Vous êtes sur la page 1sur 4

23.09.

2013

Komorowski: Pki my yjemy... (wersja do druku)

DRUKUJ
Publicystyka

Pki my yjemy...
Bronisaw Komorowski 22-09-2013, ostatnia aktualizacja 22-09-2013 18:40

Bronisaw Komorowski rdo: Fotorzepa autor: Jerzy Dudek Polityka rodzinna jest kosztowna, ale jej zaniechanie bdzie kosztowao o wiele wicej pisze prezydent RP. Rodzina to wsplnota, w ktrej ksztatuj si wizi spoeczne. Rodzina przekazuje podstawowe wartoci, zaszczepia odpowiedzialno. Rodzina uczy dawa i otrzymywa, co jest naczeln zasad wspczesnej demokracji. Uczy wspodpowiedzialnoci za siebie i za ca wsplnot, za innych. Solidarno Polakw Dzisiaj Europa jest w kryzysie i rodzina jest w kryzysie. Czasami integracja europejska postrzegana jest jako rdo problemw rodziny. Ale tak nie jest. Przemiany cywilizacyjne, ktre nastpuj w caym wiecie zachodnim, nie omijaj, ale te nie ograniczaj si do Europy. Na integracj europejsk warto spoglda nie ze strachem, nie dostrzegajc w niej rda kopotw, ale przede wszystkim szukajc szans. Cho przeywamy najduszy okres pojednania, bez wojen wykrwawiajcych narody, mamy kryzys demograficzny, rodzi si nas coraz mniej. Bezpieczestwo polityczne wspiera rozwj wsplnoty, lecz nie zapobiega niskiej dzietnoci. Nietrwao wizi rodzinnych, ktrej efekty dotkliwie odczuwaj dzieci i rodziny, dugotrway kryzys gospodarczy, odbijajcy si na stabilnoci materialnej rodzin wzmacniaj kryzys demograficzny. Dlatego polityka rodzinna, kompleksowe podejcie do problemw spoecznych jest dzisiaj jednym z kluczowych zada dla Europy, jest jednym z kluczowych zada take dla Polski. Rodzina w Europie i rodzina w Polsce potrzebuj dobrego klimatu i przyjaznego wsparcia. Kada rodzina ma prawo wyboru zasad podziau obowizkw oraz sposobw organizacji wychowania Solidarno Polakw, dziki ktrej odzyskalimy wolno i znalelimy si m.in. w zjednoczonej Europie, wci jest nam potrzebna. Rwnie w rodzinach, take w wymiarze solidarnoci midzypokoleniowej. Za rok bdziemy obchodzili w Polsce 25. rocznic odzyskania suwerennoci i demokracji, 10. rocznic akcesji do Unii Europejskiej. Bardzo wiele osignlimy. Ale solidarno dopisana oficjalnie do wartoci budujcych Europ wci jest potrzebna w naszym polskim yciu spoecznym i w yciu spoecznym caej Unii Europejskiej. Solidarno wymaga co warto podkrela wzajemnej akceptacji. Nie sposb by solidarnym z kim, kogo si nie akceptuje. Dotyczy to take akceptacji wyborw kadej rodziny. Ta akceptacja dotyczy relacji midzy mem i on, midzy rodzicami a dziemi oraz take relacji z najstarszym pokoleniem dziadkw czy bab. W demokratycznym spoeczestwie kada rodzina ma pene prawo wyboru zasad podziau obowizkw, aktywnoci zawodowej rodzicw oraz sposobw organizacji wychowania i opieki nad dzieckiem. Dlatego polityka rodzinna nie moe narzuca rodzicom jednego susznego modelu postpowania, lecz musi elastycznie odpowiada na potrzeby. Chciabym, by takie mylenie upowszechnio si w naszym kraju i w Europie. Bo to wanie ono tworzy przestrze do dialogu, do akceptacji i do zrozumienia dla racji stojcych za rnymi wyborami. Ono pozwala szuka najlepszych rozwiza dla
www.rp.pl/artykul/1050495.html?print=tak&p=0 1/4

23.09.2013

Komorowski: Pki my yjemy... (wersja do druku)

rodziny. Ochrzcz twoje dziecko... Musimy akceptowa zarwno rodziny z jednym dzieckiem, jak i rodziny wielodzietne. Musimy akceptowa zarwno decyzje matek aktywnych zawodowo, jak i matek pozostajcych w domach, gdzie realizuj swoje aspiracje rodzicielskie. Celem polityki pastwa powinno by uatwianie godzenia rl, a nie zachcanie do zawsze trudnego wyboru: praca czy dzieci. Musimy promowa szacunek dla decyzji obywateli, jeli wierzymy, e to obywatele powinni ksztatowa a nie my, politycy, za nich rzeczywisto, w ktrej chc y. Musimy promowa szacunek dla obywateli w Polsce i w caej Europie. Wszystkim, ktrzy zakadaj rodziny i wychowuj dzieci, musimy udziela wsparcia na miar naszych pastwowych, spoecznych moliwoci. Spraw wagi szczeglnej jest wspieranie rodzin niepenych, samotnych matek i dzisiaj czsto samotnych ojcw. Ochrzcz twoje dziecko. My, chrzecijanie, nie moemy da sobie odebra nadziei odpowiedzia papie Franciszek na apel ciarnej kobiety, ktr porzuci partner, gdy nie chciaa zdecydowa si na aborcj. Takie sytuacje wymagaj te uwzgldnienia w polityce rodzinnej. Potrzebna jest wraliwo na trudnoci dzieci, ktre w rozbitych rodzinach maj obnione poczucie wartoci. Trzeba, by czuy si penymi obywatelami. Wane jest, by samotni rodzice nie czuli si opuszczeni ani wykluczeni. Zadaniem wsplnym jest rwnie przeciwdziaanie przemocy w rodzinie. Przemoc jest najgroniejszym wrogiem rodziny. Polacy chc mie co najmniej dwoje dzieci, ale czsto rezygnuj z tych marze. Pewnie przez brak poczucia stabilnoci finansowej, lk o utrat pracy lub niemono podoania wyzwaniom dobrego rodzicielstwa, ze wzgldu na brak poczucia bezpieczestwa, take we wzajemnych relacjach maonkw. To si musi zmieni! Wspierajc dzi rodzicielskie aspiracje rodzin, zapewniamy Polsce i Europie rozwj jutra. Bo o ile rado z posiadania dzieci jest wana dla rodzin, to przezwycienie kryzysu demograficznego jest dla Polski i dla Europy konieczne. piewajc Jeszcze Polska nie zgina, pki my yjemy, musimy sobie uwiadamia, e to pki my yjemy nie jest wieczn perspektyw czasow, ale zobowizaniem do skonstruowania skutecznej polityki rodzinnej. Dlatego w Kancelarii Prezydenta powsta, w moim przekonaniu kompleksowy, program polityki rodzinnej Dobry klimat dla rodziny. Rodzin trzeba sucha Istotn kwesti dla samodzielnoci ekonomicznej rodzin s warunki dla rozwoju przedsibiorczoci. Trzeba uczy ludzi, e nie wszystko naley si od innych, nie wszystko naley si od pastwa, wiele trzeba zrobi samemu na poziomie spoecznoci lokalnej, takiej, jak jest samorzd, albo w wyniku wasnej inicjatywy, wasnej przedsibiorczoci. Warto pamita o tym, e ponad 1,5 mln firm w Polsce stanowi firmy rodzinne. To dorobek polskich przemian. Firmy rodzinne s dowodem na to, e to w rodzinie jest gigantyczny potencja, nie tylko emocjonalny, ale take ekonomiczny, i jest sia, jest rdo uczenia zaradnoci, przedsibiorczoci, kreatywnoci w zakresie budowania lepszej rzeczywistoci dla siebie, dla swojej rodziny, dla caego kraju. Pomoc w wychowaniu dzieci potrzebna jest wielu polskim rodzinom. Potrzebne s elastyczne rozwizania, dostosowane do materialnych moliwoci oraz bardzo zrnicowanych potrzeb dzieci i rodzin. Konieczny jest rozwj rynku usug opiekuczych i edukacyjnych dla dzieci, usug opartych na indywidualnej przedsibiorczoci. Dzi blisko 70 proc. matek w Polsce wychowuje i jednoczenie pracuje na rwni z ojcami. Tymczasem na rynku pracy macierzystwo wci uznawane jest za obcienie. Ma pociech jest to, e przynajmniej ojcostwo bywa na rynku pracy atutem w oczach pracodawcw. Rwnie zaangaowanie obojga rodzicw we wsplne wychowanie najmodszych wci wymaga propagowania, uczenia, czenia tradycji z nowymi wyzwaniami. Wane jest wprowadzenie urlopu rodzicielskiego, ktry mog wykorzystywa ojcowie. Rodzin trzeba sucha, dlatego Kancelaria Prezydenta zainicjowaa cykl spotka Wane sprawy polskich rodzin, by suchajc rodzin, tworzy map ich potrzeb. Z tych spotka wynika jedna wana konstatacja: e polityka wobec rodziny, jeli ma by skuteczna, musi szanowa odrbnoci lokalne, odrbnoci rodowiskowe, odrbnoci regionalne i narodowe. S zdecydowanie rne potrzeby, rne uwarunkowania i dlatego niedobr rzecz jest ujednolicanie rozwiza w skali oglnopolskiej, a by moe jeszcze groniejsze byoby, gdyby mia to by jeden szymel oglnoeuropejski.
www.rp.pl/artykul/1050495.html?print=tak&p=0 2/4

23.09.2013

Komorowski: Pki my yjemy... (wersja do druku)

Podjem prb realizacji strategii godzenia i jednoczenia wok spraw rodzin take politycznych przeciwnikw, ktrzy na co dzie koncentruj si na sporze o Polsk, o Europ i na wzajemnej, normalnej w polityce, konkurencji. W ramach Forum Debaty Publicznej staram si tworzy przestrze dialogu, akceptacji i zrozumienia dla rnych potrzeb i rnych wyborw rodzin. Zabiegam take o kolejne zmiany legislacyjne i wspieram poszukiwanie konsensusu midzy polityk gospodarcz a spoeczn. Nie czekajmy, a bdziemy bogaci Kluczowym zagadnieniem dla przyszoci rodziny jest rozwj gospodarczy. Podstawowym wyzwaniem, podstawow szans i podstawowym oczekiwaniem kadej rodziny jest uzyskanie zdolnoci do zapewnienia sobie fundamentw egzystencji. Podstaw jest praca, a nie bdzie w Polsce wicej pracy bez rozwoju gospodarczego. W moim przekonaniu s podstawy do tego, aby w polskich warunkach czy trwajcy rozwj gospodarczy z wiksz wraliwoci w kwestiach polityki rodzinnej. Z satysfakcj wic odnotowuj coraz mocniejsze akcenty prorodzinne w polityce rzdu. Licz na dalsze wsparcie, na pogbienie tej tendencji. Cho polityka rodzinna jest kosztowna, jej zaniechanie bdzie kosztowao o wiele wicej. Zarwno kwota wolna od podatku zalena od liczby dzieci w rodzinie, co postuluj, jak i oglnopolska Karta duej rodziny s w zasigu polskich moliwoci. Rol prezydenta jest uwiadamia, co jest moliwe ju dzisiaj, bo to nie jest tak, e ze wszystkim trzeba czeka, a bdziemy bardzo bogaci, a bdziemy opywa w dostatek. Dzisiaj mona wiele zrobi, przykadem tego jest wanie Karta duej rodziny. To jest moliwe do zrobienia dzisiaj i to si robi. I musimy doprowadzi to dzieo do samego koca, do karty oglnopolskiej. Nie chodzi o wielkie pienidze, ale o umiejtno wykorzystania tego, co jest ju zbudowane, co ju funkcjonuje w kadej polskiej gminie, powiecie, wojewdztwie, w skali caego kraju. Dziaajmy tak, by w wolnej Polsce nie trzeba byo wybiera midzy prac a dzieckiem. Dlatego zachcam pracodawcw, by dostrzegali w swoich pracownikach rwnie rodzicw i ich potrzeby. Zachcam zwizki zawodowe do prostej refleksji, czy w ramach ich oczekiwa i da pracowniczych nie powinna znale wikszego odbicia troska o to, aby praca, wicej pracy i rozwizania w ramach organizacji istniejcej pracy, w jak najwikszym stopniu uwzgldniay potrzeby rodzin, take matek pracujcych, szczeglnie modych matek. To samo dotyczy oczywicie organizacji pracodawcw. To te jest obszar, w ktrym musi by pogbiona refleksja, jak lepiej zorganizowa funkcjonowanie przedsibiorstwa, aby moliwe byo czenie funkcji, aby modzi ludzie w Polsce nie stali przed dramatycznym wyborem praca czy dziecko. Dlatego zachcam organizacje pozarzdowe, samorzdy i przedstawicieli administracji, abymy wsplnie prbowali dziaa w tym obszarze jak najskuteczniej. Zachcam take wszystkie rodziny do wycignicia wnioskw, e mona rozsdn, racjonaln, niezacietrzewion walk, skutecznym domaganiem si swojego, uzyska bardzo wiele w warunkach pastwa demokratycznego. Przykadem tego s synne dziaania matek pierwszego kwartau to jest wane dowiadczenie, e mona spokojn argumentacj trafi do serc, do umysw politycznych, ale mona i trafi do kasy pastwowej. Uruchomi sumienia Zachcam do aktywnoci. Licz, i to bardzo, na zamiar dokonania przez ministra Marka Biernackiego przegldu polskiego prawa pod ktem zagroe dla rodzin dwigajcych ciar wychowania dzieci. W moim przekonaniu rzecz zasadnicz jest systematyczne badanie prawa polskiego pod ktem jego wpywu na sytuacj rodzin. Myl, e to jest zadanie wielkie, bo by moe tdy wiedzie droga do uruchomienia sumie politycznych i uwraliwienia nie tylko na trudny los i wyzwania stojce przed ludmi w jaki sposb ograniczonymi w swoich moliwociach, zaliczanymi do rnych mniejszoci, ale wanie na coraz trudniejszy los tych, ktrzy wychowuj nastpne pokolenia. Witam take z du radoci deklaracj nowego prezesa Najwyej Izby Kontroli, pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, ktry zadeklarowa, e i od strony NIK bdzie badany polski system prawny i jego funkcjonowanie w praktyce, nie w teorii, a w kwestiach istotnych z punktu widzenia polskiej rodziny. To czas, kiedy trzeba podj w Polsce, by moe take w skali europejskiej, dziaania na rzecz szerokiej koalicji na rzecz rodziny. W tej koalicji powinno by miejsce dla kadego: dla wszystkich partii politycznych, dla zwizkw zawodowych, dla zwizkw pracodawcw, dla stowarzysze, dla samorzdw, dla wszystkich, ktrym sprawy polskich rodzin le na sercu, ktrzy mog wzbogaci
www.rp.pl/artykul/1050495.html?print=tak&p=0 3/4

23.09.2013

Komorowski: Pki my yjemy... (wersja do druku)

propozycje, i ktrzy deklaruj take wol dziaania wsplnego w obszarze minimum, ktry da si uczyni programem wsplnym. Zakadam, e kady czowiek, kada organizacja, kada partia polityczna moe mie jeszcze dziesi innych, wasnych pomysw, ale warto zbudowa program minimum w ramach jak najszerszej koalicji dziaania na rzecz polskiej rodziny. Rzeczpospolita
Wszystkie prawa zastrzeone adna cz jak i cao utworw zawartych w dzienniku nie moe by powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposb (w tym take elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) wcznie z kopiowaniem, szeroko pojt digitalizacj, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym take zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody GREMI MEDIA Sp. z o.o. Jakiekolwiek uycie lub wykorzystanie utworw w caoci lub w czci bez zgody GREMI MEDIA Sp. z o.o. lub autorw z naruszeniem prawa jest zabronione pod grob kary i moe by cigane prawnie.

www.rp.pl/artykul/1050495.html?print=tak&p=0

4/4