Vous êtes sur la page 1sur 24

E ET ETANCHEIT E IC R T C E T O R QUIDE, P ZELNA MEMBRANE LI A I WODOSZC N N O R H C O , IEKA MEMBRANA C

La polyure pure TECNOCOAT P-2049 est une membrane deux composants, projetable, 100% solide et tanche, qui nest pas nuisible pour lenvironnement, qui protge les surfaces de lusure et de la corrosion. TECNOCOAT P-2049 est une membrane totalement continue et colle, sans jointures ni chevauchements, et avec un schage de 4 secondes.

Czysta poliurea TECNOCOAT P-2049 jest membran dwuskadnikow do projekcji, w 100% twarda i wodoszczelna, oraz przyjazna dla rodowiska, chronica powierzchnie przed zuyciem i korozj. TECNOCOAT P-2049 jest membran cakowicie sta i przylegajc, bez cze ani zakadek, wysychajc w cigu 4 sekund.

Index

Prsentation Tecnopol Prezentacja firmy Tecnopol Quest-ce que TECNOCOAT P-2049 ? Czym jest TECNOCOAT P-2049 Diffrences Polyure Pure / Polyurthane / Hybrides Rnice czysty Polimocznik / Poliuretan / Hybrydy Tecnocoat P-2049. Gamme, proprits et usages TECNOCOAT P-2049. Gama, waciwoci i uycie tudes de cas Przypadki sukcesu tape par tape de lapplication Instrukcje krok po kroku Diffrentes finitions
Wiele wykocze

4 6 8 10 13 14 18 20 22

Certificat systme TECNOCOAT P-2049 TECNOCOAT P-2049 system certyfikatw Gamme de produits Gama produktw

Contact Information | Informacin de Contacto TECNOPOL SISTEMAS, SL c/Premsa, 5 Pol. Ind. Z CP: 08150 Parets del Valls Barcelona (Spain). Telf. (+34) 93 568 21 11 Fax. (+34) 93 568 02 11 e-mail: info@tecnopol.es www.tecnopol.es

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

Prsentation Tecnopol
TECNOPOL se constitue comme groupe en 1996, se spcialisant dans le secteur des mousses de polyurthane pour lisolation et celui des membranes liquides pour ltanchit. Dans un processus continu de recherche et de dveloppement de nouveaux produits et systmes nous formulons des matriaux de la plus haute qualit: DESMOPOL, membrane liquide de polyurthane monocomposant. TECNOCOAT P-2049, membranes liquides de polyure 100% pure. TECNOFOAM, mousses de polyurthane de projection et injection TECNOFLOOR, revtements industriels epoxi, continus, base deau et 100% solides. Nous dveloppons galement une vaste gamme de produits auxiliaires parmi lesquels nous soulignons les vernis aliphatiques TECNOTOP ainsi que la gamme de primaires daccrochage PRIMER EP et PRIMER pu. TECNOPOL possde une quipe spcialise qui offre aux techniciens, clients et applicateurs, lassistanceconseil ncessaire pour mener bien avec succs tous types de projets, autant dans le domaine de lisolation que dans celui de ltanchit.

Prezentacja firmy Tecnopol


TECNOPOL powstaje jako grupa w 1996 roku,specjalizujc si w sektorze pian poliuretanowych stosowanych w izolacji oraz membran ciekych stosowanych do hydroizolacji. Dziki cigemu procesowi bada nad rozwojem nowych produktw i systemw charakteryzujcych si innowacyjnymi rozwizaniami technologicznymi, stworzylimy najwyszej jakoci materiay: DESMOPOL, membrana cieka poliuretanowa jednoskadnikowa . TECNOCOAT P-2049, membrany czystego 100% polimocznika. cieke z

TECNOFOAM, pianki poliuretanowe do natrysku i wtrysku. TECNOFLOOR, posadzki przemysowe epoksydowe, jednolite, na bazie wody i w 100% trwae. Rozwinlimy rwnie szerok gam produktw dodatkowych wrd ktrych wyrniamy lakiery alifatyczne TECNOTOP, jak rwnie gam rodkw gruntujcych PRIMER EP i PRIMER pu. TECNOPOL posiada zesp specjalistw ktrzy oferuj technikom, klientom oraz instalatorom niezbdne doradztwo techniczne tak, aby skutecznie zrealizowa kady rodzaj projektu, zarwno w sektorze izolacji jak rwnie hydroizolacji.

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

Notre prsence dans le monde


Avec son sige central en Espagne et des dlgations en France, Roumanie et Pologne, nous offrons un service et une couverture dans toute lEurope, le Moyen Orient et une grande partie du continent amricain. Actuellement, nous avons une reprsentation dans plus de 21 pays dans le monde.

Nasza obecno na wiecie


Z siedzib gwn w Hiszpanii oraz przedstawicielstwami we Francji, Rumunii i Polsce oferujemy usugi w caej Europie, rodkowym Wschodzie i w duej czci Kontynentu Amerykaskiego. Na dzie dzisiejszy mamy przedstawicielstwa w ponad 21 krajach na caym wiecie.

TECNOPOL est membre de la PDA (Association pour le dveloppement et limplantation de la polyure) TECNOPOL jest czonkiem PDA (Stowarzyszenie dla rozwoju i wprowadzania poliurei)

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

Quest-ce que TECNOCOAT P-2049?


La polyure pure TECNOCOAT P-2049 est une membrane deux composants, projetable, 100% solide et tanche, qui nest pas nuisible pour lenvironnement, qui protge les surfaces de lusure et de la corrosion. TECNOCOAT P-2049 est une membrane totalement continue et colle, sans jointures ni chevauchements, et avec un schage de 4 secondes.

Czym jest TECNOCOAT P-2049?


Czysta poliurea TECNOCOAT P-2049 jest membran dwuskadnikow do projekcji, w 100% twarda i wodoszczelna, oraz przyjazna dla rodowiska, chronica powierzchnie przed zuyciem i korozj. TECNOCOAT P-2049 jest membran cakowicie sta i przylegajc, bez cze ani zakadek, wysychajc w cigu 4 sekund. Dziki swemu wysokiemu stopniowi przylegania do podoa pozwala na pewne i trwae poczenie z powierzchni, chronic j przed utlenianiem lub korozj oraz oferujc wykoczenie przeciwpolizgowe i w rnych kolorach. TECNOCOAT P-2049 jest pokryciem wyjtkowo trwaym dziki swym waciwociom mechanicznym i chemicznym. Pokrycie niezwykle wytrzymae na obecno rnych substancji chemicznych. Bardzo dobrze reaguje na zjawiska klimatyczne, jest bakteriologicznie stabilne, atwe w czyszczeniu oraz znakomicie uszczelnia cza oraz rogi. Wszystkie te cechy powoduj i system TECNOCOAT P-2049 jest odnonikiem w sektorze pokry i hydroizolacji, odrniajc si wyranie od produktw i systemw znanych do tej pory. Na naszej stronie internetowej www.tecnopol.es mona uzyska wicej informacji, jak rwnie karty techniczne i certyfikaty.

Grce sa haute adhrence la plupart des supports, elle permet une union sre et permanente avec le support, grce quoi celle-ci peut se maintenir libre doxydation ou de corrosion, avec un fini qui peut tre antidrapant et de plusieurs couleurs. TECNOCOAT P-2049 est un revtement extrmement durable grce ses proprits mcaniques et ses qualits chimiques. Revtement hautement rsistant la prsence de divers produits chimiques. Son comportement face aux agents mtorologiques est excellent, il est bactriologiquement stable, facile nettoyer et capable de sceller les jointures et les angles. Toutes ce caractristiques font du systme TECNOCOAT P-2049 une rfrence parmi les revtements dtanchit, et il se diffrencie clairement de tous les produits et systme connus jusqu prsent. Sur notre site web www.tecnopol.fr vous trouverez une information dtaille ainsi que les fiches techniques et les certificats.

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

Proprits en vedette | Polecane

Etanchit parfaite. 100% tanche.

Approuve pour le contact avec de leau potable.

Rsistante aux changements climatiques.

Protection contre la corrosion, loxydation et la dtrioration.

Excellente rsistance chimique et mcanique.

Idealna gsto. W 100% wodoszczelna.

Zatwierdzona dla kontaktu z wod pitn.

Odporna na zmiany klimatyczne.

Ochrona przeciw Niezwyka wytrzymao korozji, utlenianiu i chemiczna i uszkodzeniom. mechaniczna.

Mise en service rapide.

Application facile.

Szybkie oddanie do uytku.

atwe zastosowanie.

Wysoka odporno na ekstremalne temperatury.

Haute rsistance aux tempratures extrmes.

Sans jointures ni chevauchements.

Excellente sur tous types de surfaces.

Bez cze ani zakadek.

Niezwykle dobre przyleganie do kadego typu powierzchni.

Sadapte nimporte quelle forme ou gomtrie.

Compltement coll.

Dostosowuje si do kadej formy i geometrii.

Cakowicie przylegajca.

Schage en seulement Application mme en pente 0. 4 secondes.

ATE pour 25 ans.

Schnie zaledwie w 4 sekundy.

Zastosowanie nawet w pochyoci 0.

Posiada certyfikat ETA na 25 lat.

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

Diffrences Polyure Pure | Polyurthane | Hybrides Rnice Czysty Polimocznik | Poliuretan | Hybrydy
Polyurthane Poliuretan Hybrides (Non pure Polyurea) Hybrid (Nie pure Polimocznik)

100% PURE POLYURE 100% PURE polimocznikowa


8

Au moyen de cette union, nous obtenons que depuis la structure molculaire soit gnre une insensibilit lhumidit, grce laquelle la POLYURE PURE est la meilleure membrane dtanchit et prsente les meilleures garanties de succs dans son application et son utilisation. Dziki takiemu poczeniu osignlimy struktur molekularn odporn na wilgo, co spowodowao i PURE polimocznikowa sta si najlepsz membran wodoszczeln z najwiksz gwarancj skutecznoci podczas instalowania i uywania.

Du point de vue de la structure molculaire, la membrane de POLYURE PURE est le rsultat de lunion disocyanates et damines au cours dune raction, avec pour rsultat le lien ure. Lorsquil existe aussi des liens polyol, on obtient la membrane hybride . Sil ny a que des liens polyol, le rsultat de la raction est le polyurthane.

Z punktu widzenia struktury molekularnej, membrana POLIUREA PURA jest wynikiem reakcji dysocjantw i aminw, otrzymujc wizanie mocznikowe. Kiedy wystpuj jednoczenie wizania poliolowe otrzymujemy hybryd. Jeli tylko zastosujemy wizania poliolowe wynikiem reakcji bdzie poliuretyn.

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

Dans le tableau ci-dessous, on peut voir les avantages quoffre la POLYURE 100% PURE TECNOCOAT P-2049 face aux alternatives actuelles. W poniszym zestawieniu mona zapozna si z korzyciami jakie oferuje POLIUREA 100% PURA TECNOCOAT P-2049 w porwnaniu z obecnie istniejcymi opcjami.

Polyurthane Poliuretan Schage Wysuszenie Sensibilit lhumidit Moisture Sensitivity paisseur Grubo La stabilit des couleurs Stabilno koloru Rsistance labrasion Przetarcie Rsistance la traction Wytrzymao na rozciganie Rsistance chimique Odporno chemiczna Contact avec leau potable Kontakt z wod pitn Rsistance la temprature Odporno na temperatur Permanence Trwao Exempt de particules volatiles Czsteczek w powietrzu Adhsion au support Przyczepno do podoa lent powolny oui tak 3,5 mm non protg 3.5mm bez ochrony moyenne, jaune redni ty moyenne rednia trs bon bardzo dobre moyenne rednia non nie -30C ~ +140C -30 C ~ +140 C trs bon bardzo dobre non nie normale normalny

polyure hybride
polimocznikowa Hybrid

100% PURE polimocznikowa

100% PURE POLYURE rapide (4 secondes) szybkie (4 sekundy) non nie 1,4 mm non protg 1,4 mm bez ochrony aromatique, moyenne aromatyczny, rednia trs bon bardzo dobre excellent grzywna excellent grzywna oui tak -40C ~ +180C -40 C ~ +180 C excellent grzywna oui tak excellent grzywna
mauvais rsultat zy wynik

moyenne rednia oui tak 2,6 mm non protg 2,6 mm bez ochrony moyenne, jaune redni ty moyenne rednia trs bon bardzo dobre moyenne rednia non nie -20C ~ +110C -20 C ~ +110 C trs bon bardzo dobre non nie trs bon bardzo dobre
bon rsultat dobry wynik

rsultat acceptable dopuszczalny wynik

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

Gamme, Proprits et usages | Gama, Waciwoci i uycie

Polyure 100% pure utilisation universelle, approprie pour pratiquement nimporte quelle utilisation grce ses excellentes proprits qui permettent son application sur tous types de supports : bton arm, mousse de polyurthane, polystyrnes, feuilles bitumeuses, membranes de PVC, supports en bois, supports cramiques, etc. Notre dpartement technique vous fournira le systme dapplication spcifique en fonction du support, de lutilisation et de la finition de votre projet. Czysty 100% polimocznik do powszechnego uytku, idealny prawie do kadego zastosowania dziki swym niezwykym waciwociom, ktre pozwalaj na nakadanie na kady rodzaj powierzchni: elbeton, piana poliuretanowa, polistyreny, powoki PCV, powierzchnie drewniane, ceramiczne, itd. Nasz dzia techniczny dostarczy informacji dotyczcej konkretnego systemu aplikacji w zalenoci od powierzchni, uytku i wykoczenia danego projektu. PRINCIPALES PROPRIETES | NAJWANIEJSZE WASNOCI Rsultats Densit Allongement la rupture Duret (Shore A) Temps de gel Solides Rsistance la traction Solvants COV Anti-racines Wyniki Gsto Wyduenie przy zerwaniu Twardo (Shore A) Czas Gel Solidny Wytrzymao na rozciganie Rozpuszczalniki VOC Anti-root 2 kg/m2 1.110 kg/m3 > 300 % > 95 3 - 5 seconds 100 % 23 MPa No 0 Yes

10

APPLICATIONS | APLIKACJE Pour ltanchit et la protection de: Toitures, terrasses, balcons, ... Revtements industriels et revtements du sol avec circulation (fini antidrapant) Rservoirs et canaux dirrigation (avec certificats de non migration dans leau potable / lthanol) Piscines, aquariums, bassins, ... (avec certificats de non migration eau potable) Revtements de ponts (sous asphalte) et lments en gnie civil Murs de soutnement et fondations Revtements de sols et faades vgtalises Plantes nergtiques, de recyclage, de traitement et entrept de rsidus Etablissements piscicoles, purateurs et ptrochimies Revtement de vhicules, embarcations, ... Do hydroizolacji i ochrony nastpujcych powierzchni: Dachy, tarasy, balkony, ... Nawierzchnie przemysowe i ruchu drogowego (wykoczenie przeciwpolizgowe) Zbiorniki i kanay nawadniajce (z certyfikatem zapewniajcym nieprzedostawanie si do wody pitnej / etanol) Baseny, akwaria, stawy, ... (z certyfikatem zapewniajcym nieprzedostawanie si do wody pitnej) Pokrycia mostw (pod asfaltem) i elementw w sektorze cywilnym Mury oporowe i fundamenty Zadaszenia i elewacje terenw zielonych Zakady energetyczne, recyklingu, przerabiania i magazynowania odpadw Hodowle ryb, oczyszczalnie ciekw i petrochemie Pokrycia pojazdw, odzi ...

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

ELONGATION > 600% | Wyduenie > 600%


Polyure 100% pure haute longation, formule spcialement pour les applications o il est ncessaire davoir une plus forte lasticit, sans renoncer aux proprits basiques de notre polyure pure. Approprie pour les tanchits de supports mtalliques (tle pr-laque, zinc, acier galvanis, etc..) ou sur les lments soumis des efforts structurels importants (dalles de ponts ou tous types dunion structurelle le requrant). Czysty 100% polimocznik o wysokiej rozcigliwoci stworzony specjalnie do instalacji wymagajcych duej elastycznoci bez rezygnowania z podstawowych waciwoci naszego czystego polimocznika. Idealny do hydroizolacji powierzchni metalowych (blacha do lakierowania, cynk, stal cynkowana, itd..) lub elementw poddanych znaczcym obcieniom strukturalnym (pyty mostw lub dowolny rodzaj cze strukturalnych). PRINCIPALES PROPRIETES | NAJWANIEJSZE WASNOCI Wyniki Gsto Wyduenie przy Zerwaniu Twardo (Shore A) Czas Gel (ok.) Solidny Wytrzymao na rozciganie Rozpuszczalniki VOC APPLICATIONS | APLIKACJE Pour ltanchit et la protection de: Surfaces mtalliques (tle pr-laque, zinc, acier galvanis, etc...). Elments soumis des efforts structurels importants (dalles de ponts ou tout type dunion structurelle le requrant). Do hydroizolacji i ochrony nastpujcych powierzchni: Powierzchnie metalowe (blacha do lakierowania, cynk, stal cynkowana, itd..) Elementy poddane znaczcym obcieniom strukturalnym (pyty mostw lub dowolny rodzaj cze strukturalnych).

Rsultats Densit Allongement la rupture Duret (Shore A) Temps de gel (env.) Solides Rsistance la traction Solvants COV

2 kg/m2 1.150 kg/m3 > 600 > 75 13 seconds 100 % 13 MPa No 0

ANTISTATIC
Polyure 100% pure qui ne retient pas de charge lectrique significative, permettant son application dans des situations o cela est une condition requise fondamentale. Son application est recommande autant pour les sols ou le revtement de zones comme des laboratoires dlectronique, des salles blanches, des salles dopration, des bureaux technologie sensible, etc... Czysty 100% polimocznik, ktry nie zatrzymuje znaczcych adunkw elektrycznych, pozwalajc na jego zastosowanie w otoczeniach wymagajcych takiej waciwoci. Zaleca si stosowanie do nawierzchni lub pokry w takich miejscach jak laboratoria elektroniczne, pomieszczenia o niskim poziomie zanieczyszcze, sal operacyjnych, biur z wraliw technologi, itd... PRINCIPALES PROPRIETES | NAJWANIEJSZE WASNOCI Wyniki Gsto Wyduenie przy zerwaniu Twardo (Shore A) Czas Gel (ok.) Solidny Wytrzymao na Rsistance la traction rozciganie Rozpuszczalniki Solvants VOC COV Rezystancja Rsistance de surface powierzchniowa Rsultats Densit Allongement la rupture Duret (Shore A) Temps de gel (env.) Solides 2 kg/m2 1.100 kg/m3 > 350 % > 88 5 seconds 100 % > 15 MPa No 0 105-108 Ohms APPLICATIONS | APLIKACJE

11

Pour ltanchit et la protection de: Sols ou revtements de zones comme des laboratoires dlectronique, des salles blanches, des salles dopration, des bureaux technologie sensible, etc... Do hydroizolacji i ochrony nastpujcych powierzchni: Nawierzchnie lub pokrycia takich miejsc jak laboratoria elektroniczne, pomieszczenia o niskim poziomie zanieczyszcze, sal operacyjnych, biur z wraliw technologi, itd...

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

RESISTANT AU FEU | Ogniotrway


Polyure 100% pure spcifique pour des situations o il faut une rsistance spciale la propagation du feu et la flamme, en sadaptant de cette faon aux normes antiincendie tablies dans chaque cas. Appropri aux revtements dintrieurs dans les secteurs industriel et commercial. Czysty 100% polimocznik waciwy dla sytuacji wymagajcych szczeglnej odpornoci na rozprzestrzenianie si ognia i pomienia, dostosowujc si w ten sposb do prawa przeciwpoarowego ustanowionego dla kadego przypadku. Idealny do pokrywania wntrz w sektorze przemysowym i handlowym. PRINCIPALES PROPRIETES | NAJWANIEJSZE WASNOCI Rsultats Densit Allongement la rupture Duret (Shore A) Temps de gel (env.) Solides Rsistance la traction Raction au feu Solvants COV Wyniki Gsto Wyduenie przy zerwaniu Twardo (Shore A) Czas Gel (ok.) solidny Wytrzymao na rozciganie Reakcja na ogie Rozpuszczalniki VOC 2 kg/m2 1.100 kg/m3 > 300 % > 90 5 seconds 100 % > 15 MPa Self extinguishing No 0 APPLICATIONS | APLIKACJE

Pour ltanchit et la protection de: Surfaces horizontales ou verticales dans le secteur commercial ou industriel o il faut une rsistance dtermine la propagation du feu. Do hydroizolacji i ochrony nastpujcych powierzchni: Pokrycia poziome i pionowe w sektorze handlowym lub przemysowym, ktre wymagaj okrelonej rezystencji na rozprzestrzenianie si ognia.

12

POLYURE A FROID | polimocznik zimna


Polyure 100% pure pour utilisation froid et application manuelle conue spcialement pour de petites rparations de nimporte quelle membrane de la gamme TECNOCOAT et pour son utilisation dans des zones o il nest pas possible daccder avec un quipement de projection. Son temps de schage est denviron 50 minutes, ce qui lui donne des proprits auto-nivelantes qui ont pour rsultat une surface extrmement lisse. Il est conditionn en emballages de petites tailles. Czysty 100% polimocznik do uywania w niskiej temperaturze i do rcznej instalacji zaprojektowany szczeglnie dla maych napraw kadego rodzaju membrany z gamy TECNOCOAT, oraz do uywania w miejscach gdzie niemoliwy jest dostp urzdzenia natryskowego. Czas suszenia wynosi okoo 50 minut, co nadaje mu waciwoci autoniwelujce pozostawiajc powierzchni niezwykle wygadzon. Dostpny w maych opakowaniach. PRINCIPALES PROPRIETES | NAJWANIEJSZE WASNOCI Rsultats Densit Allongement la rupture Duret (Shore A) Temps de gel (env.) Solides Rsistance la traction Solvants COV Wyniki Gsto Wyduenie przy zerwaniu Twardo (Shore A) Czas Gel (ok.) Solidny Wytrzymao na rozciganie Rozpuszczalniki VOC APPLICATIONS | APLIKACJE

2 kg/m2 1.250 kg/m3 > 500 % > 85 50 minutes 100 % 13 MPa No 0

Pour: Entretien, rparations ou petites applications sur toute membrane de la gamme TECNOCOAT. Rhabilitation de revtements de sol. Do: Konserwacja, naprawy lub nanoszenie w maych ilociach na kady rodzaj membrany z gamy TECNOCOAT Rehabilitacja dachw

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

tudes de cas
TECNOCOAT P-2049 a t appliqu dans le monde pour tous types de constructions de diffrentes natures : aroports, parcs dattractions, parcs aquatiques, htels, installations industrielles, rsidentielles, agricoles, sportives, piscines, aquariums, rservoirs, revtements pour circulation de vhicules intense, ...

Przypadki sukcesu
TECNOCOAT P-2049 zastosowano na caym wiecie w kadym rodzaju prac budowlanych o rnym charakterze: lotniska, parki tematyczne / wodne, hotele, instalacje przemysowe, mieszkaniowe, rolnicze, sportowe, baseny, akwaria, zbiorniki, nawierzchnie intensywnego ruchu drogowego, ....

Gares ferroviaires Stacje kolejowe

Aroports Lotniska

13

Hotels Hotele

Complexe sportif (piscines et spas) Kompleks sportowy (basen i spa)

Sculptures Thematizations

Complexes rsidentiels (toitures vgtalises) Kompleks mieszkalny (zielone dachy)

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

tape par tape de lapplication Instrukcje Krok po Kroku 1 Prparation du support


SUPPORTS DE BTON Le support doit tre consistant et avoir une rsistance de 20 ~ 25N/mm2 (HA-20 ~ HA-25), car la force dadhsion de nos membranes peut aller jusqu 1,85 N/mm2. Face au doute, nous vous conseillons une inspection et, si la nature du support le permet, la ralisation des essais pour vrifier sa rsistance. Sil existe une couche superficielle et fragile de ciment ou avec des irrgularits superficielles, une prparation mcanique (fraisage, ponage, grenaillage) est ncessaire. Dans le cas o il existerait des fissures et des manques, il faudra les remplir et les rduire au moyen dune prparation spcifique ralise avec notre produit PRIMER EP-1020 qui donne une grande duret en mme temps quil sche rapidement. Les points singuliers comme les jointures structurelles et les jonctions priphriques avec parements verticaux doivent tre prpars avec DESMOSEAL MASILLA-PU et/ou TECNOBAND 100 (consulter le dpartement technique). Lorsque tous ces processus pralables de prparation du support seront termins, il sera ncessaire de retirer les rsidus et nettoyer les matriaux.

SURFACES MTALLIQUES Il est ncessaire deffectuer un nettoyage de la surface en appliquant notre produit dissolvant DILUYENTE TEC-4U, ce qui assure un processus dvaporation et un schage rapide. Dans les zones de superpositions ou finitions des diffrents lments mtalliques de la surface, il conseill dutiliser TECNOBAND 100 et/ou DESMOSEAL MASILLA-PU pour absorber les efforts mcaniques gnrs dans ce type de surfaces (consulter notre dpartement technique). Pour dautres typologies de supports (fibrociment, bois, asphalte, ...), consultez le dpartement technique de Tecnopol Sistemas.

14

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

1 Przygotowanie podoa
PODOE BETONOWE Podoe musi by spjne i wytrzymae na obcienie 20 ~ 25N/mm2 (HA-20 ~ HA-25), gdy sia przylegania naszych membran moe osign 1,85 N/mm2. W przypadku wtpliwoci zaleca si sprawdzenie i, jeli charakter podoa na to pozwala, zrealizowanie prb wytrzymaoci. Jeli ponadto wystpuje saba warstwa powierzchniowa cementu lub o nieregularnym charakterze naley przygotowa podoe mechanicznie (frezowanie, obrbka papierem ciernym, piaskowanie). W przypadku istnienia pkni lub wgbie naley je wypeni i zagci uywajc waciwego preparatu zawierajcego nasz produkt PRIMER EP-1020, ktry utwardza i jednoczenie zapewnia szybkie suszenie. Pojedyncze punkty takie jak czenia strukturalne i perymetralne z pokryciami pionowymi naley przygotowa stosujc DESMOSEAL MASILLA-PU i/lub TECNOBAND 100 (skonsultowa z dziaem technicznym). Po zakoczeniu wszystkich procesw przygotowujcych podoe naley usun i oczyci z resztek. POWIERZCHNIE METALOWE Naley oczyci powierzchni stosujc nasz rozpuszczalnik DILUYENTE TEC-4u, zapewniajc w ten sposb szybki proces odparowywania i suszenia. W miejscach gdzie wystpuj zakadki lub wykoczenia rnych elementw mechanicznych powierzchni zaleca si zastosowanie TECNOBAND 100 i/lub DESMOSEAL MASILLA-PU, aby wytrzymay napicia mechaniczne, ktre powstaj na tego typu powierzchniach (skonsultowa z dziaem technicznym). Dla innego rodzaju podoa (cementowo azbestowego, drewno, asfalt, ...) naley konsultowa si z dziaem technicznym Tecnopol Sistemas.

15

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

2 Primaires | Podkady
L application de nos primaires (voir tableau a) est ncessaire pour augmenter ladhrence au support et obtenir un fini superficiel correct. On peut lappliquer avec une brosse, un rouleau ou un pistolet. Dans le cas de surfaces de bton, celui-ci doit avoir termin son processus de schage de 28 jours postrieurs sa ralisation ou, tout au moins, il faut vrifier que le degr dhumidit prsent dans le support ne dpasse pas le maximum admis par le produit. Konieczne jest zastosowanie naszych rodkw gruntujcych (zobacz tabelka a) aby zwikszy przyleganie do podoa i otrzyma waciwe wykoczenie powierzchni. Mona rozprowadzi za pomoc pdzla, waka lub sprztu typu airless. W przypadku powierzchni betonowych, powinien zakoczy si proces utwardzania trwajcy 28 dni od momentu jego wylania, lub naley sprawdzi czy stopie nawilenia podoa nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej iloci dla produktu.
PRIMER EPw-1070

a support | wsparcie Poreux: bton, bois Porowata: beton, drewno Non poreux: mtal, cramique, asphalte, ... Nieporowatych: metalu, ceramiki, asfalt ...

PRIMER PUc-1050

PRIMER PU-1050

16

SECHAGE SUSZENIE

La vrification du schage du primaire seffectue au toucher ; le temps oscille entre 1 et 6 heures en fonction du primaire utilis et de la temprature ambiante et du support. partir de 24 heures aprs son application, le primaire perd ses proprits et le support doit tre repeint. En cas de pluie, il faut galement le repeindre.

Sprawdzenie czy powierzchnia jest sucha realizuje si za pomoc dotyku, czas waha si od 1 do 6 godzin w zalenoci od zastosowanych rodkw gruntujcych, temperatury otoczenia i podoa. Po 24 godzinach od zastosowania warstwy gruntujcej traci swoje waciwoci i naley powtrzy proces malowania. W przypadku deszczu naley rwnie ponownie pomalowa.

4 3 2

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

Membrane Membrana

Appliquer TECNOCOAT P-2049, de faon uniforme, avec lquipement de projection haute pression (Reactor E-XP2), appareil capable de mlanger les deux composants une pression de 190 bars (2700 psi) et 75 C de temprature. Nanie TECNOCOAT P-2049 w sposb jednolity przy uyciu sprztu do projekcji o wysokim cinieniu (Reactor E-XP2) zdolnym do mieszania dwch skadnikw pod cinieniem 190 bars (2700 psi) i przy temperaturze 75 C.

schage SUSZENIE

Schage takt time: 2 ~ 15 secondes Rsistance la circulation des pitons: 3 minutes Rsistance la circulation: 12 heures Priode de recouvrement: 0 ~ 48 heures *

Suszenie Takt czasu: 2 ~ 15 sekund Odporno na ruch pieszy: 3 minuty Opory przepywu: 12 godzin Zrekonstruowane zakres: 0 ~ 48 godzin *

* Avant dappliquer TECNOCOAT P-2049 sur TECNOCOAT P-2049, si plus de 48 heures se sont passes depuis la dernire application, il sera ncessaire de poncer la surface, la nettoyer et dappliquer le PRIMER epw-1070. * Przed zastosowaniem TECNOCOAT P-2049 na TECNOCOAT P-2049, jeli mino wicej ni 48 godzin od ostatniego naniesienia naley obrobi powierzchni papierem ciernym, oczyci i ugruntowa stosujc PRIMER epw-1070.

4 Couche fini (optionnel)

17

Warstwa wykoczeniowa (opcjonalna)

Une fois termine lapplication de la membrane TECNOCOAT P-2049, et avant que ne se soient passes 48 heures, une protection est ncessaire avec le vernis de polyurthane aliphatique TECNOTOP (voir tableau b) pour garantir la stabilit de la couleur dsire dans des situations o une protection supplmentaire est ncessaire. TECNOTOP est utile galement sur des surfaces ncessitant une rsistance la circulation de vhicules et indispensable sur les finitions antidrapantes et pour ltanchit de piscines, bassins, aquariums Po naniesieniu membrany TECNOCOAT P-2049, i przed upywem 48 godzin, naley naoy warstw ochronn lakieru poliuretanowo alifatycznego TECNOTOP (zobacz tabela b) aby zagwarantowa stabilno podanego koloru, w przypadku braku dodatkowej ochrony. TECNOTOP jest rwnie przydatny na powierzchniach wymagajcych duej odpornoci na ruch drogowy i niezbdny w wykoczeniach antislip, oraz w zapewnieniu wodoszczelnoci w basenach, akwariach, stawach,....limpermabilisation de piscines, bassins, aquariums
b utiliser | uywa Toits, terrasses, sols industriels. Toits, tarasy, nawet Industriels. Piscines, aquariums, bassins, fontaines, ... Baseny, akwaria, Bassins, fontanny, ... TECNOTOP 2C TECNOTOP 2CP

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

Diffrentes finitions
A partir du systme TECNOCOAT on peut obtenir dinnombrables finitions et applications. Notre Service Technique dispose dune information dtaille sur la faon de faire dans chaque cas, consultez-nous

Piscines, aquariums, bassins ... Baseny, akwaria, stawy ...

avaliable ANTISLIP FINISH

Trafic intense Duy ruch


18

Toit plat, finition cramique Dach paski, wykoczenie ceramiczne

Toiture inverse, finition gravillons Odwrcony dach paski, bloki wykoczeniowe

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

Wiele wykocze
Dziki systemowi TECNOCOAT mona otrzyma nieograniczone wykoczenia i aplikacje. Nasz Dzia Techniczny dysponuje szczegow informacj dotyczc postpowania w kadym przypadku, prosimy o konsultowanie.

Toitures vgtalises Ogrd na dachu

Rhabilitation de surfaces mtalliques et fibrociment Rehabilitacja z metalu i platformy cementu


19

avaliable ANTISLIP FINISH

Rhabilitation de toit plat Rehabilitacja z paskim dachem

tanchit sur mousse polyurthane [TECNOFOAM) Pianka poliuretanowa pokryta rehabilitacj dachu [TECNOFOAM]

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

Systme Certificat | System Certyfikatw

Certificat A.T.E.
DOCUMENT DAGREMENT TECHNIQUE EUROPEN Ce document constitue par dfinition une valuation technique europenne favorable de lagrment dun produit pour lutilisation assigne, bas sur le respect des Conditions Requises Essentielles prvues pour les travaux dans lesquels ledit produit est utilis. TECNOCOAT a obtenu le certificat A.T.E.
Conforme ETAG 005 - Guide dAgrment Technique Europen pour les kits dtanchit de toitures par application liquide

Certyfikat E.T.A.
20
CERTYFIKAT EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ Dokument ten stanowi z definicji korzystn ocen techniczn stosownoci produktu do przypisanego mu zastosowania, wsparty spenieniem Podstawowych Wymaga przewidzianych dla prac, w ktrych stosuje si dany produkt. TECNOCOAT posiada certyfikat E.T.A.
Wedug ETAG 005 - Europejskiej Aprobaty Technicznej dla zestaww dachowych wodoszczelnych stosowanych w postaci ciekej

UNE-EN 1504-2
Homologation Europenne de produits et systmes pour la protection et la rparation de structures de bton. Europejska Homologacja produktw i systemw dla ochrony i napraw struktur betonowych.

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

Certificat pour contact avec les EAUX POTABLES


Le certificat Applus pour TECNOCOAT P-2049 conclut que le matriel est conforme, en ce qui concerne les paramtres analyss, aux conditions tablies dans le Royal Dcret 140/2003. Il a t valu que lon nobserve pas de raction chimique du produit 20 ppm de chlore, que le produit est conforme ces conditions tablies dans le Royal Dcret 140/2003.

Certyfikat dopuszczajcy do kontaktu z WOD PITN


Certyfikat Applus dla TECNOCOAT P-2049 potwierdza, i zbadane parametry materiau speniaj wymagania ustanowione w Real Decreto 140/2003 (Dekret Krlewski) Potwierdza si rwnie, i nie zachodzi adna reakcja chemiczna produktu w stosunku do 20 ppm chloru, produkt spenia wymagania dotyczce tego parametru okrelone w Real Decreto 140/2003.

21

Certificat pour contact avec des aliments: THANOL


La membrane TECNOCOAT P-2049 dispose dun certificat dlivr par Applus qui dclare que la migration en contact avec lTHANOL est infrieure la limite globale permise selon le RGLEMENT (UE) No 10/2011. On peut donc conclure que la membrane TECNOCOAT P-2049 est un revtement adquat et efficace pour le revtement et ltanchit de rservoirs de vins, bire ou liqueurs.

Certyfikat dopuszczajcy do kontaktu z ywnoci: ETANOL


Membrana TECNOCOAT P-2049 posiada certyfikat wydany przez Applus, w ktrym owiadcza si i migracja w kontakcie z ETANOLEM jest mniejsza ni czny limit zezwolony przez ROZPORZDZENIE (UE) Numer 10/2011. Dlatego te dochodzi si do wniosku i membrana TECNOCOAT P-2049 jest waciw i efektywn powok dla pokry i hydroizolacji zbiornikw z winem, piwem i likierami.

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

Gamme de produits
Nous vous dcrivons la gamme des produits TECNOPOL les plus utiliss dans nos systmes dapplication. Si vous dsirez voir toute la gamme de produits ainsi que leurs fiches techniques, les feuilles de scurit et les certificats, allez sur le site www.tecnopol.fr

PRPARATION DE LA SURFACE | PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DESMOSEAL MASILLA-PU


Mastic de polyurthane un seul composant

TECNOBAND 100
Bande de support
Bande adhsive froid dformable transversalement, compose dune couche viscolastique recouverte dun Non Tiss. Il permet ladaptation la forme du support.

Mastic de polyurthane un seul composant qui sche rapidement en contact avec lhumidit de latmosphre, formant un produit de scellement avec un module dlasticit entre moyen et lev.

Masa poliuretanowa jednoskadnikowa


Masa poliuretanowa jednoskadnikowa, ktra szybko utwardza si w kontakcie z wilgoci w atmosferze, tworzc uszczelniacz o rednio-wysokim stopniu elastycznoci.

PRIMER EP-1020
22

Przylepna tama na zimno odksztacana poprzecznie, skadajca si z warstwy lepko-sprystej powleczonej Wknin. Podoe z Wkniny pozwala na dostosowanie si do ksztatu powierzchni.

Tama wzmacniajca

Rsine epoxy 100% solide

Rsine dune grande duret avec une prise rapide qui, une fois mlange avec diverses charges (granulats ou carbonate de calcium) est approprie pour le remplissage de fissures et de creux. Twarda i szybko przygotowywana ywica, ktra zmieszana z rnymi produktami (kruszywo lub wglan wapnia) jest idealna do wypenie pkni i wgbie.

ywica epoksydowa 100% staa

Primaires | Podkady PRIMER PU-1050 & PUc-1050


Primaire de polyurthane 100% solide
Primaire deux composants de polyurthane faible viscosit. Il est spcialement conu pour augmenter ladhrence des systmes DESMOPOL et TECNOCOAT sur des supports poreux : bton, mortiers... rodek gruntujcy dwuskadnikowy poliuretanowy o maej lepkoci. Specjalnie zaprojektowany aby zwikszy przyleganie systemw DESMOPOL i TECNOCOAT na podoach porowatych: fundament, zaprawy murarskie...

PRIMER EPw-1070
Primaire epoxy base eau
Primaire deux composants, fluide, epoxy et base deau. Spcialement conu pour augmenter ladhrence des systmes DESMOPOL et TECNOCOAT sur des supports non poreux. rodek gruntujcy dwuskadnikowy, cieky, epoksydowy na bazie wody. Specjalnie zaprojektowany aby zwikszy przyleganie systemw TECNOFLOOR, DESMOPOL i TECNOCOAT na podoach nieporowatych.

rodek gruntujcy poliuretanowy 100% stay

rodek gruntujcy epoksydowy na bazie wody

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

Gama produktw
Prezentujemy Pastwu tylko niektre przykady z gamy produktw TECNOPOL najczciej uywane w naszych systemach instalacji. Jeli ycz sobie Pastwo uzyska informacji dotyczcej caej gamy produktw, jak rwnie ich kart technicznych i bezpieczestwa zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.tecnopol.es

Membrane de polyure pure | Czysta polyurea membrana


Membrane de polyure 100% pure
Elastomre de polyure pure deux composants qui, une fois appliqu, donne un revtement tanche sans jointures, continu et compltement coll au support; il possde une haute rsistance lusure et labrasion, ainsi quau contact avec des produits chimiques.

TECNOCOAT P-2049

Elastomre de polyure pure deux composants haute longation qui, une fois appliqu, donne un revtement tanche sans jointures, continu et totalement coll au support.

TECNOCOAT P-2049 EL Memb. de polyure 100% pure et lastique (>600%)


Membrana 100% czystego polimocznika i rozcigliwa (>600%)

Membrana 100% czystego polimocznika


Elastomer czystego polimocznika dwuskadnikowy, ktry po zastosowaniu zapewnia wodoszczelne pokrycie bez cze, cige i cakowicie przylegajce do podoa; o wysokiej odpornoci na zuycie i korozj, jak rwnie w kontakcie z substancjami chemicznymi.

Elastomer czystego polimocznika dwuskadnikowy o duym stopniu rozcigliwoci, ktry po zastosowaniu zapewnia wodoszczelne pokrycie bez cze, cige i cakowicie przylegajce do podoa.

COUCHE DE FINTITION | WARSTWA WYKOC ZENIOWA TECNOTOP 2C


Vernis de polyurthane aliphatique
Vernis de finition de polyurthane aliphatique deux composants pour le traitement, la dcoration et la protection de revtements au fini brillant. Il forme une pellicule dure, rsistante, continue. Conu pour des zones de circulation de vhicules.

23

Lakier poliuretanowy alifatyczny


Lakier poliuretanowy alifatyczny dwuskadnikowy do obrbki, dekoracji i ochrony nawierzchni z poyskiem. Tworzy powok tward, siln i cig. Zaprojektowany dla obszarw ruchu drogowego.

Vernis de polyurthane aliphatique


Vernis de polyurthane aliphatique deux composants pour le traitement, la dcoration et le revtement de zones en contact avec des eaux chlores (certificat RD/140/2003), mme en immersion (piscines, aquariums, bassins...)

TECNOTOP 2CP

TECNOPLASTIC C & F
Finition antidrapante Kupon zakoczy
Plastique micronis spcialement slectionn pour texturer vernis et revtements poxy et obtenir des revtements avec un fini antidrapant. Plastik mikronizowany specjalnie wybrany, aby nada konsystencji lakierom i nawierzchniom epoksydowym i otrzyma nawierzchni z wykoczeniem anti-slip.

Lakier poliuretanowy alifatyczny


Lakier poliuretanowy alifatyczny dwuskadnikowy do obrbki, dekoracji i nawierzchni terenw gdzie wystpuj wody chlorowane (certyfikat RD/140/2003), nawet w zanurzeniu (baseny, akwaria, stawy, ...)

Certified company:

Member of:

Distribu par / Dystrybutor:

TECNOPOL SISTEMAS, S.L.


c/Premsa, 5 Pol. Ind. Z CP: 08150 Parets del Valls Barcelona (Spain) Telf. (+34) 93 568 21 11 Fax. (+34) 93 568 02 11 e-mail: info@tecnopol.es www.tecnopol.es

@tecnopol_stms

Vous aimerez peut-être aussi