Vous êtes sur la page 1sur 2

Cotizacin a tiempo parcial=Pensin de miseria

Pese a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaraba inconstitucional y discriminatoria la forma de clculo de las pensiones derivadas de cotizaciones a tiempo parcial, la reforma legal que se hace para cumplir con lo ordenado en la sentencia no soluciona mas que una parte del problema y las personas que han trabajado y cotizado a tiempo parcial seguirn percibiendo pensiones miserables en la mayora de los casos. Para hacernos una idea de los cambios en la normativa y sus consecuencias, explicaremos a groso modo lo que mandaba el TC, cules han sido las modificaciones que se adoptan. Hasta ahora, para determinar si se tena derecho a percibir pensin contributiva habiendo cotizado periodos a tiempo parcial, los das de cotizacin se computaban slo en el porcentaje de horas que las horas cotizadas representaban con respecto a la jornada completa que recoga el convenio o la norma de aplicacin, incrementando el resultado de esa divisin multiplicndolo por 1,5 para compensar la tremenda dificultad para cumplir con los periodos mnimos de cotizacin que tenan quienes cotizaban a tiempo parcial. El TC declar esa norma inconstitucional y adems discriminatoria por motivo de gnero ya que la inmensa mayora de las personas afectadas eran mujeres. El Gobierno Rajoy, cumpliendo el mandato del TC, modifica la norma de clculo de los das de cotizacin necesarios para tener derecho a la pensin y a partir de ahora, rebajar los das mnimos de cotizacin necesarios en la misma proporcin que la que la parcialidad de la cotizacin tenga con respecto a la de tiempo completo. Un ejemplo nos ayudar a comprender el fundamento de la nueva norma: si a alguien que cotice a tiempo completo se le exigen 5.475 das (15 aos) para tener derecho a pensin por jubilacin ordinaria, a alguien que haya cotizado toda su vida con una jornada parcial del 30% se le exigirn 1.642 (30% de 5.475)das, y para acreditarlos sumar el 30% de sus das naturales cotizados. Hasta aqu todo parece muy bonito, la nueva norma repara totalmente la discriminacin en cuanto a los periodos mnimos de cotizacin que dan acceso a la pensin, pero hecha la ley, hecha la trampa y as, el Gobierno se ha sacado de la manga una nueva forma de poda de esas pensiones que har que, pese a ganar la consideracin de contributivas, sigan siendo pensiones de miseria en gran parte de los casos. La base reguladora de la pensin se calcular teniendo en cuenta el porcentaje de parcialidad que han tenido las cotizaciones, eso s, incrementado en la proporcin de 1,5 a 1. Otro ejemplo nos muestra claramente cmo sigue la discriminacin. Dos personas acceden a una jubilacin con 65 aos, ambas con 15 aos de cotizacin y ambas con el mismo salario y cotizacin de 1.000. Una ha cotizado a jornada completa y la otra con una parcial del 50%. La que ha cotizado a jornada completa tendra una pensin de 500 al mes. La segunda aun cotizando lo mismo y durante el mismo tiempo, solo tendra 375 de pensin al aplicrsele el segundo mecanismo de reduccin por parcialidad. No hay que pensar mucho para darse cuenta de que una cotizacin del 20% de jornada (cuntas mujeres cotizan en esos porcentajes?) durante los 15 aos dar derecho al 30% de la media de cotizaciones que ya de por s sern ridculas, as que no sern pocas las pensiones que se queden por debajo incluso de los 200 al mes. S que al menos se les aplican, como a cualquier otra pensin contributiva, los complementos de mnimos pero tambin con el tope de 364 mes de complemento y hasta sumar, como mximo, 7.063 al ao que suponen la pensin mnima. Es increble que CCOO y UGT saluden como un gran logro de la mesa de dilogo social una norma como sta. No se poda cumplir con el mandato del TC de una forma ms cicatera y rcana y, por mucho que estos sindicatos se empeen, no hay modo de acatar la sentencia de una forma ms injusta y discriminatoria para quienes trabajan a tiempo parcial, mayoritariamente mujeres, que seguirn viendo cmo sus pensiones continuarn siendo slo un complemento de otros ingresos, sin garantizar un mnimo suficiente para poder vivir.

Lanaldi partzialeko kotizazioa = Miseriazko pentsioa


Nahiz eta Epaitegi Konstituzionalak, epaian, lanaldi partzialeko kotizazioetan sorburu duten pentsioak kalkulatzeko modua inkonstituzionaltzat eta diskriminatzailetzat jo, epaiak diona betetzeko egiten den erreforma legalak arazoaren parte bat baino ez du konpontzen eta lanaldi partzial bezala kotizatu duten pertsonek pentsio miserableak kobratzen jarraituko dute kasu gehienetan. Araudian egin diren aldaketen eta hauen ondorioen ideia bat izateko, Epaitegi Konstituzionalak zioena azalduko dugu eta zeintzuk izan diren egindako aldaketak. Orain arte, pertsona batek lanaldi partzialak kotizatu ondoren pentsio kontributiborik kobratzeko eskubidea zuen ala ez mugatzeko, hitzarmenak edo jarraitu beharreko araudiak jasotzen zuen lanaldi osoarekiko orduen portzentajea aintzat hartzen zioten kotizazio egunak zehazteko; emaitza hori 1,5az biderkatzen zen aldi baterako kotizatzen zutenek gutxieneko kotizazioaldiekin betetzeko zuten zaitasuntzarra berdintzeko. Epaitegi Konstituzionalak aipaturiko araua inskontituzionaltzat eta genero dela bide diskriminatzailetzat jo zuen, eragindutako gehiengo zabala emakumea baitzen. Raxoiren Gobernuak, Epaitegi Konstituzionalaren epaia betez, pentsiorako eskubidea izateko behar diren kotizazioegunen kalkuluaren arau aldatu egin du; denboraldi osoarekiko kotizazioaren partzialitaeak duen proportzio berberan murriztuko ditu beharrezkoak diren gutxieneko kotizazio-egunak. Honako adibideak arau berriarn funtsa ulertzen lagunduko digu: egun osoko kotizazioak egin dituenari erretiro-pentsio arruntarako eskubidea izateko 5.475 egun (15 urete) exijitzen bazaizkio, %30ko lanaldi partzialarekin bizitza osoa kotizatu duenari 1.642 egun (5.475en %30a) exijituko zaizkio, eta akreditatzeko kotizatu dituen egun naturalen %30a gehituko dio. Badirudi honeraino oso polita dela, arau berriak pentsioa izateko kotizatu behar den gutxieneko denboraldiei dagokion diskriminazioa erabat konpontzen du. Baina legea eginda, tranpa agerian. Hau dela eta, Gobernuak pentsio horiek murrizteko beste era berri bat asmatu egin du, nahiz eta pentsio horiek kontributibotzat hartu, miseriazko pentsioak izaten jarraituko dute kasu gehienetan. Pentsioaren oinarri araultzailea kalkulatzeko kontutan hartuko da kotizazioen partzialitate-portzentajea; 1,5etik 1erako proportzioan igoko delarik. Beste adibide batek garbi eta argi adierazten digu diskriminazioak darraiela. Bi pertsona erretirora heltzen dira 65 urtekin, biek 15 urtetan kotizatu ostean eta soldata berdinarekin eta 1.000 -ko kotizazioarekin. Batek egun osoko kotizazioak egin ditu, bestea, aldin, egun erdikoak. Egun osoko kotizazioak egin dituenak hilean 500 -ko pentsioa izango luke. Bigarrenak, nahiz eta berdin kotizatu eta denbora berberaz, 375 kobratuko lituzke, azken honi partzialitateagatik murrizteko bigarren mekanismoa ezarriko lioketelako. Ez da gauza handirik burua nekatu behar jabetzeko 15 urtez egindako lanaldiaren %20ko kotizazio batek berez oso txikiak direnbataz besteko kotizazioen %30rerako eskubidea emango duela, beraz ez dira gutxi hilean 200 -ren azpitik geratuko direnak. Gutxieneko osagarriak aplikatzen zaizkie beste edozein pentsio kontributiboari bezala, baina 364 ko mugaz hilean eta urtean 7.063 gehienez. Sinesgaitza da CCOO eta UGTek hau bezalako araua bat elkarrizketa sozialaren lorpen handi bat bezala hartzea. Ez zegoen zekenagorik eta doilorregorik betetzea Auzitegi Konstituzionalaren epaia; eta sindikatu hauek kontrakorik esaten badute ere, ez dago modu injustuagorik eta diskriminatzaileagorik epaia ontzat hartzeko aldi baterako lan aritzen direnenztat, gehienak emakumneak, zeinentzat euren pentsioek beste diru-sarreren osagarria izanten izaten jarraituko duten, bizi ahal izateko nahikoa izango den gutxieneko bat bermatu gabe.