Vous êtes sur la page 1sur 33

1

igzZá!*
-gzy!*
8 ßzè¸
b &ZŃÆ

l]^…]
A™Å
v!*
sg¬ êEZz[²Z 
:G(
ê X»', # ™ºZ·œ{ 
Ö ZŠr
# á **
ÑñkŠZ]|

†^Þ
Œ…]‚ÛÖ] ͆])änʆ] äm]‚Ú] å^ÏÞ^ì kÂ^] æ † Þ äfÃ
o2]†Ò N-Ù^fÎ] à ×+
www.khanqah.org
2

gùiô†Úö š†Â
è¸L L b§ÅVÇ)~ *Š ~g ‚‰ Ü z kZ
~ :Wb§Ty›™ ¯ Š ã CÃ ó óy!* -ggzZá!*
iz8 ßz
Æ]xÅg $uz yWŒÛ gD »g _ OZgzZ ]Ã%Z
A™Å
sg ¬ ê Zz [²Z aÆb & Z ÅkZXì °oÇ!*
E
:G
(
Å ê X»' ,# # ™ ºZ ·œ{
Ö ZŠ r á ** ÑñkŠZ ]|v!*
-ZÆ™ÉÃ]ª“~}g !*
q ÆkZÐ V1ÂZ
Å ƒÆ y!* -g gzZ á!*
iz 8 ßz è¸L L!‚g ¿
Xì Š HHù á ó ób & Z
IF
4 &
Ð {Š c* iÃ!‚§ kZÃøL GÆ]ÑqÆÀ` W
gzZƒgzŠ]ÐgzZƒ @* N àJ-VÍßÆ™ù á {Š c* i
C ƒZa ›~:W
 ( IZ {z ì n
3Y „ Û » yZ
ãJ - V˜ ì › x Z÷
Xì]i YZx ¬Åä™ù á Ã!‚gkZÿC Ù
:XG
(
ê »', Ö ZŠ ÑZz]|x Z}
# .i ZP
3

Œ
Üômû†ôÓøÖû] oùô fôß$Ö] äô Öôçû ‰ö…ø o×FÂø o×ôù ’øÞöæø åü ‚öÛøvûÞø
)ˆÔgZÂZiz' , ÔY 2006mB10._| 1â427 âZy@B16
KÅ\¬vZs %Z »8
ì㶠-gzy!*
i
X ð¸ð¸y›ƒ  äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
—éçø ì]ô áøçû ßöÚô ç+ Ûö Öû] ^Ûø $Þ]ôü
º û
DMLVèm! (l]†rvÖ] éö…ç‰E
ðÃÐ yñ ðÃÔÐ yß ðÃì c* WÐi Û Z ðÃ
Ð }ðÃì c* WÐ }ðÃÔÐ|ðÃÔÐ [º
:c*
â
Û ä\¬vZX Vƒ&ð¸CZà  ~p
ø û ø û û ø
Íö¡jô ì]æø šô…û Ÿ]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðö×ì ä́jô mF! àûÚô æø ™
—ÜûÓöÞô]çø Öû]øæø ÜûÓöjô ßøŠôÖû]ø
DNNVèm!(Ýæ†Ö] éö…ç‰E
KÅvZ ðä
㶠/ZÔV*¶ K~÷t s%Z »8-gzy !*
i
~(,¹ ÅkZ ÂŒHÃ
òŠ W{Šƒ" Z(,{z Ôì ^Ñ**
4
s %ZÆ 8 -gz y !*
i vß‘ ñ 7,} (,} (,Xì
BÃ|Å { k HvßX BHÃ}uzŠ q -Z Ð
Xì ¬t Âì @* KÅvZ ðä
™g ï ZÔ } â 7à 㶠/ZÔ7
y!*i zŠg Z Âì m1 y!* i S ðÃÔ ì m1 ! º ðÃ
Vâ !*i x ÓÃkZpì Ây!* i hZ zŠg Z X ¨ áZz
,Y 'HÃy!*
^ i ËgzZ 7^ ,Y 'aZgzZ YZ Ð
m,ôZ ðä /Z Ôce 'Y : HÌÃy!* i ~ m,ôZX 7
:X Çá1 „ ~ m,ôZ ?Çá1 H ÂñYƒ y ›
ÂDƒ Za ~yß?¤ /ZXõYZÃ  3!* iÎ
|Ôs1 ! º ÂDƒ Za ~ [º Ôs1 ~ m, ôZ
kZ H Cƒ ~gvy!* i Z® s1S ÂDƒZa ~
Xõ:HÃy!* i ËZ®?BHÃ
7HÃ7Š@ ËL‰ ÷Š@ëZ #
~íèY ‰ ƒ Ô¬ 7Š@ ƒ  Ð zz ÏZÔ Œ
XÐ ƒ 0* Á¹ ]!* t ** ƒ : » ÖÔì 7Ö
5
= Ð ! º ÅyZpÆ [º„
 zŠ Ä}÷
Xì @* ×
W{'
Ð7»Ø{YÎ'Ö
{¨ f ðà » Öƒg f e {^ ,Y » »LZ
 Zƒ ~ wŠ Ì{ ¨f q -Z » Ö¤ /Z Xì 7Â~ wŠ
~gŠ · ¹ ¿q -Z ~ {zçq -Z Xì60 +Z »Ø{ YÎ
vZ -g—ÂÅp°Å kZ ä ! ôq -ZX å ;g ±Ð
µú Æ kZ ! ô{z Xì 5t c* Û ä Åzm
â
KZ™Ñ: [ @* ÅV¿igzZ Š Hƒ Âi {z ¬Š~y WX ‰
-g—§Zzt ™ Wä ! ôX à™ÉŠpä kZÐgZŒ
Z̀â Ht !vZ wÎg c* Y7 gzZ H n²Ð ÅzmvZ
ÆxsZ ¿t c* â á g Z ä ÅzmvZ -g—?ì
Û Š
:X ǃx ** »F}÷ å ;g ±aÆÖ7a
gzZ y!*i Ôì à Zz äY á ~ 3Öß™[p
Xì * *™yâ ‚ »äY~3'HÃ8 -g
6
À` WÔ Çƒ {Z +ù » kZ Ôƒ ;Ãy*kZ
Ãy*kZ y›C Ù Xì ]gz¢Å® ) á Z(C Ù ÅkZ
zz Å8 -ggzZ y!* i Ôõ: HÃy!* i ËX ñ;ÐW
g ïZ » ã¶KÅ \¬vZ ¿tì ?Š 'HÃËÐ
Xì ;g™
N;Ãy*kZƒ  Š ñVŒòŠ Wæ
Š㶠KÅ\!* LZòŠ W ÜûÓöÞô]çø ³Öû]øæø Üû³Óö³jô ßø³ŠôÖû]ø Íöø¡jô ìû]æø
}÷tì @* zgÆ™Š c*Ã\!* ™NŠÃkZÔì @* ™]³
à ã¶KÅ \¬vZ ì ëÑ** H {È {z Xì 㶠KÅ !* Z
~ :Wy›Æ *Š ~g ‚ Xì @* ¯ =g f » } ×
Æ Z o- ì e Ô Vƒ Æ yß ì e ð¸ ð¸
\¬vZÔ ‘ W7ŠpÔD ¯\¬vZ}gÍá »X Vƒ
ã¶KÅ\¬vZs%Z »y!* iz8 -gX á Zz ä™ Za
u 0* yWŒÛ {z ñÑ: y ZZ6, $WËÅu 0*
e y WŒ Û Xì
Xì ÑZzä™g ïZ»
,ÑZ)xâ :i Z fp â )
( Y2â 006 g Z'
7
EEÅ
,
[fˆÔßiz'ÔYâ2002 s6,
ZB27._|1â423 ç«‹. Z#B16
E $
ìëZ ïG gfs%Z»VùggzZVâ!*
L ¢cî0œG i
XÐ ’Ð „íh á !’]!*
+ 5q-Z [Z
-È Â ÂˆÁçW~÷W zŠ ]Zg q
;g 7 -Z ~ ~z5
y!* i ÏZ Ì » VŒì ]!* H eÎä ~ X å
gzZ © È Xì |È Â »c Z™~y!* iTì |È~
t  »ÖZX s1b§„q -ZÆoC Ù g â Yx Ó
 97t © ÅÖZgzZ I am a dog H7
÷Š@X Ͼ „V î x© ÅoC Ù É I am a cat
ÝZgŠ Âì 9V î x © ¹ êq Z' × ä ݬq -ZÆ
÷^! Z! Z H6,y Zp,Š ª ?Vî W~ì 9
‘´C Ù 3!*
Ù gzZ oC i ÅVâ K̈Zp ?Vî W~ƒìg
ä \¬vZ c* Wt ~ wŠ ?ìzz HÅkZ ZÅ
Å yZ a kZ ì H Za a Æ ÄcKZ ÃVâ K̈Z
3T={zÐs%ZkZ @* c*
Š™s %Z~Vâ !* i
8
Xä \ Wì ]gŠ HÅ\ WvZ}÷}g {Zz
:D â Û Š á g Z \¬vZX ,Š â Û Za 3!* i
Íöø¡jô ìû]æø šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðö×ûìø ä́jô mF! àûÚô æø ™
—ÜûÓöÞô]çø Öû]øæø ÜûÓöjô ßøŠôÖû]ø
DNNVèm! (Ýæ†Ö] éö…ç‰E
V *¶ K~÷~8 -g½%ZgzZy!* i½%Z}g v
E
ïGL¢cg0 +ZÆyZèY'Y ~Š 7ÃVzgâ Y V *¶ KgzZ
gzZ r1~ m,ôZ © ÅÖ Z:gzì 7„ ¢ A &Åë Z
~g ‚p m1@  » ÷Š@ gzZ r1 zŠg Z © ÅyÎ 0*
ÏZ J¢ » yÎ 0* Ô s1 b§ „ q -Z gâ Y Æ*Š
ÃVâ K̈ZgzZì m1 J¢ »ÖZ b§T Çá1 b§
gzZ y!* i Å yZ a kZ H Za a Æ ÄcKZèY
zzÃkZ ëì ãZŠ ** ~g øt pc*Š™s%Z~ 8 -g
y!* i Zƒx¥Xƒá » ? }gÍëB ¯ ¤
Æ›zÄcÅvZ7aÆä±s %Z »8 -ggzZ
™Š c*à !*Z™NŠÃkZa Â}Š 㶠KðÃKZ !*/ZXì a

9
zvZ ½%Z Â\¬vZ ? D ±~ : W c* D
´ â LZ ñOëgzZìg Cã ¶ KKZÃyZß Z½%Z
»¤KZ KZÃkZgzZ ìg ±6,kZÆ ä™Š c* Ã
:c*
Šâ Û (~uzŠakZX ìg ¯: L
—ÜûÒö^Ïøiû]ø ²
ô ] ‚øßûÂô ÜûÓöÚø †ø Òû]ø á$ ]ô™
DMOVèm! (l]†rvÖ] éö…ç‰E
ì6,
ò ¾ì76,VùggzZVâ !* Ö Z™gzZ¤~g v
i#
¾ N
$ -Š 4,
Xìx æ‡ „Ú Zq Æ\¬vZì s{Š c*
i A
á g Z : i Z fp â )
( wŠ›gŠ‹ZŠ 
[fˆÔ]ZÔiz',
ÔY 1â998',
Æ ZB16._|1â419 ã{Z~Š)B26

-Z F,
x¸é" q Ñ!*
Ð8-gzy!*
i
hgÃwÎggzZvZgzZ™ƒ Ãz" Ð +Š Z®
Ö „ðà ‰ƒ ð|gzZ ~Š·{g !*
# zŠgzZ‰ v ¸™
$kë äü Þøçû f%vômöæø Üûãö f%vômö Ýõçû Ïøeô ²
d ö ] oiô ^+mø Íøçû ³ŠøÊø z™
Ð ,™›ëÐ XÐ ,™ Za x ¸q -Z ÅV< ¬
7wi **
x Z ¸Z c* Û wi **
â x ¸gzZ Ï}™›Ð ë gzZ
10
ÐvZvßæ~]Ñ» ~g ‚ Zƒx¥ÐT c* â
Û
» ~z5{zì eX x ¸q -Zƒ  {zá Zz ä™›
ƒ ZgÍ c* ƒ Ñ» Ôƒ »i Û Z c*ƒ »M%Z Ôƒ » yÎ 0* c*ƒ
áZz 䙛РvZgzZ Ô¬Æ vZÆ Ý ¬ }g ‚
'ƒ~¸¹ ~ V< ¬ÆvZ¤ /ZX x ¸q -Zƒ 
x Z ¸Z Ô@*
â Û : wi **
x ¸ÂvZ  @* ƒ t Û » VzgÍá»gzZ
pÐ ,™ wi ** x Z¸Z Å V< ¬ LZ ë @* ™wi **
}÷æ~*Š ~g7 c* â
Û Ýõçû Ïøeô ²
ö ] o³iô ^+³³mø Íøçû ³ŠøÊø
x ¸ÅV< ¬ Ô x ¸q -Zƒ  ƃ  {zÐ Vƒ Ô¬
X Cƒ7êµ Z
x ¸q
-Zƒ
 Ô¬Æ\¬vZ
8ggzZ ~ Vâ !*
- i ÅyZ n ƨś%Z
½ %Zt Ôì 7Å踽%Z ?Št Xì s %Z ~
ñY 1x ** i Z T e ëXì ]Z¨
gø ~ Vâ !*
s%ZXì x OZ Zgøt Ô,™Š c*
…vßÆ8 -g ZgzZ
11
KZ äë~s %ZÆ8 -gzy!*iªyZß Zs%ZgzZ w Z
ðÃì ;g w1 à X ðÃì c*3Š˜Ó » ]gŠKZgzZ 㶠K
:ì ;gw1CZ| ðÃgzZì ;gw1~ m,ôZ
Íöø¡jô ìû]æø šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðö×ûìø ä́jô mF! àûÚô æø ™
—ÜûÓöÞô]çø Öû]øæø ÜûÓöjô ßøŠôÖû]ø
DNNVèm! (Ýæ†Ö] éö…ç‰E
~÷t µ Z µ Z 3!* i ~g vgzZ°gzZ8
-g}g v
FÅV< ¬}gø '# Ö t Ð kZ Z® V *¶ K
** ƒ Z» x ¸Ð s%ZÆ y!* -g X ~¸
igzZ 8
ËgzZ8 -g Ë{zì eì @*™›Ð ë X @*M 7xi Ñ
 x ¸q -Z Ԭƽ *Š ~g ‚Ôì x ¸q -Zƒ » y !*
i
ÔñYï» ¨ZÔ ñY ïj Û ZÔñYï~z5Ã\ M Z®
@*™g \ Ð wÎgzvZ {zpñYï CZ|ñYï+& +Z
?ë}g \ }÷}g { Zzz™›Ôz™ÞçÐkZ ƒ
}g‚X 7s %Z ðà » nËVŒ Ô ~gŠ Z' ,q
-Z
I
^
$ M Åu 0*
e Û ~?Š Ôx ¸q
yMŒ -Z Z}.þL ¬Æݬ
12
Æi Û Z ! † Š ñVŒ Y fÆ~z5 Vƒ ;g™7
ö ] o³iô ^+ ³mø Íøçû ³³ŠøÊøìg â
² Û \¬vZX Š ñ Y f
Üûãö f%vô³mö?σy á HÅTÇVz™Zax ¸q -Z~ Ýõçû Ïø³eô
vß{ zgz Zäü ³³Þøçû ³%fvô ³mö æø gz ZÐ, ™›Ð y Z \ ¬vZ
x ¸ÅV < ¬Æ \ ¬vZ ÂXÐ , ™›Ð \ ¬vZ
gz ZÐN â Û ›Ð y Z \¬vZìt # Ö ´«Å
4ZŠ ó ó!* L L ~ Ýõçû Ïøeôgz ZÐ,™›Ð\¬vZvß{z
È HXì ;g™~¼ÃkZ åxi Ñ oiô ^+ ³mø o³iF]øtì
ñ ¯ äZ- Š Ô ‘ W 7Ð Šp äZ- Š }g ø ? Zƒ
Eš!
NÑ ëì ;g™ Za öW - t ó ó!* LtL n kZ X D Y
: Z- Š CZ ëÃTx ¸gz Z ® ) )q -Z ÅV < ¬ L ZÐ
C ÐN ¯
ð M g å ™ Y ¸ ~ ݬ VâzŠ ›
ð M g c*›c*Ã ÏZ ;e ä g c*Šp &
»vZ „zì ‚ rg›KZgzZ GCZ ~ ëÅTvZ
13
t Ôì @* ™g \ ÃvZ „zì @* ™g \ vZÃTÔì @* ƒ: Z- Š
ÃVƒ á Š !*áZz ë~(, t vß‚lp¹
{  ñƒáÈÃvZ ¤
á Š !* /Z Ôì 7‚ët
ì 6,u„ á • @*X y.6,~ > Ø á Š !*
KZ½Ï0 +i
C ìu›gŠ~ugzZ
ì Lg ÒZ ‚ŠgŠÐ VZ¤ /• @* ~ VzuÆ Vƒ á
ì c c* gŠ » gâ uS ~ VlÆ Ì ÿL Z gzZ X
3
Æ Vƒ á gzZ ì ;gË c*gŠ »gâ~ VlÆ VßZz vZ
„ á ` @*Xì ;gƒu›gŠÐ} & +eÆci7Z~Vzu
Æci7ZÐnÆÏ™gzZ6,ϙŊpgzZ6,u
Xì ñƒG 2~ã.6, Ü zC
‰ Ù „»} & +e
( }ÈÃz!*
ÆvZ : iZ fp â )
òˆÔ]ZÔiz',
Y â1998~g†B8._| 1â418 ug MZypgB9

è¸ÅV< ¬
$Wä \¬vZ c*
e â á g Z ~šµgŠ ÈZgzŠ
Û Š
14
ÐV< ¬LZ~ c* Š CÆ™wi ** äö Þøçû f%vômöæø Üûãö f%vô³mö
oÖF^Ãø iø ²ö ] Ýø‚$ Îø pD™›ÐítgzZVƒ@* ™›
Üûãö e$…ø áøçû f%vômö Üûãö Þ$]ø ]çû Ûö ×øÃû nø Öô ǻFô ^fø Âô èô f$vøÚø o³×F³Âø äö ³jøf$vø³Úø
›ÅVzÈLZÛKZävZ Üûãôeôù…ø èô f$vøÚø áô^–ønû Ëø³eô
› ÃyZB y Y}È }÷ @* HyÒ ¬ Ð
C ì ;»›„ ~÷tìB‚}÷
ðWg å ™ Y ¸ ~ ݬ VâzŠ ›
ðWg c* ›c* Ã ÏZ ; e ägc* Šp &
"t ñƒ D + % ðƒwi** ~¨£Æ+D + %e$Wt
yZ [Z¸ 7›IZt Ô¶7›ÐíÃyZ Ô¸ Ãz
Vƒ;g™wi** Ýõçû Ïøeô ²ö ] o³³iô^+³³mø Íøçû ³ŠøÊø ~«£Æ
gzZÇVz™›~ÐXÇVz™ZaÅV<¬x¸q -Z~
Å\¬vZŠ z»V<¬ Zƒx¥XÐ,™›Ðí
Ö ªŸtgzZìg¼» ²
# ö ] o³iô ^+³mø Íøçû ³ŠøÊøÐs§
{ö»kZpì sÎ Â~ y» Zèa ÇìgJ -
15
vZ LZ c* ƒ^~›ÅvZ Ì` WZ®ì 7
-Z »Ýõçû Ïøeô ²
q ö ] oiô ^+mø Íøçû ŠøÊøtߙƒԬ6, áZz
Ôì x ¸q-Ztx ¸Å äü Þøçû %fvômöæø Üûãö f%vô³mö?x ¸ÏyÃXìŠ Û
-Zƒ
q  ë Z®Xì c* Šg Z ŒÛ x ¸q -Z ävZÃV< ¬LZ
ÔÏg ÃðÃÔ ã*zy ðÃÔà XðÃÔ! ºðÃp¤ /Z x ¸
VƒÆVâ !* iVzg ZD Ù ÔVƒÆV”Vzg ZD Ù ƒ! ²ðÃ
V”è¸Zƒx¥X x ¸„q -Z7x Z ¸ZZë1
7ÐVâ !*
k igzZ±z8 -gè¸Zƒx¥Ô k 7Ð
è¸ÐGÆvZ 7ÐbDgzZyZ0 +{V¸´V”
X x ¸q -Z ƒ  Ô¬ÆvZ æ~ ݬ Xì k 
'ƒ~¸µ Z µ Z Z} .y°¬Æº´C Ù gzZoC /Z
Ù ¤
¹ëD â Û wi ** ö ] oiô ^+mø Íøçû ³ŠøÊø \¬vZÂ
Ýõ]çø Îû^øeô ²
ö ] o³³iô ^+ ³³mø Íøçû ³ŠøÊø pÐ,™Zax Z ¸ZÏ
ŠGÝõçû Ïøeô ²
Ôx ¸„q -Z Ô¬ÆÝ ¬}g ‚ c* Š CÆ™wi **
Ô¬»yZ gzZì 4ZŠ~x ¸~g ø{zì Ô¬»vZÌ
16
Zg øp¤ /Z Ôƒ »íz}g øp¤ /Z 7Ð x ¸~g ø {z 7
Zg ø Ôo Zg ø Ôy !* i ~g ø Ôyp Zg øÔƒ g ZŠ ¸g RŒ Û
G I
^
èEG4¨ ¬ÆvZx ¸~g øXì 7x ¸~g ø‘´Zg øÔ/ß
-ZzŠ 0
Üû³ãö f%vô³mö q Ì F, ñZb ZÆè¸kZì k Ð
ÐvZ gzZì @* ™›vZÐXª äü ³Þøçû f%vô³mö ZuzŠgzZ
;g â Û wi ** x Z ¸Z Û{ ÃTì {z x ¸t D™›
yZ Ô3Y HÃx ¸kZ Û »Æ½ *ŠgzZ6¤' ,M%ZXì
Ås%ZÆ Vâ !* igzZ x ¸gzZ o ±z 8 -g Âè¸Å
Za Xì ]zZ°z ]Ðz ³» Tì k 6,VzŠ ã
C
Ã ë ä TÔì q Hè¸ì }Y ÑZz ä™
ð¯ ÅVz Û » y Z c*ì xè¸ðƒ ðC ÅkZ H Za
ì 7ogzZy!* i±z8 -gy Ð ZÅx ¸kZ?ðƒ
á ~i q
\¬vZx ¸tì äü ³Þøçû f%vô³möæø Üû³ãö f%vô³mö y Ð ZÅkZ
á ~i q
X D™›ÐkZ \¬vZgzZì C™›Ð
ÐyZvZ c* â
Û Üûãö f%vômö ¬ä\¬vZp
17
;g™ ›Ð yZ vZ ƒ x¥ù 1ì @* ™›
YYH7³[ZÊ Z Û ZÆ Üû³âö ;Å Üû³ãö f%vô³³mö ?ì
hW7x?Zm Lƒ [Z Ô [ƒÈ kz wz4,
ÔM èY
ÃvZ Ð m¾Z V #V# Yƒ 7çÐ ¬ù
aâê‚yÃ[Z »uZgŠ ZÆ›Å\¬vZQì ›
¢
—B‚ÆVzÈLZ›ÅvZèYì ?Š ÏyÃÔì
C ìC Ù ªÂB‚ÆvZ›ÅVzÈÆvZpì
I
+3+**
h _Š z Za ð þL i“
çz ªGZ÷ì {æ7[8Z÷pìC Ù ªÂGZ÷
 **
Ù ªƒ
C Éu * *™s Zî ´g { izg −7,i ú*
*™Š ˜ * *™
C ì {æ7[81ì
+Š_Š ª
h » ,Z ݬ zŠ gŠ
p7̬Š ÃT ƒ 3Š [8(Z~ ݬ VâzŠ
X ñƒ g e~ ðZŠ Æ uZ L,~ yŠ „ q -Z
ì „gƒC Ù ªB‚}÷›ÅVzÈÌ` Wb§ÏZ
18
Ðâ Yù ?ǃù»D» Üûãö %fvô³mö!ßZz*Š} Zp
Z® [ƒÈ kz wz4, èYVƒ @* ™›Ð yZ Ì~
ìg™›Ðívß äü Þøçû f%vômö æø ìŠ ñ?ŠÐW
Æäü ³Þøçû ³f%vô³mö 6,TVƒ;g™›Ðy ZÌ~ß™Â
Üû³³ãö f%vô³³mö Xì yé»›„~÷tß™ÂdŠg U* W
}÷ c* Û wi **
Š C™ â qg pä\¬vZ äü ³³Þøçû ³f%vô³mö æø
Ì~ wgzZÐ g Ãz!* }÷Ì~ wq t (
›I Zì C™ª ÑŠ e $W¸ XÐ g Ãz!* }÷
Ýq ~g ZŠ Ãz EZŠ Å \¬vZ @* ce xg~ ÄÅ
X ñYƒ
~ V< ¬Æ ݬ}g ‚wz4,» e $WkZgzZ
ǃx¥ÃyZZ # èYì 🻆ŸZ~ ›gzZ‚Zg
XXì B bg [8Ãx¸KZx ¸C Ù Â x ¸q
-Zƒ
 ë
~ :W~ yZ Š ÑzZ Å\!* -Z ëƒ x¥ÃV”
q
Å 7Zì @* ƒgz$Ð \!* m»XgzZ ì Cƒ ›
19
:W„z xzøÐ ›ÅvZ Ôì Cƒ ðZ±~ :W
Ô x ¸q -Z ë Bèa ›IZgzZ D±~
ÅvZ6, ̈‡gzZ»ÆyZaÏZ̈‡q -ZyYq -Z
Šp~ ›Ð kˆZÆäƒx ¸q -ZXì ̈¸›
ðû‘´Ëo Ë~ݬ}g‚Xì * @Yƒ†ŸZŠ l
zz¸Xì @* ™kC›ÅkZÑZzvZC Ù Âì* @Y0* ÑZzvZ
Ô¬ q -Z Cƒ 7ðZ± L~ V< ¬ ÆvZ ì
Íøçû ³³³³³ŠøÊø tèYì * @Yƒ^™ïÐÔ¬}uzŠ
C ìŠ Û » Ýõçû Ïøeô ²
ö ] oiô ^+mø
~ t ( ˜i Ñ " $‡gì Cƒ ÂV-
~',Ð$ +okZ1ì \ñG
7xa»\¬vZ6,ºZxEtH !C
o^Zz`Z5Z»b)Æs¦Ð]c* WÅu0* ÈWÛŒ
Ð äü ³³Þøçû ³f%vô³möæø Üû³³ãö f%vô³³mö g!*
«~Ï0 + i`WgzZì;gƒ
Z÷gzZ c* Û ¢6,»ä \¬vZ **
â ƒx¸q -Z »V<¬
20
Ë„h+
á c* â Û m{~DkZúZä\¬v Z ìHwŠ
º´Ëo Ë{ZpÔ¬C Ù »vZƒ Š Hs§kZ‚f »
vZaÏZÔì 4ZŠ~x¸q -Zƒ tƒ»±Ë8 -gË
7wi**Ýõ]çø Îû^ø³eôc*Û wi**Ýõçû Ïøeô ²
â ö ] oiô ^+³mø Íøçû ³ŠøÊøä\¬
)x¯r# ™Z # ÔŠzö)xEÆ u0* yWŒÛ X c*
â
Û
ÔÏVƒŠzöùVÒpgzZ`®Æx¯ÆkZÂìŠzö
Ì]!*t gzZì CƒŠzö)ÌÚC Ù Å]ZfŠzö)
X6WŒ Û `®zgu Z ZÉ7‚tce6gd‚f
( ã!*
g] â ÅZ :i Z fp â )
W11ðÔgZÂZiz'
,ÔY 1â993~ZB22._| 1â414 wzÑZßgB 3
·zå·:ìsg¬Ñ»bDzyZ0
y +{
:S7, $ MtyZgzŠÆ>äÑZz]|` M
e
^e÷ çû Ãö Nö ÜûÒö^ßø×ûÃø qøæø o%FÞû]ö æ$ †õÒøƒø àûÚôù ÜûÒö^ßøÏû×øìø^Þ$]ô™
—]çû Êö…ø ^Ãø jøÖô Øøñô^fø Îøæ$
DMOVèm!(l]†rvÖ] éö…ç‰E
-ZÃ ?ä ë D â
gzZŠ%q á g Z \¬z îZE
Û Š !4h
21
x?Z ? Zjðâ gzZx?ZmxŠ M !* !*
ªH Za Ð ]gú
ZÃ?äëgzZØøñô^³fø Îø æ$ ^³e÷ çû ³Ãö ³Nö Üû³Òö^³³ßø³×û³Ãø ³qøæø Ð
»kZÉ 7aÆy ·„t pc* Š™„~Vâ Z0 +{
Ýqsg ¬»}uzŠq -ZÃ? @*]çû ³Êö…ø ^³Ãø ³³jøÖô ìÑ
·gzZ å·Æ sg ¬ñO ä VÍßëpXnƒ
y
 ~¨£}g øì H{zì b X c*
ƒ Š™ qzÑY
kZXì ]I ðÃì ]M ðà S Qª ÿG 4£²
5H
LZ Ô6,~gŠ Z',KZ Ô6,yZ0 +{ LZ Xt Ð e $M
kZXì s ÜÆsg ¬åL}©! ì ãZŠ ** G *
*™õ6,[ØZ
wì»]çû Êö…ø ^³³Ãø ³jøÖôì ã™ÃÏ~hðt'=‰ Ü z
Ð bDz [ÅþLG $ ¸èY 7^ ,Y å·zy ·XÚg
sg¬Ð }uzŠ q -Z ~ : Mìt Ñ » \¬vZ
Xì Ð FV# {z Ôì Ð yZ0 +{ V # ñYƒ
sÑz ]³QX 7sÑz ]³ïE L 4]bDz yZ0
E +{
ô ]‚øßûÂô ÜûÓöÚø †ø Òû]ø á$ ]ôDâ
² á gZÐ M ?ì~q¾
Û Š
22
g(Zò¾{Š c* -Š 4,
i ì {zidq Æ\¬vZgzZ ÜûÓö³ÏF³iû]ø
{Š c* -Š 4,
i „ Ú Zq Æ\¬vZì s{Š c*
i A Xì @* ™
Xì id
( ã!*
g½gç:i Z fp â )
g Z ÂZiz',
2â 005~gz
Û B27._| 1â426x ZZxøB 17
A
7/ßðÃ~¼
@Ô2- ~gÔ÷Z Û Ô6¤',ÔZ”ÔM%Z~{ Õ{
KZ ¸ ¦vßÆ V”F{)z y *zy Ô â',Ô÷Š
X ¸ ñƒ ñ W~ # .Å ÑZz ]|aÆ b &S
Ö }
™NŠÃy ZX¸ ÌvßÆV1ßFÆy Î 0* b§ÏZ
~(,q M ݁ xsZ c*
-Z Å + â á g Z ä ÑZz ]|
Û Š
‰ƒ¦òŠ WÆ8 -gC Ù á â ‚Ô}gÍÔá»ì ?Š
ðÃ~ ¼A èY7& ¸ðÃÅy!* -g VŒ gzZ
igzZ 8
: M%Z : ì ÷Z
Û V;z : Ôì 7/ ß ðÃgzZ o
ÃX Z®yñ:|: [ º: ÷Š@ : y*zy
23
¸ X Cƒ 7Ö~ wŠ Æ y Z ì ** Y~¼ A
y!* i Ń  ~¼ A gzZ vß Mtì Cƒ # Ö ´
ÔÐ,Š 2ÃkZ \¬vZ ǃJ 7, 7! ² gzZ σ! ²
σ 7+ M —á!* ßÔè¸V;zX Çá1 ! ²MC Ù
»] Z|Ôì ;gw1SSÔì ;gw1! º! º
vZ -g—XÐ B1 ! ²ƒ  V;z Xì ;g w1 CZ|
:Dâ Û Š á gZ\¬v Z c* â Û äÅzm\¬
o$ Êô àønû ŠôÖô^røjøÛöÖû] æø o$ Êô àønû eùô «vøjøÛö×ûÖô oûjô f$vøÚø kûfø qøæø ü
— o$ Êô àønû Öôƒô ^fø jøÛöÖû] æø o$ Êô àømû…ôæô]ˆø jøÛöÖû] æø
D SNOV”(o$ Êô àne^vjÛÖ] oÊ ð«q ^Ú h^e (ÄÚ^rÖ] hö^jÒ (ÔÖ^Ú ^›©ÚE

zz ~÷ ì CYƒ Z # Zz aÆ VÍß yZ ›~÷


~: L »›~: M ÅyZÔn pg›~: MÐ
» nË~ìg 0* ,: Ô~g ZŠ "
÷) Û : Ô~g ZŠ¸g: ÔVƒ
$ZŒ
ôZ ðÃÔã—: Ôð‡´: Ô±: Ô7¸g
Ôì ;g w1 ~ m,
}uzŠ q-ZÐzz ~÷1zŠg Z ðÃÔì ;g w1 ! ²ðÃ
)f }÷ * *™ « ›KZ ÃyZ  ìg™›Ð
24
C ì* @YƒZ # Zz
Âì V¹ ›Ã Vƒ @* +
& ðe ~
G
ñƒ a . Þ ‡ } F,N ïE L Ò¡ u Z
{zV¹ o$ Êô áøçe%^vø³jøÛö³Öû] àø³mû ]øǃy ´ZyŠÆ# Ö ª
ÅyZÔ¸ D™›~ : MÐzz ~÷~ *Š vß
Ô¶7q -Z è¸Ô¸ 7q -Z º´Ô¶7q -Z y !*
i
Ð}uzŠq -ZÐzz ~÷sÜpÔå7q -ZyZ0 +{
ÂX N Y M ~ñ‚Æl²}÷vß{z¸D™›
t‚ »¿ÅWZ l²~ ¼ A ü A I Z Zƒx¥
yZyt‚{zÃVß Zz ä™›~ : MaÆvZ ÇA
X ǃ7[ˆðûyZgzZÇñYï~„S
,
[fiúˆÔgZÂZiz'ÔYâ 2000s6,
ZB16._|â1421 xZZxøB11
Ky éhI
V*¶ O ÅZxzŠÅ\¬vZ'8
-ggzZy!*
i
Ð
y!*
i Ë c*Û «xêL ‘q
â -Z ` Wä\¬vZ
Xì ¬½p~ kZ ** Ù ªÐ y!*
™C 'HÐ wŠÃ
i c*
25
J 7,â »¿q -Z ä ~âå]|~ yÈ: åçO
` ´ »kZì j î; ¹ë å–~T åc* WÐwX
à X t ¹ ä r # ™q -Z ~ >Å ]|X C
Ð ¿ kZ }g v c* â Û ä ]|Xì @* ƒ x¥
HÃy!* X
3
i ÅyZgzZw X ÿL Z ä ?ì „g W1Å]g ›
Z®Xð7, /¯ ú] ÎgzŠgzZð7,Ý{g !* zŠ™ Y?Z®Œ
D â Û \¬ vZ ì x Zw a kZ 'HÃ y !* i
~g v!ß Zz*Š} Z ÜûÓöÞô]çø ³Öû]øæø Üû³Óö³jô ßø³ŠôÖû]ø Íöø¡jô ìû]æø 
ã¶KgzZ ì ã¶K~÷s%Z » Vùg }g vgzZ Vâ !* i
÷s%Z »VùggzZVâ !* i ~g vªì Cƒy TÐ
-ZX å~~z5oÆi
q Û Z~Xì=g f »Äc~
 Hn²Ð V2zŠ ä ~ X¸ ìg 7 -È È ð
7=g f »ÄcKZ ä \¬vZèa Ãy!* i ÅVzgâ Y
ì e ÂXì à 1„q -ZÅVzgâ Yƽ*ŠakZ c* ¯
„VÈVȃ »6¤', gzZM%Z c* ƒ »i Û Z c*ƒ»yÎ 0*
pϾ „ Vî xƒ Å o Ëì e © gzZ Ç}™
26
»ÄcgzZ 㶠KKZÃyZèY Z3!* i ÅVâ K̈Z
ì y á H {Zz 3T Ã\¬vZ vß @*å** ¯=g f
c*Ãy!*i ËZ®X ,Š â Û Za ä \W3!* iXÅ\ W
-ZXì ¬ î0pIG
q +Z~ kZ 'HÃVß » }Ã8
$0 -g Ë
|6,á \ ¹ä kZ ÂΩ™NŠ Ãä1 Ë¿
Ôì «6,á Zz ä¯!\ Ô« 6,!\ X6,g ð c* ƒìg
t Zè »áZz ä¯ c* Í **Zh Q t Zè »q ðƒ ð¯ Å Ë
Xì **Zh Q
»# &N
CM ~ sf Æ e
Ö ÑZ œ: â i › åOLE $WkZ
ƒ »8-g Ë{ ZpyK̈ZC Ù Xì @* ™G@* ~g ø ¿Ñ!* {gÃè
Ôì Š ñ¢ A & Å“ W vZ àz ~ kZƒ » y!* i ËgzZ
ÌYZ® Š HƒvZ à z}™g (Z ò ¾gzZ ñWá yZZ
) ~ }g !* Æ Vâ !* i pX 7^ ,Y 'HÃ Ë
y·Š m{ »kZXì êŠ wZ e]g ›y-6,gî~gÅ
á **
{ ÑñX ñ0* äW: ~ wŠ ]›Å ËXce ´g
C D â Û mvZ Gî*9gr
# ™£Z·
27
ñYW) ðÃ: ñY0*{Zg ðÃ:
'
xg Vò0* Ù LZ £Z » wŠ êLGw
xŠC
J
L #Z 3
( g§z<ÑèE :i Z fp â )
,
׈Ôßiz'Y2â 003~ZB23._| 1â424ã{Z~Š )B24
KŬÖ
ìã¶
r™ºZ†**
# ÑñäÑZz]|ˆÆkZ
{gGÐ÷Š@X z™ÀF,»kZ~y!* i@ c*
â
ÛÐ
Ýq]Š XÅä™ ZŠ Z {/B‚ÆÑZz ]|Ô]Z|
 c* Û ˆ ÆÀ F,X¸ ñƒ ñ Wa Æ ä™
â
akZ ?ZƒÐzz¾tX c*  Ð y!*
× Ãƒ
W{' i@!dŠ
× ÂCƒ+
W: {' M ^gzZÖ¤ /ZX Š
HF,Z~wŠyZZ
ëX n pg›¹ ~ :W„  zŠ}g øaÏZÔ@*
y!* iCÙ Åzm\¬vZ -vZ wÎgX # -Zƒ
Ö Zq 
Ô j Ôã*zy Ô7Š@ X ÑÆ
Û ZÔ~â ¤',ÔãÎ 0*
ZÔ Ñ Æ ƒ  Åzm \¬vZ -g—Ô O%Z
28
-
qZ ƒ ëa kZ Xì „ q -Z Ñ » Vß Zzp pg 3!* i
 ë Âì q
ƒ -Z wÎg Zg øgzZì q -ZvZ Zg ø Z # X
:ì c* â
Û x ¸q-ZÃ  ëä\¬vZaÏZX q -Z
ö ] oûiô ^+ mø Íøçû ŠøÊø ä́ßô mûFô àûÂø ÜûÓößûÚô ‚$ iø†û m$ àûÚø ™
Ýõçû Ïøeô ²
—äü Þøçû f%vômö æø Üûãö f%vôm%
DQPVèm! (é‚ñ^ÛÖ] éö…ç‰E
\¬vZ ~¨ £Æ yZÐN Y ƒ D +
% Ð ~ ?
ÐvZ gzZ Ç}™›vZÐ XÔ Ç}™ Za x ¸q -Z
c* Û 7wi **
â x Z ¸Z Ôc*Û wi **
â x ¸ävZXÐ , ™›
GI
4¨^¬ÆvZ Zƒx¥Ð T
ì e x ¸q-Zƒ  èEG
{zì e ÔVƒá» c* Vƒ}gÍÔVƒ Qc* Vƒ ! ²{z
zŠg Zc*
Vƒs1@ÔVƒs1~ m,ôZc* Vƒs1! ²
›Ð vZ pVƒ s1 y!* i ðÃì e Vƒ s1
X # Ö Qq -ZÔx ¸q -Zƒ
 á Zzp
pg
ÊpÐ 8 -gès%ZgzZ y!* iès%Za kZ
29
ÆvZß™n Û Xì ¬ '² c* F,
,Ð}uzŠ q
' -Z
ÂN Y Wy xgŠ}g ø ‰ Ü z kZ Åzm\¬vZ -wÎg
y!*iCÙ pÐ B1 ~ ! ² ÂÅzm \¬vZ -\ W
» Åzm \¬vZ -\WXÐ N ¯ y )F,q -Z ~
ÏZXì ~gø y!* iCÙ Zƒ x¥X ǃ~ y!* Ù ÀF,
iC
Å
Ù a Æ äà + Š J
C -VzuzŠ Ã+Š êL ¬ q -Z b§
Ôz™#Ö ]ÐÐ Vâ !* ia kZ Xce y)F,» y !* i
KZävZÃy!* iCÙ Xì CW¬ñ1~]ÐÐVâ !* i
»Vâ !* i ÜûÓöÞô ]çø ³Öû]ø æø Üû³Óö³jô ßø³ŠôÖû]ø Íöø¡jô ìû]æø ì c*â K
Û ã¶
V *¶ K~g ø ~ kZ s %Z » Vùg }g vgzZ s%Z
Xì ¬ * *™]ÐÐ k Q Ô 'HÃ ã ¶ KÅvZ X 
ZgÍ{zì Ñ»t * *™]ÐÐ 8 -ggzZ * *™]ÐÐ y!* i
Ôƒ y !*i ðÃgz Zƒ 8 -g ðÃX '!* Ŭƒ  tì
 ƒ _ Ôƒ zŠg Z Ôƒ à X Ôƒ ! ²Ôƒ Ïg à ԃ ~ m,
ƒ ôZ
Ô 'Hà 㶠KÅvZ a kZ X V *¶ KÅ \ ¬vZ
Xì ¬ '²Ô '?f
30
ËÔy!* i ËyT ~g øce ¢ 8™[p
~g ø É ì 7Ð { )z x ¸ËgzZ º´ ËÔ8 -g
x™ Z§ —6,µñÆ{ zçq -ZXì ** ƒ y›sÜy T
mvZ -\ WX Zƒ6,x ¸q -Zg* »Åzm \¬vZ -
: c* â Û Äc* gŠÐ yQäÅz
—Ýöçû ÏøÖû] àôÚø ™
Š[Z äVrZ  ?ì Hè¸Å\ W
: c*
—áøçû Ûö×ô ŠûÛöÖû] àövûÞø™
DOMTV” (èÚ^nÏÖ] Ýçm ²] èÛu… àÚ oq†m ^Ú h^e (‚aˆÖ] hö^jÒ (èq^Ú àe] à߉E
X y›ƒ ë
V # {z Ôì V #t á!* ßgz Z Ö:
KŬt ì 4Ð V # ÔV #a kZ ì
gz Z ì ã¶
äY ~ ¼ A vß Xì # Ö ´ Å òzøÐ ¼ A
~¼ A VY Dƒ u 0* Ð Ö{z á Zz
7/ßðÃ~¼ A Ôì 7s %Z »Vâ !* igz Z »Vùg
XÐB1! ²ƒ  Ô Ïƒ ! ²y!*  ~¼
i Ń A Ôì
31
ñ 7,! ²ëèY … Y 7! ²Âë¾ ðÃ[ Z
A Ô Ç} Š 2vZV ;zìt [ Z Â7ñƒ
ż
A X Ç} Š â
ż Û x AZvZi§»ä™w EZ »V z
: + Z ?
o×FÂø †ø _øìø øŸæø kûÃø Ûô‰ø ẃö]ö øŸæø lû ]*…ø àºnû Âø øŸ^Úø ™
—†õdøeø gô×ûÎø
DPRLV”(MVt(èßrÖ] èË‘ oÊ ð«q^Ú h^e (Ð×íÖ] ð‚e h^jÒ (p…^ífÖ] xönv‘E
kZ6,»Ë:Ô[äy»Ë: ÔBŠ äç WË:
: ÌŠ c*
A  ǃg Zh
¼ +Š » \¬vZ Z # pZg*wì »
\¬vZÔV¹,gjż A gzZìO—¼ A Ïìg
C ÇñW{'× (Z~]g c*

ì ë',kZj Ä Â t ‚ {z
ì x š~G:ì f~zig W:
~gzZÐ •  ',Å}Z åLÓME  ë \¬vZ
&MÃ
Áp™ ~ ¼A Ô, Š â G
Û g åO¨!N**ƒ MÐ • ',ÅpÑ
vZ Ð äY ™ 0* Zw ~ c izŠ X ,Š â Û ‚ BÍZ
32
vZgzZ}Š =ÂÅwqZ MgzZ ñâ Û ‚¼ A ÔñX
~g ø vZ gzZ ñX ÌÐ 3Á qZ gzZ ñX Ð 3
GJ
KZ vZ X} Š â Û s ç ÃV î æ ÔÃV‘@* ÃÔÃV ðG3©$Ñ**
t ŸZ ÕäE &LX ñX Ð §gzZ ñ3› Ùpå Ð Øg
«x £ dZÐ dZ » e $Ñz Ð î~EB& ïG L .9ggzZ aLZ
Vß Zz y}g øÔÌÃV”}gø ÔÌÃVÍßëÔ}Š â Û
ÌÃy Z 7VŒ [ xZ „  zŠ }g ø gzZ ÌÃ
¬Š ~÷~ hÆ Vâ ›}g ‚gzZ £Š â Û‚
àz™ â Û «yZZ \WÌÃVz Û » x ÓgzZ k â Û wJ
ÃVŠÔ£Š ‚',6,ݬ}g ‚Øg KZ Ô£Š ¯ ï»
~ Vî c à Vz0 + 6,gzZ ~ V¡ÃVzgâ Y Ô~ ã0*
X £Š ‚',lg !* ÅØg6, Ý ¬}g ‚Ô â Û «s¬
ä́fôvû‘øæø ä́Öô ! æ$ ‚õÛ$ vøÚö ä́Ïô ×ûìø †ônû ìø o×FÂø oÖF^Ãø iø ² ö ] o×$ ‘øæø
àønû Ûôuô†# Ö] Üøuø…û ]ø «mø Ô ø jô Ûøuû†ø eô àønû Ãô Ûø qû]ø
^:i Z fp â )
( <Ñ}w)**

ðððð