Vous êtes sur la page 1sur 1

Cv-ketelproductie bij Remeha in Apeldoorn, acht jaar geleden nog een kleine speler, inmiddels een bedrijf met

een half miljard omzet. FOTO: ROB VOSS

Tussen Randstad en Duitsland


Industriebedrijven in het oosten van Nederland herstellen zich van de klappen die ze de afgelopen
jaren kregen. Maar nu dreigt een tekort aan vaklui nieuwe afzetkansen te dwarsbomen » Paul Baeten

W
erken in de metaal bleek onder meer dat de industriële internationaal vermaarde en tech-
wil niet zeggen dat sector vooral veel concurrentie Regio Oost nologisch geavanceerde bedrijven
je overal een overall heeft ondervonden van goedkopere FD Gazellen 2006 als Thales staan, is dat goed voor de
aan moet en dat je ’s productiemogelijkheden in lagelo- hele sector.’
avonds onder de smeerolie thuis- nenlanden. En in een aantal secto- Pluspunten Leushuis geeft het automotive-
komt. ‘We proberen al vanaf groep ren bleek er ook veel concurrentie Drie universiteiten cluster als voorbeeld. ‘Daarin zitten
acht van de basisschool jongeren tussen bedrijven in de oostelijke Netwerk toeleveranciers maakindustrie bedrijven die toeleveren aan BMW
warm te maken voor een baan in de regio’s. en Scania. Als je aan die eisen kunt
maakindustrie. Want nu moeten ‘De maakindustrie heeft op tijd Minpunten voldoen, zegt dat heel wat over je
we de goede lassers in Syrië en beseft dat innovatie de enige Tekort bekwaam personeel eigen kwaliteiten. De ketenintegra-
Rusland zoeken.’ manier is om te overleven. Innova- Hoge lonen tie is in deze sector al vergevor-
Martin Leushuis, voorzitter-di- tie van de producten, maar ook van derd.’
recteur van de Verenigde Maakin- de logistiek, de bedrijfsvoering, de De groeiende samenwerking tus-
dustrie Oost, een belangenorgani- samenwerking met de oostelijke sen bedrijven in het oosten heeft al
satie voor ruim 180 industriële kennisinstituten en de samenwer- geleid tot een gemeenschappelijke
bedrijven in Gelderland en Overijs- king met elkaar’, zegt Carry Abben- OVERIJSSEL stand op de Hannover Messe. Een
sel, is ervan overtuigd dat de maak- hues, Overijsselse gedeputeerde gezamenlijke presentatie van het
industrie weer de weg naar boven voor economische zaken. Zij wijst Aerospace-cluster op de internatio-
heeft gevonden. nale luchtvaartbeurzen zou vol-
Nu nog het potentiële arbeids- gens Leushuis een prachtige vol-
aanbod ervan overtuigen dat er in gende stap zijn.
de industrie ook interessante, en GELDERLAND Veel bedrijven in de maakindus-
schone, banen te vinden zijn. ‘An- ‘We moeten niet FD Gazellen trie hebben inmiddels de bedrei-
ders dan in Noord-Brabant zijn er Winnaars ging van lagelonenlanden in een
in het oosten weinig fabrikanten iedereen de ict in kans weten om te buigen.
van apparatuur. Toeleverende Van Vollenhoven: ‘Delen van de
bedrijven zijn er des te meer.’ willen jagen’ productieketen worden inderdaad
De bedrijven moeten het niet overgeheveld naar landen als Tsje-
hebben van massa maken. Dat kan © Het Financieele Dagblad chië. Maar het is niet meer zo dat
iedereen. ‘Dan concurreer je alleen daardoor hele bedrijven verdwij-
nog op prijs. De kracht van de op het groeiend aantal bedrijven twee procentpunt naar 14,4%. en carrosseriebouw. nen. De ontwikkeling, de marke-
bedrijven in deze regio is hun hoog- dat elkaar heeft weten te vinden in Vorig jaar vlakte de daling van de Het eerste cluster vindt met ting en de assemblage blijven door-
waardige specialisatie. Er gaat ketens van toelevering of uitbeste- industriële werkgelegenheid af name in Twente zijn oorsprong in gaans hier. Je wordt selectiever in
geen Ariadne of Boeing de lucht in ding. ‘De ene fabrikant maakt het naar ‘slechts’ 2300 banen. Het de toelevering aan de textielindus- hetgeen er over de grens wordt
zonder een onderdeel dat in het bed, de andere het motortje waar- hardst getroffen werden voedings- trie en zoekt nu meer en meer de uitbesteed of geproduceerd. Je
oosten van Nederland is geprodu- mee het voeteneinde omhoog bedrijven, uitgeverijen, drukkerijen internationale markt op. loopt immers ook een risico wan-
ceerd. In de maakindustrie hebben wordt gezet’, geeft ze als voor- en de metaalsector. De voertuigbouwers profiteren neer je te veel buiten de deur doet.’
we het steeds vaker over beeld. Toch is, ondanks alle verlokkin- van de ligging van de regio nabij de Meer specialisatie en samenwer-
hightechbedrijven, niet over som- ‘De technische universiteit, de gen van de kenniseconomie, de Duitse grens en het grote aantal king en een groter accent op ver-
bere hallen waar je met lieslaarzen hogescholen en de roc’s houden maakindustrie nog steeds het hart vervoerders dat in het oosten te nieuwing en kennis als toegevoeg-
door de rommel moet waden’, zegt steeds meer rekening met de van de bedrijvigheid in Gelderland vinden is. de waarde lijken de ingrediënten te
Leushuis. behoeften van het bedrijfsleven. en (vooral) Overijssel. In de metaal Maar de parel op de kroon vindt zijn waarmee de maakindustrie in
Ook Rob van Vollenhoven van We hebben dit soort vormen van en de metalektro- en kunststofver- menigeen toch het naar verhou- de toenemende internationale con-
Ontwikkelingsmaatschappij Oost samenwerking intensief gestimu- werkende industrie zijn ruim 3000 ding kleine, maar vermaarde clus- currentie de weg naar boven heeft
Nederland ziet duidelijk de teke- leerd. Je merkt nu in de praktijk dat bedrijven actief met in totaal ruim ter van defensie en luchtvaart rond gevonden.
nen van herstel in de industriële het méér is dan een mooi verhaal. 80.000 fte’s. bedrijven als Thales Nederland en Maar die lijn kan volgens Leus-
sector. ‘Anderhalf, twee jaar gele- De resultaten van de betere samen- Meestal gaat het om kleinere Urenco Aerospace. huis alleen worden voortgezet
den begonnen de portefeuilles werking zijn tastbaar geworden.’ bedrijven. Driekwart heeft nog ‘Het belang van dat cluster is wanneer er een oplossing wordt
weer vol te lopen, al waren de mar- Ondanks dit herstel is duidelijk geen twintig man in dienst. Ze spe- groot in ons gebied’, zegt Van Vol- gevonden voor het gebrek aan
ges nog mager. Nu hoor ik ook over dat de industriële sector de afgelo- cialiseren zich in toenemende mate lenhoven. ‘Je moet de maakindus- gekwalificeerd personeel.
de marges nog weinig klachten’, pen jaren enorme klappen heeft en richten zich op de internationale trie in het oosten niet zien als een ‘We moeten niet iedereen de ict
zegt Van Vollenhoven. opgelopen. In vijf jaar tijd gingen er markten. De grootste sector is het reeks losse eilandjes, maar als een in willen jagen. Het is toch schrij-
Vorig jaar maakte hij een sterkte- ruim 27.000 banen verloren en cluster van machine- en apparaten- verknoopt netwerk van bedrijven nend om te zien dat onze groei nu
zwakteanalyse van de maakindus- zakte het aandeel van de industrie bouwers en systeemleveranciers, die aan elkaar leveren.’ geremd wordt door een tekort aan
trie in het oosten. Uit die analyse in de totale werkgelegenheid met gevolgd door de voertuig-, trailer- Als aan de top van zo’n piramide vakbekwaam personeel.’

pagina 10, 10-11-2006 © Het Financieele Dagblad