Vous êtes sur la page 1sur 79

வாசக பவ


.

.ராமகிண

[உயைம கைரக]

வரமாதிய எ ெபநகர பாண……………………………. …………………………………..2

ேகாப கிண : வலி த ப$காச................................................................................................13

ஏ.ேக.ராமாஜ : நாடா கைதகள) நாயக...............................................................................22

அேசாகமிதிர அறாட வா,வ ச$திர....................................................................................32

ப. சி-கார : அட-க ம./ நிைன1.................................................................................................40

ந.23சாமி உட4 ெமாழிய நாடக...................................................................................................50

க$சலி உனத கைத ெசா4லி கி.ராஜநாராயண...................................................................60

1
வரமாதிய எ ெபநகர பாண

இ7த ஆ9 ெசைன :தக; ச7ைதய4 ந<9ட நாக=/ பற/ கவஞ

வரமாதியைன பாேத. ந9பக, இைளஞக :ைட?ழ மிதமான ேபாைத@

சி$ :மாக அைல73ெகா9A7தா. அகி4 ெச. அ9ணா;சி எ. அைழத1ட

2கதி4 பரவச மின ைககைள பA3ெகா9 உ$ைம@ அ:மாக

வசா$தா. அட73 நைரத தாA சBேற தள;சியைட73 ேபான ேதாBற. எதBெகன

ெத$யாத படபட :. எ ேபா3 ேபாலேவ :திதாக கவைத எCத 3வ-கி@ள இள

கவஞ ஒவைர அறி2க ெசE3 ைவதா.

அ9ணா;சி ந<-க அ பAேய இகீ -க எ. ெசான1ட ெவA3 பGறிட3 சி$ :.

ேபசிெகா9A/ேபாேத ெதாைலவ4 ெத$7த இெனா ந9ப/ ைகயைச :.

ைகய4 என :தக ைவதிகிேற எ. வா-கி பா/ ஆவ. சமH பதி4

பAத நாவ4 பBறிய வமசன. :திதாக வ73ள சி. பதி$ைகக பBறிய வசா$ :

எ. ப3 நிமிசதிB/ அவ மனதி4 இ7தைத பகி73 த73 வ ேவ.சில

ந9பக அைழக எைன கட73 ெச.வடா.

வரமாதியன)ட என/ பAத3 அவர3 அசலான சி$ :. மB. எ ேபா3

தைன; IBறி இைளஞகேளா ெகா9டாட3ட உள இய4:. நா

அறி7தவைர தமி,கவஞகள)4 இவைர ேபால இளகவஞகைள வாசி3, பாராA,

கவைதகைள ெதா/3 :தகமாக ெவள)யட ைவ/ ெபா. :ண1 அகைற@

ெகா9ட கவ ேவ. எவமி4ைல. இைத ஒ கவஇயகமாகேவ ெசEகிறா எனலா.

அ7த வைகய4 நவன


< தமி, கவைத@லகி மிக 2கியமான ஆ=ைம

வரமாதிய. எ ேபா3 எ நிைனவJள அவர3 கவைதகள)4 ஒ..

K9 :லிக
நறாகேவ பழகிவடன
நாBறK9 வாச3/
ெப$தாக ஒ. :கா இ4ைல
ேநர3 இைர
காலமறி73 ேச3 வட ப ேஜாA
/A ேபாட Iத7திர உ9
Lக Iக3/ தைடய4ைல
ேகாப
ேகாப வ7தா4
K9 கபகள)4 அைற73 ெகாளலா
IBறி;IBறி வவ3
/Bறேம இ4ைல
உ.2வதB/ உ$ைமயகிற3

2
2க Iழிகாம4
வைத கா9பதா4 ேபா3
சவ/; ெசா// பய73
நட73 ெகா9டா4 சம3
ஆதிய4 ஒ நா
அட7த பசியகாA4
தி$73 ெகா9A7தனவா
இ7த K9 :லிக

எCதி மH தான ேவைகய4 ெசைன/ வர நிைன பவக எவ/

ஆதசபபமாக நிBப3 கவஞ வரமாதிய உவேம. காரண வரமாதிய

கவஞராக மேம வா,வ3 எற சவாலி4 தவா,வ ெப ப/திைய கழி3

இ. ெசைனய4 தனெகன தன)யாக த-/மிட இறி, ைகய4 காசிறி

ெபநகர பாணைன ேபால த வ$ய


< /ைறயாம4 கவைதகள) வழியாக மேம

த இ ைப சாதியமாகி ெகா9 வா,73 வகிறா.

பதி$ைக அJவலக-கள)4 தBகாலிக ேவைலக, ந9பகள) உதவ எ. நிர7தரமான

வமான /றி3 எMவதமான உதரவாத2 இறி மைனவ பைளக எ.

ெசா7த வா,வ ெநகAக காைல கMவய ேபா3 Kட த இய4ைப மாBறி

ெகாளா3 அேத உBசாக3ட ெசய4படவ வரமாதிய. இபைத73 ஆ9

காலமாக; ெசைன/ வவ3 ேபாவ3மாகவகிறா. எ7த அைறய4 த-/கிறா.

யா யாைர; ச7திகிறா எப3 ஒMெவா 2ைற@ :திராகேவய/.

அவர3 பயண-கள) பனா4 உள இடக= சிரம2 நா அறிேவ. பறைவக

இைள பா.தJகாக வழிய4 உள மிசார கபகள)4 அமவ3 ேபாற3தா

அவர3 ெசைன பயண-க. ெசா7த வலிக /றி3 அதிக பகி73 ெகாகிறவ

இ4ைல அவ. அவ கவைதகள)4 ெவள) ப ஆத-க அள1Kட ேந

ேப;சிலிகா3. ஆனா4 தைன; ச7திகிறவகைள உBசாக ப3வதி4 அவ

தன)3வமானவ.

ஒ வைகய4 வ9ணநிலவ, வ9ணதாச, கலா $யா, சி. ேமாக, க7தவ, 3வ-கி,

நா, ேகாண-கி, ெஜயேமாக, வயாச-க, லIமி மணவ9ண, அஜயபாலா,

/.மைல I7தர, சமயேவ4, பராசி


கிபா, ச-கர ராம I ரமணய, தளவாE I7தர,

பாைலநிலவ, 23மகர7த, மைல;சாமி, தி :வன சரவண, கனகசைப,

ராஜேகாபா4, ரேம ைவயா, யவன)கா Nரா, ைகலாசிவ, சிவா, அ பா


, Nேநச

என ந<= O. தைல2ைற பைட பாள)க அைனவ$ பைட :க=/ பனா4

3
வராமதியன) ெநகமான பகிதJ, உ9ைமயான அகைற@ கல7திகிற3

எப3 ம.க2Aயாத உ9ைம.

கவஞனாக மேம வா,வ3 எப3 தமி,; ?ழலி4 ஒ ெப$ய சவா4. வா,ைக

ெநகAக ஒ பக இCபட ம.பக கவைதகான உ$ய அ-கீ கார இறி@

பைட : சா7த எதிவைனக , ம.வாசி :க அB., :றகணகபட தன)ைமய4

தள பவேத கால காலமாக நைடெபB. வகிற3. ஒ ேவைள தமி, பாரப$யேம

இ3தா ேபாJ. கவஞனாக உ$ய ெகௗரவ3ட Iத7திரமான மனேதா

எகாலதிJ ஒ கவஞ Kட வா,7தாக நா அறியவ4ைல.

மன நிைறய கவைதக=ட கா, மைல, கட4 என நட73 அைல73 :ரவலன) இட

ேதA; ெசற கவஞகைளதா ச-க இலகிய-க காகிறன. கவைத பாட

வய3 இளைமயான ெப9 உடJ தைடயாக இகிற3 எ. 23ைம ெகாகிறா

ஔைவயா. உலக இலகியதி4 கவைதகாக இ பA உ;சிைத1 ெசE3ெகா9ட

கவஞ ேவ. எவ இ பாகளா என ெத$யவ4ைல.

தமி, மரப4 கவஞனாக வா,வ3 வப ஏB.ெகா9ட சாப எேற ேதா.கிற3.

கவஞனாக வா,வ3 எப3 ஒ எதி :ண;சி. த வ பதி வழிய4 மேம

வா,ைவ ெகா9 ெச4ல 2A@ எ. உயநபைக. கவைதகள) வழியாக

மேம த இ : அத பகிற3 எற ேப9ைம.

ஆனா4 நைட2ைற வா,ைக சாதாரண மன)த மH 3 Iம3 பர;சிைனக,

மன3யக, ெவள)காட 2Aயாத அக ெநகA ேபால R. மட-ைக கவஞ மH 3

அC3கிற3. கBபைன/ நட பB/ இைடய4 அைலப பாைவ ேபால; சிகி

தவகிறா கவஞ. இதைன@ மH றி அவைன 2ென3; ெச4வ3 கவைதகான

மனநிைல மB. இ கவைத மH 3 அகைற ெகா9ட நிஜமான வாசகக.

:3ைம பதன)4 3வ-கி ேநB. 2த4கவைத ெதா/தி ெவள)யடவக வைர

பல எCைத நப வா,73வடலா எ. ெசைன/ வ73 இற-கி

ெகா9ேடதா இகிறாக. எ ேபா3ேம எCS ரய4 நிைலய என/ ஒ

பலிபGட ேபாலதா ேதா.. காரண இ-ேக வ73 இற-கி எதைனேயா

கன1க=ட நக/ வாழவ7தவக எதைன ஆயர கைலஞக. அவகள)4

அறிய பட சிலைர தவர மBறவக என ஆனாக. :ைதேச. இC3

4
ெகாவைத ேபால ச தமிறி ெசைன மாநகர வ7தவகைள த இC3

ெகா9வகிறதா?

ெசைனய4 த-க இடமி4லாம4, ேவைல இ4லாம4, எCதாளராக , கவஞராக மேம

வா,வ3 எ. வ73 இற-/வ3 ெப சாகச. இ7த சாகசதி4 எ வா,வ

பதிைன73 வட-க ெசைனய4 வசி


< எறிய பட வாைழ பழேதாைல ேபால எ7த

2கிய2 அைடயாள2 இறி கழி7திகிறன. ஆனாJ இ7த வலி, நிராக$ :,

ெவள)காட 2Aயாத அவமான இைவதா எைன எCத ைவதன. எனகான

இடதிBகான ேபாராடைத சாதியமாகியகிறன.

உலகி ெபகவஞக பல ெகா9டாடைத தேனா Kடேவ

ைவதி7திகிறாக. அ4ல3 அவக மன3 சகலேகாA 3யகைள@ தா9A

ஒMெவா நிமிச2 :திதாக உள வா,வைன பகேவ 2ைன7திகிற3.

ேலாகாவ கவைதகைள வாசி பவ அைட@ ெநக அவ வா,ைவ பBறி

அறி@ ேபா3 இ அதிகமாகிற3. பெரTI கவஞனான ழா காL கலககவஞ

எ சிற : அைடயாள3ட /A, ெகா9டாட, கைலைய மேம நப வா,வ3

எ. இய-கிய த<வர இ. அைடயாள காட ப வகிற3.

ேபாராடேம உலக எ. உர3 /ர4 ெகாத பா ேலா ெநதாவ வா,வ4

எதைன காத4க, எMவள1 ெகா9டாட-க. நடன, இைச, /A, ெப9க எ.

வா,ைவ அவ சித வத அலாதியான3. அMவள1 இைச/ காதலி

ப$1க=/ இைடய4தா அவ சOகவதைலகான கவைதகைள

எCதியகிறா.

தமி, கவஞகள)4 வரமாதிய ஒவ மேம தைன; IBறி எ ேபா3ேம

ெகா9டாடைத@ ெப$ய இைளஞ Kடைத@ உட ைவதி பவ.

ஒவைகய4 வரமாதியன) ச7தி : எப3 ெகா9டாடதிBகான 3வகமாகேவ

எவ/ இகிற3.

வரமாதிய ேவதாளைத; Iம73ெகா9 தி$வதாக :ைனகைத ெசா4கிற3. நா

அறி7த வைரய4 கவஞ வரமாதிய தா ேவதாள. எ ேபா3 அவ

வரமாதியனாக இ பா. எ ேபா3 ேவதாளமாக மாறி தைன; Iமகவவா எப3

?ழJ வ ப2 ெபா.த3.

5
எCதாளகள)4 ந/ல/ பற/ வரமாதிய /றிேத அதிக :ைனய பட

கைதக உளன. /றி பாக வரமாதிய இலகிய Kட-கள)4 நட73 ெகா9ட

வத, தன) பட ந9பகேளா ேச73 /A பதி4 உவான நைக;Iைவ, கவஞக

பBறிய அவர3 பதிலAக, அவ எCதிய /.-கவைதக எ. அவ ஒ

நாடாெதEவ ேபால எ9ணைகயBற கைதக= கBபைனக= ?ழ பAகிறா.

அகைதகள)4 சிறிதளவாவ3 உ9ைமய/ எபேத நிஜ. ஆனா4 அ7த கைதக

Iவார
யமானைவ. ஒ எCதாள எMவள1 ெப$ய ஆ=ைமயாக, எதி : /ர4

த கைலஞனாக இ7திகிறா எபதBகான சாசிக அைவ.

தமி, இலகியதி4 அ9ணா;சி எ ெசா4 வரமாதிய ஒவைர மேம

/றிகKAய3. பலேநர-கள)4 அவைரவட வயதி4 Oத சில Kட அவைர

அ9ணா;சி எேற அைழ பைத க9Aகிேற. அ9ணா;சிைய பாேத.

அ9ணா;சி Kட ேபாய7ேத எ. ெசா4J இைளஞகள) க9கள)4 உBசாக

வழி73 ெகா9A பைத பல2ைற பாதிகிேற.

ஒேரெயா கவைதைய எCதி 2Aதி7த இைளஞைனKட உலகி ஒ பBற

கவைதைய அைடயாள க9வட ச7ேதாஷைத ேபால பாராA ேபசி; சிற பக

ேவ. எவ/ மனதிகிற3. வரமாதியன) பாரா ெதாட7த அகைற@

பலைர கவஞகளாகியகிற3.

தைன; IBறிய இைளஞகைள இMவள1 ச7ேதாஷமாக ஒ மன)தனா4 ைவதிக

2A@மா எ. ெபாறாைம ெகா=மள1 உBசாகி வரமாதிய. அேத ேநர இதைன

ந9பகள)73 பல ேநர-கள)4 பன)ரவ4 பக இட கிைடகாம4 யா

யாேகா ேபா ெசE3 எ-காவ3 ஒ அைற ேதA; ெச. / ைப பA7த Oைலய4

ைபையதைல/ ைவ3 உற-கி; ெச4J அAநிைல@ இவ/ மேம

ேநரKAயதாக இகிற3.

நாேனா, ேகாண-கிேயா ெச4J இலகBற பயண-கள)4Kட எ-கைள அறியாத சில

தயக-க, எதிபா :க இ/. வரமாதியன)ட அ3 கிைடயா3. உ9ைமய4

அவ ஒ த<ராத சTசா$. கிைடத ப


ஸி4 ஏறி ெகா9, மன வபய ஊ$4

இற-கி, கவஞக, ந9பக, இளவாசகக, இலகிய ப$;சயேம அறியாதவக

எ ேபதமிறி எவேரா இணகமாக1 ெநகமாக1 ஆகிவட KAயவ.

கவைத /றி3 அவ எவைர@ மிரசி ெகாள ைவகிறவ இ4ைல. கவைத

எCவ3 எ4ேலா/ சாதியமா/ ஒ மனநிைல எ. ெசா4வேதா தா

6
ேபாகிற இட-கள)4 எ4லா கவைதக ெசா4லி எCத ைவ3 நிXபண2

ெசEகிறவ. ச-ககால பாணகைள ேபால அவ ெச4Jமிட எ4லா கவைதகான

நிக,ெவள)கேள.

/A பதி4 அதிக வ ப ெகா9A7தேபா3 எ7த ேபாைதய உ;சதிJ Kட அவ

வழிமாறி ேபாEவவதி4ைல. மாமிச உ9டதி4ைல. அறியாத நபைர தவறாக ஒ

ெசா4 ேபசிவவதி4ைல. இ ெசா4ல ேபானா4 அவ வைரய4 /A எப3

ேச73 உைரயாவதBகான ப$மாBற பான மேம. /Aகாதவகைள அவ கடாய

ெசEவதி4ைல. தா /Aக Kடா3 எ. ம. பவகைள அலசிய ெசEய

தவ.வ3மி4ைல.

என/ வரமாதிய எ ஆ=ைமைய பA/. அவ கவைதகைள ெராப1

பA/. அன ெவள)யGடாக ஆகாச ந<ல நிற எ வரமாதியன) 2த4

கவைத ெதா/ : நவகவைத வ$ைசய4 1982ஆ ஆ9 ெவள)யான3. அன

ெவள)யட மிக 2கியமான ப-கள) : இ7த நவகவைத வ$ைச.

இதி4தா வ9ணநிலவ, ேகா. ராஜரா, அ 34ரYமா, மH ரா, 2தலியவகள)

கவைத ெதா/திக ெவள)யாகின. க4Z$ய4 பA3ெகா9A7த காலதி4

அவBைற ேதAேதA வா-கி பAேத. வரமாதியைன அ ேபா3

அறி2கமாகவ4ைல.

அத சில வட-க=/ பற/ ஒ2ைற ேகாண-கிேயா /Bறால ெச4ல

:ற பட ேபா3 ெதகாசி/ ஒ காைல ேநர வ7திற-கிேனா. இளமTச

ெவயேலா KA வவ சார4 அA3ெகா9A7த3. ேப73 நிைலயதி

அகி4 தா வரமாதியன) வ


< இகிற3. ேபாE பா3வ வரலா எறா.

இவ வைட
< ேதA ேபாேனா.

ேகாவலி அகாைமய4 ஒ9/Aதன-க உள /Aய : ஒறி4 பாதி இ

ம-கிய வA
< உேள ?$ய ெவள);ச எA பா ப3 மைறவ3மாக இ7த3.

மிசார மB. ேபான பகலி4 ஓைலவசிறியா4 வசியபAேய


< அன)நதி நாவைல பA3

ெகா9A7தா வரமாதிய. ெமலி7த உட:. சீவ படாத தைல. :ைக பதBகான

பGAக, த< ெபA. ஒ பக சா பவதBகாக எ3 ைவ3 Oட பA7த உண1.

வA4
< ேவ. யாமி4ைல.

எ-கைள பாத மாதிரதி4 அவர3 2கதி4 :னைக த3ப 3வ-கிய3. மா ேள

எ. உ$ைம@ட ேகாண-கிைய அைழ3 அகி4 உகார ைவதா. எைன,

7
ேகாண-கி அறி2க ெசE3 ைவத1ட ேயாM உைனதாயா.. ராம;ச7திர

ெசா4லிகிேட இ7தா. உ கைத ஒ9ைண பதி ெராப ந4லா; ெசானாயா..

அவ சாதாரணமா யாைர@ பதி ெசா4லமாடா. உைன பதி ெராப;

ெசானாயா எ. உBசாக3ட ேபச 3வ-கினா.

அவ ெசா4வ3 வ9ண நிலவைன பBறி எ. ேகாண-கி /.கி என)ட

ெசானா. எைடய சி.கைத /றி3 வ9ணநிலவ ெசான வஷயைத

அைறய உைரயாடலி4 நாைல73 2ைற நிைன1பதியேதா நா என பA3

ெகா9Aகிேற, எ3 ேபாற :தக-கள)4 வ ப அதிக எ. வரமாதிய

ேகடா.

நா ரய இலகிய :தக-கைள பBறி; ெசான1ட '2த4ல ந< ெக


டா ெபலி-

சாகாபA. ச4மா லாெகெலMேவாட நாவ4. மத/-கிற ேபல க.நா.I தமி,ல

ெமாழிெபயதிகிறா. அ3 கிைடகேலனா ேதவமல பA. ேகாண-கி, உகிேட

ஒள);சிவ;சி பேய. அ3ல இ73 எ3 பAக /றா' எ. உ$ைமேயா

ெசானா.

ேகாண-கியட அ பAெயா ரகசிய ேசமி : அைறய7த3. அதி4 தமிழி4

ெமாழிெபயக பட 2கியமான நாவ4க அதைன@ இ7தன. மத/ைவ

பAக தவதாக உ.தியாக; ெசானா ேகாண-கி. ப: Oவ /Bறால

:ற ப; ெசேறா. ந4ல சீச. வழி 2Cவ3 த9ண < வழி73 ஓA

ெகா9A7த3. அவய ெபச த ஊைர O,கA3 ெகா9A7த3.

ம-/
தா பழ வBபவகள) /ர4க கட73 ெசேறா.

சிதிரசைப/ ேபாEவ பற/ அவய4 /ள)கலா எறா. சிதிரசைப சிவன)

ஐ73 சைபகள)4 மிக 2கியமான3. அ-ேக நா-க ெசறேபா3 அதிக ஆக

இ4ைல. அ-கி7த ஒMெவா ஓவயமாக வளகி; ெசா4லிெகா9ேட வ7த ேபா3

மர: இலகிய-க /றி பாக ைசவ சிதா7த இலகிய-கள)4 அவ/ உள

:லைமைய அறி73ெகாள 2A7த3.

அவ/; ெச. /ள)3 வ /Bறாலநாத ேகாவJ/ வ7தேபா3 நைட

சாதிய7த3. க4L9க உள பரகாரதி4 நிறபAேய ஈரதைல@ட அவ

தி$Kட ராச ப கவராய எCதிய /Bறால/றவTசிைய பBறி; ெசா4ல 3வ-கினா.

உண;சி ேவகதி4 ஒ கவைதைய; ெசா4லி 2A3 ஆ,7த ெப O;Iட

அ-கி7த சிவைன ேநாகி வண-கிவ ெமௗனமாகிவடா.

8
ஈரஉைடக=ட ெப9க கட73 ேபாE ெகா9A7தாக. /ர-/க இர9

மரகிைளய4 ஊசலாA ெகா9A7தன. ெச9பக Sைவ ைகய4 ைவ3 ெகா9

IBறிெகா9A7தா ஒ சி.மி. அவய மH 3 ஒள)73ெகா9A7த3 ?$ய.

யா யாட ேபசி ெகாளவ4ைல. திப வவதBகாக ேப7தி4 ஏறிய

ேபா3 வரமாதிய இர9 வ$ கவைத ெசா4லி அைத /றி3

ெகா=பAயாக; ெசானா.

வரமாதியன) ெபபாைம கவைதக அவ அMவ ேபா3 ந9பகள)ட

ெசானைவ. அவ ெசா4லி இள வாசககளா4 எCத படைவ. பயண ேநர-கள)4

டய$கள)4 /றிக படைவ. நாைல73 இள கவஞக=ட ஒ. ேச73 ந<

கவைதக பைட ப3 வைரயலான தைடயBற மன;Iத7திர அவ/ இ7த3.

வரமாதிய கவைதகள)4 நா/ /ர4க ெதாட73 எதிெராலிகிறன. ஒ.

கவஞனாக தா வா,வதி இட பாக /றித ஆத-க. மBற3, ெப9க மB.

பாJண1 /றி3 அடகி ைவக பட மனநிைல. Oறாவ3, மரபான தமி, இலகிய

/றித அவர3 உயெவ9ண மB. அ3 கவன) பாரB. ேபாEவடேத எற

ேகாப. நாகாவ3, தைன; IBறிய உலகி 3ேவச-க. அதிகார ெநகAக, எதிJ

சா: ெகாள 2Aயா3 தவ/ மன பா-கி ெவள) பா. இ7த நா/ பல ேநர

ஒேர கவைதயJ ெவள) ப. கவைத /றி3 அதிக கவைதக எCதியவ இவேர.

இவர3 கவைதய4 அதிக உவக-க, கவ3வ பAம-க இடெப.வதி4ைல.

மாறாக இய4பான அறாட ெமாழிைய கவைதய ெமாழியாக உய3வேத இவர3

ெவBறி. அேதா ேநரAயான ெசா4J தைம அவ கவைதகள)4 ெதாட73

ெவள) பகிற3. இ3 மரபான தமி, கவைதய /ர4. அேதா தா ஒ நவன


<

கவஞ அ4ல. மாறாக, தமி,மரப பாண எ. ெசா4லி ெகா= கவ3வ

ெவள) பா . இைவேய வரமாதிய கவைதகைள திப1 வாசிக ைவகிறன.

இவர3 கவைதக /றி3 ெபா3வான /ைற@ அத ேநரAயான எள)ைமயான

Kறேல. பல கவைதக ெவ.


ேடெம9களாக 2A73வகிறன. சில

கவைதக அ3 உவாக ப அதி;சிகாக மேம எCத பAகிற3. ேபா3

எற அளைவ மH றிய Iய ஆத-க. கவைதய ஊடா ெமௗனமிைம எப3

ேபாற /ைறகைள தா9A இவர3 கவைதக தன)த வைகயாக அைடயாள

காண ப ெதாட73 2கிய கவைதகளாக கவனெப.கிறன.

9
2ைறயாக தமி, கB. ெகா9டவ வராமதிய. ச-க இலகிய 3வ-கி

கா பய-க, தன) பாட4க வைர ேத73 கBறவ. அேத ேநர தமிழி 2கிய

பைட பாள)கள) நாவ4க, சி.கைதக, ெமாழிெபய :க என ேதAேதA பA/

இய4: அவ/ உ9. என3 நாவ4க அதைன/ ெவள)யான சில வார-கள)4

பA3 வ வ$வான வமசன ெசEதவ வரமாதிய. ெஜயேமாக

ேகாண-கி@ இைத நிைன1K7திகிறாக.

25 ஆ9க=/ ேமலாக ெதாட73 எCதிவ வரமாதியன) கவைதக

ெமாத ெதா/ பாக1 ெவள)வ7திகிறன. சி.கைதக, கவைதக /றித

கைரக தன) R4களாக ெவள)யாகியகிறன. வரமாதிய கவைதக /றி3

இ வ$வாக1 ஆழமாக1 வவாதிக1 வமசிக1 ேதைவ@ள3.

வரமாதியேனா உள எைடய உற1 எ9ணைகயBற நிைன1களா4

நிரபய3. ேயாசிைகய4 கட73 ெச4J ஒMெவா பயணதி4 ஏதாவ3 ஒ ஊ$4

அவைர; ச7திகாம4 இ7தேதய4ைல எேற ேதா.கிற3. தி :வனதி4 உள

ந9ப வAB/
< நா ேபாE இற-/ ேபா3 உள)73 ஈரதைல@ சி$ பாக

ெவள)ேய வ73நிறா வரமாதிய. அ7த அள1 இலகியேம வா,1 எறைல@

சTசா$ அவ.

ஒ 2ைற பதமைடய4 உள எCதாள தமி,;ெச4வ வA4


< நா, ேகாண-கி,

ேஜாதிவநாயக, வரமாதிய நா4வ த-கிய7ேதா. ேகாைட வ2ைற/

ஊ/ ேபாய7தாக எபதா4 தமி,;ெச4வ மேம தன)யாக இ7தா.

நா-க ெசறேபா3 அவ த ேவைலகாக கிளப திெந4ேவலி ெச.வடா.

நா-களாக சைமய4 ெசE3 சா படபAேய இர9 நாக பகலிர1 பாராம4 ேபசி

ெகா9A7ேதா. தமி,;ெச4வன) வ
< அேக ஆBறி பA3ைற உள3.

/ள) பதB/ மிக அழகான இட. /ள) ப3 வ


< திப ேபIவ3மாக ந<9ட3 பக4.

அறிர1 வரமாதிய மிக அதிகமாக /Aதி7தா. வA4


< இ7த மாவ உள

ஜாAைய அகி4 எ3 ைவ3ெகா9 ேபாைத@ட தா ஒ கைத எCத

வ:வதாக; ெசா4லி எைன எC3பAயாக; ெசானா.

நா உடேன ஒ ேப ேப ப ேபனா1 எ3ெகா9 உகா73ெகா9ேட.

மண பதைரய/. கைதைய; ெசா4ல 3வ-கினா. இர9 வ$க

எCதிய ேப. அதB/ திப பA3 காட; ெசா4வா. கைத ஒ டாசி

10
Aைரவைர பBறிய3. கைதய 3வகதி4 அவ திெந4ேவலிய4 இ73

ச-கரேகாவJ/ கிள:கிறா. திெந4ேவலி/ளாகேவ ஒMெவா இடமாக

நி. நி. டாசி ேபாகிறேத அறி, கைத ஒ 3ள)Kட நகரேவய4ைல.

இைடய4 அவராக மைறவ4 ேபாE /A3வ வவா. வ7த1ட ஊ.காE

சா பவா. ப: கைதைய ெதாடர; ெசா4வா. இ பAயாக கைதய4 டாசி

திெந4ேவலிைய வ தா9வதB/ வAகாைல O. மணயாகிவட3.

அதB/ பதிைன73 பக-க=/ ேமலாக ஆகிவட3. எனேகா Lக தா-க

2Aயவ4ைல. அவ Lக2 கைதெசா4J உBசாக2 ஒ. ேச7தி7தா.

2Aவ4 ேபனாவ ^ப4 த<73ேபான3. ந4லேவைள த பவேட எப3 ேபால

நிைன3 நாைள/ பா3 ெகாளலா எேற. ஆனா4 அ3வைர

உற-கிெகா9A7த ேகாண-கி எC73 வ73 ேபனா இ4ேலனா என ெபசி4

தேற எ. :திதாக ஒ ெபசிைல; சீவ எ3 வ73 த7தா. வAய வAய அ7த

கைதைய எCதிேனா. கைத 2A@ேபா3 தமி,;ெச4வ வAலி7த


< ஒ ஜாA

மாவ ஊ.காEக= ஒேர இரவ4 காலியாகி ேபாய7த3.

ம.நா காைல கைதைய தித ெசE3 தன)ட வா-கி ைவ3ெகா9டா. ப:

அைத எA ெசE3 கால எ தைல ப ெவள)யடேதா அைத எனேக

சம பண2 ெசEதி7தா. ஒவைகய4 அ7த நிக,1 ேவAைகயாக இ7தாJ

ம.பக அவ/ இ7த கைத ெசா4J உேவகைத காகிற3. இைத

ேபாலேவ கலா $யா நடதிய கவைத படைறக, 2றி4 கதர-/. பரமH =ட

ஆன வரமாதியன) ந:, கC/ மைலய4 நட7த இலகிய வவாத எ. மன

த3: அள1 அவேரா ச7ேதாஷமான ந: நிைன1 சாதியமாகியகிறன.

வரமாதியன) கவைதக எள)ய மன)தக பா4 மி/7த அகைற ெகா9டைவ.

நதர வயதி4 ேவைலயB. ேபான ஒ மன)த ேவைல ேதA, /பைத ப$73

ெச4J ஒ அதிகாைலைய பBறிய அவர3 கவைத வலி நிரபய3. அ7த கவைத

பல ேநர-கள)4 எ வா,வ4 நட7த நிஜமான சபவமாக இ7திகிற3. அ7த

வைகய4 ஊ$லி73 கிள: ஒMெவா பயணதிJ அ7த கவைதைய

நிைன3ெகாேவ.

அைற/
அதிகாைல இ
இ

11
ப$7திகவ4ைல
நிச த காடாக வ$73கிட7த3
சார4 மைழ ெபE3
Iகமான /ள)வயாபதி7த3
அய73 L-கி
ெகா9A7தா ெப$யவ
அரவ ேக வழித சினவ
சி$3 வைளயாAெகா9A7த3
சிதிரமாக இகிற3
க9_/ . . .

ெபாவய ப$1 கவைதயலி73

12
ேகாப கிண : வலி த ப$காச

இலகிய; சி7தைன 1986 ஆ9 சிற7த சி.கைத ஒைற ேத1 ெசE@பAயாக

ேகாப கிணைன ேகெகா9டேபா3 அவ என3 சி.கைதயான ெதவ

Iபாவைத ேத1 ெசEதி7தா. அ7த கைதைய பBறி தபா4 கா ஒறி4

பாரா கAத ஒ. என/ எCதிய7தா. அ பAதா ேகாப கிண/

என/மான உற1 3வ-கிய3.

அத 2னதாக ேகாபய கைதெயாைற கைணயாழிய4 வாசிதிகிேற. அவர3

/. நாவ4 ஒ. எைடய /.நாவ4 ஒேறா தி.ஜானகிராம /.நாவ4

ேபாAய4 ேதவாகிய7த3. ேகாபய /.நாவைல வாசிதேபா3 அத ப$காசமான

/ரJ, அறாட வா,ைவ அவ கா_ வத2 என/ மிக1 பAதி7த3. ஆனா4

யா ேகாபகிண, எ-ேகயகிறா எ. நா அதிக அறி73 ெகாள ஆவ

காடவ4ைல.

பன இன) இதழி4 :ய4 எெறா ேகாபய கைத ெவள)யாகிய7த3. அ7த

கைதைய பல2ைற பAதி ேப. எதிபாராத ஒ மைழ நாைள பBறிய3 கைத.

கைதய ைமயமாக:ய4 இ7தேபா3 கைத மதியதர வக /ப ஒறி4

நிக,கிற3. கைதைய ேகாப எCதி@ள வத அB:தமான3. /ரைல உயதாம4

கைதய ேவக அதிகமாகிெகா9ேட ேபா/. கைத 2A@ேபா3 கைதய ைமய

:ய4 அ4ல நம3 அறாட வா,வ நிைல/ைல1 எப3 :$ய3வ-/.

அ7த கைதைய வாசித நாள)4 இ73 ேகாப கிணைன; ச7திக ேவ9 எ.

ஆைச ெகா9A7ேத. அவ ெசைனய4 வசிகிறா எற வபரைத தவர ேவ.

எைத@ அ ேபா3 அறி73ெகாள 2Aயவ4ைல. பற/ அவர3 ஒMவாத உண1க

சி.கைத ெதா/ : ெவள)யான3. அதிலி7த கைதக= என/ பAதி7தன.

ேகாப கிணன) கைதக நகரவா,வ ெநகAய4 சிகிதவ/ மன)தகைள

பBறியைவ. /றி பாக வா,வடதி4 அவக ெகா= சிக4க, பர;சிைனக அத

ஊடாக ெவள) ப அத<த மனேவாட-க இைவ அவர3 கைதகள) அAநாத. ேகாப

கைதகைள மிக; சிறியதாகேவ எCதKAயவ. நா/ பக அளவB/ ெபபாைம

கைதக 2A73வகிறன. ஆனா4 இ7த கைதக நைம; IBறிய சOகவா,ைவ

பரதிபலிகKAயைவ. சின)மா, அரசிய4, அதிகார, நகரவா,வ ேவக எ.

ெபநக$ ப$க2Aயாத அச-க அவர3 கைதகள)4 திப திப

எCத பளன.

13
ேகாபய கதாபாதிர-க எதிபாராத நிைல/ைலைவ; ச7தி பவக. அ4ல3

ஏேதாெவா /BறேபாததிB/ தைன ஒ : ெகா3ெகா9டவக. எ4லா

பர;சிைனக=/ பற/ உலகி மH 3 நபைக ெகா9டவக. மன;சிைத1

ெகா9டவக எ. அறிய ப ஒ3க பகிறவக மH 3 அவர3 ெபபாைம

கவன /வகிற3. மன;சிைதவ பனா4 உள காரண-க= மன;சிக4க=/,

/ப எற அைம : எMவள1 ஆதாரமாக உள3 எபைத@ அவர3 கைதக

வவ$கிறன.

1990கள) 3வகதி4 ெசைனய4 IBறியைல7த ேபா3 ஒநா மதிய ேநரதி4

தி.நக கிணேவண திைரயர-க அகி4 தBெசயலாக ேகாப கிண கட73

ேபாவைத க9ேட. அ3 ேகாப கிணதானா எ. நி;சயமாக ெத$யா3. ஆனா4

அவர3 :ைக பட ஒைற க9Aகிேற. ஆகேவ அ3 ேகாபயாகதா

இகK எற ச7ேதகதி4 பனாAேய ெசேற. அவ ேப73 நிைலயதி

எதி$லி7த `கைடய4 நி. ெகா9 ேதந< அ7தினா.

அகி4 ெச. ந<-க ேகாப கிணதாேன எ. ேகேட. ஆமா எ.

தைலயைசதா. நா எ
. ராமகிண, கைணயாழிய4 என3 கைத ெவள)

வ7திகிற3 எற3 உடேன எ ைககைள பBறி ெகா9 உBசாகமாக ந4லா

எCதி வற<-க நா உ-க சி.கைதைய இலகிய; சி7தைனகாக ேத7ெதேத.

ஞாபகமிகா எ. ேகடா. பன இவமாக ேதந< /A3வ அ-ேகேய

ேபசி ெகா9A7ேதா. ேப7தி இைர;ச4கைள மH றி எ-க ேப;I ெதாட7த3.

ேகாபய பாைவ இைடயைடேய எ ேப;ைச கட73 அகி4 இ7த கைடய

ஓரமாக உகா7தி7த ஒ மன)த மH 3 /வ73 இ7த3. அ7த மன)த கசகி

எறிய பட காகித ஒைற கிழி3 வசியபAேய


< உகா7தி7தா. அவ தைல

ெசபைட பA73 பBக காவேயறி ேபாய7தன. அCேகறிய ேப9 சைட@

ேபாA7தா. அவன3 வல3 ைகய4 ெப$ய தC: ெத$7த3. வய3 நாBபைத

கட7தி/. 2கதி4 இ.க பA73 ேபாய7த3. த ைககைள ேவகமாக

காBறி4 வசி
< அவ ஏேதா ேபசிெகா9A7தா.

ேகாப அவைன ைகைய காA அவ எMவள1 உBசாகமாக இகிறா பா-க

எ. ெசானா. இவமாக அவைன பா3ெகா9A7ேதா. அவ ெசEைகக

ஒேபா3 ஒறாக இ பதி4ைல, அதி4 ஒMெவா 2ைற@ :திதாக ஒவத

14
உவாகிற3. அவ மிக உBசாகமாக இகிறா எ. ெசா4லியபAேய

பா3ெகா9A7தா. பன தா :ைக பAகலாமா எ. என)ட ேகடா.

நட73 ெச. சிகெர வா-கிெகா9 வ73 பBறைவத பAேய திப1 அ7த

மன)தைன பா3 ெகா9A7தா.

பற/ என)ட ந<-க 2றிJ/ வ7த<களா எ. ேகடா. ஆமா எற3

அகி4 ஆம ஆேலாசைன ைமய எற ஒைற, தா ந9ப சப@ ேச73

திற7தி பதாக1 அதBகாக தா மாைல ேவைளகள)4 அ-ேக வ73 ேபாவதாக1

அ7த ைமய :ைக மB. ம3 பழக-கள)4 இ73 மH 9வர நிைன பவக=கான

ஆேலாசைனைய தகிற3 எறா. நா தைலயைச3ெகா9ேட. பற/ அவராகேவ

அ7த பழக-க என)டேம இகிற3. ஆனாJ க பா/ உள3. அைத

மH றி; ெச4Jேபா3தா ஆேலாசைனக ேதைவ. தனா4 அைத ஒ ம3வ;

ேசைவயாக எ3; ெசா4ல1 மாBற1 2A@ எ. ெசா4லிவ சி$தா.

ேகாப கிணன) சி$ : மிக அலாதியான3. இய4பாக1 அடக 2Aயாததாக1

சில ேவைளகள)4 ெவள) ப. ேகாப எைத@ எள)தாக எ3 ெகாளKAயவ

எபைத அகி4 இ73 சில 2ைறக க9Aகிேற. 2த4 ச7தி பேல என)ட

ேகாப, உ-க=/ கட1 நபைக இகிறதா எ. ேகடா. எதBகாக

ேககிற<க எ. ேகேட.

இ4ைல த
தாெயM
கியட இ பAெயா ேகவைய ேகAகிறாக. “My friends,

God is necessary to me, because he is the only being that I can love eternally.” எற அவர3 பதி4 /ழ பமாக

இகிற3, தி`ெரன அ3 நிைனவB/ வ7த3. என/ கட1 நபைக இ4ைல.

ஆனா4 நிைறய ேநர-கள)4 கட1 இ7தா4 நறாக இகK எ.

ேதா.கிற3 எறபAேய ந<-க த


தாெயM
கிைய பAதிகிற<களா எ.

ேகடா.

இவ அ7த ேதந<கைடய4 இெனா ேதந< /AதபAேய த


தாெயM
கி

பBறி ேபசிெகா9A7ேதா. தன/ த


தாெயM
கிய பைட :கைள ெராப1

பA/. /றி பாக இAய எ Rைல பல2ைற வாசிதி பதாக;

ெசா4லியபAேய /Bற2 த9டைன@ நாவலி4 இடெபB.ளதாக Talking nonsense is

man's only privilege that distinguishes him from all other organisms எற வ$ைய; ெசா4லியபAேய இ3

மிக நறாக; ெசா4ல பAகிற3 எ. அவராக; சி$3ெகா9டா.

15
இவமாக பAேயறி ஆம ஆேலாசைன ைமயமி7த வளாகதிB/ ெசேறா.

நா 2றி4 :தக கைட/ அவ ஆேலாசைன ைமயதிB/ளமாக

ப$73வேடா. 2றி4 கைடய4 இ7த எCதாள மா. அர-கநாத அவக

ேகாப உ-க Kட வ7த மாதி$ இ7த3. இகானா எ. ேகடா. ஆமா எற3

அவ தன)ட பAக ேகடதாக; ெசா4லி ஒ :தகைத எ3 காAனா. அ3

A.ெஹ;.லாரஸி யGஷ<b எற :தக. சில நிமிச-க=/ பற/ ேகாப வ73 அ7த

:தகைத வா-கிெகா9 ெசறா.

அைரமண ேநரதிB/ ஒ2ைற :ைகபA பதBகாக ேகாப 2றிைல கட73 அகி4

இ7த ெவB. ெவள)/; ெச4வா. அ ேபா3 /ன)7த தைலேயா மிக ெம3வாகேவ

கட73 ெச4வா. தன)ேய :ைகபA3வ ேவகமாக கட73 ேபாEவவா.

ஆம ஆேலாசைன ைமயதிB/ யா வகிறாக எ. ெத$73ெகாள நா ஆவ4

ெகா9டதி4ைல. ஆனா4 அ-ேக வ ேகாப கிணேனா பல நாக

ேபசிெகா9A7திகிேற.

ஒ 2ைற அவ ?ைளேம ப/திய4 ஒ ெவைளகாரட ேபசிெகா9

நட73 வ73 ெகா9A7தைத க9ேட. அ7த பகமி7த ெபாவஜய அ;சகதி4

க4/திைர ஓA ெகா9A7த3. ஆகேவ அைத பா3வ ெவள)ேய வ7தேபா3

எதிேர வ7தா ேகாப. ெவைளகாரைன என/ அறி2க ெசE3 ைவ3வ

Oவமாக ேதந< அ7த; ெசேறா. அவ ேபசிய மிக அழகான ஆ-கில எைன

வய SAய3.

அத ம.நா ேப7தி4 இவைர@ ம.பA பாேத. அ7த ெவைளகார ஒ

அெம$க எ. ெசா4லி ஆE1 பணகாக வ7திகிறா எறா. அவ/

நிைறய ெவள)நா ந9பக இ7தாக.

ேகாப அMவ ேபா3 சி.கைதக எCதKAயவ. தன3 கைதகைள பBறி அவ அதிக

ேபசி ெகா9டதி4ைல. கைதக நறாக உள3 எ. பாராேபா3 Kட அவ

சி$3ெகாவா. அ3ேபாலேவ ேவ. எ7த எCதாளைர@ பBறி அவ கைமயாக

ேபசிய3 கிைடயா3. ேகாண-கிய ‘ப S;சிக உற-/ Oறா ஜாம’ கைதைய

பA3 வ மிக நறாக வ7திகிற3. அ3ேபால தா ஒ கைதைய எCதி

பாததாக; ெசானா. தைன பBறிேயா தன3 மன உைள;ச4க பBறிேயா அவ

அதிக ெசா4லியதி4ைல.

16
ஒ 2ைற அவைர தBெசயலாக அபL ப/திய4 பாேத. த வ
<

அகி4தா இகிற3 எ. ெசா4லி அைழ3; ெசறா. மிக; சிறிய /Aய :.

எள)ைமயான /ப. த மைனவைய தா காதலி பதாக1 மைனவைய

காதலி பதி4 ஒ ெசௗக$யமிகிற3, அதB/ அதிக ெசல1 ெசEய ேதைவய4ைல

எ. ெசா4லி; சி$தா.

அவர3 கைதகள)4 அவர3 வசி பட2 அத ெநகA@ அதிகமாக

பதிவாகியகிறன. அ பA பதிவான கைதகள)4 ஒறி4 அ9ைட வகார


<

ஒவன) காய ேபாட ஜA ஒ. காணாம4 ேபாEவகிற3. உடேன அ7த

/Aதனதி4 இ7த ஆ9க அதைன ேபைர@ ஜAைய காட; ெசா4லி அ7த

நப$ மைனவ வல வவா. இ7த சபவ உ9ைமய4 நட7ததா எ. ேகாபயட

ேகேட.

அவ சி$தபAேய அ7த ெப9மண 2ரதனமானவ. த கணவன) ஜAைய

எதவக தி ப ெகாகாவடா4 அ பA நட73 ெகாள ேபாவதாக உர3

கதி ெகா9A பைத ேகேட. உ=/ ஒேர ேநரதி4 அ பA நட7தா4

நறாக இ/ேம எற ஆவJ, அேத ேநர அவமதி பாகிவேம எற உண;சி@

ஒறாக ேதாறிய3. வA4


< இகேவ 2Aயவ4ைல. அவ=/ பய73 வAB/
<

ேபாகாம4 இர1 வைர ெவள)ேய IBறி ெகா9A7ேத எறா.

ேகாப ம3ைரய4 பற7தவ. த பா4ய வயதி4 க9ட ம3ைரைய பBறிய நிைன1க

அதிக அவ/ இ7தன. அைத எCத ேவ9 எ. ெசா4லி

ெகா9ேடய7தா. கைடசி வைர எCதேவய4ைல.

உளவய4, சOக ேசைவ இர9AJ அவ 23கைல பட ெபBறவ. ெசைனய4

உள பரபலமான சில உளவய4 ைமய-கள)4 பண:$7திகிறா. சிகிைச

ைமய-கள)4 ெசய4ப அதிகார2 ேநாயாள)கள)ட அவக நட73ெகா=

2ைற@ அவைர இைண73 ெசய4படவடாம4 ததிகிற3.

தா ேவைல ெசEத இட ஒறி4 ைகc அதிக நைட ெப.கிற3 எ. ெசா4லி

ேவைலைய வடதாக; ெசானா. இெனா அJவலகதி4 ெவள)நா பணைத

வா-கி மகைள ஏமாB.கிறாக எ. /Bற ெசானதா4 ேவைலைய வபA

ஆன3 எ. அ பA ேவைல ந<க உதர1 த7த ேபா3, தா அ7த உதரவ4

17
நாைல73 ஆ-கில; ெசாBக தவறாக பரேயாக பத பA பேதா எC3

பைழ@ இலகண பைழ@ இ பைத க9 பA3 உயரதிகா$/

ெத$வதேபா3 அவ மி/7த ஆதிர3ட ேகாப ப 3ரதியதாக1

ப$காச3ட ெசானா.

ஒ மன)த தன/ ேவைல பறிேபான வஷயைதKட இ பA ப$காச2

எளJமாக; ெசா4ல 2A@மா எ. ேதாணய3. வா,ைக ெநகA அவைர தினச$

பதி எதேபா3 அவ$டமி7த எள4 மB. இய4பான நைக;Iைவ உண1

/ைறயேவய4ைல. அவர3 மைனவ ஒ அ;சகதி4 பணயாB.கிறா எ. அ-ேக

ேவைல கAன எ. அவராக; சில ேவைளகள)4 ெசா4லியகிறா. அSவமாக

த மகைள பBறி உண;சி Sவமான ெநகி,1ட ேபIவா.

ேகாபய கைதக மன)த அவல-கைள, கீ ழான ெசய4கைள, ஒக ப உண1கைள,

ம.க ப பாலியைல, அட-க ம./ மன;சிைத1கைள ேபIகிறைவ. அ7த

வைகய4 அவர3 எCதிBகான 2ேனாAயாக ந/லைன /றி படலா. ஆனா4

ந/லன)ட உள த3வ சா: ேகாபயட இ4ைல. அ3 ேபாலேவ ேகாபயட உள

அறாட உலக2 அத மH தான எளலான வமசன2 ந/லன)ட கிைடயா3.

இவேம த
தாெயM
கிைய ெகா9டாபவக.

த Iயம$யாைதைய கா பாBறிெகாவதBகாக எ7த ேவைல@ ெசEவதB/ அவ

தயராக இ7தா. சில மாத-க அவ நகீ ர பதி$ைகய4 பைழ தி3பவராக

ேவைல ெசEதா. சில மாத-க ேராஜா 2ைதயா ஆE1 Rலகதி4 ேவைல ெசEதா.

ெகாTச நாக ெமாழிெபய பாளராக பணயாBறினா.

ெசைனய4 அபல எெறா அைம ப கைல இலகிய பணகைள நா சில

மாத-க ஒ-கிைண :; ெசE3 ெகா9A7ேத. அவக த-கள3 நிக,;சி /றித

பதி1கைள தமி, ஆ-கில இர9AJமாக ெவள)யவாக. இதBகான ெமாழிெபய :

ேவைலைய ேகாப கிணன)ட ஒ பைடதி7ேத.

அAகA எைன பாக திவாமிc வவா. ேப7தி4 பயண ெசE3 வ73

இற-கி நட73 சீன)வாச:ரதிலி7த அபல அJவலகதி4 த ெமாழியாகைத

த73வ அதBகான ெசாBப ஊதியைத வா-கிெகா9 ேபாவா. அ ேபா3 சில

மணேநர-க எ-காவ3 நட73 ெச. மனதி4 படைத ேபசிெகா9A ேபா

18
திெந4ேவலிய4 உள ேசவய க4Z$ய4 நைடெபBற நா :றவய4

கதர-க ஒறி4 வாசிக ப கைரகைள ஆ-கிலதி4 ெமாழியாக ெசEய

ேகாப கிண ெந4ைல வ7தி7தா. அ7த நிக,வ4 நா கல73ெகா9A7ேத.

அதனா4 அவ அைற@ எைடய அைற@ அகாைமய4 இ7தன.

ஒ நா இர1 அவ தன/ உட4 நல /ைற1 ஏBபளதா4 சில ம73க

ேதைவ பகிறன. தேனா பாைளய-ேகாைட வைர வர2A@மா எ. ேகடா.

இவமாக கிளப பாைளய-ேகாைட வைர ெசேறா. அவ ேகட ம7ைத

கைடகார இ4ைல எ. ெசானதா4 ேவ. ஒ ம7ைத ேகாப ேகடா.

ம73; சீ இ4லாம4 அைத தனா4 தர இயலா3 எ. கைடகார ெசான3

தன/ அ7த ம73 கிைடகாவடா4 நி;சய உற-க இயலா3 எ பAயாவ3

ெகா/பAயாக ெகTI /ரலி4 ேகடா. கைடகார ம.3வடேவ அ-கி7த

ஒMெவா கைடயாக ஏறி இற-கினா. அ3 Lக மாதிைர எ. அத அள1 2:

தா சா பவைதவட1 தBேபா3 அதிகமாகி உளதாக1 அதBகான ம73; சீைட,

தா எ3வரவ4ைல எபதா4 இ ேபா3 என ெசEவ3 எ. ெத$யாம4

இ பதாக தமாBற3ட ெசானா.

அ ேபா3 ெந4ைலய4 இ7த ேலனா/மா ம3வ3ைற ெதாடபானவ எபதா4

அவைர அைழ3 வபர ெசான3 அவ எ-கி7ேதா அ7த மாதிைரகைள வா-கி

வ73 த73 இ7த அள1 Lகமாதிைரயா சா பகிற<க எ. ேகட3, ேகாப அ3

தன/ பழகி ேபாE வட3, இைத ேபாடா4 Kட பன)ரவ4 எC73வேவ.

பற/ வA@ வைர வழிதபAேய இக ேவ9Aய3தா எ. அேத சி$ ேபா

ெசானா.

அ ேபா3 அவர3 ைகக ந-கிெகா9A7தன. அைத மைறக அவ ஒ

சிகெரைட பBற ைவ3ெகா9டா. பன அைற/ திபய சில நிமிச-கள)4

அவ மாதிைரைய ேபாெகா9 ப3 ெகா9டா. ஆனா4 அவ/ உறக

வரவ4ைல பாதி Lக2 வழி :மாக அவ வரா7தாவ4 நட73 ெகா9A7தா. எ

அைற/ வ73 த9ண < இகிறதா எ. ேகடா. டள$4 த7தேபா3 அ பAேய

பளா
A ஜைக எ3 கடகடெவன /Aதா.

அறிர1 அவரா4 இய4பாக உற-க2Aயவ4ைல எற3 திப1 /மாைர

அைழ3; ெசானதா4 மாB. ம73 ஒைற வா-கி வ73 சா பட; ெசானா.

19
வAகாைல வைர இ7த அவ
ைதய4 இ7த ேகாப உற-கி, காைல ஒப3 மண

அளவ4 க9வழி3 /ள)3வ வழக ேபால கதர-கி4 கல73 ெகா9 த

ெமாழியாக ேவைலைய; ெசEய 3வ-கினா.

அசதி@ ேசா1 அவர3 2கதி4 பGAதி7தன. சா பாைட ெவ/வாக

/ைறதி7தா. சிகெர மB. ேதந<தா அவர3 பரதான உணவாக இ7தன. அவர3

உட4 நலதிB/ என பர;சிைன. ஏ இ பA தைன வதிெகா9 ேவைல

ெசEகிறா எ. வதமாக இ7த3. அவ ெதாட73 மாதிைரகைள உெகா9

வகிறா எப3 அ பAய73 ேநாEைம க/ அட-கவ4ைல எப3

ேநரAயாக :$7த3.

அத பற/ சில மாத-க நா ேகாபைய; ச7திகவ4ைல. ஒேரெயா 2ைற

இலகிய Kடெமாறி4 ச7தி3 ேபசிெகா9ேடா. ேகாப ெராப1 தள73

ேபாய7தா. பற/ அவர3 :தக ெவள)யான சமயதி4 தBெசயலாக ந9ப

ராஜ/ைறய வA4
< ச7தி3ெகா9 உைரயாAேனா. ேகாபய அறாட வா,1

மிக ெநகAயாக உள3 எ. பல2ைற ந9ப ெவள)ர-கராஜ ெசா4லியகிறா.

ஆனா4 ேகாப இைத எவ$ட2 ெசா4லிெகா9ட3 கிைடயா3. ஒ2ைற அவ

ெபா-க4 வா,3 அைடக அ ப ைவதி7தா.

அசர இதCகாக அவ$டமி73 பராE பBறிய கைர ஒைற ேகேட.

தனா4 2A7தா4 எCதி தவதாக; ெசானா. ஒMெவா 2ைற பா/ேபா3

அைத தனா4 எCத 2Aயவ4ைல எபதBகாக வத ெத$வ3ெகாவா.

ேகாபய கைதக மன)த வலிகைள மிக ஆழமாக பதி1 ெசEதிகிறன. /றி பாக

சகமன)த 3ேவச-க அவமதி :க அதிகாரதி ெபயரா4 நைடெப. கீ ,ைமக,

பாலிய4 ேவஷ-க, சOக வா,வ4 காண ப இரைடதைம. ெவ/மகள)

ரசைன சா7த ெவள) பாக எ. அவ நகரவா,வ இ9ட ப/திைய த

பைட ப4 ெதாட73 ெவள) பதி வ7தா. இெனா பக மன நல;ேசைவக.

இ. எ7த அள1 மன)தாபமானமB. நடத பகிறன எபைத பBறி@

கைமயான எதி :/ர4 ெகா9A7தா. இைத ெவள) பத அவ சப@

இைண73 சிறிய R4 ஒைற ெவள)யடாக.

Lேயா, மாட வா,1 த ஆன7த ேபாற அவர3 சி.கைத ெதா/ :க=

உள)73 சில /ர4க எற அவர3 நாவJ /றி படதக பைட :க.

20
ேடபெடன)
எற அவர3 /.நாவ4 பாலிய4 சிக4 /றித பகAைய மிக அழகாக

ெவள) ப3கிற3.

த மகள) திமணதிB/ ேகாப எைன அைழதி7தா. ஆனா4 கல73

ெகாளவ4ைல. பற/ தBெசயலாக ர-கராஜட ச7திதேபா3 த மமகைன பBறி

மிக ெபைமயாக; ெசா4லிெகா9A7தா. அவர3 /ப; ?ழ4 மிக1

ெநகAயாகிவA பைத அவர3 ேப;சி ஊடாக :$73ெகாள 2A7த3. :திதாக

தா எCத வ: கைத பBறி ேபசிெகா9A7த3 வய பாக இ7த3.

ஒ கைதைய நிமதியாக அம73 எC3மள1Kட வA


< ?ழ4 இ4ைல எ. அவ

ெசானவத வலி தவதாக இ7த3. அ. லதா ராமகிணைன பாக;

ெச4வதாக; ெசா4லியபAேய நட73 ெச4ல 3வ-கினா.

20034 ேகாப மரணமைட7த நாள)4 நா வ3நக$4 இ7ேத. ெசEதி

ேகவ பட1ட மனதி4 ேகாபய சி$ :தா 2தலி4 ேதாறிய3. ேகாபேயா

அதிக ந: ெகா9Aகவ4ைல எறேபா3 நா அறி7த தமி, எCதாளகள)4

ேகாப மிக1 தன)3வமானவ. அேதா தமி,; சி.கைதகள)4 அவர3 ப-கள) :

சிற பான3. அவர3 கைத உலகிB/ நிகரான பகA@ ஆ,7த 3க2 ெகா9ட கைதக

இ. வைர ேவ. எவராJ எCத படவ4ைல.


தாெயM
கிைய ேபால வா,வ கைணயBற ெநகAைய எதிெகா9டபAேய

திப திப வா,1 த ஆன7தைத ேபசியவ ேகாப கிண. இ.

வாசிைகய4 அ7த ஆன7த2 ப$காச2 த<க 2Aயாத வலிைய உவா/கிற3

எபேத நிஜ.

21
ஏ.ேக.
ேக.ராமாஜ : நாடா கைதகள) நாயக

இசகிேய4, ெகEகி தாவாலா என இ-கிலதி4 எC3 இ7திய கவஞகள)

கவைதக ஏ க4Z$ பாடமாக இ7த3. அதி4 தா ஏ.ேக.ராமாஜதி ெபயைர

2த2ைறயாக ேகவ பேட. அவர3 கவைத ம3ைரய ைவைக

ஆBைற பBறிய3. ைவைகைய பBறிய ம3ைரகாTசிய பாட4கைள வாசிதி7த

என/ ராமாஜ காAய ஆBறி பAம 2BறிJ :திய அபவ தவதாக

இ7த3.

நா ம3ைரய வதிவ


< தியாக;
< IBறியைல73 தி$7த நாக அைவ எபதா4 அ7த

கவைத த அபவதி ெபப/தி நா க9ணா4 க9டதாகேவ இ7த3. அ3

ராமாஜதி மH தான எ வ பதிைன அதிக பதிய3. யா ஏ.ேக.ராமாஜ அவ

எ பA ைவைக பBறி எCதியகிறா. ஒேவைள அவ ம3ைரகார எ. வசா$க

ஆரபேத.

ஆ-கில ேபராசி$யகள)4 பல/ இ7திய ஆ-கில கவகைள பAகா3. சாச,

ெபச,
கா, Aக
, ேஷ
பய, வம எ. அவரவ/ ஒ வட

உ9. ஆ-கில இலகிய பாடதிடதி4 சமகால நவன


< பைட :கைள பBறிய

அறி2க-க மிக /ைறேவ.

நா ஆ-கில இலகிய கBறேபா3 சா2ேவ4 ெபகA நாடக பாடமாக இ7த3.

அைத வ/ : எ பதB/ எ7த ேபராசி$ய/ வ பமிகா3. ஒேரெயா

கைரைய தயா$3 பல வடமாக அைத பரதி எக; ெசா4லி த73வ கட73

ேபாE வவாக. நாேனா ெபகA நாவ4கைள பAதி7ேத. ெப கைட

அMவள1 எள)தாக கட73 ேபாEவவைத மன ஒ பாம4 ச9ைட ேபாAகிேற.

நவன
< தமி, இலகிய வ/ பைறக=/ அறி2கமானதி4 பாதியள1Kட நவன
<

ஆ-கில இலகிய வ/ பைறக=/ இ வரவ4ைல. ஆகேவ ராமாஜைத

பBறிய நாJ வ$ /றி :கைள தவர ேவ. எைத@ அறி73 ெகாள 2Aயவ4ைல.

அ7த /றி ப4 ராமாஜ அெம$க ப4கைலகழக ஒறி4 ேபராசி$யராக

பணயாB.கிறா எற வபர மேம ேபராசி$யக=/ 2கியமானதாக இ7த3.

நா Rலகதி4 ராமாஜதி :தக-கைள ேதAயேபா3 The Interior Landscape: Love

Poems from a Classical Tamil Anthology, Speaking of Siva, Hymns for the Drowning, A Flowering Tree and Other

Oral Tales from India , Poems of Love and War. ேபாற தமி, ெசMவய4 இலகிய மB.

22
நாடாகைதகள) ஆ-கில ெமாழி ெபய ைப@ Relations எற அவர3 கவைத

ெதா/ ைப@ எ3 வ73 வாசிக 3வ-கிேன.

தன)3வமிக கவைதக= கவன ப3 வஷய2 ராமாஜ மிக 2கியமான

சமகால கவஞ எற உ=ணைவ உவாகிய3. இெனா பக ச-க

இலகியைத ஆ-கிலதி4 வாசித ேபா3 அவ ெமாழிெபய3ள வத அ7த

கவைதகள) OலதிB/ மிக ெநகமாக இ7தன.

அறிலி73 ராமாஜ எCதியைத ேதAேதA பAக ஆரபேத. அவைர பBறி

ஆ-கில ேபராசி$யக அறி7திராத பல தகவ4கைள நவன


< தமி, இலகிய

கBப/ ேபராசி$யக அறி7தி7தாக. ராமாஜ சில வச ம3ைர தியாகராஜா

க4Z$ய4 ேவைல ெசEதிகிறா. அவர3 /ப கநாடகதி4 வசிகிற தமி,

/ப எறேதா ராமாஜ ஆ9 ேதா. இ7தியாவB/ வைக தகிறா.

ந9பகைள; ச7திகிறா எற வபர-கைள@ ெசானாக.

என/ அவைர ஒ2ைறயாவ3 ச7திக ேவ9 எற ஆைச உ9டான3. ஆனா4

அவைர எ பA ெதாட: ெகாவ3 எ. ெத$யவ4ைல. ராமாஜ ெதா/த

நா :ற கைதகள) ஆ-கில ெமாழியாக ெவள)யான காலதி4 அைத

பாட :தக ேபால ஒMெவா நா= பAேத. கைத ெசா4J 2ைறைய பBறிய

அவர3 அவதான) :க= ஆவ2 எ ஊைர;IBறிய கைதகைள ேநாகிய

ேததJ/ ெப$ய உ73தலாக இ7த3. தமிC/ எேற தன)3வமாக உள கைத

ெசா4J 2ைறகைள ேநாகி எ கவன /வய 3வ-கிய3.

எ9ணைகயBற நாடா கைதகைள வாசி3 ேதA க9 பA3 அறி73

ெகாவ3மாக; IBறி ெகா9A7ேத. ராமாஜைத ெதாட73 வாசித காரண

என/ தமி,கைதகள)4 இடெப. மாய ெபாக, கதாபாதிர-க. வல-/க.

தாவர-க, நகர-க, நிலகாசிக, நபைகக பBறிய ெப$ய கைதகளTசிய

ஒைற உவாக ேவ9 எற 2ைன ைப உவாகிய3. அதBகாக சில

2யBசிகைள ேமBெகா9ேட. ஆனா4 அ7த திட தன)நப சா7த ெசய4பா

இ4ைல எ. உண73 அைத ைகவேட. அ7த நாகள)4 ெதாட73 சி.கைதக

எCதி ெவள)யாகி ெகா9A7த3.

அ ேபா3 ஒநா எ 2கவ$/ ஒ கAத வ7தி7த3. காலபைட பBறிய

/Bற பதிர எற எைடய சி.கைத ஒைற தா வாசிதி பதாக1 அ7த

கைத தன/ பA3ளதா4 அைத தா ஆ-கிலதி4 ெமாழியாக ெசEய

23
வ:வதாக ெசா4லி அதBகான அமதிைய ேகA7தா. எனா4 நபேவ

2Aயவ4ைல.

அ7த கAதைத எCதியவ ஏ.ேக.ராமாஜ. நா யாைர; ச7திக ேவ9 எ.

ேதA ெகா9A7ேதேனா அவ எைடய சி.கைத ஒைற வாசிதிகிறா. அைத

ஆ-கிலதி4 ெமாழியாக ெசEய வ:கிறா எப3 என/ ெபைமயாக

இ7த3. ராமாஜதிB/ எ கைத எ பA கிைடத3. அவ கைதைய பBறி என

ெசா4கிறா எபைத ெத$73 ெகாள ஆவமாக இ7த3.

அ7த கAத ைம?$4 உள ஒ 2கவ$ய4 இ73 வ7தி7த3. பதி4 எC3

ேநரதிB/ ைம? ேபாEவ73வடலாேம எ. ேதாறி அறிரேவ ஏ.ேக. ராமாஜ

எCதிய கAதைத ைபய4 ைவ3 ெகா9 இரேவா ம3ைரய4 இ73 கநாடக

ேப73 ஒறி4 ஏறி ைம? ேபாE இற-கிேன. ந4ல /ள)காலம3. அைத பBறிய

பரைஞேய எனகிகவ4ைல. ஒ ம ள Kட என)டமி4ைல. ைம?$4

அதிகாைலய4 இற-கிய ேபா3 /ள) தா-க 2Aயவ4ைல. நாேனா /ள)ராைட

அண7திகவ4ைல.

ேப73 நிைலயைத வ இற-கி நட/ ேபா3 காதி மட4க ந-/கிறன.

dைரயGரலி4 /ள) நிர:கிற3. ைகக எைன அறியாம4 2கைத தடவயபAேய

வகிறன. எ-காவ3 ஒ தைல/4லா மமாவ3 கிைடகாதா எ. சாைலேயார

பாதபAேய ெபO;சிடபAேய நட73 ெகா9A7ேத. பன)ய4 நகர நைன73

கிட7த3. ெப$ய சாைலகள)4 அதிக வாகன ெநகAய4ைல. சிைலகKட /ள)$4

ஒ-கி ேபாய7தன. யாைனக= /திைரக= ப$வாரமாக ெசற ராஜபாைடக

கால மாBறதி4 நவன;


< சாைலகளாகி அதிகாைல பன)ய4 வாகன ெநகAயறி

காலியாக ந<9 கிட7தன.

அவர3 வA
< 2கவ$ைய ேதA ேபான ேபா3 ஆரTI நிற
ெவட அண7தி7த

நதர வய3 நப, ராமாஜ ெப-கe ெசறி பதாக1 வவதB/ ஒ

வாரகால ஆ/ எறா. இMவள1 Lர ேதA வ73 அவைர பாக

2Aயவ4ைலேய எற வத3ட ைம?$ அர9மைன S-காவ4 பக4

2Cவ3 அ7த கAதைத திப திப பA3 ெகா9A7ேத. அ-கி7த

தபா4 நிைலய ஒறி4 ேபா


 கா வா-கி அவைர; ச7திக வ7த வபரைத எCதி

நா ெச. பாத வ


< 2கவ$ேக அ ப ைவேத. அ3 அவ ைக/

கிைடததா அவ பாதாரா எ. அத பற/ ெத$73 ெகாள 2Aயவ4ைல.

24
ஆனா4 அவர3 கAத த7த உேவக எ வாசி ைப@ எCைத@ த<வர பதிய3.

ச-க கவைதகைள தமிழி4 பA ப3 த அபவதிலி73 ஆ-கிலதி4 பA/

ேபா3 ஏBப அபவ 2BறிJ :தியதாக இ7த3. 2கியமாக நா நில ப/தி

சா7த கலா;சார K.கைள 2தைமபதிேய அ7த கவைதகைள

வாசிதிகிேறா. ஆ-கிலதி4 வாசிகிற ஒவ அத கலா;சார பதி1கைள வட

பரதான உண;சிகைள மேம 2ைவ3 வாசிகிறா. ஆகேவ அவர3 அபவ

:தியதாக அைம7தி7த3.

இெனா பக கிேரக கவைதகேளா ஒ ப ேபா3 தமி, கவைதய தர2

பா ெபாக= கவ3வ dப2 பமட-/ உயவாக இ7த3. கிேரக

கவைதகள) அAநாதமாக ? பேந;சர4 என ப மH மாயK.க அைம73ளன.

ஆனா4 ச-க கவைதகேளா மH மாயைத அதிக 2ைவகவ4ைல. அேதா

அறாட நிக,1கைளேய மாயதைம ெகா9டதாக உவாகி காகிற3. /றி பாக

தமி,கவைதய /ர4 அ3வைர நா வாசிதி7த ஆ-கில கவைதகள)4 இ4லாத

ெநகைத ெகா9A7த3. அதBகாக ராமாஜதி ெமாழிெபய :கைள@ தமி,;

ச-க கவைதகைள@ அகேக ைவ3 பா ேப.

இ7தியகைத மர: /றி3 ராமாஜ அளவB/ dபமாக அறி7தவக இ4ைல.

கைதேகப3 அவர3 பா4யநாகள)4 /பதிலி73 3வ-கிய7த3. அதிப

கிணசாமி ராமாஜ என ப ஏ.ேக. ராமாஜதி /ப ைம?$4 வசித

தமி, /ப. அவர3 அ பா அதிப அர?$ கிணசாமி ைம?

ப4கைலகழகதி4 கணத ேபராசி$யராக ேவைல பா3 வ7தா. வானவயலி4

ஈபா ெகா9டவ. தமி,, சம


கித, கனட, ஆ-கில நாகிJ :லைம

ெபBறவ. அவகள3 வ
< நிைறய :தக-க இ7தன.

வA
< சைமய4 அைறய4 தமிC வரேவB: அைறய4 கனட2 Sைஜ அைறய4

சம
கித2 சி7தைனய4ல ஆ-கில2 இ7தன எ. ராமாஜேம ஒ

கைரய4 /றி பகிறா. ைவத<கமான பராமண /ப எற ேபா3 அவ

வA4
< மாறி வ கலா;சார; ?ழ4க /றி3 :திய சOக மாBற-க /றி3

வழி :ண1 இ7த3.

ராமாஜதி அமா தமிழிJ கனடதிJ நிைறய :தக-கைள வாசிதிகிறா.

அைத கைதயாக த பைளக=/ அவ ெசா4வ3 வழக. இபைத73 வயதி4

ராமாஜதி அ பா இற73 ேபாகேவ /ப;Iைமகைள ஏB. ேவைல/ ேபாக

ேவ9Aய நிைல உ9டான3.

25
ைம? ப4கைல கழகதி4 ஆ-கில இலகிய பAத ராமாஜ ேகரளாவ4

ஆ-கில ஆசி$யராக ேவைல/; ெசறா. அத பற/ கநாடகாவ4 உள தாவா$4

சில ஆ9க ேவைல ெசEதா. அ-கி73 Sனா ெச. ெடகா க4Z$ய4

ராெப4ல ஆE1 திடதி உதவேயா ஆE1கைள ேமBெகா9டா. 1958இ4

அெம$கா ெசற ராமாஜ அ-ேக கனட3ைறயJ, ெதகிழ/

ஆசிய3ைறயJ ேபராசி$யராக பணயாBறினா.

1967இ4 அவர3 ச-க கவைதகள) ஆ-கில ெமாழியாக ெவள)யான3. அ3 தமி,

கவைதக /றி3 அ3 வைரய7த ேமைல பாைவைய 2BறிJமாக

மாBறியைமத3. தமி, கவைதய ெதாைம /றி3 அெம$க ப4கைலகழக-க

அ ேபா3தா கவன ெகாள 3வ-கின. ச-கதமி, கவைதக மமிறி கனட

பதி பாட4கைள@, ஆ,வா பாIர-கைள@, @.ஆ. அன7த Oதிய கனட

நாவலான சம
காராைவ@ ஆ-கிலதி4 ெமாழிெபயதிகிறா.

ராமாஜதி 22யBசிக காரணமாகேவ தமிழி ெசMவய4 இலகிய-க

ஆ-கிலதி4 ெப$தாக கவன ெகாள படன.

ராமாயண பாடேபத-க கைதமர:க /றி3, நாடா கைதகள) வைக ப3த4

/றி3 ெவள)யான ராமாஜதி கைரகைள த<வரமாக வாசி3

உவா-கிய7ேத.

அதி4 அ
ஸாமி4 உள ராமாயணதி4 சீைத@ ? பநைக@ ேத7த ெநசவாள)க.

அவக மிக dபமாக ெநச1 ெநEயKAயவக எற தகவ4 இ பைத;

IAகாA இ. அ
ஸாமிய ெப9க=/ ெநச1 ெநE@ dப இ பைத;

சாறாக காAய3 தமிழகதி4 காண ப ராமாயண நாடாகைதகள)4 தசரத

மைனவய மசைகயாக இ7த நாகள)4 2./ இலி வைட ேதாைச சா பட

ஏ-கினாக எ. அைத அரச த<3 ைவததாக1 வ /றி :கைள

ேவAைகயாக அைடயாள காAய3 2கியமான பதி1களா/

ஏ.ேக. ராமாஜதி அனEயாவ மாடவய4 எெறா சி.கைத மிக

2கியமான3. இ7தகைத அெம$க ப4கைல கழக ஆE1கைள ேகலி

ெசEயKAய3. ைம?$4 உள பராமண /பைத; ேச7த அனEயா /ப

ஒC-/க எதB/ க படாம4 தன);ைசயாக இ73 வபவ. அவன3 ஒேர

ஆைச அெம$கா ேபாக ேவ9 எபேத. ஆ-கில இலகியதி4 ஆE1 ெசEவதBகாக

அெம$கா ேபாக நிைனகிறா. இெனா பக அெம$கா ேபாEவ7த பற/ தா

26
வேவகான7த உலக அறி@ மன)த ஆனா. கா7தி ல9ட ேபான3 தா அவர3

வா,வ 2கிய தி : 2ைன. ஆகேவ தா இ7தியாைவ வ ெவள)ேய ேபாE

தன3 அைடயாளைத உவாக ஆைச பகிறா. அ பAேய ேபாராA அெம$கா ேபாE

சிகாேகா ப4கைல கழகதி4 ஆE1மாணவராக; ேசகிறா.

அெம$கா ேபா/ வைர ஆ-கில ேமாக ெகா9A7த அவ அ-ேக ெசற3

சம
கித ேமாக ெகாள 3வ-/கிறா. இ-கி7த வைர அெம$கா பBறிேய வாE

ஓயாம4 ேபசி ெகா9A7தவ அ-ேக ேபான3 இ7தியாைவ பBறிேய ேபசி

ெகா9A7தா. அ பா ெசா4லி கீ ைத பAக ம.த அவ சகமாணவ/ :$ய ைவக

கீ ைதைய ஆ,73 பAகிறா. மாடவய4 3ைற ஆE1 மாணவராக த<வரமாக

பAகிறா. அ ேபா3 ஒ நா இ7திய /ப-கள) சட-/க பBறிய ஒ ஆE1

Rைல பAகிறா. அதி4 பற :, இற :, வைளகா :, திமண, சட-/க /றி3

வ$வாக பதி1க உளன. ஆ;ச$ய3ட அைத வாசிகிறா. அதி4 ஒ :ைக பட

இ பைத கா9கிறா.

அவ/ ஆ;ச$யமாக உள3. அ3 அவன3 மாமாவ :ைக பட. அவசரமாக

அA/றி ைப பA3 பாதா4 அவ அரஹாரைத; ேச7த மாமா ஒவ உதவ

ெசEத /றி : இகிற3. அத சில அயாய-கைள வாசி3 பாதா4 அவ அ பா

இற73 ேபான ேபா3 நட7த சட-/க :ைக பட-க=ட காண பகிறன. தாேன

அ பா ெசததிB/ ஊ/ ேபாகவ4ைல ஆனா4 எ-ேகா ஒ ஆEவாள அைத

படமாகி த :தகதி4 ேபாAகிறாேன எற ஆத-க3ட, வதைவ எற

ப$ைவ ேதA பாக அ-ேக அவன3 அமாவ வதைவ ேகால :ைக படமாக

உள3.

தன3 /ப தா மாடவய4 ஆEவ காசி ெபாளாக மாறியகிற3 எபைத

அனEயா உணவேதா கைத 2Aகிற3. அ-கத2 ஆழமான வமசன2 ெகா9ட

கைதய3. ஏ ராமாஜ அதிக சி.கைதக எCதமா4 ேபானா எற ஏக எைன

ேபாறவக=/ இ.மிகிற3.

அத ஒ வசதி பற/ என3 ந9ப ஆ-கில பதி$ைகயாளமான அன7த

ச-கைர பா பதBகாக ெப-கe ெசறி7த ேபா3 அவ வA4


< இ4ைல. அவர3

3ைணவயா அன7 ந9ப வA4


< நைடெப. பாA/ ெசறிகிறா. அ-ேக

உ-கைள இறகிவடமா எ. ேகடா. ச$ எற3 தைடய கா$4

ெப-கe$ ேர
ேகா
சாைல அகி4 உள ஒ வA
< 2னா4

இறகிவடா.

27
அைழ : மணைய அCதி உேள ேபானேபா3 உேள ஆேறC ேப இ7தாக.

அன7தச-க எைன அவக=/ அறி2க பதினா. அ ேபா3 ஒ ேசாபாவ4

சாE7த பAேய ைகய4 ஒ :தகைத பாதி ப$தபAேய வ


கி அ7தி ெகா97த

ஒவ$ட எைன அறி2க பதிவ என)ட இவதா ஏ.ேக.ராமாஜ

ேகவ பAகிற<களா எ. ந9ப ேகடா.

எனா4 நபேவ 2Aயவ4ைல. நா பாக ேவ9 எ. ஆைச ப

ெகா9A7த ராமாஜ இவதானா எற வய ேபா பா3 ெகா9A7ேத.

ேதாBறதிேல அவ அெம$காவலி73 வ7தி பவ எப3 ெத$7த3. அவர3 ேபI

2ைற மB. ஆ-கில உ;ச$ ப4 அதிக பட அெம$கதைமய7த3. அ.ப3

வயைத ஒத ேதாBற. தAத :வ-க, மH ைசய4லாத 2க, ஆைடகள)4 அதிக

கவன ெகா9டவ$4ைல எப3 உைடய4 ெத$7த3. அவ வ


கி கிளாைஸ

ைகய4 ைவதபAேய தமிழா எ. ேகடா. ஆமா எேற. எ7த ஊ எறபAேய

அகி4 வ73 உகார; ெசானா. நா ம3ைர எற3 அவ 2கதி4 சிறிய

ெவள);ச ேதாறி மைற7த3. அவ எ கைதெயாைற வாசிதி பைத பBறி

நிைன1பதிேன.

ராமாஜ என கைத எ. சில நிமிச ேயாசி3 ெகா9A7தா. கைதைய

நிைன1பதி; ெசான3, ஆ-கிலதி4 சமகால தமி,; சி.கைதகள) ெதா/ :

ஒைற ெகா9வரலா எ. தன/ ஒ ேயாசைன உ9டான3 எ. அதBகாக

ந9பகள)ட சிபா$I ெசEய; ெசான ேபா3 உ-க கைத எ க9ண4 பட3.

அ7த கைதய4 ெசா4 2ைற என/ பAதி7த3. தமிழி4 நிைறய :திய

சி.கைதயாசி$யக வ7திகிறாக எ. பாராAய பAேய, ெதாட7த

ப4கைலகழக ேவைலக, ஆE1க. அ7த ெதாைக Rைல ெதாடர 2Aயவ4ைல

எறா.

நா ராமாஜதிட அவ ெதா/த நாடா கைதகைள பBறி வய73 ெசா4லி

ெகா9A7ேத. அவ சி$தபAேய ஆயரெதா இர1 கைதகைள வட1 நமிடேம

அதிக கைதக உளன. அைவ ெதா/க படா4 மிக ெப$ய கைதெதா/தியாக

இக K எறபAேய ந<-க அ பA ஏதாவ3 கைத ைவதிகிற<களா எ.

ேகடா. நா ஒ ஊல ஒ ந$ அேதா கைத ச$ எ. தமிழி4 ஒ

கைதயகிற3 எ. ெசாேன.

:சி$ :ட அைத தா ேகA பதாக; ெசா4லி, இ பA வாசகைன கைத ெசா4ல

L9 கைதக பறமர:கள)4 அதிகமி4ைல எ. வய7தபAேய தா ம3ைரய4

28
ஒ 2ைற ம4லிைக ெப9 எற கைதைய ேகடதாக1 அ7த கைதய4 ஒ

ெப9 சி$/ ேபா3 ம4லிைக S வாசைன அA/ எ. ெசானா. அேதா

அேத கைத ேவ. வAவதி4 ம4லிைக S வாசைன@ள சி$/ இளவரசி பBறி

கநாடகாவ4 கைதயகிற3 எ. அத மாB.வAவைத; ெசானா.

அவ$ட ெசா4லி த<ராத கைதக மனதி4 இ7தைத அ7த; ச7தி : உ.தி ெசEத3.

தைடய வ/
< ேவைல/ வ7த ெப9 ெசா4லியகைதக=/. அமா ெசான

கைதக=/ அA பைடயேல ேவ.பா இ7தைத உணர 2Aவதாக Kறினா. ஒேர

கைதைய சில ேநர இவ ெசா4லியகிறாக. ேவைலகார ெப9 ெசா4லிய

கைததா இ. நிைனவ4 இகிற3. உலகிேல சிற7த கைத ெசா4லிக ெப9கேள

எறா.

சில நிமிச-கள)4 ேப;I இலகியதிலி73 திப தினச$ நாள)த,கள)4 வ

ெகாைல; ெசEதிகைள பBறியதாக மாறிய3. தன/ அ3 ேபாற ெசEதிகள)4 ஆவ

உ9. அ7த; ெசEதிக=Kட கைத ெசா4J 2ைறகேள.

ஒ ெசEதிைய பA3 பா-க எ. அ-கி7த கனட நாள)த, ஒறி4

ெவள)யான ெசEதிெயாைற வாசி3 காAனா. அ-கி7தவக சி$தாக. ேப;I

அதிலி73 மாறி அகமகாேதவய கவைதக பBறியதாக மாறிய3. இர9

மணேநர அ7த அைறய4 அவ ேபIவ3 /A ப3மாக இ7தா. அவர3

d9ைமயான பாைவக என/ வய ைப அதிக பதியபAேய இ7தன.

அ7த வ73 மாைலேய 3வ-கிய7த3. எனேவ நா ெசற இர9மண ேநரதி4

அைனவ வைடெபB. ெகாள 3வ-கினாக. ஏ.ேக.ராமாஜ Kடேவ

ேபாEவடமாேடாமா எ. நா ஏ-கி ெகா9A7ேத. அவ தைடய ந9ப

கா$4 அைழ3 ெகா9 வவதாக; ெசா4லியைத ம.3, தா நட73 ேபாவதி4

எ ேபா3ேம ஆவ ெகா9டவ எ. தன)யாக நட73 ெச4ல 3வ-கினா.

இெனா நா அவைர; ச7திகலா எ. ந9ப ெசானா. ஆனா4 அத பற/

அவைர; ச7திக 2Aயவ4ைல.

சில ஆ9க=/ பன அெம$காவ4 ஏ.ேக. ராமாஜ இற73 ேபாEவடதாக;

ெசEதிைய பAத ேபா3 கல-கி ேபாE வேட. என உற1 அ3. ஒேரெயா 2ைற

அவைர பாதிகிேற. அவர3 கைரகைள, கவைதகைள பAதிகிேற. மBறபA

அவேரா ெநகமாக பழகியதி4ைல. ஆனா4 அ7த இழ : ெநகமான ஒ ந9ப$

இழ ைப ேபாலேவ மனதி4 ெநநா வலிேயா இ7த3.

29
உ9ைமய4 ராமாஜதி மைறவB/ பற/ அவர3 அதைன பைட :கைள@

வாசி3 வட ேவ9 எற உேவக அதிகமான3. ஆ


ேபா ப4 கைலகழக

ெவள)யள அவர3 ெமாத கைரகள) ெதா/ :. கவைத ெதா/ :.

ெமாழியாக-க எ. ெதாட;சியாக வா-கி பAேத.

ராமாஜ தமி, இலகியதி மH 3 ெகா9A7த வ ப2 ப-கள) : அள பறிய3.

அவ தமிழி ெதாைமைய மிக; ச$யாக :$73 ெகா9A7தா. தமிழி

கவ3வமரபான3 உலகி 2ேனாA மர: எபதி4 அவ/ நபைகய7த3. அ3

ேபாலேவ நாடாகைதகள) வழிேய நம3 மரபான மனதி கBபைனக= ந

நிைன1க= பதிவாகி உளன எபைத அவ உண7தி7தா. அவ IAகாAய

ெதா/த கைதக அதைன@ 2கியமானைவ. அ7த கைதகள) ஊடாக ெவள) ப

நவன
< உளவய4 தைமகைள அவேர ஆராE7திகிறா.

உதாரணதிB/ ஓAப
கா ெள
என ப தாE மக/மான பாலி;ைச

ெதாடபான உள;சிக4 ெகா9ட கைத தமிழிJ கனடதிJ என வதமான

மா.பாக=ட உள3 எபைத பBறிய அவர3 கைர மிக 2கியமான3. அ3

இ7திய மனதி4 பா4 உண;சிக எ3 ேபாற பப-கைள உவா/கிறன.

எ பAயானெதா ெவள) பாைட அவக 2ைவகிறாக எபைத dபமாக

வவ$கிறன.

இ3 ேபாலேவ ராமாயண மகாபாரத ேபாற இதிகாச-க /றித

நாடாகைதகைள@, கைத எ பA; ெசா4ல பகிறன எபைத பBறிய

கைதகைள@, 2டாக திடக அரசக பBறிய கைதகைள@ அவ சிற பாக

ஆராE73 ெதா/திகிறா.

எCதி வழியாக மக வா,ைக பதி1 ெசEய படைத வட1 ெசா4கைதக,

பாட4க வழியாக பதி1 ெசEய படைவ ஏராள. அைத 2ைறயாக நா பதி1

ெசEய தவறிவேடா எபேத ராமாஜதி ஆதார /ர4.

தமிழி4 நாடாகைதக பலராJ ெதா/க பAகிறன. ஆனா4 அைவ

2Cைமயாக ஒ. ேசக படவ4ைல. க4வ :ல ஆE1க=/ ெவள)ேய

நாடாகைத மர:க /றித கவன இன2 உவாக வ4ைல. ராமாஜ அைத;

ெசEய த<வரமாக 2யBசி ெசEதா. அழி73 வ மர:சா அறிைவ ேசமிக ேவ9 

எற ஆைச அவ/ அதிகமாக இ7த3.

30
அவர3 ெப2யBசி ஒ. இ. தமிழகதி4 சிற7த ஆE1 நி.வனமாக உவாகி

உள3. அ3 ேகாைடc$4 வசித ேராஜா 2ைதயா ேசக$3 ைவதி7த

ஆயரகணகான :தக-க அட-கிய ெப$ய Rலகைத சிகாேகா ப4கைலகழக

வைல/ வா-கி அைத Aஜிட4 2ைறய4 பதி1 ெசE3 இ. ெசைனய4 நவன
<

ஆE1 Rலகமாக மாBறி@ள3. ேராஜா 2ைதயா ஆE1 நி.வன எற

ஆவணகா பக இ. பல/ பயபகிற3 எறா4 அதBகான 2ேனாA கதா

ஏ.ேக. ராமாஜேம.

ஏ.ேக. ராமாஜதி 2கிய கைரக பல தமிழி4 ெமாழியாக ெசEய பளன.

ஆனா4 அைவ 2Cைமயாக ெதா/க ப இ3வைர தன)Rலாக ெவள) வரவ4ைல.

அத ேதைவ இ. அதிகமாக உள3. ராமாஜதி அகைறைய 2ென3;

ெச4வதB/ இ3ேவ 2த4பA.

31
அேசாகமிதிர அறாட வா,வ ச$திர

அேசாகமிதிரைன ந<9ட நாக=/ பற/ தி9ைண இைணய இதைழ நடதிவ

ேகா.ராஜாரா மகள) திமண வரேவBப4 ச7திேத. வAB/


< கிளப

ெகா9A7தா. சபரதாயமான நல வசா$ :க=/ பற/ ஆேடாவ4 ேபாக

ேவ9Aய3தாேன எ. ெசா4லி வழிய4 ெசற ஒ ஆேடாைவ நி.திேன.

அவேரா இ4ைல நா ேப7தி4 ேபாவதB/தா வ:கிேற. ேப73 நிைலய

வைர 3ைண/ வா-க எறா.

இவ சாைலைய கட73 ெச4வதBகாக நி. ெகா9ேடய7ேதா. அவ ெச4ல

ேவ9Aய ேப73 எ-ேக நிB/ எ. வசா$ பதBகாக வவெவன அகி4 இ7த

ெபAகைட/; ெச. அ-கி7த வBபைனயாளைன ேகடா. அவர3 ேகவைய

அவ க9ெகாளேவய4ைல. ஆனா4 அகி4 ைசகிள)4 சாE73 ெகா9A7த

இெனா ஆ Lரதி4 ெத$@ ேப73 நி.தைத காAனா.

இர1 எடைர மணைய தா9Aய7த3 எபதா4 ேப73 எள)தி4 வரவ4ைல. அவ

பAவாதமாக ேப7தி4தா ேபாேவ எ. ெசா4லி ெகா9A7தா. மைழநாள)

இ அைட73 ேபாய7த :ரைசவாக சாைலய4 எ-கைள தவர ஒ

ெப9மண@ இர9 நதரவய3 ஆ9க= நிறி7தாக.

ேப73 வவைர அவ ேபசி ெகா9A7தா. ேப7தி4 அதிகமான Kடமி7த3.

அைத பBறிய எ7த; சலி :மிறி ேப7தி4 ஏறி நி. ெகா9டா. ேப73

கிளபய3 உேளய73 /ன)73 என/ ைகயைச3 வைட த7தா. நா

சாைலய4 நிறபAேய அவைர கவன)3 ெகா9A7ேத.

அேசாகமிதிரைன 2த2தலாக பாதேபா3 ஒ பைழய ைசகிைள உA

ெகா9 சாைலைய கட பதBகாக தி.நக ேப73 நிைலயதி எதி$4 நி.

ெகா9A7தா. இMவள1/ இ ேபா3 இ ப3ேபால அதிக வாகன ெநகA

இ4லாத நாகள3. இ7தியா காப ஹ1


2பாக நா நிறி7ேத .

அவதா அேசாகமிதிரனா எ. ச7ேதகமாக இ7த3. அவர3 :ைக பட ஒைற

:தகதி பஅைடய4 பாதிகிேற. அதி4 இ7தைத வட1 மிக1

ெமலி73 ேபானவராக ேந$4 காண படா.

32
அ7த மாத கைணயாழிய4 என3 /.நாவ4 ஒ. ஜானகிராம /.நாவ4 ேபாAய4

ேத1 ெசEய ப ெவள)யாகி இ7த3. அேசாகமிதிரதா ேத1 ெசEதி7தா.

2னதாக நா கைணயாழிய4 இர9 O. கைதக எCதியகிேற. அேதா

அேசாகமிதிர கைணயாழிய ெகௗரவ ஆசி$யராக பணயாBறி வகிறா. இMவள1

ெதாடபகிற3 ேபாதாதா எ. அவ அகி4 ேபாE வணக எ. ெசாேன.

அவ சBேற பதட3ட உ-க=/ என ேவ_ எ. ேகடா. ந<-க

அேசாகமிதிர தாேன எ. ேகேட. ஆமா ந<-க யா எறா. உ-க வாசக,

கைணயாழிய4 கைத எCதியகிேற எ. எ ேதா ைபயலி7த கைணயாழிைய

எ3 ந<Aேன. அவ அைத க9 ெகாளவ4ைல.

'பா-க சா. வாசகனா இகிற3 ந4ல3தா. ஆனா இ பA வழிய4 ச7தி3 ேபசினா

எ பA? இ-ேக ேராைட கிரா


ப9றேத ெப$ய பரா ள. இ3ல ேந3 மைழ ெபTI

வழிெய4லா த9ண கAய/.. நிைறய ெகாIேவற. ந<-க எ7த ஊ

ெசான <-க' எ. ேகடா.

ெபயைர@ ஊைர@ ெசான3 'பA;சிேக' எறபAேய அவரசமாக அ-/மி-/

பாத பAேய ைசகிைள சாைலைய கட73 உA; ெசறா. நா

பெதாட7ேத. பGர-கி ஒைற @த2ைன/ பா3கா பாக ெகா9 ெச.

ேச3வட ரா_வ வரைன


< ேபால ைச கிைள பா3கா பாக ெகா9 வட

ச7ேதாஷ அவர3 2கதி4 ெத$7த3.

வாைழ பழ வB/ த= வ9Aகார அகி4 தைடய ைசகிைள நி.திவ

ஏதாவ3 'ேவைல பா/ற<-களா' எ. ேகடா. 'இ4ைல சா. கைத எC3ேற. காேலb

பA;சி 2A;சிேட' எ. ெசாேன. வாைழ பழ வ9A அகி4 யாைனகா4 வ73

வ-கிய7த
< ஒ ப;ைசகார அJமின)ய தA4 ஊBறி ` /A3 ெகா9A7தா.

அவைன; IAகாA 'இவ வ


< க9ணமா ேபைட I காகிேட இ/.

ஒநா இவ $fாவ4 வ/


< ேபாறைத பாதிேக' எறா.

அ7த ஆ `ைய த நாவா4 நகிெகா9A7தா. அ3 அேசாகமிதிர/

பAகவ4ைல எப3 அவர3 2க; Iழி பேல ெத$7த3. 'மாபலதி4 நிைறய

யாைனகா4 வயாதி உள வ-க இகா-க. அ3/ காரண ெகாIதா' எறா.

என/ அவர3 ேப;I அவதான) : உeர சி$ ைப வரவைழதபA இ7த3.

பற/ ஏேதா ேயாசைன/ பற/, 'கைத கைர எC3ற3 எ4லா ந4ல வஷய தா.

ஆனா அைத நப ம இகாத<-க. ஏதாவ3 ேவைல பா-க. இ-ேக அைற

33
கிைடகிற3 கட. ந4ல த9ண < கிைடகா3. ந<-க கிராம ேவற ெசா4ற<-க. கைத

எC3ற3 எ4லா ஒ9_ ெப$ய வஷயமி4ைல. பழகதா. காரணேம இ4லாம

இ-ேக வ73 நிைறய ேப சிரம ப இகிறா-க' எறா.

அ7த நாகள)4 எ மH 3 உ9ைமயான அகைற ெகா9 எவராவ3 ேவைல/

ேபா/ பAயாக; ெசானா4Kட நா ஆதிர படKAயவனாக இ7ேத. ேவ.

யாராவ3 ேபசி இ7தா4 நா கதிய ேப. ஆனா4 அவ என/ வ பமான

எCதாள அேசாகமிதிர எபதா4 ெமௗனமாக நி. ெகா9A7ேத. சில

நிமிஷ-க இவ ேபசி ெகாளேவய4ைல. பற/ அவ ைசகிைள உA

ெகா9 நட73ேபாக 3வ-கினா.

எதBகாக இவ/ ைசகி. ஒேவைள 3ைண/ ஒ ஆ வவ3 ேபால Kட

ைவதிகிறாேரா எ. பாதபAேய இ7ேத.

அகி4 தாேமாதரெரA ெதவ4தா அவ வ


< இகிற3 எ. அ ேபா3 ெத$யா3.

அத சில வார-க=/ பற/ அவைர அெம$க ெசட Rலகதி4 ம.2ைற

ச7திதேபா3 27ைதய ச7தி ப Iவ ஏ3 இறி மிக ெநகமாக அகி4 அம73

ஒறாக காபைய பகி73 ெகா9 என :தக-க பA3 ெகா9Aகிேற,

அெம$க ெசட RலகதிB/ அAகA வேவனா எ. வசா$க 3வ-கினா.

அத பற/ ஒ2ைறKட ேவைல பBறி எைத@ ேககேவா ெசா4லேவாய4ைல.

அறிலி73 இ7த பதிென ஆ9கள)4 ப4ேவ. ச7த ப-கள)4 அவர3 வ


<

ேதA; ெசறிகிேற. இலகிய வவாத ெசEதிகிேற. மிக; சிறிய வ.


<

2அைறய4 நாBகாலி ஒறிB/ ஒ-கியபAேய மிக ெம3வான /ரலி4 த<கமாக

த அப ராய-கைள; ெசா4வா. அவ கல73 ெகா= இலகிய நிக,1கள)4

அவைர பாதிகிேற. இணகமான சி$ : பழ/வதB/ எள)ைம@, ைககைள

பBறி ெகா9 உ$ைமேயா ேபI ெநக2 தன)/ணமாக இ7தன.

/-/ம இதழி4 உதவ ஆசி$யராக சில மாத-க ேவைல பாதேபா3 எ7த சிற பத,

எறாJ உடனAயாக சி. கைர ஒைற எCதி தபAயாக அேசாகமிதிரைன

தா ெதாட: ெகாேவ. ஒ2ைற Kட அைத அவ ெதா4ைலயாக கதியதி4ைல.

மாறாக ஒ நா அ4ல3 இர9நா இைட ெவள)ய4 கைரைய 2A3 வ

ெகா3 அ ப ைவ பா. இதழி பக-க=/ மிக க;சிதமான அளவ4 அ3

ெபா7திய/. ஒ 2ைறKட அவர3 எCைத எA ெசEய ேவ9Aய அவசியேம

இகா3. மBற கைரகள)4 இ73 தன)3 ெத$@பAயாக அவர3 பாைவக=

அைம7தி/.

34
ஒ2ைற அெம$க ெசட Rலகதி4 பேள ரன எற $லி
காA

படைத கா9பதBகாக கவஞ பரமH =ட ெசறி7ேத. பட 3வ-கிய ஐ73

நிமிஷ-கள)4 இ=/ அேசாகமிதிர நட73 வவ3 ெத$7த3. நா அவைர

அைழ3 அகி4 உகார; ெசாேன. அவ உகா73 ெகா9டா. பட 2A73

வள/க ஒள)ர 3வ-கியேபா3தா அகி4 பரமH  உகா7தி7தைத அவ

கவன)திகK.

அேசாகமிதிரன) 2க அ பAேய ெவள)றி ேபான3. வவெவன அ-கி73 வலகி

ெவள)ேய ேபாக 3வ-கினா. உடேன பரமH  என உ-க பர9 எைன பா3

ேபE அA;ச மாதி$ ேபாறா எ. ேகலி ெசEதா. அ7த ேகலி/ளாகேவ

அவக=/ இணகமி4ைல எப3 ெத$யவ7த3. நா எைத@ ேக

ெகாளவ4ைல.

ஆனா4 ெவள)ேய வ7த பரமH  எைதேயா நிைன3 நிைன3 சி$3 ெகா9A7தா.

என நட7த3 எ. ெசா4J-க எறேபா3 அவரா4 சி$ ைப அடக

2Aயவ4ைல. பற/ என)ட ரகசியமான /ரலி4 த பா ஒ9_ நடகைல. அவ

ஒ தடைவ எைன ேவைல/ ேபாக; ெசா4லி ஆேலாசைன ெசானா. நா

ேகாப பேட அMவள1தா எறா.

வா,ைகைய மிக வ.ைமயான ?ழலி4 எதிெகா9 ெநகAக=/ளாகேவ

/ப எC3 எ. அறி7தி7த அேசாகமிதிர/ தைன ேபால இெனாவ

ஆகிவடKடா3 எற அகைற இ7த3 நிஜேம. ஆனா4 ேதாBபதBகாகேவ ?தாடலா

எ. 2A1 ெசE3 கிளபய எ-கைள ேபாறவகைள அவரா4 தித

2Aயவ4ைல எப3தா நிஜ.

தமிழி ெபபாைம எCதாளக சி. நகர-கள)லி73 கிராம-கள)4 இ73

எCத 3வ-கியவக. அதனா4 அவக பைட ப4 கிராம3 மன)தக= நில

சா7த நிைன1க=, சி.நகர வா,ைக@ , /பஉற1 சா7த பர;சிைனக=,

வ,;சியைட7த
< மன)தகள) கைதக= திப திப எCத படன. நகர

அவக=/ த<வைனய /றியG. அ4ல3 சீரழிவ அைடயாள. ஆகேவ நகர சா7த

ெவ. :ண1 இய4பாகேவ பல/= இ7த3.

தமி, கைதகள)4 மாநகர வா,1 சா7த பதி1க அதிகமி4ைல. ெஜயகா7த

ஒவைகய4 மாநக$ நைடபாைதேயார வசி/ மன)தகைள, ேச$ வா,ைகைய,

அறிய படாத உதி$மன)தகைள , த கைதகைள 2ன)ைல பதினா. ஆனா4

35
மதிய தர வக3 மன)தக த-க ேவைலகாக, பைழ பBகாக மாநகரதிB/ வ73

கிைடத இடதி4 ஒ9A ெகா9 ெநகAக=/ அறாட வா,ைவ ெகா9

ெச4J நிக,1கைள 2Cைமயாக இலகியமாகியவ அேசாகமிதிர. இேத மதியதர

உலகி ேவ.2க-கைள ேகாப கிண, வமலாதித மாம4ல, திலH /மா

கைதகள)4 காண2A@.

ெசைனய ஐபதா9 கால மாBற-க=/ உள ஒேர இலகிய சாசி

அேசாகமிரன) கைதகேள. ெசைனய சOக கலா;சார நிலவய4 மா.த4 /றி3

த நிைன1கைள அவ தன)Rலாக பதி1 ெசEதிகிறா. அேதா அவர3

ெபபாைம கைதகள) ப:லமாக; ெசைன@ அத அறாட நிக,1க=

அைத எதிெகா9ட மகள) எதிவைனக= பதிவாகி உளன. ஒவைகய4 அவ

ஒவேர 2Cைமயான ெசைன எCதாள. அவர3 கைதகேள 2Cைமயான மாநகர

கைதக.

:3ைமபத 3வ-கி இ.வைர எதைனேயா எCதாளக ெசைன/ ஏேதா

காரண-க=காக இட மாறி வ7திகிறாக. வசிதிகிறாக. அவக

பைட :கள)4 ெசைன அ-/ இ-/மாக பதிவாகியகிற3. ஆனா4

அராபயகைதகள)4 வ பாதா நகர ேபால அேசாகமிரன) ெபபாைம

கைதகள)4 ெசைன நகர 2கிய பாதிரமாக இட ெப.கிற3.

இெனா பக பா4ய கால2 ெசக7தராபா நகர2 அவ மனதி தா,வாரதி4

ஒள)73 ெகா9Aகிறன. இ3 பதிெனடாவ3 அசேகா நாவலி4 மிக

வலிைமயாக ெவள) பள3. இ7திய ப$வைன சா7த 2கிய இலகிய பதி1

அ3. ஒ நகர வ2ைறய ைகய4 சிகி எ பA வைதபகிற3 எபைத அவ

வவ$/ வத அB:தமான3.

அேசாகமிதிர ப2க பட கைலஞ, தமி,சின)மா, இலகிய பதி$ைக, பதி எC3.

சி.கைத, நாவ4, நவன


< நாடக, இலகிய பயலர-க எ. அவ ெசய4பட தள-க

வ$வானைவ. இ7திய அளவ4 தமி, எCதாளகள)4 ஒ சிலKட அறி2கமாகியராத

?ழலி4 இவர3 பைட :க ஆ-கிலதி4 பரபல பதி பக-களா4 ெவள)யட ப

தன)3 அறிய படா.

சாகிய அகாதமி வ3 ெபBறவ. அெம$காவ4 உள அேயாவா ப4கைலகழகதி4

ெச. உலக எCதாளக=கான சிற : 2காமி4 கல73 ெகா9டவ. ஆ-கிலதிJ

எC3 திற ெகா9டவ, பலா வ3, டா4மியா வ3 அசரா வ3 உள)ட பல

36
2கிய இ7திய வ3கைள ெபBறவ. ெஜம, சி-க S, பா-கா- எ. ப4ேவ.

உலக இலகிய நிக,1கள)4 ப-/ ெபBறவ. கட7த நாBப3 ஆ9காலமாக எCதி

வகிறவ எ. எதைனேயா சிற : ெகா9டவ.

என/ இவர3 நாவ4கள)4 மிக1 பAத3 ஒBற. அைத இ3வைர ஐப3

2ைறக=/ ேமலாக பAதி ேப. நா அறி7தவைர தமிழி4 அ3 ேபால ேவ.

நாவ4கேள இ4ைல. இைறய பநவன3வ


< நாவ4க ேபIகிற ஒ./ ேமBபட

கைதயாட4க அவ$ட அ3 பBறிய எMவதமான பரைஞ@ இறி பைட ப

உேவகதி4 இய4பாக எCத பAகிறன.

ஒBற நாவ4 எைத பBறிய3 எ. எள)தி4 வைக பதிவட 2Aயா3. அ3 நாவ4

எC3வைத பBறிய நாவ4. அ4ல3 எCதாளகைள பBறிய நாவ4. அ4ல3 :ைன1

சா7த கன1க ஒ. ேசகபட நாவ4 எ. ெசா4லலா.

ஒBற, அெம$காவ அேயாவா நக$4 ஏC மாத கால உலக எ-/மி73

வ7தி7த எCதாளக=ட ஒவராக அேசாகமிதிர கல73 ெகா9ட

எCதாளக=கான சிற : பயலர-/ நாகைள பBறிய3. நாவ4 எற வAவ

/றி3 எCதாளக ெகா9A/ கBபைன@, ஒ நாவ4 எCத பவதBகான

சாதிய-க= சாதியமிைம@, கைதகள)4 வ கதாபாதிர-கைள வட1

வய பாக அறிய ப எCதாளகள) ஆ=ைமைய@ ஒBறைன ெகா9டாட

ைவகிற3.

தமி, நாவ4 பர ப4 ஒBற மிக 2கியமான ப-கள) :. அேசாகமிரன) கைர7த

நிழ4கேளா, த9ண <ேரா வாசககள) 2கிய கவன ெபBற அள1 இ7த நாவ4

2கிய ெபறவ4ைல. ஆனா4 எவைரய4 இ3 தமிழி4 ெவள)யான உலகி சிற7த

நாவ4 எேற ெசா4ேவ.

அேசாகமிதிரன) எC3லக தினச$ வா,ைகய நிக,1களா4 நிரபய3.

ேப7திBகாக காதி பவக, அJவலக ெச4கிறவக, வ-கிய4.

ம3வமைனய4 காதி பவக, கட வா-க அைலபவக, $fாகாரக,

சாைலேயார வணகக, ெபாகாசி, கடBகைர எ. தைன ஆ.த4 பதி

ெகாபவக, வAB/
< அைடப கிட/ ெவMேவ. வய3 ெப9க, வைளயாட

இடமி4லாத சி.வக. தன)3வட பட 2தியவக என, ெசைனய அறாட

வா,வ ச$திரேம அவர3 கைதகள) ெமாத உலக.

37
இவக ெப$3 அAத, மதியதர மன)தக. அவகள) உலகி4 அேசாகமிதிர

ஒவ ராக வா,7திகிறா. த9ண < பA பதBகாக அவ வ


< வாசலி4 வ$ைச

காதி7தி பைத நாேன க9Aகிேற, ெகாI1 இைடவடாத இைர;சJ,

கிணேவண சின)மா திேயட$ ஆரவாரதிB/ இைடய4 தைடய சிறிய

ஓ வA
< நாBகாலிய4 ஒ-கி ெகா9 அவ உலக இலகிய வாசி3

ெகா9A பா.

எC3வதBகான ?ழ4 வA4


< இ4ைல எபதா4 அேசாகமிதிர நேடச S-காவB/;

ெச. அ-கி7த சிெம9 ெபTசி4 அம73 பல ஆ9 கால எCதி

வ7திகிறா. நாேன சில2ைற க9Aகிேற. ெவய4 அவ காகிததி4

ஊவைதேயா, க9கள)4, தைலய4 வர4களா4 3ழா1வைதேயா அவ

க9ெகாவேதய4ைல. எC3 காகித Kட பாதியாக 39Aக பட ஒ பக

ெவைள காகித-கேள.

வா,வ ெநகAயலி7ேத அவர3 எC3 பற7திகிற3. ஆனா4 அ7த

ெநகAக /றித :லப4க அவ$ட ஒ ேபா3 கிைடயா3. எMவதமான

சலி : இ4ைல. மாறாக ெதாட7த உB சாக3ட த வலிைய அவ தான)3

ெகா9A/ ஒ ேநாயாள)ைய ேபால அவ ெசய4பA/ வதேம அவ மிக;

சிற7த எCதாள எபதBகான சா..

அேசாகமிதிரன) எCதி தன);சிற : அவர3 நைக;Iைவ உண1. மி/7த

ெநகAயான மனநிைலக=/ ஊேட@ அவரா4 நைக;Iைவயான சில

அவதான) :கைள எCத 2A7திகிற3. அ3 அSவமான3. வா,ைகய கச :

தமH 3 பA73 வவைத த நைக;Iைவ உணவ வழிேய கைலஞ 3ைடெதறி@

ெசய4பா அ3. ைவக 2கம3 பஷ<$ட இ பAெயா தைமய பைத வாசி ப4

காண2A7திகிற3. அேத ப$மாண அேசாகமிதிரன)ட இெனா வததி4

ெவள) பகிற3.

அேசாகமிதிர/ கட7த கால அபவ-க எCதி த<ராம4 இ.

ெகா7தள)தபAேய உளன. உ9ைமய4 அவ க9டைட7த அபவதிலி73

ைகயளேவ நம/ பக த7திகிறா. இ கடலள1 அவ/ அைலக

இ4லாம4 நிரபேய இகிற3.

நா அேசாகமிதிரைன, க4Z$ நாகள)ேபா3 கைணயாழிய வழியாகேவ அறி73

ெகாள ஆரபேத. கைணயாழி பA ப3 எப3 அ. ஒ இலகிய அைடயாள.

ஒ ஊ$4 கைணயாழி பA பவக எ. வர4வ எ9ணKAயவகேள

38
இ7தாக. ஒறிர9 கைடகைள தவர ேவ. எ-/ கிைடகா3. இவ கைணயாழி

எ4லா பA பா எ. ஒ வைர பBறி அறி2க ெசE3 ைவதா4 அவ ெப$ய

அறி1ஜ<வ எ. அத. அ பAயான ஒ அ7த


தி4 கைணயாழி இத, ெவள)யாகி

கவனைத ெபBறி7த3. நா கைணயாழி வாசகனாக மாறிய நாகள)4 அத ெகௗரவ

ஆசி$யராக அேசாகமிதிர இ7தா.

2னதாக அவர3 வா,வேல ஒ2ைற எற சி.கைத ெதா/ ைப மேம

வாசிதி7ேத. ெப$ய தி ப-கேளா, அதி;சிகேளா இ4லாம4 அறாட வா,வ

நிக,1கள)லி7ேத அவ கைதகைள உவா/வ3 எைன வசீக$தி7த3. திராவட

தமிழி பாதி : 2BறிJ இ4லாத எCதாள அவ. ெஹமி-ேவ ேபால சின; சின

வ$க. 34லியமான சித$ : எற நைட அவைடய3.

ெதாட;சியாக ஒ ஆ9 கைணயாழி வாசிதேபா3 அேசாகமிதிர எCதிய சி.

கைரக, /றி :க என/ பAதி7தன. இலகிய, அரசிய4, சOக நிக,1, சின)மா,

கைலக எ. அவ ேவ.ேவ. 3ைற சா73 த மன பதி1கைள எCதி வ7தா. அ7த

எCதி ஊடாக அபதமான சமகால; ?ழலி மH 3 அவ/ :ைத@9A7த

ேகாபேம நைக;Iைவயாக மா.வைத க9ேட.

அதபற/, அேசாகமிதிரைன ேதA பAக 3வ-கிேன. கைர7த நிழ4க

வாசி பதB/ 2வைர சின)மாைவ பBறி ஒவ நாவ4 எCத 2A@ எற

எ9ணKட எனகி7ததி4ைல. ஆனா4 நாவைல வாசி3 2A7தேபா3 அ3

ெவ.மனாக தமி, சின)மாைவ ம ேபI நாவ4 இ4ைல மாறாக சின)மா எற

மாயேலாகதி உேள எதைன வலிக, எMவள1 க9ண <, இழ :க, ேசாக-க,

மைற7திகிறன. 2க ெத$யாத மன)தகள) பகலிரவான உைழ : அத மB.,

அைடயாளமB. ேபாEவகிற3 எபைத பBறியதாக உணர; ெசEத3.

கைர7த நிழ4கள)4 எேட 2கிய கதாபாதிர-க. ப3 அயாய-க அMவளேவ.

ஆனா4 அதB/ ஐப3 ஆ9கால சின)மா ச$திரதி இ9ட உலக

அட-கிவகிற3. வ,;சி
< ஒமன)தைன என ெசEகிற3. ஊழி ைகக எ பA

மன)தகைள; IழBறியAகிற3 எபைத கைர7த நிழ4க 34லியமாக வவ$கிற3.

நாவலி4 கைத வள73 ெச4வதி4ைல. மாறாக 39Aக பட பல நிக,1க=/

கைத 2பனாக நககிற3. எ7த 2கிய நிக,1க=/ 2ைறயான காரண-க

ெசா4ல பவதி4ைல. அ3 வாசி பவனா4 உண73 ெகா=பAயாக வபட பகிற3.

39
அ3 ேபாலேவ நாவலி4 வ நAைகக, தயா$ பாளக, தயா$ : நிவாகிக,

ஊழியக யாவ சின)மா எற அைடயாளைத தா9Aய அக;சிக4 ெகா9ட

மன)தக. காரணமBற ஆைசக= நிராக$ : 3ேவஷ2 :றகண :

ெகா9டவக. ஒMெவாவ/ அவரளவ4 ஆன ஒ நியாயமிகிற3.

உ9ைமய4 அ பAதான)கிற3 வா,ைக.

ெஜமின)
Aேயாவ4 தா பணயாBறிய நாகள) அபவதிலி73 அவ இ7த

நாவைல எCதியகிறா. த<பதி4 இ3 ெதாடராக ெவள)வ7திகிற3. க;சிதமான

வAவ ெகா9ட நாவ4 எேற ெசா4ேவ.

அேசாகமிதிரன) ப-கள) : O. தள-கள)4 மிக 2கியமான3 எ. நா

பாகிேற. 1) சின)மா /றித அவர3 பாைவக மB. அபவ-க. 2) உலக

இலகிய, /றி பாக அெம$க இலகியவாதிகைள பBறிய அவர3 அறி2க2 வாசி :

பகிதJ 3) அவர3 இலகிய ப-கள) :களான சி.கைதக /. நாவ4க, நாவ4க.

கைரக. இ7த OறிJ அவர3 பாைவக= ப-கள) : சிற பானைவ.

அேசாகமிதிரைன ெதாட73 வாசிதேபா3 அவர3 எC3 எதி4 ைமய

ெகா9Aகிற3 எபைத ஓரள1 அறி73 ெகாள 2A7த3. அேசாகமிதிர

பைட :கள) அAேயாடமாக உள இைழ வா,ைகய ச7ேதாஷ-க, ெநகAக

யா1 தBகாலிகமானைவ. மன)தகைள ஒ. ேசக1 ப$க1, 3ேவஷ

ெகாள1 நிமதியB. அைல கழிக1 அவகள3 மன ேபா/கேள காரணமாக

இகிறன. ெபாளாதார காரண-க ஒ அளவ4 மேம வா,ைகைய திட பத

உதவK. ஆனா4 மன)த மன ஓயாம4 ஊசலாA ெகா9ேடயகிற3. அத

இய4ேப அ3தா. அத வசிதிரேம வா,ைகைய 2ெகா9 ெச4கிற3 எற

எ9ண-கேள அவர3 சி.கைதக, நாவ4, கைரக என யாவJ காண2Aகிற3.

பாவ ட4பதேடா, மானசேராவ, இ., ஆகாயதாமைர, வதைல, பதிெனடாவ3

அசேகா, :லிகைலஞ, மண4, கால2 ஐ73 /ழ7ைதக=, ஒ பாைவய4

ெசைன நகர எ. என/ பAதமான அவர3 பைட :கள) பAய4 மிக ந<9ட3.

கட73 ெச4J கால த நிைன1கைள பதி1 ெசE@ ெபா. ைப எ ேபா3

எCதாளக கைலஞகள)டேம ஒ பைடகிற3. அ7த வைகய4 அேசாகமிதிரன)

ெசய4பாக யா1 சமகாலதி சாசியாக இ ப3 தான)4ைலயா?

40
ப. சி-கார : அட-க ம./ நிைன1

ப.சி-கார எற ெபய :3 @க பறகிற3 இதழி4 சி. ேமாக எCதிய நாவ4 பBறிய

கைரய4தா என/ 2த 2தலாக அறி2கமான3. ேமாக தமிழி சிற7த

நாவலாசி$ய வ$ ைசய4 சி-காரதிB/ தன)ய ட அள)தி7தா. அ7த நா கள)4

ஜானகிராம, ெஜயகா7 த, கி.ராஜநாராயண, I7தர ராமசாமி எ. ேதAேதA

வாசி3ெகா9A7த என/ சி-கார யா என எCதிய கிறா எற /ழ ப

உ9டா ன3. என3 ேசமி பலி7த சி. பதி$ைககைள :ரA :ர A பாதேபா3

சி-காரைத பBறிய சி./றி : Kட ெதபட வ4ைல.

ம.நாேள ெபா3RலகதிB/; ெச. சி-காரதி நாவைல ேதட 3வ-கிேன.

இர9 நாக ேதA;சலித ேபா3 நாவைல க9பAக 2Aய வ4ைல. தி`ெரன

ஒ ச7ேதக வ7த3. Rலக-கள)4 உள ெபாப/ : 2ைற மிக வசி திரமான3.

அ-ேக ஜானகி ராம ன) சதி ைவதிய சி.கைத ெதா/ : சித ைவதிய ப$வ4

ைவக பA7த3. அ3 ேபாலேவ I7தர ராமசாமிய ஒ :ள)ய மரதி கைத

இயBைகR4 ப$வலி7த3.

இ பAயான வைக பாAயய லி4 சி-கார மாAெகா9A கK எற

ேயாசைன ேயா கட4 ெதாடபாக :த க-க உள வTஞான ப$ வ4

ேதAயேபா3 அதி4 கட J/ அ பா4 எற சி-கார தி நாவலி7த3. அ7த :த

கைத அ3வைர ெமாதேம நா/ ேபதா பAதி கிறாக எப3 2பக Rல

க பதிவ4 ெத$7த3. உடேன வAB/


< எ3; ெச. மாைல/ளாகேவ பA3

2Aேத.

கைத ெசா4J 2ைற@, ப:ல2 தமி, நாவைலதா பAகிேறனா எ.

வய S பAயாக இ7தன. /றி பாக ப மH ய தமி,வா,1 @தகால ப:ல2

நாவJ/ :திய ெதா தளதிைன உவாகிய7 த3. அேத சமய நாவலி ஊடா

கேவ ெவள) ப பழ7தமி, இலகிய ப$;சய2, பரேயாக 2 இைத எCதியவ

ேத7த இலகிய ப$;சய உளவ எபைத@ :$73 ெகாள; ெசEத3.

அராபய கைதகள)4 வ பாதாைதவட1 ம3ைர மாநகர அதிக கைதக ெகா9

ட3 எ. என/ எ ேபா3ேம ஒ எ9ண29. /றி பாக ம3ைரய சி.ச73க,

தினச$ வா,1 சா7த மன)தக. நக$ :திரான ச$திர மB. ம3ைர ய ைமய

வா,ைவ; IBறி நைட ெப. RB.கணகான நிக,1 கள) பனா4 அறிய படாத

41
ஓராயர கைதக :ைத7தி கிறன. ம3ைரய இர1 பக J இ. வைர

2Cைமயாக கைத@லகி4 பதி1 ெசEய படேவ ய4ைல.

சி-கார கா ம3ைர@ அத மன)தக= மிக ெநக

மானவகளாகய7தாக. ஒ ேவைள சி-காரைத பAதி பதBகான காரணமாக

அ3Kட இ7திகK. :தகதி4 சி-காரைத பBறிய சி./றி : Kட

கிைடயா3. கைலமக ப$ I ேபாAய4 ேத1 ெபBற3 எபைத தவர ேவ.

தகவ4க இ4ைல.

அறிர1 ேகாண-கிைய; ச7தி பதBகாக ேகாவ4பAய லி7த அவர3 வAB/;


<

ெச ேற. ரய4ேவ த9டவாளைத யAய3 ேகாண-கிய வ.


< இர1 S;சிகள)

ச த2 மி மின) ெவள);ச2மாக உள அ7த ரய4பாைத நிைனவ4 எ.

ஒள)73ெகா9Aக KAய3. நள)ரவ4 ெச4J K


ரய4 க நம3 ேப;ைச

நி.தியபAேய கட73 ெச4வைத ேவAைக பா ப3 தன) அபவ.

அ. மைழ ெபE3 ெவறித இர1. தி திடாக இ ப3-கிய7த3. ேகாண-கி

வ
< A ெமாைடமாA; Iவ$4 அம7தபAேய சி-காரதி எC3 பBறி ேபச

3வ-கிய 3 அவ ெராப1 சிலாகி 3; ெசா4ல 3வ-கினா. ேகாண-கி/

ஐப3 ஆ9 க=/ 2Bபட ம3ைரைய பBறிய வவ$ : மB. ஐஎஏ

நிக,1க அவைர வசீக$ தி7த3.

நா அத சில மாத-க=/ 2:தா எ$ ம$யா $மா கி கிற<ற < ன)uவtமH < G
< s வஸ

tலH மH மH stமH f<ஸG யGf<ஷ<ஸGt நாவைல வாசிதி7ேத. அ3 த7த ெநக மனதி4

அ ப Aேய நிறி7த3. அ7த நாவைல @ சி-காரதி எC3 பBறி ேபச

3வ-கிய ேபா3 ேகாண-கி சி-காரதிைன ம.நா பாக லாமா எ. ேகடா.

சி-கார எ-ேக வசிகிறா எற ேபா3 அவ ம3ைரய4 இ பதாக1, தா இர9

2ைற அவைர; ச7தி3ளதாக1 ெத$வதா. ம.நா ஏC மணேக ம3ைர /

:ற படலா எ. 2A1 ெசEேதா.

அ3ேவ தாமத எ. உ மன3 ெசான3. காரண யாரா வ3 ஒ எCதாளைர

பA3 2Aத1ட அவைர பாக ேவ9 எ. வபனா4 எ7த நள)ர1

எபைத பBறி Kட ெபாபதாம4 நா ேகாண-கி@ உடேன கிளப

வேவா.

42
சில எCதாளகள) வA4
< அதிகாைல வாசBகத1 திற/ ேபா3 எதி$4 நா-க

நி. ெகா9A பைத க9 அதி;சியைட7திகிறாக. சில ேநர எCதாளேர

இ4லாத ேபா3Kட அவர3 வA4


< உளவகள)ட ேபசிெகா9 வ
<

வ7தாள)ேபால; சா ப L-கி எC73 வ7த3 நட7ேதறியகிற3.

காைல ம3ைரய4 ேபாE இற-கிய3 ேகாண-கி ேநரA யாக அன :தககைட/

அைழ3 ெசறா. அ7த நா கள)4 ம3ைரய இலகிய ைமய மாக இ7த3 அன

:தக கைட. அேநகமாக ம3ைர/ வ எCதாளக தவறாம4 அ-ேக

வவைத காண2A@. அ3ட ந9பக ச7தி பB / உைரயாடJ/மான கலா;

சாரெவள)யாக உவாகிய7த3. ம3ைர/ வ73 இற-கியதி லி73 சி-காரைத;

ச7தி பைத பBறி ேகாண-கி எ31 ேபசேவய4ைல. பைழய :தக கைடக=/;

ெச. IBறிவ மH னாசி ெம


ஸி4 சா ப வ ெவயேலற நட73 தி$7த

ேபா3 சி-கார எ-ேகய கிறா எ. ெசா4லேவய4ைல.

2Aவ4 நா/ மண/ ேநதாஜி சாைலயலி7த ஒEஎசி ஏவ த-/மிடதிB/

அைழ 3ெகா9 ேபானா. சி-கார அ-ேகதான)கிறா எற தகவ Jட

பAேய.ேபா3 மனதி4 இ7திய ேதசியைத; ேச7த ரா_வ வரைர


< ேபாற ேதாB

றதி4 சி-கார உவானா.

சி-காரதி அைறகத1 சா த பA7த3. கீ ேழ உள ஆவ கைட அேக நி.

ெகா9A பா எ. ெசா4 லியபAேய அவர3 தின பA அJவ4 அறி7தவைர ேபால

வவெவன கீ ேழ இற-கினா ேகாண-கி. இவ வதி/


< வ7தேபா3 நைககைட

வதியலி
< 73 தைலகவ,7தபAேய நட73 வ73 ெகா9A7த ெப$யவ$ ட ேகாண-கி

ெச. ஏேதா ேபசிய3 அவ தைலயைசத பAேய உட வ7தா.

அவதா ப.சி-கார எ பைத மன3 ஏB.ெகாள ம. த3. சி-கார அகி4

வ7த3 சி$ பான ெதான)ய4 உ-கைள பாக வ7திகா எ. ேகாண-கி

ெசானா. தைன பா பதBகாக எதBகாக வ7தி கிறாக எற பாவைன அவர3

2கதிேல இ7த3. எ7L எ. Iதமான ம3ைர தமிழி4 சி-கார ேகடா. பதி4

ெசா ன3 தைலயாA ெகா9டா.

சி-கார 2கதி4 ெவள) படாத சி$ : ஒ. ஒள)7தி பைத அறிய2A7த3. அ.ப3

வயைத ெதாட ேதாBற. வC ைகேயறிய ெநBறி@ ெப$ய கா3 க= தAத

:வ-க= மH ைச ய4லாத 2க2 ெகா9A7 தா. கா3 ேராம-க ந<9A7 தன.

ஒBைறத ேவA@ கதசைட@ அண7தி7தா. ேதாBறைத ைவ3

43
பாதா4 ம3ைரய4 பலசர/ கைட ைவதி/ அ9ணா;சிகள)4 ஒவைர

ேபாற ஜாைடேய இ7த3.

தன3 சைட ைபயலி7த சாவயா4 அைறகதைவ திற73 உேள அைழ3

அ-கி7த க Aலி4 உகாபAயாக; ெசா னா. ேகாண-கி 2னதாகேவ

அறி2கமாகிய7த காரணதா4 சBேற உ$ைம@ட சி-கார3 ட

ேபசிெகா9A7தா. என ேபIவ3 எ. :$யமா4 சில நிமிச-க அைமதியாக இ7

ேத. உ-க நாவைல பA;சி கா. அைத பதி உ-ககிேட ேபச_

ெசானா. காேலbல இ-கிலH  லிேரச பAகிறா எ. எைன அறி 2க ெசE3

ைவதா.

சி-கார த நாவைல பBறிய கைத அறிய வ ப மBறவைர ேபால உ-க ஊ

ம4லா-கிணல மTச காமா ைல/ ம73 கற ஒ ெபா பைள இ/4ேல

எ. வசா $க 3வ-கினா. ஆமா எற ேபா3 தன/ ெத$7தவ$ மக=/

காமைல/ ப;சிைல கவதBகாக அ-ேக ஒ 2ைற வ7தி பதாக; ெசானா.

அவ ர3 ேப;I காமாைல, காலரா எ. 2நாகள) த<ராத வயாதிகைள பBறியதாக

ந<9 ட3. ஆனா4 ேப;I வளராம4 சில நிமிசதி4 தாேன அ.ப நிற3.

சி-கார திமண ெசE3 ெகாளாம4 தன)ேய வசிகிறா, அ31 இ3ேபாற

ஒBைறயைற ய4 மாதவாடைக/ த-கி ெகா9 ேஹாடலி4 சா ப ெகா9

ெமௗனமாக வா,73ெகா9Aகிறா எ. 2னதாகேவ ேகாண-கி

ெசா4லிய7தைத ெமEயா/ வ3 ேபாறி7த3 அவர3 அைற.

அ7த அைறய4 இர9 ர- K ெபAக இ7தன, மர ேமைஜய மH 3 வாA ேபான

வாைழ பழ ஒறி7த3. சிகெர அைட ஒறி4 ஏேதா சில கண/க /றி3

ைவகபA7தன. ஜன4 அேக ஈர ேவA ஒ. காE73 ெகா9A7த3.

அைறய Oைலய4 சிவ : நிற ம9 பாைனய. காண பட3. கAலி அகி4

பைழய தின7 த7தி ேப பக Lசியைட73 கிட7தன.

அைற கதைவKட பாதிேய திற73 அவ பயபதி வ கிறா எப3

திறக படாத ம. பாதிய4 பA7தி7த Rலபைட யலி73 ெத$7த3. மிசார

மி4லாவடா4 அ7த அைறய4 ஒ நிமிசKட இக 2Aயா3 எபைத அ-கி7த

ெவைக யா4 உணர 2A7த3. சி-கார த சைடைய கழA கA லி மH 3

ேபாவ ெவ. ேமேலா உகா73 ெகா9டா.

44
ேகாண-கி ேவAைகயாக இ7த ெபA/ ர-Kைன அைட3ெகா9 வ73வ`

க ேபாலிகிற3 எறபAேய அைத திற73 பாகலாமா எ. ேகடா. சி-கார

அ3ல என இ/ Iமா பா-க எறா.

ேகாண-கி ெபAைய திற7த ேபா3 உேள பைழய உ : க=, ஓடாத அலார

கAகார ஒ. ஒ பளா


A கவ மேமய7த3. அவ ஒ எCதாள

எ. அ-கி7தவ க=/ ெத$@மா எ. ேகாண-கி ேகட3 அெத4 லா ஒ

ஆ=/ ெத$யா3. அ பA நா ெசா4ற3 இ4ைல. ெசா4ற மாதி$ என

எCதியேக எ. ேகடா.

ேப;I ஐப3 வடதிB/ 27திய ம3ைரைய பBறியதாக திபய3. அதிக

மிசார வசதி இ4லாத ம3ைரய ெத க= அகாைம கிராம-கள)4 இ73

ம3ைர/ வ73ேபா/ மகள) பழக வழக-கைள பBறி@ சி-கார ெசா4லி

ெகா9A7தா.

ேகாண-கி, இரவ4 3ணகைள ஏல ேபாகிறவக ம3ைர ய அ7த நாகள)4

வவாக தாேன எ. ேகடா. ஆவ 3ட சி-கார அ7த ம3ைரேய ேவற.

அ ேபா ேமZ$4 இ73 நா-க ம3ைர/ வ73 இ-ேகேய I3ேவா. ேகாவைல

வடா ேவற என இ/ ம3ைரய4. ஏலதில ேபாைவ 39 எ4 லா நாேன

எதிகிேற எறா.

எனா4 அதபற/ ெபா. ைமயாக இக இயலா3 எ பைத ேபால கடJ/

அ பா4 நாவ4 மிக1 நறாக இகிற3. ஏேதாெவா வததி4 அ3 எ$ ம$யா

$மாகி நாவைல ேபாறிகிற3 எ. ெசா ேன. அவ சி$3ெகா9ேட

தன/ அதிக வாசி : அபவ கிைடயா3. நாவலி4 உள ெபபாைம வஷய-க

தன3 ெசா7த வா,ைக, சில சபவ-க தா ேந$4 க9ட3 எறா.

கடJ/ அ பா4 2Cைம ெபறாத நாவ4 ேபாறிகி ற3 எற3 ஒ அள1/

தா ெசா4லியகிேற. எைத எCதாம வட_ ெத$Tசி கிற3 தாேன எCதில

2கிய எறா. சி-கார எCதாள எப3 அ7த நிமிசதி4 உ.தியா ன3. தன3

நாவ4 உ$ய 2ைற ய4 ெவள)யட படவ4ைல. அ-கீ க$க படவ4ைல எற

ஆத-க அவர3 ேப;சி4 ெவள) பட3.

நாவ4 ெவள)வ73 பலவ ட-க=/ பற/ த7தி ேப ப $4 ம சிறிய வமசன

வ73ளதாக1 ேவ. எதிJ யா க9 ெகாளேவ ய4ைல எறா. அ3ட

45
இ7த நாவ4 எCத ப பல மாத கால ெபA யேல சீ73வாரB. கிட7த3. யா

அைத ெவள)யட 2வர வ4ைல. தன/ அைத என ெசEவ3 எ.

ெத$யவ4ைல.

கைடசிய4 கைல மக நாவ4 ேபாA ய ேத1/ அ ப ைவேத. :தகமாக

நாவ4 ெவள)யட படேபா3 சில வாசக-க. பதி க ந<க பA கிறன.

இ ேபாKட யாேரா ேமாக ம3ைரகார ஏேதா எCதின3/ அ :ற தா உ-கைள

மாதி$ ஒறிர9 ேப பாக வகிறா க எ. ெசானா.

எ3 உ-கைள இ பAய நாவைல எCத ைவத3 எ. ேகட1ட சி-கார தன/

ெஹமி-ேவய நாவ4க பA / எ. அைத தா ெதாட73

வாசிதி பதாக; ெசானா. வய பாக இ7த3. ெஹமி-ேவ என3 ஆதச எC

தாளகள)4 ஒவ, உடேன நா அவ$ட ெஹமி-ேவைய பB றி ேபச

3வ-கிேன. அவர3 எ7த நாவ4 உ-க=/ ெராப 1 பAத3 எற1ட அவ

ேபெவ4  ஆ
எ. ெசானா.

சில வட-க=/ பற/ சி-காரதி நாவ4கைள ஒேசர வாசிதேபா3

ெஹமி-ேவய dபமான பாதி : அவ$டமி பைத உண73 ெகாள 2A7 த3.

/றி பாக சZகள)4 ெச. ந9பக ச7தி ப3. ம3 அ7திவ உண;சிSவ மாக

உைரயாவ3, ேப;சி இைடய4 பைழய சபவ-க /.கிவ3 ேபாறவBறி4

ெஹமி-ேவ சாய4 ெதள)வாகேவ ெத$7த3.

ெஹமி-ேவைய எ-ேக பA த<க எ. ேகேட. தா ஒ கைட ைபயனாக ேவைல

ெசEவதBகாக பமா ேபானதாக 1 அதBகாக நாக பAனதிலி 73 க பலி4 ெச.

ர-Kன)4 உள ஒ ெசAயட கைட ைபய ேபால ேவைல ெசEய 3வ-கி பற/

அ-ேகேய ேவ.சில ேவைல பாதாக1, த-கிய7த இடதி அகாைமய4 உள

RலகதிB/; ெச. பA3 வ வ3 தன/ பழக எ. அதிக வாசி பதB/

ேநர கிைடகா3 எ. ெசானா.

அ7த நாகள)4 பமா வா,ைக எ பAய7த3 எ. ேகட1ட, தா ேவைல/;

ெசற நாகள)4 ெப$ய ெகா7த ள) :க இ4ைல. ஆனா4 இர9 டாவ3 உலக @த

3வ-கிய பற/ பமாவ4 ஏBபட மாBற- க மறக 2Aயாதைவ. /றி பாக

ஜ பான)ய ஆரமி : மB . இ7திய ேதசிய ரா_வதி எC;சி ேபாறவBைற தா

க9 எதி$4 பாதி பதாக; ெசானா.

46
பற/ அவ த நிைனவ4 O,கிவடைத ேபா. அைமதியாக இ7தா. நா

ேகாண-கி@ ஏேதேதா ேபசிய ேபா3 அவர3 கவன எ- கள)டமி4ைல. அ3 நCவ

எ-ேகா ேபாEெகா9A7த3 அவர3 2கபாவதி4 ெத$7த3.

சி-காரதிடமி73 வைட ெபB.ெகா9 வ73 மா பைள வநாயக அகி4 உள

ேதந< கைடயறி4 நிற பAேய சி-காரைத பBறிேய ேபசிெகா9A7ேதா.

அவர3 நாவைல திப வாசிக ேவ9 ேபாலி7த3.

அறிர1 எ ைன தன)3 அ பவ ேகாண-கி சிவக-ைக :ற ப ; ெசறா.

என / திப1 சி- காரைத; ச7திக ேவ9 ேபாலி7 த3. ம.நா= பா

கலாேம எற ஆைச ேயா இரெவ4லா ம3ைர வதிகள)4


< IBறியைல73வ

வராAபதிலி7த ந9ப அைற/; ெச. த-கிவ ம.நா காைல சி-கார

அைற /; ெசேற. சி-கார தன)ேய உகா73 ேப ப பA3 ெகா9A7தா.

ேநB. பாத ைதவட அ. உBசாகமாக இ7 தா. தா இ சா பட

ேபாகவ4ைல எ. ெசா4லிய பAேய மாட கேப வைர ேபாE வரலாமா எ.

ேகடா. இ வ இற-கி சாைல/ வ7ேதா.

சி-கார வழிய4 இ7த ஒM ெவா கைடைய@ IA காA எMவள1 Lர கால

மாBறதி4 மாறியகிற3 எ. ெசா4லிெகா9ேட வ7தா. சா ப

தி:ேபா3 அ காைமய4 உள சZ ஒறி4 ெத$7த ஆ இகிறா. அவ

ைர பாகலா எ. அைழ 3ெகா9 ேபானா. அ7த சZ ன)4 ேவைல/ இ7த

நப ப மாவ4 இ7திய ேதசிய ரா_வதி லி7தவ எ. அவ சி- கார2

பலவட பழக உள வக எப3 அவக ேப;சிலி 73 அறி73ெகாள

2A7த3.

சி-காரதி ந9ப இ7திய ேதசிய ரா_வ பBறி; ெசா4ல; ெசா4ல இைடமறி3

சி-கார தகவ4கைள; ச$ ெசEதபAேய இ7தா. இ7திய ேதசிய ரா_ வதிB/

வடகதியாகள) அதிகார ேமேலா-கிய7த3 எ4லா அ7த ேமாகசி-கி

ேவைல எ. ேநB. நட7த வஷய ேபால சி-காரதி ந9 ப

/ைறபெகா9டா.

ேநதாஜிைய பா3 இ கிற<களா எ. ேகேட. ந9 ப, இ7த ைகயாேலேத

அவ / ச4c அAேத எ. வரவணக


< ெசE3 காAனா. சZ

47
க9ணாAய4 அவர3 2கதி4 இ7த ெபமித 34லி யமாக ெத$7த3.

ேநதாஜிைய பதி ஒ கைத ெசா4வேய அைத இவகிேட ெசா4J எறா சி-கார.

அ7த ந9ப சி$3 ெகா9ேட இ3 சி-க Sல நட7த3 ெசா4றா-க நிஜமா

ெத$யா3.

ஒ ெபா3 KடதிB/ ேநதாஜி வற ேபா சகஸில இகிற ேகாமாள) ஒத

ேநதாஜிைய பாக Kடேவ ஓA வ7திகிறா. அவ ஒ /ள, ஜன-க அவைன

இA; சி த=றைத ேநதாஜி கவன)தி கிறா. உடேன அவைன அ கி4

வர;ெசா4லி தேனா ஒ ேபாேடா எ3ெகா= பAயாக; ெசானா. /ள

தைன ேநதாஜி Lகி ைவ3 ெகாவ3 ேபால ேபாேடா எதா4 நறாக இ/

எ. ெசான3 ேநதாஜி ேவAைகயாக அதBெகன எ. /ளைன /ன)73 Lக

2யBசிதா4 அவைன Lக 2Aயேவய4ைல.

த பல-ெகா9ட ம 2யBசி3 2Aயவ4ைல. / ள சி$தபAேய இ ேபா3

L /-க எ. ெசான3 உடேன ேநதாஜி அவைன; Iலப மாக Lகிவடா.

அ3 எ ப A; சாதியமான3 எ. /ள ன)ட ேகட3 அவ உடலி எைடைய

தனா4 எ ேபா3 ேவ9மானாJ Kட1 /ைறக1 2A@. அ3 ஒ பயBசி

எ. ெசானா. அைத /ளன)டமி73 ேநதாஜி கB.ெகா9டா. பல ேநர-கள)4

ரா_வதி4 அைத ேநதாஜி ெசE3 காAயகிறா எறா.

சி-கார சி$தபAேய இ பA R. கைதகைள தின ர- Kல ேகAேக. அ7த

ஊைர நாச ப9ணன3 ெக பதாE-கிற ஜ பான)ய ரா_வ ேபாலH


. அவ-க

ப9_கிற இைச சகிக 2Aயாத3. இ7த ெகபதாEகேளாட ேவைல ப

டாள3கார/ ெபா பைளைய ஏBபா ப9ண த ற3. அ3காக மலாE

சீனாகா$ கைள ஏBபா ப9ண அைத பராம$ : ப9ண வ;சிகி வவா-க.

இ3ல அAதA ேவற வ எறா. சி-காரதி ந9 ப ஒ சீன ெப9ண ெபயைர;

ெசா4லி அவ=/ ெப$ய கிராகி எ. நிைன1பதினா.

சி-கார வா,ைகய4 காத4 அபயகிற3. ஆனா4 அ3 நிைறேவறவ4ைல. அ3

ஒ ெசAவ
< ெப9 எ. ெசானா. ந<9ட நாக=/ பற/ அவைள ஒ நா

:3 ம9டப அேக பாதாக1 அ7த ெப9ணB/ தைன அைடயாளேம

ெத$யவ4ைல எறபAேய என/ அவ 2க அ பAேய மனசில இ/ எ றா.

அவர3 நாவலி4 இட ெபBற சபவ-க அவர3 வா, வ ப/திக எபைத :$73

ெகாள 2A7த3. அ. மதிய வைர சி-கார3ட ேபசி ெகா9A7ேத.

48
அவர3 மனதி4 எCத ேவ9  எற உேவகமி4ைல. அவ / பAத :தக

எ3 எ. ேகட1ட சி-கார மண ேமகைல எ. ெசா4லி அதB/ தைடய

நாவJ/ உ ளா7த ெதாட: இகிற3 எ றா. அவ மணேமகைலைய ஆ,73

வாசிதி ப3 :$7த3. அவ$டமி73 வைடெபB. வ7த சில நாக=/ சி-காரைத

மேம வாசி3 ெகா9A7 ேத. சரள2 dப2 கல7த எC3.

அத பற/ சி-காரைத ஒ வடதி பற/ திப; ச7 திேத. இ ேபா3 2:

இ7 தைதவட1 ஒ-கி ேபாய7 தா. தைன பா3 எ31

ஆக ேபாவதி4ைல எ. ெசா4 லியேதா தைன இலகிய KடதிBகாக ஒ

ந9ப அைழததாக1 அ3 தனா4 2Aயா3 எ. ெசானா. சி-காரேதாடான

Oறாவ3 ச7தி : ெவ.ைமய4தா 2A7 த3. அதபற/ சில 2ைற ேகாண-கி,

ேலா/, 2ேகச பா9Aய ேபாறவக அவைர பாதைத பBறி; ெசா4வாக.

ஒ 2ைற அEய னா அவைர; ச7தித சபவ ைத பகி73ெகா9டா.

எ மனதி4 சி-காரதி சிதிர அவர3 நாவலி4 வ பா9Aய கதாபாதிரமாகேவ

பதி73 ேபாயகிற3. சி-கார தி எC3 தன)3வமான3. பமH ய தமி,வா,வ

உ9ைம யான சித$ : அவ$டமி7ேத 3வ-/கிற3. @தகால வா,ைவ பBறி@

ெநகAயான அ7த நாகள)4 ஏBப மன)த அவ ல-க /றி3 அவதா

2த2ைறயாக அைடயாள காகிறா. அவர3 :யலிேல ஒ ேதாண, கடJ/

அ பா4 இர9 தமிழி 2கிய நாவ4 க எேற ெசா4ேவ.

சி-காரதி வா,ைக அவைர எ ேபா3ேம நிைனவேல அமி,73 ேபாக

ைவதிகிற3. மனதி4 ெகா=73வெடறி@ கட7தகாலதி Iவாைலக=ட

ெமௗனமாக வா,73ெகா9A7 தா சி-கார. அவ/ யாேரா  உறவ4ைல.

தின7த7தி நாள) தழி4 ேவைல ெசEதிகிறா. அ-ேக அவைர யா எCதாள ராக

அறியேவய4ைல. ெநக மான ந:மி4ைல. எைத@ அவ வபவ4ைல எப3

தா நிஜ.

ஒேவைள அவ மனதி4 ந< கடJ 3ரதியAகப நாA ழ73 :கலிட தி:

மன)த கைள ஏB.ெகா9 காBறி திைசய4 அைலப ேதாண@

எ ேபா3மி7திக K. தன)ைம பலைர@ எCத ைவ திகிற3. சி-காரதி

எCைத அவர3 தன)ைம கMவெகா9 வட3. த ெவள) பாAB/ எC3

மேம சில/ ேபா3மானதி4ைல ேபாJ எ பைத சி-கார நிைன1பதி

ெகா9ேடயகிறா.

49
ந.23சாமி உட4 ெமாழிய நாடக

க4Z$ய4 ஆ-கில இலகிய பA/ ேபா3 சா2ேவ4 ெபகA ெவயA- பா

ேகாேதா வாசிேத. அ3வைர நவன


< நாடக எபைத பBறி அறி7திகவ4ைல. அ7த

நாடக வாசி பதB/ மி/7த ஆவ2ைடயதாக இ7த3. அைத எ பA

ேமைடேயBறிய பாக எபைத பBறி என3 ேபராசி$யகள)4 ஒ வ$ட

ேபசிெகா9A7தேபா3 அவ ல9டன)4 நட7த நாடகவழா ஒறி4 நிக,த பட

ேகாேதா நாடகதி வAேயாைவ


< கா9பதB/ த7தா.

நா வாசித பரதி/ நிக,தபட நாடகதிB/ இைடய4 மிக ெப$ய இைடெவள)

இ7த3. நிக,த ப ெவள) மB. நAககள) உட4ெமாழி மB. காசிகள)

ப:ல இைச யா1 அ7த நாடகைத ஒ கன1 நிைல படதாக மாBறிய7த3.

பரதிைய அ பAேய ேமைடேயB.வ3 அ4ல நாடக இய/ன$ ேவைல. பரதியலி73

தனகான நாடகெமாழிைய உவாகி ெகாவ3தா நவன


< நாடகதி பரதான பண

எ. ேபராசி$ய ெசானேபா3 என/ அ3 :$யவ4ைல.

அ7நாவைர நா க9A7த ேமைட நாடக வAவ 2BறிJ கைல73 ேபாE

நAககள) உட4 ெமாழி@ நவன


< நிக,3 ெவள)@ உைரயா பா-/ த<வரமாக

பBறி ெகா9ட3. என வைக நிக,3த4 இ3. ஏ தமிழி4 இ பAயான நாடக-க

நடத பவதி4ைல. ேகாேதாைவ ெமாழியாக ெசE3 இேத ேபால நிக,தினா4

எனெவ. அத ப7ைதய நாகள)4 ேதாறிெகா9A7த3. ப3 நாக=/

ேகாேதாைவ ெமாழியாக ெசE3வேட. ஆனா4 அைத எ பA நிக,தவ3 எபைத

பBறி நா அறி7திகவ4ைல.

நா அறி7த இலகிய ந9பக எவ அ. நவன


< நாடக பBறி எைத@

அறி7திகவ4ைல. சில மாத-க=/ அைத பBறி ேபசிெகா9A73வ ெப

ெகைட மற73 வழக ேபால நாவ4, அ:ைன1 கைரக எ. வாசி பைத ேநாகி

நகர ஆரபேத. ஆனா4 மனதி4 ெபெகA வ$க மB. நிக,காசிக இ73

ெகா9ேடய7த3.

அத சில ஆ9க=/ ப: ம3ைரய4 தBெசயலாக ேபராசி$ய 2.ராமசாமி ஏBபா

ெசEதி7த எவ ஆ4பய ஜ


ேடா$ எற நாடகைத பாக ேந7த3. எ

மனதிலி7த ெபெக திப1 வழி3 ெகா9வடா. அ7த நாகள)4

ம3ைரய4 Iேதசிக எற ெபய$4 தமி, 3ைறய4 பயற I7தகாள) ஒ /Cைவ

50
உவாகிய7தா. அவக=ட ேச73 நவன
< நாடக பBறி ேபச1 வவாதிக1

3வ-கிேன.

வஜE ெட94க, ெஹரா4 ைப9ட, ஐயென


ேகா, ெடனஸி வ4லிய
, Zய

பரா9டேலா, ஆத மி4ல, ஒநி4, பெர, ெசகாM, ெஜேன, ேலாகா, இ ச எவ

பா9, ேவாேல ேசாய-கா எ. Rலகதி4 ைகய4 கிைடத நாடக பரதிகைள மி/7த

த<வரேதா வாசிக ஆரபேத.

தமிழி4 அ பA யாைடய நாடகமாவ3 இகிறதா எ. ேதAயைல7த ேபா3 பைழய

ேஷ
பய பரதிக, மB. ச-கரதா
Iவாமிகள) மர: நாடக பரதிக

இ7தனேவயறி நவன
< நாடக பரதிக எ31 காண படவ4ைல.

அறி7த ந9பகள)ட ேகடேபா3 அவக= அ பA நவன


< நாடக பரதி எ31

ெவள)யாகி இ ப3 ேபால அறியவ4ைல எறாக. அ7த நாகள)4தா ந.

23சாமிய ெபயைர ேகவபேட. நைட இதழி4 23சாமிய கால காலமாக

ெவள) வ73 மி/7த கவனைத ெபBற3 எபைத@ அவர3 நாBகாலிகார, IவெராA

நாடக-கைள@ பBறி ந9பக வ$வாக; ெசா4லிெகா9A7தாக.

ந<ைம எCதிய 23சாமியா நவன


< நாட-க-க ேபாகிறவ எ. வய :ட

ேகேட. ஆமா அவேரதா எறபAேய K3 படைற எற நவன


< நாடக /Cைவ;

ெசைனய4 உவாகியகிறா எ. அ3 த<வரமாக நவன


< நாடக உவாகதி4

2ைன7திகிற3 எ. அறி73 ெகா9ேட.

என/ 23சாமிய சி.கைதகைள பA/. நவன;


< சி.கைதகள)4 அவ

தன)3வமானவ. /றி பாக அவ கைத ெசா4J 2ைற வயாசமான3. சிறிய

சபவ-கைள dபமாக வவ$3 ெகா9ேட ெச4J கைத2ைற அவைடய3. ஊ

சா7த நிைன1க மB. நவன


< வா,வ அபத இர9 கல7த /ர4 அவ

கைதக=/ உ9. கதாபாதிர-கள) நிக,1கைளவட1 அவகள)

மனேவாடதிB/ மி/7த 2கிய3வ த எC32ைற அவைடய3. :Tைச

எற ஊைர பBறிய ெவMேவ. வதமான பதி1க அவ கைதகள)4 ெதாட73 இட

ெபBறி7தன. அேதா கசடதபற இத,கள)4 23சாமி எCதியைத@

வாசிதிகிேற.

ந<ைமய இெனா சிற : 23சாமிய மக ஓவய நேட வைர7த 2க :

ஓவய. மிக; சிற பாக அ;சிட பA7த :தகம3. அதி4 23சாமிய சிதிர

51
ஒைற மிக நவனமான
< 2ைறய4 நேட வைர7தி பா. அதிலி73 ஒ

23சாமிைய நா கBபைன ெசE3 ெகாவ3 வசிதிரமாக இ/.

இபதிB/ /ைறவான சி.கைதகேள 23சாமி எCதியகK. ஆனா4 அ7த

கைதக அவெகன தன)யான வாசக உலைக உவாகிய7தன. ெதாட73 அவ

சி.கைத@லகி4 ெசய4படாம4 ேபான3 ெப$ய இழ ேப.

நவன
< நாட-கள)4 ஏBபட ஈபாA காரணமாக ேகரளாவ4 உள தி;?$4 உள

நாடக பள)/ ஒ2ைற ெசறி7ேத. அ-ேக நாடகவழா ஒவார கால

நைடெபBற3. அ ேபா3தா நா வாசிதி7த பல நவன


< நாடக-கைள ஒ ேசரகாண

கிைடத3. நாடக பள)ய வளாக2 அத கAட அைம : மிக நவனமானைவ.


<

அைத ேல$ ேபக வAவைமதி7தா.

நாடக பள)ய4 நடதபட நாட-கைள கா9பதB/ அகாைமய4 உள கிராம

மக வவைத க9ட3 ஆ;ச$யமாக இ7த3. ேலாகாவ நாடக ஒைற

மைலயாளதி4 நிக,தினாக. சம
கித நாடக ஒ. நிக,த பட3.

அெய
ேகா நாடகைத மாணவக நிக,தினாக. இ பA ஒ வார கால

நைடெபBற3. அ-/ள மாணவ வதிய4 த-கியபA நாடக-கைள பா3 பரமி3

ேபாய7ேத.

இ7த நாடக-க ேமைட அைம ைப வவலகி :திய நாடகெவள)ைய

உவாகிய7த3 சபரதாயமாக வசன-கைள ெப$3 சா7தி7த நA ைப

வலகி நAகன) உடலி வழிேய நிகC நாடகமாக ெவள) ப3 2ைற@ /ரைல

உபேயாகி/ 2ைறக= நாடக பாவைனக=, அவக உவா/ பAம-க=,

உவக-க= நவன
< நாடக எபைத பBறிய ஆதார பரைஞைய உவாகிய3. அ7த

நாகள)4 23சாமிைய; ச7திக ேவ9 எபதி4 மி/7த ஆவ ெகாள

3வ-கிேன.

ஆனா4 ஏேதா தயக அைத த3ெகா9ேடய7த3. தி;?$4 ச7தித

நாடக3ைற ந9பகள) வழிேய ெப-கe$4 நைடெப. நவன


< நாடக-க பBறி

அறி73 ெகாள ஆரபேத. இதBகாகேவ ெப-கe ெச4J ேபாெத4லா நவன


<

நாடக-கைள ேதA;ெச. பாக 3வ-கிேன. அ பAதா கி$ கநாA

3ள, ஹயவதனா, மB. கபா$ நாடக-க காண ேந7த3.

நவன
< நாடக எப3 தன)@லக. அதBெகன தைன அ பண3 ெகா9ட

நAகக= இய/னக= அதBகான /ைற7தபச பாைவயாளகைள பBறிய

52
கவைலயறி த-கள3 2C ஈபாைட@ ெசJதி வவைத க9ட ேபா3 அ3

எைன ஈக 3வ-கிய3.

அ7த நாகள)4 தி;சிய4 பாத4சகா நாடகவழா நைட ெபBற3. அைத கா_

ச7த ப கிைடத3. அ-ேக K3 படைறய நாடக ஒைற க9ேட.

23சாமிைய காண 2Aயவ4ைல. மBற நாடக-கள)லி73 K3 படைற நாடக

மிக1 ேவ.பA7த3.

அ7த நாடகவழாவ உ73தலி4 ?$யன) அ.பட சிற/க எற நாடகைத எCதி

அைத நாடகெவள) இதC/ அ ப ைவேத. ர-கராஜ அ ேபா3தா

நாடகதிBகான சிBறிதழாக ெவள)ைய அறி2க ெசEதி7தா. அதி4 எைடய

நாடக ெவள)யான3. அத ெதாட;சியாக Iேதசிக நாடக/CவBகாக 'உ=

பாைறக' எற நாடகைத எCதி த7ேத. அ3 ச-கீ த நாடக அகாதமிய ெத

ம9டல நாடகவழாவBகாக ேத1 ெசEய பட3. அ7த நாடக /றி3 23சாமி

தன/ பA3ள3 எ. ெத$வததாக I7தகாள) ெசானேபா3 மH 9

23சாமிைய பா/ ஆைச 3ள)வட 3வ-கிய3.

ம3ைர ந9பக=காக எவ பா9A


ேடா, பெரA கலிலிேயா, மேக

எ4கTவ$ பரதிபப, எ. பரபர பாக நாடக-கைள ெமாழியாக ெசEவ3 எCதி

தவ3மாக இ7த நாகள)4 எனகி7த ஒேர வாசி : 3ைண ந. 23சாமிய

நாடக-க. அேதா அவ எCதிய அ. SAய வ9A எற நிக,3 கைலக

பBறிய கைரக. மர:கைலக /றித அவர3 பாைவ@ வவ$ : அசலானைவ.

அ. SAய வ9A 23சாமிய 2கியமான கைர ெதா/ :.

ெதK3 ெதமாவட மக=/ ப$;சய இ4லாத வAவ. அ பA ஒ

நிக,3கைல இ பைதேய மக அறி7திகவ4ைல. ெதமாவட-க=/ எ.

சிற பான நிக,3கைலக நிைறய இ7தன. ஆனா4 ெதK3 அ-ேகய4ைல.

23சாமிய கைரக அள)த உ73த4 காரணமாக ெதKைத ேதA; ெச.

பா ப3 எ. IBறியைல73 காTசி:ர அகி4 உள ஒ கிராமதி4

2த2ைறயாக ெதKைத பாேத. நAககள) ஒ பைன@, நிக,3

2ைற@ வய பாக இ7த3. அ3 23சாமிைய; ச7தி/ ஆைசைய

அதிக பதிய3.

ெசைனய4 வ73 IBறியைல7தேபா3 சி.கைதக மB. நாடக இர9AJ இ7த

எ அகைற/ 23சாமிேய காரணமாக இ7தா. அ ேபா3 அைடயாBறி4

53
த-கிய7த ேபா3 அ9ணாமைல அறி2கமானா. அவ K3 படைறய4 பயற

நAக. அவ$ட 23சாமிைய; ச7திக ேவ9 எ. ெசான3 அதBெகன

பா3வடலாேம எ. ெசா4லி ம.நாேள 23 சாமிைய; ச7திக அைழ3;

ெசறா. அலியாேச பராேசய ெவள)வாசலி4 23சாமி நி.ெகா9A7தா.

23சாமிய ேதாBற ஒ நAககான கபGர ெகா9ட3. /றி பாக அவர3

மH ைச@ 2கபாவ-க= அB:தமானைவ. அவ ேபI ேதாரைண@ ைககைள அவ

உபேயாகி/ லாவக2 எவைர@ ஈக KAயைவ. ஆனா4 அவ /ரலி4

இய4பாகேவ எைதேயா ம.கிறவைர ேபாற எதி :ண1 இ/. உ9ைமய4

அவ ேவAைகயாக ேபIேபா3Kட அ7தெதான) அவ$டமிகிற3. அ3 பலேநர

23சாமி மிக1 ேகாப படKAயவ எற பபைத உவாகிய7த3. அ3

உ9ைமய4ைல. 23சாமிேயா ெந-கி ேபசினா4 அவ$ட ெசா4லி த<ராத

நிைன1க= நாடக /றித :திய ேதத4க= மர: கைலக /றித தன)3வமான

அவதான) :க= நிரபய/.

எ 2த4 ச7தி ப4 23சாமி 'ஒ-க நாடக ெராப ந4லாய7த3. எC3-க' எ.

ஒேரெயா வ$தா ேபசினா. அத பற/ அலியாேசய4 பராசிலி73 வ7தி7த

ேதா4பாைவ கைலஞட ஒ கல73ைரயாட4 நைடெபBற3. அத 2 வ$ைசய4

அம7தபAேய அ7த பெரTI கைலஞைர உB. பா3ெகா9A7தா 23சாமி.

ஏேதா ஓவய ஒைற பாைவயவைத ேபாறி7த3 அவர3 2கபாவ.

2Aவ4 23சாமி ப3 நிமிட-க ேபசினா. "ெதK3 ெராப ஒசதியான3.

அைத அ பAேய நாடகமாக ேபாற 2Aயா3. அைத நாம 2த4ல :$Tசிகிட_.

/ர4வள உள நAகக நமகிேட இ4ைல. 2த4ல நாம அைத உவாக_.

அேத ேபால பாைவயாளக=/ நAக/ இைடய4 உள ெவள) ெராப

2கியமான3. நAகக கதாபாதிரைத சிA ப9றா-க. அ3ல O,கி

ேபாறதி4ைல.

கதாபாதிரமாக மாறி ேபாற3 எபெத4லா ெதK3ல கிைடயா3. நAக

கதாபாதிர ெர9/ இைடய4 ஒ ெப$ய மாய நட/3. நAக த

கBபைனயா4 அ7த கதாபாதிரைத வள3கிேட ேபாறா. அ3 ஒ வைளயா.

க9_/ ெத$யாத வைளயா. நAக ஒ ெஜ 3றவ மாதி$@ இக_.

அேத ேநர சா2ராE மாதி$@ இக_. பைழய ேமைட நாடக நA : எ4லா

இ ேபா எபடா3" எ. அவ ேபசிய வத2 ெசாBகைள அவ ைகயா= லாவக2

54
அைத வளகி; ெசா4J ேபா3 அவ$ட ஏBப 2கமாBற-க=

பாைவயாளகைள கA ேபாA7த3.

ேப;ைச அவ தி`ெரன நி.தி 2A3ெகா9வடா. கிடதட அ3ேவ ஒ

நிக,3 கைல ேபாலேவ இ7த3. நிக,;சி 2A73 23சாமி ெவள)ேய ெச4J வைர

பா3ெகா9ேடய7ேத. சப7த எற K3 கைலஞட அவ ஒ Aவஎ

50ய பனாA ஏறிெகா9 :ற படா. அவர3 உயரதிB/ அ7த வ9Aய4 ேபாவ3

சிரம தவதாக இ7திகK. ஆனா4 அவ$ட அ3 ெதபடவ4ைல.

அலியாேசய ெவள)ய4 இ7த பAகள)4 அம7தபAேய 23சாமி பBறி ேபசி

ெகா9A7ேதா. நவன
< இலகிய ப$;சய ெகா9A7த 23சாமி நவன
<

நடனதிலி7ேத தன3 நாடகதிBகான Oல-கைள ெகா9Aகிறா. ஆகேவ

அவ/ நாடக பரதி எப3 ஒ வைரபட ேபால நாடக ேபாவதBகாக ஆதார

மேம. நAகன) உட4 மB. /ரலி4 அவ ெசE@ மாBற அB:தமானைவ.

K3 படைறய4 நA பB/ ம பயBசி அள)க பவதி4ைல. மாறாக நடன,

ேயாகா, மாச4 ஆ


, சிலப, ேதவராட, களறி, தாEசி, தியான, என ப43ைற

பயBசிக அள)க பகிறன. அத Oல நAக த உடைல எ பA

பயப3வ3 எபைத அறி73 ெகாள 2A@. அ3 ேபாலேவ மரபான நA :

2ைறயலி73 வலகிய பரைஞ Sவமாக நA ைப ைகெகாள 2A@ எ.

K3 படைறய4 பயற ந9பக ேபசி ெகா9A7தாக.

அ3 உ9ைம எபைத அதிலி73 பய. வ7த பல நAகக இ. நிXபண

ெசEகிறாக. சிற7த இர9 உதாரண-க பIபதி மB. கைலராண. இவக நA ைப

பரைஞ Sவமாக1 ப4ேவ. தள-கள)4 வ$3 கBபைன ெசE3 :$73

ெகா9டவக. இவக மமிறி பரசா, அ9ணாமைல, ஜாb, பா-ளா , /மாரேவ4,

ச7திரா, எ. தன)3வமிக நAகக பலைர K3 படைற உவாகியகிற3.

அத பற/ K3 படைறய நாடக-கைள அலியாேச ேம


24ல பவ மB.

த<1திடலி4 உள அர-கி4 ெதாட;சியாக காண ேந7த3. ஒMெவா நிக,வ

ேபா3 23சாமி ெதாைலவ4 நி. ெகா9A பா. ஒ சி$ : மB.

எ பAயகீ -க எற வனா இர9ைட@ தவர அவ ேவ. எைத@ பகி73

ெகா9ட3 கிைடயா3.

ஆனா4 ஒ 2ைற ப$` க1சி4 ஆ-கில நாடக ஒறிைன@ அைத

ெதாட7த இர1 வ7ைத@ அள)த3. ெசைனய4 தமி, நவன


< நாடக-க

55
பா பதB/ ஐப3 ேபKட வவதி4ைல. ஆனா4 ஆ-கில நாடக பா பதB/

27R. ேபகளாவ3 வவாக. இதி4 ஆ;ச$ய ஐR. XபாE Aெக ேபா

நட/ நவன
< நாடக-க=/ Kட பல ேநர-கள)4 Aெக வB. ேபாE நாடக

பாக 2Aயாம4 வ
< திப ேந$. அ3 ஒ எைல இர
 எ.

23சாமிேய ஒ சமய ெசானா.

அ. ப$` க1சிலி ெவள)ய4 நாடக 2A73 ெவள)ேய வ73 3வ-கிய3.

பகடான ஆ-கில ேப;Iக, நாடக பBறிய ேம4உத அப ராய-க தா9A தன)ேய

அம7தி7தா 23சாமி, அகி4 ெச. அம7ேத. அவராக ேபச3வ-கி ேப;I

அவர3 ெசா7த ஊரான :Tைச பBறி@ அ-/ள நB.ைணய ப எற ெதEவ

/றி3 ந<9ட3.

ேப;சி நவ4 ெசெபானா ேகாவலி4 இ7த நாத


வர கைலஞ ஒவைர பBறி

நிைன1Kற3வ-கி உகா73 ேபசிெகா9A7தவ அ பAேய எC73 நி. அ7த

நாத
வர கைலஞ வாசி/ 2ைறைய த ைககளா4 பாவைன ெசEதபAேய

தன)நA : ேபால ெசா4ல 3வ-கினா.

"அ பAேய ஆகாச3/ Sமி/ இைடய4 அ7த நாத


வர Iழ. Iழ. வ3.

அ7த மச ஆேவச3ட வாசிகிறா. ெவள)ேய இகிற மர-க எ4லா ஒ-கி

ேபாE நி/3. அ வ7த ஆ ேபால அவ வாசி;சிகிேட இகா. ெராப

ஒசதியான இைச. இைன/ மனசில அ பAேய இ/. இைசைய ேக நாம

கBபைன ப9ண 2Aயைல. அ3 ஒ உனதமான அபவ. பா3கி

இ/ேபாேத எ4லா மைறTசி ேபாற மாதி$ இ/. பாபாA 2னா4 நி/ற

பா: மாதி$ இேக. எைதேயா ெதாைல;சி ேதAகி இகிற3 மாதி$

நாத
வர ேமேல@ கீ ேழ@ இ7த பக2 அ7த பக2 ேபாEகிேட இ/3.

சாைடைய; Iழற மாதி$ இ/ இைச. ஆனா.. ச அ பAேய ஒ நிமிஷ அவ

வாசிகிறைத நி.திறா. நமாேல நி.த 2Aயைல."

அவ ெசா4ல; ெசா4ல, காதி4 அ7த நாத


வர இைச ேகப3 ேபாலேவ இ7த3.

இைசைய ஒ மன)தனா4 இMவள1 dபமாக காசி பத 2A@மா எற

வய பலி73 எனா4 மH ள 2Aயேவய4ைல. 23சாமி ெசா4லி 2A3 சி$ ேபா

அகி4 இ7த த9ண <ைர எ3 /A3வ ெநகேதா எ ேதாள)4

தAனா. 23சாமியடமி73 இைததா ெத$73ெகாள ஆைச பA7ேத எ.

அ7த நிமிடதி4 ேதாறிய3.

56
அத பற/ அவைர ஒறிர9 2ைற ேதA ேபாE ேபIவ3 பா ப3மாக இ7ேத.

இணக2 அ:மான பகித4 அவ$ட எ ேபா3மி7த3. இத இைடய4 நேட

ெநகமான ந9பராகிய7தா. நேட 23சாமி இவ ேபசிெகாவைத

கா_ேபா3 அ பா ைபய ேபாலேவ இகா3.

23சாமிய கவன தமி, நவன


< நாடகதிBகான :திய ெமாழிைய உவா/வதிேல

2தைமயாக /வ7திகிற3. அ3 மர:கைலகள)லி73 உவான நவன


<

உட4ெமாழி. தமி,நவன
< நாடக பரைஞைய 23சாமிேய உவாகினா.

ேபராசி$ய ராமாஜ, 2.ராமசாமி, ம-ைக, ஞாநி, பரளய, ராஜி, ஆ.2க, ராேஜ7திர,

ச92கராஜா, 2கSபதி எ. நவன


< நாடக பர ப4 ப4ேவ. ஆ=ைமக த<வரமாக

நாடக உவாகதி4 ெசய4ப வகிறாக. இவக யாவ/=

23சாமிய ஏேதாெவா dபமான பாதி :, அXபமான ெநக2 அறி73

அறியாமJ இகிற3.

23சாமி உவாகிய நாடக ெமாழிகான அA பைடகைள அவ சிBப-க ஓவய-க,

நடன, மர:கைல, ேகாவ4கைல, ேமைல நாடக மர:க எ. ப4ேவ. இைழகைள

ெகா9 உவாகியகிறா.

23சாமிய நாடக த7த உ73தலா4 ச7திரேலகாவ நாடக-கைள காண ேந7த3.

அ3 2BறிJமான ஒ நடனநாடக எேற ெசா4ேவ. அதி4 நAக ெப$3

நடனகைலஞராகேவ இகிறா. அவ உடைல ேயாகநிைலக ேபால ெவMேவ.

பAகள)4 ஒ. ேச ப3 அவ, ப3ேம நாடகதி 2கிய ேபாகாக இ7த3.

அபதேமா, 2ர9கேளா, பகAேயா அதி4 இ4ைல.

23சாமிய நாடக-கைள ஒ ேசர வாசி/ ேபா3தா அவ உவாகி@ள தமி,

நவன
< நாடக பர : எMவள1 ெப$ய3 எ. உணர 2Aகிற3. கால காலமாக எCதிய

ேபா3 23சாமி நவன


< நாடக /றி3 அதிக அறி7திகவ4ைல. அ3 நைட இதழி4

1969ஆ ஆ9 ெவள)யாகிற3. எC3 இதழி4 சி.I. ெச4ல பா ஓர-க நாடக-க எ.

சில நாடக-கைள ெவள)யடா. ஆனா4 அ3 நவன


< நாடக வைகைம ெகா9டதி4ைல.

23சாமி Iயமாக தனகான நாடகெமாழிைய க9பAதிகிறா. அதபற/

ெதKதி ப$;சய அவ/ 1975ஆ ஆ9தா ஏBபAகிற3. அறிலி73

அவர3 பரதிக உமாBற ெகாள 3வ-/கிறன. உவக-க /றியGக

கலா;சார ம.வாசி : :ராணகைதகள) ம.வAவ எ. அவ த பரதிகான அத

தள-கைள வ$வாக எ3ெகா9 ேபாகிறா. பகள நாடக அத உ;ச நிைல

57
எேற ெசா4ேவ. மகாபாரத2 சமகால நிக,1க= ஒேறா ஒ. கல ப3

அதி4 ெவள) ப பகA@ நிக,3 2ைற@ நவன


< நாடகதி சிற பான உயநிைல.

நாBகாலிகார, IவெராAக, உ7திIழி, கAயகார, நB.ைணய ப, இ-கிலா73

ெதனாலி, பரகலாத ச$த, ச7திர ஹ$, பகள எ. 23சாமிய நாடக-க

ஒMெவா. ஒ தளதி4 இய-/கிற3.

23சாமிய நாடக-கைள 2த2தலாக பா/ பாைவயாள அைட@ திைக :

நAகக ேபI 2ைற. அவக வசன-கைள ேநரAயாக ஒ :வ பதி4ைல. மாறாக

அைத; சிலேவைளகள)4 உ;சாடன ெசEகிறாக. சில ேவைளகள)4 கவைத ேபால

உயநிைல/ ெகா9 ேபாகிறாக. சிலேவைளகள)4 ெசாBகள) ஊேட

இைடெவள)ைய உவாகி அத மாBற-கைள ஏBப3கிறாக. இ3 பாைவயாள

அைட@ 2த4 திைக :.

அத3 அவக ேமைடைய பயப3 வத. ெபா3வ4 திைர;சீைலக=

ேமைஜ நாBகாலிக= அர-க ெபாகளாக அறி2கமாகய7த பாைவயாள/

23சாமிய நாடகதி4 அவக த-க பாவைனகளா4 ெபாகைள

உவா/வ3 அைத பயப3வ3 வய பள)க KAய3. Oறாவ3, நாடகதி

ப:ல இைச மB. KAயக. ஒ இைசேகாைவ ேபால நாடக ேவ.ேவ.

தள-க=/ உய73 ப: உ;சநிைலைய அைடகிற3.

இ3 பாைவயாளக=/ /ழ ப ஏBபதிவடாதா, நாடக :$73

ெகாள படவ4ைல எற ேகவ 23சாமிய ஒMெவா நாடகதி 2AவJ

ேகக பகிற3. அவ மிக ெபா.ைமயாக, இதB/ பாைவயாளக பழகி ெகாள

ேவ9. திப திப என3 நாடக-கைள கா9ப3தா அைத

:$73ெகாவதBகான ஒேர வழி எ. ெசா4கிறா. அ3தா உ9ைம. இ7த நாடக-க

:$யவ4ைல. இைத ெவ. ஏமாB. எ. :றகண பைதவட1 இைத எ பA :$73

ெகாவ3 எ. 2யBசி பேத அவசிய.

23சாமி நவன
< நாடக பரதிகைள எCதியேதா அைத 2Cைமயானெதா நவன
<

நாடகமாக நAககைள ெகா9 பயBசி ெசE3 உமாBறி காகிறா. /றி பாக

ேமைடய ஒள)யைம ப4 K3 படைற ெசEத பல 22யBசிக இ7திய அளவ4

/றி ப; ெசா4ல பட ேவ9Aயைவ. டாட ரவ7திர,


< மB. நேட ஒள)யைம :

ெசEத 2ைறக மி/7த பாரா/ உ$யைவ.

58
அ3 ேபாலேவ பசி ெகௗ4, கயாலா4, அ ேமா4 வலான), கி4 ஆல, ஜா மாA,

எ. ப4ேவ. நாடக இய/னக=ட 23சாமி இைண73 உவாகிய

தமி,நாட-க நவன
< தமி,நாடகைத உலக அர-கிB/ எ3; ெச.ள3. இ.

நாடகதிBகான சிற : பயலர-கி4 ஒறாக K3 படைறைய @ென


ேகா

அ-கீ கார ெசE3 உதவ ெசE3 வகிற3.

23சாமிைய ந<9ட ேநகாண4 ஒ. ெசE3 என3 அசர இதழி4 ெவள)யட

ேவ9 எ. அவைர நா/ 2ைற ெதாட;சியாக; ச7தி3 உைரயாடைல பதி1

ெசEேத. ப3 மண ேநரதிB/ அதிகமான பதி1. 23சாமி அ7த பதிவ4 எ-/

த சாதைனக பBறிேயா, தன3 ஏமாBற-க பBறிேயா ஒ 2ைறKட

/றி படேவய4ைல. இத, நி. ேபாEவடேவ அ7த ஒலி பதி1க அ பAேய ைகவ

 ேபாEவடன.

அலியாேச ேம
24லபவ எ. அய4நா கலா;சார நி.வன-கேளா

இைண73 நாடக ேபாகிறவ எ. /Bற சாட பட 23சாமி ெசைனய4

பலவட ேச$ ப/தி மக=ட இைண73 வசிதவ. அA பைட வசதிகKட

எ31மி4லாத மிக எள)ைமயான அரI /Aய ப4 த வா,ைகைய; ெசலவடவ.

ெபாளாதார ெநகAக=காக தைன மாBறிெகாளாதவ 23சாமி.

இ. சி.கைத, கவைத, நாவ4 ேபாற வAவ-கள) மH 3 இலகியவாதிக கா

அகைறய4 ஒ ப/திKட நாடகதி மH 3 இ4ைல எபேத உ9ைம.

ெதKதிB/ இ.ள அ-கீ காரதிB/ அவேர 2கிய காரண. நாடக, K3,

கைல எ. த 2C ேநரைத@ ஒ பைட3 ெகா9ட 23சாமி ச-கீ த நாடக

அகாதமி வ3 ெபBறேபா3 அ3 இலகிய; ?ழலி4 ெப$தாக க9

ெகாள படேவய4ைல. ஆனா4 23சாமிய ெதாட இயக காரணமாகேவ இ.

ெவள) மாநில-கள)4 நவன


< தமி,நாடக /றித அறி2க ஏBப உள3.

நாடகதிBகான ேதைவ இ ேபா3தா மிக அதிகமாக உள3. அதிகமான மன அCத

மB. ெநகAயான ?ழலி4 மன)தக=/ அகவதைல தரKAய தன)தைம

ெகா9ட3 நாடக. பனா நி.வன-க இ. த-கள3 ஊழியக=/ ேயாகா

மB. நாடக பயலர-க நட3கிறன. நாடக ஒேபா3 :றகணகபவடா3.

அைத நா 2ைறயாக எ3; ெச4ல ேவ9 எ. 23சாமி ெசா4லிய7தைத

சமH பதிய ேநகாண4 ஒறி4 வாசிேத.

59
2 ப3 ஆ9காலமாக 23சாமிய அகைற அ பAேய இகிற3. பரதான

இலகிய; ?ழ4 அவைர க9ெகாளாம4 எ ேபா3 ேபால வ9வாத-க,


<

வ:கள) பெச. ெகா9Aகிற3. அைத அவ க9ெகாள1 இ4ைல

கவைல பட1 இ4ைல. அபத தா வா,வ பரதான Iைவ எ. அவ

அறி7திகK.

60
க$சலி
க$சலி உனத கைத ெசா4லி கி.
கி.ராஜநாராயண

கட1 வகிற O;ைச ேபால காB. வI


< க$ச4ெவள)

ெவயலி ச2திரதி4 யா1 2-கிய நிச த

கTசாப4 ம9பர :/ ெம4ல 2ன/ சிAகர

- ேதவத;ச

க$ச4 நிலைத பBறிய 34லியமான சிதிரைத ேதவத;சன) இ7த கவைத

நம/ தகிற3.

2ேவலி/ சிகி ெகா9ட கிழி7த 3ணெயன படபடத பAேய ஆகாசதி ஒேர

இடதி4 நி. ெகா9A/ ?$ய, ஆஉர4கள)4Kட நிரப வழி@

ெவயJ, /Aந<காக அைல73 தி$@ ெப9க=, கச ேபறிய ேவ:, கானைல

3ரதியைல@ ஆக=, தாக2 பசி@ அட-காத கா ெதEவ-க=

ெகா9ட3தா க$ச4 ெவள).

க$சலி4 பற பவக இய4பேல ெவைக /Aதவக. வா,ைக இவக=/

எMவதமான Iகேபாகைத@ த73வடவ4ைல. தின பாகைள கட73 ேபாவதBேக

சம ெசE3 பழகிய மன)தக. /றி பாக இ-/ள வவசாயக வானேதா ேபசி

பழகி ேபானவக. மைழைய ெகா9 ெச4J ேமக ேவ. ஊைர ேநாகி

ேபாகிறேத எ. ஆதிர ப ேமக-கைள வரA மடகி இC3வர ப

ெதாடபவக.

ஆமாகைள எ பாபடாவ3 நறாக கவன)3 ெகாள ேவ9 எற

மனஉ.திெகா9டவக. ெவயேலா வ73 ேசபவக=/ க பA@ ெச:

நிைறய த9ண < த73 தாகசா7தி ெசEபவக. ஆ9 ெப9 எ. ேபதமி4லாத

உைழ பாள)க. ெவள7தி மன)தக. வடாத நபைக ெகா9டவக. நட73

அைல73 பழகிய கா4க=, கட-கைள க9 கல-கி வடாத ெநTIர2 ெகா9ட

இ7த மகள) வா,ைக அத RBறா9ைட ேநாகி அதி நவன


< இ7தியா வள73

ெச4J ேபா3Kட கவன)க படாமேல தான)கிற3.

இ. எ4லா கிராம-கைள@ வயாப3ள Aவ@, ெம$/ேலச பள)க=,

$ய4 எ
ேடதா இ7த ஊக=/ :திய வைக. ெநTசாைலைய ஒAய

கிராம-க யா1 சாைலைய பா3 திப ெகா9 வடன. ஒ3-கிய

61
கிராம-கள)4 உளவக ஊைர சபதபAேய இதி4 மச /Aய பானா எ.

அகாைம நகர-கைள ேநாகி நகர3வ-கிவடாக.

இப3 வச-க=/ 2: த< ெபA ெதாழிBசாைலக க$ச4 Sமிய

தைலவதிைய :ரA ேபாட3. இ. அ31 Iவடழி73 ேபாEவட3. பA :,

ேவைல, எ. ெவள)ேயற 3வ-கி வட அத தைல2ைறேயா நில-கைள வB.

காசாகி வ-கிய4 இ அதிலி73 வா,வ3 எற நைட2ைற ெம4ல பரவ

வகிற3.

க$ச4 கிராம-கைள கட73 ேபா/ேபா3 க9ண4 ப காசிக 3யரமானைவ.

இ-ேக உழ1மாகைள கா9ப3 அ$தாகி வட3. ஊ$4 வவசாய பா பவகள)

எ9ணைக@ /ைற73 ேபாயகிற3. தி9ைண உள வக


< க9ண4

படேவய4ைல. கிண.க க9மாEக வற9 கிடகிறன. அதி4 சிறாக கி$ெக

ஆகிறாக.

மாவ9Aக அ;சாண 2றி73 கிடகிறன. வ9A ெசE@ ஆசா$க ெதாழிைல

வேட ேபாEவடாக. நகரதி4 நைடெப. கடட ேவைலக=காக ெமாத

ெமாதமாக ஆ KA ேபாக பகிறாக. /பேம Kலிகாக நகர-கைள ேநாகி

கிள:கிற3. திப வவாகளா எ. ெத$யா3. ஆனா4 இ7த கிராம-கைள

கட73 ெச4J ?$ய காB. உல7த ேமக-க= அ பAேய இகிறன.

வா,ைக ம :ர9 கிடகிற3

இ7த; ?ழலி4 க$ச4 வா,வ dப-கைள@, அத கட7தகால கைதகைள@ இ7த

கிராம-கள)4 வா,73 மைற7த மன)தகைள பBறிய நிைன1கைள@ அறி73

ெகாவதB/ இலகிய பதி1கேள 3ைண ெசEகிறன.

அ பA க$சைல த எCதி வழிேய ஆவண பதிய உனத கைத ெசா4லி கி.

ராஜநாராயண. தன) ஒ ஆளாக அவ ெசEத ப-கள) ப4 இ7ேத க$ச4

எCதாளக எ. ஒ மர: உவான3.

Sமண, பா.ெஜயபரகாச ேகாண-கி, தமி,;ெச4வ, ேதவத;ச, ேசா. தம.

2தான7த, உதயச-க, காசிராஜ, ெகௗ$ ச-க, சாரதி, ேஜாதி வநாயக, ேமலா9ைம

ெபாசாமி, அ ப9ணசாமி பாரதேதவ, என ந<= க$ச4 எCதாளக பAய4

வள73 ெகா9ேடதான)கிற3.

62
இ7தியாவ4 ேவ. ஏதாவ3 ஒ ெமாழிய4 ஒேர கிராமைத; ேச7த இர9 ந9பக

ஒறாக எCதாளக ஆன3 இ வேம /றி படதக வைகய4 இலகியைத

வள பதி சாகிய அகாதமி ெபBற3 நட7திகிறதா எ. ெத$யவ4ைல. தமி,

இதைகய ெபைம/$ய3.

L3/A மாவடதி இைடெசவ4 கிராமதி4 பற7த /.அழகி$சாமி@

கி.ராஜநாராயணன தமிழி இர9 2கிய பைட பாள)க. இவ பா4யகால

2த4 ந9பக. ஒறாக வள7தவக. இவேம எCதாளகளாகி சாகிய அகாதமி

ெபBறிகிறாக.

2ைறயான ேப73 வசதி Kட இ4லாத கிராம அ3. ேகாவ4பA - திெந4ேவலி

பரதான சாைலய4 இ73 K ப Lரதி4 உள3. நாைள/ ஆயரகாக,

ேப73க பரதான சாைலய4 கட73 ேபாகிறன. ஆனா4 இலகியவாதிக பற7த ஊ

கவன ெகாள படாமேல கிடகிற3.

/. அழக$சாமி இைடெசவ4 மன)தகைள த எCதி4 பதி1 dபமாக;

ெசEதிகிறா. ஆனா4 அவக ெமாழிய4 பதி1 ெசEயவ4ைல. கிராவ 2கிய

ப-கள) : மக தமிழி4 கைதகைள எCதியேத. அ3 ேப;சிB/ எCதிB/மான

இைடெவள)ைய ெவ/வாக /ைறத3. ந எதி$4 ஒவ அம73 கைத ெசா4வ3

ேபாற ெநகைத உவாகிய3.

வடார வழ/ எ. இைத நா ெசா4லமாேட. மாறாக இ3 ஒ மர:. இர9டாயர

வட தமி, இலகியதி4 நில சா73 உவாக பட இலகிய மரப

ெதாட;சிய3. தமிழி ந<9ட கைத ெசா4J மரப4 இ3 க$ச4 மர: எ.

அைடயாள பதலா.

க$ச4 எCதி பGமராக கி.ராைவ; ெசா4ல ேவ9. ெசா7த ம9ைண@

மகைள@ அவகள) ேவOல-கைள@ பதி1 ெசEத கிராவ எC3 தமி, நவன


<

இலகியதி4 :திய வாசைல திற73வட3. ஆ ப$க இலகிய இ. என

காரண-க=காக உலக அர-கி4 ேபச பகிறேதா அைத ஐப3 ஆ9க=/

2னதாகேவ க$ச4 எCதி வழி தமிழி4 3வகி ைவதவ கிரா.

ேவாேல ேசாய-கா, சிவா அ;Iேப, எ. ஆ ப$க எCதாளக=/ கிைட3ள

உலக அ-கீ கார இ.வைர கிராவB/ கிைடகவ4ைல. அைத; ெசEய ேவ9Aய3

தமி,; சOகதி கடைம.

63
1992இ4 கிராவB/ சாகிய அகாதமி வ3 கிைட3ள3 எற தகவ4 ெத$ய

வ7த1ட நா ேகாண-கி@ ேகாவ4பAய4 இ73 அவைர கா9பதBகாக

பா9A;ேச$ :ற பேடா. வழி 2Cவ3 கிராைவ பBறிேய ேப;I. /ப3 மன)த

ஒவ ெகௗரவக பகிறா எப3 ேபாற Kத4 ச7ேதாஷ.

ேகாண-கிைய கிரா மிக; ெச4லமாக அைழ பா. உ$ைமேயா ேபIவா. ஒ2ைற

நா ேகாண-கி@ அவைர; ச7திக இைட ெசவ4 ெசறேபா3 ேகாண-கி கைதைய

பBறி வய73 வய73 ெசா4லி ெகா9A7தா கிரா.

அவ பA3 ரசித கைதகைள பBறி; ெசா4வைத ேகப3 ரசமான அபவ. அ பA

ஒ எCதாள எC3 ேபா3Kட அபவதி பானா எ. ெத$யவ4ைல.

அMவள1 ேநதியாக பலா பழைத; Iைள Iைளயாக எ3 ைகய4 தவ3 ேபால

வளகி; ெசா4வா.

பா9A;ேச$/ ேபாE இற-கி கிரா வAைன


< ேதA; ெசேறா. இைடெசவலி4

இ7த அவ :3ைவ ப4கைல கழகதி நாடா வழகாBறிய4 3ைறய

வைகத ேபராசி$யராக :3 அவதார எதி7தா. :3ைவ வாச அவர3

தன)ய4 பற/ ெமேகBறிய7த3. பெரTI இலகியவாதிகைள ேபால ைநனா1

வாகி- ேபாகிற அழ/ பாக அMவள1 அழகாக இகிற3 எ. ேகாவ4பAய4

ந9பக ேபசி ெகாவாக

ஊ$4 இ7த நாகள)4 கிராைவ பாதிகிேற. ேகாவ4பAயலி73

இைடெசவ4 ேபாகிற ட1ப


ஸிBகாக ேகாபால கெபன) 2னா4 உள :ள)ய

மரதAய4 நி. ெகா9A பா. அவேரா காதி பவக அதைன ேப

வவசாயக. அவ ஒ வவசாயேய. ஒேர சிற :, கைத எCதெத$7த வவசாய.

ேகாவ4பAய :Cதிைய தா-கி ெகா9 ப


எ ேபா3 வ எ. கா3

ெகா9A பைத க9Aகிேற. சில நாக ேதவத;ச கைடய4 வ73 நி.

அவேரா ேபசி ெகா9A பா. ைகய4 எ ேபா3 ஒ மTச ைபய/. ெத$7த

2கைத பாத1ட 2கதி4 சி$ : மல. இணகமாக ேபச 3வ-/வா.

கிரா வவசாய ச-கதி4 த<வரமாக இ7த நாக அ3. அைத பBறி ேதவத;சட

வவாத ெசEதபAேய இ பா. ெதாைலவ4 நிறபAேய பா3 ெகா9A ேப.

அைற/ பா9A;ேச$ய4 அவ வAB/


< ேபான ேபா3 இ: ெதாைலவலி73

வ7திகிறாகேள எ. எ-க=/ ஒேர உபசார. கிரா வ


< உபச$ பB/ ெபய

64
ேபான3. அதிJ கணவதி அமாவ அ: அள பறிய3. வ7தாள)கைள

கவன) பதB/ எ. தன)ேய பAதி பாக ேபாJ. அ பA பா3 பா3

கவன) பாக.

சாகிய அகாதமி வ3 கிைடதைத ஒA நிைறய ேப வவ3 பாராவ3மாக

இ7தாக. நா-க அவைர ெதா7தர1 பத ேவ9டா எ. கிளப அ-கி73

ெசைன/ கிளபேனா. வழியJ கிரா பBறிய ேப;I ந<9ட3. ைநனா அ பAேய

இகா எ. ேகாண-கி வய7தபAேய வ7தா.

நா கிராைவ 2த2ைறயாக வ3நக மாவடதி4 உள ஆல-/ள எற ஊ$4

நைட ெபBற இலகிய 2காமி4 ச7திதைத பBறி; ெசாேன.

அ7த 2கா ஒ i$- திேயட$4 நைடெபBற3. பகலி4 காசிக கிைடயா3

எபதா4 இலகிய 2கா நடத இட த7தி7தாக. 2 ப3 நாBப3ேப

வ7தி பாக. கிரா க$ச4கைதக பBறி உைரயாBறினா. க7தவ 2Bேபா/

இலகிய பBறி ேபசினா. ேதாழ எ


.ஏ.ெபமா மாசி காகி பBறி ேபசினா.

இ பA பக4 2Cவ3 நட7த3. அ7த பயBசி 2காமிB/ ேபா/ 2: எ

அ9ண அ-ேக நட பைத /றி ெப3 வர ேவ9 எ. ெசா4லிய7தா.

ஆகேவ நா 2த4வ$ைசய4 அம7தபAேய ஒ ேநாA4 மிக கவனமாக

/றி :கைள எCதி ெகா9ேடய7ேத. கிரா எைன ஏேதா ஒ பதி$ைகய

ெசEதியாள எ. நிைனதிக ேவ9. மதிய உணவ ேபா3 எ7த பதி$ைக

எ. ேகடா. என/ ஒ.ேம :$யவ4ைல. பற/ அவேர வளகி; ெசானா. நா

க4Z$ய4 பAகிறவ எ. ெசான3, அ பAயா, நா த பா நிைன;சிேட

எறபAேய இைத என ெசEவ-க


< எ. ேகடா. நா ெத$யைல எேற.

அவ/; சி$ : வ7த3. பற/ எ3/ இ7த சைள பA;ச ேவைல எ. ேகடா.

மதிய நா /றி : எகேவய4ைல. அைத அவ கவன)3 சி$3 ெகா9டா. சில

எCதாளகைள; ச7தி/ேபா3 நா வபாமேல ேவ. ஒ பப நைம பBறி

உ9டாகிவ. அ பA பல2ைற என/ நட7 திகிற3 எ. ெசாேன.

ேகாண-கி@ சி$3 ெகா9டா

இதB/ 2பாக நா கிராைவ பAக 3வ-கிய வத2 தி/ தாளமாகேவ

நட7ேதறிய3.

65
ஆ4ெப காc, கா கா, சாத, ெஹ
ேஸ எ. ேதA வாசி3 ெகா9A7த

நாகள)4 கிராவ கைதக என/ அறி2கமான3. அவைர பAக பAக யாேரா

ெத$7த மன)த தா ச7தித வஷய-கைள ேந$ைடயாக; ெசா4கிறாேரா எ.

ேதாறிய3. இ3 ஒ. ெப$ய வஷயமி4ைலேய இைத எதB/ ெகா9டாகிறாக

எ. மனதி4பட3.

சி.கைதக எறா4 வAவ ேநதி@ கவ3வமான ெமாழி@ ப2கதைம@

ெகா9Aக ேவ9 எ. உ.தியாக நப ெகா9A7ேத. அ பA இ4லாத

கைதகைள யா எCதிய7தாJ உடேன நிராக$க ேவ9 எ. பழகிய7ேத.

இதனா4 கிராவ சி.கைதகைள பAத1ட ஒ தபா4 அைடய4 இைவ எ4லா

என கைதக எப3 ேபால கைமயாக வமசன ெசE3 அ ப ந<-க காc,

சாத, cசி4 ெஹ
ேஸ எ4லா பAக ேவ9 எ. ந<9ட பAயைல

எCதிய7ேத. சில நாகள)4 அவ$டமி73 பதி4 வ7த3. ந<-க நிைறய

பAகிற<க. இ3 ஜ<ரணமாக ெகாTச நா ஆ/. அ :ற எைன பA3 பா-க

எ. எள)ைமயாக எCதிய7தா. அ3 உ9ைம எ. :$7த3.

ஆரபகால இலகியவாசக எ ேபா3ேம பரபர : எெதறி@ வமசன-க=

ெகா9A பா. அ பAதா நா இ7ேத. ஆனா4 ெதாட7த வாசி : எC3

பாைவைய வசால பதிய3. பல வஷய-கைள :$ய ைவத3.

ம9ைண@ மன)தகைள@ எC3வ3 அதைன எள)த4ல எபைத :$73 ெகாள

3வ-கிய பற/ அவர3 கைதகைள பAக 3வ-கிேன. கைதகள)4 சபவ-க

மமிறி பறைவக, மிக-க, மன)த நபைகக, சட-/க, ெவய4, மைழ, காB.,

ம9 எ. dபமாக வ$73 ெகா9ேட ேபானேதா தன)3வமான கிராம3; ெசாBக,

அசலான ேகலி, பாலிய4 சா7த பதி1க எ. கைத@லக வள73 ெகா9ேட ேபான3.

கிரா ஒ கைதகளTசிய ேபாலி7தா. 2த2ைறயாக எைன; IBறிய உலைக

நா பா3 ெகாள 3வ-கிேன. மTசனதி; ெசA@ 3ைப@ ெநTசி@

அவ கைதகள)4 வ7த3 ேபால ஏ எ எCதிB/ வரேவய4ைல எ. ேக

ெகா9ேட. தவ /வக, ைதலா, ெசேபா3, நாைர, ெகௗதா$ ேபாற

பறைவக ஏ நவன
< கைதகைள வ வலகி பற73 ேபாகிறன. காகிய கிழவ

இஸகீ ைல ரசிக ெத$7த என/ ஏ கிராவ ப : தாதா சாதாரணமாக ெத$7தா

எ. /Bற1ண;சி ெகாள 3வ-கிேன.

66
த3வ2 ெமEயயJ மேம வா,வ த$சன-கைள உவா/பைவ எ.

நிைன3 ெகா9A7த3 மாறி வா,வ அறாட; ெசய4பாகள)4 இ73 ெப.

அகத$சன த3வ த உனத நிைலகைளவட1 வலிைமயான3 எ. :$7த3.

கிராைவ ேதA ேதA வாசிேத. அவர3 பைட :லகி4 என/ மிக வ பமான3

ேகாப4ல கிராம நாவ4. அ3 இலகிய பதி1 மமி4ைல. ஒ சOக எ பA

நம9ண4 ேவ ஊறிய3 எற ச$திர ஆவண. நாடா மர: எ பA நில கட73

ெதாடகிறன எ. ஆEவதBகான சா. ெபா. நிைன1க எMவள1

வலிைமயானைவ எபைத நிX பண ெசE@ சாசி. மாடவய4 ேநாகி4 வா,ைக

எ பA மா.கிற3 எபைத; IAகா ஆE1 பைட :. இ பA அ3 ப2க

நிைலகள)4 2கிய3வ வாE7த நாவல3.

கிராவ சி.கைதக ெசா4மரபலி73 உவானைவ. அைவ கைதகள) வழிேய மன)த

வா,வ 3யகைள, ச7ேதாஷ-கைள, அக;சிக4கைள ேபIகிறன. அவ

அல-காரமாக கைத ெசா4வதி4ைல. ஆனா4 உயேராடமாக கைத ெசா4கிறா.

கடைல; ெசAைய ம9ணலி73 ப-கினா4 எ பA ேவ$4 ஒAய ம9ேணா

ேச73 வேமா அ பAயான பைட ப3. எள)ய கிராம3 மன)தகள) அறாட

வா,ைகைய அவ அள1 உன) பாக எCதியவ ேவ. எவமி4ைல.

வTஞானதி வைக கிராம3 வா,ைகைய எ பA :ரA ேபாட3 எபைத

பBறிய பதி1க தமிழி4 அதிக இ4ைல. கிரா அைத கவனமாக பதி1 ெசEதிகிறா.

` தயா$/ கெபன)க எ பA இலவசமாக ேதயைலகைள வ


< வடாக
< ெகா9

வ73 ெகாதாக எபதி4 3வ-கி, கAகார வ7த3 ரய4 வ7த3 எ. ந<9

வTஞான கிராமதி4 dைழ@ ேபா3 ஏBப அதி;சிகைள அசலாக பதி1

ெசEதிகிறா. அ3 ேபாலேவ Iத7திர ேபாராட நாகள)4 தமி, கிராம-க

எ பAய7தன எபதB/ அவர3 கைதகேள ேந சாசிக.

திடைன எ பA கCேவBறினாக எபைத அவர3 கைதய4தா 2த2ைறயாக

வாசி3 ெத$73 ெகா9ேட. சமணகைள கCேவBறிய ச$திர உ9ைமகைள

பA3 அறி7தி7த ேபா3 கCமர எ பAய/ அ3 எனவதமான த9டைன

எபைத அவேர 2த2தலி4 வ$வாக வளகி எCதிய7தா.

ஒ 2ைற ந/லைன; ச7திக; ெசறேபா3 அவ தைடய அமா கிராவ கைத

ஒைற அAகA ெசா4லி ெகா9A பா. க$ச4காA4 ஒ சசா$ எற கைதய3.

அ7த தைல : அவைள ஏேதா ெசEத3. அAகA தைல ைப மேம ெசா4லி

67
ெகா9A பா. ெப9க நா பA/ அேத கைதகைள ேவ. வதமாக பAகிறாக

ேபாJ எறபAேய உ-க=/ கிராைவ பA/மா எ. ேகடா. ஆமா எறபAேய

உ-க=/ எ. ேகேட. இர9 ைககைள@ உயதியபAேய அசலான எCதாள

எ. ெசா4லி; சி$தா. ந/லன) எCதி4 கிராவ எC3 பBறிய dபமான பதி1

சில இட-கள)4 ெவள) பள3.

கத1 எற கிராவ கைத அ3 எCத பட காலதிலி73 இ. வைர ெதாட73

வாசிகப ெகா9டாட ப வகிற3. சமH பதி4 பெரTசி4 இ73 வ7த ஒ

ஆEவாளைர; ச7திேத. அவ அ7த கைதைய தா பெரTசி4 வாசிதி பதாக1

அ3 அB:தமான கைத எ. ெசா4லி வய7தா.

எCதாள எற 2ைறய4 த ம9ைண@ மகைள@ இலகியமாகியேதா

கிராவ பண 2A73வடவ4ைல. ேநரAயான அரசிய4 ஈபா ெகா9டவ கிரா.

இட3சா$ இயக-க=ட ேச73 பணயாBறியவ. சிைற ெசறவ. வவசாய

ச-க-கள) ேபாராடதி4 கல73 ெகா9 இர92ைற சிைற ெசறிகிறா.

அ3ேபாலேவ நா :ற கைதகைள; ேசக$3 பா3காக ேவ9, அ3 தன)வைக

இலகிய எ. பல ஆ9காலமாக அவ ேமBெகா9ட 2யBசி தBேபா3 ஆயர

பகதிB/ ேமலான ெப$ய Rலாக ெவள)வ73ள3.

அேதா நா :றகைதக பBறி ஆE1 ெசEய1 கB. தவதBகாக1 :3ைவ

ப4கைலகழக அவைர ேபராசி$ய ஆகி ெகௗரவ பதிய3. நா:ற கைதகள)J

பாலிய4 சா7த கைதகைள; ேசக$ பதி4 பல 2க;Iழி : ெகா9டேபா3 பாலிய4

மன)தன) ஆதார இ;ைச, அைத எதBகாக வலக ேவ9 எ. பாலிய4 கைதகைள;

ேசக$3, அைத தன)த Rலாக1 மாBறியவ கிரா.

இெனா பக க$ச4 வடார; ெசாBகைள ெதா/3 அகராதி உவாகியகிறா.

கAத இலகிய எற வைகைய ேமபதிய3 அவர3 கAத-க. அழகி$சாமி/,

ந9பக=/ அவ எCதிய கAத-க அSவமான இலகிய தைம ெகா9டைவ.

தாமைர, சா7தி, த<ப எ. இலகிய இத,கள)4 எCதி ெகா9A7த கிரா வகடன)4

எCதியத வழிேய பரவலான ெபா3 வாசககைள; ெச. ேச7தா. அ3 அவெகன

தன)த வாசக பர ைப உவாகிய3. இைசயJ பழ7தமி, இலகிய-கள)4 அவ

ெகா9ள ஈபா அலாதியான3. வளாதி/ள சாமிகள)ட ேநரAயாக இைச

பயறிகிறா. Aேகசியட கபராமாயண ேக அறி7திகிறா. இ பA ஆயர

சிற :க கிராவB/ உ9.

68
ெசறஆ9 ெசைன :தக க9காசிய4 கிராைவ; ச7திேத. ைகைய

பAதபAேய அேபா ேபசிெகா9A7தா. அவேரா அவர3 ேபர நிறி7தா.

ெசைனய4 கண ெபாறி 3ைறய4 ேவைல ெசEகிறவ. அவைர அறி2க ெசE3

ைவ3 இவ உ-கைளதா வப பAகிறா எ. ெசா4லி ெசைனய4தா

இகா, உ-கைள; ச7திக; ெசா4கிேற எ. ெசானா. ப3 நிமிசதா

ேபசிய ேபா. ஆனா4 மனதி4 வளகி; ெசா4ல2Aயாத ச7ேதாஷ உவான3.

மகாகவ தா7ேதய க9ண4 பட :லி ஒ. அவர3 கவைதய வழிேய

நிதிய3வ அைட73 வட3 எ. ேபாேஹ ஒ கைதைய எCதிய பா. ஒ

வைக ய4 கிராவ வழிேய க$ச4 கிராம-க த வா,ைகைய எCதி பா3கா3

ைவ3 ெகா9வடன எேற ேதா.கிற3.

69
சி.
சி.I.ெச4ல பா:
பா: Iம73 ெசற எC3

சி.I.ெச4ல பாவB/ வள/ வ3 அறிவகபடைத ெதாட73 அவைர;

ச7தி பதBகாக நா ெவள)ெர-கராஜ திவ4லிேகணய4 இ7த அவர3

வAB/;
< ெசறி7ேதா.பைளயாேகாவலி அ காைமய4 உள சிறிய

ஒBைறயைற /Aதன. வயதான ெச4ல பா1 அவர3 மைனவ@ ம தன)ேய

வசி3 ெகா9A7தாக.

ெச4ல பாைவ ம3ைரய4 இர9 O. 2ைற ச7திதிகிேற. ஆனா4

ெசைன/ வ7த பற/ ச7திகேவய4ைல. வ


< ேதA; ெசற3 அேத உBசாக

/ைறயாம4 உேள அைழ3 பாய4 உகார; ெசானா. வA4


< சாமாக

அதிகமி4ைல. ஒ ெப$ய காகித ெபA நிைறய :தக-க மB. காகித-க

நிரபய7தன. ெகாAய4 காE73 ெகா9A7த ஈர ேவA@ 39ேம அவர3

ெசாதாக மிTசிய7த3.

ஆனா4 இலகிய பBறி ேபச 3வ-கிய3 அவ /ரலி4 அேத ஆேவச. க9கள)4

ஒள) ேவக. :திய வமசன 2ைறகைள வவ$/ கறாதைம. உலக

இலகியைத பBறி எ3; ெசா4J தைடயBற பரவாக. யா1 கட73 சகமன)த

மH 3 ெகா= ெநகமான அ: அகைற@ அவ$டமி7தன.

ர-கராஜ அவ வ3 பBறி ேபசிெகா9A7தாக. வ3 வா-கி

ெகாவதி4 தன/ உள தயகைத ெவள) பைடயாக பகி73 ெகா9டபAேய

தனகான ப$Iெதாைகய4 ஒ :தக ெவள)யட 2A@மா எ. ேகடா.

அவ வ பபAேய ெசE3வடலா எற3 அவசர அவரசமாக தன3 காகித

ெபA/ இ7த ைகெயC3 பரதிகைள ேதA ெவள)ேய எதா. ஒ.

ப.எ
.ராைமயாைவ பBறிய3. மBெறா. நவன
< தமி, வமசனதி வரலா.

பBறிய3 எ. ப3 பதிைன73 ைகெயC3 பரதிக.

அழகாக எCதி, எ9 இட ப ெவள)யாவதBகாக பல வடமாக கா3கிடகிற

பரதிக.உ-க=ைடய சி.கைதகைள ெவள)யடலா எ. ர-கராஜ ெசான3

2த4ல ப.எ
.ராைமயா வர எMவள1 ெப$ய எCதாள. அவைர பதிய

வபர-க 2த4ல ெத$ய எ. ராைமயாவ சி.கைதகைள பBறிய வ$வான

கைர ெதா/திைய 2னா4 எ3 காAனா.

70
ெச4ல பா மாறிவடேவய4ைல. அேத த<வர. அேத உBசாக எ. த வா,வ இ.தி

நா வைர பைட பலகியதி ேபாராள)/ண மிக மன)தராகேவ வா,7தா

ெச4ல பா.

ெச4ல பாவ :தகதிB/ உதவ ெசEவதBகாக நாைல73 2ைற அவைர

ேதA;ெச. ச7திேத. அவர3 வ


< /Aய பதBேக ேபா3மானதி4ைல. அதி4 ச7திக

வகிறவக=/ ஏ3 இட. அகாைமய4 உள தTசாj பசணகைட/

அைழ3; ெச. உகார ைவ3 காப வா-கி த73 ேபசி ெகா9A பா.

எ9பதிநாJ வயைத கட7த 23ைமய4 ஏ இ பA தன)யாக வா,கிற<க எ.

ேகேட.யா/ Iைமயா இகவபைல. பைளக நைம

:$Tசிகிடேல. ச9ைட ேபா ஆக ேபாற3 ஒ9_ இ4ேல. அவ=/ கா3 ேவற

ேககைல. ந< ேவ_னா மகKட இ ெசாேன. ேககைல. எ பனாA

வ73டா.

இேத ெதவ4தா க4யாண ஆகி :3/Aதன வ73 இ7ேத. இ ேபா ேபர

ேபதி வைர/ பாதி அேத ெதவ4 2னாA இ7தைதவட; சினவல


<

சாைவ எதிபா3 உகா73கி இேக. எனகிகிற ஆைச எ4லா நா

எCதின3 எ4லாைத@ அ;சில ஏதி பா3ற_. ஒMெவா :தக எC3ற3/

மாசகணகில ஆகிய/. ஆனா அைத ெவள)யட யா 2வரைல. நாேன

ேபாேவ. ைகய : இ4ைல. நைகைய வ3 :தக ேபாட கால 2ATசி

ேபா;சி. இ ேபா வகிற3/ எ31மி4ைல. எ. வலிைய மைறத மன3ட ேபசினா.

யாமBற தன)ைமய4 ந<= அவகள) 23ைம@, எCதி ெவள)யட காதி/

ைகெய C3 பரதிக=, எCதி மH தான ெச4ல பாவ அசாதியமான நபைக@

அவ மH 3 ெப மதி ைப உவாகிய3.

1650 பக-க ெகா9ட நாவலான Iத7திர தாக, ராைமயாைவ பBறிய :தக எ.

வ
< நிைறய அ;சிட பட :த-க=ட அம73ெகா9 த காலதிB/ த

நாவைல அ;சி4 பா3வேட எ. தைன பாக வகிற ஒMெவாவ$ட2

ெசா4லிெகா9A7தா ெச4ல பா. எ4லா /ப ெநகAகைள@ தா9A அவைர;

ச7ேதாஷ ெகாள; ெசEத3 அவர3 எC3க மேம.

தமி,; சிBறித, இலகிய இ. அைட73ள வள;சிய 2த4பAயாக அைம7த3

ெச4ல பாவ எCேத. அவ$டமி7ேத தமிழி :3கவைத இயக

3வ-/கிற3. வாA வாச4 தமிழி4 ெவள)யான மிக 2கியமான நாவ4. ெச4ல பாவ

71
இ7த நாவ4 ஜ4லிகைட ைமயமாக ெகா9ட3. நா அறி7தவைர இ7த ஒ

நாவைல தவர ஜ4லிக /றித தன)த இலகிய பதி1க எ31மி4ைல.

எ பதிவயதிலி73 ஜ4லி கைட ெதாட73 பா3 வ7திகிேற. சில

ேவைளகள)4 ஜ4லிகAB/ மா ெகா9 ேபாகிறவக=ட ேச73

அைல7திகிேற. ஜ4லிக காைளைய வள ப3 ஒ தன)கைல. அதி4

ேத7தவக ெப9கேள. அவக ஜ4லிக காைளேயா ெகா= உற1 மிக

வசிதிரமான3. எMவள1 2ர காைள@ அவகள3 ெசா4லி4 க பவ

வய ைப க9Aகிேற.

அேதா காைளைய ேபாAகாக ெகா9 ேபாவ3, கள தயா$ ப3. காைளைய

அடக வ வரக,


< அைதெயாAய நிக,வ உBசாக, ேபாAய4 ெவBறிேயா

ேதா4வேயா எ31மாய காைளகைள வ


< திப; ெசEவ3 எ. ஜ4லிகA

பனா4 ம3ைரைய; IBறிய நில பர ப ெதாைமயான கலா;சார ந<9

பட73ள3.

ெச4ல பா அைத மிக dபமாக தன3 நாவலி4 பதி1 ெசEதிகிறா. வாAவாசைல

பAத நாள)4 இ73 ெச4ல பாைவ; ச7திக ேவ9 எற ஆைச

இ73ெகா9ேடய7த3.எ9ப3கள) இ.திய4 ெச4ல பா ம3ைரய4 தன3 மக

வA4
< த-கியகிறா எ. ந9ப ஒவ ெசான3 ெச4ல பாைவ ச7தி ப3

எ. 2A1 ெசEேத.

தமி,; சி.பதி$ைககள) 2ேனாA இத, எC3. அதிலி73தா :3கவைத, நவன


<

வமசன உவாகின. ெச4ல பா அைத ஒ இலகிய இதழாக மமிறி ஒ

இலகிய இயகமாகேவ நடதினா.

தமி, :ைன1லகிB/ இைணயாக இல-ைகய4 இ7த பைட பாள)கைள@ ஒ.

ேச3 அவக=கான எC3கள அைம3 த7த3 ெச4ல பாேவ. இ.

சி.பதி$ைகக சா7த பதி பக-க ெவBறிகரமாக; ெசய4ப வகிறன. இதBகான

22யBசி@ அவ உவாகியேத. எC3 சாப4 அவ ெவள)யட :தக-க

மிக தன)3வமானைவ.

எC3, மணெகாA எற ெசாBகைள மேம அறி7தி7த என/ வாசி பதB/ அைவ

எ-ேக கிைட/ எ. எ7த வபர2 ெத$யவ4ைல. Nவ4லி:L$4 உள

ெபன)-ட Rலகதி4 கிைடகK எறாக. இதBகாகேவ அ-ேக உ. பனராகி

ேதAயேபா3 எCேதா மண ெகாAேயா ைகய4 கிைடகவ4ைல.

72
ேகாைடc$4 உள ேராஜா 2ைதயா ெசAயா$ட இகிற3 எ. இெனா

ந9ப ெசானைத நப ேகாைடc/; ெச. ேராஜா 2ைதயா ெசAயாைர;

ச7திதேபா3 அவ வ
< மிக ெப$ய Rலகமாக இ7தைத காண2A7த3.

அவ தன)ட பைழய இத,க எ4லா2 இகிற3. அதைன@ எக

2Aயா3.மாதி$காக ஒ இதைழ காகிேற. இ-ேகேய வாசி3வ த73வட

ேவ9 எறா.க9ண4 பா3வடா4 ேபா3 எ. தைலயைசத1ட அவேர

உேள ெச. இர9 சிBறித,கைள ெகா9வ73 த7தா. அேதா சா பவதB/

அைட@ காப@ ெகா9வ73 த73, சா பவ பற/ நிதானமாக இைத

பA3 ெகா9Aகலா எ. அேபா உபசார ெசEதா.

மன சா பாA4 கவன ெகாளவ4ைல. ெச4ல பாவ எC3 இ3தானா எ.

ைகய4 ைவதி7த சினTசி. இதழி மH ேத கவன /வ7தி7த3. ேராஜா

2ைதயா த ேசகரதி4 ைவதி7த ப4லாயர :தக-கைள பBறி; ெசா4லி

ெகா9A7தா. சில நாடக வளபர-க, பா :தக-க ேபாறவBைற

ெகா9வ73 காAனா.

ஒேரெயா மணெகாA இதைழ@ எC3 இதைழ@ ைகய4 :ரA :ரA

பா3ெகா9ேடய7ேத. எC3 எற 2க : அ;I மிக அழகாக

இ7த3. ெமௗன)யமனேகால எற கைர, நாைல73 கவைதக. A.ேக.3ைரசாமி

எற ெபய$4 ந/ல எCதிய வமசன, 2ைகய எCதிய கைர எ. இத,

த<வரமானதாகேவ இ7த3. இதழி4 ெச4ல பா ஏதாவ3 எCதியகிறாரா எ.

ேதAேன. சிறிய /றி :கைள தவர அதிகமி4ைல. மBறவக எCத ேவ9

எபதBகாகேவ அவ த இத, 2Cவைத@ பகி73 ெகாதிகிறா.

ஒ பேபா3 மணெகாAையவட1 எC3 நவன


< பரைஞ ெகா9டதாக

ேதாறிய3. அைர மண ேநரதிB/ பA3 2Aதேபா3 அைத தி ப தர

மனதிறி ைகய4 ைவ3ெகா9ேடய7ேத. மாைலய4 ேராஜா 2ைதயா மிக

கவனமாக அைத வா-கி ெகா9ேபாE உேள ைவ3 வடா. வ


< தி:ேபா3

எ பAயாவ3 எC3 இத,க அதைன@ ஒ. ேசர பAக ேவ9 எற ஆைச

உ9டான3. யா$ட ெமாத இத,க இ/ எ. ேதட3வ-கிேன.

ராமநாத:ர மாவட Kற1 வ-கிய தைலைம அJவலகதி4 என3 ந9பன)

அ பா ேவைல ெசE3ெகா9A7தா. ஒ நா அவைர; ச7திக; ெசறேபா3 த-க

அJவலகதி4 ஒ Rலக இ பதாக1 அைத யா பயப3வேதய4ைல

73
எ. ெசானா. ஏதாவ3 கா7திய R4க வா-கி ைவதி பாக எற சலி ப4

அதி4 அகைற காடேவய4ைல.ஆனா4 சில நாக=/ பற/ அவ அ7த

Rலகதி4 இ73 தபா4கார எற நாவைல எ3 வ73 காA இ3 உ-க=/

பரேயாஜன பமா எ. ேகடா.

உலக :க,ெபBற நாவலி தமிழாக எ பA ஒ Kற1 வ-கிய RலகதிB/

வ7த3 எற ஆ;ச$ய3ட வா-கிெகா9 இைத ேபால ேவ. :தக-க உளதா

எ. ேகேட.

ஆமா ேவ9மானா4 ேந$4 வ73 பா எறா. ம.நாேள அவேரா பயண ெசE3

பல வடமாக க9ணாA பGேராவ4 SA ைவக பA7த :தக-கைள :ரAனா4

பாதி ைசவ சி7தா7த பதி : R4க, ேதவார திரக, @ென


ேகா இத,க. அதB/

ைப9 ெசEய பட இர9 சிவ : நிற :தக-க ெதபடன. உவ எதேபா3

2த4 இதழி4 இ73 எC3 இத, ெதா/3 ைப9 ெசEய பA7த3.

அேதா தாம
மன) மாறிய தைலக, ஆயரேதா அB:த இர1 கைதக எ.

ப3 பதிைன73 :த-க கிைடதன. அதைன@ அவ ெபய$4 பதி1 ெசE3

எ3ெகா9 ேப7தி4 ஏறியேபா3 நப2Aயாம4 இ7த3. எ பA Kற1

வ-கிய4 எC3 இத,க வா-கி வாசிக ப ைப9 ெசEய பAகிறன.

வ
< வவழி 2Cவ3 வாசி3ெகா9ேடய7ேத. ெஹமி-ேவ, பான, ஜா

ல9ட எ. ேத7ெதத ெமாழி ெபய :க. :ைனகைதக பBறிய வ$வான

கைரக. :3கவைத /றித ச;ைசக வவாத-க, :திய அழகியைல ேநாகிய

அறி2க எ. எC3 இதைழ வாசி ப3 பரவச ஊவதாகேவ இ7த3.

அ7த இதழி வழியாக ெச4ல பா நவன


< தமி, இலகியதிBகாக எMவள1 Lர

ஓAேயாA உைழதிகிறா. எMவள1 கன1 க9Aகிறா. எதைன எCதாளகைள

உவாகியகிறா எற உ9ைம 34லியமாக :ல பட3. த வ பதி வழிேய

மேம அவ பயண ெசEதிகிறா. தமி, இலகியைத; சமகால உலக

இலகியதிB/; சமமானதாக உமாBற ேவ9 எற ேவைக அவ/ த<வரமாக

இ7திகிற3.

/றி பாக தமி, வமசன 3ைறைய ஆ-கில இலகியதி நவன


< வமசன 3ைற/

நிகரானதாக உவாகேவ9 எபதி4 Kதலாகேவ அகைற ெகா9Aகிறா. அேத

ேவைளய4 தன3 க3கேளா உடபடாத பல 2கிய பைட :கைள@ அவ

பரIர ெசEதிகிறா.

74
ெச4ல பாவ எC3 தமிழி நவன
< இலகிய பரைஞய 2த4 அைடயாள. மிக

கவனமாக1 ேததியாக1 நடத பட சிBறித,. ஒMெவா இதழிJ பைட பாள)க

பBறிய /றி :க=, :தக-கைள வா-/கிறவக=/ அள)க ப சJைகக=

:திய அறிவ :க= ெவள)யட பAகிறன. அதB/ பயபத பட வாசக-க

மB. வாசக மH 3 அவ/ இ7த அகைற மிக1 பாராட பட ேவ9Aய3.

என)ட எC3 ெதா/தி இகிற3 எபைத ெப$ய :ைதய4 கிைடத

ச7ேதாஷ3ட ேபாகிற இட-க=/ எ4லா ெகா9 ெசேற. அைத ைகய4

வா-கி :ரA பல அைட7த வய : இ மனதி4 நிBகிற3. எC3 ெதா/திைய

வாசிதபறேக ெச4ல பாவ எC3கைள ேதA வாசிக 3வ-கிேன. அத2பாக

வாA வாச4 மேம பAதி7ேத.

இ7த மயகேம எைன ெச4ல பாைவ கா9பதB/ அைழ3; ெசற3. ெச4ல பா

ம3ைரய ைபபா
ேராA உள :றநக /Aய : ஒறி4 தன3 மகேனா

த-கிய7தா. நா பாக; ெசற மதியேநரதி4 வ


< அைமதியாக

இ7த3. அைழ :மணைய அCதியேபா3 ஒ வயதான ெப9மண ெவள)ேய வ73 யா

ேவ9 எ. வசா$தா. சி.I.ெச4ல பாைவ பாக ேவ9 எ.

ெசாேன. உடேன அவ ந<-க எCதாளரா எ. ேகடா. ஆமா எ.

தைலயைசத1ட இ-க வர;ெசா4ேற எறபAேய உேள ெசறா.

சில நிமிச-கள)4 நாJ 2ழ ேவA அண73 சைடய4லாத ெவ. உட:ட

நைரத தைல@ ஒ-கிய க9க= ெமலி7த உடJமாக ெச4ல பா ெவள)ேய வ73

நி. ைகK பனா. வA4


< யா இ பதாக ெத$யவ4ைல. நாBகாலிய4 அம73

ெகா9டேபா3 அவ தைரய4 உகா73ெகா9டா. எ 2ேன அம7தி பவதா

சி.I.ெச4ல பாவா எப3 நப 2Aயாம4 இ7த3.

அவ பாத-கைளேய பா3 ெகா9A7ேத. எMவள1 Lர அைல7த கா4க

அைவ. ந<9 ெமலி7த பாத-க. அதி4 கட73 ெசற பாைதகள) Iவேடய4ைல. எ7த

ஊல இ73 வற<-க எ. ப$வான /ரலி4 ேகடா. ஊைர; ெசான1ட உ-க

ஊல வாசகசாைல இகா எ. ேகடா. இகிற3 எ. ெசாேன. I பாராb

ஒ கா-கிர
கார இகிறாரா எ. ேகடா. ஆமா எற3 எ பேவா ஒ தடைவ

உ-க ஊ/ ெபா


தக வக வ7திகிேற. ஒேர ெசம9 :Cதியா இ/

எறா.

75
தா ெவள)யட :தக-கைள தைல;Iைமயாக கA Lகிெகா9 ஒMெவா

இடமாக; ெச. வB. வ7தவ ெச4ல பா எ. வாசிதிகிேற. அ3 நிஜ

எபைத அவர3 ேப;சி 3வகதிேல :$73 ெகாள 2A7த3. சில நிமிச

நலவசா$ :க=/ பற/ ேநரAயாக ஆ-கில இலகிய வமசனைத பBறி ேபச

3வ-கினா.

எ ஆ லH வ
மB. கிளாய9ேட :கி வமசன 2ைறக

எ பA படைவ, ேகா4$b கவைதைய பBறி என ேகாபா ைவதிகிறா, நிc

கி$Aசிச எறா4 என எ. மடமடெவன ெகாAெகா9A7தா.

எ-கி73 இவBைற எ4லா வாசிதா. எ பA இMவள1 மனதி4

ேசகரமாகியகிற3 எற வய :ட பா3 ெகா9A7ேத. கைத எC3ற அதைன

ேப வமசன2 எCத_.அ ேபாதா இலகிய வள எ.

வலி@.தினா. நா ேதA வ7த3 ெச4ல பா எற ஆ=ைமய கட7தகால;

Iவகைள அறி73ெகாவதBகாக. அவ வ:வேதா எதிகாலதி மH தான

கன1க=டனான உைரயாட4கைள எ. :$7த3.

நாJமணயளவ4 அகி4 ேபாE பா4 வா-கி வர ேவ9 ேபாகலாமா எ.

K படா. வைட
< வ இற-கி நட7ேதா.ெச4ல பா ேவகமாக நடக

KAயவ. எCபைத கட7த வயதிJ நைடய ேவக அ பAேய இ7த3. பா4

வா-கிெகா9 திப வ7த1ட இெனா நா வா-ேகா.. நிைறய ேபIேவா எ.

வாசலி4 ைவ3 வைட த73 அ பைவதா. /ப உற1கள) கச பB/ளாக

அவ வா,73ெகா9A7தா எப3 அ ேபா3 ெத$யா3. எதBகாக எைன இMவள1

அவசரமாக அ ப ைவகிறா எற ஆத-க3ட ம3ைர/ ெசேற.

அதபேன சில மாத-க=/ பற/ ெச4ல பாைவ இர9டா 2ைறயாக பாக

ேபானேபா3 அவ ெவள)ேய எ-காவ3 ேபாகலாமா எ. ேகடா. இ வமாக

ெபா3 பண3ைறய S-கா ஒறி4 ேபாE உகா73 ெகா9ேடா.

ெச4ல பா தைன பBறி ேபச3வ-கினா. அவர3 அ பா I ரமணய ஐய அரசா-க

ஊழிய,ெபா3 பண3ைறய4 ேவைல ெசEதவ. கா7தியவாதி. Iத7திர ேபாராட

காலதி4 த<வரமாக கா7திய பணகள)4 ெசய4படவ.

ெச4ல பாவBேகா பகசி-கி மH 3 த<வரமான வ ப. பகசி- ெகா4லபடதB/

கா7திேய காரண எ. சில கால கா7தியவாத இயக-கைள வ வலகி

இ7தா. அ பாவ ெதாட7த அறி1ைர காரணமாக சயாகிரகதி4 ஈப ஆ.மாத

76
சிைறவாச ெசறா.அ-கி73 ெவள)யாகி /Aைசெதாழிலாக காகித தயா$ பைத

ேமBெகா9Aகிறா.

ப.ஏ ெபாளாதார பAதேபா3 ஆ-கில பாட மனதி4 நிBகேவய4ைல. அதனா4

ெதாட73 ேதா4வ@றேவ பA ைப அ பAேய ைகவடா. 2த4கைத Iத7திர; ச-கி4

ெவள)யான3.பதி$ைககள)4 சில கால பணயாBறிவ எC3 எற சிBேறைட

3வ-கி நடதியகிறா.

தன)டமி7த ேகமிராவா4 ம3ைரைய; IBறி@ள ஜ4லிககைள ேதAேதA;

ெச. தா :ைக பட எ3 ைவ3ளதாக1, தன/ :ைக பட கைலய மH 3

அதிக வ ப எ. ெசானா. அ3 ேபாலேவ மாதைவயாவ நாவ4க பBறி

வ$வாக ேபசினா.ெச4ல பாவ மனதி4 யா1 ேநB. நட7தைவ ேபாலேவ இ7த3

ஆ;ச$யமாக இ7த3.

எ3 உ-கைள வாAவாச4 எCத ைவத3 எ. ேகேட. அவ ெஹமி-ேவய

/.நாவ4 ஒைற வாசிததாக1 அ3 காைள;ச9ைட வரைன


< பBறிய3 எ.. அ3

ேபாலேவ ம3ைரைய; IBறிய ப/திய4 நைடெப. ஜ4லிகைட ைவ3தா ஏ

ஒ நாவ4 எCத Kடா3 எ. 2A1 ெசE3 வாA வாச4 எCதியதாக1

ெசானா. ெஹமி-ேவய ேதாBகாதவ எற /.நாவ4 எC3 இதழி4 ெவள)யாகி

இ பைத வாசிதிகிேற எேற.அ3 அவ/ ஆ;ச$யமாக இ7த3.

எC3 பAதிகிற<களா எ. ேகடா. ஒறிர9ைட தவர மBற 2Cெதா/ :

என)ட இகிற3 எ. ெசாேன. அவரா4 நப2Aயவ4ைல. எ பA கிைட;ச3

எ. ேகெகா9ேடய7தா. பற/ தன)ட இ7த இத,க கால ஓடதி4

சிதறி ேபாEவடன. உ-கள)ட உள ெதா/ : என/ கிைட/மா எ.

ேகடா. ம.2ைற ெகா9வ73 தவதாக; ெசாேன. அவ அைட7த

ச7ேதாஷதிB/ அளேவய4ைல.

தன3 இலகிய பயணதி4 அைட7த வலி@ ரண2மான நாகைள பBறி எMவதமான

ஒள)1 இறி; ெசா4லிெகா9A7தா. :தக ேபா அTI ைபசா

சபாதிகைல. நைடயா நட73 பAகிற ஒMெவா ஆைள@ ேதA ேபாE :தக

வ3 இேக. யா எைன வாவா வரேவB: /3 K படைல. நா

ஆைச பட3/ நா அைலTேச. அMவள1தா. ஆனா மனI/ பA;ச ேவைல

ெசTச தி திய/ எறா.

77
பற/ என)ட சிகாைவ உ-க=/ பழக உ9டா எ. ேகடா. யா சிகா எ.

ேகேட. ேபராசி$ய சி. கனகசபாபதி. ெராப பரமாதமான வமசக. :3கவைதைய

பBறி நிைறய எCதியகிறா. உ-க=/ அவைர ப$;சய பதி ைவகிேற. ெராப

2கியமான ஆ= எறா.

நா அறி7தவைர ெச4ல பாவB/ ேபராசி$யக எவ$ட2 ம$யாைத

கிைடயா3.ெபபாைமயான க4Z$ ேபராசி$யக Kலிகாக ேவைல

ெசEகிறவக அவக=/ நவன


< இலகியதி4 ப$;சயேம கிைடயா3 எ.

ெசா4லி திவா.

ஏேதா ஒ க4Z$ய4 அவைர ேபச அைழ3 அ-ேக வாA வாச4 நாவலி4

இடெபB.ள கதாபாதிர-கள) ஜாதிைய பBறிய வபர-கைள

ேகAகிறாக. ெச4ல பா ேகாபதி4 Kடைத வேட ெவள)நட :

ெசE3வடதாக; ெசானா. அMவள1 ஆேவசமான அவ சிகாைவ உயவாக ேபசிய3

நி;சய அவ பைட :கள) மH தான ம$யாைதயா4 எப3 :$7த3.

ெச4ல பாைவ வா,வ ெநகAக கைமயாக 2டகிய7தன. ஆனா4 அவ/

இ7த எCதாள ஒ-கேவய4ைல. அவ த<வரமான ெசய4பாைட ேநாகிேய

தைன தகைவ3ெகா9A7தா. ராஜராஜ வைத வா-க ம.த காரணதா4

த /பதினகேள தைன ெவ.3 ஒ3கியதாக1 இத காரணமாக வAB/


<

ெப$ய கச : எ. ெசா4லியபAேய அெத4லா ெப$ய வஷயமி4ைல. நாைள/

:3சா பAக வர ேபாகிறவ/ நா ெசTI வ;சிகிற ேவைலக :$@. அ3

ேபா3 என/ எறா.

ேமைல இலகியதி4 எைத அறி2க ெசEயேவ9, அைத எ பA அறி2க ெசEய

ேவ9,வமசன எபத 2கிய3வ என? ேகாபாக எ பA அைமய

ேவ9 எ. 34லியமான எ9ண-க ெச4ல பாவட இ7தன. அேதா

எவைர@ எதிபாராம4 த எCதி திைசய4 ேபாராA; ெச4J மன1.தி@

அவ$டமி7த3.

ெச4ல பாவ ப-கள) : மகதான3. அவர3 பைட :க ம.வாசி :/ உளாகேவ

ேவ9 எபேதா அவர3 இலகிய பணக 2Cைமயாக சமகால வாசககள)

பாைவய4 பகி73 ெகாள பட ேவ9.

சி.I.ெச4ல பா எCைத@ இலகியைத@ நப வா,7த ஒ ஆ=ைமய

அைடயாள.தமி, இலகியைத வள பதிய 2ேனாA கைலஞ. இ.

78
அவ/ உ$ய இட2 ெகௗரவ2 கிைடகவ4ைல எபேத உ9ைம. வாசகைன

ேதA; ெசற எCதாளன) பாைத இ. L73 ேபாேய கிடகிற3.

இR. வட-க=/ 2: ெவள)யான ஒ ஆ-கில இலகிய இதழி பரதிைய

கணன) வழியாக இ-கி7ேத வாசி3வட 2A@ அள1 இ. ெதாழி4 dப வசதி

ெபகியகிற3.ஆனா4 தமிழி 2ேனாA; சிBறத,கள) பரதிகைள வாசிக ேதA

அைலய ேவ9Aய 3பாகியேம இ. உள3.

இ ேபா3 திவ4லிேகணைய கட73 ெச4ைகய4

பாரதி, சி.I.ெச4ல பா. :3ைம பத./.ப.ரா எ. வா,73 மைற7த எCதாளகள)

நிைன1 பGறிடேவ ெசEகிற3. எC3 வலிய3 எபைத ஒMெவா நிமிச2 அ3

நிைனjAெகா9ேடயகிற3.

79