Vous êtes sur la page 1sur 38

YJ RADONIE!

Nauki Swamiego Premananda zebrane przez Rosa i Sergio Domian

PREMA oznacza czyst, bosk mio ANANDA oznacza najwysza rado znan czowiekowi SWAMI PREMANANDA yje zgodnie ze swoim cudownym imieniem Powici cae swoje ycie sueniu innym Zapraszamy ciebie aby odkry dla siebie co moesz uzyska od tego nadzwyczajnego mistrza duchowego ze Wschodu
Tumaczya: dr Hanna Szpilewska (Kapali Nari) Opracowanie sowniczka i korekta terminw w sanskrycie: Ryszard Matuszewski (Lalit Mohan)

Swami Premananda Owiecony mistrz Wschodu


Od czasu do czasu rodz si na tym wiecie wielkie dusze obdarzone zdumiewajcymi zdolnociami. Przychodz w pewnym celu - aby usun cierpienie ludzi i aby prowadzi ich do prawdy. Swami Premananda z Tamil Nadu jest jedn z takich wyjtkowych istot. SWAMI jest hinduskim tytuem religijnym oznaczajcym, e kto osign mistrzostwo nad sob. PREMA oznacza czyst, bosk mio, ANANDA oznacza najwysz rado. Swami Premananda yje zgodnie ze swoim cudownym imieniem. Powieci cae swoje ycie sueniu innym. Jego wyjtkowe ycie przekazuje jego posanie. Poprzez wasny przykad i nauczanie pomaga ludziom uwolni si ze zmartwie psychicznych. Posiada moc leczenia chorb fizycznych. Pokazuje nam jak suy innym mniej szczliwym ni my sami. W ten sposb ukada on dla nas drog dla rozpoczcia naszej podry duchowego owiecenia. Pomaga charytatywnie nastawionym ludziom w wykonywaniu czego dobrego dla tego wiata. Uwalnia od stresw chorych i umierajcych... Trzeba suy dla dobra wiata i rasy ludzkiej. Kady kto chce osign wyszy poziom duchowy powinien suy tej Ziemi. Kady z nas powinien podj dojrza odpowiedzialno za ras ludzk, za planet i inne istoty na niej yjce. Moesz uzewntrzni swoj trosk i mio dla swoich wsptowarzyszy poprzez suenie im. Suba jest form oddania Wyszej Energii, ktra jest obecna w kadym stworzeniu. Swami Premananda

Nauczanie, ktre prowadzi do szczliwego ycia


Swamidi daje wiele nauk prowadzcych do szczliwego, zdrowego i penego ycia. Ci, ktrzy stosuj jego praktyczne i yciowe wskazwki pochodz ze wszystkich zaktkw wiata. Nale do wszystkich grup rasowych, etnicznych i religijnych. Jego nauczanie jest uniwersalne. Obejmuje wszystkie religie i nie moe by przydzielone do jakiejkolwiek szczeglnej metody lub systemu. Naucza w sposb spontaniczny, naturalny i praktyczny. Jego podstawowymi zasadami s mio do Boskoci w kadej formie jak wybierzesz, oczyszczanie umysu poprzez sub dla innych i proste praktyki duchowe. Wszystkie jego wskazwki

koncentruj si wok staego przypominania, e Bosko jest w twoim wasnym sercu w kadym dziaaniu i o kadym czasie.

Rozwizywanie problemw
Pomimo tego, e jest szeroko znany jako owiecony Mistrz, Swami Premananda rozmawia i zachowuje si wobec nas jak zwyczajna osoba, tak e moemy poczu rodzaj powinowactwa z nim. Niektrzy, w tym take ci, ktrzy nigdy go nie spotkali, mieli duchowe dowiadczenia, w ktrych zostaa im pokazana boska natura Swamidiego. Wielu innych poprzez jego mistyczn interwencj, wyleczyo si z dolegliwoci fizycznych i mentalnych lub znalazo rozwizanie rnych wiatowych dylematw. Moesz przyj do mnie ze swoimi problemami i jeli masz cho troszk wiary w Wysz Energie, mog je dla ciebie rozwiza. W rewanu mam nadzieje, e skierujesz szczerze swj umys w kierunku Boskoci. Jeeli jeste muzumaninem wielb Allaha, jeeli jeste chrzecijaninem - mdl si do Pana Jezusa lub jeli jeste buddyst - podaj za Jego Dharm. Jeeli jeste hinduist, wielb swojego osobistego Boga uczuciem serca... To wszystko czego chc od Ciebie. Swami Premananda

Swamidi ma czas dla kadego


Wiele osb, poznawszy Swamiego Premananda, odkryo w sobie lepsze zrozumienie i zaufanie do nauk swojej wasnej religii. Niektrzy zyskali gbsze odczucie co do uniwersalnoci dowiadczenia religijnego. Swamidi ma czas dla kadego aby dyskutowa o jego wewntrznych uczuciach, nadziejach i ide ach duchowych. Ma specjalne podejcie do kadego, od najmniejszego dziecka po studentw, ludzi posiadajcych wasne rodziny, aktywne zawodowo kobiety, samotnych rodzicw..., kadego podajcego dowoln ciek ycia z kadego rodowiska czy kraju - kady odniesie korzyci z jego praktycznych i bardzo yciowych porad. Jest on rzeczywicie zauwaaln duchow istnoci naszych czasw. Pomimo swojej popularnoci, Swamidi zachowuje swoje urzekajce cechy prostoty, pokory i podobnego dzieciom radowania si. Podstawowe idee wyraone we wszystkich religiach s we wzajemnej harmonii. Niezalenie od tego do jakiej religii naleymy musimy akceptowa fakt, e Bosko przenika wszystko i jest Jednym. Jedna kosmiczna sia przenika wszystko w yciu. Szanuj wszystkie religie poniewa urzeczywistniem t wielk si. Jestem gotw wielbi Boga w kadym miejscu, w kadej wityni i o kadej porze poniewa moje ycie jest powicone Najwyszemu Ideaowi. Swami Premananda Wasne sowa Swamidiego najlepiej rwnie wyraaj DLACZEGO przyby, eby NAM pomaga... Jestem jednym z was ale jestem w stanie odbiera Najwysz Energi, ktr nazywamy Bogiem. Dla waszego dobra jestem midzy wami jak zwyczajny czowiek i mwi oraz zachowuj si tak jak wy. Jednake zrozumienie i wiedza gboko w moim sercu s na duo wyszym poziomie ni moesz to sobie teraz wyobrazi. Urzeczywistniem Ja i dowiadczyem wielkiej i niezmierzonej radoci i wolnoci, ktre to z sob przynosi. Chce, ebycie wy wszyscy te tego dowiadczyli i ebycie pooyli kres waszym cierpieniom. Przybyem tutaj aby przekaza dobr nowin wiatu, e Bg istnieje i e ta Bosko, Mdro, Prawdziwa Mio, Prawda i Moc s gboko wewntrz was wszystkich. S one w waszych wasnych sercach. Przybyem, eby wam pokaza, e sami macie moc zrealizowania tego. Obowizkiem owieconego mistrza jest usuwanie tego co jest w was nietrwae i wydobywanie tych zalet, ktre s waszymi wyszymi, trwaymi skadnikami. Mistrz musi da wam rado i pozwoli samemu dowiadczy bogosawiestw i aski Boskoci. Swami Premananda

Wczesne lata Swamiego Premananda


Urodzi si 17 listopada 1951 roku w Matale w centralnej, pagrkowatej czci Sri Lanki. Znany, mieszkajcy tam wity, Swami Paramaguru, przepowiedzia jego narodziny. Byo to na pocztku dwudziestego wieku i starszym ju wtedy ascet zajmowaa si moda dziewczyna o imieniu Thaiyalmuttu. wity przepowiedzia jej, e trzeci syn jej wasnej crki bdzie owieconym mistrzem duchowym, ktrego posanie bdzie syszane na Zachodzie i Wschodzie. Sam Paramaguru mia wielu uczniw i widywano jego ciao rwnoczenie w wielu

miejscach. Jego gwna witynia Samadhi jest nadal w Matale. Nale do religii hinduistycznej poniewa urodziem si w takiej rodzinie. W przeciwnym razie mgbym poda za jakkolwiek inn religi. Swami Premananda

Cudowne moce
Jedyna crka Thaiyalmuttu polubia hinduskiego biznesmena, jej trzeci syn zosta nazwany Prem Kumar a pieszczotliwie by nazywany Rawi. Bardzo czsto w koysce maego chopca znajdywano peno sodyczy i czerwonego proszku Kum-kum, ktry przez Hindusw jest uwaany za wity. Matka Prem Kumara karcia jego braci i siostry za to, e rzeczy te byy w eczku malestwa. Ale w rzeczywistoci nikt ich tam nie wkada -one po prostu pojawiay si. Gdy dorasta takie zjawiska staway si coraz czstsze... Kiedy chciaem czekoladk zauwaaem, e po prostu pojawiaa si w mojej doni. Dzieliem si tymi rzeczami z przyjacimi i byem przygnbiony, poniewa oni nie rewanowali si w taki sam sposb. Mylaem, e tak jest poniewa nie mog znie blu w doni podczas pojawiania si sodyczy. Dopiero pniej zrozumiaem, e tylko ja mogem robi takie rzeczy. Swami Premananda

Dowiadczenie nadwiadomoci
W wieku siedmiu lat zainteresowania duchowe Rawiego stay si oczywiste. Popada w gbok medytacj. Jego rodzice nie mogli poj wyjtkowych mocy swojego syna i oczywicie nie chcieli, eby zosta mnichem, ebrajcym, zgodnie z tradycjami Wschodu o jedzenie. Czuli, e byaby to haba dla bardzo szanowanej rodziny ludzi biznesu. Jako nastolatek Rawi czsto mdla w szkole! Byy to czasy, kiedy ogarnity by przez Nadwiadomo. Jego nauczyciele wspominaj do dzisiaj, e musieli wysya go do domu samochodem, a Kum-kum uwalniao si w sposb paranormalny z nadgarstkw jego rk. Bliscy przyjaciele i krewni zdawali sobie spraw z tego, e Rawi by wyjtkow osob. Pniej bdc nastolatkiem, pomylaem, e musi by co wicej w tym yciu i e jest gbsze znaczenie w tym, co mi si przydarzao. W wyniku moich medytacji duchowych odkryem, e rdo moich duchowych dowiadcze byo zdecydowanie poza normalnymi ludzkimi wymiarami myli. Zdaem sobie spraw z tego kim jestem i z wielu, wielu jeszcze rzeczy. Zdaem sobie rwnie spraw z tego, e powinienem by wiadom Nadrzdnej Mocy cay czas i e moim obowizkiem jest przyciganie innych do wielkiej, szlachetnej cieki duchowej.

Medytacja, nauczanie, suenie.... Pocztek misji


Ludzie byli przycigani do niego w coraz wikszej ilo. Gromadziy si wok niego grupy aby uczestniczy w prostych duchowych praktykach. W wieku 17 lat przyj lubowanie Sannyasy i zaoy kilka Aramw na Sri Lance. Centralny Aram mieci si w Matale i skada si z Centrum Medytacji, bdcego na szczycie wzgrza, sierocica i publicznej sali. Wiele osb przychodzio tam, aby piewa pobone pieni, wypenia proste rytuay i organizowa zbiorowe dywianie biednych w dni peni ksiyca. Jego popularno rosa bardzo szybko. Sta

si znany z uwagi na swoje duchowe nauczanie i inspirujce mowy wygaszane po tamilsku i w jzyku Sinhala. By tak samo popularny u posugujcych si Sinhala buddystw i chrzecijan jak i mwicych po tamilsku Hindusw i muzumanw zamieszkujcych Sri Lank. Ludzie za granic zaczli sysze o jego duchowej wielkoci i o tym, e posiada wyjtkowe moce. Przyjedali naukowcy aby zbada jego niezwyke umiejtnoci. Wyjedali zwykle nie tylko z dowodami na to ale rwnie obdarzeni iskr duchowoci jako pokarmem dla myli. Ludzie z Zachodu zaczli osiedla si coraz bliej Centrum Medytacji, a wielu mieszkacw Sri Lanki przybywao regularnie do Aramu, aby tam pracowa dla innych albo korzysta z odosobnienia na terenie Aramu w Matale. To wspaniae niebo nagle w lipcu 1983 roku przestao istnie kiedy to zostao spalone w czasie walk etnicznych, w ktrych pogrona bya Sri Lanka. Bez bliskiej perspektywy zakoczenia niepokojw, Swamidi wraz z dua iloci wielbi cieli i dziemi z sierocica przenis si do Trichy w Tamil Nadu w Indiach.

Nie bdziemy y duej ni 100 lat. W czasie tego krtkiego o kresu ycia zdajmy sobie spraw z tego,

e jest co poza t doczesn egzystencj. Zrbmy co dobrego dla tej Ziemi. wiat jest stworzony, podtrzymywany i niszczony przez potna si nieskoczonej Inteligencji. Musimy zda sobie spraw z tej Prawdy i poda za prdem naturalnego porzdku ycia. Iskra tej wielkiej siy jest w kadym z nas. Ignorujemy j i nie moemy jej dosign poniewa zakrylimy j warstwami zoci, zazdroci, posesywnoci, chciwoci i rnego rodzaju pragnieniami, pojawiajcymi si bez koca. Te tendencje zniewalaj czowieka i trzymaj go z daleka od wasnego dziedzictwa wynikajcego z urodzenia - Boskiej Iskry wewntrz. Jeeli chcesz, mog pomoc ci usun te brudne warstwy i przywrci twoj wasn wietlis to. Ale musisz naprawd mie poczucie, e chcesz tego. Nie chce nic od Ciebie - po prostu eby poda prawdziw ciek z najwiksz szczeroci i uczciwoci, dla twojego dobra i dobra twoich wsptowarzyszy. Swami Premananda

Nowe duchowe centrum dla Wschodu i Zachodu - Aram ri Premananda


Ci, ktrzy mu towarzyszyli byli zaskoczeni, e wybra ubogi teren na miejsce swojego nowego Aramu. By on jak pustynia z. wieloma porozrzucanymi kamieniami i trujcymi kolczastymi krzakami. Jednake Swamidi zna ogromny potencja tego obszaru, a ponadto by wiadom faktu, e byo to dawne miejsce duchowe z bardzo szczegln ogromn ska, ktra tam si znajdowaa. 600 lat temu inny tamilski wity dozna ogromnego duchowego dowiadczenia na tej wanie skale (ktra jest teraz, ulubionym miejscem do medytacji wielu duchowych aspirantw). Swamidi osobicie razem z grup oddanych pomocnikw (z, krajw tak odlegych jak Australia, Niemcy, Wielka Brytania, Ameryka i wielu innych oraz osb ze Sri Lanki i Hindusw) w cigu kilku zaledwie lat przeksztaci ten peen kurzu kamienisty teren w cudowny ogrd i Centrum Pokoju i witoci. W 1989 roku Aram zosta oficjalnie otwarty w obecnoci wielu wielkich witych Indii. Gwnym rysem charakterystycznym Aramu s jego cudowne ogrody (Swamidi jest zapalonym ogrodnikiem i kocha kwiaty i drzewa) i jego naturalne budynki, z. ktrych wiele pokrytych jest strzechami w dawnym tradycyjnym stylu indyjskim. Jest to duchowa wsplnota wszystkich narodowoci, wszystkich religii i kadego wieku. Gocie, jeli chc mog uczestniczy w wielu duchowych sadhanach lub uczestniczy w pracy ktrego z licznych departamentw Aramu.

Co to jest Aram? Podobnie jak uniwersytet, gdzie uzyskuje si stopie aby by specjalist w pewnej dziedzinie, Aram jest miejscem, gdzie specjalizuje si w yciu duchowym. Mieszkanie w takim miejscu, nawet przez krtki okres czasu, pomaga ci rozwin siy i dojrze wewntrznie. Aram ri Premananda jest prosty, a nade wszystko naturalny. 'z jakiegokolwiek budynku nie wyjdziesz, zobaczysz kwiaty, drzewa i wielobarwne ptaki. Kiedy widzisz je wczenie rano, twoje serce i twj umys bd rwnie rosy i delikatnie rozkwitay w ten sam sposb. Zawsze bogosawi ten Aram i bogosawi ciebie kiedy w nim przebywasz. Kiedy jeste tutaj automatycznie zmieniasz si i urzeczywistniasz wysze prawdy. Swami Premananda
witynia znajduje si w sercu Aramu. Od wczesnego rana do wieczora odbywa si w niej wiele ceremonii, jak rwnie s piewane tradycyjne, pobone pieni. Nasze Biuro usytuowane obok, suy wielbicielom i duchowym przyjacioom z caego wiata. Inne udogodnienia Aramu to bezpatne ambulatorium, gdzie mona skorzysta z prostego alopatycznego i homeopatycznego leczenia. Dharmasala (stowka) zapewnia posiki i herbat dla 700 osb trzy razy dziennie. Jest rwnie Gokulam (wite miejsce dla krw), duchowa biblioteka z ksikami w wielu jzykach; sekcja sztuk duchowych oraz. may sklepik gdzie mona kupi race modlitewne, ksiki z naukami Swamidiego, kasety audio i wideo oraz obrazy religijne. Rozpoczto realizacj projektu, ktry ma z czasem zapewni samowystarczalno ywnociow Aramu. Dla goci przewidziane jest proste zakwaterowanie w tradycyjnym duchowym stylu. Woda pompowana jest rcznie ze studni.

Zrb co dobrego dla wiata


Jest to jeden z ulubionych zwrotw Swamidiego. On sam nieustannie suy innym i naciska na innych wok, eby robili to samo. W wielkiej ksidze Wschodu Bhagawadgicie powiedziano "Cokolwiek robi wielki czowiek, to inni podaj za jego przykadem". I oczywicie gdziekolwiek Swamidi si znajduje, kady w jego otoczeniu bdzie

aktywnie pomaga innym.

Kto kto aspiruje do bycia gorliwym suebnikiem dla dobra tego wiata musi kultywowa prawdziw mio jako podstaw caej suby. Gdy kto dziaa z prawdziwym oddaniem, nawet may uczynek nabiera wielkiej wartoci. Dziaania wykonywane szczerze, z prawdziw trosk i wspczuciem oczyszczaj serce i umys. Nigdy nie szukaj swojej wasnej chway i nagrody dla siebie. Su w sposb nieegoistyczny. Swami Premananda

Nasze biece projekty pracy dla innych


Oryginalny schemat funkcjonowania Sierocica na Sri Lance jest kontynuowany w Indiach. Ilo przyjmowanych dzieci stale ronie. Nasze dzieci s sierotami lub pochodz z rodzin posiadajcych jednego rodzica z rnego rodzaju problemami rodzinnymi. Niektre pochodz z ekstremalnie biednych rodowisk i rodzice nie s w stanie ich utrzyma. Trafiaj one bardzo czsto do nas z fizycznymi problemami (szczeglnie na skutek ubogiej diety i niewaciwego odywiania) i trudnociami psychicznymi w wyniku przebywania w niewaciwym, trudnym rodowisku. Otrzymuj one bezpatnie trzy posiki dziennie, herbat dwa razy dziennie oraz darmow odzie i zakwaterowanie. W 1994 roku dla dobra naszych dzieci zainaugurowalimy redni szko Premananda (Premananda High School). Cae wyksztacenie, od pierwszej do dziesitej klasy, jest darmowe. Obecnie 500 dzieci uczszcza do szkoy i planujemy zwikszy ich ilo do tysica w cigu kilku najbliszych lat. Wkrtce rozpocz niemy realizacj projektu zbudowania wikszej szkoy, z wiksz iloci miejsc zakwaterowania zarwno dla chopcw jak i dziewczt, z dodatkowymi moliwociami zabawy i ksztacenia, bogatszym oprzyrzdowaniem i terenami zabaw. Zachca si chopcw i dziewczta, ktrzy chc ksztaci si dalej, do kontynuowania nauki w college lub na uniwersytecie, bd te do podjcia praktycznych kursw zawodowych w Aramie. Wspieramy ich i pomagamy im studiowa to co lubi. Mieszkaj oni wtedy dalej z nami i zapewniamy im utrzymanie. W tym roku rozpoczlimy nowy rodzaj ksztacenia dla dzieci i dorosych w Aramie. Oferujemy du rnorodno praktycznych kursw takich jak stolarstwo, szlifierstwo kamieni, krawiectwo, maszynopisanie i jzyk angielski. Stwarzamy naszym sierotom moliwo nauki klasycznej muzyki, taca indyjskiego i sztuki, na co normalnie w dzisiejszych czasach mog sobie pozwoli tylko osoby zamone. Zapewniamy rwnie zainteresowanym dzieciom i dorosym wyksztacenie w rnych aspektach duchowego ycia, jak joga i medytacja. Do wszystkich przedmiotw zapewniamy wyksztaconych nauczycieli. Wiele osb widzi dziecko na ulicy w Indiach, i litujc si nad nim moe da monet lub dwie oraz uroni z. Ja nie mog tak robi. Bd opiekowa si takim dzieckiem przez cae ycie. Bd ywi je trzy razy dziennie, starannie je ubior, wyksztac je i przygotuj do ycia zawodowego. Chc, eby nasze sieroty stay si dobrymi, uczciwymi i duchowymi obywatelami wiata. Dzieci s ziarnami przyszo ci aby rozsiewa dobro, prawdziw mio i charytatywno. Swami Premananda

Satsang: Przewodnictwo w szczliwym i penym sensu yciu


Swamidi regularnie naucza na rne tematy. Odpowiada na pytania na temat duchowoci i udziela rad jak y w sposb naturalny duchowy i yciem penym sensu. Moesz napisa osobicie do Swamidiego o swoich osobistych problemach albo poprosi o jego pomoc i przewodnictwo w twoich praktykach duchowych. Wiele osb pisze rwnie do niego proszc o fizyczne i psychiczne uzdrowienie. Moe on zdecydowanie pomc ci w kadym z. tych przypadkw. Jego nauki znane s jako Satsang, co w bezporednim tumaczeniu znaczy "w towarzystwie prawdy". Swamidi przysya rwnie osobiste Satsangi do opublikowania w rnych wydawnictwach lub do dyskutowania w grupach. Mona zwrci si do niego z konkretnym pytaniem a odpowie on w cigu kilku tygodni od otrzymania pytania. Co miesic nowe nauki s publikowane w magazynie PREMA IAKTI. Poniej cytowane s fragmenty jednego z ostatnich Satsangw Swamidiego:

Prema - Boska Mio a Twoje prawdziwe serce


Wszystkie przedmioty na wiecie maj swojego nauczyciela: w szkole, sztuce, nauce, medytacji - wszystkie nauczane s przez jakiego nauczyciela. Jaki przedmiot nie ma adnego nauczyciela? MIO!! Mio jest bez nauczyciela. Mwi o boskiej, czystej mioci. Boska mio (Prema), ktra daje absolutn, ostateczn wolno i rzeczywiste szczcie (Anandam). Boska mio jest obecna zawsze. Jest najwiksz si we wszechwiecie i jest obecna wewntrz kadego z was. Tylko, e wikszo z was nie czuje jej. Co za szkoda, poniewa jest osigalna 24 godziny na dob i za darmo dla kadego. Wielu ludzi zamkno swoje serca. Zamkno drzwi swoich cennych serc i wyrzucio klucz. Przybyem wic do ciebie, eby najpierw odnale klucz, pomc przypomnie ci gdzie go wyrzucie i sprawi eby zapomnia dlaczego go wyrzucie. Wtedy pomog ci otworzy twoje serce. Gdy otworzymy ju drzwi poka ci jak wyczyci twoje serce. Widzisz drzwi byy zamknite przez dugi czas i wewntrz zgromadzio si mnstwo kurzu i pajczyn. Nastpnie poka ci jak cieszy si wspaniaym bogostanem w twym sercu. Ostatecznie wyjani, ci jak dawa t czyst i wspania mio innym po to, eby oni take mogli otworzy swoje biedne serca. Dlaczego zamkne swoje serce? Jeste zbyt zajty wieloma sprawami, eby powieci troch czasu i wej do swego serca i cieszy si bogoci, ktra jest twoj prawdziw natur. Jeste peen siebie, peen ego i tak skoncentrowany na swoim ciele i jego niekoczcych si pragnieniach. Nie masz czasu albo nie znajdujesz miejsca dla niczego wicej. Tak wic nie ma miejsca dla Boskiej czci ciebie i nie ma czasu, eby zajrze wewntrz, gboko do twojego wspaniaego serca. Jak moesz odrzuca swoje serce tak bardzo? Znam twoje prawdziwe serce. Prawdziwe serce czowieka jest pene duchowoci. To tylko jego serce moe uczyni go naprawd szczliwym. Ale wdruje on i oglda wszystkie czci ciaa i eksploatuje je w peni zanim zajrzy do serca jako ostatniej ostoi. Dopiero wtedy mwi: "Och, dlaczego nie zajrzaem tu wczeniej?" Tak wic zdecydowaem si przyby i wyjani ci wszystko o twoim prawdziwym sercu, eby nie musia traci kolejnych lat eksplorujc wszystko inne. Tak jak mylisz, tym si stajesz. Kade dziaanie przynosi skutek. Zawsze mwi ci te rzeczy. A wic jeli naprawd chcesz pozna, zrozumie i dowiadczy prawdziwej, czystej mioci, to musisz wej do twego prawdziwego serca, odkry Bosko i kocha Bosko. Im bardziej mylisz o Boskoci i odblokujesz siebie, tym bardziej staniesz si sam boski. Widzisz, jest to bardzo proste. Ja zawsze myl o Boskoci. Zawsze identyfikuj si z Boskoci. Niestety mio midzy ludmi jest normalnie iluzoryczna. Nie jest to prawdziwa mio. Sprbuj zobaczy Bosko w ukochanej dla ciebie osobie. To ci pomoe. Twoja mio do twego partnera lub dziecka lub krewnych i przyjaci zyska czystsza i wysz energi. Indywidualna mio jest Maj, deluzj. Podajcie wytrwale razem w kierunku prawdziwej Mioci, ktr jest Bg. Jak moesz po prostu pozna prawdziw mio? Okazuj szczer mio kademu. Nie zauwaaj jego wad. Zauwaaj tylko jego dobro i kochaj to. Naprawd nie potrzebujesz nauczyciela aby instruowa ci jak kocha... Otwrz si i kochaj Bosko! Zauwaaj j wszdzie! Wtedy z pewnoci boska energia bdzie wnikaa coraz bardziej i bardziej do twojego serca! Z ca moj mioci i najlepszymi bogosawiestwami, Swami Premananda

O Guru i Mistrzach Duchowych


U: Swamidi, czy mgby nam co powiedzie o znaczeniu guru na ciece duchowej? W dniu peni ksiyca, raz w roku, wielbiciele czcz swego guru poprzez wito zwane Guru Purnima. Z tej okazji chce wam powiedzie, e guru jest reprezentantem Boga na ziemi, ktry przebywa miedzy zwykymi ludmi. Wedug Wed wszyscy ci, ktrzy go dogbnie zaakceptuj, uzyskaj wyzwolenie. Prawdziwy guru jest zawsze peen aski. Jest przyjacielem, filozofem, przewodnikiem dla swoich wielbicieli. Oddanie guru jest niezbdne w duchowoci. Nie otrzymamy nigdy aski Boga bez aski guru. Girlandy z kwiatw i ofiarowania same nie wystarczaj aby nas doprowadzi do Boga. Moemy dowiadcza Boga poprzez, sympati, moc, inteligencje, czysto i mdro. Trudniej jest zrozumie guru ni poradzi sobie z policzeniem wszystkich gwiazd Drogi Mlecznej. Soce wieci wszdzie tak samo, ale jego promienie s odbijane mocniej przez pewne powierzchnie, takie jak woda, lustra i wypolerowane metale. W taki sam sposb boskie wiato wieci bez rnicy na kast czy wyznanie. Czyste umysy

dobrych ludzi i dobre serca sadhu odbijaj wiato Boskoci. Guru nam si pojawia w formie jak mu dalimy w naszej wyobrani. Przypomina on czyste rdo jak kryszta, ktry odbija wszystko. Jego forma jest zwierciadem umysw jego wielbicieli. Moe pojawi si jako Bg lub w jakiejkolwiek innej formie, przypominajc w tym Boga. Guru inkarnuje si dla swoich szczerych wielbicieli. Mwi si, e ci, ktrzy podaj za Awatarami s istotami wolnymi lub s w ostatniej inkarnacji. Pewni uczniowie Ramakryszny Paramahansa musieli przej przez ogromne cierpienia, poniewa zwtpili w swojego guru. Jeli przytrafi si ci zwtpi w twojego guru, najlepsze co moesz zrobi, to opuci go i odej daleko. Nie powikszaj swojej karmy krytykujc go. Taka karma to nie przeklestwo twojego guru ale jest kar Boga, poniewa guru i inkarnacje Boga nie mog w aden sposb podlega wpywom dziaa ignoranckich ludzi. Guru jest osob, ktra powica swoje ycie dla wielbicieli. Jest jak wieca, ktra palc si, wypala si. Pali swoj mierteln istot aby przynosi boskie wiato innym. Pandawowie zaakceptowali Kryszn jako guru i czuli do niego pene oddanie. Stracili oni krlestwo i musieli stawi czoo wielu niebezpieczestwom. Byli dotknici wieloma trudnociami. Czternacie lat spdzanych w lesie byo przyczyn wielu ich cierpie. Mimo tego nie stracili nigdy oddania dla swojego guru. Ich zwizek z Kryszn pozwoli im pokona wszystkie trudnoci i osign niemiertelno. Ta historia sprawia, e rozumiemy, e prawdziwe oddanie jest czym niezniszczalnym. Pochyl si do stp twojego guru, poniewa wypeniajc jego instrukcje osigniesz wieczn ask. Czowiek moe y jak chce na tym wiecie, ale Awatarowie wytyczyli pewne kierunki eby pokaza jak powinno si y. Oni sami daj przykad waciwego ycia. ycie Kryszny jest takim przykadem. Nie powinnimy myle o Krysznie jako o zwyczajnej osobie, poniewa jest on Paramatm, ale ukazuje si nam w ciele. Nasze ciao jest okryte ubraniem, ale posiadanie ubrania lub nie, nie sprawia ciau adnej rnicy. Tak samo Krszna musia uywa ciaa dla dobra ludzkoci. Kryszna pokaza si ludziom jako zwyky czowiek, bdc boski. Paramatma jest wszystko oywiajca, wszechobecna i odwieczna, ale od czasu do czasu inkarnuje si w ludzkim ciele aby pokaza ludziom waciw ciek ycia. Ci, ktrzy jej nie rozumiej, nie podaj za ni. Awatarowie s duszami, ktre osigny mdro lub atma dniani. ri Ramakryszna uwaa atma dniani za osob, ktra cho ywa, jednoczenie bya martwa dla tego wiata, poniewa jej pragnienia i przywizania byy zniszczone. Gdy fale si burz nie jest moliwe ogldanie gbin morza. Tak samo fale naszego umysu nawarstwiaj si i uniemoliwiaj poznanie nam pikna. Jednak tylko wtedy gdy umys jest spokojny moemy dowiadczy stanu prawdziwego pikna. Dniani atma jest osoba, ktra zrozumiaa, e rado i bogosawiestwa, ktrych szukaa w wiecie zewntrznym, byy zawsze w jej wntrzu. Dniani atma nic ma w sobie zazdroci, nie jest zwizana z kastami ani wierzeniami; odrzucia swoje pragnienia, zniszczya swoje ego i poznaa nadrzdn si Boskoci. Dowiadczamy zazdroci, gdy inna osoba otrzymaa to, czego pragniemy. T en, ktry cieszy si z postpu innych rozwija si szybciej, ale dobre zalety zanikaj szybko, gdy kto jest zdominowany przez zazdro. W Bhagawadgicie mwi si, e mdro jest zakryta zason pragnie, tak jak ogie jest zasonity dymem. Gdy wiatr inteligencji wieje, dym pragnie jest rozwiewany i wyania si ogie mdroci, ale to wymaga pewnej pracy. Jeli dotykasz ognia, oparzysz sobie palce; jednak uywasz tego samego ognia do gotowania swoich posikw. Ci, ktrzy nie rozumiej tego, trac mnstwo rzeczy, tak jak ci, ktrzy nie s w stanie poda za ciek filozofii duchowej. Gdy kotka nosi swoje kocitko w zbach nie cierpi ono, ale gdy nosi w ten sam sposb mysz, to ta moe umrze z blu. W ten sam sposb iluzja nie moe nigdy zrani wielbiciela. Gdy szaleje cyklon, to nie ma znaczenia, czy to drzewo bo czy te bananowca zostao wyrwane z korzeniami. Gdy cyklon oddania pojawia si w sercu czowieka powoduje on to, e znikaj rozrnienia na kasty czy religie. Ignoranci myl, e wiat jest wieczny i s cakowicie przywizani do swoich cia. Jednego dnia s szczliwi, poniewa urodzio si dziecko, a nastpnego dnia s w aobie, poniewa dziecko umaro. Szczcie zwizane z sukcesem przeksztaca si w depresj w momencie poraki. Boska Inkarnacjo! Dwie najlepsze cechy ycia to wyrzeczenie si i powiecenie, ale nie jeste w stanie zrozumie tego z ksiek. U: Czego Swami oczekuje do wielbicieli? Czego Swami oczekuje od ciebie? Jeeli zapytasz mnie czy powiniene da mi pienidze, nie chce pienidzy. Jeeli chcesz da podarunek, prezent, powiem, e nie chc twojego podarunku, zdecydowanie oczekuje czego od kadego, ale wydaje mi si, e nie jeste w stanie tego da. To co jest w tobie, co co powiniene pomyle i zrobi. Jeeli powiem komu, eby zosta tutaj, musi on zosta. Nigdy nie pytaj dlaczego, musz mie ku temu powd. Nie pytaj mnie o takie rzeczy. Jakikolwiek problem masz musisz z nim przyj. Twoje problemy osobiste? Ostatecznie rozwi je. Masz jak chorob, jakie zmartwienie? Zdecydowanie sprbuj rozwiza twoje osobiste problemy. Praktyczna praca, praktyczne rzeczy nie powinny by dla ciebie problemem. To nie jest problem, to ty robisz z tego problem. Rb niewielkie rzeczy, nie myl o zbyt duych. To dziaa aska Boga, a nie twoje rce. Musisz robi to z wiar i zaufaniem w Boga.

Dlaczego jeste skonfundowany? Czy kto co tobie zrobi? To tylko mylenie, tylko uczucie; wszystko jest ask Boga. Jeste w kontakcie z guru? Jest to aska Boga. Nie kady ma guru. Jeeli zgodzi si on wzi ci jako ucznia, to jest to twoja przesza dobra karma, ktr masz, w przeciwnym przypadku nigdy by nie dotar do guru. Co guru mwi? Co dobrego dla ciebie. Nie jest on egoistycznym czowiekiem, oczekuje czego, ma jakie plany w stosunku do ciebie w zalenoci od poziomu jaki osigne. Ma on pewne plany, ale nigdy nie zrozumiesz jego planw, nie jest konieczne zrozumienie. Jeeli je zrozumiesz, to twoje ego, twj umys, twoje zmysy bd skonfundowane. Musisz by cichy i spokojny. Jest to skomplikowany temat; nie wierz Awatarom, nie wierz Bogu, miej zaufanie do siebie. Dopiero po uzyskaniu penej wiary w siebie, zaczynasz wierzy w Boga. Awatarowie s osobami, ktre przychodz i odchodz; ale to w co powiniene wierzy to wierzy w siebie, a potem w Boga. Jeeli wierzysz, w siebie i wierzysz w Boga to wystarczy. U: Czy Swamidi lubi praktyczne prace? Nie pozwalam nikomu wykonywa moich prac codziennych. Gdy pior moje rzeczy, myl o Bogu. Gdy gotuje, myl o Bogu, ale gdy kto inny robi to zamiast mnie uwaa on, e wykonuje on jak prace. Gdy gotuje, myl o Bogu i podczas gdy jem, nawet ry piewa bhadany. Gdy kto inny gotuje ry, myli on o tym, e jest spniony, e jest w trakcie wykonywania pracy i tworzy zamieszanie, poniewa, nie wie naprawd co wanie robi. Gdy jestem w domu, Bg daje mi zajcie i zapominam natychmiast, e jest to praca. Lubi wszystkie prace! U: Jaki jest program Swamidiego na przyszo? Moje pomysy, mj program i moje istnienie s cae w rkach Boga. Mj duch zaufa Bogu. Moja wiadomo jest cakowicie zanurzona w Boskoci. Jestem stale w medytacji u lotosowych stp Boga - to moje ycie. W Indiach mamy pewne reguy ycia, podamy za sanathana dharma, wiecznym i niezmiennym prawem natury. Mamy tradycje i nasza codzienna egzystencja jest poddana tej tradycji. yjemy w gbokim oddaniu Boskoci, sile, ktra jest obecna w caym naszym yciu. U: Czy Swamidi jest w staym kontakcie z nami? Czy wierzysz w to, e nie jestem stale wiadom twoich myli? Jeeli popeniasz bdy, sprawi, eby zrozumia to natychmiast. Jeli wierzysz we mnie, energia, ktra jest w tobie wejdzie w kontakt z energi, ktra jest we mnie, bez twojej wiedzy. Nie bdziesz zdawa sobie sprawy z tego, e ta energia da ci wskazwki i poprowadzi ciebie. Gdy to nastpi nie bdziesz tego wiadomy. Tylko ja bd to wiedzia. Zapewniam ciebie, e Bg ci poprowadzi waciw drog, jeeli masz wiar i zaufanie do Niego. U: Jak postaw naley utrzymywa w obecnoci saddhu i witych? Wielu saddhu i witych przychodzi tutaj i macie okazj ich spotka. Nawet gdy podaj za innymi guru, ich intencje i ich myli s takie same. Wielu ludzi nie pojmuje wartoci witych, ktrzy yj w Indiach. Gdy si ich kocha, szanuje si ich; w przeciwnym razie znajduje si w nich wady. Spotkanie ze witym jest czym, co wymazuje nasze winy. Tak mwiono w przeszoci. Nie powinnimy prbowa osdza ich czynw. rda rzek i pochodzenie witych s rzeczami, ktrych nie trzeba docieka. Jeeli maj oni wady, bd musieli ponie ich konsekwencje. W stworzeniu Boga nie ma za, ale tylko bdy. Nie powinnimy szuka bdw u innych, ale sprbowa raczej rozumie ich problemy i je rozwiza. Prawdy goszone przez witych, saddhu i Awatarw nie s faszywe. Jeeli akceptujemy ich jako Awatarw nie moemy gosi, e mwi kamstwa, poniewa s ponad rnic midzy prawd i faszem. Wielbiciele, przekazujcie wasze problemy i wasze trudnoci Swamidiemu, ktry zaakceptuje wasze ofiary z kwiatw i owocw razem z waszymi problemami i ofiaruje wszystko Bogu. Swami jest przewodnikiem dla was wszystkich. Wszystkie cuda, ktre czyni s owocem aski Boga. Bd cierpliwy, bdziesz mia wszystko co ci potrzeba w chwili potrzeby. Oczekuj od ciebie tylko prawdziwego oddania. Su innym! Swami Premananda rozwie twoje problemy i to co podejmie, zrealizuje si, poniewa jest on jednym z Bogiem. Swami wykonuje wol Boga i wielbiciele dowiadczaj tego. To boska aska! U: Jakie jest dokadne znaczenie "guru"? Sowo "guru" oznacza tego, ktry usuwa ciemnoci. To on zapala wieczne krgi w tobie... Tylko w pewnych sprzyjajcych momentach moesz mie szans spotkania rozwinitych istot, saddhu, ryszich i innych wielkich dusz. Nie powinno si nigdy wierzy, e gdy jest si blisko ciaa Swamiego Premananda, jest si rzeczywicie blisko niego i gdy jest si daleko nie jest si ju z nim. Fakt bycia blisko mojeo ciaa nie daje ci nic, tymczasem gdy jeste w stanie by blisko mojej duszy lub boskiej energii, ktra jest we mnie, to bdzie to uyteczne dla ciebie. Nikt nie

przyby tutaj aby by ze mn na zawsze, ale tylko na pewien czas... Gdy przybywasz do aramu i gdy spotykasz Swamiego sprbuj wykorzysta czas tak aby zadawa duchowe pytania i praktykowa sadhany po to by zmieni jako twojego ycia. To wielka okazja mc by w towarzystwie saddhu, witych i mdrcw. Z nimi nastpuje transformacja twojego serca; staje si ono pene mioci, szacunku i wspczucia. To wielka szansa w twoim yciu mc myle o Bogu. Jeli podamy ciek oddania Bogu albo guru, zanurzajc si w tym oddaniu moemy osign bardzo wysoki poziom duchowy. Mona otrzyma aski Boga poprzez bogosawiestwa prawdziwego guru. Potrzebujemy nauczycieli dla naszego wyksztacenia i naszej dziaalnoci w yciu codziennym. Tak samo p otrzebujemy guru dla naszego postpu duchowego. Boska Trjca: Brahma, Wisznu i Mahewara, trzy aspekty Boga, jest obecna w prawdziwym guru. Moliwe jest mylenie o tej witej Trjcy i o wszystkim co ona przedstawia jako o czym, co jest obecne w twoim boskim guru. Nie oceniaj nisko czynw Awatarw, guru i wielkich mdrcw. Nasze cierpienia mog by uleczone przez testy, ktre s przysyane przez mdrcw i Awatarw. Nasze brzemiona niedoli mog by zmniejszone dziki ich asce. Tak samo jak matka robi kropk na czole dziecka eby odegna ze moce, tak Awatarowie mog zniwelowa wiele naszej karmy i sprawi, e w kocu mamy jej do przepracowania tylko ma cz. Jeeli tylko byby w stanie poj ich wspczucie! Jeeli wybierasz z drog, guru bdzie ci pilnowa, podda ci prbom i skieruje w kierunku Boga. Wiedz, e prby ktrym jeste poddawany przez twojego guru su temu, by unikn wikszych niebezpieczestw w twoim yciu. To dziki asce guru moesz otrzyma ask Boga. Aby poda ciek duchow moesz mie zwizek z prawdziwym guru, ale eb y otrzyma jego ask musiae mie duo zalet w poprzednim yciu. Gdy jest si modym ma si nauczyciela i nie mona osign postpu w nauce jeli nie przyswaja si tego, co mwi nauczyciel. Ten, ktry ci prowadzi po ciece duchowej, jest twoim duchowym nauczycielem. Jeeli masz wielkie szczcie posiada prawdziwego guru, ktry doglda twoich postpw i ktry akceptuje ciebie jako ucznia, to nie ma nic wspanialszego, do czego mgby aspirowa w twoim yciu. Jest wielkim szczciem mc otrzymywa bogosawiestwa prawdziwego guru. aska guru zostaa ci dana w tej inkarnacji po to by mg wykorzysta t moliwo. Guru jest poza wszelk dualnoci tego wiata. Jest doskonaym wcieleniem prawdy i twoim przewodnikiem na drodze duchowej. Posiada moc prowadzenia ci na najwysze szczyty jakie czowiek moe osign. Trzeba zblia si do niego z wielk pokor i musisz bada bardzo uwanie przyczyny, dla ktrych prosisz o bogosawiestwa guru i jego bosk ask. Jestem Premananda, ocean mioci, a moja mio jest czysta jak kryszta. Jest tyle mioci we mnie, e stale wylewa si. Pokazuj moj czyst mio wielbicielom, dzieciom, chorym, tym ktrzy cierpi na choroby psychiczne, ludziom wiatowym i tym, ktrzy poszukuj duchowoci. To czego chce podczas trwania mojego ycia, to pokaza bosk mio najwikszej liczbie ludzi. We moj mio, nie oczekuje twojej w rewanu. Jest zawsze korzystnie dawa mio nic w zamian nie oczekujc. Mio tego wiata jest mioci, ktra zawsze czego oczekuje. Jest nieczysta, to nie jest prawdziwa mio. wiatowa mio moe rani i jedn z najciszych prb w yciu jest ta, gdy jest si zranionym przez ludzk mio. To dlatego mwi tobie, e jest lepiej dawa mio nic nie oczekujc w zamian. Kieruj twoj mio do Boga! To wicej ni trzeba. U: Jaka jest misja Swamiego Premananda? Bg przysa mnie na ten wiat z wieloma misjami do spenienia. Chce waciwie ukoczy bosk prace i wiem, ze robi wszystko co mog z czyst motywacj i z serca. Chciabym, eby ty te myla tak jak ja aby mc w kocu zbudowa lepszy wiat. Jestem taki jak ty, ale posiadam zdolno widzenia Boga bezporednio. Wcieliem si jako istota ludzka dla twojego dobra, mwi i dziaam tak jak ty, ale moja percepcja i moje idee w gbi mojego serca s na poziomie duo wyszym ni moesz to sobie wyobrazi. Przyszedem na ten wiat aby pokaza waciw drog ludzkoci, ale mam rne posania dla kadego z was. Przeka moje posanie, e Bosko, mdro i aska s w kadym i e kady ma wystarczajcy potencja eby je poj. Mam moliwo pokazania ci drogi, ktra prowadzi do Boga. Poniewa urzeczywistniem Boga, mog pokaza ci, jak ty moesz go sam urzeczywistni. Mog ci pomc rwnie poj Jego wielko. Jestem instrumentem Boga. Nie stra moliwoci skorzystania z okazji urzeczywistnienia Boga w twoim yciu. Bdziesz wynagrodzony na podstawie twoich dziaa i intensywnoci twojego denia do urzeczywistnienia Boga. Moim argumentem jest zawsze Bg. Moim guru jest Bg. Ten, Ktry mnie przysa to Bg. To co musz ci pokaza to Bg. Gdy tylko bdziesz wolny od swoich powiza z yciem wiatowym po to, by y w duchowoci, bdziesz jednym z Bogiem. Bg mnie przysa po to, aby mg to zrobi. Tak dugo jak bd y, bd mwi o Bogu, bd piewa jego imi, bd wychwala jego dzieo i w kocu poka ci Kim On jest. Nie poszukuj niczego innego na tym wiecie, w moim yciu nie ma miejsca dla sawy i dla pienidzy, poniewa, dla mnie to nie ma adnej wartoci. Dla mnie tylko Bg jest wany i z tego powodu chc ci prowadzi do Niego.

Prbuje sprawi, eby zrozumia to co ja zrozumiaem, ale nie wystarczy studiowa i zda egzamin. Trzeba stale powtarza lekcje i wtedy tylko zrozumiesz. Nie wystarczy wiedzie, e Bg istnieje, trzeba myle o Nim stale z oddaniem. Ciga myl o Bogu musi sta si czci twojej natury. Bg pozostanie blisko wielbiciela tak dugo, jak ten bdzie utrzymywa wiadomo Boga. Poza t form, poza tym ciaem jest wielka tajemnica. Sprbuj zrozumie t tajemnice i skorzysta z niej. To ciao stao si instrumentem koniecznym po to, aby ci pokaza cz mocy Boga. Pokazujc ci moj misj w tym yciu, jestem ograniczony moim ciaem. Korzystaj z rzadkiej moliwoci, ktra jest ci oferowana poprzez materializacj vibhuti aby skorzysta jak najbardziej z obecnoci tego ciaa. Gdy nie bdzie mnie ju duej tutaj, pozostan ci tylko sowa wypowiedziane przez to ciao. Masz szczcie, poniewa bye w obecnoci tego boskiego ciaa. Jeste bogosawiony w tym wcieleniu. Jak drzewo sandaowe nasyca swoim zapachem drzewa, ktre je otaczaj, esencja Boskoci, ktra jest obecna w tym ciele otoczy ciebie, oczyci twoje ciao i twj umys, uleczy choroby i rozwie twoje problemy. To jest zapach bogosawiony i uwicajcy. Zbli si do witej esencji, ktra jest w tym ciele i zanurz si w jej Boskoci, ktra penetruje poprzez twoj krew, twoje serce, i twj mzg czyszczc je, oczyszczajc i wysubtelniajc. Jakie jest rdo tego tajemniczego zapachu? Bg, ktry jest rdem wszystkiego, poniewa nawet powietrze w tym aramie oczyszcza. Poprzez sam fakt bycia tutaj, gdzie znajduje si to ciao, czy jeste czy te nie w obecnoci Swamiego Premananda, twoja osobowo i twoje serce s oczyszczane przez powietrze, ktrym oddychasz. U: Jak wiedzie, e jest si w obecnoci prawdziwego mistrza? Jeeli pimy gboko, a o pnocy padao, to rano zdajemy sobie spraw z tego, e padao widzc mokr ziemi. W ten sam sposb duchowo moe by odbierana w twarzy kogo, kto jest zalany ask Boga. Mwi si, e twarz jest zwierciadem umysu. Ten, kto jest zanurzony w wiadomoci Boga pokazuje wyranie wspczucie, nieskalan mio i absolutn czysto. Waciwe zachowanie nie wystarczy. Te cechy s oczywiste w tym, kto jest zanurzony w parabhakti, najwyszym oddaniu. U: Dlaczego potrzebujemy prowadzenia na ciece duchowej? Gdy dzieci id do szkoy, potrzebuj nauczyciela. Na uniwersytetach s profesorowie, ktrzy przygotowuj studentw do dyplomu. Ten kto chce uczy si duchowoci, musi rwnie mie nauczyciela, guru. S osoby, ktre myl, e guru nie jest konieczny i mwi to innym, ale normalnej osobie, ktra pragnie osign wysoki poziom duchowoci bardzo trudno jest robi postpy bez pomocy mistrza. Musi my czu, e jest zawsze kto ponad nami, kto zajmuje si naszym postpem. Powinno si mie zaufanie wiedzc, e jest kto, kto nas prowadzi. Ponadto jeli jest kto, kto zna najwysza prawd i stale nas obserwuje, to jestemy bardziej rozwani we wszystkich aspektach naszego ycia. Wiara, oddanie, zaufanie musz rzdzi nieustannie w naszym umyle. Nie powinnimy mie wtpliwoci. Masz wtpliwoci, poniewa, w tym, co dotyczy guru jeste cigle zaniepokojony tym, co nie moe by zrozumiane, chcesz pozna to, co nie moe by poznane i widzie to, co nie moe by zobaczone... Guru jest tajemnic, poniewa nie wiesz co wanie robi, dlaczego i jak to robi. Jeeli chcesz pozna powody jego dziaania, odkryjesz, e dziaa on nie dla siebie, lecz dla Boga i dla Boskoci, ktra jest w tobie. Wykonuje on bosk wole. Co oznacza boska wola? wiadomo tego wiata, ktr masz, nie pozwala ci zrozumie boskiej woli. Zamiast prbowa zrozumie to, co jest nieskoczone za pomoc twojego ograniczonego umysu, narzucania sobie rzeczy niemoliwej, czy nie lepiej jest posucha tego, co mwi ci twj guru? Czy nie lepiej jest sucha jego nauk, jego filozofii i jego wskazwek i dziaa wedug tego? Nie chc powiedzie, e pytanie si o przyczyn rzeczy jest dobre lub ze, ale jeli twoja intencj jest rozwijanie si duchowe lub osigniecie Boskoci, to te pytania niczemu nie su... Moesz by pewien, e w obecnoci sadguru, prawdziwego owieconego mistrza, staniesz przed prawd. Dowiadczaj tego zamiast stawia sobie pytania na temat tego, co wanie obserwujesz. Dowiadczaj czystej mioci i nieskoczonego wspczucia. Zadajc pytania oddalasz si od dowiadczenia. Miej wystarczajc wiar, aby powiedzie: Panie, spraw ebym mg by prowadzony tylko przez Ciebie, ebym mg by w Tobie. Jeeli masz pokor aby to powiedzie, twoje problemy zostan rozwizane i twoja za karma zostanie usunita. Obowizkiem witego jest eliminowanie tego, co nie jest trwae w tobie i wydobycie zawsze yjcej, trwaej czci ciebie i danie ci radoci i bogosawiestwa Boga. Niech Bg bdzie w tobie. S guru, ktrzy mog zaakceptowa twj sposb mylenia i to co robisz w twoim yciu, ale s i inni, ktrzy s zawsze gotowi, eby ci pokaza twoje bdy. Jeli o mnie chodzi, obserwuj ciebie cigle z du uwag. Im bardziej ci obserwuj, tym wicej bdw znajduj. Moesz straci cierpliwo i by przygnbiony, poniewa guru odkry twoje bdy, ale on musi to robi, aby wyeliminowa twj egoizm i aby ci oczyci. Generalnie mylisz, e nic

popeniasz nigdy bdw i e wszystko co robisz jest waciwe. Oczekujesz, e guru nie znajdzie bdw i bdzie ci chwali. Dziecko oczekuje tego samego od matki. adne dziecko nie lubi by karane przez swoj matk. Ale jeli matka cigle je chwali, to nie pomaga mu oczywicie w byciu lepszym i stawianiu czoa yciu. Nawet jeli guru jest zadowolony z postpu wielbiciela nigdy tego nie okae. Bdzie raczej troch surowy, po to aby wielbiciel mg dalej si waciwie rozwija. Krytyki powoduj efekt w gbi i odczuwa si bardzo gboko reprymend guru. To jak kula w sercu wielbiciela, ale kula wystrzelona z mioci! Wnika ona gboko i ujawnia stare problemy i przywizania, ktre trzeba skorygowa. U: Jak moemy uczy si od guru? Moesz powiedzie, e oddany jeste swojemu guru, ale przede wszystkim trzeba stara si bardzo, eby go zrozumie. Badaj go! Jedna wielbicielka mwia, e mwiem kadego dnia, e porozmawiam z ni nastpnego dnia, ale nigdy tego nie robiem. Mimo to ona jest pewna, e porozmawiam z ni przed jej wyjazdem. To znaczy, ze analizowaa ona zachowanie guru. Powd dla ktrego nie rozmawiaem z tob od razu jest taki, e zostajesz jeszcze przez pewien czas tutaj i na kocu pobytu zapomniaby prawdopodobnie rady, ktre mgbym ci da na pocztku, jak rwnie chciaby dyskutowa o innych problemach z tego powodu sprawiam, e czekasz do ostatniej minuty. U: Jak osign mdro? Ile mdroci chcesz? Ile moesz unie? Kilogram? Pi kilo...? Dwadziecia kilo...? Jeli powiesz mi ile chcesz, najpierw musz si upewni, ile jeste w stanie wytrzyma. Musz zobaczy w jakim punkcie jeste mocny i jaki ciar moesz utrzyma. Moesz powiedzie, e chcesz jej dziesi kilo, ale jeli poddam ci prbie zauwaam, e nie jeste w stanie utrzyma nawet p kilo. Musz ci trenowa, aby by w stanie udwign dziesi kilo. Musz niszczy twoje ego i przygotowa ciebie, musz znale twoje bdy i oczyci ciebie, musz krytykowa ciebie i poddawa ci prbom. Musz ci mwi, eby by pokorny, y w prostocie, wyrzek si tego a tego i zachowy wa celibat... U: Czy potrzebuj guru? Ta witynia zastaa zbudowana przez specjalistw. Jeli musiabym j zbudowa sam, nie mgbym tego zrobi jak trzeba, poniewa nie jestem murarzem. Musiabym nauczy si zawodu murarza, ale dzisiaj jestem ju za stary. A wic zwrciem si do inynierw, do murarzy, aby zrealizowa mj projekt. W ten sam sposb moemy nauczy si szybko od owieconej duszy, ktra zna wszystkie etapy cieki duchowej. Moesz rwnie poda samotnie, ale potrzeba wtedy wicej czasu. Musisz wybra i zdecydowa czego chcesz. Nie mwi, e nie moesz kontynuowa samotnie. Jest to kwestia czasu. Jeli masz duo czasu i nieskoczon cierpliwo, moesz nauczy si z dowiadczenia, ktre bdziesz zdobywa w wiecie. Jeli znajdziesz prawdziwego guru i bdziesz uczony przez niego, masz moliwo nauczenia si wszystkiego w tym yciu. Jeli robisz to cakowicie sam bdziesz potrzebowa prawdopodobnie tego wcielenia, nastpnego, jeszcze kolejnego, itd.... U: Czy jest moliwa zmiana guru? Kady ma przeznaczone spotka swojego guru w okrelonym momencie, ale sam fakt spotkania guru o niczym nie wiadczy, poniewa chodzi o guru, ktremu jeste przeznaczony. Moesz spotka stu guru i wybra jednego. Moesz pozosta z nim przez pewien okres czasu i nastpnie porzuci go z jakiego powodu. Moesz porzuci jednego guru aby od znale tego, ktry zosta ci przeznaczony, ale nie moesz mie dwch guru w tym samym czasie. Musisz poinformowa swojego guru jeeli zamierzasz porzuci go aby poda za innym. Jest jednak wane, eby zda sobie spraw z tego, e nie naley wielokrotnie zmienia guru. Ideaem jest podanie za swoim prawdziwym guru i pozostawanie wycznie z nim. Trzeba rozwaa zwizek miedzy guru a uczniem jako co cenniejszego ni maestwo. U: Co Swamidi myli o punktualnoci? Nie oczekuj tego, e bd punktualny; nigdy taki nie bd. Nie wiem, co to znaczy, nie myl o tym. Nie patrz nigdy na zegarek, nie myl nigdy, o ktrej godzinie powinienem i spa lub o ktrej godzinie powinienem je. Jeli mylabym o tym wszystkim, nie mgbym nigdy widzie was wszystkich. Teraz jest noc, ale w innym kraju jest dzie, dla innych osb jest dzie. O sidmej godzinie gdzie na wiecie ludzie mnie woaj. Jak mgbym spa jeli kto mnie woa? Nawet gdy jestem w trakcie zasypiania, gdzie na wiecie wzywa si Swamiego Premananda. Wypeniam swoje obowizki dwadziecia cztery godziny na dob, w dzie i w nocy. U: Co to jest inicjacja i jaki jest zwizek midzy guru a uczniem?

Jeli wybierzesz guru i on zaakceptuje ciebie, to znaczy e zaakceptowa on nauczanie ciebie - to samo jest ju inicjacj. Jest jednak rnica miedzy faktem zaakceptowania kogo jako bhakt lub wielbiciela, lub jako ucznia. Uczniem jest kto, kto otrzyma inicjacj od guru, bhakta to ten, ktry mu wierzy i jest jego wielbicielem. Ten, kto przyjmuje pomaraczow szat sannyasy musi zrobi jeszcze jeden krok naprzd. Kady z tych etapw jest inny, ale cel ostateczny jest ten sam - uczyni nas caoci. U: Jak otrzyma bogosawiestwa i ask guru? Moesz otrzyma ask Boga poprzez guru, ale czy zasugujesz na ni? Kiedy daj tobie moje bogosawiestwo (lub ask), nie powiniene pozwoli eby spyna natychmiast z twoich rk. Kiedy wycigasz rce wiem, czy aska bdzie utrzymana czy odpynie. Najczciej aska jest tracona. Moi wielbiciele ze Sri Lanki maj zwyczaj trzymania rk z boku w taki sposb, e nic si nie zatrzymuje. Dyskutuj oni o swoich problemach i odchodz, otrzymuj bogosawiestwa i id! Moi zagraniczni wielbiciele trzymaj rce nie cakiem dokadnie tak jak to by powinno. Pozwl rkom bardziej si zaokrgli! Zachowuj pokor i cierpliwo! Niezalenie od tego jak wiele jest studni, powiniene bra wod tylko z jednej. Kopiesz studnie w zbyt wielu miejscach. Kopiesz na gboko 10 stp i jako e nie ma jeszcze ladu wody, wtpisz, rezygnujesz i biegniesz do nastpnego Swami, gdzie zaczynasz kopa znowu. Jeeli bdziesz kontynuowa takie eksperymenty, co moesz osign? Kop studnie w jednym miejscu, niech bdzie ono stae i bogosawiestwo guru bdzie twoje. Powiniene korzysta z kadej moliwoci aby uzyska maksymalnie duo od twojego guru i zrozumie tak duo jak to tylko moliwe. Na pocztku musisz jednak zapyta siebie "Czy jestem prawdziwy w stosunku do samego siebie?" Jeeli nie jeste, to jak moesz by prawdziwy w stosunku do swojego guru. Prawdziwy guru jest rozdawc aski, ale musisz waciwie korzysta z guru. Dwie najwaniejsze cechy aby otrzyma jego ask to cierpliwo i samooddanie. U: Swamidi prosz nam powiedzie wicej o zwizku guru - ucze i jakie s korzyci przebywania w fizycznej obecnoci guru? Prawdziwy guru zna wszystkie twoje wady i wskae je tobie. Dlatego niemoliwym jest by ucze mia jakie sekrety przed guru. Ucze musi przedstawi swoje problemy guru bezporednio, albo piszc albo ustnie albo poprzez modlitw. Przedstawienie problemw jest bardzo istotne w relacji midzy guru a uczniem. Ucze moe osign etap, w ktrym ma on kontakt telepatyczny z guru. Nie musi on by blisko niego, moe by cakiem daleko i cigle by w kontakcie. Nawet poza wiadomoci ucznia guru moe mu powiedzie co zrobi w danym momencie. Ucze moe jeszcze nie osign stadium kontaktu telepatycznego, ale guru moe czasami uy swojej mocy aby zakomnikowa swoje polecenie tak, e ucze robi to co jest waciwe w danej chwili. Wedug Wed guru bdzie zawsze testowa ucznia. Okazjonalnie test musi by bardzo surowy i ucze moe zapomnie e guru jest preceptorem. Kto kto nie przejdzie przez te testy nie bdzie si nadawa na dobrego ucznia. Wszystkie testy, jakimi s poddawani uczniowie s po to, eby im wyjani pewne rzeczy. Jeeli ucze przywdzia pomaraczow szaty sannyasina to znaczy, e on lub ona cakowicie poddali si Bogu i guru. Jednake doskonay guru nie bdzie robi rnicy midzy sannyasinem a innym uczniem. Moe to wydawa si szalestwem dla zewntrznego obserwatora, ale relacja midzy guru i uczniem moe przy nie wielki spokj i szczcie uczniowi. Tylko ten kto przeszed przez to bdzie naprawd rozumia korzy takiego duchowego ycia. Jeeli jeste bogosawiony majc doskonaego guru, prosz nie zapominaj, e wielki mistrz jest zawsze po twojej stronie, cigle patrzc, co robisz i jakiekolwiek problemy powstan, jest zawsze do twojej dyspozycji aby ci towarzyszy. Jeli jest on obdarzony natur pen mocy, rozumie on wszystko co mwisz lub mylisz i gdziekolwiek by nie by komunikuje si on z tob. Doskonay guru zawsze robi to, co jest najlepsze dla ciebie. Nawet gdy ucze nienawidzi guru, guru bdzie zawsze robi to co jest waciwe i dobre dla niego. Guru nie bdzie zy nawet gdy ucze przeklina go, poniewa osign stan rwnowagi. Ucze moe by oddany i bardzo zainteresowany duchowym yciem, ale jego zainteresowanie nie jest stae. Ta niestao w naturze ucznia przynosi problemy. Jeeli pojawiaj si jakie ze wpywy astrologiczne albo jakie kopotliwe problemy, to obowizkiem guru jest je usun. Zwizek guru i ucznia jest bardzo istotny dla duchowego rozwoju. Jak ucze ma w szkole nauczyciela, tak kada osoba na duchowej ciece musi mie guru dla rozwoju duchowego. Ucze moe nie by w stanie zrozumie natury guru, ale powinien pojmowa korzy z pos iadania preceptora. Moesz by bogosawiony majc kontakt z wieloma witymi i mdrcami i nie jest zym czerpanie korzyci i suchanie nauk wielu duchowych przywdcw, ale musi by tylko jeden guru. Wedy (stare teksty pisane przez wielkich mdrcw) stwierdzaj, e jeeli jest jeden guru to przez niego czowiek moe zrozumie duchowo. Przez bycie blisko guru, w jego obecnoci, wierzy si oglnie, e karma jest niweczona. Jest bardzo wane, e ucze

decyduje czego oczekuje od guru. Gdy uczniowie przychodz bliej i bliej do guru aby otrzyma odpowiedzi na ich duchowe pytania, guru bdzie tworzy wicej i wicej zamieszania aby stworzy im wicej problemw. Im bliej guru jeste tym bardziej bdziesz skonfundowany. Celem tego jest stworzenie tak wielu konfuzji, e opuszcz ci one na zawsze. Inaczej bdziesz zdenerwowany i przygnbiony napotykajc najmniejszy problem. Poprzez przyblienie si bardziej do twojego guru ilo problemw w twoim yciu wzronie i w ten sposb bdziesz ewoluowa duchowo. Tak jak w przypadku krgw na wodzie jeziora gdy wrzuci si do kamienie, powierzchnia wody z czasem bdzie gadka, tak umys ucznia osignie stan rwnowagi. Jednake czasem powstaje jeden powany problem. Poprzez przyblianie si do guru, moesz za bardzo przywiza si do jego formy. A to nie powinno nastpi. Niektrzy wielbiciele s tak zaleni ode mnie, e nie zrobi nic bez mojej zgody. Nie usid ani nie wstan, jeeli nie powiem eby to zrobili. Czasami prowadzi to do wielkich problemw i powoduje, e ucze ma mniej zaufania do siebie i nie jest w stanie korzysta z wasnej inicjatywy. To jest niewaciwe. Samopoddanie, mio i oddanie nie znacz, e powiniene sta si pasywny. Moesz poda naprzd w swoich codziennych sprawach bez konsultowania si guru.

O cechach ucznia
U: Czy Karma Joga jest wana dla duchowoci? W Aramie praktykujemy Karma Jog, to znaczy prac dla innych. Co bdziesz robi ? Nie bd leniwy, rb co! Jeste w miejscu duchowym i skoro jeste tutaj to musisz co robi. Jeeli nic nie robisz powstaje zamieszanie w twoim umyle, ktry poda to tu, to tam i mylisz o rzeczach nieuytecznych. Trzeba by cay czas zajtym, robi obojtnie co, w ten sposb twj umys te bdzie zajty. Musisz myle jedynie o Bogu a bdziesz si rozwija na ciece duchowej. U: Jak naley zachowywa si w Aramie? Na pocztku, gdy tu przybdziesz, spotkanie ze mn nie jest konieczne. Obserwuj wszystko, suchaj tego co mwi Ci twoje serce i podejmuj decyzj. Nie wierz w to co mwi Ci inni, suchaj tylko swojego serca. Duchowo nie jest czym co znajduje si gdzie na zewntrz, tu czy tam. Duchowo jest wewntrz twojego serca. Wiara i wiadomo s duchowoci. Kto ma wiar, kto ma zaufanie do Boga i kto wierzy w dharm? Tylko ten, kto ma wiar w Boga. Ludzie myl, e Bg nie jest obecny; dzisiaj w nic ju si nie wierzy. Warto naszego ycia jest w wierze. Dlaczego umiecham si do ciebie z gbi mego serca? Bg przysa ciebie do mnie. Nie wiem jaki Bg ciebie przysa, nie mgbym ci na to odpowiedzie. Jakiekolwiek bdzie Twoje pytanie, dam Ci zawsze waciw odpowied, usatysfakcjonuj ci i odele ci z powrotem do twego kraju. Czy bdziesz uwanie poda za radami, ktre Ci dam. Co bdziesz robi w twoim kraju, to twoja sprawa. Nie powiem Ci szczegowo: rb to czy to; nie podam ci szczegw. Gdy sdzisz drzewo, to trzeba po prostu je podlewa. Duchowo jest ju w twoim sercu, trzeba j tylko podlewa. U: Jako uczniowie musimy wyrzec si siebie u stp Guru, ale jak radzi sobie w wiecie? Saranagathi lub oddanie Boskoci jest jedn rzecz, a ycie w wiecie jest inn. wiat i Bg nie mog, by jednym. Duchowo i ycie wiatowe nie mog i razem. wiat jest miejscem penym kamstwa i hipokryzji, podczas gdy Bg oznacza oddanie i prawo. W duchowoci s tylko boskie myli. Duchowo i wiat s dwoma przeciwnymi biegunami jak Wschd i Zachd, Pnoc i Poudnie. Jeli mwisz e oddae si cakowicie Bogu a w tym samym czasie jeste zwizany przez wiatowe ycie, to pytam si ciebie po co wyrzeke si siebie u stp Boga. Czy po to, eby otrzyma co wicej w tym yciu, lub te naprawd si wyrzeke siebie? To rodzi wtpliwo. Musisz si odda i poda yciem duchowym bez troszczenia si o ten wiat - zapomnij cakowicie, o ciekach tego wiata. Dlaczego przejmujesz si jeli wiat uznaje ci za szalonego lub chorego umysowo ? Nie zwracaj uwagi na to co ludzie mwi, poniewa mog uznawa Ci za wariata teraz i troch pniej w innych, okolicznociach obdarza ci pochwaami. Pozwl im myle co chc i podaj swoj drog nie troszczc si o pochway i krytyk. Medytuj u lotosowych stp Pana i zapomnij o tych, ktrzy ci krytykuj. Jeeli nie uda ci si to, to znaczy e nie wyrzeke si siebie, e s jeszcze jakie pragnienia w tobie. S trzy rne sposoby oddania si. Saranagathi, Padaravintha Saranagathi i Paripurna saranagathi. Saranagathi ozna cza e si wahamy, aby odda si cakowicie. Padaravintha Saranagathi oznacza oddanie si u lotosowych stp i adorowanie ich. Paripurna Saranagathi oznacza kompletne oddanie siebie, oddanie si u stp Boga bez adnego wahania ani rezerwy. W trzecim przypadku zapomina si cakowicie o wiecie. Wybierz waciwy tobie rodzaj oddania siebie i wprowad go w ycie. Saranagathi nie powinno by sowami tylko dziaaniem. Sowa, sowa,

zawsze sowa ! Przetumacz je na dziaanie! Po oddaniu si cakowicie, nie bdziesz mie wicej indywidualnoci ego. Podasz, za intencjami swego Guru lub Boga. wiat peen jest oszustwa, faszu, niewdzicznoci ego, egoizmu i pretensji. To wiat, gdzie ludzie mwi jedn rzecz, a robi inn. Sowa i czyny s niespjne i we wzajemnej sprzecznoci. Uywa si niewaciwych metod i wykorzystuje si sabo innych aby gromadzi bogactwo. Poda si w poszukiwaniu pienidzy, sawy i pozycji spoecznej. Bg jest poza tym wiatem, zapomnij o wiecie i pomyl, e wszystko poza Bogiem jest iluzj. Zapomnij o sobie i zawsze myl wycznie o Bogu. Zawierz swj umys u Jego lotosowych stp. Wypenij swoje obowizki nie bdc pod wpywem sw i dziaa ludzi tego wiata. Jeeli suchasz gosu tego wiata, nie ma adnego poytku z twojego Saranagathi. U: Jakie s reguy zachowania dobrego ucznia? Wszdzie na wiecie wici si Nowy Rok i chciabym skorzysta z tej okazji eby da ci kilka idei i zasad, ktre bd ci suyy jako przewodnik w tym Nowym Roku. Wprowadzajc w ycie pewne z tych instrukcji, moesz zmieni jako swojego ycia i otaczajcych ci osb: * bd zawsze wierny sobie i innym; * w maestwie partnerzy musz by sobie wierni i cakowicie oddani jeden drugiemu we wszystkich sprawach; * wybaczaj zawsze innym ich bdy i nie chowaj urazy; * nie mcij si za to co inni Ci uczynili albo za to co sdzisz, e ci zrobili; * bd zawsze gotw akceptowa swoje bdy i prbuj je korygowa; * nie krytykuj innych by ukry swoje bdy; * bd zawsze cakowicie wierny swojemu Guru i nigdy nie uywaj jego imienia dla osobistego zysku lub wasnej sawy; * nie moesz otrzyma duchowoci za pienidze; * prbuj umieci innych przed sob; * nie kieruj si ego, tylko pozwl swojej wiadomoci ci prowadzi; * miej pen odpowiedzialno za swoje obowizki w yciu, jakie by one nie byy; * bd pokorny a praktyki duchowe bd Ci przychodzi atwo; * dawaj z sercem nie oczekujc niczego w zamian; * nie tra czasu na jaowe plotkowanie i niepotrzebne gadanie; * dedykuj swj dzie Bogu lub swojemu Guru, czyli inaczej mwic uduchawiaj swoje dziaania; * nie krytykuj innych, ale krytykuj siebie - siebie samego. U: Swamidi, zdecydowaem si powieci moje ycie ciece duchowej. Ile lat potrzebuj eby uzyska duchow dojrzao? Jak duo oddania posiadasz? Dojrzewasz w zalenoci od twojego poziomu oddania i uczu do Boga. Jeeli jeste bardzo natarczywy w osiganiu Boga, bdziesz zgodnie z tym poda. Moesz praktykowa pi, dziesi, dwadziecia lat lub duej, ale nie moesz powiedzie, w ktrym punkcie osigniesz cel. W swoim umyle masz posesywno, zazdro, dum, ego, pragnienie sawy i chway, egoizm i inne wady. Tylko ci, ktrzy koncentruj swj umys na boskich stopach guru lub Boga, ci, ktrzy nic nie chc dla siebie, ktrzy oddaj si cakowicie bez wahania i pragn tylko aski Boga, tylko oni osign cel szybko. U: Dlaczego jestemy tak bardzo pod wraeniem wad innych? Ludzie ograniczaj si do przedstawiania Bogu problemw, ktre maj w yciu. Czy to jest wszystko czego oczekujesz od Boga ? Mgby prosi o jego bogosawiestwo aby mc y spokojnie i w cichoci. To nie znaczy, e musisz wyrzec si tego wiata i porzuci swoj rodzin, to byoby absurdem. Dzisiaj drog najatwiejsz jest ta, ktra zakada ycie yciem rodzinnym i mylenie o Bogu. Trzeba zachowywa si tak jak naley w stosunku do swojego partnera i y we wzajemnym oddaniu i zrozumieniu. Troszczcie si jedno o drugie, bdcie usuni i cierpliwi dla siebie nawzajem. Cierpliwo jest istotna aby mc y szczliwym yciem maeskim. Tak samo by widzie Boga musisz by cierpliwym i wytrzymaym. Znajdujemy zawsze bdy u innych, ale nie zdajemy sobie sprawy z naszych wad. Nie moemy osign Boga jeeli krytykujemy innych. Ponadto nie powinnimy nigdy do nikogo mwi w sposb opryskliwy i niecierpliwy. Mimo e Bg obdarzy mnie boskimi mocami, mam wady i popeniam niewiadomie bdy, ale jestem zawsze gotw przyzna si do nich. Wikszo ludzi nie jest gotowa by przyzna si do swoich bdw. Wierz, e wszystko wiedz i e mog wszystko zrobi. Uwaaj, e wszyscy inni s szaleni. Takie osoby daj zawsze rady innym, ale z uwagi na swj upr i ignorancj wybieraj z drog, poniewa nie s w stanie zobaczy swoich wad.

U: Jak moemy wprowadzi duchowo do naszych codziennych aktywnoci? Jest to bardzo proste, bd sob a Bg bdzie zawsze z tob! Wykonuj te prace, ktre masz do zrobienia, przyjmuj obowizki, ktre s ci przekazywane, z umysem mylcym stale o Bogu. Gdy budz si rano myl o Bogu, wyjawiam Jemu wszystko i robi to co mam do zrobienia. To bardzo proste. Problemy powstaj poniewa nie oddajesz si Bogu i uwaasz, e to ty co wykonujesz. U: Syszaem e Swami Wiwekananda musia zmierzy si z problemami w zwizku z seksualnoci? Jeli chodzi o Swamiego Wiwekananda nie moesz mi nic o nim powiedzie, poniewa, znam kady najdrobniejszy szczeg jego ycia.1 (1 Mwi si, e Swami Premananda jest reinkarnacj Swamiego Wiwekananda.) Kiedy by z siostr Nivedita, to mia problemy; poniewa gdy rozmawia z ni, to ludzie go krytykowali. W tym czasie religia i sannyasa byy zarezerwowane dla mczyzn i mnisi nie powinni byli rozmawia z kobietami. Nie akceptowano tego, by kobiety mogy wstpowa do zakonw religijnych. Swami Wiwekananda chcia da szat zakonn Siostrze Nivedita, ale nie udao mu si tego dokona, poniewa nie byo to akceptowalne w wczesnym wiecie. Gdy stwo rzy Misj Ramakryszna, nawet ta misja nie bya gotowa by zaakceptowa Siostr Nivedita, poniewa szesnastu uczniw Wiwekanandy sprzeciwio si temu. W tych czasach nie akceptowano kobiet jako sistr zakonnych. U: Dlaczego trudno jest utrzymywa celibat? Jest to kwestia przyzwyczajenia. To tak jak lubimy co i jestemy do tego przyzwyczajeni, np. gdy lubimy jakie danie, to mamy zawsze ch je je. Jeeli prowadzisz ycie seksualne i lubisz to, to chcesz je kontynuowa. To tylko ty moesz zdecydowa czy chcesz to kontynuowa czy porzuci. Nie ma nic niemoliwego dla czowieka, nie moemy wmawia sobie, e nie jestemy w stanie kontrolowa naszego umysu. Trzeba sprbowa bez popiechu zmieni swoje zwyczaje. Sprbuj przez miesic, sprbuj przez dwa miesice i wyduaj czas powoli, unikajc zmiany natychmiast poniewa ciao nie bdzie sucha. U: Jak moemy zbliy nasz umys do duchowoci? Tworzymy stale zamieszanie w naszym umyle z rnych powodw. Umys jest w stanie poruszenia oraz jest zmieszany z uwagi na nasze myli. Dlaczego mamy te myli? Poniewa nie mamy wiary i oddania. Samo oddanie nie wystarczy, trzeba otworzy nasze serce i uczyni je czystym. Jak je oczyci? To niepodane myli przynosz zamieszanie. Dlaczego takie niepodane myli przychodz do nas? Poniewa ywimy przekonanie, e to my powodujemy e wiat si toczy, podczas gdy jest to dzieo Boga. Ile masz wiary? Musisz mie ogromny pokad wiary w Bosko. Aby by bogosawionym oddaniem trzeba myle o Boskoci. Ale to samo nie wystarczy, potrzeba rwnie Bhakti i mio. Duchowo, ktr znamy to co, czego nauczylimy si z ksiek, nie dowiadczylimy jej osobicie. Czego dowiadczalimy sami? Trzeba poj, e duchowo nie jest podobna historii, to nie wyobrania. To nie co co mona by usysze i zrozumie, co mona oglda oczyma. To co co trzeba zrozumie w gbi naszego serca. Aby poj duchowo musisz uciec si do swojej percepcji. U: W jaki sposb uczniowie mog czerpa korzyci z nauk guru? Sprbujmy wykorzysta jak najlepiej t moliwo urzeczywistnienia Boga. Jeeli powtarzasz imi Boga podczas gdy mylisz o czym innym, nie przyniesie Ci to adnego poytku. Poprzez praktyki duchowe poddasz si cakowicie Bogu, i nastpnie ego, zazdro, arogancja i egoizm znikn. Niepotrzebne, pozbawione sensu rozmowy nie pomagaj w postpie duchowym. Ten, ktry rozpoczyna ciek duchow musi mie ogromn cierpliwo i musi by w stanie przetrzyma nie wiadomo jakie obelgi. wiatowi ludzie nie pojmuj zalet tych osb i je zniewaaj. Co naley robi w takim przypadku ? Trzeba czeka cierpliwie, nie troszczc si o zniewagi, wiedzc e druga osoba jest ignorantem i e pewnego dnia zda sobie spraw ze swoich bdw. W podobnych przypadkach duchowy aspirant musi pozostawa nieporuszony. Moemy by dojrzaym wiekiem i zgromadzi duo wiedzy, ale czemu to suy jeli, nie moemy odda si u lotosowych stp Boga? Moemy posiada bogactwo, statut spoeczny, wyksztacenie, dobra materialne i paac jako mieszkanie, ale to wszystko niczemu nie suy jeli nie mamy mioci do Boga. W chwili gdy opuszczamy ten wiat nie moemy nic zabra z sob. Nie bierzemy pod uwag tego, co jest naprawd wane dla nas, stajemy si niewolnikami pochwa, miych sw. Kto moe do nas mwi uprzejmie, umiechajc si i bdziemy myle e jest on peen mioci. Nie jestemy w stanie zidentyfikowa prawdziwej mioci i z tego powodu jestemy zwodzeni. Nasz umys jest zapany w pajczyn iluzji. Nie jestemy w stanie odrni prawdy od faszu, ani zna gbi naszego serca ani naszych uczu. Obud si! Nie daj zwodzi si sowom, mio musi wypywa spontanicznie z twojego serca. Bg jest prawd! Bg jest mioci! Narodzi si jako czowiek jest czym wielkim!

Prawdziwy ucze lub prawdziwy wielbiciel musi mie wol, wymagan po to, aby poda ciek duchow. Moesz powiedzie, e kto jest twoim guru, ale czy podasz za jego naukami i je praktykujesz? Nie! Czy zrozumiae znaczenie lekcji guru? Nie! Czy prbowae zrozumie cel jego nauczania? Jednak mwisz e jeste tak zwanym wielbicielem guru. Aby mc nazywa si uczniem lub jako wielbicielem musisz zrozumie przynajmniej co z guru. Jeeli nie jeste w stanie zrozumie jego dziaa, lili, jego zachowania i znakw ktre prbuje Ci pokaza, musisz sprbowa spowodowa aby twj umys dojrza na tyle aby mc otrzymywa jego skarby duchowe. Cierpliwo, ktra jest wymagana dla rozwoju duchowego moe by wypracowana przez prby jakim jeste poddawany przez guru. Wiele osb interesuje si duchowoci ale trzeba poj podstawowe przymioty, konieczne do podjcia tej cieki. Samo nawet wejcie na t ciek jest rzadk moliwoci. W yciu przecitny czowiek poda za bogactwem, saw, sukcesem, statusem spoecznym, zaszczytami. Podajc ciek duchow oddalamy si powoli od tych pragnie. Wiele osb moe powiedzie e maj w sobie mnstwo oddania, ale jeli by tak byo to ich oddanie nie malaoby nigdy. Jeli nie koncentrujesz si waciwie na duchowoci, to twoje oddanie nie bdzie pene. Wiele osb mwi mi, e maj mnstwo oddania ale ja mam wtpliwoci. Jeli to by bya prawda to nie cierpieliby kompleksu mniejszoci, nie mieliby cigot samobjczych, nie prbowaliby porzuci tego co robi wanie w yciu, nie pragnliby uzyska konkretnej pracy lub bycia zauwaonym i nie goniliby za bogactwem. Pene oddanie jest poza tymi wszystkimi pragniniami. Ten kto ma w sobie pene oddanie, nie ma adnych pragnie ani przywizania do rodziny. W takim stanie duszy zdajemy sobie spraw z tego, e nawet najdrosze osoby nie s zawsze z nami i e w chwili mierci nie moemy zachowa ani bogactwa ani imienia ani sawy. Wszystkie relacje nie s niczym innym jak przywizaniami. Mona si pyta czy jest waciwym czy nie by przywizanym do osb, ktre s nam bliskie. Nie jest to niewaciwe, ale jeli jest si zanurzonym kompletnie w oddaniu, nie odczuwa si duej tych przywiza. Nie dam od ciebie osignicia takiego poziomu w duchowoci. Chc eby by zawsze zadowolony i umiechnity. Moim pragnieniem jest eby by taki sam spotykajc obojtnie jak przeszkod w yciu i pozostawa umiechnity w stosunku do wszystkiego, co ci si przydarza. U: Jak rozwija prawdziw mio ? Moesz nieustannie pyta siebie czy jeste dobr osob i czy to co robisz jest waciwe lub nie, ale lepiej jest prak tycznie uwolni si od zych zwyczajw, zazdroci, pychy, zoci, arogancji i egoizmu. Moesz prosi o bogosawiestwo guru aby pomg ci wyeliminowa te nieczystoci z twojego serca. Jak? Z oddaniem i mioci. Ale wielbiciel woa: "Czy nie mam jeszcze mioci w moim sercu?" Czym jest mio dla Ciebie? Czy wiesz czym jest prawdziwa mio? Mio jest czym wielkim. Jest to absolutna, ostateczna sodycz, ktra przekracza wszystko to co ziemskie. Nie ma nic wyszego. Prawdziwa mio jest Bogiem, prawdziwa mio jest cakowit wolnoci, jest nieskoczona, niemierzalna i trwaa. Prawdziwa mio inspiruje do nieskoczonego zaufania do samego siebie. Prawdziwa mio jest Anand, niemiertelnym bogostanem. Prawdziwa mio jest boskim wieccym i palcym pomieniem. Oznacza oddanie si Najwyszemu. Szanuj wszystkich ludzi i przebywaj si z nimi w mioci. Mio jest sowem krtkim i prostym, jednak niewiele osb ogarno jego prawdziwe znaczenie. Najczystsza mio jest ob ecna w czowieku, ale on nie jest w stanie jej znale ani zrozumie jej doniosoci. Nawet jak pali si w jego sercu nie moe jej zobaczy ani poczu. Doskonaa i niewinna mio pali si jak uniwersalne wiato w gbi serca. Moesz sprbowa wyobrazi sobie to inten sywne wiato, ktre pali si w tobie. To jak wieca, ktra nie jest zapalona. Przyszedem j zapali, ale jak tylko j zapal, to wiatr twoich pragnie j gasi. Nie przejmuj si, bd kontynuowa prby zapalenia tego pomienia czystoci w gbi twojego serca. arliwa mio jest czci prawdziwej natury mdrcw i witych, ale ich sposb wyraania czystej i totalnej mioci jest cakowicie inny od sposobu zwyczajnego czowieka. To wyjania dlaczego zwykle mylnie pojmujemy mio wielkich witych. Czowiek manifestuje mio poprzez pewne dziaania tak jak by nauczony. W umyle i w sercu s nieczystoci, ktre przeszkadzaj w wyraaniu prawdziwej mioci, ktra jest w nas. Z powodu tych nieczystoci, czowiek nie moe pali si uniwersalnym wiatem, ktre jest w nim. Zbiera on te zanieczyszczenia ze swojego otoczenia w czasie swojego ycia, ale moliwe jest wyeliminowanie ich i ujawnienie skarbu, ktry jest schowany w jego sercu. Dziki asce guru lub Boga moesz uwolni si od przyzwyczaje i sposobw mylenia nabytych w yciu i rozpocz urzeczywistnianie Boga. U: Jakie s pierwsze kroki w kierunku samourzeczywistniania? Posiadamy wszystkie nadzwyczajne zalety umysowe i trzeba je wanie tylko odkry. Wielu ludzi nie moe urzeczywistni siebie poniewa zaufali Maji, wiatu iluzji. Musimy najpierw oceni samych siebie, przeegzaminowa uczciwie braki naszego umysu, nasze przyzwyczajenia i nasze zachowanie a do najdrobniejszych szczegw, rozpatrujc co moemy uwaa jako dobre lub ze cechy. Nie jest konieczne eby to

inni nas oceniali, jest duo lepiej ocenia samemu swoje cechy. Pierwsze kroki w kierunku samourzeczywistnienia skadaj si z bycia ekstremalnie cierpliwym i skrupulatnym. Trzeba oczyci nasz umys i sta si psychicznie czystymi tak jak gdy wyrywa si chwasty w zapuszczonym ogrodzie i utrzymuje si go potem w czystoci. Twoje rzeczywiste zaangaowanie w duchowo zaley od twojej dyscypliny. Nie mwi, e jest to niezbdne, ale jeeli narzucisz sobie dyscyplin we wszystkich aspektach swojego ycia, to przyda si to tobie bardzo aby urzeczywistni wartoci duchowe. Musimy uduchowi nasze codzienne zwyczaje i poda za pewnymi praktykami religijnymi. Jeeli zdyscyplinujemy w taki sposb swj umys, ycie duchowe bdzie bardziej znaczce. W pewnych aramach, s pewne szczeglne formy dyscypliny. W wikszoci aramw trzeba mie ubranie zasaniajce cae ciao i nosi miejscow odzie. Jest wiele regu takich jak ta, ktre pomog ci odkry twoj prawdziw natur. Stosujc te tradycje rozpoczniesz adoptowanie kultury orientalnej. Dla ludzi Zachodu, ktrzy spdzaj jaki czas w takim aramie taka dyscyplina jest istotna. Zaczynasz czu si odpowiedzialnym za wszystkie aspekty twojego ycia. Jest wiele tradycji, ktre moesz i powiniene stosowa, takich jak szacunek dla osb starszych i witych oraz zachowanie pene pokory i prostota we wszystkich okolicznociach. Jeli chodzi o twoje ciao, lepiej jest nie poddawa go nadmiernemu wysikowi. Trzeba wiczy je raczej do adaptowalnoci do trudnych sytuacji, do ktrych nie byo przyzwyczajone. Jeeli chcesz urzeczywistni swoje Ja ale dziaasz na swj sposb i podasz cigle za kaprysami ciaa i umysu, to tak jakby uderza gow o mur. Ale jeeli przyjmujesz wszystko z pokornym nastawieniem, nawet jak masz trudnoci, to myl w twoim umyle, e masz te trudnoci, bdzie zmodyfikowana z uwagi na twoje nowe nastawienie. Musisz trenowa si w adaptowalnoci. Na przykad, duo ludzi pisze, mwi lub wygasza prelekcje na temat duchowoci i pokory, ale nie stosuj w praktyce swoich nauk. Poprzez obserwacj mona zda sobie spraw z poziomu prostoty pewnych osb. Nie wystarczy myle, pisa lub mwi o tym, trzeba wprowadza t dyscyplin czy pokor w yciu. Jeeli uda nam si zdominowa ego, pragnienia i umys poprzez dyscyplin we wszystkich dziedzinach, to podamy ciek urzeczywistniania Ja. U: Czy jest moliwe podanie do duchowoci jedynie dowiadczajc cigle wiata? Smak mdroci jest jak smak wspaniaego, tego masa. Masz ju to maso w swoich rkach, ale kontynuujesz poszukiwanie go w wiecie. W twoich rkach maso rozpuszcza si, ale nie zdajesz sobie z tego sprawy. Zanim urzeczywistnisz Boga, cae maso stopi si i nie zostanie ju nic. Gdy zdasz sobie sprawy z tego co posiadasz, na twoich rkach pozostanie jedynie maa drobina tuszczu. Nie id poszukiwa na zewntrz, wszystko jest w tobie. Stwrz bariery aby przeszkodzi wnikaniu czego z zewntrz, bo jak nie to rozpoczynaj si problemy. Wiele drobnoustrojw i chorb infekcyjnych wpywa na ciao poniewa jest ono odsonite na wiat. Mylimy, e odgrodzilimy si od takich rzeczy, ale one cigle wnikaj i powoduj problemy. Aby urzeczywistni twoje Ja musisz zbudowa dobr zapor aby utrzymywa siebie w rodku i zatrzymywa wszystko co jest niepodane na zewntrz. Celem tej bariery jest utrzymywanie ciaa wolnego od pragnie i zachannoci na rzeczy i wraenia tego wiata. Moesz nauczy swoje ciao i swj umys dobrego zachowania i podania za pewnymi tradycjami i kultur. Wykszta swoje ciao i swj umys w prostocie i pokorze. Naucz szanowa wszystkich. Twj umys i twoje ciao musz sta si czue i dostosowa si do tego. Ale ciao jest sztywne, a e drzwi duchowoci maj ostre krawdzie i s wskie, to nie bdzie moliwe przejcie przez nie. Musisz dostosowywa si atwo do wszystkich okolicznoci ycia i musisz zblia si do tych drzwi z prostot i skromnoci. Tylko wtedy moesz je przekroczy i przekroczywszy je wyprostowa si. Nie wystarczy mwi o tym, ciao i umys musz wprowadzi to w ycie. U: Jak si poprawia ? Boska Inkarnacjo! W yciu duchowym musimy by zawsze wiadomi naszych myli i dziaa. Musimy bada si uwanie, stale oddalajc od siebie ze tendencje i tworzc nowe prdy myli, korzystnych dla kroczenia ciek duchow. Wielu z was zadaje pytania o medytacj. Medytacja jest staym procesem w yciu aspiranta duchowego. Zacznij natychmiast! Odkryj jaki jest teraz stan twojego umysu! Rozpocznij od badania swoich myli. Jaka jest moc myli? Za pomoc myli mona zrobi wszystko. W swoim umyle moesz wszystko sobie wyobrazi. Moesz podrowa dookoa wiata w jednej chwili, poniewa umys jest bardzo szybki. Normalnie nie zastanawiamy si nad rzeczami dnia codziennego, ale wyobraamy sobie rne moliwoci albo popadamy w zudzenia, dotyczce nieosigalnych pragnie. Jeeli obserwujesz swj umys, to zdajesz sobie spraw z tego, e procesy mylenia i projekcji na przyszo s cige. Nie ma koca tego procesu, ktry jest jak nie ustajcy przepyw. Pytaj si siebie dlaczego tak duo mylisz i badaj natury swoich myli. Zwolnij nieprzerwany przepyw twoich myli, wyeliminuj to co jest niepotrzebne. Negatywne i niepotrzebne

wyobraenia o tym co mogoby nastpi i zdarzenia odgrzebywane z przeszoci stwarzaj niepotrzebne problemy i napicia umysu i ciaa. Jeeli kontrolujesz swj umys i odmawiasz zatrzymywania si na tym co negatywne, koncentrujc si na dobrych, pozytywnych i uytecznych aspektach ycia, to moesz uwolni swj umys nie tworzc nowych problemw. Bdne koo negatywnych myli i wtpliwoci bdzie przerwane i zaczniesz poda do przodu w kierunku boskiego wiata. Oczyszczanie twojego umysu jest wstrzymywane gdy zajmujesz si dziaaniami i zachowaniem innych, z ktrymi jeste w jakiej relacji. Wszyscy popeniaj bdy, ale zamiast oskara innych jawnie lub mentalnie powiniene sprbowa ich zrozumie bez rozwodzenia si nad ich negatywnymi lub nieakceptowalnymi tendencjami lub zachowaniem. Musisz zda sobie spraw z tego, e osoba moe nie rozumie co jest waciwe lub nie. Moe ona robi ona rzeczy, ktre uwaa za waciwe, a ktre s w rzeczywistoci niewaciwe. Przez zrozumienie, mio, modlitw i delikatne rady moesz korygowa swoje bdy i bdy innych. Poprawiaj najpierw siebie, samego siebie. Myl pozytywnie a nie bdziesz zauwaa zych cech u innych! Osiga si uczciwo gdy ma si pewien stopie jasnoci wasnych myli. Na zewntrz moesz okazywa mio do innych ale w gbi ciebie s podejrzliwo, brak zaufania i wtpliwoci. Wyeliminuj podejrzliwo i zachowaj jedynie mio. Bd uwany i kontroluj siebie w kontaktach z innymi, ale zwracaj si do nich z mioci w twoim sercu. Jest bardzo trudno y w wiecie z podejrzliwym umysem i z sercem penym wtpli woci. Walcz ze swoim dotychczasowym pojmowaniem, mylc o zaletach innych a nie o ich wadach. To jest sekret jogi. Spogldasz na zegarek od rana do wieczora liczc ile czasu potrzebujesz na kad rzecz: o ktrej godzinie wyj, kiedy wrci, kiedy co rozpocz i kiedy zakoczy, kiedy je. Nie myl tyle. Rb to co jest do zrobienia! Mylisz tyle, e nie jeste w stanie zrobi tego co jest konieczne. Na przykad mylisz duo o medytacji, o oczyszczaniu, o duchowoci, ale co praktykujesz ? Nie myl, DZIAAJ! Autoanaliza nie jest czym do robienia od czasu do czasu, ale powinna by ciga, poniewa oczyszcza ona twj i pomaga ci go upunktowi. Upunktowiony umys moe ci prowadzi atwo do Boga. Dr gboko w swoim umyle i pytaj siebie: dlaczego si urodzie?; dlaczego jeste tutaj?; co powiniene robi w yciu?; dlaczego to robisz? i dlaczego mwisz i mylisz w ten sposb? Nie bd pobaliwy w stosunku do siebie samego poniewa ryzykujesz niezrozumienie siebie. Badaj siebie, oddalaj wszystko co jest negatywne i podaj za tym, co pozytywne. Nie spiesz si. Oczyszczaj swj umys powoli ale w sposb pewny. Wszystkie problemy tego wiata krzyuj si w twoim umyle. Pokonaj je i skoryguj w pozytywnym kierunku tendencje swoich myli. Nie oszukuj siebie, nie moesz ostatecznie nic przed sob ukry. Twj umys przypomni ci zawsze o tendencjach gboko ukrytych w tobie i sprawi, e wypyn na wierzch. Oczy swoje myli i zwolnij ich rytm. Popro swj umys, eby po prostu by - to jest medytacja. W chwili gdy twj umys zaprzestanie reagowania i gonitw oraz oprni si z negatywnych i niepotrzebnych myli, to nie bdziesz widzia ju bdw u innych i nie bdzie rozwaa czegokolwiek jako problem. Stajesz si zatroskany i nieszczliwy tylko gdy angaujesz si w takie rzeczy i stale je pamitasz. Mgby powiedzie e nie ma rozwizania pewnych problemw, ktre ci przeszkadzaj stale. Jeeli nie moesz zmieni pewnych sytuacji, ktre reprezentuj blok i przeszkadzaj ci by szczliwym i poda ciek duchow, jeeli nie potrafisz znale lekarstwa samemu, to moesz poprosi o pomoc osoby takie jak ja gdy je spotkasz. Nie bd si spieszy, bd ci uczy powoli i cierpliwie. Nie oczekuj niczego od ciebie. Wszystko o co prosz to to, e si poprawisz, e rozwiniesz swj umys do wysokiego poziomu i e podejmiesz bezinteresown prac dla innych. Jeeli moesz tak uksztatowa swoje ycie bdziesz bogosawiony i dojdziesz do stp Boga. Podstawowym czynnikiem skadnik aby odnie sukces w medytacji jest cierpliwo. Brakuje ci cierpliwoci, zawsze si spieszysz. Mylisz e to ty sprawiasz, e rzeczy dziej si na tym wiecie, ale w rzeczywistoci nie dziaasz prawidowo. Bd egoist i pomyl o swoim Ja! Zawoaj mnie, a poprowadz Ciebie. Kiedy porzucamy wiatowe ycie aby wkroczy na ciek ycia duchowego, jest taki moment, kiedy mamy poczucie pustki, samotnoci, stagnacji i poraki. To uczucie nie jest prawdziwe. Nie jeste porodku. To tylko twj umys skacze to tu to tam, od duchowoci do wia towego ycia. Jeeli mgby po prostu pozosta przez jaki czas porodku, to mgby zobaczy prawd. Potrzebujesz cierpliwoci i rozwinicia zaufania do siebie. Wszystko jest atm, od mineraw po czowieka. Atma nigdy si nie zmienia. Jest rzadk moliwoci urodzi si jako czowiek. Czowiek ma sze zmysw, zwierzta maj tylko pi. Atma chce tylko osign nastpny etap, kondycj ludzk, poniewa tylko czowiek ma moliwo osignicia Boga i rozwinicia szstego zmysu. Ale gdy dochodzimy do poziomu czowieka, gubimy si w wiatowym yciu, w profesji, rodzinie, pienidzach i zapominamy o poszukiwaniu Boga. Strach istnieje poniewa ludzie nie maj zaufania do samych siebie. Jeeli nie masz zaufania do siebie, to umierasz kadego dnia, ale kiedy posiadasz zaufanie do siebie, to wiesz, e atma nie moe nigdy umrze. Mgbym nauczy ci duchowoci w bardzo szybki sposb, chciabym nauczy ciebie wszystkiego natychmiast, ale wtedy oszukabym ci. Chc doprowadzi ci bardzo wolno do Najwyszego, krok po kroku. Niemoliwe jest podanie szybko.

Wykonuj swoj prac bardzo wolno, poniewa jeli nie jeste dojrzay moesz upa. Ludzie chc osign duchowo natychmiast. Jeeli chcesz je ziemniaki, to najpierw musisz je obra i ugotowa, a nastpnie poczeka eby ostygy. W przeciwnym razie oparzysz sobie usta. U: W jaki sposb polepszy rodowisko, ktre nas otacza? Zrb may otarzyk i piknie go udekoruj zgodnie ze swoim gustem. Utrzymuj go zawsze w czystoci, wsyp do wody kurkumy. Powie troch czasu rano i wieczorem i usid przy otarzyku. Powtarzaj mantry, ktrych nauczye si tutaj i piewaj bhadany. Umie wiee kwiaty lub licie jako ofiar dla Boga i zapal lampk oliwn. Jeli jest to moliwe medytuj. Poprzez te praktyki tworzysz duchowe wibracje w pomieszczeniu. Te kilka zmian w twoim stylu ycia jest bardzo wane. Twoje otoczenie i jego wygld w ten sposb si przeksztac. Twoje oddanie bdzie roso i boska mio w tobie bdzie si rozwija, za aska Boga spynie na Ciebie. Bd cierpliwy i wytrway! Zawoaj mnie i przybd. Przybd nawet gdy nie bdziesz mnie woa! Rozwijajc si duchowo bdziesz mia jednoczenie wpyw na tych ktrzy Ci otaczaj w taki sposb, e przybieraj oni postaw bardziej altruistyczn w swoim yciu. Stosuj nowo odkryte zasady duchowe, ale nie zmuszaj innych aby je stosowali. Wyznaj pogld, e rozwj duchowy jest czym co musi by naturalne jak dojrzewajce owoce na drzewach w aramie. Jeeli spowodujemy e owoce mango bd dojrzewa sztucznie nie bd one miay tego samego smaku jak te, ktre rosn i dojrzewaj w sposb naturalny. Utrzymuj regularnie kontakt ze mn i mw mi w listach co robisz kadego dnia. Moe nie odpowiem na wszystkie twoje listy, ale zrobi to od czasu do czasu. Zwizek z twoim guru jest bardzo wany. U: Jak si przygotowa aby rozpocz ciek duchow? Jak przygotowa swj umys aby otrzyma prawd? Przygotowawcze stadia cieki duchowej mog by dugie, cikie i trudne. To dlatego jest niezbdne posiadanie prawdziwego guru, ktry bdzie ci poprowadzi poprzez rne etapy urzeczywistnienia Ja. Czsto duchowo nie jest tym czym wedug ciebie powinna by. Ponadto spieszysz si, chcesz biec zanim nauczye si chodzi na czworakach! Jest istotne, eby by troch bardziej pokorny, eby zwolni i eby zda sobie spraw z tego, e doskonao nie jest tak blisko jak to sobie wyobraasz... Potrzebujesz pewnego czasu eby si rozwin, ale uda ci si z pewnoci. Jest duo drg, ktre prowadz w dobrym kierunku, ktre otwieraj serce i umys wystarczajco, eby przyswoi prawdziwe nauki. Moesz myle, e jeste osob zdyscyplinowan o dobrych cechach. Zaufanie do siebie jest wane ale musisz zrozumie, e nie ma porwnania midzy prawdziwym yciem duchowym a yciem w wiecie. Czemu su przewodnicy duchowi i guru? Aby pokazywa waciw drog, ktra jest w tobie. Przemierzyli oni i dowiadczyli kadego jej centymetra, i z gry znaj wszystkie puapki, ktre napotkali. Znaj ciebie tak jak znaj siebie samych i mog ci prowadzi aby nie wpad w potrzask, gubic drog. Jak najlepsz rad mgbym ci da dla rozwijania takiego oddania? Ucz si uwagi i cakowitego skoncentrowania si, odmawiajc w sobie miejsca dla ego. Jak to osign? Jak zapali wiato czystej mioci na twojej twarzy? Jak by gotowym na gbok duchowo? Musisz suy innym bez jakiejkolwiek motywacji egoistycznej i bez myli o rekompensacie - suc dla dobra innych z gotowoci do powice. Dawaj w zalenoci od rodkw i okolicznoci. To jest pierwsze stadium duchowoci wedug hinduizmu i wszystkich religii. To wanie sens hinduizmu, buddyzmu, chrzecijastwa i islamu. Wszyscy wiatowi nauczyciele duchowi podkrelali wano suby dla ludzkoci. Podejmujc prac w sposb bezinteresowny i starajc si, nasze myli si oczyszczaj, ego traci swoje znaczenie i przesza karma jest redukowana. Obserwuj wielkich mdrcw tego wiata, ktrzy byli i s znani z uwagi na ich sta trosk o ludzko i sub dla ludzkoci. Czego Bg oczekuje od nas? Z pewnoci suby! Nie powinno si nigdy, kiedy tylko mamy ku temu okazj, przegapi okazji suenia innym. Nie jest wane co inni robi dla ciebie, trzeba zawsze im suy. To szlachetna koncepcja. Te reguy i te zasady, gdy stosowane z mioci, zaprowadz ci bardzo daleko i bardzo szybko na ciece duchowej. W szczerej subie dla tych, ktrzy potrzebuj pociechy, dla chorych i nieuleczalnie chorych, dla starszych, dla kalekich, dla biednych, lub dla dobra przyrody i otoczenia, niezalenie od tego co robisz, pozosta zawsze wierny swojej wiadomoci. Szanuj cele, ktre sobie postawie i wypeniaj obowizki i zadania, ktre ci si pojawiaj dla dobra innych. Na wiecie wydarza si duo zych rzeczy, ale nie pozwl sobie by pod ich wraeniem. Zachowuj zawsze koncentracje umysu na twoim ideale. Natur tego wiata jest Maja, iluzja. Ty, jak i inni moesz popenia bdy suc innym, ale nie bd pod wraeniem tego i nie porzucaj dobrej pracy, ktr wykonujesz. Wiele ludzi rezygnuje z braku wsparcia, ale to nic nie znaczy, kontynuuj samemu! Byem cakowicie sam kiedy rozpoczynaem moj misj na wiecie i byem wtedy zaledwie modziecem. Modliem si do Boga i podaem naprzd z oddaniem. Moesz by przygnbiony, ale przede wszystkim nie tra odwagi. Skoncentruj swj umys na Boskoci i nie oczekuj

podzikowa. To tylko twoje ego wymaga tych nagrd i pochwa, ktre s nietrwae, bez znaczenia i niepotrzebne. Suba musi by czym dedykowanym dobru tego wiata i ludzkoci. Ten, ktry pragnie osign mukthi lub nirwan powinien suy ludzkoci. Powinien przyj dojrza odpowiedzialno za ras ludzk, za planet i za istoty, ktre na niej yj. Zdecyduj co jest wedug ciebie dobre dla wiata i jaki jest najlepszy sposb wyra enia twojej troski i twojej mioci poprzez suby. Ta suba jest oddaniem. We pod uwag te wskazwki jako wewntrzn dyscyplin. Potrzeba duo cierpliwoci na ciece duchowej, poniewa s na niej zawsze prby, ale nie zraaj si. Bd silny, zdecydowany i peen zaufania. Mdl si do twego guru, eby ci prowadzi. Musisz zawsze czci starsze osoby i szanowa innych. Czuj mio do wszystkich istot, nie nadymaj ani swojego ego ani swojej pychy, mylc e robisz wanie co wielkiego i piknego poniewa to moe ci doprowadzi do upadku. Na tej ciece, jeli kto poda drog rodka i jeli jest wierny swemu wasnemu Ja, znajduje zawsze pokj wewntrzny. Rozpocznij od dzisiaj swoj sub! U: Swamidi, czy doradzasz unikanie palenia papierosw i picia alkoholu? Jeeli ludzie pal i pij, nie mam nic przeciwko temu. Dlaczego mwi, eby przesta? Poniewa myl o ich zdrowiu. Alkohol jest szkodliwy dla zdrowia, narkotyki niszcz mzg a palenie jest szkodliwe dla serca. Kiedy wielbiciel przychodzi do mnie daj moje bogosawiestwo, to mj obowizek. Daj moje bogosawiestwo i rady. To dlatego mwi, eby unika picia, palenia i narkotyzowania si. Nasze ciao musi nam umoliwi osignicie najwyszego poziomu duchowoci, i aby mc to robi, musi pozostawa silne i zdrowe. Naogi wielbicieli nie s niczym innym jak przywizaniami. Wielu ludzi przybywa tutaj i ich umys jest pomieszany, poniewa cierpi oni na jakie choroby lub maj jakie problemy i nie wiedz jak to znie. Tak wanie zaczynaj pali, pi i bra narkotyki. Jest to sposb, eby rozwiza swoje problemy na teraz, nie jest to trwae rozwizanie. Rozwizaniem trwaym jest mylenie o Boskoci, o Boskiej Matce i szukanie osignicia szczcia. Nie mwi o kim musisz myle. Myl o Jezusie, myl o Buddzie, o Ammie lub o Ganesi, o tym kogo wybierasz. Kada fora Boga ma imi, ale Bg nie ma adnego imienia ani adnej formy. Jak mgbym powiedzie ludziom, e Bg nie ma imienia ani ksztatu? Nie mogliby zrozumie poniewa nie s dojrzali do tego. Z tego powodu mwi o Boskiej Matce i daj imi i form Boskoci. Imi i forma s atwiejsze do zrozumienia i pozwalaj rozwija si szybciej. To dlatego podam za tradycj i prbuj y w prostocie. Jeeli przyjedziecie tutaj za dwadziecia lat, bd y zawsze w ten sam sposb. Bdzie duo wicej ludzi, ale bd kontynuowa takie ycie, bd mwi w taki sposb i bd y w prostocie. Lubi mwi do ludzi, pomaga im, sprawia eby byli szczliwi, dawa im pokj, pomaga im w podejmowaniu cieki duchowej, leczy ich bosk energi, to mi wystarcza. U: Jak moemy rozwija si duchowo dziki oddaniu guru? Opowiem ci histori, ktra moe ci duo nauczy. Pewnego razu by sobie guru, ktry by zawsze pogrony w medytacji. Jeden z jego uczniw przynosi mu codziennie, z wieloma trudnociami, mleko. Ten ucze mieszka po drugiej stronie rzeki. Jednego dnia rzeka wezbraa i ucze by na brzegu z miseczk najlepszego mleka dla swego ukochanego guru. Zdecydowa, e przejdzie przez rzek bez uronienia ani kropli mleka, a wic zamkn oczy i skoncentrowa si na formie i przymiotach guru i modli si do niego. Modlitwa bya naprawd gboka i pena oddania tak e wody rzeki si rozstpiy i pozwoliy wiernemu uczniowi przej atwo a na drugi brzeg. Gdy ucze da mleko guru, ten go zapyta jak jego czarka moga pozosta pena przy tak wezbranej i wzburzonej wodzie w rzece. Ucze, wierzc, e guru by wiadom jego poczyna, zapyta go czy chce go wyprbowa pytajc go o to co ju wiedzia. "Wiem, oczywicie, e wiem, ale chc usysze to opowiedziane twoimi sowami" odpowiedzia guru. I ucze wyjani co zrobi i opowiedzia o swoich modlitwach. Wtedy guru napeni si ogromn dum z powodu swoich nadzwyczajnych mocy, e nie mg powstrzyma si od po biegnicia natychmiast nad brzeg rzeki, eby przetestowa swj nowy dar. Zwrci si do rzeki mwic "Rzeko, mj ucze ci poprosi i ty przestaa pyn. Teraz ja jestem tutaj osobicie, zatrzymaj swj bieg i otwrz przejcie dla mnie!" Zrobi jeden krok naprzd przekonany o swojej wyszoci..., ale zosta natychmiast porwany przez prd i rzucony o ska. Krwawic, uchwyci si skay i wzywa pomocy. Wierny ucze, nie mylc o swoim bezpieczestwie, rzuci si do rzeki i uratowa szalonego guru. Gdy zoy wyczerpanego na brzegu rzeki, guru pokornie powiedzia: "Ty wierzye caym swoim sercem w Bosko, ktra jest we mnie i mylae o tym, eby widzie Boga we mnie, podczas gdy ja uczepiem si mojej pychy i mojej arogancji. Boe bogosaw tego czowieka, ktry jest wikszy ode mnie, swojego guru! To Bg dziaa wszdzie. Nie chc ju nigdy zapomnie tej prawdy w moim yciu". Prawdziw podstaw zwizku midzy guru i uczniem musi by cakowita wiara w guru. Wi midzy guru i uczniem jest nieprzerwana i obejmuje poprzednie ywoty, ycie obecne i przysze ycia. Ten, ktry jest prawdziwym uczniem podtrzymuje zawsze bliski kontakt ze swoim guru pozostajc z nim w jego aramie lub odwiedzajc go

regularnie za kadym razem gdy jest to moliwe a przede wszystkim podczas wielkich wit takich jak Guru Purnima i Mahaiwaratri. Tak ucze otrzymuje bogosawiestwo guru i daran lub widzenie jego boskiej formy. Niezalenie od tego co inni mogliby mwi, nigdy z ust ucznia nie moe pa krytyka guru ani jakie oskarenia w jego kierunku. Lepiej niech raczej pozostanie milczcy ni eby gromadzi z karm wypowiadajc zoliwe sowa przeciw istotom owieconym. Ograniczony duch i niedojrzao czowieka powoduj trudnoci w zrozumieniu myli i koncepcji kogo, kto urzeczywistni prawd. Zaakceptuj myl, e guru osign doskonao i e to co mwi jest dla twojego dobra. Oczekujesz rad i aski guru, ale twj mapi umys traci zaufanie i odywia swoje podejrzenia co do jego mdroci. Zaakceptuj z pokor jego krytyki, wiedzc, e chce on wycznie pokona twoj ignorancj i twoje ego. Jeeli krytykujesz swojego guru, powikszasz swoj karmy, ale jeli to guru ci krytykuje, twoja karma si zmniejsza. Jeeli popenie bdy lub co le zrobie, przepro za to co zrobie a otrzymasz ask guru. Jeeli ucze jest zawsze daleko od guru i nigdy go nie odwiedza, to znaczy, e nie pragnie opinii ani nauk guru. Ucze nie powinien nigdy uywa aramu guru dla swoich korzyci osobistych. Pewni uczniowie pragn bogactwa, chway i sawy, ale prawdziwy guru nie interesuje si tymi doczesnymi wartociami. Tylko ten, kto odrzuci pienidze i saw jest blisko guru. Doradzam uczniom wykonywanie abiszekamw. Wszyscy ci ktrzy to robi ustanawiaj bardzo bliski kontakt ze mn. Uczniom sannjasinom doradzam utrzymywanie doskonaego celibatu, medytowanie i praktykowanie rnych rodzajw jogi, oddajc si cakowicie ideaowi suby ludzkoci i dobroczynnoci dla wszystkich, ktrzy s w potrzebie... Fakt, e guru jest mczyzn czy kobiet nie ma adnego znaczenia. Te zewntrzne elementy nie maj adnego miejsca w prawdziwym dowiadczeniu duchowym, poniewa cechy guru nie s modyfikowane przez pe. Dawne teksty hinduskie Wedy mwi, ze wiele uduchowionych kobiet yo w Indiach. Faszywe jest przekonanie, e kobiety nie mog rozwija si duchowo - maj one takie same moliwoci jak mczyni aby osign doskonao. U: Jakie najwaniejsze cechy trzeba przejawia w obecnoci guru? Pierwszym i najwaniejszym wymogiem jest cierpliwo. Cokolwiek si zdarza, musisz by przygotowany na to, eby czeka cierpliwie na wszystko co ci si przydarzy. Mylisz, e jestem umiechajcym si Swamim, ale ja jestem prawdziwym szalecem! Tak bardzo szalonym, eby chcie ci prowadzi do lotosowych stp Boga. Aby mc to zrobi musz spowodowa, e porzucisz iluzje Maji wiata i osigniesz tak rwnowag umysu, eby mg sprosta obojtnie jakim prbom. Aby to uzyska bd dziaa jak najbardziej szalony czowiek tego wiata. Gdy siedzisz pytam ciebie dlaczego siedzisz, gdy wstaniesz zrugam ciebie poniewa stoisz. Bd mwi zawsze, e jeste w trakcie robienia czego niewaciwego. Cokolwiek bdziesz robi, nie zaakceptuj tego jako waciwe. Jeli bd kontynuowa w ten sposb, twj umys stanie si otwarty i osigniesz stan rwnowagi. U: Jakie jest waciwe nastawienie w stosunku do wiata? Aspirant duchowy nie powinien nigdy robi rnicy midzy wysokim a niskim, posiadaniem a nieposiadaniem, bogatym a biednym, wyksztaconym a analfabet. Bg, ktry jest absolutn rzeczywistoci, nie zna kast, klas, wierze, ras ani statusu spoecznego. Najwyszy stan Boga jest poza granicami wyznaczonymi przez jakiekolwiek limitujce warunki tego wiata. Podobnie aska i mio Boga nie znaj ani ogranicze ani ludzkich rozrnie. Jeeli mwisz, e pragniesz osign wiedz duchow i mdro, musisz porzuci nawet najmniejsze rozrnienia lub uprzedzenia. Zostaem przysany na ten wiat przez Boga aby objania o Jego mioci i asce. To dlatego prowadz Satsangi aby mc spotyka si z wami i informowa was o asce Boga i dzieli z wami moje wasne urzeczywistnienia Boga. W dzisiejszych czasach ludzka rasa nie rozumie prawdy lub aski Boga. Wikszo jest zainteresowana gwnie pozycj, moc, dobrobytem i statusem. S zaangaowani w przejciowe satysfakcjonowanie siebie powodowane chci zaspokojenia siebie i swojej pozycji spoecznej. S pogreni w swoich nieskoczonych problemach osobistych, trudnociach dnia codziennego, chorobach ciaa, napiciach i stresach. Wielu zaprzeczyo istnieniu Boga, najwyszej mocy, esencji egzystencji. Wybrawszy wierzenie, e Bg nie istnieje, ludzie ci nigdy nie doznali penego uniesienia dowiadczenia modlitwy lub wewntrznej medytacji. Osobiste uprzedzenia, sztywne i zawone opinie, brak gbokoci myli z uwagi na pomieszane stany umysu, rnorodno i pewne schematy w yciu - wszystko to ma swj udzia w niewierze w najwysz moc. Jednake osobiste uprzedzenia albo jakiekolwiek zewntrzne warunki nie mog nigdy wpyn na Bosko. Bg, wielka energia, ktra ley u podstaw wszystkiego, co istnieje, jest nieskoczony i absolutny. Bosko jest ponad i poza fizycznymi i mentalnymi planami egzystencji. Mylc ponad tymi limitujcymi mentalnymi i psychicznymi warunkami, co moesz zrobi aby dosign iskry Boskoci w tobie? Jak moesz prowadzi pene i caociowe ycie podczas gdy yjesz w gwnym prdzie szybko

biegncych lat dziewidziesitych dwudziestego wieku? Wiem z mojego wasnego dowiadczenia wewntrznego, e pragnieniem Boskoci jest pokazanie takiej drogi ycia, ktra jest rozwojowa duchowo i dobra dla ludzkoci. Jednake nawet jak okrel ten plan ycia, wyjaniajc pewne szczeglne praktyki duchowe i prowadzc ci od witu do zmierzchu, czowiek wybiera nie podanie za mdrymi wskazwkami, preferujc uud wspczesnego, sztucznego ycia i chwilowe pokusy i ich zaspokojenie. Czsto przypominam ci, e nie yjesz na tej Ziemi bardzo dugo. Nie znasz dugoci swojego ycia, moe by ono bardzo krtkie. Otrzymae wielki dar od Boga - urodzie si jako czowiek i masz moliwo urzeczywistnienia prawdy korzystajc z ludzkich potencjaw. Wszyscy szukacie prawdziwego i trwaego szczcia, chcecie rozwin dobry charakter, cieszy si dobrym zdrowiem i y w zjednoczonej, harmonijnej rodzinie. Mwisz mi, e chcesz mie oddanie dla Najwyszej Istoty i e pragniesz eby Jego boska aska przenikaa kady aspekt twojego codziennego ycia. Czsto pytasz mnie czy jest to moliwe w cigu twego ycia. Zostaem przysany po to, eby ci powiedzie, e to wszystko moe by twoj rzeczywistoci. Moesz y takim penym i bogosawionym yciem, yciem pokoju i radoci, naturalnym yciem. Mog pokaza ci jak osign te ideay. Kady z was jest indywidualnoci. Poprowadz kadego we waciwy dla niego sposb aby osign rdo swojego Ja. Niezalenie od twojego rodowiska, czy yjesz samotnie czy w rodzinie, waciwie ci poprowadz. Gdy zrozumiesz, e naprawd istnieje nadrzdna energia, ktra dziaa w caym oywionym wiecie, nastpnym krokiem bdzie uksztatowanie swojego ycia w taki sposb, aby by odbiorczym na pomoc, ktra jest ci dawana. Przyszedem po to, by pokaza ci drog do stylu ycia duchowego i aby ci pomc zaadoptowa moje nauki do twojego ycia w wiecie. Nie powiem wszystkim, eby porzucili wiat i wdrowali boso po Indiach. Powiem ci jaki jest najlepszy sposb podania twoj wewntrzn ciek gdy jeste zanurzony we wspczesnym wiecie. Wiele osb owieconych to robio yjc midzy ludmi i sprawiajc, eby ci zrozumieli znaczenie prawdziwego ycia, w harmonii z dawnymi naukami duchowymi. To dziki temu tradycyjna kultura duchowa i reguy zachowania zostay wchonite przez dawne religie tego wiata... U: Jak przypa do serca guru? To jest bardzo proste, wystarczy odkry co on lubi. Jak? Moesz studiowa jego nauki i poda za jego przykadem. Obserwuj w jaki sposb on yje, obserwuj jego prostot i jego sub dla innych. Podaj bardzo cile za jego nau kami, przede wszystkim za osobistymi wskazwkami, ktre daje ci listownie albo bezporednio. Odkryj co podoba si guru, poniewa kady guru ma osobiste podejcie. Jeli chcesz powiem ci jakie s moje preferencje. BD, bez mwienia. Nie przychod blisko mnie aby do mnie mwi. Pozostawaj cichy i suchaj cierpliwie. Gdy waciwa chwila nadejdzie, przyjd i przemwi do ciebie. Jeeli oddasz mi odpowiedzialno, zajm si tym ale nie przeszkadzaj mi tymi samymi sprawami co dziesi minut lub codziennie. Jeeli powierzysz mi jaki problem, rozwi go z pewnoci, nie ma potrzeby mi przypomina. Przywizuj due znaczenie do faktu, eby wielbiciele nauczyli si kontrolowa swoje zachowanie w otoczeniu duchowym. Naley ubiera si skromnie i zachowywa si cicho i z szacunkiem. Zachowuj prostot, pokor i czyst mio, poniewa ten kto posiada te cechy moe poj bardzo atwo natur guru. Nie krytykuj innych, analizuj swoje bdy i prbuj je naprawia. Jeli to robisz to twj duch bdzie oczyszczony przez ask guru. Jeeli wemiesz pod uwag te rady, moesz osign wysoki poziom duchowy z ich pomoc. Nie powinno si zblia do guru gdy nie jest si gotowym do przyjmowania jego rad z otwartym sercem. Po wysuchaniu z wiar jego sw trzeba je wprowadzi w ycie. Jeeli nie robisz tego, to po co wchodzi w relacj z guru? U: Co mog zrobi dla Swamidiego? To czego oczekuj od ciebie to jedynie oddanie poniewa twoje pienidze mnie nie interesuj, interesuje mnie wycznie twoje oddanie... Cecha, ktr musisz posiada, jedyna cecha, to zaufanie do swojego Ja. Nie jest koniecznym przyjedanie eby mnie zobaczy. Jest wiele religijnych osb na tym wiecie. Jeeli wybierzesz si do jednego Swamiego i zasigniesz opinii na temat innego Swamiego, powie ci, e nie jest on wiele wart. Jeeli zapytasz go dlaczego, powie ci e jego idee, jego zasady nie s suszne. Poniewa Swami prezentuj rne opinie, ich wielbiciele bij si o nich, wierzc e Swami to powoduj, ale nie wierz osobom religijnym, ktre maj podejcie sekciarskie... Jeeli masz zaufanie do siebie, nie bdziesz y w oddzielonych wiatach, nie bdziesz mia zawonej wizji wiata. Na przykad, gdy umiechamy si, czy umiechamy si naszymi ustami czy naszym sercem? Zastanw si gboko nad tym. Czego chcesz na Ziemi? By w dobrym zdrowiu, w pokoju, wierzy w Boga? Pierwsza cecha niezbdna to zaufanie do siebie. A wic nie zadawaj mi jeszcze raz pytania, ktre byo mi przed chwil zadane: "Co bd robi gdy wrc do mojej ojczyzny?", poniewa sam fakt zadania przez ciebie tego pytania oznacza, e wtpisz w siebie.

Wszystko co tobie mwi to to, e masz wrci do twojej ojczyzny. Jeeli nie masz zaufania do tego co mwiem tutaj, znajdziesz z pewnoci przeszkody. Chcesz rozmawia o duchowoci, ktra istnieje od tysicleci, a nie jeste w stanie kierowa siedemdziesicioma latami swojego ycia! U: Jak uzyska odpowied na nasze pytania gdy Swamidi nie jest fizycznie z nami? Jeli mylisz o mnie i zadajesz pytanie mentalnie bd je zna i odpowiem ci w taki lub inny sposb tam gdzie bdziesz. U: Co guru oczekuje od ucznia? Przede wszystkim powinnimy przeledzi czego ucze oczekuje o swojego guru. Ucze oczekuje pomocy w swoich codziennych trudnociach. Chce poda naprzd duchow ciek i potrzebuje uwolnienia od swoich problemw. Guru chce aby pewne cechy byy rozwinite przez ucznia, ktry chce rozwija si duchowo. S to mianowicie: cierpliwo, pokora i samowyrzeczenie. Od bhaktw, ktrzy oczekuj uwolnienia od codziennych problemw, guru chce eby zwikszyli swoje oddanie Bogu. W jakikolwiek sposb zbliysz si do guru, jego nastawienie bdzie zbiene z twoimi pogldami. Prawdziwy guru bdzie rozumia stan twojego umysu, jak wpywa na rodowisko i e umys nie pozostanie niezmieniony. Wie on, e bdziesz szczliwy jeli twoje yczenia bd spenione, a gdy nie bd to odczujesz to jako wielk krzywd i moesz by zaamany. Czego oczekujemy w tym yciu? Jest istotne, e gdy zbliasz si do guru, to wiesz co jest najwaniejsze dla ciebie i czego poszukujesz. Twoja mowa, zachowanie i ubir powinny by rwnie w harmonii z tym. Przede wszystkim konieczne jest waciwe zachowanie, prawo, cierpliwo i kultura. Zwracam uwag na te punkty szczeglnie w zwizku ze mn, hinduskim Swamim. Jeli chcesz towarzystwa guru, powiniene stosowa pewne reguy. Moesz oczywicie ubiera si jak lubisz, ale powinno to by w zgodzie z kultur i dobrym sma kiem aby pokaza twj szacunek dla guru. Twoje zachowanie powinno by pene samokontroli, cierpliwoci i uwanoci. Powiniene sucha caym sob sw guru a nie sucha jednym uchem, pozwalajc eby jego sowa uciekay drugim uchem. Uczniowie maj tendencj zaprztania uwagi guru drobnymi sprawami. Nie pytaj o trywialne, fizyczne rzeczy (jak np. czy powinienem si wykpa, czy zje co?). Zajmij si pytaniami natury duchowej lub dotyczcymi twojej przyszoci i nauki. Musisz zawsze pyta siebie "Dlaczego przyszedem do guru, dlaczego jestem tutaj, dlaczego w tym yciu?"

O medytacji i rytuale
U: Jak praktykowa medytacj w codziennym yciu? Musis z rozway w jakim stopniu medytacja staa si czci integraln twojego ycia. Medytacja nie
jest jedynie sowem, ale czym co trzeba praktykowa. ledzc teksty religijne widzimy, e mnstwo witych i mdrcw opisywao medytacj i mwio duo na jej temat. Ciekawe jest czytanie tego, co oni napisali, ale trzeba si zastanowi nad uytecznoci medytacji w naszym yciu codziennym. W jakim stopniu medytacja moe stanowi cz egzystencji? Podczas medytacji umys musi by spokojny, wolny od innych myli i w nastroju zadowolenia. Niestety twoja gowa jest wypeniona przez mnstwo problemw, poniewa powikszasz mae problemy powodujc, e staj si wielkimi problemami i w ten sposb jeste zagubiony. Gdy jeste tutaj w Aramie, jeste szczliwy, ale czy jeste w takim stanie kadego dnia roku? Wszyscy ludzie powinni by szczliwi i umiechnici, serca powinny by czyste, umys spokojny, ale nie udaje ci si to w twoim yciu. Kady may problem przygnbia ci. Nie bierz wszystkiego zbyt powanie, bo gdy zasidziesz do medytacji, wszystkie twoje myli opadn na ciebie jak lawina i bd na ciebie wpywa. Co powiniene zrobi? Aby by gotowym do medytacji musisz mie oddanie w swoim sercu, musisz myle o Bogu i odda Bogu problemy twego umysu. Musisz rwnie mie zaufanie do siebie. Jest wiele rodzajw medytacji, moge czyta na ten temat. Moesz prbowa rnych technik, ale metoda, ktr ci polec bdzie uyteczna dla ciebie. Trzeba najpierw mie zaufanie do samego siebie. Jest wiato w tobie, ale nie jeste w stanie go zobaczy, poniewa twj umys i twoje myli s zanurzone w mroku. Otwrz swoje serce. Zgubie klucz do twojego serca, zamkne je i wyrzucie klucz. Twoje serce jest zamknite i odrzucie je. Prbuj znale teraz klucz, eby ci go odda. Kluczem jest zaufanie do samego siebie. Gdy zaczniesz mie zaufanie do samego siebie twoje serce otworzy si automatycznie i

zobaczysz boskie wiato wewntrz. Tak wic jest wiato w twoich oczach, jest naturalna muzyka w twoich uszach i w twoich ustach smak amryty. Na tym etapie medytacja si rozwija i twoje myli s kontrolowane. Nie naley nigdy kierowa myli na zewntrz, trzeba szuka w sobie. U: Jakie s korzyci medytacji? Pami ma moc nad ciaem i nad mylami. Myli i idee, wraenia, emocje i wspomnienia s powizane z mzgiem i std z twoim umysem. Normalnie nie jeste cakowicie wiadom swoich wrae, uczu, ktre przepywaj stale to tu, to tam. Dlaczego umys skacze od jednego przedmiotu do drugiego w taki sposb? To dlatego, e widziae i syszae wiele rzeczy w tym wiecie i twoja pami przypomina sobie te wraenia i te dowiadczenia i si przemieszcza bezustannie od jednego wspomnienia lub wyobraonej projekcji na nastpne. Bez adnej koniecznoci twj umys wyobraa sobie mnstwo rzeczy, ktre nie istniej w rzeczywistoci. Z powodu tej wyobrani, z tego bezuytecznego zaangaowania i z tego strachu jeste nieszczliwy. Niepokj prowadzi do cierpienia mentalnego i fizycznego. Jeli uda ci si skierowa swoje myli w jednym kierunku, twoje ciao bdzie zdrowsze. Nie tylko to, bo umys, dobrze wytrenowany i upunktowiony jest w stanie wykonywa swe zadania atwiej i szybciej. Aby widzie i urzeczywistni Boga potrzebujemy ciao i powinnimy si o nie troszczy, poniewa musi nam ono pomc w osigniciu mdroci. Moemy odbiera wraenia fizyczne wszdzie w naszym ciele, od gowy do stp, ale to tylko nasz umys moe pamita i kontemplowa to co do wiadczyo ciao. Energia i wibracje duchowe s w nas, ale s one rozproszone gdy mylisz o czym zewntrznym. Dosownie energia duchowa ucieka od nas. To dlatego wici i filozofowie radz nam utrzymywa myli w obrbie ciaa. Rne myli, ktre przepywaj bezustannie przez umys, wpywaj na ciao. Ta wiedza moe pomc w osigniciu wyzwolenia i duchowej mdroci. Std moesz rwnie zobaczy jak na ciao moe oddziaywa potga myli. Jest wiele korzyci z zastopowania umysu w trwonieniu jego energii na wszystkie strony. Energia uzyskana przez koncentrowanie umysu w jednym kierunku moe by uyta we wszystkich domenach ycia, a nie tylko w duchowoci. Jest to energia poliwalentna. Musimy zdecydowa jak zuytkowa waciwie energi uzyskan ze skoncentrowanego umysu. Na przykad chirurg w szpitalu, ktry interesuje si medytacj mgby jej powieci pitnacie minut przed rozpoczciem operacji. Moe on usi gdziekolwiek, nawet na kozetce. Usidzie wygodnie zamykajc oczy. Na pocztku jego myli podaj w wielu kierunkach i zbiera on wraenia rzeczy, ktre widzia albo sysza, wiele idei bdzie zajmowa jego umys. Skoncentruje si i stajc si wiadom natarczywoci myli zatrzyma je i zamknie swj umys na impresje przychodzce z zewntrz rozpoczynajc medytacje. Po pitnastu minutach otworzy oczy, a jego umys bdzie wolny i spokojny. Bdzie mg koncentrowa si na operacji, ktra pjdzie mu atwiej poniewa jego umys bdzie swobodny. Operacja bdzie z pewnoci udana. Osoba religijna wyjdzie z upunktowionej medytacji z promiennym obliczem. Jej energia skoncentrowana i pena bogoci rozwietli innych i przyniesie im rado Najlepiej jest mie wyciszony umys i nie mwi zbyt duo. Gdy zaczynasz zdobywa mdro, nie ma wicej miejsca na gadanin. Tylko ci, ktrzy nic nie wiedz kontynuuj gadulstwo. Gdy rozwcieczony byk atakuje ciebie nie moesz zapa go za rogi, bo ryzykujesz, e zrani ci powanie lub upadniesz i skrcisz kark. Trzeba najpierw spowodowa, eby biega i biega a w kocu bdzie tak zmczony, e si zatrzyma i zapomni o bieganiu. Tak samo, gdy bdziesz zmczony bieganiem za przyjemnociami tego wiata, skierujesz swoj uwag do prawdy wewntrz, w tobie.

U: Czy mgby Swamidi da nam sugestie dotyczce medytacji? (Odpowied dana przez Bosk Matk - Divya Matadi - ktra zarzdza Aramem Swamiego) Swamidi nie lubi za bardzo mwi na ten temat. Mwi, e jest mnstwo spord was, ktrzy dysputuj godzinami na ten temat, a rzadcy s ci, ktrzy naprawd praktykuj. To praktyka i dowiadczenie s wane. Dam wam instrukcje dotyczce medytacji, ktre Swamidi da mi w 1983 roku, dwa lata przed moj pierwsz inicjacj Sannyasy. Te instrukcje s ponadczasowe i pozwalaj kademu zaadaptowa je do swoich osobistych tendencji. Tak jak Swamidi mwi czsto, jestemy wszyscy indywidualnociami i musimy osiga postp na ciece duchowej zgodnie z naszymi preferencjami. Pewne osoby wol

bhadany, inne Abiszekamy a jeszcze inne medytacj. Swamidi powiedzia mi, e na pocztku jest lepiej medytowa czsto i troch. Mona to robi przez krtki okres (pitnacie minut maksymalnie) cztery razy dziennie. Powiedzia mi rwnie, e najlepsze godziny na medytacje s od 4 30 do 600 rano i od 1630 do 1800 po poudniu. Krtka medytacja przed snem jest doskonaa dla naszego umysu i oglnie dobrego samopoczucia. W kadym przypadku wybieraj godziny zgodnie z twoim stylem ycia. Gdy zasmakujesz w medytacji, to znajdziesz z pewnoci konieczny czas! Oto instrukcje Swami Premananda: 1. Do medytacji wybierz wygodn dla siebie pozycje. Swamidi radzi pozycje lotosu lub plotosu. Jeli nie jeste w stanie usi w tych pozycjach jogi moesz siedzie trzymajc nogi skrzyowane lub na krzele. Lepiej jest siedzie prosto raczej ni lee. 2. We licie drzewa lub roliny o przyjemnym zapachu, wysusz je i zrb z nich poduszk i pokryj j bawenian tkanin. Jest wane, eby ciao nie byo w kontakcie z ziemi podczas medytacji, poniewa jest prd w ciele i w ziemi. Gdy prd ziemi wchodzi w kontakt z ciaem medytacja jest blokowana. To dlatego Swamidi radzi siada na poduszce albo na kawaku drewna. 3. Lepiej jest unika poywienia kwanego, kawy, herbaty i napojw ze sztucznymi barwnikami. Ten kto medytuje nie powinien je zbyt sonych i pikantnych potraw. 4. Przed rozpoczciem medytacji mdl si do Pana Ganesi. Podnie donie nad gow i nastpnie dotknij ziemi. Trzymaj donie w pozycji modlitwy, w Namaste mudrze i mdl si aby otrzyma bogosawiestwo Bhumi Dewi, Matki Ziemi. 5. Przechylaj lekko twoj gow do tyu raczej ni do przodu (aby unikn sennoci). 6. Skoncentruj si przez pewien czas na oddychaniu praktykujc puraka pranayama. Podnie praw rk by bya gotowa do zamknicia nozdrzy midzy kciukiem a palcem serdecznym. Zamknij prawe nozdrze kciukiem i wdychaj lekko wycznie lewym nozdrzem. Wdychaj i napeniaj powietrzem swoje puca. Zamknij nozdrze lewe palcem serdecznym i otwrz prawe nozdrze i wolno wydychaj. Powtrz t operacj zmieniajc nozdrza prawe i lewe. Zwikszaj ilo stopniowo do piciu lub szeciu takich cykli. 7. Jeli twj umys kieruje si na zewntrz, skieruj go do wewntrz ciaa. Po pewnym czasie pozwl umysowi koncentrowa si kolejno na rnych czciach ciaa. Praktykuj to. 8. Teraz skoncentruj si na tym co lubisz: mantrze, jakiej formie Boga lub formie Swamidiego. 9. Przede wszystkim bd cierpliwy. Rozpocznij praktykowanie medytacji przez krtki okres i nastpnie stopniowo go wyduaj. U: Czy Swamidi da pewne wyjanienia dotyczce rytuau Abiszekamu? Mwi si, e w czasie tworzenia wiata pierwsz istot stworzon by Winayaka, std to bstwo jest wane i powinnimy odda hod Winayace przed rozpoczciem Abiszekamu. Za kadym razem gdy chcesz co rozpocz, jeeli pomylisz najpierw o Winayace, to nie bdzie przeszkd. Winayaka ma wiele imion i niektrzy nazywaj go Ganesia, inni Wignewara. Jest tysic osiem rnych imion i gdy je powtarzamy staj si mantr. W kulturze hinduskiej, przed rozpoczciem czegokolwiek musisz zawsze odda najpierw cze Ganesi. Trzy figurki Winayaka, Kryszna i Amba, ktre widzisz na otarzu s zmaterializowane przez Swamiego Premananda. Skadaj si z piciu metali. W figurce Kryszny jest duy procent zota, w figurce Ammy wysokie stenie miedzi a figurka Ganesi jest w wikszoci zoona z mosidzu. W mieszaninie znajduje si pi metali, ale jeden z nich jest w wikszej iloci. Ta kombinacja metali daj figurce szczegln duchow energi. Mantra, ktr powtarzasz przed figurk bdzie wzmocniona pi razy z uwagi na zawarto piciu metali. To nie ja mwi ci to, ale jest to co co jest znane w tradycji od zamierzchych czasw. To co widzimy to tylko przedmiot, ale w figurce jest bosko, ktra ma moc przynoszenia pokoju i usuwania problemw mentalnych. Obecnie ludzie nie interesuj si ju witymi figurkami. Trzeba odby podr w czasie w przeszo aby pozna zachowanie ludzi wobec takich poskw. Dzi, w wiecie wspczesnym wici nie mwi duo o witych poskach, nie interesuj si tym przedmiotem poniewa uwaaj, e jest to niemodne. Prosto jest by wiadkiem Abiszekamu, ale gdy zdasz sobie spraw z przygotowa do niego i gbokiego

oddania jakiego wymaga, to zrozumiesz gboko jego znaczenie. Jako wielbiciel uczestniczysz w rytuale tylko przez p godziny, ale przygotowanie jest ogromn prac. Za do medytacji nie masz tak duo do przygotowania, musisz tylko usi w jednym miejscu i zamkn oczy. Medytacja jest atwym zadaniem. Oglnie jest dla leniwych ludzi, ktrzy nie s za bardzo zainteresowani w byciu aktywnymi. Gdy wkraczaj oni w duchowo, nie s gotowi aby powici cay swj czas i s cakiem szczliwi spdzajc p godziny lub nawet godzin na aktywnociach duchowych. Nauczyem wszystkie Mataji jak wykonywa Abiszekam i jak go przygotowywa. Mog teraz sobie nie zdawa sprawy z wanoci tego co robi, ale pewnego dnia zrozumiej, e Swamidi nauczy je czego wartociowego. Abiszekam przynosi wiele korzyci tym, ktrzy w nim uczestnicz tylko przez p godziny. Moesz sobie wyobrazi jakie korzyci przynosi tym, ktrzy go wykonuj! Liczni wielbiciele opowiadali mi czego dowiadczyli gdy rozpoczli robi Abiszekamy, a trudno jest wyjani to sowami, trzeba tego samemu dowiadczy. Aby celebrowa Abiszekam musisz porzuci swoje ze zwyczaje i sta si wegetarianinem. Zachcam rwnie do Brahmaarja lub celibatu, poniewa jest on wany w duchowoci i pomaga kontrolowa umys. W rytuale Abiszekamu dzwon reprezentuje Nandi, byka, ktry jest pojazdem Pana iwy. Pocztek rytuau dedykowany jest Nandi. Do naczynia zwanego kumbha wlewa si wod i umieszcza licie mango i orzech kokosowy. Nitka owinita dookoa kumbhy suy ochronie wody przed negatywnymi energiami. Uwaa si, e ta woda jest wita poniewa reprezentuje wite rzeki Indii, Ganga, Jamuna i Kavery. W tradycji mwi si, e mangowiec chroni przed wszystkim, co jest negatywne. W Wedach mwi si, e w mangowcu jest Bosko. Orzech kokosowy jest biay i symbolizuje czysto ludzkiego serca. Gdy dasz orzech kokosowy mdrcowi lub swojemu guru, dasz mu rwnie pewne swoje problemy. To wyjania dlaczego wielbiciele przynosz orzechy kokosowe do wityni - aby usun z karm. Jedynie orzech kokosowy moe usun z ciebie to co jest negatywne. Cay kumbha jest uwaany za wity i jest dekorowany wstg materiau. Proszek kurkuma, jest otrzymywany z korzenia roliny i dla swoich waciwoci leczniczych jest uywany w medycynie ayurwedycznej. W staroytnoci nie byo medykamentw, a religia i medycyna byy tym samym. Ten proszek ma moc zabijania wielu bakterii. Jeli zmieszasz go z sokiem z cytryny otrzymasz Kum-kum, czerwony proszek, Dzisiaj nie przywizuje si duo uwagi do kurkumy, ale posiada ona ogromne zalety i jest uywana do eliminacji bakterii jako naturalny antybiotyk.

U: Jaki jest skad Vibhuti i jak jest on wytwarzany? Powiem ci jak przygotowuje si Vibhuti, ale by moe nie spodoba ci si to. Uywa si nawozu krowy, robi si z niego mae kulki, suszy si je i umieszcza si na warstwie proszku z uskanego ryu. Pali si t mieszanin i popi jest przesiewany. Dodaje si mleko i suszy si jeszcze raz. Proszek ten jest przesiewany jeszcze raz i dodaje si esencj sandaow. Vibhuti ma waciwoci lecznicze, moe leczy egzemy, problemy ze skr itd. Jest to lekarstwo ayurwedyczne, ktre nie zostao odkryte teraz, ale przez dawnych mdrcw. Ten prezentowany sposb jest waciwy dla przygotowania vibhuti. Niestety to Vibhuti, ktre kupujecie na rynku nie jest dobre. Vibhuti wychodzce z ust Swamiego jest naturalnym Vibhuti. Jakiekolwiek Vibhuti, ktre dostaniesz od Swamiego jest naturalne. W tym Vibhuti jest Boska energia i kiedy naniesiesz je na czoo uzyskasz bosk moc. Za kadym razem gdy otrzymasz Vibhuti powiniene uywa je z szacunkiem i uywa je uwanie. Vibhuti materializowane rk Swamiego jest bardziej podobne do piasku. Vibhuti pochodzce z moich ust jest bardziej podobne do tego wytwarzanego z nawozu krowiego. Zobaczysz rnic jeli zmieszasz kady z tych dwch rodzajw z wod. Vibhuti zmaterializowane rk Swamiego ma moc zapewniania wszystkiego czego sobie yczysz i moe mie natychmiastowe dziaanie. Wielu wielbicieli nie zdaje sobie sprawy z wanoci Vibhuti i rozsypuje go na pododze.
U: Dlaczego Swamidi przywizuje tyle wagi do rytuaw? Istnieje wiele sposobw praktykowania duchowoci. Wikszo sadhan (praktyk duchowych) byo przepisanych, w odlegych czasach, przez rozwinite dusze, jako rodek dziki ktremu mona osign

samourzeczywistnienie. Dzisiaj wiele osb zmienia te dawne metody i unowoczenia je wedug swych wasnych idei i koncepcji. W tej epoce, gdzie wszystko biegnie bardzo szybko, ludzie oczekuj, e wszystko w yciu przychodzi bardzo atwo. Chc natychmiastowego zrozumienia i wymagaj skrtw do gbokiej duchowoci. Dawni mdrcy wiedzieli, e powane poszukiwania duchowe wymagaj zaangaowania caego czasu i bezustannego wysiku. Dzisiaj aspiranci duchowi maj trudno, eby zrozumie, e tradycyjne, wolne i pewne metody gwarantuj prawdziwe i trwae urzeczywistnienie, poczone z wielkim oddaniem. W naszych czasach wikszo ludzi jest pogronych w yciu materialnym. Ich ambicj jest praca, osignicie sukcesu, zarabianie pienidzy i troska o wasn rodzin. Z uwagi na te cele, nie s w stanie powici caej swojej uwagi na ycie duchowe. Jednake osoby te mog uczyni wysiek, aby zaangaowa si gboko, codziennie przez krtki okres czasu i w ten sposb przez ten czas wchania intensywnie energi duchow. W jaki sposb? Korzystajc z dawnej metody rytualnego wielbienia bstwa. Ta praktyka, wykonywana regularnie, przynosi cudowne rezultaty oraz mistrzostwo umysu. W czasie rytuaw umys jest cakowicie pochonity tym co robisz praktycznie za pomoc rk. Na pocztku twj umys jest oczyszczany gdy przygotowujesz si do ceremonii. Konieczne przed rytuaem jest wykpanie si (wraz z umyciem wosw) i zaoenie czystego i wygodnego ubrania. Podczas przygotowa przed pud (ceremoni) twj umys bdzie zaabsorbowany przygotowywaniem rnych przedmiotw potrzebnych do wielbienia bstwa. Podczas kolejnych etapw bdziesz zaangaowany w wykonywanie pudy przed bstwem, w formie ktr wybrae..., moe to by Matka Boska (Bg jako Matka), Pan Kryszna lub Lingam iwy, ktry reprezentuje Boga bez ludzkiej formy, ale jako bdcego wieczn istot wszystkiego co istnieje. Po wykonywaniu przez jaki czas takich praktyk, wchoniesz boskie wibracje. Twj umys bdzie cakowicie zaangaowany w wykonywanie praktyk pudy. Twoje usta bd piewa dawne wite mantry, (modlitwy), ktre oczyszczaj serce i uspokajaj umys. Oddech bdzie kontrolowany w boskim rytmie przynoszc psychiczny i fizyczny spokj. Wszystkie dziaania przynosz jakie skutki. Gdy grasz w tenisa, pika w ktr uderzasz jest odbijana do ciebie. Tak samo poprzez kult Boga w formie, otrzymasz zwrot odpowiednio w formie aski Boga. W ten sposb rytuay wykonywane z czyst intencj mog dawa tylko dobre skutki. Normalnie mylisz bez koca o przedmiotach materialnych - twojej pracy, twoim partnerze i twoich dzieciach, twoich potrzebach i twoich pragnieniach. Moe si zdarzy, e z tego powodu jeste peen napicia. Niektrzy cierpi nerwowy niepokj i stres zwizane z wasn prac. W takich przypadkach szczeglnie korzystne jest rozwinicie oddania do odpowiedniej formy Boga i koncentrowania na niej cakowicie swojego umysu przez 15 do 60 minut dziennie. Gdy zwracasz si do tego symbolu, to moe to wpyn na wzrost mioci i oddaniu w twoim yciu. Gdy poczujesz, e Bg, On Sam lub Ona Sama, znajduje si w figurce, to twoje oddanie i kontemplacje stay si gbokie i pene znaczenia. Twoje wielbienie dosigo Boskoci. W tym zwariowanym wiecie rozwiniesz swoj dusz. Wiele osb odnonie tego tematu mwi: "..ale Swamidi, medytacja jest na pewno technik najbardziej zaawansowan?" Faktycznie, ale dlaczego zakadamy, my wszyscy w naszej arogancji, e jestemy natychmiast gotowi na najbardziej zaawansowane? Kult Boga w formie jest wspania praktyk i przynoszc korzyci, prowadzc bezporednio do naturalnej medytacji nad form Boga i Bogiem poza form a do niewyraalnego, niewyobraalnego i nieograniczonego. Po prostu usi i sprbowa medytowa wtedy gdy dopiero rozpoczynamy ciek duchow - to prowadzi czsto do takiego rezultatu, e umys stale ucieka. Umys bdzie skaka od jednej myli do drugiej tak jak mapa z jednej gazi drzewa na drug. Stan umysu w czasie pudy jest nieodwoalnie skoncentrowany i zogniskowany w jednym punkcie. Organy zmysw i ciao aktywnie dziaaj w boskim wielbieniu gdy umys jest zwizany z rytuaem. Pomyl przez chwil o wielkich wityniach i miejscach kultu na wiecie. Tam, gdzie wici wielbili Boga i gdzie tysice ludzi modlio si, s duchowe wibracje, ktre nie mog by zniszczone. W ten sam sposb, jeeli jeste w stanie celebrowa codzienny kult statuetki, w sposb prosty, ale szczery,

twj otarz stanie si specjalnym miejscem dla komunikacji z Bogiem, emitujc wibracje pokoju i wiata. Intonowanie imienia Boga jest wspaniaym sposobem stabilizowania umysu. Trzeba zda sobie spraw z rnicy midzy bhadanami a wspczesnymi piosenkami pop. Bhadany wprowadzaj ci w kontakt z duchowoci, wyciszaj twj umys i relaksuj ciebie uwalniajc od codziennych problemw. W tym stanie twoje myli mog kierowa si do Boga. W przeciwiestwie do tego piosenki pop przycigaj uwag w kierunku piosenkarza i pobudzaj nisze pragnienia. Bhadany koncentruj twoje myli na Bogu i powoduj, e kontemplujesz co wyszego. "Dhyanam mathuram, mathuram dhyanam!" Fraza ta znaczy, e medytacja jest boskim nektarem! Nektar jest bardzo sodki. Gdy jeste pogrony w modlitwie, w piewach religijnych lub w medytacji jeste w sodkoci. Powiniene kontynuowa te praktyki przez godzin aby wycign korzyci. To tak jak gdy bierzesz prysznic, nie wystarczy uy tylko troch wody, trzeba by cakowicie zmoczonym aby odczu korzy z tego. Trzeba trzyma gow pod wod przez trzy lub cztery minuty aby usun gorco z ciaa. Tak samo godzina przynajmniej bhadanw lub medytacji jest konieczna dla uspokojenia umysu. Nie kady jest w stanie doceni te sadhany. Dlaczego? Jest to dar od Boga. Gdy ogldasz figurk Boskiej Matki, Athale, gdyby mg tylko zrozumie Jej moc i Jej chwa! Czy Bogini Kaalii mwia do ri Ramakryszna Pramahansa? Energia w takich wityniach mwi tylko do niewielu osb. Duchowo jest zrozumieniem przez dusz tej energii. Jeeli wierzysz, to bstwo w takiej wityni przemwi do ciebie. Jednake kiedy mwi, e mwiem do Boskiej Matki, ludzie zaczynaj si mia i mwi, e jestem szalony poniewa nie s w stanie uwierzy i zrozumie, e moe ona mwi do nas w ten sposb. yjemy w wiecie gadulstwa, jak moglibymy usysze Bosk Matk mwic do nas? U: Jak zwikszy nasze oddanie? Imi Boga, dawne mantry i modlitwy tworz boskie wibracje, ktre nas prowadz do boskich sfer w Sobie. Myl intensywnie jedno z niezliczonej iloci imion i form Boga. Co roku wicimy Navarathri, dziewi nocy powieconych Boskiej Matce Wszechwiata we wszystkich Jej formach penych chway. Kontemplujemy Boska Matk w formie Durga Dewi. Myl tylko o Jej imieniu a boskie wibracje wraz z iakti spyn na ciebie i otrzymasz Jej ask. Gdy recytujesz imiona Boga i modlitwy z oddaniem i koncentracj, pokj i zadowolenie spywaj na ciebie. Sprbuj dowiadczy spokoju, ktry jest w tobie po piewaniu, recytowaniu witych imion Boga. Twoje dowiadczenie pokae ci to, co nie jest moliwe do wyraenie sowami. Sprbuj znale czas aby odbywa satsangi gromadzc osoby o podobnych pogldach aby dyskutowa o duchowoci. Mdlcie si razem, piewajcie razem i medytujcie razem. Mona uzyska nieporwnywalny z niczym spokj umysu na takich spotkaniach. Moliwe jest rozpoczcie rozumienia duchowoci i prawd duchowych. Horyzonty naszego umysu rozszerz si do ogarnicia wielkoci, ktra jest Bogiem i wasna bosko bdzie dojrzewa w nas jak kwitnce drzewo. Takie objawienia s odywczym tonikiem w yciu wspczesnego czowieka, ktry straci wiar we wszystkie wartoci. Ignorancja, ciemno umysu, niewaciwe rodowisko, niemono zrozumienia lub odczuwania do gbi s przyczynami wtpienia w Bosko. Jeeli nie rozumiemy czego nie musimy z tego powodu dochodzi do wniosku, e to nie istnieje. Wstpnym warunkiem prawdziwej duchowoci jest otwarto umysu. Ludzie w naszej technologicznej epoce maj zwyczaj y szybko i zaprotestuj jeeli si im powie, e maj ograniczony umys, ale w przypadku filozofii ycia i duszy jest to prawda. To, e nie rozumiemy nie oznacza wcale, e mdro naszych przodkw, witych i mdrcw, nadzwyczajne moce duchowe i dawne teksty duchowe, ktre pokazuj dokadnie drog do osignicia Boga, nie s wane i nie maj adnego sensu. U: W czasie pudy czujemy si oddzieleni od Boga. Jak moemy by jednym z Bogiem? Bstwo jest na zewntrz i wykonujesz Abiszekam na zewntrz, ale w ten sam sposb moesz myle w rodku ten sam Abiszekam i wykonywa go w rodku. Jeeli masz bstwo na zewntrz, na przykad Pana

Ganesi, widzisz jak Abiszekam przebiega. Jeli zamkniesz oczy, moesz robi ten sam Abiszekam wewntrz swojego umysu. Nakadasz Panamrita i czycisz wszystko wewntrz. W ten sposb urzeczywistniasz Abiszekam wewntrz. Na pocztku jest na zewntrz, a potem jest wewntrz twego serca. To jest Abiszekam. Jakie jest znaczenie Abiszekamu? Uywasz mleko i inne substancje. Mleko jest spokojne, ciche; a jogurt jeszcze bardziej. Potem nakadasz sodkie, dobre rzeczy. A wic stajesz si peen spokoju i ciszy. Gdy wykonujesz Abiszekam niekoniecznie musisz by na zewntrz. Zewntrzny Abiszekam jest czym co widzisz, w przeciwnym przypadku moesz gdzie usi, medytowa i wykonywa Abiszekam wewntrz.

U: Jak przygotowa miejsce do medytacji i rytuau? (Odpowied Divya Matadi) Kadego ranka robi prywatnie Abiszekam trzech lingamw, ktre zostay mi powierzone przez Swamidiego. Przygotowaam do tego specjalny otarzyk tylko dla modlitwy do Boga -zrobiam go zgodnie z nasz kultur i tradycj. Polecam wszystkim aspirantom duchowym stworzenie w ich domach specjalnego miejsca powiconego medytacji i rytuaowi. Otarz moe by zrobiony z pki, niskiej szafki lub maego stolika. Powierzchnia musi by przykryta adnym materiaem, ktry musi by zawsze czysty. Na rodku otarza umieszcza si obrazki lub figurki ulubionych bstw oraz zdjcie lub obraz wasnego sadguru. Niektre osoby wol umieci to zdjcie na specjalnym fotelu przykrytym kuponem jedwabiu, u stp ktrego umieszcza si poduszk. Jeli chce si odda cze innym witym, yjcym lub bdcych w Samadhi, mona umieci ich wyobraenia w pomieszczeniu na cianie albo jakim meblu, ale nie na otarzu. W ten sposb mona kon centrowa si na Gurudewie, ktry jest boskim mistrzem, prowadzcym nas przez obecny cykl ycia do wyzwolenia. Gdy medytujesz lub wykonujesz rytua, zapal trociczki i zapal lampk olejn lub wieczk. Zawsze przed robieniem tego umyj si i pomdl. To znacznie poprawi twoj koncentracj i jako twojego ycia. Przed pjciem spa spd przynajmniej pi minut z Bogiem lub podajc w kierunku swojego prawdziwego Ja. Boskie wibracje bd wtedy dziaay w tobie w subtelny sposb, rwnie podczas twojego snu. U: Jakie jest prawdziwe znaczenie rnych stadiw Abiszekamu, ktre praktykuj w Aramie? Rozpoczynamy ofiarujc Bogu pomie kamfory w wieczniku o piciu ramionach. Wielbimy dzwonek kadc na niego kwiat, bogosawimy go pomieniem kamfory, po czym dzwoni si nim. Dzwoni si dzwonkiem za kadym razem gdy uywa si pomienia. Suy to wyeliminowaniu zewntrznych haasw, przycigniciu uwagi do Pudy i sprzyja koncentracji umysu. Recytujemy mantr do Ganesi, boga z gow sonia aby wyeliminowa wszystkie przeszkody we waciwym przebiegu Pudy. Podczas recytacji mantry nawija si nitk dookoa dzbana zwanego pniej kumbha aby unikn tego, e energia mantry mogaby si rozproszy. Naczynie jest napeniane wod, o ktrej uwaa si, e jest bogosawion wod ze witych rzek Indii. Naczynie jest udekorowane przynoszcymi pomylno limi mango, na ktrym umieszczamy orzech kokosowy i girland kwiatw. Poczwszy od tego momentu kumbha staje si symbolem peni. Reprezentuje rwnie Ganesi, tego, ktry inicjuje. Nie mona rozpoczyna hinduskiego rytuau bez inwokowania Ganesi. W nastpnym stadium, nazywanym Asana, prosi si Boga aby wszed do wyobraenia lub symbolu (np. figurki), ktre jest przedmiotem rytuau. Wewntrzne znaczenie tego etapu to ofiarowanie Bogu swojego serca aby mg On w nim na stale zamieszka. Teraz zaczynamy z obmywaniem uywajc wicie skadnikw: kurkuma przynosi pomylno i oczyszcza; sok cytrynowy uwalnia od zych negatywnych wpyww i sprzyja pokojowi umysu; Vibhuti - wity popi reprezentuje Pana iw i przypomina nam, e nasza natura jest boska, jak rwnie, e nasze ciao jest czasowe i przeksztaca si w proch po mierci. Panamritha jest mieszanin pomylnoci zoon ze wieych owocw, miodu, cukru z trzciny cukrowej, cukru nierafinowanego w krysztakach i daktyli - wskazuje na waciwoci jakie umys musi zdoby aby podda si Bogu. Mleko i jogurt s symbolem czystoci i reprezentuj dary dane przez Boska Matk ludzkoci; Kum-kum (kurkuma z sokiem cytrynowym) jest znakiem pomylnoci. Woda rana symbolizuje zapach, ktry emanuje z osb duchowo owieconych. wita woda z kumbhy jest wylewana na figurk i miesza si z wod ran. Ta wanie woda, ktra ma waciwoci lecznicze jest przeznaczona pniej do bogosawienia uczestnikw rytuau.

Umieszczamy trociczk (sambrani) w maym uchwycie blisko figurki. Nasyca to zapachem figurk i oczyszcza otoczenie. Reprezentuje to spalenie karmy w ogniu mdroci. Nanosimy past sandaow i Kum-kum na figurk, co symbolizuje pokj umysu. Na tym etapie ubieramy figurk i dekorujemy j girlandami kwiatw i pachncymi zioami. To oznacza, e ofiarujc kwiaty ofiarujemy siebie Bogu. Rozbijamy orzech kokosowy i dwie jego powki umieszczamy w pucharku z limi betel lub mangowca i bananem. Twarda skorupa orzecha kokosowego, ktra jest trudna do rozbicia, reprezentuje ego, podczas gdy biaa masa wntrza reprezentuje czysto naszego umysu po tym gdy ego zostanie zniszczone. Licie betel, uywane do odwieania ust przypominaj nam, e trzeba zawsze mwi delikatnie i nigdy nie krytykowa innych, podczas gdy licie mangowca chroni przed negatywnymi energiami. Ofiarujemy bstwu ywno lub prasad co ma symbolizowa nasz udzia w tym boskim rytuale. Po piewie religijnym figurka wraca na swoje miejsce na otarzu i koczymy Arathi, proszc z pomoc pomienia kamfory o Boe bogosawiestwo.

U: Jakie s korzyci jakie przynosi piewanie bhadanw? Jest wiele moliwoci dotarcia do lotosowych stp Boga. Epoka, w ktrej yjemy i wspczesne ycie pene s sztucznych rzeczy i wszelkiego rodzaju ekstremalnoci. Czowiek jest poddawany bombardowaniu mediw, ktre mu sugeruj nienawi, nietolerancj, chciwo, gwat i destrukcj. Czowiek straci swj naturalny sposb ycia, prosty i pokorny i zamieni to na zoon sie wrae i dwikw. Tworz one bariery w umyle czowieka przeciwko boskiemu wpywowi. Czytajc codziennie pras, ogldajc telewizj i rozmawiajc o rzeczach wiatowych, jestemy pod ich wpywem. Ludzie poszukuj szczcia w rzeczach zewntrznych. Przypomnij sobie, e kade dziaanie ma swj skutek, take kada myl, ktra przechodzi przez twj umys powoduje jaki skutek. Praktyki duchowe s konieczne aby odwrci umys od szybkiego biegu tego wiata i aby go skierowa go na ciek duchow. eby osign postp na ciece, staa praktyka recytowania Imienia Boga stanowi wan pomoc aby mc stabilizowa umys i aby odczu Bosko w sobie. W tej epoce Kali Jugi ta koncentracja jest trudna z uwagi na przeszkody i wysublimowane iluzje doczesnego ycia. Wypiewywanie boskich cech Boga w formie bhadanw jest prostym, ale bardzo skutecznym wyraeniem oddania i doskona praktyk duchow. Kada linijka jest piewana przez jedna osob, a inni uczestnicy powtarzaj linijka po linijce. Wiele z tradycyjnych bhadanw jest dawnymi mantrami, modlitwami i sowami obdarzonymi energi, ktr dawni mdrcy otrzymali bezporednio od Boskoci i ktr ubrali w muzyk. Muzyk i rytm tradycyjnej muzyki hinduskiej otrzymali wielcy duchowi guru poprzez inspiracj bosk, koncentrujc si intensywnie na Bogu. Gdy wite sowa, wiele imion Boga zostay woone w muzyk, w rezultacie powstaje niebiaska muzyka, ktra prowadzi wiadomo do komunii z Bogiem. Te pieni przynosz pokj i reguluj cykle i funkcje ciaa. Przez piewanie bhadanw oczyszcza si atmosfer w domu lub miejsca kultu. piewajc z uczuciem, napeniasz siebie i swoje otoczenie wyszymi i subtelnymi energiami. Bhadany wyraaj prawdziwe cechy Boskoci we wszystkich jej formach i we wszystkich jej aspektach. S to cechy, ktre aspi rant musi prbowa rozwija w sobie samym. Ten, kto piewa regularnie bhadany dowiadcza stanu umysu, ktry mu pomaga zapomnie Maj, wiat iluzji, przez pewien okres czasu i pomaga w zanurzeniu si w myleniu o Bogu. W tym stanie, wielbiciel moe odczu bogosawiestwo Najwyszego, ktre eliminuje negatywne aspekty dajc pokj umysu. Wypiewujc wite imiona i bdc wiadomym ich znaczenia, czyste myli wielbiciela polepszaj otoczenie i przekazuj spoeczestwu wibracje prawdy, mioci i czystoci. W przeciwiestwie do tego muzyka, ktra bazuje na seksie, gwacie i podaniu, przekazuje to posanie temu, kto jej sucha i zachca umys do zanurzenia si w niszym poziomie wibracyjnym, przycigajc wszystko to, co jest niskie, prostackie i zrodzone z ignorancji. Suchajc muzyki, dwiku instrumentw i rytmu bhadanw, nie pozwalajc by haas zewntrzny nam przeszkadza, siedzc z nogami skrzyowanymi lub w swobodnej pozycji i prawidowej, z prostym krgosupem, ale nie sztywnym, unikajc rozmawiania i bycia rozproszonym przez patrzenie na innych, moliwe jest zanurzenie si gboko do wntrza siebie i piewanie z arliwoci serca. Po bhadanach i arathi, ostatnim bogosawiestwem ogniem kamfory i pieni pomylnoci, powinno si pozosta w ciszy

przez kilka minut, aby pozwoli Boskoci dziaa w nas.

U: Jaka jest korzy rytuaw takich jak Abiszekam? W yciu duchowym konieczne jest podanie za jedn dyscyplin i jedn kultur. W Indiach ycie poda za modelem wielkiej dawnej kultury. To jedna z lepszych tradycji na wiecie i ludzie na wiecie powinni zda sobie spraw z wielkoci oferowanej przez drog Indii. Wielu Hindusw wyemigrowao na Zachd, zapomnieli o swojej kulturze i sdz, e osignli postp, ale jest dokadnie odwrotnie. Tradycyjne ubrania, sposb ycia, prostota i pokora, samokontrola, gocinno i dobre wychowanie s widocznymi cechami naszego sposobu ycia. Moesz przyby obojtnie z jakiego kraju, ale jest tylko jeden Bg i jeeli chcesz si zbliy do Niego, kultura indyjska pomoe ci w tym. U: Jakie s rezultaty duchowe pieww religijnych? Czy wiesz jaki jest efekt jedzenia? W taki sam sposb bhadany s jak poywienie lub jak "tonik" na ciece duchowej. Gdy mylimy o imieniu Boga i piewamy bhadany, wszystkie ze cechy w nas s eliminowane. Powinnimy myle o imieniu Boga gdy piewamy i to przynosi pokj dla umysu. Std wzrasta bhakti i rozwija si dalej duchowo. Rwnie poprzez piewanie imienia Boga wprowadzasz pewne wibracje w swoim domu i to pomaga tobie i otoczeniu w ktrym mieszkasz. Bhadan jest atw drog dojcia bliej do Boga i rozwinicia bhakti i oddania. Jest wiele ludzi, ktrzy osignli cel urzeczywistnienia przez piewanie bhadanw, np. Mirabai, ktra przywioda Pana Kryszn do siebie przez stae piewanie penych oddania pieni z wielk bhakti. Bhadan pomaga w unikaniu niepotrzebnych rozmw i myli. Nawet gdy suchamy bhadanw piewanych przez innych odczuwamy pokj wewntrz. Bhakti jest wspaniaym stanem istnienia. Aby wiedzie to, musisz posmakowa tego sam. Nie mona zna smaku jeli nie dowiadczyo si go samemu. Jeli pijesz bardzo gorce mleko, nie moesz go posmakowa i parzy ono jzyk. Musisz nauczy si pi mleko pozwalajc mu ostygn i wtedy je smakowa. Musisz je ugotowa ale musisz pozwoli rwnie, eby ostygo. Nie pozwalasz mu ostygn i chcesz pi poniewa tak bardzo si spieszysz. Tak samo czowiek jest jak gorce mleko, ktre ostygnie. Umys stanie si spokojny poprzez piewanie imienia Pana. Bhadan przynosi taki uspokajajcy efekt. [ang. cool -gra sw: zarwno schadza, chodny jak i uspokaja, spokojny]

O lingamach i znaczeniu cudw


U: Jak rodz si lingamy z ciaa Swamidiego? Lingam jest jak dziecko: pojawia si w dokadnie taki sam sposb ale nie rodzi si nigdy natychmiast. Z wntrza ciaa dochodzi do ust i pozostaje tam przez jaki czas, od dwudziestu do trzydziestu minut. Znajduje si on w pcherzu, w bardzo delikatnej otoczce. Musz trzyma ten pcherz w moich ustach i z pomoc jzyka musz sprbowa go rozerwa. Mog spowodowa, eby lingam opuci moje ciao tylko wtedy, gdy otoczka jest rozerwana. Jest to bardzo bolesne gdy otoczka jest rozrywana i lingam jest uwalniany. Otoczka powraca do wntrza ciaa, a lingam wychodzi razem z biaym albo ciemno czerwonym pynem. To ten pyn powoduje swoim cinieniem wyjcie lingamu. To wszystko dzieje si poprzez dziaanie Boskiej mocy. Jeeli niektrzy nie wierz i sdz, e jest to jaka sztuczka, widowisko, to nie ma to znaczenia, jest to cz ich karmy. Moim obowizkiem jest dostarczanie prawdy. Nie prosz nigdy o nic, nie chc pienidzy, nie oczekuj niczego od ludzi. yj w sposb bardzo prosty. Lingamy pojawiaj si raz do roku i ci, ktrzy widzieli jak si pojawiaj otrzymuj bogosawiestwo, Boska energia penetruje wntrza ich cia. Ale wielu ludzi nie rozumie duchowoci.
U: Lingamy s czym ywym, yjcym? Jakie s ich oddziaywania na czowieka i na otoczenie? Chcesz wiedzie, czy lingamy s ywe. Lingam znajduje si w maym pcherzyku i gdy opuszcza moje

ciao jest peen ycia, wibruje yciem. W tym wanie momencie mona widzie wibracj w lingamie, ale po kilku chwilach lingam staje si normalny i twardy. Lingamy s czym ywym, jest w nich Bosko. Wpywaj one na ziemi i na czowieka. Wiem jaki fizyczny wpyw maj na Ziemi i na czowieka. Kade dziaanie ma swoje wasne zasady, jest to co co jest trwae lub potencjalne. Narodziny tych lingamw przynosz regeneracj wiata. Dawno temu ogoszono, e w roku 2000 bdziemy towarzyszy kocowi wiata. Jeden meteoryt, podajc swoj trajektori, kieruje si w stron Ziemi i jeeli w ni uderzy, Ziemia mogaby eksplodowa. To wydarzenie zostao przewidziane na rok 2000. Ten may lingam, ktry wydaje si nieznaczcy, ma zdolno, moc zmodyfikowania, nawet o niewielki kt, trajektorii tego meteorytu, ktry kieruje si w stron Ziemi. Zmieni wystarczajco jego orbit na tyle, e moe min Ziemi nie uderzajc w ni. A wic mog ci zapewni, e zniszczenie Ziemi, ktre byo przewidziane na rok 2000 nie bdzie miao miejsca. Lingamy, ktre pojawiy si poprzednio zmodyfikoway ju lekko trajektori tego meteorytu i jego orbita bdzie z pewnoci zmieniona w stosunku do oryginalnej. Przez 2400 lat nie bdzie on wicej przeszkadza, nie bdzie ryzyka zniszczenia Ziemi. Nie mog wykonywa pracy uczonych, ktrzy prbuj wiedzie gdzie znajduj si meteoryty, jakie s ich trajektorie i gdzie maj one przypuszczalnie dotrze. Wszystko to stanowi cz bada naukowcw. Nie powiedziabym wam nigdy tego, ale poniewa zadano pytanie dotyczce wpywu lingamu na czowieka i na wiat, pozwoliem sobie to wam powiedzie. Te lingamy maj zdolno pomagania wszystkim, ktrzy yj na ziemi i samej ziemi i nie s przeznaczone tylko dla tych rzadkich osobnikw ludzkich, ktrzy mog je oglda.

U: Swamidi czy moesz nam wyjani tworzenie si lingamw? Nie jest moliwe wyjanienie tworzenia si lingamw uywajc wspczesnych terminw naukowych. Bg wysya istoty rozwinite na Ziemi wyposaajc je w niezwyke, duchowe moce. Najlepszy sposb na wyjanienie tworzenia si lingamw to stwierdzenie, e siy boskie dziaajce w ciaach mdrcw, mog si kondensowa przyjmujc struktur ciaa staego w naturalnym procesie. Lingam rodzi si w formie iskry w duchowym centrum (akramie) pooonym u podstawy krgosupa. Potrzebuje dziewiciu miesicy aby przyj form lingamu. Kieruje si w stron serca. Znajduje si wewntrz pcherza" zawierajcego pyn w kolorze purpurowo-czerwonym. Pyn ten nazywa si Kum-kum i jest substancj uywan przez Hindusw do zaznaczenia oka mdroci na czole. W szczeglnie pomylnym momencie, podczas nocy Mahaiwaratri, lingamy opuszczaj moje usta poprzedzone pynnym Kum-kum. Niektre lingamy mog pojawi si w chmurze witego popiou lub pynnego Vibhuti. Na pocztku czerwony pyn wypywa z moich ust i w zaawansowanym stanie Bhawa (narodzin) moje ciao zaczyna natychmiast kontrolowa oddychanie w specyficzny sposb. Intensywno dziaania tej pranajamy na ciao jest taka, e nie mgbym nigdy ryzykowa zrobienia wicej ni dziesiciu oddechw tego rodzaju. W zwizku z tym tematem chciabym zwrci wasz uwag na to, e nie powinno si nigdy praktykowa kontroli oddechu bez prowadzenia przez prawdziwego guru. Jeeli lingam nie pojawi si w tym momencie jestem zmuszony odesa go ponownie w d. Zaczyna on wtedy wirowa z ogromn si. Czasami widzicie, e uderzam si w szczyt gowy albo gono krzycz. Wynika to z ruchu boskiej iakti i gwatownego uwolnienia oddechu. Jeeli nie wykonuje si pewnych procedur stanowicych konieczny rytua w chwili narodzin lingamu, mona mie problemy. W 1986 roku lingam pojawi si nagle w domu pewnego wielbiciela z Kolombo, dwa dni po Mahaiwaratri. W swoim poruszeniu wielbiciele zapomnieli wykona rytua przewidziany po to by stworzy w domu dobre wibracje. Lingam zablokowa si w wewntrznej czci mojego garda i spowodowa zablokowanie mojego oddechu. Moja lewa rka zacza wykonywa z du prdkoci koliste ruchy. Boska iakti spowodowaa pojawienie si figurki Ganesi o szczeglnym ksztacie, ktr umieciem na swojej gowie i w tym momencie lingam mg natychmiast opuci moje ciao. Rytua, ktrego zapomniano zrobi by zwizany z Ganesi i jest najwaniejszy po to, aby rozpocz wszelkie ceremonie we waciwy sposb. Wykonujemy Ganesia pud aby usun wszelkie przeszkody i otrzyma bogosawiestwa Boga przed rozpoczciem jakiej ceremonii lub projektu. Troch pniej wchodzc po schodach po drodze do mego pokoju, moje nogi zostay unieruchomione i byy sparaliowane przez

dwadziecia cztery godziny. W chwili pojawienia si lingamu, jeli obserwowalibycie niebo, zobaczylibycie pojawiajce si charakterystyczne wiata. To dzieje si zawsze przez ostanie dwadziecia sze lat, ale nie znam przyczyny tego tak jak zreszt nie wiem jak dugo to bdzie jeszcze trwao. Jeeli lingam, ktry pojawia si jest zoty to oznacza to, e proces pojawiania si lingamw zakoczy si. Niezalenie nawet jeli nie jest on zoty, moe to by lingam, ktry jest specjalny, rny od wszystkich pozostaych. W dwudziestym pitym roku powinno si to zakoczy, jeli nie, to moe to trwa jeszcze maksymalnie przez rok albo dwa lata. Wikszo witych i mdrcw materializowaa w ten sposb lingamy przez siedem, dziesi albo pitnacie lat, nigdy przez duszy okres.

U: Czy jest jaka rnica midzy lingamami, ktre s rodzone w ciele Swamidiego a tymi, ktre materializuje on zgodnie ze sw wol dla wielbicieli? Maj one dokadnie tak sam moc. Lingam jest przedmiotem materialnym, ale razem z lingamem daj rwnie przeogromn energi. Nie daj tylko lingamu ale rwnie energi. Te lingamy mog leczy wszystkie problemy fizyczne, mentalne i duchowe. U: Czy Swami Premananda bdzie kontynuowa materializowanie lingamw? To nie jest rok czy dwa kiedy to rodz lingamy; to ju dwadziecia pi lat i zaczynam ju mczy si. Dla was, ogldajcych to co si pojawia moe wydawa si ciekawe, ale ja jestem naprawd zmczony robic to. Czekacie na t okazj duchow i macie oczy szeroko otwarte, ale macie wtpliwoci: czy to si pojawi czy nie? Czy wyjdzie z wntrza? Czy opuci usta? Widz, e macie w was wszystkie te wtpliwoci. Musicie by gotowi, aby stan twarz w twarz z prawd, poniewa cigle s wtpliwoci U: Jaki powinien by stan mentalny wielbiciela podczas iwaratri? Podczas nocy Mahaiwaratri nie mona spa i trzeba koncentrowa si na Panu iwie. Powinno si poci przez dwadziecia cztery godziny i rano po wicie pierwszy posiek powinien by na zasadzie prasad, ywnoci ofiarowanej Bogu. Jeeli ma si okazj aby mc asystowa przy Lingothbhawa (pojawieniu si lingamw), bdzie si miao moliwo uzyskania wyzwolenia w tym wcieleniu. Aby wycign najwicej korzyci z ogldania lingamu trzeba go zobaczy dokadnie w chwili gdy pojawia si, opuszcza moje usta i modli si z arliwoci. To jest wanie najlepszy stan mentalny. U: W jakim wieku by Swamidi gdy odkry, e lingamy tworz si w jego ciele? Gdy pierwszy lingam pojawi si przez usta z mego ciaa byem bardzo mody i nie rozumiaem za duo z tego co si dziao. W wieku szesnastu lat zaczem medytowa, rozpoczem do gbne pytanie siebie o siy, ktre dziaay w moim ciele. Zdaem sobie spraw z tego, e dwa miesice po Mahaiwaratri lingamy zaczy si formowa w moim wntrzu przez okoo dziesi miesicy, tak jak embrion dziecka w onie matki. Lingamy s tworzone poprzez bosk przyczyn w moim ciele, ale opuszczaj one ciao gr a nie doem, pochodz z innego kta. Wyobracie sobie jakie maj moliwoci! Mog one robi wszystko czego ludzie oczekuj. aska Boga przejawia si poprzez lingamy aby da ludziom to czego pragn. Moe to by pokj w ich kraju, uwolnienie od problemw mentalnych, wyleczenie chorb lub rozwj duchowy. U: Dlaczego Swamidi daje lingamy pewnym osobom? Nie daj lingamw wycznie osobom. W 1983 roku lingothbhava byo celebrowane w Wielkiej Brytanii i daem lingam dla wityni hinduskiej w Birmingham, gdzie jest przechowywany pod krysztaowym kloszem. W tamtym czasie powane problemy socjalne miay miejsce w tym regionie. Daem lingam aby przynie pokj i harmonie. Lingam by czczony tak jak trzeba w tej wityni i urs trzy razy wikszy. Wiele osb odczuo korzyci pynce z tego lingamu. Daem rwnie lingam modej dziewczynie z Manchester, ktra jest znana z tego, e posiada moce duchowe. Praktykuje ona codzienne obmywanie lingamu. Jej rodzina suy duchowo wielu ludziom i wibracja lingamu przynosi korzyci wszystkim. S rwnie inne lingamy w Wielkiej Brytanii, jeden u wielbiciela w Londynie i nie jest on przeznaczony

tylko dla jego rozwoju osobistego. Razem ze swoj rodzin opiekuje si on lingamem, organizuje on wsplne modlitwy i medytacje, spotkania duchowe i seanse bhadanw. Podobnie inne lingamy z iwaratri s na Sri Lance, w Indiach, we Francji, we Woszech i w innych krajach. Ci, ktrzy s stranikami tych lingamw s prawdziwymi wielbicielami, ktrzy regularnie codziennie modl si w swoich domach. Aby lingamy przynosiy korzy wiatu, wibracje w tych witych przedmiotach musz by pielgnowane przez regularne, przepisane rytuay, wykonywane ze szczerym oddaniem.

U: Widziaem wiele cugw i wierz w nie. Chciabym zapyta jak korzy przynosz one tym, ktrzy s ich wiadkami? Kali Juga panuje cakowicie na tej planecie. W tej epoce, istoty owiecone przychodz eby odnowi ciek prawdy i sprawiedliwoci. Trzeba, eby coraz wiksza liczba osb zrozumiaa, e istnieje wszechobecna wszechmoc, ktr nazywamy Bogiem. Moim zadaniem jest usuniecie z umysu czowieka egoizmu, chciwoci, zazdroci i innych takich niepodanych cech aby mc spostrzec moc Boga wewntrz. Poprzez te zmiany mentalnoci i oddanie Bogu, ludzko moe pokona obecn dekadencje, ktr obserwujemy wszdzie na wiecie. Tym, ktrzy asystuj przy narodzinach lingamu (lingothbhava), pami i znaczenie tego niezwykego wydarzenia duchowego bdzie zawsze towarzyszy w yciu. Wszystko jest dzieem Boga. Jest prawd, e moje ciao ma niezwyke moce ale dotyczy to mocy Boga, ktre manifestuj si przeze mnie. Cakowicie sam nie mgbym nic zrobi, jestem zwyczajnym czowiekiem! Wszystko dzieje si zgodnie z wol Boga. Jest yczeniem Boga, e mam rodzi lingamy dla dobra innych. Moja wola jest jedna z wol Boga . Oddaem si cakowicie, dusz i cialem, a wic robi wszystko co powinienem aby wypeni boski plan, nawet, jeli jest to niebezpieczne lub bolesne dla ciaa. Ludzko cierpi na wiele chorb, ktrych medycyna nie jest w stanie wyleczy. Dziki asce Boga mog je wyleczy, W naszej epoce celem ycia jest wycznie przyjemno zewntrzna i nie zajmujemy si prawd ani gbok natur czowieka. Gdy jaki urzdnik ma przej swoje obowizki, przedstawia swoje listy uwierzytelniajce i swoje warunki. Tak samo, aby pokaza ludziom, e jestem przedstawicielem Boga pokazuj im cuda. Daj im swoj wizytwk aby mogli poj wielko boskiej nadrzdnej energii, ktrej cuda s tylko maym przejawieniem. Vibhuti lub wity popi ktry wam daj ma moc leczenia zarwno problemw psychicznych jak i problemw mentalnych oraz pomaga w rozwoju duchowym. Bg da mi te narodziny i przysa mnie tutaj aby sprawi, ebycie pojli kim On jest, poznali Jego wielko i aby was umieci na dobrej drodze do prawdziwego ycia. Ludzie myl obecnie w niewaciwy sposb, ich umysy pene s niemoralnoci i zych skonnoci. yjemy w epoce gwatu i okruciestwa. Chc, eby ludzie naprawili swoje postpowanie. Czasami cuda pomagaj mi to robi. U: Jakie korzyci ludzko odnosi z przejawienia siddhi lub cudw? Jak Swami Premananda tumaczy to dziaanie? Jest to dobre pytanie, ktre wymaga odpowiedzi. Jednak nawet jak ci odpowiem, wiem dobrze, e nie zrozumiesz waciwego znaczenia mojej odpowiedzi, poniewa jeste uwiziony przez Maj, wiat iluzji. Mimo wszystko sprbuj odpowiedzie w sposb, ktry mgby zrozumie najlepiej. W swojej egzystencji czowiek jest zanurzony w co nierealnego i z tego powodu nie jest w stanie spostrzega prawdy. Czowiek w swojej wyobrani czuje, e nic nie jest niemoliwe dla niego. Czuje, e moe wszystko zrobi i nic nie jest powyej jego moliwoci. Czowiek jest zdominowany przez pych i na skutek jego namitnoci kieruje swe myli w zym kierunku. Ale w nas jest moc nadrzdna i dziki tym siddhi albo nadzwyczajnym mocom mog budzi t prawd w ludziach. Nazywa si to siddhi albo cudami. Jeli robi co i jestem w to osobicie zaangaowany, to dotyczy to siddhi. Gdy co tworzy si naturalnie, odnosi si to doathputham, co oznacza cud po tamilsku. Siddhi jest to co co jest moliwe do zrobienia po uzyskaniu pewnych mocy duchowych, podczas gdy jeli Bg wyraa si poprzez nas, to s to cuda. Ogldajc cuda tworzy si w nas sprzyjajca postawa do urzeczywistnienia siebie. Cuda dziej si przed waszymi oczyma i widzicie, e nic nie ukrywam. W cudach nie ma sztuczek. To moc, ktra pochodzi od Boga.

W jaki sposb robi cuda? Za pomoc mych rk mog zrobi jakikolwiek przedmiot na waszych oczach. Gdy widzicie to, zaczynacie spostrzega prawd zdajc sobie spraw z tego, e jest to moliwe, i wierzycie mym sowom. Bg da mi moc, a wy zaczynacie wierzy w me sowa. To co wam mwi jest prawd poniewa nie uywam tych boskich mocy w zej intencji. Dziki tym siddhi i cudom zamierzam was prowadzi w kierunku wyszego poziomu duchowego. To z tego powody lecz choroby, ktre inaczej byyby nieuleczalne. Przez te siddhi i cuda nie ograniczam si do leczenia chorb, ale daje moliwo zaspokojenia nieodpartemu pragnieniu czowieka, pragnieniu uwolnienia si z bolesnego cyklu narodzin i mierci i uzyskania wolnoci lub mokszy. Rne myli, pragnienia, aspiracje przeladuj umys czowieka. Moc wyraana przez moj rk moe uly mylom bez koca. Przynosi lekarstwo na wszystkie choroby. Daje ukojenie w cierpieniach mentalnych. Niesie rozwizanie problemw duchowych. Nie wtpi w to, e mona zrobi wszystko. Moc, ktra zostaa mi dana jest poza rozumieniem naukowym. Siddhi nie s tym, co o nich mylicie, moecie prbowa je zrozumie, ale dotyczy to czego poza waszymi moliwociami zrozumienia. Jeli robibym cuda, ukrywajc przedmioty, moglibycie to odkry natychmiast. Jeeli kto zapyta was jak woda tryska ze studni odpowiedzielibycie, e to normalne poniewa jest rdo. Jakie jest pochodzenie rda? Z ziemi. Moecie po prostu powiedzie, e w studni jest rdo i e jest tam woda. Nie wiecie w jaki sposb rdo rodzi si. Tak samo nie jest wane aby wiedzie jak otrzymaem te moce, wystarczy wiedzie jak si one przejawiaj. Moc przychodzi i pojawia si spontanicznie i si nigdy nie wy czerpuje, nigdy nie jest sucha. Jest jak studnia boskiej mocy, ktra nie zaley od sezonu. Wieczny strumie tej mocy bdzie zawsze obecny i ta moc, ktra jest we mnie sprawi, e zrozumiecie prawd. Otworzy ona wasze oczy, ktre pozostaway zamknite i wasz umys, ktry by schwytany w puapk problemw, odnajdzie pokj i ulegnie transformacji. Dziki asce boskiej ta moce realizuje niemoliwe rzeczy, zbyt trudne nawet dla ludzkich rozwaa. Ta rka moe zrobi cokolwiek i wszystko. Krew, ktra pynie w yach tej rki zostaa obdarzona przez bosk moc zdolnoci dokonywa nia wszystkiego. Zwyke sowa nie s w stanie opisa tych mocy. Moj rk tworz wity popi i mog leczy nieuleczalne choroby po prostu kadc j na gowie danej osoby. Nie pragn ani bogactwa ani sawy. Chc tylko urzeczywistnia wite imi Boga. Oddaj si u lotosowych stp Najwyszej Istoty a zrozumiesz co to jest to siddhi. Wyjania to tylko natur Boga a nie jest swoim wasnym wyraeniem si. Bg da mi energi i ja dziaam. Bg po prostu jest. Robi to po to aby wam pomc urzeczywistni Boga. Poko si u Jego lotosowych stp! Te siddhi nie s niczym innym, tylko bosk moc. Poszukuj Boga i prbuj Go zrozumie. Jest to jedyna sadhana, praktyka duchowa, w ktr powiniene si angaowa.

U: Dlaczego Swami Premananda robi cuda? Czy jest to dla dobra innych czy dla przycignicia wikszej liczby osb? To rozpoczo si kiedy byem maym chopcem w szkole w Christchurch college w Matali. Kiedy miaem ochot na czekolad lub toffi, to pojawiay si one w mojej doni. Miaem zwyczaj dzieli si nimi z przyjacimi na wycieczkach szkolnych lub w czasie innych specjalnych okazji. W zamian za to spodziewaem si tego samego z ich strony, ale oni nigdy si w taki sposb nie rewanowali, a wic czuem si zraniony i zy. Nie mogem zrozumie dlaczego tego nie robili i cigle zastanawiaem si dlaczego nie? Mylaem, e to dlatego, e nie chcieli znosi blu, ktry pojawia si w rce kiedy to robisz, poniewa ja odczuwaem taki bl.
W moich dziecicych latach nie byo adnego ukierunkowania na te cuda. Po prostu otrzymywaem to co chciaem - sodycze, wod, jedzenie - i dzieliem si tym z przyjacimi. Pniej, bdc nastolatkiem, doszedem do wniosku, e musi by co w tym i medytowaem aby odkry znaczenie tych cudw. W wyniku mojej medytacji stwierdziem, e rdo cudw jest definitywnie poza normalnym ludzkim wymiarem i dalej zdaem sobie spraw z wielu innych rzeczy - kim jestem, kim bd i duo, duo ponadto. Wtedy uzmysowiem sobie, e powinienem by wiadomy Boga cay czas i czyni cuda tylko po to aby przycign innych do duchowej cieki. Z powodu tych cudw cakowicie zwrciem swoj uwag w stron duchowoci i std wycignem wniosek, e inni postpi tak samo. Kiedy czyni te cuda przed tob, ty rwnie uwiadomisz sobie, e istnieje wysza moc i zaczniesz

myle o niej i szuka jej. W wyniku tego ty take moesz chcie poda ciek duchow. To jest powd dla ktrego czyni cuda na twoich oczach. Nie oczekuje poklasku ani nie oczekuj, e pjdziesz moim ladem. Czy wierzysz we mnie czy nie, nie strac ani nie zyskam nic. Chc, eby wiedzia e jest moc nad nami i e Bg istnieje. Chc, eby rozpocz poszukiwanie prawdy i wdrwk duchow ciek. Musisz pamita, e jest to wiek nauki i ludzie myl naukowo, ale te z uwagi na to ograniczenie umysu nie akceptuj oni tych cudw. Myl oni, e czynienie cudw jest niemoliwe i e jest to pewien rodzaj magii. Std moim obowizkiem jest przekonanie ciebie, e jest to dziaanie Boga dokonywane przeze mnie w formie cudw. Jeeli uzyskasz to przewiadczenie w ten sposb, to nawet gdy nie bd y tu taj, wy wszyscy i nastpne pokolenia bd znay moc Boga i bd wiedziay, e przez ni mog dzia si cuda. Mimo, e jest to wiek zaawansowanej technologii i ludzie maj mentalno naukow, s ignorantami. Rzucam wyzwanie kademu z was, aby sprawdzi autentycznio tych cudw. Ludzie Zachodu, w szczeglnoci, s zainteresowani bardzo badaniami naukowymi i s rwnie zainteresowani ogldaniem tych cudw w celach badawczych. Kiedy materializuj vibhuti chc wiedzie, co to jest i jak powstaje w mojej doni. Jeeli materializuj figurk chc stwierdzi skd pochodzi i jak dokadnie produkuj takie przedmioty z "samego powietrza". Tak dugo jak yj, nigdy nie powiem e to ja robi te cuda, poniewa jest to dziaanie Boga. Nigdy nie mwi, e jestem Bogiem, ale e jestem dzieckiem Boga. Bg przysa mnie na wiat abym naucza dharmy. yczeniem Boga jest dziaanie przeze mnie. Jestem przewodem midzy Bogiem a wiatem. Nie jest koniecznym dla mnie mwienie, e jestem takim a takim awatar lub, e byem tym i tym w moim poprzednim wcieleniu. Jestem i zawsze chc by po prostu Swami Premananda, ktry pochodzi ze Sri Lanki.

U: A wic jak Swamidi czynisz cuda? Inni nie mog zmusi mnie do zrobienia czegokolwiek. Cokolwiek chc w cigu kilku sekund pojawi si. Nie ma znaczenia co to jest, ale cokolwiek materializuj musi to by co co znam albo co mog wyobrazi sobie. Jeeli nie mog wyobrazi sobie czego w swoim umyle to nie mog chcie tego i nie moe si to zdarzy, poniewa aby to zmaterializowao si musz mie koncepcj tego co to jest. Na przykad jeli prosisz o konkretny gatunek kwiatu, to musz zna ten gatunek aby pojawi si w mojej doni. Przypumy, e pragniesz mie prasadam z konkretnej wityni, to musz pomyle o tej wityni i wtedy prasadam pojawi si. U: Jaki stan umysu moe prowadzi do cudw? Dawni wici i mdrcy stale myleli o Bogu i std Jego aska spywaa na nich i byli obdarzeni konkretnymi mocami. Wyznawcy Pana iwy wierzyli, e on osobicie zstpowa i czyni cuda dla nich, podczas gdy ci, ktrzy byli zanurzeni w mylach o Wisznu wierzyli w to samo na temat tej istoty. Ci, ktrzy s na ciece dniany wierz, e te moce przychodz podczas medytacji. Jestem przekonany, e nie powiniene ama sobie gowy takimi rzeczami! Dam kadej osobie zgodnie z jej potrzebami. Jeeli jest chora, mog j wyleczy, ale jeeli kto ma zwyky bl gowy to moe wzi tabletk i nie ma potrzeby mojej pomocy. Kto kto posiada takie moce, nie powinien bra pienidzy za pomoc ludziom z uyciem mocy. Nie powinien spodziewa si niczego w zamian. Powinien by pokorny i nie powinien si spodziewa nawet, e kto powie o nim co miego. Nie powinno si by nigdy prowadzonym przez dum i chwa, poniewa przynosi to zawsze przeciwny skutek. Tylko osoba, ktra osigna bardzo wysoki poziom w swoim rozwoju mentalnym moe otrzyma te moce. Nie ma to nic wsplnego z intelektem - moce przychodz w sposb wyjtkowy. Widziaem tych, ktrzy potrafi lewitowa dziki uprawianiu specjalnego rodzaju medytacji. Zapacili 50 000 rupii za kurs aby unosi si na wysoko niecaych 5 stp od ziemi. Inni prbowali uzyska mistyczne moce w podobny sposb i zwariowali. Te wiczenia nie s dobre dla wikszoci osb, niezalenie od tego czy zapacili za to czy nie. Nie powiniene medytowa po to, eby uzyska cudowne lub psychiczne moce.

SOWNICZEK:
abiszekam - ceremonia obmywania posgu bdcego podobizn anioa, dewaty; Amba - Matka Boska, eski aspekt i maonka Pana iwa; Arduna - wojownik i rycerz, bohater bhagavad gity; ucze Kryszny; aram - miejsce odosobnienia, gdzie yj razem, najczciej prowadzeni przez guru, osoby podajce ciek duchow; atma - pierwiastek woli i dusza jednostkowa zarazem; atma dniani - znajomo Ja, wiecznej i niepodzielnej duszy; Awatara - wcielenie sowa Boego w ludzkie ciao; zstpienie Syna Boego na ziemi; bhadan - pie duchowa zawierajca mantramy; Bhagawadgita - Pie Wielbiciela, cz Mahabharaty, w ktrej Kryszna na polu walki daje uczniowi Ardunie instrukcje dla ycia duchowego; bhakta - wielbiciel jedynego Boga oddany ciece i guru; bhakti - uwielbiajca mio do Boga, adoracja; Brahma - Niezmierzona Istota, imi Boga Stworzyciela, z ktrego narodzi si Wszechwiat. Brahma jest rdem wszelkiej wiedzy, a jego maonka Saraswati jest personifikacj wiedzy. To Brahma da ycie prawu, Wszechwiatowi, Wedom, mdrcom i ryszim; dharma - odwieczne przeznaczenie czowieka, boski cel ziemskiej podry; Draupadi - wielbicielka Pana Kryszny, cakowicie Jemu oddana; diwatma - dusza jednostkowa zamknita w karmicznym wizieniu ciaa; dniana - cudowny dar Boej mdroci, przenikliwe zrozumienie boskich spraw i zasad; guru - duchowy przewodnik, mistrz nauczyciel; zasada kierujca wszechwiatem; Guru Purnima - wito guru, przypadajce w peni ksiyca (Purnima), gdy Soce jest w znaku Raka; Kaalii - czarna Madonna; eska manifestacja boskoci; krlowa czasu; Kali Juga - wiek anielicy dewi Kaalii, wiek wadzy czasu i elaza (techniki); karma - zesp uwarunkowa losowych, splot yciowych okolicznoci; los, dola ludzka; Kryszna (Pan Kryszna) - druga osoba Trjcy witej, Syn Boy ucieleniajcy Wisznu czyli nieskoczon wszechprzenikliwo; Mahabharata - epopeja opisujca dawne dzieje narodu indyjskiego; mahatma - wielka dusza, tytu wzniosego mistrza duchowej hierarchii; Mahewara - jedno z imion iwy; Mirabai - poetka i pieniarka hinduska; Muruga - Karttikeya, Skanda, modszy syn Pana iwa; imi tamilskie (drawidyjskie); Pandawowie - piciu braci krlewskiego rodu walczcych z Kaurawami w epoce Mahabharaty; paramatma - najwysza wola, dusza wszechrzeczy; Premananda - Miujca Szczliwo; prasadam - wegetariaski pokarm ofiarowany anioowi w czasie pudy lub pokarm specjalnie bogosawiony do spoycia, komunia; puda - ceremonialne naboestwo odprawiane take jako praktyka duchowa adepta jogi; Purana - poemat mistyczno-duchowy; ryszi - mdrzec, osoba bogosawiona urzeczywistnieniem Boga i darem mdroci Boej; saddhu - osoba, ktra porzucia wiatowe ycie aby powieci si duchowoci, czynic luby ubstwa; sadguru - zrealizowany guru, nauczyciel wiata; sadhana - dyscyplina praktyki duchowej, ktra prowadzi do realizacji; sanathana dharma - wieczne i niezmienne prawo, wieczna religia, ktra okrela prawa postpowania; Sanga - wsplnota duchowa, ruch religijny; koci; sannyasin - wyrzeczeniec, celibatowy lub wiecki ucze duchowy najwyszego stopnia; satsang - wsplne spotkanie Ludu Boego, zgromadzenie duchowe lub religijne; Swami - wity, Czcigodny, Dostojny; tytu witej osoby; Ojciec wity; Swamidi - Czcigodny Ojciec, witobliwo; ri Ramakryszna Paramahansa - wielki mdrzec i jogin yjcy w XIX w.;

vibhuti - cudownie materializowany popi, symbol czystoci i witoci, aska Pana iwy; Wedy - najstarsze ksigi wite religii objawionej przez Boga; spucizna duchowa Aryjczykw! Wisznu - drugi aspekt Brahmana, zapewniajcy cigo i zachowanie Wszechwiata, Ten, ktry podtrzymuje. Wisznu jako forma immanentna Boga pojawia si jako Awatara w takich czasach historii czowieka gdy istnieje konieczno nowego nauczania. Rama, Kryszna, Budda s inkarnacjami Wisznu.

Adresy kontaktowe;
SRI PREMANANDA ASHRAM ; PREMANANDA NAGAR, (Via) Viralimalai 621316; Tamil Nadu, SOUTH INDIA, tel.: 0091-431-680-260 fax.: 0091-431-680-248 Sri Premananda Center 56/5 Horton Place; Colombo 7, Sri Lanka tel.: 95737 International Coordination for Sri Premananda Centers Xavier & Renee van Bambeke Avenue de l'Avenir 4 1640 Rhode-Saint-Genese, BELGIUM tel.& f'ax.: 32 2 380-64-08

Adresy kontaktowe w Polsce: Spis treci:


Swami Premananda - Owiecony mistrz Wschodu Nauczanie, ktre prowadzi do szczliwego ycia Rozwizywanie problemw Swamidi ma czas dla kadego Wczesne lata Swamiego Premananda Cudowne moce Dowiadczenie nadwiadomoci Medytacja, nauczanie, suenie... - Pocztek misji Nowe duchowe centrum dla Wschodu i Zachodu - Aram ri Premananda Zrb co dobrego dla wiata Nasze biece projekty pracy dla innych Satsang: Przewodnictwo w szczliwym i penym sensu yciu Prema - Boska Mio a twoje prawdziwe serce... O Guru i Mistrzach Duchowych O cechach ucznia O medytacji i rytuale O lingamach i znaczeniu cudw Sowniczek