Vous êtes sur la page 1sur 5

Score

VARIACIONES SOBRE ARENA

Soprano

# 3 & 4 # 3 & 4 # 3 V 4 ?# 3 4

re

no saa re no

. . j . J
si ta mi tie rra ca fa ya te a el que

SOLO

[Arranger] Delfina Glvez

be be de tu

Alto

.
cal cha qu

Tenor

Bass

# # j . & J & V # #
vi no ga na sue oy pier de pe na El a

gua

J j
pa dre pa

dre de to das las siem


bras

.
El a

gua

cal cha qu

?#
13

el

gua

J
cal cha qui pa

pa a dre

pa dre

dre

&

el


a gua del

pa

. .
ve


dre pa

dre

# & # V ?#
e

J j
cuan dou no cuan dou no

#
y no vuel


ve

cuan

dou

J j
y no

cuan

dou

. j
no se va

vuel

cuan

do.u

cuan do.u

no

vuel

ve

.
ah!

2
S

19

& & V

# # #

[Title]

no

se

vay

no

vuel

. . .

ve

.
can

ta llo

J #

no

se

# #

vay

no

vuel

# #

ve

can

ta llo

ran

? # . # . & & V #
ran

no

se

va.y

no

vuel

.
vuel

no

ve

25

.
do

can

tay lo

#.
sue

#.
a

p Lu .
Lu Lu p

# .
can

do

can

llo

ta

ran

do.y lo

sue

. .

. .

N.
ran

. J
do

?#

ta llo

J J
y

lo

sue

.
sue

.
a

can

ta llo

ran

do.y lo

31

& &

# .
mp

Lu

na de


los me da

.
na

.
les.

Lu

. p . . .
p

.
na

.
p p

.
na

# . V ? # . p

. . .

. . .

.
na

mp Lu

ni ta

ca

fa ya .
na

p lu

.
na

.
na

lu

37

& & V

# # #

[Title]

. . .

. . .

. p
Lu p Lu

.
na

. #.
na

. #. .
na

te

. .
mp

. J
na

#
re

mo

. .

? # . .
43

Lu

na de.a

re

. . j j J j

lu

.
na

& &

# #

en

. F

car na

va

les deau

sen

. . .

. . .

cia

. . . . j

. . #.
ah!

# n. V F en ? # n. F en
49

. F en

car na

j #. #
va

les de.au

.
va

j j

sen

cia

ah!

car na

les de.au

sen

cia

car na

va

.
sen

.
cia


re na mo

les de.au

Lu

na de.a

& &

# #

.
ah!

. .

en

. .

car na

j j J j

va

les deau

j j j j

#.
sen

#.
cia

# #. V ? # .
re

ah!

en

car na

#.
va

les de.au

sen

. .

cia

. .

#.
ah!

n.
en

.
va

car na

les de.au

sen

cia

.
na

n.
en

car na

va

.
sen

.
cia

les de.au

4
S

55

& & V

# # #

[Title]


SOLO CON BOMBO


pa ra que.en las ven

. j . J
A re na a re ni ta a re na ta pa mi hue lla

?# # #

# .
a re naa re ni ta

#
a re na re

61

& &

.
a re na.a re ni ta

# # . # . V ?#
67

J
a

di mias

mi vi

da yo vuel va.a ver la


ta

J
A re na.a re ni


naa re

ta

re

&

#
ni

# & V #

a renare ni

ta


A re no sa re no si ta a rena

j
a


a rena.areni ta a

ta

# .
a rena.arenita


a a renita a re no saa re no si ta


a rena

?#
ni ta

arena.areni

J
a

ta

j
a

na

re

a re ni

ta a


a re na

re

ni

73

& & V

# #

# . # .
Pa ra quen las ven di mias mi vi da yo

[Title]

vuel vaa

#
2

re na ta

pa mi hue lla

pa ra que.en las ven

di

# . . j j j
a re na mias mi vi da yo

?#
79

re 2 na ta

pa mi hue lla

. JJ J .
a re na

j # J J
a re na

vuel va.a

ta

# .
A re no sa re no si ta

pa mi hue lla

& & V

# # #

ver

la

ver

la

.
a re no sa.a re no si ta

?# J J J J J J J J
a re na a re na a re
83

J J J J J J J J
a re na a re na a re

na

J J

J J J
a re na

na

J J
a re na, a

& & V

# # # n
a

> > .
a re na re ni ta a re na re ni ta

re na.a re ni

n . # >> ta a re naa re ni ta a re naa re ni ta > > . > > .


ta a re na.a re ni ta a re na.a re ni ta ni ta a re na.a re ni ta a re na.a re ni ta


a re na.a re ni

?#
re


na.a re