Vous êtes sur la page 1sur 36

TURYSTYKA WSPINACZKA ALPINIZM KAJAKARSTWO NORDIC WALKING RUNNING

PIERWSZE PISMO BRANŻY OUTDOOR 2/2009 wiosna-lato

POLSKIE PLECAKI
producenci, technologie, materiały

Test LEKKICH KURTEK


kategoria OUTDOOR

OUTDOOR –
CZAS NA ZMIANY
czy branża skazana jest na
obecny system zamówień?

Wywiady, m.in.:

ALPINUS – PERŁA W KORONIE...


Naszym celem i filozofią jest bycie marką pod
każdym względem bezkompromisową, na
najwyższym poziomie technologicznym, z za-
awansowanymi i dostosowanymi do potrzeb
ergonomii produktami, pomagającymi osią-
gnąć cel lub przetrwać w każdych warunkach
atmosferycznych – mówi Zenon Raszyk
strona 12

COLUMBIA W POLSCE!
Dużym firmom, które mają środki i  potrzeb-
ną wiedzę jak rozwijać swoją działalność,
jest łatwiej. Na fali rozwoju powstają róż-
ne pomysły… – o  nowym starcie Columbii
na polskim rynku w  rozmowie z  Rafałem
Tyszkiewiczem
strona 18

HANNAH – NIE ODCZUWAMY KRYZYSU


fot. Columbia

O  różnicach pomiędzy polskim a  czeskim


rynkiem outdoor oraz o  aktualnej pozycji
Hannah w rozmowie z Krzysztofem Kołkiem
strona 10
Od redakcji
„Rynek outdoor w Polsce będzie się rozwijał pomimo kryzysu” – to teza bliska wielu zaangażowa-
nym w branżę specjalistom. Redakcja 4outdoor postanowiła wpisać się w ten rozwojowy trend,
przekształcając magazyn w kwartalnik, dzięki czemu trzymają Państwo w rękach kolejny, czwarty 4OUTDOOR.PL
już numer tego wydawnictwa.
REDAKCJA:
Tematem głównym najnowszej edycji są polscy producenci plecaków. Zapytaliśmy ich, jak oce- Dorota Dubicka
niają swoją pozycję w konfrontacji z zachodnimi firmami oraz jakie najnowsze technologie i mate- Wojciech Słowakiewicz
riały wykorzystują w produkcji swoich modeli. Powstał dzięki temu przegląd możliwości rodzimych Piotr Turkot

producentów, który może stać się przyczynkiem do odpowiedzi na postawione w tytule pytanie: REKLAMA:
Czy polskie plecaki są coraz lepsze? Piotr Turkot
tel. +48 600 356 626
Mocnym punktem magazynu są rozmowy przeprowadzone z  ważnymi graczami polskiego email: pt@4outdoor.pl
rynku outdoor – Bergsonem, Euromarkiem, FAMem, Hannahem oraz firmami, które dokonują
ponownego otwarcia – amerykańską Columbią i brytyjską Regattą. 4outdoor.pl
ul. Grzegórzecka 69/13
W ciekawym przedruku z amerykańskiego rynku znajdziecie Państwo analizę Outdoor Industry 31-559 Kraków
Association dotyczącą zmiany dwusezonowego systemu zamówień na bardziej optymalne roz- tel./fax: +48 12 422 21 76
email: info@4outdoor.pl
wiązania. To interesujący temat, który powinien przyciągnąć uwagę zarówno właścicieli sklepów,
dystrybutorów, jak i polskich producentów. W dobie kryzysu warto przeanalizować każdą, przy- DTP:
datną do ograniczenia kosztów i zwiększającą efektywność, informację. FASTWORK & NAVIGATOR

Numer dopełnia kolejna odsłona testu najlżejszych kurtek – tym razem w  kategorii Outdoor, DRUK:
oraz prezentacja nowatorskiego przedsięwzięcia – Barometru Outdooru, dostarczającego bieżą- Drukarnia Leyko, Kraków
cych informacji o zmianach sprzedaży w specjalistycznych sklepach outdoorowych. www.4outdoor.pl
Zapraszamy do lektury magazynu jednocześnie przypominając, że codziennie czeka na Pań-
stwa w internecie pierwszy portal branży outdoor, czyli 4outdoor.pl!

Outdoor przed wielką zmianą 8


Hannah – nie Tatonka –
odczuwamy kryzysu Expedtion Life

10 16
Alpinus – perła Columbia
w koronie... w Polsce!

12 18
Regatta – stabilność Polskie plecaki
i rozwaga coraz lepsze?

14 20
28 Test kurtek – kategoria Outdoor

3
> 2008 W RAPORTACH Rośnie powierzchnia outdooru
> Bilans The North Face Mimo kryzysu na polskiej mapie outdooru po- ilość sklepów pod tym szyldem zwiększyła się
The North Face, jedna z  najważniejszych marek rynku jawiają się kolejne sklepy, często w  świetnych z 3 do 25 i właśnie ostatnim powstałym jest sklep
outdoor, zanotowała w 2008 roku wzrost przychodów – punktach handlowych usytuowanych w  nowo- we wspomnianej wyżej Galerii Cuprum Arena.
jej wyniki są lepsze o 12% w stosunku do 2007 roku. Wła-
powstałych galeriach.
ścicielem brandu The North Face jest VF Corporation,
Przykładem może być imponująca Cu-
jedna z największych światowych korporacji zajmujących
prum Arena w Lubinie. W tej gigantycznej
się branżą odzieżową. W  jej skład wchodzą m.in. takie
(69 tys. m2) galerii handlowej o  efektow-
marki jak: Wrangler, Lee, Vans, JanSport, Nautica. Całko-
wity roczny przychód korporacji wynosi 7,642.6 mln do- nej architekturze swoje firmowe sklepy
larów. Rok 2008 dla całej korporacji był dobry, przychody otwarły aż trzy outdoorowe firmy: Martes
wzrosły o 6%, ale szczególnie dobrze spisywał się seg- Sport, 4F  Sport Performance oraz Planet
ment outdoor (marki: The North Face, Vans, Napapijri), Outdoor.
który odnotował 13% wzrost. Właśnie te firmy w  ostatnich miesiąca- Nowe sklepy outdoorowe powstają najczęściej w galeriach handlowych.
Na zdjęciu Cuprum Arena w Lubinie
> Wzrost przychodów Mammuta cach z  największą determinacją rozwijają
Bardzo dobrym wynikiem finansowym za 2008 rok może swoje sieci sprzedaży. Liderem jest tutaj zdecydo- Również Cerro Torre utworzyło kolejny sklep
poszczycić się Mammut Sports Group – jej przychody wanie firma 4F Sport Performance, która od mar- pod swoim szyldem, tym razem w  200-tysięcz-
liczone we frankach szwajcarskich wzrosły aż o  8,8%. ca do maja tego roku uruchomiła aż 5 (!) nowych nym Bielsku-Białej. I,  podobnie jak w  przypadku
Mammut Sports Group należy do holdingu przemysłowe- sklepów, podwyższając rozmiary swojej sieci do innych firm, sklep powstał w galerii handlowej.
go Conzzeta. Przychody z Mammut Sports Group (marki 29 punktów. Martes Sport z Bielska-Białej niewiele Liderem rynku pod względem ilości punktów
Mammut, Raichle oraz Toko) stanowią ok. 13% przycho- ustępuje firmie z Wieliczki, bowiem w tym samym sprzedaży nadal pozostaje śląska spółka Mount
dów całego holdingu. Wyniki działu outdoorowego są
okresie uruchomił aż 4 nowe sklepy – jest to dla i wygląda na to, że tego prowadzenia nie zechce ła-
najlepsze ze wszystkich działów Conzzeta, którego cały
tej firmy początek budowy ogólnopolskiej sieci, two oddać, gdyż mimo posiadania pod szyldem Hi-
przychód spadł o 2,3%, a dochód zmniejszył się prawie
gdyż w sumie ma ona 9 firmowych sklepów. Mountain aż 55 sklepów, w kwietniu otworzyła kolejny
o połowę, do 78,8 milionów franków.
Euromark Polska S.A. konsekwentnie buduje punkt. Nowy sklep o powierzchni 260 m2, nazwany
> Rok zmian w Grupie Lafuma swoją sieć Planet Outdoor, w ciągu ostatnich 3 lat „Centrum Outdoor” powstał w centrum Wrocławia.
Rok 2008 był trudny dla francuskiej Grupy Lafuma –
głęboka restrukturyzacja firmy, nagłe i  szybkie przejęcie

FAM – biznesowa konsekwencja


Eidera oraz pogarszająca się sytuacja światowej ekono-
mii spowodowała prawie dwukrotny spadek zysków netto
Grupy (z  ok. 3 mln euro w  2007 roku do 1,6 mln euro
w  2008 roku). Lafuma to jeden z  większych graczy na O rozwoju i coraz mocniejszej pozycji na rynku Od początku swego
europejskim rynku outdoorowym, jej roczne przychody outdoorowym firmy FAM, wyróżnionej tytułem istnienia FAM związany
wynoszą ok. 260 mln euro. „Gazela Biznesu” i nagrodą Diament Forbesa fir- jest z rynkiem outdooro-
my FAM, rozmawiamy z współwłaścicielem firmy wym. W latach 2005-2007
> Jack Wolfskin – 5 lat wzrostu
Marcinem Gabryołkiem. FAM jest producentem firma zanotowała wzrost
Jack Wolfskin po raz piąty z  rzędu zanotował znaczący Marcin Gabryołek,
wzrost – w 2008 roku sprzedaż produktów tej marki w Eu-
produktów Fjord Nansen i dystrybutorem reno- wartości o 44,85%. Na ile współwłaściciel FAM

ropie wzrosła o 30% do 205.5 mln Euro (2007 – 156,3 mln mowanej, niemieckiej marki Jack Wolfskin. wasze sukcesy związane
Euro). Jack Wolfskin jest jedną z  wiodących marek na są z rozwojem branży, a na ile wynikają z od-
rynku niemieckojęzycznym i mocno atakuje inne rynki eu- Piotr Turkot (4outdoor.pl): Zacznę od gratu- powiednich decyzji biznesowych dotyczących
ropejskie. Marka jest sprzedawana w ok. 2400 sklepach lacji. Firma FAM otrzymała nagrodę Diament założenia sieci własnych sklepów, sklepu in-
na całym świecie. Forbesa i po raz czwarty została wyróżniona ternetowego oraz wprowadzenia na rynek

Więcej na www.4outdoor.pl prestiżowym tytułem „Gazela Biznesu” w ran- produktów Fjord Nansen i dystrybucji presti-
kingu „Pulsu Biznesu”. To duże osiągnięcia, żowej niemieckiej marki Jack Wolfskin?
zwłaszcza w mocno niszowym rynku out- Gdy zaczynaliśmy działalność w 1995 roku,
Świetne wyniki Intersport doorowym. Jak sami je oceniacie i co na to nasza branża i rynek sprzętu turystycznego był
Od początku roku bardzo dobre wyniki sprzedaży od- wasza konkurencja? bardzo mały. Nasz „sukces” to połączenie roz-
notowuje sieć sklepów Intersport Polska. Wydaje się, Marcin Gabryołek (FAM): Dziękuję za gratu- woju gospodarczego Polski, naszych decyzji
że inwestycje poczynione przez Spółkę w  2008 roku lacje. Diament Forbesa otrzymaliśmy za wzrost dotyczących działalności bieżącej i mądrego,
(otwarcie 6 nowych salonów – 57% wzrost powierzch- wartości firmy w latach 2005-2007, natomiast konsekwentnego myślenia o przyszłości. Kieru-
ni) przynoszą teraz efekty. Spółka posiada obecnie 26 tytuł „Gazela Biznesu” za dynamiczne zwięk- nek naszego rozwoju trochę podpowiadał rynek.
salonów o łącznej powierzchni 28,9 tys. m2, zlokalizo- szenie przychodów firmy. Cieszy nas fakt, że Zaczynaliśmy od dystrybucji sprzętu turystyczne-
wanych w 14 największych miastach Polski. ktoś zauważa naszą pracę i jest ona doceniana, go. Widząc słabość sklepów, z którymi współ-
W pierwszym kwartale tego roku Intersport osiągnął szczególnie w naszej branży. Nagrody te po- pracowaliśmy, zdecydowaliśmy się na otwieranie
przychód ze sprzedaży większy o 32% od analogicz- twierdzają, że warto ciężko pracować i myślę tu własnych sklepów. Podobnie z produkcją Fjord
nego okresu ubiegłego roku (wyniósł 66 486 tys.  zł). o wszystkich pracownikach naszej firmy FAM – Nansen – widzieliśmy brak dobrej marki, dobre-
Kolejne miesiące również pokazują dobrą kondycję w chwili obecnej zatrudniamy blisko 100 osób. go produktu w dobrej cenie. A Jack Wolfskin
spółki – w kwietniu jej przychody były wyższe o 32,2%, Nasza konkurencja oczywiście nie śpi i mobi- to jedna z największych firm outdoorowych na
a w maju o 20,6%. lizuje nas do dalszej wytężonej pracy. Konse- świecie, jak mogłoby tej marki zabraknąć na pol-
Udział asortymentu outdoorowego w całości sprze- kwentnie robimy swoje. I to, co robimy staramy skim rynku?
daży Intersport jest szacowany na ok. 20%. się robić dobrze. Cały wywiad na www.4outdoor.pl

4
Euromark Polska S.A. – sprzedaż idzie w górę > KRÓTKO

Dzięki nowej polityce informacyjnej Euromark Pol- A wyniki te są dość pozytywne tak dla Euromark > Polska Columbia
ska S.A. – właściciela marek Alpinus, Campus Polska S.A., jak i całej Grupy Kapitałowej, w której Columbia Sportswear Company – jeden z największych
i sieci sklepów Planet Outdoor – mamy od marca są jeszcze dwie spółki zależne: EUROTECH LEI- producentów odzieży outdoor na świecie, otworzył wła-
sne biuro w Polsce. Więcej czytaj na str. 18.
2009 możliwość zaznajomienia się z wynikami SURE Ltd. i CAMAR Sp. z o.o.
tego potentata na polskim rynku outdoorowym. Jednostkowe wyniki sprzedaży Euromark > SNAP rozpoczęła dystrybucję marki Esbit
Polska S.A. w marcu 2009 roku były wyższe od Firma SNAP Outdoor z  Gliwic rozpoczęła dystrybucję
osiągniętych w ubiegłym roku o 21,7%. Kwiecień w Polsce firmy Esbit. Niemiecka firma istnieje od 1936
przyniósł 19,1% spadek w stosunku do 2008 roku i uzyskała reputację wiodącego producenta paliwa
stałego. Podczas swojego rozwoju firma rozszerzała
roku (o prawdopodobnych przyczynach gor-
ofertę. Dzisiaj ma w niej także termosy, naczynia, sztuć-
szych wyników kwietnia dla całej branży piszemy
ce, kuchenki.
na stronie 6 – „Barometr rynku outdoor”). Szczę-
śliwie dla Euromark Polska S.A. w maju nastąpiło > Sklep internetowy PIEPS w Polsce
odbicie, sprzedaż wzrosła do 6.272 tys. złotych Sport Electronic, oficjalny dystrybutor PIEPS, wspólnie
z  portalem wspinanie.pl uruchomili oficjalny sklep inter-
i była wyższa od osiągniętej w maju roku ubie-
netowy tej renomowanej austriackiej marki pod adresem:
głego o 20%.
pieps.wspinanie.pl. Produkty PIEPS są synonimem de-
tektorów lawinowych.

Bergson – kryzys wymusza ostrożność > Paker z Trekmates


Firma Paker z  Warszawy rozpoczęła dystrybucję w  Pol-
sce produktów renomowanej angielskiej marki Trekma-
O obecnej pozycji marki Bergson na rynku outdo- Niektóre specjalistycz-
tes, która oferuje szeroką gamę wysokiej jakości pro-
orowym, wpływie kryzysu na plany rozwojowe fir- ne sklepy outdoorowe
duktów dla turystów – w szczególności różnego rodzaju
my, sieci sklepów i ofercie sprzedaży rozmawiamy sygnalizowały mniejsze
akcesoriów w atrakcyjnych cenach.
z właścicielem Bergsona, Grzegorzem Trybą. za­interesowanie odzieżą
w  poziomie cenowym > Bielizna Lurbel w Polsce
Grzegorz Tryba,
Firma Trek z  Łodzi rozpoczęła dystrybucję w  Polsce
Piotr Turkot (4outdoor.pl): Za nami pierwszy w  jakim pozycjonuje się właściciel Bergsona
produktów firmy Lurbel. Firma od 18 lat jest symbolem
kwartał nowego sezonu sprzedażowego – jak Bergson, i  co za tym
długoletniej hiszpańskiej tradycji w produkcji zaawanso-
Bergson ocenia swoje wyniki? idzie spadek sprzedaży.
wanych technologicznie skarpet i bielizny.
Grzegorz Tryba (Bergson): W pierwszym kwar- Czy jest to zauważalny dla was trend?
tale 2009 odnotowaliśmy wzrost sprzedaży o 25% Okres zimowy nie wykazał takiej tendencji, > Martes Sport rezygnuje z Kielc
Martes Sport, jedna z największych firm w branży sporto-
w stosunku do analogicznego okresu z roku 2008. choć nie da się wykluczyć takiego trendu w naj-
wej (Arena, Colmar, Hi-Tec, Magnum, Newland), zdecy-
Czekamy, co przyniesie kolejny kwartał. Jesteśmy bliższym czasie. Odzież sportowa w  końcu nie
dował o odwołaniu swojego udziału na nadchodzących
jednak przygotowani na pewne spowolnienie. jest artykułem pierwszej potrzeby. Jak naprawdę
targach „Kielce Sport – Lato 2009”.
A  jak oceniasz sytuację w  porównaniu zareaguje rynek i konsument na aktualną sytuację
z wynikami finansowymi całego sezonu 2008 ekonomiczną, okaże się w  ciągu najbliższych > HBMM w nowej siedzibie
Firma HBMM (Tatonka, Tasmanian Niger, Arribas Gloves
(ostatnio opublikowany raport finansowy za 6  miesięcy. Po tym okresie będziemy mogli po-
i  FAL Seguridad) zmieniła siedzibę. W  nowym miejscu
2006 rok informował o  1,6 mln zysku netto). wiedzieć, w jakim stopniu załamanie na rynku do-
firma ma do swojej dyspozycji dwukrotnie większą po-
Czy w latach 2007 i 2008 Bergson zanotował tyczy również branży odzieży sportowej.
wierzchnię, na której przygotowano również Showroom.
również przychody ze sprzedaży i  zysk, po- Niemniej, jak już wspomniałem, nie zauwa-
Nowy adres: HBMM, ul. Wieprawska 3A, 61-312 Poznań.
twierdzające swoją wysoką pozycję zajmowa- żyliśmy, aby Bergson sprzedawał się gorzej niż
ną wśród polskich firm outdoorowych? droższe marki. Nie przeprowadzaliśmy jednak Więcej na www.4outdoor.pl
W roku 2007 i 2008, głównie z powodu inwe- żadnych badań w tym zakresie. Jeśli nasi dystry-
stycji w sieć sklepów, nie odnotowaliśmy podob-
nych zysków.
butorzy coś takiego zauważyli, na pewno weźmie-
my to pod uwagę.
Mapa
Pod koniec 2008 dysponowaliście około 20 Zmianie uległa wasza strona internetowa, polskiego
sklepami firmowymi zlokalizowanymi również działalność rozpoczął również nowy sklep in-
w  galeriach handlowych – czy duża liczba ternetowy. Jak ważną rolę odgrywa w waszej
outdooru
sklepów to w  dobie kryzysu i  wahań waluto- strategii sprzedażowej kanał internetowy? Portal 4outdoor.pl stwo­
wych duże obciążenie, czy ważny stabilizują- Sklep internetowy funkcjonował wcześniej, rzył pierwszą w  Polsce
cy firmę kapitał? Jak kryzys wpływa na wasze choć miał dłuższą przerwę. Traktujemy go jako bazę sklepów oraz sieci
plany związane z rozwojem firmy? ważne, aczkolwiek tylko uzupełnienie sprzedaży. sklepów outdoorowych.
Każdy kryzys wymusza ostrożność i rozważne Sprzedaż w sklepach własnych i obcych jest dla Baza 4outdoor.pl zawiera podstawowe informacje
decyzje. Sklepy firmowe to w  naszym wypadku nas najważniejsza. teleadresowe o każdym sklepie wraz z interaktywną
spore inwestycje, ale też szansa na rozwój. W tym Jaki procent sprzedaży Bergsona odbywa mapą dojazdu. Ponadto w bazie znajdują się dane
roku planujemy otworzyć kolejne 4-5 sklepów. się w  sklepach firmowych (własnych), a  jaki o sieciach sklepów, również wzbogacone indywi-
Czy wyższy kurs walut pomaga wam w dzia- w „obcych”? dualną mapą. Wyłaniający się z tego zestawienia
łaniach eksportowych? 60% w  sklepach własnych, 40% w  sklepach całościowy obraz polskiego outdooru jest dość
Niestety wyższy kurs walut nie pomaga, a to stąd, „obcych”. imponujący, na jego mapie znajduje się prawie
że dużo więcej importujemy niż eksportujemy. Cały wywiad na www.4outdoor.pl 300 sklepów.

5
Barometr
rynku outdoor
Rozpoczynamy prekursorski w naszej branży projekt pod nazwą Barometr Outdooru. Wszyscy
wiemy jak ważna, zwłaszcza w czasach kryzysu, jest informacja o rynkowych trendach, która
pozwala na lepsze planowanie inwestycji.
Nasze systematyczne badanie branży zaczęliśmy od wybranych, specja- Ważnym czynnikiem w wynikach kwietnia była pogoda – wyjątkowo ciepły,
listycznych sklepów outdoorowych. Co miesiąc na portalu 4outdoor.pl in- słoneczny i bezdeszczowy miesiąc spowodował gwałtowne przejście z wa-
formujemy o  trendach w  tym ważnym dla branży kanale sprzedaży. Mamy runków zimowych do letnich, ograniczając tym samym skłonność klientów
nadzieję, że uśrednione wskaźniki wzrostów lub spadków staną się ciekawą do nabywania cieplejszych (droższych) produktów takich jak soft shelle, kurt-
informacją dla pozostałych sklepów, które również zapraszamy do naszego ki czy buty. Na kwietniowe wyniki miał też wpływ krótszy weekend majowy.
barometru! Wyniki sprzedaży wybranych sklepów nie dostarczają pełnej in- Rok temu wolne dni (1 i 3 maja) wypadały w środku tygodnia i wiele osób
formacji o rynku, mamy jednak nadzieję, że pozostałe sklepy – zachęcone zdecydowało się na wykorzystanie tej sytuacji i przy pomocy dodatkowych
odwagą naszych pierwszych partnerów Barometru, szybko dołączą do tego 3 dniu urlopu zafundowało sobie 9 dni odpoczynku. Jego perspektywa na
przedsięwzięcia! pewno skłoniła klientów do poważniejszych przedwyjazdowych zakupów.
W początkowym etapie do naszego badania przystąpiły: Active. Góry, tu- W maju pogoda była już zdecydowanie bardziej outdoorowa (spadki tempe-
rystyka, wspinaczka (Gliwice), Cerro Torre (Katowice), E-Pamir (Kraków), ratury i deszcze) i dzięki niej sklepowe wyniki wskazały na poprawę sprzedaży
Polar Sport (Kraków), Sherpa (Warszawa), sieć Skalnik (4 sklepy, Wrocław) w stosunku do kwietnia, w skali roku notując tylko nieznaczny spadek.
oraz Taternik (Poznań).
Co czeka naszą branżę w najbliższej przyszłości?
Od wzrostów do spadków Bardzo wiele zależy od ogólnej kondycji hamującej polskiej gospodarki, której
Najlepsze wyniki sprzedawcy odnotowali w  styczniu – prawie 30% wzrosty stan będzie głównym czynnikiem wpływającym na polski outdoor. Wyniki PKB
sprzedaży można uznać za rewelacyjne. Wszystko wskazuje na to, że tak z pierwszego kwartału (zaledwie 0,8% wzrost) pokazują, że światowy kryzys nas
pozytywny wynik był efektem udanej, nie omija, a  otwartą kwestią jest tylko
śnieżnej zimy oraz początku sezonu skala jego wpływu na nasz rynek.
wyprzedaży. Nie bez znaczenia mógł Informacje nadchodzące ze świata
być również efekt psychologiczny – pokazują, że outdoor może całkiem
klienci zaczęli przyzwyczajać się do dobrze radzić sobie w  kryzysie. Np.
opisywanego szeroko w  mediach konsumenci w USA i Wielkiej Brytanii
kryzysu, a w kieszeniach mieli jeszcze zmieniają przyzwyczajenia, częściej
otrzymane pod choinką koperty. wybierając wakacje pod chmurką niż
W  lutym i  marcu zanotowano już ekskluzywny hotel czy spa. Efektem
mniejsze wzrosty wynoszące odpo- są duże wzrosty w segmencie cam-
wiednio 7 i  11%. Jednak warto przy- pingowym. Także wyniki finansowe
pomnieć, że na amerykańskim rynku światowych marek naszej branży za
w  lutym branża outdoor zanotowała pierwszy kwartał 2009 pokazują sto-
aż 17% spadek sprzedaży. Te wyniki sunkowo niezłą kondycję outdooru.
odzwierciedlają wciąż dobrą w  tam- Dobrym przykładem jest tutaj kon-
tym okresie kondycję całej polskiej cern VF Corporation, światowy gigant
gospodarki, zwłaszcza na tle wyni- odzieżowy, który jako całość odnoto-
ków amerykańskich. wał 7% spadek przychodów, a jego segment „Outdoor and Action Sports”
Niestety w kwietniu i maju sklepy outdoorowe zanotowały już spadki sprze- (jest w nim The North Face) zanotował 16% wzrost przychodów!
daży w  stosunku do analogicznych okresów 2008 roku (-4% – kwiecień, Polski rynek ma dodatkowy atut – Polacy, wzorem swoich zachodnich są-
-0,3% – maj). Spadki te są najprawdopodobniej składową kilku czynników. siadów, zmieniają przyzwyczajenia, więcej energii poświęcając na rekreację
Wygląda na to, że światowy kryzys dotarł również i do nas, co potwierdzają i sport, co musi przynieść rozwój również naszemu outdoorowi.
informacje dochodzące z innych branż. Nastroje konsumentów nie są już tak Ale wszystkie dobre sygnały nadchodzące z rynku nie powinny uśpić czuj-
optymistyczne jak w poprzednich miesiącach i przekładają się już wyraźnie ności menadżerów. Kryzys jest testem jakości dla każdej firmy a zarazem oka-
na spadek konsumpcji. Istotny wpływ na zachowania klientów mogą mieć zją do przeprowadzenia koniecznych zmian. Dlatego zachęcamy do lektury
również podwyżki cen produktów z nowych kolekcji. kolejnego materiału z naszego magazynu „Outdoor przed wielką zmianą”.

6
Power Robert Marz
professional
Alpine and Ski Guide

2004, 2006 &

1st Place
TREKKINGPACKS
przedwielką

zmianą
Outdoor Industry Association, jedna z najważniejszych biznesowych organizacji outdoorowych,
sygnalizuje konieczność zmiany tradycyjnego dwusezonowego modelu naszej branży. 
Rozwijający się światowy kryzys niesie ze sobą ogromne zagrożenia, ale dla firm otwartych na
zmianę jest też wielką szansą na przeprowadzenie odważnych działań, dzięki którym mogą
z kryzysu wyjść mocniejsi od konkurencji. Czy branża outdoorowa podejmie to wyzwanie?

Kryzys modelu dwusezonowego nawet na dziesięć miesięcy. Ponadto wielu sprzedawców, skuszonych zniż-
Według Outdoor Industry Association kluczowym dla całego outdooru bę- kami, przyzwyczaiło się do finansowania zamówień przedsezonowych przy
dzie sezon jesień/zima 2010. Obecny spadek sprzedaży oraz coraz trudniej pomocy linii kredytowych.
dostępny kredyt to ogromne zagrożenie dla branży, która opiera się na mo- Ten model działał bardzo dobrze w  czasie, gdy rynek rósł a  kredyt był
delu dwusezonowym. Właściciele brandów, dystrybutorzy, sprzedawcy oraz tani, ale dobry czas skończył się w październiku 2008, gdy optymizm i wy-
banki muszą wypracować nowy model biznesowy, by zmniejszyć zapotrze- datki konsumentów poleciały na łeb na szyję, a  banki zaostrzyły politykę
bowanie na kredyt, obniżyć ryzyko biz- kredytową. Amerykańscy sprzedawcy za
nesowe, skrócić czas zaprojektowania radą doradców finansowych natychmiast
branży
i  wyprodukowania towaru – wszystko Tłuste lata wzrostu przesłoniły zareagowali i zmienili proporcje zamówień
del u biz nesowego
to, by szybciej odpowiadać na zapo- wady stosowanego mo przedsezonowych z  70/30 na 60/40, by
trzebowania klientów. To ogromne wy- zachować większe pole manewru. Rów-
zwanie, ale dla outdooru jest też dobra nież wielu dystrybutorów, by lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie
wiadomość – szlaki są już przetarte przez branżę modową. sprzedawców, zmieniło taktykę zmniejszając kwoty zamówień a zwiększając
Tłuste lata wzrostu przesłoniły branży wady stosowanego modelu bizne- ich częstość. Niektórzy po zmianie taktyki osiągają lepsze marże i zyski mimo
sowego. W modelu tym, przejętym z branży narciarskiej, właściciele brandów znacząco mniejszej sprzedaży.
zamawiają, produkują i wysyłają produkty do sprzedawców dwa razy w se- Niestety właściciele brandów zamawiający swój towar z rocznym wyprze-
zonie. Taki system w dużym stopniu przenosi ryzyko produkcyjne na sprze- dzeniem nie mogą zareagować tak szybko, jak sprzedawcy czy dystrybuto-
dawców, którzy są kuszeni dużymi upustami, po to by zamówili awansem rzy. Dzisiaj walczą o  to, by upłynnić kolekcję wiosna/lato 2009, którą spro-
co najmniej 70% towaru, jakiego mogą potrzebować w następnym sezonie. wadzili w styczniu dając dodatkowe upusty handlowcom. Sprzedawcy zaś
W zamian, producenci, by finansować swoje zamówienia, oferują dodatkowe przy pomocy wyprzedaży walczą z nadmiarem towaru w sklepowych maga-
przedsezonowe zniżki (do 10%) i terminy płatności sięgające 3 miesięcy. zynach (końcówki kolekcji jesień/zima 2009 są w tym roku większe o 25%),
Rozwiązanie to pozwala producentom na skumulowanie zamówień, tak ale jak mówi Lisa Hollenbeck z Alpine Shop z St. Louis „To się tak naprawdę
by osiągnąć minima produkcyjne w azjatyckich fabrykach, a ponadto daje nie opłaca”.
czas na wynegocjowanie u dostawców dobrych cen na materiały. Wadą tak W  tym roku Alpine Shop zmienił częstotliwość zamówień kolekcji odzie-
rozciągniętego w  czasie modelu jest zablokowanie środków finansowych ży – przedtem zamówienia na kwoty 2,5 do 3 tys. $ robiono co dwa lub

8
trzy miesiące, teraz są mniejsze (ok. 500 $), ale składane mniej więcej raz zynach, topiąc w  nim kapitał operacyjny. Musimy zwiększyć częstotliwość
na miesiąc. Taka taktyka pozwala zmniejszyć ryzyko trzymania na zapleczu dostaw i  produkcji, by zwiększyć ruch w  sklepach i  zmniejszyć zaangażo-
kartonów z  podkoszulkami, gdy na zewnątrz jeszcze leży śnieg, ponadto wanie finansowe.”
zmniejsza zapotrzebowanie na gotówkę.
Sprzedawcy, którzy nie zmniejszyli przedsezonowych zamówień zma- Pozytywne konsekwencje zmian
gają się teraz z  niezapłaconymi rachunkami. Przykładowo, przeterminowa- Konieczność lepszego zaspokajania potrzeb klientów nieuchronnie zmusi
ne o 60 dni (i więcej) zobowiązania sprzedawców w stosunku do jednego branżę outdoor do zmiany modelu. Takie przeobrażenie niesie ze sobą różne
szybko rosnącego brandu potroiły się w stosunku do ubiegłego roku. Banki konsekwencje dla uczestników rynku, jednak większość z nich jest pozytyw-
wstrzymują finansowanie nowych zamówień i  badają kondycję sprzedaw- na. Np. po zmniejszeniu wielkości dostaw powinno zmaleć zapotrzebowanie
ców, jednocześnie nawet tym najlepszym podnosząc koszty kredytu. na gotówkę na każdym etapie łańcucha sprzedaży. Ponadto planowanie bę-
dzie mogło być oparte w większym stopniu na preferencjach konsumentów,
Nowy podział ryzyka niż na przewidywaniach menadżerów.
Wśród właścicieli brandów panuje przekonanie o  konieczności skrócenia
drogi od producenta do konsumenta. Wymaga to przejścia w stronę modelu Zmiany dla właścicieli marek i ich dostawców:
branży modowej stosującej mniejsze, ale częstsze serie produkcyjne. Celem
jest mniejsze ryzyko inwestycyjne oraz mniejsze zaangażowanie kredytowe. • Konieczność zmniejszenia serii produkcyjnych. Marki muszą prze-
Sprzedawcy już ciążą w tym kierunku. Wg Petera O’Neila z CenterStone konać producentów tkanin i fabryki do zaakceptowania mniejszych partii
Technologies dostarczającego rozwiązań informatycznych B2B umożliwiają- produkcyjnych. Doprowadzi to do przeniesienia ryzyka inwestycyjnego
cych dokonywanie hurtowych zamówień online – Sprzedawcy są zachwyce- na wcześniejszy etap dostaw, gdzie ryzyko przepełnienia magazynów
ni możliwością domówienia towaru jest mniej dotkliwe. O  wiele łatwiej
dopiero wtedy, gdy została im już jest bowiem zlikwidować zapasy tka-
Branża jest zbudowana na starym
jedna sztuka na sklepie. modelu niny niż gotowe produkty.
Odpowiedzialność leży po stro- dostaw – zatowarować się po suf • Konieczność zmiany strategii
it, sprzedawać,
nie właścicieli marek oraz ich pro- a to co się nie sprzeda dać na dobierania kooperantów w  zakre-
wyprzedaż
ducentów i  dostawców materia- sie produkcji. Nowy model sprzyja
łów, którzy muszą wynegocjować długofalowym relacjom pomiędzy
nowe warunki zapewniające płynność przejścia na nowy model. partnerami, którzy są gotowi dzielić
Właściciele marek będą musieli wynegocjować nowe minima produkcyjne, ryzyko między siebie. Taka relacja nie jest możliwa, jeżeli marki będą
albo uwzględnić w swoich kosztach dopłaty do mniejszych serii. chciały każdego roku uzyskać najniższą cenę na rynku od kooperan-
Obecnie właściciele marek, którzy nie są w stanie osiągnąć minimów pro- tów.
dukcyjnych, również muszą ponosić dodatkowe opłaty. Dotychczas, marki • Presja chwili. Branża jest w trakcie dużej i poważnej operacji dostoso-
radziły sobie z  minimami produkcyjnymi poprzez wywieranie presji na dys- wywania zapasów. Niektóre marki mają obecnie 25-30% więcej zapa-
trybutorach, aby zwiększali sumę zamówień przedsezonowych, a na koniec sów niż w roku ubiegłym. Zlikwidowanie tych zapasów poważnie odbije
sezonu upłynniali niesprzedany towar po obniżonych  cenach. Ale obecnie się na tegorocznych wynikach finansowych. Pierwsza okazja do przej-
sprzedawcy ograniczają zamówienia przedsezonowe na niespotykaną wcze- ścia na nowy model pojawi się w kolekcjach jesień/zima 2010.
śniej skalę, a pozbywanie się końcówek nie przychodzi już z taką łatwością • Obciążenie średnioterminowe. Marki będą najprawdopodobniej
i sensowną marżą, gdyż sklepy sieciowe oraz outlety mają już i tak ogromną musiały ponieść koszty zmniejszonych serii produkcyjnych, co będzie
ilość towaru sprzedawanego na 70% wyprzedażach. Marki, którym nie uda trudne przy obecnej sytuacji ekonomicznej.
się przekonać fabryk do obniżenia minimów produkcyjnych, będą musiały • Konieczność inwestycji IT. Po zmianie modelu marki będą miały więk-
ponosić większe koszty lub znaleźć nowych kontrahentów, i ten proces już szą liczbę transakcji przy zbliżonym wolumenie obrotów. Rozwiązaniem
teraz postępuje. jest rozwijanie systemów B2B dających odbiorcom możliwość zama-
Przykładem, do którego powinny dążyć również firmy outdoorowe, jest wiania towarów online. Zresztą większość marek już podąża w tym kie-
hiszpański gigant odzieżowy Zara. Firma ta jest w  stanie dostarczyć towar runku. Alternatywa, czyli zwiększanie działów obsługi klienta wydaje się
do sklepów w  Europie średnio po 24 godzinach od zamówienia. Dostawy nieopłacalne.
z  Ameryki i  Azji docierają w  ciągu 48 godzin. Projektanci i  menadżerowie
zbierają na bieżąco informacje o preferencjach klientów z ponad 500 skle- Zmiany dla sprzedawców:
pów. Zautomatyzowane w  dużym stopniu centrum logistyczne wysyła do-
stawy dwa razy w tygodniu, a każda przesyłka zawiera nowe produkty, dzięki • Lepsze zarządzanie magazynem. Aby w pełni skorzystać z zalet no-
czemu sklepy odświeżają swoją ofertę. W  2006 roku EBITDA Zary wzrosła wego modelu sprzedawcy będą musieli monitorować swój magazyn
o 20%, a jej przychody o 22.8%. praktycznie codziennie i często dokonywać kolejnych zakupów.
Pomimo różnych działań na rzecz lokalnych amerykańskich przedsię- • Większy koszt dostawy. Konsekwencją nowego modelu jest wzrost
biorstw, większość produkcji pozostanie w Azji, a w szczególności w Chi- kosztów nieprawidłowych lub spóźnionych dostaw od producenta/dys-
nach. Azjatyckie fabryki stały się po prostu zbyt dobre. One również chcą trybutora. Z  drugiej strony, jeżeli właściciel sklepu będzie miał wgląd
podążać za potrzebami kontrahentów, a od fabryk zachodnich różni je już w stany magazynowe producenta/dystrybutora, to nie straci czasu na
tylko koszt pracy. Jeżeli chińskie fabryki są w stanie sprostać zapotrzebo- zamawianie towaru, którego już nie ma w magazynie.
waniu branży modowej, to będą także w stanie odpowiedzieć na potrzeby • Mniejsze rabaty przy zamówieniach. Gdy marki skrócą cykl produk-
outdooru. cyjny to zmniejszą lub nawet wyeliminują zamówienia przedsezonowe.
„Branża jest zbudowana na starym modelu dostaw – zatowarować się po Efektem będzie zmniejszenie marży dla specjalistycznych sklepów.
sufit, sprzedawać, a to co się nie sprzeda dać na wyprzedaż” – mówi Gordon
Seabury, CEO brandu Horny Toad – „Przechowujemy tony towaru w maga- © Outdoor Industry Association, 2009 (oprac. Wojciech Słowakiewicz)

9
Hannah
nie odczuwamy kryzysu
O  różnicach pomiędzy polskim a czeskim rynkiem outdoor oraz
o aktualnej pozycji Hannah w rozmowie z Krzysztofem Kołkiem*
Piotr Turkot (4outdoor.pl): Jak zmienił się pol- Jak prezentują się wyniki Hannah Poland za Największym problemem, z  jakim się boryka-
ski rynek w ostatnich latach z punktu widzenia I kwartał 2009? my, są nieterminowe płatności. Aby usprawnić
Hannaha, jednej z największych firm działają- Wyniki, które zanotowaliśmy za pierwszy kwar- ten proces staramy się być bardzo elastyczni
cych w Polsce. tał 2009 roku, nastrajają nas optymistycznie. Od- i  wychodzimy klientom naprzeciw np. poprzez
Krzysztof Kołek (Dyrektor Hannah Poland): notowaliśmy bowiem 18,96% wzrost, licząc do wydłużanie terminów płatności, wymiany towaru
Polski rynek outdoorowy wciąż ewoluuje. Na na- analogicznego okresu w roku ubiegłym. itp. Dbamy również o  to, aby u  naszych kontra-
szym rynku egzystują już zachodnie sieci, takie Z jaką liczbą sklepów współpracujecie i czy hentów Hannah był widoczny. Dostarczamy róż-
jak: Go Sport, Decathlon, Inter Sport. Jednak uległa ona w  ostatnim czasie zwiększeniu? norakie materiały reklamowe takie jak: plakaty, na-
moim zdaniem jest jeszcze sporo miejsca do za- Jaki typ sklepów przeważa wśród waszych klejki, mini katalogi, standy informujące o naszych
gospodarowania. Uważam, że będziemy świad- kontrahentów? produktach, gadżety dla klientów itp. Częściowo
kami wejścia do Polski kolejnych sieci takich jak Nasza pozycja na rynku polskim jest bardzo uczestniczymy również w  wyposażaniu sklepów
np. Sport2000. W związku z zaistnieniem na pol- ugruntowana. Współpracujemy ze  wszystkimi li- poprzez zakup np. zasłon do przebieralni, dy-
skim rynku tych sieci tradycyjne sklepy sportowe czącymi się sklepami w tej branży. Obecnie w na- waników, przygotowujemy wspólne loga sklepu
borykają się z  problemami, wzmocnieniu jednak szej bazie danych znajduje się 118 płatników, i Hannaha. Nasi reprezentanci dbają również o to,
uległy sklepy specjalistyczne. przy czym należy tutaj dodać, że liczba punktów aby osoby odpowiedzialne za sprzedaż produk-
Hannah jeszcze kilka lat temu dysponował sprzedających nasze produkty jest większa (jeden tów Hannah w sklepach były kompetentne, dlate-
kolekcjami dedykowanymi głównie outdooro- płatnik może posiadać kilka punktów sprzedaży). go cyklicznie przeprowadzają szkolenia.
wi, jednak później nastąpiła zmiana proporcji W  ostatnim sezonie pozyskaliśmy kilku nowych W  nowej kolekcji Hannah położono nacisk
i  najważniejszy stał się segment narciarski. klientów stacjonarnych oraz internetowych. Dys- na namioty, plecaki i  śpiwory – czy to odpo-
Jak w sezonie 2009 układa się proporcja mię- trybucja naszych towarów odbywa się zarówno wiedź na płynące z  rynku (głównie zachod-
dzy kolekcjami narciarskimi i outdoorowymi? za pośrednictwem sklepów sieciowych, takich jak niego) kryzysowe trendy, świadczące o  tym,
Decyzja o  rozszerzeniu kolekcji narciarskiej HiMountain czy Cerro Torre, jak również poprzez że klienci szukają tańszych form wypoczynku
podyktowana była chęcią dotarcia do szerszej indywidualnych odbiorców. Obecnie naszym a co za tym idzie wycieczek na łono natury?
grupy odbiorców. Jednakże segment outdooro- głównym kanałem dystrybucyjnym są tradycyjne Zgadzam się z  tym, że w  związku z  kryzysem
wy jest dla nas ciągle bardzo istotny. W kolejnych sklepy sportowe, nie bez znaczenia pozostaje klienci szukają tańszych form wypoczynku. Jed-
sezonach obserwować będziemy wzmocnienie również sprzedaż naszych produktów za pośred- nakże rozszerzenie kolekcji campingowych to
kolekcji outdoroowych. Dużą wagę przywiązu- nictwem sklepów internetowych. pochodna ciągłego wzrostu sprzedaży, który ob-
jemy również do kolekcji campingowych, gdzie Kryzys, a  co za tym idzie spadki sprzeda- serwujemy od dwóch lat w tym segmencie.
obserwujemy duży wzrost sprzedaży. ży, wg wielu ekonomistów są nieuchronne. Co wg ciebie będzie hitem Hannah w sezo-
W jaki sposób różni się polski i czeski rynek, Jak przygotowujecie się do przetrwania tego nie 2009?
czy nasz rodzimy outdoor może się czegoś od okresu? Uważam, że produkty z grupy camping. W tym
Czechów nauczyć? Jak już powiedziałem, odnotowaliśmy wzrost segmencie mamy sporo do zaoferowania na-
Różnic jest kilka, ale moim zdaniem ta podsta- sprzedaży, a  więc obecnie nie odczuwamy kry- szym klientom, a  stosunek ceny do jakości jest
wowa to podejście społeczeństwa czeskiego do zysu. Problem może pojawić się później, kiedy tutaj naprawdę bardzo korzystny.
sportu oraz zakupów ubrań i sprzętu sportowego. miną terminy płatności. Jednakże analiza wyni-
Wydatki Czechów na ten cel są zdecydowanie ków sprzedażowy i  rozmowy z  naszymi partne-
większe niż w Polsce. Czeski klient rzadko kupuje rami pozwalają na zachowanie umiarkowanego
sprzęt uniwersalny, raczej szuka produktu spe- optymizmu.
cjalistycznego, przeznaczonego do konkretne- Jak oceniacie współpracę ze sklepami? Czy
go działania. W Polsce do tej pory klienci szukali głównym problemem są zbyt długie i przekra-
produktów uniwersalnych – do wszystkiego! Na czane terminy płatności? Czy w swojej ofercie
szczęście w  ostatnim czasie na naszym rodzi- handlowej proponujecie sklepom jakieś pa-
mym rynku dostrzegamy zmiany w podejściu do kiety zwiększające sprzedaż – np. szkolenia Krzysztof Kołek
zakupów. dla sprzedawców, materiały promocyjne? Dyrektor
Hannah Poland Sp. z o.o.
10
Alpinus
perła w koronie...
Naszym celem i filozofią jest bycie marką pod każdym względem bezkompromi-
sową, na najwyższym poziomie technologicznym, z  zaawansowanymi i  dosto-
sowanymi do potrzeb ergonomii produktami, pomagającymi osiągnąć cel lub
przetrwać w każdych warunkach atmosferycznych – mówi Zenon Raszyk*

Piotr Turkot (4outdoor.pl): Wyniki finansowe Kondycja Euromarku była przez cały poprzedni upadających spółek. W takich przypadkach moż-
Euromarku w  marcu 2009 wykazują wzrost rok dobra, i wzrost sprzedaży może ją tylko pod- na często za grosze przejąć w  pełni urządzony
sprzedaży o  21,7% w  porównaniu z  marcem nieść. Paradoksalnie, oczekujemy w  tym roku i  wyposażony sklep, a  sytuacja na rynku nieru-
2008. Czy wzrosty notujecie zarówno w sprze- najlepszych wyników od kilku lat, ponieważ inwe- chomości robi się coraz ciekawsza.
daży hurtowej, jak i detalicznej? stycje poczynione w poprzednich latach (takie jak Kursy akcji na GPW są w tej chwili równie da-
Zenon Raszyk (Manager for non-retail ope- otwarcie własnych sklepów i  sieci agencji) będą lekie od standardów wiarygodnej wyceny, jak były
rations Euromark Polska S.A.): W marcu zano- w  tym roku pracować  pełną parą. Te kosztowne rok temu. Rynki są dziś bliższe grze hazardowej,
towaliśmy wzrost zarówno w sieci sprzedaży hur- inwestycje  powinny stanowić podstawowe źródło niż miejscu określającemu rzetelną wycenę war-
towej, agencyjnej, jak i detalicznej sklepów Planet wzrostu sprzedaży. tości firmy. Obecny kurs akcji Euromarku nie wy-
Outdoor. Planet Outdoor rośnie szybciej, co jest Jesteśmy przygotowani na prognozowane wołuje u nas powodów do niepokoju. Mamy sta-
oczywiste, ponieważ sieć jest cały czas w  bu- spowolnienie i, by minimalizować wstrząsy z nim bilnych, dużych akcjonariuszy, którzy posiadają
dowie i poszerzamy ją o nowe placówki. Jednak związane, założyliśmy na ten rok pesymistyczne większościowy pakiet akcji. To umożliwia stabilną
wszystkie kanały w  Polsce są dla nas równie prognozy przychodów. Dzięki temu posunięciu realizację długofalowej polityki firmy.
ważne, i co najważniejsze – wszystkie rosną. Nie w  najgorszym wypadku powinniśmy zrealizować Jakie trendy zauważacie w  sprzedaży pro-
mamy również zamiaru rozwijać jednego kanału cel, a w pozostałych – tak jak w marcu – ten cel duktów w sieci Planet Outdoor – czy np. wzra-
kosztem drugiego, tylko staramy się pracować przekroczyć. W efekcie powinno to zapewnić nie sta sprzedaż średniej i wysokiej półki cenowej,
tak, by wzajemnie się uzupełniały. tylko stabilność finansową w  tych trudnych cza- czy rośnie sprzedaż kurtek Gore-Tex?
Czy wzrost sprzedaży przekłada się na kon- sach, ale pozwolić na osiągnięcie lepszych wy- Szczerze mówiąc, żadne tego typu trendy nie
dycję Euromarku, czy w jakimś stopniu niepo- ników w  porównaniu z  ostatnimi dwoma latami. są do końca widoczne ani wiarygodne. Cały czas
koi  was  najniższy w  historii kursu akcji? Czy Z powodu pesymistycznej prognozy przychodów dochodzi do zmian na rynku w sprzedaży produk-
macie plan na prognozowane spowolnienie wydatki na inwestycje będą niższe niż w ostatnich tów outdorowych, zależnych od jakości wzornic-
lub nawet recesję? To paradoksalnie dobry latach i  otworzymy mniej nowych sklepów, choć twa, kroju lub rozpoznawalności marki. I tak część
czas dla mocnych graczy na rynku. nie wykluczamy nieplanowanych przejęć lokali od marek spada i  traci sprzedaż w  wyższych seg-

12
mentach, a  część marek, która trafiła z  kolekcją ści produktów i  zastosowanych technologii. Dru- Gdy mówimy o Alpinus Expedition Team to
w gusta klientów, rośnie i wchodzi na ich miejsce. gą częścią działań promocyjnych będą różnego nie sposób nie wspomnieć o tragicznej śmier-
Generalnie proporcje w  sprzedaży niskiej, śred- rodzaju imprezy – festiwale filmowe, prezentacje, ci Piotra Morawskiego, przez wiele lat współ-
niej i wysokiej półki pozostają podobne. na których będą również uczestniczyć członkowie pracującego z Alpinusem. O ile nam wiadomo
Alpinus to najbardziej rozpoznawalna pol- AET. Na takich „żywych” spotkaniach będą pre- Euromark mocno zaangażował się w  pomoc
ska marka outdoorowa, jednak wydaje się, że zentowane zdjęcia lub filmy z wypraw, a wszyscy dla rodziny Piotra.
w ostatnim czasie wymaga odświeżenia wize- będą mogli również zapytać o to, jak dany produkt Szczerze współczujemy rodzinie Piotra. Nasz
runku. Czy podzielasz ten pogląd? Jeśli tak, to się sprawował. Zarząd podjął decyzję o  wsparciu rodziny, za-
jak w najbliższym czasie będzie przedstawiała Jako nieliczni w Polsce dysponujecie mem- równo tuż po jego śmierci, jak i długookresowo.
się filozofia marki, i jak będą wyglądały wspie- braną Gore-Tex. Jak technologia wpływa na Oprócz już podjętych działań natychmiast po
rające ją działania promocyjne? waszą ofertę i prace nad nowymi kolekcjami? tragicznym wypadku, chcemy zorganizować je-
Żeby  nie ograniczać się wyłącznie do słów, Posiadanie licencji na Gore-Tex jest dla nas za- sienią wieczór wspomnień (benefis) ku czci Piotra
przedstawiam zdjęcie z naszej wiosennej kampanii równo wyzwaniem, jak również dużą szansą i im- połączony z  premierą książki o  nim. Dodatkowo
Alpinusa. Alpinus jest perłą w koronie Euromarku, pulsem rozwojowym. Dzięki współpracy z  Gore podczas wieczoru odbędzie się prezentacja fil-
ale zgodzę się z  Tobą, że wymaga odświeżenia. czerpiemy z  ich szerokiej wiedzy o  krojach pro- mów i  zdjęć połączona z  ich licytacją oraz inne
Naszym celem i  filozofią jest bycie marką pod duktów, nowościach materiałowych, a  podczas dodatkowe eventy. Dochód z tego wieczoru, jak
każdym względem bezkompromisową, na naj- szkoleń poznajemy nowinki, które pojawią się za również z całego sprzedanego nakładu, zostanie
wyższym poziomie technologicznym, z  zaawan- rok, dwa lub trzy. Umożliwia nam to stały rozwój przeznaczony w całości na wsparcie rodziny Pio-
sowanymi i dostosowanymi do potrzeb ergonomii kolekcji i startowanie z nowymi produktami przed tra. Równocześnie zapewnimy długoletnie wspar-
produktami, pomagającymi osiągnąć cel lub prze- naszą konkurencją, która nie posiada takiego cie Jego rodzinie, np. finansując wydatki szkolne
trwać w  każdych warunkach atmosferycznych. wsparcia. Oczywiście współpraca z Gore w pew- lub wakacyjne jego dzieci.
Alpinus to marka przeznaczona dla pasjonatów nym stopniu również ogranicza nas w  szukaniu
sportów ekstremalnych – wspinaczki, freeride’u, innych dostawców materiału lub we współpracy
speleologii, wypraw przez Saharę lub Antarktydę… z  naszymi pozostałymi dostawcami w  szerszym
potrzebujących 100% jakości i  najnowszych roz- stopniu. Kolekcji nie można nadmuchiwać w nie-
wiązań. Kampania Alpinusa nawiązuje do naszego skończoność, a mając w niej modele z Gore auto-
Alpinus Expedition Team, który w wyprawach testu- matycznie ograniczamy ilość modeli z Hydrotexu,
je produkty i  pomaga nam w  ich udoskonalaniu. i  wykluczamy się z  możliwości współpracy z  do- Zenon Raszyk
Najbliższe działania promocyjne będą ściśle zwią- stawcami Sympatexu lub Eventu. Jednak korzy- Manager for non-retail
zane z AET, z wykorzystaniem wizerunku członków ści współpracy z  Gore przewyższają znacząco operations
Teamu do podkreślenia bezkompromisowej jako- te koszty. Euromark Polska S.A.
Regatta –
stabilność i rozwaga
O solidnych podstawach brytyjskiej Regatty oraz o najbliższych planach firmy
dotyczących polskiego rynku w rozmowie z Anną Burdun*

Piotr Turkot (4outdoor.pl): Regatta to potentat ny i bardzo interesujący. W tym momencie zaczy- zapas towarowy, co pozwala uzupełniać towar na
na rynku brytyjskim, rodzinna firma zarządza- na się porządkować, i tak naprawdę dopiero teraz bieżąco, a co za tym idzie, nie przetowarowywać
jąca czterema markami – Regatta Great Outdo- widać potencjalnych partnerów na tym rynku. niepotrzebnie sklepów.
or, Regatta Corporate, Craghoppers, Dare2b Do tej pory wyłącznym dystrybutorem Re- Kolejny atut firmy to bardzo rozbudowane
i Hawkshead. Jaki jest sekret tego sukcesu? gatty w Polsce była firma Konimpex Plus, od kolekcje w  każdej ze sprzedawanych marek.
Anna Burdun (Regatta General Sales Ma- kilku miesięcy prowadzone są jednak prace Jak wygląda praca nad ich rozwojem? Jakie
nager Eastern Area): Stabilność i  rozwaga, nad otwarciem oficjalnego oddziału firmy. Jak są główne źródła inspiracji dla projektantów
a jednocześnie ogromne zaangażowanie rodziny to wpłynie na dotychczasową współpracę i brand managerów – czy jest to zapotrzebo-
Blacków, dziś owocuje sprzedażą ok. 100 mln z Konimpexem i klientami? wanie rynku, poszukiwanie i wyznaczanie no-
funtów rocznie. Na samym rynku brytyjskim za- Dotychczas Konimpex Plus z sukcesem rozwi- wych trendów, technologii?
opatrujemy ponad 1100 klientów. Biura w  Niem- jał sprzedaż Dare2b i Regatty. Od dłuższego cza- Proponujemy w sezonie wybór w obrębie 350-
czech, Holandii, Belgii, Francji i  Polsce pracują su wspólnie z Konimpexem zastanawialiśmy się -380 modeli tj. ok. 6000 produktów wykonanych
z  ponad 2 tysiącami kontrahentów. Ten sukces nad zmianą i zdecydowaliśmy o nowej formule, według najnowszych technologii i  tendencji na
zawdzięczamy również naszym klientom, którzy mając na względzie dalszy rozwój oraz dostęp do światowych rynkach.
zaufali nam i naszym produktom. szerszej grupy naszych marek i odbiorców. Za- Jakie materiały (membrany) i  technologie
Jaka jest najważniejsza filozofia firmy? Do czynając od targów sierpniowych w Kielcach bę- wykorzystywane są w  produkcji odzieży, bu-
kogo Regatta kieruje swoje produkty? dziemy oferować dużym klientom sieciowym mo- tów oraz akcesoriów Regatty i Dare2b?
Do aktywnej rodziny. Nasze produkty dla dzieci zliwość kupowania bezpośrednio od Regatty a za Każda marka oferuje produkty dla innej grupy
i dla dorosłych zrobione są z tych samych mate- pośrednictwem Konimpexu zakupy będą mogły odbiorców, dlatego zastosowane technologie,
riałów i komponentów, to dobry produkt w dobrej robić pozostałe sklepy dystrybucyjne, sklepy kon- a w naszym przypadku tkaniny i membrany, wręcz
cenie. sygnacyjne Konimpexu i oczywiście jego własne znakujemy naszymi indywidualnymi i zastrzeżony-
Czy wyniki finansowe osiągnięte w  2008 sklepy. Poprawie ulegnie nie tylko poziom obsługi mi znakami. Regatta oferuje ISOTEX 8000 oraz
roku potwierdzają wysokie aspiracje firmy oraz marża dla kontrahentów, ale rownież zyska ISOTEX XPT 10  000. Dare2b produkujemy na
związane z  rynkiem europejskim i  świato- na tej operacji klient detaliczny, który będzie mógł bazie AREDVO2 10 000. Sądzę, że klienci będą
wym? nabyć nasze produkty w niezwykle atrakcyjnych mogli szczegółowo zapoznać się z  detalami już
Wraz z rodziną Blacków ponad tysiąc pracow- cenach, co jest naszym mottem firmy – „dobry na targach. Jak już wspominałam, są to tylko
ników i  klientów zapracowało na wzrost sprze- produkt w dobrej cenie”. i  wyłącznie tkaniny i  materiały, które zostały pie-
daży o 20% w roku 2008. Niemniej polityka firmy Jakie będą główne zadania Regatty w  tym czołowicie przetestowane oraz sprawdzone przez
to nie są jakieś spektakularne sukcesy. To raczej roku? Co z  brytyjskich doświadczeń firmy naszą firmę.
trwale i mocne podstawy współpracy z klientami można wykorzystać na polskim rynku? Co z  szerokiej oferty marek Regatty pre-
oraz doskonalenie jakości oferowanego towaru. Trzy elementy: dobry produkt, dobra cena, zna- zentuje się najciekawiej w sezonie 2009? Czy
Za sukces uważamy obecność na coraz to no- komita komunikacja. Pokażemy wszystko to, co nowości będą również dostępne na naszym
wych rynkach oraz wzrost sprzedaży w  Europie pomaga w sprzedaży na rynku brytyjskim oraz eu- rynku? Proszę wskazać kilka potencjalnych
Wschodniej o  48%. Największym sukcesem jest ropejskim i przeniesiemy to na rynek polski. Po raz bestsellerów?
wyprodukowanie znakomitych tkanin sygnowa- pierwszy pokażemy w Kielcach wszystkie modele Bielizna uszyta z  tkaniny o  wysokiej termoak-
nych naszymi znakami firmowymi, które pozwolą Dare2b i Regatty. Nowe marki wprowadzimy nie- tywności oraz fenomenalna kurtka freeride’owa
na jeszcze lepsze kontrolowanie jakości produktu co później. Duży nacisk kładziemy zwłaszcza na ICEOLATION i  CHERRY TOP. Sklepy sportowe,
oraz nowy system logistyczny, który umożliwi nam najmłodszego klienta, czyli produkty dla dzieci. outdoorowe i  turystyczne to nasi kontrahenci.
planowanie dostaw z rocznym wyprzedzeniem. Silną stroną Regatty jest zaawansowany Możliwość szerokiego wyboru w  obrębie po-
Jak ocenia Pani pozycję Regatty w  Polsce system logistyczny, ułatwiający zarządzanie szczególnych marek i  dostosowanie produktów
po kilku latach działalności? Jaka jest ocena stanami magazynowymi zarówno agentom, z  określonej grupy cenowej jest bezsprzecznie
polskiego rynku przez właścicieli? jak i  klientom – jakie są główne cechy tego największym atutem naszej firmy.
Regatta rozpoczęła eksport rozważnie i bez po- systemu?
śpiechu we wszystkich krajach Europy Wschod- Wszystkie preordery są na bieżąco kontrolo- Anna Burdun (Regatta General Sales Ma-
niej. Jak już wspominałam Keith Black, właściciel wane i klient jest informowany z kilkumiesięcznym nager Eastern Area) swoje duże doświad-
Regatty, odwiedził Polskę w  kwietniu br. wraz wyprzedzeniem o jego zamówieniach, co pozwa- czenie w branży tekstylnej zawdzięcza m.in.
z Laurentem Houlierem odpowiedzialnym za eks- la kontrahentowi na błyskawiczne reagowanie na stworzeniu i zarządzaniu brandem odzieży dla
port. Rynek polski ocenili jako bardzo zróżnicowa- potrzeby klienta detalicznego. Utrzymujemy stały dzieci Annabelle. Obecnie w Regaccie odpo-
wiada za wschodni rynek europejski, sięgający
14 po kraje byłych republik radzieckich.
Warsaw Showroom www.regatta.com
Tel/Fax: +48-22-7291695
www.dare2b.com
Mobile: +48-60-4977645
+48-69-4450309 e-mail: easterneurope@regatta.com
05-807 Podkowa Lesna, Jadwigi Str. 9

Wkładka do śpiwora
Thermal Liner COOLMAX® 100%
z OUTLAST® Technology
Wysokiej jakości wkładka stanowi dodatkową izolację i  pod-
nosi ciepłotę śpiwora o +6,6°C. Technologia Outlast® została
stworzona dla NASA. Włókna zawierają mikrokapsułki Thermo-
cules®, które absorbują nadmiar ciepła z organizmu (gdy temp.
jest za wysoka), magazynują i  oddają nagromadzone ciepło
(gdy temp. spada). Coolmax® odprowadza na zewnątrz nad-
miar potu i utrzymuje suche ciało, zapewniając komfort.
Waga: 420 g, Rozmiar: 210 x 90|56 cm
Medal Międzynarodowych Targów Branży Sportowej i  Outdo-
orowej Kielce Sport-Lato 2008.
Cena: 229 zł
Dystrybucja: COCOON – Kraków
www.cocoon.com.pl

Wkładka do śpiwora
„Expedition liner” – jedwab ripstop 100%
Produkt posiada podwójne zastosowanie: jako wkładka (utrzymuje śpiwór
w czystości, stanowi dodatkową izolację, podnosi ciepłotę śpiwora o +5,3°C)
lub jako „śpiwór” do ciepłych krajów.
Materiał: 100% jedwab ripstop posiadający właściwości tkaniny oddychającej.
Doskonale odprowadza wilgoć ze skóry, zapewniając sen w  higienicznych
warunkach. Jedwab dobrze reaguje na zmiany temperatury – zapewnia chłód
w tropikach i ciepło w górach.
Minimalna waga: 130 g, Rozmiar: 215 x 85|48 cm
Cena: 289 zł
Dystrybucja: COCOON – Kraków
www.cocoon.com.pl
Tatonka
Expedtion Life
To hasło przewodnie marki wybrane z prostego powodu. Jest to
przygoda, której doświadczamy każdego dnia, niezależnie czy jest
to spacer w parku czy górska ekspedycja.

Expedition Life – to hasło przewodnie marki szturmowe, torby biodrowe z  miejscem na bi- użytkownicy Tatonki uprawiają tzw. reklamę szep-
wybrane z  prostego powodu. Jest to przygoda, don oraz ultra cienkie saszetki podróżne. Kolek- taną, polecając naszą markę swoim znajomym.
której doświadczamy każdego dnia, niezależnie cja apteczek pierwszej pomocy powiększyła się Głęboko wierzymy w  jakość i  funkcjonalność
czy jest to spacer w parku czy górska ekspedy- o  zupełnie nowe modele z  pełnym wyposaże- naszych produktów, dlatego przy każdej okazji
cja. Naszym celem jest zapewnienie najlepszego niem. Zawartość i  funkcjonalność apteczek była oddajemy je do testowania. Cieszą nas wyni-
wyposażenia i  produktów, na których możecie konsultowana z niemieckimi służbami medyczny- ki takich porównań i  wrażenia osób testujących
polegać w  100%. Wymagania klientów ulegają mi, dzięki czemu możemy wybrać profesjonalną nasz sprzęt. Jesteśmy obecni na portalach oraz
ciągłym zmianom, dlatego Tatonka stara się po- apteczkę, dostosowaną wielkością i  wyposaże- w  prasie branżowej. Większość opinii o  marce,
dążać za nowymi trendami w branży, nie zapomi- niem do potrzeb użytkownika. Pozostałe zmiany jakie można znaleźć w  Internecie jest bardzo
nając o dotychczasowych doświadczeniach. w kolekcji to nowe kolory i litraże popularnych do pozytywna. Stale powiększamy sieć naszych od-
tej pory produktów oraz ciągłe ulepszenia spraw- biorców w całej Polsce. Wychodzimy z założenia,
Bizon – znak rozpoznawczy marki, symbo- dzonych modeli. że dostępność produktów, najlepszy serwis i do-
lizujący jakość i  siłę oraz nieustanne parcie do bry kontakt ze sprzedawcami to podstawy udanej
przodu. Stawiamy na spokojne ale solidne zdoby- Dystrybutor – firma HBMM, z  siedzibą w  Po- współpracy handlowej.
wanie rynku. Zdobywanie oparte na zaufaniu do znaniu, jest dystrybutorem marek niemieckich: Ta-
produktu i marki. Produkty Tatonki wyróżniają się tonka i Tasmanian Tiger oraz hiszpańskich: Arribas Plany na przyszłość – nieustanny rozwój
bezwarunkową jakością, od materiałów po wy- Gloves i Fal Seguridad. Od 2002 roku budujemy firmy spowodował konieczność poszukiwa-
kończenie. Dzięki wytrzymałości sprzęt sprawdza stabilną pozycję na rynku. Sprzedaż produktów nia większej siedziby. Od 1 lipca 2009 HBMM
się nawet w najcięższych warunkach. Dbają o to Tatonki w Polsce zwiększa się nieustannie, w 2008 zmieni lokalizację. Większa powierzchnia maga-
odporne materiały, staranne wykończenie, testy roku osiągnęliśmy 48% wzrost sprzedaży, w  po- zynowa i  biurowa pozwoli m.in. na stworzenie
przeprowadzane na całych seriach oraz wielolet- równaniu do roku 2007. Dokładamy wszelkich stałego stoiska pokazowego. Takie rozwiązanie
nie doświadczenie w produkcji. Nasz asortyment starań, aby rozpoznawalność i świadomość mar- umożliwi wizyty naszych partnerów w  siedzibie
jest na tyle szeroki, że umożliwia znalezienie od- ki wzrastała nieustannie. Nasze produkty można firmy i kontraktacje na miejscu w dowolnym ter-
powiedniego ekwipunku do prawie każdej formy znaleźć w  ponad 100 sklepach w  całej Polsce, minie. W  dalszym ciągu zamierzamy umacniać
aktywności. Projektanci Tatonki biorą pod uwagę włączając w  to największe sieci. Procent udziału wizerunek marki poprzez reklamę branżową,
anatomiczne różnice w budowie, dlatego też po- marki Tatonka w  rynku outdoorowym w  Polsce udział w  testach i  liczne promocje. Podsumo-
wstają specjalne modele dla kobiet i dzieci. z każdym rokiem jest coraz większy, a jeżeli chodzi wując, Tatonka to outdoor z  najwyższej półki.
o segment akcesoriów podróżnych, wyrastamy na Bardzo szeroki asortyment i niemiecka dbałość
Nowa kolekcja – nasi klienci odkryją zupełnie lidera pod względem asortymentu i dostępności, o szczegóły sprawiają, że nasi klienci pozostają
nową serię Tatonka Light. Dzięki zastosowaniu jak również w relacji cena – jakość. nam wierni na długie lata. Duże doświadczenie
innowacyjnego materiału T-Rip Light udało się w  branży, własne fabryki i  dystrybucja na cały
stworzyć produkty bardzo lekkie i  jednocześnie Promocja – mówi się, że dobry produkt obroni świat, to gwarancja jakości i  funkcjonalności
wytrzymałe. W  tej serii znajdziemy małe plecaki się sam i  po części jest to prawda. Zadowoleni w każdych warunkach.

16
Speed 32 – plecak szturmowy
Tatonka Light Series

Plecak szturmowy, waga 500 g przy pojemności 32 l! Minimalizacja wagi dzięki zastosowaniu
innowacyjnego materiału T-Rip Light. Materiał jest wielokrotnie pokryty warstwą PU/silikonu,
dzięki czemu osiągnął tą samą elastyczność i wodoodporność, co znacznie grubsze mate-
riały. Miękkie plecy umożliwiają łatwe zrolowanie plecaka podczas transportu.
Cena: 194 zł

WP Neck Pouch –
saszetka podróżna
Tatonka Light Series
Squeezy – plecak miejski
Inteligentnie zaprojektowana saszetka umożliwia- Tatonka Light Series
jąca schowanie pieniędzy, dokumentów czy pasz-
portu. Wzmocnione nici i szwy podnoszą jakość Ściśnij! Plecak, który zmieści się w  dłoni. Po
produktu. Ekstremalnie płaskie zamki powodują rozłożeniu otrzymujemy 18 l pojemności. Ultra-
lepsze przyleganie do ciała i większą wygodę.
Power Unit – pas sportowy lekka konstrukcja, waży zaledwie 200 g. Zasto-
Pas biodrowy posiada płaskie i sprawnie działają- Tatonka Light Series sowany materiał, obok niskiej wagi, zapewnia
ce zapięcie. Zamek z techniką bezszwowych nici. dużą wytrzymałość. Po złożeniu plecak mie-
Maksymalnie lekki i przyjemny w dotyku materiał. Idealne rozwiązanie podczas biegania, marszu ści się w  saszetce o  wymiarach: 13x14x5 cm.
Saszetka waży tylko 20 g. czy Nordic Walking. Komfortowy pas sportowy Cena: 79 zł
Cena: 59 zł z  uchwytem na bidon o  pojemności 0.5 l (bez
bidonu w  zestawie). Ekstremalnie lekki, 150 g.
Posiada siatkową kieszonkę, uchwyt na klucze
i odblaskowe logo zwiększające bezpieczeństwo
użytkownika.
Cena: 49 zł

17
fot. Columbia

Columbia w Polsce!
Dużym firmom, które mają środki i potrzebną wiedzę jak rozwijać swoją dzia-
łalność, jest łatwiej. Na fali rozwoju powstają różne pomysły… – o nowym
starcie Columbii na polskim rynku w rozmowie z Rafałem Tyszkiewiczem*

Piotr Turkot (4outdoor.pl): Columbia od dawna Columbia Sportswear Poland jest spółką-córką mocniej w  USA. Ostatnio jeden z  właścicieli
jest w mniejszym lub większym stopniu obec- Columbia International, europejskiej filii Columbia Columbii stwierdził, że koncern ogranicza roz-
na na polskim rynku. Jednak dopiero na po- Sportswear Company (CSC) ze Stanów Zjedno- wój sklepów, wdraża politykę cięcia kosztów.
czątku 2009 roku ustanowiła oficjalnie swoja czonych, z siedzibą w Portland, w stanie Oregon. W  tym samym momencie otwierany jest od-
filię. Co było powodem takiej decyzji i jak wy- Tak więc, jest to w 100% organizacja będąca wła- dział w  Polsce. Czy dlatego, że koszty dzia-
gląda struktura powstałej niedawno firmy? snością CSC. Magazyn centralny, obsługujący łania na naszym rynku są mniejsze, czy też
Rafał Tyszkiewicz (Columbia): Columbia całą Europę, znajduje się we Francji, a  dostawy dlatego, że silniejsi mają w  kryzysie większe
Sportswear za pośrednictwem firm dystrybu- są realizowane bezpośrednio do sklepów. Czas pole do popisu?
cyjnych pojawiła się w  Polsce w  drugiej połowie realizacji zamówienia to 3-5 dni roboczych od Szukanie oszczędności nie stoi w  sprzeczno-
lat 90. Pamiętam, że dystrybutorem była firma chwili wprowadzenia go do systemu. ści z  inwestowaniem i  pierwsze z  powodzeniem
z Łodzi – Domino, od której dystrybucję przejęła Nasza filia funkcjonuje jako biuro sprzedaży. może wspierać drugie. Naturalne jest, że w kryzy-
z kolei Optimum Distribution, w której wtedy pra- Wszystkie funkcje pomocnicze i  administracyj- sie firmy szukają oszczędności. Nikt nie zakładał,
cowałem. Po pięciu latach dystrybucja przeszła ne wydzielone są na zewnątrz. W  tej chwili „we- że tak nagle i dotkliwie kryzys objawi się również
w ręce rosyjskiego dystrybutora, firmy Ilion, która wnętrzna” struktura jest jeszcze skromna – stano- w Europie. W takiej sytuacji ważne jest, aby skupić
reprezentowała markę na rynku polskim do końca wię ją ja i Rafał Przybyłowicz, który zajmuje się ob- się na inwestycjach, które mają największy poten-
zeszłego roku. To był zdecydowanie najsłabszy sługą klientów na południu Polski. Mój czas dzielę cjał. Ważne jest ustalenie priorytetów i wspieranie
okres dla Columbii. Formuła działania w  Rosji między obowiązki związane z  planowaniem, za- działań, które stanowią o sile marki.
nie miała szans sprawdzić się na naszym rynku. rządzaniem, marketingiem, sprzedażą i  obsługą Dużym firmom, które mają środki i  potrzeb-
Wtedy też pojawił się pomysł, aby otworzyć filię kluczowych klientów oraz klientów indywidualnych ną wiedzę, jak rozwijać swoją działalność, jest
i  działać bezpośrednio – takie rozwiązanie gwa- na terenie północnej Polski, co jest dosyć trudne łatwiej. Na fali rozwoju powstają różne pomysły,
rantuje bowiem dobrą obsługę klientów i  moż- ze względu na ograniczenia czasowe. Niemniej mniej lub bardziej komercyjne… Pod tym wzglę-
liwość realizacji swoich planów. Dystrybutor ma jednak początki zawsze takie są, a  możliwość dem kryzys jest dobrym momentem do weryfi-
zawsze nieco odmienne cele, niż firma, od której tworzenia organizacji od zera jest bardzo moty- kacji tego, które firmy mają rzeczywiście mocną
kupuje produkty, i  w  imieniu której dystrybuuje wująca i  jestem przekonany, że nasza struktura pozycję i  są dobrze zarządzane. Firmy mające
je na rynku. Myślę więc, że był to naturalny ruch będzie się stopniowo rozwijała. dobrą ofertę i  zdrowe zasady funkcjonowania
podyktowany możliwościami rozwoju na naszym Początek spółki Columbia w Polsce zbiega wychodzą z kryzysu silniejsze i szybciej się póź-
rynku i dobrą historią Columbii w Polsce. się z kryzysem światowym, odczuwalnym naj- niej rozwijają.

18
Rozpoczęcie działalności w  Polsce nie ma Columbia w ciągu ostatnich lat zniknęła z pol- i  pływam. Zimą dodatkowo biegam i  jeżdżę na
związku ze spowolnieniem gospodarczym. Z po- skiego rynku i  musimy teraz włożyć dużo pracy, nartach, a  od wiosny do jesieni jeżdżę na MTB.
wodów, o  których wspomniałem wcześniej, było aby odbudować naszą pozycję i  sprawić, żeby W zeszłym roku ukończyłem m.in.: bieg dookoła
to najlepsze rozwiązanie, gwarantujące realizację marka odzyskała swój blask. masywu Mont Blanc – 166 km i mam nadzieję, że
strategii firmy. Tym bardziej, że na rynku pojawi- W jaki sposób chcecie się pokazać waszym w tym roku również mi się to uda, choć czasu na
li się międzynarodowi detaliści, którzy stanowią klientom? przygotowania mam dużo mniej...
o sile i potencjale rynku. Polska jest rynkiem z du- Główny nacisk marketingowy kładziemy na Opowiedz o  swoich doświadczeniach biz-
żym potencjałem, i co ważne otwartym, na którym działania public relations – budowanie wizerunku. nesowych w  outdoorze, zajmowałeś się Co-
stosując klasyczne zasady zarządzania, promocji Chcemy budować go poprzez „aktywny” kontakt lumbią, byłeś szefem w The North Face…
i sprzedaży można rozwinąć markę. z  klientami, a  nie bombardowanie ich naszym Zacząłem od sportu, od pracy w  Adidas Pol-
Wspomniałeś, że polski rynek jest już w ja- logo. Stawiamy nacisk na informacje o technolo- ska jako specjalista ds. marketingu sportowego.
kimś stopniu przewidywalny i można nim za- giach i korzyściach z nich płynących, naszych pro- Opiekowałem się m.in.: koszykarskimi drużynami
rządzać. Jednak jest on jeszcze mały, wiele duktach, działaniach i  filozofii marki. Najlepszym – Śląsk Wrocław, PKS Pruszków, Anwil Włocławek,
firm próbowało go rozszerzyć tworząc sze- sposobem takiej wielopłaszczyznowej komuni- piłkarskimi – Lech Poznań i  Widzew Łódź oraz
rokie kolekcje, szukając nowego klienta etc. kacji, budującej więź emocjonalną, jest Internet. drużyną siatkarską Mostostal Azoty z  Kędzierzy-
Czy Columbia wierzy, że rdzeń outdoorowy W  przyszłym roku planujemy uruchomienie pol- na-Koźle. Współpracowałem z  piłkarzami Legii
w Polsce jest na tyle duży, że można na nim skiej wersji językowej strony www.columbia.com, i  Polonii Warszawa, z  organizatorami turniejów
zarobić? Czy też będzie szukała szerokiego na której nasi klienci znajdą wszystkie informacje tenisowych Prokom Open i Warsaw Cup, brałem
odbiorcy? Na jakim poziomie będziecie ope- o firmie, technologiach, produktach i działaniach udział w  organizacji turniejów Adidas Streetball
rować? Columbii. Drugi z filarów naszej aktywności to wy- Challenge... Po dwóch latach przeniosłem się
Czołowe firmy outdoorowe stawiają na za- eksponowanie marki na poziomie sklepów. Sta- do Optimum Distribution, gdzie początkowo zaj-
awansowane technologie i innowacyjne produkty. ramy sie zaznaczyć obecność w sklepie poprzez mowałem się marką Champion. Kiedy dostałem
Rozszerzają jednocześnie swoją ofertę szukając materiały reklamowe, wizualizację, szkolenia per- szansę, zmieniłem profil działu sportu na outdo-
wzrostu obrotów poza podstawową grupą klien- sonelu i  merchandising tak, aby stworzyć możli- orowy. Moim pierwszym projektem było właśnie
tów. Rdzeń outdoorowy w  Polsce jest jeszcze wie jak najpełniejszy obraz Columbii. pozyskanie marki Columbia. Przejęliśmy wtedy
rzeczywiście nieduży, a w połączeniu z płytszym Ogromny wkład w promowanie marki ma rów- jako Optimum dystrybucję od firmy Domino.
portfelem naszych klientów wręcz mały i ogranicza nież, sponsorowany przez CSC, zawodowy, mię- Kolejnymi markami, które pozyskaliśmy i  którymi
się z reguły do sklepów specjalistycznych. Z na- dzynarodowy team rowerowy Columbia Highroad, się zajmowałem w ramach Optimum, były O’Neill
tury rzeczy jest to ograniczenie dla marki. Firmy, startujący w największych tourach na całym świe- i  Alpina Eyewear. Po pięciu latach w  Optimum
które chcą odnieść sukces na szerszym rynku, cie. Tylko w zeszłym roku, w lipcu, dzięki wygra- przeniosłem się do firmy VF Polska Distribution, fi-
muszą rozszerzyć i dostosować swoją ofertę do nym siedmiu etapom w Tour de France, ukazało lii amerykańskiej korporacji VF, która trochę wcze-
potrzeb klienta poszukującego rozwiązań uniwer- się ponad 11 tys. artykułów o  naszym Teamie, śniej kupiła markę The North Face. W VFPD byłem
salnych – funkcjonalnych i estetycznych – zróżni- które wygenerowały prawie 9 miliardów kontaktów odpowiedzialny za wszystkie marki outdoorowe:
cować parametry membran, stylistykę, materiały. (!). Pasmo sukcesów trwa. W  tegorocznym Giro The North Face, Jansport, Vans i Eastpak.
Największe światowe marki outdoorowe operują d`Italia nasz Team wygrał 6 z 13 rozegranych eta- Minęło kolejnych 5 lat. Spotkałem się ponownie
właśnie w  tym segmencie – tzw. „codziennego pów. Team Columbia Highroad weźmie również z ludźmi z Columbii, z nowym teamem, bo w mię-
outdooru”. udział w tegorocznym Tour de Pologne. Aby do- dzyczasie zaszły tam spore zmiany. Muszę jed-
Columbia postrzega outdoor bardzo szeroko. datkowo zwiększyć obecność w  mediach, CSC nak powiedzieć, że panująca w  firmie rodzinna,
Naszą misją jest „walka o outdoor dla każdego”, podpisała niedawno umowę o współpracy z Eu- bardzo przyjazna atmosfera nie uległa zmianie.
a hasłem „wspanialszy outdoor” (The Greater Out- rosportem, obejmującą transmisje telewizyjne, Do spotkania doszło na etapie podejmowania
doors). Nie wartościujemy naszych odbiorców ze platformę internetową, co-sponsoring i  działania decyzji – szukać kolejnego dystrybutora, działać
względu na poziom ich zaawansowania i specja- z zakresu public relations. Po zakończeniu sezo- za pośrednictwem agenta, a może otworzyć wła-
lizacje. Naszą grupą docelową są wszyscy, którzy nu rowerowego współpraca ta będzie się skupiała sną filię? Rozmowa była bardzo rzeczowa i  kilka
lubią aktywnie spędzać czas na wolnym powie- wokół narciarskiego Pucharu Świata i zbliżających miesięcy później doszło do powstania przedsta-
trzu. Nie wysokość n.p.m., ale zaangażowanie się zimowych Igrzyskach Olimpijskich („Road to wicielstwa Columbia Sportswear Poland.
i pasja definiują naszych klientów. Vancouver 2010”). CSC przechodzi obecnie bardzo pozytywne
Nasze pierwsze prezentacje odbyły się W naszej branży panuje przekonanie, że zmiany. Cała organizacja tętni pozytywną energią,
w styczniu. Trafiliśmy chyba na najtrudniejszy mo- aby lepiej ją rozumieć, dobrze jest uprawiać choć zmiany nie są jeszcze zauważalne na ze-
ment (początek roku) dla wprowadzania „nowej” samemu jakąś outdoorową dyscyplinę. Zga- wnątrz. Klienci będą je mogli ocenić już wkrótce
marki na rynek i przyznam, że nie spodziewałem dzasz się z tym i czy sam masz jakąś pasję? i  jestem przekonany, że spodoba im się to, co
się, że będzie aż tak trudno. Nastroje klientów były Oczywiście! Nasi klienci są wymagający, a do- zobaczą.
bardzo złe – wzrost kursu Euro, rosnące czynsze, bór sprzętu często decyduje o zdrowiu, sukcesie Tego życzę i dziękuję za rozmowę.
obawy, czy przyjdzie zima czy nie. To nastroiło lub porażce. Żeby być wiarygodnym, rozumieć
klientów bardzo defensywnie, czemu trudno się potrzeby odbiorców i  klientów, trzeba „wejść
dziwić. w ich buty”. Nie ma lepszego sposobu niż własna Rafał Tyszkiewicz
Mimo to jestem zadowolony z tego, co już uda- aktywność, wspólnota doświadczeń i  zaintere- Country Manager
ło nam się osiągnąć i  przekonany, że przed ko- sowań. Branża outdoorowa jest jedną z niewielu, Columbia Sportswear

lejnym sezonem ponownie włączymy się do gry w której można połączyć pasję z pracą. Poland

i rozszerzymy nasz zasięg działania. Jeśli chodzi o mnie, to przez cały rok biegam

19
Polskie
plecaki Dorota Dubicka

coraz lepsze?
Każdego roku na rynku outdoorowym (a  szerzej nego podejścia do polskich plecaków (abstrahu- 1220 g, Summit III 42 Air Salewy ma wagę 1060 g,
w ogóle sportowym) pojawiają się coraz bardziej jąc od tego, jaka jest rzeczywista jakość produktu, a Spire 40 The North Face 1260 g.
zaawansowane technologie, techniczne inno- często zdarza się, że z góry podchodzimy do pol- W  optymistycznym tonie wypowiada się rów-
wacje, rozbudowana kolorystyka, nowoczesny skiego plecaka z rezerwą), pojawia się jeszcze je- nież Wiesław Ściegienko z  firmy Wisport: „Do
design etc. Dotyczy to również kolekcji plecaków. den znaczący „niuans”: „Plecaki oferowane przez produkcji stosujemy najwyższej jakości materiały
Na półkach znajdujemy plecaki bardziej komplet- rodzime firmy są znacznie tańsze od produktów oraz nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, a  ja-
ne, bogatsze w detale, odważnie zaprojektowane topowych marek. Niestety skutkiem takiej polityki kość wykonania nie ustępuje najlepszym firmom”.
i  funkcjonalne. Pojawia się też coraz więcej mo- jest konserwatywna kolorystyka oraz stała obec- I  może to właśnie trwałość oparta na mocnych
deli uniwersalnych. Niezmiennie królują przy tym ność nieco leciwych, ale sprawdzonych modeli” materiałach i  uzyskiwana w  ten sposób nieza-
uznane marki zachodnie, które wygrywają jako- – zauważa Mateusz Grabowski z HiMountain. I rze- wodność w  trudnych/ekstremalnych warunkach
ścią produktu i dynamicznie zmieniającą się ofer- czywiście oryginalne wzornictwo i  szeroka gama – nawet przy stosunkowo małej ilości innowacji
tą. Inna sprawa, że cały czas działa również magia kolorystyczna to wciąż zdecydowanie domena – staje się największym plusem rodzimych pleca-
marki. Często sięgamy po plecak (u)znanej firmy, marek zachodnich. U  nas jest jakby trochę bar- ków (dodajmy przy tym, że w przeważającej czę-
bo tkwimy w przekonaniu, że samo logo jest już dziej konserwatywnie… ści plecaki projektowane są w kraju, ale już sama
gwarantem jakości. Negatywne opinie słyszy się jednak coraz rza- produkcja odbywa się na terenie Chin, a szerzej
Z  drugiej strony za plecak czołowej marki np. dziej ze strony polskich producentów. Najczęściej na obszarze Dalekiego Wschodu). W  polskich
Karrimora, Deutera, Berghausa, czy Lowe Alpine góruje przekonanie, że powoli, ale jednak idziemy plecakach najczęściej stosowanym materiałem
trzeba niejednokrotnie słono zapłacić. I tu właśnie do przodu. Choć zdarza się, że i  w  sposób re- jest sprawdzona Cordura w  różnych wersjach,
pojawia się szansa dla polskich producentów. wolucyjny. Dla przykładu Wojciech Kłapcia z firmy obok niej Hypalon, Duralon, Duront. Cordurę
Niższa cena w połączeniu z solidnym wykonaniem Pajak chwali jeden z  najnowszych modeli marki: i  Hypalon można spotkać również w  plecakach
i  komfortem użytkowania ma być złotym środ- „Jako jedna z nielicznych firm na świecie zdecy- zachodnich marek, niemniej dużo częściej poja-
kiem, magnesem przyciągającym klienta. Oferta dowaliśmy się na pełne wsparcie osób zainte- wią się tu także rodzaje lżejszych poliamidów (np.
musi być jednak przekonująca. Wraz z rozwojem resowanych Fast&Light w  działalności górskiej. bardzo wytrzymały Nylon Ballistic lub tożsamy, ale
tzw. „świadomości” outdoorowej w naszym kraju, Owocem takiego podejścia jest jeden z  najlżej- nowszy MacroLite). Równie istotną cechą, obok
ewoluują również potrzeby i wymagania klientów, szych na świecie plecaków: ultralekki plecak XC3 rodzajów użytych materiałów, jest oczywiście od-
którzy coraz częściej decydują się zainwestować o  wadze zaledwie 780 g przy 42 l pojemności powiednie ich połączenie – czyli optymalna kom-
więcej, by otrzymać w zamian lepszy, technicznie i systemie nośnym 3DM (…) Poza tym wszystkie binacja tkanin, dzięki której otrzymamy wysokie
zaawansowany sprzęt. plecaki produkowane na sezon 2009 mają ob- właściwości produktu (odporność na zniszczenia/
A  więc, co konkretnie idzie w  parze z  niższą niżoną wagę”. I  rzeczywiście, parametry (biorąc otarcia, niska waga, wodoodporność etc.).
ceną, i  co może przekonać potencjalnego na- pod uwagę proporcje waga/litraż) XC3 mogą ro- Reasumując, za polskimi plecakami przema-
bywcę? To pytanie do przedstawicieli rodzimych bić wrażenie. Dla porównania zbliżony pojemno- wia na pewno coraz szersza segmentacja i cie-
marek. Przyznać trzeba, że odpowiedź brzmi ściowo plecak wspinaczkowy Berghausa Phan- kawsza oferta, wykorzystywanie lekkich i odpor-
całkiem obiecująco, choć przy okazji pojawia się tom 37 waży 760 g, X-Lite 35 Karrimora to 972 g, nych na uszkodzenia materiałów, wodoodporne
i nuta niepokoju. Obok naszego dość specyficz- Speed Lite 30 Deutera 850 g, Pro Light 35 Milleta zamki w  połączeniu z  ich szerszym zastosowa-

20
fot. Deuter/Bernd Ritschel
niem (sprawdzone od lat YKK), klamry Duraflex. Coraz częściej pojawią O  to, jak polskie kolekcje plecaków pozycjonują się na rynku europej-
się zaawansowane systemy regulacji, ulepszone systemy nośne, nie skim, i  jak wypadają w  porównaniu z  plecakami zachodnioeuropejskich
brakuje również nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, np. w zakresie firm, co jest ich najmocniejszą stroną, i jakie są najnowsze trendy w rodzi-
dostępu do plecaka, paneli tylnich oraz systemów mających gwaranto- mej produkcji zapytaliśmy przedstawicieli wybranych polskich marek out-
wać dobrą wentylację i komfort użytkowania. Tworzy nam się tym samym doorowych – HiMountain, Fjorda Nansena, 4F Sport Performance, Outhorn,
całkiem solidny produkt, po który warto sięgnąć, chociażby po to, żeby Pajaka i Wisportu.
go sprawdzić.

Jak postrzegacie konkurencyjność rodzimych Wiesław Ściegienko (Wisport): Potencjalnie tak i niejednokrot-
produktów względem tych oferowanych przez nie już ma to miejsce. Często polskie produkty są nawet lepsze ze
europejskie marki. Czy mają one szansę na względu na stosowane materiały, rozwiązania konstrukcyjne i  ja-
kość wykonania. Magia marki jednak działa. Należy pamiętać, że
znalezienie się w tej samej grupie jakościowej, chodzi tu o jakość produktów wyprodukowanych w Polsce, a nie
co plecaki uznanych zachodnich firm? firm polskich produkujących na Dalekim Wschodzie.

Marcin Gabryołek (FAM – Fjord Nansen): Jeśli chodzi o jakość, polskie


Wojciech Kłapcia (Pajak): Tak! Ponad 95% produktów produkty stają się z roku na rok coraz lepsze, dlatego uważamy, że jak naj-
marek europejskich to wyroby wytwarzane na Dalekim bardziej możemy konkurować z europejskimi markami. Jedyną przewagą
Wschodzie. Jakość wyrobów wytwarzanych na terenie Eu- produktów zachodnich marek nad polskimi jest według nas bardzo innowa-
ropy jest porównywalna, przy czym są to produkty droższe cyjne wzornictwo oraz bardzo duża gama kolorystyczna.
głównie ze względu na koszt pracy w cenie wyrobu, co
niestety produktom spoza kontynentu pozwala na bardzo
agresywną politykę cenową. Zapewnienie wysokiej jakości
surowców oraz dużo ostrzejszego reżimu technologiczne- Mateusz Grabowski (HiMountain): Problemem naszego rynku nie jest
go staje się więc dla producentów europejskich koniecz- jakość produktów, ale jego zaawansowanie technologiczne i  nadążanie za
nością. Podobnie jak mniej restrykcyjne podchodzenie światowymi trendami. Niestety w dalszym ciągu podstawową przesłanką, jaką
do reklamacji oraz utrzymywanie bardzo wysokiej jakości kieruje się klient w  Polsce, jest cena, a  to powoduje, że większość produ-
serwisu. Produkty polskie jakościowo są porównywalne ze centów stara się sprostać temu wyzwaniu i ogranicza swe zapędy w pogo-
światową czołówką, przy czym – co jest specyficzne dla ni technologicznej. To daje efekty. Plecaki oferowane przez rodzime firmy są
naszego rynku – są dużo ostrzej oceniane przez klientów. znacznie tańsze od produktów topowych marek. Niestety skutkiem takiej po-
Podobne zjawisko występuje w innych branżach, niestety lityki jest konserwatywna kolorystyka oraz stała obecność nieco leciwych ale
wynika to z pewnej mentalności i schematu myślenia, który sprawdzonych modeli. Naszym poletkiem doświadczalnym jest Expert Series.
zawdzięczamy poprzedniemu systemowi politycznemu. Staramy się, aby te produkty stale nadążały za światowym trendem.

21
fot. Pajak
Co jest mocną stroną waszej kolekcji? Wiesław Ściegienko (Wisport): Jakość, trwałość i  niezawodność oraz parametry
użytkowe (funkcjonalność, wygoda itp.). Do produkcji stosujemy najwyższej jakości
Czym się wyróżnia wśród produktów materiały oraz nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, a  jakość wykonania nie ustępuje
innych marek? najlepszym firmom. W  wyniku tego są to produkty wyróżniające, a  często przewyż-
szające ogólnie pojętą jakością wyroby innych, europejskich marek. Należy również
pamiętać o  sprawności serwisu gwarancyjnego i  pogwarancyjnego, który w  naszym
Wojciech Kłapcia (Pajak): Jako jedna z nielicz- przypadku funkcjonuje niezawodnie. Warto również wspomnieć o ogromnej elastycz-
nych firm na świecie zdecydowaliśmy się na pełne ności i dyspozycyjności naszej firmy. Jesteśmy gotowi niemalże z dnia na dzień wypro-
wsparcie osób zainteresowanych Fast&Light w dzia- dukować dowolny produkt z naszej kolekcji, w tym również ze zmianami zamawiające-
łalności górskiej. Owocem takiego podejścia jest go, w określonej kolorystyce itp. Możemy również wyprodukować zupełnie nowy plecak
jeden z najlżejszych na świecie plecaków: XC3 o wa- wg pomysłu zamawiającego w dowolnej ilości i w bardzo krótkim terminie.
dze zaledwie 685 g przy 42 l pojemności i systemie
nośnym 3DM. Inne rozwiązania przez nas lansowane
Marcin Gabryołek (FAM – Fjord Nansen): Nasze plecaki wykonane są
to wyczynowy Peleton o  pojemności 8 l i  systemie
z  bardzo solidnych materiałów. Tkaniny, zamki, klamry i  taśmy wybierane są
nośnym Trampolin (stosowanym w 40-litrowym Spi-
spośród najlepszych dostępnych na rynku. Dbamy też o jak najlepsze wykoń-
derze), czy też antyklapa zastosowana w Rock’n’Ice
czenie. W plecakach szczególną uwagę zwracamy na funkcjonalność i nieza-
V. Ciekawostką jest dostosowanie wszystkich sys-
wodność systemów nośnych oraz na bardzo wygodny pas biodrowy.
temów nośnych naszych plecaków do wymogów
systemu HMS. Innowacje w  wyrobach naszej firmy
wprowadzane są średnio co pól roku, co pozwala Mateusz Grabowski (HiMountain): Najmocniejsza strona to różnorodność. Na ko-
na błyskawiczne wdrażanie nowych rozwiązań nie- lekcję składa się ponad 20 modeli. Wliczając różne wersje kolorystyczne i wielkościowe
jednokrotnie sugerowanych przez naszych klientów otrzymamy łącznie kilkadziesiąt plecaków do wyboru. Klient może kupić najprostsze
oraz zespoły testujące. Dzięki temu plecaki te są modele już za kilkadziesiąt złotych. Plecaki Expert Series zadowolą najwybredniejszych.
dużo bardziej funkcjonalne od wyrobów konkuren- Wyróżniają się także korzystną ceną. Kolejne atuty to doskonały serwis gwarancyjny
cyjnych firm. Przy produkcji na Dalekim Wschodzie i ugruntowana pozycja niektórych modeli, które funkcjonują w świadomości klientów od
cykl wdrażania produktu trwa od 1,5 do 3 lat, co skut- wielu lat. Nikomu nie trzeba chyba przedstawiać plecaka Woodpecker.
kuje wolniejszą reakcją na konieczność zmian lub
modyfikacji w  modelach. Możliwość tak szybkiego
Justyna Kempisty (Outhorn Sp. z o.o.): Moc- Monika Olejarz (4F Sport Per-
rozwoju naszych produktów zawdzięczamy bliskie-
ną stroną kolekcji Outhorn jest przede wszystkim formance): Nasze najmocniejsze
mu kontaktowi z klientem i możliwościową szybkiego
bardzo dobra jakość użytych materiałów, a także strony to: wysoka jakość użytych
reagowania. W przeciwieństwie do innych firm nigdy
niska cena w  porównaniu do konkurencyjnych materiałów oraz staranność wy-
nie mieliśmy (i nie będziemy mieć) zamiaru wprowa-
marek. Dzięki szerokiej gamie produktów o zróż- kończenia, niska cena w stosunku
dzania nowej kolekcji plecaków co roku. Działanie
nicowanych parametrach oferta jest dostoso- do konkurencyjnych marek przy
takie, co prawda korzystne z marketingowego punk-
wana do różnych potrzeb klientów. Kolekcja wy- świetnej korelacji ceny do jakości
tu widzenia, nie pozwala jednak na stałe ulepszanie
różnia się materiałami wykonanymi w  nowocze- oraz szeroka gama produktów
modelu, jak ma to miejsce w firmie Pajak.
snych technologiach, ciekawym wzornictwem o  zróżnicowanych parametrach
i  funkcjonalnym designem, atrakcyjną korelacją w  zależności od potrzeb użytkow-
ceny do jakości. nika. Nasze plecaki cechuje rów-
nież funkcjonalny design.
22
Jakie materiały i rozwiązania
konstrukcyjne stosujecie? Mateusz Grabowski (HiMountain): Stosujemy materia-
ły, które używane są przez większość uznanych producen- Justyna Kempisty (Outhorn Sp.
tów na świecie. Nie jest to wada – pogoń technologiczna z  o.o.): Duralon jest materiałem
to raczej domena największych światowych potentatów. przygotowanym z  myślą o  wymaga-
Marcin Gabryołek (FAM – Fjord Nan- Trudno tu jednak o  rewolucję – cordura, hypalon, wyso- jących użytkownikach. Do jego pro-
sen): Jeśli chodzi o materiały w pleca- kiej klasy akcesoria z tworzyw sztucznych i markowe zamki dukcji użyte są włókna poliestrowe
kach używamy głównie odpornego na błyskawiczne istnieją na rynku od lat. Z takich materiałów o  podwyższonej gęstości, których
rozdarcia materiału „ripstop” o struk- robimy nasze najlepsze plecaki. Staramy się także, by wysoka jakość oraz unikalne wła-
turze plastra miodu. Elementy bardziej rozwiązania z  wyższej półki przemycane były do produk- ściwości splotu gwarantują ochronę
narażone na rozdarcia (dno, boki) wy- tów tańszych. Przykładem takiej migracji jest nasz system przed uszkodzeniami mechaniczny-
konane zostały ze ściśle tkanego moc- nośny Sololight II, znany z  wygody. Występuje obecnie mi i  zabezpieczają przed warunkami
nego materiału. Klamry to renomowane, w każdym większym modelu plecaka. pogodowymi. Duralon występuje
trwałe produkty firmy Duraflex, natomiast w  następujących wersjach dopaso-
zamki – niezawodne firmy YKK. wanych do funkcji, jaką pełni plecak:
Z rozwiązań konstrukcyjnych zawsze Wiesław Ściegienko (Wisport): Wysoka i najwyższa Duralon 600D, Duralon Ripstop, Dura-
dużą uwagę przykładamy do systemów jakość (tkaniny – Cordura, klamry – Nexus, Duraflex, YKK, lon Ripstop Diamond, Duralon Honey
nośnych. Kładziemy nacisk głównie na taśmy Ponsa, zamki – YKK, nici itd.). W ciągłej dyspozycji Comb, Duralon Dobi, Duralon 1680D.
odpowiednią wentylację pleców oraz na posiadamy cordurę od 250 do 1500 w kilkunastu kolorach. Natomiast rozwiązania konstrukcyjne
komfort użytkowania plecaka. Podobnie z taśmami – w ciągłej dyspozycji jest kilka kolorów. to m.in. systemy tylniego panelu ple-
Ważnym elementem konstrukcyjnym, któremu poświęcamy caka: Air Flow System (AFS), Stream
wiele czasu i dopracowujemy w najdrobniejszych szcze- Air System (SAS), Shell Flow System
gółach, są systemy nośne – jako przykład mogą stanowić (SFS), Air Comfort System (ACS);
Wojciech Kłapcia (Pajak): Wszystkie uznane na rynku systemy z grupy FAS. Ważną częścią tych systemy regulacji układu nośnego:
wyroby firmy Pajak wytwarzane są z naj- systemów są stelaże, które są wykonywane ze specjalnego Advanced Dual System (ADS), Easy
lepszych dostępnych komponentów. W stopu aluminium o podwyższonej twardości i sprężystości, Regulation System (ERS), FTX Buc-
przeciwieństwie do większości firm nie dodatkowo lakierowane na czarno, co jest szczególnie kles System, H2O System.
zrezygnowaliśmy ze stosowania Cordury ważne przy plecakach militarnych i survivalowych.
na rzecz tańszych tkanin. Niestety po-
stawienie na wytrzymałość skutkuje dość
wysoką ceną naszych wyrobów, za to Monika Olejarz (4F Sport Performance): Do produkcji plecaków stosujemy bardzo mocne,
daje klientowi dużo większą niezawod- odporne na uszkodzenia, wodoodporne materiały wykonane z włókiem polimerowych typu: Dura-
ność przy długim okresie użytkowania. lon 600D, Duralon Ripstop, Duralon Ripstop Diamond, Duralon Honey Comb, Duralon Dobi, Du-
Pozostałe komponenty, takie jak zamki ralon 1680D. Rozwiązania konstrukcyjne to m.in. systemy tylniego panelu plecaka, zapewniające

W
YKK, nici Coats czy klamry acetalowe ITW doskonałą wentylację i komfort noszenia (Air Flow System, Shell Flow System, Air Brigde System,
Nexus to najwyższa półka elementów sto- Air Comfort System, Stream Air System) oraz systemy regulacji układu nośnego (Advanced Dual
sowanych do produkcji plecaków. System, Easy Regulation System, Cross Flexible System, FTX Buckles System).

Doskonały, technicznie wysoko zaawansowany plecak


wspinaczkowy. Bardzo bogate wyposażenie, nowa- WISPORTClimber Extreme
torskie rozwiązania technologiczne oraz uzasadniona
konstrukcja to główne zalety tego plecaka. Zwarta,
smukła sylwetka, nowe elementy konstrukcyjne, oraz
wiele ciekawych rozwiązań i udogodnień, sprawiają, że
plecak ten może mieć wiele różnych zastosowań.
Cechy:
• zmieniony i  ulepszony system nośny SAS z  wyj-
mowanym pasem biodrowym,
• dodatkowe uchwyty na pasie biodrowym do mo-
cowania sprzętu,
• odpinana i  podnoszona, dwuwarstwowa klapa
zaopatrzona w 2 pojemne kieszenie,
• bryzgoszczelne zamki,
• komin plecaka zawijany, umożliwiający bezpiecz-
ne użytkowanie plecaka bez klapy,
• dodatkowa taśma spinająca pod klapą,
• kieszeń na przedzie plecaka zamykana klapką
oraz wyposażona w  trok do mocowania długich
przedmiotów np. łopaty – doskonale sprawdza
się jako kieszeń na raki,
• ddpinane plecy zabezpieczone zamkiem bry-
zgoszczelnym oraz dodatkowymi klamrami, za-
pewniają szybki oraz komfortowy dostęp do za-
wartości plecaka,
• system do mocowania ekwipunku na przodzie
plecaka (czekan, kije trekkingowe itp.),
• system taśm i troków po obu stronach plecaka do
mocowania dodatkowego ekwipunku.
Pojemność: 40 l.
System nośny: SAS PLUS.
Materiał: CORDURA 500.
Klamry: ITW NEXUS, DURAFLEX.
Ciężar: 1500 g.
23
Szeroka gama kolorystyczna.
4F
4F SPORT PERFORMANCELobster
FJORD NANSENNanga Parbat
Specjalistyczny plecak wyprawo-
wy o dużej pojemności (85+10 l).
Z  przodu posiada kieszeń przy-
mocowaną grubym zamkiem,
która po odłączeniu służy jako
mały plecak. Wykonany został
z  trwałego i  jednocześnie lekkie-
go materiału Polyester Ripstop,
odpornego na pęknięcia i przetar-
cia. Posiada w  pełni regulowany
system nośny Backbone Pillow –
trwały oraz bardzo wygodny. Sze-
rokie pasy nośne i  pas biodrowy
prawidłowo rozkładają ciężar ple-
caka. Długie taśmy kompresyjne,
system mocowania liny i czekana

F
oraz system Hydration dopełniają
obrazu tego wysoce funkcjonal-
nego plecaka.

Pojemność: 39 l
Materiał:DURALON RIPSTOP
Waga: 900 g
Dodatkowe cechy:
• system CD / MP3,
• pasy kompresyjne,
• pas biodrowy,
• pas piersiowy.

Marcin Gabryołek (FAM – Fjord Nansen): „Diabeł tkwi w szczegółach”,


Jakie innowacje można znaleźć dlatego co roku dokonujemy drobnych poprawek w istniejących już produk-
tach. W  2009 roku w  dużych plecakach poprawiliśmy konstrukcję komina
w waszej najnowszej kolekcji? oraz system troków. W  kolekcji plecaków rowerowych, w  jednym modelu,
wprowadziliśmy nową konstrukcję systemu nośnego. Na uwagę zasługuje
też bardzo lekki plecak transportowy Baltoro, w którym zastosowaliśmy inno-
wacyjny stelaż rurkowy.

Wiesław Ściegienko (Wisport): Specjalistyczny plecak wspinacz-


kowy – nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępu do plecaka (od-
Wojciech Kłapcia (Pajak): W  tym roku nasza firma wprowadzi-
pinane plecy), zamykania plecaka, mocowania sprzętu oraz pakowa-
ła do oferty dwa nowe plecaki. To jeden z najlżejszych na świecie
nia dodatkowego ekwipunku (kieszeń na raki). W innych modelach:
plecaków XC3 oraz PajakGo przeznaczony do użytku miejskiego –
szersze zastosowanie zamków bryzgoszczelnych, dostęp do komory
rozwiązanie otwierania tego plecaka zostało zgłoszone do urzędu
przedniej od frontu plecaka, zastosowanie materiałów niewidocznych
patentowego. Wszystkie plecaki produkowane na sezon 2009 mają
w  podczerwieni, rozwiązania zainspirowane wymaganiami żołnierzy
obniżoną wagę. Największe zmiany pod tym względem prezentuje
jednostek specjalnych (plecaki militarne) i inne.
plecak Atacama, który z 2950 g schudł do 2720 g.

Justyna Kempisty (Outhorn Sp. z o.o.): Wprowadzenie innowacyj-


Monika Olejarz (4F Sport Performance): Zastosowanie lekkich, moc-
nych paneli tylnich w  plecakach małych i  trekkingowych – SFS (Shell
nych materiałów, dopracowany kształt szelek, tak aby zapewniały maksy-
Flow System) oraz SAS (Stream Air System), zastosowanie lekkich,
malną wentylację oraz wygodę, innowacyjna konstrukcja plecaków tury-
mocnych materiałów, wyprofilowany kształt szelek, innowacyjna kon-
stycznych z opcją otwieranego komina od frontu (zamek wodoodporny),
strukcja plecaków turystycznych z opcją otwieranego komina od frontu
wprowadzenie nowego systemu regulacji w  plecakach turystycznych
– CFS (Cross Flexiblle System), wprowadzenie innowacyjnych paneli tyl- (zamek wodoodporny), użycie wodoodpornych zamków, funkcjonalny
nich w plecakach małych i trekkingowych – SFS (Shell Flow System) oraz i praktyczny design.
SAS (Stream Air System), chowany pokrowiec na kask/piłkę w plecaku
rowerowym Dynamite, użycie wodoodpornych zamków, funkcjonalny
design. Mateusz Grabowski (HiMountain): W tym sezonie nie szykujemy
wielkiej rewolucji technologicznej. Postawiliśmy raczej na rozszerze-
nie gamy kolorystycznej i intensywnie pracujemy nad nowym desi-
gnem. W przyszłym sezonie wywrócimy kolekcję do góry nogami.
W obecnym, osoba śledząca rynek dostrzeże pierwsze symptomy
tych zmian – dwa nowe modele plecaków.

24
Kto jest projektantem i gdzie
znajduje się produkcja? Mateusz Grabowski (HiMountain): Prace nad nowymi
i  obecnymi kolekcjami prowadzi nasz Dział Przygotowania
Produktu. Nowością jest współpraca z trójką młodych projek-
Marcin Gabryołek (FAM – Fjord Nansen): Zespół projektujący tantów, którzy właśnie ukończyli studia na ASP w Katowicach.
rzeczy Fjord Nansen to ekipa ludzi, którzy na co dzień pasjonują Ich działalność ujawni się w  pełni w  przyszłym sezonie. Pro-
się turystyką, sami testują sprzęt, a następnie udoskonalają swoje dukcja już od lat umiejscowiona jest w Chinach. Taka sytuacja
pomysły – wszystko po to, by końcowy klient był jak najbardziej ma swoje zalety. Zapewnia stały kontakt z najnowszymi rozwią-
zadowolony. Projekty powstają w Polsce, a następnie wysyłane są zaniami i trendami – w tych samych fabrykach swoje plecaki
do Chin, i tam odbywa się produkcja. Aby zapewnić produktom szyje światowa czołówka.
jak najlepszą jakość, produkcja jest nieustannie monitorowana,
i na bieżąco wprowadzane są poprawki. Każdy etap jest podda-
wany kontroli jakości, tak aby efekt końcowy był jak najlepszy.
Wiesław Ściegienko (Wisport): Wyspecjalizowani,
z  dużym doświadczeniem pracownicy firmy wspierający
Monika Olejarz (4F Sport Performance): Kolekcja naszych się opiniami użytkowników, którzy czasami są inspiratora-
plecaków bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach konstrukcyj- mi lub nawet współtwórcami produktów. Produkty testo-
nych, które potwierdziły swoją niezawodność w każdych warun- wane są często w najtrudniejszych, wręcz ekstremalnych
kach. Projektantem głównym jest Ranita Sobańska. Produkcja warunkach. Produkcja znajduje się we Wrocławiu.
w głównej mierze rozproszona jest na obszarze Chin, głównie
w prowincjach Fuijan i Guangdong.
Wojciech Kłapcia (Pajak): Za wszystkie projekty oraz
rozwój technologiczny kolekcji plecaków odpowiada
Wojciech Kłapcia, stały zespół projektowy stanowią tak-
Justyna Kempisty (Outhorn Sp. z o.o.):
że Alina Rozmus, Wojciech Pająk i  Andrzej Pająk. Przy
Głównym projektantem bagażu Outhorn jest

H O
niektórych projektach udział brali także Michał Kopani-
Agnieszka Waldowska, a produkcja skupio-
szyn i Wiktor Lewandowski.
na jest na obszarze Chin.

HIMOUNTAINVertical OUTHORNXenon 90
Pojemność: 90 l
Materiał: DURALON RIPSTOP
Waga: 2400 g
Cechy:
• pasy kompresyjne,
• kieszenie boczne kompresyj-
ne,
• usztywniony pas biodrowy,
• pas piersiowy,
• troki na akcesoria,
• regulowana klapa górna,
• kieszeń w górnej klapie,
• boczne kieszenie,
• dzielona komora główna,
• ADS SYSTEM,
• ACS SYSTEM.

Lekki plecak wspinaczkowy z  kolekcji Expert Series.


Świetnie sprawdził się w  Patagonii podczas wyprawy
Marcina Tomaszewskiego. Był testowany również jna
Alasce. Przeznaczony jest do użycia podczas wspinaczki
zarówno letniej, jak i zimowej. Jednokomorowy, z obszernymi
fragmentami wzmocnionymi tkaniną Cordura 500D. W tylniej
części zastosowano piankę z  kanałami wentylacyjnymi.
Plecak posiada elementy z  hypalonu pozwalające na
pewne zamocowanie różnorodnego wyposażenia (narty,
kije, czekany), efektywny system kompresji i  mocowania
przedmiotów z  boku plecaka, klapę z  dwiema kieszeniami
oraz miejsce do mocowania dwóch czekanów. Istnieje 25
możliwość zastosowania wewnętrznego bukłaka z płynem.
Wojciech Kłapcia (Pajak): Z  założenia firma Pajak zdecydowała się
Jak wygląda podział kolekcji? na usunięcie podziału jakościowo-cenowego stosowanego przez więk-
szość firm branży. Zamiast tego zdecydowano się na podzielenie kolekcji
w  zależności od pola zastosowania danych wyrobów przy zapewnianiu
bardzo wysokiej jakości popartej długą, ale realną w przeciwieństwie do
Mateusz Grabowski (HiMountain): Podstawowy podział jest iden- gwarancji dożywotnich, gwarancją oraz dożywotnim serwisem oferowa-
tyczny, jak w  przypadku wszystkich produktów naszej firmy. Expert nym naszym klientom. Całą kolekcje podzielono na następujące grupy:
Series skierowana jest do profesjonalistów spędzających w  górach plecaki transportowe 55 l-85 l (z flagowym plecakiem Atacama (obecnie
dużo czasu. To nasza wizytówka. Z tych produktów zadowoleni będą jedyny na rynku duży, wysokiej jakości plecak transportowy produkowany
wszyscy wymagający klienci. Kolekcja Outdoorowa jest dla tych, dla na terenie EU), plecaki skałkowe 40 l-45 l (z takimi rozwiązaniami jak pod-
których cena odgrywa główną rolę. Staramy się, aby ergonomia i wy- cięty tył plecaka we wszystkich modelach i antyklapa w Rock’n’Ice V), ple-
goda użytkowania były identyczne w  obydwu przypadkach. Plecaki caki wycieczkowe (hiking) 25 l-35 l, plecaki rowerowe, plecaki miejskie,
dzielimy też zgodnie z  ich przeznaczeniem. Są więc modele wspi- plecaki specjalistyczne (w tym wspominany XC3 i PajakGo).
naczkowe, transportowe, rowerowe, do codziennego użytku w mie-
ście i poza miastem, turystyczne, a nawet torby podróżne.

Wiesław Ściegienko (Wisport): Popularne turystyczne i wy-


cieczkowe (Quark, Scroll, Mosquito), trekkingowe (Guide, Qu-
Monika Olejarz (4F Sport Performance): W  naszej
ickpack), survivalowe (Reindeer, Ranger), militarne (Raccoon,
aktualnej kolekcji oferujemy: plecaki miejskie – 20 modeli,
Whistler), miejskie (Pear, Raven, Canyon) oraz techniczne (Clim-
plecaki trekkingowe – 3 modele, torby na ramię – 2 mo-
ber Extreme) i specjalistyczne (Flash).
dele, plecaki komputerowe – 3 modele, plecaki rowerowe
– 5 modeli, plecaki turystyczne – 6 modeli.

Marcin Gabryołek (FAM – Fjord Nansen): Kolekcja 2009 to plecaki


Justyna Kempisty (Outhorn Sp. z o.o.): Kolekcja bagażu transportowe o  litrażu powyżej 50 l przygotowane na dłuższe wyprawy,
Outhorn obejmuje: plecaki małe (do 30 l) – miejskie, spor- plecaki trekkingowe – od 30 do 45 l dla osób wyjeżdżających na kilku-
towe, szkolne, komputerowe; plecaki średnie (od 30 do 55 dniowe wypady oraz dla wspinaczy, plecaki rowerowe (ze specjalnym
l) – trekkingowe; plecaki duże (powyżej 55 l) – górskie; torby systemem nośnym, odpowiedzialnym za właściwą wentylację pleców),
plecaki miejskie – od 14 do 30 l przygotowane dla każdego, na każdy

P
na ramię – miejskie, turystyczne, sportowe.
dzień w zależności od potrzeb.

PAJAKXC3

XC3 to ultralekki plecak przeznaczony do lekkiej i szybkiej tury-


styki. Zaprojektowany dla osób liczących każdy gram ekwipun-
ku. Plecak został stworzony na bazie plecaka rock’n’ice V.

Parametry:
• pojemność całkowita: 42 l,
• waga: 780 g,
• materiały zasadnicze: cordura (dwie gramatury),
• system nośny 3DM,
• szelki i pas biodrowy pianka EVA.

Główne cechy:
• dojście do bagażu przez rolowaną górę plecaka (plecak
da się obsługiwać nawet w grubych rękawicach),
• obszerna kieszeń na pasie biodrowym,
• boczne troki kompresyjne,
• górne troki,
• ekspander gumowy na froncie,
• wszystkie miejsca kontaktu z ciałem pokryte tkanina 3d
26 mesch,
• pas piersiowy z gwizdkiem alarmowym.
Jak spakować i dopasować plecak
Im dźwigany ciężar znajduje się bliżej środka ciężkości
naszego ciała, tym jego noszenie wymaga mniejszego
Pakowanie
wysiłku. Zgodnie z tą zasadą projektuje się kształty Najcięższe rzeczy powinny
znajdować się jak najbliżej
plecaków i ich systemy nośne. Dlatego idealnie
pleców i powinny być spakowane
sprawdzają się wąskie kształty korpusu plecaka
maksymalnie do poziomu ramion.
i systemy nośne utrzymujące go blisko przy plecach. Śpiwór, ubrania i inne lekkie rzeczy
By w pełni skorzystać z tych nowoczesnych rozwiązań pakujemy do dolnej i środkowej
plecak musi być odpowiednio spakowany i dopasowany komory – w komorze środkowej
do naszej sylwetki. układamy je w przedniej części
korpusu plecaka. Rzeczy drobne,
wymagające szybkiego dostępu,
Mierz siły na zamiary umieszczamy na górze i w klapie
plecaka. W ten sposób środek
– nie przeładuj plecaka ciężkości plecaka znajduje się
blisko ciała.

Dopasowywanie

Najpierw poluzuj wszystkie taśmy. Teraz zaciągnij szelki, ale nie za


Załóż plecak, ułóż pas biodrowy mocno, ponieważ ciężar plecaka
i zaciągnij go. Środek pasa powinien być w jak największej
biodrowego powinien znajdować części przenoszony przez pas
się na kościach biodrowych, ale biodrowy.
nie powyżej, gdyż będzie wtedy
uciskał żołądek.

Sprawdź ułożenie szelek. Ich punkt Dociągnij stabilizujące paski


zamocowania powinien znajdować przy pasie biodrowym.
się pomiędzy łopatkami, a same Następnie wyreguluj
szelki powinny łagodnie rozchodzić stabilizujące paski ramienne,
się na ramiona. Jeżeli ułożenie przy ich pomocy przyciągniesz
szelek jest nieprawidłowe, być może ładunek bliżej własnego środka
konieczna będzie dodatkowa regulacja ciężkości.
plecaka (niektóre modele umożliwiają
dopasowanie systemu nośnego do
wzrostu) lub nawet zmiana modelu
plecaka na właściwy do Twojego
wzrostu.

Stopień dopasowania plecaka dostosuj


Zaciągnij pas piersiowy, do terenu, który zamierzasz pokonać.
by poprawić ułożenie szelek. Jeżeli czeka cię trudniejszy teren,
mocniej zaciągnij wszystkie paski. Jeżeli
planowana trasa jest łatwa technicznie lub
potrzebujesz dobrej wentylacji, zastosuj
luźniejsze dopasowanie.

Poradnik powstał przy


współudziale firmy:

27
Test
najlżejszych kurtek
OUTDOOR oprac. Piotr Turkot

W
kolejnym teście przeprowadzonym przez portal 4outdoor.pl sprawdziliśmy najlżejsze kurtki zewnętrzne, wykonane z materiału Gore-Tex Paclite oraz
materiałów o zbliżonych właściwościach. Zespół testerów – już tradycynie – stanowili: Adam Kopta, Paweł Kopta, Adam Pieprzycki, Robert
Rokowski, Piotr Sztaba, Wojciech Słowakiewicz i Piotr Turkot. Te wyjątkowo lekkie produkty podzieliliśmy na dwie kategorie: zaawansowaną
technicznie – Extrem (wyniki Magazyn 4outdoor nr 3 oraz www.4outdoor.pl) oraz tradycyjną Outdoor o mniej specjalistycznych wymaganiach.
W teście kurtek kategorii Outdoor wzięło udział 4 producentów: 4F Sport Performance – kurtka Vent, Berghaus – Paclite Jacket, Marmot – Oracle
Jacket oraz Ternua – Bansha.

Oto najważniejsze cechy kurtki outdoorowej, przeznaczonej do turystycznych oraz dobry krój kurtki – od dobrze dopasowanych rękawów po przedłużoną
i trekkingowych aktywności, które poddaliśmy ocenie: konstrukcję chroniącą dolne części pleców. Testowane przez nas kurtki
• ogólny krój kurtki, charakteryzują się dość luźną budową, ułatwiającą założenie pod spód,
• funkcjonalność, dodatkowych, grubszych części garderoby. Istotne jest, aby stosunkowo
• oddychalność, luźny, niekrępujący ruchów krój kurtki nie był wynikiem zbyt obszernej budo-
• wodoodporność, wy, która nie dość, że jest niepraktyczna, to jeszcze źle wpływa na ogólny
• wiatroodporność, wygląd.
• design, Wśród testowanych przez nas kurtek luźnym krojem charakteryzują się
• wzmocnienia, Oracle Marmota i Bansha Ternuy. Obie kurtki mają obszerny przód, który po-
• waga, woduje zbieranie się nadmiaru materiału na wysokości brzucha. Krój Vent
• cena. 4F Sport Performance i  Paclite Jacket Berghausa bardziej przypomina do-
pasowane kurtki techniczne. Trzeba jednak zauważyć, iż nie ma problemów
KRÓJ OUTDOOROWY/TURYSTYCZNY z założeniem pod te kurtki grubszego polara.
W przeciwieństwie do kurtek specjalistycznych krój odzieży turystycznej nie Mimo, iż kurtki w założeniu nie są przeznaczone do zaawansowanych za-
musi spełniać zaawansowanych technicznie parametrów, co jednak nie stosowań, takich jak np. wspinaczka, warto jednak sprawdzić krój rękawów
oznacza, że kurtki o bardziej uniwersalnym zastosowaniu nie powinny cha- i  ich pracę podczas podnoszenia rąk. A  oto jak testowane modele radzą
rakteryzować się przemyślaną i dopracowaną konstrukcją. Również w przy- sobie z tym zadaniem – zdecydowanie najlepiej wypada Paclite Jacket (brak
padku kurtek „outdoor” ważna jest odpowiednia budowa kaptura i  gardy opadania rękawów, dół kurtki bez zmian), dobrze Bansha (brak opadania
Podczas testów – wycieczka pod Mnicha, Tatry rękawów, nieznaczne podciąganie dołu kurtki) i  Oracle (znaczne opadanie
rękawów, dół kurtki bez zmian), a najsłabiej Vent (opadanie rękawów, pod-
ciąganie dołu kurtki; to wszystko mimo dość elastycznego materiału). Trzeba
przyznać, że kurtka Berghausa ma krój, który z  powodzeniem sprawdziłby
się w kategorii Extrem.
Ważnym elementem dla wielu użytkowników jest długość kurtki. Dużą
popularnością cieszą się od dawna modele o  mocno przedłużonym dole,
sięgającym nawet do połowy ud. Ma to oczywiście swoje zalety – długa kurt-
ka chroni dobrze okolice nerek, nie powoduje podciągania dołu kurtki przy
założonym plecaku, pozwala usiąść podczas wędrówki na wilgotnym podło-
żu lub kamieniach, w końcu sprawdza się w miejskim użytkowaniu. Jednak
w dobie coraz popularniejszych spodni soft shell, wypierających z powodze-
niem jeansy, profity płynące z długiej kurtki nie są już aż tak oczywiste. Minus

28
„zaparkowanie” suwaka, które ma dodatkowo zabezpieczać zamek przed
wodą. Z  tego ostatniego rozwiązania – fundamentalnego dla nie chronio-
nych patką zamków – niestety nie skorzystano w Vencie, przez co laminowa-
ne zamki przepuszczają wodę poprzez mikrodziurkę, która powstaje nawet
po dokładnym zasunięciu zamka... W Oraclu wszystkie zamki chronione są
przez patki.
W przypadku deszczu ważną rolę odgrywa wspomniana już konstrukcja
gardy i kaptura. Zbytnie odstawanie gardy od szyi oraz niekorzystnie układa-
jący się daszek powodują po prostu wlewanie się wody za kołnierz.
Testy wodoodpornościowe – laboratorium basenowe, Basen AGH w Krakowie A oto jak przedstawiają się wyniki naszego testu basenowego (wg kolejno-
ści osiągniętych rezultatów):
to oczywiście nadmiar materiału, i co za tym idzie waga. Tendencję do skra- Paclite Jacket – w zasadzie brak przecieków, poza małą plamą w okoli-
cania długości kurtek widać w outdoorze już od kilku lat, co znajduje również cach zamka głównego. Niska garda czasami powoduje przeciekanie wody.
swoje odzwierciedlenie w naszym teście, w którym jedynie Oracle ma mocno Bansha – przeciek przy szwach pod pachą po obydwu stronach, nieduża
wydłużoną część dolną. Pozostałe modele mają bardziej zoptymalizowany plama na plecach i ramieniu.
krój polegający na przedłużeniu jedynie tylnej części. Vent – plamy pod pachami i na bokach, związane z przeciekaniem zam-
ków otworów wentylacyjnych i kieszeni głównych (brak miejsca na schowanie
Kaptur i garda suwaka!), małe plamy przy zamku głównym i prawej piersi (poza szwami).
Najlepiej skonstruowanym kapturem oraz wysoką gardą mogą pochwalić się Oracle – plama wielkości dłoni w  górnej części pleców. Minusem kurtki
Vent i Bansha, funkcjonalne walory tych kurtek zwiększa system regulacji po- powodującym mocne zawilgocenie boków (mniej więcej w miejscu kieszeni
zwalający odpowiednio dopasować kaptur oraz gardę (w przypadku Banshy głównych) jest obecność wewnętrznej siateczki, która została przyszyta nie
drobnym mankamentem jest zbyt mały zakres regulacji objętości kaptura, tylko w  miejscu komory kieszeni, ale na całej długości kurtki. Takie rozwią-
której dokonuje się patką z velcro). Natomiast w Paclite Jacket i Oracle gardy zanie powoduje powstanie „pasa transmisyjnego” dla wilgoci, ciągnącego
są niższe niż u pozostałych dwóch konkurentek. Wpływa to niekorzystnie na się przez całą długość kurtki. Niska garda czasami powoduje przeciekanie
dokładne dopasowanie, ponieważ próby podciągnięcia gardy ściągaczami wody.
do góry skutkują naciąganiem kaptura i daszka na oczy. Wewnętrzna część kieszeni Paclite Jacket również jest siateczkowa (sia-
Warto zauważyć, że wszystkie kurtki mogą pochwalić się zwiększającym teczka kończy się tuż nad kieszenią). Jednak w przypadku tej kurtki wilgoć
komfort użytkowania miękkim fleecem, wyścielającym wewnętrzną stronę nie rozprzestrzenia się po siateczce do góry, wynika to być może z krótszego
kołnierza. kroju kurtki oraz z różnicy w materiale, z jakiego jest wykonana siateczka.
W naszym teście nie ocenialiśmy stopnia impregnacji materiałów DWR (Du-
Wodoodporność rable Water Repelent), który zmniejsza się wraz z ilością prań i użytkowaniem
To fundamentalna cecha wszystkich kurtek zewnętrznych. Nie inaczej jest (producenci rzadko podają ten parametr). Warto pamiętać, że dobra impre-
również w przypadku najlżejszych modeli. W naszym teście konkurują kurt- gnacja chroni materiał przed nasiąkaniem wodą, pomagając mu zachować
ki o różnych parametrach, skonstruowane z różnych materiałów – Gore Tex właściwości wodoodporne i oddychające. W przypadku, gdy zauważymy, że
Paclite Helium 60  000 mm/m2 (Paclite Jacket; z  membraną mikroporową), kurtka zaczyna nasiąkać wodą trzeba zastosować się do zaleceń producentów
Precip Plus 25 000 mm/m2 (Oracle, z membraną PU), Shelltec 15 000 mm/ i/lub skorzystać z dostępnych na rynku impregnatów.
/m2 (Bansha, z  membraną mikroporową) oraz TorayDelfy Lamination
10 000 mm/m2 (Vent, z membraną PU). Wszystkie modele mają podklejane Wiatroodporność
szwy. Jednak różnią się sposobami wykonania innych zabezpieczeń wodo- Materiały wszystkich testowanych kurtek mogą pochwalić się wysokimi wła-
odpornych, które głównie dotyczą ochrony zamków. Jedynie Vent wyposa- ściwościami przeciwwiatrowymi. W  utrzymaniu ochrony pomagają dobrej
żony został we wszystkie laminowane zamki. W przypadku Banshy i Paclite jakości ściągacze i velcro na mankietach – w Banshy zastosowano na man-
Jacket to rozwiązanie zastosowano w kieszeniach bocznych – główne zamki kiecie dodatkową gumkę ściągającą, co powoduje dopasowanie rękawa
tych kurtek zabezpieczają wewnętrzne i  zewnętrzne patki. Dodatkowo kie- bez konieczności dokładnego zapinania velcro. W przypadku Oracla i Paclite
szenie w w Paclite Jacket chroni obszerna, zapinana na velcro patka; inny Jacket powraca problem z dopasowaniem gardy, co przy niesprzyjających
patent jest w Banshy – tutaj mamy do czynienia ze specjalnym miejscem na warunkach może powodować uczucie dyskomfortu.

Klasyczny test kroju rękawa, od lewej: Paclite Jacket Berghausa, Oracle Marmota, Vent 4F Sport Performance oraz Bansha Ternuy.

29
Porównanie kapturów i gard testowanych modeli, od lewej: Paclite Jacket Berghausa, Oracle Marmota, Vent 4F Sport Performance oraz Bansha Ternuy.

Oddychalność wości schowania nadmiaru gumki (Vent – specjalna szlufka, Oracle – gumka
Już tradycyjnie zaznaczamy, że oddychalność to najtrudniejsza w obiektyw- chowana w kieszeni).
nej ocenie cecha, z jaką mamy do czynienia w naszych testach. Każdy z te- Testowane modele mają sprawdzone zamki firmy YKK. Działają one
sterów inaczej reaguje na temperaturę otoczenia, zmęczenie, a  co za tym w większości wypadków bez problemów, wyjątkiem są trochę opornie cho-
idzie w innym momencie zaczyna się pocić. Nie inaczej było również w tym dzące wodoodporne zamki w  Vencie, ale to w  przypadku laminowanych
teście, jednak zadanie ułatwiły nam różnice w  zastosowanych materiałach zamków jest normalnym zjawiskiem. W pozostałych kurtkach zamki chronio-
i wykonaniu kurtek. Modele różnią się bowiem właściwościami oddychalno- ne są przez dodatkowe zakładki i patki – zdarza się, że sporadycznie prze-
ści materiałów – Gore Tex Paclite Helium 60  000 g/m2/24h, 4 RET (Paclite szkadzają one w  zamknięciu zamka (Oracle). W  przypadku Paclite Jacket
Jacket), Precip Plus 15  000 g/m2/24h, 6 RET (Oracle), Shelltec 10  000g/ patki zapinane są na velcro, które ma złośliwy zwyczaj zaczepiania o różne
m2/24h (Bansha) oraz TorayDelfy Lamination 10 000 g/m2/24h (Vent). Do- elementy sprzętu lub garderoby. Dodatkowe atuty wszystkich kurtek to roz-
datkowo na niekorzyść Oracla działa nadmiar materiału, z kolei w przypadku pinany dwoma niezależnymi suwakami zamek główny (z wyjątkiem Banshy)
Venta przestarzały materiał wewnętrzny. Zdecydowanie najlepiej oddychał oraz ułatwiające korzystanie z  zamków – zwłaszcza w  rękawiczkach – pla-
lekki Paclite Jacket, w którym znajdziemy dodatkowo najcieńsze taśmy pod- stikowe nakładki (Bansha, Paclite Jacket i  Vent) oraz tasiemki (Oracle) na
klejające szwy. Druga w kolejności była Bansha, w której mankamentem jest końcówkach suwaków. Trochę dziwi fakt, że tego udogodnienia nie zastoso-
jednak „ceratowy” materiał wewnętrzny, wzmagający poczucie zapocenia. wano w zamkach otworów wentylacyjnych zarówno Venta, jak i Oracla.
Kurtki te lepiej radziły sobie z  „przegrzaniem” od Oracla i  Venta, mimo iż Wśród testowanych kurtek całkowicie odpinany kaptur ma jedynie Oracle.
w przeciwieństwie do swoich konkurentek, nie są wyposażone w dodatkowe Trudno jednoznacznie ocenić zalety takiego rozwiązania – kaptur w przypad-
otwory wentylacyjne, a  „chłodzenie” odbywa się w  nich z  wykorzystaniem ku lekkich kurtek nie waży dużo i w sumie rzadko dostrzegamy jego obec-
kieszeni głównych. Dodatkowe minusy Oracla to obszerny wewnętrzny panel ność. Wszak kurtki wyciągamy z plecaka wtedy, gdy zaczyna wiać wiatr lub
z siateczki oraz podobne jak w  Banshy wewnętrzne wykończenie, z kolei padać deszcz, a wtedy, obecność kaptura i tak jest obowiązkowa. Niemniej,
właściwości Venta pogarszają dodatkowo szerokie taśmy podklejające szwy. dla tych, którzy lubią dostosowywać kurtkę do swoich potrzeb, odpinany
Nasze terenowe doświadczenia wskazują, że podczas całodniowej akcji kaptur będzie atutem. W przypadku Banshy i Paclite Jacket istnieje natomiast
górskiej w  temperaturze około 5-12°C można bez większych problemów możliwość schowania kaptura pod kołnierz.
przebywać w kurtkach bez konieczności ich ściągania. Problemem jest in-
tensywne podchodzenie z plecakiem – powyżej 10-20 minut, podczas któ- Wzmocnienia
rego dochodzi do przegrzania nawet w Paclite Jacket. We wszystkich testowanych modelach zastosowano łączenie dwóch typów
materiałów. Wyraźne wzmocnienia widać na ramionach i  łokciach Bansha
Funkcjonalność i  Oracle – dodatkowo w  Banshy wzmocniono jeszcze dół kurtki. W  Vencie
Jedną z  cech wpływających na funkcjonalność kurtek jest rozmieszczenie przeważa mocniejszy materiał, natomiast lepiej oddychające, lekkostretchowe
oraz liczba kieszeni. Ograniczenie w  dostępie do kieszeni pojawiają się panele zastosowano po wewnętrznej stronie rękawów i pod pachami. Analo-
w momencie założenia plecaka i zapięcia pasa biodrowego – z wyzwaniem giczna sytuacja ma miejsce w przypadku Paclite Jacket, z tą tylko różnicą, że
tym radzą sobie Bansha oraz Paclite Jacket. Kurtki te mają wyżej osadzone materiał pod pachami nie ma właściwości elastycznych. Podczas użytkowa-
kieszenie główne (nie posiadają przez to kieszonek napoleońskich). Z kolei nia w żadnym modelu nie zauważyliśmy śladów uszkodzeń oraz przetarć.
w Vent oraz Oracle, aby dostać się do głównych kieszeni musimy odpiąć pas
biodrowy, obie te kurtki mają dodatkową kieszonkę napoleońską. Design
Trzy modele wyposażone są w dodatkowe, wewnętrzne kieszonki – Vent Wśród testowanych modeli na uwagę zasługuje zoptymalizowany krój i kolo-
(dwie, małe materiałowe, zapinane na zamek), Oracle (dwie, jedną zapinaną rysytyka w Paclite Jacket i Vencie. Zwłaszcza Vent zwraca uwagę umiejętnym
na zamek, materiałową oraz drugą – dużą, siateczkową, zapinaną na za- rozplanowaniem kieszeni, połączeniem materiałów oraz nadającą techniczny
trzask) oraz Bansha (jedną, siateczkową, zapinaną na zamek). Wewnętrz- wygląd laminowaną kieszenią napoleońską. W przypadku Banshy mamy do
nych kieszeni nie ma Paclite Jacket. czynienia z klasyczną kolorystyką (czarno-czerwony), natomiast ładny zestaw
W  zasadzie wszystkie kurtki zostały wyposażone w  odpowiedni system kolorystyczny Oracla (głęboka czerwień-ciemnoszary), nie maskuje niestety
regulacji poszczególnych elementów kurtki oraz dobrej jakości gumki, a tak- zbyt konserwatywnego kroju kurtki.
że suwaki. Dodatkowe udogodnienia znajdziemy w przypadku Paclite Jac-
ket, w którym dolne suwaki można naciągać jedną ręką. Mały minus można Rozmiar po spakowaniu
zapisać na konto Banshy za zbyt długie pętle dolnych ściągaczy – z  tym To cecha, która jest niezwykle przydatna, gdy chcemy zminimalizować nasz
problemem umiejętnie radzi sobi Vent i Oracle, w których pomyślano o możli- bagaż. A oto jak przedstawia się porównanie kompresji testowanych modeli.

30
PIELĘGNACJA odzieży, butów i rękawiczek z membraną gore-tex®
Prać czy nie prać, jak często, w pralce czy ręcznie, wirować czy nie wirować i jeszcze wiele podobnych pytań
stawiają przed sobą użytkownicy odzieży z membraną GORE-TEX®. Odzież z membraną GORE-TEX® jest
bardzo trwała i odporna. Jednak doskonałe właściwości może zachować tylko dzięki prawidłowemu użytkowaniu
i konserwacji. Identyczna sytuacja jest z butami a także rękawiczkami. Aby długo służyły i użytkownik mógł
korzystać z właściwości membrany GORE-TEX® konieczna jest odpowiednia pielęgnacja i konserwacja. Poniżej
prezentujemy kilka praktycznych rad zalecanych przez producenta, z podziałem na odzież, buty i rękawiczki.

ODZIEŻ
Tylko dzięki odpowiedniemu zastosowaniu odzieży, zgodnym z jej przeznaczeniem, a także pielęgnacji
i konserwacji, użytkownik będzie mógł cieszyć się jej walorami przez cały okres użytkowania.

PRANIE
• prać w pralce w temperaturze 40°C
• dokładnie wypłukać, nie używać płynu zmiękczającego do tkanin
• nie wybielać, prać chemicznie tylko zgodnie z zaleceniami producenta odzieży.
PRZYWRACANIE WŁAŚCIWOŚCI HYDROFOBOWYCH
Prasować w średnich temperaturach. Użycie ciepła po praniu przywraca właściwości
hydrofobowe tkaniny zewnętrznej poprzez reaktywowanie DWR. Jeśli woda przestanie
się skraplać na powierzchni wypranego ubrania, oznacza to, że impregnujący system
DWR przestał działać. Gore zaleca aplikację środka zapobiegającego nasiąkaniu materiału
zewnętrznego, dostępnego w sklepach outdoorowych.
NAPRAWY
Niestety, niezależnie od naszej troski i staranności ubrania mogą ulec uszkodzeniom, które
wymagać będą naprawy. Z powodu swej unikalnej, wodoszczelnej budowy, ubrania z membraną
GORE TEX® wymagają specjalistycznej naprawy, dlatego w celu jej dokonania należy skontaktować
się z producentem odzieży.

BUTY
Aby zachować właściwości obuwia z membraną GORE-TEX® należy o nie regularnie i odpowiednio
dbać, a także stosować odpowiedni rodzaj skarpet.
• Obuwie skórzane – do czyszczenia należy używać szczotki do butów i letniej wody.
• Obuwie tekstylne – do czyszczenia należy używać specjalnej gąbki.
Po oczyszczeniu butów zalecana jest impregnacja, aby zapewnić kompletną ochronę. Żaden
z produktów pielęgnacyjnych nie może uszkodzić membrany GORE-TEX®. Jednak tłuste lub
oleiste produkty, takie jak maziste kremy, oleje do skóry czy bazujące na silikonie środki mogą
zmniejszyć oddychalność całego obuwia.
STOSOWANIE IMPREGNATU HYDROFOBOWEGO
Membrana GORE-TEX® nie wymaga zastosowania impregnatu, jednak jego zastosowanie
pomaga w:
• utrzymaniu optymalnej izolacji cieplnej, dzięki suchemu materiałowi zewnętrznemu
• zapobieganiu zaciągania wody i dostawania się jej do środka poprzez górną część buta
• nie nabieraniu wagi poprzez nasiąkanie wodą
• ochronie przed brudem.
ODPOWIEDNIE SKARPETKI
Funkcjonowanie membrany GORE-TEX® nie jest zatrzymane przez rodzaj skarpet, jakich używamy, jednak
używanie odpowiednich skarpet może mieć znaczący wpływ na poczucie komfortu klimatycznego podczas
użytkowania obuwia. Gore bardzo blisko współpracuje z wiodącymi firmami produkującymi skarpety. Przed
wprowadzeniem na rynek sprzedaży skarpety przechodzą odpowiednie testy, mające na celu sprawdzenie, czy
spełniają one wszystkie standardy.

RĘKAWICZKI
Tak jak w przypadku odzieży i butów, do zachowania odpowiednich parametrów rękawiczek, należy
bardzo zwracać uwagę na sposób ich konserwacji.
PRANIE RĘKAWICZEK TEKSTYLNYCH
• prać ręcznie,
• po praniu ostrożnie wycisnąć pozostałą wodę od palców do nadgarstka,
• nie wirować,
• suszyć w niewysokiej temperaturze.
PRANIE RĘKAWICZEK SKÓRZANYCH
• prać ręcznie pod bieżącą wodą z małą ilością detergentów,
• wytrzeć w suchy ręcznik i wycisnąć pozostałą wodę,
• suszyć na wolnym powietrzu (nie suszyć w suszarce ani na słońcu),
• założyć rękawiczkę gdy lekko wyschnie i zacisnąć pięść, aby przywrócić kształt,
• założyć rękawiczkę kiedy wyschnie i poruszać dłonią aż skóra zmięknie.
WSKAZÓWKA:
Jeśli ma być wyprana tylko wewnętrzna strona rękawiczki GORE-TEX®, można to zrobić poprzez nalanie
wody z niewielką ilością detergentów do rękawiczki. Membrana GORE-TEX® zabezpieczy skórę przed
przemoczeniem.

31
1. miejsce
Q
Znak
Jakości

testy serwisu
4outdoor.pl

Paclite Jacket Bansha Vent Oracle


BERGHAUS TERNUA 4F SPORT MARMOT
Gore-Tex Paclite Shelltec PERFORMANCE PreCip Plus
ì wodoodporność ì wiatroodporność TorayDelfy Lamination ì wiatroodporność
ì wiatroodporność ì krój kaptura i gardy ì wiatroodporność ì funkcjonalność
ì oddychalność ì waga ì krój kaptura i gardy î oddychalność
ì krój kurtki î obszerny krój kurtki ì design î za niska garda
ì waga î miejscami przeciekające szwy î oddychalność î wewnętrzna siateczka
î za niska garda î krój rękawów î waga
î brak kieszeni wewnętrznej î waga

5 3 5 5 5 3 3 3   32

waga
 model kurtki ogólny krój garda i kaptur wiatr woda oddych. design funkcj. cena razem
kompresja

Paclite Jacket
5 2 4,5 4,5 4,5 1,5 2,5 3 (363 g) 849 27,5
BERGHAUS
Bansha
3,5 3 5 3,5 3,5 1,5 2,5 3 (358 g) 359 25,5
TERNUA
Vent 4F SPORT
3 3 5 3,5 2,5 2,5 2,5 1,5 (435 g) 599 23,5
PERFORMANCE
Oracle
3 2 4,5 3 3 1,5 3 1 (482 g) 639 21
MARMOT

Najmniej miejsca zajmuje Paclite Jacket, tuż za nim plasuje się Bansha, oraz WYNIKI
zdecydowanie większe Vent i Oracle. Pora na podsumowanie naszego testu. Pierwsze miejsce oraz Znak Jako-
ści 4outdoor.pl w  kategorii najlżejszych kurtek Outdoor otrzymuje Paclite
Waga Jacket Berghausa. Lekki, dobrze skrojony, zajmujący bardzo mało miej-
Biorąc pod uwagę, że test dotyczy najlżejszych kurtek, bez wątpienia jedną sca model, który z powodzeniem może być używany podczas wszystkich
z najważniejszych cech jest ich waga. W tej konkurencji wygrywa Paclite Jac- outdoorowych aktywności, nawet tych bardziej specjalistycznych, jak ta-
ket – 340 g, wykonany z Gore Tex Paclite Helium. Drugie miejsce przypada trzańskie wspinaczki. Paclite Jacket, z  niewielkimi zastrzeżeniami, spełnia
Banshy – 363 g z materiału Shelltec, trzecie dla Venta – 465 g z TorayDelflay wymagania naszego testu. To kurtka o  wysokich walorach wodoodpor-
Lamination. Najcięższym modelem w tym zestawieniu jest Oracle, 482 g wy- nych a  przy tym dobrze oddychająca. Drugie miejsce oraz Znak Cena/
konany z materiału PreCip Plus. /Jakość zdobyła Bansha Ternuy, prezentując atrakcyjny stosunek ceny do
jakości. To najtańsza testowana przez nas kurtka, która przyciąga również
Cena uwagę pozytywnymi cechami, czyli krojem rękawów, kaptura, gardy oraz
Na początek dobra wiadomość, kurtki w tej kategorii kosztują poniżej 900 zł. niską wagą. Ogólną ocenę obniża jednak zbyt obszerny przód kurtki oraz
Najdroższym modelem jest Paclite Jacket – 849 zł, w przypadku tego mode- nie do końca dobrze wykonane klejenia szwów. Kolejne miejsce zajął model
lu na cenę wpływa bez wątpienia materiał z jakiego został wykonany. Nie da polskiego producenta – Vent 4F Sport Performance. Zalety Venta to cie-
się jednak ukryć, że z tą drogą technologią związane są korzyści – o czym kawy design, bardzo dobry krój kaptura i gardy. Mankamenty to waga, nie
świadczą również wyniki naszego tekstu. Ceny pozostałych kurtek są niż- dopracowany ogólny krój kurtki oraz „archaiczny” technologicznie materiał.
sze – Oracle 639 zł i Vent 599 zł. Zdecydowanie najtańszym modelem jest Stawkę zamyka Oracle Marmota. Zalety Oracla to wysoka jakość wykona-
Bansha w  cenie 359 zł. Warto jednak pamiętać o  popularnych, zwłaszcza nia funkcjonalnych patentów oraz atrakcyjny dla części użytkowników prze-
w ostatnim okresie, promocjach dotyczących zeszłorocznych modeli – a ta- dłużony krój kurtki, a także odpinany kaptur. Z kolei minusy kurtki związane
kich dotyczy nasz test – sięgających nawet 30-50%. są wagą oraz niedociągnięciami w kroju gardy.

Specjalne podziękowania dla Dyrekcji Basenu AGH w Krakowie za pomoc


32 w realizacji testów wodoodpornościowych.
33
Columbia Sportswear
– zaawansowana technologia
Columbia Sportswear utożsamiana jest z  innowacyjnymi na szerokie wody” przemysłu outdoorowego i zasłynęła na
produktami i  doceniana jest przez klientów za najwyższą całym świecie.
jakość i  funkcjonalność oferowanej odzieży, akcesoriów Kolekcja Columbia Sportswear wiosna-lato 2009 prezentu-
i  obuwia turystyczno-sportowego. Firma specjalizuje się je całą gamę nowych rozwiązań i  technologii, które pozwalają
w  tworzeniu przełomowych rozwiązań technologicznych, zabezpieczyć się przed złą pogodą, słońcem czy przemocze-
takich jak historyczna już koncepcja Interchange Sys- niem. Dzięki nim można pozostawać na dworze i  cieszyć się
tem™ rozwinięta w 1982 r. Dzięki niej Columbia „wypłynęła świeżym powietrzem jeszcze dłużej! Oto najważniejsze z nich:

Omni-Shade™ – najnowsza technologia opraco-


wana i  zastrzeżona przez Columbia Sportswear,
jest jedną z  czterech należących do grupy tzw.
„democratic technologies” – dostępnych dla każ-
dego. Technologia ta stosowana jest w produkcji
tkanin linii odzieżowych Columbia. Ich jednolita
faktura oraz ścisłe sploty włókien syntetycznych
i  naturalnych, pozwalają uzyskać wysoki stopień
ochrony przed promieniowaniem UV.

Omni-Tech™ – to technologia totalnej ochro-


ny przed nagłymi zmianami pogody. Stosuje się
w  niej mikroporowatą, oddychającą membranę
i uszczelnione szwy pokryte trwałą, wodoszczelną
powłoką [Durable Water Repelent = DWR], któ-
re zapewniają komfort i  są bardzo funkcjonalne.
Columbia jako jedna z pierwszych firm wprowadzi-
ła na rynek rozwiązania wodoodporne i oddycha-
jące: odzież wierzchnią i obuwie, które pozwalają
klientom cieszyć się świeżym powietrzem i aktyw-
nością w  plenerze bez względu na wiatr, deszcz
czy chłód.

Omni-Dry™ – tkanina szybkoschnąca i dosko-


nale radząca sobie z  potem, wilgocią i  prze-
moczeniem stosowana często w ubraniach dla
sportowców wyczynowych.

34
TURYSTYKA WSPINACZKA ALPINIZM KAJAKARSTWO NORDIC WALKING RUNNING

PIERWSZE PISMO BRANŻY OUTDOOR 2/2009 wiosna-lato

POLSKIE PLECAKI
producenci, technologie, materiały

Test LEKKICH KURTEK


kategoria OUTDOOR

OUTDOOR –
CZAS NA ZMIANY
czy branża skazana jest na
obecny system zamówień?

Wywiady, m.in.:

ALPINUS – PERŁA W KORONIE...


Naszym celem i filozofią jest bycie marką pod
każdym względem bezkompromisową, na
najwyższym poziomie technologicznym, z za-
awansowanymi i dostosowanymi do potrzeb
ergonomii produktami, pomagającymi osią-
gnąć cel lub przetrwać w każdych warunkach
atmosferycznych – mówi Zenon Raszyk
strona 12

COLUMBIA W POLSCE!
Dużym firmom, które mają środki i  potrzeb-
ną wiedzę jak rozwijać swoją działalność,
jest łatwiej. Na fali rozwoju powstają róż-
ne pomysły… – o  nowym starcie Columbii
na polskim rynku w  rozmowie z  Rafałem
Tyszkiewiczem
strona 18

HANNAH – NIE ODCZUWAMY KRYZYSU


fot. Columbia

O  różnicach pomiędzy polskim a  czeskim


rynkiem outdoor oraz o  aktualnej pozycji
Hannah w rozmowie z Krzysztofem Kołkiem
strona 10