Vous êtes sur la page 1sur 2

RFORME

des de PROTECTION

La

PROgRammE dE la jOURNE 9h30 14h30-14h45

INfORmatiONS PRatiQUES
Les rgimes de protection juridique existants ne rpondent plus aux exigences de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapes ratifie par la Belgique en 2007. La Loi du 17 mars 2013 rformant les rgimes dincapacit et instaurant un nouveau statut de protection conforme la dignit humaine entrera en vigueur le 1er juin 2014. Mais avant sa mise en application, il est important de bien la comprendre, danalyser si une mesure est ncessaire et, le cas chant, laquelle sera la mieux adapte. Ce nouveau systme, modulable selon les besoins de la personne, favorisera une protection personnalise. Grce lclairage des professionnels du secteur et des familles, la journe dtude pour objectif de faire le point sur cette nouvelle lgislation.

Accueil

statuts

10h00

Ilse Banmeyer, Notaire Le rle du notaire

Jeanne Marie Hauspie, parent, avocate et prsidente de lANAHM Mot dintroduction

15h-16h30

Concrtement en famille et dans les services Geert Beullens, Directeur de Blijdorp Dendermonde, Buggenhout En service rsidentiel Ccile Javaux, Assistante sociale; Directrice SupportAHM+Bruxelles En service daccompagnement En famille Tmoignage dun parent et dune personne dficiente intellectuelle

JURIDIQUE.

10h15-11h00

10 2014
JANVIER

Thierry Delahaye & Florence Hachez, Avocats  Les lignes de force de la rforme Les mesures extrajudiciaires  Les mesures judiciaires

Quen est-il pour les personnes dficientes intellectuelles?


9h30-16h30 KBC Auditorium Avenue du port 2-1080 Bruxelles Accs : Gare du Nord : Arrt Sainctelette : Yser/Ribaucourt

11h15-11h35

Beatrijs Mevesen, Juge de Paix La priode transitoire

11h45-12h15

Franois Joseph Warlet, Juge de Paix Le rle du Juge de paix

16h20

Adresse: KBC- Auditorium Herman Teirlinck Avenue du port 2 1080 Bruxelles Accs: Train: Gare du Nord Tram 51: Arrt Sainctelette Mtro: Yser/Ribaucourt Interprtation simultane NL-FR/FR-NL  Une demande daccrditation a t introduite auprs de lOBFG & OVB Tarifs: (Incluant le lunch, le drink et la brochure dinformation) 20Membres de lasbl ANAHM, asbl AFRAHM,

12h30-12h50

Dirk De Herdt, Avocat Le rle de ladministrateur

Jeanne-Marie Hauspie Conclusions: le point de vue de lANAHM

Inclusie Vlaanderen vzw 70 Pour les professionnels des institutions et services 90 Pour les professions lib rales et les professionnels de lOrdre Judiciaire Linscription sera effective ds rception du paiement. Pour tout renseignement: Asbl ANAHM avenue Albert Giraud 24 1030 Bruxelles, Tel: 02/247.28.11 Fax: 02/219.90.61 @: thomas.dabeux@anahm.be www.anahm.be Sur facebook www.facebook.com/ anahmnvhvg

16h30
Drink *Chaque prsentation sera suivie dun change avec le public

13h

Lunch Caroline Meuleman, Psychothrapeuteet Coordinatrice Gestion humaine et transparente: limportance du rle des intervenants sociaux et personnes de confiance

14h00-14h15

Sophie@Wallonie-Bruxelles asbl

Dcouvrez et soutenez lANAHM sur www.anahm.be et sur facebook www.facebook.com/anahmnvhvg

HerVormING
beschermingsstatuut.
van

PROgRamma VaN dE dag 9u30 10u 14u30-14u45

PRaKtiSchE INlichtiNgEN
De huidige regelingen inzake juridische bescherming beantwoorden niet meer aan de verplichtingen van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap die in 2009 door Belgi geratificeerd werd. De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid zal op 1 juni 2014 in werking treden. Daarvoor is het belangrijk om goed te begrijpen, te analyseren of een beschermingsmaatregel nuttig is en in voorkomend geval welke zal best aangepast zijn. Dit nieuwe systeem, aanpasbaar volgens de behoeften van de persoon, zal een persoonlijke bescherming bevorderen. Dankzij de kennis van professionelen van de sector en van gezinnen heeft de studiedag als doel deze nieuwe wetgeving te verduidelijken.

Onthaal Jeanne Marie Hauspie, ouder, advocate, voorzitter van NVHVG vzw Welkomstwoord

Ilse Banmeyer, Notaris De rol van de Notaris

15u-16u20

DE PrakTIJk In dE dIEnsTEn En gEZInnEn Geert Beullens, Directeur BlijdorpDendermonde, Buggenhout In een residentile voorzienning

10u15 - 11u

10 2014

JANUARI

Wat voor personen met een verstandelijke handicap?


9u30-16u30 KBC Auditorium Havenlaan 2 - 1080 Brussel
Openbaar vervoer

Thierry Delahaye & Florence Hachez, Advocaten Krachtlijnen van de hervorming De rechterlijke beschermingsmaatregelen De buitengerechterlijke beschermingsmaatregelen

11u15 - 11u35

Beatrijs Mevesen, Vrederechter De tussenperiode

Ccile Javaux, Maatschappelijke assistente; Directrice SupportAHM+ Brussel In een begeleidingsdienst In het gezin Getuigenis van een ouder en van een persoon met een verstandelijke handicap

11u45 - 12u15

Franois Joseph Warlet, Vrederechter De rol van de vrederechter

16u20

12u30 - 12u50

Jeanne Marie Hauspie Slotwoord. Standpunt van NVHVG

Adres: KBC [Auditorium Herman Teirlinck] Havenlaan 2 1080 Brussel Openbaar vervoer: Trein : Noordstation Tram 51: Sainctelette Metro: Yser/Ribaucourt Simultaanvertaling Nederlands/Frans  Een accreditering toepassing werd gentroduceerd bij OVB & OBFG Bijdrage: (Inbegrepen lunch & slotdrink)

20voor leden Inclusie Vlaanderen/NVHVG/AFrAHM 70voor professionelen uit de voorzieningen 90voor beoefenaars vrije juridische beroepen Voor verdere inlichtingen: NVHVG vzwAlbert Giraudlaan 24 1030 Brussel Tel: 02 247 28 11 Fax: 02 219 90 61 @: thomas.dabeux@nvhvg.be www/nvhvg.be Vindt ons ook op facebook! www.facebook.com/anahmnvhvg

: Noordstation : Sainctelette : Yser/Ribaucourt

Dirk De Herdt, Advocaat De rol van de bewindvoerder

16u30
Drink *Na elke toespraak wordt er tijd voorzien voor een interactie

13u

Lunch

14u-14u15

Caroline Meuleman, Psychotherapeuteen Cordinatrice Menselijk en duidelijk beheer: het belang van sociale tussenpersonen en vertrouwenspersonen

Sophie@Wallonie-Bruxelles asbl

Vindt ons op het internet www.nvhvg.be en op facebook www.facebook.com/anahmnvhvg