Vous êtes sur la page 1sur 25

i

- '\ Revue Albanaise E Perkoheshm


FOLKLORE, LINGUISTIQUE, LITTRATURE, HISTOIRE, NOUVELLES
......
VOLUME A ~ XVLHII'If A
Ont collabor ce volume ~ Bashkepunuan t ky xul
MESSIEURS ZOTERINTE
\
N. tt F.
Z*** (atdori i Ianunit Malcs),
Lumo Skendo Frasheri, Bfarion Dodani, Koto H o ~ i ,
Mjk Ibrahim Thnua, Drvish Hima,

v
Gg . Postrippa (Filipp S ... ), Spiro S. Garo,
G. C., Thor1a Abrami,
Lulo F1asheri,
et cte1i

te tjre
)
1
MESALHA SNDV
"jsba.
Desherim' i memedhut (Thoma Abramit) .
1'hirj rni Shqipetaret (Thoma Abramit)
Vm (Thoma Abramit).
Usilta1 i 1i (Thoma Abramit)
Shqiperia (N. H. F .) .
Delhendyshia (K. J. Trbickes)
Mi 1e plho'e va1i (Lulo Frasherit)
(N. H.F.) .
Prifteria (L. Lhogorit).
Nen"'P b1n.r;osu1e (Lulo Frasherit)
Kenge luft (Sqiroit) . .
Fjct (N. H. F.)
Shpi?tmaclhesia (Lulo Frasher'it) .
TrimeTia (K. P. Stfnn LuaJ;asit)
Jl{alltekimi (Spiro S. Garos)
Perpara ! (K. J. Trbickes).
,<.
. . .
YoThi i Skancler bgut (F. S. Gg Pos-
3
3
19
19
34
37
38
50
52
52
53
66
66
6'i
69
70
trippes) . 91
Trimi i 1i (Spiro S. Garos). 91
Politika sotm (N. D. N.) 93
Trwnbta ghemintha1 (M.D. Malesorit) 106,
Ghuha jon (F. b. Konices) . 123
Hovi i MiTdits n' luft (Z***) . 146
Gaid,ti i Shqyptarv n' lufr (Z***) 14
Yazcl (Koto Ho'it) . 147, 163
Bwlti (Pynlms) (Gg Postrippes) 165
Knlshdra (Gg Postrippes) .
Pralh' thjshtere (Koto Ho'it) . 183
Shlcolhat shqyp (Gg Postrippes).
GhTgh Kastrioti (Gg Postrippes) 2m
Lott rnemeclhut (V. Babatasit). 2m
te poJndblt.
Slman Lika, kang dibranisht. ; 137
Kanga Ulqinit . 14!
Hamz Kazazi, kang shkodranisht
Ago Mar Gga, kang l\firdites .
Larn Daci, kang dibranisht 20(
Jus Jolhdashi, kang shkodranisht 206
l"ralha dh pralheza.
lia (Hasan Ages) 3, 20, 39, 52, G9,
jtltimi (fie Perll1tasi)
huaj.
1
Kasrmd1en, k: n. fr. (Ronsardit)
93, 107
4
4
__ ... nera Hialmarit, k.n. fr. (Leconte de
Lisle).
39
Dhn i Shqiperise, k. n. ingl. (Lord Baj-
renit) . 49
Atyrv qi flne, k. n. fr. (Viktor Hygos). 69
Te lumte tha Kativ, k. n. fr. (Lesage) . 92
J,tretye lh
Per thmlin 1e glntltl's litrerishts shqij_J
4, 22,39, 54,72,97,108
Hyri t kenclimii ad:heto?ev te sotmefrenq
(T. S.).
70
Bulcwi, dobi, 1tclobesi glmhes inglisht
(T. S.) .
71
Renclesia ghuhes gb1manisht pe1 Shqipe-
taret .
Puna ltmv.
Vasa paslw.
Glmha shqip .
Pnna ltmv (Lumo Skendos)
Ca lceshilha mi artin shrimit (Fk. K.) .
Glmha shqyp (Gg Postrippes) . . .
Shlcrimi i glmhes shqi'p (Fk. K.).
l"hllhosofi.
Li?ia vtedis (V. Babatasit)
lJfartsct ne Shqiperi (Hasan Ages)
Hlstorl.
91
l 105
\ 124
126
167
18J,
1
204
206
\
. \ 71
1 164
Deftimshlcntarat 1;j6tmise mi 1hezat
lcombit 8hqipetar . 5, 23, 39, 7 , 139
Skandr bgtt (Skendo Frasherit). 3-3
' v 102
Annt Skannr bgut n' Mus t c-
Kara-Mahmnt JJashe Bazalclhia Shlcoclrani. 138
Kanuni i Malcis (Z***) . . . . . 14, , 178
Malazz -.3 Shqypta1 Mishkodralc . 162
Shlca asht banmn n' Shqypni k moti 1897. 203
Lnftat JJfalcis maclh t' Mi;;hkodres
(G. C.) . 205
Ctat Ggnis : Posrippa, R'i Lhoh1,1a,
Riolhi, Grunva Grisia (H. Kavajes) 12 , 147,
183
Slakence
Kopshta shkences .
Frid Nanseni ne Polh te Vriut .
{;eslatj konoml
Bos1a dh Re1zgovina ne panai? te Bnt
slit (V. Babatasit'l
Qysht trgerise (T. '::.. B.) .
107
123
MESALHA SNDV.
Dy fjale per bujqesine dh trgerine
tTl'"
bagctine (Konices).
l"ropagande koulltlar
165
184
Shqipe1ise (T. S. B.) .
Te vijme ner ment (Rapo Palhes).
' eslde per te lme (V. Babatasit).
1,20, 54
18
Priftarak' dh te lcrishtre.
17
21
'
21 Orthodhoksia klrit g1lcut .
Propa_r;anda 22,37, 71
Shqipetaresia (Visar Dodanit) .
N' a ely (jale per shq1pn (Lulo Frasherit).
F c' eshte, komp c' eshte (Skendo Frasherit)
C' rhime (J. N. Pompilit) .
Si te punojme (Prsit) .
Bmtim (Skendo Frasherit).
Midis nv .
Endem clh te ?;etta.
Progmmi tone .
Bashki m, bashlcim !
35
3G
49
65
G5
67
89
90
90
121
121 Trimnia Ggvl! .
Frde .
Frilca Toskev (T. S.).
125, 152, 208
145
Sltka do m thctn lcomp (Shaqir Zabzumasit)
Shtti i Shqiperise (V. Babatasit).
Qe te mos hcwliolit .
146
HG
154
TABLE
Folkloe
DES
1
I. - Hymne rw soleil 7 4
II. - Pour et?;oir le beau temps. 14
HL - A p1s le baptme . 7-1:
IV. - :Jime sujet, autre 'l:ersion 74
V. - Les ufs de saint Nicolas 7
VI. -La 1use de l'homme suprieuTe
celle de la femme . 7 4
VII. - Ruses de femmes . 7 4
VIII. -Le 1ve des trois sws 75
IX. - Un fils heureux. 98
X. - Le mendiant. 98
XI. - Chant des Albanais en pays
trange1. 99
Kuncl1e politilces (T. S.).
Sltkct po ba)n t' lwjt n' Sliqypni (Shaqir
Zabzunasit) .
Kombi shqipetar (V. Babatas.it)
' duht bere
l"olltlke, te rn, ltrn, tt.
LN1e prj Glaclstonit.
..
.....
Ltra. 17, 41:
Qytteria 40, 55, 73
lcetj 4.1, 56, 73,
Ne thiri mi Vlhht' Maqcllionise. 1l
lnt?-igat Italise . . 95,
Pa lcmhe Shqipmia esht humbw ('r. S. B. ).
Albania dh shtypi. i Europes . . 105,
Poliiika .
Komitet bulhgme ne Shqipe1i (V. B.)
Te m .126, 155, 167, 185, l9
Semunclia 1- Zotit Gustav ]fajer . Jo
T' thanmw. >
Vent i hazmr per te gltitli e 152, 166, 18,
Miaft! (V. Eabatasit)
Lojnct ';
C' bejtirn
D' do te bejme
Albania .
Bnlcn1ia Shqypnis (Shaqir Zabzunasit)
MATIRES
XII. - Hymne la lune
XIII. - Comptitions.
XIV. - Le torrent
XV. - Le suc1e de Candie.
XVI. - Le Tetour att pays .
XVII. - Leons cle choses .
XVIII. - Le tombeau de deux amants .
XIX.- Ronde
Le premier rna1s en Albanie 191,
Enigmes populaires albanaises.
Tttt1ouves la destine sttrton chem;n. (Conte
recueilli par M. Holger Podersen)
Les ruses des femmes (Conte recueilli par
M. Holger Podersll).
Comment se font l." invitations dne?.
1
TABLE DES MATIRES.
Linguistique
La lan.r;ue des fils de l'Aigle.
L'opinion de Leibnitz sur la langue albanaise
Sur la prononciation des lettres <- 'li dans le
g1ec ancien .
6
41
80\..
Les nologismes et les lois de l'volution jJho- .
ntique dans la langue albanaise 99
tynwlo,qies et jeux de mots . . 101
La question cle l'criture albcmaise. 111, 123
Les dialectes albanais et la ncessit de lew
fusion. 173
.'\. de re?igiosit clans les temps pThis-
fl'---, tanques. . . . . . . 76, 115, 135, 196
Littrature.
La littrature albanaise . 7
Deux rhapsodies albanaises, de Skiro, tra-
duction littrale 26
Milo et Haclhe, pome de Skiro, traduc-
tion littrale. 43, 56, 75, 114, 134, 176, 193
Hlstohe.
La lgende 1idicule . 8
Le voyage cle L01d Byron en Albanie 11
Douanes albanaises . 13
Un mot cltt great old man . 24
Esquisse cl'ttne tude. swle pC11ti jeune turc. 27
Quelques lettres d'Ali de Tplen . 98
Documents pow servir l'histoire de l'me
albanaise. (I. Chronique de V li le Gu-
guo et de Katchandon. - II. Chronique
do Selman Lika. - III. Chronique de
Sabri bey Pojani et de sa femme.) 110, 141,
172
Notice stw les Bektachis. 111
Les armes de Scande1beg Muse imp-
1'1al de Vienne . 134
Notice sur la mtaphysique des Bektachis . 142
Histoire de l'cole albanaise de Kortcha. 143
Le lime des Bektachis (traduit de l'albanais)
(N. H.F.) . 174, 193, 212
!\'otes politiques, nouvelles, ''arlts.
Varia; et l, notes et documents, 15, 48, 64, 87,
104,120,136
La question albanaise . 44, 57, 83, 101, 119
Les fomberies de l' Ethniki Htaia 28
Rponse un escroc . 81
Valets de plwnes et c1tins . 81
Fin d'une polmique 101
Un plaidoyer en faveur des Albanais (Lon
Cahun)
Mauvaise mthode.
Notes .
Contre les jeunes Turcs .
Simples questions.
Voil comment ils nous insultent.
La sant elu prof. Gttstav Meyer
116
128
129
130
131
132
133
Le mouvement albctnais n'est pas un mouve-
ment sparatiste 157
Echos, nouvelles et documents . 157
Msa1entures d'un .iotw-nal albanais . 159
Petites notes. 169, 188, 213
Manvais gozt on perfidie
A prnpos d'une note
Bibliographie .
169
187
63, 144
E PERKOHESI-IMIA SIIQIP
LA REVUE ALBANAISE
DY TRI FJALE SI PRATHENJ
HKAKU qe u-ndruan ca ltra, eshte s nuke munclme te bejme ndrysh. Jane
ltra shgip qi nuke ghndn, dh per te blrc duhn te holha shume. Pas ca mu
ne na arclhte 11ga dora, porositim shkroiat te pa-patura t ia fabrike, dh shty1
m ato te Perkoheshmn. (Ltrat qe u-shtrenguam t' i kembjme, do t' i ghni
fagn clyte te kores.)
Miq te mire clh te cliture na thane, na u-iuk ashtu clh nv, qe me bukure (
mc nvojshim eshte te dalim ia hre n muaj m 32 kolhona, s dy hre no muaj m
kolho11a. Ne dalim m 16 kolhona, nuke mundim te shtypim artjkelha te ghata
shuma, dh palhat qe qitim kundre armiqev vne te humbura m qene te vogela.
Kur s' kmi per te haruar merat atyrv tc pakev qi, cluk dhene pajtin
para clalur Perkoheshmia, cloftuan te madh desherim per memeclhne.
ARMIQT' SHQIPERISE
'
E ghith' ata qi kane fiohur mire vendin
tone, shhojne qe clhu i Shgiperise
munt te jape buke ni zt mijon shpir-
tev: dini qe jmi tr mijone dh qe
dy mijone prj nsh ngordhin urij; shkrojne
qe Shqipetaret jane miaft te menure ru pu-
num, nuke vtem per zbukurimin tyr, por
dh per miresin' dh per driten ghithe
R:fm.A.KSI.A..
(
irezise l : dini mire qe Shqipetaret te r
mare jane me te ralhe s fjala tc verLta ne g'
)rifti. Cilet prjtin buken barkuJ,, cilet pr
:,in buken mends ?
1. Ainsi les Albanais eux-mmes sont entraPS cl:
m mouvement gnral de prO;lTs et quand ils ser
<nlr,.; en relations suiYies 1wec les autre,;
]Jeut esprer a bon ilioit qu'ils j<;n.19ront un 1mp
'ant, car ils se distinguent, en par la fmess.e
l esprit, la clart cle la pense et la oree elu caracte1
(ELYS!i:E REC' us.)
E PERKOHESHl\IIA SHQIP.
..
111i armiq. Per ate, te ghitho bashkohn ne
, ze. Ytem per kete ndahn qe te gl1ithe nul
trPgojne iii armik. Ca zghatin ghishtin drPjt
dhlperis' Grkut, ca deftojne gharperimin
Shqvt, ca te tjre merojne, m ze te ufite,
trasherin' Halhdup'lv.
Kur deghojme te tilha, nv na vjn ni i pa-
mbajtur gas. Armiqt' Shqiperise jane Bhqipe-
taret, jo te tjre. Shqipetarct kane shkruar m
ghalm' tyre mo tper s iia faq ne histori t
Evropes. N ga me te vogelat te trazuarat ghp:
ne luftat me te ghaktat, Shqipetari ka . hqu"
hark, vtetitur kordhe a zbrasur pushke. A kt
ghe me te turpeshme, me te uite s historia
ketij kombit qi - per pake te qlbur rghent--
sht mish iriu ne ' do lufte, dh kujt s' i
rdhi desherim, nga aqo qint vjt qe shk-
lin dh kurverojne te huajte, s' i rdhi
herim te jape ely pika ghak per Iilin' vthse (
Te dojin 8hqipetaret lirin' Shqiperise, lhta2
bejin; po rine te pa-tunclure, dh andj de:-
tojne qe s' duan Shqiperine, c1eftojne qe jane
armiqt' saj.
Doghoni mire, ne mos clini: S'jane armii
vtem duk nclci.ur duarte ne ghi, po elite pcr
dite dh nrysh punojne kun cl re mcmeclhu .
Sa te felhiqura shkrohn ne Grqi, .a tjaterkunc.
kunre te mjrov Shqipetarev, kundro Palow-
uuzita, sa. kanun lindn ne Stambolh per n
thrur Shqiperine (Pi15-Anuwtlul.), te tera ShqJ-
petaret i nxjrin.
Shkaku i ketyrav te ligav eshte s Shqipc-
taret s' kane shpirtin miaft te lmte per tc da!-
hur lirine; Shqipetaret pshretitin nat' dib
pas ores do te mnnclin te jne far far re-
ber nene Tmkun a nene Grkun, te hiclhn m
ghuiie perpara Ghorgos, t' i qerojne thoiiet rn-
ghuhe. V zakones, qi ryri ne ghak te Shqilw-
tarev, te v:;hin ghithefie lekuren Turkut. ,:
Grkut a noi tjterit zotit, eshte clh shkaku
ghuhav P i
A ta pn'j qi s' knvendojne shqipn, ari
sin lhtazi h bsojne q e s' jane Bhqipetare. ' b.
te l>ejo glmua ne kete punen? Hlvcianet. pe
trg;TD, kuvenc1ojne ca, frenghil:lhtn, ca ghr-
manislltn : po .\ane iii komb. Ps? s kane
rheze, lu' kombi cshte pune rhez, jo ghuh.
Tjteri shkdm tl'>hte f1e ca prj
jane te sun/fisure, ca te p(l(Jl'Zillli'C. Kto th
punerat miat per te tishnr jane, dh - Il(
qofte qe noiii kendo"S nuk i ih - ja, shkurt,
qysh behn. Kur aritt i.i djale shtat a tt vj-
ar, i at' i tij fton miqte, han' pine clh ken-
dojne; pastaj, duk rene vjolite, ni maskara i
qast te ghores foshiles - eila ulerin clh r .::-
piqt - h m lia gershere ne dore i prt a
thle mish t i vent qe eshte turp t' a meroii.
Jane Shqipetare qi s' bejne kete punen; por
ata. kur lindt i djale, ja shpin Iii prifti mj-
kerqlburi, i cili mr dh klht lakuriq
brenda ne lia magh plot m uje.
1\Ios mirni shtrember menclimin tim, u lu-
tm; une s' lnlYencloil kundre ketyrav pune-
rav : te mira a te liga, ' do iri esht i lir t' i
bsojc dh t' i mbaje. Vtem iia pjtj ju kam
per te kerkuar, duk falUl' nclrjs : A kuptoni
si munt t' i ndroht rheza i riut sps - kur
q cljale - i keputne lia cope mish a nme
brenda ne iia magh ? l\Iua s' m' a prt mendia.
2
TRANK SPmo B.ti:a.
VJRSHA
"'
I. DESHEllH1 I hlE'MEDIIUT
Du a menghst :Mait
Kur kemlon bilbili bukur,
Kur fryn reza malit
Dh qarku eshte i kuqur;
Dua Julte fushe,;
Ne meughs kur jan' m v::;e,
Do\ ken b[lrdhe te upes
Yt m vrap r i prse ;
Du a tlytren kraheshkruar
bar mi bar lui' mi lul
f-lhetit 1luk flyteruar
Dh ju pi Vl :;eu tyr ;
Dua ualene ude vre
Kur ndritin yj t' arte,
Kur J'nn zfiri m re
Dh zJefru ;;embren zjart3
te q' emhellighirojne
Nde lisat mbushur m flte
Oh ! sa g-as mua me bejne,
T'er a te vertte!
Po uga ghilh ato me par;l
Dua me shum' Shqipeline!
Dua te vj' ajo mbare,
Dh per jt' te kt lirine!
LA REVUE ALBAN AI E.
II. THIRJ :MI SHQlPETARET
Ghr kur valhe do te jmi
Rob, n ky tyrau pa Mse?
Gher kur valhe do te kmi
Zghclhn mi 7.Vrk n te zste?
Ngrihi sot, s rhi dita,
Ghite <;>' jini Shqipetare!
Nghishni kordha, palha, thika,
Dh zini punen mbare
Te leftolli si a hre
Qe leftonin primlrit tane,
S na nlh' armiku n' clre
0 te mjre Shqipetare!
l\Ialezi, Grker, Bulhgare,
Qe te ghithe po mumlohn
Shqiperis' t' i hejne vare,
Dh ata zoter t' i bchn!
:Musulhman' te Krishtre
Si cljmt' iia mcm qe jini
Bashkohi bashke iia hre,
H iti ;;hpirt iti ghak kini!
Bashkohi ghithe m bse
Dh per memedh leftoni,
Duk' m pasur Zotit shprse
Nga zghclhja clot sl1petoni.
0 burhani memedhtare,
Te thjshte bijt' Shqiperise!
Ne :Molh te kuCJe barbare,
Se afroj koh' !irise !
TllOMA ADltAMl
LULIA MALVT
(PRALHE)
ODObgu s' .kish as aqete prishur m
rakine; andaj, si ra nata permbi qytt
dh ai nuke kthhj akoma ne shtepi,
zoia tU dh bija pandhjin qe kish
perkuvenduar m karafn dh m mzne
pakeze me tper zakon; po ja Hodo bgu tk
ryn, dh, duk puthur gruan vashen, thote :
U-poqa m im velhane, dh ka mare te ra
nga Parisi. Toskua m 1\Ioskon u-nisne, dh do
te j0ne ketu ne pse-mbe-dhjt dite. Si.lh rakine
dlui mzne.
Toskua d]:l 1\Ioskua, nipte Hodo bgut,
qne ne kryqytt te .E'rengut nga afro tr vjt.
I at' i tyr, Hjparak bgu, kish miaft rjpur
boten, kur q mutsarif ne iii vent te 'rG'Skerisc,
per te nxjre aqe te holha sa ja kish dashur
zembera. Andaj mundi te dergoje djmt' tij ne
Paris qe t' u zbukuroht mendia, dh me shume
qc te mesojne ne kry1:qytt te Shjtanit miaft
mjshterira per te rjpur dM ata boten.
Hodo bgu dh femija tij, si pijten, hengren
dh u-ngopne, u-ngrine nga manca
1
, dh vam
afer zjarit. S bent ftohet, edhe pendezat 1
bores :flyterojin jashte si iia mij miza te bardha
Rhga (ashtu q meri i vashes) vuri te pjkc.
geshteiia. Ge hte\at dh shkendilhat kercelhi-
tjin; Hodo bguhiqt kafne si na cul; Ranke
Hodo bghina pint me gadal. Dastaj u-hap
kuvendi, dh ra perseri mi Toskon dh Moskon.
- .K1..1sh di sa do te jne te ndruare ! tha
bgu. Tani qe mesuan mire, shpjt kane perte
mare pune. d h rghendi m bakshishte do t' u
bjre si brsher .
- Vertt, u-perghigh hankua ; andaj s'do
te na deftojne miqesi te madh .Pas ca mend,
shtojti dh kcto fjalat ; Po ne kane hunden
si pakez me tper te zghature, une shpjt ja u
shkurtoii .
Edh kuvendi vat duk nxhur.
- Bujaret Toskua dh Moslma kishin zem-
bere te mire, dh zembera nuke ndroht dot ,
tha Shga m ze te uiite. Edh shtojti, m ze
mc te Ultte pa ngritur syte : Sa vjar eshte
Tosko bgu ?
- ~ < Toskua mbushi, kur u-poqne qrshite, ni
zt dy vjt, tha Hankua; dy vjt me pake
M oskua ka )) .
Shga me s' tha ghe, dh nisi te mendoht.
Pastaj u-ngri : Lsherat saj u-tundne i dr-
clhshiu ne kuris si \i lum i stret ; balhe te
ghJ;e dh te bardhe si :fildhemp, sy te zza qi
shenojin si hark, hnnde as te gbate as te hkurte.
goje vogelosh, dhembe te zborte, gryke te qu-
n1ushte, tranda:fil ne faq dh qrshi ne buze,
; Shga kish te tera bukurirat ; dh kur ct
+ lhte dh holhe si \i xhind- miaft bu-
kure q per te nghare te Bukures se Dhut.
asaj qi ze aqe vent ne te pa-haruarat pralhat
malvt tone. U-ngri, u-qas pnxhrse, d b ~
shtyri syte jashte. Nata kish mbuluar pmet 1
k:)pshtes, ghithesia :flnt, s' deghohj ghe v1
tP pshretiturit bores qi bint gadal gadal
Sltges i vint \a rendesi ne shpirt; i dukj qt
isht vorfere, i dukj zembera si kur pritt.
nofia shprse te large, dh pjti vte vtJ
shkakun ketij trubulhimit. Pastaj vuri t'
bjre qlqit m thoie, duk derguar syte lar1
neper resine tk rhotulhont bora.
(Edh po ka). BASA:::-r AGA.
1. Tq. sofra, gr. trapza.
E PERKOHESHMIA SHQIP.
PER K ASANDREN.
[Pjetrua i Ronsarclit- frenghisht: Piene de Ronsard-
llndur ne 152-!, vclkur ne 15Rf\, ii nga me te
meclhite adhoret Frenghise, aqe sa pasmerojtin
ca Prencli Ronsard . Kencloni ketu ia nga me te
bukurat vjrshat tij, perkthyre shqip fjale per fjale.]
V
OGELOSH, ja te shohim qi
kete menghs kish perhapur fustanin
kuq ne djlh, ne mos ka humbur - tani
qe ra nata - qindt' fustanit te kuq
dh faqt saj qi nghajne faqv tendv.
Bobo! shiko qysh ne pake kohe, vogelosh,
leshoj bukurirat saj, ho bobo! te
bijn mbi dh! 0 vertt lige Nature, m qene
qe na tilhe lul nuke' duron me shume s nga
menghsi ghr ne resi !
Andaj, ne me bson, vogelosh, tani qe vjtte
tend lulezojne ne me te rne ghlbcrin' tyr,
mlidh, mlidh ghlberine ate : Si dh asaj luls,
ashtu plqesia t'a ka per te shuar bukurine
tend .....
(Odes, Livre I, 17). RoNSARD.
LAJTHI MI
[Kete miaft te kripuren pralhezen e mi J)ermbldlwr
fjale per fjale nga goja ii Permtasi, jo pak i shpir-
tesl!m kur kish pmpara syrit raki, mz, dh mish te
pjkur ne hlh.]
1
. U agai vnt ne kote t Huqwnti
' do dite : as i dont zembera katiut
t' i jipt ni lw:x:ht qe kerkonte Du-
ia. Si nisi dh q dshprsojtur, i thote
ni shok : Mr i qup te ghre dh te thlhe,
mbush m ...... fia ghe qi s' jp re manushaq,
dh me siper ve tr ghisht mjalte te .mira.
Shpjrja katiut, dh do te shoh ...... E beri
Duia si i tha shoku. Kur ryri t katiu, as u-
tund nga vendi Halhdupoprifti ; po si pa qn-
pin, i vat pe:para Dus, vuri doren ne gLi,
pruri ne hunde m qurha, pastaj kalhi ne
gojc, thane tunghatjta tunghatc, dh rijtin.
Te math ndr do te me ben, Zot halhdn-
poprift, i tha Duia, ne do mire te mar kete
dhenjn tim, iii qup plot m mjalte. Katm
beri sikur s' kish deghuar, dh tha : P:;
s'rdh Zoterot me shpjt te mar hoxhtin :
une dite per elite te prisja; dh ne mos kish
ardhur, mendimi im q te dergon te te lutm te
urdheron. Edh ate ast thiri kry-shkronesin
(Kafctsez bash-qatib), dh i tha : Silh hoxhtin,
brirak! qi haron ' do pune! Ca mend pas,
Duia dolhi m hoxhtin ne silah. Si mbti vte
halhelupoprifti, uqas qupit, hapi dh, pas ka-
lhur iii ghisht, pruri ne goje : << Ah sa mire
qenka kio mjalta! Futi ghishtin elh fia te dyte
hre pakez me thlhe: Vertt mire qenka,
po me dukt sikur ka noi'ia re ....... : qysh te
thm ....... trandafilte; pa dal te slkofi dh
fia hre. E zbriti ghishtin me thlhe akoma, kur
lengojti ne ghuhe turqisht keshtu : Shubha
joli 1talh-lhah billah, boh-tu0 H, aga! i
thiri nga pnxhrja Dus qi kercist, kth-
hu prapa, ja ketu, s ka t hoxhti fii lajthim.
- Hoxhti i drqte eshte, Zot halhdupoprift,
u-perghigh Duia. Po shiko mire mos eshte noi
lajthim t qupi!
Nr PERMTAS.
[Shqipetare, beni dhjuv si Duia; m qene qe Halh-
clupet ju leshojne te krymbeni ne resi, - kur t'u ker-
kojne te holha nga Huqumeti, dergoni ii qup .......... E
tper eshte te shtoni clh dy ghisht mjalte.]
PER THMLIN NA GHUHES
LTRARISHTS SHQIP
'
E terat vendt dhut kano fia ghuhe l-
trarisht, cl. m. th. te qeruare dh te zbu-
kuruare, qe ate shkrohn
ltrat, punerat; jane dh te tjra menyr
ghuhera, po per kuven vtem. Per trgim: V-
ncianet thone, ne lcuvend : Como a Vinegia, >>
po te ghithe a ta shkrojne: Come a Venezia , s
keshtu jp ghuha ltrarisht Italianev. His-
paiiasit kuvendojne fia qint menyr neneglmltma
po vtem fia : Kastilishtia eshte ghilr. 'Per mos
vajtur lark Shqiperise,l te kujtojme qe ne Grqi
te qemom ish- permbi shumerine neneghu-
herav __..: ia ghuhe qe thoshin te perghi-
theshm (f. xonn:), ne te cilen shkrojtin me shume
Plhutarku lh Straboni, dh m te cilen kuven-
dojin bashke ely Hllne qi. s' qne linlur ne iii
dh.
Vtem Shqipetaret s' kane lia ghuhe te tilhe;
dh andj vjn qe kmi mbture te ndare neri
-A. 4-
LA REVUE ALBANAISE.
nga tjaterin, andj kane rhjclhur aqe te keqia '
per nv te mjret. Eshte nvoje dh shtrengim
te hclhim thmlin fia ghuhes ltrarishts;
eshte nvoje clh shtrengim te shkrojme te ghi-
the sa jmi, p. t. bom , jo ndrysh; po pas-
taj l te thmi, ne kuvencl, zbom, dbom, vdom,
abora, rom .. fTOra, kio s' ben ghcsni.
E rcnda punes godit qe - m mare :fia ne-
ncghuhe shqip si shtypin ghuhes ltrarishts
te Kombit - eshte frike te mos meritn ata qi
kuvendojne neneghuherat tjra ; s Prenclia
na shpctofte m koken qe kane Shqipetaret!
Eshte dh vertt ge, v munt Elbasanishts, as
fia neneghuhe ka miaft qeruari per m u-lartum
ne kry te tjrav. Anda,j, dnht te marim pake
nga tetera neneghuherat; clh jo te marim si te
bjrc, po mbas ketyrv kanunv :
I. Kur !la fjale perthoht
1
ne shume menyr,
po mban ghithefe afro ih ze - si bom, dbora,
tj .. - atehr cluht te mbajme ate fjalen kujt
buza (forma) aferoht me shume rhezes.
II. Kur ely a me shume fjale kane afro ru
si shoh, &c;htrOJi, sllik01, - atehr
cluht tc zghdhim ' do fjales shpirtin vte.
III. Kur nuke fiohim rhezen clh kmi liri te
zghdhim, atehr kuptoht pa tl1ene qe eshte
nvoje te mbajme ate fjalen kujt zeri fmkon
me embel vshin.
Na tjatere hre do te trgojme dh kanunt
mbas te cilev lipst : ln te nxjrim fjala te ra,
2n te punojme ghuhen.
Tani, m qene qe Perkol1eshmia Shqip do
te kencloht prj me te ltruarv Shqipetarev,
ne u-ndoclhte i'iri kujt t' i dukt qe nv lajthi-
tmi, ai ka nvoje te na shkroje qe te mundt
te vje mbare puna 2.
Shkroni ghitheie bom, jo ndrysh : s kio
si dukt. ka shoqeri m : 0opE!l.=, d. m. th.
ra qi fryn nga an' bores.
Slioh cl. m. th. syte tim kuptojne ghe-
kafshe (tq. gho:tmq, gr. vlpo, frenghisht :
voir). Ycshtr01i cl. m. th. kthi syte drq fi.i
vent (gr. paratiro, tq. bakmak, fr. regarder).
Sh ile o cl. m. th. mendohm duk veshtruar
1. Perthenj = ; gr. profora.
2. Sot per sot cluht te ndmtojme me te nvojshn.,at;
anclaj, ato qe shklojme ketu jane jo mbas raclhes se
grammatikes, po mbasraclhes se nvojeR.
(gr. paratiro silhojizomnos a rne clrqt silhoji
zom paratiron, tq. nazar-i-itibara alhmak, fr
considrer).
.Tri eshte feme1e, tr eshte : Tr
gra, tri pula, tri hre; tr plq, tr pishg, tr
lerim.
Ri eshte mashkulh, 1ict eshte femere (nuk
ka ne): Na hre :fii mbrt kish ii velha, fia motn
:fii-zt cljm :fia-zt vasha; djmte dojin iil
tjterin, dh vashat nara tjteren.
Qi eshte ne vent te i cili, eila : qeni
ka mer Grk, tj. Qe d. m. th. : 1 n te ci lin, t
cilen , qenin qe thorre Turk; 2n si hl. 'itn, g1
clhia na, lt. ut, tq. ta qeh, p. t. : prifterit P"
nojne qe te na klhasin ne var 1,
T. S. B.
DEFTI MSHKRUARAT VJTERISE
Ml RHEZAT KOMBIT SHQIPETAR
I
GA me te vjterat kohera ghr ne kol
tk rane mbi dh ltrat Grqise db
Romes, sa shkrofics kane nor
fjale qi ngt - nga afer a perselargu -
rhezat ,lwmbit shqipe.tar, ato fjalat do t'i pern
blrlhim, t'i shtypim ketu dh t'i perkthjme.
Homjri n katre vend kuvendon mi Plha:
ghet, dh ghitheie m levderim te math :
N;;iv o:0 rc-;, oGGvt fl::i.o.uytzQ:; ''Apyu;
2
Ellc.<toll,
c-'i r' "Ao:;, o'i r' 'Aam;v, ol: n Tp'iixiv i:vip.ovro,
OL r' Elf.OV <];0/."liv f.o' 'EJ./.doo: l.:t.J.ty:.i:;::ctu
::H zcd EUr,v::; zo.[ 'Axo.toi
rw:; o.0 7.v cipxb;
(Illiadhe, kenge II, vj. 681-6).
Sa qe rojin ne Qytt te Plhasghev, sa dl
ne Alhe, sa dh ne Lope, sa qe punojin dhn
Trakines, sa dh kishin Puthjn dh grabuku
pasuren Hlhadhen, te ghith' ata merohshin
J\iyrmidhone dh Hllne dh Akaifi : mi pse-
clhjt aniat tyr kryurdheront Aqilhti.
ZE0 &vo:, n;),oOt vo:iwv,
11c.)c!J,_r, p.::owv ouuxr.tp..f'W O:p.q:,i rH 2:::Hoi
GOt vo.ivucr' Cvti7T01TOOE;, xo.p.o.tEll7.t.
(Ill. XVI, 23.'3-5,
1. N uke na mbti vent per me shume.
2. Si dukt, ne Shqip te qemom qytt thohsh a
--
E PERKOHESHMIA SHQIP.

Jupitr, mbrt Dhodhonas, Plhasg, ti qi 'r
ron lark, dh urdhcron mi dimervslmren.
Dhodhonen, ne ms te Slhev,vjrsiitorot tend,
te cilet jane kembepalare :flne mbi dht !
''Jhot AJ,Ooto llo:r;i'o0 <pCJ.iOtfH; t6;,
'l1rr.60oo, .%o Z0'.7cl z IJ[l.i:rr,v.
(Ill. XVII, 288-290).
Edh Hippothua, i drituari bir' i Plhasgut
Lthes, hiqt Patroklhon kemb neper trazimin
luftes. >>
Kpi,q n; {CJ.t' ri, fl.rJI{l i11i o:-orrt ,.,;;,,f{l,
z.d,''; %0'.t TitEtpo:, v o' (}.y0p(iJ7rOt
-:1oiJ.oi, c.TIEtpG"tot, XO'.L vyJ,zov;O'. rro).lj<.
LA LANGUE DES FILS DE L'AIGLE
1
A
PRE et rude, comme le peuple vigou-
reux qui la parle, mais aussi pleine de
saveur et de grce, comme les fruits et
les :fleurs des montagnes o elle est par-
le la lanaue albanaise -- encore qu'appauvr1
' .
par une inculture plusieurs fois sculaire -- est
apte exprimer, avec un merveilleux sentiment
des nuances, les conceptions les plus subtiles de
l'esprit humain, les vibrations les moins percep-
tibles de la nervosit, l'encontre des patois
serbe, bulgare et grec moderne dont l'effort vers
la nuance n'aboutit souvent qu' de grossiers -
peu-prs : Que los savants, assez nombreux au-
jourd'hui, qui albanisent, >> que les alba-
nologues >> (puisque le terme existe en allemand)
relisent l'ode exquise de Ronsard :
:Mignonne, allons yoir si la rose ..... ,
qu'ils la fassent traduire en les
patois susmentionns, qu'ils veuillent bien en-
suite jeter un coup d'il sur la version alba-
naise que nous en avons donne plus haut, et la
comparaison ne manquera pas de les intresser.
1. Albanais est un terme usit exclusivement par les
tranoers. Les Albanais fle dsignent eux-mmes par le
terme"' de Shqipeta1s qui signifie sans doute: disciples.
fils de l'aigle , -littralement aquilins.
(}.).i.lj o' (}.)J.(ijy y).WIJrJO'. fl-E{J.t{[J.Y0' v p.v 'AzO'.tO,
El/ o"Eri:O%,CijU . ..... , v cE
6-(iJptSE: re: 7f-tf.1%E OiOt Tc IfO'.rJ(O,:,
(Hoclys1{ja, XIX, 172-7).
Eshte ii dh qi meroht Kreta, ne mes
ujav te zza
1
i bukur dh i majme, rhth
rhotulh m dt; atj ghndn iirez shume, te
pa-numerosurc, dh nente-dhjt qytt; po
ghuherat atjshme jane te trazuara fiara m
: sps jane atj Akai. jane dh far
far Krotare, dh Qydhonase, dh Dhorifi
ndare ne tr popuj, jane dh Pelhasghe te
prendishme (d. m. th. te forte si Prendia). >>
HoMJRI.
Antique comme les divins Plasges sur
les lvres desquels elle :flottait lorsque, los pre-
miers, ils parcouraient d'un pied libre l'Europe
vierge, la langue albanaise peut revendiquer la
gloire d'avoir contribu la formation du voca-
bulaire hellnique. Ce qui est certain, dit
Louis Benlw, c'est que le nombre des mots
gographiques de l'ancienne Grce qui s'expli-
quent avec le secours de l'albanais parat tous les
jours plus considrable. Ds le 5e ou Ge nu-
mro, nous publierons des tablettes tymologi-
ques qui tabliront d'une manire satisfaisante,
pour les esprits libres, que la langue hellnique
renferme des mots dont la racine est albanaise,
-- et nous avons la prtention d'avoir assez de
critique pour viter le pige ridicule qui oonsis-
tmait intervertir les rles, et donner comme
racines albanaises des mots qui ne seraient au
contraire que des drivs grecs. Non toujours
sans succs, rappelons-le en passant, un minent
philologue allemand, Otto Blau, a tent d'inter-
prter au moyen de l'albanais les inscriptions
lyciennes
1

Eh bien! cette langue qui unit une beaut
intrinsque une certaine utilit scientifique (si
relative que soit cette utilit), on refuse ceux
1. Das albanesische als Huelfsmittel Zltl' E1klaerung der
Lylschen Insch1i(ten, (Leipzig, in-8).
-- A. 6--
LA REVUE ALBANAISE.
qui la parlent le droit de la cultiver. Il se passe
en un coin des Balkans ce fait, unique clans les
annales des perscutions, que des gens, ne con-
naissant qu'une seule langue, risquent ln, prison
s'ils crivent cette langue pour eux-mmes, la
pendaison s'ils l'enseignent aux autres. Nous
pourrions citer des noms et des dates. D'ailleurs,
chacun pourrait en faire la preuve si, en traver-
sant la frontire turque, il prenait soin d' empor-
ter dans sa valise un simple spelling-ook d'alba-
nais. Nous avons bien deux ou trois coles, mais
elles ne sont maintenues qu' coups de fusils
1
.
Cette tyrannie stupide est d'autant plus stup-
fiante que les Albanais - tout le monde peut
s'en rendre compte en ouvrant au hasard un
livre d'histoire - ont crit avec leur sang les
plus glorieuses pages de l'histoire de l'empire
turc, seuls ils ont lev ce grandiose difice, seuls
ils le soutiennent, et il ne tiendrait qu' eux
d'achever d'un coup de pied une ruine que tout
le monde souhaite.
Se trouvera-t-il au moins dans la libre presse
de Belgique (puisque nous paraissons en .cette
terre de libert), parmi les journaux qui traitent
de questions trangres, surtout en un temps o
prcisment une question de langue passionne
co pays-ci, - se trouvera-t-il un journal pour
porter la connaissance du public qui aime
s'instruire, ces faits ignominieux, non pour notre
dfense mais pour ajouter encore un crime i1
dj trop nombreux, du malheureux Ab-
dul-Hamid, et surtout pour expliquer d'avance
des vnements extraordinaires dont les Bal-
kans - certaine heure, peut-tre prochaine
- seront le thtre?
Ce que nous pouvons dire, c'est que, dgags
de tout esprit de propagande, libres dans la sr-
nit des constatations lointaines, nous nous bor-
nerons ici notre rle de chroniqueurs; et s'il
nous arrive parfois d'lever, en faveur d'un
peuple brave et bon qu'un idiot inconscient
menace de faire disparatre comme nation, notre
voix avec plus de violence que de coutume, ce
sera toujours aprs une lecture attentive des
lois belges sur la presse. 1\fais co qu_e nous ne
saurions affirmer, c'est que les fils de Pyrrhus le
vainqueur de Rome, et d'Alexandre le vain-
queur du monde, ceux que Byron enthousiasm
1. Lire dans les Va1ia la note sur les manifestations
d'Elbassan.
a salu en strophes immortlles, de jour en jour
plus conscients de leur droit et de leur force,
ne finiront pas par s'impatienter, et que, une
heure moins loigne peut-tre qu'on ne pense,
ils ne forceront pas, aux yeux de l'Europe ton-
ne, les Turcs-:- coups de foudre - se rfu-
gier en Asie.
LA LITTRATURE ALBANAISE
'HISTOIRE, le thtre, le ro.-
man, la philosophie, tous les champs ou
sc manifeste, se dveloppe et s'affirme
l'activit intellectuelle des peuples, sont
inconnus aux Albanais. Toute la littratme alba-
naise pourrait contenir en cinq ou six volumes
point trop serrs. On aurait pu s'tonner bon
droit, tant donnes la vigueur et la souplesse
merveilleuse de la langue, de cette pnurie, si
nous n'avions parl, clans l'article prcdent, de
la stupfiante perscution dont ceLte langue est
l'objet.
Mais si la fourberie et la force brutales peu-
vent comprimer les talents individuels, elles sont
impuissantes contre l'lan collectif et anonyme
de tout un peuple qui veut chanter ses malheurs
ou exalter sa gloire et ses joies. Aussi la littra-
ture populaire albanaise, encore que restreinte,
est d'une beaut et d'une originalit telles, que
vritablement la qualit ici n'a pas regretter la
quantit.
Ce fut une smprise pour les folkloristes et les
savants, lorsque en 1866 Hironyme de Rada,
grand Albanais, publiait Florence ces admi-
rables rhapsodies albanaises recueillies avec
patience dans les colonies de la Calabre .et du
Napolitain, o, apportes de la mre-patne par
les migrants, elles circulaient de lvres en
lvres depuis quatre sicles et demi. Une des
plus belles rhapsodies, la chevauche des fan-
i mes , dont l'harmonie sombre et puissante
n'est comparable qu'aux..plus sublimes sympho-
nies de BeethoYen, a t traduite (assez mal
d'ailleurs) en plusieurs langues.
En 1887, M. Ghus Skiro publiait Palerme
un nouveau recueil de rhapsodies albanaises,
infrieures sans doute celles recueillies par
M. de Rada, et la plupart d'une provenance
, manifestement rcente et moins populaire que
-A. 7-
E PERKOHESHl\iiA SHQIP.
personnelle, belles cependant et dignes d'tre
traduites dans les langues des nations lettres.
. Nous commencerons prochainement la traduc-
tion des Rhapsodies, et nous tablirons que, si
l'on parvenait recueillir et mettre en lumire
tous les fragments rhapsodiques indits qui
doivent encore exister, il serait possible de
reconstituer - par un travail de critique et
de synthse analogue celui dont l'lliade et
l'Odysse ont t l'objet- un pome grandiose
et merveilleux, unique en son genre.
Avant de quitter la littrature populaire
(populaire dans l'acception la plus haute du
terme), on voudra bien nous permettre d'annon-
cer aux albanologues et plus encore aux folklo-
ristes que nous prparons un recueil de ballades
et de complaintes glanes et l dans l'Albanie
mridionale et qui paratra ultrieurement avec
une traduction franaise en regard. Ce qui offrira
peut-tre quelque intrt de nouveaut, ce sont
surtout les complaintes, les thrnes 0(.;-r,-
Vt:Jciio: ), ces lamentations rythmes que les femmes
improvisent sur la tombe des morts et dont le
caractre antique a souvent frapp les voya-
geurs.
Si nous passons maintenant la littrature
individuelle ou crite, nous ne voyons que deux
ou trois noms citer. D'abord Ghul Variboba,
auteur d'un admirable pome religieux : La
vie de Sainte Marie Vierge , paru en 1762
Rome, et devenu malheureusement d'une extrme
raret; puis, Hironyme de Rada, dont l'uvre
personnelle est d'une saveur si rude et si ori-
ginale, auteur surtout des Chants de
qui, publis avec une traduction italienne en
regard, lui valurent l'amiti de Lamartine. Citons
enfin les gracieuses et fraches Fleurs printa-
nires d'un pote qui signe N. H. F. (Bucha-
rest, 1890) et qui vient de donner une bonn
traduction en vers albanais du pr0mier chant de
l'Iliade.
Un mot sur la prose : Quoiqu'il n'y ait pas
d'ouvrage original lisible en prose albanaise, on
peut dire nanmoins qu'elle est arrive un
certain degr de perfection avec la traduction
des vangiles par Kristoforidhi d'Elbassan, tra-
duction gniale, et le terme entendu dans un
sens relatif n'est certes pas exag,r; car, tandis
que, dans la plupart des autres langues, la parole
du Sauveur s'affaiblit ct devient banale, elle a
dans la version de Kristoforidhi une force vri-
tablement divine, et une grce touchante et
persuasive qui nous meut; et mme tel passage
(le Sermon sur la Montagne par cxem ple ) y est
certainement supriem au texte grec. Pour se
rendre compte de l'importance que nous attri-
buons Kristoforidhi, il faudrait songer la
place qu'Amyot, le traducteur de Plutarque,
tient dans la littrature franaise. Aussi sommes-
nous reconnaissants la grande Socit Biblique
de Londres d'avoir favoris les traductions des
vangiles par Kristoforidhi.
Disons enfin un mot de notre devancier et
ami, 1\1. N. N. Nao, qui, par la publication du
journal Shqipetari en 18tl8, Bucharest, a
contribu former la langue de la polmique en
albanais.
T LA LGENDE RIDICULE
E clbre ecnvain polonais Sienkievicz
raconte, au commencement de ses spiri-
tuelles Lettres d'Amrique , que,
traversant l'Autriche pour se rendre
je ne sais quel port de la Mditerrane et l
s'embarquer pour New-York, il s'tait trouv
on chemin de fer avec un Franais fort dis-
tingu. La conversation engage, le Franais,
qui tait charg d'une mission scientifique dans
les Balkans (une mission gographique, sans
doute), ayant appris que Sienkievicz tait Polo-
nais, lui demanda gravement s'il n'tait pas vrai
que la Pologne tait voisine du Montngro. A
quoi Sienkievicz rpliqua que, lorsque le canon
tonnait Varsovie, les habitants de Cet tigne
l'entendaient. C'est l une anecdote qui pourrait
tonner ceux qui ne connaissent pas les Franais;
mes simples et commerantes en gnral, les
Franais ne se soucient gure de ce qui se passe
ailleurs; et mme, pour les questions les plus
hautes, il!l se contentent d'ordinaire de lire l'opi-
nion de leur journal, qu'ils s'empressent d'adop-
ter. C'est cette simplicit primitive de peuple
ignorant, domin par les reporters et dirig par
eux, qu'il faut songer pour expliquer les burles-
ques manifestations grcophiles dont Paris a t
dernirement le thtre; car, n'en doutez pas, la
-A. 8-
LA REVUE ALBAN AISE.
commencement de ce sicle, des malheureux,
dvors par la passion de M. Jourdain, en mal
de titres, s'affublrent de celui, peu hraldique,
de philhellnes. Mais l'on sait qu' il y a dans cha-
que pays un conseil charg d'examiner l'authen-
ticit des titres, le conseil hraldique ; or,
pour le malheur des philhellnes , il s'est
trouv dans la docte Allemagne un savant cons-
ciencieux, un grand savant, Fallmerayer, qui
s'est rig en hraldique ct a jug les
faussaires. Dans un ouYrage retentissant, qui est
un des plus beaux monuments historiques et phi-
losophiques des temps modernes, Fallmerayer a
<lmontr que philhellne ne signifie rien,
puisque les Hellnes ont disparu de la surface
clc la tErre; que les actuels habitants de la Grce
forment un peuple moderne o l'lment domi-
nant est l'lment slave; que soutenir le con-
traire, c'est faire preuve d'ignorance ou d'ent-
tement. D'autres savants ont complt les travaux
de Fallmerayer, et ont fortifi ses preuves. Or,
qu'est-il arriv? Les commis-voyageurs de
toire, avec une inconscience d'idiots, ont con-
tinu leur propagande ridiculement enthousiaste
en faveur des habitants de la, Grce et le nombre
grande majorit de ces braves gens ignoraient
pourquoi ils manifestaient, et pensaient vague-
ment qu'il s'agissait de quelque question cono-
mique, le commerce du beurre et de la graisse en
pril. Quant aux jeunes bourgeois des coles,
dont Laurent Tailhade a nagure fustig de si.
belle l'incurable imbcillit, ils ont tenu
montrer leur amour des lettres grecques et
chanter la gloire de l'Hellade, en imitant de leur
mieux les rossignols d'Arcadie. Le plus hilarant,
c'est que les manifestations taient diriges ou
encourages par des acadmiciens, des historiens,
des sociologues, des politiciens, de grands jour-
nalistes, par des hommes qui, en raison de leur
profession ou de leur titre, devraient avoir,
dfaut d'rudition ou mme d'instruction suffi-
sante, tout au moins quelque lecture. M. Henri
Rochefort, ce rpugnant gaga la face testi-
culaire, dont les engueulades , parce que trop
rabches et trop monotones, avaient lass mme
ses admirateurs, a cru l'occasion bonne de rappeler
qu'il vivait encore, et il s'est fait le dfenseur d'un
roi, le roi de Grce. ll explique son attitude au
moins inattendue en disant que dpouiller la Tur-
quie au profit de la Grce, c'est faire uvre de li-
bert. Pauvre vieux! s'il s'tait donn la peine d' -
tudienm pou la question d'Orient, il aurait appris
que souhaiter de voir reculer les frontires
actuelles de la Grce, o' est souhaiter l'crase-
ment de nations (telles que les nations albanaise
et valaque) qui ont aussi le droit de vivre, qui
veulent vivre, et qui affirment leur droit l' exis-
tence les armes la main: que si l'on permet aux
Grecs de s'tablir en Crte, la force et la har-
diesse de ce peuple d'escrocs et de voyous en
seront dcuples, et du mme coup considra-
blement amoindries les chances de libert des
nations dont nous venons de parler.
, des philhellnes n'a fait qu'augmenter.
A ct de cette bande de journalistes, dont la
clbrit est en raison inverse de leur sincrit,
qui se moquent de la libert des peuples et qui
tiennent surtout se tailler de bonnes rclames
et satisfaire des rancunes personnelles ou de
parti contre le gouvernement, - il y a les phil-
hellnes purs, ceux que sduit encore le prestige
de la terre o pour la premire fois le Rve prit
forme sur les lvres cratrices des ades et sur
la blane;heul' veloute des marbres clatants. Le
penseur toutefois se demande ce que peut bien
signifier philhellne : et il se rappelle que, au
- " 0
Les aveugles demeureront aveugles in scula
l!reculontm, et vous leur enfonceriez des clous
dans les yeux qu'ils ne les verraient pas davan-
tage. Aussi ne voulons-nous pas nous donner la
peine inutile de dtruire encore une fois la L-
_r;rndr Ridicule. Cependant, pour les hommes de
bonne foi , pour ceux qui, quoique instruits ou
mme rudits, n'ont pas eu, par la nature de
leurs tudes, l'occasion d'tudier la question,-
nous allons donner, comme simple plnn de re-
cherches, un sommaire trs 1"Clpide des preuves
destructrices de cette lgende.
J\1ais d'abord, nous devons poser deux faits :
J o Les Thraces, Macdoniens, Epirotes, Illyriens,
Crtois et autres, n'taient pas, ne pouvaient pas
tre de la race hellnique : ceci est prouv suffi-
,;amment par l'pithte de barbarrs que les Hell-
nes leur appliquaient; 2 Les Hellnes taient tous
soldats mme les vieillards, mme les trs jmmes
gens; on peut donc valuer le nombre des soldats
runis en temps de guerre comme reprsentant le
tiers de la population, mettons - pour rester au-
de la vrit - le sixime ; or, tant
d01ms les chiffres approximatifs des arme
1
E PERKOHESHMIA SHQIP.
hellniques coalises dans les grandes luttes, ct
en tenant compte des tribus qui restaient
l'cart, - on peut valuer le ma :x imwn po.,siu7e
de la population de la Grce ancienne deux
millions d'habitants.
Voici les preuves :
I. PREUVES ESTHTIQUES. - Le type des Hel-
lnes et celui des habitants actuels de la Grt:ce
sont diamtralement diffrents. A noter surtout:
le nez, d'une ligne harmonieusement grande chez
les Hellnes, petit et souvent retrouss chez les
Grecs modernes ; les yeux, grands et fendus en
amende chez les Hellnes, petits et ronds chez les
Grecs modernes ; la figure large et le menton
ovale chez les Hellnes, la figure et le menton
absolument simiesques chez les Grecs moder-
nes. Enfin on doit noter la srnit parfaite,
le geste ample, la dmarche d'une noblesse et
d'une majest presque orientales, qui caract-
risaient les Hellnes; et la nervosit fline, le
geste de marionnette, la prestesse et la rapidit
de fripons ayant fait un mauvais coup, qui sont
les traits distinctifs des Grecs modernes.
II. PREUVES l\IORALEf;. -Bravoure des Hellnes,
lchet et poltronnerie des Grecs modernes (lire
plus loin le tmoignage de lord Byron, et voir
dans les llaria notre concours). Incapacit ab-
solue, chez les Grecs modernes, pour tout ce qui
concerne les choses de l'esprit : pas un savant,
pas un orientaliste, pas un hellniste remarquable.
pas un philosophe, pas un pote, pas un drama-
turge ; mais beaucoup de journalistes, beaucoup
de pions, beaucoup de perroquets, des rimeurs
sans nombre, des auteurs de farces n'en plus
finir. Nul sentiment esthtique, mme en quan-
tit infinitsimale, chez les Grecs modernes : pas
un peintre, pas un sculpteur, pas un musicien.
pas un artiste d'aucune espce. En fait d'art,
les Grecs modernes ne connaissent que la ma-
onnerie et le badigeonnage.
III. PREUVES HISTORIQUES. -En 14G avant
J.-C. :Prise de Corinthe par Nummius, rduc-
tion de la Grce en province romaine sous le
nom d'Achae; rsultat: quelques milliers de
Grecs tus, immigration de Latins et introduc-
tion dans la populaLion hellnique d'un lment
tranger.
En 87 av. J.-C. : Soulvement de la Grce par
:MithridatC', victoire de Syl1a aprs le sige
terrible d'Athnes; rsultat : le tiers des Ath-
niens tus. De 383 388 ap. J.-C. : La Grce,
devenue province de l'empire est rava-
ge par les Visigoths sous la conduite d'Alaric;
rsultat: quelques centaines de mille Grecs tus,
un nombre considrable de Visigoths tablis. En
4GG, invasion des Vandales : massacres, migra-
tions de Grecs, nouvelles fusions. En 475. inva-
sion des Ostrogoths; en 500, invasion des Bul-
gares; mmes rsultats, mais plus accentus. La
grande invasion slave porte le coup de grce
la race hellnique ; pendant deux sicles, les
Slaves massacrent et pillent, ils se rpandent
par toute la Grce; en 746, ils s'tablissent
dfinitivement dans le Ploponse. Au rxe sicle
une invasion arabe, au xe sicle une nouvelle
invasion bulgare, sont repousses, mais avec de
fortes pertes. En 114G, Roger II, roi des Dcux-
Siciles, prend Thb<:'s, et emmne plusieurs
milliers de Botiens captifs. En 1204, lors du
partage de l'empire latin par les Croiss, miette-
ment de la Grce en fiefs, d'o migration do
tous les habitants aiss de la Grce, qui no vou-
laient pas tre serfs. Enfin, en 145G, prise de la
Grce par Omar-pacha: massacres, et surtout
migrations en masse vers l'Italie et l'Occ:ident.
Pendant que la petite population de la Grce
se renouvelait ainsi plusieurs reprises par un
va-et-vient continuel, comme l'argent dans la
caisse d'un picier, un autre peuple, les
-- qui, grce la nature montagneuse et inac-
cessible de leur pays, grce aussi leur caractre
belliqueux, avaient pu se maintenir purs de tout
mlange tranger, - obissant cette loi histo-
rique, maintes fois observe, qui pousse les peu-
plades une migration lente et continue vers le
Sud, descendaient par groupes do familles et
s'tablissaient en Grce. Albanais, Slaves ou Visi-
goths tous ceux qui se rpandaient en Grce.
conservaient leurs langues respectives dans les
familles, mais, parce que ces langues n'taient
pas crites, adoptaient le patois grec moderne ou
romaque pour leurs relations sociales.
IV. PREUVES LINGUISTIQUE . -Jusqu'au xvnr
0
sicle, les langues albanaise et slave dominaient
dans la Grce. Hahn affirme que l'Attique, la
Botie, l'Argolide, d'autres provinces ct un grand
nombre d'les, taient, mme au commencement
-A. 10-
LA REVUE ALBA AISE.
de ce sicle, albanaises de langue
1
. Aujourd'hui
encore, trois cent mille individus parlent alba-
nais en Grce.
V. - D'une faon approximative
mais assez prs de la vrit, on peut dcomposer
ainsi les Grecs actuels : 3 diximes de race alba-
naise: 1 dixime de race valaque; 2 diximes de
race slave; 3 diximes d'Ostrogoths, Wisigoths
et Vandales ; 1 dixime divers (Latins, Isralites,
Arabes, Normands, Italiens. etc., etc., etc. ).
Que les marionnettes gardent leur foi tou-
chante. Plaise aux Penseurs tudier, rflchir,
parler!
LE VOYAGE DE LORD BYRON
EN ALBANIE
Now he aventured on a shore unknown
Which all admire, but many chead to vie,v,-
f
L se voyait enfin sur un rivage inconnu
' que tout le monde admire, mais que la
plupart redoutent de voir ...... C'est par
ces vers que commence dans le deuxime
chant de Child-Harold cette suite de stances
admirables qui auraient immortalis les Alba-
nais, si les Albanais avaient besoin d'immorta-
lit. Il faut relire ces pages pour sentir l'enthou-
siasme qu'inspil'aient Byron l'Albanie et les
Albanais; mais aux chants de source divine,
nous prfrons encore les lettres, les notes, les
souvenirs, tout ce qui, crit d'une plume plus
familire et moins compose, rvle davantage
l'tat d'me de lord Byron.
Les Balkans retentissaient alors du nom d'un
Albanais qui, simple gentilhomme, avait acquis
assez de puissance pour menacer srieusement la
prsence des Turcs en Europe. La gloire d'Ali
Tplni s'tait mme tendue jusqu'en Occi-
dent; et c'est ainsi que le roi Gustave-Adolphe,
se rendant Jrusalem, sc dtournait de son
chemin pour l'aller voir. Lord Byron, dans une
lettre sa mre
2
, raconte son voyage en Albanie
ct la rception que lui fit Ali de 'rplen :1 J'ai
travers l'intrieur de l'Albanie pour aller visi-
1 Albancsisclw Stzulien (Ina 1N5) ; I. Ethnographisch-
Historisches, passim.
2. Lettre de Pr,za, 13 octobre 180\). Lellers and Jom-
1Wl of lord Byron, with notices of his life by N OOHE
(Londres, 1H:30), 2 vol. in--!
0

ter le pacha. Je suis all cent-cinquante milles
d'ici, Tplen, palais de plaisance de sa Hau-
tesse (his Highncss's irth-placc) o j'ai demeur
trois jours. Le nom du pacha est Ali, et il passe
pour un homme d'une grande habilet: il gou-
verne toute l'Albanie, c'est--dire: l'ancicm10
Illyrie, t' !!:pire et une rartie de la Macdoine.
L'impression du voyage enchant, travers
les montagnes de l'Albanie d'une sombre et
grandiose beaut, est surtout rserve au pome
Child-Harold. ll raconte sa mre son arri-
ve Janina: Quand j'arrivai Janina, sa
capitale, aprs un voyage de trois jours, j'appris
que le Vizir tait en Illyrie, avec son arme,
assiger Ibrahim-pacha dans la forteresse de
Brat. Il avait su qu'un Anglais de distinction
venait visiter ses tats, etaYait donn des ordres
pour qu' mon arrive on me prpart une mai-
son et qu'on me fournt g1'atis tout ee qui serait
ncessaire. J'ai fait quelques cadeaux aux domes-
tiques, mais on n'a pas souffert que je payasse
rien de ce qui s'est consomm chez moi
plu loin : J'ai mont les chevaux du Vizir, et
j'ai t voir ses palais et ceux de ses petits-fils :
ils sont splendides, mais trop orns d'or et de
soie. Bientt aprs, il reprend son voyage,
cheval travers les routes longues dont la mono-
tonie est compense par le charme des sites ' de
la plus agreste beaut . Au bout de neuf jours,
il arrive Tplcn. Voici comment il raconte la
rception qu'on lui fus conduit un
appartement superbe, et le secrtaire du pacha
vint savoir des nouvelles de ma sant. Ali me
reut le lendemain. J'avais un uniforme complet
d'officier d'tat-major et un magnifique sabre.
La salle tait pave de marbre ; une fontaine
jaillissait au milieu; et l'appartement tait cou-
vert d'ottomanes carlates. Le vizir me reut
debout, grande distinction de la part d'un
musulman, et me :fit asseoir sa droite. J'ai pris
pour mon usage particulier un interprte grec ;
mais cette fois, un mdecin d'Ali nomm Fem-
lario, et qui comprenait le latin, en :lit les fonc-
tions. La premire demande du pacha fut pour-
quoi, si jeune, j'avais quitt mon pays. Il ajouta
ensuite que le ministre anglais, le capitaine
Leake, lui avait dit que j'tais d'une grande
famille ; et il me chargea de ses respects pour
ma mre, que je vous transmets au nom d'Ali-
pacha. Il me dit qu'il tait :?fu. que j'tais \ln
- A. 11-
E PERKOHESHMIA SHQIP.
homme de qualit, parce que j'avais les oreilles
petites, les cheveux boucls et les mains fines et
blanches; il ne me cacha pas que ma tournure et
mon costume lui plaisaient. Il me pria de le con-
sidrer comme un pre tant que je serais en
Albanie, m'assurant qu'il me regarderait comme
son fils : de fait il m'a trait en enfant, m'en-
voyant vingt fois par jour des amendes, des
sorbets, des fruits et des confitures.
*
Le spectable des montagnes de l'Albanie
suprieures en beaut aux plus beaux paysages
de la Grce, la singularit des murs, le carac-
tre chevaleresque des Albanais, leur costume le
plus magnifique du monde , tout fera sur
Byron une impression qui durera jusqu' sa
mort. Son admiration et sa sympathie pour les
fiers enfants de l'Albanie transparat dans la
moindre de ses paroles. Et certes ce ne serait
pas d'un intrt mdiocre que de montrer, ct
de cette sympathie et de cette admiration pour
les Albanais, le mpris mal dguis que lui inspi-
rait le Grec faux et plein d'astuce. (Child
Harold' s piligrimage, II, passim.) Dans le fond
de son cur, lord Byron ne pouvait pardonner
aux Grecs sa dception; plein des grands souve-
nirs de l'antiquit classique, il avait vol au
secours de la Grce avec enthousiasme; mais qui
saura jamais ce qu'il a d souffrir dans son idal
meurtri, lorsqu'il a trouv, la place des Achilles
et des Thses qu'il croyait, des TartaJ.'ins sans
mme l'apparence d'esprit de Tartarin; au lieu
de dieux, fils de Phidias, des singes et des
marionnettes; au lieu d'hommes, des perroquets;
au lieu de bouches-d'or parlant une langue qui
aurait la dlicatesse des lyres et l'clat des cym-
bales, des skatostmes baragouinant le plus
affreux des jargons, et l'appelant (ce qui devait
l'nerver et le faire rire) lordhosss Viroonnn ;
au lieu ' Athniens, des habitants d'Athnes.
CeUe dsillusion, peine visible dans ses po-
mes, se rvle parfois dans sa correspondance
d'une faon trs nette. C'est ainsi, que, faisant
sien un distique grec contre les Grecs :
il e ~ r v o : rrpwr} xwpo:
T1 ycoo:pvu; rpE'fEl ro)prx
1
1. Je transcris comme je le lis dans lord Byron, sans
accents ni esprits. Lettre d'Athnes, couvent franciscain.
7 mars 1811, dans le recueil cit.
Athnes, premire contre du monde, quels
nes tu nourris maintenant! ,il l'accompagne
de commentaires peu flatteurs pour les Grecs.
C'est ainsi que, frappant d'avance dans lurs pr-
tentions les bonnes dames grecques qui allaient
escompter la renomme des modles de Phidias
et de Praxitle, il dit : Les Albanaises sont
beaucoup pltts jolies que les Grecques, et leur
costume est beaucoup plus pittoresque .
Lord Byron s'exprime encore plus clairement
sur ses impressions dans la longue lettre qu'il
crivait de Prvza sa mre et dont nous avons
cit dj des passages : J'aime beaucoup les
Albanais; ils ne sont pas tous mahomtans, il y
a mme quelques tribus chrtiennes : mais leur
religion ne fait pas grande diffrence dans leurs
murs et leur faon de vivre. Ce sont les meil-
leures troupes de l'arme turque. Dans mon
voyage, j'ai pass une fois deux jours et ensuite
trois, dans une caserne, Salone, et je n'ai jamais
trouv de soldats aussi supportables, quoique
j'aie t dans les garnisons de Malte ct de Gibral-
tar, et bien que j'aie vu bon nombre de troupes
espagnoles, franaises, siciliennes et anglaises.
On ne m'a rien vol, et j'ai toujours t bien-
venu partager leurs provisions et leur lait.
Puis Byron parle d'un Albanais qui, l'ayant
hberg et nourri, lui et ses compagnons de
voyage, refusait d'accepter le moindre argent;
et comme Byron le pressait quand mme d'ac-
cepter quelques sequins, l'Albanais lui fit une
rponse dont la beaut n'chappera qu'aux mes
ptries de commerce: << Je dsire que vous m'ai-
miez, non que vous me payiez.
J'aime beaucoup les Albanais, disait Byron
sa mre, et il donnait la cause de cette sympa-
thie pour que sa mre les aime aussi. Sentez
maintenant l'ironie et la haine de ces paroles
qu'il crivait son ami Drury : J'aime les
Grecs; ce sont de spcieuses et sduisantes ca-
nailles, avec tous les vices des Turcs sans leur
coura;;c . t (Les intresss sont pris de contr-
ler cette citation, comme les prcdentes.)
C'est ainsi que lmclhosss Vi1oonnn s'exprimait
eu parlant des Grecs ; et ces paroles pourraient
servir de point dpart une tude intressante
et approfondie qui tablirait peut-tre qu'en
combattant pour un peuple mprisable et m-
1. Lettre a Drury, 3 mai 1810, ibidem.
-A. 12-
LA REVUE ALBANAISE.
pris, lord Byron ne songeait qu'aux Hellnes,
crateurs de la Beaut, dont la race divine repo-
sait en poussire sur le sol de l'Hellade repeu-
ple, et ces montagnards de l'Albanie qui,
ignorants en leur hrosme, confondaient leur
cause avec celle des faux Grecs.
DOUANES ALBANA ISES
N a pu jusqu' prsent dbiter toutes
sortes d'inepties et de mensonges sur ces
pauvres Albanais. Des plumitifs, en mal
d'argent, entreprenaient de temps autre
un voyage en Albanie (lisez : voyage une
bibliothque publique pour y consulter des en-
cyclopdies plus ou moins idiotes), allaient inter-
viewer une demi-douzaine de bons Grecs cons-
ciencieux, rdigeaient, puis portaient leur copie
quelque intressant M. Blondinire, commis-
principal de quelque intressante picerie des
Deux-Monclesj en sorte que l'opinion publique,
habitue considrer les Albanais comme des
animaux indignes d'tre libres, ft prpare
demeurer indiffrente au moment, tant rv par
les Grecs et les Slaves, du partage iniqu de la
terre des Aigles. Dsormais, les gens qui exer-
cent cet honorable mtier seront plus prudents ;
nous ne laisserons pas passer les marchandises
de contrebande ; nous avons mme la prtention
d'imposer aux contrebandiers une amende quel-
que peu dplaisante : le ridicule.
Tenant rparer d'abord, autant qu'il est en
nous, le mal fait antrieurement, on comprendra
que nous commencions par expurger cette hono-
rable Revue des Deux-J1ondes qui, en raison
du crdit dont elle jouit auprs des bons bour-
geois, consulte d'ailleurs tous les jours par des
nafs qui veulent savoir quels vents soufflent
dans les Balkans, elle est un danger permanent
pour la vrit. Nous demeurerons sourd la
voix de notre concierge rclamant des paperasses
pour l'usage dlicat que l'on sait, jusqu' ce que
nous ayons fini d'y faire une bonne rafle d'er-
reurs, de mensonges, d'ordures et d'imbcillits.
Si tous les peuples faisaient, pour ce qui les
concerne, une minutieuse critique d'puration,
analogue la ntre, les braves gens perdraient
bien vite confiance en la vertu encyclopdique
de cett.e Revue cles Deux-JYiondes, vritable mai-
son o se prostituent les vrits.
En aot 1842, un article sign Cyprien Robert;
nom franais, nom qui ne promet rien de bon
(en matire de documentation, s'entend): on sait
en effet que les Franais, laissant la lourdeur
allemande les soucis des dtails exacts et prcis
qui les effraient, se complaisent volontiers en
des affirmations gnrales. et surtout bien
tournes. Le titre de l'article est : Le monde
grco-slave ; en sous-titre: Les Albanais. Titre
perfide s'il en fut, car il classe les Albanais
parmi les Slaves et les Grecs; classification
d'homme ignare, en tout cas, parce que la
science ethnographique avait dj acquis ce fait:.
que les Albanais sont une race part, qui ne
drive de nulle autre race. Il est vrai que notre
auteur mettra lui-mme plus loin l'hypothse
que peut-tre les Albanais ont t la source
commune d'o Grecs et Slaves sont sortis ; mais
la classification n'en est pas moins arbitraire,
mal intentionne, et surtout bien nuisible.
P. 353 : Les Albanais littralement les
Blancs, ou, selon le vrai sens de l'expression
orien tal, les hommes intrpides. D'o sortez-
vous donc toute cette rudition? Albanais signifie
habitant d'Albanie, Albanie a pour origine pro-
bable le mot celtique alp, pays de montagnes ;
Albanais comme expression orientale ne signifie
rien. Passons.
P. 354 : Ortas ou hordes .... Non ! 01'ta
drive du turc et signifie associ ; l'assimiler
horde, c'est faire un calembour grossier, bien peu
digne de la Revue des Dmtx-Jfoncles. Quand au
mot honle, il vient de l'hindoustani ou1'clou,
camp.
Mme page : La race albanaise se dsigne
elle-mme par deux noms gnraux : le nom de
Jfil'clites driv du persan mcwda'ite (brave),
appliqu aujourd'hui la partie la plus noble de
la population, etc. -Non ! Ce mot est ap-
pliqu une toute petite tribu, et s'tend tons
les individus qui la composent indistinctement:
c'est comme qui dirait Auvergnat ou Gascon.
J1Iarcl (et mard tout court) signifie en effet brave
en persan, homme en hindoustani ; il vous reste
nous expliquer : 1 o l'intrusion du suffixe ite,
A. 13
E PERK HESHMIA SHQIP.
2 comment un mot si oriental a pu tre col-
port en Albanie. JJiirdite signifie en Albanais
jow cle bonheur, et semble avoir t appliqu
cette population en souvenir d'une victoire
laquelle elle a contribu.
P. 355 : L'Albanais a les yeux petits, les
sourcils minces, le nez effil, la tte allonge, le
front aplati, la poitrine normment bombe, le
cou trs long.-- Presque toujours: l'Albanais
a les yeuv grands, les sourcils d'un arc pais,
le nez grec, la tte plutt ronde, le front
presque bomb, la poitrine maigre, le cou har-
monieusement proportionn sa taille lance.
Mme page: <<Quoique plein d'esprit naturel,
n'a qu'une mdiocre aptitude aux
travaux de l'intelligence. - Blague ! Qu'en sa-
vez-vous? Toutes les fois qu'un Albanais trouve
l'occasion d'apprendre, il en profite avec un
admirable esprit d'assimilation. Citerai-je d'mi-
nents orientalistes, arabisants et persologues,
des historiens, des savants de toute sorte que
la littrature ottomane doit l'Albanie ? Rap-
pelons simplement que les deux plus grands
crivains turcs, au dire des Turcs eux-mmes,
sont Kmal et Kotchou beys, albanais.
P. 357 : La magnificence du costume
albanais est pour ainsi dire proverbiale; ce n'est.
pourtant au fond qu'une variante du costume
grec. - La magnificence du costume grec est
pour ainsi dire proverbiale; ce n'est pourtant
qu'une -vriante du costume albanais. Les mi-
grants albanais l'ont introduit en Grce (Voir
Fouqueville, voyage en Albanie, passim.)
Mme page : Ce qui distingue avant tout
l'enfant des phis (clans) albanais, c'est le jJltistan.
-Dcidment la grave Revue des Deux Mondes
on ne ddaigne pas le calembour. Phis est alba-
nais et signifie tribu, race (cf. grec ;!Jr;t;); phistan
est turc et signifie robe, habit.
P. 3G3 : D'autres expditions ont pour
unique but le pillage aux frontires ; on les ap-
pelle du nom mlancolique de corve ( Kour-
bta) : Encors un calembour! Kourbta ne si-
gnifie pas corve, mais voyage, - sans plus.
n. 362, 3G3. Ces citations albanaises >> :
oum pltis, de quel feu ou de quel race? ....
'V ms, no tue pas. >> Mais il y a erreur mani-
e, ce doit tre de l'iroquois.
. 37 4 : Ns potes, ces Slaves (les Strouga-
es) animent le dsert de leurs chants mlan-
----- ------------
coliques. >> - Les Strouganiotes sont albanais,
non s!aves.
P. 375: Des ruines innombrables y attestent
les glorieux combats d'un peuple obstin vivre
libre ou mourir. >>-Ceci est bien dit; quoique
tu m'aies appel grco-slave, je ne suis ni Slave
ni Grec, ni autre chose, je suis et veux demeurer
Moi!
P. 379 : Le bourg qui s'appelle Orocher
(c'est--dire au rocher).- Encore un calembour,
et certes le plus inattendu; que vient faire la
langue franaise dans une tymologie albanaise?
Dcidment ce n'est pas bien difficile de caser
des articles dans la Revue des Deux-JY[ondes!
D'abord 01-'oclu:r n'existe pas; la terminaison er
n'est qu'une erreur des cartes allemandes, et si
Cyprien Robert tait all pour de bon en Alba-
nie, il s'en serait rendu compte. On dit 01oclz,
tout court, et le mot vient ou du terme oriental
ourouch (assaut, ville prise d'assaut), ou, avec
plus d'e probabilit, du driv magyar si rpandu
'L"etroch (ville haute).
P. 380 : La ville de Brat ou Belgrad.
- Erreur ! La ville de Brat ou Brat.
Mme page : La province de Toskarie est .
aussi nomme Musach. -- Erreur ! Mousk
(et non Mnsach) ne dsigne qu'une petite pct1'-
tze de la Toskarie.
Notons enfin que l'auteur a, comme il sied,
dit it plusieurs reprises que << l'Albanie est la
partie de l'Empire ottoman qui renferme le
plus d'lments de barbarie (p. 354:). Barbarie
horrible, en effet, dont nous pourrions, nous
aussi, indiquer des preuves multiples; conten-
tons-nous de celle-ci, que l'auteur lui-mme a
donne : Tandis que l'Occident eivilis voit
fleurir, jusque dans les moindres villages, les
maisons de prostitution par douzaines, on n'en
pourrait pas trouver une seule dans cette mis-
rable Albanie i.
Citons, pour conclure, ces intressantes pa-
roles :
L'Empire ottoman dmembr, l'Al-
1. Il faut xcepter toutefois la ville de Jan ina, qui
compte une quarantaine de maisons de prostitution, de-
puis qu'elle est en proie l'invasion des bandes de pr-
tres grecs. Tous ceux qui connaissent l'Orient fond
peuvent attester que le clerg J?;rec est un lment sou-
verainement dmoralisateur. l'<ous citerons, clans une
tude ultrieure sur cette association de proxntes,
d'ivrognes et d'escrocs, l'exemple d'un vque grec qui
avait install un harem en plein vch. -
-A. 14-

1
LA REVUE ALBANAISE.
banie pourrait rester longtemps encore ind-
pendante, car un gouvernement europen se
rsoudrait difficilement aux normes frais de
campagne pour (essayer en vain cle) forcer, dans
leurs inaccessibles retranchements, des monta-
gnards naturellement rebelles toute domina-
tion trangre (p. 391).
Que les intresss se le disent !
(La rafle continuera).
VARIA
Les- manifestations ll'Elbassan. Geste hroque.-
Tous les journaux ont parl des manifestations
qui ont eu lieu Elbassan, au mois de janvier.
Voici exactement les faits :
Un j eune homme avait ouvert El bassan une
cole prive o il avait invit ses concitoyens se
rendre pour leur enseigner l'albanais; femmes ct
fillett es, vieillards et jeunes gens, dsireux d'ap-
prendre , lire et crire leur langue, l'unique
langue qu'ils savent, accoururent en foule l'in-
vitation. Mais les autorits turques, informes
aussitt, firent saisir et jeter en prison le coura-
geux professeur. Sans perdre de temps , quatre
mille Albanais, yatagans aux cts, fusils en
mains, marchrent sur la prfecture, s'empa-
rrent du prfet , et, le rouant de coups, le chas-
srent de la vi.lle. Puis se dirigeant sur la prison,
ils en brisrent les portes, et invitrent le je1me
homme libre reprendre ses leons.
Cet acte, dont la beaut n'chappera qu'aux
mes commerantes, incapables d'motion esth-
tique, trangre b haute posie des gestes,
montre que les Albanais sont dcids dsormais
obtenir par la force ce qu'on n'accorde pas
leur droit.
Prochainement. - Ds que la R enw albanaise
aura trente-deux pages, nous commencerons
dans la langue des Fils de l'Aigle une srie
d'tudes sur les potes franais contemporains :
Stphane Mallarm, Emile V crhaeren, Vil-
Griffin, Henri de Rgnier, Pierre Quillard,
Stuart Merril, Gustave Kahn, Adolphe Rett,
etc., etc.
Philosophie des <lictons. - Sincre comme 1
Albanais (dicton oriental). Menteur co mn
un Grec (dicton occidental).
Richesses phontiques des Grecs modernes. -
N ons transcrivons exactement en lettres latin
les mots suivants, pri.s au hasard dans un liv:
grec : Oungosss (Hugo), Vourzouasss (Bourgeois
Viroonnn (Byron), Mousstosss (Musset), Sa
kosss (Charcot), Saksprosss (Shakespeare), M01
trlinkosss (Maeterlinck), Satovriandhosss (Ch1
teaubriand), - et cette phrase: J'ai vu ur
jeune fille
1
que le bon grec transcrit ainsi
Z l'OU ounnn znnn fil; non par ignorance ma
par impuissance.
Notre concours. - Lord Byron a dit que lE
Grecs avaient tous les vices des Turcs, san
leur courage . Lors de la guerre de l'indper
dance grecque, au moment des grands chocs E
des luttes sanglantes, les Grecs allaient se c&
cher dans les greniers ct les curies, et ce son
des Albanais qui tenaient t te aux Turcs. D
notre Botchari, les grecs ont fait un Vozarisss
de notre Kanri, un Kanarsss ; de notre Bou
bouli, un Vouvoulisss ou Mpoumpoulisss. Depui
Tobazi jusqu' Miaouli, tous les hr.os de L
guerre pour l'indpendance des ruffians de 1:
Grce taient A l b ~ a i s ou V alques, - et il:,
s'abordaient en demandant eu albanais : A d
greqisht?
1
sais-tu le grec? . En prsenc
de l'audacieux accaparement des escrocs grec
qui ont dtourn leur profit toute la gloire ac
qnise p:1r nos aeux, la Revue albanaise institm
un prix de mille francs, dcerner au mois d'oc-
tobre 1897 celui qui nous aura envoy, avan
le premier septembre, les documents les plus
srieux pour prouver que, parmi les hros de
l indpendance, il y en ait eu un seul qui ne ft
pas d'origine albanaise ou valaque.
Notule.- Qu'est-ce que le tiers-tat? Rien.
Que devrait-il tre ? Tout. )) Nous pouvons dire
galement, en parodiant ce clbre mot histo:
nque : Que sont les Albanais dans la Turquie
-A. 15-
E PERKOHESHMIA SHQIP.
/
d'Europe? Rien. Que devraient-ils tre? Tout.
.0epuis un mois,. on parle des Grecs, des Turcs,
-les Serbes et d'autres, -- mais pas un mot sur
.LOS Albanais, ni sur leurs frres les Valaques.
0' est pourtant dans la maison des Albanais et
cau e de la maison des Albanais qu'une guerre
grco-turque pourrait clater. Nous n'avons pas
d'argent pour payer les journaux et les agences,
mais nous avons de bons poumons, et notre cla-
meur finira bien par arriver jusqu'au g.rand pu-
blic. Nous le clamons donc, nous le hurlons aux
hommes de bonne foi et de bonne volont : Les
territoires actuels de la Grce, de la Serbie, de
la Bulgarie, et le groupe de hameaux appel
Montngro englobent dj des lments tran-
gers ; en toute justice, la Thessalie, tille partie
de la Bulgarie et du Montngro, et la Serbie
depuis V ra fia en allant vers le Sud, devraient tre
rattaches l'Albanie. Au lieu de se tenir tran-
quilles comme des voleurs qui en ont dj trop
pris et qui devraient craindre de se faire voir,
les Grecs et autres veulent encore dcimer l'Al-
banie. Aux Grecs comme aux autres, nous crie-
rons d'une voix imprieuse, l'heure venue :
Arrtez-vous la, vous n'irez pas plus loin ! Il
faut bien qu'on apprenne que les Turcs n'ont
que deu:x hritiers en Europe : les Albanais, les
Valaques. La Turquie d'Europe n'est que l'Alba-
nie et la Valachie, et les arguties des politiciens
de caf ne changeront pas l'immuable ralit.
En cas de conflit sur les frontires entre les
Turcs et les Grecs, les Albanais assisteraient en
impassibles spectateurs. Mais si les Grecs avaient
la tmrit de violer le territoire de l'Albanie,
les comits mettraient sur pied deux cent mille
Albanais qui, marchant sur Athnes, iraient
briser ce symbole : 1e parlement grec.
Les journaux soucieux de renseigner leurs
lecteurs pE(uvent publier cette notule avec autre-
ment de confiance en sa vracit que si elle
1:manait d'une agence rtribue.
' --
Bote aux ordures. - Un article intitul Al-
banezii ,paru le 7 fvrier dans le journal rou-
mam Advrul et sign,: D
1
Mihail G. V ale-
nan.
*
Nous pensons que c'est un docteur pour rire ;
mais si c'est _un doeteur pour de bon, docteur
s-lettres ou docteur en mdecine, nous voudrions
bien savoir l'adresse de l'Universit qui dcerne
si facilement des diplmes pour y envoyer notre
concierge et notre cireur passer leurs examens.
Au surpluR, ce valet de plume est peut-tre moins
ignorant que maladroit: car, apparemment endo-
mestiqu quelque ambassade, il n'a pas eu
l'esprit d'attaquer avec moins d lourdeur pour
ne pas faire souponner le salaire qu'il a d
recevo en change de ses ordures. Nous re-
grettons que les distances nous mettent dans
l'impossibilit d'aller lui frotter les oreilles, pour
temprer d'un peu d'amertume les joies du bak-
chich. Que penser aussi de ce directeur qui, Rou-
main, laisse insulter si grossirement dans son
journal les amis de la Roumanie, ceux qui, allis
avec elle, pourraient seuls l'empcher de devenir
une le menace dans l'Ocan slave?
T. S. B.
R('mt.'rcments. - Grce au dvouement et
l'amiti-ile M. Pandli Evanghli, le distingu
prsident de la socit acadmique albanaise
Di turia , et du pote Tho ma Ab rami, notre
coll::o,borateur, nous sommes ds maintenant assu-
rs d'un bon nombre d'abonns. Nous expri-
mons ici nos chaleureux remercments ces amis
de bonne volont.
VARII.
--- A. Hi -
- --
:0:
u
--...--
-..---
--
_.~
-
~
--
lIIIO
""':
- -
-
- --
-
--
,- --
~-- -- -- -
...
-- --
.- ----
--------
- -----
----
- - --
.-
..
--
~
~
-
-.
- -- ~- --
---
- ---- -
~
~
-
'!"
--
-
:::
----
-- --
- -- - - -
--- ~ -- - -
-
-'-
- --
-'" -
- --- ----
-- --
-- - -- ...
-
....-
::
-
~-;~
~
~~
=
.-
::? ~
;:
:::
-.
--
- -
--
~.. ---
- ~
--- - --w-
--
~
... --..
----
-
--. -
--
- ---- ---- ...
-
-'_._~.
---
-----
-----
- ----
- ""'- -
....
-- -
- ---
-
0.;.
--
-- - --
--------
--- --
. -- -
- -
-- ---
---
--
--~
'""":
-
-
- ---
-- ........
~
--
----
':':
-.
.-
~..
~
--
-
=
~ -
....
- -
=
- - -- - -'"-
~-
--
-
--
-- -. -'--- -'
- -- -"'
---
--
-.- --
-- --- ---
-'--
-~ --
:..:
~
-
-
-:-::= =.-
-
.~
~.
.. -
~ ~
===
~
- ---
-'... -- --"'"
-'" -"'--
-
. - --- -
- ---
. .-----.-
---'~ - - --
= -" - -
c i:
-: -
-;-~-=
~
===-
=~-'-::=.
-
-~~---~~. --
-.- .--
--
- --
--'.- --
-- - --- -
- - -
~
-
-- -
-
:-
..
-'-
-
- -
-
-
:::i
--
=
.~
-
-- -- ~ ~- -
--
~'---""'" -- ---~~ ---
.--
-""
- -.-----
-- -
~
----
-- -- ..,.-
---
---~
. -
---
-
- ..- - ..-..
=
'!!!!
.~ >-
--
- ---- ~-- -.
-'-- --
- - ...-
- --~
- --
--
-.- --
..-- -_.--
- ---
-- --
- - ~
-
-
~
--
-;ji
--
---
---
--- ---
--
- - -
-.. - -
-- -- - .-..-
-- --- - --
--- -
--
--
--- ---
-::~ ~
~
=
~
.
---
--
-'--
-
. - -----
,-- ~=-
=
~
-
=
--
----
- =--- ------
--"'-
-.---
-- -------
-,
-
--- ... ..."".-
- -- -
r-::
-:7.. ---
~-= "':
-
~ ~
--~-~:
--
~==~:
-
----...-
--- -----
- -.-- -- - -
-
...""1
-.-
- -
-
---
--
--
--
-
-'-'-
---
-'"'iIIII
--....-
---,....
-'
,1"8;1
-- ----
-- ~--
...
-
...-
~
--
---
...""
-....
----
-- -
- ---
~
:1'-
-
- -
.....--
- -
--
-
---
-
-
-
-
-_.-
-.--
--
~
-- --
-. - - --
-- -
~
-
--
"'-
~ =
~ -.
.. -
-
-
- - - -
- --
-- -
- - ---
-- --
- -'"
'-
.... -
..:=
~
.;
--
-- --
~
..----
--
- --
-
-
-
::;... .~
-
- -
--
.-< -
"'--
--
--
---
~
-
--
-
= ---
.......
-"'.' - --
...
-- .
- --
- -
--- - -
-- -
- --.--
- -- -- .,.&a' --
~- --
--- -
.-
- ,---
-- ----
-
- --
- --
-"-
.. -- --
..
.. ..
c ... ---
- -''''-- - - -
...
- -- -
.....
~
.~- ..
--~-.. -,
---
...;;
..;;:.
.---
~--
- --- =
..
-
- <--
~=-
~-
. -, ~ === ---~-
-. - - -
---.--
-~'---~
--
-..;. -?
":::""':=
:::::::=-: -
-
;._.:- - ==---
=~A~REV1JE A~BANAIgm,
;~F-~-==
--
.-=
.
.--:
~- --~ --~
.
~--=
~~~~-
Sccretail'e: V~KABABATASI, 1, ~RAD:A:-J)11MINEI, A-EucTHAREST..
-_::.~--=-
- -
-
-
~
~
- -:...
-
..;
_-:-; :;; = -.;-
= - - ...;;-=~
- - -
- -
-
~
-
--=
-~ ~~-
.
==
-
-
-::;;.,..~~~ --.
iiiiiiiiiii
-
-=-
;;
==
~
-=- ,. -
- -
~
~ -
.-=-;;
=
ABONNEMENT ANNUE1:~ : 10 FRANCS
-
---
-----
--
--
- --
---
-
---
-
-
-=
:::
-
-
--
=-
-
-
-- --.---
-----
.:.
-
~.
-=~-
-
- -
-- --..
=
-
-
----
- ----
-----
-
~
- -
-=: -
-
==
-
-
~
- - - -====-
-
=--r,,:;:-??j<J"J'~~~:v;..Ar.
-=:;;;
~
-
-=--
--
;::
-
- --
- --
-
--
-
-
-
-
--
- -
...:..
--
-
-
-
-
...-
-
-
- -
-----
=-- -
.;.-
..
--
-
--
-
~
....
-- -
-
-- '. -
-..
-
::=::;::.., :.::.:::==:-
=== ::
-
1!!iL-
- -. -
..- -- - =
-
L~~~AI6~ife'" ne Jr~ffif"p_~q~es'iififis~~oiitique_~. I -;
-~ -
~ -=-
-
L~ Directeur de la RevgEj 'AnTIi7:laise,-domicili~ a-B_Juxelles~ ~e--SaM-B~rn~~~ Miteur de- cette y~bl~ati~
--~-
0::
--i~ ~ecla~e-~eul re8pons~
-
- - -
-
- ---:-
-
~
- -
"~
- :
-'-
-n ~, ~
- =
-
- ~ -
~~: -~-- '''':
',:"
., ".~".. d',
7-:: =':::-;;;--~ -
-
~
~
-:-~~. =~\~
=.:~.~~
;:;: - ~ 'l
:;-.. ~~
- -
~
-
- ""::"' -
? --
Iii"
.~
-
-
-
-
~