Vous êtes sur la page 1sur 7

1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopie studiw: pierwszy 3. Profil: oglnoakademicki 4. Obszar: nauki spoeczne 5.

Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogln wiedz o rodzajach struktur, wizi i instytucji spoecznych oraz rzdzcych nimi reguach. Zna najwaniejsze szkoy i kierunki socjologii i rozumie rnice midzy nimi. Zna take metody i techniki (zarwno ilociowe jak i jakociowe), ktrymi posuguje si socjologia jako nauka spoeczna. Absolwent potrafi zastosowa wspomnian wiedz, a take metody i techniki do konkretnych problemw spoecznych spoeczestwa polskiego. Potrafi prognozowa skutki konkretnych procesw i zjawisk spoecznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzdzi, a take posugiwa si systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i reguami w celu rozwizywania konkretnych zada z zakresu socjologii. Wreszcie absolwent posiada kompetencje spoeczne umoliwiajce mu prawidowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematw zwizanych z wykonywaniem zawodu socjologa/badacza spoecznego, jak rwnie uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji projektw spoecznych. Absolwent po ukoczeniu studiw I stopnia ma moliwo podjcia pracy w instytucjach badania rynku, badania opinii publicznej, w instytucjach pastwowych oraz organizacjach pozarzdowych zajmujcych si analiz zjawisk i problemw spoecznych, opracowywaniem i wdraaniem nowych rozwiza problemw spoecznych, a take ocen skutecznoci zaproponowanych rozwiza. Absolwent moe rwnie pracowa w sektorze usug, dopasowujc ofert przedsibiorcw do potrzeb okrelonych grup spoecznych. 6. Cel studiw Celem studiw jest wyksztacenie absolwenta, ktry bdzie posiada wiedz, umiejtnoci oraz kompetencje spoeczne w zakresie socjologii. Umoliwi mu one podjcie pracy w instytucjach i dziedzinach, gdzie maj zastosowanie socjologiczna wiedza, a take socjologiczne metody i techniki badawcze. Ukoczenie studiw I stopnia daje moliwo kontynuowania edukacji na studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych. 7. Kierunkowe efekty ksztacenia i ich odniesienie do efektw obszarowych Symbol efektu Kierunkowe efekty ksztacenia Odniesienie do efektw obszarowych

K_W01 K_W02

Wiedza Absolwent studiw I stopnia: ma ogln wiedz o tym, czym jest socjologia, a take o jej miejscu w systemie nauk spoecznych posiada ogln wiedz o instytucjach ycia spoecznego, w tym o typowych rodzajach struktur i grup spoecznych (takich jak

S1A_W01 S1A_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07

K_W08

K_W09

K_W10

K_W11

K_W12 K_W13

K_W14

K_U01

np. klasy, warstwy, grupy etniczne i narodowe) wyrnianych przez socjologw, a take o ich podstawowych elementach ma ogln wiedz o relacjach midzy elementami struktur spoecznych i o zasadach funkcjonowania instytucji spoecznych zna rodzaje wizi spoecznych wyrniane w pracach z zakresu socjologii i pokrewnych nauk spoecznych oraz rozumie rzdzce nimi prawidowoci ma wiedz o czowieku jako podmiocie, ktry tworzy struktury spoeczne i dziaa wewntrz tych struktur; dostrzega wzajemn relacj midzy dziaaniem jednostki a struktur spoeczn zna zalenoci midzy ksztatowaniem si idei (spoecznych, politycznych, filozoficznych) a zmianami w kulturze i spoeczestwie posiada wiedz o normach i reguach (prawnych, moralnych, etycznych) organizujcych wybrane struktury i instytucje spoeczne; rozumie dynamik rozwoju wspomnianych norm i regu, ich rol w ksztatowaniu struktury spoecznej, a take modyfikacje, ktrym podlegaj pod wpywem zmian w tej strukturze zna metody i narzdzia pozyskiwania danych waciwe dla socjologii (ilociowe i jakociowe), pozwalajce opisywa grupy i instytucje spoeczne oraz procesy zachodzce wewntrz nich ma wiedz o procesach zmian wybranych struktur i instytucji spoecznych, a take o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian zgodnie z ich ujciem w teoriach i badaniach socjologii oraz pokrewnych nauk spoecznych zna i rozumie gwne problemy wspczesnego spoeczestwa polskiego (takie jak bezrobocie, uzalenienia, istnienie obszarw biedy, przestpczo, kryzys demograficzny, ograniczone zaufanie spoeczne i powizany z tym brak aktywnoci obywatelskiej) i moliwe sposoby ich rozwizywania zna najwaniejsze szkoy i kierunki socjologii, zarwno klasyczne jak i wspczesne, oraz goszone przez nie pogldy na temat struktur, instytucji i wizi spoecznych zna podstawow terminologi socjologiczn w wybranym jzyku obcym zna i rozumie podstawowe pojcia i zasady z zakresu ochrony wasnoci przemysowej i prawa autorskiego, wie, jakie s konsekwencje amania tych zasad, a take umie dba o ich przestrzeganie; jest wiadomy spoecznych konfliktw i kontrowersji z nimi zwizanych zna oglne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsibiorczoci, wykorzystujcej wiedz z zakresu socjologii (badania rynku, badania preferencji wyborczych itp.) Umiejtnoci Absolwent studiw I stopnia: potrafi selekcjonowa zjawiska spoeczne i okrela, ktre z nich

S1A_W03

S1A_W04

S1A_W05

S1A_W05

S1A_W07

S1A_W06

S1A_W08

S1A_W07 S1A_W08

S1A_W09 S1A_W07 S1A_W08 S1A_W09 S1A_W10

S1A_W11

S1A_U01 2

K_U02

K_U03 K_U04

K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_U11

K_U12

K_U13

s najwaniejsze potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn z zakresu socjologii i pozyskiwa dane przy zastosowaniu metod socjologicznych w celu waciwego analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesw i zjawisk spoecznych potrafi trafnie opisywa i analizowa podstawowe procesy i zjawiska spoeczne, wykorzystujc pojcia socjologiczne potrafi prognozowa skutki konkretnych procesw i zjawisk spoecznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzdzi socjologicznych prawidowo posuguje si systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i reguami w celu rozwizywania konkretnych zada z zakresu socjologii, takich jak: zaprojektowanie i przeprowadzenie bada ilociowych i jakociowych, analiza danych i przedstawienie ich interpretacji oraz wnioskw na forum naukowym oraz publicznym wykorzystuje zdobyt wiedz, w tym umiejtnoci praktyczne uzyskane w drodze odbytej praktyki zawodowej, do rozstrzygania dylematw i rozwizywania problemw praktycznych w pracy zawodowej analizuje rozwizania konkretnych problemw i proponuje odpowiednie rozstrzygnicia w tym zakresie, posiada take umiejtno wdraania proponowanych rozwiza potrafi formuowa pytania i hipotezy badawcze, identyfikowa zmienne, tworzy wskaniki w oparciu o metodologi bada spoecznych potrafi analizowa teksty i materiay rdowe z zakresu socjologii i pokrewnych nauk spoecznych, takie jak teksty teoretyczne, dane statystyczne i sondaowe oraz materiay prasowe posiada umiejtno tworzenia typowych prac pisemnych (dotyczcych zagadnie szczegowych) w jzyku polskim i jzyku obcym z wykorzystaniem podstawowych teorii socjologicznych oraz waciwej dla nich metodologii posiada umiejtno przygotowania wystpie ustnych (dotyczcych zagadnie szczegowych) w jzyku polskim i jzyku obcym z wykorzystaniem podstawowych teorii socjologicznych oraz waciwej dla nich metodologii samodzielnie myli i ustosunkowuje si do zastanej rzeczywistoci; krytycznie analizuje zjawiska spoeczne; jest wiadomy ogranicze okrelonych podej teoretycznych oraz niepenoci obrazu rzeczywistoci uzyskanego przy zastosowaniu okrelonego rodzaju metod; jest te wiadomy ograniczonej trafnoci formuowanych prognoz dotyczcych zjawisk spoecznych posiada umiejtno artykuowania i uzasadniania wasnych pogldw i interpretacji, zgodnie z reguami przyjtymi w socjologicznej praktyce badawczej (np. stawianie pyta badawczych, stawianie i weryfikacja hipotez badawczych, dyskusja wynikw), a formuowane przez siebie prognozy

S1A_U03 S1A_U08

S1A_U02 S1A_U04

S1A_U05

S1A_U06

S1A_U07

S1A_U08 S1A_U02 S1A_U08

S1A_U09

S1A_U10

S1A_U01 S1A_U02 S1A_U04

S1A_U04 S1A_U05

K_U14

K_U15

K_K01 K_K02 K_K03

K_K04 K_K05 K_K06

K_K07 K_K08

K_K09

K_K10 K_K11

K_K12

dotyczce zjawisk spoecznych uzasadnia poprzez odwoanie do uzyskanych wynikw bada i analiz teoretycznych ma umiejtnoci jzykowe w zakresie socjologii zgodne z wymaganiami okrelonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego potrafi czyta ze zrozumieniem proste teksty naukowe w wybranym jzyku obcym Kompetencje spoeczne Absolwent studiw I stopnia: potrafi pracowa w grupie, penic w niej rne role (lidera, koordynatora, czonka zespou) potrafi kierowa maym zespoem, przyjmujc odpowiedzialno za efekty jego pracy potrafi odpowiednio okreli priorytety suce realizacji okrelonego przez siebie lub innych zadania (np. realizacji bada ilociowych i jakociowych, wdroenia nowych praktyk sucych rozwizaniu problemw spoecznych) prawidowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwizane z wykonywaniem zawodu socjologa/badacza spoecznego potrafi aktywnie uczestniczy w zespoach przygotowujcych i realizujcych badania ilociowe i jakociowe umie uczestniczy w przygotowaniu projektw spoecznych, uwzgldniajc ich rne aspekty (np. ekonomiczne, polityczne, kulturowe) rozumie znaczenie dyskusji jako podstawowego narzdzia poszukiwa intelektualnych umie formuowa niezalene opinie i zachowuje dystans do opinii innych, przy czym jest otwarty na inne pogldy i perspektyw czonkw zespou reprezentujcych inne dyscypliny; potrafi negocjowa z innymi charakter dziaa podejmowanych w ramach realizowanego projektu i dy do kompromisu potrafi uzupenia i doskonali nabyt wiedz i umiejtnoci, sigajc do innych ni socjologia dziedzin wiedzy, takich jak filozofia, antropologia kulturowa i psychologia umie w sposb efektywny korzysta z rnych form komunikacji spoecznej (np. media, Internet) potrafi dostosowa si do wymaga ekonomiczno-prawnych tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsibiorczoci w zakresie bada spoecznych (bada rynku, bada preferencji wyborczych itp.) rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie; zdaje sobie spraw, e kade nowe dziaanie wymaga bdzie zdobywania nowej wiedzy i ksztacenia nowych kompetencji; rozumie rwnie, e dalsze uczenie si pozwala na peniejsz realizacj wasnych ambicji i misji socjologa/badacza spoecznego

S1A_U11

S1A_U11

S1A_K02 S1A_K02 S1A_K03

S1A_K04 S1A_K03 S1A_K02 S1A_K05

S1A_K06

S1A_K02 S1A_K06

S1A_K06

S1A_K06 S1A_K07

S1A_K01 S1A_K06

8. Analiza zgodnoci kierunkowych efektw ksztacenia z efektami obszarowymi Symbol efektu Efekty ksztacenia w obszarze nauk spoecznych studia I stopnia, profil oglnoakademicki Wiedza Osoba posiadajce kwalifikacje I stopnia: ma podstawow wiedz o charakterze nauk spoecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk ma podstawow wiedz o rnych rodzajach struktur i instytucji spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych), w szczeglnoci ich istotnych elementach ma podstawow wiedz o relacjach midzy strukturami i instytucjami spoecznymi w skali krajowej, midzynarodowej i midzykulturowej zna rodzaje wizi spoecznych odpowiadajce dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym waciwym dla studiowanego kierunku studiw oraz zna rzdzce nimi prawidowoci ma podstawow wiedz o czowieku, w szczeglnoci jako podmiocie konstytuujcym struktury spoeczne i zasady ich funkcjonowania, a take dziaajcym w tych strukturach zna metody i narzdzia w tym techniki pozyskiwania danych, waciwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych waciwych studiowanego kierunku studiw, pozwalajce opisywa struktury i instytucje spoeczne oraz procesy w nich i midzy nimi zachodzce ma wiedz o normach i reguach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujcych struktury i instytucje spoeczne i rzdzcych nimi prawidowociach oraz o ich rdach, naturze, zmianach i sposobach dziaania ma wiedz i procesach zmian struktur i instytucji spoecznych oraz ich elementw, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian ma wiedz o pogldach na temat struktur i instytucji spoecznych oraz rodzajw wizi spoecznych i o ich historycznej ewolucji zna i rozumie podstawowe pojcia i zasady z zakresu ochrony wasnoci przemysowej i prawa autorskiego zna oglne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsibiorczoci, wykorzystujcej wiedz z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw Umiejtnoci Osoba posiadajce kwalifikacje I stopnia: potrafi prawidowo interpretowa zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, waciwych dla studiowanego kierunku studiw Odniesienie do efektw kierunkowych

S1A_W01 S1A_W02

K_W01 K_W02

S1A_W03

K_W03

S1A_W04

K_W04

S1A_W05

K_W05

S1A_W06

K_W05 K_W06

S1A_W07

S1A_W08

S1A_W09

K_W07 K_W10 K_W11 K_W12 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14

S1A_W10 S1A_W11

S1A_U01

K_U01 K_U12

S1A_U02

S1A_U03

S1A_U04

S1A_U05

S1A_U06 S1A_U07 S1A_U08

potrafi wykorzysta podstawow wiedz teoretyczn i pozyskiwa dane do analizowania konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych waciwych dla studiowanego kierunku studiw potrafi waciwie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesw i zjawisk spoecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych waciwych dla studiowanego kierunku studiw potrafi prognozowa procesy i zjawiska spoeczne (kulturowe, polityczne, prawne, gospodarcze) z wykorzystaniem standardowych metod i narzdzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych waciwych dla studiowanego kierunku studiw prawidowo posuguje si systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i reguami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwizania konkretnego zadania w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych waciwych dla studiowanego kierunku studiw wykorzystuje zdobyt wiedz do rozstrzygania dylematw pojawiajcych si w pracy zawodowej analizuje proponowane rozwizania konkretnych problemw i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnicia posiada umiejtno rozumienia i analizowania zjawisk spoecznych posiada umiejtno przygotowania typowych prac pisemnych w jzyku polskim oraz jzyku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych waciwych dla studiowanego kierunku studiw, dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde posiada umiejtno przygotowania wystpie ustnych w jzyku polskim oraz jzyku uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych waciwych dla studiowanego kierunku studiw dotyczcych zagadnie szczegowych, z wykorzystaniem podstawowych uj teoretycznych, a take rnych rde. ma umiejtnoci jzykowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych waciwych dla studiowanego kierunku studiw, zgodne z wymaganiami okrelonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Kompetencje spoeczne Osoba posiadajce kwalifikacje I stopnia: rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie potrafi wspdziaa i pracowa w grupie przyjmujc w niej rne role potrafi odpowiednio okreli priorytety suce realizacji

K_U03 K_U12

K_U02

K_U04 K_U12 K_U13

K_U05 K_U13

K_U06 K_U07 K_U08 K_U08 K_U02 K_U09 K_U10

S1A_U09

S1A_U10

K_U11

S1A_U11

K_U14 K_U15

S1A_K01 S1A_K02 S1A_K03

K_K08 K_K12 K_K02 K_K08 K_K03 6

S1A_K04 S1A_K05

S1A_K06

okrelonego przez siebie lub innych zadania prawidowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwizane z wykonywaniem zawodu potrafi uczestniczy w przygotowaniu projektw spoecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzgldniajc aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne potrafi uzupenia i doskonali nabyt wiedz i umiejtnoci

K_K05 K_K04 K_K06

S1A_K07

potrafi myle i dziaa w sposb przedsibiorczy

K_K07 K_K08 K_K09 K_K12 K_K11

9. Proponowane sposoby ewaluacji efektw ksztacenia: Ustne: - odpowiedzi na zadane pytania - referaty - prezentacje Pisane: - krtkie prace pisemne - prace zaliczeniowe - testy i sprawdziany wiedzy - publikacje naukowe Inne: - projekty badawcze (np.w ramach k naukowych) - rozwizywanie problemw w ramach realizowanych praktyk