Vous êtes sur la page 1sur 11

CCaappíítulotulo 2266

EvoluciEvolucióónn Animal:Animal:

loslos VertebradosVertebrados
loslos VertebradosVertebrados
Archaeopteryx Dromaeosaurus Fig. 26-1a, p.432
Archaeopteryx
Dromaeosaurus
Fig. 26-1a, p.432

AlgoAlgo viejoviejo,, aallggoo nnuueevvoo

!! CCaaddaa animalanimal eess uunnaa ccoommbbiinnaacciióónn dede ccaarraacctteerríísticassticas !! AAllgguunnaass ccaarraacctteerríísticassticas hanhan sidosido ccoonnsseerrvvaaddaass ddeessddee aanncceessttrrooss mmuuyy rreemmoottooss !! OtrasOtras sonson úúnicasnicas dede lala rraammaa dede lala ffaammiilliiaa

s ! ! Otras Otras son son ú ú nicas nicas de de la la r

IImmppaaccttooss:: IInntteerrpprreettaannddoo yy mmaalliinntteerrpprreettaannddoo eell ppaassaaddoo

!! AArrcchhaaeeoopptteerryyxx vivivivióó hhaaccee 115500 MMAA,, uunniióónn iimmppoorrttaannttee !! EEnnttrree11886600 yy 11998888,, 66 eessppeeccíímmeenneess ddee AArrcchhaaeeoopptteerryyxx yy uunnaa pplluummaa ffoossiilliizzaaddaa ffuueerroonn eennccoonnttrraaddooss !! LLooss ffóóssiilleess nnooss ppeerrmmiitteenn uunniirr ppiieezzaass hhaacciiaa eell ppaassaaddoo,, ddáánnddoonnooss llaa ooppoorrttuunniiddaadd ddee mmeejjoorraarr nnuueessttrroo eenntteennddiimmiieennttoo ddee llaa hhiissttoorriiaa ddee llaa vviiddaa eenn llaa TTiieerrrraa yy nnuueessttrrooss pprrooppiiooss oorrííggeenneess

i i e e r r r r a a y y n n u u
p.433
p.433

ARBOL GENEALOGICO DE LOS CORDADOS

Tortugas Tuataras Cocodrilos Mam íferos Lagartos Aves culebras Anfibios Peces pulmonados Peces con Celocantos
Tortugas
Tuataras
Cocodrilos
Mam íferos
Lagartos
Aves
culebras
Anfibios
Peces
pulmonados
Peces con
Celocantos
Celocantos
Peces con
Lampreas
esqueletos
cartílago
Lampreas
glutinosas
Tunicados
Lancetas
Fig. 26-2, p.434

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCAASS DDEE CCOORRDDAADDOOSS

!! DDeeuutteerróóssttoommooss,, 21002100 iinnvveerrtteebbrraaddooss,, 4800048000 vveerrtteebbrraaddooss

!! TTooddooss ccoommppaarrtteenn 44 rraassggooss::

"" UnUn nnoottooccoorrddiioo ssoossttiieennee eell ccuueerrppoo

"" EEll ssiisstteemmaa nneerrvviioossoo ssee ddeessaarrrroollllóó ddee uunn ccoorrddóónn nneerrvviioossoo ddoorrssaall

"" LLooss eemmbbrriioonneess ttiieenneenn ffaarriinnggee ccoonn hheennddiidduurraass bbrraannqquuiiaalleess
"" LLooss eemmbbrriioonneess ttiieenneenn ffaarriinnggee ccoonn hheennddiidduurraass
bbrraannqquuiiaalleess ((alimentoalimento//rreessppiirraacciióón)n)
"" LLooss eemmbbrriioonneess ttiieenneenn uunnaa
eexxttiieennddee mmááss allalláá deldel aannoo
c cola q
ola q u ue
e ssee

TTuunniiccaaddooss ((UUrrooccoorrddaaddooss))

!! AAMM !! LarvaLarva lliibbrree nnaaddaaddoorraa bbiillaatteerraall !! AAdduullttoo sséésilsil yy ccoommoo uunn
!! AAMM
!! LarvaLarva lliibbrree nnaaddaaddoorraa
bbiillaatteerraall
!! AAdduullttoo sséésilsil yy ccoommoo uunn
ssaaccoo ggeellaattiinnoossoo sinsin
celomaceloma yy ccoonn
hheennddiidduurraass bbrraannqquuiiaalleess
!! AmbosAmbos eessttaaddiiooss ssoonn
ffiillttrraaddoorreess
!! LLaa faringefaringe sirvesirve tantotanto
ppaarraa rreessppiirraacciióónn ccoommoo
aalliimmeennttaacciióónn

LancetasLancetas ((CCeeffaallooccoorrddaaddooss))

!! AAnnffiiooxxooss,, eenn ffoorrmmaa ddee ppeecceess !! VViivveenn eennttrree sseeddiimmeennttooss ppooccoo pprrooffuunnddooss !! FFiillttrraaddoorreess !! CCoonn cceerreebbrroo ssiimmppllee yy mmúússccuullooss sseeggmmeennttaaddooss !! CCaarraacctteerrííssttiiccaass ccoorrddaaddaass ddeell aadduullttoo::

"" ElEl notocordionotocordio estestáá bbaajjoo lala ccuueerrddaa ddeell nervionervio ddoorrssaall ""
"" ElEl notocordionotocordio estestáá bbaajjoo lala ccuueerrddaa ddeell nervionervio ddoorrssaall
"" LaLa faringefaringe tienetiene hendidurashendiduras branquialesbranquiales
"" LaLa colacola sese extiendeextiende mmááss allalláá deldel aannoo

GruposGrupos dede ccoorrddaaddooss

!! UUrrooccoorrddaaddooss

"" SSaallppaass yy tunicadostunicados

!! CefalocordadosCefalocordados

"" LancetasLancetas

!! CraneadosCraneados:: ccáámmaarraa dede cartcartííllaaggoo oo hhuueessoo protegeprotege elel cerebrocerebro
!! CraneadosCraneados:: ccáámmaarraa dede cartcartííllaaggoo oo hhuueessoo protegeprotege elel
cerebrocerebro
"" PecesPeces,, anfibiosanfibios,, rreeppttiilleess,, aavveess,, mmaammííffeerrooss
Abertura oral DDeessaarrrroolllloo ddee unun ttuunniiccaaddoo Abertura del atrio Faringe con hendiduras
Abertura
oral
DDeessaarrrroolllloo ddee
unun ttuunniiccaaddoo
Abertura del
atrio
Faringe con
hendiduras
branquiales
Adulto Tunicado
faringe
Cordó n nervioso
notocordio
intestino
Larva tunicada
Fig. 26-3, p.434

EstructuraEstructura corporalcorporal dede llaanncceettaass

Cordón nervioso Faringe con tubular dorsal hendiduras branquiales La cola se extiende má s allá
Cordón nervioso
Faringe con
tubular dorsal
hendiduras
branquiales
La cola se
extiende má s allá
del ano
NOTOCORDIO
Mancha
ocu
lar
aorta
Estructuras
Poro de la
cavidad
ano
epidermis
Músculos
Intestino
tentaculares
gónada
Segmentado
medio
alrededor de
atrial
s (miómeros)
Intestino posterior
la boca
Fig. 26-4, p.435
Aberturas branquiales (doce pares) tent áculos Fig. 26-5a, p.435
Aberturas branquiales (doce pares) tent áculos Fig. 26-5a, p.435
Aberturas branquiales (doce pares) tent áculos Fig. 26-5a, p.435
Aberturas branquiales (doce pares)
tent áculos
Fig. 26-5a, p.435

TendenciasTendencias enen lala eevvoolluucciióónn dede loslos vertebradosvertebrados

!! SSee ppaassaa ddeell nnoottooccoorrddiioo aa llaa ccoolluummnnaa vveerrtteebbrraall

!! EEll ccoorrddóónn nneerrvviioossoo sese eexxppaannddee aa uunn cceerreebbrroo yy

ssiisstteemmaass sseennssoorriiaalleess

!! EEvvoolluucciióónn ddee llaass mmaannddííbbuullaass

!! EEvvoolluucciioonnaarroonn llaass aalleettaass ppaarreess,, yy oorriiggiinnaarroonn llaass eexxttrreemmiiddaaddeess
!! EEvvoolluucciioonnaarroonn llaass aalleettaass ppaarreess,, yy oorriiggiinnaarroonn llaass
eexxttrreemmiiddaaddeess
!! LLaass bbrraannqquuiiaass eevvoolluucciioonnaarroonn yy
origin
origin
aron los
aron los
ppuullmmoonneess

PecesPeces sinsin mmaannddííbbuullaa ((AAggnnaattooss))

!! AAnncceessttrrooss ccrraanneeaaddooss !! OOssttrraaccooddeerrmmooss:: ccoonn aarrmmaadduurraa ddee ppllaaccaass ccoonn tteejjiiddoo óósseeoo yy ddeennttiinnaa ((ddiieenntteess ddee vveerrtteebbrraaddooss)) lesles pprrootteeggííaa ppaarraa nnoo sseerr ddeepprreeddaaddooss AAlliimmeennttaacciióónn ppoorr ffiillttrraacciióón,n, ssuucccciióónn yy roerroer

!! DDee aaccáá eevvoolluucciioonnaarroonn llooss ppeecceess ccoonn mmaannddííbbuullaa ccoommoo llooss
!! DDee aaccáá eevvoolluucciioonnaarroonn llooss ppeecceess ccoonn mmaannddííbbuullaa ccoommoo llooss
PPllaaccooddeerrmmooss:: ttuuvviieerroonn ccéélluullaass pprroodduuccttoorraass dede tteejjiiddoo óósseeoo;; llaass
vvéérrtteebbrraass rreeeemmppllaazzaarroonn eell nnoottooccoorrddiioo;; mmoorrddííaann yy
ddeessppeeddaazzaabbaann llaass pprreessaass;; ddeessaappaarreecceenn eenn eell CCaarrbboonnííffeerroo,,
ssóólloo ffóóssiilleess

CCrraanneeaaddooss tteemmpprraannooss

•• AAppaarreecciieerroonn aanntteess ddee 553300 MMAA •• SSee ppaarreecceenn aa llaass llaarrvvaass ddee
•• AAppaarreecciieerroonn aanntteess
ddee 553300 MMAA
•• SSee ppaarreecceenn aa llaass
llaarrvvaass ddee llaanncceettaass oo
llaammpprreeaass
•• CCoonn nnoottooccoorrddiioo yy
mmúússccuullooss
sseeggmmeennttaaddooss
Reconstrucci ón de uno de
los primeros craneados
•• CCoonn aalleettaass
Fig. 26-6a, p.436
EEvvoolluucciióónn dede llaass mmaannddííbbuullaass Estructuras de soporte Peces sin mandíbulas (agnatos)
EEvvoolluucciióónn dede
llaass
mmaannddííbbuullaass
Estructuras de soporte
Peces sin
mandíbulas
(agnatos)
Abertura branquial
!! LosLos primerosprimeros
pecespeces careccarecííaann
dede mmaannddííbulasbulas
Peces con
mandíbulas
(placodermos)
!! LasLas mmaannddííbulasbulas
mandíbula
ssoonn
mmooddiiffiiccaacciioonneess
dede ssooppoorrtteess
aanntteerriioorreess dede llaass
branquiasbranquias
Soporte
espirá culo
mandíbula
Pez moderno
con
mandíbula
(tibur ón)
mandíbula
Fig. 26-7, p.436

LLAAMMPPRREEAASS

L L A A M M P P R R E E A A S S
PecesPeces vviivviieenntteess ssiinn mmaannddííbbuullaass !! CCuueerrppoo cciillíínnddrriiccoo !! SinSin
PecesPeces vviivviieenntteess ssiinn
mmaannddííbbuullaass
!! CCuueerrppoo cciillíínnddrriiccoo
!! SinSin aletasaletas ppaarreess
!! EEssqquueelleettoo ccaarrttiillaaggiinnoossoo
Lanceta *Cefalocordado
tent áculos
Branquias con hendiduras
(12 pares)
Aberturas branquiales (7 pares)
Glá ndulas mucosas
Lamprea

PPeecceess ccaarrttiillaaggiinnoossooss::

CCllaassee CCoonnddrriiccttiiooss

!! 885500 ssppss !! LLaa mmaayyoorrííaa ssoonn pprreeddaaddoorreess mmaarriinnooss !! EEssqquueelleettoo
!! 885500 ssppss
!! LLaa mmaayyoorrííaa ssoonn pprreeddaaddoorreess mmaarriinnooss
!! EEssqquueelleettoo ccaarrttiillaaggiinnoossoo yy 55--77 bbrraannqquuiiaass
!! PPrriinncciippaalleess ggrruuppooss::
"" RRaayyaass:: gglláánndduullaa vveenneennoossaa eenn ccoollaa;;
óórrggaannooss eellééccttrriiccooss
"" TTiibbuurroonneess:: ddeepprreeddaaddoorreess
"" QQuuiimmeerraass:: ccoommeenn mmoolluussccooss ppeeqquueeññooss;;
gglláánndduullaa vveenneennoossaa
EstructuraEstructura dede pecespeces óósseeooss Soporte de aletas Segmentos cerebro del músculo Bulbo olfatorio
EstructuraEstructura dede pecespeces óósseeooss
Soporte de aletas
Segmentos
cerebro
del músculo
Bulbo
olfatorio
Vejiga
coraz ón
urinaria
hígado
ano
riñó n
estó
mago
Vejiga natatoria intestin
o

PPeecceess mmaannddiibbuullaaddooss

!! EEss eell ggrruuppoo mmááss ddiivveerrssoo yy nnuummeerroossoo !! LLaa ccoolluummnnaa vveerrtteebbrraall ffuuee vviittaall ppaarraa llaa eevvoolluucciióónn ddee ddeepprreeddaaddoorreess !! EEll ddeessaarrrroolllloo ddee óórrggaannooss sseennssoorriiaalleess yy ssiisstteemmaass nneerrvviioossooss mmááss ccoommpplleejjooss aappaarreeccee eenn aannttiigguuooss lliinnaajjeess ddee ppeecceess !! LLaass aalleettaass ppaarreeaaddaass yy ccaarrnnoossaass,, oorriiggiinnaarroonn llaass ppaattaass,, bbrraazzooss yy aallaass ddee aannffiibbiiooss,, rreeppttiilleess yy mmaammííffeerrooss !! DDooss ccllaasseess::

"" CondrictiosCondrictios ((PecesPeces cartilaginososcartilaginosos "" OsteictiosOsteictios ((PecesPeces
"" CondrictiosCondrictios ((PecesPeces cartilaginososcartilaginosos
"" OsteictiosOsteictios ((PecesPeces concon hhuueessooss))
))

PecesPeces concon eessqquueelleettoo óósseeoo

!! AAppaarreecceenn hhaaccee uunnooss 440000 MMAA !! IInncclluuyyee eell 9966%% ddee llooss ppeecceess
!! AAppaarreecceenn hhaaccee uunnooss 440000 MMAA
!! IInncclluuyyee eell 9966%% ddee llooss ppeecceess
vviivviieenntteess
!! TTrreess ssuubbccllaasseess::
"" PecesPeces concon aletasaletas radiadasradiadas
"" PecesPeces concon aletasaletas lobuladaslobuladas
"" PecesPeces pulmonadospulmonados

PecesPeces concon aalleettaass lloobbuullaaddaass

!! CCeellaaccaannttooss,, AAffrriiccaa !! BBrraannqquuiiaass !! SSaaccooss ccoommoo ppuullmmoonneess qquuee nnoo ffuunncciioonnaann eenn iinntteerrccaammbbiioo ddee ggaasseess !! SSee lleess aaccrreeddiittaa ccoommoo aanntteecceessoorreess ddee loslos vveerrtteebbrraaddooss tteerrrreessttrreess

s o o r r e e s s d d e e los los v

PPeecceess ppuullmmoonnaaddooss

!! AD,AD, surgieronsurgieron comocomo resultadoresultado dede sequsequííaass durantedurante eell DDeevvóónniiccoo !! TienenTienen branquiasbranquias yy uunnoo oo dosdos pulmpulmonesones,, comocomo bolsasbolsas !! SalenSalen aa llaa superficiesuperficie aa ttrraaggaarr aaiirree !! InactivosInactivos enen perperííooddooss ddee sequsequííaa

Fig. 26-10b, p.439
Fig. 26-10b, p.439

VVEERRTTEEBBRRAADDOOSS

!! AANNFFIIBBIIOOSS:: llooss pprriimmeerrooss ccoonn cuelloscuellos cortoscortos yy colascolas ffuueerrtteess,, mmiieemmbbrrooss dede 55 ddeeddooss ((llaabbeerriinnttooddoonnttooss);); rraannaass,, yy ssaallaammaannddrraass

!! RREEPPTTIILLEESS:: llaaggaarrttiijjaass,, sseerrppiieenntteess,, ttoorrttuuggaass yy ccooccooddrriillooss;; ffóóssiilleess ccoommoo llooss ddiinnoossaauurriiooss

!! AAVVEESS:: aavveess

!! MMAAMMIIFFEERROOSS:: aanniimmaalleess ddee ssaannggrree ccaalliieennttee,, ppeelloo yy gglláánndduullaass
!! MMAAMMIIFFEERROOSS:: aanniimmaalleess ddee ssaannggrree ccaalliieennttee,,
ppeelloo yy gglláánndduullaass mmaammaarriiaass

DeDe aletasaletas aa eexxttrreemmiiddaaddeess

!! UUnnaa mmeejjoorraa ggeennééttiiccaa controlacontrola elel cambiocambio parapara llaa ffoorrmmaacciióónn dede
!! UUnnaa mmeejjoorraa ggeennééttiiccaa
controlacontrola elel cambiocambio parapara llaa
ffoorrmmaacciióónn dede ddíígitosgitos eenn loslos
hhuueessooss ddee eexxttrreemmiiddaaddeess
!! ElEl cambiocambio enen unun ggeenn
mmaaeessttrroo puedepuede originaroriginar uunn
cambiocambio drdráásticostico enen elel animalanimal

VVEERRTTEEBBRRAADDOOSS

!! PPEECCEESS

AgnatosAgnatos:: pecespeces AADD ssiinn mmaannddííbulasbulas,, filtradoresfiltradores;; iinncclluuyyee OstracodermosOstracodermos yy llaammpprreeaass LLaarrvvaa aammoocceetteess PlacodermosPlacodermos:: pecespeces AADD ccoonn mmaannddííbulasbulas,, predadorespredadores,, yy aappéénnddiicceess ppaarreeaaddooss ((SSiillúúrriiccoo--DDeevvóónniiccoo)),, ffóósilessiles CondrictiosCondrictios:: pecespeces AMAM concon esqueletoesqueleto cartilaginosocartilaginoso,, mmaannddííbbuullaass pares;pares; sinsin vejigavejiga natatorianatatoria--hhuunnddeenn--ggrraannddeess aletasaletas pectoralespectorales;; tiburonestiburones ((pecespeces)) yy rayasrayas ((bbiivvaallvvooss)) OOsstteeiiccttiiooss:: AD-AM,AD-AM, ppeecceess ccoonn eessqquueelleettoo óósseeoo ddeerriivvaaddooss dede loslos placodermosplacodermos;; vejigavejiga natatorianatatoria,, opopéérrccuulloo,, ccrráánneeoo,, ppiieell concon escamasescamas;; loslos pecespeces pulmonadospulmonados nnoo sonson llooss aanncceessttrrooss ddee loslos anfibiosanfibios primitivosprimitivos

o o son son l l o o s s a a n n c c

Dentro de las aletas lobuladas, se modifican estructuras óseas y cartilaginosas

La marcha se originó en el agua, y para fines del Dev ónico algunas extremidades
La marcha se originó en el
agua, y para fines del
Dev ónico algunas
extremidades fueron usadas
para nado y arrastre
Huesos de extremidades de un
tetr á pod
o te
mprano
Fig. 26-10c, p.439

AnfibiosAnfibios tempranostempranos

!! EEssqquueelleettoo yy ccoollaa comocomo enen Ichthyostega llooss ppeecceess !! 44 aalleettaass ccoonn
!! EEssqquueelleettoo yy
ccoollaa comocomo enen
Ichthyostega
llooss ppeecceess
!! 44 aalleettaass ccoonn
ddííggiittooss
!! CuelloCuello cortocorto
Acanthostega
Fig. 26-10c, p.439

AnfibiosAnfibios modernosmodernos

!! PPrriimmeerrooss tteettrrááppooddooss eenn ttiieerrrraa ffiirrmmee hhaacciiaa eell ffiinnaall ddeell DDeevvóónniiccoo

!! TTo