Vous êtes sur la page 1sur 8

Nr 28/2013 padziernik 2013 - ISSN 1508-1877 - www.nowaczeladz.

pl

iedy wybrano mnie na Przewodniczc Rady K Miejskiej w Czeladzi sdziam, e cieka rozwoju, ktr kroczyo nasze miasto, pnie si w gr i koca jej nie wida. Do szybko zorientowaam si, e bez waciwego przewodnika nie trudno jest pobdzi. Sia bezwadnoci jednak dziaaa i pocztkowe odchylenia od waciwego kursu nie wzbudzay niepokoju. Kolejne miesice skaniay jednak do coraz gbszej refleksji. Gospodarka miejska zacza kule, wytrcony zosta czeladzki impet, a najprostsze sprawy staway si problemami nie do rozwizania. Rada Miejska zaufaa pani burmistrz Teresie Kosmali i staraa si nie ingerowa w prowadzon przez ni lokaln polityk spoeczno-gospodarcz. Okazao si to jednak wielkim bdem. Wsparcie radnych uznane zostao za ich sabo. C z tego, e dalimy woln rk skoro i tak obciani bylimy odpowiedzialnoci za wszelkie niepowodzenia. Burmistrz decydowaa, ale koszty ponosia Rada Miejska i miasto. Pewnie gdyby taka sytuacja miaa charakter incydentalny, to nie staaby si powodem powanego konfliktu. Jednak cechy osobowe

pani burmistrz nie pozwalaj jej na jakikolwiek kompromis. Konflikt wpisany jest w kade przedsiwzicie i nic tego nie zmieni. Czelad jest moim miastem. Jest mi droga jak i wszystkim radnym miejskim. Chcemy wsptworzy jej przyszo. Niestety, polityka pani burmistrz Teresy Kosmali zdaje si by ukierunkowana na eliminacj nas z ycia publicznego. Kad inicjatyw radnych spotyka opr godny spraw najwyszej rangi. A przecie, z zaoenia, podstaw samorzdnoci i demokracji jest rwnowaga organw uchwaodawczych i wykonawczych, czyli rady i burmistrza. W Czeladzi tej rwnowagi nie ma. Dla wadzy wykonawczej waniejszy jest interes wybracw ni dobro ogu. Pani burmistrz narusza prawo i naraa budet miasta na straty. Czy o to chodzio wyborcom, ktrzy jej zaufali trzy lata temu? W czerwcu biecego roku Rada Miejska w Czeladzi podja uchwa o nieudzieleniu absolutorium Teresie Kosmali za 2012 rok. Decyzja ta bya poprzedzona gbok analiz wykonania budetu miasta. To niewiarygodne, ale tak liczne

przykady naruszenia dyscypliny finansw publicznych nie znajduj odbicia w caej historii czeladzkiego samorzdu. Co gorsze, pani burmistrz nie poczuwa si do odpowiedzialnoci za kompletny rozkad finansw miasta i wszechobecny chaos organizacyjny. Zamiast gbokiej analizy i woli poprawy spotkalimy si z histerycznym atakiem na wszystkich. To nie s zachowania prowadzce do wspdziaania i zahamowania pogbiajcej si destrukcji. W tej sytuacji Radzie Miejskiej nie pozostao nic innego, jak przerwa niekompetentne zarzdzanie Czeladzi w drodze referendum. Komisarz Wyborczy wyznaczy termin czeladzkiego referendum na 8 grudnia 2013 r. Tego dnia zdecydujemy o przyszoci naszego miasta. Zdecydujemy, czy przyzwalamy na zastj, baagan i chaos, czy te wsplnie podejmujemy si dziaa dla dobra ogu. To w naszych rkach jest przyszo naszej maej ojczyzny. Wystarczy niewiele - zakreli TAK lub NIE. Przewodniczca Rady Miejskiej Jolanta Moko

15

NOWE WADZE PO

wrzenia 2013r. pani burmistrz wr24 czya wiadectwo pracy i zobowizaa pani dyrektor obka Miejskiego Jolant Ba-

OBEK WZITY

zostaa Jolanta Moko, ktra jest te Przewodniczc Rady Miejskiej w Czeladzi. Jej zastpwrzenia odbyo si zebranie sprawozdaw- cami zostali wybrani: Marek Mrozowski oraz czo-wyborcze miejskich struktur Platformy Beata Zawia. Ponadto w skad Zarzdu weszli: Obywatelskiej RP. Przewodniczc ponownie radny miejski Kamil Kowalik, radny powiatowy Wojciech Makowski oraz Agnieszka Nowak. Sekretarzem koa zosta radny miejski Marcin Gadecki, a skarbnikiem Monika Madej. Z kolei 3 padziernika podobne zebranie odbyo si w Bdzinie. Tu wybierano nowe wadze powiatowe PO. Niespodzianki nie byo. Przewodniczcym zosta ponownie radny powiatowy Tomasz Delowski (Bdzin). Wszystkie wadze zostay wybrane na 3 lata. WM

ZASTRASZANIE? O

rask do nie przychodzenia wicej do pracy. Co si stao? Wychodzi na to, e jak zwykle brak kompetencji obecnej wadzy. A byo to tak. 31 sierpnia 2013r. dobiega kresu 5-letnia umowa powierzenia stanowiska dyrektora obka. Urzd Gminy powinien przeprowadzi, przed upywem tego terminu, konkurs i uzupeni potencjalny wakat. Nikt tego nie zrobi, bo nikt z wadz miejskich o tym nie pamita. Czas pyn i wreszcie min pierwszy dzie wrzenia. Pani dyrektor, osoba ze swej natury odpowiedzialna, stawia si do pracy, aby uruchomi obek w nowym roku szkolnym. Wszystko zagrao jak trzeba. Jak gdyby nigdy nic sprawowaa swoj funkcj i uczestniczya w naradach dyrektorw prowadzonych przez zastpc burmistrza Teres Wsowicz. Nie dawao jej jednak spokoju to, e nikt z wadz nie interesuje si problemem. Wreszcie nie wytrzymaa i 12 wrzenia postanowia rozmwi si ze sw bezporedni przeoon. Zdziwienie byo wielkie, a i reakcja byskawiczna. Pani wiceburmistrz natychmiast wezwaa specjalist ds. kadr i zobowizaa go do przygotowania nowej umowy. Stres zwizany z ujawnieniem tak powanego wasnego zaniedbania zapewne sprawi, e natychmiast udaa si na zasuony urlop. Sprawa wydawaa si by zaatwiona. Pani dyrektor wrcia do pracy, pani wice si

urlopowaa, a specjalista pisa now umow. Z reszt wywiza si on naleycie ze zlecenia i po kilku dniach zanis efekt swej pracy do wadzy najwyszej. Wadza spojrzaa i omal nie zabia specjalisty wzrokiem. Jak to? Jest okazja pozby si dyrektora z wrogiego nadania, a tu podstpnie specjalista podsuwa now umow? Oooo, nie! Na prno jednak specjalista wspomagany przez prawnika usiowa wytumaczy, e zrobiono bd i teraz, kiedy przez trzy tygodnie dopuszczono do pracy dyrektora, naby on ponownie prawo do zajmowania swego stanowiska i lepiej bdzie przeduy umow ni beznadziejnie broni si w sdzie. W kocu pani dyrektor nie bya z niczyjego nadania partyjnego, ale zostaa wyoniona w drodze konkursu bez jakiejkolwiek protekcji. Wadza pozostaa jednak nieugita. Skoro konkurs by pi lat temu, to musi przecie w tym wszystkim by drugie dno. Nie mona przecie mie zaufania do kogo, kto wsppracowa z poprzednim burmistrzem. Poza tym musi by co na rzeczy, e pani dyrektor chodzia do pracy i opiekowaa si dziemi. Wniosek nasun si sam - bezprawnie zawaszczya stanowisko. To nie powszechny baagan i niekompetencja wadzy, ale za wola pracownika przyczynia si do tak kopotliwej sytuacji. No, powd si znalaz mona odetchn. 24 wrzenia wiadectwo wrczono, pogroono palcem i ju po kolejnych dwch dniach powierzono jednej z pracownic penienie dyrektorskich obowizkw. Konkurs okaza si

d kilku tygodni napywaj informacje, e cz pracownikw Urzdu oraz jednostek organizacyjnych jest zastraszana i nakaniana, aby nie uczestniczy w referendum w sprawie odwoania burmistrz Teresy Kosmali, jakie ma si odby w Czeladzi 8 grudnia. Jeeli jest to prawd to sytuacja jest naprawd bardzo powana, a osobom za to odpowiedzialnym gro spore konsekwencje. Artykuy 249 Kodeksu karnego bowiem mwi: Kto przemoc, grob bezprawn lub podstpem przeszkadza: 1) odbyciu zgromadzenia poprzedzajcego gosowanie, 2) swobodnemu wykonywaniu prawa do kandydowania lub gosowania, 3) gosowaniu lub obliczaniu gosw, 4) sporzdzaniu protokow lub innych dokumentw wyborczych albo referendalnych, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5. Za zgodnie z artykuem 250 kodeksu karnego: Kto, przemoc, grob bezprawn lub przez naduycie stosunku zalenoci, wywiera wpyw na sposb gosowania osoby uprawnionej albo zmusza j do gosowania lub powstrzymuje od gosowania, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5. Jeeli zatem do takich sytuacji istotnie dochodzi, naley je niezwocznie zgosi na policj lub do prokuratury. Jedno jest pewne, konsekwencji takich sytuacji nie mog si obawia wyborcy, bez wzgldu na miejsce pracy, ale raczej osoby wywierajce takie naciski. WM

zbdny. To, e jaka tam ustawa zobowizuje i zamano prawo, a kogo to obchodzi? To, e kto wiadczy prac przez ponad trzy tygodnie - nie musia, wic mu si nie zapaci. To, e naraono dzieci na brak opieki? A od czego s rodzice? Jednym sowem, jak trzeba psa uderzy - kij zawsze si znajdzie. W caej sprawie wniosek nasuwa si sam. Osoby odpowiedzialne za powierzon im prac dostaj wiadectwo pracy z zakazem powrotu. Osoby zaniedbujce swe obowizki - jad na urlop, by nie widzie konsekwencji swego niedbalstwa. 17 padziernika okazao si, e Sd Rejonowy w Bdzinie wyda postanowienie o wtrzymaniu nowego konkursu na dyrektora obka. Jak wobec tego zachowa si wadza? Czy zignoruje decyzj sdu? AS

REORGANIZACJA LEGA W GRUZACH!


wrzenia Sd Okrgowy w Katowicach 17 rozpozna sprawy dwch pracownikw Urzdu Miasta Czelad, ktrzy odwoali si od przeniesienia ich na inne stanowiska w zwizku z reorganizacj Urzdu, ktrej w styczniu 2013 r. dokonaa Teresa Kosmala. W ustnym uzasadnieniu orzeczenia, Sd zdruzgota twierdzenia magistrackiego penomocnika co do zasadnoci dokonanych przeniesie. Efekt tylko tych dwch wyrokw jest taki, e Urzd musi wypaci odszkodowania (ponad 12.000 z ), zwrci koszty procesu (prawie 6.000 z ). Przepady te opaty sdowe uiszczone w zwizku z ca-

e w roku 2012 z podobnym zreszt skutkiem. Kto te pienidze zwrci? Pani burmistrz? Moe wynajci przez ni prawnicy? Nie przeszkadza kowicie bezzasadnymi apelacjami (prawie to jednak pani burmistrz przygotowywa kolej4.000 z ). Ile pienidzy publicznych poszo n reorganizacj! Ile ta bdzie kosztowa? A na urzdowych prawnikw, tego jeszcze strach pomyle. nie wiemy. Dla przypomnienia, w okresie 8-letnich Do rozpoznania czekaj jeszcze trzy nie- rzdw Marka Mrozowskiego odbyy czmal identyczne sprawy sdowe i kilka po- nie trzy sprawy z pracownikami Urzdu. A dobnych. Trudno spodziewa si innych przecie Urzd te by reorganizowany i orzecze ni te, ktre zapady we wrzeniu. to wrcz gruntownie. Jaki z tego wniosek Okazuje si zatem, e ostatnia restruktury- - reorganizacj trzeba po prostu dokadzacja Urzdu moe kosztowa czeladzian tak nie przemyle i umie j przeprowadzi. okoo 100.000 z ! Warto te podkreli, e to Przez trzy lata penienia funkcji Teresa Kojedynie w tym roku i to wycznie kosztw w smala tej prostej prawdy nie odkrya. Pyzakresie przegranych procesw z pracowni- tanie tylko dlaczego ma si uczy naszym kami! kosztem? Sprawy pracownicze sdy rozpoznaway takKrzysztof Majewski

Jeli chcesz sprawnej administracji - id na referendum i zagosuj na TAK! Jeli akceptujesz chaos i rozpasanie wadzy - id i zagosuj na NIE

8 GRUDNIA MASZ SZ ANS NAPR AWI SWOJE MIASTO

MAREK ZUBER W CZELADZI


wrzenia, na zaproszenie wiceprzewodniczcego Rady Miejskiej 17 Dominika Penara, Czelad odwiedzi Marek Zuber, znany polski ekonomista, analityk rynkw finansowych, a take ekspert i doradca finansowy. Spotkanie odbyo si w gocinnym Paacu Saturna i miao charakter

BIESIADA DZIAKOWCW wrzenia dziakowcy z Rodzinnego Ogrodu Dziakowego Gwarek 27 podsumowali kolejny rok swojej dziaalnoci. Wrzeniowe spotkania to wieloletnia tradycja. Jest to okazja do wsplnego biesiadowania i
rozmw o wszystkim, co cieszy i boli czonkw stowarzyszenia. Spotkanie, cho uroczyste, nie obyo si bez dyskusji na powane tematy zwizane z

wrzenia na Jasnej Grze w Czstochowie spotkali si byli burmi21 strzowie ydaczowa (Micha Szczujko) oraz Czeladzi (Marek MroNOWY SALON SKODY zowski). Okazj bya 620 rocznica lokacji tego ukraiskiego miasta, ktwrzenia w Dbrowie Grniczej uroczycie otwarto nowy salon ra przypada wanie tego dnia. Jasna Gra ma szczeglne znaczenie dla 19 Skody. Jest to ju kolejny salon samochodowy usytuowany przy ul. rozwoju sieci miast Zachodniej Ukrainy. To wanie fundator klasztoru, Sobieskiego. Umiejtnie prowadzona polityka gospodarcza wadz mia- ksi Wadysaw Opolczyk, rozpocz proces lokacyjny na Ziemi Halickiej. sta sprawia, e niedawne pustkowie pomidzy Hut Bankowa, a granic z Bdzinem, zaledwie w przecigu kilku lat zamienio si w prawdziwe centrum sprzeday i serwisu wielu marek samochodw. To dobry wzr do naladowania. Nic te dziwnego, e na otwarciu zjawili si przedstawiciele zagbiowskiego biznesu, samorzdu wojewdztwa, powiatu i niemal Wanie z tego rejonu przywiz ikon Czarnej Madonny. Mao kto wie, e barwy herbowe ksicia przenikny do zachodnio ukraiskiej heraldyki i widniej dzi na fladze niepodlegej Ukrainy. Jednym sowem Jasna Gra czy i stanowi wsplne dziedzictwo caej Sowiaszczyzny. WM

otwarty. Tematem przewodnim bya Polska na tle wiata - perspektywy do rozwoju. Marek Zuber swoj karier zawodow rozpocz jako ekonomista i analityk w Banku Przemysowo-Handlowym (pniej w BPH-PBK). W nastpnych latach by zwizany z firmami: TMS oraz Internetowym Domem Maklerskim S.A, jako gwny ekonomista. W 2005 roku zosta szefem doradcw ekonomicznych premiera RP Kazimierza Marcinkiewicza. Jest czsto zapraszanym przez media i chtnie cytowanym ekspertem ekonomicznym w kwestiach prognoz makroekonomicznych i rynkowych. Jest te felietonist tygodnika Parkiet oraz staym ekspertem TVN CNBC. Zasiada w wielu radach nadzorczych. Zajmuje si rwnie doradztwem inwestycyjnym, prowadzi szkolenia. Jest laureatem nagrody Doradcy Politycznego Roku 2006. KK

przyszoci caego ruchu. Prezes Gwarka Jerzy Latos jest jednak dobrej myli i wierzy, e parlamentarzyci zadbaj o dobre prawo dla dziakowcw. Spotkanie byo te okazj do wrczenia odznacze i dyplomw za dugoletnie czonkostwo i dziaalno. Kamil Kowalik

WIZYTA PRZYJACI

wrzenia w Porbie odby si II Oglnopolski Marsz Seniora Nordic 28 Walking. Jego gwnym organizatorem bya posanka PO Beata Maecka-Libera, a patronem Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha. W imprezie wzio udzia kilkaset osb, ale dominoway panie. Cho bya ona adresowana do minimum pidziesiciolatkw, to wzia w niej udzia

II MARSZ SENIORA

wszystkich miast (poza Czeladzi). Od kilku lat Skoda to najlepiej sprzedajca si marka w Polsce. Nie ma si czemu dziwi, gdy obecnie oferowane pojazdy charakteryzuje nowoczesna linia i wysoka jako. Do tego szeroka gama modeli o zrnicowanym wyposaeniu. Ciekawe warunki kredytowe zapewnia Volkswagen Bank, co nie jest bez znaczenia dla potencjalnych klientw. Jednym sowem, wspczesna Skoda to samochd dla kadego i to na wiele, wiele lat. Kamil Kowalik

spora grupa wnukw. Siln reprezentacj miaa te Czelad, std propozycja, aby w przyszym roku Marsz odby si w naszym miecie. Babie lato i pogodna atmosfera dopisay. Jak bdzie w przyszym roku? Pewnie rwnie udanie. WM

czerwcu radni miejscy nie udzielili absolutoW rium pani burmistrz Teresie Kosmali, a dwa miesice pniej zdecydowali o przeprowadze-

20 GRZECHW TERESY KOSMALI


niu referendum w sprawie jej odwoania. Zdaniem pani burmistrz Rada Miejska zachowaa si w sposb skandaliczny i kierowaa si jedynie pobudkami politycznymi. Dla odmiany druga strona wylicza dug list zarzutw, ktre dyskwalifikuj obecnego wodarza miasta. Jak zwykle w takich przypadkach trudno o racjonaln dyskusj. Zamiast niej sycha jedynie nieprzerwany cig oskare pod adresem radnych. Jeli wierzy Echu Czeladzi, to pani burmistrz jest ofiar spisku i brutalnej nagonki. Oczywicie sami radni nie mog liczy na zaprezentowanie swojego zdania na amach samorzdowego miesicznika. Tymczasem atmosfera wrogoci gstnieje i nie ma ju szans na jakiekolwiek porozumienie. O co zatem chodzi Radzie Miejskiej i dlaczego uwaa, e dalsze kierowanie miastem przez Teres Kosmal nie jest moliwe? Oto stanowisko czeladzkich radnych przygotowane i wyraone drog gosowania przez Komisj Rewizyjn w skadzie: Sylwester Iwanowski (przewodniczcy), Krystian Dbrowski, Ireneusz Gawroski, Mirosaw Kdzierski, Teresa Kocot, Kamil Kowalik i Janina Wciso, a nastpnie przyjte w penym skadzie Rady Miejskiej. alizacj zobowiza gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Okazao si jednak, e cznie na cele mieszkaniowe wydatkowano zaledwie 4.216.867 z, czyli tylko 64,5% za kwot 2.324.774 z przeznaczono na inne cele niezwizane z gospodark mieszkaniow. Za tak znaczc kwot mona byo wyremontowa wszystkie miejskie dachy. Jednak tego nie zrobiono, a pienidze poszy nie wiadomo gdzie. Jest to niedopuszczalne w szczeglnoci, gdy wemie si pod uwag niedawn akcj propagandow, kiedy sugerowano, e to Rada Miejska w Czeladzi zabiera pienidze na utrzymanie mieszka komunalnych. Teraz wyszo na jaw, e to pani burmistrz traktuje czynsze jako now form pozyskiwania rodkw do budetu, czyli de facto, podatku..

roku uregulowano je w wysokoci 2.032.117 z, tj. zaledwie na poziomie 55,7%. Kwota 1.614.636 z zostaa nieuregulowana i stanowia zalego przeterminowan. Mona j te traktowa jako kredyt zacignity przez gmin u wacicieli Grzech nr 2: Niewykonanie planu docho- mieszka. Kredyt, na ktry Rada Miejska nie wydw ze sprzeday. raaa zgody i ktry zosta zacignity poza reguW budecie roku 2012 zaplanowano dochd lacjami prawa finansw publicznych. ze sprzeday mienia w wysokoci 10.521.446 Grzech nr 6: Zobowizania gminy woz. Dochody te wykonano w wysokoci zaledwie: bec wykonawcy Gospodarczej Bramy 2.272.759 z, czyli na poziomie: 21,6%. Radni lska. Na koniec 2012r. warto robt zafakturowaodrzucili tumaczenia pani burmistrz, gdy zarwno podczas trwania procedury uchwalania nych i niezapaconych z tytuu robt prowabudetu jak i przy okazji omawiania wykonania dzonych na zadaniu Gospodarcza Brama lska budetu za pierwsze procze 2012r. zwraca- wyniosa 970.655 z. Zobowizanie nie zostao li uwag na nierealno zapisw planu m.in. w uregulowane w terminie. Wykonawca dokona przelewu wierzytelnoci na rzecz ING Bank lski. tym zakresie. Grzech nr 3: Niewykonanie planu inwesty- Ustalony te zosta nowy termin wymagalnoci cji. na dzie 31.12.2012r. Niestety, nowy termin nie Plan wydatkw majtkowych zakada osi- mg zosta dotrzymany i z tego powodu pani gniecie poziomu 14.508.516 z. Wykonany zo- burmistrz wystpia o jego prolongat na dzie sta w wysokoci 4.624.487 z, czyli w 37,9%. To 31.01.2013r. Ostateczne rozliczenie zobowizanajgorszy poziom w caej historii samorzdu. Z nia dokonane zostao ju w kolejnym terminie pewnoci na ten fatalny wynik mia wpyw niski 20.02.2013r. Burmistrz Miasta zacigna tym oglny poziom dochodw, ale nie tylko. Doda sposobem kredyt kupiecki bez akceptacji Rady tu naley indolencj pani burmistrz i podlegych Miejskiej i poza przepisami ustawy o finansach jej sub. Szczeglnie dotyczy to zadania Ada- publicznych, a zobowizanie roku 2012 ureguloptacja i przebudowa Galerii Sztuki Wspczesnej waa ze rodkw budetu roku 2013. Elektrownia, gdzie popeniono powane bdy Grzech nr 7: Zobowizania gminy woorganizacyjne skutkujce opnieniem rozpo- bec Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych. czcia realizacji zadania. Grzech nr 4: Przeznaczenie rodkw po- W toku kontroli Regionalnej Izby Obrachunkochodzcych z wpyww czynszowych wej okazao si, e pani burmistrz dokonaa przena cele inne ni mieszkaniowe. lewu rodkw z Zakadowego Funduszu wiadW roku ubiegym dochody z tytuu opat czyn- cze Socjalnych na rachunek bankowy budetu szowych wyniosy 6.541.640 z. Kwota ta miaa miasta w kwocie 407.690 z. rodki te zwrcono zabezpieczy w caoci potrzeby zwizane z re- w terminie 32 dni. Tym samym pani burmistrz wysokoci: 18.266.607 z. Sytuacja ta zachwiaa stabilnoci gminnych finansw i bdzie skutkowa negatywnie w przyszych latach. Nawiasem mwic byo to najgorsze wykonanie budetu w ostatnich dwudziestu latach.

Grzech nr 1: Niskie wykonanie planu dochodw i wydatkw. Grzech nr 5: ZobowiBudet po stronie dochodw wykonany zo- zania gminy wobec wsplnot mieszka- dopucia si zaboru pienidzy, ktre naleay do sta zaledwie w wysokoci: 88.018.849 z, czyli niowych i Zakadu Budynkw Komu- pracownikw Urzdu Miasta Czelad i ktrymi nie miaa prawa w taki sposb dysponowa. 85,8% planu. Kwotowo oznacza to, e nie wy- nalnych. W roku 2012 Czeladzkie Towarzystwo Budow- Grzech nr 8: Zobowizania gminy wokonano dochodw w wysokoci a: 14.575.272 z. Poskutkowao to ograniczeniem wydatkw nictwa Spoecznego w imieniu zarzdzanych bec Zakadu Inynierii Komunalnej z do poziomu: 82.159.127 z, czyli 81,81% pla- wsplnot mieszkaniowych wystawio gminie ra- tytuu dopat do taryf za dostaw wody nu. Oznacza to, e nie wykonano wydatkw w chunki za czn kwot 3.646.753 z. Do koca i odbir ciekw.

Podobnie, jak w przypadku ZBK i CTBS, gmina nie realizowaa swoich zobowiza wobec Zakadu Inynierii Komunalnej. Znalazo to odbicie w Protokle Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Zobowizania te na koniec roku 2012 signy kwoty 159.263 z. W trakcie roku sigay one znacznie wikszych kwot. Majc na uwadze wczeniejsze spostrzeenia dotyczce podobnego procederu wobec drugiej gminnej spki i zakadu budetowego oraz Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych naley stwierdzi, e wiadczy to o dziaaniu wrcz z premedytacj. Pani burmistrz znalaza sposb na bezkosztowe kredytowanie wydatkw budetu gminy poprzez stale utrzymywane i zwikszanie zobowiza wobec jednostek od siebie zalenych. Proceder ten jest kontynuowany rwnie w roku biecym.

Zgromadzenie KZK GOP pod koniec 2012r. podjo uchwa o dopatach pokrywajcych niedobr budetowy. Zgodnie ze Statutem zobowizanie to, w wysokoci 308.552 z, powinno zosta uiszczone do koca roku budetowego. Pani burmistrz nie podja jednak jakichkolwiek dziaa w tym kierunku i dokonaa zapaty dopiero w styczniu 2013r. Tym samym uregulowaa zobowizanie roku 2012 z budetu roku 2013. W sprawozdaniu z wykonania budetu zobowizanie to nie zostao ujte i tym samym zatajone przed Rad Miejsk. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wykazaa, e w grudniu 2012r. przeprowadzono konkursy na stanowiska dyrekto-

Grzech nr 9: Zobowizania gminy wobec Komunalnego Zwizku Komunikacyjnego GOP.

Grzech nr 10: Nieterminowe przekazywanie rodkw na pensje nauczycieli.

Jeli chcesz inwestycji i remontw - id na referendum i zagosuj na TAK! Jeli akceptujesz obecny zastj i brak pomysw - id i zagosuj na NIE

8 GRUDNIA MASZ SZ ANS NAPR AWI SWOJE MIASTO

rw: Miejskiego Zespou Szk, Szkoy Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Publicznego nr 10. Konkursy te rozstrzygnite zostay 18 grudnia 2012r. Jednake, Burmistrz Miasta, stosowne umowy z dyrektorami podpisaa dopiero 3 stycznia 2013r. Take w tym dniu wydano im stosowne penomocnictwa. Spowodowao to opnienie w wypacie wynagrodze nauczycielskich o dwa dni. Stanowi to naruszenie dyscypliny finansw publicznych oraz ustawy Karta Nauczyciela. Ewidentne zaniedbanie roku 2012 rzutowa bdzie na wykonanie budetu 2013. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach obja rwnie przestrzeganie ustawy Karta Nauczyciela dotyczcego tworzenia specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli. W Czeladzi odpis na ten fundusz wynosi 1,1% planowanych rocznych wynagrodze osobowych nauczycieli i przeznaczony jest na Nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli oraz dyrektorw szk i placwek owiatowych za ich osignicia dydaktyczno-wychowawcze. W 2012 roku zaplanowano czn warto nagrd na kwot 134.203 z. Pomimo zgoszenia dziesiciu kandydatur do nagrd, nikt z nominowanych nauczycieli jej nie otrzyma. Tym samym oznacza to, e pani burmistrz przeznaczya rodki na nagrody na inne cele.

Galerii Sztuki Wspczesnej Elektrownia. Zaliczka zostaa przelana na rachunek Urzdu Miasta w wysokoci 2.218.868 z. Na skutek bdw i sabego przygotowania organizacyjnego wykorzystano jedynie kwot 721.081 z., za pozosta cz w wysokoci 1.497.787 z. zwrcono ju w roku 2013. Tym sposobem pani burmistrz zawyya dochody budetu miasta roku 2012 o wyej wymienion kwot i odpowiednio zaniya wykonanie roku 2013. Ponadto narazia budet miasta na potencjalne kary finansowe zwizane z ewentualnymi odsetkami od nienalenie przelaGrzech nr 11: Zaniechanie wypacenia nej kwoty.

nagrd dla nauczycieli.

w sprawie wykorzystania samochodw subowych Komisja Rewizyjna stwierdzia, e dla pojazdw subowych marki Peugeot 406 oraz VW Passat powinny by prowadzone karty drogowe. Brak prowadzenia kart drogowych wyklucza moliwo sprawdzenia prawidowego wykorzystania pojazdw subowych. Komisja stwierdzia nierzetelno w zakresie wykorzystywania samochodw subowych. Wtpliwoci te budzia umowa na uytkowanie samochodu. Umowa ta zostaa zawarta wadliwie i nie zostaa nigdzie zarejestrowana. Budzi to uzasadnione wtpliwoci, co do rzetelnoci danych tam zawartych, a przede Grzech nr 16: Niewykonanie uchway wszystkim jej daty.

zostay na ten cel rodki na dotacj w wysokoci: 320 000 z. Zgodnie z ustaw o finansach publicznych organ wykonawczy winien zawrze stosown umow z dotowanym. Burmistrz Teresa Kosmala nie zawara stosownej umowy. Komisja Rewizyjna stwierdzia nierzetelno w jej postpowaniu, jako organu wykonawczego w zakresie przygotowania i sporzdzenia umowy z OSP oraz wiadome unikanie obowizku realizacji uchway Rady Miejskiej. Pani burmistrz nie podja jakichkolwiek krokw w celu realizacji wspomnianej uchway i tym samym narazia na Grzech nr 12: Nieterminowa zapata realne straty OSP, a przez to spoeczno gminn. skadek ZUS. Przez swoj niefrasobliwo i zaniechanie dziaa W okresie od lipca 2012r. do koca roku bude- doprowadzia do zmniejszenia bezpieczestwa towego nieterminowo regulowano zobowiza- mieszkacw Czeladzi. nia z tytuu skadek na ubezpieczenie spoeczne Grzech nr 17: Uzbrojenie prywatnych od wynagrodze pracownikw Urzdu Miasta. dziaek budowlanych wbrew uchwale Powysze skutkowao zapat odsetek na czn Rady Miejskiej. kwot: 1.142 z. Stanowi to pogwacenie ustawy 29 marca 2012r. Rada Miejska przyja Plan rozo systemie ubezpiecze spoecznych oraz naru- woju i modernizacji urzdze wodocigowych szenie dyscypliny finansw publicznych. i urzdze kanalizacyjnych na lata 2012-2013. Grzech nr 13: Nieterminowe regulowa- Skrelia przy tym zadanie inwestycyjne dotycznie zobowiza. ce budowy wodocigu w rejonie ul. Pustej i 3.Szyb Podczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunko- wartoci 700.000 z netto w czci dotyczcej wej w Katowicach stwierdzono, e w roku 2012 przebiegu wodocigu w terenie prywatnym wraz Urzd Miasta nieterminowo regulowa zobowi- z budow przyczy do nowopowstaych dziaek zania, czyli niezgodnie ustaw o finansach pu- budowlanych. Pani burmistrz, penica obowizblicznych. Opnienie w patnociach wahao si ki Zgromadzenia Wsplnikw ZIK, pomimo takiej od 3 do 80 dni. Kontrola wykazaa nietermino- uchway radnych, zaaprobowaa realizacj zadawo patnoci w przypadku szeciu faktur. nia wbrew ewidentnemu interesowi publiczneGrzech nr 14: Zlecenie nowej dokumen- mu. Nie do tego. To wanie wykrelona cz tacji na realizacj Galerii Sztuki Wsp- zadania zostaa zrealizowana. Z pomoc pieniczesnej Elektrownia na podstawie dzy publicznych pani burmistrz dopucia do rezmanipulowanej opinii. alizacji zadania i podwyszenia wartoci dziaek W poprzedniej kadencji samorzdu wykonana prywatnych. Naley te doda, e zaniechaa te zostaa dokumentacja architektoniczno-budow- wobec waciciela tych dziaek naliczenia opat lana na realizacj projektu Adaptacja i przebu- adiacenckich z tytuu wczeniejszego podziau dowa budynku Galerii Sztuki Wspczesnej Elek- nieruchomoci i wydzielenia dziaek budowlatrownia w Czeladzi. Dokumentacja ta zostaa nych. zatwierdzona pod wzgldem zgodnoci z zasa- Grzech nr 18: Obcienie budetu miadami sztuki budowlanej, a inwestycja uzyskaa sta kosztami odszkodowa z tytuu pozwolenie na budow. Warto dokumentacji bezpodstawnego rozwizania stosunokrelona zostaa na kwot okoo 380.000 z. W ku pracy. 2012 roku z niewiadomych przyczyn, na podstaW roku 2012 Burmistrz Miasta wypowiedziawie zmanipulowanej opinii biegego dokumen- a umow o prac lub dokonaa wypowiedzetacja zostaa uznana za nie nadajc si do reali- nia zmieniajcego kilku osobom. We wszystkich zacji. Spowodowao to konieczno wykonania przypadkach Sd Pracy przywrci do pracy nowej. Zmarnowano tym samym znaczn kwot zwolnione osoby i zasdzi zwrot kosztw sdoi opniono realizacj zadania. Zlecajc inwesty- wych. Co prawda pani burmistrz w 2012 roku nie cj wybrano najmniej korzystny wariant - zapro- wypacia jakichkolwiek odszkodowa z powojektuj i zbuduj, w ktrym to pozostawia si wy- du swych nieuzasadnionych decyzji, ale decyzje konawcy znaczc swobod w realizacji zadania, ubiegoroczne bd skutkowa w roku biecym w tym moliwo stosowania dowolnych modyfi- wypat kilkudziesiciu tysicy zotych. kacji technicznych i stosowania zamiennikw. Grzech nr 19: Nagminne wykorzystywaW 2012 roku Burmistrz Miasta wystpia o zaliczk na realizacj zadania Adaptacja i przebudowa

budetowej w zakresie udzielania dota- Grzech nr 20: Ograniczenie dostpu do cji Ochotniczej Stray Poarnej w Czela- informacji i dokumentw finansowych dzi na zakup wozu ganiczego. niezbdnych do sprawowania funkcji W budecie miasta na rok 2012 zaplanowane kontrolnych.
Bardzo niepokojcym wnioskiem pyncym z opiniowania wykonania budetu za rok 2012 byo utrudnianie przez pani burmistrz pracy Komisji Rewizyjnej i innych komisji Rady Miejskiej w Czeladzi. Przykadowo, pomimo podjcia dziaa kontrolnych w sprawie realizacji zadania Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Wspczesnej Elektrownia w Czeladzi, Zespoowi Kontrolnemu Komisji Rewizyjnej odmwiono dostpu do dokumentw. Tym samym naruszono konstytucyjn zasad kontroli spoecznej nad dziaalnoci publiczn. Najbardziej kuriozalnym przykadem unikania kontroli przez pani burmistrz jest interpretowanie zapyta przedstawicieli Komisji Rewizyjnej jako zwykych zapyta w trybie udostpniania informacji publicznej. Nie do, e wyduane s tym sposobem terminy dostpnoci do informacji, to jeszcze da si od czonkw Komisji uiszczania opat za kopiowanie dokumentw. Takie postpowanie Burmistrz Miasta jednoznacznie koliduje z ustawowym obowizkiem sprawowania kontroli nad jej dziaalnoci przez Rad Miejsk. Jest to proceder niedopuszczalny w demokratycznym pastwie prawa.

Grzech nr 15: Zwrot niewykorzystanej czci zaliczki na realizacj GSW.

Okazuje si jednak, e to nieprawda. Jedna trzecia globalnego zaduenia miasta jest owocem tej kadencji. W cigu trzech lat pani burmistrz zwikszya je o niebagateln kwot 15.439.213 z! Nie do tego, coraz czciej zaduenie dotyczy zobowiza biecych. I pomyle, e nie tak dawno kredyty byy zacigane wycznie na zadania inwestycyjne. Teraz, za spraw populistycznej polityki pani burmistrz przejadamy je. Majc na uwadze wykonanie budetu w stosunku do jego planu, a take powysze wnioski Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czeladzi, na podstawie ustawy o samorzdzie gminnym, negatywnie zaopiniowaa sprawozdanie finansowe jednostki samorzdu terytorialnego za rok 2012 oraz wykonanie budetu Miasta Czelad z rok 2012 i zawnioskowaa do Rady Miejskiej o nieudzielanie Burmistrz Miasta Czelad Teresie Kosmali absolutorium za rok 2012. Wniosek ten te zyska pozytywn opini Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nie jest to zatem tak, jak sugeruje pani burmistrz opowiadajc o politycznym podou dziaa Rady Miejskiej. Wniosek o nieudzielanie absolutorium i referendum wynika z gbokiej analizy ekonomicznej dokonanej zarwno przez radnych jak rwnie przez organ nie samochodu subowego dla celw nadzoru finansowego. Wobec szkodliwego dla prywatnych przez Burmistrz Miasta. miasta kontynuowania nierozwanej polityki fiNa podstawie wyjanie pani burmistrz oraz nansowej referendum stao si koniecznoci. informacji zawartych w protokole kontrolnym Krzysztof Majewski

iekawie wyglda te struktura dugu miasta. C Pani burmistrz przyzwyczaia nas do tego, e jest tylko jedna osoba odpowiedzialna za kredyty.

Jeli sprzeciwiasz si marnotrawstwu - id na referendum i zagosuj na TAK! Jeli akceptujesz szastanie publicznymi pienidzmi - id i zagosuj na NIE

8 GRUDNIA MASZ SZ ANS NAPR AWI SWOJE MIASTO

iedy w sierpniu wpyno do Urzdu Miasta pismo Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gminna propaganda natychmiast wrcia do starej piewki, K e to mityczne nieprawidowoci sprzed lat spowodoway zainteresowanie sub. Tymczasem okazao si, e o wiele bardziej ciekawym tematem jawi si sprawa okolicznoci wyrzucenia na mietnik dokumentacji technicznej przebudowy dawnej saturnowskiej elektrowni na galeri sztuki.

CZYLI CZEGO OBAWIAJ SI WADZE CZELADZI

TA J E M N I C E E L E K T R O W N i

Przypomnijmy, e w ubiegej kadencji samorzdu wczesny dyrektor Zakadu Budynkw Komunalnych zleci wykonanie projektu o wartoci 380.000 z. Projekt zosta wykonany w terminie i zatwierdzony przez Wydzia Architektury Starostwa Powiatowego w Bdzinie. Z kolei byy burmistrz zoy wniosek o dofinansowanie realizacji przebudowy do Marszaka Wojewdztwa. Ten, ju pod rzdami Teresy Kosmali, przyzna dofinansowanie w niebagatelnej kwocie ponad dziesiciu milionw z. C z tego, skoro pani burmistrz nie zamierzaa zadania zrealizowa. Presja radnych bya jednak wielka i zapewne z tego powodu postanowiono udowodni, e pani burmistrz bardzo chce, ale nie moe przystpi do dziea, bo

FRAGMENT WYWIADU JAKIEGO UDZIELI REPORTEROWI NOWE J CZELADZI

BIEGY SDOWY JULIAN H.

dokumentacja nie nadaje si do uytku. Zorganizowano naprdce konferencj prasow oraz obwieszczono wiatu tragiczn wie o zmarnowanych pienidzach i rzdzy cigania winowajcw. Jako dowd wrcz przestpczej dziaalnoci byej dyrekcji ZBK pokazano dokument sporzdzony przez biegego sdowego Juliana H., z ktrego miaa wynika niemono wadzy. Mino troch czasu i okazao si, e caa afera wywoana przez Teres Kosmal i jej przyjacik Len Wardeng bya jedynie akcj propagandow. Jak za najlepszych lat komuny rzucano botem w ludzi, ktrzy chcieli co dla naszego miasta zrobi. Rzucali ci, ktrzy dbaj jedynie o swj wasny interes, a sprawy miasta maj w miejscu, o ktrym publicznie si nie mwi. Spraw zaja si te Prokuratura Katowice-Zachd (1Ds.197/12), ale nie wiedzie czemu nie dopatrzya si problemu w zmarnowaniu 380.000 z. Wyjani marnotrawstwo chcieli te radni, ale pani burmistrz dokumenty utajnia i te nic z tego nie wyszo. Teraz spraw bada CBA - poczekamy - zobaczymy. Aby jednak pokaza mechanizmy preparowania dowodw przez lokaln wadz, publikujemy fragment wywiadu naszego reportera z rzeczoznawc i biegym sdowym Julianem H., ktry mia miejsce 11 maja 2012r. Zapewne pozostanie ju tajemnic Temidy, dlaczego nie spotka si on z zainteresowaniem katowickiej Prokuratury, cho sprawa wydaje si oczywista. Adam Woniak

MUREM ZA MUREM

Kontakt w sprawie sprzeday cegieek oraz wszystkich spraw dotyczcych Komitetu pod nr telefonw 606 635 899 oraz 601 310 447. Komitet zbiera rwnie dobrowolne wpaty na rzecz odbudowy muru na konto w Banku Pocztowym: Nr konta: 90 1320 1999 2337 6913 2000 0001 Przewodniczcy Komitetu Jan Powaka

w w w. m u r e m z a m u r e m . p l

NC - Wie pan, jest taka dziwna sprawa. Powstao zamieszanie w sprawie Elektrowni. Czy panu znana bya dokumentacja techniczna? JH - Nie. NC - Nie, acha. A czy widzia pan kosztorys zaczony do tej dokumentacji? JH - Ja panu powiem w ten sposb, e z dwa lub trzy tygodnie temu by u mnie pan Jacek S. Autor tego opracowania. I on dzwoni ebym si przyjrza, ebym to zatwierdzi. I przyjecha tu do mnie. I teraz, pokaza mi na dwch kartkach. Ja nie chciaem tego podpisa. On chcia, ebym ja przybi piecztk, bo ja jestem biegym Sdu Okrgowego w Gliwicach, ebym przybi. Ale ja mwi, panie ja nie mog tego przybi, bo ja tylko na opinie przybijam, jak opracowuj. Prawda? Po prostu nie chciaem ani tego, ani tego. Ale on mi mwi, panie to jest takie wstpne itd. W ten sposb to zostao przeze mnie podpisane. I powiem panu, e ja mam niesmak z tego powodu. Po raz pierwszy daem si tak nabra. NC - Ale prosz mi powiedzie, czy pan widzia kosztorys, ktry by zaczony? JH - Nie powiem panu w tej chwili, chyba nie, chyba nie. Wie pan, ja to traktowaem, e to jest co wstpnego. Czasem to kto mwi tak: to i to trzeba zrobi, to i to trzeba okreli warto - orientacyjn. NC - No, tak, ale wie pan to nie zostao wykorzystane w tym celu, e jak warto okrelono, tylko na podstawie tego wyrzucono z pracy zastpc dyrektora Zakadu Budynkw Komunalnych, wanie na podstawie pana opinii. JH - Prosz pana, to jest wistwo i koniec, tak to ja mog okreli. NC - Natomiast na podstawie pana opinii podano do publicznej wiadomoci, e dokumentacja techniczna nie nadaje si do zrealizowania ju nie mwic o tym, e kosztorys jest zy. JH - Nie, wie pan to jest pan S. zrobi. Nie, to jest wistwo. Ja, prosz pana jestem gotowy sprostowa to wszystko. Powiem panu tak, jestem gotowy przyjecha i sprostowa etc. NC - Ja mam jeszcze takie pytanie, czy byby pan gotowy przyjecha na sesj do Czeladzi i wszystko wyjani? JH - Wie pan, ja mam niesmak. Wie pan, czasami trzeba komu pomc. To miao by okrelenie wartoci orientacyjnej. I ja tak rzuciem okiem. Nie, bo tego, bo mego, na jutro potrzebne, wie pan, tak co tego. On si tu powoa na tak pani. Ona jest naszym szefem - rzeczoznawcw, stowarzyszenia - pani Z., ona jest tu w Gliwicach, jest przewodniczc tego caego. On mwi, nie ma pani Z., ja pana znalazem. Ja pani Z. znam. To jest solidna pani. Wie pan, nawet na Politechnice kosztorysowanie wykada. O i wie pan, jako to wyszo, e mu to podpisaem. Mam niesmak. NC - No, nie dziwi si. JH - Jestem gotowy przyjecha i wyjani. Wie pan, jeli tu skrzywdzono czowieka, to wie pan, ja nie lubi wistw. Ja jestem gotw zrobi wszystko eby to naprawi. NC - Dzikuj panu za rozmow.

Jeli nie tolerujesz krtac twa - id na referendum i zagosuj na TAK! Jeli akceptujesz obud i ignorancj wadzy - id i zagosuj na NIE

8 GRUDNIA MASZ SZ ANS NAPR AWI SWOJE MIASTO

eresa Kosmala idc do wyborw posugiwaa T si bezprzykadn krytyk poprzednika, kamstwem i dug list obietnic. Mijaj wanie trzy

KULTURA I OWIATA

PRZYSZO CZELADZI WEDUG TERESY KOSMALI

a w roku ubiegym media obiega informacja o zamiarze przeksztacenia obiektu w kolejny market. lata od wyborw. Krytyka okazaa si bezpod- No i co z t obietnic? Zmienio stawna, kamstwa powoli wychodz na wiato si natomiast w Trafficu na Piadzienne, a obietnice No wanie, co z obietni- skach. Ju na wstpie lokal i tocami? Czy s realizowane? Zastanwmy si tym warzyszcy mu skate-park zostay

PROROCTWA BISKUPA KRASICKIEGO DLA CZELADZI


Kiedy w by ministrem i rzdzi rozsdnie, Szy prawda rzeczy z wolna, ale szy porzdnie. Jednostajnoc na koniec monarch znudzia, Da miejsce wou, mapie, lew, bo go bawia. Dwr by kontent, kontenci poddani z pocztku; Ustaa wkrtce radoc; nie byo porzdku. Pan si mia , mia minister, paka lud ubogi. Kiedy wic coraz wiksze nastaway trwogi, Zrzucono z miejsca map; eby zemu radzi , Wzito lisa: ten pana i poddanych zdradzi . Nie osiedzia si zdrajca, i ten , ktry bawi : Znowu w by ministrem i wszystko naprawi .

razem nad kultur i owiat. Jeli wierzy przedwyborczym zapowiedziom, to Czelad miaa sta si kulturalnym imperium. Sztandarowym zadaniem miao by utworzenie Miejskiego Domu Kultury, a cilej mwic a dwch. Pierwszy mia zosta zlokalizowany w dawnym kinie Uciecha, drugi - w Trafficu na Piaskach. Co do kina Uciecha, to jego waciciel (a zarazem sponsor kampanii wyborczej) nie kiwn nawet palcem, aby cokolwiek zmieni. I pomyle, e tyle mia do powiedzenia na amach Przyszoci Czeladzi: o swym zotym sercu i czystych intencjach, o zoliwym byym burmistrzu, o braku dojazdu i ambitnych wizjach,

zamknite na cztery spusty. O domu kultury nikt ju nie mwi, za to systematycznie pogarszajcy si stan techniczny obiektu gwarantuje, e koszty ewentualnego remontu stale rosn. Nie do, e pani burmistrz nie realizuje zapowiadanych inwestycji, to na dodatek wsppraca ze spdzielczym Odeonem sprowadzona zostaa do bezruchu. W toku kampanii wyborczej totalnej krytyce poddano Echo Czeladzi. Std narodzi si postulat stworzenia niezalenych mediw miejskich. W tym przypadku prym wiody osoby zwizane z drug Teres. Zostay roztoczone wizje niemal idealnego wiata mediw, gdzie

kady obywatel mgby znale miejsce nie tylko do czytania ale i do pisania. I co nam z tego wyszo? Dzisiejsze Echo pluje jadem niczym kobra. To ju nie jest tuba propagandowa wadzy, to prawdziwa bro masowego raenia. Kto ma inne zdanie ni wadza, tego w eb. Mieszanie z botem opozycji to dzi specjalno samorzdowego Echa. Czelad miaa te by centrum sportowym na miar XXI stulecia. Sztandarowym zadaniem byo utworzenie Parku Rozrywki i Kultury z basenem i lodowiskiem dla wszystkich. Jego lokalizacj przewidziano na Grabku. Wizja bya imponujca i robia wraenie na kadym. Z reszt rozwj bazy nie mia ogranicza si do dawnego rozlewiska Brynicy. Albowiem powsta mia jeden basen w tej kadencji, drugi w nastpnej. Do tego lodowiska w okresie zimowym. Niejako uzupenieniem tego ambitnego planu bya budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1. Nad wszystkim miaa czuwa specjalnie stworzona Rada Sportu, ktra nadzorowaaby te realizacj Programu Rozwoju Sportu w Czeladzi. Jest si z czego umia, prawda? Prawdziwe apogeum niekompetencji i hipokryzji. Nie do, e niczego nie zbudowano, ba nawet nie wspomniano o jakichkolwiek zamiarach. Programu nie przygotowano, bo niby kto miaby to zrobi, a o Radzie Sportu lepiej nie wspomina. Jednym sowem nawet najprostsze rzeczy byy dla burmistrz Teresy Kosmali i jej dworu nieosigalne. O edukacji w programie byo ju znacznie mniej. Zapowiadano jedynie nowe miejsca w obkach i przedszkolach. I cho mwiono mniej, to i tak niczego nie zrobiono. Czym zatem zajmowaa si przez trzy lata druga Teresa? Chyba trzeba przeprowadzi jakie specjalne ledztwo, bo po owocach wyglda to marnie. Reasumujc, wniosek nasuwa si sam. Pani Teresa Kosmala nie realizuje swego programu wyborczego. Co wicej, pani Burmistrz nie zrobia dotd niczego, aby to zmieni. Dlaczego? Bo Teresa Kosmala idc do wyborw posugiwaa si bezprzykadn krytyk poprzednika, kamstwem i dug list obietnic. Adam Woniak

Jeli pragniesz zmieni Czelad - id na referendum i zagosuj na TAK! Jeli akceptujesz dziaalno wadzy - id i zagosuj na NIE

8 GRUDNIA MASZ SZ ANS NAPR AWI SWOJE MIASTO

S TA R E P I A S K I - D Z I E L N I C A F R A N C U S K A

stuleciu kryzys polskich miast i samej Rzeczpospolitej. Proces dotyczy caej Europy, ale Polska odczua go najdotkliwiej. Jego najbardziej spektakularnym efektem by burzliwy przeom stuleci. Kongres wiedeski z 1815 roku powoli stabilizowa sytuacj na kontynencie, ale w Polsce w dalszym cigu dochodzio do powsta i buntw narodowych. Wiodca prym szlachta, bdca te gwnym producentem zboa, tracia sw pozycj i uboaa. Wraz z ni cae spoeczestwo. Nadziej na lepsze jutro sta si kapitalizm i jego sia sprawcza - przemys. Krtki okres spokoju pokongresowego uwolni siy drzemice w polskich elitach. Wzorem pastw Zachodniej Europy postawiono na industrializacj. Symbolem nowego porzdku staa si d i Zagbie Dbrowskie. Czelad, cho dobrze pooona, pozostaa nieco z boku gwnego nurtu. Gdy we wsi Dbrowa uruchomiano najwiksz hut wczesnego Imperium Rosyjskiego, grd nad Brynic trwa przy swoich lokacyjnych przywilejach. Dopiero w roku 1860 trzynastu czeladzkich mieszczan postanowio to zmieni. Skrzyknli si i zaoyli spk, ktra na piaszczystych peryferiach miasta rozpocza poszukiwanie wgla. Taki by pocztek pniejszej kopalni Czelad i caej dzielnicy. W roku 1885 kopalni przejli przemysowcy francuscy. Zaowocowao to napywem kapitau, a w konsekwencji inwestycjami na miar wczeniej nie spotykan. Zmienia si nie tylko kopalnia, ale i cae jej otoczenie. Francuzi dziaali planowo i systematycznie tworzc samowystarczaln koloni przemysow. Niewielkie osiedla zlepione w jedn cao wraz z kompleksow infrastruktur i wszechobecn zieleni wyrniay si spord innych robotniczych kolonii Zagbia. Same Piaski pozostaway w izolacji zarwno od pobliskiego Sosnowca jak i starej Czeladzi. Spowodowao to wytworzenie lokalnej kultury i specyficznych wizi spoecznych. Kolonia bya zadbana i niezalena od otaczajcych je miast i osiedli. Zdominowana przez kopalni, ktra j ywia i nadawaa sens istnienia. Francuzi w swej dziaalnoci nie ograniczali si jedynie do sfery produkcji. Od samego pocztku dyli do integracji z mieszkacami kolonii. Dbali o owiat i kultur. Chtnie uczestniczyli w lokalnym yciu spoecznym. Dbali o korzystne relacje polsko-francuskie. Oprcz wspomnie rodowitych mieszkacw, pozostawili te po sobie bardziej materialne tego dowody. Te dowody to osiedla, realizowane wedug francuskich idei miast-ogrodw. Spord piaskowskiej zabudowy wyrnia si brya preromaskiej bazyliki pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. To niespotykana konstrukcja na ziemiach polskich, za to charakterystyczna dla galijskiego poudnia. witynia jest te sanktuarium francuskiego witego Jana Vianeya, patrona kapanw, spokrewnionego z jednym z dyrektorw dawnej kopalni Czelad. Dzisiejsza czeladzka dzielnica francuska nie jest tak urokliwa, jak w okresie swej wietnoci. Lata zaniedba day o sobie zna. Kiedy wzr nowoczesnoci pozostawaa zapomniana przez lokalnych decydentw. Co prbowano zmieni, ale zawsze kto lub co stawao na przeszkodzie. Niewtpliwie podstawowym problemem s tu stosunki wasnociowe, a cilej mwic dominujca wasno Spki Restrukturyzacji Kopal. Dotyczy to zasobw najstarszych, a zatem tych pofrancuskich. Byy burmistrz Marek Mrozowski podj dziaania zmierzajce do przejcia tego zasobu na rzecz gminy, ale nie udao si. Szkoda, bo mogo to zapocztkowa szeroki program rewitalizacji. O nowe zasoby nie musimy si martwi, bo s one dobrze zarzdzane i wyranie odcinaj si od pierwotnej zabudowy. Nie mniej jednak istnieje pilna potrzeba modernizacji infrastruktury komunalnej i uporzdkowania zieleni. Krzysztof Majewski

tare Piaski, to czeladzka dzielnica nierozerwalnie zwizana z przemysem. Co prawda, o przemyle powoli zapoS minamy, ale pozostae po nim osiedla trwaj. A zaczo si w czasach, kiedy Czelad przeywaa powane kopoty i wrcz zagroony by jej byt. Upadek systemu z dominujc gospodark opart na rolnictwie spowodowa w XVIII

Pani Wiesawa, rodowita piaszczanka Wychowaam si tutaj. To byo bardzo pikne osiedle. Te drzewa na Kociuszki i kostka granitowa, ktr myli pracownicy kopalni przed kadymi witami i te biae domy Nie wiem, czy to moliwe eby Piaski odzyskay swj dawny urok. Brak gospodarza, ktry by to wszystko uporzdkowa i odnowi. Pan Zygmunt, rodowity piaszczanin Szkoda gada. Jak zamknli kopalni, to ju nikt si tym nie interesuje. Poprzedni burmistrz zacz co tam duba, ale ludzie wybrali kobiet z Piaskw, bo myleli, e bdzie lepiej. Bo to

W kilku sowach:

ZAPRASZAMY NA NASZ STRON

niby wszystkie pienidze szy na Czelad. Daj pan spokj, niedugo wszystko si rozpadnie. Nowe domy, to tak, ale te stare Pani Monika, studentka To mogaby by super dzielnica. Cigle si syszy o koloniach grniczych na lsku. My tu mamy moe nawet adniejsz, a zupenie o ni nie dbamy. Szkoda, bo warta jest zachowania.Jest taka rnorodna i zarazem kameralna. Czsto odwiedzam tu moich dziadkw. Lubi tu przychodzi, ale nie zazdroszcz im warunkw zamieszkiwania. Pan Tomasz, mieszkaniec Nowego Miasta To takie inne osiedle ni to, na ktrym mieszkam. Mam wraenie, e tu czas si zatrzyma, albo kto

w w w.nowaczeladz.pl

o tym miejscu zapomnia. Jak patrz na te trzy bloki, a potem na te stare, to nie mog si nadziwi, e si z tym nic nie robi. Jeszcze gorzej przy tych komrkach. Nie rozumiem dlaczego nikt tego nie uprztnie. Pani Anna, mieszkanka Osiedla Dziekana Nie jest dobrze, ale co si zmienio. Koo dawnego Relaksu teren zosta uporzdkowany. Dawniej strach byo tamtdy chodzi. Ten mur przy kociele te ju si nie sypie, ale za nim mieci dalej le. No i ten jeden dom przy Kociuszki i drugi na Sikorskiego, po kopalnianym domu kultury. To troch mao, ale zawsze. Pan Krzysztof, mieszkaniec Sosnowca Wiem, e ludzie si skar na brak kanalizacji i wygd na miar obecnych czasw. Czemu miasto tym si nie zajmuje? Tego nie wiem. W innych miastach jako potrafi. Wiem, e byy jakie plany, ale obecna pani burmistrz ich nie realizuje. Troch to dziwne, bo to ciekawe miejsce. Moe po tym referendum co si zmieni.

PLATFORMA SAMORZDOWA

NOWA CZELAD
ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA:
ISSN 1508-1877 Rejestr Dziennikw i Czasopism pozycja Pr 2475 www.nowaczeladz.pl email: nowaczeladz@gmail.com Redaktor naczelny: Wojciech Makowski Nakad: 8000 egz. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. ul. Baczyskiego 25 A 41-203 Sosnowiec

8 www.czeladz-forum.pl