Vous êtes sur la page 1sur 74

அரச பகததறிவப பாசைற-SUJATHA

உளன எனில உளன அவன உரவம இவவரவகள


உளன அலன எனில அவன அரவம இவவரவகள
- திரவாயொொாழி\\

ஸரஙகததில அவவபோபாத ைவணவததககம பாரபபனியத தககம


எதிரபபககரலகள எழம. நாஙகள கீ ழசசிததிைர வத
ீ ிககாரரகள… அைதக
கணடொகாளளாொல தொாஷாகததான எடததகொகாளோவாம. சாததார வத
ீ ி
மைலயில திராவிடக கழகப ொபாதககடடம அவவபோபாத நைடொபறம.
தநைத ொபரயார ோபசவத ொதறகவாசலில ோகடகம. ராொைனயம
கிரஷணைனயம ரஙகநாதைனயம சில சஙகடொான ோகளவிகள ோகடபார.
திரசசி நகரதைதப பகததறிவபபாசைற எனோற அவரகள ொசாலலிக
ொகாணடாரகள. சினனககைடவத
ீ ி மைலயில இரநத கரமபாய கைடயில
பைழய பததகஙகள வாஙகச ொசலோவன (வரீொாமனிவரன ‘சதரகராதி’ பைழய
பதிபப அஙோகதான கிைடததத). அபோபாத பகததறிவக கரததககள
ஒலிொபரககியில காதில விழம. திராவிடக கழகதைதச சாரநத பணணனார
எனபவர சிததிைர வத
ீ ியில வட
ீ வாஙகிகொகாணட பாலசபைள ொசயதார. பால
வியாபாரதைதயம பாரபபன ொவறபைபயம கலககவிலைல. பாரபபன எதிரபபக
கடடஙகளகக அடககட தைலைொ தாஙகவார. சிலககில கறபபச சடைட
ோபாடடக ொகாணடரபபார. அவர ொைனவி பாடடயடன தினம ராததிர
நிலொவாளியில ோபச வரவாள. ‘‘எனனட… உன பரஷன ொபரொாோள
இலைலஙகறானாோொ?’’

‘‘அத எோதா ொசாலலிககிடடரககம.’’

‘‘ொபரொாள எபடர, இலைலனன ொசாலலபோபாகம… ஒரநா அவைனக


ோகடடச ொசாலோலன… நீதான ோகோளணடா.’’

‘‘பாடட, அவாளலாம நாஸதிகாள’’ எனோபன.

‘‘சாரவாகன ொாதிரயா?’’

‘‘அொதனனோவா எனககத ொதரயாத. அவாளலாம நாஸதிகாள.’’

‘‘எனன எழோவா… பாலல தணணி கததாொ இரநதா சர ோகாதாவர..’’

‘‘ோகாைதயமொா, நான எபபனாசசியம உனககப பாலல தணணிவிடடக


ொகாடபபனா… களளிசொசாடட ொாதிர ொகாடககறனா, இலைலயா?’’

‘‘ஆொா… ஊததறசசோய அநதப பககம ொதரயறத கணணாட ொாதிர’’ எனற


பாடட ொசாலவாள.

பணணனார ொாசம பால பணம வாஙக வரமோபாத சிலசொயம ‘‘நாைளகக


வாோயமபா… இனனம ொணியாடர வரைல.’’

‘‘நாைளககத திரசசில ொபாதக கடடம பாடடயமொா… அவசரோொ இலைல…


நீஙக எபபோவணா கடஙக’’ எனபதில எநத பிரொாண ொவறபபம இரககாத.

‘‘ொபரொாள இலைலனன ொசாலறியாோொ நீ?’’

‘‘அொதலலாம ொீ டடஙல பாடடயமொா. எளதி ொவசசைதப படககிோறன.’’

‘‘அதான பாதோதன… நீ ொராமப சாதவாசோச… கடொிைய எலலாம


கததிரபோபனனியாம.’’

‘‘யாோரா பரளி பணணிரககாஙக. பாடடயமொா, ஒணண ொசாலோறன


ோகடடகக… கடொிைய அறபோபஙகறத உஙக பாபபாரசாதிப ைபய&ன!’’

அவர கறிபபிடடத ‘அரச பகததறிவப பாசைற’யின தைலவன ஆ.வி.


அரசைவ. அவன ொபயர ஆ. வரதராஜன. எனகக ொரணட மனற கிளாஸ
சீனியர. ோநஷனலில பி.ஏ. படததான. திரசசியில தனியார கமொபனி ஒனறில
ஆடடட ராக ோவைலயில இரநதான. ராஜன ஸகலககம டபிஜி கைடககம
நடோவ இரநத எநத வட
ீ எனற சரயாக ஞாபக ொிலைல. மன&னறக சரநத
கைர ோவயநத அரதான வட
ீ களில ஒனற. திணைணயம ொபரசாக இரககம.
சவரல சாயநத ொகாளள வடடொாக இரககம. விளகோகறறவதறகாக
பிைறகள இரககம.

அரச அழகாக இரபபான. எனைனப பாரததால எபோபாதம பனனைகபபான.


‘‘எபோபாத சஙகததில ோசரப ோபாகிறாய?’’ எனற ோகடபான.

அநத சஙகததின ொபயர அரச பகததறிவபபாசைற. ைதரயொாக ோபாரோட


ோபாடடரநதான.

ரஙக கைடகக வரவான. அவன ோபசைச உனனிபபாகக ோகடடக


ொகாணடரபோபாம. ொாரகஸ, ொாஜினி, ரஸஸல எனொறலலாம ோபசவான.
சாரவாகத தததவதைதப பறறியம ொபௌதததைதப பறறியம விஸதாரொாகப
ோபசவான.

ரஙகதான பளிசொசனற ோகடடான.

‘‘வரத, நீ எனனதான ொசாலல வோர?’’

‘‘எனைன வரதனன கபபிடாோத.. ஆ.வி. அரச நான.’’

‘‘ஆ.வி. அரோசா… அத எனன படலஙகாய அரோசா… நீ எனன ொசாலல வோர..?


ொபரொாள இலைலனனா?’’

‘‘ொபரொாள ொடடம இலைலடா.. சிவன, பிரமொா, கிரஷணன, ராொன யாரம


இலைல. கடவள இலைல… எலலாோொ மடக கரததகள… ொககள ொனதில
பயதைத உணடாககி காச பிடஙகற உததிகள.’’

‘‘அபப எநதப ொபரொாைளத தான இரககறதா ஒபததககோற?’’

‘‘ோடய! ொபரொாோள இலைலஙகறாணடா சமபா.’’

‘‘ொபரொாோள இலலயா?’’ எனறான வியபபடன. ரஙகவகக அைத நிைனததப


பாரககககட மடயவிலைல.

‘‘இலைல.’’

‘‘பினன சீரஙகம ோகாயில, ரஙகநாதர, ஏகாநத ோசைவ, உறசவம, ைததோதர,


பஙகனி ரதம, கதிைர வாகனம, நிதயபபட, திரொஞசனம எலலாம
ோவஸடா?’’

‘‘ோவஸட ொடடம இலைல… பிததலாடடம.’’

‘‘எனனடா இபபடச ொசாலலறான… வரத, நீ எனன வமசம ொதரயொா?


உஙகபபா ஆராமத ஐயஙகார ோகடடா ொராமப வரததபபடவார..’’

‘‘எஙகபபா ஆராமத ஐயஙகாரஙகறதககாக நான அவர கரதைதொயலலாம


ஏததககணமன எஙக ரல?’’

‘‘கிடககடடம… ோபாரட ோபாடடரககிோய… பகததறிவ பாசைறனன… எனன


ஆகடவிடட?’’
‘‘பரடசிக கரததககைள ொொௌ¢ள ொொௌ¢ள நம சிறவரகளகக ொனசில
பதியறா ொாதிர ொகாடககபோபாோறன.. அவரகளககச சிநதனா சகதிைய
உணடாககி எைதயம ோகளவி ோககக ொவககபோபாோறன. அதககததான
பசஙகைளத ோதடணடரகோகன.’’

‘‘பசஙக வரவாஙகற?’’

‘‘வராொ பினன…’’

‘‘ஆளகொகார ோலககா உரணைட ொகாடததா லாலகடகககட வநதர


வாஙக.’’

‘‘எனகக ோோாபபிலைல’’ எனறான ரஙக.

‘‘பாோரன… சனிககிழைொ மதல கடடம.. அபபறம கீ ழவத


ீ ில கடொி ஒழிபபப
ோபாராடடததில ஜிடட ொவசசிரககவஙகைள எலலாம கததரககபோபாோறன.’’

ஆசசரயொாகோவ இரநதத சனிககிழைொ… சிததிைரத ோதர நிைலயில பட ஏறி


உயரததில கடடம ோபாடடான. நிைறயோவ கடடப ைபயனகள
வநதிரநதாரகள. எலோலாரககம ரவா உபபொா, ட. அவரகள எலோலாைரயம
உடகாரைவதத -

‘‘சிறவரகோள! இபப நாொ பாடப ோபாறத கடவள வழ


ீ தத.’’

‘‘தபபா ொசாலறங
ீ க ொாொா… கடவள வாழதத.’’

‘‘வாழதத இலைல… வழ
ீ தத!’’

‘‘ோசசசா, அத ோவற கடவளடா.’’

‘‘கடவோள இலைலனன உஙகளகக எலலாம நிரபிககப ோபாோறன.’’

‘‘எபட ொாொா?’’

‘‘இனனிகக ரஙகநாதர கதிைர வாகனொாடா?’’

‘‘கரட வாகனம ொாொா.’’

‘‘எோதா ஒணண… அவர இஙக வரபோபா அவைர வாயில வநதபட


திடடபோபாோறன… டாோபாடட திடடபோபாோறன… திடனா எனன ஆகம?’’

‘‘உமொாசசி கணைணக கததிடவார’’ எனறான ஒர வாணட.

‘‘அவரககக ோகாபம வரமபடயா, எநத ொானஸதனம ொவககபபடம படயா


எலோலார மனனாலயம சததமோபாடடத திடடபோபாோறன… ொபரொாள இரநதா
எனன ஆகம ொசாலல?’’

கடடப ைபயன ொறபட ‘‘கணைணக கததிரவார’’ எனறான.

‘‘கததைலனனா?’’

‘‘ோவற எதாவத பணணிரவார’’ எனறான இனொனாரவன.

‘‘பாககலாம… நீஙக எலோலாரம ொபரொாள வரபப இஙக வரணம.’’

கடடம கைலநததம ரஙக அவைனக கைடககக கபபிடடான. ‘‘வரத,


ைபததியககார ோவைலொயலலாம பணணி ொசொ உைத வாஙகப ோபாோற…
இொதலலாம சாததாரவத
ீ ில ட.ோக. ொீ டடஙோகாட ொவசசகோகா… அஙக ோபாயப
ோபசறியாோொ… எனனடா வரத வமசத தோராகமடா இத… உததர சிததைர
வத
ீ ில ோவணாமடா… ஒணணகிடகக ஒணண ஆயி உனைன ஜாதிபரஷடம
பணணி கழதைதப பிடசசத தளளிடவா.’’

‘‘பாககலாோொ!’’

‘‘ஏணடா உனகக இபபடப பததி ோபாறத…’’

‘‘நீஙகளலாம சிநதிககத ொதரயா தவஙக… சிநதிகக ொறககறவஙக.. ோகாயிோல


பணம பிடஙகிக ோகாயில.’’

‘‘ஏய… வரத ஒரதடைவ ொபரொாள ோசவிககப ோபாயிரககான… ொபரய கய


இரநதிரகக. ொணியககாரரம நமொ உபயககாரரம தடபபச சஙகிலிையக
கழடடடட பததோபைர ொபரொாள ோசவிகக அைழசசணட வநதிரககார. அதான
ொபரொாள ோொல ோகாவம.’’

‘‘நாஙகளலாம மககால ொணியா காததிணடரகோகாம… இவரகக எனன


சலைக? ொபரொாளகக மனனால எலோலாரம சொமஙகறா.. இைதககடத
தடகக மடயைல இவரால… இவர எனன ொபரொாள? ைகயாலாகாதவர…
சநநிதிையவிடட எறஙகி வநத அநத உபயககாரைரச சவிடடரகக
ோவணடாோொா?’’

‘‘கலியகததில அொதலலாம ொகைடயாத வரத. திோரதாயகததில தாணடா


ொபரொாள ோநரல வரவார. ொனஷ ரபததில வரைத இபபலலாம
நிறததிடடார. கலகி அவதாரம இனனம ஆகைல.’’

‘‘ஏன… ஏன?’’

‘‘அபபடததான.’’

‘‘ஏனனா ொபரொாள இலைல… ொறபிறவி இலைல.’’

‘‘ோவற எனனதான இரகக? ொபாசசம பளியஙகாயொா?’’

எலோலாரம சிரகக…

‘‘உஙகளகொகலலாம விவஸைத கிைடயாத… சிநதைன ொழஙகிப ோபான


ஜனொஙகள.’’

‘‘எதககம ஜாககிரைதயா இரநதகோகா… ொசொ உைத படபோபாோற.’’

அரச தன பணைல ொபரொாள கரடவாகனததில வத


ீ ிவலம வரமோபாத
அறததபோபாடடான. அவைரக கணடபட திடடனான. ‘‘நீ உரபபடவியடா’’
எனற டா ோபாடடத திடடனான. அைத யாரம கவனிககவிலைல.
‘‘ொளிைகககைட ரஙகநாதனகக வரத ொகாடதத கடைனத திரபபிததராததால
திடடகிறான’’ எனறனர.

ஒரமைற அவன தநைத ஆராமத ஐயஙகார ரஙக கைடகக ஸடவ திர


வாஙக வநதிரநதார.

‘‘வரத, இஙக வநதானா?’’

‘‘வரத இலைல… ஆ.வி. அரச.’’

‘‘எதககததான இபபட பததி ோபாறோதா அவனகக… ஏமபா, நீஙகலலாம


ொசாலலககடாோதா?’’

‘‘அவன ோகாைவயா வாதாடறத எஙகளகோக சநோதகம வநதரறத ொாொா.’’


‘‘ஒர கலயாணதைதப பணணி ொவசசடஙோகா ொாொா.’’

‘‘நிசசயம ஆயடதத… அைதச ொசாலலததான வநோதன.’’

‘‘ொபாணண யார?’’

‘‘அமொா ொணடபம ோராட ோபாற வழியில பதசா தாததாசசாரயார காலனி


வநதிரகோக.. திரொஞசன காோவர தாணட.. அஙக இரககா.’’

‘‘ோபர ோலாசனாவா?’’

‘‘ஆொாம… எபபடத ொதரயம?’’

‘‘அவ அபபா எனகக ஒணணவிடட ொாொா உறவாககம ஓய’’ எனறான ரஙக.

‘‘அநதப ொபாணண நமொ வரதககத ோதாதபபடொா ரஙக?’’

‘‘அவா எனன ொசாலறா?’’

‘‘கடககோறஙகறா..’’

‘‘வரத ஒர நாஸதிகனன ொசாலலிட டஙகளா?’’

‘‘அொதலலாம ொசாலலைல… நீ ோபாயச ொசாலலிடாோத.’’

‘‘ொசாலல ோவணடாோொா?’’

‘‘எலலாம கலயாணததககபபறம சரயா ோபாயடமன ொொயய ஐயஙகார


ொசாலலிரககார.’’

அவர ோபானதம ‘‘ரஙக, அநதப ொபாணண எபபடரா?’’

‘‘ொராமப பகதிடா… நால ோவைள ோகாயிலககப ோபாகம.. ஒர பறபபாடைட


விடாத.. தினம வத
ீ ிப பிரதடசணம பணணம… பாததிரபபிோய.’’

‘‘ஓ… அநதப ொபாணணா! அைதப ோபாய இநத நாஸதிகனககக கலயாணம


ொசயத ொவககிறாளா… எபபட ஒபததணடா?’’

‘‘அதான ஆராமத ொசானனாோர… அவாகிடட இைத ொைறசசிரககா.’’


‘‘அநியாயமடா.’’

‘‘வரதககச ொசாதத நிலபலனகள எலலாம உணட. நாததிகனா இரநதா


எனன?’’

இதறகள வரத வநத ோசரநதான. ‘‘ரஙக, அவா ோபபபரல என ோபர


வநதிரகக பார’’ எனற கடடனான.

திரவரஙகததில சனாதனிகளின ோகாடைடயில ஒர பகததறிவக கரல..


ஆ.வி. அரச எனபவர தீவிரொான ஐயஙகார பாரபபன இனதைதச ோசரநதவர
எனபத இஙக கறிபபிடத தககத எனொறல லாம ொசயதி ோபாடட அவன
ோபாடோடா ோபாடடரநதத.

‘‘வரத, உனககக கலயாணொாோொ?’’

‘‘யாரறா ொசானனா?’’

‘‘உஙகபபாதாணடா.’’

‘‘ஆொடா… அமொா ொணடபம ோராடடல ஒர ொபாணண பாததிரககா…


ோராசனாோவா, ோலாசனாோவா ோபர.’’

‘‘அநதப ொபாணண ொராமப பகதியளளவடா… சககரததாழவார ோகாயில, தாயார


சநநிதி எலலாததக கம தினம ோபாறவ.’’

‘‘எலலாதைதயம ொாததிரலாம ரஙக.’’

‘‘எபபட?’’

‘‘ோபசிோய எனனால யாைரயம கனவினஸ பணணமடயம. அதகக மனனாட


இநதக கடொி நீககப ோபாராடடம ஒணண பாககியிரகக… கீ ழ வத
ீ ில
யாராரறா கடொி?’’

கடொி வழகொகாழிநதொகாணடரநத காலகடடம அத. அஙொகானற


இஙொகானறாக அத காரட வட
ீ டகக எடடாவத இரபததாற ஏ வட
ீ டல
பபபககடட எனபவனம எஙகள வட
ீ டகக அடதத வட
ீ டல ஒரவனம
சாவகாரவட
ீ ட நானகாவத வட
ீ டல இரநத தவரமபரபபதைர எனகிற
தைரராஜனம கடடககடொி ைவததிரநதாரகள.
ொசாலல ொறநதவிடோட&ன.. அநத ோலாசனாவின தமபி விஜயராகவனம
ைவததிரநதான. ஒனறிரணட ோபர வடகக வத
ீ ியில ைவததிரநதாரகள.

‘‘கடொிைய அறககலாமனா அதிகம ஆடகள இலைலோயடா… உன உடபி


ொசசின&ன கடொி.’’

‘‘அைத ொவடடனாததான கலயாணம! பபபககடடையயம தயாரா இரககச


ொசாலல… எநத நிொிஷததிலயம கததரசசிரோவன’’ எனறான. ஆ.வி. அரச.

பபபககடட, ‘‘இத எனனடா வமபாப ோபாசச? என தைலொயிர, என கடொி…


இைத ொவடடறதகக இவனகக எனன உரைொ? அநியாயொா இரகோக.’’

‘‘அவன கிறககடா… எதககம நீ ொகாஞச நாைளககக கீ ழவாசல பககம வராொ


ோகாடைடலிரநத வரபப ோகாயிலககளள நைழஞச கீ ழ உததர வத
ீ ி
வடககவாசல வழியாக கீ ழவத
ீ ினன வநதர.’’

ஆ.வி. அரச ொதறகவாசல ைதயலகாரரடம ொசனற ஒர நலல கததிர


வாஙகிக காததிரநதான.

‘‘எஙகடா பபபககடடைய ஒர வாரொா காணம?’’

‘‘எஙக யாவத ஊரகக கீ ரககப ோபாயி ரபபான.’’

‘‘இலைலடா… எஙகிடடரநத பமொறான… அவைனப பாததா ொசாலல… அரச


காததணடரக கானன.’’

‘‘அவ அபபாகிடட ொசலலடடொா… அவனகிடடயா?’’

‘‘அபபாகிடடயம ொசாலல… அவர கடொிையயம ொவடடோறன.’’

‘‘அவர கடொி ொராமப சினனதரா… ொகாததொலலிக கடட ொாதிர.’’

வரத கலயாணததகக ொநதிரொொல லாம கடாத எனறான. ரஜிஸடரார.


ஆபஸ
ீ ில தி.க. தைலவரகள மனனிைல யில சீரதிரததக கலயாணம
பணணிக ொகாளள ோவணடம எனறான.

ஒரவழியாக அபபா தாோய எனற ொகஞசி அதிகாைலயில ைவதிகமம


ராககாலததில சீரதிரததக கலயாண மம ொசயதொகாணடான. அடககட
ொசசினன விஜியின கடடககடொிையப பாரததகொகாணடரநதான.

ோலாசனா ோதாறறததில அவனககப ொபாரததொாக இரநதாள. அரகக கலர


கைறபபடைவயம ொடசாரகடடம அவளககப பாநதொாக இரநதத. ஏகபபடட
நைக ோபாடடரநதாரகள. வரதவின கரம பிடதத ைகயில ொரோதானறி
ொசககச ொசோவல எனற பததியிரநதத. மககிலசினனதாக ைவரமககததி,
ஜைடபிலைல, நாொகாதத, சடட எலலாம அணிநத ோஷாககாக இரந தாள.
வரத அடககட அவைளோய பாரததகொகாணடரநதான.

அவள ‘அபபடப பாரககாோத’ எனற அதடடலாக அவைனப பாரததவிடடச


சிரததாள.

சினன வயசிோலோய ோவணடதல எனற திரபபதி ோபாய வநதாரகள. அரச


மதலில வரொாடோடன எனற ொசாலலிவிடடானா… ொாடககப ோபாய அவைன
ோலாசனா ொகஞசிக ோகடடதில தவிரகக மடயாொல அவரகைளத ொதாடரநத
ொசனறான. அஙோக ோபாயம திரபபதி ொபரொாைளத திடடனானாம.

‘‘இவவளவ ஏைழகள இரககறபப உனகக எதககத தஙகததில ரதம?’’ எனற


ோகடடானாம. திரபபதியில இரநத திரமபியதம அரசவின ோபாராடடம
தீவிரொாகிவிடடத. ஒர நாள பபபககடடையக கைடயில ைவததப
பாரதோதன.

‘‘எனன பபப, கிராபப திடரன?’’

‘‘இநதப ைபததியம ஊரககப ோபாற வைரககம ொாொா கிராபப ொவசசககச


ொசானனார. அனனிகக எனன ஆயடதத ொதரயொா ரஙக… வரத
ோபாடோடாககாரஙககட எனைனப பாரததடடான… ோபாடோடாககாரஙகைளக
கபடட பாயகைடலிரநத ொபரசா காடாத தணி ொவடடற கததரைய
எடததணட வநத இநத கணம கததரபோபனன தரததறான.. தபபிசோசன…
பிைழசோசனன ொாட எறிக கதிசோசன… பகததறிவ தினொாம… ஒர
கடொிையயாவத ொவடடோய ஆகணொாம… நாநதான அமடோடனா.. ஆைளப
பார.’’

‘‘அபறம எனன ஆசச?’’

‘‘அநதப ொபாணண அரைொயான ொபணணடா… ோலாசனா வநத


எஙகமொாகிடட ொனனிபபக ோகடடத. அமொா விடவிடனனவிடடா. ‘உன
ஆமபைடயான எனனனன நிைனசசிணடரககான… திரசொொனலாம. திரசசில
ொவசசககச ொசாலல… இலைல, உஙகாததககளள ொவசசகோகா… அடதத
தடைவ ோபாலீ ஸ ஸோடஷனல பராத ொகாடதத ைகல விலஙைக ொாடட
ஊரோகாலொா அைழசசணட ோபாவானன ொசாலல… எஙகாததக காரைர
உனககத ொதரயாத… பாததா சாதவா இரபபார… பாஞசா பலி..’

‘ொனனிசசககஙோகா ொாொி.. இனிோொ இநத ொாதிர நடககாத.’

‘ஏணட, உன ஆமபைடயானகக இபபடப பததி ோபாறத?’

‘எனன பணறத ொாொி… கலயாணததபபகட அவாததில யாரம இவர


இபபடபபடடவரன ொசாலலைல..’

‘ஏொாததிக கலயாணம பணணிடடாளா! சககரததாழவாரகக ோவணடகோகா…


நாபபதொதடட நாைளகக எலொிசசமபழ மடல ொநயவிளகக ஏததிணட ோபா…
பததிையக ொகாடபபார.’

‘பாககலாம ொாொி.’

‘ொததபட எபபட?’

‘ொததபட நனனாததான ொவசசிணடரககார. பராசகதி, ஓரரவ, ோவைலககார


சினிொாககக கடடணட ோபானார. லாலா கைடல அலவா வாஙகித தரார.
தவறாொ கனகாமபரம, கதமபம, ொலலிபப, பிசசிபப எலலாம வாஙகிணட
வரார. அத எனனோொா கடொிையக கணடா ொடடம ஆோவசம வநதடறத…
கததரகோகாைலத தககறார.’

‘எலலாம சரயா ோபாயடம.. உஙகாததககாரர எனன நடசததிரம?’

‘உததரடடாதி.’

‘இபபடததான படததம… பஙகனிககளள சரயாயடம.’

‘பஙகனி வைரககொா.. ோ¨ம.’

‘ஏன?’

‘வரவர ஜாஸதியாயிணட வரத… அடதத தடைவ வடகைலயார ொொாடைடப


பாடடகளகொகலலாம படடபபடைவ கடடககச ொசாலலப ோபாறாராம. இத
எஙக ொகாணட விடோொானன பயொா இரகக.’
‘சககரததாழவார ோகாபதைதக கிளபபாொ இரககச ொசாலல… பொிோய
தாஙகாத… பசினாபபல இரகோக மஞசி… உணடாயிரககியா?’

‘ஆொாம ொாொி.’

‘எததைன ொாசம?’

‘நால.’

‘இரணயகசிபவககப பிரகலாதன ொபாறநதாபபல உனகக ஒர பிளைள


ொபாறநத அபபைனத திரததடடம… ஒர நைட ஆததில மரதயஞசய
ோோாொமம சதரசன ோோாொமம பணணிட.’

‘ஐோயா… எனைன பலிோபாடடரவார.. அொாவாைசகக அபபாவகக


ோதாபபனாரககத தரபபணம பணணிொவகக வர வாததியார சவாொிகைள
எலலாம விரடடறார?’ ’’

வரத சிநதைனயாளரகள ொாநாடடகக ொசனைனககப ோபாயிரநதோபாத


அவனகக ஒர அழகான ஆண கழநைத பிறநதத. அதறக ோலாசனாவின
அபபா ோகாவிநதராஜன எனற ொபயர ைவகக விரமபினார. வரத அதறக
இஙகரசால எனற ைவகக ோவணடம எனறான. கைடசியில ோலாசனா
அடதத....

பா பஜி -Sujatha

யாரளர கைளகண அமொா


அரஙகொா நகரளா&ன!
- திரொாைல\\

அொொரககா ொசனறிரநதோபாத 1999-ல ொபரகலி பலகைலககழகததில தொிழ


இரகைகையத தவககிைவததப ோபசச ொசானனாரகள. ஜாரஜ ோாரட ோபானற
அறிஞரகளம பல அொொரககத தொிழரகளம தொிழ ொாணவரகளம
வநதிரநதனர. ோதநீர இைடோவைளயினோபாத ஒரவர எனைனோய பாரததக
ொகாணடரநதார. என வயசதான இரககம. ‘இவைர எஙோகோயா
பாரததிரககிோற&ன..’ எனற என அததைன நயரானகளிலம ோதட&னன.

அவோர அரகில வநத, ‘‘ரொொமபர ொீ ? ஐ’ம பாபஜி!’’


‘‘ைொகாட! பாபஜி… ோடய இஙோக எனன ொசயகிறாய?’’ மனொயிைர
இழநதிரநததால சடொடனற கணட பிடகக மடயவிலைல. ொனசககள
அடரநத மடைய ைவததப பாரதத அடதத கணோொ, அைடயாளம
ொதரநதவிடடத. ஐநதாவதிலிரநத பி.எஸஸி வைர என கிளாஸோொட.

‘‘நான அொொரககா வநத பதிைனநத வரஷொாகிறத. ொபரகலியில நான


இபோபாத ஆராயசசி பணணிக ொகாணடரக கிோறன.’’

‘‘இஸ இட? கிோரட!’’

‘‘நீ ொபரய எழததாளனாகிவிட டாயாோொ… என கைதைய எழதி னாயா?’’

‘‘இலைல… இனனம இலைல!’’ எனோறன.

‘‘நீ ொடடம அனைறகக எனகட எஸ.ஆர.பி. காலில விழ வரவிலைல


ொயனறால… இநத உலகம ஒர நயோராபாரொாகாலஜிஸைட இழநதிரக கம.
எஙோகயாவத ஏ.ஜி. ஆபஸ
ீ ில கிளாரககாக இரநதிரபோபன!’’ எனற எனைனக
கடடஅைணககாத கைறயாகத ோதாளோொல ைகோபாடட கிளாைஸ
உயரததினான. அவன அொொரகக ொைனவி, அவைனவிடப ொபரயவள ோபால
இரநதாள. ‘‘ோஜன, ரொொமபர? ‘எனைனக காபபாறறி யவன’ எனற
ொசாலோவ&ன… ரஙகி!’’

‘‘ராஙகி! ஓ… யா! எபபட ொறகக மடயம? ப இதவைர எனனிடம அைத நற


தடைவ ொசாலலிவிட டாோய!’’ எனற ொசாலலி நகரநதாள.

கடடததிலிரநத விலகி ொொாடைட ொாடயில இரணட ோசைர இழததப


ோபாடட உடகாரநோதாம.

‘‘ரஙகி!’’ எனைனக கடடத தழவிகொகாணட மதகில தடடக ொகாடததான.

‘‘லாலகட பாசஞசர - ஆபஸ


ீ ரஸ டொரயன. பிஆரஎஸ. திஸ இஸ
அனபிலீ வபிள. நானம நீயம ொபரககிலியில. நீ எழததாளனாக; நான
ஆராயசசியாளனாக!’’

ஆபஸ
ீ ரஸ டொரயன!

திரசசி ஜஙஷனகக லாலகடயி லிரநத பறபபடட ஸரஙகததககச சரயாகக


காைல ஒனபத எடடகக வரம லாலகட பாசஞசைர, நாஙகள ‘ஆபஸ
ீ ரஸ
டொரயன’ எனோபாம. மனிசிபாலிடடயில ஒனபத ொணிகக சஙக பிடபபாரகள.
கீ ழசசிததிைர வத
ீ ியிலிரநத அபோபாத பறபபட டாலகட ஆராொாக ஸோடஷன
ோபாயச ோசரநதவிடலாம. எனனடன பாபஜியம வரவான. இரவரம சினன
வயசிலிரநத ஒோர கிளாஸ. ஒோர வயத. பவராகவன எனற நிஜப ொபயர
ொசாலலி யாரம அைழப பதிலைல. எலலாரககம பாபஜிதான. நனறாகப
படபபான. பாடவான. நனறாக கிரகொகட ஆடவான. அபோபாொதலலாம
தொிழநாடடோலோய கிணட, அணணாொைல, காைரககட எனற மனற
இனஜினய
ீ ரங கலலரகளதாம. ஃபாரவாரட கிளாஸ எனபதால இனஜினய
ீ ரங
ஸீட கிைடககாதவரகள பி.எஸஸி பிஸிகஸ ோசரநோதாம. கிளாஸில
பககததில பககததில உடகாரோவாம. ொராமப ொடசஞசி இலைல. அவவபோபாத
சிகொரட கடககத தயஙகொாடடான. உறசாகொாகப ோபசவான. யாைரயம
கிணடல பணணொாடடான. எைதயம அலசிபபாரதத அறிநதொகாளவான.
பாபஜியம நானம ரயிலில உடகார ஸீட இரநதாலம கதைவத திறநத
ைவதத, காைலத ொதாஙகபோபாட டகொகாணட வழி நைடயில பயணம
ொசயவததான ொபரய சாதைனயாகக கரதோவாம. டவன ஸோடஷன
ோபாவதறக மன காலடயில காவிர ஓடம. இபோபாதோபால ொபணகைள ைசட
அடபபொதலலாம கிைடயாத. காரணம, ொபணகோள கிைடயாத.
ஸரஙகததிலிரநத ோோாலிகிராஸ கலலரகக அனபபொாடடாரகள. ோபானால,
‘சிஸடராககி விடவாரகள’ எனகிற அபததொான பயம. இநதிராகாநதி,
எஸ.ஆர.சி. கலலரொயலலாம அபோபாத இலைல. அதனால ொபணகளில
ோொறொகாணட படகக ொவக சிலோர ொசனைனகக அனபபபபடடனர. ஸரஙகம
ோகரளஸ ைோஸகலில எஸ.எஸ.எல.சி. படததபின வட
ீ டல
இரநதொகாணட கலயாணததககக காததிரபபாரகள. ைதயல கிளாஸ, இநதி
கிளாஸ, தவறாொல பாடட கிளாஸ, சிததிைர வத
ீ ிொயஙகம பாடடககார
நாணா வாததியார, அவரத பதர - பதரகள ோொறபாரைவயில ‘லமோபாதர’ைவ
ஆரோொானிய சரதியடன அபஸவரதைத இைறபபாரகள. சில ொபணகள
வயலின கறறக ொகாளவத பைன பிரசவிபபதோபால ோகடகம. பணககார
வட
ீ டப ொபணகள பரதநாடடயம கறறகொகாணட ைோஸகலிோலா ரஙகராஜா
ொகாடடைகயிோலா, ோதவர ோாலிோலா அரஙோகறவாரகள. ொறற ொபணகள
ஏோராபோளன, பாணட ஆடவாரகள. பளியஙொகாடைட கிளிததடட ஆடவாரகள.
நவராததிரகக அலஙகாரம பணணிக ொகாளவாரகள. ஒரததரகொகாரததர
ொரதாணி இடடகொகாணட, ‘உனககப பததிரககா… எனககப பததிரககா…’
எனற சரசைச பணணவாரகள. ோபார! இவவாற தினம தினம கலலரகக
பி.எஸஸி - பிஸிகஸ பாடம படகக ஜாலியாகச ொசனற ொகாணடரநத
பரவசொான நாடகளில, பாபஜியின வாழகைகயில ஒர ொபரமபயல அடததத.
மதல வரடம படகைகயில எஸ.ஆர.பி. எனனம எஸ.ஆர. பரோொசவரன
‘பராபரரடடஸ ஆஃப ோொடடர’ எடபபார. ொொாததம நாறபதைதநத நிொிஷ
வகபப. மபபத நிொிஷம ொசாலலித தரவார. பதிைனநத நிொிஷம ோநாடஸ
ொகாடபபார. அைத நாஙகள எழதிக ொகாளளோவணடம.
ஒர மைற பாபஜி ோநாடடப பததகம எடதத வரவிலைலோயா, ோபனா
ொபனசில இலைலோயா… உடமப சரயிலைலோயா - ஏோதா ஒர நியாயொான
காரணததககாக எலோலாரம எழதிக ொகாணடரகக… இவன ொடடம
கனனததில ைக ைவததப பககததில எழதிக ொகாணடரநத எனைனப
பாரததக ொகாணடரநதான. ோஜாசப காோலஜின பி.எஸஸி வகபபைறகள
காலரயாக இரககம. நவராததிர ொகால ொாதிர உடகாரநதிரபோபாம.
ொாணவரகள எலலாரம விரவைர யாளர கணணககத ொதரவார கள. மன
ொபஞசின பின பமொ மடயாத.

எழதாத பாபஜிைய, எஸ.ஆர.பி. ோநாடஸ ொகாடபபைத நிறததிவிடடப


பாரததார: ‘‘எனி பராபளம?’’

அவரககச சறற ொாறகண. ொாணவைனப பாரககிறாரா, கடகாரத ைதப


பாரககிறாரா எனபத சிலோவைள கழமபம. பாபஜி எனைனததான ோகடகிறார
எனற எணணி, என மகதைதப பாரததான.

‘‘ய வித தி பள ஷரட! ய…’’ எனறார. ‘‘வாடஸ ோிஸ ோநம ொானிடடர?’’

பாபஜிதான நீலசசடைட.

‘‘ஆர. பவராகவன ஸார…’’

‘‘எழநதிர!’’ எனறார. எழநதான.

‘‘உடமப சரயில ைலயா?’’

பாபஜி தைலயாடட னான. நனறாகப படபபா&ன தவிர, இஙகிலீ ஷ வராத.


நாககப பரள விலைல.

‘‘பின ஏன ோநாடஸ எடததக ொகாளளவிலைல? உனகக எலலாம ொதரயம


எனறால கிளாஸ§கக எதறக வரகிறாய? எனனால அறியாைொைய ொனனிகக
மடயம. அலடசியதைத ொனனிகக மடயாத!’’ எனற இஙகிலீ ஷில
பிளநதகடட நலலபாமப ோபால மசசவிடட பாபஜிைய ொவளிோய அனபபினார.

நாஙகள ஒரததனகட எழநத, ‘சார அவன அபப டபபடடவன இலைல!’


எனற ஒர வாரதைத ொசாலலவிலைல. எலோலாரககம பயம. பாபஜி
கணைணத தைடததகொகாணட ொவளிோய ோபானான.

கிளாஸ மடநததம வாயிறபட யிோலோய கனனததில ைகைவதத


உடகாரநதிரநதான. ொானிடடர ஜி.ஆர. ‘‘ஏணடா, உடமப சரயிலைல…
ரஙகராஜன ோநாடஸ பாரதத எழததிககோறனன ொசாலறததா&ன?’’ எனறான.

‘‘அநத அளவகக இஙகிலீ ஷ ொதரயாதரா எனகக…’’

எஸ.ஆர. பரோொசவரன, அவரத அடதத கிளாஸில பாபஜிைய மதலில


பாரதத, ‘‘எனன ோநாடஸ எழதிக ொகாளள உதோதசொா, இலைல உனகக
ோநாடோஸ ோதைவயிலைலயா?’’

அவன அசடடச சிரபைபத தபபாகப பரநதொகாணட அவைன கைடசி ோொல


வரைசகக அனபபி னார. விதி பாரஙகள… அவைன ைவதோத
விைளயாடயத! அபோபாொதலலாம ொசன ோஜாசபஸ காோலஜில நனறாகப
படககிற ைபயனகள ஒர ோகாஷட. வாளாட, லாலகட, பிக£ணடாரோகாவில,
உததொரோகாவில, ஸரஙகம, திரசசி ஆணடார ஸடரட, படடரஒரத
ோராடலிரநத வரம எஙகைள ‘தயிரவைடகள’ எனபாரகள. மன வரைசயில
அவசரொாக இடமபிடதத உடகாரோவாம. படககாொல ஊர சததகிற
தடபபசஙகள ஒர ோகாஷட. ொபரமபாலம கணோடானொொணட ோகமபியன
ோபால ஆஙகிோலா இநதியப பளளிகளிலிரநத வரவாரகள. சிவபபாக
வாடடசாடடொாக இரபபாரகள. ோாககி, பாஸொகடபால நனறாக ஆடவாரகள.
பிஸிகஸ, ோொதஸ எலலாம சடடபோபாடடாலம வராத. கைடசி ோொல
வரைசயில உடகாரநதொகாணட பாடபபததகத தககள தபபறியம கைதகள
படப பாரகள. இஙகிலீ ஷ ோபசவாரகள. ொலகசரர ோபாரடல ஏதாவத
எழதமோபாத ோபபபர அமப அடககம ொகடட பழககம சிலரடம இரநதத.
பாபஜியின பத வரைசயிலிரநத அபபட திறைொயாக ஏவபபடட அமப ஒனற
கிளாஸ மழவதம கிைளடர ோபால பறநத எஸ.ஆர.பி-யின கிராபபின பின
பகதியில ோபாயச ொசரகிக ொகாண டத. அவர தைல திரபப அதவம
திரமபியத.

ைபயனகள சிரததவிட… பாபஜி அதிகொாகோவ சிரததத தபபாகி விடடத.


அவர, ‘‘பவராகவன ொகடஅப!’’ எனறார அநியாயொாக. ‘‘உட&ன ொவளிோய ோபா.
கிளாஸ மடநததம எனைன ஸடாஃப ரொில வநத பார!’’ எனறார.

அவன தைடகள நிஜொாகோவ நடஙகின. உட&ன ஜுரம வநதிரககம.


அவைனக கடைொயாகப பாரதத, ‘‘நீ நலல கடமபததப ைபயன எனற
நிைனதோதன. உனகக நான ஏன ட.சி. ொகாடதத அனபபககடாத?’’

‘‘நான எனன சார ொசயோதன?’’ எனறான அழாககைறயாக.

‘‘ஆோரா அடததத?’’
‘‘அத யாோரா அடததத சார!’’

‘‘யார ொசாலல… விடடவிடகிோறன.’’

‘‘நான மன ொபஞச ஆசாொி சார. அவரகள ொபயரகடத ொதரயாத.’’

‘‘அத யார, ொபயர எனன எனபைத வியாழககிழைொககள கணடபிடததக


காகிதததில எழதிக ொகாணட வரோவணடம. அதனபின தான உனைன
கிளாஸில உடகார அனொதிபோபன. இலைலோயல உனகக டஸொிஸ!’’
எனறார.

பாபஜி, ‘‘எனனடா வமபாப ோபாசச!’’ எனற ஜி. ரஙகராஜனிடம ொசானனான.


அவன தான ொானிடடர.

‘‘டோசாஸாதான அடததான. அவஙக யாைரயம காடடக ொகாடததடாோத.


மரடடப பசஙக. ஆககி ஸடககால மடடையப ோபததடவான.’’

‘‘பினன நான எனனடா ொசயோவன? வியாழககிழைொ ோகபபாோரடா…’’

‘‘நான ோவணா ொசாலலிப பாரககோறன. ஆனா, அவர ோகககற ஜாதியா


ொதரயைல!’’

‘‘ஆோரா அடசசத யாரன ொசாலலோலனனா ட.சி. ொகாடததரோவன கறாரரா..’’

‘‘பணணினாலம பணணோவர. அத மசட. எதககம நீ ோநஷனலல விசாரசச


ைவ. பாதி ொடரமல எடததபபாளானன.’’

‘‘அஙக பி.எஸஸி பிஸிகஸ கிைடயாோதடா!’’ (அபோபாொதலலாம)

‘‘ோவற எதாவத ோசோரன. பி.ஏ. இஙகிலீ ஷ, ோிஸடரன…’’

‘‘எஙகபபா ோகடடா, ோதாைல உரசசரவாரறா!’’ எனறான.

‘‘ோபக ொபஞச பசஙக பணறாஙக பார… அதொாதிர ோநாடஸ எடக


கைலனனாலம எடககறாபபல பாவைன பணணணமடா. இநத டரக கட
ொதரயைலயா… அவர ொராமப ோகாபிஷட. எைத ோவணா ொனனிபபார. ோநாடஸ
எடககைலனனா ொனனிககோவ ொாடடார. உனகக இரகக… எனனடா
நாததம?’’
பாபஜி அடகக மடயாொல ோவஷடயில ொகாஞசணட நமபரட ோபாயவிடடான.
வநதத வரடடம எனற வியாழககிழைொ பிரசைனைய எதிரொகாளளாொல
பாலைவப ோபாயக ோகடடான.

அவன ஒர கரடட ோயாசைன ொசாலலியிரக கிறான. ‘‘எஸ.ஆர.பி-யைடய


அடதத ொரணட மண கிளாைஸ கட அடசசர ொறநதரோவர.’’

நலல ோயாசைனயாகபபடடதால அவர கிளாஸ மனைற நழவவிடடான.

நான, ‘‘ோவணடாமடா… விஷபபரடைச!’’ எனோறன.

‘‘பார! ோவற எதாவத உரபபடயா ோயாசைன இரநதா ொசாலல!’’

எனகக சடொடனற எதவம ோதானறவிலைல.

வியாழன, ொவளளி, சனி, திஙகளகிழைொயம நழவவிடட, ொசவவாய


ோபாவதாகத தான இரநதான. சறறம எதிரபாரா ொல திஙகளனற எல.ோக.ோக-
கக பதில இவர வநதவிடடார. பாபஜி சகலமம ஸதமபிததப ோபாய உடகாரந
திரகக…

‘‘பவராகவன ஸடாணடஅப!’’ எனறார. ‘‘என வகபபகளகக வராொலிரநதால


ொபாறபபிலிரநத ொீ ளலாம எனற எணணகிறாயா? நாைள பிரனசிபால
அலவலகததி லிரநத ொலடடர வாஙகிபோபா…’’

‘‘சார பளஸ
ீ …’’

‘‘ோநா ோொார எகஸகயஸஸ. உன ொாதிர ஒழஙகறற ொாணவைன நான என


25 வரஷ சரவஸ
ீ ில பாரதத திலைல. ொகட அவட!’’

ொபனினசலார ஓடடலில ோபாய ோதாைச, காபி சாபபிடமோபாத அவன


சாபபிடோவ இலைல! ொபல அடபபதனமன லாலிோாலில நான, கலஸார,
பாப, கலாம, பாபஜி எலோலாரம ோபசிக ொகாணட இரகைகயில அவன
நிஜொாகோவ அழதவிடடான. ொசாககாயால அடககட கணைணத
தைடததகொகாண டான. ‘‘எலலாம ோபாசச. ட.சி. ொகாடதத அனபபிவிடத
தீரொானிததவிடடாரறா! ஆபஸ
ீ ில ோகடோடன.பிரனஸிபாலிடம ைகொயழதத
வாஙகியாசச. இனி எனைன ஸரஙகநாதரகடக காபபாறற மடயாத. எனன
ொசயோவன? நாைளகக தபாலில ொலடடர ோபாயவிடம.’’
‘‘அதிகாைலல எழநத ோபாஸட ோொைன தரததிப படககலாோொடா.’’

‘‘அைதயம பாரததவிடோடன. ரஜிஸதர தபால. ொகாடககொாட டான. ோபசாொ


ொசததபோபாயடட டொா?’’

‘‘ோகனததனொாப ோபசாோத.’’

‘‘எநத ொாரககமம ொதனபடைல ோயடா…’’ எனறத, கரல கமொிபோபாய


விடடத.

ரஙக கைடயில இதபறறிப ோபசச வநதத. ‘‘ரஙக, எதாவத வழி ொசாலோலன.’’

‘‘ஒோர ஒர ொாரககமதான இரகக.’’

‘‘எனன?’’

‘‘ோநராப ோபாய அவர காலல விழநதர. பிடசச காைல விடாோத.


எழநதிரககாோத. நமொ ைவஷணவ சமபிரதாயோொ சரணாகதிதான.’’

பாபஜி எனைனப பாரததான. ‘‘நீயம வரயாடா?’’

‘‘காலல விழறதககா?’’

‘‘காலல விழோவணடாமடா. ஒர ொாரல சபோபாரடடகக.’’

ொொயினகாரட ோகடடல மன ஸடாபபில இறஙகி சரசைசத தாணட,


ோராடைடக கடநத ஐஸகரம பாரலரககப பினனால கலலர சாரநத ஸடாஃப
காலனி கவாரடடரஸில இரநதார எஸ.ஆர.பி. நாஙகள ோபானோபாத
நாைலநத டயஷன ைபயனகள காததிரந தாரகள. ஓர இளமொபண, ‘‘யார
ோவணம?’’ எனறத.

நாஙகள பதஙகி, ‘‘சார இரககாரா?’’ எனோறாம.

‘‘ோபர?’’

‘‘ரஙகராஜனன ொசாலலஙோகா..’’

‘‘எனைனப ோபாய‘ஙோகா’ன ொசாலலிணட!’’ எனற சிரததாள அபொபண.


‘‘உககார. வரவார. அபபா… யாோரா ரஙகராஜனாம…’’
அநதப ொபண ஒர ஆற வயசப ைபயைன பாதகாததக ொகாணடரந தாள.
அநதப ைபயன யாைரயம பாரககாொல சவைரோய பாரததக ொகாணடரநதத
விோநாதொாக இரநதத. பாபஜி ஃபொரணட பணணிக ொகாளளம உதோதசததில
‘‘ைபயன ோபர எனன?’’

‘‘ோகாவிநதன’’ எனறாள.

‘‘ோகாவிநத, எபபட இரகோக? ோஷகாணட கட.’’

அநதப ைபயன ைகையப பிடததான. அவன பாபஜியின ைகவிரைலப பிடதத


எடததப பாரததக ைககலககிவிடட ‘களக’ ொகனற சிரததான.

அநதப ொபண ஆசசரயததடன, ‘‘ொராமப நாள கழிசச இபபடப பணறான!’’


எனறாள.

‘‘இவனகக எனன?’’ எனோறன.

‘‘பிறநததிலிரநோத இபபடததான இரககான. யாைரயோொ ோநரா


பாரககொாடடான. இனனிகக ஒர நாைளககததான உஙகைள நிொிரநத
பாரததிரககான. தைல சினனத. அதனாலதானன டாகடர ொசாலலியிரககார
சரயாோபாயடமன. ஒணண ொரணட தைலகீ ழா ொசாலவான. ஃபிடஸ வரம.’’

ோகாவிநத, பாபஜியின ைகவிரைல, மனனம பினனம ஆடடச சிரததக


ொகாணடரநதான. உடல நனறாக வளரநதிரகக… மைளதான சறறப பின
தஙகியிரநதத.

எஸ.ஆர.பி. ொவளிோய வநதார. காோலஜில பஷோகாடடம பி.ய. சினனபபா


நைடயொாக இரப பவைர, வட
ீ டல பனியனடன பாரககமோபாத அவவளவ
பயொாக இலைல.

‘‘நீயா?’’ எனறார. மகம இறகியத.

‘‘உன ோொடடர மடஞச ோபாசோச. நததிங ோகன பி டன. பிரனஸிபாைல


பாரததடட ட.சி. வாஙகிடடபோபா!’’

‘‘அபபா! ோகாவிநத இவைனப பாரதத சிரசசானபா!’’

‘‘இஸிட!’’ எனறார.
பாபஜி, தன வாழகைகோய அதில தான ொதாஙகவத ோபால ோகாவிந தகக
விைளயாடடக காடடனான. ‘ஆைன ஆைன அழகர ஆைன’ எனற ைக
ொரணைடயம காதாககிக ொகாணட தைலைய ஆைன ோபால ஆடடனான.
ோகாவிநத அடகக மடயாொல சிரததான.

எஸ.ஆர.பி-யின கணகளில மதல மைறயாக நீைரப பாரதோதன.

‘‘ஏக கோச பிகஹகச கசபிக பக


ீ கச ஸககிசசக. கடவள ஏோதா உனைனப
பததி இவன மலம ோசதி ொசாலல விரமபறார.’’

‘‘ஆொா சார.. ஆொா சார.. இவன நீஙக நிைனககிற ொாதிர ொரௌட இலைல
சார’’ எனோறன.

‘‘நீ ஏணடா அழோற?’’

‘‘ொராமப ஃபொரணட சார.’’

எஸ.ஆர.பி., பாபஜிகக ொகாடதத தணடைனைய மனறநாள தளளிப ோபாடச


சமொதிததார. நீ வராத நானக கிளாஸின பாடஙகைள ோநாடஸ எழதிப
படததவிடட வரோவணடம. அதனோொல ஒர ொடஸட ைவபோபன. அதில
சரயாக எழதிவிடடால ொனனிபப, ோபானால ோபாகிறத எனற.’’

பாபஜி எனைனப பாரததான. ‘‘மண நாளா?’’

‘‘உட&ன ஒபபகக!’’ எனோறன.

பாபஜியின பிரசைன அோதாட தீரவிலைல.

எனனிடொிரநத எலலா ோநாடைஸயம வாஙகி காபபி எடததகொகாளள


சாயஙகாலம வநதிரநதான. நால ொணிகக வநதவன ொதாடரநத எழதி இரவ
எடட ொணியாகிவிடடத.

‘‘ஐோயா இைத எலலாம படககணோொ. ொரணட நாளல எபபடடா படககப


ோபாோறன?’’ எனற ஏறககைறய அழதொகாணோட ோகடடான. ‘‘எலலாதைதயம
கடம அடசசர!’’ அவன வட
ீ டககத திரமபமோபாத வானம இரணட ொைழ
வநதத. ொதாபபலாக நைனநதவிடடான. அவன எழதின ோநாடொஸலலாம
பாழாகிவிடடத. ொசாடடச ொசாடட நைனநத வநத வட
ீ ட சஙகிலி ோகடைட
அைசததான. உளோள வநத சடைடையப பிழிநதான.
‘‘நான அவவளவதாணடா! என விதிதாணடா எனைனத தரததறத.’’

‘‘எனனடா ஆசச?’’ எனறாள பாடட.

‘‘ொைழ வநத எலலாம வண


ீ ாயடதத பாடட. ொபரொாள சதி பணோறர.’’

‘‘இதககாக ொைழயில வநதியா?’’

‘‘ோடய… நீ படசசிரககியாடா அநதப பாடொொலலாம!’’

‘‘ஆைள விட! எனனால ொசாலலித தர மடயாத.’’

‘‘எனகக ொடடம ஏணடா இபபட எலலாோொ தபபத தபபா நடககணம? என


ஜாதகம அபபடயா? ஒர நாள ோநாடஸ எழதாொ இரநதத ஒர ொபரய
கறறொா? அதகக இபபட அடததடததத தணடைனயா… எனகக ோபபபரல
அமப எபபட பணறதனனகடத ொதரயாத பாடட.’’....

ொஞச ள சட ைட -Sujatha

‘ஒர ொகள தனைன உைடோயன


உலகம நிைறநத பகழால திரொகள ோபால வளரதோதன
ொசஙகணொால தான ொகாணடோபானான’
- ொபரயாழவார திரொொாழி\\

லாலகட பாசஞசரல ொபடடககப ொபடட தினசர வியாபாரஙகள நடககம.


இஞசிமரபபா, ோவரககடைல, அணணாககயிற, பாசசா உரணைட, நாடா
ோபாடட படடாபடட டராயர, கததரகோகால, கததி ோபானற வஸதககள,
பரவததில தடவ கலகநத, ொஜணட ோபானற வாசனாதி திரவியஙகள,
ோநாடடப பததகஙகள, இஙகிலீ ஷ கறறக ொகாடககம பததகஙகள, ோபனா
எதவம கிைடககம. நிைறய ோபரம ோபசலாம.

டவனஸோடஷன வரம வைர வாககவாதம நடககம. கைடசியில


சிறவியாபார இறஙகமன ொகடடவாரதைத ொசாலலி விடடப ோபாவான.
பாலவியாபாரகள, வாைழததார, வாைழ இைலககடட, கறிகாய, அரசி -
பரபப, கீ ைர ோபானற பலதரபபடட வியாபாரகள திரசசியின நகரோவார
ொபாரளாதாரததின நரமபாக இரபபவரகள அநத பாசஞசரல தான பயணம
ொசயவாரகள. ொறொறார ொபடடயில ைலடொியஸிக. ஆரோொானியம
ைவததகொகாணட ஒரவர இனிைொயாகப பாடவார. கடோவ ோடாலக
வாசிபபாரகள. ‘ொவயயிறோகறற நிழலணட’ எனற பானொதி - கணடசாலா
பாடய பாடைடப பாதி பாடக ொகாணடரககமோபாத அநதப பிசைசககாரன,
ொபடட தாவி வநத வயிறறில பயஙகரொாக அடததச சததம பணணிக
ொகாணட தாளமோபாட… அவனரோக ஒர சிறொி ‘ஐயா… சிறொபண
ஏைழொயனபால ொனொிரஙகாதா?’ பாடவாள.

நான ொசாலவத ஸரஙகம ரயிலநிைலயம, காரட ைலனில ொீ டடரோகஜில


இரநத சொயம. நீராவி இனஜினகளின சொயம. அதவம அநத
பாசஞசரகொகனற ோசானி இனஜின. பைகயம நீராவியம பிரொாதொாக கககோொ
ஒழிய, ோவகம பிடதத நான பாரதததிலைல. அதனாலதான ஒர நாள அதில
‘ோொாஷ’னில ஏறப ோபாநோதன (அதபறறி அபபறம). சாதாரணொாகப பறபபடம
ோபாோத சககரஙகள ொகாஞசம வழககம. ொபரசாகச சவாசிககம. பலவிதொான
மககல சததஙகள ோகடகம. அநத இனஜிைன இபோபாத ொடலலி
ொியஸியததில பாரககலாம.

ஆபஸ
ீ ரஸ டொரயனிலதான பொராபசர ொபரொாளராைஜ மதலில சநதிதோதன.

ஒர மைற தளளிைவககபபடட அைரவரடப பரடைசகக அவசர


அவசரொாகக கைடசி நிொிஷம வைர படததகொகாணடரநததால, ஒனபத ொணி
சஙக ஊதியைதக கவனிககவிலைல. பாடட ொசானனாள, ‘‘ஏணடா இனனிகக
காோலஜ லீ வா?’’

‘‘உணட பாடட. ோபாணம பாடட!’’

‘‘சஙக ஊதியாசச. ஃபலசட ஐயஙகாரகடப ோபாயாசோச?’’

ஐயஙகார கடொி பறககச ொசனறவிடடார எனறால, அதன பின ரயிைலப


பிடகக சானோஸ இலைல!

‘‘ஐோயா, பாடட… இனனிகக எனககப பரடைச!’’

தரததில ‘ோழ’ எனற லாலகடயின கரலம ோகடடத.

எைதோயா அளளிப ோபாடடக ொகாணட சகலஙகைளயம ோசகரததகொகாணட


இைரகக இைரகக ஓட&னன. ைோஸகல வாசலிோலோய ‘லால’ ொலவல
கிராஸிஙககக வநதவிடடத. அனைறககப பாரதத தாொதம இலலாொல
கிளமபி நான ோபாயச ோசரவதறகள ரயில பறபபடட ோவகம பிடகக
ஆரமபிதத… எல.வி. ொதரய ஆரமபிததத. நான கட ஓட&னன. எனகக
ஓடகிற ரயிலில ொதாததி ஏறிப பழககோொ இலைல. எததைனோயா பிசைசக
காரரகளம வியாபாரகளம சக ொாணவரகளம தினம ொசயயம காரயமதான.
எனககப பயிறசி இலலாத தால பரடைச தவறிவிடடால எனன ஆகோொா
எனகிற கிலியில ைபததாரத தனொாகக கமபிையப பிடதத ஏற மயறசிதோதன.
நலல உயரம. ஒர தடைவ எனைன ரயில இழதத ஒர விசிற விசிறியத.
நான காலி எனற நிைனதோதன. நலலோவைள, கதவரோக நினறவர எனைன
அபபடோய அைணதத உளோள இழதத விடடார. இலைலோயல இநதக கைத
எழதியிரகக மடயாத.

‘‘எனன தமபி இததைன அவசரம?’’

‘‘ரயில ோபாயடடா பரடைச ோபாயடம!’’

‘‘உயிர ோபாயிரககோொ தமபி.’’

ொபரசாக மசசவிடடக ொகாணோடன. ‘ோ.. ோ..’ எனோறன.

ஃபளாஸகிலிரநத காபி ொகாஞசம மடயில ொகாடடக ொகாடததார.

‘‘இனிோொ இநத ொாதிர ொசயயாோத’’ எனறார எனைனக காபபாறறியவர.

‘‘ஐயா… உஙகளகக எபபட நனறி ொசாலறதன&ன ொதரயைல!’’

‘‘உன ோபர எனன?’’

ொசான&னன.

‘‘என ோபர ொபரொாள ராஜ.’’

‘‘உஙகளகக எபபட நனறி ொசாலறதன&ன…’’

‘‘சொயம வரபப ொசாலோறன. நீ ஸரஙகமதா&ன?’’

‘‘ஆொா.’’

அவரகக மபபத வயதிரக கலாம. ைகயில கறபப ொரகஸின ொபடட


ைவததிரநதார. அொொரககன கிராப. ொபனசில ொீ ைச ைவதத, சநதிரோலகாவில
ரஞசனோபால ோஷாககாகததான இரநதார. கணகளில ோலசாக
ைொதடவினாறோபால இரநதத. எலொிசைச ொஞசளில பளிசொசனற சடைட
அணிநதிரநதார. அதன கழததில ஒர ‘ோபா’ ைட, படடாம பசசி ோபால
இரநதத. ஒரககால ஏதாவத சரககஸில யாைன, சிஙகம பழககபவராக
இரககோொா எனற ோயாசிதோதன. திரசசிகக ொஜொினி சரககஸ ோபான ொாதோொ
வநத ோபாயவிடடோத!

‘‘நான வாளாடலரநத தினம வோரன. வாளாட பளளமபாட எஙகரககத


ொதரயொா?’’

‘‘நான ொகாளளிடம பாலநதாணட வடகோக பிசசாணடார ோகாயில கடப


ோபானதிலைல.’’

‘‘ஸரஙகததில எநத வத
ீ ி?’’

‘‘கீ ழச சிததிைரவத
ீ ி.’’

‘‘ஸனிவாசநகரன ஒர காலனி இரககா?’’

‘‘ஆொா ொலவலகிராஸிங தாணட… ஏன?’’

‘‘சமொாதான.’’

ொறதினம வணடயின வாசலில நினறொகாணட எனைன வரோவறறார அோத


ொஞசள சடைட. படடாம பசசி ைட. எனைனப பாரதததம, ‘‘ரஙகராஜி இஙக
வா…’’

‘‘எம ோபர ரஙகராஜி இலைலஙக. ரஙகராஜன.’’

‘‘எனகக நீ ராஜிதான.’’

ஒர மைற பிராகடகல கட அடததவிடட ொகயிடடயில ‘ஆவாரா’


பாரததவிடடத திரமபமோபாத பாடடகக ோலடடானதறக எனன காரணம
பாககியிரககிறத என ோயாசிதத நடநத ொகாணடரநோதன.

ொதபபககளததரகில ‘‘ராஜி’’ எனற கரல ோகடடத.

ொதபபககளததின சறறச சவரரகில ொவடடொவளியில உயரொான ஒர


ஸடாணடன ோொல ொபடட ைவததக ொகாணட, ஒர ொபரய ொலனஸ
ைவததகொகாணட ைகோரைக பாரததக ொகாணடரநதார.
பொராபசர ொபரொாளராஜ எம.ஐ.ஏ.ஏ.

நானைகநத ோபர காததிரநதாரகள. அவரகளிடம ஆளகக நாலணா


வாஙகிகொகாணட ொலனஸ மலம ைகையத திரபபித திரபபிப பாரதத
விடட ோலசாகப பனனைகததவிடட தியானம ோபால கணைண மடக
ொகாணடரநதவிடட, ொைடதிறநத பிரசஙகமோபால,

‘‘இஜஜாதகரைடய ைகயில தன ோரைகயம ஆயள ோரைகயம வலவாக


இரபபதால சொீ பததில ஏறபடட உடலழறசி மலம பவததிரம ஃபிஸடலா
ோபானற உபாைதகளததைனயம விலகிப ோபாய, வரம ைத ொாதததககள
அதாவத ஜனவர பதினாலககள வடகோகயிரநத நலல ோசதியம வர
ோவணடய பணஙகள கததைகப பணஙகள சமபளஙகள ொகாடபபிைன
களததைனயம வரம’’ எனற ஃபலஸடாப இலலா ொல ொசானனார.

ொகாடதத ஒர ரபாய ோநாடைட பஸ கணடகடர ோபால ொடததப ொபடட


ஓரததில ொசரகி பாககி சிலலைற ொகாடததவிடட, ‘‘ொநகஸட’’ எனற
ொபடடயில நாணயததால தடட னார.

‘‘நடவகக ொவைத ொநல எடகக கடன ோகடடரககஙகயயா’’ எனறார


நாலணாவகக ோஜாஸயம ோபாதாத மநைதயவர.

‘‘ோொல ொவவரம ோவணமனா ஒர ரபாய அடவானஸ ொவசசடட டலகஸ


ோஜாஸயம பாததக கறங
ீ களா..? ோொலபபலிவார ோராடடல பததாம நமபரல
பதத ொணிகக வநதா எலலாப பலாபலனகளம ொசாலோறன.’’

அநத விவசாயி அவசர ொாக, ‘‘சினனககைட வத


ீ ி வைர ோபாயடட வரபப,
வோரஙக’’ எனற ொசாலலிவிடடப பறபபடடார.

‘‘இர ராஜி மடககிற சொயம தான எனன ொதைகசசப ோபாய ோயாசிககிோற…’’

‘‘எனனோவா நீஙக ொபரய கைட ொவசசிரககறதா ொநைனசோசஙக.’’

‘‘மலதனொிலலாத ொபரய கைட ஒர ொணி ோநரததகக இரபத ோபததகக


பாததரவன. ஒர ொாதததகக ரயிலோவ ஆபஸ
ீ ரஙகளவிட அதிகொா
சமபாதிககிோறன. ைலடட ோபாடட ொவளிசசம கடத ோதைவயிலைல.
விளமபரம இநத ோபாரட ொடடமதான. ஜகஜோஜாதியா ொதரவிளககஙக…

கிராொததிலரநத சரகொகடகக வரறவஙக அததைன ோபரம பொராபசர


ராஜகிடட ைகையக காடடடடததான ோபாவாஙக நலல ோசதியா ொசாலோவன
ொகடட ோசதிய ொைறககொாடோடன இர பதொால காபி சாபடடடட ோபாோவாம.’’
எனறவர,

‘‘ராஜ, எஙோக உன ைகையக காடட!’’ எனறார.

‘‘எஙகிடட நாலணா இலைல’’ எனோறன.

அவர எனைன அடபடட பாரைவ பாரதத, ‘‘பாததியா… உஙகிடட காச


வாஙகவனா? உனனால ஆகோவணட யத நிைறயோவ இரகக’’

என ைகையப பாரதத, ‘‘பிரொாதொான தனோரைக உணட. உனகக வாயககப


ோபாகிற ொபணணால ொசௌபாககியஙகள உணட.’’

‘‘இொதலலாம எஙக எழதிரகக?’’

‘‘சீயோரா படசசிரககியா? இத ஒர அறபதொான சாஸதிரம. ைகோரைகயில


யம ோொடகளளயம விரலகளிலயமதான உன வாழகைகோய எழதி இரககத.
இதபார… இத சநதிர ோொட. கறபனாசகதி. கழநைதகளைடய எணணிகைக
மண. படகைகல ொஜா பணற திறைொ எலலாம இதிலரநத ொதரயத’’

நான ைகைய ோவகொாக பினவாஙக மயனோறன. ‘‘இத ஜூபிடடரகக


உணடான ோொட. இத உனகக ஸடராஙகா இரகக. உனகக ஈோகா ஜாஸதி.
நிைறய சாதிககணமன ொவறி இரககிலைல?’’

‘‘ம… ஆொாஙக’’ எனோறன, எனன சாதிககோவணடம எனபததான சரயாகப


பரயாொல. ‘‘உன ைகையத ொதாடடப பாரதோத எததைனோயா ொசாலலலாம.
இத உைழககாத ைக, ொிரதவான ைக, ொபணணைடய ைக இத. இநதக ைக
படமோபாடம. வாதயம வாசிககம.’’

‘‘கிரகொகட நலலா ஆடொா?’’

‘‘நான ொசாலறதில நமபிகைக இலோலலைல?’’

‘‘உரபபடயா எதாவத ொசாலலஙக. ‘ஆவாரா’ ொாதிர ராஜகபர படம


இனொனார மைற பாரகக சிலலைற வரம, ொகொிஸடரல ொதாணணற
ொாரக வரம, இபபட ஏதாவத ொசானனா… நடநதா, நமபோறன.’’

அவர என கடைடவிரைல இபோபாத ஆராயநத ொகாணடரநதார. அநதத


ொதாடைகயிோலோய ஒர நளின நாசகக. இனனம ொகாஞசம ொதாடலாம
ோபால இரநதத. எனன எனனோவா எணணிகைக எடததார. காகிதததில
கணககப ோபாடடார. ‘‘நிைறய விலபவரபபா உனகக. சர உனககாக ஒோர ஒர
விஷயம - இநத வாரம நடககப ோபாற விஷயம ொசாலோறன… உன வட
ீ ட
விலாசம எனன?’’

‘‘197, கீ ழ சிததிைர வத
ீ ி.’’

‘‘கடடனா எடட வரத. பரவாயிலைல, இோத விலாசததகக வியாழக கிழைொ


ஒர ொபாணண உனைன ோதடககிடட வரம. அவ ோபர ஜ எழததில
ஆரமபிககம.’’

‘‘அநதப ொபாணண எதகக எனைனத ோதடணட வரணம?’’

‘‘வரறபப நீோய ோகடடப பாோரன…’’

வியாழககிழைொ காோலஜிலிரநத திரமபியோபாத பாடட, ‘‘பத சகவாசம


எலலாம வராபபல இரகக. உஙகபபாவகக ொலடடர ோபாடடடொா?’’

‘‘பாடட, எனன ொசாலோற?’’

‘‘யாோரா ஜயநதியாம. திமசககடைட ொாதிர ஒர ொபாணண உனைனத


ோதடணட வநதத. இலைலனன ொசால லிடோடன!’’

‘‘பாடட, எனகக எநத ஜயநதிையயம ொதரயாத.’’

‘‘உம ோபர ொசாலலி, ரஙகராஜு இரககாரானன ோகடடத.’’

எனகக சடொடனற ொபாறி தடடயத. பொராபசர ொபரொாளராஜ ொசானன ொபண.

‘‘எனனவாம?’’

‘‘காயிததல எழதிக ொகாடததடடப ோபாயிரககா. நீ ோபாற ோபாகோக


சரயிலைல. ொகடட சகவாசம. சிகொரட கடககிற தததாரப பசஙக ோளாட
சினிொா ோபாோற. ோகககோவ நனனாலைல!’’

‘‘பாடட, இொதலலாம ொசாலலியாசச. அநதப ொபாணண எனன ஏதனன


விசாரககாொ…’’
‘‘உனகக அநதப ொபாணைணத ொதரயொா, ொதரயாதா?’’

‘‘நிசசயம ொதரயாத!’’

‘‘அபறம ஏன உனைனத ோதடணட வரணம?’’

‘‘விசாரககோறன…’’

‘‘ஒணணம ோவணடாம. உனகக சமபநதொிலைலனனா உட&ன ொவடடடணம.


அைலயறாளக ொகடநத!’’

‘‘அநதக காயிதம இரககா?’’

‘‘கிழிசசப ோபாடடடோடன.’’

‘‘நலல காரயம பணோண…’’ எனோறன ஏொாறறததடன.

நலலோவைள, நாலாகததான கிழித தக கபைபதொதாடடயில ோபாடடரநதாள.


ஒடடபபாரதததில ஒர ஸனிவாச நகர அடரஸ எழதியிரநதத.

ோசரொன வட
ீ ைடத தாணட ரயிலோவ ோகடடகக அநதப பககததில இரநதத
அநத வட
ீ . ஸனிவாச நகர எனபத ஸரஙகததின மதல பறநகர.
வசதியளளவரகள. தனி வட
ீ கள. ோதாடடதோதாட கடடகொகாணட கடோயறிய
மதல காலனி. அநத வட
ீ ட வாசலில ஆர. காளிதாஸ எனற ொபயரபபலைக
இரநதத. ஒர பிரவனி நாய கடடயிரநதத. வராநதாவில ஊஞசல
ோபாடடரநதத. நிைறய ொசட ொகாடகளம வாதா ொரமம ொாொரம ொாக பசச
பசொசனற இரநதத. ொலலிைகப பநதல இரநதத. ொஞசள ோராஜாசொசட
இரநதத. லடசொி சிைல தணணரீ ஊறறிக ொகாணடரநதத.

‘‘யாரபபா?’’

‘‘ஜயநதினன..’’

‘‘நீ யார?’’

அநத ொாத, ‘‘வா தமபி உககார’’ எனற தமளரல தணணரீ ொகாடததாள.


நடததர வயதப ொபணொணி. அவள எனைன சநோதகொாகக ொகாஞச ோநரம
பாரததாள.
‘‘ஜயநதி வரச ொசாலலிரநதாஙக.’’

‘‘ரஙகராஜா ொகாடடாயல படம ொாததிடடாஙகளா?’’

நான விழிகக, ஜயநதி எனபவள எனைன வநத சநதிததாள.

‘‘வா ொாடககப ோபாலாம’’ எனறாள. எனகக பலஸ எகிறியத.

ொபணொணி, ‘‘அரதாஸ ஓடககிடடரநதத. எடததடடாஙகளா?’’ எனறாள.

நான ோயாசிகக, ‘‘இதகொகலலாம பதில ொசாலலிக கிடடரககாோத. கிறகக


இத. இநத வோ
ீ ட கிறககப படடாளம’’ எனறாள ஜயநதி.

ொாடயில தைரயில பலிதோதால விரதத தைலொடடம மழசாக, ோகாபொாக


இரநதத. வட
ீ டல யாோரா ோவடைடககாரர ோபாலம. ொான, ொகாமபடன சவரல
எடடப பாரததக ொகாணடரநதத. அரோக ொாடடயிரந தத ‘நிஜ தபபாககியா?’

ஜயநதி பாவாைட - ோொலாகக அணிநதிரநதாலம வாடடசாடடொாக வயச


எனைனவிட அதிகம - இரபதகக ோொல இரககம. நிைறய நைக
ோபாடடரநதாள. தஙக வைளயல எடதததகொகலலாம சததம பணணியத.
எனைன உனனிபபாகப பாரததாள.

‘‘யாரகிடோடயம ொசாலலாோத!’’ எனறாள.

‘‘எனன?’’

‘‘உனகக ொபரொாைள எபபடத ொதரயம?’’

எனகக கொனகன பரநதத. ‘‘அவரதான உனைன அனபசசாரா?’’

‘‘ஆொாம. உனைனப பாககச ொசாலலி ோசதி அனபபியிரநதார. தினம அவைர


டொரயனல பாககிறியாம!’’ எனறபட தன ரவிகைகயில கததி யிரநத ோபனா
எடதத சரசரொவனற ஒர காகிதததில எழதினாள. ‘‘ொாள கிடட
ொகாடததரறியா? இநதப ைபததியககார வடடல ஒர வாரம தாஙகாதனன
கணடஷனா ொசாலலிர. நலலா இரகோகனன ொசாலல. அவரககததான
காததக கிடடரகோகனன ொசாலல. கககஸ கட தனியா ோபாக
விடொாடோடஙகறாஙகனன. கலயாணததகக மமமரொா ஏறபாட பணறாஙகன
ொசாலல. ொசாலல… இைத எபபடயா வத அவரகிடட ோசததர!’’
‘‘உனகக ொபரொாள ராைஜ எபபடத ொதரயம?’’ எனோறன.

‘‘அத ொபரய கைத. ைகோரைக பாரககததான மதலல ோபா&னன. ைகையத


ொதாடடடட உளளதைதத ொதாடடடடார. அபறம ொசாலோறன’’ எனற கண
சிொிடடனாள. எனககப ொபரொாள ோொல ொபாறாைொயாக இரநதத. ‘‘ொபரொாள
ொபரய ஆள தான!’’ எனோறன. அவள அநதக கடததைத எனனி டம
ொகாடககமோபாத, ‘‘ஜயநதி’’ எனற கரல ோகடடத.

‘‘ஐோயா… வநதடடான அபபன. பாடம படகக வநததாச ொசாலல. எனன?


பயபபடாத… சொாளிககலாம’’ எனறாள.

ொரபபடகளில ஏறிவரம சததம ோகடடத. காலட ஓைசோய அதடடலாக


இரநதத.

‘‘ஜயநதி, எனன ோபசசக கரல ோகககத?’’

அவர ொலக அமபயர ொாதிர ொதாபபி ைவததிரநதார. ொபரசாக ொீ ைச.


எனைனக கணகளால பதம பாரததார.

‘‘யாரபபா நீ?’’

‘‘ைநனா… இத வநத கிளாஸோொட. உஷாவைடய தமபி. ோநாடஸ ொகாடகக


வநதிரககான.’’

சறறமறறம பாரததார. சவரல ொாடடயிரக கம தபபாககிையப பாரததார.


பதத நிொிஷததககள அைதப பிரோயாகிககம உதோதசம கண களில ொதரநதத.

‘‘ஏய பகொகட சாமபார, தயிரவைட, யார அனபனத… உணைொ ொசாலல!’’

நான அவைளப பாரதோதன. கிைடதத சினன சநதரபபததில ‘ொசாலலாோத’


எனற ைசைக ொசயதாள. அவர எனனரோக வநத காலைரப பிடததார. ‘‘ொலாக
ொலாக’’ எனோறன.

‘‘யாைரயாவத, எதாசசம பாரககோறனன ொதரஞசத… சடடபோபாடட ொான


தைல பககததில ொாடடரோவன. உனககமதான. ைகல எனன? காயிதம
ொகாடததாளா?’’

‘‘இலைலஙகோள… பஸ டகொகட - காலாவதியானத.’’


‘‘ைகயக காடட.’’

காடட&னன.

‘‘ைபையக காடட…’’

காடட&னன. ‘‘ைந…னா… ஆனாலம நீஙக ோொாசம. இநதப ைபயைனப பாரததா


எததைன சாத?’’

‘‘பினன எதகக வநோத?’’

ஜயநதி ோொல பரவ வநதவிடடத. அவள எனைன அழததொாகப பாரதத


பாரைவ ‘ொபாய ொசால… ொபாய ொசால’ எனற கடடைளயிடடத.
‘‘ொசாலோறனிலைல… எஙகககா, ஜயநதி கிளாஸோொடட.’’

‘‘இபப எனன பணணத உஙகககா?’’

‘‘ோொறொகாணட படககைல. வட
ீ டல வை
ீ ண கததககிடடரககா. அவதான
ொபாறநத நாைளகக கபபிடட வரச ொசானனா’’ இஷடததகக சததி&னன.
எனகக அககாோவ கிைடயாத.

‘‘ஜயநதி வடைடவிடட வரொாடடானன ொசாலல. ோவணமனா உஙகககா


வநத பாததககடடம, ொபாமபைளஙக… உமொாதிர தயிரவைட பசஙகனனா
பரவாலைல. நீ ஐயஙகாரதா&ன? யாோரா ோபொானி ைபயைனப பாதத
ொவசசிரககா. ொசாலலொாடடா… அழததககார!’’

‘‘ைநனா!’’ எனறாள அதடடலாக.

‘‘நான ோநாடஸ ொகாடகக வநோதன ஆொாம.’’

‘‘எநதத ொதர?’’

‘‘ொதறக அைடய வைளஞசான.’’

ொாறறிச ொசான&னன.

‘‘அஙக கண டாகடர இரககாோர… அநத வடா?’’

‘‘பககததில’’ எனோறன.
தன ொகைளக கடைொயாகப பாரததார. ‘‘இத ஓடகாலி. எபபடச ொசலலம
ொகாடதத ராஜாததி ொாதிர வளதோதன ொதரயொா? ஒோர ொபாணண. ஆயி
ோவற சரயிலைல. அைரககிறகக?!’’ அவர ொசனறதமதான நான
மசசவிடோடன. ஜயநதி ‘‘ஸாரடா’’ எனற என தைலைய ொாரோபாட
அைணதத, ‘‘நலலோவைள சொாளிசோச. ொலடடைர எனன பணோண?’’ எனறாள.

நான வாயிலிரநத எடததக காடட&னன. ‘‘ோவற எழதிக ொகாடததர!’’

கனனததில மததொிடடாள.

‘‘ஆொடா’’ எனோறன ொறதினம ரஙக கைடயில.

‘‘எபபட இரநதத?’’ ‘‘ஜிலலன இரநதத வாசைனயா..’’

‘‘உைதபடபோபாோற. ொஞசச சடைடயம ொாடடப ோபாறான. அநதாள


காளிதாஸ… யார ொதரயோொா? களளககைடக கததைகககாரன. நஙக
சீவறாபபல சீவிடவான.’’

‘‘நான மடடாளிலைல ரஙக. ொதறக அைடயவைளஞ சானன தபபா விலாசம


ொசாலலிடட, ோபரகடச ொசாலலைல.’’

‘‘அவ அபபனால கணடபிடகக மடயாதனன நிைனககிறயா? ைபததியககாரா.


அநதப ொபாணண உஙகாததகக வநததா இலைலயா?’’

‘‘ஆொாம.’’

‘‘அவைள ோவவ பாததிரககொாடடானன எனன நிசசயம?’’

‘‘ஆொடா… ொசாலலாோத எனகக பாதரம வரத!’’

ொனசாடசி தைலொயடததைத ஆரவமம ொபாறாைொயம ொவனறவிட, அநதக


கடததைதப படததம விடோடன.

‘என ொதயவோொ! பதன கிழைொககாகக காததிரபோபன. வரவிலைலொயனறால


எனைன ொறநதவிடவம. இறநத ோபாோவன.’

ொறதினம லாலகட பாசஞசரல ொபரொாள ஆவலடன எனககக காததிரநதார.


வணட பிளாடபாரததில நிறபதறகள ‘‘ராஜி வா இஙக வா…’’ எனற
அைனவரம திரமபிப பாரககம பட கபபிடடார.

நான வணடயில ஏறிக ொகாணடதம,

‘‘பாததியா ஜயநதிைய?’’

‘‘எனன சார… விவகாரம இபபடனன ொசாலலியிரகக ோவணடாொா?


ொவடடவமபில ொாடடவிடடடடஙக!’’

‘‘ஏன… எனன ஆசச?’’

‘‘அநதாள ோகாவககாரர. தபபாககிையத தககிடடார.’’

‘‘அவ எனன ொசானனா?’’

நான கடததைத இஙகொஙகம பாரதத விடடக ொகாடதோதன. ‘‘தபபிசசத


தமபிரான பணணியம. இனிோொ இநத தத ோவைலகொகலலாம எனைனப
பயனபடததாதீஙக.’’

‘‘தாஙகஸ ராஜி. இநத உதவிைய எனனிககம ொறககொாடோடன. இனிோொ


எஙகளால உனகக எநதத ொதாநதரவம வராத!’’

‘‘ஒோர ஒர விஷயம ொதரஞசககலாொா?’’

‘‘ொதரயம. எனைனயம அநதப ொபாணைணயம ொபாரதத மடயைலனன


ோகபோப. அதான லவ. அபபறம பரயம. அநதப ொபாணைண நான கலயாணம
பணணிககப ோபாோறன. எநத… எநத இவனம தடகக மடயாத. நீயம
தாலகாபஸ
ீ வரயா?’’

‘‘ஆைள விடஙக சார!’’

பதனகிழைொ ொசனோஜாசபபில அைரநாள வாராநதிர லீ வ. ொதயானம வநததம


ரஙக கைடயில ஒர அனரலட வாஙகப ோபானோபாத ரஙக, ‘‘நீ இனனம
உயிோராட இரககியா?’’ எனறான.

‘‘ஏன ரஙக?’’

‘‘ொதறகவத
ீ ில நமொ சநதாசச இலைல… ொொாடைட ோகாபரததககளள
கைடயில உககாரநதிரபபா&ன ொஞசசசடைட ோபாடடணட..’’
என மத ல ொதாைலககாடசி அன பவம -
Sujatha

ஸரஙகததகக ொடலிவிஷன அமபதகளிோலோய வநதவிடடத எனற


ொசானனால நமபொாடடரகள! ொதறக உததர வத
ீ ியில ‘தி ரஙகநாதா ோரடோயா
அணட ொடலிவிஷன டொரயினிங இனஸடடயட’ எனற ோபாரட திடர எனற
ோதானறியத. ‘பொராப: அணணாசாொி ஸி அண ஜி லணடன’ எனற அட
வரயில இரநதத. நான அபோபாத எம.ஐ.ட’யில எொலகடரானிகஸ
படததவிடட மனறாம ஆணட கைடசி ொசொஸடரல பராொஜகட படலததில
ஜாலியாக இரநோதன.

ரஙக கைடயில இதபறறித தீவிர சரசைச நடநதத. ‘‘இணடயாவிோலோய


ொடலிவிஷன ொகைடயாத. எபடரா ஸரஙகததில ொடடம வரம?’’

‘‘வரமஙகறாோர! அணணாசாொி ொசாலறார… அொொரககாவில காடடறத


நொககம ொதரயறதாம.’’

‘‘பளகடா. நீ எனனடா ொசாலோற… எொலகடரானிகஸ படசசிரககிோய?’’

‘‘சானோஸ இலைல!’’ எனோறன.

‘‘அவர வநதா ோகடடரவோொ.

ொபரய படபொபலலாம படசசிரககாராோொ… ஆள எபபட?’’

‘‘சொார மபபத வயசிரககம. ோலசா ொதாநதி மன&னறக வழகைக. சமபா


சமபானன ஒர ொபாணண. சிததப பணணி ொவசசாபபல இரககோொ,
நீஙகளளாம பயஙகரொா ைசட அடசசிணடரநதீஙகோள… அவைளக கலயாணம
பணணிணடரககார’’ எனறான ரஙக.’’

‘‘அொொரககால படசசிரககாராம. அதனால வயச விததி யாசம ஜாஸதியா


இரநதாலம ஒததணடரககா.’’
‘‘இைதவிட அநியாயம உணடா ரஙக?’’ எனற தமப ஆததப ோபானான. தமப
ஒர காலததில சமபாைவக காதலிததவன.

ஒர மைற ொதறக வாசலகக ோகாயில வழியாகப ோபாகாொல ொதறக உததர


வத
ீ ி வழியாகச ொசனறோபாத, அநத ோபாரைடப பாரதோதன. வாசலில
ைபயனகள ோகாடகிழிதத வத
ீ ி கிரகொகட ஆடக ொகாணடரந தாரகள. ொபரய
திணைணயளள அகலொான வட
ீ . ோபாரட பதசாக எழதியிரநதத. அைத
ொவளிசசம காடட பலொபல லாம இரநதத. ொநறறியில எலொிசைச >
பசைசொிளகாய ைவததக கடடயிரநதத.

‘‘அத எனனடா ஸி அணட ஜி? ஓொிோயாபதியா?’’ எனறான ரஙக.

‘‘இலைல ரஙக. சிடட அணட கிலடஸன லணடனல ஒர இனஸடடயட


நடததற பரடைச. ஏ.எம.ஐ.இ. ொாதிர இதம ஒர பரடைச. பாஸ
பணணியிரககலாம.’’

‘‘அதில ொடலிவிஷன எலலாம கததத தரவாோளா?’’

‘‘இரககலாம. அதனால அபபட ோபாரட ோபாடடணட இரககலாம. ஆனா,


ஸரஙகததில ொடலிவிஷன கிைடயாத; ொதரயாத!’’

அவோர ரஙக கைடகக ஒரமைற வநதிரநதார. ‘‘ரஙக, இனசோலஷன ோடப


இரககொா?’’

‘‘இலைல. அத கறபபா ோசபபானன கட ொதரயாத!’’

‘‘கறபப. இொதலலாம கைடனனா வாஙகி ொவசசக கணம.’’

‘‘எபபட இரககம?’’

‘‘ொதாடடா ஒர பககம ஒடடககிறா ொாதிர இரககம. ஒயரகக கொனகன


ொகாடககறபப, ஷாக அடககாொ இரகக ோடப சததணம.’’

ரஙக தன ொதாழிலநடப அறிைவ அதறகோொல விரததி ொசயய


விரமபவிலைல.

‘‘அணணாசாொி… எனனோொா ொசாலறா, உஙகாததில ட.வி>ொயலலாம


இரககாோொ?’’
‘‘ஒர தடைவ வநத பாோரன…’’

‘‘நான எஙக கைடைய விடடடட வரத!’’

‘‘ஆொா, வியாபாரம அபபடோய தடடகொகடடப ோபாறத. ஈ ஓடடணடரககான.


ோபாயப பாரததடடததான வரலாோொ!’’ எனறான தமப. அவனகக சமபாைவ
பாரகக ோவணடம.

‘‘சமபா ொசௌககியொா ொாொா?’’

‘‘ோடய! ொாொா இலைலடா அவர. சர அணணா வோரன. அொதனனதான


சொாசாரமன பரயறா ொாதிர ொசாலலம. எனனோவா ோபசிககிறா…
அமொணககணட ொபாமைொொயலலாம ொதரயறதாம!’’

‘‘ோசசோச… அொதலலாம இலைல!’’

‘‘பினன எனனதான ொவசசிரககீ ர?’’

‘‘எதிரகாலததில இணடயா வகக ொடலிவிஷன வரததான ோபாறத. இபபோவ


ொடலலில பரடசாரததொா ஆரமபிசசிரககா. அத நாட மழககப பரவினதம
ட.வி. ரபோபர ொசயய ொநைறய ோபர ோதைவபபடவா. அைத எதிர ொகாளள நம
இைளஞரகைளத தயார பணணப ோபாோறன. இபபோவ ோசநதா சலைகல கததத
தரோவன.’’

‘‘எததைன?’’ எனறான ரஙக.

‘‘அவாவா வசதிகக ஏததாபபல.’’

‘‘இதா&ன ோவணாஙகறத. சிலைற எததைன… கொரகடா ொசாலலோொன.’’

‘‘ஏைழயா இரநதா இலவசொா கட ொசாலலித தரோவன. மதல பாடம


ஃபணடொொணடலஸ ஆஃப ொடலிவிஷன, எலலாரககம இலவசம!’’

‘‘ொபாமைொ ொதரயொா?’’

‘‘கடடாயம.’’

ரஙக எனைனப பாரததான. ‘‘நானகட ோசரலாம ோபாலி ரகோக. தமப


ோசரறியா?’’
‘‘ஒர நாள ோபாயததான பாரககணமடா!’’ எனறான. ‘‘உனைனக ோகடடா ட.வி.
கிைடயாதஙகோற?’’

எம.ஐ.ட>யில மனறாம வரஷததில எனகக பாடததில ட.வி. உணட. அத


வி.எச.எஃப. அைலவரைசையப பயனபடததவதம ைலனஆஃப ைசட பறறியம
படததிரககிோறன. அைத ரஙகவகக விவரகக மறபடோடன.

‘‘எலலாம சர. நீ நிஜ ட.வி. பாரததிரககியா?’’

நிஜ ட.வி-ைய ஒர தடைவதான. ொசனைனப பலகைலககழகததின


ொபானவிழாக கணகாடசியினோபாத பிலிபஸகாரரகள கிணட இனஜினய
ீ ரங
காோலஜில ஒர கோளாஸ சரகயட ட.வி. ைவததிரநதாரகள. ஒர ரொில
காொிரா, ொற ரொில ரசீவர ைவததிரந தாரகள. வநதிரநத ொபணகைளொயல
லாம காடடனாரகள. கடடம அைலோொாதியத. ஒர ொணி ோநரம
காததிரநததால திடககிடட மகஙகள ொதரநதன.

ரஙகவடன ொதறக உததர வத


ீ ிகக ஒர நாள சாயஙகாலம ோபாயிரநோதன.
வாசலில ொதறகச சிததிைர வத
ீ ியடன ொபனசில ொாடச ஓடக ொகாணடரந
தத. நாஙகள ோபானோபாத பாலகாரன வநத ொடயில தணணியடதத பால
கறபபதறகாக உரவிக ொகாணடரந தான. இைடோவைள விடடரநதாரகள.

அணணாசாொி, ‘‘வாஙக வாஙக… சமபா காபி ோபாட!’’ எனற வரோவற றார.


உததர வத
ீ ிகக சாதாரணொாக நாஙகள அதிகம ோபாகொாடோடாம. அைவ
எலலாம எஙகளகக அைரவத
ீ ிகள. ஒர பககமதான வட
ீ . எதிரபபககம
ோகாயிலின ொதில. மளளச ொசடயாக இரககம. எததைனதான ொசானனாலம
யாராவத ஒரவர அலபசஙகையகக ஒதஙகிவிடவாரகள. ோொலம அநத
நாடகளில ொதில சிதில நிைலயில இரநததால, தைலோொல விழநதவிடம
பயமம இரநதத. ஆனால, கிரகொகடடகக ஒர சார இலலாததால
ஏகாநதொான இடம.

‘‘ொாொா ொணட ோபாடடணட களானஸ பணறபப ொாரல படடா எல.பி.


ொகாடககலாொா ொாொா?’’ எனற எனைன ஒர சிறவன வநத ோகடடான.

எனகக உட&ன ொசாலலத ொதரய விலைல. அணணா, ‘‘வாஙக வாஙக’’ எனற


வரோவறற, சலைகயாக பனியன ோபாடடக ொகாணடார. உளோள ொசனோறாம.

‘‘ஈயம பசறங
ீ களா எனன?’’
‘‘இலைல சாலடரங’’ எனறார.

ஒர ோரடோயா கவிழததப பிரககபபடட, உளோள கசகச ொவனற


பாரடடகளடன கிடநதத. அதன ஐ.எஃப. டரானஸஃபாரொைர ஒர கடடப
ைபயன பலைக ோொல நினற சீணடக ொகாணடரந தான.

எனனோவா சததஙகள ோகடடன.

இநத ஓரததில நிரவாணொாக ஒர ஸபக


ீ கர ைவதத, ோரடோயாவின பல
பாகஙகள பரவலாக இரகக… விநைதயாக அதில கரகரபரயாவில ஒர ொாொி
‘பககல நிலபட’ பாடக ொகாணடரநதாள. ‘ஆர.எஃப. ஆமபளிஃைபயர’ ொவசசா
எலலா ஸோடஷனம ோகககம!’’ எனறார அணணா.

‘‘எஙகயயா உம ொடலி விஷன?’’

ஜொககாளததால மடயிரநத ஒர வஸதைவக காடடனார. ‘‘அதககளள


இரகக. பசஙக கிரகொகட ஆடணடரககான… மடககடடம. பநத அடசசா
பிகசர டயப உைடஞசடம!’’

‘‘அதல ொபாமைொ ொதரயொா?’’ எனறான ரஙக.

‘‘ஆொா.’’

‘‘எனன பரடா விடறர


ீ ?’’ எனற எனைனப பாரததான. ‘‘ஏய நீ ொபாமைொ
வராதனனதா&ன ொசாலோற?’’

‘‘ஆொா…’’ எனோறன.

‘‘ட.வி. ஸோடஷ&ன இலலாொ எபட ஓய ொபாமைொ ொதரயம? இபப


ோரடோயாவகக, ோரடோயா ஸோடஷன ோவணம. ட.வி-கக ட.வி. ஸோடஷன
ோவணொா, இலைலயா… நீ எனனடா ொசாலோற?’’

‘‘நிசசயம ோவணம. நான படசசபட நிசசயம ோவணம!’’ எனோறன.

அணணா எனைனப பனனைகயடன பாரததார. ‘‘அவவளவதான நீ படசசத.


நீஙகளளாம ஏடடசசைரக காய. ொடரொன ோபாடடரக கறைத அபபடோய
ொநடர. நான பிராகடககல. இநத ோரடோயாைவப பாரதத இலைல… இத
மழகக நா&ன அொசமபிள பணணத. டரானஸஃபாரொர நா&ன சததினத.
டராககிங, அைலனொொணட, டயனிங எலலாம நான பணணத. உனனால
மடயொா ொசாலல! எஙகிடட ோாம ைலொசனஸ இரகக.’’

நான பிடவாதொாக, ‘‘ட.வி. ஸோடஷன இலலாொ ட.வி. ொதரயாத!’’ எனோறன.

‘‘அபடனன நிைனசசிணடரகோக. நீ கததகக ோவணடயத நிைறய


இரககபபா.’’

ரஙக, ‘‘ஓய அவன ட.வி. எலலாம படசசவன. எதகக ஊைர ஏொாததிணட,


வாணடப பசஙகளகொகலலாம ட.வி. ொசாலலித தோரனன, ஒொரார
கிளாஸ§ககம அஞச ரபா வாஙகறிராோொ?’’

‘‘ரஙக, நான ொகாடகக வசதியளள வாகிடடதான வாஙகோறன. என கரகலம


பார மதலல. ட.வி. பரனசிப பிள. அபபறம பிராகடககல. சாலடரங, ொபனச
ைவஸ, காரபொபணடர அபபறம காயில சததறத. பாரக ோரடோயா, பஞசாயதத
ோரடோயாொவல லாம ரபோபரகக இஙகதான வரத.’’

நான பிடவாதொாக ‘‘ட.வி. ஸோடஷன இலலாொ ட.வி. ொதரயாத!’’ எனோறன.

‘‘மதலல அத எனன ொபடட… காடடம. பாரததா ொநலல ொகாடடற பப


ீ பா
ொாதிர இரகக.’’

அணணாசாொி ொிகநத ோகாபததடன ‘‘அைரகைறயா படசசவா, சநோதகப


படறவா, ோகலி பணறவாளகொகலலாம ொசடைட காடடொாடோடன. ஒஸதி
ொசடட இத. ஆர.ஸி.ஏ. ொதரயொா?’’

‘‘காடறதகக எதம இலைலனன அரததம!’’

‘‘எனனோவணா நிைனசசகோகா.’’

சமபா எலோலாரககம ொவளளி தமளரல காபி ொகாணடவநத ைவததாள.

தமப, ‘‘எனன சமபா ொசௌகயொா?’’ எனற வாதசலயொாக விசாரததான.


‘‘பழொசலலாம ஞாபகொிரககா?’’ அணணா அைத ரசிககவிலைல.

‘‘சமபா நீ உளளோபா!’’ எனறார.

சமபா ஏறககைறய அவர ொகள ோபால இரநதாள.

நாஙகள ொவளிவநதோபாத அநத எல.பி.டபிளய. தீரொானததில ொாடச


கைலககபபடடவிடடத.

தமப ஆதத ஆததப ோபானான. ‘‘இநத சமபாவகக நான ொகாடதத ொலடடர


எலலாம… அவ ோபாடட பதில எலலாம காடடனா ரசாபாசொாயடம. ோபானாப
ோபாறதனன விடடக ொகாடதோதன’’ எனறான.

‘‘சமொாரறா! பழொசலலாம கிளறாோத.’’

ஒர காலததில தமபதான சமபாைவக கலயாணம ொசயத ொகாளவதாக


நிைறயப ோபாககவரதொதலலாம இரநதத. அவளகோகா இவனகோகா
ொசவவாய ோதாஷம எனற கலயாணம நினறவிடடதாம. ோொலம தமப
அவவளவ வசதி யளளவன இலைல. ஒர வரஷம சனயாசியாகப
ோபாகிறதாக ோயாசிததவிடட ஸனிவாச நகரல ொஜயலக¢ொி எனற
அடககொான ொபணைணக கலயாணம ொசயதொகாணட விடடான. அடததடதத
இரணட ொபண கழநைதகள. இரநதிரநதால எனைனவிட ொரணட வயததான
மததவன.

‘‘சில ோபரகக அதிரஷடமடா!’’ எனறான தமப ொபாதபபைடயாக. ட.வி.


சரசைச அததடன ஓயவிலைல. அணணாசாொி கைடகக வரமோபாொதலலாம
தமப அவைரப பரகாசம ொசயதொகாணடரநதான.

‘‘எனன அணணா… ட.வி. நனனாத ொதரயறதா? அொொரககாகாரன கபபல


காரல ோபாறொதலலாம ொதரயறதாோொ!’’

அணணாசாொி, ‘‘நமபாதவாளகக ஒணணம ொதரயாத. பகவான ொாதிர அத.


எனன ொசானனாலம நமப ைவகக மடயாத!’’ எனறார.

‘‘ொாடபரா ஏரயல ோபாடடரக கீ ராோொ… தணி உலததவா?’’

‘‘ஆொா யாகி அரோர. உஙகளக ொகலலாம ொசானனா பரயாத!’’ எனற


ொடகனாலஜிைய மகததில வச
ீ ினார.

அவரோபானதம, ‘‘யாகி அரோரனனா எனனடா? எனன பரடா விடறானபார


ொனஷன!’’

‘‘இலைல ரஙக. அநத ொாதிர ஒர அரோர இரகக. சிகனல வக


ீ கா இரநதா
அைத அதம பககம திரபபினா வாஙகிககம > ஏரயல ொாதிர.’’

‘‘அபப அவர ொசானன ொாதிர ட.வி. ொதரயமஙகோற?’’


‘‘சானோஸ இலைல! சிகனல இரநதாததா&ன?’’

‘‘அொொரககாகாரன அனபபறத?’’

‘‘அொதலலாம இவவளவ தரம கடல தாணட வராத ரஙக’’ எனோறன.

ஒர நாள ராததிர பததைரகக ரஙககைடயில மணோபர அலொாரககப


பினனால ஜிஞசர அடததக ொகாணடரநதோபாத கைடக கதைவ மடம சொயம
அணணாசாொி ைசககிளில வநத இறஙகி, ‘‘வாஙகடா எலலாரம!’’ எனறார.

‘‘எனன ஓய பதறறொாயிரககீ ர? ஒர ஜி.பி. அடசசடடப ோபாோொன’’ எனறான


தமப.

‘‘எலலாரம ட.வி. ொதரயாத ொதரயாதனன பரகாசம பணணிங கோள…


உட&ன வாஙக எஙகாததகக.’’

‘‘எனன ொதரயறதா?’’

‘‘அசசக ொகாடடனாபபல ொதரயாத. ஆனா, ொதரயறத!’’

‘‘வாடா இனஜினய
ீ ர!’’ எனற எனைனயம விளிததார. எனகக வியபபாக
இரநதத. ‘‘திஸ இஸ நாட பாஸிபிள’’ எனோறன. அவர வட
ீ டககப
ோபாோனாம. ொாடயில எடததககடட ஜனனல வழியாக சமபா டாரசைலடைட
ைவததக ொகாணட ொொாடைட ொாடயில நினற ொகாணடரநதாள ொாடபரா
பரவியிரநத அநத ஏரயைல இவர ொசாலலச ொசாலல ொொாததொாகத திரபபிக
ொகாணடரநதாள.

இஙோக கீ ோழ கடததில ஒர கறபப > ொவளைள ட.வி. இரநதத அதில


ொணல ஓடக ொகாணடரநதத.

‘‘சமபா டயர… திரபப திரபப!’’ எனறார.

அவள ‘‘ொதரயறதா… ொதரயறதா?’’ எனற ோகடடகொகாணோட ொாடயில


ஏரயைலத திரபபினாள. ஒர கணததின பிரவில அநதத திைரயில ஒர
பிமபம ொதரநதத. ஒர ொபண ோபசிக ொகாணடரநதாள. எனன பாைஷ
ொதரயவிலைல.

‘‘நிறதத… நிறதத! அஙகதான அஙகோயதான’’ எனற இஙகிரநத சததம


ோபாடடார.

‘‘ரஙக! இபப எனன ொசாலோற?’’

‘‘பஜனதான இரகக… ஆனா, மஞசி ொதரயறத.’’

‘‘ட.வி>ோய வொதரயாதனனிஙகோள… உஙக எகஸபரட எனன ொசாலறார


இபப?’’ எனற எனைனப பாரததக கணணடததார.

நான, ‘‘இபோபாைதகக ஒணணம ொசாலறதககிலைல எஙக பொராபசைரததான


ோகககணம’’ எனோறன.

‘‘எைதயம இபபட அலடசியொா ோபசபபடாத. இனனம அரோர எலிொொணடஸ


ோபாடடா நனனாோவ ொதரயம. அதம ராததிர ஆக ஆக… ோபாகப ோபாக…’’

ோொோலயிரநத சமபா, ‘‘ோபாரொா… இனனம திரபபணொா?’’ எனறாள.

‘‘சமபா, ோபாதம கீ ழ வா! எலலாரககம பயததஞகஞசி ொகாட’’ எனற இவர


ொசாலல, ோொோலயிரநத ொதாபககடர சபதமம ஐோயா சததமம ோகடடத.

சமபா எடததககடடலிரநத சொார பதிைனநத அட விழநதவிடடாள.

அவைள ைகததாஙகலாக ொநாணடகொகாணோட அைழதத வநோதாம. ‘‘பாரதத


நடககககடாோதா?’’ எனறார. அவள கால சிவபபாக இரந தத. ொசைொயாக
வங
ீ கியிரநதத. நிைறய வலிததிரககோவணடம. தமப கணணரீ விடடான.

‘‘எனன ஓய… எஙக ஊர ொபாணண ொாடொயலலாம ஏறவிடட பாடாப


படததறர
ீ . ொகாடைொப படததறர
ீ !’’

‘‘உனகக எனனடா ஆசச?’’ எனறார.

‘‘எனன ‘டா’வா? நாகைக அடககிப ோபசம. எலலா வணடவாளதைதயம


ொவளிலவிடடா நாறிபோபாயடம.’’

‘‘எனன வணடவாளம… அவ என ொபணடாடட. அவைள நான எனன ோவணா


ொசயயச ொசாலவன. அைதக ோககக நீ யார?’’

சமபா, ‘‘ோபாரோொ… ோபாரோொ…’’ எனறாள.


‘‘நான யாரறா? ரஙக… ொசாலறா நான யாரனன!’’

‘‘தமப நீ வாடா! அபறம ோபசலாம.’’

‘‘இவர ோகககறைதப பார! நான யாரா…’’ தமப, ரஙக கைடயில ஜிஞசரபரஸ


ோபாடடரநதான. சரதி ஏறியிரநதான. நாகக ொதாளொதாளதத விடடத.

‘‘நான யார… ொசாலறன. இோத சமபா, இோதசமபா… எனகக ொொாததம


எததைன ொலடடர எழதிரககா ொதரயொா? காடடடடொா… நான எததைன
எழதிரகோகன ொதரயொா?’’

அநதக கணததில காலம நினற ோபாகப ோபாகிறத எனறதான நான


எதிரபாரதோதன. இலைல!

‘‘எலலா ைபததியககார ொலடடைர யம சமபா கலயாணததகக மனனாடோய


ொசாலலிடடா… காடடடடா… ோபாடா!’’ எனறார.

கைடசி ொசொஸடரகக எம.ஐ.ட>கக ொசனைனகக திரமப வநதோபாத


ோபராசிரயர ோசாொயாஜுலைவ சநோதகம ோகடோடன. ஸரஙகததில அனறிரவ
ட.வி. ொதரநதத எபபட எனற ோகடோடன.

அவர, ‘‘அதில ஒனறம ஆசசரயம இலைல. டகட (கயஷபீ) பராபோகஷன


எனற சில ோவைள கடலின இனவரஷன ோலயர இரககமோபாத ோவவைகட
ொாதிர ஃபாரம ஆகம வி.எச.எஃப. சிகனலகள ஆயிரக கணககான ைொலகள
கட கடநத வரம. அனாொலஸ பராப ோகஷன எனபாரகள. நீ பாரததத
ொதறகாசிய நாடகளில எதாவத ஒர ட.வி>யாக இரககலாம’’ எனறார.

ரஙக இபோபாதம அைத ரஙகநாதன கிரைப எனறதான ொசாலகிறான.

உஞசவ ிரததி -Sujatha

சில ஆணடகள வடகோக இரநத விடட ஒர மைற ஸரஙகம ோபான ோபாத


வழககமோபால ரஙக கைடயில ோபாய உடகாரநோதன. ரஙக ‘அனற கணட
ோொனிகக அழிவிலலாொல’ அபபடோய இரநதான. பதசாக கலிஙகிளாஸ
ோபாடடரநதான. ஆணடாளின ைபயன அொொரககாவில இரககிறா&ன
பாசசாோவா, யாோரா… அவன ொகாடதததாம. வழககமோபால தமப, சீத
ோபானறவரகள வநத அரசியைலயம சினிொாைவயம அலசினாரகள. தமப
ோதவகாநதாரககம ஆரபிககம விததியாசம எனனொவனற பாடக காடடனான.
சீத யாரகக ொொாடைடக கடதாசி எழதலாம எனற
ோயாசிததகொகாணடரநதான.

‘‘நீ எபப வநோத?’’ எனற ோகடடான ரஙக.

‘‘ோநததிககதான.’’

‘‘ொகாஞச நாள இரபபியா?’’

‘‘ஒர ொாசம இரககலாமன ஆனயவல லீ வல வநதிரகோகன.’’

‘‘நீ ஏரஃோபாரஸலதான இரகோக?’’

‘‘ஏரோபாரடல.’’

‘‘போளன எலலாம ஓடடவியாோொ! பாகிஸதான ோொல நீதான பாம ோபாடடதா


ோபசிககிறா.’’

‘‘ரஙகா… பார, சரயா பரஞசகோகா! நான இரககறத ஏரோபாரட. ொடலலில


சபதரஜஙன ோபர > விொானநிைலயம. நீ ொசாலறத ஏரஃோபாரஸ. அத
‘பாலம’கிற இடததில இரகக.’’

‘‘ொரணடம ஒணணதா&ன.’’

‘‘இல…ைல.’’

‘‘பினன… ஏரஃோபாரஸல யார இரககா?’’

‘‘ோொலச சிததிைர வத
ீ ில ரஙகாசசாரடா அத… அவனகட ைபலட இலைல.’’

‘‘ஏரஃோபாரஸனா எலலாரம பறகக ொாடடாோளா?’’

‘‘ொாடடா!!’’

‘‘அபப நீ ஏரஃோபாரஸல இலைல?’’

‘‘ஏரோபாரட… ஏரோபாரட!’’
‘‘பினன யாோரா, நீ போளன ஓடடறதா ொசானனாோள..?’’

‘‘அத சினன போளன. டொரயனிங போளன.’’

‘‘ஏரோபாரடல ொபரய போளனதா&ன இரககம! ோபாடடக கழபபறாஙகபபா!’’

நான அவனகக ோொலம விளககம மயறசிையக ைகவிடோடன. ரஙகவின


உலகம அவன வட
ீ , கைட இரணைட விடட ொவளிோய எதம கிைடயாத.
உலகம மழகக அவன கைடகக அரடைடயடகக வரம. இவன
இடதைதவிடட நகரொாடடான. ொபரொாைளககட பஙகனி, சிததிைர
உறசவஙகளில கைடையக கடநத ொசலலமோபாததான ோசவிபபான.

அபோபாத ஒர கிழவனார ைகயில ொசாமபடன, ஒர சிறவன கசசிையப


பிடததகொகாணட அைழததச ொசலல… ‘உயரவற உயரநலம உைடயவன
எவனவன…’ எனற ஏறததாழ உளறலாகச ொசாலலிகொகாணட நடட நடத
ொதரவில வநதொகாணடரநதார. மகததில ஒர வாரததகக உணடான ொவண
தாட. ொாரபில பணல. சவககம. பததாற ோவஷட.

‘‘ரஙக, இத யார?’’

‘‘இவர ோபர ோதசிகாசசார. ஜி.பி>ன ஐஸகலல ோொத டசசர இரககாோர,


அவோராட அபபா.’’

‘‘ஆொாம. எதகக ொசாமைப ைகல ொவசசணட பிரபநதம


ொசாலலிணடோபாறார?’’

யாோரா அவர ொசாமபில அரசி ோபாடடவிடட வணஙகி விடடச ொசனறாரகள.

‘‘உஞசவிரததி.’’

‘‘பரயைல. ஜி.பி. இவைர ொவசசக காபபாததலியா?’’

‘‘அொதலலாம இலைல. பிடவாதம.’’

‘‘பணம காச இலைலயா? ஜி.பி. நிைறயச சமபாதிககிறாோர!’’

‘‘இவரகோக நிைறய ொசாதத இரகக. சிததிைர வத


ீ ில ஜி.பி. இரககற வட

இவரததான. ொோகநதிர ொஙகலத தில ொநலம எலலாம இரகக.’’
‘‘உஞசவிரததினனா பிசைச எடககறதிலைலோயா?!’’

‘‘ஆொாம. ‘பவதி பிகாம ோதோி’னன ொசாலலோல… அவளவதான!’’

‘‘பரயைல ரஙக.’’

‘‘சில ோவைளல ொபரயவரகளைடய பிடவாதஙகள பரயாத நொகக. இநத


பிராொணனகக வம
ீ ப. ோபாககடாததனம.’’

ஜி.பி. எனனம பாரததசாரதி ொசயலாக இரபபவர. கணககப பாடப பததகம,


ோநாடஸ எலலாம ோபாடபவர. லடசககணககில விைல ோபாகம.

எஸ.எஸ.எல.சி>கக ஒர ொசகனகக கிளாஸ டசசர. ைோஸகலில சீனியர


டசசர எனற ொதிககபபடட ஆசிரயர. ோதசிய விரத வாஙகியிரககிறார.
அடதத ொோடொாஸடர அவரதான எனற ோபசிகொகாணடாரகள. அவர
தநைதயார பிசைச எடககிறார எனறால…

‘‘ோவணமனடோட, ொகைன அவொானபபடததறதககனனடோட..’’

‘‘கணண ோவற ொதரயைல.’’

‘‘கணொணலலாம நனனாத ொதரயறத. தனோொல சிமபதிைய வரவைழசசகக,


கண ொதரயாத ொாதிர பாடசாைலப ைபயைன ொவசசணட கசசிையப
பிடசசணட ோபாறார.’’

‘‘எனன பராபளம அவரகக?’’

‘‘வரார. ோகடடப பாோரன.’’

இவவாற ோபசிகொகாணடரககம ோபாத அவோர கைடகக வநத ொபஞசசில


உடகாரநதார. அவரடன ொகாஞசம ஈரம காயாத ோவஷடயின நாறறமம
வநதத. எைதோயா வாயிோல ொொனறொகாணடரநதார. கிடடப பாரகைகயில
ஆோராககிய ொாகததான இரநதார. நலல மஙகில கமப. அைதப ைபயன ஒர
ஓரததில ைவததவிடட நினறொகாணடரகக…

‘‘ஓய! ைலபபாய, ொரகோசானானன ோசாபப ஏதாவத ோபாடடக


களிககிறததா&ன? கிடட வநதாோல கததாைழ நாததம!’’
‘‘ொாடடபொபாணண எஙகடா ோசாபப ொகாடககறா? ஒர அணடா தணணிகட
ொவககொாடோடஙகறா ரஙக.’’

‘‘ஜி.பி>கிடட ொசாலறததா&ன?’’

‘‘அவனா? ொபாணடாடடதாசன..! ொதாசச, அத எனனடா சாகொலடட?’’

‘‘படைட சாகொலட தாததா.’’

‘‘அத எனகக ஒணண இவனகக ஒணண ொகாட! ரஙகநாதா..!’’ எனற


ொபஞசசில உடகாரநத, ‘‘தீரததம இரககொா? எனன ொவயில.. எனன
ொவயில!’’

ரஙக சாகொலட எடததத தர, ொடயிலிரநத அஞச ரபாய ோநாடைட எடததக


ொகாடததார.

‘‘நீ யார… ோகாைத ோபரனதா&ன?’’ எனறார எனைனப பாரதத.

‘‘ஆொாம ொாொா!’’

‘‘நீ ஏரோபாரஸல இரககியா?’’

‘‘ஏரோபாரட! ொாொா, எதககாக இநத ொவயிலல அைலயறங


ீ க? ொவயில தாழ
வத
ீ ிப பிரதடசணம ோபாகககடாதா?’’

‘‘பார, ைவஷணவனா ொபாறநதா பஞச சமஸகாரஙகளன அஞச காரயஙகள


ொசயயணம. அதான ஐயஙகார. ஊரதவ பணடரம, சொாஸரணம,
திரவாராதனம, ஆசாரயனகிடட உபோதசம ோகககறத, பரனயாசம
வாஙகிணடபறம உஞச விரததி. பிசைசோபாடற அரசிையத தான சாதம
ொவசச சாபபிடணம!’’

‘‘ொாொா, அொதலலாம வசதியிலலாத வாளகக!’’

‘‘இலைல. ைவஷணவனா ொபாறநத எலலாரககம. உனகக, எனகக… அநத


நாராயண&ன ொகாபலிகிடட யாசகம ோபானான.’’

‘‘நீஙக இபபடத ொதரவில ோபாறத அநதக கடைொைய நிைறோவததறதக


காகவா?’’
‘‘ஆொா, ோவொறனன..?’’

‘‘உஙக ஃோபொிலியில அவாளகக சஙகடொா இரககாோதா?’’

‘‘எதககச சஙகடபபடணம? எதககஙகோறன?’’

‘‘இலைல ொாொா… உஙக சன ொபரய கணகக வாததியார. ொோடொாஸடர


ஆகப ோபாறார. ோநஷனல அவாரொடலலாம வாஙகினவர.’’

‘‘அதனால?’’

‘‘ொததவாளளாம எனன நிைனசசபபா? ோதாபபனாைர சரயா ொவசசககாொ


ொதரவில யாசகம பணண அனபபிசசடடார பார, இவர எனன வாததியாரன
தா&ன நிைனசசபபா?’’

‘‘நிைனககததான நிைனசசபபா. அதகக நான எனன பணண மடயம?’’

ரஙக சில சொயம படொடனற ோபாடட உைடததவிடவான.

‘‘ஓய… உொகக ொாடடப ொபணோணாட சணைட. ஜி.பி. அவ ோபசைசக


ோகடடககறார. அநதக ோகாபதைதததான நீஙக இபபட அவைர
அவொானபபடததிக காடடறர
ீ ன ஊர உலகொொலலாம ோபசிககிறத.
உஞசவிரததி கஞச விரததிொயலலாம சாலஜாபப!’’

‘‘சர, அபபடோய ோபசிககிறானனா நீ எனன ொசயயணம?’’

அவர ‘நீ’ எனற அைழததத ரஙகைவ அலல. அஙக இலலாத தன ொகன


ஜி.பி>ைய. ‘‘நீ எனன ொசயதிரககணம? ‘அபபா, நீஙக ொசாலறதிலயம நியாயம
இரகக. ொகாஞசம தைழஞச ோபாஙகபபா. நானம அவைளத தககி எறிஞச
ோபசாொ இரககச ொசாலோறன’ன சொாதானொா ோபாகலாம இலைலோயா..? எபப
பாரததாலம ‘அவ ொசாலறததான ைரடட, அபபா… வாைய மடஙோகா’ன
அதடடனா எனகக எபபட இரககம..?’’

‘‘தனியா இரநத பாரோொன.’’

‘‘அைதததான ோயாசிசசிணடரகோகன.’’

‘‘இபப வட
ீ ல சாபபிடறதிலைலயா?’’
‘‘ொரணட தளிைக. எனகக உணடான ஒர ொொநதியக கழமப, அபபளதைத
நா&ன பணணிககோறன. ஒர ொநய கிைடயாத, கறமத கிைடயாத, தயிர
கிைடயாத. ோொாரதான. ஓடடல சாபபாட ஒததககைலோய ரஙகா! ோபதியாறத.
அவா எனனோவா சாபடடடடப ோபாகடடம. எனகக?’’

‘‘பிளைள?’’

‘‘அவோனாட ோபசிோய ஒர ொாசம ஆசச, ஒோர ஆததல இரநதணட.’’

‘‘இொதலலாம சர, உஞசவிரததி எபட உடமபகக ஆறத உொகக? ோரஷன


அரசியம பழஙகரசியம ைகககததலம கலநதிரககோொ?’’

‘‘ஏோதா ரஙகநாதன கிரைபயில கலைலயம ஜர


ீ ணிககிறத இநத வயிற.
ஓடணடரகக வணட.. இனனம எததைன நாள… பாரககலாம. நான ொசததப
ோபா&னனனா இநதப பாடசாைலப ைபயனதான எனககக ொகாளளி ோபாடணம,
ோகடடகோகா ரஙக.’’

‘‘நீர எஙோக ொசததப ோபாவரீ? இரககறவாைள சாகடசசடடத தான ோபாவரீ.


ஆயச ொகடட உொகக!’’

அவர ொறபட வத
ீ ி பிரதடசிணத தககப பறபபட, ‘‘ஸடோரஞச… ொவர
ஸடோரஞச’’ எனோறன.

ைோஸகல எபபட நடககிறத எனற… என கிளாஸோொடதான கொரஸபாண


ொடணடாக இரநதான, அவைன விசாரககப ோபாயிரநதோபாத ஜி.பி-ையச
சநதிதோதன. ொபாதவாக ோொதஸில ொலடடபபிள சாயஸ ோகளவிகள வநத
தரோொ ோபாயவிடடதாகச ொசானனார. அவோரதான ஆரமபிததார…

‘‘அபபாைவப பாததிோயா..?’’

‘‘பாதோதன சார.’’

‘‘எனன பிடவாதம பாததியா?’’

‘‘அவர ொசாலறைதப பாரததா அவரககச ோசாற தணணி கட சரயா


ொகாடககறதிலைலனன…’’

‘‘அபபடயா ொசானனார? ஒர நா எஙகாததகக வநத ொாொிைய சநதிசசக


ோகடடபபார. என அபபாதான… இலோலங கைல. ஆனா, அவர காரததாைல
எழநதிரககற திலிரநத பணற அடட காசம… எனகக நாலம ொபாணண.
நாலம நனனாப படககறதகள. அதகைளப படகக விடாொ சததொா பாராயணம
பணணிணட, எலலா ைரயம கணடார… வலலாரனன திடடணட,
ோகாொணதோதாட பழககைடல அைலஞசணட…’’

‘‘தனி வட
ீ பாததக ொகாடததரறததா&ன?’’

‘‘ோபாகொாடோடஙகறாோர! ‘என வட
ீ , நானதான இரபோபன’கறார!’’

‘‘சர, நீஙக ோபாயடறததா&ன?’’

‘‘ோயாசிசசிணடரகோகன. வாடைக ொகாடதத ொாளொா?’’

‘‘அவரகிடட பணம இரககிலோல?’’

‘‘இரகக. எனன ொவசசிரககாரன காடடொாடடார. வககீ ைலக கபடட நால


தடைவ விலைல ொாததி ொாததி எழதிட டார. சீரஙகமன ஒர ோபததி ோொல
ொகாஞசம பிரயம. அதங கிடட எோதா ொசாலலிணடரககார… ‘உஙக
யாரககோொ நனனி கிைடயாத. ொதாசசககததான எலலாமன உஙகமொா கிடட
ொசாலலிட…’ ’’

‘‘ொதாசசஙகறத…’’

‘‘பாடசாைலப ைபயன. அவைர காரத தால கமப பிடசச அைழசசணட


ோபாறா&ன அவன. ோகககறதகக நனனாவா இரகக? எதககக கிழததகக நான
சிசரைஷ பணண ணமகறா என ஆமைடயா! நானதான அவைள
சொாதானபபடததி ொவககோறன… ‘அபபடொயல லாம ொசயய ொாடடார.
ோகாபததில ஏோதா ொசால றார’ன. அவ ொசாலறத நியாயமதா&ன?’’

‘‘தா&ன தளிபபணறதா…’’

‘‘அொதலலாம ொவடடபோபசச! ஆடக ொகார தடைவ அொாவாைசகக ஒர


தடைவ தளிபபணற உளைள ொாட கனனோபாடட எடம ொாதிர பணணிடடப
ோபாவார. என அபபாவா இரநதாலம, இநத ொாதிர ஒர பிடவாதம படசச
கிழவைன நான பாதததிலைல. ோபாயத ொதாைலஞசாலம பரவாயிலைலனன
சில சொயம அவவளவ ொவறபோபததறார.’’

‘‘அவரகக எனன ோவணொாம? எதாவத ொனசில கைற ொவசசணட


இரககலாம ஒர இனொசால, ஒர பரவ… அலலத, ‘தாததா எபட
இரகோக?’ன ோபததிகள ோகடடாோல ோபாறொா இரககலாம. உஙக ொைனவியம
‘அபபா, எபட இரககீ ஙக? கணணகக ொரநத ோபாடடடொா’ன எதாவத
ோகககலாம.’’

‘‘அொதலலாம ஒர பணணாககம இலைல. நீ ோவணா சீதாகட ோபசிபபார.


நான ொசானனத பாதிதான. அவ ஆஙகிளள பாரததா கைத ொராமபக கடைொயா
இரககம. ொடலலிககப ோபாறதகக மனனாட ஒர தடைவ சாபபிட வா,
எஙகாததகக!’’

ோபாயிரநோதன. நானக ொபணகள பதிைனநத, பதினமனற, பதத, எடட எனற


அைலநதன. எனகக மனனால ஸடல ோபாடட தீரததம எலலாம பதவி சாகக
ொகாணடவநத ொகாடததாரகள. எனககாக ொாொி ஜவவரசிப பாயசம
பணணியிரநதாள. சைொயல எலலாம சபபராக இரநதத.

நான ொசனறோபாத, கிழவர வாசல திணைணயில காைல அகடட உடகாரநத


ொகாணட பைன விசிறியால கீ ோழ விசிறிக ொகாணடரநதார. ொநறறி சரஙகி
விோராதொாகப பாரததகொகாணடரநதார. ‘‘இரககறவனகக ஒர ோவபபமப
சாததொத கிைடயாத. வரவா ோபாற வாளகொகலலாம பாலபாயசம. ோகக
கறவா கிைடயாத இநதாததல’’ எனறார.

‘‘வாஙகோளன ொாொா… உஙகாமதா&ன? வாஙோகா, பாயசம சாபடலாம’’


எனோறன.

‘‘இநதாததிலயா? ஒர திரஸதம கட எடததககொாடோடன.’’

வாததியார ஜி.பி-யின ொைனவி ொவளிபபைடயாகப ோபசினாள. ‘‘எவவளவ


தரம ொபாறததககறத? ‘ொபாறததப ோபா’ன இவர பாடடகக ொசாலலிடடப
பளளிக கடம ோபாயடறார. இரபததநால ொணி ோநரமம இவர கட ொலலக
கடட ோவணடயிரகக. ொரணட ொபாண வயசகக வநதடடா. அவா
மனனாலோய ோகாொணதைத அவததக கடடககோறர. ொரஙகராஜுைவ கபடட
திணைணல உககாநதணட சரவாஙக கவரம பணணிககோறர. சாகொலடட,
பபபரொிடடன வாஙகி ஒளிசச ொவசசககோறர. பாட சாைலப ைபயனகளககக
ொகாடததாலம ொகாடபோபர… ோபததிகளககக ொகாடகக ொாடோடர. அதகைளப
படகக ொவககறோத அவரககப பிடககைல. எனைனக கணடா ஆகோவ
ஆகைல…’’

‘‘இதகொகலலாம ஆதாரொா ஒர சமபவம அலலத காரணம இரககணம


ொாொி.’’
‘‘இரகக. அைதச ொசாலலிடடத தான ரசாபாசொாயடதத! எஙகாததில எனகக
நிைறய ொசஞசிரநதா. அைத அவர அலொாரல ொவசசப படடயிரநதார.
ொாொியார ோபாறவைரககம அைத நான பாரதோதன. பணடைக நாளில எனைன
எடததப ோபாடடககச ொசாலவா. ொாொியார தஙகொான ொனஷி. அவர
ோபானதம, இத எோதா தஙைக ொபாணண கலயாணததகக எடததக ொகாடத
தடதத ோபால! பாலிஷ ோபாடட ொவளளிப பாததிரத ைதொயலலாம
ொகாடததிரக ோகர. ோபானாப ோபாறத, ொசாலலிரககலாொிலைலயா?
ரஙகநாதன கிரைப இவரம சமபாதிககிோறர. ஒோர ஒர தடைவ எசசொிகக
ோதாட ொசஞச ோபாடலாம. ‘அபபா, அமொா என நைகொயலலாம எஙக
ொவசசிரககா?’ன ோகடடதகக, ‘‘நைகயா… உனைன எதிரஜாொீ ன இலலாொ
இலவசொா கலயாணம பணணிணோடாம. உஙகாததல உனகக எனன
ோபாடடா? உஙகபபன ஏொாததிடடான’னார.

எனகோக ொதரயம… எனகக எததைன ோகஷா ொகாடததா, ைவர ோொாதரததகக,


படட ோவஷடககனன… எததைன நைக ோபாடடானனடட. அைத எடததச
ொசானனபப எலலாம கவரஙனார. ‘இைத அபபோவ
ொசாலலியிரககறததா&ன?’ன&னன. இவவளவதாமபா ோகடோடன. அதிோலரநத
என ோொலயம என ொபணகள ோொலயம ொவறபபனனா ொவறபப அபபடபபடட
ொவறபப. நினனா கததம.. உககாநதா கததம…’’

இநதச சமபாஷைண மழவதம அவரககக ோகடடரககோவணடம.

திணைணயிலிரநத சததம ோபாடடார… ‘‘எலலாதைதயம ொசானனிோய, உன


நைக அததைனயம சபஜாடா நான திரபபித தநதைதச ொசானனியா?’’

இவள ‘‘ொொாததததில காலபாகம கடத திரமப வரைலபபா. ொரடைட வடம


சஙகிலி எனன ஆசச, பசைசககல ோதாட எனனாசச, ோபசர எனனாசச,
ஒடடயாணம, நாகொகாதத எனன ஆசச, வஙகி எனனாசச..?’’ எனறாள.

‘‘பசைசபொபாய. உஙகளகொகலலாம என ொகடட கணம ொடடம தான


ொதரயம. நலல கணம எதம கணணகோக ொதரயாத.’’

இவள சனனொாக ‘‘நலலத எதாவத இரநதா ொசாலலஙகபபா’’ எனறாள.

நான இநதச சணைட ஓயாத எனற பறபபடட வநதவிடோடன. என சொாதான


மயறசிகள அதோதாட மடநதன.

அடதத வாரம, பறககைடயில பாசி வழககி விழநதவிடடார கிழவர. ொதாைட


எலமபம இடப பிலம மறிநதோபாய ஜி.பி. அவைர பததரகக அைழததப
ோபாக, அஙோக இனனமம சீரயஸாகி, அபபறம திலைலநகரல அவைர
அடொிட பணணி, ொாறறி ொாறறி வாததியாரம ொாொியம பதிைனநத தினம
அவரகக ோவளா ோவைளகக சாபபாட எடததக ொகாணட ோபாய… ொராமபக
கஷடபபடடததான நான ஊரககக கிளமபம மதல நாளதான இறநத
ோபானார.

இததைனப பாடபடடதகக ஜி.பி>கோகா ொைனவிகோகா ோபததிகளகோகா


எநதவிதப பயனம இலைல. ொசாதத மழவைதயம ொதாசச எனகிற
தைரசாொியின ோபரல எழதி ைவததவிடட, அவன ோொஜராகம வைர >
பதிொனடட வயச வரம வைரயில வககீ ைல அநதச ொசாததகக காரடயனாகப
ோபாடட பதிொனடடாம வயதில அநதச ொசாதத அவன படபபககம
பராொரபபககம ோபாகோவணடம எனற எழதி ைவததிரநதார.

பாட எடககமன தககம விசாரகக அவர வட


ீ டககப ோபாய திணைணயில
சறற ொொௌனொாக உடகாரநதிரநோதன. உளோள ோபததி ஒரததி ொடடம
‘தாததாஆஆஆ…’ எனற அழத ொகாணடரநதத. உஞச விரததிகக அைழததச
ொசனற பாடசாைலப ைபயன ‘‘ொாொா, நாைளலரநத வரோவணடாொா? ோவற
எதாவத ஒததாைசயா இரக ோக&ன!’’ எனறான. ‘‘இநத ஆோொ உனனதரா’’
எனறார ஜி.பி. விசம பலடன. அவனககப பரயவிலைல. ொாொிகக ஆதத
ஆததப ோபாயிறற. ‘‘எனன பாவம பணோணாமன இநதத தணடைன ொகாடத
தடடப ோபானார கிழவனார. எஙகப பாமொா ோபாடட நைக எஙோகன ோகடடத
ஒர ொபரய தபபா? அதகக இததைன ொபரய தணடைனயா?’’

ரஙக ஜி.பி-யிடம ‘‘ஓய… இத பிதராரஜித ொசாதத. அைத எழதி ொவகக


கிழததகக உரைொோய கிைடயாத. கிறககப படசசாபல இபபடொயலலாம வில
எழதினா ோகாரடடல ஒததகக ொாடடா. சணைட ோபாடட வாஙகிடலாம.’’

ஜி.பி-தான ‘‘ரஙக, நொகக எத உணட, எத இலைலனன


தீரொானிககிறொதலலாம ஸரஙகநாதனதான’’ எனறார.

அதனபின நான அலகாபாத ோபாயவிடட கலகததா, ொடலலி, அலோொாரா,


பதானோகாட, ொகாலமோபா எனற சறறிவிடட ஆற வரஷம கழிதததான
ஸரஙகம திரமப மடநதத. ரஙகைவ மதல காரயொாக விசாரதோதன…
‘‘ஜி.பி. வாததியார எனன ஆனார ரஙக?’’

‘‘ஏன ோகககோற… ஸகலல பதசா ொோடொாஸடைர நியொனம பணணிடடா.


ொரணட ோபரககம ஆகைல. ோநாடஸ ோபாடக கடாதனன தைட
பணணிடடா. ோகாவிசசணட ரைஸன பணணிடோடர. ொணசசநலலரல ோபாயச
ோசரநோதர. அஙகயம சரபபடட வரைல. சமபளம சரயா வரைல. அதககபபறம
ோநாடஸ ோபாடட விககறதம பாழாப ோபாசச. இவர ோபாடட ோநாடைஸோய
காபபி அடசச இனொனாரததன ோபாடட அைர விைலகக விததான.
அவனோொல ோகஸ ோபாடோறனன வககீ லகளடட காச நிைறய விடோடர.
ஏறககைறய பாபபர ஆறநிைலகக வநதடோடர. ொசாததம இலைல. பதரகக
ோபாோறனன காைல ஓடசசணோடர. ொனொசாடஞச ோபாயடோடர. அபறம…’’
எனற ரஙக ோபசைச நிறததினான.

நான சனனொாக, ‘‘எதாவத விபரதொா ரஙக?’’ எனோறன.

‘‘அைத ஏன ோகககோற… கைடசியா ரஙகநாதன கணைணத திறநதடடார.

‘‘எபபட?’’

‘‘மதத ொபாணண எசசொி இரகக பார, ொதாசசைவக கலயாணம


பணணிணட டதத. எலலாம சரயாப ோபாயடதத. உஞசவிரததி ோதசிகாசசார
ொசாதத ொறபட ஃோபொிலிகோக வநதடதத!’’

‘‘அநதப ைபயன அதிகம படசசிரந தானா?’’

‘‘எடடாம கிளாஸகக ோொல படபப ஏறைல…’’

‘‘இநதப ொபாணண?’’

‘‘எம.சி.ஏ.’’

நான வியபபடன ‘‘எபபடக கலயாணம பணணிகக சமொதிசசத அநதப


ொபாணண… ஃோபொலிககாக தியாகொா?’’

‘‘அொதலலாம இலைல, காதல!’’ எனறான ரஙக.

சீன-Sujatha
கடதிைச மடைய ைவததக கணதிைச பாதம நீடட
வடதிைச பினபகாடட ொதனதிைச இலஙைக ோநாககி
கடலநிறக கடவள எநைத அரவைணத தயிலொாகணட
உடலஎனகக உரகொாோலா எனொசயோகன உலகததீோர…\\
ொதாணடரடப ொபாடயாழவார காலததிலிரநோத ொபரொாள திரவட காடடய
கீ ழவத
ீ ிககாரரகள நாஙகள. மதக காடடம வடககவத
ீ ிைய அதிகம ொதிகக
ொாடோடாம. வடகக வத
ீ ி அகலக கைறவானத.

எபோபாதாவத கிரகொகட ொாடச ஆட ‘பி’ டைொ அனபபோவாம. வடகக வத


ீ ி
ொகாஞசம ோதாசி டம. சினனபபசஙகள எலலாம ஆடவார கள. எஙகளவரகள
சலபொாக ொஜயிதத விடட, ஸோகார பககில அவரகள ோகபடனிடம
ைகொயழதத வாஙகி வரவாரகள.

ொதறகசசிததிைர வத
ீ ி தாததாசசாரயார வட
ீ ட மனனிைலயில வலவான ஒர
டம இரநதத. அைதயம வடகக அைடய வைளஞசான மரடடப
பயலகைளயம காரகபாலில ொவலவதறகாகததான ‘ஏ’ டைொ அனபபோவாம.

எஙகள டொின பரவலன ொபரய பணைண சீன. அவன ஆடொாடடான.


எஙகளகக ஸடமப, கிளவஸ எலலாம வாஙகிக ொகாடபபான. ஸரஙகததில
விகொகட கீ பபிங கிளவஸ ைவததிரநத ஒோர டம எஙகளைடயத.
ைோஸகல கிளவஸகடக கடைட விரலில கிழிநதிரககம.

என அணணன கிசசாொி, சீொாசச வர


ீ ோபானறவரகள ஸடார பிோளயரகள.
நான ஸோகார ஏறறத ோதைவபபடோவன (அபோபாோத நலல கறபைன வளம).
எனோவ, நாஙகள வடககவத
ீ ிப பககம அதிகம ோபாக ொாடோடாம.

வடககவாசலில மட ொவடடகொகாளள சீனதத ோலடகள படம ொகாணட


கிராபபககைடகக பாடட எனைன அனபபவாள. அத கட ‘கரபப
நககினாறோபால ொவடடகிறான’ எனற ரஙக ராஜுைவ வட
ீ டத திணைணகோக
வரச ொசாலலிவிடவாள.

எஙகள ‘நாம ஐவர’ சஙகததகக விகடன, கலகி, ோபசம படம இதழகள வாஙக
சினன ராச கைடககச சில ோவைள ோபாோவாம.

இவவாற எஙகள கவனதைத அதிகம ஈரககாத வடககவத


ீ ிககத திடொரனற
ொவச வநத, யாைரப பாரததாலம ‘வடகக வாசலவைர ோபாயிடட வோரன’
எனற எஙகள ைபயனகள அைன வரம ோபாய வரவதம வாடைக ைசககிள
எடததச சறறவதம அவனவன பதசசடைட ோபாடடகொகாணட தைரயில
ோதயததகொகாணட, ொரணட ைககைளயம விடட காலைரத தககிக ொகாணட,
காலால ோபாலிங ோபாடவத ோபால ஸைடலாக ஏறி ைசககிள ஓடடவதம
அவவபோபாத கிராபைப விரலால ோகாதிகொகாளவதம காலைரத திறநத
கரசசீபைப ஒர ைசடாகத ொதாஙகவிடவதம, ‘பமபரக கணணாோல’
சீடடயடபபதம, கலகநத ொசணட ோபாடடக ொகாளவதம வானிைலோய
ொாறிவிடடத!

ரஙக, ‘‘எனனடா ஆசச இவஙகளகொகலலாம? ொபரயாததல ொபாணண


ொகாடததாபபல அைலயறாஙக…’’ எனற வியநதான. படடாமபி தான
ொசானனான - ‘‘வடகக வத
ீ ியில ஒர ோதவைத பதசாக வநதிரககிறாள.
இைளஞரகள நிமொதிையொயலலாம ோோாலோசலாகக கைலககிறாள!’’ எனற.

ொபரய பணைண சீன (‘தாொைர ைொநதன’) அநதப ொபணைணப பறறிக


கவிைத எழத, பதோநாடட வாஙகி இரககிறான எனபதம ொதரநதத.

ரஙக, ‘‘படடாமபி, அநதப ொபணைண ஒர தடைவ பாரததாகணோொ… அபபட


எனனடா அதிரபசநதர?’’ எனறான.

‘‘வரவா, வரவா… எஙக ோபாறா? இநதப பககம ோபாறபப காடடோறன, பார…’’

‘‘இநதப பககம வரொதலலாம சாவாட ொசததக கிழிசச நாரா ோதஞச


ோதவாஙகாததா&ன வரத…’’

‘‘இத வாைழததணடடா… சீனோவ ொயஙகிடடானனா பாததககோயன…’’


எனறான.

சீன மதலில அவைளக கவனிககவிலைல. இவரகள எலலாம


ொசாலகிறாரகோள எனற ஒர மைற தன பலலடைட அநதப பககம எடததச
ொசனற, அடதத வட
ீ ட காசியார வரதைவ விளிததான.

அவன பதறிபோபாய, ‘‘சீன! நீ எஙகாததகொகலலாம வரயா?


கபடடனபபிசசிரநதா, நா&ன வரோவ&ன… எனன விஷயம?’’

‘‘ம… ம… ஒணணொிலைல! உஙக வட


ீ டல ஏணி இரககொா?’’ - அவன
கணகள பககத தாதத வாசலில நிைலததிரநதன.

‘‘ஏணியா?’’

‘‘ஆொா… ஏணி!’’

இதறகள அநதப ொபணோண ொவளிவநத, திணைணயில உடகாரநதொகாணட,


ஏோதா பக படகக ஆரமபிததைத சீன பாரதத விடடான.

‘‘ஏணியா?’’
‘‘அபறம வோரன…’’

சீன ொராமபப பணககாரன. ஒோர ைபயன. அநதப பணபலோொ, அதன ஊடடோொ


ஓர அழக தநதத. ொோகநதிர ொஙகலம, மசிறி, கவளககடயிலம ொரதரலம
ஏகபபடட நில பலனகள இரநதன. ஒோர பிளைள. சவக
ீ ாரச ொசாதத ோவற…
எடடத தைலமைறகக அழிககலாம.

ோகாரதமடட தாணட, மனறாவத ொபரய பணைணயாம எனற ொசாலவாரகள.


பசைச ோகட பளபளபபாக இரககம. திணைண ொவணொணயாக
இைழததிரககம. வரஷம பரா பநதல ோபாடடரககம.

வாசலில நானக பசொாட கடடயிரகக, ோவளா ோவைளககப பால கறககோவ


நானக ோபர வரவாரகள. பினகடடல நிைறய ொாட, கனறககடட, எரைொ,
ோவைலககாரரகள, பணைணயாடகள, தணி தைவததப ோபாட, இஸதிர ோபாட
ஆளகாரரகள பாடச பாடசாகச சாபபிடடக ொகாணோட இரபபாரகள.

ொாடயில சீன, கீ ோழ அபபா - அமொா, வயசானவரகள வாழநதாரகள. தளிைக


பணண ோகாவிநைதயஙகார. ொபரய ொிராச சாமராஜயம. அநத
விவகாரஙகைளப பாரததகொகாளள பாசச ஐயஙகார எனற காரயஸ தரம
கததைகககாரனம ஏொாறறியத ோபாகோவ, லடசககணககில வரொானம,
சாபபாடடகக ொநல, வாைழததாரகள, அரசி, பரபப, ொாமபழொான ொாமபழம!

ோபடைடவாயததைல ஃபாகடர வநதபின, ஏறொகனோவ பகளரகக சபைள


பணணிக ொகாணடரநத இவரகள நிலததில கரமப பயிரடட, அதில ோவற
எககசசகக வரொானம! ொானாவார ோகஷகிராபபாக உளநத, சினன
ொவஙகாயம! கடைல.

ஃபயடலிசததின கைடசி நாடகளில மடசடா ொனனன. அவனிடம இரநத


ொகடட பழககம - தாொைரைொநதன (அவன அமொா பதொா) எனற ொபயரல
கவிைத எழதவதம அைத எஙகளகக எலலாம படததக காடடவதம. சமொா
ொசாலலககடாத… பிராசம இலலாொல, அொதனன பதககவிைதயா? அநத
வடவில ோஷாககாக எழதவான.

எஙகளகக அதிகம பரயா விடடாலம ோகடடவிடட, ‘‘சீன… நனனா


இரககடா! எபடரா உனகக இபடொயலலாம எழத வரத?’’ எனறாோலா, ‘‘அத
ஒர கிஃபடரா!’’ எனறாோலா… எடட இடமம களிரநதோபாய, பதத
ரபாயததாைள நவாப ராஜொாணிககம டராொா ோநாடடஸ ோபால வார
இைறபபான.
ொொயினகாரட ோகடடகக காரல இணடயா காபி ோவஸ அைழததச
ொசலவான. பதொாவில பாதாம அலவா வாஙகித தரவான. அதனால, அவனத
கவிைதகைளப பகழப பழகிவிட ோடாம. அவன கறிபபிடம பிசசமரததி,
ோவணோகாபாலன, ொசலலபபா எலலாம கறபபா, சிவபபா ொதரயாத!

‘‘கைரோயாரக கனவகள எதறக?’’ எனற அவன ஆரமபிபபதறக மன&னோய,


‘‘ஆோா! எனன ஒர ொசாலநயமடா சீன…’’ எனோபாம, சஙக காலததிலிரநத
இரககம பரவல - இரவல வழககமதான அத.

‘‘இரறா… அவன மழககப படககடடமடா!’’

சீன ஒர கழநைத ொாதிர. எஙகள பகழசசியில ொபாதிநதிரநத சயநலஙகள


அவனககத ொதரயவிலைல. ஒரததைரப பிடததப ோபாய விடடால, வலத
ைகையோய கழறறிக ொகாடததவிடவான. அநதப ொபணைணப பிடததப ோபாய
விடடத… ொராமப!

ரஙகன கைடகக ‘‘நாறபத பககம ோநாடட இரககொா ொாொா?’’ எனற


விசாரததக ொகாணட வநதோபாத, எஙகளால கிடடததில அவைள மதன
மதலாகப பாரகக மடநதத. ‘எதறகாக எலோலாரம அைலகிறாரகள?’
எனபதம பரநதத.

அரதாகததான இமொாதிர ொபணகள பிறபபாரகள. உயரம, ோதாறறம, கரல,


கணகள, அஙகலாவணயம - எதிலம பழத ொசாலல மடயா ொல, தான
அழகாக இரககிோறாம எனகிற இறொாபோபா, ஏன பிரகைஞகட இலலாொல
தறதறொவனற இவள ொாதிர ஒர ொபண இநத ஊரல வரவோத, நம
ொணைண ொிதிபபோத, இவள காலபடவோத பாகயம.

‘பனறிகள உலா வம சிததிைர வத


ீ ியிலா இததைன சநதர… ோதவ ோலாகததில
இரகக ோவணடயவளலலவா?’ எனற ோதானறியத. நொகோக கவிைத
எழதலாம ோபால ைக ஞொஞொொவனறத.

‘எதறகாக அததைன ோபரம வடகக வத


ீ ிப பககம அைலகிறாரகள? எதறகாக
ோபாஸடோொன தபபாக அவரகள வட
ீ டல தபால ொகாடககிறான?
ைதயலகாரனம இஸதிரயம பாலகாரனம தயிரககாரனம அைர ொணிகொகார
தடைவ விசாரககிறாரகள? சீனைவத தவிர, ொறற எலலாப ைபயனகளம
ஏதாவத ஒர வியாஜதைத ைவததகொகாணட வடககவாசல ோபாகிறாரகள?’
எனபத ொதரநதத.
‘‘சரயா மண ொணிககப பாடட கிளாஸ ோபாறாடா. நானகடச ோசரலாமன
பாககோறன. நாலைரககத திைர திறநதவட&ன தாயார சநநிதிகக… அபறம
சிதத நாழி ோரடோயா ோகககறா. எதததாததல கிளாஸோொட சபபணி தஙைக
ஒணண இரகோக… ொராமப சிோநகம! அதஙகட ோநாடஸ வாஙகிப ோபாறா.

அவாததல கடடப பாபபா இரகோக… ொரைவயாடடம! அைதக கடடபபா.


அதிரஷடம பணணதடா. அைத மகைக மகைகத ோதசச கனனதைத
இைழசசக ொகாஞசறா பார. அத அபபபப அவ தாவணி ையக கைலககறத…
டாணண ஏழ ொணிககத திரமப வநதரறா. எடடாவத ொணி அவாததல
சாபபாட, எடடைரகக விளககைணசசரறாடா. காரததால அஞசகொகலலாம
எழநதரறா…’’ எனற அவரகள வட
ீ டத தினசர அடடவைணோய ரஙக
கைடயில விரககபபடடத.

‘‘ொசககசொசோவல எனற அநத நிறொா? அநத மகததில ொதரநத அறியாைொயா?


ோலசாகத ொதரநத பலவரைசயா? ஈரொான ோராஜா இதழகளா?’’ எனற
தமபியம படடாமபியம அணணாசாொியம ொபரய படடொனறோொ
நடததினாரகள. சீன ோயாசைனயில இரநதான.

அவள ொபயர ொாலினி. அவள தநைத ொபயர ராகவன. திரசசி ஜஙஷனில


ரயிலோவயில ொபரய ஆபஸ
ீ ராம. கவாரடடரஸ உணடாம. இவரகக
ொபரொாள சநநிதியில திரொாளிைக உபயம உணடாம. ொபரொாைளச
ோசவிபபதறகாக, ஸரஙகததில வாடைக வட
ீ எடததகொகாணட
வநதிரககிறாரகளாம.

ஒர ொபணணம ைபயனொாம. ைபயன சினனவன. எஙகள வத


ீ ிப ைபயனகள
அைனவரம அநதப ைபயைன மதலில கழாயடதத ஃபொரணட
பணணிகொகாளள பலவிதொான மயறசிகள ொசயதாரகள. அவன ொபயர
ரகநநதன. ‘நநத’ எனற தான கபபிடவாரகள.

கைடகக வநதவிடடால, அவைனததான எலோலாரம மதலில


கவனிபபாரகள. ‘‘வா நநத கணணா, எபடரா இரகோக? நாொளலாம உறவ
ொதரயொா? ரஙக, எனன ோவணோொா கடதத அனபப… ரஙக, என
அகொகௌணடல ோபாடடர…’’

‘‘உனகக ஏதரா அகொகௌணட?’’

‘‘சீன அகொகௌணட ோபொொணடொடலலாம அபபறம ொவசசககலாம. ொால


எபபட இரககா? எனைன விசாரசசாளா?’’
‘‘ொால யார?’’

‘‘உன அககாடா…’’

‘‘அவைள நாஙக லினனினனா கபபிடோவாம…’’

‘‘ஆோா… லினனி! எனன ோபர, எனன ோபர? நீ ொபாரைள வாஙகிணட ோபா.


நநத, நீ யார… நமொாம! உஙகபபால லாம உறவ…’’ எனறான படடாமபி.

‘‘எபபட?’’

‘‘ஏோதா உறவ… நீ ோபாோயன. அககாைவ அனபப. எமபராயடர நல


ொஜயநதிகிடட ோகடடரநதாளா? எனன கலரன ொதரயைல… கைடையோய
வாஙகிணட வநதிரகோகன. பாதத ொசலகட பணணிடடப ோபாகச ொசாலல…’’

இநதச சழநிைலயில சீன இறஙகிவிடடான எனற ொதரநத தம ொறற


ைபயனகள ‘சமபாதயம ோபாயவிடம’ எனற ‘‘சீன, நீயம உணடனனா… அபப
நான ோசவிசச ஒதஙகிடோறன…’’ எனற விலகிவிடடாரகள.

கீ ழசசிததிைர வத
ீ ிப பசஙகள ொடடம இனறி அைடய வைளஞசான மரடடப
பசஙகளம தஙகள ரடைட ொாறறிக ொகாணட வடககவத
ீ ி வழியாக நடநத
வர ஆரமபிததாரகள. எதிோர சாவககார சததிரததில கட ஆரமபிததாரகள.
படடாமபிதான அபபடோய ஒர கிறககததில சீனவககத தகவல ொகாடததக
ொகாணடரநதான.

சிததிைரத ோதர தாணட, ொதறகப பககம கஸதர எனற இரநதான. அவன


நநதவககப பததமபத கிரகொகட ோபடடம ரததச சிவபபில பநதம வாஙகிக
ொகாடததிரநதான.

அவனதான ொசானனான - ‘‘திணைணல உககாணட பலலாஙகழி ஆடறா பார


சீன… அவ ைகல பளியஙொகாடைடகட அழகா இரககடா! ஒவொவாணணா
ோபாடற பதவிசம நறவிசம… ொஜயநதிையக ோகடோடன. அவைளத ொதாடடப
பாரததா பவன இரககாம. ைகைய அழததினாலம ரததச சிவபபாயிடறதாம.
எஙோகோயா இரகக ோவணடயவடா… ஆொாம!’’

‘‘இநதத தததாரப பசஙகளகக வடககவத


ீ ியில எனன ோவைல?’’ எனறான
சீன. ‘‘ரஙக, விசார…’’

ரஙக தைடநடஙகி, ‘‘வராஙக பார, நீோய விசாரசசகோகா…’’


அபோபாத அைடய வைளஞசான ைபயனகள, ‘‘இஙக உககாநதககலாொா
பிரதர? ோலககா உரணைட, பலபபம எலலாம இரககா பிரதர?’’

‘‘எதககடா?’’ எனறான ரஙக.

‘‘ோபாஸட ஆபஸ
ீ திறககிறவைரககம சபபிககிடடரகக…’’

‘‘ோபாஸட ஆபஸ
ீ அைடய வைளஞசானககப ோபாயிடதோத…’’

‘‘அத எடோபாஸட ஆபஸ


ீ . நொகக பிராஞச ோபாதம. ொதரஞச ஒர கடட இநத
வழியாததா&ன ோபாவாஙக…’’

‘‘எதககடா ஐயைரக ோகடடக கிடட, நாொ ராஜன ஸகலல ோபாய


உககாரலாம…’’

‘‘ஐயர இலலடா… ஐயஙகார!’’

‘‘ஏணடா, இத யார ொதரயலைல…’’

‘‘யார?’’

‘‘சீன, ொபரய பணைண…’’

‘‘ஓ! அபடஙகளா? வணககம ொபரய பணைண…’’

‘‘நாஙகளலாம சினனப பணைணஙக…’’ எனற ொசாலலிச சிரததாரகள.

‘‘உஙகைளொயலலாம தாரக கசசியால கததி, ொாடடச சவககால


வற
ீ ணமடா…’’ எனறான ரஙக சனனொாக.

‘‘வற
ீ ! ஆடடககம ொாடடககம ொரணட ொகாமப. இநத ஐயஙகார சாொிகக
மண ொகாமப…’’ எனற பாடகொகாணோட, எதிோர ராஜன பளளியில ோபாய
உடகாரநதாரகள. ொாலினி வரக காததிரநதாரகள.

சீன, ‘‘ரஙக, கமமன இர. நாைளயிலரநத இவஙக இநதப பககம


வரொாடடாஙக…’’

அபோபாத ொாலினி வநதவிட, எலோலாரககம சபதநாடயம அடஙகிப ோபாசச.


சீன வாயைடததப ோபாயவிடடான.

ரஙக, ‘‘எனன ோவணம லினனி?’’

‘‘எமோபர லினனின யார ொாொா உஙகிடட ொசானனா?’’

‘‘நநததான ொசானனான. எனைன ரஙகன கபடொா… ொாொாஙகாோத!


இனனிகொகலலாம எனகக எனன வயசஙகோற?’’

சீன, ‘‘இவனககக கலயாணம ஆயி ஆததல ொரணட ொபாணண இரகக…’’

‘‘அபடயா! அவாைள நான பாககணோொ…’’

‘‘என ோபர சீன…’’

‘‘எம ோபர ொாலினி. நாஙக இஙக வடககச சிததிைர வத


ீ ிககப பதசா
வநதிரகோகாம. எஙகபபா…’’

‘‘ொதரயம… எலலாம ொதரயம!’’

‘‘எபபட?’’

‘‘நீ வநதத ஸரஙகம பராவோொ ொதரயோொ!’’

‘‘நான எனன அவவளவ ஃோபொஸா எனன?’’ எனறாள விைளயாடடாக.

‘எனன கரலடா இத!’ எனற அவள ோபான பின படடாமபி வியநதான. அவன
திறநதவாய கால இனச, அவள ோபாகமவைர மடோவ இலைல!

அநத அைடயவைளஞசான ைபயனகள ொநரஙகி வநத, ‘‘எனன ொாலினி,


ராஜா டாககீ ஸ வரயா? பதப படம…’’

‘‘நான எதகக வரணம… நீ யார?’’

‘‘பாபபாரப பசஙகோளாட ொடடமதான ோபசவியா?’’

‘‘ஏன இபபட அசிஙகம அசிஙகொா ோபசறான இவன? எஙகபபாகிடட


ொசாலலிடோவன. அவர ரயிலோவல ொபரய ஆபஸ
ீ ர…’’
‘‘ொசாலலாோத… பயொா இரகக!’’ எனற அடடகாசொாகச சிரததாரகள.

சீன அவரகைள, ‘‘பாரபபா… உன ோபர எனன?’’

‘‘சகதிோவல…’’

‘‘உன ோபர?’’

‘‘ரஙகராஜு…’’

அவரகள இரவைரயம தனிோய அைழததச ொசனற சீன ோபசினான. ஐநத


நிொிஷமதான. அவரகள, ‘‘நாஙக அபபறம வோராம எஜொான. வோராம
சிஸடர…’’ எனற ொசாலலிகொகாணட பறபபடடாரகள.

சீன, ‘‘இனிோொ அவஙக உனைனத ொதாநதரவ பணணா எஙகிடட ொசாலல…’’

‘‘ஆொாம சீன! எபபப பாததாலம பினனாலோய வரா. ொபரொாள - தாயார


ோசவிககப ோபானா, பினனால வநத கமபலல இடககிறாஙக…’’

‘‘அடதத தடைவ ோகாயிலககப ோபாறபப தகவல ொசாலலிட. சநநிதிையோய


காலிபணணித தோரன, எனன?’’

‘‘பஸல அததைன இடம இரகக. பககததல வநத உககாரறாஙக…’’

‘‘ட.எஸ.ட., ட.வி.எஸ. ொரணட ஓனைரயம ொதரயம. ொசாலலி ொவககிோறன.


இனி பிராபளம வராத உனகக…’’

‘‘தாஙகஸ!’’

‘‘ொவறம தாஙகஸ ொடடம ோபாதாத…’’

‘‘பின&ன?’’

‘‘மததா ொகாட!’’ எனறான சீன.

அவள ‘‘ஆைளப பார… ோபாடா!’’ எனற ொசாலலிவிடட, அவன ைகையக


கலககிவிடடப ோபானாள.

சீன உட&ன பறபபடடான.


‘‘இைதக கவிைதயா எழதிோய ஆகணமடா…’’

சீன, அைடயவைளஞசான ொரௌட கைள எனன விைல ொகாடதத


வாஙகினான எனற ொபாரளாதாரம ொதரயவிலைல. அவரகள ொதாநதரவ
ஓயநதவிடடத! படடாமபியிடமம கஸதரயிடமம சீன பளிசொசனற
ொசாலலி விடடான.

‘‘நீஙக ொடடம அவகிடட ோபாய ஏதாவத வமப பணணங


ீ க… ொகாடைடையப
பிசிஞசடோவன. உஙக ஸோடாரல எலோலாைரயம காலி பணணச
ொசாலலிடோவன. வட
ீ ைட இடசசரோவன…’’

படடாமபி கடயிரநதத - எடடக கடததன ஸோடார வட


ீ . சீனவைடய
பதினாற வட
ீ களில ஒனற. இரபத வரஷொாகப பதினஞச ரபாய வாடைக.

சீன தன சயொகௌரவதைத இழககாொல, ொாலினிையக ‘கணகக’ப


பணணினான. ோகாடைடககப ோபாய எனொனனனோவா வாஙகி, நநத மலம
ொகாடததவிடடான. நநதைவப ொபரய கைடத ொதரவகக அைழததச ொசனற,
ொபாமைொ ோபாடட பனியன, பதச சடைட, கணோடானொொனட இஙகிலீ ஷ ோவர
ோவஸில ொவதஆரகன எலலாம வாஙகிக ொகாடததான.

ராகவன சாைரப ோபாயச சநதிதத, தனைன அறிமகபபடததிக ொகாணடான.


அவர வட
ீ ொசௌகரயப படவிலைல எனறால, கீ ழ வத
ீ ியில பாடசாைலககப
பககததில தனககப ொபரய வட
ீ ஒனற படட ைவததிரபபதாகச ொசானனான.
அதில வநதவிடலாம!

‘‘வாடைக எவவளவ?’’

‘‘பணம இனனிகக வரம, நாைளககப ோபாகம. வாடைக ொபரசிலைல.


ொாொா…’’

‘‘ோயாசிககிோறனபா… கீ ழச சிததிைர வத
ீ ியில கிைடககைலனதான வடகக
வத
ீ ி, உததர வத
ீ ின ோதடோனாம…’’

அவன ோபானதம ‘‘கவனிசசியாடா… ‘ொாொா’ன கபடடதகக, அவர எதவோொ


ொசாலலைல. அபடனனா, எனன அரததம?’’

‘‘அவாதத ொாபபிளைளயா ோபாோறனனா…’’


‘‘ோடய, அத இனனம ோொஜோர ஆகைலடா…’’

‘‘இரடா, இரடா… சீன எலலாம ொீ ன ோொஷம பாதத ொவசசிரபபான.


ஒவொவார ஸொடபபம ோயாசிசசததான எடபபான. இலைலயாடா சீன?’’

சீன பதில ொசாலலாொல ொசனறான. அவன ொனதில இனொனார கவிைத


உரவாகியிரகக ோவணடம.

‘‘அஞச ரபா இரநதா, கட… சாயஙகாலம தநதரோறன…’’ எனறான படடாமபி,


சொயம பாரதத.

‘‘எனனிககச சாயஙகாலமன ொசாலறானா பார சீன…’’ எனறான ரஙக.

‘‘எனகக அவ நிசசயொானா, உஙக கடன எலலாதைதயம கானசல…’’

‘‘சீன! ொனச ொவசசடோட… உனைன விடட ோவற யாைரயாவத அவ


கலயாணம பணணிகக மடயொா? எதககம தினம ஒர நைட ோபாயப பார…’’

அதனபின நநத மலம ொாலினி ஒர மைற ொசயதி அனபபினாள.

‘‘ொாொா, உஙகாததல ொடலிோபான இரககான லினனி ோகடகச ொசானனா…’’

‘‘இரகக! ொரணட ோபான…’’

‘‘லினனி அைத யஸ பணணிககலாொான ோகடடா…’’

‘‘தாராளொா!’’

‘‘அதகக உணடான காைசக ொகாடததரறதா ொசானனா…’’

ரஙக சிரதத, ‘‘சீனகிடட ொடலிோபான எகஸோசஞைசோய வாஙகறதகக காச


இரககன ோபாயச ொசாலல…’’ எனறான.

அவன ொசனறதம சீன பரபரபபானான. அவசரொாக வட


ீ டககப பறபபடடான.

‘‘எலலாம ோபாடடத ோபாடடபட இரகக. ோபாய ஒழிககணம…’’ எனறான.

‘‘ொபரொாோள பாரதத, இநத ஏறபாொடலலாம ொசயயறாரடா! எஙகபபாமொாவம


அவைளப பாததரவா. படசசப ோபாயிடம…’’
‘‘ஏணடா, அவாததல ோபான இலைலோயா?’’

‘‘அவாததல ரயிலோவ ோபான ொடடமதான இரகோகா எனனோவா?’’

‘‘இலைலடா… ொபரய ஆபஸ


ீ ர கறபப ோபானம இரகக…’’

‘‘இலைலடா மடடாள… அவளகக சீனோொல ஒர இத வநதாசச. ஏதாவத


சாககச ொசாலலி, அவாதைதப பாகக வரா…’’

சீன சநோதாஷததில, அவன மதகில அைறநத ைகைய மறககினான.

லினனி, சீனவின வட
ீ டககப ோபாய, ொசனைனககத தன சிோநகிதிகக
டரஙககால ோபாடடரககிறாள. இஙகிலீ ஷ நனறாகப ோபசகிறாளாம.
ொடலலியில இரநததால இநதியிலம ோபசினாளாம. சீன, கடததிலிரநத
ஊஞசல ஆடக ொகாணட, ஒடடகோகடட வியநதான.

ொவளிோய வநத, ‘‘ஐய… ஊஞசல!’’ எனற சீன பககததில உடகாரநத


ஆடயிரககிறாள. வட
ீ ைடச சறறிக காடடயிரககிறான. சீனவின அபபா,
அமொாைவயம சநதிததிரககிறாள. இரணட ோபரககம அவைள ொராமபப
பிடததப ோபாய விடடத!

‘‘எஙக சீனவககக காஞசிபரம, திரவலலிகோகணி, ஆழவார திரநகர,


சீவிலலிபததரன எஙொகலலாம ஜாதகம பாதோதாம. இஙோகோய -
சீரஙகததிோலோய இததைன அழகா, பதவிசா ஒர ொபாணண கிைடசசாசோச!
சோகாததரொா இரகக. அதனால எனன… சீனதான சவக
ீ ாரம
ோபாயிரககா&ன…’’

‘‘எபப ோவணா வா…’’ எனற சீன ொகாடதத பளாஙொகட பரொிஷனின ோபரல


சீனவின வட
ீ டககச ொசனற டரஙககால ோபாடட, இர மைற லினனி தன
சிோநகிதியடன ோபசியிரக கிறாள.

சீன, ‘‘எஙகாததகக வநதிரகோக… பாதாம அலவா சாபடோட ஆகணம!’’


எனறான. அைதப பிக பணணாொல, நாசககாக மழவதம சாபபிடடாளாம.

‘‘எஙகபபா, அமொாைவ விழநத ோசவிசசாடா - ‘ஆசீரவாதம பணணஙோகா


ொாொா’ன…’’

‘‘சீன எனைன ொரௌடப பசஙக கிடடரநத காபபாததறார. சீன ொாதிர பிளைள


கிைடகக, நீஙக கடதத ொவசசிரககணம…’’

‘‘எலலாம ரஙகநாதன அனகரோம!’’

‘‘ஒோர பிளைளமொா உனகிடட ொசாலல எனன தயககம? ஏகாநதிரொா


ொசாதத…’’ எனறாள பதொா ொாொி.

‘‘உனகக ஜாதகம எடகக ஆரமபிசசிரககாோளா?’’

‘‘அொதலலாம அமொாைவக ோகடடாததான ொதரயம ொாொி… படபப


மடயணோொ!’’

‘‘அதபாடடகக அத… சீன, அவாைள ஒர நாள ொததியான டபன சாபடக


கடடணட வாடா. நீயம வாமொா, நைகொயலலாம காடடோறன…’’

அடதத மைற அவள ோபான பணண வநதோபாத மதத ொசட, பவள ொசட,
காச ொாைல, ைவரஅடடைக எனற ஏகபபடட நைககைளக காடடயிரக
கிறாரகள.

‘‘லினனி, எஙகாதத சீனைவக கலயாணம பணணிபபியா?’’

‘‘எனன படசசிரககார?’’

‘‘பனால தபால எழதி, ொபரய சரடபிோகட வாஙகியிரககான. சீனா, அைதக


காடடரா…’’

ொாொி ‘வாயஸ ஆஃப பராஃபஸி’ையப ொபரய டகிர எனற எணணிக


ொகாணடரநதாள.

‘‘ொாொி, மதலல என படபப மடயடடம…’’

‘‘படணததல யாோராட ோபசி&ன?’’

‘‘அமொா, அொதலலாம அவா பைரோவட ோொடடரமொா…’’

‘‘இரடா… ோகடட ொவசசககலாம. நமொாததகக வரபோபாறா…’’

‘‘ொாொி, நான லகோனாவலயம படணததலயம படசோசன. என கிளாஸோொட


ரொணின… அவகிடடரநத ஒர சரடபிோகட ோதைவபபடடத…’’
‘‘சீனகிடட ொசானனா, எடடரகக ஏறபாட பணணவா&ன?’’

அடதத மைற அவள சிோநகிதி ரொணியின சோகாதரன ஸரஙகம ோகாயில


பாரகக வரவதாக ஓடடல விசாரககச ொசானனாள.

சீன, ‘‘ஏன… நமொாததிோலோய தஙகடடம. ஏகபபடட ரம இரகக,


திறககாொோலோய…’’

ரொணியின சோகாதரன ொபயர பரகாஷ. அவன ொபரய ோகாயில,


திரவாைனககாவல, சொயபரம, ொைலகோகாடைடொயலலாம பாரககவம சீன
கார ஏறபாட ொசயதிரநதான. சீனவம லினனியம அவனடன சததிக காடடப
ோபானாரகள.

ொாலினி, ‘‘சீன… உனகக எபபட தாஙகஸ ொசாலறதன&ன ொதரயைல!’’

‘‘உன ஃபொரணட, என ஃபொரணட!’’

‘‘இவன என ஃபொரணட கட இலைல. இவைன அதிகம எனககத ொதரயாத.


ஃபொரணட ோடாட அணணன, அவவளவதான!’’

சீனவின ோொல இரணட தடைவ படடரககிறாள. அவள கநதல, அவன


மகததில விைளயாடயதாம. ‘‘ோவணமனடோட பணணாளா, இலைல
அகஸொாததா ொதரயைலடா. எனைனப பாரககறப பலலாம ொகாஞசம
ோலடடாோவ தாவணிைய ஒர வச
ீ வச
ீ ிடடப ோபாடடககறா…’’

‘‘ோவணமனடடததாணடா…’’

‘‘எபடரா ொசாலோற?’’

‘‘ொததவாகிடட அபபடப பணறதிலைலோய!’’

சீன அநத நாடகளில மண ோவைளயம லினனிையப பறறிக கவிைதகள


எழதினான. லினனி அடககட சீனவின வட
ீ டகக வநத, பரகாஷ§டன.....

இரணடணா -Sujatha
இபோபாதம சிலர இரணடணா நாலணா எனற ொசாறகைளப பயனபடததினால
சதநதிரததகக மன பிறநதவரகள எனற நிசசயொாக ொசாலலலாம
இரணடணா ஒர தனி நாணயம. பிததைள. சதர வடவில இரககம. ஒரணா
ோபால அசிஙகொான ொநௌ¤ொநௌ¤கள இலலாொல கரைொயான மைனகைள
ொழபபி ஒரபககததில ஆறாம ஜாரஜ ொனனர தன தைலயில கிரடததடன
ைசடவாகாக பாரதததக ொகாணடரபபார. அவர கிரடதைத தககிப பாரததால
அபோபாத தான கிராபப ொவடடக ொகாணடரககலாம எனற ோதானறம

இரணடணா அநத தினஙகளின ொபாரளாதாரததில மககியொான நாணயம


இநத நாடகளின எடடைபசாவகக சொம எனற அைத அலடசியம
பணணிவிடாதீரகள நான ொசாலலம நாடகளில சீரஙகம திரசசி பஸ
கடடணம இரணடணா. ொபனினசலர கோபயில ோதாைச இரணடணா .
கிரஷணன ோகாடைட வாசலில இலநைதபபழம ோலககா உரணைட
ொகாடககாபபளி எலலாோொ காலணாதான அதாவத இரணடணாவில எடடல
ஒர பஙக. டபிஜி கைடயில அழிககம ரபபர கடைடோபனா ொசிககட ரலட
ோபபபர பளாடடங ோபபபர வாஙகியம இரணடணாவகக சிலலைர தரவார
அலலத ஒர பளிபப ொிடடாய தரவார . ைவகணட ஏகாதசி திரவிழாவின
ோபாத ொாரகழி ொாதததில பகல பததில ோதரமடடயரகில தைரயில பளளம
ோதாணட தரததி ைவதத சாணி பசி ொபரய வாணலி அைொதத அதில
ொகாளளிடம ொணைலக ொகாடட அதனடன வரககபபடட உறசாகொாக
ொவடககம படடாணி ஒர ைப நிைறய இரணடணாவகக கிைடககம, இரவ
ொபடரொாகஸ ொவளிசசததில ொபரய எழதத விகரொாதிததன கைத
ொகாகோகாகம ோபானற பததகஙகள எஙோகோயா பாரததகொகாணட வாஙகலாம.
ரஙகராஜாவில ‘காபடன ொாரவல ‘படம தைரடகொகட இரணடணா. தஙகராச
ொிதிவணட நிைலயததில அவரைசககிள இரணடணாவகக எடககலாம அதறக
கீ ோழ ஒரணா அைரயணா காலணா தமபிட ோபானற பரவார நாணயஙகள
இரநததால இரணடணா இரககிறவன ஆகாகான ோபால உணரலாம விகடன
பததிரைக நீல நிறததில அசசிடட சிறவர ொலரடன இரணடணா .ஒர
பாகொகட கலரகலராக இரககம பலபபம இரணடணா. லிபஸடக ோபால
சிவபபடககம ொிடடாய ஐஸகடடைய சரகசரக ொகனற ோதயதத சரபத ஊறறி
உறிஞசவதடன ஒர காததாட தைலயார பமபரம எலலாம வாஙகலாம
எனன எனன ொவலலரொ இரணடணாவில வாஙகலாம!

அபோபறபடட இரணடணா நாணயதைத ொதாைலததவிடோடன ொசாலகிோறன


பாடட எனைன ஒர ஆழாகக எணொணய வாஙகிகொகாணட வா எனற
இரணடணா ொகாடத அைரயர கைடகக அனபபினாள கடோவ ஒர
கிணணியம ொகாடததாள. ஈயம பசினத வாயகனறதநான அநதவயசில
ஸதலததிறக ஸதலம ஓடடம தான ஒர நிொிஷததககள அைரயர கைடகக
வநத “ொாொா ஒர ஆழாகக எணொணய” எனோறன அைரயர கைட எனற
எபபட ொபயர வநதத ொதரயாத கைட ொசாநதக காரர அைரயர இலைல
அயயஙகாரதான. ஆனால ோகாவில அைரயரகள பரமபைரொயலலாம கீ ழ
உததிர வத
ீ ியில இரநதாரகள இநத அைரயர எஙகள வட
ீ டறக எடடவட

தளளி இரநதார சாதி வழககததகக ொாறாக பலசரகக கைடைவததிரநத
ஒோர அயயஙகார சனனொான கரலில வரோவறபார எபோபாதம பலைகயில
உடகாரநத ொகாணடரபபார நிலககடைலோயா மநதிரபபரபோபா எைதயொ
கணொணதிோர ,இரநதாலம வாயில ோபாடடக ொகாளள ொாடடார. ைகயில
பைன விசிறிகொகாணட இரபபார அவர கைடயில ஏலககாய கிராமப
ோகாதைொ அரசி லவஙகபபடைட சீொொணைண எலலாம கலநத ஒர சகொான
வாசைன வச
ீ ம

“எனன எணைணடா நலொலணைணயா ோதஙகா எணொணயா ஆொணகக


எணொணயா விளகொகணைணயா ோவபொபணைணயா ” எனறார

அபோபாததான இவவளவ எணொணய இரபபத ொதரநத நான ொீ ணடம


பாடடயிடம ஓட வநத “எனன எணைண பாடட?”

“உனைன கனனம கனனொா இைழககணம நமொாததில எபபவாவத


நலொலணையதவிர எதாவத பயனபடததவொா நலொலணைணதாணடா”

ொீ ணடம ஓடபோபாய “ ஒர ஆழாகக நலொலணைண ொாொா”

“நலொலணைண ஆழாகக ொரணடைர அணா ஆசோசபபா பாடட கிடட ோபாய


இனனொ அைரணா வாஙகிணட வரயா” நான ொீ ணடம ஓட வநத ொசாலல“
ஏணடா ொடயா ஆழாகக ொரணடைர அணானனா ொரணடணாவகக
உணடானைத வாஙகிணட வரதகொகனன பததிகிைடயாதா உனகக” இபபட
பரபககபரகக ஓடணோடரபபியா“

”நீ ொசாலலோவ இலைலோய பாடட“ எனோறன நியாயம தாோன ”காதல


வாஙகிகோகா அைரயர கிடடோபாயி ோபான வாரமதான ொரணடணா ஆழாகக
ஒர மழ ஆழாகக ொகாடததாோரனன ோகள இலைலனனா மககாோல
மணவச
ீ ம ஆழாகக ோபாடச ொசாலல நனனா பாரதத எலலா எணொணயம
பாததிரததில விழநத கீ ழொசாடடாொ வாஙகிணட வா வரபப ஓட வராோத
ொகாடடடபோபாோற “ இநத எசசரகைககளகொகலலாம ோதைவ இலலாதபட
அடதத மைற அைரயர கைடகக ோபாக விடாொல வழியில ஒர சமபவம
நிகழநதத

ராஜன ோகரளஸ ஸகல எதிரல ொதர நடவில ோதரமடடயரகில ொகாடட


சபதம ோகடடத அைதக கடநததான அைரயர கைடகக ோபாக மடயம
கடடொ கடகொகாணடரநதத ைநயாணட ோொளம ோகடடத . ொததளம
அவவபோபாத உரொியத ைபஜாொா அணிநத ஒர சிறொி அலடசியொாக
உளளஙைககைள தைரயில அழததி பலடட அடதத சறறி வநதாள
அவைளவிட சறோற ொபரய சிறவன ஒர கழிைய லாவகொாக தககி நிறதத
ொஸதான தைரயில வடடொ வைரநத அதில பாமபப ொபடடகள ஒர ொகட
ோவற எனனஎனனோவா உபரகணஙகள ோகாழிமகக இறக ோபாரததிய
ோபாரைவ கரபபத தணட எனற பலவித உபகரணஙகைள பரபபிக
ொகாணடரகக ”வாஙக வாஙக நாகர பாபா ோொாட ொஸதான பரமபைர ,
ொனசைன பாமபாககோவன பாமைொ ொனசனாககோவன “ ஒர கீ ர ஆணியில
தனிபபடட சறறி வநத ொகரணடரகக ோொாட ொஸதான எனைனோய பாரதத
”பயபபடாத பககதல வநத கநத“ எனற எனைன அைழததான அநத
பரடைடததைல சிறொி சினன பலவரைசயில எனைனப பாரதத சிரததாள

ஆழாகக எணொணைய ொறநோதன மதல வரைசயிலோபாய


உடகாரநதொகாணடவிடோடன அவவபோபாத ொததளம தடடகொகாணட அவன
இைடவிடாொல ோபசினான

”கநதொதககரைய வசொாககலாம கரடபலி வாையக கடடோவன சிஙகதைத


மதகிலல ோபாடடப ோபன பாமைப எடதத ஆடடோவன … இத எனன?“ எனற
சைபோயாரல ஒரவைர ோகடடான

”ஒரணா“ ”எனனத ஒககாளியா“ எனற ோகடக சைபயில சிரபப ”ொநரபபில


அரதமவசச ோவதிசச விததரோவன ோவற யாரொபாரககாொ உலகததில
உலாவோவன எபபவம இளைொயா இரபோபன ொதொதாரவன சரரததில
பநதரோவன தணணில நடபோபன ொநரபபில கநதோவன எலலாம எதககாக?“
எனற ோகளவி ோகடட தயஙகி தன சடைடைய நீககி படொடனற வயிறறில
எதிொராலிோகடகத தடட ”பாழம வவததககாக!“

”நீ காச ொகாடககவாணாம உன காைச உம ொடலோய ொவசசகக விதைத பார


பாதத ொஸதான கஷியாயிரசசனன ஒரணா ொரணடணா கால ரபா அைர
ரபா ஒர ரபா தடல ோபாட பசைசபபளைளைய பநதாடப ோபாகறன“
எலலாரம பலொா ைகததடடஙக எனற ொசாலலி நாஙகள ைகதடட
காததிராொல உய உய என விசிலடததான

நான அவன விதைதயில பரபரணொாக ஐககியொாோனன ”தகிரயமளளவஙக


யாராசசம இரநதா வாஙக“ எனற ோகடக ஒர சிறவன மனனாலவநத
நினறான அநதப ைபயைன கபபிடட அவனமன விரலகைள எனனோவா
பணண அவன சடொடனற தஙகிபோபாக அழககத தணடால ோபாரததிப படகக
ைவததான ”யார வடடப பளைளோயா இத“ எனறான தைரயில ஒர மகம
வைரநதான அநத மகததிறக ஒர வாய ொடடம ொபரசாக வைரநதான
பககததில ஒர ோபனாககததிைய ைவததான பாமபப ொபடடையத திறநத
அைத உசபபிவிட ஒர மைற அவன ொணிககடடல ொகாததியத த எனற
அைத அதடடனான உளளணரவில அஙகிரநத விலகோவணடொ எனறதான
ோதானறியத ஆனால கடடபோபாடடவன ோபால ஆகிவிடோடன சனொததகக
இநத இடதைதவிடட விலகப ோபாவதிலைல கீ ரபபிளைள ஒனறககபோபானத
அநத ைபஜாொா சிறொி ொபரய ொகாமைப ைவததக ொகாணட அவன
ோதாளிலிரநத கயிறறகக எவவி அதனோொல லாவகொாக நடநதாள அதனபின
கழி மைனயில படததிரகக இவன கீ ோழ இரநத பாலனஸ பணணி அவைள
சறறினான இநத ோநரததில எலலாம ைபயன கணமடப படததிரநதான
எனகக ொிகவம கவைலயாக இரநதத ”யார ொபததபளைளோயா இைத
எழபபவாணாொா?“

”விதைத பாததிஙோகா இபப நமொ ராணி தடட ொகாணடாரவா ஒரணா


ொரணடணா“ எனற ொசானனோபாத சைபோயார ொொலல எழநதிரகக ”ஏய!“
எனற கைல நடஙகொாற ஒர அதடடப ோபாடடான ”பாபபார ொதரவில
விதைத காடடடட காச வாஙகாொ ோபாகொாடன நீ ொடடொ காச தராொ
வடடகக ோபாோன எனன ஆகமபார“ எனற ைகயில அநத ோபைனககததிைய
எடதத தைரயில வைரநதிரநத வாயில கீ றினான படததிரநத ைபயன
வாயிலிரநத ரததம வடநதத ”இதான உனககாகம ராததர“ அபடோய
எலோலாரம மசசடஙகி கதிகலஙகி போபாய நினோறாம ொொௌொான
சழநிைலயில அவன கததிையக காடடகொகாணோட ொொலல எஙகளிடொ
வநதான நான எனனிடொிரநத இரணடணாைவப ோபாடடைத அவன பாரககக
கட இலைல உடகைக அடததக ொகாணோட சறறி வநதான கீ ர சறறிக
ொகாணட இரநதத விதைத எபோபாத மடநதத ஞாபகொிலைல ொொலல
கனவிலிரநத விடபடடவனோபால நடநத வநோதன வட
ீ டன அரகில
வநதோபாததான நிஜ உலகதத நிதரசனஙகள எனகக உைரகக ”எஙோக
இரணடணா“ எனபதொடடொினறி எஙோக கிணணி? கிணணிையயம
ைவததவிடட வநதவிடோடன பாடட சொயலைறயிலிரநத கரல
ொகாடததாள” ஏணடா இததைன நாழி எணைணைய ோொாைடோொல வசசடட
பாடம படககோபா“ எனறள ொீ ணடொ ொதரகோகாடகக ஓடோனன அதறகள
விதைதககாரன சாொககிரையகைள கவரநதொகாணட ொசனறிரகக ோவணடொ
விறிசோசாடயரநதத ொதர. ோபாயவிடடான

நான ொசயவதியறியாத திைகதத நிறக ொதறக சிததிைர வத


ீ ி மைலயில
ொீ ணடம ொகாடட சபதமஎதிொராலிததத சபதம வநத திைசைய ோநாககி
ஓடோனன ொதறகவாசல அரகில வாணி விலாஸ பிரஸ எதிரல அவன
அடதத ோடரா ோபாடடரகக ொொலல கடடம கடக ொகாணடரநதத
விதைதககாரன அரகில ொசனகறன அநதபைபயன, வாயில ரததம வநத
கிடநதவன ைபஜாொா ொபணணடன சிரதத விைளயாடக ொகாணடரநதான
விதைதககாரன எஙகள விடடக கிணணிைய திரபபித திரபபிப பாரததக
ொகாணடரநதான இத எவவளவ ொபறம எனபதோபால ”வா தமபி“ ”நான
வநத கீ ழ சிததிைரவத
ீ ில விதைத பாரகக வநோதஙக கிணணிைய விடடடட
ோபாயடடடஙக அநத கிணணி எனனத“ ”தமபி வநதியா கிணணி தோரன
ஆனா ஒரகணடசன “எனன ”எஙகட வரயா விதைதகாடட லரலகட
பிசசாணடாரோகாவில இநதபககம களிததைல அநதபபககம பதகோகாடைட
வைரககொ ோபாகலாம“ எனறாள. ைபஜொா சிறொி எனைனப பாரதத
ோொாகனொாக சிரததாள

”ஏபிசி பஸதவம ொவசசிரககியா“ எனற ோகடடாள நான அஙோகோய


உடகாரநத ொகாணட விசமப ஆரமபிதோதன ”என கிணணிைய ொகாட“ ”
ொகாடககோறன ொகாடககோறன “ அவன எனனிடொ அநத கிணணிைய
ொகாடககாொல அவவபோபாத நீடட நீடட ொகாடபபதோபால ொகாடதத ைகைய
இழததக ொகாணடான நான ொபரசாக அழ ஆரொபிதததம ொகாடததான
”கிணணிைய ொகாடததடட வநதர நலல ஐயர வடட சாபபாட ோபாடடோறன
ஊர உலகொொலலாம சததலாம பனாரஸ அலகாபாத கலகததா “ நான
வட
ீ டகக திரமபமோபாத அநதப ொபண எனைனோய பாரததக ொகாணடரநதாள
”வரலல? வரபப ஏபிசி ொபாஸதவம ொகாணடடடவா" எனறாள நான ஓடவநத
அவசரொாக என உணடயைல உைடதத எடட காலணா ோசரதத அைரயர
கைடகக ோபாய எணைண வாஙகிகொகாணட வநத விடோடன, *

பாடட திடடவாோளா எனற நான விதைதககாரரடன ோபாயிரநதால எனன


ஆகியிரபோபன எனற இநத வயசில எபோபாதாவத எணணிப பாரபோபன
தைலயில மணடாச கடடகொகாணட ஒரைகயால ொததளம தடடகொகாணட
ொறொறார ைகயாலபலலாஙகழல வாசிகக அநதப ொபண சழனற சழனற
ஆட…. எத எபபடோயா இநதக கைதைய எழதியிரகக ொாடோடன