Vous êtes sur la page 1sur 23

CHÆÅNG 3 :

ÚT TINH VAÌKHUÃÚCH TAÏN TRONG VÁÛT LIÃÛU

3.1.QUAÏTRÇNH KÃÚT TINH TÆÌTRAÛNG THAÏI LOÍNG :

Pháön låïn caïc kim loaûi âæåüc luyãûn bàòng phæång phaïp náúu chaíy loíng sau âoï âem âuïc thaình hçnh saín pháøm hay baïn thaình pháøm. Cháút læåüng cuía váût âuïc phuû thuäüc pháön låïn vaìo quaïtrçnh chuyãøn tæìtraûng thaïi loíng sang traûng thaïi ràõn, âoïlaìquaïtrçnh kãút tinh . Âënh nghéa : kãút tinh laìquaïtrçnh hçnh thaình maûng tinh thãøtæìtraûng thaïi loíng vaìthæåìng goüi laìkãút tinh láön thæïnháút . 3.1.1.Âiãöu kiãûn nàng læåüng cuía quaïtrçnh kãút tinh :

Trong tæû nhiãn moüi quaï trçnh tæû phaït âãöu xaíy ra theo chiãöu giaím nàng læåüng, tæïc laì theo chiãöu åítraûng thaïi måïi coï nàng læåüng dæû træî nhoí hån.Vê du û: mäüt hoìn bi âàût taûi vë trê

A luän coï xu hæåïng làn xuäúng vi trê

B äøn âënh hån . Trong træåìng håüp

naìy nàng læåüng dæû træîchênh laì thãú

nàng cuía hoìn bi.

2 3 1 Hçnh 3.1- Så âäö biãøu thë vë trê äøn âënh (1), khäng
2
3
1
Hçnh 3.1- Så âäö biãøu thë vë trê äøn âënh
(1), khäng äøn âënh(2) vaì giaíäøn âënh (3)

Trong hãû thäúng váût cháút gäöm chuyãøn âäüng cuía caïc cháút âiãøm (nguyãn tæí, phán tæí) thç nàng læåüng dæû træîâæåüc âàûc træng bàòng nàng læåüng tæû do F.

F =

F

U - TS F r F l
U - TS
F r
F l

T

Nhiãût âäü Hçnh 3.2 - Så âäö biãún âäøi nàng læåüng tæû do F cuía traûng thaïi loíng vaì õn theo nhiãût âäü

s

Trong âoï: -U laìnäüi nàng cuía hãû thäúng -S laìenträpi

-T laìnhiãût âäü tuyãût âäúi 0 K

Nàng læåüng tæû do thay âäøi theo nhiãût âäü vaì caïc yãúu täú khaïc. Tæì biãøu âäö vãö mäúi quan hãû giæîa nàng læåüng tæû do vaì nhiãût

âäü ta tháúy :

-Våïi T > T s ta coï F r > F l do âoï kim loaûi täön taûi åítraûng thaïi loíng -Våïi T < T s ta coï F r < F l , do âoï kim loaûi täön taûi åítraûng thaïi ràõn.

Nhæ váûy khi laìm nguäüi kim loaûi loíng xuäúng dæåïi nhiãût âäü Ts seîcoï quaï trçnh kãút tinh xaíy ra . Taûi nhiãût âäü T s ta coï F r = F l , nàng læåüng tæû do cuía hai traûng thaïi bàòng nhau, quaï trçnh kãút tinh chæa xaíy ra,nghéa laì giæîa kim loaûi ràõn vaì kim loaûi loíng coï cán bàòng âäüng . Âiãöu âoï coï nghiaîlaì : nãúu coï mäüt læåüng kim loaûi loíng kãút tinh thç cuîng coï mäüt læåüng nhæ váûy kim loaûi ràõn noïng chaíy . Chè åínhiãût âäü T < T s , F r < F l roîrãût sæû kãút tinh måïi xaïy ra . T s âæåüc goüi laìnhiãût âäü kãt tinh lyïthuyãút.

37

Nhæ váûy nhiãût âäü kãút tinh thæûc tãú luän tháúp hån T s hiãûn tæåüng naìy goüi laì û quaï nguäüi vaì hiãûu säú giæîa hai nhiãût âäü âoï goüi laì âäü quaï nguäüi, kyï hiãûu T. Pháön låïn caïc kim loaûi kãút tinh våïi âäü quaï nguäüi Tnhoí , khoaíng tæì 2-5 0 C . Tuy nhiãn cuîng coï kim loüai kãút tinh våïi âäü quaïnguäüi låïn (Stibi coï T = 41 o C). Váûy âiãöu kiãûn nàng læåüng âãøxaíy kãút tinh laì phaíi laìm nguäüi kim loaûi loíng tåïi nhiãût âäü tháúp hån Ts hay kim loaûi loíng chè kãút tinh våïi sæûü quaï nguäüi nháút âënh. Ta cuîng coï thãølyï luáûn tæång tæû nhæ váûy våïi quaï trçnh noïng chaíy vaì chuyãøn biãún thuì hçnh . Do âäü quaï nguäüi vaì âäü quaï nung cuía pháön låïn kim loaûi beï nãn coï thãø dæûa vaìo Ts âãø xaïc âënh nhiãût âäü noïng chaíy hay kãút tinh cuía kim loüai. 3.1.2.Hai quaïtrçnh cuía sæû út tinh :

Khi haû nhiãût âäü kim loaûi loíng xuäúng tháúp hån nhiãût âäü kãút tinh lyï thuyãút Ts, quaïtrçnh kãút tinh seîxaíy ra. Sæû kãút tinh thæûc hiãûn âæåüc laìnhåìcoïhai quaïtrçnh sau :

-Trong kim loaûi loíng xuáút hiãûn nhæîng trung tám kãút tinh coïkêch thæåïc ráút nhoí, goüi laìmáöm kãút tinh. Quaïtrçnh naìy goüi laìtaûo máöm. -Caïc máöm naìy seîphaït triãøn lãn vaì taûo thaình haût tinh thãø.Quaï trçnh naìy goüi laì phaït triãøn máöm. 1-Quaïtçnh taûo máöm (trung tám kãút tinh) :

Taûo máöm laì quaï trçnh taûo nãn caïc pháön tæí ràõn coï cáúu taûo tinh thãø, coï kêch thæåïc ráút nhoí trong loìng khäúi kim loaûi loíng, chunïg laì nhæîng máöm mäúng âáöu tiãn âãø phaït triãøn lãn thaình haût tinh thãø. Theo âàûc tênh phaït sinh máöm âæåüc chia laìm hai loaûi : máöm tæû sinh (âäöng pha) vaì máöm khäng tæû sinh (kyïsinh) a-Máöm tæû sinh (máöm âäöng pha) : Laì máöm sinh ra træûc tiãúp tæì kim loaûíi loíng khäng cáön sæû giuïp âåîcuía bãömàût caïc haût ràõn coïôn trong âoï. Taûi nhiãût âäü tháúp hån Ts caïc nhoïm nguyãn tæí õp xãúp coï tráût tæû trong kim loaûi loíng coï kêch thæåïc låïn hån mäüt giaï trë xaïc âënh æïng våïi mäùi nhiãût âäü seîcäú âënh laûi,khäng tan âi næîa vaìcoïâiãöu kiãûn phaït triãøn lãn thaình haût tinh thãø. Ta xeït âiãöu kiãûn nàng læåüng cuía sæû taûo máöm naìy.Giaí í ràòng taûi nhiãût âäü naìo âoï nhoí hån Ts trong kim loaûi loíng xuáút hiãûn n nhoïm nguyãn tæí õp xãúp tráût tæû coï thãø têch v. Taiû nhiãût âäü naìy ta coï F r < F l .Goüi F v = F r - F l ,laì hiãûu säú nàng læåüng tæû do giæîa kim loaûi loíng vaì kim loaûi ràõn tênh cho mäüt âån vë thãøtêch kim loaûi loíng thç F v < 0 khi T < Ts. Khi taûo ra n nhoïm nguyãn tæí tráût tæû noïi trãn thç nàng læåüng cuía hãû thäúng giaím âi mäüt læåüng laì nv F v .Nhæng do taûo nãn bãö màût tiãúp xuïc giæîa ràõn vaì loíng nãn nàng læåüng tæû do seîtàng thãm mäüt læåüng laì ns . Trong âoï : s laì diãûn têch tiãúp xuïc giæîa nhoïm nguyãn tæívåïi kim loaûi loíng,coìn laì ïc càng bãö màût trãn mäüt âån vë diãûn têch. Khi taûo ra n nhoïm nguyãn tæí õp xãúp coïtráût tæû trãn thç nàng læåüng caíhãû thäúng biãún âäøi mäüt læåüng laì:

F = - nv F v + ns Coi caïc nhoïm nguyãn tæítráût tæû coïdaûng hçnh cáöu baïn kênh r, ta coï:

F = -

4 r 3 n F v + 4 r 2 n (1)

3

38

ÅÍ nhiãût âäü nháút âënh nhoí hån Ts thç F v vaì laì hàòng säú nãn F = f(r). Bàòng thæûc nghiãûm ngæåìi ta âaîveîâæåüc âäö thë vãö û phuû thuäüc giæîa nàng læåüng tæû do vaì baïn kênh r cuía nhoïm nguyãn tæítráût tæû. Tæìâäöthë âoïta nháûn tháúy :

-Nãúu nhoïúm nguyãn tæítráût tæû coïr 1 < r th thç khi noïphaït triãøn lãn laìm cho nàng læåüng cuía hãû thäúng tàng lãn,khäng phuìhåüp våïi tæû nhiãn nãn seîtan âi. -Nãúu nhoïm nguyãn tæítrátû tæû coï r 2 > r th khi phaït triãøn lãn laìm giaím nàng læåüng cuía hãû thäúng vaìnoïtråíthaình máöm tháût sæû. Kãút luáûn : taûi mäüt nhiãût âäü nháút âënh nho hån Ts trong kim loaûi loíng coïvä säúnhoïm nguyãn tæíõp xãúp tráût tæû coï kêch thæåïc khaïc nhau. Chè nhæîng nhoïm naìo coï kêch thæåïc låïn hån mäüt giaïtrë tåïi haûn naìo âoïmåïi tråíthaình máöm thátû û,coìn nhæîng nhoïm khaïc tan âi. Ta coï thãø tênh baïn kênh tåïi haûn nhæ sau : tçm giaï trë cæûc âaûi cuía biãøu thæïc (1) vaì tênh

2

âæåüc r th = Fv û(2) , giaï trë r = 0 khäng coï yï nghéa. Khi nhiãût âäü kãút tinh caìng tháúp ( F v

låïn) thç r th caìng nhoí vaì caìng coï nhiãöu nhoïm nguyãn tæí tráût tæû coï kêch thæåïc låïn hån r th âãø tråí thaình máöm. Do âoï û kãút tinh xaíy ra dãùdaìng hån. Taûi T = T s ta coï r th = , quaï trçnh sinh máöm khäng xaíy ra .

F

r r 1 r 2 r th
r
r 1
r 2
r th

Hçnh 3.3 - Quan hãû giæîa baïn kênh máöm vaì F

b-Máöm khäng tæû sinh (kyïsinh) :

Laìmáöm kãút tinh âæåüc taûo nãn trãn bãömàût cuía caïc haût ràõn coïôn trong kim loaûi

loíng.

Trong kim loaûi loíng khäng thãønguyãn cháút tuyãût âäúi âæåüc,nãn bao giåìcuîng coìn taûp cháút. Âoïlaìcaïc cháút láùn läün khäng tan nhæ : buûi than,buûi tæåìng loì, caïc äxyt, nitrit Chuïng giuïp cho quaïtrçnh sinh máöm trãn bãömàût cuía chuïng xaíy ra dãùdaìng hån. Vai troìcuía máöm khäng tæû sinh ráút quan troüng trong thæûc tãúvaìdo váûy quaïtrçnh kãút tinh xaíy ra ráút nhanh choïng. Máöm tæû sinh bao gäöm :

-Caïc pháön tæíváût láùn läün khäng tan ráút nhoínhæ äxyt, buûi tæåìng loì, nitrit, hydrit coï kiãuø maûng vaìkêch thæåïc khäng sai khaïc nhiãöu våïi kim loaûi kãút tinh. -Caïc haût ráút nhoí coï khaí nàng háúp thuû trãn bãö màût cuía chuïng nhæîng nguyãn tæí kim loaûi kãút tinh. -Thaình khuän âuïc, âàûc biãût laìcaïc vãút næït vaìchäùläöi loîm trãn thaình khuän. 2-Quaïtrçnh phaït triãøn máöm :

Sau khi caïc máöm âæåüc taûo ra chuïng seîtiãúp tuûc phaït tiãøn lãn thaình haût tinh thãø.Quaï trçnh naìy laìm cho nàng læåüng tæû do cuía hãû giaím âi phuì håüp våïi tæû nhiãn (laì quaï trçnh tæû

39

phaït)ì.Ta coïthãøminh hoüa quïa trçnh naìy bàòng cå cáúu máöm hai chiãöu (Cosen) vaìcå cáúu máöm kãút tinh coïlãûch xoàõn.

r
r

a)

cå cá úu máöm kãú t tinh co ïlãû ch xoà õn. r a) b) H

b)

Hinh 3.4- Máöm kyïsinh daûng choím cáöu (a) vaì daûng tháúu kênh (b).

3.1.3.Caïc yãúu täúaính hæåíng âãún kêch thæåïc haût, caïc phæång phaïp laìm nhoíhaût Sau khi âuïc haût kim loaûi khaï låïn, nhiãöu træåìng håüp coï thãø nhçn tháúy bàòng màõt thæåìng. Trong kyîthuáût âuïc luän coï xu hæåïng laìm nhoíhaût kim loaûi vç haût nhoícoï cå tênh täút hån vaì êt doìn hån. Trong mäüt säú træåìng håüp do yãu cáöu cuía kyîthuáût ta måïi laìm cho haût låïn khi âuïc.

Sau khi âuïc haût kim loaûi khaï låïn, nhiãöu træåìng håüp coï thãø nhçn tháúy bàòng màõt thæåìng. Trong kyîthuáût âuïc luän coï xu hæåïng laìm nhoíhaût kim loaûi vç haût nhoícoï cå tênh täút hån vaì êt doìn hån. Trong mäüt säú træåìng håüp do yãu cáöu cuía kyîthuáût ta måïi laìm cho haût låïn khi âuïc.

a-Caïc yãúu täúaính hæåíng âãún âäü låïn haût :

Trong thæûc tãú coï nhiãöu yãúu täú aính hæåíng âãún âäü låïn cuía haût kim loaûi nhæng aính

hæåíng maûnh nháút laìâäü quaïnguäüi T. Âãøâaïnh giaïaính hæåíng cuía âäü quaïnguäüi âãún âäü låïn haût ta sæíduûng hai âaûi læåüng sau :

- Täúc âäü sinh máöm : laì ú læåüng tám máöm sinh ra trong mäüt âån vë thãø têch vaì

trong mäüt âån vë thåìi gian, kyïhiãûu n, âån vë 1/mm 3 .s.

- Täúc âäü phat triãøn máöm : laì täúc âäü phaït triãøn vãö kêch thæåïc daìi cuía tám máöm

trong mäüt âån vë thåìi gian, kyïhiãûu v, âån vë mm/s. úc âäü sinh máöm caìng låïn thç kêch thæåïc haût caìng nhoí vaì täúc âäü phaït triãøn máöm caìng tàng thç kêch thæåïc haût caìng låïn. Bàòng thæûc nghiãûm, ngæåìi ta âaîtênh âæåüc kêch thæåïc haût A theo hai âaûi læåüng trãn nhæ sau :

A=a

v n
v
n

våïi a laìhãû úthæûc nghiãûm.

ì âoï ta tháúy ràòng : nguyãn lyï chung âãø taûo haût nhoí laì tàng täúc âäü sinh máöm vaì haûn chãútäúc âäü phaït triãøn máöm. b-Caïc phæång phaïp laìm nhoíhaût :

Trong thæûc tãúngæåìi ta thæåìng sæíduûng caïc phæång phaïp laìm nhoíhaût sau âáy :

- Tàng âäü quaï nguäüi khi kãút tinh : Âäü quaï nguäüi phuû thuäüc vaìo täúc âäü nguäüi, täúc

âäü nguäüi caìng låïn thç âäü quaï nguäüi caìng tàng. Âãø tàng täúc âäü nguäüi ngæåìi ta duìng khuän

40

kim loaûi coï tênh dáùn nhiãût cao thay cho khuän caït. Våïi caïc váût âuïc låïn ta coìn duìng næåïc laûnh laìm nguäüi ngoaìi thaình khuän kim loaûi. - Phæång phaïp biãún tênh :

* Tàng säú læåüng tám máöm khäng tæû sinh : ngæåìi ta cäú yï cho vaìo kim loaûi

loíng caïc cháút âàûc biãût âãøgiuïp cho sæû taûo máöm khäng tæû sinh. Vê duû træåïc khi roït theïp ngæåìi ta cho mäüt læåüng nhoí nhäm vaìo thuìng theïp loíng (20g/táún theïp loíng). Nhäm seîkãút håüp våïi ä xy, ni tå hoìa tan trong theïp taûo ra caïc pháön tæí Al 2 O 3 , AlN ráút nhoí mën, lå læíng phán taïn

âãöu trong theïp loíng. Âáy laìnhæîng máöm khäng tæû sinh laìm cho haût theïp nhoíhån.

* Haûn chãú täúc âäü phaït triãøn máöm : ngæåìi ta cho vaìo kim loüai loíng mäüt

cháút âàûc biãût, noï hoìa tan vaì háúp phuû vaìo bãö màût máöm haûn chãú û phaït triãøn daìi cuía máöm. Vê duû : khi âuïc håüp kim nhäm -si lic ngæåìi ta cho vaìo mäüt häùn håüp muäúi natri (NaCl, NaF), chuïng hoìa tan vaìo vaì haûn chãú û phaït triãøn cuía tinh thãø si lic. Do váûy laìm cho haût nhoí.

* Ngoaìi ra coìn cháút biãún tênh coï taïc duûng laìm thay âäøi hçnh daïng haût (taûo

graphêt cáöu trong gang) caíi thiãûn ráút maûnh cå tênh cuía váût liãûu. Cáön chuï yï laì phaíi tiãún haình biãún tênh âuïng luïc, cháút biãún tênh chè cho vaìo kim loaûi loíng vaìi phuït træåïc khi roït khuän. Nãúu quaï ïm thç kim loaûi chæa këp kãút tinh seînäøi lãn vaì âi vaìo xè. Nãúu quaïmuäün thç khäng këp phaín æïng.

3.2.KHUÃÚCH TAÏN TRONG VÁÛT LIÃÛU 3.2.1.Caïc âënh luáût khuãúch taïn cå baín :

Khuãúch taïn laì û chuyãøn chäùngáùu nhiãn cuía caïc nguyãn tæí (ion, phán tæí) do dao âäüng nhiãût. Khuãúch taïn cuía nguyãn tæí A trong nãön cuía chênh loaûi nguyãn tæí âoï (A) goüi laì tæû khuãúch taïn Khuãúch taïn cuía nguyãn tæíkhaïc loaûi B våïi näöng âäü nhoítrong nãön A goüi laì khuãúch taïn khaïc loaûi. Âiãöu kiãûn âãøcoïkhuãúch taïn khaïc loaûi laìB phaíi hoaìtan trong A. Khuãúch taïn cuía caí A vaì B trong nãön A hoàûc B goüi laì khuãúch taïn tæång häù. Trong khuãúch taïn khaïc loaûi vaìkhuãúch taïn tæång häùluän coïdoìng nguyãn tæítheo chiãöu giaím näöng âäü.

Khuãúch taïn coï vai troì quan troüng trong nhiãöu quaï trçnh cäng nghãû chãú taûo váût liãûu nhæ kãút tinh, thiãu kãút, taûo låïp baïn dáùn p-n, trong xæílyïnhiãût, quaïtrçnh ä xy hoaï, daîo 1-Âënh luáût Fick I vaìû úkhuãúch taïn :

Âënh luáût Fick 1 biãøu diãùn mäúi quan hãû giæîa doìng nguyãn tæíkhuãúch taïn J qua mäüt âån vë bãömàût vuäng goïc våïi phæång khuãúch taïn vaìgradien näöng âäü dc/dx :

= - D. grad c

-D dc

dx

J=

(3.1)

Trong âoïdáúu træìchè doìng khuãúch taïn theo chiãöu giaím näöng âäü.

D - laìhãû úkhuãúch taïn, thæåìng âo bàòng cm 2 /s. Trong nhiãöu træåìng håüp D

phuû thuäüc nhiãût âä theo quy luáût :

Våïi

D = D o exp (- Q/RT)

D o - laìhàòng säú, cm 2 /s

Q

- hoaût nàng khuãúch taïn kcal/mol

T

- nhiãût âäü khuãúch taïn, o K

(3.2)

41

R - hàòng säúkhê, R = 1,98 cal/mol

ì nhæîng trë säú D o vaì Q coï thãø xaïc âënh hãû ú khuãúch taïn D åí nhiãût âäü báút kyì vaì âàûc âiãøm cuía quaïtrçnh khuãúch taïn (cå chãúkhuãúch taïn)

2-Âënh luáût Fick 2 :

Nãúu näöng âäü C khäng nhæîng laì haìm cuía x maì coìn phuû thuäüc vaìo thåìi gian t thç âãø

thuáûn tiãûn ngæåìi ta sæíduûng âënh luáût Fick 2. Trong træåìng håüp hãû úkhuãúch taïn khäng phuû thuäüc näöng âäü, biãøu thæïc cuía âënh luáût Fick 2 nhæ sau :

C

t

= D

2

C

x

2

= D. c

(3.3)

Nghiãûm cuía phæång trçnh (3.3) trong træåìng håüp khuãúch taïn mäüt cháút coï näöng âäü

C s trãn bãömàût vaìo bãn trong máùu våïi näöng âäü ban âáöu C o (C s > C o ) coïdaûng :

C(x,t) = C s - (C s - C o )erf (x/2

Dt ) (3.4)
Dt )
(3.4)

Trong âoï erf (L) - laì haìm sai cuía âaûi læåüng L âæåüc tênh sàôn trong caïc säø tay toaïn

hoüc. Tæì biãøu thæïc (3.4) ta tháúy ràòng C(x,t) tyí lãû våïi (x/2

nghéa laìchiãöu sáu x cuía låïp khuãúch taïn våïi näöng âäü C naìo âoïtyílãû thuáûn våïi Dt . 3.2.2.Cå chãúkhuãúch taïn :

Cå chãú khuãúch taïn giaíi thêch trë säú D o vaì Q, tçm hiãøu baín cháút cuía nhæîng quaï trçnh dëch chuyãøn nguyãn tæí(ion, phán tæí) trong nhæîng váût liãûu khaïc nhau. 1-Trong dung dëch ràõn thay thãú:

Trong váût liãûu naìy, caïc nguyãn tæí khuãúch taïn theo cå chãú nuït träúng, tæïc laì nguyãn tæí dëch chuyãøn âãún nuït träúng bãn caûnh. Âãø thæûc hiãûn âæåüc bæåïc dëch chuyãøn nhæ váûy, cáön phaíi coïhai âiãöu kiãûn :

-Nguyãn tæícoï hoaût nàng G v m âuíâãøphaï våîliãn kãút våïi nhæîng nguyãn tæíbãn caûnh, nåïi räüng khoaíng caïch hai nguyãn tæí åí giæîa nuït träúng vaì nguyãn tæí dëch chuyãøn (nguyãn tæí 1 vaì 2 hçnh 3.2a.). Säú læåüng nhæîng nguyãn tæí coï hoaût nàng nhæ váûy tyí lãû våïi exp(- G v m /kT).

-Coï nuït träúng nàòm caûnh nguyãn tæí : näöng âäü nuït träúng tyí lãû våïi exp(- G v f /kT), trong âoï G v f laì nàng læåüng taûo nuït träúng, coï nghéa laì nàng læåüng cáön âãø taïch nguyãn tæí khoíi nuït maûng trong maûng hoaìn chènh, nàng læåüng naìy tyílãû våïi nhiãût hoaïhåi. Nhæ váûy khaí nàng khuãúch taïn phuû thuäüc vaìo xaïc suáút cuía hai quaï trçnh trãn vaì hãû úkhuãúch taïn coïthãøviãút dæåïi daûng :

Dt ) nãúu C s vaì C o laì hàòng säú, coï

) nãúu C s vaì C o laì hàò ng sä ú , co ï D
) nãúu C s vaì C o laì hàò ng sä ú , co ï D

D = const.exp (- G v f /kT) . exp (- G v m /kT)

(3.5)

Nãúu kãø âãún mäúi quan hãû G = H - TS ( våïi H laì entanpi, S laì entropi) vaì biãøu thæïc (3.2) cuía D, ta xaïc âënh âæåüc Q vaìD o nhæ sau :

Q= H v m

+ H v f

(3.6)

D o = const . exp ( S v f + S v m )/k

(3.7)

Bàòng caïch so saïnh Q vaì täøng H v m + ( S v f + S v m )/k coï thãødæû âoaïn sæû coï màût cuía cå chãú nuït träúng trong váût liãûu cuû thãø. Trong nhiãöu kim loaûi H v m + H v f = 1-

3eV/nguyãn tæívaì(S v f + S v m )/k = 2, do âoïD o = 0,1-10cm 2 /s. Hoaût nàng khuãúch taïn Q liãn quan âãún nàng læåüng taïch vaì dëch chuyãøn nguyãn tæí khoíi nuït maûng, do âoïta coï:

Q L nc T nc

(3.8)

42

Nhæ váûy taûi nhiãût âäü âaîcho, váût liãûu coïT nc caìng låïn thç Q caìng låïn vaìD caìng nhoí 2-Trong dung dëch ràõn xen keî:

Trong dung dëch ràõn xen leî, caïc nguyãn tæí hoaì tan thæåìng coï âæåìng kênh nhoí (H,

O,N, C

Âáy laì hiãûn tæåüng khuãúch taïn theo cå chãú giæîa caïc nuït maûng. Âãø chuyãøn âãún läùhäøng bãn caûnh, nguyãn tæíxen keîphaíi væåüt âæåüc thãú nàng G i m (hçnh 3.2b). Bãn caûnh caïc nguyãn tæí

xen keîluän luän coï läùhäøng vaì læåüng caïc läùhäøng trong maûng laì xaïc âënh vaì nhiãöu hån nguyãn tæí xen keînãn "näöng âäü" läùhäøng khäng aính hæåíng âãún hãû ú khuãúch taïn. Trong træåìng håüp naìy ta coï:

coï thãø chuyãøn tæì vë trê läùhäøng naìy (giæîa caïc nuït maûng) sang caïc läùhäøng khaïc.

)

 

D = const.exp( S i m /k) .exp (- H i m /kT)

(3.9)

Do âoï

Q = H i m

(3.10)

D o = const.exp ( S i m /k)

(3.11)

Q vaìD o noïi chung coïgiaïtrë nhoíhån so våïi cå chãúnuït träúng. Q phuû thuäüc chuíyãúu vaìo kêch thæåïc nguyãn tæí xen keî( nguyãn tæí caìng nhoí thç D caìng låïn) vaì máût âäü xãúp chàût cuía kim loaûi nãön. 3-Trong caïc tinh thãøliãn kãút ion vaìliãn kãút âäöng hoaïtrë :

trong tinh thãøcuía håüp cháút ion (vê duû NaCl) nãúu khuyãút táût Schottky (nuït träúng) laì âaïng kãø thç khuãúch taïn theo cå chãúnuït träúng. Trong âoïcation Na + khuãúch taïn nhanh hån anion (Cl - ) vç cation coï kêch thæåïc nhoí hån. Nãúu näöng âäü nuït träúng âuí låïn thç caïc nuït träúng seîtaûo càûp (nuït träúng keïp) âãø giaím nàng læåüng cuía hãû, khi âoï entanpi dëch chuyãøn coï giaï trë nhoí dáùn âãún D låïn vaì khäng coï û khaïc nhau âaïng kãø giæîa D cuía cation vaì anion. Tæång tæû nhæ biãøu thæïc (3.8) ta coïmäúi quan hãû hoaût nàng khuãúch taïn trong tinh thãøion nhæ sau :

(Q cation + Q anion ) L nc T nc

Trong tinh thãø ion khi näöng âäü khuyãút táût Frenkel (nuït träúng vaì cation xen keî) laì âaïng kãø(vê duû AgBr) cation xen keî(Ag + ) khuãúch taïn theo cå chãúgiæîa nuït maûng khäng træûc tiãúp (cå chãú âuäøi) : nguyãn tæí xen keîâuäøi nguyãn tæí caûnh noï tæì vë trê nuït träúng nuït maûng âãún läùhäøng. Entanpi chuyãøn chäùnhæ váûy nhoíhån entanpi chuyãøn chäùcuía nuït träúng. Trong caïc tinh thãø coï liãn kãút âäöng hoaï trë (vê duû SiO 2 , Si, Ge) quaï trçnh khuãúch taïn cuía caïc nguyãn tæí thaình pháön (vê duû cuía Si vaì O trong SiO 2 ) vaì nhæîng nguyãn tæí thay thãú (Ag trong maûng SiO 2 ) laì ráút cháûm (khoaíng 10 -11 cm 2 /såígáön nhiãût âäü noïng chaíy) vç noï phaíi phaïvåîphaïvåîliãn kãút ráút bãön trong maûng vaìkhuãúch taïn theo cå chãúnuït träúng. 4-Trong váût liãûu kim loaûi vä âënh hçnh :

Trong váût liãûu vä âënh hçnh khäng coï û khaïc nhau âaïng kãø giæîa nuït träúng vaì läù häøng cuîng nhæ khäng coï tênh chu kyì cuía vë trê nguyãn tæí. Näöng âäü khuyãút táût ráút låïn vaì keïm äøn âënh, do âoï chuïng dãùkãút håüp våïi nhau hoàûc våïi nguyãn tæí hoaì tan. Trong váût liãûu naìy coïthãøtäön taûi caïc cå chãúkhuãúch taïn sau :

khuãúch taïn theo cå chãú giæîa caïc nuït

maûng, Q coï giaï trë nhoí (0,25 - 0,5eV/nguyãn tæí). Khi âæåìng kênh nguyãn tæí vaì khäúi læåüng

nguyãn caìng nhoíthç hãû úkhuãúch taïn D caìng låïn.

caïc håüp phæïc cuía chuïng khuãúch taïn theo cå chãú

giæîa nuït maûng trong nhæîng läùhäøng låïn (khoaíng 0,7 âæåìng kênh nguyãn tæí), Q phuû thuäüc

vaìo nàng læåüng liãn kãút cuía nhæîng håüp phæïc âoïvaìcoïtrë säú1-3 eV/nguyãn tæí.

-Caïc loaûi nguyãn tæí kêch thæåïc nhoí (H,O

-Mäüt säú nguyãn tæíAu, Pt, Pb

vaì

)

43

5-Trong váût liãûu polyme :

Trong polyme åí traûng thaïi ràõn háöìu nhæ khäng coï khuãúch taïn vç phaíi giæîcäú âënh goïc âënh vë êt ra våïi hai polyme bãn caûnh. Tuy nhiãn mäüt maûch polyme coïthãøchuyãøn âäüng

cuìng våïi nhæîng maûch cáúu truïc bãn caûnh. Hiãûn tæåüng naìy goüi laì khuãúch taïn liãn kãút, chè xaíy ra åígáön nhiãût âäü chaíy.

coï thãø chuyãøn dëch trong polyme åí traûng

thaïi ràõn. Nhæîng phán tæí nhoí naìy chiãúm vë trê giæîa caïc phán tæí. Nãúu maûch phán tæí coï vi chuyãøn âäüng ngáùu nhiãn (thay âäøi hçnh daïng phán tæí) thç nhæîng phán tæí nhoí phêa ngoaìi coï

thãøâäøi chäùvåïi nhæîng nhaïnh polyme âoï.

3.2.3.Caïc æïng duûng cuía khuãúch taïn :

1-Trong kyîthuáût âuïc :

Trong quaïtrçnh âuïc ngæåìi ta thay âäøi täúc âäü nguäüi âãøâiãöu chènh quaïtrçnh kãút tinh cuía váût liãûu. Tuyì tæìng træåìng håüp cuû thãø ta coï thãø giaím täúc âäü nguäüi âãø tàng quaï trçnh

âãø taûo ra täø chæïc vaì tênh

chátú theo yãu cáöu. Vê duû :

-Khi náúu chaíy kim loaûi : âãø coï thaình pháön âäöng âãöu, khæí âæåüc taûp cháút coï haûi nàòm lå

læíng trong kim loaûi loíng, cáön thuïc âáøy quaï trçnh khuãúch taïn bàòng caïch khuáúy träün, tàng

nhiãût âäü

-Khi âuïc gang cáön laìm nguäüi cháûm âãø coï thåìi gian cho quaï trçnh graphêt hoaï xaíy ra, tranh taûo thaình xãmentêt.

2-uíâäöng âãöu hoaïthaình pháön :

Trong váût âuïc thæåìng gàûp thiãn têch nhaïnh cáy nháút laì trong caïc håüp kim coï khoaíng nhiãût âäü kãút tinh låïn näöng âäü caïc nguyãn täú håüp kim vaì taûp cháút phán bäú khäng âãöu. Vç váûy sau khi âucï xong phaíi tiãún haình uí âäöng âãöu thaình pháön váût âuïc. Nãúu ta coi phán bäú näöng âäü coï daûng hçnh sin våïi chu kyì bàòng khoaíng caïch giæîa caïc nhaïnh cáy thç âãø âaût âæåüc hiãûu quaíuíf (âæåüc tênh bàòng âäü giaím biãn âäü näöng âäü) nhæ sau :

khuãúch taïn hay tàng täúc âäü nguäüi âãø giaím quaï trçnh khuãúch taïn

Nhæîng phán tæí nhoí nhæ H 2 , O 2 , H 2 O

Âãøchäúng

bay håi vaìhoaìtan khê vaìo kim loaûi loíng ta duìng låïp xè che phuíbãömàût.

f= c m (t) - c o / c m (0) - c o

(3.12)

Thåìi gian uí t coï thãø xaïc âënh theo biãøu thæïc nháûn âæåüc tæì nghiãûm cuía phæång

trçnh âënh luáth Fick 2 :

t=

l

2

2

4

D

. lnf

(3.13)

Våïi l - laìkhoaíng caïch giæîa hai cæûc âaûi (hçnh 3.3) Âãøâaût âæåüc cuìng mäüt kiãûu quaíuí, thåìi gian uícaìng giaím, nãúu D caìng låïn (nghéa laì nhiãût âäü uícaìng cao) vaìkhoaíng caïch giæîa caïc nhaïnh cáy caìng nhoí

3-Taûo låïp tháúm bãömàût :

Âãø taûo låïp tháúm cho bãö màût chi tiãút ta tiãún haình giæînhiãût láu trong mäi træåìng

do âoï laìm thay âäøi

thaình pháön hoaï hoüc cuía låïp bãö màût. Trong ba quaï trçnh näúi tiãúp nhau xaíy ra khi tháúm (taûo

nguyãn tæí hoaût, háúp phuû trãn bãö màût chi tiãút vaì khuãúch taïn vaìo bãn trong) thç quaï trçnh khuãúch tanï laìcháûm nháút. Do váûy khuãúch taïn khäúng chãúâäüng hoüc taûo låïp tháúm bãömàût. ø chæïc cuía låïp tháúm phuû thuäüc vaìo giaín âäö pha cuía nguyãn täú nãön (A) vaì nguyãn täúcáön tháúm (B). Vê duû khi tháúm caïcc bon vaìo theïp theo giaín âäöpha Fe - C ta nháûn

chæïa caïc nguyãn tæí cuía nguyãn täú cáön âæa vaìo (C, N, Si, Al, Cr

),

44

âæåüc täø chæïc austenit våïi mæïc âäü baîo hoaì caïc bon khaïc nhau tuyì theo nhiãût âäü tháúm. Sau khi laìm nguäüi ta nháû âæåüc caïc täøchæïc coïlæåüng xãmentit khaïc nhau. 4-Trong quaïtrçnh thiãu kãút :

Trong cäng nghãû luyãûn kim bäüt, saín pháøm sau khi taûo hoình xong âæåüc nung âãún

nhiãût âäü cao âãøtaûo liãn kãút giæîa caïc pháön tæíváût liãûu. Quaï trçnh khuãúch taïn xaíy ra ngay bãn trong haût, trãn bãömàût haût hay giæîa caïc haût. Khäúng chãúâæåüc läùxäúp (säúlæåüng, hçnh daïng thãø

têch

ta seînháûn âæåüc caïc tênh cháút theo yï muäún. Âäü co ngoït tæång âäúi cuía chi tiãút ( l /l o )

laìmäüt trong caïc chè tiãu quan troüng, coïthãøæåïc tênh theo biãøu thæïc sau :

)

l

Dt

l

0

3

rT

const

2/5

(3.14)

Trong âoï:

-r : baïn kênh haût - : nàng læåüng bãömàût -T vaìt : nhiãût âäü vaìthåìi gian thiãu kãút

5-Pha taûp baïn dáùn vaìthuyítinh :

Trong baïn dáùn, táút caí caïc quaï trçnh chãú taûo vaì âãöu liãn quan âãún quaï trçnh khuãúch

taïn. Vê duû pha taûp P, Sb, B

cuía baïn dáùn (chuíyãúu laìâäü dáùn âiãûn), ngæåìi ta tháúm bo thãøkhê vaìo silic.

Pha taûp thuyí tinh bàòng caïch khuãúch taïn nhæîng ion coï kêch thæïoc låïn nhæ K, Rb, bãö màût âãø caíi thiãûn tuïnh cháút cuía thuyí tinh nhæ : hãû ú giaîn nåí nhiãût, khaí nàng

Cs

chëu va âáûp nhiãût 3.3.CHUYÃØN BIÃÚN PHA ÅÍTRAÛNG THAÏI RÀÕN TRONG HÅÜP KIM Fe - C Khi tiãún haình nhiãût luyãûn ta phaíi nung noïng vaì laìm nguäüi theïp coï thaình pháön hoïa hoüc xaïc âënh. Trong pháön naìy ta seîkhaío saït xem sau khi nung noïng lãn caïc nhiãût âäü khaïc nhau seîxaíy ra caïc chuyãøn biãún pha naìo vaì laìm nguäüi tiãúp theo våïi täúc âäü khaïc nhau täø chæïc måïi nháûn âæåüc seîbiãún thaình täø chæïc gç tæì âoï seîbiãút âæåüc sæû thay âäøi cå tênh tæång æïng. Ta seîxem xeït tæìng quaï trçnh mäüt vaì khaío saït cho loaûi theïp âån giaín nháút laì theïp caïc bon cuìng têch, chæïa 0,80%C. 3.3.1.Caïc chuyãøn biãún xaíy ra khi nung noïng theïp :

1-Cå såíxaïc âënh chuyãøn biãún khi nung noïng :

vaìo Si vaì Ge âãø taûo låïp baïn dáùn p-n. Âãø tàng nhæîng chè tiãu

vaìo

Cå såí âãø xaïc âënh chuyãøn biãnú xaíy ra khi nung noïng laì giaín âäö pha Fe - C. Tuìy theo thaình pháön caïc bon vaì nhiãût âäü nung noïng, trong theïp seîxaíy ra caïc chuyãøn biãún khaïc nhau. Trong táút caí caïc loaûi theïp åí nhiãût âäü thæåìng âãöu coï täø chæïc peïc lêt. Theïp træåï vaì sau cuìng têch thç ngoaìi peïc lit ra coìn coïphe rit vaìxãmentit thæïhai. a-Theïp cuìng têch :

-Khi nung noïng tháúp hån Ac 1 (< 727 o C) trong theïp chæa coïchyãøn biãön gç. -Khi nhiãût âäü nung noïng âaût âãún Ac 1 (> 727 o C) seîcoï chuyãøn biãún cuía täøchæïc peïc lit thaình austenit theo phaín æïng sau :

[Fe + Fe 3 C] 0,80%C

Fe (C) 0,80%C

Khi nung noïng cao hån Ac 1 mäüt it ta âæåüc täøchæïc austenit âäöng nháút. b-Theïp træåïc cuìng têch :

-Khi nung noïng âãún Ac 1 seîcoïchuyãøn biãún peïc lit thaình austenit giäúng nhæ trãn. -Khi nung tæìnhiãût âäü Ac 1 âãún Ac 3 seîcoïquaïtrçnh hoìa tan cuía phe rêt vaìo austenit.

45

-Khi nung cao hån Ac 3 ta âæåüc täøchæïc austenit âäöng nháút. c-Theïp sau cuìng têch :

-Khi nung noïng âãún Ac 1 coïchuyãøn biãún peïc lêt thaình austenit. -Khi nung tæì nhiãût âäü Ac 1 âãún Ac cm seîcoï quïa trçnh hoìa tan cuía xãmentit hai vaìo

austenit.

-Nhiãût âäü nung cao hån Ac cm ta âæåüc täøchæïc austenit âäöng nháút. ìâoïta tháúy ràòng khi nung noïng cao hån âæåìng GSE cuía giaín âäöpha Fe -C trong caïc theïp âãöu nháûn âæåüc dung dëch ràõn austenit, tuy nhiãn thaình pháön caïc bon cuía noï phuû thuäüc vaìo thaình pháön caïc bon cuía theïp. 2.Âàûc âiãøm cuía chuyãøn biãún peïc lit thaình austenit :

a-Nhiãût âäü chuyãøn biãún :

Trãn giaín âäö pha Fe - C nhiãût âäü chuyãøn biãún peïc lit thaình austenit laì 727 o C, âiãöu naìy chè âuïng khi nung noïng vä cuìng cháûm. Trong thæûc tãúkhi nhiãût luyãûn täúc âäü nung noïng tæång âäúi låïn, do âoïnhiãût âäü chuyãøn biãún seîluän cao hån 727 o C. Täúc âäü nung caìng cao thç nhiãût âäü chuyãøn biãún seîcaìng cao. Khaío saït giaín âäö chuyãøn biãún âàóng nhiãût peïc lit thaình austenit cuía theïp cuìng têch ta tháúy khi nhiãût âäü nung caìng cao thåìi gian cuía chuyãøn biãún caìng ngàõn. Trong thæûc tãú nhiãût luyãûn theïp ta thæåìng duìng caïch nung noïng liãn tuûc, khi nung våïi täúc âäü V 1 nhiãût âäü bàõt âáöu chuyãøn biãún laì a 1 vaì kãút thuïc chuyãøn biãún laì b 1 . Nãúu nung noïng våïi täúc âäü V 2 > V 1 thç nhiãût âäüc bàõt âáöu vaì kãút thuïc chuãøn biãún seîlaì a 2 vaì b 2 , caïc nhiãût âäü naìy cao hån a 1 , b 1 , thåìi gian chuyãøn biãún cuîng ngàõn âi. Trong thæûc tãú âãø hoaìn thaình chuyãøn biãún khi theo quy âënh ta phaíi nung noïng cao hån nhiãût âäü tåïi haûn tæång æïng tæì20-30 o C, coïkhi haìng tràm âäü C. Kãút luáûn : úc âäü nung noïng caìng cao chuyãøn biãún peïc lit thaình austenit xaíy ra åí nhiãût âäü caìng cao vaìtrong thåìi gian caìng ngàõn.

ca ì ng cao va ì trong thå ì i gian ca ìng ngàõn. Hçnh 3.5

Hçnh 3.5 - Aính hæåíng cuía täúc âäü nung âãún nhiãût âäü chuyãøn biãún

b-Kêch thæåïc haût austenit :

46

Trong thæûc tãú khäng sæí duûng theïp åí traûng thaïi täø chæïc austenit, nhæng kêch thæåïc cuía noïquyãút âënh ráút låïn kêch thæåïc haût theïp åínhiãût âäü thæåìng. Chuyãøn biãún peclit thaình austenit laì mäüt quaï trçnh kãút tinh vaì khuãúch taïn. Máöm austenit âæåüc taûo ra giæîa biãn giåïi haût phe rit vaì xãmentit cuía täø chæïc peclit. Biãn giåïi haût cuía hai pha naìy ráút låïn nãn säú máöm kãút tinh sinh ra ráút nhiãöu. Vç váûy haût austenit måïi sinh bao gåìi cuîng ráút nhoí mën. Do âoï chuyãøn biãún peclit thaình austenit bao giåì cuîng laìm nhoí haût theïp. Haût austenit seîcaìng nhoí mën nãúu kêch thæoïc cuía pha xãmentit caìng caìng nhoí vaì täúc âäü nung caìng låïn. Sau khi taûo thaình xong seîcoï quaï trçnh khuãúch taïn cuía nguyãn tæícaïc bon tæì nåi giaìu (vë trê xãmentit0 sang nåi ngheìo (vë trê phe rit) âãølaìm âäöng âãöu thaình pháön austenit.

Nhæ váûy ta tháúy ràòng haût austenit måïi sinh ra ráút nhoímën nhæng nãúu tiãúp tuûc nung noïng hay giæînhiãût chuïng seîlåïn lãn ngay. Tuìy theo âàûc tênh phaït triãøn cuía haût austenit khi nung noïng, theïp âæåüc chia ra laìm hai loaûi : theïp baín cháút (coìn goüi laì di truyãön) haût nhoí vaì baín cháút haût låïn. Theïp baín cháút haût låïn laì loaûi theïp coï haût austenit phaït triãøn nhanh vaì âãöu âàûn åí moüi nhiãût âäü, tæïc laì sau khi hçnh thaình xong nãúu tiãúp tuûc nung noïng haût seîphaït triãøn lãn ngay. Do váûy laìm cho khi laìm nguäüi haût theïp to vaìcoïtênh gioìn cao. Theïp baín cháút haût nhoí coï haût austenit luïc ban âáöu phaït triãøn cháûm, chè khi væåüt quaï 930 - 950 o C seîphaït triãøn nhanh choïng vaì coï thãø låïn hån caí theïp baín cháút haût låïn. Do váûy trong caïc daûng nhiãût luyãûn thäng duûng ( nhiãût âäü < 930-950 o C) våïi theïp baín cháút haût nhoíkhäng såü haût låïn khi nung noïng. Theïp baín cháút haût nhoíâæåüc khæíä xy triãût âãøbàòng

t nho íâæåü c khæ í ä xy triã ût âãøbàòng H çnh 3. 6. -Quaïtrçnh

Hçnh 3.6. -Quaïtrçnh taûo máöm vaì phaït triãøn máöm austenit tæì peïclit táúm

nhäm vaì håüp kim hoïa bàòng caïc nguyãn täú taûo caïc bêt maûnh : Ti, V, Zr, Nb, W

Al 2 O 3 , AlN, caïc caïcbêt håüp kim khoï tan, nhoí mën, chung seînàòm åí biãn giåïi haût caín tråí û saït nháûp cuía haût austenit våïi nhau thaình haût låïn hån.

3.3.2.Chuyãøn biãún xaíy ra khi giæînhiãût :

Khi giæînhiãût khäng coï chuyãøn biãún naìo khaïc våïi khi nung noïng. Tiãún haình giæî nhiãût nhàòm caïc muûc âêch sau :

-Laìm âäöng âãöu nhiãût âäü trãn toaìn tiãút diãûn, âãø cho loîi cuîng coï chuyãøn biãún nhæ åí

bãömàût.

seîtaûo ra

47

Hçnh 3.7-Gia ín âäö pha Fe-C (a) va ì så âä ö phaï t triã

Hçnh 3.7-Giaín âäö pha Fe-C (a) vaì så âäö phaït triãøn haût cuía theïp cuìng têch (b) 1)Theïp baín cháút haût nhoí; 2)Theïp baín cháút haût låïn; 3)Haût baín cháút 4)Haût khi nung noïng; 5)Haût pecïli ban âáöu; 6)Haût austenit ban âáöu

-Coïthåìi gian âãøhoaìn thaình caïc chuyãøn biãún khi nung noïng. -Laìm âäöng âãöu thaình pháön hoïa hoüc (caïc bon vaìhåüp kim) cuía austenit. Thåìi gian giæînhiãût chè nãn væìa âuíkhäng nãn keïo daìi quaïmæïc laìm cho haût låïn. 3.3.3.Chuyãøn biãúncuía austenit khi laìm nguäüi cháûm :

Sau khi âaînháûn âæåüc austenit coï haût nhoí mën theo yãu cáöu, ta seîxem xeït chuyãøn biãún cuía chuïng khi laìm nguäüi. Quaï trçnh naìy âæåücphán ra hai nhoïm låïn : laìm nguäüi âàóng nhiãût vaì laìm nguäüi liãn tuûc. Âãø âån giaín ta nghiãn cæïu chuyãøn biãún âàóng nhiãût trong theïp caïc bon cuìng têch sau âoïsuy räüng ra cho caïc theïp khaïc. 1-Giaín âäöchuyãøn biãún âàóng nhiãût cuía austenit quaïnguäüi cuía theïp cuìng têch :

ì giaín âäö pha Fe - C ta biãút ràòng khi laìm nguäüi austenit seîchuyãøn biãún thaình peclit taûi nhiãût âäü 727 o C, våïi âiãöu kiãûn laìm nguäüi ráút cháûm khäng coï trong thæûc tãú. Do váûy ta duìng phæång phaïp laìm nguäüi âàóng nhiãût nhæ sau : laìm nguäüi nhanh austenit xuäúng dæåïi nhiãût âäü Ar 1 mäüt khoaíng nhoí, sau âoïgiæîâàóng nhiãût taûi nhiãût âäü naìy vaìâo thåìi gian bàõt âáöu vaìkãút thuïc chuyãøn biãún cuía austenit. a-Giaín âäöchuyãøn biãún âàóng nhiãût cuía theïp cuìng têch :

Giaín âäö chuyãøn biãún âàõng nhiãût cuía austenit quaï nguäüi coìn goüi laì giaín âäö T-T-T (transformation - temperature - time). Ta tiãún haình âo nhæ trãn cho theïp cuìng têch taûi caïc nhiãût âäü chuyãøn biãún khaïc nhau, ghi laûi thåìi gian bàõt âáöu vaì kãút thuïc chuyãøn biãún åí tæìng nhiãût âä ümäüt. Cuäúi cuìng âem biãøu diãùn lãn hãû truûc nhiãût âäü vaì thåìi gian ta seîcoï giaín âäö

48

chuyãøn biãún âàóng nhiãût austenit quaï nguäüi cuía theïp cuìng têch. Giaín âäö naìy coï daûng hai âæåìng chæî"C", âæåìng thæï nháút biãøu thë sæû bàõt âáöu, âæåìng thæï hai biãøu thë sæû kãút thuïc cuía chuyãøn biãún austenit thaình peclit (coìn goüi laì giaín âäö chæîC). Giaín âäö naìy do hai nhaì váût liãûu hoüc ngæåìi MyîlaìE.C.Bain vaìA.I.Davenpo xáy dæûng nàm 1930.

E.C.Bain va ì A.I.Davenpo xáy dæ û ng nàm 1930. H çnh 3 .8- Gia ín

Hçnh 3 .8- Giaín âäö T-T-T cuía theïp cuìng têch

b-Caïc saín pháøm cuía sæû phán hoïa âàóng nhiãût cuía austenit quïa nguäüi :

ì giaín âäö chæî"C" ta tháúy ràòng austenit khi bë laìm nguäüi xuäúng dæåïi 727 o C noï chæa chuyãøn biãún ngay maì coìn täön taûi mäüt thåìi gian nháút âënh træåïc khi chuyãøn biãún, phán hoïa vaì âæåüc goüi laì austenit quaï nguäüi. Austenit quaï nguäüi khäng äøn âënh, ráú deîdaìng bë