Vous êtes sur la page 1sur 2

Beleggers en bedrijventerreinen

Statement van beleggers bijeenkomst Van Nelle Fabriek 1 juli 2008

Oproep aan Minister, gedeputeerden en wethouders

Een beter beleggingsklimaat rond bedrijventerreinen zal Nederland mooier maken.

Met uw initiatief om speciale beleidsaandacht te schenken aan een “Mooi Nederland” heeft u ook
professionele vastgoedpartijen in Nederland aangezet om na te denken over hun rol in deze naar
onze overtuiging maatschappelijk breed gedragen ambitie. Eerder al heeft een denktank van
ondernemers uit verschillende disciplines binnen de vastgoedsector, verenigd onder de naam
'Laten we Nederland Mooi er Maken', haar bevindingen van onderlinge gedachte uitwisselingen
over ruimtelijke ontwikkelingen aan u gepresenteerd.
Nu heeft een groep internationaal opererende vastgoedprofessionals betrokken bij (institutionele
en particuliere) vastgoedbeleggers uitvoerig van gedachten gewisseld over de mogelijkheden om
actief bij te kunnen dragen aan een mooi(er) Nederland. De aandacht is daarbij gericht op het
beleidskader rondom bedrijventerreinen en industrieel vastgoed.

Wij willen graag binnen onze mogelijkheden een stevige rol spelen in het verwezenlijken van de
doelstellingen van “Mooi Nederland” ten aanzien van het bedrijventerreinenbeleid. Dat onze
bemoeienis tot op heden achter is gebleven bij die in omringende landen kent een aantal
oorzaken. In vooral het Verenigd Koninkrijk, maar ook Nordrhein Westfalen, zijn goede
voorbeelden te zien waarbij actieve beleggersbetrokkenheid in een marktgestuurde
vastgoedmarkt kwaliteit en innovatie stimuleert. Wij als professionele vastgoedbeleggers zijn van
mening dat dit ook in Nederland uitstekend kan. Diverse aspecten verbonden aan de belangen
van beleggers in industrieel vastgoed lopen immers parallel met beleidsdoelen van de
(rijks)overheid zoals:
- duurzaam beheer van bedrijventerreinen
- optimale inrichting en gebruik van de ruimte
- gebiedsgerichte innovaties gericht op collectieve voorzieningen, die het functioneren van
het vastgoed en haar gebruikers verbeteren
- kapitaalverschaffing voor risicodragende maar renderende investeringen zoals de
herstructurering van verouderde bedrijventerreinen.
- klantgerichte productontwikkeling
- onderhouden van een optimaal, “gezond” en flexibel productie- en werkmilieu voor het
bedrijfsleven mede als factor voor verdere stimulering van de economische groei.

Wat wij kunnen bieden is duurzaam financieel belang in investeringsprojecten, betrokkenheid van
vastgoedprofessionals en natuurlijk een intensieve samenwerking met alle belanghebbenden. Als
beleggers zijn wij vooral ook in staat om door een uitgekiend portefeuillebeleid projectspecifieke
risico’s verbonden aan individuele projecten te managen.
Onze belangen als professionele vastgoedbeleggers kunnen congruent lopen met uw
beleidsdoelstellingen t.a.v. deze maatschappelijke problematiek. Goede structurering van
beleggingen in bedrijventerreinen en herstructureringsopgaven zien wij als een belangrijke sleutel
om zowel onze eigen alsook maatschappelijke doelen succesvol invulling te geven.

Een meer prominente rol van ons zal beter tot zijn recht komen als in de volgende noodzakelijke
maatregelen wordt voorzien:

- De markt voor bedrijventerreinen zal meer gericht moeten worden op beleggers: huren
zal aantrekkelijker gemaakt moeten worden t.o.v. de nu dominante kaveluitgifte in
eigendom en andere vormen van kooparrangementen.
- Tussen vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen moet meer evenwicht komen met
als resultaat dat hergebruik van bestaand industrieel vastgoed voor alle betrokken
partijen een aantrekkelijke optie moet worden. De markt verandert van een
uitbreidings- naar een vervangingsmarkt en over niet alleen in deze sector van het
vastgoed

- Voor de bediening van de markt zal de markt zelf meer ruimte moeten krijgen. De
overheid kan zich dan op termijn steeds verder en pijnloos terugtrekken. Van groot
belang achten wij dat de onrendabele marktverstorende ontwikkeling van nieuwe
bedrijventerreinen in de toekomst achterwege blijft (nieuwe bedrijventerreinen hoeven
niet per definitie marktverstorend te zijn)

- Een marktconforme bediening van de industriële vastgoedmarkt vraagt om nieuwe


regionaal georiënteerde samenwerkingsverbanden tussen de overheid en de private
sector die zich toeleggen op de (her)ontwikkelopgave van bedrijfsvastgoed. Daarbij zal
gezocht moeten worden naar passende regionale sturingsmodellen, waarbij de publieke
belangen (ruimtelijke ordening, economisch beleid, etc.) en professionele private
vastgoedbelangen (m.b.t. ontwikkeling, exploitatie en (financieel) beheer) op een
evenwichtige wijze worden bediend. Uiteindelijk gaat het om het behalen van een zo
optimaal mogelijk en evenwichtig rendement dat bijvoorbeeld kan worden gerealiseerd
via beleggingsstructuren waar zowel overheid als de private sector participeren.

Geachte minister, gedeputeerden en wethouders


Wij pakken de handschoen graag op, aan u de oproep om de noodzakelijke maatregelen voor te
bereiden. Dan kunt u op ons rekenen

Namen deelnemers bijeenkomst

P. de Haas MRE FRICS


Protego Real Estate Investors (voorzitter)

D. Gort MRE
ASR Verzekeringen

G. F. van Hooydonk MRICS


MN Services N.V.

L. Weidenaar
ING Real Estate

Den Haag, 3 maart 2009


Dit manifest is een initiatief van een groep institutionele beleggers, dat graag inhaakt op de veelbelovende
rijksinitiatieven in het kader van ‘Mooi Nederland’ en vanuit de volle overtuiging dat we met een ingrijpend
gewijzigd bedrijvenbeleid samen Nederland inderdaad ook mooier kúnnen maken.