Vous êtes sur la page 1sur 17

JT

1_L>J

-m. "

R<
.
rs38 i
'
A

\ L.

i \ir

"H

r:
1

it

-J

v.ap"

TJ

vi

-,

z.

J - - f1 ,J

r
* ri
i.

ro

'

'

'

ITUt
I

TUI
V
v

* i

._

. IS
f

>

T.(-

ni

cssm-i

aI

-Ff

*
M
ij

>s
r

Commute
5iab

sant#3-

1*5?
"

'

:&,

m
-LH

dl

*r

L~

n f'
*

ZA

iq

-*

4".

V.

_ 1:

-J> 3.1

'

"

'

lr-:
i

iT

BE
(

L>

P 5

"

.(J *

sj;,

5?

rpS -*

as
. f -Jr

&

1BO/ OC _ L
A

&1

DE CREARE $1
*
*

-J

INFORMATIVE DE SECURHATE

j.

250592C
l
,

Vol.
, 1

,*

"I

Jvj

9
s
A
*:

r--

y
X

>

. . u *i r .? HE > _. .Lt ?
'
*

tr

. _- *
__-r
J

f"

REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

STRICT SECRET
Ex. nr.

817

DEPARTAMENTUL

SECURITAJH

STATULUI

APROBATE in fedina Consiliului de Conducere al Departamentului Statului din Securitatii 24 iunie 1987
I

INSTRUCTIUNI
Nr. D- 00180/1987

PRIVIND ACTIVITATEA DE CREARE $l FOLOSIRE A RETELEI INFORMATIVE A APARATULUI DE SECURITATE

- 1987 -

INSTRUCJIUNI
Nr. D- 00180/1987 privind activitatea de creare $i folosire a refelei informative a oparatului de securitate
de la Congresul al IX-!ea al Parti dului Comunist Roman, societatea noastra socialista a cunoscul ample i profunde transformari revolub'onare de natura politico, economica $i sociala, care au determinat o continua consolidare a unitdtii moral-politice a poporului unic muncitor. pe temelia de nezdruncinat a proprietor socialiste, a noii calitai a oamenilor muncii de proprietary producatori $i beneficiari ai tuturor valorilor materiale $i spirituale, de aparatori ai cuceririlor revoluionare, ai orinduirii social-politice i de stat. Corespunzator acestor prefaceri structurale, a fost creat un cadru politic nou de participare a maselor muncitoare ia elaborarea $i infaptuirea politicii partidului $i statului, cunoscind o afirmare cu totul deosebita $i originala noua democraie muncitoreasca-revoluionara, care actioneaza $i se dezvolta neincetat in toate domeniile de activitate. In consens cu cerinfele de perfecfionare a activitatii statului $i organelor sale, prevazute in Programul Partidului Comunist Roman de ?aurire a societai socialiste multilateral dezvoltate de inaintare a Romaniei spre comunism, in documentele celui de-al XIII- lea Congres al Partidului, pe baza orientarilor $i indicafiilor Conducerii superioare de partid, personal ale Secretarului General al Partidului, tovaraul NICOLAE CEAU$ESCU, s-au intreprins masuri susinute $i cu un coninut novator de continua imbunatatire a activitatii organelor de securitate. Militind cu fermitate pentru aplicarea neabatuta a conceptiei Partidului Comunist Roman, a Secretarului sau General, cu privire la aporarea cuceririlor revoluionare, a independenfei $i suveranitafii patriei, organele securitatii statului, sub permanenta conducere $i indrumare a Comandantului Suprem al Forfelor
a trecut

In periooda care

_3

pentru dezvoltarea fi consolidarea bazei de sprijin in rind u I moselor populare, pentru intarirea ft diversificarea legaturilor cu oamenii muncii.

tionat fi militeaza neabatut

lor de securitate constou in legotura indisolubi la cu poporul, cu masele populare". In lumina acestei orientari politice fundamental, pentru continua perfectionare ft adaptare o tuturor metodelor fi mijloacelor specifice de munca, a conceptului potrivit caruia apararea securitatii statului este cauza fi opera a intregului popor, ce se infaptuiefte sub conducerea portidului, Consifiul de Conducere fj Biroul Executiv ale Departamentului Securitatii Statului au ac-

5. ter.tor.ale ole Comandantul Suprem. unitatile cenirolepe concursul larg Departamentului Securitdtii Statului se spnj.na ol colectivelor de oameni oi muncii. asigunnd aplicareo ferma in formulata de hecretainsemnatate exceptionala de tezei a vioto organeforto. rul General al Portidului, potrivit cdreio
tal de

in executarea milegilor torii. portidului fi Potrivit hotoririlor ,n .nfoptu.reo conceptulu, de incredintate. siunilor si sarcinilor fundamen antisoaole. fapte oltor a infractiunilor 0 prevenire a

srsyMKrpopulare. masele
muncii, cu

largi

...

Antrenarea sprijinului organizat al cetatenilor la realizarea sarcinilor de aparare a securitatii statului, prin formele secrete, specifice muncii de securitate, se face cu respectarea stricta a Hotaririi Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R privind in tarirea controlului fi indrumarit de catre partid a activitati i orga nelor de securitate f i a celorlalte norme de partid.

Pentru asigurarea infaptuirii neabatute a sarcinilor ce revin aparatului de securitate din hotaririle portidului fi legile tdrii, din ordinele, orientarile fi indicatille Comandantului Suprem al Fortelor Armate ale Republicii Socialiste Romania ; in scopul fundamental activitati i specifice de prevenire pe o cunoaftere temeinica a problematicii operative de securitate, al sporirii calitatii ft eficienei muncii desfafurate cu rejeaua in formativa pentru prevenirea, descoperirea fi combaterea infrac tiunilor ori a altor fapte de natura sa afecteze securitatea sta tului ; In temeiul prevederilor art. 5/1 din Decretul nr. 121/1978, referitoare la atrrbufti i le Departamentului Securitdtii Statului, se emit urmatoarele instrucfiuni :
Capitoiul I

Beneficiind de sprijinul maselor largi populare, organele de


securitate fi-au sporit permanent contribute specified la apara rea orinduirii socialiste, rezultind ca prin intarirea ft diversifica rea continua a legaturilor cu oamenii muncii din toate domeniile de activitate se dezvolta fi se consolideaza capacitatea operativa de prevenire a infractiunilor fi a altor fapte antisociale de nature) a prejudicia securitatea ori alte interese ale statului. Cetatenii R, S, Romania sprijino activitotea organelor de securitate in temeiul convingerilor ior politico-morale de tip nou, cu sentimentul ca in acest mod indepltnesc inalte indatoriri patriotice inscrise in Constitutia fi legile tdrii. Toate uni to (ile de securitate, pe profilurile lor de activitate, mare raspunciere ca, prin actiuni sistematice, prin activitati preventive diversificate, de popularizare a prevederilor egi or, de punere in dezbaterea colectivelor de oameni ai muncii C Privesc apararea statului, a prosecuritdtii SOC, de stat fi a celorlalte valori ale ar S contribute activ la spiritului dezvoltarea de cetatenilor de ?i respingere a oricaror incercari de oetiun c'unaUn orice mod. bunului mers inainte al conS.(U r ructiei socialismului

DISPOZIJII

GENERALE

Art. 1. Rejeaua informativa a aparatului de securitate constituie mtjlocul de baza al activitati) informativ-operative de cu noaftere fi prevenire, pentru realizarea otrib ui i lor specifice in domeniul apararii securitatii statului.
Art. 2.

n!i"

nte' !ecretu!ui viailent*501!0 'S+-l

de securitate, in functie de competentele ce le au, astfel incit sa se asigure cuprinderea integrola a necesitatilor de cunoaftere fi prevenire a oricaror intentii, fapte, situatii sau imprejurari de natura sa prejudicieze interesele de aparare a se curitatii statului.
tiv-operative

Reteaua informativa

se creeaza de

unitatile informa

S.

fi comunismului in Romania.

Art. 3. Intreaga activitate de creare fi folosire a retelei in formative se bazeaza pe respectarea stricta a legilor tarir, a principiilor fi normelor muncii de securitate statuate in ordinele fi instructiunile interne ale Departamentului Securitatii Statului.
5

mental tatea de aciune a organelor de securitate, Rezultatele concrete obfinute in dezvoltarea permanenta a informativa constituie un calitatii ?i eficientei muncii cu reteaua criteriu de baza in oprecierea, notarea $i promovarea cadrelor de securitate. Activitatea cu reteaua informativa se desra$oara depfin
conspirat.

Deplina ordine, discipline! $i raspunoere fata de activitatea de serviciu funda obligate o constituie informativa cu reteaua miemeiaza capacia cadrelor de securitate, pe care se

noajterea $i
man,

zadarnicirea actiunilor du$manoase puse la cale impotriva suveranitotn. independentei $i integritatii stotului roa cutege informatii in problemele pentru care a fost recrutat, poote fi mentinut in retea in calitate de persoana de sprijin, rezident sou gazdo

Cind un informator nu mai are posibilitati de

casa de intilniri.

constituie o obligate ferma a tuturor cadrelor de securitate, orice abatere de la aceasta norma atragind dupa sine masuri de sanctionare exemplare. Orice alte incalcari $i abateri de la cerintele $i normele muncii cu reteaua informativa, dezinteresul $i superficialitatea in crearea, folosirea $i verificarea retelei vor fi tratate $i sanctionate cu toata exigenta,

Protectia retelei informative

Capitolul II

STRUCTURA

RETELEI INFORMATIVE

InritV f mWmnlT 8S5re mnT *** *.'m,.repnnse OS0SC. Pnor'tar combinatii informative $i alte Pntru descoperirea,
$i

Art. 4. Reteaua informativa se compune din informatori, persoane de sprijin, rezidenfi i gazde case de intilniri. Re,eaua informativa se recruteaza din rindul persoanelor temeinic verificate, care consimt sa colaboreze sincer, in mod organizat 51 sa pastreze secretul deplin al legaturii cu organele de securitate, precum $j al sarcinifor incredintate Art. 5. Informa to ruI este persoana cu posibilitati de inforcl'tatl PersnaJe adecvate, care, sub indrumarea nemij8rU rpmnti j0 secu,'tote' cauta in mod activ $i culege sis,persoane ce fac obiectul urmafaPte ?' , ririi U sorcini de cunoajtere, preindeP'"nf$te vemre si oct,vitotilor de natufa sa afecteze securitatea statuluL

Art. 6. Persoana de sprijin este persoana care, pe baza instructajului general facut de cadrele de securitate conform planurilor de cautare a informatiilor, realizeaza sarcini de supraveghere informativa ori pe linie de filaj, investigatii, tehnica-operativa, transmisiuni in alte domenii ale muncii de securitate. Persoanele de sprijin se folosesc cu precadere pentru obtinerea informatiilor de prima sesizare despre orice fapte, situatii sau imprejurari care intereseaza securitatea statului. Persoanele de sprijin se recruteaza indeosebi pentru asigurarea securitdfii obiectivefor economice imai ales in dispecerate i puncte de comanda, precum $i in alte locuri importante sau vulnerabile), pentru cunoaterea situate! operative in zonele obiectivelor vizate de organizatiile extremist-teroriste, pentru supravegherea in locurile $i mediile frecventate de straini, in perimetrul frontierei de stat, precum $i pentru acoperirea informativa 0 diferitelor colectivitati (santiere, institutii de invatamint, unitati militare $i alte medii). Persoanele de sprijin care indeplinesc conditiile necesare pot fi trecute in categoria informatorilor, rezidentilor sau a gazde-

lor caselor de intilniri.

Art. 7. Rezidentul este persoana care, sub indrumarea $i cu sprijinul ofiterului de securitate, tine legatura cu maximum 10 persoane de sprijin, asigurind, in conditii de conspirativitate, primirea cu operativitate a informatiilor $i predareo lor ofiterului. In anumite situatii, cu aprobarea efilor unitatilor centrale |ai securitatilor judetene a municipiului Bucure$ti), in legatura rezidentului pot fi daft $i unii informatori. De regula, rez ideni i sint selectionati din rindul rezervitilor aparatului de securitate, al informatorilor $i persoanelor de spri
jin cu experienta.

sP|0naj-tradare, subminarea eco* ac ?r teror'Ste $i diversioniste i a celorlalte infractiuni precum scopul penetrarii j" spionaj, organizajiile ?i gruparile reoctionare ongre 5, si extremist-teroriste extreme din strainatote, pentru cunomiei rationale

lichidarea infrK

prevenirea

informative"" servfciile di"

Este interziso folosirea ca rezidenti a informatorilor sau per soanelor de sprijin cu antecedente reactionare sau penale ori care au fost recrutate pe baza compromitatoare.
Art. 8. Gazdo casei de intilniri este persoana care occepta sa puna la dispozitie in mod secret o incapere din locuinta sa
7

*'

de intilnin cu mforrealizarea pentru munca, de ori de la locul on cu rez.denvi, precum 5| sprijin de persoane unele matori cu de securitate. pentru rezolvarea altar sarcini Ete interzis a se crea case de fntilniri in spafii definute de persoane fizice sau juridice straine ori de elemente cunoscute cu probleme operative de securitate. Casa de intilniri se folose$te de un singur ofiter, care este obligat sa o utilizeze in deplind conspirativitate. Art. 9. Pentru legatura cu refeaua informativa ori pentru re zolvarea altor sarcini informativ-operative se pot folosi case de lucru destinate in exclusivitate acestor scopuri. Casele de lucru se creeoza $i se folosesc sub legende 51 acoperiri corespunzatoare, care sa asigure deplina lor conspirare.

rativ, capacitatea de o pastra secretul colaborarii, spiritu! de sesizare $i ini|iativa , alte calitali relevante pentru activitatea de

colaborare.

Art. 13. Studierea si verificarea candidailor la recrutare se realizeaza prin mijloacele $i metodele specifice muncii de secu ritate, prin contacte directe discuii de cunoastere aprofundata personalitatii, activitafii $i conduitei persoanelor punctate.

Art. 14. Datele $i informatiile rezultate din studierea fi veri ficarea candidaiilor se consemneaza in raportul cu propuneri de
recrutare.

CapitoFul III
CREAREA

REJELEI

INFORMATIVE

Raportul cu propuneri de recrutare cuprinde : necesitatea fi scopul concret al recrutarii ; principalele date rezultate din studiul fi verificarea candidatului ; calitafile personale eseniale fi posibilitafile de indeplinire a sarcinilor ce urmeaza a-i fi incredinate ; garaniile asupra loialitaii ; caile de determinare so accepte colaborarea sincera, conftienta, organizata fi dep in conspirata ; locul recrutarii ; modul de aducere la locul recruta rii ; cine efectueaza recrutarea ; masurile ce vor fi luate in cazul cind recrutarea devine inoportuna (voriantele de retragere 51
acoperire).

Art. 10. Crearea reelei informative constituie un proces complex, care se realizeaza organizat, pe etape. Etapele crearii rejelei informative sint : punctarea Candidafilor ; studierea $i verificarea ; selecfia persoanei corespunza toare ; stabifirea modalitafilor concrete de efectuare a recrutarii ;
recrutarea.

Raportul cu propuneri de recrutare se inainteaza ierarhic fefului competent sa aprobe efectuarea recrutarii.

Art. 11. Crearea reelei informative se realizeaza in stricta concordana cu necesitafile de rezolvare a unor sarcini informaiv-operotive concrete, izvorite din stapicerinfele cunoa$terii $i nini situate, operative, ale prevenirii $i combaterii faptelor de natura sa afecteze securitatea statului. In raport cu specificul $i complexitatea sarcinilor ce constiU a' Jfcrutorli, in vederea studierii $i verificarii, c.on?ret npntn?C eaz' 0 f9uld, maj multe persoane, fiind selecionate '.nc'ca*e SLJb aspectul calitatilor personale annc hT+f-i6 infrmare j ' ' 1 de securitate. $i al garanfiei colaborarii sincere cu c u organele

sprijin.

Art. 15. Aprobarile de recrutare, de includere sau scoatere din re{ea se dau de catre : a) fefii unitailor centrale, fefii securitailor judefene fi al Securitatii municipiului Bucurefti, locfiitorii acestora fi fefii serviciilor de contrainforma{ii militare, pentru toate categoriile de persoane din reeaua pe profilurile lor de activitate ; b) fefii serviciilor 51 asimilatii lor din unitafile centrale fi securitafile judeene 51 a municipiului Bucurefti, precum fi fefii birourilor de contrainformaii militare, pentru persoanele de

r!

m?1

Ministrul secretar de stat fi fef al Departamentului Securitatii Statului, adjunc{ii ministrului fi secretarii de stat aproba cre area caselor de lucru. De asemenea, aproba, in cazurile in care situafia impune, recrutarea, includerea sau scoaterea din re{ea a tuturor categoriilor de persoane.
Art. 16. Recrutarea se efectueaza pe baza sentimentelor patriotice, iar in anumite cozuri prin cointeresarea candidatului. In situaii excepionale, temeinic justificate de interese ope rative, recrutarea se poate realiza pe baza de date compro-

trebuie

conceptiile si atitudineo stat din tara nanctr* cernamintul politic nibilitatile aotituHin l de a 51 apt.tud.n.le 1 V

' iXS*?

ver''iccifea candida{ilor la

snirftul'd0"'0

bjectivitate,
8

or|nduirea social-politica $i de p.a?riotice- orientarea fi disposibilitatiie, dispoculege informal de interes ope-

ultilatero16.

recrutare cu accent pe

mitatoare.

crutarea.

Fste interzis o se folosi drept dozo compromitdtocre so v< r$ i reo de infracCiuni pentru care persoana in couza trebuie sd fje trasa ta raspundere potrivit iegii. in mod cu totul exceptional, fi numai cind interese de aparare a securitatii statului, temeinic motivate, o impun, unele fapte cu graci de pericol social redus, pentru care, in conditiile Iegii, se poate Inlocui raspunderea penala, vor putea fi folosite. cu avizul prealabil al Direcfiei de Cercetdri Penale, ca baza de recrutare. In asemenea cazuri, aprobarea de recrutare se da potrivit prevederilor articolului 15. a lineat ultim. Art. 17. Recrutarea se realizeaza, dupa caz, intr-un singur contact sau gradat, dupa mai multe intilniri. Art. 18. 'ersoanelor recrutate ii se ia, de regula, un angajoment scris in care se materializeaza sarcintle fi obligafiile de colaborare, potrivit anexei nr. 1. Persoonelor carora din motive obiective rezulta ca nu este indicat sa li se ta angajamentul cu confinutul mentionat, li se ia numai angojoment scris pentru pastrarea secretului colaborarii. Motivele pentru care nu se ia angajamentul scris prezentat la anexa nr. 1 se consemneaza, dupa caz, in raportu! cu propuneri de recrutare sau In raportul privind modul in care a decurs re

a capocitdtii fi contribute! acesteia la cunoafterea, prevenirea $1 contracararea oricaror aciunt de natura sa afecteze securitatea statului. In activitatea cu reteaua informativa. cadrele de securitate au indatorirea sa manifeste principialitate, so constituie exemple de corectitudine sub toate aspectele fi sa nu o fotoseascd decit

in interesul muncii. Este interzis sa se solicite ori sa se accepte, din partea refelei, servicii in scopuri personale.

Art. 22. Educarea fi instruirea retelei informative constituie un proces continuu, de mare insemnatate fi deosebita raspun dere, in cadrul caruia trebuie sa se cultive dragostea fata de patrie, hotarirea de a apara cu fermitate cuceririle revolutionare ale poporului, intransigent fata de orice medicare a Iegii, respectul normelor de muncd si principiilor eticii liste, perseverenfa in aflarea odevdrului.

fi echitatii

socia-

prenrse consemneaza faptele compromitatoare, atitudinea de dezavuare a lor, precum de a sprijini in fi dorinta mod total organele de securitate.

obligators angajamente scrise in care, pe linga

Persoanelor recrutate

pe

baza compromitatoare li se iau

anfxa

confinutul

Se va pune accent pe formarea fi dezvoltarea calitatilor per sonale fi posibi litdi lor informative, pe asigurarea conspirativitdfii colaborarii fi pe necesitatea semnalarii corecte, obiective si in timp util a tuturor dotelor fi informafiilor de interes operativ. O atenfie deosebita se va acorda formdrti ft intaririi permanente, la toate persoanele din refea. a convingerii cd prin colaborarea cu organele de securitate indeplinesc o indatorire patrioticd de aparare a orinduirii socialiste, a independence' suveranitdtii potriei.
gurarea instructajului general, a instruirii specifice

Art. 19. Cu prilejul recrutarii se realizeaza instruirea temeipastrarn secretului colaborarii, liniei de conduita fi '"pnaAT U' ectot intilnirilor, se stabilefte numele con? lfTIPU SDirativ se flxeaza modalitatile de realizare a legdturii. U des$urore recrutarii se consemneaza intrr0 proPune' dupa caz, includerea in refea sau persoona contraindicato a fi atraso la

Art. 23. Instruirea refelei informative se concretizeazd in asi

c'i *' unminr"0 inreaistrnrJ>n

fi

a liniei de

colaborare6"'

'

"

Capitolul IV

Instructajul general se face tuturor persoanelor din reteaua informativa fi consta in asigurarea cunoafterii sarcinilor de prevenire, potrivit atributiilor date prin lege organelor de securitate fi, in raport cu ocestea, a faptelor, problemelor fi categoriilor de informant ce prezintd interes pentru securitatea statului. Instructajul general trebuie so asigure sesizarea fi semnalarea oricaror incdlcdrt ale legilor fi ordinii de drept sau a altor fapte fi situafii de natura a prejudicia interesele de propafire si
V

EDUCAREA 51 INSTRUIREA REJELEI INFORMATIVE

aparare a patriei.

\Jea

informative s i fi instruirea

nTohI,nni!%

care 'ucreazd cu retea

e, temeinica ei emeinirA ?( SQ

- 'Pe2e
10

Pentru educa* asigure dezvo|tareo continu6


permanent

persoane din reea, in raport cu scopurile concrete pentru care s-a efectuat recrutorea fi consta in trasarea sarcinilor de culegere a informatiilor pe profiluri de muncd, pe domenii, probleme sau obiective ale activitafii de securitate, in acfiuni sau cazuri.

Instruirea specified se realizeaza diferenfiat, pe categorii de

in timp oportun a informafiilor prin core transmitere in secret se realizeaza cunoasterea preventive, supravegherea 51 urmarirea informativa. Dirijarea refelei informative trebuie sa asigure o atitudine activa a surselor in cautarea informafiilor, sesizarea cu discernamint a problemelor de interes operotiv $i preocuparea pentru adincirea $i clarificarea acestora intr-un deplin spirit de obiectivitate.

a gazdelor caselor de reziden(ilor ?i a specified Instruirea cu sarcinile care le revin. rapo't in particularizeaza se intilniri Linia de conduito a refelei informative constd in stabiiirea din refea, astfel incit, persoanelor comportamentului a adecvatd nu se desconspire, in indeplinirea sarcinilor trasate, acestea sa culeg care din mediul in deplina informafiile incredere cr$tige sa $i sa nu acfioneze in mod provocator. in stabiiirea liniei de conduita se va avea in vedere valorificq rea initiative! persoanelor din refeo in limitele sarcinilor fixate. Art. 24. Conducerea activitafii retelei informative trebuie sa constituie preocuporea esenfiala a tuturor cadretor de securitate care au refea in legatura. Conducerea refelei informative se realizeaza prin dirijarea concrete a acesteia pentru rezolvarea sarcinilor de culegere $i

In cazurile cind unele aspecte semnalate necesita clarificari. se asigura instruirea 5! dirijarea adecvata a persoanelor din refea, prin stabiiirea unor sarcini precise asupra modului in care cestea sa acfioneze pentru elucidarea integrala a informa|iilor. Art. 26. Notele sau rapoartele informative se analizeaza ime diat, cu toata raspunderea, asigurindu-se evaluarea $i interpretarea informafiilor, desprinderea concluziilor operative $i stabiii rea masurilor de verificare si valorificare. Sefii ierarhici au obligafia sa analizeze zilnic informafiife ob-

finute de subordonafi $i,

prin decizii competente $i acfiuni sistematice de control $i indrumare, sa asigure o disciplina riguroasa in lucrul cu informafiile, valorificarea superioara o acestora i dezvoltarea permanentd a capacitafii potenfialului informativ

Capitolul V

LEGATURA CU REJEAUA INFORMATIVA


Art. 27. Legatura cu refeaua informativa se realizeaza cu continuitate, in mod operativ i in condifii de deplina conspirativitate.

in situafia sesizarii unor stari de pericol iminent, cu consecinfe grave, care nu pot fi inlaturate in alt mod, refeaua informa
tiva este instruita sa intervina imediat $i direct pentru a impiedica producerea lor.

teio, indeosebi a celei folosite pe linga elemente du$manoase, cu conceptii retrograde, ori in mediul strainilor, se va veghea per manent asupra tariei calitafilor politico-morale, pentru a se osigura prevenirea receptarii oricaror influence negative.

In conducerea activitafii refelei informative $i educarea aces-

Art. 25. Informafiile culese de refeaua informativa se preiau de regula in scris, sub forma de note informative. Informatiile preluate verbal se consemneaza de ofiteri in
rapoarte

Legatura poate fi personala sau impersonala. Legatura personala este directa atunci cind se realizeaza nemijlocit de lucratorul de securitate indirecta atunci cind este intermediate de rezident. Contactarea persoanelor din refea se realizeaza, de requla, prin intilniri prestabilite in raport cu necesitafile, dar nu mai pufin de o intilnire lunar cu informatorii. Toate cadrele de securitate care lucreazd cu refea informa tiva sint obligate sa asigure, in afaro intr Iniri lor, sisteme de lega tura. care sa permita contactarea imediata ori preluarea infor-

mafiilor

pe momente operative.

informative.

Cu aprobarea $efilor de unitafi, in cazuri justificate, sub con r u iten or, unele persoanedin special
rn cu

elementele

refea, selecfionate. e.cu m,j'oace de fixare in secret a discufiilor purtate


pe

romr5otre't
tuturor

semnalotePeC *

!c Ca.rai_ T

linga care sint dirijate. 5ecur'*ate Qu obligafia so asigure preluarea

'nformafiilor, cu refinerea exacta a necesore interpretari corecte a situafiilor


12

concis a une'

nea, prin legatura impersonala, fiind obligatorie crearea unor astfel de sisteme (ascunzatori containere adecvate, cosufe po$tale, adrese conspirative, coduri de comunicare convenfionalo in scris sau telefonic $i altele) pentru situafii deosebite $i in tocte cazurile cind nu se poate reaiiza legatura directa. Sistemele de legatura impersonala se aproba de efii de servicii, similarii lor T $i $efii birourilor de contrainformatii militare.
*

Preluarea informafiilor de la refea se realizeaza, de aseme-

Art. 28. Intilnirile cu persoanele din refeaua informativa se efectueaza in case de intilniri sau case de lucru,
13

Introducerea persoanelor din retea n cosele de lucru se aproba de ?efii de unitafi (ai securitdtilor judefene $i a municipiului Bucure$ti), Sefii ierorhici pot aproba efectuarea unor intilmri $i in alte locuri, dar numai dupa ce s-ou asigurat ca acesteo orera conditii de conspirativitate deplina. Art. 29. in folosirea caselor de intilniri $i a coselor de lucru este obligatoriu sa se asigure mdsuri ferme de conspirore 51 legendore, pentru ocoperirea deplina a destination ocestoro $i a persoanelor care le frecventeaza. Art. 30. Activitotea cu persoaneie de sprijin date in legatura rezidentilor se desfaoara potrivit d ispozitiilor stabilite in capitolele III $i IV ale prezentelor instructiuni. Rezidentii vor fi permanent temeinic instruifi cu privire la regulile de lucru cu persoaneie de sprijin $i sarcinile ce urmeaza sa fie indeplinite de acesteo, la modul de organizare a legaturii, de redactare, preluare $i pastrare a materialelor informative pina la predarea lor ofijerilor de securitate. Cu rezidentii vor fi stabilite modalitbti concrete de preluare cu operativitate a informatiilor obfinute de persoaneie date in legatura acestora. Rezidentilor !i se dau in legatura persoane din retea pe care le pot conduce in activitatea de culegere a informatiilor 51 cu care se pot intilni in condign de conspirativitate, folosindu-se imprejurarile reole de muncd $i viatd. Darea in legatura se face individual, cu consimtamintul rezidentului 5! al persoanei de sprijin (informatorului) $i se aproba de catre $efii de servicii sau similarii lor din un ito i fe centrale $i securitatile judejene $i a municipiului Bucure$ti, respectiv de ca tre $efij birourilor de contrainformaii militare. Ofiterii de securitate sint obligati co eel putin o data la $ase luni sa realizeze cantacte directe cu persoaneie de sprijin date in egdtura rezidentifor, in vederea consolidarii sistemului de lu cru $1 a instruirii, a creterii aportului acestora la indeplinirea sarcinilor de securitate.

mijloacele $i metodele muncii de securitate, inciusiv plexe. Verificarea reelei trebuie sa permita aprecierea certd a loialitatii $i sinceritotii surselor, a modului in care respecta linia de conduita i regulile de conspirativitate, a atitudinii fata de colaborare, precum $i a obiectivitatii In furnizarea informatiilor Per soaneie a caror montinere in legatura nu se mai justified se scot din retea,

In verificarec retelei informative se folosesc, dupa caz,

toate testari com-

Art. 32. Informative sau indiciile din care rezultd suspiciuni ca anumite persoane din retea nu colaboreaza loial, au desconspirat ori au sa vi rit infracfiuni vor fi verificate operativ prin masuri adecvate, actionindu-se pentru prevenirea prejudicierii intereselor operative,

luindu-se, totodatd, mdsuri de cercetare a fiecarui asemenea caz, asigurindu-se clarificarea imprejurarilor i cauzelor, precum $i contracararea $i fimitarea prejudicierii intereselor muncii de se curitate. Cazurile persoanelor din retea care tree frauduios frontiera ori refuza sd se inapoieze in Jard constituie evenimente deosebit de grave $i se vor cerceta personal de $efii unitablor centrale (ai securitdtilor judetene $i a municipiului Bucure$ti), care vor raporta ierarhic, pe linie de subordonare a profilului de activitate, rezultatul mdsurile dispuse. In afara masurilor ce se dispun fata de cadrele $i $efii ierarhici raspunzatori, se va actiona prin mdsuri contra informative complexe de conspirare $i prevenire, precum $i de izolare $i compromitere a surselor trddatoare. Casele de intilniri si casele de lucru unde au fost introduse persoaneie mentionate se obandoneaza. De asemenea, in situatiile respective se intreprind mdsuri de protectie contrainformativa corespunzatoare, inciusiv in cazurile rezidentilor care au avut in legatura aceste persoane.

Persoaneie din retea care au savir$it infractiuni, nu colaboreaza loial ori au desconspirat se exclud imediat din retea,

Art, 33,

Capitolul VI

VERIFICAREA $1 ANAUZA REJELEI INFORMATIVE


D.

reo

llgXrii"

rete,ei ste un proces peror,u care incepe din etapa recrutarii continua $i C0lab0rarii' -ele Si,uo,n. 5i dupa incetoH

Art. 34. Unitatile informativ-operative centrale au obligatia so sprijine, mdrume $i sd controleze indeaproape intreaga activitate de creare $i folosire a retelei informative pe profilurile de muncd date in raspundere. Sefii de pe toate treptele ierarhice sint obligati sd se preocupe constant $t cu toatd raspunderea de coordonarea, indrumarea $i controlul

subordonatilor

asupra intregii

activitati

cu re-

15

$efii ierarhici sint obligai sa se implice persona! in punctarea $i studierea candidatilor, selecfionarea ior, efectuarea recrutarilor i in verificorea refelei informative. Ce! pufin anual, ?efir de colective, coordonatorii de probleme, $efii de servicii $i similarii lor vor asigurai analizarea cu maxima exigenfa a activitafii $' conduitei fiecarei persoane din refea, evaluind valoareo operative a informafiilor furnizate in raport cu sarcinile generale $i specifice trasate ?i cu stadiul Indeplinirii obiectivelor planurilor de cautare a informafiilor.

le'a>

feouo

informative, in

vedereo cre$terii colitotii $i

ficienfei aces*

CopitoM VII

EV1DENJA RETELEI INFORMATIVE


*

dinamica situafiei operative. Pe baza concluziilor rezultate din analtze se stabilesc masuri concrete de eompletare a potenfialului informativ, de rmbunatotire a structurii si caliiafii acestuia, de valorificare superioara a posibilitafilor informadve, de sporire a randamentului refelei in
activitotea de cunoostere preventive.

Informatorii folosifi in urmarire informativa, in acfiuni com binative sau lucrari speciale se analizeazo on de cite ori este necesar, dor nu mai pufin de o data pe an, de cotre $efii unitafilor centrale, efii securitafi or judefene $i a municipiului Bucure$ti 51 locfiitorii acestora. Rezultatul analizelor se consemneaza in note-raport care se pastreoza in dosarele personate. Periodic, $efii unitafilor centrale, $efii securitafilor judefene $i a municipiului Bucure$ti $i ocfiitorii lor vor analiza nivelul de incadrare cu refea a obiectivelor. locurilor, problemelor $i mediilor din competenfa, precum si a persoanelor din atenfie, ampla sareo $i capacitotea de penetrare a refelei informative $i modui in care se asigura orientarea acesteio in raport cu prioritai le 51

Art. 37. Informatorilor, persoanelor de sprijin 51 rezidenfilor li se intocmesc dosare personale $i mape-anexa. Gazdelor caselor de intilniri li se intocmesc dosare perso nale, iar pentru casele de lucru se intocmesc dosare de casd. Persoanelor de sprijin din rindul elevilor, studentilor militarilor in termen nu li se intocmesc dosare personale, ci fi$e-tip, conform anexei nr. 2, care se pastreazd, impreuna cu angajomentul $i informafiile furnizate, ca anexa la dosarul de obiectiv sau de problema.

Art. 38. Dosarele personale confin : opisul materialelor aflate in dosar (anexa nr. 3) ; - tabel cu cadrele care au cunostinfa de faptul ca persoana este in reteaua informativa de securitate (anexa nr. 4) ; tabel cu relafiile de interes operativ ale persoanei din refea (anexa nr. 5) ; tabel cu evidenfo recompenselor (anexa nr 6) ; materialele de studiu $i verificare ;

rapoartele cu propunerile de recrutare $i, respectiv, asupra modului in care s-a efectuat recrutarea ;

din refea ;
aprecierea

angajamentul de colaborare ; nota privind modalitafile de realizare a legaturii ca sele de intilniri sau de lucru in care a fost introdusa persoana
notele-raport privind analizele persoanei din refea $i

Wf'n*erZ'C origfnal

(prelucrarea, verificorea, exp oatarea. transmiterea $i pastrarea materialelor informative) se realizeaza cu asigurarea permanenta a conspirativitatii retelei informative. Note Ie $ 1 rapoc rtele informative au regim de documente strict ere ap icmdu-li se prevederite actelor normative in vigoare. CU multiplicarea prin xerografiere sau esv'rre l6re no or informative, precum $i transmiterea lor in
f

Art 35, Valorificarea

informafiilor

acesteia. Dosarul rezidentului va mai confine tabelul cu persoanele de sprijin date in legatura locurile de realizare a intilnirilor cu acestea.

activitafii

Dosarele caselor de lucru $i dosarele personale ale gazdelor caselor de intilniri mai cuprind : schita spafiului folosit si amplasorea acestuia, legendele de folosire (acoperire), tabelul cu ca drele $i persoanele din refea introduse in case (anexa nr. 7), pre cum $i rezultotele verificarilor periodice.

onnl
obiecte
respectarea

in bani sau ori stimulate in alt mod, cu nrm nrc prevedenlor legale si a normelor de munca.
recompensate
16

il!

roP
U

cu

P0* in[ormat,v 0r 0Prbate,

valoarea "nformatiilor furnizate, per-

tive ;

Art. 39. Mapa-anexa cuprinde : - informafiile furnizate, in original,


-

rapoartele informa

modul de exploatore (anexa nr. 8).

evidenfa intilnirilor realizote, a informafiilor furnizate ?i


17

caret sfhimba
T"mil Li

persoonelor de spr.jln ?i informatorilor Art 40 Dosarele se transfero. ,n dom.chul sou munca de loeul competente. unfile la zile, 30 terme de termen ongajamentele persoanelor de sprijin ,n termen precum ,i militanlor din rindul elevilor. studenfilo. *1 la term.narea stud, dor (a stamotedalele informative furnizate. in v.goare. Persoanele normelor potrivit se claseaza deosebite in coaptitudini dovedit au care cotegorii, din competente secuntote de iaborore. vor fi comunico.e unitofjlor la noul loc prezentot de s-ou cind data la de zile 30 n termen de ,n continulor folos.rn osupra utilltatii octivitate, care vor hotori ore. din infor persoanelor reteaua dosarele la Accesul 41. Art. ,n legotura 51 jefilor au le core codrelor mative este permis numai lor ierarhici. au aprobat recrucore $efi1or acordul cu exceptional, mod In aproban, ac acestor superioare ordine unor baza in torea sou cesul la dosarele persoanelor din retea poate ti permis si altor cadre, in vederea rezolvarii unor sarcini informotiv-operative ce o persoanelor respective tmpun preluorea tempororo in legdiuru ori incredintarea unor sorcini speciale. Comisiile de inspecfte $i controale pot avea acces la dosa rele rel;elei informative numai pe baza de imputerrticire expresn, data prin documental de aprobare a inspectiei sau controlului. Aceasta imputernicire se da, de regula, $efului comisiei de inspecfie (control) $i unui numar limitat de olieri din comisie.

- la ordinul expres al adjunctilor ministrului $i al secretarilor de stat. pentru reteaua informativa o unitatilor $i profilurilor de munca ce le coordoneaza ; cu aprobarea expresa a efilor unitab'or centrale de profil, a $efilor securitablor judetene i a efului Securitatii mu nicipiului Bucure$ti, pentru reteaua proprie.

o'ceste

Capitolul VIII

DISPOZITII FINALE
cularitab
: - in activitatea de investigatii nu se folosesc informatori ; rezidenii care provin din rindul of ieri lor de securitate in rezerva, care au lucrat cu retea informativa. pot primi in legatura pina la 30 persoane de sprijin ; persoanele de sprijin folosite in activitatea de investi gate se recruteaza din rindul persoanelor fdra antecedente reactionare ori penale $i fara alte probleme de ordin contrainforma-

Art. 44. Prevederile prezentelor instructiuni sint aplicabile $i in ceea ce prive$te reteaua de investigaii, cu urmatoarele parti-

tiv ;

zate se reatizeaza pe baza de fi$e, conform modelelor prevozute

evidena

reteiei de

investigate $' a

informatiilor furni

Art. 42. Evidenja

?i statistic :

refelei informative se

organizeaza

nominal

a) la unitatile centrale, lo securitatile judetene $i la Securitatea municipiului Bucureti - evidento nominala $i stotistica a reelei proprii, pe categorii ; b) la Central de Informatica $i Documentare : evidenfa stotistica pe u n itai a refelei informotive de la toate unitatile centrale, securitatile judetene $i a municipiului

Bucure$ti ;

in anexele nr. 2 i 8. Prevederile Ordinului nr. 001401/1978 referitoare la refeaua de investigate, care nu contravin normelor prevazute in prezentul articol, se aplicd in continuare. Art. 45. Reteaua informativa de securitate din rindul strainilor, al detinutilor $i al minorilor internati in centre de reeducare, precum $i cea folosita in mediul rural sint supuse $i dispozitiilor reglementarilor speciale existente. Art. 46. Centrul de Informatica $i Documentare va supune spre aprobare, in termen de 60 zile, modificariie ce se impun in reglementarile privind evidenta refelei informative a oparatului de securitate, ca urmare a intrdrii in vigoare a prezentelor in-

baza fi$ei model 2, in care, la rubrica ..esenja informatiilor", se menboneaza ,,in atenb'. Art. 43. Date nominale si statistice despre reteaua informa tive nu se furnizeaza decit : la ordinul expres al ministrului secretar de stat $i a' epartamentului Statului, pentru intreaga retea inforSecuritatii mativa a organelor de securitate ;
pe

- evidento

structiuni.

Art. 47. Anexele 18 fac parte integranta din prezentele

Art. 48. Prezentele instructiuni vor fi difuzate, prin Serviciul Independent Secretariat-Juridic, potrivit notei de difuzare aprobate. Art. 49. Orice dispozitii contrare prezentelor instructiuni ii inceteaza aplicabilitatea.

instructiuni.


18

19

DEPARTAMENTUL SECURITATII STATULUI

ANEXA NR. 1 STRICT SECRET

ANG AJAMENT

Cunoscinci ca apararea patnei, a securitatii statului constituie o obligate patriotica a intregului popor, o datorie de onoare a fiecarui cetacean, inscrisa in Constitute ; Conftient de importance contribute! pe care sint chemat sa o aduc, ca cetatean al Republicii Socialiste Romania, la apararea

tarn
*

**

Subsemnatul (numele $i prenumele), nascut la (anul, luna, ziua), in (localitatea, judeul), domiciliat in (adresa) ma angajez
sa sprijin in mod secret, organizat $i activ organele de securitate in activitatea ce o desfafoara pentru prevenireo, descoperirea fi lichidarea infractiumlor indreptate impotriva securitatii statului, pentru combaterea oricaror manifestari care afecteaza interesele orinduirii noastre socialiste.

impiediearif savirfirij faptelor ce prezinta pericol iminent pentru securitatea statului ; sa manifest vigilenfa fata de dujmanii patriei : sa dovedesc sinceritate $i obiectivitate in furnizareo infor* matilor, corectitudine in raporturile cu organele de securitate ; sa nu abuzez in nici un fel de aceasta colaborare ; sa nu divulg nimic in legatura cu activitatea de colaborare secreta, indiferent de persoana, functie fi grad de rudenie.

In colabora rea cu organele de securitate, mo angajez : sa depun eforturi sustnute pentru cautarea informatiilor ce intereseaza securitatea statului fi furmzarea lor la timp prin sistemele de legatura ce imi vor fi stabilite ; sa lupt cu consecvena pentru aflarea adevorului, respectarea cu strictete a legii ; so manifest combativitate fermitate pentru prevenireo comiterii oricaror infracfiuni ; sa acfonez nemijlocit fi cu promptitudine in vederea


21

.ntreoga contribute |a aduce a-mi de Animal de dorinta vo, face tot poporului. ale ceea mn cuceririlor revolutionare a prezentului ongajain viata traducerea necesar pentru daunatoare pentru acticonsecintele deplin pe men infelegind statulu, ce decurg din neressecuritatii a de asigurare ongajamentului dot.

departamentul

Teste

UNITATEA. SERVICIUL

.......... ....... ...............


SECURITATII statului

Xtea
Data

Nume conspirativ :
VSI

#! iL

ihi ii;

"

pectarea

'

h I

>.

.I IUfe|

APROB

ii

IB i B

(semnatura)

Ilia'

'

"

i I

grad,

i*

"

'! :

'

--

WRilia

... data
*Jt
1

......
1

-nume, prenume
!#*

Angajamentul
.
|a. iftri

a fost

dat in prezenta

PI* i

gradul, numele $i prenumele)


ii"'
1

*##

(semnatura)

anul

NOTA :
1. Cadrele care, in raporturile cu reteaua informative, folo sesc nume conspirative semneaza angajamentul cu oceste nume

cetatenia studii profesia ocupafia 4 loc de munca (institute. U.M.) Domiciliul : udetuL localitatea (sectoru') strada ...... ..... bloc ... . ..... nr. scara ...... ... etaj telefon opart. .. -- . Cum este cunoscut in evidence
*
'

nationalitatea
M'

1*1 ,j

MW**6'1 I p

..... ....... ......


..
t.

-----------_ _ _ _ _ ...................... ...... ...... . . . . . ...... ................... ...


FI$A PERSOANEI DE SPRIJIN (elevi, student, militari in termen, investigatii)
INr
din
...
" !T " r
p

I g rv i.ii.Bii.J* I r

* B.ka.a.

Numele
ui ......

prenumele

......... ...... ..
.1

. si a I

.. ......

..ihmhi. ...im*..

in localitatea

ill'

I.I BjlM-iR-i

...

2. Textul anga;amentului trebuie sa fie adaptat dupa cun urmeaza : in cazul recrutarii rezidenblor, se introduce un paragra reere fdspunderea ce le revine pentru a instrui re SjSe ifija, e uca $i verifica persoanele de sprijin primite in legaturb m situajia recrutarii gazdelor trebui* intilniri caselor de sa ~ 10 Pdncipal d< obligaia r< acestea asumata de catre a pune 'Spzi(ia securitatii statului, in interesul muncii ope rnttuA

Scopul recrutarii Scurta caracterizare a


formative)
1

.. >ate despre membrii de familie ) Data recrutarii ... ofiterul care a efectuat re(semnatura)
.
ii. 1
.
L

crutarea

ocot'v S0''c'tQt. de a n!tU pentru pentru pastrorea

Sistemul de legatura stabilit


*) La elevi,

. . . . . ....... . .. . ....... . .. .. . . .
J
w

iudetul
*
mm

............ ..... .. ...... .... .....


1

i iiL i I lli

R B

!-

B'T !-

-i

- - fl-

ih

k.pii

ar|i.b

Bj .

Pi i-

persoanei

(calitdp'

till ih a. Li .b

..

..

1 it

in

JllB

Ii

i iii.B

iB i

.....
ii

conspirativitatii.
nct'e

respecta
ma'

masurile necesar'

0nanien,u'u' UU' f se adaoteal'iS de


22

sus es*e orientativ. E particularitatile persoanei recrutate

H|

verificarilor in

student evidente.

si

militari in termen se trece obligatoriu $i rezultatul

23

.
ANEXA NR. 2 STRICT SECRET
f-tfiTjrl
|j| Tf't-W I i I i 1
lib* ,

HVHflimH
...
,
I,

nascut
h 4 1fr.ri T I

in
.#4

!f! *r--T,

* !>

a 8.

l-Jua

I i iAM

-as diii

a iaai s.

ft

$'

posibilitati in

...
.

"Ii

'IilB.J I H1 a 'I I'll 'I i' a. ::

ii

SI

Scurte
Data

pri.ind acti.itatea anuoje co.ccterizori


Rezultotul analizei
__
Semnatura $efului
care aproba

ANEXA NR. 3 STRICT SECRET

E>

___
-

-p-

_
~

*"

-a-'

"

"

OPISUL
materialelor din dosar

periodice : verificarile din rezultate Principolele aspecte


,
i,

m-md *

'

Nr.
crt.
'

Numarul
documen-

tului

Data documentului

Scurta denumire a documentului

Nr. pag. din


dosar

Data

Recompensa

acordotd

Ofiterul care a facut recompensa


*

Data

Recompensa

Ofiterul care
a facut recompensa

acordata

SO

- -

m -m

h*

: '

'P1

* Hi

iMi II
Ofiferii (rezidenfii)
cu care a

finut

legatura
Penoada

Grad. nume, prenume

Perioada

Grad, nume, prenume

, Motivul : (in cazul Data incetarii legaturii propunerile elevilor, studenilor i militarilor in termen se tree otyerilor care i-au avut in legatura pentru folosirea in continu-

are)

PROPUS

APROB

(grad, nume, prenume,


semnatura)

ii

,,i

.
lt

i*-*

**

(grad, nume, prenume,


semnatura)

24

ANEXA NR. 4 STRICT SECRET

ANEXA NR. 5 STRICT SECRET

T A B E L de faptul cuno$tintd au care cu cadrele rejeaua informative in este a persoan cc de securitate


Gradul, numele prenuiriele ofi|eru1ui

T A B E L cu relaiile persoanei din refea care


prezinta interes pentru securitatea

statului
Nr.
crt.

Pag. consul
tote

Observa{ii

Numele $i prenumele

Data
najterii

Natura

relotiei

Observatii

1~
26


27

r
ANEXA NR. $ STRICT SECRET
ANEXA NR. 7 STRICT SECRET

TABEL
cu

TABEL
cadrele $i persoanele din reea introduse in casa
cu
Numele

evident recompensslor
Gradul. numele $i prenumele

Recompensa

Data

Data
introdu ce rii
scoa-

acordorii

ofiterului

care a acordat recompensa

Nr.
crt.

Gradul, numele $i prenumele ofijerului

conspira-

tiv al
persoanei

introduse

terii

Motivul scoaterii


28

29

AN EXA NR. 6

STRICT SECRET

EVIDENT a intilnirilor realizote, a informatiilor


furnizate $i modul de exploatare
Numcrul notei
Modul de
exploa
tare

Nr.
crt.

Data iritilmm

9 iB

raportului informativ $i esenta informafiilor {la ce se refero)

informative sou ol

Nr. pag. din


mapa-

Observant

anexa

30