Vous êtes sur la page 1sur 1

Penelope Tranquillu figghiu tranquillu. Ca c on trasa nuddu. Ponnu bussara, sparara, ma c on trasanu. Simi eu, tia e basta.

Chiddru scemu do o figghio e PUja pensa ca mi spagnu pecch mammazzaru tutti, prima pap, poi fratima, poi cuginimma. Tutti i masculi da a casa nsomma. Gioia mia, se simmaginera chiddru ca laspetta facera cuma patritta, si nascundera comu nu suricia. Tu ricordati sulu ca iddru ninfama. Antonio Puja ninfama, nu traditora. Sulu pecch chiddru santu e patritta mo non c, iddru pensa ca si po pigghiara tuttu? casa, figghiu, mugghiera? Sangu da a vucca ha da sputari. Alla mamma tua on ci fannu ne caddu ne friddu tutti sti morti, on mi spagnu, resistu, combattu, mamma tua on si spreca pe nu cana bastardu. Patritta nu santu, ca laiutau quandu ancora non era nessunu, quandu facia u pecuraru, u ripuliu, ma u cana u tradiu e mo chiddu santu, chiddu rre scappau, sinn larrestavanu i fitusi. Ma tu e eu stacimu nsema e chissi limportante. U mia rimani atru ca Milanu comu certi mi consigghiaru ma chi fisseria Milanu, A fari chi a Milanu? Tu c a ma stai, ca quandu torna patritta aviti fara nu bellu serviziu. Tutti i Puja i vogghiu vidira nta na bella processione ee casse e lignu. Criscia figghiu, criscia angiolettu meu, criscia ca comu si tena nu ferru nte e mani tunsegnu eu. Dorma figghiu, dorma. Ca cchi prima dormi, cchi nfretta torna.

(traduzione) Tranquillo figghiu, tranquillo. Ca qua non entra nessunu. Possono bussara, sparara, ma c non entrano. Simu io, tu e basta. Quello scemo do u figghiu e Puja, pensa ca aiu paura, perch mammazzaru tutti, prima pap, poi Micele, poi Rocco, tutti i maschi da a casa insomma. Gioia mia, se solo simmaginera chi laspetta, farebbe come e tu patri, si nascundera comu nu topu. Ricordati solo ca iddru un infame. Antonio Puja un infame, nu traditore. Solo perch tu patri, chiddu santu, mo non c, iddu pensa ca si po prendere tuttu? Casa, figghiu, mugghiera? Sangue dalla bocca ha da sputari. Alla mamma tua non ci fanno ne caddu ne friddu tutti sti morti, non aiu paura, resisto, combatto, mamma tua on si spreca pe nu cana bastardu. Tuo patri un santu, che laiutau quando ancora non era nessunu, , quandu faceva u pecuraru, lha rupulitu, ma u cana lha tradito, e adesso, ciddu santu, chiddu rre dovuto scappari, sinn larrestavano, i fitenti, ma tu e io stamu nsema, e chissu limportante. Con me rimani, atru ca Milanu chi scemenza a fari cchi a Milanu? Tu qua devi stare, ca quandu torna tu patri doviti fara nu bellu serviziu. Tutti i Puja li voglio vedere in una bella processione di casse di legno. Cresci figghiu, cresci angiolettu miu, ca come si tena na pistola in mano, tunsegnu io. Dorma figghiu, dorma, ca cchiu prima dormi, pi in fretta torna