Vous êtes sur la page 1sur 63

Diagnoza postaw mieszkacw Biaegostoku w zakresie tolerancji

Prof. Jan Poleszczuk, dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, ukasz Kiszkiel, Rafa Mejsak, Andrzej Klimczuk

Agenda
1. Wielokulturowo miasta

2. Bariery w relacjach z obcokrajowcami


3. Postawy Biaostoczan wzgldem grup obcych 4. Partycypacja spoeczna imigrantw

Prezentacja wynikw badania

Diagnoza postaw mieszkacw Biaegostoku w zakresie tolerancji

5. Nastawienie do imigrantw
6. Akceptacja w Biaymstoku poszczeglnych grup

imigrantw
7. Istotno cech imigrantw osiedlajcych si w Biaymstoku 8. Akceptacja zrnicowania 9. Wnioski
niadanie Obywatelskie 11 wrzenia 2013

Metodologia oraz demografia uczestnikw badania


Diagnoza postaw mieszkacw Biaegostoku w zakresie tolerancji

Metodologia i prba
W badaniu posuono si wywiadem telefonicznym, ktry umoliwia szybkie dotarcie do znacznej liczby respondentw, a ponadto zachowuje losowo wybieranych numerw z operatu, dziki czemu wyniki mona przekada na ca badan populacj

Prba Cakowita: N=1001, Biaostoczanie w wieku 15+, reprezentatywna ze wzgldu na pe i wiek. Kwoty w prbie:

Metoda: Badanie ilociowe Technika: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) Lokalizacja: Biaystok Dugo trwania wywiadu ok. 18 minut.

Wielokulturowo miasta
Diagnoza postaw mieszkacw Biaegostoku w zakresie tolerancji

Wnioski - Wielokulturowo miasta


Biaystok

miastem wielokulturowym w opinii wikszoci respondentw (84%). Najrzadziej tak postrzegaj miasto ludzie modzi.
Pozytywne

Wielokulturowo miasta

nastawienie do edukacji (lekcji w szkole) na temat mniejszoci narodowych (77%). Wskaniki zainteresowania innymi kulturami: wizyta w synagodze (np. Tykocin) i meczecie (np. Kruszyniany) niemal poowa respondentw nigdy nie bya w synagodze i meczecie. Najrzadziej pozytywnie odpowiadali najmodsi respondenci i osoby z wyksztaceniem podstawowym i zawodowym.

Podstawowa znajomo wielokulturowej historii miasta oszacowanie procentowego udziau mniejszoci narodowych w populacji mieszkacw Biaegostoku w okresie midzywojennym szacunki s zaniane (rednia 34,5%).

Wielokulturowo miasta
Zdecydowana wikszo mieszkacw (84%) uwaa, e Biaystok jest miastem wielkolulturowym Istotnie rzadziej sdz tak osoby w wieku 15 -24 (67%) oraz w wieku 25-34 (76%) jak rwnie z wyksztaceniem gimnazjalnym (68%)

P5a. Czy obecnie Pan\i zdaniem Biaystok jest miastem wielokulturowym?


Tak PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
78 84

Nie
15

89 21

10

67 76 86 90 94 90 97

31 24 12 8 6 8 3

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze
68

90 33 88 86 87

10

10 13 12

Wielokulturowo miasta
Zdecydowana wikszo mieszkacw (77%) uwaa, e potrzebne s lekcje na temat mniejszoci narodowych reprezentowanych w regionie Rzadziej zgadzaj si z t opini mczyni (69%) oraz osoby z wyksztaceniem gimnazjalnym (65%)

5c. Czy Pan\i zdaniem potrzebne s lekcje na temat reprezentowanych w regionie mniejszoci narodowych?
Tak PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
71 77 74 27 69 77

Nie
21

85 29

14

68 82 81 82

31 16 17 17 21 21

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze
65

74 35 75 77 82

26

23 21 16

Wielokulturowo miasta
Obserwowalna jest dua aprobata Biaostoczan (87%) co do uczestnictwa dzieci w zajciach dotyczcych mniejszoci narodowych. Jedynie osoby najstarsze (75 i wicej) oraz najsabiej wyedukowane s mniej przychylne dla tej inicjatywy: adekwatnie 68% i 58% P5d. Czy wyrazi\a\by Pan \i zgod na udzia swojego dziecka w takich zajciach?
Tak PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
68 87 84 85 24 82 87

Nie
10

90 14

87 90 93

13 7 4 9 11 9

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

58 93 82 85 92

36 3 12 10 6

10

Wielokulturowo miasta
Blisko poowa Biaostoczan (47%) nigdy nie odwiedzia synagogi Grupy ktre istotnie odbiegay od prby cakowitej to osoby w wieku 15 24 (52%) oraz 25-34 (57%) a take charakteryzujce si najniszymi stopniami wyksztacenia: podstawowym (68%), gimnazjalnym (63%) oraz zasadniczym zawodowym (66%). P3. Czy kiedykolwiek odwiedzi\a Pan\i synagog na przykad w Tykocinie?
Tak PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
53 53

Nie
47

54 52

46 48

47 43 55 57 59 62

52 57 45 44 41 38 46

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

29 35 34 50 71

68 63 66 50 29

11

Wielokulturowo miasta
Blisko poowa Biaostoczan (49%) nigdy nie odwiedzia meczetu Grupy ktre istotnie odbiegay od prby cakowitej to osoby w wieku 15 24 (65%) oraz 25-34 (54%) a take charakteryzujce si najniszymi stopniami wyksztacenia: podstawowym (71%), gimnazjalnym (58%) oraz zasadniczym zawodowym (63%). P4. Czy kiedykolwiek odwiedzi\a Pan\i meczet np. w Kruszynianach?
Tak PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
52 51

Nie
49

52 51

48 50

34 45 51 60 59 64

65 54 49 40 41 36 48

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

26 43 37 47 68

71 58 63 52 32

Bariery w relacjach z cudzoziemcami


Diagnoza postaw mieszkacw Biaegostoku w zakresie tolerancji

13

Wnioski Bariery w relacjach z cudzoziemcami

Bariery w relacjach z cudzoziemcami

Najczciej deklarowan cech przeszkadzajc Biaostoczanom w kontaktach z cudzoziemcami jest orientacja seksualna, kolor skry i wyznanie.

Bariery w relacjach z cudzoziemcami


Najbardziej dranic cech jest orientacja seksualna. Kolor skry zosta wskazany przez ponad 40% respondentw.

P10. Na ile si Pan/i zgadza bd nie zgadza z opini, e Biaostoczanom w kontaktach z cudzoziemcami przeszkadza
5-o stopniowa skala:
5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

(2) raczej + (1) zdecydowanie nie

redni wynik:
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

(5) Zdecydowanie tak

(4) raczej + (5) zdecydowanie tak 100


%

Orientacja seksualna Kolor skry Wyznanie Obcy jzyk


38%

26%

3,31

21%

45%

3,00

15%

41%

40%

2,89

12%

37%

41%

2,89

12%

36%

Rnice w kulturze
Narodowo Sposb ubierania

40%

2,87

10%

34%

41%

2,84

10%

32%

46%

2,64

8%

22%

Postawy Biaostoczan wzgldem grup obcych dystans spoeczny


Diagnoza postaw mieszkacw Biaegostoku w zakresie tolerancji

16

Postawy Biaostoczan wzgldem grup obcych

Postawy badano gwnie za pomoc zmodyfikowanej tzw. skali Bogardusa.


W badaniu zastosowano cztery skale: Zamieszkanie w Biaymstoku licznej grupy obcej makrospoeczna sfera publiczna Wsplna praca - mikrospoeczna sfera publiczna Najblisze ssiedztwo - sfera prywatna Wczenie do rodziny przez lub sfera intymna

a.

Postawy Biaostoczan wzgldem grup obcych

b. c. d.

Badano dystans do takich grup jak: Czeczeni, Romowie, czarnoskrzy, muzumanie, geje/ lesbijki, ydzi. Najwikszy dystans widoczny jest wobec: osb o homoseksualnej orientacji, Romw i Czeczenw.

Niech do cudzoziemcw w Biaymstoku


54,4% respondentw odpowiedziao, e Biaostoczanie wedug nich nie s tolerancyjni, a niewiele ponad 40% wyrazio bardziej pozytywne opinie. Modsi respondenci, jak rwnie ci, ktrzy s aktywni zawodowo oraz niewierzcy wyraali czciej opini o nietolerancji mieszkacw Biaegostoku.
Na ile P. zdaniem mieszkacy Biaegostoku s tolerancyjni wobec cudzoziemcw?

17

Niech do cudzoziemcw w Biaymstoku


Respondenci 45+ czciej uwaaj, e niech do cudzoziemcw w Biaymstoku zwikszya si. Modsi respondenci, osoby z wyksztaceniem podstawowym oraz gimnazjalnym oceniaj sytuacj pozytywniej.

P12. Czy uwaa Pan\i e niech do cudzoziemcw w ostatnich latach w Biaymstoku?


4-o stopniowa skala: 4- zmniejszya si 3- jest wci taka sama 2- zwikszya si 1- nie ma niechci

Zmniejszya si
19 36

jest wci taka sama

zwikszya si
35

nie ma niechci
11

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
12

20 17

35 38 32

37 13

25 23 18 36 31 40 18 28 41 38

37

33 34 29 36 39 36 39 16 16 13 11 12

4 6

16 13

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze
17 17 21

26 28 31 37 38

29 28

29 40 35 35 34

16 5 12 11 11

Dyskryminacja na tle rasowym w Biaymstoku


Wikszo Biaostoczan uwaa, e rasizm jest powanym problemem w Biaymstoku. Zdecydowanie czciej uwaaj tak osoby mode. Wyrana jest rwnie rnica pomidzy kobietami a mczyznami.

P13. Na ile Pana\Pani zdaniem powanym problemem w Biaymstoku jest gorsze traktowanie ludzi ze wzgldu na ras to znaczy ze wzgldu na to, e maj inny kolor skry?
Bardzo+raczej powany problem PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
29 38 49 42 46 18 48 44 56 39 48 53

Niezbyt+nie jest to powany problem

W Biaymstoku nie ma dyskryminacji


36 9

58 40

33 11

69 68 35

26 28 8 11 12 13

5 4

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze
47 46 55

61 63 38

19 35

16 3 12

34 43

9 9

Dystanse spoeczne
Odpowiedzi neutralne = odpowiedzi ucieczkowe?; zwikszenie si dystansu w sferze intymnej. Najwikszy oglny dystans do: gejw i lesbijek, Romw i Czeczenw.

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie dobrze 1- zdecydowanie le

P14-17. Jak by si Pan/i czu/a gdyby?


Czeczeni Cyganie
Publiczny mikro

Uredniony wynik
Publiczny makro

Czarnoskrzy

Muzumanie
Prywatny

Geje- lesbijki

ydzi
Intymy

60 55 50 45 40 35 30
50

w Biaymstoku zamieszkaa liczna grupa

Pan/i wsppracownikami byli

Pan/i najbliszymi ssiadami byli

Czonek Pana/Pani najbliszej rodziny polubi

% odpowiedzi JEST MI TO OBOJTNE


Odchylenia od JEST MI TO OBOJTNE

50 47 47 44

Raczej + zdecydowanie dobrze


34 36 26 19 33

Raczej + zdecydowanie dobrze


43 36 28 30 41 31

Raczej + zdecydowanie dobrze


40 33 26 28 23 39

Raczej + zdecydowanie dobrze


31 21 23 17 30

25

25

22

0
10 11 23 31 39 19 26 7 18 23 29 32 9 9 20 32 30 36 9 20 34 50 19

25
25

50
Raczej + zdecydowanie le

Raczej + zdecydowanie le

Raczej + zdecydowanie le

Raczej + zdecydowanie le

Partycypacja spoeczna imigrantw


Diagnoza postaw mieszkacw Biaegostoku w zakresie tolerancji

Wnioski - Partycypacja spoeczna imigrantw

Partycypacja

spoeczna zostaa oznaczona w 5 podstawowych obszarach opieka spoeczna, opieka medyczna, rynek pracy, edukacja i prawa wyborcze.
Partycypacja spoeczna imigrantw

Najmniejszy sprzeciw mieszkacw Biaegostoku odnosi si do wspdzielenia obszaru edukacji. Najwikszy sprzeciw Biaostoczan dotyczy zgodny na udzia imigrantw w wyborach

Mieszkacy stolicy Podlasia nie obawiaj si konkurencji ze strony imigrantw na lokalnym rynku pracy

Badani w wikszoci wyraali zgod na objcie opiek medyczn obecnych na terenie miasta imigrantw

22

Partycypacja spoeczna imigrantw


Mieszkacy Biaegostoku poza obszarem dostpu imigrantw do praw wyborczych ( zwyczajowo zarezerwowanych obywatelom kraju) ze zrozumieniem i aprobat odnosz si do pozostaych obszarw partycypacji spoecznej imigrantw

Uredniony wynik

Opieki spoecznej

Opieki medycznej

Rynku pracy

Praw wyborczych

Edukacji

30 25 20 15

% odpowiedzi JEST MI TO OBOJTNE


ODCHYLENIA OD JEST MI TO OBOJTNE

25 23 18 20

13
10 5 0
Zdecydowanie + raczej tak Zdecydowanie + raczej tak Zdecydowanie + raczej tak Zdecydowanie + raczej tak Zdecydowanie + raczej tak

83

75
55

71

66 41

50 25
0 25 50 75
Zdecydowanie + raczej nie Zdecydowanie + raczej nie Zdecydowanie + raczej nie

18

10

4 13 34

Zdecydowanie + raczej nie

Zdecydowanie + raczej nie

Dostp imigrantw do opieki spoecznej


Kobiety czciej od mczyzn deklaruj zgod na dostp imigrantw do opieki spoecznej Najmniejsze zrozumienie dla dostpu do opieki spoecznej tej grupy wyraaj osoby najstarsze a take osoby z wyksztaceniem zasadniczym zawodowym
P19_1. Czy imigranci spoza UE powinni mie dostp w Biaymstoku do OPIEKI SPOECZNEJ? redni wynik:
Zdecydowanie + raczej tak Jest mi to obojtne Zdecydowanie + raczej nie
18

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

3,0

3,5 3,51

4,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54

55

25

58 50 28

23

17 20

3,58 3,43

53 49 55 63 60 53 45

24 29 27 18 21 29 34

23 22 14 17 16 19 18

3,45 3,39 3,55 3,68 3,63 3,45 3,40

55-64
65-74

75 i wicej
podstawowe gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

55 58 44 53 62 37

26 25

19 15 18

3,65 3,62 3,31 3,49 3,63

24 20

20 16

Dostp imigrantw do opieki medycznej


Najnisze przyzwolenie dla korzystania przez imigrantw z opieki medycznej wyraaj osoby powyej 75 roku ycia a take z wyksztaceniem podstawowym oraz zasadniczym zawodowych

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

P19_1. Czy imigranci spoza UE powinni mie dostp w Biaymstoku do OPIEKI MEDYCZNEJ? redni wynik:
Zdecydowanie + raczej tak Jest mi to obojtne Zdecydowanie + raczej nie
18

3,0

3,5

4,0 3,87

4,5

5,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
52

71

10

74 67 21

16

9 12

3,94 3,80

74 69 73 76 72 68 33

13 21 16 16 16 21

11 10 9 8 11 11 12

3,96 3,89 3,87 3,96 3,90 3,74 3,59

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

65 78 64 69 76

26 15 28 19 13

10 8 8 12 10

3,77 4,10 3,75 3,83 3,94

Dostp imigrantw do rynku pracy


Najwikszymi przeciwnikami dostpu cudzoziemcw spoza UE do rynku pracy s mieszkacy miasta z wyksztaceniem podstawowym oraz osoby w wieku ponad 75 lat

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

P19_1. Czy imigranci spoza UE powinni mie dostp w Biaymstoku do RYNKU PRACY? redni wynik:
Zdecydowanie + raczej tak Jest mi to obojtne Zdecydowanie + raczej nie
20 13

3,0

3,5

4,0 3,71

4,5

5,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
49

66

67 65

18 23

15 12

3,69 3,74

69 65 69 74 65 58 25 20 19

22 24 17 16

9 11 13 10 16 19 24

3,92 3,77 3,69 3,85 3,65 3,48 3,30

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

48 68 63 65 69

26 25 24 20 17

26 5 12 15 13

3,39 3,97 3,63 3,68 3,73

Dostp imigrantw do praw wyborczych


Niewiele ponad 40% mieszkacw miasta uwaa, e imigranci powinni mie w Biaymstoku dostp do praw wyborczych Blisko 40% mieszkacw w wieku powyej 65 roku ycia zdecydowanie nie zgadza si na dostp cudzoziemcw spoza UE do praw wyborczych.
5-o stopniowa skala:
5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

P19_1. Czy imigranci spoza UE powinni mie dostp w Biaymstoku do PRAW WYBORCZYCH? redni wynik:
Zdecydowanie + raczej tak
41

Jest mi to obojtne
23

Zdecydowanie + raczej nie


34

2,0

2,5

3,0 3,09

3,5

4,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej

44 38 23

23

31 36

3,17 2,99

36 45 41 42 43 41 37

35 20 21 24 18 19 22

29 33 35 30 35 39 38

3,11 3,16 3,06 3,19 3,10 2,93 2,91

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

39 39 42 39 45

19 39 27 23 18

39 23 27 37 33

3,03 3,23 3,14 3,01 3,15

Dostp imigrantw do edukacji


Mieszkacy Biaegostoku w zdecydowanej wikszoci podzielaj pogld, i imigranci spoza UE powinni mie dostp do edukacji

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

P19_1. Czy imigranci spoza UE powinni mie dostp w Biaymstoku do EDUKACJI? redni wynik:
Zdecydowanie + raczej tak Jest mi to obojtne
83

Zdecydowanie + raczej nie


13

3,0
4

3,5

4,0

4,5 4,21

5,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
72

84 81

12 13

3 5

4,24 4,18

86 83 84 86 83 81 20

11 13 13 8 12 14

3 4 3 5 5 6 7

4,33 4,22 4,20 4,31 4,20 4,06 3,98

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

74 90 76 83 86

19 8 20 12 10

7 3 4 5 4

3,97 4,38 4,01 4,20 4,29

Nastawienie do imigrantw
Diagnoza postaw mieszkacw Biaegostoku w zakresie tolerancji

Wnioski - Nastawienie do imigrantw

Biaostoczanie zgadzaj si z opini, e reprezentacja wielu kultur suy polskiemu spoeczestwu oraz, e wraz z napywem cudzoziemcw Biaystok staje si lepszym miejscem do ycia (35%).

Nastawienie do imigrantw

Mieszkacy Biaegostoku nie zgadzaj si z opini, e obecno imigrantw w rodowisku lokalnym wpywa na wzrost przestpczoci .

Blisko poowa (47%) respondentw nie boi si, e Polska utraci swoj tosamo jeli przyjmie zbyt wielu imigrantw. 55% ankietowanych nie zgadza si z opini, e imigranci odbieraj prac Polakom

30

Nastawienie do imigrantw
13% mieszkacw z zasady nie ufa cudzoziemcom wygldajcym inaczej ni Polacy 38% ankietowanych raczej lub zdecydowanie nie zgadza si z twierdzeniem, e imigranci s obcieniem do opieki spoecznej.

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

(2) raczej + (1) zdecydowanie si nie zgadzam

redni wynik:
2,0 2,5 3,0 3,5

(5) Zdecydowanie si zgadzam 4,0

(4) raczej + (5) zdecydowanie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100 %

Bardzo dobre dla polskiego spoeczestwa jest, gdy skada si ono z ludzi z rnych kultur Imigranci s obcieniem dla systemu opieki spoecznej w Polsce

8%

3,90

30%

71%

38%

2,98

12%

36%

Biaystok wraz z napywem imigrantw staje si lepszym miejscem do ycia


Boj si e Polska utraci swoj tosamo jeli przyjmie zbyt wielu imigrantw

28%

3,10

12%

35%

47%

2,73

10%

30%

Imigranci odbieraj prac Polakom 55%

2,52

7%

21%

Imigranci zwikszaj przestpczo w Biaymstoku

52%

2,53

5%

20%

Z zasady w Biaymstoku nie ufam cudzoziemcom 57% wygldajcym inaczej ni Polacy

2,36

5%

13%

Nastawienie do imigrantw
71% ankietowanych uwaa, e bardzo dobrym dla polskiego spoeczestwa jest, gdy skada si ono z ludzi rnych kultur.

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie si zgadzam 1- zdecydowanie si nie zgadzam

P20_1. Bardzo dobre dla polskiego spoeczestwa jest, gdy skada si ono z ludzi z rnych kultur redni wynik:
Zdecydowanie + raczej si zgadzam Ani si zgadzam ani si nie zgadzam Zdecydowanie + raczej si nie zgadzam 3,0
21 8

3,5

4,0 3,90

4,5

5,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
58

71

74 67 22

20

6 10

3,96 3,83

65 71 77 72 78 68

20 22 18 22 16 25 30

14 8 4 6 7 7 11

3,71 3,91 3,99 4,01 4,00 3,91 3,62

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

65 64 66 71 76 18

29 18 28 22 17

3,77 3,67

7 8 6

3,76 3,91 4,01

Nastawienie do imigrantw
Najwiksze zagroenie dla utraty tosamoci narodowej Polski na skutek rosncego udziau imigrantw w strukturze spoecznej deklaruj osoby mode w wieku 15-24 lata.(37%)

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie si zgadzam 1- zdecydowanie si nie zgadzam

P20_2. Boj si e Polska utraci swoj tosamo jeli przyjmie zbyt wielu imigrantw redni wynik:
Zdecydowanie + raczej si zgadzam
30

Ani si zgadzam ani si nie zgadzam


22

Zdecydowanie + raczej si nie zgadzam 2,0


47

2,5

3,0 2,73

3,5

4,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
18

28 33

21 22

50 44

2,65 2,82

37 33 26 31 34 30 30 21 17

20 50 55

43

2,95 2,71 2,43

48 46 41 42

2,70 2,82 2,90 2,70

21 28 26

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

16 35 34 31 28

36 25 26 20 22

48 40 41 48 49

2,39 2,90 2,83 2,77 2,65

Nastawienie do imigrantw
35% ankietowanych raczej lub zdecydowanie zgadza si z opini, e poprzez napyw imigrantw Biaystok staje si lepszym miejscem do ycia.

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie si zgadzam 1- zdecydowanie si nie zgadzam

P20_3. Biaystok wraz z napywem imigrantw staje si lepszym miejscem do ycia redni wynik:
Zdecydowanie + raczej si zgadzam
35

Ani si zgadzam ani si nie zgadzam


35

Zdecydowanie + raczej si nie zgadzam 2,5


28

3,0 3,10

3,5

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej

33 37

39 32

26 30

3,11 3,08

29 37 36 42 33 30 26

39 38 38 27 35 32 36

31 23 24 26 30 35 34

2,98 3,19 3,15 3,27 3,07 2,91 2,86

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

29 33 33 35 35 28

42 39 34 34 38

26

3,00 3,05

30 29 25

3,02 3,08 3,14

Nastawienie do imigrantw
Wiksza cz respondentw zdecydowanie lub raczej nie zgadza si z opini, e imigranci odbieraj prac Polakom Czciej obaw przed konkurencj wyraaj osoby z wyksztaceniem zawodowym (29%).
5-o stopniowa skala:
5- zdecydowanie si zgadzam 1- zdecydowanie si nie zgadzam

P20_5. Imigranci odbieraj prac Polakom


Zdecydowanie + raczej si zgadzam Ani si zgadzam ani si nie zgadzam
23

Zdecydowanie + raczej si nie zgadzam 2,0


55

redni wynik:
2,5 2,52 3,0 3,5 4,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej

21

22 20

23 23

53 56

2,57 2,46

20 17 20 22 21 24 33 24 22 20 16

31 58 57 57 62 26 23

48

2,62 2,33 2,49 2,52 2,47

49 40

2,61 2,88

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

19 23 29 25 16 22

26 35 26 20

52 43 43 54 60

2,47 2,75 2,84 2,56 2,38

Nastawienie do imigrantw
38% ankietowanych zdecydowanie lub raczej nie zgadzao si z opini, e imigranci s obcieniem dla systemu opieki spoecznej.

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie si zgadzam 1- zdecydowanie si nie zgadzam

P20_6. Imigranci s obcieniem dla systemu opieki spoecznej w Polsce redni wynik:
Zdecydowanie + raczej si zgadzam
36

Ani si zgadzam ani si nie zgadzam


24

Zdecydowanie + raczej si nie zgadzam 2,0


38

2,5

3,0 2,98

3,5

4,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
29

32 40

26 22

39 36

2,91 3,05

37 26 38 34 39 38 44 19 19

29 43 25 43 41

32

3,14 2,78

34

3,03 2,92 2,96 3,05 3,17

25 24

35 28

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

19 30 38 40 33

26 38 24 21 25

48 30 35 37 41

2,59 3,05 3,06 3,03 2,91

Nastawienie do imigrantw
Wikszo mieszkacw Biaegostoku nie zgadza si z opini, e imigranci zwikszaj przestpczo.

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie si zgadzam 1- zdecydowanie si nie zgadzam

P20_7. Imigranci zwikszaj przestpczo w Biaymstoku


Zdecydowanie + raczej si zgadzam Ani si zgadzam ani si nie zgadzam
24

Zdecydowanie + raczej si nie zgadzam 2,0


52

redni wynik:
2,5 2,53 3,0 3,5 4,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej

20

15 25

24 24

57 45

2,40 2,69

34 17 14 17 17 24 17 26 27 18 22 20 30

26 54 53 60 55 53 43

38

2,91 2,40 2,48 2,41 2,50 2,54 2,57

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze
13

26 33 21 21 26

19 25 26 23

48 38 47 53 55

2,62 2,82 2,64 2,53 2,41

Akceptacja w Biaymstoku poszczeglnych grup imigrantw


Diagnoza postaw mieszkacw Biaegostoku w zakresie tolerancji

Wnioski - Akceptacja imigrantw

Respondenci

Akceptacja imigrantw

w wikszoci (75%) akceptuj obecno w miecie migrantw przymusowych , zarwno tych ktrzy opucili kraj pobytu lub zamieszkania z powodu wojny domowej a take przeladowania ze wzgldu na pogldy polityczne

Ponad 60% badanych zgadza si na obecno w Polsce imigrantw ekonomicznych

Co piaty ankietowany biaostoczanin nie zgadza si na osiedlanie w miecie imigrantw o wyznania muzumaskiego.

39

Akceptacja obecnoci poszczeglnych grup imigrantw


Wiksz tolerancj dla obecnoci imigrantw w miecie Biaostoczanie wykazuj wzgldem osb poszukujcych ochrony na skutek negatywnej dziaalnoci drugiego czowieka (grupy osb). Ekonomiczne przesanki migracji spotykaj si z niemal o poow nisz akceptacj.

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

(2) raczej + (1) zdecydowanie si nie zgadzam


3,0

redni wynik:
3,5 4,0 4,5

(5) Zdecydowanie si zgadzam 5,0

(4) raczej + (5) zdecydowanie


100 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

imigranci uciekajcy przed wojn domow

7%

4,10

45%

75%

imigranci przeladowani we wasnym kraju za pogldy polityczne

8%

4,06

41%

75%

imigranci chccy podj prac, aby wspomc finansowo rodzin

15%

3,75

31%

65%

imigranci ktrzy szukaj lepszego miejsce do ycia

14%

3,73

30%

62%

imigranci o odmiennym wyznaniu np. muzumanie

20%

3,56

29%

57%

Akceptacja obecnoci poszczeglnych grup imigrantw


Prawo legalnego pobytu w Biaymstoku osb uciekajcych przed wojn domow respektuje 75% spoecznoci lokalnej biorcej udzia w badaniu. Wysokie wskaniki postawy tolerancyjnej pozostaj zachowane w rozbiciu na poszczeglnych cechy respondentw
5-o stopniowa skala:
5- zdecydowanie si zgadzam 1- zdecydowanie si nie zgadzam

P9_1. Imigranci uciekajcy przed wojn domow


Zdecydowanie + raczej si zgadzam Ani si zgadzam ani si nie zgadzam
75

Zdecydowanie + raczej si nie zgadzam 3,0


17 7

redni wynik:
3,5 4,0 4,10 4,5 5,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej

77 74

17 17

6 9

4,13 4,06

73 72 77 84 75 73 71

17 19 14 13 20 21 19

11 10 6 3 5 6 10

4,03 4,04 4,08 4,28 4,13 4,12 3,98

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

74 78 72 73 81

19 15 25 17 14

7 8 4 10 5

4,16 4,28 4,01 4,02 4,23

Akceptacja obecnoci poszczeglnych grup imigrantw


Wysokie wskaniki postawy tolerancyjnej pozostaj zachowane w rozbiciu na poszczeglnych cechy respondentw

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie si zgadzam 1- zdecydowanie si nie zgadzam

P9_1. Imigranci przeladowani we wasnym kraju za pogldy polityczne redni wynik:


Zdecydowanie + raczej si zgadzam Ani si zgadzam ani si nie zgadzam Zdecydowanie + raczej si nie zgadzam 3,0
15 16 8 8

3,5

4,0 4,06

4,5

5,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
55 64

75 74

4,04
74 76 77 78 73 77 17 16 11 20 17 13 14 5 6 9 7 10 10 13

4,08

4,08 4,09 4,03 4,19 3,98 4,04

16 87

23 8 23 13 16 13 17 8 6 10 14 5 3

3,90

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

64 74 80 73 81

3,62 4,42 3,77 4,02 4,18

Akceptacja obecnoci poszczeglnych grup imigrantw


Najwiksze zrozumienie dla imigrantw ekonomicznych deklaruj z wyksztaceniem gimnazjalnym oraz osoby z wyksztaceniem wyszym
5-o stopniowa skala:
5- zdecydowanie si zgadzam 1- zdecydowanie si nie zgadzam

P9_3. Imigranci chccy podj prac, aby wspomc finansowo rodzin redni wynik:
Zdecydowanie + raczej si zgadzam Ani si zgadzam ani si nie zgadzam Zdecydowanie + raczej si nie zgadzam 3,0
20 15

3,5

4,0 3,75

4,5

5,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej

65

65 65

19 21

16 14

3,74 3,77

67 67 64 64 64 65 60 17

21 22 22 20 15 16

12 10 13 16 21 19 22

3,84 3,88 3,82 3,70 3,65 3,64 3,55

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

68 78 63 61 68

13 15 18 21 19

19 8 18 18 13

3,84 4,15 3,65 3,64 3,82

Akceptacja obecnoci poszczeglnych grup imigrantw


Najnisz akceptacj dla obecnoci imigrantw szukajcych lepszego ycia deklaruj najstarsi mieszkacy miasta oraz osoby z wyksztaceniem podstawowym.

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie si zgadzam 1- zdecydowanie si nie zgadzam

P9_4. Imigranci ktrzy szukaj lepszego miejsce do ycia


Zdecydowanie + raczej si zgadzam Ani si zgadzam ani si nie zgadzam Zdecydowanie + raczej si nie zgadzam 3,0
24 14

redni wynik:
3,5 4,0 3,73 4,5 5,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
44

62

64 58 26

22

12 15

3,76 3,69

62 70 59 64 59 60 32 18 23 26

32 21

6 8 12 15 22 15 21

3,84 3,94 3,79 3,73 3,52 3,66 3,32

19

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

52 68 60 60 62

29 28 21 24 23

16 5 18 15 13

3,57 4,10 3,64 3,67 3,73

Akceptacja obecnoci poszczeglnych grup imigrantw


W podziale ankietowanych ze wzgldu na wiek, najmniejsza przychylno dla obecnoci muzumanw w Biaymstoku rysuje si w grupie 15-24 lata oraz 75 i wicej. Biorc pod uwag wyksztacenie respondentw, najnisze rednie wyniki dla akceptacji obecnoci muzumanw w Biaymstoku towarzysz osobom z wyksztaceniem podstawowym oraz zasadniczym zawodowym.
5-o stopniowa skala:
5- zdecydowanie si zgadzam 1- zdecydowanie si nie zgadzam

P9_5. Imigranci odmiennym wyznaniu np. muzumanie


Zdecydowanie + raczej si zgadzam Ani si zgadzam ani si nie zgadzam
23

Zdecydowanie + raczej si nie zgadzam 3,0


20

redni wynik:
3,5 3,56 4,0 4,5 5,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej

57

61 53 26

20

19 21

3,64 3,48

45 58 59 69 58 54 48

32 21 26 16 21 21 21

23 21 13 15 20 25 30

3,34 3,59 3,71 3,85 3,53 3,39 3,29

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

48 55 52 56 63

32 28 24 22 20

19 18 24 22 16

3,42 3,58 3,39 3,52 3,71

Akceptacja obecnoci poszczeglnych grup imigrantw


Wielodzietno rodzin imigranckich niekorzystnie wpywa na przychylno postrzegania ich obecnoci w Biaymstoku Najwiksze obiekcje wzgldem rodzin z dua iloci dzieci akcentuj osoby w wieku 15-24 lata.
5-o stopniowa skala:
5- zdecydowanie si zgadzam 1- zdecydowanie si nie zgadzam

P9_6. Imigranci z du iloci dzieci


Zdecydowanie + raczej si zgadzam Ani si zgadzam ani si nie zgadzam
24

Zdecydowanie + raczej si nie zgadzam 3,0


20

redni wynik:
3,5 3,54 4,0 4,5 5,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej

55

58 51 24

24

18 23

3,62 3,45

39 59 58 64 51 55 53

32 21 26 20 23 20 24

29 19 13 14 23 25 24

3,18 3,65 3,69 3,82 3,44 3,39 3,42

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze
50 52 53

65 33 24 25

13

23 18 23 21

3,68 3,55 3,39 3,48 3,67

59

22

17

Istotno cech imigrantw osiedlajcych si w Biaymstoku


Diagnoza postaw mieszkacw Biaegostoku w zakresie tolerancji 47

Istotno cech imigrantw osiedlajcych si w Biaymstoku


Wrd mieszkacw Biaegostoku kreuje si utylitarna postawa odnonie istotnoci podanych cech imigrantw wspzamieszkujcych miasto.

4-o stopniowa skala:


4- bardzo wane 1- w ogle nie wane

P21. Jak Pana/Pani zdaniem wane jest dla Biaostoczan, aby osiedlajcy si w miecie imigranci : (2) raczej + (3) raczej + (4) bardzo redni wynik: (1) w ogle nie wane (4) bardzo wane wane
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100 %

Posiadali kwalifikacje zawodowe potrzebne w Polsce

22%

3,06

36%

77%

Posiadali wasny majtek

47%

2,51

19%

52%

Wychowani w tradycji chrzecijaskiej

58%

2,27

12%

40%

Biaego koloru skry 73%

2,07

10%

26%

48

Istotno cech imigrantw osiedlajcych si w Biaymstoku


77% respondentw deklaruje wano dopasowania podanych wzgldem potrzeb rynku pracy kwalifikacji zawodowych imigrantw. Im wysze wyksztacenie ankietowanych tym istno tej cechy wiksza.
P21_4. Jak Pana/Pani zdaniem wane jest dla Biaostoczan, aby osiedlajcy si w miecie imigranci : posiadali kwalifikacje zawodowe potrzebne w Polsce redni wynik: 4-o stopniowa skala:
4- bardzo wane 1- w ogle nie wane

Bardzo + raczej wane

raczej + w ogle nie wane


22

2,0

2,5

3,0 3,06

3,5

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej

77

78 75

21 24

3,07 3,04

70 74 77 77 83 83 76

29 26 22 23 16 15 22

2,88 2,99 3,04 3,06 3,18 3,30 3,09

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

68 70 74 78 80

32 30 25

2,71 2,83 2,98 3,12 3,11

49

21 19

Istotno cech imigrantw osiedlajcych si w Biaymstoku


52% respondentw deklaruje e wane jest aby osiedlajcy si w miecie imigranci posiadali wasny majtek.

P21_3. Jak Pana/Pani zdaniem wane jest dla Biaostoczan, aby osiedlajcy si w miecie imigranci : posiadali wasny majtek redni wynik: 4-o stopniowa skala:
4- bardzo wane 1- w ogle nie wane

Bardzo + raczej wane

raczej + w ogle nie wane


47

2,0

2,5 2,51

3,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej

52

57 46 53

41

2,60 2,39

51 51 48 54 56 57 47

49 49 49 45 43 41 48

2,46 2,49 2,40 2,53 2,55 2,67 2,53

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

39 55 51 53 54

55 45 48

2,31 2,50 2,44 2,55 2,56

50

45 44

Istotno cech imigrantw osiedlajcych si w Biaymstoku


Wychowanie w religii chrzecijaskiej nie stanowi w optyce ankietowanych istotnego kryterium dopuszczajcego. Przywizanie do tej cechy deklaruje 39% kobiet i 40% mczyzn.
P21_1. Jak Pana/Pani zdaniem wane jest dla Biaostoczan, aby osiedlajcy si w miecie imigranci : byli wychowani w tradycji chrzecijaskiej redni wynik: 4-o stopniowa skala:
4- bardzo wane 1- w ogle nie wane

Bardzo + raczej wane


40

raczej + w ogle nie wane

2,0 2,27

2,5

3,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej

58

39 40

59 58

2,27 2,26

45 39 42 36 35 42 40

55 59 57 61 62 52 59

2,37 2,23 2,28 2,19 2,17 2,42 2,30

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

42 50 42 40 36

55 50 56 58 61

2,33 2,45 2,31 2,29 2,20

51

Istotno cech imigrantw osiedlajcych si w Biaymstoku


73% respondentw biorcych udzia w badaniu deklaruje, i nie przywizuje uwagi do koloru skry imigrantw osiedlajcych si w Biaymstoku.

P21_2. Jak Pana/Pani zdaniem wane jest dla Biaostoczan, aby osiedlajcy si w miecie imigranci : byli biaego koloru skry redni wynik: 4-o stopniowa skala:
4- bardzo wane 1- w ogle nie wane

Bardzo + raczej wane


26

raczej + w ogle nie wane

1,0

1,5

2,0 1,93

2,5

3,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej

73

26 25

71 74

1,95 1,91

28 29 20 21 26 33 28 79

72 70

1,95 1,96 1,82 1,80 1,96 2,12 2,11

77 70 65 69

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze
26 21 25

32 75 34 73 76

61

1,97 1,93

64

2,17

52

1,95 1,82

53

Akceptacja zrnicowania
Diagnoza postaw mieszkacw Biaegostoku w zakresie tolerancji

Akceptacja zrnicowania
Wyranie wrasta niech w pytaniach zwizanych z orientacj psychoseksualn. Najwikszy stopie akceptacji pojawia si wobec cudzoziemcw o wysokich kwalifikacjach.

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

(2) raczej + (1) zdecydowanie nie

P18. Prosz powiedzie czy redni wynik:


2,5 3,0 3,5

4,0

(5) Zdecydowanie 4,5 tak

(4) raczej + (5) zdecydowanie tak

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100 %

poszed na wizyt do lekarza z Pakistanu mieszkajcego w Polsce


zaakceptowa\a czarnoskrego proboszcza w swojej parafii zatrudni\a\by Pan\i czarnoskr opiekunk do dziecka?
20%

8%

4,00

36%

74%

8%

4,02

40%

73%

3,62

27%

62%

zezwoli muzumanom na budow meczetu w Biaymstoku


zezwoli na obecno innych ni chrzecijaskie symboli religijnych w przestrzeni publicznej

19%

3,54

26%

57%

20%

3,46

22%

52%

zagosowa na radnego, ktrego Pan\i popiera gdyby by on gejem


zezwoli na organizacj w Biaymstoku parady rwnoci

35%

3,13

25%

48%

34%

3,04

19%

41%

Akceptacja zrnicowania
Wyrana pozytywna korelacja odpowiedzi akceptujcych zatrudnienie czarnoskrej opiekunki do dziecka od wieku. Im starszy respondent, tym mniejsza akceptacja takiej sytuacji. Osoby o wyksztaceniu podstawowym najrzadziej akceptuj zatrudnienie czarnoskrej opiekunki.
P18. Prosz powiedzie czy zatrudni\a\by Pan \i czarnoskr opiekunk do dziecka? redni wynik:
Zdecydowanie + raczej tak Jest mi to obojtne Zdecydowanie + raczej nie
20

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0 3,62

4,5

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
34 44

62

17

63 61

15 19

21 18

3,60 3,64

70 66 71 66 57 16 18 47 14 15 18

20

9 14

3,93 3,81 3,87 3,74 3,43 3,04 2,78

18 17 27 38

10

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

26

16 70 48 61 68 20

58 15 30 16 16 23 13 15

2,45 3,85 3,23 3,56 3,80

Akceptacja zrnicowania
Wysoki stopie akceptacji wizyty u lekarza obcokrajowca. Starsi respondenci oraz osoby o wyksztaceniu podstawowym rzadziej s skonni zaakceptowa tak sytuacj.

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

P18. Prosz powiedzie czy poszed na wizyt do lekarza z Pakistanu mieszkajcego w Polsce? redni wynik:
Zdecydowanie + raczej tak Jest mi to obojtne Zdecydowanie + raczej nie
20 13

3,0

3,5

4,0 3,71

4,5

5,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
49

66

67 65

18 23

15 12

3,69 3,74

69 65 69 74 65 58 25 20 19

22 24 17 16

9 11 13 10 16 19 24

3,92 3,77 3,69 3,85 3,65 3,48 3,30

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

48 68 63 65 69

26 25 24 20 17

26 5 12 15 13

3,39 3,97 3,63 3,68 3,73

Akceptacja zrnicowania
Czarnoskrego proboszcza na parafii czciej akceptuj kobiety, osoby z wyszym i gimnazjalnym wyksztaceniem . Jest to problematyczna sytuacja dla osb starszych.
P18. Prosz powiedzie czy zaakceptowa\a czarnoskrego proboszcza w swojej parafii?

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

Zdecydowanie + raczej tak

Jest mi to obojtne
73

Zdecydowanie + raczej nie


18 8

redni wynik:
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,02 5,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
63 62 66

79 23

14

6 10

4,16 3,86

75 77 74 77 72 23 23 16

21 15 19 17 8

4,14 4,12 4,04 4,14 3,98 3,73 3,70

6 6 10 13 15

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

61 78 60 73 79

13

26 15 26 18 15 14 8 5 5

3,35 4,21 3,64 4,02 4,20

Akceptacja zrnicowania
Osoby najmodsze i najstarsze s najbardziej negatywnie nastawione do sytuacji wybudowania meczetu w Biaymstoku.

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

P18. Prosz powiedzie czy zezwoli muzumanom na budow meczetu w Biaymstoku? ? redni wynik:
Zdecydowanie + raczej tak Jest mi to obojtne Zdecydowanie + raczej nie
19

2,5

3,0

3,5 3,54

4,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
36 47

57

23

59 55 22

23

17 22

3,63 3,44

49 65 63 62 60

24 17 26 24 18 30 25 36

26 17 11 14 21 22

3,30 3,68 3,74 3,69 3,60 3,31 2,99

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

48 45 49 57 62 30

32 25 34 21 19

16

3,53 3,30

16 21 18

3,39 3,49 3,68

Akceptacja zrnicowania
Najmniej akceptujce obecno innych ni chrzecijaskie symbole religijne w przestrzeni publicznej to osoby starsze oraz z wyksztaceniem podstawowym.

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

P18. Prosz powiedzie czy zezwoli na obecno innych ni chrzecijaskie symboli religijnych w przestrzeni publicznej? redni wynik:
Zdecydowanie + raczej tak Jest mi to obojtne Zdecydowanie + raczej nie
20

2,5

3,0

3,5 3,46

4,0

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
32

52

27

54 49

26 28

19 20

3,50 3,41

55 58 58 50 50 45 32 23 29

23 25 28 31

22 16 13 17 25 25 30

3,51 3,61 3,61 3,45 3,37 3,22 3,03

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

26 53 47 51 55

39 23 37 26 24

32 25 17 22 17

2,90 3,45 3,38 3,40 3,56

Akceptacja zrnicowania
Podobnie ja w innych pytaniach zwizanych z orientacj psychoseksualn mczyni wykazuj si czciej wikszym dystansem do osb homoseksualnych. Wan cech rnicujc odpowiedzi jest wiek im starszy respondent tym mniejsza akceptacja organizacji Parady Rwnoci. Najmniej sprzeciwu wykazywali respondenci o wyksztaceniu wyszym.
P18. Prosz powiedzie czy zezwoli na organizacj w Biaymstoku parady rwnoci? redni wynik:
Zdecydowanie + raczej tak
41

5-o stopniowa skala:


5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

Jest mi to obojtne
24

Zdecydowanie + raczej nie


34

2,0

2,5

3,0 3,04

3,5

PRBA CAKOWITA, N=1001 Kobiety Mczyni 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 i wicej
19

44 38 22

25 39

30

3,17 2,89

49 46 48 40 38 32 21 19 23 28

21 28 22

30 25 30 31 39 50 58

3,16 3,32 3,25 3,05 2,90 2,57 2,40

podstawowe
gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i rednie inynier\ licencjat\ wysze

29 46 32 41 43

29 21 29 21 26

42 33 39 37 30

2,77 3,10 2,88 2,98 3,13

WNIOSKI

Niemal wszyscy respondenci zgadzaj si z opini, e Biaystok jest miastem wielokulturowym i s otwarci na edukacj w tym zakresie. Biaostoczanie deklaruj akceptacj dla obecnoci imigrantw w sferze publicznej (rynek pracy, edukacja, opieka zdrowotna, w mniejszym stopniu opieka spoeczna). Postawy nietolerancji i due dystanse spoeczne s powizane z niskim lub niepewnym statusem spoecznym. Obecno grup obcych jest postrzegane jako zagroenie i wzbudza lk, gdy tradycyjne instytucje (g. rodzina) s podstawowym kapitaem spoecznym. Wyszy status spoeczny daje poczucie wikszej kontroli nad otoczeniem i wiksze poczucie bezpieczestwa w sytuacji rnicujcego si spoecznego otoczenia. Modzi Biaostoczanie stosunkowo czciej maj mniejsz wiedz i wikszy dystans do grup obcych, maj wikszy dystans do obrazu miasta jako wielokulturowego, wyraaj mniejsze zainteresowanie edukacj zwizan z mniejszociami narodowymi.

WNIOSKI

Biaostoczanie uwaaj, e rasizm jest powanym problemem w Biaymstoku. Wyranie wida, e grup mniejszociow wobec ktrej Biaostoczanie maj najwikszy dystans s osoby o orientacji homoseksualnej. Wyranie wida, e respondenci nie maj barier w wyraaniu wprost swojego dystansu do tej grupy. Dystans widoczny jest rwnie w stosunku do Romw i Czeczenw.

Dzikujemy
http://www.soclab.org.pl
Diagnoza postaw mieszkacw Biaegostoku w zakresie tolerancji