Vous êtes sur la page 1sur 88

1.

DENIAL

( )

(poetry by Yiorgos Seferis)

q = 76
bb b b 4
& b 4
p

ggg www.
ggg
ggg
g
legato gg
bb b b 4 gggg www
& b 4

&


. n
.

ggg
g

u
sub. F
U?

.
w
*u
* *

&

.
b b b ..
b
R
& b
P cantable
molto legato
.

A

? b b w
w
w
bbb
a tempo

[con ped.]

()
bb b b > > > >
& b

? bb b
bb w

>
bb b b j >
& b

? bb b
bb

j
gg ww. . . J
ggg
ggg
ggg
ggg w


gg www

*
*
*

ww
w
?

w
w

poco rit. R.H.

L.H.
w

poco rit.

>

J

a tempo

..


.
w
J >

bb b ..
& bb

14

? bb b
bb
b
& b bbb

18

? bb b
bb

. w

J
3

L.H.
j
j
F

w
w

w
[
*]
>
j
. . A

ggg ..
..
. . A ..
..
.

J

L.H.

n

>

w
b
& b bbb w

.
.

23

>
ggg ...
g

g > ... .
ggg . ggg ...
J ggg
ggg
j >
ggg
g
ggg
gg n

J ggg AA
ggg
ggg
ggg
ggg

j
j

j
? bb b
.
bb w
w>
w
[
*]
U>
a tempo

poco rit.

g >
28
bb b b g .. n ggg >
& b g

ww
wU
g
g
? bb b
bb

&

()
>
>

bb b b > > >

& b

30

? bb
bbb w

&

bb
&bbb

31

# >

n n

# n

? bb b
bb
nw
>

& n

bb b b n n # n
& b
molto rit.

32

? bb b n
b b n

33
#
& #

n
n

molto cresc.

n
n

#
#

.
.J
f
>
> >

b n
w
w
w
. w
. w
J

poco piu mosso

? ##

38

&

##

? ##

#
& #

42

? ##

..

j
.

n
n

n
ww
ww

> .
.

nnnnn##
nnnnn##

> >

w

>

poco rit.L.H.

..
J

Tempo I

Kr > .
..
.. N

J
j

.
#

w
w
>

## . . w

&

R.H.
10

? ##

46

..

..

..
J

>

.
J

w
>

.
. .
#
&

j
j j

? ##

*]
*
a tempo
w>
molto rit.
j
54
b b n
b

# # .. w>
n

n
b

n
b

b
R
b

b
&
n
n
f
b

molto
j

b
b

? ##
n
b

b nb b
w
w
bw
bw
w
>
[
*]
>
> > >
> > > >
w>

j
j
58

w
bb b

&

50

##? bb w
b
w

61

&

bbb

? bb

> .

>

>

poco rit.

> > > >


a tempo

w>

jsub. F

.
w
w

.
65
bb .
b
&

. j

? bb w
b
b
&bb

70

? bb

.
.

..

..
J

ww
ww

ggg
g

poco a poco rit.

ggg ..
g

w
w
>
[

>
73
b
.
&bb J

ggg gg n
g gg

*]

[L.H.]

j
g gg n n
?
? bb w

gg g

&

&

b
.

ggg
[
*]
a tempo
()
>
r

76

g .

b
g

& b b gggg ggg n ggg ggg .

sub. F
sub. f
27

b b g gg n ?
b

g
& g
gg
.

>

[
>* ]
poco rit.
a tempo
j
a tempo
78
molto rit.
U

bb b . gg >

&


gg J
> >
>
>
>
p
L.H.

U
? bb
.

b
w
.
w

.
>

2.

ZORBA'S DANCE

( )

(Mikis Theodorakis)

q = 70

#
# c# #
&
R
F
legato

#
? # c# R

- ..
..

U
.

.. # #
. #

poco rubato

- ..
4
# c ..
&
..
? # c N ..

- ..
.

U
.

?#

12

&

()
> # >
#

.
? # ..
.
.

wwww

>3
>3
4 .

U
-

43

. # - ..
# ..
sub.

.. #
.#
.
.
J *

3
>
#

sub.

.
..
-

42

>

24

3
3
>

N wwww

3
U

#> & .

ww
ww
u

.. # # www

J
U3
j
#

P- u 3

U U

U
.

# #
# c
sub. F
U .
.. # # #
c
*


.. # ..

.
- # # - .
>
3
sub. P
sub. F
sub. P

- . ..

# .

*
- *
3
3
3
Tempo I

r -
poco meno mosso
#
# ww
rit.
#
# n b 42 b .. # c w
# n n # .
sub. P
J.
sub. F
..
.
2

c
# n b 4
w
n b

w3

3
3
>
3

> .

# 43
# gg n
4

# #
gg
>
- sub. P
sub. F
sub. f
-
.

. # > 3
# gg N
2
# 4
4
gg

# 3
& 4

16

? # 43

20
#
&
?#

>


.
- j
. .
sub. P
>

N # # # # >
# #
3

> b >
#
&

> >
b

?#

24

> >
28
# n #
&
?#

> >
#

>

c j n b
. b n
.. >3
>
j
c b b

b n
*
poco rit.

ggg
ggg

>

pi mosso
> > #poco
>

#

>

>

>

>

>

>

> > >


n #

>

poco pi mosso

>

> > >


# #

>

> > >


# n

>

>

>
q = 106

#
#

# > # > > > >


>
7

>

> > #
#
>

#
& #
>
>
>

32

?#

>
con ped.

sub.

# # >
#

> > > > > > > >


# n # # # n

>
# #
#
a tempo
non rubato

36

&

>

#

# #

? # # >
#
38

&

&

&

>

>

>

>

# >
? # #

42

>

>

> # >

>

# >
# #

? # #
#
>
40

>

> # >
#

# >

# >
#
>

>

> # >
#

> # >

>

>

#
#
>

>

#
* >

>

#
#
>

>

>

# >
#
>

>

#
*>

#
#
> >

>

> n n
# n n

> >

>
#
>

? # #

#
# > > >

>
>
> n n >
#
45
# n n #
&
?#

>

>
8

> > > >


b

>

> >
b

>

# > >
# #
&

> > >


b

?#

49

>
# >
53
#
#
& #
?#

>

>

>

>
#

>

> > >


b n

> > # >


# #

>

>

> >

#

poco a poco accel.

>

>

>

>

>

> > > # >


#

#

#
&

57

?#

>

>

>

>
# # > >
& #

61

>

>

> 2
4

Presto q = 184

sub.

?#

>
>

>
>

>

>

> >
n

>

>

>

>

>

> >
n #

>

> >
#

>

>

>

> >

>

>

>

j
j

#
. . .
>. . . .

42 . . . . . . . # . . .
. . . > .
> .
>
senza ped.

j j >

&
j

# # . . . # .

> . . . .
>
> . sub. F

68

>

>
j j

? # . # . . . . # . . . . # . . .

.

.

>
>

>
>
> >

> > > >
9

j

. .
sub. P
? # . # . .

.
>
>

76

&

#
.
>

#
.
>.

. . # . . . . # . . . . # . . .
> > .
> > .
> >

j j >

&

#
> . sub. F

84

j
j
j

# # . . .

. . .
>. . . .
>

>
>
j j
j j

#

.
>

>
j j

? # . # . . .> > .
> >
> >

. # . .
.
>

? # . # . .

.
> >
>
> >

. # . .


.
>
> >
> >

>
j j
j j
#

.
>

j j
&
>
#
.
>

92

100

&

?#

>
j
# .
>.
j
. # .
.
>
>

# >
& n b
n b

108

? # b
b
>


> >
> >

>

>
j j

j
j
n j
j
# # #
n . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
> sub. P
>
>
sub. F
j
. # . . . . # . . . . # .

b
.
. >
.
>
>
b
>

n j

n . .

>
n b b
.
n
>

j . j
b b b b
b .
>

> .
n b b
.
n
.
>
f
.j
b b
> b .

n j

n . .

j
b b
> b .
>

10

j
N
N . . .
sub. F

N .
>

#
# #
>

j


. . .

. . # . . .

.
.
>

>
>
>

# # 42

j
#

& # #
# . . .
>

116

?#

121

&

?#

# # 43
#
>
>
>
>
f sub. P
#
. # . . . . # . 43 #

.
>
>

>
>
>
>

42 # # #

F
42

L.H.

42

>

#

(
>)

125
#
& #

>

(>)

130
# b
& b

>
>
>
>
b b b
n n n
b b b

?#

?#

. . .
# J
&
P
# > . . .
&

135

>
b
#

>

N

>
b

&

# > .

. . . # > .
J

.
. . . # >
J

. . # > .

. # > . > . . . . # > . > . . . . # > . > . . . # > .
11

.
. . .
# # >

& J

143

. . . # > .
J

.
. . . # >
J

. . # > .

F
# > . . . . # > . > . . . . # > . > . . . . # > . > . . . # > .
&


sub.

# .
&
J

151

>
J

P
# .
&
J J

.
>
# J

J J
> .

sub.> > > >

.
J

. # . . .

> > >

# j > j >
&
# #
J
sub. F
cresc.
>
> ...
.
?#
j

159

# > # n NN
& #

168

>
?#

b
b

>> > > >

>
# #

>

> b
> b

n b b n n b b n
J

> .
b ..

j
b bb

> .
b ..

12

j
b bb

> #
.
J J >

. # .

>
> #
# #

>

> b
n b b n
J

> .
b ..

j
b bb

> b
n b b

>
b

# N
& N J

177

# >
# #
J
J

# >
# #
J
J

>

#
# #
J
J


?# J J

>
# # # > n # # # > n # # # n
J
J
J
J
J
J

>
# # #
& J #

>
>
>
>
b nn b nn b nn b nn b nn b nn b nn b nn184

# # # > n
?# J

n >
a

>
b

n >
a

>
b

n b n > N # a N n b b # n b
b
# n n # a N n # n b a # # # n n n # n n # N b b
b
b
&

193

?#

n >
a

# n
n
& b n N b n
>

>
N

? # N N #

200

#
#

#
#

#
#

#
#
3

a
a
3

*
#
#
3

# #
# #
3

j
j
# #
.
.
. . . >
. . . >

sub. P


& #
. . . . .
>
>
> >
*
13

. . b
.

>

>

206

&
&

#
#

j
j
j
. .
# . # # #
. . . >
. J
> . . . . > . . . . > .
sub. F

#
> >

#
>

>

b

> >

#
>

>

#
> >

>

>

#
> >

>

#
>

. > >
. >

J J
J J > # > . J J
> . > . . .
#
?

# # >

> > > > > >> >

# j . . .
& . . . # . J # .

>
>

214

#
& b

> > >

# #
> > > >

. . . >
# >
& J # . J
J >
>
> .
.
# .
?#
J

> > >

224

. . .
# J

# > j
#
&
> . . . # # >
f
j
>

? # #
# . . .
>
>

231

14

3.

MARGARITA MARGARO

( )

(lyrics by Mikis Theodorakis)

& b 42

q = 60

P
? b 42 gggg n
ggg
gg

R.H.

&b

>
b

? b gggg
ggg b
gg b

ggg #
ggg n
ggg n
gg

u
* *

L.H.

>
R.H. j
ng ggg
g
ggg gg
ggg ggg b
J
* *

molto rit.gg n
ggg
ggg
[L.H.]

ggg
ggg

& b j
P

16

?b

q = 72 poco rubato

legato

con ped.

&b

23

?b


J
F

j
g >
ggg

j
F
.

>
[
*]
[

15

>
ggg
g

>j
.. g
.. ggg
. gg b
. ggg J
*
>
ggg
g

# j
j


. .

.
*
*]
j

& b j .

30

?b

37

ggg
&b g

46

g
g

?b g

ggg

J
L.H.

j
b

.
&
P
j

#
? b #

51

poco rit.

b
N

j


J

>


>
P
>

g
g

ggg

a tempo
>
j
poco rit.
U

ggg
b b g N
ggg
b J b J ggg

ggg
f
J
ggg
>
P j j j

ggg

b
gN
g
g

ggg

>
uJ R.H.

>
poco rit.
>
#

J
j

j
N

j

& b

f J
L.H.
?b
j

a tempo
j


41

& b j

f J
L.H.
j
?b

a tempo

>

16

a tempo
poco rit.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
n #

&b
>
>
j
j
j
j

# # # ..
?b

57

. . . .

63
& b 13
J . .
.
L.H.
sub. P
?b

Tempo q = 105
3
1

J.
.
.

.


. .

>. .

>
3
69
j

&b
#.
>
j
>
> >
# #
#

?b

& b
n
>
> .
?b
. . .

77

. . .

b b N N

A ...
n ...
n # ..

>
>
>
>
>
>
.

.
.

j

J
sub. F
legato
>

& b
j

b
N

85

?b

.


. .

j
j
j j

J
17

j
j

& b .
. # . #

[ R.H .]
J
[ R.H .] J
j
.
?b

94

102
&b

j
. #

J
J
j

S
N

> > f
r
>

.
..
.
S
>poco rit.

a tempo

b b
b > > > >
>>

>
>

?
b .
b

.
b

> poco rit.


S
U
j
j

..
.
..

108

.. ggg
b

.
J

& b b N

g
u
J>>>>
S
U
14
>

j
> > >


>

.
? b b

Su

*
Meno mosso q = 72

115

&b J
J
j

P j
j

#
#

?b

&b

121

>
>
>
>
>
>
>
> > # > >

j
?b

con ped.

18

j
#

poco rit.
124

b
&

#
?b

&b
. . . . .

?b
j j

129

& b #
P legato
#
?b

ggg n gggg A
ggg
ggg
ggg
ggg

ggg
ggg
ggg
ggg


& b #

143

?b

& b # N
n .. b n b
.

149

?b

sub. F

ggg
gg
J


. .

. . .
.
.
.

. . . . . . . . . .
.
.

>
>

L.H.

Tempo q = 100

rit.

poco meno mosso

136

gg
ggg

J
j

poco meno mosso

.. J

j#

j
n

poco meno mosso

. .
.
j j

n n # N

..
.. .
>


. . .

19

&b

156

?b
&b

164

> . > .
. .
J
J
J
f j

> n b
N > n b > ..
n b
N n b ......
# #

?b

171
>
j
& b . b b .
..

?b .

>

>
. b b j
...

.
N
>

>
. b b j
...

>

J
j

#

J
#

> .
...
piu f
j

> .

. > .

. > .

>
...
#
.
w
w

b
w

b ww b

j .
#

.
?b

b ww
w
b
w
b
w

*

b
&

186

molto rit.

> .
.

> .
...

j
>

n .
..
J
R
j
>j
molto [ P ]

j

#


>

>
> U >
>
j
j
j
.b b . # . n . . j
... # .. # .. # ...
n

- J
U

- p j . . . .
. . . . j


>
>
>
>

j
& b c . .
.

sub. F
j
j

?b
c

w-

180

> .
.

Meno mosso rit.

20

>
....
w
w

molto rit.

>.
..
#

w
w

n n .

n N
ggg n N wwww
wwww
ggg
ggg
ggg w
ww
N
w
ggg N w
w
*
*
a tempo

4.

THE BALLAD OF ANDRIKOS

( )

(Kostas Varnalis)

II

II

bb b b cq = 128
& b

b
& b bbb c

bb b b cq =128 j j j j
& b
nn
.
.
.
II
F .
j
j
? b b b c j n j
b b n
.
.
.

w
. . . . . . .

w
4
b
J
c
& b b b b 42
F
bb b b 2 . . . . . . . c w
& b 4 J
b
& b b b b 42 j . j

.
sub. P .
? b b b 42
b b .

>
A . . .
10
bb b b A .
& b
bbb >
b
& b A . .
*
bb b b j

& b

? bb b
bb
>

. j

> . .

>
. .
.
*
j j

.
j

.
>
* *

j j n j j
n
.
.
.
.
j
j j j
n
. n . .

. .

42 J
24 . .
J

42
42

j j n j j 42
n
.
.
.
.
j
j j j
n 42
. n . .
. .
. . > . n . .
.
n

>
. . . . . n
. .
*
j
j j
c j j n j 42 j j j j
. .
. . n . .
. .
.
j
j
j
j
j
j
j
c n 42 j . .
J

. n . .
. .
>

. . . . .
*
>
.
.

.
>

. . n A . . .
. n A.

c
>
. . . . . . >

. n . . A . . c
.
.
*
*
j j j j j j j j j c

n .

.
.
.
.
.
.
j
j >
j c

n
.
J
>

*
*
21

b
& b bbb c

16

II

II

II

b
& b bbb c w

b
j j j j
& b b b b c n
. n . .
.
j j
? b b c j j n
bbb
. n . .

>
20
>

bb b b
& b
bbb >
b
& b

b b b j j
b
& b
. .
j
? b b b .
bb J

b
& b bbb

27

w
w

&

bbbb

. .

42 J
sub. F
42 .j .

>

j j

. .
j
j
.

. .

b 2
& b b b b 4 j j

. .
F sub. P
? b b b 42 j j
b b .

.
j

.

j
j j n j
n
.
.
.
.
j j j j
n
. n . .


. . .

J
J

. . . .
3

. .

42 j j

.
.
sub. p
24 j j j
.
.
.
> . .

ww
c

j j

. .
j
j
. .

>
. .

. .

j
.

42

>
2
.j . . . c w
4
.

j j
j j j j c j j n j j 42

n
. .
. .
.

> > > >


j .
j . .
n 2
J . J J c n 4
>


*
. . .

>

J
J

. . . . >
3

. .
24 J
sub. P
42 .j .

j
j

.
.
j
j .
.
J

22

>

j j

. .
j
j
.

j j

. .
j
j
. .

j
j . . .

j j
. .
.
J
J

j
j
. .
.
J
J

b
& b bbb

34

II

II

II

b b b
b
& b

b b b j j
b
& b
.j j

. .j j

> >

? b b b .
bb J
>
>
*
.
40
bb b b 2 J J
& b 4

> .

J

j j
b
& b b b b 42
. .
Pj
? b b b 42 .
bb J

j j

. .
j
.
. J

>

bb b b 2 . > . j
& b 4 J J
J

. . .

47
bb b b 2 J
& b 4

b
. . .
& b b b b 42 J
b b b 2 j
b

& b 4
.
F sub. P
? b b b 42 j .
bb

J
J
*

j j

. .
j
j
.

. . . .

. . . .

j
j

.
.
.

w
w
c

. .

sub. F

. .

.
2
4

.
c w

j
j
j j c j j n j j j n j

n n
> > > > > >
> >
>
>
F
c n n
n n
* * *
.
.
. . . .
J J J J c J .

42
42
42

42

2
. . . c j .
4
J J
. . J J
j j j j j j c j j n j j 42

n
. . . .
. .
. . . .
j j j . j .
c n 42
. . J . J
> n > >
>
* **

j
j


.
.
j
.

23

j j j

.

.
J

> >
* *

j j

.
.


.

.
>

II


53
bb b J J J
& bb
b b b
b
& b J
J
b b b j j
b
& b
.
j j
? bb b
b b .

b
& b bbb c

60

II

II

w
w

j
j
.

j j

.
j j

.

>

. . .
J J J

j j

> >
j j

> >

j
j
. . . J J .

>

j j
j j j j


.
. .
.
>
j j
j
j
j >
j

.
. .
.


>

> >
>
> # >
n >


nn n n # #
n
>
>
nn n n # # # > # n >

bb

&bbb c w

j j j
j j j n #
b

& b b b b c j n j n n n n n #

n n

>poco a>poco >cresc. > > > > >

? b b c n n
nnn ##
n

bbb
n
n n


w
. . . . . . .


w
63
## 2 J
c
& 4
f
>

# # 2 . . . . . . . c > > > > >


& 4 J
P
# # 2 j . j
& 4

. .
f sub. F
? ## 2
4
.

j c j

.
.
j
c

. j

.

J
c

j # j

# .
.
j
j
#
.
# .
24

.
j

.

#
#

#
#

42

c
c
c
42
42
42
42

. . . . . .

[ f ]
.
24 J . . . . . .

42 j j

. .
24 j j
. .

j j

. .
j
.
J

II

II

> . . . > . . . > . . . . . . . . > . . . > . . .


#
N
#
N
.

68

.
.
# N.
## # N . .
c
&
## >
& . # . .
*
## j j

&

.
? # # j
.
>
*

w
75
#
w
& # c

II

>

## c
&
w

#
& # c
? ## c

79

>
N . . .
*
j j

.

&
&

>
# #
##

>

>
. . . . . . >

. # . . N . . c
.
*
*
j j
j
j
# j j j j c# . .
. .
.
.
j

j c
j >
#

.
.

#
J
>
.

*
*
. . . . . .

42 J

P
j 2 j
4 . . . . .
. . . # . >
.

>
j j # j j 42 j j j j

#
.

.
.
.
.
.
.
sub. p .
j
j j # j j 2 j j
4 j
.
.
.
. # .
.
.

. . . > . .

J
J

c
3

#
.
.
F >
j j # j j

. # .
.
.
j j # j j

.
. # .

>


&
.
j
? # # .
J

##

>
. . .
*
j j

.
j

.
>
* *
w
w

sub.

j j
.
>

> > >

j j j j

.
.
.
.
j
j
j j
.
.

25

>
.j . .

. c
.

j j

.
j .
j .
J . J J
>

*
j j j
. .
.

j
c

85

&

#
& #
&

II

##

##

>
>
. .
> >
. .
c
. .
>r >r . .
> >
c w

c j j # j j

# >

>
>
>

? ## c

# #
&

90

II

&

##
##

j
j .
>

& j

.
? # # j
.

.j . .

j
j j

. .
.
j .
.
J
J

> > > . .


>
.
# # c .
&
f
> . .
## c > > >

&

II

#
& # c j

>
F
? ## c


*

j j
#
# >
>

>

. . . . >

J
>

.
J
>
*

>

j j


.
.

. .
> > > .

J
F
> > > sub.

j .
. .

24 J

j
j

.
.
j
j .
.
J

26

j
j

.
.
j

.
j
.

j j j

> > >

.
> .


J J

c
c

j
c

>

c


* *
.
. .

24 . > . j
J J
J

# j j 42 j j j j


# >
. . . .
>
Pj
j

.
2

#
.
4

J . J
#

j j

> >

.
j

.

> > >

. . >

. .

j
j j

. .

>

42 j j

. .
F sub. P
42 j j
#
.

. . .
J

97

. .
2 J
4
sub. F
j
42 . .

j j

. .
j
j
.

j .
. .

j j

. .
j
j
. .

II

103
# # J
&

&

##

? ##
119

II

J c

.
.
J

# # . . c j
& J J J J .

# # j j j j c >j >j >j >j

#
&

. . . .
#
j
j

? # # . . c #
J . J
#.
110##
J
J
J
J
J&
#
& #

II

&

##

? ##

24 j j
. .
F sub. P
j
.
42 J
J

j j j j j


.
. .

j
. .
.

J J
J
> >

* *

>.

.
. .
J J J J c

j j

. . . J
J

>
jj
j
j j


. . .
.
>
jj
j j j

. . .
.
>

>
#
>

#>

> > #> > > >


#
#

#
> >
c #
#

F >
>
>
>
>
>

#
#

27

24 . . . . . . .
J

j
j j

.
J

j j
j j j j j j j j. . . .
.
> >
j j
j
j
j j
.
. .
.


>

>
>
*

>

c J

#
& # c
#
& #

. . . . . . .

2
4 J

#
#
>

>

j c

>
j c

> >
U
>

. # b .
> JU
sub. f j >
sub. P


*
>


Ju
sub. f
U

j

>
*

5.

I WAS LOST

( )

(lyrics by Yiannis Theodorakis)

>

q = 80

&b c

p
>w
b
c
ggg wwww
&
g

. >
J

g
g

wwww

gg ...
wg .
*

ww
www

wwww
w

poco rit.
a tempo
poco rit.
>
j
>

g w .

7
ggg ww
.J

2
c

&b
4

ggg wwww>
>
>w
w

w
g
g
w
b
g
..
ggg ww
gg w
&
42 c ..
- .
- .
g
*
*
*
*
*

>

ww

ww

Poco rubato
a tempo

14

&

# >
sub.

?#

w
w
>
j
20
.

#
&

?#

w
w

L.H.

w
w


www
w
w

w
w*

..

j
>
.

ww

ww

r > .

w
w

28

w
w

w
w*

w
ww
w
w.
ww

n#
?

n#

w
w
U

24

c wwww

42

w
w

n
n

poco rubato
poco

U
? . # .
J

25

[legato]


w
R.H.

&

con ped.

>
&
.

31

w
? www
w

>.

..
.
w
R.H.

. .
>

w
>
3

.
..
w
R.H.

...
.
w
R.H.

j
.
www
w
w

poco piu mosso


3

.
.

ww #

# >

> > >


j
w
w
w
[
*]

42
42

poco rit.
w>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>
j

.
.
w

c .
& 42 # .
J
poco a poco cresc.
j

j
j

? 42

c
w
w

w
a tempo

35

39

&

. . .

?
w

>.
j

.
J&
f

j
? #
w
.

a tempo

43

w>

.
.

J .
[L.H.] sub. P

&

29

> > >


j
#
#
w
#
w
>
ggg www

poco meno mosso

rit..

>
ggg ww
gg w

> U

poco rit.

bb

? bb

uw

bb A

48

&

F

? b b
w

b n
& b

poco rit.

? bb

n
w
*

>
.
b
& b .

56

? bb

ww
ww
w

sub.

52

b
&b

60

? bb

j
..

.
w

Tempo I

...
j
w
n .
w

j
j .
.

w
*

#
w
*

[L.H.]

j a tempo
. r > .

.
.
..

J

w
*

w
*

[L.H.]

..
..

J
n

a tempo

b b b w

poco a poco rit.

piu mosso

. .

con ped.

..
.

j
. .
.. n

#.

a tempo

30

poco rit.

poco rit.
a tempo
>
bb b
.
j n n .
& .
n
..
..
J

J
.
3
..
.
j
b.


? b b . n b

b
nw
w
w

64

. . . gggg

J ggg
J
J
ggg

ggg

jn .

g
n

*
*
*

j b
n

bb .
b.

r piu. mosso
.

ggg
g

j
bb n www

.
.

& b

[R.H.]
12
b

[L.H.] n

? b b
.

J
b b w

w

*
*

> piu mosso

71

bb w

&


10
j
j j

? bb .

b
.

.
w

*
*

Tempo I
poco rit.
>

.
poco meno mosso
ww
.
g > . a tempo

74
..
ggg ww
ggg gg gg ..

bb b ww r

ggg gg gg . J

&


ggg


ggg
sub. p
ggg
? b b [L.H.]
w
ggg
& gg www
b w
g
ggg ggg ggg n
.
g
*
*
*
68

>
w
ww ggg gg
g gg

ggg
& gggg
ggg
ggg
bb b gggg ww
& gg ww

78

bbb

ggg
42 g

ggg
g

molto rit.

42

poco rit.
a tempo
-w
U
g
c ggg ww
b N wwww
w

>
U
sub. F
j b
w>

c
w
b.

u
*
*
poco piu mosso

31

U
w

www
w

U
w

wu

6.
'

HONEY MOON

( )

&

bb

? bb

>
.

c 46 ...
F
c 46
>

q = 110

(lyrics by ikos Gatsos)

>
...
.

>

b


J
? b
6

b
4
.

.

>
>
5

bb c

&


R
R

? b c

b
.

>
>
>
7
bb 6 ... ... ..
.
.
& 4 .
&b

? b b 46
9

&

bb

> .
...

>
? b gg
b gg
g
[

>.
..

>

....
.

>

j

.. ..

.. J .
>
>
> .
>

>
>
6 ... ... ..
4 . . .

con ped.

>
.. .
. c ..

j
46

> .
...

>
6g
4 gg
g
*

>

>

.
c ..

..
..

..
.
32

>
j

.
*

c
46

6
4

..
..

c
c
*]

&b

11

? bb

>
c

J
c

>.

..
J.
.

>

>

>
bb # . n

&

>.

14

? bb

>
b

b
&


J
>
? b

b
.

16

>
b 6 ...
b
& 4 .

18

? b 6
b 4 .

>
...
.

. r

>

.
.

#

> >

>

.
..

.
...
.

w
w

*]

...
.

f
3

46
6
4

.
.
>

c ..

R
.. c .

. .

.
>

j
bb . . 6 . .
4
&

. c

20

? bb .
.

.
.

46 .
.

.
.
33

..

>
bb c


&

>
? b c
.


b
.
.
>

.
# n ..

..

.
>

.
.

.
> >

22

3
j

w
w

bb # . n
&

25

? b
b

.
>


b
& b

28

? b
b .

>
b
.
& b c ...
? b c
b

>

46

6

4 .
.

30

R
.

.
.

b 6 . .
b
& 4

32

? b 6 .
b 4
.

>J
>

.
.

.
.

..


34

.
..

..

.
.
c

.. c
. . .

j
. 6

.
.

>
c

>

c . .

>
>.

6
4

j 3

34
bb
&

>
3
? b j
b

>
b
& b 46

37

? b 6
b 4

.
.


J
R
.

prJ R J
>

.
.

>

. c

. .

b
& b

j
46 # .

J
6
4 .

39

? b
b

b

& b c


R
? b c
b .
.

.
>

41

>
43

bb 6 ...
& 4 .

? b 6
b 4

>

>
...
.

46

>

35

>
.
c ..

>F
R

.
>

j
.

. n c

J
J
R

..
.

6
4

p


c

r
n
>

....

j
j .
j j .

...
J
J
R
.

46

45

&

bb

> .
...

>
? b gg
b gg
g

.
..

j
46

....
.

> ..
..

>
6g
4 gg
g
*

..
.

>
bb c
&
.
.
J
J.
>
? b c
b
.

>.
.
>
>
bb
&

# . n

50

? b
b

>.

b ww
b
&

52

? b .
b
.

>
54
b 6 ...
b
& 4 .

? b 6
b 4

>
...
.

>

>

>

.
...
.

#

> >

.
.

47

..
..

..
..

w
w

*]

..

J
*
*
f
3

.
.
*

46
6
4

.
.
>

c ..


..


R
.. c .

. .

.
>
36

j
.

b
. .
& b 46 . c

56

? b .
b .

.
.

6
4 .
.

.
.

58
bb c

&

>
? b c .


.
b

.
>.

? b
b

.
>

b
& b

64

? b
b .

>
bb c .
&
...
? b c
b

>

w
w


R
.

37

f
.

*

>

.. c
. . .

.
gg .... ggg ...
ggg . gg

. .
>
.
... ... c
.
.

6
4


.
.

66

gg gg # n ...
g > gg
..
>


.
gg gg
gg > gg
> .

3
j

. w
w

*
>
46 ...

.

F

bb # . n
&

61

..

ggg
gg >

..
.

.
..
>

6
4

j
46

b ..
& b 46 ..

...
.

68

? b 6g
b 4 gg
gg >
b
&b

>
? b
b
>

70

..
.>

..
.

..
.

>

.
> .

>

bb

&

.
.
..
b ...

J
J.
J
J
? b
b
b .


b.
.
>

72

>
b bb .
b
&
.

74

? b
b

b > .

b
&b

76

b ...
J.

b .
j
b ..
.
>

? b
b
>>

...
J.
.

>
c

...
J.

>.

....
J

>.
>

>

N ....
J
poco a poco cresc.

>
j

>
>

...
J.

>
.
.

....
J


b ...

>


>
b

>

b ... j>
>
>
j

b
> .

>

38

7.

GLORIAL

( )

(lyrics by Mikis Theodorakis)

&

##

q = 112

? ## c

#
& # 42

>
()

? ##
? ##

j .
. . . w

j
#

j c # j j n #

>

3
>
#
J

3
j 3j
j
j

( )

>
# # 3 3 >
& J J

?
3

sub.

39

&

> 3
# j n > 3
J
J
sub. F
3


j J
>

j
#

3
3
3
3
3
j

j j j
>
> > >
3

j . 42
. .
.
3

>3
j j
j
j j
>
legato

42

j
#

>

j j n

J
3

13

? ##

L.H.

? ## 2
4

>
ggg n

3
j
j

3


? # #

>3 3# 3

j j
& J # jn J

>
J
>
> sub. F
3
j
? ## w

w
()
3

17

# # N nn ...

& n ..

..

f
? ##

22

26

&

##

? ##

j
#

? ##
36

&

##

? ##

n
n
n

24 a

L.H.
sub. P

3
j

j w
>
>

#
#

>3
3
c # j j j j # j j

J
3

F 3
3
3
3
j
24 j
j n # j 3#
c
n
#
J
#
>
>

42

L.H.
f

24 >J 3 c
>J w

R.H.
3

N N

40

3
3
>
3
3
>
>
n

j
j
3

?
n 43 a

n
J
J J

J J

sub. P
> 3 >
3
3
3
3
j

4 j
j j c

3
>

b
24 b
sub. f

24 b

j n j j
>
>
3
3
3
j j
j
#
>
>

>

# # a
&
a

31


a
a

> 3 3 j

J >

3 >3 3 j
J J
>
j
j
>
>
3

&

42
42

> 3 > 3
c
J 3
J J
3

cw

J
3

sub.

>.
n
N n ..
.

n ...
>

3 3 >

? ##
J J

45

&

3
? ## j
j
j

>
3
()
>
j
48
#

# # n #
#
n #
&
3

? ##
#
& #

52

? ##
56

&

##

? ##

60

&

##

? ##

b
b

3
3 j 3
j n #
J
3

3
b
J j

>
42 N

>

j
#

n
n

3

j
#

N 3
J
3

j j j
c j

# #

# > >
3
>
3
>
3
f
3
3
3
> 3 3 2 # j j n > 3
> >
c
#

4 # j
j j j j
J
J

3
3
>
3
3
>3
j

3
3
3
3
3
3
3
>sub. f 3
j
j j
j

n #>
>
3
3
j j
j3 j3
3
3
3
n > # j > 3
3

n
# n 42

J

b N >
J
>

sub. P
3
3
3
3
3
>
3
3
j
j J
j J
42
j
j

>

>
3

3
3
3
j

j

24 # c
? # > a j

J J
# >
>
3
sub. f
sub. F
3

3
3

j c
42
j


w
.

>
w
>

*
3

41

? ##

65

? ##

j
#

()

3
> 3

J
J

j

3

j
#

>
n

> 3 3 >
J J

j

3

&

> 3 3


J J> w
>
3

sub.

j j j


3

3
>
# 3 n > 3 n > 3 3 > n # > >
69
# J n
# #

J J n J J n #

&
3
3
>
3
3
3
3
sub. F
3
j
>
>
j
j
j
3
# j n
>j
? ##
a


#
J J

> 3 J
3
>
3

.
n
73

# # # N nn ...

a
c
4
&

n
a
a
n

L.H.
>
sub. f
? ##
2 c

ww
w
.
w
.
>
>

*
3
3
>
78
3
3

# # c j
j

j
j
j

j#
&

>
> >

>
>
sub. F
3
[R.H.]
L.H.
3
3
3
j
sub. f
3
j
R.H.
? ## c

J
J

w

>w
>

>
>
3
3
>
3
3
>
j
j
.
n

82
# # # N n ... a n a ? # j j # j # j j
& N n .. a n
J
J J
J
..
#
3
3
3
3
3
3
sub. P
3
>
j
j
j
> 3

? ##
j

.
> >
()

*
42

>3 3
? # # >
J J

87

3
j
? ##


>
>
()

b
2 b
& 4
f
3

24 b
j
n #
>

# # 3 > 3? 3 # 3
& 4 J J J
> sub. P
3
? # # 43 j

>
99
# # ggg
& # gg N
95

? # #

#
#

j
#

#
#

j
j
j
c


>
>
>
3

2 b c > ?
4

sub.

b
b

&

>
>

N
N

3
> 3n > > 3 3 >
c J
J
J
J
3

b n

3
4
43

n
n

3
j
j
2
j

>
>
>
>
>

105
# n # n # > # .

? ##
?
&

> sub. P
>
sub. f
3
3
3
3
j
3

3
>
? ##

j
j
#
&
#
J

J
J

J
J

>
>
>
3
>
3
>
()
3
poco piu mosso

poco rit.
3

poco rit.

n

108
b
ww

n n

j U
? ##

ww &

n
. www
>
n aw
>
j

? ##

. # ww

. w
>
u>
()

>

43

8.

(Viva Fidel)

WE ARE TWO
(Viva Fidel)

( )

(Mikis Theodorakis)

q = 120
legato

# c
&
P

?# c

j >

con ped.

# 2 J c
& 4
? # 42

j c

>

>
>
j

42

> >
.

? # c # 42 # j >
J

&

?#


>
j

>

j >

>


24 J
c
42

c
J

>

2
J
4

j >

>

42
42


c
j

>

J c

J

j >

>

N
J

>
>
j

44

42

>


j >

>

j >


>

#
J

# c w
&

12

2
J
4

>
j

>

42

# 2
& 4

16

? # 42
# .
& J
>

20

?# j

>


cw

c > # j

j

J# n # n
c
# n # n
42 J
. . . . . . >

>

2
c j
j
4


>

# n
.
#
&
J # n # n > . . . .


?#
j

>

24

#
&

27

>
R

? # > # j


. # J

j .

>
con ped.

.

>
>


24 c .
J.

c > #

42

ww

w
3

> > >> >
31
#

2
&
4

> >? # j
j
42

>
>

45


b #
b
. .

j
J

>.

j
j
.
>
>

> > > >


> >

#
# c

f>
j
> >


c j

. .
.

>
42
42

# 2
& 4

35

? # 42

>

> > # >


#

#
#


c
#
#

sub. F

>
>
>
j
c

j


3
j
2

& # 4 c
#
J

? # j >
c # J
42 gggg

>
>

38

42

&

b b >
>

?#

>

45

&

bb

? bb

48

&

bb

? bb

nbb

nbb
>
*]
*

> >


# w
-

j
w #
>

> >

>

^
j
j

.
>

n > .
> . .

n J
J
J
S

[poco piu mosso]

n
.
S

n # .

^j .
^
j
j
n
n
. .
. .
>
S
S
j j
j

.
n

n .

> > > >


n > > >

.
n J J 42 n c n

J
J J
S

>

2
j
4 .
j c
.

.

> > .
46

#

J

>

> .

S.J


.
S

..

..

j
.
.

>
#
#

. >

J
J

2
J

4
# c
j

. .

> > >

>

.
S

j
j n
j
j

>

n J 42
n J . .
J

.
.
>

>
S
S

n
n

42 .

.
.
.

. . .
.
.

j
j


.
#

n
#

c n

#
n

# n n

n
J
. .
. .

>
j
c
j
.
. .
# n n

. . .

.
. # . n . n
> > .

> > > >


>
>
>

#
42 # c

S .
52
b
& b

? bb
55

&

bb

? bb
&b

58

? bb
61

&

bb

? b b 42

&b

64

? bb

> > > >


2 ## c
4

j
j
n

n J
.

c #

.
>

j
j
n

#
. n . J . .
.
>

S
n

47

j
#

#
#

j
j n

n . J
.

S
n ...

c
j c

42
42

>

2
4

42

>
67
b 2 J
b
& 4

>

? b b 42

>

70
bb c
&

>

>
. . .


#
#
> >

>
? bb c .

.
J J
b
& b 42

73

? b b 42

&b

79

? bb

> > > >

# c #

c
j

J
. .

>

24

J
J
. .

.
.

24

> n >

>


42
#
..
#
#
..

n
j

2
#


>

# n n b #

>

>

j #

>

>

>

j j

n #

j
n

. j # n

b

J
J
. . >
.
S n . . . . . .
. S
>


j j


.
.
.

5
>
#

j
j
n

.
.
J #n
.
J
J
J

S
S
S n . . . . . .


#

j
#
j
.
j

.
.

n #

b j
& b n

.
S n .
? bb

I.

76


J
J

j
c .

# >
# c

48


n 2
n


J
4
J
J
j .
j .
2
. .
.

4
.
.

.
.
>

j
J
bbbb

[ f ]

b b b

b

.
>

n


n j

n
j
2


J
c
4

n J
J
J n

j
j
j

j
2

c j J

~~~~~g~l~is~s.
~~ ~ ~~

S.
82
b n
b
&

R.H.

? bb
j

S
>

b b b 2 n
b
&
4

85

? b b b 42
b

sim.

b
& b b b 42

89

? b b b 42
b
b
& b b b 42

93

? b b b 42
b
b
& b b b 42

97

? b b b 42
b

n # n n n

n J
# c
j n
n J
J

c n j
j
j

j j

jn b c n w

nw

n
n b

J

n b

n b

n n
.
J .

#
n
n

c
J
c n n j n

j

J

J n
42
J
j
2

42

n 2
4
n

[
*]

j n
n n
J > > >

j
n j j J

49


bb b
j
n

A
& b

n
J > >

>


? bb b

j
b
.
S

n b n A
104
bbb c n b n A
b
&
J

101

? bb b
b
b
& b bb

107

? bb b
b
b
& b bb

111

? bb b
b
b
& b bb

114

? bb b
b

>

>
j

.

> > > >


2
4 c

42 c
> > > >

S
S

n b . n n b n 42

n b .

J
S
> > > S>
n b

j

2

c n.
n

4
n
b

.
.
b .

n.
n b. .
b

> > > >


.
S
S
#
> > > >

n n j
42 A # c
. n
J
. .
>
>
>
S
j n
24 . # c n . j n j j
j
j

. # n.

.
.

j
j j
j n
n

n n b

.
.
.
> >
> .
>
>

j
j
j
j

>

.
.

n
n
. . .
.
.

2
j
n
n

. n

> > 4
J

J
J
J
>
. .
S
S
S
S2
j j

.
.
.

50

>
> >
117

bb b b 2 n > c
&
4
n
J

? b b b 42 >
c
j

j
b120
b b b
b

&
S
n
? bb b
b
.
S

^ .
n b n
n b n

.
n

123
b b b . n .
b
&

J
J
S

n .

? bb b
b

> > .
126
b

J
& b b b c
7 j

? bb b c
b
.
[

>

> > >


n b . . .
n b n
n

> >

n b

>

n S

. .
42

> > > >

# c n

#


n
J.

j
j
j
42 nn # c A .
.
> > > # >
[
*]

>
n

. n

J
J
S
n .


.
-

>
n
J

. .
2
4

>

> > > >


nn c
J

42

> > > > n n b > . . .

J
c
J

*]
[
*]
. .
2
4

51


129
bb b b
&

? bb b
b

. . .
n

n ... n
.

j
n

~~~~~~~~~~
>
bb b b c n
J n

&

n

? bb b c
j
j
b

132

b
& b b b b

.
S
? bb b
j
b

135

bb b b
&

138

>

42

>

>

>

poco meno mosso

n
.
S
.

j


S.

j j

.

n j

52

c
c

n [con ped.]

n

n

P sub. F
n J

n J

> # >
#

A
j

42

n
. n

.
S
j j
j n


n n
.

n j n j
n n
>
>

>

n >

n j

n ? bb b J
b

n
> J> >
j
j n
n
>

n n b b n


nnbb J

n
142

bb
&

146

&

bb

? bb

n
j
n

n n


? bb J


c

J
> > >
j
c j
> >
>


#
2 J # c

4
J

42 c

> > > >

c
J

42 n c
>
42

a tempo

b
b
> >>J

# n n
# > >
>

150

# #
b # n n 2 # c
b

&
4
#
# J #
> > > >

? b b # n n 42
j j
c

> # > n > n >


n
j # j
&

J # .
F
f
? bb j

154

j
#

bb

53

#
#

>>>
j j

> > >

- ..
J # ..

-.
# ...

>


# >
> > >

p
n

9.

LOVE THEME FROM PHAEDRA

( )

(Yiannis Theodorakis)

>
j
n

q = 85

&b c

?b c j

legato con ped.

U .
J
&b
?b

& b

13

? b

poco

poco

ggg
gg

u
U

{ q = 110}

u
poco meno mosso

ggg ..
gg .

gg n
gJ

U
j
.
ggg gg g
g gg gg u

ggg gg ggg
g gg

A
J
sub. P
poco rit.

ggg
gg
J

54

poco piu mosso

j
gg

. U . g
J
J ggg ...

j .

&
n

J u
j
> U

?b j

Tempo I { q = 85}

J
>
j

poco piu mosso { q = 110}


poco rubato

ggg g .
ggg ..
ggg
ggg
ggg
ggg
g
gg j ..
gg

j j

Tempo I { q = 85}

gg

j

>

j ..
w

poco piu mosso { q = 110}


[rubato]

j
.
r

& b . w


F
J
>

? b j .

.
w
w
>

a tempo
22
>

b


&
17

?b
w

g
g
b
g
& gg ggg
>

27

?b
&b

33

ggg

ggg
>

ggg
g
ggg

ggg
g

ggg

ggg
g

ggg
g

ggg gg
g gg

ggg
g

ggg #
gg

...
w
R.H.

>

ggg ggg ggg gg


g > g > g > gg >
> > > >
gg gg gg gg
w
. w

[
*]
U . j

rit.

ggg
g

ggg
g

u
U

. .
J

a tempo

poco rit.

poco rit.

a tempo

poco meno mosso

F

ww
? b ww

?b

rit.

ggg gg # #
g gg #

ggg
g

poco rit.

.
38
J
&b

J .

w
w

. .
.

piu mosso { q = 130}

. .


ww

j
>

>
#

. #

R.H.
>
j

w
.

w
w

j poco rit.

a tempo

55

poco rit.

j
.

b
&b

43

?b

& b #. #

48

?b

.
.
.

w
U

>
.

sub. F

wu

...
J
u
Uj

.
J

&b w

j
.


J
a tempo

57
?

b
&

& b .
F

. . #
#
n
n
. . .
. .. .
.

w
w
w

a tempo

n
J

# N
N
#

? b w

j
j
. b .


J

j j j j
#
n

j
j
.
J

poco rit.

?b

64

rit.

j
.

# N # N #


52

? b
w

a tempo

ww
w

56

conj anima3

& .


w
w

j
.

>
R.H.

w
w

ww
w. . . .

& b .

68

gg
ggg

>

. w

rit.


?b

w
w

.
& b .
# #


J
J
. . 3
>>j
j #
?b

Nw
3

& b ggg ww.


gg w

molto rit.

&b

80

?b

>

j
w
w

?b
w[R.H.]

molto

sub.
legato

w-

&b

82

?b

>3 3 3 3 3 3 3 3


>


w[con ped.]

57

w
w

gggJ
j molto cresc.j
# ... #

Animato { q = 110}
3

Meno mosso

j
b .
bw
[

72

76

sub. P

ggg
g

ggg

ggg

ggg
g

*]
ggg
g
ggg

#
#

>
3

> 3 3 > 3 3 >3 3 >3 3

.
J
>


w-

&b

84

?b
&b

86

?b
&b

88

?b

>3 3
>3 3 3 3 >3
3

>


w-

>3 3 3 3 >3 3 3 3

>


w-

> 3 3 >3 3 >3 3 >3 3
.
J
>


w>

> 3 3 >3 3 >3 3 >3 3>


w-

3
3
3
3
3
3
3
3
> >


>
>
>
3
3
3
3
3
3
3
3
>

ww
>
& b 42
>
>
>
>
>
>
>
>
3

90

? b

& b 42

92

? b 42

f
c

molto rit.

mol to

#
#
58

j
# n . gg # www
gg wu

Meno mosso

.
P

ggg w
g w-

wwww

w
w

42

10.

THE LITTLE NORTH WIND

( )

(poetry by Odysseas Elytis)

q = 130

& b 44

. .
p . . . . .
. . U
JJ
J

fU

ww>w
www

? b 44
w
w
w
w
w
w

. . .

6
U ritmico
J
.
. j .
&b
>
>
F
U
?b
w
w
. w
w
w
. w
*
R.H.

& b 48

14

10
8

P
. >
3
. #
n # n
? b 48
10

8

.
n

& b 98

sub.
R.H.

17

>
? b 98 # n # n n # .

w
w

u
U

w
w

j
> . > .

w
w

w
w

> 3 . . >3
# n
.

12
8

> > U
> 3
n # n
12
8
.
.
.
.
u

59

. .
. . .
.
JJ

w
w

48

w
w

98

68 n 98
.
.

44

48

68

poco

44

sub. f

w
w

. j .
. .

&b

21

. .
# # n n
# n

. n

P
f
.
.
.
# ## n nn n ?b

sub.

g ww
& b ggg www
ggg ww
g

27

?b

ggg n ww
gw

poco piu mosso [q = 136]


legato

& b .
>

36

?b

ggg Uww
gg A w

& b .
>
sub. p
?b


>con ped.

32

2
4

ww
> n w
sub. F

j >

ww

gg www
g
sub. P
44 g w
g
*
.
.
3
3

sub. f
j
j

.
p

*
43 .

j
> .


42
42

42

4
4

>

43

44

ggg # w
ggg w
*

w
w

44
> .>

44

ggg# www
gg w

44>
ww>
>
>

> .
b
ww
& www
w
>
?b


>
>
>
>

41

60


>
sub. F

>

>

2
4

f
>

2
4


>
*


Tempo I

&b w
w
>
?b

>

45

> .
...
51
&b


?b

>

>


J

molto rit.>
>

molto cresc.>

> .


.

>
>

>
*

poco meno mosso [ q = 90]

&b

57

?b

p


44

L.H.
poco rubato
legato P
44
w

..
..

>

ggg #
gg
sub.gg P
ggg U
g
gggg #
ggg
g

44

44

24 44
j
24

44


n

& b 44

59

? b 44

w*

b
n

&

60

?b

*
61

&b

61

?b w

&b

62

?b w

&b

63

?b w

&b

64

?b w

&

65

poco a poco cresc.

? b

*
62

&b

66

? b

& b # n

67

?b

#.

&b

68

? b
*

>
R.H.

69
3

b

&

3

L.H.
3
L.H.
poco
R.H.
U
f sub. PL.H.
>

?b w

&
.
w
u

* poco
~~~~~~~~~
.

j
Tempo I
j
j
j
71
.

44

&b
43
J
J
sub. P
p
[legato]
3 .
44
n.
A
n.

.
& b
4
w
- .
- .
.
w
`

*
R.H.

63

w
w
>
P
w>
w
w
w

4
&b 4

77

& b 44

[ q = 106]
poco meno mosso

>
j
.
P
>

?b

*
*
85
& b 42 44 w
>
sub. f
j
? b 42 44 # # n n

# . n .
&b

81

&b

24

n
. -

R.H.

43

44

44
j

L.H.

rit.

>
44
j
. . .
sub. P
j
44 ww
w
-

>
ggg ..
g
J
ww

ww
*

5
>
j
# n 2
4
..

>
44 w
ggg N ww
ggg
ggg
44 gggg ww
64

42

ggg wwww
ggg
ggg
ggg ww
gg w

*
*

j 42

42

gg www
gg

w
w

f
j j
34 # # n n
# . n .

3
4
-

j3>3
4
& b 4 . 4 b
.

w
w

sub.

34

96

? b 44

43 .

a tempo

..
.
..

43
sub. P
43 ..
.

molto rit.

91

?b

42
>

w
3

*
44
44

>

ggg www

ggg n ww>
gg w

-writ.
& b ggg www
g

J
? b w A ..
*
*
&b

105

&b
&b

108

?b
&b

113

&b


p
j
24

ww

12
8

j
.

[ legato ]

&

12
8 . J . . .
J
*

98 > 44 >
J
sub. P
j

98
? 4
. . . .
4

.
.
.
J
w
>
>
w*
>

# n # > n # > n > # n


34 .
J J 45

3
sub. P
>
j
j
3
5

& j
4 .

4

w

>

*
*

>
#

4 .
w

w
45
4

>j
>


?
54 w>
44 j
gg w ..

&
.
w

>..
116
..
b
&

2
4

a tempo

101

3
J 4
sub. F
?
& b j j 43

>
*
*

>3
>3

.
J j

65


J
sub. p
. j
J

. .
.

44
44

4 j j j
&b 4

rit.

121

molto cresc.

? b 44

poco meno mosso [ q = 90]

poco rit.
. U

gg
ggg

J
J
gg

gg P
sub.

ggg U


ggg #

ggg

. g
w

>
>
*
* * *
*

a tempo

..
..

..
..
J

..
..

&b
4

J
poco rubato
legato P
? b w24
*
*

126

44
44

& b 44

128

? b 44 w
*

&

?b
*
>
130
>
> > >
>

&

>
>
129

?b w

cresc.

* con ped.
66

&b

>
>
> > > > > >

..
? b j

131

>
b
&
n
F
?b

132

& b 44

34 >
b

34

44
44
?

134

cresc.

? b 44

L.H.

15

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
? b >

n
n

?b

S
U
b

135

R.H.

&b

137

?b

poco meno mosso

L.H.

accel.

R.H.

L.H.

R.H.
b

b
b

b
b

R.H.

# a R.H.
b

L.H.

L.H.

&

# nU

L.H.

67

44

&

44

&b

138

&b

j
j
j
. j .
J
J
J
J
J J
J
J
J
J

4
4J
sub. F
44 j

Tempo [ q = 140]

ritmico

poco
U
j
U &b J J J
sub. p
poco
j
j
U U
j
& b #
-sub. F
>
? n

141

.
& b

J
? b >

144

& b 44

147

&b
P
? b

151

>

> >

j
j
.

J
>

>

? b 44 >

j
j
j
j
j
j j j

j
j
j

. .

>

> >

.. j
>
n A

poco meno mosso

..
>

> >

42
J
>
42

>
>
j
j
.. ..
[ F ]
legato
> n A


. .
3

.. j ..
>
n
- .

.

68

Meno mosso

44
44

11.

A SOLITARY SWALLOW

( )

(poetry by Odysseas Elytis)

.. .. ..
. .
.

J
b
c
&
J
q = 84

& b c

con ped.

>
b
&
?b

>

&b

12

&b

ggg A
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg A
ggg

& b

j
.. .
# ..
. .

..

ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
gg

18

?b

F
?
J

sub.

gg
g
ggg
U gg
j gggg
ggg

ggg
ggg

ggg sub. p
ggg
poco g
g
U gg ggg
& ggg ggg
g

.
# ..

.
.

5
..

U
.
j . J .


sub. p

&

69

j
ggg gg .
g
g

poco

poco

>
..
.
.
..
>


ggg n ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg n ggg
g gg

poco

ggg gg gg gg n g
ggg
ggg gg gg
ggg
ggg
ggg
ggg
g
ggg ggg
ggg

ggg
ggg
ggg
g
g
g
g
g
g

ggg
ggg
ggg gg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg ggg
ggg sub. F
ggg
ggg
g
ggg
ggg
g
ggg ?
g
g
g

ggg ggg n gg ggg


gg
gg
ggg
g gg g

g

>

R.H.

ggg


> j
gg gg gg
gg
ggg gg
.
ggg
g
g
g
sub.
F
>
gg
ggg
sub. g P
g
g
g
gg
gg
... n n ggg
..
g
ggg

g
.

g
g

.
. n n

. J

>
>
>
>
j >
>
>
>
>
ggg gg .... gg gg
6
j

g
g

g
g

g
ggg


g
ggg
ggg

sub.
F
ggg
>
ggg sub. p ggggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg R.H. ..

..
g
6
g
g

..

. J
>
>
>
>
> >
j
ggg gg c

g
#
>
marc.

sub. f R.H.
>

> > > >
ggg gg >


c
gg ggg

sim.
> >
> >
>
j

gg
b
& ggg
gg
gg
ggg
? b ggg

24

>
b
&

30

?b

>
& b 46

35

ggg
g

>

ggg >
? b 46 g
& b

40

?b
&b

45

? b n # ...
..
.

>
>
j

gg
gg
ggg
gg sub. F
gg R.H.
ggg
g


gggN
g
J
sub.

ggg
g

70

b
3

[L.H.]

. .
b
&

50

? b w

b
&

56

?b
&b

62

sub.
R.H.

?b

>
b
&

67

>
..
..
.
..
>
>

&b
?b

.
# ...

..
.

j
&

>
>
j
J
>
>

>

>

>

gg

g
ggg
gg

ggg
ggg

gg
gg sub. f
gg
j
ggg

ggg
g
g


>
>

g .. gg g

ggg gg .. ggg gg
ggg J gg
ggg
ggg
g
ggg
ggg
ggg
ggg
g
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg

ggg
ggg gg ggg

g
gg
gg
g g
>

. j
...

>
>

> ..
..

>>

>
>

>
>
Tempo I
Poco meno mosso rit.

.
46 .. c wwww
J
> R.H.

>

64
c

> >

?b

>
72

>

>


J

>

>

>
71

ggg
ggg
ggg
ggg
ggg ?
ggg
g

> j
...
.


>
>
Z
>
>
>
>


46

R.H.
j

.
..
6
.
4

>
>
R.H.

rit.

>

>

>

>

>

ww

w
www
u
>

12.

DRAPETSONA

( )

(poetry by Tasos Livaditis)

b
& b 92
F
? b b 92 j

q = 100

ggg
2
b g n
& b ggg
? bb

L.H.

ggg
ggg
g

.
.
j
#

.
A

..
ggg # ...
g
g
b

ggg ..
ggg ...
g # . A gg ..
J

bb gggg
&
gg

L.H.

w
w
>
*

ggg #
ggg

b gg gg
b
&
ggg n ggg
g g
? bb

w
w
>

w
w

? bb

ggg
ggg
g

w
w
>
*

L.H.

ggg
ggg

ggg # ...
ggg # .
ggg ...

ggg
ggg

w
w
>
*
j
g # gg
gggg # ggg
ggg ggg
J

.
.
ggg
ggg
ggg #

ggg #
ggg #
g

>

w
w
>ggg
gg #

ggg
gg>
*
pw
ww

[ L.H.]

w.
w.
>
*

>
ggg # www ....
g w

j
# gg
# ggg
g

72

>
ggg # www ....
g w

ggg
ggg b
ggg

.
.

ggg ## A gg ...
ggg gg
g

>
*

w.
w.
>
*

>.
ggg # wwww ...
ggg w .
ggg ww ..

>

>

bb >
& gg ww
gw
? bb

>
*
>

#
>

j

.

w
w
>
*

.j
#
j
? bb j j j #
#

. . #
>
.
*
J
.
b
& b ggg ggg gg # ...
g > g gg .
? bb
#.

w
w
>
>
*
*
&b

b j
#

? bb

ggg w
g w>

L.H.

w
w
>
*


bb #
& #
sub. f
L.H.
? b
b
ww
w
S
*
7
bb j j j
&
. .
>

. #
w

ggg # w..
gg w
L.H.

.
# . .
J
S
>
& #
w
w
S
*

w.
w> .


ww
w>
*

73

*
ww
w

>

ww
w
>
*

j # .. .. # ww ..

J
j

>
w
.
w


w.

>
g .. n
g

g
g
g
j
.
g
? g gg # . gg
ggg #
g
g

g
g

gJ g
J
ggg gg ..
ggg

.
g gg #
ggg
ggg
#
ggg

ggg
w
*
*

#
>
>
>

w
w

w> .

sub.P

>


>
.
J
>
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
g

# w
>
>

ggg
g

>
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
g

>
ggg
g

&

. A w ..
n

.
#

b gg . J J . A #
gg # www .
b
.
.
g
&
J # gg .
ggg # gggg # .
ggg
R.H.
ggg

ggg w
? bb
#>
w

ww

>
>

*
*
* 3
3
> > >
11

# > ww>
#

bb

w
&

#
sub. f
>

>
>
>
^

? bb
#
#
#
& # ?
w
w
w

w
w
w

>
>
*
*
* >
*
*

>

.. > # > >
12
# ww ..
bb
..

# ww ..
&
J

S
>
>
A


ww ... P
j
? bb
#
?
# ww .
& b ..
w
..

> >

S
S
*
*

*
13
^
6
6
6
b

b
j
& # . # j
n . . >
. . . . . . . > n . . >
>
>

.
.
.
.
.
.
.
.
sub. F

? b


j &
j
b j


j
#

v
>
>

*
*

*
j

14

?
bb # #


&
#
3
sub. p

?
b

& g #
#
w
gg

*
* *
*
*
*
10

74

> . > . > > . > .


>
>
.
>
.
.


#
? b b #
5
sub. F
? b b j j j j j j j j

#
> >
> >

>
>

15

# . A j .
# .. A .

. . . .
. # . . .
.
& . . . # j
J
. . . .

j
#
#

[ L.H.]

ww ..
w.
#

J
j
>
>
P
n

? bb
j
# w
w

ww
w
w .

*
*
*
*
b
b
&
F

16

molto legato

bb > gg # ..
ggg gg # ..
&
g
g
F
>
#.
#
? bb

w
w

17

>
#

ggg # www ...


g w.

J
P>

#
ggg

gg
w

*
*

3
>
b
j

&
n # .. b . # # ww .. #
J
>
.
F > >> >> # >
>
>
>.

? bb
#

w.

gg w
w
w
>

*
*
*
*

18

75

b
&b

19

? bb j
w .


bb #
&

? bb
&
w #
w
S

20

..
..

# w.

w
*

j . .
w

w
>
molto
#
#

w
.
*
*
#

? & #
w
w
*

w
# www
S

..
?
#
.
..
j
.
ww
S
*

ww
ww

sub.
R.H.J
sub. f

w.
w.

# ww> ..

w .
&

p
legato

#
#

? bb

j #

w
w
w
w.
>
w
w

*
*
*

21

bb

#
#

bb . # ...
&
R
sub.P
? b

&
b
w

22

#
#

. n . .

J
J
J
J

-3
R.H.
>

. n . .

J

J J J

*
*

..
J

76

>

b
&b

23

? bb
w
w

#
>
>

..

j
ww

# w
>
3

>
*

..
.
>

>
>
j

.
#
# ..

>
>
..
#
#

? bb
r

..
#

w .
w
>
>

*
b
&b

j
..

24

j
b
.
A

b

& # #
J
j
.

? bb w
w
w

()
*
*

25

26

&

bb

a tempo

.
.
..
J

#
#

.

n .... b ...
? bb
j
w


S
>

* * *

77

molto rit.


>
>

>

>

molto

> > > > >


# # > > U
#
#
ww
3
w3
sub.P

U
#
> > > > > # > >
ww

w
*
* *
poco rit.

13.

WITH THE STAR LANTERN

( )

(poetry by Odysseas Elytis)

ggg
ggg
ggg
ggg P
ggg
ggg
gg

q = 40

? b 42
? b 42
4

...
.

?b >

& b 43
& b 43

ggg #
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg #
ggg #

ggg
ggg
ggg
ggg poco
ggg U
ggg n
ggg n

poco piu mosso

ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg

ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg n
ggg n
rit.

# n
# n

ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg

43

43


3
4 ..

S
f
sub. F
U
j j 43 #

..

Uj j

() 3
13

j
&

>
&b

ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg #
ggg #

con ped.

? b

?b

poco

poco rit.

ggg #
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg #
ggg #

....
....
..
- ..

42

2
4

ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg n
ggg n

r
42

ggg n
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
gg

a tempo

2
4
R

&

ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
gg

poco rit.

ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
gg

g
gg
J
j r43
>L.H. >
3

43

Tempo I

3
3
3

# # 3 3
3
U

# #
#
# #

j
# # c

> >
>
>
> >
> >
u
> >
P sub. F
..
.
?
c
.

*
3

78

42
42

>

>

2
& b 4

J
? b 42

>
>
*
*
a tempo
rit.
>
>
21

ggg

gg
&b
j
j
j
j

ggg

?b

>
>
>
* * * *
15

>

& b b
J
? b b j b
b b
>
a tempo

26

rit.

>
ggg
g
ggg
g
>

ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
g
& ggg
gg

>j

>
>
* *
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg


legato
sub. P

& b ..

?b

ggg
ggg
ggg
gg
ggg
ggg
ggg
gg

con ped.

con ped.

poco rit.
>
>
>
>
>
j # n 3


4 J

>

>j

ggg
g
P

ggg gg
ggg ggg
ggg ggg
ggg ggg
ggg ggg
ggg ggg n
ggg ggg #
gg

>

ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
gg

ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
gg n

poco rit.

poco piu mosso

>

Piu mosso

.
.
sub. F
3 n .
# n 4 .
> > > >

*
79

gg
gg

poco rit.

Meno mosso
32

>

a tempo

Piu mosso

>
n

ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
gg


rit.

ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
gg

> 3

> 6
6

>

..
..

L.H.
sub. f

a tempo

gg
gg
J

> > >>


> .

2 .
& b gggg gggg 4 gggg ..
a tempo

rit.

36

>
g
? b ggg

molto cresc.

>
ggg
24
gg

* *
>

poco rit.
Tempo I
.

..

41

n
&b
J
P
...
n

?b

>
& b

>

*
>

>

molto rit.molto
>
p

# #

>
>
*
a tempo
> >
>
g n g g


gggg n ggg ggg

..
gg ggg

sub. f
>g >

> .
...

>
.

gg gg
ggg

J gg gg
J g
> >
>
P

? b . . .
ggg gg

>
>

>
>

*
>
poco rit.

poco meno mosso


a tempo
molto rit.
nU
52
#
n

n
.
.

& b ggg # A

p
P
sub. F
U

#
r .
?b

>
*
*
*
47

>

80

ggg
g >

ggg
g>

ggg
U

14.

MARINA

.r . .
j
ggg gg

a tempo
g
q = 40 poco rubato
. g gg ggg

>
>
c j 42
c j
gg n

n .
n
P gggg
legato g
6
g
>
>
24
c gggg b
c .
# n n b b

ggg b
.

con ped.
[
*]

( )

b
&bb
? bb

L.H.
..
.

w
poco accel.

&

bbb

? bb

b
[

bb b # # j . n .
#
&
J
. .
? b b # J
b
b
&bb c

11

Tempo q = 80

.
F

sub.
molto legato

? bb c
b .w

(poetry by Odysseas Elytis)

poco rit.

poco rit.

poco rit.
. . n .

. . .

j
.

>
w

n
n
J 3
sub. F
33


#
>
[
*]
*]
a tempo


>
>

>
j ggg # .
g

>

>

n #
>

81

42 gg
ggg
ggg
gU
24 gggg
gg

ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
.
ggg N ..

j
.

c
c

>
.
& b b # ...

? b b w

b
w
>

14

bb

j >.
j

ww

ggg #
n

g
w

g
.
g
g J
J
>
nw
j
.

a tempo

b
& b b b b ... b b

.
? b b w
b
w
[
poco rit.

18

b b gg n www
b
& g

21

? bb
b w
w
b w
&bb

a tempo

sub.

.
n

*]
[

*]

. ...
.

L.H.

..

J


? b b w
w
b

25

bb b ww
&

29

.
.

rit.

w
>

.
.

82

..
.

n N

? bb

b w
.
w

.
.

n
w
>

f
j

g .
ggg # ...
Jg

.
n ..
J

w
b w
&bb

33

? b b w
b
[

j3
.
.
.
..

P

L.H.

bb b ggg N wwww
& g

37

poco a poco cresc.

? bb

n
ww

n ...

*]
>
.
...

bb b ww>
&

.
.

wn

ww
J

.
.
J

.
..

w
>

.
.

..
J

> ..

J
J
>

>
>
poco rit.

> .
.

? bb

b w
w

[
*]
83

.
gggg # ...
J

ggg n #
gg

w
>

>
a tempo
w
j
w
molto rit.
ww
41

.
bb

b
n

&

R.H.

L.H.


A
n

? bb

ww
b w
w
w
>
[
*
*]
poco rit.
a tempo
45
.
.. > .
bb b ww
.
.. .
&
> > >
F


? bb

w
b w
w
>
[
*]
49

.
.

b
&bb

53

a tempo

? b b
b
b
&bb

57

ggg

n
nw
J
U

U
n . A ww
w


u
g

g
g
>
u
U
S
U

poco rit.

Tempo I q = 40

? b b
j
b
b .

[
* *]
R.H.

>

A
w

>

w
w
u
[
>
..
g

g
gg ..

>
>>
>
>

L.H.

*]

poco rit.
bb b . r
2
r
.
&
c .
. g n . b . 4
n

gg

>

? bb
2
c
4
b

b
b

>

poco rit.
U
r

poco meno mosso

a tempo
63
# n > > 2
bb

b
R
&
4

R.H.

>
>
>

? bb

b
4
>

>

*
a tempo
molto rit.

a tempo
b
N
U
65

>
>

bb 2 c w
Nw

b
& 4
J
b

U
>j
L.H.
J .
sub. f

? b b 42 c
b

b.
w
w
J
>
w
u
[
*

*]
84
60

15.

SLEEP WARPPED YOU

( )

(poetry by Yiorgos Seferis)

q = 84
b b c gg ww
b
&
gg w
p
b
& b b c ggg www

()
bb b gg gg b
gg
& gg
b
& b b ggg

b b gg
b
& gg

10

? b b gg
b

ggg b

ggg .
g

ggg

ggg www
g

ggg www

con ped.

ggg ww

ggg n
j

ggg
g

gg

ggg ...

ggg ...
ggg
ggg
ggg
ggg

ggg ... ggg b


ggg
ggg
ggg sub. P
ggg
ggg b
ggg
ggg A . ? ggg n
gg .
U

poco rit.

b
& b b . . . . . .


...
.j.J .j .j .J .j .j J. . j -

? bb
b w
w
.

14

85

g b
ggg

poco

ggg bn
g

ggg ...

ggg www

.
ggg ggg n
ggg
g
g
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg A ggg n
gg

ggg
g

poco

g b ..
gg .

j
.

ggg b ggg
ggg
g

ggg

U sub. F legato
j


w

ggg

a tempo poco rubato

.
b .

j .
n

[R.H.]

j
.
.
J

b
&bb

19

? bb

poco meno mosso


U
j
j

w
.
.
gg b
b ggg

b

gg
ggg
J
[R.H.]
. J .j
f gggg sub. P

ggg

n

g
g

n
.

ug

J
poco rit.

.
..

poco piu mosso e marcato

23

&

bbb

poco rit.

w
w

? b b j j
b
w

3

J

()
32
b

& b b

? b b w
b

>w
c www

poco rit.

poco

[
*]
poco

a tempo

w
w

ww
>
poco rit.
.
.
ww

.
.

J

J>
f
>

>
L.H.


ww
w
w

()
> .
36
g

b b ggg .
b

& gJ
? bb


w
w
w>
>

sub.

28
bb b 6
& 4

6 j
? bb
4
b w
w.

accel.

..
.

b ww

ggg www
gw

a tempo

Piu mosso

c
6 j

4
w
w
w.

wwww
w

6
4

86

b
&bb c

40

>sub. P
j

w
w

Meno mosso

17

j ?
? b c
&
bb

>

*
a tempo
poco rit.

U

gg ww gg

43
ggg
g

g
g
b

&bb g
U p

w w

? b
&
bb
w
u

*
*
()
j
g g

g n
.
g

ggg gg
ggg ggg ggg
47
ggg
g
bb b g

ggg

&
ggg
ggg
ggg b ww


ggg n
bb b .
n

&
g

* sim.

51

&

()
bbb

a tempo

>

rit.

b
b
&bb
n
>
R.H.

ggg b
g

P
g b
ggg

ggg
g

..
..

ggg ..

rit.

ggg
g

ggg
g

ggg

ggg

Meno mosso

rit.

ggg
g

ggg ..
g

ggg

U
>a tempo
a tempo
rit.
molto rit.

55
>

& b b .
w
ww
ggg ww
ww
w
g
ggg
u
>
sub. F
R.H.
g
j

b ggg

? bb w
w
ww
g
b
w
ggg w
b w
w
gw
>

*
*
*
87

Vous aimerez peut-être aussi