Vous êtes sur la page 1sur 38

i hc hng hi 1999

Cu I: 1.1. Cho bt cc o nguyn u chYnh dng O sn xuEt


gang; nguyn tc v cc phn ng ho hc xy ra trong qu trnh
sn xuEt gang?
(dung dch NH
3
)
A + AgNO
3
B + C + Ag
(t
0
)
B + NaOH D + H
2
O

+ NH
3

(t
0
)
D + NaOH E + Na
2
CO
3

CaO
(askt)
E + C
2
G + HC
(t
0
)
G + NaOH CH
3
OH + H
(Cc chEt A, B, C H vt dng cng thc cEu to vn tt).
Cu II:
Hn hp A gm Mg v km o M ho tr 3, ng trc hydro trong dy
hot ng ho hc. Ho tan hon ton 1,275 gam A vo 125 m dung
dch B cha ng th HC nng C
1
(M) v H
2
SO
4
nng C
2
(M),
thEy thot ra 1400 m Yt khY hydro (o Ou kn tu chuEn) v
dung dch D. O trung ho hon tn ng axt d trong D cn dng 59
m dung dch Ba(OH)
2
1M. Sau kh trung ho dung dch D cn thu -
c 0,0375 mo mt chEt kt ta khng tan trong HC.
1. Vt cc phng trnh phn ng dng on thu gn.
2. Tm C
1
v C
2
ca dung dch B.
3. Tm nguyn t kh ca km o M (A
M
) v kh ng m km o
trong hn hp A em thY nghm. Bt rng O ho tan 1,35 gam
M cn khng qu 200 m dung dch HC 1M.
Cu III:
t chy hon ton mt ng ha ru X v Y ha ng Vng n
tp trong dy ng Vng r no n chc, thu c 11,2 Yt CO
2
.
Cng v ng hn hp trn cho phn ng v Na d th thu c 2,24 Yt
Hydro. Cc thO tYch khY Ou o Ou kn tu chuEn.
1. Xc nh cng thc phn t ca ha ru trn. TYnh thnh phn %
kh ng m ru trong hn hp.
2. Phn t X c s nguyn t ccbon Yt hn trong phn t Y. Sn
phEm oxy ho t t ca Y khng tham ga phn ng v dung dch
AgNO
3
(c dung dch NH
3
).
+ Vt cng thc cEu to ca Y.
+ Vt phng trnh phn ng este ho ca X v Y v axt Motacryc
(kIm theo Ou kn phn ng nu c). Nu cc sn phEm este ny
trong thc t.
Cu IV A: 1. Hn hp km o vn gm A, Fe v Ag. Hy trnh by
phng php ho hc O tch m km o trn ra kh hp chEt vO
dng nguyn chEt.
2. a. Vt phng trnh phn ng Ou ch Ann t benzen, kIm theo
Ou kn phn ng nu c.
b. Hy hon thnh s chuyOn ho sau dng vt thnh phn
ng v g tn cc chEt X, Y v Z:
+ C
2
H
5
OH + HC + NH
3
+ HNO
3

CH
3
- CH - COOH X Y X Z +
N
2
+ H
2
O
NH
2
HC (xt)
Cu IV B: 1. Hn hp A
2
O
3
, Fe
2
O
3
v vn ng. Hy trnh by ph-
ng php ho hc O tch m chEt trn vO dng nguyn chEt.
2. Trnh by quy tc Zaxp vO tch nc ca ruc v quy tc cng
HX vo anken v Maccopnhcp. Vt cng thc cEu to cc chEt A, B,
C , D, E, G trong cc dy chuyOn ho sau:
H
2
SO
4
, t
0
H
2
O; t
0
a. CH
3
- CH
2
- CH
2
CH
2
- CH
2
OH A B
H
2
SO
4
, t
0
Br
2
(dung dch)
b. C
5
H
11
OH

D CH
3
- CHBr - CHBr - CH
2
- CH
3
H
2
SO
4
c, t
0
+HC C
c. C
5
H
11
OH G CH
3
- C - CH
2
- CH
3
xc tc CH
3
Trng cao ng s phm !c giang 1999
Cu I:
1. Caton R
3+
c cEu hnh eectron p ngo cng 2p
6
.
- Vt cEu hnh eectron ca R v cho bt v trY ca n trong
bng h thng tun hon cc nguyn t ho hc.
- Anon X
2-
cng c cEu hnh gng R
3+
. Cho bt nguyn t X
nguyn t no? Vt cEu hnh eectron ca X.
- Nu tYnh chEt ho hc c trng ca R v X. Cho vY d mnh ho.
2. Bng nhng phng php ho hc no ng ta c thO Ou ch c
Ag t dung dch AgNO
3
. c Mg t MgC
2
? Vt cc phng trnh
phn ng ho hc xy ra.
Cu II:
1. ng Vng g? Cc ru etyc, n -propc, so - propyc c ph
ng Vng ca nhau khng? T sao?
- Cc hydrocacbon no d y ng Vng ca nhau:
CH
2
CH
2
H
2
C CH
2
H
2
C CH
2
CH
2
CH
2
H
2
C CH
2
H
2
C CH
2
H
2
C CH
2
CH
2
CH - CH
2
H
2
C
CH - CH
2
- CH
3

2. Th no ru bc I, bc II, bc III? CHo vY d. Bng phng php
ho hc hy phn bt cc ru .
Cu III:
Nht phn hon ton 3,78 gam hn hp gm ha mu A(NO
3
)
3
v
AgNO
3
ng ta thu c 8,4 Yt hn hp khY ( ktc) v chEt rn A gm
mt xYt km o v mt km o.
1. TYnh phn trm m mu trong hn hp u.
2. TYnh kh ng dung dch NaOH 4M (d = 1,15 gam/m) O c thO
ho tan t a ng chEt rn A.
Cu IV:
Cho 4,2 gam mt aneht A n chc, mch h phn ng hon ton
v dung dch AgNO
3
trong dung dch NH
3
d ng ta thu c hn hp
mu B. Nu cho ng bc to thnh tc dng v dung dch HNO
3
d thu
c 3,79 nYt khY NO
2
27
0
C

v 740 mmHg.
1. Tm cng thc phn t, cng thc cEu to ca A.
2. Vt cc phng trnh phn ng Ou ch A t N - Butan.
3. Nu cc tYnh chEt ho hc c trng ca A.
Cu V A"
1. Cho K, Zn, Fe n t vo cc dung dch sau: CuSO
4
v ZnC
2
. Vt
cc phn ng ho hc c thO xy ra.
2. Hy vt cc phng trnh phn ng ho hc c thO xy ra kh cho
axt amnoaxtc n t tc dng v Na, NaOH, HC, C
2
H
5
OH (c
H
2
SO
4
c).
Cu V "
1. S thu phn mu g? C mEy trng hp mu b thu phn?
Cho vY d.
2. Vt cc phng trnh phn ng ho hc xy ra theo s sau:
Cr
2
O
3
Cr CrC
2
Cr(OH)
2
Cr(OH)
3
Cr
2
O
3
Na
2
Cr
2
O
7
Na
2
CrO
4
NaCrO
2

Cao ng giao #h$ng %&n #i 1999
Cu I:
1. G thYch t sao nhm km o bOn trong khng khY v nc, nhng
rEt dO b ph hy trong m trng axt (vY d HC) v m trng
kOm (vY d NaOH).
2. Nu cc tYnh chEt ho hc gng nhau v khc nhau c bn ca 3
hp chEt hu c c sau: propeno, propena v propenoc.
3. Cu km o thng c n mt Yt Ag. Lm th no Ou ch c
Cu(NO
3
)
2
tnh kht t o Cu n trn.
Cu II:
Ho tan 6,25 gam hn hp gm Zn v A vo 275 m dung dch HNO
3
,
thu c dung dch A, chEt rn B gm cc km o cha tan ht cn
nng 2,516 gam v 1,12 Yt hn hp khY D ( ktc) gm NO v N
2
O.
Hn hp khY D c t kh h s v H
2
16,75.
1. H c cn dung dch A th thu c bao nhu gam mu khan.
2. TYnh nng mo ca dung dch HNO
3
ban u.
Cu III:
Trn a gam mt ru n chc v b gam ca axt n chc, r cha
hn hp thnh 3 phn bng nhau:
- Cho phn th nhEt phn ng ht v Na, thu c 5,04 Yt H
2
(
ktc).
- t chy hon ton phn th 2, thu c 59,4 gam CO
2
.
- un nng phn th 3 v H
2
SO
4
c, thu c 15,3 gam este.
Hu suEt phn ng este ho 100%. t chy 5,1 gam este ny
th thu c 11 gam CO
2
v 4,5 gam H
2
O.
1. Xc nh cng thc ca ru v axt.
2. TYnh g tr ca a v b.
Cu IVa:
1. Ch dng qu tYm, dung dch HC v dung dch Ba(OH)
2
c thO
nhn bt c nhng on no sau y trong cng mt dung dch:
Na
+
, NH
4
+
, HCO
3
-
, CO
3
2-
, SO
4
2-
.
2. Hp chEt A cEu to b C, H, O, N, c M = 89.
t chy 1mo A thu c h H
2
O, 3 mo CO
2
v 0,5 mo N
2
.
- Tm cng thc phn t ca A.
- Vt cng thc cEu to ca cc ng phn ca A v cho bt
chEt no trong cc ng phn c thO m mEt mu nc
brm.
Cu IV:
1. Vt cc phn ng xy ra theo s sau:
Cr CrC
2
CrC
3
Cr(OH)
3
KCrO
2

(1) (2) (3) (4)
(5)
Cr
2
O
3

(6)
Cho bt phn ng no phn ng x ho kh.
2. Vt cc phn ng xy ra kh cho amn axt axetc n t tc dng
v: dung dch HC, dung dch NaOH, dung dch Na
2
CO
3
v C
2
H
3
OH.
Vt phn ng trng ngng ca amn axt axetc. Cho bt sn phEm
phn ng thuc o chEt g?
i hc #h'i ngu()n 1999
Cu I:
1. C 5 mEt nhn ng 5 dung dch: NaOH, KC, MgC
2
, CuC
2
,
AC
3
. Hy phn bt tng dung dch m khng cn dng thm
ho chEt khc. Vt cc phng trnh phn ng xy ra.
2. Cho rEt t t dung dch A cha x mo HC vo dung dch B cha
y mo Na
2
CO
3
. Hy bn un cc trng hp xy ra theo y v x.
Cu II:
1. Hy vt cc ng phn mch h ng v cng thc phn t
C
3
H
6
O
3
, C
3
H
6
O
2
.
2. Hy nu tYnh chEt ho hc ca gucoz v vt cc phng trnh
phn ng mnh ho.
Cu III:
A mt hn hp gm Fe, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
.
1. Cho dng khY CO d qua 5,60 gam hn hp A nung nng thu
c 4,48 gam st. Mt khc kh ho tan 5,60 gam hn hp A vo
dung dch CuSO
4
d thu c 5,84 gam chEt rn. TYnh thnh phn
% theo kh ng m chEt trong hn hp A.
2.LEy dung dch HC 8% (d = 1,039 gam/m) O ho tan va
5,60 gam hn hp A ta c mt dung dch, cho dung dch ny tc
dng v ng d dung dch AgNO
3
thu c kt ta D. TYnh thO tYch
dung dch HC 8% dng v kh ng kt ta D.
Cho bt tYnh x ho ca tYnh x ho ca on Fe
3+
mnh hn
on H
+
v tYnh kh ca nguyn t H mnh hn on Fe
2+
. G tht
cc phn ng xy ra hon ton
Cu IV:
Hn hp X gm: mt axt hu c no mch h 2 n axt (A) v
mt axt hu c khng no c mt n mch h n chc (B). S
nguyn t cc bon trong phn t chEt ny gEp s nguyn t cc
bon trong phn t chEt ka.
t chy hon ton 5,08 gam hn hp X th cn 3,50 m dung dch
NaOH 0,2M v c hn hp mu Y.
1. Tm cng thc phn t ca A v B.
2. TYnh thnh phn % theo kh ng cc chEt c trong X.
3. TYnh kh ng ca Y.
Cu V:
Hy cn bng cc phng trnh phn ng x ho - kh sau bng
phng php thng bng eectron.
a. K
2
S + K
2
Cr
2
O
7
+ H
2
SO
4
S + Cr
2
(SO
4
)
3
+ K
2
SO
4
+ H
2
O.
b. Fe
3
O
4
+ HNO
3
Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O.
c. K
2
SO
3
+ KMnO
4
+ KHSO
4
K
2
SO
4
+ MnSO
4
+ H
2
O
d. SO
2
+ KMnO
4
+ H
2
O K
2
SO
4
+ MnSO
4
+ H
2
SO
4
CVI:
1. Hy nu nhng tYnh chEt vt ho hc v cc phng php Ou
ch crm.
2. Hy nu nhn xt vO tYnh chEt ho hc ca cc hp chEt crm
(II), crm (III), crm (VI). Cho cc vY d mnh ho.
Vi*n i hc m+ h n,i 1999 - .///
Cu I:
1. Vt cc phn ng thc hn cc bn ho sau (m bn ho c
thO gm mt hay nhOu phn ng):
a) Fe
2
O
3
FeC
2
c) Ba(NO
3
)
2
Ba
b) CuCO
3
Cu d) CaCO
3
NaHCO
3
2. Nc cng g? Phn o cng ca nc? Nu 2 phng php
m mEt cng tm th ca nc (khng m thay
cng vnh cu). Vt cc phn ng xy ra?
Cu II:
1. T xenuoz v cc chEt v c cn tht. Hy vt cc phn ng
Ou ch cc chEt sau: C
2
H
5
OH, CH
3
COOH, CH
3
COOC
2
H
5
,
xenuoz trntrat.
2. Vt cc phn ng ca phno C
6
H
5
OH, axt acryc CH
2
= C -
COOH, gyxern C
3
H
5
(OH)
3
v Cu(OH)
2
, nc Brm.
Cu III:
Nung 28,33 g h hp bt A gm A , Fe
2
O
3
, CuO , sau mt th gan
c hn hp rn B gm C Cu, Fe, A
2
O
3
v cc chEt ban u cn d .
Cho B tc dng va ht v 0,19 mo NaOH trong dung dch , thu c
2,016 khY H
2
v cn hn hp rn . Cho tc dng v dung dch
CuSO
4
d , thEy kh ng chEt rn sau phn ng tng 0,24 g (so v
kh ng ca ) v c hn hp rn D. Ho tan ht D bng 760 m
dung dch HNO
3
1M, va , thu c V Yt khY NO.
1. TYnh s gam m chEt trong cc hn hp A v B.
2. TYnh V Yt khY NO.
Bt thO tYch khY o Ou kn tu chuEn.
CIV"
Ru A c mt o chc. t chy hon ton 10,4 gam A cn dng ht
15,86 khY O
2
(ktc ) v thu c t : s mo CO
2
: s mo H
2
O =
5 : 6
1. Xc nh cng thc t gn v cng thc phn t ca A
2. LEy 5,2gam A cho tc dng va ht v 4gam CuO (nung nng)
v thu c chEt hu c B c kh nng trng gng . Xc nh
cng thc cEu to ca A.
CuV
a
"
1. Nhn bt cc go ho chEt mEt nhn sau: A, A
2
O
3
, Fe, Fe
2
O
3.
2. Sp xp nht s ca cc chEt sau theo th t tng dn :
CH
3
COOH, CH
3
OC
2
H
5
, C
3
H
7
OH. G thYch s khc nhau vO nht
s ca cc chEt.
CuV"

1. Vt cc phn ng ca FeSO
4
, FeBr
2
, FeC
3
(trong dung dch ) v
nc brm , Cu.
2. So snh tYnh nh ng ca nguyn t H trong nhm OH ca
C
2
H
5
OH v CH
3
COOH. G thYch. LEy 2 vY d thuc cc o phn
ng khc nhau O mnh ho cho n dung trn.
Trng i 0c 1TVT
2 #u(3n sinh i 0c
456 1999
674: 0o' 0c
Cu I. Vt phng trnh phn ng dng phn t v dng on thu gn
trong cc qu trnh sau:

a. Cho FeS tc dng v dung dch H
2
SO
4
(c, nng) cho khY
SO
2
.
b. Cho Fe
3
O
4
tc dng v dung dch HNO
3
ong cho khY NO .
c. Cho A tc dng v dung dch HNO
3
ong cho khY N
2
.
Cu II. T xenuoz , NaC , H
2
O, bt st , khng khY . Hy Ou
ch cc chEt sau :
axt axetc,cao suBuna, Ann,(este)proponat buty. (Ch -
c dng thm trang tht b thY nghmv chEt xc tc cn tht ).
Cu III. Cha 1,6 Yt dung dch A cha HC v Cu(NO
3
)
2
m ha phn
bng nhau .
1. Phn 1 em n phn (cc n cc tr) v cng dng
2,5 ampe, sau th gan t thu c 3,136 Yt ( ktc) mt chEt
khY duy nhEt ant. Dung dch sau kh n phn phn ng
va v 550 m dung dch NaOH 0,8 M v thu c 1,96 g
kt ta .
TYnh nng mo ca cc chEt trong dung dch A v th
gan t
2. Cho m gam bt st vo phn 2 ,c Ou cho phn ng xy
ra hon ton , sau phn ng thu c hn hp km o c kh -
ng bng 0,7m (gam) v V Yt khY.
TYnh m v V ( ktc ).
Cu IV. Dn hn hp khY A gm mt hrcacbon no v mt
hrcacbon khng no vo bnh nc Brm cha 10 gam Brm . Sau
kh Brm phn ng ht th kh ng bnh tng n 1,75 gam v thu
c dung dch X , ng th khY bay ra kh bnh c kh ng 3,65
gam .
1. t chy hon ton ng khY bay ra kh bnh thu c 10,78 gam
CO
2.
Xc nh cng thc phn t ca cc hrcacbon v t kh ca
A so v H
2
.
2. Cho mt ng va nc v trong vo dung dch X , un nng ,
sau thm tp mt ng d dung dch AgNO
3
.
TYnh s gam kt ta c to thnh .
Cu V . a .(Dnh cho th sinh PTTH cha phn ban )
C 4 chEt bt trng tng t nhau : NaC, AC
3
, MgCO
3
,
BaCO
3
. Ch c dng nc cng cc tht b cn tht ( nung ,bnh
n phn v.v). Hy trnh by cch nhn bt tng chEt trn.
Cu V" b . (Dnh cho th sinh PTTH chuyn ban )
Vt phng trnh phn xy ra kh cho Cu n t vo tng dung
dch sau:
Hn hp NaNO
3
v HC ; AgNO
3
; FeC
3
; HC c O
2
ho tan .
Trng hc Bch Khoa
H N
O th tuyOn snh hc - 1999
MN : Ho Hc
Phn I: 8Dnh cho tt c cc th sinh9
Cu I" t Cacbon trong khng khY nht cao, c hn hp
khY A.Cho A tc dng v Fe
2
O
3
nung nng c khY B v hn hp rn
C . Cho B tc dng v dung dch Ca(OH)
2
c kt ta K v dung
dch D; un x D c kt ta K . Cho C tan trong dung dch HC,
thu c khY v dungdch E. Cho E tc dng dung dch NaOH d c
kt ta hn hp hroxt F . Nung F trong khng khY c mt oxt duy
nhEt .
Vt cc phng trnh phn ng.
Cu II" Trong cc ng phn ca hp chEt C
3
H
6
O
3
,ng phn A
va c tYnh chEt ca ru , va c tYnh chEt ca axt. Vt cc phng
trnh phn ng ca A v C
2
H
5
OH , CH
3
COOH, NaOH, phn ng trng
ngng ca A ,v phn ng tch nc ca A to chEt B m mEt mu nc
Brm.
Cu III" Ho tan hon ton mt ng hn hp A gm Fe
3
O
4
v FeS
2

trong dung dch
HNO
3
theo cc phn ng :
Fe
3
O
4
+ HNO
3
Fe(NO
3
)
3
+ NO
2
+ H
2
O

FeS
2
+ HNO
3


Fe(NO
3
)
3
+ NO
2


+

H
2
SO
4
+ H
2
O

ThO tYch khY NO
2
thot ra 1,568 Yt(o ktc )
Dung dch thu c cho tc dng va v 200 m dung dch NaOH
2M , c kt ta em nung n kh ng khng ,c 9,67 g chEt
rn.
TYnh s gam m chEt trong A v nng % ca dung dch HNO
3

(g tht HNO
3
khng b mEt do bay h trong qu trnh phn ng).
Cu IV" Cho mt ng hn hp CaC
2
v A
4
C
3
tc dng v nc d ,c
hn hp khY A kh .
Bnh B dung tYch 5,6 Yt 27,3
0
C cha ng ox va O t chy
ht A c p suEt 1,43 atm. Cho A vo bnh B , nht ny, p
suEt trong bnh p
Bt ta a In O t chy ht hon ton A r a bnh vO 0
0
C ,
h nc ho rn hon ton , chm thO tYch khng ng kO ,p suEt
trong bnh c ny 0.86 atm .
TYnh % kh ng CaC
2,
, A
4
C
3
trong hn hp ban u v tYnh p suEt
p.
Cu V" Lc 0,81 g bt nhm trong 200 mdung dch AgNO
3
v
Cu(NO
3
)
2
mt th gan ,thu c chn A v dung dch B .Cho tc
dng v NaOH d th c 100,8 m khY Hro(o ktc)v cn
6,012 g hn hp 2 km o. Cho B tc dng v NaOH d , c kt ta ,
nung n kh ng khng thu c 1,6 g mt oxt. TYnh nng
C
M

( mo/Yt) ca AgNO
3
v Cu(NO
3
)
2
trong dung dch u.
Cu VI " t hon ton mt ng hn hp 2 ete : cho sn phEm phn
ng chy qua bnh ng P
2
O
5
d ,kh ng bnh tng thm 6,21 g ;
sau cho qua tp dung dch Ca (OH)
2
d ,thu c 34,5 g kt ta.
Cc este n trn thuc oI g ?(n chc hay a chc ,no hay
khng no).
Mt khc cho 6,825 g hn hp 2 este tc dng va v dung
dch KOH, thu c 7,7 g hn hp 2 mu v 4,025 g mt ru.
TYnh cng thc phn t v kh ng m este ,bt rng kh ng
phn t ca 2 mu hn km nhau khng qu 28 n v cacbon
:h;n II:
A"8Dnh cho th sinh cha phn ban 9
Cu VII"a.Vt phng trnh phn ng ca Ba(HCO
3
)
2
v cc dung
dch HNO
3
, Ca(OH)
2
, Na
2
SO
4
v NaHSO
4
.
Cu 8 A. T than vi v cc cht !i"u #i$n c%n thi&t
!vi&t ph'n( t)*nh phn +n( i"u ch& a,it -o.ic v a,it
a,/tic.
B.(<nh cho #h= sinh chu()n an 0
Cu VII"" Vt phng trnh phn ng ca Cu,CuO v H
2
, dung dch
H
2
SO
4
ong , dung dch H
2
SO
4
c nng,dung dch AgNO
3
, dung dch
HNO
3
ong .
Cu 8 B. t chy hp chEt hu c A cho khY CO
2
v H
2
O. T kh h
ca A so v H
2
28.
Tm cng thc phn t ca A.
Vt phng trnh phn ng trng hp v phn ng v H
2
d ca cc
ng phn cha n ca A .
Tr ng hc d c H N
Nm 1999
:h;n chung cho mi #h= sinh
Cu I"
1. Hp chEt A c cng thc MX
X
trong M chm 46,67% vO kh
ng , M km o , X ph km chu k 3.
Trong ht nhn ca M c : n - p = 4 , ca X c : n

= p

(trong n,
n

, p , p

s ntron v proton). Tng s proton trong MX


X
58.
a) Xc nh tn , s kh ca M v tn , s th t nguyn t ca X
trong bng h thng tun hon .
b) Vt cEu hnh eectron ca X .
2. Bng phn ng ho hc , hy trnh by cch tch cc chEt : A
2
O
3
,
Fe
2
O
3
, SO
2
ra kh hn hp ca chng .
3. V sao NH
3
khng tn tI trong mI trng axt ? V sao Zn
-
OH)
2
khng tn t trong m trng axt cng nh trong mI trng
kOm d ?
Cu II" Cho mt bnh kYn dung tYch 112 Yt trong N
2
v H
2
theo
t thO tYch 1: 4 0
0
C v p suEt 200 at v mt Yt chEt xc tc
thYch hp. Nung nng bnh mt th gan , sau a nht vO
0
0
C thEy p suEt trong bnh gm 10% so v p suEt ban u
1. TYnh hu suEt phn ng ch NH
3
.
2. Nu Ey 12,5% ng NH
3
to thnh c thO ch c bao nhu
Yt dung dch NH
3
25% (d = 0,907 g/m) ?
3. Nu Ey 50% ng NH
3
to thnh c thO ch c bao nhu Yt
dung dch HNO
3
67% ( d = 1,40 g/m), bt hu suEt qu trnh
Ou ch HNO
3
80% .
4. LEy mt thO tYch dung dch HNO
3
67% trn pha ong bng nc
c dung dch m , dung dch ny ho tan va 9 gam A v
gI phng hn hp khY NO v N
2
O c t kh so v H
2
16,75.
TYnh thO tYch dung dch HNO
3
675 dng .
Cu III" t chy 11,6 gam chEt A thu c 5,3 gam Na
2
CO
3
4,5 gam

H
2
O v 24,2 gam CO
2
.
1. Xc nh cng thc phn t ca A , bt rng mt phn t ca A
ch cha mt nguyn t ox.
2. Cho khY CO
2
sc vo dung dch A , thu c chEt B v mt dn
xuEt ca Benzen . O trung ho 4 gam hn hp B v chEt C (
ng Vng k tp ca B ) cn dng 38,7 m dung dch NaOH 1
M,. TYnh t s mo ca B v C trong hn hp .
3. Cho B tc dng v hn hp HNO
3
c (d) v H
2
SO
4
c thu c
chEt T . Cho 13,74 gam chEt T ,vo mt bnh chu p suEt ,dung
tYch khng 560 cm
3
v m nphn hu chEt T 1911
0
C .
TYnh p suEt trong bnh t nht , bt rng sn phEm n
hn hp khY CO, CO
2
, N
2
,H
2
v p suEt thc t nh hn p suEt
thuyt 12%.
:h;n <nh >i)ng Cho Th= sinh cha phn an "
Cu IV.A.
1. Vt cng thc cEu to v g tn ca cc hp chEt thm c cng
cng thc phn t C
7
H
8
O.
2. C 4 ng nghm cha dn nhn cha cc chEt rng r sau : Ru etyc
, axt axetc, aneht axetc , pheno ng . Bng phng php ho
hc hy phn bt cc chEt .Vt phng trnh phn ng .
3. Vt phng trnh phn ng dng tng qut kh cho ru C
N
H
2N+1-
2A
OH . Tc dng v : Na ; HC (phn ng este ho ); H
2
d (N, t
0
) ;
dung dch Br
2
(d ).
:h;n <nh >i)ng Cho Th= sinh chu()n an "
Cu IV. B
1. Vt y cc phng trnh phn ng ca dy chuyOn ho sau :
+HNO
3
c (1 mo) Fe, HC(d) +NaOH
+Br
2

C
6
H
6
A B C D
(1mo) H
2
SO
4
c
2. Mt hn hp khY A gm 2 hrocacbon A
1
V A
2
c thnh phn v
kh ng ca H tng ng 25% v 14,29% . Cho A qua dung
dch KMnO
4
c khY A
1
phn khng tan B
1
v chEt hu c B
2
.
Tch Ey B
2
r cho tc dng v HC c chEt B
3
.T B
3
c thO Ou
ch c hrocacbon A
3
c 7,69% H vO kh ng .
Hy xc nh cng thc cc chEt v vt cc phng trnh phn ng ,
bt rng trong phn t A
2
,A
3
Ou c 2 nguyn t cacbon.
Trng hc thng m
4?m 1999
a" ph;n !# u,c:
Cu I:
1. a) Cho cc chEt Fe , FeS
2
, FeCO
3
, FeO, Fe(OH)
2
n t tc dng v
HNO
3
c ,nng . Vt phng trnh phn ng dng phn t ,
dng on ( cho bt trong sn phEm phn ng c khY NO
2
hoc c
khY CO
2
hoc c H
2
SO
4
).
b) Mt hn hp gm A
2
O
3
, CuO, Fe
2
O
3
. Dng phng php ho hc
O tch rng tng chEt ra kh hn hp .
2. a) C cc chEt Butn - 1 , buten - 2 v n - Butan ng trong cc
bnh nEt nhn . Hy nhn bt cc chEt n trn .
b) T propan , vt phng trnh phn ng ho hc O mnh ho
dy bn ho sau :
t
0
x. t +C
2
ASKT + NaOH
+CuO ,t
0
+O
2
x.t
Propan A B CH
3
OH
D E
+HC
+ AgNO
3
, NH
3
, H
2
O @
G + NaOH
@
Cu II" A dung dch AgNO
3
nng a mo/ . Cho 13,8 gam
hn hp bt Fe v bt Cu vo 750 m dung dch A ; Sau kh phn
ng kt thc thu c dung dch B v 37,2 gam chEt rn E . Cho
NaOH d vo dung dch B thu c kt ta ; LEy kt ta nung trong
khng khY n kh ng khng thu c 12 gam hn hp gm 2
oxt ca km o .
1. tYnh % kh ng ha km o trong hn hp ban u .
2. tYnh a ?
Cu III"
un nng 7,2 gam este A v dung dch NaOH d ; phn ng kt thc
thu c gyxern v 7,9 gam hn hp mu . Cho ton b hn hp
mu tc dng v H
2
SO
4
ong thu c 3 axt hu c no n chc
mch h D , E , F ; Trong E, F ng phn ca nhau ; E
ng Vng k tp ca D.
1. Vt phng trnh phn ng mnh ho thY nghm trn ; Tm cng
thc cEu to ca 3 axt ; Cng thc cEu to c thO c ca este A.
2. t chy hon ton hn hp 3 axt trn r cho sn phEm chy hEp
th ht vo 500 m dung dch NaOH 1 M ; TYnh s gam nu Natr
to thnh .
( Cho cc phn ng xy ra hon ton )
B. phn t chn : ThY snh c thO chn 1 trong 2 cu Iva hoc Ivb:
CuIVa:
1. a) Vt 6 phng trnh phn trc tp Ou ch CaC
2
t canx v
c hp chEt ca canx.
b) Vt cEu hnh eectron ca Ca
0
, Ca
2+
, S
0
, S
2-
; Bt canx
20 ; u hunh trong bng h thng tun hon cc nguyn t
ho hc .
3. a) T tnh bt hoc xenuo v cc chEt v c , chEt xc tc cn
tht ; Vt phng trnh phn ng Ou ch : axt Axtc , este
Fomat ety , Ann , Etyen gyco , P.V.C.
b) Mt hn hp khY gm : Propan , Etyen , Axetyen .Hy tch
rng tng chEt ra kh hn hp
.
Cu IV :
1/ a) Bt CrO oxt baz ; Cr
2
O
3
L oxt ng tYnh ; CrO
3
oxt
axt . Vt phng trnh phn ng ca cc oxt trn v HC , v NaOH .
b) PH g ? Dung dch HC c PH = 3. TYnh nng on
H
+
, OH
-
, C
-
theo mo /.
2/ a) Vt phng trnh ng Ou ch non 6-6 t OH - CH
2
- (CH
2
)
- CH
2
- OH v
O
2
N - CH
2
- (CH
2
)
4
- CH
2
- NO
2
v cc ho chEt cn tht khc .
c) Mt hn hp gm Benzen , Ann , Pheno. Hy tch rng tng
chEt ra kh hn hp .
i hc A( BCng n?m 1999
cu i: 1/ Vt phng trnh phn ng dng phn t v on thu gn
sau y:
a/ C
2
+ dung dch Ca(OH)
2
d/ H
2
SO
3

+ H
2
S
b/ Fe + dung dch Fe
2
(SO
4
)
3
e/ FeS
2

+ HNO
3
(c, nng)
c/ H
2
SO
3
+ Br
2
+ H
2
O / FeCO
3
+
HNO
3
(c ,nng)
2/ Cho t t khY CO qua ng ng CuO nung nng . KhY A ra kh
ng ng hEp th hon ton vo nc v trong Ey d , thu c kt ta
B. Cho chEt rn cn trong ng s vo cc ng HNO
3
ong d , thu
c khY NO v dung dch C. Cho xt d vo dung dch C thu c kt
ta D . Nung D n kh ng khng , c chEt rn E. Xc nh
A,B,C,D,E v vt cc phng trnh phn ng xy ra.
3/ KhY NH
3
b n h nc , c thO dng chEt no trong cc chEt sau
O thu c NH
3
khan :
H
2
SO
4
c, CaO, P
2
O
5,
, Ba(OH)
2
c. T sao ?
Cu II" 1/ Hp chEt hu c X c cng thc tng qut C
X
H
Y
O
Z
N
t

thnh phn % vO kh ng ca N trong X 15,7303% v ca O
trong X L 35,9551%. Bt X kh tc dng v HC ch to ra mu dng
R(O)
2
- NH
3
C ( R gc hrcacbon ).
Xc nh cng thc phn t v cng cEu to mch h ca X ,
bt rng X tham ga phn ng trng ngng .Vt cc phng trnh
phn ng ca X v dung dch H
2
SO
4
; dung dch Ba(OH)
2
v phn ng
trng ngng ca X.
ChDng #rEnh p##h cha phn an
.F C mt hp chEt hu c n chc Y, kh t chy Y ta ch thu
c CO
2
v H
2
O v s mo nh nhau v s mo xy tu tn gEp 4 n
s mo ca Y.
Xc nh cng thc phn t v cng cEu to mch h ca Y , bt
rng : Y m mEt mu dung dch nc brm v kh Y cng hp v hr
c ru n chc .Vt cc phng trnh phn ng xy ra (gh r
Ou kn phn ng ).
ChDng #rEnh p##h chu()n an
2/ Cc pome dng O sn xuEt t non - 6,6 v t
poetyenteretaat (t apsan)c Ou ch t cc monome tng
ng no? Vt cc phn Ou ch cc pome trn t cc monome t-
ng ng .
Cu III" em m gam hn hp A gm bt nhm v 1 oxt ca st cha
thnh 2 phn Ou nhau :
- Cho phn 1 tc dng v mt ng va dung dch H
2
SO
4
0,5 M
thu c dung dch Bv 0,672 Yt khY
- Thc hn phn ng nht nhm hon ton v phn 2 . Hn hp
sau phn ng cho tc dng v dung dch NaOH d , thu c 0,1344 Yt
khY , tp tc cho dung dch H
2
SO
4
0,5M vo t d th thu c thm
0,4032 Yt khY v dung dch C . Sau cho t t dung dch Ba(OH)
2

vo dung dch C t d th c kt ta D . em nung kt ta D trong
khng khY n kh ng khng th thu c 24,74 gam chEt rn
E .
1/ Xc nh cng thc phn t ca oxt st , tYnh g tr m v
thnh phn % kh ng ca hn hp A .
2/ TYnh kh ng ca cc chEt trong E v thO tYch ca dung dch
H
2
SO
4
dng trong c qu trnh thY nghm .(Cc chEt o Ou
kn tu chuEn).
Cu IV " Cho V Yt (ktc) hn hp khY gm 2 on n tp nhau
trong dy ng Vng hp nc (c H
2
SO
4
ong xc tc ) thu c 12,9
gam hn hp A gm 3 ru .Cha A thnh 2 phn Ou nhau :
- Phn 1 em un trong H
2
SO
4
c 140
0
C th thu c 5,325 gam
B gm 6 ete khan . Xc nh cng thc cEu to ca cc on , cc ru
v cc ete .
- Phn 2 em xy ho bng O
2
khng khY nht cao (c Cu xc
tc) th thu c hn hp sn phEm D ch gm anht v xton . Sau
cho D tc dng v AgNO
3
trong dung dch NH
3
d (hoc Ag
2
O trong
dung dch NH
3
d ) th nhn c 17,28 gam Ag km o .TYnh % kh
ng m ru trong A v tYnh g tr V.
- Nu thm 0,05 mo mt ru no n chc ,bc khc vo phn 2 r
tn hnh phn ng oxy ho bng O
2
khng khY , sau phn ng
trng bc nh trn th s nhn c bao nhu gam Ag km o?

Trng i hc ngoi #hDng
4?m 1999
aG chung cho mi #h= :h;n sinh :
Cu I1
1. Hy nu tYnh chEt ho hc chung ca km o .Vt phng trnh
tng qut .
2. Ln kt trong tnh thO km o gng nhau v khc nhau v n kt
on v n kt cng ho tr ch no ?
3. Hon thnh cc phng trnh phn ng sau :
a/ K + dd NaOH d/ Cu + dd FeC
3

b/ Ba + dd Na
2
SO
4
e/ Zn + dd
N(NO
3
)
2
c/ Na + dd ZnC
2

Cu II"
M hp chEt ho hc gm A v Cu (trong tnh thO hp km ) c
cha
12,3% A (vO kh ng
1/ Tm cng thc ca M.
2/ Ho tan trong HNO
3
ong thu c 2 mu A, B. Tch rng
A, B r n t cho tc dng v dung dch NH
3
d th A to ra kt ta
A
1
, B to ra dung dch B
1 .
Cho A
1
v B
1
tc dng v NaOH c th
A
1
to ra dung dch A
2
, cn B
1
to ra kt ta B
2
. Cho A
2
, B
2
tc dng
v HNO
3
to ra A, B ban u .
Vt phng trnh phn ng .
Cu III:
Hn hp A gm A v A
2
O
3
c t s gam mA : mA
2
O
3
= 0,18 :
1,02 . Cho tan trong dung dch NaOH (va ) thu c dd B v
0,672 t H
2
(ktc). Cho B tc dng v 200 m dd HC c kt ta D.
Nung D nht cao n kh ng khng thu c 3,57 gam
chEt rn .
1. TYnh nng ( mo/) ca dd HC .
2. Nu pha ong dd HC n 10 n th PH ca dd sau kh pha
ong bao nhu ?
Cu IV "
A hp chEt hu c ( C
X
H
Y
O
Z
) c phn t kh M
A
= 74 vc.
1. Tm cng thc phn t ca A.
2. Kh A c 32,43% C (vO kh ng ), hy vt cc phng trnh phn
ng kh :
a) A + H
2
O ? c) A + Cu(OH)
2
+ NaOH
?
b) A + H
2
? d) A + AgNO
3
+ dd NH
3

?
Cu V"
Cho x gam hn hp X gm 2 este ng phn ca nhau bay h
Ou kn thYch hp , chm thO tYch ca 6,4 gam O
2
cng Ou kn
.
t chy X to ra CO
2
v H
2
O v t s mo 1:1 . Mt khc un
nng X v NaOH d thu c m (gam) hn hp 2 mu v p (gam) hn
hp ru ng Vng k tp nhau .
1. Tm cng thc ca A, B.
2. TYnh x v m kh p = 7,8 ; m - p 8
B" :h;n ri)ng cho #Hng Ioi #h= sinh :
Cu VI a. ( theo chng trnh chuyn ban 0
Cho xenuoz phn ng anhdrt axetc c chEt xc tc H
2
SO
4
c
thu c 6,6 gam axt Axetc v 11,1 gam hn hp A gm xenuoz
traxetat v xenuoz daxetat.
TYnh thnh phn % vO kh ng cc chEt trong A .
Cu VI " ( theo chng trnh cha phn ban )
Theo em nhng cu sau y ng hay sa :
1. ChEt tc dng v dd axt v v dd baz ph chEt ng tYnh .
2. Ha chEt c phn t kh bng nhau ph ha ng phn ca
nhau .
3. Ch c oxt ph km m oxt axt .
4. Ha nguyn t c s n tYch ht nhn Z bng nhau c thO c s
kh A khc nhau.
5. Ha nguyn t c s n tYch ht nhn Z khc nhau c thO c s
kh A bng nhau.
Hy g thYch kn ca em .
i hc ( h n,i
:h;n !# u,c:
Cu i:
1. Nc cng g ? G thYch nguyn nhn gy ra cng tm th
trong nc t nhn?
2.Mt cc nc cha 0,01 mo Na
+
; 0,02 mo C
-
; 0,01 mo Mg
+
; 0,02
mo Ca
+
v 0,05 mo HCO
3
-
. un x cc nc trn mt h u , h s
mo m on trong nc sau kh un bng bao nhu ?T kt un nc
trong cc ban u thuc o nc c cng tm th , vnh cu hay
ton phn ?
3. C thO dng dd no trong cc dd: HC ; NaOH ; Na
2
CO
3
; NaC O
m gm cng ca nc trong cc ban u ? Vt cc phng
trnh phn ng .
4. Cho 4,72 gam hn hp bt Fe, FeO, Fe
2
O
3
tc dng v CO d nht
cao . Phn ng xong thu c 3,92 gam Fe . Nu ngm cng -
ng hn hp trn trong dd CuSO
4
d , phn ng xong thu c 4,96
gam chEt rn . Xc nh kh ng ca m chEt trong hn hp ban
u .
Cu ii:
1. A, B , C, D , E cc chEt hu c c mch h ch cha C, H,O Ou
khng m mEt mu nc brm , Ou c kh ng phn t 74.
Cho cc chEt tc dng v Na; dd NaOH ; dd AgNO
3
trong NH
3
thu
c kt qu sau :

a b c d
e - DEu (+) c phn ng
na + + - +
+ - DEu (-) khng phn
NaOH - + + -
+ ng
AgNO
3
/ NH
3
- - - + +
Vt cng thc cEu to ca A, B , C, D, E ( ch cn vt m chEt mt
ng phn) v vt cc phng trnh phn ng xy ra .
2. T mt o mn ca cha 60% xenuoz c dng m nguyn u
sn xuEt ru etyc. Nu dng mt tEn mn cuqa trn c thO Ou ch
c bao nhu Yt ru 70
0
? Bt rng hu xuEt ca qu trnh 70%,
kh ng rng ca ru etyc nguyn chEt 0,8 g/m.
Cu iii:A mt o oxt ca km o ho tr m ( trong s cc km o
cho d ). Ho tan hon ton 1,08 gam A trong HNO
3
2M (ong ) thu
c 0,112 Yt khY NO (ktc) v dd D.
a/ Xc nh cng thc phn t ca A .
b/ Cho 1,08 gam A vo ng s , nung nng r dn khY CO qua
t d . Sau kh phn ng xy ra hon ton thu c chEt rn B. Nu
ho tan B trong dung dch H
2
SO
4
ong , d th dd sau phn ng c
thO m mEt mu dd KMnO
4
khng ? Nu c th c thO m mEt mu
bao nhu m KMnO
4
0,1 M.
Cu i%: E hn hp ca 2 ng phn mch thVng ( chab C, H, O)
ch cha mt nhm chc . un nng m gam hn hp E v 1,5 Yt dung
dch NaOH 0,2 M n kh phn ng xy ra hon ton . O trung ho
NaOH d cn thm vo hn hp sau phn ng 120 m dung dch HC
0,5 M . C cn hn hp sau trung ho thu c 22,71 gam hn hp 2
mu khan v 11,04 gam hn hp ru n chc bc mt c phn t
ng khc nhau .
a/ Xc nh cng thc cEu to ca 2 ru trn .
b/ Xc nh cng thc cEu to ca 2 chEt trong hn hp E.
:h;n #C chn: #h= sinh phi Im m,# #rong . cu Va hoJc
V"
Cu %a:1. a/ Vt cEu hnh eectron ca S ( z = 16) v cng thc
eectron ca phn t SO
2
; SO
3
bt trong cc hp chEt ny xung
quanh O c 8 eectron.
b/ Cn bng : 2SO
2
+ O
2
2SO
3
s
chuyOn dch vO phYa no kh tng p suEt ? T sao?
2. T xenouz v cc chEt v c cn tht , vt phng trnh
phn ng Ou ch cc chEt : Gyxern ; xenuoz traxetat ; cao
su Buna .
3. Vt phng trnh phn ng thu phn : Hp chEt A nh xc tc
men ; hp chEt B trong dung dch NaOH d .
H
2
N - CH - CO - NH - CH - COOH (A)

CH
3
(CH
2
)
4
NH
2

Cu %: 1.Ch dng mt ho chEt O phn bt cc dung dch sau
y ng trong 3 rng bt :
CuSO
4
; Cr
2
(SO
4
)
3
; FeSO
4
.
Vt cc phng trnh phn ng.
2. Vt phng trnh phn ng thu phn : Hp chEt A nh xc tc
men ; hp chEt B trong dung dch NaOH d .
H
2
N - CH
2
- CO - NH - CH - COOH (A)

CH
2
- C
6
H
5

4. nu phng php Ou ch nha epxt v nha ureomadet.
Trng 0 4$ng 4ghi*p I
2 #u(3n sinh I hc 4?m 1999 - KhLi A
2n 1 ho h3c
A":h;n chung cho mi #h= sinh:
Cu I: 1/ Cho ba bnh dung dch mEt nhn A gm KHCO
3
v
K
2
CO
3
, B gm KHCO
3
v K
2
SO
4
, D gm K
2
CO
3
v K
2
SO
4
. Ch dng
dch BaC
2
v dung dch HC , nu cch nhn bt m bnh dung
dch mEt nhn trn v vt cc phng trnh phn ng kIm theo.
2/ Vt phng trnh phn ng ( nu c ) m chEt sau v dung
dch NH
4
OH :
a/ AC
3
; b/ K
2
SO
4
; c/ CaC
2
; d/ CuC
2.

Cu II . 1/ TYnh chEt ho hc ca pheno (C
6
H
5
OH) . Hy chng t
pheno c tYnh axt yu hn axt cacbonc. + A
+B +D
2/ Cho dy : H
2
CO
2
CH
5
O
2
N HCOONa
Ag.
(1) (2)
(3)
Cho bt A, B , D nhng chEt no ? Vt phng trnh
phn ng cho dy bn ho .
Cu III" Cho 1,568 Yt hn hp khY X gm 2 hrcacbon mch
h vo bnh nc Brm d . Sau kh phn ng hon ton ch cn I
448 cm
3
khY thot ra v c 8 gam brom phn ng . Mt khc ,
nu t chy hon ton ng X trn r dn ton b sn phEm chy
vo bnh nc vI trong th c 15 gam kt ta . Lc b kt ta r
un nng nc c , thu thm t a 2 gam kt ta na. (Cc thO tYch
khY Ou o ktc).
1/ Xc nh cng thc cEu to phn t 2 hrcacbon.
2/ TYnh t kh hI ca X so v Hydro.
3/ Vt cc phng trnh phn ng tch rng m khY kh X .
:0;n >i)ng (Th sinh ch !" "#t cu $a ho%c $b )
Cu IV a" (Dnh cho th sinh thi theo chng trnh cha phn ban)
Cho m gam hn hp X gm Na
2
O v A
2
O
3
c v nc cho phn
ng hon ton thu c 200 m dung dch A ch cha mt chEt tan
duy nhEt c nng 0,5 M .Th khY CO
2
d vo dung dch A c a
gam kt ta .
1/ TYnh m gam v thnh phn %(theo kh ng) cc chEt trong X .
2/ TYnh a v thO tYch CO
2
( KTC) phn ng .
Cu IV " (Dnh cho th sinh thi theo chng trnh chuyn ban)
1/ Vt phng trnh phn ng chng t Cr(OH)
3
ng tYnh .
2/ Cho 16 gam mt mu X cha Cr
2
O
3
c n tp chEt tr phn ng
hon ton v nc Brm trong KOH m c. Ho tan sn phEm vo
nc r c b tp chEt tr khng tan , c dung dch A .Cho
dun g dch BaC
2
d vo dung dch A c 50 6 gam kt ta . TYnh %
kh ng Cr
2
O
3
tnh kht trong mu X .

HC VIN CNG NGH BCVT NM 1999
A" :0;4 C0M41 C0N 6I T0= OI40 :
Cu I: 1/ Trong phng thY nghm , ox c Ou ch bng cch
nht phn kacorat
hoc kapermanganat.
a) Vt phng trnh phn ng Ou ch ox theo ha cch nu.
Cho bt ha phn thuc o g ( trao , ox ho - kh ).
b) T mt gam m ho chEt ban u , phn ng no s cho nhOu
ox hn (Nu hu suEt phn nh nhau )?
2/ a. Cho sopropen tc dng v brm , sopentan tc dng v co (c
chu sng ) theo t mo 1:1 th trong m trng hp to ra bao
nhu ng phn ? vt cng thc cEu to.
b. Cho bt nhng tYnh chEt ho hc gng nhau v khc nhau quan
trng nhEt ca axt acryc v axt actc ( axt 2- hrx
prpanc ) v axt pr prpanc.Vt phng trnh chuyOn ho
ga chng.Trnh by phng php nhn bt 3 axt ng
trong 3 mEt nhn .
Cu II" Ho tan hon ton m gam hn hp gm FeS
2
v Cu
2
S vo
H
2
SO
4
c nng , thu c dung dch A v khY SO
2
.
HEp th ht SO
2
vo 1 Yt dung dch KOH 1 M thu c dung dch B .
Cho 1 / 2 ng dung dch A tc dng v mt d dung dch NH
3
Ey
kt ta nung n kh ng khng thu c 3,2 gam chEt rn .
Cho dung dch NaOH d vo 1/ 2 ng dung dch A. LEy kt ta nung
n kh ng khng , sau th hro (d) qua chEt rn
cn , sau kh phn ng hon ton thu c 1,62 gam h nc .
1. TYnh m.
2. TYnh s gam cc mu c trong dung dch B .
Cu III" Cho 0,42 Yt hn hp khY B gm 2 hrcacbon mch h
rEt chm qua bnh ng nc brm d . Sau kh phn ng xy ra hon
ton thEy c 0,28 Yt khY ra kh bnh v c 2 gam brm tham
ga phn ng . Cc thO tYch khY o ktc.T kh h ca B so v
hro 19. Hy xc dnh cng thc phn t v s gam m hp chEt
c trong hn hp
B":0;4 <40 >IP41 C0N TH41 QNI T0= OI40.
Cu IVa:(Dnh cho thY snh ng kY theo chng trnh TH cha
phn ban)
1/ a. Vt cEu hnh eectron ca cc on Fe
3+
, Fe
2+
, S
2-
, bt s th
t ca S, Fe trong bng h thng tun hon 16 v 26.
b. Vt phng trnh phn ng kh cho FeC
2
tc dung dch v KI,
dung dch Na
2
CO
3
.
c. Theo nh ngha m vO axt , baz , th NH
3
, NH
4
+
chEt no
axt , chEt no baz ?Cho phn ng mnh ho , g thYch t sao
NH
3
c tYnh chEt
2/ Hy dng cc phng php ho hc O phn bt cc ho chEt
HCOOH, CH
3
CH
2
CHO, CH
3
COOH vCH
3
COOCH
3
.
Cu IV: (Dnh cho th sinh &' &(ng ) theo chng trnh T*
C*+,-. B/.)
1/ Hy d on v g thYch hn tng trong cc thY nghm sau :
Thm tng gt dung dch NaOH vo dung dch Cr
2
(SO
4
)
3
cho n
d . Thm v gt nc Br
2,
, thm tng gt H
2
SO
4
n d . Vt phng
trnh phn ng .
2/ T than , v v cc chEt v c khc vt phng trnh
phn ng Ou ch 2,4,6 - trbrmpheno v 2,4,6 - trbromann
I 0C A4 4I40 456 1999
:0;n I : B0t bu#c cho ton b# c1c th sinh .
Cu 1" 1. Hy cho bt nguyn nhn s bn tun hon tYnh
chEt ca cc nguyn t .
2. S th t ca nguyn t A 8, nguyn t B 17, nguyn t C 19
. Vt cEu hnh eectron ca chng v vho bt vhng thuc chu
k no ,nhm no ?
3. ng phn g? nguyn nhn to ra ng phn trong cc hp
chEt hu c . Cho cc vY d mnh ho .
4. T n-butano v cc chEt v c cn tht khc , hy tm cch Ou
ch mety ety te.
Cu ." Cho a gm hn hp bt Zn v Cu (Zn chm 90% kh ng )
tc dng v dung dch HC d , thu c khY H
2
. Lng H
2
ny va
O phn ng hon ton v b gam mt oxt st t trong mt ng
s nung . H nc thot ra t ng s vho hEp th hon ton vo
150 gam dung dch H
2
SO
4
98% c dung dch H
2
SO
4
c nng
nh hn nng ca dung dch axt ban u 14,95%(dung dch
C) .O phn ng hon ton v 5,65% kh ng chEt rn sn phEm c
trong ng s cn dng 20 gam dung dch C un nng , c SO
2
thot
ra .
1. TYnh a v b?
2. Dng 150 m dung dch C c thO ho tan ht b gam oxt st
khng ?
Cu R" C A gam hn hp X gm mt axt no n chc A v mt
este to ra b mt axt no n chc B ng Vng k tp ca A
v mt ru no n chc . Cho agam hn hp X tc dng v ng va
NaHCO
3
, thu c 1,92 gam m , nu cho agam hn hp X tc
dng v mt ng va NaOH un nng , thu c 4,38 gam hn hp
2 mu ca axt A v B v 0,03 mo ru , ru ny c t kh h so v
hr 23 . t chy hn hp 2 mu bng mt ox d th thu c
mu Na
2
CO
3
, h nc v 2,128 Yt CO
2
(ktc). G tht cc phn ng
Ou xy ra hon ton .
1. Cho bt hn hp X gm axt v este no?
2. TYnh a?
:0;n II"
Cu Sa. (Dnh cho cc th sinh thi th/o ch'n( t)*nh cha
phn ban0
1. a) C mt vt bng st trng thc (vt A) v mt vt bng sEt
trng km (vt B) Ou c vt sy st t p st , t trong khng
khY Em th vt no r nhanh hn? g thYch .
b) Nu cc phng php thng dng O chng n mn km o .
Hy g thYch v sao O bo v v tu bOn ng ta thng gn
thanh km vo v ngo tu(phn ngm d nc bOn )
2. C 5 dung dch nc ca propana, etano, gxOrn, gucoz,
saccarz ng trong 5 khng nhn.C thO dng mt thuc th
(khng kO axt v kOm) O pht hn tng dung dch . Trnh by
qu trnh thY nghm .
Cu S" (Dnh cho cc th sinh thi th/o ch'n( t)*nh chuyn
ban0
1. a) Th no phn ng ox ho kh.
b) Cn bng cc phng trnh phn ng sau d dng on

Mn
+2
+ H
2
O
2
+ OH MnO
2
+ H
2
O

Ag + NO
3
-
+ H
+
Ag
+
+ NO + H
2
O
IO
3
-
+ I
-
+ H
+
I
2
+ H
2
O
MnO
4
-
+ C
-
+ H
+
Mn
+2
+ C
2
+ H
2
O
Cr
+3
+ CO
-
3
+
-
OHCrO
4
-2
+C
-
+ H
2
O
2. Hon thnh s bn ho sau ( vt cng thc cc chEt ng v
cc ch c cng cc chEt phn ng v nhng Ou kn cn
tht ). Cho bt A , B c mch cacbon nh chEt u .

CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
OH AB C +
D


E +
F CH
3
COOC
2
H
5


GHI
&2i h3c )inh t4 5u6c 7n
n?m 1999
ph;n I: Chun( cho .3i th sinh
Cu I: 1. Hy nu v g thYch bng phng trnh phn ng cc
hn tng xy ra trong tng thY nghm sau :
a) Cho CO
2
chm qua dung dch nc v trong . Sau cho tp
nc v trong vo dung dch va thu c cho n d .
b) Cho KOH d tc dng v dung dch FeC
2
. LEy kt ta thu c O
u trong khng khY .
2. Kh cho 17,40 gam hp km Y gm st , ng , nhm phn ng
ht v H
2
SO
4
ong ,d ta c dung dch A ; 6,4 gam chEt rn ; 9,856
Yt khY B 27,3
0
C v 1 at .
a) TYnh phn tm kh ng m km o trong hp km Y.
b) Hy tYnh nng cc chEt trong dung dch A , bt rng H
2
SO
4

dng c nng 2M v c Ey d 10% so v ng cn tht
O phn ng ( thO tYch dung dch khng thay trong cc thY
nghm ).
Cu II" 1" Vt cng thc cEu to thu gn v cc phng trnh phn
ng mnh ho tYnh chEt ho hc ca axt acryc .
2. Amn bc nhEt X dng R- NH
2
c t kh h so v hro bng 15,5 .
Hy g tn v vt phng trnh phn ng mnh ho tYnh chEt ho
hc ca X .
3. Hn hp A gm ha anken. Kh dn 3,696 t A qua bnh ng n-
c brm d th kh ng bnh tng thm 7,00 gam .
a) Hy tYnh kh ng hp chEt hu c thu c kh dn 1,848 Yt hn
hp A qua nc un nng v c chEt xc tc thYch hp .
b) Cho hn hp gm 7,392 Yt A v 3,969 Yt hro qua nken
t nng th c hn hp B . TYnh t kh ca B so v etan .
Bt rng thO tYch cc khY Ou o 27,3
0
C , 1 at v cc phn
ng Ou xy ra hon ton .
:0;n II" Cho tn( 4o5i th sinh
Cho th sinh th/o ch'n( t)*nh cha phn ban
Cu III" A: 1. Trong s cc chEt sau y nhng chEt no c thO
phn ng c v nhau ?
NaOH , Fe
2
O
3
, K
2
SO
4
, CuC
2
, CO
2
, A, NH
4
C
Vt cc phng trnh phn ng v nu Ou kn phn ng (nu
c )
2. Pha ong 10 m HC v nc thnh 250 m . Dung dch thu c c
pH= 3.
Hy tYnh nng ca HC trc kh pha ong v pH ca dung dch
.
CuIV" A: Cho 2,20 gam hp chEt X n chc gm C, H , O phn
ng ht v Ag
2
O (trong NH
3
) to ra 10,8 gam bc .
1. Vt cng thc cEu to thu gn v g tn X .
2. Vt cc phng trnh phn ng xy ra kh Ou ch X t ankan t-
ng ng .
3. T X v cc chEt v c hy vt cc phng trnh phn ng (c nu
Ou kn phn ng ) c dng O Ou ch :
a) Ety axetat
b) Etyengyco
4. Dng mt thuc th hy tm cch phn bt X v cc chEt va c
Ou ch trn ( cc chEt rng bt nhau ).
Cho th sinh th/o ch'n( t)*nh chuyn ban
Cu III " n phn ( dng n cc tr ) dung dch mu sunat
km o ho tr 2 v cng dng 3A.Sau 1930 gy thEy kh ng
catt tng 192 gam .
1. Vt phng trnh phn ng xy ra t m n cc v phng
trnh chung cho qu trnh n phn .
2. Cho bt tn km a trong mu sunat.
3. Hy tYnh thO tYch ca ng khY to thnh t ant 25
0
C v 770
mmHg.
4. Nu khY thu c c n h nc hy g thu 3 ho chEt c thO m
kh khY .
Cu IV" Hy dng mt thuc th O phn bt cc ho chEt sau
y ( ng trong tng rng bt b mEt nhn ) : axt proponc ,
gxern , n-propano , gacoz .
Vt cc phng trnh phn ng O g thYch cch phn
bt.
I 0C KIT4 T>UC 0 4,I
672 8999
CVM I:
1) Gang g ?vt cc phng trnh phn ng xy ra trong qu
trnh uyn gang ?
2) Hon thnh cc phng trnh phn ng sau :
a) FeS
2
+ H
2
SO
2
,n
b) FeSO
4
+ Br
2

c) NaHCO
3
+ Ba(OH)
2

d) NaAO
2
+ CO
2
+ H
2
O
Cu II:
T mtan v cc chEt v c cn tht vt cc phng trnh phn ng
Ou ch povnyaxtt.
1) So snh tYnh chEt ca ru propc v ru so- propc.
2) Cho 3 chEt CH
3
COOH ; HCOOCH
3
v CH
3
COOCH
3.
. Hy nhn bt
m chEt bng phn ng ho hc .
Cu III:
Ho tan hon ton hn hp 3 km o Zn, Cu v Ag vo 500
m dung dch HNO
3

a mo / thu c 1,944 Yt khY A ( ktc) ho nu trong khng khY
v dung dch B .
1. LEy 1/2 dung dch B cho tc dng v dubg dch NaC d c 2,1525
gam kt ta D . Nung D nht cao n kh ng khng
c 1,8 gam chEt rn .
TYnh s gam m km o tronh hn hp ban u .
2. Nu cho m gam bt Cu vo 1/2 dung dch B khu Ou cho
phn ng hon ton c 0,168 Yt khY A ( ktc ) , 1,99 gam chEt
rn khng tan v dung dch E .
TYnh m? tYnh a mo/ ? tYnh nng m o on trong dung
dch E .
Bt thO tYch dung dch co nh khng .
Cu IV:
un nng hn hp 2 ru mch h v H
2
SO
4
cc hn hp cc ete.
LEy X mt trong cc ete em t chy hon ton th ta c t
:
n
8
9 n
:;
Mt khc kh cho axt A ng Vng ca axt xaYc tc dng v
mt trong ha ru trn kh c mt ca H
2
SO
4
c m xc tc c
este B . O x phng ho hon ton 8,7 gam este B cn 200m NaOH
0,5 M.
Tm cng thc cEu to ca 2 ru v axYt A.
2 #hi #u(3n sinh i hc 0O: 0 4,I .
NM 1999
:0;n A8Cho tt c th sinh 9
Cu I"84 Om)
1) n phn 2 Yt dung dch CuSO
4
0,5 M v n cc tr . Sau
mt th gan , ngng n phn v cho qua dung dch sau
n phn mt ung khY A Ey d th thu c 72 gam kt ta
mu en . Bt rng kh t khY A trong ox d th to thnh h
nc v khY B , khY B m mEt mu nc brm
- Xc nh cng thc phn t ca cc khY A, B.
- TYnh thO tYch khY thot ra ant (ktc) .
- TYnh thO dung dch axt HNO
3
60% (D = 1,37 g/m ) cn
tht O ho tan ng km o kt ta trn ant.
2)Bt X mt oxt km o . O xc nh cng thc ca X , ng ta
m 2 thY nghm sau:
ThY nghm 1: Kh hon ton 1,6 gam X th cn 672 m hro
(ktc).
ThY nghm 2: L ng km o thu c thY nghm 1 ho
tan trong dung dch axt cohyrc d th thu c 448 m hro
(ktc).
Hy g thYch hn tng trn v xc nh cng thc ca X .
Cu II" (4 Om)
1) Cho mt hp chEt hu c A tc dng v dung dch NaOH un
nng th to thnh hp chEt hu c B v NaC . Ox ho B ta c
hp chEt hu c C , ox ho C ta c hp chEt hu c D (A,B,C ,D
c cng s nguyn t cacbon ) . Cho D tc dng v bt km th c
khY hro thot ra .
Hy xc nh cng thc cEu to ca A, B , C, D v vt cc phng
trnh phn ng xy ra . Bt rng khY B b tch nc th to ra so -
buten ( 2-metypropen ).
2) Hp chEt hu c X mt amnoaxt mch thVng ,bt rng :
- Cho 0,01 mo X tc dng va v 80m dung dch HC
0,125 M to thnh 1,835 gam mu .
- Cho 2,91 gam X tc dng v mt ng dung dch NaOH va
th to thnh 3,82 gam mu
Xc dnh cng thc cEu to v tn go ca X ,bt nhm amno
n kt v cacbon v trY
:0;n B (Cho t<ng !o2i th sinh )
Cu III. A(2Om ): (cho thY snh th theo chng trnh Cha phn
ban )
1) Ho tan n t NaOH , Na
2
CO
3
v NaHCO
3
vo nc ta c dung
dch A . Hy nhn bt cc on c trong dung dch A .
2) Vt cc phng trnh phn ng Ou ch propano -2 t
propana(gh r Ou kn phn ng ).
Cu III"8 2 Om ): (cho th sinh thi theo chng trnh chuyn ban
)
1) Lm th no O Ou ch AC
3
tnh kht t AC
3
b n mt -
ng nh CrC
3
2) Hy trnh by mt cch xc nh thnh phn nh ng ca m
ng phn trong hn hp gm CH
3
-COOH, HO- CH
2
-CHO v H-
COO-CH
3.

T):n( 5i h3c thu; sn 6<. 8999
A"ph;n chung - Dnh cho tt c th sinh .
Cu I : 1, a. Nu nguyn tc v phng php Ou ch km o ?
b. G thYch hn tng xy ra kh cho 1 mng A nguyn chEt vo
1 ng nghm ng nc ,sau nh t t dung dch NaOH VO ng
nghm . Vt phng trnh phn ng xy ra .
2. a) C 3 chEt hu c n chc c cng nhm nh chc : CH
2
O
2
,
C
2
H
4
O
2
, C
3
H
4
O
2
. Hy cho bt cng tc cEu to v g tn 3 chEt
?
b) Hon thnh s bn ho v vt cng thc cEu to ca cc
chEt X, Y, Z:
H
2
O Trng hp +H
2
Trng hp
CaC
2
X Y Z Caosu Buna
(x.t)
Cu II" Cho 4,6 gam hn hp gm Rb v mt km o kOm M tc
dng v nc th thu c 1 dung dch kOm . O trung ho hon ton
dung dch kOm ny ng ta ph dng ht 800 m dung dch HC
0,25 M.
a) Xc nh xem km o M km o no ?
b) TYnh thnh phn % vO kh ng ca km o trong hn hp ban
u .
c)TYnh thO tYh khY thot ra trong phn ng kh hn hp tc dng v n-
c O
0
C v 2atm
Cu III: Mt hn hp khY gm H
2
V 2 hydrcacbon c cng s
nguyn t cacbon trong phn t (mt chEt c 1 n v mt chEt
c 1 n 3 ) . t chy hon ton 90 m hn hp Ey th thu c 120 m
CO
2
.Mt khc nu un nng 90 m hn hp trn v bt N n kh
phn ng hon ton th ch cn 40 m 1hydrcacbon no duy
nhEt .
a) Tm cng thc phn t ca 2 hydrocacbon ?
b) TYnh thnh phn % vO thO tYch ca hn hp ban u ?
BG :h;n ri)ng
Cu IV a: Dnh cho th sinh th/o ch'n( t)*nh phn ban
1, a) Cho bt Fe vo dung dch CuSO
4
th mu xanh ca dung
dch nht dn , ngc kh cho bt Cu vo dung dch Fe
2
(SO
4
)
3
khng
mu tr thnh c mu xanh m dn . G thYch cc hn tng xy
ra .
b) C 5 mu km o : Ba , Mg , Fe ,A , Ag.Nu ch c dung dch
H
2
SO
4
ong ( khng dng bEt c 1 ho chEt no khc kO c qu tYm
v nc nguyn chEt ) c thO nhn bt c nhng km o no bng
phn ng c thO ?
2. a) Bng phng php ho hc hy tch : CO
2
, C
2
H
4
, C
2
H
2
ra kh
hn hp .
b) C hn hp 3 ng phn : CH
3
- CH
2
- COOH , CH
3
- COOCH
3
, CH
3

-CH - CHOOH
Hy nhn bt tng ng phn trong hn hp bng phng
php ho hc .
Cu IV : Dnh cho th sinh th/o ch'n( t)*nh cha phn ban
1. a) Hy cho 2 phng php Ou ch Na t 2 hp chEt khc nhau ca
Natr ?
b) Tm 4 phng php khc mhau O Ou ch NaOH v vt ph-
ng trnh phn ng xy ra trong qu trnh Ou ch ?
2. a) Vt cc phng trnh phn ng theo s sau:
t
0
, p + Br
2
+ HOH O
2
O
2
C
7
H
16
A
1
A
2
A
3
A
4
C
6
H
5
- OH


C
6
H
5
- COOC
2
H
5

b) Vt cng thc cEu to ca C
4
H
6
O
2
. Bt rng kh cho chEt
tham ga phn ng trng gng cho ta 1 axt 2 n axt .
hc quc ga h n
O th tuyOn snh hc nm 1999
Mn th Ho Hc . Kh A B
Th gan 180 pht

A1 ph%n =nh cho tt c cc th sinh
Cu I
1. Trnh by phng php ho hc O phn bt cc cp chEt
sau:
a.Dung dch MgC
2
v FeC
2
.
b.KhY CO
2
v khY SO
2
.
Trong m trng hp ch dng mt thuc th thYch hp.Vt cc
phng trnh phn ng.
2. Cho 5,22 gam mt mu cacbonat km o ( hp chEt X).tc dng
hon ton v dung dch HNO
3
. Phn ng m g phng ra hn
hp khY gm 0,336 t khY NO v x Yt khY CO
2
. Cc thO tch khY
Ou c o KTC.
a. Hy xc nh mu cacbonat km o v thO tYch khY
CO
2
.(x).
b. Cho a gam hn hp gm FeS
2
v hp chEt X trn v s mo
bng nhau vo mt bnh kYn cha ng ox d , p suEt
trong bnh p
1
atm . un nng bnh O phn ng sy ra
hon ton r a bnh vO nht ban u , p suEt khY
trong bnh c ny p
2
at, kh ng chEt rn thu c b
gam .Bt rng thO tYch chEt rn trong bnh trc v sau
phn ng khng ng kO .Hy xc nh cc t s p
1
/p
2
v
a/b .
Cu II
1. Nu nh ngha ru bc 2 . Vt cng thc cEu to v g tn
cc ru bc ha c cng thc phn t C
5
H
12
O.
un nng hn hp cc ru v H
2
SO
4
c 180
0
C ; Hy vt
cng thc cEu to v g tn cc sn phEm chYnh.
2. C nhOu v ta nn gao thng xy ra do ng xe ung ru
.Hm ng ru trong mu ng xe kkhng c vt qu 0,02%
theo kh ng .O xc nh hm ng ru , ng ta chuEn
bng K
2
Cr
2
O
7
trong m trng axt ;kh Ey Cr
2
O
7
-2
cho Cr
3+
.
a. Hy vt v cn bng phng trnh phn ng .
b. Kh chuEn 25,0 gam huyt tng mu ca mt ng
xe cn dng 20,0 m K
2
Cr
2
O
7
0,010 M . nu ng Ey xe
th c hp php khng ? t sao? G tht rng trong thY
nghm trn ch rng etano tc dng v K
2
Cr
2
O
7
.
3. Hp chEt A c cng thc phn t C
2
D
6
O ( D a ter), A tc
dng v natr g phng mt chEt khY .Hy xc nh cEu to ca
A v vt s Ou ch n xuEt pht t cc chEt v c cn
tht.
B" :h;n Bnh cho #Hng Ioi #h= sinh
Cu III
1
: Dnh cho th sinh theo chong trnh cha phn ban9
1.Cho mt ng Cu
2
S tc dng hon ton v dung dch HNO
3
un
nng .Phn ng to thnh dung dch A
1
v m g phng khY A
2
khng mu v b ho nu trong khng khY.Cha A
1
m 2 phn
.Thm dung dch BaC
2
vo phn 1 , thEy to thnh kt ta trng A
3
thc t khng tan trong axt d. Thm ng d dung dch NH
3
vo phn
2,ng th khuEy Ou hn hp , thu c dung dch A
4
c mu xanh
am m.
a. Hy ch ra A
1
,A
2
,A
3
,A
4
g ?
b. Vt cc phong trnh phn ng m t cc qu trnh ho hc
va nu trn.
2. a. Vt cng thc cEu trc v g tn cc hrocacbon mch h
c t kh h so v Nt bng 2 .
b. Ng ta Ou ch m hrocacbon trn t ru tng ng (c
cng mch cacbon). Hy cho bt Ou kn chung ca phn ng ; vt
cng thc cEu to thu gn ca cc ru.
Cu III
.
: Dnh cho th sinh thi theo chng trnh =*T.
1. a. TYnh pH ca dung dch A hn hp gm HF 0,1M v NaF
0,1M.
b. TYnh pH ca 1 t dung dch trn trong 2 trng hp sau:
- Thm 0,01 mo HC vo.
- Thm 0,01 mo NaOH vo.
Bt hng s axt ( Hng s n ho ) ca HF K
a
=6,8 . 10
-4
.
Cho og 6,8 =0,83.
2. a.Ankaen g ? Vt cng thc cEu trc v g tn ankaen
C
5
H
8
m c ng phn cs-trans.
b.Trong tnh du chanh c chEt monen C
10
H
16
( Xem cng thc
bn). Hr ho monen thu c mentan C
10
H
20
.Hy vt ph-
ng trnh phn ng v cng thc cEu toca mentan .
c.Cho monen tc dng v nc ( axt xc tc) thu c
tecpnhrat C
10
H
20
O
2
dng m thuc ho . Hy vt phng
trnh phn ng v cng thc cEu to ca tecpnhrat ; g
thYch hng ca phn ng .

.
CH
2
CH
3

CH
3

Cu III
R
: Dnh cho th sinh theo chng trnh ban =*T. >=T
1.a. Trnh by nguyn tc ca phng php amonac u ch
Na
2
CO
3
.Vt cc phong trnh phn ng O mnh ho .
b. Cho dung dch NaOH 25% c kh ng rng D = 1,28 g /m .
H 150 m dung dch kOm c kh nng hEp th t a bao nhu t
khY CO
2
o Ou kn tu chuEn .
2.a. Hy xp xp CH
3
COOH , CH
3
CH
2
CH
2
OH v C
6
H
5
OH theo trnh
ttng tYnh nh ng ca nguyn t hr. Bng phng php ho
hc hy chng mnh rng cc chEt Ou c hr nh ng v
chng mnh s ng n ca trnh t sp xp .
b. O Ou ch CH
3
COOCH
2
CH
2
CH
3
v CH
3
COOC
6
H
5
ng ta cho
CH
3
CH
2
CH
2
OH tc dng v
CH
3
COOH v cho C
6
H
5
OH tc dng v (CH
3
CO)
2
O .Vt cc phng
trnh phn ng v cho bt phn ng no cn chEt xc tc H
2
SO
4
,phn ng no cn NaOH .

i hc Im nghi*p
2 #hi #u(3n sinh n?m 1999 m$n ho' hc
th gan 180 pht
Cu I :
1. Vt phng trnh phn ng kIm theo Ou kn ( nu c ) ca axt
C
3
H
7
COOH v tng chEt sau : K, CaO, Na
2
CO
3
, KOH ; ru etyc; ru
C
2
H
4
(OH)
2
; CH
3
NH
2
2. XuEt pht t xenuz (C
6
H
10
O
5
)
n
hy Ou ch :
a) C
2
H
5
OH
b) C
2
H
3
COOC
2
H
5
Cu II:
C hn hp A cha cc chEt A, Mg, A
2
O
3
. LEy 20,1gam hn hp A cho
tc dng v dung dch NaOH d, sau kh phn ng xong thu c 6,72
t khY H
2
ktc. Mt khc nu ho tan ht 20,1 gam hn hp A vo
V m dung dch HC 1 M th thu c 15,68 t khY H
2
(ktc) v dung
dch B. Cn ph dng ht 299 m dung dch KOH 1M m trung ho
ht ng axt cn d trong dung dch B.
1) Tm s gam m chEt c trong hn hp A.
2) TYnh V?
Cu III :
Hn hp B gm ha andehyt no, n chc, mch thVng, k tp nhau
trong dy ng Vng. Kh cho 3,32 gam hn hp B tc dng v dung
dch AgNO
3
trong dung dch amonac (Ey d) , thu c 10,8 gam Ag.
Mt khc nu cho 3,32 gam hn hp B tc dng v H
2
d c xc tc N
nung nng th thu c hn hp ha ru. Cha hn hp ha ru thnh ha
phn bng nhau:
Phn I cho tc dng v Na d snh ra V
1
t H
2
27,3
0
c v 1 atm.
Phn II cho tc dng v CH
3
COOH d c xc tc H
2
SO
4
thu c b gam
hn hp ha este.
1) Tm cng thc phn t v s mo ca m andehyt trong B.
2) Tm V
1
v b .
Bt cc phng trnh phn ng xy ra hon ton.
Cu IVa : Dnh cho th sinh cha phn ban
1. Vt phng trnh phn ng bOu dOn s sau :
Fe Fe FeC
2
Fe(OH)
3
Fe
2
(SO
4
)
3
FeSO
4
2. Vt phn ng ca HNO
3
ong v tng chEt sau : Mg, FeO,
Fe
2
O
3
, FeCO
3
.
Cu IV : Dnh cho th sinh trung h3c chuyn ban
1. Vt phng trnh phn ng bOu dOn s sau :
CrO CrC
2
CrC
3
Cr(OH)
3
Cr
2
O
3
Cr
Cr(NO
3
)
3
2. Vt phn ng (nu c ) ca tng chEt CrO, Cr
2
O
3
, CrO
3
v
dung dch KOH; dung dch H
2
SO
4
ong.
trng hc dn p phng ng
n?m 1999
a. phn chung cho thY snh.
Cu 8 9 1/ tm 3 phng php khc nhau Ou ch CaCO
3
, vt ph-
ng trnh phn ng.
2/ c 4 dung dch ng trong 4 cc mEt nhn
HCL,NaCL,NaOH,Na
2
CO
3,
, hy nhn bt m ch c dng mt ho chEt
m thuc th.
3/ hon thnh dy bn ho sau. vt phng trnh phn ng
c gh r Ou kn:
+H
2
O +M

H
2
O -H
2
O T.hp
CaC
2
X E cao
su buna
T.hp +M
4/ Vt ng phn mch h c thO c ca hp chEt hu c
ng v cng thc phn t C
3
H
6
O
2
.
Cu >1 t chy hon ton m gam chEt hu c A thu c 6,16 gam
CO
2
; 1,89 gam H
2
O v ng ox tham ga phn ngd va bng ng CO
2
to ra.
1/ TYnh m v cng thc n gn nhEt ca A.
2/ Xc nh cng thc phn t, cng thc cEu to ca A.bt
A mt monome c thO to ra
pome c tYnh n h cao. nu em trng hp A,ngo sn phEm
chYnh, cn c sn phEm phno,nu
c hy vt cng thc ca sn pgEm ph .
3/ Dn 3,36 Yt khY A (ktc) t t qua 1 Yt dung dch nc Brm 0,2
M,thEy dung dch nc Brm mEt mu hon ton v khng c khng
khY bay ra. hy xc ng kh ng cc sn phEm cng thu
c. Bt sn phEm cng v trY 1,2 gEp 4 n (vO s mo) sn phEm
cng v trY 1,4.
Cu ?1 Ho tan 63,8 gam hn hp BaCL
2
v CaCL
2
vo 500 gam H
2
O
thu c dung dch A.thm 500m
dung dch Na
2
CO
3
1,4 M vo dung dch A,sau phn ng thu c 59,4
gam kt ta v dung dchB.
1/ TYnh nng phn trm ca m mu trong dung dch A.
2/ Thm vo dung dch B mtng va dung dch HC 0,5 M
(d=1,05g/m) thu c dung
dch C. TYnh thO tYch dung dch HC 0,5 M dng v nng phn
trm ca mu trong dung dch C.
G
A
B. Phn dnh cho tng o thY snh:(thY snh c thO chn mt trong
ha cu sau)
Cu @Aa. 1/ Ch t FeS
2
, khng khY, NaCL, H
2
O,cc chEt xc tc, cc
tht b, vt phn ng Ou ch 4 axYt v 3 hroxYt.
2/ So snh tYnh chEt ho hc ca benzenv metan v v
etyen.Vt phn ng mnh ho.
Cu IVb. 1/Ho tan hon ton 0,5 gam mt hn hp gm Fe v km
a B thuc nhm IIA(phn nhm chYnh nhm II) bng mt ng d
dung dch HC thu c 1,12 Yt H
2
(ktc). Xc nh km o B. C thO
xc nh v trY ca B trong bng h thng tun hon hay khng?
Vt cEu hnh eectron ca n.
2/ Cho bt qu ut th ca vng benzen.
T benzen v cc ho chEt cn tht vt phn ng Ou
ch :
a/ Octo-bromo ntro benzen; meta-bromo ntro benzen.
b/ Octo-amno pheno; meta-amno pheno.
BiT# CW1.X 0W1X NW1YX BrWZ/X BaW1R[X
CaWS/X
6gW.SX B\W9X 4aW.RX ]\W^YX
CIWR^_^X
Trng CO: B!c 4inh
n?m 1999 `hLi :
A.phn chung cho c thY snh chuyn ban v cha chuyn ban.
Cu I:(2,5 Om)
vt phng trnh phn ng xy ra kh:
1)Nht phn cc mu: MgCO
3
, ANO
3
, KNO
3
, Ba(HCO
3
)
2
, Na
2
SO
4
,
Cu(NO
3
)
2
.
2)n phn mt dung dch cha CuSO
4
v NaC.
Cu II: (2,5 Om)
Hp chEt hu c A c cng thc (CHO)
n
A c thO tc dng v Na,
NaOH, dung dch Br
2
.kh t
chy 1 mo A cho d 6mo CO
2
.Hy bn un O tm cng thc phn
t ca A v cc phng trnh phn
ng xy ra.
Cu III: (2 Om)
Mt o phIn ngm nc c to thnh t caton M
+
, A
3+
v

SO
4
2-
.
Nung 9,06 gam phIn c 4,47 gam phIn khan. Mt khc, cho 9,06
gam phIn ho tan vo nc r cho tc dng v Ba(OH)
2
d c
9,32 gam kt ta A v khY C.Lng khY C to thnh tc dng va v
100m dung dch HC 0,2 M.
Xc nh cng thc phn t ca phIn.
Cu IV:(2 Om)
Hn hp X cha ha hn hp chEt hu c no, cho 14,8 gam hon
hp X tc dng v 100m dung dch AgNO
3
2M trong amonac d
n kh phn ng xy ra hon ton v trong dung dch ht
on Ag
+
. LEy hn hp mu amon to thnh cho tc dng v axt
sunurc ong, d r chng cEt thu c axt hu c Y. Cho ng axt
to thnh tc dng va v 100 m dung dch NaCO
3
1M thEy
to thnh 16,4 gam mu .
Xc nh cng thc phn t ca cc chEt trong hn hp X v
tYnh thnh phn phn trm m chEt theo kh ng.
B/ Phn rng dnh cho tng o tng thY snh.
CuVa:(1 Om) Dnh cho thY snh chuyn ban:
Xc nh v trY ca cc nguyn t c s proton 29, 42, 31, 35
trong bng h thng tun hon.
CuVb (1 Om) Dnh cho thY snh chuyn ban;
Xc dnh v trY ca cc nguyn t c s proton a 31, 35, 27, 21
trong bng h thng tun hon.
Cho bt :AL=27, S=32, O=16, H=1, Ba=137,
CL=35,5. N=15, C=12, Na=23.
Ch? @9C1n b# )hAng giBi thch g th"
2 #hi #u(3n sinh i hc n?m 1999
#rng i hc hng hi
(Ch :thY snh cha phn ban (CPB) m cc cu1, 2, 3, 3, 4A;thY
snh chuyn ban(CB) m cc cu1,2, 3, 4b)
Cu I" 1.1 . Cho bt cc o nguyn u chYnh dng O sn xuEt
gang: nguyn tc v cc phn ng ho hc
xy ra trong qu trnh sn xuEt gang.
1.2. Vt phng trnh phn ng theo s sau y;
A + AgNO
3

(dung dch NH3 )
B + C + Ag.
B + NaOH
(t0)
. D + H
2
O + NH
3

D + NaOH E + Na
2
CO
3
.
F + C
2

(askt)
G +HC.
G + NaOH
(t0)
CH
3
OH + H
2
.
(Cc chEt A, B, C, .... , H vt dng cng thc cEu to vn
tt).
Cu II" Hn hp A gm Mg v km oa M ho tr 3, ng trc Hydro
trong dy hot ng ho hc. Ho tan hoan ton 1,275 gam A vo 125
m dung dch B cha ng th HC nng C
1
(M) v H
2
SO
4
nng
C
2
(M). ThEy thot ra 1400 m khY Hydro (o ktc) v dung
dch D. O trung ho hon ton ng axt d trong D cn dng 50 m
(t
0
9
CaN
dung dch Ba(OH)
2
1M . Sau kh chung ho D thu c 0,0375 mo
mt chEt kt ta khng tan trong HC.
1.1. Vt cc phng trnh phn ng dng on thu gn.
1.2. TYnh C
1
v C
2
ca dung dch B.
1.3. Tm nguyn t kh ca km o M(A
M
) v kh ng m
km o trong hn hp A em thY nghm. Bt rng O ho tan
1,35 gam M cn khng qu 2000 m dung dch HC 1M.
Cu III" t chy hon ton mt ng gm ha ru X v Y ha ng
Vng n tp ca dy ng Vng ru no n chc, thu c 1,12
kh CO
2
. Cng v ng hn hp trn cho phn ng v Na d th thu c
2,24 Hydro .Cc thO tYch khY o Ou kn tu chuEn.
3.1. Xc nh cng thc phn t 2 ru trn. TYnh thnh phn
phn trm m ru trong hn hp .
3.2. Phn t X c s nguyn t cacbon Yt hn phn t Y.Sn
phEm ox ho t t ca Y khng tham ga phn ng v dung dch
AgNO
3
(c dung dch NH
3
).
- Vt cng thc cEu to ca Y.
- Vt phng trnh phn ng este ho ca X v Y v axt Metacryc
(kIm theo Ou kn nu c).
Nu ng dng ca sn phEm este ny trong thc t.
Cu 4 A 1. Hn hp km o vn gm A, Fe, v Ag,.hy trnh by ph-
ng php ho hc O tch rng m km oa trn kh hp chEt trn
vO dng nguyn chEt
2.a. vt phng trnh phn ng Ou ch Ann t Benzen, kIm
theo Ou kn phn ng nu c.
b. Hon thnh s d phn ng sau dng vt thnh phng
trnh phn v g tn cc chEt X, Y, Z.
CH
3
- CH
3
- COOH X Y X
Z + N
2
+H
2
O

NH
2

CuSB" 1. Hn hp gm A
2
O
3
v ng vn .Hy trnh by phng
php ho hc O tch m chEt ra kh hn hp tn vO dng
ngun chEt.
2.Trng by quy tc Zasep vO tch nc ca ru v quy tc cng HX
vo Anken ca Maccopnhcop.
Vt cng thc cEu to cc chEt A, B, C, D, E, G trong dy
chuyOn ho sau.
H
2
SO
4
H
2
O;t
0

a. CH
3
- CH
2
- CH
2
- CH
2
- CH
2
OH A B .
H
2
SO
4
H
2
SO
4
,t
0
Br
2
(dung dch)
b. C
5
H
11
OH D CH
3
- CHBr -
CH
2
-CH
3
.
C
H
2
SO
4
(,t
0
) +HC
C
.
0
^
N0
0CI 8A#9
a0CI a40
R
a 04N
R
c. C
5
H
10
OH G CH
3
-C - CH
2
- CH
3
(E) xc tc
CH
3
hc thu
nm 1999
Cu I: 1/ Hon thnh s phn ng sau ( m m tn mt phn
ng ).
Cr CrC
2
CrC
3
Cr(OH)
3
KCrO
2

K
2
CrO
4
K
2
Cr
2
O
7
Cr
2
O
3
2/ Cho chEt ng : axton , aneht proponc v ru so - propyc
ng trong 3 rng bt b mEt nhn hu .
a) Hy phn bt 3 chEt trn bng cc phn ng ho hc .
b) Trnh by cc phn ng axeton t nguyn u ban u mn
ca ( cc chEt v c , xc tc v Ou kn cn tht c ).
Cu II" 1. O ho tan 4 gam Fe
X
O
Y
cn 52, 14 m dung dch HC
10% ( D = 1,05 g/m ) . Hy xc nh cng thc phn t ca st
oxt .
2. Oxy ho ru etyc bng xc tc ta thu c hn hp A gm anht ,
axt axetc , nc v mt phn ru khng b ox ho .
a) Vt cc phng trnh phn ng xy ra trong cc qu trnh n
trn .
b) Cn dng phn ng g O nhn bt s c mt ca ru trong
hn hp A ?
c) Trnh by cc phn ng ho hc ( c Ou kn v xc tc
cn tht ) O Ou ch axt axtc nguyn chEt v cao su Buna
t hn hp A .
Cu III" Hn hp Y gm 3 km o Na, A , Fe c nghOn nh trn
Ou . Cha Y thnh 3 phn bng nhau :
- Ho tan hon ton phn 1 trong 0,5 t dung dch HC 1,2 M snh ra
5,04 t khY v dung dch A .
- Ho tan hon ton phn 2 bng dung dch NaOH (d ) snh ra 3,92
t khY .
- Cn phn 3 cho tc dng v H
2
O (d)snh ra 2,24 t khY .
1. tYnh s gam m km o trong hn hp Y .
2. Cho dung dch A tc dng v 300m dung dch KOH 2M.Thu Ey
kt ta,ra sch r nung ngo khng khY n kh ng khng
th c a gam chEt rn.TYnh kh
ng a.
( Cc thO tYch trong b Ou o ktc)
Cu IV " Mt hn hp chEt hu c A c cEu mch thVng ,thnh phn
ch gm C, H v O. Bt rng trongA t nguyn t H v O 2:1 v
t kh h ca A so v hyro 36.
1. Xc nh cng thc cEu to c thO c ca A .
2. un nng 3,96 gam mt ng phn ca A v dung dch HC ong
n kh phn ng xy ra hon ton thu c hn hp 2 chEt hu
c B v C (cng chc) . Cho B v C phn ng hon ton v Ag
2
O
trong dung dch NH
3
th c m gam Ag v khY CO
2
( v g tht
CO
2
khng phn ng dung dch NH
3
) . Cho ton b khY CO
2
hEp
th ht vo 250 m dung dch Ca(OH)
2
0,12 M c dung dch D .
a) TYnh kh ng m.
b) TYnh nng mo/ ca cc chEt trong dung dch D.