Vous êtes sur la page 1sur 6

Aktualizacja oprogramowania Pentagram Monster

Przed wykonaniem aktualizacji naaduj telefon. Po aktualizacji zalecane jest przywrcenie urzdzenia do ustawie fabrycznyc . !ykonaj kopi" zapasow danyc znajdujcyc si" w pami"ci urzdzenia# na przykad za pomoc aplikacji $uper %ackup# ktra jest dost"pna za darmo w sklepie &oogle Play. Aplikacja pozwala na wykonanie kopii zapasowej aplikacji# smsw# kontaktw# istorii pocze# kalendarza oraz zakadek. 'ane mo(na zapisa) na karcie pami"ci Micro $'# w pami"ci telefonu lub wysa) na maila# a nast"pnie ponownie wczyta). Aplikacja nie zapisze ustawie systemu i aplikacji. *irma Pentagram nie ponosi odpowiedzialno+ci za utrat" danyc . !ymagania, - .omputer P/ z wolnym portem 0$% - $ystem operacyjny, 1P 2 3ista 2 4 5. 6a komputerze rozpakuj arc iwum. 7. 8twrz katalog Monster 1_9 Android 4_1# nast"pnie z katalogu Sterowniki USB 1.1 uruc om plik

andriod_usb_driver setup V1.1.exe 9zostanie zainstalowany sterownik 0$%:.

;. 0ruc omi si" kreator instalacji sterownikw< wybierz przycisk Next# aby rozpocz) instalacje.

=. ! nast"pnym oknie zaznacz opcj" Launc android !river# a nast"pnie "inis .

>. Podczas uruc amiania si" kolejnego okna# mo(e by) wymagane klikni"cie przycisku ?ezwalaj 9!indows 3ista: lub @ak 9!indows 4: w oknie #ontro$a konta u%&tkownika oraz podanie nazwy i asa u(ytkownika z uprawnieniami administracyjnymi# je+li aktualny u(ytkownik ic nie posiada. A. 6aci+nij przycisk Next# aby zainstalowa) pozostae sterowniki 0$%. 6ie zmieniaj standardowyc ustawie podczas instalacji.

Po zakoczeniu instalacji naci+nij przycisk "inis

4. 8twrz katalog Monster 1_9 Android 4_1# nast"pnie z katalogu S'art ( one Up)rade *oo$ setup V1.4 uruc om plik S'art ( one Up)rade *oo$ setup V1.4.exe 9zostanie zainstalowana aplikacja:. Podczas uruc amiania si" kolejnego okna# mo(e by) wymagane klikni"cie przycisku ?ezwalaj 9!indows 3ista: lub @ak 9!indows 4: w oknie #ontro$a konta u%&tkownika oraz podanie nazwy i asa u(ytkownika z uprawnieniami administracyjnymi# je+li aktualny u(ytkownik ic nie posiada. B. 0ruc omi si" kreator instalacji sterownikw< wybierz przycisk Next# aby rozpocz) instalacje.

C. 6aci+nij przycisk Browse# aby zmieni) lokalizacj" instalacji aplikacji# a nast"pnie Next. 0waga, Aplikacja powinna by) zainstalowana na innej partycji ni( jest zainstalowany system lub na pulpicie. ! przypadku zainstalowania aplikacji na dysku systemowym aplikacja nie uruc omi si" prawidowo.

Przykadowa lokalizacja na innej partycji, .omputer 'ysk ' $mart P one 0pgrade @ool Przykadowa lokalizacja na pulpicie, .omputer 'ysk / 9systemowy: 0(ytkownicy na+wa u%&tkownika Pulpit

5D. ! nast"pnym oknie zaznacz opcj" ,reate a desktop icon# a nast"pnie Next.

55. ! kolejnym oknie zaznacz opcj" Launc ,o'ponents# a nast"pnie "inis .

57. Poczekaj a( zamkn si" wszystkie okna zwizane z instalacj aplikacji. 6ast"pnie odcz od komputera urzdzenia z pami"ci wasn np. pendriEe# dysk zewn"trzny# kart" pami"ci itp.. 0ruc om ponownie komputer. 5;. !cz telefon# wejdF w 0stawienia 8pcje programistyczne zaznacz 'ebugowanie 0$%.

5=. Podcz telefon do komputera za pomoc kabla 0$%. 0rzdzenie zostanie wykryte przez system automatycznie. !ejdF do mened(era urzdze 9 Panel sterowania $ystem i zabezpieczenia $ystem Mened(er urzdze:# aby sprawdzi) nazw" wykrytego telefonu.

5>. 8twrz aplikacj" S'art ( one Up)rade *oo$

5A. !ybierz przycisk Browse# aby wskaza) lokalizacj" oprogramowania < Monster 5GC Android =G5 Pentagram Monster 35.C Eersion

54. .liknij przycisk Start# aby rozpocz) aktualizacj". 5B. Po wci+ni"ciu przycisku Start pojawi si" dwa okna, H informuje o formatowania dysku < nic nie wybieraj

H #ontro$a konta u%&tkownika - mo(e by) wymagane klikni"cie przycisku ?ezwalaj 9!indows 3ista: lub @ak 9!indows 4: w oknie #ontro$a konta u%&tkownika oraz podanie nazwy i asa u(ytkownika z uprawnieniami administracyjnymi# je+li aktualny u(ytkownik ic nie posiada. 5C. Proces aktualizacji potrwa okoo >H4 minut.

0waga, ! przypadku b"du podczas aktualizacji 9Progress, *ail: telefon uruc omi si" ponownie. Ieszcze raz wybierz przycisk Start. ab& ro+poc+/0 aktua$i+ac12. 7D. Po udanej aktualizacji telefon uruc omi si" ponownie. Przed u(ytkowaniem przywr) urzdzenie do ustawie fabrycznyc , Ustawienia #opia i kasowanie dan&c Ustawienia 3abr&c+ne 4esetu1 te$e3on