Vous êtes sur la page 1sur 10
QUÀ T Ặ NG NH Ữ NG B Ộ ĐỒ ĐỒ NG PH Ụ C

QUÀ TNG NHNG BỘ ĐỒ ĐỒNG PHC KIU MU ISLAM

Ữ NG B Ộ ĐỒ ĐỒ NG PH Ụ C KI Ể U M Ẫ U

Nhng bộ đồ đồng phc ca nhà tài trợ Đại SQuán các tiểu vương quốc Arab thng nht UAE trao tng cho nhng hc sinh nghèo Muslim và không Muslim ti Tnh An Giang vào ngày 17/12/2013

Muslim t ạ i T ỉ nh An Giang vào ngày 17/12/2013 Ông Mohamad Yusuf (bìa

Ông Mohamad Yusuf (bìa trái) Đại din nhà tài trợ Đại Squán các tiểu vương quốc Arab

cùng đại diện cơ quan chính quyền và nhng nhà giáo tham dbui trao tng

qun áo đồng phc cho nhng hc sinh nghèo mt số trường hc Muslim ti Tnh An Giang.

ụ c cho nh ữ ng h ọ c sinh nghèo m ộ t s ố
ụ c cho nh ữ ng h ọ c sinh nghèo m ộ t s ố
Nh ữ ng cháu gái Muslim t ạ i Madrasa Khariyah X ã Nhơn Hộ

Nhng cháu gái Muslim ti Madrasa Khariyah Xã Nhơn Hội Huyn An Phú Tnh An Giang trong nhng bqun áo màu sc sc stheo phong tc truyn thng ca dân tộc Chăm

phong t ụ c truy ề n th ố ng c ủ a dân t ộc

Nhng cháu trai Muslim ti Masjid Mukar Ramah p Khánh Bình Huyn An Phú, Tnh An Giang cũng trong bqun áo theo phong tc truyn thng ca dân tộc Chăm

Giang cũng trong b ộ qu ầ n áo theo phong t ụ c truy ề
Giang cũng trong b ộ qu ầ n áo theo phong t ụ c truy ề
Nh ữ ng b ộ đồ đồ ng ph ụ c c ủ a các

Nhng bộ đồ đồng phc ca các cháu nam và nti Madrasa Khairiyah

được Đại diện Đại squán UAE tìm thmay đến đo may theo ni tt ca mi cháu

may đế n đo may theo ni t ấ t c ủ a m ỗ i

Tại đây, cac cháu nam màu xanh dương, các cháu nữ màu đen truyn thng ca phnDubai UAE

màu xanh dương, các cháu nữ là màu đen truy ề n th ố ng c
màu xanh dương, các cháu nữ là màu đen truy ề n th ố ng c
Nh ữ ng Tuôn ph ụ trách ch ụp hình lưu niệ m v ớ

Nhng Tuôn phtrách chụp hình lưu niệm

vi tt ccác em hc sinh Muslim nghèo hiếu hc ti Madrasa Khairiyah

Muslim nghèo hi ế u h ọ c t ạ i Madrasa Khairiyah T ạ i

Ti Masjid Mukar Ramah p Khánh Bình cách Masjid Khairiyah Xã Nhơn Hội gn 10 cây s

Các cháu Muslim và Thầy cô cũng chụp hình lưu niệm nhân ngày các em nhn quà tng của Đại squán UAE

cũng chụp hình lưu niệ m nhân ngày các em nh ậ n quà t ặ
cũng chụp hình lưu niệ m nhân ngày các em nh ậ n quà t ặ
Hai l ứ a tu ổ i c ủ a các cháu gái t ạ

Hai la tui ca các cháu gái ti Masjid Mukar Ramah p Khánh Bình

đã nhận quà là bộ đồng phục màu đen (Khăn choàng – Áo dài và qun dài)

nhậ n quà là b ộ đồ ng ph ục màu đen (Khăn choàng – Áo
nhậ n quà là b ộ đồ ng ph ục màu đen (Khăn choàng – Áo
nhậ n quà là b ộ đồ ng ph ục màu đen (Khăn choàng – Áo
17/12/2013 t ạ i Masjid Jamiul Muslimin xã Qu ốc Thái (Đồ ng Ki) -

17/12/2013 ti Masjid Jamiul Muslimin xã Quốc Thái (Đồng Ki)

- Tuôn Ysa và các hc sinh ca Thy

ng Ki) - Tuôn Ysa và các h ọ c sinh c ủ a Th ầ

Surao An Nurridin p Bún Lớn xã Nhơn Hội đang xây dng

Tại đây, đồng phc ca các cháu nữ là màu xanh đậm, nam màu xanh lt

ng T ại đây, đồ ng ph ụ c c ủ a các cháu n ữ
ng T ại đây, đồ ng ph ụ c c ủ a các cháu n ữ
Tuôn Ayyub ch ụp hình lưu niệ m cùng các cháu Chanlyislam 7

Tuôn Ayyub chụp hình lưu niệm cùng các cháu

Tuôn Ayyub ch ụp hình lưu niệ m cùng các cháu Chanlyislam 7
Tuôn Ayyub ch ụp hình lưu niệ m cùng các cháu Chanlyislam 7
Tuôn Ayyub ch ụp hình lưu niệ m cùng các cháu Chanlyislam 7
Các cháu tươi vui trong ngày ra mắt đồ ng ph ụ c Chanlyislam 8

Các cháu tươi vui trong ngày ra mắt đồng phc

Các cháu tươi vui trong ngày ra mắt đồ ng ph ụ c Chanlyislam 8
Các cháu tươi vui trong ngày ra mắt đồ ng ph ụ c Chanlyislam 8
Các cháu tươi vui trong ngày ra mắt đồ ng ph ụ c Chanlyislam 8
T ại trườ ng m ầ m non dân t ộc Chăm xã Châu Phong,

Tại trường mm non dân tộc Chăm xã Châu Phong,

các cô giáo cũng nhận được bộ đồ đồng phục màu vàng tươi sáng

c b ộ đồ đồ ng ph ục màu vàng tươi sáng Các cháu ng ồ

Các cháu ngi im lng và hi hp đang chquà ca mình

vàng tươi sáng Các cháu ng ồ i im l ặ ng và h ồ i
vàng tươi sáng Các cháu ng ồ i im l ặ ng và h ồ i
Hai cô giáo Chăm vui tươi bên các cháu m ẫ u giáo  Hình

Hai cô giáo Chăm vui tươi bên các cháu mu giáo

cô giáo Chăm vui tươi bên các cháu m ẫ u giáo  Hình ả nh



Hình nh : Abu Mohsen và Ysa Qun 4 cung cp

tươi bên các cháu m ẫ u giáo  Hình ả nh : Abu Mohsen và
tươi bên các cháu m ẫ u giáo  Hình ả nh : Abu Mohsen và