E ET ETANCHEIT E IC R T C E T O R QUIDE, P ZELNA MEMBRANE LI A I WODOSZC N N O R H C O , IEKŁA MEMBRANA C

La polyurée pure TECNOCOAT P-2049 est une membrane à deux composants, projetable, 100% solide et étanche, qui n’est pas nuisible pour l’environnement, qui protège les surfaces de l’usure et de la corrosion. TECNOCOAT P-2049 est une membrane totalement continue et collée, sans jointures ni chevauchements, et avec un séchage de 4 secondes.

Czysta poliurea TECNOCOAT P-2049 jest membraną dwuskładnikową do projekcji, w 100% twarda i wodoszczelna, oraz przyjazna dla środowiska, chroniąca powierzchnie przed zużyciem i korozją. TECNOCOAT P-2049 jest membraną całkowicie stałą i przylegającą, bez łączeń ani zakładek, wysychającą w ciągu 4 sekund.

Index

Présentation Tecnopol Prezentacja firmy Tecnopol Qu’est-ce que TECNOCOAT P-2049 ? Czym jest TECNOCOAT P-2049 Différences Polyurée Pure / Polyuréthane / Hybrides Różnice czysty Polimocznik / Poliuretan / Hybrydy Tecnocoat P-2049. Gamme, propriétés et usages TECNOCOAT P-2049. Gama, właściwości i użycie Études de cas Przypadki sukcesu Étape par étape de l’application Instrukcje krok po kroku Différentes finitions
Wiele wykończeń

4 6 8 10 13 14 18 20 22

3

Certificat système TECNOCOAT P-2049 TECNOCOAT P-2049 system certyfikatów Gamme de produits Gama produktów

Contact Information | Información de Contacto TECNOPOL SISTEMAS, SL · c/Premsa, 5 · Pol. Ind. Z · CP: 08150 · Parets del Vallès · Barcelona (Spain). Telf. (+34) 93 568 21 11 · Fax. (+34) 93 568 02 11 · e-mail: info@tecnopol.es · www.tecnopol.es

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

Présentation Tecnopol
TECNOPOL se constitue comme groupe en 1996, se spécialisant dans le secteur des mousses de polyuréthane pour l’isolation et celui des membranes liquides pour l’étanchéité. Dans un processus continu de recherche et de développement de nouveaux produits et systèmes nous formulons des matériaux de la plus haute qualité: • DESMOPOL, membrane liquide de polyuréthane monocomposant. • TECNOCOAT P-2049, membranes liquides de polyurée 100% pure. • TECNOFOAM, mousses de polyuréthane de projection et injection • TECNOFLOOR, revêtements industriels epoxi, continus, à base d’eau et 100% solides. Nous développons également une vaste gamme de produits auxiliaires parmi lesquels nous soulignons les vernis aliphatiques TECNOTOP ainsi que la gamme de primaires d’accrochage PRIMER EP et PRIMER pu. TECNOPOL possède une équipe spécialisée qui offre aux techniciens, clients et applicateurs, l’assistanceconseil nécessaire pour mener à bien avec succès tous types de projets, autant dans le domaine de l’isolation que dans celui de l’étanchéité.

Prezentacja firmy Tecnopol
TECNOPOL powstaje jako grupa w 1996 roku,specjalizując się w sektorze pian poliuretanowych stosowanych w izolacji oraz membran ciekłych stosowanych do hydroizolacji. Dzięki ciągłemu procesowi badań nad rozwojem nowych produktów i systemów charakteryzujących się innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, stworzyliśmy najwyższej jakości materiały: • DESMOPOL, membrana ciekła poliuretanowa jednoskładnikowa . • TECNOCOAT P-2049, membrany czystego 100% polimocznika. ciekłe z

4

• TECNOFOAM, pianki poliuretanowe do natrysku i wtrysku. • TECNOFLOOR, posadzki przemysłowe epoksydowe, jednolite, na bazie wody i w 100% trwałe. Rozwinęliśmy również szeroką gamę produktów dodatkowych wśród których wyróżniamy lakiery alifatyczne TECNOTOP, jak również gamę środków gruntujących PRIMER EP i PRIMER pu. TECNOPOL posiada zespół specjalistów którzy oferują technikom, klientom oraz instalatorom niezbędne doradztwo techniczne tak, aby skutecznie zrealizować każdy rodzaj projektu, zarówno w sektorze izolacji jak również hydroizolacji.

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKŁA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

Notre présence dans le monde
Avec son siège central en Espagne et des délégations en France, Roumanie et Pologne, nous offrons un service et une couverture dans toute l’Europe, le Moyen Orient et une grande partie du continent américain. Actuellement, nous avons une représentation dans plus de 21 pays dans le monde.

Nasza obecność na świecie
Z siedzibą główną w Hiszpanii oraz przedstawicielstwami we Francji, Rumunii i Polsce oferujemy usługi w całej Europie, Środkowym Wschodzie i w dużej części Kontynentu Amerykańskiego. Na dzień dzisiejszy mamy przedstawicielstwa w ponad 21 krajach na całym świecie.

5

TECNOPOL est membre de la PDA (Association pour le développement et l’implantation de la polyurée) TECNOPOL jest członkiem PDA (Stowarzyszenie dla rozwoju i wprowadzania poliurei)

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

Qu’est-ce que TECNOCOAT P-2049?
La polyurée pure TECNOCOAT P-2049 est une membrane à deux composants, projetable, 100% solide et étanche, qui n’est pas nuisible pour l’environnement, qui protège les surfaces de l’usure et de la corrosion. TECNOCOAT P-2049 est une membrane totalement continue et collée, sans jointures ni chevauchements, et avec un séchage de 4 secondes.

Czym jest TECNOCOAT P-2049?
Czysta poliurea TECNOCOAT P-2049 jest membraną dwuskładnikową do projekcji, w 100% twarda i wodoszczelna, oraz przyjazna dla środowiska, chroniąca powierzchnie przed zużyciem i korozją. TECNOCOAT P-2049 jest membraną całkowicie stałą i przylegającą, bez łączeń ani zakładek, wysychającą w ciągu 4 sekund. Dzięki swemu wysokiemu stopniowi przylegania do podłoża pozwala na pewne i trwałe połączenie z powierzchnią, chroniąc ją przed utlenianiem lub korozją oraz oferując wykończenie przeciwpoślizgowe i w różnych kolorach. TECNOCOAT P-2049 jest pokryciem wyjątkowo trwałym dzięki swym właściwościom mechanicznym i chemicznym. Pokrycie niezwykle wytrzymałe na obecność różnych substancji chemicznych. Bardzo dobrze reaguje na zjawiska klimatyczne, jest bakteriologicznie stabilne, łatwe w czyszczeniu oraz znakomicie uszczelnia łącza oraz rogi. Wszystkie te cechy powodują iż system TECNOCOAT P-2049 jest odnośnikiem w sektorze pokryć i hydroizolacji, odróżniając się wyraźnie od produktów i systemów znanych do tej pory. Na naszej stronie internetowej www.tecnopol.es można uzyskać więcej informacji, jak również karty techniczne i certyfikaty.

6

Grâce à sa haute adhérence à la plupart des supports, elle permet une union sûre et permanente avec le support, grâce à quoi celle-ci peut se maintenir libre d’oxydation ou de corrosion, avec un fini qui peut être antidérapant et de plusieurs couleurs. TECNOCOAT P-2049 est un revêtement extrêmement durable grâce à ses propriétés mécaniques et à ses qualités chimiques. Revêtement hautement résistant à la présence de divers produits chimiques. Son comportement face aux agents météorologiques est excellent, il est bactériologiquement stable, facile à nettoyer et capable de sceller les jointures et les angles. Toutes ce caractéristiques font du système TECNOCOAT P-2049 une référence parmi les revêtements d’étanchéité, et il se différencie clairement de tous les produits et système connus jusqu’à présent. Sur notre site web www.tecnopol.fr vous trouverez une information détaillée ainsi que les fiches techniques et les certificats.

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKŁA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

Propriétés en vedette | Polecane

Etanchéité parfaite. 100% étanche.

Approuvée pour le contact avec de l’eau potable.

Résistante aux changements climatiques.

Protection contre la corrosion, l’oxydation et la détérioration.

Excellente résistance chimique et mécanique.

Idealna gęstość. W 100% wodoszczelna.

Zatwierdzona dla kontaktu z wodą pitną.

Odporna na zmiany klimatyczne.

Ochrona przeciw Niezwykła wytrzymałość korozji, utlenianiu i chemiczna i uszkodzeniom. mechaniczna.

Mise en service rapide.

Application facile.

Szybkie oddanie do użytku.

Łatwe zastosowanie.

Wysoka odporność na ekstremalne temperatury.

Haute résistance aux températures extrêmes.

Sans jointures ni chevauchements.

Excellente sur tous types de surfaces.

Bez łączeń ani zakładek.

Niezwykle dobre przyleganie do każdego typu powierzchni.

7

S’adapte à n’importe quelle forme ou géométrie.

Complètement collé.

Dostosowuje się do każdej formy i geometrii.

Całkowicie przylegająca.

Séchage en seulement Application même en pente 0. 4 secondes.

ATE pour 25 ans.

Schnie zaledwie w 4 sekundy.

Zastosowanie nawet w pochyłości 0.

Posiada certyfikat ETA na 25 lat.

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

Différences Polyurée Pure | Polyuréthane | Hybrides Różnice Czysty Polimocznik | Poliuretan | Hybrydy
Polyuréthane Poliuretan Hybrides (Non pure Polyurea) Hybrid (Nie pure Polimocznik)

100% PURE POLYURÉE 100% PURE polimocznikowa
8

Au moyen de cette union, nous obtenons que depuis la structure moléculaire soit générée une insensibilité à l’humidité, grâce à laquelle la POLYURÉE PURE est la meilleure membrane d’étanchéité et présente les meilleures garanties de succès dans son application et son utilisation. Dzięki takiemu połączeniu osiągnęliśmy strukturę molekularną odporną na wilgoć, co spowodowało iż PURE polimocznikowa stał się najlepszą membraną wodoszczelną z największą gwarancją skuteczności podczas instalowania i używania.

Du point de vue de la structure moléculaire, la membrane de POLYURÉE PURE est le résultat de l’union d’isocyanates et d’amines au cours d’une réaction, avec pour résultat le lien urée. Lorsqu’il existe aussi des liens polyol, on obtient la membrane « hybride ». S’il n’y a que des liens polyol, le résultat de la réaction est le polyuréthane.

Z punktu widzenia struktury molekularnej, membrana POLIUREA PURA jest wynikiem reakcji dysocjantów i aminów, otrzymując wiązanie mocznikowe. Kiedy występują jednocześnie wiązania poliolowe otrzymujemy “hybrydę”. Jeśli tylko zastosujemy wiązania poliolowe wynikiem reakcji będzie poliuretyn.

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKŁA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

Dans le tableau ci-dessous, on peut voir les avantages qu’offre la POLYURÉE 100% PURE TECNOCOAT P-2049 face aux alternatives actuelles. W poniższym zestawieniu można zapoznać się z korzyściami jakie oferuje POLIUREA 100% PURA TECNOCOAT P-2049 w porównaniu z obecnie istniejącymi opcjami.

Polyuréthane Poliuretan Séchage Wysuszenie Sensibilité à l’humidité Moisture Sensitivity Épaisseur Grubość La stabilité des couleurs Stabilność koloru Résistance à l’abrasion Przetarcie Résistance à la traction Wytrzymałość na rozciąganie Résistance chimique Odporność chemiczna Contact avec l’eau potable Kontakt z wodą pitną Résistance à la température Odporność na temperaturę Permanence Trwałość Exempt de particules volatiles Cząsteczek w powietrzu Adhésion au support Przyczepność do podłoża lent powolny oui tak 3,5 mm non protégé 3.5mm bez ochrony moyenne, jaune średni żółty moyenne średnia très bon bardzo dobre moyenne średnia non nie -30ºC ~ +140ºC -30 º C ~ +140 º C très bon bardzo dobre non nie normale normalny

polyurée hybride
polimocznikowa Hybrid

100% PURE polimocznikowa

100% PURE POLYURÉE rapide (4 secondes) szybkie (4 sekundy) non nie 1,4 mm non protégé 1,4 mm bez ochrony aromatique, moyenne aromatyczny, średnia très bon bardzo dobre excellent grzywna excellent grzywna oui tak -40ºC ~ +180ºC -40 º C ~ +180 º C excellent grzywna oui tak excellent grzywna
mauvais résultat zły wynik

moyenne średnia oui tak 2,6 mm non protégé 2,6 mm bez ochrony moyenne, jaune średni żółty moyenne średnia très bon bardzo dobre moyenne średnia non nie -20ºC ~ +110ºC -20 º C ~ +110 º C très bon bardzo dobre non nie très bon bardzo dobre
bon résultat dobry wynik

9

résultat acceptable dopuszczalny wynik

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

Gamme, Propriétés et usages | Gama, Właściwości i użycie

Polyurée 100% pure à utilisation universelle, appropriée pour pratiquement n’importe quelle utilisation grâce à ses excellentes propriétés qui permettent son application sur tous types de supports : béton armé, mousse de polyuréthane, polystyrènes, feuilles bitumeuses, membranes de PVC, supports en bois, supports céramiques, etc. Notre département technique vous fournira le système d’application spécifique en fonction du support, de l’utilisation et de la finition de votre projet. Czysty 100% polimocznik do powszechnego użytku, idealny prawie do każdego zastosowania dzięki swym niezwykłym właściwościom, które pozwalają na nakładanie na każdy rodzaj powierzchni: żelbeton, piana poliuretanowa, polistyreny, powłoki PCV, powierzchnie drewniane, ceramiczne, itd. Nasz dział techniczny dostarczy informacji dotyczącej konkretnego systemu aplikacji w zależności od powierzchni, użytku i wykończenia danego projektu. PRINCIPALES PROPRIETES | NAJWAŻNIEJSZE WŁASNOŚCI Résultats Densité Allongement à la rupture Dureté (Shore A) Temps de gel Solides Résistance à la traction Solvants COV Anti-racines Wyniki Gęstość Wydłużenie przy zerwaniu Twardość (Shore A) Czas Gel Solidny Wytrzymałość na rozciąganie Rozpuszczalniki VOC Anti-root 2 kg/m2 ± 1.110 kg/m3 > 300 % > 95 3 - 5 seconds 100 % 23 MPa No 0 Yes

10

APPLICATIONS | APLIKACJE Pour l’étanchéité et la protection de: • Toitures, terrasses, balcons, ... • Revêtements industriels et revêtements du sol avec circulation (fini antidérapant) • Réservoirs et canaux d’irrigation (avec certificats de non migration dans l’eau potable / l’éthanol) • Piscines, aquariums, bassins, ... (avec certificats de non migration à eau potable) • Revêtements de ponts (sous asphalte) et éléments en génie civil • Murs de soutènement et fondations • Revêtements de sols et façades végétalisées • Plantes énergétiques, de recyclage, de traitement et entrepôt de résidus • Etablissements piscicoles, épurateurs et pétrochimies • Revêtement de véhicules, embarcations, ... Do hydroizolacji i ochrony następujących powierzchni: • Dachy, tarasy, balkony, ... • Nawierzchnie przemysłowe i ruchu drogowego (wykończenie przeciwpoślizgowe) • Zbiorniki i kanały nawadniające (z certyfikatem zapewniającym nieprzedostawanie się do wody pitnej / etanol) • Baseny, akwaria, stawy, ... (z certyfikatem zapewniającym nieprzedostawanie się do wody pitnej) • Pokrycia mostów (pod asfaltem) i elementów w sektorze cywilnym • Mury oporowe i fundamenty • Zadaszenia i elewacje terenów zielonych • Zakłady energetyczne, recyklingu, przerabiania i magazynowania odpadów • Hodowle ryb, oczyszczalnie ścieków i petrochemie • Pokrycia pojazdów, łodzi ...

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKŁA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

ELONGATION > 600% | Wydłużenie > 600%
Polyurée 100% pure à haute élongation, formulée spécialement pour les applications où il est nécessaire d’avoir une plus forte élasticité, sans renoncer aux propriétés basiques de notre polyurée pure. Appropriée pour les étanchéités de supports métalliques (tôle pré-laquée, zinc, acier galvanisé, etc..) ou sur les éléments soumis à des efforts structurels importants (dalles de ponts ou tous types d’union structurelle le requérant). Czysty 100% polimocznik o wysokiej rozciągliwości stworzony specjalnie do instalacji wymagających dużej elastyczności bez rezygnowania z podstawowych właściwości naszego czystego polimocznika. Idealny do hydroizolacji powierzchni metalowych (blacha do lakierowania, cynk, stal cynkowana, itd..) lub elementów poddanych znaczącym obciążeniom strukturalnym (płyty mostów lub dowolny rodzaj łączeń strukturalnych). PRINCIPALES PROPRIETES | NAJWAŻNIEJSZE WŁASNOŚCI Wyniki Gęstość Wydłużenie przy Zerwaniu Twardość (Shore A) Czas Gel (ok.) Solidny Wytrzymałość na rozciąganie Rozpuszczalniki VOC APPLICATIONS | APLIKACJE Pour l’étanchéité et la protection de: • Surfaces métalliques (tôle pré-laquée, zinc, acier galvanisé, etc...). • Eléments soumis à des efforts structurels importants (dalles de ponts ou tout type d’union structurelle le requérant). Do hydroizolacji i ochrony następujących powierzchni: • Powierzchnie metalowe (blacha do lakierowania, cynk, stal cynkowana, itd..) • Elementy poddane znaczącym obciążeniom strukturalnym (płyty mostów lub dowolny rodzaj łączeń strukturalnych).

Résultats Densité Allongement à la rupture Dureté (Shore A) Temps de gel (env.) Solides Résistance à la traction Solvants COV

2 kg/m2 ± 1.150 kg/m3 > 600 > 75 13 seconds 100 % 13 MPa No 0

ANTISTATIC
Polyurée 100% pure qui ne retient pas de charge électrique significative, permettant son application dans des situations où cela est une condition requise fondamentale. Son application est recommandée autant pour les sols ou le revêtement de zones comme des laboratoires d’électronique, des salles blanches, des salles d’opération, des bureaux à technologie sensible, etc... Czysty 100% polimocznik, który nie zatrzymuje znaczących ładunków elektrycznych, pozwalając na jego zastosowanie w otoczeniach wymagających takiej właściwości. Zaleca się stosowanie do nawierzchni lub pokryć w takich miejscach jak laboratoria elektroniczne, pomieszczenia o niskim poziomie zanieczyszczeń, sal operacyjnych, biur z wrażliwą technologią, itd... PRINCIPALES PROPRIETES | NAJWAŻNIEJSZE WŁASNOŚCI Wyniki Gęstość Wydłużenie przy zerwaniu Twardość (Shore A) Czas Gel (ok.) Solidny Wytrzymałość na Résistance à la traction rozciąganie Rozpuszczalniki Solvants VOC COV Rezystancja Résistance de surface powierzchniowa Résultats Densité Allongement à la rupture Dureté (Shore A) Temps de gel (env.) Solides 2 kg/m2 ± 1.100 kg/m3 > 350 % > 88 5 seconds 100 % > 15 MPa No 0 105-108 Ohms APPLICATIONS | APLIKACJE

11

Pour l’étanchéité et la protection de: • Sols ou revêtements de zones comme des laboratoires d’électronique, des salles blanches, des salles d’opération, des bureaux à technologie sensible, etc... Do hydroizolacji i ochrony następujących powierzchni: • Nawierzchnie lub pokrycia takich miejsc jak laboratoria elektroniczne, pomieszczenia o niskim poziomie zanieczyszczeń, sal operacyjnych, biur z wrażliwą technologią, itd...

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

RESISTANT AU FEU | Ogniotrwały
Polyurée 100% pure spécifique pour des situations où il faut une résistance spéciale à la propagation du feu et à la flamme, en s’adaptant de cette façon aux normes antiincendie établies dans chaque cas. Approprié aux revêtements d’intérieurs dans les secteurs industriel et commercial. Czysty 100% polimocznik właściwy dla sytuacji wymagających szczególnej odporności na rozprzestrzenianie się ognia i płomienia, dostosowując się w ten sposób do prawa przeciwpożarowego ustanowionego dla każdego przypadku. Idealny do pokrywania wnętrz w sektorze przemysłowym i handlowym. PRINCIPALES PROPRIETES | NAJWAŻNIEJSZE WŁASNOŚCI Résultats Densité Allongement à la rupture Dureté (Shore A) Temps de gel (env.) Solides Résistance à la traction Réaction au feu Solvants COV Wyniki Gęstość Wydłużenie przy zerwaniu Twardość (Shore A) Czas Gel (ok.) solidny Wytrzymałość na rozciąganie Reakcja na ogień Rozpuszczalniki VOC 2 kg/m2 ± 1.100 kg/m3 > 300 % > 90 5 seconds 100 % > 15 MPa Self extinguishing No 0 APPLICATIONS | APLIKACJE

Pour l’étanchéité et la protection de: • Surfaces horizontales ou verticales dans le secteur commercial ou industriel où il faut une résistance déterminée à la propagation du feu. Do hydroizolacji i ochrony następujących powierzchni: • Pokrycia poziome i pionowe w sektorze handlowym lub przemysłowym, które wymagają określonej rezystencji na rozprzestrzenianie się ognia.

12

POLYURÉE A FROID | polimocznik zimna
Polyurée 100% pure pour utilisation à froid et application manuelle conçue spécialement pour de petites réparations de n’importe quelle membrane de la gamme TECNOCOAT et pour son utilisation dans des zones où il n’est pas possible d’accéder avec un équipement de projection. Son temps de séchage est d’environ 50 minutes, ce qui lui donne des propriétés auto-nivelantes qui ont pour résultat une surface extrêmement lisse. Il est conditionné en emballages de petites tailles. Czysty 100% polimocznik do używania w niskiej temperaturze i do ręcznej instalacji zaprojektowany szczególnie dla małych napraw każdego rodzaju membrany z gamy TECNOCOAT, oraz do używania w miejscach gdzie niemożliwy jest dostęp urządzenia natryskowego. Czas suszenia wynosi około 50 minut, co nadaje mu właściwości autoniwelujące pozostawiając powierzchnię niezwykle wygładzoną. Dostępny w małych opakowaniach. PRINCIPALES PROPRIETES | NAJWAŻNIEJSZE WŁASNOŚCI Résultats Densité Allongement à la rupture Dureté (Shore A) Temps de gel (env.) Solides Résistance à la traction Solvants COV Wyniki Gęstość Wydłużenie przy zerwaniu Twardość (Shore A) Czas Gel (ok.) Solidny Wytrzymałość na rozciąganie Rozpuszczalniki VOC APPLICATIONS | APLIKACJE

2 kg/m2 ± 1.250 kg/m3 > 500 % > 85 50 minutes 100 % 13 MPa No 0

Pour: • Entretien, réparations ou petites applications sur toute membrane de la gamme TECNOCOAT. • Réhabilitation de revêtements de sol. Do: • Konserwacja, naprawy lub nanoszenie w małych ilościach na każdy rodzaj membrany z gamy TECNOCOAT • Rehabilitacja dachów

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKŁA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

Études de cas
TECNOCOAT P-2049 a été appliqué dans le monde pour tous types de constructions de différentes natures : aéroports, parcs d’attractions, parcs aquatiques, hôtels, installations industrielles, résidentielles, agricoles, sportives, piscines, aquariums, réservoirs, revêtements pour circulation de véhicules intense, ...

Przypadki sukcesu
TECNOCOAT P-2049 zastosowano na całym świecie w każdym rodzaju prac budowlanych o różnym charakterze: lotniska, parki tematyczne / wodne, hotele, instalacje przemysłowe, mieszkaniowe, rolnicze, sportowe, baseny, akwaria, zbiorniki, nawierzchnie intensywnego ruchu drogowego, ....

Gares ferroviaires Stacje kolejowe

Aéroports Lotniska

13

Hotels Hotele

Complexe sportif (piscines et spas) Kompleks sportowy (basen i spa)

Sculptures Thematizations

Complexes résidentiels (toitures végétalisées) Kompleks mieszkalny (zielone dachy)

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

Étape par étape de l’application Instrukcje Krok po Kroku 1 Préparation du support
SUPPORTS DE BÉTON Le support doit être consistant et avoir une résistance de 20 ~ 25N/mm2 (HA-20 ~ HA-25), car la force d’adhésion de nos membranes peut aller jusqu’à 1,85 N/mm2. Face au doute, nous vous conseillons une inspection et, si la nature du support le permet, la réalisation des essais pour vérifier sa résistance. S’il existe une couche superficielle et fragile de ciment ou avec des irrégularités superficielles, une préparation mécanique (fraisage, ponçage, grenaillage) est nécessaire. Dans le cas où il existerait des fissures et des manques, il faudra les remplir et les réduire au moyen d’une préparation spécifique réalisée avec notre produit PRIMER EP-1020 qui donne une grande dureté en même temps qu’il sèche rapidement. Les points singuliers comme les jointures structurelles et les jonctions périphériques avec parements verticaux doivent être préparés avec DESMOSEAL MASILLA-PU et/ou TECNOBAND 100 (consulter le département technique). Lorsque tous ces processus préalables de préparation du support seront terminés, il sera nécessaire de retirer les résidus et nettoyer les matériaux.

SURFACES MÉTALLIQUES Il est nécessaire d’effectuer un nettoyage de la surface en appliquant notre produit dissolvant DILUYENTE TEC-4U, ce qui assure un processus d’évaporation et un séchage rapide. Dans les zones de superpositions ou finitions des différents éléments métalliques de la surface, il conseillé d’utiliser TECNOBAND 100 et/ou DESMOSEAL MASILLA-PU pour absorber les efforts mécaniques générés dans ce type de surfaces (consulter notre département technique). Pour d’autres typologies de supports (fibrociment, bois, asphalte, ...), consultez le département technique de Tecnopol Sistemas.

14

1

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKŁA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

1 Przygotowanie podłoża
PODŁOŻE BETONOWE Podłoże musi być spójne i wytrzymałe na obciążenie 20 ~ 25N/mm2 (HA-20 ~ HA-25), gdyż siła przylegania naszych membran może osiągnąć 1,85 N/mm2. W przypadku wątpliwości zaleca się sprawdzenie i, jeśli charakter podłoża na to pozwala, zrealizowanie prób wytrzymałości. Jeśli ponadto występuje słaba warstwa powierzchniowa cementu lub o nieregularnym charakterze należy przygotować podłoże mechanicznie (frezowanie, obróbka papierem ściernym, piaskowanie). W przypadku istnienia pęknięć lub wgłębień należy je wypełnić i zagęścić używając właściwego preparatu zawierającego nasz produkt PRIMER EP-1020, który utwardza i jednocześnie zapewnia szybkie suszenie. Pojedyncze punkty takie jak łączenia strukturalne i perymetralne z pokryciami pionowymi należy przygotować stosując DESMOSEAL MASILLA-PU i/lub TECNOBAND 100 (skonsultować z działem technicznym). Po zakończeniu wszystkich procesów przygotowujących podłoże należy usunąć i oczyścić z resztek. POWIERZCHNIE METALOWE Należy oczyścić powierzchnię stosując nasz rozpuszczalnik DILUYENTE TEC-4u, zapewniając w ten sposób szybki proces odparowywania i suszenia. W miejscach gdzie występują zakładki lub wykończenia różnych elementów mechanicznych powierzchni zaleca się zastosowanie TECNOBAND 100 i/lub DESMOSEAL MASILLA-PU, aby wytrzymały napięcia mechaniczne, które powstają na tego typu powierzchniach (skonsultować z działem technicznym). Dla innego rodzaju podłoża (cementowo azbestowego, drewno, asfalt, ...) należy konsultować się z działem technicznym Tecnopol Sistemas.

15

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

2 Primaires | Podkłady
L ’application de nos primaires (voir tableau a) est nécessaire pour augmenter l’adhérence au support et obtenir un fini superficiel correct. On peut l’appliquer avec une brosse, un rouleau ou un pistolet. Dans le cas de surfaces de béton, celui-ci doit avoir terminé son processus de séchage de 28 jours postérieurs à sa réalisation ou, tout au moins, il faut vérifier que le degré d’humidité présent dans le support ne dépasse pas le maximum admis par le produit. Konieczne jest zastosowanie naszych środków gruntujących (zobacz tabelka a) aby zwiększyć przyleganie do podłoża i otrzymać właściwe wykończenie powierzchni. Można rozprowadzić za pomocą pędzla, wałka lub sprzętu typu airless. W przypadku powierzchni betonowych, powinien zakończyć się proces utwardzania trwający 28 dni od momentu jego wylania, lub należy sprawdzić czy stopień nawilżenia podłoża nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej ilości dla produktu.
PRIMER EPw-1070

a support | wsparcie Poreux: béton, bois Porowata: beton, drewno Non poreux: métal, céramique, asphalte, ... Nieporowatych: metalu, ceramiki, asfalt ...

PRIMER PUc-1050

PRIMER PU-1050

● ●

16

SECHAGE SUSZENIE

La vérification du séchage du primaire s’effectue au toucher ; le temps oscille entre 1 et 6 heures en fonction du primaire utilisé et de la température ambiante et du support. À partir de 24 heures après son application, le primaire perd ses propriétés et le support doit être repeint. En cas de pluie, il faut également le repeindre.

Sprawdzenie czy powierzchnia jest sucha realizuje się za pomocą dotyku, czas waha się od 1 do 6 godzin w zależności od zastosowanych środków gruntujących, temperatury otoczenia i podłoża. Po 24 godzinach od zastosowania warstwy gruntującej traci swoje właściwości i należy powtórzyć proces malowania. W przypadku deszczu należy również ponownie pomalować.

4 3 2

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKŁA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

3

Membrane Membrana

Appliquer TECNOCOAT P-2049, de façon uniforme, avec l’équipement de projection à haute pression (Reactor E-XP2), appareil capable de mélanger les deux composants à une pression de 190 bars (2700 psi) et à 75 ºC de température. Nanieść TECNOCOAT P-2049 w sposób jednolity przy użyciu sprzętu do projekcji o wysokim ciśnieniu (Reactor E-XP2) zdolnym do mieszania dwóch składników pod ciśnieniem 190 bars (2700 psi) i przy temperaturze 75 ºC.

séchage SUSZENIE

Séchage takt time: 2 ~ 15 secondes Résistance à la circulation des piétons: 3 minutes Résistance à la circulation: 12 heures Période de recouvrement: 0 ~ 48 heures *

Suszenie Takt czasu: 2 ~ 15 sekund Odporność na ruch pieszy: 3 minuty Opory przepływu: 12 godzin Zrekonstruowane zakres: 0 ~ 48 godzin *

* Avant d’appliquer TECNOCOAT P-2049 sur TECNOCOAT P-2049, si plus de 48 heures se sont passées depuis la dernière application, il sera nécessaire de poncer la surface, la nettoyer et d’appliquer le PRIMER epw-1070. * Przed zastosowaniem TECNOCOAT P-2049 na TECNOCOAT P-2049, jeśli minęło więcej niż 48 godzin od ostatniego naniesienia należy obrobić powierzchnię papierem ściernym, oczyścić i ugruntować stosując PRIMER epw-1070.

4 Couche fini (optionnel)

17

Warstwa wykończeniowa (opcjonalna)

Une fois terminée l’application de la membrane TECNOCOAT P-2049, et avant que ne se soient passées 48 heures, une protection est nécessaire avec le vernis de polyuréthane aliphatique TECNOTOP (voir tableau b) pour garantir la stabilité de la couleur désirée dans des situations où une protection supplémentaire est nécessaire. TECNOTOP est utile également sur des surfaces nécessitant une résistance à la circulation de véhicules et indispensable sur les finitions antidérapantes et pour l’étanchéité de piscines, bassins, aquariums… Po naniesieniu membrany TECNOCOAT P-2049, i przed upływem 48 godzin, należy nałożyć warstwę ochronną lakieru poliuretanowo alifatycznego TECNOTOP (zobacz tabela b) aby zagwarantować stabilność pożądanego koloru, w przypadku braku dodatkowej ochrony. TECNOTOP jest również przydatny na powierzchniach wymagających dużej odporności na ruch drogowy i niezbędny w wykończeniach antislip, oraz w zapewnieniu wodoszczelności w basenach, akwariach, stawach,....l’imperméabilisation de piscines, bassins, aquariums…
b utiliser | używać Toits, terrasses, sols industriels. Toits, tarasy, nawet Industriels. Piscines, aquariums, bassins, fontaines, ... Baseny, akwaria, Bassins, fontanny, ... TECNOTOP 2C TECNOTOP 2CP

● ●

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

Différentes finitions
A partir du système TECNOCOAT on peut obtenir d’innombrables finitions et applications. Notre Service Technique dispose d’une information détaillée sur la façon de faire dans chaque cas, consultez-nous

Piscines, aquariums, bassins ... Baseny, akwaria, stawy ...

avaliable ANTISLIP FINISH

Trafic intense Duży ruch
18

Toit plat, finition céramique Dach płaski, wykończenie ceramiczne

Toiture inversée, finition gravillons Odwrócony dach płaski, bloki wykończeniowe

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKŁA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

Wiele wykończeń
Dzięki systemowi TECNOCOAT można otrzymać nieograniczone wykończenia i aplikacje. Nasz Dział Techniczny dysponuje szczegółową informacją dotyczącą postępowania w każdym przypadku, prosimy o konsultowanie.

Toitures végétalisées Ogród na dachu

Réhabilitation de surfaces métalliques et fibrociment Rehabilitacja z metalu i platformy cementu
19

avaliable ANTISLIP FINISH

Réhabilitation de toit plat Rehabilitacja z płaskim dachem

Étanchéité sur mousse polyuréthane [TECNOFOAM) Pianka poliuretanowa pokryta rehabilitację dachu [TECNOFOAM]

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

Système Certificat | System Certyfikatów

Certificat A.T.E.
DOCUMENT D’AGREMENT TECHNIQUE EUROPÉEN Ce document constitue par définition une évaluation technique européenne favorable de l’agrément d’un produit pour l’utilisation assignée, basé sur le respect des Conditions Requises Essentielles prévues pour les travaux dans lesquels ledit produit est utilisé. TECNOCOAT a obtenu le certificat A.T.E.
Conforme à ETAG 005 - Guide d’Agrément Technique Européen pour les kits d’étanchéité de toitures par application liquide

Certyfikat E.T.A.
20
CERTYFIKAT EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ Dokument ten stanowi z definicji korzystną ocenę techniczną stosowności produktu do przypisanego mu zastosowania, wsparty spełnieniem Podstawowych Wymagań przewidzianych dla prac, w których stosuje się dany produkt. TECNOCOAT posiada certyfikat E.T.A.
Według ETAG 005 - Europejskiej Aprobaty Technicznej dla zestawów dachowych wodoszczelnych stosowanych w postaci ciekłej

UNE-EN 1504-2
Homologation Européenne de produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures de béton. Europejska Homologacja produktów i systemów dla ochrony i napraw struktur betonowych.

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKŁA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

Certificat pour contact avec les EAUX POTABLES
Le certificat Applus pour TECNOCOAT P-2049 conclut que le matériel est conforme, en ce qui concerne les paramètres analysés, aux conditions établies dans le Royal Décret 140/2003. Il a été évalué que l’on n’observe pas de réaction chimique du produit à 20 ppm de chlore, que le produit est conforme à ces conditions établies dans le Royal Décret 140/2003.

Certyfikat dopuszczający do kontaktu z WODĄ PITNĄ
Certyfikat Applus dla TECNOCOAT P-2049 potwierdza, iż zbadane parametry materiału spełniają wymagania ustanowione w Real Decreto 140/2003 (Dekret Królewski) Potwierdza się również, iż nie zachodzi żadna reakcja chemiczna produktu w stosunku do 20 ppm chloru, produkt spełnia wymagania dotyczące tego parametru określone w Real Decreto 140/2003.

21

Certificat pour contact avec des aliments: ÉTHANOL
La membrane TECNOCOAT P-2049 dispose d’un certificat délivré par Applus qui déclare que la migration en contact avec l’ÉTHANOL est inférieure à la limite globale permise selon le RÈGLEMENT (UE) No 10/2011. On peut donc conclure que la membrane TECNOCOAT P-2049 est un revêtement adéquat et efficace pour le revêtement et l’étanchéité de réservoirs de vins, bière ou liqueurs.

Certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością: ETANOL
Membrana TECNOCOAT P-2049 posiada certyfikat wydany przez Applus, w którym oświadcza się iż migracja w kontakcie z ETANOLEM jest mniejsza niż łączny limit zezwolony przez ROZPORZĄDZENIE (UE) Numer 10/2011. Dlatego też dochodzi się do wniosku iż membrana TECNOCOAT P-2049 jest właściwą i efektywną powłoką dla pokryć i hydroizolacji zbiorników z winem, piwem i likierami.

PURE POLYUREA TECNOCOAT P-2049

Gamme de produits
Nous vous décrivons la gamme des produits TECNOPOL les plus utilisés dans nos systèmes d’application. Si vous désirez voir toute la gamme de produits ainsi que leurs fiches techniques, les feuilles de sécurité et les certificats, allez sur le site www.tecnopol.fr

PRÉPARATION DE LA SURFACE | PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DESMOSEAL MASILLA-PU
Mastic de polyuréthane à un seul composant

TECNOBAND 100
Bande de support
Bande adhésive à froid déformable transversalement, composée d’une couche viscoélastique recouverte d’un ‘Non Tissé’. Il permet l’adaptation à la forme du support.

Mastic de polyuréthane à un seul composant qui sèche rapidement en contact avec l’humidité de l’atmosphère, formant un produit de scellement avec un module d’élasticité entre moyen et élevé.

Masa poliuretanowa jednoskładnikowa
Masa poliuretanowa jednoskładnikowa, która szybko utwardza się w kontakcie z wilgocią w atmosferze, tworząc uszczelniacz o średnio-wysokim stopniu elastyczności.

PRIMER EP-1020
22

Przylepna taśma na zimno odkształcana poprzecznie, składająca się z warstwy lepko-sprężystej powleczonej ‘Włókniną’. Podłoże z ‘Włókniny’ pozwala na dostosowanie się do kształtu powierzchni.

Taśma wzmacniająca

Résine epoxy 100% solide

Résine d’une grande dureté avec une prise rapide qui, une fois mélangée avec diverses charges (granulats ou carbonate de calcium) est appropriée pour le remplissage de fissures et de creux. Twarda i szybko przygotowywana żywica, która zmieszana z różnymi produktami (kruszywo lub węglan wapnia) jest idealna do wypełnień pęknięć i wgłębień.

Żywica epoksydowa 100% stała

Primaires | Podkłady PRIMER PU-1050 & PUc-1050
Primaire de polyuréthane 100% solide
Primaire à deux composants de polyuréthane à faible viscosité. Il est spécialement conçu pour augmenter l’adhérence des systèmes DESMOPOL et TECNOCOAT sur des supports poreux : béton, mortiers... Środek gruntujący dwuskładnikowy poliuretanowy o małej lepkości. Specjalnie zaprojektowany aby zwiększyć przyleganie systemów DESMOPOL i TECNOCOAT na podłożach porowatych: fundament, zaprawy murarskie...

PRIMER EPw-1070
Primaire epoxy base eau
Primaire à deux composants, fluide, epoxy et à base d’eau. Spécialement conçu pour augmenter l’adhérence des systèmes DESMOPOL et TECNOCOAT sur des supports non poreux. Środek gruntujący dwuskładnikowy, ciekły, epoksydowy na bazie wody. Specjalnie zaprojektowany aby zwiększyć przyleganie systemów TECNOFLOOR, DESMOPOL i TECNOCOAT na podłożach nieporowatych.

Środek gruntujący poliuretanowy 100% stały

Środek gruntujący epoksydowy na bazie wody

MEMBRANE LIQUIDE, PROTECTRICE ET ETANCHEITE | MEMBRANA CIEKŁA, OCHRONNA I WODOSZCZELNA

Gama produktów
Prezentujemy Państwu tylko niektóre przykłady z gamy produktów TECNOPOL najczęściej używane w naszych systemach instalacji. Jeśli życzą sobie Państwo uzyskać informacji dotyczącej całej gamy produktów, jak również ich kart technicznych i bezpieczeństwa zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.tecnopol.es

Membrane de polyurée pure | Czysta polyurea membrana
Membrane de polyurée 100% pure
Elastomère de polyurée pure à deux composants qui, une fois appliqué, donne un revêtement étanche sans jointures, continu et complètement collé au support; il possède une haute résistance à l’usure et à l’abrasion, ainsi qu’au contact avec des produits chimiques.

TECNOCOAT P-2049

Elastomère de polyurée pure à deux composants à haute élongation qui, une fois appliqué, donne un revêtement étanche sans jointures, continu et totalement collé au support.

TECNOCOAT P-2049 EL Memb. de polyurée 100% pure et élastique (>600%)
Membrana 100% czystego polimocznika i rozciągliwa (>600%)

Membrana 100% czystego polimocznika
Elastomer czystego polimocznika dwuskładnikowy, który po zastosowaniu zapewnia wodoszczelne pokrycie bez łączeń, ciągłe i całkowicie przylegające do podłoża; o wysokiej odporności na zużycie i korozję, jak również w kontakcie z substancjami chemicznymi.

Elastomer czystego polimocznika dwuskładnikowy o dużym stopniu rozciągliwości, który po zastosowaniu zapewnia wodoszczelne pokrycie bez łączeń, ciągłe i całkowicie przylegające do podłoża.

COUCHE DE FINTITION | WARSTWA WYKOŃC ZENIOWA TECNOTOP 2C
Vernis de polyuréthane aliphatique
Vernis de finition de polyuréthane aliphatique à deux composants pour le traitement, la décoration et la protection de revêtements au fini brillant. Il forme une pellicule dure, résistante, continue. Conçu pour des zones de circulation de véhicules.

23

Lakier poliuretanowy alifatyczny
Lakier poliuretanowy alifatyczny dwuskładnikowy do obróbki, dekoracji i ochrony nawierzchni z połyskiem. Tworzy powłokę twardą, silną i ciągłą. Zaprojektowany dla obszarów ruchu drogowego.

Vernis de polyuréthane aliphatique
Vernis de polyuréthane aliphatique à deux composants pour le traitement, la décoration et le revêtement de zones en contact avec des eaux chlorées (certificat RD/140/2003), même en immersion (piscines, aquariums, bassins...)

TECNOTOP 2CP

TECNOPLASTIC C & F
Finition antidérapante Kupon zakończyć
Plastique micronisé spécialement sélectionné pour texturer vernis et revêtements époxy et obtenir des revêtements avec un fini antidérapant. Plastik mikronizowany specjalnie wybrany, aby nadać konsystencji lakierom i nawierzchniom epoksydowym i otrzymać nawierzchnię z wykończeniem anti-slip.

Lakier poliuretanowy alifatyczny
Lakier poliuretanowy alifatyczny dwuskładnikowy do obróbki, dekoracji i nawierzchni terenów gdzie występują wody chlorowane (certyfikat RD/140/2003), nawet w zanurzeniu (baseny, akwaria, stawy, ...)

Certified company:

Member of:

Distribué par / Dystrybutor:

TECNOPOL SISTEMAS, S.L.
c/Premsa, 5 · Pol. Ind. Z CP: 08150 · Parets del Vallès · Barcelona (Spain) Telf. (+34) 93 568 21 11 · Fax. (+34) 93 568 02 11 e-mail: info@tecnopol.es · www.tecnopol.es

@tecnopol_stms