Vous êtes sur la page 1sur 81

DISCURS ASUPRA UNUI SUBIECT PROPUS DE ACADEMIA DIN DIJON

CARE ESTE ORIGINEA INEGALITATII DINTRE OAMENI SI DACA EA ESTE AUTORIZATA DE LEGILE NATURALE

Jan-Jacques Rousseau 1754

"Trebuie sa consideram ca ceea ce este natural nu consta in lucrurile vicioase, ci tocmai in acelea ce sint in mod corect ordonate si aflate in deplina conformitate cu legile naturii." Aristotel, Politica, Cartea 1, cap 5

DEDICATIE REPUB!ICII "ENE#A

MA"NI$ICI, ONORABI!I SI SU#ERANI !OR%I, Co&'i&s ca (oar cei )ai 'irt*osi (i&tre cetate&i pot co&+eri tarii lor acele o&or*ri pe care ea le poate accepta, 're)e (e peste trei,eci (e a&i a) (ep*s e* i&s*)i cele )ai )ari e+ort*ri pe&tr* a (e'e&i 're(&ic a 'a i&c-i&a *& o)a.i* p*/lic0 si c*) aceasta +ericita oca,ie s*pli&este i&tr1*& a&*)it .ra( i&e+icie&ta e+ort*rilor )ele, .i&(esc ca pot +i i&(reptatit a *r)a acest st*(i* la care )ai

(e.ra/a a) +ost i)pi&s (e ,el*l care )1a i&spirat (ecit (e (rept*l ce ar +i tre/*it sa1)i o+ere aceasta a*toritate B*c*ri&(*1)a (e +ericirea (e1a +i &asc*t pri&tre 'oi, c*) as +i p*t*t oare re+lecta as*pra e.alitati pe care &at*ra a stator&icit1o i&tre oa)e&i si i&e.alitatea pe care ei a* i&tro(*s1o, +ara a )e(ita as*pra pro+*&(ei i&telepci*&i pri& care cele (o*a si&t atit (e +ericit i)/i&ate i& acest Stat si +ac*te sa coi&ci(a i&tr1o )a&iera ce se arata i& cea )ai i&alta +or)a i& (epli&a co&+or)itate c* le.ile &at*rii si i& cel )ai i&alt .ra( posi/il +a'ora/ile *&ei societati *)a&e, i& )e&ti&erea or(i&ii p*/lice si asi.*rarea +ericirii i&(i'i,ilor2 I& st*(iile )ele as*pra celor )ai /*&e re.*li (e si)t practic ce pot +i ase,ate la +*&(atiile Co&stit*tiei *&*i siste) (e .*'er&a)i&t, a) +ost i&tr1atit (e )irat sa (escopar toate acestea e3isti&( (e4a i& realitate i& Co&stit*tia 'oastra, i&cit c-iar (aca &* )1a) &asc*t i& i&terior*l teritoriilor acest*i +ericit stat, a) i&teles ca este a/sol*t &ecesar sa o+er aceasta i)a.i&e a societatii *)a&e pe&tr* acele popoare ce i& +ata t*t*ror celorlalti par a se /*c*ra (e posesia celor )ai )ari (i&tre aceste a'a&ta4e si +ii&( (rept cele )ai /i&e pa,ite i)potri'a a/*,*rilor (e orice +el Daca as +i a'*t posi/ilitatea sa +ac ale.erea loc*l*i )e* (e &astere, as +i pre+erat o societate care sa ai/a o i&ti&(ere proportio&ala c* li)itele +ac*ltatilor *)a&e0 asta i&se)&i&(, posi/ilitatea (e1a +i /i&e .*'er&ata0 i& care +iecare persoa&a (eti&i&( o po,itie co&+or)a pre.atirii sale, &i)e&i sa &* +ie o/li.at sa tra&s)ita altora +*&ctia care i1a +ost i&cre(i&tata0 i& i&terior*l *&*i Stat i& care toate persoa&ele si&t /i&e c*&osc*te celorlalti, &icio )asi&atie secreta a 'iciilor, &ici )o(estia, &ici 'irt*tea, &* ar tre/*i sa ai/a posi/ilitatea sa scape a'ertis)e&t*l*i si 4*(ecatii p*/lice0 i& care o/icei*l plac*t (e1a te 'e(ea si c*&oaste *&*l pe celalalt ar tre/*i sa +aca (i& (ra.ostea +ata (e tara )ai (e.ra/a o (ra.oste i&tre cetate&ii sai, (ecit o si)pla i*/ire (e .lie Ar +i tre/*it sa )a &asc i&tr1o tara i& care i&teres*l S*'era&*l*i si cel al popor*l*i sa +ie *&*l si acelasi0 pe&tr* ca la s+irsit toate )iscarile i&tre.*l*i )eca&is) tre/*ie sa ti&(a i&tot(ea*&a catre +ericirea .e&erala Si c*) acesta &1 ar p*tea +i ca,*l, c* e3ceptia sit*atiei i& care S*'era&*l si popor*l ar +i *&a si aceiasi persoa&a, *r)ea,a ca as +i 'r*t sa )a &asc s*/ *& .*'er&a)i&t (e)ocratic, care sa +ie te)perat c* i&telepci*&e Ar +i tre/*it sa traiesc si sa )or li/er0 si acesta este pi&a i& pre,e&t *& s*/iect al le.ii +ata (e care &ici e* si &ici orici&e altci&e'a &* ar tre/*i sa re*seasca sa (es+aca o&ora/ilile sale cat*se0 cea )ai co)o(a si sal*tara ro/ie pe care cei )ai pli&i (e (e)&itate (i&tre oa)e&i o poarta la .it c* cea )ai )are (ocilitate, ca si c*) &1ar +i +ac*ti sa poarte &i)ic altce'a Ar +i tre/*it ca &i)e&i (i& i&terior*l Stat*l*i sa &* i,/*teasca sa sp*&a ca el se

a+la sit*at (eas*pra le.ii0 i&cit &i)e&i sa &* poata (icta ast+el i&cit Stat*l sa +ie o/li.at sa1i rec*&oasca a*toritatea Pe&tr* ca ce )ai poate repre,e&ta Co&stit*tia *&ei ast+el (e Rep*/lici, (aca i& i&terior*l 4*ris(ictiei sale e3ista *& si&.*r o) care &* se s*p*&e le.ii2 I& acest +el toti ceilalti se 'or a+la i& )o( i&e'ita/il la /*&a sa (iscretie Si (aca aici e3ista i& i&terior *& co&(*cator &atio&al si *& co&(*cator strai& care sa1si e3ercite a*toritatea (i& e3terior, este i)posi/il ca cei (oi sa1si poata i&(epli&i o/li.atiile i&tr1*& )o( corect, sa* ca acel Stat sa poata +i /i&e .*'er&at N1ar +i tre/*it sa traiesc i&tr1o rep*/lica or.a&i,ata pe /a,a *&or i&stit*tii rece&te, i&(i+ere&t (e cit (e e3traor(i&are ar p*tea +i le.ile lor0 (e tea)a ca .*'er&*l, pro/a/il +ii&( alt+el coor(o&at (ecit o i)p*& circ*)sta&tele )o)e&t*l*i, sa se poate i&ti)pla sa &* +ie i& acor( c* &oii cetate&i, sa* acestia c* el, iar Stat*l 'a p*tea i&ti)pi&a risc*l pra/*sirii si (istr*.erii aproape i)e(iat ce a si l*at +ii&ta Pe&tr* ca sit*atia li/ertatii se poate ase)a&a c* cea e3iste&ta i& ca,*l acestei -ra&e soli(e si s*c*le&te, sa* c* aceste 'i&*ri .e&eroase, ce si&t *tili,ate pe&tr* a -ra&i si +orti+ica co&stit*tiile ro/*ste, o/is&*ite c* ele, (ar i& acelasi ti)p pot sa r*i&e,e si i&to3ice or.a&is)ele sla/e si (elicate, pe&tr* care &* si&t (eloc potri'ite O(ata ce popor*l a +ost o/is&*it c* stapi&ii sai, &* 'a )ai p*tea +i p*s i& co&(itia (e1a e3ista i& a/se&ta lor Daca 'or i&cerca sa sc*t*re la&t*rile scla'iei, se 'or i&(eparta ei i&sisi i&ca si )ai )*lt (e li/ertate si (i& .resala, (e (ra.*l ei 'or p*tea a*tori,a *& re.i) (e 'iole&ta care ii este (ia)etral op*s, ce aproape i&tot(ea*&a 'a co&(*ce catre re'ol*tie, pe&tr* a re)ite p*terea i& )i&a acelor se(*catori, ce &* 'or re*si sa +aca altce'a (ecit ca la&t*rile scla'iei sa para i&ca )ai .rele I&sasi popor*l Ro)a&, *& )o(el pe&tr* toate popoarele li/ere, s1a (o'e(it i&capa/il a se a*to.*'er&a i)e(iat ce a scapat (e s*/ tira&ia l*i Tar5*i&*s 6517 i e & 8 Cor*pt (e scla'a4 si (e sarci&ile *)ilitoare ce a* +ost i)p*se as*pra sa, &* s1a (o'e(it a +i la i&cep*t c* &i)ic )ai /*& (ecit o .loata st*pi(a ce tre/*ia co&(*sa, co&trolata si .*'er&ata c* cea )ai )are i&telepci*&e0 pe&tr* ca +ii&( o/is&*ita a respira treptat aer*l (atator (e sa&atate al li/ertatii, )i&tile ce a* +ost )olesite, sa* )ai (e.ra/a /r*tali,ate s*/ tira&ie, a* p*t*t (o/i&(i .ra(*al acea se'eritate a )oralei si spirit*l (e 'ite4ie ce a +ac*t (i& ei pe&tr* o perioa(a atit (e l*&.a, popor*l cel )ai (e)& (e respect Ar tre/*i apoi sa ca*t pe&tr* patria )ea acea Rep*/lica pas&ica si +ericita a l*)ii a&tice, ce s1a pier(*t ea i&sasi i& &e.*ra ti)p*l*i0 ce a c*&osc*t (oar acele +ra)i&tari la*&trice ce1a* ser'it la )a&i+estarea si co&soli(area c*ra4*l*i si patriotis)*l*i s*p*silor sai0 si ai carei cetate&i, ce1a* +ost o/is&*iti o 're)e atit (e l*&.a c* o i&teleapta i&(epe&(e&ta, &* (oar ca era* i&tr*1tot*l li/eri, (ar si )erita* sa +ie asa Ar +i tre/*it sa1)i (oresc sa ale. i& )o( (eli/erat e* i&s*)i o tara c* o +ericita i&+ir)itate a (ra.ostei sal/atice +ata (e c*ceriri si aparata c* o i&ca si )ai +ericita sit*atie (e tea)a (e1a (e'e&i ea i&sasi c*cerita (e alte State0 *& oras li/er, sit*at i& i&terior*l a citor'a &ati*&i, &ici*&a (i&tre ele &ea'i&( i&teres*l (e1a

ate&ta la i&(epe&(e&ta l*i, i& 're)e ce +iecare (i&tre ele sa +ie )i&ata (oar (e i&te&tia (e1a pre'e&i orice posi/ilitate (e1a +i atacata (e catre altii Pe sc*rt, o Rep*/lica ce &* 'a pose(a &i)ic (i& ceea ce ar p*tea stir&i a)/itiile 'eci&ilor sai, (ar care sa se poata /*c*ra i& sc-i)/ (e i&trea.a lor asiste&ta i& ca, (e &e'oie Re,*lta pri& *r)are ca *& ast+el (e Stat rep*/lica&, atit (e +ericit sit*at, &* ar a'ea sa se tea)a (e &i)ic (i& a+ara, ci &*)ai (e ra*l ce poate 'e&i (oar (e la si&e0 si (aca )e)/rii sai si&t i&str*iti i& *tili,area ar)elor, acest l*cr* se 'a i&ti)pla )ai (e.ra/a pe&tr* a ti&e trea,a acea ar(oare )ilitara, acel spirit pli& (e c*ra4, ce este atit (e +iresc pri&tre oa)e&ii li/eri ce a* te&(i&ta (e1a )e&ti&e per)a&e&t .*st*l pe&tr* li/ertate, (ecit (i& por&irea (e1a asi.*ra &ecesitatea apararii ei Ar +i tre/*it sa ca*t o patrie i& care (rept*l le.islati' sa +ie i&'estit i& toti cetate&ii sai0 pe&tr* ca ci&e poate 4*(eca )ai /i&e (ecit cei a+lati i& sit*atia (e1a +i trait asa c*) se c*'i&e, i)pre*&a le.ati i& si&*l acelei societati2 Iar asta &* ar +i tre/*it sa +ie apro/at pri&tr1*& Ple/iscit, la +el ca acela ce e3ista pri&tre Ro)a&i0 i& care co&(*catorii Stat*l*i si cei )ai i&teresati i& co&ser'area l*i, era* e3cl*si (e la (eli/erarile (e care (epi&(ea, i& cele )ai )*lte ca,*ri, i&sasi sec*ritatea l*i0 si i& care, pri& cea )ai a/s*r(a i&coere&ta, )a.istratii era* (epri'ati pi&a si (e (rept*rile (e care se /*c*ra* cei )ai *)ili (i&tre cetate&i Di)potri'a, ar +i tre/*it sa1)i (oresc ca, i& scop*l (e1a pre'e&i )a&i+estarea i&teres*l*i partic*lar si a proiectelor co&cep*te .resit, i)pre*&a c* toate celelalte i&o'atii peric*loase ce i& +i&al a* re*sit sa a(*ca i& r*i&a Stat*l Ate&ia&, ca &ici*& o) sa &* se poata /*c*ra (e li/ertatea (e1a prop*&e &oi le.i (*pa propria sa placere0 (ar si ca acest (rept ar tre/*i sa aparti&a e3cl*si' )a.istratilor0 si acela ca ei ar tre/*i sa1l +olosesca c* cea )ai )are preca*tie, ast+el i&cit pe (e o parte, popor*l sa +ie atit (e re,er'at i& a1si (a acor(*l, iar pro)*l.area lor sa +ie reali,ata i&tr1o ase)e&ea sole)&itate, i&cit i&ai&tea lor sa poata +i )o(i+icata i&sasi Co&stit*tia, ar tre/*i sa +ie acor(at s*+icie&t ti)p i&cit sa +ie c* totii co&'i&si, ca )ai pres*s (e toate, )aretia a&tic-itatii a +ost co&sacrata (e acele le.i ce i1a* co&+erit i&trea.a sacralitate si 'e&eratie (e care se /*c*ra, i&cit c*ri&( oa)e&ii a* i&'atat sa (ispret*iasca acele le.i ce le 'e(ea* )o(i+icate ,il&ic, iar acele State, (epri&,i&(*1se sa &e.li4e,e 'ec-ile lor c*t*)e s*/ prete3t*l i&tro(*cerii *&or i)/*&atatiri, a(esea a* i&tro(*s rele )ai )ari (ecit cele pe care s1a* stra(*it atita ti)p sa le i&lat*re Ar +i tre/*it i& )o( special sa e'it, ca i&e'ita/il ra* .*'er&ata, o Rep*/lica i& care popor*l, i)a.i&i&(*1se si&.*r i& po,itia (e1a se p*tea lipsi (e )a.istrati, sa* cel p*ti& (e1a le asi.*ra (oar o a*toritate si)/olica, ar p*tea sa pastre,e pe&tr* si&e a()i&istratia tre/*rilor p*/lice si p*&erea i& e3ec*tare a le.ilor Ast+el tre/*ie sa +i +ost sit*atia i& ca,*l Co&stit*tiilor pri)iti'e ale siste)elor (e .*'er&a)i&t ori.i&ale ce si1a* +ac*t aparitia (irect (i& starea (e &at*ra0 iar

acesta a +ost *&*l (i&tre 'iciile ce1a* (*s la pra/*sirea Rep*/licii Ate&a Dar ar tre/*i sa ale. o co)*&itate i& care i&(i'i,ii, )*lt*)iti c* sa&ctio&area le.ilor si l*area (eci,iilor i& cele )ai i)porta&te (i&tre c-esti*&ile 'ietii p*/lice i& A(*&area "e&erala si la i&itiati'a cir)*itorilor, a* sta/ilit tri/*&ale o&ora/ile, (isti&.i&( c* pr*(e&ta (i+eritele )i&istere, care 'or ale.e a&*al citi'a (i&tre cei )ai capa/ili si o&esti (i&tre co&cetate&ii lor, pe&tr* a a()i&istra 4*stitia si a .*'er&a Stat*l0 pe sc*rt, o co)*&itate i& care 'irt*tea )a.istratilor sa ai/a (rept )artor i&telepci*&ea popor*l*i, +iecare clasa acor(i&(*1i celeilalte o&oare Daca i&tr1*& ase)e&ea ca, s1ar p*tea ri(ica orice &ei&tele.ere +atala, i& )as*ra sa pert*r/e pacea p*/lica, pi&a c-iar si aceste i&ter'ale (e or/ire si eroare ar p*tea p*rta )arca )o(eratiei, sti)ei reciproce si *& respect co)*& pe&tr* le.e0 ceea ce repre,i&ta se)&e si.*re si pro)isi*&i ale *&ei reco&cilieri ce se 'a (o'e(i i& cele (i& *r)a la +el (e si&cera Acestea si&t a'a&ta4ele cele )ai o&ora/ile, )a.&i+ice si s*'era&e ce ar +i tre/*it sa le ca*t pe&tr* patria pe care ar +i tre/*it sa o ale. sa )a &asc Si (aca pro'i(e&ta ar +i a(a*.at la toate acestea )i&*&ata sit*atie a *&*i cli)at te)perat, *& sol +ertil si cea )ai i&ci&tatoare pro'i&cie (e s*/ Cer*ri, )i1as +i (orit (oar sa (esa'irseasca aceasta +ericire si sa )a pot /*c*ra i& pace (e toate aceste /i&ec*'i&tari, i& si&*l acestei +ericite patrii0 pe&tr* a trai i& pace i& aceasta (*lce societate a se)e&ilor )ei, e3ersi&( +ata (e ei, pleci&( (e la propri*l lor e3e)pl*, o/li.atiile priete&iei, *)a&is)*l*i, si pe +iecare i& parte (i&tre toate celelalte 'irt*ti, pe&tr* a lasa i& *r)a )ea )e)oria o&ora/ila a *&*i o) /*& si o&est si a *&*i patriot 'irt*os Dar (aca 'oi +i *r)arit (e o soarta )ai p*ti& &orocoasa sa* (aca i&telepci*&ea 'a sosi prea tir,i*, as p*tea i&tre'e(e e* i&s*)i o 'iata i&+ir)a ce1 a +ost total p*stiita i& alte cli)ate, re(*ci&(*1se la &i)ic, re.reti&( i& 'a& pas&ica o(i-&a ce1a +ost pier(*ta (i& i)pr*(e&ta ti&eretii si as +i p*t*t &*tri i& i&i)a )ea i& cele (i& *r)a aceleasi se&ti)e&te, (esi i& tara )ea &atala i)i 'a +i co&testata pi&a si posi/ilitatea (e1a )a +olosi (e ele Pli& c* o (ra.oste ta&(ra si (e,i&teresata +ata (e se)e&ii )ei, as )ai p*tea i&ca sa )a a(rese, catre ei (i& toata i&i)a )ea, i& *r)atorii ter)e&i9

:Dra.ii )ei se)e&i, sa* )ai (e.ra/a +ratii )ei, (e 're)e ce le.at*ra (e si&.e, la +el (e /i&e ca si cea a le.ii, &e *&este aproape pe toti, i)i o+er placerea (e1a &* )a p*tea .i&(i la 'oi +ara a &* re+lecta i& acelasi ti)p la toate /i&ec*'i&tarile (e care 'a /*c*rati si carora &ici*&*l (i&tre 'oi pro/a/il ca &* le si)te 'aloarea )ai pro+*&( (ecit )i&e, cel care (e4a le1a) pier(*t C* cit )ai )*lt )e(ite, as*pra co&(itiei societatii 'oastre ci'ile si politice, c* atit )ai p*ti& pot co&cepe ca &at*ra relatiilor *)a&e ar p*tea a()ite o sit*atie )ai +ericita I& toate celelalte siste)ele (e .*'er&a)i&t, at*&ci ci&( se ri(ica o c-esti*&e capa/ila a asi.*ra cel )ai )are /i&e pe&tr* Stat, &ici*& alt proiect sa* i(ee &*

'a p*tea capata trecere as*pra acest*i s*/iect, sa* i& cel )ai /*& ca,, pe&tr* care sa i&tre'a(a 'reo alta posi/ilitate Dar asa c*) pe&tr* 'oi +ericirea 'oastra este co)pleta, &* a'eti altce'a (e +ac*t, (ecit sa 'a /*c*rati (e ea0 &* a'eti &e'oie (e &i)ic i& pl*s pe&tr* a (e'e&i per+ect +ericiti (ecit (e1a sti sa 'a )*lt*)iti c* acest l*cr* S*'era&itatea recisti.ata sa* c*cerita c* sa/ia si )e&ti&*ta ti)p (e (o*a secole pri& 'ite4ia si i&telepci*&ea 'oastra este pe (epli& si *&i'ersal rec*&osc*ta "ra&itele 'oastre a* +ost +i3ate si (rept*rile 'a si&t co&+ir)ate, i& ti)p ce li&istea 'a este .ara&tata pri& o&ora/ilele tratate ce1a* +ost i&c-eiate Co&stit*tia 'oastra este e3cele&t reali,ata pri& aceea ca &* este (ictata (oar (e cea )ai pro+*&(a i&telepci*&e, (ar )ai ales pe&tr* ca este .ara&tata (e cele )ai )ari p*teri, ce se arata a +i +ata (e 'oi la +el (e priete&oase Stat*l 'ostr* se /*c*ra (e o pace (epli&a0 &* c*&oasteti &ici ra,/oaie, &ici alti c*ceritori (e care sa tre/*iasca sa 'a te)eti0 &* a'eti alti stapi&itori (ecit le.ile i&telepte carora 'oi i&si'a le1ati (at &astere0 iar acestea si&t a()i&istrate (e )a.istrati o&esti, pe care i1ati ales pri& propria 'oastra 'oi&ta0 &* si&teti &ici i&tr1atit (e /o.ati i&cit sa +iti )olesiti (e placerile si l*3*l *&ei 'ieti e+e)i&ate, pe&tr* ca pleci&( i& *r)arirea *&or placeri +ri'ole, sa 'a pier(eti .*st*l pe&tr* +ericirea reala si a(e'arata 'irt*te0 &* si&teti &ici i&(ea4*&s (e saraci pe&tr* a a'ea &e'oie (e i)port*l (i& strai&atate a *&or /*&*ri pe care propria 'oastra i&(*strie este capa/ila sa le pro(*ca i&tr1o ca&titate s*+icie&ta Si i& 're)e ce pretios*l pri'ile.i* al li/ertatii, ce la cele )ai )arete &ati*&i este )e&ti&*t (oar pri& s*p*&erea la cele )ai e3or/ita&te i)po,ite, pe 'oi &* 'a costa )ai &i)ic pe&tr* asi.*rarea pre,er'arii l*i Este posi/il ca o ast+el (e Rep*/lica, i&tr1atit (e i&telept si +ericit co&stit*ita, sa (*re,e pe&tr* tot(ea*&a, ca *& e3e)pl* pe&tr* toate celelalte &ati*&i si spre +ericirea propriilor cetate&i; Aceasta este si&.*ra r*.aci*&e ce '1a )ai ra)as (e +ac*t, ca o *lti)a preca*tie ce ra)i&e a +i l*ata Ea (epi&(e pe&tr* 'iitor (oar (e 'oi i&si'a 6&* pe&tr* a 'a +ace +ericiti, pe&tr* ca stra)osii 'ostri '1a* scapat (e aceasta po'ara8, ci pe&tr* a1i asi.*ra acestei +ericiri trai&icie pri& )o(*l i&telept i& care i&tele.eti sa 'a /*c*rati (e ea Ea co&sta i& per)a&e&ta 'oastra *&ire, i& s*p*&erea +ata (e le.i si i& respect*l 'ostr* +ata (e acei )a.istrati, (e care (epi&(e co&ser'area 'alorilor 'oastre Daca ra)i&e aici pri&tre 'oi cea )ai )ica *r)a (e a)araci*&e sa* (e &ei&cre(ere, .ra/iti1'a s1o (istr*.eti &epre.etat ca pe o /leste)ata i&ri*rire, care )ai (e're)e sa* )ai tir,i* 'a tre/*i sa a(*ca (*pa si&e &e&orocirea si r*i&a Stat*l*i #a co&4*r pe toti, sa 'a *itati i& i&i)ile 'oastre si sa asc*ltati la 'ocea secreta a co&stii&tei E3ista pri&tre 'oi ci&e'a care poate (escoperi i& i&tre.*l U&i'ers *& corp )ai i&te.r*, )ai o&ora/il si )ai l*)i&at, (ecit cel repre,e&tat (e )a.istratii 'ostri2 N* 'a o+era toti )e)/rii sai *& e3e)pl* (e si)plitate, (e )o(estie si (e respect i& +ata le.ii, (ar si pe acela al celei )ai si&cere ar)o&ii2 Plasati1'a (e aceea +ara re,er'e pe o ast+el (e po,itie s*perioara, c* co&'i&.erea sal*tara pe care i&telepci*&ea o (atorea,a 'es&ic 'irt*tii Co&si(erati ca si&t propriile 'oastre ale.eri, ast+el i&cit acest l*cr* sa 4*sti+ice selectia +ac*ta si ca o&oarea (atorata +ata (e ceea ce s*sti&eti sa se (o'e(easca &ecesara i& 'irt*tea rati*&ii Nici*&*l (i&tre 'oi &* este atit (e

i.&ora&t ca sa &* c*&oasca +apt*l ca at*&ci ci&( le.ile isi 'or pier(e +orta, iar cei care le s*sti& isi 'or pier(e a*toritatea, sec*ritatea si li/ertatea si&t i& )o( *&i'ersal pier(*te De ce ar tre/*i sa e,itati sa +aceti asta pli&i (e 'oiosie si c* i&cre(erea ce '1a i&sotit (e1a l*&.*l ti)p*l*i, i& i&teres*l 'ostr* real, ca i&sasi rati*&e si (atorie a 'oastra2 Sa &* lasa) ca o c*lpa/ila si +atala i&(i+ere&ta )a&i+estata +ata (e apararea Co&stit*tiei sa 'a (eter)i&e sa &e.li4ati 'reo(ata, i& ca, (e &e'oie, reco)a&(area pr*(e&ta a celor )ai l*)i&ati si star*itori (i&tre se)e&ii 'ostri0 (ar lasati i& sc-i)/ ca (reptatea, )o(eratia si +er)itatea (eci,iilor sa co&ti&*e a cala*,i toate acti*&ile 'oastre si sa le e3p*&a i& +ata i&tre.*l*i U&i'ers ca e3e)pl* al *&*i popor 'itea, si )o(est, ce este la +el (e ate&t +ata (e o&oarea si li/ertatea l*i !*ati a)i&te i& special, ca o *lti)a reco)a&(are ce 'a 'oi +ace, la i&terpretarile ticaloase si ,'o&*rile 'e&i&oase, la )oti'ele secrete care a(esea se (o'e(esc a +i )*lt )ai peric*loase (ecit i&sasi acti*&ile spre care a* +ost i&(reptate O i&trea.a casa se 'a tre,i la pri)a alar)a ce1a +ost (ata (e *& cai&e (e pa,a (e i&cre(ere ce latra (oar la apropierea til-arilor0 (ar i& .e&eral *ri) i&siste&ta acest*i ,.o)ot &e&orocit ce pert*r/a 'es&ic li&istea p*/lica si ale car*i a'ertis)e&te i&oport*&e &e i)pie(ica sa &e co&ce&tra) ate&tia as*pra lor, toc)ai at*&ci ci&( pro/a/il ar +i +ost si cel )ai &ecesar sa o +ace) : Iar 'oi, o&ora/ili si )a.&i+ici stapi&itori, (e)&i si 'e&erati )a.istrati ai *&*i popor li/er, 'a ro. sa1)i per)iteti sa 'a o+er respect*l si o)a.iile )ele Daca e3ista aici i& l*)e o po,itie capa/ila (e1a co&+eri o&oare acelora ce o )erita (epli&, ea este +ara i&(oiala cea i& care 'irt*tea si tale&t*l se co)/i&a pe&tr* a o+eri ceea ce ati +ac*t 'oi i&si'a pe&tr* a +i 're(&ici si i& reali,area car*ia ati +ost s*sti&*ti (e se)e&ii 'ostri Merit*l lor 'a a(a*.a o &o*a stral*cire0 i& ti)p ce ati +ost alesi (e catre oa)e&i capa/ili pe&tr* a1i .*'er&a pe altii, pe&tr* a 'a .*'er&a si&.*ri, &* sti* alta cale (ecit aceea (e1a 'a )e&ti&e a*toritatea as*pra t*t*ror celorlalti )a.istrati, ca popor li/er si i& )o( special as*pra celor +ata (e care (eti&eti o&oarea (e a1i pre,i(a, ceea ce repre,i&ta i& si&e i&telepci*&ea si rati*&ea s*perioara si pe&tr* popoarele altor State #a ro. sa1)i +ie per)is a cita *& e3e)pl*, (e la care ar tre/*i sa e3iste aici )ai )*lte &ote, ce1l 'oi p*rta i&tot(ea*&a li&.a i&i)a )ea N* )a pot .i&(i, +ara a +i c*pri&s (e cea )ai (*lce e)otie la rea)i&tirea acest*i 'irt*os cetatea& car*ia ii (atore, ceea ce si&t a,i, (e care a) +ost i&str*it i& ti)p*l copilariei )ele i& se&ti)e&t*l respect*l*i (atorat +ata (e 'oi Il )ai 'a( si a,i rel*&(*1si )*&ca si -ra&i&(*1si s*+let*l c* a(e'ar*ri s*/li)e Mai 'a( i&ca si ac*) operele l*i Tacit*s, Pl*tarc- si "roti*s, ase,ate li&.a el i& )i4loc*l i&str*)e&telor speci+ice )*&cii sale Iar (e1o parte se a+la sc*)p*l sa* +i*, pri)i&(, 'ai; c* *& atit (e )ic pro+it (i& pacate, cele )ai ta&(re s+at*ri (e la *&*l (i&tre cei )ai /*&i pari&ti Dar (aca ,/*r(al&icia ti&eretii )1a +ac*t sa &e.li4e, pe&tr* o clipa i&teleptele sale

lectii, a) a'*t )ai tir,i* +ericirea (e1a (e'e&i co&stie&t ca i&(i+ere&t (e pre(ilectia ce1o poate arata *& o) +ata (e 'ici*, acele lectii pe care e(*catia le1a i&oc*lat i& ti&erele s*+lete si a* +ost i)/i&ate c* (ra.oste, &* si&t c-iar atit (e *sor (e *itat Ast+el si&t alcat*iti cetate&ii si c-iar si loc*itorii o/is&*iti ce aparti& Stat*l*i pe care il .*'er&ati, o&ora/ili si )a.&i+ici cir)*itori0 ast+el si&t acesti oa)e&i i&teli.e&ti si se&si/ili, cei care si&t c*&osc*ti i& )o( o/is&*it (e catre alte &ati*&i s*/ &*)ele (e l*cratori si popor si as*pra carora s1a +or)at i& .e&eral o opi&ie .resita si +alsa Tatal )e*, car*ia ii (atore, /*&a (ispo,itie, &* s1a (isti&s i& &ici*& +el (e rest*l se)e&ilor sai0 el a +ost i&toc)ai asa c*) se arata* a +i ei0 si c-iar asa c*) a +ost, &* e3ista aici &icio tara i& care c*&osti&tele sale sa &* +i +ost ri'&ite si c*lti'ate c-iar c* *& a&*)it a'a&ta4 (e catre oa)e&ii (e cel )ai i&alt caracter El &* ar +i p*t*t (e'e&i ase)e&i )ie, si &ici &* s1a i&ti)plat asa, sla'a Cer*l*i; si i&tr1o oarecare )as*ra este &ecesar sa 'a rea)i&tesc (e co&si(eratia la care *& ase)e&ea o) are (rept*l a se astepta (i& partea )a.istratilor sai, c* care el este e.al, atit pri& e(*catie cit si pri& (rept*rile &at*rale si pri& &astere si i&+erior (oar pri& propria sa 'oi&ta, pri& acea pre+eri&ta pe care ei o (atorea,a +ata (e )eritele 'oastre si o+eri&(*1'a aceasta s*perioritate, ce le per)ite apoi sa poata preti&(e a*toritate (i& partea 'oastra Este o satis+actie pli&a (e 'iata si i&tele. ca este i&sotita (e o )are ca&(oare si (e *& aer protector i& i&tre. co)porta)e&t*l 'ostr* +ata (e ei, (e o a&*)ita .ra'itate +ata (e cel care i& acest +el (e'i&e pastrator al le.ii0 si i& acest +el ii rasplatiti pri& sti)a si ate&tia ce le1o acor(ati, pe&tr* respect*l si s*p*&erea ce o (atorea,a Acest tip (e co)porta)e&t &* este (oar 4*st, (ar este si pr*(e&t0 tot asa c*) +ericirea ti&(e sa stear.a (i& )e)oria *&*i o) e'e&i)e&tele &eplac*te ce ar tre/*i sa +ie i&.ropate i& 'es&ica *itare Este c* atit )ai ratio&al, pe cit i&cearca sa (eter)i&e ca acest popor .e&eros si ec-ita/il sa1si .aseasca o placere i& (atoria sa0 pe&tr* a1i +ace sa i*/easca i& )o( &at*ral, sa 'a acor(e o&oare si sa1i (eter)i&e si pe cei )ai ,elosi i& )e&ti&erea propriilor (rept*ri, sa +ie i& acelasi ti)p (isp*si sa le respecte pe ale 'oastre

N* ar tre/*i sa +ie .i&(it s*rpri&,ator (aca (iri.*itorii societatii ci'ile ar tre/*i sa /*c*re (e /*&astare si (e .lorie i& si&*l co)*&itatilor (i& ri&(*l carora aparti&0 (ar este o +ericire e3traor(i&ara pe&tr* pacea oa)e&ilor ci&( aceste persoa&e ce si&t co&si(erate )a.istrati, sa* )ai (e.ra/a stapi&itori ai *&or tari )arete si pioase, 'or arata o +ari)a (e (ra.oste pe&tr* pa)i&t*l acelei tari pe care o apara Si&t +ericit ca sta i& p*terea )ea sa +ac o e3ceptie atit (e si&.*lara i& +a'oarea lor si sa i,/*tesc sa1i ase, pri&tre cei )ai /*&i cetate&i pe acesti ,elosi (epo,itari ai acti*&ilor sacre si ai cre(i&telor ce si&t sta/ilite pri& le.e, pe acesti 'e&era/ili pastori (e s*+lete, a caror p*tere si eloc'e&ta capti'a&ta este c* atit )ai /i&e calc*lata pe&tr* a i&oc*la i& i&i)ile oa)e&ilor )a3i)ile reli.ioase, tot asa c*) ei i&sisi si&t pri)ii care le p*& i& practica Toata l*)ea este i&+or)ata as*pra )arel*i s*cces ce1l c*&oaste i& "e&e'a arta practicata (e la a&'o&0 (ar

cei )ai )*lti (i&tre oa)e&i si&t o/is&*iti sa a*(a *& l*cr* i& pre(icile (i'i&e, iar i& practica sa co&state ca realitatea este c* tot*l alta, i&cit (oar citi'a (i&tre ei a* sa&sa (e1a c*&oaste cit (e (eparte poate a4*&.e spirit*l Cresti&is)*l*i, s+i&tele )ora'*ri, se'eritatea +ata (e si&e si i&(*l.e&ta )a&i+estata i& +ata se)e&*l*i sa*, care sa re*seasca sa patr*&(a, pre'ali&( as*pra i&tre.*l*i corp al )a.istratilor &ostri Ii este (at pro/a/il &*)ai oras*l*i "e&e'a sa pre,i&te *& e3e)pl* e(i+icator al *&ei ast+el (e *&i*&i per+ecte i&tre cler si oa)e&ii (e litere Este i& )are )as*ra )erit*l i&telepci*&ii lor, )o(eratiei rec*&osc*te si (ori&tei (e prosperitate a Stat*l*i, cele ce )i1a* per)is sa1)i p*& spera&tele i& e3iste&ta aici a *&ei paci perpet*e I& acelasi ti)p, a) 'a,*t c* o placere a)estecata c* s*rpri&(ere si 'e&eratie, cit (e )*lt (etesta ei )a3i)a teri+ia&ta a acelor oa)e&i ticalosi si /ar/ari (i& a caror istorie &e +*r&i,ea,a )ai )*lt (ecit *& si&.*r e3e)pl*0 care i& scop*l (e1a spri4i&i (rept*rile preti&se ale l*i D*)&e,e*, ca si c*) a) sp*&e propriile lor i&terese, &* s1a* aratat a +i )ai p*ti& a'i,i (e si&.e o)e&esc, pe cit s1a* (o'e(it si pli&i (e spera&ta ca proprietatea lor 'a +i i&tot(ea*&a respectata i&tr1*& )o( special N* tre/*ie sa *ita) ca acea pretioasa 4*)atate a Rep*/licii este cea care a(*ce +ericirea celeilalte0 si a carei +ar)ec si pr*(e&ta, pre,er'a pacea si 'irt*tea ei A)a/ile si 'irt*oase +ice ale "e&e'ei, tot(ea*&a (esti&*l 'a +ace ca se3*l 'ostr* sla/ sa1l (o)i&e pe cel al &ostr* Si&te) +ericiti atita ti)p cit i&+l*e&ta 'oastra p*ra se 'a )a&i+esta (oar i& li)itele *&i*&ii co&4*.ale si 'a +i e3ercitata (oar spre .loria Stat*l*i si a +ericirii p*/lice Ast+el a +ost i& Sparta, ci&( se3*l +e)i&i& a l*at s*/ co)a&(a sa cetatea0 si ast+el si&teti 're(&ice sa co)a&(ati "e&e'a Ce /ar/at poate +i atit (e /ar/ar ca sa re,iste la 'ocea o&oarei si rati*&ii, soptita (e pe /*,ele *&ei sotii a+ect*oase2 Ci&e &* (ispret*ieste 'a&itatea l*3*l*i pe&tr* a pri'i i& sc-i)/ la 'es)i&tele si)ple si )o(este, pe&tr* ca stral*cirea lor sa apara )*lt )ai apropiata +r*)*setii2 Este sarci&a 'oastra, a perpet*a pri& i&+l*e&ta s*.estiilor, pri& i&oce&ta si pri& )alea/ilitatea re.*lilor, *& respect +ata (e le.ile Stat*l*i si ar)o&ie i&tre cetate&i E sarci&a 'oastra sa re*&iti +a)iliile (estra)ate pri& reali,area *&or )aria4e +ericite0 si )ai pres*s (e toate, sa corectati, c* +ar)ec*l eloc'e&t al lectiilor 'oastre si .ratia )o(esta a co&'ersatiilor, toate aceste e3tra'a.a&te pe care le1a* c*les (e pri& alte State ti&erii 'ostri, (e 're)e ce i& loc*l la atitea l*cr*ri +olositoare (e care p*tea* pro+ita, ei a* a(*s acasa (oar ce'a )ai )*lt (ecit &i)ic, asta pe li&.a *& aer p*eril si *& stil ri(icol, capatat pe li&.a +e)eile pier(*te, (ar i& sc-i)/ a* (o/i&(it o a()iratie pe&tr* &* sti* ce asa1,isa .ra&(oare si o )esc-i&a reco)pe&sa ser'it*itii, ce &* se 'a p*tea alat*ra &icio(ata )aretiei reale a li/ertatii Co&ti&*ati (e aceea a +i i&tot(ea*&a ceea ce si&teti, cei )ai 'irt*osi .ar(ie&i al )ora'*rilor, ce asi.*ra o si.*ra&ta plac*ta pacii 'oastre, e3erciti&( (e +iecare (ata i)p*ls*rile i&i)ii si ale &at*rii i& +a'oarea (atoriei si 'irt*tii Ma +late, e* i&s*)i ca &* 'a p*tea +i (o'e(it &icio(ata ca as +i p*t*t +i (*s i& eroare i& co&str*ctia *&ei ast+el (e +*&(atii (e spera&tele reali,arii *&ei +ericiri

.e&erale a cetate&ilor spre .loria Rep*/licii Tre/*ia sa +i )art*risit c* toate acestea, ca (esi toate aceste a'a&ta4e, &* 'or p*tea +i pri'ite i& acea sple&(oare (e care si&t or/iti oc-ii celor )ai )*lti (i&tre oa)e&i0 *& .*st p*eril si &i)icitor, ce repre,i&ta i&a)ic*l (e )oarte al +ericirii si li/ertatii Per)iteti ti&eret*l*i li/erti& sa1si ca*te i& alta parte placerile *soare si l*&.a lor pocai&ta !asati prete&(e&tii sa .*ste a()iratia palatelor .ra&(ioase, +r*)*setea ec-ipa4elor ec'estre, )o/ilier*l so)pt*os, po)pa sar/atorilor p*/lice, prec*) si toate celelalte +r*)*seti ra+i&ate ale l*3*l*i si +e)i&itatii, ori*&(e alt*&(e'a "e&e'a &* are a se )a&(ri c* &i)ic altce'a i& a+ara (e oa)e&i0 o ase)e&ea i)a.i&e are c* toate acestea o 'aloare proprie, iar cei care a* .*st pe&tr* ea, si&t 're(&ici sa 'a(a si rest*l Bi&e'oiti, o&ora/ili si )a.&i+ici s*'era&i, sa pri)iti c* e.ala /*&a'oi&ta aceasta )art*rie respect*oasa i& i&teres*l ce l1a) aratat +ata (e prosperitatea co)*&a Si, (aca as +i +ost atit (e &e+ericit i&cit sa )a +ac 'i&o'at (e orice a/or(are i&(iscreta i& toata aceasta re'arsare (e l*)i&a (i& i&i)a )ea, 'a i)plor sa )a iertati si sa o atri/*iti a+ecti*&ii ta&(re a *&*i patriot a(e'arat si ,el*l*i ar,ator si le.iti) al *&*i o) care &*1si poate i)a.i&a o )ai )are +ericire pe&tr* si&e (ecit sa1i 'a(a +ericiti pe se)e&ii sai O&ora/ili, )a.&i+ici si s*'era&i lor,i, c* cel )ai pro+*&( respect, Cel )ai *)il si s*p*s sl*4itor si cetatea&

J J Ro*ssea*

C-a)/<r=, J*&e 1>, 1754

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

PREFATA

Di&tre toate stii&tele *)a&itatii, cea )ai *tila si i)per+ecta (i&tre ele pare pe&tr* )i&e a +i cea le.ata (e st*(i*l o)*l*i0 si )a 'oi a'e&t*ra sa sp*&, ca si&.*ra acea i&scriptie (e pe +ro&tspici*l Te)pl*l*i (i& Delp-i :Cunoaste-te pe tine insuti:, co&ti&e *& percept )*lt )ai (i+icil si )ai i)porta&t (ecit tot ce 'a

p*tea +i (escoperit i& i)e&sele 'ol*)e pe care le1a* scris 'reo(ata toti )oralistii l*)ii Co&si(er s*/iect*l (isc*rs*l*i *r)ator (rept *&a (i&tre cele )ai i&teresa&te i&tre/ari pe care le poate prop*&e +ilo,o+ia si (i& &e+ericire pe&tr* &oi, *&a (i&tre cele )ai (i+icile c-esti*&i pe care tre/*ie s1o re,ol'e +ilo,o+ii Pe&tr* ca alt+el, c*) 'o) p*tea c*&oaste s*rsa i&e.alitatii (i&tre oa)e&i, (aca &* 'o) i&cepe pri& a c*&oaste )ai i&tii o)e&irea2 Si c*) ar p*tea spera o)*l sa se 'a(a pe si&e, asa c*) &at*ra l1a creat, (e1a l*&.*l &*)eroaselor )o(i+icari ce tre/*ie sa se +i petrec*t i& s*ccesi*&ea pe care spati*l si ti)p*l tre/*ie sa le +i pro(*s i& co&stit*tia l*i ori.i&ala2 C*) ar p*tea (isti&.e oare ceea ce este +*&(a)e&tal i& &at*ra sa, (e acele )o(i+icari si co)pletari care pri& circ*)sta&tele si pro.resele pe care le1a c*&osc*t, a* i&itiat )o(i+icarea co&(itiei sale pri)iti'e2 !a +el ca si stat*ia l*i "la*c*s, care a +ost atit (e (es+i.*rata (e trecerea ti)p*l*i, (e i&+l*e&ta )arii si a +*rt*&ilor, i&cit pare )*lt )ai apropiat *&ei +iare sal/atice (ecit *&*i ,e*, s*+let*l o)*l*i a +ost alterat i& ca(r*l societatii (e )ii (e ca*,e perpet** repetate, (e ac-i,itia *&or )*ltit*(i&i (e a(e'ar*ri si erori, (e )o(i+icarile ce s1a* petrec*i i& i&terior*l corp*l*i sa*, (e ,/*ci*)*l per)a&e&t al pasi*&ilor sale, ce s1a* sc-i)/at i&tr1atit (e )*lt i& apare&ta lor, ast+el i&cit c* +oarte )are .re*tate ar )ai p*tea +i a,i rec*&osc*te I& loc*l *&ei +ii&te care sa actio&e,e co&sta&t pleci&( (e la *& set (e pri&cipii +i3e si i&'aria/ile, i& loc*l *&ei si)plitati )aiest*oase si celeste, i)pri)ata (e i&sasi A*tor*l ei (i'i&, 'o) a+la i& ea (oar *& i&spai)i&tator co&trast al pasi*&ilor ce se co&+*&(a c* rati*&ea si al *&ei i&tele.eri ce &* +ace altce'a (ecit sa )areasca (elir*l Este i&ca si )ai cr*( (e atit, pe&tr* ca asa c*) +iecare pas +ac*t (e specia *)a&a, o i&(epartea,a si )ai )*lt (e starea sa pri)iti'a, c* cit reali,a) )ai )*lte (i&tre (escoperirile &oastre, c* atit )ai )*lt &e i&(eparta) &oi i&si&e (e posi/ilitatea (e1a le reali,a pe cele )ai i)porta&te (i&tre ele Alt+el sp*s, i&tr1*& a&*)e se&s, c* +iecare (i& st*(iile e+ect*ate as*pra o)*l*i, aceasta c*&oastere este scoasa (e s*/ i&+l*e&ta p*terilor &oastre Este *sor (e percep*t ca )o(i+icarile s*ccesi'e i& co&stit*tia o)*l*i, ceea ce tre/*ie sa pri'i) la ori.i&ea acestor (i+ere&te pri& care o)e&irea se (isti&.e si care ii si&t per)ise ac*), si&t la +el (e e.al (istri/*ite pri&tre ei, ca si pri&tre celelalte a&i)ale, i&ca i&ai&te ca aceste ca*,e +i,ice sa i&tro(*ca toate 'ariatiile ce si&t ac*) o/ser'a/ile la *&ii (i&tre ei

Aceea ca (e +apt, &* se poate i)a.i&a ca toate aceste )o(i+icari pri)are, i&(i+ere&t (e )o(*l i& care ele s1a* pro(*s, se p*tea* petrece toate (eo(ata si i& acelasi )o(, i& +iecare i&(i'i( al speciei Este &at*ral sa .i&(i) ca i& 're)e ce i& +*&ctie (e co&(itiile i& care s1a* re.asit *&ii (i&tre ei, acestea a* p*t*t creste )ai /i&e sa* )ai ra*, a'i&( posi/ilitatea i& acest +el sa ac*)*le,e o serie (e calitati

)ai /*&e sa* )ai p*ti& /*&e, pe care oa)e&ii &* le )oste&ea* i& &at*ra lor, i& 're)e ce altele a* co&ti&*at sa se )e&ti&a aici pe&tr* *& ti)p i&(el*&.at i& co&(itia lor ori.i&ala Aceasta a +ost +ara &icio *r)a (e i&(oiala pri)a s*rsa a i&e.alitatii (i&tre oa)e&i, care este )*lt )ai *sor (e scos i& e'i(e&ta i& acesti ter)e&i .e&erali, (ecit a se atri/*i c* preci,ie +iecareia (i&tre ca*,ele reale N* 'oi lasa pri& *r)are cititorii sa1si i)a.i&e,e ca i&cerc sa )a +late, e* i&s*)i ca as +i p*t*t 'e(ea ceea ce i)i apare atit (e (i+icil (e (escoperit M1a) +olosit aici (e a&*)ite ar.*)e&te si )i1a) as*)at risc*l (e1a la&sa a&*)ite ipote,e, &* atit (e )*lt i& spera&ta (e1a re,ol'a (i+ic*ltatile, cit i& scop*l (e1a ar*&ca o l*)i&a as*pra lor si a re(*ce i&tre/arile la +or)a lor speci+ica Si i& 're)e ce altii 'or p*tea c* (est*la *s*ri&ta sa co&ti&*e pe acelasi (r*), c* toate acestea &i)e&i &* 'a .asi ca este +oarte +acil a se a4*&.e la *& +i&al Pe&tr* ca &* este *sor (eloc a (isti&.e corect i&tre ceea ce este ori.i&al si ceea ce este arti+icial i& &at*ra act*ala a o)*l*i, sa* i& a1ti +or)a o i(ee corecta as*pra *&ei sit*atii care &* )ai e3ista, care poate ca &ici &* a e3istat si pro/a/il ca &ici &* 'a )ai e3ista 'reo(ata0 si as*pra careia, c* toate acestea, este &ecesar sa1ti +or)e,i o i(ee a(e'arata, ce 'a +i i& )as*ra sa1ti per)ita e)iterea *&ei 4*(ecati corecte as*pra starii act*ale Ea &ecesita i&tr1a(e'ar, )ai )*lta +ilo,o+ie (ecit poate +i i)a.i&ata, pe&tr* a1i p*tea per)ite acel*ia sa (eter)i&e e3act care si&t toate preca*tiile ce tre/*iesc a +i l*ate, i& scop*l (e1a reali,a o/ser'atii soli(e as*pra acest*i s*/iect0 iar aceasta i&trepri&(ere ce )ie i)i apare a o+eri o sol*tie la *r)atoarea pro/le)a, &* ar p*tea +i co&si(erata c* &i)ic )ai pre4os (e sarci&a pe care si1ar +i as*)at1o *& Aristotel sa* Pli&*s i& epoca act*ala Care si&t acele e3peri)e&te ce ar tre/*i +ac*te, i& )as*ra a (e,'al*i o)*l &at*ral2 Si c*) ar tre/*i e+ect*ate aceste e3peri)e&te pe&tr* a +i a(aptate sta(i*l*i act*al al societatii *)a&e2 Si&t tot atit (e (eparte (e a re,ol'a aceasta pro/le)a, ast+el i&cit .i&(esc ca pose( s*+icie&te ar.*)e&te i& pri'i&ta acest*i s*/iect pe&tr* a )a a'e&t*ra sa (eclar i&ca (i&ai&te, ca )arii &ostri +ilo,o+i &* s1a* (o'e(it prea /*&i i& a (irectio&a ase)e&ea e3peri)e&te, iar cei )ai p*ter&ici (i&tre s*'era&ii &ostri, pe&tr* a le p*&e i& practica A'e) +oarte p*ti&e )oti'e pe&tr* a &e astepta la o ase)e&ea co)/i&atie care sa +ie aco)pa&iata i&(eose/i (e o a&*)ita perse'ere&ta, sa* )ai (e.ra/a (e1o s*ccesi*&e (e i&teli.e&ta si /*&a'oi&ta, ce este &ecesar a +i )a&i+estata (e a)/ele parti, pe&tr* ca re,*ltat*l sa +ie i&c*&*&at (e s*cces Aceste i&'esti.atii ce si&t atit (e (i+icil (e reali,at si +ata (e care s1a aratat pi&a i& pre,e&t atit (e p*ti&a .ri4e, si&t c* toate acestea si&.*r*l )i4loc ce &e ra)i&e pe&tr* a e'ita )*ltit*(i&ea (e (i+ic*ltati ce &e pri'ea,a (e c*&oasterea +*&(atiilor reale ale societatii *)a&e Este 'or/a (e aceasta i.&ora&ta as*pra &at*rii o)*l*i care ar*&ca atit (e )*lta i&certit*(i&e si o/sc*ritate as*pra

a(e'aratei (e+i&itii a (rept*rilor &at*rale0 pentru ca ideea de drept, sp*&e B*rla)a5*i, si in mod special aceea de drept natural, sint idei aflate in evident raport cu natura omului Apoi chiar de la insasi aceasta natura, co&ti&*a el, iau nastere Constitutia si Statul, astfel ca de aici trebuie sa deducem primele principii ale acestei stiinte N* p*te) pri'i +ara *& se&ti)e&t (e s*rpri,a si (e,.*st la cit (e p*ti& acor( a e3istat i&tre (i+eritii a*tori care a* tratat as*pra acest*i s*/iect i)porta&t Pri&tre &*)erosii )ari scriitori, (e1a/ia (e pot +i .asiti c* )are .re*te (oi, a caror pareri sa coi&ci(a cit (e cit Ca sa &* )ai a(*ce) a)i&te (espre +ilo,o+ii a&tici, ce se pare ca si1a* +ac*t *& a(e'arat tel (i& a se co&tra,ice reciproc pi&a si as*pra celor )ai +*&(a)e&tale pri&cipii, 4*ristii Ro)a&i a* s*p*s o)*l si celelalte a&i)ale, +ara &icio (iscri)i&are, aceleiasi le.i &at*rale, pe&tr* ca ei a* apreciat ca s*/ acest &*)e se asc*&(e acea le.e pe care a i)p*s1o c-iar i&sasi &at*ra, )ai (e.ra/a (ecit a +i (oar o si)pla reco)a&(are0 sa* poate (oar (i& ca*,a se)&i+icatiei speciale a ter)e&*l*i (e lege pe&tr* 4*risti0 care c* aceasta oca,ie, se pare ca &1a* i&teles &i)ic altce'a, (ecit acele relatii .e&erale ce si&t sta/ilite (e catre &at*ra i&tre toate +ii&tele i&,estrate c* 'iata, i& scop*l co&ser'arii co)*&e Mo(er&ii i&tele. pri& ter)e&*l (e lege (oar o re.*la ce1i este prescrisa *&ei +ii&te )orale, ceea ce i&sea)&a i&teli.e&ta, li/era si .i&(ita i& relatiile sale c* alte +ii&te, li)iti&( i& co&seci&ta s+era 4*ris(ictiei le.ilor &at*rale la o), acesta +ii&( si&.*r*l (i&tre toate a&i)alele ce se /*c*ra (e +apt*l (e1a +i i&,estrat c* rati*&e Dar i& (e+i&irea acestei le.i, +iecare (i&tre ei *r)ea,a )o(el*l propri*, sit*i&(*1l pe ase)e&ea pri&cipii )eta+i,ice, i&cit e3ista pri&tre &oi +oarte p*ti&e persoa&e ce si&t capa/ile sa le i&telea.a si c* atit )ai p*ti& sa le (escopere, pleci&( (oar (e la ei i&sisi Ast+el i&cit (e+i&itiile ce1a* +ost (ate (e acesti oa)e&i i&'atati, ce (i+era i& toate celelalte, si&t (e acor( (oar i&tr1*& si&.*r p*&ct, acela ca este aproape i)posi/il (e1a i&tele.e pe (epli& le.ile &at*rii si (e1a te s*p*&e i&tr*1tot*l lor, +ara a +i *& )eta+i,icia& pro+*&( si *& +oarte s*/til ca,*ist Ceea ce i&sea)&a c* alte c*'i&te, ca o)e&irea 'a tre/*i sa se +oloseasca i& )o(el*l (e or.a&i,are al societatii, (e a&*)ite capacitati ce si&t cisti.ate (*pa (epasirea *&or )ari (i+ic*ltati si (oar (e +oarte p*ti&i i&(i'i,i, iar asta c-iar si i& starea (e societate C*&osci&( atit (e p*ti& i& ceea ce pri'este &at*ra si sit*i&(*1&e i&tr1*& ase)e&ea (e,acor( as*pra se&s*l*i c*'i&t*l*i lege, s1ar p*tea ri(ica o )are (i+ic*ltate i& a sta/ili o (e+i&itie e3acta a (rept*l*i &at*ral Ast+el, toate (e+i&itiile pe care le1a) i&til&it i& )a&*ale, ce i&lat*ra i)per+ecti*&ile ri(icate (i& p*&ct*l (e 'e(ere al (i+ere&telor, si&t c* toate acestea ero&ate, pri& aceea ca si&t (eri'ate (e la )ai )*lte tip*ri (e c*&osti&te, pe care o)*l &* le poate pose(a i& )o( &at*ral si por&i&( (e la a&*)ite a'a&ta4e, (e e3iste&ta carora &* poate a'ea &ici cea )ai 'a.a i(ee, pi&a ci&( &* s1a i&(epartat (e4a (e acest stat*t Scriitorii )o(er&i i&cep i&tero.i&(*1se care pot +i acele re.*li i& si&e ce se arata a +i si cele )ai a'ata4oase pe&tr* o), ast+el i&cit sta/ili&(*1se *& acor( as*pra lor, ar +i

i& )as*ra sa co&+ere si cele )ai )ari a'a&ta4e pe&tr* i&teres*l co)*&, iar apoi acor(a &*)ele (e le.i &at*rale *&*i set (i& aceste re.*li, +ara 'reo alta (o'a(a (ecit cea por&ita (i& /i&ele ce ar re,*lta, (aca acestea ar +i *&i'ersal aplicate $ara &ici cea )ai )ica *r)a (e i&(oiala, ca aceasta )o(alitate &* este (ecit o si)pla cale (e1a ela/ora (e+i&itii si (e1a e3plica &at*ra l*cr*rilor, ce este o/ti&*ta i& cea )ai )are parte, pri&tr1o co&'e&tie ar/itrara Dar atita ti)p cit &e (o'e(i) a +i i.&ora&ti +ata (e o)*l &at*ral, este c* tot*l i& 'a& a i&cerca sa (eter)i&a) care si&t acele le.i ori.i&ale care a* +ost sta/ilite pe&tr* el, sa* cele care s1ar p*tea a(apta cel )ai /i&e la Co&stit*tia sa Tot ceea ce p*te) c*&oaste c* o a&*)ita certit*(i&e pri'itor la aceste le.i, este aceea ca (aca este &ecesar sa +ie le.i, ele &* tre/*ie sa repre,i&te (oar 'oi&ta a ceea ce ii o/li.a, ci 'a tre/*i ca ei sa +ie co&stie&ti si (e s*p*&erea ce1o (atorea,a i& +ata lor0 (ar (ease)e&ea, pe&tr* a +i &at*rale, 'a tre/*i sa &e par'i&a (irect (e la 'ocea &at*rii Pri& *r)are, lasi&( la o parte toate acele )a&*ale (e stii&ta, care &e i&'ata sa pri'i) o)*l &*)ai asa c*) si l1a* i&c-ip*it i& preala/il (i&sii si sa co&te)pla) (oar pri)ele si cele )ai si)ple (i&tre operatiile s*+let*l*i o)e&esc, cre( ca pot percepe i& el (o*a pri&cipii ce si&t prioritare i& +ata rati*&ii, *&*l (i&tre ele &e i&teresea,a i& )o( (eose/it i& ceea ce pri'este propria &oastra +ericire si co&ser'area speciei, iar celalalt, e3erciti&( o rep*lsie &at*rala la i)a.i&ea *&ei alte +ii&te se&si/ile, si i& )o( partic*lar, aparti&i&( propriei &oastre specii, ce se a+la i& s*+eri&ta sa* este )oarta Ea por&este (e la acor(*l si *&i*&ea pe care i&tele.erea este i& )as*ra a o sta/ili i&tre aceste (o*a pri&cipii, +ara a +i &eaparat &ecesar sa1l i&tro(*ca si pe acela al socia/ilitatii, ast+el i&cit toate le.ile (rept*rilor &at*rale )i se pre,i&ta a +i (eri'ate 11 re.*li pe care rati*&ea este o/li.ata *lterior sa le sta/ileasca pe alte +*&(a)e&te, at*&ci ci&( *r)arile (e,'oltarilor s*ccesi'e a* co&(*s la s*pri)area &at*rii i&sasi Proce(i&( ast+el, &* &e 'e(e) o/li.ati sa +ace) (i& o) *& +ilo,o+ i&ai&te i&ca (e1a +i o) Datoriile sale +ata (e altii &* si&t (ictate (oar (e lectiile tir,ii (e i&telepci*&e0 si atita 're)e cit &* 'a p*tea re,ista i& +ata i)p*ls*rilor i&terioare (e co)pasi*&e, el &* 'a ra&i 'reo(ata 're*& alt o), &ici c-iar o alta +ii&ta se&si/ila, c* e3ceptia acestor oca,ii le.ale (e care este le.ata i&sasi co&ser'area l*i si i& +ata carora el se 'e(e o/li.at sa le acor(e prioritate, pri& aceasta )eto(a 'o) p*&e capat (ease)e&ea *&ei (isp*te ce (*rea,a (e 'eac*ri c* pri'ire la participarea a&i)alelor la (rept*l &at*ral0 pe&tr* ca este (est*l (e clar ca +ii&( lipsite (e i&teli.e&ta si li/ertate, ele &* pot rec*&oaste aceste le.i0 tot asa c*) i)partasi&( i&tr1o a&*)ita )as*ra &at*ra &oastra, pri& se&si/ilitatea ce le este acor(ata, ele ar tre/*i pri& *r)are sa ia parte si la aceste (rept*ri &at*rale0 ast+el i&cit o)e&irea este s*p*sa *&*i tip (e o/li.atii c-iar si +ata (e /r*te Se arata (e +apt, ca (aca si&t co&stri&s sa &* pre4*(icie, i& &ici*&

+el se)e&ii ce a* +ost &asc*ti (i& )a&a acel*iasi Creator, acest l*cr* se (atorea,a )ai p*ti& +apt*l*i ca acestia si&t +ii&te ratio&ale, (ecit acel*ia ca si&t +ii&te i&,estrate c* se&si/ilitate0 iar acest l*cr* +ii&( co)*& (eopotri'a o)*l*i si +ii&telor sal/atice, ar tre/*i sa le atri/*ie *lti)ilor cel p*ti& pri'ile.i*l (e1a &* +i ra* tratate +ara &ici*& )oti' (e catre pri)ii A(e'arat*l st*(i* as*pra o)*l*i ori.i&al, as*pra &a,*i&telor sale &at*rale +iresti si as*pra pri&cipiilor +*&(a)e&tale le.ate (e (atoria sa, repre,i&ta si&.*ra )eto(a a(ec'ata ce1o p*te) a(opta pe&tr* a e'ita toate (i+ic*ltatile ce le ri(ica ori.i&ea i&e.alitatii )orale (i& pre,e&t, a +*&(atiilor reale ale corp*l*i politic, a (rept*rilor reciproce stator&icite i&tre )e)/rii sai si as*pra )*ltor alte s*/iecte si)ilare, la +el (e i)porta&te si (e o/sc*re Daca 'o) pri'i as*pra societatii *)a&e c* *& oc-i cal) si (e,i&teresat, ea 'a parea a &e (e,'al*i pri)a (ata (oar 'iole&ta cel*i p*ter&ic si opresi*&ea cel*i sla/ Mi&tea o)*l*i este c*tre)*rata la 'e(erea cr*,i)ii pe care o poate )a&i+esta *&*l, ori este (eter)i&ata a (epli&.e or/irea (esa'irsita i& care se .aseste celalalt0 si c*) &i)ic &* este )ai p*ti& per)a&e&t i& 'iata (ecit aceste relatii e3terioare care si&t )*lt )ai a(esea pro(*s*l *&or acci(e&te (ecit al i&telepci*&ii, a(esea &*)ite sla/ici*&e si p*tere, sa* /o.atie si saracie, ori opresi*&e si scla'ie, toate i&stit*tiile *)a&e par la pri)a 'e(ere sa +ie /a,ate (oar pe *& /a&c (e &isip*ri )iscatoare Tre/*ie (oar sa pri'i) l*cr*rile )ai (e aproape si sa i&lat*ra) &isip*l si pra+*l ce i&co&4oara acest e(i+ici* pe&tr* a i&tele.e +*&(atiile i&a)o'i/ile pe care el se ri(ica si a i&'ata sa respecta) +*&(a)e&tele sale Ac*), +ara *& serios st*(i* as*pra o)*l*i, as*pra +ac*ltatilor sale &at*rale si (e,'oltarii s*ccesi'e la care este s*p*s, &* 'o) p*tea +i &icio(ata capa/ili sa +ace) aceste (isti&ctii &ecesare ori separatii as*pra l*cr*rilor, ce si&t pre,e&te i& Co&stit*tia sa act*ala, a ceea ce este e+ect*l 'oi&tei (i'i&e, (e i&o'atiile (o/i&(ite pri& i&ter)e(i*l c*&oasterii *)a&e Pri& *r)are, i&'esti.atiile politice si )orale spre care &e co&(*c i&tre/arile ce &e si&t p*se i&ai&te, si&t *tile (i& toate p*&ctele (e 'e(ere0 i& 're)e ce istoria a/stracta a siste)elor (e .*'er&a)i&t o+era o lectie cel p*ti& la +el (e i&str*cti'a pe&tr* o)e&ire Ti&i&( sea)a (e ceea ce ar +i tre/*it sa (e'e&i) si ceea ce &e1a )ai ra)as, ar tre/*i sa i&'ata) sa1l /i&ec*'i&ta) pe Cel a car*i )a&a /i&e'oitoare a corectat i&stit*tiile &oastre si le1a ase,at pe o /a,a i&a)o'i/ila, pre'e&i&( ast+el toata aceasta (e,or(i&e ce s1ar +i p*t*t alt+el ri(ica (i& toate aceste &ea4*&s*ri, +aci&( ast+el i&cit +ericirea &oastra sa 'i&a toc)ai (i& aceste s*rse, ce (*pa toate pro/a/ilitatile parea* a +i i)plicate (oar i& a &e a(*ce &e&orocirea si )i,eria 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

O DISERTATIE ASUPRA ORIGINII SI FUNDATIILOR INEGALITATII DINTRE OAMENI

I&tre/ari (e acest +el &* si&t p*se (e aceia ce se te) sa acor(e o&oare a(e'ar*l*i #oi co&ti&*a )ai apoi sa s*sti& c* co&'i&.erea +er)a si c* -otarire ca*,a *)a&itatii i&ai&tea acelor oa)e&i i&telepti care )1a* i&'itat sa +ac acest l*cr* si &* ar tre/*i sa +ie &e)*lt*)iti (aca )a 'oi ac-ita (e aceasta sarci&a i&tr1 o )a&iera (e)&a (e acest s*/iect si (e 4*(ecatorii )ei Aprecie, ca e3ista (o*a tip*ri (e i&e.alitate i& i&terior*l speciei *)a&e0 *&a, pe care a) s1o &*)esc naturala sa* fizica, pe&tr* ca ea este sta/ilita (e catre &at*ra si co&sta i& (i+ere&tele ri(icate (e 'irsta, starea (e sa&atate, +orta corp*l*i si calitatile )i&tii sa* ale s*+let*l*i0 si o alta ce poate +i &*)ita i&e.alitate morala sa* politica, pe&tr* ca ea este (epe&(e&ta (e *& a&*)it tip (e co&'e&tie si este sta/ilita, sa* cel p*ti& a*tori,ata, pri& co&se&s*l .e&eral al oa)e&ilor Cea (i& *r)a co&sta i& (i+erite pri'ile.ii (e care se /*c*ra a&*)iti oa)e&i la *& )o)e&t (at, i& (etri)e&t*l celorlalti0 c*) ar +i acela potri'it car*ia o +ii&ta poate +i )*lt )ai /o.ata, )ai p*ter&ica si a+lata i&tr1o po,itie i& care se /*c*ra (e o )are o&oare si c-iar (e1a preti&(e (i& partea celorlati o/e(ie&ta Este i&*til sa i&tre/ care este s*rsa i&e.alitatii &at*rale, pe&tr* ca la aceasta i&tre/are rasp*&s*l este (at (e si)pla (e+i&itie a c*'i&t*l*i Di& &o*, este poate i&ca si )ai lipsit (e se&s sa i&tre/ (aca i&tre cele (o*a i&e.alitati e3ista o a&*)ita co&e3i*&e ese&tiala0 pe&tr* ca acest l*cr* &* ar i&se)&a altce'a (ecit o si)pla i&tero.atie, c* alte c*'i&te, (aca acestia ce co&(*c si&t i& )o( &ecesar )ai /*&i (ecit cei care si&t s*p*si si (aca +orta corp*l*i sa* a )i&tii, i&telepci*&ea sa* 'irt*tea, se re.asesc i&tot(ea*&a i& acest i&(i'i(*al partic*lar, (irect proportio&ale c* ca&titatea (e p*tere sa* /o.atie pe care acesta o (eti&e0 o c-esti*&e ce se potri'ea pro/a/il a +i (isc*tata (e catre scla'i pe&tr* a a4*&.e la *rec-ile stapi&ilor, (ar care ar +i p*t*t i&se)&a o )are &ec*'i&ta (i& partea *&*i o) (rept si li/er a+lat i& ca*tarea a(e'ar*l*i

Pri& *r)are, s*/iect*l (isc*rs*l*i pre,e&t este )*lt )ai e3act acesta De1a )arca i& e'ol*tia l*cr*rilor )o)e&t*l i& care (rept*l ia loc*l 'iole&tei si &at*ra (e'i&e s*/iect al le.ii si (e1a e3plica pri& ce s*ccesi*&e (e )iracole cel p*ter&ic 'i&e sa pre,i&te pe&tr* a ser'i cel*i sla/, iar popor*l sa1si c*)pere o li&iste i)a.i&ara, pe socoteala +ericirii reale Acei +ilo,o+i care a* cercetat i& /a,ele societatii, a* si)tit c* totii &ecesitatea rei&toarcerii la starea (e &at*ra0 (ar &ici*&*l (i&tre ei &* a a4*&s pi&a acolo U&ii (i&tre ei &1a* e,itat sa1i atri/*ie o)*l*i i&tr1o ast+el (e stare ideea de justitie si injustitie, +ara sa1si p*&a si a(e'arata pro/le)a, i& se&s*l (e1a il*stra ca pe&tr* asta el tre/*ie sa +i (eti&*t c*)'a si o ast+el (e i(ee, sa* cel p*ti& ca ea ar +i p*t*t sa1i +ie )acar (e *& oarecare a4*tor Altii a* 'or/it (espre (rept*l &at*ral al oricar*i o) (e1a pastra ceea ce1i aparti&e, +ara a e3plica ceea ce ei i&tele. pri& a apartine Ceilalti a* por&it (i& &o*, pri& a acor(a a*toritatea celor p*ter&ici as*pra celor sla/i, i&cepi&( (irect c* &asterea siste)*l*i (e .*'er&a)i&t, +ara sa ai/a i& 'e(ere ti)p*l care tre/*ie sa se +i sc*rs i&ai&te ca i&teles*l c*'i&telor autoritate si guvernamint sa +ie c*&osc*t pri&tre oa)e&i Pe )as*ra ce +iecare (i&tre ei se a(aptea,a (ori&telor, a'i(itatii, opresi*&ii, a)/itiei si )i&(riei, a* tra&s+erat catre starea (e &at*ra i(ei ce a* +ost (o/i&(ite i& starea (e societate0 ast+el i&cit i& c*'i&tarile ce le ti& as*pra sal/atic*l*i, ei (escri* (e +apt o)*l social Celor )ai )*lti (i&tre scriitorii &ostri &ici )acar &* le1a trec*t pri& )i&te sa1si p*&a cel p*ti& i&tre/area, (aca starea (e &at*ra c-iar a e3istat 'reo(ata0 (e 're)e ce reiese (est*l (e clar i&ca (i& S+i&tele Script*ri ca pri)*l o) ce a pri)it (e i&(ata c*&oasterea si le.ile l*i (e la D*)&e,e*, &* a trec*t el i&s*si pri&tr1o ase)e&ea stare0 si (aca 'o) acor(a cre(it scrierilor l*i Moise, asa c*) ar tre/*i sa le acor(e +iecare +ilo,o+ cresti&, ar tre/*i sa &e.a) ca o)*l s1a a+lat c-iar si i&ai&te (e potop i&tr1o stare p*ra (e &at*ra0 i& a+ara sit*atiei i& care, i& ca,*l *&or circ*)sta&te c* a(e'arat e3traor(i&are, el ar +i ca,*t i&apoi i& aceasta stare0 *& para(o3 ce ar p*tea +i (est*l (e sti&4e&itor pe&tr* a +i s*sti&*t si aproape i)posi/il (e (o'e(it Sa i&cepe) at*&ci pri& a sta/ili (e o parte +aptele, i& asa +el i&cit sa &* a+ecte,e c-esti*&ea i& ca*,a I&'esti.atia ce o 'o) i&trepri&(e i& tratarea acest*i s*/iect, &* tre/*ie sa +ie co&si(erata (rept *& a(e'ar istoric, ci (oar ca *& si)pl* ratio&a)e&t, )ai (e.ra/a co&(itio&al si ipotetic (ecit *&*l pre(esti&at a e3plica &at*ra l*cr*rilor, )e&it a sta/ili ori.i&ea lor reala0 la +el ca si ipote,ele pe care le +or)*lea,a +i,icie&ii (i& ,ilele &oastre c* pri'ire la ori.i&ile U&i'ers*l*i Reli.ia preti&(e (e la &oi sa cre(e) ca I&s*si D*)&e,e* l1a scos pe o) (i& starea (e &at*ra i)e(iat (*pa act*l creatiei, iar el se a+la i&tr1o ast+el (e stare (e i&e.alitate a,i, (oar pe&tr* ca asa este 'oi&ta Sa, si ca asa tre/*ia sa se si i&ti)ple0 (ar ea &* &e i&ter,ice sa +or)*la) ipote,e /a,ate e3cl*si' pe &at*ra o)*l*i si a +ii&telor a+late i& 4*r*l sa*, c* pri'ire la ceea ce poate (e'e&i i&

i&terior*l rasei *)a&e, c-iar (aca aceasta pro'i&e (e la ceea ce i1a +ost lasat i& si&e Aceasta este apoi i&tre/area ce )i s1a p*s si pe care )i1a) prop*s s1o (e,/at i& pre,e&t*l (isc*rs Si asa c*) s*/iect*l i&teresea,a o)e&irea i& .e&eral, )a 'oi stra(*i sa *tili,e, *& stil care sa +ie a(aptat pe&tr* toate &ati*&ile, sa* )ai (e.ra/a lasi&( la o parte spati*l si ti)p*l, )a 'oi oc*pa &*)ai (e acei oa)e&i la care +ac aici re+erire Ma 'oi i&c-ip*i a +i pre,e&t e* i&s*)i i& !=ce*)1*l (i& At-e&a, repeti&( lectia pre(ata (e )aestrii )ei, a'i&(*1i (rept 4*(ecatori pe Plato& si ?e&ocrates, iar ca a*(itori* i&trea.a o)e&ire

O, O)*le; i&(i+ere&t (e tara (i& care pro'ii, i&(i+ere&t (e ceea ce opi&a ta poate +i, ia a)i&te la istoria ta tot ast+el c*) e* i&s*)i a) .i&(it s1o citesc, &* i& acele carti ce1a* +ost scrise (e cei pro'e&i&( (i& aceiasi spita c* ti&e, care (i& +irea lor si&t &iste )i&ci&osi, ci i& cele ce sta* )art*rie i& &at*ra, cea care &icio(ata &* )i&te Tot ceea ce 'i&e (e la ea 'a +i i&tot(ea*&a a(e'arat0 &* 'eti i&til&i &icio(ata 're*& +als, e3cepti&( (oar ca,*l i& care a) i&tro(*s aici i&'ol*&tar ce'a (i& ceea ce este al )e* #re)*rile la care )a 'oi re+eri si&t +oarte i&(epartate0 cit (e )*lt te1ai sc-i)/at +ata (e ceea ce o(ata ai +ost; Este 'or/a (e i&sasi specia 'oastra, (espre care 'oi scrie aici, (espre calitatile pe care le1ati )oste&it si pe care e(*catia si o/icei*rile 'oastre le1a* p*t*t (epra'a, (ar &* le1a* p*t*t (istr*.e i& i&tre.i)e Este 'or/a aici, i&toc)ai prec*) si)t, (espre o 'irsta la care i&(i'i(*l *)a& si1ar +i (orit sa se poata opri0 si&teti atit (e aproape (e p*&ct*l (e1a 'a i&teresa (e 'irsta la care '1ati +i (orit ca i&trea.a 'oastra specie sa se )ai a+le i&ca Ne)*lt*)iti (e stat*t*l 'ostr* pre,e&t, (i& aceleasi )oti'e ce a)e&i&ta pe &e&orocitii 'ostri (esce&(e&ti c* o &e+ericire i&ca si )ai )are, 'a 'eti (ori poate sa stea i& p*terile 'oastre sa )ai p*teti i&ca a 'a rei&toarce0 si acele se&ti)e&te ce se 'or &aste ar tre/*i sa +ie *& pa&er.ic i&c-i&at pri)ilor (i&tre stra)osi, o critica aspra as*pra co&te)pora&eitatii si o c*)plita teroare ce se 'a i'i (oar pri'i&( as*pra &e&orocirilor i&+ricosetoare ce 'or sosi (*pa 'oi

PRIMA PARTE IMPORTANTA ce1o poate a'ea i& (irectia 4*(ecatii corecte as*pra starii &at*rale a o)*l*i, (e a1l co&si(era pleci&( (e la a(e'aratele sale ori.i&i si a1l e3a)i&a, asa c*) se o/is&*ieste a se sp*&e, i& e)/rio&*l speciei sale0 &* 'oi *r)ari )o(*l (e or.a&i,are ce1l 'a p*rta (e1a l*&.*l e'ol*tiilor sale s*ccesi'e, &* )a 'oi opri pe&tr* a i&tre/a care tre/*ie sa +i +ost siste)*l a&i)al car*ia ii aparti&ea la i&cep*t*rile sale, cel care a +ost capa/il sa1i asi.*re (e'e&irea i&tr1o ase)e&ea )as*ra ce i1a per)is sa a4*&.a ceea ce este a,i N* )a 'oi i&tre/a (aca *&.-iile sale l*&.i a* +ost pri)a (ata, asa c*) pres*p*&e Aristotel, (oar &iste .-iare i&co&'oiate, (aca i&tre.*l sa* corp, la +el ca si acela al *&*i *rs, a +ost acoperit i&tr*1tot*l c* par0 ori as*pra +apt*l*i ca el &* s1a p*t*t (eplasa (ecit i& patr* la/e, a'i&( pri'irea per)a&e&t i&(reptata spre pa)i&t, acest l*cr* li)iti&(*1i ori,o&t*l (oar la citi'a pasi, atra.i&( i& acelasi ti)p ate&tia as*pra &at*rii si li)itelor i&.*ste ale i(eal*rilor sale As*pra acest*i s*/iect &* pot +or)*la &i)ic altce'a (ecit o pres*p*&ere 'a.a si aproape i)a.i&ara A&ato)ia co)parata a +ac*t i&ca prea p*ti&e pro.rese, iar o/ser'atiile ce a* +ost i&re.istrate (e &at*ralisti si&t prea i&certe asta,i, pe&tr* a per)ite o /a,a a(ec'ata pe&tr* orice ratio&a)e&t soli( Ast+el i&cit, +ara a rec*r.e la oricare (i&tre i&+or)atiile s*pra&at*rale ce &e si&t o+erite (i& pli& as*pra acest*i s*/iect, ori +ara a acor(a orice ate&tie )o(i+icarilor ce tre/*ie sa +i a'*t loc atit i& i&terior*l, cit si i& e3terior*l str*ct*rii o)*l*i, tot la +el c*) acesta a i&cep*t a1si a(apta )e)/rele sale *&or &oi +*&ctii si a se -ra&i c* &oi tip*ri (e ali)e&te, la +el (e /i&e pot pres*p*&e, ca toate aceste a(aptari a* repre,e&tat (i&tot(ea*&a ceea ce o)*l &e apare a +i a,i0 si ca el s1a (eplasat i&tot(ea*&a pe (o*a picioare, p*ti&(*1se +olosi (e )e)/rele s*perioare la +el c*) o +ace) si &oi a,i, toate acestea per)iti&(*1i la +el (e /i&e sa1si ar*&ce pri'irea as*pra i&tre.ii

&at*ri si sa i&cerce sa )asoare c* oc-ii sai &e)ar.i&irea /oltii Celeste Daca 'o) (epose(a aceasta +ii&ta, ast+el co&stit*ita, (e toate (ar*rile s*pra&at*rale pe care le1ar +i pri)it, (e toate +ac*ltatile arti+iciale ce le1ar +i (o/i&(it (oar pri& e+ort*rile l*i si ce a* p*t*t +i cisti.ate (oar i& *r)a *&*i proces atit (e i&(el*&.at0 (aca il 'o) co&si(era, i&tr1*& c*'i&t, i&toc)ai asa c*) tre/*ie sa +i sosit aici (irect (i& )ai&ile &at*rii, 'o) p*tea 'e(ea i& el *& a&i)al )*lt )ai sla/ (ecit alte a&i)ale si )*lt )ai p*ti& a.il (ecit )*lte altele0 (ar, ar*&ci&( o pri'ire (e a&sa)/l* as*pra l*i, acest l*cr* &e (e,'al*ie ca el este cel )ai a'a&ta4os or.a&i,at (i&tre toate Il pot 'e(ea asti)pari&(*1si +oa)ea la *)/ra pri)*l*i ste4ar, potoli&(*1si setea li&.a pri)*l pri*0 .asi&(*1si o(i-&a s*/ pri)*l copac ce1i o+era ospat*l0 si c* acestea toate &e'oile l*i isi .asesc i)pli&irea I& 're)e ce pa)i&t*l a +ost (ar*it c* +ertilitatea sa &at*rala si1a +ost acoperit c* i)e&se pa(*ri, acesti copaci &* 'or p*tea +i )*tilati &icio(ata (e sec*re, 'or p*tea +*r&i,a pe (e1o parte -ra&a, iar pe (e alta parte a(apost pe&tr* +iecare specie (e a&i)ale O)*l i)prastii&(*1si se)i&tia i&colo si i&coace, a4*&.i&( i& acest +el peste tot, a a'*t posi/ilitatea sa o/ser'e si sa i)ite )o(*l i& care si&t create toate aceste 'alori, re*si&( sa ati&.a pi&a si cisti.area i&sti&ct*l*i speci+ic a&i)alelor, c* a'a&ta4*l ca i& 're)e ce +iecare specie (e /r*te a +ost li)itata la *& i&sti&ct partic*lar, o)*l, care cel )ai pro/a/il &* (eti&e *&*l speci+ic, si le 'a p*tea i&s*si pe toate0 si i& acest +el isi 'a p*tea cisti.a s*/,iste&ta )*lt )ai *sor (ecit re*sesc toate aceste a&i)ale l*ate laolalta O/is&*it i&ca (e la i&cep*t c* cli)at*l aspr* si ri.orile a&oti)p*rilor, calit (e &*)eroasele e+ort*ri (ep*se, lipsit (e orice protectie i& +ata +ortelor &at*rii si co)plet &ei&ar)at, lipsit (e orice posi/ilitate (e1a se apara pe si&e si (e a1si apara pra(a ce re*sea c* atita e+ort s1o proc*re i& +ata celorlalte a&i)ale +eroce, lipsit (e p*ti&ta (e1a scapa (e pericol asa c*) re*sesc pasarile ce1a* +ost i&,estrate pe&tr* asta c* aripi, o)*l 'a (o/i&(i o co&stit*tie ro/*sta si aproape i&e3p*.&a/ila Copiii a(*ci&( pe l*)e o(ata c* ei co&stit*tia e3cele&ta )oste&ita (e la pari&tii lor si +orti+ici&(1o c-iar c* acele e3ercitii ce a* co&(*s pri)a (ata la co&str*ctia ei, 'or (o/i&(i i& acest +el i&trea.a 'i.oare (e care este capa/ila str*ct*ra *)a&a I& acest ca, Nat*ra s1a +olosit i&toc)ai (e acelasi trata)e&t ce era o/is&*it a se aplica i& ca,*l copiilor (e 'ec-ii loc*itori ai Spartei0 cei care sosea* i& l*)e c* o co&stit*tie sa&atoasa (e'e&ea* 'i.*rosi si p*ter&ici i& 're)e ce rest*l era* c* totii sortiti pieirii0 aceasta este (i+ere&ta +ata (e co)*&itatile &oastre )o(er&e, i& care Stat*l +aci&( (i& copii o po'ara pe&tr* pari&tii lor, ii *ci(e +ara &icio (iscri)i&are, i&ai&te i&ca (e1a se &aste Corp*l *&*i sal/atic +ii&( si&.*r*l i&str*)e&t pe care el il poate i&tele.e, il +oloseste pe&tr* a ati&.e (i+eritele scop*ri, ceea ce pe&tr* &oi, i& lipsa *&ei

ase)e&ea practici este aproape i)posi/il (e reali,at0 pe&tr* ca proces*l co)ple3 al creatiei (e /*&*ri (i& societatea )o(er&a &e rapeste acea +orta si a.ilitate, la care, i& ca,*l lor, necesitatea ii o/li.a sa le cisti.e Daca ar +i a'*t o sec*re, ar )ai +i +ost oare capa/ili sa r*pa c* /rat*l .ol o ra)*ra (e ar/ore atit (e .roasa2 Daca ar +i a'*t o prastie, ar )ai +i p*t*t at*&ci sa )ai ar*&ce o piatra c* atita 'ite,a2 Daca ar +i (isp*s (e o scara, s1ar )ai +i p*t*t catara c* o a.ilitate atit (e )are pi&a i& 'ir+*l *&*i copac2 Daca ar +i a'*t *& cal, ar )ai +i +ost el i&s*si atit (e i*te (e picior2 Dati1i *&*i o) ci'ili,at (est*la 're)e sa poata stri&.e i& 4*r*l sa* *& &*)ar )are (e )eca&is)e si &* e &icio *r)a (e i&(oiala ca acesta il 'a i&'i&.e i& cele (i& *r)a pe sal/atic0 (ar (aca (oriti sa 'e(eti o co)petitie i&ca si )ai i&e.ala, p*&eti1i *&*l li&.a alt*l, &ei&ar)ati si .oi si i& sc*rta 're)e 'eti p*tea o/ser'a a'a&ta4*l (e1a a'ea toate +ortele i& )o( co&sta&t la (ispo,itia 'oastra, (e1a +i i&tot(ea*&a pre.atit pe&tr* orice e'e&i)e&t posi/il, si (e1a (eti&e i&tot(ea*&a co&trol*l as*pra a tot si toate (i& ceea ce e3ista i& 4*r*l ta* @o//es s*sti&e ca o)*l este i& )o( &at*ral c*te,ator, ate&tia sa +ii&( co&ce&trata (oar catre atac si l*pta U& alt +ilo,o+ il*str* s*sti&e co&trari*l, iar C*)/ertla&( si P*++e&(or+ s*sti& (ease)e&ea, ca &i)ic &*1i )ai ti)i( si te)ator (ecit o)*l a+lat i& starea (e &at*ra0 ca el se a+la i&tr1*& per)a&e&t tre)*r si .ata orici&( sa1si ia ,/or*l, la cel )ai )ic ,.o)ot, sa* la cea )ai *soara )iscare Aceasta poate +i a(e'arata i& le.at*ra c* l*cr*rile pe care el &* le c*&oaste0 si &* a) &ici*& +el (e (*/ii ca el este i&spai)i&tat (e orice &o*tate ce i se pre,i&ta, ci&( &ici )acar &* c*&oaste care este ra*l si /i&ele +i,ic, &ici )acar sa poata +ace o co)paratie i&tre propria +orta si pericol*l la care se poate astepta sa1l i&til&easca Ase)e&ea circ*)sta&te se i&ti)pla oric*) rareori i& sta(i*l (e &at*ra, i& care toate l*cr*rile se (es+asoara i&tr1o )a&iera *&i+or)a, iar +ata pa)i&t*l*i &* este s*p*sa la aceste sc-i)/ari /r*ste si co&ti&*e, care se ri(ica (i& pasi*&ile si capriciile or.a&is)elor *)a&e ce loc*iesc i)pre*&a Dar o)*l sal/atic (*ci&(*1si 'iata (ispersat pri&tre celelalte a&i)ale si a+li&(*1se el i&s*si i& sit*atia (e a1si )as*ra p*terea c* ele, a a4*&s i& c*ri&( sa se co)pare c* acestea0 si percepi&( ca le este s*perior )ai )*lt (atorita i&(e)i&arii sale (ecit pri& +orta /r*tala, a i&'atat sa &* se )ai tea)a (e ele P*&eti *& *rs sa* *& l*p, sa l*pte i)potri'a *&*i &ati' ro/*st, a.il si -otarit, asa c*) este el i&ar)at c* pietre si c* o /ita si 'eti co&stata ca pericol*l 'a +i sit*at cel p*ti& (e a)/ele parti si ca (*pa cite'a i&cercari (e acest +el, +iarele sal/atice, care &* si&t )ari a)atoare sa se atace *&a pe cealalta, &* 'or +i pre.atite i& cele (i& *r)a sa1l atace pe o), pe care1l 'or (escoperi a +i cel p*ti& tot atit (e sal/atic si +eroce ca si ele C* pri'ire la ast+el (e a&i)ale ce (eti& i& realitate )*lt )ai )*lta +orta (ecit i&(e)i&area ce o pose(a o)*l, el este i& aceiasi sit*atie i& care se .asesc toate a&i)alele sla/e, care c* toate acestea i&ca )ai si&t capa/ile sa s*pra'iet*iasca0 e3cepti&( +apt*l ca el (eti&e i& )o( e.al a'a&ta4*l (e1a +i i*te (e picior si ca poate sa1si .aseasca *& loc (e re+*.i* aproape i& orice copac, (eti&i&( li/ertatea sa alea.a loc*l (e i&+r*&tare si ast+el sa l*pte sa* sa paraseasca l*pta, (*pa c*) 'a ale.e A(a*.ati la aceasta ca (i& cite se poate

o/ser'a i& co)porta)e&t*l a&i)alelor, acestea &*1si 'or (ori i& )o( &at*ral o co&+r*&tare (irecta c* o)*l, e3cepti&( ca,*rile (e le.iti)a aparare, sa* al *&or perioa(e e3traor(i&are (e +oa)ete, ori la tra(area oricareia (i& aceste a&tipatii 'iole&te, care par a i&(ica +apt*l ca o specie este (esti&ata (e catre &at*ra pe&tr* a +i -ra&a *&ei alte specii Acest l*cr* +ace +ara &icio i&(oiala ca &e.rii si sal/aticii sa se tea)a atit (e p*ti& (e +iarele sal/atice pe care le i&til&esc i& pa(*rile lor Tri/*rile i&(ie&ilor Carai/i (i& #e&e,*ela A'i,itati si (e Papillo&, @e&r= C-arriere B pri&tre altii, traiesc i& acest respect, i& cea )ai (epli&a sec*ritate si +ara a i&ti)pi&a &ici cele )ai )ici i&co&'e&ie&te Desi si&t aproape .oi, $ra&cis Corr<al &e sp*&e ca se e3p*& ei i&sisi i& pa(*rile lor, i&ar)ati (oar c* arc*ri si sa.eti0 (ar &i)e&i &1a a*,it 'reo(ata ca 're*&*l (i&tre ei sa +ie (e'orat (e +iarele sal/atice Dar o)*l are alti i&a)ici )*lt )ai +or)i(a/ili, i)potri'a carora &* a +ost i&,estrat c* ast+el (e )i4loace (e aparare0 acestia si&t i&+ir)itatile &at*rale sa* cele (o/i&(ite i& copilarie, 'irsta a'a&sata, /olile (e tot +el*l, starea (e (epri)are 1 a&3ietatea 1, ce (o'e(esc sla/ici*&ea &oastra si i& 're)e ce pri)ele si&t co)*&e t*t*ror a&i)alelor, *lti)a aparti&e i& pri&cipal o)*l*i i& starea (e societate I& ceea ce pri'este copilaria, este o/ser'a/il ca )a)a isi poarta copiii i&tot(ea*&a c* ea, p*ti&(*1i i&.ri4i c* o )ai )are *s*ri&ta (ecit +e)elele )*ltor specii (e a&i)ale, care si&t o/li.ate sa +ie i&tr1o perpet*a )iscare, c* *& )are e+ort si i&tr1o 'es&ica ca*tare, pe&tr* a (escoperi o cale (e s*pra'iet*ire si o alta pe&tr* a1si i&.ri4i si -ra&i p*ii Este la +el (e a(e'arat ca (aca se i&ti)pla ca )a)a sa piara, copiii se 'or a+la i&tr1*& )are pericol sa* 'or pieri i)pre*&a c* ea0 (ar acest risc este co)*& )*ltor alte specii (e a&i)ale, ai caror p*i 'or tre/*i sa petreaca o perioa(a (est*l (e l*&.a li&.a )a)ele lor pi&a a +i pre.atiti sa i)pli&easca (e *&ii si&.*ri toate sarci&ile si o/li.atiile 'ietii, pi&a ci&( 'or +i .ata sa +ie parasiti l*ptei pe&tr* s*pra'iet*ire Iar (aca pro/a/il copilaria &oastra este )ai l*&.a (ecit a lor, si 'iata &oastra este proportio&al )ai l*&.a0 ast+el i&cit toate l*cr*rile si&t i& acest se&s (est*l (e corect i)partite0 (esi e3ista aici si alte re.*li ce tre/*ie a'*te i& 'e(ere la calc*larea (*ratei pri)ei perioa(e (i& 'iata, prec*) si as*pra &*)ar*l*i (e ti&eri, (ar care &* +ac i& pre,e&t o/iect*l cercetarii &oastre !a 'irste a'a&sate, ci&( o)*l este )ai p*ti& acti' si tra&spira )ai p*ti&, &e'oia (e ali)e&te se (i)i&*ea,a o(ata c* capacitatea (e1a le )ai p*tea proc*ra !a +el c*) starea (e sal/aticie ii prote4ea,a +ata (e /oli prec*) .*ta si re*)atis)*l si 'irsta a'a&sata este, (i&tre toate s*+eri&tele, cea pe care orice a4*tor (i& partea o)*l*i o poate cel )*lt a)eliora, (ecit sa re*seasca sa o +aca sa i&cete,e i&tr*1tot*l, +ara )acar ca ceilalti sa poata i&tele.e ca si&t (e4a )orti si aproape pi&a ci&( si ei i&sisi sa poata reali,a asta C* pri'ire la s*+eri&tele o)*l*i, &* 'oi co&ti&*a a repeta (ecla)atiile +alse si st*pi(e pe care cei )ai sa&atosi (i&tre oa)e&i le i&(reapta i)potri'a )e(ici&ii0

(ar )a 'oi i&tre/a (aca a* +ost +ac*te orice +el (e o/ser'atii soli(e (e la care sa se poate tra.e co&cl*,ia ca i& tarile i& care arta )e(ici&ei este i& )are )as*ra &e.li4ata, (*rata )e(ie (e 'iata a o)*l*i este c* )*lt )ai )ica (ecit i& tarile i& care stii&ta )e(ici&ei a +ost c*lti'ata C*) se poate e3plica i&tr1a(e'ar aceasta sit*atie, ca &oi i&si&e p*te) sa &e pro(*ce) )ai )*lte /oli (ecit re)e(iile pe care le poate +*r&i,a )e(ici&a2 Marea i&e.alitate i& )o(*l (e 'iata, s*+eri&tele e3traor(i&are ale *&ora, )*&ca e3tre)a la care si&t s*p*si ceilalti, *s*ri&ta )a&i+estata i& (ecla&sarea *&or stari e)otio&ale si i& satis+acerea apetitelor se&,*ale, o a/*&(e&ta a ali)e&telor ce1i (eter)i&a pe cei /o.ati sa o/is&*iasca a ser'i la )asa lor (oar sorti)e&tele cele )ai +i&e si )ai rare, care (e cele )ai )*lte ori le 'or (istr*.e (i.estia, iar pe (e cealalta parte, ali)e&tele alterate (e pe )asa celor saraci, care cel )ai a(esea, asa rele c*) si&t, se (o'e(esc a +i si i&s*+icie&te pe&tr* a potoli +oa)ea lor, ceea ce1i 'a (eter)i&a at*&ci ci&( 'or i&til&i oca,ia, sa (o'e(easca la +el (e laco)i, s*prai&carci&(*1si sto)ac*l c* aceste ali)e&te, la +el (e &esa&atoase pe cit se 'or (o'e(i a +i si cele )ai +i&e pe&tr* stapi&ii lor0 toate acestea, i)pre*&a c* &optile pier(*te si e3cesele (e orice +el, lipsa )o(eratiei pe&tr* oricare (i&tre pasi*&i, o/oseala, ep*i,area psi-ica, &e&*)aratele s*+eri&te si a)araci*&i i&separa/il le.ate (e orice co&(itie a 'ietii, (e care )i&tea o)*l*i este i& co&ti&** c-i&*ita0 acestea si&t tot atitea (o'e,i +atale ca cea )ai )are parte (i& s*+eri&tele ce si&te) &e'oiti sa le i&(*ra) si&t opera &oastra si ca le p*te) e'ita aproape pe toate (oar i&tele.i&( sa accepta) acest )o( (e 'iata atit (e si)pl*, (e *&i+or) si solitar, pe care &i l1 a prescris i&sasi &at*ra Daca ea a (esti&at o)*l *&ei 'ieti pli&e (e prosperitate, at*&ci 'oi i&(ra,&i sa (eclar, ca aceasta stare (e re+lectie este *&a co&trara &at*rii si ca omul ca fiinta ginditoare, este un animal depravat At*&ci ci&( &e .i&(i) la co&stit*tia +ericita (e care se /*c*ra o)*l i& starea (e sal/aticie, cel p*ti& la aceia pe care i&ca &1a) re*sit sa1i strica) i&tr*1tot*l c* lic-ior*rile &oastre spirtoase, si 'o) re+lecta ca ei si&t s*p*si *&or t*l/*rari si s*+eri&te )*lt )ai p*ter&ice (ecit cele pe care le c*&oaste) &oi, la &*)eroase ra&iri si la 'irsta a'a&sata, (e care (oar )oartea ii 'a p*tea i,/a'i, si&te) te&tati sa cre(e) ca i& c*rs*l istoriei societatii ci'ile, 'o) p*tea rea+ir)a (ease)e&ea asta si i& ceea ce pri'este )ala(iile o)*l*i Cel p*ti& asa c*) a +ost opi&ia l*i Plato&, care (i& &*)eroasele re)e(ii prescrise sa* acceptate (e Po(aliri*s si Mac-ao& la ase(i*l Troiei, a (e(*s ca cele cite'a s*+eri&te pe care le a)eliora* aceste re)e(ii (i& 're)ea sa, &* a* )ai +ost c*&osc*te o)e&irii )ai apoi0 Iar Celsi*s &e sp*&e (espre (ieta ce se (o'e(este a +i ac*) atit (e &ecesara, ca a +ost pri)a oara i&'e&tata (e catre @ippocrates $ii&( s*p*s la atit (e p*ti&e ca*,e (ecla&satoare (e s*+eri&ta, o)*l (i& starea (e &at*ra &* a'ea &e'oie (e re)e(ii si c* atit )ai p*ti& (e )e(ici0 &* se a+la oare rasa *)a&a i& acest se&s i&tr1o sit*atie )ai rea (ecit toate celelalte a&i)ale2 si este (est*l (e *sor sa a+la) (e la 'i&atori (aca ei a* i&til&it 'reo(ata i& e3pe(itiile lor a&i)ale care sa poarte )ai )*lte i&+ir)itati Este si.*r ca a* i&til&it i& )o( +rec'e&t *&ele a&i)ale ce poarta se)&ele (o'e(itoare ca a* +ost ra&ite (e &e&*)arate ori, )*lte altele care a* a'*t oasele sa* c-iar )e)/rele

r*pte, c* toate acestea ele s1a* 'i&(ecat +ara alta asiste&ta )e(icala (ecit cea o+erita (e ti)p, sa* (e *r)area *&or re.i)*ri speciale, alt*l (ecit cel al 'ietii lor o/is&*ite I& acelasi ti)p, c*ra lor (e 'i&(ecare &* pare a +i )ai p*ti& (esa'irsita, (e 're)e ce &1a* +ost &e'oite sa s*porte tort*ra i&ci,iilor sa* pe cea a otra'irii si.*re si le&te c* &*)eroasele )e(ica)e&te prescrise, sa* acea sla/ire si r*i&are a or.a&is)*l*i ce o a(*ce post*l Pe sc*rt, c* toata *tilitatea )e(ica)e&telor ce pot +i a()i&istrate cit se poate (e corect, este si.*r ca (aca at*&ci ci&( o)*l sal/atic sa 'a a+la i& s*+eri&ta, si&.*r, +ata i& +ata c* si&e, &* 'a p*tea a'ea spera&ta la &i)ic altce'a (ecit la &at*ra, iar pe (e alta parte, &* 'a a'ea sa se tea)a (e &i)ic altce'a (ecit (e si&.*ra s*+eri&ta sa0 ceea ce +ace ca sit*atia sa a(esea sa +ie pre+era/ila celei i& care &e re.asi) &oi De aceea ar tre/*i pri& *r)are sa &e +eri) a co&+*&(a o)*l sal/atic c* o)*l pe care il a'e) ,il&ic s*/ pri'irile &oastre Nat*ra tratea,a toate a&i)alele ce a* ra)as i& .ri4a sa c* o (ra.oste parti&ica, ce pare a &e arata c* cita .elo,ie isi )a&i+esta acest (rept Cal*l, pisica, /i'ol*l, pi&a si *& )a.ar, si&t i& .e&eral )ari (e stat*ra si i&tot(ea*&a +oarte ro/*ste si a* )ai )*lta 'i.oare, +orta si c*ra4, at*&ci ci&( alear.a i& sal/aticie pri& pa(*ri, (ecit at*&ci ci&( si&t -ra&ite i& sta*l De'e&i&( (o)estice, ele isi pier( 4*)atate (i& aceste a'a&ta4e0 si pare ca si c*) toata .ri4a &oastra aratata i& +ata lor pe&tr* a le -ra&i, i&treti&e si trata, ser'este (oar (epra'arii lor Acest l*cr* se petrece si i& ca,*l o)*l*i0 pe )as*ra ce el se tra&s+or)a treptat i&tr1o +ii&ta socia/ila, (e'e&i&( i& +i&al *& a(e'arat scla', c*&oaste o crestere a sla/ici*&ii, ti)i(itatii si ser'ilitatii0 )o(*l sa* (e 'iata e+e)i&at ii sla/este +orta si c*ra4*l !a toate acestea )ai poate +i a(a*.at ca aici )ai e3ista i&ca o )are (i+ere&ta i&tre *& o) sal/atic si o)*l ci'ili,at, (ecit cea care poate +i i&til&ita i&tre +iarele sal/atice si a&i)alele (o)esticite0 pe&tr* ca o)*l si a&i)al*l +ii&( tratati la +el (e catre &at*ra, e3ista aici )ai )*lte co)o(itati (e care o)*l se lasa tirit, c* )*lt )ai )*lt (ecit o +ac a&i)alele si care repre,i&ta tot atitea ca*,e s*pli)e&tare ce co&tri/*ie la pro+*&(a l*i (e.e&erare Pri& *r)are &* este o )are &e&orocire pe&tr* acesti oa)e&i pri)iti'i, &ici &* co&stit*ie *& o/stacol atit (e )are i& calea pre,er'arii lor, (aca ei 'or +i &e'oiti sa *)/le .oi, sa &* (isp*&a (e loc*i&te si sa (*ca lipsa t*t*ror acestor l*cr*ri (e prisos, (espre care &o*a &e place sa cre(e) a,i ca ar +i atit (e &ecesare Daca pielea lor &* este acoperita c* /la&a, i&tr1*& cli)at cal( ei &ici &* 'or si)ti &e'oia (e1a +i acoperiti0 iar i& tarile c* cli)a rece 'or i&'ata c*ri&( sa +oloseasca cel )ai &i)erit pielea a&i)alelor pe care toc)ai le1a* i&'i&s Iar (aca a* (oar (o*a picioare pe&tr* +*.a, si&t i&,estrati i& sc-i)/ c* (o*a /rate pe&tr* a se apara si a1si asi.*ra cele &ecesare Copiii lor si&t le&ti si i&'ata sa se (eplase,e c* (i+ic*ltate0 (ar )a)ele si&t capa/ile sa1i poarte c* )are *s*ri&ta0 *& a'a&ta4 ce lipseste la alte a&i)ale, iar (aca +e)elele si&t *r)arite (e a&i)ale (e pra(a si&t o/li.ate, +ie sa1si a/a&(o&e,e p*ii, +ie sa1si a(apte,e 'ite,a ei (e (eplasare la cea a p*ilor Doar (aca &* 'o) pres*p*&e *& ca, special si +ort*it &asc*t pri& co&c*rs*l circ*)sta&telor, (espre care 'oi 'or/i ce'a )ai tir,i*, care c* toate

acestea e +oarte p*ti& pro/a/il sa +i e3istat, este e'i(e&t pe&tr* +iecare co&(itie a acest*i ca,, ca acel o), ce si1a +ac*t si&.*r pe&tr* pri)a oara -ai&e, sa* si1a )o/ilat el i&s*si o loc*i&ta, s1a +olosit (e l*cr*ri care &*1i era* &ecesare0 pe&tr* ca el &1a a'*t pi&a at*&ci &e'oie (e ele si a p*t*t trai atita ti)p i& lipsa lor, iar aici &* e3ista &ici*& )oti' care sa &e i)pie(ice sa tolera) la )at*ritate acelasi tip (e 'iata ce se (o'e(este a +i ase)a&atoare celei traite i& copilarie Solitar, i&se&si/il, si 'es&ic i&sotit (e pericol, o)*l sal/atic &*1si poate .asi o(i-&a0 so)&*l sa* tre/*ie sa +ie la +el (e *sor ca si cel al a&i)alelor, (espre care se sp*&e ca, .i&(esc (oar +oarte p*ti& si ca (or) tot ti)p*l i& care &* .i&(esc A*to1co&ser'area +ii&( pri&cipala si aproape si&.*ra sa preoc*pare, 'a tre/*i sa1si e3erse,e i&(eose/i aceste +ac*ltati ce a* le.at*ra c* apararea sa* atac*l, pe&tr* a1si p*tea cisti.a pra(a sa* a e'ita sa (e'i&a el i&s*si pra(a pe&tr* alte a&i)ale Pe (e alta parte, acele str*ct*ri care si&t (esa'irsite (oar pri& /li&(ete sa* se&si/ilitate, 'or ra)i&e i&tr1o stare /r*ta si i)per+ecta, i&co)pati/ile c* orice tip (e a+ecti'itate0 ast+el, si)t*rile +ii&( (i'i,ate i& )i&tea sa, se&si/ilitatea pro(*sa pri& i&ter)e(i*l ati&.erii si .*st*l*i 'a +i e3tre) (e /r*ta, i& ti)p ce 'a,*l, a*,*l si )iros*l, se (o'e(esc a +i e3tre) (e +i&e si s*/tile Acestea si&t i& .e&eral co&(itiile starii (e a&i)alitate si acestea si&t, co&+or) )art*riei lasate (e calatori, co&(itiile acelor &ati*&i ce se )ai a+la i&ca i& starea (e sal/aticie De aceea &* &e 'a s*rpri&(e ca @ote&totii ce loc*iesc la Cap*l B*&ei Spera&te re*sesc sa (isti&.a c* oc-i*l li/er &a'ele a+late pe )are la aceeasi )are (ista&ta la care Ola&(e,ii le pot locali,a (oar c* o l*&eta0 sa* acela al &ati'ilor (i& A)erica, ce p*tea* l*a *r)a Spa&iolilor (oar (*pa )iros*l lor, la +el (e /i&e c*) ar p*tea s1a o +aca cei )ai /*&i cai&i (e 'i&atoare0 sa* acela ca pop*latiile a+late i&tr1o stare (e sal/aticie &* resi)t &icio (*rere i& +apt*l ca i&+r*&ta .oi i&te)periile &at*rii, sa* ca *tili,ea,a )ari ca&titati (e pie)e&to i& ali)e&tatia lor si co&s*)a cele )ai p*ter&ice lic-ior*ri E*rope&e la +el (e *sor prec*) apa Pi&a ac*) &e1a) oc*pat &*)ai (e o)*l +i,ic0 sa ar*&ca) o pri'ire as*pra e3iste&tei sale si i& ceea ce pri'este aspect*l ei )eta+i,ic si )oral Pri'i&( la orice a&i)al, &* pot 'e(ea altce'a (ecit o )asi&a i&.e&ioasa pe care &at*ra a i&,estrat1o c* si)t*ri pe&tr* a se p*tea orie&ta si apara i)potri'a a tot ceea ce ar ti&(e s1o (ist*r/e si (istr*.a Acelasi l*cr* il percep i& )asi&a *)a&a, c* e3ceptia ca i& operatiile /r*tei, &at*ra este *&ic*l a.e&t, i& 're)e ce i& ca,*l o)*l*i, el este parte i& propriile sale acti*&i, i& calitatea sa (e a.e&t li/er0 (e aceea /r*ta &* poate +i (e'iata (e la re.*lile ce a* +ost prescrise pe&tr* ea, c-iar si at*&ci ci&( ar +i a'a&ta4os pe&tr* ea sa +aca acest l*cr*0 i& 're)e ce o)*l, (i)potri'a, 'a (e'ia i& )o( +rec'e&t (e la aceste re.*li, ce si&t i&(reptate i)potri'a ca*,ei sale si1i pro(*c i& )o( +rec'e&t pre4*(icii Ast+el *& por*)/el 'a p*tea +i i&+o)etat pi&a la )oarte pe )ar.i&ea *&ei +ar+*rii pe care se a+la cea )ai

aleasa /*cata (e car&e, iar o pisica i& +ata *&ei .ra)e,i (e +r*cte si cereale0 (esi este si.*r ca ar +i p*t*t sa1si .aseasca -ra&a i& aceste ali)e&te pe care le1a* respi&s c* (ispret, (oar (aca s1ar +i .i&(it sa i&cerce acest l*cr* Pleci&( (e aici *r)ea,a ca acesti oa)e&i ce si1a* pier(*t i&sti&ct*l &at*ral se 'or (e(a e3ceselor (e tot +el*l ce 'or +i *r)ate (e1o stare +e/rila si (e )oarte0 pe&tr* ca )i&tea (epra'ea,a si)t*rile, iar 'oi&ta co&ti&*a sa 'or/easca si at*&ci ci&( &at*ra a tac*t $iecare a&i)al are i(ei (e 're)e ce este i&,estrat c* si)t*ri0 c-iar re*seste sa co)/i&e aceste i(ei i&tr1o a&*)ita )as*ra0 si (oar acesta este .ra(*l i& care o)*l (i+era i& acest se&s (e /r*ta U&ii +ilo,o+i a* +ac*t c-iar )e&ti*&ea ca e3ista aici o (i+ere&ta )*lt )ai )are i&tre *& o) si *& alt*l, (ecit i&tre oricare (i&tre oa)e&i ce este l*at i& co)paratie c* /r*tele Pri& *r)are &* e3ista o i&tele.ere atit (e )are as*pra a ceea ce co&stit*ie (i+ere&ta speci+ica i&tre o) si a&i)ale, pri&tr1o a&*)ita calitate *)a&a ce s1ar )a&i+estata ca +actor i&(epe&(e&t Nat*ra p*&e co)e&,ile sale i& +iecare a&i)al, iar /r*ta se s*p*&e 'ocii sale O)*l pri)este aceleasi i)p*ls*ri, (ar i& acelasi ti)p pose(a i&tele.erea capacitatii sale (e1a co&si)ti sa* re,ista i& +ata 'ocii (ictate (e &at*ra0 si el se /*c*ra (e aceasta i&tele.ere i& )o( partic*lar i& co&stii&ta sa pri& aceasta li/ertate pri& care este )a&i+estata spirit*alitatea s*+let*l*i sa* $i,ica poate e3plica, i&tr1o a&*)ita )as*ra, )eca&is)*l pri& care se reali,ea,a (ecla&sarea si)t*rilor si are loc +or)area i(eilor0 (ar i& p*terea 'oi&tei, sa* )ai (e.ra/a a ale.erii si i& )o(*l i& care este si)tita aceasta p*tere, &* este aici &i)ic altce'a care sa &ecesite a +i (escoperit, i& a+ara acestor acti*&i p*r si si)pl* spirit*ale si i& i&tre.i)e i&e3plica/ile (oar pri& le.ile )eca&icii C* toate acestea, c-iar (aca (i+ic*ltatile ce escortea,a toate aceste i&tre/ari ar )ai p*tea i&ca lasa loc pe&tr* (i+ere&te i&tre o) si /r*ta, )ai e3ista aici i&ca o calitate +oarte speci+ica, care +ace (isti&ctia i&tre cei (oi si care 'a +i a()isa +ara &ici*& +el (e (isp*ta Aceasta co&sta i& capacitatea (e a*to1per+ectio&are, care c* a4*tor*l circ*)sta&telor (e,'olta .ra(*al tot rest*l +ac*ltatilor &oastre, ce este )oste&ita la +el (e /i&e i& i&terior*l speciei, ca si i& i&(i'i(*al0 i& 're)e ce /r*ta se 'a pre,e&ta la s+irsit*l a citor'a l*&i, ca tot ceea ce ea poate (e'e&i (e1a l*&.*l i&tre.ii sale 'ieti, iar specia ei, la s+irsit*l a citor'a s*te (e a&i, e3act la +el c*) a +ost i& pri)*l a& al creatiei sale De ce si&.*r o)*l este i& )as*ra a c*&oaste ce este se&ilitatea2 Acest l*cr* &* se (atorea,a *&ei rei&torceri la stat*t*l (e +ii&ta pri)iti'a0 iar asta, i& 're)e ce /r*ta, cea care &* a re*sit sa cisti.e &i)ic si &* 'a a'ea pri& *r)are &i)ic (e pier(*t, co&ti&*a i&ca sa isi pastre,e +orta i&sti&ctelor, o)*l, cel care a pier(*t pri&tr1*& acci(e&t, sa* (atorita 'irstei, capacitatea (e1a se per+ectio&a, cea care i1a (at posi/ilitatea sa reali,e,e cisti.*rile sale, 'a ca(ea pe aceasta cale )ai 4os (ecit /r*ta i&sasi2 Ar p*tea +i )ela&colia, cea pri& care sa +i) +ortati sa a()ite) ca aceasta +ac*ltate (isti&cti'a si aproape &eli)itata, ar p*tea +i s*rsa i&tre.ii &e&orociri (i& 'iata o)*l*i0 cea care, i& ti)p, a scos o)*l (i& starea sa ori.i&ala, i& care si1ar +i p*t*t

petrece i&trea.a sa 'iata i&tr1o stare (e i&se&si/ilitate totala, i&tr1o stare (epli&a (e pace si i&oce&ta0 ea ar +i acea +ac*ltate care ar +i pro(*s s*ccesi' i& (i+eritele sale 'irste, (escoperirile si erorile sale, 'iciile si 'irt*tile, cea care a re*sit i& cele (i& *r)a sa +aca (i& el *& tira&, (eopotri'a pe&tr* si&e si pe&tr* i&trea.a &at*ra A1B Ar p*tea +i (est*l (e soca&t sa +ii o/li.at a pri'i ca pe *& /i&e+acator la acel o) ce a s*.erat pe&tr* pri)a (ata I&(ie&ilor Oroo&oCo *tili,area -ra&ei ce o o+era i& te)ple copiilor, care le1a asi.*rat cel p*ti& o parte (i& i)/ecilitatea si +ericirea lor ori.i&ala O)*l sal/atic a +ost lasat (e &at*ra e3cl*si' s*/ co&(*cerea i&sti&ctelor, sa* )ai (e.ra/a a +ost i&,estrat c* ele ca o co)pe&satie pe&tr* ceea ce1i p*tea lipsi, pri& +ac*ltati capa/ile )ai i&tii (e1a *)ple aceste .ol*ri, ca (*pa aceea sa1l poata ri(ica )*lt (eas*pra lor, tre/*ia* i& co&seci&ta sa i&ceapa c* +*&ctiile p*r a&i)alice0 ast+el se&,atiile si 'e(erea tre/*ia* sa1i asi.*re pri)a co&(itie, care 'a +i co)*&a pe&tr* el si celelalte a&i)ale A 'oi si a &* 'oi, a (ori si a se te)e, tre/*ie sa +i +ost pri)ele si aproape si&.*rele operatii pre,e&te i& s*+let*l sa*, pi&a ce &oi circ*)sta&te 'or o+eri oca,ia &oilor e'ol*tii c*&osc*te (e +ac*ltatile sale I&(i+ere&t (e ceea ce 'or s*sti&e )oralistii, c*&osterea *)a&a este i&tr1o )are parte (atorata pasi*&ilor, care, asa c*) este *&i'ersal a()is, i&tr1o )are )as*ra si&t )erit*l c*&oasterii I)/*&atatirea .i&(irii &oastre +ii&( (atorata acti'itatii acestor pasi*&i0 pe&tr* ca 'oi&ta (e1a (o/i&(i c*&osti&te se ri(ica i& &oi (i& (ori&ta (e1a c*&oaste &oi placeri0 si este i)posi/il a co&cepe orice alt )oti' pe&tr* care o persoa&a ce &* c*&ostea &ici tea)a si &ici alte (ori&te, si1ar +i l*at as*pra sa &es+irsita co-orta a +ra)i&tarilor ce o a(*ce c* si&e (o/i&(irea p*terii (e reali,are a ratio&a)e&telor *)a&e Di& &o*, pasi*&ile isi a+la ori.i&ea i& (ori&tele &oastre, iar pro.res*l lor (epi&(e (e &i'el*l c*&osti&telor pe care le (eti&e)0 pe&tr* ca &* &e p*te) te)e sa* &* &e p*te) (ori &i)ic, c* e3ceptia a ceea ce c*&oste) &e)i4locit, sa* pleci&( (e la i(eile pe care &i le p*te) +or)a c* pri'ire la acea s*rsa a te)erilor sa* tel al (ori&telor &oastre, ori por&i&( (e la si)pl*l i)p*ls al &at*rii Ac*), o)*l sal/atic +ii&( lipsit (e orice tip (e i&teli.e&ta, &* poate a'ea &ici pasi*&i, c* e3ceptia celor (e *lti)*l +el0 (ori&tele sale &* 'or (epasi &icio(ata &e'oile sale +i,ice Si&.*rele /*&*ri pe care el le rec*&oaste i& i&tre. U&i'ers*l, si&t9 hrana, o femela si repaosul0 si&.*rele rele (e care el se te)e si&t durerea si foamea A) sp*s durerea si &* )oartea0 pe&tr* ca &ici*& a&i)al &* poate c*&oaste ceea ce se i&tele.e pri& )oarte0 i&tele.erea )ortii si a spai)elor sale +ii&( *&a (i&tre pri)ele ac-i,itii pe care o)*l le +ace i& (epasirea co&(itiei sale, pleci&( (e la starea (e a&i)alitate Ar +i (est*l (e *sor sa +*&(a)e&ta) aceasta opi&ie pri& +apte, acolo *&(e s1 ar i)p*&e acest l*cr* si sa arata) ca pro.res*l c*&oasterii i&re.istrat la toate &ati*&ile l*)ii, a +ost (irect proportio&al c* (olea&tele pe care oa)e&ii le1a*

ri(icat i& +ata &at*rii, sa* +ii&( s*/iect al circ*)sta&telor si i& co&seci&ta al acelor pasi*&i care i1a* i)pi&s sa i)pli&easca aceste &ecesitati Pot o+eri e3e)pl*l )estes*.*rilor ce a* c*&osc*t o )are (e,'oltare i& E.ipt, e3ti&,i&(*1se o(ata c* i&*&(area Nil*l*i Pot *r)a pro.res*l lor i& "recia, *&(e a* c*&osc*t o &o*a (e,'oltare, co/ori&( si ri(ici&(*1se catre cer i& )i4loc*l rocilor si &isip*rilor (i& Aticca, +ara ca aceste )eserii sa se +i (o'e(it i&sa capa/ile sa .er)i&e,e i& ci)piile /o.ate ale +l*'i*l*i E*rotas0 Pot +ace o/ser'atia ca i& .e&eral popoarele (i& Nor( si&t )*lt )ai -ar&ice (ecit cele (i& S*(, pe&tr* ca &* s1ar p*tea (esc*rca atit (e /i&e i& acele co&(itii aspre, +ara ca i& realitate sa si +ie asa0 ca si c*) &at*ra si1ar +i (orit sa reali,e,e aici o sit*atie (e e.alitate, o+eri&(*1le loc*itorilor i&tele.erea +ertilitatii pe care a re+*,at sa o acor(e sol*l*i lor Dar ci&e &* poate 'e(ea, +ara a re'e&i la )art*ria i&certa a istoriei, ca tot ceea ce pare a i&lat*ra (i& o)*l sal/atic te&tatiile, eli)i&a (eopotri'a si )i4loacele ce ii co&+era toc)ai co&(itia sa2 I)a.i&atia l*i &1a (at &astere &ici*&ei pict*ri0 i&i)a l*i &* i&ai&tea,a catre el &icio prete&tie Cele cite'a &ecesitati ii si&t atit (e repe(e s*pli&ite, iar el se a+la atit (e (eparte (e1a pose(a acele c*&osti&te care si&t &ecesare pe&tr* a1l i&(e)&a sa1si (oreasca )ai )*lt, i&cit &* poate a'ea &icio c*rio,itate sa* a&ticipare a *&ei alte co&(itii capa/ile sa1i o+ere 'reo alta /*c*rie (ecit cea a pre,e&t*l*i I&trea.a c*pri&(ere a &at*rii (e'i&e i&(i+ere&ta pe&tr* el pe )as*ra ce creste .ra(*l (e +a)iliari,are Pri'este as*pra ei i&tot(ea*&a i& aceiasi or(i&e, *r)ari&(1o (es+as*ri&(*1se i& aceiasi s*ccesi*&e0 &* are (est*la i&tele.ere &ici pe&tr* a ra)i&e *i)it i& +ata celor )ai )ari )iracole0 &ici &* ii poate trece pri& )i&te ca &e p*te) astepta sa (escoperi) acea +ilo,o+ie (e care o)*l are &e'oie (oar (aca ar sti sa ia &ota o si&.*ra (ata (e tot ceea ce o/ser'a ca se petrece i& +iecare ,i S*+let*l sa*, pe care &i)ic &* este i& )as*ra sa1l (ist*r/e, este i& i&tre.i)e a/sor/it (e si)ta)i&tele e3iste&tei i& pre,e&t, +ara sa +ie t*l/*rat &ici )acar (e 'reo i(ee (espre 'iitor, care c* toate acestea, se a+la atit (e aproape0 i& 're)e ce proiectele sale, la +el (e li)itate ca si 'i,i*&ea sa, c* .re* se pot e3ti&(e pe i&trea.a c*pri&(ere a *&ei ,ile Ast+el, c-iar i& pre,e&t, el este o specie (e)*lt (ispar*ta, ce1a +ost prororocita ci&('a (e &ati'ii (i& Carai/e0 el isi 'a 'i&(e, +ara a +i (eloc pre'a,ator, pat*l (e /*)/ac i& care s1a tre,it (e (i)i&eata si 'a 'e&i pli&.i&( i& +iecare seara sa1l c*)pere (i& &o*, +ara )acar sa poata a&ticipa ca i1 ar p*tea +i (e +olos iara i& &oaptea *r)atoare C* cit )ai )*lt 'o) re+lecta as*pra acest*i s*/iect, c* atit )ai )are &e 'a parea a +i (ista&ta (i&tre se&,atiile p*re si si)plele c*&osti&te0 este i&tr1a(e'ar aproape i)posi/il sa co&cepi c*) poate *& o) (oar pri& p*terile sale, +ara a4*tor*l co)*&icarii si s*/ presi*&ea &ecesitatii, sa co&str*iasca o p*&te peste *& .ol atit (e i)e&s Cite alte epoci 'or +i tre/*it sa treaca pi&a ce o)*l 'a p*rta i& )a&a orice alta +lacara (ecit cea care i1a +ost (ar*ita (i& Cer Ce )*ltit*(i&e (e sa&se tre/*ie sa1si +i (at (eo(ata i&til&ire pe&tr* a +acilita *& ase)e&ea prile4 *&ic, care sa1i per)ita sa i&'ete *tili,area co)*&a a acest*i ele)e&t; Cit (e (es

tre/*ie sa se +i (espartit (e el, eli/eri&(*1l i& )i4loc*l &at*rii ce c* atita .e&ero,itate i1l o+erise, i&ai&te (e1a (o/i&(i arta repro(*cerii l*i si cit (e a(esea &* s1a petrec*t ca *& ast+el (e )are secret sa )oara o(ata c* acel i&'e&tator ce il (escoperise pe&tr* pri)a (ata2 Ce )ai p*te) sp*&e at*&ci (espre a.ric*lt*ra, o )eserie ce &ecesita atita )*&ca si pre'e(ere, ce este i&tr1atit (e (epe&(e&ta (e &*)erosi alti +actori e3teriori, i&cit este (est*l ce li)pe(e ca ar p*tea +i practicata (oar i& starea (e societate, i& care isi are i& cele (i& *r)a i&cep*t*rile si *&(e &* ser'este atit (e )*lt o/ti&erii )i4loacelor (e s*/,iste&ta ce pro'i& (e la pa)i&t 11 pri& acelea pe care le 'a pro(*ce i& si&e 11 pe cit i& a1l +orta sa &e o+ere ceea ce este cel )ai plac*t .*st*rilor &oastre2 Dar sa pres*p*&e) ca ceea ce o)*l a )*ltiplicat repre,i&ta i&toc)ai ce a +ost pro(*s i& )o( &at*ral pe pa)i&t, (eoarece aceste res*rse &* era* s*+icie&te pe&tr* e3iste&ta sa0 o s*po,itie ce ar p*tea (o'e(i ca o ast+el (e 'iata ar +i +oarte a'a&ta4oasa pe&tr* specia *)a&a0 sa pres*p*&e) ca i& a/se&ta atelierelor si +or4elor, aceste i&str*)e&te +olosite i& a.ric*lt*ra ar +i ca,*t (irect (i& cer i& )a&a oa)e&ilor a+lati i& starea (e sal/aticie0 sa )ai pres*p*&e) ca ei si1a* i&'i&s acea a'ersi*&e &at*rala +ata (e o )*&ca (es+as*rata co&ti&**0 ca a* re*sit sa i&'ete sa (ea (o'a(a (e s*+icie&ta pre'i,i*&e pe&tr* a1si s*pli&i i& i&tre.i)e &e'oile0 ca pri& .ratia *&ei p*teri (i'i&e a* i&'atat c*) sa c*lti'e pa)i&t*l, sa i&sa)i&te,e cerealele si sa c*lti'e copacii0 ca a* (escoperit )estes*.*l )aci&arii por*)/*l*i si strosirii str*.*rilor, pe&tr* a (eter)i&a proces*l (e +er)e&tatie 11 toate acestea +ii&( arte ce a* +ost o/ti&*te (e catre o) i& *r)a i&ter'e&tiei (i'i&e a ,eilor, (e 're)e ce &* poate +i co&cep*t )o(*l i& care el le1ar +i p*t*t (escoperi (oar pri& si&e 11 (ar (*pa toate acestea, care ar p*tea +i acel o) (i& )i4loc*l lor, care sa +ie atit (e a/s*r( sa co&si)ta a prel*a as*pra l*i toate pro/le)aticile le.ate (e c*lti'area *&*i tere& ce ar p*tea +i (epose(at (e roa(ele sale (e catre pri)*l 'e&it, o) sa* +iara sal/atica, ce ar pri&(e .*st +ata (e +r*ctele sale0 si c*) ar p*tea +i (eter)i&at +iecare (i&tre ei sa1si petreaca i&trea.a 'iata i&tr1o )*&ca i)po'aratoare, ci&( l*cr*l cel )ai i)porta&t pe&tr* el, rasplata e+ort*l*i sa*, poate +i, si i& )o( si.*r 'a +i, aceea (e1a &* o o/ti&e2 Pe&tr* ca i1a +ost rapita (e *& alt*l I&tr1*& c*'i&t, c*) poate o ase)e&ea sit*atie sa1l (eter)i&e pe *& o) sa c*lti'e pa)i&t*l, i&ai&te ca acesta sa +ie c* re.*laritate i)partit i&tre ei0 ca si c*) a) sp*&e, pi&a ce starea (e &at*ra &* a +ost a/olita2 Acolo *&(e p*te) pres*p*&e o)*l sal/atic la +el (e a&tre&at i& arta .i&(irii tot asa c*) +ilo,o+ii l1a* .i&(it0 acolo *&(e la +el ca ei il p*te) pres*p*&e ca *& a(e'arat +ilo,o+, capa/il (e1a i&'esti.a a(e'ar*rile s*/li)e si (e1a +or)a la&t*ri (e ratio&a)e&te e3tre) (e a/stracte, )a3i)e as*pra 4*(ecatii si (reptatii, (e(*se (i& (ra.ostea (e or(i&e i& .e&eral, sa* (e 'oi&ta c*&osc*ta a Creator*l*i sa*0 i&tr1*& c*'i&t, acolo *&(e p*te) pres*p*&e ca este la +el (e i&teli.e&t si l*)i&at, asa c*) ar +i tre/*it sa +ie, si *&(e s1a (escoperit toc)ai a +i o/t*, si st*pi(, ce a'a&ta4e ar +i p*t*t cisti.a pe&tr* specie (e la o ast+el (e )eta+i,ica, ce &* ar p*tea +i co)*&icata (e la *&*l la alt*l, (ar ar tre/*i sa se s+irseasca o(ata c* cel care i1a (at &astere2 Ce pro.rese ar p*tea +i i&re.istrate (e o)e&ire, cita 're)e se a+la (ispersata i&ca i& pa(*re, pri&tre celelalte a&i)ale

sal/atice2 si cit (e (eparte ar p*tea o)*l sa1si i)/*&atateasca sit*atia sa, sa* sa se l*)i&e,e *&*l pe celalalt, i& 're)e ce &* (isp*&e (e o loc*i&ta sta/ila si &* are &e'oie (e asiste&ta alc*i'a, (i& )o)e&t ce (o*a persoa&e c* )are .re*tate s1ar p*tea i&til&i (e (o*a ori (e1a l*&.*l i&tre.ii 'ieti si pro/a/il si at*&ci, +ara sa se c*&oasca *&*l pe celalalt sa* sa 'or/easca i)pre*&a2 Sa l*a) i& co&si(erare cite (i& i(eile &oastre le (atora) *tili,arii 'or/irii0 cit (e (eparte +acilitea,a e3ercitiile (e .ra)atica i&tele.erea operatiilor ei Sa re+lecta) as*pra (*rerilor (e &eco&cep*t si a spati*l*i (e ti)p i&+i&it ce tre/*ie sa +i costat aceasta pri)a i&'e&tie a li)/a4*l*i !a aceste re+lectii, a(a*.ati ceea ce a e3istat a&terior si apoi 4*(ecati, cite )ii (e a&i a* tre/*it sa treaca i& (e,'oltarile s*ccesi'e (i& )i&tea *)a&a a acestor operatii (e care ea este capa/ila a,i I)i 'oi l*a pe&tr* )o)e&t aici li/ertatea (e1a l*a i& co&si(erare (i+ic*ltatile a+late la ori.i&ea li)/a4*l*i, iar as*pra acest*i s*/iect )1as p*tea )*lt*)i e* i&s*)i c* o si)pla repetitie a i&'esti.atiei l*i A//< Co&(illac, tot asa c*) aceasta co&+ir)a i& totalitate siste)*l )e* si pro/a/il i& pri)*l ri&( c-iar este s*.erat (e el Este (est*l (e clar, pleci&( (e la )o(*l i& care acest +ilo,o+ re,ol'a (i+ic*ltatile pe care el i&s*si le ri(ica, pri'itoare la ori.i&ea siste)*l*i ar/itrar (e se)&e, as*)i&(*1si ceea ce p*&ea) i& (isc*tie si a&*)e, ca pri&tre pri)ii i&'e&tatori ai li)/a4*l*i tre/*ia (e4a sa e3iste *& a&*)it tip (e societate De aceea, i& ti)p ce +ac tri)itere la o/ser'atiile ce1a* +ost +ac*te as*pra acest*i s*/iect, .i&(esc ca tre/*ie sa e3pri) propri*l )e* p*&ct (e 'e(ere, pe&tr* a ri(ica aceleasi (i+ic*ltati i&tr1o l*)i&a care sa +ie per+ect a(aptata la s*/iect*l )e* Pri)a i&tre/are ce se ri(ica, este cum poate fi conceput faptul ca limbajul a devenit un lucru absolut necesar pe&tr* ca asa c*) acolo &* e3ista &icio +or)a (e co)*&icare i&tre oa)e&i si &ici &* se +acea si)tita &e'oia (e1a e3ista 're*&a, &* p*te) co&cepe &ecesitatea acestei i&o'atii, &ici posi/ilitatea aparitiei ei, (oar (aca ea &* ar +i +ost i&tr1*& a&*)e +el i&(ispe&sa/ila Pot a+ir)a, laolalta c* )*lti altii, ca li)/a4*l a l*at &astere i& ca(r*l relatiilor (o)estice (i&tre pari&ti si copii Dar acest arti+ici* &* ar +i i&lat*rat (i+ic*ltatile si ca pe li&.a asta ar +i p*t*t atra.e (*pa si&e eroarea +ac*ta (e aceia care, i& ar.*)e&tarea lo.ica a starii (e &at*ra i&cl*( i&tot(ea*&a i(ei ce a* +ost cisti.ate i& starea (e societate Ast+el, ei co&si(era i& )o( co&sta&t +a)iliile ca trai&( i)pre*&a s*/ acelasi acoperis, iar persoa&ele ce le co)p*& pe +iecare (i&tre ele, ca +ii&( a+late i&tr1o co)pa&ie i&ti)a si per)a&e&ta, ase)e&i celei ce e3ista pri&tre &oi, *&(e se re.asesc atit (e )*lte i&terese co)*&e ce &e *&esc0 i& 're)e ce i& aceasta stare pri)iti'a, oa)e&ii &* pose(a* &ici case, &ici coli/e, &ici *& alt tip (e proprietate, i& (e+i&iti'0 +iecare (or)ea pe *&(e ap*ca, +oarte rar i&ti)pli&(*1se sa1si .aseasca c*lc*s*l i& acelasi loc )ai )*lt (e o si&.*ra &oapte0 cele (o*a se3e +ii&( *&ite (e cele )ai )*lte ori ca *& acci(e&t, +ara ca acest l*cr* sa +ie pla&*it (i&ai&te, ci )ai )*lt (atorita i&ti)plarii sa* i&cli&atiilor ce1i re*&esc pe cei (oi, &* resi)t o )are &e'oie (e pre,e&ta c*'i&telor pe&tr* a1si co)*&ica pla&*rile *&*l alt*ia0 si se (espart c* aceiasi i&(i+ere&ta Ma)a ii (a sa s*.a la piept p*i*l*i ei pe&tr* pri)a

oara (e (ra.*l sa*0 iar )ai apoi, ci&( p*terea o/is&*i&tei a (eter)i&at1o sa i&ceapa sa1i i*/easca, (e (ra.*l lor0 (ar c*ri&( ce 'or +i (est*l (e p*ter&ici pe&tr* a +i i& stare sa plece i& ca*tarea -ra&ei, o 'or parasi (i& propria lor i&itiati'a0 si asa c*) &* a* a'*t &icio alta )eto(a (e1a &* se pier(e *&*l (e celalalt, (ecit sa ra)i&a per)a&e&t i& ra,a 'i,*ala, +oarte c*ri&( 'or (e'e&i i&capa/ili (e1a se )ai p*tea rec*&oaste at*&ci ci&( se 'a i&ti)pla sa se i&til&easca (i& &o* Este +oarte i)porta&t (e o/ser'at )ai (eparte, ca acesti copii ce 'or +i a'i&( atitea (ori&te (e e3plicat si (esi.*r, o )*lti)e (e alte l*cr*ri si i&tre/ari care sa1i +ie p*se )a)ei, altele (ecit cele pe care )a)a le1ar +i a'*t (e p*s lor, a* tre/*it sa &asca c* i)a.i&atia lor i&+lacarata aceasta i&'e&tie si li)/a4*l pe care l1a* +olosit tre/*ia sa rasp*&(a i&toc)ai acestei sarci&i, coresp*&,i&( i&toc)ai acest*i )eca&is), i&cit &*)ar*l li)/a4elor a tre/*it sa +ie e.al c* acela al i&(i'i,ilor ce1l *tili,a*, iar 'arietatea lor a p*t*t c*&oaste o )are crestere pri& i&ter)e(i*l 'a.a/o&(a4*l*i si 'ietii ratacitoare ce o (*cea*, care &* i1a o+erit s*+icie&t ti)p &ici*&*i i(io) pe&tr* a p*tea (o/i&(i o a&*)ita co&sta&ta Pe&tr* ca a s*sti&e ca )a)a a (ictat copiilor sai c*'i&tele pe care a'ea* a le +olosi spre a o i&tre/a ori a cere *& l*cr* sa* alt*l, este o /*&a e3plicatie as*pra )o(*l*i c*) li)/a4*l (e4a +or)at este i&'atat, (ar acest l*cr* &* e3plica i& &ici*& c-ip c*) s1a +or)at li)/a4*l i&itial #o) pres*p*&e c* toate acestea, ca aceasta pri)a (i+ic*ltate a +ost (epasita (e4a Sa co&si(era) ca &e a+la) (e acea parte a acest*i 'ast spati* ce tre/*ia sa se .aseasca i&tre starea p*ra (e &at*ra si cea i& care li)/a4*l a (e'e&it &ecesar si a()iti&( &ecesitatea sa, sa i&'esti.a) cum a putut fi el stabilit pentru prima data Aici 'o) i&ti)pi&a o &o*a (i+ic*ltate pe care 'a tre/*i s1o (epasi)0 pe&tr* ca (aca o)*l a'ea &e'oie (e li)/a4 pe&tr* a i&'ata sa .i&(easca, el tre/*ie sa +i si)tit o &e'oie )*lt )ai ac*ta +ata (e +ac*ltatea (e 4*(ecata, pe&tr* a p*tea +i capa/il i& pri)*l ri&( sa (ea &astere li)/a4*l*i Si (esi &e p*te) i)a.i&a c*) s*&etele artic*late *tili,ate a* a4*&s sa +ie +olosite ca i&terpreti co&'e&tio&ali ai i(eilor &oastre, ar )ai ra)i&e i&ca pe&tr* &oi sa &e i&tre/a) care ar p*tea +i i&terpretii +olositi pri& aceasta co&'e&tie pe&tr* acele i(ei, la care &* se poate .asi *& corespo&(e&t i& o/iectele se&si/ile si &* pot +i e3pri)ate &ici pri& .est*ri, &ici pri& i&ter)e(i*l li)/a4*l*i0 ast+el i&cit c* .re* p*te) +or)*la orice ipote,a accepta/ila as*pra acestei +ac*ltati (e co)*&icare a .i&(*rilor si sa sta/ili) o corespo&(e&ta c* i&telect*l0 o capacitate atit (e s*/li)a, a+lata (e (eparte la o )are (ista&ta, ase)e&i celei la care se re.aseste ori.i&ea ei, pe care +ilo,o+ii o pri'esc ca +ii&( i&ca a+lata la o i&co)es*ra/ila (ista&ta (e per+ecti*&e, i&cit &* e3ista aici s*+icie&ta te)eritate pe&tr* a a+ir)a ca 'a p*tea +i 'reo(ata ati&sa, c-iar (aca i&e'ita/ila re'ol*tie a ti)p*l*i ar +i +ost s*spe&(ata i& +a'oarea sa, (esi pi&a ac*) aceasta pre4*(ecata ar +i tre/*it sa +ie i&lat*rata (e aca(e)iile &oastre, sa* co&(a)&ata la tacere, iar aceste societati sa'a&te ar +i tre/*it sa se (e(ice &ei&trer*pt si pe&tr* i&trea.a perioa(a re,ol'arii acestei c-esti*&i (est*l (e (i+icile

Pri)*l li)/a4 al o)e&irii, cel )ai 'i* si *&i'ersal 'ala/il, i&tr1*& c*'i&t, si&.*r*l (e care o)*l a'ea &e'oie i&ai&te (e1a +i a'*t oca,ia sa e3erse,e oratoria pe&tr* a co&'i&.e a(*&arile (e )*lti)i, a +ost stri.at*l si)pl* al &at*rii Dar asa c*) acesta a +ost pro'ocat (oar (e *& tip (e i&sti&ct, sa* (e o oca,ie *r.e&ta, pe&tr* a i)plora asiste&ta i& ca, (e pericol, sa* pe&tr* a scoate i& relie+ *& ca, (e s*+eri&ta, poate +i (e o )ai )ica *tilitate i& c*rs*l +iresc al 'ietii i& care pre(o)i&a cele )ai )o(erate se&ti)e&te Ci&( i(eile *&*i o) i&cep sa se e3ti&(a si )*ltiplice si i&tre ei se reali,ea,a o co)*&icare )*lt )ai stri&sa, se 'or stra(*i sa i&'e&te,e cit )ai )*lte se)&e si li)/a4e cit )ai /o.ate Ei )*ltiplica i&+lecti*&ile 'ocii si a(a*.a &oi .est*ri, care pri& &at*ra lor si&t )*lt )ai e3presi'e, iar i&teles*l lor (epi&(e )ai p*ti& (e o (eter)i&are preala/ila O/iectele )o/ile si 'i,i/ile, ce toc)ai (e aceea pot +i i&(icate pri& .est*ri si *&ele ce pot +i repre,e&tate pe /a,a )e)oriei a*(iti'e, pri& i)itatia *&or s*&ete0 (ar &* este )ai p*ti& .re* sa +ie i&(icat orice o/iect pri& .est*ri, c* e3ceptia celor (e4a pre,e&te, sa* a celor ce pot +i (escrise c* *s*ri&ta, prec*) si a acti*&ilor 'i,i/ile0 asa c*) ele &* si&t *&i'ersal *tile 11 i&t*&eric*l, sa* i&terp*&erea *&*i o/iect )aterial, 'a p*tea (istr*.e e+ect*l 11 si pe li&.a asta )ai (e.ra/a 'or re'e&(ica (ecit sa asi.*re, i& i&tre.i)e ate&tia &oastra0 o)*l, i& )as*ra i& care isi a)i&teste el i&s*si sa s*/stit*ie s*&etele artic*late ale 'ocii, care +ara sa poarte aceiasi relatie +ata (e orice i(ee partic*lara, si&t calc*late pe&tr* a le p*tea e3pri)a )ai /i&e pe toate, (rept se)&e co&'e&tio&ale O ase)e&ea i&'estire poate +i reali,ata (oar pri&tr1*& co&se&s co)*& si tre/*ie sa +i +ost reali,ata i&tr1o )a&iera ce &* a +ost *&a +oarte *soara pe&tr* acei oa)e&i ale caror or.a&e '*l.are &* era* o/is&*ite c* e3ercitii (e acest +el Acest l*cr* este (ease)e&ea )*lt )ai (i+icil (e co&cep*t i& si&e, (e 're)e ce *& ast+el (e acor( co)*& tre/*ie sa +i a'*t la /a,a si a&*)ite )oti'e, iar 'or/irea artic*lata se pare ca tre/*ie sa +i +ost e3tre) (e &ecesara, pe&tr* a +i sta/ilita (rept *&*l (i& tel*rile lor Este 4*st a pres*p*&e ca pri)ele c*'i&te +olosite (e o)e&ire a* a'*t o se)&i+icatie )*lt )ai lar.a (ecit cele *tili,ate i& li)/a4*l (e4a +or)at si ca i& acea rec*&oastere ce o a'ea* i& (i'i,i*&ea (isc*rs*l*i i& partile sale co&stit*ti'e, ei acor(a* pri)a oara +iecar*i c*'i&t se&s*l *&ei i&tre.i propo,itii Ci&( a* i&cep*t sa (isti&.a s*/iect*l si atri/*t*l, s*/sta&ti'*l si 'er/*l, care i& si&e &* co&stit*ia e+ort*l co)*& *&*i .e&i*, s*/sta&ti'ele co&stit*ia* pri)a oara (oar &*)e proprii0 i&+i&iti'*l pre,e&t era si&.*r*l ti)p al 'er/elor0 iar i(eeea reala (e a(4ecti' tre/*ie sa se +i (e,'oltat c* o )are (i+ic*ltate0 pe&tr* ca +iecare a(4ecti' este o i(ee a/stracta, iar a/stracti,arile si&t operatii (*reroase si &e&at*rale Pri)a (ata, +iecare o/iect 'a pri)i *& &*)e partic*lar +ara re+erire la .e& sa* specie, i&tre care acesti creatori pri)iti'i &* era* i& )as*ra sa +aca (isti&ctie0 +iecare i&(i'i(*al era pre,e&t el i&s*si i& )i&tea lor, i& (epli&a i,olare, asa c*) se pre,i&ta i& i)a.i&ea &at*rii Daca *& ste4ar era &*)it A, *& alt*l a +ost &*)it B0 pe&tr* ca i(eea pri)iti'a c* pri'ire la (o*a l*cr*ri este aceea ca ele &* si&t la

+el si a tre/*it sa treaca *& ti)p (est*l (e i&(el*&.at pe&tr* a p*tea +i o/ser'at ceea ce ele pose(a i& co)*&0 ast+el, c* cit era* )ai i&.*ste li)itele c*&oasterii as*pra l*cr*rilor, c* atit )ai /o.ate tre/*ie sa +i +ost (ictio&arele lor Di+ic*ltatile le.ate (e *tili,area *&*i ase)e&ea 'oca/*lar &* p*tea* +i i&lat*rate c* *s*ri&ta0 (eoarece pe&tr* a p*tea ara&4a +ii&tele s*/ o (e&*)ire co)*&a si .e&erica, (e'e&ea &ecesara c*&oasterea proprietatilor lor (isti&cti'e0 aparea ast+el &ecesitatea o/ser'atiei si (e+i&itiei, ca si c*) a) sp*&e, pe&tr* istoria &at*rala si )eta+i,ica a *&*i tip *)a& )*lt )ai a'a&sat (ecit (e cel (e care p*tea (isp*&e o)*l acelor ti)p*ri A(a*.ati la acestea ca i(eile .e&erale &* pot +i i&(*se i& )i&te +ara a +i asistate (e c*'i&te, &ici &* poate +i l*ata i& stapi&ire i&tele.erea lor +ara )i4locirea propo,itiilor Acesta este *&*l (i& )oti'ele pe&tr* care a&i)alele &*1si pot +or)a ase)e&ea i(ei, sa* )acar (o/i&(i acea capacitate (e a*to1(epasire ce (epi&(e (e e3iste&ta lor At*&ci ci&( o )ai)*ta alear.a (e la o &*ca la alta, ar tre/*i sa &e i)a.i&a) ca acest +apt s*sti&e i(eea .e&erala a acel*i tip (e +r*ct si co)para ar-etip*l sa* c* cele (o*a &*ci speci+ice2 C* si.*ra&ta &*0 (ar 'e(erea *&eia (i& cele (o*a &*ci rec-ea)a i& )e)oria sa se&,atiile ce le1a pri)it (e la celalalt +r*ct, iar ci)p*l sa* 'i,*al, +ii&( )o(i+icat potri'it *&*i a&*)it tip (e o/is&*i&ta, o+era i&+or)atii /oltei palati&e (espre sti)*lii ce *r)ea,a sa1i receptio&e,e $iecare i(ee .e&erala este *&a p*r i&telect*ala0 (aca i)a.i&atia se a)esteca cit*si (e p*ti& c* aceasta i(ee, ea (e'i&e i)e(iat *&a speci+ica Daca 'eti *r)ari sa ati&.eti i& i)a.i&atia 'oastra o/ti&erea i)a.i&ii .e&erale a *&*i copac, &* 'eti p*tea ati&.e &icio(ata aceasta +i&alitate I& ci*(a a tot ce p*teti +ace, il 'eti 'e(ea la +el (e )are sa* )ic, (e .olas sa* i&+r*&,it, (e l*)i&at sa* i&t*&ecat, si &* 'eti +i capa/il sa 'e(eti &i)ic altce'a (ecit tot ce este co)*& t*t*ror copacilor, ast+el i&cit re,*ltat*l o/ti&*t &* 'a repre,e&ta (eloc i)a.i&ea *&*i copac Di& p*&ct (e 'e(ere a/stract, +ii&tele si&t percepti/ile i& aceiasi )a&iera, sa* pot +i co&cep*te (oar c* a4*tor*l li)/a4*l*i Si&.*ra (e+i&itia *&*i tri*&.-i 'a o+era o i(ee a(e'arata as*pra a ceea ce el repre,i&ta0 i& )o)e&t*l i& care 'a i)a.i&ati *& tri*&.-i i& )i&te, el repre,i&ta *& a&*)it tri*&.-i partic*lar si &* *& alt*l si &* 'eti e'ita sa1i atri/*iti acest*ia li&ii se&si/ile si o arie colorata #a tre/*i ca apoi sa &e +olosi) (e propo,itii si (e li)/a4 pe&tr* a +or)*la i(ei .e&erale Pe&tr* ca i)a.i&atia &* 'a i&ceta sa opere,e i&ca i&ai&te ca i&tele.erea sa apele,e la a4*tor*l c*'i&telor Daca apoi, pri)*l i&'e&tator al li)/a4*l*i 'a p*tea sa (ea &*)e &*)ai pe&tr* i(eile pe care si le1a +or)at (e4a, *r)ea,a ca pri)ele s*/sta&ti'e &* pot +i altce'a (ecit &*)e proprii Dar at*&ci ci&( &oii &ostri .ra)aticie&i, (espre res*rsele carora &* a) &ici cea )ai 'a.a i(ee, a* i&cep*t sa e3ti&(a i(eile si sa .e&erali,e,e ter)e&ii lor, i.&ora&ta i&'e&tatorilor tre/*ie sa +i restri&s aceste )eto(e i& li)ite +oarte i&.*ste0 si asa c*) pri)a (ata a* )ers prea (eparte i& )*ltiplicarea &*)elor i&(i'i(*ale, (e la i.&orarea .e&*l*i si speciei, (*pa aceea a* +ac*t prea p*ti&e (i&tre acestea, )er.i&( pi&a la a &* )ai l*a i& co&si(eratie +ii&tele i& toate

(i+ere&tele lor speci+ice Ar +i a'*t &e'oie i&tr1a(e'ar (e )*lt )ai )*lta e3perie&ta si c*&osti&te (ecit p*tea* a'ea si ar +itre/*it sa (ep*&a *& e+ort )*lt )ai )are si o cercetare )*lt )ai apro+*&(ata (ecit le1a* +ost per)ise, pe&tr* a re*si sa a(*ca aceste (eose/iri la (i)e&si*&ea lor reala Daca c-iar si i& ,i*a (e a,i &e a+la) i&tr1o co&ti&*a (escoperire (e &oi specii ce a* scapat pi&a a,i o/ser'atiei, sa re+lecta) (oar cite (i&tre ele tre/*ie sa +i iesit (i& ra,a 'i,i*&ii acel*i o) care a p*rces la a 4*(eca l*cr*rile por&i&( (oar (e la si)pla lor apare&ta; Este (e prisos sa )ai a(*.a) ca acele clase pri)iti'e si cele )ai .e&erale (i&tre &oti*&i, tre/*ie sa +i scapat (ease)e&ea i& )o( i&e'ita/il o/ser'atiei l*i C*) ar p*tea (e e3e)pl*, sa i&telea.a sa* sa 4*(ece as*pra *&or &oti*&i ca )aterie, spirit, s*/sta&ta, )o(, +i.*ra, )iscare, ci&( pi&a c-iar si +ilo,o+ii &ostri, cei care s1a* o/is&*it a le *tili,a i&tr1o )as*ra atit (e )are, pre,i&ta pi&a si ei )ari (i+ic*ltati i& i&tele.erea lor0 si ci&( acele i(ei ce le si&t atasate, +ii&( p*r )eta+i,ice, &* pre,i&ta )o(ele care sa poata +i (escoperite i& &at*ra2 Dar )a opresc la acest p*&ct si ii ro. pe 4*(ecatorii )ei sa s*spe&(e pe&tr* o 're)e lect*ra, pe&tr* a co&si(era care si&t partile cel )ai *sor (e i&'e&tat (i& ca(r*l li)/a4*l*i (*pa aparitia s*/sta&ti'elor +i,ice, ce )ai o+era i&ca o )are (irectie spre care &e p*te) i&(repta, i&ai&te ca .i&(irea o)*l*i sa .aseasca o +or)a co&sta&ta si o e3presie per+ecta, ast+el i&cit sa poata rasp*&(e i&te&tiei (isc*rs*l*i p*/lic si sa1si pro(*ca e+ectele as*pra societatii Ii ro. sa ia i& co&si(erare cit ti)p tre/*ie sa +i trec*t si (e cite c*&osti&te era &e'oie pe&tr* a +i (escoperite &*)erele, ter)e&ii a/stracti, aorist*l si celelalte ti)p*ri ale 'er/elor, prepo,itia, co&4*&ctia si celelalte )eto(e (e p*&ere i& co&e3i*&e a propo,itiilor, +or)ele (e 4*(ecata si lo.ica (isc*rs*l*i E* i&s*)i si&t atit (e i&spai)i&tat +ata (e cresterea (i+ic*ltatilor ce se pre,i&ta i& si&e, pe cit (e co&'i&s si&t (e i)posi/ilitatea (e1a (e)o&stra ca li)/a4*l ar (atora i&stit*tia sa ori.i&ala (oar posi/ilitatii *)a&e, ast+el i&cit 'oi lasa (esc-isa c-esti*&ea pe&tr* orici&e 'a (ori sa reitere,e (isp*ta as*pra acestei pro/le)e (i+icile, pe&tr* i&cercarea (e1a la)*ri ce poate +i co&si(erat cel )ai &ecesar9 e!istenta societatii pentru inventia limbajului, ori nasterea limbajului pentru intemeierea societatii Dar i&(i+ere&t (e ceea ce ar p*tea repre,e&ta ori.i&ea li)/a4*l*i si a societatii, pro/a/il ca i& cele (i& *r)a, cele doua deriva (e la o )ica ate&tie pe care &at*ra a aratat1o pe&tr* a *&i o)e&irea i&tr1o 'oi&ta co)*&a si pe&tr* a +acilita *tili,area li)/a4*l*i, care a co&tri/*it la ri&(*l sa* i&tr1o a&*)ita )as*ra i& a1l +ace pe o) socia/il si i& a p*&e cite p*ti& (i& tot ceea ce1i aparti&ea i& tot ce a i&trepri&s, pe&tr* a crea o/li.atiile *&ei ase)e&ea *&i*&i Este (e +apt i)posi/il (e co&cep*t (e ce i& starea (e &at*ra *& o) ar +i a'*t )ai )*lta &e'oie (e asiste&ta (i& partea alt*i o), i& raport c* a4*tor*l la care se poate astepta o )ai)*ta sa* *& l*p, pe&tr* spri4i&*l *&*i i&(i'i( (i& aceeasi specie0 sa* a()iti&( ca acest l*cr* ar +i +ost posi/il, care ar p*tea +i acele )oti'e ce ar +i i& )as*ra sa1l (eter)i&e pe celalalt sa1i asi.*re acest a4*tor0 ori c-iar si at*&ci, i& ce ar p*tea co&sta acele )i4loace pri& care ar co&si)ti c* pri'ire la aceasta co&(itie Sti* ca este repetat co&ti&** ca o)*l ar +i i&tr1o ase)e&ea stare cea )ai &e&orocita (i&tre creat*ri0 si i&tr1

a(e'ar, (aca acest l*cr* ar +i a(e'arat, asa c*) cre( ca a) (o'e(it pi&a ac*), tre/*ie ca el sa +i trait ast+el (e1a l*&.*l a &*)eroase epoci i&ai&te (e1a se &aste i& el (ori&ta, sa* (e1a i&til&i oport*&itatea, (e1a se ri(ica (i& aceasta stare0 aceasta ar p*tea +i (oar o ac*,atie i)potri'a &at*rii si &* i)potri'a +ii&tei ce a +ost atit (e &e+ericit co&stit*ita Dar asa c*) e* a) i&teles c*'i&t*l nefericit, acesta +ie ca este co)plet lipsit (e se&s, +ie ca se)&i+ica (oar o (*reroasa pri'ati*&e (e ce'a, ori o stare (e s*+eri&ta ce se )a&i+esta, +ie la &i'el*l corp*l*i, +ie la cel al spirit*l*i As +i +ericit sa )i se e3plice, ce tip (e s*+eri&ta poate c*&oaste o +ii&ta li/era a carei i&i)a este *soara si al carei corp se /*c*ra (e o +ericita stare (e sa&atate As )ai (ori sa i&tre/ (ease)e&ea, care este )ai 'erosi)il (i&tre cele (o*a )o(alitati (e 'iata, 11 cea &at*rala ori cea sociala 11 a (e'e&i i&s*porta/ila pe&tr* aceia ce se /*c*ra i& i&tre.i)e (e sa'oarea ei C* .re* 'o) p*tea .asi i& societatea &oastra ci'ila o +apt*ra care sa &* se la)e&te,e co&ti&** (e e3iste&ta ei0 'o) p*tea o/ser'a +oarte )*lti (i&tre cei ce se 'or lipsi ei i&sisi (e cele )ai )*lte (i&tre placerile la care pot re&*&ta, iar c* toate acestea este +oarte .re* (e cre,*t ca le.ile *)a&e si (i'i&e 'or p*tea p*&e capat i&tre.ii (e,or(i&i I)i per)it sa i&tre/ (aca a'e) c*&ostii&ta sa se +i i&ti)plat 'reo(ata ca sa1i treaca pri& cap *&*i sal/atic, li/er +ii&(, sa se pli&.a (e 'iata, sa* sa i&cerce sa scape el i&s*si (e ea @ai(eti sa 4*(eca) pri& *r)are l*cr*rile c* )ai p*ti&a +ri'olitate pe&tr* a sta/ili (e care parte se sit*ea,a (e +apt a(e'arata &e+ericire Pe (e alta parte &i)e&i (i& aceasta l*)e &* poate +i )ai &e+ericit (ecit o)*l sal/atic ce /i4/iie i& i&t*&eric*l &ec*&oasterii, or/ i& +ata l*)i&ii ce1o poate a(*ce stii&ta, c-i&*it (e pasi*&ile sale, ratio&i&( la o stare (i+erita (e cea care1i este proprie l*i Pare ca acea i&teleapta Pro'i(e&ta ce1a (eter)i&at acele +ac*ltati pe care le pose(a, pro/a/il ar +i tre/*it sa le (e,'olte (oar ca pe o oca,ie o+erita pe&tr* p*&erea lor i& practica, pe&tr* ca acestea sa &* (e'i&a (e prisos sa* prea co)plicate pe&tr* el, pri& aparitia lor i&ai&te i&ca (e1a +i sosit ti)p*l, &ici sa (e'i&a i&*tile sa* lipsite (e orice 'aloare at*&ci ci&( 'a apare &ecesitatea +olosirii lor Si&.*r i&sti&ct*l c*pri&(e i& si&e tot (e ceea ce are &e'oie o)*l pe&tr* a trai i& starea (e &at*ra0 si pri&tr1o e3ti&(ere a c*&oasterii, a (o/i&(it (oar atit cit ii era (e a4*&s pe&tr* a s*porta 'iata i& societate

!a o pri)a 'e(ere apare ca o)*l (i& starea (e &at*ra, &ea'i&( o/li.atii (eter)i&ate sa* le.at*ri )orale, &* poate +i ra* sa* /*&, &ici 'irt*os sa* 'icios0 c* e3ceptia ca,*l*i i& care 'o) *tili,a acesti ter)e&i i&tr1*& se&s +i,ic si 'o) e&*)era i&tr1*& i&(i'i( toate acele 'icii ce pot +i (a*&atoare pe&tr* co&ser'area l*i si acele calitati 'irt*oase care i& cele (i& *r)a p*& sta'ila i)p*ls*rilor p*re )oste&ite (e la &at*ra Dar +ara a (e'ia (e la se&s*l +iresc al c*'i&t*l*i, el 'a +i i& )as*ra sa s*spe&(e 4*(ecata spre +or)area careia &e poate co&(*ce as*pra *&*i ase)e&ea stat*t si sa &e +ereasca i)potri'a pre4*(ecatilor &oastre, pi&a at*&ci ci&( 'o) p*tea ci&tari c-esti*&ea i& l*)i&a i)partialitatii si sa p*te) o/ser'a (aca 'irt*tile sa* 'iciile se (o'e(esc a a'ea *& rol prepo&(ere&t pri&tre oa)e&ii ci'ili,ati0 si (aca 'irt*tile lor re*sesc sa1i +aca )ai /*&i (ecit ra*l ce1l

poate pro(*ce as*pra lor 'iciile0 pi&a 'o) (escoperi (aca pro.res*l i&re.istrat (e stii&te le 'or o+eri s*+icie&te co)pe&satii pe&tr* ra*tatile ce i&tele. sa si le pro(*ca *&*l alt*ia, i& aceiasi )as*ra i& care si&t +oarte /i&e i&+or)ati c* pri'ire la /i&ele pe care ar tre/*i sa1l +aca0 sa* (aca (aca &* ar +i i& cea )ai +ericita (i&tre co&(itii, (aca &* a* a se te)e (e &i)ic si a se astepta la &i)ic (i& partea &i)a&*i, ca si c*) &* ar +i altce'a (ecit &iste si)ple o/iecte ale (epe&(e&tei *&i'ersale, 'a,i&(*1se o/li.ati sa ia i& stapi&irea lor tot*l (e la aceia +ata (e care &* s1a* a&.a4at sa le o+ere &i)ic i& sc-i)/

Si )ai pres*s (e toate, sa &* s+irsi) pri& a +i i& acor( c* acea co&ceptie a l*i @o//es, potri'it careia :datorita faptului ca omul nu are idee de bunatate, el trebuie sa fie in mod firesc rau0: ca el este 'icios pe&tr* ca &* c*&oaste i&ca ce i&sea)&a 'irt*tea0 ca el 'a re+*,a i&tot(ea*&a sa +aca se)e&ilor sai acele /i&e+aceri la care &* s1a .i&(it ca ei ar p*tea a'ea 'reo(ata (rept*l (e1a le preti&(e i&ca0 sa* ca i& 'irt*tea (rept*l*i i&(*s (e tot (e ceea ce (*c lipsa, acest l*cr* la +el (e 4*st le poate per)ite sa le si preti&(a, i& )o( &esa/*it i)a.i&i&(*1 si ca isi poate as*)a (rept*l (e1a se re'e&(ica (rept *&ic proprietar as*pra i&tre.*l*i U&i'ers @o//es este cel care a sesi,at i& )o(*l cel )ai clar c* p*ti&ta (e+ectele (e+i&itiei )o(er&e as*pra (rept*l*i &at*ral0 (ar co&seci&tele pe care le (e(*ce pleci&( (e la aceasta i&terpretare proprie, i&(ica +apt*l ca el le i&tele.e i&tr1*& se&s la +el (e +als I& ar.*)e&tatia pri&cipiilor pe care le1a +o&(at, el ar +i tre/*it sa sp*&a ca starea (e &at*ra, +ii&( cea care are .ri4e (e propria &oastra pre,er'are, i& cele (i& *r)a s+irseste pri& a pro(*ce pre4*(icii celorlalti, a +ost i& co&seci&ta i& cel )ai i&alt .ra( calc*lata pe&tr* a pro)o'a pacea si repre,i&ta cea )ai a(ec'ata stare pe&tr* o)e&ire El s*sti&e toc)ai co&trari*l, i&cerci&( i& co&seci&ta a a()ite opi&ia ca +ii&( o parte a .ri4ii o)*l*i sal/atic +ata (e propria sa co&ser'are, o reco)pe&sa a &*)eroaselor pasi*&i ce si&t opera societatii, a +ac*t i& cele (i& *r)a ca le.ile sa (e'i&a &ecesare U& o) ra*, sp*&e el, este *& copil +*rios Dar ra)i&e a +i (e)o&strat (aca o)*l (i& starea (e &at*ra este acest copil +*rios0 si (aca 'o) a()ite ca el este, ce co&cl*,ie se poate tra.e (e aici2 De ce i&tr1a(e'ar, (aca acest o), ci&( +*rios si p*ter&ic, este (epe&(e&t (e alt*l at*&ci ci&( el este sla/, i&sea)&a ca &* e3ista &icio e3ce&tricitate aici (e care el sa se +aca 'i&o'at0 ca si1ar +i /at*t )a)a at*&ci ci&( a i&tir,iat sa1l -ra&easca la piept0 ca si1ar +i s*.r*)at *& +rate i& ca,*l i& care i1a pro(*s &eplaceri, sa* ca i1ar +i )*scat *&*i alt*ia /rat*l ci&( ar +i (e'e&it prea i&co)o( pe&tr* el Dar acest o) i& stare (e &at*ra, ce este (eopotri'a p*ter&ic si (epe&(e&t, i)plica (o*a s*po,itii co&trare O)*l este sla/ at*&ci ci&( este (epe&(e&t si (e'i&e propri*l sa* stapi& i&ai&te (e1a i&cepe sa (e'i&a p*ter&ic @o//es &* a re+lectat as*pra aceleiasi ca*,e care l1a i)pie(icat pe *& o) i& starea (e &at*ra sa +aca apel la p*terea sa (e 4*(ecata, asa c*) s*sti& 4*ristii &ostri, si care l1a i)pie(icat (e ase)e&ea sa a/*,e,e (e +ac*ltatile sale, asa c*) @o//es i&s*si a()ite0 ast+el i&cit se poate s*sti&e ca este (epli& i&te)eiat ratio&a)e&t*l potri'it car*ia *& o) a+lat i& starea (e sal/aticie &* este ra* (oar pe&tr* ca el &* c*&oaste ceea ce i&sea)&a a +i /*&0 pe&tr* ca ceea ce1l

i)pie(ica sa +aca ra* &* este &ici re,*ltat al (e,'oltarii capacitatii l*i (e i&tele.ere, &ici al restrictiilor ce si&t i)p*se (e le.e0 ci a atara3iei, acelei stari (e pace ce1a +ost cisti.ata i& *r)a l*ptei i&terioare p*rtate c* pasi*&ile l*i si pri& i.&orarea co)pleta a 'iciilor0 tanto plus in illis proficit vitiorum ignoratio, "uam in his cognitio virtutis A>B Mai e3ista aici i&ca *& alt pri&cipi* care i1a scapat l*i @o//es0 care a +ost o+erit o)e&irii pe&tr* a )o(era, c* o a&*)ita oca,ie, 'e-e)e&ta e.ois)*l*i, ori, i&ai&te ca el sa se &asca, acea 'oi&ta &at*rala (e a*to1co&ser'are, *& te)pera)e&t i&+lacarat ce1l (eter)i&a sa *r)areasca +ericirea proprie si sa pri'easca c* o i&&asc*ta rep*lsie la s*+eri&tele se)e&ilor sai ADB N* cre( ca 'a tre/*i sa )a te) (e e3iste&ta 're*&ei co&tra(ictii i& a s*sti&e ca o)*l s1ar a+la (oar i& posesia *&ei 'irt*ti &at*rale, ce &*1i poate +i &e.ata pi&a &ici (e cei )ai 'iole&ti (e+ai)atori ai 'irt*tilor *)a&e Ma re+er aici la co)pasi*&e, care este o (ispo,itie &at*rala atit (e potri'ita *&ei creat*ri asa (e sla/e, ce este s*/iect la tot atitea ra*tati, pe cit si este c* certit*(i&e capa/ila a le p*&e i& sce&a0 si c* atit )ai )*lt pe&tr* acele i&s*siri ce se (o'e(esc a +i *&i'ersale si i& )o( special cele )ai *tile *)a&itatii, ce si&t sit*ate i&ca i&ai&tea oricar*i tip (e re+lectie0 i& acelasi ti)p atit (e &at*rala, ast+el i&cit orice +ii&ta a+lata i& a(e'arata stare (e a&i)alitate poate *&eori pre,e&ta e'i(e&te (o'e,i as*pra pre,e&tei ei Ca sa &* )ai 'or/i) aici (espre ta&(retea pe care )a)ele o (o'e(esc +ata (e p*i si pericolele la care se e3p*& i& i&cercarea (isperata (e a1i sal'a (e pri)e4(iile ce1i a)e&i&ta, la +el c*) este (est*l (e /i&e c*&osc*t, ca (e re.*la, caii 'or e'ita sa calce pe *& corp i&s*+letit U& a&i)al &* 'a trece &icio(ata peste corp*l lipsit (e 'iata al *&*i i&(i'i( (i& ca(r*l aceleiasi specii0 e3ista aici c-iar citi'a (i&tre cei ce o+era se)e&ilor *& a&*)it tip (e i&)or)i&tare Aci)itirele ele+a&tilor, etc B0 i& 're)e ce )*.etele 4al&ice ale 'itelor ce i&tra i& a/atoare pe&tr* a +i sacri+icate, o+era i)presia pro+*&(a ce o lasa as*pra lor spectacol*l i&spai)i&tator la care si&t silite sa asiste #o) (escoperi c* placere a*tor*l $a/*lei (espre Al/i&e silit sa rec*&oasca o)*l (rept o +ii&ta pli&a (e co)pasi*&e si se&si/ilitate, lasi&( la o parte s*/tilitatea stil*l*i sa* rece (i& e3e)pl*l ce1l o+era pe&tr* a pre,e&ta o (escriere patetica a *&*i o) a+lat i&tr1*& loc i& care o ti&ara )a)a &aste, ce se 'e(e co&stri&s sa asiste la spectacol*l terri+ia&t i& care o +iara sal/atica s)*l.e copil*l c-iar (i& /ratele ti&erei )a)e, ,(ro/i&(*1i )e)/rele c* (i&tii sai *ci.asi si s+isii&( c* .-iarele )ar*&taiele i& care +ir*l s*/tire ce1l ti&e (e 'iata )ai co&ti&*a i&ca sa )ai /ata !a ce +ra)i&tare i&+ioratoare este silit sa +ie )artor c* propri sai oc-i, ce &* si1ar +i (orit &icio(ata sa +ie p*s i& +ata *&ei ase)e&ea e3perie&te, c* toate ca el &* a a'*t perso&al i& acest ca, &icio i)plicare; Ce stare (e c*)plita &eli&iste s1a p*t*t &aste i& s*+let*l acest*i o), i&cit sa a4*&.a sa1l i)pietreasca, lasi&(*1l &ep*ti&cios i& +ata acestei i)a.i&i (e cos)ar, i&capa/il sa1i acor(e cel )ai )ic a4*tor *&ei )a)e lesi&ate si copil*l*i ei ce se ,/ate +ara &icio spera&ta s*/ /estia ce i&c-ip*ie aici i&sasi i)a.i&ea )ortii;

Ast+el se arata a +i e)otia p*ra a &at*rii ce se )a&i+esta i&ca i&ai&tea aparitiei oricar*i tip (e ratio&a)e&t; Ast+el se arata +orta co)pasi*&ii &at*rale, pe care pi&a si cele )ai p*ter&ice +orte ce actio&ea,a i& i&cercarea (e (istr*.ere a *lti)ei +ari)e (i& ceea ce i&sea)&a )oralitatea *)a&a, ce se (o'e(esc c* toate aceste a +i co)plet &ep*ti&cioase; pe&tr* ca 'o) i&til&i i& +iecare ,i i& teatr*l 'ietii oa)e&i se&si/ili ce co&ti&*a a 'arsa lacri)i la spectacol*l s*+eri&tei pro'ocata (e ticalosia *&or +ii&te )ar*&te, ce cocotate i& i&altele +*&ctii ce le oc*pa i& 'irt*tea )a&i+estarii toc)ai acelor i&s*siri ce se (o'e(esc a +i si cele )ai pri)iti'e, co)*&e (eopotri'a o)*l*i si /r*tei, pe&tr* a1si )a&i+esta toc)ai capacitatile speci+ice /r*tei, i& a1si re'arsa p*terea creatoare (e s*+eri&ta as*pra se)e&ilor0 ase)e&i acel*i )o&str* 'es&ic i&setat (e si&.e, S*lla, ce se (o'e(ea a +i atit (e se&si/il i& +ata s*+eri&telor ce &* era* pro'ocate (e el0 ori acel Ale3a&(r* (i& P-aros care &* i&(ra,&ea sa )ear.a sa 'a(a o tra.e(ie, (e tea)a sa &* +ie 'a,*t lacri)i&( laolalta c* A&(ro)aca Asotia l*i @ectorB si Pria), (esi p*tea asc*lta +ara a 'a(i &ici cea )ai )ica e)otie tipetele s+isietoare ale cetate&ilor ce era* stra&.*lati ,il&ic (i& or(i&*l sa* Molisi)a cor(a @*)a&o .e&eri (are se &at*ra +ratet*r, E*ae lacri)as (e(it J*'e&al, Satire, ?# 151 A4B Ma&(e'ille c*&ostea +oarte /i&e ca i& ci*(a i&tre.ii lor )oralitati oa)e&ii &* ar p*tea +i &icio(ata c* &i)ic )ai /*&i (ecit &iste )o&stri, ca &1a* )oste&it (e la &at*ra *& se&ti)e&t (e co)pasi*&e care sa 'i&a i& a4*tor*l rati*&ii lor0 (ar ceea ce &1a 'a,*t el, este ca (e la aceasta si&.*ra calitate se re'arsa toate celelalte 'irt*ti sociale ce &ea.a o)*l*i proprietatea Dar ce i&sea)&a pi&a la *r)a .e&ero,itatea, cle)e&ta sa* *)a&is)*l, (ecit *& se&ti)e&t (e co)pasi*&e ce este aratat i& +ata celor sla/i, a celor 'i&o'ati, sa* a o)e&irii i& .e&eral2 Pi&a c-iar si /*&a'oi&ta si priete&ia si&t, (aca 'o) 4*(eca l*cr*rile corect, (oar e+ecte ale co)pasi*&ii ce si&t i&(reptate co&sta&t as*pra *&*i o/iecti' speci+ic0 pri& ce ar p*tea +i atit (e (i+erita o persoa&a care &* (oreste celorlalti sa c*&oasca (*rerea si s*+eri&ta, (e o alta care le (oreste +ericirea2 U&(e este la +el (e a(e'arat ca *& pacat &* este &i)ic )ai )*lt (ecit *& si)ta)i&t ce &e sit*ea,a (e partea s*+eri&tei, *& si)ta)i&t ce i&ca asc*&s traieste i&tr1*& sal/atic, ce se (e,'olta (e1a/ia ac*) percepti/il i& o)*l ci'ili,at0 acest a(e'ar &* 'a a'ea alta co&seci&ta (ecit aceea (e1a co&+ir)a ar.*)e&tatia pe care a) ri(icat1o Co)pasi*&ea tre/*ie (e +apt sa +ie c* atit )ai p*ter&ica, c* cit /r*ta co&te)pla orice +el (e s*+eri&ta, a4*&.i&( pi&a la a se i(e&ti+ica ea i&sasi c* a&i)al*l a+lat i& s*+eri&ta Ac*) este (est*l (e li)pe(e ca o ast+el (e i(e&ti+icare tre/*ie sa +i +ost )*lt )ai apropiata (e per+ecti*&e i& starea (e &at*ra (ecit poate +i reali,ata i& starea (e rati*&e Rati*&ea este cea care .e&erea,a respect*l (e si&e si re+lectia

care1l co&+ir)a0 rati*&ea este cea care i&(reapta sir*l re+lectiilor *&*i o) catre si&e si1l (espri&(e (e tot ce1ar p*tea sa1i pert*r/e li&istea i&terioara si sa1l s*p*&a la c-i&*ri Aceasta este +ilo,o+ia ce1l i,olea,a si1i por*&ceste sa1si sp*&a i& +ata s*)/rei perspecti'e a &e&orocirii celorlalti9 :Pieriti c* totii (aca asta este ce 'a (oriti, e* si&.*r )a a+l* i& (epli&a si.*ra&ta: Ni)ic (i& toate aceste rele .e&erale ce a)e&i&ta i&trea.a co)*&itate &* poate sa (ist*r/e so)&*l li&istit al +ilo,o+*l*i, ori )acar sa1l +aca sa1si paraseasca pat*l !a .ea)*l sa* poate +i co)isa i& (epli&a li/ertate orice cri)a0 el &* 'a a'ea altce'a (e +ac*t (ecit sa1si acopere c* )ii&ile *rec-ile si sa co&'erse,e p*ti& c* si&e pe&tr* a pre'e&i &at*ra ce este socata i& i&terior*l sa*, (e1a se i(e&ti+ica c* acel &e+ericit osi&(it O)*l &eci'ili,at &* pose(a i&ca acest a()ira/il tale&t0 si i& co&(itia lipsei (e rati*&e si i&telepci*&e, este )ere* .ata ca i&tr1*& )o( a/s*r( sa se s*p*&a la pri)*l i&(e)& al *)a&itatii sale Este acea pop*latie ce alear.a i)pre*&a i& t*r)a, .ata orici&( sa ia parte la pri)a i&caierare a stra,ii sa* la orice ra,)erita iscata, i& 're)e ce o)*l ci'ili,at, pr*(e&t, se 'a tra.e (eoparte Este (oar )erit*l .loatei si al p*terii (e i&+l*e&ta a +e)i&itatii ce (espart ri&(*rile co)/ata&tilor si i)pie(ica orase&ii c*)seca(e sa1si taie .itle4*rile *&*l alt*ia Este ast+el si.*r sa .asi) co)pasi*&ea ca +ii&( *& se&ti)e&t &at*ral, care pri& )o(erarea 'iole&tei si a (ra.ostei (e si&e (i& +iecare i&(i'i( co&tri/*ie la co&ser'area i&tre.ii specii Este 'or/a (espre aceasta co)pasi*&e care &e i)pi&.e i& .ra/a, +ara a 4*(eca as*pra co&seci&telor ce le pot a'ea acti*&ile &oastre i& 'iitor, sa i&ter'e&i) i& +a'oarea celor ce se a+la i&tr1o stare (isperata (e &e&orocire0 este cea care i& starea (e &at*ra s*pli&este le.ea, )orala si 'irt*tea, c* a'a&ta4*l ca &i)e&i &* este te&tat sa &esocoteasca 'ocea sa /li&(a0 este aceea care il 'a i)pie(ica i&tot(ea*&a pe *& /ar/ar p*ter&ic sa 4e+*iasca *& copil +ira', sa* *& /atri& +ara &icio p*ti&ta (e aparare, (e )i4loacele lor (e s*/,iste&ta ce le1a* (o/i&(it c* atitea (i+ic*ltati si s*+eri&ta, (aca 'a i&tre'e(e posi/ilitatea (e a1si cisti.a e3iste&ta pri& alte )i4loace0 este cea care )ai (e.ra/a i&s*+la acea )a3i)a s*/li)a a 4*stitiei ratio&ale9 :#a pentru altii ceea ce te-ai astepta tu insuti ca ceilalti sa faca pentru tine:, i&spiri&( oa)e&ilor o alta )a3i)a a /*&a'oi&tei &at*rale, )*lt )ai per+ecta, i&tr1a(e'ar, (ar poate si )*lt )ai *tila9 :$euseste obtinerea binelui tau facind cit mai putin rau celorlalti : C* alte c*'i&te, sta )ai )*lt i& aceste si)ta)i&te &at*rale, c-iar si i&(epe&(e&t (e orice percepte e(*catio&ale, (ecit i& orice alte ar.*)e&te s*/tile, ceea ce &e (eter)i&a sa pri'i) c* atita rep*lsie la tot ce *& o) poate e3peri)e&ta pri& a pro(*ce ra* se)e&ilor sai Desi ar p*tea aparti&e l*i Socrate si *&or )i&ti la +el (e l*)i&ate si (epri&se c* )aiestria (e1a cisti.a 'irt*tea pri& i&ter)e(i*l rati*&ii, rasa *)a&a a re&*&tat (e )*lt sa )ai reali,e,e acest l*cr*, (e 're)e ce co&ser'area ei era co&(itio&ata (oar (e ratio&a)e&tele i&(i'i,ilor ce i&tra* i& co)p*&erea ei A'i&( pasi*&i ce s1a* (o'e(it a +i atit (e p*ti& acti'e si pose(i&( o /*&a capacitate (e1a le p*tea i&+ri&a, +ii&( )ai (e.ra/a o +ii&ta sal/atica (ecit *&a

ticaloasa si a'i&( )ai e'i(e&ta te&(i&ta (e1a se pa,i i)potri'a ra*l*i pe care l1ar p*tea +ace, (ecit a +i el i&s*si (eter)i&at (e1a pro(*ce celorlalti se)e&i acest ra* si &e(ori&( i& &ici*& ca, sa (e'i&a s*/iect*l *&or (ise&si*&i atit (e peric*loase Ei &1a* pastrat &ici*& +el (e le.at*ri c* ceilalti si a* +ost i& )o( co&sec'e&t strai&i +ata (e 'a&itate, co&si(eratie, sti)a si (ispret0 &* a* a'*t cel p*ti& i(ea (e meum si tuum si &ici )acar o co&ceptie a(e'arata as*pra dreptatii0 pri'ea* la +iecare 'iole&ta ai carei s*/iecti era* )ai (e.ra/a ca la o i&4*rie ce p*tea +i reparata c* (est*la *s*ri&ta, (ecit ca la o cri)a ce ar +i tre/*it sa +ie pe(epsita0 si &* s1a* .i&(it &icio(ata sa se ra,/*&e, (oar (aca acest l*cr* &* s1a i&ti)plat i&tr1*& )o( )eca&ic, la +el c*) *& cai&e 'a )*sca *&eori piatra ce a +ost ar*&cata i& el Cert*rile lor toc)ai (e aceea rareori a* a'*t co&seci&te si&.eroase0 pe&tr* ca s*/iect*l lor a +ost (ictat (e c-esti*&i le.ate (e s*/,iste&ta C* toate acestea si&t co&stie&t (e e3iste&ta aici a *&*i )are pericol ce ra)i&e a +i a(*s i& ate&tie Di&tre toate pasi*&ile ce si&t capa/ile sa )iste i&i)a *&*i o) e3ista aici *&a e3tre) (e &a'al&ica si )ist*itoare ce +ace resi)tita &ecesitatea e3iste&tei se3*l*i op*s0 o pasi*&e teri/ila (e care pi&a si cei )ai c*ra4osi (i&tre i&(i'i,ii speciei &oastre se te), ce i)pi&.e o)*l la (epasirea t*t*ror o/stacolelor, care pri& e&t*,ias)*l ei pare calc*lata a a(*ce (istr*.erea rasei *)a&e, toc)ai a carei co&ser'are este i& realitate (esti&ata a o asi.*ra Ce le )ai ra)i&e acelor oa)e&i care s1a* lasat pra(a acestei +*rii /r*tale, (e &eoprit, ce &* c*&oaste +ro&tiere, &* accepta )o(estie, este lipsita (e r*si&e si s*sti&e a)or*l ,il&ic c* pret*l si&.el*i lor2 Ar tre/*i i& pri)*l ri&( sa (e'i&a posi/il ca pe )as*ra ce aceasta pasi*&e creste i& 'iole&ta, sa creasca si &*)ar*l le.ilor &ecesare pe&tr* a1i co&stri&.e pe oa)e&i sa ra)i&a i& li)itele *&ei a&*)ite )o(eratii Dar lasi&( la o parte i&s*+icie&ta le.ilor i& reali,area acest*i scop care este e'i(e&t pleci&( (e la t*l/*rarile si cri)ele ce se ri(ica ,il&ic pri&tre &oi si a* la /a,a aceste pasi*&i, a) +ace /i&e sa &e i&tre/a) (aca aceste rele ce rasar pri&tre &oi, &* se &asc o(ata c* le.ile i&sasi2 Pe&tr* ca i& acest ca,, c-iar (aca le.ile ar +i i& )as*ra sa repri)e ast+el (e rele, este p*ti& pro/a/il sa se astepte (e la ele ca sa p*&a pie(ica acelor ra*tati ce alt+el, i& a/se&ta lor, &ici )acar &* s1ar p*tea i'i Sa i&cepe) pri& a (isti&.e i&tre i&.re(ie&tele +i,ice si )orale pre,e&te i& se&ti)e&t*l i*/irii Partea +i,ica a (ra.ostei este acea (ori&ta .e&erala ce i&(ea)&a se3ele la asociere Partea )orala este cea care (eter)i&a si +i3ea,a aceasta (ori&ta i& )o( e3cl*si' as*pra *&*i o/iect partic*lar0 sa* cel p*ti& o+era *& .ra( cresc*t (e e&er.ie ce este polari,ata i& (irectia o/iect*l*i pre+erat Este *sor (e 'a,*t ca partea )orala a (ra.ostei este *& se&ti)e&t co&'e&tio&al, ce a l*at &astere pe )as*ra (es+as*rarii *,a&telor sociale si care a i&,estrat +e)eile c* )*lta pre'e(ere si i&teli.e&ta pe&tr* a1si sta/ili *& a(e'arat i)peri* si a ase,a la p*tere acel se3 i& +ata car*ia ar tre/*i sa &e s*p*&e) Acest se&ti)e&t

+ii&( /a,at pe a&*)ite i(ei as*pra +r*)*setii si )erit*l*i, pe care o)*l sal/atic &* era i& po,itia (e1a le p*tea cisti.a si pe a&*)ite co)paratii pe care era i&ca i&capa/il sa le poata +ace, ce tre/*ie sa +i +ost aproape i&e3iste&te pe&tr* el0 pe&tr* ca asa c*) )i&tea sa &* p*tea (a &astere la i(ei a/stracte as*pra proportiilor si re.*laritatii, tot asa si i&i)a sa &* p*tea +i se&si/ili,ata i& +ata se&ti)e&telor (e (ra.oste si a()iratie, ce si&t la +el (e i)percepti/il (ecla&sate pri& rec*r.erea la *tili,area acestor i(ei Ur)a* (oar acele caractere pe care &at*ra le1a i)pla&tat i& ei, +ara a p*tea percepe trairi ce &1a* +ost cisti.ate &icio(ata0 ast+el i&cit oricare (i&tre +e)ei ii rasp*&(ea i& e.ala )as*ra scop*l*i sa* O)*l i& starea (e &at*ra +ii&( li)itat (oar la ceea ce i&sea)&a (ra.ostea +i,ica, (est*l (e &orocos i&cit sa +ie i.&ora&t i& +ata acestor per+ecti*&i ce le 'a sti)*la apetit*l i& aceiasi )as*ra i& care 'a spori si (i+ic*ltatea (e a1i )ai p*tea )*lt*)i, tre/*ie sa +i +ost s*/iect*l *&*i &*)ar re(*s (e i,/*c&iri (e pasi*&e, )*lt )ai p*ti& i&te&se si i& co&seci&ta ar*&ci&(*1i i& )ai p*ti&e (isp*te, (e1o 'iole&ta )*lt )ai re(*sa I)a.i&atia, cea care re*seste sa +aca atitea ra'a.ii i& )i4loc*l &ostr*, &* se 'a p*tea a(resa &icio(ata i&i)ii *&*i sal/atic, care 'a astepta li&istita i)p*ls*rile &at*rale, i& +ata carora se a/a&(o&ea,a i&'ol*&tar c* )ai )*lta placere (ecit ar(oare, iar &e'oile lor o(ata ce1a* +ost satis+ac*te, 'or p*&e capat (ori&telor De aceea este i&co&testa/il ca (ra.ostea, la +el (e /i&e ca si celelalte pasi*&i, tre/*ie sa +i +ost cisti.ate i& societate, *&(e stral*cirea +lacarii ei a c*&osc*t o crestere i)pet*oasa, i&cit +oc*l sa* )ist*itor s1a (o'e(it a(esea a1i +i +atal o)e&irii Si este c* atit )ai a/s*r( sa co&ti&*a) a repre,e&ta pop*latiile sal/atice lasi&(*1se tirite i&tr1*& per)a&e&t ra,/oi si&.eros pe&tr* a *r)a por&irile lor 'iole&te, (eoarece aceasta opi&ie s1a (o'e(it a +i co&trara realitatii0 pop*latiile (i& Carai/e ce se a+la i& starea (e &at*ra, (eti&i&( pi&a ac*) cel )ai p*ti& (i& tot ceea ce se a/ate (e la aceasta stare pri)iti'a, si&t (e +apt si cei )ai pas&ici (i&tre oa)e&i i& (ra.ostea lor si cei )ai p*ti& s*p*si .elo,iei, (esi traiesc i&tr1*& cli)at cal( ce pare a le i&+la)a per)a&e&t pasi*&ile I& ceea ce pri'este co&cl*,ia ce poate +i trasa, i& ca,*l celor cite'a specii (e a&i)ale, )asc*lii lor *)pl* o.ra(a pasarilor c* sacri+icii si si&.e, sa* la por&irea pri)a'erii +ac sa ras*&e pa(*rea c* cearta lor &es+irsita as*pra i)partirii +e)elelor0 tre/*ie sa i&cepe) pri& a e3cl*(e toate acele specii i& care &at*ra a sta/ilit clar i& p*terea co)parati'a a se3elor relatii (i+erite (e cele ce e3ista pri&tre &oi0 ast+el &* &e p*te) /a,a pe &icio co&cl*,ie ce pleaca (e la tot ce pri'este o)*l, at*&ci ci&( &e re+eri) la o/ser'atia +ac*ta as*pra o/icei*l l*ptei (i&tre cocosi I& ca,*l acestei specii la care proportia este )ai /i&e o/ser'ata, o/icei*l l*ptei este (eter)i&at (e o lipsa a +e)elelor i& co)paratie c* &*)ar*l (e )asc*li0 sa* este (eter)i&ata (e perioa(a l*&.a (e ti)p i& care +e)elele re+*,a a'a&s*l +ac*t (e )asc*li0 pe&tr* ca (aca +iecare +e)ela accepta pre,e&ta )asc*l*l*i (oar 're)e (e (o*a l*&i pe a&, aceasta sit*atie este i(e&tica c* cea i& care &*)ar*l +e)elelor ar +i aici )ai )ic c* 5FG (ecit cel al )asc*lilor Nici*&*l

(i&tre aceste (o*a ca,*ri &* este aplica/il speciei *)a&e, i& care i& )o( o/is&*it, &*)ar*l +e)elelor i&trece c* )*lt pe cel al )asc*lilor si pri&tre care &1a +ost &icio(ata o/ser'at, c-iar si i& ri&(*l celor a+lati i& stare sal/atica, ca +e)elele sa ai/a la +el ca alte a&i)ale, o perioa(a (e ti)p care sa +ie a+ectata pasi*&ii si o alta (e pasi'itate se3*ala Mai )*lt i&ca, la cite'a specii (e a&i)ale toti i&(i'i,ii )a&i+esta o apri&(ere a pasi*&ilor se3*ale i& acelasi i&ter'al (e ti)p si (e aici (ec*r.e *& )o)e&t i&spai)i&tator al *&ei pasi*&i *&i'ersale, ce pro(*ce *& i)e&s t*)*lt si (e,or(i&e i& ri&(*l lor0 o sce&a ce &* 'a p*tea +i i&til&ita &icio(ata i& ri&(*l speciei *)a&e, a carei (ra.oste &* este (ecla&sata i& +*&ctie (e sosirea *&*i a&*)it a&oti)p N* tre/*ie sa tra.e) co&cl*,ia pripita, pleci&( (e la l*pta e3iste&ta i& ri&(*l a &*)eroase specii (e a&i)ale pe&tr* a se /*c*ra (e .ratiile +e)elei, ca acesta ar tre/*i sa +ie si ca,*l o)*l*i a+lat i& starea (e &at*ra0 si c-iar (aca a) p*tea a4*&.e la o ase)e&ea co&cl*,ie, 'o) 'e(ea ca ase)e&ea co&tro'erse &* 'or a4*&.e &icio(ata pi&a acolo la a e3ter)i&a alte specii (e a&i)ale, ast+el i&cit &* p*te) a'ea &ici*& te)ei i& a s*sti&e ca ele se 'or p*tea (o'e(i a +i +atale i& ca,*l o)*l*i Este i&sa (est*l (e clar ca ele ar p*tea sa pro(*ca )*lt )ai p*ti&e ra*tati (ecit i& ca,*l starii (e societate0 i& special pe&tr* acele tari i& care )orala se /*c*ra i&ca (e o a&*)e rep*tatie si i& care .elo,ia i&(ra.ostitilor si ra,/*&area sotilor si&t ca*,e ,il&ice pe&tr* (ecla&sarea (e *ci(eri, (*el*ri si a celor )ai i&spai)i&tatoare (i&tre cri)e0 *&(e o/li.atia *&ei +i(elitati eter&e este (oar oca,ia ce este o+erita a(*lter*l*i si toc)ai acele le.i ale o&oarei si a/sti&e&tei si&t cele care cresc i& )o( i&e'ita/il cor*perea )ora'*rilor si co&(*c la o i&)*ltire a &*)ar*l*i (e a'ort*ri Sa tra.e) pri& *r)are co&cl*,ia ca o)*l a+lat i& starea (e &at*ra -oi&area i&colo si i&coace pri& i&i)a pa(*rii, lipsit (e casa, (e li)/a4 si (e )eseriile sale, la +el (e strai& +ata (e ra,/oi si (e toate celelalte rele pe care acesta le a(*ce, +ara sa resi)ta &e'oia se)e&ilor sai, &ici sa ai/a (ori&ta (e1ai ra&i i& 're*& +el si cel )ai pro/a/il +ara sa se poata (isti&.e *&*l (e celalalt0 sa i&c-eie) pri& a sta/ili ca +ii&(*1si s*+icie&t sie si s*/iect la atit (e p*ti&e pasi*&i, &* p*tea a'ea &ici se&ti)e&te, &ici c*&ostii&te, altele (ecit cele ce se potri'ea* atit (e per+ect sit*atiei sale0 ca resi)tea (oar a(e'aratele &ecesitati, +ara a ti&e co&t (e tot ceea ce &* cre(ea el i&s*si a +i i& )as*ra sa1l preoc*pe i)e(iat si ca toata aceasta i&tele.ere (e care cre(ea ca se 'a p*tea /*c*ra i&tr1o /*&a ,i, &* a reali,at *& alt pro.res i&se)&at (ecit cel care a +ost o/ti&*t (i& cresterea 'a&itatii sale Daca pri&tr1*& acci(e&t a reali,at o a&*)ita (escoperire, s1a tre,it i& sit*atia (e1a +i )ai p*ti& capa/il s1o co)*&ice celorlati oa)e&i, (ecit ar +i p*t*t s1o tra&s)ita pi&a si propriilor sai copii Orice )eserie sa* arta ce ar +i +ost (escoperita (e el, era sortita sa piara i& )o( i&e'ita/il o(ata c* creator*l ei, acolo *&(e &* se .asea &ici*& +el (e )i4loc (e e(*catie, iar .e&eratiile se s*cce(a* .e&eratiilor +ara sa c*&oasca &ici cel )ai &ei&se)&at pro.res0 ci&( toate era* sta/ilite a i&cepe (e la *& acelasi p*&ct, toate secolele tre/*ie sa se +i sc*rs i& /ar/aris)*l pri)ei 'irste a o)*l*i, pe ci&( specia (e'e&ise (e4a prea /atri&a iar o)*l ra)asese i&ca *& copil

A) e3ti&s la o ase)e&ea (*rata starea sa pres*p*sa (e pri)iti'itate, (eoarece a) a'*t i& 'e(ere &*)eroasele erori (i& a&tic-itate si pre4*(iciile i&'e(erate ce era* aproape i)posi/il (e era(icat, .i&(i&( pri& *r)are ca este (e (atoria )ea sa sap pi&a la ra(aci&a lor a(e'arata si sa (e,'al*i pri& i&ter)e(i*l *&ei i)a.i&i reale, a(e'arata stare (e &at*ra, a4*&.i&( tot atit (e (eparte (e loc*l i& care se sit*ea,a i&e.alitatea &at*rala a o)e&irii, pe cit se a+la si acea realitate si i&+l*e&ta pe care scriitorii )o(er&i si1o i&c-ip*ie ca a a'*t1o Este (e +apt +oarte *sor (e 'a,*t, ca )*lte (i& (i+ere&tele ce1l (isti&. pe o), si&t (oar e+ect al o/icei*rilor si )o(*l*i (i+erit (e 'iata pe care le1a a(optat i& ca(*l societatii Ast+el o co&stit*tie (elicata sa* ro/*sta si sla/ici*&ea sa* +orta ce1i este atasata, si&t )*lt )ai +rec'e&t e+ect*l *&ei e(*catii e+e)i&ate sa* 'irt*oase, (ecit al *&ei (otari i&itiale a corp*l*i Acelasi l*cr* se petrece si i& ceea ce pri'este p*terea )i&tii0 pe&tr* ca e(*catia &* (oar ca +ace (i+ere&ta (i&tre ceea ce este c*lti'at si ceea ce &* este, ci c-iar sporeste (i+ere&ta ce e3ista i&ca (e la i&cep*t, i& proportie c* .ra(ele lor (i+erite (e c*lt*ra0 tot asa c*) creste (ista&ta (i&tre *& *rias si *& pitic, pri& +iecare pas pe care +iecare (i&tre ei il +ace Daca 'o) co)para pro(i.ioasa (i'ersitate ce este o/ti&*ta i& )o(*l si i& )a&iera (e 'iata a (i+eritelor .e&eratii (i& sta(i*l (e societate, c* *&i+or)itatea si si)plitatea a&i)alelor si tri/*rilor (e sal/atici, i& care +iecare traieste c* acelasi tip (e -ra&a si *r)ea,a acelasi )o( (e 'iata, +aci&( e3act acelasi l*cr*, este (est*l (e *sor (e 'a,*t, cit (e )ica (i+ere&ta e3ista i&tre *& o) si *& alt*l i& starea (e &at*ra, i& co)paratie c* starea (e societate si cit (e )*lt tre/*ie sa +ie sporit i&e.alitatea &at*rala a o)e&irii pri& i&ter)e(i*l i&e.alitatii o+erita (e pir.-iile i&stit*tiilor sociale Dar c-iar (aca &at*ra e3ercita i& )o( real o i&+l*e&ta &e.ati'a, pri& )o(*l (e (istri/*tie a (ar*rilor sale, aceasta parti&ire ce1i este i)p*tata i& )o( o/is&*it, care ar +i cel )ai )are a'a&ta4 ce (eri'a (i& +a'or*rile o+erite (e ea, i& (etri)e&t*l celorlalte, i&tr1o stare ce a()ite c* )are .re*tate e3iste&ta oricar*i tip (e relatii2 Acolo *&(e &* e3ista (ra.oste, ce a'a&ta4 poate o+eri +r*)*setea2 Sa* ce *tilitate poate a'ea oare i&teli.e&ta, acolo *&(e &* e3ista co&'ersatie, sa* a/ilitatea, acolo *&(e &* e3ista &ici*& +el (e relatii c* ceilalti2 A) a*,it repetat i& )o( co&sta&t, ca i&tr1o ast+el (e stare cel p*ter&ic tre/*ie sa1l s*p*&a pe cel sla/0 (ar care este aici i&teles*l opresi*&ii2 Se o/is&*ieste a se sp*&e ca *&ii 'or (o)i&a 'iole&t as*pra celorlalti, care se 'or pli&.e co&ti&** s*/ s*p*&erea ser'ila a capriciilor pri)ilor Si acesta este i&tr1a(e'ar ceea ce o/ser' a +i i& ca,*l celor ce se petrec i& )i4loc*l &ostr*0 (ar &* re*sesc a i&tele.e (eloc c*) ar arata o)*l i& starea (e &at*ra, care sa poata +i a(*s c* *s*ri&ta la i)a.i&ea pe care o i&tele.e) pri& (o)i&atie si ser'it*te U& o), ar p*tea i&tr1 a(e'ar, p*&e stapi&ire pe +r*ctele pe care le1a* c*les ceilalti, pe 'i&at*l pri&s (e ceilalti, sa* pe pestera pe care ei a* ales1o (rept a(apost0 (ar c*) ar p*tea 'reo(ata sa preti&(a o/e(ie&ta si care ar p*tea +i acele le.at*ri (e (epe&(e&ta

ce s1ar p*tea reali,a i&tre oa)e&i, +ara ca aici sa e3iste proprietate2 Daca, (e e3e)pl*, si&t .o&it (e la *& copac, pot )er.e la *r)ator*l0 (aca si&t (era&4at i&tr1*& loc, ce )a poate i)pie(ica sa )a (eplase, i& alta parte2 Di& &o*, pot i&til&i *& o) )*lt )ai p*ter&ic (ecit )i&e si i& acelasi ti)p atit (e (epra'at, (e i&(ole&t, (e 'iole&t si (e sal/atic, i&cit sa )a co&stri&.a sa1i +*r&i,e, toate cele &ecesare pe&tr* a1si (*ce e3iste&ta, i& 're)e ce el i&s*si 'a co&ti&*a sa ra)i&a tri&(a'0 el &* 'a a'ea alta .ri4e (ecit sa &*1si (espri&(a pri'irea (e pe )i&e &ici )acar pe&tr* o si&.*ra clipa0 'a tre/*i sa )a le.e trai&ic i&ai&te (e1a se (*ce sa se c*lce, alt+el c* si.*ra&ta 'oi i&cerca sa1l lo'esc i& cap i& ti)p ce (oar)e, pe&tr* a )a eli/era (e s*/ aceasta tira&ie Alt+el sp*s, el se 'a e3p*&e i& acest ca, 'ol*&tar la o ca&titate (e &eplaceri c* )*lt )ai )are (ecit cele pe care toc)ai i&cearca sa le e'ite, sa* (ecit i&trea.a ca&titate (e &eplaceri pe care )i1 ar +i pro(*s1o )ie D*pa toate acestea, sa1si i&.a(*ie &*)ai o clipa (e &eate&tie i& care sa lase cit*si (e p*ti& .ar(a 4os0 sa1si per)ita sa i&toarca i&tr1o parte cap*l atras (e *& ,.o)ot (oar pe&tr* *& si&.*r )o)e&t si 'oi +i i&sta&ta&e* la (o*a,eci (e pasi, pier(*t i& pa(*re, c* la&t*rile r*pte i& /*cati, +ara sa ai/a &ici )acar posi/ilitatea )ai )a re'a(a 'reo(ata $ara a i&tra i&*til i& atitea (etalii, orici&e poate o/ser'a ca aceasta o/li.atie (e se'it*te se +or)ea,a pri& si)pla (epe&(e&ta a *&*i o) (e *& alt*l si pri& acele &e'oi reciproce care1i *&esc, este i)posi/il sa +aci (i&tr1*& o) *& scla', c* e3ceptia ca,*l*i i& care &* 'a +i a(*s (e pri)a (ata la o sit*atie i& care &*1si poate (*ce e3iste&ta +ara a4*tor*l celorlati se)e&i ai sai0 si (e 're)e ce o ase)e&ea sit*atie &* e3ista i& starea (e &at*ra, +iecare este aici propri*l sa* stapi&, iar le.ea cel*i )ai p*ter&ic &* are 're*& e+ect O(ata ce a) (o'e(it ca i&e.alitatea o)e&irii este +oarte .re* (e ati&s si ca i&+l*e&ta sa &* este aproape e.ala c* &i)ic (i& ceea ce e3ista i& starea (e &at*ra, 'a tre/*i ca i)e(iat (*pa aceia sa arat ori.i&ea si e'ol*tia ei i& ca(r*l (e,'oltarilor s*ccesi'e ce s1a* pro(*s i& i&telect*l *)a& O (ata ce a) aratat ca .ra(*l (e per+ecti/ilitate *)a&a, 'irt*tile sociale si celelalte +ac*ltati pe care le poate pose(a o)*l i&ca (i& starea (e &at*ra, &1ar p*tea sa +ie &icio(ata (e,'oltate (e ei i&sisi, ci &ecesita i& )o( i)perati' co&c*re&ta *&or +actori e3ter&i &*)erosi, care s1ar +i p*t*t (ealt+el sa &* se i'easca &icio(ata si i& a/se&ta lor el ar +i ra)as pe&tr* tot(ea*&a i& aceiasi co&(itie pri)iti'a, 'a tre/*i ac*) sa stri&. si sa ia* i& co&si(erare (i+eritele acci(e&te ce p*tea* (*ce la i)/*&atatirea c*&oasterii *)a&e, ce a* (epra'at i&tre ti)p specia si a* +ac*t ca o)*l sa (e'i&a 'icios, i& aceiasi )as*ra i& care (e'e&ea socia/il0 i& )as*ra a a(*ce o)*l laolalta c* l*)ea (i& acea perioa(a a+lata la o )are (ista&ta i& ti)p, la p*&ct*l i& care &e p*te) re.asi asta,i Mart*risesc ca tot asa c*) e'e&i)e&tele la care a) p*rces a le (escrie se p*tea* (es+as*ra i& 'ariate )o(alitati, tot asa &1a) a'*t &i)ic altce'a la

i&(e)i&a pe&tr* a (eter)i&a ale.erea pe care a) +ac*t1o, i& a+ara si)plelor ipote,e0 (ar aceste ipote,e (e'i& te)ei*ri, at*&ci ci&( cel )ai pro/a/il ele si&t e3trase (i& i&sasi &at*ra l*cr*rilor si repre,i&ta si&.*r*l )i4loc (e (escoperire al a(e'ar*l*i Oric*), co&seci&tele pe care i&te&tio&e, a le (e(*ce &* 'or +i (oar *&ele co&4ect*rale0 tot asa c*) as*pra *&or pri&cipii (e4a sta/ilite ar +i i)posi/il sa +or)*la) orice alte teorii care sa &* +*r&i,e,e aceleasi re,*ltate si (e la care sa &* p*te) tra.e co&cl*,ii ase)a&atoare Aceasta 'a asi.*ra o 4*sti+icare s*+icie&ta pe&tr* a &* +i &ecesar a i&sista as*pra )o(*l*i i& care o(ata c* trecerea ti)p*l*i se co)pe&sea,a o )ica pro/a/ilitate i& (es+as*rarea e'e&i)e&telor0 c* o s*rpri&,atoare p*tere (esti&ata *&or ca*,e /a&ale, ci&( acti*&ile lor si&t co&sta&te, i& i)posi/ilitatea, pe (e1o parte, (e1a (istr*.e a&*)ite ipote,e, (esi (e cealalta parte &* p*te) o+eri certit*(i&ea c*&oasterii realitatii0 ce ti&e (e s+era istoriei, at*&ci ci&( (o*a +apte si&t pre,e&tate (rept reale si ar tre/*i sa +ie co&ectate pri&tr1o serie (e acti*&i i&ter)e(iare ce si&t &ec*&osc*te, sa* ar tre/*i sa +ie asa, pe&tr* a +*r&i,a aceste (ate si la +el sa le poata asocia0 si acestea +ac parte (i& s+era +ilo,o+iei, at*&ci ci&( istoria pastrea,a tacerea, pe&tr* (eter)i&area *&or acti*&i si)ilare care sa ser'easca acel*iasi scop0 si i& cele (i& *r)a, as*pra i&+l*e&tei si)ilit*(i&ii, care i& ca,*l e'e&i)e&telor re(*ce +aptele la *& &*)ar )*lt )ai )ic (e clase (ecit si&t i)a.i&ate i& )o( o/is&*it Pe&tr* )i&e este s*+icie&t sa o+er aceste s*.estii spre a +i l*ate i& co&si(eratie (e 4*(ecatorii )ei si sa le clasi+ic ast+el i&cit cititor*l o/is&*it sa &* )ai +ie &e'oit sa le )ai reia

PARTEA DOUA

Pri)*l o) care a i&.ra(it o /*cata (e pa)i&t, ce s1a .i&(it sa1si sp*&a9 :Acesta este al )e*;: si a .asit oa)e&i (est*l (e st*pi,i ca sa1l crea(a, a +ost a(e'arat*l +o&(ator al societatii ci'ile De la cite cri)e, ra,/oaie si *ci(eri, (e la cite orori si &e&orociri &* ar +i p*t*t ci&e'a sa sal'e,e o)e&irea, (aca ar +i tras tar*s*l, sa* ar +i *)pl*t sa&t*l, stri.i&( catre se)e&ii sai9 :$eriti1'a (e1a asc*lta (e acest i)postor0 si&teti pier(*ti (aca *itati o si&.*ra (ata ca +r*ctele si&t ale t*t*ror si pa)i&t*l &* aparti&e &i)a&*i : Dar e3ista aici o )are pro/a/ilitate ca l*cr*rile sa +i i&trat (e4a pe o ase)e&ea pa&ta, ast+el i&cit &* 'or )ai p*tea e'ol*a i& co&ti&*are )*lta 're)e ca si pi&a ac*)0 pe&tr* ca i(eia (e proprietate (epi&(e (e )*lte alte i(ei a&terioare, care p*tea* +i ac*)*late (oar i&tr1o a&*)ita s*ccesi*&e, +ara a se p*tea &aste toate (i&tr1o (ata i& )i&tea *)a&a Tre/*ie ca o)e&irea sa +i +ac*t pro.rese co&si(era/ile, ati&.i&( ac*)*larea *&or c*&osti&te si a *&ei i&(*strii re)arca/ile care sa se +i tra&s)is si sa +i sporit (e la o epoca la alta, i&ai&te i&ca sa +ie ati&s acest *lti) p*&ct al starii (e &at*ra @ai(eti sa &e i&toarce) c* )*lt i&apoi si sa i&cerca) sa *&i+ica) s*/ o si&.*ra 'i,i*&e toata aceasta s*ccesi*&e le&ta (e e'e&i)e&te si (escoperiri, i& cea )ai &at*rala or(i&e Pri)*l se&ti)e&t c*&osc*t (e o) a +ost cel (eter)i&at (e (escoperirea propriei e3iste&te, iar pri)a sa .ri4e a +ost cea (eter)i&ata (e a*toco&ser'are Ceea ce pro(*cea pa)i&t*l asi.*ra acoperirea t*t*ror &e'oilor sale, iar i&sti&ctele ii (e,'al*ia* )o(*l c*) sa se +oloseasca (e ele $oa)ea, setea si alte ast+el (e (ori&te, l1a* +ac*t sa e3peri)e&te,e (e &e&*)arate ori (i+erite )o(*ri (e e3iste&ta0 iar pri&tre acestea s1a* re.asit *&ele care l1a* .ra/it i& a raspi&(i specia 11 o pre(ilectie oar/a, care +ara sa ai/a &i)ic (e1a +ace c* i&i)a, este pro(*sa (e *& si)pl* i&sti&ct a&i)alic O(ata satis+ac*ta (ori&ta, cele (o*a se3e &* 'or )ai sti &i)ic *&*l (espre celalalt0 si pi&a si p*ii &* 'or )ai i&se)&a &i)ic pe&tr* )a)a (oar c*ri&( ce se 'or p*tea (esc*rca +ara a4*tor*l ei Aceasta a +ost co&(itia o)*l*i (i& 're)ea copilariei sale0 'iata *&*i a&i)al, &e)i4locit li)itata la si)plele se&,atii, a/ia re*si&( a pro+ita (e (ar*rile pe care &at*ra le1a lasat pe&tr* el, )*lt )ai p*ti& capa/il (e a1si i&ci&ta c*.et*l c* orice

re+lectie (e +orta ce ar +i por&it (e la rati*&ea sa Dar c*ri&( (i+ic*ltatile s1a* pre,e&tat i& sce&a si a (e'e&it &ecesar ca el sa i&'ete c*) sa le poata (epasi0 i&alti)ea copacilor ce1l i)pie(ica* sa1si proc*re +r*ctele lor, co)petitia repre,e&tata (e celelalte a&i)ale, (or&ice sa /*c*re (e aceleasi +r*cte si +erocitatea celor ce a'ea* &e'oie (e ele pe&tr* a1si asi.*ra s*/,iste&ta, toate acestea l1a* o/li.at sa rec*r.a la e3ercitiile +i,ice A tre/*it sa +ie acti', i*te (e picior, pli& (e e&er.ie i& l*pta Ar)ele &at*rale, pietrele si /etele, p*tea* +i .asite c* (est*la *s*ri&ta0 a tre/*it sa i&'ete sa (epaseasca o/stacolele presarate i& calea sa (e &at*ra pe&tr* a ri'ali,a c* celelalte a&i)ale i& ca, (e &e'oie si c-iar si i& (isp*ta c* ceilalti oa)e&i, pe&tr* asi.*rarea )i4loacelor (e s*/,iste&ta, sa* pe&tr* a1si o+eri si&.*r tot ce a +ost +ortat sa re&*&te i& +a'oarea celor )ai p*ter&ici Pe )as*ra ce i&(i'i,ii aparti&i&( rasei *)a&e (e'e&ea* (i& ce i& ce )ai &*)erosi, .ri4ile o)*l*i a* sporit #ariatiile le.ate (e sol, cli)at si a&oti)p*ri, tre/*ie sa +i i&tro(*s cite'a (i+ere&te i& )o(*l lor (e 'iata A&ii secetosi, ier&ile l*&.i si aspre, 'erile (o.oritoare, ce a* ars +r*ctele o+erite (e pa)i&t, tre/*ie sa +i i)p*s c*)'a aparitia *&or &oi i&(ele(&iciri Pe tar)*l )arii si pe )al*rile ri*rilor, ei a* i&'e&tat cirli.*l si 'ar.a si a* trec*t la pesc*it, care le asi.*ra i& acest +el e3iste&ta Cei (i& )i4loc*l pa(*rilor i&t*&ecoase si1a* proc*rat arc*ri si sa.eti, (e'e&i&( ast+el 'i&atori si ra,/oi&ici (e te)*t I& tarile c* cli)a rece s1a* (epri&s a1si acoperi corp*l c* pieile a&i)alelor pe care le *ci(ea* $*l.er*l, *& '*lca&, )eteorit sa* o alta sa&sa &orocoasa ce l1a p*s i& posesia +oc*l*i, i1a asi.*rat o &o*a res*rsa i)potri'a ier&ilor aspre (i& aceste ti&*t*ri0 )ai apoi a i&'atat sa pastre,e acest ele)e&t, iar apoi c*) sa1l repro(*ca si i& +i&al c*) sa1si pre.ateasca c* a4*tor*l l*i car&ea a&i)alelor pe care i&ai&te o/is&*ia s1o )a&i&ce cr*(a Aceste le.at*ri repetate i&tre el si (i+erite alte +ii&te, (i&tre *& i&(i'i( si celalalt, a* +ost i& )as*ra sa ri(ice )i&tea *)a&a pi&a la perceptia *&or a&*)ite relatii i&tre ei Ast+el (e raport*rii ce si&t (e+i&ite (e ter)e&i prec*), )are, )ic, p*ter&ic, sla/, rapi(, le&t, te)ator, i&(ra,&et si altii ter)e&i ase)a&atori, aproape i)percepti/il co)parati i& ca, (e &e'oie, tre/*ie sa +i pro(*s i& el *& tip (e re+lectie, sa* )ai (e.ra/a a *&ei pr*(e&te )eca&ice, care sa1i poata i&(ica preca*tiile pe care tre/*ia sa si le ia pe&tr* a1si asi.*ra sec*ritatea No*l tip (e i&teli.e&ta ce re,*lta (i& aceasta (e,'oltare 'a spori s*perioritatea sa as*pra celorlalte a&i)ale, +aci&(*1l sa si)ta acest l*cr* #a p*tea pri& *r)are ac*), pe&tr* a le a(e)e&i, sa le 4oace o )ie (e tr*c*ri si (esi )*lte (i&tre ele ar p*tea sa1l (epasesca i& 'ite,a sa* i& +orta, i& ti)p, 'a p*tea (e'e&i stapi& peste *&ele si o pe(eapsa pe&tr* celelalte Ast+el, at*&ci ci&( 'a pri'i pe&tr* pri)a (ata i& si&e, 'a si)ti pri)ele e)otii (eter)i&ate (e )i&(rie0 si i&tr1*& ti)p ci&( (e a/ia c*&ostea c*) sa (isti&.a i&tre (i+eritele or(i&e a&i)ale, 'a pri'i as*pra propriei specii ca la cel )ai i&alt or(i&, pre.ati&( (r*)*l pe&tr* a1si as*)a s*perioritatea ca i&(i'i(

Este a(e'arat i&sa, ca ceilalti oa)e&i &* repre,e&ta* pe&tr* el ceea ce repre,i&ta pe&tr* &oi asta,i si ca &* i&treti&ea c* ei relatii )ai apropiate (ecit c* celelalte a&i)ale0 c* toate acestea, ei &* era* (eloc &e.li4ati i& o/ser'atiile l*i Ase)a&area pe care a (escoperit1o i& ti)p ca e3ista i&tre ei, si i&tre el si +e)elele sale, l1a* (eter)&at sa 4*(ece as*pra celorlalte ce &* era* i&ca percepti/ile0 si (escoperi&( ca ei toti se )a&i+esta la +el c*) el i&s*si s1ar +i co)portat i& aceleasi circ*)sta&te, a (e(*s i& )o( &at*ral ca )o(*l lor (e1a .i&(i si actio&a era i&tr*1tot*l i& co&+or)itate c* cel al sa* O(ata i)pri)at a(i&c i& )i&tea sa, acest a(e'ar i)porta&t tre/*ie sa1l +i (eter)i&at ca pleci&( (e la si)ta)i&te i&t*iti'e, )*lt )ai rapi(e si si.*re (ecit oricare alt +el (e ratio&a)e&te, sa *r)e,e re.*lile (e co&(*ita, cele pe care le1a i(e&ti+icat a +i cele )ai +a'ora/ile si a'a&ta4oase pe&tr* propria sec*ritate I&'ati&( (i& e3perie&ta ca (ra.ostea +ata (e /*&astare este si&.*r*l )oti' al acti*&ilor *)a&e, s1a .asit el i&s*si i& po,itia (e1a (isti&.e cite'a ca,*ri i& care i&teres*l reciproc ar p*tea sa 4*sti+ice sc-i)/*l (e asiste&ta c* se)e&ii sai0 si i&ca alte cite'a ca,*ri i& care e3iste&ta *&*i co&+lict (e i&terese p*tea 4*sti+ica o s*spectare a lor I& ca,*rile (e i&cep*t, +acea parte (i& aceiasi ceata c* ei, sa* cel p*ti& (i&tr1o ase)e&ea asociatie li/era, aceasta re.*la &* restrictio&a )e)/rii sai si &* (*ra )ai )*lt (ecit acea oca,ie te)porara, .e&erata (e &e'oia (e1a 'i&a i& co)*&, care i1a (at &astere I& sit*atiile (e )ai tir,i*, +iecare isi 'a ca*ta propri*l sa* a'a&ta4 partic*lar, +ie pri& +orta (esc-isa, (aca .aseste ca este si&.*r (est*l (e p*ter&ic pe&tr* asta, sa* pri& a/ilitate si 'icle&ie, (aca se si)te a +i i&ca prea sla/ I& acest )o( oa)e&ii a* (o/i&(it pe &esi)tite *&ele (i&tre pri)ele i(ei (espre )o(*l (e1a i&trepri&(e acti*&i colecti'e, prec*) si as*pra &*)eroaselor a'a&ta4e ce (ec*r.ea* (i& +olosirea lor e+ecti'a0 ceea ce repre,i&ta (oar ce este i&(icat (e i&teres*l pre,e&t si apare&t al preoc*parilor lor0 pe&tr* ca ei era* c* tot*l strai&i (e posi/ilitatea (e1a a&ticipa 'iitor*l si se a+la* la +el (e (eparte (e1a se i&.ri4ora i& ceea ce pri'este acel 'iitor, ce parea atit (e i&(epartat, pe tot atit (e .re* cit se p*tea* .i&(i as*pra *&ei ,ile ce 'a sosi c-iar )ii&e $iecare p*tea sa 'a(a ca la 'i&atoarea *&*i cer/, pe&tr* ca aceasta operati*&e sa +ie i&c*&*&ata (e s*cces, +iecare tre/*ia sa ra)i&a cre(i&cios la post*l sa*0 (ar (aca se i&ti)pla ca *& iep*re sa apara i& apropierea *&*ia (i&tre ei, &* e3ista &ici cel )ai )ic (*/i* ca &* ar +i por&it i)e(iat pe *r)ele l*i, +ara sa )a&i+este &ici cel )ai )ic re.ret, si o(ata ce ar +i p*s )i&a pe pra(a l1ar +i i&teresat prea p*ti& (aca pri& acti*&ea sa a (eter)i&at ca to'arasii sai sa o rate,e pe1a lor Este *sor (e i&teles, ca ase)e&ea raport*ri &* &ecesita* *& li)/a4 c* )*lt )ai ra+i&at (ecit cel al ciorilor sa* )ai)*telor, care se asocia,a la +el pe&tr* a

ati&.e *& scop co)*& ase)a&ator Tipetele &eartic*late, o )*lti)e (e .est*ri si *&ele s*&ete i)itati'e, tre/*ie sa +i repre,e&tat pe&tr* o l*&.a perioa(a li)/a4*l *&i'ersal0 si pri& a(aos*l, pe&tr* +iecare tara, a *&or s*&ete artic*late co&'e&tio&ale 6care asa c*) a* +ost c*&osc*te i&ca (e la aparitia pri)elor i&stit*tii, &* si&t toc)ai *sor (e e3plicat8 a* apar*t ast+el pri)ele li)/a4e partic*lare0 (ar acestea era* i&ca pri)iti'e si i)per+ecte, i&toc)ai asa c*) se arata a +i cele (escoperite a,i pri&tre *&ele pop*latii sal/atice "ra/it (e rapi(itatea c*r.erii ti)p*l*i, (e a/*&(e&ta (e l*cr*ri pe care a tre/*it sa le e&*)ar aici si (e pro.res*l aproape isesi,a/il al l*cr*rilor la i&cep*t*l lor, a) trec*t aproape i&tr1o si&.*ra clipa peste *& )are &*)ar (e epoci0 pe&tr* ca pe cit (e le&t s1a* (es+as*rat e'e&i)e&tele i& s*ccesi*&ea lor, pe atit (e rapi( a* tre/*it sa +ie (escrise Aceste pri)e pro.rese i1a* (at p*terea o)*l*i sa +aca altele c* o )ai )are 'ite,a I& proportia i& care ei si1a* sporit c*&osti&tele, asta a (*s la o crestere a perse'ere&tei A* i&cetat sa a(oar)a s*/ pri)*l copac sa* i& pri)a ca'er&a ce le o+erea a(apost0 a* i&'e&tat cite'a )i4loace care le per)itea* scoaterea pietrelor asc*tite si (*re (i& a(i&c*l pa)i&t*l*i si sa taie le)&*l0 apoi si1a* +ac*t coli/e (i& ra)*ri iar (*pa aceea a* i&'atat sa aplice peste acestea strat*ri (e ar.ila si &oroi Aceasta a +ost epoca pri)ei re'ol*tii care a co&sacrat si a (isti&s +a)iliile, i&tro(*ci&( *& a&*)it tip (e proprietate, s*rsa i& si&e a s*te (e cert*ri si co&+licte C* toate acestea, cei )ai p*ter&ici a* +ost cei care si1a* co&str*it pe&tr* pri)a oara si&.*ri coli/ele pe care se si si)tea* i& stare sa le apere si poate +i trasa co&cl*,ia ca cei )ai sla/i a* (escoperit ca este )*lt )ai *sor si si.*r sa1i i)ite, (ecit sa i&cerce sa1i al*&.e pe pri)ii (e pe proprietatile lor0 iar pe&tr* cei care s1a* asi.*rat c* pri)ele coli/e, &* p*tea +i &i)e&i altci&e'a te&tat sa1i (epose(e,e (e /*&*rile lor (ecit e'e&t*al 'eci&ii acestora0 i&tr1a(e'ar, altii &* p*tea* si)ti acest i&(e)&, (eoarece aceste coli/e i&ca &* le aparti&ea*, si pe&tr* ca se p*tea i&ti)pla sa &* le +ie (e &ici*& +olos, (i& )o)e&t ce &* a'ea* sa +aca (i& ei proprietari +ara sa1i e3p*&a *&or l*pte (isperate c* +a)iliile ce le oc*pa* (e4a Pri)ele e3pa&si*&i ale (ra.ostei o)*l*i a* +ost e+ect*l *&or sit*atii &easteptate, ce a* *&it s*/ acelasi acoperis sotii si sotiile, pari&tii si copiii O/is&*i&ta trai*l*i i& co)*& 'a (a &astere c*ri&( celor )ai )i&*&ate (i&tre se&ti)e&tele c*&osc*te (e *)a&itate9 (ra.ostea co&4*.ala si a+ecti*&ea pater&a $iecare +a)ilie (e'e&i&( o )ica societate, )*lt )ai *&ita i&sa, (eoarece li/ertatea si atasa)e&t*l reciproc si&t si&.*rele li)ite ale acestei *&i*&i Cele (o*a se3e, al caror )o( (e 'iata a +ost pi&a ac*) acelasi, i&cep sa a(opte (e ac*) )a&iere (e 'iata (i+erite $e)eile (e'i& )*lt )ai se(e&tare si se o/is&*iesc c* .ri4a +ata (e copii si loc*i&ta, i& 're)e ce /ar/atii calatoresc i& ca*tarea )i4loacelor (e s*/,iste&ta co)*&e Datorita )o(*l*i (e 'iata )*lt )ai

+acil, a)/ele se3e i&cep sa piar(a cite ce'a (i& +orta si +erocitatea lor0 (ar (aca (i& p*&ct (e 'e(ere i&(i'i(*al, (e'i& c*)'a )ai p*ti& capa/ili sa i&+r*&te +iarele sal/atice, pe (e alta parte le este )*lt )ai *sor sa l*pte i)pre*&a si sa re,iste i& +ata pericolelor co)*&e Si)plitatea si si&.*ratatea 'ietii o)*l*i i& aceasta &o*a co&(itie, p*ti&atatea &e'oilor sale si i&'e&tiile pe care le1a reali,at pe&tr* satis+acerea lor, ii per)it sa (isp*&a (e o mare cantitate de timp liber (e care s1a +olosit pe&tr* a1si o+eri )*lte (i& co)o(itatile &ec*&osc*te (e pari&tii sai0 si acestea a* +ost pri)ele la&t*ri ale ro/iei pe care, &ec*.etat +ii&(, si&.*r si le1a ase,at pe *)eri, (ar si pri)a s*rsa a relelor ce le1a pre.atit pe&tr* (esce&(e&tii sai Deoarece, pe li&.a +apt*l ca a* co&ti&*at a )olesi (eopotri'a, atit corp*l cit si )i&tea, aceste co)o(itati a* pro'ocat pier(erea (i& p*terile lor la aproape i&trea.a placerea pe care o p*tea* o+eri, (e.e&eri&( c-iar pi&a la a se tra&s+or)a i& &e'oi reale, ast+el i&cit cererea (eter)i&ata (e ele a (e'e&it (e (eparte )*lt )ai (e,a.rea/ila pe cit ar +i re*sit sa +ie (e plac*ta posesia lor0 cel p*ti& asa c*) se i&ti)pla (oar c* p*ti& )ai i&ai&te Ast+el s1a a4*&s la acea sit*atie para(o3ala i& care oa)e&ii ar +i &e+ericiti (aca s1ar i&ti)pla sa le piar(a, (esi posesia lor &* )ai re*seste sa1i +aca (eloc +ericiti P*te) o/ser'a aici p*ti& )ai /i&e, c*) *tili,area li)/a4*l*i a (e'e&it o re.*la i& i&terior*l +iecarei +a)ilii si c*) i& )o( i)percepti/il este i)/*&atatit aici, p*ti&( co&str*i o perspecti'a i& ceea ce pri'este )o(alitatea pri& care s1a a4*&s la o e3ti&(ere si accelerare a pro.res*l*i i&re.istrat (e 'or/irea artic*lata, prec*) si a ca*,elor care a* (eter)i&at ca aceasta sa (e'i&a (i& ce i& ce )ai &ecesar I&*&(atiile si c*tre)*rele a* i&co&4*rat ,o&ele loc*ite c* ripe sa* ape0 )iscarea (e re'ol*tie a pla&etei i& 4*r*l Soarel*i a (*s la (espri&(erea co&ti&e&telor si la crearea (e &oi i&s*le i,olate i& )i4loc*l ocea&elor Este (est*l (e *sor (e o/ser'at ca i& )i4loc*l oa)e&ilor ce era* ast+el re*&iti si o/li.ati sa traiasca i)pre*&a i& )ici co)*&itati, era )*lt )ai *sor ca aici sa apara *& i(io) co)*&, (ecit pri&tre cei care co&ti&*a* sa -oi&areasca pri& pa(*rile &es+irsite (i& i&terior*l co&ti&etelor Ast+el, este +oarte posi/il ca (*pa pri)ele lor i&cercari i& &a'i.atie, i&s*larii sa +i a(*s i)pre*&a c* ei pe co&ti&e&t *tili,area li)/a4*l*i artic*lat0 iar acest l*cr* este cel p*ti& +oarte pro/a/il, ca pri)ele co)*&itati si *tili,area 'or/irii sa +i l*at &astere pe&tr* pri)a oara pe aceste i&s*le si c-iar sa +i a4*&s la o i&alta per+ectio&are acolo, i&ca i&ai&te sa +ie c*&osc*t pe co&ti&e&t Tot*l i&cepe ac*) sa1si sc-i)/e aspect*l Oa)e&ii, care pi&a ac*) ratacea* pri& pa(*re si1a* or.a&i,at *& )o( (e 'iata )*lt )ai sta/il, re*&i&(*1se i& )o( .ra(*al, +or)i&( corp*ri separate, i& +iecare tara +or)i&(*1se o &ati*&e (isti&cta, *&ita pri& caractere si *& )o( (e 'iata speci+ic, &* (oar pri& re.*li si le.i, (ar si pri& *&i+or)itatea 'ietii si a -ra&ei, prec*) si pri& i&+l*e&ta speci+ica a cli)at*l*i ce o e3ercita as*pra acest*i or.a&is) co)*& #eci&atatea per)a&e&ta &* ar

p*tea sa &* pro(*ca i& ti)p o a&*)ita le.at*ra i&tre (i+eritele +a)ilii Pri&tre ti&erii (e se3e (i+erite, loc*i&( i& coli/e 'eci&e, co)ert*l i&ti)plator i)p*s (e &at*ra a co&(*s c*ri&( pri& sta/ilirea (e relatii reciproce, la *& alt tip (e le.at*ri, &* )ai p*ti& a.rea/ile si )ai p*ti& per)a&e&te Oa)e&ii a* i&cep*t ac*) sa +aca (i+ere&te si co)paratii i&tre o/iectele c* care se .asesc la *& )o)e&t (at i& (i+erite raport*ri0 a4*&. i& c*ri&( sa le atri/*ie acestora i(ei, prec*) cea (e +r*)*sete si )erit, ce a* co&(*s la &asterea pre+eri&telor I& co&seci&ta, i& loc sa se )ai 'a(a *&ii c* ceilalti a(esea, a* i&cep*t sa se i&til&easca i& )o( co&sta&t I& s*+let*l lor s1a strec*rat i&cet*l c* i&cet*l *& (elicat si plac*t se&ti)e&t si cea )ai )ica opo,itie s1a tra&s+or)at i&tr1o +*rie i)pet*oasa0 o(ata c* (ra.ostea s1a &asc*t .elo,ia0 (iscor(ia a tri*)+at si si&.ele o)e&esc a +ost sacri+icat c* cea )ai )are *s*ri&ta i& &*)ele t*t*ror acestor pasi*&i Pe )as*ra ce i(eile si se&ti)e&tele se s*cce(a* *&ele altora iar s*+let*l si spirit*l era* p*se i& 4oc, o)*l a co&ti&*at sa lepe(e (e sal/aticia sa ori.i&ala0 le.at*rile lor partic*lare a* (e'e&it (i& ,i i& ,i )*lt )ai i&ti)e, tot asa c*) si li)itele lor s1a* e3ti&s S1a* o/is&*it ca i&ai&te (e1a se i&toarce i& coli/ele lor, sa se re*&easca i& 4*r*l *&i copac i)e&s0 ci&tec*l si (a&s*l, a(e'arate pro(*se ale ti)p*l*i li/er si (ra.ostei, a* (e'e&it (istractiile, sa* )ai (e.ra/a oc*patiile *&or /ar/ati si +e)ei, care a* +ost ast+el re*&iti, +ara sa ai/a &i)ic altce'a (e +ac*t $iecare (i&tre ei a i&cep*t sa se preoc*pe (e rest*l si si1a (orit sa +ie l*at i& co&si(eratie (e ei la ri&(*l sa*, ast+el o &o*a 'aloare 'i&e pe&tr* a +i a(a*.ata sti)ei p*/lice, Cel care a ci&tat sa* a (a&sat cel )ai /i&e, cel care a +ost cel )ai c-ipes (i&tre toti, cel )ai p*ter&ic, cel )ai a.il, sa* cel )ai eloc'e&t, si&t cei ce se 'or /*c*ra (e cea )ai )are co&si(eratie0 iar acesta a +ost pri)*l pas spre i&e.alitate, (ar i& acelasi ti)p si catre 'ici* Pe&tr* ca (e la aceste pri)e (isti&ctii s1a ri(icat, pe (e o parte, 'a&itatea si (ispret*l, iar pe (e alta parte, r*si&ea si i&'i(ia, iar +er)e&tii &asc*ti (e aceste &oi (ro4(ii a* s+irsit pri& a pro(*ce co)/i&atii +atale i&oce&tei si +ericirii o)*l*i De i&(ata ce oa)e&ii a* i&cep*t a1si acor(a 'aloare *&*l cel*ilalt si i(eea (e co&si(eratie a pri&s ra(aci&i i& )i&tea lor, +iecare si1a prop*s a +ace *& scop (i& a o o/ti&e si a (e'e&it practic i)posi/il (e1a le )ai re+*,a c*i'a, +ara ca acest l*cr* sa +ie lipsit (e pericole De aici s1a* ri(icat pri)ele o/li.atii (e politete c-iar si pri&tre sal/atici0 si +iecare i&4*rie i&te&tio&ata a (e'e&it *& a+ro&t0 pe&tr* ca i& a+ara (e ra&irea ce1o p*tea pro'oca, partea 'ata)ata 'a (escoperi c* si.*ra&ta *& se&ti)e&t (e (ispret +ata (e propria1i persoa&a, care este a(esea )*lt )ai i&s*porta/il (ecit ra&a propri*1,isa Ast+el, pe )as*ra ce +iecare o) pe(epseste c* (ispret*l pe care1l arata +ata (e altii, i& raport (e opi&ia pe care o are (espre si&e, ra,/*&area (e'i&e teri/ila, iar o)*l si&.eros si cr*( Acesta este c* preci,ie sta(i*l ati&s (e cele )ai )*lte (i&tre &ati*&ile sal/atice c*&osc*te (e catre &oi0 Si este (atorat (ori&tei (e1a

+ace o (isti&ctie corecta i& i(eile &oastre si (e1a o/ser'a cit (e (eparte a* a4*&s (e4a, +ata (e starea (e &at*ra, ast+el i&cit )*lti (i&tre scriitorii &ostri a* tras i& .ra/a co&cl*,ia ca o)*l este i& )o( &at*ral cr*( si este &ecesara i&+i&tarea *&or i&stit*tii ci'ile pe&tr* a1l +ace )ai /li&(0 i& 're)e ce &i)ic &* este )ai priete&os (ecit o)*l a+lat i& starea sa pri)iti'a, asa c*) el este plasat (e catre &at*ra, la o (ista&ta e.ala (e st*pi(itatea /r*telor si i&.e&io,itatea +atala a o)*l*i ci'ili,at E.al li)itat (e i&sti&cte si rati*&e, si&.*r*l )oti' (e i&.ri4orare este acela (e1a se pa,i si&.*r (e ra*l ce1l a)e&i&ta, este reti&*t (e catre co)pasi*&ea &at*rala (e1a a(*ce ati&.ere celorlalti se)e&i ai sai si &* este co&(*s la a +ace acest l*cr* pi&a &ici ca *& rasp*&s +ata (e &e(reptatile la care este s*p*s Pe&tr* ca, i& co&+or)itate c* a3io)a i&telept*l*i !ocCe9 :Cum aici nu e!ista proprietate nu poate e!ista nici nedreptate : Dar tre/*ie re)arcat ca societatea ast+el +or)ata si relatiile ce si&t sta/ilite i&tre oa)e&i, &ecesita (e la ei calitati (i+erite (ecit cele pe care le pose(a* i& starea lor pri)iti'a Moralitatea a i&cep*t sa apara i& acti*&ile *)a&e si i&ca i&ai&te (e1a apare i&stit*tiile .*'er&ate (e le.e, +iecare a +ost 4*(ecator*l si ra,/*&ator*l &e(reptatilor ce a* +ost i&(reptate i)potri'a l*i, ast+el i&cit /*&atatea ce era atit (e potri'ita i& starea p*ra (e &at*ra &* )ai coresp*&(e ac*) co&(itiilor (ate (e &o*l &asc*t stat*t al starii (e societate Se (o'e(ea &ecesar ca pe(epsele sa (e'i&a )*lt )ai se'ere, pe )as*ra ce o+e&sele (e'i& tot )ai +rec'e&te iar tea)a (e represalii 'a l*a loc*l se'eritatii le.ii Ast+el, (esi o)*l a (e'e&it )*lt )ai p*ti& i&.a(*itor si co)pasi*&ea sa &at*rala a s*+erit (e4a *&ele (i)i&*ari, aceasta perioa(a (e e3pa&si*&e a +ac*ltatilor *)a&e, ce s1 a* li)itat (oar la a )e&ti&e o cale (e )i4loc i&tre i&(ole&ta starii pri)iti'e si acti*&ea i&sole&ta a e.ois)*l*i &ostr*, tre/*ie sa +i +ost cea )ai +ericita si sta/ila (i&tre epocile c*&osc*te (e o) C* cit )ai )*lt 'o) re+lecta as*pra ei, c* atit )ai )*lt 'o) (escoperi, ca aceasta stare a repre,e&tat s*/iect*l cel )ai i&(epartat (e 4*sti+icarea *&or re'ol*tii si cea )ai +ericita (i&tre e3perie&tele la care o)*l a a4*&s 'reo(ata0 ast+el i&cit el s1ar +i i&(epartat (e la ea (oar c*)'a ca *r)are a *&*i acci(e&t +atal si &e+ericit, care pe&tr* /i&ele p*/lic &1ar +i tre/*it sa se petreaca &icio(ata E3e)pl*l o+erit (e pop*latiile sal/atice, )*lte (i&tre ele (escoperite a se a+la i&ca i& aceasta +ericita stare, pare a (o'e(i ca oa)e&ii si1a* (orit a ra)i&e la aceasta 'irsta, cea care este a a(e'aratei ti&ereti a l*)ii si ca toate pro.resele *lterioare, ce apare&t si&t tot atitia pasi catre per+ecti*&ea i&(i'i(*al*l*i, si&t i& realitate i&(reptati spre (eca(e&ta speciei Pe cita 're)e oa)e&ii ra)i&ea* )*lt*)iti c* coli/a lor (e pa)i&t, era* la +el (e satis+ac*ti si (e -ai&ele (i& piei (e a&i)ale c*s*te c* ace (e le)& si oase (e peste, i)po(o/iti &*)ai c* pe&e (e a&i)ale si scoici si co&ti&*i&( sa1si picte,e corp*l i& (i+erite c*lori, sa1si i)/*&atateasca si i&+r*)*sete,e arc*l si sa.etile si sa1si sco/easca c* a4*tor*l pietrelor asc*tite /arci pe&tr* pesc*it (i& tr*&c-i*ri (e copaci, sa* cele cite'a i&str*)e&te )*,icale ce ra)i&ea* i&ca (est*l (e sti&.ace0 i&tr1*& c*'i&t, atita ti)p cit se )*lt*)ea* c* acti'itati ce p*tea* +i (*se

la /*& s+irsit (e o si&.*ra persoa&a, li)iti&(*1se la arta pe care aceasta o p*tea repro(*ce, +ara a &ecesita )*&ca )ai )*ltor /rate (e l*cr*, ei co&ti&*a* a trai li/eri, (*ci&( o 'iata pli&a (e sa&atate, o&estitate si /*c*rii, tot atit (e )*lt pe cit &at*ra lor le per)itea asta, tot asa c*) co&ti&*a* sa se /*c*re (e placerile o+erite (e relatiile reciproce si raport*rile (e i&(epe&(e&ta (i&tre ei Dar pe&tr* *& )o)e&t o)*l a si)tit &e'oia a4*tor*l*i celorlalti0 i& acel )o)e&t ci&( a par*t a +i a'a&ta4os pe&tr* orice o) (e1a (isp*&e (e s*+icie&te pro'i,ii &ecesare pe&tr* (oi i&(i'i,i, e.alitatea a (ispar*t, a +ost i&tro(*sa proprietatea, )*&ca (e'e&i&( i&(ispe&sa/ila si 'astele pa(*ri a* (e'e&it ci)pii s*ri,atoare, pe care oa)e&ii a* tre/*it sa le *(e c* s*(oarea +r*&tii si i& care scla'ia si )i,eria 'a p*tea +i 'a,*ta i& c*ri&( .er)i&i&( si creste laolalta c* spicele (e cereale Metal*r.ia si a.ric*lt*ra a* +ost cele (o*a arte ce a* pro(*s aceasta )are re'ol*tie Poetii &e po'estesc ca aici ar +i i)plicat rol*l 4*cat (e a*r si ar.i&t, i& ti)p ce pe&tr* +ilo,o+i e 'or/a (oar (e cereale si (e +ier, cele care a* re*sit a ci'ili,a oa)e&ii pe&tr* pri)a oara, (oar pe&tr* a r*i&a )ai apoi o)e&irea Ast+el, a)/ele a* +ost &ec*&osc*te pe&tr* &ati'ii (i& A)erica, care (i& acest )oti' )ai si&t i&ca si a,i sal/atici0 (ease)e&ea, celelalte &ati*&i par sa +i co&ti&*at i&tr1o stare (e /ar/aris), atita ti)p cit practica* (oar *&a (i& aceste arte U&*l (i&tre cele )ai /*&e )oti'e pe&tr* care pro/a/il epoca c*&osc*ta (e E*ropa a +ost, (aca &* cea )ai l*&.a, cel p*ti& cea )ai co&sta&ta si a c*&osc*t cel )ai i&alt .ra( (e ci'ili,atie (i& i&trea.a l*)e, este acela ca aceste re.i*&i s1a* /*c*rat i& acelasi ti)p (e cele )ai /o.ate )i&ere*ri (e +ier si a* a'*t toto(ata parte si (e cele )ai +ertile teritorii ce a* +ost c*lti'ate 'reo(ata c* cereale Este (est*l (e (i+icil (e1a la&sa ipote,e as*pra )o(alitatii i& care a* a4*&s pri)ii oa)e&i sa c*&oasca +ier*l si )o(*l (e *tili,are al acest*ia0 pe&tr* ca este aproape i)posi/il sa pres*p*&e) c*) a* p*t*t ei si&.*ri sa .i&(easca la e3tra.erea )i&ere*l*i (e +ier (i& &o* createle )i&e si apoi sa pre.ateasca ,aca)i&t*l pe&tr* a +i topit, i&ai&te i&ca sa c*&oasca care 'a +i re,*ltat*l la care se p*tea* astepta Pe (e alta parte, a'e) si )ai p*ti&e )oti'e pe&tr* a cre(e ca aceasta (escoperire ar p*tea +i e+ect*l *&*i +oc acci(e&tal, (e 're)e ce, (e re.*la, )i&ele si&t loc*ri .olase, lipsite (e ar/ori si pla&te0 ele arata i&toc)ai ca si c*) &at*ra si1ar +i (at sili&ta sa ti&a (eparte (e &oi acest secret +atal N* ra)i&e aici pri& *r)are (ecit posi/ilitatea ca pri&tr1*& acci(e&t e3traor(i&ar al *&*i '*lca&, acesta sa +i ar*&cat la s*pra+ata s*/sta&ta )etalica a+lata (e4a i& +*,i*&e, s*.eri&( ast+el spectatorilor i(eea (e1a i)ita operatiile ce a* +ost e+ect*ate (e &at*ra Si 'a tre/*i sa &e i)a.i&a) )ai (eparte, ca acestia a* pose(at *& c*ra4 si o p*tere (e 'i,i*&e &eo/is&*ita, ce le1a per)is sa i&trepri&(a o )*&ca atit (e la/orioasa, c* o perspecti'a atit (e i&(epartata (e1a tra.e cel )ai )ic +olos real (i& acest e+ort i)e&s0 si ca aceste calitati pot asocia (oar la &i'el*l i&telect*l*i cele )ai )*lte (i& a'a&ta4ele ce si&t (e pres*p*s sa le +i i&tre,arit cei care a* +ac*t pe&tr* pri)a (ata aceasta (escoperire

I& ceea ce pri'este a.ric*lt*ra, pri&cipiile ei a* +ost c*&osc*te c* )*lt i&ai&te (e1a +i p*se i& practica0 si este i&tr1a(e'ar c* .re* (e i)a.i&at ca acei oa)e&i ce si&t a&.a4ati co&sta&t i& a1si o/ti&e e3iste&ta (i& pro(*sele o/ti&*te (e la ar/ori si pla&te, sa &* ai/a c*&osti&te (espre )i4loacele (e care &at*ra se +oloseste pe&tr* a raspi&(i pla&tele sale Pro/a/il ca a trec*t +oarte )*lt, i&ai&te ca acti'itatea lor sa c*&oasca aceasta t*r&*ra, +ie (atorita +apt*l*i ca pa(*rea, cea care alat*ri (e 'i&atoare si pesc*it, le1a asi.*rat pe&tr* o )are perioa(a (e ti)p )i4loacele pri&cipale (e s*/,iste&ta, &* le1a solicitat ate&tia ce )erita sa1i +ie acor(ata0 sa* pe&tr* ca a* +ost atit (e i.&ora&ti +ata (e i)porta&ta *tili,arii cerealelor si +ata (e *&eltele +olosite la c*lti'area lor0 ori pe&tr* ca a* +ost co)plet lipsiti (e orice p*tere (e1a a&ticipa &e'oile (i& 'iitor, sa*, i& cele (i& *r)a, pe&tr* ca era* lipsiti (e orice +el (e )i4loace pe&tr* a1i i)pie(ica pe ceilalti sa 4e+*iasca +r*ctele )*&cii lor Ci&( a* c*&osc*t o crestere a ra&(a)e&t*l*i )*&cii, este +oarte &at*ral sa &e i)a.i&a) ca ei a* i&cep*t sa c*lti'e i& 4*r*l coli/ei cite'a le.*)e si ra(aci&i, c* a4*tor*l *&or pietre si ra)*ri c* 'ir+*l asc*tit0 (esi a trec*t )*lta 're)e pi&a ci&( a* i&cep*t sa c*&oasca )o(*l (e preparare al cerealelor i& -ra&a, sa* pi&a ce a* i&tre,arit tip*l (e *&elte si te-&icile &ecesare pe&tr* a)eliorarea soi*rilor (e pla&te si )o(alitatile (e crestere co&si(era/ila a pro(*ctiei0 ca sa &* )ai speci+ica) cit (e ese&tial era pe&tr* eco&o)ia lor, sa co&si)ta pe&tr* )o)e&t la o sca(ere co&si(era/ila a pro(*ctiei i)e(iate, i& )as*ra a asi.*ra o recolta )*lt )ai /o.ata i& 'iitor 11 o pre'e(ere (est*l (e i&(epartata pe&tr* )i&tea *&*i &ati'0 care, asa c*) a) )ai sp*s, c* .re* ar p*tea a&ticipa (i)i&eata ceea ce ii 'a +i &ecesar la ca(erea &optii Tre/*ie pri& *r)are ca i&'e&tia celorlalte arte si )eserii sa +i +ost a/sol*t &ecesara, ast+el i&cit sa +i o/li.at o)e&irea sa rec*r.a la ele pe&tr* a se +olosi (e ele i& a.ric*lt*ra N* +oarte c*ri&( a* +ost i&'e&tate )eseriile &ecesare pe&tr* topirea si +or4area +ier*l*i, prec*) si a celor &ecesare pe&tr* s*sti&erea acestor acti'itati0 si c*) era &e'oie (e )ai )*lte /rate (e )*&ca a&.a4ate i& )a&*+act*ri, *& &*)ar )ai )ic (e oa)e&i a* ra)as sa se oc*pe i& co&ti&*are (e s*/,iste&ta co)*&a, (esi &*)ar*l .*rilor ce tre/*ia* -ra&ite ra)asese acelasi0 si asa c*) a* tre/*it sa re&*&te la *&ele )ar+*ri si a'a&ta4e pe&tr* a o/ti&e i& sc-i)/*l lor +ier*l, cele ra)ase a* sporit pe )as*ra ce1a* +ost (escoperite &oi )eto(e (e1a +ace ca +ier*l sa ser'easca )*ltiplicarii acestor pro(*se si a'a&ta4e Pri& aceste )i4loace era* sta/ilite )eseriile si artele aparti&i&( eco&o)iei si a.ric*lt*rii, iar pe (e alta parte se &astea arta (e1a prel*cra )etalele si )*ltiplicarea lor era *tili,ata pe&tr* a )ari &*)ar*l celorlalte arte si )eserii C*lti'area pa)i&t*l*i a a(*s o(ata c* ea si &ecesitatea (istri/*irii l*i0 iar o(ata

rec*&osc*ta, proprietatea a +ost cea care a (at &astere la pri)ele &or)e (e 4*stitie0 pe&tr* a1i .ara&ta +iecar*i o) ceea ce ii aparti&ea, tre/*ia c*)'a sa +aca posi/il ca +iecare sa ai/a i& proprietate ce'a Pe li&.a asta, tot asa c*) o)*l a i&cep*t a pri'i i&ai&te catre 'iitor si toti a'ea* cite ce'a (e pier(*t, +iecare a'ea *& )oti' pe&tr* a se te)e ca represaliile ar p*tea s*r'e&i (*pa orice o+e&sa pe care ar i&(repta1o i)potri'a *&*i alt*ia Aceasta ori.i&e este la +el (e &at*rala, pe cit este si i)posi/il (e co&cep*t, c*) ar p*tea +i ac*)*lata proprietatea pe alta cale (ecit pri& )*&ca0 pe&tr* ca ce altce'a poate a(a*.a *& o) *&or l*cr*ri pe care &* el este cel care le1a creat i&itial, care sa se poata (o'e(i tot*si a +i i& )as*ra sa +aca (i& acestea proprietatea sa perso&ala2 Este i& )as*ra si&.*ra )*&ca e+ect*ata (e *& tara& sa1i o+ere *& titl* as*pra pro(*ctiei pa)i&t*l*i pe care el l1a arat, ii o+era l*i (rept*l (e1a preti&(e (ease)e&ea tere&*l propri*1,is, cel p*ti& pi&a la o/ti&erea recoltei, pe&tr* ca *r)i&( )o(el*l acesta (e la *& a& la alt*l, o posesi*&e co&sta&ta sa +ie c* *s*ri&ta tra&s+or)ata i& proprietate2 De 're)e ce a&ticii, asa c*) sp*&e "roti*s, i1a* o+erit l*i Ceres titl*l (e !e.islatri3, iar *&*i +esti'al cele/rat i& o&oarea sa, &*)ele (e T-es)op-oria, i&sea)&a pri& asta ca (istri/*tia tere&*l*i a creat *& &o* tip al (rept*l*i0 ca si c*) a) sp*&e, (rept*l (e proprietate, cel care este (i+erit (e (rept*l (e (e(*ctie, ce este (eti&*t pri& i&sasi le.ea &at*rii I& aceasta stare (e +apte, e.alitatea )ai p*tea +i i&ca s*sti&*ta, i&(i'i,ii +ii&( i&,estrati (e la &at*ra si sortiti a +i e.ali si a si /e&e+iciat, (e e3e)pl*, (e +apt*l ca *tili,area +ier*l*i si co&s*)*l (e )ar+*ri re*sea i&tot(ea*&a a se ec-ili/ra *&a pe cealalta0 (ar asa c*) &* era &i)ic aici pe&tr* a pastra acest ec-ili/r*, c*ri&(, el a si +ost (era&4at0 cei )ai p*ter&ici a* reali,at cea )ai )are parte a )*&cii0 cei )ai i&(e)i&atici si1a* i&(reptat stra(a&iile catre ,o&ele cele )ai pro+ita/ile0 cei )ai i&.e&iosi a* &ascocit )eto(e pe&tr* a (i)i&*a ca&titatea lor (e )*&ca0 tara&ii (orea* )ai )*lt +ier, sa* +ierarii )ai )*lte cereale si i& ti)p ce a)/ele cate.orii (es+as*ra* o ca&titate (e )*&ca e.ala, *&ii a* ac*)*lat o )are parte (i& /*&*rile ce a* +ost o/ti&*te pri& )*&ca lor, i& ti)p ce ceilalti, c* .re* a/ia a* re*sit sa1si s*sti&a e3iste&ta Ast+el, i&e.alitatea &at*rala creste pe )ai (eparte i&se&si/il si (i+ere&tele e3iste&te i&tre ei se )aresc i& (i+erite circ*)sta&te, e+ectele i&e.alitatii (e'e&i&( )*lt )ai se&si/ile si per)a&e&te si i&cepi&( sa e3ercite o i&+l*e&ta i& aceiasi proportie as*pra *&ei parti (isti&cte a pop*latiei O(ata ce c-esti*&ile a* a4*&s la aceasta (es+as*rare, rest*l este *sor (e i)a.i&at N* (oresc sa reti& cititor*l c* o (escriere a s*ccesi'elor i&'e&tii ale celorlalte arte, a (e,'oltarilor li)/a4*l*i, i& i&cercarea si *tili,area tale&telor, i&e.alitatii (e a'ere, pe&tr* ati&.erea scop*rilor pri& a/*,*l celor /o.ati, prec*) si toate celelalte (etalii a+late i& co&e3i*&e c* ele pe care cititor*l le poate s*pli&i c* *s*ri&ta pe&tr* si&e Ma 'oi li)ita (oar a ar*&ca o pri'ire +*.ara as*pra o)e&irii a+lata i& aceasta &o*a sit*atie

O/ser'ati ca at*&ci ci&( s1a* (e,'oltat toate +ac*ltatile *)a&e si a* i&trat i& 4oc )e)oria si i)a.i&atia, e.ois)*l (e'i&e i&teresat, rati*&ea (e'e&i&( acti'a, iar i&telect*l *)a& a4*&.e aproape (e cel )ai i&alt p*&ct al per+ecti*&ii sale Iata i&trate i& acti*&e toate calitatile &at*rale, ra&.*l si co&(itia +ii&( atri/*ite +iecar*ia (i&tre oa)e&i0 &* (oar pri& partea sa (e proprietate si p*terea (e care se poate ser'i sa* pri& care ii poate ra&i pe ceilalti, (ar (ease)e&ea, pri& i&teli.e&ta sa, +r*)*setea, +orta sa* i&(e)i&area, )erit*l sa* tale&tele i&&asc*te0 si c*) toate acestea si&t calitati capa/ile sa i)p*&a respect*l i& +ata celorlalti, +oarte c*ri&( a (e'e&it &ecesar ca o)*l sa le pose(e, sa* cel p*ti& sa si)*le,e ca ar +i i&,estrat c* ele Ac*) se &aste i&teres*l oa)e&ilor pe&tr* a parea ceea ce &* si&t c* a(e'arat i& realitate A fi si a parea, (e'i& (o*a l*cr*ri c* (eose/ire (isti&cte0 si (e la aceasta (isti&ctie se ri(ica o stral*cire i&s*ltatoare si o poleiala a)a.itoare, c* &*)eroasele 'icii ce i&sotesc toate aceste i)post*ri Pe (e alta parte, ei &* )ai si&t la +el (e li/eri si i&(epe&(e&ti asa c*) o)*l a +ost i&ai&te, ca o co&seci&ta a )*ltiplicarii &oilor sale &e'oi, o)*l este a(*s la s*p*&ere i& +ata &at*rii, si i& )o( special, *&*l +ata (e celalalt0 si +iecare o) (e'i&e i&tr1*& a&*)it .ra( *& scla', c-iar (aca pe (e alta parte el (e'i&e stapi& +ata (e alti oa)e&i0 (aca este /o.at, el (epi&(e (e ser'iciile altor oa)e&i0 (aca este sarac, este (epe&(e&t (e asiste&ta pe care i1o pot o+eri ceilalti0 si c-iar si a+lat i&tr1o co&(itie (e )i4loc, &* se poate (esc*rca +ara asiste&ta (i& partea celorlalti oa)e&i De aceea, (e'i&e &ecesar ca (e ac*) i&ai&te o)*l sa +ie 'es&ic a&.a4at i& a1i (irectio&a pe ceilalti sa1si )a&i+este i&teres*l (e partea sa si sa1i (eter)i&e sa1si (escopere a'a&ta4ele proprii, (aca &* cele reale, cel p*ti& pe cele apare&te, i& pro)o'area propri*l*i sa* i&teres Ast+el, el tre/*ie sa )a&i+este o (eose/ita a/ilitate si s*/tilitate i& co)porta)e&t*l +ata (e *&ii (i&tre se)e&ii sai si i&'ata sa +ie i)perios si cr*( +ata (e ceilalti0 )a&at +ii&( oarec*) (e *& a&*)it tip (e &ecesitate, pe&tr* a se co)porta ra* +ata (e toate acele persoa&e (e care are &e'oie, at*&ci ci&( &* a re*sit sa le p*&a s*/ asc*ltarea sa si a1si calc*la propri*l i&teres ast+el i&cit acesta sa1si arate *tilitatea si +ata (e ei #es&icile a)/itii, &esatioasa sete (e1a cla(i a'eri, por&ite &* atit (e )*lt (i&tr1o &e'oie reala (e1a le stapi&i, ci )ai )*lt (i&tr1o (esarta (ori&ta (e1a se ri(ica c*)'a (eas*pra celorlalti si a1i (epasi pri&tr1*& l*str* pali(, i1a i&spirat pe oa)e&i c* o i&cli&atie 4os&ica i& a1i o+e&sa pe ceilalti se)e&i si c* o .elo,ie secreta, ce este i&ca si )ai peric*loasa, (eoarece este ase,ata s*/ )asca /*&a'oi&tei *&i'ersale, (oar pe&tr* a1si (*ce propri*l i&teres pi&a la capat, s*/ protectia *&ei sporite sec*ritati I&tr1*& c*'i&t, (e aici s1a ri(icat ri'alitatea si co)petitia, pe (e o parte, si co&+lictele (e i&terese, pe (e alta parte, i)pre*&a c* o (ori&ta secreta, (e1a o/ti&e *& cit )ai )are pro+it i& (etri)e&t*l celorlalti Toate aceste rele a* +ost (oar *& pri) e+ect al proprietatii si i&sotitorii i&separa/ili ai cresterii i&e.alitatii I&ai&te (e i&'e&tia se)&elor pe&tr* a repre,e&ta /o.atia, aceasta &* co&sta i&

&i)ic altce'a (ecit i& tere&*ri si 'ite, cele care +or)a* si&.*r*l tip (e posesi*&e reala (e care o)*l se p*tea /*c*ra Dar ci&( )oste&irea a cresc*t i& &*)ar si s1 a e3ti&s pi&a i&tr1atit i&cit a c*pri&s tot ti&*t*l (e la o .ra&ita si pi&a la cealalta, *& o) &* s1a )ai p*t*t i)/o.ati (ecit i& (etri)e&t*l *&*i alt*ia0 i& acelasi ti)p persoa&ele ce s1a* (o'e(it i&*tile, prea sla/e sa* prea i&(ole&te pe&tr* a reali,a o ase)e&ea ac-i,itie, a* cresc*t &*)ar*l saracilor, +ara a s*sti&e &icio pier(ere, (eoarece i& 're)e ce pri'ea* c*) tot*l se sc-i)/a i& 4*r*l lor, ei co&ti&*a* sa ra)i&a aceiasi, 'a,i&(*1se p*si i& sit*atia sa pri)easca )i4loacele (e s*/,iste&ta sa* sa le +*re (e la cei /o.ati0 iar acest l*cr* a (*s i& c*ri&( la +or)area, co&+or) (i+eritelor lor caractere, la (o)i&atie si scla'ie, sa* la 'iole&ta si 4a+ Cei /o.ati, &* a* .*stat prea (e're)e (i& placerea (e1a co)a&(a, ca s1a* si pricopsit c* (ispret*l si a'ersi*&ea celorlalti, +olosi&(*1se (e 'ec-ii lor scla'i pe&tr* a (o/i&(i altii &oi, &* a* p*t*t .i&(i )ai (eparte, (ecit sa1si s*p*&a si a(*ca i& scla'ie 'eci&ii0 ase)e&i acelor l*pi rapace, care o(ata ce a* .*stat (i& car&ea *)a&a, (ispret*iesc orice alta -ra&a si (e1aici i&ai&te 'or ca*ta sa (e'ore,e &*)ai oa)e&i; Ast+el, cei )ai p*ter&ici sa* cei )ai &e+ericiti (i&tre oa)e&i a* co&si(erat p*terea sa* &e+ericirea lor ca pe *& +el (e (rept (e posesi*&e as*pra celorlalti, ec-i'ale&t i& opi&ia lor, c* cel al proprietatii, (istr*.erea e.alitatii +ii&( escortata (e cele )ai teri/ile (e,or(i&i U,*rparea p*terii (e cei /o.ati, i&ro/irea celor saraci si pasi*&ile &estapi&ite ale celor (o*a cate.orii, a* s*pri)at lacri)ile co)pasi*&ii &at*rale si 'ocea i&ca sla/a a 4*stitiei, a* *)pl*t s*+let*l oa)e&ilor (e a'aritie, a)/itie si 'ici* I&tre titl*l cel*i )ai p*ter&ic si cel al pri)*l*i oc*pa&t se 'or ri(ica aici co&+licte perpet**e care &* se 'or s+irsi &icio(ata (ecit pri& /atalii si 'arsare (e si&.e No*l &asc*t stat*t al societatii a (*s i& acest +el la &asterea *&ei teri/ile stari (e ra,/oi0 ast+el (e oa)e&i -ait*iti si (epra'ati &* )ai era* capa/ili sa1si retra.a pasii sa* sa re&*&te la ac-i,itiile +atale pe care le1a* +ac*t, i)po'arati +ii&( (e a/*,*l pri'ile.iilor ce le o+erea* o&oarea, (oar pe&tr* propria lor co&+*,ie, si ce a s+irsit pri& a1i a(*ce pi&a la *& pas (e r*i&a totala Atto&i*s &o'itate )ali, (i'es5*e )iser5*e, E++*.ere optat opes0 et 5*ae )o(o 'o'erat o(it A5B Este (e &eco&cep*t ca acesti oa)e&i sa &* +i re+lectat i&(el*&. c* pri'ire la &e+ericirea acestei sit*atii si a cala)itatilor ce i1a* coplesit Cei /o.ati, i& special, tre/*ie sa +i si)tit cit (e )*lt a* (e s*+erit (e pe *r)a *&ei stari co&ti&*e (e ra,/oi, car*ia a* tre/*it sa1i s*porte i& i&tre.i)e cost*rile0 i& care (esi toti ceilalti si1a* riscat 'iata, ei si&.*ri si1a* p*s i& pri)e4(ie (oar proprietatea Pe li&.a asta, ei tre/*ia* oric*) sa asc*&(a (e oc-ii l*)ii *,*rparea co)isa i& (a*&a (rept*rilor celolalti oa)e&i, pe&tr* ca stia* +oarte /i&e ca ea este /a,ata pe titl*ri i& i&tre.i)e +alse si lipsite (e te)ei0 ast+el i&cit (aca se 'a i&ti)pla ca ceilalti sa le rapeasca pri& +orta ceea ce ei i&sisi cisti.asera pri& +orta, &* a'ea* )oti'e sa

se pli&.a C-iar si aceia care s1a* i)/o.atit i& *r)a propriei sir.*i&te, c* .re* isi p*tea* /a,a proprietatea pe crea&te )ai si.*re Era i& ,a(ar sa tot repete, :A) co&str*it +oarte /i&e aceasta po,itie0 )i1a) cisti.at acest loc (oar pri& propria -ar&icie : Cel care i1a o+erit acest loc ar +i rasp*&s9 :Si ce (rept ai t* pe&tr* a solicita o plata (e la &oi pe&tr* a +ace ceea ce &icio(ata &* ti1a) cer*t2 N* c*&osti &ici )acar &*)ar*l se)e&ilor tai care si&t i&+o)etati, (i& prici&a ca se a+la toc)ai i& lipsa acelor /*&*ri pe care 'oi le (eti&eti i& s*rpl*s; Ar +i tre/*it sa a'eti acor(*l e3pres si *&i'ersal al o)e&irii i&ai&te (e1a 'a i&s*si (i& )i4loacele (e s*/,iste&ta co)*&e )ai )*lt (ecit ati +i a'*t 'reo(ata &e'oie (oar pe&tr* i&treti&erea 'oastra : !ipsiti (e )oti'e i&te)eiate pe&tr* a le 4*sti+ica acti*&ile si (e s*+icie&ta +orta pe&tr* a se apara si&.*ri, capa/ili a ,(ro/i c* *s*ri&ta i&(i'i,ii i,olati, (ar la +el (e '*l&era/ili, p*ti&( +i stri'iti orici&( (e o ceata (e /a&(iti, *&*l i)potri'a t*t*ror si i&capa/ili (i& prici&a .elo,iilor reciproce (e1a se re*&i i&tr1*& &*)ar e.al i)potri'a &*)erosilor i&a)ici ce era* *&iti (e spera&ta co)*&a (e1ai 4e+*i pe cei /o.ati, +ortati +ii&( (e &ecesitate, a* co&cep*t pe )as*ra acest*i o/iecti' cel )ai pro+*&( pla& ce1a p*t*t +i c*pri&s 'reo(ata (e )i&tea o)e&easca0 acesta a +ost sa a&.a4e,e (e partea lor toc)ai +ortele celor ce i1a* atacat si sa +aca (i& a('ersarii lor aliati, pe&tr* a1i i&spira c* )a3i)e (i+erite si a le o+eri alte i&stit*tii, tot la +el (e +a'ora/ile, pe cit (e &e+a'ora/ila s1a aratat +ata (e ei le.ea &at*rii Di& aceasta perspecti'a, (*pa ce a* i&+atisat 'eci&ilor ororile *&ei ase)e&ea sit*atii ce a i&ar)at pe +iecare o) i)potri'a t*t*ror celorlalti si a +ac*t ca a'erile sa +ie la +el (e i)po'aratoare pe&tr* ei ca si &e'oile lor, i& care &ici*& o) &* s1ar p*tea astepta la &icio &a(e4(e, &ici i& starea (e /o.atie, &ici i& cea (e saracie, a* co&cep*t c* *s*ri&ta ar.*)e&te (est*l (e pla*,i/ile pe&tr* a1i alat*ra acest*i proiect :Sa &e alat*ra) pe&tr* a1i apara pe cei sla/i (e opresi*&e, pe&tr* a i&+ri&a a)/itiile si a1i asi.*ra +iecar*i o) posesia a ceea ce1i aparti&e0 sa sta/ili) re.*li (e 4*stitie si pace la care sa +ie o/li.ati sa se s*p*&a c* totii +ara &icio e3ceptie0 re.*li care sa +ie i& )as*ra sa cori4e,e capriciile /o.atiei, pri& s*p*&erea e.ala a celor p*ter&ici si a celor sla/i +ata (e respectarea o/li.atiilor reciproce !asati1&e, i&tr1*& c*'i&t, ca i& loc (e1a i&toarce +ortele i)potri'a &oastra, sa le re*&i) s*/ c-ip*l *&ei p*teri s*pre)e care sa &e poata asi.*ra o +ericita .*'er&are pri& i&telepci*&ea le.ilor si sa1i prote4e,e si sa1i apere pe toti )e)/rii acestei societati, pe&tr* a1i respi&.e pe toti i&a)icii co)*&i si a )e&ti&e o 'es&ica ar)o&ie i&tre &oi : M*lt )ai p*ti&e c*'i&te rostite i& acest scop ar +i +ost (e a4*&s pe&tr* a te i)p*&e i& +ata *&*i o) atit (e /ar/ar si *sor (e se(*s0 )ai ales, ca s1a i&ti)plat ca i&tre ei sa e3iste &*)eroase (isp*te, +ara ca acestea sa +ie ar/itrate i& 're*& +el si prea )*lta a'aritie si a)/itie pe&tr* a )ai p*tea co&ti&*a )*lta 're)e +ara stapi&i C* totii alear.a* c* .r*)a,*l pre.atit pe&tr* a +i ase,ate la&t*rile pe el, i& spera&ta ca1& acest +el le 'a +i asi.*rata li/ertatea0 pe&tr* ca a'ea* (oar atit (e p*ti&a i&teli.e&ta cit era (e a4*&s pe&tr* a i&tele.e a'a&ta4ele i&stit*tiilor

politice, +ara a pose(a si s*+icie&ta e3perie&ta care sa le per)ita sa i&tre'a(a si &*)eroasele pericole asc*&se ce se p*tea* a+la i& aceste i&stit*tii Cele )ai capa/ile (e1a pre'e(ea toate aceste pericole era* c-iar persoa&ele ce se astepta* sa o/ti&a (e pe *r)a lor si cele )ai )ari /e&e+icii0 si &* este i&tr*1tot*l lipsit (e se&s c-iar si pe&tr* cea )ai pre'a,atoare 4*(ecata, sa sacri+ici o parte (i& li/ertate pe&tr* a asi.*ra cealalta parte, tot asa c*) i& ca,*l *&*i o) ra&it i se a)p*tea,a /rat*l ca&.re&at pe&tr* a sal'a rest*l corp*l*i sa*

Aceasta este, sa* )ai /i&e ,is a +ost, ori.i&ea societatii si a (rept*l*i ci'il, care a* le.at i& &oi la&t*ri pe cei saraci si a* o+erit p*teri &oi celor /o.ati0 care a* (*s la (istr*.erea ire)e(ia/ila a li/ertatatii &at*rale, sta/ili&( le.ile proprietatii si i&e.alitatii pe&tr* ete&itate, presc-i)/i&( a/ila *,*rpare i&tr1*& (rept i&altera/il si, pe&tr* a'a&ta4*l citor'a persoa&e a)/itioase, s*p*&i&( i&trea.a o)e&ire la o stare (e )*&ca perpet*a, (e scla'ie si (e )i,erie Este *sor (e o/ser'at c*) o(ata ce aceasta stare a +ost sta/ilita i& i&terior*l *&eia (i&tre co)*&itati, a +ac*t ca ea sa (e'i&a a/sol*t &ecesara pe&tr* toate celelalte, si c*), pe&tr* a +i i& )as*ra a i&ai&ta i)potri'a *&or +orte *&ite, rest*l o)e&irii a si)tit &e'oia (e1a se *&i la ri&(*l sa* Ast+el, aceasta +or)a (e societate se 'a )*ltiplica i& c*ri&(, raspi&(i&(*1se pe i&trea.a s*pra+ata a pa)i&t*l*i, pi&a si i& cele )ai i&(epartate (i&tre colt*rile l*)ii, ast+el i&cit *& o) c* .re* ar )ai +i p*t*t scapa (e la&t*rile ei si sa1si +ereasca cap*l (e s*/ sa/ia ce (e1ac*) i&ai&te 'a atir&a perpet** (eas*pra sa, le.ata (oar (e *& si)pl* +ir (e ata Drept*rile ci'ile a* (e'e&it ast+el re.*lile co)*&e pri&tre )e)/ri +iecarei co)*&itati, le.ea &at*rii )e&ti&i&(*1si po,itia (oar i&tre (i+erite co)*&itati, *&(e, s*/ &*)ele (e (rept al &ati*&ilor, a +ost +ost cali+icata pri& a&*)ite co&'e&tii tacite a +i i& )as*ra sa +aca practica/il co)ert*l si sa ser'easca (rept s*/stit*t pe&tr* acea co)pasi*&e &at*rala ce si1a pier(*t aproape i&trea.a i&+l*e&ta ce1a a'*t1o as*pra i&(i'i,ilor o(ata c* trecerea la societate si &* a )ai re*sit sa s*pra'iet*iasca, e3cepti&( tot*si *&ele )ari spirite cos)opolite, care, (ari)i&( /arierele i)a.i&are ce separa* (i+eritele &ati*&i, a* *r)at e3e)pl*l Creator*l*i S*'era&, proiecti&( i&trea.a rasa *)a&a )i&*&at*l*i (esti& al +ericirii *&i'ersale Dar corp*rile politice, ra)i&i&( ast+el i&tr1o stare (e &at*ra, a* e3peri)e&tat i& tot acest ti)p i&tre ele i&co&'e&ie&tele la care a* +ost o/li.ati sa re&*&te i&(i'i,ii0 pe&tr* ca acest stat*t a (e'e&it i&ca si )ai +atal pe&tr* aceste )ari corp*ri, (ecit a* +ost pe&tr* i&(i'i,ii (i& care ele era* co)p*se ac*) De aici s1a* ri(icat ra,/oaiele &atio&ale, /ataliile, cri)ele si represaliile ce a* socat &at*ra si a* *ltra.iat rati*&ea0 i)pre*&a c* toate aceste pre4*(icii ce se clasea,a i&tre 'irt*tile si o&oarea (e1a +i p*rtatori ai se)i&tiei *)a&e Pri& *r)are cei )ai (isti&si (i&tre oa)e&i a* i&'atat sa co&si(ere taierea .it*l*i se)e&ilor (rept *&a (i&tre (atoriile (e o&oare0 pe )as*ra ce oa)e&ii a* )asacrat c* )iile (i&tre se)e&ii lor, +ara )acar sa c*&oasca )oti'*l ce i1a (eter)i&at, a4*&.i&( sa co)ita )ai )*lte cri)e i&tr1o si&.*ra ,i (e l*pta si sa pro(*ca )ai )*lte

atrocitati i& pra(area *&*i si&.*r oras, (ecit toate cri)ele ce a* +ost co)ise i& starea (e &at*ra (e1a l*&.*l &*)eroaselor epoci ce tre/*ie sa le +i c*&osc*t o)e&irea, pe c*pri&s*l i&tre.ii pla&ete Acestea a* +ost pri)ele e+ecte pe care le p*te) o/ser'a ca a* *r)at (i'i,i*&ii o)e&irii i& (i+erite co)*&itati Dar -ai(eti sa &e rei&toarce) la i&stit*tiile lor Sti* ca *&ii scriitori a* (at e3plicatii (i+erite ori.i&ii societatii politice, c*) ca aceasta ar +i re,*ltat*l c*ceririlor reali,ate (e cei p*ter&ici, sa* al asocierii i&trepri&se (e cei sla/i Si este i&tr1a(e'ar i&(i+ere&t pe&tr* ar.*)e&tatia )ea, pe care (i&tre aceste ca*,e le 'o) ale.e Oric*), cea pe care (oar a) e3plicat1 o, pare pe&tr* )i&e a +i si cea )ai &at*rala, (i& *r)atoarele )oti'e Pri)*l9 pe&tr* ca (rept*l (e c*cerire &e+ii&( *& (rept i& si&e, &* poate ser'i ca o +*&(atie pe /a,a careia sa +ie co&str*ite la ri&(*l lor altele &oi0 i&'i&.atorii si i&'i&sii )ai pastra* i&ca *& respect *&ii +ata (e ceilalti i& ti)p (e ra,/oi, (oar (aca &* c*)'a cei i&'i&si, resta*ri&(*1li1se pe (epli& posesia li/ertatii, a* +ac*t ale.erea 'ol*&tara (e a1i (ese)&a pe i&'i&.atori (rept co&(*catorii lor Caci pi&a at*&ci, orice capit*lare ar +i p*t*t +i cisti.ata, ea a'ea la /a,a 'iole&ta, +ii&( (e ipso facto &*la (e (rept, &ep*ti&( +i i& aceasta ipote,a o societate reala, ori *& corp politic, sa* alta le.e (ecit a cel*i p*ter&ic I& al (oilea ri&(9 pe&tr* ca ter)e&ii puternic si slab si&t i& acest al (oilea ca, a)/i.*i0 i& ti)p*l i&ter'al*l*i (i&tre sta/ilirea (rept*l*i (e proprietate, sa* preala/il oc*parii si cel al .*'er&a)i&t*l*i politic, i&teles*l acestor c*'i&te este )ai /i&e e3pri)at (e ter)e&ii bogat si sarac0 pe&tr* ca (e +apt, i&ai&te (e i&stit*tia le.ii, oa)e&ii &* pose(a* o alta cale pri& care ar +i p*t*t +i re(*sa e.alitea lor, pe&tr* a1i s*p*&e, (ecit pri& atacarea /*&*rilor ce le (eti&ea* sa* +aci&( ca *&ele (i& acestea sa treaca i& patri)o&i*l lor I& al treilea ri&(9 asa c*) cei saraci &* pose(a* e'e&t*al &i)ic altce'a )ai pretios (e pier(*t (ecit li/ertatea lor, pare (e1o a/s*r(itate (e cel )ai i&alt .ra( sa re&*&te i& )o( 'ol*&tar la si&.*r*l /*& (e care se )ai /*c*ra* i&ca, +ara a cere &i)ic i& sc-i)/0 pe (e alta parte, cei /o.ati pose(a ast+el (e se&ti)e&te, (aca ar +i sa )a e3pri) e* i&s*)i, i&cit ar +i +ost c* )*lt )ai *sor sa1i ra&esti lo'i&(*1i i& oricare parte a proprietatii lor si (e aceea ar +i +ost si )*lt )ai &ecesar pe&tr* ei sa1si ia )as*ri (e pre'e(ere i)potri'a acestor i&cercari0 si, pe sc*rt, (eoarece este )*lt )ai re,o&a/il a pres*p*&e ca *& l*cr* a +ost i&'e&tat (e catre cei carora le p*tea o+eri *& +olos, (ecit a cre(e ca ar p*tea +i opera toc)ai acelora care ar +i si s*+erit (e partea lor aceste (a*&e i)e&se Stat*l, i& +or)a sa (e i&cep*t, &* a a'*t o +or)a re.*lata si co&sta&ta Ne'oia (e e3perie&ta si +ilo,o+ie i1a i)pie(icat pe oa)e&i sa 'a(a altce'a (ecit i&co&'e&ie&tele (i& pre,e&t si a* .i&(it ca pot op*&e celorlalte (oar )as*rile ce le1a* (escoperit a +i e+icie&te i& ca,*l celor ce s1a* aratat pi&a i& pre,e&t I& ci*(a e+ort*rilor celor )ai i&telepti (i&tre le.islatori, stat*l politic ra)i&e i)per+ect, (eoarece el repre,i&ta i& si&e ce'a )ai )*lt (ecit ceea ce1a re*sit sa reali,e,e pi&a ac*) &oroc*l i&ti)plator0 si asa c*) i&cep*t*l sa* a +ost s*/ a*spicii &e+a'ora/ile rele'i&( i& ti)p (e+ectele sale si s*.eri&( re)e(ii, .reselile

ori.i&ale &* a* +ost i&(reptate &icici&( A +ost a)e&(at i& )o( per)a&e&t, (i& )o)e&t ce pri)a sa sarci&a ar +i tre/*it sa +ie (e1a +i ase,at pe o &o*a +*&(atie, iar toate 'ec-ile )ateriale +olosite i& co&str*ctia sa sa +ie i&tr*1tot*l i&lat*rate, 11 i&toc)ai asa c*) a proce(at i& Sparta le.islator*l !=c*r. 11 i& ca,*l i& care a +ost i&altat *& &o* e(i+ici* ce se (o'e(este a +i )*lt )ai sta/il si (*ra/il Pri)a oara, societatea co&sta (oar i& cite'a co&'e&tii .e&erale, pe care +iecare )e)/r* era o/li.at sa le respecte0 si pe&tr* reali,area acor(*l*i i&tre.*l*i corp social ea tre/*ie sa asi.*re si.*ra&ta +iecar*i i&(i'i( Doar e3perie&ta este i& )as*ra a (e,'al*i sla/ici*&ile *&ei ast+el (e Co&stit*tii si cit (e *sor poate +i 'iolata +ara ca (e aici sa se poata &aste pericol*l *&ei pe(epse, pleci&( (e la (i+ic*ltatea (e1a (eclara oa)e&ii (rept 'i&o'ati pe&tr* .reselile lor, acolo *&(e si&.*r*l )artor si 4*(ecator este i&teres*l p*/lic0 (ar le.ile &* pot +i el*(ate pe )*lte cai0 (e,or(i&ile si i&co&'e&ie&tele &* pot +ace altce'a (ecit ca &*)ar*l lor sa sporeasca i& co&ti&*are, atita 're)e cit (e'i&e &ecesar a a&.a4a i&tr1*& )o( peric*los i&cre(erea a*toritatii p*/lice +ata (e persoa&ele partic*lare si ate&tia aratata pe&tr* a co&stri&.e )a.istratii i& a )a&i+esta o/e(ie&ta i& +ata oa)e&ilor Pe&tr* a a4*&.e pi&a la a se sp*&e ca se+ii a* +ost alesi i&ai&te (e1a +i +or)ata co&+e(eratia si ca )a.istratii i&,estrati c* aplicarea le.ilor a* e3istat aici i&ca i&ai&tea le.ilor i&sasi, ceea ce repre,i&ta o prea )are a/s*r(itate pe&tr* a +i co&si(erata (rept o prop*&ere serioasa Ar +i la +el (e iratio&al a pres*p*&e ca oa)e&ii s1a* ar*&cat si&.*ri i&ca (e la i&cep*t, (e /*&a 'oie si &eco&(itio&at, i& /ratele *&*i stapi& a/sol*t si ca acesta a +ost pri)*l care a i&(icat )i&(r* si &ei&+ri&t ca ei a* (escoperit ca pe&tr* sec*ritatea lor co)*&a cel )ai /i&e era sa se i&(repte .ra/iti spre scla'ie Di& ce )oti' (e +apt, si1ar )ai +i ales pe&tr* ei i&sisi s*periori, (aca acestia &1ar +i +ost i& )as*ra sa1i poata apara (e opresi*&e si sa le o+ere protectie pe&tr* 'iata, li/ertatea si proprietatea lor, cele care si&t, c*) a) sp*&e, ele)e&tele co&stit*ti'e ale +ii&tei2 Ac*), i& relatiile (i&tre oa)e&i, cel )ai ra* l*cr* ce i se poate i&ti)pla *&*i o) este sa se (escopere a +i a4*&s la )ila alt*ia si ca ar p*tea +i &epotri'it /*&*l*i si)t a i&cepe pri& a atri/*i *&*i se+ toc)ai acele l*cr*ri (e la care el si1ar +i (orit toc)ai sa a4*te pe&tr* pre,er'area lor Ce ec-i'ale&t ar p*tea sa le o+ere i& )o( corect, i& sc-i)/*l *&*i l*cr* atit (e i)porta&t2 Si (aca e (e pres*p*s a1l preti&(e s*/ prete3t*l apararii lor, &* s1ar p*tea astepta sa pri)easca e3act rasp*&s*l )e&tio&at i& +a/*la9 :Ce rau mai mare decit acesta ne pot produce inamicii %" De aceea este i& a+ara oricarei (isp*te si c* a(e'arat )a3i)a +*&(a)e&tala a oricar*i (rept politic, aceea potri'it careia oa)e&ii si1a* stator&icit s*periori pe&tr* a le apara li/ertatea, si &* pe&tr* a1i a(*ce i& scla'ie &aca avem un principe, i1a sp*s Pli&i*s l*i Traia&, este tocmai pentru a ne salva de situatia de-a avea un stapin

Politicienii isi permit sa utilizeze aceiasi tip de sofistica despre dragostea de libertate, la fel cum filozofii obisnuiesc sa o faca atunci cind este vorba despre

starea de natura Ei 4*(eca pri& ceea ce 'a(, as*pra *&or l*cr*ri (e &at*ri +oarte (i+erite, pe care i&sa &* le1a* 'a,*t0 si ii atri/*ie o)*l*i o pre(ispo,itie &at*rala catre ser'it*te, (oar pe&tr* ca scla'ii c*pri&si i& o/ser'atiile lor si&t 'a,*ti a1si p*rta ra/(atori la&t*rile0 &* re*sesc sa re+lecte,e ca i& ca,*l li/ertatii l*cr*rile se petrec i&toc)ai ca si i& sit*atia i&oce&tei si 'irt*tii0 'alorile lor si&t c*&osc*te (oar pe&tr* aceia care le pose(a, iar .*st*l pe&tr* ele a (ispar*t (oar at*&ci ci&( ele a* +ost pier(*te :Cunosc foarte bine farmecul tarii voastre:, sp*&e Brasi(as *&*i satrap, care co)para 'iata (*sa i& Sparta c* cea (i& Persepolis, :dar voi nu veti putea niciodata cunoaste placerile ce sint oferite de patria mea : U& cal &e(o)esticit isi ri(ica i& 'i&t coa)a, /ate c* piciorele pa)i&t*l si se i&alta i)pet*os pe picioarele (i& (arat la 'e(erea +ri*l*i0 i& ti)p ce *&*l care este /i&e i&str*it s*+era ra/(ator pi&a si lo'it*ra (e /ici si i)p*&sat*ra (e pi&te&0 &* e3ista &ici )acar *& si&.*r &ati', care sa &* arate &* &*)ai ca &* isi 'a i&cli&a cap*l la 'e(erea la&t*l*i pe care *& o) ci'ili,at accepta sa il poarte +ara &ici*& )*r)*r, (ar care sa &* pre+ere pi&a si cea )ai t*r/*le&ta stare (e li/ertate, celei )ai pas&ice (i&tre scla'ii Pri& *r)are, &* p*te) 4*(eca (ispo,itia &at*rala a o)e&irii i& +a'oarea, sa* i)potri'a scla'iei, pleci&( (e la sl*.ar&icia *&ei &ati*&i (e4a i&ro/ite0 p*te) i&cepe a&ali,a &oastra l*i&( ca p*&ct (e plecare e+ort*l re)arca/il ce este +ac*t (e +iecare popor li/er pe&tr* a se sal'a (e la opresi*&e C*&osc +oarte /i&e ca pri)ii si&t pe&tr* a )e&ti&e pe )ai (eparte si pe&tr* tot(ea*&a aceasta stare, ca pe o la*(a a(*sa pacii (e care se /*c*ra i& aceasta sit*atie *)ilitoare, i& la&t*ri si ca ei o/is&*iesc sa &*)easca o stare )i,era/ila (e scla'ie, o stare de pace9 miserrimam servitute pace appellant AGB Dar ci&( a) 'a,*t ca i& cele (i& *r)a si&t sacri+icate toate placerile, pacea, prosperitatea, p*terea si c-iar 'iata i&sasi, pre,er'arii acestei si&.*re co)ori ce este atit (e (ispret*ita (e cei care a* pier(*t1o0 ci&( a) 'a,*t acele a&i)ale ce s1a* &asc*t li/ere a,'irli&(*1se c* toata +orta i)potri'a ,a/relelor (i& c*stile lor, (i&tr1o i&&asc*ta a.resi'itate i)potri'a capti'itatii0 ci&( a) co&te)plat &*)ar*l acelor sal/atici .oi, care (ispret*iesc toate placerile E*ropei, ce i&+r*&ta c*ra4osi +oa)etea, +oc*l, sa/ia si )oartea pe&tr* a &* pastra &i)ic altce'a (ecit i&(epe&(e&ta lor0 a) si)tit ca &* este o )isi*&e (eloc potri'ita pe&tr* scla'i sa ple(e,e ca*,a li/ertatii C* pri'ire la a*toritatea pater&a, por&i&( (e la care citi'a scriitori a* (eri'at +or)ele (e .*'er&a)i&t a/sol*te si toate celelalte +or)e ale societatii, este s*+icie&t sa re)arca), +ara a &e )ai i&toarce la ar.*)e&tele co&trare ale l*i !ocCe si Si(&e=, ca &i)ic pe pa)i&t &* poate +i )ai i&(epartat (e spirit*l +eroce al (espotis)*l*i (ecit /li&(etea acelor a*toritati ce se arata a apara c* )ai )*lta +orta i&teres*l celor s*p*si, (ecit pe al acelora ce co&(*c0 ast+el, i&sasi pri& le.ile

&at*rii tatal este stapi& c* (rept*ri as*pra copiilor pe o a&*)ita (*rata (e ti)p, &* )ai l*&.a (ecit cea i& care a4*tor*l sa* este &ecesar0 ast+el ca (i& acest )o)e&t a)/ii (e'i& e.ali, +i*l (e'e&i&( per+ect i&(epe&(e&t +ata (e tatal sa* si (atori&(*1i acest*ia (oar respect, +ara a )ai +i o/li.at si la s*p*&ere Pe&tr* ca rec*&osti&ta este o (atorie ce ar tre/*i sa +ie platita, (ar &* si *& (rept care sa preti&(a asc*ltare0 i& loc (e1a sp*&e ca societatea ci'ila este (eri'ata (e la a*toritatea pater&a, )ai (e.ra/a ar tre/*i sa sp*&e) ca cea (i& *r)a este s*rsa +*&(a)e&tala (e *&(e (eri'a i& pri&cipal +orta pe&tr* pri)a Nicio(ata &* a +ost rec*&osc*t *& i&(i'i( (rept tata pe&tr* copiii sai, pi&a ce +ii si +icele sale &* s1a* sta/ilit alat*ri (e el B*&*rile tatal*i, as*pra carora el si&.*r este a(e'arat*l stapi&, si&t le.at*rile care ti& copiii sai i& (epe&(e&ta si el le poate o+eri acestora (*pa /*&a sa placere, +ara sa i)parta proprietatea, c* e3ceptia ca,*l*i i& care co&+or) 'oi&tei l*i, acesta co&si(era sa le acor(e o a&*)ita 'aloare (i&ai&te sta/ilita Dar s*p*sii *&*i (espot ar/itrar si&t tot atit (e (eparte (e1a se astepta la ase)e&ea +a'or*ri (i& partea stapi&*l*i lor, tot la +el c*) ei i&sisi si tot ceea ce pose(a si&t proprietatea l*i, sa* cel p*ti& asa si&t co&si(erati (e catre el0 ast+el i&cit si&t o/li.ati sa pri)easca (rept +a'or*ri cel )ai )ic (ar (i& ceea ce (e +apt le aparti&e, pe care el ar +i (isp*s sa1l acor(e Pi&a si at*&ci ci&( ii 4e+*ieste (e toate /*&*rile lor, el +ace acest l*cr* i& &*)ele (reptatii si i&(*rarii, pri& aceea ca le per)ite i&ca sa )ai ra)i&a i& 'iata Proce(i&( ast+el pe&tr* a testa +aptele (e (rept, 'o) (escoperi i& sta/ilirea 'ol*&tara a tira&iei tot atit (e p*ti&a rati*&e cit si a(e'ar De ase)e&ea, &* ar p*tea +i o c-esti*&e prea *soara pe&tr* a (o'e(i 'ali(itatea *&*i co&tract o/li.atori* (oar pe&tr* *&a (i&tre parti, *&(e tot risc*l este as*)at (oar (e o parte se)&atara, +ara ca cealalta parte sa1si as*)e 're*&*l0 i&cit &* 'a p*tea a'ea (e s*+erit (ecit cel care ast+el s1a i&ro/it si&.*r Acest siste) ra*'oitor este i&tr1a(e'ar, c-iar si i& ti)p*rile )o(er&e, +oarte i&(epartat (e cel al acelor /*&i si i&telepti )o&ar-i si i& special (e cel al Re.ilor $ra&tei0 tot asa c*) s1a p*t*t 'e(ea (i& cele cite'a pasa4e ale e(ictelor lor0 i& )o( special i& *r)ator*l citat +ai)os (i&tr1*& e(ict p*/licat i& 1GG7, i& &*)ele si (i& or(i&*l Re.el*i !*(o'ic al ?I#1lea9 :Prin urmare nu va fi declarat ca Suveranul nu este supus 'egilor Statului sau de vreme ce opusul acestei afirmatii constituie o propozitie adevarata din dreptul natiunilor, a carei lauda a fost uneori atacata, dar pe care acei principi buni au aparat-o intotdeauna ca pe o divinitate tutelara a bunei lor guvernari. Cit de legitim este a spune, asemeni inteleptului Platon, ca desavirsita fericire a regatului consta in ascultarea supusilor fata de principe si in supunerea principelui fata de legi, legile fiind constant indreptate doar spre binele public(" A7B N* )a 'oi opri aici pe&tr* a )a i&tre/a (aca, asa c*) li/ertatea este cea )ai &o/ila (i&tre toate i&s*sirile ce1a* +ost atri/*ite o)*l*i, &* i&sea)&a o (e.ra(are

a a(e'aratei &oaste &at*ri, re(*ci&(*1&e &oi i&si&e la &i'el*l *&ei /r*te, cea care este (oar *& /iet scla' al i&sti&ctelor sale, si c-iar *& a+ro&t ce este i&(reptat i)potri'a A*tor*l*i ce1a (at &astere +ii&tei &oastre, i& a re&*&ta +ara &ici*& +el (e re,er'e la cel )ai pretios (i&tre (ar*rile Sale si (e1a &e apleca &oi i&si&e s*/ i&'ocat*l prete3t al &ecesitatii (e1a co)ite toate acele cri)e pe care El le1a i&ter,is o)*l*i, (oar pe&tr* a1i +ace pe plac *&*i stapi& &e/*& sa* sal/atic0 sa* (aca acest s*/li) Creator &1ar tre/*i sa +ie )ai p*ti& )i&ios la a()iratia operei Sale i& totalitate (istr*sa, (ecit a+lata i&tr1o ase)e&ea (e,o&oare0 'oi re&*&ta 6(aca a('ersarii )ei 'or +i i&ci&tati8 la a*toritatea l*i Bar/e=rac, care, *r)i&(*1l pe !ocCe, (eclara si&cer ca9 niciun om nu poate ajunge pina acolo incit sa-si vinda libertatea ca mai apoi sa se supuna unei puteri arbitrare, ce se poate folosi de el dupa bunul sau plac Pentru ca, a(a*.a el, asta ar insemna sa-si vinda propria viata, peste care nu este el stapin #oi i&tre/a (oar ce (rept pot a'ea aceia care &* se te) (e1a se (e,o&ora i&tr1o ase)e&ea )as*ra ei i&sisi, pe&tr* a s*p*&e posteritatea aceleiasi i&+a)ii si sa re&*&te la toate acele /i&ec*'i&tari, pe care &* se si)t c* &i)ic (atori a le (ar*i (i& .e&ero,itate *r)asilor si +ara (e care 'iata i&sasi ar (e'e&i o po'ara, pe&tr* toti aceia ce )erita a o p*rta P*++e&(or+ sp*&e ca &e p*te) lipsi (e li/ertatea &oastra i& +a'oarea altor se)e&i, i&toc)ai asa c*) tra&s+era) proprietatea (e la *&*l la alt*l, pri& i&ter)e(i*l *&or co&tracte si acor(*ri Dar acesta apare a +i *& ar.*)e&t (est*l (e sla/ Pe&tr* ca i& pri)*l ri&(, proprietatea pe care a) i&strai&at1o (e'i&e tot atit (e strai&a pe&tr* )i&e, +ara ca e* sa s*+ar (i& aceasta parte &ici*& +el (e a/*,0 (ar i& ceea ce pri'este tot ce se a+la i& le.at*ra apropiata c* )i&e, ce are le.at*ra c* li/ertatea )ea, &* ar tre/*i sa +ie a/*,at si &* se poate +ace asta +ara a atra.e as*pra )ea 'i&o'atia (e1a co)ite cri)e la care a) +ost o/li.at, e3p*&i&(*1)a la pericol*l (e1a (e'e&i e* i&s*)i i&str*)e&t al cri)ei Pe li&.a asta, (rept*l (e proprietate +ii&( (oar o co&'e&tie a i&stit*tiilor *)a&e, oa)e&ii pot (isp*&e (e ceea ce pose(a, co&+or) /*&*l*i lor plac0 (ar acesta &* poate +i ca,*l c* (ar*rile +*&(a)e&tale ale &at*rii, asa c*) si&t 'iata si li/ertatea, care si&t per)ise +iecar*i o) pe&tr* a se /*c*ra (e placerile ce 'iata le o+era si este cel p*ti& i&(oiel&ic ca ci&e'a sa ai/a (rept*l (e1a se pri'a (i& propria sa 'oi&ta (e ele Pri& re&*&tarea la *&a (i&tre ele (*ce) la (eteriorarea +ii&tei &oastre0 re&*&ti&( si la celalalta, 'o) +ace tot ce poate +i )ai /i&e pe&tr* a o a&*la si asa c*) &ici*&*l (i& /*&*rile te)porale &* poate co)pe&sa pier(erea lor, ar i&se)&a o o+e&sa i&(reptata i)potri'a rati*&ii si &at*rii sa re&*&ta) la ele, i&(i+ere&t care ar p*tea +i pret*l ce 'a +i platit Dar c-iar (aca a) re*si sa tra&s+era) li/ertatea, asa c*) se i&ti)pla i& ca,*l celorlalte /*&*ri a+late i& proprietatea &oastra, e3ista aici o )are (i+ere&ta i& ceea ce pri'este copiii, cei care se /*c*ra (e a'erea tatal*i (oar pri& tra&s)iterea as*pra lor a acestor (rept*ri0 i& 're)e ce li/ertatea +ii&( *& (ar ce este pri)it (irect (e la &at*ra, ca +ii&te *)a&e, pari&tii &* pot a'ea &ici*& (rept pe&tr* a1i p*tea (epri'a (e ele !a +el c*) pe&tr* pe&tr* a i&te)eia scla'ia a +ost &ecesara 'iolarea &at*rii, tot asa, pe&tr* a perpet*a *& ase)e&ea (rept, ar tre/*i sa +ie sc-i)/ata &at*ra Acei

4*risti, care a* -otarit sole)&9 copilul unui sclav soseste in aceasta lume ca sclav, a* (ecis c* alte c*'i&te ca *& o) 'a sosi pe l*)e +ara a +i o) Co&si(er apoi la +el (e si.*r, ca acel siste) (e .*'er&a)i&t care &1a i&cep*t ca o p*tere ar/itrara, (ar ca aceasta repre,i&ta p*&ct*l (e (ecli& (*pa ce a ati&s c*l)ea (e,'oltarii sale, se 'a rei&toarce, ca i& +i&al, sa a4*&.a s*/ .*'er&area le.ilor cel*i )ai p*ter&ic, a(ica toc)ai pe&tr* a (a &astere la acele (e+ecti*&i ale societatii pe&tr* care a +ost i& )o( ori.i&al proiectat sa le corecte,e Pres*p*&i&( c* toate acestea, ca a i&cep*t i& acest )o(, o ase)e&ea p*tere +ii&( ile.iti)a i& si&e, &* poate ser'i (rept /a,a pe&tr* le.ile *&ei societati si i& co&seci&ta &ici pe&tr* i&e.alitatea pe care ast+el o i&stit*ie $ara a i&tra i& pre,e&t as*pra *&or i&'esti.atii ce ra)i& i&ca a +i +ac*te i& &at*ra +*&(a)e&tala i&terioara a t*t*ror siste)elor (e .*'er&a)i&t, )a )*lt*)esc e* i&s*)i c* a(optarea opi&iei co)*&e i& ceea ce pri'este aceasta c-esti*&e si co&si(er i&te)eierea corp*l*i politic, ca pe *& contract real intre popor si conducatorii alesi de acesta0 *& contract pri& care ambele parti se obliga sa respecte legile clar formulate cuprinse in interiorul sau, care in cele din urma formeaza legaturile uniunii lor Popor*l a'i&( i& pri'i&ta relatiilor sociale co&ce&trata i&trea.a sa 'oi&ta i& +iecare (i&tre )e)/rii sai, cele cite'a articole c* pri'ire la aceasta 'oi&ta, e3plicate, (e'i& tot atitea le.i +*&(a)e&tale, o/li.atorii pe&tr* toti )e)/rii Stat*l*i, +ara &icio e3ceptie, iar *&ele (i& aceste articole re.le)e&tea,a )o(*l (e ale.ere si p*terea co&+erita )a.istratilor (ese)&ati sa 'e.-e,e as*pra )o(*l*i c*) acestea si&t p*se i& e3ec*tie (e catre ceilalti Aceasta p*tere se e3ti&(e as*pra a tot ce pri'este )e&ti&erea si aplicarea Co&stit*tiei, +ara a )er.e atit (e (eparte i&cit sa o poata altera Ea este aco)pa&iata c* o&or*ri, i& )as*ra sa i&'esteasca c* respect le.ile si )a.istratii (ese)&ati c* e3ercitarea a*toritatii p*/lice Mi&istrii se (isti&. (e ase)e&ea pri& prero.ati'e perso&ale, i& )as*ra sa1i reco)pe&se,e pe&tr* ate&tia si sili&ta pe care o i)plica o /*&a a()i&istratie Ma.istratii, pe (e alta parte, si&t o/li.ati sa e3ercite p*terea ce le1a +ost co&+erita (oar i& co&+or)itate c* i&teres*l ale.atorilor, pe&tr* a1i )e&ti&e pe acestia i&tr1o pas&ica posesie a /*&*rilor ce le aparti& si (e1a pro)o'a (e +iecare (ata i&teres*l p*/lic i&ai&tea i&teres*l*i partic*lar

I&ai&te ca e3perie&ta sa arate asta, sa* c*&osterea s*+let*l*i o)*l*i sa per)ita posi/ilitatea (e1a pre'e&i a/*,*rile i&e'ita/ile ale *&ei ast+el (e Co&stit*tii, ar +i tre/*it sa apara a +i c* atit )ai )i&*&ata, la +el c*) cei i&sarci&ati c* .ri4a +ata (e co&ser'area ei era* ei i&sisi i&teresati i& cel )ai i&alt .ra( i& apararea literei ei0 pe&tr* ca )a.istrat*rile si (rept*rile ce era* atasate lor, co&stit*i&( /a,ele e3cl*si'e ale le.ilor +*&(a)e&tale, )a.istratii 'or i&ceta sa )ai +ie le.iti)i o(ata ce acestea 'or i&ceta sa )ai e3iste0 c*ri&(, popor*l &* le 'a )ai (atora

s*p*&ere0 si asa c*) &* )a.istratii, ci le.ile, si&t ese&tiale pe&tr* +ii&ta Stat*l*i, )e)/rii sai isi 'or recisti.a (rept*rile as*pra li/ertatilor &at*rale Daca 'o) re+lecta c* s*+icie&ta ate&tie as*pra acest*i s*/iect, vom descoperi noi argumente pentru a confirma acest adevar si a +i co&'i&si, plecind de la insasi natura contractului, ca acesta nu poate fi irevocabil0 pe&tr* ca daca aici nu e!ista nicio putere superioara capabila de-a asigura fidelitatea partilor contractante, sa* care sa1i o/li.e sa reali,e,e a&.a4a)e&tele reciproce, partile vor fi singurii judecatori in propriile cauze si fiecare dintre ele vor avea intotdeauna dreptul de-a denunta contractul, (e i&(ata ce a (escoperit ca cealalta parte a violat termenii sai, sau daca acestia nu mai sint in concordanta cu interesul sau Este /a,at pe acelasi pri&cipi*, pe care poate +i re.asit si (rept*l (e a/(icare Ac*), asa c*) aici 'o) l*a i& co&si(eratie (oar ceea ce este *)a& i& aceste i&stit*tii, este si.*r ca, (aca )a.istratii, cei care (eti& i&tre.a p*tere i& )ai&ile lor, isi 'or i&s*si toate a'a&ta4ele ce (ec*r. (i& acest co&tract, +ara ca asta sa le stir/easca c* ce'a (rept*l (e1a re&*&ta la a*toritatea repre,e&tata (e el, este c* atit )ai e'i(e&t ca popor*l, cel care s*+era (i& prici&a t*t*ror .reselilor co&(*catorilor sai, tre/*ie sa se /*c*re c* atit )ai )*lt (e (rept*l (e1a re&*&ta la aceasta (epe&(e&ta Dar &e&*)aratele cert*ri si (e,or(i&i ce s1ar ri(ica i& )o( &ecesar (e la *& pri'ile.i* atit (e peric*los, arata, )ai )*lt (ecit orice altce'a, cit (e )*lt se )a&i+esta &ecesitatea *&or /a,e cit )ai soli(e pe&tr* siste)*l (e .*'er&a)i&t *)a&, (ecit cele repre,e&tate aici (e rati*&e, si cit (e *tila s1a (o'e(it pe&tr* li&istea p*/lica +apt*l ca (i'i&itatea s1a i&terp*s pe&tr* a i&'esti a*toritatea s*'era&a c* *& caracter sacr* si i&'iola/il care tre/*ia sa1i (epose(e,e pe s*p*si (e (rept*l +atal (e1a se i&strai&a (e ea Daca i&trea.a l*)e &* a a'*t &ici*& alt a'a&ta4 (i& partea reli.iei, pi&a &*)ai si acesta ar +i (e a4*&s pe&tr* a i)p*&e o)*l*i (atoria (e1a i)/ratisa si c*lti'a /i&e+acerile ei, (e 're)e ce i& ci*(a t*t*ror a/*,*rilor ce1i pot +i i)p*tate, a a'*t )erit*l (e1a sal'a (e la o 'arsare (e si&.e )ai )are (ecit cea pe care a raspi&(it1o i& l*)e 'reo(ata +a&atis)*l Dar sa *r)a) +ir*l ipote,elor &oastre Di+eritele +or)e (e .*'er&a)i&t isi (atorea,a ori.i&ile (i+eritelor .ra(e (e i&e.alitate ce e3ista* i&tre i&(i'i,i i& )o)e&t*l i&sta*rari lor Daca aici s1a i&ti)plat ca *& o) sa i)p*&a i& +ata t*t*ror crlorlalti pri& p*terea sa, 'irt*tile, /o.atia, sa* i&+l*e&ta sa perso&ala, el (e'i&e si&.*r*l )a.istrat si Stat*l isi 'a as*)a +or)a monarhiei Daca citi'a, apro3i)ati' e.ali i& pri'i&ta ra&.*l*i, se 'or sit*a (eas*pra celorlalti, 'or +i alesi ca i)pre*&a sa (isp*&a i& pri'i&ta i&teres*l*i celorlalti si 'or +or)a o aristrocratie Di& &o*, pri&tre acei oa)e&i care s1a* i&(epartat cel )ai p*ti& (e starea (e &at*ra, ca si pri&tre cei ai caror a'ere si po,itie s1a* (eose/it cel )ai p*ti&, a()i&istratia +*&ctiilor s*pre)e a +ost )e&ti&*ta i& co)*&, si i& acest +el a l*at &astere democratia I& (ec*rs*l e'ol*tiei ti)p*l*i s1a* cristali,at aceste +or)e ce a* coresp*&s cel )ai /i&e (i+eritelor societati U&ii oa)e&i a* ra)as i&tr*1tot*l s*p*si le.ilor0 altii, i& c*ri&( a* )a&i+estat o/e(ie&ta +ata (e )a.istratii lor Cetate&ii s1a* l*ptat (i& rasp*teri

sa1si )e&ti&a li/ertatile0 cei care a* acceptat sa (e'i&a s*p*si, a* pri'it c* iritare la 'e(erea celor care se /*c*ra* (e o /i&ec*'i&tare la care ei a* re&*&tat, si s1 a* .i&(it (oar c*) sa +aca scla'i (i& 'eci&ii lor I&tr1*& c*'i&t, pe (e o parte s1a* &asc*t /o.atiile si c*ceririle, iar pe (e alta, +ericirea si 'irt*tea I& aceste (i+erite siste)e (e .*'er&a)i&t, toate o+iciile a* +ost pe&tr* pri)a (ata electi'e0 si at*&ci ci&( /o.atia s1a a+lat i& a+ara oricarei c-esti*&i, at*&ci pre+eri&ta a (at (rept*l meritului, care (eti&e *& asce&(e&t &at*ral si virstei, care (eti&e e3perie&ta i& a+aceri si i& (eli/erarile (i& co&sili* )atrinii (i& ca,*l E'reilor, *erontes (i& Sparta si Senatul (e la Ro)a, pi&a si a(e'arata eti)olo.ie a c*'i&t*l*i &ostr* Seniori, arata ca 'irsta a +ost 'e&erata Dar asa c*) a(esea ale.erea a ca,*t as*pra oa)e&ilor i& 'irsta, )*lt )ai +rec'e&t ale.erile a'ea* sa +ie repetate si c*) )*lti (i&tre ei (e'e&ea* iritati, s1a* sta/ilit (i+erite ta/ere, i&tri.ile a* i&cep*t sa +*&ctio&e,e, (e o parte a cresc*t se&ti)e&t*l (e a)araci*&e, ra,/oaiele ci'ilie a* i,/*c&it si 'ietile i&(i'i,ilor a* +ost sacri+icate preti&sei +ericiri a Stat*l*i0 la acest p*&ct, oa)e&ii se a+la* +oarte aproape (e1a re'e&i la a&ar-ia pri)iti'a Se+i a)/itiosi a* pro+itat (e aceste circ*)sta&te pe&tr* a tra&s)ite +*&ctiile i& ca(r*l +a)iliilor, acestea (e'e&i&( ere(itare0 i& acelasi ti)p popor*l, (e4a o/is&*it c* s*p*&erea, i&cet si pri& i&ter)e(i*l co&'e&ie&telor 'ietii, a a4*&s i& c*ri&( i&capa/il sa1si )ai poata r*pe la&t*rile, a +ost (e acor( c* o crestere a scla'iei sale i& )as*ra sa1i asi.*re li&istea Ast+el )a.istrat*rile a* (e'e&it ere(itare, a* (o/i&(it o/icei*l (e1a co&si(era o+iciile (eti&*te (rept o a+acere (e +a)ilie, iar ei i&sisi, (rept proprietari as*pra co)*&itatilor i& i&terior*l carora la i&cep*t (eti&ea* (oar stat*t*l (e +*&ctio&ari, pri'i&(*1i ac*) pe se)e&ii lor (rept a(e'arati scla'i si &*)eroti&(*1i ase)e&i 'itelor, &*)i&(*1se si&.*ri re.i ai re.ilor si e.ali ai %eilor Daca 'o) *r)ari pro.res*l i&e.alitatii i& c*rss*l acestor (i+erite re'ol*tii, 'o) p*tea (escoperi ca sta/ilirea (o)&iei le.ilor si a (rept*l*i (e proprietate a +ost perioa(a (e i&cep*t, i&sta*rarea i&stit*tiilor )a.istrat*rilor a +ost etapa sec*&(a, iar tra&s+or)area p*terii le.iti)e i& p*tere ar/itrara a repre,e&tat cea (e1a treia etapa, si *lti)a0 ast+el i&cit co&(itiile e3iste&tei starii (e /o.atie si saracie a* +ost a*tori,ate (e pri)a perioa(a0 cea a e3iste&tei oa)e&ilor p*ter&ici si a oa)e&ilor sla/i, a +ost re,*ltat*l celei (e1a (o*a perioa(e0 si (oar i& cea (e1a treia perioa(a a* apar*t stapi&i si scla'ii, ceea ce repre,i&ta cel )ai i&alt .ra( al i&e.alitatii si etapa la care o(ata a4*&si, 'or ra)i&e c* totii pi&a at*&ci ci&( Stat*l este a(*s i&apoi la starea (e le.iti)itate sa* 'a +i (i,ol'at i& i&tre.i)e (e &oile re'ol*tii Pe&tr* a i&tele.e acest pro.res, care este toto(ata si atit (e &ecesar, tre/*ie sa +ie l*ate i& co&si(eratie, &* atit (e )*lt )oti'ele &ecesare sta/ilirii corp*l*i politic, cit +or)ele pe care acestea si le as*)a i& realitate si erorile ce le escortea,a i& )o( &ecesar0 +is*rile care +ac ca i&stit*tiile sociale sa (e'i&a &ecesare, si&t aceleasi ce (eter)i&a i&e'ita/ilele lor a/*,*ri Daca 'o) +ace

e3ceptie (e Sparta, in care legile erau in principal instituite pentru a educa cetatenii, si *&(e !=c*r. a sta/ilit o ase)e&ea )orala p*/lica, i&cit le.ile a* (e'e&it practic (e prisos 11 pe&tr* ca le.ile, (e re.*la, si&t )ai sla/e (ecit pasi*&ile, reti&i&(*1i pe oa)e&i +ara i&sa sa pro(*ca si o sc-i)/are i& &at*ra lor 11 &* 'a +i (i+icil (e (o'e(it, ca pi&a si orice siste) (e .*'er&a)i&t care este i& (epli& acor( c* scop*l pe&tr* care a +ost i&stit*it si care este stra4*it c* ate&tie i)potri'a erorilor si cor*ptiei, a +ost i&+i&tat i& )o( i&*til Pe&tr* o tara i& care &i)e&i &* se s*stra.e i& +ata le.ii sa* &* i&cearca sa se +oloseasca i&tr1*& )o( .resit (e p*terea o+erita )a.istrat*rilor, este +oarte posi/il sa &* +ie &ecesara &ici e3iste&ta le.ilor, &ici cea a )a.istrat*rilor +data aparute distinctiile poliitice, ele au condus in mod necesar la nasterea distinctiilor civile Cresterea e.alitatii i&tre co&(*catori si cetate&i este si)tita i& c*ri&( (e i&(i'i,i si )o(i+icata i&tr1o )ie (e +el*ri, co&+or) pasi*&ilor, tale&t*l*i si circ*)sta&telor Ma.istratii &* pot p*rce(e la a *,*rpa p*terea i& )o( ile.iti), +ara a acor(a (isti&ctii si creat*rilor ce i)pre*&a c* ei le 'or i)parti pri'ie.iile Pe li&.a asta, i&(i'i,ii i&sisi le per)it acestora sa1i (o)i&e i& aceiasi )are )as*ra i& care si&t )i&ati si or/iti (e a)/itie, si pri'i&( )ai (e.ra/a i& 4os (ecit (eas*pra sit*atiei lor reale, a4*&. pi&a acolo i&cit sa i*/easca a*toritatea )ai )*lt (ecit i&(epe&(e&ta si isi (a* acor(*l pe&tr* starea lor (e scla'ie, care i& sc-i)/ ar tre/*i sa1i a(*ca i& po,itia (e a1i p*tea a(*ce la ri&(*l lor i& ro/ie pe ceilalti N* este (eloc o c-esti*&e *soara a a(*ce la s*p*&ere *& o) care &*1si (oreste sa co&(*ca0 pi&a &ici cei )ai a/ili politicie&i &1a* re*sit sa .aseasca o cale pe&tr* a s*p*&e *& popor a carei si&.*ra (ori&ta este aceeea (e i&(epe&(e&ta Dar i&e.alitatea isi +ace *& (r*) *sor pri&tre spiritele (o)i&ate (e a)/itii, (e lasitate si te)atoare, care cel )ai a(esea si&t .ata pre.atite pe&tr* a ale.e (r*)*l risca&t al &oroc*l*i si a'erii, aproape i&(i+ere&ti (aca ei si&t cei care co&(*c, sa* i& realitate si&t (oar alti scla'i, (aca aceasta cale este si cea )ai a'a&ta4oasa pe&tr* ei, sa* le este c* tot*l &e+a'ora/ila Ast+el, aici tre/*ie sa +i e3istat *& ti)p ci&( oc-ii oa)e&ilor era* atit (e +asci&ati, i&cit acei co&(*catori ai lor (oar a'ea* a sp*&e catre *lti)*l (i&tre oa)e&i :Ai ocazia acum de-a deveni cineva, pentru tine si toti descendentii tai:, pe&tr* a1l +ace sa apara )aret i& oc-ii +iecar*i se)e& si i& ai sai S*ccesorii lor 'or ti&ti i&ca si )ai s*s, proportio&al c* (ista&ta parc*rsa (e la ei0 si c* cit )ai o/sc*re si &esi.*re si&t ca*,ele, c* atit )ai )ari si&t e+ectele0 c* cit )ai )are 'a +i &*)ar*l oa)e&ilor (e &i)ic (i& si&*l *&ei +a)ilii, c* atit )ai il*stri 'or ti&ti sa (e'i&a Daca ar +i loc aici pe&tr* a i&tra i& (etalii, as p*tea sa e3p*& i)e(iat c*) c-iar si +ara i&ter'e&tia siste)*l*i (e .*'er&a)i&t, i&e.alitatea (e cre(it si a*toritate 'a (e'e&i i&e'ita/ila pri&tre persoa&ele partic*lare, la +el (e c*ri&(, pe cit or.a&i,area lor i&tr1o societate *&ica ii 'a p*&e i& sit*atia sa se co)pare *&*l c* celalalt si sa ia i& co&si(eratie (i+ere&tele ce le 'or (escoperi (i& relatiile si raport*rile per)a&e&te pe care +iecare o) le 'a a'ea c* 'eci&ii sai0 AHB Aceste (i+ere&te si&t (e cite'a +el*ri0 (ar /o.atia, ori.i&ea sa* ra&.*l, p*terea si )eritele

perso&ale, si&t cele cite'a +or)e pri& care oa)e&ii a* o/is&*it a1si +or)a o opi&ie perso&ala si a se (isti&.e i& pri&cipal *&*l (e celalalt i& societate0 pot (o'e(i ca ar)o&ia sa* co&+lict*l i&tre aceste +orte (i+erite este cel )ai /*& si si.*r i&(ici* as*pra e3iste&tei *&ei Co&stit*tii /*&e sa* rele pe care este +*&(a)e&tata *& a&*)it Stat Pot il*stra, ca pri&tre aceste patr* tip*ri (e i&e.alitate, calitatile perso&ale +ii&( la ori.i&ea t*t*ror celorlalte, /o.atia este cea +ata (e care 'or +i re(*si c* totii i& +i&al0 pe&tr* ca asa c*) cei )ai /o.ati 'or a4*&.e si pri)ii la *& stat*t ce le o+era prosperitatea, acest l*cr* per)iti&(*1le si cea )ai *soara +or)a (e co)*&icare, ei se 'or +olosi c*ri&( (e posi/ilitatea (e1a c*)para toate celelalte (isti&ctii0 Pri& aceasta o/ser'atie si&te) capa/ili a 4*(eca +oarte e3act, cit (e (eparte se a+la *& popor (e Co&stit*tia sa pri)iti'a si pro.res*l pe care l1a i&re.istrat i& (irectia sit*atiei e3tre)e, (e cor*ptie Pot e3plica cit (e )*lt e3cita si )*ltiplica pasi*&ile &oastre aceasta (ori&ta *&i'ersala +ata (e rep*tatie, o&oare si s*cces, ce &e i&+la)a pe toti, ce e3cita si s*sti&e co)paratia +ac*ltatilor si a +ortelor &oastre si, pri& crearea *&ei co)petitii si ri'alitati *&i'ersale, sa* )ai (e.ra/a a *&ei perpet*e (*s)a&ii i&tre oa)e&i, 'a (a si oca,ie la &*)eroase esec*ri, s*ccese si t*l/*rari (e tot +el*l, +aci&( ca atitia aspira&ti sa aler.e i& aceiasi co)petitie Pot (e,'al*i ca (e la aceasta (ori&ta (e1a +ace t*r*l oras*l*i si (e la aceasta 'o.a persiste&ta (e1a &e (isti&.e (e ceilalti, (atora) cele )ai /*&e si )ai rele l*cr*ri pe care le pose(a), atit 'irt*tile, cit si 'iciile &oastre, stii&tele si erorile &oastre, pe toti c*ceritorii si +ilo,o+ii0 ca si c*) a) sp*&e, o )*lti)e (e alte l*cr*ri rele si (oar (e a/ia cite'a /*&e I&tr1*& c*'i&t, pot (o'e(i ca (aca a'e) (oar citi'a oa)e&i /o.ati si p*ter&ici i& c*l)ile )aretiei si .ra&(orii, i& 're)e ce )*lti)ea se tiraste i& &e'oi si o/sc*ritate, este pe&tr* ca pri)ii pret*iesc (oar ceea ce este (esti&at pe&tr* a1i +erici pe ei si ca aceasta pret*ire creste .ra(*al pe )as*ra ce ceilalti si&t c* atit )ai (eparte (e posi/ilitatea (e1a p*tea o/ti&e 'reo(ata aceasta +ericire0 si pe&tr* ca c-iar +ara ca ei sa1si sc-i)/a co&(itia, 'or i&ceta sa )ai +ie +ericiti i& )o)e&t*l i& care popor*l 'a i&ceta sa )ai +ie &e&orocit C* alte c*'i&te, +ericirea *&ora co&sta toc)ai i& &e+ericirea celorlalti Si aceasta este unitatea de masura prin care omul civilizat a ajuns sa inteleaga sa-si masoare propria fericire;

Oric*), si&.*re aceste (etalii, 'or +*r&i,a s*+icie&t )aterial (e l*cr* care sa poata per)ite a +i ci&tarite a'a&ta4ele si (e,a'a&ta4ele +iecar*i siste) (e .*'er&a)i&t, asa c*) (escri* sit*atia o)*l*i i& starea (e &at*ra si i& acelasi ti)p si toate (i+eritele aspecte s*/ care s1a i&+atisat pi&a i& pre,e&t i&e.alitatea, sa* asa c*) poate apare i& epocile ce 'or 'e&i i&ca, i& co&+or)itate c* &at*ra celor cite'a siste)e (e .*'er&a)i&t si alterarilor pe care i& )o( i&e'ita/il le 'or s*+eri la *& a&*)it )o)e&t (at, ce pot +i (e)o&strate #o) p*tea ast+el o/ser'a )*ltit*(i&ea +or)elor (e opresi*&e e3iste&te i& i&terior*l lor si i& co&seci&ta a )as*rilor (e preca*tie ce a* +ost l*ate pe&tr* a se prote4a i)potri'a tira&iei #o) p*tea o/ser'a opresi*&ea cisti.i&( tere& i& )o( co&sta&t, +ara a p*tea +i posi/il pe&tr* cei opresati sa c*&oasca *&(e se 'a opri, sa* ce )i4loace le.iti)e le1a* )ai ra)as pe&tr* a +ri&a pro.res*l ei #o) p*tea o/ser'a (rept*rile cetate&ilor si

li/ertatea &ati*&ilor (ispari&( i&cet, co&testatiile, protestele si solicitarile celor sla/i tratate (rept )*r)*re (e ra,'ratire #o) p*tea o/ser'a o&oarea (e1a apara ca*,a co)*&a i&.ra(ita (e catre oa)e&ii (e stat si )e&ita (oar *&ei parti (i& ri&(*l popor*l*i, care este +or)ata (i& a(e'arati )erce&ari, total (e,i&teresati i& apararea ei, ci (oar i& o/ti&erea *&or a'a&ta4e perso&ale #o) p*tea o/ser'a &*)ar*l i)e&s (e ta3e care 'or (e'e&i i& acest +el &ecesare a +i i)p*se celor )ai *)ili (i&tre oa)e&i si +er)ier*l (isperat (e pe /*cata sa (e pa)i&t (eserti+icata c-iar i& )i4loc*l *&ei perioa(e (e pace, parasi&(*1si pl*.*l pe&tr* a se i)pres*ra c* sa/ia #o) p*tea o/ser'a c*) este sta/ilit co(*l capricios si +atal al o&oarei0 si c*) oa)e&ii cei )ai re)arca/ili (i& tarile lor a* (e'e&it, )ai (e're)e sa* )ai tir,i*, (*s)a&ii (e )oarte, 'o) p*tea o/ser'a c*) oa)e&ii 'or a4*&.e sa1si i&(repte pe&tr* 'es&icie p*)&al*l spre piept*l se)e&ilor lor Acest ti)p 'a sosi at*&ci ci&( 'or +i a*,iti sp*&i&(*1le opresorilor9 Pectore si +ratis .la(i*) 4*.*lo5*e pare&tis Co&(ere )e 4*/eas, .ra'i(ae5*e i& 'iscera part* Co&4*.is, i&'ita pera.a) ta)e& o)&ia (e3tra !*ca&, i, D7G De la )area i&e.alitate (e a'ere si co&(itii, (e la i)e&sa 'arietate (e pasi*&i si tale&te, (e la &e+olositoarele arte peric*loase, (e la stii&tele i&*tile, se 'or ri(ica o )*ltit*(i&e (e pre4*(icii i& e.ala )as*ra co&trare rati*&ii, +ericirii si 'irt*tilor #o) p*tea 'e(ea )a.istratii i&sti.i&( la t*l/*rari, i&cerci&( tot*l pe&tr* a sla/i oa)e&ii *&iti i& societate, pro)o'i&( pri&tre ei (ise&si*&ile, sa(i&( tot ce poate +i pla&tat pri& sa)i&ta (e,/i&arii, i& ti)p cei ei 'or a'ea prete&tia (e1a o+eri societatii aer*l (e ar)o&ie0 tot ce ar p*tea i&sti.a oa)e&ii (e ra&.*ri (i+erite c* *ra si &ei&cre(ere reciproca, ase,i&( (rept*rile si i&teresele *&ora i)potri'a celorlalti si ast+el i&tari&( p*terea ce le c*pri&(e pe toate Di& )i4loc*l acestei (e,or(i&i si acestor re'ol*tii, acest (espotis) isi ri(ica i& )o( treptat cap*l -i(os si (e'ora tot ce ra)i&e sa&atos si &ealterat i& oricare parte a Stat*l*i, i&cerci&( sa calce i& picioare atit le.ile, cit si oa)e&ii si sa se i&alte el i&s*si pe r*i&ele rep*/licii Ti)p*l ce prece(a i)e(iat aceasta *lti)a sc-i)/are 'a +i *& ti)p al t*l/*rarilor si cala)itatilor0 pe )as*ra ce )o&strii 'or i&.-iti tot*l, popor*l &* 'a )ai a'ea &ici co&(*catori, &ici le.i, ci (oar tira&i Di& acest )o)e&t &* 'a )ai e3ista aici &icio c-esti*&e (espre )orala sa* 'irt*te0 pe&tr* (espotis) cui e! honesto, nulla est spes, i&(i+ere&t (e cel care tri*)+a, &* 'a a()ite *& alt stapi&0 el &* 'a 'or/i pi&a ci&( o&estitatea si (atoria &* isi 'or pier(e i)porta&ta si oar/a o/e(ie&ta &* 'a ra)i&e si&.*ra 'irt*te pe care scla'ii o 'or practica i& co&ti&*are

Acesta este *lti)*l ter)e& al i&e.alitatii, p*&ct*l e3tre) care i&c-i(e cerc*l, care1l i&til&este pe cel pe care le1a) +i3at ca i&cep*t Aici toate persoa&ele partic*lare se rei&torc la pri)a lor e.alitate, (eoarece societatea &* )ai se)&i+ica &i)ic0 iar s*p*sii, &ea'i&( alte le.i (ecit 'oi&ta stapi&ilor, iar stapi&ii &icio alta restri&.ere (ecit pe cea a pasi*&ilor, toate &oti*&ile (e /i&e si toate pri&cipiile (e ec-itate, 'or (isparea (i& &o* E3ista aici o rei&toarcere co)pleta la le.ea cel*i p*ter&ic si ast+el la o &o*a stare a &at*rii, (i+erita (e cea (e la care o(ata a) por&it0 pe&tr* ca *&a a +ost o stare a &at*rii i& pri)a +or)a a p*ritatii sale, i& ti)p ce aceasta este o co&seci&ta a cor*ptiei e3cesi'e E3ista aici o (i+ere&ta atit (e )ica i&tre cele (o*a stat*te, (i& toate aceste pri'i&te, si co&tract*l siste)*l*i (e .*'er&a)i&t este i& i&tre.i)e (i,ol'at (e (espotis), ast+el i&cit (espot*l ra)i&e stapi& (oar atita 're)e cit se (o'e(este a +i si cel )ai p*ter&ic0 c*ri&( ce el a +ost eli)i&at &* are &ici*& (rept sa se pli&.a (e 'iole&ta I&s*rectiile pop*lare care s+irsesc c* )oartea sa* (ep*&erea S*lta&*l*i si&t per+ect le.ale, *& act la +el (e le.al ca si cel pri& care acesta a (isp*s (oar c* o ,i i&ai&te as*pra 'ietii si a'erii s*p*silor sai Asa c*) el s1a )e&ti&*t la p*tere (oar pri& )i4locirea +ortei, si&.*ra +orta este cea care i1a ca*,at ca(erea Ast+el tot*l se petrece i& co&+or)itate c* or(i&ea &at*rala0 si i&(i+ere&t (e care 'a p*tea +i re,*ltat*l *&or ase)e&ea re'ol*tii +rec'e&te si precipitate, &ici*& o) &* are )oti'e sa se pli&.a (e i&4*stitia cel*ilalt, ci (oar (e propria lipsa (e i&telepci*&e sa* (e &e+ericirea soartei l*i I& ca,*l i& care cititor*l re*seste sa re(escopere ast+el si sa reco&stit*ie (r*)*l pier(*t si *itat pri& care o)*l tre/*ie sa +i trec*t i& )o)e&t*l i& care a plecat (e la starea (e &at*ra, catre starea (e societate0 (aca 'a resta*ra ate&t, i)pre*&a c* sit*atiile i&ter)e(iare pe care (oar ce a) s+irsit a le (escrie, cele pe care lipsa ti)p*l*i )1a co&stri&s sa le s*pri), sa* cele pe care i)a.i&atia )ea &* a re*sit sa le s*.ere,e, &* poate sa &* +ie a+ectat (e 'asta (ista&ta ce separa cele (o*a stari I& *r)arirea acestei s*ccesi*&i le&te 'a p*tea +i .asita sol*tia la *& )are &*)ar (e pro/le)e politice si )orale pe care +ilo,o+ii &* le1a* p*t*t re,ol'a El 'a +i si)tit ca oa)e&ii +ii&( (i+eriti i& (i+eritele epoci, )oti'*l pe&tr* care Dio.e&e &* a p*t*t (escoperi *& o) a +ost acela ca el a ca*tat pri&tre co&te)pora&ii sai *& o) aparti&i&( acelei perio(e (e i&cep*t #a p*tea 'e(ea ca i)pre*&a c* Cato a )*rit si Ro)a si li/ertatea, pe&tr* ca el &* a aparti&*t perioa(ei i& care a trait0 cei )ai )areti (i&tre oa)e&i a* ser'it (oar pe&tr* a *i)i o l*)e peste care c* si.*ra&ta ar +i .*'er&at, (aca s1ar +i &asc*t (oar c* ci&ci s*te (e a&i )ai (e're)e I&tr1*& c*'i&t, isi 'a p*tea e3plica c*) s*+let*l si pasi*&ile oa)e&ilor 'or sc-i)/a i&sesi,a/il a(e'arata lor &at*ra0 (e ce (ori&tele si placerile &oastre 'or s+irsi pri& a ca*ta i& +i&al &oi o/iecte0 si (e ce o)*l ori.i&al a (ispar*t treptat, societatea o+eri&(*1&e (oar *& a&sa)/l* (e oa)e&i arti+iciali si pasi*&i &e+iresti, care si&t i&tr*1tot*l opera acestor &oi relatii si +ara &icio /a,a reala i& &at*ra N* a) i&'atat &i)ic pe /a,a acestei lectii, pri& i&ter)e(i*l re+lectiei, care sa &* +ie i& i&tre.i)e co&+ir)at pri& o/ser'atie Sla/atic*l si o)*l ci'ili,at (i+era atit (e )*lt i& +*&(a)e&tele i&i)ii lor si i&

i&cli&atii, ast+el i&cit ceea ce co&stit*ie +ericirea s*pre)a pe&tr* *&*l, s1ar p*tea re(*ce pe&tr* celalalt la (isperarea totala Pri)*l respira (oar pace si li/ertate0 el isi (oreste (oar sa traiasca si sa +aca acest l*cr* li/er (e orice sarci&i0 pi&a si atara3ia stoicilor es*ea,a c*ri&(, sit*i&(*1se )*lt prea i&(epartat (e pro+*&(a l*i i&(i+ere&ta +ata (e orice alt o/iect O)*l ci'ili,at, pe (e alta parte, este )ere* i& )iscare, as*(i&(, tr*(i&(, c-i&*i&(*1si creierii pe&tr* a (escoperi oc*patii )*lt )ai ep*i,a&te0 se ar*&ca pra(a celor )ai i)po'aratoare cor'e,i pi&a i& *lti)*l sa* )o)e&t si c-iar isi ca*ta )oartea pe&tr* a se p*&e el i&s*si i& po,itia sa traiasca, ori re&*&ta la 'iata pe&tr* a (o/i&(i &e)*rirea Plateste tri/*t*l oa)e&ilor p*ter&ici, pe care1i *raste si celor /o.ati, pe care1i (etesta0 &*1l poate opri &i)ic (e la a'ea o&oarea sa1i ser'easca0 &* este r*si&at pe&tr* a1si e'al*a 'aloarea pe /a,a propriei co&(itii *)ile si protectiei o+erite (e ei0 si )i&(r* (e sit*atia sa (e scla'ie, 'or/este c* (ispret (e aceia ce &* a* o&oarea (e1a o i)parti c* el Ce i)a.i&e poate +i )ai para(o3ala si sarci&a )ai (e i&'i(iat (ecit cea a *&*i Mi&istr* (e Stat E*ropea& ce este pre,e&tat *&*i &ati' (i& Carai/e; Cite )orti cr*(e &* ar +i (e pre+erat (e acest i&(ole&t sal/atic, ororilor *&ei ase)e&ea 'ieti, ce este atit (e rar i&(*lcita (e placerea (e1a +ace /i&e; Dar, pe&tr* ca el sa 'a(a i& i&terior*l )oti'elor t*t*ror acestor preoc*pari, c*'i&tele putere si reputatie ar tre/*i sa poarte *&ele i&teles*ri i& )i&tea sa0 'a tre/*i sa stie (aca aici si&t oa)e&i care a* -otarit o a&*)ita 'aloare ce este sta/ilita pe /a,a aprecierii rest*l*i l*)ii; ci&e poate +i +ericit si )*lt*)it c* si&e )ai (e.ra/a pe /a,a )art*riei altor oa)e&i, (ecit pe /a,a proprie1i )art*rii2 I& realitate, s*rsa t*t*ror acestor (i+ere&te este aceea ca sal/atic*l traieste i& i&terior*l sa*, i& 're)e ce o)*l social traieste i& )o( co&sta&t i& a+ara l*i si (oar c*&oaste c*) se poate sa traiasca (i& p*&ct*l (e 'e(ere al celorlalti, ast+el i&cit el pare sa capete co&stii&ta propriei sale e3iste&te (oar pleci&( (e la 4*(ecata pri'itoare la si&e ce1a +ost o/ti&*ta i&sa (e la ceilalti N* co&sta scop*l )e* pre,e&t a i&sista as*pra i&(i+ere&tei +ata (e /i&e si ra*, ce se ri(ica (e la aceasta (ispo,itie, i& ci*(a &*)eroaselor l*crari as*pra )oralitatii, sa* pe&tr* a arata c*) tot*l +ii&( re(*s la apare&te, tot ce e3ista aici &*1i altce'a (ecit arta si pa&to&i)a, pi&a c-iar si i& o&oarea, priete&ia, 'irt*tea, si a(esea i&s*si 'ici*l, (e la care i& ti)p 'o) i&'ata secret*l )i&(riei0 pe&tr* a arata pe sc*rt c*) i&tot(ea*&a ii i&tre/a) pe altii (espre ceea ce si&te) si &icio(ata &* i&(ra,&i) sa &e i&tre/a) pe &oi i&si&e, i& )i4loc*l la atit (e )*lta +ilo,o+ie, *)a&itate si ci'ili,atie si a+lati s*/ ase)e&ea i)e&se top*ri (e co(*ri s*/li)e (e )oralitate, &* a'e) &i)ic (e aratat &o*a i&si&e, (ecit o +ri'ola si a)a.itoare apare&ta, o&oare +ara 'irt*te, rati*&e +ara i&telepci*&e si placere +ara +ericire; Cre( ca este s*+icie&t ca a) (o'e(it ca acesta &* este +ara (oar si poate stat*t*l ori.i&al al o)*l*i, ci (oar spiritul societatii si i&e.alitatea pe care societatea o pro(*ce, care ast+el tra&s+or)a si alterea,a toate i&cli&atiile &oastre &at*rale M1a) stra(*it sa *r)aresc ori.i&ile si pro.res*l i&e.alitatii, i&stit*tiile si

a/*,*rile societatilor politice, atit (e (eparte pe cit acestea si&t capa/ile a +i (e(*se (e la &at*ra o)*l*i (oar i& l*)i&a rati*&ii si i&(epe&(e&t (e aceste sacre (o.)e care o+era sa&cti*&ea (rept*rilor (i'i&e a*toritatii s*'era&e Reiese (i& aceasta e3a)i&are ca asa c*) c* .re* poate e3ista orice i&e.alitate i& starea (e &at*ra, toate i&e.alitatile care ac*) (o)i&a isi (atorea,a +orta si cresterea (e,'oltarii +ac*ltatilor &oastre si a'a&s*l*i )i&tii *)a&e, (e'e&i&( i& cele (i& *r)a per)a&e&te si le.iti)ate (e i&sta*rarea proprietatii si le.ilor I& al (oilea ri&(, re,*lta ca i&e.alitate )orala a*tori,ata si&.*r (e (rept*l po,iti' se .aseste i& co&+lict c* (rept*l &at*ral ori (e cite ori &* este proportio&ala c* i&e.alitatea +i,ica0 o (isti&ctie ce este s*+icie&ta pe&tr* a (eter)i&a ce ar tre/*i sa .i&(i) (espre acea cate.orie (e i&e.alitate ce pre(o)i&a i& toate tarile ci'ili,ate0 (e 're)e ce este i& )o( clar co&trara le.ilor &at*rii, si (esi (e+i&ita, acei copii ar tre/*i sa ai/a s*/ co&(*cerea lor /atri&ii, &e/*&ii pe oa)e&ii i&telepti si ca cei citi'a pri'ile.iati ar tre/*i sa i&.ita si&.*ri c* laco)ie o ca&titate (e /*&*ri i& e3ces, i& ti)p ce )*lti)ea i&+o)etata si .oala se a+la i& lipsa celor )ai si)ple (i&tre /*&*rile (e stricta &ecesitate ale 'ietii 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ANE?A AIB UN $AIMOS a*tor, a )as*rat ca&titatea /i&el*i si ra*l*i pre,e&t i& 'iata *)a&a si co)pari&( re,*ltat*l a (escoperit ca s*+eri&tele &oastre (epasesc c* )*lt ca&titatea placerilor ce &e si&t o+erite0 ast+el i&cit co&si(era ca toate l*cr*rile e3iste&te i& 'iata o)*l*i &* repre,i&ta (eloc *& ca(o* 'aloros Aceasta co&cl*,ie &* este s*rpri&,atoare pe&tr* )i&e0 pe&tr* ca scriitor*l a (escoperit toate ar.*)e&tele sale pleci&( (e la o)*l a+lat i& starea (e ci'ili,atie I&torci&(*1se i&apoi la starea (e &at*ra, i&'esti.atiile sale ar +i a'*t c* si.*ra&ta *& re,*ltat (i+erit, iar o)*l ar +i +ost 'a,*t a +i s*/iect*l a +oarte p*ti&e rele, care &* si&t re,*ltat*l creatiei sale N* &e1a costat i&tr1a(e'ar )ai p*ti&e &eca,*ri pe&tr* a a4*&.e i& sit*atia 're(&ica (e pli&s i& care &e .asi) asta,i Ci&( l*a) i& co&si(eratie, pe (e o parte, i)e&sa ca&titate (e sarci&i ale o)e&irii, &*)eroasele stii&te a(*se la per+ecti*&e, artele i&'e&tate, p*terile a&.a4ate, a(i&c*rile ce1a* +ost *)pl*te, )*&tii &i'elati, sti&cile s+ari)ate, ri*rile +ac*te &a'i.a/ile, li&iile tere&*rilor sp*l/erate, lac*rile secate, )lasti&ile (esecate, e&or)ele str*ct*ri ce si&t ri(icate i& (epartare, a)/arcati*&ile a.lo)erate ce acopera )area0 si, pe (e alta parte, ci&( il esti)a) a +i i&,estrat c* atit (e p*ti&a rati*&e, a'a&ta4ele reale ce se ri(ica (e la toate aceste acti*&i ale o)e&irii &* &e pot +i (e &ici*& a4*tor, ra)i&i&( *i)iti i& +ata i)e&sei (isproportii ce e3isa i&tre aceste l*cr*ri si (epli&.i&( or/irea o)*l*i, pe care te&(i&ta (e1a .rati+ica )i&(ria sa prosteasca si (esarta a()iratie (e si&e, il (eter)i&a sa *r)areasca c* i&+lacarare toata &e+ericirea pe care o poate (*ce, (esi (ar&ica &at*ra l1a plasat /i&e'oitoare i&

a+ara acestei carari spi&oase Ca oa)e&ii si&t i& co&ti&*are rai, o (o'e(este +ara &icio *r)a (e i&(oiala o trista si co&ti&*a e3perie&ta Dar i& acelasi ti)p cre( ca a) aratat (e4a ca acest o) este i& )o( &at*ral /*& Ce il poate (epra'a i&tr1o ase)e&ea )as*ra, e3cepti&( sc-i)/arile care s1a* petrec*t i& co&stit*tia sa, pro.resele te-&ice ce le1a +ac*t si c*&osti&tele ac*)*late2 P*te) a()ira societatea *)a&a pe cit (e )*lt 'o) p*tea si)ti ca &e 'a i&ci&ta acest l*cr*0 acest l*cr* &* 'a +ace c* &i)ic )ai p*ti& a(e'arat +apt*l ca oa)e&ii si&t co&(*si i& )o( &ecesar spre a se *ri *&*l pe celalalt i& aceiasi proportie i& care i&teresele lor se a+la i& co&+lict si ca isi +ac i& )o( apare&t *&*l cel*ilalt ser'icii, i& 're)e ce acestea, i& realitate, si&t cele )ai i&i)a.i&a/ile (i&tre )irsa'ii Ce poate +i .i&(it (espre o relatie i& care i&teres*l +iecar*i i&(i'i( i)p*&e re.*li a+late i& (irecta opo,itie c* cele ce si&t (ictate (e rati*&ile p*/lice pe&tr* co)*&itate i& .e&eral 11 i& care +iecare o) isi .aseste pro+it*l i& &e&orocirile ce1l lo'esc pe se)e&*l sa*2 N* e3ista pro/a/il &ici*& o) care sa +ie a+lat i&tr1o po,itie co&+orta/ila i& care sa &* ai/a laco)i )oste&itori, si pro/a/il, c-iar si copii, care i& secret sa &* isi (oreasca )oartea sa0 &* e3ista cora/ie pe )are a carei pier(ere sa &* +ie o stire /*&a pe&tr* *& co)ercia&t sa* *& alt*l0 &* e3ista &ici )acar o casa pe care *& ra* cre(itor sa &* si1o (oreasca sa +ie re(*sa la ce&*se i)pre*&a c* toate crea&tele ce le i&c-i(e i& scriptele ei0 &* e3ista &ici )acar o si&.*ra &ati*&e care sa &* se /*c*re i& +ata (e,astrelor ce i1a* lo'it &apra,&ic pe &e+ericitii lor 'eci&i Ast+el 'o) (escoperi a +i i& a'a&ta4*l &ostr* &e+ericirile ce1i lo'esc ,il&ic pe ceilalti se)e&i si ca aproape i&tot(ea*&a pier(erile *&*i o) co&stit*ie prosperitatea *&*i alt*ia Dar este *& l*cr* i&ca si )ai 'ata)ator, ca &e&orocirile p*/lice sa +ie o/iect al spera&telor si asteptarilor *&*i )are &*)ar (e i&(i'i,i U&ii isi (oresc /oli, altii )oartea, *&ii ra,/oi*l, i& ti)p ce altii (oresc +oa)etea A) i&til&it oa)e&i s*+icie&t (e ticalosi i&cit sa pli&.a c* lacri)i a)are la perspecti'a *&*i se,o& i&carcat (e roa(e0 si acel )are si +atal i&ce&(i* ce1a i,/*c&it i& !o&(ra, ce a +ost platit (e atitea persoa&e &e+ericite c* 'iata sa* c* i&trea.a lor a'ere, a i&se)&at toto(ata pro/a/il &oroc*l pe&tr* alti ,ece )ii Sti) ca Mo&tai.&e l1a co&(a)&at pe Ate&ia&*l De)a(es pe&tr* ca acesta a pe(epsit *& )estes*.ar, care pri& 'i&,area sicrielor la *& pret ri(icat a reali,at )ari cisti.*ri i& *r)a )ortii se)e&ilor sai0 (ar pres*p*s*l )oti' al l*i Mo&tai.&e a +ost acela ca (e +apt i& aceasta sit*atie, toata l*)ea ar +i tre/*it sa +ie pe(epsita, p*&ct*l )e* (e 'e(ere +ii&( clar co&+ir)at (e catre el @ai(eti sa patr*&(e) pri& *r)are (i&colo (e apare&tele s*per+iciale (e /*&a'oi&ta si sa e3a)i&a) ceea ce se .aseste i& cele )ai asc*&se tai&ite ale i&i)ii @ai(eti sa re+lecta) as*pra a ce ar p*tea +ie acea stare a l*cr*rilor, at*&ci ci&( o)*l este +ortat sa (e,)ier(e si sa (istr*.a o alta persoa&a i& acelasi ti)p0 ci&( ei si&t &asc*ti i&a)ici pri& (atorie si ticalosi pri& i&teres Se 'a sp*&e pro/a/il ca societatea este ast+el +or)ata i&cit +iecare o) 'a cisti.a ser'i&(*1i pe ceilalti Iar acesta ar +i *& l*cr* +oarte /*&, (aca &* ar p*tea cisti.a i&ca si )ai )*lt (i& pre4*(icierea lor N* e3ista aici *& pro+it le.iti) atit (e )are care sa &* +ie (epasit c* )*lt (e ceea ce se poate o/ti&e pri& )i4loace ile.iti)e0 i&tot(ea*&a cisti.a) )ai )*lt (i& ra&irea 'eci&ilor &ostri, (ecit (i& a le

+ace 're*& /i&e N* este &ecesar sa c*&oaste) &i)ic pe&tr* a sti c*) sa actio&e,i pe&tr* a +i lipsit (e orice pri)e4(ie0 si i& acest scop cei p*ter&ici isi a&.a4ea,a i&trea.a lor +orta, iar cei sla/i i&trea.a lor sirete&ie At*&ci ci&( si1a l*at ci&a, o)*l sal/atic se a+la i& pace c* i&trea.a &at*ra si priete& c* toti se)e&ii sai Daca se ri(ica o (isp*ta i& le.at*ra c* o /*cata (e car&e, rareori se i&ti)pla sa sara la /ataie +ara a co)para i& pri)*l ri&( (i+ic*ltatile ri(icate (e posi/ilitatea (e a1si i&'i&.e a('ersar*l c* posi/ilitatea (e1a isi p*tea (escoperi )i4loacelor (e s*/,iste&ta i& alta parte0 si c*) este prea )i&(r* pe&tr* a re&*&ta, tot*l se ter)i&a c* cite'a lo'it*ri (e la/a0 i&'i&.ator*l )a&i&ca si cei i&'i&si isi 'or ca*ta pro'i,iile i& alta parte, ast+el ca peste toate se reasea,a pacea Sit*atia se pre,i&ta cit se poate (e (i+erit i& ca,*l o)*l*i i& starea (e societate, pri& aceea ca pri)a oara aceste &ecesitati a* sa +ie asi.*rate si apoi 'or (e'e&i e3ce(e&tare0 lor le 'or *r)a (elicatesele, *r)ate apoi (e1o i)e&sa /o.atie, apoi (e s*p*si si (*pa aceea le 'or 'e&i scla'ii N* se /*c*ra (e *& si&.*r )o)e&t (e rela3are0 si ceea ce este i&ca si )ai stra&i*, c* cit )ai p*ti& &at*rale si presa&te (e'i& &ecesitatile lor, c* atit )ai i&capati&ate (e'i& pasi*&ile, si ceea ce este i&ca si )ai ra*, c* atit )ai )*lt 'a sta i& p*terea l*i a le satis+ace0 ast+el ca (*pa *& l*&. c*rs (e prosperitate, (*pa ce a i&.-itit co)ori si a r*i&at )*lti)i, ero*l s+irseste pri& a taia +iecare cap ce1i iese i& cale, pi&a ce se re.aseste i& cele (i& *r)a a +i si&.*r*l stapi&itor al i&tre.*l*i U&i'ers Aceasta este i)a.i&ea )orala i& )i&iat*ra, (aca &* a 'ietii *)a&e, cel p*ti& a prete&tiilor secrete (i& i&i)a o)*l*i ci'ili,at Co)parati +ara parti&ire starea cetatea&*l*i c* cea a *&*i sal/atic si (aca p*teti, (escrieti cit (e )*lte porti a (esc-is pri)*l i& +ata s*+eri&tei si a )ortii, pe li&.a cele ce1a* +ost (esc-ise (e 'iciile sale, (e (ori&tele si &e&orocirile l*i Daca re+lectati as*pra s*+eri&telor )e&tale ce &e c-i&*ie, as*pra pasi*&ilor 'iole&te ce &e ra'asesc, isto'i&(*1&e, la )*&ca e3cesi'a (e care si&t i)po'arati cei saraci, (e i&ca si )ai peric*loasa i&(ole&ta (e care cei /o.ati se lasa stapi&iti, ast+el i&cit cei saraci 'or pieri (e &e'oie si cei /o.ati (e prisos0 (aca )e(itati (oar *& )o)e&t la -etero.e&a )i3t*ra si +atala asortare a )i&carilor0 (e starea alterata i& care i& )o( +rec'e&t si&t )i&cate0 (e +alsi+icarea )e(ica)e&telor, (e tertip*rile +olosite (e cei care le 'i&(, (e .reselile celor care le a()i&istrea,a, (e 'asele otra'ite i& care si&t preparate0 (e cresterea epi(e)iilor (atorate aer*l*i )*r(ar, ca o co&seci&ta a a.lo)erarii *&*i )are &*)ar (e oa)e&i, a celor ca*,ate (e )o(*l &ostr* (elicat (e 'iata, (e trecerea (irecta (i& casa i& aer*l (esc-is si i&apoi, (i& &o*, (e )o(*l i& care ale.e) +ara prea )are .ri4e -ai&ele ce le 'o) p*rta si la preca*tiile pe care se&,*alitatea &oastra le1a tra&s+or)at i& o/icei*ri &ecesare si (e &e.li4area toc)ai a celor care *&eori &e costa 'iata si sa&atatea0 (aca 'eti l*a i& co&si(eratie co&+la.ratiile si c*tre)*rele care (e'ora si (istr*. cetati i&tre.i, *ci.i&( )ii (e loc*itori0 i&tr1*& c*'i&t, (aca a(*&ati toate pericolele care si&t tot atitea ca*,e a)e&i&tatoare i&(reptate i)potri'a &oastra, 'eti p*tea o/ser'a cit (e sc*)p &e1a +ac*t &at*ra sa plati) pe&tr* (ispret*l c* care a)

tratat lectiile sale N* 'oi )ai repeta aici ceea ce a) )ai sp*s (e4a i& alta parte (espre cala)itatile pro'ocate (e ra,/oi0 (ar (oresc ca cei care a* s*+icie&te c*&osti&te sa +ie (isp*si, sa* s*+icie&t (e i&(ra,&eti pe&tr* a +ace p*/lic (etaliile cri)elor co)ise i& ar)ata (e a&trepre&orii co)isariatelor si spitalelor0 'o) p*tea 'e(ea clar +ra*(ele lor )o&str*oase, &ici*&a (i&tre ele prea /i&e asc*&se i& pre,e&t, )*tili&( cele )ai /*&e ar)ate i& )ai p*ti& ti)p si pro'oci&( o )ai )are (istr*.ere i& )i4loc*l sol(atilor proprii, (ecit o pot +ace 'reo(ata sa/iile celor )ai 'ite4i i&a)ici N*)ar*l oa)e&ilor ce pier a&*al pe )are, (e +oa)ete, (e scor/*t, (atorita piratilor, i&ce&(iilor si sc*+*&(arilor, o+era oca,ia pe&tr* *& alt calc*l soca&t De ase)e&ea, tre/*ie sa ase,a) s*/ i&+l*e&ta i&sta*rarii proprietatii si i& co&seci&ta, a i&stit*tiilor societatii9 asasi&atele, otra'irile, 4a+*rile la (r*)*l )are, si c-iar si pe(epsele aplicate celor 'i&o'ati (e aceste cri)e0 care (esi +olositoare, pe&tr* a pre'e&i rele si )ai )ari, +ac ca 'iata *&*i o) sa arate ca ea ar costa cit 'ietile a (oi sa* )ai )*lti, (*/li&( pier(erile rasei *)a&e Ce )eto(e r*si&oase si&t *tili,ate *&eori pe&tr* a pre'e&i &asterea oa)e&ilor si a i&sela &at*ra0 +ie pri&tr1*& /r*tal si (epra'at apetit, care i&s*lta pi&a si cele )ai )i&*&ate (i&tre operele ei pri& (ori&te &ec*&osc*te sal/aticilor sa* a&i)alelor si)ple, ce 'or aler.a i&.ro,ite (i& +ata acestei i)a.i&i cor*pte a o)e&irii (i& tarile ci'ili,ate0 sa* (e a'ort*rile secrete, e+ectele potri'ite ale (epra'arii si 'icierii &oti*&ilor (e o&oare0 sa* (e lipsirea (e protectie si *ci(erea a &*)erosi copii, ce ca( 'icti)a a&*ala saraciei pari&tilor sa* cr*(ei r*si&i a )a)elor0 sa*, i& +i&al, )*tilarii i&+a)e, parte a acestei &e&orocite 'ieti, c* ,a(ar&ica ei spera&ta i&tr1o posteritate a/a&(o&ata *&ei i&+*)*rate i&terpretari, sa* i&ca si )ai ra*, .elo,iei /r*tale a celorlalti oa)e&i0 o )*tilare care, i& cel (i& *r)a ca, 'a (e'e&i o (*/la o+e&sa i)potri'a &at*rii pe&tr* trata)e&t*l acelora ce s*+era si *tilitatii careia ii si&t (esti&ate Dar acest l*cr* &* este (e o )ie (e ori )ai co)*& si )ai peric*los pe&tr* (rept*rile pari&testi pe&tr* a o+e&sa i& )o( +atis *)a&itatea2 Cit (e )*lte tale&te &1a* +ost pier(*te si atitia copii i&,estrati s1 a* pier(*t co&stri&si +ii&( (e &ei&teleptii lor pari&ti2 Citi oa)e&i care s1a* (isti&s i& cea )ai /*&a co&(itie &* a* )*rit (e,o&orati si &e+ericiti i&tr1o alta pe&tr* care &1a* a'*t c-e)are; Cite )aria4e +ericite, (ar i&e.ale, &1a* +ost r*pte sa* t*l/*rate si cite sotii cre(i&cioase &1a* +ost (e,o&orate (e or(i&ea *&or l*cr*ri i& co&ti&*a co&tra(ictie c* aceea a &at*rii; Citi soti 'irt*osi si sotiile lor &1a* +ost pe(epsiti pe&tr* ca s1a* asociat .resit; Cite 'icti)e ti&ere si &e+ericite ale a'aritiei pari&tilor &1a* +ost ar*&cate pra(a 'iciilor, sa* si1a* petrec*t ,ilele lor )ela&colice pli&e (e lacri)i, )*r)*ri&( c* .i&(*l la le.at*rile i)posi/ile pe care i&i)ile lor le rep*(ia,a, carora si&.*r a*r*l le poate (a &astere; Si&t &orocosi *&eori, cei al caror c*ra4 si 'irt*te ii eli)i&a (i& 'iata i&ai&te ca i&*)a&a 'iole&ta

sa1i +aca sa1si petreaca i&trea.a 'iata i& cri)e si (isperare Iertati1)a, )a)e si tati, care i&tot(ea*&a 'eti si)ti *& eter& re.ret0 pli&.erile )ele 'a 'or spori )i-&irea0 (ar ar p*tea +i si *& eter& si teri/il e3e)pl* pe&tr* orici&e 'a i&(ra,&i sa 'iole,e i& &*)ele &at*rii cele )ai sacre (i&tre (rept*rile ei Daca a) 'or/it (e aceste *&i*&i &e&orocoase, care si&t re,*ltat*l asocierii &oastre, a) +ac*t acest l*cr* pe&tr* a 'a (eter)i&a sa .i&(iti ca peste toti cei care (o)&este (ra.ostea si si)patia si&t lipsiti (e (e,a'a&ta4e2 Ce s1ar p*tea i&ti)pla (aca 'oi i&cerca sa arat *)a&itatea atacata i& a(e'arata ei s*rsa si c-iar si i& cele )ai sacre (i&tre le.at*rile ei, *&(e &oroc*l este co&s*ltat i&ai&tea &at*rii si (e,or(i&ea societatii (*ce la co&+*,ia t*t*ror 'irt*tilor si 'iciilor, reti&erea (e'i&e *& cri)i&al preca*t si re+*,*l (e1a (a 'iata *&*i se)e&, *& act (e *)a&itate2 Dar +ara a tra.e )asca ce asc*&(e toate aceste orori sa &e )*lt*)i) (oar i& a arata ra*l pe care ceilalti 'or tre/*i sa1l re)e(ie,e !a toate acestea a(a*.ati )*ltit*(i&ea (e )eserii &esa&atoase, care sc*rtea,a 'iata oa)e&ilor sa* le (istr*.e corp*l, asa c*) si&t l*cr*l i& )i&a si prel*crarea )etalelor sa* )i&eralelor, i& )o( special pl*)/*l, c*pr*l, )erc*r*l, co/alt*l si arse&ic*l0 apoi a(a*.ati )*ltit*(i&ea celorlalte )eserii peric*loase, ce se (o'e(esc a +i +atale ,il&ic pe&tr* &*)erosi olari, (*l.-eri, ,i(ari si )i&eri0 p*&eti toate acestea i)pre*&a si 'o) p*tea 'e(ea i& or.a&i,area si per+ectio&area societatii )oti'ele (i)i&*arii speciei &oastre, care a* +ost o/ser'ate (e &*)erosi +ilo,o+i !*3*l, care &* poate +i pre'e&it i& ca,*l oa)e&ilor, cei care si&t atit (e perse'ere&ti i& pastrarea propriilor co)o(itati si i& +ata respect*l*i ce le este aratat (e ceilalti, co)pleta,a i& c*ri&( acest ra* al societatii ce a i&cep*t si s*/ prete&tia (e1a o+eri pai&e celor saraci, carora &1ar tre/*i sa le o+ere &icio(ata *& ase)e&ea e3e)pl*, ii i)po'area,a c* ta3e, c* &oi sarci&i si i)po,ite pe toti ceilalti, a4*&.i&( ca i& c*ri&( sa (epop*le,e Stat*l !*3*l este *& re)e(i* )*lt )ai ra* (ecit /olile pe&tr* care este (esti&at sa le 'i&(ece0 sa* )ai (e.ra/a el i&s*si este cel )ai )are (i&tre toate relele pe&tr* orice Stat, )are sa* )ic0 pe&tr* ca i& loc (e1a pastra &*)ar*l (e ser'itori si 'a.a/o,i, el il sporeste, atra.i&( as*pra cetate&ilor si )*&citorilor opresi*&ea si r*i&a0 este ase)e&i acest*i 'i&t +ier/i&te, ce acopera copacii si pla&tele c* &ori (e lac*ste, lipsi&( a&i)alele (e )i4loacele (e s*/,iste&ta si i)prastii&( +oa)etea si )oartea pret*ti&(e&i acolo *&(e el s*+la De la societate si l*3*l car*ia ii (a &astere se ri(ica )eseriile si artele li/erale, co)ert*l, literele si toate celelalte )eserii (e prisos, ce +ac sa i&+loreasca i&(*stria si i)/o.atesc si r*i&ea,a &ati*&ile Moti'*l *&ei ast+el (e (istr*.eri este clar Este *sor sa 'e,i, pleci&( (e la i&sasi &at*ra a.ric*lt*rii, ca aceasta tre/*ie

sa +ie si cea )ai p*ti& pro+ita/ila (i&tre toate )eseriile0 (eoarece pro(*sele ei +ii&( *&i'ersal &ecesare, pret*l lor tre/*ie sa +ie proportio&al c* capacitatea (e c*)parare c-iar si a pat*rilor cele )ai sarace ale o)e&irii De la acelasi pri&cipi* poate +i (e(*sa re.*la, ca i& .e&eral )eseriile si&t )ai pro+ita/ile i& proportia i& care ele si&t )ai p*ti& *tile0 si aceea, ca la s+irsit, cele )ai *tile, sa (e'i&a cele )ai &e.li4ate De aici p*te) i&'ata sa .i&(i) as*pra a'a&ta4elor reale ale i&(*striei si e+ectelor reale ale pro.res*l*i Acestea si&t ca*,ele se&si/ile ale t*t*ror &e+ericirilor i& care op*le&ta a c*+*&(at i&tr1o ase)e&ea )as*ra pi&a si pe cele )ai 'estite (i&tre &ati*&i I& proportia i& care a* i&+lorit artele si i&(*stria, (ispret*it*l +er)ier este i)po'arat c* ta3ele &ecesare pe&tr* a spori l*3*l si co&(a)&at sa1si petreaca ,ilele i& tr*(a si i& +oa)e, (e (ra.*l ti&*t*l*i sa* &atal, pe&tr* a1si ca*ta la oras pai&ea pe care ar +i tre/*it sa o poarte i&tr1acolo C* cit )ai )*lt orasele lo'ea* oc-i*l '*l.ar c* a()iratie, c* atit )ai )ari era* )oti'ele pe&tr* a (epli&.e pri'elistea ti&*t*l*i a/a&(o&at, i&ti&sa s*pra+ata ce sta &ec*lti'ata, (r*)*rile a.lo)erate c* &e+ericiti cetate&i, (e'e&iti cersetori sa* til-ari la (r*)*l )are si co&(a)&ati sa1si s+irseasca )i,era/ilele lor 'ieti, +ie pe o .ra)a(a (e /ale.ar, +ie i&altati i& +*rcile spi&,*ratorilor Ast+el Stat*l a cresc*t pe (e o parte i& /o.atie si a sla/it si s1a (epop*lat pe alta parte0 p*ter&icile )o&ar-ii (*pa ce a* s*+erit (*reri i)e&se pe&tr* a se i)/o.ati si (epop*la, a* ca,*t i& cele (i& *r)a pra(a *&or &ati*&i sarace care a* ce(at te&tatiei +atale (e1a le i&'a(a, pe&tr* ca )ai apoi, tot )ai op*le&te si sla/e la ri&(*l lor, sa +ie cotropite si r*i&ate (e altele Sa per)ite) oric*i (oreste sa &e sp*&a ce a* pro(*s )*lti)ile (e /ar/ari ce a* i&'a(at E*ropa, Asia si A+rica pe&tr* o perioa(a atit (e )are (e ti)p Meseriile si artele lor a* c*&osc*t oare o crestere atit (e pro(i.ioasa, sa* i& ceea ce pri'este i&telepci*&ea le.ilor, siste)*l lor politic a ati&s o (e,'oltare ce i1a apropiat (e per+ecti*&e2 Sa1i lasa) pe i&'atati sa &e sp*&a (e ce i& loc (e1a se i&)*lti +ara )as*ra acesti sal/atici si /r*tali oa)e&i, lipsiti (e se&ti)e&te si (e stii&ta, +ara e(*catie si +ara reti&ere, &* s1a* (istr*s *&*l pe celalalt i& )o( repetat, i& per)a&e&ta cearta as*pra pro(*selor ce le o+erea* pla&tatiile si pa(*rile lor Sa &e sp*&a c*) acesti &e&orociti ar +i p*t*t sa ai/a i&+at*area sa se op*&a *&*i ast+el (e popor i&teli.e&t, asa c*) &oi era), atit (e /i&e a&tre&ati i& (iscipli&ele )ilitare si pose(i&( le.i si i&stit*tii atit (e a'a&sate0 (e ce, (e 're)e ce societatea a +ost a(*sa la per+ecti*&e i& tarile &or(ice si a costat atitea e+ort*ri sa i&str*iasca loc*itorii i& (atoriile lor sociale si i& arta (e1a trai +ericiti si i& pace i)pre*&a, &* 'e(e) a pro(*ce pe )ai (eparte o ase)e&ea )*lti)e +ara &*)ar, asa c*) a* o/is&*it o(ata sa pro(*ca, pe&tr* a +i o pla.a si teroare pe&tr* alte &ati*&i Mi1e tea)a ca *&ii i)i 'or rasp*&(e i& cele (i& *r)a ca toate aceste l*cr*ri +i&e, artele, stii&tele si le.ile, a* +ost i& )o( i&telept i&'e&tate (e o) (oar ca o pla.a +olositoare o)e&irii, pe&tr* a pre'e&i o prea )are

)*ltiplicare a o)*l*i, c* alte c*'i&te, ceea ce &e1a +ost (at (rept loc*i&ta, s1ar p*tea ca i& ti)p sa se (o'e(easca a +i *& spati* )*lt prea stri)t pe&tr* a +i (e +olos loc*itorilor ei Ce ne ramine atunci de facut% Ar trebui ca societatea sa fie in totalitate abolita% Ar trebui ca )e*) si t**) sa fie anihilat si va trebui sa ne reintoarcem in padure pentru a trai din nou printre ursi% Aceasta este o (e(*ctie i& )a&iera a('ersarilor )ei, pe care la +el i1as +i p*t*t a&ticipa i& c*ri&( r*si&i&(*1se (e ori.i&ea lor O, 'oi cei care &* ati a*,it &icio(ata 'ocea Cer*rilor, 'oi, ce cre(eti ca o)*l este (esti&at (oar la a trai aceasta )i&*sc*la 'iata si a )*ri apoi i)pacat0 'oi, care 'a p*teti a/a&(o&a i& )i4loc*l oraselor pop*late (e ac-i,itiile 'oastre +atale, (e spirit*l 'ostr* +ara o(i-&a, (e i&i)ile 'oastre cor*pte, (e (ori&tele 'oastre &es+irsite, pe care le rel*ati apoi, (e 're)e ele (epi&( i& i&tre.i)e (e 'oi i&si'a, (e i&oce&ta 'oastra stra'ec-e si pri)iti'a0 retra.eti1'a i& pa(*ri, aici 'eti p*tea pier(e (i& ra,a 'i,*ala si (i& a)i&tire cri)ele co&te)pora&ilor 'ostri0 'oi, ce re*siti i& a &* +i te)atori la (e.ra(area speciei 'oastre, pri& a re&*&ta la a'a&ta4ele ei pe&tr* a 'a lepa(a (e 'icii Asa c*) pe&tr* oa)e&i ca )i&e aceste pasi*&i a* (istr*s ori.i&ala lor si)plitate, ce a* +ac*t sa &* se )ai poata -ra&i (oar pe /a,a (e pla&te si .-i&(e, ori sa traiasca +ara le.i si )a.istrati0 acestia care a* +ost o&orati (e pri)*l lor tata c* (ispo,itii s*pra&at*rale0 acestia, care a* (escoperit i& proiectarea /i&e+acerilor acti*&ilor *)a&e i&ca (e la i&cep*t o )oralitate pe care alt+el ar +i tre/*it sa1si petreaca atita 're)e pe&tr* a o o/ti&e, te)ei*l *&*i percept +ara &icio 'aloare i& si&e si i&e3plica/il i& oricare alt siste)0 acestia, pe sc*rt, care si&t co&'i&si ca $ii&ta Di'i&a a c-e)at i&trea.a o)e&ire a +i partase la +ericirea si per+ectio&area i&teli.e&tei celeste, toti acestia se 'or stra(*i sa )erite rasplata eter&a la care se asteapta pri& practica 'irt*tii, ce1i +ace pe ei i&sisi sa le *r)e,e pri& a i&'ata i&tii sa le c*&oasca Ei 'or respecta .ra&itele sacre ale +iecarei co)*&itati0 ei isi 'or i*/i se)e&ii si1i 'or ser'i (i& toate p*terile lor0 ei se 'or s*p*&e co&sti&cios le.ilor si i& +ata t*t*ror acelora ce le (a* &astere si 'e.-ea,a la aplicarea lor0 ei 'or acor(a o o&oare speciala acestor i&telepti si /*&i pri&cipi, care 'or .asi )i4loacele (e1a pre'e&i, 'i&(eca, sa* c-iar *s*ra toate aceste rele si a/*,*ri (e care si&te) t*l/*rati co&sta&t0 ei 'or a&i)a ,el*l cir)*itorilor )erit*osi (e,'al*i&(*1le +ara li&.*sire sa* tea)a i)porta&ta +*&ctiilor si se'eritatea (atoriei lor Dar ei &* 'or a'ea )ai p*ti& (ispret pe&tr* o Co&stit*tie ce &* se poate spri4i&i pe ea i&sasi +ara a4*tor*l atitor &o/ile caractere, ce si&t )*lt )ai (orite (ecit pot +i (e .asit0 si (e la care, i& ci*(a t*t*ror e+ort*rilor si solicit*(i&ei, se 'or ri(ica i&tot(ea*&a )*lt )ai )*lte &e&orociri reale (ecit a'a&ta4ele apare&te 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1 #e,i A&e3a > J*sti&, ,istories, vol II, cap > I.&orarea 'ici*l*i a(*ce *& )ai )are pro+it (ecit c*&oasterea 'irt*tilor celorlalti D E.ois)*l &* tre/*ie co&+*&(at c* respect*l (e si&e pe&tr* ca cele (o*a (i+era atit i& si&e, cit si i& e+ectele lor Respect*l (e si&e este *& si)ta)i&t &at*ral ce co&(*ce +iecare a&i)al la a a'ea .ri4e +ata (e propria co&ser'are, care este co&(*s la o) (e catre rati*&e si )o(i+icat (e co)pasi*&e, (i&( &astere *)a&is)*l*i si 'irt*tii E.ois)*l este *& +als se&ti)e&t ce apare i& starea (e societate, ce1l (eter)i&a pe o) i& a +ace )ai )*lt pe&tr* si&e (ecit +ata (e orici&e altci&e'a, el ca*,ea,a toate co&+lictele reciproce si (a*&ele pe care oa)e&ii si le pro(*c *&ii altora, +ii&( s*rsa reala a :sentimentului de onoare: $ii&( i&telese toate acestea, )e&tio&e, ca i& starea &oastra pri)iti'a, i& a(e'arata stare (e &at*ra, e.ois)*l &* a e3istat0 pe&tr* ca asa c*) +iecare o) pri'este la si&e (oar ca la *& si)pl* o/ser'ator al acti*&ilor sale, si&.*ra +ii&ta (i& *&i'ers care ii acor(a ate&tie si are *& i&teres i& el si ca si&.*r 4*(ecator al )eritelor sale, &ici*& se&ti)e&t &* se poate ri(ica (i& aceste co)paratii, care sa a4*&.a sa pri&(a ra(aci&i a(i&ci i& s*+let*l sa*0 si (i& acelasi )oti' &* poate c*&oaste &ici *ra, &ici (ori&ta (e ra,/*&are, (e 're)e ce aceste pasi*&i se ri(ica por&i&( (oar (e la a&*)ite pre4*(icii ce1l a+ectea,a0 si asa c*) (ispret*ieste i&te&tia (e a ra&i si &* (oreste sa a+ecte,e *& alt o), pri& tot ceea ce co&stit*ie *& pre4*(ici*, oa)e&ii ce &* aprecia,a 'aloarea sa* &* reali,ea,a co)paratii pot +i capa/ili (e )*lta 'iole&ta +ata (e ceilalti at*&ci ci&( ei co&si(era potri'it acest l*cr*, +ara a a'ea )acar se&,atia pro(*cerii celei )ai )ici (i&tre i&4*rii I&tr1*& c*'i&t, +iecare o) pri'este la se)e&ii sai asa c*) pri'esc a&i)alele la speciile (i+erite, pot ate&ta la pra(a celor sla/i si re&*&ta la a sa i& +a'oarea celor p*ter&ici si c* toate acestea, co&si(era toate aceste acte (e 'iole&ta ca si)ple acti*&i &at*rale, +ara cea )ai sla/a e)otie (e i&sole&ta sa* (ispret, sa* orice alt se&ti)e&t, alt*l (ecit cele (e /*c*rie, tristete, s*cces sa* esec 4 Nat*ra )art*riseste ca a i&,estrat rasa *)a&a c* cea )ai .i&.ase (i&tre i&i)i, cea care le1a (ar*it lacri)ile 5 O'i(i*, -etamorfoze, ?I, 1>7 Ambele tabere, bogati si saraci sint inspaimntati de noile lor suferinte .or zbura fericitele zile si vor pierde tot ce norocul intimplator le-a lasat. G Tacit*s, /storii, I#, 17 0umeau pace starea cea mai nefericita de sclavie 7 &espre &repturile celei mai Crestine $egine asupra &iferitelor State ale

-onarhiei Spaniei, 1GG7 H I)partirea 4*stitiei 'a op*&e aceste (rept*ri ri.*ros e.ale starii (e &at*ra, c-iar (aca aceasta a +ost practica/ila i& societatea ci'ila0 asa c*) toti )e)/rii Stat*l*i (atorea,a +ata (e acesta e3ec*tarea (e ser'icii, i& raport c* tale&t*l si a/ilitatile lor, ar tre/*i ca (e partea lor sa +ie (isti&si si +a'ori,ati i& raport c* ser'iciile pe care le1a* prestat I& acest se&s ei tre/*ie sa i&telea.a acel pasa4 al l*i Isocrates, i& care prosla'este Ate&ie&ii pri)iti'i, cei care a* sta/ilit care (i&tre cele (o*a tip*ri (e li/ertate a +ost cea )ai *tila, si a&*)e, cea care co&sta i& i)partirea acelorasi a'a&ta4e +ara (iscri)i&are i&tre toti cetate&ii, sa* cea care co&sta i& (istri/*irea a'a&ta4elor co&+or) )erit*l*i +iecar*ia (i&tre ei, (rept rasplata Acesti politicie&i a/ili, co&ti&*a orator*l, a* pe(epsit aceasta i&4*sta i&e.alitate ce &* +ace &icio (isti&ctie i&tre oa)e&ii /*&i si cei rai, a(a*.i&( i&'iola/ilitatea celor ce acor(a reco)pe&sele si pe(epsesc pe +iecare (i&tre oa)e&i, i& raport c* )eritele lor Dar i& pri)*l ri&(, aici &1a e3istat &icio(ata o societate si c* toate acestea *&ele a* (e'e&it cor*pte, +ara sa +i +ac*t 'reo(ata o (i+ere&ta i&tre /i&e si ra*0 i& ceea ce pi'este )oralitatea, acolo *&(e &icio )as*ra &* poate +i prescrisa pri& le.e pe&tr* a ser'i i&toc)ai ca o re.*la practica pe&tr* )a.istrati, este (e )are pr*(e&ta, ca pe&tr* a &* lasa a'erea sa* calitatea (e cetatea& la (iscretia lor, sa +ie i&ter,is (e1a se trece la 4*(ecata as*pra persoa&elor si a se restri&.e tot*l (oar la 4*(ecata as*pra acti*&ilor Doar )oralisti prec*) cei (i& a&tic-itatea Ro)a&a pot +i ce&,ori si *& ase)e&ea tri/*&al i&stit*it i& )i4loc*l &ostr* &* 'a re*si (ecit sa ar*&ce tot*l i& co&+*,ie Di+ere&ta (i&tre oa)e&ii /*&i si cei rai este (eter)i&ata (e sti)a p*/lica0 )a.istratii +ii&( strict 4*(ecatori (e (rept0 i& 're)e ce p*/lic*l este cel )ai (e i&cre(ere 4*(ecator al )oralei si este (e1o ase)e&ea i&te.ritate si o ast+el (e p*tere (e patr*&(ere, i&cit c-iar (aca poate +i *&eori i&selat, el &* poate +i &icio(ata cor*pt Ra&.*l (e cetatea& ar tre/*i pri& *r)are sa &* )ai +ie acor(at i& +*&ctie (e )eritele perso&ale 11 pe&tr* ca asta 'a p*tea p*&e p*terea (eti&*ta (e )a.istrat i& sit*atia (e1a aplica le.ile ar/itrar 11 ci (oar i& acor( c* ser'iciile +ac*te Stat*l*i, ce pot +i )*lt )ai e3act esti)ate I Partea I1a, para.ra+*l 17 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Tr. CasCarino1