Vous êtes sur la page 1sur 26

ஊைைச ெெநநாய

-ெெயோைாகன

யாைைததபபாககிையத தககி தைகக இைையாக நிறததிக ெகாணட தைை எனைைப


பாரததக கணைைசெிைிடடைான. ெபரமபாலாை தைைகளககக கணகைைச ெிைிடடம
பழககம உணட. ெினைவயதில நானம எனை ெெயவெதனற ெதரயாைல பதிலககக
கணகைைச ெிைிடடக காடடோவன. அத தைைகளககக ோகாபதைத உரவாககம எனற
ெீககிைோை பரநதெகாணோேன. அதனபின மபபதவரே ோவடைேததைைவைின
வாழகைகயில நான ைிகைிக அைைதியாக இரககக கறறக ெகாணோேன. ோவடைே நாய
எபபட இரககோைா அபபட இரபோபன. நான கேசெெலவோத ெதரயாத. ோதைவயாை
இேததில ைடடம ைெைக ெெயோவன. ைெைக மலம ெொலலமடயாத விஷயததகக
ைடடம கைல. அதவம ஒர ெொல அலலத இைணட ெொல. எைகக ஆஙகிலம
ெொறகைாகத தான ெதரயம. ஆகோவ எனைை ‘ஊைைசெெநநாய’ எனற அவரகள
அைழததாரகள.

“எனைை விலென எனற கபபிட” எனறான தைை. அவனகக நாறபத வயததான


இரககம. ஆைால நமமரல நாறபதவயதில இரபத வயதாை ைகன வநத
அவனககம பிளைை பிறநத தாததா ஆகி ைிசெைிரககம நாடகைை எணை
ஆைமபிததிரபபாரகள. ெதாபைப ெரநத தாைேககக கீ ோழ ெைத ெதாஙகி கணணககக
கீ ோழ கைற விழநத ெதரவாரகள. தைை இறககைாக பைைநாைால பினைிச
ெெயதவனோபால இரநதான. நைமபகள பசைெ நிறைாக ோதாைிலம கழததிலம
ைககைிலம ெதரநதை. உதோே கிைேயாத. காடடப பைையின கணகள. இர
பககஙகைிலம ைககைைக ெகாடதத அழததிச ெபபியத ோபானற மகம அவனகக.
மகக நீைைாக வயதாை கழகின அலக ோபால. ோதஙகாய நாரோபானற தைலமட.
ோெறறப பாைற ோபால ைடபப ைடபபாக இறகி இரநத அவன வயிறைறப
பாரபபவரகள அவன ஒோை ோவைையில இைணட காடடசோெவலகைைத தினபவன
எனற நமப ைாடோரகள.

தைையைவகக உயைம இரநதத தபபாககி. அதன கடைேகக நலல ஈடடைய


ோபாடடரநதாரகள. ைகபடட ைகபடட எணைை ஊறி வழவழபபாகக கறததிரநத
அநதததட ைாெநாகம ோபாலிரநதத. அதனைீ த நலல ைினைினககம உரககில
இைடைேககழாயகள. தபபாககியின விைெகெகாணட பிததைை. அதில விைலபடம இேம
ெபானைிறைாக இரநதத. ெொநதத தமபிையக கே நிறததி
அைைததகெகாளபவனோபால தைை நினற பைியஙெகாடைேகள ோபானற பறகைைக
காடட ெிரததான. “எபபட இரககிறத?” எனறான. நான பனைைக ெெயோதன. “ஒோை
கணட ோபாதம. ைததகம பிைநத மைை ெவைிோய ெகாடடம . . . ெவணைைபபாைை
உைேவத ோபால” நான அவன ெொனைைதப பரநத ெகாணோலம அோத பனைைகைய
ைடடம காடடோைன.

“நாம நாைைககாைல கிைமபோவாம. விடவதறக மனபாக . . .” எனறான தைை. நான


அதறகம பனைைக ைடடோை ெெயோதன. தபபாககிைய ெைலல ொறறிவிடட அவன
நாறகாலியில அைரநதான. காலோைல கால ோபாடடகெகாணட ஒர ெவளைி ெமபேதைத
எடததத திறநத உளைிரநத ஒர சரடைே எடதத வாயில ைவததகெகாணோன.
கரய ஆணகறி ோபால ெபரய சரடட. அைதப பறறைவகக அவைிேம ஒர கரவி
இரநதத. அைதப பலமைற ெொடககவான. ெிடடக கரவி ெிைலபப ோபானற அநத
ஒலி எைககப பிடபபதிலைல. என மதக ெிலிரததகெகாணடரககம. அதில சேர
அடயில ெிவபபளை நீலநிறததில ெஙகபஷப இதழ ோபால எரய ஆைமபிதததம அதில
சரடைேக கரககவான. சரடட பைகய ஆைமபிபபத எைககப பிடககம. பினைர
பைகைய ஊதி உளைிழதத மகக வாய வழியாக ெவைிோய விடவான. அவன வரம
ோைாடோரன பினபககம அோத ோபாலததான பைக எழகிறத.

நான நினறெகாணடரநோதன. தைை எனைைப பாரதத “ஒர சரடட எடததகெகாள”


எனறான. நான அைத ைறதோதன. ைறகக ோவணடம எனறதான தைைகள
எதிரபாரபபாரகள. ஆைால அநதச சரடட அதன காகிதச சரள வைை வநததம
எைககத தநதவிடவாரகள. நான அபபட நிைறய சரடட ைவததிரநோதன. என ைடயில
கே இைணட சரடடததணடகள இரநதை. திைம இர மைற நான சரடட
பிடபோபன. ொைாயம கடததபின சரடைே இழகக ைிகவம பிடககம. தைையின
பறகைில சரடடககைற அடபபககல ோபாலப பழததிரநதத. அவன சரடட
பிடககமோபாத ஏதாவத ஒர திைெையக கரநத பாரபபான. ெைலல ஆஙகிலததில
மைகிக ெகாளவான. அத ெபரமபாலம ஏதாவத பாடோக இரககம.

தைை எனைிேம ைிஞெிய சரடைேத தநததம நான அைத வாஙகி கததி அைைதத
ைடயில ைவததக ெகாணோேன. ெைதவாகப பினனகக நகரநத பஙகைாவின பின
பககம ெைையலைறககச ெெனோறன. ோதாைா ெைையல ெெயதெகாணடரநதான. நான
ெவைிோய நினோறன. “எநதா ோகாைா, எநத காரயம?” எனறான. நான ெைலல “ோொற?”
எனோறன. “இரெயோே . . . ொயிபப உணடடடலல . . . நிைகக நாயககம பினைட
ீ ஆவாம
. . .” எனறான.

நான ெைையலைறயின ெிறிய வைாநதாவிோலோய அைரநதிரநோதன. பஙகைாவின


மனைால நினற ெபரய இலநைத ைைததின உசெியில ஒர ோதனகட, அலல அத பழ
உணைி. ெபரயத. நிதாைைாக, ெகாடககயிறறில ைைழததைி ோபாவதோபால,
கிைைவழியாகச ெெனறத. பழ உணைிையப பிடகக ோவணடெைனறால அதன வழிைய
நனறாகக கவைிததபின அஙோக ெபாறி ைவகக ோவணடம. அதன வழிையக
கணடபிடபபத எைியத. மகரநதபாரததால ோபாதம. பழ உணைி தைலகீ ழாகக
கிைையில நகரநத இைலகளககள ெெனறத.

ெபரய தடடல மழதாகப ெபாரதத இைணட வானோகாழிகளேன ோதாைா மன


அைறககச ெெனறான. பிறக ெீைைபபலாவம பனறியிைறசெியம ோபாடடசெெயத கறி,
ெெஙகல ோபானற ெபரய ெைாடட, ஒர ெபரய கணைாடக கடைவ நிைறய நிைறயப
ெபானைிறைாை அனைாெிப பழசொற. ெபரய ெவளைைததகைப பாததிைம நிைறய
ெவஙகாயம ெவளைரககாய உபப ோபாடே மளைஙகித தணடகள. அவன உளோை
அவறைறப பைபபி ைவபபைத எனைால காை மடநதத. பஙகைாவின ெனைலகள
ைிகவம ெபரயைவ. தாழ வாைைவயமகே. ோதாைா அஙோக ெதாஙகிய ஒர
நாழிைைியின நாைவப பிடதத ஒரமைற அடததான.
தைை எழநத வநத ஒர ெவணைிறத தணைேக கழததில கடடக ெகாணட அைரநத
ெகாணோன. ைைைவி ோபால ோதாைா அரோக நினற தைைகக மதலில காயகறிகைைப
பரைாறிைான. தைை பைைககால கைணடயால அவறைறக கததி எடதத வாயிலிடட
உதடகைை மடகெகாணட ெைனற தினறான. அவைத ெவைம ெெயயபபடே தாைே
உரதத ோகாழியின ெதாைே ோபால ெிவபபாக இரநதத. அவன ெைலவைத நான
பாரததக ெகாணடரநோதன. அதன பின வானோகாழிகைைக கததியால ெவடட
பைைககால கைணடயால கததிப பியததத தினறான. அவன பழசொைறக கடதத
மடதததம அரோக நினற ோதாைா அவன வாையத தைேததான.

நான காததிரநோதன. ோதாைா தடடகளேன வநதான. அவறறில வானோகாழியின


எலமபகளம ெகாஞெம ெைதயம இரநதை. ோதாைா தைககாகச ோொற ெபாஙகவான.
ோதஙகாய ோபாடட வான ோகாழிக கழமபம ைவபபான. ெகாஞெ ோநைததில எைகக
ெடடயில ோொற வநதத. வான ோகாழிக கழமப ஊறறபபடடரநதாலம தணடகள
இலைல. தைை ைிசெம ைவதத ெபாரதத ோகாழி எலமபகைைச ோொறறேன ோெரததப
ோபாடடரநதான. நான ஆவலேன ோொறைற வார வாரத தினோறன. நான
காைலமதோல ஒனறம ொபபிேவிலைல. ோைலம எைகக ோவகைாகத தினறதான
பழககம.

சரடைே எடதத மககில ைவதத அதன வாெைைைய மகரநத பிறக நான ெைலல
நழவி கககஸ சவரகக அரோக அைரநத என கசைெயில இரநத ெிககிக கலைல
எடதத உைெி நங ெகணைை ோதாயதத பஞசப பிெிைறப பறற ைவதத சரடைேக
ெகாளததிோைன. அைத ஆழைாக இழதத ெைலலெைலல விடோேன. என ைைதில
ெிநதைைகள நிைறநதை. ஆைால நான எைதபபறறிச ெிநதிககிோறன எனற எைககத
ெதரயவிலைல.

ோதாைா எனைை அைழதத ஒலி ோகடட ஓடசெெனோறன. “ொயிபபின ெபணண ோவணம


. . . ஓடபோபா.” நான ெகாலைலபபககம பளைததில இறஙகி ஊட வழிைய அைேநத
அதனவழியாகக காடடககள ெெனோறன. காடடககள ைதிய ெவயில ஆறவதன
ெவகைக இைல ைைததேன கலநத வெீியத. ஒர கீ ர என வழிையக கேநத ெெனறத.
ெெளைைபபாைற ஏறி ைறபககம ெெனற ஓைேககைையில இரநத கடகைை
அைேநோதன. எனைைக கணேதம அஙோக கைவககாைய உைலில
இடததகெகாணடரநத ெபணகள ோவைலைய நிறததி கரநத பாரததாரகள.

“தைையின கடட வைணம” எனற ெொனோைன. அவரகள ஒனறம ெொலலவிலைல.


தைையில இரநத ோெவபெபணைைப பாரததாரகள. ோெவபெபணைை நானைபயைாக
இரநதோபாத பாரததிரககிோறன. அபோபாத அவள மைலகள ோதஙகாய ோபால
இரககம. இபோபாத அைவ தககைாங கரவிககடகள ோபால இரநதை.
ோெவபெபணண எனைைப பாரதத “நீயலலோ எைபப நாயி?” எனறாள. நான
பனைைகதோதன. “ோொதி நீ ோபாயிடட வாெயட” எனறாள கிழவி. “ோொதி ோவணோ . . .”
எனோறன. “தைை அடபபான.” கிழவி த எனற தபபி “ோொதி ைதி. . . நீ ோபாட ெபணோை”
எனறாள

ோொதி எனனேன வரமோபாத தைல கைிநத ெைலல அழதபடோய வநதாள. விசமபல


ஒலி ோகடட நான “நீ எநெதட கடட கைையநோந?” எனோறன. அவள த எனற தைையில
தபபிைாள. நான அதனபின அவைைப பாரககவிலைல. நாஙகள ைீ ணடம பஙகைாைவ
அைேநதோபாத ோதாைா வாெலிோலோய நினறான. “இவைா? இவைை அநந ொயிபப
ொடைே ெகாணட அடசொோை” எனறான.

ோதாைா ோொதிையக கடடச ெெனற மறறததில ைவதோத அவளைேய


மணடோகாநதைலைய அவிழதத நிரவாைைாக ஆககிைான. அவள தன ைகயால
மைலகைைப ெபாததியபட கணைர
ீ ேன எனைைப பாரததாள. அவளைேய பினபககம
பரதத இர பலாககாயகைைச ோெரதத ைவததத ோபால இரநதத. ோதாைா அவள
படேததில படெைனற அடதத “ோபா ோபா” எனறான. அவள தயஙகி உளோை ெெலவதறக
மன எனைை ஓைககணைால பாரததாள.

நான வைாநதாவில ைீ ணடம கால ைடதத அைரநதெகாணோேன. ோதாைா பககவாடடல


ெெனற நினற ெனைல வழியாக உளோை பாரதத ெிரததான. திரமபி எனைைப பாரதத
வா வா எனற ைககாடடைான. நான எழநத ோதாைாவின அரோக நினோறன. உளோை
தைை நிரவாைைாக நினற தைையில அைரநதிரநத ோொதியின மகதைத தன
இடபபேன ோெரதத, அவள தைலையிைைப பிடதத இறககி ோவகைாக அைெததான.
அவள மசசததிைறி தடததக ெகாணடரநதாள.

ோதாைா எனைிேம ெபரய பறகைைக காடடச ெிரததான. நான ோபொைல நினோறன.


ெகாஞெ ோநைததில தைை ைாடடதோதால ொடைேயால ோொதிைய அடததக ெகாணோே
நர கழறவத ோபால ஏோதா ெொனைபட அவைைத தைததி வநதான. அவள மைலகள
கலஙக “எனோற ோதோவ . . . எனெற ோதோவ” எனற அலறியபட ஓட வநத மறறததில
நினறாள. நிரவாைைாக வநத தைை மறறததில தபபிவிடட உளோை ோபாைான. ோொதி
தைையில கநதி அைரநத ஓஙகரதத ோகாைழையத தபபிைாள.

ோதாைா அவைை தைலமடையப பிடததத தககி ெைையலைறககள இழததகெகாணட


ெெனறான. அவள "எனெற ோதோவ எனெற ோதோவ" எனற ெொலலி
அழதெகாணடரநதாள. அவன உளோை ெெனறதோை அவைைக கீ ோழ தளைிப ோபாடட
ோைோல படததக ெகாணோன. நான அவன ெெயவைதக ெகாஞெ ோநைம பாரததக
ெகாணடரநோதன. அபோபாத அநதப பழ உணைி கீ ோழ இறஙகி வரவைதக கணோேன.
அத அடதத ைைம ோநாககி ோவகைாக ஓடபோபாய ஏறிக ெகாணேத.

நிரவாைைாக ோொதி வநத எனைிேம அவளைேய மணட தைிைய எடததத


தைசெொனைாள. நான எடததக ெகாடதததம அைத அவள ோதாைில மடசெிடட
தறறடததக ெகாணோள. ோதாைா பட
ீ பறற ைவததபட உளைிரநத வநத “இநநாட ,
இெதடதோதா” எனறான. அவன சடடககாடடய ெபரய ெடடயில பைழயோொறம
வானோகாழிககறியம ோெரததக ெகாடேபபடடரநதத. ோொதி அநதச ெடடைய
எடததகெகாணோள.

நாஙகள நேநத ெெலலமோபாத அவள தைலகைிநோத வநதாள. நான ெடடைய


ைவததகெகாளைலாைா எனற ோகடோேன. அவள திரமபிோய பாரககவிலைல.
மசெோலாைே அரோக வநதோபாத அவள ெடடையக கீ ோழ ைவததவிடட
மணடசறைற அவிழதத கைையில ைவததவிடட நீரல இறஙகிைாள. அவளைேய
மைலகள நீரல ைிதபபைதப பாரததகெகாணட இலஞெி ைைதத ோவரல
அைரநதிரநோதன. அவள எனைைப பாரககவிலைல. நீரல இரநதபடோய ோெறறைண
எடதத பல ோதயததாள. பிறக எழநத வநத எனைைத தாணடச ெெனற உைேைய
எடததாள. அவைை நான திரமபிப பாரததோபாத அவள கநதல படேததில நீைைச
ெொடடகெகாணடரநதத.

ெடெேனற ோொதி எனைைப பினைாலிரநத வநத அைைததக ெகாணோள.


அவளைேய கைிைாை கைதத மைலகைை நான என மதகில உைரநோதன. உேோை
நான அவைை திரமபித தழவிக ெகாணோேன. அவளைேய ைககளம காலகளம
எனைை இறககிக ெகாணேை. அவள எனைை “நாோய நாோய” எனற திடடகெகாணடம
என மதைகத தன நகஙகைால பிைாணடகெகாணடம இரநதாள. கைேெியில என
ோதாைில அததைை பறகளம பதிநத ைததம வரம அைவககக கடததாள.

பினைர நாஙகள இரவரம ஓைேயில இறஙகிக கைிதோதாம. இலவமபஞச


ெவடதததோபால ெிறிய ெவணபறகள காடட அவள ெிரதத என ைீ த வணேைல வார
வெ
ீ ிைாள. நான கைிததபின எனனைேய காககி நிககைைோய ைீ ணடம
அைிநதெகாணோேன. எைகக ஒோை நிககரதான உணட. அவள எழநத தன உைேகைை
அைிநத ெகாணட ெடடைய எடததாள. எனைிேம “பயிககிைா?” எனறாள. எைககப
பெிததத. “ஆநோந” எனோறன.

அவள ஒர ோதககிைலையப பறிததப பைபபி அதில கழமப கலநத பைழய ோொறைறப


ோபாடோள. நான ோவகைாகத தினோறன. “ோதாோை ோவணைா?” எனற ோகடே ோபாத
தைலயாடடோைன. நாோை எலலா ோொறைறயம தினறவிடோேன. அவள ெடடைய
ஓைேயில கழவிைாள. நான “நிைகக நான ைாைிைறசெி தரம” எனோறன. “எபோபா?”
எனறாள. “ெநலாவ கறககமோபா . . . நாைையிெல நான ஆைை ோவடைேககப ோபாகம”
எனோறன. அவள எனைைப பாரததபட ெகாஞெ ோநைம இரநதவிடட
“காரகெகாமபைையா?” எனறாள. “ஓ” எனோறன.

ோொதி “காரகெகாமபனகக ைல ெதயவம ைாதி தைையணட... தீயணைே அவனெே


ோைோல ெகாளளகிலல” எனறாள. நான ைைலெதயவஙகள தைைகைைப பாரததால
பயபபடம எனோறன. ைைலெதயவஙகெைலலாம இபோபாத ைைலதாணட
பாணடநாடடககப ோபாயவிடேை எனற ோதாைா எனைிேம ெொனைான. ெததிய ோவத
ெதயவம ைடடமதான இைி ைைலகளகக ெதயவம. அத தைைகளககக கடடபபடே
ெதயவம. அநத ெதயவம யாைைகளககக காபப அலல. ஆகோவ காரக ெகாமபைை
தைை கணடபபாகக ெகாலவார.

ோொதி ோபொைல எழநத ெடடயேன நேநதாள. நான அவள பினைால ெெனோறன.


அவைைப பினெதாேரநத ெெனற ெததியோவத ெதயவதைதபபறறி ோதாைா
ெொனைைதச ெொலல விரமபிோைன. ோொதியின கழநைதகளககத ோதன ெகாணட
ெகாடககோவணடம எனற நிைைததகெகாணோேன. அதன பினைர நான அநதப பழ
உணைிையபபறறி நிைைகக ஆைமபிதோதன.

ோொதிையவிடடவிடட நான திரமபி வநோதன. ோதாைா ெைையல அைறககள வாையத


திறநத ைவதத கைதத கறடைே விடடக ெகாணட தஙகிகெகாணடரநதான. நான
அவைைப பாரததபின ெைலல உளோை ோபாய ெடடையத திறநத ைிஞெியிரநத
ோகாழிககறியின தணடகைை எடததத தினோறன. அதனபினைர பஙகைாவகக வநோதன.
தைை உளோை கறடைே விடம ஒலி ோகடேத. நான ெைலல நேநத உளோை ெெனோறன.
தைையின ோைைெைீ த நீலநிறைாை வாததககழதத கபபியில ெீைைசொைாயம
இரநதத. ெைலலிய கணைாடயால ஆை ெகாககக கால ோகாபைபயில ெகாஞெம
ொைாயம ைிசெம இரநதத. நான ொைாயதைத ஊறறி நாைலநத மைற கடதோதன. பின
அநதக கபபியில இரநதம ெகாஞெம கடதோதன. காடடல அமைசெிபபலா அரோக
பலாபபழம பழதத உதிரநத அழகி நாறவத ோபால ஒர இைிைையாை கைடேல
அதறக.

அதன பின ெைலல உள அைறககச ெெனோறன. அஙோக அநத யாைைததபபாககி


சவரல ைாடேபபடட நினறிரநதத. அைதக ைகயில எடததப பாரதோதன. ெபணைின
ைக ோபாலோவ ெைனைையாக இரநதத. அதன கழாயில எனனைேய பிமபம
ெபபிபோபாயத ெதரநதத. அைதத திறநத கழாய வழியாகக கணைை ைவததப
பாரதோதன. இைணட கணடகைை அதில ஒோை ெையம ோபாே மடயம. கழாயகக ஒர
கணட. அதன வழியாக நான ெனைலகக அபபால ெதரநத காடைேப பாரதோதன.
எைககப பாே ோவணடம ோபாலிரநதத. எைககச ெினை வயதில என தாததா
ெொலலிததநத பாடைேப பாடோைன.

கனைஙகறததிடே பாைறயாோை -ஓோை


ெபனைமெபரெயார பாைறயாோை
தமபிகைக உளெைார பாைற யாோை -ஓோை
அமபைம ோபாலதோத பாைற யாோை...

2
ைறநாள அதிகாைலயில நான கைிரககள எழநத ோதாைாைவ எழபபிோைன. அவன
எனைை "பைலயாட ோைாோை" எனற திடடயபட எழநத ெிலைவ ோபாடேபினப ோபாய
அடபபில ஒர ெிலலாடைேையப பறறைவதத காபபிககத தணைரீ ோபாடோன. நான
ெெனற தைையின ெபபாததகைை எடதத ைவதோதன. அவறைற ோநறோற பாலீ ஷ
ோபாடட ைவததிரநோதன. வைாணோவில நான காதத நினறோபாத ோதாைா ைகயில
ெபரய ெவளைைததகைக ோகாபைபயில சோை காபபியேன ெெனற தைைைய
எழபபிைான. தைை தைலககோைல கமபைிைய இழததபோபாரததிகெகாணட தஙகிக
ெகாணடரநதான.

அவைரோக நினற ோதாைா "கடைாைிங! கடைாைிங!" எனற நிைறய தேைவ


ெொனைான. ோபார ைவககள இரநத தைை கழறலாக ஏோதா ெொனைான. ோதாைா
அதறகம "கடைாைிங!" எனறான. தைை ோபாரைவைய விலககி எழநத அைரநத
ோதாைாவின கனைததில அைறநதான. "ோைிட ஸடபிட . . . கணர ஃபல . . . ஃபக யவர
ஆஸ" எனற அவன வழககைாகச ெொலவைதச ெொனைான. அடபடே ோபாதம ோதாைா
காபிையத தளமப விேவிலைல. "காபி ொயோப" எனற பவயைாக நீடடைான.

தைை ஒனறம ெொலலாைல காபிைய ஊதி ஊதிக கடகக ஆைமபிததான. ோதாைா


அதறகள பககதத அைறகக ஓடைான. தைை ட கடதத பினைர நிரவாைைாக எழநத
பினபகக அைறககச ெெனறான. அஙோக ஒர ைை மககாலியில ஓடைே ோபாடட
ைவததிரநதான. அதன கீ ோழ ோதாைா நாைலநத ோதககிைலகைைப பைபபி
ைவததிரநதான. தைை மககாலியில அைரநத ைலம கழிகக ஆைமபிததான. அபோபாத
ோதாைா அவனகக, பைைோயாைல ோபாலிரநத ெைனைையாை கரய கததியால ோஷவ
ெெயதவிடோன. மகதைதத ைதலமோபாடடத தைேதத மடதத பினைர தைையின
பினபககதைத ஒர ெபடடயில இரநத எடதத இலவமபஞொல நனறாக நாைலநத
மைற தைேததான.

தைைைய ஈைைாை ேவலால ோதாைா தைேததவிடவைத நான பாரததகெகாணட


நினோறன. அநத பஙகைாவில எலலா கதவகளம ைிக அகலைாைைவ. உயைைாைைவ.
மனவாெல கதைவ ைடடோை இைவில மடவாரகள. எலலா அைறயம எலலா
இேததிலம ெதரயம. தைை எழநத ஒர ைைதெதாடடயில ோதாைா ெகாணட வநத
ைவதத ெவநநீைால தன மகதைதயம ைககைையம அககைையம கழவிக
ெகாணோன. அதன பின ோதாைா அவைைத தைேததான.

தைை தன காககி காலெடைேககள காலகைை நைழதத அதன ைீ த நிைறய ைபகள


ைததத காககி ெடைேைய அைிநத உளோை ெெலததிைான. அபோபாத அவன ஒர
ைைபெபாமைை ோபால ஆகி விடேதாக எைககத ோதானறியத. மழஙகாலகளேனகடய
ெபரய ைபபர ெபபாததகைைப ோபாடே பின யாைைததபபாககிைய எடததான. அதன
கழாையத திறநத உளோை கணவிடடப பாரததான. சவர அடககபெபடடயில இரநத
ெிறிய அலைிைியபெபடடைய எடதத அதில இரநத ெிறிய கரய படடைய எடததத
திறநதோபாத எரயம ைதலைைம எழநதத. அநதக கரய கழமைப பஞெில ோதயதத
கசெியில ெபாரததி உளோை விடட இழததான. அோத எணைைக கழமைப
தபபாககியின விைல வைையததகக உளோை இரநத இைேெவைிவழியாக விடட
உளோை இரநத ெிறிய ெககைஙகைில பெிைான.

எனைிேம "இவள ெைாமப அழகி இலைலயா?" எனற ோகடட கணைைச ெிைிடடைான.


அபோபாததான தைை அநதத தபபாககிையப ெபணைாக நிைைபபத எைககப பரநதத.
அைத ெைலல மததைிடட விடட "அவள ெவட நிைறநதவள.." எனற எனைிேம
ெொலலி ைடயில கிைேைடேைாக ைவததகெகாணோன. அதன வைைவில என
ோதாறறம ஒர நிறைாகத ெதரநதத.

ோதாைா ெைாடடயம ெபாரதத ோகாழியம பால இலலாத காபியம ெகாணடவநத


பரைாறிவிடட ைைிைய அடததான. தைை ொபபிே ஆைமபிததோபாத நான ோபொைல
நினோறன. தைை எைகக ஒர ெைாடடததணைே எடதத வெ
ீ ிைான. நான அைதப
ெபாறககி ைணோபாக ஊதிவிடட ோவகைாகததினோறன. அதறகள எைககக
ோகாழிதெதாைே ஒனைற அவன எறிநதான. தைை ொபபிடட எழநததம நான ெவைிோய
ெெனோறன.

எைே கைறவாை ெபரய ைைப ெபடடயில தைைககத ோதைவயாை ெபாரடகள நானக


நாடகள மனைோை எடதத ைவககபபடடரநதை. ெைனைையாை காகிதஙகைில
சறறபபடே நனறாக ெவயிலில உலரததிய ெைாடடகள. ேபபாககைில காறற பகாைல
அைேககபபடே ெவணைை. ொைாயக கபபிகள. ைாறற உைேகள. இனனம ஒர
ெபபாதத. கோைம கடடம தைி எனற பலவைகயாை ெபாரடகள. அவறைற
மைறயாக உளோை அடககவம திரபபி எடககவம எனைால ைடடமதான மடயம.

தைை தன ோதாைில ைாடடய ோதாலவார ெகாணே கிததான ைபயில வேககோநாககிக


கரவி, பாடடபெபடட ஆகியவறைறயம தபபாககிககரய அலைிைியப ெபடடையயம
பைகயிைல ேபபாைவயம ைவததான. தைலயில கடடகெகாளளம விைகககள.
ைகயில பிடததகெகாளளம விைகக ஆகியைவயம அவைிேமதான இரநதை.
எனனைேய ெபடடககள பதத ோபடேரகள ோைலதிகைாக ைவததிரநோதன. தைை ஒர
தவாைல, பததக ைகககடைேகள ஆகியவறைறயம எடததகெகாணோன. கழததில
தைோநாககிக கழாையத ெதாஙகவிடோன. தபபாககி ோதாைில கறககாகத ெதாஙகியத.
இடபபில கடேபபடே ோதால படைேயில ஒரபககம ோதாலைறககள ெிறிய
ைகததபபாககியம இனெைார பககம கடநீரப ைபயம ெதாஙகிை. அலைிைியததால
ஆை ஊனறகமப. அைத விரததக கததி விடட மககாலிோபால உடகாரநதம
ெகாளைலாம. தைை தயாைாைதம ோதாைா ெகாணடவநத இனெைார காபபிைய சோகக
கடததவிடட தனனைேய காககி நிறைாை ெடடதெதாபபிையயம ைவததக
ெகாணோன.

நான ெபடடைய என ோதாைில வாரகைைப ோபாடட பினபககம தககிகெகாணேதம


நாஙகள கிைமபிோைாம. நான மநைதய நாோை நனறாகக கர தீடட ைவததிரநத
எனனைேய நீைைாை கததிைய எடததகெகாணோேன. தைைபடகைில கால ைவதததம

"ெஸ ஸ!" எனற ெொலலி ெில ைவககறி ோபாடடகெகாணோன. பஙகைாவில இரநத
இறஙகி இடஙகலாை பாைத வழியாக நாஙகள காடடககள நைழநோதாம.

காைலோநைததில காட தைலகக ோைல பறைவகைின ஒலியால நிைறநதிரநதத.


இரடட விலகாத இைலயேரவின உளோை இைைைழ ோபால பைிததைிகள ெொடடை.
நானம தைையம ெில கைஙகைிோலோய நனறாக நைைநதவிடோோம. கைிரல என
உேமப ெிலிரதத அைெநதத. தைை இரபககமம பாரததபட தைககள ஏோதா
மைகியபட நேநத வநதான. தைை அவவைவ எைிதில மசசவாஙகவதிலைல
எனபைத நான கவைிததிரககிோறன. ஊரல வாழபவரகள எனறால ெீைாக ோைோேறிச
ெெனறெகாணோே இரககம இநத ஒறைறயடபபாைதயில இதறகள மசசத திைறி
நினறிரபபாரகள.

காடடல அபபகதி மழகக காடடலநைத, ெீலாநதி, ெபரெநலலி, ெகாடநைத ைைஙகளம


தவிடைேபபதரகளமதான. எைவயோை காோயா கைிோயா ெகாடைேோயா தரவதிலைல.
ோைோல ெநடநதைததகக ஏறிய பினப காடடசெெடகைின அேரததிககள சழலிபபாைற
ெதரநதத. பாைறயின ெவடபப வழியாகத தணைரீ கெிநத வழிநதத. பாைறைய
அைேநததம தைை மசசவிடேபட ெறற அைரநதெகாணோர. நான ெபடடையத
தைையில ைவததவிடட அைரநத ெகாணோேன. அபோபாெதலலாம உேைடயாகத
தஙகிவிடோவன. எைககத ெதரயாத எஙெகலலாோைா ெெனறெகாணடரநத விடட
கைல ோகடேதம திரமபி விடோவன. அபபட நான ோபாகம இேஙகளம காடகளதான.
ஆைால நான அஙோக நனறாகோவ ஆஙகிலம ோபெிகெகாணடரபோபன.

தைை ஒர சரடைேப பறற ைவததான. ெில நிைிேஙகள ஆழைாக இழததவிடட


உேோை அைதக கததி அைைதத திரமபி தன இடபபப ைபககள ைவததக
ெகாணேபின "ோநறற அநதப ெபணைை நீயா கடட வநதாய?" எனறான. நான
"அவளதான இரநதாள" எனோறன. "அவளகக ோநாய இரககிறத. அவைை வைககோத
எனற நான ெொலலியிரநோதன. . ."எனறான. நான ஒனறம ெொலலாைல பாரதோதன.
"ெபரசொைி ோபாலப பாரககாோத . . . இநதியக கறபபப ெபரசொைி. . ." எனற ெொலலி
தைை என ைீ த ஒர கலைல எடதத எறிநதான. "கைட ோபால நாறறைடககிறாள அநத
ோவெி . . . அவைை இைிோைல கடடவநதால உனைையம அவைையம சடடவிடோவன"
தைை என கணகைைப பாரதத "ோைிட" எனறான.

ைீ ணடம நாஙகள கிைமபி பாைறகக அபபால ெரநத இறஙகம காடடசொைலயில


ெெனோறாம. அத யாைைபபாைத. அவவபோபாத ோதெைடககம காைிகளம
ெெனறிரககலாம. ைைழெபயதெகாணோே இரபபதைால இைலகள வைரநத வழிைய
மடயிரநதை. ெில இேஙகைில காடட ஈஞைெயம தேலியம மளெகாடகைை
நீடடயிரநதை. அவறைற ெவடடததளைி தைை வரவதறக வழிெெயதெகாடதோதன.
தைை ஒர ெெடயில இரநத பசைெபபாமப ஒனைற ெடெேனற பிடததான. ைிகவம
ெினைப பாமப. பசைெநிறைாை அைககால ெெயதத ோபால இரநதத.

"பார பசைெககணைாடக கழாய ோபால இரககிறத . . ." எனறான தைை. அத அவன


பிடயில நினற ெநைிநத நாகைகப பறககச ெெயதத. அவைத மழஙைகயில
வாைலசசறறி ைவததகெகாணேத. நான மனைால ெெனறோபாத பினபககம அநதப
பாமபேன தைை ெைலல ஏோதா ெொனைபடோய வநத ெகாணடரநதான. எைகக அநதக
கைைல விடட கவைதைத நீககோவ மடயவிலைல. ெைலல ெைலல என பதறறம
அதிகரததத. ஒர கடேததில நான அவன ைகயில ெநைியம பாமைபபபறறி ைடடோை
எணைிகெகாணடரநோதன.

காடடககள ஈைம உலரநத நீைாவி எழ ஆைமபிததத. எைகக வியரததக ெகாடடயத


நான நவைப பசெிைலகைைப பறிதத ெைனற ொறைறக கடதத ெகைகைய உைிழநத
தாகதைதத தைிததக ெகாணட நேநோதன. தைை தன படடயில இரநத தணைரீ
கடததகெகாணோன. பாைதையக கேநத ெெனற ெகாட காடடகமபைம எனற
கணேதம நான அைதத ெதாேரநதெெனற ஒர கமபைக காையப பறிதோதன. அதன
ொறைறக கடதத மடதததம எனனைேய தாகம மழைையாக நீஙகியத.

நாஙகள ைீ ணடம அைரநதோபாத தைை எனைிேம "இவள நலல நேைககார


இலைலயா?" எனறான. பசைெபபாமப அதன வாையத திறநத மசசககாக ஏஙகியபட
எரயம கயிற ோபால மறகியத. தைை அைதக கீ ோழ ோபாடட தன ெபபாததால அதன
தைலைய அழததித ோதயததான அதன வால தீயின நாகக ோபால தடதடதத
ெபபாததின பககவாடட ைபபரல அைறநத பின ெைலல ெொடககிச ெொடககி
அைெவிழநதத. தைை ைீ ணடம அநத எஞெிய சரடைேப பறற ைவதத இழததான.

நாஙகள ைீ ணடம கிைமபி சணடைைல ோநாககிச ெெனோறாம. காடடககள ெவயில


கணைாடக கழாயகள ோபாலவம, திைைசெீைலகள ோபாலவம, காடேரவி ோபாலவம,
ெபரய அடைைஙகள ோபாலவம, ெில இேஙகைில ெவளைைச சவர ோபாலவம
விழநதகிேநதத. ெவயில காறறில ஆடவைதக காடடலதான காைமடயம. இைலகள
ைீ த விழநத பசைெநிற ஒைிவடேஙகள காறறில கைதத நீரன ஆமபல இைலகள
ோபால அைலயடததை. ெவயில எஙகளைீ த அடககவிலைல எனறாலம நனறாகப
பழஙகியத. கைிரநத காறற ோைோல படேோபாத ெைலல பலலரததத.

ைதிய உைவகக எனற தைை ஒர ெிறிய ஓைேயின கைையில நினறான. ஓைேயில


ெதைிநத நீர பாெிபடநத உரைைபபாைறகள நடோவ ெததோைதம இலலாைல
ொைைபபாமப ோபால வழககிச ெெனறெகாணடரநதத. தணைரீ ோதட வநத
காடடசெெடகள நீைை ோநாககி அேரநத வைமபிடடரநதை. பாைறகள நடோவ
ெகாககககால விைலகள ோபால ஏைாைைாை ோவரகள ெதரநதை. தைை ஒர பாைற ோைல
அைரநத ெகாணோன.

நான என வாளேன காடடககள பகநோதன. ஒர நீைைாை மஙகிைல ெவடட


நைிையச ெெதககி அதன ைீ த என இடபபில இரநத கரய ஈடடநைிைய எடதத
ஒர மைற பாைறயில ோதயததவிடட இறகபெபாரததிோைன. ஈடடயேன தைழகள
நடோவ ெைலல ெைலல ஊரநதெெனோறன. எனைை ஒர ெிறதைதயாகக கறபைை
ெெயத ெகாணோேன. ெிறதைத ெெலலம ோபாத ைண அதிைககோத. பல
அைலயககோத. ெிறதைத, ைீ ன நீரல ெெலவத ோபால காடடப பதரககள
ெெலலககடயத.

பதரககள என எதிோை நான ஒர ைாைைககணோேன. ெகாமப விரயாத ோகைழைான. அத


படததிரநத இேததில இரநோத எனனைேய வாெைைையக ோகடட காதகைை என
பககைாகக கவிதத மனைஙகாைலத தககி ைவததத. எனைை அத பாரதத உேல
ெிலிரதத எழவதறகள நான ஈடடைய எறிநோதன. ஈடடயேன அத பாயநத ஒர
ைைததில மடட விழநத கைமபகைை உைதததக ெகாணேத. நான ஓடசெெனற அைத
ெநரஙகி ஈடடையப பிடஙகி அதன இதயதைதபபாரதத இரமைற கததிோைன.
உைேநத கரங கலெிலல ோபால ஈைம ைினைிய கரய கணகைால அத எனைைப
பாரததத. ோநறற நான ோொதியின ோைோல மைடடததைைாக இயஙகிக ெகாணடரநத
ோபாத அவள கணகள அபபடததான இரநதை எனற ோதானறியத. அவளகக உசெம
வநதோபாத அநத ைாைைப ோபாலததான உலககிகெகாணட ெதாணைே கைறம
ஒலிைய எழபபிைாள. அதன பின அவள கணகள அபபடததான ெைலல இைை மடை.

நான அநத ைாைை அஙோகோய ோபாடட என வாைால அதன ோதாைல உரதோதன.


ெைதயில இைஞசடம தடபபம இரநத ெகாணோே இரநதத. ெதாைே நைமைப
ெவடடயதம ைததம என ைககைை நைைததத. இதயதைத ெவடட எடததோபாத
ஊறறப ோபால ைததம என ைீ த பற
ீ ிடட அடததத. ெதாைேசெைதகைையம
ைாரபசெைதகைையம எலமப இலலாைல ோபாதிய அைவ ெவடட எடதத பைபபிய
ோதககிைல ைீ த ைவததவிடட கீ ோழ கிேநத கமகப பாைை ஒனைற எடதத ைபயாகக
ோகாடட அதில இைறசெிைய நிைறதத எடததகெகாணட ஓைேக கைைகக வநோதன.

காடடல எபோபாதம ஓைேக கைையிலதான காயநத விறக கிைேககம. ஓைேவழியாகச


ெெனறோபாத பாைறகள ஓைேைய திைெ திரபபிய இேததில நீரல வநத ைடகி
உலரநத சளைிகளம ைைஙகளம ெிககி இரநதை. உலரநத ைைஙகைைப ெபாறககிக
ெகாணட வநத கவிதோதன. ோதககிைலயில ைானகறிைய நனறாகப ெபாடேலஙகைாகக
கடட அைத ஓைேயில எடதத கைிைணைில ெபாதிநத உரடட உரைைகைை அடககி
விறக ோபாடட தீைய மடடோைன. காடடககள ெெனற இைலகைை ஆைாயநத
காயசெிைலக கணட பிடதத, அதன ெகாடையத தககி ோவைைக கணடபிடதத,
கிழஙைகத ோதாணட எடததக ெகாணடவநத தீயில ோபாடோேன.

தீயரோக அைரதத ெகாணட கிழஙககைையம இைறசெி உரணைேகைையம


பைடடபோபாடட சடோேன. கைிைண ெிவநத கரகியதம உரடட எடதத ஓைைாக
ைவதோதன மனற உரணைேகைைக ெகாணடெெனற தைை அரோக ோதககிைலயில
ைவதோதன. தைை அைதச ெிறிய கலலால உைேததான. உளைிரநத ெவநத
வாெைையேன ைாைின ெநய வழிநதத. கறி உரகி ெவநத ெவணைை ெகாணடரநதத.
தைைகக என ெபடடயில இரநத உலரநத ெைாடட விலைலகைையம ொைாயக
கபபிையயம எடததக ெகாணட ெெனற ைவதோதன. அவன ைாைிைறசெியின ெநயயில
உலரநத ெைாடடையத ோதாயததக கடதத ெைனற தினை ஆைமபிததான. நடநடோவ
ொைாயதைதயம ஓரர வாய கடததான.

தைைகக உபபிலலாத கறி பிடககம. எைககக ெகாஞெம உபபம ைிைகாயம


ோதைவபபடம. வரம வழியிோலோய காநதார ைிைகாய பறிதத ைவததிரநோதன.
எனைிேம எபோபாதோை உபப இரககம. ைிைகாையயம உபைபயம ோெரதத பாைறயில
ைவதத இடதத பைெயாக ஆககி ைவததக ெகாணோேன. காயசெிலககிழஙைக
உைேதத சோகப பியதத எடதத ைானகறியில கலநத பிைெநத உபப ைிைகாயில
ெதாடடகெகாணட தினோறன. எனைால இைணட இைறசெி உரைைகைை ைடடோை
தினை மடநதத. தைை இனனம ஒர இைறசெி உரைை ோகடோன.

தைை சரடைே தீயில ைீ ணடம பறறைவதத இழததான. நான தணைரீவிடட அைத


அைைதத விடட ஓைேயில தணைரீ அளைிக கடததவிடட பறபபே ஆயததைாக
என ெபடடைய நனறாக மடக கடட அதன வாரகைைத ோதாைில ைாடடயபட
அைரநதிரநோதன. ைிஞெிய எடட இைறசெி உரைைகைைப பாைைபைபயில ோபாடட
ைகயில எடததக ெகாணோேன. தைை ஏபபம விடட தபபிய பட எழநததம நானம
ெபடடயேன எழநதெகாணோேன.

நாஙகள ெைலலெைலல இறஙகிச ெெனறெகாணோே இரநோதாம. சணடைைலயின உசெி


ைைஙகளகக ோைல ொயநத ெவயிலில ஒைிவிடே ைேமபகள ைேகககளேன ெதரநதத.
அதன ஒரபககம ைைழநீர வழிநத கரய தேம. ோைோல நீல வாைததில இைணட
ோைகபெபாதிகள ைாெபரம ெவணமயலகள ோபால நினறை. மயலகைின
காதகைைககேப பாரகக மடநதத.

ைைலைய ோநாககிச ெெனற ெகாணோே இரநோதாம. ைைல நாஙகள எததைை


நேநதாலம அைதப ெபாரடபடததாைல அஙோகோய இரநதத. காடடககள ெைலல
ெைலல ெவைிசெம அைைய ஆைமபிததத. பறைவகைின ஒலிகள கைதத ஒலிததை.
வாைததில கடேம கடேைாகக ெகாகககள ோைறக ோநாககிச ெெனறை. கைததில
பைலைீ னகடேம ெெலவதோபால இரநதத. ெகாசககள பைகபபேலம ோபாலப
பறநதவநத எஙகள மகஙகைில அபபிை. தைை தபபிகெகாணோே இரநதான.

காடடககள இரடட கைததக ெகாணோே வநதத. அபோபாதம சணடைைல


தைததிலதான இரநதத. அதன ோைல இனெைார ெபரய ோைகம வநத படநத தன
ெிறககைைத தாழததி அைரநதிரநதைதக கணோேன. வவவாலகள கைலநத, ெிவநத ஒைி
பைவிய வாைததில பறகக ஆைமபிததை. பலவைகயாை பறைவகள ெபரய கலவை
ஒலியேன கேைைநத ைாெபரம அயைி ைைம ஒனைறத தாணடசெெனோறாம. அதன
கீ ோழ பறைவ எசெததின காைவாெைை நிைறநதிரநதத.

காடடககள ஒர தடைேயாை பாைறையக கணேதம தைை அஙோக தஙகலாம எனற


ெொனைான. நான ோைோல ஏறி இேம பாரதோதன. ெபடடயில இரநத
கோைததைிையயம கயிறகைையம ஆைிகைையம எடதோதன. பாைற இடகககைில
ஆைிைய கல ைவதத அைறநத இறககிய பினைர அவறறில கயிற கடட இறககி
கோைககாமைப நிறததிோைன. கோைததைிைய விரதத அநதக காமபகைில இறகக
கடட இழதத கோைதைத நிறகசெெயோதன. உளோை ெைதைதவிரபைபப ோபாடட
பககவாடடத தைிகைையம ெதாஙகவிடோேன. ஊரம பசெிகள உளோை
ெெலலாைலிரகக பககவாடடக கிததாைை நனறாக ைடதத உளோை ெெரகிோைன.
கோைம தயாைாகம வைை தைை பாைற ோைல ைலலாநத படததிரநதான. அவைரோக
யாைைததபபாககிபடததிரநதத.

தைை கோைததககள ெெனற பாரததவிடட தனனைேய உறககபைபைய எடதத


உளோை ோபாடடக ெகாணோன. நான காடடககள ோபாய ெபரய உலரநத ைைஙகைைத
தககி வநத ோபாடட தீப ெபாரததிோைன. காடடககள இரநத இரடட வநத
எஙகைைச சழநதெகாணேத. இரடடககள தீ பலியின நாகக ோபால ெிவபபாக எரநத
பைக விடட ெவடதத கஙககைை ோைல ோநாககி உைிழநத ெநைிநதத. ெபடடயில
இரநத ெைலலிய கமபிைய எடதத தீயின இரபககமம நடட ைைததணடகைில கடட
அதில அலைிைிய ெகடடைலத ெதாஙகவிடோேன.

தைை வநத தீயரோக அைரநத ெகாணோன. நான எனைிேைிரநத இைறசெி


உரைைகைை அவனககக ெகாடதோதன. அவன அைத வாஙகி உைேதத அதில உலர
ெைாடடையத ோதாயததத தினறான. படடயில இரநத ொைாயதைதத தீயில ோலொகக
காடட அதனள இரநத ஆவி கிைமபியதம அநத ஆவியேன ோெரதோத கடததான.
நான டைய ெவளைைத தகைப ோபாைியில ஊறறிக ெகாடதததம ொைாயதைத அநத
டயில விடட ஊதி ஊதிக கடததான.

நான உடகாரநதபடோய தஙக ஆைமபிததோபாத தைை ஏோதா ோகடோன. நான விழிதத


பனைைக ெெயோதன. "நீ அநத ோவெிையக ெகாணட ெெனற அவள கிைாைததில
விடோய அலலவா?" எை தைை ோகடோன. நான அதறகப ோபொைல பாரதோதன.
ெடெேனற தைை எழநத எனைை ஓஙகி உைதததான "நீ அவைை அனபவித தாய . . .
நீ அவைை அனபவித தாய. . . நீ என நாய . . . நீ என நாய" எனற கவியபட
நாைலநதமைற உைதததான.

நான பககவாடடல ெரநத விழநத அநத உைதகைை என விலாவிலம ோதாைிலைாக


வாஙகிக ெகாணோேன. தைை என ைீ த தபபிவிடட திரமபி கோைததககள
ெெனறவிடோன. நான எழநத தீைய நனறாகத தணட விடடகெகாணோேன. தீயரோக
என உேைலக காடடகெகாணட அைரநோதன. வாைில கரய பைபபில நடெததிைஙகள
ெைாடடகள ோபாலத ெதரநதை. அவறறில இரநத நணைையாை ைைழோபால கைிர
என ைீ த ெகாடடயத. என மதகில கைிரம ைாரபில கைலம இரநதை. நான தீையோய
பாரததகெகாணடரநதவிடட தஙகிவிடோேன.

ைறநாள காைல நான இரடடககளோைோய எழநத கஙகவிடடரநத தீையத தணட


எரயவிடடவிடட ெகடடலேன பககததக ோகாைேககசெெனற கசெி ஒடதத பல
ோதயதத ைலமகழிததவிடட ெகடடலில தணைரீ அளைி வநத தீயில
ெதாஙகவிடடவிடட கோைததககள ெெனற தைைைய எழபபிோைன. எழநததோை
அவன எனைை அடபபான எை எணைி நான காதத நினறாலம அவன எனைை
ெவறிததப பாரததவிடட பறகைைககாடட "கடைாைிங" எனறான. நான அவைை
ோபொைல பாரதோதன. "நீ ஒர ைிரகம . . ." எனற அவன ெொனைான. நான அதறகம
ஒனறம ெொலலவிலைல. "ட இரககிறதா?" எனறான. நான ஆைாம எனோறன.

தைை எழநத ெவைிோய வநத ோொமபல மறிததான. இர மைற ெகாடோவி


விடேபின ோநைாகச ெெனற தீயரோக அைரநதெகாணோன. நான அவனகக ட கலநத
ெகாடதோதன."என பிைாநதிைய எடததவா" எனற அவன ெொனைான. அதில
ெகாஞெதைத டயில விடடக கடததான. பினைர எழநத யாைைத தபபாககிைய
ைடடம எடததகெகாணட அவோை நேநத காடடககள ெெனறான. நான அவன
பினைால ெெனோறன. அவன தபபாககிையத தைையில ைவததவிடட ஒர ெிறிய
பாைறைீ த ஏறி அைரநத ைலம கழிததான. எனைைப பாரததக கண ெிைிடடைான. நான
அவனககத தைேதத விடேதம அவன எழநத ஓைேயில இறஙகி வாையக
ெகாபபைிதத கழதைதயம மகதைதயம கழவிக ெகாணோன.

தைலககோைல பறைவகள கைலநத கசெலிடடகெகாணடரநத காைலயில ைஙகலாை


ஒைியில காடடசெெடகைின இைலகள எலலாம ெதைிவாை பசைெ நிறம
ெகாணடரநதை. எஙகைைத தாணட ஒர ெபரய ைிைா உேல மழகக ெரககள
ஒடடயிரகக திைிர ெதரயம தைெயைெவகளேன ெெனறத. தைை அைத ோநாககி
தபபாககிையக கறி ைவததான. சடவதறகாக அலல எனற ெதரநதத. ொயவாக
காடடககள விழநத இைெவயிலில காட தளபாெியம நலபாெியம நிைறநத நீர
ெகாணே ஒர பசைெநிறத தோகம ோபாலத ெதரநதத. உளோை இறஙகிய ெவயிலில
இைலகள பைபைெவை அைெவைத நான கைவகைிலம கணடரககிோறன.

ஒரமைற அைரநத சரடட பிடததவிடட எழநத ைீ ணடம நேநோதாம. தைை ஒர


நவை இைலையப பறிதத "இைத நான ொபபிே மடயைா?"எனறான. "இைதச ொற
ைடடமதான கடககோவணடம. ெக ைகையத தினறால ோபதி ோபாகம" எனோறன. "உைகக
ஆஙகிலம ோபெ வரகிறோத"எனறான. நான ஒனறம ெொலலவிலைல.

சணடைைல அரோக ெதரய ஆைமபிததத. அதன ெிகைததகக விலாவில இரநத காட


அதன ைேகககளககள கெிநத பசைையாக இறஙகியிரநதைதயம ைைஙகள ெிறிய
பறபணடகள ோபாலத ெதரவைதயம கணோேன. கரநத கவைிதத ோபாத
ைைலபபாைறயில ஒர ைடபபவழியாகத தைலவகிடடல ோபனகள ெெலவத ோபால
வைையாடகள ெெலவைதக கணோேன. தைை எனைிேம "எனை?" எனறான. நான
வைையாடகைைச சடடக காடடோைன. தைை தன தபபாககிையத தககி அநத
ஆடகைை விைையாடோகக கறி ைவததபின எனைை ோநாககி கணகைைச
ெிைிடடைான.

நாஙகள பாைத இலலாதபட வைரநத கிேநத யாைைபபல பைபைப வநதைேநோதாம.


உளோை ெெலலோவணடைாைால பலைல ெரதத பாைதைய உரவாகக ோவணடம. நான
ஒர ெபரய கசெிைய எடதத பலைல அடதத ெரதத வகிட எடதத அதன வழியாகச
ெெனோறன. காலில ெதபபசோெற ைிதிபடேத. யாைைபபலலின விைிமப படட
எனனைேய உேெலஙகம கீ றலகள விழநதை. ெில கீ றலகைில ைததம கெிநத எரநதத.

நான மதலில வாெைைைய உைரநோதன. தைைககக ைகையக காடடோைன. தைை


அபபடோய ெிைல ைாதிர நினறான. ைிகெைலல தபபாககிையத திரபபி அதன
கடைேைய தன அககளெைதோைல ைவததகெகாணட விைெயில விைைல நைழததான.
தைையில ைணடயிடட மனைால ெெனற நான யாைைபபிணேதைதக
கணேைேநோதன. ெிலைைி ோநைம மநதிய பிணேம அத. ெகைகயின ைீ த இரககம
ொைிபபைெ உலை ஆைமபிததவிடடரநதத. இனனம ெிலைைி ோநைததில அதில
வணடகள தைைோபாடட மடைே ோபாடடரககம. பிணேததின அரோக இரநத
யாைையின காலடததேஙகைைப பாரதோதன.

தைை அரோக வநத "அததாைா?" எனறான. நான ைெைகயால ஆைாம எனோறன. அநத
அைவகக அகலைாை இைேெவைியளை ோவற யாைைக காலடத தேம காடடககள
ோவற இலைல. தைை அரோக வநத அநதக காலடத தேதைதக கரநத ோநாககிைான.
நான அநதப பிணேதைதக காலால பைடடப பாரதோதன. ஈஞைெச ெகைகயாக இரநதத.
சணடைைலயின ெதனபறம ஈஞைெககாட அேநதிரககம. இைவ அஙோக தஙகி விடட
காைலயில அஙகிரநத இஙோக வநதிரககிறத. ெவயில ஏறி விடேதைால திரமபி
ஈஞைெககாடடகோக ெெனறிரககம. நான அநத பலலேரவ மழகக ஊடரவி ோவற
பிணேஙகள கிேககினறைவா எனற பாரதோதன. ெகாமபன ஒறைற யாைை. அத
இரககம இேததில பிற யாைைகள வைாத. ைதம ெகாணட இைகமோபாத ைடடோை
அத பிடயாைைகைைத ோதடப பிற யாைைபபறறஙகளககச ெெலலம.

"இபோபாத எஙோக இரககம அத?" எனற தைை ோகடோன. "ஈஞைெககாட . . ." எனற
நான ெொனோைன. "அஙோக மள அேரநதிரககம. இஙோக திறநத ெவைி இரககிறத.
இஙோகோய தஙகோவாம. காைலயில இஙோக வரம..." எனற தைை ெொனைான. ஆைால
அஙோக ைைஙகள ஏதம இலைல. ோநைடயாக ெவடேெவைியில நினற யாைைைய
எதிரெகாளவத ெிைைம. நான அைதச ெொலலவிலைல. தைைோய ஊகிததகெகாணட தன
தபபாககிையக காடட கணகைைச ெிைிடடைான.

ெகாமபைின பிணேதைத அளைி ெதபபககழியில இரநத நீரல கலககி உேலைீ த


ெதைிததக ெகாணோோம. சரடட பிடககக கோத. ொைாயம கடககககோத, ெைாடட
இைறசெிையத தினபதம கே ெரயிலைலதான. ஆைால நான எஞெிய இைறசெி
உரணைேைய உைேததக ெகாடதோதன. நான இைணட உரணைே தினோறன. தைை
ைிஞெிய நானக உரணைேகைைத தினறான.

நாஙகள பலநடோவ அைரநத ெகாணோோம. எஙகளோைல தவைைகள எமபிப பாயநதை.


கணைாடவிரயன இரககககடம எனற நான ோைாபபம பிடததகெகாணோே
இரநோதன. ெகாசககள எஙகள ோைல பைவி ோபாரைவ ோபால ஒடடக ெகாணேை. தைை
தபபிக ெகாணோே இரநதான. தவாைலயால மகதைத மட அைவ மககககள
ோபாவைதத தடததான.

இரடடகெகாணோே வநதத. நடெததிைஙகள ெகாஞெம ெகாஞெைாகத ெதரய


ஆைமபிததை. ோைறக வாைில ெரபாதிப பிைறநிலவ எழநதவநதத. ஒர தமைல
ஒலிைய அரோக ோகடோேன. ெபரய ைிைா ஒனற எனைரோக நினற எனைை உறறப
பாரததத. அதன கணகைின ெைலலிய ைினைினபைபக கணோேன. அத ைீ ணடம
தமைியத. தைை "மடோள ைிரகம" எனற ெொனைான. ைிரகஙகைில மடோோை
இலைல.

தைை அைரநதவாோற தஙக ஆைமபிதத பினைர மழஙகாைலக கடடைவதத


நனறாகோவ தஙகி விடோன. அவனோைல ெகாசககள ரஙகாைைிடேை. நான தஙகாைல
நிலைவயம நடெததிைஙகைையம பாரததகெகாணட நிைறய விஷயஙகைை
நிைைததகெகாணட அைரநதிரநோதன. எனனைேய அமைாைவப பறறியம என ஊைாை
ெநட ைஙகாடைேப பறறியம நிைைதோதன. ெிற வயதில அமைா ஃபெைடெர தைையின
வட
ீ டல ெைையலெெயதாள. அபோபாததான நான பிறநோதன. எனைைச ெிற வயதில
என ைைலககடயில காடடபபைை எனற அைழததாரகள. அபோபாத என கணகள
நீலைாகவம எனனைேய ோதால கறபபாகவம இரநதத. பிறக என கணகள ஓநாயின
கணகள ோபால ஆகிவிடேை.

என அமைாவகக ெீகக வநத உேமெபலலாம பண ஆகியோபாத நான அமைா


ெொனைைதக ோகடட பிெைடெர தைையிேம பைம ோகடகச ெெனோறன. அவர எனைை
"ோபா ோபா" எனற ெொலலித திடட கைேைய என ைீ த எறிநதார. அமைா
ெெததபோபாைபிறக நான ெிமஸன ோதாடேததில ோவைலககச ெெனோறன. அஙோக நான
காடடோலோய இரநோதன. எனனேன எவரோை ோபசவதிலைல. ெெநநாயக கணகள
ெகாணேவன தீய ெதயவஙகளகக ெநரககைாைவன எனற ெொனைாரகள. நான தீய
ெதயவஙகைைக கணேோதயிலைல.

மதலமைறயாக நான ெெநநாையக கணேோபாத அத எனைை அைேயாைம


கணடெகாளளம எனற எதிரபாரதோதன. மபபததிைணட வரேம மனப கார
ைைலககாடடககள நான பதரககள கநதியைரநத தஙகிகெகாணடரநதோபாத அத
எனைரோக ைிக ெநரஙகி வநதிரநதத. நான அதன ெீறல ோகடடக கணவிழிதோதன.
ைாைலோநை ைஞெள ெவைிசெததில அதன ோதஙகாய நிறைாை பிேரமட ெிலிரதத
நிறபைதக கணோேன. கணகள எனைை விழிததப பாரததை. வாையத திறநத கரய
ஈறகைில ெவணைிறபபறகள ெதரய ரரர எனறத. நான ெைலல ைகைய என இடபபில
இரநத கததிைய ோநாககிக ெகாணடெெனோறன. அத பாயநத ஓட பதரககள வால
சழறறி தாவி ைைறநதத. பதரககள இரநத ோைலம பல ெெநநாயகள
அைததெதாேரநத ஓடை.

காைலயில நனறாகக கைிை ஆைமபிததத. நான ைககைை என ெவறறேல ோைல கடட


இறககிக ெகாணோேன. வாைததில நடெததிைஙகள இேமைாறிவிடடரநதை. கீ ழவாைில
ெவளைி ெதரநதத. எைகக நனறாகோவ பெிததத. ஆைால அபோபாத எைதயாவத
உணபைதபோபால மடோளதைம ஏதைிலைல. அபோபாத நான நிலம அதிரவைத
உைரநோதன. காறற ைற திைெோநாககி வெ
ீ ியதைால ோைாபபம கிைேககவிலைல.
ஆைால அத நலலததான எஙகள ோைாபபமம அதறகக கிைேககாத.

நிலம அதிரவத ெநரஙகிவநதத. நான எழநத பாரததோபாத இரளககள ெகாமபைின


உயைைாை ைததகதைதப பாரதோதன. ெெமைண ைீ த ெகானைறப பககள உதிரநத
கிேநதை. ததிகைக ைடபபகைில ைண வரயடதத உலரநத ோெற ெவடததத ோபால
இரநதத. ோதாைி ோபானற இர ெபரம தநதஙகளம கீ ழ ோநாககி ெரநதிரநதை.
தைைைய ெைலல உலககிோைன. அககைோை அவன விழிததக ெகாணட ோதாைில
ெரநத தபபாககிைய ெரயாகப பிடததக ெகாணட ெைலல எழநதான. இரவரம
யாைைையப பாரததபட அைெயாைல நினோறாம.

தைை தபபாககிைய யாைையின ைததகதைத ோநாககி நீடட கறி ைவததான. அநதக


கைஙகள ைிக ெைலல அடவயிறைற தைையில ஒடட தவழநத மனோைறம பலி
ோபால நீணேை. எனை ெெயகிறான எனற நான வியநோதன. அவன ைீ ணடம ைீ ணடம
கறி பாரததால. கணமன நிறகம யாைைையச சடவதறக ஏன கிைையில அைரநத
பறைவையச சடவதறகப பாரபபத ோபால கறிையத தீடடக ெகாளகிறான? அவன
விைலகள தபபாககிக கடைேயில நடஙகியபட பறறியிரபபைதக கணோேன. அவன
ைைம பதறகிறத எனற ஊகிதோதன.

ைைலெதயவைாை ைாதி காடடககளோைோய ைிகவம தைலெயடபபைிகக யாைைைீ த


அைரநதிரபபாள எனற கடகைில ெொலவாரகள. ெினைஞெிற கழநைதகள ைடடோை
அவைைப பாரகக மடயம. ைாதி தைையின ைககைைப பிடககிறாைா? தைை இதயம
உைேநத விழநத ைததம கககிச ெெததபோபாகப ோபாகிறாைா? நான அவைைோய
பாரதோதன. என இதயம தடதத வாயககள அதன அதிரவ ெதரநதத.

தைையின விைல விைெைய அழததியதம தபபாககியின படட விடவிததகெகாணட


'லிலிக' எனறத. அநத ஒலியிோலோய ெகாமபைின காதகள நினறை. அதன ைததகம
திரமபி எஙகைைப பாரததத. கணகைைச ெநதிகக மடயவிலைல. காதகைை
அைெயாைல நிறததி அத எஙகைைப பாரததத. ஒர ெபரம காடடபபாைற உயிர
ெகாணட எனைைப பாரபபத ோபால உைரநோதன. பலலாயிைம ோகாட வரேஙகளகக
மனோப இரநத ெகாணடரககம பாைற. ெதயவஙகள பிறபபதறக மநதிய பாைற.

ஆைால ெகாமபன அைெயவிலைல. மனைால வைவம இலைல. தைை ெில அடகள


பினைால நகரநதான. அவன மதகில ெடைே வியரைவயில ஒடடயிரநதத.
கனைஙகைில வியரைவ வழிநதத. ெநறறியில நீல நைமப பைேததத. ெகாமபன
ைீ ணடம காதகைை ஆடடகெகாணட பலைலப பிடஙகி சழறறி தன மனவலதகாலில
அடதத ைண கைைநத, வாைழபப ோபாலத ெதாஙகிய வாயககள ோபாடட ெைலல
ஆைமபிததத

தைை ெபரமசச விடோன. பினைர ஒர அட மனைால ைவததான. நான


யாைைையோய பாரததகெகாணடரநததைால எனைரோக யாைைததபபாககி ெெவி
பிைகக ெவடதத ஒலியில திடககிடட அதிரநோதன. என ெெவிகைில ோதை ீ ரஙகாைம
ஒலிததத. யாைை திைகதத நினறத அதன மன காலகக ோைல கணடபடே இேததில
ெிவநத கழி உரவாைைதக கணோேன. பாைற பிைககம ஒலியேன பிைிறியபட
ெகாமபன எஙகைை ோநாககி ஓட வநதத.
நான தைைைய ோநாககி "ஓடஙகள . . ." எனற கவியபட யாைைைய ோநாககி ஓடோைன.
தைை பினபககைாக விலகி ஓடைான. நான யாைைைய ோநாககிச ெெனற அதைிேம
"ோோா!" எனற ைக நீடட ஆரபபரததபின வலப பககைாகத திரமபி பலைல ஊடரவி
ெவறி பிடததவன ோபால ஓடோைன. ெகாமபன பிைிறியபட எனைைத தைததி வநதத.

யாைைைய ைைிதன ஓட ெவலலமடயாத. இனனம ெில கைஙகைில எைகக ஒர


ைைம கிைேததாக ோவணடம. ைைம ைைம ைைம எனற எனனைேய ைைம
எணைிகெகாணடரகக நான ஓடக ெகாணோே இரநோதன. ஒர ெபரய பலா ைைம
எனைை ோநாககி வநதத. அதில கைதத ெகாடவளைிகள அேரநத பினைி
ோைோலறியிரநதை. நான ோபாைோவகததிோலோய அைதப பறறி ோைோலறி மனறாைடககக
கிைைககச ெெனறவிடோேன. என உேெலஙகம பலகீ றலகளம மள காயஙகளைாக
ைததம கெிநதத. என உேலில வியரைவ ஆவி பறநதத. நான வாயாலம மககாலம
காதகைாலம மசச விடோேன. என ெநஞச உைேநத விடவத ோபாலிரநதத.

யாைை ைைததரோக வநத ஆோவெைாக ைைததில ைததகததால மடடயோபாத ைைம


அதிரநத ோைலிரநத ெரககள அதன ோைல உதிரநதை. அதன வலதகால மழகக
ைததம ோெறாக கைிழிகளேன வழிநதிரபபைதக கணோேன. ைறபககம தைை ஒர பாைற
ைீ த ைககைை ஊனறி ஏற மயனறெகாணடரநதான. தபபாககியேன அவன
ஓடயதைால ஏற மடயவிலைல. தபபாககிைய உதறிவிடட ஓே அககைம அவைால
எணை மடயவிலைல.

எனைைப பிடகக மடயாத எை யாைை பரநதெகாணே ோவகம எனைை ஆசெரயம


ெகாளைசெெயதத. நாைறிநத எநத யாைையம அபபட ெிநதைை ெெயததிலைல. அத
திரமபி பல கடேதைத ைிதிதத ஒர பிைைவ உரவாககியபட தைைைய ோநாககிச
ெெனறத. தைைையப பிடததவிடெைைத ெதரநததம நான கவியபட பலாைைததில
இரநத கதிதத கீ ோழ கிேநத கறகைை எடதத யாைை ோைல வெீிோைன. யாைை நினற
வால சழலத திரமபி ெவறியேன எனைை ோநாககி வநதத.

நான ைீ ணடம பலா ைைததில ஏறிகெகாணோேன. யாைை என ைைததின அடயில வநத


நினறோபாத ெவமைையாை கரதி வசீெதைத நான உைரநோதன. யாைை ைைததில
ொயநத அடபடே காைலத தககியபட நினறத. ததிகைக ைைலபபாமப ோபால
ைாெபரம தநதஙகள ோைல ஏறிச ெறககியத. அநதத தநதஙகளககாகத தான தைை
வநதிரககிறான. ெதந திரவிதாஙகரோலோய ெபரய தநதஙகைாக அைவ இரககம.
தைையின யாைை இலலாத நாடடல ஏோதா ெீைாடடயின ெபரய
நிைலககணைாடயின இரபககமம அத இரககம. இைணட ெவளைைககாை
ோவைலககாைரகைைபோபால.

நான மசச அேஙகி என உேல எரசெைல உைரநதபட யாைைையப


பாரததகெகாணடரநோதன. அத ெைலல எழநத ோைோல ததிகைக நீடட எனைைப
பிடகக மயலவத ோபால அலலத எனைிேம எைதோயா ெொலல மயலவத ோபால
நைிைய அைெததத. ைகக கழநைதயின ெிவநத வாய ோபானற ததிகைக மைை.

ெகாமபன ெைலலத திரமபி வாைலச சழறறியபட பலலககள ெெனற ைைறநதத. அத


ோபாை பாைத பலலில ெதரநதத. ோைோல ைைககிைைகள விரநத இரணே காடடககள
ெெனறதம அத 'பபாயயங' எனற ஒலிைய எழபபியத. காடடெலஙோகா ஒர பாைற
அைத எதிெைாலி ெெயதத. ெறறத தளைி ைீ ணடம அநதப பிைிறல எழநதத.

தைை பாைற ோைல இரநத ைக காடட எனைை அைழததான "ஊைைசெெநநாோய..."


நான ைகையத தககிக காடடயபட இறஙகி அவைை ோநாககிச ெெனோறன. யாைை
எஙகள ெபடடைய எதவம ெெயயவிலைல. தைையம இறஙகி எனைை ோநாககி
வநதான. ". . . ைிரகம . . . தபபிவிடேத . . ." எனறான தைை. "படடன ஒலிையக ோகடட
அத திரமபாவிடோல இநோநைம ைணைே பிைநதிரககம."

தபபாககிையப ோபாடடவிடட அவன ெபடடயிலிரநத ொைாயதைத எடதத


ோநைடயாகோவ ைேைேெவைக கடததான. ஏபபம விடட தைலையக கைிநதான.
இரமைற ஆவிைய உைிழநதான. "ெஸ
ீ ஸ!" எனற தைலைய உலககிைான. நான
ெபடடைய மட நனறாகக கடடோைன.

"அைத விேககோத. அத அதிக தைம ோபாயிரககாத. ெீககிைோை அதன ைததம தீரநத


விடம . . ." எனறான தைை. "அத ெிநதிககிறத..." எனோறன. "ோைிட" எனறான தைை. "நாம
அைத பின ெதாேரநத ெெலகிோறாம . . . ைதததைதப பாரதோத அத ோபாைவழிையக
கணடபிடகக மடயம . . ."
நான ஒனறம ெொலலாைல ெபடடைய எடததகெகாணோேன.

நாஙகள ெெனற வழி மழகக ெிறிய கடடகைாக ைததம ைகோயநதி நினற இைலகள
ைீ த ெகாடடயிரநதத. ைதத வாெைைைய ைவதோத தேம பாரததச ெெலல மடநதத.
ஒர நைா ைைததில ெகாமபன ொயநத நினறிரகக ோவணடம. அநத ைைத தடயில
ைததம ெகாடட தாைைையிைலகைின வடவில கிேகக அதன ோைல பேலம உரவாகி
ெிறிய பசெிகள வநத சறறிபபறநத ெகாணடரநதை.

"அத எவவைவ மடயோைா அவவைவ தைம ஓடம . . . எபோபாத அதன ைததம வறறி
உேல தைரகிறோதா அபோபாத விழநத கிேககம . . ." எனறான தைை. நான அவைைப
பாரததவிடட மனைால ெெனோறன. அநத யாைை ெவறம ைிரகம அலல எனறம
அதறக நாஙகள பின ெதாேரநத வரோவாம எனறம ெதரயம எனறம ெொலல
விரமபிோைன. அநத யாைை இநோநைம எஙகைை எதிர பாரதத அதறக ைிக வெதியாை
இேததில நினறிரககம. ஆைால நான ெொலலவிலைல. என ெொறகள ெபரமபாலம
உதடகளகக வரவதிலைல.

"நீ ஒர ஆஙகிோலயைைபோபானற இயலபெகாணேவன . . ." எனறான தைை. நான


திரமபி அவைைப பாரதோதன. "நீ எபோபாதம எைதயம ெொலவதிலைல. ஆைால நீ
நிைைபபத என கணணகோக ெதரகிறத."

அவன ெொலல வரவெதனை எனற எைககப பரயவிலைல. தைை, "நீ இைவில என


தபபாககிைய எடததப பாரததாய . . . அைத நான கணோேன எனபைத இபோபாத தான
நிைைவகரநோதன. அத கைவ ோபால இரநதத . . . இபோபாத நான சடமோபாத நீ என
தபபாககிையப பாரததைத எணைிபபாரதோதன. உனைால ஒோை பாரைவயிோலோய என
தபபாககியின விைெையபபறறியம கணடோபாடம மைறையப பறறியம
பரநதெகாளை மடநதிரககிறத எனற ெதரநதத . . . உன அமைாைவப பைரநத அநத
ெவளைையன உைககள அநத அறிைவ அைிததிரககிறான."

நான ோபொைல நேநோதன. தைை ோபெியபடோய என பினைால வநதான "ஆைால நீ ஒர


நாய . . . ஆஙகிோலயன ஒரோபாதம ஒர ோபாதம அடைையாக இரபபதிலைல. அைத நீ
ைறநதவிடோய. நீ என காைல நககம ஒர நாய ைடடமதான. உனனைேய ெெந
நாயககணகைைப பாரககம ோபாெதலலாம உன தைலையக கணடகைால ெிதறடகக
எைகக ெவறி வரகிறத..." தைை மசெிைைத தான "நீ ஆஙகிோலயைை உன இரபபின
மலோை அவைாைம ெெயகிறாய . . .கேவோை! உனைைக ெகாலல நான எததைை தைம
விரமபகிோறன ெதரயைா?"
நான அவன ஏறி வரவதறகாகக காதத நினோறன. "இநதத தபபாககிைய நீ
ெதாேககோத . . . இைி இநதத தபபாககி ோைல உன ைகபடோல நான உன
மைைையச ெிதறடபோபன . . . கணடபபாக அைதச ெெயோவன" எனறான. ோைோல ஏற
நான ைக ெகாடதோதன. "நீ ெவளைைபெபணைை எபோபாதாவத பைரநதாயா?" நான
ஒனறம ெொலலவிலைல "ெொலலித ெதாைல ஊைைசெெநநாோய . . . உனைைக
ெகாலலமபட ெெயயாோதÓ நான இலைல எனோறன. "உன கணகைைப பாரததால
அவரகள கபபிடவாரகள. நீ எபோபாதாவத ெவளைைபெபணணேன படததாய எனற
ெதரநதால நான உனைைத ோதடவநத ெகாலோவன. . ."

ெபரய ோவஙைகைைதத ோவரகள பைவி ெிறிய இறககததில ெைௌைைாக இறஙகிோைன.


பளைததில நினற கரநத பாரதோதன. ைததம ெொடடயிரநதத கைறநதிரநதத.
ஆஙகாஙோக ெில இைலகைில கரஞெிவபப மததகள ைடடோை ெதனபடேை "நீ
எைககத ோதைவபபடகிறாய . . . இலைலோயல உனைைகெகாலவோத எைககக
ெகாணோடேம" எனறான தைை. நான வாயில ைகைவததக காடடோைன. அவன
தபபாககிையத ோதாைில ஏறறிகெகாணோன. "நீ ைைதககள ஆஙகிலததில
ோபெிகெகாளகிறாய. அைத எஙகைிேைிரநத ைைறககோவ நீ ோபசவோத இலைல . . .
மடோள. மடோளதைைாை ஊைைசெெநநாய" எனற பலைலககடததபட அவன
கிசகிசததான.

நான என ைககைை ஊனறி கிடேததடே தவழநத மனோை ெெனோறன. பதரகளகக


அபபால ைண ைீ ணடம ோைோலறிசெெனறத. ோைடடல இர பாைறகள இைைநத
நிறகம யாைைகள ோபால நினறை. அதறக அபபால தான எனற எைககத ெதைிவாகப
பரநதத. நான ெைலல ெைலலக காலட எடதத ைவதத பினைால வநோதன. ைகநீடட
"அஙோக" எனோறன.

"எஙோக?" எனற தைை கிசகிசததான. "அநத இர பாைறகளகக நடோவ . . ." எனோறன.


அவன உேோை அைதப பரநதெகாணோன. "அத ஒர ொததான . . . ொததானதான ைிரக
வடவில வநதிரககிறத . . . ைிரகஙகள ஒரோபாதம இபபடச ெிநதிபபதிலைல!"
எனறான. தபபாககியின எடடம ெதாைலவககள எஙோக ெெனறாலம ோைடடல இரநத
யாைை ோவகைாகக கீ ோழ பாயநதவநத தாககமடயம. நாஙகள பினவாஙக
ோவணடெைனறால எஙகளககப பினைால உளை ோைடடல ஏற ோவணடம. அதறகள
அத எஙகைைப பிடததவிடம.

"ோைோல ஏறிகெகாளோவாம . . ." எனறபட தைை பினபகக ோைடடல ஏறிகெகாணோன.


"இபோபாத ெெயயககடயத ஒனறதான. ெபாறைைச ெீடோடேம . . ." எனறான தைை
"வா . . . ோவெிைகோை..வா விைையாடோவாம" எனற பாைறகக அபபால நினற
ெகாமபைை ோநாககிச ெொலலிவிடட ோவரைீ த ஏறி அைரநதெகாணோன. தபபாககிையத
ோதாளோைல ஏநதிகெகாணோன.

தபபாககிககணடத ெதாைலவகக அபபால இர பாைறகளம ைிக அைைதியாகக காதத


நினறை. இபபால தைை ெைலலிய கைலில ைவதெகாணடம தபபிகெகாணடம
காததிரநதான. ோநைம ெெனற ெகாணோே இரநதத. ெபாறைை விைையாடடல
ைிரகஙகைை ெவலல எநத ைைிதைாலம மடயாத எனற ெொலல நான
விரமபிோைன.
தைை தபபாககிையத ோதாள ைாறறிைான. "உனைை ஏன உன கடபெபணகள
ைைநதெகாளவதிலைல?" எனறான. நான பாைறையோய பாரததகெகாணடரநோதன. "உன
கணகைைக கணட அவரகள அஞசகிறாரகள அலலவா?" நான பாைறைய விடட
கணகைை எடககவிலைல.

ெநடோநைம கழிதத தைை "ெஸ


ீ ஸ . . . இத எனைைக ெகாலகிறத" எனறான. "என
பிைாநதிைய எட" நான பிைாநதியேன ெைாடடையயம அவனககக ெகாடதோதன. அவன
ெைாடடையத தினற பிைாநதிையக கடததான. அவன மகம ெவநத ெீைிககிழஙக
ோபாலச ெிவநதத. மகக காைடகிழஙக ோபாலிரநதத.

இைவகக மனைால யாைை ெவைிோய வநதாக ோவணடம. இரைில யாைைகக


ஆயிைம கணகள. இரடடவிடேெதனறால ைைஙகைில ஏறி அைரநத இைைவக கழிகக
ோவணடயததான. உைவம ைதவம எலலாம இனனம மனற நாடகளகக இரநதை.
இததைை ெீககிைம ெகாமபைைக காணோபா ெைை நான எதிரபாரககவிலைல.
சணடைைலகக அபபால ெதறகக காடடல பலாைைஙகள அதிகம. அஙோகதான இரககம
எனற எணைியிரநோதன.

காடடககள ஒலிகள ைாறபே ஆைமபிததை. நிழலகள எஙகைை ோநாககி ெரநத வநதை


"ொததானககப ெபாறைை அதிகம . . ." எனறான தைை. தபபிவிடட ைககைை உைெிக
ெகாணட ைீ ணடம தபபாககிைய எடததான. "ெர, இபோபாத ஒோை வழிதான. நீ மனைால
ெெல . . . அைதக கபபிட" எனறான.

கீ ோழ உரைைககறகளம ெரககளம நிைறநத பளைம. அத ைைழக காலதைதய


ஓைேகைில ஒனறாக இரககலாம. அதில நான ஓடததபப மடயாத. நான தைைையக
கரநத ோநாககிோைன. தைை எனைை ோநாககி தபபாககிையத திரபபிைான "ோபா . . .
இலலாவிடோல உனைைச சடோவன . . . கணடபபாகச சடோவன . . ."

நான அவனைேய கணகைைப பாரதத ஒர கைம நினறபின ெைலல பளைததில


இறஙகிோைன. பாைறகைில என காலகள இேறிை. ெகாடகைில பாதஙகள பினைிக
ெகாணேை. நான ஒவெவார உறப பாலம ோைோல நினற யாைைையப பாரததபட
மனைால ெெனோறன. தபபாககியின எலைல வரமவைை என பினைால வநதபின
தைை நினறெகாணோன. "மம ோபா" எனறான. நான ோைலம மனைகரநோதன. என
காலகள ைிகைிகக கைைாக இரநதை.

நான பககவாடடல ஓடத தபபி விடோெலனை எனற எணைியதோை தைை "ஓடைால


உனைைச சடோவன . . . நீ தபபிவிடோலமகே எலலா காடடககம ஆைனபபி
உனைைப பிடததவநத சடோவன . . ." எனறான.

நான ெைலலெைலல மனோைறிோைன. பாைறகக அபபால ஒர அைெவ நிகழவைத என


காத ோகடகவிலைல, ெரைம ோகடேறிநதத. "மம . . . ோபா . . .ோைோல ோபா" எனறான தைை.
நான ோைலம மனைால ெெனோறன. எைககப பினைால தைை தபபாககியின படைே
விடவிததான. அபபால யாைையின காதகள நிைலககினறை எனற அறிநோதன.

நான எதிரபாரதத நினற அக கைததில காடடைைம ெரயம ஓலம ோபால பிைிறியபட


ெகாமபன ததிக ைகையத தககிச சழறறிப பாயநத எனைை ோநாககி வநதத. நான
உைறநத ோபாய அத வரவைத அணஅணவாகப பாரததபட நினறிரநோதன. பினைர
என உேல தைெகள எலலாம தடகக திரமபி ஓே மயலவம கழாஙகலலில கால
தடககி விழநதவிடோேன. அோத கைததில தபபாககி ெவடதத காடடககள பல
இேஙகைில எதிெைாலி மழஙகியத.

யாைை பிைிறியபட அோத ோவகததில வநத மனகாைல ைடதத மனைால


விழபோபாயிறற. கைதத ெகாமபகள நிலததில ஊனறிை. தைை ைீ ணடம சடோன.
யாைை பககவாடடல ெரநத விலா ைணைில அழநதி ைறபககம வயிற பைேதெதழ
விழநத ததிகைகையயம இர காலகைையம உைதததகெகாணேத.

நான எழநத யாைைைய ெநரஙகிோைன. அத எனைைக கணேதம பிைிறியத. ததிகைக


அடபடே ைைலபபாமப ோபால பழதியில பைணட ெநைிநதத. பினைஙகால ைடடம
நீணட அதிரநதெகாணடரநதத. ெகாமபைின கணகைில இரநத கணைரீ வழிநத
அதன ைததகம வழியாக ைணைில ெொடடயத. அதன அைெவகள அேஙகவைதோய
பாரததகெகாணடரநோதன.

பினபககம "ெெநநாோய . . ." எனற தைையின கைல ோகடேத. ைகயில தபபாககியேன


ோகாைலாை பனைைகயேன தைை ெநரஙகி வநதான "பயமறததபபடோல நீ ைிகவம
ைதரயைாகச ெெயலபடகிறாய . . ." எனறான. யாைைைய ெநரஙகி அதன ைீ த தன
ெபபாததக காைலத தககி ைவததான. யாைையின வயிறறிலம ததிகைக நைியிலம
ெைலலிய அைெவ ைிசெைிரநதத. அதன கணகள ெைலல மடகெகாணடரநதை, அநத
விழிகள கரய உேலககள ெைலல ெைலலப பைதநத ைைறவதோபால உைரநோதன.

தைை அதன தநதஙகைைத தபபாககியால தடடபபாரத தான. "அோைகைாக இததான


இநதியாவிோலோய ெபரய யாைைத தநதம" எனறான. "ஆபபிரகக யாைைகைின
அைவகோக ெபரயத . . . ஆைாம, இத ஒர ைனைன. யாைைகைில ஒர ைனைன"
எனறான. யாைையின மனைஙகால ோைல அைரநத ெகாணட தன ஒர ெபபாதைதக
கழறறிைான.

"ைிகபெபரயத...கனை எலமைபப பாரததால எணபத வயத கேச ெொலலலாம.


மததவர" எனறான தைை எனைிேம. நான அவன கணகைிலம பனைைகயிலம
ைகிழசெிோய இலலாதைதக கவைிதோதன. அைத எனைால பரநதெகாளை மடநதத.
ெபரய ோவடைேையக ெகானறதம ஏைாறறம வநதவிடகிறத. ஏெைனறால
அதறகோைல ோவடைேயாே ஏதைிலைல. ஆைால அத ைடடைலல. ைிரகம எபோபாதோை
ொவினமலம ைைிதைை ெவனறவிடகிறத. ோவற ஒர உலைகச ொரநததாக
ஆகிவிடகிறத. அைத ைகததாைதாகவம ெபரநதனைை ைிககதாகவம நாம நிைைகக
ஆைமபிததவிடகிோறாம எனற ெிமபஸன ெபரய தைை ஒரமைற ெொனைார. பலி
ஒனைறக ெகானறபின அவர அதைரோக நினற பிைாரததைை ெெயத ெகாணோே
கணைரீ விடோர.

தைை எனைிேம "நான பதரககள விழநதவிடோேன. என ெதாபபிைய எடததவா"


எனறான. என உேமெபஙகம மள. நான பதைை ோநாககிசெெனோறன. தேலிமள அேரநத
கடைேயாை பதரககள தைையின ெதாபபி கிேநதத. அைத எடககச ெெனறோபாத என
மகக அதிரநதத. ைகையப பினனகக இழததகெகாணட தைைைய ோநாககித
திரமபிோைன.
தைை யாைைைீ திரநத எழநத ைகைய ஆடட ஏோதா ெொலல மயனறான. தபபாககி
நழவிக கீ ோழ விழநதத. அவன வாய இழததக ெகாணேத. அவன கழதத அறபடே
ோகாழி ோபால நேநத, ெில அட தைம மனைால வநத, கபபற விழநதான. நான
அவைை ோநாககி ஓட அவன ெபபாததகைை உரவி எடதோதன. அவன ெபபாததகக
ெறறோைல கணைாட விரயைின கடததேம இரநதத.

நான இைேயில ைவததிரநத ஈடட நைியால அநத இேதைதக கிழிதோதன. பிைநத


ைததம ெகாடடய காயதைத அழததிப பிழிநத பினைர காடடககள ஓடோைன.
இைலகளககள மழநதாைிடடத தழாவியபட ெவறியேன அைலநோதன. ைகநீலிச
ெெடையக கணட பிடதததோை ைகநிைறய இைலகைைப பறிததகெகாணட ோவகைாக
ஓடவநோதன. அநத இைலகைில ஒர தைிைை வாயிலிடடப பாரதோதன. என கேலகள
வைை கடம கெபப பைவி உேல அதிரநதத.

பசெிைலையக கெககி ெவடடக காயததில ொறைறச ெொடடோைன. பலா இைலையக


ோகாடட அதில பசெிைலையச ொற பிழிநோதன. கிடடததவிடடரநத தைையின வாைய
ஈடட நைியால ெநமபித திறநத உளோை ொறைறச ெெலததி வாயில வாய ைவதத
ஊதி உளோை பகததிோைன. கணகைிலம மககிலம காதகைிலம பசெிைலசொறைறச
ெெலததியபின தைைையத திரபபிபோபாடட எஞெிய ெகைகைய அவன கதததககள
ெெரகிோைன.

தைையின ைததம ெகடடபபோைலிரகக அவன ைககாலகைை ைேககி நீடடயபட


இரநோதன. ைககாலகள இறகியபடோய வநதை. பினைர ெைலல அைவ இலகவாயிை.
தைையின மகக வழியாக ெகாஞெம கரய ைததம வநதத. ெவடடககாயததில வழிநத
ைததம கரய பைெயாகவம ெதைிநத நீைாகவம பிரநத ெவடடககாயம ைாஙகாய
பிைநதத ோபால ெவைிறித ெதரநதத. ைீ ணடம பசெிைல ெகாணடவநத தைைககக
ெகாடதோதன.

ெைலல தைையின இைைகைில அைெைவ உைரநோதன. அத பிைைையா எனற எணைம


எைகக ஏறபடேத. ஆைால இைை ெைலல ெைலலத தடதத பிைவ விடட ெவண
விழிகாடட பினப திறநத ெகாணேத. "தணைரீ . . . தணைர
ீ ககள . . . ஆழம: எனறான
தைை. அவன பாரைவ தணைர
ீ ககள இரபபத ோபால அைலயடககிறத எனற ெதரநத
ெகாணோேன. ைீ ணடம கணகைில இர ெொடட பசெிைலைய விடோேன. தைை "கபபலில
. . . ஒர ஸீகல . . . கபபல . . . ஆைால நீ எனைை . . ." எனறான. அவன உதடகள தடததக
ெகாணோே இரநதை "நான வநத விடோவன...ெபரயமைை ெஸ
ீ ஸ" எனற
உைறிகெகாணடரநதான.

ெடெேனற தீபபடேவன ோபாலத தடதெதழநத தன தபபாககிககாகக ைக நீடடைான.


நான தபபாககிகைை ஏறகைோவ எடதத அகறறியிரநோதன. அவன எனைிேம "நான
உனைைக ெகாலோவன ஊைைசெெநநாோய . . ." எனறான. வறணே வாயில நான ைீ ணடம
ொறைறப பிழிநோதன ". . . இத ைிகவம திததிபபாைத" எனற நககிைான. கணகைை
மடகெகாணோன.

இர ெேலஙகள ோபால யாைையம தைையம ைணைில கிேநதாரகள. யாைையின


ைைததில ெிறிய பசெிகள வை ஆைமபிதத விடடரநதை. நான ெபடடயில இரநத
தைிைய எடதத யாைை ைததததில ோதாயததபின ெிறிய கிழிெலகைாக
ஆககிகெகாணோேன.

தைை ைீ ணடம கணவிழிதத ோபாத ோொரவாகவம ெதைிவாகவம இரநதான. ெைலலிய


கைலில "எநத இேம?" எனறான. "காட" எனோறன. அவன ைகைய ஊனறி எழநத
ெகாணோன. தைல சழனறதைால ைீ ணடம படததான "எைகக ைிகவம தாகைாக
இரககிறத . . ." எனறான. நான அவனககப பசெிைலச ொற பிழிநத ோெரதத தணைரீ
ெகாடதோதன. "இைிககிறதா?" எனோறன.

"ெகாஞெம . . ." எனறான. "இனனம விஷம ோபாகவிலைல . . ." எனோறன. தைை "என
தைல சழலகிறத" எனறான. "உஙகள ைததததில பாதி நீைாக ைாறிவிடேத . . . இைி
நீஙகள நனறாக ஆவதறக ஒர வரேமகே ஆகம . . ." எனோறன.

தைை மழபலததாலம எழநத அைரநதவிடோன. "இஙோக இரகக மடயாத. . . இனனம


ெறற ோநைததில ெெநநாயகளம நரகளம வநத விடம." நான "ஆம" எனோறன.
"எனைைப பிடததகெகாணட ெைலல நேநதால ோபாயவிேலாம . . ."

"கிைமபோவாம" எனறான தைை. ெபடடைய நான சைகக மடயாத எனபதைால அைத


நனறாக மட தககி ஒர ைைததடயில ைவதோதன. தைைகக ஒர கமப ெவடட
ஊனறிகெகாளைக ெகாடததவிடட யாைைததபபாககிைய எடததக ெகாணட நேநோதன.
தைை ஒர ைகைய என ோதாைில ைவதத ைறைகயில கசெி ஊனறி ெைலல
நேநதான.

"நாம அதிக தைம வநதவிேவிலைல, நலல ோவைை . . ." எனோறன. யாைை ைததம
ோதாயநத கிழிெலதைிகைை ெெடகைில கடடயபட நேநோதன. ெிலநாடகளககப பினைர
ஒர ோவடைே நாய தைையேன ோவைலயாடகளேன வநத தநதஙகைை எடததக
ெகாணட ோபாகலாம. அழகிய ெைதயில இரநத தநதஙகைை ெவடடஎடபபத எைித.
யாைையின உேலில ெிற பகதிதான அபோபாத ைிஞெியிரககம.

இைவாகம வைை நாஙகள நேநோதாம. தைை ஒனறம ோபொைல உைகக மசசவிடேபட,


அவவப ோபாத "ெஸ
ீ ஸ!" எனற கைெலழபபி அழதபட, என ோதாைில எைேைய அைிதத
தளைாட வநதான. நானக இேஙகைில அைரநத ஓயெவடததகெகாணட எஞெிய
ைதைவக கடததான. இைவ ரஙகாைததேன வாைில இரநத ெபாழிநத காடைே
மடயத. தைைகக நான ைீ ணடம ைீ ணடம பசெிைலச ொறைறக ெகாடதோதன. அதன
இைிபப கைறநத வநதத. கெபப ெதரய ஒர வாைமகே ஆகம.

"நாம ஏதாவத ைைததினோைல ஏறிகெகாளைலாம" எனோறன. தைை "எனைால ைைோைற


மடயாத . . . பாைற ைீ த தஙகோவாம" எனறான. "இனறிைவ இஙோக நிைறய
ெெநநாயகளம நரகளம திைணட வரம . . ." எனோறன. ஒர யாைையின ெேலம
அவறறககப பலநாள உைவாகம. தைை ெபரமசச விடோன.

நான அவைை அைைசெெயத விடட ைைததில ஏறி ெகாடகைை ெவடடக கயிறாககித


ெதாஙகவிடோேன. அவன பலதத மைகலகளேன ெைலலெைலல ஏறிவநதான. அவைை
என பலததால தககி ைைககிைையில அைைசெெயோதன. அதனபின காடடகெகாடகைால
அவைைக கிைைகளேன ோெரததக கடடோைன. "நீஙகள தஙகிைாலம பிைசெிைை
இலைல. நான விழிததிரபோபன" எனோறன.

தைை ெைலல "ெஸ


ீ ஸ" எனறான. நான இனெைார கிைையில அைரநத என ோதாைை
அடைைததில ொயததகெகாணோேன. காடடககள பனறிககடேம ஒனற ெெலலம
உறைலெதாைககள ோகடேை. ெிலவணடகைின ரஙகாைததேன காறற ெெலலம
ஓைெயம இைைநதெகாணேத. நான காடடகக ோைல இைலககைைகக அபபால
கரயவாைில ைினைியபட விரநதிரககம நடெததிைஙகைை எணைிகெகாணோேன. தைை
தஙகிவிடோைா எனற ெதரயவிலைல.

தைை அைெயம ஒலி ோகடட நான "ம?" எனோறன. தைை "ஊைைச ெெநநாோய" எனறான
"நீ எனைை ஏன காபபாறறிைாய?'' நான இரடடககள ோபொைல இரநோதன. "நீ எனைை
விடடவிடடப ோபாயிரககலாோை" நான ஒனறம ெொலலவிலைல.

தைை ெறறோநைம ோபெவிலைல. பினப "எனைைபபறறி நீ எனை நிைைககிறாய?"


எனறான. நான அதறகம பதில ெொலலவிலைல. "ெொல." நான ெைலலக
கைைதததேன ெர. "நீ ெொலல ைாடோய எைத ெதரயம" எனறான தைை. "ஆைால நீ
ஒனற ெதரநதெகாளை ோவணடெைை நான விரமபகிோறன . . . நான ெகடேவன அலல.
ஆைவம பிடததவைாக இரககலாம. இைெவறியைாக இரககலாம. ஆைால நான
உளளை ெகடேவன அலல . . ."

அவன நான ஏோதனம ெொலலககடெைை எதிரபாரததான. பினைர ெதாேரநதான


"ஊைைச ெெநநாோய, நாடவிடட இநத ெவபப நாடடகக வநதிரககம நானம எனைைப
ோபானறவரகளம எஙகள ெமகததில உனைைப ோபாலோவ கைேபபடேவரகள. எஙகைை
எவரம ைைிதரகைாக ைதிபபதிலைல. ஒர நலல கடமபததப ெபண எஙகைை
ஏறிடடம பாரககைாடோள. ஒர ொதாைை விரநதிலகே நாஙகள கலநதெகாளை
மடயாத. எஙகள கழததககடைேகைையம காலைறகைையம ெதாபபிகைையம
பாரதத அவரகள ெிரபபாரகள. அவரகள ெிரககம ோதாறம நாஙகள ோைலம
ோகாைாைிகள ஆோவாம . . . நாஙகள எஙகள ெமகததில உளை பழபபசெிகள ெதரயைா?"

ோபெ ஆைமபிதததம அவனககப ோபசச வநதத "எலலாவறைறயம உதறிவிடட இநத


ெவயில காடகளககள வநத பதஙகிகெகாளகிோறாம. எஙகைை ெவறபபவரகைை
நாஙகள ெவறகக மடயாத. அவரகள எஙகள எெைாைரகள. ஆகோவ உஙகைை
ெவறககிோறாம. ொடைேயால அடககிோறாம. அவைாைபபடததகிோறாம. நீோய
பாரததிரபபாய, அடைைகள அைைவரோை நாய ைவததிரபபாரகள."

ெநடோநைம இரவர நடோவ இரள ைடடம இரநதத. பினபதைை "நீ அொதாைைைாை


ைைிதன. எனைைவிே நீ எததைைோயா ெபரயவன. நான ொதாைைைாைவன . . . ஆைால
நான உைகக ஏதாவத தைோவணடம . . . பதிலகக நான ஏதாவத ெெயய ோவணடம.
உைகக எனை ோவணடம?" அவன எனைை ோநாககி ைக நீடட என மழஙகாைலத
ெதாடோன. அவன ைக சோக நடஙகிகெகாணடரநதத "ெொல . . . உைகக நான எனை
ெெயய ோவணடம?"

நான ஒனறம ெொலலாைோலோய இரநோதன. என மழஙகாைலப பிடதத அவன


உலககிைான "ெொல . . . நிைறய பைம தரகிோறன. கீ ோழ கிைாைததககப ோபாய ஒர
ெபணைைக கலயாைம ெெயத ெகாணட நிலம வாஙகி வட
ீ கடட விவொயம ெெய . .
." அவன ோைலம உலககிைான "ெொல எனை ோவணடம உைகக? அநத ோொதிையத
திரைைம ெெயதெகாளகிறாயா? அவைைக கடோயபபடததி உனைை ைைககச
ெெயகிோறன . . ."

நான ோபொைலிரநததம அவன ெவறிெகாணோன "ெொல, மடோோை, ெொல . . .


ஊைைசெெந நாோய . . . உைகக நான எனை ெெயய ோவணடம? ெொல. வாையத திறநத
ெொல . . . ஏன ோபொைலிரககிறாய?"

நான ெைலல, "ஏெைனறால நான ஒர ஊைைசெெநநாய" எனோறன. அவன தைரநத


ெைலல ொயநதெகாணோன. "நான உனைிேம ெொலவெதலலாம இவவைவதான. நீ என
நணபன. என ெோகாதைன. என வாழநாெைலலாம நான உனைை நிைைததிரபோபன . . .
ஒர நாளம உன நிைைைவ நான இழககைாடோேன" அவன கைல தழதழததிரநதத.

அதனபின அவன ோபெவிலைல. ஆைால அவன இைெவலலாம தஙகவிலைல.


ெபரமசச விடேபடயம ெநைிநதபடயமதான இரநதான. இரமைற தணைரீ
ோகடோன. விடயறகாைலயில அவன ெறறத தஙகிவிடடரநதான.

தைலககோைல பறைவகைின ஒலி ோகடேோபாத நான எழநத அவைை எழபபி அவன


கடடகைை அவிழதோதன. அவன மகம ெதைிவாக இரநதத. அத தஙகியதைால
இரககலாம. அலலத இைவ அவன ோபெியதைாலம இரககலாம. எனைிேம "இனற
நாோை நேபோபன எனற நிைைககிோறன"எனறான. நான பனைைக ெெயோதன.

காடடககள இறஙகி இரவரம ெெனோறாம. அவன ெறற திேைாகோவ நேநதான.


ஏறறஙகைில ைடடம நான ெறறப பிடகக ோவணடயிரநதத. ைைலபபாைத ெபரய
கனறின விலாவில வைைநத ெெனறத. கீ ோழ ைிக ஆழததில பாமபச ெடைே ோபால
ஆற ஓடம பளைம ெதரநதத. "அத காோைாைேயா?" எனறான. நான ஆம எைத
தைலயைெதோதன.

அவைை ைைததடயில நிறததி விடட நான காடடககள ெெனோறன. பாைதோயாைததில


ெிறிய பாைற ஒனறின இடககில ஊறற கெிநத அபபால பளைம இறஙகவைதக
கணோேன. நீைை அளைிச ெெலல ஒர கமகபபாைை எடதத
ோகாடடகெகாணடரநதோபாத ெீறல ஒலிையக ோகடோேன. என மனைால ைாஙெகாடைே
நிறதத உேலேன ஒர ெெநநாய நினறத. அதன பழபபககணகைைப பாரததக
ெகாணோே நான காைலத தககிப பினைால ைவதோதன.

பதரகளககள ெைலலிய அைெவகைாக நான ெெநநாயகைைக கணோேன. எநத திைெ


ோநாககி விலகவத எை நான கணகைை ைடடம திரபபிப பாரபபதறகள ெெநநாய
ஒனற என விலாபபககைிரநத எனைைத தாககியத. யாைைைததம ோதாயநத தைி
அஙோக இரநதத. அைத மகரநத பினைால வநத கடேம அத. நான என இடபபத
தைிைய உரவிவிடடகெகாணட பாயநத அநதப பாைறயில ஏறிோைன. என அலறல
ோகடட தைை திரமபிப பாரதத "ெஸ
ீ ஸ!" எனற பட தன ைகததபபாககிைய உரவி
இரமைற சடோன.
காோே ஒலியில அதிை ெெநநாயகள வால சழறறி எமபிபபாயநத பதரகளககள விலகி
ஓே தைை எனைை ோநாககி வரவைதப பாரததிரநதோபாத காடெி ெறோற ஆடவைத
உைரநோதன. அைதப பரநத ெகாளளம ெில கைஙகளககள நான நினறிரநத ெிறிய
பாைற ைணணேன ெபயரநத ெரவில இறஙகியத.

நான அதிலிரநத கதிதத ஒர தவிடைேசெெடையப பறறிோைன. பாைற ெபயரநத


உரணட ோவகம ெகாணட தமமம எனற ஒலியேன ஆழததககாடைே அைேநதத.
தவிடைேசெெட என எைேையத தாஙகாைல பிடஙகபபடட வநதத. நான பலோவற
ெெடகைைப பிடகக மயனற ஈைைணைில வழககி வழககி கீ ழிறஙகி ெெஙகததாை
ெரவின விைிமபில நினற ஒரோவைைப பறறிகெகாணட ெதாஙகிோைன. ைணைில
ஊனற மயனற வழககிய என காலகளககக கீ ோழ ஆழதைதப பாரககாைோலோய
உைரநோதன.

தைை ஓடவநத ோைோல கபபறபபடததகெகாணட "பயபபோோத . . . பயபபோோத . . . ஒர


நிைிேம. . ." எனற கவிைான. தன இடபபில இரநத ெபலடைே உரவி அதன ஒர
நைிையத தன ைகயில சறறிபபிடததகெகாணட அைத நீடடைான.
ெபலட என மகததரோக வநதத. என வலகைகைய நீடட அைதப பிடததபட ோைோல
பாரதோதன "பிடததகெகாள...நான இழககிோறன" எனற அவன கவிைான.

நான "நைகததககப ோபா!'' எனற அவன கணகைைப பாரததச ெொலலி காறித


தபபிவிடட என பிடகைை விடோேன. அடயாழததில விரநதிரநத பசைையாை காட
ெபாஙகி எனைை ோநாககி வை ஆைமபிததத.