Vous êtes sur la page 1sur 8

http://www.mpp.org.pl/08-9/95-105.

html
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

STRATEGIA ROZWOJU STOSUNKÓW FEDERACJI ROSYJSKIEJ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ NA


LATA 2000-2010

Strategia obejmuje swoim zakresem cele rozwoju stosunków Rosji z Unią Europejską na najbliższe
dziesięciolecie, środki jakimi będą one osiągnięte, a także jawi się logicznym rozwinięciem ogólnej
koncepcji polityki zagranicznej Rosji wobec spraw europejskich. Strategia wychodzi z założeń o
obiektywnej potrzebie budowy świata wielobiegunowego, o wspólnocie historycznych doświadczeń
narodów, o odpowiedzialności państw europejskich za przyszłość kontynentu, a także o
komplementarności ich gospodarek. Strategia jest związana z zapewnieniem Rosji ekonomicznego
bezpieczeństwa.

Podstawowym celem Strategii jest zabezpieczenie interesów państwowych oraz podwyższenie roli i
autorytetu Rosji w Europie i na świecie. Może dokonać się to poprzez budowę efektywnego,
ogólnoeuropejskiego systemu kolektywnego bezpieczeństwa, a także poprzez przyciągnięcie
gospodarczego potencjału i doświadczenia Unii Europejskiej dla wsparcia społecznie orientowanej
rosyjskiej gospodarki rynkowej, bazującej na zasadach sprawiedliwej konkurencji, i dalszej budowy
demokratycznego państwa prawa. Jednakże w przejściowym okresie reform, w niektórych sektorach
gospodarki nadal pozostaje protekcjonizm krajowej produkcji według prawa i doświadczenia
międzynarodowego.

Strategia ukierunkowana jest na budowę oraz pogłębianie partnerstwa Rosji z Unią Europejską w
kwestiach ogólnoeuropejskich i światowych, a także na wspólne zapobieganie i rozwiązywanie bez użyciu
siły lokalnych konfliktów w Europie, z zachowaniem zasad prawa międzynarodowego. Strategia
proponuje budowę Europy bez lini podziałów, a także wzajemne powiązanie i zbalansowanie sił pozycji
Rosji i Unii Europejskiej w ramach międzynarodowej społeczności XXI wieku.

Uważając, iż Europa przeżywa obecnie przejściowy okres swojego rozwoju (w Rosji – konieczność
stabilizacji gospodarki i kontynuacja społecznie orientowanych reform; w Unii Europejskiej –
rozszerzenie, reforma instytucjonalna, stworzenie «tożsamości obronnej», konsolidacja wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa, unia gospodarcza i walutowa), Strategia koncentruje się przede wszystkim
na rozwiązaniu najbliższych problemów i przygotowaniu ram partnerskich relacji Rosji i Unii Europejskiej.
Podstawą prawną i bazą organizacyjną pozostaje Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy z 1994 roku
(zwane dalej «Porozumieniem») ustanawiające partnerskie stosunki między Federacją Rosyjską z jednej
strony, i Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi – z drugiej.

Kolejne etapy rozwoju współpracy z Unią Europejską powinny dokonywać się w bliskiej koordynacji z
procesem wejścia Rosji do Światowej Organizacji Handlu, co będzie wymagać zmian w zapisach
Porozumienia po zakończeniu całego procesu. Strategia uwzględnia także główny kierunek i cele
Kolektywnej Strategii Unii Europejskiej wobec Rosji przyjętej w Kolonii w lipcu 1999 roku. Wydaje się
być możliwym i potrzebnym zespolenie wspólnych wysiłków dla realizacji celów tych dwóch strategii
poprzez: regularne spotkania przywódców, polityczne konsultacje, realizację Porozumienia poprzez
wspólne programy przyjęte przez Radę Współpracy, w ramach pracy specjalnych grup roboczych, jak i
normalnych kanałów dyplomatycznych.

Następujące obszary rozwoju oraz pogłębiania partnerstwa i współpracy między Rosją i Unią Europejską
jawią się priorytetami na najbliższą dekadę:
1. Nadanie partnerskim stosunkom Rosji i Unii Europejskiej strategicznego charakteru
1.1. Partnerstwo Rosji i Unii Europejskiej na najbliższe dziesięciolecie będzie dokonywało się na
podstawie umów, bez oficjalnego ubiegania się Rosji o wejście do Unii Europejskiej, bądź otrzymania
statusu «członka stowarzyszonego». Jako światowe mocarstwo, którego terytorium leży na dwóch
kontynentach, Rosja powinna podtrzymać wolność wyboru oraz formułowania swojej polityki
wewnętrznej i zagranicznej, czerpać korzyści płynące ze statusu państwa euroazjatyckiego i największego
państwa WNP, zachować niezależną pozycję w organizacjach międzynarodowych. W przedstawionej
perspektywie partnerstwo z Unią Europejską mogło by polegać na próbach zbudowania, na równych
zasadach i bez podziałów, efektywnego systemu bezpieczeństwa kolektywnego w Europie. Potrzebne do

1z8 2009-09-01 22:13


http://www.mpp.org.pl/08-9/95-105.html
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
tego może się okazać stworzenie i wypełnianie Karty Bezpieczeństwa Europejskiego, która w dalszej
perspektywie pomoże utworzyć obszar wolnego handlu między Rosją i Unią Europejską (przy spełnieniu
odpowiednich warunków), a także podniesie poziom wzajemnego zaufania oraz współpracy w sferze
polityki i ekonomii.
1.2. Rozwój strategicznego patnerstwa pomiędzy Rosją i Unią Europejską będzie przejawiać się w
aktywnym współdziałaniu obu stron w podejmowaniu konkretnych, ważnych dla ich interesów, zadań.
Poprzez wspólne rozwiązywanie problemów ogólnoeuropejskich i światowych, zwiększy się pozytywnie
europejska niezależność w polityce i ekonomice.
1.3. Taki charakter partnerstwa oznacza nie tylko oparcie się Rosji na potencjale Unii Europejskiej, ale i
na wsparciu usiłowań Unii w ważnych dla niej kierunkach, gdzie interesy obu stron obiektywnie
wzajemnie się uzupełniają.
1.4. Partnerstwo Rosji i Unii Europejskiej powinno wychodzić z założenia o maksymalnym wykorzystaniu
korzyści, które daje Porozumienie, a także na możliwie pełnym zrealizowaniu warunków i
przegłosowanych przez obie strony celów dalszego rozwoju Porozumienia – nie zapominając o
zwiększeniu się ponadnarodowych pełnomocnictw unijnych instytucji po wejściu w życie 1 maja 1999
roku Układu z Amsterdamu.
1.5. Partnerstwo na następne dziesięciolecie mogło by zawierać następujące etapy:
* zapewnienie ogólnoeuropejskiego bezpieczeństwa siłami samych europejczyków bez izolacji USA i
NATO, ale także bez ich monopolu na kontynencie
* wypracowanie stanowiska Rosji wobec unijnej «tożsamości obronnej» wraz z włączeniem w nią Unii
Zachodnioeuropejskiej; rozwój kontaktów politycznych i wojskowych z UZE, jako części składowej Unii
Europejskiej; praktyczna współpraca w sferze bezpieczeństwa (operacje pokojowe, uregulowanie
kryzysów, różne aspekty ograniczenia zbrojeń itd.), która mogła by służyć jako przeciwwaga wobec
dominacji NATO w Europie;
* ustanowienie rozwiniętej ogólnoeuropejskiej infrastruktury prawnej i gospodarczej, jako rzeczywistej
bazy dla handlu, inwestycji, czy współpracy sektorowej, międzyregionalnej i transgranicznej (w
szczególności w formacie «Północnego Wymiaru» i w Euro-Śródziemnomorskim regionie); ochrona
środowiska i stworzenie dostatecznych warunków życia w Europie; wspólne wysiłki w sferach nauki,
wykształcenia, ochrony zdrowia, wojny z terroryzmem, nielegalnym handlem narkotykami,
międzynarodową przestępczością zorganizowaną;
* konsultacja i, jeśli tego wymaga sytuacja, koordynacja stanowisk w organizacjach międzynarodowych.
1.6. Będą prowadzone starania wobec: dalszego otwarcia się unijnego rynku na rosyjski eksport;
zniesienia dyskryminacji w handlu; stymulowania napływu europejskich inwestycji, głównie w
podstawowe sektory rosyjskiej gospodarki; zabezpieczenia prawnych interesów Rosji wobec dalszego
rozszerzania się Unii Europejskiej i ustanowienia wspólnej waluty – euro; przeciwdziałania możliwym
próbom skierowanym przeciwko integracji gospodarczej WNP, w szczególności poprzez szkodzące
rosyjskim interesom „specjalne stosunki” z pojedyńczymi państwami – członkami WNP.
1.7. Wykorzystać pozytywny przykład integracji Unii Europejskiej dla rozwoju procesów integracyjnych
na obszarze WNP. Starać się koordynować współdziałanie z państwami Unii Celnej i innymi państwami
członkowskimi WNP w politycznych, handlowych, ekonomicznych, finansowych, humanitarnych i innych
relacjach łączących z Unią Europejską.
1.8. Opierająca się na własnym potencjale Rosja mogła by wspierać, na zasadach wzajemności,
rozwiązania wielu problemów Unii Europejskiej, a także wzmocnić ogólną pozycję Europy na świecie,
dzięki:
* zapewnieniu wzrostu ekonomicznego i wzrostu zatrudnienia w Europie poprzez kanały handlowe i
inwestycyjne, a także poprzez długookresowe i ciągłe dostarczanie Unii, na dogodnych warunkach,
nośników energetycznych i innych surowców (porozumienia o podziale produkcji, koncesje);
* pogłębieniu integracji naukowego potencjału i kommercjalizacji rosyjskich rezultatów badań naukowych
na unijnym rynku;
* połączenie systemów infrastruktury (transport, rurociągi, linie elektryczne) i wymiana informacji
(„Europejskie społeczeństwo informacyjne”) poprzez współpracę w odkryciach kosmicznych, czy
zbudowanie systemu globalnej nawigacji, łączności i obserwacji środowiska;
* udział w modernizacji i zapewnienie bezpiecznej energii atomowej w Europie;
* pomoc w ustanowieniu euro jako waluty międzynarodowej, poprzez oficjalne włączenie jej w rezerwy

2z8 2009-09-01 22:13


http://www.mpp.org.pl/08-9/95-105.html
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
walutowe Banku Rosji;
* wojenno-techniczna współpraca z perspektywą stworzenia europejskiej „tożsamości obronnej”;
* wspólne zapobieganie i rozwiązywanie lokalnych konfliktów oraz walka z przestępczością
zorganizowaną w Europie. Z drugiej strony, rozwój partnerstwa z Unią Europejską powinnien wesprzeć
pozycję Rosji w charakterze wiodącej siły formułującego się nowego systemu międzypaństwowych relacji
politycznych i gospodarczych na obszarze WNP.
1.9. Zainteresowane [we współpracy – przyp.tłum.] regiony Rosji powinny mieć możliwość aktywnego
uczestniczenia w rozwoju partnerstwa z Unią Europejską w obszarach gospodarczych i humanitarnych,
oraz w realizowaniu transgranicznej współpracy (zob. roz.8).
1.10 Realizacja Strategii oddziałowuje na stosunki Rosji z ONZ, OBWE, Radą Europy, NATO, OECD,
Bankiem Światowym, EBOR, dlatego też jej wdrażanie w życie będzie powiązane z polityką państwa
wobec wyżej wymienionych organizacji.
2. Rozszerzenie formatu i podwyższenie efektywności dialogu politycznego
2.1. Nawiązać robocze kontakty i współpracę z nowymi organami Unii Europejskiej, powstałymi zgodnie z
Układem Amsterdamskim, w kwestiach unijnej wspólnej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa,
włączając także ideę stworzenia «tożsamości obronnej» Unii Europejskiej. W celu rozwoju dialogu
politycznego, należy ustanowić coroczne spotkania w formacie: premier rządu Federacja Rosyjska –
przewodniczący Komisji Wspólnot Europejskich, oraz przewodniczący Zgromadzenia Federalnego
Federacji Rosyjskiej – przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
2.2. Przedsiąwziąć odpowiednie środki skoncentrowane na przejściu, od wzajemnego poinformowania o
stanowiskach stron, do wcześniejszych konsultacji w najtrudniejszych sprawach, w celu wypracowaniu
zgodnych pozycji. Starać się ustalać przed spotkaniami na wysokim szczeblu i posiedzeniami Rady
Współpracy pakiety wspólnych inicjatyw, reprezentujących wzajemne interesy. Zapewnić ścisłe
współdziałanie rosyjskich stron Rady Współpracy, Komitetu Współpracy i Komitetu Współpracy
Parlamentarnej.
2.3. Wspierać wspólną pracę w celu podtrzymania OBWE jako kluczowej podpory bezpieczeństwa
europejskiego. Dla tego celu, dążyć do wypracowania konkretnej procedury dla wszystkich organów i
intytucji OBWE, zachować konsensus jako podstawę podejmowania decyzji. Kontynuować pracę nad
Kartą Bezpieczeństwa Europejskiego na etapie przygotowań i przyszłej implementacji. Rozszerzyć
praktyczną współpracę z Unią Europejską w kwestiach zapobiegania i pokojowego uregulowania
konfliktów na obszarze OBWE.
2.4. Kontynuować nieustanne poszukiwania możliwych form włączenia Rosji w dialog, który Unia
Europejska wiedzie z innymi światowymi mocarstwami i organizacjami gospodarczymi. W związku z
powyższym, wesprzeć propozycję Finlandii polegającą na zorganizowaniu szczytu Rosja – Unia
Europejska – USA, wraz z odpowiadającym rosyjskim interesom planem działania.
3. Rozwój wzajemnych obrotów handlowych i inwestycji
3.1. Kontynuować pracę nad zapewnieniem dogodnych warunków dla dostępu rosyjskich towarów i usług
na rynek Unii Europejskiej i zniesieniem elementów ich dyskryminacji, starając się, aby Rosja otrzymała
status gospodarki rynkowej w pełnym znaczeniu.
3.2. Zbadać kwestię przyjęcia różnych środków rozwijających współpracę ekonomiczno-handlową z Unią
Europejską, zawierających możliwe ulgi podatkowe i inne finansowo-handlowe korzyści dla potencjalnego
napływu inwestycji w rosyjską gospodarkę.
3.3. W najbliższym czasie wypracować wraz z Unią Europejską pakiet środków dla przyciągnięcia
inwestycji zagranicznych w rosyjską gospodarkę, przyjmując korzystne dla inwestorów prawodawstwo i
zapewnijając bezpieczeństwo zagranicznych wkładów kapitałowych odpowiednimi instrumentami i
programami finansowymi, włączając w to rozszerzenie na Rosję działalności Europejskiego Banku
Inwestycyjnego. Przyciąganie środków programu TASIS dla przygotowania techniczno-ekonomicznej
bazy projektów pod inwestycje zagraniczne. Dążyć do korzystnych warunków dla rosyjskich wkładów
kapitałowych w Unii Europejskiej.
3.4. Uwzględniając powiązanie handlu i konkurencji, starać się o uznanie przez Unię Europejską zmian
zachodzących w rosyjskiej polityce antymonopolowej, a także dażyć do aktywnego rozwóju współpracy w
tej kwestii.
3.5. Kłaść nacisk na normalizowanie warunków eksportu do Unii Europejskiej rosyjskich towarów procesu
jądrowego (towarow jadiernowo cikla), na zachowanie silnej pozycji na rynku Europy Środkowo-

3z8 2009-09-01 22:13


http://www.mpp.org.pl/08-9/95-105.html
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Wschodniej w dostarczaniu sprzętu, paliw i uług dla elektrowni atomowych, a także w oferowaniu
komercyjnych lotów kosmicznych. Przejżeć i stopniowo znosić obecne procedury antydumpingowe.
Dążyć do ochrony i otrzymania dopełniających preferencji handlowych, a także do zniesienia kwot
ograniczających wwożenie do Unii Europejskiej rosyjskich wyrobów ze stali.
3.6. Współpraca w kwestiach atomowych powinna polegać na:
* przyciągnięciu kapitału europejskiego w celu uruchomienia rosyjskich elektrowni atomowych nowego
pokolenia (opłacenie kredytów za dostawy energii);
* udziale Rosji w pracach nad europejskim reaktorem energetycznym i wspólnym staraniu w celu
zrealizowania międzynarodowego projektu eksperymantalnego reaktora termojądrowego;
* wynalezieniu nowych energetycznych technologii atomowych, włącznie z wypracowaniem
bezpiecznego ekologicznie cyklu topliwego;
* zapewnieniu bezpiecznego transportu, przechowywania i wykorzystania odpadów atomowych w
północno-zachodniej części Rosji;
* staraniach we włączeniu Rosji do planowanej modernizacji jądrowej energetyki Unii Europejskiej.
3.7. Zmierzać w stronę zrealizowania, z uczestnictwem firm z państw unijnych, dużych projektów
inwestycyjnych, skoncentrowanych na zagospodarowaniu złoży ropy naftowej i gazu ziemnego oraz
stworzeniu transportowych struktur energetycznych, które staną się realnym wkładem w rozwój procesu
ogólnoeuropejskiej integracji ekonomicznej i energetycznej. Dlatego też, podwyższenie efektywności
energetycznej w Rosji i w Unii Europejskiej będzie postrzegane, jako ważny środek zmniejszenia ludzkiej
presji na środowisko naturalne i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z decyzjami
międzynarodowych konferencji w Kioto i Buenos Aires. Starać się o sformułowanie wspólnej
długookresowej polityki energetycznej w celu stworzenia europejskiego i w perspektywie
euroazjatyckiego obszaru energetycznego.
3.8. Dążyć do sformułowania realistycznego i pozytywnego podejścia Unii Europejska wobec warunków
wejścia Rosji do Światowej Organizacji Handlu. Przed rozpoczęciem «rundy tysiąclecia» wielostronnych
rozmów handlowych w ramach WTO, starać się o pełnoprawne uczestnictwo w nich Rosji, wykorzystując
pozycję Unii Europejskiej odnośnie powyższych kwestii.
3.9. Rozpatrzyć wraz z ekspertami Unii Europejskiej pojedyńcze warunki, pozwalające rozpocząć
rozmowy, w sprawie stworzeniu obszaru wolnego handlu, zgodnie z ustaleniami Porozumienia. Zacząć od
sformułowania celów kolejnych etapów po wejściu Rosji do WTO na podstawie art. 24 GATT ’94 i
ustalonej interpretacji tego artykułu. Dążyć, aby w rezultacie stworzenia takiego obszaru, Rosja mogła
wejść na rynek całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego; aby obowiązki obu stron były
zbalansowane otrzymywanymi korzyściami, a wspólne ustalenia nie występowały w konflikcie z
prawnymi mechanizmami gospodarczej integracji WNP, w szczególności Związku Celnego.
3.10 Mając na uwadze postęp, jaki osiągnięto w Europie stwarzając model oszczędzania surowców
produkcji, a także licząc na przypływ inwestycji w sektor produkcyjny rosyjskiej gospodarki, należy
przyjąć środki zapewniające wzrost wzajemnego handlu przez udział wyprodukowanych dóbr, maszyn,
usług i energii elektrycznej.
3.11 Dopracować w najbliższym czasie i przyjąć wspólny plan działania w zakresie praw własności
intelektualnej; rozwijać współpracę na tym obszarze, włączając także wymianę informacji i zespołów
naukowych.
4. Współpraca w obszarze finansowym
4.1. Dążyć do rozszerzenia technicznych i innych programów pomocowych Unii Europejskiej wobec
Rosji. Koncentrować znaczną część środków programu TASIS na restrukturyzację rosyjskiego systemu
bankowego i przyciągnięcie zagranicznych inwestycji.
4.2. Starać się osiągnąć porozumienie w sprawie częściowego umorzenia albo restrukturyzacji rosyjskiego
długu wobec państw członkowskich Unii Europejskiej. Odbyć rozmowy z Komisją Wspólnot Europejskich
i Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie procedury przeliczenia w euro należnych procentów i
podstawowej kwoty długu oraz osiągnąć porozumienie w sprawie stawek procentowych na kredyty,
zaciągnięte przez rosyjskich kredytobiorców w europejskich walutach narodowych. Dojść do
porozumienia w sprawie warunków i terminów redenominacji części krajowego długu zewnętrznego Rosji
w narodowych walutach państw członkowskich Unii Europejskiej.
4.3. Stworzyć warunki dla szerszego wykorzystywania euro w zagraniczno-handlowej działalności
rosyjskich przedsiębiorstw i banków, dalszego zwiększenia rozmiaru i rodzajów operacji z euro w

4z8 2009-09-01 22:13


http://www.mpp.org.pl/08-9/95-105.html
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
wewnętrznym rynku walutowym Rosji, w pierwszej kolejności przez stworzenie odpowiedniej bazy
normatywnej. W miarę rozwoju rosyjskiego rynku euro, przyjąć środki podwyższające rolę wspólnej
waluty europejskiej poprzez sformułowanie i realizowanie kursowej polityki Banku Rosji. Rozszerzać i
pogłębiać praktyczną współpracę z Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Systemem Banków
Centralnych i innymi organami Unii Europejskiej, w celu koordynacji działań w perspektywie reformy
międzynarodowego systemu walutowo-finansowego.
4.4. W kontekście rozszerzenia przypływu europejskich inwestycji i wsparcia restrukturyzacji rosyjskiego
systemu bankowego, rozważyć możliwość zwiększenia udziału zagranicznego, w szczególności
europejskiego, kapitału w rezerwach (sowokupnym kapitale) rosyjskiego systemu bankowego, w celu jego
ulepszenia i rekapitalizacji.
4.5. Kontynuować prace nad wykorzystaniem możliwości współpracy z Unią Europejską w innych
dziedzinach, tj. wymienionych w Porozumieniu.
5. Zabezpieczenie rosyjskich interesów przy rozszerzaniu Unii Europejskiej
5.1. Mając na uwadze niejednoznaczny wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na warunki współpracy z
Rosją i jej narodowe interesy, dążyć do maksymalnego wykorzystania korzyści z takiego rozszerzenia
(zmniejszenie poziomu celnego protekcjonizmu, przejście do cywilizowanych norm tranzytu itd.), które
niedopuszczałoby, eliminowało bądź kompensowało potencjalne negatywne skutki [dla Rosji –
przyp.tłum.].
5.2. Do kolejnego rozszerzenia Unii Europejskiej, wieść z nią konsultacje, z jej pojedyńczymi członkami i
państwami-kandydatami, w celu zabezpieczenia interesów Rosji:
* przy rozpowszechnieniu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej rolnych, technicznych i
antydumpingowych norm polityki Unii Europejskiej, a także jej wizowych i pogranicznych procedur;
* przy otrzymywaniu preferencji przez państwa rozwijające się, konkurujące z rosyjskim eksportem;
* w zapewnieniu stabilności, bezpieczeństwa i współpracy w Europie oraz praw populacji
rosyjskojęzycznej żyjącej w postradzieckich republikach nadbałtyckich. Uwzględnić, w ramach wariantu
rezerwowego, niezgodę na rozszerzenie Porozumienia na te państwa kandydackie, które mimo
porozumień, nie zapewniają wypełnienia ogólnie przyjętych norm. Domagać się od Unii Europejskiej
pełnego wypełniania ustanowionych standartów wobec nowych członków. Osobną uwagę zwrócić na
zapewnienie ochrony, m.in. pod względem prawa międzynarodowego, interesów Okręgu
Kaliningradzkiego jako członka Federacji Rosyjskiej, i terytorialnej całości Rosji (zob. także 8.4.).
6. Rozwój ogólnoeuropejskiej współpracy w sferze infrastruktury
6.1. Stworzyć państwową politykę transportową względem Zachodu, z perspektywą stopniowego wzrostu
obrotów handlowych, pasażerskich i przewozów ciężarowych między Rosją i państwami Unii
Europejskiej. Połączyć szukanie dyplomatycznych rozwiązań, związanych z normalizacją tranzytu przez
państwa Nadbałtyckie oraz Europę Środkowo-Wschodnią, ze stworzeniem alternatywnych tras
przewozowych i punktów obsługiwania towarów.
6.2. W przypadku osiągnięcia odpowiedniego porozumienia z Unią Europejską, przystąpić do połączenia
tranzytowych systemów gazowych, naftowych i elektrycznych europejskiej części Rosji z odpowiednimi
systemami państw Unii Europejskiej oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Starać się o aktywny udział Unii
Europejskiej, poprzez rozwiązanie problemów finansowych, w realizowanie projektów
ogólnoeuropejskiego znaczenia, w szczególności w uruchomieniu nowej trasy gazociągu Jamał – Europa
Zachodnia i odgałęzieniem do Skandynawii, wraz ze stworzenie europejskich korytarzy tranzytowych.
6.3. Brać udział w przetargach na kontrakty i podkontrakty związane z ogólnoeuropejskimi projektami
rozwoju i modernizacji infrastruktury wewnątrz Unii Europejskiej. W miarę pojawienia się możliwości
finansowych i technicznych, modernizować oraz rozszerzać morską flotę handlową i bazę drogowego
transportu ciężkiego nastawionego na zachodni kierunek. Kontynuować z państwami Unii wspólną pracę
nad projektem stworzenia ruchomego składu kolejowego, polegającego na zainstalowaniu w wagonach
kolejowych specjalnego mechanizmu zmiany rozstawu osi, który pozwalać będzie podczas jazdy na
automatyczne przejście z europejskiego rozstawu szyn na rosyjski.
6.4. Zachęcać do udziału rosyjskiego biznesu w projektach infrastrukturalnych Unii Europejskiej, w
stworzeniu organizacji transportowych i spedytorskich, składów, terminali, baz przeładunkowych,
urządzeń portowych. Ustalić etapy warunków dopuszczenia statków państw Unii Europejskiej na
wewnętrzne rosyjskie szlaki wodne, przy zachowaniu zasady wzajemności i współdziałania – ze strony
Unii Europejskiej w postaci modernizacji tych dróg. Powiązać ten proces z postępem wchodzenia Rosji do

5z8 2009-09-01 22:13


http://www.mpp.org.pl/08-9/95-105.html
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
WTO.
6.5. Promować rozwój współpracy w zakresie wypracowania wspólnej polityki transportowej; wdrożenia
efektywnych technologii procesu przewozu, na zasadzie zbliżenia i harmonizacji jego normatywno-
prawowej bazy; uproszczenia procedur przekraczania granic, przy warunkach zapewnienia
ekonomicznego bezpieczeństwa Rosji.
6.6. Kontynuować rozwój ogólnoeuropejskich korytarzy transportowych, przedewszystkim nr 1 (Ryga-
Kaliningrad-Gdańsk), a także nr 2 i 9. Podwyższenie jakości obsługi transportowej i stworzenie
atrakcyjnych warunków dla użytkowników usług kolejowych. Promować aktywną współpracę rozwoju
euroazjatyckich połączeń transportowych przez terytorium Federacji Rosyjskiej, w pierwszej kolejności
połączeń europejskich korytarzy transportowych z magistralą transsyberyjską. Starać się o sfinansowanie
tych i innych projektów infrastrukturalnych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
6.7. Promować ideę wspólnego zaprojektowania i zrealizowania nowych sposobów transportu lotniczego;
przeprowadzić rozmowy w celu podpisania porozumienia o certyfikacji rosyjskich samolotów
pasażerskich w Unii Europejskiej i rozszerzeniu dostępu rosyjskich linii pasażerskich do portów lotniczych
państw Unii.
6.8. Wspierać udział rosyjskiego biznesu w projektach infrastrukturalnych na terytorium Unii
Europejskiej, tworzenie krajowych oraz wspólnych organizacji transportowych i spedytorskich, oraz baz
przeładunku towarów.
6.9. Przy realizowaniu przez państwa członkowskie WNP alternatywnych projektów gazociagów i
ropociągów omijających terytorium Rosji, skoncentrować się na komercyjnych formach udziału:
sprzedaży materiałów budowniczych, techniki, wykonawstw i serwisu. Wspierać udział w tych projektach
krajowych przedsiębiorstw. Zapewnić, aby rosyjskie interesy były respektowane w projektach «Inogate» i
«TRACECA», realizowanymi przez państwa WNP i Unię Europejską.
7. Współpraca w sferze nauki, techniki i ochrony praw własności intelektualnej
7.1. Starać się przyspieszyć podpisanie nowego porozumienia o współpracy w sferach nauki i techniki. W
pełnej mierze wykorzystać możliwości uczestnictwa rosyjskich uczonych i ośrodków naukowych w
ramowych unijnych programach rozwoju badawczego i technologicznego, a także w programach
edukacyjnych.
7.2. Zgodnie z podpisanymi z Unią Europejską oświadczeniami przyjęcia aktywnego uczestnictwa w
stworzeniu Europejskiego Społeczeństwa Informacyjnego, zapewnić stosunki z Rosją, jako z nieodłączną
częścią składową powyższego projektu.
7.3. Przedsięwziąć kroki ku realizacji dużych, wspólnych projektów w sferze badania przestrzeni
kosmicznej, m.in. poprzez uczestnictwo w stworzonym przez Unię Europejską Globalnym Systemie
Nawigacyjnym, nowych systemach łączności satelitarnej i monitoringu środowiska otaczającego Europę.
7.4. Przetestować wraz z Unią Europejską możliwości przygotowania i uruchomienia programu zbliżenia
oraz częściowej integracji naukowo-technicznych potencjałów Rosji i Unii Europejskiej, wzmocnienia
pozycji europejskiej nauki i produkcji w międzynarodowej konkurencji dzięki rosyjskim patentom i
rezultatom badań, a w zamian otrzymanie wsparcia rosyjskiej nauki przez Unię.
7.5. Przyjąć odpowiednie środki dla wykorzystania programów technicznego współdziałania Unii
Europejskiej dla rozwoju działalności innowacyjnej i szerszego włączenia Unii do programów
Międzynarodowego Centrum Naukowo-Technicznego.
8. Współpraca transgraniczna
8.1. Wykorzystać obecne i przyszłe korzyści płynące ze wspólnej granicy Rosji z Unią Europejską dla
zwiększenia poziomu transgranicznej współpracy międzyregionalnej i rozwoju regionów po obu stronach
do poziomu, osiąganego w ramach tzw. euroregionów. Dążyć do rozszerzenia na taką współpracę unijnych
systemów rozwojowych, włączając w to procedury wizowe i pograniczne. W celu promowania kontaktów
ludzkich i gospodarczych, a także wymiany doświadczeń w kwestiach zarządzania i samorządu lokalnego,
należy wspierać kontakty między regionami Rosji i Unii Europejskiej, wykorzystując możliwości Komitetu
Regionów UE.
8.2. Wspólnie wypełnić praktycznym działaniem inicjatywę «Północnego Wymiaru» w celu rozwoju
europejskiej współpracy. Starać się o dofinansowania ze strony Unii Europejskiej, oraz przypływy kapitału
z pozaeuropejskich krajów. Działać w taki sposób, aby realizacja tej incjatywy była skoncentrowana nie
tylko na zwiększeniu wydobycia i eksportu surowców, ale także na pełnym rozwoju północnej i północno-
zachodniej części Rosji.

6z8 2009-09-01 22:13


http://www.mpp.org.pl/08-9/95-105.html
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
8.3. Mając na uwadze wyjątkowe geograficzne i gospodarcze położenie Obwodu Kaliningradzkiego,
zapewnić konieczne zewnętrzne warunki dla życia i rozwoju tego regionu jako nieodłącznej części
Federacji Rosyjskiej i aktywnego uczestnika transgranicznej i międzyregionalnej współpracy. Zdecydować
się na perspektywę optymalnej ekonomicznej, energetycznej i transportowej specjalizacji regionu,
pozwalającej efektywnie funkcjonować w nowych warunkach. Ustanowić wygodne połączenia
transportowe z resztą części Rosji. Dążyć, przy zgodzie ze strony Unii Europejskiej, do podpisania
porozumienia zapewniającego ochronę interesów Obwodu Kaliningradzkiego jako podmiotu Federacji
Rosyjskiej w momencie rozszerzenia Unii, a także, w miarę możliwości, do przemiany obwodu w
«pilotażowy» region rosyjski we współpracy Rosji z Unią Europejską w XXI wieku.
8.4. W sprawie śródziemnomorskiej i międzynarodowej współpracy (Proces Barceloński), orientować się
na selektywny udział Rosji w różnych inicjatywach i ochronę rosyjskich interesów przy stworzeniu
obszaru wolnego handlu «Unia Europejska – państwa basenu Morza Śródziemnego».
9. Rozwój bazy prawnej. Dostosowanie gospodarczego prawodawstwa i norm technicznych.
9.1. Wspierać i rozwijać Porozumienie poprzez podpisanie oddzielnych porozumień w różnych sferach
współpracy z Unią Europejską.
9.2. Przedsięwziąć środki w celu porozumienia się z Unią Europejską w sprawie wspólnego wypracowania
i podpisania nowego ramowego porozumienia o strategicznym partnerstwie i współpracy w XXI wieku,
zastępującego dotychczasowe Porozumienie. Dojście do tego celu powinno dokonywać się stopniowo, w
miarę wypełniania Porozumienia, na zasadzie osiągnięcia konkretnych rezultatów oraz ogólnych zasad w
strategiach rozwoju partnerstwa i współpracy Rosji i Unii Europejskiej.
9.3. Zachowując niezależność rosyjskiego systemu prawnego, przedsięwziąć środki w celu jego zbliżenia i
harmonizacji z prawodawstwem Unii Europejskiej, m.in. poprzez Komitet Współpracy Parlamentarnej, w
najbardziej aktywnych sferach współpracy między Rosją i Unią Europejską.
9.4. Zachowując w Rosji własne normy i certyfikaty, podjąć ich harmonizację, w najbardziej aktywnych
sferach handlowej i technicznej współpracy między Rosją i Unią Europejską, z analogicznymi systemami
unijnymi. Promować przyjęcie standartów ISO. Przedsięwziąć środki w celu wzajemnego przyznawania
certyfikatów, poprzez stworzenie wspólnych ośrodków ich nadawania.
10. Współpraca w sferze ochrony prawnej
10.1. Ustanowić operatywną współpracę z obecnymi i wkrótce ustanowionymi organami i mechanizmami
Unii Europejskiej, kompetentnymi w sferze walki z międzynarodowym terroryzmem, nielegalnym obrotem
narkotyków, międzynarodową przestępczością zorganizowaną – włączając w to pranie brudnych
pieniędzy, uchylanie się od płacenia podatków, nielegalne wywożenie kapitału, naruszenie praw celnych,
handel żywym towarem, nielegalny dostęp do cudzych baz danych, fałszowanie pieniędzy, itd.
Kontynuować aktywne działania, mające na celu ustanowienie i rozwój współpracy z Europolem.
10.2. Wykorzystać w tym celu, na ile jest to możliwe, uczestnictwo w programach i planach działania Unii
Europejskiej w sferze walki z przestępczością i przygotowania kadr, włączając w to programy
technicznego wsparcia. Rozwijać w Rosji i w Unii współpracę organów sądowych oraz innych instytucji
strzegących prawa w sprawach cywilnych, karnych, podatkowych czy celnych.
10.3. Przedsięwziąć środki w celu dopełnienia Porozumienia specjalną umową o działalności w sferze
przestrzegania prawa.
10.4. Ustanowić współpracę kompetentnych organów Rosji i Unii Europejskiej do walki z nielegalną
migracją, także poza granicami Europy.
10.5. Starać się o wsparcie ze strony Unii Europejskiej w celu zapewnienia nieuniknięcia kary, osobom
naruszającym rosyjskie prawodawstwo gospodarcze i finansowe. Ustanowić współpracę w odkryciach, i w
miarę możliwości powrotu, nielegalnego wywozu kapitału z Rosji do państw jego pierwotnego
pochodzenia; opracować możliwości jego wykorzystania dla częściowego pokrycia rosyjskiego długu
wobec państw Unii Europejskiej, bądź stymulacji współpracy gospodarczej stron.
11. Rola kręgów biznesowych w rozwoju współpracy
11.1. Szeroko promować kontakty i związki między rosyjskimi i unijnymi przedsiębiorstwami, m.in. dla
rozwoju handlowo-ekonomicznej i inwestycyjnej współpracy, a także dla dzielenia się doświadczeniem
gospodarki rynkowej i zapobiegania sporów komercyjnych. Zwiększyć rolę «okrągłego stołu»
producentów z Rosji i Unii Europejskiej; w razie konieczności konsultować z nim ważniejsze problemy i
projekty rozwiązań; orientować jego działalność na przyciągnięcie europejskich inwestycji do Rosji,
rozszerzenie i industralizację rosyjskiego eksportu, techniczno-naukową współpracę.

7z8 2009-09-01 22:13


http://www.mpp.org.pl/08-9/95-105.html
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
11.2. Znaleźć formy efektywnej roli i reprezentowania interesów kręgów biznesowych w roboczych
organach współpracy Rosja – Unia Europejska.
12. Zapewnienie wypełnienia Strategii wewnątrz Rosji
12.1. Zakładać, iż pomimo ewolucji wewnątrz Unii Europejskiej i rozwoju międzynarodowej sytuacji,
sukces realizacji obecnej Strategii będzie w decydującym stopniu zależał od organizacyjnej, prawnej i
materialnej gwarancji wypełnienia jej warunków w Rosji.
12.2. Zapewnić prowadzenie w stosunkach z Unią Europejską jednej polityki państwowej, przede
wszystkim dzięki działalności Komisji Rządowej Federacji Rosyjskiej ds. Współpracy z Unią Europejską i
przy aktywnej, koordynującej roli rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W celu zapobiegania
możliwym konfliktom prowadzić specjalną ekspertyzę projektów ustawodawczych i innych aktów
normatywnych pod względem ich zgodności z Porozumieniem.
12.3. W celu dalszego rozwoju współpracy i monitoringu implementacji Porozumienia przez Unię
Europejską i jej państwa członkowskie:
* przedsięwziąć środki, w celu stworzenia we wszystkich organach władzy państwowej odpowiadających
za współpracę Rosji z Unią Europejską grup ekspertów, profesjonalnie zajmującymi się działalnością Unii
Europejskiej i jej współpracą z Rosją;
* stworzyć i promować szeroko dostępny system informacji dla rosyjskich przedsiębiorców na temat
działalności Unii Europejskiej, oraz ich korzyściach i obowiązkach na rynku unijnym, wypływających z
Porozumienia i innych dwustronnych dokumentów;
* organizować, w Stałym Przedstawicielstwie Federacji Rosyjskiej przy Wspólnotach Europejskich i w
rosyjskich ambasadach na terenach państw członkowskich i państw kandydujących na wstąpienie do Unii,
monitoring wypełniania warunków Porozumienia i decyzji roboczych organów, a także poszukiwanie
nowych potencjałów rozwoju współpracy;
12.4. Zapewnić opracowanie oraz przyjęcie ustawodawczych i innych normatywnych aktów prawnych,
regulujących rozwój współpracy Rosja – Unia Europejska i wypełnienie przez stronę rosyjską wziętych na
siebie obowiązków. Aktywniej rozprzestrzenić międzyparlamentarną współpracę stron na priorytetowe
kierunki współdziałania Rosja – Unia Europejska.
12.5. Przedsięwziąć odpowiednie środki w upowszechnieniu w rosyjskim szkolnictwie wyższym
wykształcenia i specjalizacji o tematyce unijnej, a także badań naukowych związanych z tym
zagadnieniem. Wspierać wymianę naukową oraz przygotowanie wysokokwalifikowanych kadr rosyjskich
z wykorzystaniem unijnych możliwości.
12.6. Racjonalne wykorzystanie, dla celów realizacji obecnej Strategii, środków programu TASIS.

[tłum. Jarosław Ćwiek-Karpowicz]

8z8 2009-09-01 22:13