Vous êtes sur la page 1sur 5

1.

Inleiding

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die
meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven
aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten,
luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit
betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar
omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders,
scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden
betreft vastgelegd in deze “Spelregels m.b.t. het Lidmaatschap”, waarin we de waarden
en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen
nakomen. En zonodig er elkaar op aan te spreken. Dit alles moet ons allen helpen om de
clubdoelstelling na te streven en een noodzakelijk geachte cultuur verandering binnen de
vereniging te bewerkstelligen.

2. Clubdoelstellingen
a. Sportief
i. Sportiviteit
ii. Prestaties binnen het haalbare
iii. Team sport
iv. Plezier
b. Structuur & organisatie
i. Weten waar je aan toe bent
ii. Organisatie behoefte, het voldoen aan minimale randvoorwaarde
iii. Stabiliteit
iv. herkenbare organisatie structuur, aanspreekbaarheid
v. voorzieningen
vi. Gedeelde verantwoordelijkheid; De club dat ben jij
vii. veiligheid à gerust gevoel ouders
c. Normen & Waarden
i. sociaal
ii. Saamhorig
iii. veiligheid (Verbaal en fysiek)
iv. Zaterdag club
v. Herkenbare normen & waarden
vi. Solidariteit à voor en met elkaar
vii. Meedoen, niet alleen consumeren
viii. Gedeelde verantwoordelijkheid; De club dat ben jij
ix. Sportiviteit
x. Club van en door leden
xi. Prestatie doelstelling mag geen negatieve invloed hebben op de
normen & waarden, clubdoelstelling en structuur
d. Sociale aspecten
i. Thuis voelen
ii. Herkenbaar
iii. Gezelligheid
iv. Ontmoeten kennissenkring en vrienden
v. Historie
vi. Clubgevoel

3. Verwachtingen
Wat zijn voortvloeiend uit de club doelstellingen de verwachtingen die een lid mag
hebben van de vereniging en andersom de verwachtingen die de vereniging mag hebben
van een lid.

Informatie Spelregels mbt het Lidmaatschap AmstelveenHeemraad.doc 10/31/2006 Pag 1


3.a Wat mag een lid verwachten van de vereniging:
- Wedstrijden
- Training/trainers voor alle elftallen
- Accommodatie
o Velden/lijnen/ballen/doel
o Kleedkamers in goede staat
o Kantine met openingstijden en bezetting
- Organisatie
o
o
- Leiders
- Vervoer
- Scheidsrechters
- Informatie en communicatie
- Materiaal
- Veiligheid
- Gezelligheid
o Festiviteiten
o Speciale activiteiten
- Stabiliteit

3.b Wat mag de club van een lid verwachten (Plichten)


1) het tijdig voldoen van alle financiële verplichtingen.
a. De contributie dient tijdig te worden betaald, binnen 4 weken vanaf het
versturen van acceptgiro (+ 5 euro) of machtiging.
b. Tijdig voldoen van door KNVB opgelegde boetes.
c. Indien nodig kunnen speciale regelingen worden getroffen.
d. Bij niet tijdig voldoen is het betreffende lid niet langer speelgerechtigd.
2) Het naleven van de normen en waarden van de vereniging.
a. Details zie onder punt 4.
3) Participeren in de uitvoering van de noodzakelijke taken binnen de vereniging:
Verplichte taken en vrijwillige taken.
a. Invulling leiderschap jeugdteams, Verplicht. Indien geen vrijwillige leider
beschikbaar is dan dienen de ouders van de teamleden tot een gezamenlijke
oplossing te komen.
b. Vervoer jeugdteams naar uitwedstrijden, verplicht. Ouders van alle
jeugdleden t/m A junioren dienen dmv tourbeurten het vervoer te verzorgen.
Uitzondering op deze verplichting zijn mogelijk in overleg met de leiders.
c. Bardienst zaterdag verplicht
I. Ouders van jeugdleden t/m C-junioren
II. Senioren leden
III. Via schema’s per team die 4 weken voor de datum bekend zijn.
Leiders en aanvoerders dienen de bar bezetting voor hun teams te
regelen.
d. Schoonmaak kleedkamers en kantine,verplicht. Alle senioren en A en B
junioren.
e. Ruim je rommel op, verplicht
I. Veld en vlaggen
II. Glaswerk
III. Kleedkamers
f. Scheidsrechters, verplicht.
I. A en B junioren dienen als scheidsrechter op te treden bij de jongste
jeugd (t/m D junioren) indien noodzakelijk.
II. Senioren dienen hun eigen wedstrijden te fluiten wanneer geen
officiële scheidsrechter aanwezig is.

Informatie Spelregels mbt het Lidmaatschap AmstelveenHeemraad.doc 10/31/2006 Pag 2


4. Details Normen en Waarden

4.1) De 16 gedragsregels

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt
(een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de
voetbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar
en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er
afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook
met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en
gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in deze
“Spelregels m.b.t. het Lidmaatschap”, waarin we de waarden en normen voor ons handelen
hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen en zonodig er elkaar op
aan te spreken.

De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

• Toon respect voor anderen !


• Bij thuiswedstrijden een goede gastheer, bij uitwedstrijden een goede gast !
• Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade !
• Accepteer een opgelegde straf door scheidsrechter, club of KNVB !
• Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag !
• Meld een duidelijke overtreding van deze gedragsregels bij de vertrouwenspersoon
van je club !
• Leef de verenigingsregels na en ben aanspreekbaar op wangedrag !
• Communiceer op basis van openheid en eerlijkheid, dus MET elkaar en niet OVER
elkaar !
• Respecteer de gezagsverhoudingen binnen je club !
• Hanteer goede omgangsvormen en draag deze uit !
• Gedraag je conform de “spelregels” van de vereniging
• Veroordeel ten alle tijden elk gebruik verbaal en fysiek geweld
• Onthoud je van ongewenste (seksuele-) intimidaties tegenover anderen !
• Gedraag je conform de regels voor ‘alcohol in sportkantines' !
• Respecteer de geldende rookverboden op sportcomplexen !
• Ruim je rommel op

4.2) Gedragcodes (specifiek)

Gedragscodes vormen een nadere uitwerking van de gedragsregels.


Gedragscodes gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor
ouders gelden andere codes dan voor jeugdleden. Hierdoor krijgt elke groep eigen
verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden.
Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor:

• sporters
• ouders/verzorgers
• trainers/leiders
• bestuurders
• scheidsrechters / wedstrijdleiders
• toeschouwers

4.2.1) Sporters

1. Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.


2. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw
eigen en onze mogelijkheden.

Informatie Spelregels mbt het Lidmaatschap AmstelveenHeemraad.doc 10/31/2006 Pag 3


4. Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en
woorden.
6. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
7. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent.
8. Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te
zijn.
9. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken.
11. Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en
wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!

4.2.2) Ouders / verzorgers

1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
4. Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
5. Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of
een wedstrijd heeft verloren.
6. Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de
integriteit van deze personen in twijfel.
7. Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te
voorkomen.
8. Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de
vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te
maken.

4.2.3) (Jeugd-)trainers/leiders

1. Wees redelijk in uw eisen tav de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige
spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
2. Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
3. Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd.
4. Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren.
5. Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies
van een wedstrijd.
6. Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.
7. Zorg voor deugdelijk en veilig materiaal.
8. Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
9. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende training.
10. Het actief uitdragen van de normen en waarden van vereniging

4.2.4) Bestuurders

1. Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen uw vereniging en houdt


toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het
beleid periodiek en stuur waar nodig bij.
2. Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van
coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
3. Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust
zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel en ook de
normen en waarden van de vereniging.
4. Draag zorg voor goede organisatie en communicatie

Informatie Spelregels mbt het Lidmaatschap AmstelveenHeemraad.doc 10/31/2006 Pag 4


4.2.5) Scheidsrechters / wedstrijdleiders

1. Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit


van de wedstrijd.
2. Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te
grijpen.
3. Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient ten allen tijde sportief en een
voorbeeld voor anderen te zijn.
4. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

4.2.6) Toeschouwers

1. Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde
sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini-
profsporters.
2. Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig
incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.
3. Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gastteam.
4. Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
5. Benader sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
6. Veroordeel elk gebruik van geweld, fysiek of verbaal.
7. Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders.
8. Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Informatie Spelregels mbt het Lidmaatschap AmstelveenHeemraad.doc 10/31/2006 Pag 5