce nÿ ' bÄih∑eÿ aStuû b;≤litÿ –2–
ivôµ; xÖrSyÿ ipôtrÄ' v®¡,' xÖtvÿ„O <y' )
ten;ÿ te tÖNvÖ3e Ö¡ x' k¡r' pO…qôVy;' teÿ inôWce nÿ ' bÖih∑eÿ aStuû b;≤litÿ –3–
ivôµ; xÖrSyÿ ipôtr'Ã cÖN{' xÖtvO„ÿ <y' )
ten;ÿ te tÖNve3Ö ¡Ö x' k¡r' pO…qôVy;' teÿ inôWce nÿ ' bÖih∑eÿ aStuû b;≤litÿ –4–
ivôµ; xÖrSyÿ ipôtr'Ä sUyÃ| xÖtvO„ÿ <y' )
ten;ÿ te tÖNve3Ö ¡Ö x' k¡r' pO…qôVy;' teÿ inôWce nÿ ' bÖih∑eÿ aStuû b;≤litÿ –5–
yd;ôN]eWÿu gvIôNyoyR√SÖ t;v…/ô s'…≈ÿtm( )
Eûv; teÖ mU]Ã' muCyt;' bÖihb;R≤litÿ svRk
Ö m( –6–
p[ teÿ ….n…µô mehnÿ Ö' v]|Ã vexNÖ Ty; îÿv )
Eûv; tÖe mU]Ã' muCyt;' bÖihb;R≤litÿ svRk Ö m( –7–
iviWÿt' te v‚St…bôl' sÿm{ûu Syoÿd/Ö ·e rÿv )
Eûv; teÖ mU]Ã' muCyt;' bÖihb;R≤litÿ svRk Ö m( –8–

2
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

yqeWÿ k
ûu ; pÖr;pÿtdÖ vÿs∑ûO ;…/ô /Nvÿn" )
Eûv; teÖ mU]Ã' muCyt;' bÖihb;R≤litÿ svRk Ö m( –9–
è4ù ctuq| sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy …sN/u√«p AiW" ) ap;'np;t( som a;pí devt;" )
è1-3ù p[qm;idtOWSy g;y]I è4ù ctuQy;R Ací purSt;ä»htI zNd"
aÖMbyoÿ yÖNTy?vÿ….j;ômR yoÿ a?vrIyÖt;m( )
pOçû tÖ ImR/nÿu ;ô pyÿ" –1–
aÖmyU ;R ¨pÖ sUyÄRe y;….ÿv;Rô sUy"ÃR sÖh )
t; noÿ ihNvNTv?vôrm( –2–
aÖpo devÖ I®pÿ ◊yeÖ y]Ö g;vÖ" ipbÿ≤Nt n" )
…sN/ÿ>u yô" kTv|Ã hÖ…v" –3–
aÖPSvÿ1NÖ trÄmtO mÿ PÖ su .eWÿ jÖ m( )
aÖp;mutû p[x‚ÿ St….ôrê;ô .vÿq v;ô…jnoô g;voÿ .vq v;ô…jnIÿ" –4–
è5ù pçm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy …sN/u√«p AiW" ) ap;'np;t( som a;pí devt;" )
g;y]I zNd"
a;poô ih œ; mÿyoô.vu SÖ t; nÿ ËôjRe dÿ/;tn )
mÖhe r,;ÿyÖ c=ÿse –1–
yo vÿ" ≤xôvtÿmoô rsÖStSyÿ .;jytÖhe nÿ" )
¨ÖxtÖ I·rÿv m;ôtrÿ" –2–
tSm;ô ar'Ã gm;m voô ySyô =y;ÿy …jNvÿq )
a;poÿ jônyÿq; c n" –3–

3
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 1 VEDIC LITERATURE COLLECTION

Èx;ÿn; v;y;Ã,R ;ô' =yÿNtIíWR,Iôn;m( )


aôpo y;ÿc;…m .eWjÖ m( –4–
è6ù Wœ' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy …sN/u√«poåqv;R v; AiW" ) ap;'np;t( som a;pí
devt;" ) è1-3ù p[qm;idtOcSy g;y]I è4ù ctuQy;R Ací pQy;p…¤XzNdsI
x' noÿ dÖve IrÄ….∑ÿyÖ a;poÿ .vNtu pIôtyeÿ )
x' yorÄ…. ßÿvNtu n" –1–
aÖPsu meÖ somoÿ ab[vIdÖNtivRê;ÿin .eWjÖ ; )
aÖ…¶' cÿ ivôêxÃ.' vu m( –2–
a;pÿ" pO,Iôt .eWÿ jÖ ' v¡q' tÖNve3ô ¡Ö mmÿ )
JyoKcô sUyÃ| dOx
û e –3–
x' nÖ a;poÿ /NvôNy;ô3"¡Ö xmuÿ sNTvnUPû y;˝" )
x' nÿ" %inôi]m;ô a;pÖ" xmuû y;" k⁄Mû . a;.Otÿ ;" )
≤xôv; nÿ" sNtuû v;iWRk
à °" –4–
è7ù s¢m' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy c;tn AiW" ) è1-2á 3á 4-7ù
p[qm;i√tIyyoA≥coStOtIy;pUv;RıSR y
ctuQy;RidctsO,;ç;…¶" è3ù tOtIy;y; ¨ˇr;/RSy c;¶IN{* devte ) è1-4á 6-7ù
p[qm;idctuAc≥ ;' WœIs¢Myoí;nu∑pu ( è5ù pçMy;í i]∑up( zNdsI
Stuvû ;ônmÿ¶Ö a; vÿh y;tu/û ;n'Ã ikmIôidnÿm( )
Tv' ih devÿ v≤Ndôto hÖNt; dSyoÿb.ÖR iU vÿq –1–
a;JyÿSy prmeiœônj( ;tÿvde SÖ tnUvÿ ≤xn( )
a¶eÿ t*ôlSyô p[;x;ÿn y;tu/û ;n;ôiNv l;ÿpy –2–

4
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

iv lÿpNtu y;tu/û ;n;ÿ aÖ≤T],oô ye ik¡mIôidnÿ" )


aqedÖ mÿ¶e no hÖiv·rN{ÿíÖ p[itÿ hyRtm( –3–
aÖ…¶" pUvÄR a; rÿ.t;'ô p[Ne {oÿ nudtu b;¸ûm;n( )
b[vIÿtûu svoRÃ y;tumû ;nÖymÖSmITyeTyÿ –4–
pXy;ÿm te vIôy˝| j;tved"Ö p[ ,oÿ b[iU h y;tu/;n;ÿ•cO =" )
Tvy;ô sveÖR p·rÿt¢;" purû St;ôˇ a; yÿNtu p[bvu[ ;ô,; ¨pedÖ m( –5–
a; rÿ.Sv j;tvedoôåSm;k;q;Ryà j…DWe )
dUtû o noÿ a¶e .UTû v; y;ÿt/ûu ;n;ôiNv l;ÿpy –6–
Tvmÿ¶e y;tu/û ;n;ônpu bÿ ı;\ îÄh; vÿh )
aqwWÿ ;ô…mN{oô vj[,ôe ;ipÿ xIôW;R…,ÿ vOítu –7–
è8ù a∑m' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy c;tn AiW" ) è1-2ù
p[qm;i√tIyyoA≥cobOhR Spitr¶IWom* c è3-4ù
tOtIy;ctuQyoRí;…¶devR t;" ) è1-3ù p[qm;idtOcSy;nu∑pu ( è4ù ctuQy;Rí
b;hRtg.;R i]∑up( zNdsI
îÖd' hÖivy;Rtà /ûu ;n;ÿ•;ôdI fÉn…ÿ môv a; vÿht( )
y îÄd' S]I pum;ônk¡·rÖh s Stuvÿ t;'ô jnÿ" –1–
aÖy' Stuvÿ ;ôn a;gÿmidÖm' Smô p[itÿ hyRt )
bOhSÿ pteÖ vxeÿ lÖB?v;¶IÿWom;ô iv ivÿ?ytm( –2–
y;ôt/u ;nÿSy somp jÖih p[jÖ ;' nyÿSv c )
in Stuvÿ ;ônSyÿ p;tyÖ prÄm+yutû ;vÿrm( –3–
y]wWÿ ;m¶eÖ jinÿm;inô veTqô guh;ÿ sÖt;mÖ≤T],;'Ã j;tved" )
5
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 1 VEDIC LITERATURE COLLECTION

t;'STv' b[˜,ÿ ; v;vO/;ôno jÖÁ˝º W;' xtÖthRmà ¶e –4–


è9ù nvm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1-2ù
p[qm;i√tIyyoA≥cor…¶purogm; ySy;dyo
mN]oˇ_;" è3-4ù tOtIy;ctuQyoRí;…¶devR t;" ) i]∑up( zNd"
aÖ‚SmNvsuû vsÿvo /;ryÖÆNTvN{ÿ" pUWû ; v®¡,o …mô]o aÖ…¶" )
îÄmm;ÿidÖTy; ¨Öt ivêeÿ c devÖ ; ¨ˇÿr‚SmônJ( yoitÿiW /;ryNtu –1–
aÖSy devÿ ;" p[iÖ d≤xô JyoitÿrStuû sUyoRà aÖ…¶®Öt v;ô ihrÿ<ym( )
sÖpà;ÿ aÖSmd/ÿre .vNtUˇmÖ ' n;kÖm…/ÿ rohyemÖ m( –2–
yenNe {;ÿy sÖm.ÿr"Ä py;'SÃ yuˇmÖ ne Ö b[˜,ÿ ; j;tved" )
tenÖ Tvmÿ¶ îÄh vÿ/yR mÖe ' sÿj;ôt;n;ô' ≈wœ‰ô a; /eÁÿ nº m( –3–
EeW;'Ã yÖDmutû vcoRÃ ddeåÖ h' r;ÖySpoWÿmtûu …côˇ;Nyÿ¶e )
sÖpà;ÿ aôSmd/ÿre .vNtUˇmÖ ' n;kÖm…/ÿ rohyemÖ m( –4–
è10ù dxm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1ù p[qmcoRåsur"
è2-4ù i√tIy;idtOcSy c v®,o devte ) è1-2ù p[qm;i√tIyyo≤S]∑up( è3ù
tOtIy;y;" kk⁄MmTynu∑pu ( è4ù ctuQy;Rí;nu∑pu ( zNd;'…s
aÖy' devÖ ;n;ômsurÿ oÖ iv r;ÿjitô vx;ô ih sÖTy; v®¡,Syô r;Dÿ" )
ttÖSp·rÖ b[˜,ÿ ;ô x;xÿd;n ¨ÖgS[ yÿ mÖNyo®idÖm' nÿy;…m –1–
nmÿSte rjNv®,;Stu mÖNyveÖ ivê'ô Áu˝g[ in…côkiÉ Wÿ &ûG/m( )
sÖhßÿmNÖ y;Np[ suvÿ ;…m s;ôk˘ xÖt' jIÿv;it xÖrdÖStv;ôym( –2–
yduvû Kq;nOtÿ m(…jô◊y;ÿ vO…jôn' bĸ )
r;DÿSTv; sÖTy/ÿm,R o muçû ;…mô v®¡,;dÖhm( –3–
6
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

muçû ;…mÿ Tv; vwê;nÖr;dÿ,vÖR ;NmÿhtÖ Sp·rÿ )


sÖj;ôt;nugÿ heÖ[ ; vÿdÖ b[˜ô c;pÿ …ck°ih n" –4–
è11ù Ek;dx' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) pUW;dyo devt;" ) è1ù p[qmcR" p…¤"
è2ù i√tIy;y; anu∑pu ( è3ù tOtIy;y;ítu„pdoi„,Gg.;R kk⁄MmTynu∑pu (
è4-6ù ctuQy;RidtOcSy c pQy;p…¤XzNd;'…s
vWÿ$t( e pUW•Ö‚SmNTsUt;ÿvyRmÖ ; hot;ÿ ’,otu ve/Ö ;" )
…sßÿt;ô' n;yRtûRO p[jÿ ;t;ô iv pv;R…Ã , …jht;ô' sUtvÄ ; ¨ÿ –1–
ctÿßo idôv" p[iÖ dxÖítÿßoô .UMy;ÿ ¨Öt )
devÖ ; g.Ö| smwrÿ yÖNt' VyU,ÿ vuR Ntuû sUtvÿ e –2–
sUWû ; VyU,ÿ oRtûu iv yoin'Ã h;py;m…s )
≈Öqy;ÿ sUW,eÖ TvmvÄ Tv' …bÿ„kle sOj –3–
nevÿ m;ôs' e n pIvÿ…sô nevÿ mÖ∆Sv;hÿtm( )
avwtÿ ûu pO‚Xnô xevl
ÿ 'Ö sunû ÿe jÖr;YvˇÖvåe vÿ jÖr;yuÿ p¥t;m( –4–
iv teÿ ….n…µô mehnÿ 'Ö iv yoinô' iv gÖvIinÿkÉ )
iv m;ôtrÃ' c pu]û ' cô iv k⁄m¡ ;ôr' jÖr;yu,û ;vÿ jÖr;yuÿ p¥t;m( –5–
yq;ô v;toô yq;ô mnoô yq;ô ptÿ≤Nt pÖ≤=,ÿ" )
Eûv; Tv' dÿxm;Sy s;ôk˘ jÖr;yu,ÿ ; pÖt;vÿ jÖr;yuÿ p¥t;m( –6–
è12ù √;dx' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) y+mn;xnÂpoåqoR devt; )
è1ù p[qmcoR jgtI è2-3ù i√tIy;tOtIyyo≤S]∑up( è4ù ctuQy;Rí;nu∑pu ( zNd;'…s
jÖr;Öyjûu " p[qÿ mÖ ¨Ö≤ßyoô vOW;ô v;tÿ.j[ ; Stônyÿ•ie t vO∑û ‰; )
s noÿ mO@;it tÖNv˝ Ajugû o ®ÖjNy EkÖmojÿS]e/ô ; ivÿc£Öme –1–
7
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 1 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a©πaÿ ©π xoô…cW;ÿ ≤x…≈y;ô,' nÿmSÖ yNtÿSTv; hÖivW;ÿ iv/em )


aÖ˚;NTsÿm˚Ö ;NhÖivW;ÿ iv/emÖ yo ag[.ÿ IôTpv;RSÃ y;ô g[.Iÿt; –2–
muçû xIÿWKÖR Ty; ¨Öt k;ôs Eÿn'Ö p®¡„p®r;ivôvx
e ;ô yo aÿSy )
yoÿ aÿ.jÖ[ ; v;ÿtjÖ ; yíÖ xu„moô vnÖSptIÿNTsct;ô' pvRtà ;'í –3–
x' meÖ prÿSmwô g;];ÿyÖ xmÖSTvvÿr;y me )
x' meÿ cÖt>u yoRô a©π>ÿ yô" xmÿStu tÖNve3ô ¡Ö mmÿ –4–
è13ù ]yodx' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) iv¥u∂vº t; )
è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy;y;ítu„p;i√r;@± jgtI
è4ù ctuQy;Rí i]∑uPpr; bOhtIg.;R p…¤XzNd;'…s
nmÿSte aStu ivô¥tu Öe nmÿSte Stn…yôàveÿ )
nmÿSte aÖSTvXmÿnÖe yen;ÿ dU@û ;xeÖ aSyÿ…s –1–
nmÿSte p[vto np;ô¥tÖStpÿ" sÖmhU …ÿ s )
mO@û y;ÿ nStôn>U yoô myÿStoôk>É yÿS’…/ –2–
p[vtÿ o np;ô•mÿ Eûv;Stuû tu>yô' nmÿSte hetÖ yeÖ tpuWÿ e c ’<m" )
ivôµ teÖ /;mÿ prÄm' guh;ô yTsÿm{ûu e aÖNtinRihÿt;…sô n;….ÿ" –3–
y;' Tv;ÿ devÖ ; asOjÿ Ntô ivêÖ îWuÃ' ’<v;ôn; asÿn;y /O„û ,um( )
s; noÿ mO@ ivôdqeÿ gO,;ôn; tSywÿ teÖ nmoÿ aStu deiv –4–
è14ù ctudx
R ' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) v®,o ymo v; devt; )
è1ù p[qmcR" kk⁄MmTynu∑pu ( è2á 4ù i√tIy;ctuQyoRrnu∑pu (
è3ù tOtIy;y;í ctu„p;i√r;@nu∑pu ( zNd;'…s
.gÿmSy;ô vcRÖ a;idÖ„y…/ÿ vO=û ;idÿv ßjÿm( )
8
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

mÖh;bu›ÿ îvÄ pvRtà oô JyoæKpÖt„O v;ÿSt;m( –1–


EûW; teÿ r;jNkÖNy;˝ vÄ/iU nR /Uyÿ t;Mym )
s; m;ôtbu ?ÃR yt;' gOhû åe qoô .[;turû qoÿ ipôt"u –2–
EûW; teÿ k⁄lpÖ ; r;ÿjNÖ t;muÿ teÖ p·rÿ dµ…s )
JyoæKpôt„O v;ÿs;t;ô a; xIô„,R" xÖmoPy;ÿt( –3–
a…sÿtSy teÖ b[˜,ÿ ; kÖXypÿSyô gyÿSy c )
aÖNtô"koôx…mÿv j;ômyoåipÿ nÁ;…m teô .gÿm( –4–
è15ù pçdx' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_; devt;" ) è1ù p[qmcoR
.u·rGbOhtI è2ù i√tIy;y;" pQy;p…¤" è3-4ù tOtIy;ctuQyoRí;nu∑pu ( zNd;'…s
s' s' ßÿvNtuû …sN/ÿv"Ä s' v;t;ô" s' pÿtiÖ ],ÿ" )
îÄm' yÖD' p[iÖ dvoÿ me juWNt;' s'ß;ôVye˝, hÖivW;ÿ juho…m –1–
îÄhvw hvÖm; y;ÿt m îÄh s'ß Ã ;v,; ¨Ötme ' vÿ/yR t; …gr" )
îÄhtw ûu svoRô y" pÖxru ‚Ä Sm≤Ntÿœtuû y; rÄ…y" –2–
ye nÖdIn;'Ã sÖß ' vÄNTyuTs;ÿs"Ö sdÖm≤=ÿt;" )
te….ÿmÖRe svw"ÃR s'ß;ôv/w nR 'Ö s' ß;ÿvy;m…s –3–
ye sÖipRW"ÿ sÖß ' vÿ≤Nt =IôrSyÿ codÖkSyÿ c )
te….ÿmÖRe svw"ÃR s'ß;ôv/w nR 'Ö s' ß;ÿvy;m…s –4–
è16ù Wo@x' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy c;tn AiW" ) mN]oˇ_; a¶IN{v®,; devt;" )
è1-3ù p[qm;idtOcSy;nu∑pu ( è4ù ctuQy;Rí kk⁄MmTynu∑pu ( zNdsI
ye˝åm;v;ôSy;ô3˘ÃÖ r;i]ÿmdûu Sqÿvu ;[ jRô mÖ≤T],ÿ" )
9
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 1 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖ…¶Sturû Iyoÿ y;tuhû ; so aÖSm>yôm…/ÿ b[vt( –1–


sIs;ôy;?y;ÿhÄ v®¡,"Ö sIs;ÿy;Ö…¶®p;ÿvit )
sIs'Ã mÖ îN{ô" p[;yÿCzôˇdÖ© y;ÿtcûu ;tÿnm( –2–
îÖd' iv„k¡N/' sht îÄd' b;ÿ/te aÖ≤T],ÿ" )
aÖnne Ö ivê;ÿ sshÖe y; j;ôt;inÿ ipx;ôCy;" –3–
yidÿ noô g;' h'…sô y¥êô' yidô pU®W¡ m( )
t' Tv;ô sIsenÿ iv?y;moô yq;ô noåsoô avIÿrh; –4–
è17ù s¢dx' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) mN]oˇ_; loihtv;sso yoiWto devt;"
) è1ù p[qmcoR .u·rgnu∑pu ( è2-3ù i√tIy;tOtIyyornu∑pu (
è4ù ctuQy;Rí i]pd;WIR g;y]I zNd;'…s
aÖmyU ;R y≤Ntÿ yoôiWtoÿ ihôr; loihÿtv;ss" )
aÖ.;[ tÿr îv j;ômyÖ‚StœÿNtu hÄtvÿcsR " –1–
itœ;ÿvreÄ itœÿ pr ¨Öt Tv' itÿœ m?yme )
kÖinôiœôk; cÖ itœÿitô itœ;ôidıôminÿmhÖR I –2–
xÖtSyÿ /ÖmnIÿn;' sÖhßÿSy ihr;,;ÿm( )
aSqu·û rNmÿ?yôm; îÄm;" s;ôkmNt;ÿ ar'st –3–
p·rÿ vÄ" …sk¡t;vtI /ÖnbU hOÃR TÄ y˝£mIt( )
itœÿtlÖe yÿt;ô su k¡m( –4–
è18ù a∑;dx' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy {iv,od; AiW" ) ivn;yko devt; )
è1ù p[qmcR ¨p·r∑;i√r;@±bhO tI è2ù i√tIy;y; incO∆gtI
10
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è3ù tOtIy;y; ivr;@;St;rp…¤≤S]∑up( è4ù ctuQy;Rí;nu∑pu ( zNd;'…s


inlR+ô My'˝ ll;ôMyÿ1÷Ö inrr;ÿit' suv;m…s )
aqÖ y; .Ö{; t;inÿ n" pÖj[ ;y;ô ar;ÿit' ny;m…s –1–
inrrÿ…,' sivôt; s;ÿivWKpÖdoinRhSR tÿyovR®,¡ o …mô]o aÿymÖR ; )
inrÄSm>yômnumÿ tIô rr;ÿ,;ô p[me ;' devÖ ; aÿs;ivWu"û s*.ÿg;y –2–
yˇÿ a;ôTminÿ tÖNv;'˝ `oôrm‚Stô y√;ô kÉxWeÿ u p[itôc=ÿ,e v; )
svÄ| t√;ôc;pÿ hNmo vÄy' devÖ STv;ÿ sivôt; sUdÿ ytu –3–
·rXyÿpdIô' vOWdÿ tI' goWe/Ö ;' ivÿ/mÖ ;mutû )
ivôlIô!‰'˝ ll;ôMy'1Ã Ö t; aÖSm•;ÿxy;m…s –4–
è19ù Ekon…v'x' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) è1ù p[qmcR îN{"
è2ù i√tIy;y; mnu„yeWv" è3ù tOtIy;y; ®{" è4ù ctuQy;Rí ivêe dev; devt;" )
è1á 4ù p[qm;ctuQyoRrnu∑pu ( è2ù i√tIy;y;" purSt;ä»htI
è3ù tOtIy;y;í pQy;p…¤XzNd;'…s –
m; noÿ ivdiNvVy;ô…/noô mo aÿ….Vy;ô…/noÿ ivdn( )
a;ôr;CzÿrVÄ y;˝ aÖSmi√WUcÿ I·rN{ p;ty –1–
iv„vÿço aÖSmCzrÿv" ptNtuû ye aÖSt; ye c;ôSy;˝" )
dwvIÿmnR „u yesvoô mm;ô…m];ôiNv ivÿ?yt –2–
yo nÖ" Svo yo arÿ," sj;ôt ¨Öt in∑‰oô yo aôSm;\ aÿ….ôd;sÿit )
®Ö{" xÿrVÄ y˝ywtÖ ;Nmm;ô…m];ôiNv ivÿ?ytu –3–
y" sÖpàoô yoåsÿpàoô yíÿ i√ÖWNzp;ÿit n" )
devÖ ;St' sveÃR /UvNR tuû b[˜ô vmRÖ mm;Ntÿrm( –4–
è20ù …v'x' sUˇ_m(
11
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 1 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1ù p[qmcR" somo m®tí


è2ù i√tIy;y; …m];v®,* è3ù tOtIy;y; v®," è4ù ctuQy;RíNe {o devt;" )
è1ù p[qm;y;≤S]∑up( è2-4ù i√tIy;idtOcSy c;nu∑pu ( zNdsI
ad;ÿrsO∫vtu dev som;ô‚SmNyôDe mÿ®to mO@û t;ÿ n" )
m; noÿ ivdd….ô.; mo axÿ‚Stôm;R noÿ ivd√é…jôn; √π„y;ô y; –1–
yo aÖ¥ seNyoÿ vÄ/o˝å`;ôynU ;ÿmdûu Irÿte )
yuvû ' t' …mÿ];v®,;vÄSm¥;ÿvytÖ' p·rÿ –2–
îÄtíô ydÖmtu íÿ ô y√Ä/' vÿ®, y;vy )
iv mÖhCzmRÃ yCzô vrIÿyo y;vy; vÄ/m( –3–
x;ôs îÄTq; mÖh;\ aÿSy…m]s;ôho aÿStOtû " )
n ySyÿ hÄNytÖe s%;ô n jIôyteÿ kÖd; cÖn –4–
è21ù Ek…v'x' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) îN{o devt; ) anu∑pu ( zNd"
Svô‚Stôd; ivôx;' pitÿv]RO hÖ ; ivÿm/ûO o vÄxI )
vOWNe {ÿ" purû Eÿtu n" somÖp; aÿ.y'krÖ " –1–
iv nÿ îN{ô mO/oÿ jih nIôc; yÿz pOtNyôt" )
aÖ/mÖ ' gÿmy;ô tmoô yo aÖSm;\ aÿ….ôd;sÿit –2–
iv r=oô iv mO/oÿ jihô iv vO]û Syô hnUÿ ®j )
iv mÖNyu…mÿN{ vO]h•Ö…m]ÿSy;….ôd;sÿt" –3–
apeNÿ { i√WÖto mnoåpÖ …jJy;ÿsto vÄ/m( )
iv mhCzmRÃ yCzô vrIÿyo y;vy; vÄ/m( –4–
è22ù √;…v'x' sUˇ_m(
12
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) sUyoR h·rm; ˙{ogí devt;" )
anu∑pu ( zNd"
anûu sUymÄR du yÿ t;' ˙∂‰oôto hÿ·rÖm; cÿ te )
go roihÿtSyô v,RnÃe Ö tenÿ Tv;ô p·rÿ d?m…s –1–
p·rÿ Tv;ô roihÿtvÖw ,R dÃRw IR`;RyTûu v;yÿ d?m…s )
yq;ôymÿrpÄ ; asÖdqoÖ ahÿ·rtoô .uvtÿ ( –2–
y; roihÿ,IdevR TÄ y;ô3¡Ö g;voô y; ¨Öt roihÿ,I" )
ÂÖpÂ
' p¡ 'Ö vyoÿvyÖSt;….ÿÇ;ô p·rÿ d?m…s –3–
xukW¡É u te h·rÖm;,'Ã ropÖ,;k;ÿsu d?m…s )
aqoô h;·rÿ{veWu te h·rÖm;,Ö' in dÿ?m…s –4–
è23ù ]yo…v'x' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a…sKnIvnSpitdevR t; )
anu∑pu ( zNd"
nÖˇ_ôj' ;ôt;SyoÿW/eÖ r;meÖ ’„,e a…sÿæKn c )
îÄd' rÿjin rjy ikôl;s'à p≤lôt' cÖ yt( –1–
ikôl;s'Ã c p≤lôt' cÖ in·rÖto n;ÿxy;ô pOWtÿ ( )
a; Tv;ô Svo ivÿxt;ô' v,R"Ö pr;ÿ xuKû l;inÿ p;ty –2–
a…sÿt' te p[l
Ö yÿnm;ôSq;nÖm…sÿt'Ö tvÿ )
a…sÿKnI aSyoW/eÖ in·rÖto n;ÿxy;ô pOWtÿ ( –3–
aÖiSqôjSyÿ ikôl;sÿSy tnUjû Syÿ cÖ yÊvô…c )
dUSy;ÿ ’ûtSyô b[˜,ÿ ;ô l+mÿ êetÖ mÿnInxm( –4–
è24ù ctu…v|x' sUˇ_m(
13
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 1 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) a;surIvnSpitdevR t; )


è1á 3-4ù p[qm;tOtIy;ctuqIRn;mOc;nu∑pu ( è2ù i√tIy;y;í incOTpQy;p·¤XzNdsI
sup,Ö oR j;ôt" p[qÿ mÖ StSyô Tv' ipôˇm;ÿ…sq )
td;ÿsrûu I yu/û ; …jôt; ÂÖp' cÿ£ÖÉ vnÖSptIÿn( –1–
a;ôsrûu I cÿ£É p[qmÖ de ' ik¡l;s.eWjÖ …môd' ik¡l;sÖn;xÿnm( )
anIÿnx≤TkÖl;sÖ' s¡p;mkrÄÊvcÿm( –2–
s¡p;ô n;mÿ te m;ôt; s¡poô n;mÿ te ipôt; )
sÖÂpÖ ’
Ö ÊvmoÿW/eÖ s; s¡p…môd' ’¡…/ –3–
Xy;ôm; sÿÂpÖk ' rÿ,I pO…qôVy; a?yu∫tÿ» ; )
îÄdmUû Wu p[ s;ÿ/yÖ pun;ÿ ÂÖp;…,ÿ kLpy –4–
è25ù pç…v'x' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) y+mn;xn;…¶devR t; )
è1ù p[qmcR≤S]∑up( è2-3ù i√tIy;tOtIyyoivRr;@±g.;R i]∑up(
è4ù ctuQy;Rí puroånu∑pu ( i]∑up( zNd;'…s
ydÖ…¶r;poô adÿhTp[iÖ vXyô y];’¡<vN/mR/Ö tO oô nm;'…Ã s )
t]ÿ t a;Û" prÄm' jÖin]'Ö s nÿ" s'ivô√;Np·rÿ vOiõ™G/ tKmn( –1–
y¥ô…cRyiR dô v;…sÿ xoô…c" xÿkLyeiô W yidÿ v; te jÖin]ÿm( )
ÓU@nûë ;Rm;ÿ…s h·rtSy devÖ s nÿ" s'ivô√;Np·rÿ vOiõ™G/ tKmn( –2–
yidÿ xoôko yidÿ v;….xoôko yidÿ v;ô r;Doô v®¡,SÖ y;…sÿ pu]û " )
ÓU@û nûë ;Rm;ÿ…s h·rtSy devÖ s nÿ" s'ivô√;Np·rÿ vOiõ™G/ tKmn( –3–
nmÿ" xIôt;yÿ tÖKmneÖ nmoÿ ÂÖr;yÿ xoô…cWeÿ ’,o…m )
yo aÿNye¥ô ®u .¡ yÖ¥ru >Ä yeitô tOtIÿyk;yÖ nmoÿ aStu tÖKmneÿ –4–

14
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è16ù Wi@±vx
' ' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) îN{;dyo mN]oˇ_; devt;" )
è1á 3ù p[qm;tOtIyyoA≥cog;Ry]I è2ù i√tIy;y; Ek;vs;n; i]pd; i]∑up(
è4ù ctuQy;Ríkw ;vs;n; p;dincOÌ;y]I zNd;'…s
a;ôr3eÄ å¡Ö s;vÖSmdÿStu heiÖ tdevÃR ;so ast( )
a;ôre aXm;ô ymSyÿq –1–
s%;ôs;vÖSm>yÿmStu r;Öit" s%eN{oô .gÿ" )
sivôt; …cô]r;ÿ/;" –2–
yUyû ªÿ" p[vto np;ôNm®¡t"Ö sUyTÃR vcs" )
xmRÃ yzq sÖpq[ ;ÿ" –3–
suWû dûU tÿ mO@û tÿ mO@û y;ÿ nStôn>U yoô )
myÿStoôk>É yÿS’…/ –4–
è27ù s¢…v'x' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) cN{m; îN{;,I v; devt; )
è1ù p[qmcR" pQy;p…¤" è2-4ù i√tIy;idtOcSy a;nu∑pu ( zNdsI
aôm"U p;ôre pOdÿ ;Ö Kv˝≤S]WÖ¢; injRrà ;yv" )
t;s;'Ã jÖr;yu…ÿ .vRyÖ mÖ+y;ô3v¡Ö ipÿ Vyy;mSy`;ôyo" pÿ·rpÖ‚Nqnÿ" –1–
ivWUCÿ yetu ’NtôtI ipn;ÿk…mvÖ …b.[tÿ I )
iv„vÿKpun.Ö vRu ;ô mnoåsÿmı
O ; a`;ôyvÿ" –2–
n bÖhvÖ" smÿxkô•;.Rk Ö ; aÖ…. d;ÿ/WO "u )
ve,Ö orÌ;ÿ îv;ô….toåsÿmıO ; a`;ôyvÿ" –3–
p[te Ã' p;d*ô p[ Sf⁄r¡ tÖ' vhÿt' pO,tÖ o gOhû ;n( )
îÄN{;ôNye˝tu p[qmÖ ;jIôt;muiÿ Wt; purû " –4–
15
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 1 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è28ù a∑;…v'x' sUˇ_m(


è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy c;tn AiW" )
è1á 2ù p[qmcoR i√tIy;y;" pUv;R/SR y c;…¶" è2á 3-4ù i√tIy;y; ¨ˇr;/RSy
tOtIy;ctuQy;Rí y;tu/;Nyo devt;" ) è1-2ù p[qm;i√tIyyornu∑pu (
è3ù tOtIy;y; ivr;$( pQy;bOhtI è4ù ctuQy;Rí pQy;p…¤XzNd;'…s
¨pÖ p[;g;ÿ∂vÖº o aÖ¶I rÿ=oôh;mIÿvc;tÿn" )
dhÖ•pÿ √y;ôivnoÿ y;tu/û ;n;ÿ≤NkmIôidnÿ" –1–
p[itÿ dh y;tu/û ;n;ôNp[itÿ dev ikmIôidnÿ" )
p[tÖ IcIÿ" ’„,vtRnÖe s' dÿh y;tu/;ôNy˝" –2–
y; xÖx;pÖ xpÿnne Ö y;`' mUrmÿ ;dÖ/e )
y; rsÿSyô hrÿ,;y j;ôtm;ÿr.Äe e toôkmÿˇûu s; –3–
pu]û mÿˇu y;tu/;ônI" Svs;ÿrmutû nÖ¢‰˝m( )
a/;ÿ …môqo ivÿkXôÉ yoô3¡Ö iv flÿt;' y;tu/;ôNyoô3¡Ö iv tOÁÿ Nt;mr;ÖYy˝" –4–
è29ù Ekoni]'x' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy v…sœ AiW" ) b[˜,SpitdevR t; ) anu∑pu ( zNd"
aÖ.IôvtÖ nRe ÿ mÖ…,n;ô yenNe {oÿ a….vvO/û e )
ten;ôSm;Nb[˜ÿ ,SpteåÖ …. r;Ö∑;^ yÿ v/Ry –1–
aÖ….ôvTO yÿ sÖpà;ÿn…Ö . y; noô ar;ÿty" )
aÖ…. pOtÿ NÖ yNt'à itœ;ô…. yo noÿ durSÄ yitÿ –2–
aÖ…. Tv;ÿ devÖ " sÿivôt;…. Womoÿ avIvO/t( )
aÖ…. Tv;ô ivê;ÿ .Utû ;Nyÿ.IvÖtoR yq;sÿ…s –3–
aÖ.IôvtÖ oR aÿ…..Öv" sÿpàÖ=yÿ,o mÖ…," )
16
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

r;Ö∑;^ yÖ mÁ'Ã b?yt;' sÖpàe>ÿ y" pr;Ö.vu ÿe –4–


¨dÖs* sUyoRÃ ag;ôdiu dôd' m;ÿmk
Ö ˘ vcÿ" )
yq;ôh' xÿ]hûu oås;ÿNyspÖà" sÿpàÖh; –5–
sÖpàÖ =Ö yÿ,oô vOW;ô….r;ÿ∑o^ ivW;sÖih" )
yq;ôhmeWÖ ;' vIôr;,;'Ã ivôr;j;ÿinô jnÿSy c –6–
è30ù i]'x' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) ivêe dev; devt;" ) è1-2á 4ù
p[qm;i√tIy;ctuqIRn;mOc;' i]∑up( è3ù tOtIy;y;í x;Kvrg.;R ivr;@± jgtI zNdsI
ivêeÿ dev;ô vsÿvoô r=ÿtmÖe mutû ;idÿTy; j;gOtû yUyû mÖ‚Smn( )
mem' sn;ÿ….®Ät v;ôNyn;ÿ….ômmRe ' p[;pÖTp*®¡Wye o vÖ/o y" –1–
ye voÿ dev;" ipôtroÖ ye cÿ pu]û ;" scetÿ so me Í,utdÖe muˇû _m( )
sve>ÃR yo vÖ" p·rÿ dd;Myetô ' SvôSTye˝n' jÖrseÿ vh;q –2–
ye devÿ ; idôiv œ ye pO…ÿ qôVy;' ye aÖNt·rÿ=Ö aoWÿ/IWu pÖx„u vôPSvÿ1NÖ t" )
te ’¡,tu jÖrsÖm;yurÿ SÄ mw xÖtmÖNy;Np·rÿ vO,ˇ_⁄ mOTû yUn( –3–
yeW;'Ã p[y;ôj; ¨Öt v;ÿnyu ;ôj; ¸ût.;ÿg; a¸ût;dÿí devÖ ;" )
yeW;'Ã vÖ" pçÿ p[iÖ dxoô iv.ÿˇ_;St;ôNvoÿ aÖSmw sÿ]sÖ dÿ" ’,o…m –4–
è31ù Eki]'x' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) a;x;p;l; v;Sto„ptyí devt;" )
è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy;y; ivr;$( i]∑up(
è4ù ctuQy;Rí pr;nu∑pu ( i]∑up( zNd;'…s
a;x;ÿn;m;x;p;ôl>e yÿítÖ >u yoRÃ aÖmtO >ÿe y" )
îÄd' .Utû Sy;?yÿ=>e yo ivô/me ÿ hÖivW;ÿ vÖym( –1–

17
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 1 VEDIC LITERATURE COLLECTION

y a;x;ÿn;m;x;p;ôl;íÖTv;rÄ Sqnÿ dev;" )


te noô inA≥TÃ y;ô" p;xe>ÿ yo muçû t;'hsÿ oa'hs" –2–
aß;ÿmSTv; hÖivW;ÿ yj;ôMyXloÿ,STv; `Otû ne ÿ juho…m )
y a;x;ÿn;m;x;p;ôlSturû Iyoÿ devÖ " s nÿ" su.tûU meh vÿ=t( –3–
Svô‚St m;ô] ¨Öt ipô]e noÿ aStu Svô‚St go>yoô jgÿtÖe pu®W¡ >e y" )
ivê'Ã su.tûU m(siÿu vôd]'Ã no aStuû JyogevÖ dOx
ÿ me Ö sUymÃR ( –4–
è32ù √;i]'x' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) ¥;v;pO…qVy* devte ) è1á 3-4ù
p[qm;tOtIy;ctuqIRn;mOc;mnu∑pu ( è2ù i√tIy;y;í kk⁄MmTynu∑pu ( zNdsI
îÄd' jÿn;so ivôdqÿ mÖhd(b˜[ ÿ vid„yit )
n tTpO…ÿ qôVy;' no idôiv yenÿ p[;,ô ≤Ntÿ vIô®/ÿ" –1–
aÖNt·rÿ= a;s;ô' Sq;mÿ ≈;Ntôsd;ÿ…mv )
a;ôSq;nÿmSÖ y .Utû Syÿ ivôd∑u √π/Ö soô n v;ÿ –2–
y{odÿsIô rejmÿ ;neÖ .U…mÿí inôrtÿ=tm( )
a;ô{| tdÖ¥ sÿvdÖR ; sÿm{ûu Syevÿ ≈oôTy;" –3–
ivêÿmNÖ y;mÿ.Iôv;rÄ tdÖNySy;ôm…/ÿ …≈ôtm( )
idôve cÿ ivôêvedÿ se pO…qôVyw c;ÿkrÄ' nmÿ" –4–
è33ù ]yiS]'x' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy xNt;itA≥iW" ) cN{m; a;po v; devt;" )
i]∑up( zNd"
ihrÿ<yv,;R"ô xucyÿ " p;vÖk; y;suÿ j;ôt" sÿivôt; y;Svô…¶" )
y; aÖ…¶' g.|Ã d…/ôre suvû ,;RSô t; nÖ a;pÖ" x' Syoôn; .ÿvNtu –1–

18
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

y;s;ô' r;j;ô v®ÿ,oô y;itô m?yeÿ sTy;nOtû e aÿvpÖ Xyônj( n;ÿn;m( )


y; aÖ…¶' g.|Ã d…/ôre suvû ,;ôSR t; nÖ a;pÖ" x' Syoôn; .ÿvNtu –2–
y;s;'Ã devÖ ; idôiv ’û<v≤Ntÿ .Ö=' y; aÖNt·rÿ=e b¸û/; .vÿ≤Nt )
y; aÖ…¶' g.|Ã d…/ôre suvû ,;RSô t; nÖ a;pÖ" x' Syoôn; .ÿvNtu –3–
≤xôvne ÿ m;ô c=uWÿ ; pXyt;p" ≤xôvy;ÿ tÖNvopÿ SpOxtÖ Tvc'Ã me )
`Otû íÖ tu "Ö xucyÿ oô y;" p;ÿvk
Ä ;St; nÖ a;pÖ" x' Syoôn; .ÿvNtu –4–
è34ù ctuiS]'x' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) m/uvnSpitdevR t; ) anu∑pu ( zNd"
îÄy' vIô®Nm/ujÿ ;t;ô m/unÿ ; Tv; %n;m…s )
m/oôr…/ô p[j;ÿt;…sô s; noô m/umÿ tS’…/ –1–
…jô◊;y;ô ag[eÖ m/uÿ me …j◊;mUl
û e mÖ/l
U k
ÿ m( )
mmedhÖ £t;ôvsoô mmÿ …côˇmupû ;yÿ…s –2–
m/umÿ Nme inô£mÿ,'Ö m/umÿ Nmeÿ pÖr;yÿ,m( )
v;ôc; vÿd;…mô m/umÿ ∫Àyû ;sÖ' m/usÿ d' x
O " –3–
m/oÿr‚Smô m/utÿ ro mÖd`u ;ôNm/umÿ ˇr" )
m;…m≤TklÖ Tv' vn;ô" x;%;ô' m/umÿ tI…mv –4–
p·rÿ Tv; p·rtÖànu =Öe ,u ;ÿg;ômivÿi√We )
yq;ô m;' k;ô…mNysoô yq;ô m•;pÿg;ô asÿ" –5–
è35ù pçi]'x' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) ihr<y…mN{;¶I ivêe dev; v; devt;"
) è1-3ù p[qm;idtOcSy jgtI è4ù ctuQy;Rí;nu∑Bu g.;R ctu„pd; i]∑up( zNdsI
yd;bÿ›Nd;=;yÖ,; ihrÿ<y' xÖt;nIÿk;y sumnÖSym;ÿn;" )
19
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 1 VEDIC LITERATURE COLLECTION

tˇeÿ bd(n;ôMy;yuWÿ Öe vcRsà Öe bl;ÿy dI`;RyTûu v;yÿ xÖtx;ÿrd;y –1–


nwn'Ö r=;Ã…' sô n ipÿx;ôc;" sÿhNte devÖ ;n;ômojÿ" p[qmÖj' Áe3Ö t¡Ö t( )
yo …b.ÿitR d;=;yÖ,' ihrÿ<yô' s jIôvWe ÿu ’,ute dIô`mR ;yu"ÿ –2–
aÖp;' tejoô Jyoitôrojoô bl'Ã cÖ vnÖSptIÿn;mutû vIôy;R˝…, )
îN{ÿ îve≤N{ôy;<y…/ÿ /;ry;mo aÖ‚SmNt∂=ÿm;,o …b.rÄ≤ırÿ<ym( –3–
sm;ÿn;' m;ôs;mOtû …u .ÿÇ; vÖy' s'và TsôrSyô pyÿs; ipp…mR )
îÄN{;ô¶I ivêeÿ devÖ ;Steånuÿ mNyNt;ôm˙ÿ,Iym;n;" –4–
îit p[qm' k;<@÷ sm;¢m( –

20
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è2ù aq i√tIy' k;<@m(


è1ù p[qm' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy ven AiW" ) b[˜;Tm; devt; ) è1-2á 4-5ù
p[qm;i√tIy;ctuqIRpçmIn;mOc;' i]∑up( è3ù tOtIy;y;í jgtI zNdsI

vÖne StTpÿXyTprÄm' guh;ô y¥]Ö ivêÖ' .vÖTyek¡ pm( )


îÄd' pO‚XnÿrduhˇÖ yÿm;n;" SvôivRdoÿ aÖ>y˝nUWtÖ v[;" –1–
p[ t√oÿcde mÖ tO Sÿ y ivô√;NgÿN/ôvoR /;mÿ prÄm' guh;ô yt( )
]I…,ÿ pÖd;inô inihÿt;ô guh;ÿSyô ySt;inô vedÖ s ipôt≤u „pôt;sÿt( –2–
s nÿ" ipôt; jÿinôt; s ¨Öt bN/u/û ;Rm;ÿin vedÖ .uvnÿ ;inô ivê;ÿ )
yo devÖ ;n;'à n;mÖ/ Ek¡ EÖv t' s'pà XÖ[ n' .uvnÿ ; y≤Ntô sv;Rà –3–
p·rÖ ¥;v;ÿp…O qôvI sÖ¥ a;ÿymÖ pu ;ÿitœº p[qmÖj;mOtû Syÿ )
v;cÿ…mv vÖˇ_·rÿ .uvneœÖ ; /;ôSyurWÄe nÖNve3ô W¡Ö o aÖ…¶" –4–
p·rÖ ivê;ô .uvnÿ ;Ny;ymOtû Syô tNtu'û ivtÿt' dOx
û e km( )
y]ÿ devÖ ; aÖmtO mÿ ;nx;ôn;" sÿm;ône yon;ôv?ywryÿ Nt –5–
è2ù i√tIy' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy m;tOn;m; AiW" ) gN/v;RPsrso devt;" )
è1ù p[qmcoR ivr;@± jgtI è2-3ù i√tIy;tOtIyyo≤S]∑up(
è4ù ctuQy;R ivr;@±g;y]I è5ù pçMy;í .u·rgnu∑pu ( zNd;'…s
idôVyo gÿN/ôvoR .uvnÿ Syô ySpitôrk
e ¡ EÖv nÿmSÖ yo˝ ivô+vI@‰ÿ" )
t' Tv;ÿ y*…mô b[˜,ÿ ; idVy devÖ nmÿSte aStu idôiv tÿe sÖ/Sqÿm( –1–
idôiv SpO∑û o yÿjtÖ " sUyTÃR vgvy;ôt; hrÿsoô dwVyÿSy )
mO@û ;ÌÿN/ôvoR .uvnÿ Syô ySpitôrk
e ¡ EÖv nÿmSÖ y˝" sux
û ve ;ÿ" –2–
21
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 2 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖnvÖ ¥Ö ;….ô" smuÿ jGm a;….rPsôr;Svipÿ gN/ôvR a;ÿsIt( )


sÖm{ûu a;ÿs;ô' sdÿn' m a;¸ûytR "ÿ sÖ¥ a; cÖ pr;ÿ cÖ y≤Ntÿ –3–
a….[yÿ Öe id¥u•û =ÿi]yeÖ y; ivôê;vÿs'u gN/ôv| scÿ?ve )
t;>yoÿ vo devIônmR Ö îT’¡,o…m –4–
y;" KlôNd;St…mÿWIcyoôå=k;ÿm; mnoômhu "ÿ )
t;>yoÿ gN/ôvpR àÿ I>yoåPsôr;>yoÿåkrÄ' nmÿ" –5–
è3ù tOtIy' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy;i©r; AiW" ) .wWJy;yu/NR vNtryo devt;" )
p[qm;idpçc;Rmnu∑pu ( è6ù Wœ‰;í i]p;t( Svr;@± ¨p·r∑;Nmh;bOhtI zNdsI
aÖdo ydÿv/Ö ;vÿTyvÖTkm…/ô pvRtà ;t( )
tˇeÿ ’,o…m .eWjÖ ' su.Wÿe jÖ' yq;sÿ…s –1–
a;dÖ©; k⁄iû vdÖ© xÖt' y; .eWÿ jÖ ;inÿ te )
teW;ÿm…sô Tvmuˇÿ mÖ mÿn;ß;ôvmroÿg,m( –2–
nIôc"w %ÿnNÖ Tysurÿ ; a®Öß;,ÿ…môd' mÖht( )
td;ÿß;ôvSyÿ .eWjÖ ' tduû rogÿmnInxt( –3–
¨ÖpjÖ Ik;ô ¨∫ÿr≤Nt smu{û ;d…/ÿ .eWjÖ m( )
td;ÿß;ôvSyÿ .eWjÖ ' tduû rogÿmxIxmt( –4–
aÖ®ß
Ö ;,ÿ…môd' mÖhTpO…ÿ qôVy; a?yu∫tÿ» m( )
td;ÿß;ôvSyÿ .eWjÖ ' tduû rogÿmnInxt( –5–
x' noÿ .vNTvôp aoWÿ/y" ≤xôv;" )
îN{ÿSyô vj[oô apÿ hNtu rÄ=sÿ a;ôr;i√sO∑ÿ ;ô îWÿv" ptNtu rÄ=s;ÿm( –6–
22
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è4ù ctuq| sUˇ_m(


è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) cN{m; ji©@o v; devt; )
è1ù p[qmcoR ivr;$( p[St;rp…¤" è2-6ù i√tIy;idpç;n;ç;nu∑pu ( zNdsI
dIô`;ôyR Tûu v;yÿ bOhtÖ (' r,;ôy;·rÿ„yNtoô d=ÿm;,;ô" sdwvÖ )
mÖ…,' ivÿ„kN/ôdWU ,ÿ ' ji©û@÷ …bÿ.mO o vÖym( –1–
jÖi©û@o jÖM.;i√ÿxrÖ ;i√„k¡N/;d….ôxocÿn;t( )
mÖ…," sÖhßÿvIyR"Ö p·rÿ ," p;tu ivôêtÿ" –2–
aÖy' iv„k¡N/' shteåÖ y' b;ÿ/te aÖ≤T],ÿ" )
aÖy' noÿ ivôê.eWÿ jo ji©û@" p;ôTv'hsÿ " –3–
devÖ dw ˇÖR ne ÿ mÖ…,n;ÿ ji©û@nº ÿ myoô.vu ;ÿ )
iv„k¡N/ô' sv;ôR r=;'…Ã s Vy;y;ôme sÿh;mhe –4–
xÖ,íÿ m; ji©û@íÖ iv„k¡N/;dÖ…. rÿ=t;m( )
arÿ<y;dÖNy a;.Otÿ " ’û„y; aÖNyo rse>ÿ y" –5–
’ûTy;ôdiU WÿryÄ ' mÖ…,rqoÿ ar;itôdiU Wÿ" )
aqoô shÿSv;n(ji©û@" p[ ,Ö a;yuiÃ' W t;·rWt( –6–
è5ù pçm' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;qvR,o .OgA u i≥ W" ) îN{o devt; )
è1ù p[qmcoR incOdpu ·r∑;ä»htI è2ù i√tIy;y; ivr;@ëp·r∑;ä»htI
è3ù tOtIy;y; ivr;$( pQy;bOhtI è4ù ctuQy;R puroivr;@± jgtI
è5-7ù pçMy;idtOcSy c i]∑up( zNd;'…s
îN{ÿ juWû Svô p[ vÖh; y;ÿih xUrÄ h·rÿ>y;m( )
ipb;ÿ sutû Syÿ mÖt·e rÖh m/oÿík;ôní;®ÄmdR ;ÿy –1–

23
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 2 VEDIC LITERATURE COLLECTION

îN{ÿ jô#r'Ã nÖVyo n pO,û Svô m/oÿidRvô o n )


aÿSy sutû Syô Svÿ1,Ä oRpÿ Tv;ô md;ÿ" suvû ;coÿ agu" –2–
îN{ÿStur;ÖW;æ<mÖ]o vO]û ' yo jÖ`;nÿ yÖtInR )
…bô.de ÿ vÖl' .Ognûu R sÿsheÖ x]UNû mdeÖ somÿSy –3–
a; Tv;ÿ ivxNtu sutû ;sÿ îN{ pO,û Svÿ k⁄=û I ivôió xÿ£ …/ôyÁe ; nÿ" )
≈u/û I hvÖ' …groÿ me juWSÖ veN{ÿ Svôy‚u G.ômTR Svehô mÖhe r,;ÿy –4–
îN{ÿSyô nu p[ voÿc' vIôy;R˝…,ô y;inÿ cÖk;rÿ p[qmÖ ;inÿ vÖjI[ )
ahÖ•ihômNvôpStÿtdRÖ p[ vÖ=,;ÿ a….nÖTpvRtà ;n;m( –5–
ahÖ•ihô' pvRtà e ≤x…≈y;ô,' Tv∑;ÿSmwô vj[Ã' Svôy˝| tt= )
v;ô≈; îÿv /enÖ vÖ" SyNdÿm;n;ô aÔÿ" smu{û mvÿ jGmurû ;pÿ" –6–
vOW;ôym;ÿ,o avO,ItÖ somÖ' i]k¡&kÉ„vipbTsutû Syÿ )
a; s;yÿk˘ mÖ`v;ÿdˇÖ vj[mÖ hÿ•ne ' p[qmÖj;mhIÿn;m( –7–
è6ù Wœ' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy x*nk AiW" ) a…¶devR t; ) è1-3ù p[qm;idtOcSy
i]∑up( è4ù ctuQy;Rítu„pd;WIR p…¤" è5ù pçMy;í ivr;$( p[St;rp…¤XzNd;'…s
sm;ÿSTv;¶ Aûtvoÿ v/RyNtu s'vTsôr; AWÿyoô y;inÿ sÖTy; )
s' idôVyenÿ dIidih rocÖnne Ö ivê;ô a; .;ÿih p[iÖ dxÖítÿß" –1–
s' cÖ?e ySv;ÿ¶Öe p[ cÿ v/RymÖe mu∞ÿ itœ mhÖte s*.ÿg;y )
m; tÿe ·rW•upsÖˇ;roÿ a¶e b[˜Ö ;,ÿSte yÖxsÿ" sNtuû m;Nye –2–
Tv;mÿ¶e vO,te b[;˜ô,; îÄme ≤xôvo aÿ¶e sÖv' rÿ,e .v; n" )
sÖpàÖ hÖ ;¶eÿ a….m;itô…j∫ÿvÖ Sve gyeÿ j;gOÁû p[yÿ zu n( –3–

24
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

=Ö],e ;ÿ¶Öe SvenÖ s' rÿ.Sv …mô],e ;ÿ¶e …m]Ö/; yÿtSv )


sÖj;ôt;n;'ÿ m?ymeœÖ ; r;D;ÿm¶e ivôhVyoÿ dIidhIôh –4–
aitô inhoô aitô sO/oåTy…cÿˇIôritô i√Wÿ" )
ivê;ô Á˝¶e du·rÖt; tÿrÄ Tvmq;ôSm>y'à shvIÿr' rÄ…y' d;ÿ" –5–
è7ù s¢m' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) .wWJy;yuvnR Sptyo devt;" )
è1ù p[qmcoR .u·rgnu∑pu ( è2-3á 5ù i√tIy;tOtIy;pçmIn;mnu∑pu (
è4ù ctuQy;Rí ivr;@ëp·r∑;ä»htI zNd;'…s
aÖ`i√ÿ∑; devÖ j;ÿt; vIô®CzÿpqÖyopÿnI )
a;poô mlÿ…mvÖ p[;,w=ÿ IôTsv;RNô mCzôpq;ô\ a…/ÿ –1–
yíÿ s;pÖà" xÖpqoÿ j;ôMy;" xÖpqÿíô y" )
bÖ˜[ ; yNmÿNyutû " xp;ôTsvÖ| t•oÿ a/Spôdm( –2–
idôvo mUlmÖ vÿtt' pO…qôVy; a?yuˇtÿ m( )
tenÿ sÖhßÿk;<@ºnÖ p·rÿ ," p;ih ivôêtÿ" –3–
p·rÖ m;' p·rÿ me pÖj[ ;' p·rÿ ," p;ihô yınÿm( )
ar;ÿitnoRô m; t;ÿrIÖNm; nÿSt;·rÖxru …Ä .m;ÿty" –4–
xÖ¢;rÿmte u xÖpqoô y" suhû ;ˇenR ÿ n" sÖh )
c=umÿ NR ]Sy duhû ;Rd"ÃR pO∑û Iripÿ Í,Im…s –5–
è8ù a∑m' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) vnSpityR+mn;xnç devte )
è1-2ù p[qm;i√tIyyornu∑pu ( è3ù tOtIy;y;" pQy;p…¤"
è4ù ctuQy;R ivr;@nu∑pu ( è5ù pçMy;í incOTpQy;p…¤XzNd;'…s
¨dÿg;t;ô' .gÿvtI ivôctO *ô n;mÖ t;rÿkÉ )
25
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 2 VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv =eiÿ ]ÖySyÿ muçt;m/Öm' p;xÿmˇu mÖ m( –1–


apeyÖ ' r;}yuCÿ zôTvpoÿzNTv….ô’TvÿrI" )
vIô®T=ÿie ]yÖn;xÖNypÿ =ei]Öymuzÿ tu –2–
bÖ.o[ rjunÃR k;<@Syô yvÿSy te pl;ôLy; itlÿSy itlipôÔ‰; )
vIô®T=eiÿ ]yÖn;xÖNypÿ =ei]Öymuzÿ tu –3–
nmÿSteô l;©ÿl>e yoô nmÿ ÈW;yugû >e yÿ" )
vIô®T=eiÿ ]yÖn;xÖNypÿ =ei]Öymuzÿ tu –4–
nmÿ" sinßs;ô=>e yoô nmÿ" s'dXÖe ye˝>y" )
nmÖ" =e]Sÿ yô ptÿye vIô®T=eiÿ ]yÖn;xÖNypÿ =ei]Öymuzÿ tu –5–
è9ù nvm' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) y+mn;xno vnSpitdevR t; )
è1ù p[qmcoR ivr;$( p[St;rp…¤"è2-5ù i√tIy;idctsO,;ç;nu∑pu ( zNdsI
dxÿv=O muçû me ' r=ÿsoô g[;Á;ô a…/ô ywnÃ' jÖg;[ hÖ pvRsà u )
aqoÿ EnMvnSpte jIôv;n;'Ã loôkmu•yÿ –1–
a;g;ôddu gÿ ;dÖy' jIôv;n;ô' v[;tÖmPyÿg;t( )
a.Udÿ u pu]û ;,;'Ã ipôt; nO,û ;' cÖ .gÿvˇm" –2–
a/IÿtIôr?yÿg;dÖym…/ÿ jIvpurû ; aÿg;n( )
xÖt' ÁÿSy ….ôWjÿ" sÖhßÿmtûu vIô®/ÿ" –3–
devÖ ;Steÿ cIôitmÿivdNbÖ˜[ ;,ÿ ¨Öt vIô®/ÿ" )
cIôit' teÖ ivêeÿ devÖ ; aivÿdNÖ .UMy;ôm…/ÿ –4–
yíÖk;rÄ s in„k¡rTÄ s EÖv su….ÿWˇ_m" )
26
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

s EÖv tu>y'Ã .eWjÖ ;inÿ ’û,vÿ≤∫ôWj;ô xu…cÿ" –5–


è10ù dxm' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sys( .OGvi©r; AiW" ) è1ù p[qmcoR b[˜,; sh
inA≥it" è2-8ù i√tIy;ids¢;n;ç ¥;v;pO…qVy* t];ip
è2ù i√tIy;y;" pUvpR ;dSy;≤∫" sh;…¶" ¨ˇrSy c aoW…/…." sh som"
è3ù tOtIy;y;" pUvpR ;dSy v;t ¨ˇrSy c ctßo idx"
è4-8ù ctuQy;Ridpç;n;ç v;tpà‰" sUyoR y+m; inA≥itp[stO yí devt;" )
è1ù p[qm;y;≤S]∑up( è2ù i√tIy;y;" s¢p;di∑" è3-5á 7-8ù tOtIy;idtOcSy
s¢My∑Myoí s¢pd; /Oit" è6ù Wœ‰;í s¢pd;Tyi∑XzNd;'…s –
=eiô ]ôy;Êv;ô inA≥TÃ y; j;…mxÖs' ;d(&hû o muçÿ ;…mô v®ÿ,Syô p;x;ÿt( )
aÖn;Ö gsÖ' b[˜,ÿ ; Tv; ’,o…m ≤xôve teÖ ¥;v;ÿp…O qôvI ¨Ö.e St;ÿm( –1–
x' teÿ aÖ…¶" sÖh;≤∫rÿStuû x' somÿ" sÖh*Wÿ/I…." )
EÖv;h' Tv;' =eiÿ ]Öy;…•A≥TÃ y; j;…mxÖs' ;d(&hû o muçÿ ;…mô v®ÿ,SyÖ p;x;ÿt( )
aÖn;ôgsÖ' b[˜,ÿ ; Tv; ’,o…m ≤xôve teÖ ¥;v;ÿp…O qôvI ¨Ö.e St;ÿm( –2–
x' teÖ v;toÿ aÖNt·rÿ=Öe vyoÿ /;ôCz÷ teÿ .vNtu pÖi[ dxÖítÿß" )
EÖv;h' Tv;' =eiÿ ]Öy;…•A≥TÃ y; j;…mxÖs' ;d(&hû o muçÿ ;…mô v®ÿ,Syô p;x;ÿt( )
aÖn;ôgsÖ' b[˜,ÿ ; Tv; ’,o…m ≤xôve teÖ ¥;v;ÿp…O qôvI ¨Ö.e St;ÿm( –3–
îm; y; devI" p[idxítßo v;tpàIr…. sUyoR ivc∑e )
EÖv;h' Tv;' =eiÿ ]Öy;…•A≥TÃ y; j;…mxÖs' ;d(&hû o muçÿ ;…mô v®ÿ,Syô p;x;ÿt( )
aÖn;ôgsÖ' b[˜,ÿ ; Tv; ’no…m ≤xôve teÖ ¥;v;ÿp…O qôvI ¨Ö.e St;ÿm( –4–
t;suÿ Tv;ôNtjRrÖ Sy; dÿ/;…mô p[ y+mÿ Etuû inA≥ià t" pr;Öc"w )
EÖv;h' Tv;' =eiÿ ]Öy;…•A≥TÃ y; j;…mxÖs' ;d(&hû o muçÿ ;…mô v®ÿ,Syô p;x;ÿt( )
aÖn;ôgsÖ' b[˜,ÿ ; Tv; ’,o…m ≤xôve teÖ ¥;v;ÿp…O qôvI ¨Ö.e St;ÿm( –5–
amuKÿ q;ô y+m;ÿ∂·u rÖt;dÿv¥Ö ;d(&hû " p;x;ôÌ;[ Á;ôíodÿmKu q;" )
EÖv;h' Tv;' =eiÿ ]Öy;…•A≥TÃ y; j;…mxÖs' ;d(&hû o muçÿ ;…mô v®ÿ,Syô p;x;ÿt( )
27
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 2 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖn;ôgsÖ' b[˜,ÿ ; Tv; ’,o…m ≤xôve teÖ ¥;v;ÿp…O qôvI ¨Ö.e St;ÿm( –6–
ah;ô ar;ÿitômivÿd" SyoônmPyÿ..U {ÖR e su’
ÿ tû Syÿ loôkÉ )
EÖv;h' Tv;' =eiÿ ]Öy;…•A≥TÃ y; j;…mxÖs' ;d(&hû o muçÿ ;…mô v®ÿ,Syô p;x;ÿt( )
aÖn;ôgsÖ' b[˜,ÿ ; Tv; ’,o…m ≤xôve teÖ ¥;v;ÿp…O qôvI ¨Ö.e St;ÿm( –7–
sUymÃR tûO ' tmÿsoô g[;Á;ô a…/ÿ devÖ ; muçû Ntoÿ asOj…Ö •re,sÿ " )
EÖv;hm(Tv;' =eiÿ ]Öy;…•A≥TÃ y; j;…mxÖs' ;d(&hû o muçÿ ;…mô v®ÿ,Syô p;x;ÿt( )
aÖn;ôgsÖ' b[˜,ÿ ; Tv; ’,o…m ≤xôve teÖ ¥;v;ÿp…O qôvI ¨Ö.e St;ÿm( –8–
è11ù Ek;dx' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) ’Ty;dUW,' devt; )
è1ù p[qm;y;ítu„pd; ivr;@±g;y]I è2-5ù i√tIy;idctsO,;ç i]pd; proi„,k™
t];ip è4ù ctuQy;‹" ippI≤lkm?y; incOCzNd;'…s
dU„y;ô dUiWÿr…s heTÖ y; heiÖ trÿ…s meNÖ y; meiÖ nrÿ…s )
a;ô“iûu h ≈ey;'sà mÖ itÿ sÖm' £;ÿm –1–
ßÖKTyo˝å…s p[itsÖro˝å…s p[Ty….ôcrÿ,oå…s )
a;ô“iûu h ≈ey;'sà mÖ itÿ sÖm' £;ÿm –2–
p[itô tmÖ…. cÿrÄ yoô2å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" )
a;ô“iûu h ≈ey;'sà mÖ itÿ sÖm' £;ÿm –3–
sU·û rrÿ…s vcoR/ô ; aÿ…s tnUpû ;noÿå…s )
a;ô“iûu h ≈ey;'sà mÖ itÿ sÖm' £;ÿm –4–
xu£
û o˝å…s .[;jô o˝å…sô Sv˝r…sô Jyoitÿr…s )
a;ô“iûu h ≈ey;'sà mÖ itÿ sÖm' £;ÿm –5–

28
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è12ù √;dx' sUˇ_m(


è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy .r√;j AiW" ) ¥;v;pO…qVy;idb◊yo devt;" )
è1á 3-6ù p[qmcRstO Iy;idctsO,;ç i]∑up( è2ù
i√tIy;y;jgtI è7-8ù s¢My∑Myoí;nu∑pu ( zNd;'…s
¥;v;ÿp…O qôvI ¨Öv1ÃR NÖ t·rÿ='ô =e]Sÿ yô pà‰u®ÿ g;ôyoå∫⁄tÿ " )
¨Öt;Nt·rÿ=mu®û v;tÿgop'Ö t îÄh tÿPyNt;ô' m…y tÖPym;ÿne –1–
îÄd' devÿ ;" Í,utÖ ye yÖ…Dy;ô Sq .Ör√;ÿjoô mÁÿmKûu q;inÿ x'sit )
p;xeÖ s bÖıo du·ÿ rÖte in yuJÿ yt;ô' yo aÖSm;kô˘ mnÿ îÄd' ihôn‚Stÿ –2–
îÄd…mÿN{ Í,uih sompÖ yÊv;ÿ ˙Öd; xocÿt;ô johÿvI…m )
vOíû ;…mô t' k⁄≤lÿxne ve vO=û ' yo aÖSm;kô˘ mnÿ îÄd' ihôn‚Stÿ –3–
aÖxIôit….ÿ‚Stôs…O .ÿ" s;mÖg…e .ÿr;idôTye….ôvÄ sR …ÿu .ôri©ÿro…." )
îÄ∑;ôptûU mR vÿ tu n" iptø,û ;m;mu' dÿdÖe hrÿs;ô dwVyenÿ –4–
¥;v;ÿpà …O qvIô anuû m; dIÿ/Iq;ô' ivêeÿ dev;soô anuû m; rÿ.?vm( )
ai©ÿrsÖ" iptÿr"Ä soMy;ÿs" p;ôpm;z≥TÃ vpk;ômSyÿ kôt;R –5–
atIÿvÖ yo mÿ®toô mNyÿte noô b[˜ÿ v;ô yo in≤NdÿW≤T£ôym;ÿ,m( )
tpUiÃ' Wô tSmwÿ vO…jôn;inÿ sNtu b[˜iô √WÖ' ¥*rÿ….ôst' pÿ ;it –6–
sÖ¢ p[;,ô ;nÖ∑* mÖNySt;'Steÿ vOí;…mô b[˜,ÿ ; )
ay;ÿ yÖmSyô s;dÿnmÖ…¶dUtÿ oÖ ar'’ Ã t" –7–
a; dÿ/;…m te pÖd' s…mÿıe j;ôtvedÿ …s )
aÖ…¶" xrIÿr' vevÇÖe su'û v;gipÿ gztu –8–
è13ù ]yodx' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a…¶ivRêe dev; v; devt;" ) è1-3ù
29
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 2 VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[qm;idtOcSy i]∑up( è4ù ctuQy;R anu∑pu ( è5ù pçMy;í ivr;@±jgtI zNd;'…s


a;ôydûu ;R aÿ¶e jÖrs'à vO,;ôno `Otû p[tÿ Iko `Otû pOœÿ o a¶e )
`Otû ' pIôTv; m/uû c;®Ä gVy'à ipôtve ÿ pu]û ;nÖ…. rÿ=t;idômm( –1–
p·rÿ /ˇ /Öˇ noô vcRsà mÖe m(jrÖ ;mOTÿ yu' ’,ut dIô`mR ;yu"ÿ )
bOhSÖ pitô" p[;yÿCzô√;sÿ EÖtTsom;ÿyÖ r;DeÖ p·rÿ/;tÖv; ¨ÿ –2–
prIÖd' v;soÿ a…/q;" SvôStyeå.Ugÿ ∑RO Iôn;mÿ….x‚Stôp; ¨ÿ )
xÖt' cÖ jIvÿ xÖrdÿ" puÂcÖ I r;ÖyíÖ poWÿmpu sÖ V' yÿySv –3–
EÁXm;ÿnmÖ ; itôœ;Xm;ÿ .vtu te tÖn"U )
’û<vNtuû ivêeÿ dÖve ; a;yu∑ÿ e xÖrdÿ" xÖtm( –4–
ySyÿ teÖ v;sÿ" p[qmv;ôSy'1Ã Ä hr;ÿmSÖ t' Tv;ô ivêeåÿ vNtu devÖ ;" )
t' Tv;ô .[;tÿr" suvû /O ;ô v/Rmà ;nÖmnuÿ j;yNt;' bÖhvÖ" suj;ÿtm( –5–
è14ù ctudx
R ' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy c;tn AiW" ) x;l;…¶mRN]oˇ_; v; devt;" ) è1á 3á
5-6ù p[qm;tOtIy;pçmIWœIn;mOc;mnu∑pu ( è2ù i√tIy;y; .u·rgnu∑pu (
è4ù ctuQy;Ríop·r∑;i√r;@±bhO tI zNd;'…s
inô"s;ôl;' /O„û ,u' …/ôW,ÿmk
e v;ô¥;m(…jÿ`TÖ Sv˝m( )
sv;ôíR <@ÿSy nÖ¢‰o˝ n;ôxy;ÿm" sÖd;Nv;ÿ" –1–
invoRà goôœ;dÿj;m…sô inr=;ô…•®ÿp;nÖx;t( )
invoRÃ mguN¥; duihtro gOhû >e yÿí;ty;mhe –2–
aÖs* yo aÿ/rÖ ;Ì»hû St]ÿ sNTvr;ÖYy˝" )
t]ÿ seiÖ dNyu˝R Cytuû sv;Ríà y;tu/;ôNy˝" –3–
.Utû pÖ itôinRrjÖ‚TvN{ÿítÖe " sÖd;Nv;ÿ" )
30
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

gOhû Syÿ bu›û a;sIÿn;ôSt; îN{oô vj[,Öe ;…/ÿ itœtu –4–


yidô Sq =eiÿ ]ôy;,;ô' yidÿ v;ô pu®Wÿ ie Wt;" )
yidô Sq dSyu>ÿ yo j;ôt; nXyÿttÖe " sÖd;Nv;ÿ" –5–
p·rÖ /;m;ÿNy;s;m;ôxgu ;Rœ;ÿ…mv;srm( )
ajwWÿ 'Ö sv;Rnà ;ôjINvoô nXyÿttÖe " sÖd;Nv;ÿ" –6–
è15ù pçdx' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) p[;,;p;n;yUi' W devt;" )
i]p;Ì;y]I zNd"
yq;ô ¥*íÿ pO…qôvI cÖ n …bÿ.Iôto n ·r„yÿt" )
EÖv; meÿ p[;,Ö m; …bÿ."e –1–
yq;hÿíÖ r;]Iÿ cÖ n …bÿ.Iôto n ·r„yÿt" )
EÖv; meÿ p[;,Ö m; …bÿ."e –2–
yq;ô sUyíÃR cÖN{íÖ n …bÿ.Iôto n ·r„yÿt" )
EÖv; meÿ p[;,Ö m; …bÿ."e –3–
yq;ô b[˜ÿ c =Ö]' cÖ n …bÿ.Iôto n ·r„yÿt" )
EÖv; meÿ p[;,Ö m; …bÿ."e –4–
yq;ÿ sÖTy' c;nOtÿ ' cÖ n …bÿ.Iôto n ·r„yÿt" )
EÖv; meÿ p[;,Ö m; …bÿ."e –5–
yq;ÿ .Utû ' cÖ .Vy'Ã cÖ n …bÿ.Ã Iôto n ·r„yÿt" )
EÖv; meÿ p[;,Ö m; …bÿ."e –6–

31
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 2 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è16ù Wo@x' sUˇ_m(


è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) p[;,;p;n;yUi' W devt;" )
è1á 3ù p[qm;tOtIyyoA≥corekpd;surI i]∑up( è2ù i√tIy;y; Ekpd;suyiRu „,k™
è4-5ù ctuqIRpçMyoí i√pd;surI g;y]I zNd;'…s
p[;,;ÿp;n* mOTû yom;RÃ p;t'Ö Sv;h;ÿ –1–
¥;v;ÿp…O qvIô ¨pÿ≈Tu y; m; p;t'Ö Sv;h;ÿ –2–
sUyÖR c=uWÿ ; m; p;ihô Sv;h;ÿ –3–
a¶eÿ vwê;nrÄ ivêwmÿ ;R devÖ "w p;ÿihô Sv;h;ÿ –4–
ivêÿM.rÄ ivêenÿ m;ô .rÿs; p;ihô Sv;h;ÿ –5–
è17ù s¢dx' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) p[;,;p;n;yUi' W devt;" )
è1-6ù p[qm;idW@éc;mekpd;surI i]∑up( è7ù s¢My;í;suyiRu „,k™ zNdsI
aojoôåSyojoÿ me d;ô" Sv;h;ÿ –1–
shoÿ…sôÄ shoÿ me d;ô" Sv;h;ÿ –2–
blÿm…sô bl'Ã d;ô" Sv;h;ÿ –3–
a;yurÿ SÄ y;yumÿ Re d;ô" Sv;hÿ –4–
≈o]ÿm…sô ≈o]'Ã me d;ô" Sv;h;ÿ –5–
c=urÿ …Ä sô c=umÿ Re d;ô" Sv;h;ÿ –6–
pÖ·rÖp;,ÿm…s p·rÖp;,'Ã me d;ô" Sv;h;ÿ –7–
32
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è18ù a∑;dx' sUˇ_m(


è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy c;tn AiW" ) a…¶devR t; )
i√pd; s;ªI bOhtI zNd"
.[;tô VO yô=yÿ,m…s .[;tOVyôc;tÿn' me d;ô" Sv;h;ÿ –1–
sÖpàÖ =Ö yÿ,m…s spàÖc;tÿn' me d;ô" Sv;h;ÿ –2–
aÖr;Öy=Ö yÿ,mSyr;yÖc;tÿn' me d;ô" Sv;h;ÿ –3–
ipôx;Ö cÖ=yÿ,m…s ipx;cÖc;tÿn' me d;ô" Sv;h;ÿ –4–
sÖd;ôNv;ô=yÿ,m…s sd;Nv;ôc;tÿn' me d;ô" Sv;h;ÿ –5–
è19ù Ekon…v'x' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a…¶devR t; ) è1-4ù
p[qm;idctsO,;mek;vs;n; incOi√Wm; i]pd; g;y]I
è5ù pçMy;íwk;vs;n; .u·r‚GvWm; i]pd; g;y]I zNdsI
a¶eÖ yˇeÖ tpÖStenÖ t' p[itÿ tpÖ yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –1–
a¶eÖ yˇeÖ hrÄStenÖ t' p[itÿ hrÄ yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –2–
a¶eÖ yˇe…Ö cRStenÖ t' p[TyÿcÖR yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –3–
a¶eÖ yˇeÿ xoô…cStenÖ t' p[itÿ xocÖ yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –4–
a¶eÖ yˇeÖ tejSÖ tenÖ tmÿtjÖe s'Ã ’,uû yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –5–
è20ù …v'x' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1-4ù p[qm;idctsO,;mOc;mek;vs;n;
incOi√Wm; i]pd; g;y]I è5ù pçMy;íwk;vs;n; .u·r‚GvWm; i]pd; g;y]I zNdsI
v;yoô yˇeÖ tpÖStenÖ t' p[itÿ tpÖ yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –1–
33
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 2 VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;yoô yˇeÖ hrÄStenÖ t' p[itÿ hrÄ yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –2–
v;yoô yˇeåô …cRStenÖ t' p[TycRÖ yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√Ö„m" –3–
v;yoô yˇeÿ xoô…cStenÖ t' p[itÿ xocÖ yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –4–
v;yoô yˇeÖ tejSÖ tenÖ tmÿtjÖe s'Ã ’,uû yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –5–
è21ù Ek…v'x' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) sUyoR devt; )
è1-4ù p[qm;idctsO,;mOc;mek;vs;n; incOi√Wm; i]pd; g;y]I
è5ù pçMy;íwk;vs;n; .u·r‚GvWm; i]pd; g;y]I zNdsI
sUyÖR yˇeÖ tpÖStenÖ t' p[itÿ tpÖ yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –1–
sUyÖR yˇeÖ hrÄStenÖ t' p[itÿ hrÄ yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –2–
sUyÖR yˇeåÖ …cRStenÖ t' p[TyÿcÖR yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –3–
sUyÖR yˇeÿ xoô…cStenÖ t' p[itÿ xocÖ yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –4–
sUyÖR yˇeÖ tejSÖ tenÖ tmÿtjÖe s'Ã ’,uû yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –5–
è22ù √;…v'x' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) cN{m; devt; )
è1-4ù p[qm;idctsO,;mOc;mek;vs;n; incOi√Wm; i]pd; g;y]I
è5ù pçMy;íwk;vs;n; .u·r‚GvWm; i]pd; g;y]I zNdsI
cN{ô yˇeÖ tpÖStenÖ t' p[itÿ tpÖ yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –1–
cN{ô yˇeÖ hrÄStenÖ t' p[itÿ hrÄ yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –2–
34
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

cN{ô yˇeåÖ …cRStenÖ t' p[TyÿcÖR yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –3–
cN{ô yˇeÿ xoô…cStenÖ t' p[itÿ xocÖ yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –4–
cN{ô yˇeÖ tejSÖ tenÖ tmÿtjÖe s'Ã ’,uû yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –5–
è23ù ]yo…v'x' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a;po devt;" )
è1-4ù p[qm;idctsO,;mOc;mek;vs;n; smivWm; i]pd; g;y]I
è5ù pçMy;í Svr;i@™vWm; i]pd; g;y]I zNdsI
a;poô y√ÖStpÖStenÖ t' p[itÿ tptÖ yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –1–
a;poô y√oô hrÄStenÖ t' p[itÿ hrtÖ yoô3å¡Ä Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –2–
a;poô y√oôå…cRStenÖ t' p[TyÿctR Ö yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –3–
a;poô y√ÿ" xoô…cStenÖ t' p[itÿ xoctÖ yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –4–
a;poô y√ÖStejSÖ tenÖ tmÿtjÄÖe s'Ã ’,utÄ yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –5–
è24ù ctu…v|x' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) a;yudvRe t; )
è1-4ù p[qm;idctsO,;mOc;' vwr;jpr; pçpd; pQy;p…¤" t];ip
è1-2ù p[qm;i√tIyyo" .u·rk™ pur ¨i„,k™
è3-4ù tOtIy;ctuQyoR" incOt( purodevTy; p…¤" è5ù pçMy;ítu„pd; bOhtI
è6-8ù Wœ‰;idtOcSy c ctu„pd; .u·rGbOhtI zNd;'…s –
xer.ÿ kô xer.ÿ Ö punvÿ oR yNtu y;ôtvÖ" punhÿ iÖRe t" ik¡mIidn" )
ySyô Sq tmÿˇÖ yo vÖ" p[;hwˇÖ mÿˇÖ Sv; m;ôs' ;Nyÿˇ –1–
xev/ÿO kô xev/ÿO Ö punvÿ oR yNtu y;ôtvÖ" punhÿ iÖRe t" ik¡mIidn" )
35
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 2 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ySyô Sq tmÿˇÖ yo vÖ" p[;hwˇÖ mÿˇÖ Sv; m;ôs' ;Nyÿˇ –2–


m[ok;numÿ o[ kô punvÿ oRô yNtu y;ôtvÖ" punhÿ iÖRe t" ik¡mIidn" )
ySyô Sq tmÿˇÖ yo vÖ" p[;hwˇÖ mÿˇÖ Sv; m;ôs' ;Nyÿˇ –3–
sp;Rnsÿu pRÖ punvÿ oR yNtu y;ôtvÖ" punhÿ iÖRe t" ik¡mIidn" )
ySyô Sq tmÿˇÖ yo vÖ" p[;hwˇÖ mÿˇÖ Sv; m;ôs' ;Nyÿˇ –4–
jU…,Rô punvÿ oR yNtu y;ôtvÖ" punhÿ iÖRe t" ik¡mIidn" )
ySyô Sq tmÿˇÖ yo vÖ" p[;hwˇÖ mÿˇÖ Sv; m;ôs' ;Nyÿˇ –5–
¨pÿBdeô punvÿ oR yNtu y;ôtvÖ" punhÿ iÖRe t" ik¡mIidn" )
ySyô Sq tmÿˇÖ yo vÖ" p[;hwˇÖ mÿˇÖ Sv; m;ôs' ;Nyÿˇ –6–
ajuiÃR nô punvÿ oR yNtu y;ôtvÖ" punhÿ iÖRe t" ik¡mIidn" )
ySyô Sq tmÿˇÖ yo vÖ" p[;hwˇÖ mÿˇÖ Sv; m;ôs' ;Nyÿˇ –7–
.¡…jô punvÿ oR yNtu y;ôtvÖ" punhÿ iÖRe t" ik¡mIidn" )
ySyô Sq tmÿˇÖ yo vÖ" p[;hwˇÖ mÿˇÖ Sv; m;ôs' ;Nyÿˇ –8–
è25ù pç…v'x' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy c;tn AiW" ) pOiXnp<y*RW…/devR t; )
è1-3á 5ù p[qm;idtOcSy pçMy; Ací;nu∑pu ( è4ù ctuQy;Rí .u·rGgnu∑pu ( zNdsI
x' noÿ devÖ I pO‚ÿ XnpÖ<yRxÖ' inA≥TÃ y; ak" )
¨Ög;[ ih k¡<vôjM.ÿnIô t;mÿ.≤=ô shÿSvtIm( –1–
shÿm;neyÖ ' p[qÿ mÖ ; pO‚ÿ XnpÖ<yR˝j;yt )
ty;ôh' du,û ;Rª;ô' ≤xroÿ vOíû ;…mÿ xÖkn⁄ ·ÿe rv –2–
aÖr;yÿmsOKû p;v;ÿn'Ö yíÿ Sf;ôit' …jhIÿWiR t )
36
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

gÖ.;Rdô ' k<v'Ã n;xyÖ pO‚Xnÿp…,Rô shÿSv c –3–


…gô·rmenÿ ;ô\ a; vex
ÿ yÖ k<v;ÿÔIivtÖyopÿn;n( )
t;'STv' deiÿ v pO‚Xnp<yR…ô ¶·rÿv;nudû hÿ…•ih –4–
pr;ÿc En;ôNp[ ,udÿ Ö k<v;ÿÔIivtÖyopÿn;n( )
tm;'…Ã sô y]Ö gCzÿ≤Ntô tT£ôVy;doÿ ajIgmm( –5–
è26ù Wi@±vx
' ' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy sivt; AiW" ) pxvo devt;" )
è1-2ù p[qm;i√tIyyo≤S]∑up( è3ù tOtIy;y; ¨p·r∑;i√r;@±bhO tI
è4ù ctuQy;R .u·rgnu∑pu ( è5ù pçMy;í;nu∑pu ( zNd;'…s
Eh yÿNtu pÖxvoô ye pÿryÄe vu ;ôyR yu WRe ;'Ã shc;ôr' jujû oWÿ )
Tv∑;ô yeW;'à ÂpÖ/ye ;ÿinô ved;ô‚SmNt;Ngoôœº sÿivôt; in yÿCztu –1–
îÄm' goôœ' pÖxvÖ" s' ßÿvNtuû bOhSÖ pitôr; nÿytu p[j;ônn( )
…sônIôv;ôlI nÿyTÖ v;g[mÿ We ;m;jÖGmuWoÿ anumteÖ in yÿCz –2–
s' s' ßÿvNtu pÖxvÖ" smê;ô" smuû pU®W¡ ;" )
s' /;ôNy˝Syô y; Sf;ôit" s'ß
à ;ôVye˝, hÖivW;ÿ juho…m –3–
s' …sÿç;…mô gv;'Ã =Iôr' s( m;Jyenÿ Ö blÖ' rsÿm( )
s'…sÿˇ_; aÖSm;k˘¡ vIôr; /[vûu ; g;voô m…yô gopÿt* –4–
a; hÿr;…mô gv;'Ã =Iôrm;h;ÿW| /;ôNy'1ÿÄ rsÿm( )
a;˙ÿt; aÖSm;k˘¡ vIôr; a; pàIÿ·rÖdmStÿkm( –5–
è27ù s¢…v'x' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy kipÔl AiW" ) è1-5ù p[qm;idpçc;RmoW…/"
è6ù Wœ‰; ®{" è7ù s¢My;íeN{o devt;" ) anu∑pu ( zNd"
37
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 2 VEDIC LITERATURE COLLECTION

neCz]u"û p[;x'Ã jy;itô shÿm;n;….ô.rU …ÿ s )


p[;xô' p[itÿp;[ xo jÁrÄs;N’¡NvoW/e –1–
supû ,Ö SR Tv;NvÿivNdTsUkrô STv;ÿ%n•Ös; )
p[;xÖ' p[itÿp;[ xo jÁrÄs;N’¡<voW/e –2–
îN{oÿ h c£É Tv; b;ôh;vsurÿ >e yô StrIÿtve )
p[;xô' p[itÿp;[ xo jÁrÄs;N’¡<voW/e –3–
p;ô$;…mN{oô Vy;˝Xn;ôdsÿru >e yô StrIÿtve )
p[;xô' p[itÿp;[ xo jÁrÄs;N’¡<voW/e –4–
ty;ôh' x]UNÿ Ts;=ô îN{ÿ" s;l;vOk
û ;\ îÿv )
p[;xô' p[itÿp;[ xo jÁrÄs;N’¡<voW/e –5–
®{Ö jl;ÿW.eWjÖ nIlÿ≤x%<@ô kmR’ Ã t( )
p[;xô' p[itÿp;[ xo jÁrÄs;N’¡<voW/e –6–
tSyô p[;xô' Tv' jÿihô yo nÿ îN{;….ôd;sÿit )
a…/ÿ no b[iU hô x·ˇÿ_…." p[;≤ô x m;muˇrÿ ' ’…/ –7–
è28ù a∑;…v'x' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy xM.uAi≥ W" ) è1ù p[qmcoR j·rm; a;yuí
è2ù i√tIy;y; …m];v®,* è3ù tOtIy;y; j·rm;
è3-4ù ctuqIRpçMyo¥;Rv;pO…qVy;dy a;yuí devt;" ) è1ù p[qm;y;
jgtI è2-4ù i√tIy;idtOcSy i]∑up( è5ù pçMy;í .u·riK]∑up( zNd;'…s
tu>yÿmvÖe jÿ·rmNv/Rt;mÖy' memmÖNye mOTû yvoÿ ih'…sWu" xôt' ye )
m;ôtve ÿ pu]û ' p[mnÿ ; ¨ÖpSqeÿ …mô] Eÿn' …môi]y;ÿTp;ôTv'hsÿ " –1–
…mô] Eÿn' v®¡,o v; ·rÖx;d;ÿ jÖr;mOTÿ yu' ’,ut;' s'ivd;ôn* )
38
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

tdÖ…¶hoRt;ÿ vÖynu ;ÿin ivô√;iNvê;ÿ devÖ ;n;ô' jinÿm; ivv·ˇ_ –2–


TvmIÿ≤xWe pxUnû ;' p;…qRvà ;n;ô' ye j;ôt; ¨Öt v;ô ye jÖin];ÿ" )
mem' p[;,ô o h;ÿsIôNmo aÿp;ôno mem' …mô]; vÿ…/Wumû oR aÖ…m];ÿ" –3–
¥*Ç;ÿ ipôt; pO…ÿ qôvI m;ôt; jÖr;mOTÿ yu' ’,ut;' s'ivd;ône )
yq;ô jIv;ô aidÿt®e pÄ Sqeÿ p[;,;p;ôn;>y;'Ã guipôt" xôt' ihm;ÿ" –4–
îÄmmÿ¶Ö a;yuWÿ Öe vcRsà e ny ipÖy[ ' retoÿ v®, …m] r;jn( )
m;ôtve ;ÿSm; aidteÖ xmRÃ yCzô ivêeÿ dev; jÖrdÿi∑ôyqR ;sÿt( –5–
è29ù Ekoni]'x' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) b◊‰o devt;" ) è1ù p[qm;y; anu∑pu (
è2-3á 5-7ù i√tIy;tOtIyyo" pçMy;idtOcSy c i]∑up(
è4ù ctuQy;Rí pr;bOhtI incOTp[St;rp…¤XzNd;'…s
p;…qRvà Syô rseÿ dev;ô .gÿSy tÖNvoô3¡Ö bleÿ )
a;ôy„ûu y˝mÖSm; aÖ…¶" sUyoRô vcRÖ a; /;ôäh» SÖ pitÿ" –1–
a;yurÿ SÄ mw /eiÿ h j;tved" p[jÖ ;' Tvÿ∑r…/ôin/eÁÿ SÖ mw )
r;ÖySpoW'Ã sivtÖr; suvÿ ;ôSmw xÖt' jIÿv;it xÖrdÖStv;ôym( –2–
a;ôxI,RÖ ËjRmà tûu s*ÿpj[ ;ôSTv' d='à /ˇÖ' {ivÿ,'Ö scetÿ s* )
jyÖ' =e];ÿ…,ô shÿs;ôy…mÿN{ ’<v;ôno aÖNy;n/ÿr;NTsôpà;ÿn( –3–
îN{e,ÿ dÖˇo v®ÿ,ne ≤xô∑o mÖ®≤∫ÿ®gÄ "[ p[ihÿto nÖ a;gÿn( )
EÖW v;'à ¥;v;pO…qvI ¨ÄpSqeô m; =u/ÿ NÖ m; tOWÿ t( –4–
ËjRmà Sm; ËjRSvtI /ˇÖ' pyoÿ aSmw pySvtI /ˇm( )
ËjRmà SÖ mw ¥;v;ÿp…O qôvI aÿ/;t;ô' ivêeÿ dev; mÖ®tÖ ËjRmÖ ;pÿ" –5–

39
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 2 VEDIC LITERATURE COLLECTION

≤xôv;….ÿ∑Öe ˙dÿy' tpRy;MynmIôvo moÿidWIœ;" suvû c;‹"à )


sÖv;ô…sn*ÿ ipbt;' mÖNqmetÖ mÖ…ênoÿ ÂÖp' pÿ·rÖ/;yÿ m;ôy;m( –6–
îN{ÿ EÖt;' sÿsjO e ivôıo ag[ÿ ËÖj;| Svô/;mÖjr;Ö' s; tÿ EÖW; )
ty;ô Tv' jIÿv xÖrdÿ" suvû c;ôR m; tÖ a; suß
ÿ o≤∫ôWjÿSte a£n( –7–
è30ù i]'x' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy p[j;pitA≥iW" ) a…ên* devte )
è1ù p[qm;y;" pQy;p…¤" è2á 4-5ù i√tIy;ctuqIRpçmIn;mnu∑pu (
è3ù tOtIy;y;í .u·rgnu∑pu ( zNd;'…s
yqedÖ ' .UMy;ô a…/ô tO,'Ö v;toÿ mq;ôyitÿ )
EÖv; mÿQn;…m teÖ mnoô yq;ô m;' k;ô…mNysoô yq;ô m•;pÿg;ô asÿ" –1–
s' ce•y;ÿqo a…ên; k;ô…mn;ô s' cÖ v=ÿq" )
s' v;ô' .g;ÿso aGmtÖ s' …côˇ;inô smuÿ vÖt[ ; –2–
yTsupÿ ,Ö ;R ivÿv=Ö voÿ anmIôv; ivÿv=Ö vÿ" )
t]ÿ me gzt;ôıv'Ã xÖLy îÿvÖ k⁄Lmÿl'Ö yq;ÿ –3–
ydNtÿr'Ä tä;ÁÖ' yä;ÁÖ' tdNtÿrm( )
kôNy;˝n;' ivôê¡p;,;ô' mnoÿ gO.;y*W/e –4–
EymÿgNÖ pitÿk;m;ô jinÿk;moôåhm;gÿmm( )
aêÖ" kinÿ£dÖ¥q;ô .gÿne ;ôh' sÖh;gÿmm( –5–
è31ù Eki]'x' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v AiW" ) mhI cN{m; v; devt; )
è1ù p[qm;y; anu∑pu ( è2á 4ù i√tIy;ctuQyoR®p·r∑;i√r;@±bhO tI
è3á 5ù tOtIy;pçMyoí;WIR i]∑up( zNd;'…s
îN{ÿSyô y; mÖhI dOWû ≤T£meiÖ vRêSÿ yô thR,Ã I )
40
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

ty;ÿ ipn‚„mô s' i£mIÿNd»WÖ d;ô %Lv;\Ã îv –1–


dO∑û mÖd∑O mÿ tOhmÖ qoÿ k⁄Â
û ®¡mtOhm( )
aÖLg<@ÜNû Tsv;RNÃ zôlnu ;ô≤N£mIôNvcÿs; jM.y;m…s –2–
aÖLg<@ÜNÿ h‚Nm mhÖt; vÖ/ne ÿ dUnû ; adUnÿ ; arÄs; aÿ.vU n( )
≤xô∑;n≤xÿ∑;ô…• itÿr;…m v;ôc; yq;ô i£mIÿ,;ô' nik¡®…Ä zW;ÿtw –3–
aNv;ÿN}y' xIWR<Ö y1Öm¡ qoô p;∑eyÃR Ö' i£mIÿn( )
aÖvSÖ kôv' Vyÿ?vôr' i£mIôNvcÿs; jM.y;m…s –4–
ye i£mÿy"Ö pvRtà x
e ûu vne„Ö voWÿ/IWu pÖx„u vôPSv1ÖN¡ t" )
ye aÖSm;k˘¡ tÖNv˝m;ivivôx"ë sv|Ö tıÿ‚Nmô jinÿmÖ i£mIÿ,;m( –5–
è32ù √;i]'x' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy k;<v AiW" ) a;idTyo devt; )
è1ù p[qmcR≤S]p;∫⁄·rGg;y]I è2-5ù i√tIy;idctsO,;mnu∑pu (
è6ù pQy;í ctu„p;…•cOdiu „,k™ zNd;'…s
¨Ö¥•;ÿidôTy" i£mIÿNhNtu inômo[ cÿNhNtu rÄ‚Xm….ÿ" )
ye aÖNt" i£mÿyoô givÿ –1–
ivôê¡p' ctur=Ä ' i£…m'à s;ôr©ûmjunÃR m( )
Íû,;MyÿSy pû∑O Iripÿ vOí;…mô yæCzrÿ" –2–
aÖi]Öv√ÿ" i£myo h‚Nm k<vôv∆ÿmd…¶ôvt( )
aÖgSTyÿSyô b[˜,ÿ ;ô s' ipÿn„Myôh' i£mIÿn( –3–
hÖto r;j;ô i£mIÿ,;mutû Ww ;'Ã SqôpitÿhtÖR " )
hÖto hÖtm;ÿt;ô i£…mÿhtÖR .[;tÿ ; hÖtSvÿs; –4–

41
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 2 VEDIC LITERATURE COLLECTION

hÖt;soÿ aSy vex Ö soÿ hÖt;sÖ" p·rÿvx e s" )


aqoô ye =uLÿ lôk; îÿvÖ sveÃR teÖ i£mÿyo hÖt;" –5–
p[ teÿ Í,;…mô Í©πû y;>y;'Ã ivtud;ôy…sÿ )
….ôn;…µÿ te k⁄Wû Mu .'ô ySteÿ ivWÖ/;nÿ" –6–
è33ù ]yiS]'x' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) y+mivbhR,' devt; )
è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy;y; kk⁄mTynu∑pu (
è4ù ctuQy;Rítu„p;∫⁄·rgui„,k™ è5ù pçMy; ¨p·r∑;i√r;@±bhO tI
è6ù Wœ‰; ¨i„,Gg.;R incOdnu∑pu ( è7ù s¢My;í pQy;p…¤XzNd;'…s
aÖ=I>y;'Ã teÖ n;…sÿk;>y;ô' k,;R>Ã y;ô' z⁄bk
ÿu ;ôd…/ÿ )
y+m'Ã xIWR<Ö y'˝ mÖ‚St„k;ÿ≤∆ô◊;y;ô iv vOhÿ ;…m te –1–
g[Ivô ;>yÿSt ¨Ö‚„,h;ÿ>yô" k°k¡s;>yo anUKû y;˝t( )
y+m'Ã doWÖNy1Öm¡ s' ;ÿ>y;' b;ô¸>y;ô' iv vÿhO ;…m te –2–
˙dÿy;ˇeÖ p·rÿ Kloôªo hlIÿ+,;Tp;ôê;R>y;ÿm( )
y+mô' mtÿò;>y;' PlIôˆo yÖKnSteô iv vÿhO ;m…s –3–
a;ôN]e>yÿSteô gud;ÿ>yo vinôœo®Ädr;Öd…/ÿ )
y+m'Ã k⁄≤û =>y;'Ã Pl;ôxne ;R>y;ô iv vOhÿ ;…m te –4–
Ëô®>y;'à te aœIôvŒ;ô' p;‚„,R>à y;ô' p[pdÿ ;>y;m( )
y+m'Ã .sÖ¥1' ¡Ä ≈o…,ÿ>y;ô' .;sÿd'Ö .'ssÿ oô iv vOhÿ ;…m te –5–
aÖiSq>yÿSte mÖ∆>yô" ò;vÿ>yo /Öminÿ>y" )
y+m'à p;ô…,>y;ÿm©Ö ≤ë lÿ>yo nÖ%>e yoô iv vÿhO ;…m te –6–
a©πaÿ ©πû lo…ªÿlo…ªô yStôe pvR…Ã ,pvR…, )
42
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

y+m'Ã TvcÖSy'˝ te vÖy' kôXypÿSy vIbÖh,Re Ö iv„vÿç'Ö iv vÿhO ;m…s –7–


è34ù ctuiS]'x' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1ù p[qmcR" pxupit"
è2ù i√tIy;y; dev;" è3ù tOtIy;y; a…¶ivRêkm;R c
è4ù ctuQy;R v;yu" p[j;pití è5ù pçMy;í;xIdevR t;" ) i]∑up( zNd"
y Èxeÿ pxupû itÿ" pxUnû ;' ctu„ÿ pd;mutû yo i√ôpd;ÿm( )
in„£°ÿt"Ö s yÖ…Dy'Ã .;ôgmetÿ u r;ÖySpoW;ô yjÿm;n' scNt;m( –1–
p[mÖ çûu Ntoô .uvnÿ Syô retoÿ g;ôt'u /ÿˇÖ yjÿm;n;y dev;" )
¨Öp;’¡t' xxm;ôn' ydSq;ÿ≤Tp[yô ' devÖ ;n;ômPyetÿ ûu p;qÿ" –2–
ye bÖ?ym;ÿnmÖ nuû dI?y;ÿn; aÖNvw=Nÿ tô mnÿs;ô c=uWÿ ; c )
aÖ…¶∑;ng[eÖ p[ mumÿ oˇ_⁄ devÖ o ivôêk¡m;R p[jÖ y;ÿ s'rr;Ö," –3–
ye g[;Mô y;" pÖxvoÿ ivôê¡p;ô iv¡p;ô" sNtoÿ b¸û/k w ¡ p;" )
v;ôy∑u ;ng[eÖ p[ mumÿ oˇ_⁄ devÖ " pÖj[ ;pÿit" p[jÖ y;ÿ s'rr;Ö," –4–
p[jÖ ;ônNtô" p[itÿ gO Ntuû pUvÃRe p[;,ô m©π>ÿ yô" py;ôcR rÿNtm( )
idv'à gCzô p[itÿ itœ;ô xrIÿr"w Svôg| y;ÿih pÖ…q….ÿdvRe yÖ ;nÿ"w –5–
è35ù pçi]'x' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©r; AiW" ) ivêkm;R devt; )
è1ù p[qmcRao bOhtIg.;R i]∑up( è2-3ù i√tIy;tOtIyyo≤S]∑up(
è4-5ù ctuqIRpçMyoí .u·rKi]∑up( zNd;' …s
ye .Ö=yÿNtoô n vsUNÿ y;nO/û yu ;Rn¶Ö yoÿ aÖNvtÿPyNtô …/„<y;ÿ" )
y; teW;ÿmvÖy; du·rÿi∑ô" æSv˝i∑' nÖSt;N’¡,vi√ôêk¡m;R –1–
yÖDpÿitômWO yÿ Ö Enÿs;¸ûinR.ˇÃR _' pÖj[ ; aÿntu PÖ ym;ÿnm( )
mÖqVÖ y;˝NTStoôk;npÖ y;nÖr[ ;/Ö s' nÖ∑…e .ÿ" sOjtu ivôêk¡m;R –2–
43
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 2 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖd;ôNy;NTsoÿmpÖ ;NmNyÿm;no yÖDSyÿ ivô√;NTsÿmyÖ e n /Irÿ" )


ydeníÿ ’ûv;Nbôı EÖW t' ivÿêkmRNÖ p[ muçÿ ; SvôStyeÿ –3–
`oôr; AWÿyoô nmoÿ aSTve>yôí=uyû dR Weÿ ;ô' mnÿsí sÖTym( )
bOhSÖ ptÿye mihW ¥umû •(nmoô ivêÿkmR•Ö mÿSte p;ôÁ1ÄS¡ m;n( –4–
yÖDSyô c=u"û p[.iÿO tôm%
uR Ã' c v;ôc; ≈o]e,ÿ Ö mnÿs; juho…m )
îÄm' yÖD' ivtÿt' ivôêk¡m,ÖR ; devÖ ; yÿNtu sumnÖSym;ÿn;" –5–
è36ù Wæ$(]x
' ' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy pitvedn AiW" ) è1ù p[qmcoRå…¶" è2ù i√tIy;y;
som;dy" è3ù tOtIy;y; a¶IWom* è4ù ctuQy;R îN{" è5ù pçMy;" sUy"R
è6ù Wœ‰; /npit" è7ù s¢My; ihr<y' .gí è8ù a∑My;í*W…/devR t;" )
è1ù p[qm;y; .u·rgnu∑pu ( è2á 5-7ù i√tIy;y;" pçMy;idtOcSy c;nu∑pu (
è3-4ù tOtIy;ctuQyoR≤S]∑up( è8ù a∑My;í incOTpur¨i„,k™ zNd;'…s
a; noÿ a¶e sumiÖ t' s'.Ã l Ö o gÿmie dôm;' k¡m⁄ ;ôrI' sÖh noô .gÿne )
ju∑û ; vÄrWe ûu smÿnWe u vÖLguroÖW' pTy;ô s*.ÿgmSTvôSyw –1–
somÿj∑u Ö' b[˜jÿ ∑u myÖªR ; s'.tÿO Ö' .gÿm( )
/;ôtdu vÖRe Syÿ sÖTyenÿ ’û,o…mÿ pitôvde nÿ m( –2–
îÄymÿ¶Öe n;rIÖ pit'à ivde∑Ö somoô ih r;j;ÿ su.û g;'à ’û,oitÿ )
suv;ÿn; pu]û ;NmihÿWI .v;it gÖTv; pit'Ã su.û g;ô iv r;ÿjtu –3–
yq;ÿ%rô o mÿ`v'íÖ ;®ÿrWÄe ip[yô o mOgû ;,;'Ã suWû d;ÿ bÖ.vU ÿ )
EÖv; .gÿSy ju∑û ye mÿStuû n;rIÖ s'ip[yÿ ;ô pTy;ivÿr;/yNtI –4–
.gÿSyô n;vÖm; roÿh pU,û ;Rmnupÿ dSvtIm( )
tyoÿppÖ t[ ;ÿryÖ yo vÖr" p[iÿ tk;ôMy˝" –5–

44
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

a; £¡Ndy /npte vÖrm;mÿns' ’,u )


sv|Ã p[d≤=ô,' ’¡,ûu yo vÖr" p[iÿ tk;ôMy˝" –6–
îÄd' ihrÿ<y'ô guLguLÿ vôym*ô=o aqoô .gÿ" )
EÖte pitÿ>yôSTv;mÿd"u p[itk;ôm;yÖ veˇvÿ e –7
a; teÿ nytu sivôt; nÿytuû pitôy"R p[iÿ tk;ôMy˝" )
TvmÿSyw /eih aoW/e –8–
îit i√tIy' k;<@m(

45
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 3 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq tOtIy' k;<@m(
è1ù p[qm' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1ù p[qmcoRå…¶"
è2ù i√tIy;y; m®t" è3-6ù tOtIy;idctsO,;çeN{o devt;" )
è1á 4ù p[qm;ctuQyoR≤S]∑up( è2ù i√tIy;y; ivr;@±g.;R .u·riK]∑up(
è3á 6ù tOtIy;Wœyornu∑pu ( è5ù pçMy;í ivr;$( pur¨i„,k™ zNd;'…s
aÖ…¶nR"Ö x]UNû p[Tyetÿ u ivô√;Np[iÿ tôdhÿ•…Ö .xÿ‚Stômr;ÿitm( )
s sen;'Ã mohytuû prÿWe ;ô' inhRSÃ t;'í ’,v∆;ôtvedÿ ;" –1–
yUyû mugû ;[ mÿ®t ÈÄdx
O ÿe Sq;ô…. p[te ÿ mO,û tÖ shÿ?vm( )
amIÿm,O NÖ vsÿvo n;…qôt; îÄme aÖ…¶Áº˝R W;' dUtû " p[TÖ yetÿu ivô√;n( –2–
aÖ…mô]sÖ ne ;'Ã m`v•ÖSm;Hzÿ]yU tÖ ImÖ…. )
yuvû ' t;…nÿN{ vO]h•Ö…¶íÿ dhtÖ' p[itÿ –3–
p[stÿU îN{ p[vÖ t;ô h·rÿ>y;ô' p[ teÖ vjÿ"[ p[m,ûO •etÿ ûu x]Unÿ ( )
jÖih p[tÖ Icoÿ aÖncU "Ö pr;ÿcoô iv„vÿKsôTy' ’¡,iu h …côˇmeWÿ ;m( –4–
îN{Ö sen;'Ã mohy;ô…m];ÿ,;m( )
aÖ¶ve ;RtSÿ yô /[;Jy;ô t;iNvWUcÿ oô iv n;ÿxy –5–
îN{ô" sen;'Ã mohytu mÖ®toÿ flÖNTvojÿs; )
c=U„Ã' yô…¶r; dÿˇ;ô' punrÿ te ûu pr;ÿ…jt; –6–
è2ù i√tIy' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥cor…¶" è3-
4ù tOtIy;ctuQyoR·rN{" è5ù pçMy; ¥*" è6ù Wœ‰;í m®to devt;" )
è1á 5-6ù p[qm;pçmIWœIn;' i]∑up( è2-4ù i√tIy;idtOcSy c;nu∑pu ( zNd;'…s
aÖ…¶noRÃ dUtû " p[TÖ yetu ivô√;Np[iÿ tôdhÿ•…Ö .xÿ‚Stômr;ÿitm( )
s …côˇ;inÿ mohytuû preWÿ ;ô' inhRSÃ t;'í ’,v∆;ôtvedÿ ;" –1–

46
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aÖymÖ…¶rÿmmU hu ¥Ö ;inÿ …côˇ;inÿ vo ˙Öid )


iv voÿ /mÖTvok¡s"Ö p[ voÿ /mtu sÖvtR "ÿ –2–
îN{ÿ …côˇ;inÿ moôhyÿ•vÖ ;Rõ;kÀT¡ y; cr )
aÖ¶ve ;RtSÿ yÄ /[;Jy;ô t;iNvWUcÿ oô iv n;ÿxy –3–
Vy;˝kÀty EW;…môt;qoÿ …côˇ;inÿ muÁt )
aqoô ydÖ¥Ww ;'à ˙Öid tdeWÿ ;ô' p·rÖ injRià h –4–
aÖmIW;'Ã …côˇ;inÿ p[itmoôhyÿNtI gOh;ô,;©;ÿNyPveô prÿie h )
aÖ…. p[ie hô indRhà ˙ÖTsu xokìgô ;[ ÁR ;ô…m];ôS' tmÿs; iv?yô x]Unÿ ( –5–
aÖs* y; sen;ÿ m®tÖ" preWÿ ;mÖSm;nwTyô>yojÿs;ô Sp/Rmà ;n; )
t;' ‚vÿ?ytÖ tmÖs;pÿvt[ ne Ö yqwWÿ ;mÖNyo aÖNy' n j;ôn;t( –6–
è3ù tOtIy' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a…¶mRN]oˇ_; v; devt;" )
è1-2á 4ù p[qm;i√tIy;ctuqIRn;mOc;' i]∑up( è3ù tOtIy;y;ítu„pd; .u·rKp…¤"
è5-6ù pçmIWœ‰oí;nu∑pu ( zNd;'…s
a…cÿ£dTSvôp; îÄh .uvÿ dÖ ¶eÖ Vy˝cSvô rodÿsI ¨ÂôcI )
yuÔû Ntuÿ Tv; mÖ®toÿ ivôêvedÿ sÖ a;mu' nÿyÖ nmÿs; r;ÖthÿVym( –1–
dUrû e …côTsNtÿm®ÄW;sÖ îN{ôm; Cy;ÿvyNtu sÖ:y;yÖ ivp[mÿ ( )
yÌ;ÿy]Ö I' bOhÿ tÖ ImÖkmú Sÿ mw s*];mÖ<y; d/OWÿ Nt devÖ ;" –2–
aÖŒSTv;ô r;j;ô v®ÿ,o ◊ytuû somÿSTv; ◊ytuû pvRtà >e y" )
îN{ÿSTv; ◊ytu ivô@>± y a;ô>y" Xyenô o .UTû v; ivxÖ a; pÿtmÖe ;" –3–
Xyenô o hÖVy' nÿyTÖ v; prÿSm;dNy=e]ô e apÿ®ı'Ö crÿNtm( )
aÖ…ên;ô pNq;'à ’,ut;' sugû ' tÿ îÄm' sÿj;t; a….ôsi' vÿx?vm( –4–
47
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 3 VEDIC LITERATURE COLLECTION

◊yÿNtu Tv; p[itjÖn;" p[itÿ …mô]; aÿvWO t )


îÄN{;ô¶I ivêeÿ devÖ ;Ste ivô≤x =emmÿ dI/rn( –5–
ySteô hv'à ivôvdÿTsj;ôto yíÖ in∑‰ÿ" )
ap;ÿç…mN{ô t' ’ûTv;qemÖ …môh;vÿ gmy –6–
è4ù ctuq| sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) îN{o devt; ) è1ù p[qmcoR jgtI
è2-3á 6-7ù i√tIy;tOtIy;WœIs¢mIn;' i]∑up(
è4-6ù ctuqIRpçMyoí .u·riK]∑up( zNd;'…s
a; Tv;ÿ gn[;∑ô '^ sÖh vcRsÖ oidÿihô p[;iõ™vx
Ö ;' pitÿrk
e rô ;$( Tv' iv r;ÿj )
sv;RSÃ Tv; r;jNp[iô dxoÿ ◊yNtUpsÖ ¥oÿ nmÖSyo˝ .vehÖ –1–
Tv;' ivxoÿ vO,t;' r;ÖJy;˝yÖ Tv;…môm;" p[iÖ dxÖ" pçÿ devÖ I" )
v„mRn;[ ∑ô S^ yÿ kôki⁄ dÿ ≈ySvô ttoÿ n ¨Ögo[ iv .ÿj;ô vsUiÿ n –2–
aCzÿ Tv; yNtu hÖivnÿ" sj;ôt; aÖ…¶dUtûR o aÿ…jôr" s' cÿr;tw )
j;ôy;" pu]û ;" sumû nÿso .vNtu bÖ¸' bÖ≤l' p[itÿ pXy;s; ¨Ög"[ –3–
aÖ…ên;ô Tv;g[eÿ …mô];v®ÿ,oô.; ivêeÿ devÖ ; mÖ®tÿSTv; ◊yNtu )
a/;ô mnoÿ vsudû ye ;ÿy ’,u„vô ttoÿ n ¨Ögo[ iv .ÿj;ô vsUiÿ n –4–
a; p[ {ÿv prÄmSy;ÿ" pr;Övtÿ" ≤xôve teÖ ¥;v;ÿp…O qôvI ¨Ö.e St;ÿm( )
tdÖy' r;j;ô v®ÿ,SÖ tq;ÿhÖ s Tv;ôymÿ◊TÖ s ¨pedÖ meihÿ –5–
îN{eNÿ { mnu„û y;ô3"¡Ö preiÿ hô s' ÁD;ÿSq;ô v®ÿ,"w s'ivd;ôn" )
s Tv;ôymÿ◊TÖ Sve sÖ/Sqeô s devÖ ;Nyÿ=TÖ s ¨ÿ kLpy;ôi√xÿ" –6–
pÖQy;˝ revÄ tIÿb¸R /û ; iv¡p;ô" sv;R"à s'gÖ Tyô vrIÿySte a£n( )
48
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

t;STv;ô sv;R"Ã s'ivd;ôn; ◊ÿyNtu dxÖmImugû "[ sumû n;ÿ vxehÖ –7–
è5ù pçm' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) som" p,Rm…,v;R devt; )
è1ù p[qmcR" puroånu∑≤u P]∑up(
è2-3á 5-7ù i√tIy;tOtIyyo" pçMy;idtOcSy c;nu∑pu ( è4ù ctuQy;R≤S]∑up(
è8ù a∑My;í ivr;@ërobOhtI zNd;'…s
a;ymÿgNp,Rm…Ö ,bRl Ö I blenÿ p[m,ûO NTsôpà;ÿn( )
aojoÿ devÖ ;n;ô' pyÖ aoWÿ/In;ô' vcRsà ; m; …jNvôNTvp[yÿ ;vn( –1–
m…yÿ =Ö]' pÿ,mR ,eÖ m…yÿ /;ryt;{Ö…ym( )
aÖh' r;Ö∑S^ y;ÿ.IvÖgRe inôjo .Uyÿ ;smuˇmÖ " –2–
y' inÿd/Ö vu nR SÖ pt*ô guÁÃ' devÖ ;" ip[yô ' mÖ…,m( )
tmÖSm>y'à sÖh;yuWÿ ; devÖ ; dÿdtuû .tRvà e –3–
somÿSy pÖ,"R shÿ ¨Ögm[ ;gÖ…•N{e,ÿ dÖˇo v®ÿ,ne ≤xô∑" )
t' ip[yÿ ;s' bÖ¸ rocÿm;no dI`;RyTûu v;yÿ xÖtx;ÿrd;y –4–
a; m;ÿ®=Tp,Rm…Ö ,mRÁÖ ; aÿ·rÖ∑t;ÿtye )
yq;ôhmuˇÿ rÖ oås;ÿNyyRMÖ , ¨Öt sÖi' vdÿ" –5–
ye /Iv;ÿno rqk;ôr;" kôm;Rr;Ö ye mÿnIôiW,ÿ" )
¨ÖpSÖ tINpÿ,ÖR mÁÖ' Tv' sv;RNÃ ’<vô….toô jn;ÿn( –6–
ye r;j;ÿno r;jÖ’tÿ" sUtû ; g[;mÿ <Ö y˝í ye )
¨ÖpSÖ tINpÿ,ÖR mÁÖ' Tv' sv;RNÃ ’<vô….toô jn;ÿn( –7–
pÖ,oR˝å…s tnUpû ;nÖ" syoÿinvIRrô o vIôr,e Ö my;ÿ )
s'vÖ TÖ sôrSyô tejsÿ ;ô tenÿ b›;…m Tv; m,e –8–
49
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 3 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è6ù Wœ' sUˇ_m(


è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy jgäIj' pu®W AiW" )
aêTqvnSpitdevR t; ) anu∑pu ( zNd"
pum;ÿNpusû' " p·rÿj;toåêÖTq" %ÿidôr;d…/ÿ )
s hÿNtuû x]UNû m;mÖk;Ny;nÖh' √π‚„mô ye cÖ m;m( –1–
t;nÿêTqô in" Íÿ,Iihô x]UNÿ vwb;/Ödo/ÿt" )
îN{e,ÿ vO]flÖ ; medÖ I …mô],e Ö v®ÿ,ne c –2–
yq;ÿêTq inôr.ÿnoôåNtmRhà TÖ y˝,RvÖ e )
EÖv; t;NTsv;R…ô •.Rià õ™G/ô y;nÖh' √π‚„mô ye cÖ m;m( –3–
y" shÿm;nÖírÿ…s s;sh;ôn îÄv AWÖ." )
ten;ÿêTqô Tvy;ÿ vÖy' sÖpà;ÿNTsihWImih –4–
…sôn;Tvenÿ ;ô…•A≥ià tmOTûR yo" p;xwrÿ moôKyw" )
aêÿTq x]UNÿ m;mÖk;Ny;nÖh' √π‚„mô ye cÖ m;m( –5–
yq;ÿêTq v;nSpôTy;n;ôrohÿN’,uWû åe /ÿr;n( )
EÖv; meÖ x]oÿm/ûRU ;Rn'Ö iv„vÿ‚G.æNıô shÿSv c –6–
te˝å/Ör;çÖ" p[ PlÿvNt;' …zô•; n*·rÿvÖ bN/ÿn;t( )
n vwb;/p[,ˇu ;n;' punr‚St invtRnm( –7–
p[,w ;ÿ•du Öe mnÿs;ô p[ …côˇne oôt b[˜,ÿ ; )
p[,w ;ÿNvO=û Syô x;%ÿy;êÖTqSyÿ nud;mhe –8–
è7ù s¢m' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) è1-3ù p[qm;idtOcSy h·r,"
è4ù ctuQy;R AcSt;rkÉ è5ù pçMy; a;p"
50
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è6-7ù WœIs¢Myoí y+mn;xn' devt;" )


è1-5á 7ù p[qm;idpç;m;' s¢My;í;nu∑pu ( è6ù Wœ‰;í .u·rgnu∑pu ( zNdsI
hÖ·rÖ,Syÿ r`u„û ydoå…/ÿ xIôW…R ,ÿ .eWjÖ m( )
s =eiÿ ]ôy' ivôW;,ÿy; ivWUcû InÿmnInxt( –1–
anuÿ Tv; h·rÖ,o vOW;ÿ pÖ≤∫íÖt…u .Rrà £mIt( )
ivW;ÿ,Öe iv „yÿ gu≤„pôt' ydÿSy =ei]ôy' ˙Öid –2–
aÖdo ydÿvrÖ ocÿtÖe ctu„ÿ p=…mv Czôid" )
ten;ÿ teÖ sv|Ã =ei]ôym©π>ÿ yo n;xy;m…s –3–
aÖmU ye idôiv su.û geÿ ivôctO *ô n;mÖ t;rÿkÉ )
iv =eiÿ ]ôySyÿ muçt;m/Öm' p;xÿmˇu mÖ m( –4–
a;pÖ î√; ¨ÿ .eWjÖ Ir;poÿ amIvÖc;tÿnI" )
a;poô ivêÿSy .eWjÖ ISt;STv;ÿ muçNtu =ei]Öy;t( –5–
yd;ÿstûu "e i£ôym;ÿn;y;" =ei]ôy' Tv;ÿ Vy;nÖxe )
ved;ôh' tSyÿ .eWjÖ ' =eiÿ ]ôy' n;ÿxy;…mô Tvt( –6–
aÖpvÖ ;ôse n=ÿ];,;mpv;ôs ¨ÖWs;ÿmtûu )
ap;ôSmTsv|Ã du.tûRU mpÿ =ei]ôymuCÿ ztu –7–
è8ù a∑m' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" )
è1-4ù p[qm;idctuAc≥ ;' …m];dyo ivêe dev;"
è5-6ù pçmIWœ‰oí mno devt;" ) è1á 3ù p[qm;tOtIyyo≤S]∑up(
è2á 6ù i√tIy;Wœ‰ojRgtI ctuQy;Rítu„pd; ivr;@±bhO tIg.;R i]∑up(
è5ù pçMy;í;nu∑pu ( zNd;'…s
a; y;ÿtu …mô] Aût…u .ô" kLpÿm;n" s'vx Öe yÿNpO…qôvImu≤û ßy;ÿ…." )
aq;ôSm>y'ô v®ÿ,o v;ôyru …Ä ¶bOhûR {;ô∑'^ s'và XÖe y'˝ d/;tu –1–
51
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 3 VEDIC LITERATURE COLLECTION

/;ôt; r;Öit" sÿivôtde ' jux ÿ Nt;ô…mN{ôSTv∑;ô p[itÿ hyRNtu meÖ vcÿ" )
¸ûve devÖ Imidÿitô' xUrpÿ ]u ;' sj;ôt;n;'à m?ymeœÖ ; yq;s;ÿin –2–
¸ûve som'Ã sivôt;rÄ' nmoÿ….ôivRê;ÿn;idôTy;\ aÖhmuˇÿ rÄTve )
aÖymÖ…¶dIRdà ;y∂Iô`mR vÖe sÿj;ôt·w rÖıoåp[iÿ tb[vu ≤∫" –3–
îÄhde sÿ ;qÖ n pÖro gÿm;ôqye oRà goôp;" pu∑ÿ pÖ itÿvÖR a;jÿt( )
aÖSmw k;m;ôyopÿ k;ô…mnIôivRêÿe vo devÖ ; ¨ÿpsÖ y' Nÿ tu –4–
s' voô mn;'…Ã sô s' v[tÖ ; sm;kÀt¡ InRm;m…s )
aÖmI ye ivv[tÿ ;Ö SqnÖ t;Nvô" s' nÿmy;m…s –5–
aÖh' gO>ÿ ,;…mô mnÿs;ô mn;'…Ã sô mmÿ …côˇmnuÿ …côˇ…e .ôrte ÿ )
mmÖ vxeWÿ ûu ˙dÿy;in v" ’,o…mô mmÿ y;ôtmnuvÿ Tm;RnÖ Etÿ –6–
è9ù nvm' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy v;mdev AiW" ) ¥;v;pO…qVy* ivêe dev; v; devt;" )
è1-3á 5ù p[qm;idtOcSy pçMy; Ací;nu∑pu (
è4ù ctuQy;Rítu„pd; incOäh» tI è6ù Wœ‰;í .u·rgnu∑pu ( zNd;'…s
kôxf
R S¡ y ivxÖfSyô ¥*i„pôt; pO…ÿ qôvI m;ôt; )
yq;ÿ….cÖ£ devÿ ;ôStq;pÿ ’,ut;ô pun"ÿ –1–
aÖ≈„Öe m;,oÿ a/;ryÖNtq;û tNmnunÿ ; ’ûtm( )
’û,o…mô v…/[ô iv„k¡N/' mu„k;bÖhoR gv;ÿ…mv –2–
ipôx©πû sU]Öe %Oglÿ ô' td; bÿ›≤Nt ve/Ö sÿ" )
≈ÖvSÖ yu' xu„m'Ã k;bÖv' v…/[Ã' ’<vNtu bÖN/ur"ÿ –3–
yen;ÿ ≈vSyvÖírÿq devÖ ; îÿv;surm;ôyy;ÿ )
xun;'Ã kôip·rÿvÖ dUW,ÿ oô bN/urÿ ; k;bÖvSyÿ c –4–
52
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

du∑‰wô ih Tv;ÿ .ÖTSy;…mÿ dUW…yô„y;…mÿ k;bÖvm( )


¨d;ôxvoô rq;ÿ îv xÖpqe…ÿ ." s·r„yq –5–
Ek¡xtÖ' iv„k¡N/;inô iviœÿt; pO…qôvImnuÿ )
teW;ô' Tv;mg[eÖ ¨∆ÿh®mR…Ö ,' ivÿ„kN/ôdWU ,ÿ m( –6–
è10ù dxm' sUˇ_m(
è1-13ù ]yodxcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a∑k; devt; )
è1-3á 8-11á 13ù p[qm;idtOcSy;∑My;idctsO,;mOc;' ]yodXy;í;nu∑pu (
è4-6á 12ù ctuQy;RidtOcSy √;dXy;í i]∑up(
è7ù s¢My;í }yvs;n; W$(pd; ivr;@±g.;RitjgtI zNd;'…s
p[qÖ mÖ ; hÖ Vyu˝v;sÖ s; /enÖ ru .ÿ v¥Öme )
s; nÖ" pyÿSvtI duh;ômˇu rÿ ;muˇr;Ö' sm;ÿm( –1–
y;' devÖ ;" p[iÿ tônNdÿ≤Ntô r;i]'Ã /enÖ mu pÿu ;yÖtIm( )
s'vÖ TÖ sôrSyô y; pàIô s; noÿ aStu sum©ûlI –2–
s'vô TÖ sôrSyÿ p[itôm;' y;' Tv;ÿ r;}yupû ;Smÿhe )
s; nÖ a;yu„ÿ mtI' p[jÖ ;' r;ÖySpoWe,ÿ Ö s' sOjÿ –3–
îÄymevÖ s; y; p[qÿ m; Vy*Cz¡d;ôæSvtÿr;su critô p[ivÿ∑; )
mÖh;Ntoÿ aSy;' mihôm;noÿ aÖNtvR/Ö …U jRgà ;y nvÖg∆inÿ]I –4–
v;ônSÖ pôTy; g[;v;ÿ,oô `oWÿm£t hÖiv„’û<vNtÿ" p·rvTsôrI,ÿm( )
Ek;ÿ∑kÉ supjÖ[ sÿ" suvû Ir;ÿ vÖy' Sy;ÿmÖ ptÿyo ryIô,;m( –5–
î@;ÿy;Spôd' `Otû vÿTsrIsOpû ' j;tÿvde "Ö p[itÿ hÖVy; gO.ÿ ;y )
ye g[;Mô y;" pÖxvoÿ ivôê¡p;ôSteW;'à s¢;ôn;' m…yô r≤NtÿrStu –6–
a; m;ÿ pu∑û e cÖ poWeÿ cÖ r;i]ÿ devÖ ;n;'Ã sumtÖ * Sy;ÿm )
53
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 3 VEDIC LITERATURE COLLECTION

pU,û ;R dÿvÖRe pr;ÿ ptÖ sup,ÿU ;Rô punrÖ ; pÿt )


sv;RNÃ yôD;NTs'.Ã Ôu tÖ IWÖmjU Ã| nÖ a; .ÿr –7–
a;ymÿgNTs'vTsôr" pitÿrk e ;∑kÉô tvÿ )
s; nÖ a;yu„ÿ mtI' p[jÖ ;' r;ÖySpoWe,ÿ s' sOjÿ –8–
AûtNU yj Atupû tIÿn;tRvÖ ;nutû h;ÿynÖ ;n( )
sm;ÿ" s'vTsôr;Nm;s;ÿN.Utû Syô ptÿye yje –9–
Aût>u yÿÇ;tRvÖ >e yoÿ m;ôŒ" s'và Tsôr>e yÿ" )
/;ô]e ivÿ/;ô]e sÖm/O ÿe .Utû Syô ptÿye yje –10–
î@ÿy;ô ju◊tÿ o vÖy' devÖ ;n(`tûO vÿt; yje )
gOhû ;nlu>ÿ yto vÖy' s' ivÿxmÖe opÖ gomÿt" –11–
EÖk;ô∑k Ö ; tpÿs; tÖPym;ÿn; jÖj;nÖ g.|Ã mihôm;nÖ…mN{ÿm( )
tenÿ devÖ ; Vy˝shNtô x]UNÿ hÖNt; dSyUnÿ ;m.vÖCzcIôpitÿ" –12–
îN{ÿp]u Öe somÿp]u e duihôt;…sÿ p[jÖ ;pÿt"e )
k;m;ÿnSÖ m;k˘¡ pUrû yÖ p[itÿ gO ;ih no hÖ…v" –13–
è11ù Ek;dx' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) îN{;¶I a;yuy+R mn;xn' devt;" )
è1-3ù p[qm;idtOcSy i]∑up( è4ù ctuQy;R xKvrIg.;R jgtI
è5á 6ù pçmIWœ‰oí;nu∑pu ( è7ù s¢My; ¨i„,GbOhtI g.;R pQy;p…¤"
è8ù a∑My;í W$(pd; bOhtIg.;R jgtI zNd;'…s
muçû ;…mÿ Tv; hÖivW;ô jIvÿn;yÖ kmÿD;tyÖ+m;dutû r;ÿjyÖ+m;t( )
g[;ihÿjgÖR ;[ hÖ y¥etÖ denÿ 'Ö tSy;ÿ îN{;¶Iô p[ mumÿ ˇu _menm( –1–
yidÿ ≤=ôt;yuyû iR dÿ v;ô prÿte oô yidÿ mOTû yorÿ≤Ntôk˘ nIÿt EÖv )
54
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

tm; hÿr;…mô inA≥tà ®e pÄ Sq;ôdSp;ÿxmR ne ' xÖtx;ÿrd;y –2–


sÖhß
Ö ;ô=,e ÿ xÖtvIÿy,Re xÖt;yuWÿ ; hÖivW;h;ÿWmR ne m( )
îN{oô yqwnÿ ' xÖrdoô ny;ôTyitô ivêÿSy du·rÖtSyÿ p;ôrm( –3–
xôt' jIÿv xÖrdoô v/Rmà ;n" xÖt' hemÿ NÖ t;Nzôtmuÿ vsÖNt;n( )
xÖt' teÖ îN{oÿ aÖ…¶" sÿivôt; bOhSÖ pitÿ" xÖt;yuWÿ ; hÖivW;h;ÿWmR ne m( –4–
p[ ivÿxt' p[;,;p;n;vnÖ@v± ;h;ÿivv v[jÖ m( )
Vyÿ1NÄ ye yÿNtu mOTû yvoô y;n;ô¸·rtÿr;Nzôtm( –5–
îÄhvw St'à p[;,;p;n*ô m;pÿ g;t…môto yuvû m( )
xrIÿrmÖSy;©;ÿin jÖrseÿ vhtÖ' pun"ÿ –6–
jÖr;ywÿ Tv;ô p·rÿ dd;…m jÖr;ywÖ in /uvÿ ;…m Tv; )
jÖr; Tv;ÿ .Ö{; ne∑ÿ Ö Vyÿ1NÄ ye yÿNtu mOTû yvoô y;n;ô¸·rtÿr;Nzôtm( –7–
aÖ…. Tv;ÿ j·rÖm;ihÿtÖ g;mu=û ,ÿ…mvÖ rJJv;ÿ )
ySTv;ÿ mOTû yur>Ä y/ÿˇÖ j;yÿm;n' sup;ôxy;ÿ )
t' tÿe sÖTySyô hSt;ÿ>y;ômdu mÿ çu äÖ h» SÖ pitÿ" –8–
è12ù √;dx' sUˇ_m(
è1-9ù nvcRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) x;l;v;Sto„pitdevR te )
è1á 4á 5ù p[qm;ctuqIRpçmIn;mOc;' i]∑up( è2ù i√tIy;y; ivr;@±
è3ù tOtIy;y; bOhtI è6ù Wœ‰;" xKvrIg.;R jgtI è7ù
s¢My; a;„yRn∑u pu ( è8ù a∑My; .u·rk™ è9ù nvMy;í;nu∑Pu zNd;'…s
îÄhvw /[vuû ;' in …mÿno…mô x;l;ô' =emÿe itœ;it `Otû mu=û m;ÿ,; )
t;' Tv;ÿ x;leÖ svRvà Ir;" suvû Ir;Ö a·rÿ∑vIr;Ö ¨pÖ s' cÿrme –1–
îÄhvw /[vûu ; p[itÿ itœ x;ôlåe ê;ÿvtIô gomÿtI sUnû tO ;ÿvtI )
55
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 3 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ËjRSÃ vtI `Otû vÿtIô pyÿSvôTyuCz^yÿ Sv mhÖte s*.ÿg;y –2–


/Ö®<Ä y˝…s x;le bOhû CzÿNd;ô" pUitÿ/;Ny; )
a; Tv;ÿ vÖTso gÿmdÖe ; k⁄m¡ ;ôr a; /enÖ vÿ" s;ôym;ôSpNdÿm;n;" –3–
îÄm;' x;l;'à sivôt; v;ôy·u rN{oô bOhSÖ pitôinR …mÿnotu p[j;ônn( )
¨Ö=NtU{û ; mÖ®toÿ `Otû ne Ö .goÿ noô r;j;ô in ’ûiW' tÿnotu –4–
m;nÿSy pià xrÄ,; Syoôn; devÖ I devÖ …e .ôinR…mÿt;ôSyg[eÿ )
tO,'Ö vs;ÿn; sumû n;ÿ asÖSTvmq;ôSm>y'Ã sÖhvIÿr' rÄ…y' d;ÿ" –5–
Aûtne Ö SqU,;ôm…/ÿ roh v'xoôgo[ ivôr;jÖ•pÿ vOÕv( Ö x]Unÿ ( )
m; teÿ ·rW•upsÖˇ;roÿ gOhû ;,;'à x;le xÖt' jIÿvme xÖrdÖ" svRvà Ir;" –6–
Em;' k⁄m¡ ;ôrSt®ÿ,Ö a; vÖTso jgÿt; sÖh )
Em;' pÿ·rÖßtu "ÿ k⁄Mû . a; dÖ›" kôlxwrÿ gu" –7–
pU,û | n;ÿ·r p[ .ÿr k⁄Mû .metÖ ' `Otû Syô /;r;ÿmmÖ tO nÿe Ö s'.tÿO ;m( )
îÄm;' p;ôtnø mÖ tO nÿe ;ô smÿõG™ /I∑;pUtû mR …Ö . rÿ=;Tyen;m( –8–
îÄm; a;pÖ" p[ .ÿr;MyyÖ+m; yÿ+môn;xÿnI" )
gOhû ;nupÖ p[ sIÿd;MyômtO neÿ sÖh;…¶n;ÿ –9–
è13ù ]yodx' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy .OgA u i≥ W" ) v®," …sN?v;po v; devt;" )
p[qmcoR incOdnu∑pu ( è2-4á 7ù i√tIy;idtOcSy s¢My;í;nu∑pu (
è5ù pçMy; ivr;@±jgtI è6ù Wœ‰;í incO≤T]∑up( zNd;'…s
ydÖd" s'pà y[ tÖ Irh;ôvnÿdt; hÖte )
tSm;ôd; nÖ¥oô3¡Ö n;mÿ Sqô t; voô n;m;ÿin …sN/v" –1–

56
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

yTp[ie Wÿt;ô v®ÿ,nÖe ;Cz«.'Ã sÖmvÿLgt )


td;ÿ“oôidN{oÿ vo yÖtIStSm;ÿd;poô anuÿ œn –2–
aÖpk
Ö ;ôm' SyNdÿm;n;ô avIÿvrt voô ih k¡m( )
îN{oÿ vÖ" x·ˇÿ_….devR IôStSm;ô√;n;Rmÿ vo ihôtm( –3–
Ekoÿ vo devÖ oåPyÿitœÖTSyNdÿm;n; yq;vÖxm( )
¨d;ÿinWumhÖR I·ritô tSm;ÿddu k
Ö muCÿ yte –4–
a;poÿ .Ö{; `Otû …md;pÿ a;s•Ö¶IWom*ÿ …b.ÖT[ y;pÖ îˇ;" )
tIôvo[ rsoÿ m/upû cO ;ÿmr'gmÖ a; m;ÿ p[;,ô ne ÿ sÖh vcRsà ; gmet( –5–
a;idTpÿXy;Myutû v;ÿ Í,oôMy; m;ô `oWoÿ gzitô v;õ™m;ÿs;m( )
mNyeÿ .ej;ôno aÖmtO Sÿ yô tihRÖ ihrÿ<yv,;Rô atOpÿ ' yÖd; vÿ" –6–
îÄd' vÿ a;poô ˙dÿymÖy' vÖTs Aÿt;vrI" )
îÄhTe qmetÿ xKvrIÖy]R dÖe ' vex
Ö y;ÿ…m v" –7–
è14ù ctudx
R ' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) goœo mN]oˇ_; v; devt;" )
è1-5ù p[qm;idpçc;Rmnu∑pu ( è6ù Wœ‰;í;WIR i]∑up( zNdsI
s' voÿ goôœnº ÿ suWû d;ô s' rÄYy; s' su.TÿU y; )
ahÿj;RtSyô y•;mÖ ten;ÿ vÖ" s' sOjÿ ;m…s –1–
s' vÿ" sOjTvyRmÖ ; s' pUWû ; s' bOhSÖ pitÿ" )
s…mN{oô yo /ÿnj' yÖ o m…yÿ pu„ytÖ y√suÿ –2–
sÖj' GÖ m;ôn; a…bÿ>yuWIrÄ‚SmNgoôœº k¡rIÖiW,Iÿ" )
…b.[tÿ I" soôMy' m?vÿnmIôv; ¨Öpte nÿ –3–

57
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 3 VEDIC LITERATURE COLLECTION

îÄhvw g;ÿvÖ EtÿnhÖe o xkÉv¡ pu„yt )


îÄhvw ot p[ j;ÿy?vô' m…yÿ sÖD' ;nÿmStu v" –4–
≤xôvo voÿ goôœo .ÿvtu x;·rÖx;kÉv¡ pu„yt )
îÄhvw ot p[ j;ÿy?vô' my;ÿ vÖ" s' sOjÿ ;m…s –5–
my;ÿ g;voô gopÿitn; sc?vmÖy' voÿ goôœ îÄh poÿW…yô„,u" )
r;ÖySpoWe,ÿ b¸ûl; .vÿNtIjIRvô ; jIvÿNtIô®pÿ v" sdem –6–
è15ù pçdx' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) ivêe dev; îN{;¶I v; devte )
è1ù p[qmcoR .u·riK]∑up( è2-3á 6ù i√tIy;tOtIyyo" Wœ‰;í i]∑up(
è4ù ctuQy;RS}yvs;n; W$(pd; bOhtIg.;R ivr;@Tyi∑" è5ù pçMy; ivr;@±jgtI
è7ù s¢My; anu∑pu ( è8ù a∑My;í incO≤T]∑up( zNd;'…s
îN{ÿmhÖ ' vÖ…,j'Ã cody;…mô s nÖ Eetÿu purEÖt; noÿ aStu )
nudû •r;ÿit' p·rpÖ‚Nqn'Ã mOgû ' s Èx;ÿno /nÖd; aÿStuû mÁÿm( –1–
ye pNq;ÿno bÖhvoÿ devyÖ ;n;ÿ aNtôr; ¥;v;ÿp…O qôvI sÖc' rÿ≤Nt )
te m;ÿ juWNt;ô' pyÿs; `Otû ne Ö yq;ÿ £°ôTv; /nÿm;ôhr;ÿ…, –2–
îÄ?men;ÿ¶ îÄzm;ÿno `Otû ne ÿ juho…m hÖVy' trÿsÖe bl;ÿy )
y;vÖdIxeÖ b[˜,ÿ ;ô vNdÿm;n îÄm;' …/y'à xtÖsye ;ÿy devÖ Im( –3–
îÄm;mÿ¶e xÖr…,'à mImOWo noô ym?v;ÿnmÖ g;ÿm dUrû m( )
xunû ' noÿ aStu p[p,Ö o ivÿ£yô íÿ p[itpÖ," fÖ≤ln'Ã m; ’,otu )
îÄd' hÖVy' s'ià vd;ôn* juWÿ qe ;' xunû ' noÿ aStu c·rÖtmu‚Tqÿt' c –4–
yenÖ /nenÿ p[p,Ö ' cr;ÿ…mô /nenÿ dev;ô /nÿ…môCzm;ÿn" )
tNmeô .Uyoÿ .vtuû m; knIôyoå¶eÿ s;tÖflo devÖ ;NhôivW;ô in We/ÿ –5–

58
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

yenÖ /nenÿ p[p,Ö ' cr;ÿ…mô /nenÿ dev;ô /nÿ…môCzm;ÿn" )


t‚SmÿNmô îN{oô ®…côm; dÿ/;tu p[jÖ ;pÿit" sivôt; somoÿ aÖ…¶" –6–
¨pÿ Tv;ô nmÿs; vÖy' hotÿvêRw ;nr Stumû " )
s nÿ" p[jÖ ;Sv;ôTmsuû goWuÿ p[;,ô We ÿu j;gOih –7–
ivôê;h;ÿ teÖ sdÖ…m∫ÿrmÄe ;ê;ÿyve Ö itœÿte j;tved" )
r;ÖySpoWe,ÿ Ö s…môW; mdÿNtoô m; tÿe a¶eÖ p[itÿvx
e ; ·rW;m –8–
è16ù Wo@x' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a¶IN{;dyo mN]oˇ_; devt;" )
è1ù p[qmcR a;WIR jgtI è2-3á 5-7ù i√tIy;tOtIyyo" pçMy;idtOcSy c i]∑up(
è4ù ctuQy;Rí .u·rKp…¤XzNd;'…s
p[;tô rÄ…¶' p[;tô ·rN{'Ã hv;mhe p[;tô …mR]ô ;v®ÿ,; p[;tô rÄ…ên;ô )
p[;tô .RgÃ' pUWû ,Ö' b[˜,ÿ SÖ pit'à p[;tô " somÿmtûu ®Ä{' hÿv;mhe –1–
p[;tô …Ö jRtÖ' .gÿmgûu '[ hÿv;mhe vÖy' pu]û midÿtyÖe oR ivÿ/tÖ ;R )
a;ô/…[ íô¥' mNyÿm;nSturû …íô{;j;ÿ …cô¥' .g'Ã .Ö=ITy;hÿ –2–
.gÖ p[,tÿe .Ö gR Ö sTyÿr;/oô .gemÖ ;' …/yÖmdu vÿ ;ô ddÿ•" )
.gÖ p[ ,oÿ jnyÖ go….ôrêw.Ö gR Ö p[ nO….ÿnvûRO Ntÿ" Sy;m –3–
¨Ötde ;nIô' .gÿvNt" Sy;moôt p[iÿ pôTv ¨Öt m?yeô aˆ;ÿm( )
¨Ötoidÿt* m`vÖNTsUySÃR y vÖy' devÖ ;n;'Ã sumtÖ * Sy;ÿm –4–
.gÿ EÖv .gÿv;\ aStu devÖ Sten;ÿ vÖy' .gÿvNt" Sy;m )
t' Tv;ÿ .gÖ svRÖ î∆oÿhvI…mô s noÿ .g purEÖt; .ÿvhÖe –5–
smÿ?vôr;yoôWsoÿ nmNt d…/ô£;vevÿ Ö xucyÿ e pÖd;yÿ )
aÖv;Rcô Iôn' vÿsiûu vdÖ' .g'Ã meÖ rqÿ…môv;ê;ÿ v;ô…jnÖ a; vÿhNtu –6–
59
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 3 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aê;ÿvtIôgoRmtÿ InR ¨ÖW;soÿ vIôrvÿtIô" sdÿmzu Ntu .Ö{;" )


`Otû ' duh;ÿn; ivôêtÖ" p[pIÿt; yUyû ' p;ÿt Svô‚St….ô" sd;ÿ n" –7–
è17ù s¢dx' sUˇ_m(
è1-9ù nvcRSy;Sy sUˇ_Sy ivê;…m] AiW" ) sIt; devt; )
è1ù p[qmcR a;WIR g;y]I è2á 5á 9ù i√tIy;pçmInvmIn;' i]∑up(
è3ù tOtIy;y;" pQy;p…¤" è4á 6ù ctuqIRWœ‰ornu∑pu (
è7ù s¢My; ivr;$( pur ¨i„,k™ è8ù a∑My;í incOdnu∑pu ( zNd;'…s
sIr;ÿ yuÔ≤Nt kôvyoÿ yugû ; iv tÿNvteÖ pOqk
ÿ ™ )
/Ir;ÿ devÖ We ÿu suªyÖ * –1–
yunû ˇ_ô sIr;Ö iv yugû ; tÿnot ’ûte yon*ÿ vptehÖ bIjÿm( )
ivôr;jÖ" Xnui∑ô" s.ÿr; as•oô nedIÿyÖ îTsO<û y˝" pÖKvm; yÿvn( –2–
l;©ÿl' pvIôrvÿTsuxû Im'Ã somÖsTsÿ® )
¨id√ÿptuû g;m…v'Ã pÖS[ q;vÿ{qÖv;hÿn'Ö pIbÿrI' c p[fVÖ yR˝m( –3–
îN{ô" sIt;ô' in gO ÿ ;tuû t;' pUWû ;…. rÿ=tu )
s; nÖ" pyÿSvtI duh;ômˇu rÿ ;muˇr;Ö' sm;ÿm( –4–
xunû ' suf
ÿ ;ôl; iv tudÿ Ntuû .U…m'Ã xunû ' k°ôn;x;ô anuÿ yNtu v;ôh;n( )
xunû ;ÿsIr; hÖivW;ô toxÿm;n; suipPpôl; aoWÿ/I" ktRmSô mw –5–
xunû ' v;ôh;" xunû ' nrÿ"xunû ' ’¡Wtuû l;©ÿlm( )
xunû ' vÿr]; bÿ?yNt;' xunû m∑^;mû iu dÿ©y –6–
xun;ÿsIrehÄ Smÿ me juWqe ;m( )
yi∂ôiv cÖ£qu"û pyÖStenmÖe ;mupÿ …sçtm( –7–
sIteÖ vNd;ÿmhe Tv;ôv;RcIÿ su.ge .v )
60
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

yq;ÿ n" sumû n;ô asoô yq;ÿ n" sufl


Ö ; .uv"ÿ –8–
`Otû ne Ö sIt;ô m/unÿ ;ô smÿˇ_;ô ivêwdÿ vÖRe rw numÿ t; mÖ®≤∫ÿ" )
s; nÿ" sIteÖ pyÿs;ô>y;vÿvTûO SvojRSÃ vtI `Otû vÖ≤TpNvÿm;n; –9–
è18ù a∑;dx' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) vnSpit" v;,p<yoRW…/" devt; )
è1-3á 5ù p[qm;idtOcSy pçMy; Ací;nu∑pu ( è4ù ctuQy;R anu∑Bu g.;R
ctu„p;dui„,k™ è6ù Wœ‰;íoi„,Gg.;R pQy;p…¤XzNd;'…s
îÄm;' %ÿn;ôMyoWÿ…/' vIô®/;ô' blÿvˇm;m( )
yy;ÿ sÖpàIô' b;/ÿtÖe yy;ÿ s'ivôNdteÖ pitÿm( –1–
¨ˇ;ÿnp,RÖe su.gÿ Öe devjÿ tU Öe shÿSvit )
sÖpàI'Ã meÖ pr;ÿ ,udÖ pit'Ã meÖ kÉvlÿ ' ’…/ –2–
nÖih teÖ n;mÿ jÖg;[ hÖ no aÖ‚Smn[mÿ seÖ pt*ÿ )
pr;ÿmvÖe pÿr;Övt'Ã sÖpàI'Ã gmy;m…s –3–
¨ˇÿr;Öhmuˇÿ rÄ ¨ˇÖrde ˇu rÿ ;>y" )
aÖ/" sÖpàIô y; mm;/ÿr;Ö s;/ÿr;>y" –4–
aÖhmÿ‚Smô shÿm;ôn;qoô Tvmÿ…s s;sÖih" )
¨Ö.e shÿSvtI .UTû v; sÖpàI'Ã me sh;vhw –5–
aô…. teåÿ /;ô' shÿm;n;ômpu ÿ teå/;ô' shIÿysIm( )
m;mnuû p[ teÖ mnoÿ vÖTs' g*·rÿv /;vtu pÖq; v;·rÿv /;vtu –6–
è19ù Ekon…v'x' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy v…sœ AiW" ) ivêe dev;" cN{m; îN{o v; devt; )
è1ù p[qmcR" pQy;bOhtI è2á 4ù i√tIy;ctuQyoRrnu∑pu ( è3ù tOtIy;y; .u·rGbOhtI
61
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 3 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è5ù pçMy;≤S]∑up( è6ù Wœ‰;S}yvs;n; W$(pd; i]∑uPkk⁄MmtIg.;RitjgtI


è7ù s¢My; ivr;@;St;rp…¤" è8ù a∑My;í pQy;p…¤XzNd;'…s
s'≤xÿt' m îÄd' b[˜ô s'≤xÿt' vIôy1'R ¡Ö blÿm( )
s'≤xÿt' =Ö]mÖjrÿmStu …jô„,uyWRe ;ôm‚Smÿ purû oihÿt" –1–
smÖhmeWÖ ;' r;Ö∑'^ Sy;ÿ…mô smojoÿ vIôy1'R ¡Ö blÿm( )
vOíû ;…mô x]U,ÿ ;' b;ôÙnÖnne ÿ hÖivW;ôhm( –2–
nIôc"w pÿ¥Nt;ôm/ÿre .vNtuû ye nÿ" sU·û r' mÖ`v;ÿn' pOtNÖ y;n( )
≤=ô,;…mô b[˜,ÿ ;ô…m];ôn•u yÿ ;…mô Sv;nÖhm( –3–
tI+,Iÿy;'s" prÄxorĶSe tIô+,tÿr; ¨Öt )
îN{ÿSyô vj[;ˇô I+,Iÿy;'soô yeW;ôm‚Smÿ purû oihÿt" –4–
EÖW;mÖhm;yu/ÿ ;ô s' Sy;ÿMyeWô ;' r;Ö∑'^ suvIÿr' v/Ry;…m )
EÖW;' =Ö]mÖjrÿmStu …jô„<vÖ3e W¡Ö ;' …côˇ' ivêeåÿ vNtu devÖ ;" –5–
¨ıÿWNR t;' m`vÖNv;…jÿn;ôNyu√«Ör;,;ô' jyÿt;metûu `oWÿ" )
pOqGÖ `oW;ÿ ¨lulû yÿ" kÉtmûu Ntô ¨dIÿrt;m( )
devÖ ; îN{ÿJyeœ; mÖ®toÿ yNtuû senyÿ ; –6–
p[te ;ô jyÿt; nr ¨Ög;[ vÿ" sNtu b;ôhvÿ" )
tIô+,eWvÿ oåbÖl/ÿNvno htoôg;[ yu/ÿ ; abÖl;nugû b[ ;ÿhv" –7–
avÿs∑O ;ô pr;ÿ ptÖ xrÿVyeô b[˜sÿ ≤' xte )
jy;ô…m];ôNp[ pÿ¥Sv jÖÁ˝º W;ô' vr'và rÄ' m;mIW;'à mo…cô kíÖn –8–
è20ù …v'x' sUˇ_m(
è1-10ù dxcRSy;Sy sUˇ_Sy v…sœ AiW" ) è1-2á 5ù p[qm;i√tIyyoA≥co"
pçMy;í;…¶" è3-4á 6-10ù tOtIy;ctuQyoR" Wœ‰;idpç;n;ç .g;dyo devt;" )
62
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è1-5á 7á 9-10ù p[qm;idpç;n;' s¢mInvmIdxmIn;ç;nu∑pu (


è6ù Wœ‰;" pQy;p…¤" è8ù a∑My;í ivr;@±jgtI zNd;'…s
aÖy' teÖ yoinÿA‚û≥ Tvyoô ytoÿ j;ôto aroÿcq;" )
t' j;ôn•ÿ¶Ö a; roÖh;/;ÿ no v/Ry rÄ…ym( –1–
a¶eÖ aCz;ÿ vdehÖ nÿ" p[TÖ yõ™n"ÿ sumû n;ÿ .v )
p[ ,oÿ yCz ivx;' pte /nÖd; aÿ…s nÖSTvm( –2–
p[ ,oÿ yCzTvyRmÖ ; p[ .gÖ" p[ bOhSÖ pitÿ" )
p[ devÖ I" p[ot sUnû tO ;ÿ rÄ…y' devÖ I dÿ/;tu me –3–
somÖ' r;j;ÿnmÖ vÿsåÖe …¶' gIô….RhvÃR ;mhe )
a;ôidôTy' ‚v„,u' sUyÃ| b[˜Ö ;,'Ã cÖ bOhSÖ pitÿm( –4–
Tv' noÿ a¶e aÖ…¶….ôb˜R[ ÿ yÖD' cÿ v/Ry )
Tv' noÿ devÖ d;tÿve rÄ…y' d;n;ÿy cody –5–
îÄN{ôv;ôyU ¨Ö.;ivôh suhû vehÖ hÿv;mhe )
yq;ÿ nÖ" svRÖ î∆nÖ" s'gTÿ y;' sumû n;ô asÖ∂;nÿk;mí noô .uvtÿ ( –6–
aÖymÖR ,Ö' bOhSÖ pitô…mN{ô' d;n;ÿy cody )
v;tÖ' iv„,u'û srÿSvtI' sivôt;r'Ã c v;ô…jnÿm( –7–
v;jÿSyô nu p[sÿ vÖ e s' bÿ.iU vmemÖ ; cÖ ivê;ô .uvnÿ ;NyôNt" )
¨Öt;idÿTsNt' d;pytu p[j;ônn[…Ö y' cÿ nÖ" svRvà IrÄ' in yÿCz –8–
duÓû ;' meÖ pçÿ p[iÖ dWoÿ duÓû ;muvû IRyqÃR ;bÖlm( )
p[;peyÿ 'Ö sv;ôR a;kÀt¡ IômnR s;ô ˙dÿyne c –9–
goôsinô' v;cÿmdu ye 'Ö vcRsà ; m;ô>yuidÿih )
63
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 3 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; ®ÿN/;' sÖvtR oÿ v;ôySu Tv∑;ô poW'Ã d/;tu me –10–


è21ù Ek…v'x' sUˇ_m(
è1-10ù dxcRSy;Sy sUˇ_Sy v…sœ AiW" ) è1-7ù p[qm;ids¢c;Rm¶y"
è8-10ù a∑My;idtOcSy c mN]oˇ_; devt;" ) è1ù p[qm;y;" puroånu∑≤u P]∑up(
è2-3á 8ù i√tIy;tOtIy;∑mIn;' .u·rk™ i]∑up( è4ù ctuQy;R≤S]∑up( è5ù pçMy;
jgtI è6ù Wœ‰; ¨p·r∑;i√r;@±bhO tI è7ù s¢My; ivr;@±g.;R i]∑up(
è9ù nvMy; incOdnu∑pu ( è10ù dxMy;í;nu∑pu ( zNd;'…s
ye aÖ¶yoÿ aÖPSv1ÖN¡ tyeR vO]û e ye pu®Wÿ Öe ye aXmÿsu )
y a;ÿivôvxe oWÿ/IôyoR vnÖSptI'Sô te>yoÿ aÖ…¶>yoÿ ¸ûtmÿSTvetô t( –1–
y" someÿ aÖNtyoR go„vôNtyR a;ivÿ∑oô vyÿ"suû yo mOgû We ÿu )
y a;ÿivôvxe ÿ i√ôpdoô yítu„ÿ pdÖSte>yo aÖ…¶>yoÿ ¸ûtmÿSTvetô t( –2–
y îN{e,ÿ sÖrqÖ' y;itÿ devÖ o vwêÿ ;nÖr ¨Öt ivÿêd;ôVy˝" )
y' johÿvI…mô pOtnÿ ;su s;sÖih' te>yoÿ aÖ…¶>yoÿ ¸ûtmÿSTvetô t( –3–
yo devÖ o ivôê;¥muû k;mÿm;ô¸y| d;ôt;r'Ã p[itgO û Ntÿm;ôÛ" )
yo /Irÿ" xÖ£" pÿ·rÖ.rU d;ÿ>yôSte>yoÿ aÖ…¶>yoÿ ¸ûtmÿSTvetô t( –4–
y' Tv;ô hot;ÿr'Ä mnÿs;ô…. s'ià vôdSu ]yoÿdx .*vÖn;" pçÿ m;nÖv;" )
vÖcoR/ô seÿ yÖxseÿ sUnû tO ;ÿvteÖ te>yoÿ aÖ…¶>yoÿ ¸ûtmÿSTvetô t( –5–
¨Ö=;•;ÿy vÖx;•;ÿyÖ somÿpœO ;y ve/Ö seÿ )
vwêÖ ;ônrÖ Jyeœÿ >º yôSte>yoÿ aÖ…¶>yoÿ ¸ûtmÿSTvetô t( –6–
idv'Ã pO…qôvImNvôNt·rÿ='Ö ye ivô¥tu mÿ nusc'Ö rÿ≤Nt )
ye idô+v1ÖN¡ tyeR v;teÿ aÖNtSte>yoÿ aÖ…¶>yoÿ ¸ûtmÿSTvetô t( –7–
ihrÿ<yp;…,' sivôt;rÄ…mN{ô' bOhSÖ pitô' v®ÿ,' …mô]mÖ…¶m( )
64
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

ivê;ÿNdevô ;ni©ÿrso hv;mhe îÄm' £ôVy;d'à xmyNTvô…¶m( –8–


x;ôNto aÖ…¶" £ôVy;Cz;ôNt" pu®ÿ WÖrWe ,ÿ " )
aqoô yo ivÿêd;ôVy1ÖS¡ t' £ôVy;dÿmxIxmm( –9–
ye pvRtà ;ô" somÿpœO ;ô a;pÿ ¨ˇ;nÖxIvÿrI" )
v;tÿ" pÖjNR yô a;dÖ…¶Ste £ôVy;dÿmxIxmn( –10–
è22ù √;…v'x' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy v…sœ AiW" ) bOhSpitivRêe dev; v; devt; )
è1ù p[qmcoR ivr;$( i]∑up( è2á 5-6ù i√tIy;pçmIWœIn;mnu∑pu (
è3ù tOtIy;y;" pçpd; pr;nu∑‚u Bvr;@itjgtI
è4ù ctuQy;Rí }yvs;n; W$(pd; jgtI zNd;'…s
hÖ‚StôvcÖ sÖR ' p[qÿ t;' bOhû ¥xoô aidÿTy;ô yˇÖNv˝" s'b.Ö vU ÿ )
tTsveÖR smÿdmûu ÁR mÿ tÖe i√êeÿ devÖ ; aidÿit" sÖjoW;ÿ" –1–
…mô]íÖ v®ÿ,íÖ Ne {oÿ ®Ä{íÿ cettu )
devÖ ;soÿ ivôê/;ÿysÖSte m;ÿÔNtuû vcRsà ; –2–
yenÿ hÖStI vcRsà ; s'b.Ö vU Ö yenÖ r;j;ÿ mnu„û ye˝„vôPSv1ÖN¡ t" )
yenÿ devÖ ; devÖ t;ômg[ÿ a;yÖNtenÖ m;mÖ¥ vcRsÖ ;¶eÿ vcRæÖ Svn'Ã ’,u –3–
yˇeÖ vcoRÃ j;tvedo bOhû ∫ÿvTÖ y;¸ÿt"e )
y;vÖTsUySÃR yô vcRÃ a;surû Syÿ c hÖ‚Stnÿ" )
t;vÿNme aÖ…ên;ô vcRÖ a; /ÿˇ;ô' pu„k¡rßj; –4–
y;vÖ∞tÿß" p[iÖ dxÖí=uyû ;RvTÿ smXnutû e )
t;vÖTsôm‚w Tvÿ≤N{ôy' m…yô tıÿ‚StvcRsÖ m( –5–
hÖStI mOgû ;,;'à suWû d;ÿmitôœ;v;ÿNbô.vU Ö ih )
65
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 3 VEDIC LITERATURE COLLECTION

tSyô .genÿ Ö vcRsà ;ô…. iWÿç;…mô m;mÖhm( –6–


è23ù ]yo…v'x' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) cN{m; yoinv;R devt; )
è1-4ù p[qm;idctsO,;mOc;mnu∑pu ( è5ù pçMy; ¨p·r∑;∫⁄·rGbOhtI
è6ù Wœ‰;í SkN/og[IvI bOhtI zNd;'…s
yenÿ vehÖ äÖ.iU vÿq n;ôxy;ÿm…sô tÊvt( )
îÄd' tdÖNy]Ö Tvdpÿ dUrû e in dÿ?m…s –1–
a; teÖ yoinô' g.RÃ Etuû pum;ôNb;,ÿ îveW…ûu /m( )
a; vIôroå]ÿ j;yt;' pu]û Steô dxÿm;Sy" –2–
pum;'sà ' pu]û ' jÿnyÖ t' pum;ônnuÿ j;yt;m( )
.v;ÿ…s pu]û ;,;'Ã m;ôt; j;ôt;n;'Ã jÖny;ÿíÖ y;n( –3–
y;inÿ .Ö{;…,ô bIj;ÿNyOW.Ö ; jÖnyÿ≤Nt c )
twSTv' pu]û ' ivÿNdSvô s; p[sÖ /U nRe k
ÿu ; .v –4–
’û,o…mÿ te p[;j;pÖTym; yoinôg' .RÃ Etu te )
ivôNdSvô Tv' pu]û ' n;ÿ·rÖ yStu>yô' xmsÖCzmuû tSmwô Tv' .vÿ –5–
y;s;ô' ¥*i„pôt; pO…ÿ qôvI m;ôt; sÿm{ûu o mUlÃ' vIô®/;'Ã bÖ.vU ÿ )
t;STv;ÿ pu]iÖ v¥;ÿyÖ dwvIô" p[;vÖNTvoWÿ/y" –6–
è24ù ctu…v|x' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy .OgA
u i≥ W" ) vnSpit" p[j;pitv;R devt; )
è1á 3-7ù p[qmcRStOtIy;idpç;n;ç;nu∑pu (
è2ù i√tIy;y;í incOTpQy;p…¤XzNdsI
pyÿSvtIôroWÿ/yÖ" pyÿSvNm;mÖk˘ vcÿ" )
aqoô pyÿSvtIn;ôm; .ÿråÄe h' sÿhßÖx" –1–
66
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

ved;ôh' pyÿSvNt' cÖk;rÿ /;ôNy'˝ bÖ¸ )


sÖ.' TO v;ô n;mÖ yo devÖ St' vÖy' hÿv;mheÖ yoyoô ayÿJvno gOhû e –2–
îÄm; y;" pçÿ p[iÖ dxoÿ m;nÖvI" pçÿ ’û∑yÿ" )
vO∑û e x;p'Ã nÖdI·rÿvhÖe Sf;ôit' sÖm;vÿh;n( –3–
¨duTs'Ã xÖt/;ÿr' sÖhßÿ/;rÄm≤=ÿtm( )
EÖv;Sm;kÉdô ' /;ôNy'˝ sÖhßÿ/;rÄm≤=ÿtm( –4–
xtÿhSt sÖm;hÿrÄ shÿßhStô s' ik¡r )
’ûtSyÿ k;ôy˝R Sy cehÖ Sf;ôit' sÖm;vÿh –5–
itôßo m;];ÿ gN/ôv;R,;ô' ctÿßo gOhû pÿà‰;" )
t;s;ô' y; Sf;ÿitômˇÿm;ô ty;ÿ Tv;ô…. mOx
ÿ ;m…s –6–
¨Äpoôhíÿ smUhû íÿ =Öˇ;r*ÿ te p[j;pte )
t;ivôh; vÿht;' Sf;ôit' bÖ¸' .Umû ;nÖm≤=ÿtm( –7–
è25ù pç…v'x' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy .OgA
u i≥ W" ) …m];v®,* k;meWví devt;" )
anu∑pu ( zNd"
¨Öˇdûu STvoˇudÿ tuû m; /Oqÿ ;ô" xyÿnÖe Sve )
îWu"û k;mÿSyô y; .Iôm; ty;ÿ iv?y;…m Tv; ˙Öid –1–
a;ô/Ipÿ,;|ô k;mÿxLy;ô…mWuÃ' s'kLô pk⁄L¡ ml;m( )
t;' susnÃ' t;' ’ûTv; k;moÿ iv?ytu Tv; ˙Öid –2–
y; PlIôh;n'Ã xoôWyÿitô k;mÖSyeW"ûu susnÃ' t; )
p[;cô Inÿp=;ô Vyo˝W;ô ty;ÿ iv?y;…m Tv; ˙Öid –3–

67
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 3 VEDIC LITERATURE COLLECTION

xucû ; ivôı; Vyo˝Wy;ô xu„k;ÿSy;ô…. sÿpR m; )


mOdû iu nRmNÿ yu"û kÉvl
ÿ I ip[yv;ôidNynuvÿ t[ ; –4–
a;j;ÿ…mô Tv;jÿNy;ô p·rÿ m;ôtru qoÿ ipôt"u )
yq;ô mmÖ £t;ôvsoô mmÿ …côˇmupû ;yÿ…s –5–
Vy˝Syw …m];v®,* ˙Öd…íôˇ;NyÿSytm( )
aqwnÿ ;m£ôt'u ’ûTv; mmwvÖ ’¡,tu 'Ö vxeÿ –6–
è26ù Wi@±vx
' ' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1ù p[qmcR" s;¶yo hety"
è2ù i√tIy;y;" sk;m; aiv„yv" è3ù tOtIy;y; aVyuˇ_; vwr;j;"
è4ù ctuQy;‹" sv;t;" p[iv?yNt" è5ù pçMy;" s*W…/k; in≤lMp;"
è6ù Wœ‰;í bOhSpityuˇ_; avSvNto devt;" ) è1ù p[qm;y;≤S]∑up(
è2á 5-6ù i√tIy;pçmIWœIn;' jgtI
è3-4ù tOtIy;ítuQyoRí .u·riK]∑up( zNd;'…s
p[Tyek˘ pçpd; ivprItp;dl+m; –
ye3Ö å¡Ö Sy;' Sq p[;Cy;'Ã idô≤x hetÖ yoô n;mÿ devÖ ;SteW;'Ã vo aÖ…¶·rWÿv" )
te noÿ mO@tÖ te noå…/ÿ b[tU Ö te>yoÿ voô nmÖSte>yoÿ vÖ" Sv;h;ÿ –1–
ye3Ö å¡Ö Sy;' Sq d≤=ÿ,;y;' idôXy˝ivô„yvoô n;mÿ devÖ ;SteW;'Ã vÖ" k;mÖ îWÿv" )
te noÿ mO@tÖ te noå…/ÿ b[tU Ö te>yoÿ voô nmÖSte>yo vÖ" Sv;h;ÿ –2–
ye3Ö å¡Ö Sy;' Sq p[tÖ ICy;'Ã idô≤x vwrÿ ;Öj; n;mÿ dÖve ;SteW;'Ã vÖ a;pÖ îWÿv" )
te noÿ mO@tÖ te noå…/ÿ b[tU Ö te>yoÿ voô nmÖSte>yoÿ vÖ" Sv;h;ÿ –3–
ye3Ö å¡Ö Sy;' SqodIÿCy;' idô≤x p[iÖ v?yÿNtoô n;mÿ devÖ ;SteW;'Ã voô v;tÖ îWÿv" )
te noÿ mO@tÖ te noå…/ÿ b[tU Ö te>yoÿ voô nmÖSte>yoÿ vÖ" Sv;h;ÿ –4–
ye3Ö å¡Ö Sy;' Sq /[vûu ;y;'Ã idô≤x inÿ≤lôMp; n;mÿ devÖ ;SteW;'Ã vÖ aoWÿ/Iô·rWÿv" )
68
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

te noÿ mO@tÖ te noå…/ÿ b[tU Ö te>yoÿÃ voô nmÖSte>yoÿ vÖ" Sv;h;ÿ –5–
ye3Ö å¡Ö Sy;' Sqo?v;Ry;'Ã idôXyvÿSvNtoô n;mÿ devÖ ;SteW;'Ã voô bOhSÖ pitô·rWÿv" )
te noÿ mO@tÖ te noå…/ÿ b[tU Ö te>yoÿ voô nmÖSte>yoÿ vÖ" Sv;h;ÿ –6–
è27ù s¢…v'x' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1ù p[qmcR" p[;cI idg…¶r…st
a;idTy;" è2ù i√tIy;y; d≤=,; id…gN{iStr…ír;…j" iptr"
è3ù tOtIy;y;" p[tIcI idGv®," pOd;k⁄r•m( è4ù ctuQy;R ¨dIcI idKsom"
Svjoåxin" è5ù pçMy; /[vu ; id‚Gv„,u" kLm;Wg[Ivo vI®/" è6ù Wœ‰;ío?v;R
idGbOhSpit" …ê]' vWRç devt;" ) è1á 3-4á 6ù p[qm;tOtIy;ctuqIRWœIn;' pçpd;
kk⁄MmtIg.;Ri∑" è2ù i√tIy;y; pçpd; kk⁄MmtIg.;RTyi∑"
è5ù pçMy;í pçpd; kk⁄MmtIg.;R .u·rgi∑XzNd;'…s
p[;cIô idgÖ…¶r…/ÿpitr…sôto rÿ≤=ôt;idôTy; îWÿv" )
te>yoô nmoå…/ÿpit>yoô nmoÿ r≤=ôt>O yoô nmÖ îWu>ÿ yoô nmÿ E>yo aStu )
yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„mSt' voô jM.eÿ d?m" –1–
d≤=ÿ,;ô id…gN{oå…/ÿpitô‚Strÿ…ír;jI r≤=ôt; ipôtrÄ îWÿv" )
te>yoô nmoå…/ÿpit>yoô nmoÿ r≤=ôt>O yoô nmÄÖ îWu>ÿ yoô nmÿ E>yo aStu )
yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„mSt' voô jM.eÿ d?m" –2–
p[tÖ IcIô idGv®Ä,oå…/ÿpitô" pOd;ÿkÀ r≤=ôt;•Ö…mWÿv" )
te>yoô nmoå…/ÿpit>yoô nmoÿ r≤=ôt>O yoô nmÖ îWu>ÿ yoô nmÿ E>yo aStu )
yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„mSt' voô jM.eÿ d?m" –3–
¨dIÿcIô idKsomoå…/ÿpit" Svôjo rÿ≤=ôt;xinô·rWÿv" )
te>yoô nmoå…/ÿpit>yoô nmoÿ r≤=ôt>O yoô nmÖ îWu>ÿ yoô nmÿ E>yo aStu )
yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„mSt' voô jM.eÿ d?m" –4–
/[vûu ; id‚Gv„,urû …/ÿpit" kôLm;WÿgI[ vo r≤=ôt; vIô®/Ö îWÿv" )
te>yoô nmoå…/ÿpit>yoô nmoÿ r≤=ôt>O yoô nmÖ îWu>ÿ yoô nmÿ E>yo aStu )
69
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 3 VEDIC LITERATURE COLLECTION

yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„mSt' voô jM.eÿ d?m" –5–


Ëô?v;R idGbOhSÖ pitôr…/ÿpit" …êô]o rÿ≤=ôt; vÖW…R mWÿv" )
te>yoô nmoå…/ÿpit>yoô nmoÿ r≤=ôt>O yoô nmÖ îWu>ÿ yoô nmÿ E>yo aStu )
yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„mSt' voô jM.eÿ d?m" –6–
è28ù a∑;…v'x' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) y…mnI devt; )
è1ù p[qmcoRåitxKvrIg.;R ctu„pd;itjgtI è2-3ù i√tIy;tOtIyyornu∑pu (
è4ù ctuQy;R yvm?y; ivr;$(kk⁄p( è5ù pçMy;≤S]∑up(
è6ù Wœ‰;í ivr;@±g.;R p[St;rp…¤XzNd;'…s
Ekìk¡ ywWÖ ; sO∑‰;ô s' bÿ.vU Ö y]Ö g; asOjÿ Nt .Ut’Ö toÿ ivôê¡p;" )
y]ÿ ivôj;yÿte yÖ…mNyÿptÖ "Ru s; pÖxnU ≤( =ÿ,;it ·rfÖtI ®xÿtI –1–
EÖW; pÖxNU Ts' ≤=ÿ,;it £ôVy;∫ÀTû v; Vy√ÿrI )
¨Ötnw ;'Ã b[˜Ö ,eÿ d¥;ôˇq;ÿ Syoôn; ≤xôv; Sy;ÿt( –2–
≤xôv; .ÿvÖ pu®Wÿ >e yoô go>yoô aêe>ÿ y" ≤xôv; )
≤xôv;Smw svRSà mwô =e];ÿy ≤xôv; nÿ îÄh…w /ÿ –3–
îÄh pui∑ÿ·rÖh rsÿ îÄh sÖhßÿs;tm; .v )
pÖxNU yÿ…min poWy –4–
y];ÿ suhû ;dR"Ã su’
û toô mdÿ≤Nt ivôh;yÖ rog'Ã tÖNv1Ö"¡ Sv;y;ÿ" )
t' loôk˘ yÖ…mNyÿ….ôsb' .ÿ vU Ö s; noô m; ih'sà IôTpu®Wÿ ;Npôxí'U ÿ –5–
y];ÿ suhû ;d;|Ã su’
û t;ÿm…¶ho]Ö¸t;ô' y]ÿ loôk" )
t' loôk˘ yÖ…mNyÿ….ôsb' .ÿ vU Ö s; noô m; ih'sà IôTpu®Wÿ ;Npôxí'U ÿ –6–

70
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è29ù Ekoni]'x' sUˇ_m(


è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Syo∂;lk AiW" ) è1-6ù p[qm;idW@éc;' ≤xitp;d…v"
è7ù s¢My;" k;m" è8ù a∑My;í .U…mdevR t;" ) è1á 3ù p[qm;tOtIyyoA≥co"
pQy;p…¤" è2á 4-6ù i√tIy;y;ítuQy;RidtOcSy c;nu∑pu (
è7ù s¢My;S}yvs;n; W$(pd; ¨p·r∑;∂ŸvI bOhtI kk⁄MmtIg.;R ivr;@±jgtI
è8ù a∑My;íop·r∑;ä»htI zNd;'…s
y{;j;ÿno ivô.jÿNt î∑;pUtû SR yÿ Wo@Öx' yÖmSy;ômI sÿ.;ôsdÿ" )
aivôStSm;ôTp[ muçÿ it dÖˇ" ≤xÿitÖp;TSvô/; –1–
sv;ôNR k;m;ÿNpUryTy;ô.vÿNp[.Ö vÖN.vÿn( )
a;ôkiûÀ tôpo[ åivÿdˇÖR " ≤xÿitôp;•opÿ dSyit –2–
yo dd;ÿit ≤xitÖp;dÖm…v'Ã loôknÉ Ö s'…mÿtm( )
s n;k¡m>Ö y;roÿhitô y]ÿ xuLû ko n i£ôyteÿ abÖlne Ö blIÿyse –3–
pç;ÿppU ' ≤xitôp;dÖm…v'Ã loôknÉ Ö s'…mÿtm( )
p[dÖ ;ôtopÿ jIvit iptø,û ;' loôkåÉ ≤=ÿtm( –4–
pç;ÿppU ' ≤xitôp;dÖm…v'Ã loôknÉ Ö s'…mÿtm( )
p[dÖ ;ôtopÿ jIvit sUy;Rm;ôsyoôr≤=ÿtm( –5–
îrevÿ Ö nopÿ dSyit smu{û îÿvÖ pyoÿ mÖht( )
devÖ * sÿv;ô…sn;ÿivv ≤xitÖp;•opÿ dSyit –6–
k îÄd' kSm;ÿ ad;ôTk;mÖ" k;m;ÿy;d;t( )
k;moÿ d;ôt; k;mÿ" p[itg[hIôt; k;mÿ" smu{û m; ivÿvx
e )
k;menÿ Tv;ô p[itÿ gOˆ;…mô k;mwtÖ ˇeÿ –7–
.U…mÿÇ;û p[itÿ gO ;TvôNt·rÿ=…môd' mÖht( )
m;h' p[;,ô ne Ö m;Tmn;ô m; p[jÖ y;ÿ p[itôgÁO Ö iv r;ÿ…/iW –8–
71
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 3 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è30ù i]'x' sUˇ_m(


è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) cN{m; s;'mnSyç devte )
è1-4ù p[qm;idctuAc≥ ;mnu∑pu ( pçMy; ivr;@±jgtI è6ù Wœ‰;" p[St;rp…¤"
è7ù s¢My;í i]∑up( zNd;'…s
s˙ÿdy' s;'mnÖSymivÿ√Wπ ' ’,o…m v" )
aÖNyo aÖNymÖ…. hÿytR vÖTs' j;ôt…mÿv;ôfl‰; –1–
anuvÿ t[ " ipôt"u pu]û o m;ô]; .ÿvtuû s'mnÿ ;" )
j;ôy; pTyeû m/umÿ tIô' v;c'Ã vdtu x≤Ntôv;m( –2–
m; .[;t;ô .[;tÿr' i√=ÖNm; Svs;ÿrmutû Svs;ÿ )
sÖMyçÖ" sv[tÿ ; .UTû v; v;c'Ã vdt .Ö{y;ÿ –3–
yenÿ devÖ ; n ivôy≤Ntô no cÿ ivi√ôWteÿ …môq" )
tT’¡<moô b[˜ÿ vo gOhû e sÖD' ;nÖ' pu®Wÿ >e y" –4–
Jy;yÿSvNt…íô·ˇnoô m; iv y*ÿ∑ s'r;Ö/yÿNtô" s/urÿ ;ÖírÿNt" )
aÖNyo aÖNySmwÿ vÖLgu vdÿNtô Etÿ s/[Icô In;ÿNvô" s'mnÿ sS£™,o…m –5–
sÖm;ônI p[pÖ ; sÖh voÿå•.;ôg" sÿm;ône yoK]eÿ sÖh voÿ yunæJm )
sÖMyçoôå…¶' sÿpyRt;ôr; n;….ÿ…mv;ô….tÿ" –6–
sÖ/I[ cô In;ÿNvô" s'mnÿ sS’,oôMyekX¡ nu∑INTsôv' nÿnne Ö sv;Rnà ( )
devÖ ; îÿv;ômtO 'Ö r=ÿm;,;" s;ôyp' ;[ tÿ " s*mnÖso voÿ aStu –7–
è31ù Ek…v'x' sUˇ_m(
è1-11ù Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) p;Pmh; mN]oˇ_;í devt;" )
è1-3á 6-11ù p[qm;idtOcSy Wœ‰;idW<,;ç;nu∑pu ( è4ù ctuQy;R .u·rgnu∑pu (
è5ù pçMy;í ivr;$( p[St;rp…¤XzNd;'…s
iv devÖ ; jÖrs;ÿvtO iÖ Nv Tvmÿ¶Öe ar;ÿTy; )
72
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

Vy1Öh¡ ' sve,ÃR p;ôPmn;ô iv y+me,ÿ Ö sm;yuWÿ ; –1–


Vy;Ty;Rô pvÿm;noô iv xÖ£" p;ÿp’ûTyy;ÿ )
Vy1Öh¡ ' sve,ÃR p;ôPmn;ô iv y+me,ÿ Ö sm;yuWÿ ; –2–
iv g[;Mô y;" pÖxvÿ a;rÄ<ywVy;R˝pÖStO„,ÿy;srn( )
Vy1Öh¡ ' sve,ÃR p;ôPmn;ô iv y+me,ÿ Ö sm;yuWÿ ; –3–
vIô3¡Ö me ¥;v;ÿp…O qôvI îÄto iv pNq;ÿnoô idx'ià dxm( )
Vy1Öh¡ ' sve,ÃR p;ôPmn;ô iv y+me,ÿ Ö sm;yuWÿ ; –4–

Tv∑;ÿ duihô]e vÿhtÖ 'u yunÿ ˇÖ _ItIôd' ivêÖ' .uvnÿ 'Ö iv y;ÿit )
Vy1Öh¡ ' sve,ÃR p;ôPmn;ô iv y+me,ÿ Ö sm;yuWÿ ; –5–
aÖ…¶" p[;,ô ;NTs' dÿ/;it cÖN{" p[;,ô ne Ö s'ihÿt" )
Vy1Öh¡ ' sve,ÃR p;ôPmn;ô iv y+me,ÿ Ö sm;yuWÿ ; –6–
p[;,ô ne ÿ ivôêtoÿvIy| devÖ ;" sUy|Ö smwrÿ yn( )
Vy1Öh¡ ' sve,ÃR p;ôPmn;ô iv y+me,ÿ Ö sm;yuWÿ ; –7–
a;yu„ÿ mt;m;yu„û ’t;'Ã p[;,ô ne ÿ jIvÖ m; mOqÿ ;" )
Vy1Öh¡ ' sve,ÃR p;ôPmn;ô iv y+me,ÿ ÖÄ sm;yuWÿ ; –8–
p[;,ô ne ÿ p[;,Öt;' p[;,ehÖ vw .ÿvÖ m; mOqÿ ;" )
Vy1Öh¡ ' sve,ÃR p;ôPmn;ô iv y+me,ÿ Ö sm;yuWÿ ; –9–
¨Öd;yuWÿ ;ô sm;yuWû odoWÿ/In;ô' rsenÿ )
Vy1Öh¡ ' sve,ÃR p;ôPmn;Äô iv y+me,ÿ Ö sm;yuWÿ ; –10–

73
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 3 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; pÖjNR yÿSy vO∑û ‰odÿSq;m;ômtO ;ÿ vÖym( )


Vy1Öh¡ ' sve,ÃR p;ôPmn;ô iv y+me,ÿ Ö sm;yuWÿ ; –11–
îit tOtIy' k;<@m

74
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aq ctuq| k;<@m(
è1ù p[qm' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy ven AiW" ) bOhSpitr;idTyo v; devt; )
è1á 3-4á 6-7ù p[qm;tOtIy;ctuqIRWœIs¢mIn;mOc;' i]∑up(
è2á 5ù i√tIy;pçMyoí .u·riK]∑up( zNdsI
b[˜ÿ jD;ôn' p[qÿ mÖ ' purû St;ôi√ sIÿmtÖ " su®û coÿ venÖ a;ÿv" )
s bufiû y;˝ ¨pÖm; aÿSy ivôœ;" sÖtíÖ yoinÖmsÿtíÖ iv vÿ" –1–
îÄy' ip}y;ô r;∑[y≠ TÖe vg[ÿe p[qmÖ ;yÿ jÖnWu ÿe .uvneœÖ ;" )
tSm;ÿ EÖt' su®û c'Ã ◊;ôrmÿÁ' `Öm| ≈Iÿ,Ntu p[qmÖ ;yÿ /;ôSyveÿ –2–
p[ yo jÖDe ivô√;nÿSyô bN/uiû vRê;ÿ devÖ ;n;ô' jinÿm; ivv·ˇ_ )
b[˜ô b[˜,ÿ Ö ¨∆ÿ.;rÄ m?y;ÿ•Iôc®w ∞Ä "w Svô/; aÖ…. p[ tÿSq* –3–
s ih idôv" s pO…ÿ qôVy; AÿtSÖ q; mÖhI =em'Ö rodÿsI aSk.;yt( )
mÖh;NmôhI aSk¡.;yÖi√ j;ôto ¥;' sµÖ p;…qRvà ' cÖ rjÿ" –4–
s bufiû y;d;ÿ∑^ jÖnWu oôå>yg['Ö bOhSÖ pitÿdvÖRe t;ô tSyÿ sÖm;[ $( )
ahÖyCR z⁄£
û ˘ JyoitÿWoô jinô∑;qÿ ¥umû Ntoô iv vÿsNtuû ivp[;"ÿ –5–
nUnû ' tdÿSy k;ôVyo ihÿnoit mÖho devÖ Syÿ pUVû yRSyô /;mÿ )
EÖW jÿDe bÖ¸….ÿ" s;ôk…môTq; pUvÖRe a/eÖR iviWÿte sÖs•u –6–
yoåqÿv;R,' ipôtr'Ã devÖ bÿN/u'û bOhSÄ pitô' nmÖs;vÿ cÖ gCz;ÿt( )
Tv' ivêeWÿ ;' jinôt; yq;sÿ" kôivdevÖR o n d.;ÿyTSvô/;v;ÿn( –7–
è2ù i√tIy' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy ven AiW" ) a;Tm; devt; )
è1-5á 7ù p[qm;idpçc;| s¢My;í i]∑up( è6ù Wœ‰;" puroånu∑≤u P]∑up(
è8ù a∑My;íop·r∑;∆‰oitXzNd;'…s
75
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

y a;ÿTmôd; bÿldÖ ; ySyô ivêÿ ¨Öp;sÿte p[≤Ö xWÖ' ySyÿ devÖ ;" )
yoô3å¡Ö Syexÿe i√ôpdoô yítu„ÿ pdÖ" kSmw devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –1–
y" p[;,ÿ tÖ o inÿ…mWÖto mÿihôTvwkoô r;j;ô jgÿto bÖ.vU ÿ )
ySyÿ z;ôy;mOt'Ö ySyÿ mOTû yu" kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –2–
y' £NdÿsIô avÿtíSk.;ône ….ôys;ÿnÄe rodÿsIô a◊ÿyqe ;m( )
ySy;ôs* pNq;ô rjÿso ivôm;nÖ" kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –3–
ySyô ¥*®ÖvIR pO…ÿ qôvI cÿ mÖhI ySy;ôd ¨Öv1R N¡Ö t·rÿ=m( )
ySy;ôs* sUroÖ ivtÿto mihÖTv; kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –4–
ySyô ivêeÿ ihômvÿNto mihôTv; sÿm{ûu e ySyÿ rÄs;…md;ôÛ" )
îÄm;íÿ p[iÖ dxoô ySyÿ b;ôÙ kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –5–
a;poô ag[Öe ivêÿm;vÖNg.Ö| d/;ÿn; aÖmtO ;ÿ AtÖD;" )
y;suÿ devÖ I„v…/ÿ devÖ a;ÿsIôTkSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –6–
ihôr<Ä yôg.Ö "R smÿvtRtÖ ;g[ÿe .Utû Syÿ j;ôt" pitôrk
e ¡ a;sIt( )
s d;ÿ/;r pO…qôvImutû ¥;' kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –7–
a;poÿ vÖTs' jÖnyÿNtIôg.R mÖR g[eÖ smwrÿ yn( )
tSyoôt j;yÿm;nÖSyoLbÿ a;sI≤ırÄ<yyÖ" kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em
–8–
è3ù tOtIy' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) ®{o Vy;`[o v; devt; )
è1ù p[qmcR" pQy;p…¤" è2á 4-6ù i√tIy;y;ítuQy;RidtOcSy c;nu∑pu (
è3ù tOtIy;y; g;y]I s¢My;í kk⁄MmtIg.oRp·r∑;ä»htI zNd;'…s
¨idôtS]yoÿ a£mNVy;ô`"[ pu®Wÿ oô vOk"¡ )
76
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

ih®Ä‚G` y≤Ntô …sN/ÿvoô ih®ÿGdevô o vnÖSpitôihR®õÿ n™ mNtuû x]ÿv" –1–


pre,ÿ tw u pÖq; vOk"¡ prÄm,e oôt tSk¡r" )
prÿ,e dÖTvtIô r∆u"û prÿ,e ;`;ôyru Wÿ tR u –2–
aÖ+y*˝ c teÖ mu%Ã' c te Vy;`[ jM.y;m…s )
a;Tsv;R‚Ã Nv'xiÖ t' nÖ%;n( –3–
Vy;ô`'[ dÖTvt;'Ã vÖy' p[qÿ mÖ ' jÿM.y;m…s )
a;duÿ ∑enÖ mqoô aih'Ã y;tu/û ;nÖmqoô vOkm¡ ( –4–
yo aÖ¥ Stenô a;yÿitô s s'ipÿ∑oô ap;ÿyit )
pÖq;mÿp?vôs' ne ‚Öw TvN{oô vj[,ÿe hNtuû tm( –5–
mU,û ;R mOgû Syô dNt;ô aipÿxI,;R ¨ pO∑û yÿ" )
inômˇu[ _É¡ goô/; .ÿvtu nIôc;yÿCzxÖymu gûRO " –6–
yTsôy' moô n iv yÿmoô iv yÿmoô y• sÖy' mÿ" )
îÄN{ôj;" soÿmjÖ ; a;ÿqvR,Ö mÿ…s Vy;`Öj[ M.ÿnm( –7–
è4ù ctuq| sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) vnSpitdevR t; )
è1-3á 5á 8ù p[qm;idtOcSy pçMy∑MyoA≥cornu∑pu (
è4ù ctuQy;‹" .u·rKpur ¨i„,k™ è6-7ù WœIs¢Myoí .u·rgnu∑pu ( zNd;'…s
y;' Tv;ÿ gN/ôvoR a%ÿn√Ö ®ÿ,;y mOtû .[jÿ e )
t;' Tv;ÿ vÖy' %ÿn;mÖSyoWÿ…/' xephÖ WR,Ã Im( –1–
¨duWû ; ¨duû sUyÖR ¨idôd' m;ÿmk˘ vcÿ" )
¨dejÿ tu p[jÖ ;pÿitôvWRO ;ô xu„me,ÿ v;ô…jn;ÿ –2–

77
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

yq;ÿ Sm te ivôrohÿtoôå….tÿ¢…môv;nÿit )
ttÿSteô xu„mÿvˇr…môy' ’¡,oôTvoWÿ…/" –3–
¨Cz⁄„m*Wÿ/In;ô' s;rÿ AWÖ.;,;ÿm( )
s' pus'û ;…mÿN{ô vO„<yÿm‚Ö SmN/eiÿ h tnUv≤xn( –4–
aÖp;' rsÿ" p[qmÖjoåqoô vnÖSptIÿn;m( )
¨Öt somÿSyô .[;t;ÿSyutû ;xRm…ÿ sô vO„<yÿm( –5–
aÖ¥;¶eÿ aÖ¥ sÿivtrÄ¥ deiÿ v srSvit )
aÖ¥;Sy b[˜ÿ ,SpteÖ /nu·ÿ rÖv; t;ÿny;ô psÿ" –6–
a;h' tÿno…m teÖ psoô a…/ô Jy;…mÿvÖ /Nvÿin )
£mÖSvxRÃ îv roÖihtÖmnÿvGl;yt;ô sd;ÿ –7–
aêÿSy;êtÖrSy;ôjSyô peTvÿSy c )
aqÿ AWÖ.Syô ye v;j;ôSt;nÖ‚SmN/eiÿ h tnUv≤xn( –8–
è5ù pçm' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) vOW." Svpnç devte )
è1á 3-6ù p[qmcRStOtIy;idctsO,;ç;nu∑pu ( è2ù i√tIy;y; .u·rgnu∑pu (
è7ù s¢My;í purSt;∆‰oit≤S]∑up( zNd;'…s
sÖhßÿÍ©o vOW.Ö o y" sÿm{ûu ;dudû ;cÿrt( )
ten;ÿ shÖSye˝n; vÖy' in jn;ÿNTSv;py;m…s –1–
n .U…mô' v;toô aitÿ v;itô n;itÿ pXyitô kíÖn )
≤S]yÿíÖ sv;R"Ã Sv;ôpyÖ xuníÖ Ne {ÿs%;ô crÿn( –2–
p[oϙ x
Öº yÖ ;StÿLpexyÖ ; n;rIÖy;R vÿÁx
ô IvÿrI" )
≤S]yoô y;" pu<yÿgN/yÖSt;" sv;R"Ã Sv;py;m…s –3–
78
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

Ejÿdje djg[.'Ö c=u"ÿ p[;,ô mÿjg[.m( )


a©;ÿNyjg[.'Ö sv;Rô r;]Iÿ,;mitxvRrÖ e –4–
y a;Steô yírÿitô yíÖ itœÿiNvôpXyÿit )
teW;ô' s' dÿ?moô a=Iÿ…,ô yqedÖ ' hÖMy| tq;ÿ –5–
Sv¢uÿ m;ôt; Sv¢uÿ ipôt; Sv¢uû ê; Sv¢uÿ ivôXpitÿ" )
SvpÿNTvSyw D;ôtyÖ" SvPTvôymÖ….toô jnÿ" –6–
SvPnÿ Sv“;….ôkrÿ,ne Ö sv|Ö in „v;ÿpy;ô jnÿm( )
aoôTsUyû mR NÖ y;NTSv;ôpy;ÿVyuWû ' j;ÿgtO ;dÖh…mN{ÿ îÄv;·rÿ∑oô a≤=ÿt" –7–
è6ù Wœ' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy g®Tm;nOiW" ) t=ko mN]oˇ_;í devt;" )
anu∑pu ( zNd" –
b[;˜ô ,ô o jÿDe p[qmÖ o dxÿxIWoRô dx;ÿSy" )
s som'Ã p[qmÖ " pÿp*ô s cÿk;r;rÄs' ivôWm( –1–
y;vÿtIô ¥;v;ÿp…O qôvI vÿ·rÖM,; y;vÿTsô¢ …sN/ÿvo ivtiœôre )
v;c'Ã ivôWSyô dUW,ÿ Iô' t;…môto inrÿv;idWm( –2–
supû ,Ö SR Tv;ÿ gÖ®Tm;ôiNvWÿ p[qmÖ m;ÿvyt( )
n;mIÿmdoô n;¡®p ¨Öt;Sm;ÿ a.v" ipôt"u –3–
yStô a;SyôTpç;ÿ©·ë rvR£
Ö ;≤∞ôd…/ô /Nvÿn" )
aÖpSÖ kôM.Syÿ xÖLy;…•rÿvocmÖh' ivôWm( –4–
xÖLy;i√ôW' inrÿvocÖ' p[;Ôÿn;dutû pÿ,/ÖR "e )
aÖp;ôœ;Czé©;ûTk⁄Lmÿl;ô…•rÿvocmÖh' ‚vôWm( –5–
79
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖrsÄ Stÿ îWo xÖLyoåqoÿ te arÄs' ivôWm( )


¨Öt;rÄsSyÿ vO=û Syô /nu∑ÿ e ars;rÄsm( –6–
ye apIÿWNÖ ye aidÿhNÖ y a;SyôNye aÖv;sOjÿ n( )
sveÖR te v/[yÿ " ’ût; v…/[iÿ vRW…gô·r" ’ût" –7–
v/[yÿ Ste %inôt;roÖ v…/[Sô TvmÿSyoW/e )
v…/["ô s pvRtà o …gô·ryRtoÿ j;ôt…môd' ivôWm( –8–
è7ù s¢m' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy g®Tm;nOiW" ) vnSpitdevR t; )
è1-3á 5-7ù p[qm;idtOcSy pçMy;idtOcSy c;nu∑pu (
è4ù ctuQy;Rí Svr;@nu∑pu ( zNdsI
v;·rÖd' v;ÿry;tw vrÖ,;vÿTy;ôm…/ÿ )
t];ômtO SÖ y;…sÿˇ_ô' ten;ÿ te v;rye ivôWm( –1–
aÖrsÄ ' p[;Cô y'˝ ivôWmÿrsÄ ' ydudÿ IôCy˝m( )
aqedÖ mÿ/rÖ ;Cy'Ã krÄM.e,Ö iv k¡Lpte –2–
kôrMÄ .' ’ûTv; itôy˝| pIbSp;ôkmudÿ ;rÄ…qm( )
=u/û ; iklÿ Tv; du∑no j≤=ôv;NTs n ¡®p" –3–
iv teÖ md'Ã md;vit xÖr…mÿv p;ty;m…s )
p[ Tv;ÿ cÖ®…mÿvÖ yeWNÿ tô' vcÿs; Sq;py;m…s –4–
p·rÖ g[;mÿ…môv;…cÿt'Ö vcÿs; Sq;py;m…s )
itœ;ÿ vO=û îÿvÖ Sq;ª‰….[% ÿ ;teÖ n ¡®p" –5–
pÖvStwSÿ Tv;ô pyR£
à °,NdUx û …Re .ÿr…Ä jnw®ÿ tÄ )
p[£
Ö °rÿ…sô TvmoÿW/Ö åe ….[%
ÿ ;teÖ n ¡®p" –6–
80
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

an;ÿ¢;ô ye vÿ" p[qmÖ ; y;inô km;R…Ã , ci£ôre )


vIôr;•oô a]Ö m; dÿ.NÖ t√ÿ EÖtTpurû o dÿ/e –7–
è8ù a∑m' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;Råi©r; AiW" ) cN{m; a;pí devt;" ) è1á 7ù
p[qm;s¢MyoA≥co.u·R riK]∑up( è2á 4á 6ù i√tIy;ctuqIRWœIn;mnu∑pu ( è3ù
tOtIy;y;≤S]∑up( è5ù pçMy;í ivr;$( p[St;rp…¤XzNd;'…s
.Utû o .Utû We ûu pyÖ a; dÿ/;itô s .Utû ;n;ôm…/ÿpitbR.vU )
tSyÿ mOTû yuírÿ it r;jÖsyU 'Ö s r;j;ÿ r;ÖJymnuÿ mNyt;…môdm( –1–
aÖ…. p[ie hô m;pÿ ven ¨Ögí[ ˇÖe ; sÿpàÖh; )
a; itÿœ …m]v/RnÖ tu>y'à devÖ ; a…/ÿ b[vu n( –2–
a;ôitœÿNtô' p·rÖ ivêeÿ a.UW'Ö …z^y'Ö vs;ÿníritÖ Svroÿ…c" )
mÖhˇ√é„,oô asurÿ Syô n;m; ivôê¡po aÖmtO ;ÿin tSq* –3–
Vy;ô`o[ a…/ô vwy;ÿ`eÖ[ iv £¡mSvô idxoÿ mÖhI" )
ivxÿSTv;ô sv;RÃ v;HzôNTv;poÿ idôVy;" pyÿSvtI" –4–
y; a;poÿ idôVy;" pyÿs;ô mdÿNTyôNt·rÿ= ¨Öt v;ÿ pO…qôVy;m( )
t;s;'à Tv;ô sv;Rsà ;mÖp;mÖ…. iWÿç;…mô vcRsà ; –5–
aÖ…. Tv;ô vcRsà ;…scÖ•;poÿ idôVy;" pyÿSvtIh( )
yq;soÿ …m]Öv/Rnà SÖ tq;ÿ Tv; sivôt; k¡rt( –6–
EÖn; Vy;ô`'[ pÿ·rWSvj;ôn;" …sôh' ' ihÿNv≤Nt mhÖte s*.ÿg;y )
sÖm{ûu ' n su.û vu Sÿ tiSqôv;'sÃ' mmOJûR yNteÿ √«ÖipnÿmPÖ Sv1ÖN¡ t" –7–

81
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è9ù nvm' sUˇ_m(


è1-10ù dxcRSy;Sy sUˇ_Sy .OgAu i≥ W" ) ]wk;k⁄d;Ôn' devt; )
è1á 4-10ù p[qmcRítuQy;Rids¢;n;ç;nu∑pu ( è2ù i√tIy;y; kk⁄MmTynu∑pu (
è3ù tOtIy;y;í pQy;p…¤XzNd;'…s
Eihÿ jIôv' ];yÿm;,Ö' pvRtà Sy;ôSy+yÿm( )
ivêe…ÿ .devÖR dw ˇÖR ' pÿ·rÖ…/jIRvnÿ ;yÖ km( –1–
pÖ·rÖp;,Ö' pu®Wÿ ;,;' p·rÖp;,Ö' gv;ÿm…s )
aê;ÿn;ômvRtà ;' p·rÖp;,;ÿy tiSqWe –2–
¨Öt;…sÿ p·rÖp;,'Ã y;tujû M.ÿnm;Ôn )
¨Öt;mOtSÿ yô Tv' veTÖ q;qoÿ a…s jIvÖ.ojÿnmÖ qoÿ h·rt.eWjÖ m( –3–
ySy;ÿÔn p[sÖ pRSÖ y©ÿm©û' p®ÿ„p®" )
ttoô y+mô' iv b;ÿ/s ¨Ögo[ mÿ?ymÖxI·rÿv –4–
nwn'Ö p[;“oÿit xÖpqoô n ’ûTy; n;….ôxocÿnm( )
nwn'Ö iv„k¡N/mXnutÖe ySTv;ô …b.ÿTy;RÔn –5–
aÖsNÖ môN];∂u„û v“‰;ÿ∂„u ’ût;Czmÿl;dutû )
duhû ;RdíÖR =uWÿ o `oôr;ˇSm;ÿ•" p;Á;Ôn –6–
îÄd' ivô√;n;ÿÔn sÖTy' vÿ+y;…mô n;nOtÿ m( )
sÖnye mÖ êÖ' g;mÖhm;ôTm;nÖ' tvÿ pU®W –7–
]yoÿ d;ôs; a;ÔÿnSy tÖKm; bÖl;sÖ a;dihÿ" )
viWRœÃ "Ö pvRtà ;n;' i]kôk•⁄ ;mÿ te ipôt; –8–
yd;Ôÿn' ]wkk⁄dû ' j;ôt' ihômvÿtSÖ p·rÿ )
y;ôtí'U Ö sv;RÔà MÖ .yÖTsv;Ríà y;tu/;ôNy˝" –9–
82
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

yidô v;…sÿ ]wkk⁄dû ' yidÿ y;munû muCû yseÿ )


¨Ö.e tÿe .Ö{e n;ªIô t;>y;'Ã n" p;Á;Ôn –10–
è10ù dxm' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) xƒm…," ’xno devt; )
è1-5ù p[qm;idpçc;Rmnu∑pu ( è6ù Wœ‰;" pQy;p…¤"
è7ù s¢My;í pçpd; pr;nu∑pu ( xKvrI zNd;'…s
v;t;ÿ∆;ôto aÖNt·rÿ=;i√ô¥tu oô JyoitÿWSÖ p·rÿ )
s noÿ ihr<yôj;" xÖƒ" ’xÿn" p;ôTv'hsÿ " –1–
yo aÿgtÖ[ o roÿcnÖ ;n;'Ã smu{û ;d…/ÿ j…DôWe )
xÖƒnπ ÿ hÖTv; r=;'SÃ yô≤T],oÖ iv Wÿh;mhe –2–
xÖƒnπ ;mIÿvà ;ômmÿit' xÖƒnπ oôt sÖd;Nv;ÿ" )
xÖƒo noÿ ivôê.eWÿ jÖ" ’xÿn" p;ôTv'hsÿ " –3–
idôiv j;ôt" sÿm{u jÖ " …sÿN/utû Spy;R.tÿO " )
s noÿ ihr<yôj;" xÖƒ a;ÿy„u p[tô rÿ,o mÖ…," –4–
sÖm{ûu ;∆;ôto mÖ…,vO]Rû ;∆;ôto idÿv;kôr" )
so aÖSm;NTsôvtR "ÿ p;tu heTÖ y; devÿ ;surû >e yÿ" –5–
ihrÿ<y;n;ômk
e oÿå…sô som;ôÊvm…/ÿ j…DWe )
rqeÖ Tvmÿ…s dxRtÖ îÿW/ûu * roÿcnÖ STv' p[ ,Ö a;yUiÃ' W t;·rWt( –6–
devÖ ;n;ômiSqô ’xÿn' b.UvÖ td;ÿTmôNv∞ÿrTyôPSv1ÖN¡ t" )
tˇeÿ b›;ôMy;yuWÿ Öe vcRsà Öe bl;ÿy dI`;RyTûu v;yÿ xÖtx;ÿrd;y k;xRnÖ STv;ô….
rÿ=tu –7–

83
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è11ù Ek;dx' sUˇ_m(


è1-12ù √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) îN{Âpoån@ë∂vº t; ) è1á 4ù
p[qm;ctuQyoRAc≥ ojRgtI è2ù i√tIy;y; .u·riK]∑up( è3á 5-6ù tOtIy;pçmIWœIn;'
i]∑up( è7ù s¢My;S}yvs;n; W$(pd;nu∑Bu g.oRp·r∑;∆;gt; incOCzKvrI
è8-12ù a∑My;idpç;n;ç;nu∑pu ( zNd;'…s –
aÖn@Ö v± ;Nd;ÿ/;r pO…qôvImutû ¥;mÿn@Ö v± ;Nd;ÿ/;roÖv1R NÿÖ t·rÿ=m( )
aÖn@Ö v± ;Nd;ÿ/;r p[iÖ dxÖ" W@ëvû IRrnÿ @Ö v± ;iNvêÖ' .uvnÿ mÖ ; ivÿvx
e –1–
aÖn@Ö v± ;inN{Ö" s pÖx>u yoô iv cÿ∑e ]Öy;' zÖ£o iv …mÿmIteÖ a?vÿn" )
.Utû ' .ÿivô„y∫⁄vnÿ ;ô duh;ÿn"Ö sv;RÃ devÖ ;n;'Ã crit v[tÖ ;inÿ –2–
îN{oÿ j;ôto mÿn„ûu ye˝„vôNt`RmÖ SR tô¢íÿritÖ xoxucÿ ;n" )
supû jÖ[ ;" sNTs ¨ÿd;ôre n sÿW¥ÖR o n;XnIôy;dÿn@Ö hë oÿ ivj;ônn( –3–
aÖn@Ö v± ;Nduhÿ e su’tû Syÿ loôk EenÃ' Py;yyitô pvÿm;n" purû St;ÿt( )
pÖjNR yoô /;r;ÿ mÖ®tÖ Ë/oÿ aSy yÖD" pyoô d≤=ÿ,;ô dohoÿ aSy –4–
ySyô nexÿe yÖDpÿitônR yÖDo n;Syÿ d;ôtx e Öe n p[iÿ tg[hIôt; )
yo ivÿê…Ö ji√ÿê.Ö iO √Öêk¡m;R `Öm| noÿ b[tU ytÖmítu„ÿ p;t( –5–
yenÿ devÖ ;" Sv˝r;®®Ä¸ihRTô v; xrIÿrmÖmtO Sÿ y n;….ÿm( )
tenÿ ge„m su’tû Syÿ loôk˘ `ÖmSR yÿ vÖt[ ne Ö tpÿs; yxÖSyvÿ" –6–
îN{oÿ Âôp,e ;ô…¶vRhnÿe p[jÖ ;pÿit" prmeœÖ I ivôr;$( )
ivôê;nÿre a£mt vwê;nÖre aÿ£mt;nÖdÁu £ ÿ mt )
so˝åÎ'hytÖ so˝å/;ryt –7–
m?yÿmtÖe dÿn@Ö hë oô y]wWÖ vhÖ a;ihÿt" )
EÖt;vÿdSy p[;cô InÖ' y;v;ÿNp[Tô yõ™ sÖm;ihÿt" –8–

84
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

yo ved;ÿndÖ hu oô doh;ÿNTsô¢;nupÿ dSvt" )


p[jÖ ;' cÿ loôk˘ c;ÿ“oitô tq;ÿ s¢AûWyoÿ ivdu" –9–
pÖ≤∫" seiÖ dmÿv£
Ö ;mÖ…•r;Ö' jÏ;ÿ….®ÆT%ôdn( )
ßme,ÿ ;nÖ@v± ;NkIôl;l'Ã k°ôn;xÿí;ô…. gÿCzt" –10–
√;dÿxÖ v; EÖt; r;]IôvTR[ y;ÿ a;Û" p[jÖ ;pÿt"e )
t]opÖ b[˜Ö yo vedÖ t√; aÿn@Ö hë oÿ v[tÖ m( –11–
duhû e s;ôy' duhû e p[;tô duhûR e mÖ?y'idÿn'Ö p·rÿ )
doh;ô ye aÿSy sÖy' ≤Ntô t;iNvôµ;nupÿ dSvt" –12–
è12ù √;dx' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy A.uAi≥ W" ) vnSpitdevR t; )
è1ù p[qmcR≤S]pd; g;y]I è2-5ù i√tIy;idctsO,;mnu∑pu (
è6ù Wœ‰;≤S]pd; yvm?y; .u·rGg;y]I
è7ù s¢My;í bOhtI zNd;'…s
rohÿ<y…sô rohÿ<yôSQnæXzô•Syô rohÿ,I )
roÖhyedÖ mÿ®N/it –1–
yˇeÿ ·rÖ∑' yˇeÿ ¥uˇû m‚Stô pe∑Ã'^ t a;ôTminÿ )
/;ôt; t∫Ö{y;ô pun"Ö s' dÿ/TÖ p®ÿW;ô p®ÿ" –2–
s' teÿ mÖ∆ mÖD; .ÿvtuû smuÿ teÖ p®ÿW;ô p®ÿ" )
s' teÿ m;ôs' Syô ivßÿStô' smSQyipÿ rohtu –3–
mÖ∆ mÖD; s' /Iÿyt;ô' cmR,Ã ;ô cmRÃ rohtu )
asOˇÿ _Éô aiSqÿ rohtu m;ôs' ' m;ôs' ne ÿ rohtu –4–
lomÖ loª;ô s' k¡Lpy; Tvôc; s' k¡Lpy;ô Tvcÿm( )
85
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

asOˇÿ _Éô aiSqÿ rohtu …Czô•' s' /eÁÿ oW/e –5–


s ¨·ˇÿœÖ p[ie hô p[ {ÿvÖ rqÿ" suc£
Ö " supÿ …Ö v" sunû ;….ÿ" )
p[itÿ itœoô?vR" –6–
yidÿ kôt| pÿitôTv; s'xà ≈Ö e yidô v;Xm;ô p[˙tÿ o jÖ`;nÿ )
Aû.U rqÿSyevô ;©;ÿinô s' dÿ/TÖ p®ÿW;ô p®ÿ" –7–
è13ù ]yodx' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy xNt;itA≥iW" ) cN{m; ivêe dev; v; devt;" )
anu∑pu ( zNd"
¨Öt devÿ ;ô avÿihtÖ' dev;ô ¨•ÿyq;ô pun"ÿ )
¨Öt;gÿí£ Ö W⁄ Ã' dev;ô dev;ÿ jIôvyÿq;ô pun"ÿ –1–
√;ivôm* v;t*ÿ v;tÖ a; …sN/oôr; pÿr;Övtÿ" )
d='Ã te aÖNy a;ôv;tuû Vy1ÖNÿ yo v;ÿtûu y{pÿ" –2–
a; v;ÿt v;ih .eWjÖ ' iv v;ÿt v;ihô y{pÿ" )
Tv' ih ivÿê.eWj devÖ ;n;'Ã dUtû Èyÿse –3–
];yÿNt;…môm' devÖ ;S];yÿNt;' mÖ®t;'Ã gÖ,;" )
];yÿNt;ô' ivê;ÿ .Utû ;inô yq;ôymÿrpÄ ; asÿt( –4–
a; Tv;ÿgmÖ' x't;ÿit….ôrqoÿ a·rÖ∑t;ÿit…." )
d='Ã t ¨Ögm[ ;.;ÿ·rWÖ' pr;Ö y+m'Ã suv;…m te –5–
aÖy' meÖ hStoô .gÿv;nÖy' meÖ .gÿvˇr" )
aÖy' meÿ ivôê.eWÿ joôåy' ≤xôv;….ÿmxRn" –6–
hSt;ÿ>y;ô' dxÿx;%;>y;' …jô◊; v;ôc" purÿ ogÖvI )
86
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aÖn;ôm…Ö yôà>u y;ô' hSt;ÿ>y;ô' t;>y;'Ã Tv;ô…. mOx


ÿ ;m…s –7–
è14ù ctudx
R ' sUˇ_m(
è1-9ù nvcRSy;Sy sUˇ_Sy .OgA u i≥ W" ) a;Jym…¶í devte ) è1á 5-6ù
p[qm;pçmIWœIn;mOc;' i]∑up( è2á 4ù i√tIy;ctuQyoRrnu∑pu ( è3ù tOtIy;y;"
p[St;rp…¤" è7á 9ù s¢mInvMyojRgtI è8ù a∑My;í pçpd;…txKvrI zNd;'…s
aÖjo Á1Ö¶ÿ re jÿin∑Ö xok;ôTso aÿpXy∆inôt;rÄmg[ÿe )
tenÿ devÖ ; devÖ t;ômg[ÿ a;yÖNtenÖ roh;ÿn®u[ ¸ûm?Re y;ÿs" –1–
£mÿ?vmÖ…¶n;ô n;kôm:u y;ôNhSteWÿ ûu …b.[tÿ " )
idôvSpOœû ' Sv˝gRTÖ v; …mô≈; devÖ …e .ÿr;?vm( –2–
pOœû ;TpO…ÿ qôVy; aÖhmÖNt·rÿ=mÖ ;®ÿhmÖNt·rÿ=;ôi∂vÖm;®ÿhm( )
idôvo n;k¡Sy pOœû ;TSv1ÖJ¡ yoRitÿrg;mÖhm( –3–
Sv1Öy¡ NR toô n;pe=ÿ Ntô a; ¥;' roÿh≤Ntô rodÿsI )
yÖD' ye ivôêtoÿ/;r'Ä suivÿ√;'so ivteinôre –4–
a¶eÖ p[ie hÿ p[qmÖ o devÖ t;ÿn;ô' c=udÿ vÖRe ;n;ÿmtûu m;nuWÿ ;n;m( )
îyÿ=m;,;ô .Og…ÿu ." sÖjoW;ô" Sv˝yRNtuû yjÿm;n;" Svô‚St –5–
aÖjmÿnæJmô pyÿs; `Otû ne ÿ idôVy' supÿ nÖ | pÿysÖ ' bOhû Ntÿm( )
tenÿ ge„m su’tû Syÿ loôk˘ Sv˝r;ÖrohÿNto aÖ…. n;k¡mˇu mÖ m( –6–
pç*ÿdn' pÖç….ÿr©Ä ≤ë lÿ….ôdVR yoRırÿ pçÖ/tw moÿdnÖ m( )
p[;Cy;'Ã idô≤x ≤xroÿ aÖjSyÿ /eihô d≤=ÿ,;y;' idô≤x d≤=ÿ,' /eih p;ôêmR (
–7–
p[tÖ ICy;'Ã idô≤x .ÖsdÿmSy /eÁÖ ˇu rÿ Sy;' idôXyuˇrÿ ' /eih p;ôêmR ( )
Ëô?v;Ry;'Ã idôXy1Öj¡ Sy;nUk
ÿ ˘ /eih idô≤x /[vûu ;y;'Ã /eih p;jÖSy˝mÖNt·rÿ=e
87
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

m?yôto m?yÿmSy –8–


ÍûtmÖj' Íûty;ô p[o,uiÃR h Tvôc; svwrÖR ©¯"û s'.tÿO ' ivôê¡pm( )
s ¨·ˇÿœtÖπ o aÖ…. n;k¡mˇu mÖ ' pÖ≤∫íÖt…u .R"Ö p[itÿ itœ idô=u –9–
è15ù pçdx' sUˇ_m(
è1-16ù Wo@xcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1ù p[qmcR" sv;R idx" è2-3ù
i√tIy;tOtIyyov;R®/" è4ù ctuQy;R m;®tpjRNy;" è5-9ù pçMy;idpç;n;' m®t"
è10ù dxMy; a…¶" è11ù Ek;dXy;" Stn…yàun; sh p[j;pit" è12ù √;dXy;
v®," è13-15ù ]yodXy;idtOcSy m<@Ük;" iptrí è16ù Wo@Xy;í v;to
devt;" ) è1-2á 5ù p[qm;i√tIy;pçmIn;' ivr;@±jgtI
è3á 6á 11á 16ù tOtIy;Wœ‰ek;dxIWo@xIn;' i]∑up(
ctuQy;R ivr;$( purSt;ä»htI è7-8á 13-14ù s¢My∑mI]yodxIctudx R In;mnu∑pu (
è9ù nvMy;" pQy;p…¤" è10ù dxMy; .u·riK]∑up(
è12ù √;dXy;" pçpd;nu∑Bu g.;R .u·riK]∑up( è15ù pçdXy;í xïmTynu∑pu ( zNd;'…s
sÖmTu pÿtNtu p[iÖ dxoô n.ÿSvtIô" smÖ.;[ …,ô v;tÿjtU ;in yNtu )
mÖhA
Ö Wû .Ö Syô ndÿtoô n.ÿSvto v;ô≈; a;pÿ" pO…qôvI' tÿpyR Ntu –1–
smIÿ=yNtu tivôW;" sudû ;nÿvoôåp;' rs;ô aoWÿ/I…." scNt;m( )
vÖWSR yô sg;Rà mhyNtuû .U…mô' pOqGÿ j;yNt;ômoWÿ/yo ivôê¡p;" –2–
smIÿ=ySvô g;yÿtoô n.;'SÃ yôp;' veg;ÿs"Ö pOqgÖ iu √ÿjNt;m( )
vÖWSR yô sg;Rà mhyNtuû .U…mô' pOqGÿ j;yNt;' vIô®/oÿ ivôê¡p;" –3–
gÖ,;STvopÿ g;yNtuû m;®ÿt;" pjRNy `oôiW,Ö" pOqk ÿ ™ )
sg;Rà vÖWSR yô vWRtà oô vWRNà tu pO…qôvImnuÿ –4–
¨dIÿryt m®t" smu{tÖ STveWô o aÖkoR n.Ö ¨Tp;ÿty;q )
mÖhA
Ö Wû .Ö Syô ndÿtoô n.ÿSvto v;ô≈; a;pÿ" pO…qôvI' tÿpyR Ntu –5–
aÖ…. £¡Nd Stôny;ôdyR oÿd…Ö /' .U…m'à pjRNyô pyÿs;ô smÿiõG™/ )
88
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

Tvy;ÿ sO∑û ' bÿ¸l


û mwtÿu vÖWmR ;ÿx;rwWÄ I ’ûxgurÿ TÄe vStÿm( –6–
s' voÿåvNtu sudû ;nÿvÖ ¨Ts;ÿ ajgÖr; ¨Öt )
mÖ®≤∫ô" p[Cyutÿ ; me`Ö ; vWRNÃ tu pO…qôvImnuÿ –7–
a;x;ÿm;x;ô' iv ¥oÿtt;ô' v;t;ÿ v;Ntu idôxoidÿx" )
mÖ®≤∫ô" p[Cyutÿ ; me`Ö ;" s' yÿNtu pO…qôvImnuÿ –8–
a;poÿ ivô¥du .Ö '[ vÖW| s' voÿåvNtu sudû ;nÿvÖ ¨Ts;ÿ ajgÖr; ¨Öt )
mÖ®≤∫ô" p[Cyutÿ ; me`Ö ;" p[;vÿNtu pO…qôvImnuÿ –9–
aÖp;mÖ…¶Stôn…U .ÿ" s'ivd;ôno y aoWÿ/In;m…/ôp; bÖ.vU ÿ )
s noÿ vÖW| vÿntu ;' j;ôtvedÿ ;" p[;,ô ' p[jÖ ;>yoÿ aÖmtO Ã' idôvSp·rÿ –10–
p[jÖ ;pÿit" s≤lôl;d; sÿm{ûu ;d;pÿ ÈÄryÿ•du …Ö /mÿdyR ;it )
p[ Py;ÿyt;ô' vO„,oô aêÿSyô retoôåv;RõtÖe ne ÿ Stn…yôànu ie hÿ –11–
aÖpo inÿiWôç•surÿ " ipôt; nÖ" êsÿNtuû ggRrà ; aÖp;' vÿ®,Ä ;vÖ nIcIÿrpÄ " sOj )
vdÿNtuû pO‚Xnÿb;hvo mÖ<@Ük;ô î·rÖ,;nuÿ –12–
s'vÖ TÖ sôr' xÿxy;ôn; b[;˜ÿ ,ô ; v[tÿ c;ô·r,ÿ" )
v;c'Ã pÖjNR yÿ…jiNvt;ô' p[ mÖ,d( kU ;ÿ av;idWu" –13–
¨ÖppÖ v[ dÿ m<@Üik vÖWmR ; vÿd t;du·r )
m?yeÿ ÓÖdSyÿ PlvSv ivôgÁO ÿ cÖtru "ÿ pÖd" –14–
%<vô%;3îÄ %wm% Ö ;3îÄ m?yeÿ tdu·r )
vÖW| vÿn?u v' iptro mÖ®t;ô' mnÿ îCzt –15–
mÖh;Ntô' koxÖmdu cÿ ;ô…. iWÿç siv¥utû ' .ÿvtuû v;tuû v;tÿ" )
89
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

tÖNvt;'Ã yÖD' bÿ¸/û ; ivsO∑ÿ ; a;nÖ≤NdnIôroWÿ/yo .vNtu –16–


è16ù Wo@x' sUˇ_m(
è1-9ù nvcRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) v®,o devt; ) è1ù p[qmcoRånu∑pu (
è2-4á 6ù i√tIy;idtOcSy Wœ‰;í i]∑up( è5ù pçMy; .u·riKi]∑up( è7ù s¢My;
jgtI è8ù a∑My;≤S]p;Nmh;bOhtI è9ù nvMy;í i]pd; ivr;@±g;y]I zNd;'…s
bOhû neWÿ ;m…/œ;ôt; aÿ≤Ntôk;idÿv pXyit )
y St;ôyNmNyÿtÖe crÄNTsv|à devÖ ; îÄd' ivÿd"u –1–
y‚Stœÿitô crÿitô yíÖ vçÿitô yo inôl;yÖ' crÿitô y" p[tÖ ˚¡m( )
√* s'ià nôW¥Ö yNmôN]yetÿ Öe r;j;ô t√πdÿ Ö v®ÿ,StOtû Iyÿ" –2–
¨Ötye ' .U…môv®R ,ÿ Syô r;Dÿ ¨Öt;s* ¥*bOhÃR tÖ I dUrû ae Nÿ t; )
¨Öto sÿm{ûu * v®ÿ,Sy k⁄=û I ¨Öt;‚Sm•Lpÿ ¨dÖkÉ inlIÿn" –3–
¨Öt yo ¥;mÿitôsp;RTÃ pôrSt;ô• s muCÿ y;twÖ v®ÿ,Syô r;Dÿ" )
idôv SpxÖ" p[ cÿrNtIôdmÿSy shß;ô=; aitÿ pXy≤Ntô .U…mÿm( –4–
sv|Ö t{;j;ô v®ÿ,oô iv cÿ∑Öe ydÿNtôr; rodÿsIô yTpôrSt;ÿt( )
s':y;ÿt; aSy inô…mWoô jn;ÿn;mÖ=;inÿv êÖflI in …mÿnoitô t;inÿ –5–
ye teÖ p;x;ÿ v®, sÖ¢sÿ¢ ]e/Ö ; itœÿ≤Ntô iviWÿt;ô ®xÿNt" )
…zônNtuû sveÖR anOtÿ 'ÄÖ vdÿNtô' y" sÿTyv;ô¥itô t' sOjÿ Ntu –6–
xÖtne Ö p;xwrÿ …Ä . /eiÿ h v®,wn'Ö m; teÿ moCynOtvÖ ;õ™ nOcÿ =" )
a;St;'Ã j;ôLm ¨Ödr'Ã ≈'x…yôTv; koxÿ îv;bÖN/" pÿ·r’ûTym;ÿn" –7–
y" sÿm;ôMyoô3¡Ö v®ÿ,oô yo Vy;ôMyoô3¡Ö y" s'dà XÖe yoô3¡Ö v®ÿ,oô yo ivÿdXÖe y˝" )
yo dwvÖ o v®ÿ,oô yíÖ m;nuWÿ " –8–

90
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

twSTv;ô svwrÃR …Ä . „y;ÿ…mô p;xwrÿ s;v;mu„y;y,;mu„y;" pu] )


t;nuÿ teÖ sv;Rnà nusû i' dÿx;…m –9–
è17ù s¢dx' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) ap;m;gRvnSpitdevR t; ) anu∑pu ( zNd"
Èx;ÿ,;' Tv; .eWjÖ ;n;ôm∆u Wÿe Ö a; rÿ.;mhe )
cÖ£É sÖhßÿvIyR'Ö svRSà m; aoW/e Tv; –1–
sÖTyô…jt'Ã xpqÖy;vÿnIô' shÿm;n;' pun"sÖr;m( )
sv;R"ô smÖ◊y( oWÿ/I·rÖto nÿ" p;ry;ôiditÿ –2–
y; xÖx;pÖ xpÿnne Ö y;`' mUrmÿ ;dÖ/e )
y; rsÿSyô hrÿ,;y j;ôtm;ÿr.Äe e toôkmÿˇûu s; –3–
y;' teÿ cÖ£r⁄ ;Öme p;]eÖ y;' cÖ£n⁄ IRl
à loihôte )
a;ôme m;ôs' e ’ûTy;' y;' cÖ£S⁄ ty;ÿ ’Ty;ô’toÿ jih –4–
d*„vÿ“‰ô' d*jIRià vTyô' r=oÿ aÖ>v˝mr;ÖYy˝" )
du,û ;RªIô" sv;RÃ duvû ;RcSÖ t; aÖSm•;ÿxy;m…s –5–
=u/û ;ôm;ôr' tO„ÿ ,;m;ôrmÖgot;ÿmnpÖTyt;ÿm( )
ap;ÿm;gRÖ Tvy;ÿ vÖy' svÖ| tdpÿ mOJmhe –6–
tO„û ,;ôm;ôr' =u/ÿ ;m;ôrmqoÿ a=pr;jÖym( )
ap;ÿm;gRÖ Tvy;ÿ vÖy' svÖ| tdpÿ mOJmhe –7–
aÖp;ôm;ôgR aoWÿ/In;ô' sv;Rsà ;ômk
e ô î√ÖxI )
tenÿ te mOJmô a;iSqÿtmÖ qÖ TvmÿgdÖ íÿr –8–

91
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è18ù a∑;dx' sUˇ_m(


è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) ap;m;gRvnSpitdevR t; ) è1-5á
7-8ù p[qm;idpç;n;mOc;' s¢My∑Myoí;nu∑pu ( è6ù Wœ‰;í bOhtIg.;Rn∑u pu ( zNdsI
sÖm' Jyoitô" sUy,ÖRe ;ˆ;ô r;]Iÿ sÖm;vÿtI )
’û,o…mÿ sÖTymUtû yeåÿ rÄs;" sÿNtuû ’TvÿrI" –1–
yo devÿ ;" ’ûTy;' ’ûTv; hr;ÖdivÿdWu o gûhO m( )
vÖTso /;ô®·rÿv m;ôtrÄ' t' p[TÖ ygupÿ p¥t;m( –2–
aÖm; ’ûTv; p;ôPm;nÖ' ySten;ôNy' …j`;'sà it )
aXm;ÿnSÖ tSy;'Ã dÖG/;y;'Ã b¸ûl;" f$(k·¡ r£it –3–
shÿß/;mÖiNv≤xÿ%;ôiNvg[Ivÿ ;' z;yy;ô Tvm( )
p[itÿ Sm cÖ£W⁄ ÿe ’ûTy;' ip[yô ;' ip[yô ;vÿte hr –4–
aÖny;ôhmoWÿ?y;ô sv;R"Ã ’ûTy; aÿddU Wu m( )
y;' =e]ÿe cÖ£y⁄ ;| goWuû y;' v;ÿ teÖ pu®Wÿ We u –5–
yíÖk;rÄ n xÖx;kô kt|Ãu xÖ≈e p;dÿm©Ö ·ë rÿm( )
cÖk;rÿ .Ö{mÖSm>yÿm;ôTmneÖ tpÿn'Ö tu s" –6–
aÖp;ôm;ôgoRåpÿ m;∑uR =ei]Öy' xÖpqÿíÖ y" )
ap;hÿ y;tu/;ônIrpÖ sv;RÃ ar;ÖYy˝" –7–
aÖpmÖ JO yÿ y;tu/û ;n;ônpÖ sv;RÃ ar;ÖYy˝" )
ap;ÿm;gRÖ Tvy;ÿ vÖy' svÖ| tdpÿ mOJmhe –8–
è19ù Ekon…v'x' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" )
è1á 3-8ù p[qmcRStOtIy;idW<,;ç;nu∑pu ( è2ù i√tIy;y;í pQy;p…¤XzNdsI
92
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

¨Öto aÖSybÿN/u’dutû o aÿ…sô nu j;ÿ…mô’t( )


¨Öto ’¡Ty;ô’tÿ" p[jÖ ;' nÖd…môv; …zÿ‚N/ô v;iWRk
à m( –1–
b[;˜ô ,ô ne Ö pyuˇÃR _;…sô k<venÿ n;WRdÖ ne ÿ )
senvÿe iw Wô ‚TvWIÿmtIô n t]ÿ .Öym‚Stô y]ÿ p[;“ô o„yoÿW/e –2–
ag[mÿ „Öe yoWÿ/In;ô' JyoitÿWve ;….dIôpyÿn( )
¨Öt ];ôt;…sô p;kôSy;qoÿ hÖNt;…sÿ rÄ=sÿ" –3–
ydÖdo devÖ ; asurÿ ;ÖS' Tvy;g[eÿ inôrk⁄v¡ tR )
ttÖSTvm?yoÿW/eåp;m;ôgoR aÿj;yq;" –4–
ivô….ôNdôtI xÖtx;ÿ%; iv….ôNd•;mÿ te ipôt; )
p[TÖ y‚Gv ….ÿ‚N/ô Tv' t' yo aÖSm;' aÿ….ôd;sÿit –5–
asÖ∫MÀ y;ô" smÿ.vÖˇ¥;meiÿ t mÖh√‰cÿ" )
t√w ttoÿ iv/Upû ;yÿTp[Tô y‘ôt;Rrmÿ zO tu –6–
p[TÖ yõ™ ih s'bà .Ö iU vÿq p[tIôcInÿflÖSTvm( )
sv;ôNR mCzôpq\;ô a…/ô vrIÿyo y;vy; vÖ/m( –7–
xÖtne ÿ m;ô p·rÿ p;ih sÖhße,ÿ ;ô…. rÿ=; m; )
îN{ÿSte vI®/;' pt ¨Ög[ aoôJm;nÖm; dÿ/t( –8–
è20ù …v'x' sUˇ_m(
è1-9ù nvcRSy;Sy sUˇ_Sy m;tOn;m; AiW" ) m;tOn;m*W…/devR t; )
è1ù p[qmcR" Svr;@nu∑pu ( è2-8ù i√tIy;ids¢;n;mnu∑pu (
è9ù nvMy;í .u·rgnu∑pu ( zNd;'…s
a; pÿXyitô p[itÿ pXyitô pr;ÿ pXyitô pXyÿit )
idvÿmNÖ t·rÿ=mÖ ;∫À…mô' svÖ| t∂ºiÿ v pXyit –1–
93
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

itôßo idvÿ‚Stôß" pO…ÿ qôvI" W$( cemÖ ;" p[iÖ dxÖ" pOqk
ÿ ™ )
Tvy;ôh' sv;RÃ .Utû ;inô pXy;ÿin deVyoW/e –2–
idôVySyÿ sup,Ö SR yô tSyÿ h;…s kônIinÿk; )
s; .U…môm; ®ÿroihq vÖÁ' ≈;ôNt; vÖ/·U rÿv –3–
t;' meÿ shß;ô=o devÖ o d≤=ÿ,Öe hStô a; dÿ/t( )
ty;ôh' sv|Ã pXy;…mô yíÿ xU{û ¨Öt;yR"Ã –4–
a;ôiv„’¡,„u v Âôp;i,ô m;Tm;nÖmpÿ gUhq;" )
aqoÿ shßc=oô Tv' p[itÿ pXy;" ikmIôidnÿ" –5–
dÖxyR ÿ m; y;tu/û ;n;ÿNdôxyR ÿ y;tu/;ôNy˝" )
ipôx;ôc;NTsv;RNÃ dxRyÖ ie tô Tv; rÿ. aoW/e –6–
kôXypÿSyô c=urÿ …s xuNû y;íÿ ctur+Ä y;" )
vIô/e[ sUy…ÃR mvÖ spRNÃ tô' m; ipÿx;ôc' itôrSk¡r" –7–
¨dÿg.[ ' p·rÖp;,;ÿ¥;tu/û ;n'Ã ikmIôidnÿm( )
ten;ôh' sv|à pXy;Myutû xU{û mutû ;yRmà ( –8–
yo aÖNt·rÿ=,e Ö ptÿitô idv'Ö yí;ÿitôspRià t )
.U…mô' yo mNyÿte n;ôq' t' ipÿx;ôc' p[ dÿxyR –9–
è21ù Ek…v'x' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) g;vo devt;" ) è1á 5-7ù p[qmcR"
pçMy;idtOcSy c i]∑up( è2-4ù i√tIy;idtOcSy c jgtI zNdsI
a; g;voÿ aGm•utû .Ö{mÿ£Nô TsIdÿNtu goôœº rÄ,yÿNTvôSme )
p[jÖ ;vÿtI" pu®Â
Ä p;ÿ îÄh Syu·û rN{;ÿy pUvû IR®WÄ soô duh;ÿn;" –1–

94
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

îN{oô yJvÿne gO,tÖ e cÖ ≤x=ÿtÖ ¨pe∂dÿ ;itô n Sv' muWÿ ;yit )


.Uyoÿ.yU o rÄ…y…mdÿSy vÖ/yR •ÿ ….ô•e ≤%ôLye in dÿ/;it devyÖ mu ( –2–
n t; nÿx≤Ntô n dÿ.;itô tSk¡roÖ n;s;ÿm;…mô]o Vyô…qr; dÿ/WRit )
devÖ ;'íÖ y;….ôyjR tÿ Öe dd;ÿit cÖ Jyo…gˇ;….ÿ" scteÖ gopÿit" sÖh –3–
n t; av;RÃ re,Ä k
u k
¡ ;$oåXnutÖe n s'SÃ ’tÖ]mupÿ y≤Ntô t; aÖ…. )
¨Ö®gÄ ;ôym.ÿy'Ö tSyô t; anuû g;voô mtRSÃ yô iv cÿr≤Ntô yJvÿn" –4–
g;voô .goô g;vÖ îN{oÿ m îCz;ôÌ;vÖ" somÿSy p[qmÖ Syÿ .Ö=" )
îÄm; y; g;vÖ" s jÿn;sÖ îN{ÿ îÄCz;…mÿ ˙Öd; mnÿs; …côidN{ÿm( –5–
yUyû ' g;ÿvo medyq ’ûx' …cÿd≈Iôr' …cÿT’,uq; supû t[ Iÿkm( )
.Ö{' gOhû ' ’¡,qu .{v;co bOhû √oô vyÿ ¨Cyte sÖ.;suÿ –6–
p[jÖ ;vÿtI" sUyû vÿse ®ÄxNtIÿ" xuı
û ; aÖp" supÿ p[ ;ô,e ipbÿNtI" )
m; vÿ Stenô ÈÃxtÖ m;`x'sà "Ö p·rÿ vo ®Ä{Syÿ heiÖ tvO,ÃR ˇ_⁄ –7–
è22ù √;…v'x' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy v…sœ aqv;R v; AiW" ) îN{o devt; ) i]∑up( zNd"
îÄm…mÿN{ v/Ry =Öi]y'à me îÄm' ivôx;mek
ÿ vOWû ' ’¡,ûu Tvm( )
inrÄ…m];ÿn+,uÁSyô sv;ôS| t;n[Nÿ /y;Sm; ahmuˇrÖ We ÿu –1–
Em' .ÿjÖ g[;meÖ aêeWÿ ûu goWuû in∑' .ÿjÖ yo aÖ…m]oÿ aÖSy )
v„mRà =ô];,;ÿmyÖ mÿStuû r;jeN{ô x]uÃ' rN/yÖ svRmà SÖ mw –2–
aÖymÿStuû /nÿpitô/nR ;ÿn;mÖy' ivôx;' ivôXpitÿrStuû r;j;ÿ )
aÖ‚Sm…•ÿN{ô mihô vc;|…Ã s /eÁvÖcsR Ã' ’,uihô x]umÿ Sy –3–
aÖSmw ¥;ÿv;pO…qvIô .U·rÿ v;ôm' duhÿ ;q;' `mRdÖ `u ÿe îv /enÖ U )
95
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖy' r;j;ÿ ip[yô îN{ÿSy .Uy;≤Tp[yô o gv;ômoWÿ/In;' pxUnû ;m( –4–


yunû æJmÿ t ¨ˇÖr;vÿNtô…mN{ô' yenÖ jyÿ≤Ntô n pÿr;ÖjyÿNte )
ySTv;ô krÿdk e vOWû ' jn;ÿn;mutû r;D;ÿmˇu mÖ ' m;ÿnvÖ ;n;ÿm( –5–
¨ˇÿrSÄ Tvm/ÿre te sÖpà;ô ye kÉ cÿ r;jÖNp[itÿx]vSte )
EÖkvô WûO îN{ÿs%; …jgIôv;' zÿ]yU tÖ ;m; .ÿr;Ö .ojÿn;in –6–
…sôh' p[tÿ Ikoô ivxoÿ a≤ıô sv;RÃ Vy;ô`p[ tÿ[ Iôkoåvÿ b;/Svô x]Unÿ ( )
EÖkvô WûO îN{ÿs%; …jgIôv;' zÿ]yU tÖ ;m; ≤%ÿd;ô .ojÿn;in –7–
è23ù ]yo…v'x' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy mOg;r AiW" ) p[cte ; a…¶devR t; ) è1-2á 5á 7ù
p[qm;i√tIy;pçmIs¢mIn;mOc;' i]∑up( è3ù tOtIy;y;" purSt;∆‰oit„mtI i]∑up(
è4ù ctuQy;R anu∑pu ( è6ù Wœ‰;í p[St;rp…¤XzNd;'…s
aÖ¶me NÃR ve p[qmÖ Syô p[ctÿe sÖ" p;çÿjNySy b¸û/; y…môN/teÿ )
ivxoÿivx" p[iv≤xôv;'smÿ ImheÖ s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –1–
yq;ÿ hÖVy' vhÿ…s j;tvedoô yq;ÿ yÖD' kôLpyÿ…s p[j;ônn( )
EÖv; devÖ >e yÿ" sumiÖ t' nÖ a; vÿhÖ s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –2–
y;mÿNymÖ•pu yÿ ˇu _ô' vihÿœ'Ö kmR˚à mÖ•R ;.ÿgm( )
aÖ…¶mIÿ@e rÄ=oôh,'Ã yDÖv/O Ã' `Otû ;¸ÿt'Ö s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –3–
suj;ÿt' j;ôtvedÿ smÖ…¶' vwêÿ ;nÖr' ivô.mu ( )
hÖVyôv;h'Ã hv;mheÖ s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –4–
yenÖ AWÿyo bÖlm¥oÿtyNyujû ; yen;surÿ ;,;ômyuvÿ Nt m;ôy;" )
yen;ô…¶n;ÿ pÖ,IinN{oÿ …jôg;yÖ s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –5–

96
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

yenÿ devÖ ; aÖmtO mÿ NÖ vivÿNdôNyen*Wÿ/Iôm/R mÿu tIôr’¡<vn( )


yenÿ devÖ ;" Sv1Ör¡ ;.ÿrNÄ Ts noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –6–
ySyedô ' p[iÖ d≤xô yi√ôrocÿtÖe y∆;ôt' jÿintÖVy'˝ cÖ kÉvl
ÿ m( )
St*Myô…¶' n;ÿ…qôto joÿhvI…mô s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –7–
è24ù ctu…v|x' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy mOg;r AiW" ) îN{o devt; ) è1ù p[qmcR"
xKvrIg.;R pur"xKvrI i]∑up( è2-7ù i√tIy;idW<, ;ç i]∑up( zNdsI
îN{ÿSy mNmheÖ xêÖiddÿSy mNmhe vO]flÖ Stom;ô ¨pÿ memÖ a;gu"ÿ )
yo d;ôxWu "ÿ su’
û toô hvÖmie tô s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –1–
y ¨ÖgI[ ,;ÿmgûu b[ ;ÿ¸yRyÖ yu oR d;ÿnvÖ ;n;ô' blÿm;®Ärojÿ )
yenÿ …jôt;" …sN/ÿvoô yenÖ g;vÖ" s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –2–
yíÿW…R ,ôpo[ vOWÿ .Ö " SvôivR¥Smwô g[;v;ÿ," p[vÖ dÿ≤Nt nOMû ,m( )
ySy;ÿ?vôr" sÖ¢hoÿt;ô midÿœ"Ö s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –3–
ySyÿ vÖx;sÿ AWÖ.;sÿ ¨Ö=,oô ySmwÿ mIôyNteô Svrÿv" SvôivRdÿe )
ySmwÿ xu£
û " pvÿtÖe b[˜x
ÿ ‚u M.tÖ" s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –4–
ySyô jui∑'Ã soô…mnÿ" k;ômyÿNteô y' hvÿNtô îWumÿ Ntô' givÿ∑* )
y‚Smÿ•k
Ö "ú ≤xÿ…≈ôye y‚Smô•ojÖ" s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –5–
y" p[qÿ mÖ " k¡m’ÖR Ty;ÿy jÖDe ySyÿ vIôy˝'R p[qmÖ Sy;nubÿ ı
u m( )
yeno¥ÿtoô vj[oåô >y;yÖt;ihô' s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –6–
y" s'gà ;[ mô ;•yÿitô s' yu/û e vÖxI y" pu∑û ;inÿ s'sjûO itÿ dUyû ;inÿ )
St*mIN{'Ã n;…qôto joÿhvI…mô s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –7–

97
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è25ù pç…v'x' sUˇ_m(


è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy mOg;r AiW" ) v;yusivt;r* devte )
è1-2á 4-6ù p[qm;i√tIyyoA≥coítuQy;RidtOcSy c i]∑up(
è3ù tOtIy;y; aitxKvrIg.;R jgtI è7ù s¢My;í pQy;bOhtI zNd;'…s
v;ôyo" sÿivôtiu vRdô q;ÿin mNmheÖ y;v;ÿTmôNvi√ôxqoô y* cÖ r=ÿq" )
y* ivêÿSy p·rÖ.U bÿ.vûU quSû t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –1–
yyoô" s':y;ÿt;ô v·rÿm;ô p;iqRvà ;inô y;>y;ô' rjoÿ yuipôtmÖNt·rÿ=e )
yyoÿ" p[;yô ' n;Nv;ÿnx
Ö e kíÖn t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –2–
tvÿ v[tÖ e in ivÿxNteô jn;ÿsSÖ TvYyuidÿtÖe p[re tÿ e …c].;no )
yuvû ' v;ÿyo sivôt; cÖ .uvnÿ ;in r=qÖSt* noÿ muçtÖmh' sÿ " –3–
apetÖ o v;ÿyo sivôt; cÿ du„’ûtmpÖ r=;'…Ã sô ≤x…mÿd;' c se/tm( )
s' ÁU3û j¡Ö yR ;ÿ sûjO qÖ" s' blenÿ Ö t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –4–
rÄ…y' meÖ poW'Ã sivôtot v;ôySu tônU d=Öm; suvÿ t;' sux
û ve mÿ ( )
aÖy+Ö mt;ÿitô' mhÿ îÄh /ÿˇ'Ö t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –5–
p[ sumÿ iÖ t' sÿivtv;Ry ËôtyeÖ mhÿSvNt' mTsôr' m;ÿdy;q" )
aÖv;RGv;ômSyÿ p[vÖ toô in yÿCztÖ' t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –6–
¨pÖ ≈eœ;ÿ n a;ô≤xWoÿ devÖ yoô/;Rm•ÿ iSqrn( )
St*…mÿ devÖ ' sÿivôt;r'Ã c v;ôy'u t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –7–
è26ù Wi@±vx
' ' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy mOg;r AiW" ) ¥;v;pO…qVy* devte )
è1ù p[qmcR" puroåi∑jRgtI è2-6ù i√tIy;idpç;n;' i]∑up(
è7ù s¢My;í x;Kvrg.;Ritm?yeJyoit≤S]∑up( zNd;'…s
mÖNve v;'Ã ¥;v;pO…qvI su.ojs*ô scetÿ s*ô ye ap[qÿ qe ;ôm…mÿt;ô yojÿn;in )
98
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

p[iÖ tôœº Á.ÿvtÖ' vsUnÿ ;ô' te noÿ muçtÖmh' sÿ " –1–


p[iÖ tôœº Á.ÿvtÖ' vsUnÿ ;ô' p[vı
ÿO e devI su.ge ¨ÂcI )
¥;v;ÿp…O qvIô .vÿt' me Syoône te noÿ muçtÖmh' sÿ " –2–
aÖst'Ö ;ôpe sutû pÿs* ¸veåÖ hmuvû IR gÿM.Iôre kôiv….ÿnmR SÖ ye˝ )
¥;v;ÿp…O qvIô .vÿt' me Syoône te noÿ muçtÖmh' sÿ " –3–
ye aÖmtO Ã' …b.Oqû o ye hÖvI'iWÖ ye ßoôTy; …bÿ.qûO o ye mÿn„ûu y;˝n( )
¥;v;ÿp…O qvIô .vÿt' me Syoône te noÿ muçtÖmh' sÿ " –4–
ye ¨Ö≤ßy;ÿ …b.Oqû o ye vnÖSptIôNyyoÿv;ô| ivê;ô .uvnÿ ;NyôNt" )
¥;v;ÿp…O qvIô .vÿt' me Syoône te noÿ muçtÖmh' sÿ " –5–
ye k°ôl;lenÿ tÖpyR qÿ oô ye `Otû ne Ö y;>y;ÿmtûO e n ik˘ cÖn xÿKnuvû ≤Ntÿ )
¥;v;ÿp…O qvIô .vÿt' me Syoône te noÿ muçtÖmh' sÿ " –6–
yNmedô mÿ….ôxocÿitô yenyÿ ne v; ’ût' p*®ÿWye ;ô• dwv;ÿt( )
St*…mô ¥;v;ÿp…O qôvI n;ÿ…qôto joÿhvI…mô te noÿ muçtÖmh' sÿ " –7–
è27ù s¢…v'x' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy mOg;r AiW" ) m®to devt;" ) i]∑up( zNd"
mÖ®t;'Ã mNveô a…/ÿ me b[vu Ntuû p[me ' v;jÖ' v;jÿs;te avNtu )
a;ôxiU nÿv suyû m;ÿn◊ ËôtyeÖ te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –1–
¨Tsôm≤=ÿt'Ö Vycÿ≤Ntô ye sd;ô y a;ÿ…sôç≤Ntô rsÖmoWÿ/IWu )
purû o dÿ/e mÖ®tÖ" pO‚Xnÿm;tøSû' te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –2–
pyoÿ /ennûU ;' rsÖmoWÿ/In;' jÖvmvRtà ;' kvyoô y îNvÿq )
xÖGm; .ÿvNtu mÖ®toÿ n" Syoôn;Ste noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –3–
99
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖp" sÿm{ûu ;i∂vÖm√u hÿ ≤Nt idôvSpO…ÿ qôvImÖ…. ye sOjû ≤Ntÿ )


ye aÖ≤∫rIx;ÿn; mÖ®tÖírÿ≤Ntô te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –4–
ye k°ôl;lenÿ tÖpyR ≤ÿ Ntô ye `Otû ne Ö ye v;ô vyoô medsÿ ; s'sjûO ≤Ntÿ )
ye aÖ≤∫rIx;ÿn; mÖ®toÿ vÖWyR ≤ÿ Ntô te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –5–
ydIidôd' mÿ®toô m;®ÿtne Ö yidÿ dev;ô dwVyenÿ dÖe gO ;rÿ )
yUyû mIÿ≤x?ve vsvÖStSyô in„’¡tSÖe te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –6–
itôGmmnIÿk' ividôt' shÿSvôNm;®ÿt'Ö x/R"Ö pOtnÿ ;sUgû m[ ( )
St*…mÿ mÖ®toÿ n;…qôto joÿhvI…mô te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –7–
è28ù a∑;…v'x' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy mOg;roåqv;R v; AiW" ) .v;xv*R ®{o v; devt; )
è1ù p[qmcoR √‰itj;gtg.;R .u·riK]∑up( è2-7ù i√tIy;idW<,;ç i]∑up( zNdsI
.v;ÿxv*R mÖNve v;ô' tSyÿ ivˇÖ' yyoÿv;R…môd' p[iÖ d≤xô yi√ôrocÿte )
y;vÖSyex;ÿqe i√ôpdoô y* ctu„ÿ pdÖSt* noÿ muçtÖmh' sÿ " –1–
yyoÿr>yô>v ¨Öt y∂Ürû e …cô¥* ivÿidôt;ivÿW.ûu tO ;ôm…sÿœ* )
y;vÖSyex;ÿqe i√ôpdoô y* ctu„ÿ pdÖSt* noÿ muçtÖmh' sÿ " –2–
sÖhß
Ö ;ô=* vO]ÿ hÖ n;ÿ ¸vehÖ ' dUrû ge Vÿ yUtI Stuvû •eMÿ yugû *[ )
y;vÖSyexqÿ e i√ôpdoô y* ctu„ÿ pdÖSt* noÿ muçtÖmh' sÿ " –3–
y;v;ÿr.Äe ;qeÿ bÖ¸ s;ôkmg[Öe p[ cedß;ÿ∑m^ ….ô.;' jneWÿ u )
y;vÖSyex;ÿqe i√ôpdoô y* ctu„ÿ pdÖSt* noÿ muçtÖmh' sÿ " –4–
yyoÿv/ÖR ;•;pÖp¥ÿtÖe kíÖn;NtdevÖR We tûU m;nuWÿ We u )
y;vÖSyex;ÿqe i√ôpdoô y* ctu„ÿ pdÖSt* noÿ muçtÖmh' sÿ " –5–

100
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

y" ’¡Ty;ô’NmUlÿ ’
Ö ¥;ÿt/ûu ;noô in t‚SmÿN/ˇÖ' vj[mÿ gûu *[ )
y;vÖSyex;ÿqe i√ôpdoô y* ctu„ÿ pdÖSt* noÿ muçtÖmh' sÿ " –6–
a…/ÿ no b[tU 'Ö pOtnÿ ;sUg*[ ô s' vj[,ÿe sOjtÖ' y" ik¡mIôdI )
St*…mÿ .v;xÖv*R n;ÿ…qôto joÿhvI…mô t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –7–
è29ù Ekoni]'x' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy mOg;r AiW" ) …m];v®,* devte ) è1-6ù
p[qm;idW<,;mOc;' i]∑up( è7ù s¢My;í xKvrIg.;RitjgtI zNd…s
mÖNve v;'Ã …m];v®,;vOt;vO/*ô scetÿ s*ô &◊ÿ,oô y* nudû qe ÿe )
p[ sÖTy;v;ÿnmÖ vÿqoô .reWÿ ûu t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –1–
scetÿ s*ô &◊ÿ,oô y* nudû qe Öe p[ sÖTy;v;ÿnmÖ vÿqoô .reWÿ u )
y* gCzÿqo nOcû =ÿs* bÖ.,u[ ;ÿ sutû ' t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –2–
y;vi©ÿrsÖmvÿqoô y;vÖg‚Stô' …m];ÿv®,; jÖmdÿ…¶ôm≤]ÿm( )
y* kôXypÖmvÿqo y* v…sÿœ'Ö t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –3–
y* Xy;ôv;êÖmvÿqo v;?r‰ôê' …m];ÿv®,; pu®mIô!m≤]ÿm( )
y* ivÿmdÖ mvÿqo sÖ¢vÿ…/['ô t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –4–
y* .Ör√;ÿjmÖ vÿqoô y* gÖiviœÿr' ivôê;…mÿ]' v®, …m]Ö k⁄Tsÿm( )
y* kô=IvÿNtômvÿq"Ö p[ot k<vô' t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –5–
y* me/;ÿit…qômvÿqoô y* i]Öxok˘ô …m];ÿv®,;vux û n;'Ã k;ôVy' y* )
y* gotÿmmÖ vÿq"Ö p[ot muGdÿl'Ö t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –6–
yyoô rqÿ" sÖTyvÿTmRjô rRu ‚ÿ Xm…mRqyûu ; crÿNtm….ôy;itÿ dUWû yÿn( )
St*…mÿ …mô];v®ÿ,* n;…qôto joÿhvI…mô t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –7–

101
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è30ù i]'x' sUˇ_m(


è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" )
svRÂp; sv;R‚Tmk; svRdve myo v;k™ devt; )
è1-5á 7á 8ù p[qm;idpçc;| s¢My∑Myoí i]∑up( è6ù Wœ‰;í jgtI zNd…s
aÖh' ®Ä{…e .ôvsR …ÿu .ír;Myôhm;ÿidôTyw®tÄ ivôêdevÿ "w )
aÖh' …mô];v®ÿ,oô.; …bÿ.MyRhô …mÿN{;ô¶I aÖhmÖ…ênoô.; –1–
aÖh' r;∑^Iÿ sÖg' mÿnIô vsUnÿ ;' …cikôtWu Iÿ p[qmÖ ; yÖ…Dy;ÿn;m( )
t;' m;ÿ devÖ ; Vyÿd/u" pu®]Ä ; .U·rÿSq;];ô' .Uy;Rvà x
Öe yÿNt" –2–
aÖhmevÖ Svôy…môd' vÿd;…mô ju∑Ã' devÖ ;n;ÿmtûu m;nuWÿ ;,;m( )
y' k;ômyeÖ t'tmÿ gûu '[ ’¡,o…mô t' b[˜Ö ;,Ö' tmOiWô' t' sumÿ /Öe ;m( –3–
my;ô soå•ÿm·ˇô yo ivôpXyÿitô y" p[;,ô itô y È'Ã Íû,oTyuˇû _m( )
aÖmNÖ tvoô m;' t ¨pÿ ≤=y≤Nt ≈u…û / ≈utÿ ≈Öıye Ã' te vd;…m –4–
aÖh' ®Ä{;yÖ /nurû ; tÿno…m b[˜iÖ √WeÖ xrÿvÖe hNtôv; ¨ÿ )
aÖh' jn;ÿy sÖmd'Ã ’,oMyôh' ¥;v;ÿp…O qôvI a; ivÿvx e –5–
aÖh' somÿm;hÖns'Ã …b.MyRhô ' Tv∑;ÿrmutû pUWû ,Ö' .gÿm( )
aÖh' dÿ/;…mô {ivÿ,; hÖiv„mÿte sup;[ Vô y;ô3¡Ö yjÿm;n;y suNvôte –6–
aÖh' suvÿ e ipôtrÿmSy mU/û NR mmÖ yoinÿrPSvÿ1NÖ t" sÿm{ûu e )
ttoô iv itÿœÖº .uvnÿ ;inô ivêoôt;mU' ¥;' vÖ„mR,opÿ SpOx;…m –7–
aÖhmevÖ v;tÿ îvÖ p[ v;ÿMy;ôr.ÿm;,;ô .uvnÿ ;inô ivê;ÿ )
pÖro idôv; pÖr EÖn; pO…ÿ qôVywt;vÿtI mihôª; s' bÿ.vU –8–
è31ù Eki]'x' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜;SkNd AiW" ) mNyudvRe t; )
102
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è1á 3ù p[qm;tOtIyyoA≥co≤S]∑up( è2á 4ù i√tIy;ctuQyoR.·Ru riK]∑up(


è5-7ù pçMy;idtOcSy c jgtI zNd;'…s
Tvy;ÿ mNyo sÖrqÿm;®ÄjNtoô hWRmà ;,; ˙iWôt;soÿ m®Tvn( )
itôGmeWvÿ Ö a;yu/ÿ ; sÖ≤' xx;ÿn;ô ¨pÖ p[ yÿNtuû nroÿ aÖ…¶Â¡p;" –1–
aÖ…¶·rÿv mNyo ‚TviWôt" sÿhSv sen;ônInR"Ã s¸re Ùût Eÿ…/ )
hÖTv;yÖ x]Uiû Nv .ÿjSvô vedÖ aojoô …mm;ÿnoô iv mO/oÿ nudSv –2–
shÿSv mNyo aÖ….m;ÿitmÖSmw ®ÄjNmO,û Np[mÿ ,ûO Np[ie hô x]Unÿ ( )
¨Ög'[ teÖ p;joÿ nÖNv; ®ÿ®/[e vÖxI vx'Ã ny;s; EkjÖ Tvm( –3–
Ekoÿ bÙûn;mÿ…s mNyo È…@ôt; ivx'ià vx' yuı û ;yÖ s' ≤xÿx;…/ )
a’¡ˇ®ÄKTvy;ÿ yujû ; vÖy' ¥umû Ntô' `oW'à ‚vjÖy;yÿ ’<m…s –4–
ivôjWÖe ’Ö idN{ÿ îv;nvb[vÖ oô3å¡Ö Sm;k˘¡ mNyo a…/ôp; .ÿvhÖe )
ip[yô ' teÖ n;mÿ s¸re gO,Im…s ivôµ; tmuTsô' ytÿ a;bÖ.qU ÿ –5–
a;.UTÿ y; shÖj; vÿj[ s;ykô shoÿ …b.iWR sh.UtÖ ¨ˇÿrm( )
£Tv;ÿ no mNyo sÖh me¥Ö ˝e …/ mh;/ÖnSyÿ pu®Ùt sÖs' …O jÿ –6–
s's∑ÿO 'Ö /nÿm.ûu y'Ã sÖm;’¡tmÖSm>y'Ã /ˇ;ô' v®ÿ,í mÖNyu" )
….yoô d/;ÿn;ô ˙dÿyWe ûu x]ÿv"Ö pr;ÿ…jt;soô apÖ in lÿyNt;m( –7–
è32ù √;i]'x' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜;SkNd AiW" ) mNyudvRe t; ) è1ù p[qmcoR
jgtI è2-7ù i√tIy;idW<,;ç i]∑up( zNdsI
ySteÿ mÖNyoåivÿ/√j[ s;ykô shÖ aojÖ" pu„yÿitô ivêÿm;nuWû k™ )
s;ôÁ;mÖ d;sÖm;yÖ| Tvy;ÿ yujû ; vÖy' shÿS’tenÖ shÿs;ô shÿSvt; –1–
mÖNyu·rN{oÿ mÖNyurvÄe ;sÿ devÖ o mÖNyuhoRt;ô v®ÿ,o j;ôtvedÿ ;" )
103
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

mÖNyuivRxÿ È@teÖ m;nuWÿ Iôy;‹" p;ôih noÿ mNyoô tpÿs sÖjoW;ÿ" –2–
aÖ.I˝ih mNyo tÖvsÖStvIÿy;ôNtpÿs; yujû ; iv jÿihô x]Unÿ ( )
aÖ…mô]hÖ ; vO]ÿ hÖ ; dÿSyuhû ; cÖ ivê;ô vsUNû y; .ÿr;Ö Tv' nÿ" –3–
Tv' ih mÿNyo aÖ…..UTÿ yoj;" SvyÖ.' .U ;Rmoÿ a….m;itW;ôh" )
ivôêcÿW…R ,ô" s¸ÿ·rÖ" shIÿy;nÖSm;SvojÖ" pOtnÿ ;su /eih –4–
aÖ.;ôg" s•pÖ pretÿ o a‚Smô tvÖ £Tv;ÿ tivôWSyÿ p[cte " )
t' Tv;ÿ mNyo a£ôt…u jRhà I@;ôh' Sv; tÖnbU l
ÃR dô ;v;ÿ nÖ Eihÿ –5–
aÖy' teÿ aÖSMyupÿ nÖ EÁÖv;Rõ™ p[tÿ IcIôn" sÿ¸re ivêd;vn( )
mNyoÿ v…j[•…Ö . nÖ a; vÿvTO Svô hn;ÿvÖ dSyU®Ã' tÄ boÿ?y;ôp"e –6–
aÖ…. p[ie hÿ d≤=,Öto .ÿv;ô noå/;ÿ vO]û ;…,ÿ jÏn;vÖ .U·rÿ )
juhû o…mÿ te /Ö®,Ö' m?voô ag[mÿ .ûu ;vupÿ ;ôx
' u p[qÿ mÖ ; ipÿb;v –7–
è33ù ]yiS]'x' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) a…¶devR t; ) g;y]I zNd"
apÿ nÖ" xoxucÿ dÖ`m¶eÿ xuxGûu ?y; rÄ…ym( )
apÿ nÖ" xoxucÿ dÖ`m( –1–
su=û iÖe ]ôy; sugÿ ;tuyû ; vÿsyûU ; cÿ yj;mhe )
apÿ nÖ" xoxucÿ dÖ`m( –2–
p[ y∫≤Ndÿœ EW;ô' p[;Sm;k;ÿsí sUrû yÿ" )
apÿ nÖ" xoxucÿ dÖ`m( –3–
p[ yˇeÿ a¶e sUrû yoô j;yemÿ ihô p[ teÿ vÖym( )
apÿ nÖ" xoxucû dÖ`m( –4–
104
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

p[ ydÖ¶"e shÿSvto ivôêtoô y≤Ntÿ .;ônvÿ" )


apÿ nÖ" xoxucÿ dÖ`m( –5–
Tv' ih ivÿêtomu% ivôêtÿ" p·rÖ.rU …sÿ )
apÿ nÖ" xoxucû dÖ`m( –6–
i√Woÿ no ivêtomu% û ;itÿ n;ôvve ÿ p;ry )
apÿ nÖ" xoxucÿ dÖ`m( –7–
s nÖ" …sN/u…ÿ mv n;ôv;itÿ pW;R SvôStyeÿ )
apÿ nÖ" xoxucÿ dÖ`m( –8–
è34ù ctuiS]'x' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) b[˜*dn' devt; ) è1-3ù
p[qm;idtOcSy i]∑up( è4ù ctuQy;R .u·riK]∑up( è5ù pçMy;" s¢pd; ’it"
è6ù Wœ‰;" pçpd;itxKvrI è7ù s¢My;" pçpd; .u·rKxKvrI
è8ù a∑My;í jgtI zNd;'…s
b[˜;ÿSy xIôW'R bOhû dÿSy pOœû ' v;ÿmdeVÖ ymudû rÿmodÖnSyÿ )
zNd;'…Ã s pÖ=* mu%mÿ Sy sÖTy' ivÿ∑;ôrI j;ôtStpÖsoå…/ÿ yÖD" –1–
aÖnSÖ q;" pUtû ;" pvÿnne xuı
û ;" xucyÿ "Ö xu…cômipÿ y≤Nt loôkm( )
nwW;'Ã ≤xôXn' p[ dÿhit j;ôtvedÿ ;" SvôgRe loôkÉ bÖ¸ S]w,mÿ We ;m( –2–
ivô∑;ô·r,ÿmodÖn' ye pcÿ≤Ntô nwn;ônvÿitR" scte kôd; cÖn )
a;Steÿ yÖm ¨pÿ y;it devÖ ;NTs' gÿN/ôvmRw dÃR te soôMye….ÿ" –3–
ivô∑;ô·r,ÿmodÖn' ye pcÿ≤Ntô nwn;ÿNyôm" p·rÿ mu„,;itô ret"ÿ )
rÄqI hÿ .UTû v; rÿqyÖ ;nÿ Èyte pÖ=I hÿ .UTû v;itô idvÖ" smeiÿ t –4–

105
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

EÖW yÖD;n;ô' ivtÿtoô vihÿœo iv∑;ô·r,'Ã pÖKTv; idôvm; ivÿvx e )


a;ô<@«k˘ô k⁄mdÿu 'Ö s' tÿnoitô …bs'Ã x;ôlk
U ô˘ xf¡ko mul;ôlI )
EÖt;STv;ô /;r;Ö ¨pÿ yNtuû sv;R"Ã SvôgRe loôkÉ m/umÿ ≤ÖÄ TpNvÿm;n;ô ¨pÿ Tv;
itœNtu pu„kô·r,Iô" smÿNt;" –5–
`Otû Óÿd;ô m/uk
ÿ l
À ;ô" suroÿdk;" =Iôr,e ÿ pU,û ;R ¨ÿdk
Ä nÉ ÿ dÖ›; )
EÖt;STv;ô /;r;Ö ¨pÿ yNtuû sv;R"Ã SvôgRe loôkÉ m/umÿ ≤Ö TpNvÿm;n;ô ¨pÿ Tv;
itœNtu pu„kô·r,Iô" smÿNt;" –6–
cÖtru "ÿ k⁄Mû .;'ítÿ /ûu ;R dÿd;…m =Iôr,e ÿ pUnû ;\‹ ¨ÿdk
Ö nÉ ÿ dÖ›; )
EÖt;STv;ô /;r;Ö ¨pÿ yNtuû sv;R"Ã SvôgRe loôkÉ m/umÿ ≤Ö TpNvÿm;n;ô ¨pÿ Tv;
itœNtu pu„kô·r,Iô" smÿNt;" –7–
îÄmmoÿdnÖ ' in dÿ/e b[;˜Ö,We ÿu iv∑;ô·r,'à lokô…jt'à SvôgmR ( )
s meÖ m; =e∑ÿ Svô/y;ô ipNvÿm;no ivôê¡p; /enÖ "u k;ÿmdÖ `u ;ÿ me aStu –8–
è35ù pçi]'x' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy p[j;pitA≥iW" ) aitmOTyudvRe t; ) è1-2á 5-7ù
p[qm;i√tIyyoA≥co" pçMy;idtOcSy c i]∑up( tOtIy;y; .u·riK]∑up(
è4ù ctuQy;Rí jgtI zNd;'…s
ymoÿdnÖ ' p[qÿ mÖj; AûtSyÿ p[jÖ ;pÿitôStpÿs; b[˜Ö ,eåpÿct( )
yo loôk;n;ô' iv/Oiÿ tôn;R….ôrWe ;ôˇne *ÿdnÖ ne ;itÿ tr;…, mOTû yum( –1–
yen;tÿrN.Ut’
Ö toåitÿ mOTû yu' ymÖNvivÿNdôNtpÿs;ô ≈me,ÿ )
y' pÖp;cÿ b[˜Ö ,eÖ b[˜Ö pUvÖ| ten*ÿdnÖ ne ;itÿ tr;…, mOTû yum( –2–
yo d;ô/;rÿ pO…qôvI' ivôê.oÿjsÖ' yo aÖNt·rÿ=mÖ ;pO,ÿ ;ô{senÿ )
yo aStÿ>n;ôi∂vÿm?ûU voR mÿihôª; ten*ÿdnÄÖ ne ;itÿ tr;…, mOTû yum( –3–
ySm;ôNm;s;ô in…mRtà ;‚S]ôx
' dÿr;" s'vTsôro ySm;ô…•…mRtà oô √;dÿx;r" )
106
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aÖhoôr;Ö]; y' pÿ·rÖyNtoô n;puSten*ÿdnÖ ne ;itÿ tr;…, mOTû yum( –4–


y" p[;,ÿ dÖ " p[;,ÿ dÖ v;ÿNbô.vU Ö ySmwÿ loôk; `Otû vÿNtô" =rÿ≤Nt )
Jyoitÿ„mtI" p[iÖ dxoô ySyô sv;RSô ten*ÿdnÖ ne ;itÿ tr;…, mOTû yum( –5–
ySm;ÿTpôKv;dÖmtO Ã' s'b.Ö vU Ö yo g;ÿy}Ö y; a…/ÿpitbR.Ö vU ÿ )
y‚SmôNved;ô inihÿt; ivôê¡p;ôSten*ÿdnÖ ne ;itÿ tr;…, mOTû yum( –6–
avÿ b;/e i√ôWNt'Ã devpIôy'u sÖpà;ô ye meåpÖ te .ÿvNtu )
b[˜Ö *ôdnÖ ' ivÿê…Ö jt'Ã pc;…m Íû<vNtuÿ me ≈Ö∂/;ÿnSy devÖ ;" –7–
è36ù Wæ$(]x
' ' sUˇ_m(
è1-10ù dxcRSy;Sy sUˇ_Sy c;tn AiW" ) sTy*j; a…¶devR t; ) è1-8á 10ù
p[qm;¥∑;n;' dxMy;í;nu∑pu ( è9ù nvMy;í .u·rgnu∑pu ( zNdsI
t;NTsôTy*j;ô" p[ dÿhTvô…¶vwêÃR ;nÖro vOW;ÿ )
yo noÿ durSÄ y;i∂Ps;ô∞;qoô yo noÿ ar;itôy;t( –1–
yo noô idPsô;didÿPstoô idPsÿtoô yíÖ idPsÿit )
vwêÖ ;ônrÖ Syô d'∑yÿ^ orĶre ipÿ d/;…mô tm( –2–
y a;ÿgrÖ e mOgû yÿNte p[it£oôx˝e åm;v;ôSye˝ )
£ôVy;doÿ aÖNy;≤NdPsÿt"Ö sv;|Sô t;NTshÿs; she –3–
sheÿ ipx;ôc;NTshÿsWw ;ô' {ivÿ,' dde )
sv;RNÃ durSyôto hÿ‚Nmô s' mÖ a;kÀi¡ tA≥¥t;m( –4–
ye devÖ ;StenÖ h;sÿNteô sUy,ÃRe …mmte jÖvm( )
nÖdIWuû pvRtà We ûu ye s' tw" pÖx…u .ÿivRde –5–
tpÿno a‚Sm ipx;ôc;n;'Ã Vy;ô`o[ gomÿt;…mv )
107
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ê;nÿ" …sôh' …mÿv dOÇû ; te n ivÿNdNteô Nyçÿnm( –6–


n ipÿx;ôc"w s' xÿKno…mô n Stenô nw R vÿngÖ …Ru .ÿ" )
ipôx;ôc;StSm;ÿ•Xy≤Ntô ymÖh' g[;mÿm;ivôxe –7–
y' g[;mÿm;ivôxtÿ îÄdmugû '[ shoô mmÿ )
ipôx;ôc;StSm;ÿ•Xy≤Ntô n p;ôpmupÿ j;nte –8–
ye m;ÿ £oô/yÿ≤Nt lipôt; hÖ‚Stn'Ã mÖxk;ÿ îv )
t;nÖh' mÿNyeô duihRtà ;ôÔneÖ aLpÿxyUinv –9–
aÖ…. t' inA≥ià t/Rˇ;ômêÿ…mv;ê;….ô/;Ny;ÿ )
mÖLvo yo mÁÖ' £⁄?yÿitô s ¨Ö p;x;ô• muCÿ yte –10–
è37ù s¢i]'x' sUˇ_m(
è1-12ù √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy b;dr;y…,A≥iW" ) è1-2á 6ù
p[qm;i√tIy;WœIn;mOc;mjÍ©‰oW…/" è3-5ù tOtIy;idtOcSy;Psrs"
è7-12ù s¢My;idW<,;í gN/v;RPsryoW/yo devt;" ) è1-2á 4á 6á 8-10ù
p[qm;i√tIy;ctuqIRWœIn;m∑My;idtOcSy c;nu∑pu ( è3ù tOtIy;y;S}yvs;n; W$(pd;
i]∑up( è5ù pçMy;" p[St;rp…¤" è7ù s¢My;" proi„,k™
è11ù Ek;dXy;" W$(pd; jgtI è12ù √;dXy;í incOdnu∑pu ( zNd;'…s
Tvy;ô pUvmÖR qÿv;R,o jÖflU r=;'SÃ yoW/e )
Tvy;ÿ j`;n kôXypÖSTvy;ô k<voÿ aÖgSTyÿ" –1–
Tvy;ÿ vÖymÿPsôrsoÿ gN/ôv;|í;ÿty;mhe )
ajÿÍ©û ‰jÖ r=ô" sv;RNÃ gôN/enÿ n;xy –2–
nÖdI' yÿNTvPsôrsoôåp;' t;ôrmÿvêÖsm( )
guLû gul
û "U pIl;ÿ nlÖ¥*ô3=¡Ö gÿ‚N/" p[mNdônI )
tTpretÿ ;PsrsÖ" p[itÿbı
u ; a.Utn –3–
108
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

y];ÿêTÖ q; Nyôgo[ /;ÿ mh;vO=û ;" ≤xÿ%iô <@nÿ" )


tTpretÿ ;PsrsÖ" p[itÿbıu ; a.Utn –4–
y]ÿ v" p[ƒÖe ; h·rÿt;ô ajunÃR ; ¨Öt y];ÿ`;ôt;" k¡kyôú ˝R " s'vÖ dÿ≤Nt )
tTpretÿ ;PsrsÖ" p[itÿbıu ; a.Utn –5–
Eymÿg•Ö oWÿ/In;' vIô®/;' vIôy;R˝vtI )
aÖjÍÖ ©û ‰˝r;$Ök° tIÿ+,Íû©« VyO˝Wtu –6–
a;ônTO yÿt" ≤x%ôi<@noÿ gN/ôvSR y;ÿPsr;pÖt"e )
….ôn…µÿ mu„û k;vipÿ y;…mô xep"ÿ –7–
.Iôm; îN{ÿSy hetÖ yÿ" xÖtmO∑û IrÿySÖ myIÿ" )
t;….ÿhiR vrÄd;NgÿN/ôv;Rnvÿ k;ôd;NVyO˝Wtu –8–
.Iôm; îN{ÿSy hetÖ yÿ" xÖtmO∑û IihRrà <Ä yyIÿ" )
t;….ÿhiR vrÄd;NgÿN/ôv;Rnvÿ k;ôd;NVyO˝Wtu –9–
aÖvkÖ ;ôd;nÿ….xoôc;nÖPsu Jyoÿty m;mÖk;n( )
ipôx;ôc;NTsv;Rnà oW/eÖ p[ mO,ÿ Iihô shÿSv c –10–
êevk w "¡ kôip·rÖvk
w "¡ k⁄m;ôr" sÿvkR x
É k Ö " )
ip[yô o dOxû îÿv .UTû v; gÿN/ôv"R sÿcteÖ ≤S]yÖSt…môtÄ o n;ÿxy;m…sô b[˜,ÿ ;
vIôy;R˝vt; –11–
j;ôy; î√oÿ aPsôrsoô gN/ÿv;R"ô ptÿyo yUyû m( )
apÿ /;vt;mTy;Rô mTy;RNô m; sÿc?vm( –12–

109
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è38ù a∑;i]'x' sUˇ_m(


è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy b;dr;y…,A≥iW" ) è1-4ù p[qm;idctuAc≥ ;mPsr;"
è5-7ù pçMy;idtOcSy c v;…jnIv;nOW.o devte )
è1-2á 4ù p[qm;i√tIy;ctuqIRn;mnu∑pu ( è3ù tOtIy;y;S}yvs;n; W$(pd; jgtI
è5ù pçMy; .u·rgTyi∑" è6ù Wœ‰;≤S]∑up( è7ù s¢My;í }yvs;n;
pçpd;nu∑Bu g.;R pur ¨p·r∑;∆‰oit„mtI jgtI zNd;'…s
¨Ö≤∫ôNdôtI' sÖj' yÿNtImPsôr;' s;ÿ/du iÖe vnIÿm( )
Glheÿ ’ût;inÿ ’<v;ôn;mÿPsôr;' t;…môh ¸ÿve –1–
ivô…côNvôtIm;ÿikôrNtIÿmPsôr;' s;ÿ/du iÖe vnIÿm( )
Glheÿ ’ût;inÿ gO ;ôn;mÿPsôr;' t;…môh ¸ÿve –2–
y;yw"ÿ p·rÖnTO yÿTy;ôdd;ÿn; ’ût' Glh;ÿt( )
s; nÿ" ’ût;inÿ sIWÖtI p[hÖ ;m;ÿ“otu m;ôyy;ÿ )
s; nÖ" pyÿSvôTywtûu m; noÿ jwW·u rÖd' /nÿm( –3–
y; aÖ=We ÿu p[mÖ odÿNteô xuc'Ö £o/'Ã cÖ …b.[tÿ I )
a;ôn≤Ö NdnI'Ã p[moôidnIÿmPsôr;' t;…môh ¸ÿve –4–
sUySÃR y rÄXmInnuû y;" sÖc' rÿ≤Ntô mrIÿcIv;ôR y; aÿnsu c'Ö rÿ≤Nt )
y;s;ÿmWO .Ö o dUrÿ tÄ o v;ô…jnIÿv;NTsô¥" sv;RLÃ loôk;NpôyiRe tô r=ÿn( )
s nÖ Eetûu homÿ…môm' juWÿ ;ô,oô3å¡Ö Nt·rÿ=,e sÖh v;ô…jnIÿv;n( –5–
aÖNt·rÿ=,e sÖh v;ÿ…jnIvNkôkIR vÖTs;…môh rÿ= v;…jn( )
îÄme teÿ Stoôk; bÿ¸l
û ; EÁÖv;Riõôy' teÿ kôk°R h teÖ mnoÿåStu –6–
aÖNt·rÿ=,e sÖh v;ÿ…jnIvNkôk°R ' vÖTs;…môh rÿ= v;…jn( )
aÖy' `;ôso aÖy' v[jÖ îÄh vÖTs;' in bÿ›Im" )
yÖq;ôn;ôm vÿ ÈXmheÖ Sv;h;ÿ –7–

110
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è39ù EkoncTv;·r'x' sUˇ_m(


è1-10ù dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©r; AiW" ) è1-2ù p[qm;i√tIyyo" pO…qVy¶I
è3-4ù tOtIy;ctuQyoRv;RYvNt·r=e è5-6ù pçmIWœyoidRv;idTy*
è7-8ù s¢My∑MyoidRKcN{ms" è9-10ù nvmIdxMyoí j;tved; a…¶devR t;" )
è1á 3á 5á 7ù p[qm;tOtIy;pçmIs¢mIn;' i]pd; mh;bOhtI
è2á 4á 6á 7ù i√tIy;ctuqIRWœ‰∑mIn;' s'St;rp…¤"
è9-10ù nvmIdxMyoí i]∑up( zNd;'…s
pO…û qôVy;mÖ¶yeÖ smÿnmÖNTs a;ÿ›oRt( )
yq;ÿ pO…qôVy;mÖ¶yeÿ sÖmnÿm•evÖ ; mÁ'Ã sÖn' mÖ" s' nÿmNtu –1–
pO…û qôvI /enÖ Su tSy;ÿ aÖ…¶vRTÖ s" )
s; meåÖ …¶n;ÿ vÖTsenWe mÖ jU |Ö k;m'Ã duh;m( )
a;yu"ÿ p[qmÖ ' p[jÖ ;' poW'Ã rÄ…y' Sv;h;ÿ –2–
aÖNt·rÿ=e v;ôyveÖ smÿnmÖNTs a;ÿ›oRt( )
yq;ôNt·rÿ=e v;ôyveÿ sÖmnÿm•evÖ ; mÁ'Ã sÖn' mÖ" s' nÿmNtu –3–
aÖNt·rÿ=' /enÖ Su tSy;ÿ v;ôyvu TÖR s" )
s; meÿ v;ôynu ;ÿ vÖTsenWe mÖ jU |Ö k;m'Ã duh;m( )
a;yu"ÿ p[qmÖ ' p[jÖ ;' poW'Ã rÄ…y' Sv;h;ÿ –4–
idôVy;˝idôTy;yÖ smÿnmÖNTs a;ÿ›oRt( )
yq;ÿ idôVy;˝idôTy;yÿ sÖmnÿm•evÖ ; mÁ'Ã sÖn' mÖ" s' nÿmNtu –5–
¥*/enÖR Su tSy;ÿ a;idôTyo vÖTs" )
s; mÿ a;idôTyenÿ vÖTsenWe mÖ jU |Ö k;m'Ã duh;m( )
a;yu"ÿ p[qmÖ ' p[jÖ ;' poW'Ã rÄ…y' Sv;h;ÿ –6–
idô=u cÖN{;yÖ smÿnmÖNTs a;ÿ›oRt( )
yq;ÿ idô=u cÖN{;yÿ sÖmnÿm•evÖ ; mÁ'Ã sÖn' mÖ" s' nÿmNtu –7–
111
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 4 VEDIC LITERATURE COLLECTION

idxoÿ /enÖ vÖSt;s;'Ã cÖN{o vÖTs" )


t; meÿ cÖN{e,ÿ vÖTsenWe mÖ jU |Ö k;m'Ã duh;m( )
a;yu"ÿ p[qmÖ ' p[jÖ ;' poW'Ã rÄ…y' Sv;h;ÿ –8–
aÖ¶;vÖ…¶íÿritÖ p[ivÿ∑Ö AWIÿ,;' pu]û o aÿ….x‚Stôp; ¨ÿ )
nÖmSÖ k;ôr,e Ö nmÿs; te juho…mô m; devÖ ;n;'Ã …mquyû ; k¡mR .;ôgm( –9–
˙Öd; pUtû ' mnÿs; j;tvedoô ivê;ÿin dev vÖynu ;ÿin ivô√;n( )
sÖ¢;Sy;ÿinô tvÿ j;tvedSÖ te>yoÿ juho…mô s juWÿ Sv hÖVym( –10–
è40ù cTv;·r'x' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) s;m;Nyt" sv;Rs;mOc;Ô;tved;"
ivxeWtí è1ù p[qmcoRå…¶" è2ù i√tIy;y; ym" è3ù tOtIy;y; v®,"
è4ù ctuQy;‹" som" è5ù pçMy; .U…m" è6ù Wœ‰; v;yu" è7ù s¢My;" sUy"R
è8ù a∑My;í b[˜ devt;" ) è1á 3-7ù p[qm;y;StOtIy;idpç;n;ç i]∑up(
i√tIy;y; jgtI è8ù a∑My;í puroåitxKvrIp;dyuGjgtI zNd;'…s
ye purû St;ô∆◊u iÿ t j;tved"Ö p[;Cy;ÿ idôxo˝å….ôd;sÿNTyôSm;n( )
aÖ…¶mOTû v; te pr;ÿço VyqNt;' p[TÖ ygenÿ ;Np[itsÖr,e ÿ h‚Nm –1–
ye dÿ≤=,Öto ju◊iÿ t j;tvedoô d≤=ÿ,;y; idôxo˝å….ôd;sÿNTyôSm;n( )
yÖmmOTû v; te pr;ÿço VyqNt;' p[TÖ ygenÿ ;Np[itsÖr,e ÿ h‚Nm –2–
ye pÖí;∆u◊iÿ t j;tved" p[tÖ ICy;ÿ idôxo˝å….ôd;sÿNTyôSm;n( )
v®ÿ,mOTû v; te pr;ÿço VyqNt;' p[TÖ ygenÿ ;Np[itsÖr,e ÿ h‚Nm –3–
y ¨ÿˇrÄto ju◊iÿ t j;tvedÖ ¨dIÿCy; idôxo˝å….ôd;sÿNTyôSm;n( )
somÿmTûO v; te pr;ÿço VyqNt;' p[TÖ ygenÿ ;Np[itsÖr,e ÿ h‚Nm –4–
ye3Ö å¡Ö /St;ô∆◊u iÿ t j;tved /[vûu ;y;ÿ idôxo˝å….ôd;sÿNTyôSm;n( )
.U…mÿmTûO v; te pr;ÿço VyqNt;' p[TÖ ygenÿ ;Np[itsÖr,e ÿ h‚Nm –5–
112
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

ye3Ö å¡Ö Nt·rÿ=;ô∆◊u iÿ t j;tvedo Vyô?v;y;ÿ idôxo˝å….ôd;sÿNTyôSm;n( )


v;ôymu TûO v; te pr;ÿço VyqNt;' p[TÖ ygenÿ ;Np[itsÖr,e ÿ h‚Nm –6–
y ¨Öp·rÿ∑;ô∆◊u iÿ t j;tved Ëô?v;Ry;ÿ idôxo˝å….ôd;sÿNTyôSm;n( )
sUymÃR TûO v; te pr;ÿço VyqNt;' p[TÖ ygenÿ ;Np[itsÖr,e ÿ h‚Nm –7–
ye idôx;mÿNtdexÖR >e yoô ju◊iÿ t j;tved"Ö sv;R>à yo idôG>yo˝å….ôd;sÿNTyôSm;n(
)
b[˜TÖ v;R te pr;ÿço VyqNt;' p[TÖ ygenÿ ;Np[itsÖr,e ÿ h‚Nm –8–
îit ctuq| k;<@m(

113
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq pçm' k;<@m(
è1ù p[qm' sUˇ_m(
è1-9ù nvcRSy;Sy sUˇ_Sy bOhi∂voåqv;R AiW" ) v®,o devt; )
è1ù p[qmcR" pr;bOhtI i]∑up( è2-6á 8ù i√tIy;idpç;n;m∑My;í i]∑up(
è7ù s¢My; ivr;$( i]∑up( è9ù nvMy;í }yvs;n; W$(pd;Tyi∑XzNd;'…s
A/ÿÑN]oô yoinô' y a;ÿb.Ö vU ;ômtO ;ÿsvûu /R mÃR ;n" sujû Nm;ÿ )
adÿB/;su.û ;[ jR mÿ ;ônoåhevÿ i]ôto /Öt;R d;ÿ/;rÄ ]I…,ÿ –1–
a; yo /m;R…Ã , p[qmÖ " sÖs;dÖ ttoô vpUiÃ' W ’,uWe puÂ
û …,ÿ )
/;ôSyuyoRin'Ã p[qmÖ a; ivÿvx
Öe ; yo v;cÖmnuiÿ dt;' …côktÉ ÿ –2–
ySteô xok;ÿy tÖNv'˝ ·rÖrce Ö =rÄ≤ırÿ<yô' xucyÖ oånuû Sv;" )
a];ÿ d/ete aÖmtO ;ÿinô n;m;ôSme vS];ÿ…,ô ivxÖ ErÿyNt;m( –3–
p[ ydetÖ e p[tÿ rÖ ' pUVû y| gu"û sdÿ"sd a;ôitœÿNto ajuyû mR ( )
kô…v" xuWû Syÿ m;ôtr;ÿ ·rh;ô,e j;ôMyw /uy|Ö pitômre yÿ qe ;m( –4–
tdUû Wu teÿ mÖhTpOqÿ Ju mô•mÿ" kô…v" k;Vyenÿ ’,o…m )
yTsôMyç;ÿv….ôyNt;ÿv…Ö . =;m];ÿ mÖhI ro/ÿc£É v;vO/û te ÿe –5–
sÖ¢ mÖy;Rd;ÿ" kôvyÿStt=uSû t;s;ô…mdek;ÿm>Ö y'˝¸ûro g;ÿt( )
a;ôyohRÃ SkôM. ¨pÿmSy nIô@º pÖq;' ivÿsgÖ Re /Ö®,eWÿ u tSq* –6–
¨Öt;mOt;ÿsvûu tR[ ÿ E…m ’ûNv•surÿ ;ÖTm; tÖNv1ÖS¡ tTsumû Ìu"ÿ )
¨Öt v;ÿ xÖ£o ràÖ' d/;ÿTyUjû yR ;ÿ v;ô yTscÿte hivôd;‹" –7–
¨Öt pu]û " ipôtr'à =Ö]mIÿ@º Jyeœô ' mÖy;Rdmÿ ◊yNTSvôStyeÿ )
dxR•Ö u t; vÿ®,Ö y;Steÿ ivôœ; a;ôvv[tÃR t" ’,voô vpUiÃ' W –8–
aÖ/mR /Ö nRe Ö pyÿs; pO,+yô/nRe ÿ xu„m v/Rse amur )
114
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

a…v'Ã vO/;m xÖ≤GmyÖ' s%;ÿy'Ö v®ÿ,' pu]û midÿTy; îiWôrm( )


kôivôxSÖ t;NyÿSmwô vpU„Ã' yvoc;mÖ rodÿsI sTyôv;c;ÿ –9–
è2ù i√tIy' sUˇ_m(
è1-9ù nvcRSy;Sy sUˇ_Sy bOhi∂voåqv;R AiW" ) v®,o devt; )
è1-8ù p[qm;¥∑c;| i]∑up( è9ù nvMy;í .u·rKpr;itj;gt; i]∑up( zNdsI
tidd;ÿsÖ .uvnÿ We ûu Jyeœ'Ö ytoÿ jÖD ¨ÖgS[ TveWô nOMÿ ," )
sÖ¥o jÿD;ôno in ·rÿ,;itô x]Unû nuû ydenÿ 'Ö mdÿ≤Ntô ivêÖ Ëm;ÿ" –1–
v;ôv/ûO ;ôn" xvÿs;ô .UyoRjà ;ô" x]udÿ ;Rsô ;yÿ ….ôys'à d/;it )
aVyÿn∞ Vyôn∞Ö s≤òô s' teÿ nvNtô p[.tÿO ;ô mdeWÿ u –2–
Tve £tumû ipÿ pOç≤Ntô .U·rÖ i√yRdtÖe e i].RvNÖ TyUm;ÿ" )
Sv;ôdo" Sv;dIÿy" Sv;ôdnu ;ÿ sOj;ô smÖd" su m/uû m/unÿ ;ô…. yoÿ/I" –3–
yidÿ …cô•u Tv;ô /n;ô jyÿNtô' r,erÿ ,e anumû dÿ≤Ntô ivp[;"ÿ )
aojIÿy" xu‚„miNTSqôrm; tÿn„u vô m; Tv;ÿ d.Ndurû ve ;ÿs" kôxok;ÿ" –4–
Tvy;ÿ vÖy' x;ÿxµheÖ r,eWÿ u p[pÖ XyÿNto yu/û Ne y;ÿinô .U·rÿ )
coôdy;ÿ…m tÖ a;yu/ÿ ;ô vcoÿ….ô" s' teÿ ≤xx;…mô b[˜,ÿ ;ô vy;'…Ã s –5–
in t∂ÿ…/ôWåe vÿrÄe preÿ cÖ y‚Smô•;ivôq;vÿs; duroÖ,e )
a; Sq;ÿpyt m;ôtr'à …jgÖàmu tÿ îNvtÖ kvRrà ;…,ô .U·rÿ –6–
Stu„û v vÿ„mRNpu®vÄ Tm;Rnà 'Ö smO>v;ÿ,…môntÿmm;ô¢m;ô¢‰;n;ÿm( )
a; dÿxiR tô xvÿs;ô .UyoRjà ;ô" p[ sÿ=it p[itôm;n'à pO…qôVy;" –7–
îÄm; b[˜ÿ bOhû i∂ÿv" ’,vÖidN{;ÿy xUWû mÿ…gôy[ " SvôW;R" )
mÖho goô]Syÿ =yit Svôr;j;ô tur…ÿ íôi√êÿm,RvˇÖ pÿSv;n( –8–

115
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

EÖv; mÖh;NbOhû i∂ÿvoô aqÖv;RvoÿcTÖ Sv;' tÖNv1Ö…¡ mN{ÿmvÖe )


Svs;ÿr* m;tÖ·r>vÿrI a·rÖpe[ ihÖNv≤Ntÿ cwnÖe xvÿs; vÖ/yR ≤ÿ Nt c –9–
è3ù tOtIy' sUˇ_m(
è1-11ù Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy bOhi∂voåqv;R AiW" )
è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥coivRhVyoå…¶" è3-4ù tOtIy;ctuQyoRdvRe ;"
è5ù pçMy; {iv,od;dy" è6á 9-10ù WœInvmIdxmIn;' ivêe dev;"
è7ù s¢My;" som" è8á 11ù a∑Myek;dXyoíeN{o devt;" )
è1á 3-9á 11ù p[qmcRStOtIy;ids¢;n;mek;dXy;í i]∑up(
è2ù i√tIy;y; .u·riK]∑up( è10ù dxMy;í ivr;@±jgtI zNd;'…s
mm;ÿ¶Öe vcoRÃ ivhÖv„e vÿStu vÖy' TveN/;ÿn;StôNv'˝ puWme )
mÁ'Ã nmNt;' p[iÖ dxÖítÿßSÖ Tvy;?yÿ=,e Ö pOtnÿ ; jyem –1–
a¶eÿ mÖNyu' p[iÿ tnudû NpreWÿ ;ô' Tv' noÿ goôp;" p·rÿ p;ih ivôêtÿ" )
ap;ÿço yNtu inôvt;ÿ durSÄ yvoôåmwW;'Ã …côˇ' p[bÖ /u ;ô' iv nex ÿ t( –2–
mmÿ devÖ ; ivÿhvÖ e sÿNtuû svRÖ îN{ÿvNto mÖ®toô iv„,urÿ …Ä ¶" )
mm;ôNt·rÿ=mu®û loÿkmStuû mÁ'ô v;tÿ" pvt;ô' k;m;ÿy;ôSmw –3–
mÁ'Ã yjNt;ô' mmÖ y;nIô∑;kÀi¡ t" sÖTy; mnÿso me aStu )
Enoô m; in g;'Ã ktÖm∞Ön;h' ivêeÿ devÖ ; aÖ…. rÿ=Ntu mehÖ –4–
m…yÿ devÖ ; {ivÿ,mÖ ; yÿjNt;ô' mYy;ôxIrÿStuû m…yÿ devÖ Ùÿit" )
dwvÖ ;" hot;ÿr" sinW• EÖtd·rÿ∑;" Sy;m tÖNv;˝ suvû Ir;ÿ" –5–
dwvIÿ" W@ëvIR®®Ä nÿ" ’,otÖ ivêeÿ dev;s îÄh m;ÿdy?vm( )
m; noÿ ivdd….ô.; mo axÿ‚Stôm;R noÿ ivd√é…jôn; √π„y;ô y; –6–
itôßo devÿ IômiR hÿ nÖ" xmRÃ yCzt p[jÖ ;ywÿ nStôNve3Ö ¡Ö y∞ÿ pu∑û m( )
m; h;ÿSmih p[jÖ y;ô m; tÖn…U .ôm;R rÿ/;m i√WÖte soÿm r;jn( –7–
116
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

¨Ö®VÖ yc;ÿ no mihôW" xmRÃ yCzTvô‚SmNhveÿ pu®Ùût" pu®ÿ =Ä u )


s nÿ" p[jÖ ;ywÿ hyRê mO@û Nº {ô m; noÿ rI·rWoô m; pr;ÿ d;" –8–
/;ôt; ivÿ/;ôt; .uvnÿ Syô ySpitÿdvÖRe " sÿivôt;….ÿm;itW;ôh" )
a;ôidôTy; ®Ä{; aÖ…ênoô.; devÖ ;" p;ÿNtuû yjÿm;n' inA≥qû ;t( –9–
ye nÿ" sÖpà;ô apÖ te .ÿvÆNTvN{;ô…¶>y;ômvÿ b;/;mh En;n( )
a;ôidôTy; ®Ä{; ¨ÿp·rÖSpOxoÿ no ¨Ög'[ ceˇÖ ;rÿm…/r;Öjmÿ£t –10–
aÖv;Rç…Ö mN{ÿmmÖ tu oÿ hv;mheÖ yo goô…jıÿn…Ö jdÿê…Ö j¥" )
îÖm' noÿ yÖD' ivÿhvÖ e Íÿ,oTvôSm;k¡m.UhyR êR medÖ I –11–
è4ù ctuq| sUˇ_m(
è1-10ù dxcRSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) k⁄œo y+mn;xnç devte )
è1-4á 7-9ù p[qm;idctuAc≥ ;' s¢My;idtOcSy c;nu∑pu ( è5ù pçMy; .u·rgnu∑pu (
è6ù Wœ‰; g;y]I è10ù dxMy;í ¨i„,Gg.;R incOdnu∑pu ( zNd;'…s
yo …gô·r„vj;ÿyq; vIô®/;ô' blÿvˇm" )
k⁄œiº hÿ tKmn;xn tÖKm;n'à n;ôxyÿ…•ôt" –1–
supû ,Ö sÖR vu nÿ e …gôr* j;ôt' ihômvÿtSÖ p·rÿ )
/nwrÿ …Ä . ≈uTû v; yÿ≤Nt ivôdiu hR tÿKmôn;xÿnm( –2–
aÖêTÖ qo devÿ sÖ dÿnStOtû IyÿSy;…môto idôiv )
t];ômtO Sÿ yô c=ÿ,' devÖ ;" k⁄œmÿ vNvt –3–
ihôr<Ä yyIô n*rÿcrÄ≤ırÿ<ybN/n; idôiv )
t];ômtO Sÿ yô pu„p'à devÖ ;" k⁄œmÿ vNvt –4–
ihôr<Ä yy;ô" pNq;ÿn a;sÖ•·rÿ];…, ihrÄ<yy;ÿ )
n;voÿ ihrÄ<yyIÿr;sÖNy;….ô" k⁄œÃ' inôr;vÿhn( –5–
117
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

îÄm' meÿ k⁄œÖ pU®Wÿ 'Ö tm; vÿhÖ t' in„k⁄®¡ )


tmuÿ me agÖd' ’¡…/ –6–
devÖ >e yoô a…/ÿ j;ôto˝å…sô somÿSy;…sô s%;ÿ ihôt" )
s p[;,ô ;yÿ Vy;ôn;yÖ c=uWÿ e me aÖSmw mO@ÿ –7–
¨dÿõ™ j;ôto ihômvÿt"Ö s p[;Cô y;' nIÿyseÖ jnÿm( )
t]Ö k⁄œSÿ yô n;m;ÿNyuˇmÖ ;inô iv .e…ÿ jre –8–
¨ÖˇmÖ o n;mÿ k⁄œSyuˇmÖ o n;mÿ te ipôt; )
y+m'Ã cÖ sv|Ã n;ôxyÿ tÖKm;n'Ã c;rÄs' ’¡…/ –9–
xIôW;Rmô yÖ mupÿ hÖTy;mÖ+yoStôNvoô3¡Ö rpÿ" )
k⁄œSÖ tTsvÖ| in„k¡r∂Ä vŸ Ã' smhÖ vO„<yÿm( –10–
è5ù pçm' sUˇ_m(
è1-9ù nvcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) l;=; devt; ) anu∑pu ( zNd"
r;]Iÿ m;ôt; n.ÿ" ipôt;yRmÖ ; teÿ ipt;mÖh" )
…sôl;ôcI n;mÖ v; aÿ…sô s; devÖ ;n;ÿm…sô Svs;ÿ –1–
ySTv;ô ipbÿitô jIvÿitô ];yÿsÖe pu®Wÿ 'Ö Tvm( )
.Ö]IR ih xêÿt;ôm…sô jn;ÿn;' cÖ NyçÿnI –2–
vO=û v' =ÿO mÖ ; roÿhà …s vOW<Ö yNtIÿv kôNyl;ÿ )
jyÿNtI p[Ty;ôitœÿNtIô Sprÿ,Iô n;mÖ v; aÿ…s –3–
y∂Ö<@ºnÖ yid„v;ô y√;®ÄhrR sÿ ; ’ûtm( )
tSyô Tvmÿ…sô in„’¡itô" sem' in„’¡…/ô pU®Wÿ m( –4–
.Ö{;TPlô=;…•‚StÿœSyêÖTq;T%ÿidôr;ıÖv;t( )
118
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

.Ö{;•‰ôgo[ /;ÿTpô,;RTs; nÖ EÁÿ®N/it –5–


ihrÿ<yv,RÖe su.gÿ Öe sUyvÃR ,RÖe vpu∑ÿ me )
®Ät' gÿCz;…s in„’teÖ in„’¡itôn;RmÖ v; aÿ…s –6–
ihrÿ<yv,RÖe su.gÿ Öe xu„meô lomÿxv=ne )
aÖp;mÿ…sô Svs;ÿ l;=eÖ v;toÿ h;ôTm; bÿ.vU te –7–
…sôl;ôcI n;mÿ k;nIônoåjÿb.[u ipôt; tvÿ )
aêoÿ yÖmSyô y" Xy;ôvStSyÿ h;ôò;Syu≤ÿ =ôt; –8–
aêÿSy;ôò" s'piÿ tt;ô s; vO=û ;\ aÖ…. …sÿ„yde )
sÖr; pÿtiÖ ],Iÿ .UTû v; s; nÖ EÁÿ®N/it –9–
è6ù Wœ' sUˇ_m(
è1-14ù ctudxR cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1ù p[qmcoR b[˜;idTy"
è2ù i√tIy;y;" km;R…, è3-4ù tOtIy;ctuQyoR ®{g,;"
è5-8ù pçMy;idctsO,;' som;®{* è9ù nvMy; heit" è10ù dxMy; a…¶"
è11-14ù Ek;dXy;idctsO,;ç sv;RTm; ®{o devt;" )
è1á 9ù p[qm;nvMyo≤]∑up( è2ù i√tIy;y; anu∑pu ( è3ù tOtIy;y; jgtI
è4ù ctuQy;‹" pçpd;nu∑bu iu „,iK]∑uBg.;R jgtI è5-7ù pçMy;idtOcSy i]pd;
ivr;@±g;y]I è8ù a∑My; Ek;vs;n; i√pd;CyRn∑u pu ( è10ù dxMy;" p[St;rp…¤"
è11-13ù Ek;dXy;idtOcSy p…¤" è14ù ctudXR y;í Svr;$( p…¤XzNd;'…s
b[˜ÿ jD;ôn' p[qÿ mÖ ' purû St;ôi√ sIÿmtÖ " su®û coÿ venÖ a;ÿv" )
s bufiû y;˝ ¨pÖm; aÿSy ivôœ;" sÖtíÖ yoinômsÿtíÖ iv vÿ" –1–
an;ÿ¢;ô ye vÿ" p[qmÖ ; y;inô km;R…Ã , ci£ôre )
vIôr;•oô a]Ö m; dÿ.NÖ t√ÿ EÖtTpurû o dÿ/e –2–
sÖhßÿ/;r EÖv te smÿSvr≤Ndôvo n;kÉô m/u…ÿ j◊; asÖítÿ" )
tSyô Spxoô n in …mÿW≤Ntô .U,yÃR " pÖdpe dÿ e p;ô≤xnÿ" s≤Ntô setvÿ e –3–
119
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

pyUûR Wu p[ /ÿNv;ô v;jÿs;tyeÖ p·rÿ vO]û ;…,ÿ sÖ=…,ÿ" )


i√ôWStd?yÿ,vÖR ne yÿe se sinßÖso n;m;ÿ…s ]yodÖxo m;sÖ îN{ÿSy gOhû " –4–
Nve3ô t¡Ö ne ;ÿr;TsIrs*ô Sv;h;ÿ )
itôGm;yu/ÿ * itôGmhetÿ I suWû ve *ô som;ÿ®{;ivôh su mO@ÿ t' n" –5–
avwtÖ ne ;ÿr;TsIrs*ô Sv;h;ÿ )
itôGm;yu/ÿ * itôGmhetÿ I suWû ve *ô som;ÿ®{;ivôh su mO@ÿ t' n" –6–
apwtÖ ne ;ÿr;TsIrs*ô Sv;h;ÿ )
itôGm;yu/ÿ * itôGmhetÿ I suWû ve *ô som;ÿ®{;ivôh su mO@ÿ t' n" –7–
mumû ˇûu _mÖSm;Ndu·ÿ rÖt;dÿv¥Ö ;∆uWû qe ;'Ã yÖDmÖmtO mÿ SÖ m;suÿ /ˇm( –8–
c=uWÿ o hetÖe mnÿso hetÖe b[˜,ÿ o hetÖe tpÿsí hete )
meNÖ y; meiÖ nrÿSymenÖ yÖSte sÿNtuû ye3Ö å¡Ö Sm;\ aÿ>y`;ôy≤Ntÿ –9–
yoô3å¡Ö Sm;'í=uWÿ ;ô mnÿs;ô …cÊy;kÀT¡ y; cÖ yo aÿ`;ôyru …ÿ .ôd;s;ÿt( )
Tv' t;nÿ¶e meNÖ y;menÖ IN’¡,ûu Sv;h;ÿ –10–
îN{ÿSy gOhû o˝å…s )
t' Tv;ô p[ pÿ¥Öe t' Tv;ô p[ ivÿx;…mô svRgà "ûu svRpà ®U WÖ" sv;ÃTR m;ô svRtà nU" sÖh
yNmeå‚Stô tenÿ –11–
îN{ÿSyô xm;R…Ã s )
t' Tv;ô p[ pÿ¥Öe t' Tv;ô p[ ivÿx;…mô svRgà "ûu svRpà ®U WÖ" sv;RTà m;ô svRtà nU" sÖh
yNmeå‚Stô tenÿ –12–
îN{ÿSyô vm;R…Ã s )
t' Tv;ô p[ pÿ¥Öe t' Tv;ô p[ ivÿx;…mô svRgà "ûu svRpà ®U WÖ" sv;RTà m;ô svRtà nU" sÖh
120
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

yNmeå‚Stô tenÿ –13–


îN{ÿSyô v¡qm…s )
t' Tv;ô p[ pÿ¥Öe t' Tv;ô p[ ivÿx;…mô svRgà "ûu svRpà ®U WÖ" sv;RTà m;ô svRtà nU" sÖh
yNmeå‚Stô tenÿ –14–
è7ù s¢m' sUˇ_m(
è1-10ù dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1-3á 6-10ù p[qm;idtOcSy
Wœ‰;idpçc;Rç;r;ty" è4-5ù ctuqIRpçMyoí srSvtI devt;" )
è1ù p[qm;y; ivr;@±g.;R p[St;rp…¤"
è2-3á 5á 7-10ù i√tIy;tOtIy;pçmIn;' s¢My;idctsO,;ç;nu∑pu (
è4ù ctuQy;‹" m?y;bOhtI è6ù Wœ‰;í p[St;rp…¤XzNd;'…s –
a; noÿ .rÄ m; p·rÿ œ; ar;teÖ m; noÿ r=Iôd≤R =ÿ,;' nIôym;ÿn;m( )
nmoÿ vIôTs;Ry;ô asÿmı
O yeÖ nmoÿ aÖSTvr;ÿtye –1–
ymÿr;te puro/ÖTse pu®Wÿ ' p·rr;Öip,ÿm( )
nmÿSteô tSmwÿ ’<moô m; vÖin' VyÿqyIômmR ÿ –2–
p[ ,oÿ vÖindevÖR ’¡t;ô idv;ô nˇ_'¡ c kLpt;m( )
ar;ÿitmnupû me[ oÿ vÖy' nmoÿ aÖSTvr;ÿtye –3–
srÿSvtIômnumÿ itô' .gÖ' yNtoÿ hv;mhe )
v;c'Ã ju∑û ;' m/umÿ tImv;idW' devÖ ;n;'Ã devÖ ÙÿitWu –4–
y' y;c;ÿMyôh' v;ôc; srÿSvTy; mnoôyju ;ÿ )
≈Öı; tmÖ¥ ivÿNdtu dÖˇ; somenÿ bÖ.,u[ ;ÿ –5–
m; vÖin' m; v;c'à noô vITsIR®Ã .Ä ;ivÿN{;ô¶I a; .ÿrt;' noô vsUiÿ n )
sveÃR no aÖ¥ idTsôNtoår;ÿitô' p[itÿ hyRt –6–

121
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

pÖroåpeÁÿ smOıÖe iv teÿ heiÖ t' nÿy;m…s )


vedÿ Tv;ôh' inômIvÿNtI' intudû NtIÿmr;te –7–
¨Öt nÖ¶; bo.uvÿ tI Sv“Öy; sÿcseÖ jnÿm( )
ar;ÿte …côˇ' vITsRNô Ty;kÀi¡ tô' pu®Wÿ Sy c –8–
y; mÿhtÖ I mÖhoNm;ÿn;ô ivê;ô a;x;ÿ Vy;nÖxe )
tSywÿ ihr<ykÉXô yw inA≥TÃ y; akrÄ' nmÿ" –9–
ihrÿ<yv,;R su.û g;ô ihrÿ<yk≤xpumhÖR I )
tSywô ihrÿ<y{;pÖyåe r;ÿTy; akrÄ' nmÿ" –10–
è8ù a∑m' sUˇ_m(
è1-9ù nvcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥cor…¶"
è3ù tOtIy;y; ivêe dev;" è4-9ù ctuQy;RidW<,;çeN{o devt;" )
è1á 5á 8ù p[qm;pçMy∑mIn;mnu∑pu ( è2ù i√tIy;y;S}yvs;n; W$(pd; jgtI
è3-4ù tOtIy;ctuQyoR.·Ru rKpQy;p…¤" è6ù Wœ‰; a;St;rp…¤"
è7ù s¢My; √‰ui„,Gg.;R pQy;p…¤"
è9ù nvMy;í }yvs;n; W$(pd; √‰ui„,Gg.;R jgtI zNd;'…s
vwk
Ö ˚ô tÖ ne ?Öe menÿ devÖ >e yô a;Jy'Ã vh )
a¶eÖ t;\ îÄh m;ÿdyÖ svRÖ a; yÿNtu meÖ hvÿm( –1–
îN{; y;ÿih meÖ hvÿ…môd' k¡·r„y;…mô tCzé,ÿ u )
îÄm EeNÖ {; aÿitsÖr; a;kÀi¡ tô' s' nÿmNtu me )
te….ÿ" xkÉm vIôy1'R Öÿ j;tÿvde SÖ tnUvÿ ≤xn( –2–
ydÖs;vÖmtu oÿ dev; adevÖ " s'…ík°ÿWiR t )
m; tSy;ô…¶hRVÖ y' v;ÿ=Iôıv'Ã devÖ ; aÿSyô mopÿ gumû mR vÖw hvÖmte nÿ –3–
aitÿ /;vt;itsr;Ö îN{ÿSyô vcÿs; ht )
122
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

a…vô' vOk¡ îv mQnItÖ s voô jIvÖNm; moÿ…c p[;nô mÖSy;ipÿ nÁt –4–
ymÖmI purÿ od…/ôre b[˜Ö ;,Ömpÿ.tU ye )
îN{ô s teÿ a/Spôd' t' p[TyÿSy;…m mOTû yveÿ –5–
yidÿ p[yeÖ du vÃRe purû ; b[˜ô vm;R…Ã , ci£ôre )
tÖnpU ;n'Ã p·rÖp;,'Ã ’<v;ôn; ydupÿ o…côre svÖ| tdÿrsÄ ' ’¡…/ –6–
y;nÖs;vÿitsÖr;'ík
Ö ;rÿ ’û,vÿ∞Ö y;n( )
Tv' t;inÿN{ vO]hNp[tô IcÖ" punrÖ ; ’¡…/ô yq;ôm'u tO,û h;ô' jnÿm( –7–
yqeN{ÿ ¨Ö√;cÿn' lÖB?v; cÖ£É aÿ/Spôdm( )
’û<ve3Ö å¡Ö hm/ÿr;ÖS' tq;ômz'U êÿ tÖ I>yô" sm;ÿ>y" –8–
a]wnÿ ;inN{ vO]h•ugû o[ mmR…Ã , iv?y )
a]wvÖ nw ;ÿn…Ö . itôœNº {ÿ me¥Ö 1Öh¡ ' tvÿ )
anuÿ TveNô {; rÿ.;mheÖ Sy;mÿ sumtÖ * tvÿ –9–
è9ù nvm' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) v;Sto„pitdevR t; )
è1á 5ù p[qm;pçMyoA≥codwvR I bOhtI è2á 6ù i√tIy;Wœ‰odwvR I i]∑up(
è3-4ù tOtIy;ctuQyoRdvRw I jgtI
è7ù s¢My;" pçpd; ivr;@ëi„,GbOhtIg.;R pçpd; jgtI
è8ù a∑My;í }yvs;n; ctu„pd; purS’iti]∑uBbOhtIg.;RitjgtI zNd;'…s
idôve Sv;h;ÿ –1–
pO…û qôVyw Sv;h;ÿ –2–
aÖNt·rÿ=;yÖ Sv;h;ÿ –3–

123
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖNt·rÿ=;yÖ Sv;h;ÿ –4–


idôve Sv;h;ÿ –5–
pO…û qôVyw Sv;h;ÿ –6–
sUyoRÃ meÖ c=uvû ;Rt"ÿ p[;,ô oô3å¡Ö Nt·rÿ=m;ôTm; pO…ÿ qôvI xrIÿrm( )
aÖStOtû o n;m;ôhmÖymÿ‚Smô s a;ôTm;nÖ' in dÿ/Öe ¥;v;ÿp…O qôvI>y;'Ã gopIôq;yÿ
–7–
¨d;yu®û älÖmTu ’ûtmuT’ûTy;muNmÿnIôW;muidÿ≤N{ôym( )
a;yu„ÿ ’ûd;yu„ÿ pàIô Sv/;ÿvNt* goôp; meÿ St' gop;ôyt'Ã m; )
a;ôTmôsd*ÿ me Stô' m; m;ÿ ih'…s∑m( –8–
è10ù dxm' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) v;Sto„pitdevR t; )
è1-6ù p[qm;idW@éc;' yvm?y; i]pd; g;y]I è7ù s¢My; yvm?y; kk⁄p(
è8ù a∑My;í puro/Oit√‰nu∑Bu g.;R pr;i∑S}yvs;n; ctu„pd;itjgtI zNd;'…s
aÖXmôvmÖ R meåÿ …sô yo m;ô p[;Cy;ÿ idôxo˝å`;ôyru …ÿ .ôd;s;ÿt( )
EÖtTs AÿCz;t( –1–
aÖXmôvmÖ R meåÿ …sô yo m;ô d≤=ÿ,;y; idôxo˝å`;ôyru …ÿ .ôd;s;ÿt( )
EÖtTs AÿCz;t( –2–
aÖXmôvmÖ R meåÿ …sô yo m;ÿ p[tÖ ICy;ÿ idôxo˝å`;ôyru …ÿ .ôd;s;ÿt( )
EÖtTs AÿCz;t( –3–
aÖXmôvmÖ R meåÖ …sô yo modIÿCy; idôxo˝å`;ôyru …ÿ .ôd;s;ÿt( )
EÖtTs AÿCz;t( –4–

124
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aÖXmôvmÖ R meåÿ …sô yo m;ÿ /[vûu ;y;ÿ idôxo˝å`;ôyru …ÿ .ôd;s;ÿt( )


EÖtTs AÿCz;t( –5–
aÖXmôvmÖ R meåÿ …sô yo moô?v;Ry;ÿ idôxo˝å`;ôyru …ÿ .ôd;s;ÿt( )
EÖtTs AÿCz;t( –6–
aÖXmôvmÖ R meåÿ …sô yo m;ÿ idôx;mÿNtdex
ÖR >e yoÿå`;ôyru …ÿ .ôd;s;ÿt( )
EÖtTs AÿCz;t( –7–
bOhû tÖ ; mnÖ ¨pÿ ◊ye m;tÖ·rêÿn; p[;,;p;ôn* )
sUy;R∞ô =urÿ NÄ t·rÿ=;ôCz^o]'Ã pO…qôVy;" xrIÿrm( )
srÿSvTy;ô v;cÖmpu ÿ ◊y;mhe mnoôyju ;ÿ –8–
è11ù Ek;dx' sUˇ_m(
è1-11ù Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) v®,o devt; )
è1ù p[qmcoR .u·riK]∑up( è2á 4-5á 7-10ù i√tIy;ctuqIRpçmIn;'
s¢My;idctsO,;ç i]∑up( è3ù tOtIy;y;" p…¤" è6ù Wœ‰;" pçpd;itxKvrI
è11ù Ek;dXy;í }yvs;n; W$(pd;Tyi∑zNd;'…s
kôq' mÖhe asurÿ ;y;b[vI·rÖh kôq' ipô]e hrÿye TveWô nOMÿ ," )
pO‚Xn'Ã v®,Ö d≤=ÿ,;' dd;ôv;Npunÿ mR`Ö Tv' mnÿs;…cikTsI" –1–
n k;menÿ Ö punmÿ `R o .v;…mô s' cÿ=Öe k˘ pO‚XnÿmtÖe ;mup;ÿje )
kÉnÖ nu TvmÿqvRNÖ k;Vyenÿ Ö kÉnÿ j;ôtne ;ÿ…s j;ôtvedÿ ;" –2–
sÖTymÖh' gÿ.Iôr" k;Vyenÿ sÖTy' j;ôtne ;ÿ‚Sm j;ôtvedÿ ;" )
n meÿ d;ôso n;yoRÃ mihôTv; v[tÖ ' mIÿm;yÖ ydÖh' /ÿ·rÖ„ye –3–
n TvdÖNy" kôivtÿroÖ n me/Ö y;Ö /Irÿtro v®, Sv/;vn( )
Tv' t; ivê;ô .uvnÿ ;in veTqô s …cô•u Tv∆noÿ m;ôyI …bÿ.;y –4–

125
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

Tv' Á1Ö©¡ vÿ®, Sv/;vÖiNvê;ô veTqô jinÿm sup,[ Ite )


ik˘ rjÿs EÖn; pÖro aÖNydÿSTyenô ; ik˘ pre,Ä ;vÿrmmur –5–
Ek˘ô rjÿs EÖn; pÖro aÖNydÿSTyenô ; pÖr EkÉn¡ du,û x
R Ã' …cdÖv;Rk™ )
tˇeÿ ivô√;Nvÿ®,Ö p[ b[vÿ IMyô/ovÿcs" pÖ,yoÿ .vNtu nIôcdw ;ôsR ; ¨pÿ spRNtuû
.U…mÿm( –6–
Tv' Á1Ö©¡ vÿ®,Ö b[vIÿiWô punmÿ `R „e vvÖ¥;inô .U·rÿ )
mo Wu pÖ,I\r>Ä ye3ô t¡Ö ;vÿto .UNû m; Tv;ÿ voc•r;Ö/sÖ' jn;ÿs" –7–
m; m;ÿ voc•r;Ö/sÖ' jn;ÿs"Ö punSÿ teô pO‚Xn'Ã j·rtdRd;…m )
Stoô]' meÖ ivêÖm; y;ÿihô xcIÿ….rÄNtivRê;ÿsûu m;nuWÿ IWu idô=u –8–
a; teÿ Stoô];<yu¥tÿ ;in yNTvôNtivRê;ÿsûu m;nuWÿ IWu idô=u )
deiÖ h nu meÖ yNmeô adÿˇoô a…sô yuJyoÿ me sÖ¢pÿd"Ö s%;ÿ…s –9–
sÖm; n*ô bN/uvÿ ®R , sÖm; j; ved;ôh' t¥•;ÿvWÖe ; sÖm; j; )
dd;ÿ…mô t¥ˇeÖ adÿˇoô a‚Smô yuJyÿSte sÖ¢pÿd"Ö s%;ÿ‚Sm –10–
devÖ o devÖ ;yÿ gO,tÖ e vÿyoô/; ivp[oô ivp[;yÿ StuvtÖ e sumÿ /Öe ;" )
ajIÿjnoô ih vÿ®, Sv/;vÖ•qÿv;R,' ipôtr'Ã devÖ bÿN/um( )
tSm;ÿ ¨Ö r;/ÿ" ’,uih supx [ SÖ t' s%;ÿ no a…s prÄm' cÖ bN/u"ÿ –11–
è12ù √;dx' sUˇ_m(
è1-11ù Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©r; AiW" ) j;tved; a…¶devR t; ) è1-2á
4-11ù p[qm;i√tIyyoA≥coítuQy;R¥∑;n;ç i]∑up( è3ù tOtIy;y;í p…¤XzNdsI
s…mÿıo aÖ¥ mnuWÿ o duroÖ,e devÖ o devÖ ;Nyÿj…s j;tved" )
a; cÖ vhÿ …m]mh…íikôTv;NTv' dUtû " kôivrÿ…sô p[ctÿe ;" –1–
tnUnÿ p;Tpôq AûtSyô y;n;ôNm?v;ÿ smÖÔNTSvôdy;ÿ su…j◊ )
126
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

mNm;ÿin /Iô….®Ät yÖDmONû /Ndevÿ ]Ö ; cÿ ’,uÁ?vôr' nÿ" –2–


a;ôj◊u ;ÿnÖ È@‰oô bN¥ôí; y;ÿÁ¶eÖ vsu…ÿ ." sÖjoW;ÿ" )
Tv' devÖ ;n;ÿm…s y◊Ö hot;ô s Eÿn;Ny=IiWôto yjIÿy;n( –3–
p[;cô In'Ã bÖihR" p[iÖ dx;ÿ pO…qôVy; vStoÿrSÄ y; vOJÿ yteÖ ag[eÖ aˆ;ÿm( )
Vyu˝ p[qte ivtÖr' vrIÿyo devÖ >e yoô aidÿtye Syoônm( –4–
VycÿSvtI®ivRyô ; iv ≈ÿyNt;ô' pitÿ>yoô n jnÿy"Ö xuM.ÿm;n;" )
devIÿ√;Rro bOhtIivRê…mNv; devÖ >e yoÿ .vt sup;[ yÖ,;" –5–
a; su„û vyÿNtI yjÖte ¨Öp;kÉ¡ ¨ÖW;s;ônˇ_;ÿ sdt;ô' in yon*ÿ )
idôVye yoWÿ,e bOhtÖ I su®ÿ KÄ me a…/ô …≈y'Ã xu£iô pxÖ' d/;ÿne –6–
dwVy;ô hot;ÿr; p[qmÖ ; suvû ;c;ô …mm;ÿn; yÖD' mnuWÿ oô yjÿ?yw )
p[cÖ oôdyÿNt; ivôdqeWÿ u k;ôÂ p[;cô InÖ' Jyoitÿ" p[iÖ dx;ÿ idôxNt;ÿ –7–
a; noÿ yÖD' .;rÿtIô tUymÿ ‚Öe Tv@;ÿ mnu„û vidôh cetÖ yÿNtI )
itôßo devÖ IbRiÖ hRrde ' Syoôn' srÿSvtIô" Svpÿs" sdNt;m( –8–
y îÄme ¥;v;ÿp…O qôvI jinÿ]I ÂÖprw ip'x
à ∫
Ö v⁄ nÿ ;inô ivê;ÿ )
tmÖ¥ hoÿt·riWôto yjIÿy;Ndevô ' Tv∑;ÿr…môh yÿ≤= ivô√;n( –9–
¨Öp;vÿsjO Ö TmNy;ÿ smÖÔNdevô ;n;ô' p;qÿ Atuqû ; hÖvI'iWÿ )
vnÖSpitÿ" x…môt; devÖ o aÖ…¶" SvdÿNtu hÖVy' m/unÿ ; `Otû ne ÿ –10–
sÖ¥o j;ôto Vy˝…mmIt yÖDmÖ…¶devÖR ;n;ÿm.vTpuroÖg;" )
aÖSy hotu"ÿ p[≤Ö x„yOtû Syÿ v;ô…c Sv;h;ÿ’t' hÖivrÿdNtu devÖ ;" –11–

127
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è13ù ]yodx' sUˇ_m(


è1-11ù Ek;dxrcSy;Sy sUˇ_Sy g®Tm;nOiW" ) t=ko devt; )
è1á 3ù p[qm;tOtIyyoA≥cojRgtI è2ù i√tIy;y; a;St;rp…¤"
è4á 7á 8ù ctuqIRs¢My∑mIn;mnu∑pu ( è5ù pçMy;≤S]∑up(
è6ù Wœ‰;" pQy;p…¤"
è9ù nvMy; .u·rGjgtI è10-11ù dxMyek;dXyoí incOÌ;y]I zNd;'…s
dÖidihR mÁÖ' v®ÿ,o idôv" kôivvRcoÿ….®Ägiw[ nR ·rÿ,;…m te ivôWm( )
%;ôtm%;ÿtmutû sÖˇ_mÿg.[ …Ö mrevÿ Ö /Nvô…• jÿj;s te ivôWm( –1–
yˇeÖ apoÿdk˘ ivôW' tˇÿ EÖt;Svÿg.[ m( )
gO û ;…mÿ te m?yômmuˇÿ mÖ ' rsÿmtûu ;vÖm' ‚.ôys;ÿ nexdÖ ;duÿ te –2–
vOW;ÿ meÖ rvoô n.ÿs;ô n tÿNyôt®u gÄ ,e[ ÿ teÖ vcÿs; b;/Ö a;duÿ te )
aÖh' tmÿSyô nO….ÿrg[.' rsÖ' tmÿs îvÖ Jyoitô®detÿ ûu sUy"ÃR –3–
c=uWÿ ; teÖ c=uhÿ ‚R Nm ivôW,e ÿ h‚Nm te ivôWm( )
aheÿ …m[yô Svô m; jIÿvI" p[TÖ ygÖ>ye˝tu Tv; ivôWm( –4–
kìr;ÿtÖ pOXnô ¨pÿt<O yô b.[Ö a; meÿ Í,utû ;…sÿt;ô alIÿk;" )
m; meÖ s:yu"ÿ St;ôm;nÖmipÿ œ;t;≈;ôvyÿNtoô in ivôWe rÿm?vm( –5–
aÖ…sôtSyÿ twm;ôtSyÿ bÖ.o[ rpoÿdkSy c )
s;ô];ôs;ôhSy;ôh' mÖNyorvÖ Jy;…mÿvÖ /Nvÿnoô iv muçÿ ;…mô rq;\Ã îv –6–
a;≤lÿgI cÖ iv≤lÿgI c ipôt; cÿ m;ôt; cÿ )
ivôµ vÿ" sÖvtR oô bN?vrÿs;ô" ik˘ k¡·r„yq –7–
¨Ö®gÄ l
U ;ÿy; duihôt; j;ôt; d;ôSy…sÿKNy; )
p[tÖ ˚÷¡ dÖ&WIÿ,;ô' sv;Rsà ;mrÄs' ‚vôWm( –8–

128
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

kô,;R ê;ôivˇdÿbv[ IiÌôrre vÿ cr≤Ntôk; )


y;" k;íemô ;" %ÿinôi]m;ôSt;s;ÿmrÄstÿm' ivôWm( –9–
t;ôbvu 'Ö n t;ôbvu 'Ö n `eÊvmÿ…s t;ôbvu mÿ ( )
t;ôbvu nÿe ;rÄs' ivôWm( –10–
tÖStuv'Ö n tÖStuv'Ö n `eÊvmÿ…s tÖStuvmÿ ( )
tÖStuvnÿe ;rÄs' ivôWm( –11–
è14ù ctudx
R ' sUˇ_m(
è1-13ù ]yodxcRSy;Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥coroW…/"
) è3-13ù tOtIy;¥ek;dx;n;ç ’Ty;p·rhr,' devte )
è1-2á 4á 6-7á 9ù p[qm;i√tIy;ctuqIRWœIs¢mInvmIn;mnu∑pu (
è3á 5á 12ù tOtIy;pçmI√;dxIn;' .u·rgnu∑pu ( è8ù a∑My;≤S]pd; ivr;@nu∑pu (
è10ù dxMy; incOäh» tI è11ù Ek;dXy;≤S]pd; s;ªI i]∑up(
è13ù ]yodXy;í Svr;@nu∑pu ( zNd;'…s
supû ,Ö SR Tv;NvÿivNdTsUkrô STv;ÿ%n•Ös; )
idPs*ÿW/eÖ Tv' idPsÿNtômvÿ ’Ty;ô’t'Ã jih –1–
avÿ jih y;tu/û ;n;ônvÿ ’Ty;ô’t'Ã jih )
aqoô yo aÖSm;≤NdPsÿitô tmuû Tv' jÿÁoW/e –2–
·rXyÿSyev prIx;ôs' pÿ·rÖ’Tyô p·rÿ Tvôc" )
’ûTy;' ’¡Ty;ô’teÿ dev; inô„k…mÿvÖ p[itÿ muçt –3–
pun"ÿ ’ûTy;' ’¡Ty;ô’teÿ hStôgÁO Ö pr;ÿ ,y )
sÖm=Ö mÿSm;ô a; /eiÿ hÖ yq;ÿ ’Ty;ô’tÖ' hnÿt( –4–
’ûTy;" sÿNtu ’Ty;ô’teÿ xÖpqÿ" xpqIyÖte )
su%
û o rqÿ îv vtRt;' ’ûTy; ’¡Ty;ô’tÖ' pun"ÿ –5–
129
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

yidô S]I yidÿ v;ô pum;ÿN’ûTy;' cÖk;rÿ p;ôPmneÿ )


t;muû tSmwÿ ny;mÖSyêÿ…mv;ê;….ô/;Ny;ÿ –6–
yidô v;…sÿ devÖ ’¡t;ô yidÿ v;ô pu®Wÿ "w ’ût; )
t;' Tv;ô pun,ÿ yR ;mÖsIN{e,ÿ sÖyju ;ÿ vÖym( –7–
a¶eÿ pOtn;W;ô$( pOtnÿ ;" shSv )
pun"ÿ ’ûTy;' ’¡Ty;ô’teÿ p[itôhrÿ,ne hr;m…s –8–
’tÿVy/inô iv¥Ö t' yíÖk;rÄ t…m∆ÿih )
n Tv;mcÿ£W⁄ e vÖy' vÖ/;yÖ s' ≤xÿxImih –9–
pu]û îÿv ipôtr'à gCz Svôj îÿv;ô….iœÿto dx )
bÖN/…mÿv;v£;ômI gÿCzô ’Tyeÿ ’Ty;ô’tÖ' pun"ÿ –10–
¨de,Ö Ivÿ v;rÄ<y˝….ôSkN/'Ã mOgû Ivÿ )
’ûTy; kôt;Rrmÿ CO ztu –11–
î„v;ô AjIÿy" pttuû ¥;v;ÿp…O qvIô t' p[itÿ )
s; t' mOgû …mÿv gO tu ’ûTy; ’¡Ty;ô’tÖ' pun"ÿ –12–
aÖ…¶·rÿvtw u p[itôkl
À mÿ nuk
û l
À …ÿ mvodÖkm( )
su%
û o rqÿ îv vtRt;' ’ûTy; ’¡Ty;ô’tÖ' pun"ÿ –13–
è15ù pçdx' sUˇ_m(
è1-11ù Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy ivê;…m] AiW" ) m/ul*W…/devR t; )
è1-3á 6á 10-11ù p[qm;idtOcSy WœIdxMyok;dxIn;mOc;mnu∑pu ( è4ù ctuQy;‹"
purSt;ä»htI è5á 7-9ù pçMy;" s¢My;idtOcSy c .u·rgnu∑pu ( zNd;'…s
Ek;ÿ c meÖ dxÿ c meåpvÖˇ_;rÿ aoW/e )
Atÿj;tÖ At;ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul
û ; k¡r" –1–
130
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

√π cÿ me …v'xiÖ tíÿ meåpvÖˇ_;rÿ aoW/e )


Atÿj;tÖ At;ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul û ; k¡r" –2–
itôßíÿ me i]ôx
' ∞ÿ meåpvÖˇ_;rÿ aoW/e )
Atÿj;tÖ At;ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul û ; k¡r" –3–
ctÿßí me cTv;·rÖx' ∞ÿ meåpvÖˇ_;rÿ aoW/e )
Atÿj;tÖ At;ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul
û ; k¡r" –4–
pÖç cÿ me pç;ôx∞ÿ meåpvÖˇ_;rÿ aoW/e )
Atÿj;tÖ At;ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul
û ; k¡r" –5–
W$(cÿ me WÖi∑íÿ meåpvÖˇ_;rÿ aoW/e )
Atÿj;tÖ At;ÿv·rÖ m/uÿ me m/ulû ; k¡r" –6–
sÖ¢ cÿ me s¢Öitíÿ meåpvÖˇ_;rÿ aoW/e )
Atÿj;tÖ At;ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul
û ; k¡r" –7–
aÖ∑ cÿ meåxIôitíÿ meåpvÖˇ_;rÿ aoW/e )
Atÿj;tÖ At;ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul
û ; k¡r" –8–
nvÿ c me nvÖitíÿ meåpvÖˇ_;rÿ aoW/e )
Atÿj;tÖ At;ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul
û ; k¡r" –9–
dxÿ c me xÖt' cÿ meåpvÖˇ_;rÿ aoW/e )
Atÿj;tÖ At;ÿv·rÖ m/uÿ me m/ulû ; k¡r" –10–
xÖt' cÿ me sÖhß'Ã c;pvÖˇ_;rÿ aoW/e )
Atÿj;tÖ At;ÿv·rÖ m/uÿ me m/ulû ; k¡r" –11–
131
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è16ù Wo@x' sUˇ_m(


è1-11ù Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy ivê;…m] AiW" ) EkvOWo devt; )
è1á 4-5á 7-10ù p[qm;ctuqIRpçmIn;mOc;' s¢My;idctsO,;ç s;ª‰ui„,k™
è2-3á 6ù i√tIy;tOtIy;WœIn;m;suynR ∑u pu (
è11ù Ek;dXy;í;surI g;y]I zNd;'…s ) sv;R Ek;vs;n;" –
y¥ek
ÿ vOWû oå…sÿ sOjû ;rÄso˝å…s –1–
yidÿ i√vOWû oå…sÿ sOjû ;rÄso˝å…s –2–
yidÿ i]vOsû oå…sÿ sOjû ;rÄso˝å…s –3–
yidÿ ctuvWûRO oå…sÿ sOjû ;rÄso˝å…s –4–
yidÿ pçvOWû oå…sÿ sOjû ;rÄso˝å…s –5–
yidÿ W@±vWOû oå…sÿ sOjû ;rÄso˝å…s –6–
yidÿ s¢vOWû oå…sÿ sOjû ;rÄso˝å…s –7–
y¥ÿ∑vOWû oå…sÿ sOjû ;rÄso˝å…s –8–
yidÿ nvvOWû oå…sÿ sOjû ;rÄso˝å…s –9–
yidÿ dxvOWû oå…sÿ sOjû ;rÄso˝å…s –10–
y¥ek
ÿ ;dÖxoå…sô soåpoÿdkoå…s –11–
è17ù s¢dx' sUˇ_m(
è1-18ù a∑;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy myo.UAi≥ W" ) b[˜j;y; devt; )
è1-6ù p[qm;idW@éc;' i]∑up( è7-18ù s¢My;id√;dx;n;ç;nu∑pu ( zNdsI
132
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

te˝åvdNp[qmÖ ; b[˜ÿ ikæLbôWåe kÀp¡ ;r" s≤lôlo m;ÿt·Ö rê;ÿ )


vIô@hë rÿ ;ÖStpÿ ¨Ög'[ mÿyoô.rU ;poÿ devÖ I" p[qÿ mÖj; AûtSyÿ –1–
somoô r;j;ÿ p[qmÖ o b[˜ÿ j;ôy;' pun"Ö p[;yÿCzôd˙ÿ,Iym;n" )
aÖNvôitRtô ; v®ÿ,o …mô] a;ÿsIdÖ…¶hoRt;ÿ hStôgÁO ; inÿn;y –2–
hStenÿ vÖw g[;Áô ˝ a;ô…/rÿSy; b[˜j;ôyie tô cedvoÿct( )
n dUtû ;yÿ p[hÖ ye ;ÿ tSq EÖW; tq;ÿ r;Ö∑'^ guiÿ pôt' =Öi]yÿSy –3–
y;m;ô¸St;rÿkWôì ; ivÿkxôÉ Iitÿ duCû z⁄n;ô' g[;mÿmvÖp¥ÿm;n;m( )
s; b[˜ÿ j;ôy; iv dunÿ oit r;Ö∑'^ y]Ö p[;p;ÿid xÖx ¨ÿLk⁄Wû Im;ÿn( –4–
b[˜Ö cô ;ôrI cÿritô veivÿWiÖ √WÖ" s devÖ ;n;'Ã .vÖTyekmô ©ÿm( )
tenÿ j;ôy;mNvÿivNdôäh» SÖ pitô" somenÿ nIôt;' ju◊û 1' ¡Ö n devÿ ;" –5–
devÖ ; v; EÖtSy;ÿmvdNtô pUvÃRe s¢AûWyÖStpÿs;ô ye inÿWdÖe "u )
.Iôm; j;ôy; b[;˜ÿ ,ô Sy;pÿnIt; du/û ;| dÿ/;it prÄme Vyo˝mn( –6–
ye g.;RÃ avÖp¥ÿNteô jgÖ¥∞;ÿpluPû yteÿ )
vIôr; ye tOÁû Nteÿ …môqo b[˜ÿ j;ôy; ihÿn‚Stô t;n( –7–
¨Öt yTptÿyoô dxÿ ≤S]ôy;" pUvÖRe ab[;˜ÿ ,;" )
b[˜Ö ; ceıStômg[hÿ IôTs EÖv pitÿrk
e /ô ; –8–
b[;˜ô ,ô EÖv pitônR r;ÿjNÖ yoô3¡Ö n vwXyÿ" )
tTsUy"ÃR p[bvûu[ •eiÿ t pÖç>yoÿ m;nÖv>e yÿ" –9–
punvÖ Rw devÖ ; aÿddu"û punmÿ nR „ûu y;˝ addu" )
r;j;ÿn" sÖTy' gO ÿ ;ôn; b[˜ÿ j;ôy;' pundÿ dR "u –10–

133
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

punû dÖ ;Ryÿ b[˜j;ôy;' ’ûTv; devÖ iw nRià kæLbôWm( )


Ëj|Ã pO…qôVy; .ÖKTvo®ÿg;ôymup;ÿste –11–
n;Syÿ j;ôy; xÿtv;ôhI k¡Ly;ô,I tLpôm; xÿye )
y‚Smÿn;[ ∑ô e^ inÿ®?Ä yteÿ b[˜j;ôy;…cÿÊy; –12–
n ivÿk,ô "R pOqû ≤u xÿr;ÖSt‚SmôNveXmÿin j;yte )
y‚Smÿn;[ ∑ô e^ inÿ®?Ä yteÿ b[˜j;ôy;…cÿÊy; –13–
n;Syÿ =Öˇ; inô„kg[Ivÿ " sUnû ;n;ÿmTe yg[tÖ " )
y‚Smÿn;[ ∑ô e^ inÿ®?Ä yteÿ b[˜j;ôy;…cÿÊy; –14–
n;Syÿ êetÖ " ’¡„,ôk,oRÃ /u·û r yuˇû _o mÿhIyte )
y‚Smÿn;[ ∑ô e^ inÿ®?Ä yteÿ b[˜j;ôy;…cÿÊy; –15–
n;Syô =e]ÿe pu„kô·r,Iô n;<@«k'¡ j;yteÖ …bsÿm( )
y‚Smÿn;[ ∑ô e^ inÿ®?Ä yteÿ b[˜j;ôy;…cÿÊy; –16–
n;Smwô pO‚Xnô' iv duhÿ ≤Ntô ye˝åSy;ô dohÿmpûu ;sÿte )
y‚Smÿn;[ ∑ô e^ inÿ®?Ä yteÿ b[˜j;ôy;…cÿÊy; –17–
n;Syÿ /enÖ "u k¡Ly;ô,I n;nÖ@v± ;NTsÿhteÖ /urmÿ ( )
ivj;ÿinôy]R ÿ b[;˜ô,o r;i]ô' vsÿit p;ôpy;ÿ –18–
è18ù a∑;dx' sUˇ_m(
è1-15ù pçdxcRSy;Sy sUˇ_Sy myo.UAi≥ W" ) b[˜gvI b[;˜,í devte )
è1-3á 6-7á 10-12á 14-15ù p[qm;idtOcSy WœIs¢MyoA≥codRxMy;idtOcSy
ctudx
R IpçdXyoí;nu∑pu ( è4ù ctuQy;R .u·riK]∑up(
è5á 8-9á 13ù pçMy∑mInvmI]yodxIn;ç i]∑up( zNd;'…s
nwt;' teÿ devÖ ; aÿdduSû tu>y'Ã nOpteÖ aˇÿve )
134
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

m; b[;˜ÿ ,ô Syÿ r;jNyô g;' …jÿ`Tso an;ô¥;m( –1–


aÖ=&ÿG/o r;jÖNy˝" p;ôp a;ÿTmpr;…jôt" )
s b[;˜ÿ ,ô Syô g;mÿ¥;dÖ¥ jIÿv;inô m; ê" –2–
a;ivÿi∑t;ô`ivÿW; pOd;ôk·À rÿvÖ cmR,Ã ; )
s; b[;˜ÿ ,ô Syÿ r;jNy tO∑û Ww ; g*rÿn;ô¥; –3–
invwR =ô]' nyÿitô h≤Ntô vcoRåô …¶·rÖv;rÿB/oô iv dunÿ oitô svRmà ( )
yo b[;˜ÿ ,ô ' mNyÿtÖe a•ÿmvÖe s ivôWSyÿ ipbit twm;ôtSyÿ –4–
y Eÿn'Ö h≤Ntÿ mOdû 'u mNyÿm;no devpIôy/u nR k
ÿ ;moô n …côˇ;t( )
s' tSyeN{oô ˙dÿyåÖe …¶…mÿN/ ¨Ö.e Eÿn' i√∑oô n.ÿsIô crÿNtm( –5–
n b[;˜ÿ ,ô o ih'…Ã stÖVyoô3å¡Ö …¶" ip[yô tÿno·rv )
somoô Á˝Sy d;y;ôd îN{oÿ aSy;….x‚Stôp;" –6–
xÖt;p;ÿœ;ô' in …gÿritô t;' n xÿKnoit inô"≤%dÿm( )
a•Ö' yo b[˜Ö ,;'à mÖLv" Sv;ô√1ĵ¡ Iitô mNyÿte –7–
…jô◊; Jy; .vÿitô k⁄Lmÿl'Ö v;õ™n;ÿ@«ôk; dNt;ôStpÿs;ô….idÿG/;" )
te….ÿb˜ÖR[ ; ivÿ?yit devpIôyNU hOäÿ l
Ä /w nR …ÿu .RdvRÖe jUtÿ "w –8–
tIô+,eWvÿ o b[;˜ô,; heiÿ tômNtoô y;mSyÿ≤Nt xrÄVy;ô3' ¡Ö n s; mOW;ÿ )
aÖnhûu ;yÖ tpÿs; mÖNyun;ÿ coôt dUrû ;dvÿ ….NdNTyenm( –9–
ye sÖhßÖmr;ÿj•Ö ;sÿNdxxÖt; ¨Öt )
te b[;˜ÿ ,ô Syô g;' jÖG?v; vwtÿ hÖVy;" pr;ÿ.vn( –10–
g*revÄ t;NhôNym;ÿn; vwthÖVy;\ av;ÿitrt( )
135
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ye kÉsrÿ p[;bN/;y;írÄm;j;ômpe…ÿ crn( –11–


Ek¡xtÖ' t; jÖnt;ô y; .U…môVyR˝/Untu )
p[jÖ ;' ih'…Ã sôTv; b[;˜ÿ,Ims'.VÖ y' pr;ÿ.vn( –12–
devÖ pÖ Iôyíu rÿ itô mTyeWÃR u grgIô,oR .ÿvTÖ yiSqÿ.yU ;n( )
yo b[;˜ÿ ,ô ' devÖ bÿN/u' ihôn‚Stô n s ipÿtyûO ;,ÖmPyeiÿ t loôkm( –13–
aÖ…¶vwR nÿ" pdv;ôy" somoÿ d;y;ôd ¨ÿCyte )
hÖNt;….xÖSteN{ôStq;ô t√π/Ö soÿ ivdu" –14–
îWu·ÿ rv idôG/; nOpÿ te pOd;ôk·À rÿv gopte )
s; b[;˜ÿ ,ô SyeW`ÿu oRrô ; ty;ÿ iv?yitô pIyÿt" –15–
è19ù Ekon…v'x' sUˇ_m(
è1-15ù pçdxcRSy;Sy sUˇ_Sy myo.UAi≥ W" ) b[˜gvI b[;˜,í devte )
è1á 3-6á 8-15ù p[qmcRStOtIy;idctsO,;m∑My;¥∑;n;ç;nu∑pu (
è2ù i√tIy;y; ivr;$( purSt;ä»htI è7ù s¢My;íop·r∑;ä»htI zNd;'…s
aÖitôm;ô]mÿv/RNtô noidÿvÖ idvÿmSpOxn( )
.OgÃ'u ih'…sôTv; sOÔyÿ ; vwthÖVy;" pr;ÿ.vn( –1–
ye bOhû Ts;ÿm;nm;i©rÄsm;pRyà Nb[;˜ô,' jn;ÿ" )
peTvôSteW;ÿm.u yÖ ;dÖmivÿStoôk;Ny;ÿvyt( –2–
ye b[;˜ÿ ,ô ' p[TÖ yœIÿvNÖ ye v;ÿ‚SmHz⁄Lû kmIÿiWre )
aÖòSte m?yeÿ k⁄Lû y;y;ô" kÉx;ôN%;dÿNt a;ste –3–
b[˜Ö gô vÖ I pÖCym;ÿn;ô y;vÖTs;…. ivôj©ÿhe )
tejoÿ r;Ö∑S^ yô inhR≤à Ntô n vIôro j;ÿyteÖ vOW;ÿ –4–

136
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

£Àrû mÿSy; a;ôxsÿn' tO∑û ' ipÿ≤xôtmÿSyte )


=Iôr' ydÿSy;" pIôyteÖ t√w ipôtWO ûu ikæLbÿWm( –5–
¨Ögo[ r;j;ô mNyÿm;no b[;˜ô,' yo …j`ÿTsit )
pr;Ö t‚TsÿCyte r;Ö∑'^ b[;˜ÿ ,ô o y]ÿ jIôyteÿ –6–
aÖ∑;pÿdI ctur=Ä I ctu"ÿ ≈o];ô ctuhÿ nR "u )
√‰;˝Sy;ô i√…jÿ◊; .UTû v; s; r;Ö∑m^ vÿ /Untu e b[˜Jô ySyÿ –7–
t√w r;Ö∑m^ ; ßÿvitô n;v'Ã ….ô•;…mÿvodÖkm( )
b[˜Ö ;,Ö' y]Ö ih's≤ÿ Ntô t{;ô∑'^ hÿ≤Nt duCû z⁄n;ÿ –8–
t' vO=û ; apÿ se/≤Nt z;ôy;' noô mopÿg;ô îitÿ )
yo b[;˜ÿ ,ô Syô sınÿm…Ö . n;ÿrdÖ mNyÿte –9–
ivôWmetÖ ∂ºvÖ ’¡t'Ö r;j;ô v®ÿ,oåb[vIt( )
n b[;˜ÿ ,ô Syô g;' jÖG?v; r;Ö„]e j;ÿg;rÄ kíÖn –10–
nvwvÖ t; nÿvtÖ yoô y; .U…môVyR˝/Untu )
p[jÖ ;' ih'…Ã sôTv; b[;˜ÿ,Ims'.VÖ y' pr;ÿ.vn( –11–
y;' mOtû ;y;ÿnbu ›Ö ≤Ntÿ kÀ¥û ˝' pdÖyopÿnIm( )
t√w b[˜ÿ Jy te devÖ ; ¨ÿpSÖ trÿ,mb[vu n( –12–
a≈U…ÿ ,ô ’pÿm;nSyô y;inÿ jIôtSyÿ v;vOtû "u )
t' vw b[˜ÿ Jy te devÖ ; aÖp;' .;ôgmÿ/;ryn( –13–
yenÿ mûtO ' òÖpyÿ≤Ntô Xm≈U…ÿ ,ô yenoôNdteÿ )
t' vw b[˜ÿ Jy te devÖ ; aÖp;' .;ôgmÿ/;ryn( –14–

137
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

n vÖW| mw]ÿ ;v®Ä,' b[˜ÿ Jô ymÖ…. vÿWiR t )


n;Smwô s…mÿit" kLpteÖ n …mô]' nÿyteÖ vxÿm( –15–
è20ù …v'x' sUˇ_m(
è1-12ù √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) v;nSpTyduNdu….devR t; )
è1ù p[qmcoR jgtI è2-12ù i√tIy;¥ek;dx;n;ç i]∑up( zNdsI
¨Ö∞`w oRWÃ o duNdu…û ." sÿTvn;ôyNv;ÿnSpôTy" s'.tÿO ¨ÖisOy;ÿ…." )
v;c'Ã =u,vu ;ôno dÖmyÿNTsôpà;ÿÆNTsôh' îÿv je„Ö y•Ö…. t'SÃ tnIih –1–
…sôh' îÿv;St;nId(&vû yoô ivbÿıoå….ô£Ndÿ•WO .ÄÖ o v;ÿ…sôt;…mÿv )
vOW;ô Tv' v/[yÿ Ste sÖpà;ÿ EeNÖ {Steô xu„moÿ a….m;itW;ôh" –2–
vOWvÿe yUqû e shÿs; ivd;ôno gÖVy•Ö…. ®ÿv s'/n;…jt( )
xucû ; ivÿ?yô ˙dÿy'Ö prÿWe ;' ihôTv; g[;m;ôNp[Cyutÿ ; yNtuû x]ÿv" –3–
sÖj' yÖNpOtnÿ ; Ëô?vRm;ÿygûu ÁRO ;ÿ gO ;ôno bÿ¸/û ; iv cÿ+v )
dwvIô' v;c'Ã duNdu.Ö a; gurÿ Sv ve/Ö ;" x]U,ÿ ;ômpu ÿ .rSvô ved"ÿ –4–
duNû du.û ve ;Rc'Ö p[ytÿ ;ô' vdÿNtIm;Í<vôtI n;ÿ…qôt; `oWÿbı
u ; )
n;rIÿ pu]û ' /;ÿvtu hStôgÁO ;ÿ…mô]I .Iôt; sÿmrÖ e vÖ/;n;ÿm( –5–
pUvoRà duNdu.Öe p[ vÿd;…sô v;cÖ' .UMy;ÿ" pOœû º vÿdÖ rocÿm;n" )
aÖ…mô]sÖ nÖe ;mÿ….ôjÔÿ.;no ¥umû √ÿd duNdu.e sUnû tO ;ÿvt( –6–
aÖNtôrme e n.ÿsIô `oWoÿ aStuû pOqˇÿ _É ?vônyoÿ yNtuû xI.ÿm( )
aÖ…. £¡Nd Stônyoô≤Tpp;ÿn" Xlokô’‚Nmÿ]tÖ yU ;Ryà Svô/IR –7–
/Iô…." ’ût" p[ vÿd;itô v;cÖmıu Wÿ yR Ö sTvÿn;ôm;yu/ÿ ;in )
îN{ÿmde Iô sTvÿnoô in ◊ÿySv …mô]rw …Ä m];ô\ avÿ jÏnIih –8–

138
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

sÖ£
' Ndÿn" p[vdÖ o /O„û ,uW,ÿe " p[vde ’
Ö äÿ¸/û ; g[;mÿ `oôWI )
…≈yoÿ vNv;ôno vÖynu ;ÿin ivô√;NkIôitR' bÖ¸>yoô iv hÿr i√r;Öje –9–
≈ey"ÿ kÉto vsu…û jTshIÿy;NTs'g;[ mÖ…jTs'≤xÿtoô b[˜,ÿ ;…s )
aÖx
' iU nÿvÖ g[;v;ÿ…/ôWvÿ,Öe ai{ÿgVÖR yNduNÿ du.û åe …/ÿ nOTyô ved"ÿ –10–
xÖ]WûU ;<nIôW;dÿ….m;itW;ôho gÖvWe ,ÿ "Ö shÿm;n ¨Ö≤∫t( )
v;ôGvIvÖ mN]'ô p[ .ÿrSvô v;cÖ' s;'g;[ mÿ …jTy;ôyWe mÖ √u dÿ hÖe –11–
aÖCyutû CÖ yuTsômdoô g…mÿœoô mO/oô jet;ÿ purEÖt;yoô?y" )
îN{e,ÿ gu¢û o ivôdq;ÿ inô…cKyÿı∂Ö» ‰otÿno i√WÖt;' y;ÿihô xI.ÿm( –12–
è21ù Ek…v'x' sUˇ_m(
è1-12ù √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) è1-9ù p[qm;idnvc;R
v;nSpTyduNdu…." è10-12ù dxMy;idtOcSy c;idTy;dyo devt;" )
è1á 4-5ù p[qm;ctuqIRpçmIn;' pQy;p…¤" è2-3á 7-10ù i√tIy;tOtIyyo"
s¢My;idctsO,;ç;nu∑pu ( è6ù Wœ‰; jgtI è11ù Ek;dXy; bOhtIg.;R i]∑up(
è12ù √;dXy;í i]pd; yvm?y; g;y]I zNd;'…s
iv˙ÿdy' vwmnÖSy' vd;ô…m]eWÿ u duNdu.e )
ivô√WÖπ ' kXmÿx' .ÖymÖ…m]eWÿ ûu in dÿ?môSyvwnÿ ;NduNdu.e jih –1–
¨Ö√pπ mÿ ;n;ô mnÿs;ô c=uWÿ ;ô ˙dÿyne c )
/;vÿNtuû …b>yÿtoôå…m];ÿ" p[];ôsne ;Jyeÿ ¸ûte –2–
v;ônSÖ pôTy" s'.tÿO ¨Ö≤ßy;ÿ….ivRêô goÿ}y" )
p[]Ö ;ôsmÖ…m]e>ÿ yo vÖd;Jyenÿ ;ô….`;ÿ·rt" –3–
yq;ÿ mOgû ;" s'ià vôjNtÿ a;rÄ<y;" pu®Wÿ ;ôd…/ÿ )
EÖv Tv' duNÿ du.åÖe …m];ÿn…Ö . £¡Ndô p[ ];ÿsyÖ ;qoÿ …côˇ;inÿ mohy –4–

139
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

yq;ô vOk;ÿdj;ôvyoô /;vÿ≤Nt bÖ¸ …b>yÿtI" )


EÖv Tv' duNÿ du.åÖe …m];ÿn…Ö . £¡Ndô p[ ];ÿsyÖ ;qoÿ …côˇ;inÿ mohy –5–
yq;ÿ Xyenô ;TpÿtiÖ ],ÿ" s'ivôjNteô ahÿidRiv …sôh' Syÿ StônqoôyqR ;ÿ )
EÖv Tv' duNÿ du.åÖe …m];ÿn…Ö . £¡Ndô p[ ];ÿsyÖ ;qoÿ …côˇ;inÿ mohy –6–
pr;Ö…m];ÿNduNdu…û .n;ÿ h·rÖ,Sy;ô…jnenÿ c )
sveÃR devÖ ; aÿit]sÖNye s'gà ;[ mô Syextÿ e –7–
yw·rN{ÿ" p[£
Ö °@ÿte p´oôWXw z;ôyy;ÿ sÖh )
twr…Ä m];ÿS]sNtu noôåmI ye yNTyÿnIkôx" –8–
Jy;ô`oôW; duNÿ du.û yoôå…. £oÿxNtuû y; idxÿ" )
sen;ô" pr;ÿ…jt; yÖtIrÄ…m];ÿ,;mnIkôx" –9–
a;idÿTyô c=urû ; dÿTSvô mrIÿcyÖ oånuÿ /;vt )
pÖTsôi©nIôr; sÿjNtuû ivgÿte b;¸vIôy˝Re –10–
yUyû mugû ;[ mÿ®t" pO‚Xnm;trÄ îN{e,ÿ yujû ; p[ mOnÿ ItÖ x]Unÿ ( )
somoô r;j;ô v®ÿ,oô r;j;ÿ mh;devÖ ¨Öt mOTû yu·rN{ÿ" –11–
EÖt; devÿ senÖ ;" sUyk
ÃR tÉ vÖ" scetÿ s" )
aÖ…m];ÿ•o jyNtuû Sv;h;ÿ –12–
è22ù √;…v'x' sUˇ_m(
è1-14ù ctudx R cRSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) tKmn;xno devt; )
è1ù p[qmcoR .u·riK]∑up( è2ù i√tIy;y;≤S]∑up( è3-4á 6-14ù tOtIy;ctuQyoR"
Wœí;idnv;n;ç;nu∑pu ( è5ù pçMy;í ivr;$( pQy;bOhtI zNd;'…s
aÖ…¶StôKm;nÖmpÿ b;/t;…môt" somoô g[;v;ô v®ÿ," pUtû dÿ=;" )
veidÿbiÖR hR" sÖ…m/Ö" xoxucÿ ;n;ô apÖ √πW;'SÃ ymuyû ; .ÿvNtu –1–
140
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aÖy' yo ivê;ôNh·rÿt;N’û,o„yuCÿ zoôcyÿ•…Ö ¶·rÿv;….duNû vn( )


a/;ô ih tÿKm•rÄso ih .Uyû ; a/;ô Ny˝õ™õ/™ rÖ ;õ™v;ô preiÿ h –2–
y" pÿ®WÄ " p;ÿ®WeyÖ o˝åv?v'sô îÿv;®Ä," )
tÖKm;n'Ã ivê/;vIy;R/rÖ ;çÖ' pr;ÿ suv; –3–
aÖ/rÖ ;çÖ' p[ ihÿ,o…mô nmÿ" ’ûTv; tÖKmneÿ )
xÖkMô .ôrSyÿ mui∑ôh; punrÿ te u mh;vOWû ;n( –4–
aokoÿ aSyô mUjvÿ Ntô aokoÿ aSy mh;vOWû ;" )
y;vÿ∆;ôtStÿKmôS' t;v;ÿn…sô b‚LhÿkWÉ u NyocÖr" –5–
tKmôNVy;˝lÖ iv gÿdÖ Vy˝©û .U·rÿ y;vy )
d;ôsI' inô∑KvÿrI…mCzô t;' vj[,ÿe Ö smÿpyR –6–
tKmôNmUjvÿ to gCzô b‚Lhÿk;Nv; prStôr;m( )
xU{û ;…mÿCz p[fVô yR1' ¡Ö t;' tÿKmôNvI˝v /Uniu h –7–
mÖh;ôvWO ;NmUjvÿ toô bN?vÿ≤ı pÖrTe yÿ )
p[tw ;inÿ tÖKmneÿ b[mU o aNy=e]Ö ;…,ô v; îÄm; –8–
aÖNyô=]ôe e n rÿmse vÖxI sNmO@ÿ y;…s n" )
a.UdÃÿ ûu p[;qRStôKm; s gÿ…m„yitô b‚Lhÿk;n( –9–
yÊv' xIôtoåqoÿ ÂÖr" sÖh k;ôs;vepÿ y" )
.Iôm;Steÿ tKmNhetô yÖSt;….ÿ" Smô p·rÿ vOi©(/ n" –10–
m; Smwtô ;NTs%IÿNk⁄®q; bÖl;s'Ã k;ôsmu¥ÿ gûu m( )
m; Sm;toôåv;Rõ"w punSÖ tÊv;ÿ tKmô•pu ÿ b[vu e –11–
141
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

tKmôN.[;];ÿ bÖl;senÿ Ö Svß;ô k;…sÿky; sÖh )


p;ôPm; .[;tOVÿ ye, sÖh gCz;ômmu rÿ,'Ö jnÿm( –12–
tOtIÿyk˘ ivtOtIôy' sÿd≤Ö Ndmutû x;ÿrdÄ m( )
tÖKm;n'Ã xIôt' ÂÖr' g[„w m'Ã n;xyÖ v;iWRk
' m( –13–
gÖN/;·rÿ>yoô mUjvÿ ŒÖ oå©π>ÿ yo mÖg/e>ÿ y" )
p[„Öw yNjnÿ…mv xev…Ö /' tÖKm;nÖ' p·rÿ dµ…s –14–
è23ù ]yo…v'x' sUˇ_m(
è1-13ù ]yodxcRSy;Sy sUˇ_Sy k<v AiW" ) îN{;dyo dev; devt;" )
è1-12ù p[qm;id√;dxc;Rmnu∑pu ( è13ù ]yodXy;í ivr;dnu∑pu ( zNdsI
aoteÿ meÖ ¥;v;ÿp…O qôvI aot;ÿ devÖ I srÿSvtI )
aot*ÿ mÖ îN{ÿí;ô…¶íÖ i£…m'à jM.yt;ô…mitÿ –1–
aÖSyeN{ÿ k⁄m;ôrSyô i£mIÿN/npte jih )
hÖt; ivê;ô ar;ÿty ¨Ög,e[ Ö vcÿs;ô mmÿ –2–
yo aÖ+y*˝ p·rÖspRià tô yo n;seÿ p·rÖspRià t )
dÖt;' yo m¥Ö' gCzÿitô t' i£…m'Ã jM.y;m…s –3–
s¡p*ô √* iv¡p*ô √* ’û„,* √* roihÿt*ô √* )
bÖ.íu[ ÿ bÖ.k
u[ ,¡ íR Ö gO/"Ö[ kok¡íÖ te hÖt;" –4–
ye i£mÿy" ≤xitôk=;ô ye ’û„,;" ≤xÿitôb;hÿv" )
ye kÉ cÿ ivôê¡p;ôSt;≤N£mIÿNjM.y;m…s –5–
¨Tpurû St;ôTsUyÃR Eit ivôêdO∑ÿ o adO∑hÖ ; )
dO∑û ;'íÖ fl•Öd∑O ;'íÃ Ö sv;|íà p[m,ûO ≤N£mIÿn( –6–

142
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

yev;ÿW;sÖ" k„k¡W;s EjÖTk;" ≤xÿpivàuk û ;" )


dO∑û íÿ hÖNyt;ô' i£…mÿ®tÄ ;dO∑íÿ hNyt;m( –7–
hÖto yev;ÿW"Ö i£mIÿ,;' hÖto nÿdinômot )
sv;R…ô • mÿ„môW;k¡r' dOWû d;ô %Lv;\ îv –8–
i]ôxIôW;R,Ã' i]kôkd⁄ 'Ö i£…m'Ã s;ôr©ûmjunÃR m( )
Íû,;MyÿSy pO∑û Iripÿ vOí;…mô yæCzrÿ" –9–
aÖi]Öv√ÿ" i£myo h‚Nm k<vôv∆ÿmd…¶ôvt( )
aÖgSTyÿSyô b[˜,ÿ ;ô s' ipÿn„Myôh' i£mIÿn( –10–
hÖto r;j;ô i£mIÿ,;mutû Ww ;'Ã SqôpitÿhtÖR " )
hÖto hÖtm;ÿt;ô i£…mÿhtÖR .[;tÿ ; hÖtSvÿs; –11–
hÖt;soÿ aSy vex Ö soÿ hÖt;sÖ" p·rÿvxe s" )
aqoô ye =uLÿ lôk; îÿvÖ sveÖR te i£mÿyo hÖt;" –12–
sveWÃR ;' cÖ i£mIÿ,;ô' sv;Rsà ;' c i£ômI,;ÿm( )
….ônµ‰Xmÿn;ô ≤xroÖ dh;ÿMyô…¶n;ô mu%mÿ ( –13–
è24ù ctu…v|x' sUˇ_m(
è1-17ù s¢dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) p[qmcR" sivt; è2ù i√tIy;y;
a…¶" è3ù tOtIy;y; ¥;v;pO…qVy* è4ù ctuQy;R v®," è5ù pçMy; …m];v®,*
è6ù Wœ‰; m®t" è7ù s¢My;" som" è8ù a∑My; v;yu" è9ù nvMy; sUy"R
è10ù dxMy;íN{m;" è11ù Ek;dXy; îN{" è12ù √;dXy; m®t;' ipt;
è13ù ]yodXy; mOTyu" è14ù ctudXR y; ym" è15ù pçdXy;" iptr"
è16ù Wo@Xy; apre tt;" è17ù s¢dXy;í tnStt;mh; devt;" )
è1-10á 12-14ù p[qm;iddx;n;' √;dXy;idtOcSy c;itxKvrI
è11ù Ek;dXy;" xKvrI è15-16ù pçdxIWo@Xyo≤S]pd; .u·rgitjgtI
s¢dXy;í i]pd; ivr;$( xKvrI zNd;'…s
143
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

sÖivôt; p[sÿ vÖ ;n;ôm…/ÿpitô" s m;ÿvtu )


aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy;' purÿ oÖ/;y;ÿmSÖ y;' p[iÿ tôœ;y;ÿmSÖ y;' )
…cÊy;ÿmSÖ y;m;kÀT¡ y;mÖSy;m;ô≤x„yôSy;' devÖ ÙÿTy;ô' Sv;h;ÿ –1–
aÖ…¶vRnSÖ ptIÿn;ôm…/ÿpitô" s m;ÿvtu )
aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy;' purÿ oÖ/;y;ÿmSÖ y;' p[iÿ tôœ;y;ÿmSÖ y;' )
…cÊy;ÿmSÖ y;m;kÀT¡ y;mÖSy;m;ô≤x„yôSy;' devÖ ÙÿTy;ô' Sv;h;ÿ –2–
¥;v;ÿp…O qôvI d;ÿt,ûø ;m…/ÿpàIô" s m;ÿvt;m( )
aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy;' purÿ oÖ/;y;ÿmSÖ y;' p[iÿ tôœ;y;ÿmSÖ y;' )
…cÊy;ÿmSÖ y;m;kÀT¡ y;mÖSy;m;ô≤x„yôSy;' devÖ ÙÿTy;ô' Sv;h;ÿ –3–
v®ÿ,oôåp;m…/ÿpitô" s m;ÿvtu )
aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy;' purÿ oÖ/;y;ÿmSÖ y;' p[iÿ tôœ;y;ÿmSÖ y;' )
…cÊy;ÿmSÖ y;m;kÀT¡ y;mÖSy;m;ô≤x„yôSy;' devÖ ÙÿTy;ô' Sv;h;ÿ –4–
…mô];v®ÿ,* vO∑û ‰;…/ÿptIô t* m;ÿvt;m( )
aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy;' purÿ oÖ/;y;ÿmSÖ y;' p[iÿ tôœ;y;ÿmSÖ y;' )
…cÊy;ÿmSÖ y;m;kÀT¡ y;mÖSy;m;ô≤x„yôSy;' devÖ ÙÿTy;ô' Sv;h;ÿ –5–
mÖ®tÖ" pvRtà ;n;ôm…/ÿptyÖSte m;ÿvNtu )
aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy;' purÿ oÖ/;y;ÿmSÖ y;' p[iÿ tôœ;y;ÿmSÖ y;' )
…cÊy;ÿmSÖ y;m;kÀT¡ y;mÖSy;m;ô≤x„yôSy;' devÖ ÙÿTy;ô' Sv;h;ÿ –6–
somoÿ vIô®/;ôm…/ÿpitô" s m;ÿvtu )
aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy;' purÿ oÖ/;y;ÿmSÖ y;' p[iÿ tôœ;y;ÿmSÖ y;' )
…cÊy;ÿmSÖ y;m;kÀT¡ y;mÖSy;m;ô≤x„yôSy;' devÖ ÙÿTy;ô' Sv;h;ÿ –7–
v;ôyru NÄ t·rÿ=SÖ y;…/ÿpitô" s m;ÿvtu )
aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy;' purÿ oÖ/;y;ÿmSÖ y;' p[iÿ tôœ;y;ÿmSÖ y;' )
144
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

…cÊy;ÿmSÖ y;m;kÀT¡ y;mÖSy;m;ô≤x„yôSy;' devÖ ÙÿTy;ô' Sv;h;ÿ –8–


sUyíÖR =uWÿ ;ôm…/ÿpitô" s m;ÿvtu )
aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy;' purÿ oÖ/;y;ÿmSÖ y;' p[iÿ tôœ;y;ÿmSÖ y;' )
…cÊy;ÿmSÖ y;m;kÀT¡ y;mÖSy;m;ô≤x„yôSy;' devÖ ÙÿTy;ô' Sv;h;ÿ –9–
cÖN{m;ô n=ÿ];,;ôm…/ÿpitô" s m;ÿvtu )
aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy;' purÿ oÖ/;y;ÿmSÖ y;' p[iÿ tôœ;y;ÿmSÖ y;' )
…cÊy;ÿmSÖ y;m;kÀT¡ y;mÖSy;m;ô≤x„yôSy;' devÖ ÙÿTy;ô' Sv;h;ÿ –10–
îN{oÿ idôvoå…/ÿpitô" s m;ÿvtu )
aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy;' purÿ oÖ/;y;ÿmSÖ y;' p[iÿ tôœ;y;ÿmSÖ y;' )
…cÊy;ÿmSÖ y;m;kÀT¡ y;mÖSy;m;ô≤x„yôSy;' devÖ ÙÿTy;ô' Sv;h;ÿ –11–
mÖ®t;'Ã ipôt; pÿxnûU ;m…/ÿpitô" s m;ÿvtu )
aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy;' purÿ oÖ/;y;ÿmSÖ y;' p[iÿ tôœ;y;ÿmSÖ y;' )
…cÊy;ÿmSÖ y;m;kÀT¡ y;mÖSy;m;ô≤x„yôSy;' devÖ ÙÿTy;ô' Sv;h;ÿ –12–
mOTû yu" p[jÖ ;n;ôm…/ÿpitô" s m;ÿvtu )
aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy;' purÿ oÖ/;y;ÿmSÖ y;' p[iÿ tôœ;y;ÿmSÖ y;' )
…cÊy;ÿmSÖ y;m;kÀT¡ y;mÖSy;m;ô≤x„yôSy;' devÖ ÙÿTy;ô' Sv;h;ÿ –13–
yÖm" ipÿt,ûø ;m…/ÿpitô" s m;ÿvtu )
aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy;' purÿ oÖ/;y;ÿmSÖ y;' p[iÿ tôœ;y;ÿmSÖ y;' )
…cÊy;ÿmSÖ y;m;kÀT¡ y;mÖSy;m;ô≤x„yôSy;' devÖ ÙÿTy;ô' Sv;h;ÿ –14–
ipôtrÄ" preÄ te m;ÿvNtu )
aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy;' purÿ oÖ/;y;ÿmSÖ y;' p[iÿ tôœ;y;ÿmSÖ y;' )
…cÊy;ÿmSÖ y;m;kÀT¡ y;mÖSy;m;ô≤x„yôSy;' devÖ ÙÿTy;ô' Sv;h;ÿ –15–

145
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

tÖt; avÿrÄe te m;ÿvNtu )


aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy;' purÿ oÖ/;y;ÿmSÖ y;' p[iÿ tôœ;y;ÿmSÖ y;' )
…cÊy;ÿmSÖ y;m;kÀT¡ y;mÖSy;m;ô≤x„yôSy;' devÖ ÙÿTy;ô' Sv;h;ÿ –16–
ttÿStt;mÖh;Ste m;ÿvNtu )
aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy;' purÿ oÖ/;y;ÿmSÖ y;' p[iÿ tôœ;y;ÿmSÖ y;' )
…cÊy;ÿmSÖ y;m;kÀT¡ y;mÖSy;m;ô≤x„yôSy;' devÖ ÙÿTy;ô' Sv;h;ÿ –17–
è25ù pç…v'x' sUˇ_m(
è1-13ù ]yodxcRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) yoingR.oR mN]oˇ_; dev;í devt;" )
è1-12ù p[qm;id√;dxc;Rn∑u pu ( è13ù ]yodXy;í ivr;$( purSt;ä»htI zNdsI
pvRtà ;i∂ôvo yonerÖ ©;ÿd©;Tsôm;.Otÿ m( )
xepoô g.RSÃ y retoô/;" sr*ÿ pÖ,…R môv; dÿ/t( –1–
yqeyÖ ' pO…ÿ qôvI mÖhI .Utû ;n;ô' g.Rmà ;dÖ/e )
EÖv; dÿ/;…m teÖ g.Ö| tSmwô Tv;mvÿse ¸ve –2–
g.|Ã /eih …snIv;≤lô g.|Ã /eih srSvit )
g.|Ã te aÖ…ênoô.; /ÿˇ;ô' pu„k¡rßj; –3–
g.|Ã te …mô];v®ÿ,*ô g.RÃ' devÖ o bOhSÖ pitÿ" )
g.|à tÖ îN{ÿí;ô…¶íÖ g.|à /;ôt; dÿ/;tu te –4–
iv„,uyû oRin'Ã kLpytuû Tv∑;ÿ ÂÖp;…,ÿ ip'xtu )
a; …sÿçtu p[jÖ ;pÿit/;Rtô ; g.|Ã d/;tu te –5–
y√πdÖ r;j;ô v®ÿ,oô y√;ÿ devÖ I srÿSvtI )
yidN{oÿ vO]hÖ ; vedÖ tÌÿ.k
ÖR rÿ,' ipb –6–
g.oRÃ aÖSyoWÿ/In;ô' g.oRô vnÖSptIÿn;m( )
146
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

g.oRô ivêÿSy .Utû Syô so aÿ¶Öe g.RmÖ he /;ÿ" –7–


a…/ÿ SkNd vIôryÿSvô g.RmÖ ; /eiÿ hô yoÿNy;ÿm( )
vOW;ÿ…s vO„<y;vNp[jô ;ywÖ Tv; nÿy;m…s –8–
iv …jÿhI„v b;hRTs;meÖ g.RSÃ teô yoinôm; xÿy;m( )
adu∑ÿ e devÖ ;" pu]û ' soÿmpÖ ; ¨ÿ.y;ôivnÿm( –9–
/;tÖ" ≈eœnÿº ÂÖp,e ;ôSy; n;y;RÃ gvIôNyo" )
pum;'sà ' pu]û m; /eiÿ h dxÖme m;ô…s sUtvÿ e –10–
Tv∑Ö" ≈eœnÿº ÂÖp,e ;ôSy; n;y;RÃ gvIôNyo" )
pum;'sà ' pu]û m; /eiÿ h dxÖme m;ô…s sUtvÿ e –11–
sivÿt"Ö ≈eœnÿº ÂÖp,e ;ôSy; n;y;RÃ gvIôNyo" )
pum;'sà ' pu]û m; /eiÿ h dxÖme m;ô…s sUtvÿ e –12–
p[j;ÿpteÖ ≈eœnÿº ÂÖp,e ;ôSy; n;y;RÃ gvIôNyo" )
pum;'sà ' pu]û m; /eiÿ h dxÖme m;ô…s sUtvÿ e –13–
è26ù Wi@±vx
' ' sUˇ_m(
è1-12ù √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) v;Sto„pitbR◊yo mNtoˇ_;‹ v; devt;"
) è1á 5ù p[qm;pçMyoA≥coi√≥pd;CyuiR „,k™ è2á 4á 6-8á 10-11ù
i√tIy;ctuQyoR" Wœ‰;idtOcSy dxMyek;dXyoí i√pd; p[;j;pTy; bOhtI
è3ù tOtIy;y;≤S]pd; ivr;@±g;y]I è9ù nvMy;≤S]pd; ippI≤lkm?y; pur¨i„,k™
Et; Ek;vs;n;" è12ù √;dXy;í pr;itxKvrI ctu„pd; jgtI zNd;'…s
yjUiÃ' W yÖDe sÖ…m/Ö" Sv;h;ô…¶" p[iÿ vô√;inôh voÿ yunˇ_⁄ –1–
yunû ˇ_⁄ÿ devÖ " sÿivôt; p[jÿ ;ôn•Ö‚SmNyôDe mÿihôW" Sv;h;ÿ –2–

147
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

îN{ÿ ¨Kq;mÖd;Nyô‚SmNyôDe p[iÿ vô√;Nyunÿ ˇ_⁄ suyû ju "Ö Sv;h;ÿ –3–


p[WÖw ; yÖDe inôivdÖ" Sv;h;ÿ ≤xô∑;" pàIÿ….vRhtehÖ yuˇû _;" –4–
zNd;'…Ã s yÖDe mÿ®tÖ" Sv;h;ÿ m;ôtve ÿ pu]û ' ipÿptO hÖe yuˇû _;" –5–
EymÿgNbôihRW;ô p[o=ÿ,I….yRDÖ ' tÿNv;ôn;idÿitô" Sv;h;ÿ –6–
iv„,uyÿ nRu ˇ_⁄ b¸û/; tp;'SÃ yô‚SmNyôDe suyû ju "Ö Sv;h;ÿ –7–
Tv∑;ÿ yunˇ_⁄ b¸û/; nu ÂÖp; aÖ‚SmNyôDe suyû ju "Ö Sv;h;ÿ –8–
.goÿ yunKTv;ô≤xWoô Nv1ÖS¡ m; aÖ‚SmNyôDe p[iÿ vô√;Nyunÿ ˇ_⁄ suyû ju "Ö Sv;h;ÿ –9–
somoÿ yunˇ_⁄ b¸û/; py;'SÃ yô‚SmNyôDe suyû ju "Ö Sv;h;ÿ –10–
îN{oÿ yunˇ_⁄ b¸û/; vIôy;R˝<yôiSmNyôDe suyû ju "Ö Sv;h;ÿ –11–
a…êÿn;ô b[˜,ô ; y;ÿtmÖv;Rç*ÿ vW$(k;ôr,e ÿ yÖD' vÖ/yR Nÿ t* )
bOhSÿ pteÖ b[˜,ô ; y;ÿÁvô ;Rõ™ yÖDo aÖy' Sv˝·rÖd' yjÿm;n;yÖ Sv;h;ÿ –12–
è27ù s¢…v'x' sUˇ_m(
è1-12ù √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) a…¶devR t; ) è1ù p[qmcoR
bOhtIg.;R i]∑up( è2ù i√tIy;y; i√pd; s;ªI .u·rgnu∑pu ( è3ù tOtIy;y; i√pd;cIR
bOhtI è4ù ctuQy;R i√pd; s;ªI .u·rGbOhtI è5ù pçMy; i√pd; s;ªI i]∑up(
è6ù Wœ‰; i√pd; ivr;@±g;y]I è7ù s¢My; i√pd; s;ªI bOhtI
i√tIy;idW@ºk;vs;n;" è8ù a∑My;" s'St;rp…¤" è9ù nvMy;" W@±pd;nu∑Bu g.;R
pr;itjgtI è10-12ù dxMy;idtOcSy c pur ¨i„,k™ zNd;'…s
Ëô?v;R aÿSy sÖ…m/oÿ .vNTyU?û v;R xu£ û ; xoôcI'„yô¶"e )
¥umû ˇÿm; supû t[ Iÿk"ô ssUnÿ Sûu tnUnû p;ôdsurÿ oÖ .U·rÿp;…," –1–
148
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

devÖ o devÖ We ÿu devÖ " pÖqo aÿn·ˇ_ô m?v;ÿ `Otû ne ÿ –2–


m?v;ÿ yÖD' nÿ=it p[,w ;ôno nr;Öxs' oÿ aÖ…¶" su’
û ∂ºvÖ " sÿivôt; ivôêv;ÿr"
–3–
aCz;ôymeiÿ tô xvÿs; `Otû ; …côdId;ÿnoô viˆônmR sÿ ; –4–
aÖ…¶" ßucoÿ a?vôrWe ÿu p[yÖ =uû s yÿ=dSy mihôm;nÿm¶Ö "e –5–
tÖrI mÖN{;suÿ p[yÖ =uû vsÿvíÖ ;itÿœNvsu/û ;tÿrí –6–
√;roÿ devÖ IrNvÿSyô ivêeÿ v[tÖ ' rÿ=≤Nt ivôêh;ÿ –7–
¨Ö®VÄ ycÿs;ô¶/e ;Rª;ô pTyÿm;ne )
a; su„û vyÿNtI yjÖte ¨Öp;kÉ¡ ¨ÖW;s;ônˇ_Émô ' yÖDmÿvt;m?vôr' nÿ" –8–
dwv;ô hot;ÿr Ëô?vRm?ÿ vôr' noôå¶e…jR◊ô y;ô…. gOnÿ t gOnû t;ÿ nÖ" æSv˝∑ye )
itôßo devÖ IbRiÖ hRrde ' sÿdNt;ô…m@;Äô srÿSvtI mÖhI .;rÿtI gO,;ôn; –9–
t•ÿSturIpÖm∫⁄tÿ ' pu®=Ä u )
devÿ Tv∑; r;ÖySpoWÖ' iv „yô n;….ÿmSÖ y –10–
vnÿSpôtåe vÿ sOj;ô rr;ÿ," )
Tmn;ÿ dÖve >e yoÿ aÖ…¶hRVÖ y' xÿ…môt; Svÿdytu –11–
a¶eÖ Sv;h;ÿ ’,uih j;tved" )
îN{;ÿy yÖD' ivêeÿ devÖ ; hÖiv·rÖd' juWÿ Nt;m( –12–
è28ù a∑;…v'x' sUˇ_m(
è1-14ù ctudx
R cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) aGNy;dyo mN]oˇ_;≤S]vO∞ devt;"
149
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

) è1-5á 8á 11á 14ù p[qm;idpçc;Rm∑Myek;dxIctudx


R In;ç i]∑up( è6ù Wœ‰;"
pçpd;itxKvrI è7á 9-10á 12ù s¢mInvmIdxmI√;dxIn;' kk⁄MmTynu∑pu (
è13ù ]yodXy;í pur ¨i„,k™ zNd;'…s
nvÿ p[;,ô ;•Öv….ô" s' …mÿmIte dI`;RyTûu v;yÿ xÖtx;ÿrd;y )
h·rÿtÖe ]I…,ÿ rjÖte ]INyyÿ…sô ]I…,ô tpÖs;ivÿiœt;in –1–
aÖ…¶" sUyíÃR NÖ {m;ô .U…môr;poô ¥*rÄNt·rÿ=' p[iÖ dxoô idxÿí )
a;ôtvÖR ; Aût…u .ÿ" s'ivd;ôn; aÖnne ÿ m; i]ôvtO ;ÿ p;ryNtu –2–
]yÖ" poW;ÿ≤S]ôviO tÿ ≈yNt;mÖnˇ_⁄ÿ pUWû ; pyÿs; `Otû ne ÿ )
a•ÿSy .Umû ; pu®Wÿ Sy .Umû ; .Umû ; pÿxnûU ;' t îÄh ≈ÿyNt;m( –3–
îÄmm;ÿidTy;ô vsunÿ ;ô smu=ÿ temÖ mÿ¶e v/Ry vvO/;ôn" )
îÄm…mÿN{ô s' sOjÿ vIôy˝Re ,;ô‚Sm≤N]ôvCO z^yÿ t;' poW…yô„,u –4–
.U…mÿÇ; p;tuû h·rÿtne ivêÖ.dO …Ö ¶" ipÿpTÖ vRysÿ ; sÖjoW;ÿ" )
vIô®≤∫ÿ∑Öe ajunÃR ' s'ivd;ôn' d='Ã d/;tu sumnÖSym;ÿnm( –5–
]e/Ö ; j;ôt' jNmÿndÖe ' ihrÿ<ymÖ¶re k
e ¡˘ ip[yô tÿm' b.UvÖ somÖSywk¡˘ ih'…sôtSyô
pr;ÿptt( )
aÖp;mek¡˘ ve/Ö s;ô' retÿ a;¸ûStˇeÖ ihrÿ<y' i]ÖvdO SÖ Tv;yuWÿ e –6–
}y;ôyWûu ' jÖmdÿ¶"e kôXypÿSy }y;yuWû m( )
]Ö/e ;mOtSÿ yô c=ÿ,'Ö ]I<y;yUiÃ' W teåkrm( –7–
]yÿ" sup,Ö ;R≤S]ôvtO ;ô yd;yÿ•k e ;=Örmÿ….sÖ.' yU ÿ xÖ£;" )
p[Ty*ÿhNmOTû yummÖ tO nÿe s;ôkmÿNtôd/R ;ÿn; du·rÖt;inô ivê;ÿ –8–
idôvSTv;ÿ p;tuû h·rÿt'Ö m?y;ÿÊv; p;ôTvjunÃR m( )
.UMy;ÿ ayÖSmy'Ã p;tuû p[;g;ÿ∂vº purû ; aÖym( –9–
150
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

îÄm;‚Stôßo devÿ purû ;St;STv;ÿ r=Ntu sÖvtR "ÿ )


t;STv' …b.[√ÿ cRSÖ Vyuˇrÿ o i√WÖt;' .ÿv –10–
purÃ' devÖ ;n;ÿmmÖ tO 'Ö ihrÿ<yô' y a;ÿb/Öe e p[qÿ mÖ o devÖ o ag[eÿ )
tSmwô nmoô dxÖ p[;cIÿ" ’,oôMynuÿ mNyt;' i]ôvdO ;ôb/eÿ me –11–
a; Tv;ÿ cOtTvyRmÖ ; pUWû ; bOhSÖ pitÿ" )
ahÿj;RtSyô y•;mÖ tenÖ Tv;itÿ cOt;m…s –12–
Aût…u .ÿÇ;tRvÖ rw ;yuWÿ Öe vcRsà e Tv; )
sÖv' TÖ sôrSyô tejsÿ ;ô tenÖ s'hnÿ u ’<m…s –13–
`Otû ;duLlu¢ÿ 'Ö m/unÿ ;ô smÿˇ_' .U…mÎûh' mCyutÿ ' p;r…yô„,u )
….ôNdTsôpà;ôn/ÿr;'í ’û<vd; m;ÿ roh mhÖte s*.ÿg;y –14–
è29ù Ekoni]'x' sUˇ_m(
è1-15ù pçdxcRSy;Sy sUˇ_Sy c;tn AiW" ) j;tved; mN]oˇ_; v; devt;" )
è1-2á 4á 6-11ù p[qm;i√tIy;ctuqIRn;mOc;' Wœ‰;idW<,;ç i]∑up(
è3ù tOtIy;y;≤S]pd; ivr;@±g;y]I è5ù pçMy;" puroåitjgtI ivr;@±jgtI
è12ù √;dXy; .u·rgnu∑pu ( è13á 15ù ]yodxIpçdXyornu∑pu (
è14ù ctudXR y;í ctu„pd; pr;bOhtI kk⁄MmTynu∑pu ( zNd;'…s
purû St;ÿ¥ˇûu _o vÿh j;tvedÖ oå¶eÿ ivô≤ı i£ôym;ÿ,'Ö yqedÖ m( )
Tv' ….ôWG.eWÿ jÖ Sy;ÿ…s kôt;R Tvy;ô g;mêÖ' pu®Wÿ ' snem –1–
tq;ô tdÿ¶e ’,u j;tvedoô ivêe…ÿ .devÖR "w sÖh s'ià vd;ôn" )
yo noÿ idôdve ÿ ytÖmo jÖ`;sÖ yq;ô so aÖSy pÿ·rÖ…/„pt;ÿit –2–
yq;ô so aÖSy pÿ·rÖ…/„pt;ÿitô tq;ô tdÿ¶e ’,u j;tved" )
ivêe…ÿ .devÖR "w sÖh s'ià vd;ôn" –3–

151
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖ+y*ô3¡Ö in ivÿ?yô ˙dÿy'Ö in ivÿ?y …jô◊;' in tOæÿ Nıô p[ dÖto mO,ÿ Iih )
ipôx;ôco aÖSy yÿtmÖ o jÖ`;s;¶eÿ yivœÖ p[itô Íÿ,Iih –4–
ydÿSy ˙Öt' iv˙ÿt'Ö yTpr;ÿ.tO m;ôTmnoÿ jÖG/' yÿtmÖ ≤Tpÿx;ôc"w )
tdÿ¶e ivô√;NpunrÖ ; .ÿrÄ Tv' xrIÿre m;ôs' msumû re yÿ ;m" –5–
a;ôme supKÿ ve xÖbleô ivpÿKveô yo m;ÿ ipx;ôco axÿne dÖdM.ÿ )
td;ôTmn;ÿ p[jÖ y;ÿ ipx;ôc; iv y;ÿtyNt;mgÖdoô3å¡Ö ymÿStu –6–
≤=ôre m;ÿ mÖNqe yÿtmÖ o dÖdM.;ÿ’∑pÖCye axÿne /;ôNye3ô ¡Ö y" )
td;ôTmn;ÿ p[jÖ y;ÿ ipx;ôc; iv y;ÿtyNt;mgÖdoô3å¡Ö ymÿStu –7–
aÖp;' m;ô p;neÿ ytÖmo dÖdM.ÿ £ôVy;¥;ÿtnûU ;' xyÿnÖe xy;ÿnm( )
td;ôTmn;ÿ p[jÖ y;ÿ ipx;ôc; iv y;ÿtyNt;mgÖdoô3å¡Ö ymÿStu –8–
idv;ÿ m;ô nˇ_'¡ ytÖmo dÖdM.ÿ £ôVy;¥;ÿtnûU ;' xyÿnÖe xy;ÿnm( )
td;ôTmn;ÿ p[jÖ y;ÿ ipx;ôc; iv y;ÿtyNt;mgÖdoô3å¡Ö ymÿStu –9–
£ôVy;dÿm¶e ®…/ôr' ipÿx;ôc' mÿnoôhn'Ã jih j;tved" )
t…mN{oÿ v;ôjI vj[,ÿe hNtu …Czônˇuû somÖ" ≤xroÿ aSy /O„û ,u" –10–
sÖn;dÿ¶e mO,…s y;tu/û ;n;ô• Tv;ô r=;'…Ã sô pOtnÿ ;su …jGyu" )
sÖhmUrÿ ;Önnuÿ dh £ôVy;doô m; teÿ heTÖ y; mu=ÿ tÖ dwVy;ÿy;" –11–
sÖm;hÿr j;tvedoô yı»tÖ ' yTpr;ÿ.tO m( )
g;];ÿ<ySy v/RNt;mÖx' ·u rÖv; Py;ÿyt;mÖym( –12–
somÿSyev j;tvedo aÖx ' ru ; Py;ÿyt;mÖym( )
a¶eÿ ivrÄ≤PxnÖ' me?yÿmyÖ+m' ’¡,ûu jIvÿtu –13–

152
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

EÖt;Steÿ a¶e sÖ…m/ÿ" ipx;cÖjM.ÿnI" )


t;STv' juWÿ Svô p[itÿ cwn; gOh;, j;tved" –14–
t;ô∑;R`ô Irÿ¶e sÖ…m/Ö" p[itÿ gO ;Áô…cRW;ÿ )
jh;ÿtu £ôVy;{Upû ' yo aÿSy m;ôs' ' …jhIÿWiR t –15–
è30ù i]'x' sUˇ_m(
è1-17ù s¢dx;Sy sUˇ_SyoNmocn èa;yu„yk;mù AiW" ) mN]oˇ_; a;yuv;R devt;"
) è1ù p[qmcR" pQy; p…¤" è2-8á 10á 11á 13á 15á 16ù i√tIy;ids¢;n;mOc;'
dxMy; Ek;dXy;S]yodXy;"pçdXy;"Wo@Xy;í;nu∑pu (
è9ù nvMy; .u·rgnu∑pu ( è12ù √;dXy;ítu„pd; ivr;@±jgtI
è14ù ctudXR y; ivr;$(pS[ t;rp…¤" è17ù s¢dXy;í W$(pd; jgtI zNd;'…s
a;ôvtÿSt a;ôvtÿ" pr;ÖvtÿSt a;ôvtÿ" )
îÄhvw .ÿvÖ m; nu g;ô m; pUv;Rnô nuÿ g;" ipôtnø suÃ' b›;…m te dO!û m( –1–
yÊv;ÿ….ce®Ö " pu®Wÿ "Ö Svo ydrÿ,oô jnÿ" )
¨ÖNmoôcnÖ pÖ mÖ[ oôcnÖ e ¨Ö.e v;ôc; vÿd;…m te –2–
y∂u{û oihÿq xeipôWe ≤S]ôyw pusû' e a…cÿÊy; )
¨ÖNmoôcnÖ pÖ mÖ[ oôcnÖ e ¨Ö.e v;ôc; vÿd;…m te –3–
ytensÿ o m;ôt’ O t¡ ;ôCzπWÿe ipôt’
O t¡ ;∞Ö yt( )
¨ÖNmoôcnÖ pÖ mÖ[ oôcnÖ e ¨Ö.e v;ôc; vÿd;…m t –4–
yˇeÿ m;ôt; yˇeÿ ipôt; j;ô…m.[;tR ;ÿ cÖ sjRtà " )
p[TÖ yKsevÿ Sv .eWjÖ ' jÖrdÿi∑' ’,o…m Tv; –5–
îÄh…w /ÿ pu®WÖ sve,ÃR Ö mnÿs; sÖh )
dUtû * yÖmSyô m;nuÿ g;ô a…/ÿ jIvpurû ; îÿih –6–

153
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

anuÙÿ tÖ" punrÖ ie hÿ ivô√;nudû yÿn' pÖq" )


a;ôrohÿ,m;ô£mÿ,'Ö jIvÿtojIvÖtoåyÿnm( –7–
m; …bÿ.nÖe R mÿ·r„y…s jÖrdÿi∑' ’,o…m Tv; )
inrÿvocmÖh' y+môm©π>ÿ yo a©Jvôr' tvÿ –8–
aÖ©.û dÖe o aÿ©Jvôro yíÿ te ˙dy;mÖy" )
y+mÿ" Xyenô îÿvÖ p[;pÿ¢√;ôc; s;ô!" pÿrStôr;m( –9–
AWIÿ bo/p[tIboô/;vÿSvô“o yíÖ j;gO…ÿ v" )
t* teÿ p[;,ô Syÿ goô¢;r*Ö idv;ô nˇ_'¡ c j;gOt;m( –10–
aÖymÖ…¶®ÿpsÖ ¥ÿ îÄh sUyÖR ¨detÿ u te )
¨Ödie hÿ mOTû yogRMÃ .Iôr;T’û„,;≤∞ôˇmÿsSÖ p·rÿ –11–
nmoÿ yÖm;yÖ nmoÿ aStu mOTû yveÖ nmÿ" ipôt>O yÿ ¨Öt ye nyÿ≤Nt )
¨ÖTp;rÿ,Syô yo vedÖ tmÖ…¶' purû o dÿ/åÖe Sm; aÿ·rÖ∑t;ÿtye –12–
Eetÿu p[;,Äô Eetûu mnÖ Eetûu c=urû qoô blÿm( )
xrIÿrmSyô s' ‚vÿd;ô' tTpôŒ;' p[itÿ itœtu –13–
p[;,ô ne ;ÿ¶Öe c=uWÿ ;ô s' sOjÿ mÖe ' smIÿry tÖNv;ô3¡Ö s' blenÿ )
veTq;ômtO Sÿ yô m; nu g;ôNm; nu .U…mÿghO o .uvt( –14–
m; teÿ p[;,ô ¨pÿ dsÖNmo aÿp;ônoåipÿ /;…y te )
sUySÖR Tv;…/ÿpitmOTûR yo®Äd;yÿCztu rÄ‚Xm….ÿ" –15–
îÄvmÖNtvRdà it …jô◊; bÖı; pÿin„pôd; )
Tvy;ô y+mô' …nrÿvoc' xÖt' ropIÿí tÖKmnÿ" –16–

154
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aÖy' loôk" ip[yô tÿmo devÖ ;n;ômpÿr;…jt" )


ySmwô Tv…môh mOTû yveÿ idô∑" pu®ÿ W j…DôWe )
s cÖ Tv;nuÿ ◊y;m…sô m; purû ; jÖrsoÿ mOq;" –17–
è31ù Eki]'x' sUˇ_m(
è1-12ù √;dxSy;Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) ’Ty;p[ithr,' devt; )
è1-10ù p[qm;iddx;n;mOc;mnu∑pu (
è11ù Ek;dXy; bOhtIg.;Rn∑u pu ( è12ù √;dXy;í pQy; bOhtI zNd;'…s
y;' teÿ cÖ£r⁄ ;Öme p;]eÖ y;' cÖ£…⁄ mR≈ô /;ÿNye )
a;ôme m;ôs' e ’ûTy;' y;' cÖ£"⁄ pun"Ö p[itÿ hr;…mô t;m( –1–
y;' teÿ cÖ£"⁄ ’¡kvô ;k;ÿvjÖ e v;ô y;' k⁄r¡ IÖ·r…,ÿ )
aVy;'Ã te ’ûTy;' y;' cÖ£"⁄ pun"Ö p[itÿ hr;…mô t;m( –2–
y;' teÿ cÖ£r⁄ k
e x¡ fÉ pxUnû ;mu.ÿ yÖ ;dÿit )
gÖd.ÖR e ’ûTy;' y;' cÖ£"⁄ pun"Ö p[itÿ hr;…mô t;m( –3–
y;' teÿ cÖ£r⁄ mÿ l
ûU ;y;'Ã vlÖg' v;ÿ nr;ÖCy;m( )
=e]ÿe te ’ûTy;' y;' cÖ£"⁄ pun"Ö p[itÿ hr;…mô t;m( –4–
y;' teÿ cÖ£g⁄ ;RhpÃR Tye pUv;R¶ô ;vutû du…û ítÿ" )
x;l;ÿy;' ’ûTy;' y;' cÖ£"⁄ pun"Ö p[itÿ hr;…mô t;m( –5–
y;' teÿ cÖ£"⁄ sÖ.;y;ô' y;' cÖ£r⁄ …ÿ /ôdve nÿ e )
aÖ=We ÿu ’ûTy;' y;' cÖ£"⁄ pun"Ö p[itÿ hr;…mô t;m( –6–
y;' teÿ cÖ£"⁄ sen;ÿy;ô' y;' cÖ£·⁄ rÿ„v;yu/û e )
duNû du.û * ’ûTy;' y;' cÖ£"⁄ pun"Ö p[itÿ hr;…mô t;m( –7–
y;' teÿ ’ûTy;' kÀpåÿe vdÖ/"u Xmÿx;ône v;ÿ incÖ:nu" )
155
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 5 VEDIC LITERATURE COLLECTION

sµÿin ’ûTy;My;' cÖ£"⁄ pun"Ö p[itÿ hr;…mô t;m( –8–


y;' teÿ cÖ£"⁄ pu®ÿ W;ôSqe aÖ¶* s'ks¡ k u É cÖ y;m( )
m[ok
ô ˘ inÿd;Rhô ' £ôVy;dÖ' pun"Ö p[itÿ hr;…mô t;m( –9–
apÿqnÖe ; jÿ.;rw,;ô' t;' pÖqte " p[ ihÿ<m…s )
a/Iÿro my;R/ô Ire>ÿ yô" s' jÿ.;ôr;…cÿÊy; –10–
yíÖk;rÄ n xÖx;kô kt|Ãu xÖ≈e p;dÿm©Ö ·ë rÿm( )
cÖk;rÿ .Ö{mÖSm>yÿm.Ögo .gÿvŒ" –11–
’ûTy;ô’t'Ã vlÖ…gn'Ã mU≤û ln'Ã xpqeYÖ y˝m( )
îN{ôSt' hÿNtu mhÖt; vÖ/ne ;ô…¶ivR?Ã yTvôSty;ÿ –12–
îit pçm' k;<@m

156
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aq Wœ' k;<@m(
è1ù p[qm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) sivt; devt; )
è1ù p[qmcR≤S]pd; ippI≤lkm?y; s;ªI jgtI
è2-3ù i√tIy;tOtIyyoí ippI≤lkm?y; pur ¨i„,k™ zNdsI
doôWo g;ÿy bOhû Ì;ÿy ¥umû ıeiÿ h )
a;qÿv,R Stuiû h devÖ ' sÿivôt;rÿm( –1–
tmuÿ ∑uihÖ yo aÖNt" …sN/*ÿ sUnû "u )
sÖTySyô yuv;ÿnmÖ {oÿ`v;c' sux
û ve mÿ ( –2–
s `;ÿ no devÖ " sÿivôt; s;ÿivWdÖmtO ;ÿinô .U·rÿ )
¨Ö.e su∑ÿ tûu I sugû ;tÿve –3–
è2ù i√tIy' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) somo vnSpitdevR t; ) proi„,k™ zNd"
îN{;ÿyÖ somÿm‚O Tvj" sunû ot; cÿ /;vt )
Stoôtyu oR vcÿ" Íû,vÖıv'Ã c me ––
a; y' ivôxNtINdÿvoô vyoô n vO=û mN/ÿs" )
ivrÿ≤PxôiNv mO/oÿ jih r=ÖæSvnIÿ" –2–
sunû ot;ÿ somÖp;Vneô somÖ…mN{;ÿy vÖ…j[,ÿe )
yuv;ô jetx e ;ÿn"Ö s pu®ÿ ∑utû " –3–
è3ù tOtIy' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_; devt;" )
è1ù p[qmcR" pQy;bOhtI è2-3ù i√tIyyoí jgtI zNdsI
p;ôt' nÿ îN{;pUW,Ö ;idÿitô" p;Ntuÿ mÖ®tÿ" )
ap;'Ã np;‚TsN/v" sÖ¢ p;ÿtnÖ p;tuÿ noô iv„,u®ÿ tÄ ¥*" –1–
157
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

p;ôt;' noô ¥;v;ÿp…O qôvI aÖ….∑ÿyÖe p;tuû g[;v;ô p;tuû somoÿ noô a'hsÿ " )
p;tuÿ no devÖ I su.û g;ô srÿSvtIô p;Tvô…¶" ≤xôv; ye aÿSy p;ôyvÿ" –2–
p;ôt;' noÿ devÖ ;…ên;ÿ xu.û SptIÿ ¨ÖW;s;ônˇ_oôt nÿ ¨®„yt;m( )
ap;'Ã np;ôd….ÿÓtu Iô gyÿSy …cô∂vº ÿ Tv∑vR/Ö yR ÿ sÖvtR ;ÿtye –3–
è4ù ctuq| sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_; devt;" )
è1ù p[qmcR" pQy;bOhtI è2ù i√tIy;y;" s'St;rp…¤"
è3ù tOtIy;y;í i]pd; ivr;@±g;y]I zNd;'…s
Tv∑;ÿ meÖ dwVyô' vcÿ" pÖjNR yoô b[˜,ÿ SÖ pitÿ" )
pu]û .w ;[ tR …ÿO .ôridÿitônRu p;ÿtu no du∑û rÄ' ];yÿm;,Ö' shÿ" –1–
a'xoô .goô v®ÿ,o …mô]o aÿymÖR ;idÿitô" p;Ntuÿ mÖ®tÿ" )
apÖ tSyô √πWoÿ gmed….ôÓtu oÿ y;vyÖCz]umû ≤Ntÿtm( –2–
…/ôye smÿ…ên;ô p[;vÿt' n ¨®Ä„y; ,ÿ ¨®Jmô•p[yÿ Cu zn( )
¥*ô3≤¡Ö „ptÿy;Rvô yÿ duzû n⁄ ;ô y; –3–
è5ù pçm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1á 3ù p[qm;tOtIyyoA≥cor…¶"
è2ù i√tIy;y;íeN{o devte ) è1á 3ù p[qm;tOtIyyornu∑pu (
è2ù i√tIy;y;í .u·rgnu∑pu ( zNdsI
¨denÿ muˇrÖ ' nÖy;¶eÿ `Otû ne ;ÿ¸t )
smenÿ 'Ö vcRsà ; sOj p[jÖ y;ÿ c bÖ¸' ’¡…/ –1–
îN{emô ' p[tÿ rÖ ' ’¡…/ sj;ôt;n;ÿms√ÖxI )
r;ÖySpoWe,ÿ Ö s' sOjÿ jIôv;tÿve jÖrseÿ ny –2–
ySyÿ ’û<mo hÖivgOhRû e tmÿ¶e v/Ry;ô Tvm( )
158
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

tSmwô somoô a…/ÿ b[vdÖy' cÖ b[˜,ÿ SÖ pitÿ" –3–


è6ù Wœ' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1ù p[qmcoR b[˜,Spit"
è2-3ù i√tIy;tOtIyyoí somo devte ) anu∑pu ( zNd"
yoô3å¡Ö Sm;Nb[˜ÿ ,Spôtåe devÿ o a….ômNyÿte )
sv|Ö t' rÿN/y;…s meÖ yjÿm;n;y suNvôte –1–
yo nÿ" som sux…'Ö snoÿ du"û x'sÿ a;ôiddex
ÿ it )
vj[,ÿe ;Syô mu%ÿe jihô s s'ipÿ∑oô ap;ÿyit –2–
yo nÿ" som;….ôd;sÿitô sn;ÿ….ôyíR Ö in∑‰ÿ" )
apÖ tSyô bl'Ã itr mÖhIvÖ ¥*vR/Ã TÖ mn;ÿ –3–
è7ù s¢m' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥co" som"
è3ù tOtIy;y;í ivêe dev; devt;" ) è1ù p[qm;y; incOÌ;y]I
è2-3ù i√tIy;tOtIyyoí g;y]I zNdsI
yenÿ soôm;idÿit" pÖq; …mô]; v;ô yNTyô&hÿ" )
ten;ô noåvÖs; gÿih –1–
yenÿ som s;hÖNTy;surÿ ;n[NÖ /y;ÿ…s n" )
ten;ÿ noô a…/ÿ voct –2–
yenÿ dev;ô asurÿ ;,;ômoj;ôS' yvO,ÿ I?vm( )
ten;ÿ nÖ" xmRÃ yCzt –3–
è8ù a∑m' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy jmd…¶A≥iW" ) k;m;Tm; devt; ) pQy;p…¤XzNd"
yq;ÿÃ vO=û ' ≤lbujÿ ; smÖNt' pÿ·rWSvôje )
159
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

EÖv; p·rÿ „vjSvô m;' yq;ô m;' k;ô…mNysoô yq;ô m•;pÿg;ô asÿ" –1–
yq;ÿ sup,Ö "R p[pÖ tÿNpô=* inôh≤Ntô .UMy;ÿm( )
EÖv; in hÿ‚Nm teÖ mnoô yq;ô m;' k;ô…mNysoô yq;ô m•;pÿg;ô asÿ" –2–
yqemÖ e ¥;v;ÿp…O qôvI sÖ¥" pÖyiRe tô sUy"ÃR )
EÖv; pye…ÃR m teÖ mnoô yq;ô m;' k;ô…mNysoô yq;ô m•;pÿg;ô asÿ" –3–
è9ù nvm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy jmd…¶A≥iW" ) k;m;Tm; devt; ) anu∑pu ( zNd"
v;Hzÿ me tÖNv'1¡Ö p;d*ô v;Hz;ô+y*ô3¡Ö v;Hzÿ sÖKQy*˝ )
aÖ+y*˝ vOW<Ö yNTy;ô" kÉx;ô m;' teÖ k;menÿ xu„yNtu –1–
mmÿ Tv; doW…,ô…≈W'Ã ’û,o…mÿ ˙dyÖ…≈Wÿm( )
yq;ô mmÖ £t;ôvsoô mmÿ …côˇmupû ;yÿ…s –2–
y;s;ô' n;….ÿr;Örhe ,ÿ ' ˙Öid sÖv' nÿn' ’ûtm( )
g;voÿ `Otû Syÿ m;ôtroÖåmU' s' v;ÿnyNtu me –3–
è10ù dxm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy xNt;itA≥iW" ) è1ù p[qmcoRå…¶"
è2ù i√tIy;y; v;yu" è3ù tOtIy;y;í sUyoR devt;" ) è1ù p[qm;y;" s;ªI i]∑up(
è2ù i√tIy;y;" p[;j;pTy; bOhtI è3ù tOtIy;y;í s;ªI bOhtI zNd;'…s )
sv;R i√pd;"
pO…û qôVyw ≈o];ÿyÖ vnÖSpitÿ>yoôå¶yeå…/ÿptyeÖ Sv;h;ÿ –1–
p[;,ô ;y;ôNt·rÿ=;yÖ vyoÿ>yo v;ôyveå…/ÿptyeÖ Sv;h;ÿ –2–
idôve c=uWÿ Öe n=ÿ]>e yô" sUy;Ryô ;…/ÿptyeÖ Sv;h;ÿ –3–

160
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è11ù Ek;dx' sUˇ_m(


è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy p[j;pitA≥iW" ) reto mN]oˇ_; v; devt;" )
anu∑pu ( zNd"
xÖmImÿêTÖ q a;¡!SÖ t]ÿ pus'û vu nÿ ' ’ûtm( )
t√w pu]û Syô vednÿ 'Ö tTS]Iô„v; .ÿr;m…s –1–
pu…'û s vw retoÿ .vitô t≤TS]ôy;mnuÿ iWCyte )
t√w pu]û Syô vednÿ 'Ö tTp[jô ;pÿitrb[vIt( –2–
p[jÖ ;pÿitôrnumÿ it" …snIv;ôLy˝cIKlOpt( )
S]wWyÿU mÖNy]Ö d/ÖTpum;'sà mu d/idôh –3–
è12ù √;dx' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy g®Tm;nOiW" ) t=ko devt; )
anu∑pu ( zNd"
p·rÖ ¥;…mÿvÖ sUyoRåhIÿn;ô' jinÿm;gmm( )
r;]Iô jgÿidv;ôNyıÖs' ;ˇen;ÿ te v;rye ivôWm( –1–
yd(b˜ô[ ….ôydR iO Wÿ….ôy∂R vÖº iw vRià dôt' purû ; )
y∫Àtû ' .Vyÿm;sÖNvˇen;ÿ te v;rye ivôWm( –2–
m?v;ÿ pOçe nÖ¥1Ö"¡ pvRtà ; …gôryoô m/uÿ )
m/uû p®¡„,Iô xIp;ÿl;ô xm;ôòe aÿStuû x' ˙Öde –3–
è13ù ]yodx' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mOTyudvRe t; ) anu∑pu ( zNd"
nmoÿ devvÖ/>e yoô nmoÿ r;jvÖ/>e yÿ" )
aqoô ye ivXy;ÿn;' vÖ/;Ste>yoÿ mOTyoô nmoÿåStu te –1–
nmÿSte a…/v;ôk;yÿ pr;v;ôk;yÿ teÖ nmÿ" )
161
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

sumû TÖ yw mOTÿ yo teÖ nmoÿ dumTÖR yw tÿ îÖd' nmÿ" –2–


nmÿSte y;tu/û ;ne>ÿ yoô nmÿSte .eWjÖ >e yÿ" )
nmÿSte mOTyoô mUl>ÿe yo b[;˜ô,>e yÿ îÄd' nmÿ" –3–
è14ù ctudx
R ' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy b.[iu p©l AiW" ) bl;so devt; ) anu∑pu ( zNd"
aÖiSqôßs'ô ' pÿ®ßôs' m;iSqÿt' h»dy;mÖym( )
bÖl;sÖ' sv|à n;xy;©πœû ; yíÖ pvRsà u –1–
inbRl
Ö ;s'Ã bl;ô…snÿ" ≤=ô,o…mÿ mu„kôr' yÿq; )
…zônµ‰ÿSyô bN/ÿn'Ö mUlmÿ vu ;Rvô ;R îÿv –2–
inbRl
à ;setÖ " p[ pÿt;xug'û " ≤xÿxk
ûu o yÿq; )
aqoô î$ÿ îv h;yÖnoåpÿ {;ôÁvIÿrh; –3–
è15ù pçdx' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Syo∂;lk AiW" ) vnSpitdevR t; ) anu∑pu ( zNd"
¨ÖˇmÖ o aÖSyoWÿ/In;ô' tvÿ vû=O ; ¨ÿpSÖ tyÿ" )
¨Öp‚Ö StrÿStuû soô3å¡Ö Sm;kô˘ yo aÖSm;\ aÿ….ôd;sÿit –1–
sbÿN/uíû ;sÿbN/uíÖ yo aÖSm;\ aÿ….ôd;sÿit )
teW;ô' s; vO=û ;,;ÿ…mv;ôh' .Uyÿ ;smuˇmÖ " –2–
yq;ô somÖ aoWÿ/In;muˇmÖ o hÖivW;'Ã ’ût" )
tÖl;x;ÿ vO=û ;,;ÿ…mv;ôh' .Uyÿ ;smuˇmÖ " –3–
è16ù Wo@x' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy x*nk AiW" ) mN]oˇ_;íN{m; v; devt; )
è1ù p[qmcoR incO≤T]pd; g;y]I è2ù i√tIy;y; anu∑pu ( è3ù tOtIy;y; bOhtIg.;R
162
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

kk⁄MmTynu∑pu ( è4ù ctuQy;Rí i]pd; p[itœ; g;y]I zNd;'…s


a;bÿyoô an;ÿbyoô rsÿSt ¨Ög[ a;ÿbyo )
a; teÿ krÄM.mÿµ…s –1–
ivôhLhoô n;mÿ te ipôt; mÖd;vÿtIô n;mÿ te m;ôt; )
s ihÿnÖ Tvmÿ…sô ySTvm;ôTm;nÖm;vÿy" –2–
t*ivÿ≤lôkåÉ vel ÿ yÖ ;v;ôymwl ÿ bÖ Eel
ÿ yIt( )
bÖ.íu[ ÿ bÖ.k
u[ ,¡ íÖR ;peiÿ hô inr;ÿl –3–
aÖlsÖ ;l;ÿ…sô pUv;RÃ …sôl;Ô;ÿl;ôSyuˇrÿ ; )
nIôl;ôgl
Ö sÖ ;l;ÿ –4–
è17ù s¢dx' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) g.RÎh' ,' devt; ) anu∑pu ( zNd"
yqeyÖ ' pO…ÿ qôvI mÖhI .Utû ;n;ô' g.Rmà ;dÖ/e )
EÖv; teÿ …/[yt;ô' g.oRô anuû sUt'ûu sivÿtve –1–
yqeyÖ ' pO…ÿ qôvI mÖhI d;ô/;remÄ ;NvnÖSptIÿn( )
EÖv; teÿ …/[yt;ô' g.oRô anuû sUt'ûu sivÿtve –2–
yqeyÖ ' pO…ÿ qôvI mÖhI d;ô/;rÄ pvRtà ;≤NgôrIn( )
EÖv; teÿ …/[yt;ô' g.oRô anuû sUt'ûu sivÿtve –3–
yqeyÖ ' pO…ÿ qôvI mÖhI d;ô/;rÄ iviœÿt'Ö jgÿt( )
EÖv; teÿ …/[yt;ô' g.oRô anuû sUt'ûu sivÿtve –4–
è18ù a∑;dx' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) È„y;Rivn;xn' devt; ) anu∑pu ( zNd"
ÈÄ„y;Ry;ô /[;…j'Ã p[qmÖ ;' p[qÿ mÖ Sy;ÿ ¨Öt;pÿr;m( )
163
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖ…¶' ˙ÿdYÖ y'1¡Ö xok˘ô t' teÖ inv;Rpà y;m…s –1–


yq;ô .U…mÿmtûRO mÿn; mOtû ;NmOtû mÿnStr; )
yqoôt mÖmWu[ oô mnÿ EÖv„e yoRmtRûO ' mnÿ" –2–
aÖdo yˇeÿ ˙Öid …≈ôt' mÿnSÖ k˘ pÿt…y„,uk û m( )
ttÿSt ÈÄ„y;| muçÿ ;…mô inÂô„m;,Ö' dOt·ÿe rv –3–
è19ù Ekon…v'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy xNt;itA≥iW" ) cN{m; mN]oˇ_; v; devt;" )
è1ù p[qmcoRånu∑pu ( è2-3ù i√tIy;tOtIyyoí g;y]I zNdsI
punû Ntuÿ m; devjÖn;" punû Ntuû mnÿvo …/ôy; )
punû Ntuû ivê;ÿ .Utû ;inô pvÿm;n" pun;tu m; –1–
pvÿm;n" pun;tu m;ô £Tveô d=;ÿy jIôvseÿ )
aqoÿ a·rÖ∑t;ÿtye –2–
¨Ö.;>y;' dev sivt" pÖiv]e,ÿ sÖvne ÿ c )
aÖSm;Npunÿ IihÖ c=ÿse –3–
è20ù …v'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) y+mn;xn' mN]oˇ_;í devt;" )
è1ù p[qmcoRåitjgtI è2ù i√tIy;y;" kk⁄MmtI p[St;rp…¤"
è3ù tOtIy;y;í st" p…¤XzNd;'…s
aÖ¶·e rÿv;Syô dhÿt Eit xu‚û „m,ÿ ¨Ötve ÿ mÖˇo ivôlpÖ•p;ÿyit )
aÖNymÖSmidÿCztuû k˘ …cÿdv[tÖ Stpuvÿ /R ;yÖ nmoÿ aStu tÖKmneÿ –1–
nmoÿ ®Ö{;yÖ nmoÿ aStu tÖKmneÖ nmoô r;DeÖ v®ÿ,;yÖ ‚TvWIÿmte )
nmoÿ idôve nmÿ" pO…qôVyw nmÖ aoWÿ/I>y" –2–

164
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aÖy' yo aÿ….xoc…yô„,uivRê;ÿ ÂÖp;…,ô h·rÿt; ’û,oiWÿ )


tSmwÿ teå®Ö,;yÿ bÖ.v[ Öe nmÿ" ’,o…mô vNy;ÿy tÖKmneÿ –3–
è21ù Ek…v'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy xNt;itA≥iW" ) cN{m; devt; ) anu∑pu ( zNd"
îÄm; y;‚Stôß" pO…ÿ qôvISt;s;'à hÖ .U…mÿ®ˇÖm; )
t;s;ôm…/ÿ Tvôco aÖh' .eWÿ jÖ ' smuÿ jg[.m( –1–
≈eœmÿ …s .eWjÖ ;n;ô' v…sÿœ'Ö vI®ÿ/;n;m( )
somoô .gÿ îvÖ y;meWÿ u devÖ We ûu v®ÿ,oô yq;ÿ –2–
revtÿ Iôrn;ÿ/WO " …sW;ôsvÿ" …sW;sq )
¨Öt Sq kÉx ¡ dÖ h'O ,ÿ Iôrqoÿ h kÉxvÖ /Rnà I" –3–
è22ù √;…v'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy xNt;itA≥iW" ) a;idTyriXmmR®to v; devt;" )
è1á 3ù p[qm;tOtIyyoA≥co≤S]∑up( è2ù i√tIy;y;í ctu„pd; .u·rGjgtI zNdsI
’û„,' inôy;nÖ' hrÿy" sup,Ö ;R aÖpo vs;ÿn;ô idvÖmTu pÿt≤Nt )
t a;vÿv]O NÖ Tsdÿn;dOtû Sy;id´Otû ne ÿ pO…qôvI' VyU˝du" –1–
pyÿSvtI" ’,uq;ôp aoWÿ/I" ≤xôv; ydejqÿ ; m®to ®Kmv=s" )
Ëj|Ã cÖ t]ÿ sumiÖ t' cÿ ipNvtÖ y];ÿ nro m®t" …sôçq;ô m/uÿ –2–
¨ÖdpÖ tu[ oÿ mÖ®tÖSt;\ îÿytR vOiû ∑y;R ivê;ÿ inôvtÿSpO,û ;itÿ )
Ej;ÿitô Glh;ÿ kôNye˝v tu•û ®w Ã˘ tuNd;ôn; pTyevÿ j;ôy; –3–
è23ù ]yo…v'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy xNt;itA≥iW" ) a;po devt;" ) è1ù p[qmcoRånu∑pu (
è2ù i√tIy;y;≤S]pd; g;y]I è3ù tOtIy;y;í proi„,k™ zNd;'…s
sÖßWu IôStdÖpsoô idv;ô nˇ_'¡ c sÖßWu Iÿ" )
165
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

vre<ÿ y£turhÄ mÖpo devÖ I®pÿ ◊ye –1–


aot;ô a;pÿ" kmR<Ö y;˝ muçû ÆNTvôt" p[,Iÿtye )
sÖ¥" ’¡<vôNTvetvÿ e –2–
devÖ Syÿ sivôt"u sÖve kmRÃ ’<vNtuû m;nuWÿ ;" )
x' noÿ .vNTvôp aoWÿ/I" ≤xôv;" –3–
è24ù ctu…v|x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy xNt;itA≥iW" ) a;po devt;" ) anu∑pu ( zNd"
ihômvÿt"Ö p[ ßÿv≤Ntô …sN/*ÿ smh s'gmÖ " )
a;poÿ hÖ mÁÖ' t∂ºvÖ IdRdNÿ hO∂‰ot.eWjÖ m( –1–
yNmeÿ aÖ+yor;ÿidô¥otÖ p;„<yoR"ô p[pdÿ oíÖ yt( )
a;pÖStTsv|Ö in„k¡r‚N.ôWj;ô' su….ÿWˇ_m;" –2–
…sN/upÿ àIô" …sN/urÿ ;DIô" sv;Rô y; nÖ¥1Ö¡ Sqnÿ )
dÖˇ nÖStSyÿ .eWjÖ ' ten;ÿ vo .unj;mhw –3–
è25ù pç…v'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy xun"xep AiW" ) mNy;ivn;xn' devt; ) anu∑pu ( zNd"
pçÿ cÖ y;" pÿç;ôx∞ÿ sÖy' ≤Ntô mNy;ÿ aÖ…. )
îÄtSt;" sv;Rà nXyNtu v;ôk; aÿp…Ö ct;ÿ…mv –1–
sÖ¢ cÖ y;" sÿ¢iÖ tíÿ sÖy' ≤Ntô g[Vw y;ÿ aÖ…. )
îÄtSt;" sv;Rà nXyNtu v;ôk; aÿp…Ö ct;ÿ…mv –2–
nvÿ cÖ y; nÿviÖ tíÿ sÖy' ≤Ntô SkN?y;ÿ aÖ…. )
îÄtSt;" sv;Rà nXyNtu v;ôk; aÿp…Ö ct;ÿ…mv –3–

166
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è26ù Wi@±vx
' ' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) p;Pm; devt; ) anu∑pu ( zNd"
avÿ m; p;PmNsOj vÖxI sNmOdÿ y;…s n" )
a; m;ÿ .Ö{Syÿ loôkÉ p;ÿPmN/eÁô ivÿÓtu m( –1–
yo nÿ" p;Pmô• jh;ÿ…sô tmuÿ Tv; jihmo vÖym( )
pÖq;mnuÿ Vy;ôvtRnà åÖe Ny' p;ôPm;nuÿ p¥t;m( –2–
aÖNy];ôSm•‰u˝Cytu shß;ô=o amÿTyR" )
y' √πW;ÿmÖ tmOCÿ ztuû ymuÿ i√ô„mSt…m∆ÿih –3–
è27ù s¢…v'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy .OgA
u i≥ W" ) ymo inA≥itv;R devt; )
è1á 3ù p[qm;tOtIyyoA≥cojRgtI è2ù i√tIy;y;í i]∑up( zNdsI
dev;ÿ" kôpotÿ îiWôto yidôCzNdUtû o inA≥Tà y; îÄdm;ÿjgÖ ;mÿ )
tSm;ÿ ac;Rm ’û,v;ÿmÖ in„’¡itô' x' noÿ aStu i√ôpdeÖ x' ctu„ÿ pde –1–
≤xôv" kôpotÿ îÄiWôto noÿ aSTvn;ôg; devÿ ;" xk⁄nû o gOhû ' nÿ" )
aÖ…¶ihR ivp[oÿ juWû t;'Ã hÖivnR"Ö p·rÿ heiÖ t" pÖ≤=,Iÿ no vO,ˇ_⁄ –2–
heiÖ t" pÖ≤=,Iô n dÿ.;TyôSm;n;ô∑I^ pÖd' ’¡,tu e a…¶ô/;neÿ )
≤xôvo go>yÿ ¨Öt pu®Wÿ >e yo no aStuû m; noÿ dev; îÄh ih'sà ITkôpotÿ" –3–
è28ù a∑;…v'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy .OgA u i≥ W" ) ymo inA≥itv;R devt; )
è1ù p[qmcR≤S]∑up( è2ù i√tIy;y; anu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í jgtI zNd;'…s
Aûc; kôpot'Ã nudt p[,Ö odÖ…mWÖ' mdÿNtô" p·rÖ g;' nÿy;m" )
sÖl
' oô.yÿNto du·rÖt; pÖd;inÿ ihôTv; nÖ ËjÖ| p[ pÿd;ôTp…qÿœ" –1–
prIÖm3Öe å¡Ö …¶mÿWtR Ö prIÖme g;mÿnWe t )
167
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

devÖ „e vÿ£tÖ ≈vÖ" k îÄm;\ a; dÿ/WRit –2–


y" p[qÿ mÖ " p[vÖ tÿm;sÖs;dÿ bÖ¸>yô" pNq;ÿmnupSpx;ôn" )
yoô3å¡Ö Syexÿe i√ôpdoô yítu„ÿ pdÖStSmwÿ yÖm;yÖ nmoÿ aStu mOTû yveÿ –3–
è29ù Ekoni]'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy .OgA
u i≥ W" ) ymo inA≥itv;R devt; )
è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥coivRr;@±g;y]I
è3ù tOtIy;y;í }yvs;n; s¢pd; ivr;@i∑XzNdsI
aÖmNU heiô t" pÿtiÖ ],Iô Nye˝tuû ydulk
ÿU oô vdÿit moô`metÖ t( )
y√;ÿ kôpotÿ" pÖdmÖ¶* ’û,oitÿ –1–
y* teÿ dUtû * inÿAt≥ îÄdmetÖ oåp[iÿ ht*ô p[ihÿt* v; gûhO ' nÿ" )
kôpoôtoôlk ûU ;>y;ômpÿd'Ö tdÿStu –2–
aÖvrÖw hÄ TÖ y;yedÖ m; pÿpTy;TsuvIôrt;ÿy; îÄdm; sÿs¥;t( )
pr;ÿõvÖe pr;ÿ vdÖ pr;ÿcIômnuÿ sÖv' tÿm( )
yq;ÿ yÖmSyÿ Tv; gOhû åe rÄs' p[iÿ tôc;k¡x;n;ô.k U ¡˘ p[itôc;k¡x;n( –3–
è30ù i]'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Syop·rb.[v AiW" ) xmI devt; ) è1ù p[qmcoR jgtI
è2ù i√tIy;y;≤S]∑up( è3ù tOtIy;y;í ctu„pd; xïmTynu∑pu ( zNd;'…s
devÖ ; îÄm' m/unÿ ;ô s'ytÿu 'Ö yvÖ' srÿSvTy;ôm…/ÿ mÖ,;vÿc’RW"u )
îN{ÿ a;sIôTsIrÿpit" xÖt£¡t"u k°ôn;x;ÿ a;sNmô®tÿ" sudû ;nÿv" –1–
ySteô mdoÿåvkÉx
ô o ivÿkxôÉ o yen;ÿ….ôhSyô' pu®Wÿ ' ’û,oiWÿ )
a;ôr;ÊvdÖNy; vn;ÿin vO≤=ô Tv' xÿ…m xÖtvÿLx;ô iv roÿh –2–
bOhTÿ pl;xeÖ su.gÿ Öe vWRvà ı O Ö At;ÿv·r )
m;ôtve ÿ pu]û >e yoÿ mO@Ö kÉx>ÿe y" x…m –3–
168
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è31ù Eki]'x' sUˇ_m(


è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Syop·rb.[v AiW" ) g*devR t; ) g;y]I zNd"
a;y' g*" pO‚Xnÿr£mIôdsÿdNm;ôtr'Ã purû " )
ipôtr'Ã c p[yÖ NTSv˝" –1–
aÖNtíÿrit rocÖn; aÖSy p[;,ô ;dÿp;nÖt" )
Vy˝:yNmihôW" Sv˝" –2–
i]ôx
' ı;m;ô iv r;ÿjitô v;Kpÿt©Ö o aÿ≤x…≈yt( )
p[itô vStoôrhÖ¥…Ru .ÿ" –3–
è32ù √;i]'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥coí;tn"
è3ù tOtIy;y;í;qv;R AiW" ) è1ù p[qm;y; a…¶" è2ù i√tIy;y; ®{"
è3ù tOtIy;y;í …m];v®,* devt;" ) è1á 3ù p[qm;tOtIyyo≤S]∑up(
è2ù i√tIy;y;í p[St;rp…¤XzNdsI
aÖNtôd;Rvô e ju¸ÿ tû Sve3ô t¡Ö ¥;ÿt/u ;nÖ=yÿ,' `Otû ne ÿ )
a;ôr;{=;'…Ã sô p[itÿ dhÖ Tvmÿ¶Öe n noÿ gOhû ;,;ômpu ÿ tItp;…s –1–
®Ä{o voÿ g[Ivô ; axÿr≤w Tpx;c;" pO∑û IvoRåipÿ Í,;tu y;tu/;n;" )
vIô®√oÿ ivôêtoÿvIy;R yÖmne Ö smÿjIgmt( –2–
a.ÿy' …m];v®,;ivôh;Stuÿ noôå…cRW;ô≤T],oÿ nudt' p[tÖ Icÿ" )
m; D;ôt;rÄ' m; p[iÿ tôœ;' ivÿdNt …môqo ivÿfl;ôn; ¨pÿ yNtu mOTû yum( –3–
è33ù ]yiS]'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy j;i$k;yn AiW" ) îN{o devt; ) è1á 3ù
p[qm;tOtIyyoA≥cog;Ry]I è2ù i√tIy;y;í;nu∑pu ( zNdsI
ySyedô m; rjoô yujSÿ tujû e jn;ô nv' Sv˝" )
îN{ÿSyô rNTy'Ã bOhû t( –1–

169
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

n;/OWÿ Ö a; dÿ/WO te /OW;ô,o /Oiÿ Wôt" xvÿ" )


purû ; yq;ÿ Vyô…q" ≈vÖ îN{ÿSyô n;/OWÿ Öe xvÿ" –2–
s noÿ dd;tuû t;' rÄ…ymu®û ˘ ipôx©ÿsd' x
O m( )
îN{ô" pitÿStuiû v∑ÿmoô jne„Ö v; –3–
è34ù ctuiS]'x' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy c;tn AiW" ) a…¶devR t; ) g;y]I zNd"
p[;¶yeÖ v;cÿmIry vOW.Ö ;yÿ ≤=tIôn;m( )
s nÿ" pWRdÖ itô i√Wÿ" –1–
yo r=;'…à s inôjvU TÃR yô…¶‚StôGmenÿ xoô…cW;ÿ )
s nÿ" pWRdÖ itô i√Wÿ" –2–
y" prÿSy;" pr;Övtÿ‚Stôro /Nv;ÿitôrocÿte )
s nÿ" pWRdÖ itô i√Wÿ" –3–
yo ivê;ô…. ivôpXyÿitô .uvnÿ ;ô s' cÖ pXyÿit )
s nÿ" pWRdÖ itô i√Wÿ" –4–
yo aÖSy p;ôre rjÿs" xu£û o aÖ…¶rj;ÿyt )
s nÿ" pWRdÖ itô i√Wÿ" –5–
è35ù pçi]'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy k*≤xk AiW" ) vwê;nro devt; ) g;y]I zNd"
vwêÖ ;ônrÖ o nÿ ËÖtyÖ a; p[ y;ÿtu pr;Övtÿ" )
aÖ…¶nR"Ã su∑tûu I®pÿ –1–
vwêÖ ;ônrÖ o nÖ a;gÿmidôm' yÖD' sÖj®U pÿ )
aÖ…¶®ÄKqe„v'hsÿ u –2–
170
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

vwêÖ ;ônrÖ oåi©ÿrs;ô' StomÿmKûu q' cÿ c;KlOpt( )


EeWÿu ¥uªû ' Sv˝yRmt( –3–
è36ù Wæ$(]x
' ' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a…¶devR t; ) g;y]I zNd"
Aût;v;ÿn' vwê;nÖrmOtû Syô JyoitÿWSÖ pitÿm( )
ajÿß' `ÖmmR Iÿmhe –1–
s ivê;ô p[itÿ c;KlOp Aût®'U TsOjÿ te vÖxI )
yÖDSyô vyÿ ¨·ˇôrn( –2–
aÖ…¶" preWÿ ûu /;mÿsûu k;moÿ .Utû Syô .VyÿSy )
sÖm;[ dekoô iv r;ÿjit –3–
è37ù s¢…v'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) cN{m; devt; ) anu∑pu ( zNd"
¨pÖ p[;g;ÿTshß;ô=o yuKû Tv; xÖpqoô rqÿm( )
xÖ¢;rÿmiNvôCzNmmÖ vOk¡ îÄv;ivÿmto gOhû m( –1–
p·rÿ ,o vO©…( / xpq ÓÖdmÖ…¶·rÿv;ô dhÿn( )
xÖ¢;rÄm]ÿ no jih idôvo vO=û …mÿv;ôxinÿ" –2–
yo nÖ" xp;ôdxÿptÖ" xpÿtoô yíÿ nÖ" xp;ÿt( )
xunÖe pe∑…ÿ^ môv;vÿ=;mÖ' t' p[TyÿSy;…m mOTû yveÿ –3–
è38ù a∑;i]'x' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) bOhSpitiSTviWv;R devt; )
i]∑up( zNd"
…sôh' e Vy;ô`[ ¨Öt y; pOd;ÿk*ô ‚TviWÿr¶Ä * b[;˜ÿ ,ô e sUyÖRe y; )
171
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

îN{ô' y; devÖ I su.û g;ÿ jÖj;nÖ s; nÖ Eetûu vcRsà ; s'ivd;ôn; –1–


y; hÖ‚Stinÿ √«ôipinô y; ihrÿ<yeô ‚TviWÿrPÄ su goWuû y; pu®Wÿ We u )
îN{ô' y; devÖ I su.û g;ÿ jÖj;nÖ s; nÖ Eetûu vcRsà ; s'ivd;ôn; –2–
rqeÿ aÖ=„e vOWÿ .Ö Syô v;jeÖ v;teÿ pÖjNR yeô v®ÿ,Syô xu„meÿ )
îN{ô' y; devÖ I su.û g;ÿ jÖj;nÖ s; nÖ Eetûu vcRsà ; s'ivd;ôn; –3–
r;ÖjÄ NÖ ye˝ duNdu.û ;v;yÿt;y;ômêÿSyô v;jeÖ pu®Wÿ Sy m;ôy* )
îN{ô' y; devÖ I su.û g;ÿ jÖj;nÖ s; nÖ Eetûu vcRsà ; s'ivd;ôn; –4–
è39ù EkoncTv;·r'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) bOhSpitdevR t; ) è1ù p[qmcoR jgtI
è2ù i√tIy;y;≤S]∑up( è3ù tOtIy;y;í;nu∑pu ( zNd;'…s
yxoÿ hÖivvR/Ã tR ;ô…mN{ÿjtU ' sÖhßÿvIy|Ö su.tÿO 'Ö shÿS’tm( )
p[sÖ ß;R,à mÖ nuÿ dIô`;RyÖ c=ÿse hÖiv„mÿNt' m; v/Ry Jyeœô t;ÿtye –1–
aCz;ÿ nÖ îN{'Ã yÖxsÖ' yxoÿ…yRxæÖ Svn'Ã nms;ôn; ivÿ/me )
s noÿ r;Sv r;Ö∑…^ mN{ÿjtU 'Ö tSyÿ te r;Öt* yÖxsÿ" Sy;m –2–
yÖx; îN{oÿ yÖx; aÖ…¶yRx
Ö ;" somoÿ aj;yt )
yÖx; ivêÿSy .Utû Sy;ôhmÿ‚Sm yÖxStÿm" –3–
è40ù cTv;·r'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥comRN]oˇ_;"
è3ù tOtIy;y;íeN{o devt;" ) è1-2ù p[qm;i√tIyyojRgtI
è3ù tOtIy;y;í;nu∑pu ( zNdsI
a.ÿy' ¥;v;pO…qvI îÄh;Stuû noå.ÿy'Ö somÿ" sivôt; nÿ" ’,otu )
a.ÿy' noåStUvû 1R N¡Ö t·rÿ=' s¢AWIô,;' cÿ hÖivW;.ÿy' no aStu –1–

172
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aÖSmw g[;m;ÿy p[iÖ dxÖítÿßÖ Ëj|Ã su.tûU ' Svô‚St sÿivôt; nÿ" ’,otu )
aÖx‚Ö }vN{oô a.ÿy' n" ’,oTvôNy]Ö r;D;ÿm…Ö . y;ÿtu mÖNyu" –2–
aÖn…Ö mô]' noÿ a/Ör;dÿn…mô]' nÿ ¨ˇÖr;t( )
îN{;ÿn…mô]' nÿ" pÖí;dÿn…mô]' purû S’¡…/ –3–
è41ù EkcTv;·r'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) mN]oˇ_;íN{m; v; devt; )
è1ù p[qmcoR .u·rgnu∑pu ( è2ù i√tIy;y; anu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í i]∑up( zNd;'…s
mnÿsÖe cetsÿ e …/ôy a;kÀt¡ y ¨Öt …cˇÿye )
mÖTyw ≈utû ;yÖ c=ÿse ivô/me ÿ hÖivW;ÿ vÖym( –1–
aÖp;ôn;yÿ Vy;ôn;yÿ p[;,ô ;yÖ .U·rÿ/;yse )
srÿSvTy; ¨®ÄVyceÿ ivô/me ÿ hÖivW;ÿ vÖym( –2–
m; noÿ h;…sWuA û W≥ yÿ oô dwVy;ô ye tÿnpûU ; ye nÿStôNv˝StnUjû ;" )
amÿTy;Rô mTy;|Ã aÖ…. nÿ" sc?vôm;yu/ÿ ˇR p[trÖ ' jIôvseÿ n" –3–
è42ù i√cTv;·r'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) mNyudvRe t; ) è1-2ù
p[qm;i√tIyyoA≥co.u·R rgnu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í;nu∑pu ( zNdsI
avÖ Jy;…mÿvÖ /Nvÿno mÖNyu' tÿno…m te ˙Öd" )
yq;ô s'mnÿ s* .UTû v; s%;ÿy;ivvÖ sc;ÿvhw –1–
s%;ÿy;ivv sc;vh;ô avÿ mÖNyu' tÿno…m te )
aÖ/Steô aXmÿno mÖNyumpu ;ÿSy;m…sô yo gu®û " –2–
aÖ…. itÿœ;…m te mÖNyu' p;„<y;Rô p[pdÿ ne c )
yq;ÿvxÖ o n v;idÿWoô mmÿ …côˇmupû ;yÿ…s –3–

173
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è43ù i]cTv;·r'x' sUˇ_m(


è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) mNyuxmn' devt; ) anu∑pu ( zNd"
aÖy' dÖ.oR ivmÿNyuk"ô Sv;yÖ c;rÿ,;y c )
mÖNyoivRmNÿ yukSy;ôy' mÿNyux
û mÿn ¨Cyte –1–
aÖy' yo .U·rÿml U " smu{û mÿviÖ tœÿit )
dÖ."R pO…ÿ qôVy; ¨‚Tqÿto mNyux û mÿn ¨Cyte –2–
iv teÿ hnÖVy;'˝ xÖr…,ô' iv teÖ mu:y;'Ã ny;m…s )
yq;ÿvx Ö o n v;idÿWoô mmÿ …côˇmupû ;yÿ…s –3–
è44ù ctuíTv;·r'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy ivê;…m] AiW" ) mN]oˇ_; vnSpitv;R devt; ) è1-
2ù p[qm;i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í i]pd; mh;bOhtI zNdsI
aSq;ô∂‰*rSq;ÿTpO…qôVySq;ôi√êÿ…môd' jgÿt( )
aSquvÿ =ûRO ; Ëô?vRSvÿ“;ô‚Stœ;ô{ogoÿ aÖy' tvÿ –1–
xÖt' y; .eWÿ jÖ ;inÿ te sÖhßÖ' s'gtÿ ;in c )
≈eœmÿ ;ß;v.eWjÖ ' v…sÿœ' rogÖn;xÿnm( –2–
®Ä{Syô mU]mÿ SyômtO Sÿ yô n;….ÿ" )
ivôW;ô,k
Ö ; n;mÖ v; aÿ…s iptø,û ;' mUl;ôd‚u Tqÿt; v;tI’tÖn;xÿnI –3–
è45ù pçcTv;·r'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" p[cte ; ymí AWy" ) du"Sv“n;xn' devt; )
è1ù p[qmcR" pQy;p…¤" è2ù i√tIy;y; .u·riK]∑up(
è3ù tOtIy;y;í;nu∑pu ( zNd;'…s
pÖroåpeiÿ h mnSp;pÖ ikmxÿSt;in x's…s )
preiÿ hô n Tv;ÿ k;mye vO=û ;' vn;ÿinô s' cÿr gOhû We ûu goWuÿ meÖ mnÿ" –1–

174
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aÖvxÖ s;ÿ inô"xs;ô yTpÿr;Öxsoÿp;·rÖm j;g[tÿ oô yTSvôpNtÿ" )


aÖ…¶ivRê;ôNypÿ du„’ût;Nyju∑ÿ ;Ny;ôre aÖSm∂ÿ/;tu –2–
yidÿN{ b[˜,Spôtåe ipô mOW;ô cr;ÿm…s )
p[ctÿe ; n a;i©rÄso du·ÿ rÖt;Tp;ôTv'hsÿ " –3–
è46ù W$(cTv;·r'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" p[cte ; ymí AWy" )
du"Sv“n;xn' Sv“o v; devt; ) è1ù p[qmcR" kk⁄MmtI iv∑;rp…¤"
è2ù i√tIy;y;S}yvs;n; pçpd; xKvrIg.;R jgtI è3ù tOtIy;y;í;nu∑pu ( zNd;'…s
yo n jIôvoå…sô n mOtû o devÖ ;n;ÿmmOtgÖ.oR˝å…s Sv“ )
vÖ®,Ä ;ônI teÿ m;ôt; yÖm" ipôt;rÿ®nÄ ;Rm;ÿ…s –1–
ivôµ teÿ Sv“ jÖin]'à devj;mIôn;' pu]û o˝å…s yÖmSyô krÿ," )
aNtÿkoå…s mOTû yur…ÿ s )
t' Tv;ÿ Sv“Ö tq;ô s' ivÿµÖ s nÿ" Sv“ du„û v“‰;ÿTp;ih –2–
yq;ÿ kôl;' yq;ÿ xÖf˘ yqÖ,| sÖn' yÿ≤Nt )
EÖv; du„û v“‰ô' sv|à i√WÖte s' nÿy;m…s –3–
è47ù s¢cTv;·r'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" p[cte ; ymí AWy" ) è1ù p[qmcoRå…¶"
è2ù i√tIy;y; ivêe dev;" è3ù tOtIy;y;í s*/Nvn; devt;" ) i]∑up( zNd"
aÖ…¶" p[;tÿ "svÖne p;ÿTvôSm;Nvwêÿ ;nÖro ivÿê’
Ö i√ôêx'.Ã "U )
s nÿ" p;vÖko {ivÿ,e d/;ôTv;yu„ÿ mNt" sÖh.ÿ=;" Sy;m –1–
ivêeÿ devÖ ; mÖ®tÖ îN{oÿ aÖSm;nÖ‚Sm≤N√ôtIyeÖ svÿnÖe n jÿÁ"u )
a;yu„ÿ mNt" ip[yô meWÿ ;ô' vdÿNto vÖy' devÖ ;n;'Ã sumtÖ * Sy;ÿm –2–
îÄd' tOtû IyÖ' svÿn' kvIôn;mOtû ne Ö ye cÿmsÖ mwryÿ Nt )
175
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

te s*ÿ/Nvôn;" Sv˝r;nx;ôn;" æSv˝i∑' no aÖ…. vSyoÿ nyNtu –3–


è48ù a∑cTv;·r'x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" p[cte ; ymí AWy" ) mN]oˇ_; devt;" )
¨i„,k™ zNd"
Xyenô o˝å…s g;yÖ]CzÿNd;ô anuû Tv; rÿ.e )
Svô‚St m;ô s' vÿh;ôSy yÖDSyoôd…O cô Sv;h;ÿ –1–
Aû.ru …ÿ sô jgÿCzNd;ô anu anuû Tv; rÿ.e )
Svô‚St m;ô s' vÿh;ôSy yÖDSyoôd…O cô Sv;h;ÿ –2–
vOW;ÿ…s i]ô∑Pu zÿNd;ô anuû Tv; rÿ.e )
Svô‚St m;ô s' vÿh;ôSy yÖDSyoôd…O cô Sv;h;ÿ –3–
è49ù Ekonpç;x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy g;GyR AiW" ) a…¶devR t; ) è1ù p[qmcoRånu∑pu ( è2ù
i√tIy;y; jgtI è3ù tOtIy;y;í ivr;@±jgtI zNd;'…s
nÖih teÿ a¶e tÖNv˝" £Àrû m;ônx ' Ö mTyR"à )
kôipbR.Ã ‚Stô tejnÿ 'Ö Sv' jÖr;yuû g*·rÿv –1–
meWÖ îÿvÖ vw s' cÖ iv coôv˝R CyseÖ yduˇÿ rÄ{;vuprÿ íÖ %;dÿt" )
xIô„,;R ≤xroåPsôs;Psoÿ aÖdyR •ÿ x
'Ö NU bÿ.‚Stô h·rÿt…e .r;Ös….ÿ" –2–
supû ,Ö ;R v;cÿm£ôtopÖ ¥Vy;ÿ%rô e ’„,;ÿ îiWôr; aÿnitRW"u )
in y…•ôy≤Ntuprÿ Syô in„’¡it' puÂû retoÿ d…/re sUy…ÖR ≈tÿ" –3–
è50ù pç;x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a…ên* devte )
è1ù p[qmcoR ivr;@±jgtI è2-3ù i√tIy;tOtIyyoí pQy;p…¤XzNdsI
hÖt' tÖd| sÿm˚Ö m;ô%mu …êÿn; …zôNt' ≤xroÖ aipÿ pO∑û I" Íÿ,Itm( )
176
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

yv;ô•de d;ônipÿ nÁtÖ' mu%mô q;.ÿy' ’,ut' /;ôNy;˝y –1–


tdRÖ hw ptÿ©û hw j>yô h; ¨pÿKvs )
b[˜Ö ve ;s'ià Sqt' hÖivrnÿdNt îÄm;Nyv;ônih'sà Nto aÖpoidÿt –2–
td;Rpà teÖ v`;ÿpteÖ tO∑jÿ M.;ô a; Íÿ,ot me )
y a;ÿr<Ä y; Vy˝√Ör; ye kÉ cÖ Sq Vy˝√Ör;St;NTsv;RÔÃ M.y;m…s –3–
è51ù Ekpç;x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy xNt;itA≥iW" ) è1-2ù p[qm;i√tIyyor;p"
è3ù tOtIy;y;í v®,o devt;" ) p[qmcoR g;y]I è2ù i√tIy;y;≤S]∑up(
è3ù tOtIy;y;í jgtI zNd;'…s
v;ôyo" pUtû " pÖiv]e,ÿ p[TÖ yõ™ somoô aitÿ &ût" )
îN{ÿSyô yuJyô" s%;ÿ –1–
a;poÿ aÖSm;Nm;ôtrÿ" sUdyNtu `Otû ne ÿ no `OtPÖ v˝" punNtu )
ivêÖ' ih ·rÖp'[ p[vÖ hÿ≤Nt devÖ I®idd;ÿ>yô" xu…côr; pUtû Eÿ…m –2–
y≤Tk˘ cedÖ ' vÿ®,Ö dwVyeô jneåÿ ….{oôh' mÿn„ûu y;ô3í¡Ö rÿ≤Nt )
a…cÿÊy;ô ceˇvÖ /m;RÃ yuyoipôm m; nÖStSm;ôdne sÿ o dev rI·rW" –3–
è52ù i√pç;x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy .;g≤lA≥iW" ) mN]oˇ_; devt;" ) anu∑pu ( zNd"
¨TsUyoRÃ idôv Eÿit purû o r=;'…Ã s inôjvU nÃR ( )
a;ôidôTy" pvRtà >e yo ivôêdO∑ÿ o adO∑hÖ ; –1–
in g;voÿ goôœº aÿsdÖ…• mOgû ;soÿ aiv=t )
NyU3û m¡Ö yR oÿ nÖdIn;ô' Ny1Öd¡ ∑O ;ÿ a≤lPst –2–
a;ôydûu dR iÃ' vpÖ…ít'Ã ≈utû ;' k<vÿSy vIô®/ÿm( )
177
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;.;ÿ·rW' ivôê.eWÿ jImÖSy;dO∑;ô…• xÿmyt( –3–


è53ù i]pç;x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy bOhCz⁄£ AiW" ) mN]oˇ_; devt;" )
è1ù p[qmcoR jgtI è2-3ù i√tIy;tOtIyyoí i]∑up( zNdsI
¥*íÿ m îÄd' pO…ÿ qôvI cÖ p[ctÿe s* xu£
û o bOhû Nd≤=ÿ,y; ipptuR )
anuÿ Svô/; …cÿikt;ô' somoÿ aÖ…¶v;Ryô nu "ÃR p;tu sivôt; .gÿí –1–
pun"ÿ p[;,ô " punrÿ ;ÖTm; nÖ Eetûu puníÖ =u"û punrÖ sunÿ ÖR Eetÿu )
vwêÖ ;ônrÖ o noô adÿB/StnUpû ; aÖNt‚Stÿœ;it du·rÖt;inô ivê;ÿ –2–
s' vcRsà ;ô pyÿs;ô s' tÖn…U .ôrgÿNmihô mnÿs;ô s' ≤xôvne ÿ )
Tv∑;ÿ noô a]Ö vrIÿy" ’,oôTvnuÿ no m;∑uR tÖNvoô3¡Ö yi√·rÿ∑m( –3–
è54ù ctu„pç;x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) a¶IWom* devte ) anu∑pu ( zNd"
îÄd' t¥ujû ¨ˇÿr…Ä mN{'à xuM.;ôMy∑ÿye )
aÖSy =Ö]' …≈y'Ã mÖhI' vOiû ∑·rÿv v/Ry;ô tO,mÿ ( –1–
aÖSmw =Ö]mÿ¶IWom;vÖSmw /;ÿryt' rÄ…ym( )
îÄm' r;Ö∑S^ y;ÿ.IvÖgRe ’¡,tûu ' yujû ¨ˇÿrm( –2–
sbÿN/uíû ;sÿbN/uíÖ yo aÖSm;\ aÿ….ôd;sÿit )
svÖ| t' rÿN/y;…s meÖ yjÿm;n;y suNvôte –3–
è55ù pçpç;x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) è1ù p[qmcoR ivêe dev;"
è2-3ù i√tIy;tOtIyyoí ®{o devt;" ) è1á 3ù p[qm;tOtIyyojRgtI
è2ù i√tIy;y;í i]∑up( zNdsI
ye pNq;ÿno bÖhvoÿ devyÖ ;n;ÿ aNtôr; ¥;v;ÿp…O qôvI sÖc' rÿ≤Nt )
178
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

teW;ômJy;ÿin' ytÖmo vh;ÿitô tSmwÿ m; dev;ô" p·rÿ dˇehÖ sveÃR –1–


g[I„ô mo hemÿ NÖ t" ≤x≤xÿro vsÖNt" xÖr√ÖW;R" æSvôte noÿ d/;t )
a; noô goWuû .jÖt; p[jÖ ;y;'Ã inv;ôt î√ÿ" xrÄ,e Sy;ÿm –2–
îÄd;ôvTÖ sôr;yÿ p·rvTsôr;yÿ s'vTsôr;yÿ ’,ut; bOhû •mÿ" )
teW;'Ã vÖy' sumÿ tÖ * yÖ…Dy;ÿn;ômipÿ .Ö{e s*ÿmnÖse Sy;ÿm –3–
è56ù W$(pç;x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy xNt;itA≥iW" ) è1ù p[qmcoR ivêe dev;" è2-3ù
i√tIy;tOtIyyoí ®{o devt;" ) è1ù p[qm;y; ¨i„,Gg.;R pQy;p…¤" è2ù
i√tIy;y; anu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í incOdnu∑pu ( zNd;'…s
m; noÿ dev;ô aihÿv/R IôTstoÿk;NTsôhpu®ÿ W;n( )
s'ytÿ 'Ö n iv „pÿr√Ä ‰;ˇÖ' n s' yÿm•Ö moÿ devjÖn>e yÿ" )
nmoÿåSTv…sôt;yÖ nmÖ‚Strÿ…ír;jye )
Svôj;yÿ bÖ.v[ Öe nmoô nmoÿ devjÖn>e yÿ" –2–
s' teÿ h‚Nm dÖt; dÖt" smuÿ teÖ hNv;ô hnUÿ )
s' teÿ …jô◊y;ÿ …jô◊;' sMv;ôò;hÿ a;ôSy˝m( –3–
è57ù s¢pç;x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy xNt;itA≥iW" ) ®{o devt;
è è3ù tOtIy;y; ®{o mN]oˇ_; v; ù ) è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥cornu∑pu (
è3ù tOtIy;y;í pQy;bOhtI zNdsI
îÄd…m√; ¨ÿ .eWjÖ …môd' ®Ä{Syÿ .eWjÖ m( )
yenWe mûu k
e t¡ je n;' xÖtxÿLy;mpÖbv[ tÿ ( –1–
j;ôl;ôW,e ;ô…. iWÿçt j;l;ôW,e opÿ …sçt )
j;ôl;ôWmugû '[ .eWÿ jÖ ' tenÿ no mO@ jIôvseÿ –2–
179
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

x' cÿ noô myÿí noô m; cÿ nÖ" ik˘ cÖn;mÿmt( )


=Öm; rpoô ivê'Ã no aStu .eWjÖ ' sv|Ã no aStu .eWjÖ m( –3–
è58ù a∑pç;x' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) bOhSpitmRN]oˇ_; v; devt;" )
è1ù p[qmcoR jgtI è2ù i√tIy;y;" p[St;rp…¤" è3ù tOtIy;y;í;nu∑pu ( zNd;'…s
yÖxsÖ' meN{oÿ mÖ`v;ÿN’,otu yÖxsÖ' ¥;v;ÿp…O qôvI ¨Ö.e îÄme )
yÖxs'à m; devÖ " sÿivôt; ’¡,otu ip[yô o d;ôtdu ≤R =ÿ,;y; îÄh Sy;ÿm( –1–
yqeN{oô ¥;v;ÿp…O qôVyoyRxSÿ v;ôNyq;pÖ aoWÿ/IWuû yxÿSvtI" )
EÖv; ivêeWÿ u devÖ We ÿu vÖy' sveWÃR u yÖxsÿ" Sy;m –2–
yÖx; îN{oÿ yÖx; aÖ…¶yRx
Ö ;" somoÿ aj;yt )
yÖx; ivêÿSy .Utû Sy;ôhmÿ‚Sm yÖxStÿm" –3–
èÃ59ù EkonWi∑tm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) ®{o mN]oˇ_; v; devt;" ) anu∑pu ( zNd"
aÖn@Ö Œë Sô Tv' p[qÿ mÖ ' /enÖ >u yôSTvmÿ®N/it )
a/enÿ veÖ vyÿsÖe xmRÃ yCzô ctu„ÿ pde –1–
xmRÃ yCzôTvoWÿ…/" sÖh devÖ Irÿ®N/ôtI )
krÄTpyÿSvNt' goôœmÿy+Ö m;\ ¨Öt pU®Wÿ ;n( –2–
ivôê¡p;' su.û g;ÿmCÖ z;vÿd;…m jIvÖl;m( )
s; noÿ ®Ä{Sy;ôSt;' heiÖ t' dUrû ' nÿytuû go>yÿ" –3–
è60ù Wi∑tm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) ayRm; devt; ) anu∑pu ( zNd"
aÖym; y;ÿTyyRmÖ ; purû St;ôi√iWÿtStup" )
aÖSy; îÄCz•Ögvu[ Öw pitÿmtûu j;ôy;mÖj;nÿye –1–
180
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

a≈ÿmidôymÿymR •ÖNy;s;ô' smÿn' yÖtI )


aÖ©o Nv˝yRm•ÖSy; aÖNy;" smÿnmÖ ;yÿit –2–
/;ôt; d;ÿ/;r pO…qôvI' /;ôt; ¥;mutû sUymÃR ( )
/;ôt;Sy; aÖgvu[ Öw pitô' d/;ÿtu p[itk;ôMy˝m( –3–
è61ù EkWi∑tm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) ®{o devt; ) è1ù p[qmcR≤S]∑up(
è2-3ù i√tIy;tOtIyyoí .u·riK]∑up( zNdsI
mÁôm;poô m/umÿ dÖ re yÿ Nt;ô' mÁô' sUroÿ a.rÄ∆‰oitÿWÖe km( )
mÁ'Ã dÖve ; ¨Öt ivêeÿ tpoôj; mÁ'Ã devÖ " sÿivôt; Vycoÿ /;t( –1–
aÖh' ivÿvce pO…qôvImutû ¥;mÖhmOtû r'U jÿ ny' sÖ¢ s;ôkm( )
aÖh' sÖTymnOtÿ 'Ö y√d;ÿMyôh' dwvIô' p·rÖ v;cÄ' ‚vxÿí –2–
aÖh' jÿj;n pO…qôvImutû ¥;mÖhmOtû r'U jÿ ny' sÖ¢ …sN/Unÿ ( )
aÖh' sÖTvmnOtÿ 'Ö y√d;ÿ…mô yo aÿ¶IWoôm;vjuWÿ Öe s%;ÿy; –3–
è62ù i√Wi∑tm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) ®{o mN]oˇ_; v; devt;" ) i]∑up( zNd"
vwêÖ ;ônrÖ o rÄ‚Xm….ÿn"R pun;tuû v;tÿ" p[;,ô ne iÿe Wôro n.oÿ…." )
¥;v;ÿp…O qôvI pyÿs;ô pyÿSvtI Aût;vÿrI yÖ…Dyeÿ n" punIt;m( –1–
vwêÖ ;ônrÖ I' sUnû tO ;ôm; rÿ.?vô' ySy;ô a;x;ÿStôNvo˝ vIôtpOœÿ ;" )
ty;ÿ gO,û Ntÿ" s/Öm;deWÿ u vÖy' Sy;ÿmÖ ptÿyo ryIô,;m( –2–
vwêÖ ;ônrÖ I' vcRsÃ Ö a; rÿ.?v' xuı
û ; .vÿNtô" xucyÿ " p;vÖk;" )
îÄh@e yÿ ; s/Öm;dÖ' mdÿNtoô JyoKpÿXyemÖ sUymÃR ∞ûu rÿNtm( –3–

181
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è63ù i]Wi∑tm' sUˇ_m(


è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy &◊, AiW" ) è1-3ù p[qm;idtOcSy inA≥ityRmo
mOTyuí è4ù ctuQy;R Ací;…¶devR t;" ) è1ù p[qm;y; aitjgtI
è2-3ù i√tIy;tOtIyyojRgtIg.;R jgtI è4ù ctuQy;Rí;nu∑pu ( zNd;'…s
yˇeÿ devÖ I inA≥ià tr;bÖbN/ô d;mÿ g[Ivô ;SvÿivmoôKy' yt( )
tˇeÖ iv „y;ôMy;yuWÿ Öe vcRsà Öe bl;ÿy;domÖdm•ÿm≤ıô p[stÿU " –1–
nmoÿåStu te inA≥te itGmtejoåyÖSmy;ôiNv cOtÿ ; bN/p;ôx;n( )
yÖmo mÁô' pun·Ö rÊv;' dÿd;itô tSmwÿ yÖm;yÖ nmoÿ aStu mOTû yveÿ –2–
aÖySÖ myeÿ &pÖde be…ÿ /We îÄh;….ihÿto mOTû yu….ôyRe sÖhßÿm( )
yÖmne Ö Tv' ipôt…O .ÿ" s'ivd;ôn ¨ÿˇmÖ ' n;kôm…/ÿ rohyemÖ m( –3–
s's…Ö m¥uvÿ se vOW•Ö ¶eÖ ivê;ÿNyôyR a; )
îÄ@Spôde s…mÿ?yseÖ s noô vsUNû y; .ÿr –4–
è64ù ctu"Wi∑tm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) ivêe dev; mní devt;" )
è1á 3ù p[qm;tOtIyyoA≥cornu∑pu ( è2ù i√tIy;y;í i]∑up( zNdsI
s' j;ÿnI?vô' s' pOCÿ y?vô' s' voô mn;'…Ã s j;nt;m( )
devÖ ; .;ôg' yq;ô pUvRÃe s'j;n;ôn; ¨Öp;sÿte –1–
sÖm;ôno mN]ô" s…mÿit" sm;ônI sÿm;ôn' v[tÖ ' sÖh …côˇmeWÿ ;m( )
sÖm;ônne ÿ vo hÖivW;ÿ juho…m sm;ôn' cetoÿ a….ôsi' vÿx?vm( –2–
sÖm;ônI vÖ a;kÀi¡ t" sm;ôn; ˙dÿy;in v" )
sÖm;ônmÿStu voô mnoô yq;ÿ vÖ" sushÖ ;sÿit –3–
è65ù pçWi∑tm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) cN{ î N{" pr;xro v; devt; )
è1ù p[qmcR" pQy;p…¤" è2-3ù i√tIy;tOtIyyoí;nu∑pu ( zNdsI
182
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

avÿ mÖNyurv;yÖt;vÿ b;ôÙ mÿnoôyju ;ÿ )


pr;ÿxrÄ Tv' teW;ô' pr;ÿç'Ö xu„mÿmdRyÖ ;/;ÿ no rÄ…ym; ’¡…/ –1–
inhRSà te>yo nwhSÖR t' y' devÿ ;ô" x®ÄmSyÿq )
vOíû ;…mô x]U,ÿ ;' b;ôÙnÖnne ÿ hÖivW;ôåhm( –2–
îN{ÿík;r p[qmÖ ' nwhÿ SÖR tmsurÿ >e y" )
jyÿNtuû sTv;ÿnoô mmÿ iSqôr,e Ne {e,ÿ meiÖ dn;ÿ –3–
è66ù W$(Wi∑tm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) cN{ îN{o v; devt; ) è1ù
p[qmcR≤S]∑up( è2-3ù i√tIy;tOtIyyoí;nu∑pu ( zNdsI
inhRSÃ tô" x]urÿ ….ôd;sÿ•Stuû ye sen;ÿ….ôy/Ru mÿ ;ôyNTyôSm;n( )
smÿpyR Ne { mhÖt; vÖ/ne Ö {;TveWÿ ;m`h;ôro ivivÿı" –1–
a;ôtNÖ v;ôn; a;ôyCzôNtoåSyÿNtoô ye cÖ /;vÿq )
inhRSà t;" x]v" SqônNe {oÿ voôå¥ pr;ÿxrIt( –2–
inhRSà t;" sNtuû x]Övo婯Wÿ ;' Ml;py;m…s )
aqwWÿ ;…mN{ô ved;'…Ã s xtÖxo iv .ÿj;mhw –3–
è67ù s¢Wi∑tm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) cN{ îN{o v; devt; ) anu∑pu ( zNd"
p·rÖ vTm;Rià n sÖvtR Ö îN{ÿ" pUWû ; cÿ sßtu" )
muÁNÿ Tvô¥;mU" sen;ÿ aÖ…m];ÿ,;' prStôr;m( –1–
mU!û ; aÖ…m];ÿírt;xIôW;R,ÿ îÄv;hÿy" )
teW;'à vo aÖ…¶mU!ÿ ;n;ô…mN{oÿ hNtuû vr'và rm( –2–
EeWÿu nÁô vOW;ô…jn'Ã h·rÖ,Sy;ô ….y'Ã ’…/ )
183
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;ÿõ…Ö m]Ö EWÿTvôv;RcIô g*®peWÿ tu –3–


è68ù a∑Wi∑tm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_; devt;" )
è1ù p[qmcRítu„pd; puroivr;@itx;Kvrg.;R jgtI è2ù i√tIy;y; anu∑pu (
è3ù tOtIy;y;í;itjgtIg.;R i]∑up( zNd;'…s
a;ymÿgNTsivôt; =urû ,e oô„,enÿ v;y ¨dÖknÉ ie hÿ )
a;ôidôTy; ®Ä{; vsÿv ¨NdNtuû scetÿ sÖ" somÿSyô r;Doÿ vptÖ p[ctÿe s" –1–
aidÿitô" Xm≈uÿ vpÖTv;pÿ ¨NdNtuû vcRsà ; )
…cik¡Tstu p[jÖ ;pÿitdIR`;RyTûu v;yÖ c=ÿse –2–
yen;vÿpTsivôt; =urû ,e Ö somÿSyô r;Doô v®ÿ,Sy ivô√;n( )
tenÿ b[˜;,o vptedÖ mÖSy gom;ônêÿv;nÖymÿStu p[jÖ ;v;ÿn( –3–
è69ù Ekons¢ittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) bOhSpitr…ên* c devte ) anu∑pu ( zNd"
…gôr;vÿrgÄ r;ÿ$We ûu ihrÿ<yeô goWuû y¥xÿ" )
sur;ÿy;' …sôCym;ÿn;y;' k°ôl;leÖ m/uû tNm…yÿ –1–
a…êÿn; s;rÄ`,e ÿ m;ô m/unÿ ;¤˘ xu.SptI )
yq;ô .gRSÃ vtIô' v;cÿm;ôvd;ÿinô jn;ô\ anuÿ –2–
m…yô vcoRô aqoô yxoåqoÿ yÖDSyô yTpyÿ" )
tNm…yÿ p[jÖ ;pÿitidRiô v ¥;…mÿv Î'htu –3–
è70ù s¢ittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy k;˚;yn AiW" ) afl‰; devt; ) jgtI zNd"
yq;ÿ m;ôs' ' yq;ô sur;Ö yq;ô=; aÿ…/ôdve nÿ e )
yq;ÿ pus'û o vOWÿ <yôt ≤S]ôy;' inÿhNÖ yteÖ mnÿ" )
184
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

EÖv; teÿ afl‰eô mnoå…/ÿ vÖTse in hÿNyt;m( –1–


yq;ÿ hÖStI hÿ‚StôNy;" pÖdne ÿ pÖdmu¥ÿ jûu e )
yq;ÿ pus'û o vOWÿ <yôt ≤S]ôy;' inÿhNÖ yteÖ mnÿ" )
EÖv; teÿ afl‰eô mnoå…/ÿ vÖTse in hÿNyt;m( –2–
yq;ÿ p[…Ö /yRqoÿp…Ö /yRq;ô n>y'Ã p[/Ö ;v…/ÿ )
yq;ÿ pus'û o vOWÿ <yôt ≤S]ôy;' inÿhNÖ yteÖ mnÿ" )
EÖv; teÿ afl‰eô mnoå…/ÿ vÖTse in hÿNyt;m( –3–
è71ù Eks¢ittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥cor…¶"
è3ù tOtIy;y;í ivêe dev; devt;" ) è1-2ù p[qm;i√tIyyojRgtI
è3ù tOtIy;y;í i]∑up( zNdsI
yd•Öm…µÿ b¸û/; iv¡p'Ö ihrÿ<yômêÿmtûu g;mÖj;mivÿm( )
ydevÖ ik˘ cÿ p[itjÖgh[ ;ôhmÖ…¶∑ıot;ô su¸tÿ ' ’notu –1–
yNm;ÿ ¸ûtm¸ÿtm;jÖg;mÿ dÖˇ' ipôt…O .ôrnumÿ t' mnu„û yw˝" )
ySm;ÿNmeô mnÖ ¨idÿvÖ r;rÿjITyô…¶∑ıot;ô su¸tÿ ' ’,otu –2–
yd•Ömµ‰nOtÿ ne dev; d;ôSy•d;ÿSy•utû s'gà ,ûO ;…mÿ )
vwêÖ ;ônrÖ Syÿ mhÖto mÿihôª; ≤xôv' mÁô' m/umÿ dÖSTv•ÿm( –3–
è72ù i√s¢ittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;Ri©r; AiW" ) xepoåkoR devt; ) è1ù p[qmcoR
jgtI è2ù i√tIy;y; anu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í .u·rgnu∑pu ( zNd;'…s
yq;ÿ…sôt" p[qÖ yÿtÖe vx;ô\ nuû vpUiÃ' W ’û<v•surÿ Sy m;ôyy;ÿ )
EÖv; teÖ xep"Ö shÿs;ôymÖkoRå©πnû ;©û÷ s'smÿ k˘ ’,otu –1–
yq;ô psÿSt;y;dÖr' v;tenÿ SqUl.Ö ' ’ûtm( )
185
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;vÖTprÿSvtÖ" psÖSt;vÿˇe v/Rt;ô' psÿ" –2–


y;ôvdÖ ©Ö «nÖ' p;rÿSvtÖ' h;‚Stÿn'Ö g;dR.Ã ' cÖ yt( )
y;vÖdêÿSy v;ô…jnÖSt;vÿˇe v/Rt;ô' psÿ" –3–
è73ù i]s¢ittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_; devt;" )
è1á 3ù p[qm;tOtIyyoA≥co.u·R riK]∑up( è2ù i√tIy;y;í i]∑up( zNdsI
Eh y;ÿtûu v®ÿ,"Ö somoÿ aÖ…¶bOhR SÖ pitôvsR …ÿu .ôrhe y;ÿtu )
aÖSy …≈yÿmpu sÖ y' ;ÿtÖ svRÃ ¨ÖgS[ yÿ ceˇÖ "u s'mnÿ s" sj;t;" –1–
yo vÖ" xu„moô ˙dÿy„e vôNtr;kÀi¡ tôy;R voô mnÿ…sô p[ivÿ∑; )
t;NTsIÿvy;…m hÖivW;ÿ `ûtO ne Ö m…yÿ sj;t; rÄmitÿvoR aStu –2–
îÄhvw Stô m;pÿ y;ôt;?yôSmTpUWû ; pÖrSt;ôdpÿq' v" ’,otu )
v;Stoô„pitôrnuÿ vo johvItuû m…yÿ sj;t; rÄmitÿvoR aStu –3–
è74ù ctu"s¢ittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" )
è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥comRN]oˇ_;" è3ù tOtIy;y;í i],;m; devt;" )
è1-2ù p[qm;i√tIyyornu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í i]∑up( zNdsI
s' vÿ" pOCyNt;' tÖNv1Ö"¡ s' mn;'…Ã sô smuÿ v[tÖ ; )
s' voôåy' b[˜,ÿ SÖ pitô.gR "Ö s' voÿ ajIgmt( –1–
sÖD' pÿn' voô mnÖsoåqoÿ sÖD' pÿn' h»dÖ " )
aqoô .gÿSyô yCz^;Nô t' tenÖ s'Dpÿ y;…m v" –2–
yq;ÿidôTy; vsu…ÿ ." s'b.Uvû mu ®ÖR ≤∫ÿ®gÄ ;[ a˙ÿ,Iym;n;" )
EÖv; i]ÿ,;mÖ•˙ÿ,Iym;n îÄm;Ôn;ôNTs'mnÿ sS’/Iôh –3–

186
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è75ù pçs¢ittm' sUˇ_m(


è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy kbN/ AiW" ) îN{o devt; )
è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í W$(pd; jgtI zNdsI
inrÄm'u nudÿ Ö aok¡s" sÖpàoô y" pOtÿ NÖ yitÿ )
nwbÖ ;R?ô ye˝n hÖivWeN{ÿ EnÖ' pr;ÿxrIt( –1–
pÖrmÄ ;' t' pÿr;ÖvtÖ…mN{oÿ nudtu vO]hÖ ; )
ytoô n punrÖ ;yÿit xêÖtI>yô" sm;ÿ>y" –2–
Etuÿ itôß" pÿr;ÖvtÖ Etuû pçÖ jn;ô\ aitÿ )
Etuÿ itôßoåitÿ rocÖn; ytoô n punrÖ ;yÿit xêÖtI>yô" sm;ÿ>yoô y;vÖTsUyoRô
asÿi∂ôiv –3–
è76ù W$(s¢ittm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy kbN/ AiW" ) s;Ntpn;…¶devR t; ) è1-2á 4ù
p[qm;i√tIyyoA≥coítuQy;Rí;nu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í kk⁄MmTynu∑pu ( zNdsI
y Eÿn' p·rÖWIdÿ≤Nt sm;ôd/ÿitô c=ÿse )
sÖp' ı
e[ oÿ aÖ…¶…jô◊R ;….ô®detÿ ûu ˙dÿy;ôd…/ÿ –1–
aÖ¶"e s;'tà pÖnSy;ôhm;yuWÿ e pÖdm; rÿ.e )
aÖı;ôityRSyô pXyÿit /Umû mu¥û Ntÿm;Syôt" –2–
yo aÿSy sÖ…m/Ö' vedÿ =Öi]ye,ÿ sÖm;ihÿt;m( )
n;….ÿ◊;ôre pÖd' in dÿ/;itô s mOTû yveÿ –3–
nwnÃ' fl≤Nt py;R…ô y,oô n sÖ•;\ avÿ gCzit )
aÖ¶ye "R =ôi]yoÿ ivô√;•;mÿ gO û ;Ty;yuWÿ e –4–
è77ù s¢s¢ittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy kbN/ AiW" ) j;tved; devt; ) anu∑pu ( zNd"
187
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aSq;ô∂‰*rSq;ÿTpO…qôVySq;ôi√êÿ…môd' jgÿt( )
a;ôSq;neÖ pvRtà ; aSquû Sq;ª‰ê;\à aitiœpm( –1–
y ¨Öd;nÿ$( pÖr;yÿ,'Ö y ¨Öd;nÖ<Ny;yÿnm( )
a;ôvtRnà ' …nôvtRnà 'Ö yo goôp; aipô t' ¸ÿve –2–
j;tÿvde oô in vÿtyR xÖt' teÿ sNTv;ôvtO "ÿ )
sÖhß'Ã t ¨p;ôvtO SÖ t….ÿn"ÖR punrÖ ; ’¡…/ –3–
è78ù a∑s¢ittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥coíN{m;"
è3ù tOtIy;y;í Tv∑; devte ) anu∑pu ( zNd"
tenÿ .Utû ne ÿ hÖivW;ôym; Py;ÿyt;ô' pun"ÿ )
j;ôy;' y;mÿSm;ô a;v;ÿ=Sûu t;' rsenÿ ;ô…. vÿ/tR ;m( –1–
aÖ…. vÿ/tR ;ô' pyÿs;ô…. r;Ö∑,e^ ÿ v/Rt;m( )
rÄYy; sÖhßÿvcRsmÖe * St;mnupÿ ≤=t* –2–
Tv∑;ÿ j;ôy;mÿjnyÖÊv∑;ÿSywô Tv;' pitÿm( )
Tv∑;ÿ sÖhßÖm;yuiÃ' W dIô`mR ;yu"ÿ ’,otu v;m( –3–
è79ù Ekon;xIittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) s'Sf;no devt; )
è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥cog;Ry]I è3ù tOtIy;y;í i]pd; p[;j;pTy; jgtI zNdsI
aÖy' noô n.ÿsSÖ pitÿ" sÖS' f;noÿ aÖ…. rÿ=tu )
asÿm;it' gOhû We ÿu n" –1–
Tv' noÿ n.sSptÖ Ëj|Ã gOhû se ÿu /;ry )
a; pu∑û meTÖ v; vsuÿ –2–

188
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

devÿ s'Sf;n shß;poôWSye≤ÿ xWe )


tSyÿ no r;Svô tSyÿ no /eihô tSyÿ te .·ˇ_ôv;'s"ÿ Sy;m –3–
è80ù axIittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) cN{m; devt; ) è1ù p[qmcoR .u·rgnu∑pu (
è2ù i√tIy;y; anu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í p[St;rp…¤XzNd;'…s
aÖNt·rÿ=,e ptitô ivê;ÿ .Utû ;vÖc;k¡xt( )
xunoÿ idôVySyô yNmhÖSten;ÿ te hÖivW;ÿ iv/em –1–
ye ]yÿ" k;lk;ôÔ; idôiv devÖ ; îÿv …≈ôt;" )
t;Nsv;Rnà ◊ ËôtyeåÖ Sm; aÿ·rÖ∑t;ÿtye –2–
aÖPsu teÖ jNmÿ idôiv teÿ sÖ/Sq'à smu{û e aÖNtmRià hôm; teÿ pO…qôVy;m( )
xunoÿ idôVySyô yNmhÖSten;ÿ te hÖivW;ÿ iv/em –3–
è81ù Ek;xIittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_; a;idTyo v; devt; )
anu∑pu ( zNd"
yÖNt;…sô yCzÿsÖe hSt;ôvpÖ r=;'…Ã s se/…s )
p[jÖ ;' /n'Ã c gO ;ôn" pÿ·rhÖSto aÿ.dU yÖ m( –1–
p·rÿhStô iv /;ÿryÖ yoinô' g.;RyÃ Ö /;tÿve )
my;Rdà e pu]û m; /eiÿ hô t' Tvm; gÿmy;gme –2–
y' pÿ·rhÖStm…bÿ.rÖ idÿit" pu]k;ôMy; )
Tv∑;ô tmÿSy;ô a; bÿ›;ô¥q;ÿ pu]û ' jn;ôiditÿ –3–
è82ù √‰xIittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy .g AiW" ) îN{o devt; ) anu∑pu ( zNd"
a;ôgCzÿtÖ a;gÿtSyô n;mÿ gO ;My;yÖt" )
189
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

îN{ÿSy vO]flÖ o vÿNve v;sÖvSyÿ xÖt£¡to" –1–


yenÿ sUyû ;| s;ÿivô]ImÖ…ênoôhtu"ÿ pÖq; )
tenÖ m;mÿbv[ Iô∫goÿ j;ôy;m; vÿht;ôiditÿ –2–
ySteåÿ ïûxo vÿsdûu ;noÿ bOhû …•ÿN{ ihrÄ<yyÿ" )
ten;ÿ jnIyÖte j;ôy;' mÁ'Ã /eih xcIpte –3–
è83ù }yxIittm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;i©r; AiW" ) mN]oˇ_; devt;" ) è1-3ù
p[qm;idtOcSy;nu∑pu ( è4ù ctuQy;R Acíwk;vs;n; i√pd; incOd;CyRn∑u pu ( zNdsI
apÿ…ctÖ" p[ pÿtt sup,Ö oR vÿstÖ ·e rÿv )
sUy"ÃR ’û,otuÿ .eWjÖ ' cÖN{m;ô voåpoÿCztu –1–
ENyek;ô XyeNyek;ÿ ’û„,wk;ô roihÿ,Iô √π )
sv;Rsà ;mg[.'Ö n;m;vIÿrflIôrpetÿ n –2–
aÖsiU tÿk; r;m;yÖ<y˝pÖ…cTp[ pÿit„yit )
Gl*·rÖt" p[ pÿit„yitô s gÿlNûu to nÿ≤x„yit –3–
vIôih Sv;m;¸ÿit' juW;ôno mnÿs;ô Sv;h;ô mnÿs;ô yidôd' juhû o…mÿ –4–
èÃ84ù cturxIittm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;i©r; AiW" ) inA≥itdevR t; )
è1ù p[qmcoR .u·rGjgtI è2ù i√tIy;y;≤S]pd;WIR bOhtI
è3ù tOtIy;y; jgtI è4ù ctuQy;Rí .u·riK]∑up( zNd;'…s
ySy;ÿSt a;ôsinÿ `oôre juhû oMyeWô ;' bÖı;n;ÿmvÖsjRnà ;yÖ km( )
.U…mô·ritÿ Tv;….ôpm[ Nÿ vteÖ jn;ô inA≥ià tô·ritÿ Tv;ôh' p·rÿ ved sÖvtR "ÿ –1–
.Utÿe hÖiv„mÿtI .vwWÖ teÿ .;ôgo yo aÖSm;suÿ )
190
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

muçû me ;nÖmnU ne sÿ "Ö Sv;h;ÿ –2–


EÖvo „v1ÖS¡ m…•ÿAt≥ åÖe nehÖ ; TvmÿySÖ my;ôiNv cOtÿ ; bN/p;ôx;n( )
yÖmo mÁô' pun·Ö rÊv;' dÿd;itô tSmwÿ yÖm;yÖ nmoÿ aStu mOTû yveÿ –3–
aÖySÖ myeÿ &pÖde be…ÿ /W îÄh;….ihÿto mOTû yu….ôyRe sÖhßÿm( )
yÖmne Ö Tv' ipôt…O .ÿ" s'ivd;ôn ¨ÿˇmÖ ' n;kôm…/ÿ rohyemÖ m( –4–
è85ù pç;xIittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) vnSpitdevR t; ) anu∑pu ( zNd"
vÖr,Ä o v;ÿry;t; aÖy' devÖ o vnÖSpitÿ" )
y+moô yo aÖ‚Sm•;ivÿ∑SÖ tmuÿ devÖ ; aÿvIvrn( –1–
îN{ÿSyô vcÿs; vÖy' …mô]Syô v®ÿ,Sy c )
devÖ ;n;ô' sveWÃR ;' v;ôc; y+m'Ã te v;ry;mhe –2–
yq;ÿ vO]û îÄm; a;pÿStôStM.ÿ ivôê/;ÿ yÖtI" )
EÖv; teÿ aÖ…¶n;ô y+m'Ã vwê;nÖr,e ÿ v;rye –3–
è86ù W@xIittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) EkvOWo devt; ) anu∑pu ( zNd"
vOWNe {ÿSyô vOW;ÿ idôvo vOW;ÿ pO…qôVy; aÖym( )
vOW;ô ivêÿSy .Utû Syô Tvmek ÿ vOWû o .ÿv –1–
sÖm{ûu ÈÃxe ßÖvt;ÿm…Ä ¶" pO…ÿ qôVy; vÖxI )
cÖN{m;ô n=ÿ];,;mIxeÖ Tvmek ÿ vOWû o .ÿv –2–
sÖm;[ @ÖSysurÿ ;,;' kôkN⁄ mÿn„ûu y;˝,;m( )
devÖ ;n;ÿm/R.Ö ;gÿ…sô Tvmek
ÿ vOWû o .ÿv –3–

191
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è87ù s¢;xIittm' sUˇ_m(


è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) /[vu o devt; ) anu∑pu ( zNd"
a; Tv;ÿh;WRmNÖ trÿ./U vûRu[ ‚Stôœ;ivÿc;clt( )
ivxÿSTv;ô sv;RÃ v;HzNtuû m; Tv{;ô∑m^ …/ÿ .[xt( –1–
îÄhvw …w /ô m;pÿ Cyoœ;ô" pvRtà îÄv;ivÿc;clt( )
îN{ehô vw /[vûu ‚StÿœhÖº r;Ö∑m^ ÿu /;ry –2–
îN{ÿ EÖtmÿdI/rd(/vûu[ ' /[vûu ,e ÿ hÖivW;ÿ )
tSmwô somoô a…/ÿ b[vdÖy' cÖ b[˜,ÿ SÖ pitÿ" –3–
è88ù a∑;xIittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) /[vu o devt; )
è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í i]∑up( zNdsI
/[vûu ; ¥*/[vûRu ; pO…ÿ qôvI /[vûu ' ivêÿ…môd' jgÿt( )
/[vûu ;sÖ" pvRtà ; îÄme /[vûu o r;j;ÿ ivôx;mÖym( –1–
/[vûu ' teÖ r;j;ô v®ÿ,o /[vûu ' devÖ o bOhSÖ pitÿ" )
/[vûu ' tÖ îN{ÿí;ô…¶íÿ r;Ö∑'^ /;ÿryt;' /[vûu m( –2–
/[vûu oåCyutÿ "Ö p[ mO,ÿ Iihô x]UHÿ z]UytÖ oå/ÿr;Np;dySv )
sv;Rô idxÖ" s'mnÿ s" sÖ/I[ cIÿ/vûRu[ ;yÿ teÖ s…mÿit" kLpt;…môh –3–
è89ù Ekonnvittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_; devt;" ) anu∑pu ( zNd"
îÄd' yTp[<eô y" ≤xroÿ dÖˇ' somenÿ Ö vO„<yÿm( )
ttÖ" p·rÖ p[j;ÿtne Ö h;id|Ã te xocy;m…s –1–
xoôcy;ÿm…s teÖ h;id|Ã xoôcy;ÿm…s teÖ mnÿ" )
v;t'Ã /Umû îÿv sÖ?r‰1Öõ¡ ™ m;mevÖ ;Nvetÿ u teÖ mnÿ" –2–
192
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

mÁ'Ã Tv; …mô];v®ÿ,*ô mÁ'Ã devÖ I srÿSvtI )


mÁ'Ã Tv;ô m?yô' .UMy;ÿ ¨Ö.;vNt*ô smÿSyt;m( –3–
è90ù nvittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) ®{o devt; )
è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í;WIR .u·rgui„,k™ zNdsI
y;' teÿ ®Ä{ îWumû ;Syôd©π>ÿ yoô ˙dÿy;y c )
îÄd' t;mÖ¥ Tv√Öy' ivWUcÿ Iô' iv vOhÿ ;m…s –1–
y;Steÿ xÖt' /ÖmnÖyoå©;ûNynuû iviœÿt;" )
t;s;'à teÖ sv;Rsà ;' vÖy' inivRWô ;…,ÿ ◊y;m…s –2–
nmÿSte ®Ä{;SyÿtÖe nmÖ" p[itÿiht;yw )
nmoÿ ivsOJû ym;ÿn;ywÖ nmoô inpÿitt;yw –3–
è91ù Eknvittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) è1-2ù
p[qm;i√tIyyoA≥coyR+mn;xnm( è3ù tOtIy;y;í a;po devt;" ) anu∑pu ( zNd"
îÄm' yvÿm∑;yoôg"w Wÿ¥oôg…e .ÿrc’RW"u )
ten;ÿ te tÖNvoô3¡Ö rpoÿåp;ôcInÖmpÿ Vyye –1–
Ny1ÖG¡ v;toÿ v;itô Ny˝ˇ_pitô sUy"ÃR )
nIôcInÿmflÖ ‰; duhÿ Öe Ny˝G.vtu teÖ rpÿ" –2–
a;pÖ î√; ¨ÿ .eWjÖ Ir;poÿ amIvÖc;tÿnI" )
a;poô ivêÿSy .eWjÖ ISt;Steÿ ’<vNtu .eWjÖ m( –3–
è92ù i√nvittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) v;jI devt; ) è1ù p[qmcoR jgtI
è2-3ù i√tIy;tOtIyyoí i]∑up( zNdsI
193
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;tÿrh' ; .v v;…jNyujû m;ÿnÖ îN{ÿSy y;ih p[svÖ e mnoÿjv;" )


yuÔû Ntuÿ Tv; mÖ®toÿ ivôêvedÿ sÖ a; teÖ Tv∑;ÿ pÖTsu jÖv' dÿ/;tu –1–
jÖvSteÿ avR…Ö •ihÿtoô guh;ô y" Xyenô e v;tÿ ¨Öt yoåcÿrTÄ prIÿˇ" )
tenÖ Tv' v;ÿ…jôNblÿv;ôNblenÿ ;ô…j' jÿyÖ smÿne pr…yô„,u" –2–
tÖn∑U ÿe v;…jNtôNv'1¡Ö nyÿNtI v;ômmÖSm>yô' /;vÿtûu xmÖR tu>yÿm( )
aÓutÿ o mÖho /Ö®,;ÿy devÖ o idôvI˝vÖ Jyoitô" Svm; …mÿmIy;t( –3–
è93ù i]nvittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy xNt;itA≥iW" ) è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥co ®{"
è3ù tOtIy;y;í ivêe dev; devt;" ) i]∑up( zNd"
yÖmo mOTû yur`ÿ m;ôro inÿAqû≥ o bÖ."u[ xÖvoRåSt;ô nIlÿ≤x%<@" )
devÖ jÖ nÖ ;" senyÿ oˇiSqôv;'sSÖ te aÖSm;kô˘ p·rÿ vOÔNtu vIôr;n( –1–
mnÿs;ô homwhÖ rR sÿ ; `Otû ne ÿ xÖv;Ry;S]ÿ ¨Öt r;Deÿ .Öv;yÿ )
nÖmSÖ ye˝>yoô nmÿ E>y" ’,oMyôNy];ôSmdÖ`ivÿW; nyNtu –2–
];yÿ?v' no aÖ`ivÿW;>yo vÖ/;i√êeÿ dev; m®to ivêveds" )
aÖ¶IWom;ô v®ÿ," pUtû dÿ=; v;t;pjRNÖ yyoÿ" sumtÖ * Sy;ÿm –3–
è94ù ctunvR ittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;Ri©r; AiW" ) srSvtI devt; )
è1á 3ù p[qm;tOtIyyoA≥cornu∑pu ( è2ù i√tIy;y;í ivr;@±jgtI zNdsI
s' voô mn;'…Ã sô s' v[tÖ ; sm;kÀt¡ InRm;m…s )
aÖmI ye ivv[tÿ ;ô SqnÖ t;Nvô" s' nÿmy;m…s –1–
aÖh' gO>ÿ ,;…mô mnÿs;ô mn;'…Ã sô mmÿ …côˇmnuÿ …côˇ…e .ôrte ÿ )
mmÖ vxeWÿ ûu ˙dÿy;in v" ’,o…mô mmÿ y;ôtmnuvÿ Tm;RnÖ Etÿ –2–

194
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aoteÿ meÖ ¥;v;ÿp…O qôvI aot;ÿ devÖ I srÿSvtI )


aot*ÿ mÖ îN{ÿí;ô…¶íÖ ?y;RSmedô ' sÿrSvit –3–
è95ù pçnvittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) vnSpitdevR t; ) anu∑pu ( zNd"
aÖêTÖ qo devÿ sÖ dÿnStOtû IyÿSy;…môto idôiv )
t];ômtO Sÿ yô c=ÿ,' devÖ ;" k⁄œmÿ vNvt –1–
ihôr<Ä yyIô n*rÿcrÄ≤ırÿ<ybN/n; idôiv )
t];ômtO Sÿ yô pu„p'à devÖ ;" k⁄œmÿ vNvt –2–
g.oRÃ aÖSyoWÿ/In;ô' g.oRÃ ihômvÿt;mutû )
g.oRô ivêÿSy .Utû Syemô ' meÿ agÖd' ’¡…/ –3–
è96ù W<,vittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥covRnSpit"
è3ù tOtIy;y;í somo devte ) è1-2ù p[qm;i√tIyyornu∑pu (
è3ù tOtIy;y;í i]pd; ivr;@±g;y]I zNdsI
y; aoWÿ/yÖ" somÿr;DIbR◊Ö I" xÖtivÿc=,;" )
bOhSÖ pitÿps[ tU ;ôSt; noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –1–
muçû Ntuÿ m; xpÖQy;ô3d¡Ö qoÿ v®Ä<y;˝dutû )
aqoÿ yÖmSyô p@±vIÿx;ôi√êÿSm;∂ºvikæLbôW;t( –2–
y∞=uWÿ ;ô mnÿs;ô y∞ÿ v;ôcop;ÿ·rÖm j;gÿt[ oô yTSvôpNtÿ" )
somÖSt;inÿ Svô/y;ÿ n" pun;tu –3–
è97ù s¢nvittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1á 3ù p[qm;tOtIyyoA≥codevR ;"
è2ù i√tIy;y;í …m];v®,* devt;" ) è1ù p[qm;y;≤S]∑up(
è2ù i√tIy;y; jgtI è3ù tOtIy;y;í .u·riK]∑up( zNd;'…s
195
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖ….ô.yU DÖR o aÿ….ô.rU …Ä ¶rÿ….ô."U somoÿ a….ô.·U rN{ÿ" )


aÖ>y1Öh¡ ' ivê;ô" pOtnÿ ;ô yq;s;ÿNyevô ; ivÿ/me ;ô…¶hoÿ]; îÄd' hÖ…v" –1–
Svô/;Stuÿ …m];v®,; ivp…ít; p[jÖ ;vÿT=ô]' m/unÿ hÖe ipÿNvtm( )
b;/eqÿ ;' dUrû ' inA≥ià t' pr;Öc"w ’ût' …côdne "Ö p[ mumÿ ˇu _mÖSmt( –2–
îÄm' vIôrmnuÿ hWR?vmugû …[ mN{'à s%;yoô anuû s' rÿ.?vm( )
g[;mô …Ö jt'Ã goô…jtÖ' vj[bÿ ;¸'û jyÿNtômJmÿ p[m,ûO Ntômojÿs; –3–
è98ù a∑nvittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) îN{o devt; )
è1á 3ù p[qm;tOtIyyoA≥co≤S]∑up( è2ù i√tIy;y;í bOhtIg.;RSt;rp…¤XzNdsI
îN{oÿ jy;itô n pr;ÿ jy;t; a…/r;Öjo r;jÿsu r;jy;tw )
cÖ’TR yô È@‰oô vN¥ÿíopÖs¥oÿ nmÖSyo˝ .vehÖ –1–
Tv…mÿN{;…/r;Öj" ≈ÿvSÖ yuSTv' .Urÿ …Ä ..Uiÿ tôjnR ;ÿn;m( )
Tv' dwvIôivRxÿ îÄm; iv r;Öj;yu„ÿ mT=ô]mÖjr'à te aStu –2–
p[;Cy;ÿ idôxSTv…mÿN{;…sô r;joôtodIÿCy; idôxo vO]ÿ hNz]uhû o˝å…s )
y]Ö y≤Ntÿ ßoôTy;St≤∆ôt' teÿ d≤=,Öto vOWÿ .Ö EÿiWô hVyÿ" –3–
è99ù nvnvittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥co·rN{" è3ù
tOtIy;y;íeN{" som" sivt; c devt;" ) è1-2ù p[qm;i√tIyyornu∑pu ( è3ù
tOtIy;y;í .u·rGbOhtI zNdsI
aÖ…. TveNÿ {ô v·rÿmt" purû ; Tv;'ÙÃ rÄ,;ıëvÿ e )
◊y;ÿMyugû '[ ceˇÖ ;r'Ã pu®û ,;ÿm;nmekjô m( –1–
yo aÖ¥ seNyoÿ vÖ/o …j`;'sà • ¨ÖdIrÿte )
îN{ÿSyô t]ÿ b;ôÙ sÿmNÖ t' p·rÿ dµ" –2–
196
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

p·rÿ dµÖ îN{ÿSy b;ôÙ sÿmNÖ t' ];ôtSu ];yÿt;' n" )


devÿ sivtÖ" somÿ r;jNsumû nÿs' m; ’,u SvôStyeÿ –3–
è100ù xttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy g®Tm;nOiW" ) vnSpitdevR t; ) anu∑pu ( zNd"
devÖ ; aÿd"ûu sUyoRÃ ad;ô¥*rÿd;TpO…qôVy˝d;t( )
itôß" srÿSvitrdu"û s…cÿˇ; ivWÄdWU ,ÿ m( –1–
y√oÿ devÖ ; ¨ÿpjIk;ô a;…sÿçNÖ /NvÿNyudk Ö m( )
tenÿ devÖ p[sÿ tU ne dÖe ' dUWÿ yt; ivôWm( –2–
asurÿ ;,;' duihôt;…sô s; devÖ ;n;ÿm…sô Svs;ÿ )
idôvSpO…ÿ qôVy;" s'.tÿU ;ô s; cÿkq;RrsÄ ' ivôWm( –3–
è101ù Ekoˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;Ri©r; AiW" ) b[˜,SpitdevR t; ) anu∑pu ( zNd"
a; vOWÿ ;ySv ê…sôih v/RSÃ v p[qÖ yÿSv c )
yÖq;ô©÷ vÿ/tR ;ô' xepSÖ tenÿ yoôiWtÖ…m∆ÿih –1–
yenÿ ’ûW' v;ôjyÿ≤Ntô yenÿ ihôNvNTy;turÿ m( )
ten;ôSy b[˜ÿ ,SpteÖ /nu·ÿ rÖv; t;ÿny;ô psÿ" –2–
a;h' tÿno…m teÖ psoô a…/ô Jy;…mÿvÖ /Nvÿin )
£mÖSvxRÃ îv roÖihtÖmnÿvGl;yt;ô sd;ÿ –3–
è102ù √‰uˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy jmd…¶A≥iW" ) a…ên* devte ) anu∑pu ( zNd"
yq;ôy' v;ôho aÿ…ên; sÖmiw tô s' cÖ vtRtà e )
EÖv; m;mÖ…. teÖ mnÿ" sÖmtw ûu s' cÿ vtRt;m( –1–

197
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;h' ≤%ÿd;…m teÖ mnoÿ r;j;ôê" pO∑û ‰;…mÿv )


re„Ä m…Czÿ•'Ö yq;ô tO,'Ö m…yÿ te ve∑t;ô' mnÿ" –2–
a;ÔÿnSy mÖd`u Sÿ yô k⁄œSÿ yô nlÿdSy c )
turû o .gÿSyô hSt;ÿ>y;mnurû o/ÿnmÖ ∫
u rÿ e –3–
è103ù }yuˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_SyoCzocn AiW" ) mN]oˇ_; îN{;¶I v; devte )
anu∑pu ( zNd"
sÖd' ;n'Ã voô bOhSÖ pitÿ" sÖd' ;n'Ã sivôt; k¡rt( )
sÖd' ;n'Ã …mô]o aÿymÖR ; sÖd' ;nÖ' .goÿ aÖ…ên;ÿ –1–
s' pÿrmÄ ;NTsmÿvmÖ ;nqoô s' ¥;ÿ…m m?yôm;n( )
îN{ôSt;NpyRhà ;ôd;Rª;ô t;nÿ¶Öe s' ¥;ô Tvm( –2–
aÖmI ye yu/mÿ ;ôy≤Ntÿ kÉtô NU ’ûTv;nIÿkxô " )
îN{ôSt;NpyRhà ;ôd;Rª;ô t;nÿ¶Öe s' ¥;ô Tvm( –3–
è104ù ctu®ˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy p[xocn AiW" ) mN]oˇ_; îN{;¶I v; devte )
anu∑pu ( zNd"
a;ôd;nenÿ sÖd' ;nenÿ ;ô…m];ôn; ¥;ÿm…s )
aÖp;ôn; ye cwWÿ ;' p[;,ô ; asunû ;sUNû Tsmÿ…Czdn( –1–
îÄdm;ôd;nÿmkrÄ' tpÖsNe {e,ÿ Ö s'≤xÿtm( )
aÖ…m];ô yeå]ÿ nÖ" s≤Ntô t;nÿ¶Ö a; ¥;ô Tvm( –2–
Een;ÿN¥t;…mN{;ô¶I somoô r;j;ÿ c meiÖ dn*ÿ )
îN{oÿ mÖ®Tv;ÿn;ôd;nÿm…Ö m]e>ÿ y" ’,otu n" –3–

198
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è105ù pçoˇrxttm' sUˇ_m(


è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_SyoNmocn AiW" ) k;s; devt; ) anu∑pu ( zNd"
yq;ô mnoÿ mnSkÉtô "w pÿr;ÖptÿTy;xumû t( )
EÖv; Tv' k;seÖ p[ pÿtÖ mnÖsoånuÿ p[v;ôYy˝m( –1–
yq;ô b;,Ö" sus≤Ã' xt" pr;ÖptÿTy;xumû t( )
EÖv; Tv' k;seÖ p[ pÿt pO…qôVy; anuÿ sÖv' tÿm( –2–
yq;ô sUySÃR y rÄXmyÿ" pr;ÖptÿNTy;xumû t( )
EÖv; Tv' k;seÖ p[ pÿt smu{û Sy;nuÿ iv=Örm( –3–
è106ù W@ëˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy p[mocn AiW" ) dUv;Rx;l; devt; ) anu∑pu ( zNd"
a;yÿne te pÖr;y¡,Öe dUv;RÃ rohNtu pu≤û „p,Iÿ" )
¨Tsoÿ v;ô t]Ö j;yÿt;' ÓÖdo v;ÿ pu<û @rIÿkv;n( –1–
aÖp;…môd' Nyyÿn' smu{û Syÿ inôvxe nÿ m( )
m?yeÿ ÓÖdSyÿ no gOhû ;" pÿr;ÖcIn;ô mu%;ÿ ’…/ –2–
ihômSyÿ Tv; jÖr;yu,ÿ ;ô x;leÖ p·rÿ Vyy;m…s )
xIôtÓÿd;ô ih noô .uvoôå…¶„’¡,otu .eWjÖ m( –3–
è107ù s¢oˇrxttm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy xNt;itA≥iW" ) ivê…j∂ºvt; ) anu∑pu ( zNd"
ivêÿ…jT];ym;ô,;ywÿ m;ô p·rÿ deih )
];yÿm;,e i√ôp;∞Ö sv|à noô r=Ö ctu„ÿ p;ô@‰∞ÿ nÖ" Svm( –1–
];yÿm;,e ivêÖ…jteÿ m;ô p·rÿ deih )
ivêÿ…j‚d(√pô ;∞Ö sv|Ã noô r=Ö ctu„ÿ p;ô¥∞ÿ nÖ" Svm( –2–

199
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ivêÿ…jTkLy;ô<yw˝ m;ô p·rÿ deih )


kLy;ÿ…, i√ôp;∞Ö sv|Ã noô r=Ö ctu„ÿ p;ô¥∞ÿ nÖ" Svm( –3–
kLy;ÿ…, svRiÖ vdeÿ m;ô p·rÿ deih )
svRià v‚d(√pô ;∞Ö sv|à noô r=Ö ctu„ÿ p;ô¥∞ÿ nÖ" Svm(( –4–
è108ù a∑oˇrxttm' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy x*nk AiW" ) è1-3á 5ù p[qm;idtOcSy pçMy;
Ací me/; è4ù ctuQy;Rí;…¶devR te ) è1á 4-5ù p[qm;ctuqIRpçmIn;mnu∑pu (
è2ù i√tIy;y; ¨robOhtI è3ù tOtIy;y;í pQy;bOhtI zNd;'…s
Tv' noÿ me/e p[qmÖ ; go….ôrêe…ÿ .ôr; gÿih )
Tv' sUySÃR y rÄ‚Xm….ôSTv' noÿ a…s yÖ…Dy;ÿ –1–
me/Ö ;mÖh' p[qÿ mÖ ;' b[˜<ÿ vtIô' b[˜jÿ tU ;ômiO Wÿ∑tu ;m( )
p[pIÿt;' b[˜c;ô·r….ÿdvÖRe ;n;ômvÿse ¸ve –2–
y;' me/Ö ;mO.û voÿ ivôdyu ;| me/Ö ;msurÿ ; ivôd"u )
AWÿyo .Ö{;' me/Ö ;' y;' ivôdSu t;' mYy; vex ÿ y;m…s –3–
y;mOWyÿ o .Ut’
Ö toÿ me/Ö ;' me/ÿ ;ôivnoÿ ivôd"u )
ty;ô m;mÖ¥ me/Ö y;¶eÿ me/;ôivn'Ã ’,u –4–
me/Ö ;' s;ôy' me/Ö ;' p[;tô me/ÖR ;' mÖ?y≤Ndÿn'Ö p·rÿ )
me/Ö ;' sUySÃR y rÄ‚Xm….ôvcR sÖ ; vex ÿ y;mhe –5–
è109ù nvoˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) ipPplI .eWjm;yuv;R devt; )
anu∑pu ( zNd"
ipôPpôlI ≤=ÿ¢.eWJÖ yU3û t¡Ö ;itÿivı.eWjÖ I )
t;' devÖ ;" smÿkLpy…•ôy' jIivÿtvÖ ; alÿm( –1–
200
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

ipôPpôLy1Ö"¡ smÿvdNt;yÖtIjRnnÿ ;ôd…/ÿ )


y' jIôvmÖXnv;ÿmhwÖ n s ·rÿ„y;itô pU®Wÿ " –2–
asurÿ ;STv;ô Ny˝%nNdevô ;STvodÿvpÖNpun"ÿ )
v;ôtI’¡tSy .eWjÖ Imqoÿ ≤=ô¢Syÿ .eWjÖ Im( –3–
è110ù dxoˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a…¶devR t; ) è1ù p[qmcR" p…¤"
è2-3ù i√tIy;tOtIyyoí i]∑up( zNdsI
p[àÖ o ih kmI@‰oÿ a?vôrWe ÿu sÖn;∞Ö hot;ô nVyÿí s‚Ts )
Sv;' c;ÿ¶e tÖNv'˝ ipôp;[ yÿSv;ôSm>y'Ã cÖ s*.ÿgmÖ ; yÿjSv –1–
Jyeœô flÖ ‰;' j;ôto ivôctO oÿymÖR Syÿ mUlbÖ hR,à ;ôTp·rÿ p;Áºnm( )
aTyenÿ ' neW∂u·rÖt;inô ivê;ÿ dI`;RyTûu v;yÿ xÖtx;ÿrd;y –2–
Vy;ô`åe[ ˆ‰ÿjin∑ vIôro nÿ=]Öj; j;yÿm;n" suvû Irÿ" )
s m; vÿ/I≤TpôtrÄ' v/Rmà ;noô m; m;ôtrÄ' p[ …mÿnIô∆inÿ]Im( –3–
è111ù Ek;dxoˇrxttm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a…¶devR t; )
è1ù p[qmcR" pr;nu∑≤u P]∑up( è2-4ù i√tIy;idtOcSy c;nu∑pu ( zNdsI
îÄm' meÿ a¶eÖ pu®Wÿ ' mumGu ?yôy' yo bÖı" suytÿ oô l;lÿpIit )
aÖtoå…/ÿ te ’,v∫;gÖ/ye Ã' yÖd;nuNÿ midôtoåsÿit –1–
aÖ…¶∑eÖ in xÿmytuû yidÿ teÖ mnÖ ¨¥utÿ m( )
’û,o…mÿ ivô√;N.eWÿ jÖ ' yq;nuNÿ midôtoåsÿ…s –2–
devÖ nÖw sÖ ;duNmÿidtÖmNu mÿˇ'Ö r=ÿsSÖ p·rÿ )
’û,o…mÿ ivô√;N.eWÿ jÖ ' yÖd;nuNÿ midôtoåsÿit –3–

201
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

punSÿ Tv; durPsôrsÖ" pun·Ö rN{ô" pun.Ö gR "ÿ )


punSÿ Tv; duiû vRêÿe devÖ ; yq;nuNÿ midôtoåsÿ…s –4–
è112ù √;dxoˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a…¶devR t; ) i]∑up( zNd"
m; Jyeœô ' vÿ/IdÖymÿ¶ EÖW;' mUl
ÿ bÖ hR,à ;ôTp·rÿ p;Áºnm( )
s g[;Á;ô" p;x;ôiNv cOtÿ p[j;ônNtu>y'Ã devÖ ; anuÿ j;nNtuû ivêeÿ –1–
¨Nmuçÿ Ö p;x;ôS' Tvmÿ¶ EÖW;' ]yÿ≤S]ô….®‚Tsÿt;ô ye….ôr;sÿn( )
s g[;Á;ô" p;x;ôiNv cOtÿ p[j;ôn≤Npÿt;pu]û * m;ôtr'à muçÖ sv;Rnà ( –2–
ye….ô" p;xw"Ö p·rÿivˇoô ivbÖıoå©πaÿ ©û a;ipRtÃ Ö ¨‚Tsÿtí )
iv teÿ muCyNt;' ivômcu oô ih s≤Ntÿ .[,U …Ö fl pUWÿ Ndu·rÖt;inÿ mO+v –3–
è113ù ]yodxoˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) pUW; devt; )
è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥co≤S]∑up( è3ù tOtIy;y;í p…¤XzNdsI
i]Öte devÖ ; aÿmjO twtÖ den≤ÿ S]ôt EÿnNmnu„û ye˝Wu mmOje )
ttoô yidÿ Tv;ô g[;ihÿr;nÖxe t;' teÿ devÖ ; b[˜,ÿ ; n;xyNtu –1–
mrIÿcI/UmûR ;Np[ ivôx;nuÿ p;Pm•ud;ôr;NgÿCzoôt v;ÿ nIh;ôr;n( )
nÖdIn;ô' fÉn;ô\ anuû t;iNv nÿXy .[,U …Ö fl pUWÿ Ndu·rÖt;inÿ mO+v –2–
√;ôdx
Ö /Ö ; inihÿt' i]ôtSy;pÿm∑O ' mnu„ywnsÖ ;inÿ )
ttoô yidÿ Tv;ô g[;ihÿr;nÖxe t;' teÿ devÖ ; b[˜,ÿ ; n;xyNtu –3–
è114ù ctudx
R oˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) ivêe dev; devt;" ) anu∑pu ( zNd"
y∂ºvÿ ; devhÖ @e nÿ 'Ö dev;ÿsí’ûm vÖym( )
a;idÿTy;ôStSm;ÿ•o yUyû mOtû SyôtnRe ÿ muçt –1–
202
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

AûtSyôtnRe ;ÿidTy;ô yjÿ]; muçû tehÖ nÿ" )


yÖD' y¥ÿDv;hsÖ" ≤x=ÿNtoô nopÿxie kôm –2–
medSÿ vt;ô yjÿm;n;" ßucû ;Jy;ÿinô ju◊tÿ " )
aÖk;ôm; ivÿêe vo dev;ô" ≤x=ÿNtoô nopÿ xeikm –3–
è115ù pçdxoˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) ivêe dev; devt;" ) anu∑pu ( zNd"
yi√ô√;'soô ydivÿ√;'sÖ En;'…Ã s c’ûm; vÖym( )
yUyû ' nÖStSm;ÿNmuçtÖ ivêeÿ dev;" sjoWsh( –1–
yidô j;gÖ¥[ idô SvpÖ•ne ÿ EnÖSyoåk¡rm( )
.Utû ' m;ô tSm;ô∫Vy'Ã c &pÖd;idÿv muçt;m( –2–
&ûpdÖ ;idÿv mumcu ;ôn" æSvô•" ò;ôTv; ml;ÿidv )
pUtû ' pÖiv]e,ÿ vÖe ;Jyô' ivêeÿ xuM.Ntuû mwnsÿ " –3–
è116ù Wo@xoˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy j;i$k;yn AiW" ) ivvSv;Ndevt; )
è1á 3ù p[qm;tOtIyyoA≥cojRgtI è2ù i√tIy;y;í i]∑up( zNds;
y¥;ôm' cÖ£i⁄ nô% R nÿNtoô ag[eÖ k;WIRvà ,; a•Öivdoô n ivô¥y;ÿ )
vwvÖ SÖ vôte r;jÿinô t∆uhÿ oôMyqÿ yÖ…DyÖ' m/umÿ dStuû noå•ÿm( –1–
vwvÖ SÖ vôt" ’¡,v∫;gÖ/ye 'Ö m/u.ÿ ;goô m/unÿ ;ô s' sOjÿ ;it )
m;ôtyu dR ne ÿ îiWôt' nÖ a;gÖNy√;ÿ ipôt;åpÿr;ıo …jhIôde –2–
ydIôd' m;ôtyu iR dÿ ipôtnu "ÖR p·rÖ .[;tu"ÿ pu]û ;∞etsÿ Ö EnÖ a;gÿn( )
y;vÿNto aÖSm;≤NpôtrÄ" scÿNteô teW;ô' sveWRÃ ;' ≤xôvo aÿStu mÖNyu" –3–
è117ù s¢dxoˇrxttm' sUˇ_m(
203
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy k*≤xk AiW" ) a…¶devR t; ) i]∑up( zNd"


aÖp…Ö mTyômp[tÿ IˇÖ' yd‚Smÿ yÖmSyô yenÿ bÖ≤ln;ô cr;ÿ…m )
îÄd' tdÿ¶e anO,û o .ÿv;…mô Tv' p;x;ÿiNvôctO Ã' veTqô sv;Rnà ( –1–
îÄhvw sNtô" p[itÿ dµ En∆Iôv; jIôv>e yoô in hÿr;m Ent( )
aÖp…Ö mTyÿ /;ôNy'1¡Ö y∆Ö`s;ôh…môd' tdÿ¶e anO,û o .ÿv;…m –2–
aÖn,O ; aÖ‚Sm•ÿn,ûO ;" prÿ‚SmNtOtû Iyeÿ loôkÉ aÿn,ûO ;" Sy;ÿm )
ye devÿ yÖ ;n;ÿ" iptOyû ;,;ÿí loôk;" sv;RNÃ pôqo aÿn,ûO ; a; ≤=ÿyme –3–
è118ù a∑;dxoˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy k*≤xk AiW" ) a…¶devR t; ) i]∑up( zNd"
yıSt;ÿ>y;' c’ûm ikæLbÿW;<yô=;,;'Ã gÖàmu pÿu ≤Ö lPsÿm;n;" )
¨Ögp'Ö[ XÖ ye ¨ÿg…Ö[ jt*ô tdÖ¥;Psôrs;ôvnuÿ dˇ;mO,û ' nÿ" –1–
¨g[pÃ' Xyeô r;∑^.ÿ ≤ûO TkæLbÿW;…,ô ydÖ=vOˇÿ mÖ nuÿ dˇ' n EÖtt( )
Aû,;•oô n,RmTe sRmà ;no yÖmSyÿ loôkÉ a…/ÿr∆urû ;yÿt( –2–
ySm;ÿ Aû,' ySyÿ j;ôy;mupû …w mô y' y;cÿm;no aÖ>yw…mÿ dev;" )
te v;c'à v;idWumû oRˇrÿ ;Ö' m∂ºvpÿ àIô aPsÿrs;ôv/Iÿtm( –3–
è119ù Ekon…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy k*≤xk AiW" ) a…¶devR t; ) i]∑up( zNd"
yddIÿVy•O,û mÄhÖ ' ’û,oMyd;ÿSy•¶e ¨Öt s'gà ,ûO ;…mÿ )
vwêÖ ;ônrÖ o noÿ a…/ôp; v…sÿœÖ ¨id•ÿy;it su’tû Syÿ loôkm( –1–
vwêÖ ;ônrÖ ;yÖ p[itÿ vedy;…mô y¥O,û ' s'gà rÖ o devÖ t;ÿsu )
s EÖt;Np;x;ÿiNvôctO Ã' vedÖ sv;Rnô qÿ pÖKvenÿ sÖh s' .ÿvme –2–
vwêÖ ;ônrÖ " pÿivôt; m;ÿ pun;tuû yTs'gà rÖ mÿ….ô/;v;ÿMy;ôx;m( )
204
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

an;ÿj;nÖNmnÿs;ô y;cÿm;noô yˇ]wnoô apÖ tTsuvÿ ;…m –3–


è120ù …v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy k*≤xk AiW" ) mN]oˇ_; devt;" )
è1ù p[qmcoR jgtI è2ù i√tIy;y;" p…¤" è3ù tOtIy;y;í i]∑up( zNd;'…s
ydÖNt·rÿ=' pO…qôvImutû ¥;' yNm;ôtr'Ã ipôtr'Ã v; …jih'…sôm )
aÖy' tSm;ôÌ;hRpà Tyo no aÖ…¶®id•ÿy;it su’tû Syÿ loôkm( –1–
.U…mÿm;Rtô ;idÿitnoR jÖin]Ö' .[;t;ôNt·rÿ=mÖ….xÿSTy; n" )
¥*nR"Ã ipôt; ip}y;ôCz÷ .ÿv;it j;ô…mmOTû v; m;vÿ p‚Ts loôk;t( –2–
y];ÿ suhû ;dR"Ã su’
û toô mdÿ≤Nt ivôh;yÖ rog'Ã tÖNv1Ö"¡ Sv;y;ÿ" )
aXloÿ,;ô a©¯rû Óutÿ ;" SvôgRe t]ÿ pXyem ipôtr*ÿ c pu]û ;n( –3–
è121ù Ek…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy k*≤xk AiW" ) mN]oˇ_; devt;" )
è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥co≤S]∑up( è3-4ù tOtIy;ctuQyoRí;nu∑pu ( zNdsI
ivôW;,;ô p;x;ôiNv „y;?yôSm¥ ¨ÿˇmÖ ; aÿ/mÖ ; v;ÿ®,Ä ; ye )
du„û v“‰'à du·rÖt' in „v;ôSmdqÿ gCzπm su’tû Syÿ loôkm( –1–
y∂;®ÿ…, bÖ?yseÖ y∞Ö rJJv;ô' y∫ÀMy;'à bÖ?yseÖ y∞ÿ v;ôc; )
aÖy' tSm;ôÌ;hRpà Tyo no aÖ…¶®id•ÿy;it su’tû Syÿ loôkm( –2–
¨dÿg;t;ô' .gÿvtI ivôctO *ô n;mÖ t;rÿkÉ )
p[he ;mOtSÿ y yCzt;ô' p[tw ÿu bıkômocÿnm( –3–
iv …jÿhI„v loôk' ’¡,u bÖN/;Nmuçÿ ;…sô bıÿkm( )
yoNy;ÿ îvÖ p[Cyutÿ oô g.R"Ã pÖq" sv;ô‹\ anuÿ ≤=y –4–
è122ù √;…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
205
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy .OgA


u i≥ W" ) ivêkm;R devt; )
è1-3ù p[qm;idtOcSy i]∑up( è4-5ù ctuqIRpçMyoA≥coí jgtI zNdsI
EÖt' .;ôg' p·rÿ dd;…m ivô√;iNvêÿkmRNp[qmÖj; AûtSyÿ )
aÖSm;….ÿdˇÖR ' jÖrsÿ" pÖrSt;ôd…Czÿ•'Ö tNtumû nuû s' tÿrme –1–
tÖt' tNtumû Nvek¡É tr≤Ntô yeW;'Ã dÖˇ' ip}yôm;yÿnne )
aÖbNÖ ?vekôÉ ddÿt" p[yÖ CzÿNtoô d;tu'û ceæCz=;ôNTs SvôgR EÖv –2–
aÖNv;rÿ.qe ;mnusû r' .ÿ qe ;metÖ ' loôk˘ ≈Ö∂/;ÿn;" scNte )
y√;'Ã pÖKv' p·rÿiv∑mÖ¶* tSyô gu¢yÿ e d'ptIô s' ≈ÿyqe ;m( –3–
yÖD' yNtô' mnÿs; bOhû NtÿmNÖ v;roÿh;…mô tpÿs;ô syoÿin" )
¨pÿÙt; a¶e jÖrsÿ" pÖrSt;ÿˇtûO IyeÖ n;kÉ¡ s/Öm;d'à mdem –4–
xuı
û ;" pUtû ; yoôiWtoÿ yÖ…Dy;ÿ îÄm; b[˜Ö ,;ô' hSteWÿ u p[pqûO Ks;ÿdy;…m )
yTk;ÿm îÄdmÿ….iWôç;…mÿ voôåhimN{oÿ mÖ®Tv;ôNTs dÿd;tuû tNmeÿ –5–
è123ù ]yo…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy .OgA u i≥ W" ) ivêe dev; devt;" )
è1-2á 5ù p[qm;i√tIy;pçmIn;mOc;' i]∑up( è3ù tOtIy;y; i√pd; s;ª‰nu∑pu (
è4ù ctuQy;Rík
w ;vs;n; i√pd; p[;j;pTy; .u·rgnu∑pu ( zNd;'…s
EÖt' sÿ/Sq;ô" p·rÿ vo dd;…mô y' xevÿ …Ö /m;ôvh;ÿ∆;ôtvedÿ " )
aÖNv;ôgNÖ t; yjÿm;n" Svô‚St t' Smÿ j;nIt prÄme Vyo˝mn( –1–
j;ônIôt Smwnÿ ' prÄme Vyo˝mÖNdev;ô" s/ÿSq; ivôd loôkm]ÿ )
aÖNv;ôgNÖ t; yjÿm;n" SvôStI˝∑;pUtû | Smÿ ’,ut;ôivrÿSmw –2–
dev;ô" iptÿr"Ä iptÿroÖ dev;ÿ" )
yo a‚Smô so aÿ‚Sm –3–

206
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

s pÿc;…mô s dÿd;…mô s yÿjÖe s dÖˇ;Nm; yUWÿ m( –4–


n;kÉ¡ r;jÖNp[itÿ itœÖ t]wtÖ Tp[itÿ itœtu )
ivô≤ı pUtû SR yÿ no r;jÖNTs devÿ sumû n;ÿ .v –5–
è124ù ctu…v|xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_; idVy; a;po v; devt;" )
i]∑up( zNd"
idôvo nu m;' bOhÿ tÖ o aÖNt·rÿ=;dÖp;' Stoôko aÖ>y˝p¢Ö{senÿ )
s…mÿ≤N{ôy,e Ö pyÿs;ôhmÿ¶Öe zNdoÿ….yRDÖ "w su’
û t;'Ã ’ûtne ÿ –1–
yidÿ vO=û ;dÄ>ypÿ¢TÖ flô' t¥¥ÖNt·rÿ=;ôTs ¨ÿ v;ôyru vÄe )
y];SpO=ÿ ˇÖNvoô3¡Ö y∞Ö v;sÿsÖ a;poÿ nudNtuû inA≥ià t' pr;Öc"w –2–
aÖ>yÔÿn' sur…Ä . s; smO≤ÿ ıôihRr<ÿ yô' vcRSÖ tduÿ pUiû ]mÿmvÖe )
sv;Rà pÖiv];ô ivtÖt;?yôSmˇNm; t;ÿrIÖ…•A≥ià tômoR ar;ÿit" –3–
è125ù pç…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) vnSpitdevR t; )
è1á 3ù p[qm;tOtIyyoA≥co≤S]∑up( è2ù i√tIy;y;í jgtI zNdsI
vnÿSpte vIô@v± ˝©oû ih .Uyû ; aÖSmTsÿ%; p[tÖ rÿ," suvû Irÿ" )
go….ô" s'nı
ÿ o a…s vIô@yÿSv;Sq;ôt; teÿ jytuû jeTv;ÿin –1–
idôvSpO…ÿ qôVy;" pyoRjÖ ¨∫»tÿ 'Ö vnÖSpitÿ>yô" py;R.tÿO 'Ö shÿ" )
aÖp;moôJm;nÖ' p·rÖ go….ôr;vOtÿ …Ö mN{ÿSyô vj[Ã' hÖivW;ô rq'Ã yj –2–
îN{ôSy*joÿ mÖ®t;ômnIÿk˘ …mô]Syô g.oRô v®ÿ,Syô n;….ÿ" )
s îÄm;' noÿ hÖVyd;ÿit' juW;ô,o devÿ rqÖ p[itÿ hÖVy; gO.ÿ ;y –3–
è126ù Wi@±vx
' Tyuˇrxttm' sUˇ_m(
207
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) v;nSpTyduNdu….devR t; ) è1-2ù


p[qm;i√tIyyoA≥co.u·R riK]∑up( è3ù tOtIy;y;í purobOhtIivr;@±g.;R i]∑up( zNdsI
¨pÿ ê;sy pO…qôvImutû ¥;' pu®ÿ ]Ä ; teÿ vNvt;ô' iviœÿt'Ö jgÿt( )
s duNÿ du.e sÖj·U rN{e,ÿ devÖ dw rûRU ;∂vIÿyoô apÿ se/Ö x]Unÿ ( –1–
a; £¡NdyÖ blÖmojoÿ nÖ a; /;ÿ aÖ…. œÿn du·rÖt; b;/ÿm;n" )
apÿ se/ duNdu.e duCû z⁄n;ÿ…môt îN{ÿSy muiû ∑rÿ…s vIô@yÿSv –2–
p[;mU' jÿy;ô.Iô3m¡Ö e jÿyNtu kÉtmûu ∂uNÿ du…û .v;Rvà dItu )
smêÿp,;R" ptNtu noô nroÖåSm;k¡…mN{ rÄ…qnoÿ jyNtu –3–
è127ù s¢…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) vnSpityR+mn;xn' v; devt; )
è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í }yvs;n; W$(pd; jgtI zNdsI
ivô{/Ö Syÿ bÖl;sÿSyô loihÿtSy vnSpte )
ivôsLpÿkSyoW/eÖ moæCzÿW" ip≤xôt' cÖn –1–
y* teÿ bl;sÖ itœÿt"Ö k=eÿ mu„û k;vpÿ…≈t* )
ved;ôh' tSyÿ .eWjÖ ' cIôp&u rÿ ….ôc=ÿ,m( –2–
yo a©‰oô y" k<yoRô yo aÖ+yoivRsô Lpÿk" )
iv vOhÿ ;mo ivôsLpÿk˘ iv{Ö/' ˙ÿdy;mÖym( )
pr;Ö tmD;ÿt' y+mÿm/Ör;ç'Ã suv;m…s –3–
è128ù a∑;…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;Ri©r; AiW" ) som" xk/Umí devte )
anu∑pu ( zNd"
xÖk/ô mU 'Ö n=ÿ];…,ô y{;j;ÿnmÖ k⁄v¡ tR )
.Ö{;ôhmÿSmwô p[;yÿCzi•ôd' r;Ö∑m^ s;ôiditÿ –1–

208
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

.Ö{;ôh' noÿ mÖ?y'iNdÿne .{;ôh' s;ôymÿStu n" )


.Ö{;ôh' noô aˆ;'Ã p[;tô ; r;]Iÿ .{;ôhmÿStu n" –2–
aÖhoôr;Ö];>y;ô' n=ÿ]>e y" suy;RcN{ôms;ÿ>y;m( )
.Ö{;ôhmÖSm>y'Ã r;jÖNzk¡/mU Ö Tv' ’¡…/ –3–
yo noÿ .{;ôhmÿkr" s;ôy' nˇ_ômqoô idv;ÿ )
tSmwÿ te n=]r;jÖ xk¡/mU Ö sd;ô nmÿ" –4–
è129ù Ekoni]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) .go devt; ) anu∑pu ( zNd"
.genÿ m; x;'xpÖ ne ÿ s;ôk…mN{e,ÿ meiÖ dn;ÿ )
’û,o…mÿ .Ö…gnÖ' m;pÿ {;ôNTvr;ÿty" –1–
yenÿ vO=û ;\ aÖ>y.ÿvoô .genÿ Ö vcRsà ; sÖh )
tenÿ m; .Ö…gn'Ã ’û<vpÿ {;ôNTvr;ÿty" –2–
yo aÖN/o y" punÿ "sÖro .goÿ vû=O „e v;ihÿt" )
tenÿ m; .Ö…gn'Ã ’û<vpÿ {;ôNTvr;ÿty" –3–
è130ù i]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) Smro devt; )
è1ù p[qmcoR ivr;$( purSt;ä»htI è2-4ù i√tIy;idtOcSy c;nu∑pu ( zNdsI
rÄq…Ö jt;'Ã r;q…jteyÖ In;ÿmPsôrs;ÿmyÖ ' Smôr" )
dev;ô" p[ ihÿ,tu SmôrmÖs* m;mnuÿ xoctu –1–
aÖs* meÿ Smrt;ôiditÿ ip[yô o meÿ Smrt;ôiditÿ )
dev;ô" p[ ihÿ,tu SmôrmÖs* m;mnuÿ xoctu –2–
yq;ô mmÖ Smr;ÿdsÖ * n;mu„y;ôh' kôd; cÖn )
209
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

dev;ô" p[ ihÿ,tu SmôrmÖs* m;mnuÿ xoctu –3–


¨Nm;ÿdyt m®tÖ ¨dÿNt·r= m;dy )
a¶Ö ¨Nm;ÿdy;ô TvmÖs* m;mnuÿ xoctu –4–
è131ù Eki]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) Smro devt; ) anu∑pu ( zNd"
in xIÿWtÖR o in pÿˇtÖ a;ô?yoô3¡Ö in itÿr;…m te )
dev;ô" p[ ihÿ,tu SmôrmÖs* m;mnuÿ xoctu –1–
anumÿ tÖ åe iNvôd' mÿNyôSv;kUt¡ Öe s…môd' nmÿ" )
dev;ô" p[ ihÿ,tu SmôrmÖs* m;mnuÿ xoctu –2–
yı;vÿ…s i]yojÖn' pÿçyojÖnm;…êÿnm( )
ttÖSTv' punrÖ ;yÿ…s pu]û ;,;'Ã no as" ipôt; –3–
è132ù √;i]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) Smro devt; ) è1ù p[qmcR≤S]pd;nu∑pu (
è2á 4ù i√tIy;ctuQyoR≤S]pd; ivr;$( mh;bOhtI è3ù tOtIy;y; .u·rgnu∑pu (
è5ù pçMy;í i]pd; mh;bOhtI zNd;'…s
y' devÖ ;" Smôrm…sÿç•ÖPSv1ÖN¡ t" xoxucÿ ;n' sÖh;¥; )
t' teÿ tp;…mô v®ÿ,Syô /mR,Ã ; –1–
y' ivêeÿ devÖ ;" Smôrm…sÿç•ÖPSv1ÖN¡ t" xoxucÿ ;n' sÖh;¥; )
t' teÿ tp;…mô v®ÿ,Syô /mR,Ã ; –2–
y…mÿN{;ô,I Smôrm…sÿçdÖPSv1ÖN¡ t" xoxucÿ ;n' sÖh;¥; )
t' teÿ tp;…mô v®ÿ,Syô /mR,Ã ; –3–
y…mÿN{;ô¶I Smôrm…sÿçt;mÖPSv1ÖN¡ t" xoxucÿ ;n' sÖh;¥; )
210
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

t' teÿ tp;…mô v®ÿ,Syô /mR,Ã ; –4–


y' ‚mô];v®ÿ,* Smôrm…sÿçt;mÖPSv1ÖN¡ t" xoxucÿ ;n' sÖh;¥; )
t' teÿ tp;…mô v®ÿ,Syô /mR,Ã ; –5–
è133ù ]yiS]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;gSTy AiW" ) me%l; devt; )
è1ù p[qmcoR .u·riK]∑up( è2á 5ù i√tIy;pçMyornu∑pu (
è3ù tOtIy;y;≤S]∑up( è4ù ctuQy;Rí jgtI zNd;'…s
y îÄm;' devÖ o me%l ÿ ;m;bÖbN/ô y" s'nà nÖ ;hÖ y ¨ÿ no yuyû ojÿ )
ySyÿ devÖ Syÿ p[≤Ö xW;ô cr;ÿm"Ö s p;ôr…mÿCz;ôTs ¨ÿ noô iv muçÿ ;t( –1–
a;¸ÿt;Syô….¸ÿtÖ AWIÿ,;mÖSy;yu/ÿ m( )
pUv;Rà v[tÖ Syÿ p[;XnôtI vIÿrflÄ I .ÿv me%le –2–
mOTû yorÄh' b[˜ÿ c;ôrI yd‚Smÿ inôy;RcNÿ .Utû ;Tpu®Wÿ ' yÖm;yÿ )
tmÖh' b[˜,ÿ ;ô tpÿs;ô ≈me,ÿ ;ônywnÿ 'Ö me%l ÿ y; …sn;…m –3–
≈Öı;y;ÿ duihôt; tpÖsoå…/ÿ j;ôt; Svs;ô AWIÿ,;' .Ut’ Ö t;'Ã bÖ.vU ÿ )
s; noÿ me%le mÖitm; /eiÿ h me/Ö ;mqoÿ no /eihô tpÿ î≤N{ôy' cÿ –4–
y;' Tv;ô pUvÃRe .Ut’
Ö tÖ AWÿy" p·rbe…/ôre )
s; Tv' p·rÿ „vjSvô m;' dIÿ`;RyTûu v;yÿ me%le –5–
è134ù ctuiS]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) vj[o devt; ) è1ù p[qmcR" pr;nu∑pu (
i]∑up( è2ù i√tIy;y; .u·riK]pd; g;y]I è3ù tOtIy;y;í;nu∑pu ( zNd;'…s
aÖy' vj[Sÿ tpRyt;mOtû Sy;v;ÿSy r;Ö∑m^ pÿ hNtu jIivôtm( )
Íû,;tuÿ g[Ivô ;" p[ Íÿ,;tU‚û „,h;ÿ vO]û Syevÿ Ö xcIôpitÿ" –1–

211
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a/ÿroå/rÄ ¨ˇÿr>e yo gU!û " pO…ÿ qôVy; moTsOpÿ t( )


vj[,Öe ;vÿht" xy;m( –2–
yo …jôn;itô tmiNvÿCzô yo …jôn;itô t…m∆ÿih )
…jôntÖ o vÿj[Ö Tv' sIômNtÿmNÖ vçÖmnuÿ p;ty –3–
è135ù pçi]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) vj[o devt; ) anu∑p' ( zNd"
ydÖXn;…mô bl'à k⁄vR îÄTq' vj[mÖ ; dÿde )
SkôN/;nÖm„u yÿ x;ôtyÿNvO]û Syevÿ Ö xcIôpitÿ" –1–
y≤Tpb;ÿ…mô s' ipÿb;…m smu{û îÿv s'ipôb" )
p[;,ô ;nÖm„u yÿ sÖp' ;yÖ s' ipÿb;mo aÖm'u vÖym( –2–
yiÌr;ÿ…mô s' …gÿr;…m smu{û îÿv s'…gôr" )
p[;,ô ;nÖm„u yÿ sÖg' IyRÖ s' …gÿr;mo aÖm'u vÖym( –3–
è136ù Wæ$(]x
' duˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy vIthVy AiW" ) intàIvnSpitdevR t; ) è1á 3ù
p[qm;tOtIyyoA≥cornu∑pu ( è2ù i√tIy;y;íwk;vs;n; i√pd; s;ªI bOhtI zNdsI
devÖ I deVÖ y;m…/ÿ j;ôt; pO…ÿ qôVy;mÿSyoW/e )
t;' Tv;ÿ intiàô kÉx>ÿe yoô Î'h,ÿ ;y %n;m…s –1–
Î'hÿ p[àÖ ;ÔÖny;j;ÿt;Ô;ôt;nuû vWIRyà sS’…/ –2–
ySteô kÉxoÿåvÖp¥ÿtÖe smUl ÿ oô yíÿ vOíû teÿ )
îÖd' t' ivôê.eWÿ Jy;ô…. iWÿç;…m vIô®/;ÿ –3–
è137ù s¢i]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy vIthVy AiW" ) intàIvnSpitdevR t; ) anu∑pu ( zNd"
212
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

y;' jÖmdÿ…¶ôr%ÿn∂uihô]e kÉx


¡ vÖ /Rnà Im( )
t;' vIôthÿVyô a;.ÿrdÄ …sÿtSy gOhû >e yÿ" –1–
aÖ.Ixunÿ ;ô mey;ÿ a;sNVy;ômne ;ÿnmûu ye ;ÿ" )
kÉx;ÿ nÖ@; îÿv v/RNt;' xIô„,RSteÿ a…sôt;" p·rÿ –2–
Î'hÖ mUlmÖ ;g['Ã yCzô iv m?y'Ã y;my*W/e )
kÉx;ÿ nÖ@; îÿv v/RNt;' xIô„,RSteÿ a…sôt;" p·rÿ –3–
è138ù a∑;i]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) intàIvnSpitdevR t; ) è1-2á 4-5ù
p[qm;i√tIy;ctuqIRpçmIn;mOc;mnu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í pQy;p…¤XzNdsI
Tv' vIô®/;ô' ≈eœtÿ m;….≈utû ;SyoÿW/e )
îÄm' meÿ aÖ¥ pu®Wÿ ' KlIôbmoÿp≤Ö xn'à ’…/ –1–
KlIôb' ’¡?yopÖ≤xnÖmqoÿ k⁄rIÖ·r,'Ã ’…/ )
aq;ôSyeN{oô g[;vÿ>y;mu.û e ….ÿnÊv;ô<@‰*˝ –2–
KlIbÿ KlIôb' Tv;ÿkrÄ' v/[Öe v…/[Ã' Tv;krÄmrÿs;rÄs' Tv;ÿkrm( )
k⁄rû IrÿmSy xIôW…R ,ô k⁄Mb'Ã c;…/ôindÿ?m…s –3–
ye teÿ n;ô¥*˝ devÖ ’¡tÖe yyoô‚Stœÿitô vO„<yÿm( )
te teÿ ….n…µô xMyÿy;ôm„u y;ô a…/ÿ mu„û kyoÿ" –4–
yq;ÿ nÖ@' kô≤xpunÿ Öe ≤S]yoÿ ….ôNdNTyXmÿn; )
EÖv; ….ÿn…µ teÖ xepoôåmu„y;ô a…/ÿ mu„û kyoÿ" –5–
è139ù EkoncTv;·r'xduˇrxttm' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) vnSpitdevR t; ) è1ù
p[qmcRS}yvs;n; W$(pd; ivr;@±jgtI è2-5ù i√tIy;idctsO,;ç;nu∑pu ( zNdsI
Nyô‚Stôk; ®ÿroihq su.gÖk
' rÿ,Iô mmÿ )
213
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

xÖt' tvÿ p[t;ôn;S]yÿ‚S]'x…•t;ôn;"–


ty; shßp<y;R ˙dy' xoWy;…m te –1–
xu„yÿtûu m…yÿ teÖ ˙dÿymÖ qoÿ xu„yTv;ôSy˝m( )
aqoô in xu„ÿ yô m;' k;menÖ ;qoô xu„k;ÿSy; cr –2–
sÖv' nÿnI smu„pôl; b.[ûu kLy;ÿ…,ô s' nudÿ )
aÖm'U cÖ m;' cÖ s' nudÿ sm;ôn' ˙dÿy' ’…/ –3–
yqoÿdkÖ mpÿpWu oåpÖx„u yÿTy;ôSy˝m( )
EÖv; in xu„ÿ yô m;' k;menÖ ;qoô xu„k;ÿSy; cr –4–
yq;ÿ nk⁄l
û o ivô…Cz¥ÿ sÖd' /;ôTyihô' pun"ÿ )
EÖv; k;mÿSyô iv…Czÿ•'Ö s' /eiÿ h vIy;Rvit –5–
è140ù cTv;·r'xduˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) b[˜,SpitdRNt; v; devt;" )
è1ù p[qmcR ¨robOhtI è2ù i√tIy;y; ¨p·r∑;∆‰oit„mtI i]∑up(
è3ù tOtIy;y;í;St;rp…¤XzNd;'…s
y* Vy;ô`;[ vvÿÂ/*ô …j`ÿTst" ipôtr'Ã m;ôtr'Ã c )
t* dNt*ÿ b[˜,Spte ≤xôv* ’¡,u j;tved" –1–
v[Iiô hmÿˇ'Ö yvÿmˇÖmqoô m;WÖmqoô itlÿm( )
EÖW v;'Ã .;ôgo inihÿto ràÖ/ye ;ÿy dNt*ô m; ih'…Ã s∑' ipôtr'Ã m;ôtr'Ã c –2–
¨pÿÙt* sÖyju *ÿ Syoôn* dNt*ÿ sum©Ö l*ÿ )
aÖNy]ÿ v;' `oôr' tÖNv1Ö"¡ prwtÿ u dNt*ô m; ih'…Ã s∑' ipôtr'Ã m;ôtr'Ã c –3–
è141ù EkcTv;·r'xduˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy ivê;…m] AiW" ) a…ên* devte ) anu∑pu ( zNd"
214
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

v;ôyru nÿe ;" sÖm;k¡rÊÄ v∑;ô poW;ÿy …/[yt;m( )


îN{ÿ a;>yoô a…/ÿ b[v&û{o .Uªû e …cÿikTstu –1–
loihÿtne Ö Sv…/ÿitn; …mqunû ' k,Ryà o" ’…/ )
ak¡t;Rm…Ö ên;ô l+mô tdÿStu p[jÖ y;ÿ bÖ¸ –2–
yq;ÿ cÖ£d⁄ vÃRe ;surû ; yq;ÿ mnu„û y;˝ ¨Öt )
EÖv; sÿhßpoôW;yÿ ’,utû ' l+m;ÿ…ên; –3–
è142ù i√cTv;·r'xduˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy ivê;…m] AiW" ) v;yudvRe t; ) anu∑pu ( zNd"
¨Cz^yÿ Sv bÖ¸.RvÃ Ö SvenÖ mhÿs; yv )
mO,û Iôih ivê;ô p;];ÿ…,ô m; Tv;ÿ idôVy;xinÿv/R It( –1–
a;ôÍ<û vNtô' yv'Ã devÖ ' y]ÿ Tv;Cz;ôvd;ÿm…s )
tduCz^yÿ Svô ¥*·rÿv smu{û îÿv?Öw y≤=ÿt" –2–
a≤=ÿt;St ¨pÖsdoå≤=ÿt;" sNtu r;Öxyÿ" )
pO,û Ntoô a≤=ÿt;" sNTvôˇ;rÿ" sÖNTv≤=ÿt;" –3–
îit Wœ' k;<@m

215
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq s¢m' k;<@m(
è1ù p[qm' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a;Tm; devt; )
è1ù p[qmcR≤S]∑up( è2ù i√tIy;y;í ivr;@±jgtI zNdsI
/IôtI v;ô ye anÿyNv;ôco agÖ'[ mnÿs; v;ô yeåvÿd•Otû ;inÿ )
tOtû Iyenÿ Ö b[˜,ÿ ; v;vO/;ôn;SturIye,;mNvt n;m /eno" –1–
s vedÿ pu]û " ipôtrÄ' s m;ôtrÄ' s sUnû .u vÃRu TÖ s .uvÿ TÖ punmÿ `R " )
s ¥;m*ÿ,oRdNÖ t·rÿ='Ö Sv1Ö"¡ s îÄd' ivêÿm.vÖTs a;.ÿrt( –2–
è2ù i√tIy' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a;Tm; devt; ) i]∑up( zNd"
aqÿv;R,' ipôtr'Ã devÖ bÿN/u' m;ôtgu .R Ã| ipôtru su'û yuv;ÿnm( )
y îÄm' yÖD' mnÿs; …côktÉ Ö p[ ,oÿ vocÖSt…môhhe b[vÿ " –1–
è3ù tOtIy' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a;Tm; devt; ) i]∑up( zNd"
aÖy; ivôœ; jÖnyÖNkvRrà ;…,ô s ih `O…,ÿ®®Ä vRr;ÿy g;ôt"u )
s p[TÖ yudı
ÿw ®ô ,Ö' m?voô ag['Ö Svy;ÿ tÖNv;˝ tÖNv˝mwryt –1–
è4ù ctuq| sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) v;yudvRe t; ) i]∑up( zNd"
Ek¡y; c dÖx….ÿí su¸teÖ √;>y;ÿ…mô∑yeÿ …v'xTÖ y; cÿ )
itôs…O .ÿíÖ vhÿse i]ôx
' t;ÿ c ivôy‚u G.ÿv;Ry îÄh t; iv muçÿ –1–
è5ù pçm' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a;Tm; devt; )
è1-2á 5ù p[qm;i√tIy;pçmIn;mOc;' i]∑up( è3ù tOtIy;y;" p…¤"
è4ù ctuQy;Rí;nu∑pu ( zNd;'…s
yÖDne ÿ yÖDmÿyjNt devÖ ;St;inô /m;R…Ã , p[qmÖ ;Ny;ÿsn( )
te hÖ n;k˘Ã mihôm;nÿ" scNtô y]Ö pUvÃRe s;ô?y;" s≤Ntÿ devÖ ;" –1–
216
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

yÖDo bÿ.vU Ö s a; bÿ.vU Ö s p[ jÿDÖe s ¨ÿ v;vO/Öe pun"ÿ )


s devÖ ;n;ôm…/ÿpitbR.vU Ö so aÖSm;suû {ivÿ,mÖ ; dÿ/;tu –2–
y∂ºvÖ ; devÖ ;NhôivW;åyÿjNÖ t;mÿTy;RNô mnÖs; mÿTyenR )
mdemÿ Ö t]ÿ prÄme Vyo˝mÖNpXyemÿ Ö tduidÿt*ô sUySÃR y –3–
yTpu®Wÿ ,e hÖivW;ÿ yÖD' devÖ ; atÿNvt )
a‚Stô nu tSm;ôdojIÿyoô yi√ôhVyenÿ …e jôre –4–
muGû /; devÖ ; ¨Öt xun;åyÿjNtoôt gor©¯"ÿ pu®/Ä ;åyÿjNt )
y îÄm' yÖD' mnÿs; …côktÉ Ö p[ ,oÿ vocÖSt…môhhe b[vÿ " –5–
è6ù Wœ' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) aiditdevR t; ) è1ù p[qmcR≤S]∑up(
è2ù i√tIy;y;í .u·riK]∑up( zNdsI
aidÿitô¥*RridÿitrÄNt·rÿ=mÖ idÿitm;Rtô ; s ipôt; s pu]û " )
ivêeÿ devÖ ; aidÿitô" pçÖ jn;ô aidÿitj;Rtô midÿitôjiR nÿTvm( –1–
mÖhImUû Wu m;ôtr'Ã suvtÖ[ ;n;ÿmtûO Syô pàIômvÿse hv;mhe )
tuiû vô=]Ö ;mÖjrÿNtImuÂcÖ I' sux û m;R,Ã mÖ idÿit' supû ,[ Iÿitm( –2–
è7ù s¢m' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) aiditdevR t; ) ivr;@±jgtI zNd"
su]û ;m;ÿ,' pO…qôvI' ¥;mÿnhÖe s'Ã sux
û m;R,Ã mÖ idÿit' supû ,[ Iÿitm( )
dwvIô' n;v'Ã Sv·rÖ];mn;ÿgsoô aßÿvNtIôm; ®ÿhme ; SvôStyeÿ –1–
v;jÿSyô nu p[sÿ vÖ e m;ôtr'Ã mÖhImidÿitô' n;mÖ vcÿs; kr;mhe )
ySy;ÿ ¨ÖpSqÿ ¨Öv1R N¡Ö t·rÿ='Ö s; nÖ" xmRà i]ôv¡q'Ö in yÿCz;t( –2–
è8ù a∑m' sUˇ_m(
217
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) aiditdevR t; ) a;sIR jgtI zNd"


idte"ÿ pu]û ;,;ômidÿtre k;·rWÖmvÿ devÖ ;n;'Ã bOhtÖ ;mÿnmÖ ,R ;ÿm( )
teW;ô' ih /;mÿ g….ôWKsÿmiûu {yÖ' nwn;ô•mÿs; pÖro aÿ‚Stô kíÖn –1–
è9ù nvm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Syop·rb.[v AiW" ) bOhSpitdevR t; ) i]∑up( zNd"
.Ö{;d…/ô ≈ey"Ö p[ie hô bOhSÖ pitÿ" purEÖt; teÿ aStu )
aqemÖ mÖSy; vrÄ a; pO…ÿ qôVy; a;ôrx e ]ÿ 'u ’,uihô svRvà Irm( –1–
è10ù dxm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Syop·rb.[v AiW" ) pUW; devt; )
è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥co≤S]∑up( è3ù tOtIy;y;≤S]pd;WIR g;y]I
è4ù ctuQy;Rí;nu∑pu ( zNd;'…s
p[pqÿ e pÖq;mÿjin∑ pUWû ; p[pqÿ e idôv" p[pqÿ e pO…qôVy;" )
¨Ö.e aÖ…. ip[yô tÿme sÖ/Sqeô a; cÖ pr;ÿ c crit p[j;ônn( –1–
pUWû me ; a;x;ô anuÿ vedÖ sv;R"ô so aÖSm;\ a.ÿytmen neWt( )
Svô‚Stôd; a;`O…ÿ ,ô" svRvà Iôroåp[yÿ Cu zNpurû Eÿtu p[j;ônn( –2–
pUWNÖ tvÿ v[tÖ e vÖy' n ·rÿ„yem kôd; cÖn )
Stoôt;rÿSt îÄh Smÿ…s –3–
p·rÿ pUWû ; pÖrSt;ôıSt'Ã d/;tuû d≤=ÿ,m( )
punnÿ oR nÖ∑m;jÿtûu s' nÖ∑ne ÿ gmemih –4–
è11ù Ek;dx' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy x*nk AiW" ) srSvtI devt; ) i]∑up( zNd"
ySteô Stnÿ" xxÖyyu oR mÿyoô.yU "R suªÿ yÖ "u suhû voô y" sudû ]ÿ" )
yenÖ ivê;ô pu„yÿ…sô v;y;R…Ã ,ô srÿSvitô t…môh /;tÿve k" –1–

218
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è12ù √;dx' sUˇ_m(


è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy x*nk AiW" ) srSvtI devt; ) i]∑up( zNd"
ySteÿ pOqû u Stÿn…yôàyu R Aû„vo dwv"ÿ kÉtô iu vRêmÿ ;ô.WU tÿ Iôdm( )
m; noÿ v/IivR¥ô tu ;ÿ dev sÖSy' mot vÿ/I rÄ‚Xm….ô" sUySÃR y –1–
è13ù ]yodx' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy x*nk AiW" ) è1ù p[qmcR" s.;s…mtI iptro v;
è2ù i√tIy;y;" s.; è3ù tOtIy;y; îN{" è4ù ctuQy;Rí mN]oˇ_; devt;" )
è1ù p[qm;y; .u·riK]∑up( è2-4ù i√tIy;idtOcSy c;nu∑pu ( zNdsI
sÖ.; cÿ m;ô s…mÿití;vt;' p[jÖ ;pÿtde iRu hôtr*ÿ s'ivd;ône )
yen;ÿ sÖg' Cz;ô ¨pÿ m;ô s ≤xÿ=;ô∞;®ÿ vd;in iptrÄ" s'gtÿ We u –1–
ivôµ teÿ s.eÖ n;mÿ nÖ·r∑;ô n;mÖ v; aÿ…s )
ye teÖ kÉ cÿ s.;ôsdÖSte meÿ sNtuû sv;ÿcs" –2–
EÖW;mÖh' sÖm;sIÿn;n;ô' vcoRÃ ivôD;nÖm; dÿde )
aÖSy;" svRSÃ y;" sÖs' doô m;…mÿN{ .Ö…gn'Ã ’,u –3–
y√oô mnÖ" pr;ÿgtÖ' yäÖı…môh vehÖ v;ÿ )
t√Ö a; vÿtyR ;m…sô m…yÿ vo rmt;ô' mnÿ" –4–
è14ù ctudx
R ' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) sUyoR devt; ) anu∑pu ( zNd"
yq;ô sUyoRô n=ÿ];,;mu¥û S' tej;'SÃ y;dÖde )
EÖv; S]Iô,;' cÿ pusû' ;' cÿ i√WÖt;' vcRÖ a; dÿde –1–
y;vÿNto m; sÖpà;ÿn;m;ôyNt'Ã p[itôpXyÿq )
¨Ö¥NTsUyÃR îv su¢û ;n;'Ã i√WÖt;' vcRÖ a; dÿde –2–
è15ù pçdx' sUˇ_m(
219
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) sivt; devt; ) è1-2ù


p[qm;i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy;y;≤S]∑up( è4ù ctuQy;Rí jgtI zNd;'…s
aÖ…. Ty' devÖ ' sÿivôt;rÿmoô<yo˝" kôiv£¡tmu ( )
ac;R…Ã m sÖTysÿv' ràÖ/;mÖ…. ip[yô ' mÖitm( –1–
Ëô?v;R ySy;ômitô.;R aidÿ¥tu TÖ svIÿmin )
ihrÿ<yp;…,r…mmIt su£ û tu"ÿ ’ûp;TSv˝" –2–
s;vIôihR devÿ p[qmÖ ;yÿ ipô]e vÖ„m;R,mÿ Smw v·rÖm;,ÿmSmw )
aq;ôSm>y'Ã sivtÖv;Ry;R…Ã , idôvoidÿvÖ a; suvÿ ;ô .U·rÿ pÖê" –3–
dmUnÿ ; devÖ " sÿivôt; vre<ÿ yoô d/Ö{àÖ' d='Ã ipôt>O yô a;yUiÃ' W )
ipb;ôTsom'Ã mÖmÄ dÿdne …mô∑e p·rÿJm; …cT£mte aSyô /mR…Ã , –4–
è16ù Wo@x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy .OgA
u i≥ W" ) sivt; devt; ) i]∑up( zNd"
t;' sÿivt" sÖTysÿv;' su…cô];m;h' vO,ÿ e sumiÖ t' ivôêv;ÿr;m( )
y;mÿSyô k<voô aduhÿ TÖ p[pIÿn;' sÖhßÿ/;r;' mihôWo .g;ÿy –1–
è17ù s¢dx' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy .OgA
u i≥ W" ) sivt; devt; ) i]∑up( zNd"
bOhSÿ pteÖ sivÿtvR/Ö yR nÿw ' Jyoôtywnÿ ' mhÖte s*.ÿg;y )
s'≤xÿt' …cTs'trÖ ' s' ≤xÿx;…/ô ivêÿ EnÖmnuÿ mdNtu devÖ ;" –1–
è18ù a∑;dx' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy .OgA
u i≥ W" ) sivt; mN]oˇ_; v; devt; )
è1ù p[qmcR≤S]pd;WIR g;y]I è2ù i√tIy;y; anu∑pu (
è3-4ù tOtIy;ctuQyoRí i]∑up( zNd;'…s
/;ôt; dÿ/;tu no rÄ…ymIx;ÿnoô jgÿtSÖ pitÿ" )
s nÿ" pU,û neR ÿ yCztu –1–

220
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

/;ôt; dÿ/;tu d;ôxWu Öe p[;cI'Ã jIôv;tumû ≤=ÿt;m( )


vÖy' devÖ Syÿ /Imih sumiÖ t' ivôêr;ÿ/s" –2–
/;ôt; ivê;ô v;y;RÃ d/;tu p[jÖ ;k;ÿm;y d;ôxWu ÿe duroÖ,e )
tSmwÿ devÖ ; aÖmtO 'Ö s' VyÿyNtuû ivêeÿ devÖ ; aidÿit" sÖjoW;ÿ" –3–
/;ôt; r;Öit" sÿivôtde ' juWÿ Nt;' p[jÖ ;pÿitinR…ô /pÿitnoR aÖ…¶" )
Tv∑;ô iv„,u"ÿ p[jÖ y;ÿ s'rr;Ö,o yjÿm;n;yÖ {ivÿ,' d/;tu –4–
è19ù Ekon…v'x' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) pjRNy" pO…qvI v; devt; )
è1ù p[qmcRítu„pd; .u·rgui„,k™ è2ù i√tIy;y;í i]∑up( zNdsI
p[ nÿ.Sv pO…qiv ….ôNıIô3d¡Ö ' idôVy' n.ÿ" )
¨Öào idôVySyÿ no /;tÖrIx;ÿnoô iv „y;ô dOitÿm( –1–
n `[S' tÿt;pÖ n ihômo jÿ`;nÖ p[ nÿ.t;' pO…qôvI jIôrd;ÿn"u )
a;pÿ…ídSmw `Otû …mT=ÿr≤Ntô y]Ö somÖ" sdÖ…mˇ]ÿ .Ö{m( –2–
è20ù …v'x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) mN]oˇ_; devt; ) jgtI zNd"
p[jÖ ;pÿitjRnyit p[jÖ ; îÄm; /;ôt; dÿ/;tu sumnÖSym;ÿn" )
sÖj' ;ôn;ôn;" s'mnÿ sÖ" syoÿnyoô m…yÿ pu∑û ' pu∑ÿ pÖ itÿd/R ;tu –1–
è21ù Ek…v'x' sUˇ_m(
è1-6ù W@OcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) anumitdevR t; )
è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy;y;≤S]∑up( è4ù ctuQy;R .u·rgnu∑pu (
è5ù pçMy; jgtI è6ù Wœ‰;í;itx;Kvrg.;R jgtI zNd;'…s
aNvô¥ noånumÿ ityRDÖ ' devÖ We ÿu mNyt;m( )
aÖ…¶íÿ hVyôv;hÿnoô .vÿt;' d;ôxWu Öe mmÿ –1–

221
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aiNvdÿnmu teÖ Tv' m'ssÿ Öe x' cÿ nS’…/ )


juWû Svÿ hÖVym;¸ÿt' p[jÖ ;' deiÿ v rr;Sv n" –2–
anuÿ mNyt;mnumû Nyÿm;n" p[jÖ ;vÿNt' rÄ…ym=Iÿym;,m( )
tSyÿ vÖy' he@…ÿ sô m;ipÿ .Um sum@O «ôkÉ aÿSy sumtÖ * Sy;ÿm –3–
yˇeÖ n;mÿ suhû v'Ã sup,[ Iôtåe numÿ teÖ anumÿ t' sudû ;nuÿ )
ten;ÿ no yÖD' ipÿpiO h ivêv;re rÄ…y' noÿ /eih su.ge suvû Irÿm( –4–
Em' yÖDmnumÿ itjRg;m su=]Öe t;ÿyw suvIôrt;ÿyÖw suj;ÿtm( )
.Ö{; Á˝Sy;ô" p[miÿ tbR.Ö vU Ö sem' yÖDmÿvtu devÖ goÿp; –5–
anumÿ itô" svR…à môd' bÿ.vU Ö y·ˇœÿitô crÿitô yduÿ cÖ ivêÖmje iÿ t )
tSy;ÿSte deiv sumtÖ * Sy;ôm;numÿ teÖ anuû ih m'ssÿ e n" –6–
è22ù √;…v'x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) a;Tm; devt; )
pr;xKvrI ivr;@±g.;R jgtI zNd"
sÖmte Ö ivêeÖ vcÿs;ô pit'Ã idôv Ekoÿ ivô.rU itÿ…qôjnR ;ÿn;m( )
s pUVû yoR nUtnÿ m;ôivv;ÿsˇÖ ' vÿtiÖR nrnuÿ v;vOtÖ Ekô…mTpu®û –1–
è23ù ]yo…v'x' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) mN]oˇ_; devt; ) è1ù p[qmcoR
i√pdwk;vs;n; ivr;@±g;y]I è2ù i√tIy;y;í i]pd;nu∑pu ( zNdsI
aÖy' sÖhßÖm; noÿ dûx
O e k¡vIôn;' mÖitJyoRitôivR/mÿ …R , –1–
b[›Ö " sÖmIcIÿ®WÄ sÖ" smwrÿ yn( )
aÖrpÄe sÖ" scetÿ sÖ" Svsÿre mNyumû ˇÿm;…íôte go" –2–

222
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è24ù ctu…v|x' sUˇ_m(


è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy ym AiW" ) du"Sv“n;xn' devt; ) anu∑pu ( zNd"
d*„vÿ“‰ô d' *jIRià vTyô' r=oÿ aÖ>v˝mr;ÖYy˝" )
du,û ;RªIô" sv;RÃ duvû ;RcSÖ t; aÖSm•;ÿxy;m…s –1–
è25ù pç…v'x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) sivt; devt; ) i]∑up( zNd"
y•Ö îN{oô a%ÿn¥Ö dÖ…¶ivRêÿe devÖ ; mÖ®toô yTSvôk;‹" )
tdÖSm>y'Ã sivôt; sÖTy/ÿm;R p[jÖ ;pÿitôrnumÿ itôinR yÿCz;t( –1–
è26ù Wi@±vx
' ' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy me/;it…qA≥iW" ) iv„,udvRe t; ) i]∑up( zNd"
yyoôrojÿs; Sk….ôt; rj;'…à sô y* vIôy˝Rw vIRrô tÿm;ô xivÿœ; )
y* pTyetÿ Öe ap[tÿ It*ô shoÿ….ôivR„,umÿ gÖNv®ÿ,' pUvû ÙR iÿ t" –1–
ySyedô ' p[iÖ d≤xô yi√ôrocÿtÖe p[ c;nÿitô iv cÖ c∑eÖ xcIÿ…." )
purû ; devÖ Syô /mR,Ã ;ô shoÿ….ôivR„,umÿ gÖNv®ÿ,' pUvû ÙR iÿ t" –2–
è27ù s¢…v'x' sUˇ_m(
è1-8ù a∑;cRSy;Sy sUˇ_Sy me/;it…qA≥iW" ) iv„,udvRe t; )
è1á 8ù p[qm;∑MyoA≥co≤S]∑up( è2ù i√tIy;y;≤S]pd; ivr;@±g;y]I
è3ù tOtIy;y;S}yvs;n; W$(pd; ivr;$( xKvrI
è4-7ù ctuQy;RidctsO,;ç g;y]I zNd;'…s
iv„,oônRu k˘ô p[; voÿc' vIôy;R˝…,ô y" p;…qRvà ;in ivmÖme rj;'…à s )
yo aSk¡.;yÖdˇu rÿ ' sÖ/Sq'Ã ivc£m;ô,S]e/ô o®ÿg;ôy" –1–
p[ ti√„,uÿ Stvte vIôy;R˝…, mOgû o n .Iôm" k⁄c¡ rÖ o …gÿ·rÖœ;" )
pÖr;ÖvtÖ a; jÿgMy;ôTprÿSy;" –2–
ySyoô®Wuÿ i]ôWu ivô£mÿ,„e v…/≤=ôy≤Ntô .uvnÿ ;inô ivê;ÿ )
¨Ö® ivÿ„,oô iv £¡mSvoô® =y;ÿy nS’…/ )
223
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

`Otû ' `Otÿ yone ipbÖ p[pÿ[ yÖDpÿit' itr –3–


îÄd' iv„,uiû vR cÿ£me ]e/Ö ; in dÿ/e pÖd; )
smU!ÿ mSy p'srûu e –4–
]I…,ÿ pÖd; iv cÿ£meÖ iv„,ugÿ oRpô ; ad;ÿ>y" )
îÄto /m;R…à , /;ôryÿn( –5–
iv„,oô" km;R…Ã , pXytÖ ytoÿ v[tÖ ;inÿ pSpôxe )
îN{ÿSyô yuJyô" s%;ÿ –6–
ti√„,oÿ" prÄm' pÖd' sd;ÿ pXy≤Nt sUrû yÿ" )
idôvI˝vÖ c=urû ;tÿtm( –7–
idôvo ivÿ„, ¨Öt v;ÿ pO…qôVy; mÖho ivÿ„, ¨ÖrorÄNt·rÿ=;t( )
hSt*ÿ pO,Sv bÖ¸….ÿvsÖR Vywrÿ ;Öpy[ Cÿ zô d≤=ÿ,;ôdot sÖVy;t( –8–
è28ù a∑;…v'x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy me/;it…qA≥iW" ) î@; devt; ) i]∑up( zNd"
î@¯vÖ ;Sm;\ anuÿ vSt;' v[tÖ ne Ö ySy;ÿ" pÖde punû teÿ devyÖ Ntÿ" )
`Otû pÿdIô xKvÿrIÖ somÿpœûO opÿ yÖDmÿiSqt vwêdevÖ I –1–
è29ù Ekoni]'x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy me/;it…qA≥iW" ) vedo devt; ) i]∑up( zNd"
vedÖ " Svô‚St&≥`Ã ,Ö " Svô‚St" pÿrx
Ä vu iRe dÿ" prÄxnu "ÃR Svô‚St )
hÖivô„’toÿ yÖ…Dy;ÿ yÖDk;ÿm;ôSte devÖ ;soÿ yÖD…môm' juWÿ Nt;m( –1–
è30ù i]'x' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy me/;it…qA≥iW" ) mN]oˇ_; devt; ) i]∑up( zNd"
a¶;ÿiv„,Uû mihô t√;'Ã mihôTv' p;ôqo `Otû Syô guÁSÿ yô n;mÿ )
224
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

dmedÿ me sÖ¢ rà;ô d/;ÿn*ô p[itÿ v;' …jô◊; `Otû m; cÿr<y;t( –1–
a¶;ÿiv„,Uû mihô /;mÿ ip[yô ' v;'Ã vIôqo `Otû Syô guÁ;ÿ juW;ô,* )
dmedÿ me su∑Tûu y; v;ÿv/O ;ôn* p[itÿ v;' …jô◊; `Otû mu∞rÿ <y;t( –2–
è31ù Eki]'x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) ¥;v;pO…qVy* mN]oˇ_; v; devt;" )
bOhtI zNd"
Sv;ˇ_'¡ meÖ ¥;v;ÿp…O qôvI Sv;ˇ_'¡ …mô]o aÿkrÄym( )
Sv;ˇ_'¡ meÖ b[˜,ÿ SÖ pitô" Sv;ˇ_'¡ sivôt; k¡rt( –1–
è32ù √;i]'x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) îN{o devt; ) .u·riK]∑up( zNd"
îN{oôit….ÿb¸R l
û ;….ÿnoR aÖ¥ y;ÿvCz^œûπ ;….ÿm`R vHzÀr …jNv )
yo noô √π∑‰/ÿrÄ sSpÿdI∑Ö ymuÿ i√ô„mStmuÿ p[;,ô o jÿh;tu –1–
è33ù ]yiS]'x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) a;yudvRe t; ) anu∑pu ( zNd"
¨pÿ ip[yô ' pinÿ“tÖ' yuv;ÿnm;¸tIôv/O mÿ ( )
agÿNmô …b.[tÿ oô nmoÿ dIô`mR ;yu"ÿ ’,otu me –1–
è34ù ctuiS]'x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) m®d;dyo devt;" ) pQy;p…¤XzNd"
s' m;ÿ …sçNtu mÖ®tÖ" s' pUWû s' bOhSÖ pitÿ" )
s' m;ôymÖ…¶" …sÿçtu p[jÖ y;ÿ cÖ /nenÿ c dIô`mR ;yu"ÿ ’,otu me –1–
è35ù pçi]'x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) j;tved; devt; ) jgtI zNd"
a¶eÿ j;ôt;Np[ ,udÿ ; me sÖpà;ôNp[Tyj;ÿt;Ô;tvedo nudSv )
aÄ/SÖ pôd' ’¡,„u vô ye pOtÿ NÄ yvoån;ÿgsÄSte vÄymidÿtye Sy;m –1–
225
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è36ù Wi@±vx
' ' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) j;tved; devt; )
è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í i]∑up( zNdsI
p[;Ny;NTsôpà;ôNTshÿs;ô shÿSvô p[Tyj;ÿt;Ô;tvedo nudSv )
îÄd' r;Ö∑'^ ipÿpiûO h s*.ÿg;yÖ ivêÿ EnÖmnuÿ mdNtu devÖ ;" –1–
îÄm; y;Steÿ xÖt' ihôr;" sÖhß'à /ÖmnIÿ®tÄ )
t;s;'à teÖ sv;Rsà ;mÖhmXmÿn;ô …blÖmPyÿ/;m( –2–
pr'Ä yonerÖ v¡r' te ’,o…mô m; Tv;ÿ p[jÖ ;…. .UNû mot sUn"ÿu )
aÖSv'1¡Ö Tv;p[jÿ s' ’,oôMyXm;ÿn' te aipô/;n' ’,o…m –3–
è37ù s¢i]'x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a≤= devt; ) anu∑pu ( zNd"
aÖ+y*˝ n*ô m/usÿ k' ;xeÖ anIÿk' n* sÖmÔÿnm( )
aÖNt" ’¡„,u„vô m;' ˙Öid mnÖ î•*ÿ sÖh;sÿit –1–
è38ù a∑;i]'x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_; devt; ) anu∑pu ( zNd"
aÖ…. Tv;ô mnujÿ ;tenÖ d/;ÿ…mô mmÖ v;sÿs; )
yq;åsoô mmÖ kÉvl ÿ oô n;Ny;s;'Ã k°ôtyR ;ÿínÖ –1–
è39ù EkoncTv;·r'x' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a;surIvnSpitdevR t; ) è1-2á 4-5ù
p[qm;i√tIy;ctuqIRpçmIn;mOc;mnu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í ctu„pdoi„,k™ zNdsI
îÄd' %ÿn;…m .eWjÖ ' m;'pà XÖ ymÿ….ro®Ädm( )
pÖr;ÖytÖ o inôvtRnà m;yÖt" p[iÿ tônNdÿnm( –1–
yen;ÿ incÖ£ a;ÿsrûu IN{'Ã devÖ >e yôSp·rÿ )
ten;ô in k⁄v¡ ÖRe Tv;mÖh' yq;ô teås;ÿinô suip[yÿ ; –2–
226
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

p[tÖ IcIô somÿm…s p[tÖ ICyutû sUymÃR ( )


p[tÖ IcIô ivê;ÿNdevô ;Nt;' Tv;ôCz;vÿd;m…s –3–
aÖh' vÿd;…mô neÊv' sÖ.;y;ômhÖ Tv' vdÿ )
mmedsÖSTv' kÉvl ÿ oô n;Ny;s;'Ã k°ôtyR ;ÿínÖ –4–
yidô v;…sÿ itrojÖn' yidÿ v; nÖ¥˝‚Stôr" )
îÄy' hÖ mÁô' Tv;moWÿ…/bRı
Ö v± ve Ö Ny;nÿyt( –5–
è40ù cTv;·r'x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy p[Sk<v AiW" ) mN]oˇ_; devt;" ) i]∑up( zNd"
idôVy' supÿ ,Ö | pÿysÖ ' bOhû NtÿmpÖ ;' g.|Ã vOW.Ö moWÿ/In;m( )
aÖ.IôptÖ o vO∑û ‰; tÖpyR Nÿ tôm; noÿ goôœº rÿ…yôœ;' Sq;ÿpy;it –1–
è41ù EkcTv;·r'x' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy p[Sk<v AiW" ) srSv;n( devt; )
è1ù p[qmcoR .u·riK]∑up( è2ù i√tIy;y;í i]∑up( zNdsI
ySyÿ v[tÖ ' pÖxvoô y≤Ntô sveÖR ySyÿ v[tÖ ¨ÿpiÖ tœÿNtô a;pÿ" )
ySyÿ v[tÖ e pu∑ÿ pÖ itôinRivÿ∑SÖ t' srÿSvNtômvÿse hv;mhe –1–
a; p[TÖ yç'à d;ôxWu ÿe d;ôês' 'Ö srÿSvNt' pu∑pÖ it'à r…yôœ;m( )
r;ÖySpoW'à ≈vÖSyu' vs;ÿn; îÄh huvÿ me Ö sdÿn' ryIô,;m( –2–
è42ù i√cTv;·r'x' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy p[Sk<v AiW" ) Xyeno devt; )
è1ù p[qmcoR jgtI è2ù i√tIy;y;í i]∑up( zNdsI
aitô /Nv;ôNyTyôpStÿtdR Xyenô o nOcû =;ÿ avs;ndÖx"R )
trÄiNvê;ôNyvÿr;Ö rj;ôs' IN{e,ÿ Ö s:y;ÿ ≤xôv a; jÿgMy;t( –1–

227
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

Xyenô o nOcû =;ÿ idôVy" supÿ ,Ö "R sÖhßÿp;CzôtyoÿinvRyoô/;" )


s noô in yÿCz;ô√suû yTpr;ÿ.tO mÖSm;k¡mStu ipôtWO ÿu Svô/;vÿt( –2–
è43ù i]cTv;·r'x' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy p[Sk<v AiW" ) mN]oˇ_; devt;" ) i]∑up( zNd"
som;ÿ®{;ô iv vOhÿ tÖ' ivWUcÿ IômmIÿv;ô y; noô gyÿm;ivôvx e ÿ )
b;/eqÿ ;' dUrû ' inA≥ià t' pr;Öc"w ’ût' …côdne "Ö p[ mumÿ ˇu _mÖSmt( –1–
som;ÿ®{; yuvû metÖ ;NyôSmi√ê;ÿ tÖnWU ÿu .eWjÖ ;inÿ /ˇm( )
avÿ Syt' muçû t'Ö y•oô asÿˇnÖ WU ÿu bÖı' ’ûtmenoÿ aÖSmt( –2–
è44ù ctuíTv;·r'x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy p[Sk<v AiW" ) v;Gdevt; ) i]∑up( zNd"
≤xôv;Stô Ek;ô a≤xÿv;Stô Ek;ô" sv;RÃ …b.iWR sumnÖSym;ÿn" )
itôßo v;coô inihÿt; aÖNtrÄ‚SmNt;s;ômk
e ;ô iv pÿp;ôt;nuû `oWÿm( –1–
è45ù pçcTv;·r'x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy p[Sk<v AiW" ) mN]oˇ_; devt;" ) .u·riK]∑up( zNd"
¨Ö.; …jÿGyqunû R pr;ÿ jyeqÖe n pr;ÿ …jGye ktÖríÖnnw yÿ o" )
îN{ÿí iv„,oô ydpÿSpO/qe ;' ]e/Ö ; sÖhßÖ' iv tdwrÿ yeq;m( –1–
è46ù W$(cTv;·r'x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy p[Sk<v AiW" ) .eWj' devt; ) anu∑pu ( zNd"
jn;ÿi√êjÖnIn;ÿ‚TsN/utû Spy;R.tÿO m( )
dUrû ;Êv;ÿ mNyô ¨∫»tÿ mIô„y;Ry;ô n;mÿ .eWjÖ m( –1–
è47ù s¢cTv;·r'x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy p[Sk<v AiW" ) mN]oˇ_; devt; ) anu∑pu ( zNd"
aÖ¶·e rÿv;Syô dhÿto d;ôvSyô dhÿt"Ö pOqk
ÿ ™ )
EÖt;metÖ Sye„ô y;Rm{ûu ;…¶…mÿv xmy –1–
228
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è48ù a∑cTv;·r'x' sUˇ_m(


è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_; devt;" ) è1-2ù
p[qm;i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í i]∑up( zNdsI
…snIÿv;≤lô pOq∑ÿu k
u ôÉ y; devÖ ;n;ôm…sô Svs;ÿ )
juWû Svÿ hÖVym;¸ÿt' p[jÖ ;' deiÿ v ididió n" –1–
y; subÿ ;ôÛ" Svÿ©·ûë r" suWû mU ;ÿ b¸ûsvU rÿ I )
tSywÿ ivôXpà‰wÿ hÖ…v" …sÿnIv;ôLyw juhÿ otn –2–
y; ivûXpàIN{ôm…sÿ p[tÖ IcIÿ sÖhßÿStuk;….ôyNtIÿ devÖ I )
iv„,oÿ" piàô tu>y'Ã r;Öt; hÖvI'iWô pit'Ã deivô r;/ÿse codySv –3–
è49ù Ekonpç;x' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_; devt;" ) è1ù p[qmcoR jgtI
è2ù i√tIy;y;í i]∑up( zNdsI
k⁄Ùû ' devÖ I' su’
û t'Ã ivµÖn;pÿsmÖ‚SmNyôDe suhû v;ÿ johvI…m )
s; noÿ rÄ…y' ivôêv;ÿr'Ä in yÿCz;ô∂d;ÿtu vIôr' xÖtd;ÿymuKû Qy˝m( –1–
k⁄Ùû devÖR ;n;ÿmmOtSÿ yô pàIô hVy;ÿ no aSy hÖivWoÿ juWte )
Íûnotuÿ yÖDmux ÿ tÖ I noÿ aÖ¥ r;ÖySpoW'Ã …cikôtWu Iÿ d/;tu –2–
è50ù pç;x' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_; devt; ) jgtI zNd"
r;Ök;mÖh' suhû v;ÿ su∑tûu I ¸ÿve Íû,otuÿ n" su.û g;ô bo/ÿtûu Tmn;ÿ )
sIVyôTvpÿ" sUCû y;…Czÿ¥m;ny;ô dd;ÿtu vIôr' xÖtd;ÿymuKû Qy˝m( –1–
y;Steÿ r;kÉ sumtÖÄ yÿ" supû x
e sÿ oô y;….ôddR ;ÿ…s d;ôxWu Öe vsUiÿ n )
t;….ÿnoR aÖ¥ sumû n;ÿ ¨Öp;gÿih shß;poôW' su.ÿ geÖ rr;ÿ,; –2–
è51ù Ekpç;x' sUˇ_m(
229
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) devpà‰o devt;" )


è1ù p[qmcR a;WIR jgtI è2ù i√tIy;y;í ctu„pd; p…¤XzNdsI
devÖ ;n;ô' pàIÿ®xÖtIrÿvNtu nÖ" p[;vÿNtu nStujû yeÖ v;jÿs;tye )
y;" p;…qRvà ;soô y; aÖp;mipÿ v[tÖ e t; noÿ devI" suhû v;ô" xmRà yCzNtu –1–
¨Öt ¶; VyÿNtu devÖ pÿàI·rN{;ô<y1Ö¶¡ ;Yyô…ênIô r;$( )
a; rodÿsI v®,;ônI Íÿ,otuû VyNtuÿ devÖ IyR Aûtju nR Iÿn;m( –2–
è52ù i√pç;x' sUˇ_m(
è1-9ù nvcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©r; AiW" ) îN{o devt; ) è1-2á 5á 8-9ù
p[qm;i√tIy;pçMy∑mInvmIn;mOc;mnu∑pu ( è3á 7ù tOtIy;s¢Myo≤S]∑up(
è4ù ctuQy;R jgtI è6ù Wœ‰;í .u·riK]∑up( zNd;'…s
yq;ÿ vO=û mÖxinÿivRêô ;h;ô hNTyÿpiÖ[ t )
EÖv;hmÖ¥ ik¡tvÖ ;nÖ=bw ?ÃR y;smp[iÖ t –1–
turû ;,;ômturÿ ;,;' ivôx;mvÿjWRu I,;m( )
sÖmtw ÿu ivôêtoô .goÿ aNthRSÖ t' ’ût' mmÿ –2–
È@ºÿ aÄ…Ö ¶' Sv;vÿs'ûu nmoÿ….·rÖh p[sÿ ˇÖ _o iv cÿyT’ût' nÿ" )
rqw·ÿ rvÖ p[ .ÿre v;ôjyÿ≤∫" p[d≤=ô,' mÖ®t;ô' Stomÿm?O y;m( –3–
vÖy' jÿyme Ö Tvy;ÿ yujû ; vOtmÿ SÖ m;kômx
' mÖ du vÿ ;ô .re.ÿ re )
aÖSm>yÿ…mN{ô vrIÿy" sugû ' ’¡…/ô p[ x]U,ÿ ;' m`vÖNvO„<y;ÿ ®j –4–
ajwWÿ ' Tv;ô s'≤lÿ≤%tÖmjwWÿ mutû sÖ®' /ÿm( )
a…vô' vOkoô yq;ô mqÿdvÖe ; mÿQn;…m te ’ûtm( –5–
¨Öt p[hÖ ;mitÿdIv; jyit ’ût…mÿv êÖflI iv …cÿnoit k;ôle )
yo devÖ k;ÿmoô n /n'à ®Ä,≤ıô s…mˇ' r;Öy" sOjÿ it Svô/;….ÿ" –6–

230
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

go….ÿ∑remÄ ;mÿit' durû ve ;ô' yvenÿ v;ô =u/Ã' pu®ÙtÖ ivêeÿ )


vÖy' r;jÿsu p[qmÖ ; /n;ôNy·rÿ∑;so vOjnÖ I….ÿjyR me –7–
’ût' meÖ d≤=ÿ,Öe hSteÿ jÖyo meÿ sÖVy a;ihÿt" )
goô…j∫Àyÿ ;smêÖ…jıÿnj' yÖ o ihÿr<yô…jt( –8–
a=;ô" flÿvtIô' ¥uvÃ' dÖˇ g;' =Iô·r,Iÿ…mv )
s' m;ÿ ’ûtSyô /;rÿy;ô /nu"û ò;Vnevÿ nÁt –9–
è53ù i]pç;x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©r; AiW" ) îN{;bOhSptI devte ) i]∑up( zNd"
bOhSÖ pitÿn"ÖR p·rÿ p;tu pÖí;dutû oˇÿrSm;ôd/ÿr;d`;ôyo" )
îN{ÿ" purû St;ÿdtûu mÿ?yôto nÖ" s%;ô s≤%ÿ>yoô vrIÿy" ’,otu –1–
è54ù ctu„pç;x' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) s;'mnSym…ên* c devt;" )
è1ù p[qmcR" kk⁄MmTynu∑pu ( è2ù i√tIy;y;í jgtI zNdsI
sÖD' ;n'Ã nÖ" Sve….ÿ" sÖD' ;nÖmrÿ,…e ." )
sÖD' ;nÿm…ên; yuvû …môh;Sm;suû in yÿCztm( –1–
s' j;ÿn;mhwÖ mnÿs;ô s' …cÿikôTv; m; yu„ÿ mihô mnÿs;ô dwVyenÿ )
m; `oW;ô ¨TSqubÿ ¸R l
û e ivôinhRtà Öe meW"ÿu p¢ÖidN{ôSy;hÖNy;gÿte –2–
è55ù pçpç;x' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) a;yu"á bOhSpTy…êno v; devt;" )
è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥co≤S]∑up( è3ù tOtIy;y; .u·riK]∑up(
è4ù ctuQy;R ¨i„,Gg.;RWIR p…¤" è5-7ù pçMy;idtOcSy c;nu∑pu ( zNd;'…s
aÖm]u .Ö yU ;ôd…/ô y¥ÖmSyô bOhSÿ pter…Ä .xÿStermuç" )
p[Ty*ÿht;mÖ…ên;ÿ mOTû yumSÖ m∂ºvÖ ;n;ÿm¶e ….ôWj;ô xcIÿ…." –1–

231
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

s' £;ÿmtÖ' m; jÿhItÖ' xrIÿr' p[;,;p;ôn* teÿ sÖyju ;ÿivôh St;ÿm( )


xÖt' jIÿv xÖrdoô v/Rmà ;noôå…¶∑eÿ goôp; aÿ…/ôp; v…sÿœ" –2–
a;yuyû ˇR Öe aitÿiht' pr;Öcrw pÿ ;ôn" p[;,ô " punrÖ ; t;ivÿt;m( )
aÖ…¶∑d;h;ôinRAtÃ≥ ®e pÄ Sq;ôˇd;ôTminô punrÖ ; vex ÿ y;…m te –3–
mem' p[;,ô o h;ÿsIôNmo aÿp;ôno˝åvÖh;yÖ pr;ÿ g;t( )
sÖ¢iÖ WR>yÿ EnÖ' p·rÿ dd;…mô te Eÿn' Svô‚St jÖrseÿ vhNtu –4–
p[ ivÿWt' p[;,;p;n;vnÖ@v± ;h;ÿivv v[jÖ m( )
aÖy' jÿ·rÖM," xevÿ …Ö /r·rÿ∑ îÄh vÿ/tR ;m( –5–
a; teÿ p[;,ô ' suvÿ ;m…sô pr;Ö y+m'Ã suv;…m te )
a;yunÿ oR ivôêtoÿ d/dÖymÖ…¶vRr<ÿe y" –6–
¨√Öy' tmÿsSÖ p·rÖ rohÿNtoô n;k¡mˇu mÖ m( )
devÖ ' devÿ ]Ö ; sUymÖR gÿNmô Jyoitÿ®ˇÖmm( –7–
è56ù W$(pç;x' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) AKs;mnI devte ) anu∑pu ( zNd"
AcÖ' s;mÿ yj;mheÖ y;>y;ô' km;R…Ã , k⁄vû tR ÿe )
EÖte sdÿ…s r;jto yÖD' devÖ We ÿu yCzt" –1–
è57ù s¢pç;x' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy .OgA
u i≥ W" ) îN{o devt; ) è1ù p[qmcoRånu∑pu (
è2ù i√tIy;y;í ivr;$(proi„,k™ zNdsI
AcÖ' s;mÖ ydp[;=ÿ ' hÖivrojoô yjubû l R mÿ ( )
EÖW m;ô tSm;ôNm; ih'sà Iô√dπ "ÿ pO∑û " xÿcIpte –1–
ye teÖ pNq;ônoåvÿ idôvo ye….ôivRêmÖ rw yÿ " )
232
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

te….ÿ" suªyÖ ; /eiÿ h no vso –2–


è58ù a∑pç;x' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1á 3-8ù p[qmcR" p;d]ySy
tOtIy;idW<,;ç mN]oˇ_; vO…ík;dyo b[˜,Spitv;R è1á 2ù p[qm;y;SturIyp;dSy
i√tIy;y;í vnSpitdevR t; ) è1-3á 5-8ù p[qm;idtOcSy
pçMy;idctsO,;ç;nu∑pu ( è4ù ctuQy;Rí ivr;$( p[St;rp…¤XzNdsI
itrÿ…ír;jer…sôt;TpOd;ÿkoô" p·rÖ s'.tÿO m( )
tTkô˚pÿv,R o ivôW…môy' vIô®dÿnInxt( –1–
îÄy' vIô®Nm/ujÿ ;t; m/uíû Nu mÿ/l
ûu ; mÖ/"U )
s; ivÓutÿ Sy .eWJÖ yqoÿ mxkôjM.ÿnI –2–
ytoÿ dÄ∑' ytoÿ /Iôt' ttÿSteô in◊Ryà ;m…s )
aÖ.SR yÿ tOpd[ ≤'Ö xnoÿ mÖxk¡Sy;rÄs' ivôWm( –3–
aÖy' yo vÖ£o ivpÿ®VÄ yR˝©oû mu%;ÿin vÖ£; vO…ÿ jôn; ’û,oiWÿ )
t;inô Tv' b[˜ÿ ,Spte îÄWIk;ÿ…mvÖ s' nÿm" –4–
aÖrsÄ Syÿ xÖkoR$Sÿ y nIôcInÿSyopÄsÖ pRtà " )
ivôW' Á1ÖS¡ y;idô„yqoÿ EnmjIj.m( –5–
n teÿ b;ô◊obRlmÿ ‚Stô n xIôWRe not mÿ?yôt" )
aqÖ ik˘ p;ôpy;ÿåmuyû ; puCzπÿ …b.„yR.kÖR m( –6–
aÖd≤Ntÿ Tv; ipôpI≤lÿk;ô iv vOíÿ ≤Nt myUyû ˝R " )
sveÃR .l b[v;qÖ x;koR$Ã mrÄs' ivôWm( –7–
y ¨Ö.;>y;'Ã p[hÖ rÿ…sô puCzπnÿ c;ôSye˝n c )
a;ôSye3ô ¡Ö n teÿ ivôW' ikmuÿ te puCzô/;vÿst( –8–
233
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è59ù EkonWi∑tm' sUˇ_m(


è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy v;mdev AiW" ) srSvtI devt; ) jgtI zNd"
yd;ôxs;ô vdÿto me ivcu=.ûu e y¥;cÿm;nSyô crÿtoô jn;ô\ anuÿ )
yd;ôTminÿ tÖNvo˝ meÖ iv·rÿ∑'Ö srÿSvtIô td; pO,ÿ ´Otû ne ÿ –1–
sÖ¢ =ÿr≤Ntô …sxÿve mÖ®Tvÿte ipô]e pu]û ;soô aPyÿvIvOt•Otû ;inÿ )
¨Ö.e îdÿSyoô.e aÿSy r;jt ¨Ö.e yÿtte e ¨Ö.e aÿSy pu„yt" –2–
è60ù Wi∑tm' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy k*®p…qA≥iW" ) mN]oˇ_; devt; )
è1ù p[qmcoR jgtI è2ù i√tIy;y;í i]∑up( zNdsI
îN{;ÿv®,; sutp;ivôm' sutû ' som'Ã ipbtÖ' m¥'Ã /Otv[t* )
yuvû o rqoÿ a?vôro devÖ vIÿtyeÖ p[itô SvsÿrmÄ pu ÿ y;tu pIôtyeÿ –1–
îN{;ÿv®,;ô m/umÿ ˇmSyô vO„,ô" somÿSy vOW,Ö ; vOWÿ qe ;m( )
îÄd' v;ômN/ô" p·rÿiWˇ_m;ôs¥;ô‚SmNbôihRiWÿ m;dyeq;m( –2–
è61ù EkWi∑tm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy b;dr;y…,A≥iW" ) a·rn;xn' devt; ) anu∑pu ( zNd"
yo nÖ" xp;ôdxÿptÖ" xpÿtoô yíÿ nÖ" xp;ÿt( )
vO=û îÿv ivô¥tu ;ÿ hÖt a; mUl;ôdnuÿ xu„ytu –1–
è62ù i√Wi∑tm' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) rMygOh; v;Sto„pití devt;" )
è1ù p[qmcR" pr;nu∑≤u P]∑up( è2-7ù i√tIy;idW<,;ç;nu∑pu ( zNdsI
Ëj|ô …b.[√ÿ suvû inÿ" sum/Öe ; a`oÿr,e Ö c=uWÿ ; …môi]ye,ÿ )
gOhû ;nw…mÿ sumû n;ô vNdm;noô rmÿ?vô' m; …bÿ.ItÖ mt( –1–
îÄme gOhû ; mÿyoô.vu Ö ËjRSà vNtô" pyÿSvNt" )
pU,û ;R v;ômne Ö itœÿNtôSte noÿ j;nNTv;yÖt" –2–
234
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

yeW;ÿm?Ö yeitÿ p[vÖ sÖNyeWÿu s*mnÖso bÖÛ" )


gOhû ;nupÿ ◊y;mheÖ te noÿ j;nNTv;yÖt" –3–
¨pÿÙt;ô .U·rÿ/n;ô" s%;ÿy" Sv;ôdsu mÃ' du " )
aÖ=?ûu y; aÿt„ûO y; Stô gOh;ô m;Smiäÿ.Itn –4–
¨pÿÙt; îÄh g;vÖ ¨pÿÙt; aj;ôvyÿ" )
aqoô a•ÿSy k°ôl;lÖ ¨pÿÙto gOhû We ÿu n" –5–
sUnû tO ;ÿvNt" su.û g;ô îr;ÿvNto hs;mudû ;" )
aÖt„ûO y; aÿ=u ?ûu y; Stô gOh;ô m;Smiäÿ.Itn –6–
îÄhvw Stô m;nuÿ g;tÖ ivê;ÿ Âôp;…,ÿ pu„yt )
Ee„y;ÿ…m .Ö{,e ;ÿ sÖh .Uy;'sà o .vt;ô my;ÿ –7–
è63ù i]Wi∑tm' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a…¶devR t; ) anu∑pu ( zNd"
ydÿ¶Öe tpÿs;ô tpÿ ¨ptÖPy;mÿhÖe tpÿ" )
ip[yô ;" ≈utû Syÿ .Uy;ôSm;yu„ÿ mNt" sum/Öe sÿ" –1–
a¶eÖ tpÿStPy;mhÖ ¨pÿ tPy;mheÖ tpÿ" )
≈utû ;inÿ Íû<vNtoÿ vÖym;yu„ÿ mNt" sum/Öe sÿ" –2–
è64ù ctu"Wi∑tm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy kXypo mrI…cA≥iW" ) a…¶devR t; ) jgtI zNd"
aÖymÖ…¶" sTpÿitvOı ûR vO„ÿ ,o rÄqIvÿ pÖˇInÿjyTpurû oihÿt" )
n;.;ÿ pO…qôVy;' inihÿtoô divÿ¥tu d/Spôd' ’¡,tu ;ô' ye pOtÿ NÖ yvÿ" –1–
è65ù pçWi∑tm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy kXypo mrI…cA≥iW" ) j;tved; devt; ) jgtI zNd"
235
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

pOtnÖ ;ô…jtÖ' shÿm;nmÖ…¶muKû QywhvÃR ;mhe prÄm;Tsô/Sq;ÿt( )


s nÿ" pWRdÖ itÿ dugû ;R…,ô ivê;ô =;mÿ∂vÖº oåitÿ du·rÖt;Nyô…¶" –1–
è66ù W$(Wi∑tm' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy ym AiW" ) mN]oˇ_; inA≥itv;R devt; ) è1ù
p[qmcoR .u·rgnu∑pu ( è2ù i√tIy;y;í Nyïs;·r,I bOhtI zNdsI
îÄd' yT’û„," xÖki⁄ nÿr….inô„ptÖ•pIÿptt( )
a;poÿ m;ô tSm;ôTsvRSÃ m;∂u·rÖt;Tp;ôNTv'hsÿ " –1–
îÄd' yT’û„," xÖki⁄ nÿrvÄ ;mO=ÿ …•A≥te teÖ mu%nÿe )
aÖ…¶m;ôR tSm;ôdne sÿ oô g;hRpà Tyô" p[ muçÿ tu –2–
è67ù s¢Wi∑tm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) ap;m;gRvI®∂ºvt; ) anu∑pu ( zNd"
p[tÖ IôcInÿfloô ih Tvmp;ÿm;gR ®Äroihÿq )
sv;RNô mCzôpq;ô\ a…/ô vrIÿyo yvy; îÄt" –1–
y∂u„ÿ ’ût' yCzmÿl'Ö y√;ÿ ce·rÖm p;ôpy;ÿ )
Tvy;ô ti√ÿêtomu%û ;p;ÿm;ôg;Rpÿ mOJmhe –2–
Xy;ôvdÿt; k⁄n≤Ö %n;ÿ bÖ<@ºnÖ yTsôh;…sôm )
ap;ÿm;gÖR Tvy;ÿ vÖy' sv|Ö tdpÿ mOJmhe –3–
è68ù a∑Wi∑tm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) b[;˜,o devt; ) i]∑up( zNd"
y¥ÖNt·rÿ=Öe yidô v;tÖ a;sÖ yidÿ vO=û We ûu yidô volÿpWe u )
yd≈ÿvNpôxvÿ ¨Ö¥m;ÿn'Ö td(b;[ ˜ÿ,'Ö punrÿ SÄ m;nupû tw ÿu –1–
è69ù Ekons¢ittm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) a;Tm; devt; ) pur"proi„,GbOhtI zNd"
236
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

punmÖ ‚Rw Tvÿ≤N{ôy' punrÿ ;ÖTm; {ivÿ,'Ö b[;˜ÿ,' c )


punrÿ ¶Ä yoô …/„<y;ÿ yq;Sq;ôm k¡LpyNt;…môhvw –1–
è70ù s¢ittm' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy xNt;itA≥iW" ) srSvtI devt; ) è1ù
p[qmcoRånu∑pu ( è2ù i√tIy;y;í i]∑up( zNdsI
srÿSvit v[tÖ We ÿu te idôVyeWÿu deivô /;mÿsu )
juWû Svÿ hÖVym;¸ÿt' p[jÖ ;' deiÿ v rr;Sv n" –1–
îÄd' teÿ hÖVy' `Otû vÿTsrSvtIôd' ipÿt,ûø ;' hÖivr;ÖSy'1¡Ö yt( )
îÄm;inÿ t ¨idôt; x'tmÿ ;inô te….ÿvyÖR ' m/umÿ Nt" Sy;m –2–
è71ù Eks¢ittm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy xNt;itA≥iW" ) srSvtI devt; ) g;y]I zNd"
≤xôv; nÖ" x'tmÿ ; .v sum@O «ôk; sÿrSvit )
m; teÿ yuyom sÖd' x
O "ÿ –1–
è72ù i√s¢ittm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy xNt;itA≥iW" ) su%' devt; ) pQy;p…¤XzNd"
x' noô v;toÿ v;tuû x' nÿStptuû sUy"ÃR )
ah;ÿinô x' .ÿvNtu nÖ" x' r;]Iô p[itÿ /Iyt;ô' xmuWû ; noô Vyu˝Cztu –1–
è73ù i]s¢ittm' sUˇ_m(
è1-5ù pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_;" Xyeno v; devt; )
è1ù p[qmcR≤S]∑up( è2ù i√tIy;y; aitjgtIg.;R jgtI
è3ù tOtIy;y;" pur"kk⁄MmTynu∑pu ( è4-5ù ctuqIRpçMyoí;nu∑pu ( zNd;'…s
y≤Tk˘ c;ôs* mnÿs;ô y∞ÿ v;ôc; yÖDjw hûRu oitÿ hÖivW;ô yjuWÿ ; )
tNmOTû yun;ô inA≥ià t" s'ivd;ôn; purû ; sÖTy;d;¸ÿit' hNTvSy –1–
y;ôt/ûu ;n;ô inA≥ià tôr;duû r=ÖSte aÿSy flÖNTvnOtÿ ne sÖTym( )
îN{eiÿ Wt; devÖ ; a;JyÿmSy mQnNtuû m; tTs' p;ÿidô ydÖs* juhû oitÿ –2–
237
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖ…jôr;Ö…/ôr;Öj* Xyenô * s'pà ;ôitn;ÿivv )


a;Jy'Ã pOtNyôto hÿt;ô' yo nÖ" kí;ÿ>y`;ôyitÿ –3–
ap;ÿç* t ¨Ö.* b;ôÙ aipÿ nÁ;My;ôSy˝m( )
aÖ¶de vÖRe Syÿ mÖNyun;ô tenÿ teåv…/W' hÖ…v" –4–
aipÿ nÁ;…m te b;ôÙ aipÿ nÁ;My;ôSy˝m( )
aÖ¶`e oRrô Syÿ mÖNyun;ô tenåÿ v…/W' hÖ…v" –5–
è74ù ctu"s¢ittm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a…¶devR t; ) anu∑pu ( zNd"
p·rÿ Tv;¶eÖ purÃ' vÖy' ivp[Ã' shSy /Imih )
/OWû √ÿ,| idôvie dÿve hÖNt;r'Ã .©ërû ;vÿt" –1–
è75ù pçs¢ittm' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) îN{o devt; )
è1ù p[qmcoRånu∑pu ( è2ù i√tIy;y;í i]∑up( zNdsI
¨·ˇÿœtÖ ;vÿ pXyôtNe {ÿSy .;ôgmO‚û Tvyÿm( )
yidÿ ≈;ôt' juhû otÿnÖ y¥≈;ÿt' mÖmˇÿn –1–
≈;ôt' hÖivro ‚„vÿN{ô p[ y;ÿih jÖg;mÖ sUroÖ a?vÿnoô iv m?yÿm( )
p·rÿ Tv;ste inô…/….ô" s%;ÿy" k⁄lpÖ ; n v[;jÿ pÖit' crÿNtm( –2–
è76ù W$(s¢ittm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) îN{o devt; ) i]∑up( zNd" –
≈;ôt' mÿNyô Ë/ÿin ≈;ôtmÖ¶* suÍtÿ ' mNyeô tdOtû ' nvIÿy" )
m;?yÿ≤NdnSyô svÿnSy dÖ›" ipbeNÿ { v…j[Npu®’ Ä ∆uWÿ ;ô," –1–
è77ù s¢s¢ittm' sUˇ_m(
è1-11ù Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) `moRå…ên*á p[TyOc' mN]oˇ_; v;
238
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

devt;" ) è1á 4á 6ù p[qm;ctuqIRWœIn;mOc;' jgtI è2ù i√tIy;y;" pQy;bOhtI


è3á 5á 7-11ù tOtIy;pçMyo" s¢My;idpç;n;ç i]∑up( zNd;'…s
s…mÿıo aÖ…¶vOWRÃ ,; rÄqI idôvStô¢o `ÖmoR duÁÿ te v;…môWe m/uÿ )
vÖy' ih v;'Ã pu®dÄ m;ÿso a…ên;ô hv;ÿmhe s/Öm;deWÿ u k;ôrvÿ" –1–
s…mÿıo aÖ…¶rÿ…ên; tÖ¢o v;'Ã `ÖmR a; gÿtm( )
duÁû Nteÿ nUnû ' vOWÿ ,ehÖ /enÖ voô dß;ô mdÿ≤Nt ve/Ö sÿ" –2–
Sv;h;ÿ’tÖ" xu…cÿdvÖRe We ÿu yÖDo yo aÖ…ênoÿímÖso devÿ pÖ ;nÿ" )
tmuû ivêeÿ aÖmtO ;ÿso juW;ô,; gÿN/ôvSR yô p[Ty;ôò; ·rÿh≤Nt –3–
ydu≤û ßy;ôSv;¸ÿt' `Otû ' pyoôåy' s v;ÿm…ên; .;ôg a; gÿtm( )
m;?vIÿ /t;Rr; ivdqSy sTptI tÖ¢' `Öm| ipÿbt' rocÖne idôv" –4–
tÖ¢o v;'Ã `ÖmoR nÿ=tuû Svhoÿt;ô p[ v;ÿm?vôyíRu rÿ tuû pyÿSv;n( )
m/oÿdGûRu /Sy;ÿ…ên; tÖn;y;ÿ vIôt' p;ôt' pyÿs ¨Ö≤ßy;ÿy;" –5–
¨pÿ {vÖ pyÿs; go/ugoôWm; `ÖmRe …sÿçÖ pyÿ ¨Ö≤ßy;ÿy;" )
iv n;k¡m:yTsivôt; vre<ÿ yoånupyÖ[ ;,ÿmWûu soô iv r;ÿjit –6–
¨pÿ ◊ye sudû `u ;'Ã /enÖ mu tÖe ;' suhû Stoÿ goô/gu tûu doÿhden;m( )
≈eœÃ' sÖv' sÿivôt; s;ÿivW•oôå.I˝ıo `ÖmSR tduû Wu p[ voÿct( –7–
ihô˚<ûé vôtI vÿspûu àIô vsUnÿ ;' vÖTs…môCzNtIô mnÿs;ô Ny;gÿn( )
duhû ;mÖ…ê>y;ô' pyoÿ aÖfl‰ey' s; vÿ/tR ;' mhÖte s*.ÿg;y –8–
ju∑oô dmUnÿ ;ô aitÿ…qdurR oÖ, îÄm' noÿ yÖDmupÿ y;ih ivô√;n( )
ivê;ÿ a¶e a….ôyju oÿ ivôhTyÿ x]UytÖ ;m; .ÿr;Ö .ojÿn;in –9–
a¶eÖ x/RÃ mhÖte s*.ÿg;yÖ tvÿ ¥uªû ;Nyuˇÿ mÖ ;inÿ sNtu )
239
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

s' j;ÿSpôTy' suyû mÖm; ’¡,„u v x]UytÖ ;mÖ…. itÿœ;ô mh;'…à s –10–
sUyû vÖ sÖ ;∫gÿvtIô ih .Uyû ; a/;ÿ vÖy' .gÿvNt" Sy;m )
aÖ≤ı tO,mÿ fl‰e ivêÖd;nIô' ipbÿ xuı û mudÿ k
Ö m;ôcrÿNtI –11–
è78ù a∑s¢ittm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;Ri©r; AiW" ) mN]oˇ_; j;tved; v; devt; )
anu∑pu ( zNd"
aÖp…Ö ct;ô' loihÿnIn;' ’û„,; m;ôtie tÿ xu≈mu )
mundÿe vÖRe Syô mUlnÿe Ö sv;RÃ iv?y;…mô t; aÖhm( –1–
iv?y;ÿMy;s;' p[qmÖ ;' iv?y;ÿMyutû mÿ?yôm;m( )
îÄd' jÿ`NÖ y;˝m;s;ôm; …Czÿn…µô Stuk;ÿ…mv –2–
Tv;ô∑,e^ ;ôh' vcÿs;ô iv tÿ ÈÄ„y;Rmmÿ Imdm( )
aqoô yo mÖNyu∑ÿe pteÖ tmuÿ te xmy;m…s –3–
v[tÖ ne Ö Tv' v[tÿ pteÖ smÿˇ_o ivôê;h;ÿ sumû n;ÿ dIidhIôh )
t' Tv;ÿ vÖy' j;ÿtved"Ö s…mÿı' p[jÖ ;vÿNtô ¨pÿ sdemÖ sveÃR –4–
è79ù Ekon;xIittm' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Syop·rb.[v AiW" ) afl‰; devt; )
è1ù p[qmcR≤S]∑up( è2ù i√tIy;y;í }yvs;n; .u·rKpQy;p…¤XzNdsI
p[jÖ ;vÿtI" sUyû vÿse ®ÄxNtIÿ" xuı
û ; aÖp" supÿ p[ ;ô,e ipbÿNtI" )
m; vÿ Stenô ÈÃxtÖ m;`x'sà "Ö p·rÿ vo ®Ä{Syÿ heiÖ tvO,ÃR ˇ_⁄ –1–
pÖdDÖ ; Sqô rmÿtyÖ" s'ihÿt; ivôên;ÿªI" )
¨pÿ m; devIdevÖR …e .ôrte ÿ )
îÄm' goôœ…môd' sdoÿ `Otû ne ;ôSm;NTsmu=ÿ t –2–

240
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è80ù axIittm' sUˇ_m(


è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) ap…c∫ŸWJy' devt; ) è1ù p[qmcoR
ivr;@nu∑pu ( è2ù i√tIy;y;" proi„,k™ è3-4ù tOtIy;ctuQyoRí;nu∑pu ( zNd;'…s
a; sußû sÿ" sußû soô asÿtI>yoô asÿˇr;" )
sehoÿrrÄstÿr; lvÖ,;i√Kledÿ IysI" –1–
y; g[Vw y;ÿ apÖ…ctoåqoô y; ¨ÿppÖ+y;˝" )
ivôj;…ªô y; aÿp…Ö ctÿ" SvyÖß
' sÿ" –2–
y" k°k¡s;" p[Í,û ;itÿ tlIô¥˝mvÖitœÿit )
inh;RStô' sv|Ã j;ôy;Nyô' y" kíÿ kôki⁄ dÿ …≈ôt" –3–
pÖ=I j;ôy;Nyÿ" ptitô s a; ivÿxitô pU®Wÿ m( )
td≤=ÿtSy .eWjÖ mu.û yoô" su=tÿ Sy c –4–
è81ù Ek;xIittm' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) j;y;Ny îN{í devte )
è1ù p[qmcoR .u·rgnu∑pu ( è2ù i√tIy;y;í i]∑up( zNdsI
ivôµ vw teÿ j;y;Nyô j;nÖ' ytoÿ j;y;Nyô j;yÿse )
kôq' hÖ t]Ö Tv' hÿnoô ySyÿ ’û<mo hÖivgOhûR e –1–
/OWû ≤Tpÿb kôlxeÖ somÿ…mN{ vO]hÖ ; xUrÿ smÖre vsUnÿ ;m( )
m;?yÿ≤NdneÖ svÿnÖ a; vOWÿ Sv r…yôœ;noÿ rÄ…ymÖSm;suÿ /eih –2–
è82ù √‰xIittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;i©r; AiW" ) m®to devt;" )
è1ù p[qmcR≤S]pd; g;y]I è2ù i√tIy;y;≤S]∑up( è3ù tOtIy;y;í jgtI zNd;'…s
s;'tpÿ n; îÄd' hÖivmR®tÿ SÖ t∆ujÿ ∑u n )
aÖSm;koôtI ·rÿx;dsh( –1–

241
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

yo noô mtoRà m®to du˙,≥ ;ôy‚u Stôr…íôˇ;inÿ vsvoô …j`;'sà it )


&ûh" p;x;ôNp[itÿ muçt;ô' s tipÿœnº Ö tpÿs; hNtn;ô tm( –2–
sÖv' TÖ sôrI,;ÿ mÖ®tÿ" Svôk;≥ ¨Ö®=ÿy;ô" sgÿ,;ô m;nuWÿ ;s" )
te aÖSmTp;x;ôNp[ muçÿ NÖ Tvensÿ " s;'tpÖn; mÿTsôr; m;ÿd…yô„,vÿ" –3–
è83ù }yxIittm' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a…¶devR t; )
è1ù p[qmcR" proi„,k™ è2ù i√tIy;y;í i]∑up( zNdsI
iv teÿ muç;…m rxÖn;' iv yoK]ô' iv inôyojÿnm( )
îÄhvw Tvmjÿß E?y¶e –1–
aÖSmw =Ö];…,ÿ /;ôryÿNtm¶e yunû æJmÿ Tv;ô b[˜,ÿ ;ô dwVyenÿ )
dIôidôÁ1ÖS¡ m>yô' {ivÿ,hÖe .Ö{' p[me ' voÿco hivôd;R' devÖ t;ÿsu –2–
è84ù cturxIittm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) am;v;Sy; devt; )
è1ù p[qmcoR jgtI è2-4ù i√tIy;idtOcSy c i]∑up( zNdsI
yˇeÿ devÖ ; a’¡<vN.;gÖ/ye mÖ m;ÿv;Sye sÖv' sÿNto mihôTv; )
ten;ÿ no yÖD' ipÿpiO h ivêv;re rÄ…y' noÿ /eih su.ge suvû Irÿm( –1–
aÖhmevÖ ;SMyÿm;v;ôSy;ô3¡Ö m;m; vÿs≤Nt su’û toô myIôme )
m…yÿ devÖ ; ¨Ö.yeÿ s;ô¥;íeN{ÿJyeœ;ô" smÿgCzNtô sveÃR –2–
a;gÖn;[ ]Iÿ sÖg' mÿnIô vsUnÿ ;ômjU Ã| pu∑û ' vSv;ÿvx
Öe yÿNtI )
aÖm;ôv;ôSy;˝yw hÖivW;ÿ iv/emÖ oj|Ö duh;ÿn;ô pyÿs; nÖ a;gÿn( –3–
am;ÿv;Syeô n TvdetÖ ;NyôNyo ivê;ÿ ÂôpÄ ;…,ÿ p·rÖ.jU jÃR ;n )
yTk;ÿm;Ste ju¸mû St•oÿ aStu vÖy' Sy;ÿmÖ ptÿyo ryIô,;m( –4–

242
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è85ù pç;xIittm' sUˇ_m(


è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" )
è1-2á 4ù p[qm;i√tIy;ctuqIRn;mOc;' p*,Rm;sI è3ù tOtIy;y;í p[j;pitdevR te )
è1á 3-4ù p[qm;tOtIy;ctuqIRn;' i]∑up( è2ù i√tIy;y;í;nu∑pu ( zNdsI
pU,û ;R pÖí;dutû pU,û ;R purû St;ôdNu mÿ?yôt" p*ÿ,mR ;ôsI …jÿg;y )
tSy;'à devÖ "w sÖv' sÿNto mihôTv; n;k¡Sy pOœû º s…môW; mÿdme –1–
vOWû .Ö ' v;ô…jn'Ã vÖy' p*ÿ,mR ;ôs' yÿj;mhe )
s noÿ dd;ôTv≤=ÿt;' rÄ…ymnupÿ dSvtIm( –2–
p[j;ÿpteÖ n TvdetÖ ;NyôNyo ivê;ÿ Âôp;…,ÿ p·rÖ.jU jÃR ;n )
yTk;ÿm;Ste ju¸mû St•oÿ aStu vÖy' Sy;ÿmÖ ptÿyo ryIô,;m( –3–
p*ô,mÖR ;ôsI p[qÿ mÖ ; yÖ…Dy;ÿsIôdˆ;ô' r;]Iÿ,;mitxvRrÖ We ÿu )
ye Tv;' yÖDyw …ÃR Dye aÖ/yR Nÿ TyômI te n;kÉ¡ su’
û tÖ" p[ivÿ∑;" –4–
è86ù W@xIittm' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) s;iv]I sUyíR N{m;í devt;" )
è1-2á 6ù p[qm;i√tIy;WœIn;mOc;' i]∑up( è3ù tOtIy;y; anu∑pu (
è4ù ctuQy;R a;St;rp…¤" è5ù pçMy;í sm[;@;St;rp…¤XzNd;'…s
pUvû ;Rpô rÖ ' cÿrto m;ôyywtÖ * ≤xxUû £°@ÿNt*ô p·rÿ y;toå,RvÖ m( )
ivê;ôNyo .uvnÿ ; ivôc∑ÿ Aûtr\U NÄ yo ivôd/ÿ∆;yseÖ nvÿ" –1–
nvoÿnvo .v…sô j;yÿm;ônoåˆ;'à kÉtô ®u WÄ s;ÿm„Öe yg[mÿ ( )
.;ôg' devÖ >e yoô iv dÿ/;Sy;ôyNp[ cÿN{m‚Strse dIô`mR ;yu"ÿ –2–
somÿSy;'xo yu/;' pÖtåe nUnÿ oô n;mÖ v; aÿ…s )
anUnÿ ' dxR m; ’…/ p[jÖ y;ÿ cÖ /nenÿ c –3–
dÖxoR˝å…s dxRtÖ o˝å…sô smÿgo[ å…sô smÿNt" )
243
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

smÿg"Ö[ smÿNto .Uy;sÖ' go….ôrêw"ÿ p[jÖ y;ÿ pÖx…u .ÿghûRO /w nR nÿe –4–
yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„mStSyô Tv' p[;,ô ne ; Py;ÿySv )
a; vÖy' Py;ÿ…xWImihô go….ôrêw"ÿ p[jÖ y;ÿ pÖx…u .ÿghûRO /w nR nÿe –5–
y' devÖ ; aÖx
' mu ;ÿPy;ôyyÿ≤Ntô ym≤=ÿtmÖ ≤=ÿt; .Ö=yÿ≤Nt )
ten;ôSm;inN{oô v®ÿ,oô bOhSÖ pitôr; Py;ÿyyNtuû .uvnÿ Sy goôp;" –6–
è87ù s¢;xIittm' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy x*nk AiW" ) a…¶devR t; )
è1á 4-6ù p[qmcRítuQy;RidtOcSy c i]∑up( è2ù i√tIy;y;" kk⁄MmtI bOhtI
è3ù tOtIy;y;í jgtI zNd;'…s
aÖ>y˝cRt su∑iûu t' gVyÿm;ô…jmÖSm;suÿ .Ö{; {ivÿ,;in /ˇ )
îÄm' yÖD' nÿyt devÖ t;ÿ no `Otû Syô /;r;Ö m/umÿ TpvNt;m( –1–
mYyg[eÿ aÖ…Ä ¶' gO ÿ ;…m sÖh =Ö],e Ö vcRsà ;ô blenÿ )
m…yÿ p[jÖ ;' mYy;yudÿ /R ;…mô Sv;h;ô mYyô…¶m( –2–
îÄhvw ;¶eÖ ai/ÿ /;ry; rÄ…y' m; Tv;ô in £ôNpUv…ÃR cˇ; ink;ô·r,ÿ" )
=Ö],e ;ÿ¶e suyû mÿmStuû tu>yÿmpu sġ; vÿ/tR ;' teÖ ainÿ∑t» " –3–
aNvô…¶®ÄWs;ômg[mÿ :yôdNvh;ÿin p[qmÖ o j;ôtvedÿ ;" )
anuû sUyÃR ¨ÖWsoô anuÿ rÄXmInnuû ¥;v;ÿp…O qôvI a; ivÿvx
e –4–
p[Tyô…¶®ÄWs;ômg[mÿ :yôTpTyh;ÿin p[qmÖ o j;ôtvedÿ ;" )
p[itô sUySÃR y pu®/Ä ; cÿ rÄXmINp[itô ¥;v;ÿp…O qôvI a; tÿt;n –5–
`Otû ' teÿ a¶e idôVye sÖ/Sqeÿ `Otû ne Ö Tv;' mnurÿ ¥Ä ; s…mÿN/e )
`Otû ' teÿ devÖ InR¢Ö ‰1Ö¡ a; vÿhNtu `Otû ' tu>y'Ã duÓt;ô' g;voÿ a¶e –6–

244
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è88ù a∑;xIittm' sUˇ_m(


è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy xun"xep AiW" ) v®,o devt; )
è1ù p[qmcoRånu∑pu ( è2ù i√tIy;y;" pQy;p…¤" è3ù tOtIy;y;≤S]∑up(
è4ù ctuQy;Rí bOhtIg.;R i]∑up( zNd;'…s
aÖPsu teÿ r;jNv®, gOhû o ihÿr<Ä yyoÿ …môq" )
ttoÿ /Otû v[tÿ oô r;j;ô sv;Rô /;m;ÿin muçtu –1–
d;ªoÿd;ªo r;j…•ôto vÿ®, muç n" )
yd;poÿ aÖfl‰; îitô v®Ä,ie tô ydU…ÿ côm ttoÿ v®, muç n" –2–
¨duˇÿ mÖ ' vÿ®,Ö p;xÿmSÖ mdv;ÿ/mÖ ' iv mÿ?yôm' ≈ÿq;y )
a/;ÿ vÖym;ÿidTy v[tÖ e tv;n;ÿgsoô aidÿtye Sy;m –3–
p[;SmTp;x;ÿNv®, muçÖ sv;RNô y ¨ÿˇmÖ ; aÿ/mÖ ; v;ÿ®,Ä ; ye )
du„û v“‰'à du·rÖt' in „v;ôSmdqÿ gCzπm su’tû Syÿ loôkm( –4–
è89ù Ekonnvittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy .OgA u i≥ W" ) è1ù p[qmcoRå…¶"
è2-3ù i√tIy;tOtIyyoíeN{o devte ) è1ù p[qm;y; jgtI
è2-3ù i√tIy;tOtIyyoí i]∑up( zNdsI
aÖn;ô/„ûO yo j;ôtvedÿ ;ô amÿTyoR ivôr;@¶e =]Ö.∂O IÿidhIôh )
ivê;ô amIÿv;" p[mçûu Nm;nuWÿ I…." ≤xôv;….ÿr¥Ä p·rÿ p;ih noô gyÿm( –1–
îN{ÿ =Ö]mÖ…. v;ômmojoåj;ÿyq; vOW. cWR,Iôn;m( )
ap;ÿndu oô jnÿm…m];ôyNtÿm®ûu ˘ devÖ >e yoÿ a’,o® loôkm( –2–
mOgû o n .Iôm" k⁄c¡ rÖ o …gÿ·rÖœ;" pÿr;ÖvtÖ a; jÿgMy;ôTprÿSy;" )
sOk û ˘ sÖx
' ;yÿ pÖiv…mÿN{ itôGm' iv x]UNÿ t;…!ô iv mO`oÿ nudSv –3–

245
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è90ù nvittm' sUˇ_m(


è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) t;+yoR devt; ) i]∑up( zNd"
TymUû Wu v;ô…jn'à devÖ jUtÿ 'Ö shoÿv;n' t®Ät;rÄ' rq;ÿn;m( )
a·rÿ∑ne…m' pOtn;ô…jm;ôx'ë SvôStyeÖ t;+yR…Ã môh; ¸ÿvme –1–
è91ù Eknvittm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) îN{o devt; ) i]∑up( zNd"
];ôt;rÄ…mN{ÿmivôt;rÄ…mN{ô' hvehÿ ve suhû vÖ' xUr…Ä mN{ÿm( )
¸ûve nu xô£˘ pu®ÿ Ùût…mN{'à Svô‚St nÖ îN{oÿ mÖ`v;ÿN’,otu –1–
è92ù i√nvittm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) ®{o devt; ) jgtI zNd"
yo aÖ¶* ®Ä{o yo aÖPSv1ÖN¡ tyR aoWÿ/IvIR®ô /ÿ a;ivôvx
e ÿ )
y îÖm;ivê;ô .uvnÿ ;in c;KlOpû e tSmwÿ ®Ä{;yÖ nmoÿ aSTvô¶yeÿ –1–
è93ù i]nvittm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy g®Tm;nOiW" ) t=ko devt; ) }yvs;n; bOhtI zNd"
apeÁÖ ·rÿrSÄ y·rÖv;R aÿ…s )
ivôWe ivôWmÿpKO q; ivôW…m√; aÿpKO q;" )
aihÿmvÖe ;>ypeiÿ hô t' jÿih –1–
è94ù ctunvR ittm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy …sN/u√«p AiW" ) a…¶devR t; ) è1á 3-4ù
p[qm;tOtIy;ctuqIRn;mOc;mnu∑pu ( è2ù i√tIy;y;í i]pd; incOTproi„,k™ zNdsI
aÖpo idôVy; aÿc;…yWÖ' rsenÿ Ö smÿp+O mih )
pyÿSv;n¶Ö a;gÿm'Ö t' m;ô s' sOjÿ Ö vcRsà ; –1–
s' m;ÿ¶Öe vcRsà ; sOjÖ s' p[jÖ y;ô sm;yuWÿ ; )
ivô¥mu ÃRe aÖSy devÖ ; îN{oÿ iv¥;Tsôh AiWÿ…." –2–

246
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

îÄdm;ÿp"Ö p[ vÿht;vÖ¥' cÖ ml'à cÖ yt( )


y∞;ÿ….du{û oh;nOtÿ 'Ö y∞ÿ xepÖ e aÖ.I®ÿ,m( –3–
E/oÿåSye…/WIôy sÖ…mdÿ…sô sme…ÿ /WIy )
tejoÿå…sô tejoô m…yÿ /eih –4–
è95ù pçnvittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy;i©r; AiW" ) mN]oˇ_; devt;" )
è1ù p[qmcoR g;y]I è2ù i√tIy;y; ivr;$( purSt;ä»htI
è3ù tOtIy;y;í }yvs;n; W$(pd; .u·rGjgtI zNd;'…s
aipÿ vOí pur;,Övd(vtô[ te·ÿ rv gu≤„pôtm( )
aojoÿ d;ôsSyÿ dM.y –1–
vÖy' tdÿSyô s'.tÿO 'Ö væSvN{e,ÿ Ö iv .ÿj;mhw )
Ml;ôpy;ÿ…m .[jÖ " ≤xô.'[ v®ÿ,Sy v[tÖ ne ÿ te –2–
yq;ô xepoÿ aÖp;y;ÿtw S]IôWu c;sÖdn;ÿvy;" )
aÖvSÖ qSyÿ KnôdIvÿt" x;ïûrSyÿ intoôidnÿ" )
yd;tÿtmÖ vÖ tˇÿnûu yduˇtÿ 'Ö in tˇÿnu –3–
è96ù W<,vittm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) cN{m; devt; ) i]∑up( zNd"
îN{ÿ" su]û ;m;ô Svv;ô\ avoÿ…." sum@O «ôko .ÿvtu ivôêvedÿ ;" )
b;/ÿt;ô' √πWoô a.ÿy' n" ’,otu suvû IyRSÃ yô ptÿy" Sy;m –1–
è97ù s¢nvittm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) cN{m; devt; ) i]∑up( zNd"
s su]û ;m;ô Svv;ô\ îN{oÿ aÖSmd;ôr;≤∞ôd√( Wπ "ÿ snutû yuyÃR otu )
tSyÿ vÖy' sumÿ tÖ * yÖ…DyÖSy;ipÿ .Ö{e s*ÿmnÖse Sy;ÿm –1–

247
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è98ù a∑nvittm' sUˇ_m(


è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) îN{o devt; ) g;y]I zNd" –
îN{e,ÿ mÖNyun;ÿ vÖymÖ…. „y;ÿm pOtNyôt" )
flNtoÿ vO]û ;<yÿpiÖ[ t –1–
è99ù nvnvittm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) somo devt; ) anu∑pu ( zNd"
/[vûu ' /[vûu ,e ÿ hÖivW;vÖ som'Ã ny;m…s )
yq;ÿ nÖ îN{ô" kÉvl ÿ IôivRx"Ö s'mnÿ sÖSkrÿt( –1–
è100ù xttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy kipÔl AiW" ) gO/*[ devte ) è1ù p[qmcoRånu∑pu (
è2-3ù i√tIy;tOtIyyoí .u·rgnu∑pu ( zNdsI
¨dÿSy Xy;ôv* ivÿqrûu * gO/*[ ô ¥;…mÿv pettu" )
¨ÖCzoôcnÖ pÖ x
Ö[ oôcnÖ vÖSyoCzocÿn* ˙Öd" –1–
aÖhmenÿ ;ôvdu iÿ tiœpÖ' g;v*ÿ ≈;Ntôsd;ÿivv )
k⁄k
û rûú⁄ ;ivÿvÖ kÀjNÿ t;vudû vÿNt*ô vOk;ÿivv –2–
a;ôtoôidn*ÿ intoôidn;ôvqoÿ s'toôidn;ÿvtûu )
aipÿ nÁ;MySyô me!'û^ y îÄt" S]I pum;ÿÔ.Ö ;rÿ –3–
è101ù Ekoˇrxttm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy kipÔl AiW" ) vyo devt; ) anu∑pu ( zNd"
asÿdNÖ g;vÖ" sdÖnåe pÿ¢√sÖit' vyÿ" )
a;ôSq;neÖ pvRtà ; aSqu"û Sq;…ªÿ vO‘
û ;vÿitiœpm( –1–
è102ù √‰uˇrxttm' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) îN{;¶I devte )
è1-4ù p[qm;idctsO,;mOc;' i]∑up( è5ù pçMy;≤S]pd;cIR .u·rGg;y]I
è6ù Wœ‰;≤S]pd; p[;j;pTy; bOhtI è7ù s¢My;≤S]pd; s;ªI .u·rGjgtI
248
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è8ù a∑My;íop·r∑;ä»htI zNd;'…s


ydÖ¥ Tv;ÿ p[yiÖ t yÖDe aÖ‚SmNhotÿ…íikTvô•vO,ÿ ImhIôh )
/[vûu mÿyo /[vûu mutû ; xÿivœ p[ivô√;NyôDmupÿ y;ihô somÿm( –1–
s…mÿN{ noô mnÿs; neWÖ go….ô" s' sU·û r….ÿh·R rvÖNTs' SvôSTy; )
s' b[˜,ÿ ; devÖ ihÿt'Ö yd‚Stô s' devÖ ;n;'Ã sumtÖ * yÖ…Dy;ÿn;m( –2–
y;n;vÿh ¨xÖto devÿ devÖ ;'St;Np[re yÿ Ö Sve aÿ¶e sÖ/Sqeÿ )
jÖ≤=ôv;'s"ÿ pipôv;'soô m/UNÿ yôSmw /ÿˇ vsvoô vsUiÿ n –3–
sugû ; voÿ dev;ô" sdÿn; akmRÖ y a;ÿjGÖ m svÿne m; juW;ô,;" )
vhÿm;n;ô .rÿm;,;ô" Sv; vsUiÿ nô vsuÃ' `Öm| idvÖm; roÿhtÖ ;nuÿ –4–
yDÿ yÖD' gÿCz yÖDpÿit' gCz )
Sv;' yoin'Ã gCzô Sv;h;ÿ –5–
EÖW teÿ yÖDo yÿDpte sÖhsUˇÿ _v;k" )
suvû IyR"Ö Sv;h;ÿ –6–
vWÿ@/± tûu >e yoô vWÖ@¸ÿt>e y" )
dev;ÿ g;tuivdo g;ôt'u ivôÊv; g;ôt…u mÿt –7–
mnÿsSpt îÄm' noÿ idôiv devÖ We ÿu yÖDm( )
Sv;h;ÿ idôiv Sv;h;ÿ pO…qôVy;' Sv;h;ôNt·rÿ=Öe Sv;h;ô v;teÿ /;ô' Sv;h;ÿ –8–
è103ù }yuˇrxttm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_; devt;" ) ivr;æ$(]∑up( zNd"
s' bÖihRrˇÄ _' hÖivW;ÿ `Otû ne Ö s…mN{e,ÿ Ö vsunÿ ;ô s' mÖ®≤∫ÿ" )
s' devÖ iw vRêô devÿ …e .rġ_…mN{'à gCztu hÖ…v" Sv;h;ÿ –1–

249
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è104ù ctu®ˇrxttm' sUˇ_m(


è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_; devt; ) .u·riK]∑up( zNd"
p·rÿ StO,Iihô p·rÿ /eihô veidô' m; j;ô…m' moÿWIrmuyû ; xy;ÿn;m( )
hoôtWûO dÿn'Ö h·rÿt' ihrÄ<yy'Ã inô„k; EÖte yjÿm;nSy loôkÉ –1–
è105ù pçoˇrxttm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy ym AiW" ) du"Sv“n;xn' devt; ) anu∑pu ( zNd"
pÖy;Rvtÿ Re du„û v“‰;ÿTp;ôp;TSv“‰;ôd.UTÿ y;" )
b[˜;ôhmNtÿr' ’<veô pr;Ö Sv“ÿm% u ;ô" xuc"ÿ –1–
è106ù W@ëˇrxttm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy ym AiW" ) du"Sv“n;xn' devt; ) anu∑pu ( zNd"
yTSv“eÖ a•ÿmXÖ n;…mô n p[;tô rÿ…/gÖMyteÿ )
sv|Ö tdÿStu me ≤xôv' nÖih t∂»„Ö yteÖ idv;ÿ –1–
è107ù s¢oˇrxttm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy p[j;pitA≥iW" ) mN]oˇ_; devt;" )
ivr;$( purSt;ä»htI zNd"
nÖmSÖ ’Tyô ¥;v;ÿp…O qôvI>y;ÿmNÖ t·rÿ=;y mOTû yveÿ )
me=Ö ;MyU?û vR‚StœÖNm; m;ÿ ih'…sWurIêÖr;" –1–
è108ù a∑oˇrxttm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy p[j;pitA≥iW" ) b[˜;Tm; devt; ) i]∑up( zNd"
ko aÖSy; noÿ &ûho˝åvÖ¥vÿTy;ô ¨•e„ÿ yit =Öi]yoô vSyÿ îÄCzn( )
ko yÖDk;ÿm"Ö k ¨Ö pUitRk
à ;mÖ" ko devÖ We ÿu vnute dIô`mR ;yu"ÿ –1–
è109ù nvoˇrxttm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy p[j;pitA≥iW" ) b[˜;Tm; devt; ) i]∑up( zNd"
k" pO‚Xn'Ã /enÖ 'u v®ÿ,ne dÖˇ;mqÿvnR e sudû `u ;ô' inTyÿvTs;m( )
bOhSÖ pitÿn; sÖ:y'˝ juW;ô,o yÿq;vÖx' tÖNv˝" kLpy;it –1–

250
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è110ù dxoˇrxttm' sUˇ_m(


è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_; devt; ) anu∑pu ( zNd"
aÖp£
Ö ;mÖNp*®ÿWye ;√é,;ôno dwVyô' vcÿ" )
p[,IÿtIrÄ>y;vÿtSR vô ivêe…ÿ .ô" s≤%ÿ…." sÖh –1–
è111ù Ek;dxoˇrxttm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) pUv;R/SR y mN]oˇ_; j;tved; v; ¨ˇr;/RSy
c v®,o devte ) bOhtIg.;R i]∑up( zNd"
ydSmOiÿ t c’ûm ik˘ …cÿd¶ ¨p;·rÖm crÿ,e j;tved" )
ttÿ" p;ihÖ Tv' nÿ" p[cte " xu.û e s≤%ÿ>yo amOtTÖ vmÿStu n" –1–
è112ù √;dxoˇrxttm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy .OgA
u i≥ W" ) sUyR a;po v; devt;" ) anu∑pu ( zNd"
avÿ idôvSt;ÿry≤Nt sÖ¢ sUySÃR y rÄXmyÿ" )
a;pÿ" smuiû {y;ô /;r;ÖSt;Ste xÖLymÿ…sßsn( –1–
è113ù ]yodxoˇrxttm' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy .OgA u i≥ W" ) a…¶devR t; )
è1ù p[qmcoR bOhtIg.;R i]∑up( è2ù i√tIy;y;í i]∑up( zNdsI
yo nÿSt;ôyi∂Psÿitô yo nÿ a;ô…v" Svo ivô√;nrÿ,o v; no a¶e )
p[tÖ ICyeTô vrÿ,I dÖTvtIô t;NmwW;ÿm¶eÖ v;Stuÿ .UNû mo apÿTym( –1–
yo nÿ" su¢û ;Ô;g[tÿ o v;….ôd;s;ô·ˇœÿto v;ô crÿto j;tved" )
vwêÖ ;ônrÖ ,e ÿ sÖyju ;ÿ sÖjoW;ôSt;Np[tô Icoô indRhà j;tved" –2–
è114ù ctudx
R oˇrxttm' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy b;dr;y…,A≥iW" ) a…¶mRN]oˇ_; v; devt;" )
è1ù p[qmcoR ivr;$( purSt;ä»htI è2-3á 5-6ù i√tIy;tOtIy;pçmIWœIn;' i]∑up(
è4á 7ù ctuqIRs¢Myoí;nu∑pu ( zNd;'…s
îÄdmugû ;[ yÿ bÖ.v[ Öe nmoô yo aÖ=We ÿu tnUvxÖ I )
`Otû ne Ö k≤l'Ã ≤x=;…mô s noÿ mO@;tIôdx O ÿe –1–
251
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

`Otû mÿPsôr;>yoÿ vhÖ Tvmÿ¶e p;ôs' nU =Ö >e yô" …sk¡t; aÖpíÿ )


yÖq;ô.;ôg' hÖVyd;ÿit' juW;ô,; mdÿ≤Nt devÖ ; ¨Ö.y;ÿin hÖVy; –2–
aÖPsôrsÿ" s/Öm;d'Ã md≤Nt hivô/;Rnmÿ Ntôr; sUyÃ| c )
t; meÖ hSt*ô s' sOjÿ Ntu `Otû ne ÿ sÄpÖ à'Ã me iktÄv' rÿN/yNtu –3–
a;ôidônvÖ ' p[iÿ tôdIVneÿ `Otû ne ;ôSm;\ aÖ…. =ÿr )
vO=û …mÿv;ôxNy;ÿ jihô yo aÖSm;Np[iÿ tôdIVyÿit –4–
yo noÿ ¥uvû e /nÿ…môd' cÖk;rÄ yo aÖ=;,;ô' Glhÿn'Ö xeW,ÿ ' c )
s noÿ devÖ o hÖiv·rÖd' juWÿ ;ô,o gÿN/ôv…Re .ÿ" s/Öm;d'Ã mdem –5–
s'vsÿ vÖ îitÿ vo n;mÖ/ye mÿ gu p'[ XÖ y; r;ÿ∑.û^ tO oô Á1Ö=¡ ;" )
te>yoÿ v îNdvo hÖivW;ÿ iv/em vÖy' Sy;ÿmÖ ptÿyo ryIô,;m( –6–
devÖ ;Ny•;ÿ…qôto ¸ûve b[˜ÿ cô yÖ| ydUiÿ Wôm )
aÖ=;NyäÖ.nU[ ;ôl.eÖ te noÿ mO@NTvIôdx O ÿe –7–
è115ù pçdxoˇrxttm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy .OgA
u i≥ W" ) îN{;¶I devte ) è1ù p[qmcoR g;y]I
è2ù i√tIy;y;≤S]∑up( è3ù tOtIy;y;í;nu∑pu ( zNd;'…s
a¶Ö îN{ÿí d;ôxWu ÿe hÖto vO]û ;<yÿpiÖ[ t )
¨Ö.; ih vO]ÿ hÖ Ntÿm; –1–
y;>y;ômjÿyNÖ TSv1Ör¡ g[ÿ EÖv y;v;ÿtSÖ qtu.û vRu nÿ ;inô ivê;ÿ )
p[cWÿ ,R IôvWO ,ÿ ;ô vj[bÿ ;Ù aÖ…¶…mN{'Ã vO]hÖ ,;ÿ ¸veåÖ hm( –2–
¨pÿ Tv; devÖ o aÿgm[ I∞mÖsne Ö bOhSÖ pitÿ" )
îN{ÿ gIô….RnÖR a; ivÿxÖ yjÿm;n;y suNvôte –3–

252
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è116ù Wo@xoˇrxttm' sUˇ_m(


è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) vOW.o devt; ) pr;bOhtI i]∑up( zNd"
îN{ÿSy k⁄≤û =rÿ…s somÖ/;nÿ a;ôTm; devÖ ;n;ÿmtûu m;nuWÿ ;,;m( )
îÄh p[jÖ ; jÿnyÖ y;Stÿ a;ôsu y; aÖNy]ehÖ t;Steÿ rmNt;m( –1–
è117ù s¢dxoˇrxttm' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy v®, AiW" ) a;po devt;" )
è1ù p[qmcoR .u·rgnu∑pu ( è2ù i√tIy;y;í;nu∑pu ( zNdsI
xuM.ÿnIô ¥;v;ÿp…O qôvI a≤Ntÿsªu Öe mihÿvt[ e )
a;pÿ" sÖ¢ suß
ÿ vu du vôRe ISt; noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –1–
muçû Ntuÿ m; xpÖQy;ô3d¡Ö qoÿ v®Ä<y;˝dutû )
aqoÿ yÖmSyô p@±vIÿx;ôi√êÿSm;∂ºvikæLbôW;t( –2–
è118ù a∑;dxoˇrxttm' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy .;gRv AiW" ) tOi∑k; devt; ) è1ù p[qmcoR
ivr;@nu∑pu ( è2ù i√tIy;y;í xïmtI ctu„pd; .u·rgui„,k™ zNdsI
tOi∑ÿkôÉ tO∑vÿ NdnÖ ¨dÖm'U …zÿ‚N/ tOi∑kÉ )
yq;ÿ ’ûti√ô∑;soôåmu„mwÿ xePÖ y;vÿte –1–
tO∑û ;…sÿ tOi∑ôk; ivôW; ivÿW;tÖKy˝…s )
p·rÿvˇO _;ô yq;sÿSyOW.Ö Syÿ vÖxve ÿ –2–
è119ù Ekon…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy .;gRv AiW" ) a¶IWom* devte ) anu∑pu ( zNd"
a; teÿ dde vÖ=,;ÿ>yô a; teåÖ h' ˙dÿy;∂de )
a; teÖ mu%Sÿ yô s˚;ÿx;ôTsv|Ã teÖ vcRÖ a; dÿde –1–
p[te o yÿNtuû Vy;˝?yô" p[;nu?û y;" p[o axÿSty" )
aÖ¶I rÿ=æÖ SvnIÿhNR tuû somoÿ hNtu durSyôtI" –2–
253
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 7 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è120ù …v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(


è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;Ri©r; AiW" ) sivt; j;tved;í devte )
è1á 4ù p[qm;ctuQyoRAc≥ ornu∑pu ( è2-3ù i√tIy;tOtIyyoí i]∑up( zNdsI
p[ pÿttÖe " p;ÿip læ+mô nXyetô " p[;mut"ÿ pt )
aÖySÖ myenÿ ;ô˚nπ ÿ i√WÖte Tv; sÿj;m…s –1–
y; m;ÿ lÖ+mI" pÿty;ôlrU ju∑ÿ ;….cÖSkNdô vNdÿnve vO=û m( )
aÖNy];ôSmTsÿivtÖSt;…môto /;ô ihrÿ<yhStoô vsuÿ noô rr;ÿ," –2–
Ek¡xt' lÖ+Myoô3¡Ö mTyRSÃ y s;ôk˘ tÖNv;˝ jÖnWu oå…/ÿ j;ôt;" )
t;s;ô' p;ipÿœ;ô in·rÖt" p[ ihÿ<m" ≤xôv; aÖSm>y'à j;tvedoô inyÿCz –3–
EÖt; Eÿn;ô Vy;k¡r' ≤%ôle g; iviœÿt; îv )
rmÿNt;ô' pu<y;ÿ lÖ+mIy;‹" p;ôpISt; aÿnInxm( –4–
è121ù Ek…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
è1-2ù √‰OcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;Ri©r; AiW" ) cN{m; devt; )
è1ù p[qmcR" proi„,k™ è2ù i√tIy;y;íwk;vs;n; i√pd;CyRn∑u pu ( zNdsI
nmoÿ Âôr;yÖ Cyvÿn;yÖ nodÿn;y /O„û ,veÿ )
nmÿ" xIôt;yÿ pUvk
R ;mÖ’Tvÿne –1–
yo aÿNye¥ô ®u .ÿ yÖ¥ru >Ä yetIôm' mÖ<@Ükm¡ >Ö ye˝Tvv[tÖ " –2–
è122ù √;…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;Ri©r; AiW" ) îN{o devt; ) pQy;bOhtI zNd"
a; mÖN{w·rÿN{ô h·rÿ….y;Riô h mÖyrU rÿ om…." )
m; Tv;ô kÉ …côi√ yÿm‚Ö Nv' n p;ô≤xnoåitô /Nvevÿ Ö t;\ îÿih –1–
è123ù ]yo…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
è1ù EkcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;Ri©r; AiW" ) mN]oˇ_; cN{m; v; devt; )
i]∑up( zNd"
254
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

mm;R…Ã , teÖ vmR,Ã ; z;dy;…mô somÿSTv;ô r;j;ômtO nÖe ;nuÿ vSt;m( )


¨ÖrovRrIÿyoô v®ÿ,Ste ’,otuû jyÿNtô' Tv;nuÿ devÖ ; mÿdNtu –1–
îit s¢m' k;<@m(

255
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 8 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a∑m' k;<@m(
è1ù p[qm' sUˇ_m(
è1-21ù Ek…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) a;yudvRe t; ) è1ù p[qmcR"
purobOhtI i]∑up( è2-3á 17-21ù i√tIy;tOtIyyo" s¢dXy;idpç;n;ç;nu∑pu (
è4á 9á 15-16ù ctuqIRnvmIpçdxIWo@xIn;' p[St;rp…¤"
è5-6á 10-11ù pçmIWœIdxMyek;dxIn;' i]∑up(
è7ù s¢My;≤S]pd; ivr;@±g;y]I è8ù a∑My; ivr;$(pQy;bOhtI
è12ù √;dXy;S}yvs;n; pçpd; jgtI è13ù ]yodXy;≤S]pd; .u·rGmh;bOhtI
è14ù ctudXR y;íwk;vs;n; i√pd; s;ªI .u·rGbOhtI zNd;'…s
aNtÿk;y mOTû yveÖ nmÿ" p[;,ô ; aÿp;ôn; îÄh teÿ rmNt;m( )
îÄh;ymÿStuû pu®Wÿ " sÖh;sunÿ ;ô sUySÃR y .;ôge aÖmtO Sÿ y loôkÉ –1–
¨denÿ 'Ö .goÿ ag[.Iôddu nÿe 'Ö somoÿ a'xmûu ;n( )
¨denÿ ' mÖ®toÿ devÖ ; ¨idÿN{;ô¶I SvôStyeÿ –2–
îÄh teåsu·ÿ rÖh p[;,ô îÄh;yu·ÿ rÖh teÖ mnÿ" )
¨Êv;ô inA≥Tà y;ô" p;xe>ÿ yoô dwVy;ÿ v;ôc; .ÿr;m…s –3–
¨T£;ôm;tÿ" pu®WÖ m;vÿ pTq; mOTû yo" p@±bIÿWmvmuçû m;ÿn" )
m; …CzÿTq; aÖSm;Lloôk;dÖ¶"e sUySÃR y sÖd' x
O "ÿ –4–
tu>yô' v;tÿ" pvt;' m;tÖ·rê;ô tu>y'Ã vWRNTvômtO ;ôNy;pÿ" )
sUySÃR te tÖNve3Ö ¡Ö x' tÿp;itô Tv;' mOTû yudyÃR t;ô' m; p[ meœÿ ;" –5–
¨Ö¥;n'Ã te pu®WÖ n;vÖy;n'Ã jIôv;tuÃ' teÖ d=ÿt;it' ’,o…m )
a; ih rohemÖ mÖmtO Ã' su%
û ' rqÖmqÖ …jivRià vRdô qÖm; vÿd;…s –6–
m; teÖ mnÖSt]ÿ g;ôNm; itôro .UNû m; jIôv>e yô" p[ mÿdoô m;nuÿ g;" ipôtnø ( )
ivêeÿ devÖ ; aÖ…. rÿ=Ntu Tvehô –7–
m; gÖt;n;ôm; dIÿ/Iq;ô ye nyÿ≤Nt pr;Övtÿm( )
256
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

a; roÿhÖ tmÿsoô JyoitôrÁe ; teÖ hSt*ÿ r.;mhe –8–


Xy;ômíÿ Tv;ô m; xÖblÿíÖ p[ie Wÿt* yÖmSyô y* pÿ…qôr=Iô ê;n*ÿ )
aÖv;Rõie hô m; iv dIÿ?yoô m;]ÿ itœÖ" pr;ÿÑn;" –9–
mwt' pNq;ômnuÿ g; .Iôm EÖW yenÖ pUvÖ| neyqÖ t' b[vÿ I…m )
tmÿ EÖtTpu®ÿ WÖ m; p[ pÿTq; .Öy' pÖrSt;ôd.ÿy' te aÖv;Rk™ –10–
r=ÿNtu Tv;ô¶yoô ye aÖPSv1ÖN¡ t; r=ÿtu Tv; mnu„û y;ô3¡Ö y…môN/teÿ )
vwêÖ ;ônrÖ o rÿ=tu j;ôtvedÿ ; idôVySTv;ô m; p[ /;ÿ‚Gvô¥tu ;ÿ sÖh –11–
m; Tv;ÿ £ôVy;dÖ…. m'SÃ t;ôr;Ts'ks¡ k
u ;∞r
r=ÿtu Tv;ô ¥* r=ÿtu pO…qôvI sUyíÃR Tv;ô r=ÿt;' cÄN{m;ÿí )
aÖNt·rÿ=' r=tu devheTÖ y;" –12–
boô/íÿ Tv; p[itboô/íÿ r=t;mSvô“íÿ Tv;nv{;ô,íÿ r=t;m( )
goôp;ôyí' ÿ Tv;ô j;gOiÿ ví r=t;m( –13–
te Tv;ÿ r=Ntuû te Tv;ÿ gop;yNtuû te>yoô nmÖSte>yô" Sv;h;ÿ –14–
jIôv>e yÿSTv; sÖmdu ÿe v;ôy·u rN{oÿ /;ôt; dÿ/;tu sivôt; ];yÿm;," )
m; Tv;ÿ p[;,ô o bl'Ã h;sIôdsuû' teånuÿ ◊y;m…s –15–
m; Tv;ÿ jÖM." s'hnÿ mûu ;R tmoÿ ivdÖNm; …jô◊; bÖihR" p[mÿ yÖ "u kôq; Sy;ÿ" )
¨Êv;ÿidôTy; vsÿvo .rÄNtUidÿN{;ô¶I SvôStyeÿ –16–
¨Êv;ô ¥*®TpO…ÿ qôVyuTp[jô ;pÿitrg[.It( )
¨Êv;ÿ mOTû yoroWÿ/yÖ" somÿr;DIrpIprn( –17–
aÖy' devÿ ; îÄhvw ;STvôy' m;mu]ÿ g;idôt" )
257
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 8 VEDIC LITERATURE COLLECTION

îÄm' sÖhßÿvIye,R mOTû yo®Tp;ÿry;m…s –18–


¨Êv;ÿ mOTû yorÿpIprÄ' s' /ÿmNtu vyoô/sÿ" )
m; Tv;ÿ VyStkÉXô yoô3¡Ö m; Tv;ÿ`®Ö doÿ ®dn( –19–
a;h;ÿWmÖR ivÿd' Tv;ô punrÖ ;g;ô" pun,ÿ vR " )
sv;R©Ã û sv|Ã teÖ c=u"û svRmÖ ;yuíÿ teåivdm( –20–
Vy˝v;ˇeÖ Jyoitÿr.Udû pÖ Tvˇmoÿ a£mIt( )
apÖ TvNmOTû yu' inA≥ià tômpÖ y+mô' in dÿ?m…s –21–
è2ù i√tIy' sUˇ_m(
è1-28ù a∑;…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) a;yudvRe t; )
è1-2á 7ù p[qm;i√tIyyoA≥co" s¢My;í .u·riK]∑up(
è3á 26ù tOtIy;Wi@±vX' yor;St;rp…¤" è4ù ctuQy;‹" p[St;rp…¤"
è5á 10á 16á 18á 20á 23-25á 27ù pçmIdxmIWo@Xy∑;dxI…v'xIn;'
]yo…v'Xy;idtOcSy s¢…v'Xy;í;nu∑pu ( è6á 15ù WœIpçdXyo" pQy;p…¤"
è8ù a∑My;" purSt;∆‰oit„mtI jgtI
è9ù nvMy;" pçpd; jgtI è11ù Ek;dXy; iv∑;rp…¤"
è12á 22á 28ù √;dxI√;…v'Xy∑;…v'xIn;' purSt;ä»htI è13ù ]yodXy;≤S]∑up(
è14ù ctudXR y;S}yvs;n; W$(pd; jgtI è17ù s¢dXy;≤S]pd;nu∑pu (
è19ù Ekon…v'Xy; ¨p·r∑;ä»htI è21ù Ek…v'Xy;í st"p…¤XzNd;'…s
a; rÿ.Svemô ;mÖmtO Sÿ yô Xnui∑ôm…Czÿ¥m;n; jÖrdÿi∑rStu te )
asuÃ' tÖ a;yu"û punrÖ ; .ÿr;…mô rjÖStmoô mopÿ g;ô m; p[ meœÿ ;" –1–
jIvÿt;ô' Jyoitÿr>Ä yeÁvô ;Rõ; Tv;ÿ hr;…m xÖtx;ÿrd;y )
aÖvmÖ çûu NmOTÿ yup;ôx;nxÿ‚Stô' {;`IÿyÖ a;yu"ÿ p[trÖ ' teÿ d/;…m –2–
v;t;ÿˇe p[;,ô mÿivdÖ' sUy;R∞ô =urÿ hÄ ' tvÿ )
yˇeÖ mnÖSTv…yô tı;ÿry;…mô s' ivôTSv;©¯vû dR ÿ …jô◊y;lÿpn( –3–

258
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

p[;,ô ne ÿ Tv; i√ôpd;ô' ctu„ÿ pd;mÖ…¶…mÿv j;ôtmÖ…. s' /ÿm;…m )


nmÿSte mOTyoô c=uWÿ Öe nmÿ" p[;,ô ;yÿ teåkrm( –4–
aÖy' jIÿvtuû m; mOtÿ mÖe ' smIÿry;m…s )
’û,oMyÿSmw .eWjÖ ' mOTyoô m; pu®Wÿ ' v/I" –5–
jIôvl Ö ;' nÿ`;·rÖW;' jIÿvNÖ tImoWÿ/ImÖhm( )
];ôymÖ ;ô,;' shÿm;n;ô' shÿSvtI…môh ¸ÿvåÖe Sm; aÿ·rÖ∑t;ÿtye –6–
a…/ÿ b[iU hô m; rÿ.q;" sOjû me ' tvwvÖ sNTsvRhà ;y; îÄh;Stuÿ )
.v;ÿxv*R mO@û tÖ' xmRÃ yCztmpÖ…s?yÿ du·rÖt' /ÿˇmÖ ;yu"ÿ –7–
aÖSmw mOTÿ yoô a…/ÿ b[hU Iôm' dÿySÖ voidôtoô3å¡Ö ymetÿ u )
a·rÿ∑"Ö sv;R©Ã " su≈û ∆u rÖ s;ÿ xÖth;ÿyn a;ôTmn;ô .ujmÿ Xnut;m( –8–
devÖ ;n;'à heiÖ t" p·rÿ Tv; vO,ˇ_⁄ p;ôry;ÿ…m Tv;ô rjÿsÖ ¨Êv;ÿ mOTû yorÿpIprm( )
a;ôr;dÖ…¶' £ôVy;d'Ã inôÂh'Ã jIôv;tÿve te p·rÖ…/' dÿ/;…m –9–
yˇeÿ inôy;n'Ã rjÖs' mOTyoÿ anv/Ö„yR˝m( )
pÖq îÄm' tSm;ô{=ÿNtoô b[˜;ÿSmwô vmRà ’<m…s –10–
’,o…mÿ te p[;,;p;ôn* jÖr;' mOTû yu' dIô`mR ;yu"ÿ Svô‚St )
vwvÖ SÖ vôtne Ö p[ihÿt;NymdUtû ;'írÄtoåpÿ se/;…mô sv;Rnà ( –11–
a;ôr;dr;ÿitô' inA≥ià t' pÖro g[;ih'à £ôVy;dÿ" ipx;ôc;n( )
r=oô yTsv|à du.tûRU ' tˇmÿ îÄv;pÿ hNm…s –12–
a¶e∑ÿ p[;,ô mÖmtO ;ôd;yu„ÿ mto vNve j;ôtvedÿ s" )
yq;ô n ·r„y;ÿ aÖmtO "ÿ sÖjrU sÖStˇeÿ ’,o…mô tduÿ teÖ smO?ÿ yt;m( –13–

259
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 8 VEDIC LITERATURE COLLECTION

≤xôve teÿ St;ô' ¥;v;ÿp…O qôvI aÿst' ;ôpe aÿ….ô…≈y*ÿ )


x' teÖ sUyÖR a; tÿptuû x' v;toÿ v;tu te ˙Öde )
≤xôv; aÖ…. =ÿrNtuû Tv;poÿ idôVy;" pyÿSvtI" –14–
≤xôv;Steÿ sÖNTvoWÿ/yÖ ¨Êv;ÿh;WRmÖ /ÿrSy;ô ¨ˇÿr;' pO…qôvImÖ…. )
t]ÿ Tv;idôTy* rÿ=t;' sUy;RcN{ôms;ÿv.ûu ; –15–
yˇeÖ v;sÿ" p·rÖ/;nÖ' y;' nIô…v' ’¡,Wûu e Tvm( )
≤xôv' teÿ tÖNve3ô ¡Ö tT’¡<m" s'SpôxåRe {U+ÿ ,mStu te –16–
yT=ur,e ÿ mÖcyR tÿ ; sutjÖe s;ô v¢;ô vpÿ…s kÉxXmô≈u )
xu.'Ö mu%'ô m; nÖ a;yu"û p[ moÿWI" –17–
≤xôv* teÿ St;' v[IihyÖv;vÿbl;ôs;vÿdomÖ/* )
EÖt* y+mô' iv b;ÿ/te e EÖt* muçÿ toô a'hsÿ " –18–
ydÖXn;…sô y≤Tpbÿ…s /;ôNy'˝ ’û„y;" pyÿ" )
yd;ô¥1' ¡Ö ydÿn;ô¥' sv|Ã teÖ a•ÿmivôW' ’¡,o…m –19–
aˆeÿ c Tv;ô r;]ÿye coô.;>y;ô' p·rÿ dµ…s )
aÖr;ye>ÿ yo …j`ÖTsu>yÿ îÄm' meÖ p·rÿ r=t –20–
xÖt' teåÖ yutÃ' h;yÖn;N√π yugû e ]I…,ÿ cÖTv;·rÿ ’<m" )
îÄN{;ô¶I ivêeÿ devÖ ;Steånuÿ mNyNt;ôm˙ÿ,Iym;n;" –21–
xÖrdeÿ Tv; hemNÖ t;yÿ vsÖNt;yÿ g[I„ô m;yÖ p·rÿ dµ…s )
vÖW;R…,ô tu>y'Ã Syoôn;inô yeWûu v/RNÃ tô aoWÿ/I" –22–
mOTû yurIÿxe i√ôpd;'Ã mOTû yurIÿxÖe ctu„ÿ pd;m( )
tSm;ôÊv;' mOTû yogoRptÿ ®Öe ∫ÿr;…mô s m; …bÿ."e –23–
260
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

so˝å·r∑Ö n mÿ·r„y…sô n mÿ·r„y…sô m; …bÿ."e )


n vw t]ÿ …m[yNteô no yÿNTy/Öm' tmÿ" –24–
svoRô vw t]ÿ jIvitô g*rêÖ" pu®Wÿ " pÖx"ë )
y]edÖ ' b[˜ÿ i£ôyteÿ p·rÖ…/jIRvnÿ ;yÖ km( –25–
p·rÿ Tv; p;tu sm;ôn>e yoÿå….c;ôr;TsbÿN/u>y" )
amÿ…m[.vR ;ômtO oÿåitjIôvo m; teÿ h;…sWurû sÿv"Ö xrIÿrm( –26–
ye mOTû yvÖ Ek¡xtÖ' y; n;ô∑;^ aÿitt;ôy;‹˝" )
muçû Ntuû tSm;ôÊv;' devÖ ; aÖ¶ve êÃRw ;nÖr;d…/ÿ –27–
aÖ¶"e xrIÿrm…s p;r…yô„,u rÿ=oôh;…sÿ spàÖh; )
aqoÿ amIvÖc;tÿn" pUtû &u nû ;Rmÿ .eWjÖ m( –28–
è3ù tOtIy' sUˇ_m(
è1-26ù Wi@±vx' TyOcSy;Sy sUˇ_Sy c;tn AiW" ) a…¶devR t; )
è1-6á 8-11á 13á 16á 18-20á 24ù p[qm;idW@éc;m∑My;idctsO,;'
]yodxIWo@Xyor∑;dXy;idtOcSy ctu…v|Xy;í i]∑up( è7á 12á 14-15á 17á 21ù
s¢mI√;dxIctudx R IpçdxIs¢dXyek…v'xIn;' .u·riK]∑up(
è22-23ù √;…v'xI]yo…v'Xyornu∑pu ( è25ù pç…v'Xy;" pçpd; bOhtIg.;R jgtI
è26ù Wi@±vX' y;í g;y]I zNd;'…s
rÄ=oôh,'Ã v;ô…jnÖm; …jÿ`…mR …mô]' p[…qÿœmÖ pu ÿ y;…mô xmRÃ )
≤xx;ÿno aÖ…¶" £tu…ÿ .ô" s…mÿı"Ö s noô idv;ô s ·rÖW" p;ÿtûu nˇ_ÿm( –1–
ayoÿd∑' o^ aÖ…cRW;ÿ y;tu/û ;n;ônpu ÿ SpOx j;tved"Ö s…mÿı" )
a; …jô◊y;ô mUrdÿ ve ;n[.Sv £ôVy;doÿ vOÇû ;ipÿ /TSv;ôsn( –2–
¨Ö.o.ÿy;ivô•pu ÿ /eihô d'∑*^ ÿ ihôß
' " ≤xx;ônoåvÿr'Ä pr'Ã c )
261
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 8 VEDIC LITERATURE COLLECTION

¨Öt;Nt·rÿ=Öe p·rÿ y;Á¶eÖ jM.w"ô s' /eÁÿ …ô . y;ÿt/ûu ;n;ÿn( –3–


a¶eÖ Tvc'Ã y;tu/û ;nÿSy ….‚N/ ihôß
' ;xinôhrR sÿ ; hNTvenm( )
p[ pv;R…à , j;tved" Í,Iih £ôVy;T£¡ivô„,uivR …cÿnoTvenm( –4–
y]edÖ ;nIô' pXyÿ…s j;tved‚Ö StœÿNtm¶ ¨Öt v;ô crÿNtm( )
¨Öt;Nt·rÿ=Öe ptÿNt' y;tu/û ;nÖ' tmSt;ÿ iv?yô xv;ôR ≤xx;ÿn" –5–
yÖD·w rWU"ÿ sÖn' mÿm;no a¶e v;ôc; xÖLy;\ aÖxinÿ….idRh;ôn" )
t;….ÿivR?yô ˙dÿye y;tu/û ;n;ÿNp[tIôco b;ôÙNp[itÿ .©(?yeW;m( –6–
¨Öt;rÿB/;NTs(pnO iu h j;tved ¨Öt;re.ÿ ;ô,;\ Aûi∑….ÿy;Rt/ûu ;n;ÿn( )
a¶eÖ pUvoRô in jÿihô xoxucÿ ;n a;ôm;dÖ" æ+v˚;ôStmÿdNÖ TvenIÿ" –7–
îÄh p[ b[iÿU h ytÖm" so aÿ¶e y;tu/û ;noô y îÄd' ’û,oitÿ )
tm; rÿ.Sv sÖ…m/;ÿ yivœ nOcû =ÿsíÖ =uWÿ e rN/ywnm( –8–
tIô+,en;ÿ¶Öe c=uWÿ ; r= yÖD' p[;çÖ' vsu>ÿ yô" p[ ,ÿy p[cte " )
ihôß
' ' r=;'SÃ yô…. xoxucÿ ;nÖ' m; Tv;ÿ d.Ny;tu/û ;n;ÿ nOc=" –9–
nOcû =;ô r=Ö" p·rÿ pXy ivô=u tSyô ]I…,ô p[itÿ Í,IôÁg[;ÿ )
tSy;ÿ¶e pO∑û IhRrsÿ ; Í,Iih ]e/Ö ; mUlÃ' y;tu/û ;nÿSy vOí –10–
i]y;Rtà /ûu ;nÖ" p[…sÿit' t ETvOtû ' yo aÿ¶Öe anOtÿ ne Ö h≤Ntÿ )
tmÖ…cRW;ÿ SfÀjû yR Ôÿ ;tved" smÖ=menÿ ' gO,tÖ e in yu©ÿ …( / –11–
ydÿ¶e aÖ¥ …mÿqnûu ; xp;ÿtoô y√;ôcStO∑û ' jÖnyÿNt re.Ä ;" )
mÖNyomRnsÿ " xrÄVy;ô3¡Ö j;yÿtÖe y; ty;ÿ iv?yô ˙dÿye y;tu/û ;n;ÿn( –12–
pr;ÿ Í,Iihô tpÿs; y;tu/û ;n;ôNpr;ÿ¶Öe r=oô hrÿs; Í,Iih )
262
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

pr;ô…cRW;ô mUrdÿ ve ;Hzé,Iihô pr;ÿstûu pO "Ö xoxucÿ t" Í,Iih –13–


pr;Ö¥ devÖ ; vO…ÿ jôn' Íÿ,Ntu p[TÖ ygenÿ ' xÖpq;ÿ yNtu sO∑û ;" )
v;ôc;Stenÿ 'Ö xrÿv ACzNtuû mmRiÖ NvêÿSywtûu p[…sÿit' y;tu/û ;nÿ" –14–
y" p*®ÿWye ,e £ôivW;ÿ smÖ¤π yo aê‰enÿ pÖxnu ;ÿ y;tu/û ;nÿ" )
yo aÖfl‰;y;ô .rÿit =Iôrmÿ¶Öe teW;'à xIôW;R…,ô hrÄs;ipÿ vOí –15–
ivôW' gv;'Ã y;tu/û ;n;ÿ .rNt;ôm; vOíÿ Nt;ômidÿtye durû ve ;ÿ" )
prw,ÿ ;Ndevô " sÿivôt; dÿd;tuû pr;ÿ .;ôgmoWÿ/In;' jyNt;m( –16–
sÖv' TÖ sôrI,Ö' pyÿ ¨Ö≤ßy;ÿy;ôStSyô m;xIÿ¥;tu/û ;noÿ nOc=" )
pIôyWU mÿ ¶e ytÖm‚SttOPÿ s;ôˇ' p[TÖ yçÿm…Ö cRW;ÿ iv?yô mmR…Ã , –17–
sÖn;dÿ¶e mO,…s y;tu/û ;n;ô• Tv;ô r=;'…Ã sô pOtnÿ ;su …jGyu" )
sÖhmUrÿ ;Önnuÿ dh £ôVy;doô m; teÿ heTÖ y; mu=ÿ tÖ dwVy;ÿy;" –18–
Tv' noÿ a¶e a/Ör;dudÿ ˇÖ _STv' pÖí;dutû rÿ=; purû St;ÿt( )
p[itô Tye teÿ aÖjr;ÿsSÖ tipÿœ; aÖ`x'sà 'Ö xoxucÿ to dhNtu –19–
pÖí;Tpurû St;ÿd/Ör;dutû oˇÖr;Tkô…v" k;Vyenÿ Ö p·rÿ p;Á¶e )
s%;ô s%;ÿymÖjroÿ j·rÖM,e a¶eÖ mtR;\ô amÿTyRSô Tv' nÿ" –20–
tdÿ¶Öe c=u"û p[itÿ /eih re.Ä e xÿf;ô®joô yenÖ pXyÿ…s y;tu/û ;n;ÿn( )
aÖqvÖ vÖR ∆‰oitÿW;ô dwVyenÿ sÖTy' /UvNÃR tmÖ…ctÖ' Nyo˝W –21–
p·rÿ Tv;¶eÖ purÃ' vÖy' ivp[Ã' shSy /Imih )
/OWû √ÿ,| idôvie dÿve hÖNt;r'Ã .©ërû ;vÿt" –22–
ivôW,e ÿ .©ërû ;vÿt"Ö p[itÿ Sm rÄ=soÿ jih )
263
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 8 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a¶eÿ itôGmenÿ xoô…cW;ô tpurÿ g[;….rÄ…cR….ÿ" –23–


iv JyoitÿW; bOhtÖ ; .;ÿTyô…¶r;ÖivivRê;ÿin ’,ute mihôTv; )
p[;devÿ Im;ôyR ;" sÿhte durû ve ;ô" ≤xxIÿtÖe Í©πû r=oÿ>yo ivôin+veÿ –24–
ye teÖ Í©πÿ aÖjreÿ j;tved‚StôGmhetÿ Iô b[˜sÿ ≤' xte )
t;>y;'Ã duhû ;RdmÃR ….ôd;sÿNt' ikmIôidn'Ã p[TÖ yçÿm…Ö cRW;ÿ j;tvedoô iv inÿ+v
–25–
aÖ¶I r=;'…Ã s se/it xu£
û xoÿ…côrmÿTyR" )
xu…cÿ" p;vÖk È@‰ÿ" –26–
è4ù ctuq| sUˇ_m(
è1-25ù pç…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy c;tn AiW" ) mN]oˇ_; devt;" )
è1-7á 15á 18á 21ù p[qm;ids¢c;| pçdXy∑;dXyek…v'xIn;ç jgtI
è8-14á 16-17á 19á 22á 24ù a∑My;ids¢;n;'
Wo@xIs¢dXyekon…v'xI√;…v'xIctu…v|xIn;' i]∑up(
è20á 23ù …v'xI]yo…v'Xyo.u·R riK]∑up( è25ù pç…v'Xy;í;nu∑pu ( zNd;'…s
îN{;ÿsom;ô tpÿt'Ä r=ÿ ¨ÖBjtÖ' Ny˝pRyt' vOW,; tmoôv/O "ÿ )
pr;ÿ Í,ItmÖ…ctoô Nyo˝Wt' hÖt' nudû qe ;ô' in ≤xÿxItmÖ≤],ÿ" –1–
îN{;ÿsom;ô smÖ`x'sà mÖ>y1Ö`¡ ' tpuyÿ yR Stu cÖ®rÿ…¶ôm;\ îÿv )
b[˜Ö iô √Weÿ £ôVy;deÿ `oôrcÿ=seÖ √πWoÿ /ˇmnv;ôy' ik¡mIôidneÿ –2–
îN{;ÿsom; du„û ’toÿ vÖve[ aÖNtrÿn;rM.ô,e tmÿ…sô p[ ivÿ?ytm( )
ytoô nwW;ô' punrÖ k
e í¡ nÖ odyÖˇ√;ÿmStuû shÿse mNyumû Czvÿ" –3–
îN{;ÿsom; vÖtyR tÿ ' idôvo vÖ/' s' pO…ÿ qôVy; aÖ`x'sà ;yÖ thR,à m( )
¨ˇÿ=t' Svôy1| ¡Ö pvRtà >e yoô yenÖ r=oÿ v;vO/;ôn' inôjvU qÃR " –4–

264
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

îN{;ÿsom; vÖtyR tÿ ' idôvSpyR…Ã ¶tÖ¢…e .ÿyvûRu mXmÿhNm…." )


tpuvÿ /R …e .rÄjre…ÿ .rÄ≤],oô in px;Rnà e iv?ytÖ' yNtuÿ inSvôrm( –5–
îN{;ÿsom;ô p·rÿ v;' .Utu ivôêtÿ îÄy' mÖit" kô+y;êevÿ v;ô…jn;ÿ )
y;' v;ô' ho];'Ã p·rihôno…mÿ me/Ö yemÖ ; b[˜;ÿ…, nOpû tIÿ îv …jNvtm( –6–
p[itÿ Smreq;' tujû yÿ≤∫ôrve hÿw tÖR ' &ûho rÄ=soÿ .©ërû ;vÿt" )
îN{;ÿsom; dû„u ’teÖ m; sugû ' .U¥û o m;ÿ kôd; …cÿd….ôd;sÿit &ûÛ" –7–
yo m;ô p;kÉn¡ Ö mnÿs;ô crÿNtm….ôc∑eÖ anOtÿ …e .ôvcR oÿ…." )
a;pÿ îv k;ô≤xn;ô s'g.ÿO It;ô asÿ•SÖ Tvsÿt" îN{ vÖˇ_; –8–
ye p;ÿkxÖs' ' ivôhrÿNtô EvwyÖ Re v;ÿ .Ö{' dUWû yÿ≤Nt Svô/;….ÿ" )
ahÿye v;ô t;Np[dô d;ÿtûu somÖ a; v;ÿ d/;tuû inA≥tà ®e pÄ Sqeÿ –9–
yo noô rsÖ' idPsÿit ipôTvo aÿ¶Öe aê;ÿn;ô' gv;ô' yStônnU ;ÿm( )
·rÖpu Stenô Steyÿ ’
Ö ∂Ö.m[ tÿe ûu in W hIÿyt;' tÖNv;ô3¡Ö tn;ÿ c –10–
pÖr" so aÿStu tÖNv;ô3¡Ö tn;ÿ c itôß" pO…ÿ qôvIrÄ/o aÿStuû ivê;ÿ" )
p[itÿ xu„ytuû yxoÿ aSy dev;ô yo m;ô idv;ô idPsÿitô yíÖ nˇ_¡m( –11–
suiû vôD;ôn' …cÿikôtWu Öe jn;ÿyÖ s∞;sÿ∞Ö vcÿsI pSpO/;te )
tSyoôyTR sôTy' yÿtrÖ dOjIÿySÖ tidTsomoÿåvitô hNTysÿt( –12–
n v; ¨Ö somoÿ vO…jôn' ihÿnoitô n =Öi]y'Ã ‚mquyû ; /;ôryÿNtm( )
h≤Ntô r=oô hNTy;sÖ√dÿNtmu.û ;ivN{ÿSyô p[…sÿt* xy;te –13–
yidÿ v;ôhmnOtÿ devoô a‚Smô mo`'Ã v; devÖ ;\ aÿPyUhû e aÿ¶e )
ikmÖSm>y'Ã j;tvedo ˙,IWe {o`Öv;cÿSte inA≥qû ' sÿcNt;m( –14–

265
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 8 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖ¥; murÿ IyÖ yidÿ y;tu/û ;noô a‚Smô yidô v;yuSÿ tôtpÖ pu®Wÿ Sy )
a/;ô s vIôrdw xÖR ….ôivR yUyÿ ;ô yo m;ô mo`Ö' y;tu/ÿ ;ônTe y;hÿ –15–
yo m;y;ÿtû'u y;tu/ÿ ;ônTe y;hÖ yo v;ÿ rÄ=;" ≤x…cÿrSÄ mITy;hÿ )
îN{ôSt' hÿNtu mhÖt; vÖ/ne Ö ivêÿSy jÖNtorÿ/mÖ SpÿdI∑ –16–
p[ y; …jg;ÿit %ôgl R vÿe Ö nˇ_ômpÿ &û¸StôNv'1¡Ö gUhmÿ ;n; )
vÖvm[ nÿ NÖ tmvÖ s; pÿdI∑Ö g[;v;ÿ,o flNtu rÄ=sÿ ¨pÖBdw" –17–
iv itÿœ?v' m®to ivô+vIô3C¡Ö ztÿ gO.;ôytÿ rÄ=sÖ" s' ipÿn∑n )
vyoô ye .UTû v; pÖtyÿ≤Nt nÖˇ_….ôyRe v;ô ·rpoÿ d…/ôre devÖ e aÿ?vôre –18–
p[ vÿtyR idôvoåXm;ÿn…mN{ô somÿ≤xt' m`vÖNTs' ≤xÿx;…/ )
p[;ˇô _o aÿp;ôˇ_o aÿ/rÖ ;dudÿ ˇÖ _oô3å¡Ö …. jÿih rÄ=sÖ" pvRtà ne –19–
EÖt ¨Ö Tye pÿty≤Ntô êy;ÿtvÖ îN{'Ã idPs≤Nt idôPsvoåd;ÿ>ym( )
≤xxIÿte xÖ£" ipxunÿ >e yo vÖ/' nUnû ' sOjÿ dÖxin'à y;tumû Œÿ" –20–
îN{oÿ y;tUnû ;mÿ.vTpr;xÖro hÿivômqR Iÿn;mÖ>y;ô3i¡Ö vv;ÿst;m( )
aÖ.Iduÿ xÖ£" pÿrxÄ yu qR ;ô vnÖ' p;]evÿ ….ôNdNTsôt Eÿtu rÄ=sÿ" –21–
¨lUk ÿ y;tu' xuxl ûu kU y¡ ;tu' jÖih êy;ÿtmu tûu kok¡y;tum( )
supû ,Ö yR ;ÿtmu tûu gO/yÿ[ ;tu' dOWû devÿ Ö p[ mO,ÿ Ö r=ÿ îN{ –22–
m; noô r=oÿ aÖ…. nÿ@‰;tumû ;vÖdpoÿCzNtu …mqunû ; ye ik¡mIôidnÿ" )
pO…û qôvI nÖ" p;…qRvà ;Tp;ôTv'hsÿ oôåNt·rÿ=' idôVy;Tp;ÿTvôSm;n( –23–
îN{ÿ jÖih pum;'sà ' y;tu/û ;nÿmtûu ≤S]y'à m;ôyy;ô x;xÿd;n;m( )
ivg[Ivÿ ;soô mUrdÿ ve ; AdNtuû m; te dOx
ÿ NÖ TsUymÃR ∞ûu rÿNtm( –24–

266
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

p[itÿ c+vô iv cÖ+veN{ÿí som j;gOtm( )


r=oÿ>yo vÖ/mÿSytmÖxin'à y;tumû Œÿ" –25–
è5ù pçm' sUˇ_m(
è1-22ù √;…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) ’Ty;dUW,' mN]oˇ_; v; devt;" )
è1á 6ù p[qm;Wœ‰oA≥co®p·r∑;ä»htI è2ù i√tIy;y;≤S]pd; ivr;@±g;y]I
è3ù tOtIy;y;ítu„pd; .u·rGjgtI è4á 12-13á 16-18ù ctuqIR√;dxI]yodxIn;'
Wo@Xy;idtOcSy c;nu∑pu ( è5ù pçMy; .u·rKs'St;rp…¤" è7-8ù s¢My∑Myo"
kk⁄MmTynu∑pu ( è9ù nvMy;ítu„pd; purS’itjRgtI è10ù dxMy;≤S]∑up(
è11ù Ek;dXy;" pQy;p…¤" è14ù ctudXR y;S}yvs;n; W$(pd; jgtI
è15ù pçdXy;" purSt;ä»htI è19ù Ekon…v'Xy; jgtIg.;R i]∑up(
è20ù …v'Xy; ivr;@±g.;RSt;rp…¤" è21ù Ek…v'Xy;" pr;ivr;æ$(]∑up(
è22ù √;…v'Xy;í }yvs;n; s¢pd; ivr;@±g.;R .u·rKxKvrI zNd;'…s
aÄyÖ ' p[iÿ tsÖro mÖ…,vIRrô o vIôr;yÿ b?yte )
vIôy˝R v;NTspàÖh; xUrvÿ Ir" p·rÖp;,ÿ" sum©Ö lÿ" –1–
aÖy' mÖ…," sÿpàÖh; suvû IrÄ" shÿSv;Nv;ôjI shÿm;n ¨Ög"[ )
p[TÖ y‘éTû y; dUWû yÿ•ie t vIôr" –2–
aÖnne Ne {oÿ mÖ…,n;ÿ vû]O mÿh•Önne ;surÿ ;ÖNpr;ÿ.;vyNmnIôWI )
aÖnne ;ÿjyÖ∂‰;v;ÿp…O qôvI ¨Ö.e îÄme aÖnne ;ÿjyTp[iô dxÖítÿß" –3–
aÖy' ß;ôKTyo mÖ…," p[tÿ IvÖt"R p[iÿ tsÖr" )
aojÿSv;iNvmO/û o vÖxI so aÖSm;Np;ÿtu sÖvtR "ÿ –4–
td…¶r;ÿhÖ tduû somÿ a;hÖ bOhSÖ pitÿ" sivôt; tidN{ÿ" )
te meÿ devÖ ;" purû oihÿt;" p[tÖ IcIÿ" ’ûTy;" p[iÿ tsÖrrw jÿ Ntu –5–
aÖNtdR/à Äe ¥;v;ÿp…O qôvI ¨Ät;hÿ®tÄ sUymÃR ( )
te meÿ devÄ ;" purû oihÿt;" p[tÄ IcIÿ" ’ûTy;" p[iÿ tsÄrrw jÿ Ntu –6–

267
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 8 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ye ß;ôKTy' mÖ…,' jn;ô vm;R…Ã , ’û<vteÿ )


sUyÃR îvÖ idvÿm;ô®Áô iv ’ûTy; b;ÿ/te vÖxI –7–
ß;ôKTyenÿ mÖ…,nÖ AiWÿ,ve mnIôiW,;ÿ )
ajwWÿ 'Ö sv;R"ô pOtnÿ ;ô iv mO/oÿ h‚Nm rÄ=sÿ" –8–
y;" ’ûTy; a;ÿi©rÄsIy;‹" ’ûTy; a;ÿsrûu Iy;‹" ’ûTy;" Svôy’' t¡ ;ô y; ¨ÿ
c;ôNye….ôr;.Otÿ ;" )
¨Ö.yIôSt;" pr;ÿ yNtu pr;Övtoÿ nvÖit' n;ôVy;ô3¡Ö aitÿ –9–
aÖSmw mÖ…,' vmRà b›Ntu devÖ ; îN{oô iv„,u"ÿ sivôt; ®Ä{o aÖ…¶" )
p[jÖ ;pÿit" prmeœÖ I ivôr;@±vêÿw ;nÖr AWÿyíÖ sveÃR –10–
¨ÖˇmÖ o aÖSyoWÿ/In;mnÖ@v± ;Ôgÿt;…mv Vy;ô`"[ êpÿd;…mv )
ymwCz;ôm;ivÿd;mÖ t' p[iÿ tôSp;xÿnmÖ ≤Ntÿtm( –11–
s î√‰;ô`o[ .ÿvTÖ yqoÿ …sôh' o aqoô vOW;ÿ )
aqoÿ spàÖkxRnà oô yo …b.ÿtIRmô ' mÖ…,m( –12–
nwnÃ' flNTyPsôrsoô n gÿN/ôv;R n mTy;‹"Ã )
sv;Rô idxoô iv r;ÿjitô yo …b.ÿtIRmô ' mÖ…,m( –13–
kôXypÖSTv;mÿsjO t kôXypÿSTv;ô smwrÿ yt( )
a…bÿ.SÖ TveN{oô m;nuWÿ Öe …b.ÿT[ s'≈ie Wô,˝e åjyt( )
mÖ…,' sÖhßÿvIy|Ö vmRÃ devÖ ; aÿ’<vt –14–
ySTv;ÿ ’ûTy;….ôySR Tv;ÿ dIô=;….ÿyDÖR yw SR Tv;ô …j`;'sà it )
p[TÖ yKTv…mÿN{ô t' jÿihô vj[,ÿe xÖtpÿv,R ; –15–
aÖy…m√w p[tÿ IvÖtR aojÿSv;Ns'jyÖ o mÖ…," )
268
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

p[jÖ ;' /n'Ã c r=tu p·rÖp;,ÿ" sum©Ö lÿ" –16–


aÖspÖ àÖ ' noÿ a/Ör;dÿspÖà' nÿ ¨ˇÖr;t( )
îN{;ÿspÖà' nÿ" pÖí;∆‰oitÿ" xUr purû S’¡…/ –17–
vmRÃ meÖ ¥;v;ÿp…O qôvI vm;RhvÖ mR ÖR sUy"ÃR )
vmRà mÖ îN{ÿí;ô…¶íÖ vmRà /;ôt; dÿ/;tu me –18–
EeNÖ {;ô¶' vmRÃ b¸ûl' ydugû '[ ivêeÿ devÖ ; n;itôiv?yÿ≤Ntô sveÃR )
tNmeÿ tÖNv'˝ ];yt;' sÖvtR oÿ bOhû d;yu„ÿ m;' jÖrdÿi∑ôyqR ;s;ÿin –19–
a; m;ÿ®=∂ºvmÖ…,mRÁÖ ; aÿ·rÖ∑t;ÿtye )
îÄm' me…Ö qmÿ….ôsi' vÿx?v' tnUpû ;n'à i]ôv¡qmÖ ojÿse –20–
aÖ‚Sm…•N{oô in dÿ/;tu nOMû ,…môm' devÿ ;so a….ôsi' vÿx?vm( )
dIô`;Ryô Tûu v;yÿ xÖtx;ÿrd;ôy;yu„ÿ m;ÔÖrdÿi∑ôyqR ;sÿt( –21–
Svô‚Stôd; ivôx;' pitÿv]RO hÖ ; ivÿm/ûO o vÖxI )
îN{oÿ b›;tu te mÖ…,' …jÿgIôv;\ apÿr;…jt" somÖp; aÿ.y'krô o vOW;ÿ )
s Tv;ÿ r=tu sÖvtR oô idv;ô nˇ_'¡ c ivôêtÿ" –22–
è6ù Wœ' sUˇ_m(
è1-26ù Wi@±vx ' TyOcSy;Sy sUˇ_Sy m;tOn;m; AiW" ) è1-14á 16-26ù
p[qm;idctudx R c;| Wo@Xy;¥ek;dx;n;ç m;tOn;m; mN]oˇ_; v; è15ù pçdXy;í
b[˜,SpitdevR t; ) è1á 3-9á 13á 18-26ù p[qm;y;StOtIy;ids¢;n;' ]yodXy;
a∑;dXy;idnv;n;ç;nu∑pu ( è2ù i√tIy;y;" purSt;ä»htI è10ù dxMy;S}yvs;n;
W$(pd; jgtI è11-12á 14á 16ù Ek;dxI√;dxIctudx R IWo@xIn;' pQy;p…¤"
è15ù pçdXy;S}yvs;n; s¢pd; xKvrI
è17ù s¢dXy;í }yvs;n; s¢pd; jgtI zNd;'…s
y* teÿ m;ôtoNmôm;jRÃ j;ôt;y;ÿ" pitôvde nÿ * )
du,û ;Rm;ô t]Ö m; gO/ÿ dÖ≤l'xÿ ¨Öt vÖTspÿ" –1–
269
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 8 VEDIC LITERATURE COLLECTION

pÖl;ôl;ônpûu l
Ö ;ôl* xk|û⁄ kok˘¡ m≤lMlucû ' pÖlIjÿkm( )
a;ô≈We Ã' vÖ…v[v;ÿssÖm=O gÿ I[ v' p[mIô≤lnÿm( –2–
m; s' vOtÿ oô mopÿ sOp ËôÂ m;vÿ sOpoåNtôr; )
’û,oMyÿSyw .eWjÖ ' bÖj' du,ÿ ;RmcÖ ;tÿnm( –3–
du,û ;Rm;ÿ c sunû ;m;ÿ coô.; sÖv' tO …ÿ mCzt" )
aÖr;y;ônpÿ hNm" sunû ;m;ô S]w,…ÿ mCzt;m( –4–
y" ’û„," kÉXô ysurÿ StMbôj ¨Öt tui<@ÿk" )
aÖr;y;ÿnSy; mu„û k;>y;ô' .'ssÖ oåpÿ hNm…s –5–
aÖn…ûu jô`'[ p[mÿ x
ûO Nt'Ã £ôVy;dÿmtûu re·ÿ rÖhm( )
aÖr;y;'zà v( ikô‚„k,oÿ bÖj" ipô©o aÿnInxt( –6–
ySTv;ô Sv“eÿ inôp¥ÿtÖe .[;t;ÿ .UTû v; ipôtve ÿ c )
bÖjSt;NTsÿht;…môt" KlIôb¡p;'‚StrIÖi$nÿ" –7–
ySTv;ÿ SvôpNtIô' Tsrÿitô ySTv;ô idPsÿitô j;g[tÿ Im( )
z;ôy;…mÿvÖ p[ t;NTsUy"ÃR p·rÖ£;mÿ•nInxt( –8–
y" ’û,oitÿ mOtû vÿTs;ômvÿtok;…môm;' ≤S]yÿm( )
tmoÿW/eÖ Tv' n;ÿxy;ôSy;" kômlÿm≤Ôôvm( –9–
ye x;l;ÿ" p·rÖnTO yÿ≤Nt s;ôy' gÿd.R n;ôidnÿ" )
k⁄sû l
U ;ô ye cÿ k⁄≤=ôl;" k¡k.û⁄ ;" kô®m;ô" ≤ßm;ÿ" )
t;noÿW/eÖ Tv' gÖN/enÿ ivWUcû In;ôiNv n;ÿxy –10–
ye k⁄k
û N⁄ /;ÿ" k⁄iû krÿ.;ô" ’ˇIÿdxûRU ;Rinô …b.[iÿ t )
KlIôb; îÿv p[nÖ TO yÿNtoô vneÖ ye k⁄vû tR Öe `oWÖ' t;inôto n;ÿxy;m…s –11–
270
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

ye sUy|Ö n ititÿ=Nt a;ôtpÿNtmÖm'u idôv" )


aÖr;y;ÿNbStv;ô…snoÿ dugû NR /IôL\ loihÿt;Sy;ôNmk¡k;•;xy;m…s –12–
y a;ôTm;nÿmitm;ô]m'sÿ a;ô/;yÖ …b.[iÿ t )
S]Iô,;' ≈oÿ…,p[toôidnÖ îN{ô r=;'…Ã s n;xy –13–
ye pUvÃRe vÖ?voô3¡Ö y≤Ntô hSteô Í©;ÿi,ô …b.[tÿ " )
a;ôp;ôkSôÉ q;" p[hÿ ;ô…snÿ StôMbe ye k⁄vû tR Öe JyoitôSt;inôto n;ÿxy;m…s –14–
yeW;'Ã pÖí;Tp[pdÿ ;in purû " p;„,IR"Ã purû o mu%;ÿ )
%ôljÖ ;" xk¡/mU jÖ ; ¨®ÿ<@;ô ye cÿ m$(m$Ö ;" k⁄Mû .mu„ÿ k; ay;ôxvÿ" )
t;nÖSy; b[˜ÿ ,Spte p[tIboô/ne ÿ n;xy –15–
pÖySÖR t;ô=; ap[cÿ ˚x; aS]w,ô ;" sÿNtuû p<@ÿg;" )
avÿ .eWj p;dyÖ y îÄm;' sÖi' vvOTÿ sôTypÿit" SvpÖit' ≤S]yÿm( –16–
¨Öıiô WR,'Ö muinÿkx É ' jÖM.yÿNt' mrImOx û m( )
¨ÖpWe Nÿ tmudMûu bl'Ã tu<û @ºlmÿ tûu x;lu@ÿ m( )
pÖd; p[ ivÿ?yô p;„<y;RÃ Sq;ôlI' g*·rÿv SpNdôn; –17–
ySteô g.|Ã p[itmOx û ;∆;ôt' v;ÿ m;ôry;ÿit te )
ipô©Stmugû /[ Nÿ v; ’û,otuÿ ˙dy;ôiv/ÿm( –18–
ye aÖªo j;ôt;Nm;ôryÿ≤Ntô sUitÿk; anux û re tÿ e )
S]I.;ÿg;≤Npô©o gÿN/ôv;RNv;toÿ aÖ.…[ mÿv;jtu –19–
p·rÿs∑O ' /rytuû y≤ıôt' m;vÿ p;idô tt( )
g.|Ã t ¨Ög*[ rÿ=t;' .eWjÖ * nIÿiv.;ôy*R˝ –20–
pÖvIônsÖ ;ˇÿ©Lû v;ô3C¡Ö z;yÿk;dutû n¶ÿk;t( )
271
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 8 VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[jÖ ;ywÖ pTyeÿ Tv; ipô©" p·rÿ p;tu ikmIôidnÿ" –21–


√‰;˝Sy;∞tur=Ä ;Tpçÿpd;dn©ërû "e )
vONt;ÿd…Ö . p[sÖ pRtà "Ö p·rÿ p;ih vrIvOtû ;t( –22–
y a;ôm' m;ôs' mÖd≤Ntô p*®ÿWye ' cÖ ye £ô…v" )
g.;RNô %;dÿ≤Nt kÉxvÖ ;St;inôto n;ÿxy;m…s –23–
ye sUy;RTà p·rÖspR≤à Nt òuWû ve Ö êxurÿ ;Öd…/ÿ )
bÖjíÖ teW;'Ã ipô©íÖ ˙dÖyåe …/ô in ivÿ?yt;m( –24–
ip©û r=Ö j;yÿm;nÖ' m; pum;'sà 'Ö ≤S]y'à £n( )
a;ô<@;doô g.;RNô m; dÿ.NÖ b;/ÿSvetô " ik¡mIôidnÿ" –25–
aÖpjÖ[ ;ôSTv' m;tRvà Tsôm;{odÿm`Ö m;ÿvyÖ m( )
vO=û ;idÿvÖ ßj'Ã ’ûTv;ip[yÿ Öe p[itÿ muçÖ tt( –26–
è7ù s¢m' sUˇ_m(
è1-28ù a∑;…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) .eWjm;yuíá aoW/yo v;
devt;" ) è1á 7-8á 11á 13á 15-24á 27ù p[qmcR" s¢My∑Myek;dxI]yodxIn;'
pçdXy;iddx;n;' s¢…v'Xy;í;nu∑pu ( è2ù i√tIy;y; ¨p·r∑;∫⁄·rGbOhtI
è3ù tOtIy;y;" pur¨i„,k™ è4ù ctuQy;‹" pçpd; pr;nu∑bu itjgtI
è5á 10á 25ù pçmIdxmIpç…v'xIn;' pQy;p…¤"
è3ù Wœ‰; ivr;@±g.;R .u·rKpQy;p…¤" è9ù nvMy; i√pd;cIR .u·rgnu∑pu (
è12ù √;dXy;" pçpd; ivr;@itxKvrI è14ù ctudXR y; ¨p·r∑;…•cOäh» tI
è26ù Wi@±vX' y; incOdnu∑pu ( è28ù a∑;…v'Xy;í .u·rgnu∑pu ( zNd;'…s
y; bÖ.v[ oô y;íÿ xu£
û ; roihÿ,I®Ät pOXnÿy" )
a…sÿKnI" ’û„,; aoWÿ/Iô" sv;RÃ aÖCz;vÿd;m…s –1–
];yÿNt;…môm' pu®Wÿ 'Ö y+m;ÿ∂vÖº ie Wÿt;ôd…/ÿ )
y;s;ô' ¥*i„pôt; pO…ÿ qôvI m;ôt; sÿm{ûu o mUlÃ' vIô®/;'Ã bÖ.vU ÿ –2–
272
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

a;poô ag[Ã' idôVy; aoWÿ/y" )


t;Steô y+mÿmne SÖ y1Öm¡ ©;ÿd©;dnInxn( –3–
p[SÖ tO,tÖ I Stô‚MbnIôrk
e x¡ ©u ;" p[tNvôtIroWÿ/Iôr; vÿd;…m )
aÖx ' mûu tIÿ" kôi<@nIôy;R ivx;ÿ%;ô ◊y;ÿ…m te vIô®/oÿ vwêdevÖ I®Äg;[ "
pu®ÿ WÖjIvÿnI" –4–
y√Ö" shÿ" shm;n; vIôy1| ¡Ö y∞ÿ voô blÿm( )
tenmÖe mÖSm;¥+m;ôTpu®Wÿ ' muçt*W/Iôrqoÿ ’,o…m .eWjÖ m( –5–
jIôvl Ö ;' nÿ`;·rÖW;' jIÿvNÖ tImoWÿ/ImÖhm( )
aÖ®NÖ /ôtImu•û yÿNtI' pu„û p;' m/umÿ tI…môh ¸ÿvåÖe Sm; aÿ·rÖ∑t;ÿtye –6–
îÖh; yÿNtuû p[ctÿe so meiÖ dnIôvcR sÿ oô mmÿ )
yqemÖ ' p;ôry;ÿm…sô pu®Wÿ ' du·rÖt;d…/ÿ –7–
aÖ¶`e ;Rsô o aÖp;' g.oRô y; rohÿ≤Ntô pun,ÿ vR ;" )
/[vûu ;" sÖhßÿn;ªI.eWR jÖ I" sÖNTv;.Otÿ ;" –8–
aÖvkoÿLb; ¨Ödk;ÿTm;nÖ aoWÿ/y" )
VyO˝WNtu du·rÖt' tIÿ+,Íû©‰˝" –9–
¨ÖNmuçû NtIÿivRv®Ö,; ¨Ög;[ y; ivÿWdÖ WU ,ÿ I" )
aqoÿ bl;sÖn;xÿnI" ’Ty;ôdWU ,ÿ IíÖ y;St; îÄh; yÖNTvoWÿ/I" –10–
aÖp£
Ö °ôt;" shIÿysIvIR®ô /oô y; aÖ….∑utÿ ;" )
];yÿNt;mÖ‚SmNg[;meÖ g;mêÖ' pu®Wÿ ' pÖxmu ( –11–
m/umÿ NÖ mUl'Ö m/umÿ dÖ g[mÿ ;s;ô' m/umÿ NÖ m?y'Ã vIô®/;'Ã b.Uv )
m/umÿ Tpô,| m/umÿ TÖ pu„pÿm;s;ô' m/oô" s'.ˇÿ _; aÖmtO Sÿ y .Ö=o `Otû m•'Ã duÓt;ô'
273
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 8 VEDIC LITERATURE COLLECTION

gopurÿ ogvm( –12–


y;vÿtIô" ikyÿtIíemÖ ;" pO…ÿ qôVy;m?yoWÿ/I" )
t; m;ÿ shßpÖ<yoR˝ mOTû yomRçÃu NÖ Tv'hsÿ " –13–
vwy;ÿ`o[ mÖ…,vIR®ô /;ô' ];yÿm;,oå….x‚Stôp;" )
amIÿv;ô" sv;Rô r=;ôS' ypÿ hÖNTv…/ÿ dUrû mÖSmt( –14–
…sôh' Syevÿ Stônqoô" s' ivÿjNteåô ¶e·rÿv ivjNtô a;.Otÿ ;>y" )
gv;ô' y+mô" pu®Wÿ ;,;' vIô®≤∫ôritÿnˇu o n;ôVy;˝ Etu ßoôTy;" –15–
mumû cûu ;ôn; aoWÿ/yoôå¶evêÃRw ;nÖr;d…/ÿ )
.U…m'Ã s'tNvôtI·rÿtÖ y;s;ô' r;j;ô vnÖSpitÿ" –16–
y; rohÿNTy;i©rÄsI" pvRtà We u sÖmWe ÿu c )
t; nÖ" pyÿSvtI" ≤xôv; aoWÿ/I" sNtuû x' ˙Öde –17–
y;í;ôh' vedÿ vIô®/oô y;íÖ pXy;ÿ…mô c=uWÿ ; )
aD;ÿt; j;nIômíÖ y; y;suÿ ivôµ cÖ s'.tÿO m( –18–
sv;R"Ã smÄg;[ aoWÿ/IôboR/Nÿ tuû vcÿsoô mmÿ )
yqemÖ ' p;ôry;ÿm…sô pu®Wÿ ' du·rÖt;d…/ÿ –19–
aÖêTÖ qo dÖ.oR vIô®/;ô' somoô r;j;ômtO Ã' hÖ…v" )
v[Iiô hyRvíÿ .eWjÖ * idôvSpu]û ;vmÿTy*R –20–
¨≤∆ÿhI?ve StônyÿTy….ô£NdÿTyoW/I" )
yÖd; vÿ" pO‚Xnm;tr" pÖjNR yoô retsÖ ;vÿit –21–
tSy;ômtO Sÿ yemô ' blÖ' pu®Wÿ ' pyy;m…s )
274
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aqoÿ ’,o…m .eWjÖ ' yq;sÿCzôth;ÿyn" –22–


vÖr;Öho vedÿ vIô®/'Ã nk⁄lû o vedÿ .eWjÖ Im( )
sÖp;R gÿN/ôv;R y; ivôdSu t; aÖSm; avÿse ¸ve –23–
y;" supÿ ,Ö ;R a;ÿi©rÄsIidRVô y; y; rÄ`$oÿ ivôd"u )
vy;'…Ã s hÖs' ; y; ivôdyu ;RíÖ sveÃR ptÖi],ÿ" )
mOgû ; y; ivôdru oWÿ/IôSt; aÖSm; avÿse ¸ve –24–
y;vÿtIn;ômoWÿ/In;ô' g;vÿ" p[;Xô nNTyôfl‰; y;vÿtIn;mj;ôvyÿ" )
t;vÿtIôStu>yômoWÿ/Iô" xmRÃ yCzôNTv;.Otÿ ;" –25–
y;vÿtIWu mnu„û y;˝ .eWjÖ ' ….ôWjoÿ ivôd"u )
t;vÿtIivRêô .eWÿ jIôr; .ÿr;…mô Tv;mÖ…. –26–
pu„pÿvtI" p[sÖ mU tÿ I" fô≤lnIÿrfôl; ¨Öt )
sÖm' ;ôtrÿ îv duÓ;mÖSm; aÿ·rÖ∑t;ÿtye –27–
¨Êv;ÿh;W|Ö pçÿxl;ôdqoô dxÿxl;dutû )
aqoÿ yÖmSyô p@±vIÿx;ôi√êÿSm;∂ºvikæLbôW;t( –28–
è8ù a∑m' sUˇ_m(
è1-24ù ctu…v|xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) îN{o vnSpitv;R devt; )
è1á 5á 13-18ù p[qm;pçMyoA≥coS]yodXy;idW<,;ç;nu∑pu ( è2á 8-10á 23ù
i√tIy;y; a∑My;idtOcSy ]yo…v'Xy;íop·r∑;ä»htI è3ù tOtIy;y; ivr;@±bhO tI
è4ù ctuQy;R bOhtIpurSt;Tp[St;rp…¤" è6ù Wœ‰; a;St;rp…¤" è7ù s¢My;
ivprItp;dl+m; ctu„pd;itjgtI è11ù Ek;dXy;" pQy;bOhtI è12ù √;dXy;
.u·rgnu∑pu ( è19ù Ekon…v'Xy; ivr;$( purSt;ä»htI è20ù …v'Xy; incOTpurSt;ä»htI
è21ù Ek…v'Xy;≤S]∑up( è22ù √;…v'Xy;ítu„pd; xKvrI è24ù ctu…v|Xy;í
}yvs;n; i]∑ubiu „,Gg.;R pr;xKvrI pçpd; jgtI zNd;'…s
îN{oÿ mNqtuû m‚Nqÿt; xÖ£" xUr"ÿ purd' rÖ " )
275
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 8 VEDIC LITERATURE COLLECTION

yq;ô hn;ÿmÖ sen;ÿ aÖ…m];ÿ,;' shßÖx" –1–


pUiû tôr∆Ä ®u pÿ ?Ö m;nIô pUitô' sen;'à ’,oTvômmU ( )
/Umû mÖ…¶' pÿr;ÖdXO y;ôå…m];ÿ ˙ÖTSv; dÿ/t;' .Öym( –2–
aÖmnU êÿ Tqô in" Íÿ,Iihô %;d;ômNU %ÿidr;…jôrm( )
t;ôj∫©ÿ îv .jNt;ô' hNTvenÿ ;ÖNv/ÿko vÖ/"w –3–
pÖ®WÄ ;nÖmNU pÿ®W;ô◊" ’¡,otuû hNTvenÿ ;ôNv/ÿko vÖ/"w )
≤=ôp'[ xÖr îÿv .jNt;' bOh∆;ôlne Ö s'idÿt;" –4–
aÖNt·rÿ='Ö j;lÿm;sI∆;ldÖ<@; idxoÿ mÖhI" )
ten;ÿ….ô/;yÖ dSyUnÿ ;' xÖ£" sen;ômp;ÿvpt( –5–
bOhû ≤ı j;l'Ã bOhtÖ " xÖ£Syÿ v;ô…jnIÿvt" )
tenÖ x]Unÿ …Ö . sv;R•ô ‰u˝Bjô yq;ô n muCy;ÿtw ktÖmíÖnWw ;ÿm( –6–
bOhû ˇeÖ j;l'Ã bOhtÖ îÿN{ xUr shß;ô`SR yÿ xÖtvIÿySR y )
tenÿ xÖt' sÖhßÿmyÖ tu 'Ö Ny˝budR ' jÖ`;nÿ xÖ£o dSyUnÿ ;m….ô/;yÖ senyÿ ; –7–
aÖy' loôko j;lÿm;sICzô£Syÿ mhÖto mÖh;n( )
ten;ôh…mÿN{j;ôlne ;ÖmS'U tmÿs;ô…. dÿ/;…mô sv;Rnà ( –8–
seiÖ d®Äg;[ VyO˝≤ıôr;itRíà ;npv;cÖn; )
≈mÿStôN{IíÖ mohÿíÖ twrmÄ nU …Ö . dÿ/;…mô sv;Rnà ( –9–
mOTû yveåÖ mUNp[ yÿCz;…m mOTyup;ôxrw mÄ I …sôt;" )
mOTû yoyeR aÿ`lÖ ; dUtû ;Ste>yÿ En;ôNp[itÿ ny;…m bÖıv± ; –10–
nyÿt;ômNU mOTÿ yudtU ;ô ymÿdtU ;ô apoÿM.t )
276
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

pÖr"Ä sÖhß
Ö ; hÿNyNt;' tO,û √e nÿπ ;NmôTy'˝ .ÖvSyÿ –11–
s;ô?y; Ek˘¡ j;ldÖ<@mu¥û Tyÿ yÖNTyojÿs; )
®Ä{; Ek˘ô vsÿvÖ Ek¡m;idôTywrk
e ô ¨¥ÿt" –12–
ivêeÿ devÖ ;" ¨Öp·rÿ∑;duBû jNtoÿ yÖNTvojÿs; )
m?yenÿ Ö flNtoÿ yNtuû sen;ômi©ÿrso mÖhIm( –13–
vnÖSptIÿNv;nSpôTy;noWÿ/I®Ät vIô®/ÿ" )
i√ôp;∞tu„ÿ p;id„,;…mô yq;ô sen;ÿmmÖ 'U hnÿn( –14–
gÖN/ôv;RPô sôrsÿ" sÖp;RNdevô ;Npu<ÿ yjÖn;≤Npôtnø ( )
dO∑û ;nÖd∑O ;ÿin„,;…mô yq;ô sen;ÿmmÖ 'U hnÿn( –15–
îÄm ¨Ö¢; mOTÿ yup;ôx; y;n;ô£Myô n muCû yseÿ )
aÖm„u y;ÿ hNtuû sen;ÿy; îÄd' kÀ$Ã' shßÖx" –16–
`Öm"R s…mÿıo aÖ…¶n;ôy' homÿ" shßÖh" )
.vÿí pO‚Xnÿb;¸íÖ xvRÖ sen;ÿmmÖ 'U hÿtm( –17–
mOTû yor;WÖm; pÿ¥Nt;ô' =u/Ã' seiÖ d' vÖ/' .Öym( )
îN{ÿí;=uj;ôl;>y;ô' xvRÖ sen;ÿmmÖ 'U hÿtm( –18–
pr;ÿ…jt;ô" p[ ]ÿst;…m]; nuˇû ; /;ÿvtÖ b[˜,ÿ ; )
bOhSÖ pitÿpn[ ˇu ;n;ô' m;mIW;'Ã mo…cô kíÖn –19–
avÿ p¥Nt;meW;ôm;yu/ÿ ;inô m; xÿkNp[itô/;…mWumÿ ( )
aqwWÿ ;' bÖ¸ …b>yÿt;ô…mWÿv" flNtuû mmR…Ã , –20–
s' £oÿxt;men;ôN¥;v;ÿp…O qôvI smÖNt·rÿ=' sÖh devÖ t;ÿ…." )
277
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 8 VEDIC LITERATURE COLLECTION

m; D;ôt;rÄ' m; p[iÿ tôœ;' ivÿdNt …môqo ivÿfl;ôn; ¨pÿ yNtu mOTû yum( –21–
idxÖítÿßoåêtÖyoR˝ devrÄqSyÿ puroÖd;x;ÿ" xÖf; aÖNt·rÿ=mu≤û ı" )
¥;v;ÿp…O qôvI p=ÿsI Aûtvoôå.IxÿvoåNtdexÖR ;" ik'k
¡ rô ; v;Kp·rÿrQym(
–22–
sÖv' TÖ sôro rqÿ" p·rvTsôro rÿqopÖSqo ivôr;@«ôW;¶I rÿqmu%
û m( )
îN{ÿ" sVyôœ;íÖN{m;ô" s;rÿ…q" –23–
îÄto jÿytÖe o iv jÿyÖ s' jÿyÖ jyÖ Sv;h;ÿ )
îÄme jÿyNtuû pr;ÖmI jÿyNt;ô' Sv;hw>Ö yo durû ;h;ômI>yÿ" )
nIôllÖ oôihôtne ;ômnU >Ö yvÿtno…m –24–
è9ù nvm' sUˇ_m(
è1-26ù Wi@±vx' TyOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) kXyp" svRiWRCzNd;'…s v;
devt;" ) è1á 6-7á 10á 13á 15-21á 24ù p[qm;WœIs¢mIdxmI]yodxIn;mOc;'
pçdXy;ids¢;n;çtu…v|Xy;í i]∑up( è2ù i√tIy;y;" p…¤" è3ù tOtIy;y;
a;St;rp…¤" è4-5á 23á 25-26ù ctuqIRpçmI]yo…v'xIpç…v'xIWi@±vx ' In;mnu∑pu (
è8á 11-12á 22ù a∑Myek;dxI√;dxI√;…v'xIn;' jgtI
è9ù nvMy; .u·riK]∑up( è14ù ctudXR y;í ctu„pd;itjgtI zNd;'…s
k⁄tSÖ t* j;ôt* k¡tmÖ " so a/R"Ö kSm;ÿLloôk;Tk¡tmÖ Sy;ÿ" pO…qôVy;" )
vÖTs* ivôr;jÿ" s≤lôl;dudtÿw ;ô' t* Tv;ÿ pOCz;…m ktÖr,e ÿ duGû /; –1–
yo a£¡NdyTs≤lôl' mÿihôTv; yoin'à ’ûTv; i]ô.ju 'Ö Xy;ÿn" )
vÖTs" k;ÿmdÖ `u oÿ ivôr;jÖ" s guh;ÿ c£É tÖNv˝" pr;Öc"w –2–
y;inô ]I…,ÿ bOhû ≤Ntô yeW;'Ã ctuqû | ivÿynûu ·ˇ_ô v;cÿm( )
b[˜Ö nw iÿ √¥;ôˇpÿs; ivpÖ…í¥‚Smô•k e ¡˘ yuJû yteÖ y‚Smô•k
e m¡ ( –3–
bOhû tÖ " p·rÖ s;m;ÿin WÖœ;Tpç;…/ô in…mRtà ; )
278
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

bOhû ä»hÿ TÖ y; in…mRtà 'Ö k⁄toå…/ÿ bOhtÖ I …môt; –4–


bOhû tÖ I p·rÖ m;];ÿy; m;ôtmu ;R];…/ô in…mRtà ; )
m;ôy; hÿ jDe m;ôy;y;ÿ m;ôy;y;ô m;tÿlIô p·rÿ –5–
vwêÖ ;ônrÖ Syÿ p[itômop·rÖ ¥*y;Rv{Ö odÿsI ivbb;ô/e aÖ…¶" )
ttÿ" WÖœ;d;mutoÿ y≤Ntô Stom;ô ¨idôto yÿNTyô…. WÖœmˆÿ" –6–
W$(Tv;ÿ pOCz;mÖ AWÿy" kXypemÖ e Tv' ih yuˇû _' yuyÿ =ûu e yoGy'Ã c )
ivôr;jÿm;¸ûb˜R[ ,ÿ " ipôtrÄ' t;' noô iv /eiÿ h yitô/; s≤%ÿ>y" –7–
y;' p[Cyutÿ ;ômnuÿ yÖD;" p[CÖ yvÿNt ¨pÖitœÿNt ¨pÖitœÿm;n;m( )
ySy;ÿ v[tÖ e p[sÿ vÖ e yÖ=mejiÿ tô s; ivôr;@»Wÿ y" prÄme Vyo˝mn( –8–
aÖp;[ ,ô iw tÿ p[;,ô ne ÿ p[;,ÖtIn;'Ã ivôr;$( Svôr;jÿm>Ö ye˝it pÖí;t( )
ivê'à mOx û NtIÿm…Ö .¡p;' ivôr;jÖ' pXyÿ≤Ntô Tve n Tve pÿXyNTyen;m( –9–
ko ivôr;joÿ …mqunTÖ v' p[ vedÿ Ö k AûtNU k ¨Ö kLpÿmSy;" )
£m;ôNko aÿSy;" kitô/; ivduGÿ /;ôNko aÿSy;ô /;mÿ kitô/; Vyu˝∑I" –10–
îÄymevÖ s; y; p[qÿ mÖ ; Vy*Czÿd;ôæSvtÿr;su critô p[ivÿ∑; )
mÖh;Ntoÿ aSy;' mihôm;noÿ aÖNtvR/Ö …U jRgà ;y nvÖg∆inÿ]I –11–
zNdÿ"p=e ¨ÖWs;ô peipÿx;ne sm;ôn' yoinômnuû s' cÿrme e )
sUypÃR àIô s' cÿrt" p[j;nÖtI kÉt¡ mûu tIÿ aÖjreÄ .U·rÿrte s; –12–
AûtSyô pNq;ômnuÿ itôß a;guSû ]yoÿ `Öm;R anuû retÖ a;gu"ÿ )
p[jÖ ;mek;ô …jNvôTyUjmÖR k
e ;ÿ r;Ö∑m^ k
e ;ÿ r=it devyUnû ;m( –13–
aÖ¶IWom;ÿvd/uyû ;R turû Iy;sIÿ¥DÖ Syÿ pÖ=;vOWyÿ " kôLpyÿNt" )
279
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 8 VEDIC LITERATURE COLLECTION

g;ôy]Ö I' i]ô∑.u 'Ö jgÿtImnu∑û .u Ã' bOhdÖk°R ' yjÿm;n;yÖ Sv˝r;Ö.rÿNtIm( –14–
pçÖ Vyu˝∑Iôrnuû pçÖ doh;ô g;' pçÿn;ªImOtû voånuû pçÿ )
pçÖ idxÿ" pçdÖxne ÿ KlO¢û ;St; Ek¡m›U IRr…Ä . loôkmekm¡ ( –15–
W@(j;ôt; .Utû ; p[qÿ mÖj;tRSyô W$üû s;m;ÿin W@Öh' vÿh≤Nt )
WÖ$‰oôg' sIrÄmnuû s;mÿs;mÖ W@;ÿ¸¥û ;Rv;ÿp…O qôvI" W@üvû IR" –16–
W@;ÿÛ" xIôt;NW@ëÿ m;ôs ¨Ö„,;nOtû 'u noÿ b[tU ytÖmoåitÿ·rˇ_" )
sÖ¢ supÿ ,Ö ;R" kôvyoô in Wedÿ "u sÖ¢ CzNd;ôS' ynuÿ sÖ¢ dIô=;" –17–
sÖ¢ hom;ÿ" sÖ…m/oÿ h sÖ¢ m/Uiÿ n sÖ¢tRvoÿ h sÖ¢ )
sÖ¢;Jy;ÿinô p·rÿ .Utû m;ÿyNÖ t;" sÿ¢gO/û ;[ îitÿ xu≈mu ; vÖym( –18–
sÖ¢ zNd;'…à s ctu®ˇÖr;<yôNyo aÖNy‚Smô•?y;ipRtà ;in )
kôq' Stom;ô" p[itÿ itœ≤Ntô teWûu t;inô StomeWÿ u kôqm;ipRtà ;in –19–
kôq' g;ÿy]Ö I i]ôvtO 'Ö Vy;˝p kôq' i]ô∑Pu pÿçdÖxne ÿ kLpte )
]Öy‚Ö S]ôx
' ne Ö jgÿtI kôqmÿn∑ûu Pu kôqmek
ÿ …vôx
' " –20–
aÖ∑ j;ôt; .Utû ; p[qÿ mÖjtRSy;ô∑Ne {ô‚TvRjoô dwVy;ô ye )
aÖ∑yoÿinôridÿitrÄ∑pu]ÿ ;∑ÖmI' r;i]ÿm…Ö . hÖVymeiÿ t –21–
îÄTq' ≈eyoô mNyÿm;nedÖ m;gÿm' yu„û m;k˘¡ sÖ:ye aÖhmÿ‚Smô xev;ÿ )
sÖm;ônjÿNm;ô £turÿ ‚St v" ≤xôv" s vÖ" sv;R"ô s' cÿrit p[j;ônn( –22–
aÖ∑Ne {ÿSyô W@‰ômSyô AWIÿ,;' sÖ¢ sÿ¢/Ö ; )
aÖpo mÿn„ûu y;ô3n¡Ö oWÿ/IôSt;\ ¨Ö pç;nuÿ se…cre –23–
kÉvl
Ö IN{;ÿy dudhûu e ih gOiû ∑vRxÃ' pIôyWU Ã' p[qmÖ ' duh;ÿn; )
280
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aq;ÿtpRy∞Ötru íÿ tu/û ;R devÖ ;Nmÿn„ûu y;ô3\ ÿÖ asurÿ ;nutû AWIÿn( –24–


ko nu g*" k EÿkAûiW" ikmuû /;mÖ k; a;ô≤xWÿ" )
yÖ=' pO…ÿ qôVy;mek
ÿ vô dO k
ÿe tô "Ru k¡tmÖ o nu s" –25–
Ekoô g*rek¡ EkAûiWrekô˘ /;mwk ÿ /ô ;≤xWÿ" )
yÖ=' pO…ÿ qôVy;mek
ÿ vô dO k
ÿe tô nRu ;Ritÿ ·rCyte –26–
– ivr;@±v; îdm( è8)10)1ù îTy;r>y vSyo.Uy;y è16)9)4ù îTyNt;n;'
py;RymN];,;mqv;Rc;yR AiW"

è10ù dxm' sUˇ_m(


ivr;@±v; îdm( îTy;r>y ivWmev;Sy;ip[ym( îTyNt;n;' W$(py;Ry;,;' ivr;@± devt; )
è1ù p[qm" py;Ry"
è1-13ù ]yodxcRSy;Sy py;RySy è1ù p[qmcR≤S]pd;cIR p…¤" è2á 4á 6á 8á
10á 12ù i√tIy;idsmc;| y;juWI jgtI è3á 9ù tOtIy;nvMyo" s;ª‰nu∑pu ( è5ù
pçMy; a;CyRn∑u pu ( è7á 13ù s¢mI]yodXyoivRr;@±g;y]I è11ù Ek;dXy;í s;ªI
bOhtI zNd;'…s
ivôr;@±v; îÄdmg[ÿ a;sIôˇSy;ÿ j;ôt;y;ô" svRmà …b.eidôymevÖ de ' .ÿivô„ytIitÿ
–1–
sodÿ£;mÖTs; g;hRpà Tyeô Ny˝£;mt( –2–
gOhû mÖ /Öe I gOhû pÿit.Rvitô y EÖv' vedÿ –3–
sodÿ£;mÖTs;hÿvnÖ IyeÖ Ny˝£;mt( –4–
yNTyÿSy devÖ ; devÖ Ùÿit' ip[yô o devÖ ;n;'Ã .vitô y EÖv' vedÿ –5–
sodÿ£;mÖTs; dÿ≤=,;ô¶* Ny˝£;mt( –6–

281
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 8 VEDIC LITERATURE COLLECTION

yÖDtoRÃ d≤=ô,Iyoô v;sÿtye o .vitô y EÖv' vedÿ –7–


sodÿ£;mÖTs; sÖ.;y;ô' Ny˝£;mt( –8–
yNTyÿSy sÖ.;' s>yoÿ .vitô y EÖv' vedÿ –9–
sodÿ£;mÖTs; s…mÿt*ô Ny˝£;mt( –10–
yNTyÿSyô s…mÿit' s;…môTyo .ÿvitô y EÖv' vedÿ –11–
sodÿ£;mÖTs;mN]ÿ,Öe Ny˝£;mt( –12–
yNTyÿSy;ômN]ÿ,m;mN]ô,Iyoÿ .vitô y EÖv' vedÿ –13–
è2ù i√tIy" py;Ry"
è1-10ù dxcRSy;Sy py;RySy è1ù p[qmcR≤S]pd; s;ª‰nu∑pu ( è2ù i√tIy;y;
¨i„,Gg.;R ctu„pdop·r∑;i√r;@±bhO tI è3ù tOtIy;y; Ekpd; y;juWI g;y]I è4ù
ctuQy;R Ekpd; s;ªI p…¤" è5ù pçMy; ivr;@±g;y]I è6ù Wœ‰; a;CyRn∑u pu (
è7ù s¢My;" s;ªI p…¤" è8ù a∑My; a;surI g;y]I è9ù nvMy;" s;ª‰nu∑pu (
è10ù dxMy;í s;ªI bOhtI zNd;'…s
sodÿ£;mÖTs;Nt·rÿ=e ctu/û ;R iv£;ÿNt;itœt( –1–
t;' devÿ mnu„û y;˝ ab[vu …•ôymevÖ t√πdÿ Ö ydu.û yÿ ¨pÖjIvemÿ mÖe ;mupÿ ◊y;mh;ô îitÿ
–2–
t;mup;ÿ◊yNt –3–
ËjRÖ Eihô Sv/Ö Eihô sUntÿO Ö EhIr;ÿvTÖ yehIitÿ –4–
tSy;ô îN{oÿ vÖTs a;sIÿÌ;yÖ}y˝….ô/;Nyô.m[ /U "ÿ –5–
282
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

bOhû ∞ÿ rqNtôr' cÖ √* Stn;ôv;St;'Ã yD;yÖ…Dy'Ã c v;mdeVÖ y' cÖ √* –6–


aoWÿ/IrevÄ rÿqNtôr,e ÿ devÖ ; aÿdÓu NÖ Vycoÿ bOhtÖ ( –7–
aÖpo v;ÿmdeVÖ yenÿ yÖD' yÿD;yÖ…Dyenÿ –8–
aoWÿ/IrevÖ ;Smwÿ rqNtôr' duhÿ Öe Vycoÿ bOhû t( –9–
aÖpo v;ÿmdeVÖ y' yÖD' yÿD;yÖ…DyÖ' y EÖv' vedÿ –10–
è3ù tOtIy" py;Ry"
è1-8ù a∑cRSy;Sy py;RySy è1ù p[qmcRítu„pd; ivr;@nu∑pu ( è2ù i√tIy;y;
a;cIR i]∑up( è3á 5á 7ù tOtIy;pçmIs¢mIn;' ctu„pd; p[;j;pTy; p…¤"
è4á 6á 8ù ctuqIRWœ‰∑mIn;ç;cIR bOhtI zNd;'…s
sodÿ£;mÖTs; vnÖSptIôn;gÿCzôˇ;' vnÖSptÿyoåfltÖ s; s'và Tsôre smÿ.vt(
–1–
tSm;ô√nÖSptIÿn;' s'vTsôre vOKû ,mipÿ rohit vOíû teåÖ Sy;ip[yÿ oô .[;tOVÿ yoô y EÖv'
vedÿ –2–
sodÿ£;mÖTs; ipôtnø ;gÿCzôˇ;' ipôtroÿåfltÖ s; m;ô…s smÿ.vt( –3–
tSm;ÿ≤Tpôt>O yoÿ m;ôSyupmÿ ;Sy' dditô p[ ipÿtyûO ;,Ö' pNq;'Ã j;n;itô y EÖv' vedÿ
–4–
sodÿ£;mÖTs; devÖ ;n;gÿCzôˇ;' devÖ ; aÿfltÖ s;/Rmà ;ôse smÿ.vt( –5–
tSm;ÿ∂vÖº >e yoÿå/Rm;ôse vWÿ$k
( v⁄ ≤R Ntô p[ devÿ yÖ ;nÖ' pNq;'Ã j;n;itô y EÖv' vedÿ
–6–

283
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 8 VEDIC LITERATURE COLLECTION

sodÿ£;mÖTs; mÿn„ûu y;ô3n¡Ö ;gÿCzôˇ;' mÿn„ûu y;˝ afltÖ s; sÖ¥" smÿ.vt( –7–
tSm;ÿNmnu„û ye˝>y ¨.yÖ¥®u pÿ hrÄNTyup;ÿSy gOhû e hÿr≤Ntô y EÖv' vedÿ –8–
è4ù ctuq"R py;Ry"
è1-16ù Wo@xcRSy;Sy py;RySy è1á 5ù p[qm;pçMyoA≥coítu„pd; s;ªI jgtI
è2á 6á 10ù i√tIy;WœIdxmIn;' s;ªI bOhtI è3á 14ù tOtIy;ctudXR yo"
s;ª‰ui„,k™ è4á 8ù ctuQyR∑Myor;CyRn∑u pu ( è7ù s¢My; a;surI g;y]I è9á 13ù
nvmI]yodXyoítu„pdoi„,k™ è11ù Ek;dXy;" p[;j;pTy;nu∑pu ( è12á 16ù
√;dxIWo@Xyor;cIR i]∑up( è15ù pçdXy;í ivr;@±g;y]I zNd;'…s
sodÿ£;mÖTs;surÿ ;Ön;gÿCzôˇ;msurÿ ;Ö ¨p;ÿ◊yNtô m;yÖ EhIitÿ –1–
tSy;ÿ ivôrocÿn"Ö p[;Ó;ÿidvRTÖ s a;sIÿdySp;ô]' p;]ÿm( –2–
t;' i√mU/ÿ ;RTô VyoR˝å/oôˇ_;' m;ôy;mevÖ ;/oÿk™ –3–
t;' m;ôy;msurÿ ;Ö ¨pÿ jIvNTyupjIvÖnIyoÿ .vitô y EÖv' vedÿ –4–
sodÿ£;mÖTs; ipôtnø ;gÿCzôˇ;' ipôtrÄ ¨p;ÿ◊yNtô Sv/Ö EhIitÿ –5–
tSy;ÿ yÖmo r;j;ÿ vÖTs a;sIÿ{jtp;ô]' p;]ÿm( –6–
t;mNtÿko m;TyRvô oå/oôˇ_;' Svô/;mevÖ ;/oÿk™ –7–
t;' Svô/;' ipôtrÄ ¨pÿ jIvNTyupjIvÖnIyoÿ .vitô y EÖv' vedÿ –8–
sodÿ£;mÖTs; mÿn„ûu y;ô3n¡Ö ;gÿCzôˇ;' mÿn„ûu y;ô3¡Ö ¨p;ÿ◊yÖNter;ÿvTÖ yehIitÿ –9–
tSy;ô mnuvÿ vRw Svôto vÖTs a;sIÿTpO…qôvI p;]ÿm( –10–
t;' pOqIÿ vwNÄ yo˝å/oôˇ_;' ’ûiW' cÿ sÖSy' c;ÿ/ok™ –11–
284
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

te ’ûiW' cÿ sÖSy' cÿ mnu„û y;ô3¡Ö ¨pÿ jIv≤Nt ’û∑r;ÿ…/®pjIvÖnIyoÿ .vitô y


EÖv' vedÿ –12–
sodÿ£;mÖTs; sÿ¢AûWIn;gÿCzôˇ;' sÿ¢AûWyÖ ¨p;ÿ◊yNtô b[˜<ÿ vôTyehIitÿ
–13–
tSy;ô" somoô r;j;ÿ vÖTs a;sIôCzNdô" p;]ÿm( –14–
t;' bOhSÖ pitÿr;i©rÄso˝å/oôˇ_;' b[˜ÿ cÖ tpÿí;/ok™ –15–
td(b˜[ ÿ cÖ tpÿí s¢AûWyÖ ¨pÿ jIv≤Nt b[˜vcRSÖ yu˝pjIvÖnIyoÿ .vitô y
EÖv' vedÿ –16–
è5ù pçm" py;Ry"
è1-16ù Wo@xc;RSy;Sy py;RySy è1á 13ù p[qm;]yodXyoA≥coítu„pd; s;ªI
jgtI è2-3ù i√tIy;tOtIyyo" s;ª‰ui„,k™ è4á 16ù ctuqIRWo@Xyor;CyRn∑u pu (
è5ù pçMy;ítu„pd; p[;j;pTy; jgtI è6ù Wœ‰;" s;ªI i]∑up( è7á 11ù
s¢Myek;dXyoivRr;@±g;y]I è8ù a∑My; a;cIR i]∑up( è9ù nvMy;ítu„pdoi„,k™
è10á 14ù dxmIctudXR yo" s;ªI bOhtI è12ù √;dXy;≤S]pd; b[;˜I .u·rGg;y]I
è15ù pçdXy;í s;ª‰nu∑pu ( zNd;'…s
sodÿ£;mÖTs; devÖ ;n;gÿCzôˇ;' devÖ ; ¨p;ÿ◊yÖNtojRÖ EhIitÿ –1–
tSy;ô îN{oÿ vÖTs a;sIÿ∞mÖs" p;]ÿm( –2–
t;' devÖ " sÿivôt;/oôˇ_;mUjû ;RmvÖe ;/oÿk™ –3–
t;mUjû ;| devÖ ; ¨pÿ jIvNTyupjIvÖnIyoÿ .vitô y EÖv' vedÿ –4–
sodÿ£;mÖTs; gÿN/v;RPsôrsÖ a;gÿCzôˇ;' gÿN/v;RPsôrsÖ ¨p;ÿ◊yNtô pu<yÿgN/ô
EhIitÿ –5–
285
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 8 VEDIC LITERATURE COLLECTION

tSy;ÿ…íô]rÿq" s*yRvcRsÖ o vÖTs a;sIÿTpu„krpÖ,| p;]ÿm( –6–


t;' vsu®ÿ …c" s*yRvcRsÖ o˝å/oôˇ_;' pu<yÿmvÖe gÖN/mÿ/ok™ –7–
t' pu<y'Ã gÖN/' gÿN/v;RPsôrsÖ ¨pÿ jIv≤Ntô pu<yÿg‚N/®pjIvÖnIyoÿ .vitô y
EÖv' vedÿ –8–
sodÿ£;mÖTsetrÿ jÖn;n;gÿCzôˇ;…mÿtrjÖn; ¨p;ÿ◊yNtô itroÿ/Ö EhIitÿ –9–
tSy;ô" k⁄brÿe o vw≈vÖ,o vÖTs a;sIÿd;mp;ô]' p;]ÿm( –10–
t;' rÿjtÖ n;ÿ…." kberk
Ä o˝å/oôˇ_;' itÿroÖ/;mevÖ ;/oÿk™ –11–
t;' itÿroÖ/;…mÿtrjÖn; ¨pÿ jIv≤Nt itôro /ÿˇÖe sv|Ã p;ôPm;nÿmpu jIvÖnIyoÿ
.vitô y EÖv' vedÿ –12–
sodÿ£;mÖTs; sÖp;Rn;gÿCzôˇ;' sÖp;R ¨p;ÿ◊yNtô ivWÿvTÖ yehIitÿ –13–
tSy;ÿSt=Öko vwx
ÿ ;leyÖ o vÖTs a;sIÿdl;bup;ô]' p;]ÿm( –14–
t;' /Otû r;ÿ∑^ Eer;vÖto˝å/oôˇ_;' ivôWmevÖ ;/oÿk™ –15–
ti√ôW' sÖp;R ¨pÿ jIvNTyupjIvÖnIyoÿ .vitô y EÖv' vedÿ –16–
è6ù Wœ" py;Ry"
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy py;RySy è1ù p[qmcoR ivr;@±g;y]I è2ù i√tIy;y;"
s;ªI i]∑up( è3ù tOtIy;y;" p[;j;pTy;nu∑pu ( è4ù ctuQy;Rí;CyuiR „,k™ zNd;'…s )
anuˇ_p;d; i√pd; Et;"
t¥Sm;ÿ EÖv' ivôdWu åÖe l;bunÿ ;….iWôçTe p[Tô y;hÿNy;t( –1–

286
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

n cÿ p[Ty;hÖNy;Nmnÿs; Tv; p[TÖ y;hÖNmIitÿ p[TÖ y;hÿNy;t( –2–


yTp[Tÿ y;ôh≤Ntÿ ivôWmevÖ tTp[Tô y;hÿ≤Nt –3–
ivôWmevÖ ;Sy;ip[yÿ 'Ö .[;tOVÿ ymnuiû viWÿCyteÖ y EÖv' vedÿ –4–
îTy∑m' k;<@m(

287
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 9 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq nvm' k;<@m(
è1ù p[qm' sUˇ_m(
è1-24ù ctu…v|xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) m?v…ên* c devt;" )
è1á 4-5ù p[qm;ctuqIRpçmIn;mOc;' i]∑up( è2ù i√tIy;y;≤S]∑ubg( .;R p…¤"
è3ù tOtIy;y;" pr;nu∑≤u P]∑up( è3ù Wœ‰; aitx;Kvrg.;R yvm?y; mh;bOhtI
è7ù s¢My; aitj;gtg.;R yvm?y; mh;bOhtI è8ù a∑My; bOhtIg.;R
s'St;rp·ˇ_" è9ù nvMy;" pr;bOhtI p[St;rp…¤" è10ù dxMy;" proi„,Kp…¤"
è11-13á 15-16á 18-19ù Ek;dXy;idtOcSy
pçdxIWo@Xy∑;dXyekon…v'xIn;ç;nu∑pu ( è14ù ctudXR y;" pur ¨i„,k™
è17ù s¢dXy; ¨p·r∑;i√r;@±bhO tI è20ù …v'Xy; .u·r‚Gv∑;rp…¤" è21ù
Ek…v'Xy; Ek;vs;n; i√pd;CyRn∑u pu ( è22ù √;…v'Xy;≤S]pd; b[;˜I pur ¨i„,k™
è23ù ]yo…v'Xy; i√pd;cIR p…¤" è24ù ctu…v|Xy;í }yvs;n; W$(pd;i∑XzNd;'…s
idôvSpO…ÿ qôVy; aÖNt·rÿ=;Tsmu{û ;dÖ¶ve ;Rt;ÿNm/ukxô ; ih jÖDe )
t;' c;ÿ…yôTv;mOt'Ö vs;ÿn;' ˙Ö≤∫" p[jÖ ;" p[itÿ nNd≤Ntô sv;R"Ã –1–
mÖhTpyoÿ ivôê¡pmSy;" smu{û Syÿ Tvoôt retÿ a;Û" )
ytÖ Eeitÿ m/ukx
ô ; rr;ÿ,;ô tTp[;,ô StdÖmtO 'Ö inivÿ∑m( –2–
pXyÿNTySy;í·rÖt' pO…ÿ qôVy;' pOqõÖ n( roÿ b¸û/; mIm;'sà m;n;" )
aÖ¶ve ;Rt;ÿNm/ukx
ô ; ih jÖDe mÖ®t;ÿmgûu ;[ nÖi¢" –3–
m;ôt;idôTy;n;'Ã duihôt; vsUnÿ ;' p[;,ô " p[jÖ ;n;ÿmmÖ tO Sÿ yô n;….ÿ" )
ihrÿ<yv,;R m/ukx ô ; `Otû ;cIÿ mÖh;N.gRíà ritô mTyeWÃR u –4–
m/oô" kx;ÿmjnyNt devÖ ;StSy;ô g.oRà a.vi√ôê¡p" )
t' j;ôt' t®ÿ,' ippitR m;ôt; s j;ôto ivê;ô .uvnÿ ;ô iv cÿ∑e –5–
kSt' p[ vedÿ Ö k ¨Ö t' …cÿktÉ Ö yo aÿSy; ˙Öd" kôlxÿ" somÖ/;noô a≤=ÿt" )
b[˜Ö ; sumÿ /Öe ;" so aÿ‚SmNmdet –6–
s t* p[ vedÿ Ö s ¨Ö t* …cÿktÉ Ö y;vÿSy;ô" Stn*ÿ sÖhßÿ/;r;Öv≤=ÿt* )
288
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

Ëj|Ã duh;teÖ anÿpSf⁄rNt* –7–


ihô˚·rÿ£tI bOhtÖ I vÿyoô/; ¨Ö∞`w oRWÃ ;ô>yeitô y; v[tÖ m( )
]IN`ôm;Rn…Ö . v;ÿvx;ôn; …mm;ÿit m;ôy'u pyÿtÖe pyoÿ…." –8–
y;m;pIÿn;mupsÖ IdÖNTy;pÿ" x;Kvôr; vOWÿ .Ö ; ye Svôr;jÿ" )
te vÿW≤R Ntô te vÿWyR ≤Nt tÖi√deÖ k;mÖmjU mÖR ;pÿ" –9–
Stôn…Ö yôàSu teô v;Kp[jÿ ;pteÖ vOW;ô xu„m'Ã ≤=p…sô .UMy;ôm…/ÿ )
aÖ¶ve ;Rt;ÿNm/ukx ô ; ih jÖDe mÖ®t;ÿmgûu ;[ nÖi¢" –10–
yq;ô somÿ" p[;t"svÖne aÖ…ênoô.vR iÿ t ip[yô " )
EÖv; meÿ a…ên;ô vcRÃ a;ôTminÿ …/[yt;m( –11–
yq;ô somoÿ i√ôtIyeÖ svÿn îN{;ô¶‰o.Rviÿ t ip[yô " )
EÖv; mÿ îN{;¶Iô vcRÃ a;ôTminÿ …/[yt;m( –12–
yq;ô somÿStOtû IyeÖ svÿn A.U,û ;' .vÿit ip[yô " )
EÖv; mÿ A.voô vcRÃ a;ôTminÿ …/[yt;m( –13–
m/uÿ jinWIyÖ m/uÿ v'…sWIy )
pyÿSv;n¶Ö a;gÿm'Ö t' m;ô s' sOjÿ Ö vcRsà ; –14–
s' m;ÿ¶Öe vcRsà ; sOjÖ s' p[jÖ y;ô sm;yuWÿ ; )
ivô¥mu ÃRe aÖSy devÖ ; îN{oÿ iv¥;Tsôh AiWÿ…." –15–
yq;ô m/uÿ m/u’
û tÿ" sÖ.' rÿ≤Ntô m/;ôv…/ÿ )
EÖv; meÿ a…ên;ô vcRÃ a;ôTminÿ …/[yt;m( –16–
yq;ô m=;ÿ îÄd' m/uÿ NyôÔ≤Ntô m/;ôv…/ÿ )
289
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 9 VEDIC LITERATURE COLLECTION

EÖv; meÿ a…ên;ô vcRSÖ tejoô blÖmojÿí …/[yt;m( –17–


yiÌô·rWuû pvRtà We ûu go„vêeWÿ ûu yNm/uÿ )
sur;ÿy;' …sôCym;ÿn;y;ô' yˇ]Ö m/uû tNm…yÿ –18–
a…êÿn; s;rÄ`,e ÿ m;ô m/unÿ ;¤˘ xu.SptI )
yq;ô vcRSÃ vtIô' v;cÿm;ôvd;ÿinô jn;ô\ anuÿ –19–
Stôn…Ö yôàSu teô v;Kp[jÿ ;pteÖ vOW;ô xu„m' ≤=p…sô .UMy;'Ã idôiv )
t;' pÖxvÖ ¨pÿ jIv≤Ntô sveÖR tenoô seWmÖ jU Ã| ippitR –20–
pO…û qôvI dÖ<@oô3å¡Ö Nt·rÿ='Ö g.oRô ¥*" kx;ÿ ivô¥Tu p[k
ÿ x
ô o ihÿr<Ä yyoÿ …bôNdu"
–21–
yo vw kx;ÿy;" sÖ¢ m/Uiÿ nô vedÖ m/umÿ ;N.vit )
b[;˜ô ,ô íÖ r;j;ÿ c /enÖ íu ;ÿn@Ö v± ;'íÿ v[Iiô híÖ yvÿíÖ m/uÿ s¢Ömm( –22–
m/umÿ ;N.vitô m/umÿ dSy;h;ôy˝| .vit )
m/umÿ to loôk;Ôÿyitô y EÖv' vedÿ –23–
y√«ô/e[ Stônyÿit p[jÖ ;pÿitrevÄ tTp[jô ;>yÿ" p[;dô .u vÃR it )
tSm;ÿTp[;cInopvIôt‚StÿœÖº p[j;ÿptÖ åe nuÿ m; bu?yôSveitÿ )
aNvenÿ ' p[jÖ ; anuÿ p[jÖ ;pÿitbu?R yteÖ y EÖv' vedÿ –24–
è2ù i√tIy' sUˇ_m(
è1-25ù pç…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) k;mo devt; )
è1-4á 6á 9-10á 19á 24-25ù p[qm;idctuAc≥ ;'
WœInvmIdxMyekon…v'xIctu…v|xIpç…v'xIn;ç i]∑up(
è5ù pçMy; aitjgtI è7á 14-15á 17-18á 21-22ù
s¢mIctudx
R IpçdxIs¢dXy∑;dXyek…v'xI√;…v'xIn;' jgtI
290
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è8ù a∑My;≤S]pd;cIR p…¤" è11á 20á 23ù Ek;dxI…v'xI]yo…v'xIn;' .u·riK]∑up(


è12ù √;dXy; anu∑pu ( è13ù ]yodXy; i√pd;CyRn∑u pu (
è16ù Wo@Xy;í ctu„pd; xKvrIg.;R pr;jgtI zNd;'…s
sÖpàÖ hÖ nÿmWO .Ö ' `Otû ne Ö k;m'Ã ≤x=;…m hÖivW;Jyenÿ )
nIôc"w sÖpà;ôNmmÿ p;dyÖ TvmÖ….∑utÿ o mhÖt; vIôy˝Re , –1–
yNmeô mnÿsoô n ip[yô ' c=uWÿ oô yNmeô b.ÿ‚Stô n;….ônNdÿit )
t∂u„û v“‰ô' p[itÿ muç;…m sÖpàeÖ k;m'à StuTû vodÖh' ….ÿdye m( –2–
du„û v“‰'à k;m du·rÖt' cÿ km;p[jÖ St;ÿmSvôgt;ômvÿitRm( )
¨Ög[ Èx;ÿn"Ö p[itÿ muçÖ t‚SmôNyo aÖSm>yÿmÙ' rÄ,; …cik¡Ts;t( –3–
nudû Svÿ k;mÖ p[ ,udÿ Sv k;ôm;vÿit| yNtuû mmÖ ye sÖpà;ÿ" )
teW;'à nuˇû ;n;ÿm/Öm; tm;ôS' y¶eÖ v;StUiÿ nô indRhÃ Ö Tvm( –4–
s; teÿ k;m duihôt; /enÖ ®u Cÿ yteÖ y;m;ô¸v;RcÃ' kôvyoÿ ivôr;jÿm( )
ty;ÿ sÖpà;ôNp·rÿ vO©…( /ô ye mmÖ pyenÃR ;Np[;,ô " pÖxvoô jIvÿn' vO,ˇ_⁄ –5–
k;mÖSyeN{ÿSyô v®ÿ,Syô r;Doô iv„,oôbl R nÿe sivôt"u sÖvne ÿ )
aÖ¶he oR]ô ,e Ö p[ ,udÿ e sÖpà;ÿHzôMbIvÖ n;vÿmdu kÖ WÉ ûu /Irÿ" –6–
a?yÿ=o v;ôjI mmÖ k;mÿ ¨Ög"[ ’û,otuû mÁÿmspÖàmevÖ )
ivêeÿ devÖ ; mmÿ n;ôq' .ÿvNtuû sveÃR devÖ ; hvÖm; yÿNtu m îÄmm( –7–
îÄdm;Jy'à `Otû vÿ∆Wu ;ô,;" k;mÿJyeœ; îÄh m;ÿdy?vm( )
’û<vNtoô mÁÿmspÖàmevÖ –8–
îÄN{;ô¶I k;ÿm sÖrqÖ' ih .UTû v; nIôc"w sÖpà;ôNmmÿ p;dy;q" )
teW;'à pÖ•;n;ÿm/Öm; tm;ôS' y¶eÖ v;StUNÿ ynuiû ndRhÃ Ö Tvm( –9–

291
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 9 VEDIC LITERATURE COLLECTION

jÖih Tv' k;ÿmÖ mmÖ ye sÖpà;ÿ aÖN/; tm;ôS' yvÿ p;dywn;n( )


in·rÿ≤N{y; arÄs;" sÿNtuû sveÖR m; te jIÿivWu" ktÖm∞Ön;hÿ" –10–
avÿ/IôTk;moô mmÖ ye sÖpà;ÿ ¨Ö®˘ loôkmÿkrÄNmÁÿm/e tÖ mu ( )
mÁ'Ã nmNt;' p[iÖ dxÖítÿßoô mÁô' W@ëvû IR`tûRO m; vÿhNtu –11–
te˝å/Ör;çÖ" p[ PlÿvNt;' …zô•; n*·rÿvÖ bN/ÿn;t( )
n s;yÿkp[,ˇu ;n;ô' punrÿ ‚St inôvtRnà m( –12–
aÖ…¶yRvÖ îN{oô yvÖ" somoô yvÿ" )
yÖvyÖ ;v;ÿno devÖ ; y;ÿvyNTvenm( –13–
asÿvvR Irírtuû p[,ˇÿu oô √π„yoÿ …mô];,;'Ã p·rvÖGyR1"¡Ö Sv;n;ÿm( )
¨Öt pO…ÿ qôVy;mvÿ Sy≤Nt ivô¥tu ÿ ¨Ögo[ voÿ devÖ " p[ mO,ÿ Tsôpà;ÿn( –14–
Cyutû ; ceyÖ ' bOhÿ TÖ yCyutÿ ; c ivô¥iu äÿ.itR Stn…yôàí'U Ö sv;Rnà ( )
¨Ö¥•;ÿidôTyo {ivÿ,ne Ö tejsÿ ; nIôc"w sÖpà;ÿ•du t;' meÖ shÿSv;n( –15–
yˇeÿ k;mÖ xmRà i]ôv¡qmu∫ û ⁄ b[˜ô vmRÖ ivtÿtmnitVy;ô?y'˝ ’ûtm( )
tenÿ sÖpà;ôNp·rÿ vO©…( /ô ye mmÖ pyenÃR ;Np[;,ô " pÄx;voô jIvÿn' vO,ˇ_⁄ –16–
yenÿ devÖ ; asurÿ ;ÖNp[;,udÿ Ntô yenNe {oô dSyUnÿ /Öm' tmoÿ inôn;yÿ )
tenÖ Tv' k;ÿmÖ mmÖ ye sÖpà;ôSt;nÖSm;Lloôk;Tp[ ,udÿ Sv dUrû m( –17–
yq;ÿ devÖ ; asurÿ ;ÖNp[;,udÿ Ntô yqeN{oô dSyUnÿ /Öm' tmoÿ bb;ô/e )
tq;ô Tv' k;ÿmÖ mmÖ ye sÖpà;ôSt;nÖSm;Lloôk;Tp[ ,udÿ Sv dUrû m( –18–
k;moÿ jDe p[qmÖ o nwnÃ' devÖ ; a;ÿp"u ipôtroÖ n mTy;‹"Ã )
ttÖSTvmÿ…sô Jy;y;ÿiNvôêh;ÿ mÖh;'StSmwÿ te k;mÖ nmÖ îT’¡no…m –19–

292
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

y;vÿtIô ¥;v;ÿp…O qôvI vÿ·rÖM,; y;vÖd;pÿ" …s„yôdyu ;Rvdÿ …Ö ¶" )


ttÖSTvmÿ…sô Jy;y;ÿiNvôêh;ÿ mÖh;'StSmwÿ te k;mÖ nmÖ îT’¡,o…m –20–
y;vÿtIôidRx"ÿ p[iÖ dxoô ivWUcÿ Iôy;Rvtÿ Iôr;x;ÿ a….ôc=ÿ,; idôv" )
ttÖSTvmÿ…sô Jy;y;ÿiNvôêh;ÿ mÖh;'StSmwÿ te k;mÖ nmÖ îT’¡,o…m –21–
y;vÿtIô.©RO ;ÿ jÖTv˝" k⁄Â
û rÿvoô y;vÿtIôv`R ;ÿ vO=sÖPyoR˝ b.Uvû "u )
ttÖSTvmÿ…sô Jy;y;ÿiNvôêh;ÿ mÖh;'StSmwÿ te k;mÖ nmÖ îT’¡,o…m –22–
Jy;y;ÿ…•…mWÖtoå…sô itœÿtoô Jy;y;ÿNTsmu{û ;dÿ…s k;m mNyo )
ttÖSTvmÿ…sô Jy;y;ÿiNvôêh;ÿ mÖh;'StSmwÿ te k;mÖ nmÖ îT’¡no…m –23–
n vw v;tÿínÖ k;mÿm;“oitô n;…¶" sUyoRô not cÖN{m;ÿ" )
ttÖSTvmÿ…sô Jy;y;ÿiNvôêh;ÿ mÖh;'StSmwÿ te k;mÖ nmÖ îT’¡,o…m –24–
y;Steÿ ≤xôv;StôNv˝" k;m .Ö{; y;….ÿ" sÖTy' .vÿitô y√é…ÿ ,ôWe )
t;….ôÇmÖSm;\ aÿ….ôsi' vÿxSv;ôNy]ÿ p;ôpIrpÿ vexy;ô …/yÿ" –25–
è3ù tOtIy' sUˇ_m(
è1-31ù Eki]'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) xl; devt; )
è1-5á 8-14á 16á 18-20á 22-24ù p[qm;idpç;n;mOc;m∑My;ids¢;n;' Wo@Xy;
a∑dXy;idtOcSy √;…v'Xy;idtOcSy c;nu∑pu ( è6ù Wœ‰; pQy; p…¤"
è7ù s¢My;" pur¨i„,k™ è15ù pçdXy;" pçpd;itxKvrI è17ù s¢dXy;"
p[St;rp…¤" è21ù Ek…v'Xy; a;St;rp…¤" è25á 31ù pç…v'Xy; Eki]'Xyo≤S]pd;
p[;j;pTy; bOhtI è26ù Wæ$(]X' y;≤S]pd; s;ªI i]∑up(
è27á 30ù s¢…v'Xy;i]'Xyoí i]pd; p[itœ;n;' g;y]I zNd;'…s
¨Öp…Ö mt;'Ã p[itô…mt;ômqoÿ p·rÖ…mt;ÿmtûu )
x;l;ÿy; ivôêv;ÿr;y; nÖı;inÖ iv cOtÿ ;m…s –1–
yˇeÿ nÖı' ivÿêv;reÄ p;xoÿ g[‚Ö NqíÖ y" ’ût" )
bOhSÖ pitÿ·rv;ôh' bÖl' v;ôc; iv ß'sà y;…mô tt( –2–
293
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 9 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; yÿy;mÖ s' bÿbhR g[NÖ qI'ík ÿ ;r te dO!û ;n( )


p¢i¡ W ivô√;' zStevô Ne {e,ÿ Ö iv cOtÿ ;m…s –3–
vÖx
' ;n;'Ã teÖ nhÿn;n;' p[;,;ôhSyô tO,Sÿ y c )
pÖ=;,;'Ã ivêv;re te nÖı;inô iv cOtÿ ;m…s –4–
sÖd' x
'Ö ;n;'Ã plÖd;n;ô' p·rÿ„vÔLySy c )
îÄd' m;nÿSyô pà‰;ÿ nÖı;inô iv cOtÿ ;m…s –5–
y;inÿ teåÖ Nt" ≤xôKy;˝Ny;be/Ö U rÄ<y;˝yÖ km( )
p[ teÖ t;inÿ cOt;m…s ≤xôv; m;nÿSyô pàIÿ nÖ ¨≤ıÿt; tÖNve˝ .v –6–
hÖivô/;Rnmÿ …¶ôx;lÖ' pàIÿn;ô' sdÿn'Ö sdÿ" )
sdoÿ devÄ ;n;ÿm…s deiv x;le –7–
a=umÿ opÄx' ivtÿt' shß;ô=' ivÿWvûU itÿ )
avÿnımÖ….ihÿt'Ö b[˜,ÿ ;ô iv cOtÿ ;m…s –8–
ySTv;ÿ x;le p[itgO û ;itô yenÖ c;…sÿ …môt; Tvm( )
¨Ö.* m;ÿnSy piàô t* jIvÿt;' jÖrdÿ∑I –9–
aÖm]u nÿw mÖ ; gÿCzt;d(Î!û ; nÖı; p·rÿ„’t; )
ySy;ÿSte ivcOtû ;mÖSy©ÿm©û÷ p®ÿ„p®" –10–
ySTv;ÿ x;le in…môm;yÿ s'j.Ö ;rÄ vnÖSptIÿn( )
p[jÖ ;ywÿ c£É Tv; x;le prmeœÖ I p[jÖ ;pÿit" –11–
nmÖStSmwô nmoÿ d;ô]e x;l;ÿptye c ’<m" )
nmoôå¶yeÿ p[cÖ rÿtÖe pu®Wÿ ;y c teÖ nmÿ" –12–

294
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

go>yoô aêe>ÿ yoô nmoô yCz;l;ÿy;' ivôj;yÿte )


ivj;ÿvitô p[j;ÿvitô iv teÖ p;x;'íà tO ;m…s –13–
aÖ…¶mÖNtXz;ÿdy…sô pu®Wÿ ;Npôx…u .ÿ" sÖh )
ivj;ÿvitô p[j;ÿvitô iv teÖ p;x;'íà tO ;m…s –14–
aÖNtôr; ¥;' cÿ pO…qôvI' cÖ y√‰cÖStenÖ x;l;ô' p[itÿ gO ;…m t îÄm;m( )
ydÖNt·rÿ='Ö rjÿso ivôm;nÖ' tT’¡<veåÖ hmudû r'Ã xev…Ö />yÿ" )
tenÖ x;l;ô' p[itÿ gO ;…mô tSmwÿ –15–
ËjRSÃ vtIô pyÿSvtI pO…qôVy;' in…mÿt; …môt; )
ivôê;ô•' …b.[tÿ I x;leÖ m; ih'sà I" p[itgO tÖ " –16–
tO,rÖw ;vOtÿ ; plÖd;Nvs;ÿn;ô r;]IÿvÖ x;l;ô jgÿto inôvx
e nÿ I )
…môt; pO…ÿ qôVy;' itÿœ…s hÖ‚StnIÿv pÖ√tIÿ –17–
î$ÿSy teÖ iv cOtÿ ;ôMyipÿnımpo,uvûR n( )
v®ÿ,ne Ö smuæÿ Bjt;' …mô]" p[;tô Vyu˝R Bjtu –18–
b[˜,ÿ ;ô x;l;ô' in…mÿt;' kôiv….ôinR…mÿt;' …môt;m( )
îÄN{;ô¶I rÿ=t;ô' x;l;ÿmmÖ tO *ÿ s*ôMy' sdÿ" –19–
k⁄l
û ;yeå…/ÿ k⁄l
û ;yÖ' koxeÖ koxÖ" smuæÿ Bjt" )
t]Ö mtoRô iv j;ÿyteÖ ySm;ôi√ê'à p[jÖ ;yÿte –20–
y; i√pÿ=;ô ctu„ÿ p=;ô W$(p=ÿ ;ô y; inÿmIôyteÿ )
aÖ∑;pÿ=;ô' dxÿp=;ô' x;l;ô' m;nÿSyô pàIÿm…Ö ¶gR.ÃR îÄv; xÿye –21–
p[tÖ IcI'à Tv; p[tIôcInÖ" x;leÖ p[Mw yih'sà tIm( )
aÖ…¶ÁR1N¡Ö tr;pÿítÖ SR yÿ p[qmÖ ; √;" –22–
295
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 9 VEDIC LITERATURE COLLECTION

îÄm; a;pÖ" p[ .ÿr;MyyÖ+m; yÿ+môn;xÿnI" )


gOhû ;nupÖ p[ sIÿd;MyômtO nÿe sÖh;…¶n;ÿ –23–
m; nÖ" p;xÖ' p[itÿ muco gu®û .;Rrô o lÖ`.u vÃR )
vÖ/…U mÿv Tv; x;le y]Ök;m'Ã .r;m…s –24–
p[;Cy;ÿ idôx" x;l;ÿy;ô nmoÿ mihôªe Sv;h;ÿ devÖ >e yÿ" Sv;ôÁ˝º >y" –25–
d≤=ÿ,;y; idôx" x;l;ÿy;ô nmoÿ mihôªe Sv;h;ÿ devÖ >e yÿ" Sv;ôÁ˝º >y" –26–
p[tICy;ÿ idôx" x;l;ÿy;ô nmoÿ mihôªe Sv;h;ÿ devÖ >e yÿ" Sv;ôÁ˝º >y" –27–
¨dIÿCy; idôx" x;l;ÿy;ô nmoÿ mihôªe Sv;h;ÿ devÖ >e yÿ" Sv;ôÁ˝º >y" –28–
/[vûu ;y;ÿ idôx" x;l;ÿy;ô nmoÿ mihôªe Sv;h;ÿ devÖ >e yÿ" Sv;ôÁ˝º >y" –29–
Ëô?v;Ry;ÿ idôx" x;l;ÿy;ô nmoÿ mihôªe Sv;h;ÿ devÖ >e yÿ" Sv;ôÁ˝º >y" –30–
idôxoidÿx"Ö x;l;ÿy; nmoÿ mihôªe Sv;h;ÿ devÖ >e yÿ" Sv;ôÁ˝º >y" –31–
è4ù ctuq| sUˇ_m(
è1-24ù ctu…v|xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) AW.o devt; )
è1-5á 7á 9á 22ù p[qm;idpçc;| s¢mInvmI√;…v'xIn;ç i]∑up(
è6á 10á 24ù WœIdxmIctu…v|xIn;' jgtI è8ù a∑My; .u·riK]∑up(
è11-17á 19-20á 23ù Ek;dXy;ids¢;n;mekon…v'xI…v'xI]yo…v'xIn;ç;nu∑pu (
è18ù a∑;dXy; ¨p·r∑;ä»htI è21ù Ek…v'Xy;í;St;rp…¤XzNd;'…s
s;ôhßÖ STveWô AÿW.Ö " pyÿSv;ôiNvê;ÿ Âôp;…,ÿ vÖ=,;ÿsûu …b.[tÿ ( )
.Ö{' d;ô]e yjÿm;n;yÖ xI=ÿNb;hRSpôTy ¨Ö≤ßyÖStNtumû ;t;ÿn( –1–
aÖp;' yo a¶eÿ p[itôm; bÖ.vU ÿ p[.Ö "U svRSÃ mw pO…qôvIvÿ devÖ I )
296
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

ipôt; vÖTs;n;ô' pitÿrflÄ ‰;n;'à s;hÖße poWeÖ aipÿ n" ’,otu –2–
pum;ÿnNÖ tv;RNô Ts(qivÿr"Ä pyÿSv;ôNvsoô" kbÿN/mOW.Ö o …bÿ.itR )
t…mN{;ÿy pÖ…q….ÿdvRe yÖ ;nwÛÿ tûR mÖ…¶vRhà tu j;ôtvedÿ ;" –3–
ipôt; vÖTs;n;ô' pitÿrflÄ ‰;n;ômqoÿ ipôt; mÿhtÖ ;' ggRrà ;,;m( )
vÖTso jÖr;yuÿ p[itô/Ku pIôyWU ÿ a;ô…m=;ÿ `Otû ' t√ÿSyô ret"ÿ –4–
devÖ ;n;'Ã .;ôg ¨ÿpn;ôh EÖWoô3å¡Ö p;' rsÖ aoWÿ/In;' `Otû Syÿ )
somÿSy .Ö=mÿv,O It xÖ£o bOhû •i{ÿr.vÖ¥CzrIÿrm( –5–
somenÿ pU,û | kôlx'Ã …b.iWRô Tv∑;ÿ ÂÖp;,;'Ã jinôt; pÿxnûU ;m( )
≤xôv;Steÿ sNtu p[jNÖ v˝ îÄh y; îÄm; Ny1ÖS¡ m>y'à Sv…/te yCzô y; aÖm"U
–6–
a;Jy'Ã …b.itR `Otû mÿSyô ret"ÿ s;hÖß" poWÖStmuÿ yÖDm;ÿÛ" )
îN{ÿSy ÂôpmOWÿ .Ö o vs;ÿn"Ö so aÖSm;Ndevÿ ;" ≤xôv Eetÿu dÖˇ" –7–
îN{ôSy*joô v®ÿ,Sy b;ôÙ aÖ…ênoôrs' *ÿ mÖ®t;ÿ…môy' kôkt⁄ ( )
bOhSÖ pitô' s'.tÿO metÖ m;ÿ¸yû Re /Ir;ÿs" kôvyoô ye mÿnIôiW,ÿ" –8–
dwvIôivRx"Ö pyÿSv;ôn; tÿnoiWô Tv;…mN{ô' Tv;' srÿSvNtm;Û" )
sÖhßÖ' s Ek¡m% u ; dd;itô yo b[;˜ÿ ,ô AÿW.Ö m;ÿjhûu oitÿ –9–
bOhSÖ pitÿ" sivôt; teÖ vyoÿ d/*ô Tv∑uvÿ ;Ryô o" py;RTô m; tÖ a;.Otÿ " )
aÖNt·rÿ=Öe mnÿs; Tv; juho…m bÖihR∑Öe ¥;v;ÿp…O qôvI ¨Ö.e St;ÿm( –10–
y îN{ÿ îv devÖ We ûu go„veitÿ ivôv;vÿdt( )
tSyÿ AWÖ.Sy;©;ÿin b[˜Ö ; s' St*ÿtu .Ö{y;ÿ –11–

297
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 9 VEDIC LITERATURE COLLECTION

p;ôêRe a;ÿSt;ômnumÿ Ty;ô .gÿSy;St;mnUvû jO *ÿ )


aÖœIôvNt;ÿvb[vI‚Nmô]o mmwtÖ * kÉvl ÿ ;ôivitÿ –12–
.Ösd;ÿsId;idôTy;n;ô' ≈o,Iÿ a;St;ô' bOhSÖ pte"ÿ )
puCzô÷ v;tÿSy devÖ Syô tenÿ /UnoôTyoWÿ/I" –13–
gud;ÿ a;sÆNTsnIv;ôLy;" sUyû ;Ry;ôSTvcÿmb[vu n( )
¨ÖTq;ôtru bÿ vu[ Npôd AÿW.Ö ' ydk¡Lpyn( –14–
£oô@ a;ÿsI∆;…mxÖs' Syô somÿSy kôlxoÿ /Otû " )
devÖ ;" sÖg' Tyô yTsvRÃ AWÖ.' Vyk¡Lpyn( –15–
te k⁄iœÿk;" sÖrm;ÿyw kÀmû >Re yoÿ ad/u" xÖf;n( )
Ëbÿ?ymSy k°ô$>e yÿ" êvÖt>Re yoÿ a/;ryn( –16–
Í©;ÿ>y;ô' r=ÿ AWÖTyvÿitR' h≤Ntô c=uWÿ ; )
Íû,oitÿ .Ö{' k,;R>à y;ô' gv;ô' y" pitÿrflÄ ‰" –17–
xÖtyÖ ;jÖ' s yÿjteÖ nwnÃ' duNvNTyô¶yÿ" )
…jNvÿ≤Ntô ivêeÖ t' devÖ ; yo b[;˜ÿ ,ô AÿW.Ö m;ÿjhûu oitÿ –18–
b[;˜ô ,ô >e yÿ AWÖ.' dÖÊv; vrIÿy" ’,utÖe mnÿ" )
pui∑ô' so aÖfl‰;n;ô' Sve goôœåº vÿ pXyte –19–
g;vÿ" sNtu p[jÖ ;" sÖNTvqoÿ aStu tnUbl Ö m( )
tTsvRmÖ nuÿ mNyNt;' devÖ ; AÿW.d;ô…yneÿ –20–
aÖy' ipp;ÿnÖ îN{ô î{Ö…y' dÿ/;tu cetnÖ Im( )
aÖy' /enÖ 'u sudû `u ;ô' inTyÿvTs;ô' vx'Ã duh;' ivpÖ…ít'Ã pÖro idôv" –21–

298
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

ipôx©ÿÂpo n.Öso vÿyoô/; EeNÖ {" xu„moÿ ivôê¡po nÖ a;gÿn( )


a;yurÿ SÄ m>yô' d/ÿTp[jô ;' cÿ r;ÖyíÖ poWwrÿ …Ä . nÿ" sct;m( –22–
¨pehÖ opÿpcRn;ô‚SmNgoôœ ¨pÿ pOç n" )
¨pÿ AWÖ.Syô y{etÖ ¨peNÿ {ô tvÿ vIôy˝R m( –23–
EÖt' voô yuv;ÿn'Ö p[itÿ d?moô a]Ö tenÖ £°@ÿNtIírtÖ vx;ô\ anuÿ )
m; noÿ h;…s∑ jÖnWu ;ÿ su.;g; r;ÖyíÖ poWwrÿ …Ä . nÿ" sc?vm( –24–
è5ù pçm' sUˇ_m(
è1-38ù a∑;i]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy .OgA u i≥ W" ) ajpç*dn* devte )
è1-2á 5-9á 11-13á 15á 19á 26ù p[qm;i√tIyyoA≥co"
pçMy;idpç;n;mek;dXy;idtOcSy pçdXyekon…v'xIWi@±vx ' In;ç i]∑up(
è3ù tOtIy;y;ítu„pd; puroitxKvrI jgtI è4á 10ù ctuqIRdxMyojRgtI
è14á 17á 27-29ù ctudx R Is¢dXyo" s¢…v'Xy;idtOcSy c;nu∑pu ( è16ù
Wo@Xy;≤S]pd;nu∑pu ( è18á 37ù a∑;dxIs¢i]'Xyo≤S]pd; ivr;@±g;y]I
è20-22á 25ù …v'Xy;idtOcSy pç…v'Xy;í pçpd;nu∑bu iu „,Gg.oRp·r∑;ä;hRt;
.u·riK]∑up( è23ù ]yo…v'Xy;" pur ¨i„,k™ è24ù ctu…v|Xy;"
pçpd;nu∑bu iu „,Gg.oRp·r∑;ä;hRt; ivr;@±jgtI è30ù i]'Xy;" kk⁄MmTynu∑pu ( è31ù
Eki]'Xy;" s¢pd;i∑" è32-35ù √;i]'Xy;idctsO,;' dxpd; p[’it" è36ù
Wæ$(]X' y; dxpd;’it" è38ù a∑;i]'Xy;íwk;vs;n; i√pd; s;ªI i]∑up( zNd;'…s
a; nÿytÖw m; rÿ.Sv su’û t;'Ã loôkmipÿ gCztu p[j;ônn( )
tIôTv;R tm;'…à s b¸û/; mÖh;NTyôjo n;kôm; £¡mt;' tOtû Iyÿm( –1–
îN{;ÿy .;ôg' p·rÿ Tv; ny;Myô‚SmNyôDe yjÿm;n;y sU·û rm( )
ye noÿ i√ôWNTynuû t;nÿ.[ SÖ v;n;ÿgsoô yjÿm;nSy vIôr;" –2–
p[ pÖdoåvÿ nein‚G/ô duí·ÿ rtÖ' y∞Öc;rÿ xuı
û "w xÖfrì ; £¡mt;' p[j;ônn( )
tIôTv;R tm;'…à s b¸û/; ivôpXyÿ•jÖ o n;kôm; £¡mt;' tOtû Iyÿm( –3–
anuCÿ z‰ Xy;ômne Ö TvcÿmtÖe ;' ivÿxStyRq;pÖv1R …¡Ö sn;ô m;…. m'SÃ q;" )
299
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 9 VEDIC LITERATURE COLLECTION

m;…. &ÿh" p®Äx" k¡Lpywn' tOtû IyeÖ n;kÉô a…/ô iv ≈ÿynw m( –4–
Aûc; k⁄Mû .Im?yô¶* ≈ÿy;ôMy; …sÿçodÖkmvÿ /eÁnº m( )
pÖy;R/ˇÿ ;ô…¶n;ÿ x…mt;r" Íûto gÿCztu su’
û t;ô' y]ÿ loôk" –5–
¨Tk;ôm;tÖ" p·rÖ cedtÿ¢Stô¢;∞Öror…/ô n;k˘¡ tOtû Iyÿm( )
aÖ¶re …Ä ¶r…/ô s' bÿ.iU vqÖ Jyoitÿ„mNtmÖ…. loôk˘ jÿytÖw m( –6–
aÖjo aÖ…¶rÄjmuû Jyoitÿr;¸rÄj' jIvÿt; b[˜Ö ,eÖ deymÿ ;Û" )
aÖjStm;ôS' ypÿ h≤Nt dUrû mÖ‚Sm'LloôkÉ ≈Ö∂/;ÿnne dÖˇ" –7–
pç*ÿdn" pçÖ/; iv £¡mt;m;£˘Sô ym;ÿnSÖ ]I…,ô JyotI'ià W )
ÈÄj;ôn;n;'Ã su’
û t;ô' p[ie hô m?y'Ã tOtû IyeÖ n;kÉô a…/ô iv ≈ÿySv –8–
aj; roÿh su’ û t;ô' y]ÿ loôk" xÿr.Ä o n cÖˇoåitÿ dugû ;R<yeWÿ " )
pç*ÿdno b[˜Ö ,eÿ dIôym;ÿn"Ö s d;ôt;rÄ' tOPTy;ÿ tpRy;it –9–
aÖj≤S]ÿn;ôkÉ i]ÿidôve i]ÿpœûO º n;k¡Sy pOœû º dÿidôv;'sÃ' d/;it )
pç*ÿdno b[˜Ö ,eÿ dIôym;ÿno ivôê¡p; /enÖ "u k;ÿmdÖ `u ;ôSyek;ÿ –10–
EÖt√oô Jyoitÿ" iptrStOtû IyÖ' pç*ÿdn' b[˜Ö ,eåÖ j' dÿd;it )
aÖjStm;ôS' ypÿ h≤Nt dUrû mÖ‚Sm'LloôkÉ ≈Ö∂/;ÿnne dÖˇ" –11–
ÈÄj;ôn;n;'Ã su’
û t;'Ã loôkmIPsôNpç*ÿdn' b[˜Ö ,eåÖ j' dÿd;it )
s Vy;˝i¢mÖ…. loôk˘ jÿytÖw ' ≤xôvoô3å¡Ö Sm>yô' p[itÿghO Ito aStu –12–
aÖjo Á1Ö¶¡ re jÿin∑Ö xok;ôi√p[oô ivp[Sÿ yô shÿso ivpÖ…ít( )
îÄ∑' pUtû mR …Ö .pUtÿ |Ö vWÿ$’
( tÖ' t∂ºvÖ ; Aÿtx
ûu " k¡LpyNtu –13–
aÖmoôt' v;soÿ d¥;ô≤ırÿ<yômipô d≤=ÿ,;m( )
300
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

tq;ÿ loôk;NTsm;ÿ“oitô ye idôVy; ye cÖ p;…qRvà ;" –14–


EÖt;STv;ôjopÿ yNtuû /;r;ÿ" soôMy; devÖ I`OtûR pOœÿ ; m/uíû tu "ÿ )
Stô.;ôNpO…ÿ qôvImutû ¥;' n;k¡Sy pOœû åº …/ÿ sÖ¢rÿXm* –15–
aÖjoô3å¡Ö Syjÿ SvôgoR˝å…sô Tvy;ÿ loôkmi©ÿrsÖ" p[;j;ÿnn( )
t' loôk˘ pu<yô' p[ DeWÿ m( –16–
yen;ÿ sÖhßÖ' vhÿ…sô yen;ÿ¶e svRvde sÖ m( )
tenmÖe ' yÖD' noÿ vhÖ Sv˝devÖR We ûu gNtÿve –17–
aÖj" pÖKv" SvôgRe loôkÉ dÿ/;itô pç*ÿdnoô inA≥ià tô' b;/ÿm;n" )
tenÿ loôk;NTsUyvÃR to jyem –18–
y' b[;˜ÿ ,ô e inÿd/ÄÖ e y' cÿ ivô=u y; ivôpWu[ ÿ aodÖn;n;ÿmjÖ Syÿ )
sv|Ö tdÿ¶e su’tû Syÿ loôkÉ j;ÿnIôt;•ÿ" sÖg' mÿne pqIôn;m( –19–
aÖjo v; îÄdm¶eÖ Vy˝£mtÖ tSyorÿ îÄymÿ.vÖ∂‰*" pOœû m( )
aÖNt·rÿ='Ö m?yô' idxÿ" p;ôêRe sÿm{ûu * k⁄=û I –20–
sÄTy' cÄt| cÄ c=uWÿ Iô ivê'Ã sÄTy' ≈Öı; p[;,ô o ivôr;$( ixrÿ" )
EÖW v; apÿ·r…mto yÖDo ydÖj" pç*ÿdn" –21–
apÿ·r…mtmevÖ yÖDm;ô“oTypÿ·r…mt' loôkmvÿ ®N/e )
yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ,;JyoitWÖ' dd;ÿit –22–
n;Sy;SqIÿin ….N¥;ô• mÖJDo in/Ryà te ( )
svRmà ne ' sm;ôd;yedÖ …mÿd'Ö p[ vex
ÿ yet( –23–
îÖd…mÿdmevÖ ;Syÿ Âôp' .ÿvitô tennÿw 'Ö s' gÿmyit )
301
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 9 VEDIC LITERATURE COLLECTION

îWÖ' mhÖ ËjRmà Smw duhÖe yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ,;JyoitWÖ' dd;ÿit –24–
pçÿ ®ÄKm; pçÖ nv;ÿinô vS];ô pç;ÿSmw /enÖ vÿ" k;mÖd`u ;ÿ .v≤Nt )
yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ,;JyoitWÖ' dd;ÿit –25–
pçÿ ®ÄKm; JyoitÿrSmw .v≤Ntô vmRÖ v;s;'…à s tÖNve˝ .v≤Nt )
Svôg| loôkmÿXnutÖe yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ,;JyoitWÖ' dd;ÿit –26–
y; pUv|Ö pit'Ã ivôÊv;åq;ôNy' ivôNdteåpÿrm( )
pç*ÿdn' cÖ t;vÖj' dd;ÿtoô n iv yoÿWt" –27–
sÖm;ônloÿko .vit pun.Ö vRu ;pÿr"Ä pitÿ" )
yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ,;JyoitWÖ' dd;ÿit –28–
aÖnpûu vûU vR Tÿ s;' /enÖ mu nÿ @Ö v± ;hÿmpu bÖ hR,Ã m( )
v;soô ihrÿ<y' dÖÊv; te yÿ≤Ntô idvÿmˇu mÖ ;m( –29–
a;ôTm;n'Ã ipôtr'Ã pu]û ' p*]'Ã ipt;mÖhm( )
j;ôy;' jinÿ]I' m;ôtrÄ' ye ip[yô ;St;nupÿ ◊ye –30–
yo vw nwd;ÿ`'Ö n;mÖtu| vedÿ )
EÖW vw nwd;ÿ`oô n;mÖtyRu dR jÖ " pç*ÿdn" )
inrevÄ ;ip[yÿ Syô .[;tOVÿ ySyô …≈y'Ã dhitô .vÿTy;ôTmn;ÿ )
yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ,;JyoitWÖ' dd;ÿit –31–
yo vw k⁄vû NR tô' n;mÖtu| vedÿ )
k⁄vû tÖR I'kv¡⁄ tR ImevÖ ;ip[yÿ Syô .[;tOVÿ ySyô …≈yÖm; dÿˇe )
EÖW vw nwd;ÿ`oô n;mÖtyRu dR jÖ " pç*ÿdn" )
inrevÄ ;ip[yÿ Syô .[;tOVÿ ySyô …≈y'Ã dhitô .vÿTy;ôTmn; )
yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ,;JyoitWÖ' dd;ÿit –32–
302
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

yo vw sÖy' Ntô' n;mÖtu| vedÿ )


sÖy' tÖ I'syÃ' tImevÖ ;ip[yÿ Syô .[;tOVÿ ySyô …≈yÖm; dÿˇe )
EÖW vw nwd;ÿ`oô n;mÖtyRu dR jÖ " pç*ÿdn" )
inrevÄ ;ip[yÿ Syô .[;tOVÿ ySyô …≈y'Ã dhitô .vÿTy;ôTmn; )
yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ,;JyoitWÖ' dd;ÿit –33–
yo vw ipôNvNtô' n;mÖt'Ru vedÿ )
ipôNvôtI'ipÿNvtImevÖ ;ip[yÿ Syô .[;tOVÿ ySyô …≈yÖm; dÿˇe )
EÖW vw nwd;ÿ`oô n;mÖtyRu dR jÖ " pç*ÿdn" )
inrevÄ ;ip[yÿ Syô .[;tOVÿ ySyô …≈y'Ã dhitô .vÿTy;ôTmn; )
yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ,;JyoitWÖ' dd;ÿit –34–
yo v; ¨Ö¥Ntô' n;mÖtu| vedÿ )
¨Ö¥tÖ I'm¥ÿu tImevÖ ;ip[yÿ Syô .[;tOVÿ ySyô …≈yÖm; dÿˇe )
EÖW vw nwd;ÿ`oô n;mÖtyRu dR jÖ " pç*ÿdn" )
inrevÄ ;ip[yÿ Syô .[;tOVÿ ySyô …≈y'Ã dhitô .vÿTy;ôTmn; )
yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ,;JyoitWÖ' dd;ÿit –35–
yo v; aÿ….ô.vu 'Ö n;mÖtu| vedÿ )
aÖ….ô.vÿNtIm…..vNtImevÖ ;ip[yÿ Syô .[;tOVÿ ySyô …≈yÖm; dÿˇe )
EÖW vw nwd;ÿ`oô n;mÖtyRu dR jÖ " pç*ÿdn" )
inrevÄ ;ip[yÿ Syô .[;tOVÿ ySyô …≈y'Ã dhitô .vÿTy;ôTmn; )
yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ,;JyoitWÖ' dd;ÿit –36–
aÖj' cÖ pcÿtÖ pçÿ c*dÖn;n( )
sv;Rô idxÖ" s'mnÿ s" sÖ/I[ cIô" s;Ntÿdx
Re ;ô" p[itÿ gOˆNtu t EÖtm( –37–
t;Steÿ r=Ntuû tvÖ tu>yÿmtÖe ' t;>yô a;Jy'Ã hÖiv·rÖd' juhÿ o…m –38–

303
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 9 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è6ù Wœ' sUˇ_m(


yo iv¥;t( îTy;r>y Jyoit„mto lok;n( îTyNt;n;' W$(py;Ry;,;' b[˜ AiW" )
ait…qivR¥; v; devt; )
è1ù p[qm" py;Ry"
è1-17ù s¢dxcRSy;Sy py;RySy è1ù p[qmcoR n;gI i]pd; g;y]I
è2ù i√tIy;y;≤S]pd;WIR g;y]I è3á 7ù tOtIy;s¢Myo" s;ªI i]∑up( è4á 9ù
ctuqIRnvMyor;CyRn∑u pu ( è5ù pçMy; a;surI g;y]I è6ù Wœ‰;≤S]pd; s;ªI jgtI
è8ù a∑My; y;juWI i]∑up( è10ù dxMy;" s;ªI .u·rGbOhtI è11á 14-16ù
Ek;dXy;ítudXR y;idtOcSy c s;ª‰nu∑pu ( è12ù √;dXy; ivr;@±g;y]I è13ù
]yodXy;" s;ªI incOTp…¤" è17ù s¢dXy;í i]pd; ivr;@± .u·rGg;y]I zNd;'…s
yo ivô¥;d(b˜[ ÿ p[TÖ y=Ö' p¢i¡ Wô ySyÿ s'.;ôr; Acoô ySy;ÿnKûU y˝m( –1–
s;m;ÿinô ySyô lom;ÿinô yju˙û d≥ yÿ muCû yteÿ p·rÖStrÿ,…Ö mıÖ…v" –2–
y√; aitÿ…qpitôritÿqINp[itôpXyÿit devyÖ jÿn'Ö p[=e tÿ e –3–
ydÿ….ôvdÿit dIô=;mupiÿw tô ydudÿ k
Ö ˘ y;cÿTyôp" p[ ,ÿyit –4–
y; EÖv yÖD a;pÿ" p[,IôyNteô t; EÖv t;" –5–
yˇpR,Ã m;ôhrÿ≤Ntô y EÖv;¶IÿWoômIyÿ" pÖxbu ?ÖR yteÖ s EÖv s" –6–
yd;ÿvsÖq;NkôLpyÿ≤Nt sdohiv/;Rnô ;Nyevô tTk¡Lpy≤Nt –7–
ydupÿ StO,û ≤Ntÿ bÖihRrvÄe tt( –8–
ydupÿ ·rxyÖnm;ôhrÿ≤Nt SvôgmR vÖe tenÿ loôkmvÿ ®Nıe –9–
yTk¡≤xpUpbhR,Ö m;ôhrÿ≤Nt p·rÖ/yÿ EÖv te –10–
yd;ÿÔn;>yÔÖnm;ôhrÄNTy;JyÿmvÖe tt( –11–
304
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

yTpurû ; pÿ·rveWÖ ;T%;ôdm;ôhrÿ≤Nt puroÖd;x;ÿvvÖe t* –12–


ydÿxnÖ’tÖ' ◊yÿ≤Nt hivô„’tÿmvÖe tı±vyÿ ≤Nt –13–
ye v[Ihô yoô yv;ÿ in®ÄPyNtex
'ô vÿ EÖv te –14–
y;Nyul
ÿ %
U lmusl
Ö ;inô g[;v;ÿ, EÖv te –15–
xUpÃ| pÖiv]Ö' tuW;ÿ AjIôW;….ôWvÿ,Iôr;pÿ" –16–
ßuGdivRnô =Re ,ÿ m;ôyvÿn' {o,klÖx;" k⁄Mû >yo˝v;yÖVy;˝inô )
p;];ÿ,IôymevÖ ’¡„,;…jônm( –17–
è2ù i√tIy" py;Ry"
è1-13ù ]yodxcRSy;Sy py;RySy è1ù p[qmcoR ivr;$( purSt;ä»htI è2á 12ù
i√tIy;√;dXyo" s;ªI i]∑up( è3ù tOtIy;y; a;suynR ∑u pu ( è4ù ctuQy;‹" s;ª‰ui„,k™
è5ù pçMy;" s;ªI bOhtI è6ù Wœ‰; a;CyRn∑u pu ( è7ù s¢My;" pçpd; ivr;$(
purSt;ä»htI è8ù a∑My; a;surI g;y]I è9ù nvMy;" s;ª‰nu∑pu (
è10ù dxMy;≤S]pd;cIR i]∑up( è11ù Ek;dXy; .u·rKs;ªI bOhtI
è13ù ]yodXy;í i]pd;cIR p…¤XzNd;'…s
yÖjmÖ ;ônbÖ ;[ ˜ô ,ô ' v; EÖtditÿ…qpit" k⁄®teÖ yd;ÿh;ôy;R˝…,ô )
p[=e tÿ îÄd' .Uyÿ ;3 îÄd;3…mitÿ –1–
yd;hÖ .UyÖ ¨ıÖrie tÿ p[;,ô mevÖ tenÖ vWIRyà ;'s' k⁄®te –2–
¨pÿ hrit hÖvI'„y; s;ÿdyit –3–
teW;ôm;sÿ•;n;ômitÿ…qr;ÖTmÔuhÿ oit –4–

305
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 9 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ßucû ; hStenÿ p[;,ô e yUpÿe ßu‘;ôr,e ÿ vW$(k;ô re,ÿ –5–


EÖte vw ip[yô ;í;ip[yÿ ;íÖ‚TvRj"ÿ Svôg| loôk˘ gÿmy≤Ntô yditÿqy" –6–
s y EÖv' ivô√;• i√ôW•ÿXnIy;ô• i√ÿWtÖ oå•ÿmXnIy;ô• )
mIÿm;'…sôtSyô n mIÿm;ôs' m;ÿnSy –7–
svoRô v; EÖW jÖG/p;ÿPm;ô ySy;•ÿmXÖ n≤Ntÿ –8–
svoRô v; EÖWoåjÿG/p;ÿPm;ô ySy;•Ö' n;Xn≤Ntÿ –9–
sÖvdÖR ; v; EÖW yuˇû _g[;vÿ ;ô{pR iÿ v]oô ivtÿt;?vrÄ a;˙ÿtyD£tuyû R ¨ÿphÖ rÿit
–10–
p[;jô ;ôpTÖ yo v; EÖtSyÿ yÖDo ivtÿtoô y ¨ÿphÖ rÿit –11–
p[jÖ ;pÿtvÖe ;R EÖW ivÿ£mô ;nÿniûu v£¡mteÖ y ¨ÿphÖ rÿit –12–
yoåitÿqIn;ô' s a;ÿhvÖnIyoô yo veXmÿinô s g;hRpà Tyoô y‚SmôNpcÿ≤Ntô s
dÿ≤=,;ô…¶" –13–
è3ù tOtIy" py;Ry"
è1-9ù nvcRSy;Sy py;RySy è1-6á 9ù p[qm;idW@éc;' nvMy;í i]pd;
ippI≤lkm?y; g;y]I è7ù s¢My;" s;ªI bOhtI
è8ù a∑My;í ippI≤lkm?yoi„,k™ zNd;'…s
îÖ∑' cÖ v; EÖW pUtû | cÿ gOhû ;,;ÿmXn;itô y" pUvoRåitÿqre XÄ n;itÿ –1–
pyÿí v; EÖW rs'Ã c gOhû ;,;ÿmXn;itô y" pUvoRåitÿqre XÄ n;itÿ –2–
Ëôj;| cÖ v; EÖW Sf;ôit' cÿ gOhû ;,;ÿmXn;itô y" pUvoRåitÿqre XÄ n;itÿ –3–
306
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

p[jÖ ;' cÖ v; EÖW pÖxí'U ÿ gOhû ;,;ÿmXn;itô y" pUvoRåitÿqre XÄ n;itÿ –4–
k°ôit| cÖ v; EÖW yxÿí gOhû ;,;ÿmXn;itô y" pUvoRåitÿqre XÄ n;itÿ –5–
…≈y'Ã cÖ v; EÖW s'iÖ vd'Ã c gOhû ;,;ÿmXn;itô y" pUvoRåitÿqre XÄ n;itÿ –6–
EÖW v; aitÿ…qôyCR z^oi]ÿySÖ tSm;ôTpUvoRô n;XnIÿy;t( –7–
aÖ≤xôt;vÖTyitÿq;vXnIy;¥ÖDSyÿ s;TmôTv;yÿ yÖDSy;ivÿCzπd;yÖ td(vtÖ[ m(
–8–
EÖt√; ¨Ö Sv;dIÿyoô ydÿ…/gÖv' =Iôr' v;ÿ m;ôs' ' v;ô tdevÖ n;XnIÿy;t( –9–
è4ù ctuq"R py;Ry"
è1-10ù dxcRSy;Sy py;RySy è1á 3á 5á 7ù p[qm;tOtIy;pçmIs¢mIn;mOc;'
p[;j;pTy;nu∑pu ( è2á 4á 6á 8ù i√tIy;ctuqIRWœ‰∑mIn;' i]pd; g;y]I
è9ù nvMy; .u·rgnu∑pu ( è10ù dxMy;í ctu„pd; p[St;rp…¤XzNd;'…s
s y EÖv' ivô√;N=Iôrmupÿ …Ö sCyoÿphÖ rÿit –1–
y;vÿd…¶∑oômne ÇeÖ ; susmÿ ı
O ne ;v®ÄNıe t;vÿdne nÖe ;vÿ ®Nıe –2–
s y EÖv' ivô√;NTsôipR®pÿ …Ö sCyoÿphÖ rÿit –3–
y;vÿditr;Ö],e ÇÖe ; susmÿ ı
O ne ;v®ÄN/e t;vÿdne nÖe ;vÿ ®N/e –4–
s y EÖv' ivô√;Nm/Upÿ …Ö sCyoÿphÖ rÿit –5–
y;vÿTs]Ös¥enÿ ÇÖe ; susmÿ ı
O ne ;v®ÄN/e t;vÿdne nÖe ;vÿ ®N/e –6–

307
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 9 VEDIC LITERATURE COLLECTION

s y EÖv' ivô√;Nm;ôs' mupÿ …Ö sCyoÿphÖ rÿit –7–


y;vÿd√( ;dx;ôhne ÇÖe ; susmÿ ı
O ne ;v®ÄN/e t;vÿdne nÖe ;vÿ ®N/ee –8–
s y EÖv' ivô√;nudÿ k
Ö mupÿ …Ö sCyoÿphÖ rÿit –9–
p[jÖ ;n;'à p[jÖ nÿn;y gCzit p[itôœ;' ip[yô " p[jÖ ;n;'à .vitô y EÖv'
ivô√;nudÿ kÖ mupÿ …Ö sCyoÿphÖ rÿit –10–
è5ù pçm" py;Ry"
è1-10ù dxcRSy;Sy py;RySy è1ù p[qmcR" s;ª‰ui„,k™ è2ù i√tIy;y;" pur
¨i„,k™ è3á 5á 7á 10ù tOtIy;y;"pçmIs¢Myuˇr;/RyodRxMy;í s;ªI .u·rGbOhtI
è4á 6á 9ù ctuqIRWœInvmIn;' s;ª‰nu∑pu ( è5ù pçmIpUv;R/SR y i]pd; incOi√Wm;
g;y]I è7ù s¢mIpUv;R/SR y i]pd; ivr;i@™vWm; g;y]I
è8ù a∑My;í i]pd; ivr;@nu∑pu ( zNd;'…s
tSm;ÿ ¨ÖW; ihõ™’,¡ oit sivôt; p[ St*ÿit –1–
bOhSÖ pitÿÂjô yR oÌ;ÿyitô Tv∑;ô pu∑‰;ô p[itÿ hritô ivêeÿ devÖ ; inô/nÿm( –2–
inô/nÖ' .UTy;ÿ" p[jÖ ;y;ÿ" pxUnû ;' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –3–
tSm;ÿ ¨Ö¥NTsUyoRô ihõ™’,¡ oit s'gvÖ " p[ St*ÿit –4–
mÖ?y≤NdÿnÖ ¨Ì;ÿyTypr;Ö " p[itÿ hrTyStôy' …•ô/nÿm( )
inô/nÖ' .UTy;ÿ" p[jÖ ;y;ÿ" pxUnû ;' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –5–
tSm;ÿ aÖ.o[ .vÖ≤Nhõ™’,¡ oit StônyÖNp[ St*ÿit –6–
ivô¥otÿm;nÖ" p[itÿ hritô vWR•Ö Ìu ;ÿyTyudg( ûO …•ô/nÿm( )
inô/nÖ' .UTy;ÿ" p[jÖ ;y;ÿ" pxUnû ;' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –7–
308
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aitÿqIôNp[itÿ pXyitô ihõ™’,¡ oTyô…. vÿditô p[ St*ÿTyudk


Ö ' y;cÖTyuÌ;ÿyit
–8–
¨pÿ hritô p[itÿ hrÄTyuæCzÿ∑' inÖ/nÿm( –9–
inô/nÖ' .UTy;ÿ" p[jÖ ;y;ÿ" pxUnû ;' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –10–
è6ù Wœ" py;Ry"
è1-14ù ctudx R cRSy;Sy py;RySy è1ù p[qmcR a;surI g;y]I è2ù i√tIy;y;"
s;ª‰nu∑pu ( è3á 5ù tOtIy;pçMyo≤S]pd;cIR p…¤" è4ù ctuQy;R Ekpd; p[;j;pTy;
g;y]I è6-11ù Wœ‰;idW<,;m;cIR bOhtI è12ù √;dXy; Ekpd;surI jgtI
è13ù ]yodXy; y;juWI i]∑up( è14ù ctudXR y;íwkpd;suyiRu „,k™ zNd;'…s
yT=ôˇ;rÄ' ◊yÖTy; ≈;ÿvyTyevô tt( –1–
yTp[iÿ tÍû,oitÿ p[TÖ y;≈;ÿvyTyevô tt( –2–
yTpÿ·rve∑Ö ;rÄ" p;]ÿhSt;ô" pUvÖRe c;pÿre c p[pÖ ¥ÿNte cmÖs;?vÿyvR EÖv te –3–
teW;ô' n kíÖn;hoÿt; –4–
y√; aitÿ…qpitôritÿqINp·rÖiv„yÿ gOhû ;nupÿ oôdTw yÿv.Ö qO mÿ vÖe tdupû ;vwiÿ t –5–
yTsÿ.;ôgyÿitô d≤=ÿ,;" s.;gyitô ydÿniûu tœÿt ¨ÖdvÿSyTyevô tt( –6–
s ¨pÿÙt" pO…qôVy;' .ÿ=yÖTyupÙÿ tÖSt‚SmôNyTpO…ÿ qôVy;' ivôê¡pm( –7–
s ¨pÿÙtoôåNt·rÿ=e .=yÖTyupÙÿ tÖSt‚SmôNydNtirÿ=e ivôê¡pm( –8–
s ¨pÿÙto idôiv .ÿ=yÖTyupÙÿ tÖSt‚SmôNyi∂ôiv ivôê¡pm( –9–
309
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 9 VEDIC LITERATURE COLLECTION

s ¨pÿÙto devÖ We ÿu .=yÖTyupÙÿ tÖSt‚SmôNy∂evÖ We ÿu ivôê¡pm( –10–


s ¨pÿÙto loôkWÉ ÿu .=yÖTyupÙÿ tÖSt‚SmôNyLloôkWÉ ÿu ivôê¡pm( –11–
s ¨pÿÙtÖ ¨pÿÙt" –12–
a;ô“otIôm' loôkm;ô“oTyômmu ( –13–
Jyoitÿ„mto loôk;Ôÿyitô y EÖv' vedÿ –14–
è7ù s¢m' sUˇ_m(
Ek" py;Ry"
è1-26ù Wi@±vx ' TyOcSy;Sy py;RySy b[˜; AiW" ) g*devR t; ) è1ù p[qmcR
a;cIR bOhtI è2ù i√tIy;y; a;CyuiR „,k™ è3á 5ù tOtIy;pçMyor;CyRn∑u pu (
è4á 14-16ù ctuQy;RítudXR y;idtOcSy c s;ªI bOhtI è6á 8ù Wœ‰∑Myor;surI
g;y]I è7ù s¢My;≤S]pd; ippI≤lkm?y; incOÌ;y]I è9á 13ù nvmI]yodXyo"
s;ªI g;y]I è10ù dxMy;" pur ¨i„,k™ è11-12á 17á 25ù
Ek;dxI√;dxIs¢dxIpç…v'xIn;' s;ª‰ui„,k™ è18á 22ù
a∑;dxI√;…v'Xyorekpd;surI jgtI è19ù Ekon…v'Xy; Ekpd;surI p…¤"
è20ù …v'Xy; y;juWI jgtI è21ù Ek…v'Xy; a;suynR ∑u pu (
è23ù ]yo…v'Xy; Ekpd;surI bOhtI è24ù ctu…v|Xy;" s;ªI .u·rGbOhtI
è26ù Wi@±vX' y;í s;ªI i]∑up( zNd;'…s ) anuˇ_p;d; i√pd;" –
p[jÖ ;pÿití prmeœÖ I cÖ Í©πû îN{ô" ≤xroÿ aÖ…¶lRl
Ö ;$'Ã yÖm" ’k;ÿ$m( –1–
somoô r;j;ÿ mÖ‚St„koô ¥*®ÿˇrhÖn"u pO…ÿ qôVy˝/rhÖn"u –2–
ivô¥≤u ∆ô◊; mÖ®toô dNt;ÿ revÄ tIÿgI[ vôR ;" ’·ˇÿk; SkôN/; `ÖmoR vhÿ" –3–
ivê'Ã v;ôy"u SvôgoR loôk" ’¡„,ô{' ivô/rÿ,I inve„Ö y" –4–
Xyenô " £oô@oô3å¡Ö Nt·rÿ=' p;jÖSy'1¡Ö bOhSÖ pitÿ" kôkä⁄ hÿ» tÖ I" k°k¡s;" –5–
310
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

devÖ ;n;ô' pàIÿ" pO∑û yÿ ¨pÖsdÖ" pxRvà " –6–


…mô]íÖ v®ÿ,íÖ ;'s*ô Tv∑;ÿ c;yRmÖ ; cÿ doôW,Iÿ mh;devÖ o b;ôÙ –7–
îÄN{;ô,I .Ös√;ôy"u puCzô÷ pvÿm;noô b;l;ÿ" –8–
b[˜ÿ c =Ö]' cÖ ≈o,Iô blÿmÂ
ûU –9–
/;ôt; cÿ sivôt; c;ÿœIôvNt*ô jÏ;ÿ gN/ôv;R aÿPsôrsÖ" k⁄iœÿk;ô aidÿit"
xÖf;" –10–
cetoô ˙dÿy'Ö y’¡Nme/ô ; v[tÖ ' purÿ IÖtt( –11–
=uTk⁄≤û =·rr;ÿ vinôœ"ë pvRtà ;" Pl;ôxyÿ" –12–
£o/oÿ vO‘
û * mÖNyur;Ö<@* p[jÖ ; xep"ÿ –13–
nÖdI sU]û I vÖWSR yô ptÿyÖ Stn;ÿ Stn…yôàÂ
u /ÿ" –14–
ivôêVyÿc;ôím*RW/ÿ yoô lom;ÿinô n=ÿ];…, Âôpm( –15–
devÖ jÖ nÖ ; gud;ÿ mnu„û y;˝ a;ôN];<yô]; ¨Ödrÿm( –16–
r=;'…Ã sô loihÿt…mtrjÖn; Ëbÿ?ym( –17–
aÖ.'[ pIboÿ mÖ∆; inô/nÿm( –18–
aÖ…¶r;sIÿnÖ ¨‚Tqÿtoôå…ên;ÿ –19–

311
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 9 VEDIC LITERATURE COLLECTION

îN{ô" p[;õ™itœÿNd≤=ô,; itœÿNyôm" –20–


p[TÖ yõ™itœÿN/;ôtodÖõi™ tœÿNTsivôt; –21–
tO,;ÿ…nô p[;¢Ö" somoô r;j;ÿ –22–
…mô] È=ÿm;,Ö a;vOˇÿ a;nÖNd" –23–
yuJû ym;ÿno vwêdevÖ o yuˇû _" p[jÖ ;pÿitôivRmˇÿu _ô" svRmà ( –24–
EÖt√w ivôê¡p'Ö svRÂ
à p' goÂôpm( –25–
¨pwnÿ ' ivôê¡p;ô" svRÂ
à p;" pÖxvÿ‚Stœ≤Ntô y EÖv' vedÿ –26–
è8ù a∑m' sUˇ_m(
è1-22ù √;…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) svRxIW;Rmy;¥;my;p;kr,'
devt; ) è1-11á 13-14á 16-20ù p[qm;¥ek;dxc;| ]yodxIctudXR yo"
Wo@Xy;idpç;n;ç;nu∑pu ( è12ù √;dXy; anu∑Bu g.;R kk⁄MmtI ctu„pdoi„,k™
è15ù pçdXy; ivr;@nu∑pu ( è21ù Ek…v'Xy; ivr;$(pQy;bOhtI
è22ù √;…v'Xy;í pQy;p…¤XzNd;'…s –
xIôW·ÖR ˇ_' xIÿW;RmyÖ ' k¡,x
R l
ûU ' ivÿloihôtm( )
sv|Ã xIWRNÖ y'˝ teÖ rog'Ã bÖihinRmNÃR ]y;mhe –1–
k,;R>Ã y;' teÖ k˚ÀW¡ >e y" k,Rxl ûU ' ivôsLpÿkm( )
sv|Ã xIWRNÖ y'˝ teÖ rog'Ã bÖihinRmNÃR ]y;mhe –2–
ySyÿ hetÖ o" p[CÖ yvÿtÖe y+mÿ" k,RtÖ o a;ÿSyôt" )
sv|Ã xIWRNÖ y'˝ teÖ rog'Ã bÖihinRmNÃR ]y;mhe –3–
y" ’û,oitÿ p[mÖ otÿmNÖ /' ’û,oitô pU®Wÿ m( )
sv|Ã xIWRNÖ y'˝ teÖ rog'Ã bÖihinRmNÃR ]y;mhe –4–
312
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aÖ©.û dÖe mÿ©Jvôr' ‚vÿê;ô©‰'˝ ivôsLpÿkm( )


sv|Ã xIWRNÖ y'˝ teÖ rog'Ã bÖihinRmNÃR ]y;mhe –5–
ySyÿ .Iôm" p[tÿ Ik;ôx ¨ÿ√pÖπ yÿitô pU®Wÿ m( )
tÖKm;n'Ã ivôêx;ÿrd' bÖihinRmNÃR ]y;mhe –6–
y ËôÂ aÿnsûu pRTÖ yqoô Eitÿ gÖvIinÿkÉ )
y+m'Ã te aÖNtr©π>ÿ yo bÖihinRmNÃR ]y;mhe –7–
yidô k;m;ÿdpk;ôm;ı»dyÿ ;ô∆;yÿtÖe p·rÿ )
˙Ödo bÖl;sÖm©π>ÿ yo bÖihinRmNÃR ]y;mhe –8–
hÖ·rÖm;,'Ã teÖ a©π>ÿ yoôåPv;mÿNtôrodr;ÿt( )
yÖ+moô/;mÖNtr;ôTmnoÿ bÖihinRmNÃR ]y;mhe –9–
a;soÿ bÖl;soô .vÿtûu mU]Ã' .vTv;ômyÿt( )
y+m;ÿ,;ô' sveWRÃ ;' ivôW' inrÿvocmÖh' Tvt( –10–
bÖih…bRl'Ö in{Rvà tuû k;h;ÿb;hÖ' tvoôdr;ÿt( )
y+m;ÿ,;ô' sveWÃR ;' ivôW' inrÿvocmÖh' Tvt( –11–
¨Ödr;ÿˇe Kloôªo n;>y;ô ˙dÿy;ôd…/ÿ )
y+m;ÿ,;ô' sveWÃR ;' ivôW' inrÿvocmÖh' Tvt( –12–
y;" sIôm;n'à iv®Äj≤Ntÿ mU/û ;Rn'Ö p[TyÿWnÖR I" )
aih'sà NtIrn;mÖy; in{Rvà Ntu bÖih…bRlmÿ ( –13–
y; ˙dÿymupWÖ NR Tyÿntu NÖ v≤Ntô k°k¡s;" )
aih'sà NtIrn;mÖy; in{Rvà Ntu bÖih…bRlmÿ ( –14–

313
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 9 VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;" p;ôêRe ¨ÿpWÖ NR Tyÿniûu n=ÿ≤Nt pO∑û I" )


aih'sà NtIrn;mÖy; in{Rvà Ntu bÖih…bRlmÿ ( –15–
y;‚StôríIÿ®pÖWNR TyÿW,ÖR IvR=Ö ,;ÿsu te )
aih'sà NtIrn;mÖy; in{Rvà Ntu bÖih…bRlmÿ ( –16–
y; gud;ÿ anusû pRNÃ Ty;ôN];…,ÿ moôhyÿ≤Nt c )
aih'sà NtIrn;mÖy; in{Rvà Ntu bÖih…bRlmÿ –17–
y; mÖJDo inô/yR ≤ÿ Ntô p¢i¡ W iv®Äj≤Ntÿ c )
aih'sà NtIrn;mÖy; in{Rvà Ntu bÖih…bRlmÿ ( –18–
ye a©;ÿin mÖdyÿ≤Ntô y+m;ÿso ropÖ,;Stvÿ )
y+m;ÿ,;ô' sveWÃR ;' ivôW' inrÿvocmÖh' Tvt( –19–
ivôsLÖ pSyÿ iv{Ö/Syÿ v;tIk;ôrSyÿ v;lÖj"e )
y+m;ÿ,;ô' sveWÃR ;' ivôW' inrÿvocmÖh' Tvt( –20–
p;d;ÿ>y;' teÖ j;nu>ÿ y;ô' ≈o…,ÿ>y;ô' p·rÖ .'ssÿ " )
anUk
ÿ ;dWR,Ö I®Ä‚„,h;ÿ>y" xIô„,oR rogÿmnInxm( –21–
s' teÿ xIô„,R" kôp;l;ÿinô ˙dÿySy cÖ yo ivô/"u )
¨Ö¥•;ÿidTy rÄ‚Xm….ÿ" xIô„,oR rogÿmnInxoå©.edÖ mÿxIxm" –22–
è9ù nvm' sUˇ_m(
è1-22ù √;…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) v;m a;idTyoå?y;Tmç devt;"
) è1-11á 13á 15á 17ù p[qm;¥ek;dxc;| ]yodxIpçdxIs¢dxIn;ç i]∑up(
è12á 14á 16á 18ù √;dxIctudx R IWo@Xy∑;dxIn;ç jgtI zNdsI
aÖSy v;ômSyÿ p≤lôtSyô hotuSû tSyô .[;t;ÿ m?yômo aÖSTyXnÿ" )
tOtû Iyoô .[;t;ÿ `Otû pOœÿ o aÖSy;];ÿpXy' ivôXpit'à sÖ¢pu]ÿ m( –1–
314
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

sÖ¢ yuÔÿ ≤Ntô rqÖmk


e c¡ £ômk
e oô aêoÿ vhit sÖ¢n;ÿm; )
i]ôn;….ÿ cÖ£mÖjrÿmnÖv| y]emÖ ; ivê;ô .uvnÖ ;…/ÿ tÖSqu" –2–
îÄm' rqÖm…/ô ye sÖ¢ tÖSqu" sÖ¢cÿ£˘ sÖ¢ vÿhNÖ Tyê;ÿ" )
sÖ¢ Svs;ÿro aÖ…. s' nÿvNtô y]Ö gv;ô' …nihÿt; sÖ¢ n;m;ÿ –3–
ko dÿdxR p[qmÖ ' j;yÿm;nmSqôNvNtô' ydÿnSÖ q; …b.ÿitR )
.UMy;ô asurû sOgÿ ;ôTm; Kv˝ æSvôTko ivô√;'smÖ pu ÿ g;ôTp[∑mÿu tÖe t( –4–
îÄh b[vÿ Ituû y ÈÃm©ÄÖ ved;ôSy v;ômSyô inihÿt' pÖd' ve" )
xIô„,R" =Iôr' duÓÿ teÖ g;voÿ aSy vÖ…v[' vs;ÿn; ¨dÖk˘ pÖd;åpu"ÿ –5–
p;k¡" pOCz;…mô mnÖs;åivÿj;nNdevô ;n;ÿmnÖe ; inihÿt; pÖd;inÿ )
vÖTse bÖ„kyeå…/ÿ sÖ¢ tNtUiû Nv tÿiàre kôvyÖ aotÖv; ¨ÿ –6–
a…cÿikTv;'…íikôtWu …ÿ íôd]ÿ kôvINpOCÿ z;…m ivô√noô n ivô√;n( )
iv yStôStM.ô Wi@ôm; rj;'SÃ yôjSyÿ Âôpe ikmipÿ æSvôdk e m¡ ( –7–
m;ôt; ipôtr¡mtûO a; bÿ.;jå/IôTyg[eÖ mnÿs;ô s' ih jÖGme )
s; bIÿ.TÖ sug.R rÃR s;ô inivÿı;ô nmÿSvNtô îdupÿ v;ôkmIÿy"u –8–
yuˇû _; m;ôt;sIÿı·ûë r d≤=ÿ,;y;ô aitÿœÌÖ .oRà vOjnÖ I„vôNt" )
amIÿm√e TÖ so anuû g;mÿpXyi√êÂôPy'˝ i]ôWu yojÿnWe u –9–
itôßo m;ôtSø ]I≤Npôt‚ø Nb.[dÖ k
e ¡ Ëô?vRStÿSq*ô nemvÿ Gl;pyNt )
mÖN]yÿNte idôvo aÖm„u yÿ pOœû º ivÿêiÖ vdoô v;cÖmivÿêiv•;m( –10–
pç;ÿre cÖ£É pÿ·rÖvtRmà ;neÖ y‚Smÿ•;tÖSqu.vRu nÿ ;inô ivê;ÿ )
tSyô n;=ÿStPyteÖ .U·rÿ.;r" sÖn;devÖ n …Czÿ¥teÖ sn;ÿ…." –11–

315
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 9 VEDIC LITERATURE COLLECTION

pçÿp;d' ipôtrÄ' √;dÿx;’it' idôv a;ÿÛ"û preÄ a/eÃR purIÖiW,ÿm( )


aqemÖ e aÖNy ¨pÿre ivc=Ö,e sÖ¢cÿ£ôÉ W@ÿr a;¸ûripRtà m( –12–
√;dÿx;r' nÖih t∆r;ÿyÖ vvRià tR cÖ£˘ p·rÖ ¥;mOtû Syÿ )
a; pu]û ; aÿ¶e …mqunû ;soô a]ÿ sÖ¢ xÖt;inÿ …v'xiÖ tíÿ tSqu" –13–
sne…ÿ m cÖ£mÖjrÄ' iv v;ÿvtO ¨ˇ;ôn;y;ô' dxÿ yuˇû _; vÿh≤Nt )
sUySÃR yô c=Uû rjÿsTÖw y;vOtÿ 'Ö y‚Smÿ•;tÖSqu.vRu nÿ ;inô ivê;ÿ –14–
≤S]yÿ" sÖtISt;\ ¨ÿ me pusû' " a;ÿÛ"û pXyÿd=Ö<v;Nn Æv cetÿ dÖN/" )
kôivyR" pu]û " s ÈÄm; …cÿktÉ Ö ySt; ivÿj;ôn;Ts ipôt≤u „pôt;sÿt( –15–
s;ôkjô˘ ;n;'Ã sÖ¢qÿm;¸rekjô ' W…@¥Öm; AWÿyo devjÖ ; îitÿ )
teW;ÿ…mô∑;inô ivihÿt;in /;mÖx Sq;ô]e rejÿ Nteô iv’¡t;in ÂpÖx" –16–
aÖv" pre,ÿ pÖr EÖn;vÿr,e pÖd; vÖTs' …b.[tÿ Iô g*®dÿSq;t( )
s; kô{IcIô k˘ æSvôd/Ö| pr;ÿg;ôTKv˝ æSvTsUte nÖih yUqû e aÖ‚Smn( –17–
aÖv" pre,ÿ ipôtrÄ' yo aÿSyô ved;ôv" pre,ÿ pÖr EÖn;vÿr,e )
kôvIôym;ÿn"Ö k îÄh p[ voÿc∂ºvÖ ' mnÖ" k⁄toô a…/ô p[j;ÿtm( –18–
ye aÖv;RçSÖ t;\ ¨Ö pr;ÿc a;¸ûyRe pr;ÿçSÖ t;\ ¨ÿ aÖv;Rcÿ a;Û" )
îN{ÿíÖ y; cÖ£qu"ÿ somÖ t;inÿ /urû ; n yuˇû _; rjÿso vh≤Nt –19–
√; supÿ ,Ö ;R sÖyju ;ô s%;ÿy; sm;ôn' vO=û ' p·rÿ WSvj;te )
tyoÿrNÄ y" ipPpÿl' Sv;ô√ÊynÿXn•ÖNyo aÖ…. c;ÿkxIit –20–
y‚SmÿNvO=û e mÖ?vdÿ" sup,Ö ;R inÿivôxNteô suvtÿ Öe c;…/ô ivêeÿ )
tSyô yd;ôÛ" ipPpÿl' Sv;ô√g[Öe t•o•ÿx¥Ö " ipôtrÄ' n vedÿ –21–

316
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

y];ÿ sup,Ö ;R aÖmtO Sÿ y .Ö=minÿmWe ' ivôdq;ÿ….ôSvrÿ≤Nt )


EÖn; ivêÿSyô .uvnÿ Sy goôp;" s m;ô /IrÄ" p;kôm]; ivÿvx e –22–
è10ù dxm' sUˇ_m(
è1-28ù a∑;…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) è1-22á 24-28ù
p[qm;id√;…v'xTyOc;çtu…v|Xy;idpç;n;ç g*ivRr;@?y;Tmç è23ù ]yo…v'Xy;í
…m];v®,* devt;" ) è1á 7á 14á 17-18ù p[qm;s¢mIctudx R Is¢dXy∑;dxIn;'
jgtI è2á 26-27ù i√tIy;Wi@±vx ' Is¢…v'xIn;' .u·riK]∑up(
è3-6á 8-13á 15-16á 19-20á 22á 23á 25á 28ù
tOtIy;idctsO,;m∑My;idW<,;'
pçdxIWo@Xyekon…v'xI…v'xI√;…v'xI]yo…v'xIpç…v'Xy∑;…v'xIn;ç i]∑up(
è21ù Ek…v'Xy;" pçpd;itxKvrI
è24ù ctu…v|Xy;í ctu„pd; purS’it.u·R rgitjgtI zNd;'…s
yÌ;ÿy]Ö e a…/ÿ g;yÖ]m;ihÿt'Ö ]w∑.ÿu ' v;ô ]w∑.ÿu ;…•ôrtÿ=t )
y√;ô jgÖ∆gÖTy;ihÿt' pÖd' y îˇi√ôdSu te aÿmtO TÖ vm;ÿnxë" –1–
g;ôy]Ö ,e Ö p[itÿ …mmIte aÖkmú k
Ö ,úÉ Ö s;mÖ ]w∑.ÿu ne v;ôkm( )
v;ôknÉ ÿ v;ôk˘ i√ôpd;ô ctu„ÿ pd;ô=re,ÿ …mmte sÖ¢ v;,Iÿ" –2–
jgÿt;ô …sN/uÃ' idôVy˝Sk.;y{q'trÖ e sUyÖ| pyRpà Xyt( )
g;ôy]Ö Syÿ sÖ…m/ÿ‚Stôß a;ÿ¸Sû ttoÿ mÖˆ; p[ ·rÿ·rce mihôTv; –3–
¨pÿ ◊ye sudû `u ;'Ã /enÖ mu tÖe ;' suhû Stoÿ goô/gu tûu doÿhden;m( )
≈eœÃ' sÖv' sÿivôt; s;ÿivW•oôå.I˝ıo `ÖmSR tduû Wu p[ voÿct( –4–
ihô˚<ûé vôtI vÿspûu àIô vsUnÿ ;' vÖTs…môCzNtIô mnÿs;ô>y;g;ÿt( )
duhû ;mÖ…ê>y;ô' pyoÿ aÖfl‰ey' s; vÿ/tR ;' mhÖte s*.ÿg;y –5–
g*rÿmImed…Ö . vÖTs' …môWNt'Ã mU/û ;Rn'Ö ihõ™õ’
ÿ ,oôNm;tÖv; ¨ÿ )
sOKv;ÿ,' `ÖmmR …Ö . v;ÿvx;ôn; …mm;ÿit m;ôy'u pyÿtÖe pyoÿ…." –6–

317
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 9 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖy' s ≤xÿ¤ôπ yenÖ g*rÄ….vOtÿ ;ô …mm;ÿit m;ôy'u ?vôsn;ôv…/ÿ …≈ôt; )


s; …cô·ˇ….ôinR ih cÖk;rÄ mTy;Rià Nvô¥∫ u vÿNtIô p[itÿ vÖ…v[m*ÿht –7–
aÖnCzÿye turû g;ÿtu jIôvmejdÿ /( vûu[ ' m?yô a; pÖSTy;˝n;m( )
jIôvo mOtû Syÿ crit Svô/;….ôrmÿTyoRô mTyenÃR ;ô syoÿin" –8–
ivô/'u dÿ{;ô,' sÿ≤lôlSyÿ pOœû º yuv;ÿn'Ö sNt'à p≤lôto jÿg;r )
devÖ Syÿ pXyô k;Vy'Ã mihôTv;¥ mÖm;rÄ s Á" sm;ÿn –9–
y È'à cÖk;rÄ n so aÖSy vedÿ Ö y È'à dÖdxRÖ ih®Ä…g•u tSm;ÿt( )
s m;ôtyu oRn;ô p·rÿvIto aÖNtbR¸Ã p[jÖ ; inA≥ià tôr; ivÿvx
e –10–
apÿXy' goôp;mÿinôp¥ÿm;nÖm; cÖ pr;ÿ c pÖ…q….ôírÿNtm( )
s sÖ/I[ cIô" s ivWUcÿ IôvsR ;ÿnÖ a; vÿrIvitRô .uvnÿ „e vôNt" –11–
¥*nR"Ã ipôt; jÿinôt; n;….ôr]Ö bN/unÿ oR m;ôt; pO…ÿ qôvI mÖhIym( )
¨Öˇ;ônyoÿíMÖ voô3y¡Ö oRinÿrNÄ tr];ÿ ipôt; duiÿ hôtgu .R mÖR ;/;ÿt( –12–
pOCû z;…mÿ Tv;ô prÄmNt'Ã pO…qôVy;" pOCû z;…mô vO„,oô aêÿSyô ret"ÿ )
pOCû z;…mô ivêÿSyô .uvnÿ Syô n;….'Ã pOCû z;…mÿ v;ôc" pÿrmÄ ' Vyo˝m –13–
îÄy' veidô" proÖ aNtÿ" pO…qôVy; aÖy' somoô vO„,oô aêÿSyô ret"ÿ )
aÖy' yÖDo ivêÿSyô .uvnÿ Syô n;….ÿb˜ÖR[ ;y' v;ôc" pÿrmÄ ' Vyo˝m –14–
n iv j;ÿn;…mô yidÿvdÖe m‚Smÿ inô<y" s'nı
ÿ oô mnÿs; cr;…m )
yÖd; m;gÿNp[qmÖj; AûtSy;id√;ôco aÿXnuve .;ôgmÖSy;" –15–
ap;ôõ™ p[;õeiÿ t Svô/y;ÿ gO.IôtoåmÿTyoRô mTyenÃR ;ô syoÿin" )
t; xêÿNt; ivWUcû In;ÿ ivôyNt;ô Ny1ÖN¡ y' …côKyunR in …cÿKyurNÄ ym( –16–

318
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

sÖ¢;/Rgà .Ö ;R .uvnÿ Syô retoô iv„,oÿ‚Stœ≤Nt p[iÖ dx;ô iv/ÿm…R , )


te /Iôit….ômnR sÿ ;ô te ivÿp…Ö ítÿ" p·rÖ.vu "Ö p·rÿ .v≤Nt ivôêtÿ" –17–
Aûco aÖ=reÿ prÄme Vyo˝mÖNy‚SmÿNdevô ; a…/ô ivêeÿ inWedÖ "u )
ySt• vedÖ ikmOcû ; k¡·r„yitô y îˇi√ôdSu te aÖmI sm;ÿste –18–
Aûc" pÖd' m;]ÿy; kôLpyÿNtoå/RcÖ nRe ÿ cKlOpiûu vRêmÖ je tÿ ( )
i]ôp;d(b˜[ ÿ pu®Â
Ä pÖ' iv tÿœÖº tenÿ jIv≤Nt p[iÖ dxÖítÿß" –19–
sUyû vÖ sÖ ;∫gÿvtIô ih .Uyû ; a/;ÿ vÖy' .gÿvNt" Sy;m )
aÖ≤ı tO,mÿ fl‰e ivêÖd;nIô' ipbÿ xuı û mudÿ km;ôcrÿNtI –20–
g*·r‚Nmÿm;y s≤lôl;inô t=ÖTyekp¡ dI i√ôpdIô s; ctu„ÿ pdI )
aÖ∑;pÿdIô nvÿpdI b.Uvû Wu Iÿ sÖhß;ÿ=r;Ö .uvnÿ Sy pÖ…¤StSy;ÿ" smu{û ; a…/ô
iv =ÿr≤Nt –21–
’û„,' inôy;nÖ' hrÿy" sup,Ö ;R aÖpo vs;ÿn;ô idvÖmTu pÿt≤Nt )
t' a;vÿv]O NÖ Tsdÿn;dOtû Sy;id´Otû ne ÿ pO…qôvI' VyU˝du" –22–
aÖp;deiÿ t p[qmÖ ; pÖ√tIÿn;ô' kSt√;'à …m];v®Ä,; …cÿktÉ )
g.oRÃ .;ôr' .ÿrTÄ y; …cÿdSy; Aût' ippÖTyRntÿO 'Ö in p;ÿit –23–
ivôr;@±v;‚Gvôr;$(p…ÿO qôvI ivôr;@ÖNt·rÿ=' ivôr;$(pj[ ;pÿit" )
ivôr;<mOTû yu" s;ô?y;n;ÿm…/r;Öjo bÿ.vU Ö tSyÿ .Utû ' .Vyô' vxeÖ s meÿ .Utû ' .Vyô'
vxeÿ ’,otu –24–
xÖkmô y'Ã /Umû m;ôr;dÿpXy' ivWUvû t;ÿ pÖr EÖn;vÿr,e )
¨Ö=;,Ö' pO‚XnÿmpcNt vIôr;St;inô /m;R…Ã ,ô p[qmÖ ;Ny;ÿsn( –25–
]yÿ" kÉ≤ô xnÿ Atuqû ; iv cÿ=te s'vTsôre vÿptÖ Ek¡ EW;m( )
319
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 9 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ivêÿmNÖ yo aÿ….ôc∑eÖ xcIÿ….ô/;[ …R jôrk


e S¡ y ddOxÖe n Âôpm( –26–
cÖTv;·rÖ v;Kp·rÿ…mt; pÖd;inô t;inÿ ivdub;[ ˜R ,ô ; ye mÿnIôiW,ÿ" )
guh;ô ]I…,ô inihÿt;ô ne©yÿ ≤Nt turû Iy'Ã v;ôco mÿn„ûu y;˝ vd≤Nt –27–
îN{'Ã …mô]' v®ÿ,mÖ…¶m;ÿ¸rû qoÿ idôVy" s supÿ ,Ö oR gÖ®Tm;ÿn( )
EÖk˘ si√p[;ÿ b¸û/; vÿdNTyô…¶' yÖm' m;ÿt·Ö rê;ÿnm;Û" –28–
îit nvm' k;<@m(

320
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aq dxm' k;<@m(
è1ù p[qm' sUˇ_m(
è1-32ù √;i]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy p[Tyi©rs AiW" ) ’Ty;dUW,' devt; ) è1ù
p[qmcoR mh;bOhtI è2ù i√tIy;y; ivr;@±g;y]I è3-8á 10-11á 14á 21á
25-27á 30-31ù tOtIy;idW<,;' dxMyek;dxIctudXR yek…v'xIn;'
pç…v'Xy;idtOcSy i]'Xyeki]'Xyoí;nu∑pu ( è9ù nvMy;" pQy;p…¤" è12ù √;dXy;"
p…¤" è13ù ]yodXy; ¨robOhtI è15ù pçdXy;ítu„pd; ivr;@±jgtI è16á 18ù
Wo@Xy∑;dXyo≤S]∑up( è17á 24ù s¢dxIctu…v|Xyo" p[St;rp…¤" è19ù
Ekon…v'Xy;ítu„pd; jgtI è20ù …v'Xy; ivr;$( p[St;rp…¤" è22ù √;…v'Xy;
Ek;vs;n; i√pd;CyuiR „,k™ è23ù ]yo…v'Xy;≤S]pd; .u·r‚GvWm; g;y]I
è28ù a∑;…v'Xy;iS]pd; g;y]I è29ù Ekoni]'Xy; m?yeJyoit„mtI jgtI
è32ù √;i]'Xy;í √‰nu∑Bu g.;R pçpd;itjgtI zNd;'…s –
y;' kôLpyÿ≤Nt vhÖt* vÖ/…U mÿv ivôê¡p;ô' hStÿ’t;' …cikôTsvÿ" )
s;r;deTÖ vpÿ nud;m En;m( –1–
xIôW<ÖR vtIÿ nÖSvtIÿ kô…,RnIÿ ’Ty;ô’t;ô s'.tOÿ ; ivôê¡p; )
s;r;deTÖ vpÿ nud;m En;m( –2–
xU{û ’¡t;ô r;jÿ’t;ô S]I’¡t; b[˜Ö ….ÿ" ’ût; )
j;ôy; pTy;ÿ nuˇû ve ÿ kôt;Rr'Ä bN?vOCÿ ztu –3–
aÖny;ôhmoWÿ?y;ô sv;R"Ã ’ûTy; aÿddU Wu m( )
y;' =e]ÿe cÖ£y⁄ ;| goWuû y;' v;ÿ teÖ pu®Wÿ We u –4–
aÖ`mÿSTv`Ö’teÿ xÖpqÿ" xpqIyÖte )
p[TÖ yKp[iÿ tôpi[ hÿ<moô yq;ÿ ’Ty;ô’tÖ' hnÿt( –5–
p[tÖ IôcInÿ a;i©rÄsoå?yÿ=o n" purû oihÿt" )
p[tÖ IcIÿ" ’ûTy; a;ô’Ty;ômNU ’¡Ty;ô’toÿ jih –6–
ySTvoôv;cÖ prehÄ Iitÿ p[itôkl
À mÿ du ;ôYy˝m( )
321
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

t' ’¡Tyeå….ôinvÿtSR vô m;Sm;inÿCzo an;ôgsÿ" –7–


ySteô p¢i¡ W s'd/Ö * rqÿSyevÖ .u…R /Ryô ; )
t' gÿCzô t]Ö teåyÿnmÖ D;ÿtSteåô y' jnÿ" –8–
ye Tv;ÿ ’ûTv;le…ÿ .ôre ivÿ√l Ö ; aÿ….c;ô·r,ÿ" )
xÖ>' vIô3d¡Ö ' ’¡Ty;ôdWU ,ÿ ' p[itvÖTmR punÿ "sÖr' tenÿ Tv; òpy;m…s –9–
y∂u.û gR ;ô' p[òiÿ pt;' mOtû vÿTs;mup…e yôm )
apwtÿ ûu sv|Ö mTp;ôp' {ivÿ,'Ö mopÿ itœtu –10–
yˇeÿ ipôt>O yoô ddÿto yÖDe v;ô n;mÿ jgOÛû " )
sÖd' XÖe y;ô3T¡Ö svRSÃ m;Tp;ôp;idôm; muçÿ Ntuû Tv*Wÿ/I" –11–
devÖ nÖw sÖ ;≤Tp}y;ÿ•;mg[;hô ;Ts'dà XÖe y;˝d….ôin„’¡t;t( )
muçû Ntuÿ Tv; vIô®/oÿ vIôy˝Re ,Ö b[˜,ÿ ; Aû‚G." pyÿsÖ AWIÿ,;m( –12–
yq;ô v;tÿí‰;ôvyÿitô .UMy;ÿ re,Ä mu NÖ t·rÿ=;∞;ô.m[ ( )
EÖv; mTsv|Ã du.tûRU ' b[˜nÿ ˇu mÖ p;ÿyit –13–
apÿ £;mÖ n;nÿdtIô ivnÿı; gdR.Ö Ivÿ )
kôt•Rø =ÿ Svetô o nuˇû ; b[˜,ÿ ; vIôy;R˝vt; –14–
aÖy' pNq;ÿ" ’ûTyeitÿ Tv; ny;moå….ôpi[ hÿt;ô' p[itÿ Tv;ô p[ ihÿ<m" )
ten;ô…. y;ÿih .ÔÖTynÿSvtIv v;ôihnIÿ ivôê¡p; k⁄Âiô $nIÿ –15–
pr;ÿˇ_Éô Jyoitôrpÿq' te aÖv;RgNÖ y];ôSmdyÿn; ’,u„v )
pre,ÿ ie h nvÖit' n;ôVy;ô3¡Ö aitÿ dugû ;‹" ßoôTy; m; =ÿ…,œ;ô" preiÿ h –16–
v;t¡ îv vO=û ;…• mO,ÿ Iih p;ôdyÖ m; g;mêÖ' pu®Wÿ mÖ æu CzÿW EW;m( )
322
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

kôt…Rø •ôvTO yetô " ’¡Tyeåp[j;ôSTv;yÿ bo/y –17–


y;' teÿ bÖihRiWô y;' Xmÿx;ône =e]ÿe ’ûTy;' vÿlgÖ ' v;ÿ incÖ:nu" )
aÖ¶* v;ÿ Tv;ô g;hRpà Tyeå….ce®Ö " p;k˘ô sNtô' /Irÿtr; an;ôgsÿm( –18–
¨Öp;˙ÿtmÖ nubÿ ı
u 'Ö in%;ÿt'Ö vwrÃ' Ts;ôyNR vÿivd;mÖ k]Rmà ( )
tdetÿ ûu ytÖ a;.Otÿ 'Ö t];êÿ îvÖ iv vÿttR ;ô' hNtuÿ ’Ty;ô’tÿ" p[jÖ ;m( –19–
Sv;ôysÖ ; aÖsyÿ" s≤Nt no gOhû e ivôµ; teÿ ’Tye yitô/; p¢i¡ W )
¨·ˇÿœvÖŸ prehÿ IôtoåD;ÿtÖe ik…môhCe zÿ…s –20–
g[Ivô ;Steÿ ’Tyeô p;d*ô c;ipÿ kTSy;R…mô in{Rvà )
îÄN{;ô¶I aÖSm;nÿ=[ t;ô' y* p[jÖ ;n;'à p[jÖ ;vÿtI –21–
somoô r;j;ÿ…/ôp; mO…ÿ @ôt; cÿ .Utû Syÿ nÖ" ptÿyo mO@yNtu –22–
.Öv;ôxvÖ ;RvSÿ yt;' p;pÖ’teÿ ’Ty;ô’teÿ )
du„û ’teÿ ivô¥tu Ã' devheiÖ tm( –23–
y¥eyÖ qÿ i√ôpdIô ctu„ÿ pdI ’Ty;ô’t;ô s'.tÿO ; ivôê¡p; )
setoô3å¡Ö ∑;pÿdI .UTû v; pun"Ö preiÿ h duCz⁄ne –24–
aÖ>y1Öˇ¡ _;ˇ_;ô Sv˝r'’t;ô sv|Ö .rÿNtI du·rÖt' preiÿ h )
j;ônIôih ’¡Tye kôt;RrÃ' duihôtve ÿ ipôtrÄ' Svm( –25–
preiÿ h ’Tyeô m; itÿœo ivôıSyevÿ pÖd' nÿy )
mOgû " s mOgÿ yÖ Su Tv' n Tv;ô ink¡tmRu hRit –26–
¨Öt hÿ≤Nt pUv;R…ô sn'Ã p[Ty;ôd;y;pÿrÄ î„v;ÿ )
¨Öt pUvSÃR y inflÖto in hÖNTypÿr"Ä p[itÿ –27–
323
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

EÖt≤ı Íû,u meÖ vcoåqeiÿ hô ytÿ EÖyqÿ )


ySTv;ÿ cÖk;rÄ t' p[itÿ –28–
aÖn;ôgoôhTÖ y; vw .Iôm; ’¡Tyeô m; noô g;mêÖ' pu®Wÿ ' v/I" )
y]ÿy]Ö ;…sô inihÿt;ô ttÖSTvoTq;ÿpy;m…s pÖ,;RLl`IÿysI .v –29–
yidô Sq tmÖs;vOtÿ ;ô j;lenÿ ;ô….ihÿt; îv )
sv;R"Ã sÖl
' Pu yetô " ’ûTy;" pun"ÿ kô]Re p[ ihÿ<m…s –30–
’ûTy;ô’toÿ vlÖ…gnoÿå….in„k;ô·r,ÿ" p[jÖ ;m( )
mO,û Iôih ’¡Tyeô moæCzÿWoôåmUN’¡Ty;ô’toÿ jih –31–
yq;ô sUyoRÃ muCû yteÖ tmÿsSÖ p·rÖ r;i]ô' jh;ÿTyuWû sÿí kÉtô nU ( )
EÖv;h' sv|Ã du.tûRU ' k]|Ã ’Ty;ô’t;ÿ ’ût' hÖStIvÖ rjoÿ du·rÖt' jÿh;…m –32–
è2ù i√tIy' sUˇ_m(
è1-33ù ]yiS]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy n;r;y, AiW" ) pu®Wo b[˜p[k;xnç
è31-32 s;=;Tprb[˜p[k;xn'ù devte ) è1-4á 7-8ù p[qm;idctuAc≥ ;'
s¢My∑Myoí i]∑up( è5á 9-10á 12-27á 29-33ù pçmInvmIdxmIn;'
√;dXy;idWo@x;n;mekoni]'Xy;idpç;n;ç;nu∑pu ( è6á 11ù Wœ‰ek;dXyojRgtI
è28ù a∑;…v'Xy;í .u·rGbOhtI zNd;'…s
kÉnÖ p;„,IRô a;.Otÿ Öe pU®Wÿ Syô kÉnÿ m;ôs' ' s'.tÿO 'Ö kÉnÿ guLû f* )
kÉn;ô©l
ë Iô" pexnÿ Iô" kÉnÖ %;inô kÉnoÿCz™lƒô * mÿ?yôt" k" p[iÿ tôœ;m( –1–
kSm;ô•u guLû f;v/ÿr;v’<v•œIôvNt;ôvˇu rÿ *Ö pu®Wÿ Sy )
jÏπÿ inôAT≥ yô Ny˝d/u"û Kv˝ æSvô∆;nunÿ o" sÖ/' I k ¨Ö t≤∞ÿktÉ –2–
ctu∑ÿ y' yujteÖ s'ihÿt;Ntô' j;nu>ÿ y;mU?û v| ≤xÿ…qôr' kbÿN/m( )
≈o,Iô ydUÂû k ¨Ö t∆ÿj;nÖ y;>y;ô' k⁄…sÿN/ô' sud!ÿO ' bÖ.vU ÿ –3–

324
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

kitÿ devÖ ;" k¡tmÖ e t a;ÿsNÖ y ¨roÿ g[Ivô ;…íôKyu" pu®Wÿ Sy )


kitô Stn*ô Vy˝d/u"û k" k¡foôd* kitÿ SkôN/;Nkitÿ pO∑û Irÿ…cNvn( –4–
ko aÿSy b;ôÙ smÿ.r√«Öy;|˝ krv;ôiditÿ )
a's*ô ko aÿSyô t∂ºvÖ " k⁄…sÿN/eô a?y; dÿ/* –5–
k" sÖ¢ %;inô iv tÿtdR xIôW…R ,ô k,;Rià vôm* n;…sÿkôÉ c=ÿ,Iô mu%mÿ ( )
yeW;'Ã pu®]Ä ; ivÿjyÖ Syÿ mÖˆinô ctu„ÿ p;do i√ôpdoô y≤Ntô y;mÿm( –6–
hNvoôihR …jô◊;mdÿ/;TpuÂcÖ Im/;ÿ mÖhIm…/ÿ ≤x≈;yÖ v;cÿm( )
s a; vÿrIvitRô .uvnÿ „e vôNtrÄpo vs;ÿn"Ö k ¨Ö t≤∞ÿktÉ –7–
mÖ‚St„k¡mSy ytÖmo lÖl;$'Ã kôk;i$ÿk;' p[qmÖ o y" kôp;lÿm( )
…côTv; …cTyô' hNvoô" pU®Wÿ Syô idv'Ã ®roh ktÖm" s devÖ " –8–
ip[yô ;ôip[yô ;…,ÿ b¸ûl; Sv“'Ã s'b;/tÖN¥˝" )
a;ônNÖ d;nugû o[ nNd;'íÃ Ö kSm;ÿ√hitô pU®Wÿ " –9–
a;itRrô vÿitRiô nRAiÃ≥ tô" k⁄toô nu pu®WÄ åe mÿit" )
r;≤ıô" smO≤ÿ ıôrVyO≤ÿ ımRiÖ t®idÿtyÖ" k⁄t"ÿ –10–
ko aÿ‚Smô•;poô Vy˝d/;d( ‚vWUvû tO "ÿ puÂvô tO "ÿ …sN/usû TO y;ÿy j;ôt;" )
tIôv;[ aÿ®,Ä ; loihÿnISt;m[/mûU ;[ Ëô?v;R av;ÿcIô" pu®Wÿ e itôríIÿ" –11–
ko aÿ‚Smn[pûU mÿd/;ôTko mÖ˜;n'Ã cÖ n;mÿ c )
g;ôt'u ko aÿ‚SmôNk" kÉtô 'u kíÖ·r];ÿi, pu®Wÿ e –12–
ko aÿ‚SmNp[;,ô mÿvyÖTko aÿp;ôn' Vy;ônmuÿ )
sÖm;ônmÿ‚SmôNko devÖ oå…/ÿ ≤x≈;yÖ pu®Wÿ e –13–

325
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ko aÿ‚SmNyôDmÿd/;ôdk
e oÿ devÖ oå…/ô pu®Wÿ e )
ko aÿ‚SmNTsôTy' koånOtÿ 'Ö k⁄toÿ mOTû yu" k⁄toôåmOtmÿ ( –14–
ko aÿSmwô v;sÖ" pyRdà /;ôTko aÖSy;yurÿ kLpyt( )
blÖ' ko aÿSmwô p[;yÿCzôTko aÿSy;kLpy∆Övm( –15–
kÉn;poô aNvÿtnutÖ kÉn;hÿrkro&ûce )
¨ÖWsÖ' kÉn;NvwNÿ ıô kÉnÿ s;y'.vÖ ' dÿde –16–
ko aÿ‚Smônte[ oô Ny˝d/;ôˇNturû ; t;ÿyt;ô…mitÿ )
me/Ö ;' ko aÿ‚Smô•?y*ÿhTÖ ko b;ô,' ko nOtoÿ d/* –17–
kÉnmÖe ;' .U…mÿm*,oRTô kÉnÖ pyR.Ã vÖi∂vÿm( )
kÉn;ô…. mÖˆ; pvRtà ;ôNkÉnÖ km;R…à ,ô pu®Wÿ " –18–
kÉnÿ pÖjNR yômNveiÿ tô kÉnÖ som'Ã ivc=Ö,m( )
kÉnÿ yÖD' cÿ ≈Öı;' cÖ kÉn;ÿ‚Smô…•ihÿt'Ö mnÿ" –19–
kÉnÖ ≈oi]ÿym;“oitô kÉnmÖe ' pÿrmeiÖ œnÿm( )
kÉnmÖe mÖ…¶' pU®Wÿ "Ö kÉnÿ s'vTsôr' mÿme –20–
b[˜ô ≈oi]ÿym;“oitô b[˜môe ' pÿrmeiÖ œnÿm( )
b[˜môe mÖ…¶' pU®Wÿ oô b[˜ÿ s'vTsôr' mÿme –21–
kÉnÿ devÖ ;\ anuÿ ≤=yitô kÉnÖ dwvjÿ nIôivRx"ÿ )
kÉndÖe mÖNy•=ÿ]'Ö kÉnÖ sT=ô]muCÿ yte –22–
b[˜ÿ devÖ ;\ anuÿ ≤=yitô b[˜ô dwvjÿ nIôivRx"ÿ )
b[˜dôe mÖNy•=ÿ]'Ö b[˜ô sT=ô]muCÿ yte –23–

326
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

kÉnyÖe ' .U…môivRihÿt;ô kÉnÖ ¥*®ˇÿr; ihôt; )


kÉndÖe mU?û v| itôyKR c;ôNt·rÿ='Ö Vycoÿ ihôtm( –24–
b[˜,ÿ ;ô .U…môivRihÿt;ô b[˜ô ¥*®ˇÿr; ihôt; )
b[˜dôe mU?û v| itôyKR c;ôNt·rÿ='Ö Vycoÿ ihôtm( –25–
mU/û ;Rnmÿ Sy sÖs' IVy;qÿv;Rô ˙dÿy' cÖ yt( )
mÖ‚St„k;ÿd?ûU vR" p[rw yÿ TÖ pvÿm;ônoå…/ÿ xIWRtÖ " –26–
t√; aqÿv,R "Ö ≤xroÿ devkoôx" smuæÿ Bjt" )
tTp[;,ô o aÖ…. rÿ=itô ≤xroÖ a•Ömqoô mnÿ" –27–
Ëô?voR nu sO∑û ;3‚StôyõR ™ nu sO∑û ;3" sv;Rô idxÖ" pu®Wÿ Ö a; bÿ.vûU ;\3 )
pur'Ä yo b[˜,ÿ oô vedÖ ySy;ô" pu®Wÿ ¨ÖCyteÿ –28–
yo vw t;' b[˜,ÿ oô ved;ômtO nÖe ;vOtÿ ;ô' purmÿ ( )
tSmwô b[˜ÿ c b[;˜ô ;íÖ c=u"ÿ p[;,ô ' p[jÖ ;' dÿd"u –29–
n vw t' c=ujÿ hR ;itô n p[;,ô o jÖrsÿ" purû ; )
pur'Ä yo b[˜,ÿ oô vedÖ ySy;ô" pu®Wÿ ¨ÖCyteÿ –30–
aÖ∑;cÿ£;ô nvÿ√;r; devÖ ;n;ô' pUryÿ oô?y; )
tSy;'Ã ihrÄ<yyÖ" koxÿ" SvôgoR JyoitôW;vOtÿ " –31–
t‚Smÿ≤NhrÄ<yyeÖ koxeÖ }y˝reÄ i]p[iÿ tiœte )
t‚SmôNy¥Ö=m;ÿTmÖNvˇ√w b[˜ÿ iô vdoÿ ivdu" –32–
p[.Ö ;[ jÿm;n;ô' h·rÿ,Iô' yxÿs; sÖp' rIÿvtO ;m( )
purÃ' ihrÄ<yyIô' b[˜; ivÿvx Öe ;pÿr;…jt;m( –33–

327
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è3ù tOtIy' sUˇ_m(


è1-25ù pç…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) vr,o vnSpitíN{m; v; devt;
) è1á 4-5á 7á 9-10á 12ù
p[qm;ctuqIRpçmIs¢mInvmIdxmI√;dxIn;mOc;mnu∑pu (
è2-3á 6ù i√tIy;tOtIy;WœIn;' .u·riK]∑up( è8á 13-14ù
a∑mI]yodxIctudxR In;' pQy;p…¤" è11á 16ù Ek;dxIWo@Xyo.u·R rgnu∑pu (
è15á 17-25ù pçdXy;" s¢dXy;idnv;n;ç W$(pd; jgtI zNd;'…s
aÖy' meÿ vrÄ,o mÖ…," sÿpàÖ=yÿ,oô vOW;ÿ )
ten; rÿ.Svô Tv' x]UNû p[ mO,ÿ Iih durSyôt" –1–
p[,w ;ÿHzé,Iihô p[ mO,û ; rÿ.Sv mÖ…,Steÿ aStu purEÖt; purû St;ÿt( )
av;ÿryNt vrÄ,ne ÿ devÖ ; aÿ>y;c;ôrmsurÿ ;,;ô' ê"êÿ" –2–
aÖy' mÖ…,vRrà ,Ä o ivôê.eWÿ j" shß;ô=o h·rÿto ihrÄ<yyÿ" )
s teÖ x]Unû /ÿr;Np;dy;itô pUvSÖR t;Ndÿ>nuihô ye Tv;ÿ i√ôW≤Ntÿ –3–
aÖy' teÿ ’ûTy;' ivtÿt;ô' p*®ÿWye ;dÖy' .Öy;t( )
aÖy' Tv;ô svRSÃ m;Tp;ôp;√ÿr,Ä o v;ÿr…y„yte –4–
vÖr,Ä o v;ÿry;t; aÖy' devÖ o vnÖSpitÿ" )
y+moô yo aÖ‚Sm•;ivÿ∑SÖ tmuÿ devÖ ; aÿvIvrn( –5–
Sv“'Ã suPû Tv; yidô pXy;ÿ…s p;ôp' mOgû " sOiû t' yitô /;v;ôdju∑ÿ ;m( )
pÖ·rÖ=vÖ ;Czôkn⁄ "ÿe p;pv;ôd;dÖy' mÖ…,vRrà ,Ä o v;ÿr…y„yte –6–
ar;ÿTy;STv;ô inA≥TÃ y; a….c;ôr;dqoÿ .Öy;t( )
mOTû yorojIÿyso vÖ/;√ÿr,Ä o v;ÿr…y„yte –7–
yNmeÿ m;ôt; yNmeÿ ipôt; .[;tÿroÖ y∞ÿ meÖ Sv; ydeníÿ ’ûm; vÖym( )
ttoÿ no v;r…y„yteåÖ y' devÖ o vnÖSpitÿ" –8–
328
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

vÖr,Ä ne Ö p[Vyÿ…qt;ô .[;tOVÿ y; meÖ sbÿN/v" )


aÖstU |Ö rjoô aPyÿgSûu te yÿNTv/Öm' tmÿ" –9–
a·rÿ∑oôåhm·rÿ∑gurû ;yu„ÿ m;ôNTsvRpà ®U W" )
t' m;ôy' vÿr,Ä o mÖ…," p·rÿ p;tu idôxoidÿx" –10–
aÖy' meÿ vrÄ, ¨rÿ…sô r;j;ÿ devÖ o vnÖSpitÿ" )
s meÖ x]Uiû Nv b;ÿ/t;ô…mN{oô dSyUiÿ nôv;surÿ ;n( –11–
îÄm' …bÿ.…mR vrÄ,m;yu„ÿ m;Hzôtx;ÿrd" )
s meÿ r;Ö∑'^ cÿ =Ö]' cÿ pÖxnU ojÿí me d/t( –12–
yq;ô v;toô vnÖSptIÿNvO=û ;N.ônKTyojÿs; )
EÖv; sÖpà;ÿNme .©(…/ô pUv;RÔÃ ;ôt;\ ¨Öt;pÿr;NvrÄ,STv;ô…. rÿ=tu –13–
yq;ô v;tÿí;ô…¶íÿ vO=û ;NPs;ôto vnÖSptIÿn( )
EÖv; sÖpà;ÿNme Ps;ihô pUv;RÔÃ ;ôt;\ ¨Öt;pÿr;NvrÄ,STv;ô…. rÿ=tu –14–
yq;ô v;tenÿ Ö p[=Iÿ,; vO=û ;" xerÄe Ny˝ipRt;" )
EÖv; sÖpà;ôS' Tv' mmÖ p[ ≤=ÿ,Iihô Ny˝pRyÖ pUv;RÔÃ ;ôt;\ ¨Öt;pÿr;NvrÄ,STv;ô….
rÿ=tu –15–
t;'STv' p[ …CzÿæNı vr, purû ; idô∑;Tpurû ;yuWÿ " )
y Eÿn' pÖxWu ûu idPsÿ≤Ntô ye c;ÿSy r;Ö∑i^ dôPsvÿ" –16–
yq;ô sUyoRÃ aitô.;itô yq;ÿ‚SmôNtejÖ a;ihÿtm( )
EÖv; meÿ vrÄ,o mÖ…," k°ôit| .Uit'ô in yÿCztuû
tejsÿ ; m;ô smu=ÿ tuû yxÿs;ô smÿnˇ_⁄ m; –17–

329
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

yq;ô yxÿíNÖ {mÿSy;idôTye cÿ nOcû =ÿ…s )


EÖv; meÿ vrÄ,o mÖ…," k°ôit| .Uitô' in yÿCztuû
tejsÿ ; m;ô smu=ÿ tuû yxÿs;ô smÿnˇ_⁄ m; –18–
yq;ô yxÿ" pO…qôVy;' yq;ô‚SmÔ;ôtvedÿ …s )
EÖv; meÿ vrÄ,o mÖ…," k°ôit| .Uitô' in yÿCztuû
tejsÿ ; m;ô smu=ÿ tuû yxÿs;ô smÿnˇ_⁄ m; –19–
yq;ô yxÿ" kôNy;˝y;ô' yq;ô‚SmNTs'.tÿO Öe rqeÿ )
EÖv; meÿ vrÄ,o mÖ…," k°ôit| .Uitô' in yÿCztuû
tejsÿ ; m;ô smu=ÿ tuû yxÿs;ô smÿnˇ_⁄ m; –20–
yq;ô yxÿ" sompIôqe mÿ/pu k Ö úÉ yq;ô yxÿ" )
EÖv; meÿ vrÄ,o mÖ…," k°ôit| .Uitô' in yÿCztuû
tejsÿ ; m;ô smu=ÿ tuû yxÿs;ô smÿnˇ_⁄ m; –21–
yq;ô yxoÿå…¶hoô]e vÿW$(k;ôre yq;ô yxÿ" )
EÖv; meÿ vrÄ,o mÖ…," k°ôit| .Uitô' in yÿCztuû
tejsÿ ; m;ô smu=ÿ tuû yxÿs;ô smÿnˇ_⁄ m; –22–
yq;ô yxoô yjÿm;neÖ yq;ô‚SmNyôD a;ihÿtm( )
EÖv; meÿ vrÄ,o mÖ…," k°ôit| .Uitô' in yÿCztuû
tejsÿ ; m;ô smu=ÿ tuû yxÿs;ô smÿnˇ_⁄ m; –23–
yq;ô yxÿ" p[jÖ ;pÿt*ô yq;ô‚SmNpÿrmeiÖ œinÿ )
EÖv; meÿ vrÄ,o mÖ…," k°ôit| .Uitô' in yÿCztuû
tejsÿ ; m;ô smu=ÿ tuû yxÿs;ô smÿnˇ_⁄ m; –24–
yq;ô devÖ „e vômtO 'Ö yqwWÿ u sÖTym;ihÿtm( )
EÖv; meÿ vrÄ,o mÖ…," k°ôit| .Uitô' in yÿCztuû
330
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

tejsÿ ; m;ô smu=ÿ tuû yxÿs;ô smÿnˇ_⁄ m; –25–


è4ù ctuq| sUˇ_m(
è1-26ù Wi@±vx ' TyOcSy;Sy sUˇ_Sy g®Tm;nOiW" ) t=ko devt; ) è1ù
p[qmcR" pQy;p…¤" è2ù i√tIy;y;≤S]pd; yvm?y; g;y]I è3-4ù
tOtIy;ctuQyoR" pQy;bOhtI è5-7á 9-11á 13-15á 17-20á 22á 24-25ù
pçMy;idtOcSy nvMy;idtOcSy ]yodXy;idtOcSy s¢dXy;idctsO,;'
√;…v'xIctu…v|xIpç…v'xIn;ç;nu∑pu ( è8ù a∑My; ¨i„,Gg.;R pr;i]∑up( è12ù
√;dXy; .u·rGg;y]I è16ù Wo@Xy;≤S]pd; p[itœ; g;y]I è21ù Ek…v'Xy;"
kk⁄MmTynu∑pu ( è23ù ]yo…v'Xy;≤S]∑up( è26ù Wi@±vX' y;í }yvs;n; W$(pd;
bOhtIg.;R kk⁄MmtI .u·riK]∑up( zNd;'…s
îN{ÿSy p[qmÖ o rqoÿ devÖ ;n;ômpÿroÖ rqoô v®ÿ,Sy tOtû IyÖ ît( )
ahIÿn;mpÖm; rqÿ Sq;ônmu ;ÿrdÄ q;ÿWtR ( –1–
dÖ."R xoô…cStôÂ,ÿkmô êÿSyô v;rÿ" p®ÖWSyô v;rÿ" )
rqÿSyô bN/urÿ m( –2–
avÿ êet pÖd; jÿihô pUv,ÃRe Ö c;pÿr,e c )
¨ÖdPÖ lutû …mÿvÖ d;vRhIÿn;mrÄs' ivôW' v;®Ägm[ ( –3–
aÖr`Ä' Wûu o inômJyoôNmJyô punrÿ b[vIt( )
¨ÖdPÖ lutû …mÿvÖ d;vRhIÿn;mrÄs' ivôW' v;®Ägm[ ( –4–
pw√Ö o hÿ≤Nt ksÖ,IRlÃ' pw√Ö " …êô]mutû ;…sôtm( )
pw√Ö o rÿqVÖ y;‹" ≤xrÄ" s' …bÿ.de pOd;ôKv;" –5–
pw√Ö p[ie hÿ p[qmÖ oånÿu Tv; vÖymem…ÿ s )
ahIôNVy˝Syt;Tpôqo yenÿ Sm; vÖymemÖ …sÿ –6–
îÖd' pw√Ö o aÿj;ytedÖ mÿSy pÖr;yÿ,m( )
îÖm;NyvRtà " pÖd;ihôfl‰o v;ô…jnIÿvt" –7–
331
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

s'ytÿ 'Ö n iv „pÿr√Ä ‰;ˇÖ' n s' yÿmt( )


aÖ‚SmN=e]Öe √;vhIô S]I cÖ pum;'íÃ Ö t;vu.û ;vÿrsÄ ; –8–
aÖrsÄ ;sÿ îÄh;hÿyoô ye a≤Ntô ye cÿ dUrk
Ä É )
`Önne ÿ h‚Nmô vO…íÿkmô ih'Ã dÖ<@ºn;gÿtm( –9–
aÖ`;ôêSyedô ' .eWÿ jÖ mu.û yoÿ" SvôjSyÿ c )
îN{oô meåihÿm`;ôyNtômih'Ã pw√Ö o aÿrN/yt( –10–
pw√Ö Syÿ mNmhe vÖy' iSqôrSyÿ iSqôr/;ÿª" )
îÄme pÖí; pOd;ÿkv" p[dÖ I?yÿt a;ste –11–
nÖ∑;sÿvo nÖ∑ivÿW; hÖt; îN{e,ÿ vÖ…j[,;ÿ )
jÖ`;neN{oÿ j…flôm; vÖym( –12–
hÖt;‚Strÿ…ír;jyoô inipÿ∑;sÖ" pOd;ÿkv" )
d…vô| k·rÿ£t' …êô]' dÖ.„Re vÿ…sôt' jÿih –13–
kìrô ;Öitôk; k⁄m¡ ;·rÖk; sÖk; %ÿnit .eWjÖ m( )
ihÖr<Ä yyIÿ….ôr….[…ÿ .…gRrIÖ,;mupÖ s;nuWÿ u –14–
a;ymÿgNÖ yuv;ÿ ….ôWKpO‚ÿ Xnôh;pÿr;…jt" )
s vw SvôjSyô jM.ÿn ¨Ö.yoôv…RO íÿkSy c –15–
îN{oô meåihÿmrN/y‚Nmô]íÖ v®ÿ,í )
v;ôt;ôpjÖ NÖR yoô3.¡Ö ; –16–
îN{oô meåihÿmrN/yÖTpOd;ÿk˘⁄ c pOd;ôKvm( )
Svôj' itrÿ…ír;…j' ksÖ,IRl'Ö dxoÿn…sm( –17–

332
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

îN{oÿ j`;n p[qmÖ ' jÿinôt;rÿmheÖ tvÿ )


teW;ÿmu tOÁû m;ÿ,;n;ô' k" æSvôˇWe ;ÿmsÖ{sÿ" –18–
s' ih xIôW;R<yg[.ÿ ' p*≤Ôôœ îÿvÖ kvRrà m( )
…sN/oôm?R y'Ã pÖrTe yô Vy˝injÖmheiÿ vRWô m( –19–
ahIÿn;ô' sveWÃR ;' ivôW' pr;ÿ vhNtuû …sN/ÿv" )
hÖt;‚Strÿ…ír;jyoô inipÿ∑;sÖ" pOd;ÿkv" –20–
aoWÿ/In;mÖh' vO,ÿ ¨ÖvrR Iÿ·rv s;/uyû ; )
ny;ôMyvRtà I·rÖv;heÿ inôrtw ÿu ivôWm( –21–
ydÖ¶* sUyÃRe ivôW' pO…ÿ qôVy;moWÿ/IWuû yt( )
k;ôNd;ôivôW' kônKnÿk˘ inôrTw vwtÿu te ivôWm( –22–
ye aÿ…¶ôj; aoÿW…/ôj; ahIÿn;ô' ye aÿPsujû ; ivô¥tu ÿ a;b.Uvû "u )
yeW;'Ã j;ôt;inÿ b¸û/; mÖh;≤Ntô te>yÿ" sÖp>Re yoô nmÿs; iv/em –23–
t*dIô n;m;ÿ…s kôNy;˝ `Otû ;cIô n;mÖ v; aÿ…s )
aÖ/SÖ pôdne ÿ te pÖdm; dÿde ivWÖdWU ,ÿ m( –24–
a©;ÿd©;ûTp[ Cy;ÿvyÖ ˙dÿy'Ö p·rÿ vjRy )
a/;ÿ ivôWSyô yˇejoÿåv;ôcInÖ' tdetÿ u te –25–
a;ôre aÿ.iU √ôWmÿr*i√ôWe ivôWmÿp;[ gô ipÿ )
aÖ…¶ivRWô mheiÖ nRr/ÿ ;ôTsomoô inrÿ,yIt( )
dÖ∑' ;rÄmNvÿg;i√ôWmihÿrmOt –26–
è5ù pçm' sUˇ_m(
è1-50ù pç;xÎcSy;Sy sUˇ_Sy è1-24ù p[qm;idctu…v|xTyOc;' …sN/u√«p AiW" )
333
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;píN{m; v; devt; ) è1-5ù p[qm;idpç;n;' puroå….’it" kk⁄MmtIg.;R p…¤"


è6ù Wœ‰;ítu„pd; jgtIg.;R jgtI è7-10á 12-13ù s¢My;idctsO,;'
√;dxI]yodXyoí }yvs;n; pçpd; ivprItp;dl+m; bOhtI è11á 14ù
Ek;dxIctudXR yo" pQy;p…¤" è15-18á 21ù pçdXy;idctsO,;mek…v'Xy;í
cturvs;n; dxpd; ]w∑.u g.;Rit/Oit" è19-20ù Ekon…v'xI…v'Xyoíturvs;n;
dxpd; ]w∑.u g.;R ’it" è22-23ù √;…v'xI]yo…v'Xyornu∑pu (
è24ù ctu…v|Xy;í i]pd; ivr;@±g;y]I zNd;'…s )
è25-35ù pç…v'Xy;¥ek;dxc;| k*≤xk AiW" ) iv„,u£m"
p[itmN]oˇ_; v; devt;" ) }yvs;n; W$(pd; yq;=r' xKvyRitxKvrI
c zNdsI )
è36ù Wæ$(]X' y; Ac" k*≤xk AiW" ) mOTyudvRe t; )
pçpd;itx;Kvr;itj;gtg.;Ri∑XzNd" )
è37-41ù s¢i]'Xy;idpçc;| b[˜; AiW" ) mNtoˇ_;‹ devt;" )
è37ù s¢i]'Xy; ivr;$( purSt;ä»htI è38ù a∑;i]'Xy;" pur ¨i„,k™
è39á 41ù EkoncTv;·r'XyekcTv;·r'Xyor;WIR g;y]I è40ù
cTv;·r'Xy;í ivr;i@™vWm; g;y]I zNd;'…s )
è42-50ù i√cTv;·r'Xy;idnvc;| ivhVy AiW" ) p[j;pitdevR t; )
è42-43á 45-49ù i√cTv;·r'xIi]cTv;·r'Xyo"
pçcTv;·r'Xy;idpç;n;ç;nu∑pu ( è44ù ctuíTv;·r'Xy;≤S]pd;
g;y]Ig.;Rn∑u pu ( è50ù pç;Xy;í i]∑up( zNd;'…s –
îN{ôSy*jÖ SqeN{ÿSyô shÖ SqeN{ÿSyô blÖ' SqeN{ÿSy vIôy1'R ¡Ö SqeN{ÿSy nOMû ,' Sqÿ
)
…jô„,veÖ yog;ÿy b[˜yoôgvw oRÃ yunæJm –1–
îN{ôSy*jÖ SqeN{ÿSyô shÖ SqeN{ÿSyô blÖ' SqeN{ÿSy vIôy1'R ¡Ö SqeN{ÿSy nOMû ,' Sqÿ
)
…jô„,veÖ yog;ÿy =]yoôgvw oRÃ yunæJm –2–
îN{ôSy*jÖ SqeN{ÿSyô shÖ SqeN{ÿSyô blÖ' SqeN{ÿSy vIôy1'R ¡Ö SqeN{ÿSy nOMû ,' Sqÿ
)
…jô„,veÖ yog;ÿyNe {yoôgvw oRÃ yunæJm –3–
334
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

îN{ôSy*jÖ SqeN{ÿSyô shÖ SqeN{ÿSyô blÖ' SqeN{ÿSy vIôy1'R ¡Ö SqeN{ÿSy nOMû ,' Sqÿ
)
…jô„,veÖ yog;ÿy somyoôgvw oRÃ yunæJm –4–
îN{ôSy*jÖ SqeN{ÿSyô shÖ SqeN{ÿSyô blÖ' SqeN{ÿSy vIôy1'R ¡Ö SqeN{ÿSy nOMû ,' Sqÿ
)
…jô„,veÖ yog;ÿy;Psuyoôgvw oRÃ yunæJm –5–
îN{ôSy*jÖ SqeN{ÿSyô shÖ SqeN{ÿSyô blÖ' SqeN{ÿSy vIôy1'R ¡Ö SqeN{ÿSy nOMû ,' Sqÿ
)
…jô„,veÖ yog;ÿyÖ ivê;ÿin m; .Utû ;Nyupÿ itœNtu yuˇû _; mÿ a;p Sq –6–
aÖ¶.e ;Rgô Sqÿ ) aÖp;' xu£û m;ÿpo devIôvcR oRÃ aÖSm;suÿ /ˇ )
p[jÖ ;pÿtve oRô /;ª;ôSmw loôk;yÿ s;dye –7–
îN{ÿSy .;ôg Sqÿ ) aÖp;' xu£ û m;ÿpo devIôvcR oRÃ aÖSm;suÿ /ˇ )
p[jÖ ;pÿtve oRô /;ª;ôSmw loôk;yÿ s;dye –8–
somÿSy .;ôg Sqÿ ) aÖp;' xu£ û m;ÿpo devIôvcR oRÃ aÖSm;suÿ /ˇ )
p[jÖ ;pÿtve oRô /;ª;ôSmw loôk;yÿ s;dye –9–
v®ÿ,Sy .;ôg Sqÿ ) aÖp;' xu£ û m;ÿpo devIôvcR oRÃ aÖSm;suÿ /ˇ )
p[jÖ ;pÿtve oRô /;ª;ôSmw loôk;yÿ s;dye –10–
…mô];v®ÿ,yo.;Rgô Sqÿ ) aÖp;' xu£ û m;ÿpo devIôvcR oRÃ aÖSm;suÿ /ˇ )
p[jÖ ;pÿtve oRô /;ª;ôSmw loôk;yÿ s;dye –11–
yÖmSyÿ .;ôg Sqÿ ) aÖp;' xu£ û m;ÿpo devIôvcR oRÃ aÖSm;suÿ /ˇ )
p[jÖ ;pÿtve oRô /;ª;ôSmw loôk;yÿ s;dye –12–

335
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ipôt,ûø ;' .;ôg Sqÿ ) aÖp;' xu£


û m;ÿpo devIôvcR oRÃ aÖSm;suÿ /ˇ )
p[jÖ ;pÿtve oRô /;ª;ôSmw loôk;yÿ s;dye –13–
devÖ Syÿ sivôt.u ;Rgô Sqÿ ) aÖp;' xu£
û m;ÿpo devIôvcR oRÃ aÖSm;suÿ /ˇ )
p[jÖ ;pÿtve oRô /;ª;ôSmw loôk;yÿ s;dye –14–
yo vÿ a;poôåp;' .;ôgoô3å¡Ö PSv1ÖN¡ tyRjà „ûu yo˝ devyÖ jÿn" )
îÄd' tmitÿ sOj;…mô t' m;>yvÿin≤= )
tenÖ tmÖ>yitÿsjO ;moô yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" )
t' vÿ/ye 'Ö t' StOWÿ Iy;ônne Ö b[˜,ÿ ;ônne Ö kmR,Ã ;ôny;ÿ meNÖ y; –15–
yo vÿ a;poôåp;mU…û mRrPÄ Sv1ÖN¡ tyRjà „ûu yo˝ devyÖ jÿn" )
îÄd' tmitÿ sOj;…mô t' m;>yvÿin≤= )
tenÖ tmÖ>yitÿsjO ;moô yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" )
t' vÿ/ye 'Ö t' StOWÿ Iy;ônne Ö b[˜,ÿ ;ônne Ö kmR,Ã ;ôny;ÿ meNÖ y; –16–
yo vÿ a;poôåp;' vÖTsoô3å¡Ö PSv1ÖN¡ tyRjà „ûu yo˝ devyÖ jÿn" )
îÄd' tmitÿ sOj;…mô t' m;>yvÿin≤= )
tenÖ tmÖ>yitÿsjO ;moô yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" )
t' vÿ/ye 'Ö t' StOWÿ Iy;ônne Ö b[˜,ÿ ;ônne Ö kmR,Ã ;ôny;ÿ meNÖ y; –17–
yo vÿ a;poôåp;' vOWÿ .Ö oô3å¡Ö PSv1ÖN¡ tyRjà „ûu yo˝ devyÖ jÿn" )
îÄd' tmitÿ sOj;…mô t' m;>yvÿin≤= )
tenÖ tmÖ>yitÿsjO ;moô yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" )
t' vÿ/ye 'Ö t' StOWÿ Iy;ônne Ö b[˜,ÿ ;ônne Ö kmR,Ã ;ôny;ÿ meNÖ y; –18–
yo vÿ a;poôåp;' ihÿr<ygÖ.oR3ô å¡Ö PSv1ÖN¡ tyRjà „ûu yo˝ devyÖ jÿn" )
îÄd' tmitÿ sOj;…mô t' m;>yvÿin≤= )
tenÖ tmÖ>yitÿsjO ;moô yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" )
t' vÿ/ye 'Ö t' StOWÿ Iy;ônne Ö b[˜,ÿ ;ônne Ö kmR,Ã ;ôny;ÿ meNÖ y; –19–
336
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

yo vÿ a;poôåp;mXm;ô pO‚XnÿidRVô yoô3å¡Ö PSv1ÖN¡ tyRjà „ûu yo˝ devyÖ jÿn" )


îÄd' tmitÿ sOj;…mô t' m;>yvÿin≤= )
tenÖ tmÖ>yitÿsjO ;moô yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" )
t' vÿ/ye 'Ö t' StOWÿ Iy;ônne Ö b[˜,ÿ ;ônne Ö kmR,Ã ;ôny;ÿ meNÖ y; –20–
yo vÿ a;poôåp;mÖ¶yoôPSv1ÖN¡ tyRjà „ûu yo˝ devyÖ jÿn" )
îÄd' tmitÿ sOj;…mô t' m;>yvÿin≤= )
twStmÖ>yitÿsjO ;moô yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" )
t' vÿ/ye 'Ö t' StOWÿ Iy;ônne Ö b[˜,ÿ ;ônne Ö kmR,Ã ;ôny;ÿ meNÖ y; –21–
ydÿv;Rcô In'Ã ]wh;yÖ,;dnOtÿ 'Ö ik˘ coÿidôm )
a;poÿ m;ô tSm;ôTsvRSÃ m;∂u·rÖt;Tp;ôNTv'hsÿ " –22–
sÖm{ûu ' vÖ" p[ ihÿ,o…mô Sv;' yoinômpIÿtn )
a·rÿ∑;ô" svRhà ;ysoô m; cÿ nÖ" ik˘ cÖn;mÿmt( –23–
aÖ·rÖp;[ a;poô apÿ ·rÖpm[ SÖ mt( )
p[;Smdenoÿ du·rÖt' supû t[ Iÿk;ô" p[ du„û v“‰ô' p[ ml'à vhNtu –24–
iv„,oô" £moÿå…s spàÖh; pO…ÿ qôvIs'≤à xtoôå…¶tejÿ ;" )
pO…û qôvImnuû iv £¡måÖe h' pO…ÿ qôVy;St' in.Rjà ;moô yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m"
)
s m; jIÿvIôˇ' p[;,ô o jÿh;tu –25–
iv„,oô" £moÿå…s spàÖh;Nt·rÿ=s'≤xto v;ôytu jÿe ;" )
aÖNt·rÿ=mÖ nuû iv £¡måÖe hmÖNt·rÿ=;ôˇ' in.Rjà ;moô yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m"
)
s m; jIÿvIôˇ' p[;,ô o jÿh;tu –26–
iv„,oô" £moÿå…s spàÖh; ¥*s'≤à xtÖ" sUytÃR je ;" )
337
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

idvÖmnuû iv £¡måÖe h' idôvSt' in.Rjà ;moô yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m" )
s m; jIÿvIôˇ' p[;,ô o jÿh;tu –27–
iv„,oô" £moÿå…s spàÖh; idKs'≤à xtoô mnÿStej;" )
idxonuû iv £¡måÖe h' idôG>ySt' in.Rjà ;moô yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m" )
s m; jIÿvIôˇ' p[;,ô o jÿh;tu –28–
iv„,oô" £moÿå…s spàÖh;x;ÿs≤' xtoô v;tÿtje ;" )
a;x;ô anuû iv £¡måÖe hm;x;ÿ>yôSt' in.Rjà ;moô yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m"
)
s m; jIÿvIôˇ' p[;,ô o jÿh;tu –29–
iv„,oô" £moÿå…s spàÖh; AKs'≤à xtÖ" s;mÿtje ;" )
Acoånuû iv £¡måÖe hmOGû >ySt' in.Rjà ;moô yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m" )
s m; jIÿvIôˇ' p[;,ô o jÿh;tu –30–
iv„,oô" £moÿå…s spàÖh; yÖDs'≤à xtoô b[˜tÿ je ;" )
yÖDmnuû iv £¡måÖe h' yÖD;ˇ' in.Rjà ;moô yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m" )
s m; jIÿvIôˇ' p[;,ô o jÿh;tu –31–
iv„,oô" £moÿå…s spàÖh*Wÿ/Is'≤xtÖ" somÿtje ;" )
aoWÿ/Iôrnuû iv £¡måÖe hmoWÿ/I>yôSt' in.Rjà ;moô yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m"
)
s m; jIÿvIôˇ' p[;,ô o jÿh;tu –32–
iv„,oô" £moÿå…s spàÖh;Psus≤Ã' xtoô v®ÿ,tej;" )
aÖpoånuû iv £¡måÖe hmÖŒSt' in.Rjà ;moô yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m" )
s m; jIÿvIôˇ' p[;,ô o jÿh;tu –33–
iv„,oô" £moÿå…s spàÖh; ’ûiWs'≤à xôtoå•ÿtje ;" )
338
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

’ûiWmnuû iv £¡måÖe h' ’û„y;St' in.Rjà ;moô yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m" )
s m; jIÿvIôˇ' p[;,ô o jÿh;tu –34–
iv„,oô" £moÿå…s spàÖh; p[;,ô s'≤à xtÖ" pu®Wÿ tej;" )
p[;,ô mnuû iv £¡måÖe h' p[;,ô ;ˇ' in.Rjà ;moô yoô3å¡Ö Sm;N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m" )
s m; jIÿvIôˇ' p[;,ô o jÿh;tu –35–
…jôtmÖSm;kôm≤u ∫ÿ•mÖSm;k¡m>Ö y˝œ;ô' ivê;ô" pOtnÿ ;ô ar;ÿtI" )
îÄdmÖhm;ÿm„u y;yÖ,Sy;ôm„u y;ÿ" pu]û Syô vcRSÖ tej"ÿ p[;,ô m;yuiû nR
ve∑ÿ y;mIôdmenÿ m/Ör;ç'Ã p;dy;…m –36–
sUySÃR y;ôvtO mÿ NÖ v;vÿtÖRe d≤=ÿ,;ômNv;ôvtO mÿ ( )
s; meÖ {ivÿ,' yCztuû s; meÿ b[;˜,vcRsÖ m( –37–
idxoô Jyoitÿ„mtIrÄ>y;vÿtRe )
t; meÖ {ivÿ,' yCzNtuû t; meÿ b[;˜,vcRsÖ m( –38–
sÖ¢A
Ö Wû InÖ>y;vÿtRe )
t; meÖ {ivÿ,' yCzNtuû t; meÿ b[;˜,vcRsÖ m( –39–
b[˜;ô>y;vÿtRe )
tNmeÖ {ivÿ,' yCzNtuû tNmeÿ b[;˜,vcRsÖ m( –40–
b[;˜ô ,ô ;\ aÖ>y;vÿtRe )
t meÖ {ivÿ,' yCzNtuû t meÿ b[;˜,vcRsÖ m( –41–
y' vÖy' mOgû y;ÿmheÖ t' vÖ/w StO,ÿ v;mhw )
Vy;ˇeÿ prmeiÖ œnoô b[˜,ô ;pIÿpd;mÖ tm( –42–
vwêÖ ;ônrÖ Syô d'∑;^ >ÿ y;' heiÖ tSt' smÿ/;dÖ…. )
339
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

îÄy' t' Ps;ôTv;¸ÿit" sÖ…m∂ºvÖ I shIÿysI –43–


r;Doô v®ÿ,Sy bÖN/o˝å…s )
soô3å¡Ö mum;ÿm„u y;yÖ,mÖm„u y;ÿ" pû]u m•eÿ p[;,ô e bÿ/;n –44–
yˇeÖ a•'Ã .uvSpt a;≤=ôyitÿ pO…qôvImnuÿ )
tSyÿ nÖSTv' .uvÿ Spte sÖp' y[ Cÿ z p[j;pte –45–
aÖpo idôVy; aÿc;…yWÖ' rsenÿ Ö smÿp+O mih )
pyÿSv;n¶Ö a;gÿm'Ö t' m;ô s' sOjÿ Ö vcRsà ; –46–
s' m;ÿ¶Öe vcRsà ; sOjÖ s' p[jÖ y;ô sm;yuWÿ ; )
ivô¥mu ÃRe aÖSy devÖ ; îN{oÿ iv¥;Tsôh AiWÿ…." –47–
ydÿ¶e aÖ¥ …mÿqnûu ; xp;ÿtoô y√;ôcStO∑û ' jÖnyÿNt re.Ä ;" )
mÖNyomRnsÿ " xrÄVy;ô3¡Ö j;yÿtÖe y; ty;ÿ iv?yô ˙dÿye y;tu/û ;n;ÿn( –48–
pr;ÿ Í,Iihô tpÿs; y;tu/û ;n;ôNpr;ÿ¶Öe r=oô hrÿs; Í,Iih )
pr;Ö…cRW;ô mUrdÿ ve ;Hzé,Iihô pr;ÿstûu pO "Ö xoxucÿ t" Í,Iih –49–
aÖp;mÿSmwô vj['Ö p[ hÿr;…mô ctu.ÿ iRO ∑' xIWR…Ö .¥;ÿy ivô√;n( )
so aÖSy;©;ÿinô p[ Íÿ,;tuû sv;Rô tNmeÿ devÖ ; anuÿ j;nNtuû ivêeÿ –50–
è6ù Wœ' sUˇ_m(
è1-35ù pçi]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy bOhSpitA≥iW" ) è1-2á 4-35ù
p[qm;i√tIyyoA≥coítuQy;Rid√;i]'xtí f;lm…,vRnSpitv;R è3ù tOtIy;y;í a;po
devt;" ) è1á 4á 21ù p[qm;ctuQyekR …v'xIn;' g;y]I è2-3á 18-19á 22á
28-30á 32-34ù i√tIy;tOtIy;∑;dXyekon…v'xI√;…v'xIn;m∑;…v'Xy;idtOcSy
√;i]'Xy;idtOcSy c;nu∑pu ( è5ù pçMy;" W$(pd; jgtI è6ù Wœ‰;" s¢pd; ivr;$(
xKvrI è7-9ù s¢My;idtOcSy }yvs;n;∑pd;i∑" è10ù dxMy;S}yvs;n;
nvpd; /Oit" è11á 20á 23-27ù Ek;dxI…v'XyoS]yo…v'Xy;idpç;n;ç pQy;p…¤"
340
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è12-17ù √;dXy;idtOc√ySy }yvs;n; W$(pd; xKvrI


è31ù Eki]'Xy;S}yvs;n; W$(pd; jgtI
è35ù pçi]'Xy;í pçpd; }ynu∑Bu g.;R jgtI zNd;'…s
aÖr;ÖtIôyo.[;tR VÿO ySy duhû ;RdoRÃ i√WÖt" ≤xrÿ" )
aipÿ vOí;ôMyojÿs; –1–
vmRÖ mÁÿmyÖ ' mÖ…," f;l;ÿ∆;ôt" k¡·r„yit )
pU,û oR mÖNqenÖ m;gÿm{Ö senÿ sÖh vcRsà ; –2–
yÊv;ÿ ≤xôKv" pÖr;vÿ/Iôˇ=;ô hStenÿ Ö v;Sy;ÿ )
a;pÿSTv;ô tSm;ÿ∆IvÖl;" punû Ntuû xucyÿ "Ö xu…cÿm( –3–
ihrÿ<yßgÖy' mÖ…," ≈Öı;' yÖD' mhoô d/ÿt( )
gOhû e vÿstuû noåitÿ…q" –4–
tSmwÿ `Otû ' sur;Ö' m?v•ÿm•' =d;mhe )
s nÿ" ipôtve ÿ pu]û >e yô" ≈ey"ÿ ≈ey…íikTstuû .Uyoÿ.yU "Ö ê"êoÿ devÖ >e yoÿ mÖ…,reTyÿ
–5–
ymbÿ›;ôäh» SÖ pitÿm…ÖR ,' f;l'Ã `OtíÖ tu mÿ gûu '[ %ÿ…dôrmojÿse )
tmÖ…¶" p[Tyÿmçu tÖ so aÿSmw duhÖ a;Jyô' .Uyoÿ.yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih
–6–
ymbÿ›;ôäh» SÖ pitÿm…ÖR ,' f;l'Ã `OtíÖ tu mÿ gûu '[ %ÿ…dôrmojÿse )
t…mN{ô" p[Tyÿmçu tÖ *jÿse vIôy;R˝yÖ km( )
so aÿSmwô blÖ…m∂uhÿ Öe .Uyoÿ.yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –7–
ymbÿ›;ôäh» SÖ pitÿm…ÖR ,' f;l'Ã `OtíÖ tu mÿ gûu '[ %ÿ…dôrmojÿse )
t' somÖ" p[Tyÿmçu t mÖhe ≈o];ÿyÖ c=ÿse )
so aÿSmwô vcÖR î∂uhÿ Öe .Uyoÿ.yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –8–
341
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ymbÿ›;ôäh» SÖ pitÿm…ÖR ,' f;l'Ã `OtíÖ tu mÿ gûu '[ %ÿ…dôrmojÿse )


t' sUy"ÖR p[Tyÿmçu tÖ tenmÖe ; aÿjyÖi∂xÿ" )
so aÿSmwô .Uitô…m∂uhÿ Öe .Uyoÿ.yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –9–
ymbÿ›;ôäh» SÖ pitÿm…ÖR ,' f;l'Ã `OtíÖ tu mÿ gûu '[ %ÿ…dôrmojÿse )
t' ‚b.[∞ÿ NÖ {m;ÿ mÖ…,msurÿ ;,;ô' puroÿåjy∂;nÖv;n;'Ã ihrÄ<yyIÿ" )
so aÿSmwô …≈yÖ…m∂uhÿ Öe .Uyoÿ.yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –10–
ymbÿ›;ôäh» SÖ pitôv;Rt;ÿy mÖ…,m;ôxveÿ )
so aÿSmwô v;ô…jn'Ã ∂uheÖ .Uyoÿ.yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –11–
ymbÿ›;ôäh» SÖ pitôv;Rt;ÿy mÖ…,m;ôxveeÿ )
tenmÖe ;' mÖ…,n;ÿ ’ûiWmÖ…ên;ÿv…Ö . rÿ=t" )
s ….ôWG>y;ô' mhoÿ duhÖe .Uyoÿ.yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –12–
ymbÿ›;ôäh» SÖ pitôv;Rt;ÿy mÖ…,m;ôxveÿ )
t' ‚b.[Tÿ sivôt; mÖ…,' tendÖe mÿjyÖTSv˝" )
so aÿSmw sUnû tO ;'Ã duhÖe .Uyoÿ.yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –13–
ymbÿ›;ôäh» SÖ pitôv;Rt;ÿy mÖ…,m;ôxveÿ )
tm;poô …b.[tÿ ImR…Ö ,' sd;ÿ /;vÖNTy≤=ÿt;" )
s a;ÿ>yoôåmOt…Ö m∂uhÿ Öe .Uyoÿ.yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –14–
ymbÿ›;ôäh» SÖ pitôv;Rt;ÿy mÖ…,m;ôxveÿ )
t' r;j;ô v®ÿ,o mÖ…,' p[Tyÿmçu t xÖ.' vu mÿ ( )
so aÿSmw sÖTy…m∂uhÿ Öe .Uyoÿ.yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –15–
ymbÿ›;ôäh» SÖ pitôv;Rt;ÿy mÖ…,m;ôxveÿ )
t' devÄ ; …b.[tÿ o mÖ…,' svR;LÃ\ loôk;Nyu/û ;jÿyn( )
s Eÿ>yoô …jitô…m∂uhÿ Öe .Uyoÿ.yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –16–
342
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

ymbÿ›;ôäh» SÖ pitôv;Rt;ÿy mÖ…,m;ôxveÿ )


t…môm' devÖ t;ÿ mÖ…,' p[Tyÿmçu Nt xÖ.' vu mÿ ( )
s a;ÿ>yoô ivêÖ…m∂uhÿ Öe .Uyoÿ.yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –17–
AûtvÖStmÿb›t;tRvÖ ;Stmÿb›t )
sÖv' TÖ sôrSt' bÖıv± ; sv|Ã .Utû ' iv rÿ=it –18–
aÖNtôdx ÖRe ; aÿb›t p[iÖ dxÖStmÿb›t )
p[jÖ ;pÿitsO∑o mÖ…,i√≥Wà tÖ o meå/ÿr;\ ak" –19–
aqÿv;R,o ab›t;qvR,Ö ; aÿb›t )
twmiÖRe dnoô ai©ÿrsoô dSyUnÿ ;' …b….du"û purSÄ tenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –20–
t' /;ôt; p[Tyÿmçu tÖ s .Utû ' Vy˝kLpyt( )
tenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –21–
ymbÿ›;ôäh» SÖ pitÿdvÖRe >e yoô asurÿ ≤=itm( )
s m;ôy' mÖ…,r;gÿm{Ö senÿ sÖh vcRsà ; –22–
ymbÿ›;ôäh» SÖ pitÿdvÖRe >e yoô asurÿ ≤=itm( )
s m;ôy' mÖ…,r;gÿmTsôh go….ÿrj;ôiv….ôr•enÿ p[jÖ y;ÿ sÖh –23–
ymbÿ›;ôäh» SÖ pitÿdvÖRe >e yoô asurÿ ≤=itm(( )
s m;ôy' mÖ…,r;gÿmTsôh v[Iiÿ hyÖv;>y;ô' mhÿs;ô .UTy;ÿ sÖh –24–
ymbÿ›;ôäh» SÖ pitÿdvÖRe >e yoô asurÿ ≤=itm( )
s m;ôy' mÖ…,r;gÿmNÖ m/oÿ`tûRO Syô /;rÿy; k°ôl;lenÿ mÖ…," sÖh –25–
ymbÿ›;ôäh» SÖ pitÿdvÖRe >e yoô asurÿ ≤=itm( )
s m;ôy' mÖ…,r;gÿmdUjû yR ;ô pyÿs; sÖh {ivÿ,ne …≈ôy; sÖh –26–
343
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ymbÿ›;ôäh» SÖ pitÿdvÖRe >e yoô asurÿ ≤=itm( )


s m;ôy' mÖ…,r;gÿmˇÖ je sÿ ;ô ‚Tv„y;ÿ sÖh yxÿs; k°ôTy;R˝ sÖh –27–
ymbÿ›;ôäh» SÖ pitÿdvÖRe >e yoô asurÿ ≤=itm( )
s m;ôy' mÖ…,r;gÿmTÖ sv;R…Ã .ô.iRU tÿ…." sÖh –28–
t…môm' devÖ t;ÿ mÖ…,' mÁ'Ã ddtuû pu∑yÿ e )
aÖ….ô.'u =ÿ]vÖ /Rnà ' spàÖdM.ÿn' mÖ…,m( –29–
b[˜,ÿ ;ô tejsÿ ; sÖh p[itÿ muç;…m me ≤xôvm( )
aÖspÖ àÖ " sÿpàÖh; sÖpà;ôNmeå/ÿr;\ ak" –30–
¨ˇÿr' i√WÖto m;mÖy' mÖ…," ’¡,otu devjÖ ;" )
ySyÿ loôk; îÄme ]yÖ" pyoÿ duGû /mupû ;sÿte )
s m;ôym…/ÿ rohtu mÖ…," ≈wœ‰;ÿy mU/tÖR " –31–
y' devÖ ;" ipôtroÿ mnu„û y;˝ ¨pÖjIvÿ≤Nt svRdÖ ; )
s m;ôym…/ÿ rohtu mÖ…," ≈wœ‰;ÿy mU/tÖR " –32–
yq;ô bIjÿmvûu rR ;ÿy;' ’û∑e f;lenÿ Ö rohÿit )
EÖv; m…yÿ p[jÖ ; pÖxvoå•ÿm•Ö' iv roÿhtu –33–
ySmwÿ Tv; yDv/RnÖ m,eÿ p[TÖ ymucÿ ' ≤xôvm( )
t' Tv' xÿtd≤=,Ö m,eÖ ≈wœ‰;ÿy …jNvt;t( –34–
EÖt…mô?m' sÖm;ihÿt' juW;ô,o a¶eÖ p[itÿ hyRÖ homw"ÿ )
t‚SmÿiNv/em sumiÖ t' Svô‚St p[jÖ ;' c=u"ÿ pÖxNU Ts…mÿıe j;ôtvedÿ …sô b[˜,ÿ ;
–35–

344
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

s¢m' sUˇ_m(
è1-44ù ctuíTv;·r'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R =u{ AiW" ) SkM.oå?y;Tmç devte
) è1ù p[qmcoR ivr;@±jgtI è2á 8ù i√tIy;∑Myo.u·R riK]∑up( è7á 13ù
s¢mI]yodXyo" proi„,k™ è10á 14á 16á 18-19ù
dxmIctudx R IWo@Xy∑;dXyekon…v'xIn;mup·r∑;ä»htI è11-12á 15á 20á 22á 39ù
Ek;dxI√;dxIpçdxI…v'xI√;…v'XyekoncTv;·r'xIn;mup·r∑;∆‰oitjRgtI è17ù
s¢dXy;S}yvs;n; W$(pd; jgtI è21ù Ek…v'Xy; bOhtIg.;Rn∑u pu ( è23-30á
37á 40ù ]yo…v'Xy;¥∑;n;' s¢i]'xIcTv;·r'Xyoí;nu∑pu ( è31ù Eki]'Xy;
m?yeJyoitjRgtI è32á 34á 36ù √;i]'xIctuiS]'xIWæ$(]x ' In;mup·r∑;i√r;@±bhO tI
è33ù ]yiS]'Xy;" pr;ivr;@nu∑pu ( è35ù pçi]'Xy;ítu„pd; jgtI è3-6á 9á 38á
42-43ù tOtIy;idctsO,;' nvMy∑;i]'xIi√cTv;·r'xIi]cTv;·r'xIn;' i]∑up( è41ù
EkcTv;·r'Xy; a;WIR i]pd; g;y]I è44ù ctuíTv;·r'Xy;íwk;vs;n; pçpd;
incOTpdp…¤i√≥pd;CyRn∑u Bu v; zNd;'…s –
k‚Smô•©πû tpoÿ aÖSy;…/ÿ itœitô k‚Smô•©ÿ AûtmÖSy;?y;ihÿtm( )
Kv˝ v[tÖ ' Kv˝ ≈Öı;Syÿ itœitô k‚Smô•©πÿ sÖTymÿSyô p[itÿiœtm( –1–
kSm;ôd©;ÿ∂IPyte aÖ…¶rÿSyô kSm;ôd©;ÿTpvte m;tÖ·rê;ÿ )
kSm;ôd©;ûi√ …mÿmIôtåe …/ÿ cÖN{m;ÿ mÖh SkôM.Syô …mm;ÿnoô a©ÿm( –2–
k‚Smô•©πÿ itœitô .U…mÿrSyô k‚Smô•©πÿ itœTyôNt·rÿ=m( )
k‚Smô•©πÿ itœÖTy;ihÿt;ô ¥*" k‚Smô•©πÿ itœÖTyuˇrÿ ' idôv" –3–
Kv1Ö¡ p[Pe sÿNdIPyt Ëô?voR aÖ…¶" Kv1Ö¡ p[Pe sÿNpvte m;tÖ·rê;ÿ )
y]Ö p[Pe sÿNtIr….ôyNTy;ôvtO "ÿ SkôM.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –4–
Kv;˝/Rm;ôs;" Kv˝ y≤Ntô m;s;ÿ" s'vTsôr,e ÿ sÖh s'ià vd;ôn;" )
y]Ö yNTyOtû voô y];ÿtvÖR ;" SkôM.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –5–
Kv1Ö¡ p[Pe sÿNtI yuvtÖ I iv¡pe ahor;Ö]e {ÿvt" s'ivd;ône )
y]Ö p[Pe sÿNtIr….ôyNTy;pÿ" SkôM.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –6–

345
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

y‚SmÿNTStôB?v; p[jÖ ;pÿitloRkô ;NTsvR;\ô a/;ÿryt( )


SkôM.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –7–
yTpÿrmÄ mÿvmÖ ' y∞ÿ m?yôm' p[jÖ ;pÿit" ssOjû e ivôê¡pm( )
ikyÿt; SkôM." p[ ivÿvx e Ö t]Ö y• p[;ivÿx≤Ö TkyÖˇäÿ.vU –8–
ikyÿt; SkôM." p[ ivÿvx
e .Utû ' ‚kyÿ∫ivô„ydÖNv;xÿyåe Sy )
Ekô˘ yd©ûm’¡,oTshßÖ/; ikyÿt; SkôM." p[ ivÿvx e Ö t]ÿ –9–
y]ÿ loôk;'íÖ kox;ôí' ;poô b[˜ô jn;ÿ ivôd"u )
asÿ∞Ö y]Ö s∞;ôNt SkôM.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –10–
y]Ö tpÿ" pr;Ö£Myÿ vÖt[ ' /;ôryÖTyuˇrÿ m( )
Aût' cÖ y]ÿ ≈Öı; c;poô b[˜ÿ sÖm;ihÿt;" SkôM.' t' b[iUÿ h ktÖm" æSvÿdvÖe s"
–11–
y‚SmôN.U…mÿrNÄ t·rÿ='Ö ¥*yR‚Smô•?y;ihÿt; )
y];ô…¶íÖN{m;ô" sUyoRô v;tÖ‚StœÖNTy;ipRtà ;" SkôM.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe
s" –12–
ySyô ]yÿ‚S]'x∂ºvÖ ; a©πû sveÃR sÖm;ihÿt;" )
SkôM.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –13–
y]Ö AWÿy" p[qmÖj; AcÖ" s;mÖ yjumÿ hÖR I )
EÖkiô WRy‚R Smô•;ipRtà " SkôM.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –14–
y];ômtO Ã' c mOTû yuíÖ pu®WÄ åe …/ÿ sÖm;ihÿte )
sÖm{ûu o ySyÿ n;ô@‰1Ö"¡ pu®WÄ åe …/ÿ sÖm;ihÿt;" SkôM.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe
s" –15–

346
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

ySyô ctÿß" p[iÖ dxoÿ n;ô@‰1Ö‚¡ Stœÿ≤Nt p[qmÖ ;" )


yÖDo y]Ö pr;ÿ£;Nt" SkôM.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –16–
ye pu®Wÿ Öe b[˜ÿ ivôdSu te ivÿd"u prmeiÖ œnÿm( )
yo vedÿ prmeiÖ œnÖ' yíÖ vedÿ p[jÖ ;pÿitm( )
Jyeœô ' ye b[;˜ÿ,' ivôdSu te SkôM.mÿnsûu i' vÿd"u –17–
ySyô ≤xroÿ vwê;nÖrí=urû i©ÿrsÄ oå.ÿvn( )
a©;ÿinô ySyÿ y;ôtvÿ" SkôM.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –18–
ySyô b[˜ô mu%mÿ ;ô¸…jR◊ô ;' mÿ/k
u x
ô ;mutû )
ivôr;jÖm/U oô ySy;ôÛ" SkôM.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –19–
ySm;ôdcO oÿ aÖp;tÿ=NÖ yjuyû SR m;ÿdpÖ ;k¡Wn( )
s;m;ÿinô ySyô lom;ÿNyqv;Ri©ûrsoô mu%Ã' SkôM.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s"
–20–
aÖs∞Ö ;ô%;' p[iÖ tœÿNtI' prÄm…mÿvÖ jn;ÿ ivdu" )
¨Öto sNmÿNyôNteåvÿrÄe ye teÖ x;%;ÿmpûu ;sÿte –21–
y];ÿidôTy;íÿ ®Ä{;íÖ vsÿví sÖm;ihÿt;" )
.Utû ' cÖ y]Ö .Vy'Ã cÖ sveÃR loôk;" p[itÿiœt;" SkôM.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe
s" –22–
ySyô ]yÿ‚S]'x∂ºvÖ ; inô…/' r=ÿ≤Nt svRdÖ ; )
inô…/' tmÖ¥ ko vedÿ Ö y' devÿ ; a….ôr=ÿq –23–
y]ÿ dÖve ; b[˜ÿ iô vdoô b[˜ÿ Jyeœô mupû ;sÿte )
yo vw t;iNvô¥;Tp[Tô y=Ö' s b[˜Ö ; veidÿt; Sy;t( –24–

347
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhû Ntoô n;mÖ te devÖ ; yeåsÿt"Ö p·rÿ j…Dôre )


Ek˘ô td©÷à SkôM.Sy;sÿd;Û" pÖro jn;ÿ" –25–
y]ÿ SkôM." p[jÿ nÖ yÿNpur;Ö,' VyvÿtyR t( )
Ek˘ô td©÷à SkôM.Syÿ pur;Ö,mÿnsûu i' vÿd"u –26–
ySyô ]yÿ‚S]'x∂ºvÖ ; a©πû g;];ÿ iv.e…jôre )
t;Nvw ]yÿ‚S]'x∂ºvÖ ;nek¡É b[˜‚ô vdoÿ ivdu" –27–
ihôr<Ä yôg.Ö 'R pÿrmÄ mÿnTyu¥û ' jn;ÿ ivdu" )
SkôM.Stdg[Öe p[;…sÿç≤Ö ırÿ<y' loôkÉ aÿNtôr; –28–
SkôM.e loôk;" SkôM.e tpÿ" SkôM.eå?yOtû m;ihÿtm( )
SkM.'Ã Tv; ved p[TÖ y=Ö…mN{eô sv|Ã sÖm;ihÿtm( –29–
îN{eÿ loôk; îN{eô tpÖ îN{eå?yOtû m;ihÿtm( )
îN{'Ã Tv; ved p[TÖ y='Ã SkôM.e sv|Ö p[itÿiœtm( –30–
n;mÖ n;ª;ÿ johvIit purû ; sUy;RTÃ purû oWsÿ" )
ydÖj" p[qÿ mÖ ' s'bà .Ö vU Ö s hÖ tTSvôr;Jyÿ…my;yÖ ySm;ô•;NyTprÄm‚Stÿ .Utû m(
–31–
ySyô .U…mÿ" p[mÖ ;Nt·rÿ=mutû odrÿm( )
idvÖ' yíÖ£É mU/û ;Rn'Ö tSmwÿ Jyeœô ;yÖ b[˜,ÿ Öe nmÿ" –32–
ySyô sUyíÖR =uíÿ NÖ {m;¡íÖ pun,ÿ vR " )
aÖ…¶' yíÖ£ a;ôSy'1¡Ö tSmwÿ Jyeœô ;yÖ b[˜,ÿ Öe nmÿ" –33–
ySyô v;tÿ" p[;,;p;ôn* c=urû i©ÿrsÄ oå.ÿvn( )
idxoô yíÖ£É p[DÖ ;nIôStSmwÿ Jyeœô ;yÖ b[˜,ÿ Öe nmÿ" –34–
348
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

SkôM.o d;ÿ/;rÄ ¥;v;ÿp…O qôvI ¨Ö.e îÄme SkôM.o d;ÿ/;roÖv1R N¡Ö t·rÿ=m( )
SkôM.o d;ÿ/;r p[iÖ dxÖ" W@ëvû IR" SkôM. îÄd' ivêÖ' .uvnÿ mÖ ; ivÿvxe –35–
y" ≈m;ôˇpÿso j;ôto loôk;NTsv;RNÃ Tsm;nÖxe )
somÖ' yíÖ£É kÉvl
ÿ 'Ö tSmwÿ Jyeœô ;yÖ b[˜,ÿ Öe nmÿ" –36–
kôq' v;toô nelyÿ it kôq' n rÿmteÖ mnÿ" )
ikm;pÿ" sÖTy' p[Pe sÿNtIônl
Re yÿ ≤Nt kôd; cÖn –37–
mÖh¥Ö=' .uvnÿ Syô m?yeô tpÿ…s £;ôNt' sÿ≤lôlSyÿ pOœû º )
t‚SmÿHz^yNteô y ¨Ö kÉ cÿ devÖ ; vO=û Syô SkN/ÿ" pÖ·rtÿ îvÖ x;%;ÿ" –38–
ySmwô hSt;ÿ>y;ô' p;d;ÿ>y;' v;ôc; ≈o]e,ÿ Ö c=uWÿ ; )
ySmwÿ devÖ ;" sd;ÿ bÖ≤l' p[yÖ Czÿ≤Ntô iv…môtåe …mÿt' SkôM.' t' b[iÿU h ktÖm"
æSvÿdvÖe s" –39–
apÖ tSyÿ hÖt' tmoô Vy;vOˇÿ "Ö s p;ôPmn;ÿ )
sv;R…à ,ô t‚SmôÔ‰otI'ià Wô y;inô ]I…,ÿ p[jÖ ;pÿt* –40–
yo vetÿ sÖ ' ihÿr<Ä yyÖ' itœÿNt' s≤lôle vedÿ )
s vw guÁ"ÿ p[jÖ ;pÿit" –41–
tÖN]mek¡É yuvtÖ I iv¡pe a>y;ô£;m'à vytÖ" W<mÿy% U m( )
p[;Ny; tNtU‚Ã' Stôrteÿ /Öˇe aÖNy; n;pÿ vOÔ;teÖ n gÿm;toô aNtÿm( –42–
tyoÿrhÄ ' pÿ·rÖnTO yÿNTyo·rvÖ n iv j;ÿn;…m ytÖr; pÖrSt;ÿt( )
pum;ÿnne √yÖTyuÌ,ÿ» ≤Ê;ô pum;ÿnne iÖ √ jÿ.;ôr;…/ô n;kÉ¡ –43–
îÄme mÖy%
U ;ô ¨pÿ tSt.uiû dRv'Ö s;m;ÿin c£⁄Sû tsÿr;…,ô v;tÿve –44–

349
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è8ù a∑m' sUˇ_m(


è1-44ù ctuíTv;·r'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy k⁄Ts AiW" ) a?y;Tm' devt; ) è1ù
p[qmcR ¨p·r∑;i√r;@±bhO tI è2ù i√tIy;y; bOhtIg.;Rn∑u pu ( è3-4á 8-9á 13á
16-18á 24á 28á 35-36á 40á 44ù tOtIy;ctuQyR∑mInvmI]yodxIn;'
Wo@Xy;idtOcSy ctu…v|Xy∑;…v'xIpçi]'xIWæ$(]x ' IcTv;·r'xIctuíTv;·r'xIn;ç i]∑up(
è5ù pçMy; .u·rgnu∑pu ( è6á 14á 19-21á 23á 25á 29á 31-34á 37-38á 41á
43ù WœIctudXR yorekon…v'Xy;idtOcSy
]yo…v'xIpç…v'Xyekoni]'xIn;meki]'Xy;idctsO,;'
s¢i]'Xy∑;i]'XyekcTv;·r'xIi]cTv;·r'xIn;ç;nu∑pu ( è7ù s¢My;" pr;bOhtI i]∑up(
è10ù dxMy; anu∑bu g( .;R i]∑up( è11ù Ek;dXy; jgtI è12ù √;dXy;" purobOhtI
i]∑ubg( .;RWIR p…¤" è15á 27ù pçdxIs¢…v'Xyo.u·R rGbOhtI è22ù √;…v'Xy;" pur
¨i„,k™ è26ù Wi@±vX' y; √‰ui„,Gg.;Rn∑u pu ( è30ù i]'Xy; .u·riK]∑up( è39ù
EkoncTv;·r'Xy; bOhtIg.;R i]∑up( è42ù i√cTv;·r'Xy;í ivr;@±g;y]I zNd;'…s
yo .Utû ' cÖ .Vy'à cÖ sv|Ö yí;ÿ…/ôitœÿit )
Sv1Öy¡ SR yÿ cÖ kÉvl
ÿ 'Ö tSmwÿ Jyeœô ;yÖ b[˜,ÿ Öe nmÿ" –1–
SkôM.enmÖe e iv∑ÿ….teÖ ¥*íÖ .U…mÿí itœt" )
SkôM. îÄd' svRmà ;TmôNv¥Tp[;,ô …•ÿ…môW∞Ö yt( –2–
itôßo hÿ p[jÖ ; aÿTy;ôym;ÿy•Ö ‰1ÖN¡ y; aÖkmú …Ö .toÿåivxNt )
bOhû Nhÿ tSq*ô rjÿso ivôm;noô h·rÿtoô h·rÿ,Iôr; ivÿvx e –3–
√;dÿx p[/Ö yÿí£
Ö mekô˘ ]I…,ô n>y;ÿinô k ¨Ö t≤∞ÿktÉ )
t];hÿt;ôS]I…,ÿ xÖt;inÿ xÖ˚vÿ" WÖi∑íÖ %Il;ô aivÿc;cl;ô ye –4–
îÄd' sÿivtÖivR j;ÿnIihô W@‰ôm; Ek¡ Ekôj" )
t‚SmÿNh;ipôTv…mÿCzNteô y EÿW;ômk
e ¡ Ekôj" –5–
a;ô…v" s…•ihÿt'Ö guh;ô jrÄ•;mÿ mÖhTpôdm( )
t]edÖ ' svRmÖ ;ipRtà mÖ je Tÿ p[;,ô Tp[itÿiœtm( –6–

350
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

Ek¡c£˘ vtRtÖ Ek¡n…e m sÖhß;ÿ=rÄ' p[ purû o in pÖí; )


aÖ/nRe Ö ivêÖ' .uvnÿ ' jÖj;nÖ ydÿSy;ô/| Kv1Ö¡ täÿ.vU –7–
pÖçvÖ ;ôhI vÿhTÖ ygÿm[ We ;ô' p[∑yÿ o yuˇû _; aÿnsûu v' hÿ ≤Nt )
ay;ÿtmSy ddOx û e n y;ôt' prÄ' nedIôyoåvÿr'Ä dvIÿy" –8–
itôy‚R GbÿlímÖs Ëô?vRb›ÿu SÖ t‚SmôNyxoô inihÿt' ivôê¡pm( )
td;ÿstÖ AWÿy" sÖ¢ s;ôk˘ ye aÖSy goôp; mÿhtÖ o bÿ.vûU "u –9–
y; purû St;ÿ¥Jûu yteÖ y; cÿ pÖí;¥; ivôêtoÿ yuJû yteÖ y; cÿ sÖvtR "ÿ )
yy;ÿ yÖD" p[;õ™t;ôyteÖ t;' Tv;ÿ pOCz;…m ktÖm; s; Ac;m( –10–
ydejiÿ tô ptÿitô y∞Ö itœÿit p[;,ô dp[;,ÿ …•…môW∞Ö y∫⁄vtÿ ( )
t∂;ÿ/;r pO…qôvI' ivôê¡p'Ö tTsô.' yU ÿ .vÖTyekm¡ vÖe –11–
aÖnNÖ t' ivtÿt' pu®]Ä ;nÖNtmNtÿv∞;ô smÿNte )
te n;ÿkp;ôlíÿrit iv…côNviNvô√;N.Utû mutû .VyÿmSy –12–
p[jÖ ;pÿitíritô g.eÃR aÖNtrdOXÿ ym;no b¸û/; iv j;ÿyte )
aÖ/nRe Ö ivêÖ' .uvnÿ ' jÖj;nÖ ydÿSy;ô/| k¡tmÖ " s kÉtô "u –13–
Ëô?v| .rÿNtmudkÖ ˘ k⁄Mû .envÿe odh;ôy˝R m( )
pXyÿ≤Ntô sveÖR c=uWÿ ;ô n sveÖR mnÿs; ivdu" –14–
dUrû e pU,û neR ÿ vsit dUrû Ëônne ÿ hIyte )
mÖh¥Ö=' .uvnÿ Syô m?yeô tSmwÿ bÖ≤l' r;ÿ∑.û^ tO oÿ .r≤Nt –15–
ytÖ" sUy"ÃR ¨ÖdTe yStô' y]ÿ cÖ gCzÿit )
tdevÖ mÿNyeåô h' Jyeœô ' tduû n;Tyeiÿ tô ik˘ cÖn –16–

351
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ye aÖv;Rõm™ ?yÿ ¨Öt v;ÿ pur;Ö,' vedÃ' ivô√;'smÿ …Ö .toô vdÿ≤Nt )


a;ôidôTymevÖ te p·rÿ vd≤Ntô sveÃR aÖ…¶' i√ôtIy'Ã i]ôvtO Ã' c hÖs' m( –17–
sÖhß
Ö ;ô ‰' ivyÿt;vSy pÖ=* hrehÿ sÖ| Syô ptÿt" SvôgmR ( )
s devÖ ;NTsv;Rnô ru Sÿ yupdÖ ¥ÿ sÖp' XyÿNy;itô .uvnÿ ;inô ivê;ÿ –18–
sÖTyenoô?vRStÿpitô b[˜,ÿ ;ôv;Rõi™ v pÿXyit )
p[;,ô ne ÿ itôyõR ™ p[;,ÿitô y‚SmÿÔ‰eœô m…/ÿ …≈ôtm( –19–
yo vw te ivô¥;dÖr,Iô y;>y;'Ã inmRQÖ yteÖ vsuÿ )
s ivô√;Ô‰eœô ' mÿNyetÖ s ivÿ¥;ôdb( ;[ ˜ÿ,' mÖht( –20–
aÖp;dg[eÖ smÿ.vÖTso ag[eÖ Sv1Ör¡ ;.ÿrt( )
ctu„ÿ p;∫ÀTû v; .oGyô" svRmÖ ;dÿˇÖ .ojÿnm( –21–
.oGyoÿ .vÖdqoô a•ÿmdäÖ¸ )
yo devÖ muˇÿ rÖ ;vÿNtmupû ;s;ÿtw sn;ôtnÿm( –22–
sÖn;ôtnÿmne m;¸®Ät;¥ Sy;ôTpun,ÿ vR " )
aÖhoôr;Ö]e p[ j;ÿyte e aÖNyo aÖNySyÿ Âôpyoÿ" –23–
xÖt' sÖhßÿmyÖ tu 'Ö Ny˝budR ms':yeyô ' Svmÿ‚Smô…•ivÿ∑m( )
tdÿSy flNTy….ôpXyÿt EÖv tSm;ÿ∂vÖº o roÿct EÖW EÖtt( –24–
b;l;ôdke m¡ ,IyÖSkmutû k
w ˘ô nevÿ dOXyte )
ttÖ" p·rÿ„vjIysI devÖ t;ô s; mmÿ ip[yô ; –25–
îÄy' k¡Ly;ô<y1Öj¡ r;Ö mTyRSà y;ômtO ;ÿ gOhû e )
ySmwÿ ’ût; xyeÖ s yíÖk;rÿ jÖj;rÄ s" –26–

352
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

Tv' S]I Tv' pum;ÿn…sô Tv' k⁄m¡ ;ôr ¨Öt v;ÿ k⁄m;ôrI–
Tv' jIô,oR dÖ<@ºnÿ vç…sô Tv' j;ôto .ÿv…s ivôêtoÿm% u " –27–
¨ÖtWw ;'à ipôtot v;ÿ pu]û EÿW;mutû Ww ;'à Jyeœô ¨Öt v;ÿ kinôœ" )
Ekoÿ h devÖ o mnÿ…sô p[ivÿ∑" p[qmÖ o j;ôt" s ¨Ö g.eÃR aÖNt" –28–
pU,û ;RTpU,û mR du cÿ it pU,û | pU,û neR ÿ …sCyte )
¨Öto tdÖ¥ ivÿ¥;mÖ ytÖStTpÿ·riWôCyteÿ –29–
EÖW; sÖnàIô snÿmvÖe j;ôtWw ; purÿ ;Ö,I p·rÖ sv|Ã b.Uv )
mÖhI deVÖ yu1W¡Ö soÿ iv.;ôtI swknÉ¡ k
w nÉ …mWÖt; iv cÿ∑e –30–
aivôvRw n;mÿ devÖ tÖtnRe ;ÿSteô prIÿvtO ; )
tSy;ÿ Âôp,e mÖe e vO=û ; h·rÿt;ô h·rÿtßj" –31–
a≤Ntô sNtô' n jÿh;ôTy≤Ntô sNtô' n pÿXyit )
devÖ Syÿ pXyô k;Vyô' n mÿm;rÄ n jIÿyiR t –32–
aÖpvU ,Re iÿe Wôt; v;cÖSt; vÿd≤Nt yq;yÖqm( )
vdÿNtIôy]R Ö gCzÿ≤Ntô td;ÿ¸bû ;[ ˜R ,ÿ ' mÖht( –33–
y]ÿ devÖ ;íÿ mnu„û y;˝í;ôr; n;.;ÿivv …≈ôt;" )
aÖp;' Tv;ô pu„p'Ã pOCz;…mô y]Ö tNm;ôyy;ÿ ihôtm( –34–
ye….ôv;Rtÿ îiWôt" p[vÖ ;itô ye ddÿNteô pçÖ idxÿ" sÖ/I[ cIÿ" )
y a;¸ÿitmÖTymÿNyNt devÖ ; aÖp;' netÖ ;rÿ" ktÖme t a;ÿsn( –35–
îÄm;meWÿ ;' pO…qôvI' vStô EkoôåNt·rÿ='Ö pyek
R oÿ b.Uv )
idvÿmWe ;' ddteÖ yo ivÿ/tÖ ;R ivê;ô a;x;ô" p[itÿ r=ÖNTyek¡É –36–

353
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

yo ivô¥;TsU]'Ö ivtÿt'Ö y‚Smô•ot;ÿ" p[jÖ ; îÄm;" )


sU]'Ö sU]Sÿ yô yo ivô¥;Ts ivÿ¥;ôdb( ;[ ˜ÿ,' mÖht( –37–
ved;ôh' sU]'Ö ivtÿt'Ö y‚Smô•ot;ÿ" p[jÖ ; îÄm;" )
sU]'Ö sU]Sÿ y;ôh' vedÖ ;qoô yäâ;˜ÿ,' mÖhd( –38–
ydÿNtôr; ¥;v;ÿp…O qôvI aÖ…¶rwTp[dô hÿiNvêd;ôVy˝" )
y];itÿœ•Ö k
e p¡ àI" pÖrSt;ôTKve˝v;sINm;tÖ·rê;ÿ tÖd;nIÿm( –39–
aÖPSv;˝sINm;tÖ·rê;ô p[ivÿ∑"Ö p[ivÿ∑; devÖ ;" sÿ≤lôl;Ny;ÿsn(–
bOhû Nhÿ tSq*ô rjÿso ivôm;nÖ" pvÿm;no hÖ·rtÖ a; ivÿvxe –40–
¨ˇÿr,e ve g;yÖ]ImÖmtO åe …/ô iv cÿ£me )
s;ª;ô ye s;mÿ s'ivôdru jÄ St∂ÿdxO Öe Kv˝ –41–
inôvx
e nÿ " sÖg' mÿnoô vsUnÿ ;' devÖ îÿv sivôt; sÖTy/ÿm;R )
îN{oô n tÿSq* smÖre /n;ÿn;m( –42–
pu<û @rIÿk˘ô nvÿ√;r' i]ô….gu,ûR …e .ôr;vOtÿ m( )
t‚SmôNy¥Ö=m;ÿTmôNvˇ√w b[˜ÿ iô vdoÿ ivdu" –43–
aÖk;ômo /Iroÿ aÖmtO "ÿ Svy'.Ö U rsenÿ tO¢û o n k⁄tíÿ nÖ onÿ" )
tmÖve ivô√;• …bÿ.;y mOTû yor;ÖTm;nÖ' /IrÿmjÖ rÄ' yuv;ÿnm( –44–
è9ù nvm' sUˇ_m(
è1-27ù s¢…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) xt*dn; devt; ) è1ù
p[qmcR≤S]∑up( è2-11á 13-24ù i√tIy;iddx;n;' ]yodXy;id√;dx;n;ç;nu∑pu (
è12ù √;dXy;" pQy;p…¤" è25ù pç…v'Xy; √‰ui„,Gg.;Rn∑u pu (
è26ù Wi@±vX' y;" pçpd; bOhTynu∑bu iu „,Gg.;R jgtI
è27ù s¢…v'Xy;í pçpd;itj;gt;nu∑Bu g.;R xKvrI zNd;'…s
354
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aÖ`;ôytÖ ;mipÿ nÁ;ô mu%;ÿin sÖpàeWÿ ûu vj[mÿ pRytÖw m( )


îN{e,ÿ dÖˇ; p[qÿ mÖ ; xÖt*dÿn; .[;tOVyôflI yjÿm;nSy g;ôt"u –1–
veidÿ∑Öe cmRÃ .vtu bÖihRloRm;ÿinô y;inÿ te )
EÖW; Tv;ÿ rxÖn;g[.ÿ IôÌ;[ v;ÿ TvwWô oå…/ÿ nOTytu –2–
b;l;ÿSteô p[o=ÿ,I" sNtu ijô◊; s' m;ÿ∑flRu ‰e )
xuı
û ; Tv' yÖ…Dy;ÿ .UTû v; idvÖ' p[ie hÿ xt*dne –3–
y" xÖt*dÿn;ô' pcÿit k;mÖp,e[ Ö s k¡Lpte )
p[Itô ; Á˝Syô‚TvRj"Ö sveÖR y≤Ntÿ yq;yÖqm( –4–
s SvôgmR ; roÿhitô y];ôd≤S]ÿidôv' idôv" )
aÖppûU n;ÿ….' ’ûTv; yo dd;ÿit xÖt*dÿn;m( –5–
s t;'Lloôk;NTsm;ÿ“oitô ye idôVy; ye cÖ p;…qRvà ;" )
ihrÿ<yJyoitW' ’ûTv; yo dd;ÿit xÖt*dÿn;m( –6–
ye teÿ deiv x…môt;rÿ" pÖˇ_;roÖ ye cÿ teÖ jn;ÿ" )
te Tv;ô sveÃR goPSy≤Ntô mw>yoÿ .wWI" xt*dne –7–
vsÿvSTv; d≤=,Öt ¨ÿˇrÖ ;Nmô®tÿSTv; )
a;ôidôTy;" pÖí;ÌoÿPSy≤Ntô s;…¶ÿ∑oômmitÿ {v –8–
devÖ ;" ipôtroÿ mnu„û y;˝ gN/v;RPsôrsÿíÄ ye )
te Tv;ô sveÃR goPSy≤Ntô s;itÿr;Ö]mitÿ {v –9–
aÖNt·rÿ='Ö idvÖ' .U…mÿm;idôTy;Nmô®toô idxÿ" )
loôk;NTs sv;Rnà ;“oitô yo dd;ÿit xÖt*dÿn;m( –10–

355
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

`Otû ' p[o=ô NtIÿ su.û g;ÿ devÖ I devÖ ;Ngÿ…m„yit )


pÖˇ_;rÿmfl‰eô m; ih'sà IôidRv'Ö p[ie hÿ xt*dne –11–
ye devÖ ; idÿivôWdoÿ aNt·r=ÖsdÿíÖ ye ye cemÖ e .UMy;ôm…/ÿ )
te>yôSTv' /u+ÿ v svRdÖ ; =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –12–
yˇeÖ ≤xroÖ yˇeÖ mu%'Ö y* k,*Rô ye cÿ teÖ hnUÿ )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –13–
y* tÖ aoœ*ô ye n;…sÿkôÉ ye Í©πû ye cÖ teå≤=ÿ,I )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –14–
yˇe Klom; yı»dy' purItTshk‚<#k; )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –15–
yˇe y’¥e mtòe yd;N]My;í te gud;" )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –16–
ySte Pl;≤xyoR vinœëy*R k⁄=I y∞ cmR te )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –17–
yˇeÿ mÖ∆; ydiSqô yNm;ôs' ' y∞Ö loihÿtm( )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –18–
y* teÿ b;ôÙ ye doôW,Iô y;v's*ô y; cÿ te kôkt⁄ ( )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –19–
y;Steÿ g[Ivô ; ye SkôN/; y;" pO∑û Iy;RíÖ pxRvà " )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –20–

356
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

y* tÿ ËôÂ aÿœIôvNt*ô ye ≈o,Iô y; cÿ te .Öst( )


a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –21–
yˇeÖ puCzô÷ ye teÖ b;l;ô ydU/oô ye cÿ teÖ Stn;ÿ" )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –22–
y;Steô jÏ;û" y;" k⁄iœÿk; AûCzr;Ö ye cÿ te xÖf;" )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –23–
yˇeÖ cmRà xt*dneÖ y;inô lom;ÿNyfl‰e )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –24–
£oô@* teÿ St;' puroÖd;x;ôv;Jyenÿ ;ô….`;ÿ·rt* )
t* p=* deiv ’Tv; s; pˇ_;r' idv' vh –25–
¨Öl%U lÿ Öe musl
ÿ Öe yíÖ cmR…Ã ,ô yo v;ô xUpÃRe t<@ël
û " k,ÿ" )
y' v;ô v;toÿ m;tÖ·rê;ô pvÿm;no mÖm;q;ô…¶∑ıot;ô su¸tÿ ' ’,otu –26–
aÖpo devÖ ImR/mÿu tI`OtR íÖ tu oÿ b[˜Ö ,;ô' hSteWÿ u p[pqûO Ks;ÿdy;…m )
yTk;ÿm îÄdmÿ….iWôç;…mÿ voôåh' tNmeô sv|Ö s' pÿ¥t;' vÖy' Sy;ÿmÖ ptÿyo
ryIô,;m( –27–
è10ù dxm' sUˇ_m(
è1-34ù ctuiS]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy kXyp AiW" ) vx; devt; )
è1ù p[qmcR" kk⁄MmTynu∑pu ( è2-4á 7á 9á 11-22á 25á 28á 30á 33-34ù
i√tIy;idtOcSy s¢mInvMyorek;dXy;id√;dx;n;'
pç…v'Xy∑;…v'xI]I'xI]yiS]'xIctuiS]'xIn;ç;nu∑pu ( è5ù pçMy;"
pçpd;itj;gt;nu∑Bu g.;R SkN/og[IvI bOhtI è6á 8á 10ù Wœ‰∑mIdxmIn;'
ivr;@nu∑pu ( è23ù ]yo…v'Xy; bOhtI è24ù ctu…v|Xy; ¨p·r∑;ä»htI è26ù
Wi@±vX' y; a;St;rp…¤" è27ù s¢…v'Xy;" xïmTynu∑pu (
è29ù Ekoni]'Xy;≤S]pd; ivr;@±g;y]I è31ù Eki]'Xy; ¨i„,Gg.;Rn∑u pu (
357
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è32ù √;i]'Xy;í ivr;$(pQy;bOhtI zNd;'…s –


nmÿSteô j;yÿm;n;yw j;ôt;y;ÿ ¨Öt teÖ nmÿ" )
b;le>ÿ y" xÖf>É yoÿ Âôp;y;ÿfl‰e teÖ nmÿ" –1–
yo ivô¥;Tsô¢ p[vÖ tÿ" sÖ¢ ivô¥;Tpÿr;Övtÿ" )
≤xroÿ yÖDSyô yo ivô¥;Ts vÖx;' p[itÿ gO Iy;t( –2–
ved;ôh' sÖ¢ p[vÖ tÿ" sÖ¢ vedÿ pr;Övtÿ" )
≤xroÿ yÖDSy;ôh' vedÿ Ö som'Ã c;Sy;' ivc=Ö,m( –3–
yy;ô ¥*yRy;ÿ pO…qôvI yy;poÿ guipôt; îÄm;" )
vÖx;' sÖhßÿ/;r;Ö' b[˜,ÿ ;ôCz;vÿd;m…s –4–
xÖt' k˘sô ;" xÖt' doôG/;rÿ" xÖt' goô¢;roÖ a…/ÿ pOœû º aÿSy;" )
ye devÖ ;StSy;'Ã p[;,ô ≤Ntô te vÖx;' ivÿdru k
e /ô ; –5–
yÖDpÖ dÖ Ir;ÿ=Ir; Svô/;p[;,ÿ ; mÖhIlukÿ ; )
vÖx; pÖjNR yÿpàI devÖ ;\ aPyeiÿ tô b[˜,ÿ ; –6–
anuÿ Tv;ô…¶" p[;ivÿxdÖ nuû somoÿ vxe Tv; )
Ë/ÿSte .{e pÖjNR yoÿ ivô¥tu Sÿ teô Stn;ÿ vxe –7–
aÖpSTv' /u=ÿ e p[qmÖ ; ¨ÖvrR ;Ö apÿr; vxe )
tOtû Iy'Ã r;Ö∑'^ /u=û åe •'Ã =Iôr' vÿxÖe Tvm( –8–
yd;ÿidôTywÙyûR m;ÿnoôp;itÿœ Atv·r )
îN{ÿ" sÖhßÖ' p;];ôNTsom'Ã Tv;p;yy√xe –9–
ydÖncU IN{ômrw ;Êvÿ AWÖ.o˝å◊yt( )
tSm;ÿˇe vO]hÖ ; pyÿ" =Iôr' £⁄ı
û o˝åhr√xe –10–
358
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

yˇeÿ £⁄ı
û o /nÿpitôr; =Iôrmhÿr√xe )
îÄd' tdÖ¥ n;k¡≤S]ôWu p;]eWÿ u r=it –11–
i]ôWu p;]eWÿ ûu t' somÖm; deVÖ y˝hr√Öx; )
aqÿv;Rô y]ÿ dI≤=ôto bÖihR„y;Stÿ ihrÄ<yyeÿ –12–
s' ih somenÖ ;gÿtÖ smuû sve,ÃR pÖ√t;ÿ )
vÖx; sÿm{ûu m?yÿœÌN/ôv"Rw kô≤l….ÿ" sÖh –13–
s' ih v;tenÖ ;gÿtÖ smuû svw"ÃR ptÖi]….ÿ" )
vÖx; sÿm{ûu e p[;nOTÿ yôdcO "Ö s;m;ÿinô …b.[tÿ I –14–
s' ih sUy,ÖRe ;gÿtÖ smuû sve,ÃR Ö c=uWÿ ; )
vÖx; sÿm{ûu mTyÿ:y∫Ö{; JyotI'ià Wô …b.[tÿ I –15–
aÖ.IvOtÿ ;ô ihrÿ<yenÖ yditÿœ At;v·r )
aêÿ" smu{û o .UTû v;?yÿSkNd√xe Tv; –16–
t∫Ö{;" smÿgCzNt vÖx; de∑y≠[ qoÿ Svô/; )
aqÿv;Rô y]ÿ dI≤=ôto bÖihR„y;Stÿ ihrÄ<yyeÿ –17–
vÖx; m;ôt; r;ÿjNÖ y˝Sy vÖx; m;ôt; Svÿ/Öe tvÿ )
vÖx;y;ÿ yÖD a;yu/ÿ 'Ö ttÿ…íôˇmÿj;yt –18–
Ëô?voR …bôNdu®dÿcrÄdb( ˜[ ,ÿ "Ö kk⁄d¡ ;ôd…/ÿ )
ttÖSTv' jÿ…DWe vxeÖ ttoô hot;ÿj;yt –19–
a;ôòSteô g;q;ÿ a.v•u‚û „,h;ÿ>yoô bl'Ã vxe )
p;ôjSô y;˝∆De yÖD Stne>ÿ yo rÄXmyÖStvÿ –20–

359
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ÈÄm;R>y;ômyÿn' j;ôt' sÆKqÿ>y;' c vxeÖ tvÿ )


a;ôN]e>yoÿ j…Dre aÖ]; ¨Ödr;Öd…/ÿ vIô®/ÿ" –21–
ydudû rÄ' v®ÿ,Sy;nupû ;[ ivÿxq; vxe )
ttÿSTv; b[˜Ö odÿ◊yÖTs ih ne]Ö mveˇÖ vÿ –22–
sveÖR g.;Rdà vepNtô j;yÿm;n;dsUSû v˝" )
sÖsvU Ö ih t;m;ô¸vRx Ö ie tô b[˜…ÿ ." KlO¢û " s Á˝Sy;ô bN/u"ÿ –23–
yu/Ö Ekô" s' sOjÿ itô yo aÿSy;ô Ekô î√ÖxI )
tr;'…Ã s yÖD; aÿ.vÖNtrÿs;ô' c=urÿ .v√Öx; –24–
vÖx; yÖD' p[Tyÿg O ;√Öx; sUymÃR /;ryt( )
vÖx;y;ÿmNÖ trÿivxdodÖno b[˜Ö ,;ÿ sÖh –25–
vÖx;mevÖ ;mOtmÿ ;¸vRxÖ ;' mOTû yumpu ;ÿste )
vÖxde ' svRmà .v∂ºvÖ ; mÿn„ûu y;ô3¡Ö asurÿ ;" ipôtrÄ AWÿy" –26–
y EÖv' ivô¥;Ts vÖx;' p[itÿ gO Iy;t( )
tq;ô ih yÖD" svRpà ;∂uhû e d;ô]åe nÿpSf⁄rn( –27–
itôßo …jô◊; v®ÿ,Sy;ôNtdIR¥Ã Ty;ôsinÿ )
t;s;ô' y; m?yeô r;jÿitô s; vÖx; du„ÿ p[itôgh[ ;ÿ –28–
cÖt/ûu ;R retoÿ a.v√Öx;y;ÿ" )
a;pÖSturIÿymÖmtO 'Ö turIÿy' yÖDSturIÿy' pÖxvÖSturIÿym( –29–
vÖx; ¥*vRx Ö ; pO…ÿ qôvI vÖx; iv„,u"ÿ p[jÖ ;pÿit" )
vÖx;y;ÿ duGû /mÿipbNTs;ô?y; vsÿvíÖ ye –30–

360
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

vÖx;y;ÿ duGû /' pIôTv; s;ô?y; vsÿvíÖ ye )


te vw b[›Ö Syÿ ivô∑ipô pyoÿ aSy;ô ¨p;ÿste –31–
somÿmne ;ômk
e ¡É duÓº `Otû mekô ¨p;ÿste )
y EÖv' ivôdWu ÿe vÖx;' dÖdSu te gÖt;≤S]ÿidôv' idôv" –32–
b[;˜ô ,ô >e yoÿ vÖx;' dÖÊv; sv;|LÃ loôk;NTsmÿXnute )
Aût' Á˝Sy;ôm;ipRtà mÖ ipô b[˜;qoô tpÿ" –33–
vÖx;' devÖ ; ¨pÿ jIv≤Nt vÖx;' mÿn„ûu y;˝ ¨Öt )
vÖxde ' svRmà .vÖ¥;vÖTsUyoRà ivôpXyÿit –34–
îit dxm' k;<@m(

361
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqwk;dx' k;<@m(
è1ù p[qm' sUˇ_m(
è1-37ù s¢i]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) b[˜*dno devt; )
è1ù p[qmcoRn∑u Bu g.;R .u·rKp…¤" è2á 5ù i√tIy;pçMyobOhR tIg.;R ivr;æ$(]∑up(
è3ù tOtIy;y;ítu„pd; x;Kvrg.;R jgtI
è4á 15-16á 31ù ctuqIRpçdxIWo@Xyeki]'xIn;' .u·riK]∑up(
è6ù Wœ‰; ¨i„,k™ è7á 12-14á 19á 22-23á 28á 30á 32-34ù s¢My;
√;dXy;idtOcSywkon…v'xI√;…v'xI]yo…v'Xy∑;…v'xIi]'xIn;' √;i]'Xy;idtOcSy c
i]∑up( è8ù a∑My; ivr;@±g;y]I è9ù nvMy;" x;Kvr;itj;gtg.;R jgtI è10ù
dxMy;" puroåitjgtI ivr;@±jgtI è11ù Ek;dXy; jgtI è17á 21á 24-26á
37ù s¢dXyek…v'Xyoítu…v|Xy;idtOcSy s¢i]'Xy;í ivr;@±jgtI è18ù
a∑;dXy; aitj;gtg.;R pr;itj;gt; ivr;@itjgtI è20ù …v'Xy; aitj;gtg.;R
prx;Kvr; ctu„pd; .u·rGjgtI è27ù s¢…v'Xy; aitj;gtg.;R jgtI
è29ù Ekoni]'Xy; .u·r‚Gvr;@±jgtI è35ù pçi]'Xy;ítu„pd; kk⁄MmTyui„,k™
è36ù Wæ$(]X' y;í puroivr;æ$(]∑up( zNd;'…s
a¶eÖ j;yÖSv;idÿitn;R…qôtye ' bÿ˜[ *dÖn' pÿcit pu]û k;ÿm; )
sÖ¢A
Ö Wû yoÿ .Ut’
Ö tÖSte Tv;ÿ mNqNtu p[jÖ y;ÿ sÖhhe –1–
’û,tûu /Umû ' vOWÿ ," s%;ôyoå{oÿ`;ivt;ô v;cÖmCzÿ )
aÖymÖ…¶" pOtÿ n;ôW;$( suvû IroÖ yenÿ devÖ ; asÿhNtô dSyUnÿ ( –2–
a¶eåjÿinœ; mhÖte vIôy;R˝y b[˜*dÖn;yÖ pˇ_¡ve j;tved" )
sÖ¢A
Ö Wû yoÿ .Ut’
Ö tÖSte Tv;ÿjIjn•ÖSyw rÄ…y' svRvà IrÄ' in yÿCz –3–
s…mÿıo a¶e sÖ…m/;ô s…mÿ?ySv ivô√;Ndevô ;Nyô…Dy;ô\ Eh vÿ=" )
te>yoÿ hÖ…v" ≈Öpy'à j;tved ¨ˇÖm' n;kôm…/ÿ rohyemÖ m( –4–
]e/Ö ; .;ôgo inihÿtoô y" purû ; voÿ devÖ ;n;'à iptø,û ;' mTy;Rnà ;m( )
a'x;ÿÔ;nI?vô' iv .ÿj;…mô t;Nvoô yo devÖ ;n;ô' s îÖm;' p;ÿry;it –5–
a¶eÖ shÿSv;n….ô.rU .Ä Idÿ…sô nIcoô Nyu˝Bj i√WÖt" sÖpà;ÿn( )
362
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

îÄy' m;];ÿ mIôym;ÿn; …môt; cÿ sj;ôt;'Steÿ b≤lô˙tÿ" ’,otu –6–


s;ôk˘ sÿj;ôt"w pyÿs; sÖh?w yudBÿu jwn;' mhÖte vIôy;R˝y )
Ëô?voR n;kôSy;…/ÿ roh ivô∑p'Ã SvôgoR loôk îitô y' vdÿ≤Nt –7–
îÄy' mÖhI p[itÿ gO ;tuû cmRà pO…qôvI devÖ I sumÿ nÖSym;ÿn; )
aqÿ gCzπm su’tû Syÿ loôkm( –8–
EÖt* g[;v;ÿ,* sÖyju ;ÿ yu©…( /ô cmR…Ã ,ô in…bRNÃ ?yôx
' NU yjÿm;n;y s;ô/u )
aÖvflÖ tÖ I in jÿihô y îÄm;' pOtÿ NÖ yvÿ Ëô?v| p[jÖ ;mu∫
û rÄNTyudhÿU –9–
gOhû ;ô, g[;v;ÿ,* sÖ’t*ÿ vIrÄ hStô a; teÿ devÖ ; yÖ…Dy;ÿ yÖDmÿg"u )
]yoô vr;ÿ ytÖm;'STv' vO,ÿ IôWe t;Steô smOı
ÿ I·rÖh r;ÿ/y;…m –10–
îÄy' teÿ /Iôit·rÖdmuÿ te jÖin]'à gO û ;tuû Tv;midÿitô" xUrpÿ ]u ; )
pr;ÿ punIihô y îÄm;' pOtÿ NÖ yvoôåSyw rÄ…y' svRvà IrÄ' in yÿCz –11–
¨ÖpêÖ sÖ e &ûvyeÿ sIdt; yUyû ' iv ivÿCy?v' y…Dy;sÖStuW"ÿw )
…≈ôy; sÿm;ôn;nitô sv;RNÃ Ts(y;m;/Spôd' i√ÿWtÖ Sp;ÿdy;…m –12–
preiÿ h n;·rÖ punrÖ ie hÿ ≤=ôpm[ pÖ ;' Tv;ÿ goôœoå?yÿ®=Ö∫r;ÿy )
t;s;'Ã gO It;¥tÖm; yÖ…Dy;ô asÿiNvô.;Jyÿ /IôrItÿr; jhIt;t( –13–
Em; aÿgyu oRiô WtÖ" xuM.ÿm;n;ô ¨·ˇÿœ n;·r tÖvs'à r.Sv )
supû àIô pTy;ÿ p[jÖ y;ÿ p[jÖ ;vÖTy; Tv;ÿgNyôD" p[itÿ k⁄Mû .' gO.ÿ ;y –14–
ËôjoR .;ôgo inihÿtoô y" purû ; vÖ AiWÿp≤[ x∑;ôp a; .ÿrtÄw ;" )
aÖy' yÖjo g;ÿtiûu v•;ÿqiÖ vTp[jÿ ;ôivdugû "[ pÿxiûu v√«ÿriÄ v√oÿ aStu –15–
a¶eÿ cÖ®yR…Ö DyÖSTv;?yÿ®=ÖCz⁄…côStipÿœSÖ tpÿs; tpwnm( )
363
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;ôWyÖRe ; dwvÖ ; aÿ….sÖg' Tyÿ .;ôgimôm' tipÿœ; Aût…u .ÿStpNtu –16–


xuı
û ;" pUtû ; yoôiWtoÿ yÖ…Dy;ÿ îÄm; a;pÿí®Ö mvÿ spRNtu xu.û ;[ " )
adu"ÿ p[jÖ ;' bÿ¸l
û ;Npôx•U "ÿ pÖˇ_*dÖnSyÿ su’
û t;ÿmte u loôkm( –17–
b[˜,ÿ ; xuı
û ; ¨Öt pUtû ; `Otû ne Ö somÿSy;ôx
' vÿSt<@ël
û ; yÖ…Dy;ÿ îÄme )
aÖp" p[ ivÿxtÖ p[itÿ gO ;tu víÖ®·rÖm' pÖKTv; su’ û t;ÿmte loôkm( –18–
¨Ö®" p[qÿ Sv mhÖt; mÿihôª; sÖhßÿpœO " su’tû Syÿ loôkÉ )
ipôt;ômhÖ ;" ipôtrÿ" p[jÖ opÖj;h' pÖˇ_; pÿçdÖxSteÿ a‚Sm –19–
sÖhßÿpœO " xÖt/;ÿroÖ a≤=ÿto b[˜*dÖno devÿ yÖ ;nÿ" Svôg"R )
aÖmS'U tô a; dÿ/;…m p[jÖ y;ÿ reWywn;Nb≤lh;ôr;yÿ mO@t;ôNmÁÿmvÖe –20–
¨Ödie hô veid'Ã p[jÖ y;ÿ v/Rynw ;' nudû Svô r=ÿ" p[trÖ ' /eÁÿ nº ;m( )
…≈ôy; sÿm;ôn;nitô sv;RNÃ TSy;m;/Spôd' i√ÿWtÖ Sp;ÿdy;…m –21–
aÖ>y;vÿtSR v pÖx…u .ÿ" sÖhnw ;'Ã p[TÖ yõenÿ ;' devÖ t;ÿ…." sÖh…w /ÿ )
m; Tv;ô p[;pÿCzôpqoô m;….ÿc;ôr" Sve =e]ÿe anmIôv; iv r;ÿj –22–
Aûtne ÿ tÖ∑; mnÿs; ihôtWw ; b[˜ÿ *dÖnSyô ivihÿt;ô veidôrg[eÿ )
aÖs' {Ö I' xuı
û ;mupÿ /eih n;·rÖ t]*ÿdnÖ ' s;ÿdy dwvÖ ;n;ÿm( –23–
aidÿthÖe SR t;ô' ßucmÿ tÖe ;' i√ôtIy;'Ã s¢AûWyoÿ .Ut’
Ö toô y;m’¡<vn( )
s; g;];ÿ…, ivôd„u yoÿdnÖ Syô divRvô ¥Re ;ôm?yenÿ ' …cnotu –24–
Íût' Tv;ÿ hÖVymupÿ sIdNtu dwvÖ ; inô"sOPy;ô¶"e punrÿ ne ;ôNp[ sIÿd )
somenÿ pUtû o jÖ#reÿ sId b[˜Ö ,;ÿm;WeyRÖ ;Steô m; ·rÿWNp[;≤xôt;rÿ" –25–
somÿ r;jNTsôD' ;nÖm; vÿp>w yô" sub;[ ˜ÿ ,; ytÖme TvoÿpsÖ Id;ÿn( )
364
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

AWIÿn;WeyÖR ;'StpÖsoå…/ÿ j;ôt;Nb[˜ÿ *dÖne suhû v;ÿ johvI…m –26–


xuı
û ;" pUtû ; yoô…Wtoÿ yÖ…Dy;ÿ îÄm; b[˜Ö ,;ô' hSteWÿ u p[pqûO Ks;ÿdy;…m )
yTk;ÿm îÄdmÿ….iWôç;…mÿ voôåh…mN{oÿ mÖ®Tv;ôNTs dÿd;idôd' meÿ –27–
îÄd' meÖ JyoitÿrmÄ tO 'Ä ihrÿ<y' pÄKv' =e];ÿTk;mÖd`u ;ÿ m EÖW; )
îÄd' /nÖ' in dÿ/e b[;˜ô,We ÿu ’û<ve pNq;'à ipôtWO ûu y" Svôg"R –28–
aÖ¶* tuW;ôn; vÿp j;ôtvedÿ …s pÖr" kôMbUk;ô\ apÿ mOió dUrû m( )
EÖt' xu≈ÿ mu gOhr;ÖjSyÿ .;ôgmqoÿ ivµÖ inA≥tà .e ;Rg/Ö ye mÿ ( –29–
≈;Myÿt"Ö pcÿto iv≤ı suNvôt" pNq;'Ã SvôgmR …/ÿ rohywnm( )
yenÖ roh;ôTprÿm;ôp¥Ö y√yÿ ¨ˇÖm' n;k˘¡ prÄm' Vyo˝m –30–
bÖ.re[ ?ÿ vyoRô mu%mÿ tÖe i√ mOóû y( ;Jy;ÿy loôk˘ ’¡,iu h p[ivô√;n( )
`Otû ne Ö g;];nuû sv;Rô iv mOiÿ ó ’û<ve pNq;'Ã ipôtWO ûu y" Svôg"R –31–
b.[Öe r=ÿ" sÖmdÖm; vÿp>Öw yoåb[;˜ÿ ,; ytÖme TvoÿpsÖ Id;ÿn( )
purû IÖiW,Ö" p[qmÿ ;n;" purû St;ÿd;WeyÖR ;Steô m; ·rÿWNp[;≤xôt;rÿ" –32–
a;ôWyÖRe We ûu in dÿ/ aodn Tv;ô n;n;ÿWyRe ;,;ômPyôSTy]ÿ )
aÖ…¶meÃR goô¢; mÖ®tÿíÖ sveÖR ivêeÿ devÖ ; aÖ…. rÿ=Ntu pÖKvm( –33–
yÖD' duh;ÿn'Ö sdÖ…mTp[pIÿn'Ö pum;'sà ' /enÖ 'u sdÿn' ryIô,;m( )
p[jÖ ;ômtûO TÖ vmutû dIô`mR ;yUÿ r;ÖyíÖ poWw®Ö pÿ Tv; sdem –34–
vOWû .Ö o˝å…s SvôgR AWIÿn;WeyÖR ;NgÿCz )
su’ û t;'Ã loôkÉ sIÿdÖ t]ÿ n* s'S’ûtm( –35–
sÖm;…cÿn„u v;nusp'Ö y[ ;ÿÁ¶e pÖq" k¡Lpy devyÖ ;n;ÿn( )
365
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

EÖt"w su’
ÿ tû rw nuÿ gCzπm yÖD' n;kÉô itœÿNtôm…/ÿ sÖ¢rÿXm* –36–
yenÿ dÖve ; JyoitÿW;ô ¥;mudû ;yÿNb[˜*dÖn' pÖKTv; su’
ÿ tû Syÿ loôkm( )
tenÿ ge„m su’tû Syÿ loôk˘ Sv˝r;ÖrohÿNto aÖ…. n;k¡mˇu mÖ m( –37–

è2ù i√tIy' sUˇ_m(


è1-31ù Eki]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_®{;dyo devt;" ) è1ù
p[qmcR" pr;itj;gt; ivr;@±jgtI è2ù i√tIy;y; anu∑Bu g.;R pçpd; ivr;@±jgtI
è3ù tOtIy;y;ítu„pd; Svr;@ëi„,k™ è4-5á 7á 13á 15-16á 21ù
ctuqIRpçmIs¢mI]yodxIpçdxIWo@Xyek…v'xIn;mnu∑pu ( è6ù Wœ‰; a;WIR g;y]I
è8ù a∑My; mh;bOhtI è9ù nvMy; a;WIR i]∑up( è10ù dxMy;" pur"’it≤S]pd;
ivr;æ$(]∑up( è11ù Ek;dXy;" pçpd; ivr;@±jgtIg.;R xKvrI è12ù √;dXy;
.u·riK]∑up( è14á 17-19á 23á 26-27ù ctudXR y;" s¢dXy;idtOcSy
]yo…v'xIWi@±vx ' Is¢…v'xIn;ç ivr;@±g;y]I è20ù …v'Xy; .u·rGg;y;]I è22ù
√;…v'Xy;≤S]pd; ivWmp;dl+m; mh;bOhtI è24á 29ù ctu…v|Xyekoni]'XyojRgtI
è25ù pç…v'Xy;" pçpd;itxKvrI è28ù a∑;…v'Xy;≤S]∑up( è30ù i]'Xy;ítu„p-
doi„,k™ è31ù Eki]'Xy;í }yvs;n; W$(pd; ivprItp;dl+m; i]∑up( zNd;'…s
.v;ÿxv*R mO@û tÖ' m;…. y;ÿt'Ö .Utpÿ tIô pxupÿ tIô nmoÿ v;m( )
p[itÿiht;ôm;yÿt;ô' m; iv ß;ÿ∑'Ö m; noÿ ih'…s∑' i√ôpdoô m; ctu„ÿ pd" –1–
xunÿe £oô∑e^ m; xrIÿr;…,ô ktRmà ≤Ö lKlÿv>e yoô gO/>ÿe[ yoô ye cÿ ’û„,; aÿivô„yvÿ"
)
m≤=ÿk;Ste pxupteÖ vy;'…Ã s te iv`Öse m; ivÿdNt –2–
£Nd;ÿy te p[;,ô ;yÖ y;íÿ te .vÖ ropÿy" )
nmÿSte ®{ ’<m" shß;ô=;y;ÿmTyR –3–
purû St;ÿˇÖe nmÿ" ’<m ¨ˇÖr;dÿ/rÖ ;dutû )
aÖ.IôvgÖ ;Ri∂ôvSpyRNÖ t·rÿ=;y teÖ nmÿ" –4–

366
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

mu%;ÿy te pxupteÖ y;inô c=UiÃ' W te .v )


Tvôce Âôp;yÿ sÖd' x
O ÿe p[tIôcIn;ÿy teÖ nmÿ" –5–
a©π>ÿ ySt ¨Ödr;ÿy …jô◊;y;ÿ a;ôSy;˝y te )
dÖŒo gÖN/;yÿ teÖ nmÿ" –6–
aS];ô nIlÿ≤x%<@ºn shß;ô=,e ÿ v;ô…jn;ÿ )
®Ä{,e ;ÿ/k
R `;ôitn;ô tenÖ m; smÿr;mih –7–
s noÿ .Äv" p·rÿ vO,ˇ_⁄ ivôêtÖ a;pÿ îv;ô…¶" p·rÿ vO,ˇ_⁄ no .Öv" )
m; noôå…. m;'SÃ tô nmoÿ aSTvSmw –8–
cÖtnu mR oÿ a∑Ö’Tvoÿ .Öv;yÖ dxÖ ’Tvÿ" pxupteÖ nmÿSte )
tvemÖ e pçÿ pÖxvoô iv.ÿˇ_;ô g;voô aê;ô" pu®Wÿ ; aj;ôvyÿ" –9–
tvÖ ctÿß" p[iÖ dxÖStvÖ ¥*Stvÿ pO…qôvI tvedÖ mugÿ o[ vô 1R N¡Ö t·rÿ=m( )
tvedÖ ' svRmà ;TmôNv¥Tp[;,ô TpO…ÿ qôvImnuÿ –10
¨Ö®" koxoÿ vsu/û ;nÖStv;ôy' y‚Smÿ…•ôm; ivê;ô .uvnÿ ;NyôNt" )
s noÿ mO@ pxupteÖ nmÿSte pÖr" £oô∑;roÿ a….ô.;" ê;nÿ" pÖro yÿNTv`Ö®doÿ
ivkôXÉ y˝" –11–
/nu…ÿ bR.iWRô h·rÿt' ihrÄ<yy'Ã shßÖ…fl xÖtvÿ/' ≤x%i<@n( )
®Ä{SyeWíÿu rit devheiÖ tStSywô nmoÿ ytÖmSy;'à idôxIô3t¡Ö " –12–
yoô3å¡Ö ….y;ÿto inôlyÿtÖe Tv;' ®ÿ{ inô…ck°ÿWiR t )
pÖí;dÿnpûu y[ Õÿu Öπ t' ivôıSyÿ pdÖnI·rÿv –13–
.Öv;ô®{Ä * sÖyju ;ÿ s'ivd;ôn;vu.û ;vugû *[ cÿrto vIôy;R˝y )
t>y;ô' nmoÿ ytÖmSy;'Ã idôxIô3t¡Ö " –14–
367
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

nmÿSteåSTv;yÖte nmoÿ aStu pr;yÖte )


nmÿSte ®{Ö itœÿtÖ a;sIÿn;yoôt teÖ nmÿ" –15–
nmÿ" s;ôy' nmÿ" p[;tô nRmoô r;}y;ô nmoô idv;ÿ )
.Öv;yÿ c xÖv;Ryÿ coô.;>y;ÿmkrÄ' nmÿ" –16–
sÖhß
Ö ;ô=mÿitpÖXy' purû St;ÿ&{û mSyÿNt' b¸û/; ivÿp…Ö ítÿm( )
mop;ÿr;m …jô◊yeymÿ ;nm( –17–
Xy;ôv;ê'à ’û„,m…sÿt' mO,û Nt'à .Iôm' rq'à kÉ≤ô xnÿ" p;ôdyÿNtm( )
pUvÖRe p[tIÿmoô nmoÿ aSTvSmw –18–
m; noôå…. ß;ÿ mÖTy'˝ devheiÖ t' m; nÿ" £⁄/" pxupteÖ nmÿSte )
aÖNy];ôSmi∂ôVy;' x;%;ô' iv /Unÿ u –19–
m; noÿ ih'sIôr…/ÿ no b[iU hô p·rÿ ,o vO©…( /ô m; £⁄/¡ " )
m; Tvy;ô smÿr;mih –20–
m; noô goWuû pu®Wÿ We ûu m; gO/ÿ o no aj;ôivWuÿ )
aÖNy]oÿg[Ö iv vÿtyR Ö ipy;ÿÂ,;' p[jÖ ;' jÿih –21–
ySyÿ tÖKm; k;…sÿk; heiÖ trekmô êÿSyevÖ vOW,ÿ "Ö £Ndô Eitÿ )
aÖ….ôpvûU | inô,yR tÿ Öe nmoÿ aSTvSmw –22–
yoô3å¡Ö Nt·rÿ=Öe itœÿitô iv∑ÿ….ôtoåyÿJvn" p[m,ûO Ndevÿ pIôynU ( )
tSmwô nmoÿ dÖx….ô" xKvÿrI…." –23–
tu>yÿm;rÄ<y;" pÖxvoÿ mOgû ; vneÿ ihôt; hÖs' ;" supÿ ,Ö ;R" xÿknû⁄ ; vy;'…Ã s )
tvÿ yÖ=' pÿxpu te aÖPSv1ÖN¡ tStu>y'Ã =r≤Nt idôVy; a;poÿ vO/û e –24–

368
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

≤xôx
' mûu ;r;ÿ ajgÖr;" purÿ IÖky;ÿ jÖW; mTSy;ÿ rjÖs; ye>yoô aSyÿ…s )
n teÿ dUrû ' n pÿ·rÖœ;‚Stÿ te .v sÖ¥" sv;RNô p·rÿ pXy…sô .U…mô'
pUvSÃR m;ıÖS' yuˇrÿ ‚SmNsmu{û e –25–
m; noÿ ®{ tÖKmn;ô m; ivôs,e Ö m; nÖ" s' ß;ÿ idôVyen;ô…¶n;ÿ )
aÖNy];ôSmi√ô¥tu Ã' p;tywtÖ ;m( –26–
.Övo idôvo .Öv ÈÃxe pO…qôVy; .Öv a; pÿp[ ¨Öv1R N¡Ö t·rÿ=m( )
tSmwô nmoÿ ytÖmSy;'Ã idôxIô3t¡Ö " –27–
.vÿ r;jÖNyjÿm;n;y mO@ pxUnû ;' ih pÿxpûu itÿb.ÖR qU ÿ )
y" ≈Ö∂/;ÿitô s≤Ntÿ devÖ ; îitô ctu„ÿ pde i√ôpdeåÿ Sy mO@ –28–
m; noÿ mÄh;Ntÿmtûu m; noÿ a.Rk Ä ˘ m; noô vhÿNtmutû m; noÿ v+yôt" )
m; noÿ ih'sI" ipôtr'Ã m;ôtr'Ã cÖ Sv;' tÖNv'˝ ®{Ö m; rIÿ·rso n" –29–
®Ä{Sywlÿ bk;ôr>e yoÿås'sˇU _…gôl>e yÿ" )
îÄd' mÖh;Sye>ÿ yô" ê>yoÿ akrÄ' nmÿ" –30–
nmÿSte `oôiW,Iÿ>yoô nmÿSte kÉ≤ô xnIÿ>y" )
nmoô nmÿS’t;>yoô nmÿ" s'.Ôu tÖ I>yÿ" )
nmÿSte devÖ sen;ÿ>y" Svô‚St noô a.ÿy' c n" –31–

è3ù tOtIy' sUˇ_m(


è1ù p[qm" py;Ry"
è1-31ù Eki]'xÎcSy;Sy py;RySy;qv;R AiW" ) b;hRSpTy*dno devt; )
è1á 14ù p[qm;ctudXR yoA≥cor;surI g;y]I è2ù i√tIy;y;≤S]pd; smivWm;
g;y]I è3á 6á 10ù tOtIy;WœIdxmIn;m;surI p…¤" è4á 8ù ctuQyR∑Myo"
s;ª‰nu∑pu ( è5á 13á 15á 25ù pçmI]yodxIpçdxIpç…v'xIn;' s;ª‰ui„,k™
369
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è7á 19-22ù s¢My; Ekon…v'Xy;idctsO,;ç p[;j;pTy;nu∑pu ( è9á 17-18ù


nvmIs¢dXy∑;dxIn;m;suynR ∑u pu ( è11ù Ek;dXy; .u·rg;CyRn∑u pu ( è12ù √;dXy;
y;juWI jgtI è16á 23ù Wo@xI]yo…v'Xyor;surI bOhtI è24ù ctu…v|Xy;≤S]pd;
p[;j;pTy; bOhtI è26ù Wi@±vX' y; a;CyuiR „,k™ è27ù s¢…v'Xy;" s;ªI g;y]I
è28ù a∑;…v'Xy;" s;ªI bOhtI è29ù Ekoni]'Xy; .u·rKs;ªI bOhtI
è30ù i]'Xy; y;juWI i]∑up( è31ù Eki]'Xy;í;Lpxo y;juWI v; p…¤XzNd;'…s
tSy*ÿdnÖ Syô bOhSÖ pitô" ≤xroÖ b[˜ô mu%mÿ ( –1–
¥;v;ÿp…O qôvI ≈o]eÿ sUy;RcN{ôms;ôv≤=ÿ,I s¢AûWyÿ" p[;,;p;ôn;" –2–
c=umû suR l
ÿ 'Ö k;mÿ ¨Öl%
U l
ÿ m( –3–
iditô" xUpmÖR idÿit" xUpgR ;[ hô I v;toåp;ÿivnk™ –4–
aê;ô" k,;ô g;vÿSt<@ël
û ; mÖxk;ôStuW;ÿ" –5–
kb[ÿu flIôkrÿ,;ô" xroÖå.[m( –6–
Xy;ômmyoÿåSy m;ôs' ;inô loihÿtmSyô loihÿtm( –7–
]puû .Smô h·rÿt'Ö v,R"Ö pu„k¡rmSy gÖN/" –8–
%lÖ" p;]Ö' SFy;v's;ÿvIôWe aÿnKûU ye˝ –9–
a;ôN];…,ÿ jÖ]voô gud;ÿ vrÄ];" –10–
îÄymevÖ pO…ÿ qôvI k⁄Mû .I .ÿvitô r;?yÿm;nSy*dÖnSyô ¥*rÿipô/;nÿm( –11–
sIt;ô" pxRvà "Ö …sk¡t;ô Ëbÿ?ym( –12–

370
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

Aût' hÿSt;vÖnje nÿ ' k⁄Lû yo˝pÖsce nÿ m( –13–


Aûc; k⁄Mû >y…/ÿihôt;‚TvRJÃ yenÖ p[ie Wÿt; –14–
b[˜,ÿ ;ô p·rÿghO It;ô s;ª;ô pyU!ÃR ; –15–
bOhû d;ôyvÿn' rqNtôr' d…vR"Ã –16–
Aûtvÿ" pÖˇ_;rÿ a;tRvÖ ;" s…mÿN/te –17–
cÖ®˘ pçÿ…blmu%
û ' `ÖmoR3ô å¡Ö .IÿN/e –18–
aoôdnÖ ne ÿ yDvÖc" sveÃR loôk;" sÿm;ôPy;˝" –19–
y‚SmÿNTsmu{û o ¥*.U…R môS]yoÿåvrpÖr' …≈ôt;" –20–
ySyÿ devÖ ; ak¡LpôNtoæCzÿ∑Öe W@ÿxIôtyÿ" –21–
t' Tv*ÿdnÖ Syÿ pOCz;…mô yo aÿSy mihôm; mÖh;n( –22–
s y aoÿdnÖ Syÿ mihôm;n'Ã ivô¥;t( –23–
n;Lpô îitÿ b[yU ;ô•;nupÿ secnÖ îitô ned' cÖ ik˘ ceitÿ –24–
y;vÿ∂;ôt;….ÿmnÖSyetÖ t•;itÿ vdet( –25–
b[˜Ö vô ;ôidnoÿ vd≤Ntô pr;ÿçmodÖn' p[;xI3" p[TÖ yç;3…mitÿ –26–
TvmoÿdnÖ ' p[;xI3STv;moÿdnÖ ;3 îitÿ –27–

371
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;ÿç' cwn'Ö p[;xIÿ" p[;,ô ;STv;ÿ h;SyôNtITyenÿ m;h –28–


p[TÖ yç'Ã cwn'Ö p[;xIÿrp;ôn;STv;ÿ h;SyôNtITyenÿ m;h –29–
nwv;hmoÿdnÖ ' n m;moÿdnÖ " –30–
aoôdnÖ EÖv*dÖn' p[;xIÿt( –31–
è2ù i√tIy" py;Ry"
è1-18ù a∑;dxg,Sy;Sy py;RySy è1á 7á 10á 1-18ù p[qms¢mdxmg,;n;'
p[qm;n;mvs;nc;| p[qm;¥∑;dx;n;ç s¢mIn; s;ªI i]∑up(
è1á 4á 11á 1-18á 2-3á 13-17ù p[qmctuqk Rw ;dx;n;' i√tIy;n;'á
p[qm;¥∑;dx;n;' tOtIy;n;'á i√tIytOtIyyoS]yodx;idpç;n;ç pçmIn;mekpd;surI
g;y]Iá è1á 10á 12á 16ù p[qmdxm√;dxWo@x;n;çtuqIRn;' dwvI jgtI
è2á 13ù i√tIy]yodxyoítuQyoRr;surI bOhtIù è7á 13á 15á 1á 4-12á 18ù
s¢m]yodxpçdx;n;' i√tIy;n;'á p[qmSy ctuq;Ridnv;n;m∑;dxSy c
pçmIn;mekpd;suynR ∑u pu ( è1-18ù p[qm;¥∑;dx;n;' WœIn;' s;ª‰nu∑pu (
è2-5á 8-9á 11-18ù i√tIy;idctu,;Rm∑mnvmyorek;dx;¥∑;n;ç
p[qm;n;m;CyRn∑u pu ( è6ù WœSy p[qm;y;" s;ªI p…¤" è2á 5á 9á 16á 17ù
i√tIypçmnvmWo@xs¢dx;n;' i√tIy;n;m;surI jgtI è3á 6á 10á 12á 14ù
tOtIyWœdxm√;dxctudx R ;n;' i√tIy;n;m;surI p…¤" è3ù tOtIySy ctuQy;R a;surI
i]∑up( è4á 15á 17ù ctuqpR çdxs¢dx;n;' ctuqIRn;' y;juWI g;y]I
è5á 6á 9ù pçmWœnvm;n;' ctuqIRn;' dwvI p…¤"
è7-8ù s¢m;∑myoítuQyoR" p[;j;pTy; g;y]I è8ù a∑mSy i√tIy;y; a;suyiRu „,k™
è11á 14á 18ù Ek;dxctudx R ;∑;dx;n;' ctuqIRn;' dwvI i]∑up(
è18ù a∑;dxSy c i√tIy;y; Ekpd; .u·rk™ s;ªI bOhtI zNd;'…s –
ttÿínw mÖNyenÿ xIô„,;R p[;xIôynRe ÿ cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
Jyeœô tÖ Steÿ p[jÖ ; mÿ·r„yôtITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
bOhSÖ pitÿn; xIô„,;R )
tennÿw 'Ö p[;≤xÿW'Ö tennÿw mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
372
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –1–
ttÿínw mÖNy;>y;ô' ≈o];ÿ>y;ô' p[;xIôy;R>y;'Ã cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
bÖ…/ôro .ÿiv„yôsITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
¥;v;ÿp…O qôvI>y;ô' ≈o];ÿ>y;m( )
t;>y;ÿmne 'Ö p[;≤xÿW'Ö t;>y;ÿmne mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –2–
ttÿínw mÖNy;>y;ÿm=Ö I>y;ô' p[;xIôy;R>y;'Ã cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
aÖN/o .ÿiv„yôsITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
sUyû ;Rcô NÖ {ômsÖ ;>y;ÿm=Ö I>y;ÿm( )
t;>y;ÿmne 'Ö p[;≤xÿW'Ö t;>y;ÿmne mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –3–
ttÿínw mÖNyenÖ mu%nÿe Ö p[;xIôynRe ÿ cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
mu%
û tô Steÿ p[jÖ ; mÿ·r„yôtITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
b[˜,ÿ ;ô mu%nÿe )
tennÿw 'Ö p[;≤xÿW'Ö tennÿw mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –4–
ttÿínw mÖNyy;ÿ …jô◊y;ô p[;xIôyyR ;ÿ cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
…jô◊; teÿ m·r„yôtITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
aÖ¶…e jR◊ô y;ÿ )
373
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

tennÿw 'Ö p[;≤xÿW'Ö tennÿw mjIgmm( )


EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –5–
ttÿínw mÖNywdNR tw"ô p[;xIôyíRw tÖw ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
dNt;ÿSte xTSyôNtITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
Aût…u .ôdNR tw"ÿ )
twrnÿe 'Ö p[;≤xÿW'Ö twrnÿe mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –6–
ttÿínw mÖNyw" p[;,ÿ ;p;ôn"w p[;xIôyíRw tÖw ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
p[;,ô ;ôp;ôn;STv;ÿ h;SyôNtITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
sÖ¢iÖ WR….ÿ" p[;,;p;ôn"w )
twrnÿe 'Ö p[;≤xÿW'Ö twrnÿe mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –7–
ttÿínw mÖNyenÖ Vycÿs;ô p[;xIôynRe ÿ cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
r;ÖjyÖ +Ö mSTv;ÿ hin„yôtITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
aÖNt·rÿ=,e Ö Vycÿs; )
twrnÿe 'Ö p[;≤xÿW'Ö twrnÿe mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –8–
ttÿínw mÖNyenÿ pOœû nº Ö p[;xIôynRe ÿ cwtÖ ' pUvRÖ AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
ivô¥Êu v;ÿ hin„yôtITyenÿ m;h )
374
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )


idôv; pOœû nº ÿ )
twrnÿe 'Ö p[;≤xÿW'Ö twrnÿe mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –9–
ttÿínw mÖNyenorÿs;ô p[;xIôynRe ÿ cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
’û„y; n r;ÿTSyôsITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
pO…qôVyorÿs; )
twrnÿe 'Ö p[;≤xÿW'Ö twrnÿe mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –10–
ttÿínw mÖNyenoôdre,ÿ Ö p[;xIôynRe ÿ cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
¨ÖdrÖ dÄ ;ôrSTv;ÿ hin„yôtITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
sÖTyenoôdre,ÿ )
twrnÿe 'Ö p[;≤xÿW'Ö twrnÿe mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –11–
ttÿínw mÖNyenÿ vÖ‚Stn;ô p[;xIôynRe ÿ cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
aÖPsu mÿ·r„yôsITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
sÖm{ûu ,e ÿ vÖ‚Stn;ÿ )
twrnÿe 'Ö p[;≤xÿW'Ö twrnÿe mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –12–

375
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ttÿínw mÖNy;>y;ÿm®ûU >y;ô' p[;xIôy;R>y;'Ã cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )


ËôÂ teÿ m·r„ytÖ îTyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
…mô];v®ÿ,yoÂô®>y;ÿm( )
t;>y;ÿmne 'Ö p[;≤xÿW'Ö t;>y;ÿmne mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –13–
ttÿínw mÖNy;>y;ÿmœIôvŒ;ô' p[;xIôy;R>y;'à cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
ß;ômo .ÿiv„yôsITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
Tv∑urÿ œIôvŒ;ÿm( )
t;>y;ÿmne 'Ö p[;≤xÿW'Ö t;>y;ÿmne mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –14–
ttÿínw mÖNy;>y;ô' p;d;ÿ>y;ô' p[;xIôy;R>y;'Ã cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
bÖ¸cû ;ôrI .ÿiv„yôsITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
aÖ…ênoô" p;d;ÿ>y;m( )
t;>y;ÿmne 'Ö p[;≤xÿW'Ö t;>y;ÿmne mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –15–
ttÿínw mÖNy;>y;ô' p[pdÿ ;>y;ô' p[;xIôy;R>y;'Ã cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
sÖpSR Tv;ÿ hin„yôtITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
sÖivôt"u p[pdÿ ;>y;m( )
t;>y;ÿmne 'Ö p[;≤xÿW'Ö t;>y;ÿmne mjIgmm(( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
376
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –16–
ttÿínw mÖNy;>y;ô' hSt;ÿ>y;ô' p[;xIôy;R>y;'Ã cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
b[;˜ô ,ô ' hÿin„yôsITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
AûtSyô hSt;ÿ>y;m( )
t;>y;ÿmne 'Ö p[;≤xÿW'Ö t;>y;ÿmne mjIgmm(( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –17–
ttÿínw mÖNyy;ÿ p[itôœy;ô p[;xIôyyR ;ÿ cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
aÖpiÖ[ tôœ;ôno˝ån;ytÖno mÿ·r„yôsITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
sÖTye p[iÿ tôœ;yÿ )
tywnÿ 'Ö p[;≤xÿW'Ö tywnÿ mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –18–
è3ù tOtIy" py;Ry"
è1-7ù s¢cRSy;Sy py;RySy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_; devt;" ) è1ù p[qmcR
a;suynR ∑u pu ( è2ù i√tIy;y; a;CyuiR „,k™ è3ù tOtIy;y;≤S]pd; .u·rKs;ªI i]∑up(
è4ù ctuQy;R a;surI bOhtI è5ù pçMy; i√pd; .u·rKs;ªI bOhtI
è6ù Wœ‰;" s;ª‰ui„,k™ è7ù s¢My;í p[;j;pTy; bOhtI zNd;'…s
EÖt√w b[›Ö Syÿ ivô∑p'Ö ydoÿdnÖ " –1–
b[›Ö loÿko .vit b[›Ö Syÿ ivô∑ipÿ ≈yteÖ y EÖv' vedÿ –2–
EÖtSm;ô√; aoÿdnÖ ;T]yÿ‚S]'xt' loôk;…•rÿ…mmIt p[jÖ ;pÿit" –3–
teW;'Ã p[DÖ ;n;ÿy yÖDmÿsjO t –4–
377
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

s y EÖv' ivôdWu ÿ ¨p{Ö∑; .ÿvit p[;,ô ' ®ÿ,≤ı –5–


n cÿ p[;nô ' ®Ä,≤ıÿ svRJy;ôin' jIÿyte –6–
n cÿ svRJy;ôin' jIôyteÿ purû nw Ã' jÖrsÿ" p[;,ô o jÿh;it –7–
è4ù ctuq| sUˇ_m(
è1-26ù Wi@±vx' TyOcSy;Sy sUˇ_Sy vwd….R.;RgvR AiW" ) p[;,o devt; )
è1ù p[qmcR" xïmTynu∑pu ( è2-7á 9-13á 16-19á 23-25ù i√tIy;idW<,;'
nvMy;idpç;n;' Wo@Xy;idctsO,;' ]yo…v'Xy;idtOcSy c;nu∑pu (
è8ù a∑My;" pQy;p…¤" è14ù ctudXR y; incOdnu∑pu ( è15ù pçdXy; .u·rgnu∑pu (
è20ù …v'Xy; anu∑Bu g.;R i]∑up( è21ù Ek…v'Xy; m?yeJyoitjRgtI
è22ù √;…v'Xy;≤S]∑up( è26ù Wi@±vX' y;í bOhtIg.;Rn∑u pu ( zNd;'…s
p[;,ô ;yÖ nmoô ySyô svR…Ã môd' vxeÿ )
yo .Utû " svRSÃ yeêrÄ o y‚SmôNTsv|Ö p[itÿiœtm( –1–
nmÿSte p[;,Ö £Nd;ÿyÖ nmÿSte Stn…yôàveÿ )
nmÿSte p[;, ivô¥tu Öe nmÿSte p[;,Ö vWRtà e –2–
yTp[;,ô Stÿn…yôànu ;ÿ….ô£NdôTyoWÿ/I" )
p[ vIÿyNteô g.;RNÃ d/Ötåe qoÿ bÖ◊IivR j;ÿyNte –3–
yTp[;,ô Aût;v;gÿtåe ….ô£NdôTyoWÿ/I" )
sv|Ã tÖd; p[ moÿdteÖ y≤Tk˘ cÖ .UMy;ôm…/ÿ –4–
yÖd; p[;,ô o aÖ>yvÿWIR√WÖ ,Re ÿ pO…qôvI' mÖhIm( )
pÖxvÖStTp[ moÿdNteô mhoô vw noÿ .iv„yit –5–
aÖ….vO∑ÿ ;ô aoWÿ/y" p[;,ô ne Ö smÿv;idrn( )
a;yuvû Rw nÖ" p[;tIÿtrÄ" sv;RÃ n" sur.Ä Irÿk" –6–
378
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

nmÿSte aSTv;yÖte nmoÿ aStu pr;yÖte )


nmÿSte p[;,Ö itœÿtÖ a;sIÿn;yoôt teÖ nmÿ" –7–
nmÿSte p[;, p[;,Öte nmoÿ aSTvp;nÖte )
pÖr;ÖcIn;ÿy teÖ nmÿ" p[tIôcIn;ÿy teÖ nmÖ" svRSà mw t îÄd' nmÿ" –8–
y; teÿ p[;, ip[yô ; tÖnyU oR teÿ p[;,Ö p[ye sÿ I )
aqoô y∫ºWÿ jÖ ' tvÖ tSyÿ no /eih jIôvseÿ –9–
p[;,ô " p[jÖ ; anuÿ vSte ipôt; pu]û …mÿv ip[yô m( )
p[;,ô o hÖ svRSÃ yeêrÖ o y∞ÿ p[;,ô itô y∞Ö n –10–
p[;,ô o mOTû yu" p[;,ô StôKm; p[;,ô ' devÖ ; ¨p;ÿste )
p[;,ô o hÿ sTyv;ôidnÿmˇu mÖ e loôk a; dÿ/t( –11–
p[;,ô o ivôr;$( p[;,ô o de∑I^ ÿ p[;,ô ' svRÖ ¨p;ÿste )
p[;,ô o hÖ sUyíÃR NÖ {m;ÿ" p[;,ô m;ÿÛ" p[jÖ ;pÿitm( –12–
p[;,ô ;ôp;ôn* v[Iiÿ hyÖv;vÿn@Ö v± ;Np[;,ô ¨ÿCyte )
yveÿ h p[;,ô a;ihÿtoåp;ôno v[Iiô h®ÿCyte –13–
ap;ÿnitô p[;,ÿitô pu®Wÿ oô g.eÃR aNtôr; )
yÖd; Tv' p[;,ÿ Ö …jNvôSyqÖ s j;ÿyteÖ pun"ÿ –14–
p[;,ô m;ÿ¸m;Rt·Ö rê;ÿn'Ö v;toÿ h p[;,ô ¨ÿCyte )
p[;,ô e hÿ .Utû ' .Vy'Ã c p[;,ô e sv|Ö p[itÿiœtm( –15–
a;ôqvÖ ,ÖR Ir;ÿi©rÄsIdwvR IÿmnR „u yôj; ¨Öt )
aoWÿ/yÖ" p[ j;ÿyNte yÖd; Tv' p[;,ÿ Ö …jNvÿ…s –16–

379
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

yÖd; p[;,ô o aÖ>yvÿWIR√WÖ ,Re ÿ pO…qôvI' mÖhIm( )


aoWÿ/yÖ" p[ j;ÿyNÖ teåqoô y;" k;íÿ vIô®/ÿ" –17–
ySteÿ p[;,edÖ ' vedÖ y‚Smôí' ;…sô p[itÿiœt" )
sveÖR tSmwÿ bÖ≤l' hÿr;nÖm‚u „m\LÃ loôk ¨ÿˇmÖ e –18–
yq;ÿ p[;, b≤lô˙tÖStu>yô' sv;R"à p[jÖ ; îÄm;" )
EÖv; tSmwÿ bÖ≤l' hÿr;ÖNySTv;ÿ Íû,vÿTsu≈v" –19–
aÖNtgR.íÃR rit devÖ t;ôSv;.Utÿ o .Utû " s ¨ÿ j;yteÖ pun"ÿ )
s .Utû o .Vy'Ã .ivô„y≤Tpôt; pu]û ' p[ ivÿvxe ;ô xcIÿ…." –20–
Ekô˘ p;dÖ' noÆT%ÿdit s≤lôl;ıÖs' ¨Ö∞rÿn( )
ydÖ© s tmuÆÿ T%ôd•e vw ;¥ n ê" Sy;ô• r;]Iô n;hÿ" Sy;ô• Vyu˝CzπTkôd; cÖn
–21–
aÖ∑;cÿ£˘ vtRtÖ Ek¡n…e m sÖhß;ÿ=rÄ' p[ purû o in pÖí; )
aÖ/nRe Ö ivêÖ' .uvnÿ ' jÖj;nÖ ydÿSy;ô/| k¡tmÖ " s kÉtô "u –22–
yo aÖSy ivôêjÿNmnÖ ÈxeÖ ivêÿSyô ce∑tÿ " )
aNyeWÿ u ≤=ôp/[ Nÿ vneÖ tSmwÿ p[;,Ö nmoÿåStu te –23–
yo aÖSy sÖvjR Nÿ mnÖ ÈxeÖ svRSÃ yô ce∑tÿ " )
atÿN{oô b[˜,ÿ ;ô /Irÿ" p[;,ô o m;nuÿ itœ;tu –24–
Ëô?vR" su¢û We uÿ j;g;r nÖnu itôyõR i™ n pÿ¥te )
n su¢û mÿSy su¢û „e vnuÿ xu≈;vÖ kíÖn –25–
p[;,Ö m; mÿTpôy;RvtÿO oô n mdÖNyo .ÿiv„y…s )
aÖp;' g.R…Ã mv jIôvseÖ p[;,ÿ bÖ›;…mÿ Tv;ô m…yÿ –26–
380
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è5ù pçm' sUˇ_m(


è1-26ù Wi@±vx ' TyOcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) b[˜c;rI devt; ) è1ù
p[qmcR" puroitj;gtivr;@±g.;R i]∑up( è2ù i√tIy;y;" pçpd; bOhtIg.;R ivr;$(
xKvrI è3ù tOtIy;y; ¨robOhtI è4-5á 24ù ctuqIRpçMyoítu…v|Xy;í i]∑up( è6ù
Wœ‰;" x;Kvrg.;R ctu„pd; jgtI è7ù s¢My; ivr;@±g.;R i]∑up( è8ù a∑My;"
puroitj;gt; ivr;@±jgtI è9ù nvMy; bOhtIg.;R i]∑up( è10ù dxMy; .u·riK]∑up(
è11á 13ù Ek;dxI]yodXyojRgtI è12ù √;dXy;" x;Kvrg.;R ctu„pd;
ivr;@itjgtI è14á 16-22ù ctudXR y;" Wo@Xy;ids¢;n;ç;nu∑pu (
è15ù pçdXy;" purSt;∆‰oit≤S]∑up( è23ù ]yo…v'Xy;"
purob;hRt;itj;gtg.;R i]∑up( è25ù pç…v'Xy; Ek;vs;n;CyuiR „,k™
è26ù Wi@±vX' y;í m?yeJyoit®i„,Gg.;R i]∑up( zNd;'…s
b[˜Ö cô ;ôrI„,'írÿ itô rodÿsI ¨Ö.e t‚SmÿNdôve ;" s'mnÿ so .v≤Nt )
s d;ÿ/;r pO…qôvI' idv'Ã cÖ s a;ÿc;ôy1| ¡Ö tpÿs; ippitR –1–
b[˜Ö cô ;ô·r,'Ã ipôtroÿ devjÖn;" pOqGÿ devô ; aÿnsûu y' ≤ÿ Ntô sveÃR )
gÖN/ôv;R EÿnmÖ Nv;ÿyNÖ ]yÿ‚S]'x≤T]xÖt;" Wÿ$s( hÖß;" sv;RNô Ts devÖ ;'Stpÿs;
ippitR –2–
a;ôc;ôy˝R ¨pÖnyÿm;no b[˜c;ô·r,'à ’,utÖe g.Rmà NÖ t" )
tm[;]Iÿ‚Stôß ¨Ödreÿ …b.itRô t' j;ôt' {∑umÿ ….ôsy' ≤ÿ Nt devÖ ;" –3–
îÄy' sÖ…mTpO…ÿ qôvI ¥*i√≥tô Iyoôt;Nt·rÿ=' sÖ…m/;ÿ pO,;it )
b[˜Ö cô ;ôrI sÖ…m/;ô me%l
ÿ y;ô ≈me,ÿ loôk;'Stpÿs; ippitR –4–
pUvoRÃ j;ôto b[˜,ÿ o b[˜c;ôrI `Öm| vs;ÿnSÖ tpÖsodÿitœt( )
tSm;ÿ∆;ôt' b[;˜ÿ,'Ö b[˜ÿ Jyeœô ' devÖ ;íÖ sveÃR aÖmtO nÿe s;ôkm( –5–
b[˜Ö cô ;ôy˝Re it sÖ…m/;ô s…mÿı"Ö k;„,|ô vs;ÿno dI≤=ôto dIô`XR mÿ≈"u )
s sÖ¥ Eÿitô pUvSÃR m;ôdˇu rÿ ' smu{û ' loôk;NTsôg' >O yô mu¸rÿ ;Öc·rÿ£t( –6–
b[˜Ö cô ;ôrI jÖnyÖNb[˜;ôpo loôk˘ p[jÖ ;pÿit' prmeiÖ œn'Ã ‚vôr;jÿm( )
381
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

g.oRÃ .UTû v;mOtSÿ yô yon;ôivN{oÿ h .UTû v;surÿ ;'StthR –7–


a;ôc;ôy˝R Stt=Ö n.ÿsI ¨Ö.e îÄme ¨ÖvIR gÿM.Iôre pO…ÿ qôvI' idv'à c )
te rÿ=itô tpÿs; b[˜c;ôrI t‚SmÿNdevô ;" s'mnÿ so .v≤Nt –8–
îÄm;' .U…m'à pO…qôvI' b[˜ÿ c;ôrI ….ô=;m; jÿ.;r p[qmÖ o idv'à c )
te ’ûTv; sÖ…m/;ôvpu ;ÿSteô tyoôr;ipRtà ;ô .uvnÿ ;inô ivê;ÿ –9–
aÖv;RgNÖ y" pÖro aÖNyo idôvSpOœû ;Ìuh;ÿ inô/I inihÿt*ô b[;˜ÿ,Sy )
t* rÿ=itô tpÿs; b[˜c;ôrI tTkÉvl ÿ ' ’,utÖe b[˜ÿ ivô√;n( –10–
aÖv;RgNÖ y îÄto aÖNy" pO…ÿ qôVy; aÖ¶I sÖmte oô n.ÿsI aNtôrme e )
tyoÿ" ≈yNte rÄXmyoå…/ÿ dO!û ;St;n; itÿœitô tpÿs; b[˜c;ôrI –11–
aÖ….ô£NdÿNStônyÿ•®Ä," ≤xÿitô©o bOhû Czπpoånuû .Um*ÿ j.;r )
b[˜Ö cô ;ôrI …sÿçitô s;n*ô ret"ÿ pO…qôVy;' tenÿ jIv≤Nt p[iÖ dxÖítÿß" –12–
aÖ¶* sUyÃRe cÖN{mÿ…s m;tÖ·rêÿNb[˜c;ôy1R P¡Ö su sÖ…m/Öm; dÿ/;it )
t;s;ÿmcÖ IRiWô pOqgÿ .Ö e[ cÿr≤Ntô t;s;ôm;Jyô' pu®Wÿ o vÖWmR ;pÿ" –13–
a;ôc;ôyoR˝ mOTû yuv®R ,ÿ "Ö somÖ aoWÿ/yÖ" pyÿ" )
jIô.tU ;ÿ a;sÖNTsTv;ÿnSÖ tw·rÖd' Sv1Ör¡ ;.Otÿ m( –14–
aÖm; `Otû ' ’¡,tu Öe kÉvl
ÿ m;c;ôyoR˝ .UTû v; v®ÿ,oô y¥ÖdCw zÿTp[jô ;pÿt* )
td(b˜ÿ[ c;ôrI p[;yÿCzôTSv;‚Nmô]o a?y;ôTmnÿ" –15–
a;ôc;ôyoR˝ b[˜c;ôrI b[˜ÿ c;ôrI p[jÖ ;pÿit" )
p[jÖ ;pÿitôivR r;ÿjit ivôr;…@N{oÿå.v√ÖxI –16–
b[˜Ö cô ye,ÃR Ö tpÿs;ô r;j;ÿ r;Ö∑'^ iv rÿ=it )
382
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

a;ôc;ôyoR˝ b[˜cô ye,ÃR b[˜c;ô·r,ÿ…mCzte –17–


b[˜Ö cô ye,ÃR Ö kôNy;ô3¡Ö yuv;ÿn' ‚vNdteÖ pitÿm( )
aÖn@Ö v± ;Nb[˜ÿ cô ye,ÖR ;êoÿ `;ôs' …jÿgIWit –18–
b[˜Ö cô ye,ÃR Ö tpÿs; devÖ ; mOTû yump;ÿflt )
îN{oÿ h b[˜cô ye,ÃR devÖ >e yô" Sv1Ör¡ ;.ÿrt( –19–
aoWÿ/yo .Ut.ÖVymÿhor;Ö]e vnÖSpitÿ" )
sÖv' TÖ sôr" sÖhtu…R .ôSte j;ôt; b[˜ÿ c;ô·r,ÿ" –20–
p;…qRvà ; idôVy;" pÖxvÿ a;rÄ<y; g[;Mô y;íÖ ye )
aÖp=Ö ;" pÖ≤=,ÿíÖ ye te j;ôt; b[˜ÿ c;ô·r,ÿ" –21–
pOqKÖ sveÃR p[;j;pÖTy;" p[;,ô ;n;ôTmsuÿ …b.[it )
t;NTsv;RNô b[˜ÿ r=it b[˜c;ô·r<y;.Otÿ m( –22–
devÖ ;n;ÿmtÖe Tpÿ·rWUtû mnÿ>y;Â!' critô rocÿm;nm( )
tSm;ÿ∆;ôt' b[;˜ÿ,'Ö b[˜ÿ Jyeœô ' devÖ ;íÖ sveÃR aÖmtO nÿe s;ôkm( –23–
b[˜Ö cô ;ôrI b[˜ô .[;jÿiä.itRô t‚SmÿNdevô ; a…/ô ivêeÿ sÖmot;ÿ" )
p[;,ô ;ôp;ôn* jÖnyÖ•;√‰;ôn' v;cÖ' mnoô ˙dÿy'Ö b[˜ÿ me/Ö ;m( –24–
c=u"û ≈o]Ö' yxoÿ aÖSm;suÿ /eÁÖ •Ö' retoô loihÿtmudû rÿm( –25–
t;inô kLpÿNb[˜c;ôrI sÿ≤lôlSyÿ pOœû º tpoÿåitœˇÖPym;ÿn" smu{û e )
s ò;ôto bÖ."u[ ipÿ©l
û " pO…ÿ qôVy;' bÖ¸ roÿcte –26–
è6ù Wœ' sUˇ_m(
è1-23ù ]yo…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy xNt;itA≥iW" ) cN{m; mN]oˇ_; v; devt;" )
383
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

è1-22ù p[qm;id√;…v'xTyOc;mnu∑pu ( è23ù ]yo…v'Xy;í bOhtIg.;Rn∑u pu ( zNdsI


aÖ…¶' b[mÿU oô vnÖSptIônoWÿ/I®Ät vIô®/ÿ" )
îN{ô' bOhSÖ pitô' sUyÖ| te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –1–
b[mûU o r;j;ÿn'Ö v®ÿ,' …mô]' iv„,umû qoô .gÿm( )
a'x'Ö ivvÿSvNt' b[mU SÖ te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –2–
b[mûU o devÖ ' sÿivôt;r'Ã /;ôt;rÿmtûu pUWû ,ÿm( )
Tv∑;ÿrm…gôy[ ' b[mÿU SÖ te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –3–
gÖN/ôv;RPô sôrsoÿ b[mU o aÖ…ên;ô b[˜,ÿ SÖ pitÿm( )
aÖymÖR ; n;mÖ yo devÖ Ste noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –4–
aÖhoôr;Ö]e îÄd' b[mÿU " sUy;RcN{ôms;ÿv.ûu ; )
ivê;ÿn;idôTy;Nb[mÿU SÖ te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –5–
v;t'Ã b[mU " pÖjNR yÿmNÖ t·rÿ=mÖ qoô idxÿ" )
a;x;ÿíÖ sv;RÃ b[mU SÖ te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –6–
muçû Ntuÿ m; xpÖQy;˝dhor;Ö]e aqoÿ ¨ÖW;" )
somoÿ m; devÖ o muçÿ tuû ym;ô¸íÖN{m;ô îitÿ –7–
p;…qRvà ; idôVy" pÖxvÿ a;rÄ<y; ¨Öt ye mOgû ;" )
xÖkN⁄ t;ÿNpô≤=,oÿ b[mU SÖ te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –8–
.Öv;ôxvÖ ;Rivôd' b[mÿU o ®Ä{' pÿxpûu itÿíÖ y" )
îWUyû ;R EÿW;' s'ivôµ t; nÿ" sNtuû sd;ÿ ≤xôv;" –9–
idv'à b[mU oô n=ÿ];…,ô .U…m'à yÖ=;…,ô pvRtà ;n( )
sÖm{ûu ; nÖ¥o˝ vexNÖ t;Ste noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –10–
384
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

sÖ¢WÖ IRNv; îÄd' b[mÿU oôåpo devÖ I" p[jÖ ;pÿitm( )


ipôtNø yôm≈eœÿ ;Nb[mU SÖ te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –11–
ye devÖ ; idÿivôWdoÿ aNt·r=ÖsdÿíÖ ye )
pO…û qôVy;' xÖ£; ye …≈ôt;Ste noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –12–
a;ôidôTy; ®Ä{; vsÿvo idôiv devÖ ; aqÿv;Rn" )
ai©ÿrso mnIôiW,ÖSte noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –13–
yÖD' b[mÿU oô yjÿm;nÖmcO "Ö s;m;ÿin .eWjÖ ; )
yjUiÃ' Wô ho];ÿ b[mU SÖ te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –14–
pçÿ r;ÖJy;inÿ vIô®/;ô' somÿ≈œe ;in b[mU " )
dÖ.oR .Ö©o yvÖ" shÖSte noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –15–
aÖr;y;ÿNb[mU oô r=;'…Ã s sÖp;RNpu<ÿ yjÖn;≤Npôtnø ( )
mOTû yUnk
e x
¡ t' b[mU SÖ te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –16–
AûtNU b[mÿU Atupû tIÿn;tRvÖ ;nutû h;ÿynÖ ;n( )
sm;ÿ" s'vTsôr;Nm;s;ôS' te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –17–
Etÿ dev; d≤=,Öt" pÖí;Tp[;çÿ ¨Ödte ÿ )
purû St;ÿdˇu rÖ ;Czô£; ivêeÿ devÖ ;" sÖmTe yô te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –18–
ivê;ÿNdevô ;inôd' b[mÿU " sÖTys'/Ã ;nOt;ôv/O "ÿ )
ivê;ÿ….ô" pàIÿ…." sÖh te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –19–
sv;RNÃ devô ;inôd' b[mÿU " sÖTys'/Ã ;nOt;ôv/O "ÿ )
sv;R…Ã .ô" pàIÿ…." sÖh te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –20–

385
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

.Utû ' b[mÿU o .UtpÖ it'Ã .Utû ;n;ÿmtûu yo vÖxI )


.Utû ;inô sv;RÃ sÖg' Tyô te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –21–
y; devÖ I" pçÿ p[iÖ dxoô ye devÖ ; √;dÿxtÖ vR "ÿ )
sÖv' TÖ sôrSyÖ ye d'∑;^ Sû te nÿ" sNtuû sd;ÿ ≤xôv;" –22–
yNm;tÿlI rq£°ôtmÖmtO 'Ö vedÿ .eWjÖ m( )
tidN{oÿ aÖPsu p[;vex
ÿ yÖˇd;poÿ dˇ .eWjÖ m( –23–
è7ù s¢m' sUˇ_m(
è1-27ù s¢…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) ¨iCz∑oå?y;Tmç devte )
è1-5á 7-20á 23-27ù p[qm;idpçc;| s¢My;idctudx R ;n;'
]yo…v'Xy;idpç;n;ç;nu∑pu ( è6ù Wœ‰; b;hRtpr; pur ¨i„,gnu∑pu (
è21ù Ek…v'Xy;" Svr;@nu∑pu ( è22ù √;…v'Xy;í ivr;$(pQy;bOhtI zNd;'…s
¨æCzÿ∑Öe n;mÿ Âôp' coæCzÿ∑e loôk a;ihÿt" )
¨æCzÿ∑Öe îN{ÿí;ô…¶íÖ ivêÿmNÖ t" sÖm;ihÿtm( –1–
¨æCzÿ∑Öe ¥;v;ÿp…O qôvI ivê'à .Utû ' sÖm;ihÿtm( )
a;pÿ" smu{û ¨æCzÿ∑e cÖN{m;ô v;tÖ a;ihÿt" –2–
s•uæCzÿ∑Öe as'íà oô.* mOTû yuv;Rj"ÿ p[jÖ ;pÿit" )
l*ôKy; ¨æCzÿ∑Ö a;yÿˇ;ô v[íÖ {í;ipô ≈ImR…yÿ –3–
dO!û o Î'hà iSqôro Nyo b[˜ÿ ivêÖsjO oô dxÿ )
n;….ÿ…mv sÖvtR íÿ £ Ö muæCzÿ∑e devÖ t;ÿ" …≈ôt;" –4–
AKs;mÖ yju®û æCzÿ∑ ¨ÌIôq" p[Stutÿ ' Stutû m( )
ihô˚;ôr ¨æCzÿ∑Öe SvrÄ" s;ªoÿ meiÖ díÖ tNm…yÿ –5–
EeNÖ {;ô¶' p;ÿvm;ôn' mÖh;n;ÿªImRh;v[tÖ m( )
386
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

¨æCzÿ∑e yÖDSy;©;ÿNyôNtgR.ÃR îv m;ôt·rÿ –6–


r;ÖjsÖ yU Ã' v;jÖpye mÿ …¶∑oômStdÿ?vôr" )
aÖk;≥êô mÖ /Öe ;vuæCzÿ∑e jIôvbÿihRmiÖR dNtÿm" –7–
aÖ¶‰;ô/ye mÖ qoÿ dIô=; k;ÿmpÖ X[ zNdÿs; sÖh )
¨Tsÿ•; yÖD;" sÖ];<yuæCzô∑åe …/ÿ sÖm;ihÿt;" –8–
aÖ…¶ôhoô]' cÿ ≈Öı; cÿ vW$(k;ôro v[tÖ ' tpÿ" )
d≤=ÿ,∑Äe ' pUtû | coæCzô∑åe …/ÿ sÖm;ihÿt;" –9–
EÖkrô ;Ö]o i√ÿr;Ö]" sÿ¥"Ö £°" p[£
Ö °®ÄKQy˝" )
aotÖ' inihÿtmÖ æu Czÿ∑e yÖDSy;ô,iU nÿ ivô¥y;ÿ –10–
cÖtrU ;Ö]" pÿçr;Ö]" Wÿ@;^ ]û íoô.yÿ" sÖh )
Woô@xÖ I sÿ¢r;Ö]íoæCzÿ∑;∆…DreÄ sveÖR ye yÖD; aÖmtO ÿe ihôt;" –11–
p[tÖ Iôh;ôro inô/n'Ã ivêÖ…j∞;ÿ….ô…j∞Ö y" )
s;ôˆ;ôitôr;Ö];vuæCzÿ∑e √;dx;ôhoåipô tNm…yÿ –12–
sUnû tO ;ô s'niÿ tô" =em"ÿ Svô/oj;RmtO 'Ö shÿ" )
¨æCzÿ∑Öe sveÃR p[TÖ yçÖ" k;m;ô" k;menÿ ttOp"u –13–
nvÖ .UmIÿ" smu{û ; ¨æCzû∑…e /ÿ …≈ôt; idvÿ" )
a; sUyoRà .;ôTyuæCzÿ∑åe hor;Ö]e aipô tNm…yÿ –14–
¨ÖphÖ Vy'Ã ivWUvû Ntô' ye cÿ yÖD; guh;ÿ ihôt;" )
…b.ÿitR .Öt;R ivêÖSyoæCzÿ∑o jinôt"u ipôt; –15–
ipôtÄ ; jÿinôt®u æCzô∑oåsoô" p*]ÿ" ipt;mÖh" )
387
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

s ≤=ÿyitô ivêÖSyex;ÿnoô vOW;ô .UMy;ÿmitôfl‰˝" –16–


Aût' sÖTy' tpoÿ r;Ö∑'^ ≈moô /mRíÃ Ö kmRà c )
.Utû ' .ÿivô„yduæCzÿ∑e vIôy˝| lÖ+mIbRl'Ö bleÿ –17–
smO≤ÿ ıôrojÖ a;kUi¡ t" =Ö]' r;Ö∑'^ W@ëVû yR˝" )
sÖv' TÖ sôroå?yuæCzÿ∑Ö î@;ÿ p[WÖw ; g[h;ÿ hÖ…v" –18–
ctuhÿ oRt;r a;ôip[yíÿ ;tum;RSô y;inÿ nIôivdÿ" )
¨æCzÿ∑e yÖD;" ho];ÿ" pxubNÖ /;Stid∑ÿy" –19–
aÖ/mÖR ;ôs;íÖ m;s;ÿí;tRvÖ ; Aût…u .ÿ" sÖh )
¨æCzÿ∑e `oôiW,Iôr;pÿ" Stn…yôà"u ≈uitÿmhÖR I –20–
xkúrÿ ;Ö" …sk¡t;ô aXm;ÿnÖ aoWÿ/yo vIô®/ÖStO,;ÿ )
aÖ.;[ …,ÿ ivô¥tu oÿ vÖWmR æu Czÿ∑Öe s'…≈ÿt; …≈ôt; –21–
r;≤ıô" p[;i¢ô" sm;ÿi¢ôVy;R˝i¢ômhR ÿ E/Öt"u )
aTy;ÿi¢ô®æCzÿ∑Öe .Uitôí;ihÿt;ô inihÿt; ihôt; –22–
y∞ÿ p[;,ô itÿ p[;,ô ne Ö y∞Ö pXyÿitô c=uWÿ ; )
¨æCzÿ∑;∆…DreÄ sveÃR idôiv devÖ ; idÿivô…≈tÿ" –23–
AcÖ" s;m;ÿinô CzNd;'…Ã s pur;Ö,' yjuWÿ ; sÖh )
¨æCzÿ∑;∆…DreÄ sveÃR idôiv devÖ ; idÿivô…≈tÿ" –24–
p[;,ô ;ôp;ôn* c=u"û ≈o]Öm≤=ÿitíÖ ≤=itÿíÖ y; )
¨æCzÿ∑;∆…DreÄ sveÃR idôiv devÖ ; idÿivô…≈tÿ" –25–
a;ônNÖ d; mod;ÿ" p[mÖ du oÿå….modÖmdu íÿ Ö ye )
388
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

¨æCzÿ∑;∆…DreÄ sveÃR idôiv devÖ ; idÿivô…≈tÿ" –26–


devÖ ;" ipôtroÿ mnu„û y;˝ gN/v;RPsôrsÿíÖ ye )
¨æCzÿ∑;∆…DreÄ sveÃR idôiv devÖ ; idÿivô…≈tÿ" –27–
è8ù a∑m' sUˇ_m(
è1-34ù ctuiS]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy k*®p…qA≥iW" ) a?y;Tm' mNyuí devte )
è1-32á 34ù p[qm;id√;i]'xÎc;' ctuiS]'Xy;í;nu∑pu (
è33ù ]yiS]'Xy;í pQy;p…¤XzNdsI
yNmôNyuj;Ryô ;m;vÿhTs'kLô pSyÿ gOhû ;d…/ÿ )
k a;ÿs'Ö jNy;ô" kÉ vÖr;" k ¨ÿ JyeœvÖro˝å.vt( –1–
tpÿívÖw ;St;ô' kmRà c;ôNtmRhà TÖ y˝,RvÖ e )
t a;ÿs'Ö jNy;ôSte vÖr; b[˜ÿ JyeœvÖro˝å.vt( –2–
dxÿ s;ôkmÿj;yNt devÖ ; devÖ >e yÿ" purû ; )
yo vw t;iNvô¥;Tp[Tô y=Ö' s v; aÖ¥ mÖh√ÿdte ( –3–
p[;,ô ;ôp;ôn* c=u"û ≈o]Öm≤=ÿitíÖ ≤=itÿíÖ y; )
Vy;ônoôd;ôn* v;õ™mnÖSte v; a;kÀi¡ tôm;vÿhn( –4–
aj;ÿt; a;s•Otû voåqoÿ /;ôt; bOhSÖ pitÿ" )
îÄN{;ô¶I aÖ…ên;ô tihRô k˘ te Jyeœô mup;ÿst –5–
tpÿívÖw ;St;ô' kmRà c;ôNtmRhà TÖ y˝,RvÖ e )
tpoÿ h jDeÖ kmR,à SÖ tˇe Jyeœô mup;ÿst –6–
yet a;sIô∫…À mô" pUv;Rô y;mÿı;ôtyÖ îi√ôd"u )
y" vw t;' ivô¥;•;ômq;ô s mÿNyet pur;,Öivt( –7–

389
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

k⁄tÖ îN{ô" k⁄t"Ö somÖ" k⁄toÿ aÖ…¶rÿj;yt )


k⁄tSÖ Tv∑;ô smÿ.vÖTk⁄toÿ /;ôt;j;ÿyt –8–
îN{;ôidN{ô" som;ôTsomoÿ aÖ¶re …Ä ¶rÿj;yt )
Tv∑;ÿ h jDeÖ Tv∑u/ÿ ;Rtô /u ;Rtô ;j;ÿyt –9–
ye t a;sÖNdxÿ j;ôt; devÖ ; devÖ >e yÿ" purû ; )
pu]û >e yoÿ loôk˘ dÖÊv; k‚SmôS' te loôk a;ÿste –10–
yÖd; kÉx;ôniSqô ò;vÿ m;'sô ' mÖ∆;nÖm;.ÿrt( )
xrIÿr' ’ûTv; p;dÿvTÖ k˘ loôkmnuû p[;ivÿxt( –11–
k⁄t"Ö kÉx;ôNk⁄t"Ö ò;vÖ k⁄toô aSqIôNy;.ÿrt( )
a©;û pv;R…Ã , mÖ∆;nÖ' ko m;'sô ' k⁄tÖ a;.ÿrt( –12–
sÖ…' scoô n;mÖ te devÖ ; ye s'.Ã ;ôr;NTsôm.ÿrn( )
sv|Ã sÖ…' sCyô mTy|Ã devÖ ;" pu®Wÿ mÖ ;ivÿxn( –13–
ËôÂ p;d;ÿvœIôvNt*ô ≤xroÖ hSt;ôvqoô mu%mÿ ( )
pO∑û IbRjà ÁÖR ˝º p;ôêRe kStTsmÿd/;ôdiO Wÿ" –14–
≤xroÖ hSt;ôvqoô mu%Ã' …jô◊;' g[Ivô ;íÖ k°k¡s;" )
Tvôc; p[;vô TO yô sv|Ö tTsô/' ; smÿd/;NmôhI –15–
yˇCzrIÿrmÄ xÿyTsô/' y;ô s'ihÿt' mÖht( )
yendÖe mÖ¥ rocÿtÖe ko aÿ‚SmôNv,RmÖ ;.ÿrt( –16–
sveÃR devÖ ; ¨p;ÿ≤x=ÖNtdÿj;n;√Ö/"U sÖtI )
ÈÄx; vxÿSyô y; j;ôy; s;‚SmôNv,RmÖ ;.ÿrt( –17–

390
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

yÖd; Tv∑;ô VytO,ÿ ≤Tpôt; Tv∑uyû R ¨ˇÿr" )


gOhû ' ’ûTv; mTy|Ã devÖ ;" pu®Wÿ mÖ ;ivÿxn( –18–
Sv“oô vw tÖN{IinRAiÃ≥ t" p;ôPm;noô n;mÿ devÖ t;ÿ" )
jÖr; %;lÿTyô' p;≤lÿTyô' xrIÿrmÄ nuû p[;ivÿxn( –19–
SteyÃ' du„’ût' vO…ÿ jôn' sÖTy' yÖDo yxoÿ bOhû t( )
bl'Ã c =Ö]mojÿíÖ xrIÿrmÄ nuû p[;ivÿxn( –20–
.UitÿíÖ v; a.Uiÿ tí r;Ötyoår;ÿtyíÖ y;" )
=u/íÿ Ö sv;RSô tO„,;ÿíÖ xrIÿrmÄ nuû p[;ivÿxn( –21–
inôNd;íÖ v; ainÿNd;íÖ y∞Ö hNteitô neitÿ c )
xrIÿr' ≈Öı; d≤=ô,;≈Öı;ô c;nuû p[;ivÿxn( –22–
ivô¥;íÖ v; aivÿ¥;íÖ y∞;ôNydupÿ deXÖ y˝m( )
xrIÿr'Ä b[˜ô p[;ivÿxdÖ cO "Ö s;m;qoô yju"ÿ –23–
a;ônNÖ d; mod;ÿ" p[mÖ du oÿå….modÖmdu íÿ Ö ye )
hÖso nÖ·r∑;ÿ nOˇû ;inô xrIÿrmÄ nuû p[;ivÿxn( –24–
a;ôl;ôp;íÿ p[l;ôp;í;ÿ….l;pÖlpÿíÖ ye )
xrIÿr'Ä sv|Öe p[;ivÿx•;ôyju "ÿ p[yÖ ju oô yuj"ÿ –25–
p[;,ô ;ôp;ôn* c=u"û ≈o]Öm≤=ÿitíÖ ≤=itÿíÖ y; )
Vy;ônoôd;ôn* v;õ™mnÖ" xrIÿr,e Ö t ÈÃyNte –26–
a;ô≤xWÿí p[≤Ö xWÿí sÖ≤' xWoÿ ivô≤xWÿíÖ y;" )
…côˇ;inô sveÃR s'kLô p;" xrIÿrmÄ nuû p[;ivÿxn( –27–

391
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;Sneyÿ IíÖ v;Steyÿ Ií TvrÄ,;" ’¡p,Ö ;íÖ y;" )


guÁ;ÿ" xu£
û ; SqUl
û ; aÖpSt; bIÿ.TÖ s;vÿs;dyn( –28–
aiSqÿ ’ûTv; sÖ…m/Ö' tdÖ∑;poÿ as;dyn( )
ret"ÿ ’ûTv;Jy'Ã devÖ ;" pu®Wÿ mÖ ;ivÿxn( –29–
y; a;poô y;íÿ devÖ t;ô y; ivôr;@( b[˜,ÿ ; sÖh )
xrIÿr'Ä b[˜ô p[;ivÿxCÖ zrIÖråe …/ÿ p[jÖ ;pÿit" –30–
sUyíÖR =uvû ;Rt"ÿ p[;,ô ' pu®Wÿ Syô iv .e…ÿ jre )
aq;ôSyetrÿ m;ôTm;n'Ã devÖ ;" p[;yÿCz•Ö¶yeÿ –31–
tSm;ô√w ivô√;Npu®Wÿ …môd' b[˜ie tÿ mNyte )
sv;Rô Á˝‚SmNdevô t;ô g;voÿ goôœ îÄv;sÿte –32–
p[qÖ mÖ ne ÿ p[m;ôr,e ÿ ]e/Ö ; iv„vôiõ(v gÿCzit )
aÖd EkÉn¡ Ö gCzÿTyôd EkÉn¡ gCztIôhk w n¡É Ö in Wevÿ te –33–
aÖPsu StIôm;suÿ vOı
û ;suû xrIÿrmNtôr; ihôtm( )
t‚SmôHzvo?yÿNtôr; tSm;ôCzvo?yuCÿ yte –34–
è9ù nvm' sUˇ_m(
è1-26ù Wi@±vx ' TyOcSy;Sy sUˇ_Sy k;˚;yn AiW" ) abuiR ddevR t; )
è1ù p[qmcRS}yvs;n; s¢pd; ivr;$( xKvrI è2á 5-8á 10á 12-13á 18-21ù
i√tIy;y;" pçMy;idctsO,;' dxmI√;dxI]yodxIn;m∑;dXy;idctsO,;ç;nu∑pu (
è3ù tOtIy;y;" proi„,k™
è4ù ctuQy;RS}yvs;noi„,GbOhtIg.;R pr;i]∑up( W$(pd;itjgtI
è9á 11á 14á 23á 26ù nvMyek;dxIctudx R I]yo…v'xIWi@±vx' In;' pQy;p…¤"
è15á 22á 24-25ù pçdxI√;…v'xIctu…v|xIpç…v'xIn;' }yvs;n; s¢pd; xKvrI
è16ù Wo@Xy;S}yvs;n; pçpd; ivr;@ëp·r∑;∆‰oit≤S]∑up(
è17ù s¢dXy;í i]pd; g;y]I zNd;'…s
392
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

ye b;ôhvoô y; îWÿvoô /Nvÿn;' vIôy;R˝…, c )


aÖsINpÿrx
Ä nU ;yu/ÿ ' …cˇ;kÀtû ' cÖ yd(/iûO d )
sv|Ö tdÿbdRu Öe TvmÖ…m]e>ÿ yo dOx
û e k⁄Â
¡ d;ôr;'íÖ p[ dÿxyR –1–
¨·ˇÿœtÖ s' nÿÁ?vô' …m];ô devjÿ n; yUyû m( )
s'd∑ÿO ; gu¢û ; vÿ" sNtuû y; noÿ …mô];<yÿbdRu e –2–
¨·ˇÿœtÖm; rÿ.te ;m;d;ns'd;ôn;>y;ÿm( )
aÖ…m];ÿ,;ô' sen;ÿ aÖ…. /ÿˇmbudR e –3–
abuiÃR dôn;RmÖ yo devÖ Èx;ÿníÖ Ny˝buiR d" )
y;>y;ÿmNÖ t·rÿ=mÖ ;vOtÿ …môy' cÿ pO…qôvI mÖhI )
t;>y;ô…mN{ÿmie d>y;mÖh' …jôtmNve…ÿ mô senyÿ ; –4–
¨·ˇÿœÖ Tv' devÿ jÖn;budRà eÖ senyÿ ; sÖh )
.ÖÔ•Ö…m];ÿ,;ô' sen;'Ã .oôg…e .ô" p·rÿ v;ry –5–
sÖ¢ j;ôt;•‰˝budR ¨d;ôr;,;'à smIô=yÿn( )
te….ôÇm;Jyeÿ ¸ûte svw®ÖR ·ˇÿœÖ senyÿ ; –6–
p[iÖ tôfl;ôn;≈umÿ %ûu I ’¡/k u ,ô IR cÿ £oxtu )
ivôkx ôÉ I pu®Wÿ e hÖte rÿidôte aÿbdRu Öe tvÿ –7–
sÖk
' WRNÃ tI kôÂk¡r'Ä mnÿs; pu]û …môCzNtIÿ )
pitô' .[;tÿrmÄ ;TSv;nÿi[ dôte aÿbdRu Öe tvÿ –8–
aÖ≤lKlÿv; j;„kmÖd; gO/;[ "ÿ Xyenô ;" pÿtiÄ ],ÿ" )
?v;Õ;ÿ" xÖkn⁄ yÿ StOPyNTvô…m]eWÿ u smIô=yÿni[ dôte aÿbdRu Öe tvÿ –9–
aqoô sv|Ö ê;pÿd'Ö m≤=ÿk; tOPytuû i£…mÿ" )
393
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

p*®ÿWyÖe åe …/ô k⁄,pÿ e ridôte aÿbdRu Öe tvÿ –10–


a; gO ÿ ItÖ' s' bOhÿ t' p[;,;p;ôn;•‰ÿbdRu e )
inôv;ôx; `oW;ô" s' yÿNTvô…m]eWÿ u smIô=yÿni[ dôte aÿbdRu Öe tvÿ –11–
¨√πpÿ yÖ s' ivÿjNt;' ….ôy;…m];ôNTs' sOjÿ )
¨Ö®gÄ ;[ hô bw ;R◊à ˚Ö i¯ vR?y;ô…m];ÿ•‰budR e –12–
muÁNÿ TveW;' b;ôhvÿ…íˇ;kÀtû ' cÖ yd(/iûO d )
mwW;ômCu zπiÿ Wô ik˘ cÖn rÿidôte aÿbdRu Öe tvÿ –13–
p[iÖ tôfl;ôn;" s' /;ÿvNÄ tUr"ÿ p$*ôr;v;ÿfl;ôn;" )
aÖ`;ô·r,IÿivRkXôÉ yo˝ ®dÖTy1Ö"¡ pu®Wÿ e hÖte rÿidôte aÿbdRu Öe tvÿ –14–
ê˝NvtIrPsôrsoô Âpÿk; ¨Öt;budÃR e )
aÖNtô"p;ô]e re·rÿhtI' ·rÖx;' du…ÿ ,RihtwiÖ W,Iÿm( )
sv;RSô t; aÿbdRu Öe TvmÖ…m]e>ÿ yo dOx û e k⁄¡ d;ôr;'íÖ p[ dÿxyR –15–
%ÖdrU åÿe …/c˚^mû ;' %ivRk
à ;' %vRv;ô…snIÿm( )
y ¨ÿd;ôr; aÖNtihRtà ; gN/v;RPsôrsÿíÖ ye )
sÖp;R îÿtrjÖn; r=;'…Ã s –16–
ctudÿ ∑'R ;^ Hz‰;ôvdÿt" k⁄Mû .mu„ÿ k;ô\ asOÑÿ %
ü ;n( )
Svô>yôs; ye coÿŒsÖ ;" –17–
¨√πpÿ yÖ TvmÿbdRu åÖe …m];ÿ,;mÖm"U …scÿ" )
jy;'íà …jô„,uí;ô…m];ô\ jyÿt;ô…mN{ÿmie dn* –18–
p[bl
( Iÿno mOidôt" xÿy;' hÖtoô3å¡Ö …m]oÿ NybudR e )
aÖ…¶ô…jô◊; /Umÿ ≤xô%; jyÿNtIyRNtuû senyÿ ; –19–
394
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

ty;ÿbdRu Öe p[,ˇÿu ;n;ô…mN{oÿ hNtuû vr'và rm( )


aÖ…m];ÿ,;ô' xcIôpitôm;RmIW;'Ã mo…cô kíÖn –20–
¨Tk¡sNtuû ˙dÿy;NyU?û vR" p[;,ô ¨dIÿWtu )
x*ô„k;ôSymnuÿ vtRt;mÖ…m];ôNmot …môi],ÿ" –21–
ye cÖ /Ir;Ö ye c;/Iÿr;Ö" pr;ÿço b…/ôr;íÖ ye )
tÖmsÖ ; ye cÿ tUprÖ ; aqoÿ bSt;….v;ô…snÿ" )
sv;ôS| t;\ aÿbdRu Öe TvmÖ…m]e>ÿ yo dOx
û e k⁄Â
¡ d;ôr;'íÖ p[dx
ÿ yR –22–
abuiÃR díÖ i]Wÿ‚N/í;ô…m];ÿ•oô iv ivÿ?yt;m( )
yqwWÿ ;…mN{ vO]hÖNhn;ÿm xcIpteåÖ …m];ÿ,;' shßÖx" –23–
vnÖSptIÿNv;nSpôTy;noWÿ/I®Ät vIô®/ÿ" )
gÖN/ôv;RPô sôrsÿ" sÖp;RNdevô ;Npu<ÿ yjÖn;≤Npôtnø ( )
sv;ôS| t;\ aÿbdRu Öe TvmÖ…m]e>ÿ yo dOx
û e k⁄Â
¡ d;ôr;'íÖ p[dx
ÿ yR –24–
ÈÄx;' voÿ mÖ®toÿ devÖ a;ÿidôTyo b[˜,ÿ SÖ pitÿ" )
ÈÄx;' vÖ îN{ÿí;ô…¶íÿ /;ôt; …mô]" p[jÖ ;pÿit" )
ÈÄx;' vÖ AWÿyí£⁄r…Ä m]eWÿ u smIô=yÿni[ dôte aÿbdRu Öe tvÿ –25–
teW;ô' sveWÃR ;ômIx;ÿn;ô ¨·ˇÿœtÖ s' nÿÁ?vô' …m];ô devjÿ n; yUyû m( )
îÄm' s'gà ;[ mô ' sÖ…' jTyÿ yq;loôk˘ iv itÿœ?vm( –26–
è10ù dxm' sUˇ_m(
è1-27ù s¢…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) i]WiN/devR t; ) è1ù
p[qmcoR ivr;$(pQy;bOhtI è2ù i√tIy;y;S}yvs;n; W$(pd; i]∑ubg( .;RitjgtI
è3ù tOtIy;y; ivr;@;St;rp…¤" è4ù ctuQy;R ivr;@nu∑pu (
è5-7á 10-11á 14-15á 18-20á 23-24á 27ù pçMy;idtOcSy
dxMyek;dxIctudxR IpçdxIn;m∑;dXy;idtOcSy
395
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

]yo…v'xIctu…v|xIs¢…v'xIn;ç;nu∑pu ( è8ù a∑My; ivr;æ$(]∑up( è9ù nvMy;"


puroivr;$( purSt;∆‰oit≤S]∑up( è12ù √;dXy;" pçpd; pQy;p…¤" è13ù ]yodXy;"
W$(pd; jgtI è16ù Wo@Xy;S}yvs;n; W$(pd; kk⁄MmTynu∑≤u P]∑uBg.;R xKvrI
è17ù s¢dXy;" pQy;p…¤" è21ù Ek…v'Xy;≤S]pd; g;y]I è22ù √;…v'Xy;
ivr;$( purSt;ä»htI è25ù pç…v'Xy;" kk⁄p( è26ù Wi@±vX' y;í
p[St;rp…¤XzNd;'…s
¨·ˇÿœtÖ s' nÿÁ?vômdu ;ÿr;" kÉtô …u .ÿ" sÖh )
sp;Rô îtÿrjn;ô r=;'SÃ yô…m];ônnuÿ /;vt –1–
ÈÄx;' voÿ vedÖ r;Jyô' i]WÿN/e a®Ä,"w kÉtô …u .ÿ" sÖh )
ye aÖNt·rÿ=Öe ye idôiv pO…ÿ qôVy;' ye cÿ m;nÖv;" )
i]WÿN/eSô te cet…ÿ s du,û ;Rm;ÿnÖ ¨p;ÿst;m( –2–
ayoÿm%
u ;" sUcû Imu%
ÿ ;ô aqoÿ ivk˚ÖtImu%
ÿ ;" )
£ôVy;doô v;tÿrh' sÖ a; sÿjNTvô…m];ôNvj[,ÿe Ö i]Wÿ‚N/n; –3–
aÖNt/eiÃR h j;tvedÖ a;idÿTyô k⁄,pÿ ' bÖ¸ )
i]WÿN/e·rÖy' sen;ô suihÿt;Stu meÖ vxeÿ –4–
¨·ˇÿœÖ Tv' devÿ jÖn;budÃR Öe senyÿ ; sÖh )
aÖy' bÖ≤lvRÖ a;¸ÿt≤Ö S]WÿN/erÖ ;¸ÿit" ip[yô ; –5–
≤xôitôpdÖ I s' ¥ÿtu xrÄVye3ô y¡Ö ' ctu„ÿ pdI )
’Tyeåô …m]e>ÿ yo .vÖ i]WÿN/e" sÖh senyÿ ; –6–
/Umû ;ô=I s' pÿttu ’/uknô IR cÿ £oxtu )
i]WÿN/e"ô senyÿ ; …jôte aÿ®,Ä ;" sÿNtu kÉtô vÿ" –7–
av;ÿyNt;' pÖ≤=,oô ye vy;'SÃ yôNt·rÿ=e idôiv ye crÿ≤Nt )
ê;pÿdoô m≤=ÿk;ô" s' rÿ.Nt;m;ôm;doô gO/;[ "ô k⁄,pÿ e rdNt;m( –8–
396
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

y;…mN{e,ÿ sÖ/' ;' sÖm/ÿTq;ô b[˜,ÿ ; c bOhSpte )


ty;ôh…mÿN{sÖ/' y;ô sv;RNà devô ;inôh ¸ÿv îÄto jÿytÖ m;mut"ÿ –9–
bOhSÖ pitÿr;i©rÄs AWÿyoô b[˜sÿ ≤' xt;" )
aÖsrûu =Ä yÿ,' vÖ/' i]W'‚Ã /' idôVy;≈ÿyn( –10–
yen;ôs* gu¢û a;ÿidôTy ¨Ö.;ivN{ÿíÖ itœÿt" )
i]Wÿ‚N/' devÖ ; aÿ.jÖNt*jÿse cÖ bl;ÿy c –11–
sv;|LÃ loôk;NTsmÿjyNdevô ; a;¸ÿTy;ôny;ÿ )
bOhSÖ pitÿr;i©rÄso vjÖ'[ ym…sÿçt;sur=Ä yÿ,' vÖ/m( –12–
bOhSÖ pitÿr;i©rÄso vjÖ'[ ym…sÿçt;sur=Ä yÿ,' vÖ/m( )
ten;ôhmÖm'U sen;ô' in ≤lÿMp;…m bOhSpteåÖ …m];ÿNhôNMyojÿs; –13–
sveÃR devÖ ; aÖTy;yÿ≤Ntô ye aÖXn≤Ntô vWÿ$’
( tm( )
îÄm;' juWÿ ?vôm;¸ÿit…môto jÿytÖ m;mut"ÿ –14–
sveÃR devÖ ; aÖTy;yÿNtuû i]WÿN/erô ;¸ÿit" ip[yô ; )
sÖ/' ;' mÿhtÖ I' rÿ=tÖ yy;g[eÖ asurÿ ; …jôt;" –15–
v;ôyru …Ä m];ÿ,;…m„vôg;[ <y;çÿtu )
îN{ÿ EW;' b;ôÙNp[itÿ .nˇ_⁄û m; xÿkNp[itô/;…mWumÿ ( )
a;ôidôTy EÿW;mÖS]' iv n;ÿxytu cÖN{m;ÿ yut;ômgÿtSyô pNq;ÿm( –16–
yidÿ p[yÖe du vÃRe purû ; b[˜ô vm;R…Ã , ci£ôre )
tÖnpûU ;n'Ã p·rÖp;,'Ã ’<v;ôn; ydupÿ o…côre sv|Ö tdÿrsÄ ' ’¡…/ –17–
£ôVy;d;ÿnvu tÖ yR Nÿ mOTû yun;ÿ c purû oihÿtm( )
i]WÿN/eô p[ie hô senyÿ ;ô jy;ô…m];ôNp[ pÿ¥Sv –18–
397
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 11 VEDIC LITERATURE COLLECTION

i]WÿN/eô tmÿs;ô TvmÖ…m];ôNp·rÿ v;ry )


pOWû dÖ ;ôJyp[,ÿ ˇu ;n;ô' m;mIW;'Ã mo…cô kíÖn –19–
≤xôitôpdÖ I s' pÿtTvô…m];ÿ,;mÖm"U ≤xcÿ" )
muÁNÿ Tvô¥;mU" sen;ÿ aÖ…m];ÿ,;' NybudR e –20–
mU!û ; aÖ…m];ÿ NybudR e jÖÁ˝º W;ô' vr'và rm( )
aÖny;ÿ jihô senyÿ ; –21–
yíÿ kvÖcI yí;ÿkvÖcoô3å¡Ö …m]oô yí;Jmÿin )
Jy;ôp;ôx"w k¡vcp;ôxrw Jmÿn;ô….hÿt" xy;m(–22–
ye vÖ…mR,oô yeåvÖm;R,oÿ aÖ…m];ô ye cÿ vÖ…mR,"ÿ )
sv;|Sô t;\ aÿbdRu e hÖt;Hz™v;noÿådNtuû .UMy;ÿm–( 23–
ye rÄ…qnoô ye aÿrqÄ ; aÿs;ôd; ye cÿ s;ôidnÿ" )
sv;Rnà dNtuû t;Nhôt;NgO/;[ "ÿ Xyenô ;" pÿtiÖ ],ÿ" –24–
sÖhßÿk,⁄ p; xet;m;…mô]I sen;ÿ smÖre vÖ/;n;ÿm( )
ivivÿı; kkôj;’¡t; –25–
mÖm;Riô v/Ö' ro®ÿvt' sup,Ö rRw dÄ Ntuÿ du…û ít'Ã mOidôt' xy;ÿnm( )
y îÄm;' p[tÖ IcIôm;¸ÿitmÖ…m]oÿ noô yuyTÿu sit –26–
y;' devÖ ; aÿniûu tœÿ≤Ntô ySy;ô n;‚Stÿ ivôr;/ÿnm( )
tyeN{oÿ hNtu vO]hÖ ; vj[,ÿe Ö i]Wÿ…/n; –27–
îTyek;dx' k;<@m(

398
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aq √;dx' k;<@m(
è1ù p[qm' sUˇ_m(
è1-63ù i]W∑‰OcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) .U…mdevR t; ) è1á 3á 17á 29á
31á 55á 60ù p[qm;tOtIy;s¢dXyekoni]'Xyeki]'xIpçpç;xIW∑In;mOc;' i]∑up(
è2ù i√tIy;y; .u·riK]∑up( è4-6á 10á 38ù ctuQy;RidtOcSy dxMy∑;i]'Xyoí
}yvs;n; W$(pd; jgtI è7ù s¢My;" p[St;rp…¤" è8á 11ù
a∑Myek;dXyoS}yvs;n; W$(pd; ivr;@i∑" è9ù nvMy;" pr;nu∑≤u P]∑up(
è12-13á 37ù √;dxI]yodxIs¢i]'xIn;' }yvs;n; pçpd; xKvrI
è14ù ctudXR y; mh;bOhtI è15ù pçdXy;" pçpd; xKvrI è16á 21ù
Wo@Xyek…v'Xyorek;vs;n; s;ªI i]∑up( è18ù a∑;dXy;S}yvs;n; W$(pd;
i]∑ubnu∑Bu g.;RitxKvrI è19ù Ekon…v'Xy; ¨robOhtI è20ù …v'Xy; ivr;@ërobOhtI
è22ù √;…v'Xy;S}yvs;n; W$(pd; ivr;@itjgtI è23ù ]yo…v'Xy;" pçpd;
ivr;@itjgtI è24ù ctu…v|Xy;" pçpd;nu∑Bu g.;R jgtI
è25ù pç…v'Xy;S}yvs;n; s¢pdoi„,gnu∑Bu g.;R xKvrI
è26-28á 33á 35á 39-40á 50á 54á 56á 59á 63ù Wi@±vX' y;idtOcSy
]yiS]'xIpçi]'XyekoncTv;·r'xIcTv;·r'xIpç;xIctu„pç;xIW$(pç;XyekonW∑Ii]W∑I
n;ç;nu∑pu ( è30ù i]'Xy; ivr;@±g;y]I è32ù √;i]'Xy;" purSt;∆‰oit≤S]∑up(
è34ù ctuiS]'Xy;S}yvs;n; W$(pd; i]∑uBbOhtIg.;RitjgtI è36ù Wæ$(]X' y;
ivprItp;dl+m; p…¤" è41ù EkcTv;·r'Xy;S}yvs;n; W$(pd; kk⁄MmtI xKvrI
è42ù i√cTv;·r'Xy;" Svr;@nu∑pu ( è43ù i]cTv;·r'Xy; ivr;@;St;rp…¤"
è44-45á 49ù ctuíTv;·r'xIpçcTv;·r'Xyekonpç;xIn;' jgtI
è46ù W$(cTv;·r'Xy;" W$(pd;nu∑Bu g.;R pr;xKvrI è47ù s¢cTv;·r'Xy;"
W$(pdoi„,gnu∑Bu g.;R pr;itxKvrI è48ù a∑cTv;·r'Xy;" puroånu∑≤u P]∑up(
è51ù EKpç;Xy;S}yvs;n; W$(pd;nu∑Bu g.;R kk⁄MmtI xKvrI è52ù i√pç;Xy;"
pçpd;nu∑Bu g.;R pr;itjgtI è53ù i]pç;Xy;" purob;hRt;nu∑pu ( è57ù s¢pç;Xy;"
puroåitj;gt; jgtI è58ù a∑pç;Xy;" purSt;ä»htI
è61ù EkW∑‰;" purob;hRt; i]∑up( è62ù i√W∑‰;í pr;ivr;æ$(]∑up( zNd;'…s
sÖTy' bOhû dOtû mugû '[ dIô=; tpoô b[˜ÿ yÖD" pO…ÿ qôvI' /;ÿry≤Nt )
s; noÿ .Utû Syô .VyÿSyô pà‰u®û ˘ loôk˘ pO…ÿ qôvI nÿ" ’,otu –1–
aÖsb'Ö ;ô/' mÿ?yôto m;ÿnvÖ ;n;ô' ySy;ÿ ¨Ö√tÿ" p[vÖ tÿ" sÖm' bÖ¸ )
n;n;ÿvIy;Rô aoWÿ/Iôy;R …b.ÿitR pO…qôvI nÿ" p[qt;ô' r;?yÿt;' n" –2–
399
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 12 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ySy;'Ã smu{û ¨Öt …sN/urû ;poô ySy;ôm•'Ã ’û∑yÿ" s'b.Uvû "u )


ySy;ÿ…môd' …jNvÿit p[;,ô dejTÖ s; noô .U…mÿ" pUvpÖR ye ÿe d/;tu –3–
ySy;ôítÿß" p[iÖ dxÿ" pO…qôVy; ySy;ôm•'Ã ’û∑yÿ" s'b.Uvû "u )
y; …b.ÿitR b¸û/; p[;,ô dejTÖ s; noô .U…môgoR„vPy•eÿ d/;tu –4–
ySy;ô' pUvÃRe pUvjR nÖ ; ivÿci£ôre ySy;'Ã devÖ ; asurÿ ;nÖ>yvÿtyR n( )
gv;ômê;ÿn;ô' vyÿsí ivôœ; .gÖ' vcR"à pO…qôvI noÿ d/;tu –5–
ivôê.'Ö rÖ ; vÿs/ûu ;nIÿ p[itôœ; ihrÿ<yv=;ô jgÿto inôvx e nÿ I )
vwêÖ ;ônrÖ ' …b.[tÿ Iô .U…mÿr…Ä ¶…mN{ÿAW.;ô {ivÿ,e no d/;tu –6–
y;' r=ÿNTySvô“; ivÿêdÖ ;nI'Ã devÖ ; .U…m'Ã pO…qôvImp[mÿ ;dm( )
s; noô m/uÿ ip[yô ' duhÿ ;ômqoÿ ¨=tuû vcRsà ; –7–
y;,RvÖ åe …/ÿ s≤lôlmg[Ö a;sIô¥;' m;ôy;….ÿrNÄ vcÿrNmnIôiW,ÿ" )
ySy;ô ˙dÿy' prÄme Vyo˝mNTsôTyen;vOtÿ mÖmtO Ã' pO…qôVy;" )
s; noô .U…môÆSTviWô' bl'Ã r;Ö∑e^ dÿ/;tUˇmÖ e –8–
ySy;ôm;pÿ" p·rcÖr;" sÿm;ônIrÿhor;Ö]e ap[mÿ ;dÖ' =rÿ≤Nt )
s; noô .U…mô.·RU rÿ/;r;Ö pyoÿ duh;ômqoÿ ¨=tuû vcRsà ; –9–
y;mÖ…ên;ôv…mÿm;t;ô' iv„,uyû SR y;'Ã ivc£ôme )
îN{oô y;' cÖ£ a;ôTmneåÿ n…mô];' xcIôpitÿ" )
s; noô .U…môivR sOjÿ t;' m;ôt; pu]û ;yÿ meÖ pyÿ" –10–
…gôryÿSteô pvRtà ; ihômvÖNtoårÿ<y' te pO…qiv SyoônmÿStu )
bÖ.'u[ ’û„,;' roihÿ,I' ivôê¡p;' /[vûu ;' .U…m'à pO…qôvI…mN{ÿg¢u ;m( )
400
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

ajIôtoåhÿtoô a=Ötoå?yÿœ;' pO…qôvImÖhm( –11–


yˇeÖ m?y' pO…qivô y∞Ö n>yô' y;Stô ËjRSÃ tôNv˝" s'b.Uvû "u )
t;suÿ no /eÁ…ô . nÿ" pvSv m;ôt; .U…mÿ" pu]û o aÖh' pO…ÿ qôVy;" )
pÖjNR yÿ" ipôt; s ¨ÿ n" ipptuR –12–
ySy;ô' veid'Ã p·rgO û ≤Ntô .UMy;ô' ySy;'Ã yÖD' tÖNvteÿ ivôêk¡m;R," )
ySy;'Ã mIôyNteÖ Svrÿv" pO…qôVy;mU?û v;R" xu£ û ; a;¸ÿTy;" purû St;ÿt( )
s; noô .U…mÿv/R yR √/Rm;ôn; –13–
yo noô √πWTÿ pO…qivô y" pOtÿ NÖ y;¥oå….ôd;s;ôNmnÿs;ô yo vÖ/ne ÿ )
t' noÿ .Ume rN/y pUv’ R Tv·r –14–
Tv∆;ôt;STv…yÿ cr≤Ntô mTy;RSô Tv' …bÿ.iWR i√ôpdÖSTv' ctu„ÿ pd" )
tvemÖ e pO…ÿ qivô pçÿ m;nÖv; ye>yoô JyoitÿrmÄ tO 'Ö mTye>ÃR y ¨Ö¥NTsUyoRÃ
rÄ‚Xm….ÿr;tÖnoitÿ –15–
t; nÿ" p[jÖ ;" s' duÓÿ t;' smÖg;[ v;ôco m/uÿ pO…qiv /eihô mÁÿm( –16–
ivôêSÖ v'˝ m;ôtrÄmoWÿ/In;' /[vûu ;' .U…m'Ã pO…qôvI' /mR,Ã ; /Otû ;m( )
≤xôv;' Syoôn;mnuÿ crem ivôêh;ÿ –17–
mÖhTsô/Sq'Ã mhÖtI bÿ.iU vq mÖh;Nvegÿ EÖjquvÿ pÖRe qu∑ÿ e )
mÖh;'STveN{oÿ r=ÖTyp[mÿ ;dm( )
s; noÿ .UmÖe p[ roÿcyÖ ihrÿ<ySyev sÖd' ≤O xô m; noÿ i√=tÖ kíÖn –18–
aÖ…¶.UMR y;ômoWÿ/I„vô…¶m;poÿ …b.[Tyô…¶rXmÿsu )
aÖ…¶rÄNt" pu®Wÿ We ûu go„vêe„ÿ vô¶yÿ" –19–
401
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 12 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖ…¶idRvô a; tÿpTyô¶de vÖRe Syoôv1R N¡Ö t·rÿ=m( )


aÖ…¶' mt;Rsà îN/te hVyôv;h'à `OtiÖ p[ymÿ ( –20–
aÖ…¶v;ÿs;" pO…qôVy˝…stÖDÆU STvWIÿmNtô' s'≤xÿt' m; ’,otu –21–
.UMy;'Ã devÖ >e yoÿ ddit yÖD' hÖVymr'’Ã tm( )
.UMy;'Ã mnu„û y;˝ jIv≤Nt Svô/y;•enÿ Ö mTy;‹"Ã )
s; noô .U…mÿ" p[;,ô m;yudÿ /R ;tu jÖrdÿi∑' m; pO…qôvI ’¡,otu –22–
ySteÿ gÖN/" pO…ÿ qiv s'b.Ö vU Ö y' …b.[TÖ yoWÿ/yoô ym;pÿ" )
y' gÿN/ôv;R aÿPsôrsÿí .e…jôre tenÿ m; sur…Ä .' ’¡,ûu m; noÿ i√=tÖ kíÖn
–23–
ySteÿ gÖN/" pu„k¡rm;ivôvx
e Ö y' s'jà .Ö "u[ sUyû ;Ry;ÿ ivv;ôhe )
amÿTy;‹" pO…qiv gÖN/mg[Öe tenÿ m; sur…Ä .' ’¡,ûu m; noÿ i√=tÖ kíÖn
–24–
ySteÿ gÖN/" pu®Wÿ We u S]IôWu pusû' u .goô ®…cÿ" )
yo aêeWÿ u vIôrWe ûu yo mOgû We tûU hÖ‚StWuÿ )
kôNy;˝y;ô' vcoRô y∫Àmÿ Öe ten;ôSm;\ aipô s' sOjÿ Ö m; noÿ i√=tÖ kíÖn
–25–
≤xôl; .U…môrXm;ÿ p;'sô "u s; .U…mô" s'/tÿO ; /Otû ; )
tSywô ihrÿ<yv=se pO…qôVy; aÿkrÄ' nmÿ" –26–
ySy;'à vO=û ; v;ÿnSpôTy; /[vûu ;‚Stœÿ≤Nt ivôêh;ÿ )
pO…û qôvI' ivôê/;ÿys' /Otû ;mÖCz;vÿd;m…s –27–

402
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

¨ÖdIr;ÿ,; ¨Öt;sIÿn;ô‚StœÿNt" p[£


Ö ;mÿNt" )
pÖŒ;' dÿ≤=,sÖVy;>y;ô' m; Vyÿ…q„mihô .UMyÿ;m( –28–
ivômGO vÿrI' pO…qôvIm; vÿd;…m =Öm;' .U…mô' b[˜,ÿ ; v;vO/;ôn;m( )
Ëj|Ã pû∑u ' …b.[tÿ Im•.;ôg' `Otû ' Tv;ô…. in WIÿdme .Ume –29–
xuıû ; nÖ a;pÿStôNve˝ =rNtuû yo nÖ" sedruû ip[yÿ Öe t' in dÿ?m" )
pÖiv]e,ÿ pO…qivô moTpunÿ ;…m –30–
y;Steô p[;cIÿ" p[iÖ dxoô y; ¨dIÿcIôy;RSteÿ .Ume a/Ör;¥;íÿ pÖí;t( )
Syoôn;St; mÁô' crÿte .vNtuû m; in pÿ¢'Ö .uvnÿ e ≤x…≈y;ô," –31–
m; nÿ" pÖí;Nm; purû St;ÿ•iu dœ;ô moˇÖr;dÿ/rÖ ;dutû )
Svô‚St .Umÿ e no .vÖ m; ivÿdNp·rpÖ‚Nqnoô vrIÿyo y;vy; vÖ/m( –32–
y;vÿˇåÖe …. ivôpXy;ÿ…mô .UmÖe sUy,ÃRe meiÖ dn;ÿ )
t;vÿNmeô c=umû ;R me∑Ö oˇÿr;muˇr;Ö' sm;ÿm( –33–
yCzy;ÿn" pÖy;Rvtÿ ÖRe d≤=ÿ,' sÖVymÖ…. .Umÿ e p;ôêmR (
¨Öˇ;ôn;STv;ÿ p[tÖ IcIô' yTpO∑û I….ÿr…/ôxme hÿ e )
m; ih'sà IôSt]ÿ no .UmÖe svRSà y p[itxIv·r –34–
yˇeÿ .Ume ivô%n;ÿ…m ≤=ôp'[ tdipÿ rohtu )
m; teÖ mmRÃ ivmOGv·rÖ m; teÖ ˙dÿymipRpm( –35–
g[I„ô mSteÿ .Ume vÖW;R…,ÿ xÖrıemÿ NÖ t" ≤x≤xÿro vsÖNt" )
AûtvÿSteô ivihÿt; h;yÖnIrÿhor;Ö]e pO…ÿ qiv no duh;t;m( –36–

403
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 12 VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;pÿ sÖp| ivôjm;ÿn; ivômGO vÿrIÖ ySy;ôm;sÿ•¶Ö yoô ye aÖPSv1ÖN¡ t" )


pr;Ö dSyUNû ddÿtI devpIôyiU nN{'Ã vO,;ôn; pO…ÿ qôvI n vO]û m( )
xÖ£;yÿ d/[e vOW.Ö ;yÖ vO„,eÿ –37–
ySy;'Ã sdohiv/;Rnô e yUpoô ySy;'Ã inmIôyteÿ )
b[˜Ö ;,oô ySy;ômcRNÃ TyO‚û G." s;ª;ÿ yjuiû vRd"ÿ )
yuJû yNteô ySy;ÿm‚ûO TvjÖ" somÖ…mN{;ÿyÖ p;tÿve –38–
ySy;ô' pUvÃRe .Ut’
Ö tÖ AWÿyoô g; ¨ÿd;nOcû "u )
sÖ¢ sÖ],e ÿ ve/Ö soÿ yÖDne Ö tpÿs; sÖh –39–
s; noô .U….ôr; idÿxtuû yın'Ã k;ômy;ÿmhe )
.goÿ anupû y[ ¤ÿu ;ô…mN{ÿ Etu purogÖv" –40–
ySy;ô' g;yÿ≤Ntô nOTyÿ≤Ntô .UMy;ô' mTy;Rô Vyw˝lb;" )
yu?û yNteô ySy;ÿm;£ôNdo ySy;ô' vdÿit duNdu…û ." )
s; noô .U…mô" p[ ,udÿ t;' sÖpà;ÿnspÖà' m;ÿ pO…qôvI ’¡,otu –41–
ySy;ôm•'à v[IihyÖv* ySy;ÿ îÄm;" pçÿ ’û∑yÿ" )
.UMywÿ pÖjNR yÿpà‰wô nmoÿåStu vÖWmR dÿe se –42–
ySy;ô" puroÿ devÖ ’¡t;ô" =e]Öe ySy;ÿ ivk⁄vû tR ÿe )
p[jÖ ;pÿit" pO…qôvI' ivôêgÿ.;Rmô ;x;ÿm;x;ô' r<y;'Ã n" ’,otu –43–
inô…/' …b.[tÿ I b¸û/; guh;ô vsuÿ mÖ…,' ihrÿ<y' pO…qôvI dÿd;tu me )
vsUiÿ n no vsudû ; r;sÿm;n; devÖ I dÿ/;tu sumnÖSym;ÿn; –44–
jnÖ' …b.[tÿ I b¸û/; ivv;ÿcsÖ' n;n;ÿ/m;R,' pO…qôvI yÿq*kôsm( )
404
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

sÖhßÖ' /;r;Ö {ivÿ,Sy me duh;' /[vûu ve ÿ /enÖ ru nÿpSf⁄rNtI –45–


ySteÿ sÖpoR vO…íÿkStO∑û d'XÃ m; hemNÖ tjÿB/o .OmlÖ o guh;ô xyeÿ )
i£…mô…jRNvÿTpO…qivô y¥Ödje iÿ t p[;vô iO Wô t•Ö" spRNÖ mopÿ sOp¥Ö æCzôv' tenÿ no
mO@ –46–
ye teÖ pNq;ÿno bÖhvoÿ jÖn;yÿn;ô rqÿSyô vTm;Rnsÿ íÖ y;tÿve )
yw" sÖc' rÿNTyu.û yeÿ .{p;ôp;St' pNq;ÿn' jyem;n…mô]mÿtSkôr' yæCzôv' tenÿ
no mO@ –47–
mÖLv' …b.[tÿ I gu®.Ä ∫ O {ÿ p;ôpSyÿ inô/n'Ã ititô="u )
vÖr;Öh,e ÿ pO…qôvI s'ià vd;ôn; sUk ÿ rô ;yÖ iv …jÿhIte mOgû ;yÿ –48–
ye t a;ÿr<Ä y;" pÖxvoÿ mOgû ; vneÿ ihôt;" …sôh' ; Vy;ô`;[ " pu®ÿ WÄ ;dÖírÿ≤Nt )
¨Öl' vOk¡˘ pO…qiv duCû z⁄n;ÿ…môt Aû=Ik;ô' r=oô apÿ b;/y;ôSmt( –49–
ye gÿN/ôv;R aÿPsôrsoô ye c;ôr;y;ÿ" ikmIôidnÿ" )
ipôx;ôc;NTsv;Rô r=;'…à sô t;nÖSm∫Àmÿ e y;vy –50–
y;' i√ôp;dÿ" pÖ≤=,ÿ" sÖp' tÿ≤Nt hÖs' ;" supÿ ,Ö ;R" xÿkn⁄û ; vy;'…Ã s )
ySy;ô' v;toÿ m;tÖ·rêeytÿ Öe rj;'…à s ’û<v'í‰;ôvy'íà vO=û ;n( )
v;tÿSy p[vÖ ;mupÿ vÄ ;mnuÿ v;Tyô…cR" –51–
ySy;'Ã ’û„,mÿ®,Ä ' cÖ s'ihÿte ahor;Ö]e ivihÿtÖe .UMy;ôm…/ÿ )
vÖW,Re Ö .U…mÿ" pO…qôvI vOtû ;vOtÿ ;ô s; noÿ d/;tu .Ö{y;ÿ ip[yô e /;mÿin/;min
–52–
¥*íÿ m îÄd' pO…ÿ qôvI c;ôNt·rÿ=' c meÖ Vycÿ" )
405
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 12 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖ…¶" sUyÖR a;poÿ me/Ö ;' ivêeÿ devÖ ;íÖ s' dÿd"u –53–
aÖhmÿ‚Smô shÿm;nÖ ¨ˇÿroÖ n;mÖ .UMy;ÿm( )
aÖ.IôW;@ÿ‚Sm ivê;ôW;@;x;ÿm;x;' ivW;sÖih" –54–
aÖdo y∂ºiÿ vô p[qmÿ ;n; purû St;ÿ∂vÖº ®w ˇÄ _; VysÿpoR mihôTvm( )
a; Tv;ÿ su.tûU mÿivxˇÖd;nIômk¡Lpyq;" p[iÖ dxÖítÿß" –55–
ye g[;m;ô ydrÿ<yô' y;" sÖ.; a…/ô .UMy;ÿm( )
ye s'gà ;[ mô ;" sÖ…mtÿySÖ teWûu c;®ÿ vdem te –56–
aêÿ îvÖ rjoÿ du/vu Öe iv t;Ôn;ôNy a;≤=ÿyNpO…qôvI' y;dj;ÿyt )
mÖN{;g[Te vÿrIÖ .uvnÿ Sy goôp; vnÖSptIÿn;ô' gO….ôroWÿ/In;m( –57–
y√d;ÿ…mô m/umÿ ˇÄ √ÿd;…mô ydI=eÖ t√ÿn≤Nt m; )
‚TvWIÿm;n‚Sm jUitôm;nv;ôNy;Nhÿ‚Nmô do/ÿt" –58–
xÖ≤Ntôv; surÿ …Ä ." Syoôn; k°ôl;loÿ›Iô pyÿSvtI )
.U…môr…/ÿ b[vItu me pO…qôvI pyÿs; sÖh –59–
y;mÖNvwCzÿıiÖ vW;ÿ ivôêk¡m;RNô trÿ,vÖR e rjÿ…sô p[ivÿ∑;m( )
.u…û jô„y'1¡Ö p;]Ö' inihÿt'Ö guh;ô yd;ôiv.oRgÿe a.vNm;tOmû Œÿ" –60–
TvmÿSy;ôvpÿnIô jn;ÿn;ômidÿit" k;mÖd`u ;ÿ pp[q;ôn; )
yˇÿ Ëôn' tˇÖ a; pUrÿ y;it p[jÖ ;pÿit" p[qmÖj; AûtSyÿ –61–
¨ÖpSÖ q;Steÿ anmIôv; aÿy+Ö m; aÖSm>y'Ã sNtu pO…qivô p[stÿU ;" )
dIô`| nÖ a;yu"ÿ p[itôb?u yÿm;n; vÖy' tu>y'Ã b≤lô˙tÿ" Sy;m –62–
406
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

.Umÿe m;tÖinR /eiÿ h m; .Ö{y;ô supiÿ[ tiœtm( )


sÖi' vôd;ôn; idôv; k¡ve …≈ôy;' m;ÿ /eihô .UTy;ÿm( –63–
è2ù i√tIy' sUˇ_m(
è1-55ù pçpç;xÎcSy;Sy sUˇ_Sy .OgA u i≥ W" ) è1-20á 34-55ù
p[qm;id…v'xTyOc;' ctuiS]'Xy;id√;…v'xteí;…¶mRN]oˇ_; v; è21-33ù
Ek…v'Xy;id]yodx;n;ç mOTyudvRe t; ) è1á 4á 10-11á 21-33á 53ù
p[qm;ctuqIRdxMyek;dxIn;mek…v'Xy;id]yodx;n;' i]pç;Xy;í i]∑up(
è2á 5á 12-15á 17á 19-20á 34-36á 38-39á 41á 43á 51á 54ù
i√tIy;pçMyo√;RdXy;idctsO,;' s¢dXyekon…v'xI…v'xIn;'
ctuiS]'Xy;idtOcSy;∑;i]'XyekoncTv;·r'XyekcTv;·r'xIn;'
i]cTv;·r'Xyekpç;xIctu„pç;xIn;ç;nu∑pu ( è3ù tOtIy;y; a;St;rp…¤"
è6ù Wœ‰; .u·rg;WIR p…¤" è7á 45ù s¢mIpçcTv;·r'XyojRgtI è8á 48-49ù
a∑My∑cTv;·r'Xyekonpç;xIn;' .u·riK]∑up( è9ù nvMy; anu∑Bu g.;R
ivprItp;dl+m; p…¤" è16ù Wo@Xy;"kk⁄MmtI pr;bOhTynu∑pu ( è18ù a∑;dXy;
incOdnu∑pu ( è37ù s¢i]'Xy;" purSt;ä»htI è40ù cTv;·r'Xy;"
purSt;Tkk⁄MmTynu∑pu ( è42ù i√cTv;·r'Xy;≤S]pdwk;vs;n; .u·rg;cIR g;y]I
è44ù ctuíTv;·r'Xy; Ek;vs;n; i√pd;cIR bOhtI è46ù W$(cTv;·r'Xy;
Ek;vs;n; i√pd; s;ªI i]∑up( è47ù s¢cTv;·r'Xy; pçpd; b;hRtvwr;jg.;R
jgtI è50ù pç;Xy; ¨p·r∑;i√r;@±bhO tI è52ù i√pç;Xy;" purSt;i√r;@±bhO tI
è55ù pçpç;Xy;í bOhtIg.;R i]∑up( zNd;'…s
nÖ@m; roÿhÖ n teÖ a]ÿ loôk îÄd' sIs'à .;gÖ/ye Ã' tÖ Eihÿ )
yo goWuû y+mô" pu®Wÿ We ûu y+môStenÖ Tv' s;ôkmÿ/rÖ ;õ™preiÿ h –1–
aÖ`x
Ö s'Ö dÖ "ûu xÖs' ;>y;'Ã kôr,e ;ÿnk
u rô ,e ÿ c )
y+m'Ã cÖ sv|Ö tentÖe o mOTû yu' cÄ inrÿj;m…s –2–
in·rÖto mOTû yu' inA≥ià tô' inrr;ÿitmj;m…s )
yo noô √πi∑ô tmÿı‰¶e a£Vy;ô¥muÿ i√ô„mStmuÿ teÖ p[ suvÿ ;m…s –3–
y¥Ö…¶" £ôVy;¥idÿ v; Vy;ô`[ îÄm' goôœ' p[iÿ vôvx
e ;Nyoÿk;" )
407
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 12 VEDIC LITERATURE COLLECTION

t' m;W;ÿJy' ’ûTv; p[ ihÿ,o…m dUrû ' s gÿCzTvPsuWû doåPyô¶In( –4–


yÊv;ÿ £⁄ı
û ;" p[cÿ £
Ö m⁄ NÖR yun;ô pu®Wÿ e mOtû e )
suk
û Lpÿm¶eÖ tÊvy;ô punSÖ Tvo∂Iÿpy;m…s –5–
punSÿ Tv;idôTy; ®Ä{; vsÿv"Ö punbÿ ˜ÖR[ ; vsunÿ Iitr¶e )
punSÿ Tv;ô b[˜,ÿ SÖ pitôr;/;ÿ∂I`;RyTûu v;yÿ xÖtx;ÿrd;y –6–
yo aÖ…¶" £ôVy;Tp[iÿ vôvx e ÿ no gOhû …môm' pXyô…•tÿr' j;ôtvedÿ sm( )
t' hÿr;…m iptOyDÖ ;yÿ dUrû ' s `Öm…R mÿN/;' prÄme sÖ/Sqeÿ –7–
£ôVy;dÿm…Ö ¶' p[ ihÿ,o…m dUrû ' yÖmr;ÿDo gCztu ·rp[v;ôh" )
îÄh;y…mtÿro j;ôtvedÿ ; devÖ o devÖ >e yoÿ hÖVy' vÿhtu p[j;ônn( –8–
£ôVy;dÿm…Ö ¶…mÿiWôto hÿr;…mô jn;ÿNÎûh' Ntô' vj[,ÿe mOTû yum( )
in t' x;ÿ‚Smô g;hRpà Tyen ivô√;≤Npÿt,ûø ;' loôkåÉ ipÿ .;ôgo aÿStu –9–
£ôVy;dÿm…Ö ¶ xÿxm;ônmuKû Qy'1¡Ö p[ ihÿ,o…m pÖ…q….ÿ" iptOyû ;,w"ÿ )
m; devÿ yÖ ;nw"Ö punrÖ ; g;ô a]wvÖ …w /ÿ ipôtWO ÿu j;gOihô Tvm( –10–
s…mÿN/teÖ s'ks¡ ku ˘ SvôStyeÿ xuı
û ; .vÿNtô" xucyÿ " p;vÖk;" )
jh;ÿit ·rÖpm[ Tyenÿ Eitô s…mÿıo aÖ…¶" supû nu ;ÿ pun;it –11–
devÖ o aÖ…¶" s'ks¡ k u o idôvSpOœû ;Ny;®ÿht( )
muCû ym;ÿnoô inre,sÖ oåmoÿgSÖ m;\ axÿSTy;" –12–
aÖ‚SmNvôy' s'ks¡ ku É aÖ¶* ·rÖp;[ …,ÿ mOJmhe )
a.Umÿ yÖ…Dy;ÿ" xuı
û ;" p[ ,Ö a;yUiÃ' W t;·rWt( –13–
408
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

s'ks¡ k u oô ivk¡sku o inA≥qû o yíÿ inSvôr" )


te teÖ y+mô' svedÿ so dUrû ;∂Ürû mÿnInxn( –14–
yo noô aêeWÿ u vIôrWe ûu yo noô go„vÿj;ôivWuÿ )
£ôVy;dÖ' in,udÃR ;m…sô yo aÖ…¶jRnà yÖ opÿn" –15–
aNye>ÿ ySTv;ô pu®Wÿ >e yoô go>yoô aêe>ÿ ySTv; )
in" £ôVy;d'à nud;m…sô yo aÖ…¶jIRià vtÖyopÿn" –16–
y‚SmÿNdevô ; amOjÿ tÖ y‚SmÿNmnu„û y;˝ ¨Öt )
t‚SmÿN`OtSÖ t;voÿ mOÇû ; Tvmÿ¶Öe idv'Ã ®h –17–
s…mÿıo a¶ a;¸tÖ s noô m;>ypÿ£mI" )
a]wvÖ dIÿidihô ¥ivô JyoKcô sUyÃ| dOx
û e –18–
sIseÿ mOóv( ' nÖde mOóÿ v( mÖ¶* s'ks¡ ku É cÖ yt( )
aqoô aVy;'Ã r;Öm;y;'Ã xIWR·Ö ˇ_mupÿ bÖ hR,Ã e –19–
sIseÖ ml'Ã s;d…yôTv; xIÿW·ÖR ˇ_mupÿ bÖ hR,Ã e )
aVy;ôm…sÿKNy;' mOÇû ; xuı
û ; .ÿvt yÖ…Dy;ÿ" –20–
pr'Ã mOTyoô anuû preiÿ hô pNq;ô' yStÿ EÖW îtÿro devyÖ ;n;ÿt( )
c=u„ÿ mte Í<vôte teÿ b[vImIôhme e vIôr; bÖhvoÿ .vNtu –21–
îÄme jIôv; iv mOtû rw ;vÿv]O •Ö .U∫
ÿ {Ö ; devÖ hUiÿ tnoR aÖ¥ )
p[;çoÿ ag;m nOtû yeÖ hs;ÿy suvû Ir;ÿso ivôdqÖm; vÿdme –22–
îÄm' jIôv>e yÿ" p·rÖ…/' dÿ/;…mô mwW;ô' nu g;ôdpÿroÖ aqRmà tÖe m( )
409
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 12 VEDIC LITERATURE COLLECTION

xÖt' jIvÿNt" xÖrdÿ" puÂcô I‚Stôro mOTû yu' dÿ/t;ô' pvRtà ne –23–
a; roÿhtÖ ;yujÿ rÖR s'Ã vO,;ôn; aÿnpu vûU | ytÿm;n;ô yitô Sq )
t;NvôSTv∑;ÿ sujû inÿm; sÖjoW;ô" svRmÖ ;yunÿ yR tuû jIvÿn;y –24–
yq;h;ÿNynupvûU | .vÿ≤Ntô yqÖtvR ÿ Aût…u .ôy≤R Ntÿ s;ôkm( )
yq;ô n pUvmÖR pÿroÖ jh;ÿTyevô ; /;ÿtrÖ ;yUi'Ã W kLpywWÖ ;m( –25–
aXmÿNvtI rIyteÖ s' rÿ.?v' vIôryÿ?vô' p[ tÿrt; s%;y" )
a];ÿ jhItÖ ye asÖNdurû ve ;ÿ anmIôv;nuˇrÿ me ;ô…. v;j;ÿn( –26–
¨·ˇÿœt;ô p[ tÿrt; s%;ôyoåXmÿNvtI nÖdI SyÿNdt îÖym( )
a];ÿ jhItÖ ye asÖ•≤xÿv;" ≤xôv;NTSyoôn;nuˇrÿ me ;ô…. v;j;ÿn( –27–
vwêÖ dÖ vÖe I' vcRsà ;ô a; rÿ.?v' xuı
û ; .vÿNtô" xucyÿ " p;vÖk;" )
aÖitô£;mÿNto du·rÖt; pÖd;inÿ xÖt' ihm;ô" svRvà Ir; mdem –28–
¨ÖdIôcInw"ÿ pÖ…q….ÿv;Rymûu ≤∫ÿritô£;mÖNtoåvÿr;Npre…ÿ ." )
i]" sÖ¢ ’Tvô AWÿy"Ö pretÿ ; mOTû yu' p[Ty*ÿhNpdÖyopÿnne –29–
mOTû yo" pÖd' yoôpyÿNtô EtÖ {;`IÿyÖ a;yu"ÿ p[trÖ ' d/;ÿn;" )
a;sIÿn; mOTû yu' nudÿ t; sÖ/Sqeåqÿ jIôv;soÿ ivôdqÖm; vÿdme –30–
îÄm; n;rIÿriv/Öv;" supû àIôr;Ôÿnne sÖipRW;ô s' SpOx
ÿ Nt;m( )
aÖn≈Ö voÿ anmIôv;" surû à;ô a; roÿhNtuû jnÿyoô yoinômg[eÿ –31–
Vy;k¡ro…m hÖivW;ôhmetÖ * t* b[˜,ÿ ;ô Vy1Öh¡ ' k¡Lpy;…m )
Svô/;' ipôt>O yoÿ aÖjr;'Ã ’û,o…mÿ dIô`,Re ;yuWÿ ;ô s…môm;NTsOjÿ ;…m –32–
410
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

yo noÿ aÖ…¶" ipÿtro ˙ÖTSv1ÖN¡ tr;ÿivôvx


e ;ômtO oô mTyeWÃR u )
mYyôh' t' p·rÿ gO ;…m devÖ ' m; so aÖSm;≤N√ÿ=tÖ m; vÖy' tm( –33–
aÖp;ôvTO yô g;hRpà Ty;T£ôVy;d;ô p[te ÿ d≤=ô,; )
ip[yô ' ipôt>O yÿ a;ôTmneÿ b[˜Ö >yÿ" ’,ut; ip[yô m( –34–
i√ô.;ôg/Ö nÖ m;ôd;yÖ p[ ≤=ÿ,;ôTyvÿTy;R )
aÖ…¶" pu]û Syÿ Jyeœô Syô y" £ôVy;dinÿr;ihth( –35–
yT’ûWteÖ y√ÿntûu e y∞ÿ vÖòne ÿ ivôNdteÿ )
sv|Ö mTyRSÃ yô t•;‚Stÿ £ôVy;∞edinÿr;iht" –36–
aÖy…Ö Dôyo hÖtvÿc;R .vitô nwnnÿe hÖivrˇÿve )
…zôn·ˇÿ ’û„y; go/Rn;ô¥' £ôVy;dÿnvûu tRtà e –37–
mu¸gû ?RO yw"ô p[ vÿdTÖ y;itô'R mTyoRô nITyÿ )
£ôVy;¥;nÖ…¶rÿ≤Ntôk;dÿniu vô√;iNvôt;vÿit –38–
g[;Á;ÿ gOhû ;" s' sOJÿ yNte ≤S]ôy; y≤Nm[yô teÖ pitÿ" )
b[˜Ö vw ivô√;ne„Ö yoô3¡Ö y" £ôVy;d'Ã inr;Öd/ÿt( –39–
yi{ôp'[ xmÿl' c’ûm y∞ÿ du„’ûtm( )
a;poÿ m;ô tSm;ÿCz⁄M.NTvô¶"e s'ks¡ k
u ;∞Ö yt( –40–
t; aÿ/rÖ ;dudIÿcIôr;vÿv]O Np[j;nÖtI" pÖ…q….ÿdvRe yÖ ;nw"ÿ )
pvRtà Sy vOW.Ö Sy;…/ÿ pOœû º nv;ÿír≤Nt sÖ·rtÿ" pur;Ö,I" –41–
a¶eÿ a£Vy;ô…•" £ôVy;d'Ã nudû ; devÿ yÖ jÿn' vh –42–
411
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 12 VEDIC LITERATURE COLLECTION

îÄm' £ôVy;d; ivÿvxe ;ôy' £ôVy;dÖmNvÿg;t( )


Vy;ôg*[ ’ûTv; n;ÿn;ôn' t' hÿr;…m ≤xv;pÖrm( –43–
aÖNtô…/RdvÖRe ;n;'à p·rÖ…/mRnà „ûu y;˝,;mÖ…¶g;RhpÃR Ty ¨Ö.y;ÿnNtôr; …≈ôt"
–44–
jIôv;n;ôm;yu"û p[ itÿrÄ Tvmÿ¶e iptø,û ;' loôkmipÿ gCzNtuû ye mOtû ;" )
sugû ;ôhpÖR TÖ yo ivôtpÖ•r;ÿitmuWû ;muWÿ ;ô' ≈eysÿ I' /eÁSô mw –45–
sv;Rnà ¶eÖ shÿm;n" sÖpà;ônWw ;ômjU Ã| rÄ…ymÖSm;suÿ /eih –46–
îÖm…mN{ô' viˆô' pip[mÿ NÖ v;rÿ.?vô' s voô invR=Ã ∂u·rÖt;dÿv¥Ö ;t( )
ten;pÿ htÖ x®ÿm;ôptÿNtô' tenÿ ®Ä{Syô p·rÿ p;t;ôSt;m( –47–
aÖn@Ö v± ;h'Ã PlôvmÖNv;rÿ.?vô' s voô invR=Ã ∂u·rÖt;dÿv¥Ö ;t( )
a; roÿht sivôtnu ;Rvmÿ tÖe ;' WÖ≤@±.®ÄvIR….ôrmÿit' trem –48–
aÖhoôr;Ö]e aNveiÿ Wô …b.[Tÿ =eMô y‚StœÿNp[tô rÿ," suvû Irÿ" )
an;ÿtru ;NTsumû nÿsStLpô …b.[∆Ö ‰ogevÖ nÖ" pu®Wÿ g‚N/re…/ –49–
te devÖ >e yô a; vOíÿ Nte p;ôp' jIÿv≤Nt svRdÖ ; )
£ôVy;¥;nÖ…¶rÿ≤Ntôk;dêÿ îv;nuvû pÿte nÖ@m( –50–
ye˝å≈Öı; /ÿnk;ôMy; £ôVy;d;ÿ sÖm;sÿte )
te v; aÖNyeW;'Ã k⁄Mû .I' pÖy;Rd/ÿ it svRdÖ ; –51–
p[ve ÿ ippitWitô mnÿs;ô mu¸rû ; vÿttR Öe pun"ÿ )
£ôVy;¥;nÖ…¶rÿ≤Ntôk;dÿniu vô√;iNvôt;vÿit –52–
412
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

a…vÿ" ’û„,; .;ÿg/Ö ye Ã' pxUnû ;' sIs'Ã £Vy;ôdipÿ cÖN{' tÿ a;Û" )
m;W;ÿ" ipô∑; .;ÿg/Ö ye Ã' te hÖVymÃr<y;ôNy; g◊ÿr' scSv –53–
îÄWIk;ô' jrÿtI…môÇ; itô‚LpÔÖ' d<@ÿn' nÖ@m( )
t…mN{ÿ îÄ?m' ’ûTv; yÖmSy;ô…¶' inôr;dÿ/* –54–
p[TÖ yçÿmk
Ö | p[Tÿ ypR…yôTv; p[iÿ vô√;NpNq;ô' iv Á;˝ivôvx e ÿ )
pr;ÖmIW;ômsU≤ÿ Ndôdx e ÿ dIô`,Re ;yuWÿ ;ô s…môm;NTsOjÿ ;…m –55–
è3ù tOtIy' sUˇ_m(
è1-60ù W∑‰OcSy;Sy sUˇ_Sy ym AiW" ) Svg*Rdn;¶yo devt;" )
è1á 42-43á 47ù p[qmcoR i√cTv;·r'xIi]cTv;·r'xIs¢cTv;·r'xIn;ç .u·riK]∑up(
è2-7á 9-11á 14-16á 18-20á 23á 25-33á 35-38á 40-41á 45-46á 48-
58ù i√tIy;idtOc√ySy nvMy;idtOcSy ctudXR y;idtOcSy;∑;dXy;idtOcSy
]yo…v'Xy;" pç…v'Xy;idnv;n;' pçi]'Xy;idctsO,;'
cTv;·r'XyekcTv;·r'xIpçcTv;·r'xIW$(cTv;·r'xIn;m∑cTv;·r'Xy;ids¢;n;ç i]∑up(
è8á 12á 21-22á 24ù a∑mI√;dXyek…v'xI√;…v'xIctu…v|xIn;' i]∑up(
è39ù EkoncTv;·r'Xy; anu∑Bu g.;R i]∑up( è44ù ctuíTv;·r'Xy;" pr;bOhtI i]∑up(
è55-60ù pçpç;Xy;idW<,;ç }yvs;n; s¢pd;
xïmTyitj;gtx;Kvr;itx;Kvr/;TyRg.;Rit/OitXzNd;'…s
èè56ù W$(pç;Xy; ivr;$( ’it" av≤x∑;n;ç ’it"ù
pum;ÿNpusû' oå…/ÿ itœÖ cmeiÃR hô t]ÿ ◊ySv ytÖm; ip[yô ; teÿ )
y;vÿNt;ôvg[ÿe p[qmÖ ' sÿmyÖe quSû t√;ô' vyoÿ ymÖr;Jyeÿ sm;ônm( –1–
t;vÿ√;ô' c=uSû titÿ vIôy;R˝…,ô t;vÖˇje Sÿ titô/; v;…jÿn;in )
aÖ…¶" xrIÿr' scte yÖd/w oå/;ÿ pÖKv;‚Nmÿqnu ;ô s' .ÿv;q" –2–
smÿ‚Sm\LloôkÉ smuÿ devyÖ ;neÖ s' Sm;ÿ sÖmte Ã' ymÖr;JyeWÿ u )
pUtû * pÖiv]w®Ö pÖ tı±vyÿ qe ;ô' y¥Ö{te oô a…/ÿ v;' s'b.Ö vU ÿ –3–
413
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 12 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;pÿSpu];so aÖ…. s' ivÿx?v…môm' jIôv' jIÿv/Ny;" sÖmTe yÿ )


t;s;'Ã .j?vmÖmtO 'Ö ym;ô¸yRmoÿdnÖ ' pcÿit v;ô' jinÿ]I –4–
y' v;'Ã ipôt; pcÿitô y' cÿ m;ôt; ·rÖp;[ …•mRKÃu Tywô xmÿl;∞ v;ôc" )
s aoÿdnÖ " xÖt/;ÿr" SvôgR ¨Ö.e Vy;˝pÖ n.ÿsI mihôTv; –5–
¨Ö.e n.ÿsI ¨Ö.y;'íà loôk;Nye yJvÿn;mÖ….…jÿt;" Svôg;‹" )
teW;ô' Jyoitÿ„m;ôNm/umÿ ;ôNyo ag[eÖ t‚SmÿNpu]û jw rÖR …sô s' ≈ÿyqe ;m( –6–
p[;cI'pà ;[ cI' p[iÖ dxÖm; rÿ.qe ;metÖ ' loôk˘ ≈Ö∂/;ÿn;" scNte )
y√;'Ã pÖKv' p·rÿiv∑mÖ¶* tSyô gu¢yÿ e dMptIô s' ≈ÿyqe ;m( –7–
d≤=ÿ,;ô' idxÿm…Ö . n=ÿm;,* pÖy;Rvtÿ qRe ;mÖ…. p;]ÿmtÖe t( )
t‚SmÿNv;' yÖm" ipôt…O .ÿ" s'ivd;ôn" pÖKv;yÖ xmRÃ b¸ûl' in yÿCz;t( –8–
p[tÖ IcIÿ idôx;…môy…m√rÄ' ySy;ô' somoÿ a…/ôp; mO…ÿ @ôt; cÿ )
tSy;'Ã ≈yeq;' su’û tÿ" sceq;ôm/;ÿ pÖKv;‚Nmÿqnu ;ô s' .ÿv;q" –9–
¨ˇÿr' r;Ö∑'^ p[jÖ yoÿˇrÖ ;vÿi∂ôx;mudIÿcI ’,v•oô ag[mÿ ( )
p;¤û˘ zNdô" pu®Wÿ o b.UvÖ ivêwiÿ vRê;ô©"¯ sÖh s' .ÿvme –10–
/[vûu ye ' ivôr;<nmoÿ aSTvôSyw ≤xôv; pu]û >e yÿ ¨Öt mÁÿmStu )
s; noÿ deVyidte ivêv;rÄ îyRÃ îv goôp; aÖ…. rÿ= pÖKvm( –11–
ipôtve ÿ pu]û ;nÖ…. s' SvÿjSv n" ≤xôv; noô v;t;ÿ îÄh v;ÿNtuû .Um*ÿ )
ymoÿdnÖ ' pcÿto devÖ teÿ îÄh t•ÖStpÿ ¨Öt sÖTy' cÿ veˇu –12–
y¥ÿT’û„," xÿknû⁄ Eh gÖTv; TsrÄiNvWÿˇ_ô' …blÿ a;sÖs;dÿ )
414
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

y√;ÿ d;ôSy;ô3{¡Ö hR Sÿ t; smÖ¤ ¨Öl%


U l
ÿ 'Ö musl
ÿ ' xuM.t;p" –13–
aÖy' g[;v;ÿ pOqû bu ›ÿu o vyoô/;" pUtû " pÖiv]wrÖ pÿ hNtuû r=ÿ" )
a; roÿhÖ cmRÖ mihô xmRÃ yCzô m; d'ptÿ Iô p*]ÿm`Ö ' in g;ÿt;m( –14–
vnÖSpitÿ" sÖh devÖ nw ÖR a;gÖn=[ "ÿ ipx;ôc;\ aÿpbÖ ;/ÿm;n" )
s ¨Cz^yÿ ;twÖ p[ vÿd;itô v;cÖ' tenÿ loôk;\ aÖ…. sv;RÔÃ yem –15–
sÖ¢ me/;ÿNpôxvÖ" pyRgà O NÖ y EÿW;ô' Jyoitÿ„m;\ ¨Öt yíÖkxRà )
]yÿ‚S]'x∂ºvÖ t;ôSt;NTsÿcNteô s nÿ" SvôgmR …Ö . neWÿ loôkm( –16–
Svôg| loôkmÖ…. noÿ ny;…sô s' j;ôyy;ÿ sÖh pu]û "w Sy;ÿm )
gO û ;…mô hStômnuû mwTv]Ö m; nÿSt;rIÖ…•A≥ià tômoR ar;ÿit" –17–
g[;ih'Ã p;ôPm;nÖmitô t;\ aÿy;mÖ tmoô Vy˝Syô p[ vÿd;…s vÖLgu )
v;ônSÖ pôTy ¨¥ÿtoô m; …jÿih'sIôm;R tÿ<@ël
û ' iv xÿrIdevR yÖ Ntÿm( –18–
ivôêVyÿc; `Otû pOœÿ o .ivô„yNTsyoÿinloRk ô mupÿ y;Áºtô m( )
vÖWvR ı
ÿO mô pu ÿ yCzô xUpÖ| tuWÃ' pÖl;v;ônpÖ ti√ÿnˇ_⁄ –19–
]yoÿ loôk;" s'…mÿt;ô b[;˜ÿ,ne Ö ¥*revÄ ;s* pO…ÿ qôVy1ÖN¡ t·rÿ=m( )
aÖx
' NU gO.ÿ IôTv;Nv;rÿ.qe ;ôm; Py;ÿyNt;ô' punrÖ ; yÿNtuû xUpmÃR ( –20–
pOqgÿ pUû[ ;…,ÿ b¸û/; pÿxnûU ;mekÂ
¡ po .v…sô s' smOıÿ ‰; )
EÖt;' TvcÖ' loihÿnIô' t;' nudÿ Svô g[;v;ÿ xuM.;it mlÖg îÿvÖ vS];ÿ –21–
pO…û qôvI' Tv;ÿ pO…qôVy;m; vex
ÿ y;…m tÖn"U sÿm;ônI iv’¡t; t EÖW; )
y¥ÿ∂‰uˇû ' ≤lÿ≤%ôtmpR,à ne Ö tenÖ m; suß
ÿ oôb˜R[ ,ô ;ipô t√ÿp;…m –22–
415
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 12 VEDIC LITERATURE COLLECTION

jinÿ]IvÖ p[itÿ hy;R…s sUnû 'u s' Tv;ÿ d/;…m pO…qôvI' pO…ÿ qôVy; )
¨Ö%; k⁄Mû .I ve¥;ô' m; Vyÿ…qœ; yD;yu/û rw ;Jyenô ;itÿWˇ_; –23–
aÖ…¶" pcÿn=[ tu Tv; purû St;ôidN{oÿ r=tu d≤=,Öto mÖ®Tv;ÿn( )
v®ÿ,STv; Î'h;ıÖ®,eÿ p[tÖ ICy;ÿ ¨ˇÖr;Êv;ô somÖ" s' dÿd;tw –24–
pUtû ;" pÖiv]w"ÿ pvNte aÖ.;[ i∂v'Ã cÖ y≤Ntÿ pO…qôvI' cÿ loôk;n( )
t; jIÿvl Ö ; jIôv/ÿNy;" p[itôœ;" p;]Ö a;…sÿˇ_;ô" pyR…Ö ¶·rÿN/;m( –25–
a; yÿ≤Nt idôv" pO…ÿ qôvI' sÿcNteô .UMy;ÿ" scNteô a?yôNt·rÿ=m( )
xuı
û ;" sÖtISt; ¨Ö xuM.ÿNt EÖv t; nÿ" SvôgmR …Ö . loôk˘ nÿyNtu –26–
¨Ötve ÿ p[>Ö vI®Ät s'…mÿt;s ¨Öt xu£ û ;" xucyÿ í;ômtO ;ÿs" )
t; aoÿdnÖ ' d'piÿ t>y;ô' p[≤xÿ∑; a;pÖ" ≤x=ÿNtI" pct; sun;q;" –27–
s':y;ÿt; Stoôk;" pO…ÿ qôvI' sÿcNte p[;,;p;ôn"w s'…mÿt;ô aoWÿ/I…." )
as':Ã y;t; aoôPym;ÿn;" suvû ,;R"ô sv|Ö Vy;˝pu"û xucyÿ " xu…côTvm( –28–
¨¥oÿ/NTyô…. vÿLg≤Nt tÖ¢;" fÉnmÿ Sy≤Nt b¸ûl;'íÿ …bôNdUn( )
yoWevÿ dOÇû ; pitôm‚O Tvÿy;ywtÖ Sw tÿ<@ël
û .w vÃR t;ô sm;ÿp" –29–
¨Tq;ÿpyÖ sIdÿto bu›û Eÿn;nÖ≤∫r;ÖTm;nÿm…Ö . s' SpOx ÿ Nt;m( )
am;ÿ…sô p;]w®ÿ dÖk˘ ydetÖ ‚Nmôt;Stÿ<@ël
û ;" p[iÖ dxoô ydIôm;" –30–
p[ yÿCzô pxuÃ| Tvôry; hÿr*Ösmih'sà Ntô aoWÿ/Id;RNtuû pvRnà ( )
y;s;ô' somÖ" p·rÿ r;ÖJy'˝ bÖ.vU ;mÿNyut; no vIô®/oÿ .vNtu –31–
nv'Ã bÖihRroÿdnÖ ;yÿ StO,It ip[yô ' ˙Ödí=uWÿ o vÖLGv˝Stu )
416
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

t‚SmÿNdevô ;" sÖh dwvÖ IivRx


à ÆNTvôm' p[;XnÿNTvOtû …u .ÿinRWô ¥ÿ –32–
vnÿSpte StIô,mR ; sIÿd bÖihRr…ÿ ¶∑oô."w s'…mÿto devÖ t;ÿ…." )
Tv∑^vÿe Âôp' su’t¡ 'Ö Sv…/ÿTywnô ; EÖh;" p·rÖ p;]eÿ ddO≈;m( –33–
WÖ∑‰;' xÖrTsuÿ in…/ôp; aÖ.I˝Cz;ôTSv˝" pÖKven;ô>y˝Xnv;tw )
¨pwnÿ ' jIv;≤Npôtrÿí pu]û ; EÖt' Svôg| gÿmyÖ ;Ntÿm¶Ö "e –34–
/Öt;R …/[yÿ Sv /Ö®,eÿ pO…qôVy; aCyutÿ ' Tv; devÖ t;ÿí‰;vyNtu )
t' Tv;ô d'ptÿ Iô jIvÿNt* jIôvpu]ÿ ;ôv√u ;ÿsy;tÖ" pyR…Ã ¶ô/;n;ÿt( –35–
sv;RNÃ Tsôm;g;ÿ a….ô…jTyÿ loôk;Ny;vÿNtô" k;m;ô" smÿtItOpSÖ t;n( )
iv g;ÿhqe ;m;ôyvÿn' cÖ divRrô k
e ‚¡ SmôNp;]eÖ a?yuırÿ nw m( –36–
¨pÿ StO,Iih p[qÖ yÿ purû St;ÿ´tûO ne Ö p;]ÿm…Ö . `;ÿrywtÖ t( )
v;ô≈ve oôß; t®ÿ,' StnÖSyu…môm' devÿ ;so a….ôih˚é,¡ ot –37–
¨p;ÿStrIÖrk¡ro loôkmetÖ mu®û " p[qÿ t;ômsÿm" Svôg"R )
t‚SmÿHz^y;tw mihôW" supÿ ,Ö oR devÖ ; Eÿn' devÖ t;ÿ>yô" p[ yÿCz;n( –38–
y¥ÿ∆;ôy; pcÿitô TvTpôr"pÿr"Ä pitÿv;R j;yeÖ Tv·ˇôr" )
s' tTsOjÿ qe ;' sÖh v;ô' tdÿStu s'p;ôdyÿNt* sÖh loôkmekm¡ ( –39–
y;vÿNto aÖSy;" pO…ÿ qôvI' scÿNte aÖSmTpu]û ;" p·rÖ ye s'bà .Uvû "u )
sv;|Sô t;\ ¨pÖ p;]eÿ ◊yeq;ô' n;….'Ã j;n;ôn;" ≤xxÿv" sÖm;y;ÿn( –40–
vsoôy;R /;r;Ö m/unÿ ;ô p[pIÿn; `Otû ne ÿ …mô≈; aÖmtO Sÿ yô n;.ÿy" )
sv;RSô t; avÿ ®N/e Svôg"R WÖ∑‰;' xÖrTsuÿ in…/ôp; aÖ.I˝Cz;t( –41–
417
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 12 VEDIC LITERATURE COLLECTION

inô…/' inÿ…/ôp; aÖ>ye˝n…mCz;ôdnIÿêr; aÖ….tÿ" sNtuû ye3Ö å¡Ö Nye )


aÖSm;….ÿdˇÖR o inihÿt" Svôg≤R S]ô…." k;<@¯Sô ]INTSvôg;Rn®ÿ =t( –42–
aÖ¶I r=ÿStptuû yi√devÿ ' £ôVy;iTpÿx;ôc îÄh m; p[ p;ÿSt )
nudû ;mÿ EnÖmpÿ ®?mo aÖSmd;ÿidôTy; EÿnmÖ i©ÿrs" scNt;m( –43–
a;ôidôTye>yoô ai©ÿro>yoô mæ?vôd' `Otû ne ÿ …mô≈' p[itÿ vedy;…m )
xuı
û hÿSt* b[;˜ô,Sy;inÿhTywtô ' Svôg| su’ ÿ t;ôvpIÿtm( –44–
îÄd' p[;pÿmˇu mÖ ' k;<@ÿmSyô ySm;ÿLloôk;TpÿrmeœÖ I sÖm;pÿ )
a; …sÿç sÖipR`tRûO vÖTsmÿõg™ ?( yeWô .;ôgo ai©ÿrso noô a]ÿ –45–
sÖTy;yÿ cÖ tpÿse devÖ t;ÿ>yo inô…/' xevÿ …Ö /' p·rÿ dµ EÖtm( )
m; noÿ ¥Utû åe vÿ g;ôNm; s…mÿTy;ô' m; Sm;ôNySm;ô ¨TsOjÿ t; purû ; mt( –46–
aÖh' pÿc;Myôh' dÿd;…mô mmedûu kmRNÃ kô®,eå…/ÿ j;ôy; )
k*m;ÿro loôko aÿjin∑ pu]û oô3å¡Ö Nv;rÿ.qe ;ô' vyÿ ¨ˇÄr;vÿt( –47–
n ikæLbÿWmÖ ]Ö n;/;ôro a‚Stô n y‚Nmô]"w sÖmmÿm;nÖ Eitÿ )
anUnÿ 'Ö p;]Ö' inihÿt' n EÖtTpôˇ_;r'Ã pÖKv" punrÖ ; ivÿx;it –48–
ip[yô ' ip[yô ;,;'Ã ’,v;mÖ tmÖSte yÿNtu ytÖme i√ôW≤Ntÿ )
/enÖ ru nÿ @Ö v± ;Nvyoÿvy a;ôydevÖ p*®ÿWye mÖ pÿ mOTû yu' nudÿ Ntu –49–
smÖ¶yoÿ ivdurNÄ yo aÖNy' y aoWÿ/Iô" scÿtÖe yíÖ …sN/Unÿ ( )
y;vÿNto devÖ ; idôVy;ô3t¡Ö pÿ≤Ntô ihrÿ<yô' Jyoitô" pcÿto b.Uv –50–
EÖW; Tvôc;' pu®Wÿ Öe s' bÿ.vûU ;nÿ¶;ô" sveÃR pÖxvoô ye aÖNye )
418
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

=Ö],e ;ôTm;nÖ' p·rÿ /;py;qoåmoôt' v;soô mu%mÿ odÖnSyÿ –51–


ydÖ=We ûu vd;ô yTs…mÿTy;ô' y√;ô vd;ô anOtÿ ' ivˇk;ôMy; )
sÖm;ôn' tNtumÿ …Ö . sÖv' s;ÿn*ô t‚SmôNTsv|Ö xmÿl' s;dy;q" –52–
vÖW| vÿn„ûu v;ipÿ gCz devÖ ;'STvôco /Umû ' pyuTR p;ÿty;…s )
ivôêVyÿc; `Otû pOœÿ o .ivô„yNTsyoÿinloRk ô mupÿ y;Áºtô m( –53–
tÖNv'˝ SvôgoR bÿ¸/û ; iv cÿ£ôÉ yq;ÿ ivôd a;ôTm•ÖNyvÿ,;Rm( )
ap;ÿjTw ’û„,;' ®xÿtI' pun;ôno y; loihÿnIô t;' teÿ aÖ¶* juhÿ o…m –54–
p[;Cywÿ Tv; idôx3ôe å¡Ö ¶yeå…/ÿptyeå…sôt;yÿ r≤=ô] a;ÿidôTy;yeWmÿu te )
EÖt' p·rÿ dµÖSt' noÿ gop;yÖt;Sm;kômtw oÿ" )
idô∑' noô a]ÿ jÖrseÖ in neWÿ ∆Ör; mOTû yveÖ p·rÿ ,o dd;ôTvqÿ pÖKvenÿ sÖh s'
.ÿvme –55–
d≤=ÿ,;yw Tv; idôx îN{;ôy;…/ÿptyeÖ itrÿ…ír;jye r≤=ô]e yÖm;yeWmÿu te )
EÖt' p·rÿ dµÖSt' noÿ gop;yÖt;Sm;kômtw oÿ" )
idô∑' noô a]ÿ jÖrseÖ in neWÿ ∆Ör; mOTû yveÖ p·rÿ ,o dd;ôTvqÿ pÖKvenÿ sÖh s'
.ÿvme –56–
p[tÖ ICywÿ Tv; idôxe v®ÿ,;ôy;…/ÿptyeÖ pOd;ÿkve r≤=ô]åe •;ôyWe mÿu te )
EÖt' p·rÿ dµÖSt' noÿ gop;yÖt;Sm;kômtw oÿ" )
idô∑' noô a]ÿ jÖrseÖ in neWÿ ∆Ör; mOTû yveÖ p·rÿ ,o dd;ôTvqÿ pÖKvenÿ sÖh s'
.ÿvme –57–
¨dIÿCyw Tv; idôxe som;ôy;…/ÿptye Svôj;yÿ r≤=ô]åe xNy;ô îWumÿ Tyw )
EÖt' p·rÿ dµÖSt' noÿ gop;yÖt;Sm;kômtw oÿ" )
419
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 12 VEDIC LITERATURE COLLECTION

idô∑' noô a]ÿ jÖrseÖ in neWÿ ∆Ör; mOTû yveÖ p·rÿ ,o dd;ôTvqÿ pÖKvenÿ sÖh s'
.ÿvme –58–
/[vûu ;ywÿ Tv; idôxe iv„,ôvåe …/ÿptye kôLm;WÿgI[ v;y r≤=ô] aoWÿ/I>yô
îWumÿ tI>y" )
EÖt' p·rÿ dµÖSt' noÿ gop;yÖt;Sm;kômtw oÿ" )
idô∑' noô a]ÿ jÖrseÖ in neWÿ ∆Ör; mOTû yveÖ p·rÿ ,o dd;ôTvqÿ pÖKvenÿ sÖh s'
.ÿvme –59–
Ëô?v;Ryÿw Tv; idôxe bOhSÖ ptÖyåe …/ÿptye …êô];yÿ r≤=ô]e vÖW;RyWe mÿu te )
EÖt' p·rÿ dµÖSt' noÿ gop;yÖt;Sm;kômtw oÿ" )
idô∑' noô a]ÿ jÖrseÖ in neWÿ ∆Ör; mOTû yveÖ p·rÿ ,o dd;ôTvqÿ pÖKvenÿ sÖh s'
.ÿvme
è4ù ctuq| sUˇ_m(
è1-53ù i]pç;xÎcSy;Sy sUˇ_Sy kXyp AiW" ) vx; devt; )
è1-6á 8-19á 21-31á 33-41á 43-53ù
p[qm;idWdéc;m∑My;id√;dx;n;mek…v'Xy;¥ek;dx;n;' ]yiS]'Xy;idnv;n;'
i]cTv;·r'Xy;¥ek;dx;n;ç;nu∑pu ( è7ù s¢My; .u·rgnu∑pu (
è20ù …v'Xy; ivr;@nu∑pu ( è32ù √;i]'Xy; ¨i„,GbOhtIg.;Rn∑u pu (
è42ù i√cTv;·r'Xy;í bOhtIg.;Rn∑u pu ( zNd;'…s
dd;ômITyevô b[yÿU ;ôdnuÿ cwn;ôm.uTÿ st )
vÖx;' b[˜Ö >yoô y;cÿŒSÖ tTp[jô ;vÖdpÿTyvt( –1–
p[jÖ y;ô s iv £°ÿ,Ite pÖx…u .ôíopÿ dSyit )
y a;ÿWyÖRe >e yoô y;cÿŒo devÖ ;n;ô' g;' n idTsÿit –2–
kÀ$û y;ÿSyô s' xIÿyNR te Xloô,y;ÿ k;ôtmÿdiR t )
bÖ<@y;ÿ dÁNte gOhû ;" k;ô,y;ÿ dIyteÖ Svm( –3–
420
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

ivôloôihôto aÿ…/ôœ;n;ÿCzôKno ivÿNditô gopÿitm( )


tq;ÿ vÖx;y;ô" s'ivÿ¥' durdÖ>n; Áu1C¡Ö yseÿ –4–
pÖdorÿSy; a…/ôœ;n;ÿi√ôÆKlNdunû ;Rmÿ ivNdit )
aÖn;ômnÖ ;Ts' xIÿyNR teô y; mu%nÿe opÖ…j`[iÿ t –5–
yo aÿSy;ô" k,;Rvà ;Sk⁄nû oTy; s devÖ We ÿu vOíte )
l+mÿ k⁄vÖR îitô mNyÿtÖe knIÿy" ’,utÖe Svm( –6–
ydÿSy;ô" kSmwÿ …cô∫og;ÿyÖ b;l;ôNk…íÿTp[’Nû titÿ )
ttÿ" ikxoôr; …m[yÿ Nte vÖTs;'íÖ `;tuk
ÿ oô vOk"¡ –7–
ydÿSy;ô gopÿt* sÖTy; lomÖ ?v;Õoô ajIÿih@t( )
ttÿ" k⁄m;ôr; …m[yÿ Nteô y+moÿ ivNdTyn;mÖn;t( –8–
ydÿSy;ô" pLpUl
ÿ nÖ' x’¡∂;ôsI sÖmSyÿit )
ttoåpÿÂp' j;yteÖ tSm;ôdVye„ÿ yôdne sÿ " –9–
j;yÿm;n;ô…. j;ÿyte devÖ ;NTsb[;˜ÿ ,;Nvôx; )
tSm;ÿdb( ˜[ô >yoô deyWÖw ; td;ÿÛ"û SvSyô gopÿnm( –10–
y Eÿn;' vÖinm;ôy≤Ntô teW;'Ã devÖ ’¡t; vÖx; )
b[˜Ö Jô yey'Ö tdÿbvu[ NÖ y Eÿn;' inip[y;ôyteÿ –11–
y a;ÿWyÖRe >e yoô y;cÿŒo devÖ ;n;ô' g;' n idTsÿit )
a; s devÖ We ÿu vOíte b[;˜ô,;n;'Ã c mÖNyveÿ –12–
yo aÿSyô Sy;√ÿx;.oôgo aÖNy;…mÿCzπtÖ tihRô s" )
421
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 12 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ih'Steô adÿˇ;ô pu®Wÿ ' y;…côt;' cÖ n idTsÿit –13–


yq;ÿ xev…Ö /inRihÿto b[;˜ô,;n;ô' tq;ÿ vÖx; )
t;metÖ dÖCz;yÿ≤Ntô y‚SmôNk‚Sm'íÃ Ö j;yÿte –14–
SvmetÖ dÖCz;yÿ≤Ntô y√Öx;' b[;˜ÿ ,ô ; aÖ…. )
yqwnÿ ;nÖNy‚Smÿ…ÔnIôy;devÖ ;Sy;ÿ inôro/ÿnm( –15–
credÿ vÖe ; ]whÿ ;yÖ,;divÿD;tgd; sÖtI )
vÖx;' cÿ ivô¥;•;ÿrd b[;˜ô,;StÁº„ôR y;˝" –16–
y Eÿn;ômvÿx;ôm;hÿ devÖ ;n;ô' inihÿt' inô…/m( )
¨Ö.* tSmwÿ .v;xÖv*R pÿ·rÖ£MyeWmÿu Syth( –17–
yo aÿSy;ô Ë/oô n ved;qoÿ aSy;ô Stn;ÿntûu )
¨Ö.yenÿ vÖw ;Smwÿ duhÖe d;tuû' cedxÿk√Öx;m( –18–
durû dÄ >Ö nwnmÖ ; xÿye y;…côt;' cÖ n idTsÿit )
n;Smwô k;m;ô" smO?ÿ yNteô y;mdÿÊv;ô …ck°ÿWiR t –19–
devÖ ; vÖx;mÿy;cÖNmu%Ã' ’ûTv; b[;˜ÿ,m( )
teW;ô' sveWÃR ;ômdÿdı
Ö @e ÷Ö Nye˝itô m;nuWÿ " –20–
he@Ã÷ pxUnû ;' Nye˝it b[;˜ô,>e yoÿådd√Öx;m( )
devÖ ;n;ô' inihÿt' .;ôg' mTyRíô …e •ÿip[y;ôyteÿ –21–
ydÖNye xÖt' y;ceyÿ bu ;[ ˜R ,ô ; gopÿit' vÖx;m( )
aqwnÿ ;' devÖ ; aÿbvu[ •evÖ ' hÿ ivôdWu oÿ vÖx; –22–
422
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

y EÖv' ivôdWu åe dÖÊv;q;ôNye>yoô ddÿ√x


Ö ;m( )
dugû ;R tSm;ÿ a…/ôœ;neÿ pO…qôvI sÖhdevÿ t; –23–
devÖ ; vÖx;mÿy;cÖNy‚Smô•g[eÖ aj;ÿyt )
t;metÖ ;' ivÿ¥;ô•;rÿd" sÖh devÖ ®w d;ÿjt –24–
aÖnpÖ TÖ ymLpÿpxë' vÖx; ’¡,oitô pU®Wÿ m( )
b[;˜ô ,ô íw ÿ y;…côt;mqwnÿ ;' inip[y;ôyteÿ –25–
aÖ¶IWom;ÿ>y;ô' k;m;ÿy …mô];yÖ v®ÿ,;y c )
te>yoÿ y;c≤Nt b[;˜ô,;Ste„v; vOíÿ tÖ åe dÿdt( –26–
y;vÿdSy;ô gopÿitônoRpÍÿ ,uyû ;dOc"ÿ Svôym( )
credÿ Syô t;vÖÌoWuû n;Syÿ ≈uTû v; gOhû e vÿste ( –27–
yo aÿSy;ô Acÿ ¨pÖ≈Tu y;qÖ go„vcIÿcrt( )
a;yuíÿ Ö tSyô .Uit'Ã c devÖ ; vOíÿ ≤Nt hI…@ôt;" –28–
vÖx; crÿNtI b¸û/; devÖ ;n;ô' inihÿto inô…/" )
a;ôiv„’¡,„u v Âôp;…,ÿ yÖd; Sq;mÖ …j`;'sà it –29–
a;ôivr;ÖTm;n'à ’,ute yÖd; Sq;mÖ …j`;'sà it )
aqoÿ h b[˜Ö >yoÿ vÖx; y;CHy;yÿ ’,utÖe mnÿ" –30–
mnÿs;ô s' k¡Lpyitô t∂ºvÖ ;\ aipÿ gCzit )
ttoÿ h b[˜Ö ;,oÿ vÖx;mupÿ pÖ y[ ≤ÿ Ntô y;…cÿtmu ( –31–
Svô/;ôk;ôr,e ÿ ipôt>O yoÿ yÖDne ÿ devÖ t;ÿ>y" )
423
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 12 VEDIC LITERATURE COLLECTION

d;nenÿ r;jÖNyo˝ vÖx;y;ÿ m;ôthu @Re 'Ö n gÿCzit –32–


vÖx
Ä ; m;ôt; r;ÿjNÖ y˝Syô tq;ô s'.tÿU mg[x Ö " )
tSy;ÿ a;¸ûrnÿp,R 'Ö yd(b˜[Ö >yÿ" p[dIôyteÿ –33–
yq;Jyô' p[ghÿO Itm;luMû peTßucû o aÖ¶yeÿ )
EÖv; hÿ b[˜Ö >yoÿ vÖx;mÖ¶yÖ a; vOíÿ tÖ åe dÿdt( –34–
purû oÖ@;xÿvTs; sudû `u ;ÿ loôkå¡É Sm;ô ¨pÿ itœit )
s;Smwô sv;RNô k;m;ÿNvôx; p[dÿ dÖ Wu ÿe duhe –35–
sv;RNô k;m;ÿNymÖr;Jyeÿ vÖx; p[dÿ dÖ Wu ÿe duhe )
aq;ÿ¸nû ;Rrk
ÿ ˘ loôk˘ inÿ®N/;ônSyÿ y;…côt;m( –36–
p[vÖ Iôym;ÿn; crit £⁄ı û ; gopÿtye vÖx; )
vÖhe t'Ã m;ô mNyÿm;no mOTû yo" p;xeWÿ u b?yt;m( –37–
yo vehÖ tÖ' mNyÿm;noôåm; cÖ pcÿte vÖx;m( )
aPyÿSy pu]û ;Np*];'íà y;ôcyÿtÖe bOhSÖ pitÿ" –38–
mÖhdeWÖ ;vÿ tpitô crÿNtIô goWuû g*ripÿ )
aqoÿ hÖ gopÿtye vÖx;dÿdWu e ivôW' duhÿ e –39–
ip[yô ' pÿxnûU ;' .ÿvitô yd(b˜[Ö >yÿ" p[dIôyteÿ )
aqoÿ vÖx;y;ôSt≤Tp[yô ' y∂ºvÿ ]Ö ; hÖ…v" Sy;t( –40–
y; vÖx; ¨Ödk¡LpyNdevô ; yÖD;dudû Te yÿ )
t;s;'à iv≤lô¢‰' .Iôm;mudû ;k⁄®¡ t n;rÄd" –41–
424
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

t;' devÖ ; aÿmIm;'sNt vÖxye ;3mvÖxie tÿ )


t;mÿbv[ I•;rÄd EÖW; vÖx;n;'Ã vÖxtÖmie tÿ –42–
kitô nu vÖx; n;ÿrdÖ y;STv' veTqÿ mnu„yôj;" )
t;STv;ÿ pOCz;…m ivô√;'s'Ö kSy;ô n;XnIÿy;ôdb[;˜ÿ ," –43–
ivô≤lô¢‰; bOhÿ SpteÖ y; cÿ sUtû vÿx; vÖx; )
tSy;ô n;XnIÿy;ôdb[;˜ÿ ,oô y a;ôxs' tÿe Ö .UTy;ÿm( –44–
nmÿSte aStu n;rd;nuœû ë ivôdWu ÿe vÖx; )
kôtmÖ ;s;'Ã .Iômtÿm;ô y;mdÿÊv; pr;Ö.vetÿ ( –45–
ivô≤lô¢I y; bOhÿ Spôtåe qoÿ sUtû vÿx; vÖx; )
tSy;ô n;XnIÿy;ôdb[;˜ÿ ,oô y a;ôxs' tÿe Ö .UTy;ÿm( –46–
]I…,ô vw vÿx;j;ôt;inÿ iv≤lô¢I sUtû vÿx; vÖx; )
t;" p[ yÿCzπdb( ˜[Ö >yô" so˝ån;v[SÖ k" p[jÖ ;pÿt* –47–
EÖt√oÿ b[;˜,; hÖiv·ritÿ mNvIt y;…côt" )
vÖx;' cednÿe 'Ö y;ceyÿ yûu ;R .Iôm;dÿdWu o gOhû e –48–
devÖ ; vÖx;' pyRvà dÖ• noÿåd;ôiditÿ hI…@ôt;" )
EÖt;….ÿA‚û≥ G..edÖR ' tSm;ô√w s pr;ÿ.vt( –49–
¨Ötnw ;'Ã .edÖ o n;dÿd;√Öx;…mN{e,ÿ y;…côt" )
tSm;ôˇ' devÖ ; a;gÖsoåvOíÿ •hmuˇrÖ e –50–
ye vÖx;y;ô ad;ÿn;yÖ vdÿ≤Nt p·rr;Öip,ÿ" )
425
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 12 VEDIC LITERATURE COLLECTION

îN{ÿSy mÖNyveÿ j;ôLm; a; vOíÿ Nteô a…cÿÊy; –51–


ye gopÿit' pr;Ö,Iy;q;ô¸m;R dÿd;ô îitÿ )
®Ä{Sy;ôSt;' te hetÖ I' p·rÿ yÖNTy…cÿÊy; –52–
yidÿ ¸ût' y¥¸ÿt;mÖm; cÖ pcÿte vÖx;m( )
devÖ ;NTsb[;˜ÿ ,;nOTû v; …jô˜o loôk;…•A≥CÃ zit –53–
è5ù pçm' sUˇ_m(
≈me, tps; îTy;r>y sUyR Enm( îTyNt;n;' s¢py;Ry;,;mqv;Rc;yR AiW" )
b[˜gvI devt; –
è1ù p[qm" py;Ry"
è1-6ù W@écSy;Sy py;RySy è1ù p[qmcR" p[;j;pTy;nu∑pu ( è2ù i√tIy;y;
.u·rKs;ª‰nu∑pu ( è3ù tOtIy;y;ítu„pd; Svr;@ëi„,k™ è4ù ctuQy;R a;suynR ∑u pu (
è5ù pçMy;" s;ªI p…¤" è6ù Wœ‰;í s;ª‰ui„,k™ zNd;'…s
≈me,ÿ Ö tpÿs; sO∑û ; b[˜,ÿ ; ivôˇteR …≈ôt; –1–
sÖTyen;vOtÿ ; …≈ôy; p[;vOtÿ ;ô yxÿs;ô prIÿvtO ; –2–
Svô/y;ô p·rÿiht; ≈Öıy;ô pyU!ÃR ; dIô=y;ÿ gu¢û ; yÖDe p[itÿiœt; loôko
inô/nÿm( –3–
b[˜ÿ pdv;ôy' b[;˜ÿ ,ô oå…/ÿpit" –4–
t;m;ôdd;ÿnSy b[˜gÖvI' …jÿntÖ o b[;˜ÿ ,ô ' =ôi]yÿSy –5–
apÿ £;mit sUnû tO ;ÿ vIôy1'R ¡Ö pu<y;ÿ lÖ+mI" –6–

426
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è2ù i√tIy" py;Ry"


è1-5ù pçcRSy;Sy py;RySy è1ù p[qmcR" s;ªI i]∑up(
è2ù i√tIy;y; .u·rg;CyRn∑u pu ( è3ù tOtIy;y; a;CyRn∑u pu (
è4ù ctuQy;R ¨i„,k™ èEt;ítß Ekpd;"ù è5ù pçMy;í;cIR incOTp…¤XzNd;'…s
aojÿíÖ tejíÿ Ö shÿíÖ bl'à cÖ v;Kce≤ÿ N{ôy' cÖ ≈IíÖ /mRíà –1–
b[˜ÿ c =Ö]' cÿ r;Ö∑'^ cÖ ivxÿíÖ ‚TviWÿíÖ yxÿíÖ vcRíÃ Ö {ivÿ,' c –2–
a;yuíÿ Âôp' cÖ n;mÿ c k°ôitRíÿ p[;,ô í;ÿp;ôníÖ c=uíÿ Ö ≈o]'Ã c –3–
pyÿíÖ rsÖí;•'Ã c;ô•;¥'Ã cÖt| cÿ sÖTy' ce∑Ö ' cÿ pUtû | cÿ p[jÖ ; cÿ pÖxvÿí
–4–
t;inô sv;R<ô ypÿ £;m≤Nt b[˜gÖvIm;ôdd;ÿnSy …jnÖto b[;˜ÿ ,ô ' =Öi]yÿSy
–5–
è3ù tOtIy" py;Ry"
è1-16ù Wo@xcRSy;Sy py;RySy è1ù p[qmcoR ivr;i@™vWm; g;y]I
è2ù i√tIy;y; a;suynR ∑u pu ( è3á 15ù tOtIy;pçdXyo" s;ª‰ui„,k™
è4ù ctuQy;R g;y]I è5-6á 8-9ù pçmIWœ‰∑mInvmIn;' p[;j;pTy;nu∑pu (
è7ù s¢My; y;juWI jgtI è10á 14ù dxmIctudXR yo" s;ª‰nu∑pu (
è11ù Ek;dXy;" s;ªI bOhtI è12ù √;dXy; y;juWI i]∑up(
è13ù ]yodXy; a;surI g;y]I è16ù Wo@Xy;í;CyuiR „,k™ zNd;'…s
swW; .Iôm; b[˜ÿ gÖVy1Ö`¡ ivÿW; s;ô=;T’ûTy; kÀLbÿjmÖ ;vOtÿ ; –1–
sv;R<Ã ySy;' `oôr;…,ô sveÃR c mOTû yvÿ" –2–
sv;R<à ySy;' £Àrû ;…,ô sveÃR pu®WvÖ/;" –3–
s; b[˜ÿ Jô y' devÿ pIôy'u b[˜ÿ gÖVy;˝dIôym;ÿn; mOTû yo" p√«ÿWÖ a; ¥ÿit –4–
427
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 12 VEDIC LITERATURE COLLECTION

meiÖ n" xÖtvÿ/;ô ih s; b[˜ÿ Jô ySyô ≤=itôihR s; –5–


tSm;ô√w b[;˜ÿ ,ô ;n;ô' g*durÃR ;Ö/W;RÃ ivj;nÖt; –6–
vj[oô /;vÿNtI vwê;nÖr ¨√«ÿt; –7–
heiÖ t" xÖf;nuÆÿ T%ôdNtIÿ mh;devÖ oô3å¡Ö pe=mÿ ;,; –8–
=urû pÿivôrI=ÿm;,;ô v;Xyÿm;n;ô…. SfÀj¡ iR t –9–
mOTû yuihR˚à <é vôTyu1g¡Ö o[ devÖ " puCz÷à pÖySR yÿNtI –10–
sÖvJÖR y;ôin" k,*RÃ vrIvÖjyR Nÿ tI r;jyÖ+mo mehNÿ tI –11–
meiÖ nduÁûR m;ÿn; xIWR·Ö ˇ_duGûR /; –12–
seiÖ d®ÿpiÖ tœÿNtI …mqoyoô/" pr;ÿm∑O ; –13–
xÖrVÄ y;ô3¡Ö mu%åÿe ipnÖÁm;ÿnÖ AitÿhNÄR ym;ÿn; –14–
aÖ`ivÿW; inôptÿNtIô tmoô inpÿitt; –15–
aÖngûu CzÿNtI p[;,ô ;nupÿ d;syit b[˜gÖvI b[˜ÿ Jô ySyÿ –16–
è4ù ctuq"R py;Ry"
è1-11ù Ek;dxcRSy;Sy py;RySy è1ù p[qmcR a;surI g;y]I
è2á 10ù i√tIy;dxMyor;suynR ∑u pu ( è3ù tOtIy;y;" s;ª‰nu∑pu (
è4ù ctuQy;R y;juWI i]∑up( è5ù pçMy;" s;ªI g;y]I
è6-7ù WœIs¢Myo" s;ªI bOhtI è8ù a∑My; .u·rKs;ª‰nu∑pu (
428
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

è9ù nvMy;" s;ª‰ui„,k™ è11ù Ek;dXy;í p[itœ; g;y]I zNd;'…s


vwrÃ' iv’ûTym;ÿn;ô p*];ÿ¥' iv.;ôJym;ÿn; –1–
devÖ hÖ iÖe tiÓRyôÃ m;ÿ,;ô VyO˝≤ı˙≥tÖ ; –2–
p;ôPm;…/ÿ/Iôym;ÿn;ô p;®ÿ„ymv/Iôym;ÿn; –3–
ivôW' p[yÖ SyÿNtI tÖKm; p[ySÿ t; –4–
aÖ`' pÖCym;ÿn; du„û v“‰'à pÖKv; –5–
mUl
û bÖ hR,Ã I py;Ri£ôym;ÿ,;ô ≤=itÿ" pÖy;R’t¡ ; –6–
as'DÃ ; gÖN/enÖ xug≤ÿu ıâyô m;ÿ,;xIivôW ¨ı»tÿ ; –7–
a.Uiÿ t®piÓôym;ÿ,;ô pr;ÿ.iU tô®pÿ˙t; –8–
xÖv"R £⁄ı
û " ipôXym;ÿn;ô ≤x…mÿd; ip≤xôt; –9–
avÿitRrXÄ ym;ÿn;ô inA≥ià tr≤xôt; –10–
aÖ≤xôt; loôk;æCzÿn·ˇ b[˜gÖvI b[˜ÿ Jô ymÖSm;∞;ôm„u m;ÿ∞ –11–
è5ù pçm" py;Ry"
è1-8ù a∑cRSy;Sy py;RySy è1ù p[qmcR" s;ªI p…¤" è2ù i√tIy;y;
y;ju„ynu∑pu ( è3á 8ù tOtIy;∑Myo.u·R rKs;ª‰nu∑pu (
è4ù ctuQy;R a;surI bOhtI è5ù pçMy;" s;ªI bOhtI
è6ù Wœ‰;" ippI≤lkm?y;nu∑pu ( è7ù s¢My;í;cIR bOhtI zNd;'…s
tSy;ÿ a;ôhnÿn' ’ûTy; meiÖ nr;Öxsÿn' vlÖg Ëbÿ?ym( –1–
429
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 12 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖSvôgt;ô p·rÿ të ; –2–


aÖ…¶" £ôVy;∫ÀTû v; b[˜ÿ gÖvI b[˜ÿ Jô y' p[iÖ vXy;ÿ·ˇ –3–
sv;RSô y;©;û pv;Rô mUl;ÿin vOíit –4–
…zônÊyÿSy iptObNÖ /u pr;ÿ .;vyit m;tObNÖ /u –5–
ivôv;ôh;' D;ôtINTsv;Rnô ipÿ =;pyit b[˜gÖvI b[˜ÿ Jô ySyÿ
=Öi]ye,Ö ;punÿ dIRym;n; –6–
aÖv;ôStumnÿe mÖ SvÿgmÖ p[jÿ s' kroTypr;prÄ,o .ÿvit =Iôyteÿ –7–
y EÖv' ivôdWu oÿ b[;˜ô,Syÿ =Öi]yoô g;m;ÿdˇÖ e –8–
è6ù Wœ" py;Ry"
è1-15ù pçdxcRSy;Sy py;RySy è1á 3á 5-7á 11-13á 15ù
p[qm;tOtIyyoA≥co" pçMy;idtOcSywk;dXy;idtOcSy pçdXy;í p[;j;pTy;nu∑pu ( è2ù
i√tIy;y; a;„yRn∑u pu ( è4ù ctuQy;‹" s;ªI bOhtI è8-9ù a∑mInvMyo"
p[;j;pTyoi„,k™ è10ù dxMy; a;surI g;y]I è14ù ctudXR y;í g;y]I zNd;'…s
≤=ôp'[ vw tSy;ôhnÿnÖe gO/;[ "ÿ k⁄vtR EelbÖ m( –1–
≤=ôp'[ vw tSy;ôdhÿn'Ö p·rÿ nOTy≤Nt kÉ≤ô xnIÿr;fl;ôn;" p;ô…,norÿ…s k⁄v;R,ô ;"
p;ôpmwlÿ bÖ m( –2–
≤=ôp'[ vw tSyô v;StuWÿ ûu vOk;ÿ" k⁄vtR EelbÖ m( –3–
≤=ôp'[ vw tSyÿ pOCz≤Ntô yˇd;sIÿ3idôd' nu t;3iditÿ –4–

430
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

…zôN?y; …Czÿ‚N/ô p[ …CzôN?yipÿ =;py =;ôpyÿ –5–


a;ôdd;ÿnm;i©r…s b[˜Jô ymupÿ d;sy –6–
vwêÖ dÖ vÖe I Áu1C¡Ö yseÿ ’ûTy; kÀLbÿjmÖ ;vOtÿ ; –7–
aoWÿNtI sÖmoWÿNtIô b[˜,ÿ oô vj["ÿ –8–
=urû pÿivmOTûR yu.TûRU v; iv /;ÿvÖ Tvm( –9–
a; dÿTse …jnÖt;' vcRà îÄ∑' pUtû | c;ô≤xWÿ" –10–
a;ôd;yÿ jIôt' jIôt;yÿ loôk3ôÉ å¡Ö mu‚„môNp[ yÿCz…s –11–
afl‰eÿ pdÖvI.Rvà b[;˜ô,Sy;ô….xÿSTy; –12–
meiÖ n" xÿrVÄ y;˝ .v;ô`;dÖ`ivÿW; .v –13–
afl‰eô p[ ≤xroÿ jih b[˜Jô ySyÿ ’ût;gÿso devpIôyorÿr;Ö/sÿ" –14–
Tvy;ô p[m,ÿU | mOidôtmÖ…¶dRhà tu du…û ítÿm( –15–
è7ù s¢m" py;Ry"
è1-12ù √;dxcRSy;Sy py;RySy è1-3á 5á 7-9ù p[qm;idtOcSy pçMy; Ac"
s¢My;idtOcSy c p[;j;pTy;nu∑pu ( è4ù ctuQy;R g;y]I
è6ù Wœ‰;" p[;j;pTy; g;y]I è10ù dxMy; a;surI p…¤"
è11ù Ek;dXy;" p[;j;pTy; i]∑up( è12ù √;dXy;í;suyiRu „,k™ zNd;'…s
vOíû p[ vOíÿ Ö s' vOíÿ Ö dhÖ p[ dÿhÖ s' dÿh –1–

431
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 12 VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜Ö Jô y' deVÿ yfl‰ô a; mUl;ÿdnusû d' hÿ –2–


yq;y;ÿ¥ms;dÖn;Tp;ÿploôk;Npÿr;Övtÿ" –3–
EÖv; Tv' deVÿ yfl‰e b[˜Jô ySyÿ ’ût;gÿso devpIôyorÿr;Ö/sÿ" –4–
vj[,ÿe xÖtpÿv,R ; tIô+,enÿ =urû .Oiÿ ∑n; –5–
p[ SkôN/;Np[ ≤xroÿ jih –6–
lom;ÿNySyô s' …zÿ‚N/ô TvcÿmSyô iv ve∑ÿ y –7–
m;ôs' ;NyÿSy x;tyÖò;v;ÿNySyô s' vOhÿ –8–
aSqIÿNySy pI@y mÖ∆;nÿmSyô injRià h –9–
sv;RSô y;©;û pv;R…Ã ,ô iv ≈ÿqy –10–
aÖ…¶renÿ ' £ôVy;TpO…ÿ qôVy; nudÿ t;ômdu oÿWtu v;ôyru NÄ t·rÿ=;NmhÖto vÿ·rÖM,"
–11–
sUyÃR En' idôv" p[ ,udÿ t;ô' Nyo˝Wtu –12–
îit √;dx' k;<@m(

432
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aq ]yodx' k;<@m(
è1ù p[qm' sUˇ_m(
è1-60ù W∑‰OcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) è1-2á 4-27á 32-60ù
p[qm;i√tIyyoA≥coítuQy;Ridctu…v|xte√;Ri]'Xy;¥ekoni]'xtí;?y;Tmroihd;idTy;"
è3ù tOtIy;y;" m®t" è28-30ù a∑;…v'Xy;idtOcSy;…¶"
è31ù Eki]'Xy;í;…¶mRN]oˇ_;í devt;" )
è1-2á 6-7á 10-11á 20á 22-25á 27á 33-34á 38á 41á 56á 58ù
p[qm;i√tIy;WœIs¢mIdxMyek;dxI…v'xIn;' √;…v'Xy;idctsO,;'
s¢…v'xI]yiS]'xIctuiS]'Xy∑;i]'XyekcTv;·r'xIW$(pç;Xy∑pç;xIn;ç i]∑up(
è3-5á 9á 12ù tOtIy;idtOcSy nvmI√;dXyoí jgtI è8ù a∑My; .u·riK]∑up(
è13ù ]yodXy; aitx;Kvrg.;RitjgtI è14ù ctudXR y;≤S]pd; pur"prx;Kvr;
ivprItp;dl+m; p…¤" è15ù pçdXy; aitj;gtg.;R jgtI
è16á 29-30á 32á 39-40á 45-51á 53-54ù
Wo@Xyekoni]'xIi]'xI√;i]'XyekoncTv;·r'xIcTv;·r'xIn;' pçcTv;·r'Xy;ids¢;n;'
i]pç;xIctu„pç;Xyoí;nu∑pu ( è17ù s¢dXy;" pçpd; kk⁄MmtI jgtI è18ù
a∑;dXy;" pçpd; prx;Kvr; .u·r‘k⁄MmTyitjgtI è19ù Ekon…v'Xy;"
pçpd;itj;gt; kk⁄MmTyitjgtI è21ù Ek…v'Xy; a;WIR incOÌ;y]I è26ù
Wi@±vX' y; ivr;$(proi„,k™ è28ù a∑;…v'Xy; .u·rgnu∑pu ( è31ù Eki]'Xy;" pçpd;
kk⁄MmtI x;Kvrg.;R jgtI è35ù pçi]'Xy; ¨p·r∑;ä»htI è36ù Wæ$(]X' y;
incONmh;bOhtI è37ù s¢i]'Xy;" prx;Kvr; ivr;@itjgtI è42ù i√cTv;·r'Xy;
ivr;@±jgtI è43ù i]cTv;·r'Xy; ivr;<mh;bOhtI è44ù ctuíTv;·r'Xy;"
proi„,k™ è52ù i√pç;Xy;" pQy;p…¤" è55ù pçpç;Xy;" kk⁄MmtI bOhtIg.;R
pQy;p…¤" è57ù s¢pç;Xy;" kk⁄MmTynu∑pu (
è59-60ù EkonW∑IW∑‰oí g;y]I zNd;'…s
¨Ödie hÿ v;…jôNyo aÖPSv1ÖN¡ t·rÖd' r;Ö∑'^ p[ ivÿx sUnû tO ;ÿvt( )
yo roihÿtoô ivêÿ…môd' jÖj;nÖ s Tv;ÿ r;Ö∑;^ yÖ su.tÿO ' …b.tuR –1–
¨√;jÖ a; gÖNyo aÖPSv1ÖN¡ tivRxÖ a; roÿhÖ Tv¥oÿnyoô y;" )
somÖ' d/;ÿnoôåp aoWÿ/Iôg;Rítu„ÿ pdo i√ôpdÖ a; vex
ÿ yehÖ –2–
yUyû mugû ;[ mÿ®t" pO‚Xnm;trÄ îN{e,ÿ yujû ; p[ mO,ÿ ItÖ x]Unÿ ( )
a; voô roihÿt" Í,vTsud;nv≤S]WÖ¢;soÿ m®t" Sv;dusm' du " –3–
433
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 13 VEDIC LITERATURE COLLECTION

®hoÿ ®rohÖ roihÿtÖ a; ®ÿrohÖ g.oRô jnIÿn;' jÖnWu ;ÿmpûu Sqÿm( )


t….ô" s'rBÿ /ômNvÿivNdôNW@ëvû IRg;Rtô 'u p[pÖ Xyÿ…•ôh r;Ö∑m^ ;h;ÿ" –4–
a; teÿ r;Ö∑…^ môh roihÿtoåh;WIR√ô ‰;˝SqôNmO/oô a.ÿy' te a.Ut( )
tSmwÿ teÖ ¥;v;ÿp…O qôvI revÄ tIÿ….ô" k;m'Ã duh;t;…môh xKvÿrI…." –5–
roihÿtoô ¥;v;ÿp…O qôvI jÿj;nÖ t]Ö tNtuÃ' prmeœÖ I tÿt;n )
t]ÿ ≤x…≈yeåÖ j Ek¡p;ôdoåÎ'hà ∂Ö ‰;v;ÿp…O qôvI blenÿ –6–
roihÿtoô ¥;v;ÿp…O qôvI aÿÎh' ˇÖ ne Ö Sv˝ St….ôt' tenÖ n;k¡" )
ten;ôNt·rÿ='Ö iv…mÿt;ô rj;'…Ã sô tenÿ devÖ ; aÖmtO mÖ NvÿivNdn( –7–
iv roihÿto amOxi√ôê¡p' sm;k⁄v;R,ô " p[®Ö hoô ®hÿí )
idv'Ã Âô!v( ; mÿhtÖ ; mÿihôª; s' teÿ r;Ö∑m^ nÿ ˇ_⁄û pyÿs; `Otû ne ÿ –8–
y;Steô ®hÿ" p[®Ö hoô y;Stÿ a;ô®hoô y;….ÿr;pO,û ;…sô idvÿmNÖ t·rÿ=m( )
t;s;ô' b[˜,ÿ ;ô pyÿs; vvO/;ôno ivô≤x r;Ö∑e^ j;ÿgiO hô roihÿtSy –9–
ySteô ivxÖStpÿs" s'b.Uvû vu TÖR s' g;ÿy]Ö Imnuû t; îÖh;gu"ÿ )
t;STv; ivÿxNtuû mnÿs; ≤xôvne Ö s'm;ÿt; vÖTso aÖ>ye˝tuû roihÿt" –10–
Ëô?voR roihÿtoô a…/ô n;kÉ¡ aSq;ôi√ê;ÿ Âôp;…,ÿ jÖnyÖNyuv;ÿ kô…v" )
itôGmen;ô…¶JyoRitÿW;ô iv .;ÿit tOtû Iyeÿ c£Éô rjÿ…s ip[yô ;…,ÿ –11–
sÖhßÿÍ©o vOW.Ä o j;ôtvedÿ ; `Otû ;¸ÿt"Ä somÿpœO " suvû Irÿ" )
m; m;ÿ h;sI•;…qôto neÊv;ô jh;ÿin gopoôW' cÿ me vIrpoôW' cÿ /eih –12–
roihÿto yÖDSyÿ jinôt; mu%Ã' cÖ roihÿt;y v;ôc; ≈o]e,ÿ Ö mnÿs; juho…m )
434
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

roihÿt' devÖ ; yÿ≤Nt sumnÖSym;ÿn;ô" s m;ô rohw"ÿ s;…môTyw roÿhytu –13–


roihÿto yÖD' Vy˝d/;i√ôêk¡m,R Öe tSm;ôˇje ;'Sô yupÿ memÖ ;Ny;gu"ÿ )
voôcye Ã' teÖ n;….ô' .uvnÿ SÖ y;…/ÿ mÖJminÿ –14–
a; Tv;ÿ ®roh bOhTÖ yU3û t¡Ö pÖ…¤r; kôkB⁄ vcRsà ; j;tved" )
a; Tv;ÿ ®roho‚„,h;=Öro vÿW$(k;ôr a; Tv;ÿ ®rohÖ roihÿtoô retsÿ ; sÖh
–15–
aÖy' vÿSteô g.|Ã pO…qôVy; idv'Ã vSteåô ymÖNt·rÿ=m( )
aÖy' b[›Ö Syÿ ivô∑ipô Sv˝loRkô ;NVy;˝nxe –16–
v;cÿSpte pO…qôvI nÿ" Syoôn; Syoôn; yoinôStLp;ÿ n" sux û ve ;ÿ )
îÄhvw p[;,ô " sÖ:ye noÿ aStuû t' Tv;ÿ prmeiœôNpyR…Ö ¶r;yuWÿ ;ô vcRsà ; d/;tu
–17–
v;cÿSpt AûtvÖ" pçÖ ye n*ÿ vwêkmR,Ö ;" p·rÖ ye s'bà .Uvû "u )
îÖhvw p[;,ô " sÖ:ye noÿ aStuû t' Tv;ÿ prmeiœôNp·rÖ roihÿtÖ a;yuWÿ ;ô vcRsà ;
d/;tu –18–
v;cÿSpte s*mnÖs' mnÿí goôœº noô g; jÖnyÖ yoinÿWu p[jÖ ;" )
îÄhvw p[;,ô " sÖ:ye noÿ aStuû t' Tv;ÿ prmeiœôNpyRhÖ m;yuWÿ ;ô vcRsà ; d/;tu
–19–
p·rÿ Tv; /;Tsivôt; devÖ o aÖ…¶vRcsÃR ; …mô];v®ÿ,;vÖ…. Tv;ÿ )
sv;Rô ar;ÿtIrvÖ£;mÖ•he Iôd' r;Ö∑m^ k
ÿ r" sUnû tO ;ÿvt( –20–
y' Tv;ô pOWtÿ Iô rqeÖ p[i∑ôvhR iÿ t roiht )
435
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 13 VEDIC LITERATURE COLLECTION

xu.û ; y;ÿ…s ·rÖ,•Öp" –21–


anuvÿ t[ ;ô roihÿ,Iô roihÿtSy sU·û r" suvû ,;RÃ bOhtÖ I suvû c;‹" )
ty;ô v;j;ÿiNvôê¡p;' jyemÖ ty;ô ivê;ô" pOtnÿ ; aÖ…. „y;ÿm –22–
îÄd' sdoô roihÿ,Iô roihÿtSy;ôs* pNq;ô" pOWtÿ Iô yenÖ y;itÿ )
t;' gÿN/ôv;R" kôXyp;ô ¨•ÿy≤Ntô t;' rÿ=≤Nt kôvyoåp[mÿ ;dm( –23–
sUySÖR y;ê;ô hrÿy" kÉtmûu Ntô" sd;ÿ vhNTyômtO ;ÿ" su% û ' rqÿm( )
`Otû pÖ ;v;ô roihÿtoô .[;jÿm;noô idv'Ã devÖ " pOWtÿ Iôm; ivÿvx e –24–
yo roihÿto vOW.Ö ‚StôGmÍÿ©"û pyR…Ö ¶' p·rÖ sUyÃ| bÖ.vU ÿ )
yo ivÿ∑>Ö n;itÿ pO…qôvI' idv'Ã cÖ tSm;ÿ∂vÖº ; a…/ô sO∑Iÿ" sOjNte –25–
roihÿtoô idvÖm;®ÿhNmhÖt" pyR,Ã vÖR ;t( )
sv;ÃR ®rohÖ roihÿtoô ®hÿ" –26–
iv …mÿmI„vô pyÿSvtI' `Otû ;cI'Ã devÖ ;n;'Ã /enÖ ru nÿpSpOgWÖe ; )
îN{ô" som'Ã ipbtuû =emoÿ aSTvô…¶" p[ St*ÿtûu iv mO/oÿ nudSv –27–
s…mÿıo aÖ…¶" sÿ…m/;ôno `Otû vOı ÿ o `Otû ;¸ÿt" )
aÖ.IôW;æ$(vêÿ ;ôW;@Ö…¶" sÖpà;ÿNhNtuû ye mmÿ –28–
hNTvenÿ ;ôNp[ dÿhTÖ v·rÖyoR nÿ" pOtNÖ yitÿ )
£ôVy;d;ô…¶n;ÿ vÖy' sÖpà;ôNp[ dÿh;m…s –29–
aÖv;ôcIn;ônvÿ jÖhIN{ô vj[,ÿe b;¸ûm;n( )
a/;ÿ sÖpà;ÿNm;mÖk;nÖ¶Se tejoÿ….ôr;idÿiW –30–
436
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

a¶eÿ sÖpà;ôn/ÿr;Np;dy;ôSm√‰ôqy;ÿ sj;ôtmu≤û Tpp;ÿn' bOhSpte )


îN{;ÿ¶Iô …m];ÿv®,;ôv/ÿre p¥Nt;ômp[iÿ tmNyUym;n;" –31–
¨Ö¥S' Tv' devÿ sUyR sÖpà;ônvÿ me jih )
avwnÿ ;ônXmÿn; jihô te yÿNTv/Öm' tmÿ" –32–
vÖTso ivôr;joÿ vOW.Ö o mÿtIôn;m; ®ÿroh xu£ û pOœÿ oôåNt·rÿ=m( )
`Otû ne ;ôkmú >Ö y˝cR≤Nt vÖTs' b[˜ô sNt'ô b[˜,ÿ ; v/Ry≤Nt –33–
idv'Ã cÖ rohÿ pO…qôvI' cÿ roh r;Ö∑'^ cÖ rohÖ {ivÿ,' c roh )
p[jÖ ;' cÖ roh;ômtO Ã' c rohÖ roihÿtne tÖNv'1¡Ö s' SpOWÿ Sv –34–
ye devÖ ; r;ÿ∑.^ tO oôå….toô y≤Ntô sUymÃR ( )
tw∑Öe roihÿt" s'‚vd;ôno r;Ö∑'^ dÿ/;tu sumnÖSym;ÿn" –35–
¨Êv;ÿ yÖD; b[˜pÿ tU ; vhNTy?vôgtoô hrÿySTv; vh≤Nt )
itôr" sÿm{ûu mitÿ rocseå,RvÖ m( –36–
roihÿtÖe ¥;v;ÿp…O qôvI a…/ÿ …≈ôte vÿs…ûu jitÿ goô…jitÿ s'/n;ô…jitÿ )
sÖhßÖ' ySyô jinÿm;in sÖ¢ cÿ voôcye Ã' tÖe n;….ô' .uvnÿ SÖ y;…/ÿ mÖJminÿ
–37–
yÖx; y;ÿ…s p[iÖ dxoô idxÿí yÖx;" pÿxnûU ;mutû cÿW,R Iôn;m( )
yÖx;" pO…ÿ qôVy; aidÿTy; ¨ÖpSqeåô h' .Uyÿ ;s' sivôtve Ö c;®ÿ" –38–
aÖm]u Ö s…•ôh veTÿ qetô " s'St;inÿ pXy…s )
îÄt" pÿXy≤Nt rocÖn' idôiv sUyÃ| ivpÖ…ítÿm( –39–

437
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 13 VEDIC LITERATURE COLLECTION

devÖ o devÖ ;NmÿcyR SyôNtíÿrSy,RvÖ e )


sÖm;ônmÖ…¶…mÿN/teÖ t' ivÿd"u kôvyÖ" preÿ –40–
aÖv" pre,ÿ pÖr EÖn;vÿr,e pÖd; vÖTs' …b.[tÿ Iô g*®dÿSq;t( )
s; kô{IcIô k˘ æSvôd/|Ö pr;ÿg;ôTKv˝ æSvTsUte nÖih yUqû e aÖ‚Smn( –41–
Ek¡pdI i√ôpdIô s; ctu„ÿ p¥Ö∑;pÿdIô nvÿpdI b.Uvû Wu Iÿ )
sÖhß;ÿ=r;Ö .uvnÿ Sy pÖ…¤StSy;ÿ" smu{û ; a…/ô iv =ÿr≤Nt –42–
a;ôrohÖN¥;mÖmtO "Ö p[;vÿ meÖ vcÿ" )
¨Êv;ÿ yÖD; b[˜pÿ tU ; vhNTy?vôgtoô hrÿySTv; vh≤Nt –43–
vedÖ tˇeÿ amTyRô yˇÿ a;ô£mÿ,' idôiv )
yˇeÿ sÖ/Sq'Ã prÄme Vyo˝mn( –44–
sUyoRô ¥;' sUy"ÃR pOiqôvI' sUyÖR a;poåitÿ pXyit )
sUyoRÃ .Utû Sywk˘ô c=urû ; ®ÿrohÖ idv'Ã mÖhIm( –45–
¨ÖvIRr;ÿsNp·rÖ/yoô veidô.…RU mÿrkLpt )
t]wtÖ ;vÖ¶I a;/ÿˇ ihôm' `[sÖ' ' cÖ roihÿt" –46–
ihôm' `[sÖ' ' c;ô/;yÖ yUp;ÿN’ûTv; pvRtà ;n( )
vÖW;RJy;ÿv¶Ö I ÈÃj;teÖ roihÿtSy SvôivRd"ÿ –47–
SvôivRdoô roihÿtSyô b[˜,ÿ ;ô…¶" s…mÿ?yte )
tSm;ÿ´s'Ö[ StSm;ÿ≤ıômStSm;ÿ¥DÖ o˝åj;yt –48–
b[˜,ÿ ;ô¶I v;ÿv/O ;ôn* b[˜vÿ ı
O *ô b[˜;ÿ¸t* )
438
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

b[˜ı
ÿe ;vÖ¶I ÈÃj;teÖ roihÿtSy SvôivRd"ÿ –49–
sÖTye aÖNy" sÖm;ihÿtoôåPSv1ÖN¡ y" s…mÿ?yte )
b[˜ıÿe ;vÖ¶I ÈÃj;teÖ roihÿtSy SvôivRd"ÿ –50–
y' v;tÿ" p·rÖxMu .ÿitô y' veN{oô b[˜,ÿ SÖ pitÿ" )
b[˜ıÿe ;vÖ¶I ÈÃj;teÖ roihÿtSy SvôivRd"ÿ –51–
veidô' .U…m'Ã kLp…yôTv; idv'Ã ’ûTv; d≤=ÿ,;m( )
`[s'Ö ' tdÖ…¶' ’ûTv; cÖk;rÄ ivêÿm;TmôNv√ÖW,Re ;Jyenÿ Ö roihÿt" –52–
vÖWmR ;Jy'Ã `[sÖ' o aÖ…¶veiR dô.…RU mÿrkLpt )
t]wtÖ ;NpvRtà ;nÖ…¶gIR…ô .RÂ?ô v;\‹ aÿkLpyt( –53–
gIô….RÂ?ô v;RNk¡Lp…yôTv; roihÿtoô .U…mÿmb[vIt( )
TvyIôd' sv|à j;yt;ô' y∫Àtû ' y∞ÿ .;ôVy˝m( –54–
s yÖD" p[qÿ mÖ o .Utû o .Vyoÿ aj;yt )
tSm;ÿı jD îÄd' sv|Ö y≤Tk˘ cedÖ ' ivôrocÿteÖ roihÿtne Ö AiWô,;.Otÿ m( –55–
yíÖ g;' pÄd; Sf⁄rû itÿ p[TÖ yõ™ sUyÃ| cÖ mehiÿ t )
tSyÿ vOí;…m teÖ mUl'Ö n Cz;ôy;' k¡rvÄ oåpÿrm( –56–
yo m;ÿ….Cz;ôymÖTyeiWô m;' c;ô…¶' c;ÿNtôr; )
tSyÿ vOí;…m teÖ mUl'Ö n Cz;ôy;' k¡rvÄ oåpÿrm( –57–
yo aÖ¥ devÿ sUyÖR Tv;' cÖ m;' c;ÿNtôr;yÿit )
du„û v“‰ô' t‚SmôHzmÿl' du·rÖt;inÿ c mOJmhe –58–
439
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 13 VEDIC LITERATURE COLLECTION

m; p[ g;ÿm pÖqo vÖy' m; yÖD;idÿN{ soô…mnÿ" )


m;Nt Squnÿ oRô ar;ÿty" –59–
yo yÖDSyÿ p[sÖ ;/ÿnSÖ tNtudÿ vÖRe „e v;tÿt" )
tm;¸ÿtmxImih –60–
è2ù i√tIy' sUˇ_m(
è1-46ù W$(cTv;·r'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) a?y;Tmroiht;idTy; devt;"
) è1á 12-15á 39-41ù p[qmcoR √;dXy;idctsO,;mekoncTv;·r'Xy;idtOcSy
c;nu∑pu ( è2-3á 8á 43ù i√tIy;tOtIy;∑mIi]cTv;·r'xIn;' jgtI
è4-7á 9á 28á 31-33á 35-36á 38á 42á 46ù
ctuQy;RidctsO,;' nvMy∑;…v'Xyoreki]'Xy;idtOcSy
pçi]'xIWæ$(]X' y∑;i]'xIi√cTv;·r'xIW$(cTv;·r'xIn;ç i]∑up( è10ù dxMy;
a;St;rp…¤" è11ù Ek;dXy; bOhtIg.;R i]∑up( è16-24ù Wo@Xy;idnv;n;m;WIR
g;y]I è25ù pç…v'Xy;" kk⁄MmTy;St;rp…¤" è26ù Wi@±vX' y;" puro√‰itj;gt;
.u·rGjgtI è27ù s¢…v'Xy; ivr;@±jgtI è29ù Ekoni]'Xy; b;hRtg.;Rn∑u pu (
è30ù i]'Xy;" pçpdoi„,GbOhtIg.;RitjgtI è34ù ctuiS]'Xy; a;WIR p…¤" è37ù
s¢i]'Xy;" pçpd; ivr;@±g.;R jgtI è44ù ctuíTv;·r'Xy;ítu„pd; pur"x;Kvr;
.u·rGjgtI è45ù pçcTv;·r'Xy;í;itj;gtg.;R jgtI zNd;'…s –
¨dÿSy kÉtô voÿ idôiv xu£û ; .[;jÿNt Èrte )
a;ôidôTySyÿ nOcû =ÿsoô mihÿvt[ Sy mIô!Wü "ÿ –1–
idôx;' p[DÖ ;n;'Ã SvôryÿNtmÖ…cRW;ÿ sup=Ö m;ôx'ë pÖtyÿNtm,RvÖ e )
Stv;ÿmÖ sUyÖ| .uvnÿ Sy goôp;' yo rÄ‚Xm….ôidRxÿ a;ô.;itô sv;R"à –2–
yTp[;õ™ p[TÖ yõ™ Svô/y;ô y;…sô xI.Ö' n;n;ÿÂpeÖ ahÿnIô kiWRÃ m;ôyy;ÿ )
td;ÿidTyô mihô tˇeÖ mihô ≈voô ydekoô ivêÖ' p·rÖ .UmÖ j;yÿse –3–
ivôp…Ö ít'Ã tÖr…,ô' .[;jÿm;nÖ' vhÿ≤Ntô y' hÖ·rtÿ" sÖ¢ bÖ◊I" )
ßutû ;¥m≤]ôidRvmÿ …u •ôn;yÖ t' Tv;ÿ pXy≤Nt p·rÖy;Ntÿm;ô…jm( –4–
440
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

m; Tv;ÿ d.Np·rÖy;Ntÿm;ô…j' Svô‚St dugû ;\‹ aitÿ y;ihô xI.ÿm( )


idv'Ã c sUyR pO…qôvI' cÿ devÖ Imÿhor;Ö]e ivô…mm;ÿnoô ydeiWÿ –5–
Svô‚St teÿ sUyR cÖrseÖ rq;ÿyÖ yenoô.;vNt*ÿ p·rÖy;…sÿ sÖ¥" )
y' teÖ vhÿ≤Nt hÖ·rtoô vihÿœ;" xÖtmê;ô yidÿ v; sÖ¢ bÖ◊I" –6–
su%
û ' sUyÖR rqÿmx' mûu Nt'à Syoôn' suvû iˆôm…/ÿ itœ v;ô…jnÿm( )
y' teÖ vhÿ≤Nt hÖ·rtoô vihÿœ;" xÖtmê;ô yidÿ v; sÖ¢ bÖ◊I" –7–
sÖ¢ sUyoRÃ hÖ·rtoô y;tÿvÖe rqeÖ ihrÿ<yTvcso bOhtÖ Irÿyˇu _ )
amoÿ…c xu£ û o rjÿs" pÖrSt;ÿi√ô/yU ÿ devÖ Stmoô idvÖm;®ÿht( –8–
¨TkÉtô nu ;ÿ bOhtÖ ; devÖ a;gÖ•p;ÿvˇûO _moôå…. Jyoitÿr≈wt( )
idôVy" supÿ ,Ö "R s vIôro Vy˝:yôdidÿt"e pu]û o .uvnÿ ;inô ivê;ÿ –9–
¨Ö¥nÖX[ mIn; tÿnWu Öe ivê;ÿ ®Äp;…,ÿ pu„y…s )
¨Ö.; sÿm{ûu * £tunÿ ;ô iv .;ÿ…sô svR;LÃ\ loôk;Npÿ·rÖ..U ;[ jR mÿ ;n" –10–
pUvû ;Rpô rÖ ' cÿrto m;ôyywtÖ * ≤xxUû £°@ÿNt*ô p·rÿ y;toå,RvÖ m( )
ivê;ôNyo .uvnÿ ; ivôc∑eÿ hwr<Ä ywrNÄ y' hÖ·rtoÿ vh≤Nt –11–
idôiv Tv;≤]ÿr/;ryÖTsUy;Rô m;s;ÿyÖ ktRvà e )
s EÿiWô su/tÿO SÖ tpÖiNvê;ÿ .Utû ;vÖc;k¡xt( –12–
¨Ö.;vNt*ô smÿW…R s vÖTs" s'mà ;ôtr;ÿivv )
nÖNve3ô t¡Ö idôt" purû ; b[˜ÿ devÖ ; aÖmI ivÿd"u –13–
yTsÿm{ûu mnuÿ …≈ôt' t‚TsÿW;sitô sUy"ÃR )
441
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 13 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a?v;ÿSyô ivtÿto mÖh;NpUvíÖR ;pÿríÖ y" –14–


t' sm;ÿ“oit jUiû t….ôSttoô n;pÿ …cikTsit )
ten;ômtO Sÿ y .Ö=' devÖ ;n;ô' n;vÿ ®N/te –15–
¨duû Ty' j;ôtvedÿ s' devÖ ' vÿh≤Nt kÉtô vÿ" )
dOx
û e ivê;ÿyÖ sUymÃR ( –16–
apÖ Tye t;ôyvoÿ yq;ô n=ÿ]; yNTyôˇ_⁄….ÿ" )
sUr;ÿy ivôêcÿ=se –17–
adO≈ÿ •Sy kÉtô voô iv rÄXmyoô jn;ô\ anuÿ )
.[;jÿNto aÖ¶yoÿ yq; –18–
tÖr…,ÿivRêô dÿxtR o Jyoitô„’dÿ…s sUyR )
ivêÖm; .;ÿ…s rocn –19–
p[TÖ yõ™ devÖ ;n;ô' ivxÿ" p[TÖ yõ™õdu iÿe Wô m;nuWÿ I" )
p[TÖ yõ™ivêÖ' Sv˝Î≥x û e –20–
yen;ÿ p;vkô c=ÿs; .ur<Ä yNtô' jn;ô\ anuÿ )
Tv' vÿ®,Ö pXyÿ…s –21–
iv ¥;meiÿ Wô rjÿSpOQû vhÖ…mRm;ÿno aÖˇ_⁄….ÿ" )
pXyôÔNm;ÿin sUyR –22–
sÖ¢ Tv;ÿ hÖ·rtoô rqeÖ vhÿ≤Nt dev sUyR )
xoô…c„kÉx¡ ' ivc=Ö,m( –23–
442
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

ayuˇÿ _ sÖ¢ xuNû ?yuv"Ö sUroÖ rqÿSy nÖ¢‰˝" )


t;….ÿy;Ritô Svyu·ÿ ˇ_…." –24–
roihÿtoô idvÖm;®ÿhˇÖ pÿs; tpÖSvI )
s yoinômiw tô s ¨ÿ j;yteÖ pun"Ö s devÖ ;n;ôm…/ÿpitbR.vU –25–
yo ivôêcÿW…R ,®Ät ivôêtoÿm% u oô yo ivôêtÿSp;…,®Ät ivôêtÿSpOq" )
s' b;ô¸>y;ô' .rÿitô s' ptÿ]¥Öw ;Rv;ÿp…O qôvI jÖnyÿNdevô Ek¡" –26–
Ek¡p;ô‚d(√pÿdoô .Uyoô iv cÿ£meÖ i√p;ô≤T]p;ÿdmÖ>ye˝it pÖí;t( )
i√p;ÿıÖ W$(pdÿ oô .Uyoô iv cÿ£meÖ t Ek¡pdStôNv'1¡Ö sm;ÿste –27–
atÿN{o y;ôSyNhô·rtoô yd;Sq;ôd√( π Âôpe ’¡,tu Öe rocÿm;n" )
kÉtô mûu ;nu¥û NTshÿm;noô rj;'…Ã sô ivê;ÿ a;idTy p[vÖ toô iv .;ÿ…s –28–
b<môh;\ aÿ…s sUyÖR b@;ÿidTy mÖh;\ aÿ…s )
mÖh;'Steÿ mhÖto mÿihôm; Tvm;ÿidTy mÖh;\ aÿ…s –29–
rocÿse idôiv rocÿse aÖNt·rÿ=Öe ptÿ© pO…qôVy;' rocÿsÖe rocÿse aÖPSv1ÖN¡ t" )
¨Ö.; sÿm{ûu * ®Cy;ô Vy;˝ipq devÖ o devÿ ;…s mihôW" Svô…jRt( –30–
aÖv;Rõ™ pÖrSt;ôTp[ytÿ o Vyô?v a;ôxiu vRpà …Ö íTpôtyÿNptÖ©" )
iv„,uiû vR…cÿˇ"Ö xvÿs;…/ôitœÖNp[ kÉtô nu ;ÿ shteÖ ivêÖmje tÿ ( –31–
…cô];…íÿikôTv;NmÿihôW" supÿ ,Ö R a;ÿroÖcyÖno[ dÿsI aÖNt·rÿ=m( )
aÖhoôr;Ö]e p·rÖ sUy|Ö vs;ÿnÖe p[;Syô ivê;ÿ itrto vIôy;R˝…, –32–
itôGmo ivô.;[ jÿNtôNv'1¡Ö ≤xx;ÿnoår'gmÖ ;sÿ" p[vÖ toô rr;ÿ," )
443
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 13 VEDIC LITERATURE COLLECTION

Jyoitÿ„m;Npô=I mÿihôWo vÿyoô/; ivê;ô a;Sq;ÿTp[iô dxÖ" kLpÿm;n" –33–


…cô]' devÖ ;n;'Ã kÉtô ru nIÿk˘ô Jyoitÿ„m;Np[iô dxÖ" sUyÃR ¨Ö¥n( )
idôv;ôkrô oåitÿ ¥uªû Sw tm;'…Ã sô ivê;ÿt;rI∂u·rÖt;inÿ xu£ û " –34–
…cô]' devÖ ;n;ômdu gÿ ;ôdnIÿk˘ô c=u…ÿ mR]ô Syô v®ÿ,Sy;ô¶"e )
a;p[;∂ô ‰;v;ÿp…O qôvI aÖNt·rÿ='Ö sUyÃR a;ôTm; jgÿtStôSquWíÿ –35–
¨Ö∞; ptÿNtm®Ä,' supÿ ,Ö | m?yeÿ idôvStôr…,ô' .[;jÿm;nm( )
pXy;ÿm Tv; sivôt;rÄ' ym;ô¸rjÿß'Ö JyoitôydR ivÿNdôd≤]ÿ" –36–
idôvSpOœû º /;vÿm;n' sup,Ö mR idÿTy;" pu]û ' n;ôqk;ÿmÖ ¨pÿ y;…m .Iôt" )
s nÿ" sUyÖR p[ itÿr dIô`mR ;yumû ;R ·rÿW;m sumtÖ * teÿ Sy;m –37–
sÖhß
Ö ;ô ‰' ivyÿt;vSy pÖ=* hrehÿ sÖ| Syô ptÿt" SvôgmR ( )
s devÖ ;NTsv;Rnô ru Sÿ yupdÖ ¥ÿ sÖp' XyÿNy;itô .uvnÿ ;inô ivê;ÿ –38–
roihÿt" k;ôlo aÿ.vÖ{oihôtoåg[eÿ p[jÖ ;pÿit" )
roihÿto yÖD;n;ô' mu%'Ö roihÿt"Ö Sv1Ör¡ ;.ÿrt( –39–
roihÿto loôko aÿ.vÖ{oihôtoåTyÿtpÖi∂vÿm( )
roihÿto rÄ‚Xm….ô.…RU m'à smu{û mnuû s' cÿrt( –40–
sv;Rô idxÖ" smÿcrÄ{oihôtoå…/ÿpitidRvô " )
idv'à smu{û m;∫À…mô' sv|à .Utû ' iv rÿ=it –41–
a;ôrohÿHz⁄£
û o bOhÿ tÖ IrtÿN{oô √π Âôpe ’¡,tu Öe rocÿm;n" )
…cô]…íÿikôTv;NmÿihôWo v;tÿm;y;ô y;vÿto loôk;nÖ…. yi√ô.;itÿ –42–
444
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aÖ>y1ÖN¡ ydeiÿ tô pyRNÖ ydÿSyteåhor;Ö];>y;'Ã mihôW" kLpÿm;n" )


sUyÃ| vÖy' rjÿ…s ≤=ôyNt'Ã g;tuiû vd'Ã hv;mheÖ n;/ÿm;n;" –43–
pO…û qôvIôpo[ mÿihôWo n;/ÿm;nSy g;ôtru dÿB/c=u"û p·rÖ ivê'Ã bÖ.vU ÿ )
ivê'à sÖp' XyÿNTsuivôd]oô yjÿ] îÄd' Íÿ,otuû ydÖh' b[vIÿ…m –44–
pyRSÃ y mihôm; pO…ÿ qôvI' sÿm{ûu ' JyoitÿW; ivô.;[ jÖNp·rÖ ¥;mÖNt·rÿ=m( )
sv|à sÖp' XyÿNTsuivôd]oô yjÿ] îÄd' Íÿ,otuû ydÖh' b[vIÿ…m –45–
aboÿ?yô…¶" sÖ…m/;ô jn;ÿn;ô' p[itÿ /enÖ …u mÿv;yÖtImuWû sÿm( )
yÖ◊; îÿvÖ p[ vÖy;mu≤û ∆h;ÿn;ô" p[ .;ônvÿ" …sßteÖ n;kômCzÿ –46–
è3ù tOtIy' sUˇ_m(
è1-26ù Wi@±vx ' TyOcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) a?y;Tmroiht;idTy; devt;" )
è1á 16á 18á 21ù p[qm;Wo@Xy∑;dXyek…v'xIn;mOc;' cturvs;n;∑pd;’it" è2ù
i√tIy;y;S}yvs;n; W$(pd; .u·rgi∑" è3ù tOtIy;y;S}yvs;n; W$(pd;i∑" è4ù
ctuQy;RS}yvs;n; W$(pd;itx;Kvrg.;R /Oit" è5-6ù pçmIWœ‰oíturvs;n;
s¢pd; x;Kvr;itx;Kvrg.;R p[’it" è7ù s¢My;íturvs;n;
s¢pd;nu∑Bu g.;Rit/Oit" è8á 20á 22ù a∑mI…v'xI√;…v'xIn;' }yvs;n;
W$(pd;Tyi∑" è9-12ù nvMy;idctsO,;' cturvs;n; s¢pd; .u·rgit/Oit"
è13-14ù ]yodxIctudXR yoíturvs;n;∑pd; ’it" è15ù pçdXy;íturvs;n;
s¢pd; incOdit/Oit" è17á 24ù s¢dxIctu…v|Xyoíturvs;n; s¢pd; ’it"
è19ù Ekon…v'Xy;íturvs;n;∑pd; .u·rg;’it" è23á 25ù
]yo…v'xIpç…v'Xyoíturvs;n;∑pd; iv’it" èè26ù Wi@±vX' y;í;nu∑pu ù( zNd;'…s
y îÄme ¥;v;ÿp…O qôvI jÖj;nÖ yo {;ip'à ’ûTv; .uvnÿ ;inô vSteÿ )
y‚Smÿ≤N=ôy≤Ntÿ p[iÖ dxÖ" W@ëvû IRy;‹" pÿt©Ö o anuÿ ivôc;k¡xIitô tSyÿ devÖ Syÿ
)
£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –1–

445
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 13 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ySm;ô√;t;ÿ Atuqû ; pvÿNteô ySm;ÿTsmu{û ; a…/ÿ ivô=rÿ≤Ntô tSyÿ devÖ Syÿ )


£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –2–
yo m;ôryÿit p[;,ô yÿitô ySm;ÿTp[;,ô ≤Ntô .uvnÿ ;inô ivê;ô tSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –3–
y" p[;,ô ne Ö ¥;v;ÿp…O qôvI tÖpyR Tÿ yp;ônne ÿ smu{û Syÿ jÖ#rÄ' y" ippÿitRô tSyÿ
devÖ Syÿ )
£⁄ı û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –4–
y‚SmÿiNvôr;$(prÿ meœÖ I p[jÖ ;pÿitrÄ…¶vwêÃR ;nÖr" sÖh pÖ¤‰; …≈ôt" )
y" prÿSy p[;,ô ' pÿrmÄ Syô tejÿ a;dÖde tSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –5–
y‚SmôNW@ëvû IR" pçÖ idxoô a…/ÿ…≈ôt;ítÿßÖ a;poÿ yÖDSyô ]yoôå=r;ÿ" )
yo aÿNtôr; rodÿsI £⁄ıû í=uWû =w tÿ Ö tSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –6–
yo aÿ•;ôdo a•ÿpitbR.Ö vU Ö b[˜,ÿ SÖ pitÿ®tÄ y" )
.Utû o .ÿivô„yT.uvnÿ Syô ySpitôStSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –7–

446
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aÖhoôr;Ö]iw vR…mÿt' i]ôx


' dÿ©÷ ]yodÖx' m;sÖ' yo inô…mRmIÿtÖe tSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –8–
’û„,' inôy;nÖ' hrÿy" sup,Ö ;R aÖpo vs;ÿn;ô idvÖmTu pÿt≤Nt )
t a;vÿv]O NÖ Tsdÿn;dOtû Syô tSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –9–
yˇeÿ cÖN{' k¡Xyp rocÖn;vÖ¥Ts'ià hôt' pu„ÿ kôl' …cô].;ÿnu )
y‚SmôNTsUy;Rô a;ipRtà ;" sÖ¢ s;ôk' tSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –10–
bOhû denÿ mÖ nuÿ vSte purû St;ÿ{q'trÖ ' p[itÿ gO ;it pÖí;t( )
JyoitôvsR ;ÿnÖe sdÖmp[mÿ ;dÖ' tSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –11–
bOhû dÖNytÿ" pÖ= a;sIÿ{q'trÖ mÖNytÖ" sbÿle sÖ/I[ cIÿ )
y{oihÿtmÖ jÿnyNt devÖ ;StSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –12–
s v®ÿ," s;ôymÖ…¶.Rvà itô s …mô]o .ÿvit p[;tô ®Ä¥n( )
s sÿivôt; .UTû v;Nt·rÿ=,e y;itô s îN{oÿ .UTû v; tÿpit m?yôto idvÖ' tSyÿ
devÖ Syÿ )
£⁄ı û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
447
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 13 VEDIC LITERATURE COLLECTION

¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –13–


sÖhß Ö ;ô ‰' ivyÿt;vSy pÖ=* hrehÿ sÖ| Syô ptÿt" SvôgmR ( )
s devÖ ;NTsv;Rnô ru Sÿ yupdÖ ¥ÿ sÖp' XyÿNy;itô .uvnÿ ;inô ivê;ô tSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –14–
aÖy' s devÖ o aÖPSv1ÖN¡ t" sÖhßÿml U " p®Äx;koô a≤T]ÿ" )
y îÄd' ivêÖ' .uvnÿ ' jÖj;nÖ tSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –15–
xu£
û ˘ vÿh≤Ntô hrÿyo r`u„û ydoÿ devÖ ' idôiv vcRsà ;ô .[;jÿm;nm( )
ySyoô?v;R idv'Ã tÖNv1ÖS¡ tpÿNTyôv;Rõ™ suvû ,w"ÃR p$Öriw vR .;ÿitô tSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ıû Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –16–
yen;ÿidôTy;Nhô·rtÿ" sÖv' hÿ≤Ntô yenÿ yÖDne ÿ bÖhvoô y≤Ntÿ p[j;ônNtÿ" )
ydekô˘ Jyoitÿb¸R /û ; ivô.;itô tSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –17–
sÖ¢ yuÔÿ ≤Ntô rqÖmke c¡ £ômk
e oô aêoÿ vhit sÖ¢n;ÿm; )
i]ôn;….ÿ cÖ£mÖjrÿmnÖv| y]emÖ ; ivê;ô .uvnÖ ;…/ÿ tÖSquStSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –18–
aÖ∑/Ö ; yuˇû _o vÿhitô viˆÿ®gÄ "[ ipôt; devÖ ;n;'Ã jinôt; mÿtIôn;m( )
448
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

AûtSyô tNtu'û mnÿs; …môm;nÖ" sv;Rô idxÿ" pvte m;tÖ·rê;ô tSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –19–
sÖMyçÖ' tNtuÃ' p[iÖ dxoånuû sv;Rà aÖNtg;Ryà }Ö y;mÖmtO Sÿ y g.eÖR tSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –20–
inômcu[ ‚ÿ Stôßo VyuWoÿ h itôßS]I…,ô rj;'…Ã sô idvoÿ aÖ© itôß" )
ivôµ; teÿ a¶e ]e/Ö ; jÖin]'Ã ]e/Ö ; devÖ ;n;ô' jinÿm;in ivµÖ tSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –21–
iv y a*,oRTÃ pO…qôvI' j;yÿm;nÖ a; sÿm{ûu mdÿ/;dÖNt·rÿ=Öe tSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –22–
Tvmÿ¶Öe £tu…ÿ ." kÉtô …u .ÿihRtô oô3å¡Ö kú" s…mÿıÖ ¨dÿrocq; idôiv )
ikmÖ>y;˝cRNmô®tÖ" pO‚Xnÿm;troÖ y{oihÿtmÖ jÿnyNt devÖ ;StSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –23–
y a;ÿTmôd; bÿldÖ ; ySyô ivêÿ ¨Öp;sÿte p[≤Ö xWÖ' ySyÿ devÖ ;" )
yoô3å¡Ö Syexÿe i√ôpdoô yítu„ÿ pdÖStSyÿ devÖ Syÿ )
£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –24–
Ek¡p;ô‚d(√pÿdoô .Uyoô iv cÿ£meÖ i√p;ô≤T]p;ÿdmÖ>ye˝it pÖí;t( )
449
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 13 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ctu„ÿ p;∞£Éô i√pÿd;m….Svôre sÖp' XyÿNpô…¤mupÿ iÖ tœÿm;nÖStSyÿ devÖ Syÿ )


£⁄ı
û Sywtô d;goô y EÖv' ivô√;'sÃ' b[;˜ô,' …jôn;itÿ )
¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ,Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p;x;ÿn( –25–
’û„,;y;ÿ" pu]û o ajunÃR oô r;}y;ÿ vÖTso˝åj;yt )
s hÖ ¥;m…/ÿ rohitô ®hoÿ ®rohÖ roihÿt" –26–
è4ù ctuq| sUˇ_m(
s Eit sivt; îTy;r>y a•;¥en îTyNt;n;' W$(py;Ry;,;' b[˜; AiW" )
mN]oˇ_; devt;" –
è1ù p[qm" py;Ry"
è1-13ù ]yodxcRSy;Sy py;RySy è1-11ù p[qm;¥ek;dxc;| p[;j;pTy;nu∑pu (
è12ù √;dXy; ivr;@±g;y]I è13ù ]yodXy;í;suyiRu „,k™ zNd;'…s
s Eÿit sivôt; Sv˝idRvô SpOœû ˝º åvÖc;k¡xt( –1–
rÄ‚Xm….ôn.R Ö a;.Otÿ ' mheNÖ { EÖTy;vOtÿ " –2–
s /;ôt; s ivÿ/tÖ ;R s v;ôynu .R Ö ¨æCz^tÿ m( )
rÄ‚Xm….ôn.R Ö a;.Otÿ ' mheNÖ { EÖTy;vOtÿ " –3–
so˝åyRmÖ ; s v®ÿ,"Ö s ®Ä{" s mÿh;devÖ " )
rÄ‚Xm….ôn.R Ö a;.Otÿ ' mheNÖ { EÖTy;vOtÿ " –4–
so aÖ…¶" s ¨Ö sUy"ÖR s ¨ÿ EÖv mÿh;yÖm" )
rÄ‚Xm….ôn.R Ö a;.Otÿ ' mheNÖ { EÖTy;vOtÿ " –5–
t' vÖTs; ¨pÿ itœÖNTyekx ¡ IW;R,o yutû ; dxÿ )
rÄ‚Xm….ôn.R Ö a;.Otÿ ' mheNÖ { EÖTy;vOtÿ " –6–

450
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

pÖí;Tp[;çÖ a; tÿNv≤Ntô ydudû ie tô iv .;ÿsit )


rÄ‚Xm….ôn.R Ö a;.Otÿ ' mheNÖ { EÖTy;vOtÿ " –7–
tSywWô m;®ÿto gÖ," s Eÿit ≤xôKy;’¡t" –8–
rÄ‚Xm….ôn.R Ö a;.Otÿ ' mheNÖ { EÖTy;vOtÿ " –9–
tSyemô e nvÖ kox;ÿ iv∑ÖM.; nÿv/Ö ; ihôt;" –10–
s p[jÖ ;>yoô iv pÿXyitô y∞ÿ p[;,ô itô y∞Ö n –11–
t…môd' ingÿt'Ö shÖ" s EÖW Ek¡ EkôvdO k
e ¡ EÖv –12–
EÖte aÿ‚SmNdevô ; Eÿkvô tO oÿ .v≤Nt –13–
è2ù i√tIy" py;Ry"
è1-8ù a∑cRSy;Sy py;RySy è1ù p[qmcoR .u·rKs;ªI i]∑up( è2ù i√tIy;y;
a;surI p…¤" è3á 6ù tOtIy;Wœ‰o" p[;j;pTy;nu∑pu ( è4-5ù ctuqIRpçMyor;surI
g;y]I èè7ù s¢My; i√pd; ivr;@±g;y]I è8ù a∑My;í;suynR ∑u pu ù( zNd;'…s
k°ôitRíÖ yxÖí;M.ÿíÖ n.ÿí b[;˜,vcRsÖ ' c;•'Ã c;ô•;¥'Ã c –1–
y EÖt' devÖ mek
ÿ vô tO 'Ö vedÿ –2–
n i√ôtIyoô n tOtû Iyÿítuqû oR n;PyuCÿ yte )
y EÖt' devÖ mek
ÿ vô tO 'Ö vedÿ –3–
n pÿçmÖ o n WÖœ" sÿ¢mÖ o n;PyuCÿ yte )
y EÖt' devÖ mek
ÿ vô tO 'Ö vedÿ –4–
451
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 13 VEDIC LITERATURE COLLECTION

n;∑Ömo n nÿvmÖ o dÿxmÖ o n;PyuCÿ yte )


y EÖt' devÖ mek
ÿ vô tO 'Ö vedÿ –5–
s svRSÃ mwô iv pÿXyitô y∞ÿ p[;,ô itô y∞Ö n )
y EÖt' devÖ mek
ÿ vô tO 'Ö vedÿ –6–
t…môd' ingÿt'Ö shÖ" s EÖW Ek¡ EkôvdO k
e ¡ EÖv )
y EÖt' devÖ mek
ÿ vô tO 'Ö vedÿ –7–
sveÃR a‚SmNdevô ; Eÿkvô tO oÿ .v≤Nt )
y EÖt' devÖ mek
ÿ vô tO 'Ö vedÿ –8–
è3ù tOtIy" py;Ry"
è1-7ù s¢cRSy;Sy py;RySy è1ù p[qmcoR .u·rKp[;j;pTy; i]∑up( è2ù i√tIy;y;
a;cIR g;y]I è3ù tOtIy;y;≤S]∑up( è4ù ctuQy;R Ekpd;surI g;y]I
è5ù pçMy; a;CyRn∑u pu ( è6-7ù WœIs¢Myoí p[;j;pTy;nu∑pu ( zNd;'…s
b[˜ÿ cÖ tpÿí k°ôitRíÖ yxÖí;M.ÿíÖ n.ÿí b[;˜,vcRsÖ ' c;•'Ã c;ô•;¥'Ã c
)
y EÖt' devÖ mek
ÿ vô tO 'Ö vedÿ –1–
.Utû ' cÖ .Vy'Ã c ≈Öı; cÖ ®…cÿí SvôgíR ÿ Svô/; cÿ –2–
y EÖt' devÖ mek
ÿ vô tO 'Ö vedÿ –3–
s EÖv mOTû yu" soô3å¡Ö mOt'Ö soô3å¡Ö >v'1¡Ö s r=ÿ" –4–
s ®Ä{o vÿsvûu inÿvsR dûu ye ÿe nmov;ôkÉ vÿW$(k;ôroånuû s'ihÿt" –5–
tSyemô e sveÃR y;ôtvÖ ¨pÿ p[≤Ö xWÿm;ste –6–
452
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

tSy;ômU sv;Rô n=ÿ];ô vxeÿ cÖN{mÿs; sÖh –7–


è4ù ctuq"R py;Ry"
è1-17ù s¢dxcRSy;Sy py;RySy è1á 5á 11-12á 17ù
p[qm;pçMyek;dxI√;dxIs¢dxIn;mOc;m;surI g;y]I è2á 4á 7-8á 14ù
i√tIy;ctuqIRs¢My∑mIctudxR In;' p[;j;pTy;nu∑pu ( è3ù tOtIy;y; ivr;@±g;y]I
è6á 9-10ù WœInvmIdxmIn;' s;ª‰ui„,k™ è13ù ]yodXy;" s;ªI bOhtI è15ù
pçdXy; a;WIR g;y]I è16ù Wo@Xy;í s;ª‰nu∑pu ( zNd;'…s
s v; aˆoÿåj;ytÖ tSm;ôdhÿrj;yt –1–
s vw r;}y;ÿ aj;ytÖ tSm;ô{;i]ÿrj;yt –2–
s v; aÖNt·rÿ=;dj;ytÖ tSm;ÿdNÖ t·rÿ=mj;yt –3–
s vw v;ôyorÿj;ytÖ tSm;ÿ√;ôyru jÿ ;yt –4–
s vw idôvo˝åj;ytÖ tSm;ô∂‰*r?yÿj;yt –5–
s vw idôG>yo˝åj;ytÖ tSm;ôi∂xo˝åj;yNt –6–
s vw .Umrÿe j;ytÖ tSm;ô∫…À mÿrj;yt –7–
s v; aÖ¶re jÿ ;ytÖ tSm;ÿd…Ö ¶rÿj;yt –8–
s v; aÖŒo˝åj;ytÖ tSm;ôd;poÿåj;yNt –9–
s v; AûG>yo˝åj;ytÖ tSm;ôdcO oÿåj;yNt –10–
s vw yÖD;dÿj;ytÖ tSm;ÿ¥DÖ o˝åj;yt –11–
453
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 13 VEDIC LITERATURE COLLECTION

s yÖDStSyÿ yÖD" s yÖDSyô ≤xrÿS’ûtm( –12–


s Stÿnyitô s iv ¥oÿtteÖ s ¨Ö aXm;ÿnmSyit –13–
p;ôp;yÿ v; .Ö{;yÿ v;ô pu®Wÿ ;ôy;surÿ ;y v; –14–
y√;ÿ ’û,o„yoWÿ/Iôy√R ;ô vWR…Ã s .Ö{y;ô y√;ÿ jÖNymvIÿv/O " –15–
t;v;'SÃ te m`vNmihômopoÿ te tÖNv˝" xÖtm( –16–
¨poÿ tÖe b?veô bı;ÿinô yidô v;…sô Ny˝budR m( –17–
è5ù pçm" py;Ry"
è1-6ù W@écSy;Sy py;RySy è1ù p[qmcR a;surI g;y]I è2ù i√tIy;y;
yvm?y; g;y]I è3ù tOtIy;y;" s;ª‰ui„,k™ è4ù ctuQy;R incOTs;ªI bOhtI
è5ù pçMy;" p[;j;pTy;nu∑pu ( è6ù Wœ‰;í ivr;@±g;y]I zNd;'…s
.Uy;ôinN{oÿ nmurû ;∫Ày;ÿinN{;…s mOTû yu>yÿ" –1–
.Uy;ônr;ÿTy;ô" xCy;ô" pitôSTv…mÿN{;…s ivô."U p[.Ö ·U ritô Tvop;ÿSmhe vÖym(
–2–
nmÿSte aStu pXytÖ pXyÿ m; pXyt –3–
aÖ•;¥enÿ Ö yxÿs;ô tejsÿ ; b[;˜,vcRsÖ ne ÿ –4–
aM.oô amoô mhÖ" shÖ îitô Tvop;ÿSmhe vÖym( )
nmÿSte aStu pXytÖ pXyÿ m; pXyt )
aÖ•;¥enÿ Ö yxÿs;ô tejsÿ ; b[;˜,vcRsÖ ne ÿ –5–
454
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

aM.oÿ a®Ä,' rÿjtÖ ' rjÖ" shÖ îitô Tvop;ÿSmhe vÖym( )


nmÿSte aStu pXytÖ pXyÿ m; pXyt )
aÖ•;¥enÿ Ö yxÿs;ô tejsÿ ; b[;˜,vcRsÖ ne ÿ –6–
è6ù Wœ" py;Ry"
è1-5ù pçcRSy;Sy py;RySy è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥co" p[;j;pTy;nu∑pu (
è3ù tOtIy;y; i√pd;WIR g;y]I èè4ù ctuQy;‹" s;ª‰ui„,k™
è5ù pçMy;í incOTs;ªI bOhtIù zNd;'…s
¨Ö®" pOqû "u su.û .U vRu Ö îitô Tvop;ÿSmhe vÖym( )
nmÿSte aStu pXytÖ pXyÿ m; pXyt )
aÖ•;¥enÿ Ö yxÿs;ô tejsÿ ; b[;˜,vcRsÖ ne ÿ –1–
p[qoô vroô Vycoÿ loôk îitô Tvop;ÿSmhe vÖym( )
nmÿSte aStu pXytÖ pXyÿ m; pXyt )
aÖ•;¥enÿ Ö yxÿs;ô tejsÿ ; b[;˜,vcRsÖ ne ÿ –2–
.vÿ√su·rÖd√ÿs"u sÖy' √ÿsru ;Öy√ÿs·ûu ritô Tvop;ÿSmhe vÖym( –3–
nmÿSte aStu pXytÖ pXyÿ m; pXyt –4–
aÖ•;¥enÿ Ö yxÿs;ô tejsÿ ; b[;˜,vcRsÖ ne ÿ –5–
îit ]yodx' k;<@m(

455
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 14 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq ctudxR ' k;<@m(


è1ù p[qm' sUˇ_m(
è1-64ù ctu"W∑‰OcSy;Sy sUˇ_Sy s;iv]I sUy;R AiWk; ) è1-5ù
p[qm;idpçc;| som" è6ù Wœ‰;" Svivv;h" è7-22á 26á 28-64ù
s¢My;idWo@x;n;' Wi@±vX' y; a∑;…v'Xy;ids¢i]'xtí;Tm; è23ù ]yo…v'Xy;"
som;k*R è24ù ctu…v|Xy;íN{m;" è25ù pç…v'Xy; nO,;' ivv;hmN];≤xWo
v/Uv;s"s'SpxRmocnç è27ù s¢…v'Xy;í v/Uv;s"s'SpxRmocn' devt;" )
è1-13á 16-18á 22á 25-28á 30á 35-36á 41-44á 51-52á 62-63ù
p[qm;id]yodx;n;' Wo@Xy;idtOcSy √;…v'Xy;" pç…v'Xy;idctsO,;'
i]'xIpçi]'xIWæ$(]x
' In;mekcTv;·r'Xy;idctsO,;mekpç;xIi√pç;-
xIi√W∑Ii]W∑In;ç;nu∑pu ( è14ù ctudXR y; ivr;$( p[St;rp…¤" è15ù pçdXy;
a;St;rp…¤" è19-20á 24á 32-33á 37á 39-40á 47á 49-50á 53á 56-57ù
Ekon…v'xI…v'xIctu…v|xI√;i]'xI]yiS]'xIs¢i]'XyekoncTv;·r'xIcTv;·r'xIs¢cTv;
·r'Xyekonpç;xIpç;xIi]pç;xIW$(pç;xIs¢pç;-xIn;' èè58-59á 61ù
a∑pç;XyekonW∑‰ekW∑In;çù i]∑up( è21á 46ù Ek…v'xIW$(cTv;·r'XyojRgtI
è23á 31á 45ù ]yo…v'Xyeki]'xIpçcTv;·r'xIn;' bOhtIg.;R i]∑up( è29á 55ù
Ekoni]'xIpçpç;Xyo" purSt;ä»htI è34ù ctuiS]'Xy;" p[St;rp…¤" è38ù
a∑;i]'Xy;" purobOhtI i]pd; proi„,k™ èè48ù a∑cTv;·r'Xy;" pQy;p…¤"ù
è54á 64ù ctu„pç;xIctu"W∑‰o.u·R riK]∑up( è60ù W∑‰;í pr;nu∑≤u P]Wup( zNd;'…s
sÖTyenoˇÿ….t;ô .U…mô" sUy,ÖRe oˇÿ….t;ô ¥*" )
Aûtne ;ÿidôTy;‚Stÿœ≤Nt idôiv somoô a…/ÿ …≈ôt" –1–
somenÿ ;idôTy; bÖ≤lnÖ" somenÿ pO…qôvI mÖhI )
aqoô n=ÿ];,;meWÖ ;mupû Sqeô somÖ a;ihÿt" –2–
som'à mNyte pipôv;NyTs'ià pôW' NTyoWÿ…/m( )
somÖ' y' b[˜Ö ;,oÿ ivôdnu R tSy;ÿXn;itô p;…qRvà " –3–
yÊv;ÿ som p[iÖ pbÿ≤Ntô ttÖ a; Py;ÿyseÖ pun"ÿ )
v;ôy"u somÿSy r≤=ôt; sm;ÿn;ô' m;sÖ a;’¡it" –4–

456
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda]

a;ôCzi√ÿ/;nwgiRu pôto b;hRtà "w som r≤=ôt" )


g[;V,;ô…mCzé<û v≤Ntÿœ…sô n teÿ aXn;itô p;…qRvà " –5–
…c·ˇÿr; ¨pÖbhR,Ã 'Ö c=urÿ ; aÖ>yÔÿnm( )
¥*.U…R mô" koxÿ a;sIô¥dy;ÿTsUyû ;R pitÿm( –6–
rw>y;ÿsIdnudû ye Iÿ n;r;xÖs' I NyocÿnI )
sUyû ;Ry;ÿ .Ö{…m√;soô g;qÿyiw tô p·rÿ„’t; –7–
Stom;ÿ a;sNp[itô/yÿ" k⁄rû IrÄ' zNdÿ aopÖx" )
sUyû ;Ry;ÿ aÖ…ên;ÿ vÖr;…¶r;ÿsITpurogÖv" –8–
somoÿ v/Uyû ru .ÿ vdÖ…ên;ÿSt;mu.û ; vÖr; )
sUyû ;| yTpTyeô x'sNÿ tIô' mnÿs; sivôt;dÿd;t( –9–
mnoÿ aSy;ô anÿ a;sIô∂‰*r;ÿsIdutû Czôid" )
xu£
û ;vÿn@Ö v± ;h;ÿv;St;ô' ydy;ÿTsUyû ;R pitÿm( –10–
AûKs;ôm;>y;ÿm…Ö .ihÿt*ô g;v*ÿ te s;mÖn;vwtÿ ;m( )
≈o]eÿ te cÖ£É a;ÿSt;' idôiv pNq;ÿír;cÖr" –11–
xucIÿ te cÖ£É y;ôTy; Vy;ôno a=Ö a;hÿt" )
anoÿ mnÖSmy'Ã sUyû ;RroÿhTp[ytÖ I pitÿm( –12–
sUyû ;Ry;ÿ vhÖt"u p[;g;ÿTsivôt; ymÖv;sOjÿ t( )
mÖ`;suÿ hÖNyNteô g;vÖ" fLgunÿ IWuû Vyu˝Áte –13–
ydÿ…ên; pOCû zm;ÿn;ôvy;ÿt' i]cÖ£,É ÿ vhÖt'u sUyû ;Ry;ÿ" )
457
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Atharva Veda] k;<@ 14 VEDIC LITERATURE COLLECTION

KvwkÃ˘ cÖ£˘ v;ÿm;sIôTKv˝ de∑Ö ;^ yÿ tSqqu" –14–


ydy;ÿt' xu.SptI vreyÄ ' sUyû ;Rmpu ÿ )
ivêeÿ devÖ ; anuû t√;ÿmj;nNpu]û " ipôtrÿmvO,It pUWû ; –15–
√π teÿ cÖ£É sUyÃRe b[˜Ö ;,ÿ Atuqû ; ivÿd"u )
aqwkÃ˘ cÖ£˘ yÌuh;ô tdÿı;ôtyÖ îi√ôd"u –16–
aÖymÖR ,'Ã yj;mhe subNÖ /u' pÿitôvde nÿ m( )
¨Öv;R®ô k
Ä …mÿvÖ bN/ÿn;ôTp[te o muçÿ ;…mô n;mut"ÿ –17–
p[te o muçÿ ;…mô n;mut"ÿ subı
Ö ;mÖmtu Sÿ krm( )
yqeyÖ …mÿN{ mI!(v" sup]ûu ; su.û g;sÿit –18–
p[ Tv;ÿ muç;…mô v®ÿ,Syô p;x;ô¥ne Ö Tv;bÿ›;Tsivôt; sux û ve ;ÿ" )
AûtSyô yon*ÿ su’tû Syÿ loôkÉ Syoôn' teÿ aStu sÖhs'.Ã l;yw –19–
.gÿSTvetô o nÿytu hStôgÁO ;ô…ên;ÿ Tv;ô p[ vÿht;ô' rqenÿ )
gOhû ;NgÿCz gOhû pÿàIô yq;soÿ vÖ≤xnIô Tv' ivôdqÖm; vÿd;…s –20–
îÄh ip[yô ' p[jÖ ;ywÿ teÖ smO?ÿ yt;mÖ‚SmNgOhû e g;hRpà Ty;y j;gOih )
EÖn; pTy;ÿ tÖNv'1¡Ö s' SpOx ÿ SÖ v;qÖ …jivRià vRdô qÖm; vÿd;…s –21–
îÄhvw St'ô m; iv y*ÿ∑'Ö ivêÖm;yuVû yR˝Xnutm( )
£°@ÿNt* pu]û nw ¢R …ÿ» .ômoRdmÿ ;n* SvStôk* –22–
pUvû ;Rpô rÖ ' cÿrto m;ôyywtÖ * ≤xxUû £°@ÿNt*ô p·rÿ y;toå,RvÖ m( )
ivê;ôNyo .uvnÿ ; ivôc∑ÿ Aûtr'U NÄ yo ivôd/ÿ∆;yseÖ nvÿ" –23–
458
MAHARISHI UNIVERSI